Page 1

)335%  &%"25!29


ISSUE 185, 3 - 9 FEBRUARY 2012

Just Another Jigsaw Piece เรื่องความทรงจำกับตัวตนของคน เปนเรื่องที่ติดอยูในใจของผูเขียนมาสักพักแลว บอกไมถูกวาทำไมถึงสนใจเรื่องนี้ แตมีความรูสึกเปนการสวนตัววามันเปน เรื่องที่นาทึ่งและนาคนหาคำตอบมากที่สุดเรื่องหนึ่งเทาที่มนุษยควรจะทำเลยทีเดียว โดยเฉพาะเรื่องตัวตนอยางที่เราเปน กับตัวตนของเราอยางที่คนอื่นจดจำวาเราเปน เพราะสุดทายแลวสิ่งเหลานี้เองไมใชหรือที่ลวนเปนประเด็นที่กอใหเกิดความขัดแยงในใจคนเรามาแตไหนแตไร มีคนอยูหลายคนที่ทำใหผเู ขียนนึกถึงเรื่องดังกลาวขึ้นมาอีกครั้ง คนหนึ่งเปนเพื่อนรักที่มีนิสัยอยางหนึ่งที่เปนเอกลักษณของเธอไปแลวคือ ไมวาเธอจะเคยไปไหน กับใคร เที่ยวที่ไหน เคยทำตัวอยางไร เหลานี้ลวนเปนสิ่งที่เธอจะจดจำไดนอยมาก (บางทีก็ไมจดอีกตางหาก อยาวาแตจำ) เวลาเพื่อนๆ หรือคนในครอบครัวคุยกันวา เคยใชเวลารวมกันมาอยางไร เธอจะนัง่ ทำหนาเบลอๆ งงๆ วาเธอเคยไปทีน่ น่ั กับคนนัน้ คนนีต้ ง้ั แตเมือ่ ไหร? ทีห่ นักกวานัน้ คือ ทุกคนจะจำลักษณะนิสยั ประจำตัวเธอไดดกี วา ตัวเธอเอง (เออ คนแบบนีก้ ม็ นี ะคุณผูอ า น) เพราะเธอจะมีคำถามเสมอวา ฉันเคยทำอะไรแบบนัน้ ดวยเหรอ ซึง่ พีน่ อ งผองเพือ่ นหลายคนก็เคยผานการงงกับคำถามนีม้ าแลว จนอยากยอนถามวา ถาไมใชเธอทำแลวใครจะทำละวอยยยย เพือ่ นคนนีท้ ำใหผเู ขียนอดรูส กึ ไมไดวา ถาไมคดิ อะไรมาก เรือ่ งของเธอก็ฮาๆ ดี แตมนั จะไมฮาก็ตอนทีช่ วี ติ เธอ มีความรักเขามาเกี่ยวของนั่นแหละ ตอนรักกันกับแฟนก็ไมเปนไรหรอก ทุกคนมีความสุขดี แตตอนที่ความรักจบลง และเวลาผานไปเนิ่นนาน เธอก็กลายเปนผูหญิงซึ่งมี ความทรงจำเกี่ยวกับตัวเองและอดีตอยางรางเลือน แตไปฝากความทรงจำที่ไมมีวันเลือนรางไวใหคนที่รักเธอไมมีวันลืม บางทีคนอยางเธอก็นาอิจฉาที่เรื่องไมคอยดี ก็จำไมคอยได เศราไมคอยนาน แตบางทีก็นาเห็นใจที่เรื่องดีๆ ก็นึกไมคอยออกเชนกัน อีกกรณีคือเพื่อนสมัยเรียนตอน ป.6 ของผูเขียนที่บังเอิญมาเจอกันตอนโต ซึ่งตอนแรกที่เจอก็จำหนากันไมไดหรอก ตองมานั่งคุยระลึกชาติกันอยูนาน แลวพอ เพือ่ นเลาใหฟง ถึงเรือ่ งสมัยเด็กๆ ภาพตัวเองตอนเด็กๆ ก็ลอยมาในความทรงจำอีกครัง้ ทัง้ ทีไ่ มเคยนึกถึงเรือ่ งนีม้ านานมากแลว จากนัน้ ก็เริม่ เขาใจวาตอนนัน้ ตัวเองเคยเปนคน อยางไร โตมาอยางไร ที่เราเปนเราอยางทุกวันนี้ก็เพราะในอดีตเราเคยเปนคนแบบนี้นี่เองเหรอ? คิดไปคิดมาก็รูสึกแปลกที่คนเราจะเห็นตัวเองแจมชัดขึ้นเพราะเห็นผาน ความทรงจำของคนอื่นดวย ไมใชแคความทรงจำของตัวเองเทานั้น ถาเปรียบตัวตนเราเปนจิ๊กซอวหนึ่งภาพ ก็แปลวาเราไมใชเพียงคนเดียวที่มีสวนประกอบของจิ๊กซอว ในภาพของตัวเอง แตคนอื่นก็มีภาพเราอยูในมือดวยคนละชิ้นสองชิ้น การจะประกอบภาพตัวเราใหเห็นครบถวนขึ้นจึงตองอาศัยคนอื่นดวยไมมากก็นอย พีช่ ายทีเ่ คารพคนหนึง่ บอกกับผูเ ขียนวา เพือ่ นๆ เห็นเขาเปนคนตลกโปกฮามาตลอด พอเวลาผานไป ตัวเองก็นสิ ยั เปลีย่ นไป ขรึมขึน้ พูดนอยลง พอมีโอกาสเจอเพือ่ น เมื่อสมัย 10 ปกอน ก็เลยตองพยายามเปนคนตลกเพื่อใหเพื่อนไมรูสึกวานิสัยเปลี่ยนไป ฟงดูแลวก็รูสึกขมขื่นอยางไรพิกลที่ตองทำตัวเปนคนเดิม ทั้งที่เราก็รูตัววาเรา เปลี่ยนไป แตขณะเดียวกันขอดีของการที่เราเจอเพื่อนที่เคยรูจักเรามานาน มันก็ทำใหเรามีโอกาสไดระลึกถึงตัวเองในวันเกากอนอีกเชนกันวาเราเปลี่ยนไปมากแคไหน บางครัง้ เราจึงอดไมไดที่จะคิดถึงตัวเองในวันเกา และเสียดายที่คนแบบนั้นหายไปแลว แตถึงอยางนั้นก็เถอะ ภาพจิ๊กซอวครบทั้งภาพ ก็อาจอธิบายตัวตนของเราไดเพียงแคมิติหนึ่ง มิติดานลึกอื่นๆ ที่เรารูตัวเองวาเราเปนคนอยางไรในปจจุบัน เปนเรือ่ งสำคัญกวาตัวตนในอดีตทีอ่ าจไมไดผา นเวลาและประสบการณกลัน่ กรองมากมายนัก เพือ่ นและคนรอบตัวทำไดแคบอกวาเรา ‘เคย’ เปนคนอยางไร แตตวั เราเอง ในวันนี้ตางหากที่ตองเปนคนทบทวนและเลือกวาเราตองการเปนคนอยางไรในวันนี้ และอยากเห็นตัวเองเปนอยางไรในวันขางหนาดวย อยางทีบ่ อกวามันเปนไปไมไดทใ่ี ครจะมีจก๊ิ ซอวเกีย่ วกับตัวเราครบทุกชิน้ ไมแปลกทีเ่ มือ่ เวลาผานไป เพือ่ นจะบอกวาเราเปลีย่ นไป เรือ่ งแบบนีน้ อกจากมันจะเกีย่ วของ กับการที่เขารูจักเราไมหมดทุกดานแลว มันยังเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงซึ่งเปนเรื่องที่ใครๆ ก็ตองเปลี่ยนแปลงอยางไมมีขอยกเวนดวย บางทีพวกเราก็ไมตางอะไรกับภาพในกรอบรูปที่เห็นกันชินตาอยูทุกวันๆ ที่แมเราจะมองวามันเหมือนเดิม แตใครจะรูวาบางทีสีมันก็ซีดจางลงแลว

ปที่ 4 ฉบับที่ 185 วันที่ 3 - 9 กุมภาพันธ 2555

วิไลรัตน เอมเอี่ยม บรรณาธิการบริหาร Twitter:@khaopan, www.facebook.com/adaybulletin

06 GOODNEWS

10

06

ติ ด ตามข า วสารดี ๆ รอบโลกประจำ สัปดาหไดในหองขาว แหงนี้

10 INTERVIEW

คุยกับเลขาธิการ อาเซี ย น ดอกเตอร สุ ร ิ น ทร พิ ศ สุ ว รรณ เรื่องอนาคตของ คนไทยในประชาคม อาเซียน

18 A MUST

สารพัดสิ่งที่เราคัดสรร มาฝากแบบ A Must พลาดแล ว จะหาว า ไมเตือน

22 SHOPPING

เตรี ย มสมุ ด เล ม สวย และปากกาเหมาะมือ ไวจดสิ่งที่อยูในใจทุกที่ ทุ ก เวลา เพื ่ อ เก็ บ ไอเดี ย สดใหม ไ ว ใ ช ตลอดทั้งป

24 CALENDAR

ใคร ทำอะไร ที ่ ไ หน เช็กดูได สุดสัปดาหนี้ จะไดไมพลาดเรื่องราว สนุกๆ

30 HOME MADE

เปดบานสวยของ วิภานี กาญจนาภิ ญ โญกุ ล และ ชัยบวร ศรีลกู หวา ที่ผานการปรับเปลี่ยน หลายครั้งจนลงตัว

38 35 32 36 ALL ABOUT THE WORDS THE GUEST HEALTH AND HEART BIZ ทุ ก ถ อ ยคำมี ค วาม- ดุสติ เสมาเงิน หนึง่ ใน

38

รวมสาระความรูที่จะ ท ำ ให  ค ุ ณ แข ็ ง แร ง ทั้งกายและใจ

18 30

ซิ น เจิ ้ ง หรู อ ี ้ ซินเหนียนฟาไฉ สวัสดีคะ คุณวิไลรัตน เอมเอีย่ ม และทีมงาน adB ที่นารักทุกทาน ดิ ฉ ั น ติ ด ตาม adB มาตลอด ชอบที ่ ม ี ข า วสารและเทคโน-

โลยีใหมๆ มาอัพเดตใหไดอินเทรนดกันตลอดๆ บทสัมภาษณของแขกรับเชิญก็ประทับใจ ไดขอ คิดดีๆ อยากให adB นำเสนอสิ่งดีๆ ที่เปนสารประโยชน ใหผูอานตลอดไปนะคะ อั่งเปาตั่วๆ ฮวดไชๆ -อารีย วิศาลโกศล

เคล็ ด ลั บ การทำงาน ของ สิ ท ธิ โ ชค ป ต ิ เจริ ญ กิ จ แห ง บริ ษ ั ท ชูเกียรติยนต หาดใหญ ที ่ ม ุ  ง เน นความอดทน เปนหลัก

หมายและคุณคาเสมอ คนหาไดในหนานี้

สมาชิ ก ‘ขบวนการ กู  โ ลก’ จะมาเล า ประสบการณ ก ารทำงานอาสาในวิกฤตการณนำ้ ทวมทีผ่ า นมา

มี ข  อ เสนอแนะอยากให พ ิ จ ารณาเรื ่ อ ง การวางหนาโฆษณาและหนาปกจริง ผมวาผูถูก สั ม ภาษณ ค ื อ แขกผู  ม ี เ กี ย รติ ข อง adB ฉะนั ้ น ไมอยากใหมีหนาโฆษณาทับหนาปกจริง สวนคอลัมนที่ผมชอบก็คือ Home Made ครับ ขอบคุณครับ -ฉัตรชัย ประดิษฐวงศสิน

สงความคิดเห็น คำติ-ชม หรือขอเสนอแนะทีม่ ตี อ a day BULLETIN ไดที่ บริษัท เดย โพเอทส จำกัด เลขที่ 3 ซอย เจริญมิตร ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 หรือทางอีเมล adaybulletin08@gmail.com กรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลจริงและที่อยูมากับจดหมาย เพื่อ ความสะดวกในการจัดสงของรางวัลไปให และบรรณาธิการ ขออนุญาตตัดทอนจดหมายตามสมควร พิเศษ! จดหมายที่ไดรับเลือกลงตีพิมพในชวง เดือนนี้ จะไดรับหนังสือดีๆ จากสำนักพิมพ a book สงไปใหถึงบาน

ที่ปรึกษา สุรพงษ เตรียมชาญชัย บรรณาธิการผูพิมพผูโฆษณา นิติพัฒน สุขสวย บรรณาธิการอำนวยการ วงศทนง ชัยณรงคสิงห บรรณาธิการบริหาร วิไลรัตน เอมเอี่ยม ซับเอดิเตอร / นักเขียน วสิตา กิจปรีชา กองบรรณาธิการ เอกพล บรรลือ ทรรศน หาญเรืองเกียรติ อาทิตยา อาศิรวาท บรรณาธิการภาพ นิติพัฒน สุขสวย ชางภาพ กฤตธกร สุทธิกิตติบุตร กิตติศักดิ์ ทวีกิจภิญโญ บรรณาธิการศิลปกรรม วีระยุทธ คงเทศน ศิลปกรรม กิตติ ศรีวิเชียร พิสจู นอกั ษร หัสยา ตัง้ พิทยาเวทย ศักดิส์ ทิ ธิ์ ไมลำดวน ฝายผลิต ศิริ ศิรจิ รรยากุล ทีป่ รึกษาฝายโฆษณา ศรวณีย ศิรจิ รรยากุล ผูอ ำนวยการกลุม โฆษณา อุบลวรรณ จรเจริญสุข 08-1171-1886 ผูจ ดั การฝายโฆษณา กัณฑพฒ ั น อังกุระวรานนท 08-1689-9724 ผูช ว ยผูจ ดั การฝายโฆษณา ศุภลักษณ เลิศกาญจนวัฒน 08-6378-6037, วาณี กนกวิลาศ 08-1859-8851, กัณฐลดา ชืน่ สวัสดิ์ 08-3016-5400 ฝายโฆษณาอาวุโส กุลวรรณ วรรณะลี 08-1934-7615, วราพร สิทธิพรมงคล 08-4908-3154 เจาหนาที่ฝายโฆษณา ธนาภรณ ศรีจุฬางกูล 08-9662-7073 ผูจัดการ จัณฑรัศมิ์ เกียรติยศ ผูชวยผูจัดการ ณัฐธยาน อึ้งตระกูลนิธิศ ฝายธุรการ ณัฐรดา ตระกูลสม ผูผลิต บริษัท เดย โพเอทส จำกัด เลขที่ 3 ซอยเจริญมิตร ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ติดตอกองบรรณาธิการ โทร. 0-2203-1040 อีเมล adaybulletin08@gmail.com ติดตอฝายโฆษณา โทร. 0-2203-1040 ตอ 801, 802, 803, 804, 805, 807 แฟกซ 0-2203-1040 ตอ 811 เว็บไซต www.daypoets.com/adb ฝายสมาชิก นริศรา เปยะกัง โทร. 0-2726-9996 ตอ 11, 12, 49


04

THE DATABASE ที่มา : www.heritage.org/index

10 อันดับประเทศที่มีดัชนีเสรีภาพทางเศรษฐกิจสูงที่สุดในโลกประจำป 2012

ฮองกง

สิงคโปร

ออสเตรเลีย

นิวซีแลนด สว�ตเซอรแลนด

THE POLL

แคนาดา

หวังวาการปรับ ครม. ครั้งนี้ คงจะแกไขปญหา ในการทำงานไดดียิ่งขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น

37.50%

ชิลี

ที่มา : สวนดุสิตโพล

ความคิดเห็นของประชาชนกับการปรับ ครม. ยิ่งลักษณ 2

อันดับ 1

หนั ง สื อ วั ย เด็ ก ที่ คุ ณ ชอบ และอยาก บริจาคใหนองๆ ในพื้นที่หางไกลคือ...

อันดับ 2

คงตองรอดูผลการทำงาน ของผูที่เขามา รับตำแหนงใหมสักระยะ

22.32%

อันดับ 3

เปนเรื่องปกติ ไมวา รัฐบาลชุดไหนเขามา บริหารบานเมือง ไดสักระยะก็จะตอง มีการปรับเปลี่ยน ครม.

เปนการตอบแทนบุญคุณ เอื้อประโยชน แกพวกพอง

20.54%

16.64%

อันดับ 4

ธนาคารแห ง ประเทศไทย เผยวา จากวิกฤตน้ำทวมทำให ไตรมาสที่ 4 ของปที่ผานมา มีเช็คเดงสูงถึงราว 197,000 ฉบับ มีมูลคาเช็คเดงทั้งสิ้น 2.55 หมื่นลานบาท เพิ่มขึ้น จากไตรมาสที่ 3 ในปเดียวกัน ที่มีเช็คเดงเพียง 8,049 ฉบับ ที่มา : www.thairath.co.th

จากขอมูลของ American Cancer Society Journal CANCER พบวา มีผูปวยมะเร็งปอด ที่ยังคงสูบบุหรี่ตอไปแมวาตนเองจะทราบ แลววาปวยเปนโรคมะเร็งถึง 14% โดยคน เหลานี้มักเปนคนที่ติดบุหรี่จัดจนไมสามารถ เปลี่ยนพฤติกรรมได ที่มา : http://vitals.msnbc.msn.com

มอร�เชียส

ไอรแลนด

สหรัฐอเมร�กา

165 ลานยูโร หรือราว 7,095 ล า นบาท คื อ งบประมาณ ในการสรางเรือนจำ Halden ประเทศนอรเวย ซึ่งมีการยกยองวาเปนเรือนจำทีด่ ที สี่ ดุ ในโลก โดยแตละหองขังมีขนาด 12 ตารางเมตร มีหอ งน้ำในตัว ประกอบดวยสิง่ อำนวยความสะดวกหลายอยาง เชน ทีวี จอแบน เตี ย งนอนอย า งดี โตะเขียนหนังสือ เปนตน ที่มา : www.theplatform.info จากสถิ ต ิ ใ นประเทศจี น พบว า เมือ่ ปทผ่ี า นมามีชาวจีนเปนผูต ดิ เชือ้ เอดสรายใหมมากถึง 48,000 คน โดยโรคดังกลาวไดคราชีวติ ชาวจีน ทัว่ ประเทศไปแลวกวา 28,000 คน ซึ ่ ง สาเหตุ ห ลั ก ของการติ ด เชื ้ อ มาจากการมี เ พศสั ม พั น ธ โ ดย ปราศจากการปองกันทีถ่ กู ตอง ทีม่ า : http://news.yahoo.com

มีการคาดการณวา ในป 2012 ซึ่งตรงกับปมังกรตามปฏิทินจีน อาจทำใหเกิดภาวะ Baby Boom ในเอเชีย โดยผูเชี่ยวชาญคาดวาจะมีอัตราการคลอดบุตรเพิ่มขึ้นอยางนอย 5% เมื่อเทียบกับปที่ผานมา จากความเชื่อวาเด็กที่เกิดในปนี้จะโชคดีและประสบความสำเร็จ ที่มา : http://newsfeed.time.com

“หาสหายผจญภัย เพราะมีเนื้อหาสนุก และ มีขอ คิดทีด่ สี ำหรับเด็กๆ” พรพั ช รี โชคเจริ ญ วัฒนกุล 24 ป, ผูชวยผูตรวจสอบ บัญชี “โดราเอมอน เพราะ เปนการตูนที่สนุก สราง จินตนาการไดมากมาย” ธีรดนย ยานะศักดิ์ 31 ป, เชฟ “ชินจัง เพราะเด็กๆ จะไดมคี วามสุขและสนุก เมื่อไดอาน” วชิระ ลอมสินทรัพย 27 ป, อาชีพอิสระ “C-Kids เพราะเปน หนั ง สื อ ที ่ ร วมการ ตู น ชื่อดังหลายเรื่องใหอาน ในเลมเดียว” วรพงษ เลาหสินณรงค 22 ป, นักศึกษา “ครอบครั ว ตั ว ฮ. เพราะเปนการตนู ทีม่ ภี าพ สวย เนื้อหาตลก นองๆ จะได ม ี ร อยยิ ้ ม เมื ่ อ ได อาน” ธีราภรณ พีรพรวิพุธ 23 ป, ครีเอทีฟ “หมาเน า ลอยน้ ำ เพราะน อ งๆ จะได รู  ว  า โลกไมไดสวยงามอยาง ทีค่ ดิ ” พัชราพร ตัญญะวังรัตน 23 ป, นักประชาสัมพันธ


6

• นี่คือภาพนาทีที่บอดี้การดหรือหนวยอารักขาของนายกรัฐมนตรีออสเตรเลีย นาง จูเลีย กิลลารด ไดพาตัวเธอออกมาจาก รานอาหาร หลังจากถูกกลุม คนพืน้ เมืองหรือกลุม พิทกั ษสทิ ธิช์ าวอะบอริจนิ รวมตัวกันประทวงและบุกเขาปดลอมรานอาหารทีเ่ ธอ กำลังพบปะกับผูน ำฝายคานในวันชาติออสเตรเลีย แตโชคดีทไ่ี ดรบั การชวยเหลือออกมาไดอยางปลอดภัย - AAP / Lukas Coch / Australia Out

• นีค่ อื พระอาทิตยเทียมที่ Greyworld บริษทั คางานศิลปะ ไดใชเวลากอสรางนานถึง 6 เดือน ใชหลอดไฟประมาณ 60,000 หลอด และนำมาติดตั้งที่จัตุรัสทราฟลการ กลางกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ เพียง 1 วัน ใหชาวเมืองไดถายรูปเปนที่ระลึก อยางสนุกสนาน - AFP Photo / Geoff Caddick

TRAVEL

BUSINESS

PEOPLE

ฮือฮาโรงแรมออสซี จัดโปรโมชันทาลูกคา

ฟนนแอร เซอรไพรสผโู ดยสาร

เด็กหญิงชาวดัตช ทุบสถิติ

‘นักลองเรือรอบโลก’ โชว เ ต น บอลลี ว ู ด ฉลองวั น ชาติ อ ิ น เดี ย ขโมยงานศิลปะ อายุนอยที่สุด หวังดึงดูดนักทองเที่ยว นับวาเปนไอเดียทีแ่ ปลกแหวกแนว จริงๆ สำหรับโรงแรมในเครือ Art Series Hotels ประเทศออสเตรเลีย ที่ลาสุดไดจัดโปรโมชันทาใหลูกคา ที่เขาพักขโมยงานศิลปะที่ตกแตง อยูในโรงแรมสไตลอารตแกลลอรี โดยมีกติกางายๆ วา หากใครหยิบ ออกไปไดก็เอาไปเลย แตถาถูก พนั ก งานของโรงแรมจั บ ได ก ็ ให นำมาวางไวที่เดิม ซึ่งผลตอบรับ ไอเดียนี้ก็ดีเกินคาด สามารถเรียก ความสนใจใหนกั ทองเทีย่ วเขามาพัก ไดมากขึน้ กวาเดิมเปนเทาตัว ทัง้ นี้ ภาพที่นำมาตกแตงภายในโรงแรม สว นใหญ เป น ผลงานของศิล ปน สมัยใหม เชน Banksy และผลงาน ชิน้ ทีไ่ ดรบั ความสนใจและดึงดูดให ลู ก ค า เข า มาขโมยมากที ่ ส ุ ด คื อ ‘No Ball Games’ เพราะมันมีมลู คา สู ง ถึ ง 15,000 ดอลลาร ส หรั ฐ ฯ หรือราว 450,000 บาท

นับเปนกิจกรรมทีส่ รางความประทับใจและเรียกรอยยิม้ ไดไมนอ ย กับโชวสุดเซอรไพรสของแอรโฮสเตสจากฟนนแอร สายการบิน แหงชาติของประเทศฟนแลนด ที่ออกมาเตนระบำอินเดียสไตล บอลลีวูดใหผูโดยสารไดชมเพื่อรวมฉลองวันชาติอินเดียปที่ 63 เมื่อวันที่ 26 มกราคมที่ผานมา โดยเที่ยวบินดังกลาวเปนเที่ยวบินที่ AY 021 เดินทางจากกรุงเฮลซิงกิ มุงหนาสูกรุงนิวเดลี เมืองหลวง ของอินเดีย ทางดาน Helena Kaartinen หนึง่ ในแอรโฮสเตส กลาววา การแสดงนี้ไดรับความชวยเหลือในการฝกซอมจากอดีตเพื่อนรวมงานที่ผันตัวไปเปนครูสอนเตนสไตล บอลลีวูด ซึ่งนอกจากความบันเทิงแลว พวกเธอยังเปนตัวแทนของสายการบินที่แสดงใหผูโดยสารรับรูวา ฟนนแอรเปนสายการบินที่รูจักวัฒนธรรมอินเดียและตองการเรียนรูวัฒนธรรมอื่นๆ เพื่อสรางความเปนมิตร แกลูกคาทุกคน ติดตามชมการแสดงแสนนารักของเหลาแอรโอสเตสไดที่ http://youtu.be/mEsnb3kUDAw

CULTURE นักธรณีคนพบฟอสซิลไดโนเสาร ครั้งประวัติศาสตร อายุ 190 ลานป การขุดพบฟอสซิลครัง้ นีเ้ กิดขึน้ ทีอ่ ทุ ยานแหงชาติโกลเดนเกตไฮแลนดส ประเทศแอฟริกาใต โดยฟอสซิลดังกลาวเปนกลุมโครงกระดูกของสัตว ที่มีกระดูกสันหลัง อยูรวมกันในลักษณะคลายรังนกจำนวน 10 รัง และ พบวามีซากไขภายในรังรวม 34 ใบ ซึง่ จากการวิจยั พบวา ฟอสซิลเหลานี้ นาจะเปนฟอสซิลทีเ่ กาแกทส่ี ดุ ในประวัตศิ าสตร คือมีอายุประมาณ 190 ลานป ทางดาน David Evans นักธรณีวทิ ยาของ Royal Ontario Museum ประเทศ แคนาดา กลาววา “แมจะมีการขุดและคนพบซากฟอสซิลกันอยางมากมาย แตทผ่ี า นมาเราพบวามีขอ มูลทีบ่ ง บอกถึงการสืบพันธุน อ ยมาก ซึง่ การคนพบครัง้ นีท้ ำใหเราไดขอ มูลทีห่ ายากนัน้ โดยขอมูลจากฟอสซิลทีข่ ดุ พบบอกกับเราวามีสง่ิ มีชวี ติ สืบพันธุก นั ตัง้ แต 190 ลานปกอ น นับเปนขอมูลในยุคเกาแก ที่สุดตั้งแตเคยศึกษามา”

ลอรา เดกเกอร สาวนอยชาวเนเธอรแลนด กลายเปนนักลองเรืออายุนอยที่สุดที่สามารถ เดินทางรอบโลกไดสำเร็จโดยไมมีผูชวยเหลือ ดวยวัยเพียง 16 ป ซึ่งเปนการทำลายสถิติ นักลองเรือคนกอนที่อายุมากกวาเธอ 8 เดือน โดยกอนหนาที่เด็กสาวคนนี้จะออกลองเรือ เพือ่ ทำลายสถิตนิ น้ั เธอตองทำเรือ่ งขออนุญาต กับศาลเนเธอรแลนดเปนเวลาถึง 10 เดือน กว า ที ่ ท างศาลจะยอมให เ ธอเดิ นทางเพี ย ง คนเดี ย ว เนื ่ อ งจากขณะนั ้ น เดกเกอร ม ี อ ายุ เพียง 14 ปเทานั้น โดยเธอเริ่มตนเดินทางจาก เกาะซินตมารเท็นซึ่งอยูกลาง ทะเลแคริบเบียน จากนั้น ก็ลองไปตามทาเรือตางๆ และไมเคยอยูกลางทะเล นานเกิ น 3 สั ป ดาห ต า งจากเจ า ของ สถิตคิ นเกาทีล่ อ งเรือ รอบโลกโดยไม ม ี การหยุดแวะพักเลย

LIFESTYLE

เกาหลีใตใจบุญ ปลอยบอลลูนสงถุงเทากันหนาวแกชาวเกาหลีเหนือ

ขอปรบมือดังๆ ใหกบั สปรติ ของนักกิจกรรมในเกาหลีใตทก่ี า วขามความขัดแยง และลงมือชวยเหลือชาวเกาหลีเหนือทีก่ ำลังเดือดรอน จากภัยหนาว โดยพวกเขาไดจัดกิจกรรมปลอยบอลลูนจำนวน 5 ใบ เพื่อสงถุงเทาประมาณ 1,000 คู ขามไปยังเขตเกาหลีเหนือ ซึ่งนอกจากถุงเทาแลว พวกเขายังเขียนขอความแสดงความหวงใยไปถึงผูรับอีกดวย ทางดาน ซันนี คิม โฆษกของงานนี้ กลาววา “เราไมไดสนใจถึงความหมายทางการเมืองหรือตัง้ ใจใหเปนประเด็นปญหา พวกเราทุกคนเพียงแตตอ งการใหคนทีอ่ ยูท างเหนือไดสวมใส ถุงเทาหมคลุมเทาทีเ่ ย็นยะเยือกของเขา และในกรณีทเ่ี ขาไมนำไปใช ถุงเทาทีเ่ ราสงไปแตละคูย งั สามารถใชแลกเปลีย่ นเปนขาวโพดไดถงึ 10 กิโลกรัม ซึ่งเพียงพอที่จะใชเปนอาหาร 1 เดือน สำหรับ 1 คน เลยทีเดียว”


• เด็กๆ ในวรรณะลางสุดของอินเดีย หรือที่เรียกวา Under-priviledged แตงตัวเปน มหาตมะ คานธี มารวมตัวกันที่เมือง กัลกัตตา เปนประเพณีเชนนี้ทุกป เนื่องในโอกาสครบรอบวันเสียชีวิตของ มหาตมะ คานธี ผูซึ่งไดรับการยกยองวาเปน บิดาผูปลดแอกใหประเทศไดรับอิสรภาพจากการเปนเมืองขึ้นของประเทศอังกฤษ นอกจากนั้นประเพณีนี้ยังเปนการสงเสริม ใหเด็กๆ ไดยึดถือ มหาตมะ คานธี เปนแบบอยางของผูยึดหลักอหิงสาดวย - Topshots / AFP Photo / Dibyangshu Sarkar

• ปดทายดวยภาพนารักๆ ของสุนขั พันธุฮ สั กีท้ ช่ี อ่ื Hali กำลังกระโดดงับลูกบอลอยางสนุกสนานบนทะเลสาบน้ำแข็งในวันฉลอง ตรุษจีนทีผ่ า นมา และเปนวันทีเ่ จาของพาครอบครัวออกไปเทีย่ วฉลองวันหยุด นีจ่ งึ เปนชวงเวลาแหงความสุขของครอบคัรวอยางทีเ่ ห็น - AFP Photo / Mark Ralston

SPORT

‘ยอโควิช’ คว่ำ ‘นาดาล’ ฉลองแชมปสมัยที่ 3

ปดเกมอยางมันสุดๆ กันไปแลว สำหรับแมตชหยุดโลกของ โนวัก ยอโควิช และ ราฟาเอล นาดาล ในการแขงขันเทนนิส ชายเดีย่ ว ออสเตรเลียน โอเพน 2012 ทีเ่ มืองเมลเบิรน ประเทศออสเตรเลีย โดยยอโควิชซึง่ เปนมือวางอันดับ 1 ของรายการ ถูก แชมปเกาขึน้ นำไปกอนในเซตแรก จากนัน้ นักเทนนิสหนุม ชาวเซอรเบียก็แซงขึน้ มาไดในอีกสองเซตถัดมา และทัง้ คูก ม็ าเสมอกัน ในเซตทีส่ ่ี จนกระทัง่ เขาสูเ กมตัดสิน ทัง้ สองคนตางเบรกเกมเสิรฟ ของกันละกันได และเสมอกันทีส่ กอร 5-5 จนกระทัง่ ยอโควิช เอาชนะไปในทีส่ ดุ ดวยคะแนน 3-2 เซต 5-7, 6-4, 6-2, 6-7(5-7), 7-5 โดยใชเวลาดวลแร็กเกตมาราธอนครัง้ นีน้ านถึง 5 ชัว่ โมง 53 นาที

การชุมนุมที่โลกตองตะลึง เราอาจคุ  น เคย กั นดี ก ั บ การรวมตั ว ของบรรดาเกมเมอร ที ่ ช ื ่ น ชอบในการเลนเกมในงาน ไทยแลนด เ กมโชว หรือการรวมตัวของคนรักการอานในสัปดาหหนังสือ แหงชาติ แตนั่นคงจะดูเปนเรื่องธรรมดาไปเลยเมื่อ เทียบกับการชุมนุมที่แปลกประหลาดเหลานี้ • เริ่มตนที่งานชุมนุมที่เพิ่งสิ้นสุดไปเมื่อกลางเดือน ที่ผานมา ซึ่งรวบรวมแฟนพันธุแทของราชาเพลงร็อก แอนดโรลอยาง เอลวิส เพรสลีย ไวในงาน Parkes Elvis Festival ที่จัดขึ้นเปนประจำทุกปในประเทศออสเตรเลีย เพื่อรวมรำลึกถึงตำนานเพลงร็อกแอนดโรล ในงานจะมี การแสดงตลอด 5 วัน 5 คืน และสามารถดึงดูดแฟนๆ จากทัว่ โลกมากกวา 8,000 คน ในแตละป • ตอดวยการชุมนุมของเหลาตัวการตูนขนนุมในงาน Fur-Con หรือ Furry Convention สำหรับบรรดาผูที่รัก

SOCIETY

ญี่ปุนชวยนานาชาติ

กำจัดขยะอวกาศ

ประเทศญีป่ นุ ไดออกมา สนั บ สนุ น ข อ เรี ย กร อ ง ที ่ ท างสหภาพยุ โ รปขอให นานาประเทศช ว ยกั น ลด ปริมาณขยะในอวกาศ โดย นาย โคอิชิโร เก็มบะ รัฐมนตรีวาการกระทรวง การตางประเทศของญี่ปุน ไดออกมากลาวถึง ความรวมมือดังกลาวไววา “ญีป่ นุ ยินดีทจ่ี ะใหความรวมมือกับนานาประเทศเพือ่ แกไขปญหาขยะอวกาศ จำนวนมากทีโ่ คจรอยูร อบโลก เพราะถาเราเอาแต นิ่งเฉยกับเรื่องนี้ ในอนาคตอาจเกิดอุบัติเหตุใน อวกาศได” ลาสุดสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลีย ก็ไดตอบรับการเขารวมประชุมเกีย่ วกับเรือ่ งนีท้ จ่ี ะ จัดขึ้นโดยสหภาพยุโรปแลว

การแตงตัวเปนตัวการตูนเปนชีวิตจิตใจ ไมวาจะเปน ตัวละครทีเ่ ปนสารพัดสัตวนอยใหญ หรือตัวละครที่เปน มนุษย ทัง้ นี้ เพือ่ เปนการแลกเปลีย่ นไอเดียในการแตงตัว เจรจาธุรกิจ แถมยังสรางความบันเทิงอีกดวย การชุมนุมนี้ เริ่มตนมาตั้งแตยุค 1980 จนถึงปจจุบันซึ่งมีการจัดขึ้น เปนประจำทุกป โดยเฉพาะในอเมริกาเหนือ และยุโรป • สวนคนผมแดงคงไมอยากพลาด RedHead Day ทีจ่ ดั ขึน้ ทุกฤดูรอนที่เมือง Breda ประเทศเนเธอรแลนด ซึ่งคน ผมแดงตามธรรมชาติจะมารวมตัวกันหลายพันคนจาก 50 ประเทศทั่วโลก นอกจากจะเฉลิมฉลองใหกับผม สีแดงเพลิงแลว ยังมีการเล็กเชอร และเวิรกช็อปที่นา สนใจดวย • นอกจากนี้ในเนเธอรแลนดยังมีการชุมนุมที่ดึงดูดคน มากกวา 20,000 คน ในทุกๆ ป ก็คอื งาน LEGO World ทีเ่ ต็มไปดวยตัวตอเลโกนบั ไมถว น ภายในงานจะมีโมเดล ตัวตอเลโกขนาดยักษ การแขงขันตอเลโก และการทำลายสถิตทิ แ่ี ฟนเลโกทว่ั โลกตองจับตามอง

“พอเข า มาในเส น ทาง การเมืองแลว เห็นวานักการเมื อ งแต ล ะคนไม ส ามารถ แก ป ญ หาได แต ล ะคนก็ ถู ก กลืนเขาไปในระบบการเมือง คอมมิชชัน คอรรัปชัน กลืน อุดมการณตัวเอง ไรความเปนตัวตนของตัวเอง วันหนึ่ง คนเหลานั้นก็จะเปนนักการเมืองที่จาก และหายไปอยาง เงี ย บๆ ไม มี ค นจดจำในสิ่ ง ที่เขาทำ”

ชูวิทย กมลวิศิษฎ 29 มกราคม 2555 หนังสือพิมพ มติชน

GREEN PLEASE นักวิจยั อังกฤษคิดคนสบูแ มเหล็ก สำหรับดูดซับน้ำมันในทะเลไดสำเร็จ

ทีมวิจัยแหง University of Bristol ไดพัฒนาสบูกอนที่มี อะตอมของเหล็ก ซึ่งมีคุณสมบัติในการดูดน้ำมันที่ลอยอยู เหนือน้ำ โดย นาย Julian Eastoe หนึ่งในทีมวิจัย ไดทดลอง ใหเห็นวา เมือ่ นำสบูส งั เคราะหดงั กลาวใสลงไปในหลอดทดลอง ที่มีน้ำกับน้ำมันผสมอยู ตัวสบูจะทำการดูดซับน้ำมันที่ลอยอยู ดานบนของผิวน้ำใหตดิ ขึน้ มากับตัวสบู และใชแมเหล็กทำการดูด แทงสบูนี้ขึ้นมาอีกที พวกเขาเชื่อวาความสำเร็จในการสรางสบู แมเหล็กนีจ้ ะมีประโยชนอยางมากในอนาคต ซึง่ หลักการนีจ้ ะนำไปใชประยุกตเพือ่ แกไขปญหาน้ำมัน ทีร่ ว่ั ไหลลงทะเล โดยใชสบูเ ทลงไปใหไปจับกับคราบน้ำมัน แลวใชแมเหล็กดึงน้ำมันขึน้ มาเพือ่ นำไปกำจัด หรือเอามาสกัดเปนน้ำมันใหมไดอีกครั้ง

เจานายที่ออกกำลังกายนอยจะขี้บนมากกวา

Did You Know?

3 กุมภาพันธ 2502 - นักดนตรีระดับโลก 3 คน คือ บัดดี้ ฮอลลี, ริชี วาเลนส และ เดอะบิ๊ก บอปเปอร เสียชีวิตในอุบัติเหตุ เครื่องบินตก ทำใหภายหลังมีผูเรียกวันนี้ วา ‘The Day the Music Died’ 4 กุมภาพันธ 2543 - เกมคอมพิวเตอร ‘เดอะซิมส’ (The Sims) ในเครือของบริษทั แมกซิส ออกวางจำหนายเปนครั้งแรก และเพียงไมกป่ี ต อ มา เดอะซิมสกก็ ลายเปน หนึง่ ในเกมคอมพิวเตอรทไ่ี ดรบั ความนิยม มากที่สุดของโลก 5 กุมภาพันธ 2528 - วันเกิด คริสเตียโน โรนัลโด นักฟุตบอลอาชีพชาวโปรตุเกส ปจจุบนั สังกัดสโมสรเรอัล มาดริด สวมเสือ้ หมายเลข 9 ซึ่งนอกจากฝเทาที่เหนือชั้น แลว เขายังมีดที ห่ี นาตา และไดรบั คะแนน โหวตใหเปนนักเตะรูปงามแหงยูโร 2008 อีกดวย 6 กุมภาพันธ 2499 - วันเกิด สิบตำรวจโท นิ พ นธ ไพรวั ล ย หรื อ ที ่ รู  จ ั ก กั น ในนาม ‘ยอดรัก สลักใจ’ นักรองเพลงลูกทุง ชือ่ ดัง ของเมืองไทย เจาของเพลงลูกทุง ยอดนิยม ตลอดกาลอยาง ‘30 ยังแจว’ 7 กุมภาพันธ 2482 - ‘พินอคคิโอ’ ภาพยนตร แ อนิ เมชั น ยอดเยี ่ ย มรางวั ล ออสการของวอลต ดิสนีย สรางจาก นิยายของ การโล กอลโลดี ออกฉายเปน ครั้งแรกวันนี้ 8 กุมภาพันธ 2514 - ‘แนสแด็ก’ (NASDAQ) ตลาดหลักทรัพยอเิ ล็กทรอนิกส แหงแรกของโลก เปดทำการวันแรกในวันนี้ โดยป จ จุ บ ั น ตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห ง นี ้ เปนตลาดที่มีบริษัทเขามาจดทะเบียน มากที่สุดในโลก 9 กุ ม ภาพั น ธ 2546 - แทมมารี น ธนสุกาญจน ไดแชมปเทนนิสหญิงเดี่ยว ดั บ เบิ ล ยู ท ี เ อทั ว ร ค รั ้ ง แรกในการเล น อาชีพ ที่ไฮเดอราบาด ประเทศอินเดีย

ผลการศึกษาโดยมหาวิทยาลัยนอรเทิรน อิลลินอยส ระบุวา เจานายทีไ่ มคอ ยออกกำลังกาย มีแนวโนมทีจ่ ะดุดา วากลาวลูกนอง มากกวาเจานายทีอ่ อกกำลังกายเปนประจำ เนือ่ งจากผูบ งั คับบัญชาระดับสูงตองจัดสรรเวลาเพือ่ ทำเรือ่ งตางๆ ซึง่ สรางความกดดัน เปนอยางมาก จนตองมาระบายใสลกู นองดวยการดุดา แตหลังจากทดลองใหออกกำลังกายเบาๆ 1-2 วันตอสัปดาห ปรากฏวา สามารถชวยลดการดุดาวากลาวลูกนองลงได


10


สัมภาษณ : วิไลรัตน เอมเอี่ยม, วสิตา กิจปรีชา ณ โรงแรมหรูยา นใจกลางเมือง ทีมงาน a day BULLETIN ได รั บ เกี ย รติ ใ ห ม ารอพบกั บ บุ ค คลสำคั ญ ระดั บ อิ น เตอร งานนีเ้ ราจึงสวมวิญญาณผูส อื่ ขาวทีม่ านัง่ ดักรอแหลงขาว VIP ตามล็อบบี้โรงแรม และเมื่อถึงเวลาทีน่ ดั ไว รถตูส ดี ำคันหนึง่ ก็เขามาจอดเทียบหนาโรงแรม พนักงานของที่นี่มีทาทีคุนเคย กับแขกคนสำคัญเปนอยางดี เมื่อทุกอยางเปนไปตามแผน เราจึงไมรอชารีบเขาไปแสดงตัวทันที การทำงานทีท่ กุ คนรอคอย จึงไดเริ่มตนขึ้น หนาทีก่ ารงานของ ดอกเตอร สุรนิ ทร พิศสุวรรณ ในฐานะ เลขาธิการสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต หรือทีเ่ รารูจ กั กันดีวา อาเซียน ทำใหชวี ติ ของผูช ายคนนี้ไมเคย อยูน งิ่ เลยสักวัน และวันนีเ้ ราก็เปนสวนหนึง่ ในตารางนัดหมาย อันแนนเอี้ยดของทาน ที่เพิ่งบินตรงมาจากสำนักงานที่กรุง จาการตา ประเทศอินโดนีเซีย และเดินทางจากสนามบินมาอยาง สดๆ รอนๆ แตเรากลับไมเห็นความเหนื่อยออนบนใบหนา ของชายวัยหกสิบคนนี้แมแตนอย มีแตการทักทายปราศรัย กับทุกคนอยางเปนกันเอง บรรยากาศการพูดคุย ณ ที่นั่ง ริมหนาตางของตึกสูงที่มองเห็นกรุงเทพฯ ทั้งเมืองไดชัดเจน ที่สุดมุมหนึ่ง จึงเปนไปอยางผอนคลาย เมือ่ มีโอกาสไดพดู คุยกับบุคคลสำคัญผูเ ปนถึงศูนยกลาง การทำงานของอาเซียน ซึง่ เปนชือ่ องคกรและภูมภิ าคทีเ่ ราไดยนิ ในหองเรียนกันมาตัง้ แตเด็ก ประเด็นทีเ่ ราไมอยากพลาด และ

ถายภาพ : กฤตธกร สุทธิกิตติบุตร คิดวาทุกคนคงกำลังใหความสนใจก็คอื ความเคลือ่ นไหวของ แตละประเทศเพือ่ ทีจ่ ะเขาสูป ระชาคมอาเซียนภายในป ค.ศ. 2015 หรือ พ.ศ. 2558 ความเปลีย่ นแปลงอะไรบางทีก่ ำลังเกิดขึน้ และชีวิตของเราชาวอาเซียนกำลังจะเคลื่อนไปในทิศทางไหน โดยเฉพาะสิง่ ทีจ่ ะเกิดขึน้ กับคนไทยอยางเราๆ ทัง้ หมดทีค่ ณ ุ จะ ไดรู คือคำตอบโดยตรงจากคนไทยคนที่ 2 ที่ไดดำรงตำแหนง เลขาธิการอาเซียน (คนแรกคือ นาย แผน วรรณเมธี) และยัง เปนคำตอบจากบุคคลซึง่ มีสว นผสมในชีวติ อันหลากหลายทีส่ ดุ คนหนึง่ ทีเ่ ราเคยรูจ กั เนือ่ งจาก ดอกเตอร สุรนิ ทร พิศสุวรรณ เปนหนึ่งในชาวไทยมุสลิมไมกี่คนที่ติดอันดับ 500 ชาวมุสลิม ทีม่ อี ทิ ธิพลตอโลก ทานเติบโตมาจากชนบทในภาคใต แตไดรบั การศึ ก ษาขั้ น สู ง สุ ด ในมหาวิ ท ยาลั ย ชั้ น นำของโลกอย า ง มหาวิทยาลัยฮารวารด นี่คือจุดเริ่มตนของคนไทยธรรมดา คนหนึ่ง ที่ไมเคยยอมใหชีวิตถูกผูกติดไวกับสิ่งเดิมๆ และเปน อีกบทพิสูจนถึงศักยภาพสูงสุดที่คนคนหนึ่งจะไปใหถึงได เมื่อหลายสิบปกอน เด็กชายคนหนึ่งวิ่งหนีจากความเรียบงายแนนอนเขามาแสวงหาความไมแนนอนใหกับชีวิต วันนีเ้ ขาอยูบ นยอดสุดของวงจรการเปลีย่ นแปลง วันนีค้ นไทย ทุกคนกำลังวิง่ อยูใ นกระแสของความเปลีย่ นแปลงพรอมๆ กับ ทุกคนในโลก คำถามคือใครจะอยูตรงไหน และจะเอาอยางไร กับความเปลี่ยนแปลงที่ถาโถมเขามาไมไดหยุดไดหยอนเชนนี้


12

ในป 2558 อาเซียนทั้งหมดจะกลายเปนประชาคม อาเซียน อยากทราบวาการเปนประชาคมอาเซียน จะนำประโยชนอะไรมาใหกับประเทศสมาชิกบาง ความเปนประชาคมอาเซียนนั้นเปนความใฝฝนรวมกันของประเทศสมาชิกทั้ง 10 ประเทศ อาเซียนตั้งขึ้นมาเมื่อป 2510 วันที่ 8 สิงหาคม คือวันลงนามในปฏิญญากรุงเทพฯ โดยตอนแรก เราบอกกันวาจะตั้งเปนสมาคม 5 ประเทศกอน เพราะวาหลายประเทศยังมีสงคราม บางประเทศ ยังเปนอาณานิคม มี 5 ประเทศที่ไดอิสรภาพ รวมทั้งประเทศไทยที่ไมเคยเปนเมืองขึ้นใคร ซึ่ง รวมตัวกันมาถึงปนี้ก็ 45 ปแลว เปนหนทางที่ คอนขางจะยาวนาน แตละประเทศก็ปรับเปลี่ยน ทิศทางและวิสัยทัศนของตนเองมาตลอด แตเรา ก็ตระหนักวาตองรวมตัวกัน ตองเดินไปดวยกัน ตองอาศัยพึง่ พิงซึ่งกันและกัน อาศัยจุดแข็งของ อีกประเทศหนึ่งมาชวยปดจุดออนของอีกประเทศ หนึง่ มีจดุ แข็งอะไรก็เอาจุดแข็งของเรามารวมกัน เพื่อใหเปนภูมิภาคที่มีความแข็งแกรง สมัยนี้ เขาใช ค ำว า มี ค วามสามารถในการแข ง ขั น สู ง ทางการคา พูดงายๆ ก็คือ สำหรับประเทศไทย ก็ขยายตลาดตัวเองจากทีข่ ายใหคน 65 ลานคน เปน 600 ลานคน ซึ่ง 600 ลาน ก็คือจำนวน ประชากรของอาเซียนทัง้ หมด สิงคโปรกจ็ าก 5 ลาน เปน 600 ลาน อินโดนีเซียจาก 240 ลาน เปน 600 ลาน ถาประเทศไทยเราจะขายในตลาดแค 65 ลานคน เราก็ไมสามารถจะไปแขงกับอินเดีย กับจีน หรือไมสามารถไปตอรองกับยุโรป กับอเมริกา ได แตพอเปน 600 ลาน ขึ้นมา มันก็เปนตลาด ทีท่ ว่ั โลกสนใจ อยากจะมาลงทุน มาผลิต เพือ่ ทีจ่ ะ มาขายในตลาด 600 ลาน แทนที่จะมาลงทุนใน ประเทศไทย ขายในตลาดแค 64-65 ลาน มัน เพิ่มอำนาจในการตอรองขึ้นมาจากชั่วเวลาของ การตัดสินใจที่จะอยูรวมกัน ที่สำคัญ การที่จะ เกิดเปนประชาคมอาเซียนขึ้นในป 2558 มันก็คือ เพิ่มโอกาสใหกับประชากรอาเซียน โดยเฉพาะ อยางยิง่ คนรุน ใหมทก่ี ำลังเตรียมตัวเพือ่ จะออกมา สูโ ลกของการทำงาน โลกทีเ่ ต็มไปดวยการแขงขัน ถาหากไมเตรียมตัวใหพรอม ก็จะเสียโอกาส แต ถาหากเตรียมตัวดีกจ็ ะสามารถตักตวงโอกาสตางๆ เหลานัน้ ได เพราะตอไปนีเ้ ราตองคิดแลววา ถาจะ เปนแพทย ก็ตอ งเปนแพทยทส่ี ามารถไปประกอบ อาชีพได 10 ประเทศ ถาจะเปนวิศวกร สถาปนิก นักบัญชี พยาบาล หมอฟน อาชีพทีอ่ ยูใ นธุรกิจ การทองเทีย่ ว โรงแรม ทุกอาชีพก็จะขยายจำนวน ไปเรื่อยๆ เพราะฉะนั้น สิ่งที่ตองตระหนักก็คือ ทัง้ ภูมภิ าคจะมีการเปลีย่ นแปลง มีการบูรณาการ เขาหากัน และจะเพิ่มโอกาสในการที่จะเคลื่อนยายคน ออกไปเผชิญกับสิง่ ทาทายใหมๆ ในโลกกวาง ในภูมภิ าค แตกต็ อ งเตรียมตัวใหดี ตองมีคุณภาพ จริง เพราะเราตองไปแขงขันกับคนอืน่ ๆ แลวก็ตอ ง เปดใหคนอื่นๆ มาแขงขันกับเราดวย กลไกของ การแขงขันมันจะทำใหคณ ุ ภาพของสินคา และการบริการ รวมทั้งราคา ไมวาจะเปนทางการแพทย การศึ กษา โทรคมนาคม banking shipping logistic จะเปลี่ยนแปลงไป คือ หนึ่ง ไดคณ ุ ภาพ สอง ไดราคาทีด่ กี วา เมือ่ ไดราคาทีด่ กี วา มันก็เพิ่ม ความสามารถที่เราจะไปแขงขันกับภูมิภาคอื่น เพราะตนทุนในการผลิตของเราตางๆ มันต่ำ สะดวกกวา และออกมาคุณภาพดีกวา นี่คือ สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในอาเซียน และหนุมสาวชาว อาเซียน รวมทั้งนิสิตนักศึกษาในประเทศไทย วัยรุนในประเทศไทยขณะนี้ ตองมองไปขางหนา วามันเต็มไปดวยโอกาส แตในขณะเดียวกันก็เต็ม ไปดวยการแขงขัน แตการแขงขันและโอกาสนี้ มันขึน้ อยูก บั วาเราพรอมแคไหนทีจ่ ะไปเอาประโยชน ตรงนี้ ถาไมพรอมก็จะเสียประโยชน โอกาสตางๆ เหลานี้ที่คนรุนกอนพยายามสรางขึ้นมา ก็จะไปสู คนที่พรอมกวา ประเทศที่เขาพรอมกวา

ซึ่งตอนนี้ประเทศที่เขาพรอมกวาเรามีเยอะไหมคะ ผมวาพอๆ กันหมดใน 10 ประเทศอาเซียน ประเด็นสำคัญมันขึน้ อยูก บั ประชากร บางประเทศ มีประชากรมาก คนทีพ่ รอมเมือ่ คิดเปนเปอรเซ็นต แลวอาจจะนอย แตเมือ่ คิดเปนจำนวนแลวมันก็มาก บางประเทศประชากรเขานอย คนทีม่ คี วามพรอม ก็มีเปอรเซ็นตนอย จำนวนก็นอยดวย แตเพราะ เขารูวาเขานอย เขาก็ทดแทนดวยประชากรที่มี ความเปนเลิศ เขามีความกลา และเขาพรอมทีจ่ ะ ออกไปแสวงโชค ผจญภัย สูกับสิ่งทาทายตางๆ ขางนอก ดังนั้น สิ่งที่คนหนุมสาวตองคิดถึงและ ตระหนักมากๆ ก็คือ เศรษฐกิจไทยโตเฉพาะใน ประเทศไมพอแลว เศรษฐกิจไทยจะตองคิดเหมือน ญีป่ นุ เกาหลี คือตองไปโตขางนอก ตองไปลงทุน ขางนอก หากำไรจากขางนอก หารายไดจาก ขางนอก และสง ผลกำไรและรายไดเหลานั้น กลับบาน เพราะทรัพยากรของเราลดลง ตลาด ของเราก็หดลง ปจจุบันประชากรไทยแกตัวลง เปนสังคมทีก่ ำลังจะเปนสังคมชราภาพ จำนวนเด็ก เกิดใหมจะนอยลง ครอบครัวเล็กลง เพราะฉะนัน้ การจะประกอบอาชีพ ทำธุรกิจ โรงงานอุตสาหกรรม แมแตเรื่องของการจัดการบริการการศึกษา การทองเที่ยว สาธารณสุข healthcare ทั้งหลาย โทรคมนาคม banking logistic คนที่จะใชบริการ ก็นอยลง ดังนั้น ตลาดก็ตองออกไปสูขางนอก คนไทยตองเตรียมตัวเพื่อไปสูในตลาดที่กวางขึ้น ในภูมภิ าค ถาสามารถผานภูมภิ าคไปไดกส็ ามารถ ไปสูในระดับโลกได ถ า ท า นจะให ค ำแนะนำกั บ คนรุ น ใหม ในสิ่ ง ที่ เป น รูปธรรม แนนอนวาเรื่องของภาษาตางประเทศ ก็ยอ มจำเปน แตในเรือ่ งของวิธคี ดิ ควรมีแนวทาง อยางไรคะ หนึ่ง ตองมี mindset ใหม มีวิธีคิดที่ตอง ตระหนักวาสำหรับในประเทศไทย ไมวา จะเปนพืน้ ที่ ทรัพยากร หรือแมแตขนาดของตลาดมันไมพอแลว ตองเตรียมตัวทีจ่ ะออกไปตลาดตางประเทศ ไปคา ไปขาย ไปลงทุน ไปควบรวม ไปเปนเจาของกิจการ แตคนไทยสวนใหญมักจะมีความรูสึกพอใจที่จะ อยูแ บบเดิมๆ เพราะฉะนัน้ จะตองปรับ mentality ปรับวิสยั ทัศนหรือทัศนคติของตัวเอง วาอยูข า งใน มันไมพอแลว อยูขางในมันจะไมปลอดภัย อยู ขางในมันจะสูใ ครเขาไมได เพือ่ นเขาจะรุก แลวเรา ไมมที จ่ี ะไปแลว เพราะตลาดอยูข า งนอก สนามรบ ทางการคาอยูน อกประเทศ แตคนไทยเคยชินกับ การอยูใกลบาน อยูใกลครอบครัว อยูในพื้นที่ ของตัวเอง อยูในจังหวัดของตัวเอง แตโลกมัน ไมเปนอยางนั้นแลวไง ชีวิตในยุคโลกาภิวัตน คือ ชีวิตที่ mobile คือชีวิตที่เคลื่อนไหว ชีวิตที่ตอง แขงขันตลอดเวลา ถาเราพอใจในสถานภาพทีเ่ ปน อยู คนอื่นเขาจะรุกมาในพื้นที่ เราจะไมมีที่ยืน เพราะฉะนัน้ ตองตัง้ มัน่ มีสติ ตองแกรง พรอมทีจ่ ะ สูตรงนี้ และพรอมที่จะขยายตอไป เพราะฉะนั้น อาเซียนเปรียบเสมือน framework หรือกลไก หรือเวที ทีส่ รางขึน้ มาเพือ่ ทีจ่ ะผอนปรนแรงปะทะ ทีม่ นั จะมาจากขางนอก แทนทีม่ นั จะมาจากทัง้ โลก แลวมาปะทะกับเราโดยตรง แตมันมาแคอาเซียน ก็พอที่จะสูกันได พอฟดพอเหวี่ยง ก็แขงกันตรงนี้ กอน ในกรอบที่พอตัว รุนเดียวกัน น้ำหนัก เดียวกัน ทักษะพอกัน แตถาเปดกวางออกไปเจอ โลกใบใหญเลยเราอาจจะลมได แลวไทยเรามีขอไดเปรียบอะไรบางไหมคะ เอาเปนวาตองทำอะไรกอนดีกวา อยางทีบ่ อก ไปคือ หนึ่ง ปรับ mindset สอง ตองพัฒนา คุณภาพของตัวเอง ถาจะเปนแพทยก็ตองเปน แพทยทด่ี เี ยีย่ ม ถาจะเปนหมอฟนก็ตอ งเปนหมอฟน ทีด่ เี ยีย่ ม เปนนักธุรกิจก็ตอ งเปนนักธุรกิจทีด่ เี ยีย่ ม ตอง excellence ตองมีความเปนเลิศ พรอมที่จะ แขงขัน เพราะฉะนั้น ถามัวแตโอเอวิหารราย เรียนก็ได ไมเรียนก็ได แคไปขอจดเล็กเชอรจาก

เพือ่ นแลวพรุง นีฉ้ นั ก็สอบได เหลานีม้ นั ไมใชวธิ คี ดิ ไมใชวธิ เี รียนเพือ่ เตรียมตัวออกไปสูก บั โลกขางนอก เพราะการเตรี ย มพร อ มเพื ่ อ ที ่ จ ะออกไปสู  โลก ขางนอกนั้น หมายถึงวานอกจากฟงเล็กเชอร แลวก็ตองไปคนจากตำรา คนจากอินเทอรเน็ต จากแหลงวิชาความรูท ไ่ี มจำเปนตองอยูใ นหองสมุด อีกตอไป เพราะแคนั้นใครๆ ก็ทำได แลวมันก็ เทากับคนอื่น เพราะฉะนั้น ก็ตองเตรียมจริงๆ เปนเลิศจริงๆ และมีความเปนเอกลักษณในตนเอง จริงๆ พูดงายๆ วาถาเปนหมอ ก็ตอ งเปนหมอทีม่ ี อะไรพิเศษกวาคนอื่น ถาเปนนักบัญชีก็ตองเปน นักบัญชีทแ่ี หลมคมกวาคนอืน่ ถาเปนนักธุรกิจก็ตอ ง เห็นโอกาสเร็วกวาคนอืน่ สิง่ เหลานีม้ นั เกิดขึน้ ไมได ถาเพียงแตนง่ั ฟงอาจารย จดเล็กเชอร ลอกเล็กเชอร เวลาสอบก็ตอบๆ ไปตามที่ฟงเล็กเชอร โอเค อาจารยบางคนอาจจะพอใจแคนั้น แตลูกศิษยลูกหาอาจจะตองตั้งประเด็นไปคุยกับอาจารยวา อาจารย โลกมันเปลี่ยนไปแลวนะ ที่อาจารยทำ อยูนี่หนูวามันยังไมพอที่จะไปสูกับคนขางนอก เพราะคนอื่นเขาทำกวานี้เยอะ เพราะเขาเรียน นอกหองเรียน เพราะคนอื่นเขาไดขอมูลมาจาก แหลงอืน่ ๆ อีกมากมาย เพราะฉะนัน้ วิธกี ารเรียน การสอนแบบเดิมๆ คงไมพอแนๆ ทีว่ า ไปเปดตำรา มา เรียง 1 2 3 นะหนู พรุงนี้สอบ หนูตองตอบ 1 2 3 มาใหไดนะ เรียงลำดับใหถกู ดวยนะ ถาหนู เอาอันที่ 3 มาไวอันที่ 1 คะแนนจะลดนะ แบบนี้ ไมมที างทีจ่ ะสูเ ขาได เพราะฉะนัน้ วิธเี รียน วิธคี ดิ

หนุมสาวชาว อาเซียน รวมทั้ง นิสิตนักศึกษา ในประเทศไทย วัยรุนในประเทศไทย ขณะนี้ ตองมอง ไปขางหนาวา มันเต็มไปดวยโอกาส แตในขณะเดียวกัน ก็เต็มไปดวย การแขงขัน


14

วิธสี อน จะตองเปลีย่ นใหมหมดเลย ถากระทรวง ศึกษาฯ ไมเปลีย่ น ครูอาจารยไมเปลีย่ น นักเรียน นักศึกษา นิสติ จะตองตระหนัก และจะตองเปน ผูส รางความกดดันใหกบั สถาบัน และกับอาจารย ผูสอน เพราะพวกเราทั้งหลายสามารถพูดไดวา เรายังมีโลกที่กวางกวา มีอนาคตที่ไกลกวาที่จะ ตองตอสูอีกนาน แตสำหรับอาจารย สำหรับ ผูบริหาร หรือใครก็ตาม เขาก็วาไปตามเรื่องของ เขา เขาทำเทานีเ้ ขาก็ไดแคน้ี ก็อยูเ ทานี้ เขาไมตอ ง ตอสูอะไร อีก 5 ป เขาก็เกษียณ แตพวกเรา ซึ ่ ง เป นนิ ส ิ ต นั ก ศึ ก ษาจะต อ งตระหนั ก ว า โลก มันเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว อยางโทรศัพท ทุกวันนี้ไมรูเปลี่ยนแปลงไปกี่รุน กี่ชนิด มีคน บอกวา ในสมัยกอนที่แอปเปลกับแบล็กเบอรี ยังเปนแคผลไม โลกมันสงบ สบายกวานี้เยอะ (หัวเราะ) เห็นไหมวาโลกมันวุนวายมาก ทุกสิ่ง ทุกอยางแขงขันกัน อันนี้คนรุนใหมตองตระหนัก วาเวลามันสั้นลง ทุกอยางมันเร็วขึ้น โอกาสที่จะ เออระเหยไมมีอีกแลว ถาอาจารยไมตระหนัก นักศึกษาก็จะตองเรียกรอง แตถา ไมตระหนักทัง้ คู ก็ตองยอมรับวาเราคงไมมีความสามารถที่จะไป แขงขันกับคนอื่น นอกจากนั้น ขอสองก็คือ เรือ่ งของการเตรียมตัวใหพรอม เพือ่ ความเปนเลิศ ดังกลาว ซึง่ มันก็มหี ลายวิธี แลวแตความเหมาะสม อันที่สามก็คือ เรื่องของภาษา เราเคยแกตัววา เราไมเคยเปนเมืองขึ้นของใคร เพราะฉะนั้น ถา ภาษาอังกฤษเราไมดี ก็อยามาโทษเรา อาว จองหองดวย แตนี่คือวิธีการแกตัว ไมใชวิธี อธิบาย เดี๋ยวนี้ประเทศที่เคยเปนเมืองขึ้นที่ไมใช อังกฤษ เขาก็พูดภาษาอังกฤษดีกวาเรา แลวเรา จะแกตวั ยังไง เราจะตอบเขายังไง คือผมจะบอก วาความสามารถในการแขงขันของคนไทยในเวที ตางประเทศมันลดลง อาจจะเปนเพราะความไมตอ เนือ่ ง ความไมมเี สถียรภาพ ความไมมที ศิ ทาง ชัดเจน เปลี่ยนรัฐบาลทีเราก็เปลี่ยนรัฐมนตรีที ก็เปนไปได แตสง่ิ ทีต่ อ งตระหนักก็คอื วา เรากำลัง เตรียมตัวเพื่อโลกที่กวางขึ้น เราไมไดเตรียมเด็ก เพื่อที่จะประกอบอาชีพอยูเฉพาะในประเทศไทย ตอไปนี้การที่จะตองมีปฏิสันถาร วิสาสะ กับโลก ภายนอก มันเปนเรื่อง routine มันไมใชเรื่อง ที่คุณเลือกได ไมใช alternative ไมใช choice แต มันเปน necessity มันเปนหนทางเดียวที่จะตอง เปดรับ เปดกวาง ตองสูกับคนอื่น แลวตองชนะ ดวย หรืออยางนอยๆ ก็ตองเอาตัวรอดได แลว ทีนจ้ี ะเอาอะไรไปสือ่ สารกับเขา ถาหากภาษาเรา ก็ไมได excellence ดังนัน้ เราก็ไมมคี วามสามารถ ที่จะออกไปแสดงออก ไปนำเสนอความคิด ไป ตอบโต ไปปกปองความคิดของเรา เราไปในเวที นานาชาติ ก็ไปนั่งฟงเขาพูด วันรุงขึ้นเราก็กลับ เขาตกลงอะไรกันก็ไมรู กลับมาก็ไมรู ไปลงนาม อะไรกับเขาก็ไมรู it’s not enough you cannot survive เพราะฉะนัน้ รุน ใหม หญิงชาย teenager อยูในวัยมหาวิทยาลัย สิ่งที่ตองตระหนักก็คือ พวกคุณเปนสวนหนึ่งของกระบวนการจัดทัพ ของประเทศเพื่อที่จะออกไปตอสูกับสิ่งทาทาย การแขงขันตางๆ ทีท่ ว่ั โลกเขาประสบกันอยูท กุ วันนี้ ถาไมพรอม ถาทำไมได ก็ตอ งถอยกลับมาฐานทีต่ ง้ั ทำไรทำนากันตอไป ซึง่ ก็ไมใชเรือ่ งทีแ่ ปลก แตตอ ง ทำไรทำนาใหดกี วาเดิมนะ ผลผลิตตองดีกวาเดิม หีบหอ วิธีขาย ตองดีกวาเดิม คือเหมือนเดิมไมไดอีกตอไปแลวนั่นเอง เหมือนเดิมไมไดแลว มันไมมอี ะไรทีจ่ ะไปแขงขัน กับตลาดโลกเขา ในขณะที่โลกเขาวิ่งเกียร 5 เกียร 6 เราวิ่งเกียร 2 ก็ไมทันเขาหรอก เกียร 3 ก็ไมพอ ถาเกียรวางก็เละเลย ตองขึ้นเกียร 5 เกียร 6 เทานัน้ ตองมี sense of urgency ตระหนัก ในความเปนวิกฤตของกาลเวลา ณ ขณะนี้ เรา ตระหนั ก หรื อ ไม หรื อ เรายั ง มี ความรู  ส ึ ก โอ เอ ไมเดือดรอน ยังไงพอแมก็สง แตพอแมไมไดอยู


15

กับเรานาน ทรัพยสินก็ไมไดอยูกับเรานาน มัน สูญเสีย สูญหายไปจากเราไดนะ สิ่งที่จะอยูคูกับ เราไดก็คือปญญา ความรู และความสามารถ ในการทีจ่ ะวิเคราะหปญ  หาตางๆ ทีเ่ ราเผชิญ และ ตองเอาชนะมันใหได ตอง survive นี่คือวิธีคิดที่ทานก็สอนลูกๆ ดวยใชไหมคะ ไมมอี ะไรดีเทากับการเตรียมตัวใหดเี พือ่ อนาคต ที่ไมแนนอน เพราะโลกจะเปลี่ยนแปลงเร็วขึ้น มั นจะเปลี ่ ย นแปลงไปในทิ ศ ทางไหนเราก็ ไม รู  อะไรมันจะเกิดขึน้ เราก็ไมรู น้ำจะทวม พายุจะพัด เมือ่ ไหรกไ็ มรู สิง่ ดีๆ ทีต่ ดิ ตัวอยูก บั เราทีใ่ ครทำอะไร ไมไดก็คือความรู ความพรอม รวมทั้งทัศนคติ ที่เมื่อลมแลวก็พรอมจะลุกขึ้นมาสูตอ ไมยอมลม นาน คือลมไมใชปญ  หา แตลม แลวคุณลุกอยางไร นั่นคือสิ่งที่สำคัญกวา ตองลุกใหได ลุกใหไหว และลุกใหสงา ลุกใหสงาตองทำอยางไรคะ ก็มคี วามเชือ่ มัน่ ในตัวเองวาเรามีดอี ยูใ นตัวเอง มีความรูอยูในตัวเองที่สามารถชวยเหลือตัวเอง ไดเสมอ ชีวิตมันมีหลายภาค จบภาคเกาไปแลว มันก็ตอ งมีภาคใหม มีการเริม่ ใหม ซึง่ เราสามารถ ทีจ่ ะทำไดดว ยการสัง่ สมประสบการณและความรู ที่ผานมาเพื่อที่จะเริ่มใหมใหดีขึ้น ไมใชวาลมแลว ลุกไมไหว นั่นแปลวาเราไมสามารถที่จะปรับตัว ใหเขากับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงได จำไวเลย วาสถานการณมันไมปรานีสำหรับคนที่ไมพรอม โอกาสจะมาถึงคนที่พรอมที่จะรับโอกาส คนที่ ไมพรอมจะไมเห็นโอกาส เพราะฉะนัน้ opportunity will knock the door of those who are ready ใครก็ตามทีพ่ รอม alert อยูต ลอดเวลา มีสติ นีค่ อื ชองทางที่คุณสามารถเดินได แตถาคนที่อยูแบบ บัวใตน้ำ ใครจะมาใครจะไปไมรูอีโหนอีเหน ก็อด ที่จะหาประโยชนจากสิ่งที่อยูตรงหนา ดังนั้น สิ่ง ที่ลกู หลานเราในอนาคตตองมีก็คือความสามารถ ทางดานภาษา ความสามารถที่จะออกไปวิสาสะ กับคนอื่น แลกเปลี่ยนกับคนอื่น ดีเบตกับคนอื่น นำเสนอ แลวก็ปกปองสิ่งที่เราเสนอ จนกระทั่ง มันกลายเปนประเด็นทีค่ นอืน่ ยอมรับ จะขายอะไร เขาก็ตอ งเชือ่ เสนออะไรเขาก็ตอ งรับ ซึง่ เรือ่ งนีม้ นั นาจะขึ้นอยูกับระบบการศึกษา ตองสอนใหคิด ตองสอนใหวเิ คราะห ไมใชสอนใหจำ ถาสอนใหจำ เราจะไมมีอะไรไปแลกเปลี่ยนกับคนอื่น เพราะ เราจำแตขอ มูล อะไรเกิดขึน้ เมือ่ ไหร วันไหน ปไหน ทีไ่ หน แคนค้ี นอืน่ เขาก็รเู หมือนเรา สิง่ ทีเ่ ราตองทำ ก็คือ ตองวิเคราะหปญหาที่มันเกิดขึ้นแลวก็หา ทางออกรวมกับคนอื่น ไปแสดงความคิดเห็น ใหคนอืน่ เขายอมรับได คนไทยยังขาดการแสดงออก ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ การแสดงออกทีน่ า เชือ่ ถือ การนำเสนอที่มีน้ำหนัก ยิ่งไปบวกกับภาษาที่ไมถนัด มันก็เปนผูนำทางความคิดของคนอื่นเขาไมได ซึ่งมันนาเสียดาย เพราะจริงๆ แลวประเทศไทย ตองเปนประเทศที่เปดกวางรับคนอื่น ตองเปน ไขแดงที่อยูบนภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต ใครไปไหนจะตองผานประเทศไทย เขาจะสราง รถไฟไปคุนหมิงก็ตองผานตรงนี้ เขาจะสรางถนน จากดานังไปทวายก็ตอ งผานประเทศนี้ พูดงายๆ วา ในแงของภูมศิ าสตร เราเปนจุดยุทธศาสตรทด่ี เี ยีย่ ม แตจดุ ยุทธศาสตรนจ้ี ะดีเยีย่ มก็ตอ เมือ่ เราใชประโยชน เปนกับสิ่งที่เรามีอยู ก็คือการเปดกวาง ตอนรับ ขับสู แลกเปลี่ยน รวมมือ รวมลงทุน รวมคา รวมขาย แตถาเราไมมีทักษะที่จะทำจุดยุทธศาสตรนี้ ก็ไมไดประโยชนเต็มที่กับประเทศไทย และกับคนไทย นอกจากในเรื่องของภูมิศาสตรแลว ทานคิดวา ยังมีอะไรอีกไหมที่คนไทยไมไดตระหนักวาตนเอง มีความแข็งแกรงดานนี้อยู ผมคิดวาคุณคาดานวัฒนธรรมเรามีอยูสูง หรือที่เรียกวา cultural capital คานิยมความมี น้ำใจ ความมีไมตรีกบั คนแปลกหนา คนตางแดน

สิง่ เหลานีค้ อื สิง่ ทีส่ ามารถมารวมกันแลวเปนสวนผสม ในการสรางความพรอมที่จะแขงขันกับคนอื่นใน หลายดาน ถาถามนักธุรกิจญี่ปุนวาในภูมิภาคนี้ เขาอยากลงทุน อยากอยูที่ไหนมากที่สุด เขาจะ บอกวาประเทศไทย ถามวาทำไม แนนอนวา การเทรนคนในแงของเทคโนโลยี ไทยอาจจะสู คนอื่นเขาไมได แตวัฒนธรรมที่จะใหความอบอุน ใหการตอนรับ ความเปนกันเอง แลวก็ความสะดวกสบาย การใหเกียรติ ประเทศไทยนาจะทำได ดีที่สุด อันนี้คือสิ่งที่เรามีอยู แลวก็เปนทุนทาง สังคม ทางวัฒนธรรม แตที่ขาดอยูก็คือทักษะ ทางดานเทคโนโลยี ทางดานวิทยาศาสตร ที่ยัง ไมพรอมที่จะเขาไปสูตลาดแรงงานที่เขาตองการ ทักษะที่สูงกวา เทคโนโลยีที่สูงกวา อันนี้คนบน กันมากๆ วาสรางโรงงานอุตสาหกรรม ผลิตสินคา ที่ใชเทคโนโลยีสูงไป คนไทยยังตามไมทัน ยิ่งถา เทคโนโลยีมนั สูงขึน้ เรือ่ ยๆ ประเทศไทยก็เสีย่ งทีจ่ ะ ติดกับดัก middle income trap คือคุณอยูไดแคนี้ คุณไปไหนไมรอดแลว เปนเพราะคุณภาพของการศึกษารึเปลาคะ ถู ก ต อ ง เพราะการศึกษาและการจัดการ มันพัฒนาไปไกลกวานีไ้ มได คือสมัยหนึง่ เรามัวแต คิดแคมีทรัพยากร แรงงานถูกๆ เอาการจัดการ มาจากขางนอก เอาเทคโนโลยีมาจากขางนอก เอาทุนมาจากขางนอก มันก็พฒ ั นาประเทศไปไดดี พอสมควร แตพอถึงจุดหนึ่งทรัพยากรมันก็หมด แรงงานก็ไมถูกอีกตอไป แตทักษะก็ไมไดเพิ่มขึ้น เทคโนโลยีก็ตองอิมพอรตเขาตลอดเวลา เขาตัด ทอหายใจเมือ่ ไหรเราก็ตาย เพราะเราไมมเี ทคโนโลยี ของเราเอง เราไมไดทำวิจยั เราไมไดคน ควา ถึงได บอกวาอยาคิดไปขายกับยุโรปอีกตอไป อยาคิด ไปขายกับอเมริกาอีกตอไป เราตองสรางตลาด ของตัวเอง ตองสรางดีมานด-ซัพพลายของตัวเอง ขึ้นในภูมิภาค แทนที่จะขายออกนอกอยางเดียว การจะผลิตเพื่อใหมีการบริโภคกันเพียงแคภายใน ประเทศ มันไดรายไดไมมากนักหรอก อยางทีบ่ อก วาเราก็จะติดอยูกับ middle income trap จะโต ไปกวานี้ก็ไมได รายไดก็จะไดแค 4,000-5,000 ดอลลารฯ ตอหัว ตอป จะไปถึงหมืน่ ถึงสองหมืน่ ก็ไปไมได และทีน่ า หวง ก็เพราะคุณภาพของการศึกษา ทำใหคนของเรามีความรูส กึ วาไมตอ งดิน้ รน ไปไหนหรอก ในที่สุดเราก็จะตกอยูในกับดักของ ความรูสึกวามีทุกสิ่งทุกอยางพรอม ไมตองดิ้นรน อะไรมาก ซึ่งจริงๆ มันไมใช ไมใช เพราะคนอื่น เขาดิ้น รน คนอื่น เขา แสวงหา เขาจัดรูปแบบการจัดการสังคมของเขา ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทำอุตสาหกรรมของเขา ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การจัดการบริการ การศึกษา สาธารณสุข ทุกสิ่งทุกอยางทำอยางเปน ระบบระเบียบ ทัง้ หมดทัง้ หลายขึน้ อยูก บั คุณภาพ ของคน โดยเฉพาะคนรุน ใหม อาเซียนสรางขึน้ มา 45 ป ไมไดสรางเพื่อคนยุคนั้น แตสรางเพื่อคน รุนตอๆ ไป คนรุนพอแมเขาไมตื่นเตน คนรุน ครูบาอาจารยไมตน่ื เตนก็ไมเปนไร แตถา คนรุน ใหม ไมรูสึกตื่นเตน ไมเห็นโอกาส และไมรูรอนรูหนาว ไมสนใจ ไมรูสึกเปนสวนหนึ่ง ไมรูสึกเปนเจาของ ก็นาเสียดาย เพราะเขาไมรูสึกวามันใกลตัวรึเปลาคะ บางอยางมันตองใชสายตาทางปญญาใน การมอง สมัยหนึ่งเราไมรูวาพายุมันจะมา แต เดีย๋ วนีเ้ ขามีเครือ่ งมือทางวิทยาศาสตร แลวพยากรณ วาพรุงนี้เจอแน อพยพได เรื่องแบบนี้ก็เหมือนกัน เราเห็นอยูนี่วาตอไปนี้การแขงขันมันจะเพิ่มสูง ขึ้นมา ประชากรจีน 1,400 ลาน การลงทุน การสรางงาน การจางงาน มันจะไหลไปที่นั่น เพราะ ประชากรจำนวน 1,400 ลาน ถามาประเทศไทย ประเทศเดียวไดแค 64 ลาน แถมยังตองแบงกับ คนอื่นอีก เพราะฉะนั้น ถาเปนอาเซียน มันไมใช

64 ลาน มันจะเปน 600 ลานนะ ถาไปมาเลเซียก็จะ บอกวามันไมใช 30 ลานนะ แตเปน 600 ลาน ถาไปสิงคโปรก็บอกวาไมใช 5 ลานแลวนะ อยาง นอยๆ วิธีนี้ก็เปนเครื่องมือในการตอรอง แตวา 600 ลาน ก็ตองเปน 600 ลาน ที่สามารถซื้อได มีกำลังซื้อที่จะบริโภค ที่จะเปนตลาดแรงงานที่ดี ใหตางชาติมาลงทุนได ที่จะสามารถผลิตวิทยาศาสตรเทคโนโลยีปอ นอุตสาหกรรมสำคัญๆ ไดบา ง คือเรือ่ งพวกนีม้ นั ตองปรับกันอีกเยอะ สิง่ ทีอ่ าเซียน ทำอยู แตละประเทศตองปรับตัวตาม คนแตละ ชวงอายุจะตองตระหนักดวย เพราะมันขึ้นอยูกับ คนรุนใหมมากๆ คือทานพูดเรื่องคนรุนใหม สอนคนรุนใหมมาเยอะ อยากทราบวาอยางตัวทานเอง ทำงานมาจนถึง อายุขนาดนี้ ยังมีเรื่อง หรือกระแสโลกอะไรที่ทาน ยังตื่นเตนอยูเสมอไหม หรือเรื่องที่ทุกวันนี้ยังให ความสำคัญกับมันมากๆ ผมยังตื่นเตนอยูกับความเร็วของการเปลี่ยนแปลง ไมวาจะเปนเรื่องวิทยาศาสตรเทคโนโลยี เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม มันเปลีย่ นเร็วมาก ยังตื่นเตนอยูกับทุกวันที่ตื่นขึ้นมา มันมีอะไรใหม ใหเห็น ผมคิดวาชีวิตที่จะมีชีวิตชีวาไดมันตอง สามารถจะเห็นอะไรใหมในแตละวันทีเ่ ราตืน่ ขึน้ มา ถาทุกสิ่งทุกอยางมันซ้ำเดิมเหมือนเมื่อวาน ชีวิต ก็ไมมีความหมาย ชีวิตจะไมมีแรงกระตุน ชีวิต จะไมมแี รงบันดาลใจ ทีนถ้ี ามวากระตุน บันดาลใจ ตื่นเตนขึ้นมาเพื่ออะไร ก็เพื่อที่จะเผื่อแผใหคนอื่น ที่เขายัง ไมตระหนัก ยัง ไมต ื่น ยัง ไมม ี โอกาส ยังไมเทาเทียม เพราะทุกวันนี้โอกาสของคนใน ประเทศไทยยังหางกันเยอะ คนในเมืองกับคน ตางจังหวัด คนมีการศึกษากับคนไมมีการศึกษา คนที่อยูในภาคอุตสาหกรรมกับคนที่อยูในภาค เกษตร ความแตกตางเหลือ่ มล้ำมันยังมีสงู อยูม าก ป ญ หาหลายสิ ่ ง หลายอย า งมั น เกิ ด ขึ ้ น เพราะ นโยบายที่อาจจะไมเกื้อกูลใหเกิดความเสมอภาค ไมเกิดการแบงปนกัน เฉลี่ยกัน แตบางเรื่องมันก็ ขึ้นอยูกับทัศนคติของคน ของตนเอง เพราะวา ไมมีการศึกษามากพอ เนื่องจากไมมีโอกาสใน การศึกษา หรือกระทั่งปญหาที่เกิดจากความเชื่อ ประเพณี วัฒนธรรม ที่ทำใหตัวเองไมสามารถ เปดกวางที่จะปรับตัว กลาเผชิญ รับความเปลีย่ นแปลง ทุกสิง่ ทุกอยางอยูใ นกรอบทีถ่ กู กำหนด ถูกบังคับ ไมสามารถที่จะกาวตามคนอื่นไปได ผมคิดวามันตองเฉลีย่ กันรับผิดชอบ ผมไดมโี อกาส ไปเห็นความเปนเลิศในหลายๆ ดานจากภูมิภาค เอเชีย จากทัว่ โลก ผมวาคนไทยก็ไมไรความสามารถ ที่จะมีโอกาสลิ้มรสความเปนเลิศเหลานั้น แตเรา ต อ งมาจั ด ระบบสั ง คมของเราให เป น ระเบี ย บ ใหทุกคนมีความรูสึกเปนเจาของ และพรอมที่จะ มารวมสังฆกรรมดวย มีบทบาทรวมทีจ่ ะแสวงหา ความเปนเลิศในสังคมในดานตางๆ ไมวาจะเปน เรือ่ งเศรษฐกิจ การศึกษา วิทยาศาสตร เทคโนโลยี ศิลปะ วัฒธรรม ทีท่ า นพูดวา ตืน่ มาทุกวันมันตืน่ เตน และตืน่ เตนทีจ่ ะ เผื่อแผความรูไปสูคนอื่น นาจะเปนเรื่องที่ไมคอย พบเห็น เพราะวาคนอายุระดับนีห้ รือวาคนทีท่ ำงาน มามาก อาจจะคิดวาเจอมาเยอะแลว พอ เบื่อ ซึ่งทำใหชีวิตไมมีความเคลื่อนไหวสักเทาไหร ผมยังหนุม อยู (หัวเราะ) ผมเองไดแรงบันดาลใจ จากการไดชวยคน การไดแนะนำ การไดเขียน recommendation ใหเด็ก ที่ถาหากวาไมใหโอกาส ไมสนับสนุน ไมใหกำลังใจ เขาอาจจะไมมโี อกาส ไดประสบความสำเร็จเต็มที่ตามศักยภาพที่เขา พึงมี ผมเชือ่ วาในฐานะทีเ่ ปนมนุษยทเ่ี กิดมา ทุกคน มี ศ ั ก ยภาพที ่ จ ะพั ฒ นาไปถึ ง จุ ด สู ง สุ ด ของเขา โอกาสบางครัง้ สังคมเปนคนกำหนด หรือบางครัง้ สังคมก็เปนคนสกัดเชนกัน สังคมที่วานี้รวมถึง องคกร สถาบัน วิธีการ มาตรการ นโยบาย หลายสิง่ หลายอยางทีม่ นั ทำใหเราไมสามารถทีจ่ ะ

ถึงจุดสูงสุดของเราในฐานะที่เปนมนุษยคนหนึ่ง ผมคิดวาสังคมที่ดีคือ เด็กเกิดขึ้นมาคนหนึ่ง ใคร อยากเปนหมอควรจะไดเปนหมอ ใครอยากเปน นักวิทยาศาสตรควรจะไดเปนนักวิทยาศาสตร สังคมควรมีความสามารถที่จะจัดระบบเพื่อให แต ล ะคนในสั ง คมถึ ง จุ ด สู ง สุ ด ของตนเองตาม ศักยภาพทีต่ นมี ไมวา จะเปนความฉลาดทีม่ าตาม ธรรมชาติ ความพรอมที่มาตามธรรมชาติ เชน รางกายแข็งแรง พรอมสำหรับการเปนนักกีฬาที่ ดีเยี่ยม สติปญญา พรอมสำหรับเปนนักวิทยาศาสตรทด่ี เี ยีย่ ม ผมวาสังคมไหนก็ตามทีจ่ ดั ระบบ ทางสังคมใหทุกคนไดประสบกับความเปนเลิศ สูงสุดของตนเอง สังคมนัน้ ถือวาเปนสังคมทีป่ ระสบ ความสำเร็จและประเสริฐ สังคมใดก็ตามทีส่ กัดกัน้ ไมใหศักยภาพของแตละมนุษยในสังคมพัฒนา ไปถึงระดับสุดยอดของเขาได สังคมนั้นคือสังคม ที่บั่นทอนตัวเอง สิ่งที่อยากเห็นก็คือสังคมไทย สามารถจัดระบบระเบียบกลไกตางๆ ใหทุกคน มีโอกาสเทาทีข่ ดี ความสามารถของตนพึงมี อยาก เปนอะไรเปนได อยากทำอะไรทำได ภายใต กรอบของกฎเกณฑที่โปรงใส ทุกคนเขาใจ แลว ก็ยอมรับ ถาคุณจะเปนนักวิทยาศาสตร ถาคุณจะ เปนแพทย ถาคุณไมเกงคุณจะไปผาตัดเขาได อยางไร คุณจะไปวินจิ ฉัยโรคเขาไดอยางไร คุณจะ ไปสั่งยาเขาไดอยางไร แลวอยางทานที่มาจนถึงทุกวันนี้ มีอะไรเปนแรงผลักดันที่สำคัญ ผมไมยอมใหกับขอจำกัดตางๆ ซึ่งมีอยูเยอะ ผมมาจากครอบครัวที่จน อยูบานนอก แมแต mentality เรือ่ งการเรียน ในบริบท ในสังคมตอนนัน้ ก็ไมไดใหความสำคัญกับการเรียนมากนัก สวนใหญ เขาก็เลือกที่จะอยูอยางนั้น โดดเดี่ยว เดียวดาย ในสวนยาง แตวาผมไมยอม ผมผลักดันตัวเอง ออกมา ไมยอมเพราะวาอะไรคะ ไมยอม เพราะคิดวาขางนอกมันอาจจะดีกวา โอกาสขางนอกมันนาจะมี ถาตองการมันจริงๆ ก็ตองออกไปสู เพื่อแสวงหา แลวก็ไปเจอคน องคกร สถาบัน หนวยงาน มูลนิธิ ที่เห็นวาไอนี่ มันเอาจริง ตองใหโอกาสเขา ชีวิตเริ่มตนผมไมมี อะไรเลย เริม่ ตนเปนเด็กบานนอก เกิดในปอเนาะ คือโรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม แตก็ไปสิ้นสุด ที่ฮารวารด ก็เพราะแตละยางกาวมันตองสู ตอง ไมยอมจำนน ตองไมยอมใหขอจำกัดเหลานี้ มาจำกัดชีวิต ตอนนั้นมีเปาหมายชัดเจนไหมคะ ไมมเี ปาหมายชัดเจน แคอยากทำทุกสิง่ ทุกอยาง ใหมนั ดีทส่ี ดุ หลายคนก็ถาม แตผมก็ตอบวาไมเคยมี พูดงายๆ วามันไมมีอะไรที่ชี้ชัดวาฉันอยากเปน อันนั้นอันนี้ แตวาฉันอยากทำสิ่งที่ฉันทำอยูใหดี ทีส่ ดุ ตอนนีก้ พ็ ดู กับลูกวา ลูกมีทางเลือกเยอะนะ จะไปเรียนอเมริกา อังกฤษ จะเลือกเรียนกฎหมาย หรืออะไรก็ได สมัยพอยังไมเคยมีทางเลือกพวกนัน้ เลย เขาใหทนุ มาเรียนปริญญานี้ เรียนไมจบก็ตอ ง กลับบาน แตการที่ไมมีทางเลือกในชีวิตมันก็ดี ไปอยาง มันก็ได concentrate ไดตั้งสมาธิ เอาให เต็มที่ตรงนี้ ขออนุญาตถามนะคะ แลวเพือ่ นของทานทีย่ งั เลือก ใชชวี ติ แบบเดิมๆ มีไหมคะ ขณะทีท่ า นเปนเลขาธิการ อาเซียน แตเพือ่ นทีไ่ มเลือกทีจ่ ะออกมาจากสภาพแวดลอมเดิมๆ ทุกวันนี้เขาเปนอะไรคะ ก็อยูในชนบท เปนชาวสวนยาง เปนชาวไร ตอนนี้ก็เลี้ยงหลานกัน ซึ่งเขาอาจจะมีความสุข กวาผมก็ได เขาอาจจะไมมอี ะไรมารบกวนใหตอ ง ตืน่ เตนทุกวัน (หัวเราะ) ไมมี pressure ในชีวติ ทุกวัน แตผมมีความสุขกับการมี pressure มีความสุข กับสิ่งทาทาย มีความสุขกับสิ่งแปลกใหมในชีวิต มีความสุขกับการตัง้ ตารอคอยวามันจะมีอะไรทีจ่ ะ ผิดไปจากเมื่อวาน มันมีโอกาสอะไรที่จะทำเพื่อ


16

ผมวาสังคมไหนก็ตาม ที่จัดระบบทางสังคมให ทุกคนไดประสบกับความเปนเลิศสูงสุดของตนเอง สังคมนั้นถือวาเปนสังคม ที่ประสบความสำเร็จ และประเสริฐ สังคมใดก็ตาม ที่สกัดกั้นไมใหศักยภาพ ของแตละมนุษยในสังคม พัฒนาไปถึงระดับสุดยอด ของเขาได สังคมนั้นคือ สังคมที่บั่นทอนตัวเอง

คนอื่นไดมากกวาเมื่อวาน สิ่งที่ทานรักที่สุดในการเปนเลขาธิการอาเซียน คืออะไรคะ การได อ อกไปสื ่ อ วิ ส ั ย ทั ศ น ข องอาเซี ย น ความฝนของอาเซียน หรือผูน ำอาเซียน ทีต่ ง้ั ใจวา เราจะตองไปถึงตรงจุดที่อาเซียนตองรวมตัวกัน ใหได คนของเราจะไดมีคุณภาพชีวิตที่ดีกวานี้ เราจะแขงขันกับคนอื่นได แลวก็อยูรอด คนของ อาเซียนจะมีสทิ ธิเสรีภาพทีจ่ ะเคลือ่ นยายอยูภ ายใน ภูมิภาคของเรากันเอง สิ่งที่ผมรักในการทำงาน ก็คอื เรือ่ งพวกนีล้ ะครับ รวมทัง้ การไดออกไปสื่อสาร พูดกับพอแม ผูปกครอง ครู นักธุรกิจตางๆ มันสนุกหรือคะ มันสนุก ทาทาย เพราะผมคิดวางานของผม คือการ shape อนาคต ตอนนี้การพัฒนาใน ประเทศตางๆ ของอาเซียนมันกำลังเขาที่เขาทาง แลวละ แตบางทีเหมือนกับวาผมมาเตือนสติ วานี่คือหนทางที่มันจะเปนนะ คุณพรอมหรือยัง ที่จะมาอยูบนถนนสายนี้ ถายังไมพรอม ผมจะ บอกวาคุณจะตองเตรียมตัวอยางไร ลูกหลาน ของคุณจะตองตั้งตารอคอยอยางไร ถารุนคุณ ไมทันแลวไมเปนไร แตลูกหลานตองพรอมนะ เพราะวาลูกหลานของเราจะตองไมตกจากถนน สายนี้ตลอดไป นี่คือสิ่งที่ผมจะมีโอกาสไดพูด ไดนำเสนอ ไดใหกำลังใจ ไดใหแรงบันดาลใจกับ

คนหนุม สาว เปนความรูส กึ วานัน่ คือหนาทีข่ องเรา ทานพุทธทาสภิกขุบอกไววา การไดทำหนาทีก่ ค็ อื การปฏิบัติธรรม แลวปหนาที่ทานจะครบวาระเลขาธิการอาเซียน ทานมีแผนอยางไรตอไปคะ ผมยั ง คิ ด ว า สิ ่ ง ที ่ ท ำอยู  ม ั น ยั ง ไม แ ล ว เสร็ จ อาเซียน 2558 มันไมใชอาเซียนที่สามารถจะใส เขาไปในกลองของขวัญ หอดวยกระดาษสีสวยๆ ผูกริบบิ้น แลวบอกวาเสร็จแลวครับ มันยังตอง เตือน ตองคอยโปรโมตอีกมาก สิ่งนี้ยังตองมีอยู และไมใชเฉพาะอาเซียนอยางเดียว แตตอ งพูดถึง อาเซียนกับประเทศรอบๆ เชน อาเซียนจีน อาเซียน เกาหลี อาเซียนออสเตรเลีย อาเซียนญี่ปุน อาเซียนอินเดีย ที่อยูบริเวณรอบๆ เขาเรียก อาเซียนบวก คือ East Asia ทั้งหมด ซึ่งเปน จุดศูนยกลางของการพัฒนาเศรษฐกิจใหมของโลก ไมใชยุโรป ไมใชอเมริกาเหนือ แตมาอยูที่นี่ ที่ เอเชีย อาเซียนจะเขาไปเกาะเกี่ยวกับโมเมนตัม กับแรงผลิตที่มันกำลังเกิดขึ้น แตจะเขาไปอยูใน แงมมุ ไหนก็ตอ งทำงานหนักพอสมควร แลวก็คดิ วา สิ่งเหลานี้ยังเปนภารกิจที่ตองทำอยู ถึงแมวาพนจากตำแหนงก็ยังตองทำอยู ใช แลวอีกเรื่องหนึ่งก็คือ ผมไปเห็นสิ่งดีๆ มาเยอะ ไปประสบ ลิม้ รสความเปนเลิศในหลายๆ ดาน ถามีโอกาสที่จะชวยใหคนไทยไดเห็น ได ประจักษ ไดสัมผัส นาจะเปนสิ่งที่มีคาที่สุดที่จะ ทุมเทชีวิตให หมายความวาจะกลับมาทำงานการเมืองอีกไหมคะ มันก็ไมแนนอน ใชคำวาทำงานบนเวทีสาธารณะ ก็แลวกัน ไมจำเปนตองเปนการเมือง การศึกษา ก็ได civil society NGO ก็ได การทำงานประชาสังคมก็ได สมมติวาถาจะตองมี movement ขึ้น ในประเทศไทย สักเรื่องที่เราตองสงเสริม ผมวา แคสง เสริมเรือ่ งการใชภาษาอังกฤษก็ถอื เปนการลงทุน ที่คุม เพราะเทาที่เห็นก็คือการดอยภาษาอังกฤษ ทำใหคนไทยสูญเสียความสามารถในการแขงขันไป มากๆ สุดทายเราก็ตอ งหดกลับเขามาหากรอบทีเ่ รา เคยชิน ที่เรารูสึกปลอดภัย ที่เรารูสึกมั่นใจ แลว ในทีส่ ดุ ก็ไมมอี ะไรแปลก ไมมอี ะไรใหม ไมเหมือน กับที่ผมประจักษมาวาสิ่งที่นำความสุขมาใหก็คือ การไดเห็นสิง่ แปลกสิง่ ใหม สิง่ ทาทาย เพราะนัน่ คือ ชีวิตในยุคโลกาภิวัตน คือมีสิ่งที่ตองจัดการ ตอง เผชิญ และตองเอาชนะกับความไมแนนอนทัง้ หลาย ทั้งๆ ที่ถึงที่สุดแลวเราก็ควบคุมมันไมได แตตอง พยายามที่จะจัดการกับมัน และเอาประโยชน จากมันใหได ถาทุกคนในสังคมไทยตื่นขึ้นมา แลวยอมรับวา ความเปลีย่ นแปลงคือสัจธรรมของ ชีวติ และฉันพรอมทีจ่ ะเผชิญกับความเปลีย่ นแปลง ฉันยินดีที่จะตอนรับความเปลี่ยนแปลงแลวละก็ ตัวเราก็ตองพรอม ตองมีคุณภาพ มีความกลา มีความมัน่ ใจดวย และถาผมสามารถชวยเตรียม ความพรอมใหกับสังคมไทย เพื่อที่จะใหพรอม ไปสัมผัสกับความเปนเลิศทีค่ นอืน่ เขาทำได ก็นา จะ เปนภารกิจที่ดีที่สุดครับ อยางทานที่บอกวามาจากครอบครัวที่ยากจน และประเทศของเราก็ ยั ง มี เ รื่ อ งของช อ งว า ง ในเรื่ อ งของความยากจนอยู สู ง ในฐานะที่ทาน สามารถยกระดับชีวิตขึ้นมาไดขนาดนี้ ทานมอง ความยากจนวาคืออะไร ความยากจนเกิดขึน้ เพราะ หนึง่ ทัศนคติของ ตัวเราเองที่ถูกจำกัด ถูกบังคับ ถูกกดขี่ ถูกลอมกรอบอยูตรงนั้น แลวเราไมมีความกลาพอที่จะ ปลีกตัวเองออกมาจากขอจำกัดตรงนั้น ดังนั้น ถาอยากหลุดออกมา ตัวเองก็ตองสูดวย สอง มันอาจจะมีกฎเกณฑเงื่อนไข กฎหมาย นโยบาย ทีอ่ าจจะทำใหเราตองอยูใ นสภาพนัน้ ซึง่ ก็อาจจะ ตองมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง มีการแกไข ขยับ ขยายเพือ่ ใหเกิดความเปนธรรมมากขึน้ มีพน้ื ทีใ่ ห ทุกคนไดแสดงออกมากขึ้น และ สาม การศึกษา

ซึง่ ก็ตอ งดูวา การศึกษาอยางไรทีท่ ำใหคนมีความรู มากขึน้ แลว ตองมีสติ แลวก็มจี ริยธรรม มีคา นิยม ที่ถูกตอง ไมออนแอและออนไหว พรอมที่จะหา ทางลัด ตัดทางสั้นอยูเรื่อย อะไรที่โกงไดก็โกง อะไรที่หลบเลี่ยงไดถือวาเกง แบบนี้สังคมจะอยู ไมได ตางคนตางก็แขงขันกันเพือ่ ทีจ่ ะเอาประโยชน โดยวิธีการที่เอาเปรียบคนอื่น โดยวิธีการที่กีดกัน คนอืน่ โดยวิธกี ารทีไ่ มแบงปน ผมคิดวามันตองหา วิธีการแกไขนะ ซึ่งเรื่องแบบนี้มันตองเริ่มตั้งแต เด็ก ตองมีการวิเคราะหเรือ่ งนโยบาย เรือ่ งกฎหมาย เรื่องการศึกษา เรื่องทัศนคติ เรื่องความพรอม หลายสิ่งหลายอยาง การที่จะ move สังคมไปใน ทิศทางที่สูงขึ้น ดีขึ้น มันตองใชทั้งองคาพยพ ทั้งหมด คนเดียวทำไมได องคกรเดียวทำไมได ดังนั้น กระทรวงที่นาสนใจที่สุดในประเทศไทย ก็คอื กระทรวงศึกษาธิการ ประเทศชาติจะอยูร อด หรือจะลมเหลวอยูที่กระทรวงศึกษาธิการ หลาย พรรคการเมือง หลายคนสนใจกระทรวงศึกษาธิการ ดวยเหตุผลที่ผิด สนใจเพราะงบประมาณเยอะ สนใจเพราะคนเยอะ สนใจเพราะคิดวามันจะเปน ฐานทางการเมือง แตไมเคยมีใครสนใจเพราะมัน เปนอนาคตของประเทศ นอยคนทีเ่ ขามาทีก่ ระทรวง ศึกษาธิการแลวบอกวานี่คืออนาคตของประเทศ หรือมาเพือ่ ทีจ่ ะปรับ มาเพือ่ ทีจ่ ะเพิม่ ความสามารถ ในการแขงขัน มาเพือ่ ทีจ่ ะใหแรงบันดาลใจกับเด็ก กับครู เพื่อที่จะใหเขาเตรียมพรอมเพื่ออนาคต ที่คอนขางจะไมแนนอน และมีการแขงขันสูงมาก ไมใชเขาไปเพือ่ ทีจ่ ะดูงบประมาณวาอะไรอยูต รงไหน ควรจะใหบริษทั ใดมาประมูล การทำงานในกระทรวง ศึกษาธิการมันเหมือนกับการเขาไปอยูในเหมือง เพชร เหมืองเพชรในที่นี้คือสมองเล็กๆ ของเด็กๆ ทั้งหลายเปนลานๆ คน แตสิ่งที่เขาไปเก็บก็คือ เศษๆ อะไรก็ไมรู ไมมีใครไดพัฒนา ไดเจียระไน เพชรเหลานี้ กลับไปเก็บอะไรไมรูที่ดอยคากวา เพราะวามันเก็บงายกวา และไมตองไปผาน กระบวนการอะไรที ่ ม ั นต อ งใช ค วามพยายาม เพราะความจริงก็คอื การทีใ่ ครจะสรางอนาคตให ประเทศนัน้ ตองเขาใจอยางหนึง่ วาตัวเองจะไมได อะไรเลย เหมือนการลงทุนเพื่อการศึกษา พอแม ก็ไมไดอะไร คนที่ไดคือเด็ก รัฐบาลที่ลงทุนเรื่อง การพัฒนามนุษย ประเทศในอนาคตขางหนาก็จะ ไดประโยชน ดังนัน้ สรุปวา ถาคนที่เขามาพัฒนา ประเทศ ทำใจไมไดวา ทำไปแลวฉันไดอะไร ก็อยาไป ทำเลยดีที่สุด


18

GADGET

Acer Aspire S3 Ultrabook

สำหรับคนใชระบบปฏิบัติการ Windows การหาโนตบุกที่ครบเครื่องทั้งขนาดที่เพรียวบาง และประสิทธิภาพที่มาเต็มควบคูกันไปดวยนั้น ถือวาเปนโจทยที่หินอยูเหมือนกัน แตเราก็ยังมี Acer Aspire S3 Ultrabook ไวเปนทางเลือกอยู เพราะเจาคอมพิวเตอรพกพาตัวนีน้ ำเดนมาดวย ขนาดที่เพรียวบางแค 0.51 นิ้ว (จึงทำใหมีน้ำหนักตัวเบาๆ เพียง 1.4 กิโลกรัม เทานั้น) และมี หนวยประมวลผลใหเลือกระหวาง Intel Core i5 และ Intel Core i7 ซึ่งทั้งสองแบบยังสามารถ เลือกฮารดดิสกไดอีกดวยวาจะเอาประหยัดพลังงานแบบ SSD หรือจะเลือกแบบไฮบริด (HDD+SSD) เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการทำงานก็ได เมือ่ พูดถึงสมรรถนะในการทำงาน เจา S3 ตัวนีก้ ส็ ามารถอยูใ นโหมดแสตนดบายไดนานถึง 50 วัน และดวยเทคโนโลยี Instant On ก็ทำให เราสามารถเปดเครื่องพรอมใชไดในเวลาเพียงแค 2.5 วินาที ซึ่งทั้งหมดที่วา เขามาในราคา เริ่มตนเพียง 27,900 บาท

MOVIE

MAGAZINE

The Lady

หลายคนอาจจะเคย รั บ รู  เ รื ่ อ งราวการต อ สู  เพื ่ อ ประชาธิ ป ไตยของ ออง ซาน ซู จ ี ผ า น สารคดีหรือบทสัมภาษณ ตางๆ ที่ทำใหคนทั้งโลก นั บ ถื อ ในความมุ  ง มั ่ น ของเธอมาแลว แตนี่จะ เป นครั ้ ง แรกที ่ เรื ่ อ งราว ของเธอจะถู ก ถ า ยทอด ผานภาพยนตร ซึง่ จะเลา ถึงจุดเริ่มตนในการตอสู ของวี ร สตรี ผู  น ี ้ ต ั ้ ง แต ป  1988 ที่เธอเดินทางจาก ประเทศอังกฤษเพื่อกลับ มาเยี ่ ย มมารดาที ่ ป  ว ย ในพมา และไม ได กลั บ ออกไปอี ก เลย แม แ ต ตอนที่ ดอกเตอร ไมเคิล แอริส สามีของเธอ เสียชีวิตดวยโรคมะเร็งในป 1999 ก็ ต าม สำหรั บ ตัวละครสำคัญของเรื่อง เราจะได เ ห็ น ฝ ม ื อ ของ มิเชล โหยว ที่มารับบท เปน ออง ซาน ซูจี ซึ่ง เธอก็ทำไดอยางแนบเนียน ดวยฝมือการกำกับของ ลุก แบซง ผูก ำกับสุดเกา ชาวฝรั ่ ง เศส ติ ด ตาม เรื่องราวการตอสูท ย่ี ง่ิ ใหญ ของผูห ญิงตัวเล็กๆ คนนีไ้ ด ทุกโรงภาพยนตร

a day Special : Lost to Live

เปน a day ฉบับพิเศษ ที่รวบรวมภาพเหตุการณน้ำทวมในปที่ผานมาจากมุมมองของ ยุทธนา อัจฉริยวิญู ชางภาพสารคดี อดีตบรรณาธิการภาพของนิตยสาร National Geographic ฉบับภาษาไทย ทีอ่ าศัยประสบการณการถายภาพมานับสิบป ออกเดินทาง ลงพื้นที่เก็บภาพดวยตัวเอง เพื่อสะทอนแงมุมที่หลากหลายซึ่งเกิดขึ้นในหวงเวลาที่คนไทยตองเผชิญกับมวลน้ำ เราจึงไดเห็นทั้งภาพ แหงความสูญเสีย ความโศกเศรา ความชวยเหลือ แตขณะเดียวกันก็ยงั มีภาพของกำลังใจอันกลาแข็ง ความหวัง และรอยยิม้ ปนอยูด ว ย ซึ่งนอกจากจะไดเห็นภาพที่หาชมไดยากแลว ยังมีขอความชวนคิดเพิ่มแรงฮึดในการใชชีวิตสอดแทรกอยูตลอดทั้งฉบับดวย

EXHIBITION

ปลุกผี (Primitive)

ใครทีเ่ ปนแฟนของผูก ำกับมือรางวัล อภิชาติพงศ วีระเศรษฐกุล ไมควรพลาดอีกหนึง่ ผลงานของผูก ำกับ อินเตอรคนนี้ กับผลงานนิทรรศการศิลปะจัดวาง ชุด ‘ปลุกผี’ ซึ่งเปนนิทรรศการศิลปะที่ประกอบดวยสื่อ หลากหลายประเภทอันเปนผลจากการเดินทางสำรวจครัง้ สำคัญ ซึง่ ไดสรางแรงบันดาลใจในการทำงานใหกบั เขา จนกลายมาเปนภาพยนตรเรือ่ ง ลุงบุญมีระลึกชาติ นิทรรศการชุดปลุกผีจงึ เปนการจินตนาการถึงพืน้ ทีก่ นั ดาร อยางหมูบานนาบัว ซึ่งเปนหมูบานเล็กๆ ในจังหวัดนครพนมขึ้นมาใหม โดยวาดวยเรื่องราวเกี่ยวกับเวลา และสถานทีซ่ ง่ึ ความทรงจำตางๆ ถูกชำระลาง และถูกทำใหลมื ไปจากคนทองถิน่ ดวยสาเหตุจากความขัดแยง ตางๆ ทั้งทางอุดมการณ และทางการเมืองในชวงสงครามเย็น นิทรรศการชุดปลุกผีจัดแสดงจนถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ 2555 ทีห่ อศิลปบา นจิม ทอมปสนั ซอยเกษมสันต 2 ใกลกบั สถานีรถไฟฟา BTS สนามกีฬา แหงชาติ รายละเอียดเพิ่มเติมเขาไปดูไดที่ www.thejimthompsonartcenter.org หรือโทร. 0-2612-6741

DOCUMENTARY

Exit Through the Gift Shop

“ส ว นตั ว ผมจะชอบ เรื ่ อ งราวของสตรี ท อาร ต เปนทุนเดิมอยูแลว ยิ่งไดดู สารคดีเรือ่ งนีย้ ง่ิ ทำใหคลัง่ ไคล ศิ ล ปะแขนงนี ้ เ ข า ไปใหญ เพราะเขาจะเล า เรื ่ อ งของ กราฟตี้ชื่อดังระดับโลกชาว อังกฤษที่หลายคนรูจักเขาดี ในชื่อของ Banksy ซึ่งเปน เรื่องราวที่นาทึ่งมาก เพราะ เขาทำใหการพนสีสเปรยที่ดู สกปรก กลายเปนงานศิลปะ ที่สามารถสรางรายไดใหเขา ไดเปนรอยๆ ลาน แถมยังมี แบรนด เ สื ้ อ ผ า แนว Street Wear ของตั ว เองด ว ย นอกจากนั้นเรายังจะไดเห็น ภาพเบื ้ อ งหลั ง การทำงาน ของศิลปนกลุมนี้ที่เขาไมเคย เปดเผยตัวเองที่ไหนมากอน แตเรือ่ งนีจ้ ะพยายามสะทอน ใหเห็นโลกอีกดานหนึ่งของ พวกเขา เพราะฉะนั้น มันจึง เปนภาพที่พิเศษมากๆ เรา จะไดเห็นเลยวาเขาทำงาน กั น ตอนไหน แล ว ไปพ น สี ในทีแ่ ปลกๆ อยางยอดสะพาน หรือบิลบอรดสูงๆ ไดยังไง ไมนา เชือ่ วาจากแกงขางถนน จะสามารถเป น ผู  น ำแฟชั ่ น ระดับโลกได” เลื อ กให โ ดย : ‘เผื อ ก’ - พงศธร จงวิลาศ ดีเจ และนักแสดง

APPLICATION

Flying Book

เราขอชวนคุณมามอบความรูใหโบยบินไปสูนองๆ ในโรงเรียนที่หางไกลดวยวิธีงายๆ กับแอพพลิเกชัน Flying Book เพื่อรวมบริจาคหนังสือ โดยทีค่ ณ ุ ไมตอ งออกแรงหรือออกเงินสักบาท เพียงแคชว ยกันเลือกหนังสือทีท่ างมูลนิธิ One by One เตรียมไวให หรือจะถายรูปหนังสือทีต่ วั เองคิดวา นาสนใจก็ได แลวเขาก็จะนำหนังสือที่ไดรับการเลือกมากที่สุดสงตอไปใหกับเด็กๆ ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดเชียงใหม โดยจาก โปรแกรมคุณจะไดเห็นหนังสือที่เลือกคอยๆ ออกบินไปหานองๆ กันแบบสดๆ และตามเช็กดูไดวาตอนนี้หนังสือของเราไปถึงไหนกันแลวดวยเมนู Live View โดยแอพพลิเกชันตัวนี้มีใหสำหรับอุปกรณระบบ iOS แตถาใครที่ไมมีไอแพดหรือไอโฟน ก็รวมดวยชวยบริจาคหนังสือที่เว็บไซต www.flyingbook.org ไดอีกทางดวยนะ


19

RESTAURANT

Parata Diamond

ถือเปนรานอาหารเปดใหมที่นาไปเยือนมากที่สุดรานหนึ่งในนาทีนี้เลยก็วาได เพราะนอกจากจะโดดเดนดวยการตกแตงรานที่ดูแปลกตา แตก็เก จับใจแลว อาหารเขาก็โดดเดนไมแพบรรยากาศเชนกัน เริม่ ตนแบบเบาๆ ดวยสลัดลูกแพรราดไวนขาว ทีใ่ หความสดชืน่ กลมกลืนเขากับผักสดนานาชนิด ในจานเปนอยางดี จากนัน้ ก็ลองชิมเมนูเรียกน้ำยอยอยาง Harrissa Lamb Strudels ทีน่ ำเนือ้ แกะไปยางพอสุกแลวหอดวยแปงกรอบๆ อรอยแบบเต็มคำ แตที่พลาดไมไดคือ Coriander Crusted Pork Chop ที่คัดสรรชิ้นเนื้อหมูชั้นดีมายางใหกรอบนอกนุมใน ปรุงรสใหกลมกลอม พรอมราดซอสขาวโพด หวานหอม จนอาจจะทำใหหมดจานโดยไมรูตัว ยิ่งสั่งพรอมเครื่องดื่มซิกเนเจอรของรานอยาง Parata Prae ที่มาในบรรจุภัณฑอลังการสีทองอราม พรอมกับค็อกเทลสูตรพิเศษทีห่ าชิมทีไ่ หนไมไดแนนอน แถมยังสามารถสนุกกับการปรุงรสดวยตัวเองไดอกี ดวย เปดบริการทุกวันตัง้ แต 18.00-01.00 น. ที่สุขุมวิท ซอย 24 หรือแวะไปที่ www.paratadiamond.com C

M

WEBSITE

COSMETIC

Y

CM

Oriflame Triple Core Lipstick

เชื่อวาเดือนกุมภาพันธคงเปนอีกหนึ่งเดือน ที่สาวๆ หลายคนตางตั้งตารอคอย เพราะนอกจาก จะไดมีโอกาสเฉลิมฉลองแบบหวานๆ กับเทศกาล แหงความรักแลว เครือ่ งสำอางทัง้ หลายตางก็พากัน นำเสนอผลิ ต ภั ณฑ พ ิ เศษเพื ่ อ ต อ นรั บ เทศกาล แหงความรักนี้เชนกัน และเราขอแนะนำ ทริพเพิล คอร ลิปสติก (Triple Core Lipstick) ลิปสติกรุน พิเศษ สีสวยสดใส 5 เฉดสี จากออริเฟลม (Oriflame) ซึ่ง ผลิตขึ้นมาเปนพิเศษเฉพาะชวงเดือนกุมภาพันธนี้ เทานั้น โดยมีคุณสมบัติ 3 ชั้น ในแทงเดียวกัน เพื่อริมฝปากสวยงายในขั้นตอนเดียว ไดแก เนื้อสี ของลิ ป สติ ก เพื ่ อ ให ส ี ส ั น เนื ้ อ กลอสเพิ ่ ม ความแวววาว และเนื้อบาลมบำรุงเรียวปากใหชุมชื้น ดูสุขภาพดี ทั้งหมดนี้มาพรอมดีไซนเก ทั้งตัวเนื้อ ลิปสติกที่เปนรูปหัวใจเล็กๆ อยูตรงกลาง และ ปลอกลิ ป สติ ก ที ่ ม ี ล วดลายสดใสเกิ น ห า มใจ กั บ ราคาเบาๆ เพี ย ง 349 บาท ดู ร ายละเอี ย ด เพิ่มเติมหรือสั่งซื้อผลิตภัณฑออริเฟลม คลิกที่ www.oriflame.co.th, www.facebook.com/ Oriflameth หรือ โทร. 0-2715-1100

GIVE

บริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย

เมื่อถึงเดือนแหงความรัก หลายคนคงมีวิธีแสดงความรักกับคนใกลชิดที่แตกตางกันไป แตถา ใครยังไมรูวาจะชวนกันไปไหน เราขอนำบุญมาบอกตอวา ขณะนี้ทางศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย กำลังขาดแคลนโลหิตที่ใชแจกจายใหกับโรงพยาบาลในการรักษาผูปวย เพราะ นับตั้งแตปใหมเปนตนมา มีผูสนใจมาบริจาคโลหิตนอยลง ทำใหยอดบริจาคเหลือเพียงประมาณ วันละ 1,200 ยูนติ ในขณะทีย่ อดการขอใชโลหิตจากโรงพยาบาลตางๆ กวา 100 แหง เพิม่ สูงมากถึง วันละ 4,000 ยูนิต ดังนั้น ถาใครพอจะมีเวลาวาง และรางกายแข็งแรงสมบูรณ ลองแวะไปที่ ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ ถนนอังรีดนู งั ต หรือหนวยเคลือ่ นทีร่ บั บริจาคโลหิต ตางจังหวัดบริจาคไดที่ เหลากาชาดจังหวัด โรงพยาบาลประจำจังหวัดทัว่ ประเทศ สอบถามขอมูลเพิม่ เติมไดทโ่ี ทร. 0-2256-4300 ตอ 1101 หรือ http://blood.redcross.or.th/

MY

CY

CMY

K

www.designboom .com

“เว็ บ ไซต น ี ้ เป น แหล ง รวบรวม ผลงานการออกแบบและศิลปะสมัยใหม ที่เจงๆ จากทุกมุมโลก ซึ่งถือวาเปน เว็บไซตนิตยสารออนไลนที่รวบรวม ขอมูลดานศิลปะ สถาปตยกรรม และ ดีไซน เว็บไซตแรกของโลก ผลงาน ส ว นใหญ จ ะเป น ของนั ก ออกแบบ มืออาชีพ นักเรียน ผูผ ลิต ผูจ ดั จำหนาย สือ่ มวลชน และผูส นใจทัว่ ไป และเนือ้ หา ของ Designboom จะเปนการพูดถึง งานศิลปะที่นาสนใจจากทั่วโลก โดย เขาจะทำการคั ด เลื อ กนั ก ออกแบบ ที่นาสนใจในแตละเดือน และเชิญมา สั ม ภาษณ โดยคำถามจะเน น ไปที ่ เรื่องของบรรยากาศการทำงาน การดำเนินชีวติ และทีม่ าของแรงบันดาลใจ ในการออกแบบของดีไซเนอรแตละคน และเปนเว็บทีผ่ มจะเปดดูทุกวันไมขาด เพราะสามารถชวยยนระยะเวลาในการเปดโลกทัศน หรือแมแตใชติดตอไป ยังตนทางของผูอ อกแบบผลงานโดยตรง ไดทันทีดวยครับ” เลือกใหโดย : กฤษณพงศ เกียรติศักดิ์ สถาปนิก และ หนึ ่ ง ในพิ ธ ี ก รรายการ ‘อยู  ส บาย’ ทางชองเนชั่น


22

SHOPPING!

สมุดบันทึก Mod จาก Cross สมุดบันทึก Mod จาก Cross

ปากกาลูกลื่น Europa จาก Artifact

สมุดบันทึก Gingham จาก Cross

ปากกาลูกลื่น Century Color Gingham จาก Cross ปากกาลูกลื่น Sentiment จาก Cross

สมุดบันทึก Gingham จาก Cross

ทุกถอยคำที่ออกมาจากความรูสึกลวนแตมีความหมาย ดังนั้น เมื่อคิดประโยคดีๆ ใหสำหรับคนที่เรารัก ไดแลว อยาเอาแตทองจำไวในใจ เพราะบางทีคุณอาจจะลืมได เมื่อเจอกับความตื่นเตนยามตองไปอยู ตรงหนาใครคนนั้น แตถาใครที่ยังไมมีไอเดียซึ้งๆ เราก็ขอแนะนำวา ลองเปลี่ยนเปนมอบชุดสมุดจดและ ปากกาสวยๆ ใหแทน แลวแอบสอดขอความหวานๆ แนบลงไปสักหนอย แคนี้คนรับก็ยิ้มไมหุบแลวละ

สมุดบันทึก Gingham จาก Cross

สมุดบันทึก Mod จาก Cross

สมุดบันทึก Signature จาก Cross

สมุดบันทึก Signature จาก Cross

ปากกาเคมี Edge จาก Cross

WHERE ปากกา 3 ระบบ Trinity II จาก Artifact

ปากกาลูกลื่น Metalika จาก Artifact

สินคาจาก บริษัท ดี เอช เอ สยามวาลา จำกัด หาซือ้ ไดทแี่ ผนกนาฬกา ปากกา ในเซ็นทรัล B2S และ BEtrend ทุกสาขา


CALENDAR

24

FRI

MON

TUE

WED

THU

เงามัจจุราช

Contact High

Retrospective

Twilight Romance

จาก ‘The Shadow Box’ ผลงานเลือ่ งชือ่ ของ Michael Cristofer มาสู ‘เงามัจจุราช’ ละครเวที ในบริ บ ทไทยๆ แต ย ั ง ทรงคุ ณ ค า ในเนื ้ อ หา ดั้งเดิมไวครบถวน วันนี้ ถึง 13 กุมภาพันธ 2554 รอบการแสดงเวลา 20.00 น. (ทุกวันพฤหัสบดีวันจันทร) ณ Democrazy Theatre Studio สอบถาม รายละเอียดและจองบัตร ไดที่ โทร. 08-6787-7155

เชิ ญ ชมภาพยนตร ภาษาเยอรมั น เรื ่ อ ง ‘Contact High’ วาดวย เรื ่ อ งราวของหลากตั ว ละครที ่ ต  า งคนต า งวุ  น กั บ กิ จ กรรมของตนเอง ทวาปมปริศนาที่ซอนอยู ในกระเป า ของคาร ล อส ก็ เ ข า มาทำให แ ผนของ ทุกคนรวนไปหมด พบกับ เรื่องราววุนๆ เหลานี้ได วั นนี ้ เวลา 19.30 น. ณ สถาบันเกอเธ (ชมฟรี)

นิ ท รรศการศิ ล ปะ ‘ยอนวันวาน’ โดย ประกิตศิลป วรมิศร รวมสัมผัส โลกจิ น ตนาการอั น น า มหัศจรรยของภาพเขียน ทีบ่ อกเลาวิถชี วี ติ พืน้ บาน ของชาวลานนา โดยผสมผสานวิถีลานนาพื้นบาน กั บ ความเป น สมั ย ใหม วันนีถ้ งึ 30 มีนาคม 2555 ณ ตูด ยุง แกลลอรี ถ นน ป ร ะ ช า ธ ิ ป ไ ต ย (นิทรรศการนีเ้ ปนสวนหนึง่ ของเทศกาลวั ฒ นธรรม ฝรัง่ เศส)

นิทรรศการ ‘รัตติกาล แหงฝน’ โดย ฑีฆวุฒิ บุญวิจติ ร นำเสนอผลงาน จิ ต รกรรมที ่ เต็ ม ไปด ว ย ความงดงามของแสง-สี ในยามค่ำคืน ซึ่งสงผล เกี ่ ย วข อ งกั บ กิ จ กรรม การดำรงอยูของมนุษย และสิ ่ ง แวดล อ มในยุ ค ปจจุบนั วันนีถ้ งึ 11 มีนาคม 2555 ณ ดีโอบี หัวลำโพง แกลลอรี ถนนพระราม 4 ตรงขามหัวลำโพง (เวน วันจันทร)

available now! $ 1.99

JF Theatre

JF Theatre ประจำ เดือนกุมภาพันธ มากับธีม ‘Family’ วันนีน้ ำเสนอเรือ่ ง ‘All about Our House’ วาดวยเรือ่ งราวของสองสามีภรรยาที่คิดจะปลูกบาน เปนของตัวเอง แตดนั เกิด ปญหาการไมลงรอยทาง ความคิดระหวางนักออกแบบบาน และพอตาที่มี อาชี พ รั บ เหมาก อ สร า ง ชมฟรี วันนี้ เวลา 18.30 น. ณ หองสัมมนา เจแปน ฟาวนเดชัน

4 5 SAT

SUN

Jetset’er Music Inspiration Concert

Dee : Seefa The Lyrics of Love

มาสนุกกับคอนเสิรต ครั ้ ง แรกของ Jetset’er ทีม่ าเต็ม ยิง่ ใหญ และเต็มที่ กับเพลงเพราะๆ และเพลง พิเศษ ทีถ่ กู เรียบเรียงใหม พรอมโชวพเิ ศษทีไ่ มเคยเห็น จากทีไ่ หน พิเศษกับ Super Guest อยาง หนูนา หนึง่ ธิดา, ปอด โมเดิรนด็อก และ Tattoo Colour วันนี้ ประตูเปดเวลา 18.00 น. ณ สตูดิโอ 8 มูนสตาร สตู ด ิ โ อ จำหน า ยบั ต ร ที ่ ไ ทยทิ ก เก็ ต เมเจอร ทุกสาขา

พบกั บ คอนเสิ ร  ต เพลงรั ก หลากรสจาก ปลายปากกาของ ดี ้ นิติพงษ และ นิ่ม สีฟา ผานศิลปนทีค่ ณ ุ รักมากมาย อาทิ แอม เสาวลักษณ, อ อ ฟ ปองศั ก ดิ ์ , ใหม เจริญปุระ, โจ จิรายุส, คริสตินา อากีลาร, บอย พีซเมกเกอร, เจนนิเฟอร คิ้ม และ เบน ชลาทิศ วันนี้ รอบสุดทาย เวลา 19.00 น. ณ รอยัล พารากอน ฮอลล จำหนายบัตร ที ่ ไ ทยทิ ก เก็ ต เมเจอร ทุกสาขา


30

#(!.'% &/2 "%44%2 เรื่อง : ทรรศน หาญเรืองเกียรติ ภาพ : กิตติศักดิ์ ทวีกิจภิญโญ

เมื่อตั้งใจจะเริ่มตนทำบานในฝนใหเปนจริง ยอมเปนไปไดวาระหวางทางของการสรางสรรค อาจตองพบเจอกับอุปสรรคมากมาย จนทำใหภาพ ที่อยูในหัวของเราผิดรูปทรงไปบาง แตอีกดานหนึ่ง การเปลี่ยนแปลงก็อาจจะสงผลดีกลับมาไดอยาง คาดไมถงึ เชนเดียวกัน เหมือนกับที่ ‘เชอรี’่ - วิภานี กาญจนาภิญโญกุล ดีไซเนอรของแตงบานแบรนด Cherijame และ ‘เจม’ - ชัยบวร ศรีลูกหวา นักแตงเพลงโฆษณาคนเกง ทีเ่ ขาใจเรือ่ งนีด้ ไี มแพใคร “เริ่มตนตั้งแตที่ไดคุยกับสถาปนิก ตอนนั้นเรา มีภาพบานอยูในหัวแลว ซึ่งเดิมทีเราวาดไววาบาน จะออกมาในสไตลลอฟตนิดๆ มีผนังปูนเปลือย เปดบานโลงๆ แตพอลงพื้นที่จริง สถาปนิกบอกวา เราตองมีเสาบาน ไอเดียแรกก็เลยตองมีการปรับ เมือ่ เริม่ คุยกันไปเรือ่ ยๆ ก็ทำใหเรารูว า การสรางบาน เราตองดูเรือ่ งของทิศทางลม การหันหัวนอน ซึง่ จาก คนที่ไมเคยรูเรื่องการสรางบานมากอนเลย พวกเรา ก็ตอ งเริม่ ศึกษาหาขอมูลแลววาตองวางแผนวางแปลน

อยางไรบาง” ดังนั้น วิภานีและชัยบวรจึงเริ่มจัดการกับภาพ ความต อ งการทั ้ ง หลายที ่ ล อยฟุ  ง อยู  ในอากาศ พรอมกับชวยกันตบและแตงบานในฝนใหเริ่มเขาที่ เขาทางทีละเล็กทีละนอย... “จากแบบทีส่ ถาปนิกเขียนมาให เราก็มาชวยกันดู วาสวนไหนของบานบางที่คิดวาไมจำเปนตองมี อยางเชน ระเบียงเราก็ตัดออก เพราะพวกเราเปน คนที่ไมคอยใชพื้นที่ตรงระเบียงอยูแลว พอเอาออก ก็ไดพน้ื ทีใ่ นบานเพิม่ ขึน้ มาแทน และเนือ่ งจากทีบ่ อก วาบานตองเริ่มตนจากเสาเปนตัวบังคับ ดังนั้น ก็ตองปรับเปลี่ยนกันหนางานอยูพักใหญๆ เลย กวาที่ทุกอยางจะนิ่ง” บานริมน้ำสองชัน้ ขนาดไมเล็กไมใหญ แตโดดเดน ดวยสไตลการออกแบบทีไ่ มเหมือนใคร จนเพือ่ นบาน แถวนีต้ า งพากันแวะมาเยีย่ มชมบานของพวกเขาทัง้ คู กันเปนประจำ “เราอยากไดบานที่เย็นๆ ก็เลยทำทางลมให


31

ออกมาคลายกับอุโมงค ซึ่งถามองจากภายนอก อาจจะรูส กึ วาบานเราทึบ แตถา อยูข า งในจะไมรสู กึ เพราะชองแสงเราเยอะ แตทเ่ี ราไมทำหนาตางโลงๆ เนื่องจากไมชอบใหใครมองเขามา เพราะจะทำให เรารูสึกเหมือนกับอยูในตูโชว เราอยากเปนคนที่อยู ในบานแลวมองวิวไปนอกบานจะดีกวา และเหตุผล ทีเ่ ราเลือกสรางบานตรงนีก้ เ็ พราะวาเพือ่ นๆ ของเรา หลายคนก็อยูในหมูบานนี้ดวย ดังนั้น เพื่อนบาน ทุ ก หลั ง จะรู  จ ั ก กั น หมด ทุ ก คนจึ ง ไปมาหาสู  ก ั น พรอมเอาของฝากมาใหเราเปนประจำ (หัวเราะ)” แตสิ่งหนึ่งที่บานหลังนี้สรางความประทับใจ ใหกบั เราก็คอื บรรดาของเกาแตเกาซึง่ เปนของสะสม สุดรักสุดหวงของทัง้ สองคน โดยงานนีช้ ยั บวรขอเปน คนเลาใหฟงดวยตัวเองวา “หนึ่งในขอจำกัดของการออกแบบบานหลังนี้ ก็ ค ื อ การถู ก บั ง คั บ ด ว ยประตู แ ละหน า ต า งเก า ๆ ที่เราไปหามาดวยเหมือนกัน เพราะบานของเราติด ริมคลอง ก็เลยอยากใหไดความรูสึกแบบริมคลอง จริงๆ ซึ่งถาใชประตูหรือหนาตางสมัยใหมจะดู ไมเขากันเทาไหร และผมกับเชอรีก่ เ็ ปนคนทีช่ อบสะสม ของเกา เพราะผมคิดวาของเหลานี้มันมีเรื่องราว ซอนอยูในตัว อยางตูโชวใบใหญที่เห็น ทุกวันนี้ เรายังไมรูเลยวาเปนตูใสอะไรมากอน แตมันก็เปด จินตนาการใหเราเสมอ อยางเวลาที่เราจัดตูใหม แลวพบวามีคราบน้ำมันเปอ นอยูต รงชัน้ วาง ก็ทำให เราคิดวาตูใบนี้อาจจะเคยอยูในรานซอมรถมากอน ก็ได ซึ่งถามีเวลาวางผมจะคอยๆ แกะรอยคนหา ประวัติสิ่งของตางๆ ที่มีครับ” ทุ ก ครั ้ ง ที ่ ท ั ้ ง สองเล า ให ฟ  ง ถึ ง ทุ ก เรื ่ อ งราว ภายในบาน เราจะเห็นรอยยิ้มที่เต็มเปยมไปดวย ความสดใสของทั้งคูตลอดเวลา เปนเพราะที่แหงนี้ คื อ แหล ง พั ก พิ ง ที ่ เติ ม เต็ ม ความสุ ข ในชี ว ิ ต ของ พวกเขาไดนั่นเอง

คนที่ คุ ณ อยากเชิ ญ มานั่ ง เล น รั บ ลม ริมคลอง - วง Radiohead ทั้งวง กิจกรรมออกกำลังกายเย็นนี้ - ขี่จักรยานรอบหมูบาน ของที่ หั น ไปทางไหน ก็เจอ - เราทั ้ ง คู  เป นคนที ่ ช อบ นกฮูกเหมือนกัน พ็อกเก็ตบุกที่เพิ่งอานจบ - ‘บาน บาน’ เปนหนังสือสำหรับคนชอบ แตงบาน ภาพประทับใจของที่นี่ - ตอนเชาๆ จะมีพระพายเรือมาบิณฑบาต คนดังที่คุณนับถือ - เจตมนต มละโยธา แหงวง Penguin Villa เครื่องดนตรีที่เลนแลวอยูมือที่สุด - กีตาร


32

HEALTH

HEALTH QUESTION

Q : สี ข องภาชนะมีผ ลตอความต อ งการทานอาหารของคนเรา จริงหรือไม

HEALTH TIPS

5 SUPER FOODS FOR YOU

A : จริง โดยมีการตีพมิ พผลการวิจยั เกีย่ วกับ

เรือ่ งนีล้ งใน Journal of Consumer Research ระบุวา ไมเพียงแคขนาดของจานเทานัน้ ทีม่ ี ผลตอปริมาณการทานอาหารของแตละคน แตสีของอาหารก็มีสวนเชนกัน ซึ่งพบวา ภาชนะสีเขม เชน สีแดง สีสม สีเหลืองสด จะทำใหคุณมีความตองการทานอาหาร มากขึ้น จึงเปนเหตุผลวาทำไมซองขนม ขบเคี้ยวตามทองตลาดมักใชสีดังกลาว นอกจากนีย้ งั มีการศึกษาเพิม่ เติมอีกวา การใช ภาชนะสีใกลเคียงกับอาหารเปนอีกวิธีหนึ่ง ที่กระตุนใหคนเราทานอาหารมากขึ้น เชน เรามักจะทานพาสตาซอสแดงไดมากขึ้น หากเสิรฟในจานสีแดงหรือสีสม ซึ่งอาจ เปนเพราะสีของอาหารกับจานกลมกลืน จนเราไมรูตัววาทานไปมากแคไหน ทั้งนี้ สีภาชนะทีผ่ วู จิ ยั แนะนำใหใชเปนอันดับแรก คือสีฟา รองลงมาคือสีขาว เพราะเปนสี ที่ทำใหคุณรูตัวอยูเสมอวาทานอะไรลงไป ในปริมาณมากนอยแคไหน ที่มา : http://news.asiantown.net

หากคุณกำลังมองหาอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีตั้งแตชวง ตนป เรามีอาหารที่นาสนใจ 5 อยาง จาก Huffington Post หนังสือพิมพออนไลนชื่อดังจากสหรัฐอเมริกา มาแนะนำ ดังตอไปนี้

452.16

• วาซาบิ (Wasabi) เครื่องปรุงเพิ่มรสชาติจากแดนอาทิตยอุทัย ที่ไมไดมีดีแค รสชาติอันจัดจาน แตยังมีคุณสมบัติชวยยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลลมะเร็ง และฆาเชื้อแบคทีเรียอีกดวย ซึ่งหากคุณไมใชแฟนอาหารญี่ปุน เราขอบอกวา คุณสามารถใชวาซาบิเปนเครือ่ งปรุงของอาหารประเภทอืน่ อีกมากมาย เชน ใสในซุป หมักกับเนือ้ หรือปลา ใสในสลัด หรือแมแตจม้ิ ทานกับอาหารอืน่ ๆ ก็อรอยเชนกัน • สาหราย (Seaweed) พืชที่ทราบกันดีวาเปนแหลงของธาตุเหล็ก โดยเร็วๆ นี้ มีขอมูลซึ่งตีพิมพลงใน Journal of Nutrition สหรัฐอเมริกา พบวาสาหราย สามารถลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งทรวงอกไดจากการเพิ่มการเผาผลาญ เอสโตรเจนในรางกาย จึงเปนอาหารแนะนำสำหรับคนรักสุขภาพ โดยนักโภชนาการ ไดเสนอไอเดียวา สำหรับคนทีช่ อบทานขนมขบเคีย้ ว ใหลองเปลีย่ นจากมันฝรัง่ ทอด ที่มีเกลือและผงชูรสเจือปนมากมาย มาเปนสาหรายอบกรอบชนิดไมปรุงรสจัด เพราะนอกจากจะอรอยไมแพกันแลว ยังมีประโยชนตอสุขภาพมากกวาอีกดวย • ถั่วตาดำ (Black-eyed pea) เปนอีกธัญพืชที่นักโภชนาการแนะนำใหทาน ในปน้ี เพราะแมวา เมล็ดของมันจะเล็กนิดเดียว แตเปนแหลงสารอาหารมากมาย เชน วิตามินบี ไฟเบอร และโปรตีน แถมยังมีไขมันต่ำ โดยหนังสือ Dietary Guidelines for Americans ไดแนะนำวา คนเราควรทานถั่วตาดำใหไดอยางนอย 1 ถวยครึง่ ตอสัปดาห แลวคุณจะรูส กึ ไดวา สุขภาพของคุณดีขน้ึ อยางนาประหลาดใจ • เมล็ดปอ (Hempseed) เมล็ดพืชชนิดนี้มีประโยชนมาก เพราะอุดมไปดวย โปรตีน โพแทสเซียม และแมกนีเซียม โดยวารสารสุขภาพ Nutrition and Metabolism ของสหรัฐอเมริกา ระบุวาเมล็ดปอมีกรดไลโนเลอิกสูง ซึ่งสามารถ ลดปริมาณคอเลสเตอรอลในเสนเลือดได จึงเปนอาหารที่ดีและมีประโยชนตอ หัวใจ • มะเดื่อ (Fig) เปนผลไมอีกหนึ่งชนิดที่คุณไมคอยคุนหนาคุนตา แตเราการันตี ไดวามีสารอาหารมากมาย โดยเฉพาะไฟเบอร เพราะลูกมะเดื่อ 3 ผล จะให ไฟเบอรมากถึง 6 กรัม เมือ่ ทานแลวจะรูส กึ อิม่ และอยูท อ งไดนาน เหมาะสำหรับ สาวๆ ที่กำลังลดความอวน และสำหรับคนที่ชอบทำอาหาร นักโภชนาการ แนะนำใหนำลูกมะเดื่อมาปนแลวกรองเอาเฉพาะน้ำ มาใชเปนน้ำมันในการอบ ขนมมัฟฟน เคก หรือคุกกี้ได ที่มา : www.huffingtonpost.com

โหระพา เปนพืชอีกชนิดหนึ่งที่มีประโยชนตอสุขภาพมากมายจนคุณอาจนึกไมถึง เพราะมีสวนประกอบของสารอาหารหลายชนิด โดยเฉพาะเบตาแคโรทีนที่มีมากถึง 452.16 ไมโครกรัม แถมยังมีแคลเซียมสูง สามารถทานเพือ่ บำรุงกระดูก ชวยเจริญอาหาร และตานทานมะเร็งได

HEALTH NEWS นักวิจยั สหรัฐฯ เผย อาการปวยของลูกเปนสัญญาณเตือนโรคของพอแมในอนาคต เร็วๆ นี้วารสารของ U.S. National Institutes of Health ไดเผยผลการวิจัยวา เมื่อลูกของครอบครัวใด ปวยดวยอาการคอเลสเตอรอลสูง หรือความดันเลือดสูง เปนสัญญาณเตือนวาพอแมมีความเสี่ยงที่จะเปนโรค เบาหวาน 37% หรือโรคหัวใจ 47% ในอนาคต โดยผลการศึกษาระบุวา มีครอบครัวในรัฐโอไฮโอจำนวน 519 ครอบครัว ที่มีลูกเปนโรคอวน คอเลสเตอรอลสูง หรือความดันเลือดสูง ซึ่งภายใน 30 ปตอมา ก็พบวา พอแมของเด็กเหลานัน้ ก็เปนโรคหัวใจ ความดันเลือดสูง หรือโรคเบาหวานดวยเชนกัน เหตุผลหนึง่ ทีเ่ ปนเชนนัน้ เพราะคนในครอบครัวมักมีพฤติกรรมการทานอาหารและดูแลสุขภาพคลายกัน ซึ่งพอแมสวนใหญมักละเลย การตรวจสุขภาพของตนเอง แตจะพาลูกไปตรวจสุขภาพ ดังนั้น ผลการตรวจสุขภาพของลูกก็เปนเหมือน สัญญาณบงบอกถึงสุขภาพของพอแมไดในทางหนึง่ โดยผลการวิจยั ยังระบุอกี วา ในกรณีทล่ี กู ปวยดวยอาการ คอเลสเตอรอลในเลือดสูง มีน้ำหนักเพิ่มขึ้น เทากับวาพอแมของเด็กจะมีความเสี่ยงในโรคเดียวกันเพิ่มขึ้นถึง 2 เทา ทางดานผูวิจัยจึงใหคำแนะนำแกคนทั่วไปในเรื่องนี้วา ทางออกที่ดีที่สุดคือ สมาชิกในครอบครัวทุกคน ควรดูแลสุขภาพและเอาใจใสดา นพฤติกรรมการทานอาหารอยูเ สมอ พรอมกับการตรวจสุขภาพอยางนอยปละ 1 ครั้ง เพราะยิ่งรูวาตัวเองปวยเร็วแคไหน ก็ยิ่งทำใหการรักษางายและไดผลดีขึ้นเทานั้น ที่มา : www.reuters.com


HEART

33

HEART TIPS

NO MORE COMPLICATED LIFE (PART 2) ตอเนือ่ งจากสัปดาหทผี่ า นมา ซึง่ เราพูดถึงเรือ่ งความซับซอนของ ชีวิตวา แทจริงแลวมันไมไดมีอยูจริง และเปนตัวเราเองที่ทำใหชีวิตมี ความซับซอนหรือวุน วายอยูเ สมอ จนหลายครัง้ เกิดปญหาทัง้ ดานรางกาย และจิตใจตามมา และนีค่ อื อีก 5 วิธี ทีจ่ ะชวยใหชวี ติ ของคุณซับซอนนอยลง และมีความสุขกับสิง่ ทีเ่ ปนอยูใ นปจจุบนั มากขึน้ ถาพรอมแลวไปดูกนั เลย

• Stop spending time with negative people หยุดเสียเวลาไปกับคนที่ มองโลกในแงรา ย และใชเวลาไปกับคนทีม่ อี ธั ยาศัยดี มองโลกในแงบวก เพราะ เราคงปฏิเสธไมไดวาหลายครั้งปญหาที่เกิดกับเรา ก็มักมีสาเหตุมาจากปญหา ของเพือ่ นหรือคนรอบขาง ดังนัน้ การเลือกคบเพือ่ นดีๆ ก็เปนวิธหี นึง่ ทีจ่ ะชวยใหคณ ุ ลดความซับซอนลง เพราะการมีความสัมพันธกบั คนทีม่ คี วามคิดดี นิสยั ดี ก็จะเปน โอกาสทีค่ ณ ุ จะไดแชรเรือ่ งราวทีด่ รี ว มกัน และมีความสุขรวมกันได • Stop trying to change people หยุดพยายามที่จะเปลี่ยนคนอื่น และ ยอมรับในสิ่งที่เขาเปน เพราะแมแตตัวเอง เรายังยอมรับวาเปลี่ยนยาก ดังนั้น การพยายามที่จะเปลี่ยนคนอื่นยอมยากกวา และจะยิ่งทำใหเราเครียดมากขึ้น หากสิ่งที่เขาแสดงออกไมเปนไปอยางที่เราคาดหวัง การปลอยวางและยอมรับ สิง่ ทีเ่ ขาเปนจึงเปนวิธที ด่ี ที ส่ี ดุ ในการอยูร ว มกับคนอืน่ ไดอยางมีความสุข • Stop being dramatic อาจเริม่ จากการลด ละ เลิกซุบซิบนินทาผูอ น่ื เพราะ ยิ่งคุณคุยกันในเรื่องของผูอื่นมากเทาไหร ก็เทากับเพิ่มปญหาและสิ่งที่ตองคิด ในชีวติ ประจำวันมากขึน้ เทานัน้ นอกจากนี้ ขอใหคณ ุ มองปญหาตามความเปนจริง ไมตกใจเกินเหตุ เพราะยิง่ คุณตืน่ ตระหนกมากขึน้ เทาไหร สติทจ่ี ะแกปญ  หาก็จะ เหลือนอยลงเทานัน้ • Stop trying to be everything to everyone คือคุณไมจำเปนตองเปน ทุกอยางสำหรับทุกคน แตจงเปนทุกอยางสำหรับบางคนเทานั้น โดยเฉพาะ คนทีเ่ รารักและรักเรา เพราะคุณปฏิเสธไมไดวา ลำพังเพียงคนคนเดียวก็คงไมสามารถ ทำใหทุกคนบนโลกยิ้มได ดังนั้น เราขอแนะนำใหคุณหยุดสรางภาระที่เกิน ความสามารถ และหันมาใสใจตัวเองและคนรักมากขึ้น รับรองวาชีวิตของคุณ จะเบาขึน้ เยอะเลย • Stop waiting for things to be perfect เพราะการรอคอยไมไดชว ยให สิ่งนั้นสำเร็จขึ้นมาได แตการลงมือทำไปทีละเล็กละนอยตางหากที่จะทำใหคุณ เขาใกลความเปอรเฟกตมากขึน้ อยางไรก็ตาม การผูกมัดตัวเองไวกบั สิง่ ใดสิง่ หนึง่ ไมใชไอเดียทีด่ ี เพราะเทากับวาความสุขของคุณจะตองขึน้ อยูก บั สิง่ ของทีไ่ มแนใจ วาวันหนึง่ จะไดรบั หรือเปลา หากเปนแบบนีช้ วี ติ และความสุขของคุณก็จะซับซอน มากขึ้น เราจึงขอเสนอวิธีปลดล็อกปญหานี้ดวยการเปลี่ยนมุมคิดวาความสุข นาจะเปนสิง่ ทีเ่ ราสามารถสรางขึน้ ไดเอง อาจจะเปนเรือ่ งเล็กๆ นอยๆ ทีไ่ มทำใหคณ ุ เหนือ่ ยและทอเกินไปเพือ่ จะไดมนั มา ที่มา : www.askmen.com

QUOTE FOR YOUR HEART “ไมวาจะนับถือศาสนาไหน ทุกคนก็ลวนแตมีความทุกขทั้งสิ้น จึงควรรีบดับทุกขของตนเองดวยการเจริญสติ แลวทานจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตใจและรับรองตนเองไดวา ชีวิตที่มีความ ‘รู ตื่น เบิกบาน’ นั้นเปนอยางไรโดยไมตองมีวัตถุอะไรมาเติมเต็มชีวิต เพราะแทจริงแลวเพียงใจรูเทาทันทุกขเทานั้น ศานติสุขก็จะเกิดขึ้นเอง” พระมหาวิเชียร ชินวํโส

Name : Jason Statham Nationality : English Born : 12 September 1967 Age : 44

“I’ve come from nowhere, and I’m not shy to go back.” <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

ชวงซัมเมอรทกี่ ำลังจะมาถึงนีม้ ภี าพยนตรเรือ่ งหนึง่ ทีเ่ ชือ่ วาคอหนังแอ็กชัน คงตัง้ ตารอ นัน่ คือ The Expendables 2 ซึง่ ภาคแรกไดสรางปรากฏการณ ถลมรายไดใน Box Office ทั่วโลกมากถึง 274 ลานดอลลารฯ เมื่อป 2010 ซึง่ เจสัน สเตแธม พระเอกในเรือ่ งคนเดิมจะกลับมาโชวฝม อื อีกครัง้ แตกอ นทีค่ ณ ุ จะไดชมภาพยนตร เราขอใหคุณมารวมทำความรูจักกับผูชายคนนี้ใหมากขึ้น เพราะเสนทางชีวิตของเขาก็นาสนใจไมแพผลงานเลย

• เจสัน สเตแธม เกิดมาในครอบครัวฐานะปานกลางที่ตองยายบานไปเรื่อยๆ ตามทีท่ ำงานของพอแมซง่ึ เปนนักรองตามรานอาหาร ชวงวัยรุน เขาใชชวี ติ คลุกคลี กับเพื่อนที่เปนนักกีฬา ทำใหเขาไดรับการชักชวนใหไปเปนนักกีฬามากมาย ทั้ง ฟุตบอล รวมถึงกระโดดน้ำ ซึ่งเขาก็เอาดีทางดานนี้จนเปนนักกีฬากระโดดน้ำ ฝมอื เยีย่ ม ติดมือวางอันดับ 12 ของโลกในป 1992 • ในระยะแรกเจสันไมไดมคี วามสนใจดานงานแสดง และมุง มัน่ กับการเปนนักกีฬา ไปพรอมกับหารายไดเสริมโดยการเปนเซลสแมน แตทีมงานดานโฆษณาได เกลีย้ กลอมใหเขามาแคสตงาน จนในทีส่ ดุ เขาก็ไดเปนนายแบบของเสือ้ ผาแบรนด French Connection • ตอมาเขาก็ไดรบั การชักชวนใหมาแสดงภาพยนตร แตกย็ งั ไมประสบความสำเร็จ มากนัก จนไดแสดงในภาพยนตรเรือ่ ง Snatch รวมกับดาราชือ่ ดังอยาง แบรด พิตต และประสบความสำเร็จอยางงดงาม ทำรายไดใน Box Office มากกวา 80 ลาน ดอลลารฯ ในป 2000 อยางไรก็ตามเขาก็ยังพัฒนาฝมือการแสดงอยูตลอดโดย การเรียนศิลปะการตอสูเพิ่มเติม ทั้งกังฟู คาราเต และตอยมวย ทำใหเขาเปน ดาราหนังแอ็กชันที่มีฝมือมากที่สุดคนหนึ่งในทศวรรษนี้ เพราะไมวาเขาจะแสดง ภาพยนตรเรื่องใดก็ไดรับความนิยมอยางถลมทลาย ทั้ง The Transporter, The Bank Job, Crank, The Mechanic เปนตน ที่มา : www.imdb.com, http://en.wikipedia.org


ALL ABOUT BIZ

35

BIZ LIFE

LEADING WITH THE BRAVE HEART สิทธิโชค ปตเิ จริญกิจ

กรรมการผูจ ดั การ บริษทั ชูเกียรติยนต หาดใหญ จำกัด ตัวแทนจำหนายรถยนตมาสดา ผูย ดึ หลัก ความอดทน ซื่อสัตย และจริงใจในการทำงาน จนสามารถครองใจลูกคาและยืนหยัดอยางมัน่ คง มายาวนานถึง 10 ป

• ขอดีของแนวคิดการทำธุรกิจของคนสมัยกอน ที ่ น ั ก ธุ ร กิ จ รุ  น ใหม ค วรยึ ด ถื อ เป น แบบอย า งคื อ ความเสียสละ ทีแ่ มวา จะตองลงแรงกายแรงใจแคไหน ก็ตอ งอดทน เพราะถาเราไมมคี วามอดทนเปนพืน้ ฐาน ของชีวิต จะทำอะไรก็สำเร็จไดยาก • ลักษณะเดนของนักธุรกิจรุนใหมที่ควรรักษาไว คือความกระตือรือรนในการทำงาน และการนำ เทคโนโลยีมาชวยใหการบริหารและพัฒนาองคกร ดียง่ิ ขึน้ เราตองสงเสริมขอดีนี้และใหกำลังใจเพื่อ ใหเขารูสึกวาตัวเองเปนสวนหนึ่งของความสำเร็จ ในองคกรเชนเดียวกัน • การทำธุรกิจจะสำเร็จไดตอ งเริม่ จากความเชือ่ มัน่ ในคุณภาพของสินคา จากนั้นก็สื่อสารและพิสูจน ใหคนทั่วไปรูวาสินคาของเราดีจริง เพื่อใหเขาได เขามาสัมผัสและพิจารณาวาตองการสินคาหรือไม เพราะแมวาคุณจะตอสูหรืออดทนทำธุรกิจแคไหน หากสินคาไมมีคุณภาพ มันก็ไมมีประโยชนที่จะทำ ตอไป • ผูบ ริหารมืออาชีพตองมีวสิ ยั ทัศนในการมองธุรกิจ

วาจะตองตัดสินใจอยางไรถึงเปนทิศทางที่ถูกตอง และจำเปนตองเรียงลำดับขั้นตอนการทำงานใหถูก ทั้งนี้ ผูบริหารก็ควรฟงความคิดเห็นของผูอาวุโส และเพือ่ นรวมงานดวย เพือ่ เปนขอมูลในการพิจารณา ลงมือทำธุรกิจใหไปสูเปาหมายที่ตั้งไว • คุณสมบัติของผูนำที่ดี หนึ่ง เราตองทำตัวเองให เปนตัวอยางที่ดีกอน คือดีทั้งตอหนาและลับหลัง โดยใชหลักธรรมะเขาชวย สอง เราตองทำตัวเอง ใหนาเคารพนับถือ เพื่อใหลูกนองเชื่อมั่นวาเราเปน ผูนำใหเขาไดอยางแนนอน สาม เราตองสอนในสิ่ง ทีเ่ ขาไมรู และคอยตักเตือนดวยเหตุผลเมือ่ เขาทำผิด แตควรใหเกียรติเขาโดยการไมตอ วาตอหนาพนักงาน คนอื่น แตใชวิธีคุยเปดใจแบบสวนตัว • นักธุรกิจทีด่ ตี อ งมีสติในการตัง้ รับลูกคาทีม่ หี ลากหลายรูปแบบ ซึ่งเราจะทำดีแคไหนก็ขึ้นอยูกับวา เราสามารถดึงความรูและขอมูลที่มีออกมาสื่อสาร กับลูกคาไดมากแคไหน อยางที่สุภาษิตจีนบอกวา ‘สถานการณสรางวีรบุรุษ’ คือถาไมมีเหตุการณ มาเปนบททดสอบฝกฝมือ วีรบุรุษก็คงไมเกิดขึ้น

BIZ IDEA Hotel the Exchange บอยครั้งที่การเดินทางทำใหเราไดแรงบันดาลใจติดไมติดมือกลับบาน ทั้งจาก สถานทีต่ า งๆ ทีไ่ ดไปเยือน เสนทางรอบขาง ทีข่ บั รถผาน หรือผูค นแวดลอมทีเ่ ราไดพบเจอ แตไอเดีย นี้จะสร างแรงบั นดาลใจให กั บ นักเดินทางดวยรูปแบบหองพักที่แตกตาง และเต็มไปดวยความคิดสรางสรรค ซึ่ง เจาของไอเดียนี้คือโรงแรม The Exchange ในเมืองอัมสเตอรดมั ประเทศเนเธอรแลนด ที่ทำใหหองพักนาอยูกวาที่เคย ดวยการตกแตงหองพักทุกหองใหมีเอกลักษณไมเหมือนใคร ทั้งผาคลุมเฟอรนิเจอรทุกชิ้นที่ตัดเย็บใหมทั้งหมดอยางประณีต แลวนำมาสวมใสใหพอดิบพอดี ราวกับวาเฟอรนิเจอรเหลานั้นคือบรรดานางแบบบนแคตวอลก หรือผนังที่เคยวางเปลาก็จะ ถูกแตงแตมสีสันดวยผืนผาหลากชนิดเพื่อใหเปนไปตามธีมของแตละหองที่แตกตางกันออกไป โดยผลงานการตกแตงหองเหลานี้มาจากฝมือนักศึกษาในวิทยาลัยแฟชั่นของเมืองอัมสเตอรดัม นั่นเอง ซึ่งขอดีของการตกแตงหองพักดวยผืนผา และการตัดเย็บแบบแฟชั่นก็คือ สามารถ เปลี่ยนแปลงรูปแบบไดเรื่อยๆ โดยไมตองใชงบประมาณสูงมาก นอกจากนี้ถาแขกที่มาพัก เห็นการตกแตงหองแลวเกิดคันไมคนั มือ อยากโชวฝม อื การตัดเย็บเสือ้ ผาบางก็ไมใชเรือ่ งยากเย็น เพราะทางโรงแรมเขามีจักรเย็บผาและอุปกรณตัดเย็บนานาชนิดพรอมใหบริการดวย ใครสนใจ ไอเดียนี้คลิกเขาไปที่ www.exchangeamsterdam.com

• บุคลิกผูน ำตามตำราของซุนวูทผ่ี มยึดถือและคิดวา ผูนำทุกคนควรมีคือ หนึ่ง ตองมีปญญา เพราะถา คุณดอยปญญาก็คงทำอะไรไมสำเร็จ สอง ตองมี สัจจะ พูดแลวก็ตอ งทำตามทีพ่ ดู สาม ตองมีความเมตตา อะไรที่คุณพอจะสอนใหลูกนองเปนคนดีได ก็ตองทำ สี่ ตองมีความกลาหาญ กลาตัดสินใจ ในทางที่ถูก และสุดทาย ผูนำตองมีความเขมงวด มีความละเอียด แลวคุณจะทำงานไมผิดพลาด • ไมวา จะทำอะไรก็ตาม คุณจำเปนตองถามตัวเอง อยูเสมอวาเราทำมันอยางสุดความสามารถแลว หรือยัง เพราะถาคุณทำอยางดีทส่ี ดุ และยังมีโอกาส ไดถายทอดความรูไปยังคนรุนหลัง ก็เทากับวา คุณทำมันสำเร็จในระดับที่นาพอใจแลว • หลักการทำงานที่ใชไดจริงที่สุดคือหลักธรรมะ ในพุทธศาสนา เพราะความเฉลียวฉลาดอยางเดียว ไม พ อ แต ค ุ ณต อ งมี ศ ี ล ธรรมในการทำงานด ว ย แลวงานที่ออกมาจะไดผลดีทั้งทางธุรกิจ และไม เบียดเบียนสังคม • เปาหมายในการทำงานไมควรตั้งไวสูงจนเกินไป เพราะเมือ่ เราคาดหวังสิง่ ใดมากเกินไป หากทำไมได ก็จะเปนทุกข ความสุขในการทำงานก็จะไมเกิด แตถา เรามีความพอเพียง ตัง้ เปาหมายอยางสมเหตุสมผลเทาทีก่ ำลังเราทำได เปาหมายของเราก็ไมไกล เกินจริง ซึ่งจะทำใหเรามีความสุขในการทำงาน

มากกวา • ป จ จั ย ที ่ ท ำให เราทำงานได อ ย า งมี ค วามสุ ข อันดับแรกตองเริม่ จากจิตใจทีด่ ี ยกตัวอยางคำพูดหนึง่ ทีว่ า ‘ขาจะทำแตความดีมหี รือจะกลัว’ นัน่ คือถาคุณ ยึ ด มั ่ น ในความดี จะทำอะไรก็ ม ี โอกาสประสบ ความสำเร็จสูง ซึ่งแมวาธุรกิจที่คุณทำอยูในวันนี้ จะเล็กแตก็อยาไปทอ เพราะมันจะเติบโตขึ้นเรื่อยๆ เหมือนเดินขึ้นภูเขา กอนที่จะถึงจุดสูงสุดก็ตอง ผานกาวแรก • บางคนเปรียบการทำธุรกิจเหมือนเข็นครกขึน้ ภูเขา ฟงแลวอาจทอแท แตอยาลืมวาระหวางทีอ่ ยูบ นภูเขา คุณก็พกั ได หรือถาคุณจำเปนตองทำใหสำเร็จในเวลา ที่จำกัด คุณก็อาจปรับแผนเปนเข็นครกกอนเวลา เพื่อใหเราถึงจุดหมายปลายทางไดทันเวลาโดยที่ ผลงานยังคงมีคุณภาพ • ความทะเยอทะยานมีทั้งขอดีและขอเสีย ดีในแง ของความมุง มัน่ แตเสียในแงของความกดดันตัวเอง หากเราหวังมากจนเกินไป เพราะการกาวเร็วไมได หมายความวาจะประสบความสำเร็จเสมอไป ในทาง กลับกัน แมเรากาวชาแตเดินดวยความหนักแนน เดินดวยความมั่นใจ ความสำเร็จก็อยูไมไกลถาเรา ไมหยุดกาว


36

THE WORDS

“The danger of the past was that men became slaves. The danger of the future is that man may become robots.” ความอันตรายในอดีตคือ การที่มนุษยกลายเปนทาส แตอันตรายในอนาคตก็คือ การที่มนุษยอาจกลายเปนหุนยนต -Erich Fromm

“Without vision, we are blind to opportunity.”

“To me faith means not worrying.”

-นิรนาม

-John Dewey

หากปราศจากวิสัยทัศนแลว เราก็จะมืดบอดตอโอกาสที่มี

สำหรับขาพเจาแลว ศรัทธาหมายถึง การปราศจากความวิตกกังวล

“Laziness may appear attractive, but work gives satisfaction.’’

ความขี้เกียจอาจจะดูมีเสนห แตการทำงาน จะทำใหเกิดความพึงพอใจ

“When a machine begins to run without human aid, it is time to scrap it - whether it be a factory or a government.” เมือ่ เครือ่ งจักรทำงานโดยไมตอ งมีมนุษยคอยชวยเหลือ ก็ถงึ เวลาแลวทีจ่ ะโละทิง้ ไมวา มันจะเปนโรงงานหรือวาเปนรัฐบาล -Alexander Chase

“Just because something doesn’t do what you planned it to do doesn’t mean it’s useless.”

“Nine-tenths of wisdom is being wise in time.” เกาในสิบของการมีปญญา

เปนเรื่องของการฉลาดใหทันเวลา -Theodore Roosevelt

“A people that values its privileges above its principles soon loses both.” คนทีใ่ หคา ความมีอภิสทิ ธิอ์ ยูเ หนือหลักการ นั้น ในที่สุดก็จะสูญเสียไปทั้งสองอยาง

-Dwight D. Eisenhower

เพียงเพราะวาบางสิ่งบางอยางไม ไดเปนไป อยางที่คุณวางแผนไว ไม ไดหมายความวามันไรคา

-Thomas A. Edison

-Anne Frank

Epson MG-850HD Projector ตอบสนองชีวิตคุณทั้ง Work & Play

สุดยอดโปรเจคเตอรที่ตอบสนองชีวิตทั้งการทำงานและความบันเทิงจากเอปสัน รุน Epson Projector MG-850HD - HD Projector เครื่องแรกของโลก ที่สามารถเชื่อมตอกับ Apple Device ของคุณดวย dock ในตัวเครื่อง ไมจำเปนตองมีอุปกรณเสริม ถือเปนสุดยอดนวัตกรรมการออกแบบโปรเจคเตอรใหมลาสุดที่คุณไมเคยสัมผัสที่ไหนมากอน รองรับการใชงานแบบ Work & Play ที่ใหคุณนำเสนองานในระดับมืออาชีพ หรือเพลิดเพลินกับความบันเทิงไดอยางสนุกสนาน ดวยการออกแบบใหรองรับการใชงานกับไอโฟน, ไอพอด และไอแพด โดยมี Docking ที่ใหเชื่อมตอ แบบงายๆ ไมยุงยาก สามารถตั้งการใชงานแบบอัตโนมัติ หรือตั้งคาเองก็ได ลบภาพการใชงานโปรเจคเตอรที่ยุงยากในอดีตออกไปไดทันที นอกจากนี้ Epson MG-850HD HD Home Projector ยังมาพรอมเทคโนโลยีการออกแบบที่เหนือชั้น เหนือคูแขงในตลาด ดวยการใหความสวางสูงถึง 2800 ANSI Lumens ซึ่งถือวามีความสวางมาก ใหความละเอียดแบบ True WXGA 1,024,000 (1280x1280) จุดภาพ พรอมรองรับการใชงานแบบ High Definition ที่ใหความคมชัดสมจริงยิ่งขึ้นดวยชองตอแบบ HDMI ใหคุณเต็มอิ่มกับความบันเทิงดวยลำโพงคูขนาด 10W จำนวน 2 ตัวในตัว และชองตอไมโครโฟน เพลิดเพลินกับความบันเทิงในการเชื่อมตอ Apple Devices ไดอยางสนุกสนาน สามารถปรับสี่เหลี่ยมคางหมูไดทั้งแนวตั้งและแนวนอนไดอยางงายดาย กวาใครดวยปุมเลื่อนเหนือเลนสฉายภาพ พรอมดวยหลอดภาพแบบ E-TORL ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมแตใหประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยม และเทคโนโลยี 3LCD เอกสิทธิ์เฉพาะจากเอปสัน ที่ใหการแสดงคา ขาวและคาสีที่เทากัน และสมจริง ที่ 2200 Lumens ทั้งแสงขาวและแสงสี (White Light Output = Color Light Output) จึงทำใหภาพที่แสดงมีความสมจริง สรางประสบการณในการรับชมไดอยาง ดีเยี่ยม


38

THE GUEST

THE WORLD RANGER

ทุกครัง้ ทีล่ งพืน้ ที่ สิง่ สำคัญอันดับแรกคือ... ตองประสานงานกับหนวยงานทีด่ แู ลรับผิดชอบพืน้ ทีน่ น้ั เพื่อเขาไปรายงานตัววาเรามีทรัพยากรอะไรบาง มีศักยภาพที่จะชวยเหลือดานไหนไดบาง ซึ่งจะดีกวา การลงพื้นที่แบบตัวใครตัวมัน เพราะจะทำใหการทำงานไมมีประสิทธิภาพ และชวยเหลือผูประสบภัย ไดนอยกวา เราคิดเสมอวาหนาที่ของเราคือเปนบุรุษไปรษณีย... ที่ทำหนาที่นำสงความปรารถนาดีจากทุกคน ไปใหชาวบานที่ประสบภัย เพราะฉะนั้น เราก็ตองทำหนาที่ใหสมบูรณที่สุดในเวลาที่เรามีอยู เพื่อให สมกับความไววางใจที่เราไดรับจากคนที่บริจาคขาวของมา กอนลงพืน้ ทีท่ กุ ครัง้ เราจะใชเวลาเตรียมงาน และหาขอมูลอยางรอบดาน... เราหาขอมูลแมกระทัง่ วาพืน้ ทีท่ เ่ี รากำลังจะไปชวยเหลือมีเด็กอยูเ ทาไหร มีผใู หญเทาไหร มีคนแกเทาไหร เพราะอยูด ๆี ถาขับรถ เขาไปโดยไมหาขอมูลกอน ก็จะชวยเหลือชาวบานไดไมเต็มที่ บอยครั้งที่เราเจอวามีเด็กๆ อยูดวย แตเรามีแตอาหารของผูใหญ ถึงตอนนั้นก็ทำอะไรไมไดแลว หลายคนตั้งขอสังเกตวาทำไมคนญี่ปุนเขาถึงไมมีการแยงถุงยังชีพกัน... นั่นเพราะวาเขาเกิด ภัยพิบัติบอย และคนของเขารูดีวาถาเกิดเหตุการณขึ้น ไมจำเปนตองแยงกัน เพราะภายใน 48 ชั่วโมง เดีย๋ วรัฐบาลจะเอาอาหารและน้ำดืม่ มาให เขาเลยไมมกี ารแยงกัน ขณะทีใ่ นบานเราไมเคยเกิดเหตุการณ แบบนี้ ก็เลยมีภาพของการแยงของกันเกิดขึน้ แตบางเรือ่ งเราพูดออกไปไมได เพราะมันจะทำใหความเชือ่ และศรัทธาของคนทำงานหายไป สิ่งที่ทำใหเรามีศรัทธา และสามารถทำงานตอไปไดก็คือ... มันมีคนที่เดือดรอนจริงๆ อยูเสมอ ถาเราโฟกัสวาจุดประสงคของการทำงานคืออะไร แลวระหวางนัน้ ไมวา จะเกิดอะไรขึน้ ก็ปลอยวางไปซะ สุดทายเราก็จะมีความสุขไดโดยอัตโนมัติ เหตุการณทผี่ มประทับใจมากในการทำงานนีก้ ค็ อื ... ครัง้ หนึง่ เราขับเรือไปชวยคนทีน่ วนคร มีคณ ุ ลุง คนหนึ่งโบกมือมาจากหลังคา ตะโกนถามเราวา ‘มีน้ำไหม’ พวกเราก็ขับเรือบึ่งไปหาแลวยื่นน้ำใหเขา แตคุณลุงกลับบอกวา ‘ไมใช หมายถึงพวกคุณนะมีน้ำกินกันไหม ถาไมมีเดี๋ยวจะไปหยิบมาให’ ทัง้ ๆ ทีค่ ณ ุ ลุงทานนัน้ อยูบ นหลังคา สุดทายเราก็พยายามใหคณ ุ ลุงรับน้ำดืม่ ไวบางสวน แตคณ ุ ลุงก็บอกวา เอาแคนพ้ี อ ทีเ่ หลือใหเอาไปแจกคนอืน่ ดีกวา นีค่ อื เรือ่ งจริงทีเ่ กิดขึน้ แสดงใหเห็นวาในเหตุการณแบบนี้ ก็ยังมีน้ำใจของคนไทยอยูอีกมาก สิ่งที่เราย้ำเตือนกันเสมอก็คือ... การที่เราจะไปชวยคนอื่น เราตองไมเดือดรอนเสียเอง คือตองมี การเตรียมพรอมทั้งรางกายและจิตใจ เพราะเมื่อไหรก็ตามที่เราตกเปนผูประสบภัย อยางเชน เรือเสีย หรือหลงทาง มันไมใชแคการขาดนักกูภัยไปหนึ่งคน แตมันกลายเปนการขาดนักกูภัยหนึ่งคน และ เพิ่มผูประสบภัยมาอีกหนึ่งคน เปนการเพิ่มภาระโดยไมจำเปน ในการทำงานอาสาสมัคร ไมมใี ครเปนซูเปอรแมน... การเปนซูเปอรแมนคือทำทุกสิง่ ทุกอยางคนเดียว โดยไมประสานงานกับใคร ซึ่งเปนทัศนคติที่ผิดพลาดในการทำงานอาสา เพราะฉะนั้น อาสาสมัคร ไมควรจะพกพาอัตตาของตัวเองไปดวย คำวา ‘ขบวนการกูโลก’ มันมีความหมายในหลายๆ แง... คือแงหนึ่งมันก็ทำใหคนที่พบเห็น หรือ ไดยนิ ชือ่ พวกเราสามารถยิม้ ไดแมจะเปนผูป ระสบภัย แตอกี แงหนึง่ คือคำวากูโ ลกมันเปนคำทีย่ ง่ิ ใหญมาก คนคนเดียวไมสามารถทำได เพราะฉะนั้น มันตองอาศัยคนตัวเล็กๆ หลายๆ คนมารวมตัวกันมันถึงจะ ยิ่งใหญ เรามีสโลแกนประจำกลุมวา ‘ใครๆ ก็กูโลกได’ เคยมีคนถามวาคนที่จะเขามาอยูขบวนการกูโลกควรจะมีคุณสมบัติอะไรบาง... ผมตอบไปวา ไมเคยจำกัดเลย เพราะดวยความไมจำกัดคุณสมบัติ ทำใหเราไดคนทีม่ ที กั ษะและความรูห ลายๆ ดาน มาชวยกัน ทำใหไดความคิดเห็นในหลายๆ มุมมอง และทำใหการทำงานรัดกุมมากยิ่งขึ้น จากการทำงานอาสาสมัคร ทำใหผมมองเห็นวา... ตอนนี้กระบวนการทางสังคมมันเขมแข็งมาก แตปญหาก็คือยังไมมีจุดศูนยรวมที่ชัดเจน เพราะอาสาสมัครหลายๆ หนวยงานก็ยังทำงานกันแบบ กระจัดกระจายกันอยู ถึงแมจะมีความพยายามที่จะรวมตัวกัน แตหนวยงานที่จะรวบรวมไดดีที่สุด ก็คือรัฐบาล เพราะเขามีศักยภาพมากที่สุด อาสาสมัครเปนสิง่ ทีจ่ ำเปนในสังคมเปนอยางมาก... ชวงเวลาทีผ่ า นมาทีป่ ระเทศเราสามารถขับเคลือ่ น ไปไดแมจะเกิดภัยพิบัติ สวนหนึ่งคงตองยกเครดิตใหกับอาสาสมัครทั้งหลาย เพราะฉะนั้น สิ่งที่เรา อยากจะทำตอไปก็คือการปรับเปลี่ยนภาพลักษณของการเปนอาสาสมัครใหดูเทขึ้น อยางผมเลนกีฬา เอ็กซตรีมอยูแ ลว ผมก็สามารถสนุกกับการทำงานดานนีไ้ ปดวย และเปนประโยชนตอ สังคมดวยในเวลา เดียวกัน สิ่งที่ผมไดเรียนรูจากการทำงานนี้ก็คือ... ไดเรียนรูตัวเองมากยิ่งขึ้น เราไมสามารถชี้วัดคาความดี ของเราดวยการนั่งอยูเฉยๆ แลวคิดขึ้นมาลอยๆ วาฉันเปนคนดีจังเลย แตถาออกไปอยูในสถานการณ แบบนี้มันจะวัดไดเลยวาเราเปนคนดีแคไหน ซึ่งเราสามารถทำไดโดยไมตองพยายาม ไมตองเสแสรง และมีความสุขกับมันไดจริงๆ ซึ่งเปนความสุขที่บางครั้งมีเงินก็หาซื้อไมได เพราะเปนความสุขทางใจ ตองทำเองแลวจะรู

เรื่อง : เอกพล บรรลือ ภาพ : กฤตธกร สุทธิกิตติบุตร

ในวิกฤตอุทกภัยครัง้ ทีผ่ า นมา เราไดเห็นถึงบทบาทของ หลายหนวยงานที่ไดมสี ว นชวยเหลือผูส บประสบอุทกภัยกันอยาง แข็งขัน และหนึ่งในนั้นก็คือกลุมคนที่ใชชื่อวา ‘ขบวนการกูโลก’ กลุมอาสาสมัครชื่อเทที่รวมตัวกันโดยไมหวังผลตอบแทน แถมยังมาพรอมกับอุปกรณกูภัยที่สุดทันสมัย และการวางแผน อันรัดกุมทีฝ่ ก ฝนมาจากหนวยรบพิเศษ โดยเฉพาะ ดุสติ เสมาเงิน หนึง่ ในผูก อ ตัง้ ขบวนการกูโ ลก จะมาเลาประสบการณการทำงาน อาสาในแบบของพวกเขาใหเราไดรับรู

HIS WAY • ‘ขบวนการกูโ ลก’ เกิดขึน้ จากการรวมกลุม ของสมาชิกทีร่ กั กิจกรรมเอ็กซตรีมเปนชีวติ จิตใจ จากกลุม คนทีเ่ ลน BB Gun ดวยกันไมกค่ี น จนนำมาสูห นวยงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการกูภ ยั สูงสุดหนวยหนึง่ ซึง่ จนถึงตอนนีพ้ วกเขามีสมาชิกมากกวา 40 คน มีเรือทีเ่ รียกกันเลนๆ วา ‘ยานกูโ ลก’ 4 ลำ เครือ่ งยนตเรือ 5 เครือ่ ง และอุปกรณกภู ยั นานาชนิดทีพ่ รอมปฏิบตั ภิ ารกิจ เมือ่ เกิดภัยพิบตั ขิ น้ึ ทันที • ชวงแรกที่มารวมกลุมกันทำงานอาสา เนื่องจากยังไมมีชื่อกลุมอยางเปนทางการ จึงมีการใชชื่อกลุมแบบชั่วคราววา ‘กทม. ชวยเหลือผูประสบภัยน้ำทวมไทย’ ตอมาจึงเปลี่ยนชื่อเปน ‘ขบวนการกูโลก’ เนื่องจากสมาชิกคนหนึ่งออกมา ทำงานอาสาสมัครจนไมมีเวลากลับบาน ภรรยาของเขาจึงโทรศัพทมาถามดวยเสียงดังวา “ไปไหนกันอีกเนี่ย ไปกูโลก กันอีกแลวเหรอ” จนสมาชิกหลายคนในกลุมไดยิน และนำมาตั้งชื่อเปน ‘ขบวนการกูโลก’ ในที่สุด

a day BULLETIN issue 185  

The Urban Current Magazine Free Copy

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you