Page 1

)335%  /#4/"%2


ISSUE 170, 21 - 27 OCTOBER 2011

Opportunity in Crisis เวลาเกิดวิกฤตหรือเหตุการณไมคาดฝนขึ้นมาในชีวิต มั่นใจวาแทบจะทุกคนเลยก็วาไดที่เปนตองไดยินคำวา ในวิกฤตมีโอกาส นัยยะของคำพูดประโยคนี้ ก็อยางที่เราทราบกันดีวา มันเปนการบอกใหเชื่อมั่นและมองโลกในแงดีวา ทามกลางเรื่องรายๆ เราก็ยังสามารถมองหาเรื่องดีๆ ที่อยูในนั้น แลวแปรใหมันเปนผลดี หรือโอกาสดีๆ ใหกับชีวิตเราไดเสมอ จากวิกฤตอุทกภัยครั้งรายแรงอีกครั้งหนึ่งในประวัติศาสตรบานเราในปนี้ ประชาชนนับพันนับหมื่นคนไดรับผลกระทบอยางรุนแรง ทั้งคนไรที่อยูอาศัย ไมมี อาหารประทังชีวิต กระทั่งตองกลายเปนผูอพยพไปพักที่ศนู ยอพยพตามจุดตางๆ ที่ทางการและเอกชนจัดไวให และตราบใดที่ภัยครั้งรายแรงนี้ยังไมผานไป และพวกเขา ยังไมอาจมองเห็นทางที่ชีวิตจะกลับไปเปนเหมือนเดิม คำวาโอกาสคงเปนคำที่เลือนรางเต็มทีสำหรับพวกเขา กระทั่งบางคนอาจตัดสินใจหันหลังใหคำนี้ไปแลว เพราะเชื่อวามันคงไมมี แตอยางไรก็ตาม ผูเขียนคิดวา โอกาสมันยังพอมีใหเห็นอยูบาง เพียงแตมันไมใชโอกาสที่จะใชเพื่อทำมาหากินเริ่มตนชีวิตใหมไดทันทีทันใด หากแตมันเปนโอกาสในความหมายวา เราควรจะใชเพื่อเริ่มตนการมองโลกแบบใหมนาจะเหมาะกวา วาแตมันมีโอกาสอะไรบางนะหรือ? - โอกาสที่จะไดรูวา อะไรคือของนอกกาย อะไรคือสิ่งที่ควรรักษา คนเราตองรักษาชีวิตใหรอด เตือนใครไดก็เตือนกันเถอะวา ในเวลาปกติการปกปองดูแลทรัพยสินเปนเรื่องที่จำเปนตองทำ แตในเวลาที่มีภัยพิบัติคุกคามนั้น อยาลดคาของชีวิตเราเทากับหมอหุงขาว ตูเย็น ทีวี ที่เรายอมเฝาอยูกับบาน แนนอนวาเราทำมาหากินอยางยากลำบากกวาจะสะสมขาวของพวกนี้ได ชาวบานตาม ตางจังหวัดยิง่ ไมตอ งพูดถึง เขาลำบากกวาหลายเทา แตการนัง่ เฝาของทีช่ าตินไ้ี มใชจะไมมวี นั หาใหมได ในขณะทีภ่ ยั ใกลมาถึงตัวอยูร อมรอ เปนเรือ่ งทีไ่ มคมุ คาเอาเสียเลย ของนอกกายนั้นหาใหมไดเสมอ สิ่งที่หาใหมไมไดเลยคือชีวิต - โอกาสที่จะไดรูวา บานคืออะไร คำวา บานหรู ชุมชนนาอยู ชีวติ ทีม่ รี ะดับ ความสะดวกสบายครบครัน ทีเ่ หลาหมูบ า นจัดสรรวาดฝนใหเราดวยคำพูดเสียสวยงามนัน้ เมือ่ เกิดน้ำไหลบาทวมเขามา ทุกบานก็มีความหมายเดียวกันคือ บานที่อยูไมได ไมเหลือความหรูหราใดๆ ชีวิตที่มีระดับก็กลายเปนชีวิตที่มีระดับน้ำมิดหลังคา ความสะดวกสบายครบครันก็คือ จะมีเรือมารับออกไปขางนอก เวลาน้ำทวมนี่เองที่เราควรจะปรับวิธีคิดเกี่ยวกับที่อยูอาศัยเสียใหมวา บานคือที่ที่เหมาะสมกับวิถีความเปนอยูของเรา เปนที่ที่เรา ‘อยู’ ได อยางสบายใจในยามสุข และเมื่อมีภัยพิบัติอยางน้ำทวมเขามาถึงตัว เราก็ยังสามารถปรับตัวใหอยูกับบานนั้นไดในยามทุกขดวย ถาคิดวาจะรับมือกับสภาพแบบทุกขๆ ไมไหว ก็ควรพิจารณาที่อยูอาศัยของตัวเองใหม นิยามของบาน มันอยูที่เราจะกำหนด โครงการหมูบานใดๆ เขาหมดเวลามานิยามชีวิตแสนสุขใหเราไปตั้งนานแลว นับจากวันรับโอนบาน ที่สำคัญ วันที่เราเดือดรอน เราไมอาจเรียกรองขอความชวยเหลือใครไดนอกจากตัวเอง - โอกาสที่จะไดรูวาการเตรียมพรอมรับมือ คือหนทางรอดเดียวเทานั้น ไมใชแคกรณีนำ้ ทวม แตยงั ใชไดกบั ทุกกรณี เพราะชีวติ ทีไ่ มมกี ารเตรียมพรอม คือชีวติ ทีพ่ รอมจะวุน วายในทีส่ ดุ นัน่ เอง การเตรียมพรอมคือการเตรียมทางหนีทไี ล อยางมีสติและการวางแผนที่ดี (โดยตองอาศัยขอมูลขาวสารอยางรอบดาน ไมใชถามคนที่ไมไดรูมากไปกวาเรา หรือคนที่คาดเดาไปเอง) เมื่อภัยมาถึงตัว เราจะไดทำ ตามแผนที่เราวางไว ไมใชไปตื่นตระหนกตามๆ กัน เพราะคนที่นำเราตอนที่เกิดภัยนั้น จะแนใจไดอยางไรวาเขาไมตื่นตระหนกและเพิ่งมาคิดวางแผน? ภัยพิบัติเปนเรื่อง ที่เราตองตื่นตระหนัก ไมใชตื่นตระหนก ผูเขียนขอเปนกำลังใจใหผูประสบภัยน้ำทวมทุกทาน และที่สำคัญ หวังวานี่จะเปนอีกโอกาสหนึ่งที่เราจะไดเรียนรูดวยวา เราควรจะอยูกับธรรมชาติอยางถอมตัว ไมใชเหนือกวา

ปที่ 4 ฉบับที่ 170 วันที่ 21 - 27 ตุลาคม 2554 ประกาศผลผูโ ชคดีไดรบั รางวัล โทรศัพทบานไรสาย Panasonic 2.4 GHz Digital รุน KX-TG3411 จำนวน 5 เครื่อง 1. เทิดศักดิ์ จันทรผูก 2. ทานตะวัน สุขสุวรรณ 3. ณัฐญาภรณ จรัสศุภวัฒน 4. กฤษดา อัศวศรีสกุลชัย 5. นิรมล พิฆเนศวร ทางทีมงานจะติดตอกลับไป เพือ่ นัดหมายในการรับของรางวัล อีกครั้ง

วิไลรัตน เอมเอี่ยม บรรณาธิการบริหาร Twitter:@khaopan, www.facebook.com/adaybulletin

10

06 GOODNEWS

39

06

28

ติ ด ตามข า วสารดี ๆ รอบโลกประจำ สัปดาหไดในหองขาว แหงนี้

ผมเปนคนหนึ่ง ที ่ ต ิ ด ตาม a day BULLETIN อย า งสม่ ำ เสมอ เวลาเดินผานราน กาแฟ Starbucks ที ไร ตองชะโงกหนาเขาไปดู ทุกที เพื่อดูวาฉบับใหม มาหรือยัง และยังแบงปน

ค น ความลั บ ความสำเร็ จ ตลอด 20 ป ของ ‘พี่ซุป’ - วิวัฒน วงศภทั รฐิติ แหงรายการเด็กที่ไมมีวันตายอยาง ‘ซูเปอรจิ๋ว’

18 A MUST

สารพัดสิ่งที่เราคัดสรร มาฝากแบบ A Must พลาดแล ว จะหาว า ไมเตือน

23 CALENDAR

ใคร ทำอะไร ที ่ ไ หน เช็กดูได สุดสัปดาหนี้ จะไดไมพลาดเรื่องราว สนุกๆ

26 SHOPPING

ตาลุกวาวกับกระเปา สุดเกทจ่ี ะชวยสยายปก แห ง ความมั ่ น ใจของ ผูหญิงใหโผบินจนใคร ก็อดอิจฉาไมได

28 @HOME

พบคำตอบของชี ว ิ ต คนเมื อ งในแบบฉบั บ ของ วิทยา ศรัณยโชติ และความประทั บ ใจ ในโครงการ M Silom

31 50 35 39 48 HEALTH ALL ABOUT HOT ISSUE THE WORDS THE GUEST AND HEART BIZ เจาะลึ ก ทุ ก ประเด็ น ทุ ก ถ อ ยคำมี ค วาม- คุยกับนักแสดงวัยรุน

รวมสาระความรูที่จะ ท ำ ให  ค ุ ณ แข ็ ง แร ง ทั้งกายและใจ

50

10 INTERVIEW

ใหเพื่อนรวมงานไดอานกันอีกดวย โดยปกติแลว จะอานเกือบทุกคอลัมน เริ่มที่หนาปก ก็ชอบแลว เพราะทำใหได รูจักคนมากขึ้น พอเริ่มเปดเขามาก็จะมาดูหนา The Database เพราะวามีสถิติแปลกๆ นาสนใจ บางครั้งหนาโฆษณาก็ยังอาน เพราะเนื้อหาแตละ สิ น ค า น า สนใจดี คอลั ม น ท ี ่ ไ ม พ ลาดคื อ หน า Shopping เพราะวามีสินคาอินเทรนดตางๆ มาใหดู

‘ทำวันนีใ้ หดกี วาเมือ่ วาน และพัฒนาตัวเอง ทุกๆ วัน’ หลักคิดของ วรรณดี ไชยวรุ ต ม จากบริษทั ผูผ ลิตชาขาว พรอมดื่ม ‘เพียวริคุ’

เรื่อง ‘น้ำทวม’ พรอม ถกทุกปญหาเรื่องการ บริ ห ารจั ด การน้ ำ กั บ ปราโมทย ไมกลัด

หมายและคุณคาเสมอ คนหาไดในหนานี้

นาสนใจมาก สุ ด ท า ยนี ้ ก ็ ข อเป น กำลั ง ใจให ท ี ม งาน หาขอมูลดีๆ เรื่องราวดีๆ ที่นาสนใจมานำเสนอ ตอไปนะครับ ผมจะติดตามอานและแบงปนเรื่องราวดีๆ ตอไปครับ ขอบคุณครับ -วชิระ ศิริพจนาวรรณ

ที ่ ก ำลั ง มาแรงสุ ด ๆ อย า ง ‘พี ช ’ - พชร จิราธิวัฒน พรอมเผย มุ ม มองที ่ ห ลายคน ไมเคยรูมากอน

สงความคิดเห็น คำติ-ชม หรือขอเสนอแนะทีม่ ตี อ a day BULLETIN ไดที่ บริษัท เดย โพเอทส จำกัด เลขที่ 3 ซอย เจริญมิตร ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 หรือทางอีเมล adaybulletin08@gmail.com กรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลจริงและที่อยูมากับจดหมาย เพื่อ ความสะดวกในการจัดสงของรางวัลไปให และบรรณาธิการ ขออนุญาตตัดทอนจดหมายตามสมควร พิเศษ! จดหมายที่ไดรับเลือกลงตีพิมพในชวง เดือนนี้ จะไดรับหนังสือดีๆ จากสำนักพิมพ a book สงไปใหถึงบาน

ที่ปรึกษา สุรพงษ เตรียมชาญชัย บรรณาธิการผูพิมพผูโฆษณา นิติพัฒน สุขสวย บรรณาธิการอำนวยการ วงศทนง ชัยณรงคสิงห บรรณาธิการบริหาร วิไลรัตน เอมเอี่ยม ซับเอดิเตอร / นักเขียน วสิตา กิจปรีชา กองบรรณาธิการ เอกพล บรรลือ ทรรศน หาญเรืองเกียรติ อาทิตยา อาศิรวาท บรรณาธิการภาพ นิติพัฒน สุขสวย ชางภาพ กฤตธกร สุทธิกิตติบุตร กิตติศักดิ์ ทวีกิจภิญโญ บรรณาธิการศิลปกรรม วีระยุทธ คงเทศน ศิลปกรรม กิตติ ศรีวิเชียร พิสูจนอักษร หัสยา ตั้งพิทยาเวทย ศักดิ์สิทธิ์ ไมลำดวน ฝายผลิต ศิริ ศิริจรรยากุล ที่ปรึกษาฝายโฆษณา ศรวณีย ศิริจรรยากุล ผูอำนวยการกลุมโฆษณา อุบลวรรณ จรเจริญสุข 08-1171-1886 ผูจัดการฝายโฆษณา สุพัชรา มโนรินทร 08-1928-1284, กัณฑพฒ ั น อังกุระวรานนท 08-1689-9724 ผูช ว ยผูจ ดั การฝายโฆษณา ศุภลักษณ เลิศกาญจนวัฒน 08-6378-6037, วาณี กนกวิลาศ 08-1859-8851 ฝายโฆษณาอาวุโส กัณฐลดา ชืน่ สวัสดิ์ 08-3016-5400, กุลวรรณ วรรณะลี 08-1934-7615 เจาหนาที่ฝายโฆษณา นิลเนตร แกวโรจน 08-9770-4614, ธนาภรณ ศรีจุฬางกูล 08-9662-7073 ผูจัดการ จัณฑรัศมิ์ เกียรติยศ ผูชวยผูจัดการ ณัฐธยาน อึ้งตระกูลนิธิศ ฝายธุรการ ณัฐรดา ตระกูลสม ผูผลิต บริษัท เดย โพเอทส จำกัด เลขที่ 3 ซอยเจริญมิตร ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ติดตอกองบรรณาธิการ โทร. 0-2203-1040 อีเมล adaybulletin08@gmail.com ติดตอฝายโฆษณา โทร. 0-2203-1040 ตอ 801, 802, 803, 804, 805, 807 แฟกซ 0-2203-1040 ตอ 811 เว็บไซต www.daypoets.com/adb ฝายสมาชิก นริศรา เปยะกัง โทร. 0-2726-9996 ตอ 11, 12, 49


04

THE DATABASE ที่มา : http://english.news.cn

10 อันดับชายหนุมที่เซ็กซี่ที่สุด ประจำป 2011

1

โรเบิรต แพตทินสัน

2

เทยเลอร เลาตเนอร

3

จอหนนี เดปป

4

เดว�ด เบ็กแฮม

คุณคิดวาขอมูลแบบไหนทีจ่ ะชวยใหคนกรุงเทพฯ สามารถรับมือกับสถานการณน้ำทวมไดดีขึ้น

5

แซ็ก เอฟรอน

6

7

THE POLL

ที่มา : สวนดุสิตโพล

บทเรียนที่ประชาชนไดรับจากเหตุการณน้ำทวมครั้งนี้ อันดับ 1 หนวยงาน ที่เกี่ยวของ ตองมีการ เตรียมพรอม ที่รวดเร็วและ ทันเหตุการณ

อันดับ 2 การให ความสำคัญ ตอสิง่ แวดลอม

23.91%

46.17%

อันดับ 3 ประเทศชาติ ไดรับความเสียหาย สงผลกระทบ ตอเศรษฐกิจ และความเปนอยูของ ประชาชน

19.47%

8

เจอรารด อเล็กซานเดอร บัตเลอร สการสการด

อันดับ 4 เมื่อคนไทย ประสบภาวะ วิกฤต จะไดรับน้ำใจ ความชวยเหลือ จากคนไทย ดวยกัน

8.13%

อันดับ 5 ผูที่ไดรับ ความเดือดรอนตอง อดทน มีสติ จนกวา สถานการณนำ้ จะคลี่คลาย

2.32%

การเรตต เฮดลันด

9

จาเรด ฟอโลว�ล

10

เจาชายแฮร�

พนั ก งานในสหรั ฐ อเมริ ก า ใชเวลาเฉลี่ย 62 นาทีตอวัน ไปกับการเข าเว็ บไซตสัง คม ออนไลนเพื่อเหตุผลสวนตัว ในขณะที่ใชเพื่อทำงานเพียง 37 นาที สวนพนักงานใน เยอรมนี จ ะใช เ วลาเฉลี่ ย 66 นาที ต อ วั น ในการใช สื่ อ สั ง ค ม อ อ น ไ ล น เ พื่ อ ทำงาน และเพี ย ง 19 นาที เพื่อเหตุผลสวนตัว ที่มา : www.ponemon.org

ลิง ‘มารโมเสต’ ไดชื่อวา เป น ลิ ง ที่ ตั ว เล็ ก ที่ สุ ด ในโลก เมื่อโตเต็มที่จะมี ความสูง 5-6 นิว้ น้ำหนัก เฉลี่ย 130 กรัม ซึ่งเบา กวาผลแอปเปล 1 ลูก ทีม่ า : http://news.bbc.co.uk

2,470 ลานบาท คือจำนวนเงินทีร่ ฐั บาลไตหวัน ลงทุ น กั บ มาตรการจู ง ใจให บ รรดาคู  ส มรส หนุ  ม สาวหั น มามี บ ุ ต รเพิ ่ ม เพื ่ อ แก ป  ญ หา ขาดแคลนประชากรวัยแรงงาน เนือ่ งจากอัตรา การเกิดของไตหวันมีแนวโนมลดลงอยางตอเนือ่ ง ตลอด 10 ปทผ่ี า นมา ที่มา : www.unfpa.org

90%

นั ก เรี ย นชาวเกาหลี ใ ต มากกวา 90% มีโทรศัพท เป น ของตนเอง และเด็ ก เหลานี้เริ่มใชโทรศัพทมือถือ เครื่องแรกตั้งแตอายุเฉลี่ย 10 ป 4 เดือน ที่มา : www.france24.com

รายงานการประชุมกองทุนประชากรแหงสหประชาชาติ (UNFPA) ระบุวา การเขาถึงเทคโนโลยีทท่ี ำใหคสู มรสรูเ พศ ทารกในครรภ ทำใหเอเชียขาดแคลนผูหญิง 117 ลานคน และคาดวาแนวโนมเชนนีจ้ ะสงผลนานกวา 50 ป ที่มา : http://news.bbc.co.uk

“ฉั บ ไว ไม ส ั บ สน มีขอมูลเที่ยงตรง” ศุภทัต อำไพพร 29 ป , Education Counsellor “ประกาศเตือนทาง ระบบมือถือที่นาเชื่อถือ พร อ มจุ ด พลุ เตื อ นก อ น น้ำเขา 10 นาที” ลลิดา เกียรติกอบชัย 27 ป, ฝายประชาสัมพันธ “สงขอมูลทาง SMS จากแหลงขอมูลที่เชื่อถือ ได” นั นทิ ก า โชติ ช ว ง 26 ป, ฝายประชาสัมพันธ “ประกาศเตื อ นภั ย จากรัฐบาลทางทีว”ี ณฐินี ศรัทธา 31 ป, PR Manager

“ใหขอ มูลเชิงลึกจาก แหล ง ข า วที ่ ย ื น ยั น ได อยางทันตอเหตุการณ” รุงโรจน ดำเหลือ 22 ป, ฝายครีเอทีฟ “ข อ มู ล ที ่ ต รงไป ตรงมา ไมสับสน และมี เอกภาพมากกวาทีเ่ ปนอยู ไม ท ำงานแบบเอาหน า อยางปจจุบัน” ปุณฑริก จิตรภักดี 33 ป, นักดนตรี


6

• สัปดาหที่ผานมา ไมมีวันไหนที่ชาวภูฏานจะปลื้มปติเทาวันที่ 15 ตุลาคม ซึ่งถือเปนวันมงคลที่กษัตริยของพวกเขาไดเขาพิธี อภิเษกสมรสสมกับทีท่ กุ คนรอคอย นีค่ อื ภาพสุดโรแมนติกที่ กษัตริยจ ก๊ิ มี เคซาร นัมเกล วังชุก ทรงจุมพิตพระราชินี เจ็ตซัน เปมา ตอหนาประชาชนมากมายที่มารอชมพระบารมีกันแนนขนัดหนาพระราชวังทิมพู - AFP Photo / Prakash Singh

INNOVATION

นักชีวเคมีสหรัฐฯ คิดคนการจัดการศพ เป น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล อ ม

เจ า ของไอเดี ย สุ ด ล้ ำ นี ้ ค ื อ แซนดี ้ ซูลลิแวน นักวิทยาศาสตรดานชีวเคมี โดยเขาไดคดิ คนวิธกี ารจัดการศพแบบใหม โดยไมตองเผาหรือฝง เพื่อลดมลพิษ จากฝุ  น ควั น และก า ซพิ ษ ต า งๆ ซึ ่ ง กระบวนการนี ้ เ รี ย กว า ‘อั ล คาไลน ไฮโดรไลซิส’ วิธีการคือ นำศพไปใสใน เครื่องรีโซเมเตอร (Resomator) แลวใช สารเคมีอาบศพ จากนั้นใหความรอน 170 องศาเซลเซียส เปนเวลา 4 ชั่วโมง สารละลายอัลคาไลนทไ่ี มมคี วามเปนกรด จะทำปฏิกิริยากับเนื้อเยื่อตางๆ ใหเหลือ เพียงกรดอะมิโน ซึ่งเปนหนวยยอยที่สุด ของโปรตีนในรางกายมนุษย และเถา กระดู ก สี ข าวของร า งกายเท า นั ้ น การย อ ยสลายศพด ว ยกระบวนการนี ้ สามารถลดปริ ม าณการปล อ ยก า ซ คารบอนสูบรรยากาศไดถึง 4 เทา

• นาย เฮอรเบิรต ชาเวซ วัย 35 ป แฟชัน่ ดีไซเนอรชาวฟลปิ ปนส ยอมรับวาตัวเองคลัง่ ไคลซเู ปอรฮโี รอยางซูเปอรแมนเอามากๆ ลาสุดถึงขัน้ ทำศัลยกรรมใหตวั เองหนาเหมือนซูเปอรแมนไปแลว นอกจากนัน้ ยังไดสะสมหุน ตัวการตนู ทุกชนิดทีเ่ กีย่ วกับซูเปอรแมน ไวจนเต็มบาน เขาเลาวา เวลาทำงานก็ออกแบบเสือ้ ผาไปตามปกติ แตเวลาวางเขาจะแตงกายเปนซูเปอรฮโี รคนโปรดเปนการหลบหนี จากโลกที่เครงเครียด - AFP Photo / Jay Directo / To go with Lifestyle-Philippines-Superman-offbeat, Focus by Cecil Morella

EDUCATION

PEOPLE

ประเทศรัสเซียไดหนั มาทดลองใชโปรแกรมพัฒนา หลักสูตรการเรียนการสอนศาสนา เพื่อใหเด็กรุน ใหม ไดเขาใจวา ศาสนาทีแ่ ตกตางไมใชความขัดแยง แต เปนวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญของมนุษย และพวกเขาควร มี ความสุ ขที ่ ได อยู  ท ามกลางศาสนาเหล า นี้ โดย นักการศึกษาของรัสเซียไดออกแบบหนังสือสำหรับ ใช ในหลั กสู ต รนี ้ ทั ้ ง หมด 6 เล ม โดย 5 เลมแรก เปนเรือ่ งของศาสนาตางๆ ไดแก ศาสนาพุทธ คริสต อิสลาม ยิว และซิกข สวนเลมสุดทายนั้นจะเปนเรื่องของวัฒนธรรมของชนชาติตางๆ ที่อยู ในประเทศรัสเซีย ซึง่ แบบฝกหัดสวนใหญจะเปนคำถามปลายเปด โดยหลักสูตรนีจ้ ะออกแบบให พอกับแมของเด็กไดเขามามีสวนรวมในการอธิบาย และเปนตัวอยางในการปฏิบัติตัวใหเด็กๆ ไดดูอีกดวย ซึ่งขอดีคือนอกจากจะไดความรูแลว ยังเปนการเชื่อมความสัมพันธของคน ในครอบครัวไดอีกทางหนึ่งเชนกัน

ชายนักเดินทางดวยสองเทาคนนีช้ อ่ื วา ฌอน เบลิโว วัย 56 ป ชาวแคนาดา เริม่ ออกเดินทางจาก มอนทรีออล เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2543 ซึง่ เปนวันเกิดครบรอบ 45 ป ของเขา โดยสาเหตุ ของการเดินทางครั้งนี้คือการหลีกหนีจากความเจ็บปวดหลังธุรกิจลมละลาย ซึ่งฌอนไดวิ่งไป ตลอดทางจนถึงแอตแลนตา จอรเจีย และชะลอ การเดินทางใหชาลงเปนการเดิน นับเปนการ เดินทางรอบโลกตอเนื่องยาวนานที่สุด คือใช ระยะเวลาถึง 11 ป รวมระยะทางราว 75,000 กิโลเมตร ผานประเทศตางๆ ถึง 64 ประเทศ อาทิ เม็กซิโก ซูดาน จีน ฟลิปปนส เปนตน โดยการกลับมาสูม อนทรีออลอีกครัง้ เขาไดรบั การ ตอนรับดวยความอบอุนจากญาติและมิตรสหาย มากมาย และฌอนไดกลาวถึงการเดินทางครัง้ นีว้ า “พวกเราทั้งหมดตางกัน และนั่นเปนสิ่งสวยงาม ของชี ว ิ ต บนโลก ความเชื ่ อ ที ่ แตกต า ง ระบบ การเมื อ งที ่ แ ตกต า ง เหลานี้ลวนคือโนต ดนตรี เราต อ ง สรางเสียง ประสานจากโนต เหล า นั ้ น และ สรางทวงทำนอง รวมกัน”

บถึงบาน รัสเซียปูทางสราง ‘สันติภาพ’ หนุหลัมใหญงแคนาดากลั เดิ น เท า ดวยการสอนศาสนาใหเด็กรุนใหม ร อ บ โ ล ก ม า 1 1 ป

POLITICS

โอมานไดสมาชิกสภานิติบัญญัติหญิงหนึ่งเดียว หลังเลือกตั้งสภาลาง

หลังจากเหตุการณประทวงที่เกิดขึ้นในประเทศโอมาน เมื่อตนปที่ผานมา ที่ประชาชนเรียกรองใหรัฐบาลจัดการกับ ปญหาคนวางงาน และสงเสริมประชาธิปไตยใหมากขึ้น ทางรัฐบาลจึงไดจัดใหมีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิก สภานิตบิ ญ ั ญัตใิ นสวนของสภาลาง (Shura Council) เมือ่ วันที่ 15 ตุลาคม ที่ผานมา โดยมีผูสมัครรับเลือกตั้งเปนจำนวน 1,300 คน ในจำนวนนี้เปนผูหญิงถึง 77 คน เมื่อผลการเลือกตั้งประกาศออกมา ก็ปรากฏวา 1 ในเกาอี้ทั้ง 84 ที่นั่ง ในสภาลางนั้น ก็ไดผูหญิงเขามานั่งในสภาแหงนี้

PUBLIC HEALTH อเมริกา ฝงชิปในสมองคนปวยอัมพาตเพื่อใชบังคับการเคลื่อนไหวของหุนยนตสำเร็จ

นับเปนความสำเร็จหนึง่ จากโครงการชวยเหลือผูป ว ยเปนอัมพาตของศูนยการแพทย มหาวิทยาลัยพิตสเบิรก สหรัฐอเมริกา ที่ลาสุดสามารถฝงชิปเขาไปในสมองของ นาย ทิม เฮมเมส อายุ 27 ป อดีตนักกีฬาฮอกกี้ที่ประสบอุบัติเหตุขณะแขงขัน เมือ่ ป พ.ศ. 2547 จนเปนอัมพาต โดยชิปทีถ่ กู ฝงอยูใ นสมองชวยใหเขาสามารถใชคลืน่ สมองบังคับการเคลือ่ นไหวของหุน ยนต ซึง่ ในการทดลอง ทิมไดบงั คับใหมอื ของหุน ยนตขยับมาแตะมือของ เคที สครัฟเฟอร แฟนสาว เปนครัง้ แรกในรอบ 7 ป จนทำใหเธอ ตองหลัง่ น้ำตาเพราะความปลืม้ ปติ ซึง่ ความสำเร็จครัง้ นีไ้ ดสรางความหวังแกผเู ปนอัมพาตทัว่ โลกวาจะไดขยับรางกายไดอกี ครัง้


• ทีเ่ ห็นอยูน ค้ี อื จดหมายเกาแกของ อัลเบิรต ไอนสไตน นักฟสกิ สชอ่ื ดังของโลก ทีเ่ ขียนไวในป ค.ศ. 1939 เพือ่ สงใหกบั นักธุรกิจ ชาวนิวยอรก นาย ไฮแมน ซินน โดยกลาวชื่นชมนายซินนที่ไดใหความชวยเหลือชาวยิวอพยพหนีการฆาลางเผาพันธุที่เกิดขึ้น ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งในชวงเวลานั้นไอนสไตนก็คือหนึ่งในชาวยิวที่อพยพไปอยูในนิวยอรก ผูประมูลจดหมายฉบับนี้ เปนชาวเมืองแอลเอ ประมูลไดในราคากวา 14,000 เหรียญฯ หรือประมาณ 460,000 กวาบาท - AFP Photo / Nate D. Sanders Auctions

• นกเพนกวินเหลานีถ้ กู นำมาไวทศ่ี นู ยชว ยเหลือสัตวจากกรณีเกิดคราบน้ำมันไหลลงทะเล หรือ Oiled Wildlife Centre ทีต่ ง้ั อยูใ นเมือง ทารองกา ประเทศนิวซีแลนด หลังจากเกิดเหตุคราบน้ำมันรัว่ ไหลจากเรือบรรทุกตูค อนเทนเนอรจำนวนกวา 700 ตัน ทำใหนำ้ ทะเล มีคราบดำ และเปนผลใหนกที่อาศัยอยูตามทะเลเสียชีวิตไปหลายรอยตัว เจาเพนกวินเหลานี้จึงถือวาโชคดีมากที่รอดชีวิตมาได - AFP Photo / Bradley Ambrose

SPORT ‘เมอรเรย’ ไรพาย! ซิวแชมปเซี่ยงไฮ มาสเตอรส ขึ้นที่ 3 ของโลก

ยังคงฟอรมรอนแรงอยางไมมีสะดุด สำหรับ แอนดี้ เมอรเรย ดวยการปองกันแชมปการแขงขันเทนนิสเอทีพีมาสเตอรส ซีรีส รายการเซี่ยงไฮ โรเล็กซ มาสเตอรส ที่เมืองเซี่ยงไฮ ประเทศจีน ไดสำเร็จ โดยนักเทนนิสชาวสกอตแลนดเอาชนะ ดาบิด เฟรเรร แบบขาดลอย 2 เซตรวด ดวยสกอร 7-5, 6-4 ทำสถิตใิ หกบั ตัวเองดวยการควาชัยชนะการแขงขันเทนนิสเอเชีย 3 รายการรวด ทัง้ ไทยแลนด โอเพน, เจแปน โอเพน และเซี่ยงไฮ มาสเตอรส สงผลใหอันดับนักเทนนิสอาชีพของเขาเลื่อนขึ้นมาเปนที่ 3 ของโลก พรอมรับเงิน รางวัลกลับไปถึง 620,000 ดอลลารฯ (หรือประมาณ 20 ลานบาท)

โรงแรมสุดหรูสำหรับนองหมา

ไม ใ ช เพี ย ง แคมนุษยเทานัน้ ที่ จะต อ งการช ว ง เวลาผ อ นคลาย แสนวิ เ ศษ แต เพื ่ อ นสนิ ท ที ่ ส ุ ด ของมนุษยอยาง สุนขั ก็ตอ งการชวงเวลานัน้ เชนกัน CNNGo จึงขอจัดอันดับ โรงแรมสุดหรูสำหรับนองหมาทีร่ บั รองวาจะถูกใจเจาของ ดวย เตรียมสายจูงใหพรอมแลวออกเดินทางกันเลย • เริม่ ตนกันทีร่ สี อรต Las Ventanas ในเมือง Los Cabos ของเม็กซิโก ทีม่ บี ริการ 5 ดาว สำหรับสุนขั เริม่ ตนดวย การนวดผอนคลายโดยนักบำบัดผูเ ชีย่ วชาญ อางอาบน้ำ ทีอ่ อกแบบมาเปนพิเศษสำหรับเจาตูบ ทีเ่ ด็ดทีส่ ดุ เห็นจะ เปนอาหารยั่วน้ำลายสูตรบำรุงเล็บอยางไขสแครมเบิ้ล เนือ้ สันทีม่ าพรอมกับริซอตโต รวมถึงไกยา งราดน้ำเกรวี แสนอรอยทีเ่ สิรฟ ในชามขาวฝงพลอยทุกมือ้ อีกตางหาก • สวนทีโ่ รงแรม Rathmullan ในไอรแลนด ก็ไมยอมแพ ขอขนเฟอรนเิ จอรสดุ หรูทเ่ี ปนมิตรตอกรงเล็บสุนขั มาเปน

AWARD

โรงเรียนประถมสหรัฐฯ

ได ร ั บ เหรี ย ญทอง หลังสงเสริมใหนกั เรียนตอสูก บั ความอวน โรงเรียนที่เปนขาวแหงนี้เปน โรงเรียนเล็กๆ ในสหรัฐอเมริกา มี ช ื ่ อ วา Northeast Elementary Magnet School โดยวิธกี ารสงเสริม ใหนกั เรียนเอาชนะจากความอวนคือ ใหนกั เรียนฝกเตนฮิปฮอปไปพรอมกับการฝกออกเสียง ภาษาอังกฤษ ใหนกั เรียนเกรด 5 ฝกคำนวณแคลอรี ทีไ่ ดรบั จากอาหารตอวัน เปนตน นอกจากนี้ โรงอาหาร ของที ่ น ี ่ ย ั ง เสิ ร  ฟ เฉพาะน้ ำ ผลไม อาหารไขมั นต่ ำ และไมนิยมการใหขนมหวานเปนของขวัญแกเด็ก ทำใหสามารถลดสัดสวนของนักเรียนทีม่ นี ำ้ หนักเกิน จาก 32% เปน 17% ภายใน 3 ป และจากผลงาน ดังกลาว ทำใหโรงเรียนแหงนี้ไดรับเหรียญทองจาก The Alliance for a Healthier Generation ของสหรัฐอเมริกา

จุดขาย นอกจากจะมีเตียงนอนนุม ๆ เปนของตัวเองแลว สุนขั ทีม่ าพักยังจะไดรบั เชิญใหเขารวมสังสรรคกบั Suzie นองหมาเจาบานทีจ่ ะดูแลแขกสีข่ าเปนอยางดีดว ย • แต ถ  า น อ งหมาตั ว ไหนป ว ยหงอย คงต อ งพาไปที ่ Fonteverde Thermal Spa ในอิตาลี ที่มีบอน้ำแรอุนๆ ใหเจาตูบไดผอ นคลาย แถมยังชวยเยียวยาอาการเจ็บปวย โดยเฉพาะสุ น ั ข ที ่ ม ี โรคผิ ว หนั ง เขาก็ ม ี โคลนพิ เศษ ไวใหพอก แถมยังบริการผาขนหนูนมุ ๆ ไวเช็ดตัวอีกดวย • สำหรับนองหมาไฮโซคงไมอยากพลาดบริการสุดหรู ของ Rome Cavalieri ในอิตาลี ทีป่ รนเปรอทัง้ หมาและคน ดวยเครือ่ งใชแบรนดเนมชัน้ นำ อยางชามขาวจาก Gucci ผาขนหนูคอตตอนชัน้ ดี และสเวตเตอรผา แคชเมียรทเ่ี พิม่ ความสง า ด ว ยการประดั บ พลอย แถมยั ง มี บ ริ ก าร พาเดินเลนโดยพนักงานใจดีอีกดวย • ปดทายที่โรงแรม Fouquet’s Barriere ในฝรั่งเศส ทีต่ อ นรับแขกสีข่ าดวยเตียงนุม ๆ ทีต่ ดิ ปายชือ่ เปนพิเศษ สำหรับสุนขั ทุกตัว นอกจากนีย้ งั มีบริการอาหารสุดหรูทเ่ี สิรฟ ดวยชามขาวดีไซนเก เคียงคูก บั น้ำแรยห่ี อ ดัง พรอมการ ตอนรับอยางอบอุน จากพนักงานโรงแรมทีร่ กั สัตวทกุ คน

“ผมขอเสนอให ทุ ก ฝ า ย ช ว ยกั น คิ ด อย า ไปนิ ย าม แบบแคบ หรือคิดแบบเกาวา ฉุ ก เฉิ น แล ว ต อ งรวมศู น ย อำนาจ เพราะบางทีรวมศูนย ก็แก ไม ได บางเรื่องอาจตอง รวม บางเรื่ อ งต อ งกระจาย และไมใชแคใชอำนาจ เพราะ บางที อ ำนาจก็ แ ก ไ ขป ญ หา ไมได โดยเฉพาะปญหาที่เกิด จากภั ย พิ บั ติ ท างธรรมชาติ แบบนี้ และที่สำคัญ ตองไมใช การแก ป ญ หาทางหน า จอ โทรทัศน” ศาสตราจารย สุริชัย หวันแกว ผูอำนวยการศูนยศึกษา สันติภาพและความขัดแยง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จากหนังสือพิมพ กรุงเทพธุรกิจ

GREEN PLEASE

สวนสัตวเมืองเบียรเจง! ผลิตไฟฟาจากมูลชาง ไอเดียรักษโลกนี้มีชื่อวา ‘Poo Power’ เปนของสวนสัตวมิวนิก ประเทศเยอรมนี ทีน่ ำมูลสัตว ซึง่ สวนใหญเปนมูลชาง มาเปนวัตถุดบิ ในการทำไบโอแกสเพื่อผลิตกระแสไฟฟาใชภายในสวนสัตว ดาน นาย ดอมินิก ฟอรสเตอร ผูจัดการสวนสัตวมิวนิก กลาววา “มูลสัตว และเศษอาหารสัตวทเ่ี ก็บไดในแตละสัปดาหมจี ำนวนมากถึงประมาณ 100 ลูกบาศกเมตร หรือราว 3 ตูค อนเทนเนอร ซึง่ เมือ่ หมักไวในทีป่ ด นาน 30 วัน น้ำอุน และแบคทีเรียภายในมูลสัตวผสมกันจนทำใหเกิดไบโอแกส อันประกอบดวยกาซมีเทน และคารบอนไดออกไซด ซึ่งเมื่อผานเครื่องผลิตกระแสไฟฟาจากแกส ก็จะไดกระแสไฟฟามาใช” ทั้งนี้ กระแสไฟฟาจากมูลสัตวมีสวนชวยใหสวนสัตวมิวนิกลดการใชกระแสไฟฟาภายนอกถึง 5%

21 ตุลาคม 2417 - วันประสูตขิ องพระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระราชโอรส องคที่ 14 ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูห วั ผูไ ดรบั พระสมัญญานามวา ‘พระบิดาแหงกฎหมายไทย’ 22 ตุลาคม 2533 - สมเด็จพระนางเจาสิรกิ ติ ์ิ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ ไปทรงวาง ศิลาฤกษอนุสาวรียทหารผานศึกเวียดนาม ณ กองพลทหารราบที่ 9 คายสุรสีห จังหวัด กาญจนบุรี ซึ่งเปนอนุสรณแดวีรกรรมของ ทหารไทยที ่ ไปรบร ว มกั บ ชาติ พ ั นธมิ ต ร ในสงครามเวียดนาม 23 ตุลาคม 2483 - วันเกิด ‘เปเล’ นักฟุตบอลชาวบราซิล ผูพาทีมชาติบราซิล เปนแชมปฟุตบอลโลกถึง 3 ครั้ง ตลอด ชีวิตนักฟุตบอลอาชีพ เปเลทำประตูไดถึง 1,281 ประตู จนไดรับฉายาวาเปน ‘ราชา ฟุตบอล’ 24 ตุลาคม 2500 - คริสเตียน ดิออร นักออกแบบเสื้อผาชาวฝรั่งเศส เสียชีวิต ดิออรเปนเจาของแฟชั่นแนวใหมที่เรียกวา ‘New Look’ ซึง่ เปดตัวในป พ.ศ. 2490 นัน่ คือ เสือ้ ไหลแคบ และกระโปรงยาว ปฏิวตั วิ งการ แฟชัน่ สตรีแบบเกา และทำใหปารีสกลายเปน ศูนยกลางแฟชั่นของโลกในเวลาตอมา 25 ตุลาคม 2544 - เกิดระเบิดทีค่ ลังแสง ของกรมสรรพาวุธทหารบก อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา ทำใหเกิดความเสียหาย ในรัศมี 10 กิโลเมตร โดยรอบ 26 ตุลาคม 2541 - พนักงานธนาคาร กรุงเทพฯ พาณิชยการ จำกัด (มหาชน) ราว 1,000 คน ชุมนุมประทวงบริเวณหนา สำนักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน เรียกรองใหรัฐบาลรับผิดชอบตอพนักงาน ที ่ ถู ก เลิ ก จ า งตามมาตรการฟ  น ฟู ร ะบบ สถาบันการเงิน 27 ตุลาคม 2271 - วันเกิด เจมส คุก นักสำรวจชาวอังกฤษ ผูเ ขาสำรวจประเทศ ออสเตรเลีย และยึดเปนอาณานิคมของ อังกฤษ

ชายหนุมอเมริกันเผย การเปนพอจะชวยเติมเต็มชีวิตได

Did You Know?

ผลวิจัยจาก Julia McQuillan นักสังคมวิทยาแหงมหาวิทยาลัย Nebraska-Lincoln เผยวา ชายหนุมที่ทั้งโสด และมีลูกแลว สวนใหญตา งตอบเปนเสียงเดียวกันวา การไดเปนพอคือสวนสำคัญของชีวติ ไมแพงานหรือกิจกรรมบันเทิง โดย 77% ของชายหนุม บอกวา การไดเปนพอถือเปนเรื่องสำคัญมากในชีวิต ขณะที่อีก 44% ยอมรับวาเรื่องงานก็สำคัญกับชีวิตไมแพกัน ซึ่งผลวิจัยนี้ แสดงใหเห็นวา ผูช ายไมจำเปนตองเลือกระหวางงานหรือการเปนพอคนเทานัน้ แตสามารถเลือกไดทง้ั 2 อยาง ในเวลาเดียวกัน


10


สัมภ

รีชา ถายภาพ าษณ : วสิตา กิจป

: กิตติศักดิ์ ทวีกิจภ

ิญโญ

หาก a day BULLETIN ลองทำโพลสำรวจเด็กๆ หรืออดีตเด็กไทย จำนวนหลายลานคนเกี่ยวกับรายการโทรทัศนสำหรับเด็ก เชื่อวาคงจะได สารพัดคำตอบจนอานกันไมหวาดไมไหว แตถาจะตั้งคำถามเจาะจงลงไป อีกสักนิดวา พิธีกรรายการเด็กที่ชื่นชอบไดแกใครบาง หนึ่งในคำตอบที่ นาจะออกมาจากปากของเด็กๆ และอดีตเด็ก (อยางเราๆ) คงหนี ไมพน ‘พี่ซุป’ หรือ วิวัฒน วงศภัทรฐิติ แหงรายการ ‘ซูเปอรจิ๋ว’ กับภาพของ ชายหนุมสวมแวนตาที่ดูอารมณดีอยูเสมอ วันนี้พี่ซุปมาพูดคุยกับเราในฐานะพิธีกรรายการ ซูเปอรจิ๋ว ในวาระ ที่รายการมีอายุครบ 20 ปบริบูรณพอดี อานถึงตรงนี้ คนอานหลายคน คงเริ่ม เอะ เวลามันผานไปเร็วขนาดนี้เลยหรือ และรายการ ซูเปอรจิ๋ว อยูกับเด็กไทยมานานหลายรุนขนาดนี้เชียวหรื อ วั น นี้ เ ราเลยขอชวน ผู ใ หญ ทุ ก คนเจาะเวลาหาอดี ต กั น สั ก นิ ด เพื่ อ นึ ก ถึ ง วั น เวลาเก า ๆ สมัยยังเลนซน สมัยที่รายการโทรทัศนยังไมคอยหลากหลาย เคเบิลทีวี และทีวีดาวเทียมก็ยังไมผุดเปนดอกเห็ดขนาดนี้ แนนอนวารายการเด็ก เพี ย งไม กี่ ร ายการนอกเหนื อ จากการ ตู น ย อ มเป น ขวั ญ ใจของเด็ ก ๆ ในยุคนั้นอยางไมตองสงสัย สิ่ ง ที่ เ ด็ ก ๆ ได รั บ จากเนื้ อ หาหน า จอที วี ไ ม ใ ช แ ค ค วามสนุ ก สนาน และสาระทีส่ อดแทรกอยางกลมกลืนเทานัน้ (ถาบางรายการจะพอมีอยูบ า ง) เมื่อกาลเวลาผานไป ความสนุกสนานอาจถูกลืมเลือน แตความรูและ ความประทับใจที่เคยไดรับยอมผลิดอกออกผลกับเด็กทุกคน อยางที่เราๆ ทานๆ เชื่อกันวา หวานเมล็ดพันธุแบบไหนไวกับเด็ก เราก็จะไดผลแบบนั้น อัจฉริยะที่ไมมีใครมองเห็น ก็เปรียบเสมือนเพชรที่ยังมีสภาพเดียวกับ กอนหินที่หลนปะปนอยูบนพื้นดิน แตถามีคนมองเห็นและหยิบกอนหิน เหลานั้นมาเจียระไนใหเปลงประกายแวววาว เพชรเม็ดนั้นยอมถูกนำไป ประดับบนตำแหนงทีส่ วยงามและสูงคา เด็กเองก็เปนเชนนัน้ แตจะมีสกั กีค่ น ที่ใหความสำคัญกับเด็กไมใชเพียงแคคำพูด แตเปนการลงมือทำที่ทำ อยางตัง้ ใจ และไมเคยหยุดทีจ่ ะทำในบทบาทหนาทีท่ เี่ ขาเชือ่ มัน่ มาตลอดชีวติ ว า สามารถก อ เกิ ด ความงดงามกั บ เด็ ก ได อ ย า งแน น อน พี่ ซุ ป ในวั น นี้ หรือพี่ซุปเมื่อ 20 ปที่แลว ก็ยังคงเปนพี่ซุปของเด็กๆ เปนพี่ชายที่เชื่อมั่น ในความมหัศจรรยของเด็กทุกคน... เด็กที่อยากจะเลน อยากจะแสดงออก และรอคอยโอกาสนั้นอยูเสมอ


12

ขอยอนกลับไปที่จุดตั้งตนเลย คุณมาเปนพิธีกร ของรายการ ซูเปอรจิ๋ว ไดอยางไร ความจริงแลวตั้งแตเด็กผมไมนาจะมีแวว มาทางนี้เลย อยางพวกงานบันเทิง หรืองานของ คนที่อยูหนาเวที มันนาจะเปนงานของคนที่มี ความรัก ความชอบ แลวตัง้ ใจมาปรากฏตัวตรงนัน้ แตผมเปนเด็กแบบกลางๆ นาจะเรียกวาเปนเด็ก กลางหอง คือเปนเด็กทีม่ คี วามสุขไปวันๆ ไมอยาก โดนครูเพงเล็ง จะมีความทุกขกแ็ คชว งสอบ ซึง่ เปน ชวงเครียดของคนทีเ่ รียนหนังสือ แลวผมก็จะพยายาม หลีกลี้หนีการแสดงออกอยูเสมอ อยางตอนที่เรา เรียนมัธยม เราหลบได ครูบงั คับเราไมได เราก็เลีย่ ง เพราะวาครูบอกวาใครทำดีจะไดเปนตัวแทนโรงเรียน เราก็ ท ำให ไม ด ี จะได ไม ต  อ งไปเป นตั ว แทน แตวันนั้นมีคนหนึ่งมาสาย เราคิดยอนกลับไป เห็นภาพนั้นเลยนะ วาตอนเราอยู ม.5 ทั้ง 20 กวาคนในหอง กำลังทำกิจกรรมพิเศษ ครูให ออกมาพูดหนาชั้นเรียน แลวทุกคนพูดเร็วหมด เราขึ้นไป สวัสดีครับ ผมชื่อ วิวัฒน วงศภัทรฐิติ (พูดเร็วมาก) แลวก็ลงจากเวทีเลย ครูก็รูวาไอนี่ ตั้งใจหลบนี่ เพราะเขารูจักลูกศิษย รูวาเรานาจะ ทำไดดีกวานี้ อีกแปบหนึ่งมีเพื่อนคนหนึ่งมาสาย โอโฮ มันจัดเต็มเลย เลือดสีชมพูของเราอยางนัน้ อยางนี้ ซึ่งเขาไมใชคนที่เกงที่สุด แตเปนคนที่มี ความตั้งใจที่สุด แลวเขาก็ไดเปนตัวแทนโรงเรียน ตอมาพอเราเขาไปเรียนที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เขาเรียนป 1 ก็ตองมีการรับนอง มีการ เขาหองโซตัส รุนพี่ก็ตะโกนถาม ใครจะเปน ตัวแทนคณะไปแขงโตวาทียกมือขึน้ เราก็คดิ ในใจ ยกก็บาแลว ทั้งหองก็ไมมีใครยก ปรากฏวามี คนเดี ย วที ่ ย ก ชื ่ อ ฟ า มาจากสวนกุ ห ลาบ เปนประธานชมรมโตวาทีจากสวนกุหลาบ พอเขา ยกมือแลวเรารูเลย ชีวิตเราจบสิ้นแลว เพราะวา เราเปนเพื่อนกลุมเดียวกัน แลวเขาก็จะรูวาใคร พูดเกง แซวเกง ก็คิดในใจ มันตองเรียกเราแนๆ ทำยังไงดี รุนพี่ก็ขู ไมมีใครขึ้นมาเลยเหรอ เพื่อนก็เสนอชื่อ วิวัฒนครับ รุนพี่ก็ประสานเสียง เลย วิวัฒนๆๆ เราก็เดินออมหลังเพื่อนไป แลวก็ ดามัน แตทุกวันนี้เราก็ยังคิดถึงเขาตลอดเวลา จริงๆ ไมใชวาเราไมมีความสามารถ แตเราแค ไมอยากทำ และสิง่ ทีฟ่ า บังคับเรา ทำใหเราขึน้ ไป บนเวที แ ละโต ว าที ใ นฐานะตั ว แทนของคณะ ตอนนัน้ มันเหมือนยูเรกา พอพูดไปปุบ มีคนปรบมือ ใหเรา กองเชียรฝง ตรงขามหัวเราะเรา ก็เริม่ รูส กึ วา เฮย! ทำไมชีวิตเรามันมีคาอยางนี้วะ เราเคยเปน ผูจัดการทีมฟุตบอลตอนมัธยม ไดเปนประธาน ฟุตบอลก็เพราะวาขอเพื่อน ไดเหรียญทอง บาสเกตบอลก็ขอจากเพื่อน ไมไดเลนเปนเลย ขอเขาวาใสชอ่ื หนอย อยากสรางเกียรติประวัตใิ หกบั วงศตระกูล แตการโตวาทีมันเปนสิ่งที่เราทำดวย ตัวเอง มีคนตบมือให ถึงโตวาทีปนั้นเราจะไมได แชมปก็จริง แตเราก็ไดทำงานในชมรมสงเสริม การพูดของมหาวิทยาลัย เราก็เลยอยูใ นแวดวงนี้ มาตลอด และก็คนพบวา เฮย! เรามีความสุข มากเลยที่ไดทุมเท ทำงาน ไดดูคนนั้นคนนี้พูด แลวเราก็จะคิดเสมอวา ถาเปนเราแลวเราจะพูด อะไร ถาเปนอยางนีเ้ ราจะทำยังไงตอ บางทีนง่ั รถ ไปมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ไกลมากเลย ตะคริวจะ กินขา ไปกันทั้งรถ 8 คน เงินก็ตองออกกันเอง ไปนั่งดูเขาพูด มีความสุขมาก จนกระทั่งวันหนึ่ง มีจังหวะในชีวิต ไดเปนตัวแทนมหาวิทยาลัย ไปแขงขันโตคารมระดับมหาวิทยาลัยที่ ‘พี่แอ’ กรรณิกา ธรรมเกษร จัดขึน้ หลายคนอาจจะคุน กับ โตคารมมัธยมศึกษา อันนั้นจะเปนรุนหลัง อยาง ลิง ทุเรียน พวกนี้จะเปนรุนนอง ของเราเปน โตวาทีอุดมศึกษา ภาษรฯ ซึ่งจัดเปนปแรก แลวมันเปนจังหวะดวยที่เราไดแชมปในปนั้น แถมยังไดเจอคนที่เปนไอดอลของเราในสมัยนั้น ทั้งอาจารยจตุพล อาจารยอภิชาติ อาจารยสุขุม


13

อาจารยพะเยาว อาจารยวสันต โอโฮ ไดขึ้นเวที เดี ยวกั น เดินเฉียดกัน กินขาวหองเดีย วกัน มีความสุขมาก แลวหลังจากที่เราไดแชมปโตวาที ก็มโี อกาสเขาไปทำงานเปนทีมขอมูลอยูในรายการ ตอนนั้นทำไปไดสักพัก ทางพี่แอก็เริ่มคิดที่จะทำ รายการเด็ก ก็เลยมาถามเราวา ซุป รักเด็กไหม ความรูสึกเราตอนนั้นคือ คำวารักเด็กก็คือ นางงาม ตองรักทุกสิ่งที่เปนเด็ก อยากกอด อยากจะรักเด็กทุกคน เราก็ไมไดรูสึกถึงขนาดนั้น แตเรามีความสุขที่ไดเลนกับเด็ก และเด็กสนุก ทีไ่ ดเลนกับเรา พอพีแ่ อถามวารักเด็กไหม เราคิดเร็ว มาก แลวตอบกลับไปวา ผมชอบเลนกับเด็กครับ ซึ่งก็ไมไดขัดแยงกับความรูสึกของตัวเอง คือเรา ไมไดเกลียดเด็ก เราคิดวาความรักของเราเปน มาตรฐานทีไ่ มไดวา รักมาก แตกอ็ ยูใ นระดับทีพ่ อดีๆ นัน่ แหละคือจุดเริม่ ตน พีแ่ อกใ็ หโอกาสในการสรางสรรครายการ ซูเปอรจว๋ิ ซึ่งเปนทั้งฝายสรางสรรค รายการ และพิธีกร ชือ่ รายการ ซูเปอรจวิ๋ มีทมี่ าทีไ่ ปอยางไร มาจาก จากชื่อเลนของคุณเองเลยรึเปลาคะ มันอาจจะไดมาโดยบังเอิญ คือตอนนั้นเรา ไปรายการ ทีวีวาทีกาวใหม ซึ่งพี่แอก็แหยเราวา ซูเปอรแมนมาเอง ก็เรียกเราอยางนัน้ แลวก็ถกู เรียก วาซุปมาตลอด เพราะพี่แอตั้งให แลวตอนที่คิด รายการ พีแ่ อกค็ ดิ สนุกๆ วาอยากจะตัง้ ชือ่ รายการ วาซูเปอรจิ๋ว เพราะตอนนั้นบิ๊กจิ๋วดังมาก สมัยที่ เปน ผบ.ทบ. ก็ตั้งชื่อลอเปนซูเปอรจิ๋ว ซึ่งตอนนั้น ในหมูทีมงานก็บอกกันวา ซูเปอรจิ๋วคือพลังเล็กๆ ที่ยิ่งใหญ เราสื่อถึงเด็กเลย เด็กคือพลังเล็กๆ ที่ยิ่งใหญ นี่คือสิ่งที่เรารูสึก ตอนนั้นในการทำรายการเด็กมันมีความยากงาย อยางไรบางคะ รายการเด็กมันก็ยากทุกยุคนะ ชวงเวลานั้น ทีย่ ากทีส่ ดุ คงจะเปนเรือ่ งของโฆษณา เปนรายการ ที่หาโฆษณายากมาก ยากจริงๆ เพราะวาตลาด ของเด็กก็นอย เปนตลาดที่แคบ และรายการเด็ก เปนรายการทีเ่ หมือนจะสำคัญ แตกม็ กั จะไมคอ ย ไดรบั ความสำคัญ กับอีกมุมหนึง่ ประสบการณ ของเราก็ยังนอยอยูในเรื่องของการทำรายการ แคคิดวาสิ่งนี้ดีแลว ก็ทำออกมาเปนรายการ ถามองยอนกลับไปมันอาจจะเปนสาเหตุหนึ่งดวย ที ่ ท ำให เราขายโฆษณาไดยาก ดวยคุณ ภาพ กับรูปแบบรายการที่ออกมาอาจจะไมตอบโจทย อะไรมากนัก เพราะฉะนั้น ถาถามก็นาจะเปน ประสบการณทำงานกับการขายโฆษณาที่ไมคอย สัมพันธกัน ตลอดเวลาที่ ผ า นมา 20 ป คุ ณทำอย า งไร ใหรายการสามารถอยูมาไดจนถึงทุกวันนี้ คือมันมีชวงรอยตอ ประมาณป พ.ศ. 2539 รายการ ซูเปอรจว๋ิ มีความจำเปนจะตองปดตัวลง พอไดยินวาเขาตัดสินใจจะเลิกทำ เราใจหายวาบ เลยนะ เพราะมันเปนสวนหนึ่งของชีวิต เปนมาก กวางาน คือเรานึกไมออกเลยวาถาตื่นมาแลว ไมมีรายการ ซูเปอรจิ๋ว เราจะเปนอยางไร ก็เลย คุยกับผูใหญ ซึ่งก็คือพี่แอ วาถาจะเลิกทำ ผมขอ ทำตอไดไหม ทางผูใหญก็เมตตา บอกวาถาจะ ทำตอก็ไมมปี ญ  หาอยูแ ลว แตถา ซุปจะทำ ซุปก็ตอ ง ระวัง เพราะพีไ่ มอยากใหซปุ ตองลำบากเหมือนกับพี่ ทีผ่ า นมา ซึง่ ก็จริงอยางทีพ่ แ่ี อบอก เพราะลำบากมาก เปนชวงเวลาที่ โอโฮ เรียกวาวันตอวันเลย เพราะชวงนัน้ เปนชวงทีม่ วี กิ ฤตตมยำกุง อยางลูกคา ซือ้ โฆษณาเซ็นสัญญามาทัง้ ปแลวนะ ยกเลิกโฆษณา เฉยเลย บางคนที่ซื้อแลวก็เลิกสัญญา บางคน วาจะซือ้ ก็ไมมเี งินทีจ่ ะซือ้ มันหนักมาก แคขอใหมี เทปออกอากาศนะ เราก็ทำไป ตอนนัน้ วิธคี ดิ ของเรา ก็คอื low cost marketing ทำรายการใหไดนานทีส่ ดุ แลวกันวะ เรามีเงินอยูกอนหนึ่ง ก็คิดแคนั้น พอทำไปไดสักพักเราก็เริ่มคิด เอะ ไมใชแลวนะ ถ า เป น อย า งนี ้ ต ลอดไปสั ก วั น มั น ต อ งหมด

แลวจะทำอยางไรดีทจ่ี ะทำรายการทีเ่ รารักไปใหได นานที่สุด ในเมื่อเราบอกวาสิ่งนี้คือชีวิตของเรา เราทำอะไรไดมากกวานี้ไหม ก็เลยตัดสินใจวา เอาใหม คิดใหม เราทำวิจยั ดีกวา เราชวนเด็กมาคุย แลวก็ทำวิจัยกัน พยายามคนหาความตองการ ของเด็ ก ที ่ อ ยากได ร ั บ จากสื ่ อ โทรทั ศ น ท ี ่ เป น รายการของไทย แลวผลทีป่ รากฏออกมาเราก็พบวา เฮย เราคิดผิดไปเยอะเชียว เรานึกวาทำอะไรก็ได งายๆ รายการเด็กนะ แตไมใช เด็กรูหมดเลย เด็กรูวาฉากไมสวย ทำไมมันแบนอยางนี้ละพี่ ไมไดยิ่งใหญตระการตาเลย เด็กๆ ไมไดดู รายการเด็กอยางเดียว เขาดูรายการเกมโชวผใู หญ ดวย เขาจะรูส กึ ภูมใิ จกวาถาเขาไปยืนในรายการนัน้ มากกวารายการนี้ เด็กสามารถพูดอยางนั้นได เราก็รูสึกตกใจวา เฮย มันไมใชอยางที่เราคิด ความปรารถนาดีที่ผูใหญอยากใหมันอันตรายนะ เพราะผูใ หญไมเคยถามเด็กเลย บางทีเด็กเขาเรียน หนังสือมามากพอแลว การดูทวี กี ค็ อื ความบันเทิง ทีช่ ว ยเรือ่ งกระบวนการเรียนรูมากกวาหนึง่ วิชา หรือ เด็กบางคนบอกวารายการทีวีเมืองไทยเปนรายการ ของเด็กกรุงเทพฯ เพราะพี่ไมเคยมาหาหนูเลย พี่จัดรายการอยูแตในหองสง ก็มีแตเด็กกรุงเทพฯ ขอมูลตางๆ ทีเ่ ราไดจากการวิจยั ทำใหเราปรับปรุง รายการ ลงทุนเรื่องโปรดักชันตางๆ เรื่องฉาก เรื่องของขอมูล เรื่องของการตอบโจทยเด็ก เรือ่ ง ของการออกนอกสถานที่ สิง่ เหลานีม้ นั เปน cost หมดเลยนะ มันทำใหจากทีเ่ ราสามารถทำรายการ ออกอากาศไปไดอีก 20 ตอน เราจะทำรายการ ออกอากาศไดอกี แค 10 ตอน ถาไมมโี ฆษณาเขามา เลยนะ แตปรากฏวาสิ่งที่ทำในตอนนั้นไดรับ ผลตอบรับดีมากในวงกวาง ทัง้ กับผูส นับสนุนรายการ ผูช มรายการ และทางสถานี ทำใหรายการของเรา เปนรายการเด็กที่มีความแตกตาง ในขณะที่ รายการเด็กรายการอืน่ ลมหายไป มันก็เปนจังหวะ อีกวา ในเมือ่ จำนวนรายการเด็กนอยลง มันก็ทำให งบโฆษณาที่มีอยูนอย มันมาถึงเรา ก็เปนจังหวะ ทีท่ ำให ซูเปอรจว๋ิ สามารถลุกขึน้ ยืนไดในเวลานัน้ ก็เปนชวงเวลาประมาณ 3 ป ที่ลำบาก แตก็เปน 3 ป ที่ทำใหเราไดรูและเขาใจอะไรมากขึ้น ชวงที่ฝาฟนเพื่อหลอเลี้ยงความฝนของตัวเอง ใหอยูร อด เคยมีความรูส กึ ทีอ่ ยากจะเลิกทำรายการ บางไหม ตองบอกวา ซูเปอรจิ๋ว คือชีวิตนะ จากเดิม ทีเ่ ลาใหฟง วาก็ไมไดอนิ หรือรักอะไร แตทำมาเรือ่ ยๆ กระบวนการซึ ม ซั บ ในตั ว เราก็ เ กิ ด ขึ ้ น เรื ่ อ ยๆ ตื่นขึ้นมาในแตละวัน เรามีความหมายของการมี ชีวิตอยู เรามีหนาที่ที่ตองทำ มันเปนสวนหนึ่ง ของชีวิตไปแลว มันมีชวงลำบาก มีชวงที่ยาก ในชวงเริ่มตนที่โฆษณาขายไมได ตอนที่เราอยู เริ่ม 10 โมงครึ่ง ยายไปอยู 10 โมง แลวก็จาก 10 โมง ยายไปอยู 8 โมง คือมันลำบากขึน้ เปนชวงๆ แตก็ไมเคยคิดที่จะเลิก ยังรูสึกสูอยู ไหวอยู แตก็ หวัน่ ใจ เพราะวาตอนนีม้ นั ก็เหมือนเราอยูล ำพังนะ มันก็เปนสิ่งที่เราอยากทำ เราไดคุยกับเพื่อนที่ทำ การตนู พบวาตนทุนของ ซูเปอรจว๋ิ แพงกวาการตนู 3 เทา แตโฆษณาของ ซูเปอรจิ๋ว ไดนอยกวา การตูน 2 เทา คือบอกตรงๆ เลยวาถาอยากจะ มุงทำธุรกิจตองไมทำรายการเด็ก และถาอยาก ทำรายการเด็กก็ไมตองโอดครวญ เพราะเรา อยากทำเอง ซึ่งมันก็เปนความเชื่อมั่นของเรานะ คือเราอยูในหลายบทบาท อยูในฐานะคนที่คิด สรางสรรค อยูใ นฐานะคนทำการตลาดทีพ่ บลูกคา เปนพิธกี รทีอ่ ยูบ นเวทีดว ย แมกระทัง่ เจอพอแมเด็ก แลวเราก็รวู า บางครัง้ มันก็เหนือ่ ยมาก อยางวันเด็ก ของช อ งโมเดิ ร  น ไนน ม ั น มี เวที เ ยอะมากที ่ เรา จะตองไป ทั้งเวทีของ ซูเปอรจิ๋ว เอง แลวก็ตอง วิ่งไปเวทีการตนู ไปกลับหลายรอบ ระหวางทีว่ ง่ิ เพื่อจะไปอีกเวที เราไปตอไมได ตะคริวมันขึ้น ก็นิ่งอยู 2 นาที คิดวา โอย จะทำไงดีวะ แลวก็เดิน

กะเผลกขึน้ เวทีเพือ่ ไปทำหนาทีพ่ ิธีกรของเรา พอจบ ก็มีเสียงตบมือ มีรอยยิ้มตอบกลับมา รูสึกดีมาก เลยนะ มันอธิบายหรือตีเปนมูลคาไมได แตเรา รูส กึ วาสิง่ ทีเ่ ราทำ เราไดรบั กลับมามากกวา มันเปน ความสุขใจ อยางความยากลำบากของทีมงาน รายการ ซูเปอรจว๋ิ ทีเ่ ราเผชิญอยูท กุ วันนี้ ตองบอกวา มันมาจากความบาพลังของเรา เราอยากทำสิง่ นี้ เราเชื่อตรงนี้ แลวเราก็ไมมีสิทธิ์โอดครวญ เพราะ จริงๆ มันมีวิธีที่งายกวา แตเราเลือกเดินทางนี้ ทีค่ ณ ุ บอกวาแรกเริม่ ยังไมรสู กึ อะไรมากนักกับเด็ก พอมาทำรายการแลวความรูสึกเปลี่ยนไปไหม มีหลายคนถามวา ซุปมาทำรายการเด็ก รักเด็ก มากกวาคนอื่นไหม คำตอบของเราคือ นาจะรัก เทาๆ กับคนอืน่ ๆ นะ เราคิดวามนุษยทกุ คนมีแนวโนม ที่จะรักเด็กอยูแลว เพราะเด็กเปนสิ่งมหัศจรรย ทีน่ า รัก เด็กบางคนแคเห็นหนาก็นา รักแลว แตใน ขณะเดียวกันเด็กบางคนดูแลวทำไมไมนารักเลย ทำไมดื้ออยางนี้ ทำไมพูดกับแมอยางนั้น เราก็ รูส กึ ไมเขาใจ แตพอทำงานไปเรือ่ ยๆ 3 ป 4 ป 5 ป ความรูส กึ เปลีย่ น มันมีความรูส กึ บางอยางทีซ่ มึ ซับ เขามาแลวขัดเกลา ทำใหเราไดคนพบตัวเอง เราคนเจอวานี่คือสิ่งที่เราทำไดแลวมีความสุข เปนสิ่งที่ทำแลวมีประโยชน มันมีคุณคากับเรา เปนการคนพบอยางหนึ่งในชีวิต สมัยเรียนเราไม สามารถตอบครูไดเลยวาอยากเปนอะไร อาจจะตอบ ไดบา งวาอยากเปนโนนเปนนี่ แตกไ็ มรวู า ทีต่ อบไป มันมาจากใจไหม ใจเราไมรูจริงวาอยากเปนอะไร แตเมื่อไดมาทำรายการเด็ก เราก็รูวางานทีเ่ ราทำ ซึง่ เปนงานทีวใี นดานนี้ คือรายการเด็ก เราทำแลว เรามีความสุข ทำแลวรูสึกประสบความสำเร็จ ในชีวิต ก็เลยคิดวาเราเดินมาถูกทางแลวจริงๆ เทาที่คุณคลุกคลีกับเด็กมายาวนาน คิดวาเด็กๆ ในสมั ย ก อ นกั บ สมั ย นี้ มี ค วามเปลี่ ย นแปลงไป อยางไรบาง เรารูสึกวาเด็กโตขึ้น เขาถึงขอมูลขาวสารได มากขึ้นและงายขึ้น มีพัฒนาการตางๆ ที่ดีขึ้น กลาแสดงออกมากขึ้น อยางสมัยกอนเราถามวา โตขึ้นหนูอยากเปนอะไร เขาก็จะตอบไดบาง ไมไดบาง แตเด็กเดี๋ยวนี้เขาจะรูจริงๆ วาโตขึ้น อยากเปนอะไร ดวยความทีเ่ ขาเขาถึงขอมูลไดงา ยขึน้ เมื ่ อ ก อ นเราบอกว า เราชอบนั ก ฟุ ต บอลสั ก คน เชน มาราโดนา เราก็จะไดเห็นเขาแคทางทีวี หรืออยากจะสัมผัสนายกรัฐมนตรีของไทย ก็จะ เจอไดแคตอนวันเด็ก แตเดี๋ยวนี้โลกมันแคบขึ้น เราสามารถเปนเพือ่ นกับนักฟุตบอลอยาง คริสเตียโน โรนัลโด ไดจากในเฟซบุก หรือมีคำถามอะไรเรา สามารถถามนายกฯ ไดจากทวิตเตอร นี่คือสิ่งที่ ทำใหโลกของเด็กกวางขึ้นและงายขึ้น ซึ่งมันมีทั้ง แงบวกและแงลบ ในแงบวกก็คือสิ่งที่ดีงามและ เปนความรู แตในแงลบก็นาเปนหวงเหมือนกัน เพราะสื่อเดี๋ยวนี้เขาถึงเด็กไดงาย กลายเปนวา เด็กสมัยนีไ้ ดโอกาสและดอยโอกาสในเวลาเดียวกัน ในฐานะพี่ซุปของเด็กๆ คุณคิดวาเด็กไทยควรจะ ไดรับการสงเสริมศักยภาพของพวกเขาอยางไร บอกได เ ลยว า งานของเราเป นงานที ่ โชคดี อยางหนึ่ง เพราะมันเปนงานที่ทำกับอนาคต และเปนอนาคตของประเทศ เราชัดเจนวาเราเปน อยางอื่นไมไดแลว การทำงานกับเด็กเหมือนเปน ความมหัศจรรย เด็กไมมีขีดจำกัดทั้งในดาน จินตนาการ และศักยภาพ เราเคยเลนกีตาร ตั้งแตสมัยเรียนมหาวิทยาลัยก็เลนไดแค 6 คอรด วันหนึง่ มาอัดรายการก็หว้ิ กีตารมาเลนไอ 6 คอรด นี่แหละ เกาๆ ไป มีเด็กคนหนึ่งเขาคงเห็นเราเลน ผานไป 3 เดือ น เด็กคนนี้กลับมาอี ก ครั ้ ง แลวคราวนี้เขาเลนกีตารคลาสสิกไดเลย เฮย เรา สงสัยมากวาทำไมทำได แมเขาบอกวา เห็นพีซ่ ปุ เลน ก็เลยรบเราอยากจะไปเรียนบาง 3 เดือน กลับมา เกงกวาเราอีก ทั้งๆ ที่เราใชเวลาตั้ง 10 ป แตเรา ไมสามารถงอกเงยอะไรขึ้นมาได แตเด็กคนนี้

กลับเลนไดเกงมาก สวนเด็กอีกคนคิดอยากจะใช พลังงานจากไฮโดรเจนโดยแยกออกมาจากน้ำ เขาบอกวา พี่ซุป น้ำคือ H2O ใชไหม ถาเราแตก ออกมาจะได H และ O เราจะไดไฮโดรเจน และ ไฮโดรเจนคือพลังงานที่สามารถใชแทนน้ำมันได เราอึ้งเลยนะ คิดไดยังไงวะ ดังนั้น เด็กก็คือ ความมหัศจรรย แลวถาผูใหญสามารถเติมเต็ม สิ่งที่เด็กรักเด็กชอบได เราจะสามารถสราง อนาคตใหกับประเทศได แลว ซูเปอรจิ๋ว ของเรา มันกินความหมายไปกวางมาก ซึ่งรายการทีวี ก็เปนสวนหนึง่ ทีจ่ ะเขาถึงเด็ก นอกจากนี้ ซูเปอรจว๋ิ อาจจะมีเรื่องของ E-Magazine หรืออะไรตางๆ ที่เขาถึงเด็กไดมากขึ้น ตอนนี้ตองยอมรับวาเรา โตมาจาก ซูเปอรจว๋ิ แต ซูเปอรจว๋ิ ไมใชคำตอบ สุดทาย เพราะเราจะเติบโตไปเปนอยางอื่นที่มี ซูเปอรจว๋ิ เปนจุดเริม่ ตน และจะมีหลายสิง่ ตามมา แลวถาเราสามารถทำใหรายการ ซูเปอรจิ๋ว เปน รายการที่มีคุณภาพและยืนยาวจากรุนสูรุนได ซึง่ มันเปนความฝนอันสูงสุดของเรา เด็กๆ เริม่ เรียก เราวา นาซุป อาซุป จากที่เคยเรียกพี่ซุป ถาถึง วันหนึ่งจะตองถูกเรียกวาปูซุป เราก็ภูมิใจ เพราะ วันนัน้ เราจะคุยกันในรายการ ซูเปอรจว๋ิ ทีค่ รบรอบ 40 ป ซึ่งเราตั้งใจจะใหมันไปสูจุดนั้นใหได จากที่ คุ ณบอกว า เด็ ก ก็ ช อบดู ร ายการผู ใหญ เหมือนกัน ดังนั้น รายการที่ผลิตสำหรับเด็ก โดยเฉพาะมันควรจะยังมีอยูไหม เราคิดวาชีวติ ของเด็กเปนชีวติ ทีส่ ดใส เปนชีวติ ที่สนุก เด็กก็ชอบรายการสนุก สนุกแลวก็ตองขำ ดวยนะ เด็กชอบดูอะไรที่สนุก ตื่นเตน และนา ติดตาม โดยรายการที่ทำใหเขาหัวเราะไดเขาก็ ชอบหมด เด็กชอบรายการที่ใหสิ่งตางๆ เหลานี้ แกเขา แตก็มีคำถามตามมาวา แลวเด็กจะได อะไรจากสิง่ ตางๆ เหลานี้ นีค่ อื สิง่ ทีเ่ ราตองคุยกัน เพราะในแงของความบันเทิงเรียกวาไดแนนอน แตรายการบางรายการก็ไมไดทำมาเพื่อเด็กนะ ทัศนคติ มุมมอง และการสือ่ สาร มันก็เปนความตองการที่จะสื่อถึงผูใหญ ละครบางเรื่องก็เปน ละครประเภททีผ่ ใู หญดยู งั กังวล แตกย็ งั มีเด็กดูอยู คือเรื่องนี้มันเปนเรื่องที่ลำบากในบานเรา เพราะ ถาเปนในตางประเทศก็มีเรื่องการจัดเรตตางๆ อยางมีระบบ และมีกระบวนการคิดที่ตรงกัน เชน รายการที่ไมเหมาะกับเด็ก เด็กก็ไมดู พอแม ก็ไมใหดู ดังนั้น ในโอกาสที่เราทำรายการนี้อยู เราก็นำเสนออะไรทีเ่ หมาะสมกับเด็ก รายการเด็ก มันเปนเรือ่ งของสิทธิเด็ก เด็กนาจะมีสทิ ธิทจ่ี ะรับรู ขอมูลขาวสารที่ตรงกับวัยเขา ตามพัฒนาการ ของเด็กในแตละวัย นีก่ เ็ ปนหนาทีท่ เ่ี ราทำรายการ ตรงนีอ้ ยู และเปนเรือ่ งสำคัญทีเ่ ราจะตองทำใหได การทำรายการของ ซูเปอรจิ๋ว ตั้งใจอยากใหเด็ก ไดอะไรบางคะ เราเปนคนทีเ่ ชือ่ เรือ่ งแรงบันดาลใจ ตอนทีย่ งั เปนเด็ก เราคือเด็กที่คนหาตัวเองไมเจอ เรามี ความสุ ข ในแต ล ะวั น แต ไม รู  ว  า โตขึ ้ น จะเป น อยางไร แมกระทั่งตอนที่เรียนอยูในมหาวิทยาลัย เราก็ไมรวู า เราเลือกคณะนีไ้ ปเพือ่ อะไร แลวตอนอยู ในมหาวิทยาลัยเราก็ไมรวู า จบแลวเราจะทำอะไรตอ คือมันเควงควางนะ ในชวงเวลานั้นที่เราเติบโต และเรียนหนังสือมา กิจกรรมที่ทำใหเด็กคนหนึ่ง มีพลังทีจ่ ะคนหาสิง่ ทีอ่ ยูภ ายในมันยังไมมี ซูเปอรจว๋ิ จึงทำขึ้นมาเพื่อใหเปนรายการเด็กที่มีความเปน วาไรตี้ เปดโอกาสและสรางแรงบันดาลใจใหกบั เด็ก ในการทำกิจกรรมทีห่ ลากหลาย รายการ ซูเปอรจว๋ิ 1 รายการ จะมี ช  ว งเยอะมาก เพราะผลวิ จ ั ย ทีอ่ อกมาคือเด็กเปลีย่ นชองบอยมาก ดูแลวไมชอบ ก็จะเปลี่ยนทันที เพราะวามีรีโมตอยูในมือ ดังนั้น แทนทีจ่ ะใหเด็กๆ เปลีย่ นชอง เราก็เสนอทางเลือก ใหเด็กเปลีย่ นชวงแทน จบจากชวงศิลปะ ตอดวย ชวงกีฬา จบจากกีฬาไปตอดวยเกม จบจากเกม ไปตอจินตนาการ สิ่งตางๆ เหลานี้คือสิ่งที่เรา


14

ความปรารถนาดี ที่ผูใหญอยากให มันอันตรายนะ เพราะผูใหญไมเคย ถามเด็กเลย บางที เด็กเขาเรียนหนังสือ มามากพอแลว การดูทวี กี ค็ อื ความบันเทิงที่ชวยเรื่อง กระบวนการเรียนรู มากกวาหนึ่งวิชา

พยายามทำ ซึ่งสิ่งที่เราทำก็ทำใหเราประสบ ความสำเร็จในการผลิตรายการ แตสิ่งที่ตามมา คือความยากลำบากเรือ่ งตนทุน ตนทุน ซูเปอรจว๋ิ สูงมากครับ จากวันแรกทีเ่ ราทำรายการและตัง้ ใจ ที่จะประหยัดตนทุน คำนวณไวตอนละ 8 หมื่น ตองอยูใ หได ซึง่ เปนแคคา โปรดักชันนะครับ ไมรวม คาเชาเวลา ไมรวมทีมงาน ไมรวมรายจายตางๆ จนทุกวันนี้จากความเชื่อของเราที่อยากทำตรงนี้ อยากสรางชวงใหหลากหลาย ทีมงานตองอัด รายการเดือนหนึง่ ถึง 20 ครัง้ ซึง่ เยอะมาก นีค่ อื เฉพาะรายการ ซูเปอรจิ๋ว นะครับ อยางเราทำ โครงการฟุตบอล ก็มาจากความบาพลัง ปแรก เด็ก 8 ทีม ปตอ มา 16 ทีม ปตอ มา 32 ทีม ปตอ มา 64 ทีม ปตอมา 128 ทีม แลวจบสุดทายคือ 256 ทีม 256 ทีม หมายความวาทีมงานทีอ่ อกกอง ตองเดินทางไปถึง 30 จังหวัด แลวนำเทปมาออก ในรายการ ซูเปอรจว๋ิ 3-4 นาที เองนะ แตสง่ิ ทีเ่ รา ภูมใิ จคือเราเปดโอกาสใหเด็กไดแสดงความสามารถ ความรัก และความเชื่อของเขา เพื่อสรางแรงบันดาลใจใหกบั เพื่อนๆ ทางบาน แตมันก็นำมา ซึ่งตนทุนที่สูงขึ้นในตอนนี้ ดวยรูปแบบใหมของ ซูเปอรจว๋ิ ทำใหมตี น ทุนทีแ่ พงขึน้ กวาเดิม 5 เทา นีค่ อื ภาระทีม่ าจากความบาพลังของเรา สวนสำคัญ ทีท่ ำให ซูเปอรจว๋ิ อยูม าได 20 ป ก็คอื เราโชคดีมาก ที่ไดทีมงานที่ดี เขาใจการทำงานของเรา ตองบอก เลยวางานทีเ่ ราทำใหกับรายการ ซูเปอรจิ๋ว ถาทำ หนักขนาดนี้ แลวอยูใ นประเทศอืน่ เราก็คงมีรายได มากกวานี้ เชนกัน สำหรับทีมงาน ซูเปอรจิ๋ว ถาทำงานหนักขนาดนี้ แลวไปทำรายการอืน่ เขาก็คง มีผลตอบแทนใหกับชีวิตที่ดีกวานี้ แตเขาก็รัก

และเลือกที่จะทำงานนี้ พวกเขาจึงเปนกำลังสำคัญมากในการผลักดันให ซูเปอรจว๋ิ มาถึงทุกวันนี้ ในความเห็นสวนตัว คุณคิดวาทางออกทีด่ ใี นเรือ่ ง รายการโทรทัศนสำหรับเด็กนาจะเปนอยางไร อะไรที่มากไปหรือนอยไปก็ไมดี สิ่งที่ดีก็คือ สิง่ ทีเ่ ปนสมดุล สมดุลก็นา จะขึน้ อยูก บั คนสรางกฎ ควบคุมกฎ และอยูใตกฎ ซึ่งมันควรจะพอดีกัน ตองคุยกันแลวหาความเขาใจทีต่ รงกัน และกฎทีด่ ี ทีส่ ดุ คือกฎทีไ่ มตอ งบังคับใช แตทกุ คนมีสำนึกในกฎ รวมกัน มีเรือ่ งหนึง่ อยากเลาใหฟง เมือ่ หลายปกอ น ประมาณ 4-5 ปทแ่ี ลว มันมีกรณีหนึง่ ทีม่ คี นคุยกัน วารายการเด็กนาจะมีการจำกัดโฆษณา แปลได อีกอยางคือ หามมีโฆษณาในรายการเด็ก ในมุม ของเราก็คอื วา โฆษณาทีม่ อี ยูเ ทานีก้ แ็ ทบไมไหวแลว เพราะรายการเด็กควรจะมีตนทุนคาผลิตรายการ ทีส่ งู มีทมี ทีด่ ี มีทมี วิชาการมาสนับสนุนในดานตางๆ เพื่อใหรายการมีคุณภาพ และสิ่งเหลานั้นทำให เกิดตนทุนที่สูง ดังนั้น คำถามที่ตามมาก็คือวา แลวรายการเหลานีอ้ ยูไ ดดว ยอะไร เราก็ตอ งตอบวา อยูไดดวยความเขาใจของผูสนับสนุนรายการ เราพยายามทำให ซูเปอรจิ๋ว เปนเวทีที่สรางแรงบันดาลใจใหกบั เด็ก สิง่ ตางๆ ทีเ่ ราทำ ไมวา จะเปน เรือ่ งของเกม กีฬา ดนตรี วิทยาศาสตร จินตนาการ งานอดิเรก เราสรางสรรคในรูปแบบของกิจกรรม ซึง่ แตละกิจกรรมเราก็จะไปชวนผูส นับสนุนรายการ มารวมกันสรางสรรครายการ เชน สินคาประเภทนม คุณเชื่อเรื่องการออกกำลังกายไหม ถาเชื่อเรื่อง การออกกำลังกาย เราทำเรื่องกีฬากันดีไหม ถาเปนสินคาประเภทเทคโนโลยี เรามาสงเสริม เรื่องจินตนาการเด็กกันดีไหม เราคิดวาถาลูกคา เหลานัน้ สนใจรวมรายการ แลวตองการจะปรากฏ ตัวเองในฐานะ corperate image หรือใหพอแมได รูวาเขาเปนสินคาที่ทำ CSR และเปนสินคาที่ให ความสำคัญกับเด็กนะ แลวถาเขายินดีจะรวมกับเรา เพือ่ ผลิตรายการ เขานาจะไดรบั การประกาศชือ่ วา เขาคือใคร สังคมควรจะตองรูวาเขาคือใคร แตวา ชวงเวลานั้นเหมือนวากฎตรงนั้นไมเปดโอกาส คือตอนนั้นถามีการปรากฏของสัญลักษณหรือ สปอนเซอรของรายการก็ถูกนับเปนโฆษณาหมด แตโชคดีที่ตอนนั้นมีการสื่อสารกันเพื่อใหเกิด ความเขาใจกันมากขึน้ กฎนีเ้ ลยมีการผอนคลายไป ซึง่ เปนกฎขอเดียวนะทีเ่ รามีปญ  หา เพราะกฎขอตางๆ ที่บอกวาหามชิงโชค หามเลนเบอรโทร. 1900 หามทำโปรโมชันสงเสริมการขาย เรื่องเหลานี้ เราไมตดิ เลย ไมยอมทำถึงขนาดทีว่ า ลูกคามาบอกวา ซูเปอรจิ๋ว ชิงโชคไดไหม เงินมากองอยูตรงหนา แลวนะครับ ลูกคาบอกวา ถารายการคุณเอา เราโอเคเลยนะ แตเราก็ไมรับนะ เพราะคิดวา ถาตรงนั้นคือเงื่อนไขที่เขาสนับสนุนรายการไมได เราก็คงอยูด ว ยกันไมได เพราะโฆษณาเต็มรูปแบบ ตองไปอยูใ นชวงโฆษณา จะมาอยูใ นเนือ้ รายการ ไมได เราก็มีอุดมการณของเราอยูแลว เราวางตัว อยูใ นอุดมการณของเรา และรักษาอุดมการณทม่ี ี คือสิ่งสำคัญที่สุดที่จะทำใหทุกสิ่งออกมาดีงาม แมกระทั่งไมมีกฎดวยซ้ำ ซึ่งตรงนี้คือสิ่งที่เรา ตองหาความสมดุล เราเชือ่ วาผูผ ลิตรายการทุกคน ก็อยากจะทำรายการทีส่ นุก มีประโยชน แลวก็มสี าระ ดังนัน้ ถามันจะทำแลวเกิดความดีงาม ความสมดุล คือคนออกกฎ คนควบคุมกฎ และคนใชกฎ ตองมา คุยกัน แลวในสวนของเด็กๆ ทีม่ าออกรายการ หรือเด็กๆ ที่ดูรายการ รวมทั้งผูปกครอง มีผลตอบรับ อยางไรบาง สิ่งหนึ่งที่เราเห็นผลของรายการมันมาจาก ความเชื่อเบื้องตนกอนวา ถาเราเชื่อวาเด็กทาน อาหารจานนีแ้ ลวมีประโยชน เพราะมันมีทง้ั แรธาตุ และสารอาหาร ดังนั้น เมื่อเรามั่นใจในชวงตางๆ ของรายการเรา เราก็จะเห็นเลยวาเด็กแสดงออก ถึงความรักความชอบในสิง่ ทีเ่ ขาลงมือทำ จริงๆ แลว

ซูเปอรจิ๋ว ไมไดทำใหเด็กคนหนึ่งเปลี่ยนชีวิต แต ซูเปอรจิ๋ว คือสวนที่กระตุนแรงบันดาลใจ ใหเด็กไดคนหาตัวเอง เด็กหลายคนมีศักยภาพ ในตัวเองอยูแ ลว ซูเปอรจว๋ิ เปนบันไดขัน้ หนึง่ ใหเขา ไปตอ ใหเขาเกิดความเชือ่ มัน่ วาสิง่ ทีท่ ำอยูถ กู ตอง แลว คือเราไมสามารถเทกเครดิตทั้งหมดได เคยรวมศิษยเกา ซูเปอรจิ๋ว บางไหม ไมเคยรวมอะไรจริงจังขนาดนัน้ แตกม็ หี ลายคน ทีม่ ผี ลงานคุน หนาคุน ตากันเคยมาออก ซูเปอรจว๋ิ ลีซอก็เคยมาเตะบอลกับ ซูเปอรจิ๋ว ตอนอายุ 10 ขวบ พวกนองๆ AF หลายคนก็เปนเด็กที่เคย มารองเพลงกับ ซูเปอรจิ๋ว คือเราก็ไมสามารถจะ ไปเทกเครดิตตรงนั้นไดเต็มๆ เพราะวามันก็เปน ชวงเวลาหนึ่งในวัยเด็กของเขา แตเราก็รูสึกภูมิใจ เวลาเห็นวาคนนั้นคนนี้ไปเปนดารา คนนี้ดังอยู ชอง 7 คนนีอ้ ยูช อ ง 3 เราก็รสู กึ วาเราก็เปนเวทีหนึง่ ทีท่ ำใหเขาไปสูจ ดุ นัน้ บางคนก็เพิง่ จะมาลาไปเรียน ตอปริญญาโทดานนักการทูต เขาบอกวาชวงเวลา ที่เขาอยู ซูเปอรจิ๋ว เปนชวงเวลาที่ทำใหเขามั่นใจ ในตัวเอง แลวเขาก็รูสึกวาไมตองกลัวอะไรเลย เมื่อตองออกไปพบปะผูคน เราก็คิดวา ซูเปอรจิ๋ว เปนแบบฝกหัดหนึ่งที่ทำใหเด็กๆ ที่รักและชอบ ในสิง่ เหลานัน้ มาเรียนรูร ว มกับเรา การทีเ่ ด็กคนหนึง่ ประสบความสำเร็จ พอแม กับครู คือคนทีค่ วรรับ เครดิตเหลานีไ้ ปเต็มๆ รายการก็เปนแคกจิ กรรมเสริม ทีท่ ำใหเขาไปสูค วามฝน เราคิดวาเปนแบบนีม้ ากกวา อยางตอนนี้รายการเรามีเฟซบุก ก็มีเด็กๆ เขียน มาบอกวา ผมกำลังเรียนวิศวะ ผมกำลังเรียน หมออยู ผมดูรายการนี้ตั้งแต 7 ขวบ หรือคน เปนแมทด่ี รู ายการก็เขามาบอกวา แมชอบรายการ ชวงนั้นชวงนี้ หรือเวลาเจอกันขางนอก คุณแม ก็พาลูกเขามาคุยกับเรา บอกวาแมดูรายการ ซูเปอรจิ๋ว มาตั้งแตเด็กๆ เลยนะ จากสิ่งตางๆ เหลานี้เราก็รูสึกภูมิใจที่เรามากันถูกทาง อยางนั้นกอนที่จะมีเฟซบุก เด็กๆ จะติดตอกับ รายการอยางไรคะ เมือ่ กอนก็จะมีจดหมาย และการพบปะพูดคุย ตามโรงเรียน เพราะเราไปตามโรงเรียนตางๆ บอยมาก เราไมไดทำแครายการ ซูเปอรจิ๋ว อยางเดียว แตเราทำซูเปอรจิ๋วอีเวนตดวย ก็เปน กิจกรรมที่หลากหลายและเกี่ยวกับเด็ก เมื่อ 10 กวาปที่แลว เราอยากจะเช็กฟดแบ็กรายการ แตตอนนัน้ ยังไมมี 1900 เราก็คดิ วาเลนเกมกับเด็ก ดีกวา ใหเด็กตอบคำถามมาทางเพจเจอร โอโฮ สัน่ ทัง้ วัน (หัวเราะ) แสดงวาเรตติง้ ดี มีความสุขมาก เราบอกเด็กวาไมเกินบาย 2 นะ เพราะมีคนเพจ มาเยอะมาก จนผูใหบริการบอกเราวาใหยกเลิก ไดไหม เพราะมีเด็กสงขอความมาวันละ 8,000 ครัง้ ซึ่งถือวาเยอะมาก แตเราไมไดตังคนะ เราแค อยากหากิ จ กรรมเพื ่ อ ให เด็ ก มี ส  ว นร ว มกั บ เรา ตอนนั้นก็ดีใจอยูพักหนึ่ง จนไดมีโอกาสไปคุยกับ ‘พีจ่ ยุ ’ - ศุ บุญเลีย้ ง พีเ่ ขาก็ถามทำนองเตือนเราวา เด็กเสียตังคไหม เราก็บอกวา เสียคาโทร.ครั้งละ 3 บาท เออ ก็กลับมาคิดมานั่งคำนวณดู เฮย 8,000 x 3 ปาเขาไป 24,000 เราก็คดิ ไดวา ไมใชแลว เลิกดีกวา คืออันนี้เปนสิ่งที่ ซูเปอรจิ๋ว พยายาม คิดถึง ตองยอมรับวามีหลายครัง้ ทีเ่ ราทำพลาดไป โดยไมไดตั้งใจ ก็เลนสงขอความแบบนั้นอยูเปน เดือนเหมือนกัน เริ่มรูสึกวาไมเอาดีกวา ก็เปลี่ยน เป นการร ว มสนุ ก วิ ธ ี อ ื ่ นที ่ คำนึ ง ถึ ง เด็ ก มากขึ ้ น แตเราก็ยงั ไมหยุดความพยายามในการหาชองทาง การมีสวนรวม หากิจกรรมที่สรางสรรคขึ้น ยังมีอะไรอีกบางทีค่ ณ ุ มองยอนกลับไปดูแลวคิดวา ไมนาทำ ก็ ม ี ห ลายสิ ่ ง ที ่ ย  อ นกลั บ ไปได เราคงไม ท ำ บางอยางนี่ถือวาโชคดีมากที่รอดมาได เริ่มจาก เรือ่ งเล็กนอยกอน เชน เรามีการประกวดรองเพลง แลวเด็กอยากรองเพลงอะไรเราก็ใหรอ ง เราก็ไมได ไปยุงหรือควบคุม พอรองจบมีคุณพอโทร.มา


15

ตอวา วาทำไมใหเด็กรองเพลงนี้ เราก็บอกวา มันเปนเพลงทีเ่ ด็กเลือก และคุณครูกเ็ ปนคนดูแล สงเขามา คุณพอก็บอกวา เพลง ฉันรักผัวเขา นีน่ ะ ซึง่ ตอนนัน้ เพลงนีด้ งั มาก เด็กก็อยากรองเพลงทีด่ งั นี่คือสิ่งเดียวกันที่เราคุยกับเด็กวาเขาอยากดู รายการที่สนุก รายการที่ดัง ซึ่งมันยอนกลับมา ที่ปญหาเดียวกันคือเด็กไมมีทางเลือก ไมมีเพลง ของเด็ก ตอนนัน้ เราก็รอู ยูว า มันไมมเี พลงของเด็กเลย หรืออยางเพลงอืน่ ๆ ทัว่ ไปทีส่ ว นใหญจะเกีย่ วกับ ความรัก ตอนนั้นเราก็คิดนอยไปหนอย ก็บอก คุ ณ พ อ ที ่ โทร.มาว า คุ ณ พ อ คิ ด มากไปไหม แลวเราก็วางหูโทรศัพทไปดวยความสงสัยในสิ่ง ทีเ่ ราคิดและทำ สุดทายเราก็รวู า เราคิดผิด เด็กควร จะรองเพลงทีเ่ หมาะกับวัย ซึง่ เรือ่ งนีก้ เ็ ปนความฝน ของเรานะ ถามีโอกาสสักครั้ง ถาเราแข็งแรง กวานี้ เราอยากทำเพลงใหเด็กรองเอง ชวนศิลปน ที่มีชื่อเสียงมารองเพลงเด็กๆ สักชุด แลวสงไป ตามโรงเรียนตางๆ เด็กจะไดมีเพลงรอง นี่เปน เรือ่ งหนึง่ ทีเ่ ราติดคางในใจ หลังจากเหตุการณนน้ั เราก็คิดมาตลอดวาสิ่งที่เด็กทำในรายการตองโต และเหมาะสมกับวัยเด็ก ไมใชแคเพลง แตเปน ทัง้ หมด เชน การแตงหนา แตงตัว มีอกี ครัง้ ทีพ่ ลาด มากๆ เลยก็คือในชวงการแสดงความสามารถ เด็กกิจกรรมสรางสรรค ทีมงานไปเจอเด็กคนหนึง่ มีความสามารถในการแสดงกับจระเข ประมาณ ไกรทองนอยอะไรทำนองนั้น คือปราบจระเขได แตเปนจระเขตัวเล็กๆ ยังเด็กอยูนะ เราก็เลย ลองดู เอาเขามาโชวรับฉากใหมเลย ตอนมาถึง ผมก็ไปรับเลยนะ เขาก็เอาจระเขมา 2 ตัว มัดปาก มาเลยนะ เราก็ถามครูฝก วา เอามา 2 ตัว ทำไม เราใชแคตัวเดียว เขาก็บอกวาอีกตัวอารมณไมดี เลยเอาอีกตัวมาแทนกัน เราก็เริ่มอัดรายการ เด็กก็เกงจริงๆ นะ ไกรทองนอยของจริง ทาแรก ก็จูบจระเข กอนจะจูบจระเขเขาก็เอาไมไปขีดๆ ตรงหวางตาจระเขเพือ่ ใหมนั หลับตา ทำอยู 2-3 ที จระเขกย็ งั ลืมตาอยู จนครัง้ ที่ 4 ก็หลับตา แลวเด็ก ก็จุบมันที แลวก็โดดครอมตัวจระเขไปโบกมือไป แตพอจูบแลวจระเขมันดันลืมตา แลวไมลืมตา อยางเดียว มันวิ่งมาหาเราดวย พุงมาเลย ตอง ยอมรับวาครั้งนั้นเรารูเทาไมถึงการณ เพราะเรา ก็เชื่อมั่นในวิชาของเด็ก วาเขาชวยพอแมทำงาน เสาร-อาทิตยก็ชวยแสดงในฟารม มีผูใหญดูแล ในหองสงวันนั้นก็มีผูใหญดูแลนะ แตประเด็นคือ พื้นของรายการมันเปนพื้นลื่นๆ เด็กเขาก็ไมมี แรงพยุง พอมันพุง เขาใสปบุ เราก็คดิ วาเอาไงดีวะ ถาหลบมันจะกัดเด็กไหม แตถาไมหลบมันก็จะ กัดเรา จะเอาไงดี รูตัวอีกทีเรากระโดดไปอยูกับ กลุมกองเชียรแลว สวนเด็กไมเปนอะไรเพราะอยู หลังจระเข จระเขตวั นัน้ ก็กดั ฉากเละเลย ตอนนัน้ เราเห็นภาพรายการเมืองนอกที่หมีตะปบหัวคน ขึ้นมาทันที ถาเปนอยางนั้นจริงๆ ชีวิตการทำ รายการเด็ ก ของเราอาจจะจบลงตรงนั ้ นก็ ได แลวถาเด็กคนนี้เปนอะไรไปละ เราก็โกรธตัวเองวา มันใชเรือ่ งไหมนีท่ เ่ี อาเด็กมาเสีย่ ง คิดตางๆ นานา เราก็ไดเรียนรูจากสิ่งที่เราไมควรทำ คือจริงๆ ถาจะถายก็ควรไปถายในที่ที่เขาอยูตรงนั้น มีน้ำ มีอะไรตางๆ ก็คงจะปลอดภัย และเด็กเปนวัย ทีส่ มควรอยูก บั จระเขไหม ตรงนีม้ นั ก็เปนบทเรียน ทีส่ ำคัญของเรา แลวพอมองในสถานการณปจจุบัน ปญหาและ อุปสรรคของการทำรายการเด็กคืออะไรบางคะ ถามองปจจุบันวาปญหามันคืออะไร คือ รายการเด็กมันยากอยูแลว ความยากมันจะมี ตางๆ กัน บางคนก็บอกวายากที่จะจัดการเด็ก ซึ่งตอนนี้เรารูสึกวาไมใชเรื่องยากเลย รูสึกวา เปนขั้นตอนในการทำงานปกติของทีม ซูเปอรจิ๋ว ซึ่งประสบการณทำใหเราเขาใจและรูวิธีที่จะ จัดการกับเด็ก เรื่องนี้จึงไมใชปญหา หรือ รายการเด็กขายโฆษณายาก เรือ่ งนีก้ ไ็ มไดยากไป

สำหรับเรา เพราะ 20 ปที่ผานมา ซูเปอรจิ๋ว ยืนหยัดอยูต รงนีไ้ ดกด็ ว ยอุปการคุณของผูส นับสนุน รายการ ซึ่ง ซูเปอรจิ๋ว ไมไดขายโฆษณาในเชิง การคา แตเราชวนลูกคามาทำรายการดวยกัน นีค่ อื ความแตกตาง เราไมไดทำรายการเสร็จแลว เอาไปขายโฆษณา แตเราจะเอาจุดเดนของสินคา และแตละชวงรายการไปคุยกับลูกคาทีม่ คี วามเชือ่ ตรงกัน แลวชวนมาทำรายการรวมกัน แตสิ่งที่ คิดวายากที่สุดตอนนี้คือความไมตรงกันระหวาง ความสำคั ญ ของเด็ ก กั บ สิ ่ ง ที ่ ม ั น เกิ ด ขึ ้ นจริ ง ในปจจุบัน บางคนบอกวาเด็กๆ มีความสำคัญ เพราะเปนกำลังและอนาคตของประเทศ ในขณะที่ เมื่อ 20 ปที่แลว ซูเปอรจิ๋ว จบรายการตอน 11 โมงครึ่ง แตตอนนี้ ซูเปอรจิ๋ว จบรายการ ตอน 7 โมงครึ่ง เริ่มรายการตอน 7 โมง ดังนั้น จะเห็นวามันยากขึ้นเรื่อยๆ แตอยางนอย 7 โมง ยังเปนเวลาที่ดีอยู เพราะตอดวยการตูนของ โมเดิรนไนน แตถาเชากวานี้ลำบากแน ลำบาก เพราะอะไร คือไมใชวาขึ้นไปเชากวานี้แลวจะอยู ไมได แตมันจะอยูไดแบบอยูไปวันๆ แลวจะทำ รายการยากมากเพราะไมมงี บเพือ่ ทีจ่ ะมาตอบสนอง ความเชื่อของเรา มันก็จะยอนกลับไปเมื่อ 10 กวาปที่แลว ที่มีฉากนอยๆ กลับไปทำรายการ ในหองสงอยางเดียว ทุกวันนี้สิ่งที่ยากที่สุดของ การทำรายการเด็กในประเทศเราก็คอื รายการเด็ก อยูใ นชวงเวลาทีย่ ากขึน้ ซึง่ มันเกีย่ วของกับปจจัย ทางดานการตลาด อยางรายการทีท่ ำแลวไดดอกผล ไดโฆษณาเยอะ เขาก็จะวางไวอยูใ นชวงเวลาทีด่ ๆี แตเราก็เขาใจทางสถานี และรูส กึ ถึงบุญคุณของเขา มาโดยตลอด ตองบอกกอนวาภาครัฐพูดเสมอวา รายการเด็กนัน้ สำคัญ แตภาครัฐก็ไมเคยหยิบยืน่ ความชั ด เจนให น อกจากผลั ก มาและผลั ก ไป ในแตละชวงเวลา แตที่วันนี้เรายังอยูไดก็ดวย นโยบายและความตัง้ ใจของโมเดิรน ไนน ซึง่ เราก็รสู กึ ขอบคุณตลอดมา แตถาถามวากังวลไหม ก็ตอง ตอบวากังวล แลวภาครัฐมีนโยบายทีช่ ดั เจนอยางไรบางเกีย่ วกับ รายการโทรทัศนสำหรับเด็ก ก็มีนะ อยางเชน เคยจะมีการกำหนดวา ควรจะต อ งมี ร ายการเด็ ก กี ่ ช ั ่ ว โมงต อ สั ป ดาห แลวรายการเด็กจะอยูชวงเวลาไหน เคยคุยกัน แตยงั ไมมคี วามชัดเจน ก็เลยตองอยูไ ปตามยถากรรม มันไมมีความชัดเจน ผานมาแลวผานไป สิ่งที่ เรากังวลคือ ถาเราไปอยูในชวงเวลาที่ไมดี หรือ แยกวานี้ เราจะไมสามารถตอบโจทยความฝน ที่เราตั้งใจได มีวิธีปองกันอยางไรกับปญหานี้ เรามีความเชือ่ วาประเทศนีย้ งั ตองมีรายการเด็ก ถาสถานียงั ตองมีรายการเด็กคุณภาพ ซูเปอรจว๋ิ มัน่ ใจวาเราตอบสนองโจทยนน้ั ได นีค่ อื ความคิด ของเรา ซึ่งเราก็เชื่ออยางนี้ม าตลอด 20 ป ว า มันตองมีที่ใหเรายืนสิ ถารายการเรามีคุณภาพ แตหลังๆ ความเชื่อมั่นก็เริ่มสั่นคลอนเหมือนกัน ตองยอมรับวากังวลมาก สมัยเด็กๆ เราเคยเรียน หนังสือกันวาบรรพบุรษุ ไทยมาจากเทือกเขาอัลไต ซึง่ ก็ไมรวู า ทฤษฎีนจ้ี ริงไหม แลวสุดทายเราถูกขับ มาอยู  อ  า วไทยจนไม ส ามารถไปไหนได แ ล ว เรารูสึกวาตัวเองอยูอาวไทยแลว คือ 7 โมงเชา มันไมใชเวลาที่ดีที่สุด เวลาที่ดีที่สุดคือ 8 โมง นัน่ คือเวลาของการตนู แตเราเขาใจได เพราะถา ถามเด็กวาอยากดูการตูนหรือรายการเด็ก เด็กก็ อยากดูการตูนนะ เพียงแตวาการตูนก็นาจะ ตอบโจทยดานความสนุกสนานและคุณธรรม สวนเรื่องชีวิตความเปนอยู สังคม วัฒนธรรม เอกลักษณของประเทศ เราวารายการเด็กทำหนาที่ ตรงนีไ้ ด และเราก็ขอโอกาสทำหนาทีต่ รงนี้ ก็ไดแต อธิษฐาน แตเราก็หวังวา 20 ป ที่อยูมาได คงทำใหเราอยูตอไปได ทางเลือกอื่นๆ เชน ทำชองทีวีดาวเทียม อยางนี้

เปนไปไดบางไหม อยางรายการทีวดี าวเทียมเราก็ยงั นึกไมออกนะ แตอยากบอกวาเราไมไดมีแครายการ ซูเปอรจิ๋ว นะ เรายังทำรายการอืน่ ดวย อยางเชน รายการ ทาใหอาน ออกอากาศทาง Thai PBS มี ทราย เจริญปุระ เปนพิธีกร แลวตอนนี้เราก็กำลังคิด รายการใหมที่เปนรูปแบบของรายการครอบครัว อยางชื่อรายการที่ยังเปนโมเดลอยูก็คือ พอแม มือใหม หัวใจของรายการคือเราขออาสาใชโทรทัศน เปนสื่อกลางในการชวยพอแมเลี้ยงลูก โดยมีทิป ตางๆ ที่จะเลี้ยงดูลูกในแตละชวงวัย แลวก็มี รายการขาวทีต่ ง้ั ใจจะนำเสนอขาวสารงายๆ เราใช ชือ่ วา วิตามินขาว นอกจากนีย้ งั มีอกี รายการหนึง่ ทีค่ ดิ วายิง่ ใหญทส่ี ดุ ในชีวติ เทาทีเ่ คยมีมา เราตัง้ ชือ่ เปนโมเดลวา ฮีโร 77 เปนรายการที่จะนำเสนอ เรื่องราวจากทั่วประเทศจริงๆ คือนำเด็ก 77 คน จาก 77 จังหวัด มาอยูรวมกันในรูปแบบของ เรียลิต้ี เพือ่ สรางความเปนปกแผนใหกับประเทศ ของเรา นี่คือโจทยเกมที่กำลังสรางสรรค สวน การแตกไลนไปทำซูเปอรจิ๋วอีเวนต ก็เปนการ เติบโตของเราอีกทางหนึ่ง เพราะคนทำรายการ โทรทัศนกจ็ ะมีประสบการดานโปรดักชัน เมือ่ เรา เติ ม เต็ ม ในเรื ่ อ งมาร เ ก็ ต ติ ้ ง เข า ไป บวกกั บ คอนเน็กชันทีเ่ รามีกบั กลุม ลูกคา มันก็เลยสามารถ ขยายตัวไปสูธรุกิจ Event Marketing ขึ้นมาได ซึ่งพอเราทำ ซูเปอรจิ๋ว ไปไดระยะหนึ่ง เราก็ได รูจักกลุมลูกคาเด็ก ครอบครัว หรือสินคา consumer เราก็ใชประสบการณเดียวกัน แลวก็ ไปตอบโจทยมารเก็ตติ้ง ซึ่งซูเปอรจิ๋วอีเวนตกับ ซูเปอรจว๋ิ แยกงานกันสิน้ เชิงนะครับ และรายการ ซูเปอรจว๋ิ ทีใ่ หญโตแบบวันนี้ ทำโปรดักชันได ใหญโตอยางนี้ ก็เกิดจากทรัพยากรบุคคลของ ซูเปอรจว๋ิ อีเวนตทง้ั นัน้ เปนการสงเสริมซึง่ กันและกัน มากกวา การเกิดขึ้นของทีวีสาธารณะตรงนี้มีสวนชวย สงเสริมรายการเด็กบางไหม ถือเปนความหวังสำคัญของคนทำรายการเด็ก ครับ เรายังแอบลุน วาถา Thai PBS ปลุกกระแส รายการเด็กได นาจะชวยยกระดับรายการเด็ก ในประเทศของเรา อยางกรณีรายการ ซูเปอรจิ๋ว เราก็ผลิตรายการและขายโฆษณา ซึ่งมีโอกาส ทางธุรกิจมากกวา แตชอง Thai PBS ก็มีจุดเดน ทีว่ า เราทำรายการและเปนผูร บั จางผลิตอยางเดียว เราทำรายการใหกบั สถานีโดยตรง ก็จะตอบโจทย ในเรื่องความฝน และไมตองเหนื่อยในการหา โฆษณา แต ในอี ก มุ ม หนึ ่ ง ที ม งานของเรา เขาก็ตองเติบโต ควรมีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น จากรายไดของบริษทั ซึง่ รูปแบบทีท่ ำรายการกับชอง Thai PBS อยูม นั อาจจะตอบโจทยในภาพใหญนน้ั ไมได แตโมเดลการทำรายการเด็กของตางประเทศ จะเป น รู ป แบบของการผลิ ต รายการที ่ ภ าครั ฐ หรือสถานีใหงบประมาณในการผลิต ซึ่งเปนงบประมาณกอนใหญมาก มากกวาทีเ่ ราขายโฆษณา ไดอีก สมมติเราขายโฆษณาไดเต็มก็ยังไมได เทาเขา คือมันเปนการทำงานทีอ่ ยูภ ายใตงบประมาณ ที่กอนใหญกวาเรา สามารถผลิตงานโปรดักชัน ที่มีคุณภาพมากกวา แตเรื่องนี้ไมใชเรื่องที่เรา โอดครวญนะ เพราะวาแมเราจะทำรายการในชอง ทีข่ ายโฆษณาไมได แตเราก็ไดตอบโจทยความฝน ของเรา ซึ่งก็ตองบอกวาบางรายการไมมีโอกาส เกิดขึ้นไดในชองฟรีทีวี เพราะดวยอุดมการณ ที่ไมสอดคลองกับระบบการผลิตของชองฟรีทีวี แตอุดมการณเหลานั้นสามารถเกิดขึ้นไดในชอง สาธารณะ เราก็ดีใจที่วันนี้เริ่มมีสถานีโทรทัศน ที่ใหความสำคัญกับเด็กอยางชัดเจน และเปน รูปธรรม


18

GADGET

Samsung Galaxy Tab 10.1

ประสบความสำเร็จเปนอยางสูงกับ Galaxy Tab รุน แรกเมือ่ ปทแ่ี ลว วันนี้ Samsung ขออัพเกรดแทบเล็ต ตัวเกงนี้อีกครั้ง ในชื่อรุนใหมเอี่ยมวา Samsung Galaxy Tab 10.1 ซึ่งเปนการบอกแบบนัยๆ กับเราวา คราวนี้เขาไดใชหนาจอแบบทัชสกรีนขนาด 10.1 นิ้ว ที่แสดงผลดวยความละเอียด 1280 x 800 พิกเซล แบบคมกริบ พรอมระบบปฏิบตั กิ าร Android 3.1 Honeycomb เวอรชนั ลาสุด ซึง่ รองรับการใชงาน Flash ตามเว็บไซตตางๆ อยางสมบูรณ สามารถเชื่อมตอโลกออนไลนดวยระบบ Wi-Fi + 3G และแบงปน รูปภาพหรือขอมูลกันไดงา ยๆ ทางพอรต USB ในตัวเครือ่ ง สวนเรือ่ งงานเอกสารก็มแี อพพลิเกชันอยาง Word, PowerPoint และ Excel มาใหแบบครบถวน เปนเจาของ Samsung Galaxy Tab 10.1 ไดแลววันนี้ กับราคา เริ่มตนที่ 14,900 บาท รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.samsung.com

MOVIE

Paranormal Activity 3 and Paranormal Activity : Tokyo Night

แฟนหนังกระตุกขวัญสัน่ อารมณ เรี ย ลิ ต ี ้ เรื ่ อ งนี ้ ค งได ห ลอนสะใจ กันไปขาง เมือ่ หนังชือ่ เรือ่ งเดียวกัน แตคนละภาคทัง้ สองเรือ่ งนีเ้ กิดจะมา เขาฉายในวันเดียวกันซะอยางนั้น แตถงึ จะเลาเรือ่ งนาสะพรึงในสไตล คล า ยกั น แต ก ็ เ ชื ่ อ ว า จะสร า ง ความขนหั ว ลุ ก ต า งกั น แน น อน เริ่มตนจาก Paranormal Activity 3 ที่คราวนี้จะพาเรายอนกลับไปใน ป 1988 สมัยที่ตัวละครสองพี่นอง ในภาค 1 และภาค 2 ยังเปนเด็กๆ ซึง่ ภาคนีจ้ ะทำใหเราเขาใจทีม่ าทีไ่ ป ของครอบครัวนี้มากขึ้น ผานภาพ จากกล อ งวิ ด ี โ อเก า ๆ ที ่ ใ ห ความน า กลั ว แบบย อ นยุ ค ส ว น Paranormal Activity : Tokyo Night เปนการเลาเรื่องที่ไมไดเกี่ยวพัน กั บ 2 ภาคที ่ แ ล ว แต อ ย า งใด เพราะเหตุเกิดที่ญี่ปุน เมื่อพี่นอง สองคนต อ งดู แ ลซึ ่ ง กั น และกั น เพราะพี ่ ส าวเกิ ด อุ บ ั ต ิ เหตุ ท ำให ขาหักทั้ง 2 ขาง ขณะที่เรื่องราว แปลกๆ เริ ่ ม เกิ ด ขึ ้ น และเพิ ่ ม ความตึ ง เครี ย ดที ล ะน อ ยจนถึ ง ตอนจบที ่ จ ะทำให ค ุ ณนั ่ ง ไม ต ิ ด เกาอี้ ใครชอบอารมณไหนเลือกชม ไดแลววันนี้ ทุกโรงภาพยนตร

MUSIC

Limp Bizkit : Gold Cobra

“ผมเปนแฟนของ Limp Bizkit มาตัง้ แตชดุ แรก พอไดขา ววาพวกเขาจะมาเลนคอนเสิรต ทีเ่ มืองไทย ก็ตื่นเตนมาก แตบังเอิญชวงนั้นเกิดเหตุการณความวุนวายในบานเราเสียกอนเขาก็เลยยกเลิกไป ซึ่งตอมาวงนี้เขาก็ทำอัลบั้มใหมโดยไมมี Wes Borland มือกีตาร ซึ่งอัลบั้มนั้นก็เลยไมประสบ ความสำเร็จเทาไหร สวนอัลบัม้ ตอมาเขาก็ได Wes Borland กลับมารวมงานอีกครัง้ และ Fred Durst นักรองนำก็บอกวา เราจะยอนกลับไปยังจุดเริม่ ตนของ Limp Bizkit แตสดุ ทายอัลบัม้ นีก้ ย็ งั แปกอยู จนวันหนึ่งผมเขามาดูในยูทูบแลวพบวา Limp Bizkit ออกอัลบั้มใหม ก็เลยเขาไปฟงเพลง Walking Away ซึง่ เพลงนีเ้ หมือนกับการคืนฟอรมของวงอีกครัง้ เหมือนทีเ่ คยทำไวในชุด Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water ซึง่ ผมแนะนำเลยครับวาใครทีช่ อบเพลงแนวร็อกเมทัล กึ่งแร็พ อัลบั้มนี้จะทำใหคุณรูสึกสนุกกับเพลงมันๆ ของเขาแนนอน” เลือกใหโดย : ‘บอส’ - ชัชวลิต ศิริทรัพย DJ รายการวิทยุ GET 102.5 และ 103 Like FM

MAGAZINE

Wallpaper* (Thai Edition) ฉลองครบรอบฉบับที่ 150

“Wallpaper* (Thai Edition) ฉลองครบรอบฉบับที่ 150 เลมนี้ ใครสนใจเรื่องการออกแบบไมควรพลาด เพราะขึ้นชื่อวา Wallpaper* ทำฉบับพิเศษแลว ความหนาของเลมแปลวามีดใี หอา นกันแบบครบเครือ่ ง โดยเฉพาะอยางยิง่ ฉบับฉลองครบรอบ ฉบับที่ 150 ประจำเดือนตุลาคมนี้ มีเรื่องใหอานเพียบ ทั้งรวมขาวของ นักคิด นักสรางสรรค และผลงานที่ชาว Wallpaper* คัดสรรแลววาเด็ดจริงในรอบ 15 ป ที่ผานมา (สวนนี้ยังไมหนำใจเราเทาไหร แตเขาใจวาคงมีพน้ื ทีจ่ ำกัด) แตทน่ี า อานมากๆ คือบรรดาความคิดของอารตไดเร็กเตอรระดับ A List ทัง้ 7 คน จากนิวยอรก ทีล่ ว นทรงอิทธิพลในวงการแฟชั่นทั้งสิ้น จายไป 120 บาท เพื่อแลกกับความคิดใหมๆ และแรงบันดาลใจ เราวาก็คุมอยูนะ” เลือกใหโดย : วิไลรัตน เอมเอี่ยม บรรณาธิการบริหาร นิตยสาร a day BULLETIN

EXHIBITION

นิทรรศการ ตุกตาญี่ปุน

เป ด โลกทั ศ น ข อง ชาวอาทิ ต ย อ ุ ท ั ย กั บ นิทรรศการที่จะบอกเลา ถึงวิถชี วี ติ และวัฒนธรรม อันงดงามของชาวญี่ปุน ผานตุก ตาญีป่ นุ ในรูปแบบ ตางๆ ถึง 70 ชิน้ ซึง่ ตุก ตา ถือเปนสวนหนึ่งในชีวิต ประจำวันของชาวญี่ปุน มาเนิ่นนาน โดยตุกตา ที่นำมาจัดแสดงจะมีทั้ง ตุ  ก ตาวั น เด็ ก ผู  ห ญิ ง ตุ  ก ตานั ก รบสำหรั บ วั น เด็ ก ผู  ช าย ตุ  ก ตา ที่สรางขึ้นจากตัวละคร ในศิลปะการแสดงชั้นสูง ของญี ่ ป ุ  น อย า งละคร โนห บุนราขุ และคาบุกิ รวมถึ ง ตุ  ก ตาดิ น เผา ในแบบตางๆ ตุกตาไม สวมกิ โ มโนที ่ ง ดงาม ตุก ตาทีท่ ำเลียนแบบเด็กๆ ได อ ย า งสมจริ ง หรื อ แม แ ต ต ุ  ก ตาของฝ ม ื อ ชางสมัยใหม และตุกตา โคเคชิอันที่มีเอกลักษณ ดวย คงนาสนุกไมนอย ที่จะไดชี้ชวนกันดูตุกตา สวยๆ งามๆ พรอมกับ ได ซ ึ ม ซั บ วั ฒ นธรรม อั น มี เ สน ห  ข องญี ่ ป ุ  น ไปดวยในคราวเดียวกัน นิ ท รรศการจะมี ต ั ้ ง แต วั น นี ้ ถ ึ ง 29 ตุ ล าคม ทีค่ ริสตัล ดีไซน เซ็นเตอร อาคาร D

BOOK

วิถีแหง สตีฟ จอบส

รำลึกการจากไปของ สตีฟ จอบส นักสรางสรรคนวัตกรรมทีค่ นทัว่ โลกตางยกยอง ดวยการยอนกลับไปมองชีวติ การทำงานทีน่ า อัศจรรยใจ ของเขา ตัง้ แตการสรางผลิตภัณฑทพ่ี ลิกโฉมหนาธุรกิจไอทีไปตลอดกาลอยาง Apple II และ Macintosh สูข าลงของชีวติ กอนทีจ่ ะรุง โรจนอกี ครัง้ ในฐานะผูก มุ ชะตาของบริษทั ยักษใหญอยางแอปเปล รวมถึงเบือ้ งหลังการเขามาเกีย่ วของกับพิกซาร และการพัฒนานวัตกรรมทีโ่ ลกจะไมมวี นั ลืม ไอพอด ไอโฟน ไอแพด ในแตละหนากระดาษจะพาคนอานไปเจาะลึกแนวคิดของ สตีฟ จอบส อยางถึงแกน เนือ่ งจากคนเขียนคือ เจย เอลเลียต คือคนทีท่ ำงานใกลชดิ กับ สตีฟ จอบส ทีส่ ดุ คนหนึง่ ซึง่ แตละบทจะสะทอนถึงความมุง มัน่ และเติมเต็มแรงบันดาลใจใหกบั คนอานไดเปนอยางดี รับประกันความนาอานดวยคำนิยมของ ‘โหนง’ - วงศทนง ชัยณรงคสิงห และทาน ว. วชิรเมธี ดวย


19

RESORT

Insda Resort

เมื่อใกลถึงหนาหนาวทีไร ก็เริ่มเขาสูเทศกาลแหงวันหยุดและการทองเที่ยว โดยที่หมายอันดับหนึ่งของนักทองเที่ยวชาวไทยและตางชาติ ก็คงหนีไมพนจังหวัดเชียงใหม เมืองที่ร่ำรวยไปดวยแหลงทองเที่ยว วัฒนธรรม และถาใครชื่นชอบบรรยากาศของปาเขาอันงดงาม เราขอแนะนำ ใหลองไปใชเวลาอันแสนสงบที่ Insda Resort รีสอรตสไตลยูโรเปยนลานนา ที่ตั้งอยูทามกลางหุบเขาสะเมิง อำเภอหางดง หางจากสนามบิน เชียงใหมเพียงแค 23 กิโลเมตร ถึงแมจะเปนรีสอรตทีไ่ มใหญโตนัก แตเชือ่ แนวา คุณจะประทับใจในการบริการอันแสนอบอุน และเปนกันเองของทีน่ ี่ โดยเฉพาะอาหารไทยและฝรั่ง ที่มาจากวัตถุดิบและฝมือของพอครัวในพื้นที่จริงๆ เมื่อนั่งทานในบรรยากาศทามกลางขุนเขา บอกไดเลยวา สุขกวานี้คงไมมีที่ไหนแลว รีบเขาไปจองหองพักลวงหนากอนจะถึงหนาหนาวกันดีกวา ที่ www.theinsdaresort.com หรือโทร. 053−365−383−5

RESTAURANT

SERIES

Pretty Little Liars Parking Toy

“Parking Toy เปนรานกิน ดื่ม เที่ยว อยูตรงปากซอยนวมินทร ที่นี่เจงตรงที่มีเพลงทุกแนวใหเลือกฟง ซึ่งเราสามารถเช็กตารางกับทางรานไดเลยวาวันนี้จะมีโพสตร็อก โฟลกซอง แจซ หรือเพลงแนวอื่นๆ ก็ได เราสามารถไปนัง่ กินดืม่ ไดตามสไตลของตัวเองอยางเต็มทีเ่ ลยคะ และพอเวลา 21.45 น. เปนตนไป ก็จะมีวงดนตรี ทยอยมาเลนดนตรีสดๆ ใหคุณฟง ความเกของรานนี้จะออกแนวลอฟตนิดๆ แลวเขามีความเปน Parking Toy คือเอาอะไรก็ไดมาไวในราน อยางเอาเกาอีไ้ ปไวบนเพดาน หรือกระถางตนไมนา รักๆ จัดแตงรานดวยไลทตง้ิ สวยๆ ซึง่ ทำใหเรารูส กึ เหมือนนัง่ อยูต ามแจซบารทเ่ี มืองนอกเลยคะ สวนเมนูเด็ดทีต่ อ งใหลองชิมก็คอื แกงสมปลากระปอง และค็อกเทลรสตางๆ ของที่นี่คะ” เลือกใหโดย : ‘ดา’ - ธนิดา ธรรมวิมล (ดา เอ็นโดรฟน) นักรอง

GIVE

รวมเปนอาสาสมัคร ณ ศูนยชวยเหลือผูประสบอุทกภัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปดรับสมัครอาสาสมัครชวยเหลือผูป ระสบภัยพิบตั นิ ำ้ ทวมในศูนยพกั พิง อาคารยิมเนเซียม 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต เปนจำนวนมาก และรับบริจาคขาวของ เครือ่ งใชสำหรับอุปโภคบริโภคทีจ่ ำเปน ไดแก อาหารแหง อาหารกระปอง น้ำดืม่ เทียน ไมขดี ไฟแช็ก ผาอนามัย เสือ้ ผา และยาตางๆ โดยสามารถบริจาคไดทง่ี านประชาสัมพันธ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร และศูนยรังสิต นอกจากนี้ยังสามารถบริจาคเงินสมทบทุนสำหรับศูนยพักพิงไดที่ บัญชีออมทรัพย กองทุนธรรมศาสตร เพือ่ ชวยเหลือผูป ระสบอุทกภัย ธนาคารทหารไทย (ธรรมศาสตรรงั สิต) เลขที่บัญชี 050−2−50948−2 ติดตอสอบถามขอมูลไดที่โทร. 0−2564−4440−79 ตอ 1117−8

ซีรีสวัยรุนชื่อดังที่สรางจาก นิ ย ายขายดี ข อง Sara Shepard ซึง่ ถาใหจำกัดความงายๆ ก็คลายๆ กับเปนการผสมผสานกันระหวาง Gossip Girl กับ I Know What You Did Last Summer ที ่ เ ล า เรื่องราวเกี่ยวกับความสัมพันธ ของเพือ่ นสาวซีป้ ก 5 คน ทีต่ า งคน ตางซุกซอนความลับดำมืดของตัวเอง ไมใหใครรู มีเพียงคนเดียวในกลุม คือ อลิสัน เทานั้นที่กำความลับ ของทุกคนเอาไว แตคนื หนึง่ อลิสนั เกิ ด หายตั ว ไปอย า งไร ร  อ งรอย ซึ ่ ง เหตุ ก ารณ ค รั ้ ง นี ้ เ องที ่ ท ำให ความสัมพันธของ 4 สาวที่เหลือ เริม่ เปลีย่ นไป จนเวลาผานไป 1 ป เหตุการณประหลาด และความลับ ของพวกเธอก็มีแวววาจะถูกขุด ขึ ้ น มาอี ก ครั ้ ง โดยบุ ค คลลึ ก ลั บ พวกเธอจึงอยูไ มสขุ จนตองวางแผน ต า งๆ นานา เพื ่ อ ให แ น ใ จว า ความลับเหลานั้นจะไมถูกเปดเผย เราดูแลวติดหนึบ อยากใหคุณๆ ลองติดดูบาง


23

FRI

MON

TUE

WED

THU

Bangkok Furniture Show 2011

Let’s Panic!

สี่แผนดิน เดอะมิวสิคัล

Bitumen Gold Opium & Crows

กลับมาอีกครั้ง ก ั บ ง า น แ ส ด ง ส ิ นค  า เฟอร น ิ เจอร และของ แต ง บ า นราคาพิ เ ศษ ครั้งยิ่งใหญ เพื่อเอาใจ คนรักการแตงบาน พบกับ สิ น ค า และเฟอร น ิ เจอร รวมทั้งผลิตภัณฑเพื่อการ ตกแตงบานหลากหลาย รูปแบบ อาทิ เฟอรนเิ จอรไม เฟอรนิเจอรเหล็ก เฟอร น ิ เจอร ห นั ง ฯลฯ วันนี้ถึง 30 ตุลาคม 2554 ณ ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์

นิ ท รรศการศิ ล ปะ เพื ่ อ สร า งจิ ต สำนึ ก และ การตระหนั ก รู  เ กี ่ ย วกั บ สภาพแวดลอมในปจจุบนั และความเปนไปไดตางๆ ทีอ่ าจเกิดขึน้ ไดในอนาคต ผ า นผลงานศิ ล ป น และ นักออกแบบ 15 ทาน อาทิ กฤช งามสม, จิตตสงิ ห สมบุญ, ณัฐวุฒิ เลื่อนไธสง ฯลฯ วันนี้ถึง 25 พฤศจิกายน 2554 ณ หองนิทรรศการ ชั้น 8 หอศิลปวัฒนธรรม แห ง กรุ ง เทพมหานคร (เวนวันจันทร)

จากวรรณกรรม ชิน้ เอกแหงกรุงรัตนโกสินทร สูอ ลังการละครเวทียง่ิ ใหญ แหงป กับเรื่องราวการ เปลีย่ นแปลงของประเทศ และความภักดีตอ สถาบัน พระมหากษัตริยข องคนไทย ทุกยุคทุกสมัย ผานสายตา ของ ‘แมพลอย’ วันนี้ถึง 27 พฤศจิกายน 2554 รอบการแสดง 19.30 น. เสาร - อาทิ ต ย เพิ ่ ม รอบ 13.30 น. (เวนวันจันทรอังคาร) ณ เมืองไทย รั ช ดาลั ย เธี ย เตอร จำหนายบัตรทีไ่ ทยทิกเก็ต เมเจอร ทุกสาขา

นิทรรศการภาพวาด โดยศิ ล ป นชาวอั ง กฤษ จัสติน มิลส โดยบงบอก ถึ ง ความสั ม พั น ธ ข อง ภาพชั้นอันสลับซับซอน กับการประกอบกันของ คูตรงขาม ไมวาจะเปน สารสังเคราะหยางมะตอย หรือสีทองที่เปน spiritbased ถูกนำมาใชรว มกับ สี น ้ ำ อะคริ ล ิ ก หลากสี เพื่อใหเกิดภาพที่สะกด สายตา วั น นี ้ ถ ึ ง 10 พฤศจิกายน 2554 ณ WTF Gallery สุขุมวิท ซอย 51 (เวนวันจันทร)

available now! $ 1.99

CALENDAR

Rip Curl Wake and Music Festival

ตืน่ ตากับสระน้ำใหญยักษกลางเมืองความยาว กวา 40 เมตร เตรียมตัว สนุกกันเต็มทีก่ บั การแขงขัน International Wakeboard and Wakeskate Contest กลางเมือง พรอมดวย แฟชัน่ โชว lifestyle & bikini fashion show by Rip Curl และ pool ปารตต้ี ลอดคืน วันนีถ้ งึ 22 ตุลาคม 2554 ณ ลานพารก พารากอน

22 23 SAT

SUN

Kids of the World 2011

Disney Live! Mickey’s Music Festival

มหกรรมแหง ความสุขสำหรับ ครอบครั ว ครั ้ ง ยิ ่ ง ใหญ แหงป ภายใตแนวคิด ‘Babies & kids’ got talent’ พบกั บ กิ จ กรรมต า งๆ มากมายทั้งของคุณพอ คุณแม และลูกรัก มารวมกันคนหาความสามารถ ของเจาตัวนอย พรอมทั้ง เสริมสรางความรัก ค ว า ม ผู ก พ ั น ภ า ย ใ น ครอบครัว วันนี้ถึง 23 ตุลาคม 2554 ณ อาคาร 1-2 อิมแพ็ก เมืองทองธานี

สุ ด ยอดคอนเสิ ร  ต จ า ก ม ิ ก ก ี ้ เม า ส  แ ล ะ ผองเพื ่ อ นตั ว การ ตู น ดิสนียก วา 25 ชีวติ ทีจ่ ะ เต็ ม ไปด ว ยความสุ ข สนุกสนาน และความมัน กับเพลงฮิตหลากหลาย แนว ทัง้ พ็อพ ร็อก เร็กเก ฮิปฮอป แจซ และคันทรี วันนีถ้ งึ 24 ตุลาคม 2554 รอบการแสดง 11.00 น., 15.00 น. และ 18.30 น. ณ รอยัล พารากอน ฮอลล จำหนายบัตรทีไ่ ทยทิกเก็ต เมเจอร ทุกสาขา


26

SHOPPING!

กระเปาสะพาย รุน Lettrine Side

กระเปาถือ รุน Locasse Medium

กระเปาสะพายหนัง รุน Laile Shopper

กระเปาสะพาย รุน Larry Shoulder

กระเปาหนัง รุน Langlais Small

Clutch รุน Lyre Clutch กระเปาสะพายลายเสือ รุน Lyre Small

กระเปารูปปก รุน Laile Big Purse

Welcome to the Dollhouse

กระเปาสะพาย รุน Lyre Small

WINGS

OFDESIRE

กระเปาสะพาย รุน Langlais

หากนัยยะสำคัญของสัญลักษณปกนกคือ ความเปนอิสระ และไมผูกติดอยูกับสิ่งใด เหลาแฟชัน่ นิสตาทัง้ หลายก็ไมควรยึดติดอยูก บั ขาวของเครือ่ งใชเดิมๆ ทีก่ ำลังจะตกยุคไปแลว จงเอาปกแหงความอิสระเสรีมาติดไวขา งกาย แลวออกโบยบินไปเก็บเกีย่ วของสวยๆ งามๆ มาใสใหเต็มกระเปา ดวยคอลเล็กชันใหมที่บินตรงมาจากฝรั่งเศสกันเลย!

กระเปาถือ รุน Larry Double Zip กระเปาสะพาย รุน Larchi Clutch กระเปาถือ รุน Lillusion Small กระเปาถือ รุน Lambou Shoulder

WHERE เซ็นทรัล โรบินสัน สยามพารากอน และ เดอะมอลล


28

7(!4 52"!.)34! 7!.43 เรื่อง : อาทิตยา อาศิรวาท ภาพ : กิตติศักดิ์ ทวีกิจภิญโญ


29

มากาเร็ต เอลิซาเบธ แซงสเตอร กวีชาว อเมริกัน เคยกลาววา “There’s nothing half so pleasant as coming home again” หมายความวาไมมีความรื่นรมยใดเทียบเทา ครึ่งหนึ่งของการไดกลับบานอีกครั้ง ซึ่งคงจะ สมบูรณแบบไมนอยหากบานหลังนั้นแวดลอม ไปดวยความสวยงาม มีดีไซนที่สอดคลองกับ ไลฟสไตลของผูอ ยูอ าศัย สามารถสรางความสุข ไดทั้งยามหลับพักผอน และยามลืมตามอง ไปรอบกาย ซึ่ง วิทยา ศรัณยโชติ Creative Director บริษทั เอกชนแหงหนึง่ ผูเ ขาชมโครงการ M Silom ยอมรับวาคอนโดมิเนียมใจกลาง กรุงเทพฯ แหงนีค้ อื คำตอบของคำวาบานสำหรับ Urbanista อยางเขาที่สุดแสนลงตัว “สิ่งแรกที่ผมสะดุดตากับ M Silom คือ รูปทรงตึกทีเ่ ปลีย่ นดีไซนเดิมๆ ของตึกทรงสีเ่ หลีย่ ม ทั่วไป มีการเพิ่มลูกเลนจากการจัดฟอรมเปน ทรงเรขาคณิต สรางความรูสึกเคลื่อนไหว และ ยังดีไซนใหลดหลั่นสูงต่ำไลระดับเพื่อเปดมุม ของหองใหกวางขึน้ เห็นไดจากระเบียงของแตละ หองทีจ่ ะไมเปนระนาบเดียวกัน ยืน่ ไปขางหนาบาง หรือเวาเขาไปขางใน เพื่อใหทุกหองสามารถ สัมผัสกับทัศนียภาพในหลายมุมมอง นอกจาก รูปลักษณภายนอกแลว ผมคิดวา M Silom ยังมีจดุ เดนเรือ่ ง facilities หรือสิง่ อำนวยความสะดวกมากมาย ไมวา จะเปน Metro Chic Lobby, สระว า ยน้ ำ แนวพาโนรามาเต็มพื้นที่ดานยาว ของตัวตึก, หองสปา แบบสวนตัว, Sky Lounge, Meditation Garden หรือสวนลอยฟา, BBQ Area และอีกมากมาย ซึง่ ตองบอกกอนวาคนทีไ่ มเคย อยูคอนโดฯ อาจจะคิดภาพไมออกจริงๆ วา สิ่งอำนวยความสะดวกนั้นสำคัญมาก พอมา

ดูที่นี่แลวมีใหครบครัน เราก็แฮปป” ครีเอทีฟหนุมอารมณดียังบอกกับเราอีกวา ที่อยูอาศัยเปนสัญลักษณหนึ่งที่สะทอนตัวตน ผูอ ยูอ าศัย จึงรูส กึ ประทับใจทีท่ างโครงการดีไซน รูปแบบเฟอรนเิ จอรใหเลือกไดถงึ 5 แบบ เพือ่ ให ตรงกั บ ความชอบและรสนิ ย มของแต ล ะคน อยางแทจริง “ทีผ่ มชอบคือ M Silom มีรปู แบบเฟอรนเิ จอร ใหเลือกถึง 5 สไตล เราจึงสามารถเลือกรูปแบบ เฟอรนิเจอรใหเหมาะกับตัวตนของเราไดจริงๆ ซึง่ สไตลหอ งทีผ่ มชอบคือ Metro ทีเ่ หมาะสำหรับ ไลฟสไตลแบบคนเมือง เนนความคูลและความชิค สวนสไตลอื่นๆ ก็จะมี Mod หองที่ดีไซนโดยใช สีสนั ฉูดฉาด แตกย็ งั มีกลิน่ อายความเปน Retro, Minimalux เปนแนวดูดี เรียบงาย สไตลมนิ มิ อล, Mystige เปนแนวลึกลับ หรูหรา และ Mademoiselle จะเหมาะกับผูหญิงที่ชอบความหรูหรา และมี กลิ่นอายความเปนวินเทจแทรกอยูเล็กนอย ยิง่ ไปกวานัน้ ทางโครงการยังมีสใี หเลือก 2 โทนสี คือ Taupe เปนสีเทาโทนอุน และ Grey เปน เทาโทนเย็น ขอไดเปรียบอีกอยางของ M Silom คือตัง้ อยูใ กลแหลงออฟฟศมาก เราสามารถเดิน ไปทำงานไดเลยโดยทีไ่ มตอ งขึน้ BTS และพืน้ ที่ ของโครงการจะรนเขาไปขางหลังคอนขางเยอะ ไมไดชิดถนนใหญเกินไป จึงมีความเงียบสงบ แมจะอยูใ จกลางเมือง ก็รสู กึ วา คอนโดฯ แหงนี้ ตอบโจทยบานหลังใหมของผมไดสมบูรณแบบ จริงๆ ยิ่งเมื่อเทียบกับคุณภาพโครงการ วัสดุ facilities และการดูแลจากนิตบิ คุ คลเมือ่ โครงการ เสร็จ ผมวา M Silom เปนคอนโดฯ ที่คุมคากับ คุณภาพชีวิตที่ผมจะไดที่สุดแลว”

M Silom โดยบริษัท เมเจอร ดีเวลลอปเมนต จำกัด (มหาชน) เปนอาคาร 53 ชัน้ ดีไซนเกดว ยสไตล Negative Space Comtemplative Space ประกอบดวยหองชุดจำนวน 161 ยูนิต มีใหเลือกทั้งแบบ 1 หองนอน, 2 หองนอน และ 3 หองนอน อยูบนทำเลติดถนนนราธิวาสราชนครินทร ชวงระหวางถนนสีลมและถนนสุรวงศ ใกล BTS ชองนนทรี ซึ่งนับเปนแหลงใจกลางยานธุรกิจ แตยังคง ความสงบและเปนสวนตัว สนใจรายละเอียดของโครงการ เพิ่มเติมคลิก www.signatureofme.com หรือโทร. 02-2672-000


HEALTH

31

HEALTH TIPS

VEGGIE POWER

5

จากการสำรวจโดยเอแบคโพลเรือ่ ง ‘พฤติกรรมการบริโภค ผักผลไมของคนไทย’ เมือ่ ตนป 2554 พบวาคนไทยถึง 62.3% ทานผัก และผลไมไมเพียงพอตอปริมาณที่รางกายตองการในแตละวัน ยิ่งไปกวานั้นคนไทยถึง 89% ทานผักผลไมไมครบ 5 สี ตามที่ กระทรวงสาธารณสุขแนะนำวาควรทานผักและผลไมใหครบ 5 สี ประมาณวันละ 4-6 ทัพพีตอวัน เนื่องจากผักและผลไมแตละชนิด มีประโยชนตอ รางกายแตกตางกัน ดังนัน้ หากคุณตองการมีสขุ ภาพดี แบบครบสูตรก็คงไมใชแคทานผักทุกวันเทานั้น แตควรทานใหครบ ทัง้ 5 สี ดวย สงสัยอยูใ ชไหมวาผักผลไม 5 สี คืออะไร ไปดูรายละเอียด กันเลย 1. สีแดง ผักผลไมสีนี้อุดมดวยไลโคปน หาไดไมยากจากมะเขือเทศ บีตรูต แอปเปล แตงโม พริก ซึ่งมีประโยชนตอรางกาย ชวยปองกันมะเร็ง ตอมลูกหมาก ลดปริมาณคอเลสเตอรอลในเสนเลือด ทัง้ ยังชวยบำรุง ผิวพรรณของคุณใหสวยใสอยางเปนธรรมชาติ นอกจากนี้ยังชวย บรรเทาปญหาเรือ่ งการปสสาวะไมปกติ และชวยใหมีความจำดี 2. สีเขียว ผลผลิตจากธรรมชาติทอ่ี ดั แนนไปดวยคลอโรฟลล พบไดจากพืชผัก ใบเขียวทั่วไป อาทิ ผักโขม บร็อกโคลี คะนา ผักกาดหอม มีคุณประโยชนดานการขับสารพิษออกจากรางกาย ฟนฟูการทำงาน ของหัวใจใหอยูในภาวะปกติ ปรับระบบการหมุนเวียนของเลือด ชวยบำรุงสายตา และดีตอกระดูกและฟน 3. สีเหลือง ผักผลไมสีนี้มีเบตาแคโรทีนสูง ชวยบำรุงสายตา ชวยใหระบบยอย อาหารดีขน้ึ และเพิม่ ภูมคิ มุ กันใหกบั รางกาย หาทานไดจากฟกทอง ขาวโพด มะละกอ มะเขือเทศสีทอง สับปะรด เปนตน 4. สีมวง อุดมดวยแอนโธไซยานิน หาทานไดจากมะเขือมวง แครอตมวง องุนแดง สามารถทานเพื่อชวยลดริ้วรอยบนผิวหนัง บำรุงความจำ ชวยลดไขมันอุดตันในเสนเลือด ลดความเสี่ยงตอการเปนอัมพาต รวมถึงโรคอัลไซเมอร 5. สีสม แคสกี น็ า จะเดาไดวา เปนผักผลไมทม่ี วี ติ ามินซีสงู หาทานไดจากแครอต หรือสม มีคุณประโยชนตอรางกาย ซึ่งมีสวนชวยเสริมสราง ภูมิคุมกันใหกับรางกาย ปองกันโรคไมเกรน และชวยใหแผลหาย เร็วขึ้น สนับสนุนขอมูลโดย Tipco

สาลี่ ผลไมทตี่ ำราอาหารจีนยกยองใหเปน ‘สุดยอดแหงผลไม’ มีสารอาหารมากมาย เชน เบตาแคโรทีน วิตามินซี และมีเสนใยทีส่ ามารถรักษาโรคเบาหวานได วิธกี ารทานคือ นำสาลี่ 5 ผล ปอกเปลือก ปน ผสมกับน้ำผึง้ 250 กรัม จากนัน้ นำไปเคีย่ วจนเขากัน กินและดืม่ น้ำตามทุกวันชวยใหอาการดีขนึ้ ได

HEALTH NEWS ผลวิจัยเผย ทานวิตามินอีเสี่ยงมะเร็งตอมลูกหมาก

นักวิจัยจาก Cleveland Clinic สหรัฐอเมริกา เผยวาการทานอาหารเสริมวิตามินอี ไมสามารถปองกันโรคมะเร็งได ในขณะเดียวกันกลับเปนการเพิม่ ความเสีย่ งตอการเปนโรคมะเร็ง ตอมลูกหมากในผูช าย ซึง่ ผลการวิจยั ระบุวา ปจจุบนั อาหารเสริมกำลังเปนทีน่ ยิ มในหมูผ บู ริโภค และวิตามินอีก็เปนสารอาหารชนิดที่มักผลิตออกมาเปนอาหารเสริม โดยบอกคุณสมบัติวา สามารถปองกันมะเร็งตอมลูกหมาก มะเร็งทรวงอก และโรคอัลไซเมอร อยางไรก็ตาม Dr. Eric Klein ผูนำทีมวิจัย เปดเผยวา จากการศึกษาความสามารถของวิตามินอีและธาตุซีลีเนียม ในการปองกันโรคมะเร็งตอมลูกหมาก พบวาชายกลุม ตัวอยางทัง้ 2 กลุม คือกลุม ทีร่ บั วิตามินอี กับไมไดรบั ใหผลไมตา งกัน จึงวิเคราะหไดวา วิตามินอีไมมผี ลตอการปองกันโรคมะเร็งชนิดนี้ แตทน่ี า สนใจคือกลุม ทีร่ บั วิตามินอีกลับมีแนวโนมวาเนือ้ งอกทีอ่ าจพัฒนาเปนมะเร็งมีการเจริญ เติบโตมากขึ้น ผูวิจัยจึงแนะนำวา อาหารเสริมชนิดตางๆ โดยเฉพาะวิตามินอี มีประโยชน สำหรับคนที่ขาดสารอาหาร จึงไมจำเปนสำหรับคนทั่วไป ซึ่งถาหากรับในปริมาณมากเกินไป อาจเปนปญหาตอระบบการทำงานของรางกายได

ที่มา : http://healthland.time.com


32

HEART

HEART TIPS

5 WAYS FOR ANGER

MANAGEMENT

มีคนเคยเปรียบเทียบวาอารมณคนเรา ก็คลายๆ กับโรลเลอรโคสเตอร เครื่องเลน รถไฟเหาะในสวนสนุกที่มีชวงราบเรียบ แตขยับ ไปขางหนานิดเดียวก็พงุ ขึน้ และไหลลงอยางรวดเร็ว บางแหงหนักหนอยก็มีหมุนตีลังกาแถมมาดวย จนสติไมอยูก บั เนือ้ กับตัว ไมตา งกับอารมณมนุษย ทีบ่ างครัง้ ก็คงที่ แตกม็ บี า งทีแ่ ปรปรวน และนีค่ อื วิธีจัดการกับอารมณฉุนเฉียว ดับความรุมรอน ในใจคุณ • บอกกับตัวเองวาโกรธไปก็ไมมีประโยชน เพราะในสถานการณที่เลวราย สิ่งที่ควรทำคือ ทำใจใหเย็นลง ตั้งสติ เพื่อหาวิธีแกปญหา โดย คิดไววา ความโกรธไมชว ยใหเกิดความเปลีย่ นแปลง ในทางที่ดีขึ้น ในทางกลับกัน การแสดงออกวา คุณควบคุมอารมณไมไดอาจทำใหถกู มองในทาง ที่แยลงอีกดวย • หันหนาเขาหากิจกรรมที่ชอบ เมื่อเผชิญ เหตุการณที่ทำใหคุณรูสึกโกรธ การทำรายผูอื่น หรือแมกระทั่งตัวคุณเองไมใชทางออกที่ถูกตอง จึ ง มี ผู  แ นะนำให ล องมองหาสิ ่ ง ที ่ ค ุ ณ ชอบ แลวปลดปลอยมันออกมาผานผลงานนั้นๆ เชน วาดรูป เลนดนตรี หรือเขียนหนังสือ เพราะ กิจกรรมเหลานี้จะชวยใหใจของคุณสงบลงได หรือเผลอๆ คุณอาจไดงานมาสเตอรพีซชิ้นใหม จากความโกรธครั้งนี้ก็ได • ไปใหไกลจากเหตุการณขุนเคืองเหลานั้น เพราะบางครั้ง ‘ระยะหาง’ สามารถชวยให

ความโกรธลดลงดวยตัวของมันเอง คำแนะนำคือ อยูใหหางจากคนที่คุณโกรธเขาไว หรือพาจิตใจ ใหหา งจากเรือ่ งราวเหลานัน้ อาจจะเดินปลดปลอย อารมณ หรือนั่งสมาธิอยูกับที่ จดจออยูกับ ลมหายใจเขา-ออก เชื่อวาใจที่รอนไมนานก็เย็น ลงได • ไปหาเพื่อนที่ไวใจได แลวระบายเรื่องราว ที่คับคั่งในใจออกมา เพราะเขาจะเปนคนที่รับฟง และเขาใจคุณไดมากที่สุด ดังนั้น อยาเพิ่งคิด วาคุณไมเหลือใคร เพราะเพือ่ นทีด่ จี ะอยูเ คียงขาง คุณเสมอ แมบางครั้งอาจจะไมไดชวยแกปญหา แตกเ็ ชือ่ วาเขาคงจะเปนคนหนึง่ ทีน่ ง่ั ลงขางๆ คุณ และฟงเรื่องราวทุกอยางที่พรั่งพรูออกมา • อยาเก็บตัวอยูค นเดียว เพราะจะยิ่งทำใหคุณ คิดฟุง ซานกับเรือ่ งทีเ่ พิง่ เกิดขึน้ ความรุนแรงจึงมีแต จะเพิม่ ในขณะเดียวกัน คุณอาจทำใหคนรอบขาง เครียดมากขึ้นจากพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป ดังนั้น สิ่งที่ดีที่สุดที่คุณควรทำคือการปลอยวาง และ ใหอภัย ซึง่ หากคุณทำได ความสุขก็จะเขามาแทนที่ ความทุกขทันที ที่มา : www.femalenetwork.com

QUOTE FOR YOUR HEART “ความพอคือความสุขใจที่ไมตองทะเยอทะยานอยากมีในสิ่งที่ตองตะเกียกตะกายไขวควา ความพอคือความสมดุล เหมือนตัว ‘พ. พาน’ ที่มีรูปรางสมดุลและสมบูรณแบบไมขาดไมเกิน ตางจากตัว ‘ฟ. ฟน’ หรือ ‘ฟ. ฟุมเฟอย’ ที่ยืดหางยาวขึ้นไปเพื่อจะไขวควาอะไรบางอยาง ซึ่งชวนใหเหน็ดเหนื่อยเมื่อยลาไมมีที่สิ้นสุด” นิ้วกลม จากหนังสือ ความรักเทาที่รู

Hiroshi Fujimoto Born : December 1, 1933 Death : September 23, 1996 Age : 62

Motoo Abiko

Born : March 10, 1934 Age : 77

“Hold on, Nobitakun, I’ll come rescue you.”

คงไมตอ งบรรยายยืดยาวสำหรับการตนู ญีป่ นุ ยอดฮิตตลอดกาล อยาง ‘โดราเอมอน’ ทีไ่ มวา ยุคสมัยจะเปลีย่ นไปแคไหน แตเจาหุน ยนต แมวเหมียวสีฟา ตัวนีก้ ย็ งั ครองดวงใจของเด็กไดเสมอ และเมือ่ เร็วๆ นี้ ประเทศญี่ปุนก็ยังมีการสรางพิพิธภัณฑโดราเอมอนที่เมืองคาวาซากิ เพือ่ เปนเกียรติแกสองนักเขียนผูส รางการตนู เรือ่ งนี้ ซึง่ นอยคนนักทีจ่ ะรูว า เรือ่ งราวชีวติ ของทัง้ สองก็นา สนใจไมแพการตนู ทีเ่ ขาแตงขึน้ เลยทีเดียว • ฟุจโิ กะ ฟุจโิ อะ คือนามปากกาของ ฮิโรชิ ฟุจโิ มโตะ และ โมโตโอะ อะบิโคะ ทัง้ สองเปนเพือ่ นกันตัง้ แตชน้ั ประถม และตางก็ชอบวาดการตนู เหมือนกัน จนกระทั่งเรียนอยูชั้นมัธยม ทั้งสองก็วาดรูปสงนิตยสาร และไดตพี มิ พครัง้ แรกคือ Tenshi no Tamachan หรือ นางฟาทามะจัง • ทั้งสองเริ่มทำงานตั้งแตจบมัธยม ซึ่งงานแรกที่หาไดก็ไมไดเปนไป อยางทีห่ วัง ฮิโรชิไดงานทำทีโ่ รงงานลูกกวาด สวนโมโตโอะเขาทำงาน ที่หนังสือพิมพทองถิ่น ตอมาฮิโรชิประสบอุบัติเหตุจากการทำงาน ในโรงงานจนไมสามารถทำงานได แตเขาก็ไมยอทอตอชะตาชีวิต หลังจากออกจากงาน ฮิโรชิจึงใชเวลาที่มีในการฝกฝนและพัฒนา ฝมือการวาดการตูนอยางจริงจัง • ในป พ.ศ. 2497 ทั้งสองตัดสินใจยายไปอยูโตเกียวเพื่อเปน นักวาดการตูนอยางเต็มตัว แตฮิโรชิก็ตองเจอมรสุมชีวิตอีกครั้ง ดวยโรครายที่ยากรักษาอยางวัณโรค หลังจากสูรักษาอยูพักใหญ

Making Diddley Bow

กิจกรรมที่เราขอชวนคุณมาสนุก พรอมพักผอนจิตใจในคราวนี้ขอเอาใจ คนรักดนตรี ดวยการทำเครื่องดนตรี DIY ทีท่ ำไมยากและเลนไดจริง การันตี ความคลาสสิกโดย สิงโต นำโชค ศิลปน ผูเคยปลุกกระแสอูคูเลเลในเมืองไทย โดยเครือ่ งดนตรีชนิดนีม้ ชี อ่ื วา ‘Diddley Bow’ (ออกเสียงวา ดิด-ดะ-เลย-โบว) เปนเครือ่ งดนตรีทอ งถิน่ ของชาวแอฟริกนั แตปจจุบันไดแพรหลายมาถึงอเมริกา อุปกรณที่ใชก็หาไมยาก คือ แผนไม ขวดเบียรหรือกระปองเปลา สายกีตาร เศษไม คอน ตะปูและกาว วิธีการทำ คือ ติดขวดเบียรหรือกระปองบนแผนไม บริเวณเกือบสุดปลายดานใดดานหนึ่ง จากนั้นนำสายกีตารมาขึงพาดผาน ขวดเบียรและตรึงโดยใชตะปูตอกมัด สายกีตารไวกับปลายไมทั้งสองดาน แล ว ลองดี ด ตั ้ ง เสี ย งตามความตองการ เครื่องดนตรีชนิดนี้มีลักษณะ เหมือนกีตาร แตมสี ายเดียว ซึง่ นักดนตรี บางคนไดพัฒนาเจา Diddley Bow ใหเจงยิ่งขึ้นโดยการติดอุปกรณของ กีตารไฟฟาเพื่อใหเลนกับตูแอมปของ กี ต าร ได หากคุ ณเริ ่ ม สนใจ แต ย ั ง นึกภาพไมออก เรามีคลิปวิธีการทำ และตัวอยางการเลน Diddley Bow ของ สิงโต นำโชค มาใหดูที่ http:// youtu.be/LRJS6CkIx7E แลวจะรูวา ความสุขสรางไดดวยมือของคุณเอง

ฮิโรชิก็หายจากอาการปวยและกลับมาวาดรูปอีกครั้ง • ฮิโรชิและโมโตโอะมีโอกาสเขาอยูไปในชมรมการตูนยุคใหม (Shin Manga-to) และเริ่มใชนามปากกา ‘ฟุจิโกะ ฟุจิโอะ’ เปนชวงเวลา ทีก่ ารตูนจากฝมือของทั้งสองเริ่มโดงดัง แตตอมาในป พ.ศ. 2499 ชื่อเสียงที่มีกลับตองเสียหายเพราะทั้งสองฉลองปใหมจนเสียการเสียงาน ไมสามารถสงตนฉบับไดตามกำหนด และถูกเลิกจางในทีส่ ดุ • ดวยใจรักในการวาดการตนู ทำใหพวกเขาไมจมอยูก บั ความลมเหลว และตัดสินใจฮึดสูตั้งบริษัทชื่อวา ‘สตูดิโอซีโร’ รวมกับเพื่อนที่เคย อยูช มรมเดียวกัน โดยผลงานชิน้ เอกของสตูดโิ อคือการตนู เรือ่ ง เจาหนูอะตอม (Astro Boy) แตดวยปญหาทางการเงิน ทำใหสตูดิโอตอง ปดตัวลงในป พ.ศ. 2509 แตแทนที่จะทอใจ ฮิโรชิกับโมโตโอะกลับ มองวาตัวเขาทัง้ สองก็ไดประสบการณมากมาย และทุกอยางเริม่ ทีศ่ นู ย ก็ตองจบลงที่ศูนย ตามชื่อสตูดิโอซีโรที่แปลวาศูนย • ป พ.ศ. 2513 ฮิโรชิและโมโตโอะปลอยการตูนเรื่อง โดราเอมอน ออกมาเปนครั้งแรก ซึ่งเปนจุดเริ่มตนของผลงานที่ดังที่สุดในชีวิต ของทั้งสอง ไดการตอบรับจากชาวญี่ปุนอยางทวมทน และยังมีการ ตีพิมพในนิตยสาร ทำเปนแอนิเมชันฉายทางทีวีรวมถึงภาพยนตร ซึง่ ไดรบั ความนิยมไปทัว่ โลกจนถึงปจจุบนั ที่มา : http://en.wikipedia.org, http://doraemon.wikia.com


ALL ABOUT BIZ

35

BIZ LIFE

BE BETTER THAN YESTERDAY วรรณดี ไชยวรุตม

ผูจ ดั การฝายการตลาด บริษทั ที.ซี.ฟารมาซูตคิ อล อุตสาหกรรม จำกัด ผูผลิตชาขาวพรอมดื่ม เพียวริคุ ซึ่งคร่ำหวอดอยูในแวดวงธุรกิจ เครือ่ งดืม่ และประสบความสำเร็จอยางสูงกับ ‘เพียวริคุ คูล เกกฮวยขาว’ ที่กำลังเปนเครื่องดื่มในดวงใจของใครหลายคนในขณะนี้

• เราอยูใ นตลาดทีใ่ หญ ซึง่ เต็มไปดวยคูแ ขงรายใหญๆ เพราะฉะนัน้ เราเองก็ตอ ง พยายามพัฒนาสินคาและเครื่องมือทางการตลาดของเราใหโดนใจผูบริโภค มากทีส่ ดุ รวมถึงตองหาวิธกี ารทีจ่ ะเขาไปถึงใจผูบ ริโภคใหงา ยทีส่ ดุ และเร็วทีส่ ดุ ดวย • การจะเขาใหถงึ ใจผูบ ริโภคกอนคนอืน่ สิง่ สำคัญก็คอื ผลิตภัณฑ เราไมไดเนน โปรโมชันมากไปกวาการที่จะใสเวลาทั้งหมดลงไปในผลิตภัณฑ เพราะในที่สุด ผลิตภัณฑมนั จะขายตัวของมันเอง นีค่ อื หัวใจของการทำธุรกิจดานอาหาร • ถาถามวาเรากำลังแขงกับใคร ตอบไดอยางเต็มปากเลยวาเรากำลังแขงขันกับ ตัวเอง เราทำงานดวยความเชือ่ วา จะทำวันนีใ้ หดกี วาสิง่ ทีท่ ำเมือ่ วานไดอยางไร เพื่อที่จะโดนใจผูบริโภคมากขึ้น ยิ่งผูบริโภคเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปอยางไร เราก็ตอ งพัฒนาผลิตภัณฑใหสอดรับกับความเปลีย่ นแปลงนัน้ ไปดวย • การที่จะฝากระแสทุนนิยมอันเชี่ยวกรากได จำเปนตองใชจิตใจอันกลาแข็ง ในการทีจ่ ะบอกวา เราไมตอ งการยอดขายในระยะสัน้ แตสง่ิ ทีเ่ ราตองการก็คอื ความรูส กึ ดีๆ ของผูบ ริโภคทีม่ ตี อ ผลิตภัณฑของเรามากกวา เพราะการชนะใจ ผูบริโภคเปนสิ่งที่มีคุณคากวาการเอาชนะคูแขง • เครื่องดื่มเปนของเหลวที่จับตองไมได และบอกคอนขางยากวามันไดผาน กรรมวิธีอะไรมาบางกอนจะถึงมือผูบริโภค ดังนั้น เมื่อยิ่งเปนของที่ผูบริโภค ไมสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจน เรายิ่งตองมีจริยธรรมในการผลิตมากขึ้น ไปดวย ซึง่ สุดทายแลวจริยธรรมนีจ้ ะถายทอดไปยังผลิตภัณฑ และสือ่ สารไปถึง ผูบริโภคไดเอง • ในการทำงานทุกอยางลวนมีขอ จำกัดทีแ่ ตกตางกันออกไป แตเราจะสามารถ กาวพนขอจำกัดนัน้ ไดดว ยจิตใจทีอ่ ยากจะทำวันนีใ้ หดกี วาเมือ่ วาน ตองคิดเสมอ วาในทุกๆ วันตองมีการพัฒนาหรือเปลีย่ นแปลงตลอดเวลา • การจะทำวันนีใ้ หดกี วาเมือ่ วานได ตองแบงเวลาใหกบั การคิดไตรตรองในเรือ่ ง ที่ทำไปแลว และเรื่องที่กำลังจะทำในอนาคตดวย เรามักจะคิดเสมอวา เรื่องในอนาคตมันจะไปไดดีอยางไร ถาเมื่อวานไมไดไปแกไขใหมันดีขึ้น • จริยธรรมในการทำงานก็เปนเหมือนกับกระดูกสันหลัง เพราะถาคนเราไมมี กระดูกสันหลัง ก็มกั จะถูกพัดพาไปตามกระแสไดงา ยๆ กระดูกสันหลังของเราคือ การคิดดี พูดดี ทำดี ซึ่งจะนำพาเราไปสูสิ่งที่ดีกวาในทุกๆ วัน

• วิธกี ารดูแลลูกนองของเราคือ ทำใหเขารูส กึ วาพอถึงวันจันทรแลวอยากจะตืน่ มาทำงานทุกครั้ง คือตองทำใหเขาไดเปนตัวของตัวเอง มีเวทีใหเขา ใหโอกาส ในการทำสิ่งที่จะชวยใหเขาสนุกกับการทำงาน และสรางสิ่งแวดลอมใหเขา ไดเกิดการเรียนรูสิ่งใหมๆ ตลอดเวลา • การใหโอกาสก็เหมือนกับการเลีย้ งเด็ก คือถายังเด็กมากก็ตอ งดูแลกันใกลชดิ แตพอโตขึน้ ก็เริม่ ปลอยใหเขาทำงานอยางอิสระได เพือ่ สรางใหเขาเกิดความมัน่ ใจ มากขึน้ เรือ่ ยๆ • ขัน้ ตอนทีส่ ำคัญทีส่ ดุ ในการใหโอกาสคนก็คอื ในชวงแรกซึง่ ตองทำใหมน่ั ใจวา เขาจะไมหกลมจนเกิดความกลัว และไมกลาทำอะไรไปเสียกอน เพราะทุกคน กลัวความลมเหลวหมด พอลมเหลวก็อาจจะไมกลาทำอะไรอีกเลยก็เปนได • เราไมอยากไดลกู นองทีค่ ดิ วางานคืองาน แตอยากใหเขาคิดวางานคือสิง่ ทีท่ ำ แลวสนุก และเปนสวนหนึง่ ในชีวติ เมือ่ เขารูส กึ วางานเปนสวนหนึง่ ของชีวติ เมือ่ ไหร เขาก็จะสนุกทุกครัง้ ทีไ่ ดทำ และอยากจะเรียนรูต ลอดเวลาโดยทีไ่ มตอ งมีใครมาสัง่ • คนทำงานทุกคนควรจะมีมาตรวัดหรือไมบรรทัดของตัวเอง ซึ่งจะเกิดขึ้นได ก็เพราะเรารูจักเขมงวดกับตัวเอง โดยเอาผลงานของเราไปวัดกับของคนอื่น แลวสรางไมบรรทัดของตัวเองขึน้ มาเรือ่ ยๆ ในทีส่ ดุ ไมบรรทัดนัน้ ก็จะยาวขึน้ เรือ่ ยๆ ทำใหเรามีมาตรฐานทีส่ งู ขึน้ ในการทำงานในอนาคต • ความลมเหลวไมใชเรื่องแปลก เพียงแตวาตองรูจักลุกใหเร็ว และใหโอกาส กับตัวเองอีกครัง้ ทีส่ ำคัญคือตองรูว า ลมเพราะอะไร เพราะถาไมรู และยังไมเปลีย่ น วิธกี าร เราก็จะไมไดอะไรเลยจากความลมเหลวครัง้ นัน้ • งานด า นการตลาดไม ใช ง านที ่ ทำคนเดี ย ว จะต อ งมี คนที ่ เ กี ่ ย วข อ งอี ก เปนจำนวนมาก เพราะฉะนัน้ การทำใหเขาคิดหรือเห็นภาพเดียวกับเราเปนเรือ่ งที่ สำคัญมาก วิธีที่ดีที่สุดก็คือการสรางแรงบันดาลใจใหเขา พูดใหเขาคิดตาม จนเห็นภาพเดียวกับทีเ่ ราคิด โดยทีไ่ มตอ งไปสัง่ เขา การทำงานก็จะคลองตัวขึน้ • การทำงานใหเสร็จเปนเรือ่ งงาย แตจะทำงานให ‘สุด’ เปนเรือ่ งยาก การทำงาน ใหสุดก็คือ การทำใหงานออกมาดีที่สุดในเวลาที่จำกัด งบประมาณที่จำกัด และครั้งตอไปก็ตองทำใหมันดีขึ้นอีกภายใตเงื่อนไขเดียวกัน

BIZ IDEA Qkies

เชื่อวาหลายคนคงคุนเคยกันดีกับการใชงาน QR code สำหรับธุรกิจตางๆ เพือ่ เผยแพรเว็บไซต หรือประชาสัมพันธบางสิง่ บางอยางผานการสแกน QR code บนสมารตโฟน โดยทัว่ ไปเรามักจะเห็น เจาโคดรูปภาพสี่เหลี่ยมนี้แฝงตัวอยูกับโปสเตอร แผนพับ รวมถึงฝาผนังตางๆ แตนเ่ี ปนครัง้ แรกที่ QR code จะปรากฏตัวขึ้นบนขนมแสนอรอย อยางคุกกี้ แถมมันยังสามารถสแกนได และยัง ทานไดอกี ตางหาก ดวยแนวคิดของบริษทั ผูผ ลิต อาหารรายใหญและหนวยงานวิจัยของเยอรมนี ทีเ่ ชือ่ วาคงไดแรงบันดาลใจมาจากคุกกีเ้ สีย่ งทาย แตเปลี่ยนจากเศษกระดาษที่ยัดไสคุกกี้มาเปน QR code สุดล้ำที่ทำใหคุกกี้หนาตานาทานขึ้น

แถมยังทำหนาที่สงสารไปสูมือกลุมเปาหมายได อีกดวย ไมวาจะเปนคลิปวิดีโอ เว็บไซต หรือ รู ป ภาพ ก็สามารถสงตอกันงายๆ เพียงแคหยิบ สมารตโฟนมาสแกนเพือ่ ลิงกไปยังเนือ้ หา ลองคิดดู วาจะดีเพียงใดหากเราไดการดเชิญทีม่ าในรูปแบบ ของคุก กีแ้ สนอรอย หรือถาจะเปลีย่ นจากการแลก นามบัตรในงานปารตี้ เปนการยื่นคุกกี้สักชิ้น ใหคูสนทนาสแกนและบันทึกไว ก็คงจะนาสนใจ ไมนอ ย ซึง่ ใน 1 กลอง ของ Qkies จะบรรจุคกุ กี้ 20 ชิ้น รวมถึง แผ น QR code ที ่ ส ามารถ ดัดแปลงไปตามการใชงานไดอยางตามใจ แวะชม ไอเดียสุดเกนี้ไดท่ี www.qkies.de


39

สัมภาษณ: วิไลรัตน เอมเอี่ยม, วสิตา กิจปรีชา ถายภาพ: กิตติศักดิ์ ทวีกิจภิญโญ

FLOOD CRISIS

ณ ขณะนี้ เชื่อวาทุกคนคงกำลัง ติดตามสถานการณของอุทกภัยครั้งใหญ ที่กำลังเกิดขึ้นกับประเทศไทยของเราอยาง ใจจดใจจอ ทัง้ ในแงของการเตรียมตัวรับมือ วางแผนขนยายสิง่ ของหนีนำ้ ซือ้ อาหารแหง มาตุ น ไว กระทั่ ง การเตรี ย มตั ว อพยพ ในกรณีจำเปนและบานอยูในพื้นที่เสี่ยงภัย รวมทัง้ ติดตามขาวเพือ่ ชวยกันระดมความช ว ยเหลื อ ให กั บ พี่ น อ งชาวไทยที่ ก ำลั ง ประสบภัยตามพื้นที่ตางๆ ดวย แต ท า มกลางกระแสข อ มู ล ที่ ไ หลบ า ไมตางกับกระแสน้ำที่มาจากหลากหลาย องคกรทีเ่ กีย่ วของ ปฏิเสธไมไดวา หลายคน อาจเกิดอาการ Information Overloaded ที่ทำใหรูสึกวา ไมรูวาชุดขอมูลใดถูกผิด ควรจะเชื่อใคร ไมนับวามีสารพัดขาวลือ ทีถ่ กู เผยแพรทางสังคมออนไลน โดยเฉพาะ โซเชียลเน็ตเวิรก อยางทวิตเตอรและเฟซบุก ที่ จั ด ว า เผยแพร ข อ มู ล ได ร วดเร็ ว ที่ สุ ด ในขณะนี้ และแนนอน หากปราศจากการ กลัน่ กรองดวยขอมูลและเหตุผลทีเ่ หมาะสม แลว กระแสการไหลบาของขอมูลขาวสาร เหลานัน้ ก็จะเพิม่ ภาระทางอารมณใหประชาชน ตองวิตกกังวลและสรางความสับสนโดย ไมจำเปน a day BULLETIN ตระหนักดีวา ข อ มู ล ข า วสารควรมี ไ ว เ พื่ อ ช ว ยในการ กลัน่ กรองขาวจริงจากขาวลือ ขาวคุณภาพ กับขาวที่ไมมีความนาเชื่อถือ เพื่อประเมิน สถานการณและเตรียมตัวตั้งรับกับสิ่งที่ กำลังจะเกิด ซึ่งการจะทำเชนนั้นไดก็ตอง อาศั ย การติ ด ตามข อ มู ล ข า วสารอย า ง รอบดาน แมพื้นที่ใน Hot Issue ฉบับนี้ จะไมมากพอใหเราลงลึกในทุกประเด็น แตเรา ก็ เ ชื่ อ ว า ข อ มู ล ที่ จ ำเป น เหล า นี้ เ หมาะสม สำหรับใชในการกลัน่ กรองสิง่ ทีผ่ อู า นทุกทาน รับรูมาไดไมมากก็นอย อยางไรก็ดี เราไมไดคาดหวังเพียงแค ใหผอู า นใชขอ มูลเหลานีเ้ ปนขอมูลชุดสุดทาย ที่จะใชตัดสินใจเชื่อหรือไมเชื่อ ทำหรือไมทำ อะไรกับชีวิตตัวเอง เพราะทางที่ถูกแลว ทานทัง้ หลายไมควรทีจ่ ะหยุดติดตามขาวสาร (เทาที่จำเปน) ที่เกิดขึ้นในแตละวันจากแตละ แหลงขาวทีห่ ลากหลาย เพือ่ จะไดลดผลเสีย ที่อาจจะเกิดตามมาจากการตัดสินใจผิดพลาด เพราะถึงที่สุดแลวทานคือผูเดียว ทีต่ อ งรับผิดชอบการตัดสินใจของตัวทานเอง


40

ตั้งคำถามกับ ปราโมทย ไมกลัด อดีตอธิบดีกรมชลประทาน และรองประธานกรรมการ มูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแหงชาติ ที่ทำงานคลุกคลีกับสถานการณการจัดการน้ำ ในประเทศไทยมาตลอดชีวิต

01

สถานการณน้ำทวม ณ วันนี้ที่เรา สัมภาษณกนั อยู (16 ตุลาคม 2554) คุณคาดการณวามันจะเปนอยางไร ตอไป เราต อ งมาเริ ่ ม ต น ดู ก ั น ที ่ นครสวรรค ระดับน้ำก็เปนที่รูกัน วาอยูที่ 4,600 ลูกบาศกเมตรตอ วินาที ก็คือลดลง หลังจากนั้น ก็ดูทั้งสิงหบุรี อางทอง ก็ลดลง ถาในขณะที่นครสวรรคยังไมลด ชัดเจน ดังนั้น สิงหบุรี อางทอง ก็จะยังคงที่ ที่พระนครศรีอยุธยา ปรากฏวาก็ยังคงที่ ขอใหมันคงที่ เถอะ ถ า ต น ทางมั น ไม เพิ ่ ม ปลายทางมั น ก็ ไ ม เ พิ ่ ม หรอก เวลานีต้ ลอดทัง้ สายน้ำมันก็เรียกวา ทรง แตทก่ี รุงเทพฯ มันยังแปรผัน เพราะว า อยู  ใ นอิ ท ธิ พ ลของ น้ำทะเล อันนี้เราก็ตองเขาใจ น้ำทะเลมันหนุนทีป่ ากอาว แลวก็ บรรจบกันที่พระนครศรีอยุธยา เลยบางไทรไปนิดหนึ่ง ถึงจะ หมดเขตอิ ท ธิ พ ลการหนุ นของ น้ำทะเล ดังนั้น พูดกันแลว ระดับน้ำที่ผานกรุงเทพฯ แตละ วันๆ มันไมเทากัน มันขึ้นอยูกับ การหนุ น สู ง ระดั บ ของน้ ำ ทะเล ในรอบ 1 วัน มันจะหนุนสูงที่สุด ประมาณ 1 ชั่วโมง แลวมันก็จะ ลดลงไปเทาเดิม ถาระดับน้ำทีม่ า จากขางบนลดลง หรืออยูใ นระดับ ทรง อย า งนครสวรรค อ าจจะ ทรงอยู  ส ั ก 2-3 วั น หลังจากนั้น มันจะคอยๆ ลดลง แตไมใชวา จะ ลดแบบพรวดพราดนะ เพราะมัน จะมี ม วลน้ ำ มากระตุ  น เสริ ม ตลอดเวลา อยางที่นครสวรรค มวลน้ำก็มาจากในทุงบางระกำ ทุงพิจิตร สามงาม โพธิ์ทะเล มันไมออกมาทันทีทนั ใดก็เพราะวา ทางน้ำ ขนาดของแมนำ้ มันบังคับ เอาไว มันจะออกมาพรวดพราด ไมได

ปญหาทีภ่ าครัฐจะตองจัดการเรือ่ งน้ำ ที่คุณคิดวานาจะทำไดแลว คืออะไร ในระยะนี ้ ม ัน ไม ม ี อ ะไรดี ไปกว า ควบคุ ม สถานการณ เขาถึงสถานการณ รูสถานการณ ในที ่ น ี ่ ก ็ ห มายความว า ต อ งยอมรั บ ว า ที ่ พระนครศรีอยุธยา ถาเทียบกับป พ.ศ. 2538 ทีว่ า ทวมกันเยอะๆ มวลน้ำมันยังเทาเดิม ระดับ ก็ยังเทาเดิม พฤติกรรมนี้มันทำใหเกิดปรากฏการณน้ำลนตลิ่ง เพราะแมน้ำเจาพระยาที่ พระนครศรีอยุธยา บางไทร มันไมสามารถรับ ปริมาณน้ำใหบรรจุอยูใ นตลิง่ ได ตามธรรมชาติ มันก็ตองลนตลิ่ง ความจุของลำน้ำในอำเภอ บางไทรมันจุไดแค 3,500 ลูกบาศกเมตรตอ วินาที น้ำมา 3,700-3,800 ลูกบาศกเมตรตอ วินาที มันก็ลนตลิ่งไปเรื่อย ทั้งฝงตะวันตกของ แมนำ้ เจาพระยา อำเภอบางไทร อำเภอบางซาย แลวพอไปปทุมธานี มันก็เขาไปในคลองตางๆ มันก็ลนตลิ่ง เพราะน้ำมันสูงกวาตลิ่ง นี่เปน เรื่องธรรมชาติ เพราะฉะนั้น ภาวะปจจุบันของ

ทีผ่ า นมาการจัดการน้ำไมวา จะน้ำไหน ก็เปนเรือ่ งทีต่ า งคนตางทำในพืน้ ทีข่ องตัวเอง ตอนนีจ้ งึ เกิดปญหา ในเรื่องของความขัดแยง ความเห็นไมตรงกันจึงแกปญหาไมได เพราะในแตละพื้นที่ก็จะทำแตสิ่ง ที่ตัวเองเชื่อวาจะปองกันในสวนของตัวเองได ปญหามันจึงเกิดขึ้นทั้งระบบ ซึ่งถาเราไมทำอะไรกันเลย มันอาจจะดีกวานี้ก็ ได ตอนนี้การแกไขเรื่องของการจัดการทั้งระบบดูจะยังอีกยาวไกล เพราะการจะทำความเขาใจกับระบบที่เปนอยู เรายังทำกันไมได ดอกเตอร อานนท สนิทวงศ ณ อยุธยา ผูอำนวยการศูนยจัดการความรูดานการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (ศรภอ.) ที่มา : www.thaipost.net

รัฐบาลก็ตอ งทำความเขาใจ คนทีอ่ ยูเ ดิมเขาก็รู ยกเวนคนทีไ่ ปอยูใ หม คนไปทำบานจัดสรร ไปทำ หมูบาน พวกนี้เขาอาจจะไมรูนะ ผมเขาใจวา คนที ่ เขาเป นคนท อ งที ่ ท ี ่ เขาประกอบอาชี พ ทำสวน ทำนา เขารูด ี แตคนไปอยูใ หมนส่ี คิ รับ พวกหมูบานนี่สิครับ คนที่เดือดรอนก็คือคนที่ ไปซื้อบาน หรืออยางพวกนิคมอุตสาหกรรม ก็ไปอยูในที่ลุม โอกาสที่น้ำจะมาเกินความจุ ที่จะรับได มันก็ลนตลิ่ง ใครที่อยูกับเรื่องนี้จะ เขาใจดี เราไมไดสงสัยอะไรเลย แตวา คนอืน่ ไมเขาใจ เพราะเขาไมเคยเจอเหตุการณใน ลักษณะแบบนี้ แลวเขาก็ไปตั้งถิ่นฐาน หรือ อะไรก็แลวแต โดยเขาไมรู ยกตัวอยางนิคม อุตสาหกรรมอีกที ถามหนอยเถอะ ไปอยูอ ะไร ที่นั่น แตตอนนี้ถามไมได ไปพูดอยางนี้ไมได เราตองใหกำลังใจกัน เอาละ ก็อยูไ ด ไมไดหา ม อยู  ก ็ ต  อ งรู  พ ฤติ ก รรมธรรมชาติ สอบถาม คนโบราณ ปูยาตายายบาง นี่คือไมนำพา อะไรเลย ทำนองนั้น

04

03

เหตุการณน้ำทวมครั้งนี้ คุณมองวามัน เปนภัยพิบตั มิ โหฬารอยางทีท่ กุ คนคิดไหม ถ า มองในแง พ ฤติ ก รรมของน้ ำ ก็ถือวาปกติ แตจะไปพูดอางอิงถึง ระดับน้ำก็ไมได เพราะมันเปลี่ยนแปลง ไปหมด แตสามารถเทียบจากมวลน้ำ ที่มาได เชน 4,600 ลูกบาศกเมตรตอ วินาที ซึ่งในปจจุบัน ถึงแมวามวลน้ำจะ นอยกวาป พ.ศ. 2538 แตระดับมันตาง กันมาก คือระดับมันสูงขึ้น เพราะเราไป ปดกั้นกันหมด ไมใหน้ำเขาทุง ไมใหน้ำ เขาเมือง เพราะฉะนั้น น้ำจำนวนเดียว ที่มามันก็ลนตลิ่งไปยังพื้นที่ชานน้ำไหล (บริ เ วณที ่ น ้ ำ จะแผ ก ระจายออกไป) แลวเราไปกั้นไมใหน้ำเขาไปยังพื้นที่ชาน น้ ำ ไหลเหมื อ นในสมั ย โบราณกั น หมด น้ำก็ขึ้นระดับสูง พอไอกำแพงที่ทำไว กัน้ ไมไหว มันก็เกิดปรากฏการณพงั ทลาย ลงมา นี่คือสิ่งที่เห็น

วิธีการแกปญหาโดยการทำคันกั้นน้ำไปอุดตรงนั้น ปดตรงนี้ อยางนี้ถือวาถูกไหม ในแงวิศวกรรม ผมก็ถือวาไมถูก แตในแงของชุมชน ความเขาใจของผูคน เขาก็บอกวา ไมได เขาตองทำ กรมชลประทานไมเคยทำอะไรแบบนี้ อยางทุง บางบาล ทุง ผักไห น้ำตองเขา แตวา ฝายมหาดไทย ฝายบานเมืองบอกวา โอย ปลอยไมได ไมใหนำ้ เขา เดีย๋ วน้ำทวม ไมให น้ำลนตลิง่ ไปยังทีท่ ม่ี นั เคยอยู มันเปนไปไมได ตองสรางความเขาใจกัน ชลประทานบอกไมได ตองใหน้ำเขา ใหน้ำทวม จะขาวเสียหายหรืออะไรเสียหายก็แลวแต แลวพอน้ำหายไป ก็สามารถที่จะปลูกขาวกันใหมได มีน้ำสำหรับใช 10 เดือนตอป ก็ยังสบาย ชลประทาน ก็พยายามทำความเขาใจกับเกษตรกร ซึง่ เกษตรกรสวนใหญเขารูว า ปลูกไปอยางนีเ้ ขาเสีย่ งนะ เขาตองยอมรับความเสี่ยง แลวพอน้ำทวมหายไป เดือนพฤศจิกายน ก็ขึ้นขาวนาปรังได เพราะมีน้ำในเขื่อนเต็ม วัฏจักรก็เปนไปเหมือนเดิม มูลคาเหมือนเดิม แตอยางอื่นผมไมรูนะ นี่คือพูดถึงชาวนา เกษตรกรเขาเขาใจ อยาชวนเขาไปทำตึก อยูตึกเลย ถาอยูมาตั้งแตปูยา ตายาย เขารู น้ำจะลนตลิง่ 1 เมตร 2 เมตร ก็อยูไ ด จะยกบานก็เอาใหสงู มีใตถนุ จะเทคอนกรีต ขางลางก็เทไป แตทำเสาสูง มีบาน 2 ชั้น ไมมีปญหา แตนี่เราไปชักนำเขายังไง สังคม ทำใหชาวนามีความคิดอยางโนนอยางนี้ มันอันตรายเหมือนกันนะ


05

แนวคิดในการรับมือกับน้ำ ในมุมมองของคุณ มีวธิ กี ารอยางไรบาง เรื่องราวของการจัดการอุทกภัย มันมี 3 อยาง แตละแหง ก็แตกตางกันในแตละลุมน้ำ ผมพูดไวเสมอนะวา แบบที่ 1 คือ สู ไมใชเราจะยอมสยบเสียทาเดียว แตไมใชสู ไปหมดทุกที่ ตองเลือกสูบางที่ บริเวณที่สู แบบที่สู เราตองมา กำหนดใหชดั เจนวาจะเอายังไง อยางเชนวา เราหนีไมพน หรอกครับ เรามีพน้ื ทีเ่ ศรษฐกิจ ก็ตอ งยอมรับ เมืองไทยมันเปนแบบนีแ้ หละครับ หนีไมพนหรอก บริเวณที่สูก็คือกรุงเทพฯ ใครบอกวาน้ำจะทวม 1 เมตร ผมก็ออกมาประกาศตั้งแตตนเดือนตุลาคมวามันไมทวม เพราะมันมีระบบการสูที่ชัดเจน ซึ่งผมมีสวนรวมในการจัดระบบ จะปลอยใหทวมไขแดงไมได มีการวางระบบไวตั้งแตป พ.ศ. 2537 มาจนกระทั่งป พ.ศ. 2538 อุทกภัยใหญก็เผชิญกันมาแลว รอบๆ ถนนบรมราชชนนี ป พ.ศ. 2538 ก็ทว ม เราก็พยายามชวยคลีค่ ลาย เทาทีจ่ ะทำได ดานตะวันออก มีนบุรี ลาดกระบัง เราก็จดั การใหเปน ที่พักน้ำลงทะเล ไมใหเขาไปในไขแดง ถาเปนตางจังหวัดอยาง พระนครศรีอยุธยา ก็เอาแผนที่ เอาภาพถายมาตีแผกนั ผูว า ฯ มาดู กันวา ทีไ่ หนทานจะสูก บั น้ำบาง นิคมอุตสาหกรรมไหน จะยายหนี ก็ไมได แตถา จะสูก บั น้ำก็ไมยาก อยาง AIT ทีอ่ ยูข า งๆ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร ศูนยรงั สิต เขามีระบบกันไมใหนำ้ เขาเหมือนกรุงเทพฯ นี่แหละ ก็ทำคันดินบดอัดแนนลอมรอบ ซึ่งอดีตกรมชลประทาน ก็ทำมาเยอะแลว แตบางที่เขาไมไดมาบอกวาตองการทำ ถาเขา มาปรึกษา เราก็ใหคำแนะนำได อยางนิคมฯ ทั้งหลาย เพราะเขา ไมรูเรื่องน้ำ นี่คือระบบการสู ผมเรียกวาระบบปดลอม หรืออยาง มสธ. ที่เมืองทองฯ เขาก็อยูในที่ลุม ไมตองถมที่ ก็สรางอาคาร กันตามปกติ แตตอ งสรางคันกัน้ น้ำปดลอมพืน้ ทีด่ ว ยคันดินบดอัดแนน คันดินมันไมใชเขือ่ นนะ เทคโนโลยีกเ็ หมือนกับการทำถนนนัน่ แหละ ใชประโยชนใหรถวิง่ ไดดว ย ไอทก่ี ารทางเขาทำถนนสูงๆ ก็เพือ่ หนีนำ้ นั่นแหละ อยาไปตำหนิติเตียนเขา เราทำคันดินบดอัดแนนไว พอน้ำมา น้ำก็อยูขางนอกไป ถามันซึมเขามาก็สูบออก แลวเราก็ ทำหลุมดักน้ำไวภายในดวย เราก็สูบออกไปขางนอกได โดยมีการ ทำคูน้ำ ทำแหลงน้ำ ไวรองรับไมใหไปกระทบใคร ตอไปนี้อยาง นิคมอุตสาหกรรมมีที่เปนพันไรจะอยูกันยังไง เรื่องแบบนี้ตองคิด ตองทำกอนแลว จะมาแกปญหาชั่วคราวไมได อยางเขตกรุงเทพฯ ชัน้ ในอยูไ ดกเ็ พราะสูม าตลอด ถาไมสกู ไ็ มอยูท นมาถึงขนาดนีแ้ ลว แบบที่ 2 คือ หนี แลวจะหนีในพื้นที่ไหนบาง ก็เชน พื้นที่ น้ำปาไหลหลาก หรือดินถลม ถามีชุมชนตั้งถิ่นฐานอยู ก็ตองตั้ง ถิน่ ฐานใหม แตกระบวนการนีย้ งั ไมเกิดชัดเจน ทัง้ ทีเ่ มือ่ กอนกรมชลฯ ก็ไปทำไวใหเยอะแลวดวย ถึงกลาเสนอวาเปนการจัดการอุทกภัย อีกแบบหนึ่ง ดวยการไมสูภัย จะไปสูไดยังไง น้ำจะไหลหลากมา เมื่อไหรก็ไมรู ในอดีต ป พ.ศ. 2531 หมูบานคีรีวง จังหวัดนครศรีธรรมราช เราก็ไปชวยวางระบบวาจะใหเขาหนี จะไปอยูร อน้ำไดยงั ไง ไมอยางนั้นตาย เวลาน้ำลงมาจากภูเขามันจะแรงมาก บนภูเขา ไมมใี ครรูห รอกวาลุม น้ำมันใหญขนาดไหน แตพวกผมรู ดูจากแผนที่ ตรงไหนลาด ตรงไหนเปนแผนดิน ตรงไหนลาดชัน แตคนในชนบท ไมวาจะที่ไหนสมัยไหนก็ชอบอยูริมน้ำ มาจับจอง ขยายชุมชนกัน เมือ่ น้ำไหลมาจากขางบน น้ำก็มสี ทิ ธิท์ จ่ี ะไหลออกนอกตลิง่ ตองเขาใจ วาความสามารถในการบรรจุนำ้ อยูใ นตลิง่ มันจะลดลง น้ำจะแหกโคง

กวาดบานเรือน ถาใครทีต่ ง้ั บานเรือนอยูต รงจุดเสีย่ งก็โดนพัดแนนอน เพราะน้ำมาแรงเหมือนกับน้ำตก จุดที่เคยเกิดเรื่องแลวอยาไปอยู ใหหนี จัดตั้งถิ่นฐานใหม มันมีที่สูง ที่ที่น้ำไมทวม แตการจัดตั้ง ถิ่นฐานใหมไมใชใหชาวบานไปจัดการกันเอง รัฐตองไปเกี่ยวของ ไปสนับสนุน ไปจัดการ จัดสรรทีด่ นิ จัดระเบียบสังคม ทำไมไดเหรอ อยางญีป่ นุ เขาทำได บางทีชาวบานเขาไมรู รัฐตองเขาไปเกีย่ วของ แคใหคนชวยกันเตือนภัยมันไมพอหรอก ถาหนีไปได บานก็พัง อยูดี ผมถึงไดบอกวาใหหนี อยาอยูกันแบบเสี่ยง ใชกระบวนการ การจัดการทางดานสังคม แลวเดีย๋ วนีข้ อ มูลก็มเี ยอะวาจุดไหนเสีย่ ง จุดไหนออนไหว ที่ไหนไมมีหมูบานก็ปลอยไป ที่ไหนมีหมูบานก็ให หมูบ า นเขาจัดการกันเอง รวมตัวกันเอง ออกแรงกัน แตเงินรัฐหนุน ยังไงก็มีแกนนำหมูบาน ใหเขาทำกันเอง แตรัฐตองมีองคความรู ใหเขา ทีผ่ มพูดไดเพราะเคยไปทำมา ของหมูบ า นคีรวี ง เปนโครงการ ของพระเจาอยูหัวทาน แบบที่ 3 คือ ปรับตัวใหเขากับธรรมชาติ ธรรมชาติมันมา อยางไร เราก็ปรับตัวใหสอดคลองกับธรรมชาติ เขาใจธรรมชาติ นี่ผมไมไดพูดถึงแคสิงหบุรี อางทอง นะ สองฝงแมน้ำมูล แมน้ำชี ทุง สัมฤทธิ์ อำเภอพิมาย ก็ทว มทุกป แลวจะวิดน้ำไปไหนละ จะเสนอ ใหทำแกมลิง โอย ไมไดเรือ่ งหรอก แกมลิงธรรมชาติเขาก็มอี ยูแ ลว อยางทุง บางระกำก็คอื แกมลิงธรรมชาติ จะไปทำอะไรอีกละ รัฐบาล ตองใหองคความรู ภาพถายดาวเทียมมีพรอมใชไหม เอามาดูเลย แลวทีส่ ำคัญ อยาคิดคนเดียว เจาหนาทีอ่ ยางผูว า ฯ กรมชลประทาน ตองไปคุยกับชาวบานใหเขารวมกันคิด อยูที่เราจะพูดกันในแงไหน อยางเรื่องของการเกษตร หลายที่สามารถทำนาปรังได เพาะปลูก พืชในหนาแลง อยูใ นเขตชลประทาน ก็ตอ งทำความเขาใจกับชุมชน วาน้ำจะมาเมื่อไหร แลวใหจัดการเรื่องการอยูอาศัยใหดี ตาม ธรรมชาติพอเวลาน้ำมา มันก็มปี ลามา เขาก็ไปประกอบอาชีพอืน่ ได แลวก็แจงเขาวาทานที่อยูในเขตชลประทาน ถาน้ำทวมก็ตอง ยอมรับสภาพ แตเมือ่ ถึงเวลาทีเ่ พาะปลูกได ทานจะไดสทิ ธิใ์ นการ นำน้ำไปใชในการเพาะปลูกเปนยานแรก เปนบริเวณแรก แลวให เพาะปลูก 2 ครัง้ ตอป สบายๆ เลย อันนีค้ อื วิธกี ารแก อยาไปดือ้ ดึง หรือระยะเวลาของการเพาะปลูก ผมวาทุกคนรู ปลูกอยางไร ใหเก็บเกี่ยวไดกอนน้ำมา เชน เก็บเกี่ยวในเดือนสิงหาคม น้ำยัง ไมทว มแนนอน แตนำ้ จะมาตุลาคม ตรงนีเ้ ราก็ใหความรูเ ขา วาตอง เก็บเกี่ยวใหทันภายในเดือนสิงหาคม จัดกระบวนการเพาะปลูก เสียใหม หรืออยางเราก็รวู า ระยะเวลาในการเพาะปลูกขาวมันมี 4 เดือน ดังนั้น เราก็บริการน้ำเต็มที่สำหรับคนที่อยูในเขตชลประทาน แลว ทีนี้มันจะมีความทุกขไดอยางไร สวนคนที่อยูนอกเขตชลประทาน ทุกๆ ปน้ำก็ทวมโดยทั่วไปอยูแลว ถายอมใหน้ำเขามาดีๆ แลว ปรับตัวใหเขากับธรรมชาติกไ็ มเกิดความวุน วาย แตนไ่ี มใช เรากำลัง ฝนธรรมชาติอยู แลวเราจะอยูก นั อยางไร สูก ส็ ไู มไหว กัน้ ก็กน้ั ไมไหว หนีก็หนีไมได คนเขาอยู จะใหเขาหนีไปไหน ทีนี้หนีไปไหนไมได ทำยังไง บานเรือนก็ตองจัดใหสอดคลองกับจำนวนน้ำที่มา แลว ในหลักการนอกเขตชลประทานก็เสนอวา พื้นที่เหลานี้ก็ตองทำบอ เก็บน้ำ สระเก็บน้ำ ทำหลุมเก็บน้ำไวใหเยอะ เพราะจะไดนำ้ เหลานี้ ไวใชในหนาแลง

06

แนวคิ ด ที่ บ อกว า ควรสร า งเขื่ อ นเพิ่ ม เพือ่ ปองกันน้ำทวม ถูกผิดอยางไร ถาพูดถึงหลักการมันก็ถูก แตใน ความเปนจริงแลว เขือ่ นไมสามารถดักน้ำ เพือ่ แกอทุ กภัยไดเบ็ดเสร็จ เพราะมวลน้ำ ที่เหลือจากที่เขื่อนเก็บกักมันมีเยอะแยะ มหาศาล ทำใหเขือ่ นดูแลปริมาณน้ำเพือ่ จะ ไมใหทว มไดนดิ เดียว และประเด็นสำคัญ คือ ที่ตั้งเขื่อนมันไมมี จะไปทำที่ไหน แตละลุม น้ำมันไมมที จ่ี ะใหทำ การบริหาร จัดการใหน้ำไหลเร็วๆ มันก็เปนเรื่องของ รัฐบาล เราไมสมควรไปวิจารณ เขาทำ ก็ดีแลว แตมันไมไดอะไรเทาไหร

เปรียบเทียบขอมูลเหตุการณน้ำทวมระหวาง ป 2538 กับป 2554

• 2538

1. เปนปที่มีพายุหลายลูกพัดผานโดยสาเหตุหลัก อยูที่พายุโอลิส ที่ทำใหเกิดฝนตกหนักตอเนื่อง สงผลใหระดับน้ำในแมนำ้ เจาพระยาเพิม่ ระดับสูงขึน้ โดยวัดทีส่ ะพานสมเด็จพระพุทธยอดฟาฯ เมือ่ วันที่ 27 ตุลาคม มีคาระดับสูงถึง 2.27 เมตร (รทก.) ซึ่งสูงสุดเปนประวัติการณ จากนั้นคันกั้นน้ำ ริมสองฝงแมน้ำเจาพระยาก็ถูกน้ำทะลักเขาทวม พืน้ ทีร่ ะดับสูงถึง 1 เมตร 2. ขอมูลจากกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ระบุถงึ ความเสียหายโดยรวมจากเหตุการณนำ้ ทวม เปนมูลคา 6,123 ลานบาท สงผลใหตวั เลขเงินเฟอ ทั่วไปเพิ่มขึ้น 7% และอัตราเงินเฟอของกลุม อาหารสดเพิ่มขึ้นถึง 30% ทำใหการขยายตัวของ GDP และอัตราการบริโภคภายในประเทศชะลอตัว ถึง 2 ไตรมาส 3. ความเสียหายจากน้ำทวมสงผลอยางมาก บริเวณถนนจรัญสนิทวงศ เขตบางพลัด บางกอกนอย และถนนเจริญกรุง เขตคลองสาน รวมระยะ เวลาน้ำทวมประมาณ 2 เดือน นอกจากนี้ น้ำทาง ภาคเหนือก็ไหลหลากเขาทวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี จนมาถึงหมูบ า นไวตเฮาส ซึง่ อยู ทางตอนเหนือของกรุงเทพฯ โดยมีน้ำทวมขังรวม ทั้งหมดถึง 2 เดือน เชนกัน 4. จากการเปดเผยของของ นาย วีระ วงศแสงนาค ทีป่ รึกษาอธิบดีกรมชลประทาน (ตำแหนงในขณะนัน้ ) ไดกลาววา ป พ.ศ. 2538 ระดับน้ำสูงสุดที่ จังหวัดปทุมธานีอยูที่ 3.17 เมตร สวนจังหวัด นนทบุรี ระดับน้ำสูงสุดอยูที่ 2.33 เมตร

• 2554

1. ประเทศไทยตองเผชิญกับพายุโซนรอนไหหมา พายุโซนรอนนาลแก พายุโซนรอนไหถาง พายุไตฝนุ เนสาด จนกระทัง่ การมาถึงของพายุโซนรอนนกเตน ทีส่ ง ผลกับเหตุการณนำ้ ทวมครัง้ นีอ้ ยางมาก โดยวัด ระดับน้ำในแมน้ำเจาพระยาที่ไหลผานบริเวณ สะพานพระราม 8 จนถึงวันที่ 14 ตุลาคม ซึ่งขึ้น สูงสุดในรอบป ทีร่ ะดับ 2.13 เมตร โดยมีปริมาณน้ำ ไหลผ า นด ว ยความเร็ ว 4,276 ลู ก บาศก เมตร ตอวินาที ซึ่งขอมูล ณ วันที่ 18 ตุลาคม ระบุวา มีผูเสียชีวิตจากอุทกภัยครั้งนี้แลว 312 ราย 2. น้ำทวมในปนไ้ี ดสง ผลกระทบตอการขยายตัวของ GDP ทีจ่ ากเดิมคาดการณไว 3.8% จะลดลงเหลือ เพียง 3.3% หรือคิดเปนความสูญเสียประมาณ 7.5 หมื่นลาน-1.13 แสนลานบาท โดยจำแนก เปนความเสียหายในภาคการเกษตร 2-3 หมื่น ลานบาท ภาคอุตสาหกรรม 3.8-5.9 หมื่นลาน บาท ภาคบริการและภาคอื่นๆ รวมทั้งสิ้น 1.72.4 หมื่นลานบาท และระดับอัตราเงินเฟอทั่วไป ประมาณการวาจะเพิ่มขึ้นอยูที่ 5.1% อัตรา เงินเฟอของกลุมอาหารสดเพิ่มขึ้น 11.9% (ขอมูล จากฝายวิจัยธนาคารทหารไทย) 3. น้ำทวมครั้งนี้สงผลใหทางหลวงทั้ง 75 สาย ในพื้นที่ 18 จังหวัด ไมสามารถใชงานได ซึ่ง ประกอบไปดวย พิจิตร พิษณุโลก กำแพงเพชร นครสวรรค พระนครศรีอยุธยา สิงหบุรี ลพบุรี ชัยนาท ปทุมธานี อุทัยธานี สระบุรี สุพรรณบุรี นนทบุรี อางทอง ปราจีนบุรี หนองบัวลำภู มหาสารคาม และ สุรินทร 4. มีรายงานขาววา จังหวัดปทุมธานีมรี ะดับน้ำขึ้น สูงสุดถึง 3.21 เมตร (ตัวเลขยังไมนิ่ง) และ สำหรับจังหวัดนนทบุรี ระดับน้ำก็ไตไปถึงทีค่ วามสูง 2.56 เมตร (ตัวเลขยังไมนิ่ง)


42

วิธีแกที่แลวมาเราเลียนแบบฝรั่ง เราไมไดไปดูสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทานทรงทำ ทานถึงตองคิดเรื่อง แกมลิง เวลาทวมตองหนวงน้ำไวดวย ที่แลวมาเราแยกนโยบายน้ำออกเปน 3 เรื่อง น้ำทวม น้ำแลง น้ำเสีย มันเปนเรื่องเดียวกัน แตเราไปแยกแผน พอแยกแผนก็ทำใหเกิดการลงทุนที่ราชการไมมองวาซ้ำซอน แตสำหรับผมมองวาซ้ำซอน เพราะโครงสรางที่เราแกน้ำแลงก็แกน้ำทวมได เพราะตอนทวมคุณก็เอาไปเก็บไวสิ ดอกเตอร รอยล จิตรดอน

07

สั ง คมควรมี ค วามเข า ใจกั บ การแก ปญหาน้ำทวมอยางไร บางปนำ้ มันลนตลิง่ นอย ใชกระสอบทรายกั้นอยู ก็พอสูได แตถามันลน ตลิ่ง 1 เมตร วาไงละ สูไมไหวหรอก แลวเดี๋ยวนี้มันเกิดถี่ ผูคนก็ไมไดสนใจ ไมไดระวัง สรุปแลวไอมวลน้ำที่มันมา จะเกิดมากกวาปปกติ เสมอปปกติ หรือนอยกวาปปกติ อยาไปนำพามันเลย เวลานี ้ ม ั ก จะไปโทษว า ฝนตกชุ ก น้ำมากกวาปกติทน่ี ครสวรรค เอา มันก็ มีสิทธิ์ที่จะมากกวาปกติ แลวมันก็ตอง ไหลมาที่แมน้ำเจาพระยา มันไมมีทาง ไปเปนอยางอื่นไดหรอก มันตองมา แมน้ำเจาพระยา แยกไปแมน้ำทาจีน ไดนดิ เดียว ถามหนอยวาจะเอาน้ำไปไหน เพราะที่นครสวรรคมันเหมือนชองแคบ ความสามารถของแม น ้ ำ เจ า พระยา ทีน่ ครสวรรคคอื จุนำ้ ได 3,500 ลูกบาศกเมตรตอวินาที ก็เต็มที่แลว ขอมูลก็มี เก็บบันทึกไว มากกวานี้ก็ลนตลิ่งแลว แลวมันมาตั้ง 4,600 ลูกบาศกเมตรตอ วินาที มันก็ตอ งไปยังบริเวณชานน้ำไหล พอผานชัยนาท สิงหบุรี อางทอง แมน้ำเจาพระยาก็แคบมาก แคบมา แตไหนแตไร ซึ่งตอนนี้ไหลอยูที่ 2,800 ลูกบาศกเมตรตอวินาที แลวน้ำก็ทว มแลว แสดงวาน้ำมันบาทุง ของมันเอง คันกัน้ น้ำ ก็พงั ตัวจังหวัดสิงหบรุ ี อางทอง อยูต ดิ แมน้ำ ริมแมน้ำ น้ำทวมทุกป ดังนั้น ความเขาใจของสังคม มันตองจัดการ ใหสอดคลองกับธรรมชาติ อยาไปตัง้ ธง วาสูกับน้ำ อยาไปตั้งธงวาเอาน้ำไป ทางไหน ผมว า มั น ไปไมได มันตอง ลนตลิ่ง ถาเตรียมการก็สูได แตเปน บางจุด บางจุดก็สูไมได ก็บาตลิ่งไป

ผูอำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (สสนก.) ที่มา : www.tcijthai.com

08

การบริหารจัดการน้ำอยางเรงดวนในตอนนี้มีอะไรบาง สมมติวา เรารูวาฝนจะตกเยอะ น้ำจะมาเยอะ เราควรทำอยางไร เรื่องพวกนี้กรมชลประทานก็ทำกันมาอยูแลว เชน เขื่อนขนาดใหญ เขาก็ดำเนินการดูแลอยู อันนี้เขาเรียกวาการจัดการน้ำในเขื่อนเก็บกักน้ำ มันไมไดมีอะไรที่วิปริตผิดปกติหรอก อยาลืมวาเขื่อนไมวาจะเปนเขื่อนขนาดยักษในประเทศไหนก็ตาม เขาไมไดตั้งเปาหมายมาเพื่อจะจัดการ ปญหาอุทกภัย เขาทำขึ้นมาเพื่อการเก็บกักน้ำในหนาฝนไวใชประโยชนในหนาแลง แลวในหนาแลงก็ปลอยน้ำออกมาเพื่อผลิตพลังงานไฟฟา สวนเรื่องราวของการดักน้ำเพื่อบรรเทาอุทกภัย มันเปนการสตอกน้ำในหนาน้ำไวเยอะๆ ถาไปบอกวาเขื่อนตองบรรเทาอุทกภัยเปนอันดับแรก อันนี้มันผิดวัตถุประสงคนะ ถาอยางนั้นก็ตองพรองเขื่อนหมดไมใหมีน้ำเลย ซึ่งมันไมไดหรอก ไอภาวะที่วาเขื่อนมันเต็ม จะตองระบายน้ำลงมา ก็ระบายน้ำมา จะเห็นวาไมวาเขื่อนไหนก็ตาม เขาตองระบายน้ำมาในชวงทายๆ เพราะวาเขื่อนมันเต็ม แตถาลองดูดีๆ จะเห็นวาเขาจะปลอยน้ำ ออกมานอยกวาจำนวนน้ำที่ไหลเขา น้ำไหลเขาเทานี้ ตองไหลออกสวนหนึ่ง เก็บสวนหนึ่ง เราจะบริหารอยางนี้ เขื่อนไมไดปลอยน้ำมาเพิ่มเติม อะไรเลย น้ำสวนใหญมาจากเรื่องอื่น เขื่อนมันอยูที่ยอดลุมน้ำ มันชวยดูแลจัดการอะไรไมไดเทาไหร ถาในยามปกติเขื่อนจะดักน้ำไว 80-100% เลยนะ แตถาถึงระยะที่น้ำเต็มอั้น มันก็ตองปลอย อยางเขื่อนภูมิพลที่บอกวาเขาปลอย เขาปลอยมาวันละ 100 ลานลูกบาศกเมตร เก็บไว 50 ลานลูกบาศกเมตร ไมไดปลอยมาทั้งหมด

เรื่องของการเตือนภัยพิบัติ มีสิ่งไหนที่เราควรปรับปรุง การเตือนภัยทีเ่ ตือนแบบกวางๆ อยางทีบ่ อกวาฝนตก น้ำจะมา นีค่ อื การเตือนใหรบั รู ไมไดเรียกวาการเตือนภัย แตเปนการบอกสถานการณลวงหนา แตสิ่งที่จะแกภัยได มันนอกเหนือจากนี้อีกเยอะ เพราะคนบางคนพูดวา ตองเตือนภัย ตองหนีได มันไมใช อยางกรมอุตุนิยมวิทยาบอกวาฝนจะตกที่ยานนั้นยานนี้ เขาก็บอก เขาก็เตือน แลวผม อยากจะถามวา ประชาชนหรือใครก็ตาม อาจจะเปนขาราชการที่เกี่ยวของ วาใสใจ ขนาดไหน คราวที่น้ำทวมปากชอง นครราชสีมา บอกวามีระบบเตือนภัย ฝนตกจะรู แตมันไมใชแลว เพราะอะไรจะเกิดมันก็ตองเกิด แตสิ่งที่รองรับหลังจากที่อะไรมันเกิด มันยิ่งใหญมากกวา ผมใหการยอมรับในระดับหนึ่งวาการเตือนภัยมีความสำคัญ แตไมใชสำคัญทีส่ ดุ ความสำคัญสุดยอดก็คอื เราจะเตรียมตัวอยางไรทีจ่ ะรองรับหากเกิด เหตุการณทเ่ี รากำลังจะพูด จะเปนกีด่ า นก็แลวแต ในอนาคตภัยจะมาเมือ่ ไหร เราก็รบั มือ ไดทันที น้ำปาไหลหลาก แผนดินถลม การเตือนภัยนะรู เตือนได แตการแกปญหาสิ จะหนีตายไดรึเปลาก็ไมรู การเตือนภัยคือการบอกใหรับรู อยางการเตือนวาพายุจะเขา อันนีก้ ถ็ กู พายุจะเขามันเปนการบอกกลาวใหรบั รู ไมใชเตือน ไมใชของแปลกประหลาด ซับซอนอะไร ถาใหแนจริง การเตือนภัยมันตองถึงขั้นอำเภอนี้ใหระวัง ใหเคลื่อนยาย แตไมมีใครทำได

ตอนนีร้ ะบบการบริหารจัดการน้ำ มีหนวยงาน อะไรที่รับผิดชอบบริหารจัดการบาง หนวยงานทีท่ ำงานเกีย่ วกับน้ำ หลักๆ ก็มีกรมชลประทาน เปนหนวยปฏิบัติ จัดการ ขับเคลื่อน และเวลานี้ก็มีการตั้ง กระทรวง ตั ้ ง กรมมาใหม คื อ กรม ทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม แตการปฏิบัติการที่เปน รู ป ธรรมยั ง มองไม อ อก มองไม เห็ น เพราะวาเขามีจุดมุงหมายใหเปนสำนัก นโยบายและแผนในการจัดการทรัพยากรน้ำ เพราะฉะนั้น มันก็ไมเกี่ยวกับการปฏิบัติ แตการปฏิบัติมันสำคัญ มันเปนเรื่องที่ ยุงยาก อยางปญหาน้ำทวม เราก็เห็น แลววาในเรื่องของพื้นที่มันก็กวางใหญ การเกิดความถี่ก็กวางใหญ กรมปองกัน และบรรเทาสาธารณภั ย ก็ ท ำงานแบบ มหาดไทย ใหเฝาระวังตามพื้นที่ แตจริงๆ เราตองเขาใจหลักภูมิศาสตร สภาพภูมิประเทศแตละลุมน้ำไมเหมือนกัน และ ธรรมชาติมันตองเกิดน้ำทวมอยางนี้แนๆ หลักคิดเราจะจัดการอยางไร ไมใชแคสู อยางเดียว เราตองมาปรับความคิดกอน การทำความเขาใจกับมวลชนนี่สำคัญ ผมรูว า ยาก แตมนั ไมเหลือวิสยั ตองชวยกัน ทุกฝาย ผูวาราชการจังหวัดก็สำคัญ ไมใชแคใหกรมชลประทานทำอยางเดียว เขาไมใชพระเอก เปนไมได จะทำกันยังไง ตอนนี้มันอยูที่แตละองคกรจะจัดกันยังไง นายก อบต. ผูใหญบาน ตองทำพรอมๆ กันทั้งประเทศ ไมใชใหหนวยราชการทำ แคหยอมเดียว รัฐบาลตองเปนแกนใหญ สนับสนุนการใหองคความรู แตขณะนี้ การทำงานของเรามันไมมเี อกภาพ ตางคน ตางทำงาน ตางคนตางใหญ ถาไมเกิด การบูรณาการมันก็ไมขับเคลื่อน มันอยูที่ ผู  น ำ เช น นายกฯ หรื อ รองนายกฯ มีความเขาใจ แลวพยายามไปทำใหได


44

เครื่องดื่มสไตลฝรั่งเศส จากกาแฟบลูคัพ นิสสัน เปดตัว ‘อัลเมรา’ อีโค คาร 4 ประตู คันแรกในไทย กลางใจกรุง

บริษัท นิสสัน มอเตอร (ประเทศไทย) จำกัด ตอกย้ำความเปนผูนำรถยนตอีโค คาร เชิญสื่อมวลชนรวมงานเปดตัวรถยนต ‘นิสสัน อัลเมรา’ อีโค คาร 4 ประตูใหม คันแรกของประเทศไทย ที่มากับคอนเซ็ปต ‘ความสุขที่กวางขึ้น’ หรือ ‘More than Ever’ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดเปดตัวพรีเซ็นเตอรคนใหม คือ ‘โดม’ - ปกรณ ลัม นักรอง / นักแสดง ที่มีสไตลอันโดดเดนและบุคลิกเปนของตัวเอง สะทอนภาพลักษณ นิสสัน อัลเมรา ไดเปนอยางดี และยัง สามารถทำหนาที่เปนตัวกลางสื่อสารขอมูลและเขาถึงกลุมลูกคาและผูบริโภคไดทุกกลุมเปนอยางดีดวย เชิญสัมผัสประสบการณใหมกับนิสสัน อัลเมรา อีโค คาร 4 ประตู คันแรกของประเทศไทย ไดแลวที่โชวรูมและศูนยบริการผูจำหนายนิสสันทั่วประเทศ หรือติดตอสอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่แผนก ลูกคาสัมพันธ โทร. 0-2401-9600 ตอ 1

บลูคัพ มีสิ่งดีๆ มานำเสนอ ‘เครม บรูเล คอฟฟ’ กาแฟคั่วบดจากบลูคัพที่ผสมผสานความกลมกลอม หอมกรุนของน้ำเชื่อมเครม บรูเล แลวยังเพิ่มความอรอยกรุบกรับดวยเกล็ดคาราเมล ที่มีใหเลือกทั้ง 4 เมนู ทั้งรอน เย็น ปน หรือแบบ ไมมีสวนผสมของกาแฟในแบบสมูทตี้ เครื่องดื่ม พิ เศษในสไตล ฝ รั ่ ง เศส ความอร อ ยอย า งลงตั ว ที่พลาดไมได จากบลูคัพ คอฟฟ ในราน S&P ทุกสาขาทั่วประเทศ วันนี้ถึง 30 พฤศจิกายน 2554

เปดแลว ทรูช็อป สาขาเซ็นทรัล ลาดพราว โฉมใหม ตอบโจทย ไลฟสไตลยุคใหมและความตองการดานไอซีที ครบวงจร

ทรู เดินหนาพัฒนาและปรับโฉม ‘ทรูช็อป’ ใหม ตอกย้ำความเปนผูนำดานคอนเวอรเจนซไลฟสไตล และมุงเปน ICT Destination ลาสุดเปดรานตนแบบสุดฮิป รวมบริการของทรูช็อปและรานทรูคอฟฟไวดวยกัน มอบสุดยอดประสบการณดีๆ ของสินคาและบริการ ภายในกลุมทรูแบบครบวงจร และเปด Experience Zone ใหทดลองและสัมผัสเทคโนโลยีสุดล้ำของ Gadget และสมารตโฟนระดับโลก ทุกแพลตฟอรม ไมวาจะเปน iPhone4, iPad2, BlackBerry และ Samsung พรอมอัพเดตแอพพลิเกชันอินเทรนดตางๆ และยังมีพื้นที่ใหอรอย และเพลิดเพลินกับกาแฟรสละมุนจากทรูคอฟฟระหวางการเขารับบริการ หรือเลนอินเทอรเน็ตดวยความเร็วสุดปรี๊ดจากทรูออนไลน ในวันเปดรานโฉมใหม ไดรับเกียรติจากทีมผูบริหารกลุมทรูและแขกรับเชิญมากมาย เชิญสัมผัสประสบกาณคอนเวอรเจนซเต็มรูปแบบ ที่ทรูช็อป สาขาเซ็นทรัล ลาดพราว ไดแลววันนี้

สก อ ต เพี ย วเร 10 เบอร รี่ เสนอ CNBLUE 2011 Asia Tour Concert Bluestorm in Bangkok

สกอต เพียวเร 10 เบอรรี่ เสนอ CNBLUE 2011 Asia Tour Concert Bluestorm in Bangkok ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2554 ที่อิมแพ็ก อารีนา เมืองทองธานี พิเศษ สกอต เพียวเร 10 เบอรรี่ จำนวน 1 กลอง แพ็ก (แพ็ก 6 ขวด) ใชเปนสวนลด 10% ในการซื้อบัตรคอนเสิรต ตั้งแตวันนี้ถึง 19 พฤศจิกายน 2554 ลูกคาสกอต เพียวเร 10 เบอรร่ี สามารถติดตามรายละเอียดและสิทธิพเิ ศษตางๆ เพิม่ เติมไดท่ี www.facebook. com/scotchpureethailand

เป-แพนเคก เกีย่ วกอยฉลอง 20 ป ‘ซูเปอรจวิ๋ ’ โชว ไอเดียเจง ออกแบบสมุดบันทึก หาเงินชวยนองๆ ชาวใต

GAP จั บ มื อ กั บ iStudio เติ ม ความเก ให iPhone 4

Gap แบรนดเสื้อผาชั้นนำจากอเมริกา ไดเปดตัว เคสโทรศัพท iPhone 4 ซึ่งไดรับแรงบันดาลใจจาก แฟชั่นยอนยุคสไตลวินเทจสมัยป 1969 ใหผูใช โทรศั พ ท อ ั นทรงประสิ ท ธิ ภ าพของโลกได ส ั ม ผั ส เคส iPhone 4 สุดจี๊ดนี้มีเฉพาะในประเทศไทย เทานั้น โดยเปนฮารดเคสที่มาพรอมกับดีไซนอันเปน เอกลักษณเฉพาะตัวตามแบบฉบับคอลเล็กชัน Gap 1969 Denim

ถูกโหวตใหเปนซุป’ ตารขวัญใจเด็กๆ จนตองเชิญมารวมออกแบบ ปกสมุดบันทึก Superjeew Super Heart กับโครงการ ‘Superjeew Super Heart’ (ซูเปอรจิ๋ว ซูเปอรฮารต) โดย ‘พี่ซุป’ - วิวัฒน วงศภัทรฐิติ กรรมการบริหาร บริษัท ซูเปอรจิ๋ว จำกัด และพิธีกรรายการซูเปอรจิ๋ว เป น โต โผใหญ ณ ลาน Central Court ศู น ย ก ารค า เซ็ นทรั ล เวิ ล ด ซึ่งกิจกรรม Superjeew Super Heart ครั้งนี้ ไดรับเกียรติจาก 3 คนดัง หมอมหลวง จิราธร จิรประวัติ, ‘แพนเคก’ - เขมนิจ จามิกรณ และ ‘เป’ อารักษ อมรศุภศิริ โชวไอเดียเจงเด็ด ออกแบบสมุดบันทึก Superjeew Super Heart ในสไตลที่เปนเอกลักษณของตัวเอง ซึ่งรายไดทั้งหมดจาก การจำหนายโดยไมหักคาใชจาย จะนำไปมอบใหกับเด็กๆ ใน 3 จังหวัด ชายแดนภาคใต ในชวงปลายเดือนพฤศจิกายน 2554 รวมสรางสรรคสง่ิ ดีๆ ใหเด็กๆ รวมกันกับ ‘ซูเปอรจิ๋ว’ กับโครงการ Superjeew Super Heart ทานที่สนใจสามารถรวมทำบุญและเปนเจาของชุดสมุดบันทึกนารักนี้ ไดที่โทร. 0-2274-0671 ตั้งแตวันนี้เปนตนไป


44

เครื่องดื่มสไตลฝรั่งเศส จากกาแฟบลูคัพ นิสสัน เปดตัว ‘อัลเมรา’ อีโค คาร 4 ประตู คันแรกในไทย กลางใจกรุง

บริษัท นิสสัน มอเตอร (ประเทศไทย) จำกัด ตอกย้ำความเปนผูนำรถยนตอีโค คาร เชิญสื่อมวลชนรวมงานเปดตัวรถยนต ‘นิสสัน อัลเมรา’ อีโค คาร 4 ประตูใหม คันแรกของประเทศไทย ที่มากับคอนเซ็ปต ‘ความสุขที่กวางขึ้น’ หรือ ‘More than Ever’ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดเปดตัวพรีเซ็นเตอรคนใหม คือ ‘โดม’ - ปกรณ ลัม นักรอง / นักแสดง ที่มีสไตลอันโดดเดนและบุคลิกเปนของตัวเอง สะทอนภาพลักษณ นิสสัน อัลเมรา ไดเปนอยางดี และยัง สามารถทำหนาที่เปนตัวกลางสื่อสารขอมูลและเขาถึงกลุมลูกคาและผูบริโภคไดทุกกลุมเปนอยางดีดวย เชิญสัมผัสประสบการณใหมกับนิสสัน อัลเมรา อีโค คาร 4 ประตู คันแรกของประเทศไทย ไดแลวที่โชวรูมและศูนยบริการผูจำหนายนิสสันทั่วประเทศ หรือติดตอสอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่แผนก ลูกคาสัมพันธ โทร. 0-2401-9600 ตอ 1

บลูคัพ มีสิ่งดีๆ มานำเสนอ ‘เครม บรูเล คอฟฟ’ กาแฟคั่วบดจากบลูคัพที่ผสมผสานความกลมกลอม หอมกรุนของน้ำเชื่อมเครม บรูเล แลวยังเพิ่มความอรอยกรุบกรับดวยเกล็ดคาราเมล ที่มีใหเลือกทั้ง 4 เมนู ทั้งรอน เย็น ปน หรือแบบ ไมมีสวนผสมของกาแฟในแบบสมูทตี้ เครื่องดื่ม พิ เศษในสไตล ฝ รั ่ ง เศส ความอร อ ยอย า งลงตั ว ที่พลาดไมได จากบลูคัพ คอฟฟ ในราน S&P ทุกสาขาทั่วประเทศ วันนี้ถึง 30 พฤศจิกายน 2554

เปดแลว ทรูช็อป สาขาเซ็นทรัล ลาดพราว โฉมใหม ตอบโจทย ไลฟสไตลยุคใหมและความตองการดานไอซีที ครบวงจร

ทรู เดินหนาพัฒนาและปรับโฉม ‘ทรูช็อป’ ใหม ตอกย้ำความเปนผูนำดานคอนเวอรเจนซไลฟสไตล และมุงเปน ICT Destination ลาสุดเปดรานตนแบบสุดฮิป รวมบริการของทรูช็อปและรานทรูคอฟฟไวดวยกัน มอบสุดยอดประสบการณดีๆ ของสินคาและบริการ ภายในกลุมทรูแบบครบวงจร และเปด Experience Zone ใหทดลองและสัมผัสเทคโนโลยีสุดล้ำของ Gadget และสมารตโฟนระดับโลก ทุกแพลตฟอรม ไมวาจะเปน iPhone4, iPad2, BlackBerry และ Samsung พรอมอัพเดตแอพพลิเกชันอินเทรนดตางๆ และยังมีพื้นที่ใหอรอย และเพลิดเพลินกับกาแฟรสละมุนจากทรูคอฟฟระหวางการเขารับบริการ หรือเลนอินเทอรเน็ตดวยความเร็วสุดปรี๊ดจากทรูออนไลน ในวันเปดรานโฉมใหม ไดรับเกียรติจากทีมผูบริหารกลุมทรูและแขกรับเชิญมากมาย เชิญสัมผัสประสบกาณคอนเวอรเจนซเต็มรูปแบบ ที่ทรูช็อป สาขาเซ็นทรัล ลาดพราว ไดแลววันนี้

สก อ ต เพี ย วเร 10 เบอร รี่ เสนอ CNBLUE 2011 Asia Tour Concert Bluestorm in Bangkok

สกอต เพียวเร 10 เบอรรี่ เสนอ CNBLUE 2011 Asia Tour Concert Bluestorm in Bangkok ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2554 ที่อิมแพ็ก อารีนา เมืองทองธานี พิเศษ สกอต เพียวเร 10 เบอรรี่ จำนวน 1 กลอง แพ็ก (แพ็ก 6 ขวด) ใชเปนสวนลด 10% ในการซื้อบัตรคอนเสิรต ตั้งแตวันนี้ถึง 19 พฤศจิกายน 2554 ลูกคาสกอต เพียวเร 10 เบอรร่ี สามารถติดตามรายละเอียดและสิทธิพเิ ศษตางๆ เพิม่ เติมไดท่ี www.facebook. com/scotchpureethailand

เป-แพนเคก เกีย่ วกอยฉลอง 20 ป ‘ซูเปอรจวิ๋ ’ โชว ไอเดียเจง ออกแบบสมุดบันทึก หาเงินชวยนองๆ ชาวใต

GAP จั บ มื อ กั บ iStudio เติ ม ความเก ให iPhone 4

Gap แบรนดเสื้อผาชั้นนำจากอเมริกา ไดเปดตัว เคสโทรศัพท iPhone 4 ซึ่งไดรับแรงบันดาลใจจาก แฟชั่นยอนยุคสไตลวินเทจสมัยป 1969 ใหผูใช โทรศั พ ท อ ั นทรงประสิ ท ธิ ภ าพของโลกได ส ั ม ผั ส เคส iPhone 4 สุดจี๊ดนี้มีเฉพาะในประเทศไทย เทานั้น โดยเปนฮารดเคสที่มาพรอมกับดีไซนอันเปน เอกลักษณเฉพาะตัวตามแบบฉบับคอลเล็กชัน Gap 1969 Denim

ถูกโหวตใหเปนซุป’ ตารขวัญใจเด็กๆ จนตองเชิญมารวมออกแบบ ปกสมุดบันทึก Superjeew Super Heart กับโครงการ ‘Superjeew Super Heart’ (ซูเปอรจิ๋ว ซูเปอรฮารต) โดย ‘พี่ซุป’ - วิวัฒน วงศภัทรฐิติ กรรมการบริหาร บริษัท ซูเปอรจิ๋ว จำกัด และพิธีกรรายการซูเปอรจิ๋ว เป น โต โผใหญ ณ ลาน Central Court ศู น ย ก ารค า เซ็ นทรั ล เวิ ล ด ซึ่งกิจกรรม Superjeew Super Heart ครั้งนี้ ไดรับเกียรติจาก 3 คนดัง หมอมหลวง จิราธร จิรประวัติ, ‘แพนเคก’ - เขมนิจ จามิกรณ และ ‘เป’ อารักษ อมรศุภศิริ โชวไอเดียเจงเด็ด ออกแบบสมุดบันทึก Superjeew Super Heart ในสไตลที่เปนเอกลักษณของตัวเอง ซึ่งรายไดทั้งหมดจาก การจำหนายโดยไมหักคาใชจาย จะนำไปมอบใหกับเด็กๆ ใน 3 จังหวัด ชายแดนภาคใต ในชวงปลายเดือนพฤศจิกายน 2554 รวมสรางสรรคสง่ิ ดีๆ ใหเด็กๆ รวมกันกับ ‘ซูเปอรจิ๋ว’ กับโครงการ Superjeew Super Heart ทานที่สนใจสามารถรวมทำบุญและเปนเจาของชุดสมุดบันทึกนารักนี้ ไดที่โทร. 0-2274-0671 ตั้งแตวันนี้เปนตนไป


48

THE WORDS

“Let us so live that when we come to die even the undertaker will be sorry.”

“The mechanics of industry is easy. The real engine is the people : Their motivation and direction.”

-Mark Twain

-Ken Gilbert

จงใชชีวิตใหไดขนาดที่วาเมื่อคุณตายไป แมแตสัปเหรอก็ยังเสียใจ

)335%  /#4/"%2

)335%  3%04%-"%2

“True luck consists not in holding the best of the cards at the table; luckiest is he who knows just when to rise and go home.” โชคดีที่แทจริงไมใชการถือไพ ทีด่ ที สี่ ดุ อยูท โี่ ตะ แตคนทีโ่ ชคดีทสี่ ดุ คือคนที่รูวาเมื่อไหรควรจะลุกขึ้น และกลับบานซะ -John Hay

ทุกวันศุกร์ของทุกสัปดาห์ พบกับ a day BULLETIN ฟรีกอ๊ บปีย้ อดนิยมอันดับหนึง่ ของคนกรุงเทพฯ ยุคนี้ ได้ทสี่ ถานีรถไฟฟ้า BTS สถานีรถไฟฟ้าใต้ดนิ MRT และทีจ่ ดุ แจกพลุกพล่านทัว่ กรุงเทพฯ กว่า 500 แห่ง สมัครสมาชิกรายปี โทร. 0-2726-9996 ต่อ 11, 12, 49 หรือ 08-6304-4800 อ่าน a day BULLETIN ฉบั บ ล่ า สุ ด และฉบั บ ย้ อ นหลั ง แบบออนไลน์ www.daypoets.com/adb

“Avoid having your ego so close to your position that when your position falls, your ego goes with it.” จงหลีกเลี่ยงไมใหความเชื่อมั่นของคุณ

ผูกติดกับยศตำแหนงใดๆ เพราะเมื่อ ตำแหนงของคุณรวงลง ความเชือ่ มัน่ ของคุณ ก็จะพลอยพังครืนลงไปดวย -Colin Powell

กลไกของอุตสาหกรรมนัน้ เปนเรือ่ งงายๆ เครือ่ งจักรทีแ่ ทจริงนัน้ คือคน โดยอาศัย แรงขับเคลือ่ นและทิศทางของพวกเขา

“We hate some persons because we do not know them; and we will not know them because we hate them.” เราเกลียดคนบางคนเพราะเรา ไมรจู กั เขา และเราก็จะไมรจู กั เขาแนๆ เพราะเราเกลียดเขานั่นแหละ -Charles Caleb Colton

“It is difficult to say what is impossible, for the dream of yesterday is the hope of today and the reality of tomorrow.”

มันยากที่จะบอกไดวาอะไรคือสิ่งที่เปนไปไมได เพราะความฝนของเมื่อวานก็คือความหวังของวันนี้ และเปนความจริงของวันพรุงนี้นั่นเอง -Robert H. Goddard


49

“I had ambition not only to go farther than any man had ever been before, but as far as it was possible for a man to go.” ขาพเจามีความทะเยอทะยานทีจ่ ะกาวไป ขางหนาไมเพียงแคไกลกวา ใครๆ ทีเ่ คยไปมากอน แตใหไกลเทาทีค่ นคนหนึง่ จะสามารถไปไดดว ย -James R. Cook

“Man is the only creature that refuses to be what he is.” มนุษยเปนสัตวโลกเพียงชนิดเดียว ที่ปฏิเสธที่จะเปนในสิ่งที่เขาเปน -Albert Camus

“Make sure you visualize what you really want, not what someone else wants for you.” จงแนใจวาคุณมองเห็นภาพ ในสิ่งที่คุณตองการจริงๆ ไมใชสิ่งที่คนอื่นตองการใหคุณเปน -Jerry Gillies

“We may encounter many defeats but we must not be defeated.” เราอาจจะเผชิญกับความพายแพหลายครั้งหลายหน แตเราตองไมถูกทำใหแพ -Maya Angelou

“The only time people dislike gossip is when you gossip about them.”

เวลาเดียวเทานั้นที่คนเราไมชอบ การนินทา คือเวลาที่คุณไปนินทาเขา -Will Rogers

“People are where they are because that is exactly where they really want to be -- whether they will admit that or not.” คนมาถึงจุดที่เขาเปนเชนนี้ได เพราะนี่คือจุดที่เขาตองการจะเปน โดยแทจริง ไมวา จะยอมรับหรือไมกต็ าม -Earl Nightingale

เซ็นทรัล โรบินสัน ดิ เอ็มโพเรียม สยามพารากอน โรงภาพยนตร์ลิโด้ โรงภาพยนตร์สกาลา โรงภาพยนตร์ House ภัทราวดีเธียเตอร์ เคาน์เตอร์การบินไทย : สนามบินดอนเมือง เคาน์เตอร์การบินไทย : สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ Thai Air Asia เคาน์เตอร์ Thai Ticket Major ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ ไทย ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ อาคาร อื้อจือเหลียง อาคาร Tipco อาคาร SCB อาคาร สิรินรัตน์ อาคาร เอ็มไพรม์ อาคาร มณียา อาคาร ต้นสน อาคาร มาลีนนท์ อาคาร Lake Rajada อาคาร อับดุลราฮิม อาคาร ชาร์เตอร์ i-HOUSE Condominium The Lake Condo CDC (Crystal Design Center) British Council สมาคมฝรั่งเศส สถาบันเกอเธ่ TCDC Hof Art Gallery Secret Recipe Apex Skin Care Q Cut The Style by TOYOTA ชลาชล โรงพยาบาลวิภาวดี California WOW Xperience Karmakamet : จตุจักร ศูนย์หนังสือ สวทช. SCG Experience AIS Fortune Town PJ Dental Clinic ผิวดี คลินิก Puntip : J Avenue Puntip : K Village Doctor Younger : K Village Lounge Hair Salon : K Village Bodyshape : K Village มิลเลนเนียม ออโต้ : ลาดพร้าว 112 มิลเลนเนียม ออโต้ : พระราม 4 มิลเลนเนียม ออโต้ : สยาม พารากอน มิลเลนเนียม ออโต้ : เยาวราช มินิเอกมัย HONDA : สุขุมวิท 66/1

HONDA : ศรีอยุธยา HONDA : พระราม 4 Executive Supercars : เอกมัย

บ้านใกล้วัง ชุบชีวา เพลินวาน วิกหัวหิน

INDEX Livingmall : บางนา INDEX Livingmall : พหลโยธิน INDEX Livingmall : ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต INDEX Livingmall : เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์ INDEX Livingmall : มาบุญครอง INDEX Livingmall : เพชรเกษม INDEX Livingmall : บางใหญ่ INDEX Livingmall : เอกมัย Modernform : CDC ECO SHOP : ดิจิตอลเกตเวย์ สยามสแควร์

NEW ...เขาใหญ่-ปากช่อง KIRI MAYA MUTHI MAYA Palio Toscana Valley Country Club HOTEL DES ARTISTS หอมหมื่นลี้ ร้านถ้วยโปรด โบนันซ่า เขา ใหญ่ ชาโต เดอ เขาใหญ่

True Shop True Coffee Starbucks Coffee World 94 ํ Coffee กาแฟดอยตุง บ้านไร่กาแฟ iberry Ka-nom Mister Donut Vanilla Garden กัลปพฤกษ์ กับข้าว กับปลา Yindee Cup ร้านประตูสีฟ้า : เอกมัย Cafe Classique : เอกมัย ไล-บรา-รี่ A Big Seat au bon pain Coffee Beans by Dao Daddy Dough Coffee Gallery : CDC GREYHOUND Cafe Nichy Cakes & Coffee Coffee Berry กาแฟวาวี : เอกมัย ห้องอาหารสีฟ้า Folies ZaaB..Eli : ทองหล่อ 10 Miss Mamon ร้านกาแฟโปลีส์ Le’ Francais Restaurant : K Village EST.33 : CDC NEW… หัวหิน วรบุระ หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ ส ปา The Sea-cret Hua Hin Hua Hin Mantra Resort Let’s Sea กบาลถมอ รีสอร์ท Dune hua-hin Starbucks True Coffee กาแฟดอยตุง

NEW...เชียงใหม่ D2 Hotel ทุกสาขา โรงแรมเชดี Kantary Hills Hotel U Chiang Mai Hotel Hallo Bar Hotel Tamarind Village Chiang Mai Mo Rooms Yesterday the Village Im Eco Casa 2511 B2 Hotel iberry Starbucks : Nimman ซ.9 Starbucks : Central Airport Plaza กาแฟวาวี : Nimman Promenade กาแฟวาวี : Nimman ซ.9 กาแฟวาวี : ถนนคนเดิน Doi Chaang Coffee : โครงการ Rooms Salad Concept Minimal Mood Mellow Happy Hut ร้านหอมปากหอมคอ Mont Blanc Love at First Bite แมวใจดี แกลเลอรี Aka Spa หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ B2S : Central Airport Plaza ร้านเล่า Salon De Guru NEW... ปาย Bebop Groove yard all about coffee ร้านมิตรไทย Coffee in love River Corner Freeform NEW… เพชรบุรี JM Cuisine (เจ๊กเม้ง)


50

THE GUEST

THE RICHIE RICH

เรื่อง : ทรรศน หาญเรืองเกียรติ ภาพ : กฤตธกร สุทธิกิตติบุตร

เมื่อพูดถึงวัยรุนที่กำลังมาแรงสุดๆ ในตอนนี้ เชื่อวา ตองมีชื่อของ ‘พีช’ - พชร จิราธิวัฒน อยูใ นอันดับท็อปลิสต อยางแนนอน เพราะหลังจากทีเ่ ขาฝากความประทับใจดวยการแจงเกิด ในภาพยนตรเรือ่ ง SuckSeed หวยขัน้ เทพ ไดอยางสวยงามแลว หนุม คนนีก้ ็ไดรบั ความไววางใจใหมารับบทนำอยางเต็มตัวใน ภาพยนตรเรือ่ ง Top Secret วัยรุน พันลาน ซึง่ นำเรือ่ งราวสวนหนึง่ ในชีวติ ของ ‘ตอบ’ - อิทธิพทั ธ กุลพงษวณิชย เจาของธุรกิจสาหราย เถาแกนอ ย มาถายทอดเพือ่ เปนแรงบันดาลใจใหคนดูไดเห็นถึง ความพยายาม และความกลาทีจ่ ะฝาฟนกับอุปสรรคทีเ่ กิดขึน้ จนประสบความสำเร็จในชีวติ

จุดเริ่มตนที่เขามาแคสตบทในหนังเรื่องนี้... ผมบอกกับแมวา บทที่ไดรับนี้นาสนใจมาก มันดูยากดี ผมเชื่อวาถาทำได เราจะตองเกงขึ้น ซึ่งประโยคนี้ตอมาก็ไปถึงหู พี่ยง ทรงยศ ผูกำกับ เขาก็บอกวา นี่เปนความรูสึกเดียวกับตอบ ตัวละครในเรื่องที่เปนคนไมกลัวอะไร ยิง่ เจออะไรทีย่ าก เขาก็จะยิง่ สู ไมยอมแพ และนัน่ นาจะเปนสาเหตุหลักทีท่ ำใหทมี งานเลือกผม หนังเรื่องนี้ ความรูสึกที่ตองแบกรับไวก็คือ... เราจะพาหนังเรื่องนี้ไปรอดไดหรือเปลา ความกดดันที่เกิดขึ้นทำใหเราเครียดมากจนน้ำตาไหล มันมีเรื่องของการแบกรับความรูสึก หลายๆ อยางไวดวยกัน จนบางครั้งก็ทำใหเราคิดวา นี่ตัวเราอายุเพิ่ง 18 ป เองนะ แลวสิ่งที่ กำลังทำอยูตอนนี้มันใชเหรอ? แตสุดทายผมก็พบวา ผมไดกำลังใจที่ดีจากครอบครัวและ คนรอบขางกลับมาเยอะมากๆ ซึง่ ถาไมมกี ำลังใจจากพวกเขา ผมเชือ่ วาหนังเรือ่ งนีผ้ มคงเลนได ไมจบแนๆ หรือถาทำออกมาจนเสร็จก็คงออกมาดีไมไดอยางนี้แนนอน ความเหนื่อยที่ไดมานั้นมากขนาดที่... ทำใหเราน้ำตาไหลได แตผมเชื่อวาในโลกนี้ยังมีคน ทีเ่ หนือ่ ยกวาผมอีกเยอะมากๆ แมของผมเคยโพสตในทวิตเตอรไววา ‘ในเวลาทีเ่ รากลับบานนอน แตลูกเรายังไมนอน สูๆ นะลูก’ เราก็เลยรูสึกวายังสูไหวอยู เคยรูสึกเหมือนกับตัวเองตองสูอยูคนเดียว... แตพอพี่ยงบอกใหเราหันหลังไปดู เขาบอก กับเราวา เห็นคนที่อยูขางหลังไหม? เห็นทีมงานเหลานี้หรือเปลา? นายไมไดสูอยูคนเดียว ยังมี ทีมงานกวา 50 คน สูอยูดวยกัน เหนื่อยดวยกัน และจะทำใหหนังออกมาดีดวยกัน สิ่งที่ผม ไดรับมาในวันนั้นคือความหนักใจทั้งหมดถูกปลดปลอยออกไป และรูสึกดีกับสิ่งที่ตัวเองทำ ถาตื่นขึ้นมาแลวพบวาตัวเองเปนหนี้อยู 40 ลาน เหมือนในหนัง... สิ่งแรกที่ผมจะทำคือ กลับไปนอนตอ เก็บแรงใหพรอม ตื่นขึ้นมาคอยคิดวาจะทำอยางไรกับปญหาที่เกิดขึ้น เพราะผมไมใชคนที่หนีปญหา เพราะถาหนีแลวเราจะแพ ผมคิดมาตลอดวาตัวเองเปนนักสู ชีวิตนี้จะแพไมได ยิ่งเจออุปสรรคก็จะตองผานไปใหได วิธแี บงเวลาในเรือ่ งของการเรียนและการทำงาน... ไมไดยากเลยแมแตนอ ย เราแคตอ งดูวา ตอนนี้เราควรจะทำอะไร เมื่อเราเห็นความสำคัญวาตองทำอะไรกอน เราจะจัดตารางไดเอง คนทีค่ อย fix กับตารางวาตืน่ มาแลวตองทำสิง่ นัน้ กอน ตามดวยสิง่ นี้ ผมเชือ่ วาเขาคงทำไมได ทุกครั้งหรอก คนที่จะจัดการกับชีวิตไดคือคนที่รูวาควรจะทำอะไรในเวลาไหน เพราะทุกอยาง จะถูกจัดลำดับดวยตัวของมันเอง สำหรับวงการหนังไทยในปจจุบัน... ผมมองวาเรากำลังเดินไปขางหนา แตเรายังวิ่งไมได แตดวยศักยภาพที่มีอยูนั้น เชื่อวาในอนาคตเราสามารถวิ่งไดอยางแนนอน ตอนนี้เรายังขาด เรือ่ งของเงินลงทุน ทัง้ ๆ ทีฝ่ ม อื ของคนทำหนังนัน้ เขามี ซึง่ สวนหนึง่ ก็มาจากคนซือ้ แผนปลอมดวย ที่ทำใหวงลอของอุตสาหกรรมภาพยนตรหยุดหมุน เพราะในราคาพอๆ กัน เขาจะเลือกซื้อ แผนปลอมไปดูไดหลายๆ รอบ โดยจายเทากับการเขาไปดูหนังในโรงไดแครอบเดียว ดวยความคิดแบบนี้ทำใหวงการหนังไทยพัฒนาไปขางหนาไดยากขึ้นทุกที สำหรับขอเปรียบเทียบวาหนังไทยมักสูหนังจากตางประเทศไมได... อยูที่เราตองเปดรับ คนทำหนังก็ไมสามารถไปบังคับคนดูได แตถาคุณแคเปดใจรับ หนึ่งคนชวย หลายคนชวย ดูแลวออกมาวิจารณกัน จะดาเลยก็ได ผมเชื่อวาพอคนทำหนังไดรับคำติมากๆ เขาก็จะมี ความมุงมั่นที่จะทำหนังเรื่องตอไปใหดีขึ้น ตอไปเราก็จะสามารถเขาไปดูหนังไทยไดอยาง ภาคภูมิใจวา ประเทศไทยก็ทำหนังดีๆ ไดไมแพชาติไหนในโลก วงการบันเทิงมีความละเอียดซับซอนกวาที่เราคิดไว... คงเหมือนกับที่ไดสัมผัสกับสิ่งที่ อยูต รงหนากับคนทีม่ องสิง่ นัน้ จากทีไ่ กลๆ คนสองคนนีจ้ ะไมมที างรูส กึ เหมือนกันได ซึง่ สิง่ ตางๆ ทีเ่ ราไดเจอก็มที ง้ั ดานบวกและลบอยูใ นตัวของมันเอง อยูท เ่ี ราใชจงั หวะแลวฉวยเอาสิง่ ทีด่ กี ลับมา แตถาพลาดก็ถือวาไมเปนไร ยังเก็บเอาไวใชเปนบทเรียนไดเหมือนกัน คำวาเปนวัยรุนมันเหนื่อย... สำหรับผมคิดวาเปนวัยรุนสบายจะตาย เพราะคนวัยนี้มีพลัง เยอะมาก ทำอะไรก็เหนื่อยยาก เอาลงยาก โคนยาก เปนวัยรุนยังไงก็ไมเหนื่อยหรอก ปจจุบัน สังคมไทยเริ่มเปดมากขึ้น พวกเขาก็สามารถแสดงความคิดใหมๆ ล้ำๆ ไดเยอะขึ้น แตในขณะ เดียวกัน บางคนก็ยังแยกแยะไมเปนในเรื่องของการแสดงความคิดเห็น บางอยางที่เขาบอก ออกมาก็มาจากอคติลวนๆ ดวยเชนกัน ผมบอกกับตัวเองเสมอวา... เรากำลังทำใหอะไรหลายๆ อยางที่หวังไวเปนจริงขึ้นมา และไมไดทำในสิ่งที่เราหวังคนเดียว ทั้งความหวังของผูกำกับ ของทีมงานทุกคน สิ่งเหลานี้คือ ความทาทายของชีวติ เหมือนกับเรากำลังเดิมพันอะไรบางอยาง และผมก็เขาใจวาผลทีอ่ อกมา ก็มีทั้งสองดานเหมือนกับการโยนเหรียญนั่นเอง

HIS WAY • ปจจุบันพชรในวัย 18 ป กำลังศึกษาอยูในสาขาวิชาการบัญชี (นานาชาติ) คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยผลงานชิ้นตอไปของหนุมคนนี้คือการทำเพลงกับคายสมอลลรูม • การคัดเลือกคนที่จะมารับบทตอบใน Top Secret วัยรุนพันลาน นั้น พชรเปนคนสุดทายที่ทางทีมงานเรียกใหเขามา ทดสอบบทนี้ โดยกอนหนานั้นทางทีมงานเคยวางตัวเขาไวในรายชื่อลำดับตนๆ ของคนที่จะมารับบทนี้ แตเนื่องจาก คิวงานที่แนนเอี้ยดของเขา ทำใหพชรเกือบมาแคสติ้งไมได • เนื่องจากคุณแมของพชรตองการใหลูกๆ มีชื่อเปนผลไม จึงตั้งชื่อเลนของเขาวา พีช และตั้งชื่อพี่สาววา แพร แตพชรเองกลับเปนคนที่ไมชอบทานผลไมแมแตนอย • นอกจากฝมอื การแสดงทีเ่ พิม่ ขึน้ ทุกวันแลว ความสามารถในการเลนดนตรีของพชรก็ยงั ไปเตะตา จิระ มะลิกลุ โปรดิวเซอร คนดังของ GTH ใหมารองเพลง พรุง นีร้ วย ซึง่ เปนเพลงประกอบของภาพยนตรเรือ่ ง Top Secret วัยรุน พันลาน อีกดวย

a day BULLETIN issue 170  

The Urban Current Magazine Free Copy

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you