Page 1

)335% *!. &%"


ISSUE 184, 27 JANUARY - 2 FEBRUARY 2012

The Security We Need ความมัน่ คงและปลอดภัย ดูจะเปนสิง่ ทีเ่ ปนเหมือนทัง้ จุดออนและจุดแข็งทีส่ ดุ ของมนุษยเลยก็วา ได ขาดความมัน่ คงในทางใดทางหนึง่ ไปเมือ่ ไหร ก็มองเห็นวีแ่ ววลมคว่ำ อยูร างๆ ตรงกันขาม ถามีความมัน่ คงในทางทีต่ อ งการแลว ก็ดเู หมือนโลกใบนีจ้ ะอยูใ นกำมือฉันเลยทีเดียว ดังนัน้ จึงกลาวไดวา ตัง้ แตมมี นุษยเกิดมาเดินแปนแลนอยูบ นโลกใบนี้ มนุษยไดแสวงหาความมัน่ คงในดานตางๆ ใหกบั ชีวติ มากพอๆ กับแสวงหาอาหารเพือ่ ดำรงชีวติ อยูใ นแตละวัน ซึง่ อาหารก็คอื ความมัน่ คงทางปากทองอยางหนึง่ นัน่ เอง แตเรือ่ งตลกราย ก็คอื เราแสวงหาความมัน่ คงตางๆ นานา ทัง้ ทีเ่ ราใชชวี ติ เวียนวายตายเกิดอยูใ นโลกทีไ่ รซง่ึ ความแนนอนและความมัน่ คงอยางทีส่ ดุ เปนโลกทีพ่ รอมจะมีความเปลีย่ นแปลงไดทกุ เมือ่ และไดทุกเรื่อง ทุกอยางในโลกภายนอกดูเหมือนไมอยูในความควบคุมของมนุษยเลย ไมมีแมแตอยางเดียว เมือ่ สิบกวาปกอ นสมัยเรียนจบใหมๆ จำไดวา มีรนุ นองอยูค นหนึง่ โทร.มาปรึกษาวาจะทำงานอะไรดี คำถามหนึง่ ทีเ่ ปนคำถามธรรมดามากๆ แตตดิ อยูใ นใจผูเ ขียนจากวันนัน้ มาจนถึงวันนีค้ อื คำถามวา ‘ทำอะไรถึงจะมัน่ คง’ จำไดวา วันนัน้ นึกยังไงไมรู ยอนถามนองคนนัน้ ไปวา ‘อะไรคือความมัน่ คงละ’ เราคุยกันเรือ่ งนีอ้ ยูน านตามประสาเด็กเพิง่ จบใหม ในปทเ่ี ศรษฐกิจกำลังลมสลาย หรือทีเ่ ราเรียกกันวา วิกฤตตมยำกุง นัน่ แหละ ในทีส่ ดุ เราทัง้ คูก เ็ ลิกคุยกันเรือ่ งนี้ และดำเนินชีวติ ของตัวเองไป มัน่ คงหรือเปลาก็ไมไดหวนกลับมาถาม กันอีกเลย รูแ คเมือ่ เวลาผานไป ไดใชชวี ติ ผานรอนผานหนาวมาพอสมควร ก็เริม่ รูส กึ อยากตอบนองคนนัน้ อีกครัง้ วา แมทกุ อยางในโลกภายนอกจะดูเหมือนไมอยูใ นความควบคุม ของมนุษยเลยอยางทีบ่ อก แตเมือ่ หวนกลับมามองโลกภายใน... นับวายังไมสน้ิ หวังจนเกินไปนักสำหรับการเกิดมาเปนมนุษย เรายังเหลือจิตใจและความรูส กึ นึกคิดทีย่ งั พอมีทาง ควบคุมไดไมมากก็นอย แตไมใชไมไดเลย เหมือนโลกภายนอกนั่น หลายคนมีคำถามวา ถาโลกภายนอกยังไมมน่ั คงแลวเราจะใชชวี ติ ไปทำไม เพราะทุกวันนีเ้ ราตองใชชวี ติ อยูก บั โลกภายนอก ไมไดนง่ั สรางความมัน่ คงทางใจอยูแ ตในบานนีน่ า? คำตอบคือ เราก็ยงั ตองใชชวี ติ ตอไปเพือ่ สรางความมัน่ คงอยูด นี น่ั แหละ เมือ่ ยังอยูใ นโลก เราก็ตอ งมีงานทำ ตองมีเงินใช ตองมีคนรัก ตองมีครอบครัว หรืออาจจะเลือกอยูค นเดียวก็ได ทัง้ หมดนัน้ เราตองมีเพือ่ ประคับประคองและดำรงชีวติ ใหอยูร อดปลอดทุกข แตเมือ่ ถึงจุดหนึง่ ทีต่ อ งการความมัน่ คง ‘อยางแทจริง’ เรือ่ งมันกลับไมใชวา เราตองมีสง่ิ เหลานัน้ ใหมากขึน้ แตผเู ขียนเชือ่ เปนการสวนตัววา มันคือการอยูโ ดยไมตอ งมีสง่ิ ตางๆ เหลานัน้ ไดดว ยตางหาก สำหรับผูเ ขียนแลว การแสวงหาความมัน่ คงภายนอกนัน้ อยากทำมากแคไหนก็ทำได ไมมใี ครวา แตเราตองตอบคำถามสำคัญใหไดดว ยวา ‘แลวจะอยูไ ดไหม ถาไมม’ี เพราะผูเ ขียนพยายามนัง่ คิดอยูน าน ก็ไมพบวาทุกสิง่ ทุกอยางทีค่ นเราทำไปเพือ่ แสวงหาความมัน่ คง อยูท กุ วันนี้ จะไปตอบคำถามอืน่ ใดนอกจากคำถามนี้ ไมเชือ่ ลองถามตัวเองดูวา ถาไมมงี านทำ ไมมเี งินใช ไมมคี นรัก ไมมใี ครเลย ไมมอี ะไรตางๆ ทีค่ นอืน่ เขาแสวงหากันแทบตาย แลวลองสังเกตดูวา ถาตอบไดแมเพียงขอใดขอหนึง่ วา อยูไ ด เราจะรูส กึ ดีขน้ึ ขนาดไหน รูส กึ มัน่ ใจขนาดไหน? แนละวาการอยูไ ดทว่ี า นัน้ ก็มหี ลายแบบ การอยูไ ดเพราะฐานะทางครอบครัวดี มีเงินสะสมไวพอเพียง มีหลักประกันตางๆ นานา ก็ยอ มตางกับการอยูไ ด เพราะมี ‘วิธคี ดิ ’ ทัศนคติ หรือสภาพจิตใจทีม่ น่ั คง ดวยเชนกัน เพราะสุดทาย ตอใหมอี ะไรตอมิอะไรมากมาย ใหรสู กึ มัน่ คงแทบตาย แตถา จิตใจไมมน่ั คงเสียอยาง โลกทัง้ ใบทีค่ ดิ วามัน่ คงนักหนาก็พงั ครืนไดเชนกัน ไมอยางนัน้ โลกเราจะมีคนเบือ่ โลก ทัง้ ทีม่ ที กุ อยางทีค่ นทัง้ โลกตองการหรือ? อยาลืมวาสิง่ ของนอกกายทีส่ รางความมัน่ คงใหกบั เรานัน้ อยางมากก็สรางความมัน่ คงไดเพียงชัว่ คราว ทรัพยสนิ มีไดกห็ มดได งานมีไดก็ไมมีได คนรักมีไดก็จากกันได และถาจะ ตอบคำถามทีว่ า ‘จะอยูไ ดไหม หากไมม’ี ใหไดสมบูรณกวานัน้ เราตองตอบใหไดดว ยวา เราจะอยูไ ด และพรอมเสมอสำหรับการไมมอี ะไรสักอยาง ชีวติ เรา เราตองสามารถเอาอยู ไมตอ งมีใครหรือมีอะไรมาสรางความมัน่ คงให เราก็พาชีวติ เราไปรอดได เพราะตราบใดทีเ่ รายังเหลือความเชือ่ เราก็จะทำเรือ่ งทีเ่ หลือเชือ่ ไดทง้ั นัน้ ความเชือ่ ทีว่ า ก็คอื ความเชือ่ ในศักยภาพ ของตัวเอง และนั่นแหละคือความมั่นคงที่ดีที่สุดเทาที่มนุษยคนหนึ่งจะมีได เคยเห็น รปภ. ตามตึกตางๆ ไหม? พวกเขาเปนคนทีถ่ า หากมี เราก็อนุ ใจ เมือ่ เขาไป เราก็คดิ ถึง แตพอถึงเวลาวิกฤต ไฟไหม น้ำรอนลวกทีไร นอยครัง้ ทีพ่ ่ี รปภ. เหลานัน้ จะชวยเหลือเราได เห็นทุกคนก็วง่ิ กันปน ปวน สุดทายเราก็ตอ งชวยเหลือตัวเอง เผลอๆ ตองชวยเหลือพี่ รปภ. ทีย่ นื ขาสัน่ อยูด ว ย จงจำไวเถอะวา ไมมหี นวยรักษาความปลอดภัย และสรางความมัน่ คงในชีวติ เราคนไหนทีเ่ กงเทาตัวเราเอง เราตองเชือ่ ในความเขมแข็งของตัวเองวามันมีมากพอทีจ่ ะดูแลตัวเองในทุกๆ เรือ่ ง ความมัน่ คงในชีวติ เรา... บางทีกอ็ าจไมมอี ะไร มากกวานี้

ปที่ 4 ฉบับที่ 184 วันที่ 27 มกราคม - 2 กุมภาพันธ 2555

วิไลรัตน เอมเอี่ยม บรรณาธิการบริหาร Twitter:@khaopan, www.facebook.com/adaybulletin

10 06

06 GOODNEWS

ติ ด ตามข า วสารดี ๆ รอบโลกประจำ สัปดาหไดในหองขาว แหงนี้

32 @HOME

42

20 32 รู  จ ั ก adB มาได สั ก พั ก แล ว เพราะว า เพือ่ นทีม่ าจากกรุงเทพฯ หยิบมาฝากเวลากลับ บานที่ตางจังหวัด ถามี ฉบั บ ไหนที ่ อ ยากอ า น เป น พิ เศษก็ จ ะฝากฝ ง ให เขาหยิ บ กลั บ มาให บางทีกไ็ ดบา ง ไมไดบา ง

พบกับคอนโดมิเนียม ทีจ่ ะทำใหตวั ตนของคุณ ชัดเจนมากขึ้น ในนาม ของ Ideo Mobi กั บ พงศอนันต สุขเกษม

ถาฉบับไหนไดมาก็จะเก็บอยางดี เอาไวอานซ้ำเวลา วางๆ จริงๆ ทราบวาทางทีมงานก็มีใหอานทางเว็บไซต แตยังไงก็ยังชอบแบบที่เปนกระดาษมากกวาคะ ชอบฉบั บ ที ่ เป น สกู  ป มากๆ เพราะเป นคนชอบ ติดตามขาวสารบานเมือง โดยเฉพาะเรื่องตางประเทศ เชน ฉบับปฏิวัติอาหรับ วิกิลีกส สวนคอลัมนอื่นๆ ก็ชอบหมดนะคะ โดยเฉพาะ Good News และ A Must ที่ทำใหไดอัพเดตเรื่องราว และเทรนดใหมๆ แบบยอยงายไมตองเคี้ยว

10 INTERVIEW

คุ ย กั น เรื ่ อ งการหา สมดุลใหชวี ติ กับ ‘โก’ ชานนท เรื อ งกฤตยา ซีอีโอหนุมจากอนันดา ดีเวลลอปเมนท

20 A MUST

สารพัดสิ่งที่เราคัดสรร มาฝากแบบ A Must พลาดแล ว จะหาว า ไมเตือน

24 SHOPPING

เพิ่มเสนหใหกับความเปนชายดวยผลิตภัณฑ ทำความสะอาด และ น้ ำ หอม ที ่ จ ะทำให สาวๆ ต อ งมองแบบ เหลียวหลัง

26 CALENDAR

ใคร ทำอะไร ที ่ ไ หน เช็กดูได สุดสัปดาหนี้ จะไดไมพลาดเรื่องราว สนุกๆ

28 HEALTH AND HEART

รวมสาระความรูที่จะ ท ำ ให  ค ุ ณ แข ็ ง แร ง ทั้งกายและใจ

42 35 41 ALL ABOUT THE WORDS THE GUEST BIZ ทุ ก ถ อ ยคำมี ค วาม- ท ำ ค ว า ม รู  จ ั ก ก ั บ กฤษณ เกียรติเฟองฟู แหงรานอาหารญี่ปุน KUU จะมาแชรหลักคิด ในการทำงานที ่ เ น น ความยุตธิ รรมกับทุกคน

หมายและคุณคาเสมอ คนหาไดในหนานี้

นางเอกสาวหนาใหม ‘ไอซ ’ - ปรี ช ญา พงษ ธ นานิ ก ร จาก ATM เออรัก เออเรอ ที ่ ก ำลั ง ครองใจใคร หลายๆ คน

ขอบคุณทีมงานทุกคนทีท่ มุ เทสรางสรรคนติ ยสารดีๆ ใหกับคนไทยอานนะคะ และขอใหมีโฆษณาเขาเยอะๆ คนอานอยางเราจะไดมีนิตยสารฟรี มีคุณภาพ อานกัน ตอไป เปนกำลังใจใหคะ ขอแสดงความนับถือ -นฤมล ทองคำ

สงความคิดเห็น คำติ-ชม หรือขอเสนอแนะทีม่ ตี อ a day BULLETIN ไดที่ บริษัท เดย โพเอทส จำกัด เลขที่ 3 ซอย เจริญมิตร ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 หรือทางอีเมล adaybulletin08@gmail.com กรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลจริงและที่อยูมากับจดหมาย เพื่อ ความสะดวกในการจัดสงของรางวัลไปให และบรรณาธิการ ขออนุญาตตัดทอนจดหมายตามสมควร พิเศษ! จดหมายที่ไดรับเลือกลงตีพิมพในชวง เดือนนี้ จะไดรับหนังสือดีๆ จากสำนักพิมพ a book สงไปใหถึงบาน

ที่ปรึกษา สุรพงษ เตรียมชาญชัย บรรณาธิการผูพิมพผูโฆษณา นิติพัฒน สุขสวย บรรณาธิการอำนวยการ วงศทนง ชัยณรงคสิงห บรรณาธิการบริหาร วิไลรัตน เอมเอี่ยม ซับเอดิเตอร / นักเขียน วสิตา กิจปรีชา กองบรรณาธิการ เอกพล บรรลือ ทรรศน หาญเรืองเกียรติ อาทิตยา อาศิรวาท บรรณาธิการภาพ นิติพัฒน สุขสวย ชางภาพ กฤตธกร สุทธิกิตติบุตร กิตติศักดิ์ ทวีกิจภิญโญ บรรณาธิการศิลปกรรม วีระยุทธ คงเทศน ศิลปกรรม กิตติ ศรีวิเชียร พิสูจนอักษร หัสยา ตั้งพิทยาเวทย ศักดิ์สิทธิ์ ไมลำดวน ฝายผลิต ศิริ ศิริจรรยากุล ที่ปรึกษาฝายโฆษณา ศรวณีย ศิริจรรยากุล ผูอำนวยการกลุมโฆษณา อุบลวรรณ จรเจริญสุข 08-1171-1886 ผูจัดการฝายโฆษณา สุพัชรา มโนรินทร 08-1928-1284, กัณฑพฒ ั น อังกุระวรานนท 08-1689-9724 ผูช ว ยผูจ ดั การฝายโฆษณา ศุภลักษณ เลิศกาญจนวัฒน 08-6378-6037, วาณี กนกวิลาศ 08-1859-8851, กัณฐลดา ชืน่ สวัสดิ์ 08-3016-5400 ฝายโฆษณาอาวุโส กุลวรรณ วรรณะลี 08-1934-7615, วราพร สิทธิพรมงคล 08-4908-3154 เจาหนาที่ฝายโฆษณา ธนาภรณ ศรีจุฬางกูล 08-9662-7073 ผูจัดการ จัณฑรัศมิ์ เกียรติยศ ผูชวยผูจัดการ ณัฐธยาน อึ้งตระกูลนิธิศ ฝายธุรการ ณัฐรดา ตระกูลสม ผูผลิต บริษัท เดย โพเอทส จำกัด เลขที่ 3 ซอยเจริญมิตร ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ติดตอกองบรรณาธิการ โทร. 0-2203-1040 อีเมล adaybulletin08@gmail.com ติดตอฝายโฆษณา โทร. 0-2203-1040 ตอ 801, 802, 803, 804, 805, 807 แฟกซ 0-2203-1040 ตอ 811 เว็บไซต www.daypoets.com/adb ฝายสมาชิก นริศรา เปยะกัง โทร. 0-2726-9996 ตอ 11, 12, 49


04

THE DATABASE ที่มา : www.forbes.com

10 สุดยอดแบรนดที่เปนที่จดจำของผูบริโภคทั่วโลก

คุณคิดวาการปดเว็บไซตแชรไฟลจะชวย ลดปญหาการละเมิดลิขสิทธิไ์ ดจริงหรือไม

THE POLL

ที่มา : กรุงเทพโพล

เรื่องที่เด็กอยากบอกกับผูใหญในสังคมมากที่สุด

อันดับ 2

อยากใหมีความซื่อสัตยสุจริต ไมคดโกง

11.75%

อันดับ 1

อยากใหมี ความรักใคร สามัคคีปรองดอง

28.7%

อันดับ 3

อยากใหเปน ตัวอยางที่ดี ของเด็ก

9.8%

อันดับ 4

อยากใหชวยกัน พัฒนาชาติใหเจริญ

7.9%

อันดับ 5

อยากใหไมเอาเปรียบเด็ก มีน้ำใจ กับเด็ก

6.6%

378,000,000 ดอลลารฯ หรือราว 11,000 ลานบาท คื อ รายได ต ลอดป 2011 ที่ผานมาของ ทิม คุก ซีอีโอ คนใหม ข องบริ ษั ท แอปเป ล ซึ่ ง ผู สื่ อ ข า ว ต า ง ป ร ะ เ ท ศ รายงานวา เปนคาตอบแทน ที่ ดี ที่ สุ ด ส ำ ห รั บ ต ำ แ ห น ง ซีอีโอในสหรัฐอเมริกา ที่มา : www.dailymail.co.uk จากสถิติลาสุดพบวา ในป 2011 ที่ผานมา มีประชากรโลกใชยาเสพติดมากถึง 271 ลานคน เพิ่มขึ้นจากป 2009 ที่มีผูใชยาเสพติดราว 149 ล า นคน ซึ ่ ง กั ญ ชาเป น ยาเสพติดที่มี คนใชมากที่สุดถึง 203 ลานคน รองลงมาคือ แอมเฟตามีนและโคเคนจำนวน 15-39 ลานคน แตที่นาสนใจคือประเทศที่พัฒนาแลวกลับมี จำนวนผูติดยาเสพติดมากกวาประเทศกำลัง พัฒนา ที่มา : http://news.yahoo.com

“ไม เพราะยั ง มี แผ น ผี ข าย และมี ก ารแอบเป ด เว็ บ ไซต ท ี ่ ย าก ตอการตรวจสอบ” วันชนะ บุญยศิริชัย 26 ป, Web Developer

ปปปา มิดเดิลตัน พระขนิษฐาของดัชเชสแหง เคมบริ ด จ กำลั ง เป น เซเลบริ ตี้ ที่ ป าปารั ซ ซี เมืองผูดีตองการถายภาพมากที่ สุ ด โดย สำนักขาวตางประเทศ เผยวา เฉลี่ยแลวปปปา จะถู ก แอบถ า ยภาพ มากถึงอยางนอย 400 ครั้งตอวัน ที่มา : www.guardian.co.uk

7 มิลลิเมตร คือความยาวของกบ สายพันธุ Paedophryne amanuensis ที ่ พ บในป า ของประเทศปาป ว นิวกินี ซึ่งนักวิทยาศาสตรระบุวา อาจเปนสัตวที่มีกระดูกสันหลัง เล็กที่สุดในโลกที่ยังมีชีวิตอยูใน ยุคปจจุบัน ทีม่ า : http://uk.news.yahoo.com

โดยเฉลี ่ ย แล ว ชาวอเมริ ก ั น ที ่ ม ี อ ายุ ป ระมาณ 36 ป แตละคนจะบริโภคอาหารมากถึง 1,996.3 ปอนดตอป ในจำนวนนี้ประกอบดวยอาหารขยะ เชน เฟรนชฟราย พิซซา ชีส และไอศกรีม มากถึง 107 ปอนด ที่มา : http://blog.friendseat.comt

“ชวยได เพราะถา ปดเว็บไซตเหลานีแ้ ลว คน ก็หาโหลดฟรีไดยากขึ้น” อังศวีร โยรัสเตียน 21 ป, นักศึกษา “นาจะชวยลดปญหา ไดเยอะ เพราะเปนการตั ด ช อ งทางแรกในการโหลดแบบละเมิดลิขสิทธิ”์ รุงโรจน ดำเหลือ 23 ป, ครีเอทีฟ “คิ ด ว า ไม ส ามารถ ลดได และยั ง อาจเป น การป ด โอกาสที ่ ด ี ด  า น อื่นๆ” พุทธิดุลย สังขดุลย 42 ป, ซีเนียร โปรดิวเซอร “ช ว ยได ส  ว นหนึ ่ ง แตทางที่ดีควรแกปญหา โดยการบังคับใชกฎหมาย อยางเครงครัด” เอมพร นอยจินดา 26 ป, เลขานุการ “ช ว ยลดได แ ต ค ง ทำไดลำบาก เพราะการ เป ด เว็ บ ไซต ท ำได ง  า ย รัฐคงควบคุมไดไมทว่ั ถึง” พรรณทิวา นุนพันธ 28 ป, กองบรรณาธิการ


6

• นาง ออง ซาน ซูจี หญิงแกรงนักตอสูเ พือ่ ประชาธิปไตยในพมา ไดรบั การตอนรับอยางอบอุน จากกลุม ผูส นับสนุนซึง่ รออยูด า นนอก ศูนยอำนวยการเลือกตั้ง ที่เธอไดไปลงทะเบียนเพื่อสมัครรับเลือกตั้งทั่วไปที่กำลังจะมาถึงในวันที่ 1 เมษายน นี้ ซึ่งถือวาเปน สัญญาณทีด่ ที บ่ี ง บอกถึงการเมืองทีจ่ ะมีประชาธิปไตยมากขึน้ ในพมา - AFP Photo / Soe Than Win

INNOVATION

• ภาพนี้ถายที่ดานนอกของศูนยศิลปะแหงเมืองพูโบล กาซอน ประเทศอุรุกวัย เมืองพูโบล กาซอน เปนเมืองที่อยูในชนบท ของอุรกุ วัย และมีประชากรเพียง 200 คน และในชวงไมกป่ี ท ผ่ี า นมา เมืองนีถ้ อื เปนเมืองเล็กๆ ทีด่ งึ ดูดนักทองเทีย่ วระดับเศรษฐี ทั่วโลกที่ตองการสถานที่ทองเที่ยวที่เงียบสงบ ผอนคลาย และยังคงไวซึ่งธรรมชาติแบบเดิมๆ - AFP Photo / Daniel Caselli

BUSINESS

เจนเนอรั ล มอเตอร ส ผงาด ไทยเจ ง ! สรางรถเข็นคนพิการ คืนบัลลังกเจาตลาดรถยนตอีกครั้ง ที่ควบคุมดวยศีรษะไดสำเร็จ!

ที ม นั ก วิ จ ั ย จากมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลธั ญ บุ ร ี (มทร. ธัญบุร)ี รวมกับศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คิดคนรถสำหรับผูพิการ ควบคุมดวยศีรษะ หรือไจโรสโคป ซึง่ มีลักษณะเหมือนกับรถเข็นสำหรับ คนพิการทั่วไป แตมีความพิเศษคือ สามารถควบคุมและสั่งงานไดดวย ศี ร ษะ โดยใช ห ลั ก การของระบบ ไมโครคอนโทรลเลอร หรือการใชสาร กึ่ง ตัวนำชนิ ดหนึ ่ งมาเป นเซ็ น เซอร ในการจั บ ความลาดเอี ย งของมุ ม และตอสายสัญญาณไวกับอุปกรณ ทีส่ ามารถสวมศีรษะของคนนัง่ เมือ่ เรา กมหนาลงประมาณ 10 องศา รถก็จะ เคลื่อนไปขางหนา หรือถาเงยศีรษะ ไปทางดานหลังเล็กนอย รถก็จะเดิน ถอยหลัง สวนเรื่องของการเลี้ยวซาย และเลีย้ วขวา ก็ใชวธิ เี อียงศีรษะไปใน ทิศทางที่ตองการนั่นเอง และรถเข็น คั นนี ้ ย ั ง มี ค วามปลอดภั ย อย า งสู ง เพราะมีเซ็นเซอรคอยตรวจจับวัตถุ ตรงดานหนา เมือ่ มีสง่ิ กีดขวางปรากฏ อยูในระยะ 1 เมตร รถจะหยุดการเคลื่อนที่ทันที

หลังจากที่ตองผานชวงเวลาอันยากลำบากหลังการประกาศ ลมละลายเมื่อป 2009 บริษัท เจนเนอรัล มอเตอรส (จีเอ็ม) ผูผลิต รถยนตรายใหญจากสหรัฐฯ ก็สามารถทวงแชมปผผู ลิตรถยนตรายใหญ ทีส่ ดุ ของโลกประจำป 2011 มาครองไดอกี ครัง้ โดยเอาชนะแชมปเกา อยางโตโยตาไปไดในที่สุด ซึ่งหลังจากที่รัฐบาลสหรัฐฯ เขาไปถือหุน ในบริษทั กวารอยละ 60 ซึง่ คิดเปนเงินหลายหมืน่ ลานดอลลารสหรัฐฯ จีเอ็มก็ไดมกี ารปรับโครงสรางองคกร ซึง่ จำเปนตองปลดคนงานออก กวา 20,000 คน สวนบริษัทโตโยตาก็ตกไปอยูในอันดับ 3 สาเหตุหลักๆ ก็เนื่องมาจากเหตุการณภัยพิบัติ เมื่อเดือนมีนาคมปที่แลวในประเทศญี่ปุน และเหตุการณมหาอุทกภัยในไทย สวนอันดับ 2 ก็ตกเปนของ โฟลกสวาเกน เอจี ที่เนนทำตลาดกับลูกคาจำนวนมหาศาลในจีน และอินเดีย

AWARD

นักเรียนหญิงไรบาน ควารางวัลชนะเลิศ Science Prize

Samantha Garvey นักเรียนหญิงชัน้ มัธยมปลาย ซึง่ เปนหนึง่ ในเด็กทีเ่ ติบโต ในบานพักสวัสดิการของคนไรบาน ในเมืองนิวยอรก สหรัฐอเมริกา ไดรับ รางวัลชนะเลิศในสาขา Science Prize ของโครงการ Intel Science Talent Search (Intel STS) ซึ่งเปนโครงการสนับสนุนใหนักเรียนระดับมัธยมปลาย เขาแขงขันทางวิทยาศาสตร โดยโครงงานวิจยั ของเธอมีชอ่ื วา The Effects of the Physical Environment and Predators on Phenotypic Plasticity in Geukensia demissa หรือการทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาผลกระทบของสิ่งแวดลอมทางกายภาพของ สัตวผูลาที่มีลักษณะทางกายภาพแตกตางกันแตมีพันธุกรรมเดียวกัน (เชน หอยและปู) โดยรางวัลดังกลาว เปนการคัดเลือกจากผลงานที่สงเขามากวา 1,600 โครงการ และผูชนะเลิศในแตละสาขาจะไดรับเงินรางวัล จำนวน 100,000 ดอลลารฯ (ประมาณ 3.2 ลานบาท) เพื่อใชเปนทุนการศึกษาในสี่ปขางหนา

PUBLIC HEALTH

เกาหลี ใต ประกาศอนุญาตจำหนายยา

ที่ผลิตจากสเต็มเซลล

องคการเภสัชกรรมของประเทศเกาหลีใต ไดประกาศความชัดเจนออกมาวา ประเทศ เกาหลีใตสามารถซื้อขายยาชนิดแรกที่ผลิต จากสเต็มเซลลที่ไดจากมนุษยดวยกัน โดย ยาตัวนี้มีชื่อวา Cartistem และไดถูกพัฒนา ขึ้นมาตั้งแตป 2001 ดวยการทุมเงินจำนวน มหาศาลของภาครัฐและเอกชน มีคณ ุ สมบัติ ในการชวยรักษาโรคขอเสื่อมโดยใชวิธีการ ฉีดเขาไปทีเ่ ขาของผูป ว ย ทางองคการอาหาร และยาของเกาหลีใตก็ไดใหความเห็นไววา “ยาตัวนีเ้ ปนยาชนิดแรกซึง่ ผลิตจากสเต็มเซลล ของมนุ ษ ย และสามารถจำหน า ยได ต าม กฎหมาย ซึง่ มันเปนการมอบโอกาสใหมใหกบั ผูปวยที่ตองเผชิญกับความทรมานเพราะขอเสื่อม”

HERO

วัยรุนอังกฤษ เขาชวยเหลือผูโดยสารจากเรือสำราญอับปาง!

เจมส โธมัส จากภาคมิดแลนดสตะวันตกของประเทศอังกฤษ แสดงความกลาหาญเขาชวยเหลือผูโ ดยสารจากเหตุการณเรือสำราญ คอสตา คอนคอรเดีย ของอิตาลี ทีอ่ บั ปางนอกชายฝง ดานตะวันตกของประเทศอิตาลี โดยเด็กหนุม วัย 19 ป คนนี้ ไดพาผูโ ดยสารหลายสิบชีวติ ทีก่ ำลังตกอยูใ นความตืน่ กลัวและหวาดผวาไปยังดาดฟาของเรือ โดยชวยพวกเขาลงเรือชูชพี ทัง้ 16 ลำ ไดสำเร็จ ซึง่ ตัวเขาเองออกมาพูดถึง เหตุการณระทึกขวัญครั้งนี้ไววา “มันเปนเหตุการณที่เหนือจริงมากๆ ผมรูสึกราวกับวาตัวเองกำลังอยูในภาพยนตร แตเราก็ตองตั้งสติ เพราะเหตุการณกำลังแยลงเรือ่ ยๆ และคนอืน่ ๆ ก็ตน่ื ตกใจมากขึน้ ทุกที” หลังจากทีเ่ ขาชวยผูโ ดยสารขึน้ เรือชูชพี ไปหมดแลว ตัวเขาเองก็ไดรบั ความชวยเหลือจากผูโ ดยสารชาวฝรัง่ เศสสองคนทีด่ งึ ตัวเขาขึน้ ไปบนเรือชูชพี กอนทีเ่ รือสำราญดังกลาวจะจมลงไปในทองทะเลดวย


• นี่คือภาพของฟนวาฬ (Fin Whale) มีความยาวประมาณ 27 เมตร และมีน้ำหนักราว 270,000 ปอนด หรือประมาณ 122,470 กิโลกรัม ซึ่งโผลมาใหเห็นในมหาสมุทรแปซิฟกไกลจากชายหาดลองบีชที่แคลิฟอรเนียประมาณ 6 ไมล นับวาเปนวาฬ ทีม่ ขี นาดใหญทส่ี ดุ เปนอันดับ 2 ของโลก ฟนวาฬถือเปนพันธุท ถ่ี กู ลาอยางหนักมาตลอดศตวรรษที่ 20 แตปจ จุบนั หนวยงานอยาง the International Whaling Commission (IWC) ไดประกาศหามลาวาฬเพื่อการคาแลว - AFP Photo / Frederic J. Brown

• ปดทายดวยภาพนารักๆ ของพอและลูกลิงบาบูนทีม่ องเผินๆ เหมือนจะกัดกัน แตจริงๆ แลวทัง้ คูก ำลังเลนกันอยางสนุกสนาน ในสวนสัตวเมืองคาลี ประเทศโคลอมเบีย - AFP Photo / Luis Robayo

SPORT

‘เดอะค็อป’ สุดปลื้ม! เจอรรารดตอสัญญาจนแขวนสตั๊ด

สตีเวน เจอรรารด กัปตันทีมลิเวอรพลู ตัดสินใจเซ็นสัญญาระยะยาวเพือ่ เปนนักเตะใหกบั ทีมหงสแดง หลังหายจากอาการ บาดเจ็บ และสามารถยิงประตูชยั ใหกบั ทีมไดสำเร็จในการแขงขันคารลงิ คัพ รอบรองชนะเลิศ ทีส่ นามเอลติฮดั สเตเดียม ในเมืองแมนเชสเตอร ประเทศอังกฤษ โดยมิดฟลดคนเกงวัย 31 ป ไดออกมากลาวแสดงความยินดีในการตอสัญญาครัง้ นีว้ า “วันนีเ้ ปนวันทีผ่ มและครอบครัวภาคภูมใิ จทีส่ ดุ ลิเวอรพลู คือสโมสรทีผ่ มรัก และเปนทีมทีผ่ มติดตามเชียรมาตลอดตัง้ แตเด็ก การไดเปนกัปตันทีมลิเวอรพลู จึงเปนเหมือนความฝน และการจะไดเลนใหทมี จนเลิกเลนฟุตบอลก็เปนยิง่ กวาความฝน”

ปรากฏการณจอมืดบนโลกออนไลน วั น พุ ธ ที ่ 18 มกราคม ทีผ่ า นมา ถือเปนปรากฏการณ ใหมบนโลกออนไลน เมือ่ หลาย เว็บไซตชอ่ื ดังตางพากันประทวง รางกฎหมาย SOPA (Stop Online Piracy Act) และ PIPA (Protect Intellectual Property Act) กันยกใหญ ซึง่ เรียกไดวา เปนการประทวงออนไลนครัง้ ใหญทส่ี ดุ ในโลกเปนครัง้ แรก ปรากฏการณนี้มีอะไรนาสนใจบาง ไปดูกัน • SOPA และ PIPA คือรางรัฐบัญญัติกฎหมายปองกัน การละเมิดลิขสิทธิ์ออนไลน และรางบัญญัติปกปอง ทรั พ ย ส ิ นทางป ญ ญาของสหรั ฐ อเมริ ก า ที ่ ก ำลั ง จะ ทำการพิจารณาเพือ่ บังคับใชในเร็ววันนี้ ซึง่ เว็บไซตตา งๆ ที่ทำการออกมาคัดคานมีความเชื่อในอิสรเสรีบนโลก อินเทอรเน็ต ที่ไมควรจะมีอะไรมาขัดขวางสิทธิเสรีภาพ เหลานี้ นอกจากนี้ยังมีความคลุมเครือของกฎหมายนี้ ที่จะทำใหเว็บไซตตางๆ รูสึกวาจะตองถูกตรวจสอบ อยูตลอดเวลา และอาจจะเกิดการตีความของผูบังคับ ใชกฎหมายที่ไมเปนธรรมตอผูประกอบกิจการ

PEOPLE

สาวมะกันใจบุญ รวมกลุมเลนดนตรีคลาสสิก

ใหคนไรบานฟง

Julie Leven ผู  ก  อ ตั ้ ง และผู  อ ำนวยการของกลุ  ม Shelter Music Boston ได รวมตั ว กั บ เพื่อนๆ นักดนตรี เปดแสดงดนตรีคลาสสิกให กับผูย ากไรทอ่ี าศัยตามศูนยพกั พิงคนไรบา นในเมือง บอสตัน สหรัฐอเมริกา ฟง เนื่องจากเห็นตัวอยาง กิจกรรมแบบนี้ที่นิวยอรก โดยกอนที่การแสดงจะ เริ่มขึ้น ทั้งนักดนตรีและผูดูแลเห็นวาผูพักพิงทุกคน ดูเหนื่อยออน แตเมื่อดนตรีบรรเลงขึ้น ทั้งหมด ก็ดูสดชื่นเหมือนกับดอกไมที่ถูกรดน้ำเลยทีเดียว โดยเธอกลาววา “ทุกคนในศูนยพักพิงเหลานี ้ ยอม ตองการสารอาหารทางใจดวยเชนกันคะ”

• ขณะที่ผูสนับสนุนรางบัญญัตินี้ ซึ่งไดแกบรรดา อุตสาหกรรมภาพยนตร และเพลง รวมถึงหอการคา สหรัฐฯ ก็ใหเหตุผลวาจะเปนการบรรเทาปญหาละเมิด ลิขสิทธิ์ใหนอยลงได เนื่องจากธุรกิจเหลานี้สูญเสีย รายไดจากการถูกละเมิดลิขสิทธิ์เปนจำนวนมาก • เว็บไซตชื่อดังที่เขารวมในการตอตานรางบัญญัตินี้ ก็มที ง้ั Google ทีค่ าดแถบสีดำสือ่ ถึงการเซ็นเซอรบนโลโก ของตัวเอง WordPress.org ที่แสดงใหเห็นวาถาราง บัญญัตินี้ผาน หนาเว็บก็คงจะมีแตแถบดำเซ็นเซอร จนอานไมรูเรื่อง เชนเดียวกับ Firefox, Twitpic, Reddit และอีกกวา 7,000 เว็บไซต ที่รณรงคตอตานดวยการทำใหหนาเว็บไซตเปนสีดำ พรอมใหผใู ชลงชือ่ เพือ่ ตอตาน • แตที่เอาจริงเอาจังมากที่สุดก็คือ Wikipedia ภาษา อังกฤษ ทีล่ งทุนปดเว็บไซตประทวงเปนเวลา 24 ชัว่ โมง พรอมโชวหนาเว็บสีดำมืดแสดงถึงจุดยืน และใหความรู เกี่ยวกับรางบัญญัตินี้แกผูใชงานดวย

“ปตท. เป น บริ ษั ท ที่ มี อำนาจผูกขาดทางการตลาด ด า นพลั ง งาน เพราะถู ก อ อ ก แ บ บ ม า ใ ห เ ป น รั ฐ วิ ส าหกิ จ ที่ ยั ง ต อ งดู แ ล ประโยชน ข องประชาชน เปนหลัก แตถาปรับเปลี่ยน ใหเปนเอกชนรายไหนมาซื้อ ก็ ไ ด จะเป น อั น ตรายมาก และเปนประเด็นที่ตองตอบ คำถามกั บ สาธารณชน วาทำไปเพื่ออะไร”

กรณ จาติกวณิช อดีตรัฐมนตรีวาการ กระทรวงการคลัง 18 มกราคม 2555

GREEN PLEASE บริษทั น้ำมันยักษใหญยอมจายคาเสียหาย โทษฐานทำน้ำมันรัว่ ลงแหลงน้ำ

หลังจากทีก่ อ เหตุนำ้ มันรัว่ ไหลลงแมนำ้ เมือ่ เดือนกรกฎาคมทีผ่ า นมา แอกซอนโมบิล บริษทั น้ำมันยักษใหญของสหรัฐอเมริกา ไดยอมตกลง ทีจ่ ะจายคาเสียหายใหกบั รัฐมอนแทนา เปนมูลคา 1.6 ลานเหรียญฯ (ประมาณ 48 ลานบาท) ในกรณีทท่ี อ สงน้ำมันของบริษทั เกิดการรัว่ ไหล สงผลใหน้ำมันไหลไปปะปนในแมน้ำริเวอรสโตน ริชารด ออพเพอร ผูอำนวยการแผนกคุณภาพสิ่งแวดลอมของรัฐมอนแทนา กลาววา นีเ่ ปนการจายคาเสียหายทางดานสิง่ แวดลอมเปนจำนวนมากทีส่ ดุ ตัง้ แตกอ ตัง้ หนวยงานมา ซึง่ มีการคำนวณวาน้ำมันทีร่ ว่ั ไหลออกมานาจะมีปริมาณมากถึง 1,500 บาเรลล เทียบไดกบั 63,000 แกลลอน แตเจาหนาที่สามารถทำความสะอาดไดเพียงแคไมถึง 1% ของน้ำมันที่รั่วออกไป และทางบริษัท ก็ไดออกแถลงการณวาจะรับผิดชอบในการทำความสะอาดอยางถึงที่สุด

27 มกราคม 2430 - วันกอตั้งสมาคม National Geographic Society เจาของ นิตยสาร เนชันแนลจีโอกราฟก ซึ่งเปน องคกรดานวิทยาศาสตรและการศึกษา แห ง หนึ ่ ง ของโลกที ่ ไม แ สวงหาผลกำไร และยังเปนองคกรทีส่ บื เสาะคนหาเรือ่ งราว อันนาทึง่ ของภูมศิ าสตรและธรรมชาติวทิ ยา ทั้งหมดของโลก 28 มกราคม 2551 - นาย สมัคร สุนทรเวช ไดรับการลงคะแนนเสียงจากสมาชิกสภา ผูแทนราษฎรใหดำรงตำแหนงนายกรัฐมนตรีคนที่ 25 ของประเทศไทย 29 มกราคม 2546 - เกิดขาวลือในประเทศ กัมพูชาวา สุวนันท คงยิ่ง นักแสดงหญิง ชาวไทย ไดกลาววานครวัดเปนของไทย ทำใหชาวกัมพูชาโกรธแคนและกอการ จลาจลในกรุงพนมเปญ โดยไดบุกเผา สถานทูตไทยและอาคารพาณิชยทค่ี นไทย เปนเจาของ 30 มกราคม 2554 - พระธรรมวิสทุ ธิมงคล หรือ หลวงตามหาบัว ญาณสัมปนโน พระภิกษุนักวิปสสนากรรมฐานในพุทธศาสนานิกายเถรวาท อดีตเจาอาวาส องคแรกของวัดเกษรศีลคุณ (วัดปาบานตาด) มรณภาพจากอาการปอดติดเชื้อ 31 มกราคม 2504 - องคการนาซาสงลิง ชิมแปนซีชอ่ื ‘แฮม’ ขึน้ ไปกับยานเมอคิวรีโรดสโตน 2 นับเปนสิ่งมีชีวิตตระกูล มนุษยวานร (Hominid) ตัวแรกที่มีโอกาส ไดขึ้นไปยังอวกาศ 1 กุมภาพันธ 2426 - พจนานุกรมภาษา อังกฤษ ฉบับออกซฟอรด ซึ่งถือเปน พจนานุ ก รมภาษาอั ง กฤษเชิ ง วิ ช าการ และละเอียดทีส่ ดุ ออกวางจำหนายครัง้ แรก ในวันนี้ 2 กุมภาพันธ 1504 - สมเด็จพระสันตะปาปาจอหนที่ 12 ทำพิธีราชาภิเษกใหกับ จักรพรรดิออตโตมหาราช เปนจักรพรรดิ โรมันศักดิ์สิทธิ์พระองคแรกในรอบเกือบ 40 ป

ผลสำรวจเผย คนทั่วโลก 1 ใน 10 เคยถูกบอกเลิกผาน SMS

Did You Know?

ผลสำรวจของ Recombu.com เว็บไซตโทรศัพทมอื ถือของอังกฤษ เปดเผยวา จากการสำรวจกลุม ตัวอยางจำนวน 2,000 คน พบวา 11% ของผูต อบแบบสอบถามตางเคยถูกบอกเลิกผาน SMS มาแลวอยางนอย 1 ครัง้ ในชีวติ Hannah Bouckley บรรณาธิการของเว็บไซต ดังกลาว เผยวา การเขียนขอความสัน้ ๆ ไปบอกเปนเรือ่ งงายกวาการพูดตรงๆ และเปนการหลีกเลีย่ งการพบหนาดวย นอกจากนี้ 30% ของกลุม ตัวอยางยังเผยวา เคยทะเลาะกับแฟนผาน SMS และ 2% เคยลาออกจากงานดวยการสง SMS ใหเจานายดวย


10


และ อก ริมน น ีย า ีนักเร ารอสังห ลกอกี ร ก ี ิห ง แ ป าด ศึกษ ของผูบร เทศ ก็ไม เ ข า อ ย า ร า ก ระ ท าตา ะทายา นงึ่ ของป ู ด คุ ย กั บ า น ห น ับ นฐา ายห ร า พ คิดว า ก จ น  า ร ร ใ เ ่ ี อ ต ตื่นเ ิตระกูล ญท สี่ ดุ  ส า ร ะ ท คุณ ราะเห็นเ ​ ? ห รือ เพ าต ยใ ใช ‘โก’ ดา ช รพั ยร า ม ด นี้ ไ ม ชั่วโมง อะไรนะห ตคลื่น ่ ี เรื่อง ท น  ท โ ด ู e ง น ั ป ห น  ร f เ i อ ่ ื คำพ ริษัท อน งการ แ ต ทั้ ง ยียดเป ับเขาเร เรื่องกา e of L ะแทบจะ า มันเปน อ ื ค ว เห ร ัน ล บ ’ ก ีวิต av ave นุมจาก ริหารโค อยครั้ง ยาว เราคุย ะวาคุยก t the W วาใช แ ขายนื ยนั ปใชในช w ก ไ เ ห e ูบ ูบ ไป อกน วา Jus กจะบอ เพราะ และนำ ือ e th า ซีอีโอ าชน) ผ พูดอย บั คนทวั่ นี้ บ า  d i  ู ง า ย ้ ั น r าก็ค ื่น อ ื่อเรื่อ ไมอย วนั น ียนร ข t กฤตย (มห Ideo สี้ ำหร ายคน เ s ก u ล ร ‘J เรือง จำกัด าง โยคน ับผูช ข า ท ำ ตั้งช ืม... าคยุ ใน ควรเ ไดจา นยอดค ฝง ป ุ ย อ ร ะ   า เ ่ ี ร ร ร ่ ี เ ห อ ท ท ร ท เ ป ับ ำ ัง ท น ะส น ูบ ูบน ใหญ ัญที่คน ชาน ลลอปเม ียมชื่อด กบั เรา าก แตส ร ใ ช ชี วิ ต ซึมซับก าต พอจ ิ้วไหวอย คนดูอย ลื่ น นั้ น น า  ว ร ค เ ่ ี ส ท ล ุ า ค ซึ่ง สำ ใจ ดีเว โดมิเน สนทนา พดู ตดิ ป ทางก า ินทางไป ออนญ ข รื่อง ำวัน รโตคลื่น ุลที่จะพ พาไป  น อ ยู กั บ ชวนทอ ร ู ข เ น ่ ี เ ร ว ำ ก ด ท อ า เ น ค า ง ค วา งก พยี ง และแ ออก อย ป ั่นเอ รก ัด ี่ เ ล เยน็ ยได ระจ กา สมด ระห ฟง เปน เ รัชญา เริ่มตน ที่เขาเ ิดา ที่น นครั้งแ ร- ป หลัก มหาจุด ลื่นซัดพ แ ต ค น ท งั้ กย็ าก ฝง ไมเ ค ขึ้นลง ยา ดนค ย งคร นบน ็ตอง อาจ ปนทั้งป นับจาก 8 ขวบ ฟลอร ็มตัวเป จากกา พยา โดยไมโ ง า ย ด า และบา ยา งทคี่ คนเราก ัมนเ อด สมัย อที่รัฐ างเต นิ ชวี ติ ไปนี้ ัก ใหได ห็ น ว า า ยเลย ยี นรอู ลื่น ล ั้งแต นต ัยอย ดำเน  อ ร ต ต า น ัน ร ัย ง เ ม ลมต ไปเรีย ญภ กั การ ญภ ุขที่เขา อ า จ รบั วา ไม กค็ อื ไดเ นยอดค ไดอ า ไป แตม ุม จ น ่ ื ะ จ ว ล ั จ ล ผ ผ ร ห ค บค แบบ พบ ูบ  ุ า ณ ร ม ส ม ย ักกา งความ คุณจะได ยอ ส งิ่ ที่ไดม ักที่จะอย นตัว าษณท คี่ แลวหา ีวิตในแง ร ครอ ใชชีวิต ทเี่ ขาคน ! า า ่ ื ห ข น ฝ  ร เ ต ภ ช แ ตอง ที่นั่นเอง โตคลื่น อกวา คือสาร ากพอ านโตค ล ู ที่ แ า หาก ลื่น ไมใช . บทสมั ทบฝงที่ม กระทบ ย ว ด . บ ค น ิ ะ ะ ม า น . ะ ร ม า ี่ม แล กระดา นนท รีนาล าวาง ลน กร ม สู ง อ าก็ ปตา ชอื่ ว ลื่นก ื่นท เลน โก ชา น อะด ถามีเวล ำนำ้ ไปเ ท า ค ว า เฟอ เข ดย ไ เราเ เพียงค มองคล า ือ ด เต ุณ ดโ ปน มตื่น าเขาติด ขง รถ ไป  น ห น า ผ ีเวลาเหล งรถติดไ เรงรีบ จะไมเ ะทำใหค า ว ค รับว ามแ น ป ไมม หวา อง นาจ ลี่ยนไป ยอม เขาลงสน ห อ ย โ ห ง แตถา ิ่งๆ ระ องเขาต ป ร งกา ะ ที่เ เหน็ ไ ม ก็ ไ ป นสักแห ียบๆ น จำวันข ร ค จ รโ ห รื อ ผาที่ไห สมาธิเง ีวิตประ ริหา ถาคุณ บ  ู ด ั า  ช ง ่ ั ผ า น  ห ารถน แมว สารพ าเปน แปลก สาม ร่ำบน จัดการ ตนที่เข าก็วาไม ไมพ มีเรื่องให จะตื่นเ นุม เร และ ถาคุณ แตยังห ั้ง านต ล น ่ ื หม

สัมภ

าษ

ลรัต

วิไ ณ :

เอี่ยม

ม น เอ

ภา ถ า ย

พ:

รส

ธก กฤต

ิบุตร

ิตต ุทธิก


12

ในฐานะทีค่ ณ ุ ก็เปนผูบ ริหารทีม่ เี รือ่ งตองทำมากมาย คุณตั้งสติจัดการวันที่เรงรีบในแตละวันอยางไร อืม... ถาถามผมวายุง หรือเปลา ก็ตอบไดวา ผม เปนคนทีใ่ ชทกุ นาทีอยางมีความหมาย ยุง มันเปน เรื่องของฟงกชันของเวลา ประเด็นมันอยูที่วาเรา ใชทกุ นาทีอยางเต็มเม็ดเต็มหนวยหรือเปลา ถาคน มีเวลาเหลือเยอะๆ เขาก็จะตอบวาเขาไมคอยยุง ถาจะยุง ก็ตอ งแปลวาไมมเี วลา ซึง่ ผมคิดวาถาใหถกู มันนาจะตอบวาไมคอยมีเวลาเหลือนะ เพราะเรา ใชเวลาใหมันมีคุณคาตลอดเวลา ผมเปนคนที่ เวลาทำงานก็ทำงานจริงๆ เลนก็เลนจริงจัง จะวา ไปเวลาเลนๆ ของผมก็ยุงนะ (หัวเราะ) ยุงกับ การเลน ยุงกับการเที่ยว ประเด็นคือที่ผมพูดเรื่อง ใชทกุ นาทีอยางมีความหมาย เพราะผมเห็นคุณคา ของเวลา ผมเชื่อวาความไมแนนอนของชีวิตก็คือ เวลา เราจะเถียงกันเรื่องปรัชญาชีวิตอะไรก็ตาม แตเรือ่ งเวลานี่ เรามีเวลาเหลือเทาไหร มันไมมใี ครรู จริงๆ ดังนั้น เราตองใชใหมันคุมที่สุดเทาที่จะ เปนไปได ผมเห็นวาเราอยูในยุคที่ฮีโรในดวงใจ คนหนึ่งในยุคของพวกเราคือ สตีฟ จอบส เพิ่ง เสียชีวิตไป แลวผมก็นึกถึงคำพูดหนึ่งของเขา ที ่ ผ มชอบมากๆ และนึกถึง ตลอดเวลา ก็ค ือ ‘Remembering that you’re going to die is the best way I know to avoid the trap of thinking you have something to lose. You are already naked. There is no reason not to follow your heart.’ คุ ณ ได เ รี ย นรู วิ ธี คิ ด เรื่ อ งการใช เ วลาให คุ ม จากชวงไหนของชีวิต ผมว า มั น มาจากการที ่ เราทำงานนี ่ แหละ เพราะผมกอตัง้ บริษทั มาดวยตัวเอง ถาใครเคยกอตัง้ อะไรดวยตัวเอง มันจะไมมนี ยิ ามของคำวาเจาของ ผูกอตั้ง ซีอีโอ อะไรอีกแลวนะ เพราะถึงตอนนั้น ชื่อตำแหนงมันไมสำคัญแลว even you get it done... it’s not done เพราะงานมันไมมวี นั เสร็จ สุดทายเราก็ตอ งทำทุกอยางใหมนั ดีทส่ี ดุ เราก็เหมือน นักกีฬาทีต่ อ งอยูก บั การแขงขัน เราจะไมมคี วามคิด เรื่องแพ ไมเคยมีความคิดแบบนี้ เราตองชนะ อยางเดียว หมายความวาไมมีเผื่อใจเลยหรือ? เหมือนคุณจะ พุง ไปขางหนาอยางเดียว ไมไดมองขางทาง มันมี ความรูสึกแบบนั้นไหม ผมเชือ่ วาคนเราถาคิดเผือ่ แพ ก็ยอมแพไปเลย ดีกวา เรือ่ งพวกนีม้ นั แตกตางกันแคนดิ เดียวเองนะ คือแนนอน อาจจะมีคนถามวา เอะ ทำเรื่องนี้ แลวคุณไมคิดเผื่อแพเหรอ ผมคิดวาถาคุณคิด เผื่อความพายแพ ก็แปลวาคุณจะไมชนะแลวสิ เพราะสุดทายในการแขงขัน มันจะมีทางแคชนะ หรือไมชนะเทานั้น ดังนั้น เราก็ตองคิดใหชนะไว กอนสิ ถาเรามาคิดเผื่อแพ เราก็เตรียมตัวแพแลว แลวเราจะมาเตรียมตัวแพไปทำไม เราก็ไมควรจะคิด ตั้งแตแรก แตแนนอนวาทุกอยางในโลกมันก็ตอง มีแพ มีชนะ แลวเราก็ตองรูแพรูชนะดวย มันเปน เรื่องของน้ำใจนักกีฬา วันไหนที่ความพายแพจะ เกิดขึ้น มันก็ตองเกิด แตชีวิตก็ตองดำเนินตอไป เพียงแตเราไมควรทำใหพลังงานของเราหมดไป กับการคิดเรื่องแพ หรือขี้กลัว มันคนละเรื่อง กับการไมประเมินความเสีย่ งนะครับ เพราะคนเรา เวลาทำงานก็ตอ งประเมินความเสีย่ งใหเปนอยูแ ลว เอางายๆ ในชีวติ เรามันมีความเสีย่ งหมดละ ขับรถ ออกไปขางนอกก็เสี่ยง จะซื้อสินคาสักชิ้น ซื้อหุน ลงทุนอะไรตางๆ มันก็มีความเสี่ยงในชีวิตทั้งนั้น แมแตคบใครคนหนึง่ ก็เสีย่ ง จะใหใจกับใครไปก็ตอ ง ประเมินบางนะ เพราะมันเปนเรือ่ งเสีย่ ง (หัวเราะ) คือจะบอกวาการจัดการความเสี่ยงมันมีอยูใน จิตใตสำนึกของคนเราอยูแ ลว แตการคิดเพือ่ ชนะ มันไมใชการคิดแบบโงๆ วา เฮย ยังไงก็ชนะ แบบนัน้ มันประมาทไง และคนประมาทคือคนทีแ่ พ ตัง้ แตยกแรกๆ อยูแ ลว แตเกมในชีวติ มันตองเลน หลายครัง้ หลายยก ทุกวันตืน่ มามันก็คอื การเลนเกม

คือการตองคิดแลววาจะเลนยังไงใหชนะ เคยคิดไหมวาวิธคี ดิ อยางทีว่ า นี้ คุณไดมาจากไหน แรงบันดาลใจของผมก็มจี ากหลากหลายทีน่ ะ แลวอีกอยางผมก็เปนคนที่ไมคอยเหมือนคนอื่น อยูแลว ผมนี่ขอพอแมไปเรียนเมืองนอกตั้งแต 8 ขวบ พอแมไมใหไปนะ แตผมก็ตอสูจนไดไป มัน เปนทัศ นคติข องผมมาแตไหนแตไรแลววา อยากจะไปก็ไปเลย อยากจะทำก็ทำ เพราะผม เปนเด็กที่ชอบการผจญภัย อยากไปเปดหูเปดตา หาอะไรใหมๆ แลวอยูที่เมืองไทยมันก็นาเบื่อ มองยอนกลับไป มันเปนทัศนคติของเราที่ไมกลัว อะไร ผมเชื่อวาความกลัวมันอยูที่ใจอยางเดียว เราตองสูมัน ตองชนะมันใหได ก็เลยจะใชหาวิธี ละลายความกลัวใหได ผมมีหลักวา กลัวอะไรก็ ใหทำจนมันไมกลัว เพราะสำหรับผม ความกลัว เปนสิ่งที่เราสรางขึ้น มันเปนปญหาทางใจเทานั้น สุดทายเราจะรูวาจริงๆ มันไมมีอะไรนากลัว นอกจากตัวเองที่กลัวไปเอง พอผมตัดสินใจไป เมืองนอก ก็อยูยาวเลย ประมาณ 15 ป สิ่งดีๆ ที่ไดกลับมาคือการไดสัมผัสมนุษยเผาพันธุอื่น ไมเรียกวาประเทศนะ เรียกเผาพันธุเลย (หัวเราะ) แลวแตละเผาพันธุก็มีขอดีของเขา อยูที่เราจะ เลือกใช แลวถามองลึกๆ ไมยดึ ติด มองขามสิง่ สมมติ เรือ่ งเผาพันธุไ ป ทุกคนก็เปนมนุษยเหมือนกันหมด เผาพันธุมันก็เหมือนแคโลโกของตัวเองเทานั้น สิ่งสำคัญคือ เราควรจะศึกษาแตละเผาพันธุใหดี การสืบทอดทัศนคติของเผาพันธุต า งๆ เปนอยางไร ปรัชญาของแตละเผาพันธุท เ่ี หมือนและไมเหมือนกัน คืออะไร มันเปนการทำใหเรารูจ กั วัฒนธรรมตางๆ แลวก็สมั พันธกบั การบริหารงานดวย นอกจากนัน้ มันทำใหผมไดเรียนรูเรื่องการแขงขัน สามารถ แขงขันกับคนอื่นได เราไมไดบอกวาเราเกงไป ทุกอยาง เราก็มีจุดดอยเยอะแยะ แตเราก็ตอง มองจุดดอยในแงวา เราจะปรับปรุงอยางไรถึงจะ เอาชนะเขาได สำหรับคุณแลว มองวาการแขงขันเปนอยางไร มันดีหรือไมดีกับชีวิตการทำงานอยางไร อืม... (นิง่ คิด) ถาไมใชพระ ผมวาทุกคนก็ตอ ง แขงขัน เพราะเราถูกสรางมาอยางนั้น นี่คือชีวิต ทางโลกเลย ถาไมไดตดั ทางโลก ยังไงเราก็ตอ งอยู กับการแขงขัน มันหนีไมพน หรอก ถาอยากทำอะไร ไดดีกวาใคร คุณก็ตองแขงกับคนอื่น การแขงขัน มันเปนเรื่องปกติ ถาเราเชื่อใน Darwinism นะ มันเปนเรื่องของการเอาตัวรอด มีใครในโลกนี้ ที่ประสบความสำเร็จโดยไมตองแขงขันบาง ผม ถามหนอย? สมมติมคี นบอกวา คนถูกลอตเตอรีไ่ ง ประสบความสำเร็จโดยไมตองแขงขัน แตถามวา นั่นเรียกวาประสบความสำเร็จเหรอ สำหรับผม มันไมใช เพราะคนประสบความสำเร็จไดมันตอง มีการวัดผล มี benchmark หรือมีอะไรที่มาวาง เทียบเทา พอมีการวางเทียบเทา มันก็จะมีการแขงขัน เพราะมันตองบอกได เราวัดตัวเองกับใครละ ถึงไดบอกวาการแขงขันเปนเรื่องปกติ จะบอกวา อะไรดีกวาอะไรเราก็ตอ งมีการเปรียบเทียบ เมือ่ ไหร มีคำวาเปรียบเทียบเกิดขึน้ มันก็ตอ งมีการแขงขัน เครียดกับการแขงขันไหม ไมเครียด ชอบ ยิ้มเลย ผมวามันเปนสิ่งที่ ทำใหผมตื่นมาทุกวันดวยซ้ำ ทำให feel alive ที่สุด รูสึกตื่นเตนกับการแขงขัน แลวที่ผมพูด เรื่องการเปรียบเทียบกับคนอื่นนะ จะวาไปคนอื่น เปนสิ่งสมมติของเราดวยซ้ำวาเขาคือคนที่เราแขง ดวย แตสุดทายการชนะหรือไมชนะมันตองดูที่ ตัวเองกอน ขณะเดียวกัน คนที่จะทำใหตัวเราแพ ก็คอื ตัวเองนัน่ แหละ ผมถึงบอกวาทุกอยางมันอยูท ่ี มุมมองของตัวเองตัง้ แตตน เรามองตัวเองดอยไหม มองตัวเองในแงลบไหม เพราะมันมีผลกับพลังงาน แงลบทั้งนั้น แลวถาเราคิดในแงลบ คิดวาจะแพ มันก็แพตั้งแตตน แตการเชื่อวาตัวเองตองชนะ กับการคิดแตจะเอาชนะ มันไมเหมือนกัน การเชือ่ มัน่

ทำใหเรามีพลังงานบวก ทำใหเราคิดบวกไดตลอด เวลา ถาคุณประเมินความเสี่ยงในแงบวกแลว ใสพลังที่เปนบวกไปอีก ขณะเดียวกันก็ตองมีสติ เตือนตัวเองตลอดเวลา มันก็จะเปนพลังงานที่ ถูกตองตลอด หลายครัง้ เราจะไดยนิ คำวาจิตเสือ่ ม มันก็แบบนีแ้ หละ คือจิตใจมีพลังงานลบตลอดเวลา เคยไหมที่บางคนทำใหเรารูสึกวาอยูกับคนคนนี้ แลวความรูส กึ มัน down ยิง่ อยูใ กลๆ เราก็จะถูกดึง ไปอยูกับพลังงานลบ ดังนั้น คุณก็ตองเลือกที่จะ อยูกับคนที่ทำใหคุณมีพลังบวก ใหมัน feel alive เพราะมันเปนพลังงานของตัวคุณเอง แลวถามวา พลังงานของคุณมาจากไหน ผมบอกไดเลยวา มันมาจากมุมมองของตัวเอง คุณตองมองใหมัน positive ใหได เกิดมาแลวอยาไปมองทุกอยาง เปนอุปสรรคไปหมด กลัวแพ กลัวนั่นกลั ว นี ่ ก็ไมตองไปไหนละ ดูทีวีอยูในหองดีกวา ถาถามวา แลวเวลาทีค่ ณ ุ เจอวิกฤตหรืออุปสรรค ตางๆ ในชีวิตที่ผานมา คุณบอกตัวเองอยางไร ให positive เอาอยางนี้ ถาเราดู cycle ของทุกอยาง ทัง้ ของ ชีวิตเราหรือใครก็ตาม ผมวามันมีชวงขึ้นและลง อยูแลว เปนเรื่องธรรมดาของชีวิต ผมวามันเปน normal way of live เลยละ เราก็มาดูเลยวา แลว เวลาที่เปนชวงขาลง เราจะทำยังไง คำตอบคือ เราก็ตองหาสิ่งที่ทำใหเราคิดบวกมากขึ้น บางคน ไปทำบุญ ไปเปนอาสาสมัคร เพราะมันเปนกิจกรรม ที่ทำใหมีพลังบวกในตัวเองได ไมใชวากำลังรูสึก down แลวนึกอะไรไมออก ก็ไปกินเหลา ตื่นมา แฮงก แลวทำไงตอ รอใหหายแฮงก แลวก็กินตอ แบบนี้ก็ไมไหวนะ คุณตองไปออกกำลังกายให ตัวเองรูสึกสดชื่น ไปอยูกับเพื่อนๆ ไมจำเปนตอง ดื่มเหลา แตไปหากิจกรรมที่ทำใหเราคิดบวก ทุกอยางมันแกไดหมด ไมมีอะไรที่เราแกไมได เพียงแตบางครัง้ เราอาจจะอยูในจุดที่มันหลังชนฝา ซึง่ อาจจะรูส กึ แยมากๆ แตเชือ่ เถอะวาในทีส่ ดุ มันก็ แกได มันก็ตองมีจุดคลี่คลายของมัน เราตอง เขาใจวาเรือ่ งพวกนีเ้ ปนแควงจรในชีวติ คือหลายๆ ครัง้ ผมก็ชอบคิดนะ วาชีวติ ก็เหมือนคลืน่ เราตอง ride the wave ตื่นมาทุกวันเราตองเลนกับคลื่น ใหได ตอนนีค้ ลืน่ ขึน้ เราก็ตอ งอยูไ ด ตอนทีค่ ลืน่ ลง เราก็ตองลงมาได คือ riding the down wave และสิง่ เหลานัน้ เองทีท่ ำใหเรารูส กึ วาเรายังมีชวี ติ อยู คือคุณอยู on the wave of life มันมีวันขึ้นวันลง ไมใชเราไปยึดติดกับการขึ้นลง วันที่มันขึ้น คุณ อาจจะรูส กึ วา โอโฮ ทำไมดวงดี อะไรก็เขามางายๆ แลวมันก็อาจจะทำใหคณ ุ หลงตัวเอง คิดวาตัวเอง เกงไปหมด จริงๆ แลวมันไมใชหรอก ทุกอยางที่ ไดมามันเปนเรือ่ งนอกกายหมดเลย คุณแคได ride อยูบนคลื่นที่มันกำลังขึ้นอยู เดี๋ยววันหนึ่ง รับรอง มันมีวนั ลงแนๆ ดังนัน้ ภารกิจของพวกเราก็คอื วา เมือ่ เราตืน่ ขึน้ มา ใหมมี มุ มองวา ‘you’re just riding the wave’ แมวาคลืน่ แตละคนจะสูง ต่ำ ขึน้ ลง ไมเทากัน แตทกุ คนก็ตองเลนไปกับคลื่นนะ เวลาคุณซึง่ เปนผูบ ริหารทีย่ งั อายุนอ ย ตองไปประชุม กับผูบ ริหารระดับโลกทีเ่ กงๆ มีประสบการณมากกวา รอบจัดกวา คุณรูส กึ ประหมาหรือไมมนั่ ใจบางไหม ผมวานี่เปนคำถามที่ดีเลยนะ คือผมมองวา ความมั่นใจหรือไมมั่นใจมันเปนเรื่องของมุมมอง ของเราลวนๆ นะ ไมไดเกี่ยวกับสถานะของเรา หรือของใคร ผมมีหลักวา อยามัวสนใจแตตัวเอง ใหมองในสถานการณตรงหนาทีม่ นั เปนอยู พูดใน สิ่งที่เราเขาใจ ถามวาเราเขาใจหมดไหม หรือเขา เขาใจหมดทุกเรื่องไหม ไมมีทาง เพราะไมมีใครรู ทุกเรือ่ ง แตคนไมมน่ั ใจมันจะเกิดจากการไปหลอก ตัวเอง ไปหลอกเขาวาเรารูทุกเรื่องแลว ทั้งที่เรา ไมไดรูจริงๆ แลวนั่นแหละจะทำใหเราไมมั่นใจ คนไมรกู บ็ อกดวยความมัน่ ใจไปเลยวา พี่ ผมไมรู เรือ่ งนีว้ ะ ผมมีโคชสวนตัวทีม่ าโคชผมเรือ่ งการทำงาน ผมก็บอกเขาตรงๆ เลยวา ผมมีจุดออนเรื่องนี้ๆ

ผมเห็นคุณคาของ เวลา ผมเชื่อวา ความไมแนนอน ของชีวิตก็คือเวลา เราจะเถียงกันเรื่อง ปรัชญาชีวิตอะไร ก็ตาม แตเรือ่ งเวลานี่ เรามีเวลาเหลือเทาไหร มันไมมีใครรูจริงๆ ดังนั้น เราตองใช ใหมันคุมที่สุด เทาที่จะเปนไปได


13

เราอยากพัฒนาใหดีขึ้น คุณมาชวยผมหนอย แตประเด็นก็คอื วาแคคนเราพูดในสิง่ ทีเ่ ปนความจริง ไมปรุงแตง มีเหตุมผี ล ก็พอแลว มัน่ ใจหรือไมมน่ั ใจ มันไมสำคัญเทากับวาเราพูดในสถานการณทเ่ี ปนจริง หรือเปลา แลวความมัน่ ใจหรือไมมน่ั ใจมันจะไมมี ความหมายเลย ผมก็สงสัยนะวาทำไมการเดินเขา หองประชุมแลวมันตองมีความมัน่ ใจหรือไมมน่ั ใจ มันก็แคเดินเขาไปคุยไง คุยไปอยางที่ควรจะเปน แคนน้ั ก็จบ ไมเห็นมีอะไรเลย (หัวเราะ) ไปๆ มาๆ ความมั่นใจหรือไมมั่นใจมันเปนเพียงสิ่งสมมติ เปนเรือ่ งปลอมๆ ดวยซ้ำนะ ความมัน่ ใจหรือไมมน่ั ใจ เปนแคสภาพของจิต นีผ่ มพูดแบบ pure psychology เลยนะ ความมัน่ ใจหรือไมมน่ั ใจเกิดจากความกลัว หรือไมกลัวเทานัน้ แหละ ถาเรารูส กึ กลัว ความกลัว มันก็จะสรางความรูสึกติ๋มๆ (หัวเราะ) พลังงาน จะตกไป เหมือนเรากลัวผี กลัวนาย กลัวนัน่ กลัวนี่ เหมือนคนกลัวการพูดในที่สาธารณะตอหนาคน พันคน หมื่นคน แสนคน ถาหากดึงคนเหลานั้น ออกไป เหลือคุณคนเดียว คุณพูดไดไหม พูดได แตพอเอาคนมาใสเขาไป คุณก็กลัว แลวคุณก็ ไมมั่นใจ ดังนั้น คุณตองเอาความกลัวออกไป เพราะมันเปนสิง่ ปรุงแตง สิง่ สมมติ มันไมมหี รอก ความกลัวนะ ความกลัวถูกสรางมาจากจินตนาการ ทัง้ นัน้ สงครามทีเ่ ราเห็นกันมันก็มาจากความกลัว นัน่ แหละ ดังนัน้ เราตองรักษาพลังงานทีเ่ ปนบวก ไว อยาใหใครเอาพลังงานลบมาใส เราตองรูต วั วา พลังงานเราอยูตรงไหน และเราไมไดเสแสรงวา เราเปนในสิง่ ทีเ่ ราไมใช ก็ไมตอ งมีความกลัว ไมกลัว ไมตอ งมีความมัน่ ใจ หรือไมมน่ั ใจ you are just you และคุณก็พูดและทำทุกอยางจากใจ แคนั้นเอง ตอนที่ทำบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเมนท จำกัด อะไรคือเดิมพันสูงสุดของคุณ ทำไมถึงกลาเขามาทำ ในตอนทีโ่ ครงการอสังหาริมทรัพยในเมืองไทยก็เยอะ ไหนจะตองลงทุนเยอะ แลวในที่สุดคุณก็ทำใหมัน เติบโตมาได มันแปลกมากครับ หลายๆ ครัง้ ผมทำในสิง่ ที่ ตอนแรกไมไดคดิ วามันจะตองใหญโตอะไรขนาดนัน้ ผมไมเคยคิด ไมเคยอยาก ไมเคยมีทัศนคติที่จะ ยึดมัน่ วาทำแลวมันตองใหญโต ตองเทียบเทาคนนัน้ คนนี้ ไมเคยมีเลย มันกลายเปนวา สภาพของชีวติ ในทุกสถานการณ ทุกวัน มันบังคับวานี่คือคลื่น ของตัวเอง และผมตองเลนคลืน่ นี้ เหมือนปรัชญา ที่ผมยึดถือ คลื่นที่ผมเลนกำลังจะพาผมไปไหน ผมก็ตองไปกับมัน โดยที่ผมตองรูอยางเดียวคือ อะไรคือสิ่งที่เราควบคุมได และควบคุมไมได หนาที่ของผมคือ be the best captain of your own boat แคนั้นเอง just ride the wave, wherever it takes to... it’s just the wave of life นั่นคือสิ่งที่ผมยึดถือ ดังนั้น กับบริษัทอนันดาฯ หนาที่ของผมคือเปนกัปตันเรือลำนี้ และเรือลำนี้ มันก็ไมใชของเราดวยซ้ำ เรือมันเปน object หนึ่ง เราเปนแคกปั ตัน ผลไดผลเสียจะกระทบเราอยางไร เราก็ตอ งเขาใจมัน เราทำหนาทีใ่ นการดูแลเรือใหดี ทีส่ ดุ เทานัน้ แตถามวาการเปนกัปตันเรือเสีย่ งไหม แนนอน มันเสี่ยง ถาเรือรั่วมันก็จม แตเราก็ตอง ตืน่ ตัวตลอดเวลาในการพาเรือไป ดูวา มีอะไรตอง ระวังหรือเปลา feeling alert and alive ของกัปตัน มันตองมี เพราะเราสวมหมวกใบนี้แลว เรามี หนาที่ตองทำ ถามวาเดิมพันกับบริษัทนี้สูงไหม แนนอนวาสูง ผมซื้อหุนคืนจากฝรั่งนี่ใชเงินเปน หมืน่ ลานนะ ทัง้ ทีผ่ มไมจำเปนตองทำก็ได การมีเงิน สิบลาน รอยลาน พันลาน สำหรับผมมันเปนเรือ่ ง นอกกายไปหมดแลว ผมไมไดคดิ เรือ่ งของนอกกาย ใดๆ แลว ถามวาผมใชเงินไปซือ้ หุน คืนมาจากฝรัง่ เพื่อที่ผมจะมีหุนใหญขององคกร ผมกำลังโลภ หรือเปลา ก็ไมใช ผมคิดกับเรื่องนี้เยอะนะ แต ผมก็ไดคำตอบวา ผมไมไดตดั สินใจทำเพือ่ ตัวเอง ผมตัดสินใจเพือ่ เรือของเรา แลวนัน่ แหละคือความหมายของการ Riding the wave of live ถาผมทำ


14

เพื่อตัวผมเอง ผมคงไมทำ ผมตองตระหนักวาสิง่ ที่เกิดขึ้นในชีวิตเราเปนเพียงคลื่นที่มันตองเกิดขึ้น และเราต อ งตั ด สิ น ใจในสถานการณตรงหนา เทานั้น ตองอยูกับปจจุบันทุกวัน นั่นคือการที่เรา ตองมีสมาธิ ถาเราอยูกับปจจุบนั ตัดสินใจอยูก บั ปจจุบนั ตลอดเวลา โดยทีเ่ รารูต วั วาเราไมไดตดั สินใจ เพื่อเรา แตเพื่อเรือ เพื่อลูกนอง และองคกร คลื่นมันไปตรงไหน เราก็ตองอยูที่นั่น แคนั้นเอง output จะออกมายังไงไมสำคัญแลว เพราะการเดินทางก็คอื การเดินทาง มันตางอยางไรถาหากวาคุณจะตัดสินใจเพือ่ ตัวเอง ตางครับ เพราะอยางที่บอกวาผมคงไมทำ เพราะผมจะมาเสี่ยงทำไม แตเดิมพันที่ไดก็สูงไง แตผลลัพธมันไมไดสำคัญกับผม เพราะผม ไมเคยมองดวยซ้ำวาการมีเงินมากๆ คือผลลัพธ ของสิง่ ทีท่ ำ แลวสิง่ นีก้ เ็ ปนสิง่ ทีไ่ มคอ ยมีใครเขาใจผม ผมย้ำเลยวา ผลลัพธไมไดสำคัญ สิ่งที่ผมทำ ก็คือวา ตัดสินใจในสถานการณปจจุบันตรงหนา เทานั้น เพราะสุดทายไมวาจะมีมากแคไหน เรา เอาอะไรไปไดบา งในชีวติ ? นักธุรกิจหลายคนมองวา ผมทำเพื่อเงินแนๆ เขาไมรูหรอกวาผมทำเพราะ สถานการณมันตองทำ และเปนในสิ่งที่มันเปน ผมตัดสินใจทำในสิง่ ทีด่ แี ละเปนบวกทีส่ ดุ ในตอนนัน้ แลว งานของคุณเปนงานเกี่ยวกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย เปน developer อยากทราบวานอกจาก ที่ดิน สิ่งปลูกสรางแลว อะไรคือสิ่งที่คุณพัฒนา ขึ้นมาใหกับลูกคา ผมมองว า เราเป น บริ ษ ั ท ที ่ ส ร า งเครื ่ อ งไม เครือ่ งมือใหกบั ชีวติ คนเมือง เราไมไดมองตัวเองวา เปนบริษัทอสังหาฯ we build tools for life เรา สรางเครื่องมือการใชชีวิต และเครื่องมือนั้นก็คือ ทีอ่ ยูอ าศัยทีใ่ กลรถไฟฟา เพราะเราเชือ่ วากรุงเทพฯ มีถนนหนทางไมถึง 10% ของเมือง นิวยอรกมี 28% โตเกียวมี 23% ทุกคนเกาหัววารถติดมากๆ ไมรจู ะไปไหนยังไง ทำไมผังเมืองไมดี โธ เรือ่ งพวกนี้ มันเปลีย่ นไมไดหรอกครับพี่ แลวไหนจะมีคนื ภาษี รถคันแรกอีก ดังนัน้ ปริมาณรถในกรุงเทพฯ เทาไหร แลว เมือ่ กอนลองคิดดูสเิ วลาชัว่ โมงเรงดวน ฝนตก คนกรุงเทพฯ อยูใ นรถกีช่ ว่ั โมง แลวพอเรามีรถไฟฟา ชีวิตมันดีขึ้นแคไหน กำหนดเวลาชัดเจน ไปไหน ใชเวลาเทาไหร เราจึงสรางคอนโดฯ ใกลแนว รถไฟฟาเพือ่ ใหคนเมืองใชชวี ติ เดินทางโดยเร็วทีส่ ดุ จะไดมีเวลาใชชีวิตมากที่สุด ดังนั้น บริษัทเรา สรางเครื่องมือการใชชีวิตเทานั้นเอง เพียงแตเรา มาอยูใ นอุตสาหกรรมพัฒนาอสังหาริมทรัพยไงครับ ผมไมเคยคิดเรื่องอิฐ หิน ดิน ทราย ผูกเหล็ก ขึน้ เปนอาคาร ผมทาทายลูกนองตลอดเวลาวาให think out of the box ทุกอยางไมมีกฎเกณฑ เรา ไมไดเปนบริษัทอสังหาฯ อยางเดียว แตเราตอง เขาใจกลุม ลูกคาเจเนอเรชันใหมทเ่ี ขาเซ็งเรือ่ งรถติด เขาอยากใชชวี ติ ใหไดมากขึน้ เพราะเขาคือคนรุน ที่ เลนเปน ทำงานเปน แตคนรุนกอน all work and no play ใครอยากประสบความสำเร็จก็ทำงาน ทำจนตาย แตสำหรับคนรุนนี้เขาสนใจเรื่องการทำงานดวย ใชชีวิตดวย อยางที่เราสรางคอนโดฯ โครงการใหมคอื Ideo Mobi มีสโลแกนวา ‘Empower the Urban Instinct’ สัญชาตญาณอะไรของ คนเมืองละ? ก็คือการทำใหเขาไดใชชีวิตอยาง เต็มที่ ทำยังไงใหเขามีเวลามากขึ้นในการใชชีวิต เจเนอเรชันใหมเขาเที่ยวเปน ทำงานเปน เขา บาลานซชีวิตเขาเปน เขาอยูในยุคของ Cyber Space เราแคสราง Physical Space ใหเหมาะสม กับชีวติ ของเขา ความฝนของเราคือสรางเครือ่ งมือ การใชชีวิตใหถึงที่สุด คนภายนอกอาจจะมองวา บริษทั อนันดาฯ พัฒนา โครงการเต็มไปหมด เหมือนตะบึงไปขางหนาเต็มที่ ไมมีเบรก คุณคิดอยางไร

เบรกหรือไมเบรก เร็วหรือชา มันคืออะไร นิยามของ speed คืออะไร หมายความวา โดยทัว่ ไปการลงทุนโครงการตางๆ ทีค่ วรจะเปนคือ นาจะคอยเปนคอยไป แตโครงการ ของคุ ณ ผุ ด ขึ้ น มาเยอะมากในรอบป ส องป นี้ อยากทราบวาคุณคิดอยางไร ผมถึงไดสงสัยวาเร็วหรือชามันกำหนดดวยอะไร ใช ผมมองวาการที่เรา ride the wave ที่ผมบอก มันคือ wave ของตลาด บริษัท อนันดาฯ ก็หนี ไมพนภาวะตลาด มันคือสินคาที่สะทอนภาวะ ตลาด ถา Ideo ขายไมดี มันจะมีโครงการที่สอง หรือเปลา? เหมือนของทุกอยางนัน่ แหละ ถาเวอรชนั แรกมันไมดี มันไมมีเวอรชันตอไปหรอก ประเด็น มันอยูท ก่ี ระแสสังคมตอบรับหรือเปลา เราเปนแค ส ว นหนึ ่ ง ของกระแสสั ง คมหรื อ กระแสตลาด เรากำลังบอกวาเราสรางเครื่องมือการใชชีวิตของ คนเมือง แลวมันออกมาเปนเครือ่ งมือจริงหรือเปลา มีคณ ุ คาจริงไหม ถาเราสรางของทีไ่ มมคี วามหมาย เลย บริษทั นีค้ งหายสาบสูญเปนไดโนเสารไปแลว ละครับ แตถา เปนบริษทั ทีต่ อบสนองความตองการ ของผูบ ริโภค มองความตองการของผูบ ริโภคไดทะลุ และทำตัวเปนเครื่องมือที่มีความหมายในชีวิต ในสังคมไดดี และมีการตอบรับทีด่ ี มันก็จะมีการพัฒนาใหดีขึ้นตอไป เทานั้นเอง อยากถามประเด็นหนึ่ง ในฐานะที่คุณทำโครงการ คอนโดมิเนียมในเมืองดวย คิดอยางไรทีม่ คี นบอกวา บริษทั อสังหาริมทรัพยเหลานีน้ ำพืน้ ทีใ่ นเมืองไปทำ คอนโดมิเนียมจนไมเหลือ space ใหกบั การใชชวี ติ อยูกับธรรมชาติ ตนไม หรือพื้นที่สาธารณะ ผมมองวา developer เขาก็สรางทีอ่ ยูใ หสะทอน กับความตองการของตลาดนะ เราสรางของที่ ผูบ ริโภคตองการ ใครสรางในสิง่ ทีไ่ มมคี วามตองการ ของตลาดอยูเลยก็เจง แลววัตถุดิบในการทำงาน ของเราคือที่ดิน ซึ่งตองถามกอนวา จุดเริ่มตน มันเปนอะไรมากอน เปนสวนสาธารณะมากอน หรือเปลา? สมมติคณ ุ ไปเอาสวนลุมฯ มาทำคอนโดฯ นั่นมันก็อีกเรื่องนะ แตวัตถุดิบที่เราใชคืออะไร คือตึกแถวเกาๆ รอยกวายูนติ ครับพี่ มันคือบานหรือ ทีพ่ กั อาศัยของคนรวยหนึง่ คนทีเ่ ขายอมขาย ถามวา มันเปนทีส่ าธารณะตัง้ แตวนั แรกหรือเปลา? ก็ไมใช ดังนัน้ จุดเริ่มตนมันคือที่สวนบุคคลแลว เราก็ พัฒนาใหมันทำกำไรตอไป แตถามีคนมาบอกวา อยากจะเปนเมมเบอรของสวนสาธารณะ ทุบ RCA สรางเปนเหมือนสวนลุมฯ แลวทุกคนจายคาสมาชิก ผม ผมก็ทำ คำถามคือ มีใครจะจายไหม? ใหจา ย เดือนละพันเองดวยนะ ดังนั้น ผมสรุปวา สิ่งที่ ผมทำมันเปนกลไกการตลาด นี่คือความเปนจริง ของการที่เราอยูในสังคมที่มี demand-supply แตสุดทาย developer ก็ไมไดคิดจะทำพื้นที่เพื่อ สาธารณะอยูแลวดวยหรือเปลาคะ Developer เอาเงินมาจากไหนครับ ก็เอามาจาก ผูถือหุน ซึ่งคนถือหุนคือใคร ก็คือคนทั่วไป คือ public ดังนัน้ developer เปนเพียงตัวกลางทีส่ ะทอน ความตองการของ demand-supply เทานั้นเอง ไมใชอยูๆ คิดอะไรไดแลวจะไปทำ เพราะคนที่จะ เอาเงินมาใหเราไปทำโครงการตางๆ ไดกค็ อื ผูถ อื หุน นี่แหละ ไหนๆ ก็พดู เรือ่ ง developer แลว ซึง่ หนาทีห่ ลัก ก็คือพัฒนาที่ดิน ที่อยูอาศัย แตถาพูดในเชิง Philosophy คิดวาในชีวติ ทีผ่ า นมาคุณไดพฒ ั นา อะไรใหกับตัวเองบางในเชิงจิตใจ คือ maturity ของผมมันก็พัฒนามาเรื่อยๆ ทั้งการเจอสิ่งที่ควบคุมไดและควบคุมไมได สิ่งที่ ควบคุมไมไดมันมีปจจัยภายนอกเยอะ ดังนั้น ก็ชว ยไมไดแลว ผมก็มปี รัชญาในการใชชวี ติ ตลอด เวลาวา เราทำในสิ่งที่เราทำดีที่สุดแลวในตอนนี้ สวนการเติบโตของตัวเองมันก็เปนการเติบโตเชิง ปรัชญาการใชชีวิตของแตละคน แตการที่คุณมี ปรัชญาในการใชชีวิตแคนั้นมันไมพอ คุณตองใช


15

ถาไมใชพระ ผมวา ทุกคนก็ตองแขงขัน เพราะเราถูกสราง มาอยางนัน้ นีค่ อื ชีวิตทางโลกเลย ถาไมไดตัดทางโลก ยังไงเราก็ตองอยูกับ การแขงขัน มันหนี ไมพน หรอก ถาอยาก ทำอะไรไดดีกวาใคร คุณก็ตอ งแขงกับคนอืน่

ใหเปนดวยนะ บางคนปรัชญาดีมาก แตไมสามารถ นำมาใชกบั ชีวติ ได ชีวติ ตัวเองก็จะเฮงซวยไปเรือ่ ยๆ แลวปรัชญาก็จะไมมีความหมายอะไรเลย พระอาจารยหลายๆ คนมักจะสอนวา นักปรัชญา จำนวนมากเปนคนที่ลมเหลวในชีวิต มึนเมา ฆาตัวตาย เพราะวาเขาไมไดนำปรัชญาเหลานั้น มาใชกบั ชีวติ เลย คิดอยางเดียว แตทำไมได จริงๆ เราต อ งดู ว  า เราทำได อ ย า งที ่ เราเชื ่ อ หรื อ เปล า ถาเชื่อแตทำไมได มันจะมีประโยชนอะไรละ คุณใหคณ ุ คากับอะไรบาง นอกจากเรือ่ งการทำงาน ผมวาคือการเติบโตขึน้ ในสภาพจิตทีต่ น่ื รูเ สมอ คือผมเปนคนที่ปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิอยูแลว ดังนัน้ การจะวัดความเติบโตภายในมันจึงอยูท ว่ี า เราตื่นรูหรือเปลา เราหลุดหรือเปลา นั่นแหละ คือสิ่งที่สำคัญที่สุด งานก็คืองาน จะงานหนัก งานไมหนักมันก็คืองาน มันไมไดสำคัญตรงนั้น เหมือนเรือ่ งกลัว ไมกลัว มัน่ ใจ ไมมน่ั ใจ นัน่ แหละ มันก็แคสภาพของจิต เราแคตอ งรูว า เราอยูต รงไหน ของคลืน่ ชีวติ เทานัน้ เอง ผมตอบไดเลยวานอกจาก งาน ผมใหความสำคัญกับการพัฒนาสภาพจิตตัวเอง ทราบมาวาคุณชอบปนหนาผา แขงรถ แตอกี ดาน ก็ชอบนัง่ สมาธิ ดูแลวเหมือนคุณมีกจิ กรรมทีข่ ดั แยง กันมาก เหมือนฝงหนึ่งก็ตองใชความเร็วมาก อีกฝงก็ชามาก คิดวามันสะทอนอะไรในความเปน ตัวคุณ หลายคนมักจะบอกครับวา extreme sport กับการนั่งสมาธิ มันดูขัดแยงกัน แตสิ่งที่เราทำ ไมวา จะปนเขา แขงรถ ดำน้ำ เชือ่ ไหมวาสภาพของ จิตในสถานะนัน้ มันตองนิง่ เปนอยางมากนะ จิตเรา ตองเห็นสิ่งที่คนอื่นไมเห็น เพราะวาถาสติหลุด แปลวาคุณตายไดเลย เรื่องพวกนี้มันจะมีอะไรที่ ลึกซึ้งกวานั้น คือสภาพของจิตในสถานการณ คับขันนีน่ า สนใจมากนะครับ เพราะจิตมันตองตืน่ ขนาดไหน หรือ fully awake ขนาดไหนถึงจะทำได มันตองเปนจิตที่ตื่นมากๆ แตก็ใสมากๆ ดวย นี่แหละคือความสวยงามของสภาพจิตในการทำ สิ่งเหลานี้ คือสมาธิในการทำสิ่งเหลานี้เปนสิ่งที่ อธิบายไมได แลวคนเลนกีฬาไมวา จะเปนนักบาส นักแขงรถ เขาจะมีคำพูดวา ‘I’m in the zone’ คื อ เหมื อ นอยู  ใ นจุ ด ที ่ จ ิ ต มั น เห็ น หมดแล ว ว า อนาคตจะเปนยังไง คือมันนิ่งมาก เอาแบบพูดใหเขาใจงายๆ หนอยวา เวลาที่คุณ เลนกีฬาที่เสี่ยงชีวิตมากๆ คุณคิดอะไร กลัวไหม ถาอยูใน zone อยางที่บอก คือไมกลัวเลย เพราะถารถจะชนคือมันชนเลย เพราะคุณไมเคย คิดมากอนนี่วามันจะชน ถาคิดมันก็จะกลัวไง แตพออยูใน zone ทุกอยางจะอยูในอำนาจการควบคุม หัวใจก็ไมไดเตนตึกๆ ตักๆ แตจะนิง่ และ แนวแนมาก นอกจากนี้ในการเลนกีฬา extreme มันจะมีเรือ่ งของการหลัง่ สารอะดรีนาลิน แลวผม ยอมรับเลยวาผมติด พอรางกายหลั่งอะดรีนาลิน มันเหมือนผมจะรูสึกตื่น ตาจะใส ยิ้ม มันสะใจ แตมนั เปนความนิง่ ทีย่ งั ไม pure นะ ถาจะให pure มันตองทำสมาธิ เปนเรื่องของกระแสธรรมะ คือ ถาใหผมไปเลนกีฬาตื่นเตนอยางเดียวโดยไมทำ สมาธิ ผมจะไมมีจุดลงสมอของเรือ คือมันไมมี จุดถวง เราจะหลงทาง ผมจะเรียกจุดถวงนี้วา จุดศูนยศนู ย (.00) เปนจุดเริม่ ตน เหมือนใน GPS มันตองมีการปกพินลงไปวาเราจะเริ่มตรงไหน ไมอยางนัน้ มันเดินทางไมได ใชระบบ navigator ไมได ดังนัน้ เมือ่ ไหรทเ่ี ราหลงทาง เราก็สามารถ เดงกลับมาทีจ่ ดุ ศูนยศนู ยได สภาพจิตใจก็เหมือนกัน ตองกลับมาจุดที่เคลียรและไมโดนปรุงแตงใหได ไมโดนอะไรมาหลอกตา ผมบอกไดเลยวาคนรุน ใหมๆ ทีอ่ ยากจะเกงทั้งหลาย ควรตองดูแลสภาพจิตใจ และฝกสมาธิใหได หาจุดศูนยศูนยใหได เพราะ รอบตัวเราเคลือ่ นไหวเร็วมาก ทุกอยางมันแขงกัน ทีค่ วามเร็วตลอดเวลา ซึง่ การจะแขงขันไดมนั ก็ตอ ง มีสมาธิ แลวการจะมีสมาธิใหดีที่สุดก็คือตอง

นั่งสมาธิ เพื่อหาจุดที่เคลียรที่สุดใหได แลวเราจะ เอาจุดนัน้ ไปทำอะไรก็แลวแต ผมเชื่อวาถาเราหา สมดุลได มันเอาไปทำไดทุกอยาง นั่งสมาธิบอยไหม มันแลวแตชว ง บางวันก็จะเชา เย็น นัง่ บนรถ ก็ทำสมาธิ ตองบังคับตัวเองเลย ไมใชอยูก บั ไอแพด สงอีเมล บีบี สั่งงานอะไรตลอดเวลา บางทีตอง บอกตัวเองให unplugged ทุกสิง่ พอเรามีสมาธิดี แลวมันทำอะไรก็ไดเลย นักกีฬาหรือนักแขงรถ ระดับโลกนี่เขานั่งสมาธิกอนแขงทั้งนั้นนะ ดังนั้น ระหวางนั่งรถไปโนนมานี่ จึงเปนสถานที่เงียบๆ ทีผ่ มใชเปนที่ escape จากโลกภายนอกระยะหนึง่ ผมนั่งรถแลวผมไมเปดเพลงนะ อยูเงียบๆ เลย แลวก็ขออยูแ บบสงบทีส่ ดุ ผมไมชอบนัง่ รถกับคนอืน่ สำหรับผมในรถมันจะเหมือนเปนลูกโปง หรือ bubble ของผมเลย เพราะมันไมมเี วลาสวนตัวทีด่ ที ส่ี ดุ ไปกวา เวลาอยูบนรถ ผมแนะนำเลยวา ถาเปนผูบริหาร แลวไมควรจะขับรถเอง เพราะมันจะเสียประโยชน ในการที่เราจะมี space ของตัวเองตอนอยูบนรถ เพราะวาเวลารถติดๆ หลายชั่วโมง เราสามารถ นั่งทำสมาธิไดเลยนะ จะหาเวลาที่ไหนไดอีก เพราะกลับบานไปก็วุนวายแลว ถึงออฟฟศก็ตอง เริ่มตนทำงานแลว วิ่งๆๆๆ ดังนั้น มันจะไมมีชวง ไดนิ่งเลย การอยูนิ่งๆ มันเปนการจัดการกับเวลา ของตัวเองนะ สรางคอนโดมิเนียมมาเยอะ ซึ่งแนนอนวามันก็ ย อ มจะเป น บ า นหลั ง แรกของหลายๆ คนดวย คุณคิดวานิยามของบานคืออะไร (นิ่งนาน) ผมแคไมตอบเร็วเพราะนิยามคำวา บานของคนในยุคนีม้ นั เปลีย่ นไปแลวดวย แตนยิ าม เดิมๆ ทีเ่ ราคุน เคยก็คอื บานมันคือหนึง่ ในปจจัย 4 บานมีแลวมีเลย ไมเปลีย่ น แตนยิ ามของผมซึง่ เปน คนรุนใหม ผมมองวาบานมันเปนพื้นที่สวนตัว แตมนั เปนพืน้ ทีท่ เ่ี ปลีย่ นตลอดเวลา เพราะชีวติ เรา ไมหยุดนิ่ง เมื่ออายุมากขึ้นเรื่อยๆ ความตองการ ของเราก็เปลีย่ นไป ทำไมโครงการของเราสรางให คนอายุตำ่ กวา 35 เพราะเรากำลังบอกวา มันเหมาะ กับความตองการของชีวิตคนรุนนี้ เหมือนเราใส เสือ้ ผาในแตละชวงวัยไมเหมือนกัน เปลีย่ นไปตาม รสนิยม แลวบานมันจะอยูนิ่งไดเหรอ คนซื้อบาน หลังเดียวแลวอยูไปทั้งชีวิตเลยไดเหรอ เขาก็ตอง มีบา นหลังตอไป เพียงแตนยิ ามของบานในความคิด ผมคือ มันเปน space สวนตัวทีเ่ ราสามารถปรับปรุง ไปตามบุคลิกภาพ และเปนเครือ่ งมือในการใชชวี ติ ในชวงชีวิตนั้น Ideo เพียงแตสรางปจจัย 4 ที่ เหมาะสมสำหรับชวงชีวติ หนึง่ เทานัน้ แลวเมือ่ คุณ แตงงาน มีครอบครัว ผมก็ไมไดบอกใหคุณอยู Ideo ทั้งชาตินะ เพราะคอนโดฯ มันเปนเครื่องมือ ในการใชชวี ติ ชวงหนึง่ กอนแตงงานเทานัน้ ผมมอง วาทุกวันนี้การเปลี่ยนแปลงของสภาพมนุษยมัน หมุนเร็ว space ของเราจะเปลีย่ นตามเรา demand ของ space ก็เปลีย่ น ทีเ่ ยอรมนีเขามีการสำรวจ เลยนะ วาสมัยกอนคนยุคเบบีบ้ มู เมอรจะไปซือ้ บาน ชานเมือง เลีย้ งหมา มีรถ อะไรก็วา ไป ตองการพืน้ ที่ ใชสอยเยอะ แตพอแกตวั ลงก็ขายบานหลังใหญๆ ชานเมือง กลับมาอยูคอนโดฯ ในเมือง ใกลๆ โรงพยาบาลกับซูเปอรมารเก็ต เพราะเขาตองดูแล ตัวเอง ตองการความสะดวก ดังนั้น เราทำงาน ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย เราก็ตอ ง serve demand ของผูบ ริโภคดวย เราหา solution การใชชวี ติ ใหเขา แตคุณตองคิดเอาเองวาชีวิตชวงนี้ตองการอะไร วงจรชีวิตมันเปลี่ยนเสมอ อยาไปยึดติดกับอะไร แตนักพัฒนาอสังหาฯ มีหนาที่พัฒนาอสังหาฯ เพือ่ ตอบสนองวงจรชีวติ ในทุกๆ ชวง เราตองคิดวา ทำยังไงใหมูลคาของสิ่งที่เขาซื้อไปมันเทรดไดงาย ซื้อรถก็ไมไดบอกวาไมดี แตซื้อรถคันแรกวันนี้ 5 แสน อีก 5 ป เหลือ 2 แสน ผมถึงไดแนะนำวา มีเงินควรซื้อคอนโดฯ ที่อยูในทำเลดี ขายงาย ไดกำไร แลวเมื่อมีเงินแลวคอยมีรถ เด็กจบใหม

ควรทำแบบนี้ ไมใชซื้อรถกอน คุณอยากเห็นตัวเองเปนผูชายอยางไรในอนาคต ถาใหดีที่สุดนะ ขอใหใชชีวิตอยางมีสติทุกวัน ทีต่ น่ื มา แลวพยายามปรับปรุงตัวเองใหดขี น้ึ ทุกวัน แคนน้ั แหละครับ คำวาปรับปรุงตัวเองมันหมายถึง สภาพจิตของเราดวย คืออยาใหมันเสื่อมถอยลง แคนั้นผมก็คงพอใจกับชีวิตผมละ ตอนนีม้ คี รอบครัว มีลกู แลว ความคิดเปลีย่ นไปไหม มันจะเห็นวงจรของชีวิตมากขึ้น การที่เด็ก คนหนึง่ เกิดมา ทำใหผมเห็นปรัชญาทางชีววิทยา มากขึ้น เพราะนี่เปนผลผลิตของเราเอง และมัน ทำใหผมเขาใจปรัชญาการใชชวี ติ ตัวเองมากขึน้ ดวย ตอใหเราเปนพระทีไ่ มเคยมีลกู เราก็ไมอาจจะเขาใจ สถานภาพนี้ แมวา จะมีสภาพทางจิตสูงกวาก็ตาม เพราะคุณจะไมเขาใจถึงความรูสึกที่คุณไดสราง มนุษยคนหนึง่ ขึ้นมา มันเปนสภาพจิตที่นาสนใจ อยางหนึง่ ผมก็ไมไดถงึ กับเปลีย่ นตัวเองไปเลยนะ ผมก็เปนตัวของตัวเอง ถึงไดบอกวาสิง่ ทีส่ ำคัญทีส่ ดุ คือ ตืน่ มาทุกวันแลวรูว า เรากำลัง riding the wave of life สิง่ อืน่ ๆ มันก็เหมือนเรือ่ งนอกกายหมดแลว พูดเรือ่ ง ride the wave บอย คุณเคยเลนเซิรฟ หรือเปลา ผมอยูฟลอริดามาตั้งแต 8 ขวบ ตองเลน อยูแลว (หัวเราะ) จริงๆ ผมไมใชคนเมืองหรอก ผมควรอยูเมืองแบบกระบี่ อยูกับธรรมชาติ ก็แปลกดี คุณเหมือนเขาใจคนเมือง ทำคอนโดมิเนียมใหคนเมืองอยู แตขางในคุณเปนคนที่ชอบ ธรรมชาติมาก ผมวาตรงนีม้ นั ไมใชความขัดแยงของผมคนเดียว หรอก เปนของมนุษยชาติเลยละ เราเปนสวนหนึง่ ของมนุษยชาติที่พยายามพัฒนาตัวเองเพื่อหา จุดยืนของตัวเองกับโลก เราก็พฒ ั นาไป แลวก็ดดู ทรัพยากรของโลกไปใช แลวเราก็สงสัยวาจุดสมดุล มันอยูต รงไหน ในทีส่ ดุ แลว we are all conflicted with our philosophy เพราะจริงๆ แลวเราเปน สัตวโลกที่ simple มากๆ เพียงแตเราโดนระบบ เศรษฐกิจ สิง่ สมมติตา งๆ มาบังคับใหเราตองสรางรัง ของเรา ผมใชคำวารัง ก็เหมือนมดแดงนะ ไปดูสิ เปนสัตวทห่ี ามาเพือ่ กินกันในรังอยางมหาศาลเลย เหมือนผมบอกลูกนองทีน่ ง่ั ทำวิจยั ขอมูลเรือ่ งเฟซบุก วาใหลองหัดนั่งเงียบๆ แลวดูพฤติกรรมมดวา ทำอะไร มันหัดสรางรังอะไร (หัวเราะ) เอาเปนวา พูดเรื่องรัง เรื่องที่อยู ผมจะบอกวา ถาใครไปทำ อสังหาฯ ที่ญี่ปุนนะ กำไรต่ำมาก เพราะเผาพันธุ มันไมขยายตัว เผาพันธุที่ขยายตัวคือ ไทย ลาว จีน อินโดฯ คือรังมันกำลังขยายตัว ผมแคอยูบ น คลื่นชีวิตที่ตองสรางเครื่องมือรองรับรังที่กำลัง ขยายตัว แตก็รูตัววาแลวในที่สุดเราก็มีปมดอย อยูใ นใจตลอดเวลาวา เพราะเราก็ตอ งอยูในเมือง เจอรถติด ดังนัน้ บางครัง้ เราถึงชอบ escape ออกไป เขาใหญ ไปเห็นตนไม เห็นแดด ผมนีน่ ะตืน่ ขึน้ มา แคอยากดูพระอาทิตยขึ้น เห็นแสงอาทิตยเทานัน้ แหละ แตกเ็ ขาใจวาชีวติ คนมันก็แบบนี้ conflicted ตลอดเวลา เราหาจุดสมดุลของเราไมได นี่คือ ปญหาของโลกเลย เพราะเราใหกลไกของ demandsupply มากำหนดเรา แลวเราก็อยูในโลกแบบนี้ คิดแบบอืน่ ไมออก แตผมคิดวา สุดทาย เมื่อเรา หนีออกไปจากสิง่ เหลานีไ้ มไดตลอดเวลา เราก็ตอ ง กลับไปที่การนั่งสมาธิ ฝกตัวเองทุกวัน แขงกับ สภาพจิตตัวเองทุกวัน เราตองเห็นสภาพจิตของ เราทุกวัน รูทุกวัน เหมือนมีกระจกดูจิตทุกวัน และหาจุดศูนยศูนยของตัวเองไมใหมันหลงทาง


20

GADGET

Neato XV-15

เพราะสภาพอากาศในบานเราเต็มไปดวยฝุน ผง จึงเปนเรือ่ งปกติทเ่ี ราตองหมัน่ เก็บกวาดเช็ดถู บานกันเปนประจำ ดังนัน้ มามอบหมายภารกิจสำคัญนีใ้ หกบั ผูช ว ยทีว่ างใจไดอยาง Neato XV-15 กันดีกวา เพราะเจาหุนยนตตัวนี้ถูกออกแบบมาใหสามารถกักเก็บฝุนไวในตัวไดเปนจำนวนมาก ซึง่ รูปรางทีบ่ กึ บึนละมายคลายกับออพติมสั ไพรม จากภาพยนตรเรือ่ ง Transformers นี้ ก็เปนตัวชวย ใหการเคลือ่ นตัวไปตามพืน้ ทีต่ า งๆ ในบานเปนไปอยางราบรืน่ และเซ็นเซอรอจั ฉริยะในตัวก็จะทำ หนาทีส่ รางแผนทีจ่ ำลองเพือ่ บอกใหมนั คอยหลบสิง่ กีดขวางทีอ่ ยูต รงหนา (แตถา จะชนจริงๆ ก็จะมี การสงสัญญาณเตือนกอนลวงหนา) เมือ่ แบตเตอรีใ่ กลหมด เจาหุน ตัวนีก้ จ็ ะกลับมาทีแ่ ทนชารจไฟ ของตัวเองโดยอัตโนมัติ คุณจึงออกไปลั้นลานอกบานไดอยางสบายใจหายหวง Neato XV-15 มาในราคาเริ่มตนที่ 19,400 บาท รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.neatorobotics.com

MOVIE

My Week with Marilyn

เริ ่ ม เข า สู  ฤ ดู ก าลแห ง การประกาศรางวัลภาพยนตร กั น อย า งเป นทางการ เมื ่ อ หนังตัวเก็งรางวัลระดับโลก ทยอยเข า ฉายในบ า นเรา เรือ่ ยๆ เชนเดียวกับหนังเรือ่ งนี้ ที่ไดเขาชิงลูกโลกทองคำใน ปนี้ถึง 3 สาขา และในที่สุด ก็สามารถควารางวัลนักแสดง นำหญิ ง ยอดเยี ่ ย ม สาขา ภาพยนตร ต ลกหรื อ เพลง ไดสำเร็จ ดวยฝมือการแสดง ของ มิเชลล วิลเลียมส ที่ทั้ง มี เ สน ห  แ ละน า หลงใหล ไมแพ มาริลนิ มอนโร ตัวจริง หนังสรางขึน้ จากความทรงจำ ของ โคลิน คลารก เด็กหนุม วัย 23 ที่ไดใชเวลารวมกับ ดาราสาวทีโ่ ดงดังทีส่ ดุ ของโลก นานถึง 1 สัปดาห เมื่อครั้ง ที ่ เ ธอกำลั ง ถ า ยหนั ง เรื ่ อ ง The Prince and the Showgirl ซึ ่ ง มี ท ั ้ ง เรื ่ อ งขบขั น และ น า เศร า ในเวลาเดี ย วกั น รวมดวยนักแสดงมากฝมือ อี ก หลายคน ทั ้ ง เอ็ ด ดี ้ เรดมานี , เอ็ ม มา วั ต สั น , เคนเนธ บรานาห, โดมินิก คูเปอร, จูดี้ เดนช กำกับโดย ผู  ก ำกั บ มื อ รางวั ล อย า ง ไซมอน เคอร ต ิ ส รี บ ตี ต ั ๋ ว ก ั นด  ว นก  อ นท ี ่ จ ะ ห ม ด รอบฉายในเร็ววันนี้

MUSIC

Evanescence

หางหายไปนานกวา 5 ป วงดนตรีโกธิกร็อกชือ่ เกกก็ ลับมาสรางความมันกันอีกครัง้ ดวยอัลบัม้ ชุดที่ 3 ชือ่ เดียวกับวง นำรองดวย What You Want เปนซิงเกิล้ เปดตัว กอนจะกระหน่ำกันตอดวย Made of Stone ทีเ่ รียกเอาความรูส กึ ของอัลบัม้ ชุดแรกกลับมาไดอยางเต็มเม็ดเต็มหนวย สวนใครทีช่ อบเสียงรองของ เอมี ลี พรอมกับซาวนดดนตรีเทๆ ในแบบ Evanescence ก็ไมควรพลาดกับแทร็ก The Change และ Erase This เปนอันขาด และเพลงปดอัลบัม้ อยาง Swimming Home ก็เต็มไปดวยบรรยากาศทีล่ อ งลอยและแฝงความลึกลับในแบบโกธิก ไดอยางยอดเยีย่ ม ภาพรวมของอัลบัม้ ชุดนีเ้ ปนการปรับปรุงขอเสียทีอ่ ยูใ นอัลบัม้ ที่สอง และเลือกเอาสิง่ ดีๆ ของอัลบัม้ ชุดแรกมาผสมผสานไดอยางกลมกลอม แฟนของ Evanescence ไมควรพลาดอยางยิง่

SWEET

Little Spoon

“นีเ่ ปนอีกรานทีน่ ง่ั แลวเพลิดเพลินไมอยากลุกไปไหน ตรงกับความตัง้ ใจของคุณสรวงและคุณแพร เจาของรานที่ ‘อยากแตงราน ใหสวยเรียบๆ มีบรรยากาศผอนคลาย ละเลียดไดโดยไมกดดัน’ รานเล็กๆ รานนีอ้ ยูใ นสุขมุ วิท ซอย 19 ชวงติดกับถนนอโศกมนตรี มีทางขึ้นเล็กๆ สูชั้นสอง ผนังกระจกสองดานใหวิวโลง ตกแตงเรียบงายแบบญี่ปุนรวมสมัยสไตล Muji-Country Living (อันนี้ เราคิดเอง) ในอารมณทค่ี ณ ุ อยากทานไอศกรีม เราแนะนำไอศกรีมโฮมเมดซึง่ ทำจากวัตถุดบิ ชัน้ เยีย่ ม มองในตูจ ะพบวานากินทัง้ นัน้ เลือกยากเลือกเย็น เราอยากแนะใหเริม่ ดวย Seriously Dark Chocolate, Chocorange (ช็อกโกแลตกับสมไงครับ) และเชอรเบตรสตางๆ จากผลไมสดคือของโปรดของเรา หรือไมก็ลองอาหารเซตเล็กๆ ที่เขาจัดเมนูเปนวันๆ หรือขนมโฮมเมด รวมทั้งกาแฟหอมกรุน ถาผานไปแถวนั้น ก็ลองแวะดู แลวคุณจะเพลินจนไมอยากลุกไปไหนเลย” รานเปดตั้งแต 10 โมง รายละเอียดเขาไปดูไดที่ เฟซบุกของราน ชื่อ cafelittlespoon เลือกใหโดย : ภาณุ บุรุษรัตนพันธุ บรรณาธิการบริหาร นิตยสาร Esquire

BOOK

เฮย-ออน-ไวย เมือง / รัก / หนังสือ

CONCERT

Jetset’er Music Inspiration Concert

ถื อ เป นข า วดี ร ั บ ป ใหม สำหรับแฟนๆ Jetset’er โดย เฉพาะ ที่พวกเขากำลังจะมี คอนเสิรต เต็มรูปแบบครัง้ แรก อยางทีร่ กู นั ดีวา เสนหข องวงนี้ อยูท ก่ี ารผสมผสานความสนุก กั บ เพลงเพราะฟ ง สบาย ให ก ลายเป น เนื ้ อ เดี ย วกั น เพราะฉะนั้น สิ่งที่จะไดพบ ในคอนเสิรต ครัง้ นีก้ ค็ อื อารมณ ปาร ต ี ้ แ บบสนุ ก ๆ แต ก ็ ไม ขาดเสี ย งเพลงที ่ อ บอุ  น ทีส่ ำคัญยังมีเพลงพิเศษที่นำ มาเรียบเรียงใหม และคัดสรร มาเพื ่ อ คอนเสิ ร  ต ครั ้ ง นี ้ โดยเฉพาะ ถาแคนน้ั ยังนอยไป เราคงตองแอบกระซิบดังๆ วา พวกเขายังเตรียมแขกรับเชิญ พ ิ เศ ษ หลากหลายชี ว ิ ต มาเซอรไพรสคนดูดว ย ฝกรอง เพลงฮิตอยาง จูบ, เชื่อในตัวฉัน, น้ำผึง้ พระจันทร, คืนนี,้ ชายในฝน และ ตัวคั่นเวลา ใหพรอมเพรียงกัน แลวเตรียม ไปโยกหัวเบาๆ พรอมตะโกน เพลงเหลานีด้ ว ยกันทีม่ นู สตาร สตู ด ิ โ อ ในวั น เสาร ท ี ่ 4 กุมภาพันธน้ี บัตรราคา 1,000 และ 1,500 บาท จองบัต ร ด ว นที ่ ไ ทยทิ ก เก็ ต เมเจอร ทุกสาขา

“เราตกหลุมรักหนังสือจากสำนักพิมพกำมะหยีเ่ ลมนีเ้ พราะปกทีด่ เู รียบๆ เทๆ และเต็มไปดวยหนังสือนีแ่ หละ หนังสือเลมนีเ้ ขียนโดย พอล คอลลินส แปลโดยศรรวริศา มีความหนาเกือบ 300 หนา แตเราวาคุณนาจะอานไดเพลินๆ จนจบเลมไมรูตัวเลยละ พอลเขียนหนังสือเลมนี้คลายบันทึก ประสบการณชีวิตของการไปเปนประชากรหนาใหมในเมืองเล็กๆ ในแควนเวลส สหราชอาณาจักร ที่ชื่อเมืองเฮย-ออน-ไวย ซึ่งเปนเมืองเล็กๆ ที่มี ประชากรเพียง 1,500 คน มีโบสถอยูแ ค 5 หลัง สวนรานขายของชำก็มแี ค 4 ราน มีแผงหนังสือพิมพแค 2 แผง มีทท่ี ำการไปรษณียอ ยูแ ค 1 แหง แตจดุ พีกของเมืองนีอ้ ยูท ร่ี า นหนังสือ เพราะมีถงึ 40 ราน เฉลีย่ รานหนังสือตอจำนวนประชากรแลวก็ประมาณ 1 รานตอประชากร 37 คน เลยทีเดียว พูดงายๆ วาเปนเมืองทีม่ ปี ระชากรรักการอานมากอยางนาทึง่ นอกจากเนือ้ หาทีว่ า ดวยเรือ่ งความรักหนังสือแลว ยังมีเรือ่ งของเสนทางของหนังสือ แตละเลม วัฒนธรรม และปรัชญาชีวติ ทีน่ า สนใจทีผ่ เู ขียนคนพบจากการใชชวี ติ อยูท เ่ี มืองนีด้ ว ย อานหนังสือเลมนีแ้ ลวรูส กึ วาทุกสิง่ ทุกอยางรอบตัว ลวนมีเรื่องราวแตหนหลังของมัน และคนที่ละเอียดออนเทานั้นที่จะถายทอดใหคนอานไดรูสึกเหมือนไปเห็นดวยตาเปลาได” เลือกใหโดย : วิไลรัตน เอมเอี่ยม บรรณาธิการบริหาร นิตยสาร a day BULLETIN


21

TRIP

แมสอด

“แนะนำใหไปเที่ยวที่อำเภอแมสอด จังหวัดตาก ซึ่งความสนุกของการเดินทางอยูตั้งแตกอนเขาถึงตัวเมืองกันเลย โดยจุดแรกที่คุณจะไดเจอ ก็คือเนินพิศวง ตรงกิโลเมตรที่ 68 ซึ่งเปนเนินลวงตา เมื่อนำรถไปจอดไวตรงทางขึ้นเนินโดยไมติดเครื่อง รถก็จะไหลขึ้นเนินไปไดเอง ที่ตอมาก็คือ ดอยมูเซอ ซึ่งกาแฟอาราบิกาของที่นี่อรอยมาก เมื่อเขามาภายในตัวอำเภอเราขอแนะนำใหคุณเชาจักรยานไวสำหรับปนชมเมือง และแวะรานกาแฟ เกๆ สวยๆ ทีม่ อี ยูห ลายราน และมาถึงแมสอดทัง้ ทีกอ็ ยาลืมแวะไปสักการะเจดียท จ่ี ำลองแบบมาจากเจดียช เวดากองของประเทศพมาทีว่ ดั ชุมพลคีรี ดวยนะ สวนรานอาหารเราอยากใหคุณไปลองที่รานขาวเมาขาวฟาง ซึ่งเปนรานที่อาหารรสชาติอรอยและมีวิวทิวทัศนที่สวยงามมาก สวนของฝาก ขึ้นชื่อของที่นี่ก็คือน้ำพริกกุง และมันกุงในตลับ ซึ่งอรอยมากๆ” เลือกใหโดย : ‘ปอมแปม’ - นิติ ชัยชิตาทร พิธีกรจากรายการ เทยเที่ยวไทย

FESTIVAL

Hua Hin International Film Festival 2012

ถาคุณเปนคนที่ชอบดูหนังเปนชีวิตจิตใจ เราขอชวนคุณใหมางาน เทศกาลภาพยนตรนานาชาติหัวหิน หรือ Hua Hin International Film Festival 2012 ซึ่งความพิเศษของงานครั้งนี้ นอกจากคุณจะมีโอกาสไดกระทบไหลกับผูกำกับและดาราดัง ระดับโลกอยาง Jude Law, Bryan Singer, Michelle Yeoh และ John Woo แลว ภายในเทศกาลยังมาพรอมกับภาพยนตรจากประเทศ ตางๆ ทีพ่ วกเราตัง้ ตารอชมอีกหลายเรือ่ ง ยกตัวอยางเชน The Lady ทีส่ รางจากเรือ่ งราวของ นาง ออง ซาน ซูจี หญิงแกรงทีต่ อ สู เรียกรองการปกครองระบอบประชาธิปไตยในประเทศพมา ใหไดดูกอนใคร พรอมกองทัพหนังไทยที่บางคนอาจจะพลาดชม ตอนเขาฉายในโรง ก็กลับมาใหเราไดดกู นั อีกครัง้ ดวย เทศกาลนีจ้ ดั ขึน้ ทีโ่ รงแรมอินเตอรคอนติเนนตัล หัวหิน รีสอรต และโรงภาพยนตร เมเจอร ซีนีเพล็กซ หัวหิน ตั้งแตวันที่ 26-29 มกราคม 2555 รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.huahinfilmfest.com

DRINK

APPLICATION

News360 ํ โฟรโมสตนมกลวย

ในชั่วโมงเรงรีบที่ทองหิว คงไมมีอะไรดีไปกวานมสักกลองที่จะทำใหอยูทองไปหลายชั่วโมง แตถา รสชาติเดิมๆ ทำใหคณ ุ เกิดอาการไมอยากดืม่ นม คงตองเปลีย่ นมาลอง ‘นมกลวย’ กลองนี้ ทีม่ ที ง้ั ความหวาน ความหอม ความอรอย และความอิม่ ในกลองเดียวจบ นอกจากจะทำใหทอ งหยุดรองงอแงแลว นมกลองนี้ ยังอุดมไปดวยสารอาหารที่จำเปนตอรางกายอีกหลายชนิด เชน แคลเซียม ฟอสฟอรัส วิตามินเอ วิตามิน บี 1 บี 2 และบี 12 อยูท อ งและแข็งแรงไปในเวลาเดียวกัน แถมยังมีใหเลือกหลายขนาดในรูปแบบพาสเจอไรส จะอิ่มเบาๆ หรืออิ่มแบบจัดหนัก ก็เลือกสรรกันไดตามใจชอบ มองหากลองสีเหลืองแสนอรอยแบบกลวยๆ ไดแลววันนี้ที่รานคาและซูเปอรมารเก็ตชั้นนำทั่วไป

GIVE

บริจาคเงินสนับสนุนการทำงานของ Wikipedia

ชวงสัปดาหทผ่ี า นมา ใครทีเ่ ลนอินเทอรเน็ตก็คงพอจะทราบขาวคราวการตอตานการผานกฎหมาย SOPA หรือรางรัฐบัญญัติหยุดยั้งการละเมิดลิขสิทธิ์ออนไลนของสหรัฐอเมริกา ที่ทางฝงของเจาของ เว็บโซเชียลมีเดียตางๆ เชน Facebook เห็นวาเขมงวดเกินไป ซึง่ แนนอนวาสารานุกรมออนไลนอยาง Wikipedia ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาดวยขอมูลจากอาสาสมัครทั่วโลก ก็นาจะโดนผลกระทบเชนเดียวกัน และถาใครที่ใชบริการ Wikipedia อยูบอยๆ แลวอยากจะชวยสนับสนุนเงินทุนใหกับทีมงาน ก็สามารถบริจาคเงินผานทางมูลนิธิ Wikimedia ไดที่ http://wikimediafoundation.org/wiki/Home และเลือกไปที่การบริจาคเงิน โดยมี 2 วิธี ก็คือ หักผานบัตรเครดิต หรือบริจาคผาน PayPal ก็ได หรือถาใครมีทักษะการเขียนที่พอใชได ก็สามารถเปนอาสาสมัครอยูกับบานไดสบายๆ เลย

ใครทีช่ อบติดตามขาวสารเปนชีวติ จิตใจ แตก็เบื่อหนายกับตัวหนังสือ ยุกยิกลายตาจากเว็บไซตสำนักขาว หรื อ หน า หนั ง สื อ พิ ม พ ขอบอกว า แอพฯ นี้สรางขึ้นมาเพื่อคุณโดยเฉพาะ เพราะเขาคัดเฉพาะขาวเด็ดประเด็นดัง จากทั่วโลกมารวมไว แถมยังอานงาย สบายตา เพราะแตละขาวจะมีเฉพาะ ภาพขาว และพาดหัวแบบกระชับ แต ได ใ จความ ถ า อยากอ า นข า วไหน เปนพิเศษก็คลิกเขาไปอานแบบละเอียด ได หรือจะไลอานขาวอื่นๆ เพื่อใหรู ความเปนไปของโลกก็แคปาดนิ้วเบาๆ เทานั้นเอง (ถาหนาจอคุณเปนแบบ สั ม ผั ส นะ) ซึ ่ ง ข า วที ่ เ ขาคั ด สรรมา ใหอานก็ลวนมาจากสำนักขาวชื่อดัง แทบทัง้ สิน้ ทัง้ ABC News, The Sun, Time, Washington Times, CNBC, New York Post ติดใจขาวไหนเปนพิเศษ ก็สามารถแชรกับเพื่อนๆ ผานเฟซบุก และทวิตเตอรไดดวย ที่เจงที่สุดคือ ดาวนโหลดฟรีทง้ั ใน iOS และ Android


24

SHOPPING!

บอดี้สเปรยกลิ่น Vegas จาก Playboy

บอดี้สเปรยกลิ่น Ibiza จาก Playboy

บอดี้สเปรยกลิ่น New York จาก Playboy

4(% 0%2 &%#4 -!.

เจลอาบน้ำ Ice Dive จาก adidas

เจลอาบน้ำ Pure Game จาก adidas

เจลอาบน้ำ Team Force จาก adidas

เจลอาบน้ำ Dynamic Pulse จาก adidas

บอดี้สเปรยกลิ่น Miami จาก Playboy

เจลอาบน้ำ Deep Energy จาก adidas

เรื่องความเทกับผูชายนั้นใครๆ ก็รูวาเปน ของคูก นั ดังนัน้ คนหนุม อยางพวกเราควร หมั่นเติมเสนหใหกับตัวเองอยางสม่ำเสมอ ดวยการออกกำลังกายเพื่อฟตหุนใหเฟรม อยูต ลอดเวลา แตกต็ อ งไมลมื ใหความสำคัญ กั บ การทำความสะอาดร า งกายด ว ยนะ เพราะการสรางชั้นกลามเนื้อใหดูดีคงตอง ใช เ วลา แต ถ า คุ ณ มี สุ ข ภาพผิ ว ที่ ดี แ ละมี องค ป ระกอบภายนอกที่ เ ข า ท า ซะอย า ง ความเทขั้นแรกก็มาอยูคูกับคุณแลว

WHERE สินคาทุกชิ้นมีจำหนายที่หางสรรพสินคาชั้นนำทั่วไป


CALENDAR

26

FRI

MON

TUE

WED

THU

Muang Krung Muang Thep

Afternoon

M L Toy Xoomsai

Lady Image

นิทรรศการภาพถาย ชุด ‘เมืองกรุง เมืองเทพ’ โดย สมศักดิ์ พัฒนพิฑรู ย นำเสนอผลงานภาพถาย ที ่ ไ ด ร ั บ แรงบั น ดาลใจ จากความแตกต า งอั น หลากหลายของทัศนียภาพในอาณาบริเวณตางๆ ของกรุงเทพฯ ทีผ่ สมผสาน ทัง้ รองรอยแหงอารยธรรม เก า แก แ ละเทคโนโลยี ความทันสมัย วันนี้ถึง 15 กุมภาพันธ 2555 ณ หอศิลปมหาวิทยาลัย ศิลปากร วังทาพระ (เวน วันอาทิตย)

เชิญชม ‘Afternoon’ ภาพยนตรสญ ั ชาติเยอรมัน ภายใตการนำเสนอของ สถาบันเกอเธ วาดวย เรื ่ อ งราวของอิ เ รนเนอ นักแสดงละครเวทีหญิง และความสั ม พั น ธ ข อง คอนสแตนติน ผูเ ปนลูกชาย กับอักเนส เพื่อนสาวของ คอนสแตนติน ที่เติบโต มาดวยกัน ชมฟรี วันนี้ เวลา 19.30 น. ณ สถาบัน เกอเธ

นิทรรศการภาพถาย ‘นูด ยุคกระโนน’ ทีร่ วบรวม ผลงานภาพถ า ยของ หมอมหลวง ตอย ชุมสาย ผู  เป น ทั ้ ง นั ก เขี ย นและ ชางภาพผูบ กุ เบิกการถาย ภาพเปลือยในยุคแรกของ ไทย ทามกลางบรรยากาศ ยุ ค รั ฐ นิ ย ม-ชาติ น ิ ย ม ที่รัฐไทยพยายามเขามา ควบคุ ม วิ ถ ี ช ี ว ิ ต และ ความคิดของผูคน วันนี้ ถึง 26 กุมภาพันธ 2555 ณ คัดมันดู โฟโต แกลลอรี (เวนวันจันทร)

นิ ท รรศการศิ ล ปะ ‘สุภาพสตรี บูร ะห่ำ’ โดย อัญชลี อารยะพงศพาณิ ช ย นำเสนอผลงาน จิ ต รกรรมที ่ ไ ด ร ั บ แรงบันดาลใจจากประสบการณ ทางการรับรูในสื่อนานาชนิ ด ของสั ง คมป จ จุ บ ั น ภายใตบริบทของหญิงสาว ที่มีเสรีภาพทางความคิด การแสดงออก และความเขมแข็งอยางเต็มเปยม วันนี้ถึง 4 มีนาคม 2555 ณ หอศิ ล ป ร  ว มสมั ย อารเดล (เวนวันจันทร)

available now! $ 1.99

JF Theatre

ภาพยนตรเรือ่ งสุดทาย สำหรับธีม ‘Kimura Takeo Film Festival’ วันนีน้ ำเสนอ เรื่อง ‘Osaka Hamlet’ วาดวยเรือ่ งราวของเด็กหนุม ม.ตน จอมเกเรที่กำลัง สับสนในชีวติ กับเหตุการณ ประหลาดๆ ทีเ่ กิดขึน้ กับ คนในครอบครัว ซึง่ ในทีส่ ดุ พวกเขาก็เริม่ เขาใจคำตอบ ตางๆ รวมถึงคุณคาของ ชีวิต ชมฟรี วันนี้ เวลา 18.30 น. ณ หองสัมมนา เจแปนฟาวนเดชัน

28 29 SAT

SUN

Silverlake Music Festival 2012

Phra Lor

ร ว มพลิ ก ประวั ต ิ ศาสตร เ ทศกาลดนตรี เมืองไทยไปกับ ‘ซิลเวอรเลก มิวสิก เฟสติวลั 2012’ ที่ควา Incubus ศิลปน ขวัญใจชาวร็ อ กทั ่ ว โลก มาร ว มแสดงคอนเสิ ร  ต แบบเต็มโชว รวมดวย Scrubb, Slot Machine, T-Bone, Singular และ ศิลปนชื่อดังอีกมากมาย วั นนี ้ เวลา 12.00 น. เป นต น ไป ณ ไร อ งุ  น ซิ ล เวอร เ ลก พั ท ยา จำหนายบัตรทีไ่ ทยทิกเก็ต เมเจอร ทุ ก สาขา

‘ลิลิตพระลอ’ มหากาพยความรักทีถ่ า ยทอด เรือ่ งราวผานบทกวีทย่ ี ง่ ิ ใหญ ของกษัตริยใ นสมัยอยุธยา ผ า นการตี ค วามใหม พร อ มด ว ยนั ก แสดง และศิ ล ป น ผู  เชี ่ ย วชาญ ที ่ ร ั ง สรรค ค วามไพเราะ ผานเครื่องดนตรีทั้งไทย และสากล สรางบท กำกับ การแสดง และแสดงโดย ภัทราวดี มีชธู น วันนี้ เวลา 18.00 น. ณ วิกหัวหิน บัตรราคา 500 บาท สำรองบัตรไดที่โทร. 032827-814


28

HEALTH

HEALTH QUESTION

HEALTH TIPS

5 Q : ทารกทีถ่ กู เลีย้ งดวยนมแม จะมี พ ฤติ ก รรมที่ แ ตกต า ง จากทารกทีถ่ กู เลีย้ งดวยนมผง จริ ง หรื อไม

A : จริง เพราะลาสุดทีมงานจาก The Medical Research Council ประเทศอังกฤษ ไดใหคำแนะนำ แกแมที่เลี้ยงลูกดวยนมจากอกวา ลู ก ของพวกเธออาจมี น ิ ส ั ย งอแง ในวัยทารกมากกวาเด็กที่ถูกเลี้ยง มาดวยนมผง อยางไรก็ตาม นมแม ยังคงเปนนมทีด่ ที ส่ี ดุ สำหรับลูกนอย เสมอ และการที่เด็กงอแงก็ไมได เป น อาการที ่ ผ ิ ด ปกติ แต อ ย า งใด เพราะนั ่ น คื อ วิ ธ ี ท ี ่ เ ด็ ก วั ย ทารก สื่อสารแกพอแมของเขา เชน เด็ก อาจรองไหเพราะหิว หรือตองการ ปสสาวะ เปนตน ขณะเดียวกันยังมี ผลการศึกษาพบวา เด็กที่ถูกเลี้ยง มาดวยนมขวดมักมีลกั ษณะสงบนิง่ มากกวา แตกม็ ผี ลเสียคือ หากพอแม ควบคุมปริมาณนมทีใ่ หไมเหมาะสม ลู ก น อ ยก็ จ ะอ ว นอย า งรวดเร็ ว ซึ ่ ง อาจส ง ผลเสี ย ต อ สุ ข ภาพใน ระยะยาวไดในที่สุด ทีม่ า : www.bbc.co.uk/news/health

8

WAY TO SHARPEN YOUR BRAIN เร็วๆ นี้ Sharpbrains.com เว็บไซตซึ่งรวบรวมผลการวิจัยที่เกี่ยวกับ การดูแลสมองจากสหรัฐอเมริกา ไดออกมาเผยวา ‘สมอง’ เปนอวัยวะที่คนให ความสำคัญทีส่ ดุ ในรางกายจากการสำรวจเมือ่ ปทผี่ า นมา ผูเ ชีย่ วชาญทางดาน สมองจึงไดรวบรวมเคล็ดลับดีๆ เกีย่ วกับการลับสมองใหเฉียบคมอยูเ สมอมาฝาก เพือ่ ใหคณ ุ ไดทำตามตั้งแตชวงตนป ดังนี้

• ทำความเขาใจกับการทำงานของสมองอยางงาย เพือ่ ใหคณ ุ ไดรู วาพฤติกรรมแบบใดที่เปนการใชสมองอยางถูกตอง และพฤติกรรม แบบใดที่เปนอันตรายตอสมอง โดยผูเชี่ยวชาญกลาววา หากคุณได ศึกษาความรูเกี่ยวกับสมอง และเขาใจมันมากขึ้น จะรูวาสมองของ ตัวเองนัน้ มีการทำงานสวยงามเพียงใด ซึง่ จะทำใหคณ ุ เห็นความสำคัญ และเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้นในที่สุด • เอาใจใสเรือ่ งอาหารการกิน เพราะแมวา สมองจะมีนำ้ หนักเพียงแค 2% ของน้ำหนักตัว แตมนั ตองใชออกซิเจนและสารอาหารในการทำงาน มากกวา 20% ของปริมาณที่รางกายไดรับในแตละวัน ซึ่งไมจำเปน ที่คุณจะตองหาอาหารเสริมราคาแพงมาทานเพื่อดูแลเอาใจใสสมอง เพราะมันตองการเพียงอาหารทีม่ ปี ระโยชนจากธรรมชาติ เชน ผัก ผลไม และอาหารจำพวกโปรตีน ดังนั้น แมคุณจะไมไดปนคนร่ำรวยแต เอาใจใสเรื่องคุณภาพของอาหารที่ทานในแตละมื้อ คุณก็สามารถ เปนคนที่มีสมองเฉียบคมไดเชนกัน • มองโลกในแงดเี ปนนิสยั เพราะนีค่ อื วิธหี นึง่ ทีจ่ ะชวยลดความเครียด และเปนการฝกใชสมองฝง ทีเ่ กีย่ วกับการใชความคิดสรางสรรคไปในตัว ดังนั้น ทุกเวลาที่คุณไดใชความคิดในแงบวก ก็เทากับคุณไดออกกำลังกาย ยืดเสนยืดสายใหกับสมองเชนเดียวกัน • ทำกิจกรรมฝกสมาธิ เนื่องจากการทำสมาธิไมวาดวยวิธีใดก็ตาม สามารถทำใหจิตใจและสมองไดผอนคลาย คลายการชารจแบตเตอรี่ ใหกบั สมอง นอกจากนี้ การทำสมาธิยงั ทำใหเสนประสาทและรอยหยัก ในสมองเกิดขึ้นใหมไดอีกดวย • เดินทางออกไปพบกับโลกกวาง เพื่อใหคุณไดพบเจอกับสถานการณที่หลากหลายยิ่งขึ้น ซึ่งจะสงผลใหคุณมีประสบการณ สามารถ นำไปพัฒนาการคิดและการตัดสินใจไดดขี น้ึ ดังนัน้ เมือ่ ไหรทม่ี โี อกาส เราขอแนะนำใหคุณเก็บกระเปาออกเดินทางเพื่อเปดรับความสนุก ในโลกทีม่ เี รือ่ งราวใหคณ ุ คนหาไดอยางไมมที ส่ี น้ิ สุด รับรองวานอกจาก คุณจะไดรบั ความสุขแบบเต็มๆ แลว การเดินทางยังชวยใหคณ ุ ฉลาดขึน้ ทั้งในแงของการทำงาน และการใชชีวิต แนนอน ที่มา : www.sharpbrains.com

จากการศึกษาของประเทศสเปนพบวา การทานวอลนัตวันละ 8 เม็ด หลังอาหาร ชวยลดอันตรายจากไขมันอิม่ ตัว ซึง่ เปนอันตราย ตอหลอดเลือดหัวใจได เพราะวอลนัตอุดมไปดวยสารที่ชวยลดความกระดางของหลอดเลือด และชวยรักษาความยืดหยุน ของหลอดเลือดหัวใจ ทำใหสามารถลดความเสีย่ งของอาการไขมันอุดตันในเสนเลือดได

HEALTH NEWS นักวิจัยสวีเดนแนะ ทานแมกนีเซียมลดความเสี่ยงเสนเลือดในสมองอุดตัน คงเปนขาวดีสำหรับคนทานผักผลไม เพราะลาสุดนักวิจัยสวีเดนออกมาเปดเผยวา การทาน อาหารที่มีแมกนีเซียมสูง ซึ่งพบไดในผักใบเขียว สามารถลดความเสี่ยงตออาการเสนเลือดในสมอง อุดตันได โดยนอกจากผักใบเขียวแลวยังมีพืชชนิดอื่นที่เปนแหลงของแมกนีเซียม เชน พืชตระกูลถั่ว และโฮลเกรนหรือธัญพืชชนิดตางๆ ทางดาน Susanna Larsson ศาสตราจารยจาก Karolinska Institutet ผูทำการวิจัยครั้งนี้กลาววา จากการศึกษาคนอเมริกัน ยุโรป และเอเชีย ราว 250,000 คน พบวามีประมาณ 6,500 คน หรือประมาณ 3% ที่มีอาการเสนเลือดในสมองอุดตัน ซึ่งบุคคลเหลานี้ มีพฤติกรรมทานแมกนีเซียมต่ำ คือเพียง 100 มิลลิกรัมตอวัน ทั้งที่ปริมาณที่รางกายควรไดรับคือ 242 มิลลิกรัมตอวัน อยางไรก็ตาม ในสหรัฐอเมริกา นักโภชนาการไดใหความสำคัญกับการทาน แมกนีเซียมมากกวานั้น คือแนะนำใหคนที่มีอายุมากกวา 31 ป ทานอาหารที่มีแมกนีเซียมใหได ประมาณวันละ 420 มิลลิกรัม สำหรับผูชาย และ 320 มิลลิกรัม สำหรับผูหญิง เพื่อสุขภาพที่ดีและ หางไกลจากโรคเสนเลือดในสมองอุดตัน ที่มา : www.reuters.com


30

HEART

HEART TIPS

NO MORE COMPLICATED LIFE เชือ่ หรือไมวา ชีวติ ไมมคี วามซับซอน และเหตุทเี่ รารูส กึ วามันซับซอนเพราะเรา คิดและทำใหมนั เปนเชนนัน้ เอง ซึง่ หากเราหยุดการกระทำใดทีผ่ ดิ และเริม่ ทำสิง่ ทีถ่ กู เมือ่ ไหร ชีวติ ก็จะงายขึน้ เมือ่ นัน้ และหากวาคุณไมรจู ะเริม่ ตนอยางไร เราขอแนะนำ 4 วิธี ทีจ่ ะชวยใหชวี ติ ของคุณซับซอนนอยลง ดังนี้

• หยุดตำหนิตวั เอง แตเปลีย่ นเปนชืน่ ชมตัวเองจากสิง่ ทีม่ แี ละเปนอยู เพราะการผลักดันตัวเองใหกา วหนาไมจำเปนตองคิดวาชีวติ ในปจจุบนั ยังดีไมพอ ถาคุณตองการมีพรุงนี้ที่ดีกวา คุณก็ควรมีความสุขและ รักตัวเองในแบบทีเ่ ปนในวันนีด้ ว ย เพือ่ ใหทกุ วันในชีวติ ของคุณมีความสุข แทนที่จะคิดวาวันพรุงนี้เทานั้นที่จะเปนวันแหงความสุขของคุณ • หยุดทำผิดทั้งเรื่องเล็กและเรื่องใหญ โดยคุณอาจเริ่มจากการซื่อสัตยตอตนเอง และซื่อสัตยกับคนรอบขาง จากนั้นก็เลือกทำในสิง่ ที่ถูกเสมอเพื่อลดความซับซอนของชีวิต เพราะคงปฏิเสธไมไดวา เมื่อไหรที่คุณเริ่มทำผิด ชีวิตของคุณก็จะซับซอนขึ้นเรื่อยๆ เชน ตอง คอยระแวงวาคนอืน่ จะจับผิด ตองคิดคำแกตวั หรือคำสารภาพ เปนตน ซึง่ หากคุณเลือกไมทำสิง่ เหลานีต้ ง้ั แตแรก ชีวติ ของคุณก็จะงายขึน้ ทันที • หยุดคิดไปเอง แลวสื่อสารกับคนรอบขางอยางตรงไปตรงมา โดย นักจิตวิทยาไดกลาวแนะนำในเรื่องนี้วา “Don’t try to read other people’s minds, and don’t make other people try to read yours.” หมายความวาจงหยุดเดาใจผูอื่น และอยาทำใหผูอื่นตองเดาใจคุณ เพราะปญหาทีพ่ บในสังคมสวนใหญ ไมวา จะในครอบครัวหรือเพือ่ นฝูง คือการสื่อสารที่ผิดพลาด ซึ่งทำใหเกิดการเขาใจผิด จนหลายครั้ง เหตุการณแบบนี้ทำใหความสัมพันธที่ดีตองสิ้นสุดลง ดังนั้น หากคุณ ไมอยากอยูในสถานการณเหลานี้ก็ควรมีความจริงใจ พูดและทำ อยางที่คุณรูสึก แลวโอกาสที่จะเกิดการผิดใจกันก็จะลดนอยลง • หยุดปลอยใหเวลาและเงินสูญไปโดยเปลาประโยชน โดยการโฟกัสสิ่งตางๆ ที่คุณภาพ เพราะคุณภาพที่ดีมีคามากกวาปริมาณ เปนไหนๆ ทั้งในเรื่องสิ่งของ เพื่อน และประสบการณในชีวิต อยางที่ มีคนเคยกลาวไววา “Live a comfortable life, not a wasteful one.” ซึ่งหมายความวา จงใชชีวิตสบายๆ ไมใชใชอยางสูญเปลา เพราะ หลายครั้งเราพบวา คนเรามักเสียทรัพยสินไปมากกับสิ่งที่ไมจำเปน ตอชีวิตเพียงเพื่อแสดงใหคนที่เรารูจัก (รวมถึงไมรูจัก) เห็นวาเรามี ดังนัน้ การใชเงินอยางชาญฉลาดก็ชว ยลดความซับซอนของชีวติ ลงได ดังเชนประโยคเด็ดในหนังสือ The Millionaire Next Door ที่เขียนไววา “Manage your money wisely so your money does not manage you” ที่มา : www.marcandangel.com

Endless Imagination with Balloon หากคุณเปนคนหนึง่ ทีช่ อบงานศิลปะ สนุกกับการใชจนิ ตนาการ คงถูกใจกับ กิจกรรมที่เราชวนคุณมารวมสนุกกัน ในครั้งนี้ คือการสรางผลงานศิลปะ ดวยลูกโปง (Balloons Art) สำหรับใคร ทีเ่ คยคิดวาการเลนกับลูกโปงเปนกิจกรรม นาหวาดเสียว เราขอรับรองวามันจะ ไมเปนเชนนัน้ แนนอน เพราะลูกโปงทีใ่ ช ในการบิ ด สร า งงานศิ ล ปะนั ้ น จะมี คุณสมบัติพิเศษ คือเหนียวและคงทน มากกว า ลู ก โป ง ตามสวนสนุ ก ทั ่ ว ไป ซึง่ การประดิษฐลกู โปงเปนรูปทรงตางๆ ในตางประเทศถือเปนศาสตรทน่ี า สนใจ อยางหนึ่งเลยทีเดียว เพราะคุณตอง ใชจินตนาการและสมาธิสูงในการบิด ลูกโปงยาวแตละลูกมารวมกันและสราง เปนประติมากรรมขนาดยอมสักชิ้น เช น รู ป หงส หอยทาก สโนว ไวต มิกกี้เมาส เปนตน ซึ่งจะสวยและ แปลกแหวกแนวแค ไหนก็ ข ึ ้ น อยู  ก ั บ การใชจินตนาการของผูนั้น หากคุณ เริ่มสนใจ สามารถเขาไปดูการสอน บิดลูกโปงแบบเจงๆ เพือ่ กระตุน จินตนาการไดท่ี http://youtu.be/Ospxp7GoB4M แลวคุณจะรูวาเราสามารถประดิษฐ ทุกอยางไดจากลูกโปงจริงๆ

QUOTE FOR YOUR HEART “แมโลกและชีวิตจะเต็มไปดวยความไมแนนอน แปรเปลี่ยนเปนนิจ แตก็ไมอาจทำใหเราเปนทุกขได หากมีสติตั้งมั่น ไมปลอยใจใหตกอยูในความตื่นตระหนก วิตกกังวลในสิ่งที่ยังมาไมถึง หรืออาลัยเสียใจในสิ่งที่ผานไปแลว ยิ่งมีปญญา รูเทาทันความจริงของชีวิต ไมสำคัญมั่นหมายในความเที่ยงแทยั่งยืนของสิ่งตางๆ จิตก็จะสงบ โปรงเบา เปนสุขไดทามกลางความผันผวนทั้งปวง” พระไพศาล วิสาโล

Name : Jaakko Iisalo Nationality : Finnish Age : 37

“I was just happy that I finally got to make a game that I felt good about.” <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

ที่มา : http://fi.linkedin.com/in/jiisalo, www.telegraph.co.uk, www.gq-magazine.co.uk

หลายคนอาจไมคุนชื่อ ‘Jaakko Iisalo’ แตถาเราพูดถึง ‘Angry Birds’ เชื่อวาทุกคนคงรองออ เพราะมันคือเกมที่ฮอตฮิตที่สุดในหมูผูใชสมารตโฟน โดยมียอดดาวนโหลดมากกวา 300 ลานครั้งทั่วโลก ซึ่งความสำเร็จเหลานี้คงจะเกิดขึ้นไมไดหากขาดไอเดียของ Jaakko Iisalo เกมดีไซเนอรแหงบริษัท Rovio Mobile ประเทศฟนแลนด ผูมุงมั่นปนเกมจากหองทำงานสวนตัวเล็กๆ ไปสูมือถือและแทบเล็ตในมือของคนทั่วโลกในขณะนี้

• Jaakko Iisalo ชอบเลนเกมและสนใจเรื่องคอมพิวเตอรมาตั้งแตเด็ก เมือ่ โตขึน้ จึงฝกฝนทักษะในโปรแกรมตางๆ ของคอมพิวเตอรจนเชีย่ วชาญ ทั้งดานการเขียนโปรแกรม, กราฟกดีไซน, อิเล็กทรอนิกส มิวสิก, คาแร็กเตอรดีไซน, พิกเซล กราฟก และเกมดีไซน • ดวยความสามารถอันหลากหลายนี้เอง ทำใหเขาไดเขาทำงานใน บริษทั Rovio Mobile แตผลงานในชวงแรกของเขาก็ยงั ไมเปนทีน่ า พอใจ ตอบริษัท ซึ่งในขณะนั้นก็กำลังประสบปญหาเรื่องงบการลงทุน จึงลังเลวาจะลงทุนใหกับโปรเจ็กต Angry Birds ซึ่งเปนไอเดียลาสุด ในขณะนัน้ ของ Jaakko หรือไม เพราะตองใชงบประมาณในการสราง ถึง 863,000 ปอนด แตสุดทาย Jaakko ก็ไดรับความไววางใจในการทำโปรเจ็กตนี้ เพียงไมถึง 7 เดือน เกม Angry Birds เวอรชันแรก ก็ออกสูสายตาสาธารณชนครั้งแรกในป 2009

• แมวา บริษทั ผูผ ลิตจะพึงพอใจกับเกมของ Jaakko เแตในระยะแรก ยอดดาวนโหลดก็ยังไมเปนที่นาพอใจ เขาจึงไมลดละและพัฒนา ฟงกชันของเกมใหเลนไดอยางแพรหลายมากขึ้น จนทำให Angry Birds เปนเกมที่ไดรับความนิยมมากที่สุดเกมหนึ่งของโลก ไมเวน แมแต เดวิด คาเมรอน นายกรัฐมนตรีของอังกฤษ ก็ติดใจเกมนี้ และจากสถิตพิ บวา ในแตละวันจะมีคนทัว่ โลกเลนเกมนีเ้ ปนเวลารวม กวา 200 ลานนาที • ในป 2011 ที่ผานมา Angry Birds ไดรับรางวัลการันตีคุณภาพ มากมาย อาทิ Best Game App และ App of the Year จากเวที UK Appy Awards เปนตน ดวยความสำเร็จอยางถลมทลายนีเ้ อง ทำให ปจจุบนั Jaakko Iisalo ไดรบั ยกยองใหเปน The Zuckerberg of Finland และ The Perfect Poster Boy for Finnish Innovation


32

)43!,,!"/54 9/52)$%.4)49 เรื่อง : เอกพล บรรลือ ภาพ : กิตติศักดิ์ ทวีกิจภิญโญ

สำหรับคนเมืองยุคใหม การมีตัวตนที่โดดเดน และชัดเจน กลายเปนเรือ่ งสำคัญไมแพกบั เรือ่ งอืน่ ๆ ในชีวิต เพราะตัวตนที่ชัดเจนจะทำหนาที่กำหนด ทางเดินในชีวิตใหเปนไปตามที่ตองการ และทำให สามารถเดินไปถึงเปาหมายไดอยางรวดเร็ว ซึง่ เครือ่ งมือ สำคัญอันดับตนๆ ที่จะชวยตอกย้ำตัวตนใหชัดเจน มากขึน้ คงหนีไมพน ทีอ่ ยูอ าศัยทีต่ อบสนองไลฟสไตล ไดอยางครบถวน และเอือ้ ใหใชชวี ติ ไดคมุ คามากขึน้ ดวย IDEO MOBI คือหนึ่งเครื่องมือที่จะทำใหตัวตน ของคนเมืองชัดเจนขึ้น ซึ่ง พงศอนันต สุขเกษม Senior Marketing Director บริษทั อนันดา ดีเวลลอปเมนท จำกัด (มหาชน) จะมาเผยแนวคิดของ โครงการนี้ใหเราไดรับรู “IDEO MOBI ถือเปนเจเนอเรชันที่ 2 ของ IDEO ซึ่งเปนที่รูกันดีวา DNA ของเราคือคอนโดมิเนียม

ที่ติดรถไฟฟา เปาหมายของเราคือตองการจะเปน urban living solution ของคนรุนใหม ซึ่งจะทำให เขาได live, work and play ไปในเวลาเดียวกัน คือนอกจากจะอยูอ าศัยอยางมีความสุขแลว เขายัง สามารถไปทำงานโดยใชรถไฟฟา หรือไปสังสรรค กับเพือ่ นดวยเวลาอันรวดเร็วไดดว ย ซึง่ นัน่ เปนวิธคี ดิ ของเราที่ทำใหเกิดโครงการนี้” ความโดดเดนของโครงการนี้ นอกจากจะอยูที่ ทำเลใจกลางเมือง 4 ทำเลสำคัญ ซึ่งอยูติดกับ รถไฟฟา BTS หรือ MRT แลว ยังมีความโดดเดน ในเรือ่ งของการจัดสรรพืน้ ทีใ่ หมปี ระสิทธิภาพมากทีส่ ดุ อีกตางหาก “โครงการที่ติดรถไฟฟาสวนใหญมักจะตามมา ดวยราคาที่คอนขางสูงสำหรับคนรุนใหมที่เพิ่งเริ่ม ทำงานไมนานนัก เราจึงพัฒนาแนวคิดมาจากโจทย ที่วา จะทำอยางไรใหคนกลุมนี้มีกำลังพอจะซื้อได


33

ในขณะที่ตองเปนทำเลที่ติดรถไฟฟาดวย เราก็เลย คิดคนและพัฒนาโดยทำใหหอ งมันกะทัดรัดลงกวาเดิม แตก็ยังอยูอาศัยไดอยางมีความสุข ซึ่งเรามองวา หลักสำคัญไมไดอยูท ข่ี นาดพืน้ ที่ แตอยูท ก่ี ารจัดสรร พืน้ ทีอ่ ยางชาญฉลาด เรากลาบอกไดเลยวาทุกยูนติ จะไมมีพื้นที่เสียเปลาแนนอน เพราะเราออกแบบ ใหสง่ิ อำนวยความสะดวกทุกอยางอยูใ นพืน้ ทีท่ ส่ี ามารถ ใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดจริงๆ” เปนทีร่ กู นั ดีวา ในมหานครระดับโลกหลายแหง เชน โตเกียว ในประเทศญี่ปุน หรือนิวยอรก ใน สหรัฐอเมริกา พื้นที่ทุกตารางนิ้วคือมูลคา เพราะ ฉะนั้น ที่อยูอาศัยในมหานครเหลานั้นจึงตองผาน การคิดอยางถี่ถวน เพื่อทำใหทุกพื้นที่ถูกใชงาน อยางคุม คาทีส่ ดุ ซึง่ IDEO MOBI ก็ไดรบั การพัฒนา มาจากแนวคิดนี้เชนกัน “เราไดนำเฟอรนิเจอรที่สามารถปรับเปลี่ยน รูปแบบไดหลากหลายมาใช เชน เตียงที่ยกขึ้นได เวลาที่ไมใช และกลายเปนโตะ นอกจากนี้ เรายัง ใชประโยชนจากพื้นที่แนวตั้งไดอยางคุมคา เพราะ เราไมอยากใหพื้นที่ในการใชงานจำกัดอยูแคกวาง คูณยาวเทานั้น ซึ่งทุกอยางที่วามานี้เราเรียกวา Urban Pod ทีอ่ ยากจะใหเปนเครือ่ งมือในการใชชวี ติ สำหรับคนเมือง เปนเครื่องมือในการอยูอาศัยที่จะ ทำใหคุณใชชีวิตงายขึ้น” นอกจากแนวคิดที่โดดเดน ในการออกแบบ แตละยูนิตแลว IDEO MOBI ยังมีพื้นที่สวนกลาง ที่จัดสรรมาเปนพิเศษ ซึ่งจะชวยเติมเต็มความสุข ใหกับลูกคาทุกคนดวย “IDEO MOBI ไมไดมีแคหองที่เปนจุดขาย เพราะเรามีบริการสวนกลาง อยางเชน True Coffee ทีอ่ ยูใ นโครงการ มี MaxValu ซูเปอรมารเก็ตทีเ่ ปด 24 ชัว่ โมง นอกจากนั้นยังมี 3rd Place 3rd Space หรือพื้นที่อเนกประสงค ซึ่งลูกคาทุกคนสามารถมา แฮงกเอาตรวมกัน หรือบางโครงการเราก็มีครัว สวนกลางที่ทุกคนสามารถมาจัดปารตี้ริมสระน้ำได มีหอ งสมุดสวนกลางใหทกุ คนมาอานหนังสือเวลาวาง

เพราะจุดประสงคของเราคืออยากใหคุณไดใชชีวิต ในแบบทีค่ ณ ุ ตองการ โดยไมจำเปนตองใชชวี ติ อยูแ ค ในหองเทานัน้ แถมคุณยังจะได connect กับสังคม ไปในตัวอีกตางหาก” ความพิเศษของ IDEO MOBI ไมไดหยุดอยู เพียงแคนน้ั เพราะกลุม เปาหมายของโครงการทีเ่ ปน คนรุนใหม Generation C ที่ใชชีวิตกลมกลืนกับ เทคโนโลยีอยูแ ลว จึงเปนทีม่ าของ Intelligent System ที่จะทำใหการใชชีวิตคลองตัวขึ้นอยางไมนาเชื่อ “ถาจะใหพูดงายๆ ก็คือ เรามีแอพพลิเกชัน ใน iPhone ให ซึง่ คุณสามารถเปด-ปดไฟหรือเครือ่ งปรับอากาศไดแมจะไมไดอยูในหองก็ตาม ลองคิด ดูวาจะสะดวกแคไหนถากอนกลับบานสัก 10 นาที คุณสามารถเปดเครื่องปรับอากาศไวกอนที่จะกลับ ถึงบาน เพื่อที่กลับมาแลวจะไดเจอกับอากาศเย็น สบายชวยคลายความเหนื่อยลาในการทำงานได นอกจากนี้ คุณยังสามารถเปดประตูดวยคียการด หรือจะตั้งพาสเวิรดสวนตัวก็ได ซึ่งเปนระบบที่มี ความปลอดภัยสูง และสวนใหญจะใชในโครงการ ที่ราคาคอนขางสูง แตเรามองวาปจจุบันมันควรจะ มีระบบแบบนี้เปนมาตรฐาน เราเลยใสลงไปใน โครงการนี้” เรียกไดวาเปนโครงการที่ตอบสนองการใชชีวิต แบบคนเมืองไดอยางดีเยี่ยม ที่สำคัญ ยังสามารถ เนนย้ำตัวตนของคนรุน ใหมใหชดั เจนขึน้ อีกตางหาก

IDEO MOBI คือคอนโดมิเนียมติดรถไฟฟา 4 ทำเล ศักยภาพ ประกอบดวย IDEO MOBI สุขุมวิท, IDEO MOBI พญาไท, IDEO MOBI สาทร และ IDEO MOBI พระราม 9 โดยบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเมนท จำกัด (มหาชน) สนใจรายละเอียด ของโครงการเพิม่ เติม คลิกไปที่ www.ideomobi.com


ALL ABOUT BIZ

35

BIZ LIFE

JUST TREAT EVERYONE FAIR กฤษณ เกียรติเฟอ งฟู

General Manager ของ GDP Food Co., Ltd. ผูประกอบการรานอาหารญี่ปุน KUU โดยมี เมนูเดนคือ ยากิโทริ เมนูอาหารเสียบไมและปรุงสุก ดวยการปงยางที่หาทานไดยากในเมืองไทย

• ธุรกิจรานอาหารญี่ปุนในประเทศไทยนั้นเกิดขึ้น มาหลายสิบปแลว ดังนัน้ การทีเ่ ราเขามาจับธุรกิจนี้ ทีหลัง จึงตองใหความสำคัญทีค่ วามอรอย ความสด ของวัตถุดบิ และคุณภาพของอาหาร เพราะสิง่ เหลานี้ คือหัวใจสำคัญทีจ่ ะทำใหผบู ริโภคไววางใจในแบรนด ของเรา • สำหรับงานดานบริการ ผูใหบริการตองเอาใจใส ลูกคา ยิม้ แยมแจมใส รูจ กั การเอาใจเขามาใสใจเรา ลองหันไปมองในมุมกลับบาง เมื่อเราไปเปนลูกคา ของรานอืน่ ๆ ก็คงรูส กึ แยถา พนักงานของรานใชกริ ยิ า ทาทางที่ไมคอยดีกับเรา • พนักงานแตละคนก็มีนิสัยที่แตกตางกัน การจะ รวมใจเปนหนึง่ เดียวใหไดนน้ั ตองรูจ กั การใหเกียรติ ซึ่งกันและกัน ทำงานดวยเหตุผล ถาคุณอยูในชวง ทีอ่ ารมณกำลังรอน ก็ควรออกไปสงบสติตวั เองเสียกอน แล ว ค อ ยกลั บ มาคุ ย กั น โดยอาจจะให คนกลาง อยางหัวหนาหรือผูจ ดั การมาชวยแกไขดวยก็ได • ทีมงานแตละคนไมไดเปนเพียงแขนและขาของ องคกรเทานั้น แตพวกเขาคือบุคลากรสำคัญของ

บริษัท ดังนั้น เรื่องของความเอาใจใสจึงตองมา เปนอันดับหนึ่ง เราตองชวยดูแลผลประโยชนของ พวกเขา อะไรทีเ่ ขาควรไดกต็ อ งมีใหอยางไมขาดตก บกพรอง • คำติชมของลูกคาคือแรงผลักดันใหเราพัฒนาตอไป ขางหนาไดอยางถูกทาง ทุกครั้งที่มีขอเสนอแนะ เขามา ผมก็จะประชุมกับทีมงานทันทีวา สวนนี้ เปนสวนที่ดีเราก็ทำตอไป แตในสวนที่แยเราตอง รีบมาปรับปรุงทันที • หัวหนาทีด่ ตี อ งมีใจเปนกลาง ไมเลือกทีร่ กั มักทีช่ งั เมือ่ ลูกนองมีปญ  หาทะเลาะเบาะแวงกันขึน้ คุณก็ตอ ง เปนคนที่สามารถไกลเกลี่ยใหเขากลับมาทำความเขาใจกันได โดยไมเขาขางฝายหนึ่งฝายใด • สิ่งที่ผูใหญเคยเตือนไววา อยาทำธุรกิจกับเพื่อน นั้นก็เปนจริงในบางสวน แตผมอาจจะโชคดีตรงที่มี เพื่อนที่มีแนวคิดไปในทางเดียวกัน เวลามีปญหา เกิดขึน้ มา เราจะประชุมและจัดการเรือ่ งราวเหลานัน้ ใหจบ โดยไมมกี ารเอาไปพูดลับหลังกันโดยเด็ดขาด • พนักงานที่ดีในความคิดของผมคือ ขอแคใหเขา

BIZ IDEA Giftwhip เชื่อวาหลายคนคงไมเคยลืมความรูสึก ในวินาทีทไ่ี ดแกะกลองของขวัญทีไ่ ดในวาระ พิเศษตางๆ ซึ่งเปนความรูสึกที่ทั้งตื่นเตน เพราะไมรูวาในกลองของขวัญจะเปนอะไร แถมยังไดตน่ื ตาตืน่ ใจกับกระดาษหอของขวัญ โบสีสวย และการดทีบ่ รรจุความปรารถนาดี ลงไปดว ย เมื ่ อโลกเปลี ่ ยนไป ของขวั ญ ออนไลนกำลังจะมาแทนทีข่ องขวัญทีจ่ บั ตอง ได แตนาเสียดายที่ของขวัญออนไลนไมมี กระดาษหอของขวัญและโบสวยๆ จนกระทัง่ Giftwhip ไดถอื กำเนิดขึน้ โดยใหบริการหอของขวัญ ออนไลนเชนเดียวกับรานรับหอของขวัญในโลกจริงๆ นั่นเอง ขั้นตอนการใชบริการก็งายๆ แคมองหาของขวัญออนไลนอยาง iTunes vouchers หรือคูปองเงินสดของรานคาออนไลนตางๆ ทีม่ อี ยูเ ต็มไปหมด จากนัน้ ก็เขาไปที่ www.giftwhip.com เพือ่ เลือกลวดลายของกระดาษหอของขวัญ รวมถึงสีสนั ของโบใหสวยงาม จากนัน้ ก็กรอกรายละเอียดตางๆ อยางเชนอีเมลของผูร บั รายละเอียด เกี่ยวกับของขวัญออนไลน เมื่อเสร็จแลวกลองของขวัญแบบไซเบอรชิ้นนี้จะถูกสงไปยังอีเมลของ ผูรับทันที ที่สนุกกวานั้นคือ ผูสงสามารถตั้งเวลานับถอยหลังในการแกะกลองของขวัญเพื่อสราง ความตืน่ เตนใหกบั ผูร บั ไดลนุ วาในกลองจะมีอะไรดวย ถึงตอนนีเ้ ขายังใหบริการฟรีๆ อยู แตไมแนวา เมื่อตลาดของขวัญออนไลนเติบโตมากกวานี้ ไอเดียธุรกิจนี้อาจจะนำไปตอยอดสรางมูลคาเพิ่ม อีกก็ได

เปนคนที่ขยันทำงาน มีความซื่อสัตยตอบริษัทก็พอ แตการจะดูวา พนักงานคนไหนขาดคุณสมบัตเิ หลานี้ ก็ตอ งใชเวลาและการสังเกต ถารูส กึ ถึงความไมชอบมาพากล ก็ อ าจจะต อ งตรวจสอบเขาสั ก หน อ ย เพราะเราตองรวมงานกันอีกนาน ถาไมมคี ณ ุ สมบัติ ดังกลาวก็อยูดวยกันลำบาก • การดูแลธุรกิจที่มีหลายสาขา เราจำเปนจะตอง ออกตรวจตรารานตางๆ ในเครือตลอด เพราะการคิดวาสาขานีอ้ ยูต วั แลวไมตอ งเขาไปดูแลอะไรมากนัก เปนความคิดที่ผิด • คุณแมบอกกับผมเสมอวา การจะเปนหัวหนาคน ไดดนี น้ั เราตองมีความแฟร หรือดูแลลูกนองทุกคน อยางเทาเทียมกัน ไมวา เราจะมีทมี งานอยูแ คสบิ คน หรือมีเปนพันคนก็ตาม ความเทาเทียมกันคือหลักการ สำคัญที่ตองยึดถือไวประจำใจ • ผมยอมรับวาการทำธุรกิจรานอาหารจำเปนตองมี คูคาสำหรับการสงวัตถุดิบใหแกทางรานอยูเสมอ และก็มีอยูบอยครั้งที่เราจะถูกเอาเปรียบดวยวิธี ทีไ่ มซอ่ื สัตย ดังนัน้ ทางแกกค็ อื เราตองมีทมี จัดซือ้ ที่ดีที่สามารถปรับเปลี่ยนและรับมือกับเลหกลของ ผูค า บางรายใหได ในเมือ่ เขาไมจริงใจกับเรา เราก็ตอ ง หันไปมองผูผลิตเจาอื่นที่ดีกวา • หลักการในการเลือกทำเลที่ตั้งก็คือ ตองดูที่พื้นที่ หรือตัวโครงการวามีความนาสนใจมากนอยแคไหน

มีคอนเซ็ปตโดยรวมของสถานทีอ่ ยางไร ซึง่ ทำเลทีด่ ี ก็คือตองมีการเดินทางที่สะดวก มางายกลับงาย ถาคุณเอารานไปตั้งในพื้นที่ที่คนเขาถึงยาก ก็คง ไมมีใครสนใจจะเขามาใชบริการคุณแนนอน • สิง่ ทีผ่ มไดเรียนรูม าจากรานอาหารในตางประเทศ ก็คือ เขาจะใหความสำคัญกับการบริการ รานไหน ที่พนักงานบริการลูกคาไดดี ผมก็จะจดจำและนำ สิง่ ทีไ่ ดเรียนรูม าถายทอดใหกบั ทีมงานพรอมปรับปรุง ใหเหมาะกับลักษณะนิสัยของคนไทยดวย • ผมเชื่อวาความสุขของคนทำธุรกิจรานอาหาร คงไมมีสิ่งไหนมากไปกวาการที่เราไดเห็นลูกคา ทานอาหารของเราอยางเอร็ดอรอย และบอกกับ เราวา ‘รสชาติอาหารยังดีเหมือนเดิม’ • การทำงานไมวาจะตำแหนงไหนก็ตาม ผมเชื่อวา ทุกคนก็ตอ งมีความเครียดดวยกันทัง้ นัน้ ตางกันแค ใครจะมีมากนอยแคไหน ขึ้นอยูกับตัวเราตางหาก ทีจ่ ะจัดการสลายความเครียดนัน้ ไดอยางไร ปญหา บางอยางอาจจะไมสามารถแกไขไดในทันที ตองรอ ใหทุกอยางตกผลึกเสียกอนถึงจะมองเห็นทางแก ขอแคเพียงเราไมทอเสียกอนเทานั้นเอง


36

อนันดาฯ ย้ำ เจาตลาดคอนโดฯ ติดรถไฟฟา เปด Ideo Mobi 4 ทำเลศักยภาพ กวา 10,000 ลานบาท

ชานนท เรืองกฤตยา ประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเมนท จำกัด (มหาชน) ผนึกความเทกับ ‘ฮิวโก’ - จุลจักร จักรพงษ ในมาดไลฟสไตลความเปนตัวตนที่ชัดเจน พรอมดารานางแบบ ไลฟสไตลคนเมืองโดย ซารา เล็กจ รวมปกหมุดปายใหญยักษหนาลาน Parc Paragon เพื่อรวมโปรโมตโครงการ Ideo Mobi คอนโดฯ ติดรถไฟฟา 4 ทำเลศักยภาพ ประกอบดวย Ideo Mobi สุขุมวิท, Ideo Mobi พญาไท, Ideo Mobi สาทร และ Ideo Mobi พระราม 9 รวมมูลคากวา 10,000 ลานบาท พบกันในงาน ‘Ideo Mobi Living Mode’ คอนโดฯ ติดรถไฟฟา เปดตัวครั้งแรก สำหรับคน Gen C ที่ฉลาดใชชีวิตฉลาด เลือกสิ่งที่ดีที่สุด ระหวางวันที่ 2-5 กุมภาพันธนี้ ที่ Hall of Fame ศูนยการคาสยามพารากอน

นิทรรศการศึกษาตอประเทศญี่ปุน ครั้งที่ 26 Study in Japan Fair 2012

รวมเฉลิมฉลองเทศกาลเบียร Belgian Beer Fest ที่ K Village

บริษัท บริวเบอรี่ จำกัด ผูนำเขาเบียรระดับ พรีเมียมจากเบลเยียม จัดงานเฉลิมฉลองกับเทศกาล ‘Belgian Beer Fest’ ตัง้ แตวนั นีถ้ งึ วันที่ 15 กุมภาพันธ 2555 ที่ศูนยการคา K Village ขอเชิญทุกทานมา ลิม้ ลองอาหารแนะนำรสชาติตน ตำรับ อาทิ เบลเจีย้ นฟรายส เสิรฟคูกับซอสกวา 6 ชนิด หอยแมลงภู นิวซีแลนดอบเบียรเบลเยียม 3 ชนิด พรอมดื่มด่ำ กับเบียรระดับพรีเมียมรสชาตินุมลิ้นหลากชนิด จากเบลเยียม รวมถึงเบียรเบลเยียมยอดนิยม อาทิ สเตลา อารทัว เลฟ ฮูการเดน บรัสเซลรสพีช เรดฟรุต และรสแอปเปล สำหรับปนี้มีความพิเศษ เพิ่มขึ้น เนื่องจากไดนำ Hoegaarden Rose ซึ่งเปน Hoegaarden สีชมพู และ fruit beer เหมาะสำหรับ คุณผูหญิง เพิ่มเขามาในงาน ถือเปนเทศกาลแหง ความสุขที่คอเบียรไมควรพลาด! ขอมูลเพิ่มเติมที่ www.kvillagebangkok.com

วางแผนอนาคตทางการศึกษาพรอมรับขอมูลขั้นตอนการศึกษาตอ ณ ประเทศญี่ปุน อยางมี ประสิทธิภาพ ไมนิจิ อะคาเดมิคกรุป ขอเชิญนองๆ ทีม่ ใี จรักญีป่ นุ เขารวม ‘นิทรรศการศึกษาตอประเทศญีป่ นุ ครั้งที่ 26 Study in Japan Fair 2012’ ในวันเสาร-อาทิตย ที่ 11-12 กุมภาพันธ พ.ศ. 2555 ณ โรงแรม ปทุมวันปริ๊นเซส กรุงเทพฯ พบกับสถาบันสอนภาษา, โรงเรียนมัธยมศึกษา, วิทยาลัยวิชาชีพเฉพาะทาง รวมทั้งมหาวิทยาลัยชั้นนำจากทั่วทุกภูมิภาคในประเทศญี่ปุน ที่บินตรงมาเพื่อใหขอมูลในงานนี้โดยเฉพาะ สอบถามหาขอมูลและรายละเอียดตางๆ ไดตง้ั แตระบบการศึกษาของญีป่ นุ ทุนการศึกษา ชีวติ ความเปนอยู สำหรับนักเรียนในญีป่ นุ การเตรียมความพรอมสำหรับผูท ไ่ี ปเรียนตอ ณ ประเทศญีป่ นุ พรอมรวมกิจกรรม ในหองสัมมนาสำหรับผูท ต่ี อ งการเตรียมความพรอมในดานตางๆ พรอมทัง้ รวมชิงทุนเรียนตอประเทศญีป่ นุ และการแขงขันตางๆ อาทิเชน 3 โปรแกรมสุดสนุกเรียนภาษาพรอมเรียนรูวัฒนธรรมกับ Summer Camp in Japan ในเดือนเมษายน 2555 และคอรสเรียนในชวงปดเทอม, การแขงขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุน ชิงทุนเรียนทีป่ ระเทศญีป่ นุ ระยะสัน้ ฟรี!! สำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา, การแขงขันตอบคำถามความรู ทั่วไปเกี่ยวกับญี่ปุน (Mainichi J-Quiz ครั้งที่ 15) สําหรับนักเรียน นักศึกษาที่สนใจและมีความรูรอบตัว เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม ประเพณี บันเทิง กีฬา เทคโนโลยี และเรื่องทั่วไปของประเทศญี่ปุน, ฝกทักษะ ความรูและสนุกไปกับภาษาญี่ปุนไปกับการ ‘แขงขันสุดยอดการประลองคำศัพท’ (J-Vocab Battle) ระดับ มัธยมและอุดมศึกษา ชิงทุนการศึกษาพรอมโลเกียรติยศ, พบกับการสัมมนาและเวิรกช็อปตางๆ สำหรับ ผูที่กำลังหาขอมูลและสนใจที่จะไปศึกษาตอ ณ ประเทศญี่ปุน สามารถสอบถามรายละเอียดและ ดาวนโหลดเอกสารไดที่ www.study-in-japan.com หรือติดตอขอรับใบสมัครไดที่ Mainichi Academic Group ศูนยแนะแนวศึกษาตอประเทศญี่ปุนครบวงจร และโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุนไมนิจิ ชั้น 7 อาคาร สยามทาวเวอร โทร. 0-2658-0555 และ Mainichi Academic Group ทุกสาขา (นครปฐม, ศรีราชา และ เชียงใหม)

รวมแสดงความยินดีเปดอัลบั้มเต็ม ‘Pijika’ เมื่อเสียงเพลงรักแทนทุกความหมาย จากหัวใจ ที่บีทูเอส เซ็นทรัลเวิลด พลาซา

ฤดีพร ศิรภานิวงศ ผูช ว ยกรรมการผูจ ดั การใหญ บริษทั บีทเู อส จำกัด มอบชอดอกไมแสดงความยินดี กับ ‘ลูกหวา’ - พิจิกา จิตตะปุตตะ สาวนอยเสียงหวาน ในงานแถลงขาวเปดตัวอัลบั้ม ‘Pijika’ โดยมีแขก ผูม เี กียรติหลากหลายวงการรวมงานคับคัง่ อาทิ ฟาใหม ดำรงชัยธรรม กรรมการผูจ ดั การ สังกัดสนามหลวง มิวสิก, โตน วงโซฟา ศิลปนวง Jetset’er และ ลุลา ณ บริเวณลานบีทเู อส เซ็นทรัลเวิลด พลาซา เมือ่ วันกอน


THE WORDS

41

“The scariest thing about distance is that you don’t know whether they will miss you or forget you.”

สิง่ ทีน่ า กลัวทีส่ ดุ เกีย่ วกับความหางไกล ก็คือ คุณไมรูเลยวาเขาจะคิดถึงคุณ หรือวาจะลืม

-นิรนาม

“There is a way that nature speaks, that land speaks. Most of the time we are simply not patient enough, quiet enough, to pay attention to the story.” ธรรมชาติหรือแผนดินนั้นพูดกับเราเสมอ เพียงแตสวนใหญแลวเราไมคอยอดทน หรือเงียบพอทีจ่ ะตัง้ ใจฟงเรือ่ งราวดังกลาว

-Linda Hogan

“Of course there is not formula for success “A wise except, perhaps, person decides an unconditional of slowly but abides acceptance life and what it by these decisions.” brings.” คนฉลาดจะตัดสินใจชา แตจะยึดมั่นในสิ่งที่ตัดสินใจไปแลว

-Arthur Ashe

แนนอนวาไมมีสูตรสำเร็จสำหรับ ความสำเร็จใดๆ ยกเวนการยอมรับ อยางไมมีเงื่อนไขกับทุกสิ่งทุกอยาง ที่ชีวิตนำมาให

-Arthur Rubinstein

“Never do things others can do and will do, if there are things others cannot do or will not do.”

อยาทำในสิ่งที่คนอื่นสามารถทำไดหรือคิดจะทำ ถาหากยังมีเรื่องอีกมากมาย หลายอยางที่คนอื่นไมสามารถทำไดหรือไมคิดจะทำ

-Amelia Earhart

“Some of the best lessons we ever learn we learn from our mistakes and failures. The error of the past is the wisdom of the future.”

“Remember the two benefits of failure. First, if you do fail, you learn what doesn’t work; and second, the failure gives you the opportunity to try a new approach.”

-Tryon Edwards

-Anne Sullivan

บทเรียนที่ดีที่สุดที่เราจะเรียนรู ไดก็คือจากความผิดพลาดและความลมเหลวนี่เอง กลาวไดวา ความผิดพลาดในอดีต คือ ปญญาแหงอนาคต

จำไววาความลมเหลวมีขอดีอยูสองขอ คือ หนึ่ง หากคุณลมเหลว คุณก็จะไดเรียนรูวาอะไร ที่ทำไมไดผล ขอสอง ความลมเหลว จะใหโอกาสคุณในการพยายามหาหนทางใหมๆ


42

THE GUEST

LOVE IS NOT THE ERROR

จุดเริ่มตนของการทำงานในวงการภาพยนตรคือ... คุณตน ผูกำกับหนังเรื่อง Seasons Change ชวนมาแคสติ้ง ซึ่งผลก็ออกมาวาเราผาน ไดเลนบทนางเอก ตอนนั้นก็มีความรูสึก หลายอยาง ทัง้ งง ดีใจ ตืน้ ตัน ทีเ่ ราไดเปนหนึง่ ในนางเอกภาพยนตรสงั กัดคาย GTH ซึง่ ภายหลัง ก็ถามพี่ๆ ที่คัดเลือกวาทำไมถึงเลือกเรา เขาก็บอกวาเขาเห็นอะไรบางอยางในตัว เห็นแวววา เรานาจะพัฒนาได กอนเขาฉากแรก เราผานบททดสอบมาคอนขางมาก... โดยเฉพาะในชัว่ โมงเรียนการแสดง คุณครูก็จะฝกใหเราดึงความกลาและถายทอดอารมณออกมาใหมากที่สุด เพราะสวนตัวแลว เราเปนคนที่ตรงขามกับในหนังมากๆ ไมไดมีความมั่นใจสูงหรือชอบการแขงขันเหมือนกับบท ที่ไดรับ แตเปนคนที่เงียบและขี้อาย จึงตองฝกมากกวาคนอื่นเปนพิเศษ ความรูส กึ ตอนเขาฉากครัง้ แรกในชีวติ ... จำไดวา ตอนนัน้ ตืน่ เตนมาก เพราะแมเราจะเคยทำงาน โฆษณามากอน แตกองภาพยนตรใหญกวามาก ดูภายนอกอาจจะเหมือนกับวาเราเตรียมตัวมาดี แตลกึ ๆ ขางในมันสัน่ (หัวเราะ) ครูสอนการแสดงก็ชว ยโดยการเรียกไปเตรียมตัว เราก็เรียกสมาธิ กลับมา และบอกตัวเองวาตองทำได ซึ่งในที่สุดก็ผานไปไดดวยดี เราก็ใหกำลังใจตัวเองวา เราผานขั้นแรกมาไดแลว ขั้นตอไปมันก็จะผานไปไดเชนกัน แสดงหนังตลกไมใชเรือ่ งงาย... แมเราจะเลนหนังแนวคอเมอดี้ แตซนี ตลกเปนซีนทีย่ ากทีส่ ดุ สำหรับเรา (หัวเราะ) เพราะอารมณขนั ของแตละคนก็มไี มเทากัน หรืออาจจะมีจดุ ขำกันคนละแบบ แลวตัวเราก็เปนคนเงียบๆ อีก จึงยิง่ ทำใหการแสดงตลกเปนเรือ่ งยาก แตเราก็ฝก โดยการเชือ่ วา สิ่งที่ทำมันตลกและปลดปลอยออกมาอยางเต็มที่ กอนทีจ่ ะเขามามีผลงานดานการแสดง ภาพของคนทีอ่ ยูใ นวงการนีค้ อื ... เรารูส กึ วาเขาโชคดี ทำงานไมเหนื่อย แตไดเงินเยอะ แตหลังจากที่เราไดเขามาทำงานจริงๆ ก็รูวามันไมเปนอยาง ทีค่ ดิ เลย ทุกคนเหนือ่ ยมาก ตองทุม เทใหกบั งานอยางหนัก ทำใหเวลาสวนตัวหรือเวลาพักผอน มีนอย และที่สำคัญ ตองวางตัวใหเหมาะสม ก็ทำใหเราตองปรับตัว จากที่เปนคนพูดนอย มีโลกสวนตัวสูง ก็จำเปนตองพูดเยอะขึ้นเพื่องาน และเพื่อไมใหคนอื่นเขาใจเราผิด การเปนนางเอกหนาใหมมีทั้งขอดีและขอเสียคือ... เราจะมีความกดดันมากกวาคนอื่น แตในขณะเดียวกันมันก็เปนแรงผลักดันใหเราตั้งใจและทำทุกอยางอยางสุดความสามารถ เปนความทาทายที่มากยิ่งกวาปนเขาเสียอีก เพราะนี่คือการทำสิ่งที่ในอดีตเราไมคิดวาเราจะ ทำได การแสดงหนังเรื่องนี้จึงถือเปนการทาทายความสามารถของเรามากที่สุดครั้งหนึ่ง ในชีวิตเลย สิ่งที่ไดเรียนรูจากประสบการณใหมครั้งนี้คือ... การจะทำอะไรสักอยาง เราตองทุมเทดวย ใจจริง และงานดานการแสดงยังทำใหเราไดคนหาตัวเองในขณะสวมบทบาทตางๆ ทำใหเรา ไดรูวาเรามีความสามารถในเรื่องอะไรอีกบาง หรือมีดานใดบางที่เราไมเคยรูจัก ทั้งความกลา ความเศรา หรือความสุข ดังนั้น แมเราจะเหนื่อยกับงาน แตก็รูสึกวาคุมคาเมื่อเทียบกับสิ่งที่ ไดเรียนรูตัวเองเพิ่มเติม วิธีคิดเมื่อรูสึกวางานตรงหนามันยากคือ... ถาเราไมตั้งใจ เราก็จะอยูกับที่และพลาดซ้ำๆ เทียบกับการแสดงคือ ถาเราแสดงไดไมสุด ก็จะถูกสั่งใหเทกใหมอยูอยางนั้น แตถาเรามุงมั่น และปลดปลอยพลังทั้งหมดที่มี บางครั้งความพยายามครั้งเดียวก็สามารถทำใหเราผานไปได สิ่งที่ตัวละครชื่อ ‘จิ๊บ’ สอนเราคือ... บางครั้งชีวิตก็ตองตกอยูในการแขงขัน และมันจะมี แรงกดดันเสมอทัง้ จากตัวเองและคนรอบขาง เปรียบเหมือนบททดสอบทีเ่ ราตองทำ แตอยางนอย ก็ทำใหไดรูวาเราแข็งแรงแคไหน ความสุขที่ไดรับจากการเปนนักแสดง... คือการเห็นคนดูหนังที่เราแสดงแลวยิ้มหรือหัวเราะ ไปกับเนื้อหาของเรื่อง คือนอกจากเราจะรูสึกดีที่เราทำไดแลว ก็ยังรูสึกดีที่ไดเปนสวนหนึ่ง ของความสุขของคนอื่นดวย เสนหของวงการบันเทิงที่สัมผัสไดคือ... ความนาคนหา เพราะวงการนี้มีอะไรที่ทาทาย ความสามารถอีกมากมาย ทั้งการแสดง รองเพลง เดินแบบ เราก็คอยๆ เรียนรูไปเรื่อยๆ เพื่อฝกฝนตัวเอง ทั้งดานความสามารถ และการใชชีวิต คือถาอยากอยูในวงการนี้ เราคิดวา จำเปนตองมีความอดทน มีความขยัน ตรงตอเวลา และที่สำคัญคือความตั้งใจ ซึ่งถาทำได สิ่งตอไปที่เราจะไดรับก็คือความสุข ความสนุก และประสบการณที่ดีๆ อีกมากมาย

เรื่อง : อาทิตยา อาศิรวาท ภาพ : กฤตธกร สุทธิกิตติบุตร

คงปฏิเสธไมไดกบั กระแสทีก่ ำลังมา กับภาพยนตรเรือ่ ง ‘ATM เออรัก เออเรอ’ จากคาย GTH เพราะขนาดยังไมทนั เขาฉาย ยอดชมตัวอยางภาพยนตรเรือ่ งนีใ้ น YouTube ก็ทะลุลา นวิวไปแลว ซึง่ นอกจากเนือ้ เรือ่ งสุดฮา อีกเรือ่ งหนึง่ ทีห่ ลายคนชมไมหยุดปาก ก็คือ นางเอกหนาใหม ‘ไอซ’ - ปรีชญา พงษธนานิกร ที่มีดี ทั้งดานความสวยและฝมือการแสดง เราจึงไมพลาดที่จะชวนเธอ มาเปน The Guest ฉบับนี้ และถาคุณจะเกิดอาการ error ในหัวใจไปบาง เราวาคงโทษใครไมได นอกจากรอยยิม้ ของเธอ

HER WAY • ปรีชญา พงษธนานิกร หรือ ‘ไอซ’ กำลังศึกษาอยูใ นคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เคยฝากผลงานหลายชิน้ ในวงการโฆษณา อาทิ KFC ทารตไข ชุดอบอุน เปนพิเศษ, 1-2-Call, Samsung, Oishi Green Tea เปนตน นอกจากนีเ้ ธอยัง เคยถายโฆษณาภาพนิง่ True Move, We PCT, เดินแบบในงาน Bangkok Fashion Week (Kunitar) และงาน Inspire by Kunitar • สำหรับผลงานลาสุดของเธอ คือการสวมบทบาทเปนนางเอกภาพยนตรครัง้ แรกในเรือ่ ง ‘ATM เออรัก เออเรอ’ ประกบคูก บั พระเอกมากความสามารถอยาง ‘เตอ’ - ฉันทวิชช ธนะเสวี ทีก่ ำลังฉายอยูใ นโรงภาพยนตรขณะนี้ และหากใครติดใจใน ความสามารถทางการแสดงของเธอ ก็ขอใหอดใจรออีกนิด เพราะเจาตัวบอกวากำลังจะมีผลงานละครเรือ่ ง หมวดโอภาส ยอดมือปราบคดีพศิ วง ใหไดชมเร็วๆ นี้

a day BULLETIN issue 184  

The Urban Current Magazine Free Copy