Page 1

225 ISSUE 209 9 - 1520 NOVEMBER - 26 JULY 2012


ISSUE 225, 9 - 15 NOVEMBER 2012

I Think Therefore I Share? ปฏิเสธไม่ได้แล้วว่าทุกวันนีเ้ ราก�าลังใช้ชวี ติ อยูใ่ นยุคทีม่ โี ซเชียลมีเดียรายรอบ อุปมาเหมือนเราถูกล้อมไว้หมดแล้ว อย่าได้คดิ จะขยับไปไหนให้เหนือ่ ยเปล่า หาทางอยู่ ในยุคนี้ให้รอดจะดีกว่า แต่ที่น่าสนใจกว่าการที่เราถูกโซเชียลมีเดียล้อมไว้ก็คือ เราไปเชื้อเชิญให้มันเข้ามาอยู่ในชีวิตเองตั้งแต่แรก เราเปิดโอกาสให้มันมาคุกคามชีวิตส่วนตัว และในทีส่ ดุ ‘ตัวตน’ ของเราก็ถกู มันจับเป็นตัวประกันไปดือ้ ๆ ถ้าเราไม่ยนิ ยอมพร้อมใจอยูร่ ว่ มกับไอ้เจ้าโซเชียลมีเดีย เราก็จะไร้ตวั ตน หลุดจากวงโคจรของเพือ่ นฝูง แปลกแยก ไม่ได้รบั การยอมรับ ฯลฯ สารพัดอย่างทีเ่ ราจะสูญเสียไป และแน่นอนว่า เราคงยอมสูญเสียมากขนาดนัน้ ไม่ได้แน่ๆ เพราะพวกเรา... มนุษย์ทกุ คนคือสัตว์สงั คม ซึง่ โซเชียลมีเดียนัน้ ถ้ามองในแง่ของพฤติกรรมทางสังคม มันก็เป็นเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการ ‘รวมฝูง’ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากทีส่ ดุ แล้วในชัว่ โมงนี้ ไม่วา่ เราจะอยูท่ ไี่ หน ท�าอะไร เจออะไร เราก็สามารถ เปิดเผยให้คนอื่นรับรู้และเฮโลมากับเราได้ในเวลาอันรวดเร็ว แม้คนที่เฮโลตามมานั้นจะไม่รู้ด้วยซ�า้ ว่าจะไปขึ้นช้างลงม้าที่ไหน แต่เห็นใครๆ ไปก็ไปกัน ในสภาพเช่นนี้ ใครๆ จึงมองเห็นโอกาสของการเป็นหัวหน้าฝูง ทีย่ งิ่ สามารถรวบรวมเครือข่ายผูต้ ดิ ตามได้ยงิ่ มากเท่าไหร่ ก็ยงิ่ ทรงอิทธิพลกับสังคมมากขึน้ เท่านัน้ เช่น เมือ่ แชร์เรือ่ งอะไรสักเรือ่ งไป เรื่องนั้นก็จะแผ่กระจายเป็นวงกว้าง จุดติดง่ายเหมือนไฟเจอฟาง และไหม้ลามไปอย่างรวดเร็วชนิดที่หาน�า้ หาท่ามาตามดับกันไม่ทัน สัปดาห์ที่ผ่านมามีประเด็นที่ลุกลามไปทั่วโลกโซเชียลมีเดียกันอย่างครึกโครม เรื่องที่ว่าก็เรื่อง แก่ สปอร์ต ใจดี กทม. นั่นแหละ รายละเอียดของเรื่องคงไม่ต้องเล่า เพราะคุณสามารถดับความงุนงงสงสัยได้ด้วยการเสิร์ชกูเกิ้ล นอกจากเรื่องนี้แล้วแวดวงโซเชียลเน็ตเวิร์กยังแห่แหนกันส่งต่อข่าวเจ้าสัวกับดาราสาวที่ตกลงปลงใจจะแต่งงาน กันด้วย ผูเ้ ขียนนัง่ ดูปรากฏการณ์เหล่านีด้ ว้ ยความรูส้ กึ หลายๆ อย่างปะปนกัน ทัง้ แปลก ประหลาด มหัศจรรย์ ทีค่ นเราสนใจจะส่งต่อหรือแชร์เรือ่ งทีเ่ รารับรูใ้ ห้คนอืน่ ได้รดู้ ว้ ย โดยไม่ได้คิดอะไรมากไปกว่าการได้แชร์หรือแฉ และที่เราช่วยกัน ‘แชร์’ ก็ไม่ใช่เพียงเพราะว่าเรา ‘ชอบ’ เท่านั้น แต่เรายัง ‘ชิน’ กับการท�าเช่นนั้นด้วย แล้วเราก็มีเหตุผลว่า เรื่องแบบนี้มันต้องบอกต่อ ต้องรู้กันให้ทั่วถึง ไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจะตกข่าว แต่เราไม่เคยแม้แต่จะหยุดคิดว่า ไอ้ที่ว่าต้องรู้น่ะ จะรู้ไปท�าไม ไม่รู้แล้วจะเป็นอะไรไหม เผลอๆ เราก็แยกแยะกันไม่ออกด้วยซ�า้ ว่าเรื่องแบบไหน ‘ต้องรู้’ และเรื่องแบบไหน ‘ควรรู้’ ไม่เพียงแต่เราเท่านั้นที่เป็นส่วนหนึ่งของการแพร่ข่าวสาร แต่สื่อมวลชนจ�านวนมากก็เอา กับเขาด้วย และเล่นข่าวที่ว่านี้เป็นจริงเป็นจัง ถ้าสื่อสามารถทุ่มเทสรรพก�าลังขุดคุ้ยเรื่องส่วนตัวของชาวบ้านได้ละเอียดขนาดนี้ จะดีแค่ไหนถ้าเขาท�าอย่างเดียวกันนั้น กับข่าวสิง่ แวดล้อม ข่าวนักการเมืองทีป่ ระพฤติตวั ไม่สมกับการเข้ามาท�าหน้าทีต่ วั แทนประชาชน ข่าวบริษทั ยักษ์ใหญ่ทา� ผิดจริยธรรมธุรกิจ ฯลฯ แปลกดีทเี่ ราตามหา Investigative Journalist หรือมือท�าข่าวเจาะ มาตั้งนาน แต่เรามาเจอพวกเขาเหล่านี้มากมายชนิดที่จะเดินเหยียบกันตายในแวดวงข่าวประเภท Gossip นี่เอง ถามว่าเพลียไหม ก็เพลียอยู่ และไม่รู้จะต้องเพลียกับเรื่องนี้ไปอีกนานแค่ไหน แต่ถ้าจะไม่พูดอะไรเลย แล้วต้องทนเพลีย ผู้เขียนว่า ยอมพูดแล้วเพลียยังดีกว่า จะว่าไปปรากฏการณ์ ‘แชร์’ ที่ว่านี่ โดยตัวมันเองก็ไม่ได้ผิดปกติหรอก คนเรารู้แล้วก็อยากบอกต่อเป็นเรื่องธรรมดา แต่บางทีเราควรจะตั้งสติหรือหยุดคิดสักนิดไหมว่า จะต้องบอกต่อไปท�าไม บอกไปแล้ว มันดีตรงไหน ทุกวันนี้เราอาจไม่รู้ตัวว่าเราเหมือนนักวิ่งผลัดที่ส่งต่อไม้ไปเรื่อยๆ อย่างสนุกสนานและมันในอารมณ์ แต่ไม่รู้จะส่งให้คนข้างหน้าไปท�าไม ไอ้คนที่รับไม้ต่อก็ไม่รู้ จะวิ่งไปไหน จุดหมายปลายทางคืออะไร เขาส่งให้ก็รับแล้วก็ส่งต่อไป วิ่งกันหน้าเริดไปเรื่อยๆ แทนที่จะคิดว่านี่มันใช่เวลาที่ควรจะรับไม้ต่อหรือเปล่า ถ้าเราไม่ร่วมทีมวิ่งผลัด แบบไร้จดุ หมายนีแ้ ล้ว เราไปท�าอย่างอืน่ ดีกว่าไหม? จะเรือ่ งข่าวเจ้าสัวกับดารา หรือข่าวคุณลุงแก่ใจดีกบั พริตตีส้ าว สุดท้ายแล้วมันก็เรือ่ งของคนอืน่ ล้วนๆ ยิง่ เราใช้เวลาไปกับ การรู้เรื่องคนอื่นมากขึ้นเท่าไหร่ เราก็ยิ่งสนใจเรื่องของตัวเองน้อยลง เรารู้หมดว่าชีวิตคนอื่นเป็นมายังไง แต่เราไม่เคยรู้เลยว่าชีวิตเราจะเป็นไปยังไง ท�าอะไรต่อ เราประกาศ ให้โลกรูว้ า่ เรารูอ้ ะไรบ้าง เพือ่ จะได้รบั การยอมรับว่า โอ้... ไปรูเ้ รือ่ งมาจากไหนนี่ เจ๋งมาก การแชร์จงึ เป็นการกระท�าเพือ่ ยืนยันว่าเราเป็นผูม้ ตี วั ตน เป็นคนเก่ง และเราต้องรักษา สถานภาพนีไ้ ว้จนกว่าชีวติ จะหาไม่ ยิง่ แชร์แล้วมีคนชอบ เราก็ยงิ่ แชร์ ยิง่ สนุกสนานกับการขุดคุย้ เรือ่ งของคนอืน่ เพราะยังไงมันก็ไม่ใช่เรือ่ งของเราอยูแ่ ล้ว แต่ไม่วา่ เราจะสะใจ แค่ไหนกับการท�าหน้าทีด่ งั กล่าว อย่าลืมว่าถ้ามันเป็นเรือ่ งของเราเอง เราจะรูส้ กึ อีกอย่าง และถ้าเรามีขอ้ อ้างในการกระท�าว่าเราท�าเพือ่ แฉให้สงั คมรูว้ า่ มันมีเรือ่ งไม่ดซี กุ ซ่อนอยู่ เป็นขยะสังคม เราก็ควรจะหยุดถามตัวเองด้วยว่า แล้วเราคัดแยกขยะเป็นหรือเปล่าว่าอันไหนควรน�ากลับมาใช้ประโยชน์ อันไหนควรท�าลายทิง้ ถ้าคิดจะคุย้ บางทีเราก็ตอ้ ง เรียนรู้ที่จะคัดแยก คัดแล้วก็ต้องหาวิธีท�าให้มันเป็นประโยชน์จริงๆ ไม่ใช่คุ้ยมาให้มันรกแล้วก็เดินจากไป เพื่อคุ้ยหาอะไรใหม่ๆ ไปเรื่อยๆ กองแล้วกองเล่า

ปีที่ 5 ฉบับที่ 225 วันที่ 9 - 15 พฤศจิกายน 2555

วิไลรัตน์ เอมเอี่ยม บรรณาธิการบริหาร Twitter:@khaopan, www.facebook.com/adaybulletin

08 GOODNEWS

ติ ด ตามข่ า วสารดี ๆ ร อ บ โ ล ก ป ร ะ จ� า สัปดาห์ได้ในห้องข่าว แห่งนี้

08

12

12 INTERVIEW

‘หนุ่ย’ - พงศ์สุข หิรัญพฤกษ์ แห่งแบไต๋ไฮเทค จะมาเผยเคล็ ด ลั บ การทรงตั ว ให้ นิ่ ง บน โลกดิ จิ ต อลที่ ไ ม่ เ คย หยุดนิ่ง

24 A MUST

สารพัดสิ่งที่เราคัดสรร มาฝากแบบ A Must พลาดแล้ ว จะหาว่ า ไม่เตือน

32 SHOPPING

แต่ ง ตั ว ให้ มั่ น ใจด้ ว ย เครื่ อ งแต่ ง กายสุ ด ทะมั ด ทะแมงเหล่ า นี้ แล้วออกไปลุยกับโลก แห่ ง ความเป็ น จริ ง ดู สักตั้ง

34 CALENDAR

ใคร ท� า อะไร ที่ ไ หน เช็กดูได้ สุดสัปดาห์นี้ จะได้ไม่พลาดเรื่องราว สนุกๆ

36 HOMEMADE

เคาะประตูเยีย่ มบ้านสวย ของ รมิ ด า รั ส เซลล์ มณี เ สถี ย ร ที่ เ นรมิ ต พื้นที่ในฝันให้กลายมา เป็นความจริง

38 45 52 54 HEALTH ALL ABOUT THE WORDS THE GUEST AND HEART BIZ ทุ ก ถ้ อ ยค� า มี ค วาม- พบกับ ‘DJ Maft Sai’

54

รวมสาระความรู ้ ที่ จ ะ ท� า ใ ห ้ คุ ณ แ ข็ ง แ ร ง ทั้งกายและใจ

24

บอกตามตรง ว่าเพิ่งได้อ่าน adB มา เพียง 3-4 ฉบับ และ รู ้ สึ ก ถู ก ใจขึ้ น เรื่ อ ยๆ ตอนแรกดูเหมือนจะมี โฆษณาเยอะจนคิดว่า เหมือนนิตยสารแจกฟรี ทั่ ว ไปที่ ห ยิ บ มาแล้ ว ไม่อยากอ่าน แต่ยอมรับ

36

เรียนรู้หลักการท�างาน ทีส่ งั่ สมจากประสบการณ์ แบบเฉพาะตั ว ของ ทันตแพทย์หญิง นลินา ณรงค์ชยั กุล แห่ง CUTE CONCEPT

ว่า adB มีเสน่ห์ตรงที่รู้จักเลือกสินค้าที่น�ามาบรรจุ ลงในนิ ต ยสาร สิ น ค้ า บางตั ว ก็ ไ ม่ เ คยรู ้ จั ก มาก่ อ น (มาเห็นใน adB ครั้งแรกนี่แหละ) แต่มันช่วยเปิด โลกทั ศ น์ ข องเรามากๆ เลย มั น ก็ เ ลยท� า ให้ adB ดู ไ ม่ โ หลแบบไร้ ร าคา และไม่ ใ ช่ นิ ต ยสารแจกฟรี ที่น่าเบื่อในสายตาของเรา ส่วนเนื้อหาภายในเล่มเห็นว่าดีแล้ว หมุนเวียน สั บ เปลี่ ย นไปหลากหลายดี ที่ ช อบมากที่ สุ ด คื อ บทสัมภาษณ์บุคคลที่ประสบความส�าเร็จในแวดวง

หมายและคุณค่าเสมอ ค้นหาได้ในหน้านี้

หรือ ณัฐพล เสียงสุคนธ์ ชายหนุ ่ ม ที่ พ าเพลง หมอล� า ของไทยไป ดั ง กระหึ่ ม อยู ่ ใ นต่ า งประเทศ

ต่างๆ คนสัมภาษณ์มืออาชีพดี สามารถเจาะข้อมูล ได้ทกุ แง่มมุ ... ไม่ชะงักเหมือนปล่อยให้มเี รือ่ งทีอ่ ยากรู้ แต่ไม่ยักถาม จะติดตามต่อไปเรื่อยๆ ค่ะ -จารุพรรณ กองทรัพย์

ส่งความคิดเห็น ค�าติ-ชม หรือข้อเสนอแนะทีม่ ตี อ่ a day BULLETIN ได้ที่ บริษัท เดย์ โพเอทส์ จ�ากัด เลขที่ 3 ซอย เจริญมิตร ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 หรือทางอีเมล adaybulletin08@gmail.com กรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลจริงและที่อยู่มากับจดหมาย เพื่อ ความสะดวกในการจัดส่งของรางวัลไปให้ และบรรณาธิการ ขออนุญาตตัดทอนจดหมายตามสมควร พิ เ ศษ! จดหมายที่ ไ ด้ รั บ เลื อ กลงตี พิ ม พ์ ใ น ช่วงเดือนนี้ จะได้รับหนังสือดีๆ จากส�านักพิมพ์ a book ส่งไปให้ถึงบ้าน

ที่ปรึกษา สุรพงษ์ เตรียมชาญชัย บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา นิติพัฒน์ สุขสวย บรรณาธิการอ�านวยการ วงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์ บรรณาธิการบริหาร วิไลรัตน์ เอมเอี่ยม ซับเอดิเตอร์ / นักเขียน วสิตา กิจปรีชา กองบรรณาธิการ เอกพล บรรลือ ทรรศน หาญเรืองเกียรติ อาทิตยา อาศิรวาท บรรณาธิการภาพ นิติพัฒน์ สุขสวย ช่างภาพ กฤตธกร สุทธิกิตติบุตร ภาสกร ธวัชธาตรี บรรณาธิการศิลปกรรม วีระยุทธ คงเทศน์ ศิลปกรรม นราธิป บุญเรือง กิตติ ศรีวิเชียร พิสูจน์อักษร หัสยา ตั้งพิทยาเวทย์ ศักดิ์สิทธิ์ ไม้ล�าดวน ฝ่ายผลิต ศิริ ศิริจรรยากุล ที่ปรึกษาฝ่ายโฆษณา ศรวณีย์ ศิริจรรยากุล ผู้อ�านวยการกลุ่มโฆษณา อุบลวรรณ จรเจริญสุข ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา นิชาภา สารพันธ์ 08-1812-0606, ศุภลักษณ์ เลิศกาญจนวัฒน์ 08-6378-6037 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายโฆษณา วาณี กนกวิลาศ 08-1859-8851, กัณฐลดา ชื่นสวัสดิ์ 08-7691-4388 ฝ่ายโฆษณาอาวุโส ทัชชญา วรรณะลี 08-1934-7615, วราพร สิทธิพรมงคล 08-4908-3154 เจ้าหน้าที่ฝ่ายโฆษณา ธนาภรณ์ ศรีจุฬางกูล 08-9662-7073 ผู้จัดการ จัณฑรัศมิ์ เกียรติยศ ผู้ช่วยผู้จัดการ ณัฐธยาน์ อึ้งตระกูลนิธิศ ฝ่ายธุรการ ณัฐรดา ตระกูลสม ผู้ผลิต บริษัท เดย์ โพเอทส์ จ�ากัด เลขที่ 3 ซอยเจริญมิตร ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ติดต่อกองบรรณาธิการ โทร. 0-2203-1040 อีเมล adaybulletin08@gmail.com ติดต่อฝ่ายโฆษณา โทร. 0-2203-1040 ต่อ 801, 802, 803, 804, 805, 807 แฟกซ์ 0-2203-1040 ต่อ 811 เว็บไซต์ www.daypoets.com/adb ฝ่ายสมาชิก นริศรา เปยะกัง โทร. 0-2726-9996 ต่อ 11, 12, 49


06

THE DATABASE ที่มา : www.lonelyplanet.com

คุณคิดอย่างไรกับการที่สื่อน�าเรื่องราว การโต้ เ ถี ย งกั น ในโซเชี ย ลเน็ ต เวิ ร ์ ก ส่ ว นตั ว มาน� า เสนอในสื่ อ กระแสหลั ก เช่น รายการทีวีหรือหนังสือพิมพ์

10 อันดับประเทศที่น่าเที่ยวที่สุดในโลกส�าหรับปี 2013

ศรีลังกา

มอนเตเนโกร

เกาหลีใต้

เอกวาดอร์

สโลวะเกีย

เกาะโซโลมอน

THE POLL

ไอซ์แลนด์

ที่มา : กรุงเทพโพล

เรื่องที่ประชาชนต้องการให้ฝ่ายค้านยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลมากที่สุด อันดับ 1

โครงการ รับจ�าน�า ข้าวเปลือก

42.3%

อันดับ 2

สินค้า ราคาแพง

41.1%

อันดับ 3

การบริหาร จัดการน�้า

30.4%

อันดับ 4

การเงิน 1.6 หมืน่ ล้านบาท ที่เกาะฮ่องกง

30.3%

อันดับ 5

โครงการ ค่าแรงขั้นต�่า 300 บาท

28.7%

ตุรกี

โดมินิกัน

มาดากัสการ์

ปั จ จุ บั น ประเทศไทยมี ปริมาณผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ อากาศมากถึง 10 ล้านคน โดยในจ� า นวนนี้ เ ป็ น เด็ ก ราว 40% ซึง่ สาเหตุทที่ า� ให้ คนไทยป่วยเป็นโรคภูมิแพ้ เป็ น จ� า นวนมาก ได้ แ ก่ มลพิษบนท้องถนน การอยู่ ในสถานที่ แ ออั ด เช่ น สถานบันเทิง และการได้รบั ควันบุหรี่ เป็นต้น ที่มา : www.thaihealth.or.th

00 1,0 0A0IL,0 AND TH

จากการศึกษาพบว่า ในปัจจุบนั ประเทศไทย มี ผู ้ สู บ บุ ห รี่ ห น้ า ใหม่ เ พิ่ ม ขึ้ น ถึ ง ป ี ล ะ 300,000 คน ที่มา : www.thaihealth.or.th

1 ล้านคัน คือยอดขายรถยนต์ของประเทศไทย ในช่วงเดือนมกราคม-กันยายน 2555 ส่งผลให้ มีรถใหม่ป้ายแดงเข้าสู่ท้องถนนมากถึงเดือนละ ประมาณ 50,000 คัน หรือเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว จากเดิ ม ที่ จ� า นวนรถใหม่ ข องประเทศไทย อยู่ประมาณ 20,000 คันต่อเดือน ที่มา : www.manager.co.th

1,000,000,000$

190,000,000

มี ร ายงานจากสหประชาชาติ ว ่ า ถ้าหากไม่มีการแก้ปัญหาการใช้ แรงงานเด็กอย่างจริงจัง จ�านวน แรงงานเด็กทั่วโลกอาจเพิ่มขึ้นเป็น 190 ล้านคน ภายในเวลา 8 ปี ที่มา : www.guardian.co.uk

1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 3 หมื่นล้านบาท คือค่าใช้จ่ายรวมที่พรรคเดโมแครตและพรรครีพับลิกันใช้ใน การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ด้วยจ�านวนเงิน ดั ง กล่ า วท�า ให้ ก ารเลื อ กตั้ ง ครั้ ง นี้ เ ป็ น การเลื อ กตั้ ง ที่ ใ ช้ เ งิ น มากที่สุดในประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกา ที่มา : www.cbsnews.com

“เห็ น ด้ ว ย เพราะ เ ป ็ น แ ห ล ่ ง ข ่ า ว ที่ ทั น เหตุ ก ารณ์ ช่ ว ยให้ ค น เข้ า ถึง ข่ า วสารได้ อ ย่ า ง สะดวก” กฤชฎากรณ์ ค�านา 23 ปี, พนักงานบริษทั “ไม่เห็นด้วย เพราะ เป็ น การละเมิ ด สิ ท ธิ ส่วนบุคคล ถ้าไม่มีอะไร จะน� า เสนอก็ เ ลิ ก เป็ น ผู้สื่อข่าวเถอะ” อาทิตย์ อินยัง 28 ปี, พนักงานบริษัท “ เ ป ็ น เ รื่ อ ง ป ก ติ ตามนิ สั ย คนไทยครั บ มักจะอยากรูเ้ รือ่ งคนอืน่ ” สมโภชน์ ขุนวัง 28 ปี, TX Apple Channel “ต้องยอมรับว่าไม่มี ความลับในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์ก การที่สื่อเอามา น�าเสนอก็ไม่แปลก แต่ ต้องท�าอย่างเหมาะสม” ฐิติกร ไกรเทพ 24 ปี, ครีเอทีฟ “เป็ น เรื่ อ งไม่ ค ่ อ ยมี สาระ สื่อกระแสหลักท�า เพราะต้องการเกาะกระแส เรียกเรตติ้งรายการข่าว” ชิดชนก เจิดนภาพันธ์ 20 ปี, นักศึกษา “คิ ด ว่ า ไม่ มี ส าระ เป็นข่าวที่ไม่ให้ประโยชน์ แก่สังคม” นันทิดา ตันไสว 24 ปี, ฝ่ายประชาสัมพันธ์


8

พายุแซนดี้ที่พัดถล่มมหานครนิวยอร์กเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ส่งผลให้เมืองได้รับความเสียหายอย่างหนัก แต่ท่ามกลางช่วงเวลา ที่ยากล�าบากก็ยังมีเรื่องราวดีๆ ให้เราได้รับรู้กัน เช่น ภาพเด็กน้อยคนนี้กา� ลังยืนกินอาหารอยู่หน้าร้านขายของช�าในย่านควีนส์ ซึง่ แม้จะโดนพายุเล่นงานจนเสียหาย แต่เจ้าของร้านก็ยงั มีนา�้ ใจแจกจ่ายอาหารและของใช้จา� เป็นให้กบั ผูป้ ระสบภัยเพือ่ บรรเทา ความเดือดร้อน - Reuters / Shannon Stapleton

ภาพห้องครัวและห้องนั่งเล่นในคอนโดฯ กลางกรุงวอร์ซอ ประเทศโปแลนด์ ที่ได้ชื่อว่าแคบที่สุดในโลก เพราะมีพื้นที่ทั้งห้อง เพียง 92 เซนติเมตร หรือ 36 นิ้ว ตั้งอยู่ตรงที่ว่างระหว่างอาคาร ห้องพักแห่งนี้เป็นของนักเขียนชาวอิสราเอล Etgar Keret ทีเ่ ขาใช้พกั อาศัยทุกครัง้ ทีแ่ วะมาเยือนกรุงวอร์ซอ ห้องนีถ้ กู สร้างขึน้ เมือ่ ไม่กปี่ กี อ่ นในฐานะผลงานศิลปะของเขา เพือ่ เป็นทีร่ ะลึก ถึงครอบครัวของเขาที่เสียชีวิตจากการสังหารหมู่ในสงครามโลกครั้งที่ 2 - Reuters / Kacper Pempel

ENTERTAINMENT

BUSINESS

CULTURE

แองกรี เ ้ บิ ร ด ์ ส์ เตรียมสร้างสวนสนุก

รับมือกับการบ�าบัดได้ดีขึ้น

ลิปปินส์ บริษัทผู้ผลิต ศิลปะบำ�บัด ช่วยเด็กป่วยโรคมะเร็ง นัออกอักโทษฟิ ลบั้มเพลงแร็พในเรือนจำ� เต็มรูปแบบแห่งแรกในเอเชีย

คงเป็นข่าวดีสา� หรับเด็กๆ ในประเทศ จีน เพราะล่าสุดบริษัท Rovio ผู้ผลิต และพั ฒ นาเกมแองกรี้ เ บิ ร ์ ด ส์ จ าก ประเทศฟินแลนด์ ได้ออกมาประกาศ ว่ า จะสร้ า งสวนสนุ ก แองกรี้ เ บิ ร ์ ด ส์ เต็มรูปแบบแห่งแรกในเอเชีย ณ เมือง เจ้ อ เจียง ประเทศจีน ทั้งนี้ สืบเนื่อง มาจากความส� า เร็ จ ทางด้ า นธุ ร กิ จ ใน ประเทศจี น โดยระยะเวลาที่ ผ ่ า นมา มี ก ารดาวน์ โ หลดเกมแองกรี้ เ บิ ร ์ ด ส์ ในประเทศจีนมากกว่า 190 ล้านครั้ง ทางด้าน Paul Chen ผู้จัดการบริษัท Rovio ในประเทศจีน กล่าวว่า “เราหวัง ว่ า สวนสนุ ก แองกรี้ เ บิ ร ์ ด ส์ ลิ ข สิ ท ธิ์ แ ท้ จากประเทศฟิ น แลนด์ จะสร้างเสร็จ และ เปิ ด ให้ ค นจี น ได้ เข้าชมทันตรุษจีน ปีหน้าในช่วงเดือน กุมภาพันธ์”

บางครั้งศิลปะก็ท�าหน้าที่เสมือนยารักษาโรคที่ช่วยเยียวยาจิตใจ ได้เช่นกัน เมื่อ เทรซี เคาซิล นักศิลปะบ�าบัด ได้ก่อตั้งโครงการ ศิลปะบ�าบัดแก่ผู้ป่วยเด็กที่โรงพยาบาลจอร์จทาวน์ ท�าให้เด็กที่ป่วย สามารถรับมือกับการบ�าบัดอันแสนทุกข์ทรมานได้ดยี งิ่ ขึน้ โดยนอกจาก จะมีการจัดวางงานศิลปะในจุดทีผ่ ปู้ ว่ ยสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน แล้ว ที่โรงพยาบาลแห่งนี้ยังมีคอร์สให้เด็กได้วาดภาพตามจินตนาการ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงอารมณ์โกรธของพวกเด็กๆ ด้วย เนื่องจากบ่อยครั้งที่เข้ารับการบ�าบัดโรคมะเร็ง เด็กส่วนใหญ่จะมีอารมณ์ขุ่นมัว มีความเศร้า และความโกรธ แต่เมื่อได้แสดงออกผ่านรูปภาพแล้ว เด็กๆ เหล่านี้จะมีความเข้มแข็งมากขึ้น และสามารถรับมือกับความเจ็บป่วยได้เป็นอย่างดี ซึ่งโครงการนี้ถือเป็น โครงการต้นแบบ โดยในปัจจุบันมีโรงพยาบาลในสหรัฐอเมริกาอีก 4 แห่ง ที่ริเริ่มโครงการลักษณะนี้

PUBLIC HEALTH

อังกฤษไฟเขียว! เตรียมใช้ฉลากอาหารสามสี

รัฐบาลอังกฤษอนุมัติให้มีการใช้ฉลากอาหารแบบใหม่ที่มีรูปแบบ คล้ายไฟจราจร แทนฉลากอาหารแบบเก่าที่มีความซับซ้อนและสร้าง ความสับสนให้กับผู้บริโภค โดยระบบใหม่นี้จะใช้สีบอกถึงปริมาณ ส่วนประกอบของเกลือ น�า้ ตาล และไขมันของอาหารทีอ่ ยูใ่ นบรรจุภณ ั ฑ์ เช่น สีแดงจะหมายความว่าอาหารชนิดนี้มีปริมาณไขมัน เกลือ หรือ น�้าตาล อยู่ในระดับอันตรายส�าหรับบุคคลที่ต้องการหลีกเลี่ยงส่วนประกอบเหล่านี้ ส่วนสีเหลืองคือมีปริมาณปานกลาง และสีเขียวคือปริมาณต�า่ ซึ่งแนวคิดนี้น่าจะช่วยลด จ�านวนผู้ป่วยโรคอ้วน หรือผู้ป่วยโรคความจ�าเสื่อมจากอาหารได้มากขึ้น และบริษัทผู้ผลิตอาหารสามารถ ใช้ฉลากนี้ได้ตามความสมัครใจ ไม่มีการบังคับใช้ใดๆ ทั้งสิ้น

ถึงแม้จะถูกจองจ�าเอาไว้ แต่เหล่านักโทษ จากเรือนจ�ากลางของเมือง Olongapo City จาก ประเทศฟิลิปปินส์ ก็ยังสนุกกับชีวิตได้ เพราะ พวกเขาใช้เวลาว่างจับกลุม่ ฝึกร้องและแต่งเพลง แร็พ ซึง่ ในจ�านวนนีม้ กี ลุม่ G-Town และ Disipulo ที่ท�าเพลงออกมาดีจนถึงขั้นได้ออกอัลบั้มอย่าง เป็นทางการ และซีดชี ดุ นีจ้ ะเป็นการรวมสมาชิก ทั้ ง สองกลุ ่ ม นี้ ไ ว้ ด ้ ว ยกั น ภายใต้ ชื่ อ Pamilya Trese มีสมาชิกทั้งหมด 9 คน แต่ละคนมีอายุ ประมาณ 19-29 ปี ส่วนเพลงของพวกเขาจะมี เนื้อหาเกี่ยวกับชีวิตภายในเรือนจ�า อย่างเช่น เพลง Ina (แม่ ) ที่ แ ต่ ง ขึ้ น มาเพราะต้ อ งการ ขอโทษคุ ณ แม่ ที่ ท� า ให้ ท ่ า นต้ อ งล� า บากใจ โดยการบันทึกเสียงอัลบั้มนี้ท�าขึ้นภายในห้อง อั ด เสี ย งของเรื อ นจ� า ที่ มี เ พี ย งคอมพิ ว เตอร์ เครื่องบันทึกเสียง และไมโครโฟนเท่านั้น โดย อัลบั้มนี้จะแจกจ่ายให้กับบุคลทั่วไปที่ศาลาว่าการเมืองในเมือง

HERO ทีมกู้ภัยจีน ช่วยชาวประมงเวียดนามจากไต้ฝุ่นเซินตินห์

ทีมเจ้าหน้าที่กู้ภัยของประเทศจีนช่วยชีวิตชาวประมงชาวเวียดนามทั้ง 8 คน ที่ถูกคลื่นสูงถึง 6 เมตร ซึ่งเกิดจาก พายุไต้ฝุ่นเซินตินห์ที่มีก�าลังแรงลมมากถึง 133 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ซัดจนเรืออับปาง โดยทีมเจ้าหน้าที่ได้รีบรุด ออกจากท่าเรือในเมืองฝางเฉิงก่าง หนึ่งในเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีน ซึ่งอยู่ ใกล้จดุ ทีเ่ รือประมงเวียดนามจมลงมากทีส่ ดุ เมือ่ ไปถึงก็พบกลุม่ ผูร้ อดชีวติ เกาะอยูก่ บั เสากระโดงเรือทีล่ อยอยูเ่ หนือน�า้ ส่วนสาเหตุที่พวกเขาไม่ได้รับอันตรายมากนักก็เป็นเพราะเสื้อชูชีพและห่วงยางที่สวมอยู่ ล่าสุดพายุไต้ฝุ่นเซินตินห์ ได้อ่อนก�าลังลง และกลายเป็นหย่อมความกดอากาศต�่าในเวลาต่อมา


ช่างปั้นระฆังในแคว้นนอร์มังดี ก�าลังง่วนอยู่กับการปั้นระฆังขนาดใหญ่ที่ทางการประเทศฝรั่งเศสสั่งท�าขึ้นใหม่ทั้งหมด 8 ใบ เพือ่ ใช้แทนระฆังเก่าบนวิหารนอเทรอดาม ในกรุงปารีส ซึง่ มีกา� หนดเปลีย่ นใหม่ในปีหน้าในวาระครบรอบการใช้งานมายาวนาน ถึง 850 ปี ปัจจุบันนี้โรงงานดังกล่าวยังผลิตระฆังด้วยวิธีดั้งเดิมที่ท�ามาตั้งแต่ศตวรรษที่ 18 คือใช้มูลและขนม้าผสมดินปั้น และระฆังใหม่ต้องมีขนาดและเสียงเหมือนเดิมทุกประการด้วย - Reuters / Charles Platiau

SPORT

ปิดท้ายด้วยภาพน่ารักๆ ของตัวลามะที่ก�าลังข้ามถนนที่ตั้งอยู่ใกล้ๆ กับที่ราบสูง Tolillar ในประเทศอาร์เจนตินา ซึ่งเป็น ที่ราบสูงมากกว่า 3,800 เมตร หรือที่ระดับ 12,467 ฟิตเหนือระดับน�้าทะเล - Reuters / Enrique Marcarian

สองพี่น้อง ‘วิลเลียมส์’ สอนเทนนิสให้เด็กไนจีเรีย

วีนสั และ เซเรนา วิลเลียมส์ สองพีน่ อ้ งนักเทนนิสชาวอเมริกนั เดินทางไปทีเ่ มืองลากอส ประเทศไนจีเรีย เพือ่ เข้าร่วมโครงการเปิดคลินกิ สอนเทนนิสให้กบั เยาวชน หรือ Breaking the Mould 2012 ซึง่ เป็นการรณรงค์เพือ่ สร้างสิง่ ใหม่ๆ และแรงบันดาลใจให้กบั สตรีในทวีปแอฟริกา โดยพวกเธอได้สอนเทนนิสพร้อมเลีย้ งอาหารค�า่ และ จัดการแข่งขันแมตช์พิเศษร่วมกับเด็กๆ ด้วย โดยเด็กหญิงไนจีเรียวัย 8 ขวบ ได้กล่าวว่า รู้สึกตื่นเต้นที่ได้เจอ พวกเธอทัง้ คูอ่ ยูต่ รงหน้า เพราะก่อนหน้านีแ้ ค่ได้เห็นสองพีน่ อ้ งนีล้ งสนามด้วยกันทางโทรทัศน์กต็ นื่ เต้นมากแล้ว

เรื่องดีๆ ที่เกิดขึ้นในเฮอริเคนแซนดี้ แม้เฮอริเคนแซนดี้ที่พัด ถล่มชายฝั่งภาคตะวันออก ข อ ง ส ห รั ฐ อ เ ม ริ ก า เ มื่ อ สั ป ดาห์ ที่ ผ ่ า นมาจะสร้ า ง ความเสี ย หายในวงกว้ า ง ท�าให้ชาวอเมริกันกว่า 5 ล้านครัวเรือน ไม่มีไฟฟ้าใช้ และมีผู้เสียชีวิตมากถึง 167 คน แต่นอกจากความเสี ย หายแล้ ว สิ่ ง ที่ ผู ้ ค นจะจดจ� า ได้ ดี ไ ม่ แ พ้ กั น ก็ คื อ วี ร กรรมอั น กล้ า หาญและเสี ย สละของพลเมื อ งดี ทีเ่ รารวบรวมไว้ตอ่ ไปนี้ • แม้หนูน้อย ลูซี วัลโควิแอ็ก จะมีอายุเพียง 11 ปี แต่นั่นก็ไม่ได้ปิดกั้นการท�าความดีของเธอแม้แต่น้อย เพราะในขณะที่หลายครัวเรือนในรัฐนิวเจอร์ซีย์ไม่มี ไฟฟ้าใช้ แต่บ้านของเธอยังอยู่ในย่านที่ใช้ไฟฟ้าได้ เธอจึงตัดสินใจเปิดบ้านเป็นอินเทอร์เน็ตคาเฟ่เฉพาะกิจ เพื่ อ ให้ ค นในละแวกใกล้ เ คี ย งสามารถเข้ า มาชาร์ จ อุปกรณ์ไฟฟ้า และติดต่อกับคนภายนอกได้ นอกจากนี้ ลูซยี งั รับบริจาคเงินเข้ากองทุน Red Cross เพือ่ ช่วยเหลือ ผู้สูญเสียจากเหตุการณ์เฮอริเคนครั้งนี้ด้วย

SOCIETY สุดทึ่ง คู่รักสมัยสงคร�มน�ซี

เจอกันอีกครั้งในรอบ 62 ปี

ย้อนกลับไปเมื่อปี ค.ศ. 1944 ขณะนัน้ โทมัส เบ็ก อายุ 15 ปี และ เอดิธ ไกรแมน อายุ 14 ปี ทั้ ง คู ่ ถู ก กั ก กั น อยู ่ ใ น คุ ก นาซี ใ นเมื อ งบู ด าเปสต์ ประเทศฮังการี และได้พบรักกัน ภายในคุกแห่งนัน้ ต่อมาโธมัสก็ได้พลัดพรากจากเอดิธ เพราะเขาหนีออกจากคุกแห่งนั้นไปได้ เวลาผ่านไป 62 ปี โธมัสได้หวนกลับไปยังฮังการีอกี ครัง้ และได้ พบกับเพื่อนของเขาที่ช่วยให้เขาและเอดิธกลับมา พบกันอีกครั้งในเวลาต่อมา ซึ่งจากการพูดคุยผ่าน โทรศัพท์ในครัง้ แรก โธมัสก็ได้ทราบว่าเอดิธยังมีชวี ติ อยู่ และอาศั ย อยู่ทางตะวันออกของเมืองเซนต์คิลด้า ประเทศออสเตรเลีย ซึง่ ห่างจากบ้านของลูกชายของ เขาเพียง 300 เมตร “เราดีใจมากทีไ่ ด้เจอกันอีกครัง้ หลังจากพลัดพรากจากกันนาน 62 ปี” เอดิธกล่าว

• ส่วนอีกคนทีอ่ ายุไม่ใช่สงิ่ กีดขวางการท�าความดีของเขา ก็คือ เวิร์น จิลมอร์ คุณตาวัย 80 ปี ที่ชอบช่วยเหลือ ผู้คนเป็นชีวิตจิตใจ ซึ่งเขาเป็นอาสาสมัครขององค์กร Red Cross ตั้งแต่เมื่อ 3 ปีที่แล้ว ถึงแม้สองมือของ คุณตาจะสามารถช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยได้เพียงไม่กคี่ น เท่านั้น แต่เขาก็ถือเป็นแรงบันดาลใจให้ใครหลายคน ลุกขึ้นมาเป็นอาสาสมัคร ซึ่งคุณตาบอกกับผู้สื่อข่าวว่า “งานอดิเรกของผมคือการเป็นอาสาสมัคร ผมชอบ ท�างานอาสาและช่วยเหลือผู้คน” • ในช่ ว งเหตุ ก ารณ์ ภั ย พิ บั ติ ผู ้ น� า ที่ แ ท้ จ ริ ง มั ก จะมี บทบาทส�าคัญเสมอ เช่นเดียวกับ คอรี บุก๊ เกอร์ นายกเทศมนตรีเมืองนิวอาร์ก ในรัฐนิวเจอร์ซยี ์ ทีท่ วีตข่าวสาร อย่ า งไม่ ห ยุ ด ยั้ ง แถมยั ง ระดมความช่ ว ยเหลื อ เป็ น จ�านวนมากผ่านทางทวิตเตอร์ดว้ ย นอกจากนีเ้ ขายังเปิด บ้านพักของตัวเองให้เพื่อนบ้านที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ได้เข้ามา พักด้วยความยินดีดว้ ย • เหตุการณ์เฮอริเคนแซนดีค้ รัง้ นีย้ งั มีคนใจบุญจ�านวน มากบริจาคเงินผ่านมูลนิธิ Red Cross โดยที่ผ่านมา สามารถระดมเงินได้แล้วกว่า 11 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

“รัฐบาลพังเนี่ย ผมไม่แคร์ มันไม่ใช่ ห น ้ า ที่ ผ ม ต ้ อ ง เป็นห่วง ไม่ได้โหวต ให้ ท ่ า นอยู ่ แ ล้ ว แต่ ที่ ผ มห่ ว งคื อ ประเทศชาติจะพัง เพราะนโยบาย จ�าน�าข้าว” ดอกเตอร์ อัมมาร สยามวาลา นักวิชาการเกียรติคุณ จาก TDRI 29 ตุลาคม 2555 กรุงเทพธุรกิจ

GREEN PLEASE บริษัทเบลเยียม ผลิตโต๊ะทำ�ง�นใช้เท้�ปั่นเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้�ได้

โต๊ะท�างานรักษ์โลกที่ว่านี้มีชื่อว่า ‘WeBike’ เป็นไอเดีย การผลิตของบริษทั WeWatt ประเทศเบลเยียม โดยจุดเด่นของ โต๊ะตัวนี้คือ ผู้ออกแบบได้ออกแบบที่นั่งให้มีรูปทรงคล้ายกับ การนั่งบนจักรยาน และเมื่อผู้ใช้งานมานั่งท�างานบนโต๊ะตัวนี้ ก็สามารถปั่นไปพร้อมกับท�างานได้ ซึ่งพลังงานที่เกิดขึ้นจะถูก เปลี่ยนไปเป็นแหล่งพลังงานไฟฟ้าส�าหรับการชาร์จอุปกรณ์ ส�านักงานและอุปกรณ์สื่อสารต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ แล็ปท็อป โทรศัพท์มือถือ แทบเล็ต โดยที่ผ่านมามีการติดตั้งโต๊ะ WeBike และใช้งานจริงแล้วในหลายพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า และสนามบินในกรุงบรัสเซลส์ และส�าหรับผูส้ นใจอยากได้โต๊ะอัจฉริยะตัวนี้ สนนราคา อยู่ที่ชุดละ 13,154 ดอลลาร์ฯ หรือเกือบ 4 แสนบาท (ประกอบด้วยโต๊ะ 3 ตัว)

Did You Know?

9 พฤศจิกายน 2532 - เยอรมนีตะวันออก เปิดก�าแพงเบอร์ลินให้สามารถเดินทาง ผ่านได้โดยเสรี ซึ่งเป็นสัญลักษณ์จุดจบ ของสงครามเย็น และน�าไปสู่การสิ้นสุด สนธิสัญญาวอร์ซอ และเป็นจุดเริ่มต้น ของการล่มสลายของสหภาพโซเวียต 10 พฤศจิกายน 2501 - Hope Diamond เพชรขนาดใหญ่ หนัก 45.52 กะรัต ทีไ่ ด้ ชื่อว่าเป็น ‘เพชรที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก’ ไ ด ้ ถู ก บ ริ จ า ค ใ ห ้ กั บ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ ์ ประวั ติ ศ าสตร์ ธ รรมชาติ ส มิ ธ โซเนี ย น ในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. 11 พฤศจิกายน 2554 - ทีป่ ระชุมใหญ่ องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม แห่ ง สหประชาชาติ หรื อ ยู เ นสโก ได้ ประกาศยกย่องสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า และ หม่อมหลวง บุญเหลือ เทพยสุวรรณ เป็นบุคคลส�าคัญของโลก 12 พฤศจิ ก ายน 2409 - วั น เกิ ด ดอกเตอร์ ซุ น ยั ต เซ็ น นั ก ปฏิ วั ติ แ ละ ประธานาธิ บ ดี ค นแรกของจี น ผู ้ ไ ด้ รั บ การกล่ า วขานว่ า เป็ น ‘บิ ด าของชาติ ’ และ ‘ผู้บุกเบิกการปฏิวัติประชาธิปไตย’ ในสาธารณรัฐประชาชนจีน 13 พฤศจิกายน 2450 - วันประสูตขิ อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าเชษฐาขัติยวงศา พระมหาศรีสว่างวัฒนา หรือที่คนไทย คุน้ เคยในพระนาม ‘เจ้ามหาชีวติ ศรีสว่างวั ฒ นา’ ทรงเป็ น พระมหากษั ต ริ ย ์ อ งค์ สุดท้ายแห่งราชอาณาจักรลาว 14 พฤศจิ ก ายน 2457 - พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชด� า เนิ น ทรงเปิ ด ‘การประปา กรุงเทพฯ’ ซึ่งปัจจุบันคือ ‘การประปา นครหลวง’ ในขณะนั้ น ด� า เนิ น งาน โดยกรมสุขาภิบาล กระทรวงนครบาล 15 พฤศจิกายน 2550 - พายุไซโคลน ซีดร์พดั ถล่มบังกลาเทศ คร่าชีวติ ผูค้ นราว 5,000 คน และท�าลายอุทยานซันดาร์บัน พื้นที่ป่าชายเลนที่ใหญ่ที่สุดของโลก

พ�สเวิร์ดยอดแย่ที่สุดประจำ�ปี 2012 คือ ‘password’

สแปลชดาต้า บริษัทซอฟต์แวร์ส�าหรับสมาร์ตโฟนและคอมพิวเตอร์ เผยผลส�ารวจล่าสุดเกี่ยวกับพาสเวิร์ดของผู้ใช้งาน ซอฟต์แวร์ในปี 2012 พบว่า พาสเวิรด์ บางค�ามีผใู้ ช้เป็นจ�านวนมาก และส่วนใหญ่มกั จะถูกตัง้ ขึน้ อย่างธรรมดาเกินไป โดย 5 อันดับแรก ทีค่ รองแชมป์พาสเวิรด์ ยอดแย่กค็ อื password ตามมาด้วย 123456, 12345678, abc123 และ qwerty ซึง่ ผูเ้ ชีย่ วชาญแนะน�าว่า ผูใ้ ช้ควรจะ ปกป้องสิทธิข์ องตัวเองด้วยการตัง้ พาสเวิรด์ ให้ยากกว่านี้ เพือ่ จะได้ไม่ตอ้ งตกเป็นเหยือ่ ของการโจรกรรมข้อมูลในโลกไซเบอร์


12


รลือ ถ่าย

บร , เอกพล ม ย ่ ี อ เ ม อ น์ เ

วัชธาตรี

าสกร ธ ภาพ : ภ

์ : วิไลรัต

สัมภาษณ

เปล่า เหตุนี้หรือ ับไว ย ว ้ (ด ไป ็ว ฉ รมดา ็อาจจะธร ื่องของความรวดเร กู่ นั มา ก ์ ร อ เป ไฮ ค จะบอกว่า ีวิตของเขาล้วนมีเร งษส์ ขุ เปน็ ตอ้ งลอย บั เกม ่ ร ไห า ่ เท นยุ่ พ ่สุขเสีย ้อมในช ดเงนิ ก ็นคนอยู่ไม นก็คือว่า สิ่งแวดล ยี หนา้ และชอื่ ของ ห ดว้ ยเหตผุ ลวา่ หม องไอดอล ป เ ้ ี น ไป อ ่ ลงข า� เกม หน้าต ชัดเจ คโนโล คุยด้วยใน ั้น สิ่งที่เห็นได้อย่าง วี่ า่ ถา้ นกึ ถงึ เรอื่ งเท ละลงทนุ เปดิ บรษิ ทั ท ับเรา เขาเลือกเปิดเพ ง ่ ั น า ม น ว อรแ์ ากน ี่เราช ปกก ชนดิ ท มีเดีย ัด ผู้ชายท บ้างในชีวิต) นอกจ านานนบั สบิ ปี นาน รเลน่ เกมคอมพวิ เต ัญ วันที่เขามาถ่าย ก า � จ ด ี แสโซเชียล ยา่ ง ข ้ ะ ร ร ค า ง ่ ิ ไ ์ ้ ี ม ก า � ก น ว น น ส ่ ี ั บ ร ด ุ า ่ โช ท า ก ย ผ ก ท ั ุ ก บริษ าไดอ้ องเรา ยงั สน ยใู่ นวง ีความห ย อ้อ... ละสมองข วามตอ้ งการของเร ks รผู้จัดการ ็นการแก้เคล็ดให้ม adget ใหมๆ่ และอ ไดต้ ดิ ตามแลว้ เขา ์สนุกๆ อีกมากมา เดินช้าเลย แ า ใจ ก ต ิ ม จ ร ร บ ั ก ก ้ พฤกษ์ น้องอยู่นี่ เพื่อเป วกบั เทคโนโลยี G อ่ งเนชนั่ แชนแนล ไนเซอร์ จัดอีเวนต ะไรที่ท�าให้ชีวิตเขา อลก�าลังป้อนให มารถตอบสนองค ้าหากมันไม่ Wor ญ ั ร ิ ห ข ุ ส ์ ถ ิต ยี่ ช า ุ่ย’ - พงษ คนเดียวของเขาว่า ยท์ ชี่ อบเรอื่ งราวเก ร แบไต๋ ไฮเทค ทาง ข้องกับงานออร์ก ็นไหมว่าแทบไม่มีอ ์ ถึงสิ่งที่โลกยุคดิจ ส์ อื่ สารไฮเทคทสี่ า บ้างที่เราควรระวัง น ห ‘ า ่ ว ว เห ณ ๆ ห บอกตรง ให้เขาตั้งชื่อลูกสาว ? กเ็ ชน่ เขาเปน็ มนษุ นอใหแ้ ฟนๆ รายกา กนั้น เขายังไปเกี่ย ึกคัก สนุกสนาน ารพูดคุย วิเคราะ งั่ ผา่ นการใชอ้ ปุ กร ือไม่ และมีกรณีอะไร ไปนัก ็วเกิน ้ที่ท�า อกจา ะกับก กระท นา� เส ให้เขาค ลยหร บา้ งละ่ ไม่ทราบได อ้ งแทบทงั้ สนิ้ อะไร ามที เี่ ขาตดิ ตามมา ะสบความส�าเร็จ น ยเหตุผลว่ามันท�า าจึงเป็นคนที่เหมา รเ์ นต็ ความเรว็ สงู orks ในทุกกรณีเ คิดคุณอย่างรวดเร เข ร ว ้ อ ข ม ด W ะ า ป ว ด เขา้ มาเกยี่ กรณ์ ไอทีไฮเทคปร และแน่นอนว่า เขา ตลอดการท�างาน ล์หนุ่มยุคดิจิตอล กไซเบอรจ์ ากอนิ เท พวกเราบ้าง IT มัน ่จางหายไปจากคว ไต ง โล ุ ป ไม บ ั p า ้ ส อ ใน ง o ก บ ม ก ล ค ้ ี า นอกจา อยากถอนทุนคืน หรือ King of P วดเร็ว ฉับไว ต เรอื่ งราวมหาศา ี้มันส่งผลอย่างไร ารพูดคุยครั้งน า น ้ว สัน ่าก มร ไปเยอะแล องเขา ไมเคิล แจ็ก ดล้อมไปด้วยควา นิ าที ผา่ นการคน้ ห ั้งหลายทั้งปวงเหล่า ้ว เพียงแต่เราเชื่อว ข ว ว ล ท แ ล ตลอดกา ี่บอกว่าชีวิตเขาถูก ดเรว็ แบบวนิ าทตี อ่ ่าเป็นเรื่องผิดวิสัย ูดเร็ว คิดเร็ว อีกแ ว พ ว ท ร า อ ื ง ง เข า ่ ่ า ถ ี อย กัน... วินาท รบั รอู้ ย รมาใหเ้ รา ลดข้อมูลช้าเกิน 5 คิด แต่ก็อย่างที่รู้ๆ า ส ว ่ า ข � า ทนี่ รโห ุดนิ่ง ุณลองหย ันใจ จนกา รวดเร็วท เขามาคุยเพื่อให้ค เราชวน


14

จากการที่คุณท�างานด้านไอทีมานานหลายสิบปี จนเวลาใครพูดถึงเรือ่ งไอทีกจ็ ะนึกถึงคุณเป็นชือ่ แรกๆ คุณเห็นพัฒนาการของวงการนี้อย่างไร ทั้งใน มุมของเทคโนโลยี และในมุมของพฤติกรรมผู้คน ผมเริ่มท�างานด้านนี้ครั้งแรกเมื่ออายุ 19 นับ ถึงวันนี้ก็เ ป็ น ปี ที่ 15 พอดี ต้องยอมรับว่าใน ช่วงแรกอุปกรณ์ไอทีไม่ได้เชือ่ มต่อกับอินเทอร์เน็ต ทัง้ หมด มันมีเพียงบางอย่างทีเ่ ชือ่ มต่ออินเทอร์เน็ต และเราก็ไม่เห็นเหตุผลทีต่ อ้ งน�าสิง่ ต่างๆ ไปเชือ่ มต่อ อินเทอร์เน็ต เช่น กล้องดิจิตอลก็ไม่ต้องต่อ Wi-Fi แบบทุกวันนี้ หรืออย่างการเซฟไฟล์ไว้ในเครื่อง เมื่อก่ อ นเราคิด ว่ า มัน ก็ป ลอดภัยดี แต่ใ นวัน นี้ เรามี ร ะบบการจั ด เก็ บ ไฟล์ ค อมพิ ว เตอร์ บ น อินเทอร์เน็ต ไม่ต้องกังวลว่าเครื่องพังแล้วไฟล์จะ หาย หรือโทรศัพท์ iPhone ถ้าใช้ให้เป็นจะรู้ว่า ถ้าเครื่องหายก็ไม่ต้องฟูมฟาย เพราะเบอร์หรือ รูปจะไม่หายถ้าเราใช้ iCloud มาถึงตอนนี้เราจะ รู ้ ว่ า ไม่ จ� าเป็ น ที่เ ราจะต้ อ งเก็บข้อมูลไว้ที่เดียว อินเทอร์เน็ตมันเร็วพอที่จะพาทุกอย่างบนหน้าจอ ไปเซฟเก็บไว้อีกที่หนึ่งซึ่งเขาบอกว่าเราไม่ต้องรู้ ว่ามันอยูท่ ไี่ หน เขาจึงเรียกว่าก้อนเมฆ หรือ Cloud Computing ณ วั น ที่ อิ น เทอร์ เ น็ ต เร็ ว ขนาดนี้ มั น จึ ง เป็ น เหตุ ผ ลที่ เ พี ย งพอว่ า ทุ ก สิ่ ง ทุ ก อย่ า ง สามารถต่ อ อิ น เทอร์ เ น็ ต ได้ แม้ ก ระทั่ ง จอที วี แต่เมื่อจอทีวีต่ออินเทอร์เน็ตได้ แล้วเราเอาทีวี แบบนั้นไปไว้ในรัฐสภา จึงมีคนส่งภาพโป๊ขึ้นไป อยู่ บนจอได้ อ ย่ า งที่เ ป็ น ข่ า ว กลายเป็น ว่าเรา ก�าลังอยู่ในยุคสมัยที่ทุกอย่างไวไปหมด และผม ก็เชื่อว่ากรณีจอทีวีในรัฐสภามีภาพโป๊โผล่ขึ้นมา เพราะมีใครคนใดคนหนึง่ ในนัน้ กดผิด อาจจะเป็น ส.ส. ส.ว. หรือเจ้าหน้าที่ในนั้นซึ่งกดผิด เพราะ เล่นกับเทคโนโลยีแล้วรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เนื่องจาก เครื่องของตัว เองต่ อ Wi-Fi กับ Access Point ของรัฐสภา จอทีวีก็ต่อ Wi-Fi แล้วเมื่อเขากดแชร์ ซึ่งค�าสั่งแรกของผลิตภัณฑ์ซัมซุงซึ่งเป็นเครื่องมือ สื่อสารในที่นี้ก็คือค�าสั่ง All Share พอกดไปปุ๊บ เครื่ อ งก็ จ ะแสดงออกมาว่ า เจอเครื่ อ งไหนบ้ า ง แล้วก็เจอชื่อ WL6500 ซึ่งเขาก็คงไม่รู้ว่ามันคือ เครื่องอะไร แต่เมื่อกดไปภาพมันก็ขึ้นบนจอทีวี แค่แป๊บเดียวภาพที่ขึ้นก็หายไป อาจเป็นเพราะ คนที่กดแชร์เขาตกใจจึงปิดมันทันที แต่ในเมื่อ รัฐ สภาไทยมีกล้ อ งจ� านวนมากจากสื่อมวลชน ทุกช่อง และกล้องวงจรปิดในนัน้ ก็บนั ทึกไว้เช่นกัน ก็เลยเป็ นเรื่อ งขึ้น มา ณ วันนี้ที่อุปกรณ์ต่างๆ เชื่ อ มต่ อ อิ น เทอร์ เ น็ ต ข้ อ ดี คื อ มั น ท� า ให้ เ กิ ด ความเชื่อมโยง แต่การเชื่อมโยงที่ไม่ตั้งใจหรือ การเชื่อมโยงที่มากเกินไปและไม่ได้ลิมิตไว้ มันก็ กลายเป็นการเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวโดยไม่รู้ตัว และเมื่อข้อมูลไปปรากฏลงบนอินเทอร์เน็ตแล้ว ระยะเวลาอาจจะแค่ 5-10 วินาที แต่หลังจากที่ คนคนนั้นคิดได้ว่าไม่ควรเผยแพร่ แล้วกด delete เราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าไม่มีคนถ่ายภาพหน้าจอ นั้นไป เพราะมันถูกเผยแพร่ออกไปแล้ว ประเด็นที่คุณพูดคือในแง่ของความเร็ว เรียกว่า อินเทอร์เน็ตมันเข้ามาเปลี่ยนวิถีชีวิตของผู้คน เลยใช่ไหม ใช่ เปลี่ยนวิถีชีวิตในการท�างาน และในวิถีชีวิตของการสนทนา อินเทอร์เน็ตมันไวเกินกว่า ที่คนจะยั้งคิดได้ทัน หลายๆ ครั้งจึงมีเหตุการณ์ ที่ไม่ดีนักหลุดออกมา อย่างทุกวันนี้ก็มีเรื่องน่า เป็นห่วงในสายตาผม เช่น คนกลุ่มใหญ่กลุ่มหนึ่ง รู้สึกสนุกกับการนั่งอ่านเว็บดราม่า เคยได้ยินค�า ว่า Drama-Addict ใช่ไหม ซึ่ง Drama-Addict เป็น เว็ บ ไซต์ ที่ ร วมเรื่ อ งฉาวทั้ ง หมดในอิ น เทอร์ เ น็ ต ที่มีค นทะเลาะกัน คนหลอกลวงกัน เป็น ต้น เว็บนี้ก็จะแฉถึงความชั่วในเบื้องลึกของคน ซึ่งพอ คนมาอ่านเรือ่ งแบบนีเ้ ยอะๆ จิตใจก็จะมองไม่เห็น ว่ า ใครเป็ น ฮี โ ร่ เ ลย ทุ ก คนชั่ ว ไปหมด เหมื อ น ความเห็ น ในหนั ง สื อ พิ ม พ์ อ อนไลน์ ฉ บั บ หนึ่ ง ที่

เสนอข่าวอะไรมา ทุกคนโดนด่าไปหมด ถึงแม้ว่า ข่าวนัน้ จะเป็นเรือ่ งดีกจ็ ะมีคนมาแขวะ นีก่ อ็ าจจะ เป็นผลจากสิ่งที่สื่อมวลชนท�ามาในรอบ 10-15 ปี นี้ ที่พยายามน�าเสนอข่าวเรื่องการแฉ แฉให้เห็น ว่าคนคนนี้ไม่ได้ดีจริง หรือคนคนนี้มีแผลเรื่องนี้ อยู่ แล้วผมรู้สึกว่าที่วันนี้ผมเป็นแบบนี้ มันเกิด จากยุค ’90 ที่ผมโตขึ้นมา สื่อเขาไม่ได้ approach ข่าวแบบนี้ ณ วันนั้นสื่อสัมภาษณ์คนเก่งและ เน้นว่าเขาเป็นคนเก่งจริงๆ เวลาเราอ่านเราก็เกิด แรงบั น ดาลใจอยากเก่ ง บ้ า ง แต่ ส� า หรั บ วั น นี้ ผมยังงงอยู่เหมือนกันว่าเด็กยุคใหม่จะมองใคร เป็นต้นแบบได้ ในเมื่อในสายตาของสื่อ ทุกคน ก็เลวไปหมด แล้วถ้ามีคนเถียงว่าทุกคนก็มีด้านเลวกันทั้งหมด จริงๆ ก็เลยต้องแฉเพื่อให้คนได้รู้ ได้มาบาลานซ์ ว่าคุณอย่าไปมองคนด้านเดียว พูดตรงๆ ว่ ามนุษย์ ทุก คนเป็ นมนุษย์ ที่ไม่ สมบูรณ์ แล้วเรื่องที่แฉออกมาจริงๆ ก็อาจไม่ใช่ เรื่องจริงทั้งหมดก็ได้ ต้ องยอมรับ ว่ าบางเรื่อง ก็เป็นการกุขึ้นมาเพื่อให้คนสนุก ลองนึกดูตอน ยุคหนึ่งที่ทุกคนเชีย ร์ ภ ราดร เพราะอยู ่ ๆ เขาก็ โดดเด่นขึ้นมา แต่เขาฝึกตัวเองมาตั้ง 7-8 ปี กว่า ทีเ่ ขาจะเด่นขึน้ มา และก่อนหน้านัน้ ก็ไม่มใี ครมอง จนวันหนึ่งที่เขาได้แชมป์ โด่งดัง ทุกคนก็ชมว่า ภราดรหล่อ เท่ แต่หลังจากนั้นสื่อก็ค่อยๆ ขุดคุ้ย ว่ า เขาติ ด หญิ ง ไม่ ซ ้ อ มเทนนิ ส เอาแต่ ป าร์ ตี้ คนเราพอโดนข่าวร้ายมากๆ เข้า มองไปทางไหน

เขาก็ จ ะคิ ด ว่ า คนนั้ น เขารู ้ เ รื่ อ งเราหรื อ เปล่ า เจ้าตัวก็จะรู้สึกไม่ดี สมาธิก็เสีย พอสมาธิเสียปุ๊บ ฝีมือก็แย่ลงเรื่อยๆ จนหลุดออกจาก Top 10 ไป ก็เป็ นเรื่องที่น่ าเสีย ดาย เพราะบางเรื่อ งสื่อ ก็ พยายามไปปล้นเขา เช่น เขาบริจาคเงินช่วยสึนามิ 1 หมื่นบาท สื่อก็ประณามเขา จนสุดท้ายก็ต้อง เอาเงินล้านหนึ่งไปให้ หรือล่าสุดที่คุณตันเอาเงิน 10 ล้าน ไปให้ แก้ว พงษ์ประยูร เราก็ต้องเข้าใจ ว่านั่นคือการตลาด ถามว่าเป็นการตลาดที่ฉลาด ไหม ก็ฉลาด เพราะถ้าเอาเงิน 10 ล้าน ไปมอบ ด้วยวิธีการเดิม คือการมอบป้าย มันก็เป็นแค่ ป้ า ย คุ ณ ตั น ก็ จ ะมี เ วลายื่ น ป้ า ยให้ ป ระมาณ 10-15 วินาที พอทุกคนถ่ายรูปเสร็จก็จบ คุณตัน ก็ ต ้ อ งเดิ น ลง แล้ ว เป็ น คนอื่ น ขึ้ น ไปมอบ แต่ คุ ณ ตั น เลื อ กที่ จ ะเอาเงิ น สดใส่ ก ระเป๋ า เจมส์ บอนด์ แล้วไปยื่นให้แก้วนับตรงหน้า ซึ่งนับอยู่ 5 นาที กล้องทั้งหมดก็ถ่ายทัน ก็เป็นการตลาด ที่ชาญฉลาด หลังจากนั้นคนใจดีที่ชื่อตันก็ถูกสื่อ ค่อนขอดว่าท�าไมในพาราลิมปิกไม่ช่วย ซึ่งพอ เขาตอบตามจริง ไปว่ า ผมท�า บุญทุก วัดไม่ได้ เขาก็กลายเป็นลบไป ทั้งที่สุดท้ายก็ต้องช่วยอยู่ดี แล้วคุณมองเรื่องนี้อย่างไร ผมมองว่าอินเทอร์เน็ตมันสื่อสารครบวงจร แล้ว คือคนให้ข่าว คนเป็นข่าว คนอ่านข่าว คน เขียนข่าว อยู่ในวงจรที่สื่อสารกันถึง เมื่อก่อน เขียนออกไปก็ต้องไปฟังกลุ่มเป้าหมาย แต่ตอนนี้ เราสามารถรู ้ ไ ด้ ว ่ า ทุ ก คนที่ แ สดงความเห็ น

กับข่า วมีก ระแสตอบรับทั้งหมด เรารู้ห มดว่า คนมองเรื่องนี้เป็นบวกหรือมองเรื่องนี้เป็นลบ ถ้ า เราพู ด ถึ ง เรื่ อ งพั ฒ นาการของเทคโนโลยี มันเหมือนจะต้องแบ่งเป็น 2 แบบ คือ ฮาร์ดแวร์ กับซอฟต์แวร์ ใช่ไหม ใช่ ถ้าพูดถึงฮาร์ดแวร์ ตอนนี้ต้องบอกว่ามัน สิ้นสุดการแข่งขันด้านความเร็วของ CPU แล้ว เมื่อก่อนยุคที่ผมเริ่มท�าไอที มันจะแข่งขันสูงมาก ว่าค่ายนี้มี Intel Pentium II หรือ Pentium III ความเร็วกีก่ กิ๊ กะบิตต่อวินาที แต่ทกุ วันนีเ้ ราแทบ ไม่สนใจ แต่เราอยากรู้แค่ว่าเครื่องมันสามารถ ท�าในสิ่งที่เราอยากท�าหรือเปล่า เพราะมันเป็น ยุ ค ของแอพพลิ เ กชั น เป็ น ยุ ค ที่ ค อมพิ ว เตอร์ ถูกย่อลงเหลือไซซ์เท่ามือถือ แทบเล็ต และเรา ก็ ไ ม่ ไ ด้ ต ้ อ งการความสามารถมากเหมื อ น คอมพิวเตอร์เครื่องใหญ่ ที่เมื่อก่อน PC ต้องมี ความเร็วและแรงแบบสุดๆ ซึ่งตอนนี้ตลาด PC ที่ยังต้องการความเร็วและแรงก็จ�ากัดอยู่เฉพาะ กลุ ่ ม เช่ น คนเล่ น เกม ดั ง นั้ น ยุ ค สมั ย ของ คอมพิ ว เตอร์ ใ นเรื่ อ งความเร็ ว มั น จบลงแล้ ว ฉะนั้น องค์ก รไอทีที่เ ริ่มแผ่ว ลงแล้ว คือ Intel แต่ Intel ก็ยังคงผลิตชิปอยู่ แต่เราก็ไม่ได้ต้องการ ติดตามแล้วว่า Intel จะออกชิปที่มี Processer เท่าไหร่ เพราะยุคนีไ้ ม่ใช่แล้ว ยุคนีม้ นั กลายเป็น การแข่งกันที่แบรนด์ และแบรนด์เหล่านั้นก็กา� ลัง มีผลในการขับเคลื่อนโลกต่อไป ซึ่งไม่ใช่แบรนด์ คอมพิวเตอร์แล้ว แต่เป็นแบรนด์โทรศัพท์มือถือ ตอนนี้วงการโทรศัพท์มือถือก�าลังกัดกินวงการ คอมพิวเตอร์อยู่ คือคนก�าลังเปลี่ยนจากการมี Desktop Notebook กลายเป็นมีแทบเล็ต โทรศัพท์มื อ ถื อ สมาร์ ต โฟน ที่ แ บรนด์ ค อมพิ ว เตอร์ ไม่สามารถสร้างอุปกรณ์แบบนี้ให้เป็นที่ยอมรับ ได้เท่ากับที่แบรนด์มือถือท�า แล้ ว ในแง่ มุ ม ของความเร็ ว ของอิ น เทอร์ เ น็ ต กั บ การเผยแพร่ ข ่ า วสารและพฤติ ก รรมของ คนในสั ง คม คุ ณ คิ ด ว่ า ในเมื่ อ อิ น เทอร์ เ น็ ต มี ความเร็วและเรือ่ งของโซเชียลเน็ตเวิรก์ มาเกีย่ วข้อง มั น มี ผ ลกระทบต่ อ สั ง คมในแง่ ที่ น ่ า เป็ น ห่ ว ง อย่างไร ก่อนที่ผมจะวิเคราะห์ ผมต้องบอกก่อนว่า ผมแปลกใจมากในเรือ่ งนี้ ขอเท้าความก่อนนะครับ ว่าเมื่อ 10 ปีก่อน AIS เคยเรียกผมไปรับบรีฟหนึ่ง ซึ่ ง ถ้ า ยั ง จ� า ได้ จ ะเห็ น ว่ า มี ห นั ง โฆษณาตั ว หนึ่ ง ที่เขาบอกว่าลูกไม่รู้ว่าพ่อแม่อยู่ไหน แล้ว Call Center ก็บอกว่าเดี๋ยวเช็กให้นะคะ ฟังก์ชันนี้เขา เรียกว่าเป็นการแจ้งพิกัดกับ Cell Site คือเสา มือถือ 15,700 กว่าต้นทั่วประเทศ ถ้าโทรศัพท์มือถือไปออนอยู่ที่เสาใดเสาหนึ่งนั้น ระบบก็จะ บอกได้ว่าอยู่ย่านไหน ก็เหมือน GPS ทุกวันนี้ ที่ช่วยท�างานกับดาวเทียม ยุคนั้นการตลาด AIS ก็คิดว่าจะท�าบริการให้ครอบครัวกันเองเช็กได้ เช่น ถ้าพ่อใช้ AIS แล้ว แม่และลูกก็ควรใช้ AIS ด้วย เพือ่ จะได้เช็กกันได้ ปรากฏว่าบริการนี้ launch ไม่ได้ เพราะเมื่อท�าเซอร์เวย์แล้วผู้ชายไม่ยอม เพราะกลัวว่าไปไหนภรรยาจะรูห้ มด สรุปบริการนัน้ ก็ล่มไปเมื่อ 10 ปีที่แล้ว แต่อยู่มาวันหนึ่งก็มี แอพพลิเกชันโฟร์สแควร์เข้ามา บอกว่าคนใช้ สามารถกด Check-in ได้ สามารถบอกทุกคนได้ ว่า ตอนนี้ตัว เองก�า ลังอยู่ที่ไหน บอกได้ทั้งทาง ทวิตเตอร์ เฟซบุ๊ก กลายเป็นว่าอยู่ๆ คนก็อยาก บอกเองเฉยเลยว่าตนเองอยู่ที่ไหน นี่คือเรื่องที่ผม งงอยู่เหมือนกัน และถ้าพูดถึงเรื่องของเน็ตเวิร์ก คนก็จะคิดว่ามันไม่ส่วนตัวมากเท่าไหร่ และไม่ ปลอดภัยที่คนอื่นจะรู้ว่าตนเองอยู่ที่ไหน ซึ่งจริงๆ แล้วเน็ตเวิร์กมันท�าให้เรารู้หมดนะ ดาวเทียม ทุกวันนีม้ นั ก็รวู้ า่ เราอยูท่ ไี่ หน ถามว่าท�าไมอเมริกา ต้องเอาดาวเทียม 19 ดวง มาให้คนทั้งโลกใช้ GPS ก็เพราะเขาอยากรู้ไงว่าเราอยู่ที่ไหน แต่เรา ส�าคัญพอทีเ่ ขาจะติดตามเราหรือเปล่าก็อกี เรือ่ งหนึง่


16

ผมรู้สึกว่า ถ้าเราชอบอะไร เราต้องได้เงิน จากสิ่งนั้น ไม่ได้แปลว่าเรา จะต้องคิดทุกเม็ด นะ แต่อยากให้ ระลึกว่าทุกอย่าง เป็นค่าใช้จ่าย หมด

เพราะข้ อมูลมัน เยอะมาก คนถือ สมาร์ ต โฟน เยอะมาก ณ วันนี้ Apple อย่างเดียวก็มี 400 ล้าน เครื่อง Android มี 500 ล้ า น รวมกัน ก็เกือ บ พันล้านแล้ว เขาจึงรู้หมด แต่เขาจะติดตามใคร ก็ขึ้นอยู่กับเขา ฉะนั้น ณ วันนี้มันไม่มีอะไรเป็น เรื่องส่วนตัวแล้ว จบเลยค�าว่า ‘Privacy’ เพราะ เมื่อคุณออนไลน์ในอินเทอร์เน็ต คนก็จะเช็กได้ หมด เพราะอินเทอร์เน็ตก็คือ Public ถึงคุณจะ ใส่กญ ุ แจล็อกไว้ แต่มนั ก็ไม่ใช่ทกุ คนทีท่ า� แบบนัน้ เพราะสูตรของโซเชียลเน็ตเวิร์กคือมันมีตัวเลข Follower หรือคนติดตามที่ท�าให้เรารู้สึกว่าเรา อยากสะสมแต้ม เราก็เคยเป็นนักสะสมแต้มจาก การที่เรามีบัตรรีวอร์ดมาก่อน โซเชียลเน็ตเวิร์ก ก็เหมือนกัน มีจ�านวน Follower จ�านวน Friend ให้ เรารู้ สึก อยากสะสม ไม่ อ ย่ า งนั้น ท�าไมเด็ก ทุกวันนี้ถึงต้องแต่งตัวสวย แอ๊บแบ๊วถ่ายรูปลง เฟซบุ๊กแล้วให้คนได้ติดตาม ซึ่งปัจจุบันเฟซบุ๊ก ก็ เ ป็ น สื่ อ ที่ ท รงพลั ง มาก ท� า หน้ า ที่ ไ ม่ ต ่ า งกั บ สื่อสารมวลชน เมื่อก่อนที่วิทยุโทรทัศน์มีอิทธิพล ก็เพราะว่าคนเกาะติดอยู่กับเครื่องมือเหล่านั้น แต่ถามว่าเด็กทุกวันนี้ดูทีวีแค่ไหน น้อยลงเยอะ ดังนัน้ โซเชียลเน็ตเวิรก์ ก็ได้ทา� ลายเรือ่ ง Privacy ไปแล้วเป็นอย่างที่หนึ่ง ผลที่ตามมาคือทุกคนไม่มี ความเป็นส่วนตัวเลยในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์ก เรียกว่าอย่าพลาดก็แล้วกัน คือถ้าเราใช้ชีวิต ไปเรื่อยๆ มันก็ไม่มีปัญหาอะไร แต่อย่าพลาด แล้วกัน อย่างกรณีลุงสุวิทย์ ที่มาของข่าวแก่ สปอร์ต ใจดี กทม. เขาก็ถ่ายรูปกับรถ กับบ้าน

กั บ เพื่ อ นของเขาลงในเฟซบุ ๊ ก เป็ น เรื่ อ งปกติ แต่พอเขาพลาด รูปเหล่านั้นทุกรูปมันถูกเซฟเก็บ ไว้หมดแล้ว แล้วก็เอามาวิเคราะห์กันใหญ่เลยว่า เขาขับรถอะไร ทะเบียนอะไร ก็เพราะว่าเขาพลาด ไง ดังนั้น เราก็ต้องไม่พลาด ถ้าพลาดปุ๊บก็เสร็จ คุณมองว่าโซเชียลเน็ตเวิรก์ ในสังคมไทยมีบทบาท อย่างไรในปัจจุบัน ผมคิดว่า ไม่ว่าจะเรียกว่าโซเชียลเน็ตเวิร์ก หรืออะไรก็ตามแต่ อินเทอร์เน็ตคือที่ที่คนมาคุย กัน ไม่ว่าจะเป็นพันทิป MSN เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ มันก็เป็นที่ที่คนมาคุยกัน คนที่สามารถเอาชนะ ได้ในโลกอินเทอร์เน็ตคือคนที่สร้างที่ที่สวยงาม ให้คนมาคุยกัน เช่น เล่นแล้วรู้สึกเพลิน หน้าตา เว็ บ ดี มี ฟ ั ง ก์ ชั น ที่ ใ ช้ ง ่ า ย คื อ ทุ ก อย่ า งต้ อ ง ตอบโจทย์ตรงทีต่ อ้ งใช้งา่ ย ต้องมี Universal Design ที่ทุกคนรู้สึกว่าอยากจะใช้มัน นิยามของมันจึง เป็นที่ที่คนมาคุยกัน แต่สมัยนี้รูปแบบของพื้นที่ ที่คนมาคุยกันมันเปลี่ยนไป มันเริ่มมีฟังก์ชันของ ภาพเข้ามาเป็นหลักมากกว่าตัวหนังสือ จากเดิม เราจะใช้ ตั ว หนั ง สื อ คุ ย กั น อย่ า งเดี ย วแล้ ว จินตนาการว่าอีกฝ่ายหน้าตาอย่างไร แต่ตอนนี้ ไม่ต้องแล้ว เราเห็นอีกฝ่ายได้เลย อีกอย่างหนึ่ง ที่ เ ป็ น ความเปลี่ ย นแปลงทางสั ง คมที่ ผ มรู ้ สึ ก เซอร์ไพรส์คือ ในอดีตคนในพันทิปจะใช้นามแฝง กัน พยายามคิดชื่อและไอคอนที่ดูดีที่สุดแทบดิ้น ตาย แต่ทุกวันนี้พื้นที่ตรงนั้นกลายเป็นหน้าจริง ที่เจ้าตัวก็อยากบอกเอง ในขณะที่เมื่อก่อนเรา ไม่ได้อยากบอก ยุคหนึ่งเราไม่อยากให้คนอื่นรู้ว่า เราอยูไ่ หน มาถึงยุคทีเ่ ราอยากจะ Share อยากจะ Check-in และยุคที่ Avatar กลายเป็นหน้าจริง คือ เมื่อก่อนเราใช้ตัวเสมือนมาแทนตัวเอง แต่ยุคนี้ เราใส่หน้าจริงของเราแล้ว มันเป็นความรู้สึกว่า ยอมรับได้ ซึ่งถามว่าดีไหม ก็ดี เฟซบุ๊กก็มีมุมดี อยู่ การที่ มาร์ก ซักเกอร์เบิร์ก ท�า 4 บรรทัดแรก ว่ากรุณาใส่ชอื่ จริง เพราะมันท�าให้คน้ หาเพือ่ นแล้ว เจอไง เพราะถ้าทุกคนเป็นชื่อที่ตั้งขึ้นเอง เพื่อน มาค้นหาก็จะไม่เจอใช่ไหม ซึ่งพอเราใช้ชื่อจริง สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือ เราสามารถค้นหาเพื่อน ในอดีตของเราได้เกือบหมด ผมเองก็เป็นคนหนึง่ ที่ กลับไปโรงเรียนประถมโดยการรวมเพื่อนกัน ในเฟซบุ๊ก แล้วก็นัดครู แล้วก็มีความสุขมากใน วันที่เราไปเจอกัน เพราะทุกคนโตหมดแล้ว ไม่ได้ เจอกัน 20 ปี มีเรื่อ งคุยกัน เยอะแยะ ผมก็ว ่า มันช่วยตรงนี้เยอะ แต่ทีนี้เมื่อใช้โดยที่ไม่ได้ยั้งคิด หรือไม่ได้ระวัง บางทีมันก็เป็นจุดที่ถูกเปิดเผย ข้อมูลมากเกินไป แต่ว่าค�าว่ามากเกินไปก็คือว่า คุณเล่นไปเถอะ แต่อย่ามีเรื่องละกัน อย่าพลาด เพราะพลาดปุ๊บก็จบอย่างที่บอก สรุปว่า เมื่อก่อนเราจะรู้สึกว่าอินเทอร์เน็ตมันคือ ภัย มืด เพราะเราไม่รู้ว่าใครเป็นใคร แม้สมัยนี้ ยังมีบางส่วนที่เป็นแบบนั้น แต่ที่ก�าลังเป็นมากขึ้น เรื่อยๆ คือคนที่พร้อมจะเปิดเผย แชร์ทุกอย่าง ของตัวเอง คือแทนที่จะท�าตามเจตนารมณ์ว่า ให้มนั เป็นโลกเสมือน ก็กลายเป็นบอกจริงๆ ตรงๆ ไปเลยว่าใครเป็นใคร คิดอะไร ท�าอะไร ผมว่าคนเหล่านี้ส่วนหนึ่งเขาก็อาจจะมอง เหมื อ นตั ว เองเป็ น นั ก เขี ย นหรื อ เซเลบที่ ก� า ลั ง สร้างคอนเทนต์อยู่ ยังไงก็แล้วแต่ผมเชื่อว่าเรา ทุกคนต่างก�าลังสร้างคอนเทนต์ของตัวเองอยู่ เพราะเรารูว้ า่ ระบบนีม้ นั ฟรี และมันดี เราก็ไม่ตอ้ ง ไปสร้ า งระบบของเราเอง ไม่ ต ้ อ งไปมีเว็บ ไซต์ ของเราเอง เราก็แค่เปิด account ขึ้นมา แล้วเรา ก็ใส่เรื่องลงไป โดยปกติเราต้องไปหาโอกาสบอก แบบนานๆ ที เดี๋ยวนี้ก็กลายเป็นบอกได้ทุกวัน ถามว่าผิดไหม ถ้ามองในมุมว่ามันเพิ่มผลผลิต ได้ ไ หม ผมว่ า มั น เพิ่ ม ได้ น ะ ตั้ ง แต่ มี เ ฟซบุ ๊ ก ทวิตเตอร์ ผมได้งานจากมันเยอะขึ้นนะ เพราะว่า เขาติดต่อเราง่ายขึ้น ในยุคหนึ่งตอนที่ผมเริ่มท�า งานใหม่ๆ เวลาไปติดต่อใครสักคนมันต้องโทร.

อ้อมโลก คืออยากได้เบอร์ดาราสักคนเพื่อที่จะ มาท�างานนี้ โอ้โฮ ต้องโทร.หาคนนั้นว่ามีไหมพี่ ต้องโทร.หาคนนี้วุ่นวายไปหมด แต่ตอนนี้ง่าย แล้ว ถามดาราสักคนผ่านทางทวิตเตอร์ไปเลยว่า ว่างไหม มาท�างานนีห้ น่อย จบ เดีย๋ วก็ตอบกลับ แล้ว ซึ่งทุกคนอยู่บนหน้าจอ มันก็เร็ว ฉะนั้น ในเชิงความเป็นเซเลบ การเป็นสื่อสารมวลชน การเป็นนักข่าว หรือผู้ผลิตรายการ ผมว่าอันนี้ มันช่วย ถามว่าทวิตเตอร์คนใช้น้อยกว่าเฟซบุ๊ก ตั้ ง เยอะ แต่ ท� า ไมมั น ถู ก พู ด ถึ ง คู ่ กั น ตลอด ทวิตเตอร์มีคนที่ใช้บริการ 950,000 เฟซบุ๊กตอนนี้ มี 14 ล้านคน มั น คนละสเกลเลย แต่ ท� า ไม ทวิต เตอร์มีอิทธิพ ลมาก ก็เ พราะว่า ทวิต เตอร์ เป็นทีท่ สี่ อื่ สารมวลชนใช้ไง นักข่าวใช้หมด เพราะ นัก ข่า วก็รู้สึก ว่า มันไวจริง อย่า งนัก ข่า วเนชั่น 400 คน ก็ถูก สั่งให้ใช้หมด เพราะเครือเนชั่น มีนโยบายว่าเมื่อคุณไปอยู่หน้างาน แล้วคุณเห็น ข่าว คุณถ่ายรูป แล้วคุณทวีตได้เลย หรือคุณพิมพ์ ข้อมูลได้เลย ไม่ต้องรอตีพิมพ์ เพราะถ้าไม่ท�า อย่างนั้นคุณก็แพ้บล็อกเกอร์ เพราะบล็อกเกอร์ เขาพร้อมที่จะพรั่งพรูเขียนเต็มไปหมดเลย แล้ว ถามว่าท�าไมเขาคิดแบบนั้น คุณ สุทธิชัย หยุ่น พูดว่า เราไม่ได้ขายหนังสือพิมพ์ เราขายข่าว เพราะฉะนั้น ข่าวจะอยู่ในอะไรก็ได้ โซเชียลเน็ตเวิร์กสุดท้ายมันก็จะมากับอาการติด แล้วคุณมองอย่างไรกับอาการติดโซเชียลเน็ตเวิรก์ ของคนยุคนี้ อาการติดมันมากับทุกอย่างนะครับ ตอนนี้ ผมก็เริ่มติดจักรยาน ผมว่ามนุษย์มีอะไรต้องติด อยู่แล้ว แต่ว ่า มันจะเป็นช่ว งเวลาไหนของวัย เท่ า นั้ น เอง แต่ ป ระเด็ น คื อ โซเชี ย ลเน็ ต เวิ ร ์ ก มันท�าคนไกลให้มาเป็นคนใกล้ เมื่อคุณติดมัน คนใกล้จะมีปัญหาครับ คือคนที่อยู่รอบตัวเรา ก็จะรู้สึกร�าคาญ บางคนก็อาจจะรู้สึกว่า เฮ้ย หันมามองฉันหน่อยสิ ปิดเครื่องหน่อยสิ ละตา ออกจากเครื่องหน่อย ผมว่าทุกคนเจอ อย่าง พี่ดุ๋ง พาที ซีอีโอนกแอร์ กับคุณบี แฟนเขา ไปฮันนีมูนกัน แต่ผมอ่า นไทม์ไลน์แล้ว สงสัย คงไม่ได้ไปเทีย่ วไหนกันเลย เพราะต่างฝ่ายต่างคุย กันอยู่ในนี้ (ท�าท่ากดมือถือ) ซึ่งมันก็อาจจะเป็น วิธกี ารผลิตคอนเทนต์ของเขามัง้ คือเขาก็คงตัง้ ใจ ว่าเขาจะผลิตคอนเทนต์แนวนี้ เป็นอะไรที่ดูแล้ว สบายๆ สนุกๆ ถามว่าท�าไมคนเราถึงท�าวิธกี ารนี้ ต่อไป ก็แปลว่า มันจะต้องได้ฟ ีด แบ็ก ที่ดี ก็คือ คงต้องมีคนเมนชันไปหาเขาว่าชอบ สนุกจังเลย ซึ่งเราก็ไม่เห็น แล้วยิ่งเห็นตัวเลข Follower ขึ้นมา เรื่อยๆ ก็แปลว่าเขาอาจจะต้องคิดว่าที่ท�าอยู่นี่ มันโอเคแล้ว มีคนชอบ เพราะหลักการคือ ซีอีโอ นกแอร์ก็ต้องการจะมีเครื่องมือในการโปรโมต สายการบินที่มันไม่ได้ดูเป็นการโปรโมตโดยตรง นัก ถ้าพูดถึงการติดโซเชียลเน็ตเวิร์กของคนทั่วไป อย่างที่บอกว่ามันท�าให้มีปัญหากับความสัมพันธ์ ต่อคนรอบข้าง แล้วส่วนตัวคุณเป็นอย่างไร ถ้าพูดถึงตัวเอง ถามว่าภรรยาร�าคาญไหม คงร�าคาญ เขาก็จะรู้สึกว่าท�าไมต้องติดขนาดนั้น เพราะบางทีช่วงนี้ต้องเล่นกับลูกแล้ว ช่วงนี้ต้อง อยู ่ กั บ ครอบครั ว แล้ ว แต่ ผ มก็ ต ้ อ งให้ เ หตุ ผ ล กลับไปตอนที่ discuss กันก็คือ ผมคิดว่ามันเป็น วิถีในการผลิต คอนเทนต์ของผม เนื่องจากว่า ข้อแรก รายการเราไม่ได้อยู่ในฟรีทีวี เราอยู่ในทีวี ดาวเทียม แล้วเราอยู่มา 6 ปีแล้ว เพราะฉะนั้น การที่ จ ะท� า ให้ ค นรู ้ ว ่ า รายการเรามาแล้ ว เราจ�าเป็นจะต้องมีเครื่องมือพวกนี้ยิงไปหาเขา เพื่อบอกว่ารายการมาแล้วนะ เปิดดูหน่อย โดย ผมก็คาดหวังว่าจะมีคนสัก 300, 400, 700 หรือ 1,000 คน ที่อยู่หน้าจอตอนนั้นพอดี แล้วจะได้ไป เปิ ด ที วี หรื อ ผมก็ เ สิ ร ์ ฟ เขาผ่ า นสมาร์ ต โฟน คลิกลิงก์นี้ครับเพื่อดูรายการ แต่ถ้าเกิดว่าผม


18

ไม่ผลิตคอนเทนต์อย่างอื่นเลย สมมติว่าผมเลือก ที่จะใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กเพื่อโปรโมตรายการผม อย่างเดียว ถามว่าใครจะตามผมล่ะ เขาก็จะเอียน ไง ถ้าทั้งไทม์ไลน์มีแต่เรื่องเดิมๆ เพราะฉะนั้น เวลาเราเจออะไรทีม่ นั น่าสนใจ อย่างเห็นเครือ่ งดืม่ ยี่ห้อหนึ่ง ก็ถ่ายไว้หน่อย แต่เอ๊ะ รสชาติมันจืด นี่หว่า ใครคิดว่ามันจืดครับ คนก็เข้ามาตอบท่วม เลย เรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องใกล้ตัวคนไง ผมว่า มนุษย์ตนื่ เต้นกับของไม่กอี่ ย่างนะ ก็จะมีเอนเตอร์เทนเมนต์ เทคโนโลยี และก็เหตุการณ์ที่เป็นข่าว เราตืน่ เต้นกันอยูไ่ ม่กเี่ รือ่ งหรอก เพราะมันเกีย่ วกับ ชีวิตประจ�าวันไง เวลามีเรื่อง มีเหตุการณ์อะไร การที่ถามความเห็นจากอินเทอร์เน็ตมันได้ เยอะ ผมก็เลยคิดว่ามันก็เป็นเครื่องมือที่เรา อยากใช้ แล้วก็ไม่ได้คิดว่าเป็นการวางแผน การตลาดอย่างแยบยล เราไม่ได้มองแบบนัน้ เพราะเราเป็น personal branding ไม่ได้เป็น แบรนด์สินค้าที่มีผลต่อการขาย เราแค่อยาก ให้คนรูจ้ กั เพือ่ ทีเ่ ราจะได้เอาไปผลิตสือ่ ให้มัน กว้างขึ้นเท่านั้นเอง เขาบอกว่าคนเรายุคนี้อยู่ในยุค Like and Share กดไลค์ แล้วก็แชร์ในสิ่งที่เรารู้มา เจอมา ปั ญ หาคื อ เราแชร์ กัน เยอะไปไหม แล้วสิ่งที่แชร์ควรจะค�านึงถึงอะไร ก็ต้องแชร์ในเรื่องที่คุณคิดว่ามันอ้างอิง ได้ ความหมายคือมันไม่ใช่อะไรก็แชร์ไปหมด เปรียบเทียบการแชร์ของคนเดี๋ยวนี้ มันก็คือ การนินทา มันคือการชวนเชื่อที่ท�าให้เชื่อได้ ง่ายๆ โดยขาดการกลั่นกรอง ผมพยายาม จะไม่ ใช้ ค�า ว่ าสติน ะ เพราะผมว่า มัน เป็น เรือ่ งของการกลัน่ กรองตัวเองจากความวูว่ าม มากกว่า จริงๆ แล้วเจตนารมณ์ของโซเชียลเน็ตเวิร์ก ต่างๆ คืออะไร แล้วเราใช้กันอย่างบิดเบือน ผิดเพี้ยนไปแค่ไหน เจตนารมณ์ของผู้สร้างคือต้องการรวม สมาชิกไว้ให้ได้มากที่สุด ณ วันนี้ฝรั่งเลิกตี เมื อ งขึ้ น แล้ ว แต่ ฝ รั่ ง ก� า ลั ง จะตี เ มื อ งขึ้ น แบบใหม่โดยการรวบรวมคนทั้งโลกให้มาอยู่ ในระบบของตัวเอง ถามว่าเพื่อประโยชน์ อะไร มันคือ เหมือ งข้ อ มู ลไง เพราะการที่ ทุกคนมาคุยกันในที่ของตัวเองก็จะมีระบบ ตรวจจั บ ได้ ว ่ า อะไรคื อ สิ่ ง ที่ ค นพู ด ถึ ง มาก ที่สุด อะไรฮิตในช่วงนี้ 10 อันดับ 20 อันดับ หรือฐานข้อมูลของคน ดังนั้น วันนี้ฝรั่งเลิก ตีเมืองขึ้นแล้วครับ แต่ฝรั่งก�าลังตีเมืองขึ้น ในรูปแบบของการรวบรวมสมาชิก คือไป กวาดคนทั้งโลกให้มาอยู่ในระบบของตัวเอง เมื่อ มารวมอยู ่ ปั ๊ บ แวดวงการตลาดก็จ ะ สนับสนุน เพราะในอดีต เวลาโฆษณาลง หนังสือ เราก็รู้แค่ว่านิตยสารเล่มนี้คนอ่าน อายุเท่านี้ถึงเท่านี้ โฆษณาหน้าละเท่าไหร่ แต่เราเคยรู้ไหมว่าใครอ่านบ้าง แล้วอ่านจริง หรือเปล่า แต่อนิ เทอร์เน็ตมันปลดล็อกเรือ่ งนี้ ไง อินเทอร์เน็ตสามารถบอกได้ว่ากี่วิวแล้ว ดู จ บไหม ล่ า สุ ด ยู ทู บ ก� า ลั ง จะปรั บ นะ เขาไม่ได้วัดแค่ยอดวิวแล้ว แต่ยูทูบจะวัดนาที ที่ถูกดู สมมติมีวิดีโอ 1 ตัว 5 นาที มีคนดูจบหรือ เปล่า คนส่วนใหญ่ดูแค่ 2 นาที แล้วปิดหรือเปล่า หรือดูไป 10 วินาที แล้วปิด อย่าเอามาอ้างว่า คุณได้ 1 ล้านวิว มันอาจจะดูไม่จบก็ได้ หรืออาจจะ กดผิดก็ได้ ดังนั้น ยูทูบจะเริ่มมีมาตรวัดอีกอัน หนึ่งที่ท�าให้นักการตลาดได้ข้อมูลที่ละเอียดขึ้น ทีนี้ถามว่าท�าไมเขาต้อง provide ข้อมูลให้นักการตลาด เพราะนักการตลาดจะได้กลับมาซื้อ โฆษณาเขา ทุกวันนี้เราใช้แอนดรอยด์ เราบอก ว่าเราแฮปปี้ เพราะกูเกิ้ลแจกฟรี แล้วค่ายมือถือ ก็เอามาขายเป็นสมาร์ตโฟนที่ราคาไม่แพงมาก แต่ได้สเปกดี แต่กูเกิ้ลรู้ทุกอย่างที่เรากดนะ ถาม

ว่าแอพฯ พยากรณ์อากาศเขาเคยได้เงินจากเรา ไหม ท� า ไมเขาถึ ง พยากรณ์ อ ากาศให้ เ ราล่ ะ เพราะเขาแค่อยากรู้ว่าบ้านเราอยู่บางพลีไง แล้ว ล่าสุดกูเกิ้ลก็เผยไต๋ออกมาแล้วว่าเขาก�าลังจะ แสดงผลการจราจรในอเมริ ก าจากข้ อ มู ล ของ สมาร์ตโฟน ถ้าเกิดสมาร์ตโฟนเคลื่อนที่อยู่ใน ความเร็วต�่ากว่า 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง มันจะขึ้น เป็นสีแดง แปลว่ารถหนาแน่นหรือรถติด นั่นแปล ว่าทีผ่ า่ นมาเขารูม้ าตลอดใช่ไหม เขารูว้ า่ เราไปไหน บ้า งนะเนี่ย แล้ว ถามว่าพวกนี้เ ขาแจ้งเราไหม ฝรั่งเขากลัวโดนฟ้อง เขาแจ้งหมดแหละตอนเรา จะโหลดมาใช้น่ะ แต่เราเป็น next generation ไง

ตอนนี้มันยังเปลี่ยนแปลงไม่หมดจากแผนการ ของมัน เพราะยังมีคนที่กา� ลังคิดสร้างสรรค์แล้ว จะท� า อะไรที่ ยิ่ ง ใหญ่ เ ข้ า ไปอี ก ในอิ น เทอร์ เ น็ ต ดังนั้น เมื่อเราเกิดมาในยุคของมัน แล้วมันก็เป็น เรื่องของเรา เราก็ควรจะใช้มันให้เกิดประโยชน์ ทางด้านการศึกษา การงาน อาชีพต่างๆ เพราะ ผมมองว่าเวลาเราติดหรือเราชอบอะไร เราควร จะได้เงินจากสิ่งนั้นด้วย อย่างผมชอบเกม ผมก็ ไปตั้งโปรดักชันท�าเกม ไปขอตังค์เสี่ยเจียงจาก ความที่ผมเข้าใจเรื่องเกม แล้วผมก็ไปบอกเสี่ยว่า จา พนม ควรจะเป็นเกม เสี่ยก็บอกว่า ถ้ามึง ท�าเกมแล้วดี กูจะได้เลิกท�าหนัง (หัวเราะ) แล้ว

เราเคยอ่านไหมล่ะ เรากด next หรือ agree ตลอด เพราะว่าถ้าไม่กดเราก็ไม่ได้ใช้ไง เพราะ เราไม่รู้จะแคร์ไปท�าไม ผมพูดง่ายๆ ว่าทุกวันนี้ ไม่มีอะไรเป็นส่วนตัวแล้ว แต่ถ้าคุณไม่ได้เป็น คนส�าคัญระดับ บารัก โอบามา คุณก็ไม่จา� เป็น ต้องไปซีเ รีย สมากหรอก เพราะข้อมู ล เหล่านี้ เมื่ออยู่บนจอมันจะผ่านเลยไปอย่างรวดเร็วมาก ถ้าเขาจะมอนิเตอร์กม็ องไม่ทนั หรอก แต่ถา้ บุคคล คนนั้ น มี ค วามเสี่ ย งต่ อ ความมั่ น คงของชาติ เขาก็คงไม่มาติดตามหรอก ที่ใครๆ ก็บอกว่าเราอยู่ในยุค Digital Age คุณ มองว่า Digital Age ในแบบของคุณคืออะไร คืออินเทอร์เน็ตมันเปลี่ยนแปลงโลกแน่นอน แล้ ว มั น ก็ เ ริ่ ม เปลี่ ย นแปลงไปเยอะพอสมควร

เสี่ยก็ให้เงิน 10 ล้าน มาท�าเกม แค่นี้ผมก็ว่าผม ชนะแล้ว เพราะว่าที่ผ่านมาผมเล่นเกม ผมจ่าย เงิน อย่างเดีย ว แล้ววัน หนึ่งมีคนให้ 10 ล้าน เอาไปท�าเกม แล้วผมก็เอาไปขายเป็นเกมออกมา นี่ไงที่ท�าให้ผมรู้สึกว่าถ้าเราชอบอะไรเราต้องได้ เงินจากสิ่งนั้น ไม่ได้แปลว่าเราจะต้องคิดทุกเม็ด นะ แต่อยากให้ระลึกว่าทุกอย่างเป็นค่าใช้จ่าย หมด ทีนี้เราจะมีข้อควรระวังอย่างไรในเรื่องของการใช้ชีวิตในยุคนี้ สุ ด ท้ า ยมั น ก็ ต ้ อ งกลั บ มาในค� า เดิ ม ๆ ว่ า ใช้แต่พอดี พี่จอห์น (จอห์น รัตนเวโรจน์) เคยมี ค�าพูดทีด่ มี าก พีจ่ อห์นบอกว่า ให้เราใช้เทคโนโลยี แต่อย่าให้เ ทคโนโลยีใ ช้เ รา พี่เ ขาพู ดเอาไว้ใ น

รายการ IE Show ยุค นานมาแล้ว ซึ่ง มันคือ อมตะวาจา มั น ถู ก ต้ อ ง นั่ น คื อ ใช้ เ ทคโนโลยี เพื่ออ�านวยความสะดวกกับสิ่งที่เราก�าลังจะท�า เช่น เราจะส่งไฟล์งานให้ลูกค้า เราคงไม่ต้อง พริ้นต์ออกมาใส่ซองจดหมายติดแสตมป์แล้วส่ง เราก็ใช้อีเมลส่งสิ หรือการสร้างสัมพันธภาพกับ ลูกค้าง่ายๆ คุณแอดเฟซบุ๊กกับลูกค้า เป็นเฟรนด์ กันไว้ มีอะไรคุณเห็นหมด ทุกวันนี้ผมไม่ได้เป็น คนทรีตลูกค้าอย่างเดียวแล้ว ผมกลายเป็นลูกค้า ของคนอื่นแล้ว ผมก็เห็นว่าหลายคนเขาก็ทรีต ผ่านเฟซบุ๊ก ผมโพสต์ภาพอะไรไปเขาก็เข้ามาคุย เข้ามาแซว มันก็เป็นสัมพันธภาพที่ดี เพราะ คนเราก็ไม่ควรจะมีมิติเดียวเวลาคุยกัน เขา บอกว่าพ่อค้าที่เก่งคือพ่อค้าที่ไม่ต้องพูดว่า ขายอะไรอยู่ แต่ลูกค้าพร้อ มจะซื้อ เสมอ คือเป็นเพื่อนกับเขา เหมือนคุณเดินเข้าไป ในร้านแผ่นเสียงดีๆ สักร้านหนึ่ง แล้วคุณ รู้สึกว่าคุณอยากไปร้านนี้จังเลย ทั้งที่ร้าน ขายดีวีดีเจ้าดังๆ ตั้งเต็มเมืองเลย แต่คุณ ก็อยากไปร้านนี้ทั้งที่มันไกลกว่า เพราะคุณ รู้สึกว่าเวลาคุณเดินเข้าไปมันเหมือนเพื่อน คุณ คือคนคนนั้นมันถามได้ พูดคุยด้วยได้ นี่แ หละคือ พ่อ ค้าชั้นดี พ่อ ค้าชั้นดีไ ม่ต ้อ ง แสดงตั ว ว่ า ขายอยู ่ เ สมอ เพราะฉะนั้ น โซเชียลเน็ตเวิร์กนั้นสามารถช่วยเรื่องของ การติดต่อสื่อสาร โดยเฉพาะเรื่องของงาน ที่มันจะแน่นแฟ้นขึ้น ช่วงนี้มีเรื่องที่เป็นกระแสในโซเชียลเน็ตเวิร์ก ที่ก�าลังดัง อยากรู้ว่าคุณมองปรากฏการณ์ แก่ ใจดี สปอร์ ต กทม. กั บ พริ ต ตี้ ส าว อย่างไร ผมมองว่าลุงสุวทิ ย์กค็ งไม่ได้พดู สไตล์นี้ ครั้ ง แรก เขาก็ ค งพู ด มาหลายครั้ ง แล้ ว เพราะว่ า จากชั้ น เชิ ง ที่ ส ามารถเดาได้ ว ่ า เงียบ สงสัยไม่ช็อต เนี่ย เขาก็คงจะเจอ เหตุการณ์แบบนี้มาหลายครั้ง จนสามารถ สรุ ป ได้ ว ่ า อ๋ อ เงี ย บ สงสั ย ไม่ ช็ อ ต แต่ โดยรวมผมชอบเหตุการณ์นี้นะ ผมนั่ง ข�า เพจหนึ่งที่เขาเอาเหตุการณ์นี้มาแปลงเป็น รูปการเมืองบ้าง เป็นละคร แรงเงา บ้าง คือ ผมรู้สึกว่าที่ผ่านมาเราปล่อยคนชั่วลอยนวล บ่อยในเมืองไทย แล้วใครที่ผิดจริงๆ ก็จะมี ช่องทางให้แถให้ไถไปได้เรื่อยๆ จนไม่ต้อง ยอมรับ แล้วบ้านนี้เมืองนี้ก็เป็นเมืองที่คน ไม่ค่อยยอมรับตัวเองว่าผิดนะ ไม่ว่าจะเป็น เรือ่ งการเมืองก็ตาม ซึง่ เป็นตัวอย่างทีแ่ ย่มาก เลยนะ คือเห็นอยู่แล้วว่าผิด ก็บอกว่ามัน ไม่ผิด แล้วเด็กๆ จะเอาตัวอย่างที่ไหน ทีนี้ เคสนี้ผมรู้สึกว่าผมชอบ เพราะว่าเมื่อการลวนลามทางตัวอักษรมันเกิดขึ้น แล้วพริตตี้ คนนี้เขากล้าพอที่เขาจะ capture หน้าจอ แล้วแชร์ให้เพื่อนอ่าน ถามว่าเขาเสียอะไร ตัวเขาเองก็เสี่ยงที่เขาจะโดนต่อว่าหรือโดน คนอื่นมองเขาไม่ดี เพราะเขาก็ลงรูปเขาด้วย แ ต ่ ผ ม ว ่ า มั น ก็ เป็ น การแลกที่ คุ ้ ม ค่ า เพราะว่าเมื่อคนคนนี้ถูกประณาม ผมเชื่อว่าเขา ก็ ไ ม่ ก ล้ า จะไปท� า อย่ า งนี้ อี ก แล้ ว ตอนนี้ ชี วิ ต ของลุงคนนี้ก็คงจะไม่เหมือนเดิม ความหมาย ก็คือ เขาคงจะถูกล้อ ถูกแซวจากเพื่อนที่รู้จัก ถามว่า ถ้าลุงคนนี้เป็นลุงที่เรารู้จัก หรือถ้าเป็น เพื่อนเรา เราก็คงจะแซวมัน แต่ถ้าเป็นลุงของเรา คือเราเป็นหลานเขา เราก็คงจะมองเขาเปลี่ยนไป ความเคารพนับถือหรือการให้เกียรติก็คงจะลด ลง เพราะว่าเขาท�าแบบนี้ ซึ่งมันก็เป็นตัวอย่าง ที่ไม่ถูกอยู่แล้ว ถึงแม้ลุงจะพยายามเข้ามาแถว่า เด็กสมัยนี้ก็เป็นอย่างนี้กันทั้งนั้นแหละ มันก็ยิ่ง ท�าให้เขาดูแย่ลงไปเรื่อยๆ สุดท้ายคงมีคนแนะน�า ให้เขาลบ account เขาก็เลยลบเลย ก็ถูกต้องแล้ว แต่มันสายเกินไปแล้วไง นี่คือกระแสล่าแม่มด


20

เราไม่ใช่ศาลเตี้ย ที่จะไปตัดสินคนได้ ว่าคนนี้ผิดจริงหรือ เปล่า เพราะฉะนั้น ทุกอย่างต้องอ่าน ด้วยวิจารณญาณ มากๆ มันไม่ได้ แปลว่าคนนี้ถูก หรือคนนี้เขาจะต้อง ชั่วจริงๆ มันอาจจะ ไม่ได้ชั่วแบบนั้นก็ ได้

อย่างหนึ่งนะ แล้ววิธีการล่าแม่มดผ่านโซเชียลมีเดียเหล่านี้ คุณมองอย่างไร การล่าแม่มดในอินเทอร์เน็ตมันก็ไม่ต่างจาก พวกรายการ เรื่องจริงผ่านจอ ตระเวนข่าว หรือ หมายจับกับบรรจง นะ คือการเสาะหาคนที่ กระท�าผิดจริงๆ มาเตือนสังคม อันนี้ผมว่ามัน โอเค เพียงแต่ว่าเราไม่ใช่ศาลเตี้ยที่จะไปตัดสิน คนได้ ว ่ า คนนี้ ผิ ด จริ ง หรื อ เปล่ า เพราะฉะนั้ น ทุกอย่างต้องอ่านด้วยวิจารณญาณมากๆ มัน ไม่ได้แปลว่าคนนี้ถูก หรือคนนี้เขาจะต้องชั่วจริงๆ มันอาจจะไม่ได้ชั่วแบบนั้นก็ได้ อยากอ่านอะไรจากสื่อทุกวันนี้ ผมอยากอ่านสื่อสร้างสรรค์ ผมอยากอ่าน แรงบันดาลใจ ผมอยากอ่านความรู้ใหม่ๆ ผม อยากเห็นวิทยาการความก้าวหน้าที่ถูกโปรโมต อย่างเหมาะสม นี่คือสาเหตุที่ท�าไมตัวเองยังถึง ต้องท�ารายการไอทีอยู่ แล้วไม่เปลีย่ นเป็นอย่างอืน่ ผมเห็นนักวิจัยจ�านวนมากที่ สวทช. ที่นั่นเขาจะ เรียกว่าดอกเตอร์เดินชนกัน คือดอกเตอร์เยอะ มาก แล้วท�าของดีๆ เยอะมาก อย่างป้ายจราจร อัจฉริยะที่วันนี้เราใช้กันอยู่ มันเกิดจากโครงงาน ของเด็กคนหนึ่งซึ่งเก่งมากเลย เขาคิดว่าเขาจะ เอากล้องเว็บแคมถ่ายภาพ แล้วเขียนโปรแกรม ค�านวณเพื่อ process ภาพให้กลายเป็นข้อมูลว่า มีรถหนาแน่น หรือมีรถติดหรือเปล่า จะได้เอาไป บอกเป็ น ป้ า ย สุดท้า ยพอโครงงานนั้น ถูกพูด ออกไป ออกสื่อไอทีของผม ออกสื่อหนังสือพิมพ์ หน้ า ในๆ แต่ สุดท้ายหลังจากผ่านไป 5-6 ปี เรากลับไปซื้อป้ายจราจรอัจฉริยะของเกาหลีมา คือแทนที่มันจะกลายเป็นผลงานของน้องคนนั้น

ที่ได้รับการยอมรับแล้วเอาไปพัฒนาต่อ ผมก็เลย คิดว่าสื่อที่จะน�าเสนอมุมดีๆ ของคนยังมีไม่พอ แต่เท่าที่เห็น ณ วันนี้ เครือ a day ก็เริ่มมีกัน มานานแล้วนะ ผมก็รู้จักคนน่าเลื่อมใสศรัทธา ตัง้ หลายคน แต่ผมไม่เห็นต้องไปรูเ้ ลยว่ากลับบ้าน ไปเขาตดเหม็นหรือเปล่า แก้ผ้าเดินในบ้านหรือ เปล่า ผมไม่เห็นต้องรู้เลย คือเราเลือกที่จะดูกัน ในมุมดีๆ ดีกว่าไง เหมือนกรณี ไมเคิล แจ็กสัน ตอนที่ไมเคิลมีปัญหามากๆ เพื่อนก็มาล้อผม ตลอด แต่ 15-16 ปีที่ผ่านมานี้ ผมไม่เคยเลิกชอบ ไมเคิลนะ แล้วผมก็ผ่านช่วงทรมานตรงนั้นมาได้ คือมันมีคนมาล้อเราว่า เฮ้ย หนุ่ย ชอบไมเคิล เหรอเนี่ย จนไมเคิลตาย ผมถึงหล่อขึ้น คือผม รู้สึกว่าเราฟังเพลงเขาน่ะ แล้วเพลงเขาก็สุดยอด อย่างเพลง Jam ที่ทีมเขาแต่งขึ้นมาตอนปี 1991 แต่ตอนนี้ฟังแล้ว ยังตึ้บ อยู่เลย เพราะซาวนด์ มันใหม่ตลอดกาล แต่ภาพของไมเคิลกลายเป็น กะเทยต่างดาว กลายเป็นคนทีพ่ ยายามจะโยนลูก ลงมาจากระเบียง ซึ่งภาพที่เขาจะโยนลูกลงมา จากระเบียงอันนัน้ เป็นเรือ่ งแรกๆ ทีผ่ มใช้ดลุ ยพินจิ ในการดูข่าวมากขึ้น เพราะภาพที่เราเห็นมันเป็น อย่างนั้น ใช่ไหม แต่คุณต้อ งไปดูไฟล์วิดีโ อว่ า มันคืออะไร คือข้างล่างมีแฟนเพลงเป็นพันๆ คน อยู ่ ห น้ า โรงแรม ไมเคิ ล ก็ อ ยากจะเอาลู ก มา บ๊ายบาย มาโชว์ ก็เลยอุ้มลูกมาบ๊ายบาย แล้วดึง ออก มันคือ 1 วินาที ที่มันถูก capture ไว้ได้ แล้วมันกลายเป็นเรื่องเป็นราวว่าไมเคิลจะเอาลูก ทิ้งลงมา นี่ไง นี่คือการปรุงแต่งแล้วขุดคุ้ยเรื่อง ไม่ดีขึ้นมา ถามว่าเขาท�าไหม เขาท�า แต่เขาดึง ขึ้นมาเลยไง เขาไม่ได้เอาลูกมาแกว่งไปมา แต่ คนดูภาพนิ่งก็เข้าใจว่าเขาเป็นอย่างนั้นไปแล้วไง ยิ่งตอนนี้สื่อแบบนี้มันถูกผลิตออกมาเยอะมาก คุณมองยังไง ใช่ มีเยอะมาก แล้ว เป็น สื่อ ที่ฮิตด้ ว ยนะ ซึ่งผมรู้สึกสะอิดสะเอียนกับ เรื่อ งนี้ม าก ดู ปก หนังสือ ซุบ ซิบ ทุกวัน นี้สิ เขาเอากล้อ งไปถ่ า ย ใต้กระโปรงดารา แล้วมาขึ้นปก ซึ่งเป็นเรื่องที่ผม เศร้าเหมือนกันนะ คื อ หลายเรื่ อ งเทคโนโลยี มั น ก็ ส ร้ า งสรรค์ หลายเรื่องก็น่าเป็นห่วงเลยทีเดียว น่าเป็นห่วงตรงที่ว่าสังคมไทยเป็นสังคมที่ เอาเขามาแต่เปลือก คือเอานวัตกรรม เอาของ เขามา แต่ว่าเราไม่ได้เอากระบวนการทางสังคม ของเขามา หนังโป๊ญี่ปุ่น หาโหลดง่ายมากใน เมือ งไทย แต่รู้ไหมว่า คนญี่ปุ่น กว่า ที่เขาจะดู หนั ง โป๊ ไ ด้ เขาต้ อ งเดิ น ผ่ า นเข้ า ไปในร้ า นที่ มี การกั้น ว่า ตรงนี้ 18+ ตรงนี้ 20+ มัน ไม่ ใ ช่ ข อง ที่อยู่ในโซนปกติ ถึงแม้มันจะมีขายเยอะก็ตาม ก็ต้องยอมรับประเทศเขามีหนังโป๊เยอะ แต่ก็จะมี การแยกมุมไว้ คือมีการจัดระเบียบเอาไว้แล้ว นั่นเอง คือประเทศนี้เขาจัดการได้มิดชิดจริงๆ คือ ถ้าใครไม่ได้อยู่ด้วยการที่จะวิ่งไปหาของพวกนี้ เขาก็จะไม่เห็นเลย แต่บ้านเรามันเห็นไง มันอยู่ ในแผงหนังสือปกติไง มันอยู่ในปฏิทินที่แขวน ที่บ้าน มันอยู่ในเคเบิลทีวี มันอยู่ในอินเทอร์เน็ต แต่ ก็ มี ค นอี ก แบบที่ บ อกว่ า เปิ ด เผยไปเถอะ เรื่องพวกนี้ ผมคิดว่าเปิดเผยก็เจ๊งกันหมดนะ เพราะจะ มีคนแบบลุงสุวิทย์เต็มเมืองไง คือเห็นผู้หญิง เป็น สิน ค้า คือ คุณ add friend เขาไว้เพื่อคุณ จะซื้อเขาเนี่ยนะ เพราะถ้าพูดกันตรงๆ ก็คือการapproach ในการซื้อบริการ คือเสนอซื้อบริการ ใช่ไหม ที่ถามถึงค่ารถ ค่าคอนโดฯ แต่ก็มีผู้หญิงที่มองตัวเองเป็นสินค้าอีก มันมีก็เพราะว่าคนไปบอกว่าท�าอย่างนี้แล้ว มันได้เงินไง ผมถามจริงๆ นะ ถ้าโลกนี้ไม่มีเงิน ลองคิดถึงโลกใหม่เลยนะ ถ้าโลกนี้ไม่มีเงิน แต่ เป็นโลกที่คนเราด�าเนินชีวิตจากการท�างานกัน แล้ ว มี ข องตอบแทนให้ กั น อย่ า งวั น นี้ คุ ณ มา

ถ่ายรูปให้ผม ผมหาอาหารให้คุณทาน ฉะนั้น ถ้าโลกนีไ้ ม่มเี งิน คุณคิดว่าอาชีพอะไรทีจ่ ะหายไป บ้าง อาชีพขายตัวต้องไม่มีแน่นอน คือแก้ผ้า ให้คณ ุ ดูเพือ่ แลกกับการให้ผมได้กนิ ข้าว ผมไม่เอา หรอก เพราะท�าอย่างอื่นก็ได้กินข้าวเหมือนกัน แต่ เ พราะทุ ก วั น นี้ ค นมั น เอาเงิ น เป็ น ใหญ่ ไ ง โลกเลยเป็นแบบนี้ มีวิธีบาลานซ์สภาพจิตใจอย่างไรให้มันสงบอยู่ได้ ในโลกที่ มั น เคลื่ อ นไหวอย่ า งรวดเร็ ว ด้ ว ย เทคโนโลยี ผมเรียนความจริงในพระคัมภีร์ ก็คือทุกวัน เสาร์ 6 โมงเย็น วันพุธ 1 ทุ่ม และวันอาทิตย์เช้า ผมก็จะใช้เวลากับการอ่านพระคัมภีร์ แนวคิด คือ ถ้ า เราเชื่อมั่นว่ า โลกนี้ไ ม่ ไ ด้ เ กิด ขึ้นมาเอง ถ้าคิดว่าโลกนีค้ อื การถูกสร้างขึน้ โดยการออกแบบ พระคัม ภีร์ ก�าลัง พู ด ถึง คนออกแบบคนนี้ แล้ ว บอกว่าคนคนนี้ต้องการอะไรจากเราบ้าง ซึ่งเขา เรี ย กว่ า ข้ อ เรี ย กร้ อ ง ว่ า มนุ ษ ย์ ที่ เ ขาสร้ า งขึ้ น เขาต้ องการให้ ปฏิบัติตัว แบบไหน มันเป็ นข้ อเรียกร้องที่ง่ายมากๆ เลย เพียงแต่ว่าคนที่ยัง ไม่ได้ท�าก็จะคิดว่ามันยากเกินไป ผมก็เลยคิดว่า ผมบาลานซ์ตัวเองด้วยวิธีนี้ คือผมอาจจะอยู่กับ กระแสที่มันไหลบ่า ข่าวเร็ว ทุกอย่างเร็ว แต่ ว่าที่ผมไม่เตลิดเปิดเปิง หรือไม่เพี้ยน ไม่หลงไป กับมันมาก เพราะผมรู้สึกว่าผมก็บาลานซ์มัน ด้วยความจริงในพระคัมภีร์ ซึ่งค�าว่าความจริงใน พระคัมภีร์ผมไม่ได้พูดถึงศาสนาคริสต์อย่างที่เรา รู ้ จัก นะ คือศาสนาคริสต์ แ บบที่เ รารู ้ จัก ฉลอง คริสต์มาสใช่ไหม เขาบอกว่าวันที่ 25 ธันวาคม เป็ นวันประสู ติข องพระเยซู แต่ ค วามเป็ นจริง ในพระคัมภีร์ไม่มีแม้แต่ตัวอักษรเดียวที่บอกว่า พระเยซูเกิด 25 ธันวาคม แล้วจะฉลองกันท�าไม แล้วพระเยซูก็บันทึกอย่างชัดเจนไว้ว่า พระองค์ เกิดช่วงหน้าร้อน แล้วพระองค์เคยพูดกับสาวก และมีการบันทึกลงในพระคัมภีรว์ า่ จงระลึกถึงเรา วันที่เราจากไป ความหมายคือไม่ต้องมาคิดถึง วันเกิด แล้วฉลองอะไรกัน แต่โลกภาคการตลาด เขาบอกว่า ต้องฉลองสิ เพราะว่าสินค้ามันขายดี ช่วงคริสต์มาส ซานตาคลอสก็ไม่เคยถูกบันทึกไว้ ในพระคัมภีร์ แล้วจะมีทา� ไม ผมเลยอ่านแล้วอ๋อ ในหลายๆ เรือ่ ง บางคนบอกว่าตายแล้วขึน้ สวรรค์ ท� า ชั่ ว ตกนรก พระคั ม ภี ร ์ พู ด ชั ด เจนเลยว่ า ตายแล้วก็ไม่รู้อะไรเลย สงบแน่นิ่ง ณ โลงผีนั้น ความหมายคือเหมือน shut down คอมพิวเตอร์ แล้วรอวันพิพากษา เมื่อเกิด Armageddon หรือ วันสิ้นโลก พระเจ้ า ก็จ ะเลือกคนที่หัว ใจดี ที่มี ความถ่ อมตนพอ ให้ ฟื ้ นขึ้นแล้ ว ใช้ ชีวิต อยู ่ บน แผ่นดินโลก ซึ่งนี่คือรางวัลสูงสุดแล้ว คือให้อยู่ บนแผ่นดินโลก ไม่ได้ให้อยู่บนสวรรค์ เพราะ สวรรค์คือคนที่เป็นผู้ช่วยพระเจ้าอยู่กันไม่กี่คน แล้วคุณคิดว่าคนอื่นควรจะบาลานซ์อย่างไร ผมว่ า ก็ ค วรจะมี กิ จ กรรม หรื อ สั ง คมที่ ดี คือถ้าอยู่หน้าจออย่างเดียวก็ตัวอ้วนๆ เหนียวๆ เมือกๆ กันไป แล้วตอนนี้อินเทอร์เน็ตท�าให้คน เป็ น ไม้ บ รรทั ด โลก เพราะว่ า ข้ อ มู ล ทั้ ง หลาย ต่างคนก็ตา่ งอ่านเอง ตัดสินเอง เวลาเห็นเรือ่ งอะไร ที่มันไม่ถูกใจตัวเองก็เลยด่าไง เพราะมันไม่ตรง กับไม้บรรทัดของเขา คือพอเขาวัดปุ๊บแล้วเขา รู้สึกว่ามันต้องเป็นอย่างนี้สิ แต่ความเป็นจริง เราควรจะเดินออกจากนอกจอ แล้วใช้ชีวิตกับ คนอื่นบ้าง เพื่อจะได้รู้ว่าโลกของเรามันก็มีคน หลายแบบนะ คนบางคนท�าไมมีข่าวออกมาแล้ว ดู เ ลวจัง เลย แต่ เ ขาก็มีพวกนะ แปลว่ า อะไร แปลว่าเขาก็ต้องดีกับคนของเขา ก็คงมีมุมน่ารัก เหมือนกัน ไม่ อย่ า งนั้นเขาจะมีเ พื่อนได้ ยัง ไง ผมก็ เ ลยคิ ด ว่ า ทุ ก อย่ า งมันอยู่ที่มุมมองว่าจะ มองอย่างไร


24

EVENT

GADGET

Apple iPhone 5

สมาร์ตโฟนที่หลายๆ คนรอคอย ตอนนี้ก็ได้เปิดตัวให้เราจับจองกันแล้ว และ iPhone รุ่นที่ 5 เครื่องนี้ ก็ปรับเปลี่ยนโฉมใหม่อีกครั้ง ด้วยการเพิ่มขนาดหน้าจอทัชสกรีนเป็น 4 นิ้ว (ความละเอียด 1136 x 640 พิกเซล) ใช้ชปิ ประมวลผล A6 ซึง่ ส่งผลให้เครือ่ งท�างานได้เร็วขึน้ กว่าเดิมถึง 2 เท่า ส่วนกล้องถ่ายรูปด้านหลังความละเอียด 8 ล้านพิกเซล ที่ใช้เลนส์ 5 ชิ้นเเบบ BSI ที่มีขนาดเล็กลงกว่ารุ่นที่เเล้วถึง 25% คุณจึงถ่ายรูปในที่ที่มีแสงน้อย ออกมาได้ดีกว่าเดิม ส่วนกล้องด้านหน้าอัพไซซ์ขึ้นมาที่ความละเอียด 1.2 ล้านพิกเซล ตัวบอดี้ใช้โลหะแบบ Anodized Aluminium เหมือนกับตัวเครื่องของ Macbook พร้อมพอร์ตการเชื่อมต่อแบบใหม่ Lightning Connector ทีใ่ ห้ความสะดวกมากขึน้ iPhone 5 มาในราคาเริม่ ต้นประมาณ 22,900 บาท ส�าหรับรุน่ ความจุ 16 GB รายละเอียด เพิ่มเติม www.apple.com

MOVIE

Impossible

บางครั้งปาฏิหาริย์ก็เป็น สิ่งที่คนเราต้องการมากที่สุด โดยเฉพาะในช่ ว งเวลาที่ สิ้ น หวั ง ที่ สุ ด เหมื อ นกั บ เรื่องราวของครอบครัวชาว สเปนครอบครัวหนึง่ ทีป่ ระกอบ ไปด้วยพ่อ แม่ และลูก 2 คน ซึ่ ง อยู ่ ใ นเหตุ ก ารณ์ สึ น ามิ ซั ด ถล่ ม ประเทศไทยในปี ค.ศ. 2004 ท�าให้แต่ละคน กระจัดกระจายหายไป ต่างคน ต่างไม่รวู้ า่ คนทีเ่ หลือยังมีชวี ติ อยู่หรือไม่ แต่ด้วยพลังใจที่ เต็มเปีย่ ม ในทีส่ ดุ ปาฏิหาริย์ ก็เกิดกับพวกเขา ภาพยนตร์ เรือ่ งนีส้ ร้างขึน้ มาจากเรือ่ งจริง และยังถ่ายท�าในสถานที่จริง ของประเทศไทย นอกจากนี้ ยั ง ส ร ้ า ง ส ถิ ติ ใ ห ม ่ ด ้ ว ย การท� า รายได้ เ ปิ ด ตั ว อย่ า ง ถล่มทลายในประเทศสเปน และยั ง เป็ น ภาพยนตร์ ที่ โดนใจผู ้ ช มและนัก วิจ ารณ์ จ�านวนมาก โดยเฉพาะการแสดงของ ยวน แม็กเกรเกอร์ และ นาโอมิ วัต ต์ ที่เ รีย ก รอยยิ้ ม และน�้า ตาของคนดู ได้ไม่ยาก ก�ากับโดย ฮวน อันโตนิโอ บาโยนา ผู้ก�ากับ ที่เคยท�าหนังผีในเหตุการณ์ สึนามิมาแล้ว เข้าฉายแล้ว วันนี้ ทุกโรงภาพยนตร์

MUSIC

Green Day : Tre!

“กรีนเดย์ คือวงดนตรีพังก์ที่ผมตามงานของเขามาโดยตลอด ซึ่งผมดีใจมากที่อัลบั้มชุดนี้ พวกเขากลับมาเล่นดนตรีในสไตล์ดั้งเดิมของตัวเองอีกครั้ง หลังจากที่สองอัลบั้มก่อนหน้านี้ เหมือนพวกเขาก�าลังหันเหทิศทางตัวเองไปในแนวโปรเกรสซีฟร็อก ซึง่ ท�าให้สดั ส่วนของแนวเพลง ที่เราคุ้นเคยเปลี่ยนไป และเพลงที่ผมอยากให้ลองฟังกันก็คือ Kill the DJ แล้วคุณจะพบว่า วงพ็อพพังก์จากยุค ’90 ที่เราชื่นชอบได้กลับมาแล้ว พร้อมกับภาคดนตรีที่แข็งแรง เพลงเร็ว ก็กลับมาสะใจหนักหน่วงอีกครั้ง ซึ่งแนวเพลงแบบอัลบั้มชุดนี้แหละที่เป็นตัวตนของพวกเขา จริงๆ” แทร็กอื่นๆ ที่น่าสนใจ Stay the Night, Loss of Control และ Oh Love เลือกให้โดย : ‘โบ๊ท’ - นิธิศ วารายานนท์ นักแสดง และมือเบส วง The Yers

MAGAZINE

a day 146

เป็น a day อีกฉบับที่เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจใหม่ๆ ซึ่งซุกซ่อนอยู่ในผลงานโฆษณาจากทั่วโลกจ�านวน 100 ชิ้น ซึ่งผ่านการคัดเลือกสู่ shortlist ในงาน Cannes Lions International Festival of Creativity เทศกาลการประกวดโฆษณาและ ความคิดสร้างสรรค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ยิ่งพลิกแต่ละหน้าผ่านผลงานที่มีทั้งความสนุกสนาน เสียงหัวเราะ ดราม่า ความแปลก และความฉูดฉาด จะยิ่งรู้ว่าความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์เรานั้นคือสิ่งที่ไม่มีวันสิ้นสุดอย่างแท้จริง นอกจากเรื่องโฆษณาที่ให้ แรงบันดาลใจกันครึ่งค่อนฉบับแล้ว ยังมีบทสัมภาษณ์ดีๆ ที่ถ่ายทอดมาจากบุคคลน่าคุยอีกหลายคน ทั้ง ยรรยง บุญ-หลง สถาปนิก และนักเขียนเจ้าของหนังสือ รู รัง เรือน ทีเ่ ราเคยแนะน�าไปก่อนหน้านี้ โยริฟจู ิ บุมเป นักออกแบบและวาดภาพประกอบ ชาวญี่ปุ่นผู้เชื่อในพลังของความเรียบง่าย รวมถึงบทสัมภาษณ์แบบถามจริง-ตอบตรงของนักข่าวสาวแห่งไทยพีบีเอสอย่าง ณัฏฐา โกมลวาทิน เรียกว่าไม่ว่าจะเปิดไปหน้าไหน แรงบันดาลใจก็จะรอคุณอยู่ตรงนั้น

a day BIKEfest 2012

“ถึงแม้ว่าตัวผมเองจะเป็น คนที่ขี่จักรยานยังไม่เป็นก็ตาม แต่ สิ่ ง ที่ เ ราสามารถเก็ บ เกี่ ย ว จากงานนี้ ก ลั บ ไปได้ นั่ น ก็ คื อ แรงบันดาลใจ ถ้าคุณได้มางานนี้ ผมเชื่ อ ว่ า ยั ง ไงคุ ณ จะต้ อ ง บอกกับตัวเองเหมือนกับผมว่า ชาตินี้ฉันจะต้องขี่จักรยานให้ได้ ซึ่งการขี่จักรยานนอกจากเราจะ ได้เรื่องสุขภาพที่ดี คุณยังช่วย รักษาสิ่งแวดล้อมทางอ้อมด้วย ภายในงานมี ทั้ ง นิ ท รรศการ เกี่ยวกับจักรยาน โชว์จักรยาน วินเทจที่หาชมได้ยาก การแข่ง จักรยานผาดโผน ซึ่งผมอยาก ให้ทุกคนที่เป็นนักปั่นจักรยาน อยู ่ แ ล้ ว หรื อ คนที่ ก� า ลั ง สนใจ อยากลองขี่ จั ก รยาน ได้ ม า เยีย่ มชมกันครับ” a day BIKEfest 2012 งานเทศกาลรวมพลคนรัก การขี่ จั ก รยาน เริ่ ม ตั้ ง แต่ วั น ที่ 22-25 พฤศจิ ก ายนนี้ ตั้ ง แต่ เวลา 11.00-20.00 น. ที่สถานี แอร์ พ อร์ ต เรลลิ ง ก์ มั ก กะสั น รายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม www. daypoets.com/bikefest เ ลื อ ก ใ ห ้ โ ด ย : ด อ ก เ ต อ ร ์ วิ ท ย ์ สิทธิเวคิน คอลัมน์นิสต์ และ พิธกี รรายการ ข่าว 5 หน้า 1

BOOK

ชายหนุ่มผู้ก้มลงถ่ายภาพเท้าตัวเอง

ในโลกทีโ่ ซเชียลมีเดียท�าให้ทกุ อย่างเกิดขึน้ และผ่านเลยไปอย่างรวดเร็วราวกับภาพฟอร์เวิรด์ บางครัง้ ก็ทา� ให้หลายคนหลงลืม หรือละเลยทีจ่ ะครุน่ คิด กับสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นรอบตัว อย่างเช่น เราไม่เคยตั้งค�าถามกันเลยว่าท�าไมเราต้องถ่ายภาพอาหารก่อนจะกิน เราแทบไม่เคยสงสัยเลยว่าเหตุใดเราจึงต้อง เช็กอินตามสถานที่ต่างๆ หรือท�าไมเราต้องเฝ้ามองหน้าจอมือถือหรือแทบเล็ตตลอดทั้งวันแม้จะไม่รู้ตัวก็ตาม ซึ่งผลงานของ วุฒิชัย กฤษณะประกรกิจ บรรณาธิการ นิตยสาร GM เล่มนี้ จะช่วยเขย่าตัวเราให้หายสะลึมสะลือจากการจมดิง่ อยูใ่ นโซเชียลมีเดียมานาน แล้วหันมามองสิง่ ต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ รอบตัว ด้วยสายตาที่เปิดกว้างอย่างเต็มที่ อย่างที่ผู้เขียนได้บอกไว้ว่า “ผมเขียนบทความเหล่านี้เพื่อจะเมกเซนส์ให้กับสิ่งที่ดูเหมือนจะนอนเซนส์ในโลกโซเชียลมีเดีย”


25

RESTAURANT

Blue Elephant

ย่างเข้าปีใหม่เข้าไปทุกวันแล้ว ถ้าใครทีก่ า� ลังนับถอยหลังรอฉลองในช่วงวินาทีสา� คัญของคืนข้ามปี เราขอแนะน�าให้พาคนพิเศษไปที่ บลู เอเลเฟ่นท์ ภัตตาคารอาหารไทยชื่อดัง ซึ่งเขาได้ตระเตรียมเมนูพิเศษ ‘Blue Magic’ ส�าหรับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่สร้างสรรค์ขึ้นมาจากผลิตภัณฑ์ โครงการหลวงที่สดใหม่ อาทิ ย�าเห็ดออรินจิโครงการหลวง ไก่ตุ๋นขมิ้น ตับห่านสตรอเบอรี ผัดฉ่าปลาหิมะ ซี่โครงแกะตุ๋นน�้าอ้อย ทานพร้อมกับ ข้าวลืมผัวห่อใบบัว ดืม่ ด�า่ บรรยากาศไปกับเสียงเพลงจากการบรรเลงแซกโซโฟน และวงโปงลางทีเ่ พิม่ สีสนั ก่อนเข้าสูป่ ใี หม่ เมนูเซตทัง้ หมดมาในราคา 3,850 บาทต่อท่าน หรือ 4,450 บาทต่อท่าน รวมแชมเปญ 1 แก้ว นอกจากนี้ยังมีบริการถ่ายภาพที่ระลึก และสามารถลุ้นรับรางวัลตัว๋ เครือ่ งบิน ไป-กลับชัน้ ธุรกิจ กรุงเทพฯ-ปารีส จากการบินไทย พร้อมอาหารค�า่ ณ ภัตตาคารบลู เอเลเฟ่นท์ ปารีส มูลค่ากว่า 100,000 บาท ส�ารองโต๊ะได้แล้ววันนี้ ที่โทร. 0-2673-9353-8

COSMETIC

EXHIBITION

DKNY Original Heart Eau de Toilette

น�้ า หอมกลิ่ น ใหม่ ข อง DKNY สื่ อ ถึ ง จิ ต วิ ญ ญาณของ มหานครนิวยอร์กทีเ่ ต็มไปด้วยการมองโลกในแง่ดแี ละมีชวี ติ ชีวา บรรจุอยู่ในขวดแก้วเจียระไนใสแจ๋ว แกะสลักเป็นภาพขอบฟ้า ของมหานครนิวยอร์ก พร้อมรูปหัวใจสีแดงสดใสโดดเด่น สือ่ ถึง หัวใจของนิวยอร์กที่เต้นเป็นจังหวะ กลิ่นแรกเป็นกลิ่นหอมของ ผลไม้ที่มีรสเปรี้ยว (Citrus) ที่ให้ความสบายใจ แล้วตามด้วย กลิ่นหอมจากกลีบดอกไม้ต่างๆ (Petals) ที่ให้ความรู้สึกแจ่มใส แล้วน�ามาหลอมรวมจนกลายมาเป็นกลิ่นหอมที่เหมาะส�าหรับ ผู ้ ห ญิง และมีอ งค์ ป ระกอบที่เ ป็ น กลิ่น ดอกไม้ อ ยู ่ ต รงกลาง เติมความอบอุ่นด้วยกลิน่ หอมจากพันธุ์ไม้สที องในฤดูใบไม้ร่วง (Golden Autumnal Woods) ที่เตือนให้ร�าลึกถึงการเดินเล่น ผ่านเซ็นทรัลพาร์ก DKNY Original Heart Eau de Toilette ขนาด 100 มิลลิลิตร ราคา 2,800 บาท ณ เคาน์เตอร์น�้าหอม DKNY ห้ า งสรรพสิ น ค้ า สยามพารากอน, ดิ เ อ็ ม โพเรี ย ม, เดอะมอลล์ บางกะปิ, เซน, เซ็นทรัลชิดลม ลาดพร้าว บางนา ปิ่นเกล้า แจ้งวัฒนะ และพระราม 2

GIVE

In Search of Sanuk

สัปดาห์นี้เราขอแนะน�าองค์กรอิสระที่ท�างานเพื่อสังคม ชื่อว่า In Search of Sanuk ก่อตั้งโดย ชาวอเมริกนั ชือ่ ดไวต์ เทอร์เนอร์ การท�างานขององค์กรนีก้ ค็ อื จะมีการระดมทุนเพือ่ ให้ความช่วยเหลือ คนที่ยากล�าบากหรือขัดสน เช่น ผู้ลี้ภัยที่เข้ามาอาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ หรือชาวชุมชนแออัด ซึ่งมีทั้ง ชาวไทยและชาวต่างประเทศทีใ่ ห้การสนับสนุนการท�างานขององค์กร ทัง้ ในรูปแบบของการบริจาคเงิน และการเป็นอาสาสมัคร ซึ่งทางองค์กรก�าลังจะจัดกิจกรรมระดมทุนอีกครั้ง ชื่อว่างาน Big Bite Bangkok เป็นงานออกร้านอาหารและชิมฟรีโดยเจ้าของร้านอาหารชื่อดังหลายแห่ง โดยคนที่มา ร่วมงานนี้สามารถบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนได้ตามต้องการ งาน Big Bite Bangkok จะจัดขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคมนี้ เวลา 11.00-14.00 น. ที่ลานจอดรถโรงแรมมาดูซิ (Maduzi) แยกอโศก สอบถามรายละเอียดได้ที่โทร. 08-9134-7287 หรือ info@insearchofsanuk.com

Dialogue in the Dark

แม้ประสาทสัมผัสด้านการมองเห็ น จะเป็ น สิ่ ง ที่ ส� า คั ญ ที่ สุ ด ของ มนุษย์ แต่ก็ยังมีบางสิ่งบางอย่างที่ ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตา เพราะ ต้องใช้หวั ใจสัมผัสเท่านัน้ เช่นเดียวกับ นิ ท รรศการที่ ม องไม่ เ ห็ น ที่ จ ะท� า ให้ คุ ณ ได้ รั บ บทเรี ย นในความมื ด ผ่ า น 7 บ ท เ รีย น ที่ ป ร ะ ก อ บ ไ ป ด ้ ว ย ห้องรับรอง สวน ย่านชุมชน ตลาด การเดินทาง ห้องฟังเพลง และคาเฟ่ ซึ่ ง บทเรี ย นที่ ว ่ า มานี้ จ ะช่ ว ยปลุ ก จินตนาการที่หลับใหลของคุณให้ตื่น ขึ้นอย่างเต็มตา นอกจากจะสนุกกับ ความมืดมิดแล้ว นิทรรศการนี้ยังจะ ท�าให้คนธรรมดาอย่างเราๆ สามารถ เข้าใจถึงความรู้สึกของคนพิการทาง สายตาอีกด้วย Dialogue in the Dark เป็นผลงานของ แอนเดรียส ไฮเนกกี้ นั ก ธุ ร กิ จ ชาวเยอรมั น ที่ ต ระเวนจั ด นิทรรศการนี้ใน 22 ประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย สัมผัสกับบทเรียน ในความมืดได้แล้วทีจ่ ตั รุ สั วิทยาศาสตร์ อพวช. ชั้น 4 จามจุรีสแควร์ เวลา 11.00-17.00 น.


32

SHOPPING!

นาฬิกาข้อมือทรงสปอร์ตสีดำา จาก Esprit

แว่นกันแดดสีเทาควันบุหรี่ จาก Playhound

เสื้อยืดลายขวางสลับสี จาก Pull&Bear

เสื้อโปโลสีโอลด์โรส จาก Pull&Bear

นาฬิกาข้อมือทรงสปอร์ตสีนำ้าตาลทอง จาก Esprit

กางเกงเดนิมสีเขียวเข้ม จาก Dockers

เสื้อยืดสีเหลือง จาก Pull&Bear เสื้อแจ๊กเก็ตหนังสีนำ้าตาล จาก GAS

กางเกงผ้าฝ้ายสีนำ้าตาล จาก Dockers

แว่นกันแดดสีดำาสลับสีงาช้างด้านใน จาก Playhound

กางเกงเดนิมสีเบจ จาก Dockers

ถึงแม้คนในยุคหลัง Generation X จะถูกมอง ว่าเป็นกลุม่ ทีม่ ที กุ อย่างพร้อมสมบูรณ์มาตัง้ แต่ตน้ จนทำาให้ขาดแรงบันดาลใจในการออกไปแสวงหา ความตื่นเต้นใหม่ๆ ให้กับตัวเอง ซึ่งเราคิดว่า ไม่เป็นความจริงแม้แต่น้อย เพราะการได้ออกไป ทำาสิ่งที่ตัวเองเคยคิดฝันเอาไว้ให้เป็นจริงขึ้นมา ยังคงเป็นเรือ่ งทีท่ า้ ทายอยูเ่ สมอ ไม่แน่วา่ วันพรุง่ นี้ ฝันของคุณอาจจะเป็นจริงขึ้นมาก็ ได้... แค่คุณ ลองทำาดูสักครั้ง! WHERE สินค้ามีจำาหน่ายตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำา

รองเท้าผ้าใบลำาลองสีเทา จาก Crocs

รองเท้าผ้าใบลำาลองสีเขียวใบตอง จาก Crocs

กระเป๋าสะพายผ้าใบสีเขียวขี้ม้า จาก Jack Spade

กระเป๋าสะพายผ้าใบสีแดง จาก Jack Spade

แว่นกันแดดแบบ clip on จาก Playhound กระเป๋าใส่แล็ปท็อปสีเขียวขี้ม้า จาก Jack Spade


CALENDAR

34

FRI

MON

TUE

WED

THU

It’s Not Too Late

Temporary Storage #01

Elle s’appelle Sabine

Simply Barbra and Frank at The Living Room

นิ ท รรศการศิ ล ปะ ‘It’s Not Too Late’ โดย กลุ่ม จปภ.36 กลุ่มคน ท� า งานศิ ล ปะที่ จ บจาก ค ณ ะ จิ ต ร ก ร ร ม ฯ ม.ศิลปากร ปีการศึกษา 2526 ซึง่ กลับมารวมตัวกัน เพื่อสานต่อความฝันใน แนวทางศิ ล ปะเมื่ อ ครั้ ง วั ย เยาว์ วั น นี้ ถึ ง 21 พฤศจิ ก า ย น 25 55 ณ หอศิลป์กรุงไทย สาขา เยาวราช โทร. 0-22220131-45 (เว้นวันเสาร์วันอาทิตย์)

นิ ท ร ร ศ ก า ร กึ่ ง โครงการ ‘Temporary Storage #01’ เพื่อศึกษาทดลองหาความเป็นไปได้ ในการจัดการ และผลิต นิทรรศการศิลปะร่วมสมัย โดยเน้นไปที่กระบวนการ ส่งผ่านงานวิจัย ผลงาน และองค์ความรู้ วันนี้ถึง 9 ธันวาคม 2555 ณ ชัน้ 5 หอศิ ล ปวั ฒ นธรรมแห่ ง กรุ ง เทพมหานคร โทร. 0-2214-6630-8 (เว้นวัน จันทร์)

เชิ ญ ชมภาพยนตร์ ฝรัง่ เศสเรือ่ ง ‘Elle s’appelle Sabine’ ว่าด้วยเรื่องราว ชี ว ประวั ติ ข อง ซาบี น บอนแนร์ ซึง่ เป็นออทิสติก ถ่ายท�าโดยพีส่ าวของเธอ ผ่านทางเอกสารส่วนตัว ที่ เ ธอรวบรวมไว้ ต ลอด ระยะเวลา 25 ปี ชมฟรี วั น นี้ เวลา 19.30 น. ณ ห้ อ งออดิ ท อเรี ย ม สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ ถนนสาทรใต้ โทร. 0-26704230

แฟนเพลงของนักร้อง สาวใหญ่เสียงทอง บาร์บรา สตรัยแซนด์ และผูซ้ งึ่ รักใน บทเพลงอมตะของ แฟรงก์ ซิ น าตรา ไม่ ค วรพลาด กับสุดยอด 12 การแสดง ซึ่ ง ได้ รั บ เสี ย งตอบรั บ อย่างล้นหลามจากทัว่ โลก วันนี้ถึง 25 พฤศจิกายน 2555 ณ โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขมุ วิท จ�าหน่าย บั ต รและรายละเอี ย ด เพิ่ ม เติ ม ที่ ไ ทยทิ ก เก็ ต เมเจอร์ (เฉพาะวันศุกร์ ถึงวันอาทิตย์)

Party Pretty Number 2012 : สด-นอก-กรอบ

พบกับลานเบียร์สด แห่งแรกและแห่งเดียวที่ กล้ามีไอเดียแปลกแตกต่าง กล้ารวบรวมไอเดียความคิด ทีไ่ ม่เหมือนใคร กล้าเนรมิต สร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นจริง พบกับ art installation ดิบๆ-มันๆ-สดๆ วันนี้ถึง 31 ธันวาคม 2555 ณ ลาน CDC เลียบทางด่วนเอกมัยรามอินทรา พิเศษ วันนี้ พบศิลปินสด-นอก-กรอบ ‘วง ETC.’

10 11 SAT

SUN

Conceal

Stranger in Our Own Land

นิ ท รรศการศิ ล ปะ ‘ซ่อนอยาก’ โดย รัฐภูมิ ผิ ว พั น ธมิ ต ร น� า เสนอ แนวคิ ด ที่ เ น้ น ให้ เ ห็ น ความอยากของแต่ ล ะ บุคคลทีล่ ว้ นถูกบดบังด้วย ภาวะปัจจัยที่ต่างออกไป วันนี้ถึง 24 พฤศจิกายน 2555 ณ นั ม เบอร์ วั น แกลเลอรี ซอยสีลม 19 โทร. 0-2630-2523 (เว้น วันอาทิตย์)

นิ ท รรศการผลงาน เซรามิก ‘Stranger in Our Own Land’ โดย กรินทร์ พิ ศ ลยบุ ต ร เมื่ อ ต้ อ ง เผชิญหน้ากับความจริง จึงต้องสร้างเปลือกเพื่อ ปกป้ อ งตั ว เองให้ อ ยู ่ ไ ด้ อย่างปลอดภัย วันนี้ถึง 15 ธั น วาคม 2555 ณ Speedy Grandma Gallery ซอยเจริญกรุง 28 โทร. 08-9508-3859 (เว้น วันจันทร์)


36

IN A DREAM SPACE เรื่อง : อาทิตยา อาศิรวาท ภาพ : กฤตธกร สุทธิกิตติบุตร

ว่ากันว่า ความฝันในวัยเด็กล้วนสวยงาม และเปีย่ มไปด้วยความหวังเสมอ บางคนอาจเคย ฝันว่าอยากเป็นนักบินอวกาศ บางคนอาจเคย ฝันว่าอยากเป็นนักเดินทางท่องเที่ยวไปทั่วโลก แต่สา� หรับบางคน ความฝันอาจไม่ไกลตัวขนาดนัน้ ขอเพียงแค่มบี า้ นเป็นของตัวเองสักหลังก็เพียงพอ แล้ว และส�าหรับ รมิดา รัสเซลล์ มณีเสถียร กรรมการบริหาร บมจ. ไอ.ซี.ซี. เธอไม่เพียงฝัน เท่านัน้ แต่ยงั เฝ้าสะสมของแต่งบ้านชิน้ เล็กชิน้ น้อย ไว้ในกล่องเก็บของใต้เตียงมาตัง้ แต่เด็ก จนกระทัง่ วันนีท้ บี่ า้ นในฝันของเธอเป็นจริงจากน�า้ พักน�า้ แรง ของเธอและสามีที่รัก “ก่อนหน้านี้เราอาศัยอยู่ในหมู่บ้านหนึ่งซึ่ง ทุกอย่างสมบูรณ์แบบ แต่เป็นบ้านทีไ่ ม่คอ่ ยมีบริเวณ พอมีลูก เราก็รู้สึกว่าอยากให้ลูกมีพื้นที่วิ่งเล่น มีพื้นที่ไว้ปั่นจักรยานในบ้าน ในเวลาเดียวกันก็มี คนชวนมาซื้อที่ดินผืนนี้ ราคาไม่ค่อยแพง จังหวะ ก็เลยลงตัว แต่ดว้ ยความทีร่ าคาไม่แพง ผลทีต่ ามมา

ก็คือเราต้องเป็นเหมือนผู้จัดสรรที่ดินเอง ท�าถนน เข้าบ้านเอง ติดต่อให้เจ้าหน้าที่มาตั้งระบบไฟฟ้า ประปา ด้วยตัวเองทั้งหมด พอจัดการเรื่องที่ดิน เสร็จ เราก็มานัง่ คุยกับสามีเรือ่ งการออกแบบบ้าน และได้ข้อสรุปที่ว่าบ้านของเราจะเป็นสไตล์ชิโนโปรตุกีส คล้ายกับย่านบ้านเก่าในภูเก็ต หน้าตา บ้านจึงเป็นแนวย้อนยุค หลายคนมาเยี่ยมบ้าน ก็มักจะถามว่าสร้างมากี่ปีแล้ว แต่ความจริงคือ เพิ่งสร้างและเข้ามาอยู่ประมาณ 3 ปีเท่านั้น” เจ้าของบ้านคนสวยยังบอกเคล็ดลับกับเราว่า ถ้าต้องการสร้างบ้านแนวย้อนยุค นอกจากเรื่อง การออกแบบตัวอาคารให้ตรงตามสไตล์ทชี่ อบแล้ว กุญแจส�าคัญที่ท�าให้บ้านมีกลิ่นอายของความโบราณคือบรรยากาศโดยรอบ เช่น การจัดสวน และเลือกพันธุ์ไม้ให้เข้ากับสไตล์ของบ้าน “สิ่งที่ท�าให้บ้านหลังนี้มีความอบอุ่นเสมือน ว่าเราอาศัยอยู่ที่นี่มานาน น่าจะเป็นต้นไม้ที่เรา เลือกปลูก เพราะเราจะไม่เลือกต้นไม้สมัยใหม่


37

อย่างต้นปาล์ม แต่จะเลือกต้นไม้ไทยๆ เช่น จิกน�า้ พะยอม จามจุรี โดยเฉพาะการที่มีต้นจามจุรีอยู่ ในบ้าน มันแสดงให้เห็นถึงความเป็นบ้านโบราณ และมีความอบอุ่นแบบไทยๆ ส่วนเหตุที่เราสร้าง บ้านแนวย้อนยุคแทนทีจ่ ะสร้างบ้านสไตล์โมเดิรน์ ที่ก�าลังนิยม เพราะถ้าจะสร้างบ้านแนวโมเดิร์น แล้วท�าให้ถึงกึ๋นจริงๆ มันแพงมาก และเราคิดว่า ถ้าอยูบ่ า้ นแนวโมเดิรน์ เราจะเบือ่ เร็ว เมือ่ เวลาผ่านไป โมเดิร์นในวันนี้ก็อาจไม่โมเดิร์นในวันข้างหน้า เปรียบได้กับคนที่แต่งตัวตามแฟชั่น เสื้อผ้าในตู้ ก็ตอ้ งเปลีย่ นไปตามเทรนด์ตลอดเวลา แต่ถา้ คุณ แต่ ง ตั ว แบบคลาสสิ ก คุ ณ ก็ อ าจหยิ บ เสื้ อ ผ้ า ตัวนัน้ ตัวนีม้ าแมตช์กนั ได้ และยังคงรักษาความคลาสสิกไว้” สุดท้ายรมิดาบอกกับเราว่า จริงอยู่ที่การมี ผูเ้ ชีย่ วชาญอย่างสถาปนิกมาคอยดูแลอย่างใกล้ชดิ จะช่วยอ�านวยความสะดวกได้มาก และท�าให้ การสร้างบ้านเป็นเรื่องง่ายขึ้น แต่ส�าหรับเธอ บ้านคือความฝันหนึง่ ในชีวติ เธอและสามีจงึ เลือก ที่จะค่อยๆ แต่งเติมทีละนิดอย่างละเมียดละไม เพื่อสิ่งที่ดีที่สุดส�าหรับครอบครัว “ความสนุกของการสร้างบ้านเองคือ เราค่อยๆ วาดภาพฝั น ได้ ว ่ า เราอยากได้ บ ้ า นแบบไหน อย่างช่วงที่ก่อสร้าง เรากับสามีก็จะเข้ามาดูเอง เราจึงเห็นพัฒนาการของบ้าน มันก็เป็นความภูมใิ จ อย่างหนึ่งของเรา และเมื่อมาเข้าอยู่จริง บ้าน หลังนี้ก็ได้เติมเต็มความสุขของเราทุกคน เช่น บางคืนในช่วงหน้าฝนแบบนี้ เรายังได้เห็นหิง่ ห้อย บินอยู่หน้าบ้านอีกด้วย มันอาจจะไม่ได้เยอะ เป็นฝูง แต่กม็ จี า� นวนหนึง่ ให้เราได้เห็น การอยูท่ นี่ ี่ จึงให้ความรู้สึกเหมือนกับเราอาศัยอยู่ในรีสอร์ต ทุกวัน มันเป็นความสุขทีไ่ ม่อาจบรรยายได้จริงๆ”

available now! $ 1.99

ความภูมิใจของคุณพ่อบ้าน - เพาะและปลูกต้นเฟิรน์ ชายผ้าสีดาเอง กับมือ ของแต่งบ้านที่รักที่สุด - ของขวัญแต่งงาน เป็นรูปคู่ฝีมือการวาดของชนเผ่าเย้า ของแต่ ง บ้ า นที่ เดินทางมาไกล ที่สุด - นาฬิ ก าคุ ก -คู จากสวิ ต เซอร์ แลนด์ นักเขียนที่ไม่พลาดผลงาน - เราชอบอ่านงานของ ‘แก้วเก้า’ และ ประภาส ชลศรานนท์ เมนูฉลองวันเกิดลูกสาวปีนี้ - คิดว่าจะท�าคัพเค้กทานด้วยกัน หนังเรื่องล่าสุดที่ไปดูมา - ยักษ์


38

HEALTH

HEALTH TIPS

GOODBYE DIABETES มีการศึกษาพบว่า 25% ของชาวอเมริกนั ก�าลังอยูใ่ นภาวะเสีย่ งทีจ่ ะเป็น เบาหวานใน 10 ปีข้างหน้า เนื่องจากพฤติกรรมการกินที่ท�าให้สุขภาพแย่ โดยเฉพาะการเสพติดการกินน�า้ ตาลและเกลือในปริมาณมาก ซึง่ เราเชือ่ ว่า คนไทยเองก็คงไม่ตา่ งกัน สังเกตได้จากเครือ่ งปรุงทีข่ าดไม่ได้ในร้านก๋วยเตีย๋ ว ก็คือน�้าตาล พริกป่น น�้าปลา และน�้าส้มสายชู ที่ให้เพียงรสชาติที่ถูกปาก แต่ขาดสารอาหารทีจ่ า� เป็นต่อร่างกาย วันนีเ้ ราจึงมีวธิ หี ลีกหนีโรคเบาหวาน ให้คุณได้ลองท�าดังต่อไปนี้

62%

• ควบคุมน�้าหนักอยู่เสมอ สิ่งที่คุณสามารถท�าได้ง่ายๆ ในการควบคุมน�้าหนักคือ ชั่งน�้าหนักของตัวเองทุกวัน และจะดี ยิ่ ง ขึ้ น หากคุ ณ สามารถลดน�้ า หนั ก ของตั ว เองลงมาได้ บ ้ า ง จากการทานอาหารให้ น ้ อ ยลง ทั้ ง นี้ จากการศึ ก ษาพบว่ า การลดน�้าหนักของตัวเองเพียง 5% สามารถลดโอกาสการเป็น โรคเบาหวานได้ถึง 70% เลยทีเดียว • ใช้รถยนต์ให้น้อยลง เพื่อเปิดโอกาสให้ตัวเองได้เดินมากขึ้น โดยมีการศึกษาในประเทศฟินแลนด์พบว่า การเดินออกก�าลังกาย วันละ 35 นาที ช่วยลดความเสี่ยงเป็นโรคเบาหวานได้มากถึง 80% เลยทีเดียว แม้ว่าน�้าหนักของบุคคลนั้นจะไม่ลดลงก็ตาม • จิบกาแฟ มีการศึกษาจาก Harvard School of Public Health พบว่ า ผู ้ ดื่ม กาแฟ 5 ถ้ ว ยต่ อ วัน มีโ อกาสเป็ น โรคเบาหวาน น้อยกว่าผู้ที่ไม่ดื่มเลยราว 29% • ทานซินนามอน จากการศึกษาในประเทศเยอรมนีพบว่า ผูป้ ว่ ยโรคเบาหวานทีท่ านซินนามอน หรือชือ่ ภาษาไทยว่าอบเชย ครั้งละ 1 กรัม 3 ครั้งต่อวัน ติดต่อกันเป็นเวลา 4 เดือน มีระดับ น�้าตาลในเลือดลดลงราว 10% นอกจากนี้ยังพบว่าซินนามอน ยังดีต่อร่างกายในด้านอื่นๆ เช่น ลดคอเลสเตอรอล เป็นต้น • หาเวลาสังสรรค์กับเพื่อน ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่าเพื่อนสามารถ ช่วยเราได้ทุกเรื่อง แม้กระทั่งโรคเบาหวาน เพราะมีการศึกษา ตีพิมพ์ลงในนิตยสาร Diabetes Care ว่า ผู้หญิงที่ใช้ชีวิตด้วย ความโดดเดี่ยว เหงาหงอย มีโอกาสเป็นโรคเบาหวานมากกว่า คนที่อยู่กับเพื่อน ครอบครัว หรือคนรัก ถึง 2.5 เท่า • พักผ่อนให้เพียงพอ มีการศึกษาโดยนักวิจยั จากมหาวิทยาลัย เยลว่า ผูช้ ายทีน่ อนน้อยกว่า 6 ชัว่ โมง มีโอกาสเป็นโรคเบาหวาน มากกว่าคนที่นอน 8 ชั่วโมงขึ้นไป มากถึง 2 เท่า ไม่เพียงเท่านั้น ยังมีการวิจัยพบอีกว่า การนอนไม่ถึง 5 ชั่วโมงต่อวัน ยังเพิ่ม โอกาสเป็นโรคความดันโลหิตสูงมากขึ้น 2 เท่า อีกด้วย ที่มา : http://healthyliving.msn.com

Q : การท� า งานตอนกลางคื น ท�าให้ผู้ชายเสี่ยงเป็นมะเร็งมากขึ้น จริงหรือไม่ A : จริ ง เนื่ อ งจากมี ก ารศึ ก ษาจาก มหาวิทยาลัยควิเบก ประเทศแคนาดา ระบุว่าผู้ชายที่ต้องท�างานตอนกลางคืน มีความเสีย่ งเป็นโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก มากกว่าผู้ชายที่ท�างานตอนกลางวันถึง 3 เท่า โดยผู้วิจัยพบว่า แสงสว่างจาก หลอดไฟทีค่ นท�างานต้องเปิดเพือ่ ท�างาน ในเวลากลางคืนนั้นส่งผลให้ร่างกาย ยับยั้งฮอร์โมนเมลาโทนิน ซึ่งอาจส่งผล ให้ เ กิ ด เนื้ อ งอกภายในร่ า งกายได้ ไม่เพียงเท่านั้น ผู้ชายที่ท�างานดึกดื่น ยังเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งชนิดอื่นๆ อาทิ มะเร็ ง ล� า ไส้ มะเร็ ง ปอด และมะเร็ ง กระเพาะอาหาร โดยความเสี่ยงจะเพิ่ม มากขึ้นหากผู้นั้นท�างานเวลากลางคืน ติดต่อกันนานเกิน 10 ปีขึ้นไป อย่างไร ก็ตาม ส�าหรับผู้หญิงที่ท�างานกลางคืน ก็มีความเสี่ยงเป็นมะเร็งเพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยเฉพาะมะเร็งเต้านม ที่มา : www.thaihealth.or.th

มีการศึกษาพบว่า การทานกะหล�่าดอกปริมาณ 3.5 ออนซ์ต่อวัน เป็นประจ�า สามารถลดความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเต้านมได้ราว 62%

HEALTH NEWS

นักวิจัยสเปนแนะ ผู้หญิงควรทานผักมากขึ้น เหตุลดความเสี่ยงมะเร็งในช่องท้องได้ ผลการศึกษาครั้งนี้ตีพิมพ์ลงใน American Journal of Clinical Nutrition ระบุว่า ผู้หญิง ที่ทานผักมากๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผักหรือผลไม้ที่มีสารฟลาโวนอยด์สูง สามารถลดความเสี่ยง เป็นโรคมะเร็งช่องท้องได้มากกว่าผูท้ ไี่ ม่รบั สารฟลาโวนอยด์จากธรรมชาติเลย ทางด้าน ซาโมรา-รอส นักวิจยั จาก Catalan Institute of Oncology ประเทศสเปน กล่าวว่า “อาหารทีม่ สี ารฟลาโวนอยด์สูง ซึ่งพบมากในผัก ผลไม้ ธัญพืช ถั่ว ชาเขียว นั้นดีต่อสุขภาพ และสามารถลดโอกาสเป็นโรคมะเร็ง บางชนิดได้” ทัง้ นี้ จากการศึกษาพบว่า ผูห้ ญิงทีไ่ ด้รบั สารฟลาโวนอยด์ปริมาณอย่างน้อย 580 มิลลิกรัม ต่อวัน ลดโอกาสเป็นมะเร็งช่องท้องได้ราว 51% เมื่อเทียบกับผู้ที่ได้รับสารฟลาโวนอยด์น้อยกว่า 200 มิลลิกรัมต่อวัน อย่างไรก็ตาม ในการวิจัยยังไม่พบว่าฟลาโวนอยด์มีผลต่อการลดความเสี่ยง เป็นมะเร็งช่องท้องในผู้ชาย ที่มา : www.reuters.com


40

HEART

HEART TIPS

VALUABLE LIFE LESSONS FROM CANCER

ส�าหรับบางคน การได้รับผลวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็ง คงไม่ต่างอะไร กั บการที่ มีค นมาบอกว่าคุณจะต้องตายในเร็ววัน แต่ในชีวิตของ Hollye Harrington Jacob นางพยาบาลและนักเขียนชาวอเมริกัน เธอกลับรูส้ กึ ว่าการทีต่ นเองเป็นมะเร็งนัน้ ท�าให้มมุ มองต่อโลกเปลีย่ นไป ในทางที่ดีขึ้น และนี่คือบทเรียนแห่งชีวิตที่เธอได้รับจากโรคร้ายที่ใครๆ ต่างหวาดกลัว

• มะเร็งไม่ใช่สิ่งที่เราต้องต่อสู้ แต่ต้องเรียนรู้และปรับตัวที่จะอยู่กับมัน จาคอบกล่าวว่า จริงอยู่ที่ขั้นตอนการรักษาโรคมะเร็งท�าให้เธอต้องเจ็บปวด และทรมาน แต่มันก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ วิธีการที่ดีที่สุดในการเอาชนะ มะเร็งจึงไม่ใช่การต่อสู้ แต่เป็นการปรับตัวเพือ่ อยูร่ ว่ มกับมันให้ได้ ในการใช้ชวี ติ ก็เช่นเดียวกัน การจะเอาชนะอะไรบางอย่างอาจไม่ใช่การใช้ความรุนแรง แต่เป็นการใช้ความสงบเข้าสู้ • ถึงผมจะร่วง มันก็เป็นเพียงแค่เส้นผม เมือ่ ได้รบั การรักษาด้วยเคมีบา� บัด ผู้ป่วยมักจะมีอาการผมร่วงเป็นผลข้างเคียง ซึ่งอาการที่ว่ามักท�าให้ผู้ป่วย ส่วนหนึง่ รูส้ กึ หดหู่ ท้อใจ และยอมรับตัวเองในสภาพนัน้ ไม่ได้ แต่จาคอบกล่าวว่า ผมมันก็แค่ผม ถึงมันจะร่วงไปบ้างก็ไม่เห็นเป็นไร ตราบใดที่เรายังหายใจอยู่ โลกก็ยังมีความหวังเสมอ • การเตรียมตัวและป้องกัน ย่อมดีกว่ารอให้เหตุร้ายเกิดขึ้นแล้วค่อยแก้ไข เพราะแม้วา่ มะเร็งบางชนิดจะรักษาได้ แต่เราก็ไม่ควรเอาชีวติ อันมีคา่ ของตัวเอง เข้าไปเสี่ยง ดังนั้น วิธีที่ดีที่สุดส�าหรับการใช้ชีวิตในทุกๆ ด้านคือ อย่าปล่อยให้ ปัญหาเกิดขึ้นแล้วค่อยมารู้สึกผิดและหาทางแก้ แต่ต้องมีการสร้างภูมิคุ้มกัน ให้แก่ตัวเองอยู่เสมอ • บางครัง้ ก�าลังใจก็ตอ้ งสร้างขึน้ ด้วยตัวเอง จาคอบได้ยกประโยคของบุคคล นิรนามมาสนับสนุนเรื่องนี้ว่า “เมื่อชีวิตมี 100 เหตุผล ที่ท�ำให้คุณร้องไห้ ขอให้ คุณรู้ว่ำตัวเองยังมีอีก 1,000 เหตุผล ที่จะท�ำให้ยิ้มได้” เนื่องจากในชีวิตจริง การลุกขึ้นยืนอีกครั้งอาจไม่จา� เป็นต้องให้คนอื่นช่วยพยุงเสมอไป เพราะตัวเอง คือที่พึ่งที่ดีที่สุดผู้ไม่เคยจากไปไหน • ไม่ใช่ทุกวันที่เป็นวันที่แย่ แต่จะมีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นในทุกวันเสมอ เป็นอีกหนึ่ง ประโยคทีจ่ าคอบหยิบยกมาแบ่งปันเพือ่ เรียกก�าลังใจแก่ทกุ คนว่า แม้ในวันทีค่ ณ ุ รู้สึกว่ามันแย่ แต่ก็ใช่ว่า 24 ชั่วโมงของวันนั้น จะมีแต่เรื่องร้ายไปเสียหมด เพราะอย่างน้อยเราจะมีช่วงเวลาที่ทา� ให้เรายิ้มได้ในทุกวันๆ เสมอ ที่มา : www.thesilverpen.com

LEARNING TO SURVIVE

ในวินาทีนี้คงไม่มีอะไรท�าให้ชาวโลก ต้องสะเทือนใจมากเท่าเหตุการณ์พายุ เฮอริเคนแซนดี้พัดถล่มสหรัฐอเมริกา ซึ่ง เชื่อว่าเมื่อใครได้เห็นภาพความเสียหาย ตามสื่อต่างๆ คงจะมีการตั้งค�าถามกับ ตัวเองบ้างว่า ‘ถ้าเป็นเรา เราจะเอาชีวติ รอด ได้ไหม’ และหากค�าตอบเริ่มเบนไปทาง ค�าว่า ‘ไม่’ เราขอเสนอเวิร์กช็อปดีๆ ที่จะ ช่วยให้คณ ุ มีความรูแ้ ละพร้อมรับมือภัยพิบตั ิ มากขึน้ ทัง้ กายและใจ นัน่ คือโครงการจิชนิ อิทซึโมะ มินิ เวิร์กช็อป แสตมป์แรลลี จัดขึ้นโดย Japan Foundation ร่วมกับ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) และ Plus Arts NPO ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรม ฐานต่างๆ ให้คณ ุ ได้ฝกึ เช่น การประดิษฐ์ จานชามจากกระดาษ การปฐมพยาบาล จากสิ่งของรอบตัว เกมทดสอบความจ�า สิ่ ง ของจ� า เป็ น ที่ ต ้ อ งใช้ ใ นกรณี ฉุ ก เฉิ น เป็นต้น ส�าหรับผู้สนใจสามารถเข้าร่วม เวิร์กช็อปครั้งนี้ได้ที่ TCDC ชั้น 6 ดิ เอ็มโพเรียม ในวันที่ 17 พฤศจิกายน เวลา 13.00-17.00 น. (ไม่เสียค่าใช้จ่าย และ ไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า)

“จงเติบโตจากความผิดพลาด จงเฉลียวฉลาดจากความผิดหวัง จงเมตตากับความรู้สึก ที่เกลียดชัง การเป็นคนดีที่ไม่โด่งดัง ยังดีกว่าการเป็นคนดังในทางที่ไม่ดี” พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี

ในวินาทีนี้คงไม่มีภาพยนตร์เรื่องใดจะฮอตไปกว่า James Bond : Skyfall เพราะเพียงสัปดาห์แรกที่เข้าฉาย ก็ท�ารายได้รวมทั่วโลกไปแล้วเกือบ 100 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งผู้รับบทเป็นสายลับ เจมส์ บอนด์ ในภาคนี้ยังคงเป็น แดเนียล เคร็ก คนเดิม ผู้น�าความส�าเร็จมาสู่ภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์เรื่องนี้มาแล้วถึง 3 ภาค เราจึงไม่พลาดที่จะน�าเส้นทางสู่ความส�าเร็จของเขาให้คุณได้รู้จักดังต่อไปนี้

Name : Daniel Craig Nationality : English Born : 2 March 1968 Age : 44

“I’ve never made movies for money; I’ve always made them because I truly wanted to do them” <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

ที่มา : www.biography.com, http://en.wikipedia.org/wiki/Daniel_Craig

• แดเนียล เคร็ก และพี่สาวของเขาเติบโตมาโดยการเลี้ยงดูของแม่ เพียงล�าพัง แต่นั่นก็ไม่ได้ท�าให้เขารู้สึกมีปมด้อยแต่อย่างไร เคร็ก สนใจด้านการแสดงตัง้ แต่ยงั เด็ก เนือ่ งจากแม่มกั จะพาเขาและพีส่ าว ไปดูละครทีโ่ รงละครในเมืองลิเวอร์พลู บ่อยๆ และได้รจู้ กั กับนักแสดง ซึ่งเป็นเพื่อนของแม่มากมาย ด้วยสภาพแวดล้อมเช่นนั้นท�าให้เขา มีความฝันว่าจะเป็นนักแสดงมืออาชีพให้ได้ในอนาคต • เมื่ออายุ 16 ปี เคร็กก็ได้ย้ายมาอยู่ที่ลอนดอน และได้เข้าร่วม ชมรม National Youth Theatre ซึ่งท�าให้เขาได้เดินสายแสดงละคร ในประเทศต่างๆ จนมีฝมี อื ดีขนึ้ อย่างต่อเนือ่ ง และต่อมาก็ได้เข้าเรียน การแสดงอย่างจริงจังที่ Guildhall School of Music and Drama หลังจากเรียนจบ ในปี ค.ศ. 1992 เขาก็ได้แสดงภาพยนตร์เป็นครัง้ แรก ในเรื่อง The Power of One จากนั้นในปี ค.ศ. 1996 ก็ได้แสดง มินิซีรีส์ของช่อง BBC เรื่อง Our Friends in the North ซึ่งท�าให้เขา ได้รับรางวัลมากมาย อาทิ British Academy Television Awards, Royal Television Society Awards เป็นต้น เคร็กจึงเริ่มมีชื่อเสียง ในอังกฤษนับแต่บัดนั้น บรรดาผู้ก�ากับจึงทาบทามให้เขาไปแสดง

ในหลายๆ เรือ่ ง จนในทีส่ ดุ ความสามารถของเขาก็ไปเตะตาผูก้ า� กับ มือทองอย่าง สตีเฟน สปีลเบิรก์ และชวนเขามาเล่นภาพยนตร์เรือ่ ง Munich ในปี ค.ศ. 2005 และปี ค.ศ. 2006 เขาก็ได้รบั ความไว้วางใจ ให้รับบทสายลับ เจมส์ บอนด์ คนที่ 6 ท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์มากมาย เช่น เคร็กเป็นผู้แสดงบท เจมส์ บอนด์ คนเดียว ที่ มี ผ มสี บ ลอนด์ และเรื่ อ งหน้ า ตาที่ ไ ม่ ห ล่ อ เหลาเท่ า ผู ้ รั บ บท เจมส์ บอนด์ คนก่อนๆ • อย่างไรก็ตาม ใน Casino Royale และ Quantum of Solace เคร็กก็สามารถแสดงเป็น เจมส์ บอนด์ ได้อย่างยอดเยี่ยม และ ท�าให้ภาพยนตร์ทงั้ สองภาคประสบความส�าเร็จสูงกว่าครัง้ ที่ เพียร์ซ บรอสแนน แสดงเป็น เจมส์ บอนด์ หมดทุกภาค เมื่อเดือนธันวาคม ปี 2011 ทีมผู้สร้างภาพยนตร์ชุดเจมส์ บอนด์ ก็ได้ออกมายืนยันว่า แดเนียล เคร็ก จะรับบท เจมส์ บอนด์ ไปอีก 5 ภาค รวมกับ ปัจจุบันซึ่งแสดงไปแล้ว 3 ภาค เป็น 8 ภาค ท�าให้เขาถือเป็น นักแสดงที่รับบทนี้มากที่สุดคนปัจจุบัน ซึ่งมากกว่า โรเจอร์ มัวร์ ผู้เคยท�าสถิติสูงสุดอยู่ที่ 7 ภาค


ALL ABOUT BIZ

45

BIZ LIFE

TRUST YOUR GUTS ทันตแพทย์หญิง นลินา ณรงค์ชัยกุล

ผู้ก่อตั้ง CUTE CONCEPT สถาบันเสริมความงามที่นำาเทคโนโลยีจาก ประเทศเกาหลีใต้และสหรัฐอเมริกามาผสมผสานเป็นนวัตกรรมใหม่ โดยเน้นในเรือ่ งของการสร้างความสวยงาม รับกับรูปหน้าของผูห้ ญิงทุกคน ที่มีความแตกต่างกัน

• เนือ่ งจากเราอยูใ่ นวงการของการท�าธุรกิจความงามแบบกึง่ ถาวร (SemiPermanent Makeup) เราจึงอยากยกมาตรฐานของธุรกิจด้ านนี้ใ น ประเทศไทยให้มีความสะอาดและความปลอดภัยเทียบเท่ากับสถานพยาบาล ถึงแม้ในบ้านเราจะยังไม่มขี อ้ บังคับทีจ่ ริงจังเกีย่ วกับการประกอบ ธุรกิจแนวนี้ก็ตาม • จริงอยู่ที่พอไม่มีใครมาควบคุมเรื่องมาตรฐานความสะอาดจะท�าให้ เราท�างานง่ายขึ้น แต่เราก็ต้องควบคุมตัวเองไม่ให้เสียมาตรฐานที่ตั้งไว้ เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ถึงความปลอดภัยที่เขาได้รับ • การท�างานที่อยู่บนความคาดหวังของคน คุณต้องมีการชี้แจงรายละเอียดให้ผู้มารับบริการเข้าใจอย่างถ่องแท้เสียก่อน ถ้าคุณสื่อสาร กับผู้บริโภคได้ไม่ดีพอ เขาอาจจะเข้าใจไปอีกอย่าง และอาจท�าให้เกิด การเข้าใจผิดจนถึงขั้นลุกลามไปเป็นปัญหาใหญ่ได้ • เมื่อคุณท�างานได้อย่างเป็นขั้นตอน ทุกอย่างก็จะเป็นไปตามนั้น เราเชื่ อ ว่ า ผลที่ เ กิ ด จากการกระท� า สามารถอธิ บ ายได้ ต ามหลั ก การ ทางวิชาการ จริงอยู่ว่าเรื่องที่ไม่คาดฝันสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน แต่ เ ปอร์ เ ซ็ น ต์ ใ นการเกิ ด นั้ น ก็ มี อ ยู ่ น ้ อ ยมากๆ ถ้ า คุ ณ ท� า งานตาม แบบแผนที่ถูกต้อง • ถึงแม้ว่าเราจะเป็นเจ้าของธุรกิจเองก็ตาม แต่ก็ไม่ควรคิดถึงเรื่อง ผลประโยชน์หรือรายได้ที่จะได้กลับมาเป็นหลัก เพราะถ้าคิดอย่างนี้ เราจะท�างานได้ไม่ดี เนื่องจากไปมุ่งหวังแต่การหารายได้เข้าบริษัท แต่ เ รามีค วามเชื่อ ส่ ว นตัว อยู ่ ว ่ า การทุ ่ ม เทท� า งานด้ ว ยความจริง ใจ คุณจะไม่มีทางล้มเหลวได้อย่างง่ายๆ แน่นอน • เราไม่เคยมองว่าใครคือคู่แข่ง เพราะถ้ามองจริงๆ คนที่เขาท�าธุรกิจนี้ มาก่อนเราเขาก็อยู่มาแล้วเป็นสิบปี ดังนั้น เราไม่ควรมองว่าจะต้อง ไปแข่งขันหรือพยายามตีคใู่ ห้เท่ากับเขา แต่พยายามเซตระบบของตัวเอง ให้ออกมาสมบูรณ์ตามที่วางเป้าหมายไว้ให้ได้ดีกว่า • แน่นอนว่าถึงเราจะไม่อยากแข่งกับใคร แต่คนอื่นที่อยากแข่งขันกับ เราก็ต้องมี เหมือนกับตอนที่เราท�าข้อสอบเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย

เราไม่เคยกลัวว่าใครจะท�าได้มากกว่าหรือดีกว่า แต่เราจะแก้โจทย์ ของตัวเองให้เร็วที่สุดและดีที่สุด ถ้ามัวแต่คิดว่าจะมีใครมาน�าหน้า คุณก็จะเครียดไปเองอยู่คนเดียว • มืออาชีพคือคนที่ต้องมีอิทธิบาท 4 คือ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา มี ค วามชอบ มี ค วามอดทนต่ อ งาน มองเห็ น ปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น และ พยายามขวนขวายหาความรู้ใส่ตัวอยู่เสมอ ถ้าคุณมีหลักธรรมเหล่านี้ อยู่ครบ คุณก็จะเป็นมือวางอันดับหนึ่งในทุกเรื่องของชีวิต • เมื่อก่อนเราอาจจะเคยชินในการที่ต้องท�างานด้วยตัวคนเดียว แต่พอ ขยับมาท�ากิจการของตัวเอง ท�าให้รู้ว่าทีมงานคือคนส�าคัญของเรา เมื่องานถูกขยายขอบเขตให้ใหญ่ขึ้น เราก็ต้องการคนเข้ามาช่วยเหลือ ให้บริษัทขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้ • ความรักคือสิง่ ทีช่ ว่ ยผสานรอยร้าวทีเ่ กิดจากความเข้าใจผิดในทีท่ า� งาน ได้ เพราะไม่มีใครหรอกที่เข้ามาร่วมงานกันครั้งแรกแล้วจะสามารถจูน ความคิดให้ตรงกันได้ในทันที ดังนั้น เมื่อคนหนึ่งร้อน อีกคนก็ต้องเย็น และใช้เหตุผล หันหน้ามาคุยกันเมื่อทุกอย่างคลี่คลายแล้ว • ทุกวันนี้คนเก่งมีให้เราเลือกเยอะแยะไปหมด คุณสามารถหาพวกเขา ได้ไม่ยาก แต่คนทีส่ ามารถเข้าใจตรงกันและอยูร่ ว่ มกับพวกเราได้ตา่ งหาก ที่มีน้อยเหลือเกิน บางครั้งการหาเพชรในตมให้เจอนั้นก็ต้องมองหาคน จากหลายแวดวงที่เขามีทัศนคติตรงกันกับเรา และพร้อมที่จะเริ่มต้น เรียนรู้สายงานใหม่ โดยเราต้องให้การสนับสนุนเขาอย่างเต็มที่ด้วย • คนที่คอยสร้างแต่เรื่องปวดหัวให้เราตลอดเวลา หรือสร้างความล�าบากใจให้กบั เพือ่ นร่วมงาน คนประเภทนีค้ งยากทีจ่ ะร่วมงานด้วยกันได้ ซึ่งวิธีการดูคนประเภทนี้คือต้องเชื่อในเซนส์หรือประสบการณ์ที่ผ่านมา ของตัวเอง อย่าเพิ่งปฏิเสธความเคลือบแคลงที่เกิดขึ้น • การสั ง เกตดู สิ่ ง เล็ ก ๆ น้ อ ยๆ ระหว่ า งการทดลองงานของลู ก ที ม จะช่วยชี้ชัดให้เราได้ว่าคนคนนี้เหมาะสมที่จะเข้ามาร่วมงานกับเรา หรือเปล่า และนี่คือคุณสมบัติที่หัวหน้าทีมควรมีติดตัวไว้

BIZ IDEA

DIY Living

โดยทั่วไปเมื่อเราซื้อของใหญ่ๆ สักชิ้น ของแถมที่หลายคนไม่ได้อยากได้นัก แต่จ�าเป็นต้องรับ มาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือ บรรจุภัณฑ์อันใหญ่เทอะทะที่มาในรูปแบบของกล่องกระดาษหนาเตอะ ซึ่งสุดท้ายก็กลายเป็นขยะชิ้นโตที่ยากจะก�าจัดทิ้ง หรือถ้าดีขึ้นมาหน่อยก็อาจจะกลายเป็นลังใส่ของ ใบใหญ่ที่มีหน้าตาไม่น่าเอ็นดูเท่าไหร่ แต่ภาพจ�าเหล่านี้ก�าลังจะเปลี่ยนแปลงไป เมื่อ DIY Living ผูจ้ ดั จ�าหน่ายอุปกรณ์ตกแต่งบ้านของสิงคโปร์ ได้คดิ ค้นไอเดียทีจ่ ะท�าให้ลงั ใหญ่ๆ เหล่านีถ้ กู ใช้ประโยชน์ มากกว่าที่เคยเป็นมา ด้วยการสอดแทรกลูกเล่นหลากหลายลงไปในกล่องใบเดิม ให้มันสามารถ ดัดแปลงเป็นเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหม่เอี่ยมได้ไม่ยาก ซึ่งกล่องกระดาษเหล่านี้สามารถน� ามาพับเป็นโต๊ะกาแฟตัวย่อม เก้าอี้รองขา หรือแม้แต่โคมไฟได้ง่ายๆ ด้วยคู่มือที่แนบมากับกล่องบรรจุภัณฑ์ทุกชิ้น ดังนั้น นอกจากลูกค้าจะได้รับสินค้าในแบบที่ต้องการแล้ว พวกเขายังจะได้เฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหม่เป็นของแถม เพียงแค่ต้องลงแรงประกอบขึ้นมาด้วยมือของตัวเองเท่านั้น ถือเป็นไอเดียสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสิ่งที่เคยถูกมองว่าไร้ค่าได้อย่างดีเยี่ยม แถมยังตอบโจทย์ กระแสรักษ์โลกได้เป็นอย่างดีดว้ ย ซึง่ แนวคิดนีเ้ ป็นแนวคิดแบบ ‘more with less’ กล่าวคือ สิง่ เล็กๆ น้อยๆ ต่อยอดเป็นสิง่ ใหญ่ๆ ได้อกี มากมาย ใครนึกภาพไม่ออก ว่ากล่องกระดาษจะกลายเป็นเฟอร์นิเจอร์ได้อย่างไร ลองแวะไปชมวิดีโอสาธิตการท�างานได้ที่ http://vimeo.com/48585506 หรือคลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม ของไอเดียนี้ได้ที่ www.diyliving.com.au/en


46

โอบลมหนาว เคล้าเกลียวคลืน่ รืน่ หัวใจ ทีว่ รบุระ

เดือนนีม้ ำต้อนรับลมหนำวด้วยเสียงคลืน่ ชำยหำดทีเ่ งียบสงบ และแวะเติมควำมหวำนกับคนรูใ้ จ ทีว่ รบุระ หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปำ ทีพ่ กั 5 ดำวสุดหรู เก๋ไก๋ดว้ ยไทยโคโลเนียลสไตล์ พร้อมสิง่ อ�ำนวยควำมสะดวก ต่ำงๆ ในห้องพัก จำกโรงแรมสำมำรถเดินไปช้อปปิ้งที่ตลำดซิคำด้ำเพียง 500 เมตร หรือจะเลือกนั่งดริงก์ในบรรยำกำศสุดชิลที่ Black Beat Bar บำร์ริมหำด ที่ให้บริกำรค็อกเทล และเมนูอำหำรไทยสุดล�้ำสไตล์ Fusion Food ที่กล้ำกำรันตีทุกท่ำนได้ว่ำ ‘อร่อย’ และ ‘หำทำนได้ที่นี่ที่เดียว’ เท่ำนั้น ส่วนเมนูเด็ดที่ห้ำมพลำดเด็ดขำดก็คือ Cinderella Cocktail & ส้มต�ำหลอดกับปูนิ่มทอด พิเศษส�ำหรับผู้อ่ำน a day BULLETIN ที่เข้ำพักตั้งแต่วันนี้ถึง 19 ธันวำคม 2555 เพียงแจ้ง ‘โอบลมหนำว เคล้ำเกลียวคลื่น รื่นหัวใจ ที่วรบุระ’ ที่ Black Beat Bar รับ Mocktail Hi-light 2 แก้วฟรี สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร. 0-2953-5660 หรือ 032-536-999 หรือ www.worabura.com และ www.facebook.com/Wora-Bura-Hua-Hin-Resort-Spa (เงื่อนไขเป็นไปตำมที่โรงแรมก�ำหนดเท่ำนั้น)

โซนี่เปิดตัวกล้องไซเบอร์ช็อต RX100 จิ๋วแต่แจ๋วด้วยคุณภาพระดับมืออาชีพ เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท โซนี่ ไทย จ�ำกัด น�ำโดย ภิญโญ สงวนเศรษฐกุล ผูอ้ ำ� นวยกำรอำวุโส ฝ่ำยขำย และกำรตลำดผลิตภัณฑ์คอนซู เมอร์ และ มร. คำซุฮโิ ตะ ทำคำตะ ผูจ้ ดั กำรแผนกผลิตภัณฑ์ดจิ ติ อล อิมเมจจิ้ง ได้จัดงำนเปิดตัวกล้ องไซเบอร์ ช็อต รุน่ ล่ำสุด Cyber-shot™ RX100 ครัง้ แรกในเมืองไทย บันทึกรำยละเอียดได้คมชัดด้วยเซ็นเซอร์ Exmor CMOS ขนำด 1 นิว้ (13.2 x 8.8 มม.) ควำมละเอียด ในกำรบันทึกภำพ 20.2 ล้ำนพิกเซล และเลนส์ Carl Zeiss Vario-Sonnar T* ซูมออพติคอล 3.6 เท่ำ F1.8 สำมำรถถือกล้องบันทึกภำพด้วยมือในสภำพ แสงน้อยโดยทีม่ สี ญ ั ญำณรบกวนต�ำ่ ด้วยควำมไวแสง ที่สูงถึง ISO 25600 พร้อมกับลูกเล่นที่จะช่วยเพิ่ม ควำมสนุกสนำน และควำมสร้ำงสรรค์ในกำรถ่ำยภำพ มำกมำย

แหลมเจริญ ซีฟู้ด และลูกค้า ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน) ร่วมกิจกรรม ‘ท�าบุญ ปล่อยปลา’ ภายใต้โครงการ Spirit of Giving 2012

แหลมเจริญ ซีฟดู้ จัดกิจกรรม ‘ท�ำบุญ ปล่อยปลำ’ เพือ่ เสริมสิรมิ งคลและถวำยเป็นพระรำชกุศลปีมหำมงคล ครบรอบ 80 พรรษำ เนือ่ งในวันแม่แห่งชำติ ปี 2555 ณ สวนศรีเมือง จังหวัดระยอง โครงกำร Spirit of Giving ของแหลมเจริญ ซีฟู้ด เริ่มมำตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 ซึ่งเป็นโครงกำรที่ตั้งขึ้นเพื่อท�ำกิจกรรม เพือ่ สังคมเป็นหลัก ซึง่ ลูกค้ำจะมีสว่ นร่วมในทุกๆ กิจกรรม โดยกิจกรรมในครัง้ นีร้ ว่ มกับธนำคำรไทยพำณิชย์ จ�ำกัด (มหำชน) จัดกิจกรรม ‘ท�ำบุญ ปล่อยปลำ’ โดยได้รบั ควำมสนใจจำกลูกค้ำร่วมเดินทำงไปท�ำกิจกรรม และทำนอำหำรกลำงวันร่วมกันทีแ่ หลมเจริญ ซีฟดู้ สำขำระยอง (สำขำต้นต�ำรับ) ติดตำมทุกกิจกรรม ของแหลมเจริญ ซีฟู้ด ได้ที่ www.laemcharoenseafood.com และ www.facebook.com/laemchareon


48

ปตท. จัดนิทรรศการศิลปกรรม ปตท. ‘พลังศิลปะ พลังแห่งชีวิต’ ครบรอบ 27 ปี ยิ่งใหญ่

บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหำชน) ร่วมกับ บริษัท อสมท จ�ำกัด (มหำชน) จัดนิทรรศกำร ‘พลังศิลปะ พลังแห่งชีวิต’ โชว์ผลงำนของเยำวชนและบุคคลทั่วไป อำทิ จิตต์สิงห์ สมบูรณ์ ดีไซเนอร์ชื่อดังของวงกำรแฟชั่นไทย, เกรียงไกร เมืองมูล, พงษ์ศิริ คิดดี, สมพร แต้มประสิทธิ์, โชติ แก้วละเอียด เป็นต้น ที่เคยได้รับ รำงวัลจำกกำรประกวดในโครงกำรศิลปกรรม ปตท. ตลอด 27 ปีที่ผ่ำนมำ กำรจัดแสดงภำพแบ่งออกเป็น 4 โซน ได้แก่ ในหลวง-พระรำชินี ของคนไทยทั้งปวง, พลังงำนเพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม, สืบสำนศิลปวัฒนธรรม หัตถกรรมไทย ภูมิปัญญำ และร่วมใจสำมัคคี สังคมสันติ โดยมีกิจกรรมไฮไลต์ค้นหำแฟนพันธุ์แท้ ศิลปกรรม ปตท. เพื่อร่วมเดินทำงศึกษำศิลปะ ณ ประเทศอิตำลี จ�ำนวน 2 รำงวัล โดยมีสองหนุ่มสำวคนรุ่นใหม่ ไปรยำ ประดิพัทธ์ลำวัลย์ และ เกรียงไกร ฮ่องเฮงเส็ง เป็นผู้คว้ำรำงวัลด้วยคะแนนน�ำสูงสุดเป็นเอกฉันท์ ณ ห้ำงสรรพสินค้ำเซ็นทรัลเวิลด์ โซน Dazzle เมื่อเร็วๆ นี ้

ไทยพาณิชย์รว่ มกับห้างเซ็นทรัล จัดแคมเปญ การกุศล ‘ของขวัญ... ปันสุข’

ญนน์ โภคทรัพย์ รองผูจ้ ดั กำรใหญ่ กลุม่ ลูกค้ำบุคคล ธนำคำรไทยพำณิชย์ ร่วมกับ ยุวดี จิรำธิวฒ ั น์ กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ ห้ำงสรรพสินค้ำเซ็นทรัล จัดแคมเปญพิเศษ ‘ของขวัญ ... ปั น สุข’ ในงำน ‘มหัศจรรย์แห่งพรรณไม้ ประจ�ำปี 2555’ ประมูลถุง Charity Bag ชุ ด พิ เ ศษ เพื่ อ น� ำ รำยได้ ห ลั ง หั ก ค่ำใช้จ่ำยสมทบทุนโครงกำรมูลนิธิ พอ.สว. โดยมี อำรยำ ภู่พำนิช, ปิยวรรณ ลีละสมภพ, สิน ชัย ไชยศิริพุ่มคีรี ให้เกียรติเข้ำ ร่ ว มงำน ณ ชั้น 3 เซ็น ทรัล ชิดลม เมื่อ เร็วๆ นี้

Pink Elephant : Episode 4 สมใจนึก!! หนุ่มแสตมป์ได้แฟนๆ ‘กดเลือก’ เพียบ ใน ‘Stamp and Sqweez Animal Show’

ถือเป็นอีกหนึง่ Episode ทีป่ ระสบควำมส�ำเร็จอย่ำงยอดเยีย่ ม กับ Pink Elephant คำเฟ่เคลือ่ นทีท่ เี่ สิรฟ์ ควำมสุขให้คณ ุ ในรูปแบบ Music and Entertainment งำนนี้หนุ่มฌอน (ศุภศิษฏ์ สกลธนำรักษ์) ผู้บริหำร Thanks Entertainment ยิ้มหน้ำบำน แต่ที่บำนไม่มีหุบคือ ‘แสตมป์’ - อภิวัชร์ เอื้อถำวรสุข เพรำะโชว์นี้ หนุ่มแสตมป์ได้ใจแฟนๆ ไปเพียบจริงๆ โดยหนุ่มแสตมป์ควงคู่มำกับสองหนุ่มวง Sqweez Animal ในชื่อ ‘Stamp and Sqweez Animal Show’ โดยขนเพลงฮิต ติดชำร์ตของตัวเองมำเป็นของก�ำนัลแฟนๆ ที่เบียดเสียดกันแน่น CDC เต็มทุกที่นั่งและที่ยืน อำทิ คนที่คุณก็รู้ว่ำใคร, ชำยกลำง, มันคงเป็นควำมรัก, สบู่, ครั้งสุดท้ำย, เพลงที่นำนมำแล้วไม่ได้ฟัง, Animation และอีกหลำยเพลง โดยมีแขกรับเชิญมำร่วมแจมในเพลงลืมไปก่อน คือ หนุ่มอุ๋ย Buddha Bless ทำงด้ำน สองหนุ่มวง Sqweez Animal ก็เสิร์ฟควำมบันเทิงให้แฟนๆ ด้วยเพลงฮิตๆ เช่นกัน ไม่ว่ำจะเป็นเพลงเริ่มใหม่, ไม่เคยจะห่ำงกัน, รักลอยลม, ครึ่งสำยตำ, ไม่มีควำมหมำย, รักไม่หลอก และอีกหลำยเพลงฮิต และที่ขำดไม่ได้คือกำรเชิญหนุ่มแสตมป์มำร่วมแจมในเพลงตำสว่ำง ติดตำมควำมเคลื่อนไหวของ ‘Pink Elephant’ คำเฟ่เคลื่อนที่ Episode ต่อไปได้ทำง www.facebook.com/thanksentertainment


52

THE WORDS

“Bankruptcy stared me in the face, but one thought kept me calm; soon I’d be too poor to need an anti-theft alarm.” ภาวะล้มละลายจ้องหน้าฉันเขม็ง แต่ความคิดหนึ่งก็ท�าให้ฉันสงบลงได้ นั่นคือในไม่ช้าไม่นานฉันก็คงยากจนเกินกว่าต้องใช้สัญญาณกันขโมย -Gina Rothfels

“He has the right to criticize who has the heart to help.” คนที่มีสิทธิวิพากษ์วิจารณ์ได้ คือคนทีม่ หี วั ใจทีจ่ ะช่วยเหลือด้วย -Abraham Lincoln

“Discipline is remembering what you want.”

“Being a man or a woman is a matter of birth. Being a man or a woman who makes a difference is a matter of choice.” จะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงมันเป็นเรื่องที่เลือกเกิดไม่ ได้ แต่การเป็นชายหรือหญิงที่สร้างความแตกต่างได้นั่นแหละถึงจะเป็นเรื่องของการเลือกจริงๆ -Byron Garrett

วินัย คือการจดจ�าให้ ได้ ว่าอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการ -David Campbell

“Before “Believing borrowing is easier than thinking. Hence so money from many more believers a friend, than thinkers.’’ decide which you need most.” การเชื่อเป็นสิ่งที่ท�าได้ง่ายกว่าการคิด ดังนั้น จึงมีนักเชื่อมากกว่านักคิดไงล่ะ -Bruce Lincoln

“Like all valuable commodities, truth is often counterfeited.”

“The most exhausting thing in life is being insincere.”

-James Cardinal Gibbons

-Anne Morrow Lindbergh

ความจริงก็เหมือนของมีค่าทั่วไป ที่มักจะถูกปลอมแปลง

เรื่องที่เหนื่อยล้าที่สุดในชีวิตก็คือ การเป็นคนไม่จริงใจ

ก่อนทีจ่ ะยืมเงินเพือ่ น ตัดสินใจให้ ได้กอ่ น ว่าอะไรกันแน่คอื สิง่ ทีค่ ณ ุ จ�าเป็นต้องมีทส่ี ดุ

-สุภาษิตอเมริกัน

THE MOST POPULAR FREE COPY! ทุกวันศุกร์ของทุกสัปดาห์ พบกับ a day BULLETIN ฟรีก๊อบปี้ยอดนิยมอันดับหนึ่งของคนกรุงเทพฯ ยุคนี้ ได้ที่สถานีรถไฟฟ้า BTS สถานีรถไฟฟ้าใต้ดนิ MRT และทีจ่ ดุ แจกพลุกพล่านทัว่ กรุงเทพฯ กว่า 500 แห่ง สมัครสมาชิกรายปี โทร. 0-2726-9996 ต่อ 11, 12, 49 หรือ 08-6304-4800 อ่าน a day BULLETIN ฉบับล่าสุด และฉบับย้อนหลังแบบออนไลน์ www.daypoets.com/adb สถานีรถไฟฟ้า BTS สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT (แจกทุกเย็นวันศุกร์) เซ็นทรัล โรบินสัน ดิ เอ็มโพเรียม สยามพารากอน โรงภาพยนตร์ลิโด้ โรงภาพยนตร์สกาลา โรงภาพยนตร์ House ภัทราวดีเธียเตอร์ เคาน์เตอร์การบินไทย : สนามบินดอนเมือง เคาน์เตอร์การบินไทย : สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ Thai Air Asia เคาน์เตอร์ Thai Ticket Major ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ อาคาร อื้อจือเหลียง อาคาร Tipco อาคาร SCB อาคาร สิรินรัตน์ อาคาร เอ็มไพรม์ อาคาร มณียา อาคาร ต้นสน อาคาร มาลีนนท์ อาคาร Lake Rajada

อาคาร อับดุลราฮิม อาคาร ชาร์เตอร์ i-HOUSE Condominium The Lake Condo CDC (Crystal Design Center) British Council สมาคมฝรั่งเศส สถาบันเกอเธ่ TCDC Hof Art Gallery Secret Recipe Apex Skin Care Q Cut The Style by TOYOTA ชลาชล โรงพยาบาลวิภาวดี California WOW Xperience Karmakamet : จตุจักร ศูนย์หนังสือ สวทช. SCG Experience AIS Fortune Town PJ Dental Clinic ผิวดี คลินิก Puntip : J Avenue Puntip : K Village Doctor Younger : K Village Lounge Hair Salon : K Village

Bodyshape : K Village

สยามสแควร์

มิลเลนเนียม ออโต้ : ลาดพร้าว 112 มิลเลนเนียม ออโต้ : พระราม 4 มิลเลนเนียม ออโต้ : สยาม พารากอน มิลเลนเนียม ออโต้ : เยาวราช มินิเอกมัย HONDA : สุขุมวิท 66/1 HONDA : ศรีอยุธยา HONDA : พระราม 4 Executive Supercars : เอกมัย

True Shop True Coffee Starbucks Coffee World 94 ํ Coffee กาแฟดอยตุง บ้านไร่กาแฟ iberry Ka-nom Mister Donut Vanilla Garden กัลปพฤกษ์ กับข้าว กับปลา Yindee Cup ร้านประตูสีฟ้า : เอกมัย Cafe Classique : เอกมัย ไล-บรา-รี่ A Big Seat au bon pain Coffee Beans by Dao Daddy Dough Coffee Gallery : CDC GREYHOUND Cafe Nichy Cakes & Coffee Coffee Berry กาแฟวาวี : เอกมัย ห้องอาหารสีฟ้า Folies

INDEX Livingmall : บางนา INDEX Livingmall : พหลโยธิน INDEX Livingmall : ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต INDEX Livingmall : เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์ INDEX Livingmall : มาบุญครอง INDEX Livingmall : เพชรเกษม INDEX Livingmall : บางใหญ่ INDEX Livingmall : เอกมัย Modernform : CDC ECO SHOP : ดิจิตอลเกตเวย์

ZaaB..Eli : ทองหล่อ 10 Miss Mamon ร้านกาแฟโปลีส์ Le’ Francais Restaurant : K Village EST.33 : CDC Buna Coffee : เอกมัย ซอย 4 Lord of Coffee NEW… Secret Recipe สาขาสีลม (BTS ศาลาแดง) สาขาลา วิลลา (BTS อารีย์) สาขาเซ็นทรัล ซิตี้ บางนา สาขาเซ็นทรัล พลาซ่า พระราม 3 สาขาเซ็นทรัล พลาซ่า แจ้งวัฒนะ สาขาเซ็นทรัล พลาซ่า ปิ่นเกล้า สาขาเซ็นทรัล พลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต สาขาเซ็นทรัล เฟสติวลั พัทยา บีช สาขาเซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว สาขา The Circle สาขา Terminal 21 สาขาหัวหิน มาร์เก็ต วิลเลจ สาขา All Season Place สาขาโรงพยาบาล BNH

Let’s Sea กบาลถมอ รีสอร์ท Dune hua-hin Starbucks True Coffee กาแฟดอยตุง บ้านใกล้วัง ชุบชีวา เพลินวาน วิกหัวหิน

Casa 2511 B2 Hotel iberry Starbucks : Nimman ซ.9 Starbucks : Central Airport Plaza กาแฟวาวี : Nimman Promenade กาแฟวาวี : Nimman ซ.9 กาแฟวาวี : ถนนคนเดิน Doi Chaang Coffee : โครงการ Rooms Salad Concept Minimal Mood Mellow

NEW …เขาใหญ่-ปากช่อง KIRI MAYA MUTHI MAYA Palio Toscana Valley Country Club HOTEL DES ARTISTS Happy Hut หอมหมื่นลี้ ร้านหอมปากหอมคอ ชาโต เดอ เขาใหญ่ Mont Blanc Love at First Bite NEW…เชียงใหม่ แมวใจดี แกลเลอรี D2 Hotel ทุกสาขา Aka Spa โรงแรมเชดี Kantary Hills Hotel หอศิลปวัฒนธรรม U Chiang Mai Hotel มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Hallo Bar Hotel B2S : Central Airport Plaza NEW… หัวหิน Tamarind Village Chiang Mai ร้านเล่า วรบุระ หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา Mo Rooms Salon De Guru The Sea-cret Hua Hin Yesterday the Village Hua Hin Mantra Resort Im Eco

NEW… ปาย Bebop Groove yard all about coffee ร้านมิตรไทย Coffee in love River Corner Freeform NEW… เพชรบุรี JM Cuisine (เจ๊กเม้ง)


54

THE GUEST

BACK TO THE ROOTS เรื่อง : ทรรศน หาญเรืองเกียรติ ภาพ : ภาสกร ธวัชธาตรี

ส�ำหรับคนกรุง เพลงหมอล�ำหรือเพลงลูกทุ่งอำจได้รับควำมสนใจ น้อยกว่ำเพลงพ็อพตำมสมัยนิยมอยูห่ ลำยช่วงตัว แต่สำ� หรับต่ำงประเทศ ในตอนนี้ เพลงหมอล�ำของบ้ำนเรำก�ำลังเป็นที่กล่ำวถึง นั่นเป็นเพรำะ ฝีมือของ DJ Maft Sai หรือ ณัฐพล เสียงสุคนธ์ นักเปิดแผ่นเสียง ชำวไทยที่หลงใหลในเพลงลูกทุ่งอย่ำงหัวปักหัวป�ำ และถ่ำยทอด ควำมเป็นดนตรีฟงั ก์ทซี่ กุ ซ่อนอยูใ่ นเพลงหมอล�ำออกมำได้อย่ำงเหลือเชือ่ จนเกิดเป็นรสชำติใหม่ให้นักฟังเพลงชำวไทยและต่ำงชำติ หันมำสนใจ เพลงไทยกันอย่ำงลึกซึ้งถึงรำกเหง้ำ

ผมเริ่มต้นฟังเพลงอย่างจริงจังตอนอายุ 11 ขวบ... ซึ่งตอนแรกก็เริ่มจากเพลงแนว Old School ของวงฮิปฮอปในช่วงปลายยุค ’70 ต่อมาก็ขยับไปฟังงานโซลฟังก์ เพราะเพลงแนวนี้มีรายละเอียด ของภาคดนตรีที่น ่ า สนใจ เมื่อ ได้ ล งลึก ไปเรื่อ ยๆ เพลงเหล่ า นี้ก็พ าผมไปพบกับ แอฟริกัน มิว สิก ไปจนถึงเพลงแนวเวิลด์มิวสิก เพลงของทุกประเทศในแต่ละยุคสมัย มันคือ... การจับภาพประวัติศาสตร์ของแต่ละที่เอาไว้ อย่างเพลงโซลก็เกิดจากพวกทาสทีไ่ ด้รบั ความทุกข์ทรมาน เพลงบลูสก์ พ็ ดู ถึงความเจ็บปวดทีอ่ ยูข่ า้ งในใจ เพลงแจ๊ซเองก็เป็นการสะท้อนถึงวัฒนธรรมในตอนนัน้ ซึง่ พอเราเริม่ ศึกษารายละเอียดของเพลงมากขึน้ เท่าไหร่ ก็จะได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของแต่ละชาติไปด้วย เพลงหมอล�าของประเทศไทย ถ้าฟังในส่วนของดนตรีจริงๆ จะพบว่า... งานของเรามีรากเหง้า ทีค่ ล้ายคลึงกับเพลงจากประเทศต่างๆ ทัว่ โลก ถึงคนต่างชาติจะฟังภาษาไทยไม่ออก แต่กไ็ ม่ใช่ปญ ั หา เพราะเพลงพื้นบ้านของแอฟริกาเองก็ไม่ใช่ภาษาอังกฤษอยู่แล้ว เมื่อตัวเราเองชอบฟังเพลงแบบนี้ ก็ตอ้ งมีคนทีส่ นใจเพลงแนวเดียวกับเราอยูบ่ า้ ง เพราะเสียงเพลงคือภาษาสากลทีใ่ ครๆ ก็สามารถรับรูไ้ ด้ หลังจากที่ผมเอาเพลงหมอล�าไปเปิดให้คนต่างชาติฟัง ผลก็คือ... มีเสียงตอบรับกลับมาดีมากๆ เพราะเพลงหมอล�าหรือเพลงลูกทุง่ ของบ้านเรา ส�าหรับคนต่างชาติมนั ก็เหมือนเป็นซาวนด์ใหม่ ซึง่ บางคน เข้าใจว่าเป็นเพลงเร็กเก้หรือแอฟริกันมิวสิกด้วยซ�้า แล้วพอเราบอกว่านี่เป็นเพลงของศิลปินคนไทย ชาวอีสาน เขาก็ทึ่งกันมาก ทุกวันนี้การตามหาแผ่นเสียงเพลงหมอล�าในอดีตเป็นเรื่องที่ยากมาก เพราะ... ค่ายเพลงเขา ไม่ได้ปม๊ั ออกมาใหม่ ศิลปินบางคนต้องท�านาเก็บเงินเพือ่ ท�าแผ่นเสียงส่งให้ตามสถานีวทิ ยุ พอเขาไม่ดงั ก็ต้องกลับไปท�านาเหมือนเดิม ซึ่งบางเพลงที่คนในยุคนั้นบอกว่าไม่ดี ไม่ได้หมายความว่าคนในยุคนี้ ฟังแล้วจะไม่เพราะตามไปด้วย เพลงของเขาอาจจะดีมากเมือ่ มาฟังตอนนี้ แต่ในตอนนัน้ เนือ้ หาของเพลง อาจจะไม่สร้างความแตกต่างพอที่จะท�าให้คนฟังเพลงสนใจได้ การตามหาแผ่นเสียงบางครัง้ ก็เป็นเรือ่ งทีเ่ สีย่ งชีวติ อยูเ่ หมือนกัน อย่างเช่น... ตอนผมไปหาแผ่น ที่ประเทศปากีสถาน ด้วยความที่เราเป็นนักท่องเที่ยว โอกาสที่จะถูกท�าร้ายร่างกายก็มากยิ่งขึ้น เพราะการดูแผ่นเสียงเราต้องไปลองหรือไปรับของทีบ่ า้ นเขา ซึง่ บางทีกไ็ ม่ปลอดภัย หรือเพือ่ นผมทีเ่ ป็น ชาวจาเมกาเวลาตามหาแผ่นแต่ละครั้งก็ต้องมีมือปืนตามประกบไปด้วย เพราะที่เมืองนอก ค�าว่า Collection มันมีพลังมากพอที่จะท�าให้คนฆ่ากันเองเพื่อให้ได้ของหายากนี้มา ผมมองว่าหัวใจของการมิกซ์เพลงก็เหมือนกับการวาดรูป เพราะ... คุณต้องฝึกฝนฝีมือเรื่อยๆ ให้อยู่มือ การมิกซ์เพลงก็เหมือนกัน คุณต้องรู้จักอุปกรณ์ รู้จักฟังก์ชันการใช้งานของเทิร์นเทเบิลว่า ท�าอะไรได้บา้ ง การเป็นดีเจสิง่ ส�าคัญทีส่ ดุ คือการหาเพลง ถ้าคุณสามารถเรียงเพลงได้ ก็เหมือนกับงาน เสร็จไปแล้วครึ่งหนึ่ง พอไปถึงหน้างานที่เหลือก็เป็นเรื่องของการท�าให้คนฟังสนุกไปกับเพลงของเรา เท่านั้นเอง ส�าหรับผม การท�าอาชีพดีเจจะต้องรูจ้ กั ปรับสไตล์ตวั เองให้เข้ากับกลุม่ คนฟัง เพราะ... ความยืดหยุน่ มันส่งผลดีทั้งในด้านของอาชีพ และจิตวิญญาณข้างในตัว ผมเชื่อว่าคนท�างานทุกสายอาชีพต้องมี งานบางชิ้นที่ไม่อยากท�าแต่ก็ต้องท�า เพลงหมอล�าคนฟังบางกลุ่มเขาก็ไม่เข้าใจ เพราะเขาไม่รู้จัก คนเราไม่มีทางรู้ทุกสิ่งทุกอย่างได้ แต่ถ้าเราสามารถน�าเสนอเพลงที่ใกล้เคียงกับดนตรีที่พวกเขาฟังอยู่ ความห่างก็จะเขยิบเข้ามาใกล้กันมากขึ้น นี่คือความส�าคัญของการหาเพลง ผมมองว่าบ้านเรายังให้คุณค่ากับอาชีพดีเจไม่เท่ากับในต่างประเทศ... อย่างมิวสิกบาร์ของ เมืองนอกเขาจะใส่ใจกับเรื่องของเสียงเพลงอย่างมาก แต่วัฒนธรรมคลับส�าหรับเมืองไทยเขาไม่สนใจ หรอกว่าอารมณ์เพลงจะเป็นอย่างไร เสียงจากแผ่นของคุณจะดีหรือไม่ โดยเฉพาะตอนนี้เราอยู่ในยุค ของการผลัดจากแผ่นเสียงไปสู่แผ่นซีดีหรือ MP3 กันแล้ว เขาก็จะไปจ้างคนที่มีราคาไม่แพงแต่มีเพลง คล้ายๆ กันแทน วัฒนธรรมงานปาร์ตี้ในคลับของเมืองนอกก็คือ... เรื่องของเพลงมาเป็นอันดับหนึ่ง คุณจะเป็นใคร ไม่ส�าคัญ ถึงคุณจะท�าอาชีพคนกวาดถนน คุณก็สามารถมาเที่ยวในผับเดียวกับที่มีพนักงานออฟฟิศ อยู่ร่วมกันได้ โดยเฉพาะผับที่เขาจริงจังในเรื่องของเพลง เขาจะกดราคาเครื่องดื่มให้มีราคาไม่สูง เพื่อให้ทุกคนเข้ามารวมตัวกันได้ตั้งแต่คนท�างานออฟฟิศจนถึงชนชั้นกรรมกร สิ่งที่คนก�าลังโหยหาในยุคดิจิตอลดาวน์โหลดก็คือ... เรื่องคุณภาพของเสียงเพลง เมื่อร้านขาย แผ่นเสียงปิดตัวลงไปเรื่อยๆ เพลงหายากในอดีตที่ผลิตออกมาไม่กี่สิบแผ่น มาถึงตอนนี้อาจจะมี หลงเหลืออยู่แค่ 20 แผ่นทั่วโลก ก็ได้ และเขาก็ไม่ได้เอาไปแปลงให้เป็นไฟล์ดิจิตอล เมื่อคุณมีเพลง พวกนี้อยู่ในมือ นี่คือหนึ่งในมูลค่าที่หาได้ยากและสร้างความพิเศษให้กับการเป็นดีเจของคุณได้ ตัวผมเองมองว่าไฟล์ MP3 คืออากาศที่เราไม่สามารถจับต้องได้ เพราะ... ถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์ คุณเสียก็จบ หรือฮาร์ดดิสก์ที่บรรจุเพลงไว้เกิดพังขึ้นมาก็ไม่มีอะไรเหลือ แต่แผ่นเสียง ถึงบ้านคุณ จะโดนน�้าท่วมแผ่นก็ยังอยู่ ยกเว้นแค่ไฟไหม้เท่านั้นที่จะท�าให้มันละลายหายไป เสน่หข์ องการฟังเพลงจากแผ่นเสียงก็คอื ... เรือ่ งของเสียงทีใ่ ห้ความกว้างกว่าแบบดิจติ อล การดีไซน์ ปกแผ่นเสียงที่สวยงาม กระบวนการของการเล่นแผ่นที่ต้องหยิบจับตัวแผ่นเสียงขึ้นมาจากซองแล้ว ค่อยๆ เอาหัวเข็มตั้งลงไป มันคือความใส่ใจที่เราสามารถจับต้องได้นั่นเอง

HIS WAY • ณัฐพล เสียงสุคนธ์ เป็นลูกชายคนเล็กของบ้าน ถูกส่งไปศึกษาที่ประเทศอังกฤษตั้งแต่เด็ก โดยณัฐพล ศึกษาเกี่ยวกับด้าน Fashion Promotion ก่อนที่จะหันมาเอาดีทางด้านการเปิดแผ่นเสียงตามงานปาร์ตี้ต่างๆ • ฉายา Maft Sai นั้นไม่ได้มีความหมายอะไร แต่มีที่มาจากการที่เพื่อนของเขาคุยกันขณะที่อยู่ในภาวะมึนเมา เมื่อณัฐพลได้ยินค�านี้ก็ถูกใจ และน�ามาใช้เป็นนามแฝงให้ตัวเองมาตลอดระยะเวลาสิบปีที่ผ่านมา • ปัจจุบนั ณัฐพลได้เปิดค่ายเพลง ZudRangMa Records (สุดแรงม้าแผ่นเสียง) เพือ่ ผลิตแผ่นเสียงและแผ่นซีดเี พลง ทีห่ ายากของไทยในยุคปี ’50-’80 โดยชือ่ นีไ้ ด้มาจากค�าทีต่ ดิ อยูท่ า้ ยรถบรรทุก ซึง่ เขาให้เหตุผลว่า เป็นการอิมพอร์ต ของจากต่างจังหวัดเข้าสู่เมืองกรุง

a day BULLETIN issue 225  
a day BULLETIN issue 225  

The Urban Current Magazine Free Copy Thailand

Advertisement