Page 1

530 529 528

TODAY EXPRESS PRESENTS

12 MAR 2018

put a spotlight on


02 ชีวต ิ เบือ ้ งหลังแสงสปอตไลต์ของ บุรน ิ ทร์ บุญวิสท ุ ธิ์ ฟรอนต์แมนของวง Groove Riders

CONNECTING THE DOTS C.F. Martin แบรนด์กต ี าร์คณ ุ ภาพระดับต�านาน ทีส ่ ง ่ เสียงกังวานมากว่า 180 ปี

HE SAID ณัฐวุฒิ แสงชูวงษ์ กับการเปลี่ยนแปลงไปสู่ยุคใหม่ ของนิตยสาร GQ Thailand

LIFE

BEHIND THE COVER

CONTENTS

THE CONVERSATION

530 529 528

TODAY EXPRESS PRESENTS

12 MAR 2018

put a spotlight on

ประสบการณ์เดินทางช่วงฤดูหนาวแบบ (เกือบจะ) ไร้แผน ณ จังหวัดฮอกไกโด

SPACE & TIME Ninetails Bar & Booster ค็อกเทลบาร์ สไตล์ตะวันออก บนถนนลาดพร้าว

FOODIE คัมจาทัง ซุปกระดูกหมูรสชาติเผ็ดร้อนสไตล์เกาหลี จากร้าน Hongdae Gamja-Tang

I S S U E 529 12 MAR 2018

บุรน ิ ทร์ บุญวิสท ุ ธิ์ เป็นศิลปินทีม ่ ค ี วามเป็นซูเปอร์สตาร์ สูงมาก ทันทีที่เขาเดินเข้ามาในห้อง ทุกคนหันไปมองเขา เป็นตาเดียวกัน บุรินทร์มาพร้อมกับสูทสองสีตามสไตล์ ของเขา ตัวหนึง ่ สีเหลือง อีกตัวสีเขียวมินต์ หลังจากถ่ายรูป เสร็จ ทีมงานขอถ่ายวิดีโอเพื่อเป็นคลิปโปรโมต เราถาม ค�าถามแบบ quick fire questions โดยให้ เขาเลื อก หนึ่งในสองสิ่งที่บอกความเป็นตัวตนเขามากที่สุด และที่ ประทับใจไปกว่านั้นคือ เมื่อสัมภาษณ์เสร็จ เขาหันมาหา ทีมงานแล้วบอกว่า “ถามแบบเมือ ่ กีส ้ นุกดีนะ”

EDITOR’S NOTE บทบรรณาธิการ ทัศนะต่อชีวิตและสังคมผ่านสายตา วุฒิชัย กฤษณะประกรกิจ

ที่ปรึกษา สุรพงษ์ เตรียมชาญชัย บรรณาธิการที่ปรึกษา นิภา เผ่าศรีเจริญ บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา/บรรณาธิการบริหาร วุฒิชัย กฤษณะประกรกิจ บรรณาธิการบทความ ทรรศน หาญเรืองเกียรติ ปริญญา ก้อนรัมย์ พิมพ์อร นทกุล กองบรรณาธิการ ศรัญญา โรจน์พิทักษ์ชีพ กมลวรรณ ส่งสมบูรณ์ พัทธมน วงษ์รัตนะ นักเขียน/ประสานงาน ตนุภัทร โลหะพงศธร บรรณาธิการภาพ คเชนทร์ วงศ์แหลมทอง หัวหน้าช่างภาพ กฤตธกร สุทธิกิตติบุตร ช่างภาพ ภาสกร ธวัชธาตรี รัชต์ภาคย์ แสงมีสินสกุล บรรณาธิการศิลปกรรม พงศ์ธร ยิ้มแย้ม ศิลปกรรม ชยุตม์ คชโกศัย สิริลักษณ์ ตะเภาหิรัญ ฐิติชญา อนันต์ศิริภัณฑ์ พิสูจน์อักษร หัสยา ตั้งพิทยาเวทย์ ศักดิ์สิทธิ์ ไม้ล�าดวน พิสูจน์อักษร/ผู้ดูแลสื่อออนไลน์ ธมนวรรณ กัวหา ฝ่ายผลิต วิทยา ภู่ทอง บรรณาธิการดิจิตอลคอนเทนต์ มิ่งขวัญ รัตนคช กองบรรณาธิการดิจิตอลคอนเทนต์ จักริน อินต๊ะวงค์ ฝ่ายสร้างสรรค์วิดีโอ วงศกร ยี่ดวง ผู้จัดการฝ่ายดิจิตอลมีเดีย ธนาคาร จันทิมา ผู้ประสานงานฝ่ายดิจิตอลมีเดีย สิรินารถ อินทะพันธุ์ ผู้ช�านาญการฝ่ายดิจิตอลมีเดีย กะรัตเพชร บุญลักษณ์ศิริ ที่ปรึกษาฝ่ายโฆษณา ศรวณีย์ ศิริจรรยากุล ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา มนัสนันท์ รุ่งรัตนสิทธิกุล 08-4491-9241 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายโฆษณา ธนาภรณ์ ศรีจุฬางกูล 08-1639-1929, พงศ์ธิดา อังศุวัฒนากุล 09-4415-6241, ณัฐวีณ์ ประมุขปฐมศักดิ์ 08-3922-9929 ฝ่ายโฆษณาอาวุโส ภรัณภพ สุขอินทร์ 08-9492-3444, ชินวัฒน์ เฟื้องฟู 09-4353-9639, ณัฐเศรษฐ ใหม่เมธี 08-1886-9569 เลขานุการฝ่ายโฆษณา อัจจิมา กาญจนสมทรัพย์ ฝ่ายธุรการ ณัฐรดา ตระกูลสม นักศึกษาฝึกงาน ภาณุทัช โสภณอภิกุล ณัชชา พาทพุทธิพงศ์ รชัสกมล สมบูรณ์ วิชิตา คะแนนสิน ผู้ ผ ลิ ต บริ ษั ท เดย์ โพเอทส์ จ� า กั ด เลขที่ 33 ซอยศู น ย์ วิ จั ย 4 แขวงบางกะปิ เขตห้ ว ยขวาง กรุ ง เทพฯ 10310 ติ ด ต่ อ กองบรรณาธิ ก าร โทร. 0-2716-6900 อี เ มล contact@adaybulletin.com เว็บไซต์ www.adaybulletin.com, www.daypoets.com, www.godaypoets.com


WHERE THE C O N VERS AT I O N S BEGIN WRITE

/ TA L K / L I V E / L E A R N / M A G A Z I N E adaybulletin.com


a day BULLETIN

04

1

2

3

4

5

6

7

8

issue 514

17 aug 2017


a day BULLETIN

AGENDA

06

IN CASE YOU

MISSED IT ข่าวรอบโลกปลายสัปดาห์ที่คุณอาจพลาดไป!

issue 529 12 MAR 2018

“เจ้าเหมียวหายไปไหนอีกแล้ว” หลายคน ที่เลี้ยงแมวระบบเปิดคงต้องเคยบ่นแบบนี้ เพือ ่ ตัดปัญหาดังกล่าว เว็บไซต์ตด ิ ตามแมว ที่ชื่อว่า IKnowWhereYourCatLives. com จึงเกิดขึ้นมา ด้วยการออกแบบและ พัฒนาโดย ศาสตราจารย์โอเวน มันดี้ จาก มหาวิ ท ยาลั ย ฟลอริ ด าสเตต เขาเล่ า ถึ ง แรงบันดาลใจตัง ้ ต้นว่า “เริม ่ มาจากผมถ่าย ภาพลูกสาวและโพสต์ลงในอินสตาแกรม ท� า ให้ ผ มได้ คิ ด และตระหนั ก ถึ ง ข้ อ มู ล ที่ สามารถระบุ พิ กั ด โดยผ่ า นระบบ GPS เว็บไซต์นี้จึงได้เริ่มต้นขึ้น” ศาสตราจารย์ เล่าต่อว่า หลักการนีท ้ า� ให้เว็บไซต์สามารถ ติดตามแมวได้กว่า 7 ล้านตัว โดยวิธีการ ที่ ท� า ให้ รู้ ว่ า แมวของแต่ ล ะคนอยู่ ที่ ไ หน มาจากการทีเ่ จ้าของกรอกข้อมูลต่างๆ เช่น ข้อมูลแมว พิกัด GPS บ้าน แนบมากับ รูปภาพของตน ก่อนจะโพสต์รูปถ่ายแมว ของตัวเองไปเรื่อยๆ ก็จะมีข้อมูลมากพอ ในระบบให้คนอื่นๆ ช่วยติดตามได้นั่นเอง

www.theguardian.com

www.apartmenttherapy.com, www.people.com

IKnowWhereYourCatLives เว็บไซต์ทช ี่ ว ่ ย ติดตามและเฝ้าดูเพือ ่ ให้รว ู้ า่ แมวของคุณอยูท ่ ไี่ หน

www.apartmenttherapy.com, www.lonny.com

TECHNOLOGY

ARCHITECTURE

ENVIRONMENT

บ้ า นหลั ง เล็ ก ติ ด ล้ อ แต่ ครบเครื่ อ งทั้ ง สไตล์ แ ละ ฟังก์ชันในรัฐเทกซัส

ซู เ ปอร์ ม าร์ เ กตที่ ป ลอด พลาสติกแห่งแรกของโลก ในเนเธอร์แลนด์

บ้านในฝันของใครหลายๆ คนมีขนาดที่ แตกต่ า งกั น ออกไป แต่ ห ากชื่ น ชอบ ความน่ารักของบ้านขนาดเล็กต้องลอง มาชมบ้านทีม่ เี นือ้ ทีเ่ พียง 190 ตารางฟุต บนพ่วงท้ายของรถเทรเลอร์หลังนี้ ซึ่ง ออกแบบโดย LONNY หนึ่งในดีไซเนอร์ จาก Galeana Younger แห่งเทกซัส เธอ บอกถึงไอเดียการออกแบบว่า “นี่คือ ความท้าทายอย่างหนึง่ เพราะฉันไม่ตอ้ งการ ให้บ้านที่เคลื่อนที่ได้นี้ดูเหมือนพ่วงท้าย ธรรมดาทั่วไป แต่ต้องการให้ดูทันสมัย ใช้งานได้จริง โดดเด่นด้วยสีสันที่ตัดกัน ไปมา เพื่อเพิ่มชีวิตชีวาให้กับคนอาศัย” เธอจึ ง ใช้ สี น�้ า เงิ น ตั ด สี ฟ ้ า ที่ ตั ว บ้ า น เจาะช่องประตูทาด้วยสีเหลืองเมลอน ติดหน้าต่างขอบด�า และเปลี่ยนหลังคา ให้ มี ลั ก ษณะลาดเอี ย งลงเล็ ก น้ อ ย ส่วนภายในเธอตกแต่งด้วยลูกเล่นและ แพตเทิรน์ ทีห่ ลากหลาย เปิดเข้าไปขวามือ จะเจอกับเตียงนอน ซ้ายมือคือห้องครัว ที่กว้างขวาง และยังมีโต๊ะกินข้าวแบบ พับได้ ถัดไปเป็นห้องอาบน�า้ ทีส่ ามารถปีน ขึน้ ไปยังห้องนอนเล็กๆ ใต้หลังคาได้ดว้ ย

โลกก�าลังเผชิญหน้ากับกองขยะที่ไม่ สามารถก�าจัดได้ ซึ่งขยะส่วนใหญ่ล้วน มาบรรจุภณ ั ฑ์ทเี่ ลือกซือ้ จากซูเปอร์มาร์เกต ต่างๆ โดยเฉพาะทีส่ หราชอาณาจักรซึง่ สร้างขยะดังกล่าวมากกว่า 8 แสนตันต่อปี ปริมาณตัวเลขดังกล่าวสร้างความหวาดหวัน่ ให้กับผู้คนไม่น้อย ดังนัน้ ทางกลุ่ม รณรงค์ ด ้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม A Plastic Planet และซูเปอร์มาร์เกต Ekoplaza ในกรุงอัมสเตอร์ดมั ประเทศเนเธอร์แลนด์ จึงร่วมมือกันปรับผังซูเปอร์มาร์เกตใหม่ เกิดเป็นช่องทางเดินระหว่างชั้นสินค้า แบบปลอดพลาสติกขึน้ มาเป็นแห่งแรก ของโลก โดยผู ้ ซื้ อ สามารถเลื อ ก ผลิตภัณฑ์ในชีวติ ประจ�าวันได้ 700 ชนิด ซึ่งใช้บรรจุภัณฑ์ที่สามารถย่อยสลาย ตามธรรมชาติหรือสามารถน�ากลับไป รีไซเคิลได้ทงั้ หมด และภายในปีนี้ ทาง Ekoplaza จะปรับให้มีลักษณะเดียวกัน ทั้ง 74 สาขาที่มีอยู่ โดยหวังว่า รูปแบบ ดังกล่าวจะเป็นตัวอย่างให้กับซูเปอร์มาร์เกตอื่นๆ ได้ท�าตาม ทั้งยังช่วยให้ ผู้ซื้อได้มีส่วนช่วยลดปริมาณภูเขาขยะ ลงได้ด้วยตัวเองเช่นกัน


www.time.com

www.wsj.com

www.theguardian.com

a day BULLETIN

08

LIFESTYLE

PUBLIC HEALTH

SOCIETY

แอบดูสามีชาวรัสเซียทีช ่ ว่ ยภรรยา ท�างานบ้านเป็นหลัก จนสาวชาว ลอนดอนถึงกับอึ้ง

ชวนป๋วยปี่แปกอ ยาแก้ไอจีนที่ ก�าลังฮิตสุดๆ ในหมูน ่ ว ิ ยอร์เกอร์ ขณะนี้

เหล่าบริษัทใหญ่ประกาศจุดยืน ยกเลิ ก ส่ ว นลดให้ กั บ สมาชิ ก สมาคมปืนไรเฟิลแห่งชาติ

ปัจจุบนั ผูห้ ญิงเองได้กา้ วขึน้ มาเป็นผูน้ �าและท�างาน ในต�าแหน่งหน้าทีท่ สี่ งู กว่าเดิม ส่วนจะมาเป็นแม่บา้ น แม่เรือนเพียงอย่างเดียวนั้น เชื่อว่าผู้หญิงหลายคน ก็ส่ายหน้า แต่เรื่องนี้กลับตรงกันข้ามกับสามีชาว รัสเซียที่ท�างานบ้านเป็นหลัก แถมยังมีหน้าที่ซื้อ ของใช้ตา่ งๆ เข้าบ้านแทนภรรยาทีต่ อ้ งออกไปท�างาน โดยเฉพาะภรรยาที่มีอาชีพเป็นวิศวกรหรืออาชีพที่ มีตา� แหน่งหน้าทีท่ สี่ งู แถมสามีสว่ นใหญ่ยงั สารภาพ ว่า ภรรยาของพวกเขาจะอยูไ่ ด้งา่ ยกว่าถ้าได้ทา� งาน ดังนัน้ เขาจึงเป็นคนจัดการบ้าน ซักผ้า และซือ้ ของแทน ทั้งหมดเป็นการรายงานสรุปของสองวิศวกรสาว ชาวลอนดอน L. Souter และ R. Winslade ที่เคยไป เก็บข้อมูลเรื่องวิศวกรหญิงในโซเวียตตั้งแต่ปี 2504 จนถึงทุกวันนี้ยังท�าให้พวกเธออึ้งในความอ่อนโยน ของผูช้ ายรัสเซีย และยอมรับในความแข็งแกร่งของ ผู้หญิงรัสเซียที่ทา� อาชีพนี้

นอกจากยาดมโป๊ยเซียนทีไ่ ปสร้างความนิยมในญีป่ นุ่ อย่างล้นหลามเมือ่ ปีทผี่ า่ นมา และแป้งตรางูทกี่ า� ลัง ฮอตฮิตในหมูน่ กั ท่องเทีย่ วชาวตะวันตกแล้ว คราวนี้ ก็ถงึ คิวของ ‘ชวนป๋วยปีแ่ ปกอ’ ยาแก้ไอสมุนไพรจีน รสหวาน ที่อยู่ดีๆ ก็เป็นที่สนใจอย่างมากในหมู่ นิวยอร์เกอร์จนถึงขัน้ ขาดตลาดในหลายร้านค้าแถบ ไชนาทาวน์ ความนิยมนีท้ า� ให้ยอดขายของ Kingworld Medicines Group บริษทั ผูผ้ ลิต เพิม่ ขึน้ ถึง 25% และ แสดงให้เห็นว่าโลกตะวันตกก�าลังเริม่ ให้การยอมรับ วิ ท ยาการการแพทย์ แ บบเอเชี ย มากขึ้ น อี ก ด้ ว ย “ผมไอหนักมากมาตัง้ หลายสัปดาห์แล้ว แต่พอได้ใช้ ชวนป๋วยปีแ่ ปกอ อาการไอก็หายไปภายใน 15 นาที จึงแนะน�าให้คนอื่นๆ ลองใช้ดูบ้าง” สถาปนิกชาว นิวยอร์กคนหนึ่งกล่าว เห็นแบบนี้แล้วน่าจะลอง ส่งยาอมก�ากิกเผียงที่ฮิตในบ้านเราให้ลองใช้ดูบ้าง

หลังจากเหตุการณ์กราดยิงทีโ่ รงเรียนมัธยมในฟลอริดา บริษัทต่างๆ ในสหรัฐอเมริกาก็พากันทยอยถอน การสนับสนุนหรือการท�าธุรกิจกับสมาคมปืนไรเฟิล สหรัฐฯ (NRA) เพือ่ แสดงจุดยืนเรือ่ งการต่อต้านอาวุธ ปื น ไม่ ว ่ า จะเป็ น สายการบิน ยู ไ นเต็ด แอร์ ไ ลน์ ส สายการบินเดลตาแอร์ไลน์ส ทีข่ อลบชือ่ ของสายการบิน ออกจากการพันธมิตรของสมาคม บริษทั เช่ารถรายใหญ่ อย่าง Hertz และ Enterprise ธนาคาร First National Bank of Omaha และบริษัทซอฟต์แวร์ Symantec ที่ยกเลิกการมอบส่วนลดให้กับสมาชิกของ NRA ที่ มีกว่า 5 ล้านคนทัว่ ประเทศ รวมถึงร้านขายอุปกรณ์ กีฬาชื่อดัง Dick’s Sporting Goods ก็ประกาศยกเลิก จ�าหน่ายปืนไรเฟิลเป็นการถาวร

www.huffingtonpost.com

www.time.com

SCIENCE

นักวิทยาศาสตร์เร่งหาความลับ ทางระบบนิ เ วศที่ อ ยู่ ใ ต้ ธ ารน�้าแข็งยักษ์มากว่า 120,000 ปี

FASHION issue 529

Dolce & Gabbana โชว์คอลเล็กชันกระเป๋าใหม่ ใช้โดรนบินบนรันเวย์แทน นางแบบ

12 MAR 2018

แบรนด์หรูสญ ั ชาติอติ าลีสร้างความฮือฮาบนรันเวย์ซซี นั Fall/Winter 2018 ณ เมืองมิลาน ด้วยการเปิดตัวคอลเล็กชัน Fashion Devotion โดยการส่งโดรนบินบนรันเวย์ พร้อมแขวนกระเป๋ารุน่ ใหม่จ�านวน 7 ใบ แทนการใช้นางแบบ โดยโชว์นเี้ ริม่ ช้ากว่าตาราง ถึง 45 นาที เพราะทีมงานขอให้แขกที่มารอชมราว 600 คน ช่วยปิดสัญญาณ Wi-Fi และ Hotspot เนื่องจากเป็นการรบกวน สัญญาณการควบคุมโดรนบนรันเวย์ เมื่อทุกอย่างพร้อม ทีมงานก็ปล่อยโดรนตัวแรกออกมาพร้อมกับเพลง All the Stars ของ เคนดริก ลามาร์ ที่ประกอบภาพยนตร์ Black Panther โชว์นี้ใช้เวลาทั้งหมด 3 นาที จากนั้นก็เป็นคิวของเหล่านางแบบ ที่เดินออกมาอวดแฟชั่นลุกส์ใหม่ตามปกติ

เดือนกรกฎาคมปีที่แล้ว ธารน�้าแข็งขนาด 5,818 ตารางกิโลเมตร แตกออกจากแผ่นทวีปแอนตาร์กติกา และเลือ่ นออกไปยังมหาสมุทร ท�าให้นา�้ ทะเลทีอ่ ยู่ ใต้แผ่นน�้าแข็งนั้นได้รับแสงอาทิตย์เป็นครั้งแรก ในรอบ 120,000 ปี ขณะนี้บรรดานักวิทยาศาสตร์ และทีมนักวิจัยจาก 9 สถาบัน จึงเร่งออกค้นหา สิง่ มีชวี ติ และระบบนิเวศทีซ่ อ่ นอยูภ่ ายใต้ธารน�า้ แข็ง ดังกล่าว ก่อนทีแ่ สงอาทิตย์จะเริม่ ท�าให้สภาพแวดล้อม ในบริเวณนั้นเปลี่ยนแปลงไป โดยนักวิจัยได้ตั้ง ข้อสันนิษฐานว่า สิ่งที่อยู่ภายใต้แผ่นน�้าแข็งอาจ เป็ น สิ่ ง มี ชี วิ ต รู ป ร่ า งประหลาดที่ ไ ม่ เ คยค้ น พบ มาก่อน อาจเป็นแพลงก์ตอน ปลาน�า้ แข็ง (Icefififi sh) สายพันธุ์ใหม่ หรือไรทะเลที่สามารถมีชีวิตอยู่ใต้ อุณหภูมิหนาวจัดได้


a day BULLETIN

D I S COV E R

HONG KONG

ถ้าพูดถึงประเทศทีค ่ นไทยไม่วา่ จะเป็นหนุม ่ สาวหรือครอบครัวชอบไปมากทีส ่ ด ุ หนึง่ ในนัน ้ คงหนีไม่พน ้ ฮ่องกง เพราะนอกจากจะเดินทาง สะดวกด้วยเครือ ่ งบินเพียงไม่ถงึ 3 ชัว่ โมงแล้ว ฮ่องกงยังเต็มไปด้วยสถานทีท ่ อ ่ งเทีย ่ วทีเ่ หมาะกับคนทุกเพศทุกวัย ทัง้ สวนสนุกระดับโลก ส�าหรับเด็กๆ ร้านคาเฟ่และกิจกรรม outdoor ส�าหรับวัยรุน ่ ไปจนถึงการท่องเทีย ่ วเชิงวัฒนธรรมและย่านช้อปปิง้ ทีไ่ ม่แพ้ใครส�าหรับ รุน ่ ผูใ้ หญ่ เราจึงอยากชวนคุณมารูจ้ ก ั ฮ่องกงให้ดย ี งิ่ ขึน ้ เพือ ่ เตรียมพร้อมส�าหรับวันหยุดยาวครัง้ หน้าทีก ่ า� ลังจะมาถึง

HONG KONG ฮ่องกงเป็นเขตบริหารพิเศษแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน มีประชากรราวๆ 7 ล้านคน โดยคนส่วนใหญ่จะพูดภาษาจีนกวางตุง้ จีนกลาง และภาษาอังกฤษ อุณหภูมโิ ดยเฉลีย่ ตลอดปีคอื 26-30 องศาเซลเซียส ท�าให้คนไทยนิยมไปเทีย่ วฮ่องกงเป็นอย่างมาก และถ้าใครอยากเห็นฮ่องกงมุมกว้างๆ แนะน�าให้ไป Sky100 หอคอยชมวิวทีช่ นั้ 100 ตึก ICC เพือ่ มองวิว Victoria Harbour แบบ 360 องศา

DISNEYLAND RESORT ใครมาฮ่องกง ก็ตอ้ งมาย้อนวัยกันที่ Hong Kong Disneyland Resort หนึง่ ในสถานทีพ่ กั ผ่อนส�าหรับครอบครัวทีม่ ที งั้ เครือ่ งเล่นสนุกๆ ขบวนพาเหรดทีร่ วมตัวละครดิสนีย์ และทีส่ า� คัญทาง Disneyland ก�าลัง จะจัดงานเฉลิมฉลอง Disney Friends Springtime Carnival พร้อมโชว์แสงสีเสียงตอนกลางคืนที่ Main Street U.S.A. ในธีม ‘We Love Mickey!’ ตัง้ แต่วนั ที่ 15 มีนาคม ถึง 20 มิถนุ ายน 2018 นี้

YUM CHA ส�าหรับสายกินเราขอแนะน�า Yum Cha ร้านอาหารจีนร่วมสมัยทีเ่ สิรฟ์ อาหารจีนดัง้ เดิมด้วยรูปแบบการน�าเสนอใหม่ๆ เรียกได้วา่ สามารถน�าวัฒนธรรมตะวันตกผสมผสานเข้ากับวัฒนธรรมของตัวเองได้อย่าง ลงตัว ยกตัวอย่างเช่น ท�าติม่ ซ�าให้เป็นรูปตัวการ์ตนู รูปดอกไม้ นอกจากนีภ้ ายในร้านยังตกแต่งได้สวยงามน่ารักเหมือนคาเฟ่ในประเทศตะวันตก ใครไปใครมาก็อดถ่ายรูปเก็บไว้เป็นทีร่ ะลึกไม่ได้ issue 529

TRAMORAMIC

12 MAR 2018

HARBOUR CITY

หากใครไม่รจู้ ะไปไหน สามารถใช้บริการ TramOramic รถรางย้อนยุคสุดคลาสสิกจากปี 1920s ซึง่ จะน�าคุณไปเรียนรูฮ้ อ่ งกงในอีกมุมหนึง่ ใช้เวลาเพียง 1 ชัว่ โมงเท่านัน้ โดยสามารถเลือกได้วา่ จะเป็นทัวร์ กลางวันหรือกลางคืน พร้อมไกด์ทวั ร์ผา่ นหูฟงั ทีม่ี ใี ห้เลือกถึง 8 ภาษา ให้คณ ุ ได้รถู้ งึ เรือ่ งราวทีม่ าของสถานทีต่ า่ งๆ บนเกาะแห่งนีไ้ ด้อย่างดียงิ่ ขึน้

ถ้าจบทริปโดยไม่ได้ไป Harbour City คงพูดไม่ได้เต็มปากว่ามาถึงฮ่องกง เพราะทีน่ เี่ ป็นแหล่งรวม 40 แบรนด์ดงั ส�าหรับทุกเพศทุกวัย ไม่วา่ จะเป็น Toys“R”Us ร้านของเล่นสาขาทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ในเอเชียส�าหรับ เด็กๆ ไปจนถึงแบรนด์เสือ้ ผ้ากระเป๋าส�าหรับคุณพ่อคุณแม่ และเมือ่ ช้อปปิง้ กันเต็มอิม่ แล้ว สามารถเดินทางไปยัง Ocean Terminal Deck จุดชมวิวโอบล้อมด้วยทะเลทีอ่ ยูใ่ กล้ๆ ซึง่ นอกจากจะเป็นจุดชมวิว Victoria Harbour อีกมุมหนึง่ แล้ว ยังขึน้ ชือ่ ว่าเป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกดินทีส่ วยทีส่ ดุ ในฮ่องกงอีกด้วย


a day BULLETIN

THE CONVERSATION

เรื่อง : ทรรศน หาญเรืองเกียรติ ภาพ : กฤตธกร สุทธิกิตติบุตร สไตลิสต์ : Hotcake

10

put a spotlight on

issue 529 12 MAR 2018


11 “บางคนอาจคิดว่า เป็นบุรินทร์ไม่เป็นไรหรอก กลับมายังไงก็มาท�างานกับที่บ้าน แต่ถ้าคุณ กลับมาแล้วไม่มีวิชาความรู้ คุณจะมาท�างานได้ไง”

ในงาน BOYdKO50th #1 RHYTHM & BOYd CONCERT มีชว่ งหนึง่ ที่ บอย โกสิยพงษ์ เล่าให้ฟงั ว่า เขาชืน ่ ชอบศิลปินดูโอเบิรด ์ กะฮาร์ท ดังนัน ้ ตอนทีท ่ า� เพลงให้กบ ั ค่ายเบเกอรีม ่ วิ สิค เขาเอาสไตล์การร้องเพลงด้วยเสียงขึ้นจมูก ที่ เ ป็ น เอกลั ก ษณ์ ข องเบิ ร์ ด (สุ ท ธิ พ งศ์ ทัดพิทักษ์กุล) มาเป็นไอเดียต้นฉบับให้กับ ผลงานมากมาย โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง กั บ บุรินทร์ บุญวิสุทธิ์ บุรินทร์เป็นนักร้องหนุ่มฟรอนต์แมน ของวง Groove Riders ซึง ่ เปิดตัวด้วยซิงเกิล ้ Hormone ที่ บอย โกสิยพงษ์ เป็นคนแต่ง และเพลงนี้ก็ไต่อันดับเพลงฮิตอย่างรวดเร็ว เป็นทั้งใบเบิกทางให้กับเขาและสมาชิกในวง ได้ โ ลดแล่ น อยู่ ใ นวงการดนตรี เป็ น ศิ ล ปิ น ตัวจริงที่ทุกคนให้การยอมรับ ถึ ง จะมี บ างคนบอกว่ า ชี วิ ต ของหนุ่ ม คนนี้มีแต้มต่อแห่งความส�าเร็จมาตั้งแต่แรก เพราะเขามี พ ร้ อ มทุ ก อย่ า งมาตั้ ง แต่ เ กิ ด เหมือนกับมีแสงสปอตไลต์สาดส่องมาที่ตัว ตลอดเวลา แทบไม่ต้องพยายามอะไร เราเองก็คงคิดอย่างนัน ้ เว้นเสียแต่วา่ จูๆ่ เขาก็ไม่มผ ี ลงานออกมาหลังจากอัลบัม ้ Gran Turismo ซึ่งนับนิ้วดูก็เกือบ 8 ปีแล้ว เดาว่า เขาคงอิ่มตัวแล้วกับการท�าเพลง จนกระทั่ง ได้รู้ว่าเขาปล่อยเพลงใหม่ออกมาอีกครั้งใน ั่ คุยกับเขาถึง ชือ ่ Spotlight และมีโอกาสได้นง การกลับมาในครัง ้ นี้ จากความคิดทีว ่ า่ เขาคง ไม่ตอ ้ งการพิสจู น์อะไรอีกต่อไปแล้ว ทีผ ่ า่ นมา คงใช้ชีวิตอย่างสุขสบายเนื่องจากธุรกิจของ ครอบครัวก็ทา� เงินได้อย่างมากมายในแต่ละปี การออกมาร้องเพลงนานๆ ครั้งคงเป็นแค่ งานอดิเรกที่ว่างๆ ก็มาแก้เบื่อหรือออกมาให้ แฟนเพลงหายคิดถึงกันสักครั้ง สิ่งที่เราคิดไว้นั้นผิดไปเกือบทั้งหมด ไม่ มีใครเกิด มาแล้วพร้อ มสมบูร ณ์ไป เสียทุกอย่าง และเราทุกคนมีภารกิจในการตามหาเส้นทางชีวต ิ ทีด ่ ข ี องตัวเอง นีค ่ อ ื สิง ่ ที่ เราได้รับจากการสนทนากับหนุ่มคนนี้ ครั้ ง หนึ่ ง เขาเคยเป็ น คนที่ เ กื อ บจะพา ตัวเองล้มเหลวในชีวต ิ มาแล้ว และแสงไฟจาก สปอตไลต์เองก็เกือบจะไม่สาดส่องมาทีต ่ วั เขา “ผมเป็นคนที่ไม่เคยท้อกับอะไรทั้งสิ้น มีปัญหาอะไรมาผมสู้ แต่ก็ไม่ได้สู้แบบหัวปัก หัวป�า ไม่ใช่หลับตาชกไปมั่วๆ เวลาเครียด ผมถอยหลังกลับมาก้าวหนึ่ง นั่งดูว่าปัญหา มั น เกิ ด อะไรขึ้ น วิ ธี แ ก้ มั น คื อ อะไร ต้ อ งปี น ก�าแพงไหม เลีย ้ วซ้ายไหม เลีย ้ วขวา ขุดดินลงไป ไหม หาคนมาช่วยไหม หาทางออกออกมาให้ได้ เพื่อให้เราข้ามอุปสรรคนั้นไปให้ได้” นี่ คื อ ค� า พู ด ที่ เ ขาบอกกั บ เราถึ ง วั น ที่ ตัวเองเจอปัญหาหนักๆ แล้วก้าวข้ามผ่านมาได้ 8 ปีทผ ี่ า่ นมา เขาใช้เวลาไปกับการจัดการ ความเปลี่ยนแปลงกับธุรกิจของครอบครัว ท�าหน้าที่ของผู้น�า เป็นเจ้านายที่ลูกน้องรัก เป็นหัวหน้าครอบครัวที่มีความมั่นคง ในวันนี้ เมื่อปัญหาทุกอย่างคลี่คลาย เขาก็พร้อมกลับมายืนบนเวทีเพื่อให้แสงไฟ สาดส่องมาที่ตัวเขาอีกครั้ง กับงานเพลงใน อัลบั้มใหม่ที่ยังคงเป็นเพลงเต้นร�าสนุกๆ ที่ หลายคนชื่นชอบ และเฝ้ารอการกลับมาของ เจ้าพ่อเพลงดิสโก้คนนี้เสมอ

The Journe y of Self-Discovery! เรายังจ�าภาพทีค ่ ณ ุ ปรากฏตัววันแรก กับวงกรูฟไรเดอร์สได้ ตอนนัน ้ คุณมี พลังล้นเหลือมาก เรียกได้ไหมว่า นัน ่ คือความฝันของคุณในวัยหนุม ่

ตอนนั้ น เป็ น ช่ ว งที่ เ รี ย นจบ เริ่ม ท�ำ งำนกับ ธุร กิจ ของที่บ ้ ำ นแล้ ว ประมำณครึ่งปี ผมได้รับทำบทำม ให้มำท�ำวงดนตรีดิสโก้ฟังก์ คือวง กรูฟไรเดอร์ส ผมก็ตอบตกลงทันที เพรำะอิ น กั บ ดนตรี แ นวนี้ อ ยู ่ แ ล้ ว กลับบ้ำนไปก็บอกกับพ่อแม่ว่ำ ขอไป ลองร้องเพลงดูสกั ปีนะ ถ้ำเพลงปล่อย ออกมำแล้วไม่ดงั ค่อยกลับมำท�ำงำน กับที่บ้ำนต่อ (หัวเรำะ) แต่ปรำกฏว่ำ เฮ้ย เพลง ฮอร์โมน ดังขึ้นอันดับหนึ่ง ชำร์ตรำยกำรวิทยุ 4 สัปดำห์ติด จำก ทีข่ อมำร้องเพลงปีเดียว เลยกลำยเป็น 17 ปีเข้ำไปแล้ว สมั ย เรี ย นมหำวิ ท ยำลั ย ผม ไปเที่ยวผับบ่อย ตอนนั้นแนวดนตรี ทีก่ ำ� ลังมำแรงคือ rave เป็นอิเล็กทรอนิก ซึ่งใหม่มำกเพรำะมันฉีกออกมำจำก ดนตรีเฮำส์หรือเทคโนแดนซ์ ผมเทีย่ ว อยูแ่ ถวสีลม ซอย 4 ประจ�ำ เป็นเธคแนว อันเดอร์กรำวนด์ ก็มีแมวมองมำชวน ไปท�ำสกรีนเทสต์กับแกรมมี ตอนนั้น ผมเป็นผู้ชำยสีทอง ใส่กำงเกงขำรูต กั บ เสื้ อ ยื ด เก่ ำ ๆ คล้ อ งโซ่ เ ต็ ม ตั ว มีลกู ประค�ำ เจำะหู ทุกอย่ำงถูกระเบียบ ของควำมเรฟมำก (หัวเรำะ) ซึ่งผม ชอบแต่ ง ตั ว แบบนี้ ตอนเรี ย นอยู ่ ที่ อังกฤษก็แต่งตัวแบบนี้ เจอครอบครัว คนไทยมำส่งลูกที่มหำวิทยำลัย เขำก็ พูดว่ำ ‘ดูไอ้เด็กเกำหลีคนนัน้ สิ พ่อแม่ ไม่ สั่ ง สอน ดู มั น แต่ ง ตั ว ดู หั ว มั น ’ ผมก็เลยบอกไปว่ำ ‘สวัสดีครับ ผม คนไทยครับ’ (หัวเรำะลั่น) พอวันไป สกรีนเทสต์ จ�ำได้ว่ำตัวเองร้องเพลง ของ พี่บิลลี่ โอแกน สองเพลง เพรำะ ตอนนั้นผมชอบพี่บิลลี่มำกๆ รู้สึกว่ำ จะเป็นเพลง ค�ำมักง่ำย กับ เอำอะไร มำแลกก็ไม่ยอม พี่ปั๋ง (ประกำศิต โบสุวรรณ) ก็เรียกผมไปคุย บอกว่ำ เฮ้ย น้อง ร้องเพลงได้นี่ พี่ชอบสไตล์น้อง เต้น ได้ดี ถ้ำน้องได้เป็นศิลปินจะท�ำไง? ผมตอบกลับไปทันทีวำ่ ‘อ๋อ ผมไม่อยำก เป็นครับพี่ ผมจะเรียนหนังสือให้จบ ก่อนครับ’ อันนี้คือควำมคิดที่ผมมีมำ ตลอด กำรเป็นนักร้องไม่เคยอยู่ใน แพลนเลย แต่ผมมีวงดนตรีตอนอยู่ มัธยมที่เตรียมอุดมศึกษำ ตอนไปอยู่ ต่ำงประเทศผมก็เล่นดนตรีกับเพื่อน มีรบั จ๊อบร้องเพลงทีบ่ ำร์แจ๊ซของคนไทย พี่ปั๋งก็ท�ำหน้ำงงๆ ประมำณว่ำ อ้ำว แล้วมึงมำสกรีนเทสต์ท�ำไม (หัวเรำะ) คื อ ผมแค่ อ ยำกจะรู ้ ว ่ ำ ตั ว เองท� ำ ได้ แค่ไหน แล้วผมอยำกมีเพลงที่อัดร้อง อยู่ในสตูดิโอดีๆ ที่เขำมิกซ์มำสเตอร์ แล้วส่งมำให้เรำฟัง ผมอยำกแค่นจี้ ริงๆ

ตลกดี บางคนชอบบอกว่ า เขา ไม่อยากเป็นนั่นเป็นนี่ แต่สุดท้าย เ ข า ก็ ไ ด้ เ ป็ น แ บ บ นั้ น นั่ น แ ห ล ะ แบบที่เขาไม่ได้คิดจะเป็น

ใช่ๆ ชีวิตนี่มันอะไรก็ไม่รู้ โอเค เรำก็มฝี นั ว่ำอยำกเห็นตัวเองร้องเพลง แต่เรำไม่ได้บอกว่ำตัวเองต้องมำเป็น แบบนี้ตั้งแต่แรก แต่เหมือนทุกอย่ำง ถูกก�ำหนดมำแล้ว ผมคิดมำตลอดว่ำ พอเรี ย นจบก็ ก ลั บ ไปท� ำ ธุ ร กิ จ กั บ ครอบครัว กลับมำขำยรถ แต่พอพีก่ ้อ (ณฐพล ศรีจอมขวัญ) กับพี่สมเกียรติ (สมเกียรติ อริยะชัยพำณิชย์) มำบอก ว่ำ เฮ้ย! มำลองท�ำเพลงกัน ผมก็เอำๆ ลองดู แค่นนั้ เอง เพรำะต้นทุนของผม คือกำรฟังเพลงทีไ่ ม่มขี อบเขต ฟังเพลง ตลอดเวลำ ผมไม่เคยจ�ำกัดตัวเองว่ำ เรำเป็นคนร็อก จะฟังแต่เพลงร็อก เรำ เป็นคนฮิปฮอป ก็ต้องฟังแต่ฮิปฮอป ต้องแต่งตัวฮิปฮอปตลอดเวลำ ผม ไม่เคยจ�ำกัดตัวเองว่ำเป็นคนแนวไหน ผมฟังทุกอย่ำง เพรำะว่ำถ้ำจ�ำกัด เพลงจะมีให้ฟังน้อย ฟังไม่พอ แล้วก็ ค้นคว้ำหำสิ่งที่ตัวเองชอบไปเรื่อยๆ ช่วงนีช้ อบอะไร ก็จะค้นคว้ำ ฟังให้ลกึ ลึกให้ถึงแก่นว่ำเพลงนี้ท�ำขึ้นมำยังไง เครือ่ งดนตรีชนิ้ นีเ้ ล่นโดยใคร อัดทีไ่ หน วงนี้ไปแสดงสดที่ไหนมำก่อนบ้ำง

ถ้ า ชี วิ ต นี้ ไ ม่ มี plan แล้ ว เราจะ discovery มันได้อย่างไร

จริงๆ แล้วตอนที่อัลบั้มเสร็จ ออกมำ ผมก็ยงั คิดว่ำไม่นำ่ จะใช่เลยนะ เพรำะส่ ว นตั ว เป็ น คนขี้ อ ำย ขี้ อ ำย มำกๆ ถ้ำอยู่กับเพื่อนจะบ้ำบอเต็มที่ แต่ถ้ำให้ขึ้นบนเวที ให้พูดอะไร แสดง อะไร จะไม่ค่อยชอบเลย เพรำะอำย จนมำถึงจุดหนึง่ มีคนบอกว่ำ เพลงมัน ดังแล้ว แต่ทำ� ไมพอไปเล่นสดมึงขีอ้ ำย อย่ำงนีว้ ะ ไม่สนุกเลย แล้วก็โดนค�ำด่ำ ที่แรงกว่ำนี้ คือพี่สุกี้ (กมล สุโกศล แคลปป์) ซึ่งผมโกรธมำกเลยนะตอน นัน้ (หัวเรำะ) ตอนนัน้ ผมคิดเลย มำว่ำ กู อ ย่ ำ งนี้ เ หรอ เดี๋ ย วจะพิ สู จ น์ ใ ห้ ดู เดีย๋ วจะท�ำให้ดู วันหนึง่ พีจ่ ะต้องมำขอ ให้ผมร้องเพลงในอัลบั้มพี่ ซึ่งสุดท้ำย ก็ท�ำได้นะ ต้องขอบคุณพี่สุกี้ ถ้ำเขำ ไม่ดำ่ ผมวันนัน้ ผมก็คงไม่มวี นั นี้ เพรำะ หลั ง จำกวั น นั้ น คื อ ผมสู ้ ผมพั ฒ นำ ตัวเอง ฝึกฝน ท�ำทุกอย่ำง เปลี่ยน ควำมคิดใหม่เลย จำกที่คิดว่ำจะท�ำ ยังไงให้เรำเป็นศิลปินที่ดี สุดท้ำยก็ ค้นพบว่ำกำรเป็นตัวเองแหละดีที่สุด คือ discover ว่ำเรำไม่ตอ้ งไปดัดแปลง ไม่ตอ้ งไปเป็นอะไร พอเป็นตัวเอง ก็เป็น ธรรมชำติ พอเป็นธรรมชำติ ก็เป็นตัว เรำเอง เป็นคำแร็กเตอร์ที่ชัดเจนของ เรำเอง ตอนนัน ้ เสียดายโอกาสทีจ ่ ะท�างาน ให้กับธุรกิจครอบครัวไหม

ก็ยงั ท�ำงำนควบคูไ่ ปด้วย จนเริม่ มีทัวร์เยอะๆ น่ำจะเป็นช่วงอัลบั้มที่ 2 คือ The Lift ตอนนั้นถือว่ำพอจะมี ชื่อเสียงแล้ว กลุ่มผู้ฟังมำกขึ้นเรื่อยๆ


a day BULLETIN

put a spotli 12

เพลง หยุด เป็นเพลงทีท่ กุ คนร้องได้ ไปทุกผับต้องเล่น ทุกงำนแต่งงำนต้องใช้ เรำมีเพลงฮิตอยูม่ ำกพอสมควร ท�ำให้เรำมีทวั ร์ ตัง้ แต่เล่นดนตรีมำ ผมทัวร์มำแล้วไม่นำ่ ต�ำ่ กว่ำ 5-6 พันครัง้ ในรอบสิบกว่ำปีทผี่ ำ่ นมำ อำจเป็น เพรำะวงเรำเกิดขึ้นมำในยุคที่นักดนตรีมีที่ให้เล่นสด เยอะ เป็นช่วงที่ดนตรีอินดี้หรือค่ำยเล็กๆ ขึน้ ถึงขีดสุด พอดี แล้วก็เป็นช่วงที่เมืองไทยเริ่มเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ กำรเที่ยวของคน จำกกำรไปเที่ยวเธคกลำยไปเป็น เที่ยวผับ ผับต้องมีวงดนตรีสด พวกเรำกรูฟไรเดอร์ส เกิดขึน้ มำพร้อมกับเจเนอเรชันนัน้ ท�ำให้วงเรำถึงไม่ได้ อยู่ค่ำยใหญ่ ไม่มีมิวสิกวิดีโอฉำย ไม่มียูทูบด้วยนะ ช่วงนั้น แต่เรำเหมือนสำวขำยเครื่องส�ำอำงที่ไปเคำะ ประตูหน้ำบ้ำน แล้วกดเรียก ติ๊งต่อง กรูฟไรเดอร์ส มำแล้วค่ะ แล้วเป็นกำรบอกปำกต่อปำกว่ำ เฮ้ย! มำดู พวกแม่งแล้วมันว่ะ อยำกจะชวนเพือ่ นมำดู เข้ำไปแสดง ในโรงเรียน ในมหำวิทยำลัย ท�ำให้เรำเริ่มมีแฟนเพลง ที่กว้ำงขึ้นเรื่อยๆ กว่ำวงดนตรีอินดี้ทั่วไป เรำเล่นโชว์ สดมำเรื่อยๆ ก็เป็นกำรพัฒนำตัวเองมำเรื่อยๆ เราจ�าได้ว่าช่วงอัลบั้ม Discovery กับ The Lift นั้ น ห่ า งกั น ตั้ ง 6 ปี ช่ ว งระหว่ า งนั้ น มี อ ะไรเกิ ด กับคุณบ้าง

จริงด้วย แปลกดีที่เรำเป็นวงดนตรีที่มีเพลง 10 กว่ำเพลง แต่ 10 เพลงนั้นสำมำรถอยู่ได้ถึง 6 ปี คงเพรำะเพลงเรำไม่ได้ประโคมโปรโมตให้คนรูจ้ กั ทีเดียว ภำยใน 2 เดือน แล้วหลังจำกนัน้ หำยไปเพรำะว่ำคนฟัง จนเอียน แต่เป็นกำรฟังที่ค่อยๆ บอกต่อไปเรื่อยๆ ใช้เวลำเดินทำงนำนกว่ำ แต่กลับอยูไ่ ด้นำนกว่ำ ถือเป็น ปรำกฏกำรณ์ทแี่ ปลกมำกๆ ออกอัลบัม้ เดียวอยูไ่ ด้ 6 ปี ส�ำหรับพวกเรำถือว่ำเป็นเรื่องที่พิเศษมำกๆ ขอบคุณ มำกๆ

Be My Light, Be My Guide

เราอยากรู้ ถึ ง ธุ ร กิ จ และอุ ต สาหกรรมรถยนต์ ในช่วงสิบกว่าปีที่ผ่านมา ในสายตาของคุณมันมี ความเคลื่อนไหวอย่างไร

ผมดูแลงำนด้ำนกำรตลำด แล้วก็ดูเรื่องของ Human Resource ด้วย ท�ำงำนสองอย่ำงให้กับที่บ้ำน ถือว่ำ HR เป็นงำนทีต่ วั เองถนัดเพรำะว่ำเรียนจบด้ำนนี้ มำ ตอนนั้นที่เริ่มต้นท�ำเพลงกับกรูฟไรเดอร์ส ภำระ หน้ำทีย่ งั ไม่เยอะมำก เพรำะอำยุแค่ 20 กว่ำๆ เรียกว่ำ เป็นน้องใหม่ เป็นช่วงทีส่ ร้ำงสมประสบกำรณ์ไปเรือ่ ยๆ กำรเป็นศิลปินไปด้วย ท�ำงำนธุรกิจไปด้วย ก็ เ หมื อ นเป็ น แรงหนุ น ให้ เ รำ ตอนนั้ น มี แ ฟนเพลง ที่เพิ่งเรียนจบมำสมัครงำนกับเรำเยอะเลยนะ เพรำะ เขำอยำกมำท�ำงำนกับผม แถมยังมีแฟนเพลงที่มำ ซือ้ รถกับผมด้วย เพรำะว่ำชอบเพลงของวงเรำ นีถ่ อื เป็น ผลพลอยได้ ถือว่ำเป็นเรือ่ งทีด่ ี เพรำะว่ำเรำก็ได้ทำ� งำน กับคนที่เขำรักเรำ แล้วก็ขำยโปรดักต์ให้กับคนที่เขำ รักเรำ ซึ่งจริงๆ ก็เหนื่อยเหมือนกัน แต่ก็มีควำมสุข

issue 529

คุณเป็น HR ประเภทไหน การท�างานดนตรีท�าให้ คุณใจดีกับพนักงานมากขึ้นหรือเปล่า

12 MAR 2018

ใช่ๆ ถูกต้อง (หัวเรำะ) ท�ำให้เข้ำใจพนักงำน มำกขึ้น ผมพูดจริงๆ นะว่ำกำรเป็นนักดนตรีท�ำให้ เข้ำอกเข้ำใจคนมำกขึน้ เพรำะเรำต้องเข้ำใจคนทุกกลุม่ ว่ำเขำชอบอะไร เขำอยำกได้อะไรแบบไหน ท�ำให้เรำ เข้ำถึงคนทั่วไป เพรำะปกติเรำอยู่กับเพื่อน เรำก็จะ อยู่กันแค่ในวงแคบๆ นี้ (วำดมือเป็นวงกลม) แต่พอ


ght on 13

“พ่อบอกผมว่าอะไรรู้ไหม พ่อบอก เพลงไหนที่เราชอบที่สุด จะไม่ใช่เพลงดัง และเพลงที่เรา ไม่ค่อยชอบมันจะเป็นเพลงที่ดัง (หัวเราะ) ซึ่งมันเป็นเรื่องตลก และมันมักจะเกิดขึ้นเสมอ”

เรำได้เจอคนเยอะมำกๆ บำงวันผมเจอเป็นหมื่นๆ คนเลยนะ บำงวันเจอเป็นพันๆ คน พอเป็นอย่ำงนี้ มำตลอดชีวติ ก็ทำ� ให้เข้ำใจคน และใส่ใจคนอืน่ มำก ขึน้ พยำยำมจะท�ำให้ตรงกับควำมชอบของเขำให้ได้ วิถีกำรท�ำงำนของผมคือ คุณท�ำมำกได้มำก คุ ณ ท� ำ น้ อ ยได้ น ้ อ ย ท� ำ ไม่ ดี ก็ จ ะมี ก ำรตั ก เตื อ น ตั ก เตื อ นเสร็ จ ท� ำ ไม่ ดี ต ่ อ เนื่ อ งก็ จ ะมี ก ำรลงโทษ กำรที่เรำมี motivation แบบนี้ ให้ incentive เขำใน กำรท�ำงำน ผมสร้ำงขวัญและก�ำลังใจ สร้ำงควำมกระตือรือร้นให้กบั พนักงำนทีเ่ ขำคิดจะท�ำให้ดี ให้รกั องค์กร ถ้ำเขำต้องกำรให้องค์กรพัฒนำขึ้นไปเรื่อยๆ เขำก็ค วรที่จ ะได้ สิ่ง ตอบแทนหรือ ว่ ำ รำงวั ล เช่ น สินน�ำ้ ใจให้เขำ ท�ำให้เขำรูส้ กึ ภูมใิ จกับสิง่ ทีต่ วั เองท�ำ ขึ้นมำ มาดของคุณตอนลงโทษพนักงานนีจ่ ะโหดแค่ไหน

ไม่เลย ผมเป็นคนทีท่ ำ� งำนกับพนักงำนเหมือน เพื่อน แต่พ่อผมต่ำงหำกที่เป็นคนที่เฮี้ยบ (หัวเรำะ) ผมเป็นคนที่ท�ำงำนในแบบ โอเค คุณท�ำผิดได้นะ แต่อย่ำผิดบ่อยเลยนะ ท�ำผิดได้แต่ต้องดูให้ออกว่ำ ผิดเพรำะอะไร ไม่ใช่ผิดเพรำะว่ำเลินเล่อหรือว่ำ เหลวไหล ถ้ำเป็นอย่ำงนัน้ ก็ยอมรับไม่ได้ กำรท�ำงำน ห้ ำ มเหลวไหล เหมื อ นกั บ ชี วิ ต ก็ ห ้ ำ มเหลวไหล ถ้ำเหลวไหลวันนี้ก็จะเป็นผลต่อเนื่องไปวันต่อไป ถ้ำคุณไม่เรียนหนังสือ โตขึ้นมำก็จะรู้เลยว่ำตัวเอง ท�ำงำนไม่ได้ ไม่มพี นื้ ฐำนกำรท�ำงำน พอคิดได้กต็ อ้ ง ไปเรียนเพิม่ เติม สุดท้ำยยังไงก็ตอ้ งเรียน ช่วงชีวติ หนึง่ ของผมเคยเป็ น เด็ ก เกเรมำก่ อ น ตอนเรี ย นอยู ่ มหำวิทยำลัยก็เกเร ไม่ค่อยอ่ำนหนังสือ แต่ผมเป็น คนฟังเลกเชอร์ในห้อง ฟังแล้วก็เก็งว่ำข้อสอบจะออก มำยังไง สิ่งไหนที่ครูเน้นๆ ผมจะนั่งจดแล้วกลับไป นั่ ง ท� ำ กำรบ้ ำ น ส่ ว นหนั ง สื อ นี่ เ รี ย นจบมำแล้ ว ยังเนียนสวยเหมือนหนังสือใหม่อยู่เลย (หัวเรำะ) หลำยๆ คนยังเข้ำใจควำมรู้สึกนี้ใช่ไหม ที่หนังสือ ใหม่เอี่ยมมำก แต่เรำจบกำรศึกษำแล้ว แม่ยังบอก ว่ำ ‘โอ้โฮ ลูกเป็นคนเก็บรักษำของดีจริงๆ เลยนะคะ’ (หัวเรำะ)

บางคนนี่เวลาเกเรแล้วจะเตลิดไปเลย เหมือน ปีศาจที่เกาะไหล่ข้างขวาของเรา กระซิบบอกว่า ให้โดดเรียนทุกวัน

ใช่ๆ ผมก็เป็นตอนอยู่อังกฤษ ผมอยู่ที่นั่น ประมำณ 3 ปี หนังสือไม่เรียน แทบจะไม่ไปโรงเรียน เลย เพรำะว่ำมันสนุกกับเสรีภำพ อิสระกับชีวิตมำก ไม่มีใครคอยมำคุม เรำอยู่คนเดียว อยำกจะไปไหน เวลำไหนได้หมด ตืน่ กีโ่ มงก็ได้ ท�ำอะไรก็ได้ ไม่มใี ครรู้ พออยู่ปี 2 เกรดออกมำได้น้อย ผมก็เลยมำนั่งคิดว่ำ เฮ้ย เรำท�ำอย่ำงนี้ไปเพื่ออะไรวะ เพื่อนขึ้นปีสอง ปีสำมกันหมดแล้ว ถ้ำไม่เรียนตอนนี้ เดี๋ยวถึงเวลำ เพื่อนเขำเรียนจบกันหมด เขำกลับบ้ำนกันไปหมด แล้วเรำอยู่กับใครวะ ไปอยู่กับเด็กใหม่ๆ ไปเรื่อยๆ อย่ำงนี้เหรอ ชีวิตมันไม่มีค่ำเลย ผมก็เลยกลับมำ เรี ย นหนั ง สื อ ดี ก ว่ ำ กลั บ มำใช้ ชี วิ ต แบบเครี ย ดๆ มีเวลำ 3 ปี ต้องเอำให้จบให้ได้ แทนทีว่ นั หนึง่ ควรจะ เรียนแค่ 4 หรือ 5 วิชำต่อ 1 เทอม ผมลงเรียน 8-9 วิชำไปเลย เพื่อที่จะกลับมำไล่จบให้ทันพร้อม เพื่อนๆ ซึ่งก็จบทันภำยใน 3 ปีครึ่ง เพรำะพลำดไป ตัวหนึง่ ต้องกลับมำเรียนตอนซัมเมอร์ แต่ถอื ว่ำโชคดี ทีก่ ลับตัวทัน บำงคนอำจคิดว่ำ เป็นบุรนิ ทร์ไม่เป็นไร หรอก กลับมำยังไงก็มำท�ำงำนกับที่บ้ำน แต่ถ้ำคุณ กลับมำแล้วไม่มีวิชำควำมรู้ คุณจะมำท�ำงำนได้ไง แถมยังไม่มีประสบกำรณ์ด้วย เพิ่งเรียนจบกลับมำ จะมีประสบกำรณ์ได้ไง ผมคิดว่ำเรื่องกำรท�ำงำน หลักๆ อยูท่ ปี่ ระสบกำรณ์ วิธกี ำรแก้ไขปัญหำ ท�ำยังไง ให้เรำแก้ไขปัญหำให้มันลุล่วงไปได้

ช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา เรารู้มาว่าธุรกิจของคุณ มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

เป็นช่วงรอยต่อทีค่ ณ ุ พ่อขำยบริษทั ก่อนหน้ำนัน้ บ้ำนเรำท�ำโตโยต้ำมำตลอดทัง้ ชีวติ ท�ำมำตัง้ แต่รนุ่ ปู่ พ่อผมเคยเป็น distributor ของรถเรโนลต์ แดวู และ อีกหลำยยีห่ อ้ สุดท้ำยด้วยกำรมองกำรตลำด กำรมอง ธุรกิจในมุมมองของพ่อ ท่ำนคิดว่ำมำถึงจุดอิ่มตัว ของเรำแล้วในยุคนั้น เรำท�ำมำทั้งหมด 30 กว่ำปี เรำขำยรถปีละหมืน่ กว่ำคัน เรำเป็นตัวแทนจ�ำหน่ำย ที่ขำยรถเยอะที่สุดในประเทศไทย อยู่ดีๆ พ่อก็ขำย บริษัท สัน่ สะเทือนวงกำรรถยนต์ทงั้ หมดเลย คนเขำ สงสัยว่ำทีบ่ ้ำนมีปัญหำอะไร เกิดอะไรขึน้ ท�ำไมต้อง ขำยบริษทั เพรำะลูกชำยไปเป็นนักร้องเลยไม่ทำ� งำน ท�ำกำรใช่ไหม (หัวเรำะ) เขำก็พูดกันไป สุดท้ำยเวลำ ผ่ำนไปมันเป็นเครื่องพิสูจน์ คนวงกำรรถยนต์ทุกคน คิดว่ำพ่อมองได้ทะลุมำก เขำทึ่งมำกว่ำพ่อเห็น ได้ยังไงว่ำธุรกิจรถยนต์ปัจจุบันจะเป็นแบบนี้ แล้วเมื่อ 3-4 ปีที่แล้ว ตอนผมท�ำอัลบั้มใหม่ เป็นช่วงที่ผมเริ่มรู้สึกว่ำตัวเองเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมำก เรียกได้วำ่ เป็นคนมีครอบครัวแล้ว พอขำยโตโยต้ำไป เรือ่ ยๆ ผมก็นงั่ คุยกันกับครอบครัวว่ำเรำท�ำงำนได้เงิน มำเท่ำนี้ ต่อไปนีเ้ รำจะอยูเ่ ฉยๆ ก็ทำ� ได้ แต่ในเมือ่ เรำ เกิดมำเป็ น คนคนหนึ่ง ถ้ ำไม่ ท�ำ งำน เงิน ที่มีอ ยู ่ ก็จะร่อยหรอลงไปเรือ่ ยๆ พร้อมกับคุณค่ำของตัวเอง ที่ลดน้อยลงไปเรื่อยๆ เพรำะวันๆ ไม่ท�ำอะไร ไม่มี ควำมรับผิดชอบที่ต้องท�ำ ก็คิดว่ำเรำควรจะกลับมำ ท�ำในสิ่งที่เรำชอบนั่นแหละ สิ่งที่เรำถนัดที่สุดก็คือ ธุรกิจรถยนต์ ก็เลยมำเป็นดีลเลอร์ของเมอร์เซเดสเบนซ์ กับฮอนด้ำ พอท�ำไปท�ำมำ เขำก็ให้ผมขึ้นเป็น CEO ซึ่งควำมรับผิดชอบก็จะหนักหนำสำหัสเลย เรำเป็น หัวของบริษทั เรำแล้ว มีพนักงำนทีต่ อ้ งดูแลเป็นร้อยๆ คน ท�ำอย่ำงไรให้มันก้ำวหน้ำและพัฒนำไปให้มำก ที่สุด ครำวนี้ควำมมุ่งมั่น ควำมตั้งใจของผมมำ 100% เลย จำกที่คิดว่ำอยำกจะเป็นศิลปินด้วย เป็นนักธุรกิจด้วย ตอนนั้นท�ำเพลงเสร็จหลำยเพลง แล้วด้วย ก็คิดว่ำหยุดเลยดีกว่ำ ต้องมำโฟกัสเรื่องที่ ควรรับผิดชอบให้เต็มที่ที่สุด ท�ำอย่ำงไรให้องค์กร ของผมมั่นคงที่สุด ซึ่งตอนนั้นพี่ชำยของผมก็ยังท�ำ ธุรกิจรถยนต์เหมือนกัน เขำท�ำของโตโยต้ำอยุธยำ ยังมีโตโยต้ำในภำคกลำงที่เรำยังเหลืออยู่ ส่วนผม งำนโชว์ต่ำงๆ จะรับน้อยมำก เพลงใหม่ที่ท�ำอยู่ หยุดอยู่ตรงนั้นไว้เลย ท�ำเสร็จตรงไหนก็ให้มันอยู่ ตรงนั้น ซึ่งจริงๆ เพลงเสร็จมำ 4 ปีแล้ว มันพร้อม ทีจ่ ะ recording mix master แล้วออกขำยได้ แต่เพรำะ ไม่มีเวลำ เรำขอกลับมำท�ำงำนของที่บ้ำนให้ชัดเจน ให้ดีที่สุดก่อน พอ 2 ปีผ่ำนไป เรำได้รำงวัลอันดับ 1 ของกำรสร้ำงควำมพึงพอใจให้กับลูกค้ำทั่วประเทศ ซึ่งเป็นรำงวัลที่ยำกที่สุดของรถยนต์ เพรำะว่ำกำรที่ จะท�ำให้ลกู ค้ำซือ้ รถของเรำ รับบริกำรเรำแล้วประทับใจ กลับมำโหวตให้เรำให้เป็นอันดับ 1 ของประเทศ เป็น เรื่องที่ยำกมำก และนี่คือสิ่งที่เรำท�ำได้ กลำยเป็นที่ ฮือฮำของวงกำร

คุณมองอย่างไรว่าลูกค้าต้องการอะไร ตลาดขาด อะไรอยู่ แล้ ว พาบริ ษั ท เข้ า ไปอยู่ ใ นจุ ด ของ ความส�าเร็จได้อย่างไร

สมัยก่อนคนมองว่ำกำรขับรถเบนซ์คอื กำรขโมย รถพ่อแม่มำขับ มีโมเดลไม่เยอะ แต่ปัจจุบันเบนซ์ มีเซกเมนต์เยอะมำก มี A-class B-class C-class E-class G-class S-class GLE GLC CL มีรถกระบะ ที่เพิ่งออกมำด้วย ผมมองว่ำนั่นคือจุดหนึ่งที่เรำ เข้ำมำถูกจุด ถูกเวลำ ผมขำยรถยนต์ระดับแมสมำร์เกต มำตลอด แต่รถยนต์ที่เป็นนิชมำร์เกตและลักชัวรี ไม่เคยมีอยู่ในมือเรำ เรำมีกลุ่มลูกค้ำที่เป็นฐำน ที่ต้องกำรรถแบบนี้อยู่เยอะมำกพอสมควร ไม่ว่ำจะ เป็นเพื่อนๆ กัน บริษัทต่ำงๆ ที่ค้ำขำยด้วยกัน ถือว่ำ

เรำมำตอบโจทย์ในสิง่ เหล่ำนัน้ ได้ดี แล้วก็ทำ� ให้ตงั้ แต่ เรำไปเป็นดีลเลอร์ เมอร์เซเดสเบนซ์มียอดขำยทะลุ จุดทีเ่ ขำไม่เคยขำยมำก่อน ยอดขำยทีม่ ำกทีส่ ดุ ทีเ่ ขำ เคยขำยมำ ถือว่ำเป็นควำมภูมใิ จของทีมงำนเรำทุกคน อีกเรือ่ งหนึง่ คือธุรกิจใหม่ของผม หลังจำกเรำ ขำยโตโยต้ำมหำนครไป เรำเริ่มมีเงินสดมำกขึ้น ก็เริ่มไปซื้อที่ดินมำกขึ้น หลังจำกนั้นผมก็เลยนั่งคิด ว่ำจะท�ำอย่ำงไรถึงจะพัฒนำทีด่ นิ ให้มมี ลู ค่ำมำกทีส่ ดุ ก็เลยเริม่ มำท�ำธุรกิจเรือ่ งไลฟ์สไตล์กบั รีเทล จึงมำท�ำ คอมมููนิตี้มอลล์ ชื่อว่ำ the Grove เรำใช้เวลำเกือบ 2 ปี ศึกษำวิจัยทุกๆ อย่ำงเพื่อที่จะให้สิ่งเหล่ำนี้เกิด ขึ้นมำได้ ก็เลยไม่มีเวลำไปท�ำเพลงอีก ผมรับโชว์ เดือนหนึ่งแค่ 3-4 งำน ออกไปเล่นเพื่อคลำยเครียด ท�ำในสิง่ ทีต่ วั เองรักเหมือนเดิม ออกไปเล่นดนตรีแล้ว ลืมทุกอย่ำง ชั่วโมงนั้นต้องปลดปล่อยควำมเป็น ตัวเองให้ได้มำกทีส่ ดุ หลำยคนก็บอกว่ำออกเพลงใหม่ สักทีสิ ผมก็บอกไม่มเี วลำจริงๆ สุดท้ำยมันมำถึงใน จุดทีว่ ำ่ ไม่ได้ละ เพลงท�ำมำ 4 ปีแล้ว เรำต้องปล่อย ก่อนที่สิ่งใหม่จะกลำยเป็นสิ่งที่เก่ำ พอรถยนต์เริ่ม อยู ่ ตัว คอมมู นิตี้ม อลล์ เ ปิ ด แล้ ว เรำปั ้ น มำแล้ ว ทุกอย่ำง แผนกำรตลำดเรำก็ทำ� อย่ำงต่อเนือ่ ง ก็เลย คิดว่ำลูกคนใหม่ทั้งหลำยของเรำเขำเริ่มยืนหยัด ด้วยตัวเองได้ ก็เลยขออนุญำตกลับมำท�ำสิ่งที่รัก อีกครั้งหนึ่ง

Return To Retro

ตอนออกอัลบัม ้ เดีย ่ วของตัวเอง Gran Turismo ตอนนั้นวงการเพลงไทยก�าลังวิตกกันอยู่ว่าจะ เอาอย่างไรกันดี แต่คุณก็ยังยืนยันจะเข็นอัลบั้ม ของตัวเองออกมา

ช่วงนัน้ ค่ำยเพลงปิดตัวกันไปเยอะมำก แต่ผม เป็นคนสวนกระแสกับทุกสิ่งทุกอย่ำงตลอดเวลำ อยู่แล้ว Gran Turismo เป็นชุดที่ผมท�ำโปรดักชันแพง ทีส่ ดุ ตัง้ แต่เคยท�ำดนตรีมำ เพรำะเป็นอัลบัม้ ทีใ่ จมำกๆ เป็นช่วงที่สั่งสมประสบกำรณ์ของดนตรีแนวโซล แนวฟังก์ แนวดิสโก้ มำจนถึงจุดอิม่ ตัวทีส่ ดุ ผมพบว่ำ ตัวเองชอบดนตรีโซลในช่วงทีก่ ำ� ลังเกรีย้ วกรำดของโซล คือประมำณปี 1968 เป็นยุคที่คนด�ำในอเมริกำเริ่ม ปฏิวตั ิ เขำทนกำรกดขีข่ ม่ เหงไม่ไหว โดนลิดรอนสิทธิ ไม่ได้เลือกตั้ง มี มำร์ติน ลูเธอร์ คิง, มัลคอล์ม เอ็กซ์ นักปฏิวัติเกิดขึ้นมำเยอะมำกๆ แล้วดนตรีก็เลยเป็น แบบนั้น เขำเรียกว่ำ ยุค black partition คือยุคที่คน ด�ำถ่ำยทอดควำมโกรธออกมำ ผมคิดว่ำ Gran Turismo มีคอนเซ็ปต์แข็งแรงมำก ยำกมำก แต่ ตอบสนองควำมต้องกำรของตัวเอง 100% มีเพลงที่ไม่ชอบคือเพลง เกือบ เพรำะรู้สึกว่ำ ไม่ตรงกับคอนเซ็ปต์อัลบั้ม มันโดด แต่เป็นเพลงที่ เพรำะมำก ผมไม่ฟังเพลงนี้เลยนะ ตอนแรกเพลงนี้ เป็นเพลงบรรเลงของพี่กั้ง (อดิศักดิ์ หัตถโกวิท) ผมฟังแล้วก็ ‘โอ้โฮ พี่ คอร์ดแม่งโคตรเพรำะเลยอะ เอำมำแต่งเนือ้ ใส่ลงไปเหอะ’ ก็เลยส่งให้ พีบ่ อย ตรัย เป็นคนเขียนในตอนนั้น พอได้ฟังปุ๊บ พอเข้ำท่อน เกือบลืมไปแล้ว... ผมยกมือขวำขึน้ มำทันที (หัวเรำะ) แต่เรำไม่ใช่วงร็อกนะ ผมเลยไม่เอำดีกว่ำ เอำเพลงนี้ ให้ ใหญ่ โมโนโทน ไป แต่สุดท้ำยค่ำยมำบอก พี่ๆ เพลงนี้โคตรดีเลย เอำกลับมำเถอะ ทุกคนบังคับ สุดท้ำยก็เอำกลับมำ และกลำยเป็นเพลงที่ดังที่สุด ในอั ล บั้ ม ซึ่ ง มั น ตรงกั บ สิ่ ง ที่ พ ่ อ พู ด กั บ ผมเสมอ พ่อบอกผมว่ำอะไรรูไ้ หม พ่อบอก เพลงไหนทีเ่ รำชอบ ที่สุด จะไม่ใช่เพลงดัง และเพลงที่เรำไม่ค่อยชอบ มันจะเป็นเพลงที่ดัง (หัวเรำะ) ซึ่งมันเป็นเรื่องตลก และมันมักจะเกิดขึ้นเสมอ ในอัลบั้ม Discovery


เพลงที่ผมชอบที่สุดคือเพลง Zalux หรือเพลง สบำย ซึ่งก็เป็นเพลงที่ดังน้อยที่สุดในอัลบั้ม ชุดที่ 2 ผมชอบ เพลง น้องคะ กับ She’s Hot ก็เป็นเพลงที่ดังน้อย เพรำะว่ำในควำมเข้มข้นของดนตรีสองเพลงนี้มันสุด มำก และวิธีกำรร้องที่ตลกๆ ผมเลยชอบ ดังนั้น หลังๆ มำนี้เวลำจะเลือกเพลงมำโปรโมต ผมจะเลือกไม่ได้ เพรำะว่ ำ เพลงที่ ผ มชอบจะเป็ น เพลงที่ ไ ม่ ดั ง เสมอ แต่ในแง่ของนักฟังเพลงผมคิดว่ำก็นำ่ จะชอบคล้ำยๆ กัน แต่กลำยเป็นว่ำอัลบั้มนี้เป็นอัลบั้มที่ผมเล่นคอนเสิร์ต กับเพลงในอัลบั้มได้น้อยมำก เพรำะทุกเพลงมันยำก ส�ำหรับคนฟัง (หัวเรำะ) เราได้ฟัง Spotlight ซึ่งเป็นเพลงในอัลบั้มล่าสุด ของคุณแล้ว เป็นเพลงเปิดตัวที่คึกคักทีเดียว

เพลงนีเ้ ป็นแนวโซล ฟังก์ แล้ววิธกี ำรท�ำงำนก็เปลีย่ น ไปหมดเลย เพรำะตอนท�ำ Gran Turismo เรำใช้โปรดักชัน ทีใ่ หญ่มำก บำงครัง้ ใช้เครือ่ งเป่ำ เครือ่ งสำย ใส่ไว้ในเพลง เกือบ 99 ชิ้น พอท�ำชุดนี้เป็นช่วงที่อำยุมำกขึ้น ค�ำว่ำ less is more มันโดนเรำแล้ว ไม่จำ� เป็นต้องมีเครือ่ งดนตรี เยอะ ไม่จ�ำเป็นต้องมีเสียงเยอะ ก็สำมำรถกลมกล่อม ได้เหมือนกัน มีกำรวำงแผนไว้ทกุ อย่ำง มือเบสทีเ่ ล่นให้ผม เป็นมือเบสที่เล่นให้กับ ไมเคิล แจ็กสัน เล่นให้ Daft Punk ชื่อ เนธำน อีสต์ เล่นให้กับศิลปินมำแล้วทั่วโลก เรียกว่ำเป็นเบอร์หนึง่ ของโลกเลยก็ได้ มือกลองก็เป็นคน ผิวสี ชุดนี้มีคนผิวสีที่ร่วมท�ำงำนด้วยกันทั้งหมด 4 คน ดังนัน้ ในพำร์ตริธมึ จะเป็นคนผิวสีหมดเลย ส่วนมือกีตำร์ อีกคนชื่อ แจ็ก ลี เขำเป็นลูกศิษย์ของ จอห์น สโกฟิลด์ เป็นมือกีตำร์แจ๊ซระดับโลกคนหนึง่ มำเล่นให้ ทีมมิกซ์เสียง ผมให้ เอริก เฟอร์กูสัน ท�ำให้เหมือนเดิม เขำเคยท�ำให้ ชุด Gran Turismo เป็นเพื่อนที่รู้จักกันมำ ท�ำงำนมำด้วย เป็น 10 ปี แล้วก็เป็นคนที่ท�ำให้ศิลปินต่ำงชำติในระดับ ได้รำงวัลแกรมมีกันหลำยคน ส่วนมำสเตอร์เอนจิเนียร์ ผมเลือก Bernie Grundman เป็นคนที่ท�ำให้ ไมเคิล แจ็กสัน ชุด Thriller เป็นอัลบัม้ ทีผ่ มชอบมำก เป็นอัลบัม้ ทีข่ ำยดีทสี่ ดุ ในโลกตลอดกำลด้วย เลยใช้เวลำพอสมควร กว่ำจะได้ตัวเขำมำ ไปๆ มำๆ สิ่งที่คิดว่ำ less is more โปรดักชันที่เล็กลง กลำยเป็นว่ำใหญ่ขึ้นกว่ำเดิมอีก (หัวเรำะ) เป็นอัลบั้มที่แพงที่สุดเท่ำที่เคยท�ำดนตรีมำ

ในยุคที่การขายเพลงเป็นเรื่องยากแบบนี้ คุณเอง ก็ เ ป็ น นั ก ธุ ร กิ จ ด้ ว ย อะไรคื อ มาตรวั ด ว่ า งานไหน ควรท�าไป งานไหนคุ้มค่าที่จะลงทุน

มีคนพูดเหมือนกัน มึงสวนกระแสอีกแล้วเนี่ย ตอนนี้เพลงขำยไม่ได้เงินขนำดนั้นแล้ว แต่ผมไม่ได้ท�ำ เพื่อเงิน ท�ำเพื่อควำมสุขมำตลอด แล้วก็สิ่งที่ท�ำให้เรำ อยูไ่ ด้คอื กำรแสดงสด เพรำะเรำเป็นวงทีเ่ ล่นสดมำตลอด ทั้งชีวิต แล้วก็เป็นเหมือนพื้นฐำนที่คนอยำกจะดูเรำ เขำฟังเพลงแล้วก็อยำกจะดูเรำเล่นสด เพรำะกำรเล่นสด ของเรำเล่นไม่เหมือนในอัลบัม้ อยู่แล้ว ไม่เคยเหมือนกัน เลย เพลงจะถูกพัฒนำ ถูกเปลีย่ นแปลงไปอยูต่ ลอดเวลำ ทุกครั้ง ที่โชว์จะสดใหม่อยู่เสมอ ผมเป็นคนไม่ ช อบ กำรซ้อมเยอะ ไม่ชอบท�ำคอนเสิร์ตใหญ่ เพรำะถ้ำท�ำ คอนเสิร์ตใหญ่ต้องซ้อมเยอะ พอซ้อมเยอะแล้วจะดู ไม่เป็นธรรมชำติ มีกำรบล็อกกิ้งยืนจุดนี้ ไฟจะมำตรงนี้ เรำจะขึ้นตรงนี้ ผมว่ำน่ำเบื่อ ไม่ชอบท�ำอะไรแบบนั้น ผมชอบเล่ น สด เดิน ไปเล่ น ไป รู ้ สึก อย่ ำ งไรก็ แ สดง แบบนั้น ซึ่งมีควำมสุขมำกๆ

issue 529 12 MAR 2018

คุณบอกว่าเพลง Spotlight จะเป็นการบอกถึง ทิศทางของเพลงที่เหลือในอัลบั้มนี้ทั้งหมด ซึ่งเรา รู้สึกว่ามีความเป็นดนตรีของยุค 80s ที่ชัดมากๆ ท�าไมถึงหยิบเอาดนตรีในยุคนีม ้ าเป็นแรงบันดาลใจ

เพรำะเพลงยุ ค 80s คนเริ่ ม เอำซำวนด์ แ บบ อิเล็กทรอนิกมำใช้ เรียกว่ำยุค anti-disco เพรำะเขำไม่ไหว กับเพลงดิสโก้แล้ว ฟังดิสโก้มำตัง้ แต่ยุค 70s จนมำถึง ยุค 80s วงพ็อพ วงร็อก หันมำเล่นดิสโก้หมด ดนตรีโซล

มันเลยเริม่ พลิกขึน้ มำ หันมำใช้เครือ่ งดนตรีอเิ ล็กทรอนิก ท�ำอย่ำงไรให้ซำวนด์กลองเปลี่ยนเป็นเสียงของไฟฟ้ำ โดยใช้ pad ตี ใช้เครื่องที่เรียกว่ำ top box ต่อเข้ำกีตำร์ ก็ได้ ต่อเข้ำคีย์บอร์ดก็ได้ หรือพูดลงไป เสียงจะกลำย เป็นเสียงแบบหุ่นยนต์ เรำก็เลือกเอำมำใช้ ให้มันเป็น มุมมองของเรำ แต่มีกลิ่นของยุคนั้นอยู่ จริงๆ เรียกว่ำ อิเล็กโทรโซลก็ได้ หรือจะเรียกว่ำนิวโซลก็ได้ เพรำะว่ำ ชุดนี้ผมคิดว่ำประสบกำรณ์ของเพลงโซลที่ผมมีตลอด ชีวิต เอำมำปลดปล่อยให้กับอัลบั้มนี้มำกที่สุด ผมท�ำมำหมดแล้ว Gran Turismo มีทั้ง 60s และ 50s รวมอยู่ในนั้นด้วย ช่วงท�ำกับกรูฟไรเดอร์ส มี 70s เข้ำ 80s อย่ำงเพลง Lift เรียกว่ำเข้ำ 80s นอกนั้นก็จะ เป็นยุค 70s หมด เลยอยำกจะท�ำอะไรที่แตกต่ำงจำก สิง่ ทีท่ ำ� มำทัง้ หมด ก็เลยมำยุค 80s ซึง่ เป็นสิง่ ทีไ่ ม่เคยท�ำ วิธีกำรท�ำงำนก็เป็นแบบใหม่ทั้งหมด ผมคิดว่ำเรำสนุก กับกำรท�ำงำนมำก ยำกไหม ก็ยำก เพรำะเรำไม่เคยท�ำ แบบนีก้ ล็ องมำท�ำ ทดลองทุกอย่ำง ใช้หมอนมำซับกลอง เพื่อ ให้ ซ ำวนด์ เ ป็ น อีก แบบให้ ไ ด้ หมอนคนใช้ ไม่ ได้ ไปหยิบหมอนหมำมำใช้ (หัวเรำะ) หมอนข้ำงบ้ำง เอำอะไร ต่ออะไรมำลองเพือ่ ให้ได้ซำวนด์กลองทีแ่ ตกต่ำงออกไป วิธีกำรอัดก็ใช้วิธีกำรอัดแบบยุค 80s คือยุคแอนะล็อก ผมไม่ได้อยำกได้ซำวนด์แบบดิจติ อล ผมชอบแอนะล็อก ฟังแล้วอบอุ่นกว่ำ นุ่มนวลกว่ำ เหมือนเรำฟังจำก แผ่นเสียง ถ้ำคุณติดกำรฟังแผ่นเสียงแล้วคุณจะไม่อยำก ฟั งดิจิตอล เพรำะมัน แข็ง พอมัน แข็งแล้ ว มัน ไม่ ใ ช่ เรื่องจริง มันมีกำรปรับเสียงให้เพรำะที่สุดเพื่อให้ตรง กับเครื่องเสียงของคุณและหูคุณมำกที่สุด ผมเลยใช้ วิธีกำรอัดด้วยเทป reel ที่เป็นเทปกลมๆ หมุนๆ ผลลัพธ์ ที่ออกมำดีเยี่ยม ผ่ำนไป 20 ปี เอำกลับมำฟังอีกก็ยังมี ควำมสุขอยู่ (ยิ้ม)

The Lover

งานเพลงก็ประสบความส�าเร็จ ธุรกิจที่ท�าก็ไปได้ ด้วยดี ไม่มีปัญหา ความรักดูจะเป็นเรื่องที่ไม่ยาก เหมือนกันใช่ไหม

ไม่ถึงกับง่ำยนะ เพรำะผมกับภรรยำเป็นแฟนกัน มำ 11 ปี ตั้งแต่ผมอยู่ ม.6 กว่ำจะได้แต่งกันก็ตอนผม อำยุ 27

รักที่ยืนยาวแบบนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร

ผมไม่เคยเสแสร้ง เป็นยังไงก็เป็นอย่ำงนัน้ ผมเป็น คนไม่ซอื้ ดอกไม้ให้ เพรำะไม่ชอบดอกไม้ แต่ผมว่ำผูห้ ญิง ชอบเวลำผู้ชำยมอบดอกไม้ให้ ส่วนตัวคิดว่ำดอกไม้คือ อะไรทีไ่ ร้สำระ พอซือ้ จำกร้ำนปุบ๊ ห่อเสร็จ เอำมำให้ผหู้ ญิง ผูห้ ญิงก็... อุย๊ สวยจัง กลับไปถึงบ้ำนก็กลำยเป็นดอกไม้ แห้ง เสร็จแล้วก็ทิ้งมัน ผมไม่เห็นคุณค่ำของสิ่งเหล่ำนี้ ผมชอบให้ของทีส่ ำมำรถอยูก่ บั เขำได้ตลอด ผมอยำกจะ แต่งเพลงให้เขำ ผมอยำกจะร้องเพลงให้เขำ ให้เขำเก็บ เพลงเพลงนี้ ดูเหมือนผมเป็นคนโรแมนติกใช่ไหม แต่ไม่เลย ผมไม่โรแมนติก ครบรอบกำรคบกันกี่ปีผมยังไม่รู้เลย แทบจ�ำไม่ได้ด้วยซ�้ำว่ำเรำแต่งงำนกันวันไหน แฟนผม ก็จำ� ไม่ได้ดว้ ยว่ำเรำแต่งงำนกันวันไหน (หัวเรำะ) เรำไม่เคย ต้องไปจ�ำอะไรแบบนัน้ เพรำะวันทีเ่ รำแต่งงำนกันก็ไม่ได้ มีอะไรพิเศษ แต่ผมจ�ำได้ว่ำวันแรกเรำเจอเขำที่ไหน ผมจ�ำได้ว่ำเจอเขำครั้งแรกวันที่ 15 เมษำยน ผมจ�ำได้ วันเดียว แล้วผมก็ไม่จ�ำวันอื่นอีก (หัวเรำะ)

คนที่ จ ะเป็ น แฟนกั น ได้ ต้ อ งชอบอะไรคล้ า ยกั น เหมือนเป็นแรงดึงดูดแต่ละคนมาเจอกัน

ไม่เลย เขำเกลียดผมด้วยนะ ตอนแรกๆ เขำไม่ชอบ ผม เขำนึกว่ำผมเป็นตุ๊ดด้วยซ�้ำ (หัวเรำะ)

“มึงสวนกระแสอีกแล้วเนี่ย ตอนนี้เพลงขายไม่ได้เงินขนาดนั้นแล้ว แต่ผมไม่ได้ท�าเพื่อเงิน ท�าเพื่อความสุขมาตลอด”

a day BULLETIN

14


put a spotlight on

15

เพราะตอนนั้ น คุ ณ ท� า ผมสี ท อง ห้ อ ยโซ่ มาครบ เป็นหนุ่มเรฟขนาดนั้น

ยังๆ ตอนนั้นยังไม่เรฟมำก ตอนนั้นอยู่ ม.6 ผมจบจำกโรงเรี ย นเตรี ย มอุ ด มศึ ก ษำ แล้วไปเข้ำโรงเรียนอินเตอร์ ISB International School Bangkok เปิ ด เทอมวั น แรกวั น ที่ 14 เมษำ เขำไม่มำ เขำมำวันที่ 15 เมษำ เรำเจอเขำวันแรกก็... โอ้โฮ ผู้หญิงคนนี้น่ำรัก

เวลาเราเจอใครที่ รู้ สึ ก แบบนี้ ทุ ก อย่ า ง จะกลายเป็นภาพสโลว์ไปหมดเลย คุณเคย เป็นไหม

ไม่สโลว์เท่ำไหร่ แต่จ�ำภำพได้ว่ำเรียน ห้ อ งอะไรอยู ่ เรื่ อ งของเรื่ อ ง เรำคิ ด ว่ ำ เขำ ชอบเรำก่อน เพรำะก่อนเปิดเทอมเขำไปเที่ยว มำ พอกลั บ มำเขำเอำปำกกำมำแจกคน ทั้ ง ห้ อ ง แต่ เ รำเป็ น เด็ ก ใหม่ ที่ ไ ม่ มี ใ ครรู ้ จั ก ตัวเองก็ไม่รจู้ กั ใคร แต่เขำให้ปำกกำโดนัลด์ดกั๊ กับเรำ เรำก็คิดว่ำ อีนี่ชอบกูแน่เลย (หัวเรำะ) มันเป็นชีวิตวัยรุ่น หลังจำกนั้นก็เป็นเพื่อนกัน มำเรื่อยๆ เขำก็เกลียดผม เขำก็ไม่ชอบผม เพรำะผมเป็นคนกวนตีน เป็นเด็กเกเรพอสมควร และผมมีเรื่องชกต่อยบ่อยมำก

แล้วพัฒนามาเป็นแฟนกันได้อย่างไร

คงเริ่มจำกไปเที่ยวกันเป็นกลุ่มใหญ่ๆ แล้วค่อยๆ ซอยลงไปเรื่อยๆ จนเหลือ 2 คน แล้ ว ก็ ไ ม่ เ คยขอเป็ น แฟนด้ ว ย จนจู บ กั น ก็เลยนี่ไง แฟนกูแล้วล่ะ (หัวเรำะ)

สุดท้ายจากคนทีไ่ ม่ชอบหน้าก็รก ั กันเหมือน นิยายโรแมนติกเลย

ก็ มี ลู ก ด้ ว ยกั น 2 คนนะ (หั ว เรำะ) จนปัจจุบนั เป็นแฟนกับเขำมำ 25 ปี เข้ำปีที่ 26 เป็ น อะไรที่ น ่ ำ กลั ว มำก เพรำะเขำรู ้ ใ จเรำ เหลือเกิน เหมือนเป็นพี่น้องกันไปแล้ว เรำคบ กันมำเกินครึ่งชีวิตเรำอีก ผมรู้จักกับเขำมำ มำกกว่ ำ ที่ผ มไม่ รู ้ จัก เขำแล้ ว ที่ค นบอกว่ ำ มองหน้ำก็รู้ใจ นี่ไม่ต้องมองหน้ำเลย ฟังเสียง นั่งอยู่เฉยๆ ยังรู้เลย ถ้าเป็นเราจะรู้สึกสบายใจด้วยซ�้าที่เราเจอ คนที่อยู่ด้วยแล้วมีความสุข

ใช่ จริงๆ ผมเป็นคนปำกแข็ง ไม่มีใคร รู ้ ใ จผมเท่ ำ เขำ แล้ ว เขำก็ เ ป็ น คนที่ น ่ ำ รั ก สม�่ำเสมอ นิสัยน่ำรัก แล้วก็เป็นคนที่ไม่ค่อย เหมือนผู้หญิง 100% หรือเพรำะว่ำเขำอยู่ กับผมมำนำน ผมเลยถ่ำยทอดควำมเสื่อม ไปให้เขำวะ (หัวเรำะ) ท�ำให้เขำเป็นเหมือน เพื่อนเรำ เที่ยวด้วยกันได้ ไปไหนมำไหนมีแค่ สองคนก็พอ


a day BULLETIN

16

A MUST MUSIC

MOVIE MIDNIGHT SUN

Nation of Two “I was scared of dentist and the dark…” หลายคนคงจะเคยคุ้ น หู กั บ เพลงอิ น ดี้ โ ฟล์ ก โยกสนุกอย่าง Riptide ที่เคยทะยานขึ้นอันดับ 1 ใน Billboard’s Alternative Songs Chart ไปเมื่อราว 3 ปีทแี่ ล้ว ตอนนีห ้ นุม ่ ออสซีสด ุ เซอร์วย ั สามสิบหมาดๆ อย่าง Vance Joy หรือในชือ ่ จริงว่า เจมส์ โคห์ ได้กลับมา ให้แฟนๆ หายคิดถึงอีกครัง้ กับอัลบัม ้ ใหม่ในชือ่ สุดโรแมนติก The Nation of Two

Call If You Need Me เป็นแทร็กแรกของอัลบัม้ เพลงนีท้ ำ� ให้เรำฟังไปยิม้ ไป ด้วยเนือ้ หำน่ำรักๆ อย่ำงท่อน “I loved you in the darkness, and I loved you in ffl lfl uorescent light” บวกกับอะคูสติกกีตำร์และเสียงร้องที่ฟังดูจริงใจ ยิง่ ท�ำให้เพลงนีเ้ ป็นเพลงรักทีไ่ ม่คลีเช และมีเสน่หเ์ ฉพำะตัว นอกจำกนี้ยังมีเพลงจังหวะสนุกๆ ชวนโยกอย่ำง Saturday Sun หรือเพลงที่ปล่อยไปตั้งแต่ปีที่แล้วอย่ำง Lay It on Me และ Like Gold รวมถึงเพลงจังหวะซึ้งๆ เช่น Crashing into You และ Where We Start ที่สำวก อินดี้โฟล์กสำยชิลน่ำจะถูกใจกันเป็นพิเศษ สิง่ ทีท่ ำ� ให้เรำประทับใจอัลบัม้ Nation of Two มำก ทีส่ ดุ น่ำจะเป็นกำรเล่ำเรือ่ งธรรมดำๆ อย่ำงควำมรัก เพือ่ น ควำมสัมพันธ์ ออกมำได้นำ่ ฟังและงดงำม ผ่ำนมุมมองของ ชำยหนุม่ ทีเ่ ป็นผูใ้ หญ่ขนึ้ มำกกว่ำในอัลบัม้ แรก โดยยังคง สไตล์เพลงทีเ่ ป็นเอกลักษณ์เฉพำะตัว ส่วนจะมีเพลงทีป่ งั ได้ขนำด Riptide ไหม เหล่ำแฟนๆ ก็คงต้องลุน้ กันต่อไป

อัลบั้มที่สองนี้ เจมส์หยิบเอำเรื่องรำวใกล้ตัวมำเรียบเรียง เป็นเพลงสไตล์อนิ ดี้โฟล์ก-โฟล์กร็อก จ�ำนวน 13 เพลง ที่ค่อยๆ พำเรำซึมซับไปกับควำมสัมพันธ์ของคนสองคน ทีผ่ ำ่ นทัง้ จุดสูงสุด และย�่ ำ แย่ ที่ สุ ด ของควำมรั ก ด้ ว ยถ้ อ ยค� ำ ที่ บ ำงครั้ ง ก็ ส ดใส อบอุ่น และบำงครั้งก็บำดลึก กินใจ จนท�ำให้เผลอหวนนึกไปถึง ควำมทรงจ�ำเก่ำๆ ของเรำเอง

BOOK

51 วิธค ี ด ิ ของลูกน้องทีห ่ วั หน้าอยากสนับสนุน

issue 529 12 MAR 2018

ท่ำมกลำงควำมวุน่ วำยและใจบำงๆ ทีเ่ ริม่ ผุพงั ของหัวอกคนทีเ่ ป็นลูกน้อง เรำพบว่ำควำมหม่นหมองและ ควำมเหนือ่ ยล้ำทีเ่ กิดขึน้ อำจไม่ได้มเี พียงแค่ปริมำณงำนทีต่ อ้ งท�ำหรือสำรพัดควำมรับผิดชอบทีง่ อกขึน้ มำโดย ไม่รตู้ วั แต่สว่ นหนึง่ อำจเป็นเพรำะกำรเข้ำหำไม่เป็นหรือควำมไม่เข้ำใจควำมคิดของหัวหน้ำทีค่ อ่ ยๆ บัน่ ทอน สุขภำพจิตทุกวัน แต่ไม่ตอ้ งเป็นห่วงหรือจิตตกไปเสียหมด เพรำะ อิวะตะ มัตสึโอะ อดีตซีอโี อของ Starbucks Coffee Japan ได้เสนอแนวทำงแบบเคลียร์ใจ ผ่ำนหนังสือ 51 วิธีคิดของลูกน้องที่หัวหน้าอยากสนับสนุน เพือ่ ช่วยให้ลกู น้องกลำยเป็นคนทีห่ วั หน้ำเชือ่ ใจ ท�ำงำนด้วยง่ำยขึน้ เป็น 10 เท่ำ ด้วยวิธกี ำรต่ำงๆ ไม่วำ่ จะเป็น รูจ้ กั กำรขัดค�ำสัง่ บ้ำง พัฒนำตัวเองด้วยกำรอ่ำนนิยำยรักบ้ำง กินข้ำวกลำงวันกับหัวหน้ำบ้ำง มองสิง่ ทีเ่ ลวร้ำย อย่ำงกำรโดนดุ ต�ำหนิ หรือกลัน่ แกล้งให้กลำยเป็นบทเรียน เพือ่ ช่วยให้มองเห็นรูรวั่ และรีบอุดให้ไว เพือ่ โบกมือลำ ต�ำแหน่งลูกน้องทีไ่ ม่มใี ครอยำกเป็นไปทัง้ ชีวติ (ส�ำนักพิมพ์วเี ลิรน์ / รำคำ 240 บำท)

SERIES MADAM SECRETARY

Vance Joy มีชื่อจริงว่า เจมส์ โคห์ คือนักร้องและนักแต่งเพลงสไตล์อินดี้โฟล์กจากเมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย เขาประสบความส�าเร็จอย่างล้นหลามจาก เพลง Riptide (2014) โดยได้รับรางวัล Best Male Artist จากเวที ARIA Music Awards 2015 และเคยเป็นศิลปินที่เล่นเปิดในคอนเสิร์ต Taylor Swift’s 1989 World Tour

Y O J E C N A V

ภำพยนตร์โรแมนติกอบอุ่น หัวใจ ก�ำกับโดย สก็อต สเปียร์ เล่ำ เรือ่ งรำวของ เคที ไพรซ์ (รับบทโดย เบลลำ โทรน) เด็กสำวอำยุ 17 ปี ผู ้ เ กิ ด มำพร้ อ มกั บ ควำมผิ ด ปกติ เธอไม่ ส ำมำรถสู ้ กั บ แสงอำทิ ต ย์ ตอนกลำงวันได้ เพรำะโรคแพ้แดด รุนแรงอำจท�ำให้เธอเป็นอันตรำย ถึงชีวติ เธอจึงมักใช้ชวี ติ อยู่ในยำม ค�ำ่ คืน ออกไปเล่นกีตำร์เพลงเศร้ำๆ ในสถำนีรถไฟใต้ดิน วันหนึ่งเธอ ก็ได้พบกับชำร์ลี (รับบทโดย แพทริก ชวำร์เซเน็กเกอร์) ทัง้ คูเ่ ริม่ ออกเดตกัน โดยเคทีพยำยำมปิดบังข้อจ�ำกัด ของเธออยูต่ ลอดเวลำ แต่แล้วไม่นำน ควำมลั บ ของเธอก็ ถู ก เปิ ด เผย พบกับเรื่องรำวสุดประทับใจได้ใน วั น ที่ 29 มี น ำคมนี้ เ ป็ น ต้ น ไป ในโรงภำพยนตร์

ซีรสี พ์ ลังหญิงทีน่ ำ� แสดงโดย เทีย ลีโอนี ในบทของ อลิซำเบธ แมคคอร์ ด อดี ต ศำสตรำจำรย์ มหำวิทยำลัย และนักวิเครำะห์แห่ง หน่วยสืบรำชกำรลับของสหรัฐอเมริกำ ทีต่ อ้ งมำรับหน้ำทีเ่ ป็นคนขับเคลือ่ น นโยบำยต่ำงประเทศและรับมือกับ แรงปะทะของเจ้ำหน้ำทีใ่ นท�ำเนียบขำว รวมถึงระบบระเบียบต่ำงๆ ที่ยุ่งเหยิงในรัฐสภำ นั่นยังไม่นับ หน้ ำ ที่ ข องเธอที่ ต ้ อ งคอยเจรจำ เพือ่ ยุตเิ รือ่ งรำวปัญหำต่ำงๆ ทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ ในและนอกประเทศด้วย ติดตำม ชมได้ทุกวันศุกร์ เวลำ 20.00 น. ทีช่ อ่ ง Blue Ant Entertainment ทำง ทรูวชิ นั่ ส์ ช่องหมำยเลข 337


17 EXHIBITION

เช้า Charm เย็น Charm : An Exhibition by KHAE ระหว่ำงที่เรำก�ำลังยืนรอขบวนรถไฟใต้ดิน สถำนีเพชรบุรี และก�ำลังไถหน้ำจอสมำร์ตโฟนแก้เบื่อ ก็บังเอิญพบกับโปสเตอร์ นิทรรศกำรทีใ่ ช้ชอื่ น่ำรักว่ำ เช้า Charm เย็น Charm เมือ่ หำรำยละเอียด ของงำน ก็พบว่ำเป็นนิทรรศกำรแสดงภำพวำดของ ‘แข’ สถำปนิก ทีช่ อบวำดรูปเรือ่ งรำวต่ำงๆ ในชีวติ ประจ�ำวัน ซึง่ งำนชุดนีน้ ำ� เสนอชีวติ คนท�ำงำนที่มีคนชอบพูดว่ำ “ท�ำงำนแบบเช้ำชำมเย็นชำมไปได้” ส่วนผลงำนลำยเส้นของศิลปินคนนีจ้ ะน่ำรักน่ำชมขนำดไหน พิสจู น์ ได้ตงั้ แต่วนั ที่ 17 มีนำคม-4 เมษำยน 2561 ทีร่ ำ้ น 10 ml. รำยละเอียด เพิ่มเติมเข้ำไปดูได้ท่ี www.facebook.com/mspimkhae

PRODUCT

PASTEL SILICONE STRAWS

FESTIVAL

ถ้ำคุณเคยพบกับเหตุกำรณ์ อย่ำงเดินเข้ำร้ำนสะดวกซือ้ แล้วได้ หลอดพลำสติกกลับมำหนึ่งก�ำมือ ซึ่ ง จะกลำยเป็ น สงครำมขยะใน ท้องทะเลในเวลำต่อมำ เรำขอพำคุณ มำรูจ้ กั กับ หลอดซิลโิ คน สีพำสเทล มำพร้อมกับแปรงท�ำควำมสะอำด ด้ำนใน รำคำเพียง 80 บำท น�ำเสนอ สินค้ำโดยกลุ่มอนุรักษ์และฟื้นฟู ปะกำรัง rereef เพื่อส่งเสริมและ ผลักดันให้ผู้คนได้ตระหนักถึงโทษ ของขยะพลำสติกที่จะไหลลงไป ท�ำลำยสุขภำพของท้องทะเลและ สิ่ ง มี ชี วิ ต ต่ ำ งๆ สอบถำมรำยละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ได้ ที่ www. facebook.com/Re4Reef

MELODY OF LIFE 11 : FUTURE FACTORY งำนใหญ่ประจ�ำปีจำกค่ำย Spicy Disc ที่จับมือกับศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัลเวิลด์ กับเทศกำลดนตรีสดุ ยิง่ ใหญ่ใจกลำงกรุงเทพฯ Melody Of Life 11 : Future Factory โดยครั้งนี้ไม่เพียงแต่มีคอนเสิร์ตจำกศิลปินหลำกหลำยค่ำยมำเล่นกันให้ดูสดๆ กว่ำ 8 ชั่วโมงแล้ว ภำยในงำนยังมี Experience Space พื้นที่ให้เรำได้มำสัมผัสกับ เรื่องของสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ตระหนักถึงควำมส�ำคัญของกำรสร้ำงโลกที่ดีขึ้น ในอนำคตจำกองค์กรต่ำงๆ รวมถึง Cheeze Market ตลำดของเก๋ที่ขนของเท่ๆ มำให้คุณเลือกซื้ออย่ำงจุใจ ทั้งเสื้อผ้ำ ของใช้ และของกิน งำนจัดขึ้นวันที่ 24-25 มีนำคม 2561 ตั้งแต่เวลำ 12.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัลเวิลด์

RESTUARANT

SIMPLY V DINE & WINE RESTAURANT COSMETIC

NARS LIP COVER

ให้รำงวัลกับตัวเองกันสักหน่อยด้วยอำหำรมือ้ อร่อยๆ ที่ Simply V Dine & Wine Restaurant ร้ำนอำหำรไทยรสชำติจดั จ้ำน ในซอยรำมค�ำแหง 187/1 ซึง่ ตอนนีม้ เี มนูทจี่ ะพำคุณไปสัมผัสกับท้องทะเลภำยใต้คอนเซ็ปต์ ‘อร่อยครัวทะเล’ ุ กันเลย เช่น ปูนิ่มทอดกระเทียม ที่เรียกว่ำแทบยกทะเลมำไว้ในจำนให้คณ พริกไทย ปูนมิ่ ตัวโตหมักกระเทียมพริกไทยทอดกรอบๆ ย�ำสีส่ หำย ทีจ่ บั กุง้ หอย ปู ปลำ มำรวมตัวรำดด้วยน�ำ้ ย�ำรสเด็ด ส่วนเมนูเด็ดส�ำหรับเรำคือปลำกะพงทอด สำมรส ทีม่ ำครบรสอร่อยทัง้ ควำมเปรีย้ วนิดๆ ตัดด้วยรสเค็ม และรสหวำนทีต่ อ้ ง ร้องขอข้ำวเปล่ำเพิม่ อีกจำน นีย่ งั ไม่ได้พดู ถึงเมนูอนื่ ๆ อย่ำงปลำหมึกผัดไข่เค็ม กุง้ ทอดซอสมะขำม หรือแกงเลียงกุง้ สด ทีห่ อมเครือ่ งเทศและรสเผ็ดซ่ำซีด้ รอคุณอยู่ ดูรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี www.facebook.com/SimplyVfoods

ส�ำหรับผู้หญิงที่ไม่ค่อยสนใจกำรแต่งหน้ำ เท่ำไหร่นัก เพรำะแยกระหว่ำงรองพื้นกับบีบีครีม ไม่ค่อยออก ไลต์เฉดดิ้งไม่เป็น เบลนด์สีเปลือกตำ ที่มำกกว่ำสำมสีให้เนียนไม่ได้ หรือปัดมำสคำรำให้ ขนตำงอนเด้งก็ลำ� บำก ยังไม่นบั กำรทำปำกให้สวยคม หรือ เลือกเฉดสีทสี่ ดใสเหมำะกับตัวเองไม่เป็น จนหลำยครัง้ ก็ ปล่อยเด๋อ ทำออกมำจนดูเหมือนคนป่วย ครัง้ นีค้ ณ ุ ต้องเปลี่ยนใจเมื่อได้ลองลิปกลอสเนื้อครีมสีสวย จำก นาร์ส ซึ่งมีสีน่ำสนใจสองสีคือ สีชมพูลูกพีช และสีเบจอมพีช และของเขำดีขนำดท�ำให้คนที่ ไม่ค่อยชอบทำลิปสติกอย่ำงเรำยังต้องยอม ควักเงินในกระเป๋ำซือ้ ลิปสติกนีม้ ำครอบครอง เพรำะของมันต้องมี! รำคำแท่งละ 1,090 บำท หำซื้อได้ท่เี คำน์เตอร์นำร์สทุกสำขำ


a day BULLETIN

เรื่อง : วิชิตา คะแนนสิน ภาพ : www.vmea.com

2018

John Mayer

Signature Model

1986

Christian Frederick

Martin IV became

the Latest CEO

1929

Dreadnought

พัฒนาบริษท ั กีตาร์ระดับต�านานนีไ้ ด้อย่างราบรืน ่

การจัดการ มหาวิทยาลัยบอสตัน และเข้ารับต�าแหน่งผูบ ้ ริหารของบริษท ั ในวัยเพียง 30 ปี แต่ดว้ ยความพยายาม และบุคลิกทีก ่ ล้าเสีย ่ ง กล้าตัดสินใจ ก็ทา� ให้เขาสามารถ

คริสเตียน เฟรเดอริก มาร์ตน ิ ทีส ่ ่ี (Christian Frederick Martin IV) เป็นทายาทรุน ่ ทีส ่ แี่ ละผูบ ้ ริหารคนปัจจุบน ั ของบริษท ั ซี.เอฟ. มาร์ตน ิ เขาเรียนจบจากวิทยาลัย

Releasing a D-45

issue 529

The First C.F.

Martin Shop

12 MAR 2018

The First Ukulele

1833

1920

18

CONNECTING THE DOTS


19

C.F. MARTIN & CO. เหล่าศิลปินและผูช ้ น ื่ ชอบดนตรีคงเคยได้ยน ิ ชือ ่ ของกีตาร์ C.F. Martin กันมาบ้าง เพราะแบรนด์กต ี าร์นข ี้ น ึ้ ชือ ่ ว่า เป็นผูผ ้ ลิตกีตาร์คณ ุ ภาพระดับต�านาน ทีม ่ พ ี ฒ ั นาการน่าจับตามองตลอดระยะเวลากว่า 180 ปี โดยมี คริสเตียน เฟรเดอริก มาร์ติน ผู้ก่อตั้งบริษัท เป็นคนบุกเบิกแนวทาง ดีไซน์ และลูกเล่นต่างๆ ของกีตาร์มาตั้งแต่อดีต จนกลายมาเป็นมาตรฐานของกีตาร์โปร่งทั่วโลก เรียกได้ว่าหากไม่มีเขาและบริษัท ซี.เอฟ. มาร์ติน แล้ว เราก็ เดาไม่ออกเลยว่าทิศทางและรูปแบบของกีตาร์โปร่งในปัจจุบน ั จะเป็นอย่างไร หรือทีแ่ ย่ไปกว่านัน ้ กีตาร์อาจเป็น เครือ ่ งดนตรีเฉพาะกลุม ่ ไปเลยก็ได้

START WITH X-BRACING

SURVIVE THE CIVIL WAR

THE FIRST UKULELE

คริสเตียน เฟรเดอริก มาร์ตนิ เกิดในตระกูลช่างไม้เก่าแก่ ทีเ่ มืองมาร์กนอยเคียร์กเชน เยอรมนี เขาอพยพมา ตั้งร้านขายกีตาร์เล็กๆ ที่ นิวยอร์กในปี 1833 และ ขยับขยายเป็นร้านทีใ่ หญ่ ขึ้ น ในรั ฐ เพนซิ ล เวเนี ย ในอีก 5 ปีตอ่ มา โดยได้ เพิ่ ม ลู ก เล่ น ให้ กั บ กี ต าร์ แบบดั้ ง เดิ ม หลายอย่ า ง เช่ น หัว กีต าร์ แ บบมีตัว ปรับเสียงด้านเดียว คอกีตาร์ ทีส่ ามารถปรับได้ และเริม่ ท� า กี ต าร์ ที่ มี โ ครงสร้ า ง ด้านในเป็นรูปตัว X หรือ X-Bracing ซึง่ กลายมาเป็น มาตรฐานโครงสร้างกีตาร์ ในทุกวันนี้

สงครามกลางเมือง ปี 1888 ท� า ให้ เ ศรษฐกิ จ ผั น ผวน อย่างมาก บริษัท ซี.เอฟ. มาร์ตนิ จึงตัดสินใจร่วมมือ กับ C.A., Zobisch & Son บริษทั จ�าหน่ายเครือ่ งดนตรี ออร์เคสตรา แม้การร่วมทุน จะมีความมัน่ คง แต่กตี าร์ ของมาร์ตนิ กลับถูกมองข้าม ท�าให้ยอดขายไม่กระเตือ้ ง เขาจึ ง ตั ด สิ น ใจยกเลิ ก ข้อตกลงดังกล่าว ต่อมา ไม่ น านเครื่ อ งสายก็ เ ริ่ ม ได้ รั บ ความนิ ย มจาก อิ ท ธิ พ ลของชาวอิ ต าลี ที่ อ พยพเข้ า มา ท� า ให้ ยอดขายกลับมาเฟื่องฟู อีกครั้ง

ปี 1920 ถือว่าเป็นยุคทอง ของซี.เอฟ. มาร์ตินเลย ก็วา่ ได้ เพราะบริษทั มียอด ผลิต กีต าร์ ถึง พัน กว่ า ตัว ต่ อ ปี และยั ง ได้ เ ปิ ด ตั ว อูคูเลเลรุ่นแรกด้วย แม้ ตอนแรกอู คู เ ลเลนั้ น จะ ไม่ได้รบั ความนิยมมากนัก เพราะมีโครงสร้างทีซ่ บั ซ้อน และใช้ไม้สนในการผลิต ท�าให้เสียงไม่สดใส แต่ ไม่นาน ซี.เอฟ. มาร์ตนิ ก็ได้ ปรับโครงสร้างให้เรียบง่าย น� า ไม้ ม ะฮอกกานี ม าใช้ แทนไม้สน เสียงอูคูเลเล จึงสดใสกังวานขึ้น ท�าให้ บริษัทเปิดตลาดอูคูเลเล ได้สา� เร็จ และมียอดสัง่ ซือ้ ที่มากพอๆ กับกีตาร์

TO MEET THE DEMAND

LIVING WITH TREND

SUSTAINABLE BRAND

หลั ง สงครามเป็ น ยุ ค ที่ เศรษฐกิจรุง่ เรือง อิทธิพล ของดนตรีโฟล์กเข้ามาใน อเมริ ก า ท� า ให้ ซี . เอฟ. มาร์ ติ น มี ย อดขายที่ สู ง ขึ้ น มากจนท� า ให้ สิ น ค้ า ขาดตลาด คริ ส เตี ย น เฟรเดอริก มาร์ตนิ ทีส่ าม หรือรุ่นหลานของผู้ก่อตัง้ ซึง่ เป็นผูบ้ ริหารในตอนนัน้ รูส้ กึ เสียดายโอกาสเหล่านี้ มาก เนือ่ งจากไม่สามารถ ผลิ ต ให้ พ อกั บ ความต้ อ งการของคนซื้ อ ได้ ท�าให้เสียรายได้ทคี่ วรจะได้ ไปมาก เขาจึ ง สร้ า ง โรงงานใหม่ให้สามารถ ผลิ ต กี ต าร์ ไ ด้ เ ยอะขึ้ น และยังควบคุมผลิตภัณฑ์ ให้มคี ณ ุ ภาพทีด่ ขี นึ้ ด้วย

ยุค 90s ซี.เอฟ. มาร์ตนิ ร่วมงานกับศิลปินชื่อดัง และรายการเพลงที่เป็น ที่นิยมมากมาย โดยท�า กีตาร์รุ่นที่เป็นโมเดลของ ศิลปินอย่าง ยีน ออทรีย์, เอริก แคลปตัน และ มาร์ตี้ สจ๊วต รวมถึงท�ากีตาร์กบั ช่องเอ็มทีวี ในชือ่ รุน่ MTV Unplugged MTV-1 ยิ่งไป กว่านั้น ซี.เอฟ. มาร์ติน ยังได้จดสิทธิบตั รให้กตี าร์ รุ่น X-Series ซึ่งเป็นกีตาร์ ที่ อ อกแบบโดยใช้ ก ารค�านวณทางคอมพิวเตอร์ เครื่องแรก พร้อมทั้งใช้ สือ่ กระแสหลักเข้ามาเพิม่ ยอดขาย ท�าให้ขายดีจน มีตวั แทนจ�าหน่ายทั่วโลก

ยิ่งปริมาณความต้องการ กี ต าร์ สู ง ขึ้ น การใช้ ทรั พ ยากรธรรมชาติ ใ น การผลิตก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้น ด้วย ซี.เอฟ. มาร์ตนิ จึงท�า อนุสัญญาว่าด้วยการค้า ระหว่างประเทศ (CITES) ซึง่ มีเป้าหมายเพือ่ การผลิต อย่างยัง่ ยืน โดยในการผลิต กี ต าร์ แ ต่ ล ะครั้ ง จะต้ อ ง ไม่ ใ ช้ วั ส ดุ จ ากพื ช หรื อ สัตว์ป่าสงวน ในปัจจุบัน มี กี ต าร์ บ างรุ ่ น ที่ ต ้ อ งใช้ ไข่ มุ ก ในการผลิ ต และ ไข่มกุ ก็เริม่ มีจา� นวนน้อยลง ท�าให้บริษัทต้องปรับตัว ครั้ ง ใหญ่ โดยอาจเพิ่ ม มู ล ค่ า ของกี ต าร์ ต าม ความหายากของวัสดุ

DREADNOUGHT

ปี 1929 อเมริกาเกิดภาวะ เศรษฐกิจตกต�่าครั้งใหญ่ ซี.เอฟ. มาร์ตนิ จึงเร่งเปิดตัว กีตาร์ดไี ซน์ใหม่เพือ่ กระตุน้ ยอดขาย ชื่อว่า Dreadnought กีตาร์รนุ่ นีเ้ ป็นกีตาร์ ที่มีความยาว 14 เฟรต ซึ่ ง ยาวกว่ า จากเดิ ม ที่ มี 12 เฟรต ท�าให้มีเสียงที่ ไพเราะกั ง วานมากขึ้ น นอกจากนี้ Dreadnought ยั ง ถื อ ได้ ว ่ า เป็ น แบบ มาตรฐานของกี ต าร์ ใ น อเมริกาอีกด้วย ยิง่ กระแส ของโฟล์กซองเริ่มได้รับ ความนิยม ยอดขายของ Dreadnought ก็ยง่ิ เพิม่ ขึน้ C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

2018

คริ ส เตี ย น เฟรเดอริ ก มาร์ ติ น ที่ สี่ ผู ้ บ ริ ห าร คนปัจจุบนั ปรับตัวให้เข้า กั บ ยุ ค สมั ย โดยใช้ สื่ อ โซเชียลมีเดียมาช่วยให้ กี ต าร์ เ ป็ น ที่ นิ ย มในหมู ่ วัยรุน่ เขากล่าว่า “เดีย๋ วนี้ เมื่อเราเห็นศิลปินสักคน เล่นดนตรีบนเวที เราก็ อยากเป็ น แบบนั้ น บ้ า ง และหนึ่งในวิธีที่เราจะดู เท่ แ บบศิ ล ปิ น คนนั้ น ได้ คือการใช้กตี าร์แบบเดียว กั บ เขา ซึ่ ง กี ต าร์ ตั ว นั้ น ก็ คื อ ซี . เอฟ. มาร์ ติ น ” นอกจากนี้ เขายังพัฒนา คุณภาพของกีตาร์ โดยเมือ่ ต้นปีได้เปิดตัว NAMM 2018 กีตาร์ที่น�าเอารุ่น Standard Series มา พัฒนาให้มีประสิทธิภาพ ที่ดีขึ้นอีกขั้น


a day BULLETIN

BULLETIN BOARD

20

อัพเดตแวดวงข่าวสังคมทีน ่ า่ สนใจในรอบสัปดาห์ เมืองไทยประกันชีวิต ฉีกกรอบธุรกิจ ประกัน เปิดสังคม ‘Healthy is a Trend’ สาระ ล�่าซ�า กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) หรือ MTL ร่วมสร้างภาพลักษณ์แห่งการเป็น ผูน้ า� ด้านประกันชีวติ และสุขภาพอย่างครบวงจร ทีส่ ามารถ ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในยุคดิจิตอล ที่หันมาให้ความส�าคัญด้านการดูแลชีวิตและสุขภาพ ได้อย่างเข้าใจและเข้าถึง ด้วยการปลุกกระแสการสร้าง สังคมแห่งการดูแลชีวติ และสุขภาพ พร้อมเปิดปรากฏการณ์ใหม่ให้กบั ธุรกิจประกันชีวติ กับโปรแกรม Healthy is a Trend ครบเรือ่ งชีวติ และสุขภาพ ฟิตเฟิรม์ +คุม้ ครอง +ดูแล ภายใต้แนวคิด Beyond Life Insurance เพือ่ ก้าวสู่ อีกขั้นของประกันชีวิตและสุขภาพ พร้อมกันนี้บริษัทฯ ยังได้เปิดตัวพรีเซนเตอร์ ‘เป๊ก ผลิตโชค’ ทีจ่ ะมาร่วมสร้าง ประสบการณ์ Healthy is a Trend และผลักดันให้เกิด สังคมแห่งการดูแลสุขภาพได้อย่างเต็มรูปแบบ

issue 529 12 MAR 2018

ประกวดเรียงความ ‘โอ้โฮ... OTOP’ 55 ปี กรมการพัฒนา ชุมชน กระทรวงมหาดไทย

Uber Eats ฉลองครบรอบ 1 ปี พร้อมมอบรางวั ล People’s Choice 2017

Zeal ปล่ อ ยเพลง ‘ปลุ ก ’ สร้างก�าลังใจให้กบ ั แฟนเพลง ที่ก�าลังซึมเศร้า

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวง มหาดไทย ขอเชิ ญ นั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น มัธยมศึกษา นักศึกษาและประชาชน ทัว่ ไป ส่งผลงานเรียงความเข้าร่วมประกวด เนื่องในวาระ 55 ปี กรมการพัฒนา ชุมชน ในหัวข้อ ‘โอ้โฮ... OTOP’ โดยมี เนือ้ หาเชิงสร้างสรรค์เกีย่ วกับผลิตภัณฑ์ OTOP กิจกรรม ภารกิจ และผลงานของ กรมการพัฒนาชุมชน เพื่อส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ OTOP ให้เป็น ที่แพร่หลาย และสนับสนุนให้เยาวชน เรี ย นรู ้ แ ละเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ OTOP ในชุมชนของตนเอง ชิงทุนการศึกษา โล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร ติดตาม รายละเอียดการ ส่งเรียงความเพิ่มเติม ได้ที่ www.facebook.com/prcdd

Uber Eats ฉลองครบรอบ 1 ปี ในประเทศไทย เดินหน้าตอกย�า้ ความเป็น ผู้น�าด้านเทคโนโลยีแอพพลิเคชันจัดส่ง อาหารทีร่ วบรวมร้านเด็ดร้านดังในกรุงเทพฯ พร้อมขยายการให้บริการไปทัว่ กรุงเทพฯ เพือ่ ช่วยสร้างประสบการณ์ของผูบ้ ริโภค ให้มีประสิทธิภาพและครอบคลุมพื้นที่ มากยิง่ ขึน้ ผ่านเทคโนโลยีแอพพลิเคชัน ของ Uber Eats พร้อมประกาศผลรางวัล People’s Choice 2017 ของร้านอาหาร พาร์ตเนอร์ทไี่ ด้รบั ความนิยมจากผูบ้ ริโภค ผ่าน Uber Eats ในปีทผี่ า่ นมา

กลับมาให้หายคิดถึงกับวงดนตรี อิเล็กทรอนิกร็อก Zeal กับซิงเกิ้ล ปลุก (Rizing) ซึง่ เป๊กซ์ นักร้องน�า ได้เล่าถึงทีม่ า ของเพลงนีว้ า่ เป็นเพลงของคนทีต่ อ้ งการ ก�าลัง ใจ อยากให้เ พลงนี้เ ป็น ตัว ช่ ว ย หาใครสักคนทีท่ า� ให้คนทีจ่ มอยูก่ บั ปัญหา ได้เจอกับแสงสว่างหรือทางออก ซึง่ เดีย๋ วนี้ เรามักจะได้ยนิ เรือ่ งโรคซึมเศร้ากันบ่อยขึน้ แม้แต่วงของพวกเราเองก็ยังเคยอยู่ใน จุดที่ท้อ อยู่ในจุดที่หาทางออกไม่เจอ แต่สุดท้ายแล้วก็มีแฟนๆ นี่แหละที่เป็น ก�าลังใจ เป็นเหมือนแสงสว่างให้เรา ฟังเพลง ปลุก (Rizing) ได้แล้วทางยูทูบ และแอพพลิเคชันเพลงสตรีมมิงต่างๆ

4NOLOGUE PRESENTS ฉลองสูป ่ ท ี ี่ 11 สุดอลังการ อนุ วั ติ วิ เ ชี ย รณรั ต น์ ประธาน กรรมการบริหาร บริษทั โฟร์โนล็อค จ�ากัด ทีม่ งุ่ มัน่ สร้างสรรค์ผลงานในฐานะบริษทั เอนเตอร์เทนเมนต์ ผูจ้ ดั งานศิลปินเกาหลี ทีแ่ ฟนๆ คุน้ เคยเป็นอย่างดีมากว่า 10 ปี และเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความส�าเร็จใน ประเทศไทยของ 7 หนุม่ บอยแบนด์สดุ ฮอต อย่างวง GOT7 โดยปีนมี้ เี ป้าหมายในการก้าวเข้าสูก่ ารเป็นบริษทั เอนเตอร์เทนเมนต์ ครบวงจร เพิ่ ม การลงทุ น ในส่ ว นของ ส�านักงานแห่งใหม่กว่า 200 ล้านบาท และลงทุ น ด้ า นการผลิ ต exclusive contents อีกกว่า 150 ล้านบาท เพือ่ ขยาย โครงสร้างงานจากเดิมสูก่ ารเป็น Content Provider พร้อมกับสร้าง 4NOLOGUE Headquarter เพือ่ รองรับการก้าวสูก่ ารเป็น บริษทั เอนเตอร์เทนเมนต์ครบวงจร


21

ซิมโฟนีคอนเสิร์ตจาก ภาพยนตร์สตาร์วอร์ส ‘Star Wars The Ultimate Symphony Concert’ ล�าดับเรือ่ งราวทีเ่ กิดขึน้ ในภาพยนตร์สตาร์วอร์ส ทุ ก เรื่ อ ง บรรเลงโดย ซิมโฟนีออร์เคสตราวงใหญ่ และนั ก ร้ อ งประสานเสี ย งคณะใหญ่ วั น นี้ เวลา 20.00 น. ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศ ไทย จ� า หน่ า ยบั ต รที่ ไทยทิกเก็ตเมเจอร์

WHERE THE CONVERSATIONS BEGIN

ละครเวที `Red Line สาย อาถรรพ์’ เมือ่ นักเรียน ก ลุ ่ ม ห นึ่ ง แ อ บ ใ ช ้ โทรศัพท์สีแดงเก่ า แก่ ของโรงเรียนโทร.แกล้ง คนอืน่ แต่ทกุ อย่างกลับ ไม่เป็นอย่างทีค่ ดิ พวกเขา ต่างพบเจอกับเหตุการณ์ ไม่คาดฝัน วันนีแ้ ละ 17 มีนาคม 2561 ณ โรงละคร เคแบงก์ส ยามพิ ฆ เนศ เวลา 19.00 น. วันเสาร์ เพิ่ ม รอบ 13.00 น. จ�าหน่ายบัตรที่ Ticketmelon.com

SMALLROOM HOLIDAY PARTY มันส์หายห่วง

ชาวสมอลรูมชวนคุณ มาสนุกด้วยกันในงาน ‘Smallroom Holiday Party มันส์หายห่วง’ คอนเสิร์ตริมทะเลทีข่ น ศิ ล ปิ น กั น ไปยกค่ า ย ไม่ ว ่ า จะเป็ น Tattoo Colour, Polycat, The Richman Toy, Greasy Café, Penquin Villa ฯลฯ วันนี้ เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ ชายหาด บ้านอ�าเภอ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี จ�าหน่ายบัตร ที่ All Ticket ใน 7-Eleven

S

I-SOLATED BEINGS

นิทรรศการ ‘I-solated Beings’ โดย ต่อลาภ ลาภเจริ ญ สุ ข และ แอนเดรียส ชูเลนเบิร์ก ผลงานของทั้ ง สอง ศิลปินจะเป็นดั่งพื้นที่ ให้ผชู้ มได้รสู้ กึ ผ่อนคลาย โดยที่ไม่ต้องสนใจถึง ช่วงเวลาทีร่ ออยูข่ า้ งหน้า และหยิบยืน่ ความอิสระ ปราศจากความกังวลใดๆ วันนีถ้ งึ 22 เมษายน 2561 ณ หอศิลป์ศภุ โชค ดิ อาร์ต เซ็นเตอร์ ซ.สุขุมวิท 39 (เว้นวันจันทร์)

adaybulletin

BTS หมอชิต

จุดแจกนิตยสาร a day BULLETIN เฉพาะสถานีรถไฟฟ้า BTS ทุกวันจันทร์ เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป (แจกให้ผู้รับได้คนละ 1 ฉบับ)

BTS อารีย์

BTS อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เพล ินจิต

นิ ท รรศการภาพถ่ า ย ‘ไม่รสู้ ิ แต่ผมชอบ’ โดย จักรินทร์ วอน บูเรน เมื่อแฟชั่นเป็นสิ่งที่มา เหมือนโรคติดต่อด้วย เชื้อจากการสัมผัสของ โสต ผู้ริเริ่มดีไซน์ต้อง ส่ ง โสตสั ม ผั ส ออกไป คลุกเคล้าในบทสนทนา ทางความรู้สึก วันนี้ถึง 28 เมษายน 2561 ณ คั ด มั น ดู โฟโต้ แกลเลอรี (เว้นวันอาทิตย์ และจันทร์)

RED LINE สายอาถรรพ์

SA 18

BTS

นิทรรศการ ‘Side Reel ร่อนเรือ่ ง’ โดย จักรวาล นิลธ�ารงค์ และ ก�าจร สันกว้าน ส�ารวจมุมมอง ของประวัติศาสตร์ใน ฐานะของทางเลือกการสร้างความทรงจ�าร่วม โดยใช้สื่อผสมระหว่าง สือ่ ภาพยนตร์ระบบฟิลม์ สื่อภาพยนตร์ดิจิตอล ภาพถ่าย การจัดวาง หุ่นจ�าลองที่ใช้ในการถ่ า ยท� า วั น นี้ ถึ ง 25 มีนาคม 2561 ณ ชัน้ 4 BACC (เว้นวันจันทร์)

STAR WARS THE ULTIMATE SYMPHONY CONCERT

F 17

นิ ท รรศการ ‘สวั ส ดี ประเทศไทย’ โดย ธนีพรรณ โชติ ก เสถี ย ร ส� า รวจ ปรากฏการณ์ของสังคม ไทยปัจจุบนั ผ่านผลงาน ประติมากรรมทีม่ เี เนวคิด เกีย่ วกับการไหว้ทถี่ า่ ยทอดอากัปกิรยิ าท่าทีและ ลีลาการไหว้ในลักษณะ ต่างๆ ทีม่ คี วามคูข่ นาน กับวัฒนธรรมสมัยนิยม วันนีถ้ งึ 27 มีนาคม 2561 ณ อาคารพิพิธภัณฑ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เว้นวันเสาร์และอาทิตย์)

DON’T KNOW THE REASON, I JUST LIKE IT

TH 16

ชิดล

SIDE REEL ร่อนเรื่อง

FIND US

SAWASDEE THAILAND

W 15

BTS

T 14

สยา ม

M 13

BTS

12

CALENDAR

BTS อโศก BTS ศาลาแดง

BTS พร้อมพงษ์

BTS ช่องนนทรี BTS สะพานตากสิน

BTS อ่อนนุช


a day BULLETIN

HE SAID

22

เรื่อง : ทรรศน หาญเรืองเกียรติ ภาพ : ภาสกร ธวัชธาตรี

THE NEW ERA “เราไม่ชอบประโยคที่ใครๆ มักพูดว่า เราจะหนีสื่อสิ่งพิมพ์ไปสู่ออนไลน์ เราสนใจแต่ว่าจะท�าอย่างไรให้สิ่งพิมพ์ของเราดีขึ้นกว่าที่เป็น” ประโยคที่หนักแน่น ของ ‘ป๊อป’ - ณัฐวุฒิ แสงชูวงษ์ ที่ตอนนี้มารับหน้าที่เป็นบรรณาธิการ นิตยสาร GQ Thailand ซึ่งไม่เพียงเป็นค�าพูดที่แสดงความมุ่งมั่นของเขา ที่จะพัฒนา ให้นิตยสารของตัวเองมีเนื้อหาที่ดีขึ้นในทุกฉบับ แต่ยังรวมถึงความเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ของนิตยสารผู้ชายเล่มนี้ที่จะสนุก ยียวน และน่าติดตามยิ่งขึ้น

ผู้ชายแบบ GQ… เมื่อต้นปีมีการประชุม ทางไกลกับ กองเด นาสต์ ซึ่งบริษัทแม่ของเรา มีการพูดถึงความเปลีย่ นแปลงทีน่ า่ สนใจคือ การกล้า เล่นกับปกของ GQ โปรตุเกส ทีเ่ ขาใช้แมวขึน้ ปกบ้าง หรือเล่นกับวิชวลภาพผู้หญิงบนปก ที่เป็นรูปปาก ของเธอที่ถูกบิดยืดออกไป เพราะจะสื่อว่าผู้หญิง คนนี้เป็นคนไม่ชอบพูด ปรากฏว่าได้รับความนิยม และท�าให้ยอดขายดีขนึ้ ท�าให้เรารูว้ า่ ยุคนีค้ นไม่ได้ซอื้ นิตยสารด้วยวิธีเดินไปดูที่แผงแล้วเลือกว่าจะซื้อ อะไรดี แต่ เ ขาตั้ ง ใจไปซื้ อ เพราะเห็ น ภาพจาก โซเชียลเน็ตเวิร์ก ดังนั้น เราสามารถโปรโมตเรื่อง ข้างในเล่มจากสื่อออนไลน์ได้เลย เพราะคนจะซื้อ นิตยสารเพราะอยากเก็บไว้เหมือนเป็น Coffee Table Book คาแร็กเตอร์... เรายอมรับว่าคนภายนอก มอง GQ Thailand ว่าเป็นเหมือนผู้ชายใส่สูท หรือใส่ ทักซิโดเท่ๆ ยืนจิบแชมเปญอยูใ่ นงานเลีย้ ง ซึง่ ผูช้ าย แบบนีเ้ ท่มากก็จริง แต่กม็ คี วามทือ่ และเป็นแพตเทิรน์ เกิ น ไป เราจึ ง อยากปล่ อ ยทุ ก อย่ า งให้ ฟ รี ส ไตล์ เป็นผู้ชายที่สนุกและเป็นกันเองมากขึ้น เพราะเชื่อ ว่า ถ้าเราไปเจอผู้ชายใส่ทกั ซิโด ยืนจิบแชมเปญอยู่ ก็คงไม่มีใครกล้าเดินเข้าไปคุยกับเขาเพราะกลัวว่า จะพูดอะไรโง่ๆ ออกมา issue 529 12 MAR 2018

A Guy Next Door… ให้นกึ ถึงผูช้ ายทีท่ า� งาน ออฟฟิ ศ ข้ า งๆ หรื อ คนแถวบ้ า นคุ ณ ที่ แ ต่ ง ตั ว ดี มีอารมณ์ขนั นัน่ คือคนทีเ่ ราอยากเดินเข้าไปคุยด้วย นี่คือภาพของผู้ชายที่หลายคนอยากเป็น เราเป็น ผู้น�าแฟชั่นผู้ชายมากว่า 60 ปีแล้ว ยังไงเราก็ต้อง เป็นไบเบิลให้เขา เป็นนิตยสารทีผ่ ชู้ ายจะหยิบขึน้ มาดู แล้วคิดว่าฉันจะแต่งตัวตามได้ ซึ่งความรู้สึกนี้จะ

ส่งผ่านมาทางหน้าปกและเนื้อใน เหมือนกับผู้ชายเท่ๆ มีอารมณ์ขนั คนนั้นที่เราอยากเดินเข้าไปคุยด้วย ไบเบิลส�าหรับผูช้ าย... การทีจ่ ะอัพเกรดตัวเองได้ แฟชั่นคือส่วนหนึ่ง เรื่องต่างๆ รอบตัวก็ต้องรู้ ทุกอย่าง ต้องไปด้วยกัน เพราะคนในทุกวันนี้อยากใช้ชีวิตที่ดูดี มีคนเห็น เฟซบุ๊กและอินสตาแกรมคือค�าตอบที่ชัดเจน และกลายเป็นเรือ่ งส�าคัญของคนทัว่ ไปไปแล้ว เราต้องการ โชว์วา่ ตัวเองไปกินอาหารร้านหรู นัง่ เครือ่ งบินชัน้ เฟิสต์คลาส ก็อยากอวด เราจึงเป็นคัมภีรท์ ชี่ ว่ ยให้ผชู้ ายใช้ชวี ติ ได้ดขี นึ้ เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้เขาในเรื่องของการกิน ดื่ม เที่ยว เข้าร้านไปสั่งวิสกี้ยังไงให้ไม่เด๋อ พาสาวออกเดตจะต้อง ท�าอย่างไร และทุกเรื่องที่ผู้ชายสนใจ ความน่าเชือ่ ถือ... เรือ่ งนีส้ า� คัญ ถ้าคุณไปเสิรช์ ว่า วิธีการเลือกรองเท้าออกงาน หรือวิธีพับผ้าเช็ดหน้าใส่ กระเป๋าเสือ้ สูท แน่นอนก็จะมี How To จากเว็บวาไรตีต้ า่ งๆ ขึน้ มาเต็มไปหมด แล้วคุณจะมัน่ ใจได้อย่างไรว่าบทความนัน้ เชือ่ ถือได้ แต่ถา้ เป็นบทความจาก GQ อย่างน้อยคุณเอาไป ใส่ตามแล้วพังก็ยงั กลับมาด่าเราได้ คุณจะให้น�้าหนักกับ บทความจากที่ไหนมากกว่ากันระหว่างเว็บวาไรตี้ที่เอา บทความมาแปลหรือก๊อบปีม้ าจากทีไ่ หนไม่รู้ กับบทความ จาก GQ หรือ Vogue How To ส�าหรับผู้ชาย... เป็นสิ่งที่เราก�าลังเติม เข้าไปเรื่อยๆ เพราะอย่าคิดไปเองว่าผู้ชายในปัจจุบันนี้ เขารู้หมดแล้ว โดยเฉพาะเรื่องใกล้ตวั อย่างน�้าหอม ไวน์ หรือแม้แต่สัญลักษณ์ที่อยู่บนป้ายด้านในเสื้อ ไม่มีใครรู้ หรอกว่าคืออะไร อย่างมากก็รแู้ ค่วา่ ห้ามปัน่ ห้ามรีด แล้ว ตัวที่เหลือล่ะ เราต้องค่อยๆ หยอดไปนิดๆ หน่อยๆ ให้ เป็นเหมือนเพือ่ นทีค่ อยแนะน�าคุณ โดยทีเ่ ราไม่ทา� ตัวเป็น ครูฝ่ายปกครองหรือ mentor ที่มาบอกว่าคุณแต่งแบบนี้

คือผิด เพราะเรายอมรับในสิง่ ทีค่ ณ ุ เป็น ยอมรับในบุคลิก ของแต่ละคน เพราะเราถือว่าเพื่อนกัน สามารถแนะน�า กันได้ และก็คานกันได้ในบางเรื่อง ผูห้ ญิง 2018... ความเปลีย่ นแปลงของเราส่วนหนึง่ มาจากกระแส #MeToo ที่เกิดขึ้นช่วงปลายปีท่แี ล้วด้วย ท�าให้เรากลับมาคิดว่า แต่เดิมผูห้ ญิงทีล่ งใน GQ Thailand จะเป็นผูห้ ญิงเซ็กซี่ ซึง่ ความตลกคือ ต่อให้เธอเซ็กซีก่ บั เรา แค่ไหน ถ้าไปดูในไอจีของเธอ เธอโป๊กว่านั้นได้อีก แล้ว ท�าไมเราต้องมาซื้อนิตยสารสักเล่มเพื่อดูรูปผู้หญิงเซ็กซี่ 4 หน้า ทั้งๆ ที่กดไปดูในไอจีก็มีอะไรให้เห็นเยอะกว่า ทิ ศ ทางต่ อ ไปของเราคื อ ผู ้ ห ญิ ง ที่ จ ะลงกั บ เราต่ อ ไป ต้องมีสมอง มีเรื่องที่อยากพูด สวยได้ ไม่สวยก็ได้ แต่ ต้องมีเรื่องอะไรให้พูด ผู้ชาย 2018… เราว่าเป็นคนทีเ่ ปิดใจมากขึ้น และ ยอมรับในความแตกต่างมากขึ้น ทั้งกับผู้หญิง คนผิวสี และ LGBT มีความเฟรนด์ลี เป็นกันเอง แต่ก็ยังเป็นคน แต่งตัวดี มีกลุม่ เพือ่ นทีม่ คี วามหลากหลายทางเพศโดยที่ เขาไม่รู้สกึ อึดอัด นี่คือภาพของผู้ชายยุคใหม่ส�าหรับเรา Passion… เราไม่ค่อยเอาความสนใจของตัวเอง มาใส่ลงไปในนิตยสาร เราชอบของ 15 อย่าง ก็อาจจะ เลือกแค่ 5 อย่างที่เหมาะกับ GQ Thailand ดังนั้น เราจะ ไม่เขียนถึง มารายห์ แครี แต่จะเขียนถึง จัสติน ทิมเบอร์เลก แต่เราเป็นคนที่มองโลกด้วยความตลกด้วย บรรยากาศ ของ GQ Thailand เลยเปลี่ยนไปเยอะ เป็นผู้ชายกวนๆ มากขึน้ สามารถเป็นคนทีแ่ ต่งตัวแฟชัน่ แต่นงั่ ฟังแผ่นเสียง ได้ แล้วก็ไม่อยู่นิ่ง เบื่อๆ ก็ไปหยิบเสื้อฮาวายมาใส่ได้ ไม่ผิด


มาเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ให้แอ็คทีฟ ไปด้วยกัน เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ ฟิตเนส คลับ

02 770 9722 Empire Tower 02 770 9797 Siam Discovery 02 017 9703 WestGate 02 017 9777 Siam Discovery 02 017 9755 EastVille 02 017 9711 Wireless Road 052 134 999 ChiangMai virginactive.co.th virginactivethailand


a day BULLETIN

LIFE เรื่องและภาพ : ศักดิ์สิทธิ์ ไม้ลำ�ดวน, ศศิก�ญจน์ ตั้งบุญเติม

24

issue 529 12 MAR 2018


25

北 海 道

HOKKAIDO: THE ALMOST E N T I R E LY UNPLANNED TRIP

ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ ทำ�ให้หล�ยคน อย�กไปหรื อ ไปแล้ ว ก็ อ ย�กกลั บ ไปอี ก หมุ ด หม�ยของ หล�ยๆ คนคงปักไว้ที่เมืองใหญ่อย่�งโตเกียวหรือโอซ�ก้� (สำ�หรับทริปครั้งแรก) ส่วนใครที่เริ่มชำ่�ชองในก�รเที่ยว ญีป ่ น ุ่ แล้วก็คงเริม ่ อย�กกระเถิบออกไปเทีย ่ วเมืองทีห ่ �่ งไกล จ�กคว�มเป็นเมืองหลวงม�กขึน ้ อย�กเสพคว�มสงบ หรือ ไปสถ�นที่ที่ท้�ท�ยก�รเดินท�งอีกระดับอย่�งเก�ะคิวชู โอกิน�ว� หรือเก�ะทีอ ่ ยูเ่ หนือสุดของประเทศอย่�งฮอกไกโด เร�รูม ้ �ว่�จังหวัดฮอกไกโดนัน ้ มีอ�ก�ศหน�วเย็นเกือบ ตลอดทัง ้ ปี ก�รเดินท�งทีเ่ หม�ะสมทีส ่ ด ุ คือฤดูรอ ้ น เพร�ะ อ�ก�ศเย็นสบ�ย ส่วนช่วงฤดูหน�วนัน ้ หิมะตกแทบจะทุกวัน ช่วงกล�งวันสั้น (ห้�โมงเย็นฟ้�ก็มืดแล้ว จนแอบถอดใจ เพร�ะรู้สึกเที่ยวไม่คุ้ม) แถมมีเพียงเทศก�ลหิมะในช่วงต้น เดือนกุมภ�พันธ์เท่�นั้นที่น่�สนใจ แต่ไหนๆ มีโอก�สทั้งที เร�ก็ขอไปเยือนดินแดนสีข�วโพลนนี้กันสักครั้ง และเพื่อ เพิม ่ คว�มตืน ่ เต้น จึงตัง ้ กฎให้กบ ั ตัวเองเล็กๆ ว่� เร�จะไม่มี ก�รว�งแผนก�รเดินท�งหนึง ่ สอง ส�ม สี่ แบบทุกครัง ้ ทีท ่ �ำ จะว�งเป้�หม�ยอย่�งหลวมๆ อย่�งเขตทีจ่ ะไป บ้�นทีจ่ ะพัก แล้วม�ดูกันว่�ถ้�ต้องเดินท�งแบบไร้แผนหนึ่งแผนสอง แล้วชีวิตจะเป็นอย่�งไร และเติมเต็มคว�มอย�กของตัวเอง อีกเล็กน้อยด้วยคว�มตั้งใจที่จะให้ทริปนี้เป็นก�รตะลุยกิน เป็นหลัก เดินผ่�นร้�นไหน เห็นอะไรน่�กิน เจอใครชักชวน ให้เข้�ไปชิม เร�จะไม่ปฏิเสธ และพบว่�ก�รท่องเที่ยวแบบ ไม่ มี แ ผนอะไรม�กม�ยนั้ น ก็ ยั ง สนุ ก และตื่ น เต้ น ที่ ไ ด้ ‘สะดุดเจอ’ ร้�นอร่อยในฮอกไกโดแบบไม่ตั้งใจอีกด้วย


a day BULLETIN

26 AVAILABLE AT

KONBINI* *Konbini เป็นคำ�สแลงในภ�ษ�ญี่ปุ่น แผลงม�จ�กคำ�ว่� convenience store ซึ่งแปลว่� ร้�นสะดวกซื้อ

札幌 P O P RO A S

FROM STORM TO SERENITY

A SWEET EVENING IN SAPPORO เราเลือกใช้บริการ Airbnb เพราะอึดอัดกับการกลับมานอนในห้องสี่เหลี่ยมแคบๆ หลายๆ คืนในโรงแรม ข้อดีของ Airbnb อยู่ตรงที่พกั ที่มีหลากหลายประเภทให้เลือก และถึงแม้ทพี่ กั แบบนี้ จะไม่มีบริการอาหารเช้าหรือรูมเซอร์วิส แต่การซื้ออาหารจากซูเปอร์มาร์เกตมาตุนไว้เป็นมื้อเช้า ในวันถัดไปแล้วนั่งกินด้วยกันบนโต๊ะอาหารก็น่าสนุกและเป็นส่วนตัวกว่า (โดยเฉพาะการไป แย่งชิงอาหารลดราคาทีซ่ เู ปอร์มาร์เกตช่วงหนึง่ ทุม่ กับเหล่าแม่บา้ นญีป่ นุ่ เป็นประสบการณ์ทแี่ นะน�า ว่าต้องลอง) ส่วนใหญ่อพาร์ตเมนต์เหล่านี้จะอยู่ใกล้กับสถานีนากาจิมะโคเอ็นที่เราเช่าไว้ ท�าให้ การเดินทางสะดวกสบายหายห่วง ระหว่างทีเ่ ดินทางเข้าไปยังทีพ่ กั เราสังเกตเห็นร้านขนมละแวกใกล้ๆ อพาร์ตเมนต์ทเี่ พิง่ เปิด หลังจากหยุดยาวปีใหม่ไปหลายวัน มองเข้าไปในร้านเห็นขนมเค้กและขนมอบประเภทต่างๆ ในชัน้ วาง

PLEASE TAKE YOUR TICKET

ตูก้ ระจกดูนา่ กิน และกลิน่ หอมของขนมอบทีโ่ ชยมาแตะจมูกก็เหมือนเชือ้ เชิญให้เราเข้าไปในร้าน สักครั้ง ซึ่งมารู้ตัวอีกทีเราก็ยืนอยู่หน้าเชลฟ์ขายขนมภายในร้านเรียบร้อย ซัปโปโรเป็นเมืองทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ บนเกาะฮอกไกโด เป็นแหล่งการค้า ส�านักงาน สถานทีร่ าชการ ร้าน Mont Jeli ก่อตั้งมาเกือบ 90 ปีแล้ว (เรายึดจากค�าว่า ‘Since 1930’ ใต้ชื่อร้าน) มีอยู่ ที่ส�าคัญ รวมไปถึงชุมทางรถไฟ เป็นเมืองที่มีชัยภูมิดีเพราะได้รับผลกระทบจากพายุไต้ฝุ่นต�่า หลายสาขาในเมืองซัปโปโร ซึง่ ดูจากอายุของร้านแล้ว เราเชือ่ ว่าดีกรีของขนมร้านนีค้ งไม่เป็นรองใคร รวมถึงผังเมืองทรงตารางสีเ่ หลีย่ มซึง่ ได้รบั อิทธิพลมาจากเมืองเกียวโต ก็ทา� ให้การจราจรในซัปโปโร หลังจากทีเ่ ราให้คณ ุ ลุงผูอ้ ารีทเี่ ป็นทัง้ เจ้าของร้านและพ่อครัวแนะน�าขนมต่างๆ ในร้าน พริบตาเดียว ไม่ติดขัดเท่าที่ควร ชูครีมและเค้กต่างๆ ก็อยูใ่ นมือเราแล้ว หลังจากสัมผัสชูครีมทีแ่ ป้งบาง ไส้ลน้ ทะลัก หอมมันด้วยนม แต่คราวนีเ้ ราไม่ได้เน้นเทีย่ วในตัวเมืองซัปโปโร เพราะช่วงต้นเดือนมกราคมทีเ่ ราเดินทางไปนัน้ และกลิ่นวานิลลา กับชีสเค้กเนื้อแน่นที่กัดค�าแรกไปก็สัมผัสได้ถึงรสเปรี้ยวน�าอ่อนๆ แล้วตาม ร้านค้า ร้านอาหารส่วนใหญ่ปดิ ท�าการในเทศกาลปีใหม่ แถมยังมีพายุหมิ ะแทบทุกวัน เราจึงตัดสินใจไป ด้วยความหอมมันกลมกล่อมของชีส และสตรอเบอรีชอร์ตเค้กที่เนื้อสัมผัสนุ่มเบา แต่ไม่เลี่ยน ยอดเขาโมอิวะทีอ่ ยูไ่ ม่หา่ งจากใจกลางเมืองมากนัก หลังจากนัง่ รถรางมาเกือบ 20 นาที ต่อรถชัตเทิลบัส รสไม่หวานจัด (เราแอบเหลือสตรอเบอรีไว้กดั ตบท้ายอีกที) นีถ่ า้ ไม่ตดิ ว่าเรือ่ งแคลอรีทเี่ ราเฝ้าระวัง ขึน้ เคเบิลคาร์เพื่อไปยังจุดหมายบนยอดเขา เราก็ได้พบกับทัศนียภาพในมุมสูงของเมืองซัปโปโร อยู่ละก็คงได้เบิ้ลอีกชิ้นแน่นอน ส�าหรับชาวไอนุ ชนเผ่าดัง้ เดิมบนเกาะฮอกไกโด ยอดเขาโมอิวะคือหอสังเกตการณ์ธรรมชาติ และยังเป็นยอดเขาอันเป็นทีส่ กั การะบูชาในฐานะเป็นทีส่ งิ สถิตของพระเจ้าอีกด้วย ในปัจจุบนั ทีน่ เี่ ป็น แหล่งท่องเทีย่ ว แหล่งส�ารวจทางธรรมชาติ มีเส้นทางปีนเขาให้เลือกหลากหลาย ซึง่ ชาวญีป่ นุ่ และ นักเดินทางนิยมมากันในฤดูรอ้ น แต่เท่าทีเ่ ราสังเกตดู ท่ามกลางหิมะขาวโพลนนีก้ ย็ งั มีคนแต่งกาย ญี่ ปุ่ น ขึ้ น ชื่ อ เรื่ อ งระบบขนส่ ง • แม้ ซั ป โปโรจะเป็ น • นอกจ�กนี้ยังมีตั๋ววัน ส�ธ�รณะอยูแ่ ล้ว ทัง้ ปลอดภัย มิดชิดรัดกุม สวมรองเท้าแบบกันลืน่ จากน�า้ แข็งและหิมะ เดินส�ารวจเส้นทางธรรมชาติในฤดูหนาว เมื อ งที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด บน อี ก ประเภทที่ ทำ � ขึ้ น ม� และรวดเร็ว นัน ่ ก็ท�ำ ให้นก ั เดินท�ง เก�ะฮอกไกโด แต่ก็ไม่ พิ เ ศษ เนื่ อ งในว�ระ อยู่ประปราย สบ�ยใจได้เปล�ะหนึง่ แต่ทน ี่ �่ ทึง่ คือ รถโดยส�รแต่ละประเภท แต่ละเมืองก็มพ ี �สเป็นของตัวเอง แตกต่�งกันไป หล�ยคนจำ�กัน ไม่หว�ดไม่ไหว แต่ทฮ ี่ อกไกโดนั้น ไม่ ยุ่ ง ย�กและซั บ ซ้ อ นเกิ น ไป ส่วนจะมีแบบไหนกันบ้�ง ไปดู กันเลย

ใหญ่ เ ท่ � โตเกี ย วหรื อ โอซ�ก้ � รถไฟใต้ ดิ น มีเพียง 2 ส�ย รถร�ง รอบเมือง 1 ส�ย ซึง่ ทีน ่ ี่ มี พ �สสำ � หรั บ 1 วั น ร�ค� 830 เยน นั่ ง รถไฟใต้ดน ิ ของซัปโปโร ได้ไม่จำ�กัดเที่ยว

ครบรอบ 90 ปี องค์ก�รขนส่งมวลชนแห่งเมือง ซั ป โปโร ใช้ ขึ้ น ได้ ทั้ ง รถร�งและรถไฟใต้ดน ิ แบบไม่ จำ � กั ด เที่ ย วใน 1 วัน ร�ค� 900 เยน มีจ�ำ หน่�ยถึง 31 มีน�คม 2561 เท่�นั้น

issue 529 12 MAR 2018


27 นมฮอกไกโด 100% :

มันฝรั่งทอดคาลบี้แผ่นหนารสเนยและโชยุ :

ไดฟุกุ :

ม�ฮอกไกโดทัง ้ ทีกต ็ อ ้ งไม่พล�ดทีจ่ ะลองดืม ่ นมฮอกไกโด และทีส ่ �ำ คัญ ต้องเป็นนมแบบ 100% ไม่ผ�่ นก�รปรุงแต่ง รสและกลิน ่ ใดๆ หลังจ�กลองชิมม�หล�ยยีห ่ อ ้ แล้วสรุป ได้เลยว่�อร่อยเหมือนกันหมด แต่ยห ี่ อ ้ นีม ้ ข ี อ ้ ดีคอ ื นำ�้ นม มีคว�มบ�งเบ� ไม่ข้นจนเหนียว แต่หอมม�ก ที่สำ�คัญ ไม่มีคว�มมันจึงไม่ทำ�ให้รู้สึกเลี่ยน

คว�มดีง�มของมันฝรัง่ ทอดซีรส ี น ์ ค ี้ อ ื คว�มทีเ่ ป็นมันฝรัง่ แผ่นหน� กินแล้วได้อ�รมณ์ ของคว�มกรอบ เต็มป�กเต็มคำ� สะใจ (แต่อ�จจะไม่เหม�ะกับคนทีฟ ่ น ั ไม่ดส ี ก ั เท่�ไหร่) ส่วนทีจ่ ะแนะนำ�คือมันฝรัง ่ แผ่นหน�ของค�ลบีร ้ สเนยและโชยุ เพร�ะมีข�ยเฉพ�ะ ทีฮ ่ อกไกโดเท่�นัน ้ รสช�ติเค็มของโชยุผสมผส�นเข้�กันได้อย่�งดีกบ ั คว�มหอมหว�น ของรสช�ติเนย เป็นคว�มแตกต่�งที่ลงตัวจริงๆ

ไดฟุกถ ุ วั่ แดงมีทงั้ แบบดัง้ เดิม และแบบช�เขียว ตัวแป้งข้�วเหนียว มีคว�มเหนียวนุม ่ ยืดหยุน ่ ดีม�ก กินไม่หมดแล้วแช่ตเู้ ย็นเก็บไว้ ตัวแป้งก็ยังไม่แข็ง ทำ�ให้เร�รู้สึกประทับใจกับไดฟุกุยี่ห้อนี้ ม�กๆ จนถึงกับต้องเลือกม�เป็นไอเทมที่เร�อย�กแนะนำ� สำ�หรับไส้ถั่วแดงก็อร่อยได้ม�ตรฐ�นไส้ไดฟุกุทั่วๆ ไป

小樽 OTA R U

SIGHT AND SOUND OF WINTER

โอตารุ อดีตเมืองท่าทีส่ า� คัญในยุคทีช่ าวญีป่ นุ่ อพยพมาตัง้ รกรากบนเกาะฮอกไกโดช่วงปลาย คริสต์ศตวรรษที่ 19 อยูห่ า่ งจากซัปโปโรไม่ถงึ 1 ชัว่ โมง เมืองนีม้ ขี นาดไม่ใหญ่มาก สามารถเดินเทีย่ ว รอบเมืองได้อย่างสบายๆ เราจึงเลือกลงสถานีมินามิโอตารุ สถานีก่อนหน้าสถานีใหญ่เพื่อเดิน ชมเมือง เราเดินจากสถานีรถไฟไม่ถงึ 10 นาที แม้จะเป็นระยะทางไม่ไกลมากแต่กต็ อ้ งเดินอย่างช้าๆ เพราะถนนปกคลุมไปด้วยหิมะ ท�าให้การเดินเท้าค่อนข้างล�าบาก แต่เราก็มาถึงพิพธิ ภัณฑ์กล่องดนตรี ได้ส�าเร็จ เมื่อเดินดูทุกชั้นของที่นี่แล้ว เราว่าน่าจะเป็นห้างที่ขายกล่องดนตรีมากกว่า (ฮา) เพราะ กล่องดนตรีของที่นี่ส่วนใหญ่มีไว้เพื่อจ�าหน่าย ตั้งแต่กล่องดนตรีจิ๋วราคาไม่กี่ร้อยเยนไปจนถึง กล่องดนตรีขนาดใหญ่ รูปร่างคลาสสิก และหายาก ราคานับล้านเยน นอกจากนีด้ า้ นหน้าพิพธิ ภัณฑ์ ยังมีหอนาฬิกาไอน�้าจากเมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา ที่จะพ่นไอน�้าทุกๆ 15 นาทีด้วย (ตั้งกล้องรอได้เลย) ถัดจากพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี เราเดินเลียบไปตามถนนซากาอิมาจิ ถนนสายช้อปปิ้ง ประจ�าเมือง ซึ่งก็คล้ายๆ กับถนนสายช้อปปิ้งตามเมืองต่างๆ ของญี่ปุ่น ที่มีร้านอาหาร ร้านขนม ร้านของฝาก แต่ที่ต่างไปคืออาคารบ้านเรือนสองข้างทางที่มีความเป็นตะวันตกผสมสไตล์ญ่ีปุ่น ไม่ได้เป็นตึกแถวหนาแน่นเหมือนเมืองอื่นๆ ฤดูหนาวของที่นี่มืดเร็ว บ่ายสามโมงครึ่งตะวันก็คล้อยต�่ามากแล้ว เราเดินต่อไปยังคลอง โอตารุ แลนด์มาร์กที่มีชื่อเสียงที่สดุ ของเมือง ในอดีตโกดังที่อยู่เลียบคลองโอตารุเป็นที่เก็บสินค้า ซึ่งยกเลิกการใช้งานไปเมื่อประมาณสามสิบกว่าปีที่แล้ว ปัจจุบันโกดังเหล่านี้ถูกปรับมาเป็นที่ตั้ง ของร้านค้าและร้านอาหาร เราเดินเลียบตามคลองไปเรือ่ ยๆ มองไปฝัง่ ตรงข้ามเป็นโกดังเก่าแสนวินเทจ พร้อมฉากหลังเป็นเมืองเล็กๆ และภูเขาทีม่ หี มิ ะประดับประปรายในตอนโพล้เพล้ จนกระทัง่ ไฟประดับ สองฝั่งคลองสว่างขึ้นเมื่อเข้าสู่เวลากลางคืน แม้เราไม่ได้เข้าไปดูร้านรวงในโกดังหรือล่องเรือชม

คลอง โ อ ต า รุ แต่บรรยากาศ โดยรอบก็ ส วยและ สงบเกินค�าอธิบาย THE TASTE OF OTARU ร้านขนมบนถนนซากาอิมาจินนั้ ส่วนใหญ่มขี นมให้ลองชิมฟรีเป็นปกติเหมือนร้านขนมทัว่ ไป ในญีป่ นุ่ ทีจ่ ะให้ลกู ค้าลองชิมของกินเล็กๆ น้อยๆ แต่ทนี่ เี่ ขาใจป�า้ กว่า เพราะเขาให้เราชิมขนมแบบเป็น ชิน้ ใหญ่ๆ ทีแ่ ทบไม่มกี ารแบ่งซอยเลย (ถูกใจเป็นทีส่ ดุ ) โดยเฉพาะช็อกโกแลตทรงพีระมิดชิน้ พอดีคา� ของร้านขนมร้านหนึง่ ทีว่ างเรียงอยูบ่ นถาดให้เราลองชิม แน่นอนว่าเราเดินชิมกันไปหลายร้าน และ แทบทุกร้านก็อร่อยทัง้ นัน้ เพราะขนมของทีน่ หี่ อมนมเนย สมกับเป็นเกาะทีข่ นึ้ ชือ่ ด้านโคนมรสชาติดี มาถึงโอตารุทงั้ ที ก็ขอชิมของดีรา้ นดังสักหน่อย เราเดินเข้าไปในร้านเลอ ทาโอะ ทีล่ กู ค้าในร้าน แน่นขนัดแบบไม่ขาดสาย ขนมก็ละลานตาจนเลือกไม่ถูก หลังจากเดินวนอยู่นานหลายนาที สุดท้ายเราก็ซอื้ Petit Chocolat รสต่างๆ มาลองชิม และพบว่าช็อกโกแลตเคลือบแมคคาเดเมียนัน้ อร่อยทีส่ ดุ ด้วยรสสัมผัสของช็อกโกแลตด้านนอกทีเ่ มือ่ กัดเข้าไปก็พบกับความกรุบกรอบและหอมมัน ของแมคคาเดเมียทีล่ งตัวสุดๆ ก่อนออกจากร้าน เราเห็นเคาน์เตอร์ขายไอศกรีม มีสองรสสามแบบ ให้เลือก นมล้วน ชีสล้วน และนมผสมชีส เราเลือกแบบหลังสุดมาลอง 1 โคน เนือ้ สัมผัสของไอศกรีม นั้นก�าลังดี ไม่เหนียวและไม่บางจนเกินไป หอมกลิ่นนมและชีสที่เข้มข้นที่เข้ากันอย่างลงตัว


a day BULLETIN

登別

28

O R I B E T B SU O N THE TASTE OF NOBORIBETSU

สารภาพตามตรงว่า เราตัง้ ใจมาเมืองนีเ้ พราะภาพยนตร์เรือ่ ง แฟนเดย์ แฟนกันแค่วนั เดียว ซึง่ เป็นฉากหลังทีเ่ ด่นชัยพานุย้ มาเดินเล่นบนสะพานไม้เลียบหุบเขาสีเหลืองน�้าตาลทีม่ คี วันพวยพุง่ หน้าตาประหลาดแห่งนี้ ซึง่ ความสวยงามของสถานทีท่ เี่ ห็นบนจอหนังท�าให้เราอยากดัน้ ด้นมาให้เห็น กับตาสักครั้ง โนโบริเบะทสึเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะฮอกไกโด ห่างจากซัปโปโร ประมาณ 90 นาทีโดยรถไฟด่วน มีชื่อเสียงโด่งดังด้านออนเซ็น เพราะมีความแตกต่างของแร่ธาตุ ในบ่อน�้าร้อนถึง 9 ชนิด ซึ่งหลังจากเราลงจากรถเมล์ เดินขึ้นเนินผ่านโรงแรมต่างๆ พบว่า ทุกโรงแรมมีบอ่ แช่นา�้ ร้อนเป็นจุดขาย ตามถนนก็มไี อน�้าพวยพุง่ จากฝาท่อระบายน�า้ และกลิน่ ของ ก�ามะถันจางๆ ในบางครัง้ เรามีเวลาทีน่ แี่ ค่ครึง่ วัน จึงรีบรุดไปยังพระเอกของเมืองนี้ นัน่ คือจิโกะคุดานิ หรือหุบเขานรก นัน่ เอง หลังจากเดินขึน้ เนิน ผ่านโรงแรม ร้านอาหาร และร้านค้ามาเกือบ 1 กิโลเมตร เราก็มาถึง ที่หมาย หุบเขาที่พื้นที่ตรงกลางเป็นบ่อโคลน มีการปลดปล่อยความร้อนและแร่กา� มะถันจาก ใต้พิภพออกมา บริเวณเชิงเขาของหุบเขานี้จึงไม่มีต้นไม้ แต่จะมีแร่ธาตุสีเหลืองและสีน�้าตาล เกาะอยู่ มีไอน�า้ ที่พวยพุ่งเป็นหย่อมๆ เป็นที่มาของชื่อหุบเขานี้ นับว่าเป็นโชคดีเพราะวันทีเ่ ดินทางมาถึงท้องฟ้าเป็นใจ แสงแดดส่องแสงสดใส ท้องฟ้าเป็นสีฟา้ ท�าให้เห็นเห็นทัศนียภาพของหุบเขาอย่างแจ่มชัด เมื่อเข้าสู่ช่วงเกือบๆ เที่ยงแสงจากดวงอาทิตย์ ตกกระทบท�ามุมกับหุบเขาในจังหวะที่พอดี ยิ่งท�าให้สีขาวของหิมะ สีเหลืองและสีน�้าตาลของ หุบเขานรกนี้เด่นชัดยิ่งขึ้น เราเดินไปตามเส้นทางธรรมชาติ มองไปยังหุบเขา พื้นล่างที่เป็นบ่อ โคลนก�ามะถัน และไอน�้าที่พวยพุ่ง เมื่อได้มาเห็นเอง ก็ยอมรับว่าเป็นภาพที่สวยไปอีกแบบจริงๆ

เมือ่ เดินลงจากจิโกะคุดานิกลับมายังโซนโรงแรมและร้านค้าเพือ่ หาข้าวกินก่อนเดินทางกลับ หิมะที่ตกปรอยๆ ระหว่างที่เดินออกจากหุบเขานรกเริ่มทวีความหนาและหนักขึ้นก็ยิ่งเร่งให้เรา เดินหลบเข้าร้านใดก็ได้สกั ร้าน จนกระทัง่ เห็นป้ายเมนูอาหารขนาดใหญ่ของร้านอิซะกุระ บนป้าย มีเมนูเนื้อย่างประเภทต่างๆ ราเม็ง และขาปูยักษ์! นอกจากป้ายจะใหญ่เห็นเด่นชัดแต่ไกลแล้ว ยังดักคนหิวได้อย่างมีประสิทธิภาพ เราจึงไม่ลังเลที่จะผลักประตูเข้าไปในร้านนี้ทันที เมื่อของกินถูกเติมเข้าไปในกระเพาะก็ไม่ผดิ หวังจริงๆ ทุกเมนูทเี่ ราสั่งมานัน้ อร่อยทุกอย่าง ไม่วา่ จะเป็นเนือ้ โนโบริเบะทสึทเี่ สิรฟ์ มาในจานดูเผินๆ แล้วก็เหมือนจะเป็นเนือ้ ย่างซอยเป็นชิน้ พอดีคา� ธรรมดาๆ แต่พอเราได้ชมิ ค�าแรกแล้วก็พบว่าเนือ้ นัน้ นุม่ ชุม่ หอม ติดมันเล็กน้อย ไม่เลีย่ นจนเกินไป และสุกก�าลังดี ราเม็งแกงกะหรี่ท่ใี ส่ผงกะหรี่ผสมลงไปในน�้าซุป จึงมีความข้นกว่าราเม็งน�้าซุปใส ทั่วไป ทั้งยังหอมอบอวลด้วยกลิ่นแกงกะหรี่ ส่วนเส้นนั้นก็เหนียวนุ่มหอม ส่วนไฮไลต์ของมื้อนี้คือ ขาปูยักษ์ย่างที่เสิร์ฟมาในจานยาวพร้อมกรรไกรให้ตัดเพื่อแกะเนื้อ กะด้วยสายตาแล้ว ขาปู ท่อนนี้ความยาวประมาณ 50 เซนติเมตร ส่วนรสชาติของเนื้อปูนั้นสด ชุ่มฉ�่า และหวานมาก แม้ราคาจะสูงถึง 4,000 เยน (ประมาณ 1,200 บาท) เราก็แกะและละเลียดชิมจนหมดเกลี้ยง อย่างไม่เสียดาย

PLEASE TAKE YOUR TICKET

FAN DAY, FINE DAY

• ตัวเมืองฮ�โกด�เตะมีเพียงรถร�ง และรถเมล์ แต่ นั่ น ก็ เ พี ย งพอแล้ ว สำ�หรับก�รเที่ยวชมเมืองเล็กๆ นี้ใน 1 วัน และแน่นอนว่� เมืองนี้ก็มีบัตร ขึน ้ ขนส่งมวลชนไม่จ�ำ กัดเทีย ่ วเช่นกัน ‘Kanpass+City Tram’ ใช้โดยส�ร รถร�งและรถเมล์ ไ ด้ ไ ม่ จำ � กั ด เที่ ย ว มีสองแบบ สองร�ค� ได้แก่ 1,000 เยน สำ�หรับ 1 วัน และ 1,700 เยน สำ�หรับ 2 วัน

• แต่ถ�้ ต้องก�รประหยัดเพิม ่ ขึน ้ อีกนิด บัตรเฉพ�ะรถร�ง 1 วัน ก็มีจำ�หน่�ย ในร�ค� 600 เยน

• ที่ ฮ �โกด�เตะยั ง มี พ �สแบบพิ เ ศษ ที่นอกจ�กใช้ขึ้นรถเมล์ 1 วัน ได้ แ ล้ ว ยังแถมคูปองสำ�หรับแลกซือ ้ สินค้�และ บริก�รต�มร้�นค้�ต่�งๆ และใช้แลกตัว๋ กระเช้�ขึน ้ ยอดเข�ฮ�โกด�เตะได้อก ี ด้วย พ�สแถมคูปองนี้ร�ค� 2,500 เยน ห�ซื้ อ ได้ ที่ ศู น ย์ บ ริ ก �รนั ก ท่ อ งเที่ ย ว สถ�นี JR ฮ�โกด�เตะ ซึ่งจ�กที่เร�ซื้อ ม�ใช้ แค่ แ ลกซื้ อ เบอร์ เ กอร์ เบี ย ร์ ขึน ้ กระเช้� และขึน ้ รถเมล์อก ี 4-5 เทีย ่ ว ก็คุ้มค่�พ�สแล้ว

• ส่วนเมืองโอต�รุและโนโบริเบะทสึนน ั้ ไม่มีพ�สร�ยวัน มีเพียงส่วนลดตั๋ว โดยส�รรถบัสแบบซื้อเหม�ไป-กลับ เท่�นั้น

issue 529 12 MAR 2018


29

函館 KO DATE A H

UNFORGETTABLE SCENERIES

มาที่ยอดเขามากขึ้นเช่นกัน เพราะทุกคนอยากมาชมวิวและถ่ายรูปเมือง ในตอนกลางคืน ด้วยความทีเ่ ราไม่ได้เอาขาตัง้ กล้องมาจึงขอวางกล้องไว้บน หลังจากอยู่บนรถไฟที่ขึ้นจากซัปโปโรมา 3 ชั่วโมงครึ่ง เราก็มาถึง ราวเหล็ก เตรียมจับภาพเมืองฮาโกดาเตะในมุมสูง รอเวลาให้ฟา้ มืดอีกนิด เมืองสุดท้ายของทริปนี้ นั่นคือฮาโกดาเตะ ซึ่งตั้งอยู่เกือบใต้สุดบนเกาะ จนกระทัง่ ทัง้ เมืองเริม่ เปิดไฟ ลัน่ ชัตเตอร์จนได้ภาพทีต่ อ้ งการและมองเมือง ฮอกไกโด โอบรอบด้วยทะเลสามทิศ เป็นเมืองท่าที่เชื่อมต่อผู้คนและ ยามค�า่ คืนโดยรอบอีกครัง้ ก่อนจะเดินกลับออกมา... ถือเป็นภาพชุดสุดท้าย การค้าระหว่างเกาะฮอกไกโดและเกาะฮอนชูมาหลายร้อยปี ปัจจุบัน ส่งท้ายทริปเกาะฮอกไกโดในครั้งนี้ได้อย่างน่าประทับใจ ยังคงเป็นเมืองท่า และยังเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สวยงาม ฮาโกดาเตะเป็นเมืองท่าขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่ ขึน้ รถเมล์สายรอบเมือง THE TASTE OF HAKODATE ใช้เวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็วนได้รอบ แต่หลังจากเราไปถามเจ้าหน้าที่ ทีศ่ นู ย์บริการนักท่องเทีย่ ว เขาแนะน�าให้ใช้พาสรถบัส 1 วัน พ่วงกับแพ็กเกจ เราเปิดดูคู่มอื แนะน�าร้านอาหารที่แถมมากับคูปอง และสะดุดกับ คูปองสิทธิพเิ ศษตามร้านค้าและร้านอาหารต่างๆ ในเมือง ราคา 2,500 เยน ร้านเบอร์เกอร์ร้านหนึ่ง พอไปเสิร์ชในกูเกิลก็พบว่า ลักกี้ เปร์โรต์ เป็นร้าน ถ้าใช้คปู องให้ครบเพื่อแลกซือ้ อาหาร ขึน้ กระเช้า และนัง่ รถเมล์ไม่ต�่ากว่า แฮมเบอร์เกอร์ท่ดี ังที่สุดของเมืองนี้ แถมอยู่ไม่ไกลจากโกดังด้วย ว่าแล้ว สามเทีย่ วก็คุ้มแล้ว ตัดสินใจไม่นานนักก็ซอื้ พาสทีเ่ ขาแนะน�าทันที เพราะ ก็ไม่รอช้ารีบเดินไปทีร่ า้ นอย่างหิวโหย สิง่ แรกทีเ่ ราเห็นคือ บรรยากาศในร้าน ดูแล้วน่าจะตระเวนชิมหลายร้านอยู่ ตกแต่งสไตล์สวนสนุกแบบวินเทจ ด้านขวาของประตูเป็นเคาน์เตอร์ จากสถานีรถไฟ เราลงรถเมล์บริเวณท่าเรือ เดินเล่นบนถนน รับออร์เดอร์ ส่วนทางด้านซ้ายเป็นพื้นที่ส�าหรับลูกค้า เลียบอ่าวซึ่งมีโกดังสีแดงอิฐตั้งอยู่ เดิมทีโกดังเหล่านี้เป็นที่ใช้เก็บสินค้า เราใช้คปู องแลกเบอร์เกอร์ซอสไก่จนี มาลองชิม และเหลือบไปเห็น ปัจจุบันดัดแปลงให้เป็นศูนย์สรรพสินค้า มีร้านอาหาร ร้านของที่ระลึก เมนูเบอร์เกอร์คอนโดขนาดยักษ์ ด้วยความหิวจัดเลยลองสั่งมากินด้วย คล้ายกับเมืองโอตารุ แต่ทมี่ เี สน่หก์ ว่าคืออาคารทีก่ อ่ ด้วยอิฐสีแดงนีแ่ หละ นัง่ รอทีโ่ ต๊ะไม่นานก็ได้ยนิ เสียงกระดิง่ จากในครัว... เมนูทถี่ กู ยกออกมาคือ ที่สวยและตัดกับยอดเขาฮาโกดาเตะที่ตั้งเป็นฉากหลัง จากนั้นเราขึ้น เบอร์ เ กอร์ ซ อสไก่ จี น และเบอร์ เ กอร์ ยั ก ษ์ ข องโต๊ ะ เรานั่ น เอง รถเมล์รอบเมืองสายเดิม ผ่านโมโตะมาจิ ย่านอาคารเก่าสไตล์ตะวันตก เบอร์ เ กอร์ ซ อสไก่ จี น มี เ นื้ อ ไก่ ท อดผสมเครื่ อ งเทศ ซึ่งได้รับอิทธิพลจากการท�าการค้ากับยุโรปในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 19 ทาซอสไว้โดยรอบเนื้อไก่ รสสัมผัสกรอบนอก ก่อนที่รถเมล์จะหยุดที่ป้าย Mt. Hakodate Ropeway เพื่อขึ้นไปชมอีก นุ่มใน ส่วนเบอร์เกอร์ยักษ์นั้นก็มาพร้อมกับ หนึ่งไฮไลต์ปิดท้ายทริปนี้ เนือ้ ย่างและเนือ้ ทอดสามชนิด ทาซอสและ จากการจั ด อั น ดั บ ของนิ ต ยสารท่ อ งเที่ ย วยอดนิ ย มของญี่ ปุ ่ น ชีสแตกต่างกันไป ท็อปด้วยไข่ดาวและ ยอดเขาฮาโกดาเตะเป็นสถานทีท่ คี่ วรมาชมเป็นอันดับต้นๆ เพราะการได้ ผั ก กาดแก้ ว ก่ อ นประกบด้ ว ยขนมปั ง ขึ้นกระเช้าไปชมเมืองฮาโกดาเตะในมุมสูง มีตัวเมืองตั้งอยู่ตรงกลาง เนือ้ เบอร์เกอร์นมุ่ และหอมมาก เข้ากับซอส โอบล้อมไปด้วยทะเลทางด้านซ้ายและขวาซึ่งสวยทั้งตอนกลางวันและ ได้เป็นอย่างดี ส่วนจะกินหมดไหม... การห่อ กลางคืน เป็นสิง่ ทีไ่ ม่ควรพลาดอย่างยิง่ เราขึน้ กระเช้ามาถึงยอดเขาช่วงเย็น กลั บ บ้ า นเพื่ อ เอาไว้ กิ น ต่ อ ในมื้ อ ถั ด ไปคื อ ฟ้ายังไม่มดื ยังไม่มนี กั ท่องเทีย่ วมากเท่าใดนัก เรายืนมองตัวเมืองฮาโกดาเตะ ค�าตอบ ในมุมสูงสุดลูกหูลูกตาและเตรียมจับจองที่ถ่ายรูป จนกระทั่งเริ่มโพล้เพล้ อากาศจากที่หนาวอยู่แล้วก็เริ่มหนาวมากขึ้นเรื่อยๆ นักท่องเที่ยวก็เริ่ม

GETTING AROUND IN HOKKAIDO ห�กต้องก�รเดินท�งไปยังเมืองต่�งๆ บนเก�ะ ฮอกไกโด รถไฟเป็นคำ�ตอบทีด ่ ท ี ส ี่ ด ุ เพร�ะรวดเร็ว และสะดวกสบ�ย แต่ดูเหมือนว่�พ�สรถไฟบน เก�ะนี้ร�ค�ออกจะสูงไปสักนิด และมีแบบใช้ได้ ทั้ ง เก�ะ ไม่ มี แ บ่ ง เฉพ�ะโซนเหมื อ นภู มิ ภ �คอื่ น ไม่ ก็ เ ป็ น พ�สที่ ใ ช้ สำ � หรั บ ข้ � มไป-ม�ระหว่ � ง ฮอกไกโดตอนใต้กับเก�ะใหญ่ เร�เห็นร�ค�แล้ว ยังคิดเล่นๆ เลยว่� ถ้�ซื้อ JR Hokkaido Pass แบบ 7 วัน เพิ่มเงินอีกนิดซื้อ JR Pass ที่ใช้นั่ง รถไฟได้ทั่วประเทศญี่ปุ่นเลยดีกว่�ไหม? ฉะนั้น เร�จึงแนะนำ�เป็นอย่�งยิง่ ว่�ให้ท�ำ แผนก�รเดินท�ง และคำ � นวณอั ต ร�ค่ � โดยส�รผ่ � นเว็ บ ไซต์ Hyperdia.com เพร�ะถ้�เดินท�งไม่เยอะม�ก ซื้อตั๋วเป็นเที่ยวๆ ไปอ�จจะคุ้มค่�กว่� • ร�ค� JR Hokkaido Pass มี 4 แบบ ได้แก่ แบบ 3 วัน 16,500 เยน / 4 วันแบบยืดหยุ่นได้ 22,000 เยน / 5 วัน 22,000 เยน และ 7 วัน 24,000 เยน ใช้โดยส�รรถไฟของ JR บนเก�ะ ฮอกไกโดได้ทุกขบวน (ยกเว้นรถไฟคว�มเร็วสูง ชินคันเซ็น) นอกจ�กนี้ยังมีพ�สแบบข้�มภูมิภ�คให้เลือกซื้อ อี ก ด้ ว ย สำ � หรั บ นั ก เดิ น ท�งที่ เ ดิ น ท�งระหว่ � ง เก�ะใหญ่กับฮอกไกโดตอนใต้ • ร�ค�พ�สสำ�หรับรถไฟ JR ภูมิภ�คโทะโฮะคุ และฮอกไกโดตอนใต้ ร�ค� 20,000 เยน ใช้ได้ 5 วั น แบบยื ด หยุ่ น ใครอย�กไปเที่ ย วอะกิ ต ะ หรื ออ�โอโมริ ต่ อ พ�สนี้ เ หม�ะ ใช้ ไ ด้ ไ กลสุ ด ถึ ง สถ�นีชินชิระกะวะ • ร�ค�พ�สสำ�หรับรถไฟ JR East และฮอกไกโด ตอนใต้ ร�ค� 27,000 เยน ใช้ได้ 7 วันแบบยืดหยุน ่ พ�สนีใ้ ช้ได้ถงึ สน�มบินน�ริตะและโตเกียวเลยทีเดียว • ดูร�ยละเอียดพ�สประเภทต่�งๆ ของ JR Hokkaido ได้ที่ www2.jrhokkaido.co.jp/global • ห�กคุณใช้พ�สขึ้นรถ Limited Express เพื่อ เดินท�งระหว่�งเมือง เร�แนะนำ�ให้คุณจองที่นั่ง ล่วงหน้�ที่เค�น์เตอร์ (ไม่มีค่�ธรรมเนียมเพิ่ม) เพร�ะในแต่ละขบวนนัน ้ มีตแู้ บบ Non-Reserved เพียง 1-2 ตู้ ซึ่งจ�กที่เร�สังเกตนั้น ตู้แบบไม่จอง ผู้ โ ดยส�รเต็ ม ตลอด คงไม่ ส นุ ก แน่ ถ้ � ต้ อ งยื น บนรถไฟเป็นชั่วโมงๆ


a day BULLETIN

SPACE & TIME เรื่อง-ภาพ: ศรัญญำ โรจน์พิทักษ์ชีพ, ทรรศน หำญเรืองเกียรติ

30

“ยิ่งมาท�าร้าน เรายิ่งรู้สึกว่าโลกมันกลมมาก เหมือนที่คนฝรั่งกล่าวถึงทฤษฎีหกช่วงคน (Six Degrees of Separation) คือคนเรา จะรู้จักกับอีกคนหนึ่งต่อๆ กันไม่เกิน 6 คน ซึ่งก็เหมือนว่าคนทั้งโลกจะเป็นญาติกันหมด” ‘คริต’ - ชำคริต คมคำย

SIX DEGREEES SEPARATION พื้นที่ที่ท�ำให้คนมำพบกันโดย (ไม่) บังเอิญ NINETAILS BAR & BOOSTER LADPRAO SOI 4 HOURS : DAILY, 6.00 PM – 1.00 AM

ในโลกกลมๆ ขนำดใหญ่ใบนี้ เรำต่ำงมีวงกลมเล็กๆ เป็นของตัวเองคนละหนึ่งวง วงกลมที่ว่ำนั้นจะค่อยๆ เคลื่อนตัวไปช้ำๆ และพำคนอืน ่ ๆ เข้ำมำวนเวียนเจอกันในสถำนทีใ่ ดสถำนทีห ่ นึง ่ อย่ำงน่ำประหลำดใจ หนึง ่ ในสถำนทีน ่ น ั้ คือ Ninetails Bar & Booster ค็อกเทลบำร์สไตล์ตะวันออก ซึ่งเป็นร้ำนขนำดเล็กที่ตั้งอยู่ต้นถนนลำดพร้ำว เกิดจำกกำรรวมตัวของกลุ่มเพื่อนหนุ่มสำวที่โคจร มำพบกันด้วยควำมตั้งใจอย่ำง ‘โอ’ - โอภำส ตันติภนำ, ‘แนน’ - ธณัฎฐำ อนุวงศ์พินิจ และ ‘คริต’ - ชำคริต คมคำย ซึ่งพวกเขำ ก็ร่วมด้วยช่วยกันเปลี่ยนตึกแถวริมถนนให้กลำยเป็นร้ำนกินดื่มที่มีเรื่องรำว และเรื่องเล่ำมำกมำยจนคำดไม่ถึง

issue 529 12 MAR 2018

บริเวณเคาน์เตอร์บาร์กลางร้าน น�าสายตาด้วยหลอดไฟนีออนแสงสีแดง ระบุตวั อักษรภาษาจีนกลาง 九尾 อ่านว่า จิว่ เว่ย (Jiǔ wěi) เป็นตัวอักษรเดียวกันกับตัวคันจิในภาษาญีป่ ่นุ ที่อ่านว่า คิวบิ (Kyūbi) ซึ่งแปลว่า เก้าหาง (nine tails) “ชื่อร้านก็สอดคล้องกับความตั้งใจแรก คือเราชื่นชอบต�านานในอดีตอย่างเรื่องจิ้งจอกเก้าหาง ซึ่งมีทั้งเรื่องราวของทางอินเดีย บนเส้นทางสายไหมจากจีนที่เล่าขานถึงความสวยของจิ้งจอกเก้าหางที่ท�าให้จักรพรรดิหลงใหลจนเกิดสงคราม รวมทั้งต�านานของญี่ปุ่นที่เล่าว่า นางจิ้งจอกเก้าหางคือหญิงสาวที่ให้ ความช่วยเหลือชายผู้หลงป่า ให้ที่พกั อาหาร สุรา และร่วมหลับนอน ท้ายสุดเมื่อชายหนุ่มตื่นขึ้นในตอนเช้า ทุกอย่างจะอันตรธานหายกลายเป็นใบไม้” เขาเล่าถึงที่มาของชื่อให้ฟัง ท่ามกลางคอนเซ็ปต์ร้านที่เพื่อนทั้งสามคนร่วมกันสร้างขึ้น ฟังแล้วท�าให้รู้สึกชวนฝันไม่ต่างจากต�านานของจิ้งจอกเก้าหาง แต่ในความเป็นจริงกลับมีปัญหามากมายเกิดขึ้น บวกรวมกับความไม่รู้ของทั้งสามอีกไม่น้อย แต่น่นั ไม่ได้ท�าให้ความตั้งใจของพวกเราลดลง “หลายคนมักถามว่า ท�าธุรกิจกับเพื่อนไม่กลัวเจ๊งหรอ มันก็กลัวบ้าง แต่เราพยายามหาจุดกึ่งกลางให้เจอ ดูความสามารถของเรา ดูว่าสายป่านของเราสามคนยาวแค่ไหน ใครดูแล ช่วยเหลือหรือสามารถแก้ปัญหาส่วนใดได้บ้าง ก็จะมาแชร์กัน เรารู้ดีว่าปัญหามันเกิดขึ้นเสมอ แต่แกนส�าคัญส�าหรับพวกเราคือความตั้งใจ ความเชื่อใจ และความรัก ที่มีให้กับเพื่อน และเติมใส่ในร้าน แต่หากวันไหนเหนื่อยกับปัญหาหนักๆ เราก็จะมักพูดค�าว่า ไม่เป็นไร ปล่อยให้ทุกอย่างผ่านไป แล้วเริ่มต้นใหม่อีกครั้งไปเรื่อยๆ”


FOODIE

31

เรื่อง-ภาพ : พัทธมน วงษ์รัตนะ, รัชต์ภาคย์ แสงมีสินสกุล

BOOKI KIM MANAGER OF HONGDAE GAMJATANG

감자탕 GAMJATANG

Ï ชั้ น 4 ศู น ย ์ ก า ร ค ้ า เทอร์มินอล 21

ทุกวัน ตัง้ แต่เวลา 10.00-22.00 น.

SPICY LEVEL :3/5

ถ้านึกถึงอาหารเกาหลีทเี่ ราคุน ้ เคยกันอย่างดี เมนูลา� ดับต้นๆ คงไม่พน ้ กิมจิ บิบม ิ บับ หรือโคเรียนบาร์บค ี วิ หอมๆ ทัง้ หลายแล้ว ประเทศนีย ้ งั มีอาหารรสเด็ดอีกหลายเมนูทค ี่ นไทย อย่างเราอาจยังไม่เคยลิม ้ ลอง เราจึงพาคุณมาท�าความรูจ้ ก ั กับเมนูอร่อยทีร ่ า้ นอาหารสัญชาติเกาหลีแท้ๆ ในเทอร์มน ิ อล 21 ทีเ่ ขามีจานเด็ดอย่าง Hongdae Gamjatang หรือ ‘คัมจาทัง’ ซุปกระดูกหมูรสชาติเผ็ดร้อนที่เสิร์ฟในสไตล์ต้นต�ารับ ให้คุณลิ้มรสของเนื้อหมูติดกระดูกเปื่อยๆ เคียงไปกับผักนานาชนิด และน�้าซุปรสเผ็ดก�าลังดี เรียกว่าเป็นเล้งแซ่บฉบับเกาหลีที่แปลกใหม่ก็ว่าได้ (แต่กลับถูกปากคนไทยแบบเราอย่างไม่น่าเชื่อ) และไม่ต้องกลัวว่ามาที่นี่แล้วจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่อง เพราะ Booki Kim ผู้จัดการร้านชาวเกาหลีใต้คนนี้ สามารถพูดภาษาไทยได้อย่างคล่องแคล่ว และคอยดูแลคุณอย่างเป็นกันเอง เมนูนเี้ ป็นอาหารดัง้ เดิมทีค ่ นเกาหลีมก ั ท�ากินกันทีบ ่ า้ นอยูแ่ ล้ว อย่างบ้านผม แม่จะชอบท�าคัมจาทัง ในโอกาสพิเศษ เช่น วันหยุดยาว หรือวันเกิด เพราะเป็นอาหารทีใ่ ช้เวลาปรุงนาน และท�าค่อนข้าง ยาก เพราะต้องตุน ๋ ซุปนานกว่า 10 ชัว่ โมง จนหมูกบ ั มันฝรัง ่ แทบจะละลายเป็นเนือ ้ เดียวกัน นอกจากนีย ้ งั เป็นเมนูทค ี่ นเกาหลีมก ั กินคูก ่ บ ั โซจูดว้ ย เพราะซุปเผ็ดๆ แบบนีเ้ ข้ากับรสร้อนๆ ของ โซจูได้ดม ี าก จนเขาเรียกว่าเป็น perfect match กันเลย พอมาเปิดร้านทีน ่ ี่ เราจึงอยากท�าคัมจาทัง ออกมาให้มร ี สชาติแบบต้นต�ารับทีส ่ ด ุ โดยใช้สต ู รดัง้ เดิมของแม่ผม และใช้วต ั ถุดบ ิ เหมือนที่ เกาหลีเกือบทุกอย่าง แต่เราลดความเผ็ดลงเล็กน้อย ให้คนไทยสามารถรับประทานได้แบบก�าลังดี

TASTE

INSPIRATION

INGREDIENTS

PRICE

290

กระดูกหมู / มันฝรัง่ / น�า้ ซุป / แครอต / เ ห็ ด เ ข็ ม ท อ ง / กระเทียม / ผงพริก เกาหลี / สมุ น ไพร ต่างๆ

ไฮไลต์ของจานนีค ้ อื เนือ้ หมูตด ิ กระดูกทีต ่ น ุ๋ จนเปือ่ ยนุม ่ กัดเข้าไปแล้วแทบละลายในปาก แถมไม่มก ี ลิน ่ คาว เพราะตุน ๋ กับสมุนไพรอย่างดี ส่วนน�า้ ซุปก็มค ี วามเค็มนิดๆ เปรีย ้ วหน่อยๆ พอกินไปสักพักจะรูส ้ ก ึ ได้ ถึงความเผ็ดจากผงพริกเกาหลี และกลิน ่ หอมของ ใบงาขีม ้ อ่ น แม้แต่คนเกาหลีทเี่ ข้ามากินในร้านก็ถงึ กับ ยืนยันว่ารสชาติเหมือนทีบ ่ า้ นเกิดไม่มผ ี ด ิ เพีย ้ น


a day BULLETIN

BREATHE IN

32

เรื่อง : สีตลา ชาญวิเศษ, พชร สูงเด่น ภาพ : getty images

ท�าไมคนเรามักมองคนที่แอบชอบในแง่ดีเกินไป เป็นกันบ้างไหม เวลาหมดรักใครสักคน หรืออยากตัดใจจากใครคนหนึง ่ คุณจะค่อยๆ เห็นข้อเสียของคนคนนัน ้ มากขึน ้ แบบทีค ่ ณ ุ ถึงกับต้องถามตัวเองว่า ท�าไมถึงไม่เคยเห็นด้านนีข้ องเขามาก่อน หรือฉันมัวแต่คด ิ อะไรไปเองวะ

BREATHE IN : สีตลา ชาญวิเศษ นักเขียน และคนท�างานด้านคอนเทนต์ ที่ผ่านมาท�าวิทยานิพนธ์ปริญญาโทในหัวข้อ ‘การจีบกันบนสื่อออนไลน์’ และเป็นเจ้าของแฟนเพจ ‘ธีสิสมุ้งมิ้ง’ ส่วนเรื่อง ่ งความรักเหมือนเดิม ่ ในเรือ ั เชือ ็ ง ้ ย ึ แม้จะเจ็บมามากแค่ไหน ทุกวันนีก ่ ย่าท�าเยอะมาก แต่ถง ่ งทีอ ความรัก เป็นคนอกหักเก่ง แห้วเก่ง เลยมีประสบการณ์มาบอกเล่าเรือ

จริงๆ ต้องบอกว่า ไม่ใช่คุณที่มองไม่เห็นข้อเสียหรือ ข้อที่ไม่เหมาะของคนที่แอบชอบมาก่อนหรอก แต่ต้องพูดใหม่ ว่า จริงๆ คุณเห็นหรือรับรู้มาตลอด เพียงแต่ก่อนหน้านั้นหรือ ตอนที่ชอบคนคนนั้นมากๆ คุณไม่ยอมและไม่อยากจะสนใจ ข้ อ มู ล ด้ า นลบของคนนั้ น เรี ย กอี ก อย่ า งว่ า คุ ณ เลื อ กที่ จ ะ มองข้ามไปนั่นเอง ยกตั ว อย่ า ง เพื่ อ นเราคนหนึ่ ง ที่ เ พิ่ ง ตั ด ใจจากผู ้ ช าย ที่ก�าลังคุยๆ อยู่ เพือ่ นเราเล่าให้ฟังว่า มันเพิ่งมารู้สกึ ได้ทีหลัง ว่าคนที่มันคุยด้วยเนี่ยไม่เห็นจะเป็นคนน่ารักอย่างที่มันคิดไว้ เลย เอาจริงๆ ผู้ชายคนนี้เป็นคนไม่ค่อยสนใจคนอื่นด้วยซ�้า แต่ที่ผ่านมาเพื่อนเราชอบคิดเอาเองว่า เหตุผลที่ผู้ชายคนนี้ ดูไม่คอ่ ยสนใจใครเป็นเพราะเขาก�าลังมุง่ มัน่ กับการสร้างอนาคต ตัวเอง ก็เลยยุ่งจนไม่มเี วลาสนใจใคร กลับกลายเป็นว่าพอเพือ่ นเราไม่ชอบคนนีแ้ ล้ว เพือ่ นเรา คนเดิมกลับมองสิ่งเดียวกันนี้ด้วยค�าตอบใหม่และดูจะตรงกับ ความเป็นจริงมากขึ้น นั่นคือผู้ชายคนนี้ไม่ค่อยเอาใจใส่คนอื่น นัน่ แหละถูกต้องแล้ว และที่ เขาดูไม่ได้สนใจใคร ไม่ได้ เกีย่ วกับว่าเขายุ่ง แต่เพราะ เขาเป็นคนแบบนี้อยู่แล้ว ด้วยความทีก่ อ่ นหน้า นี้ เพื่ อ นเราชอบเขามาก ก็เลยพยายามหาข้อแก้ตัว ให้ สิ่ ง ที่ ผู ้ ช ายคนนี้ เ ป็ น ในมุ ม บวกหรื อ มุ ม ที่ ดี เ กิ น ความเป็นจริง เข้าท�านองว่า ตอนมีความรัก เห็นอะไรก็ สวยงามไปหมด แต่ พ อ หมดรักก็ตาสว่าง เห็นสิ่ง ต่างๆ ตามความเป็นจริง มากขึ้น ดังนั้น เวลาคนเรา ตั ด ใจจากใครสั ก คนได้ ความผิดหวังอาจไม่ใช่แค่ เรื่ อ งว่ า คนนั้ น ไม่ รั ก เรา แต่ กิ น รวมไปถึ ง ว่ า เขา คนนั้ น ไม่ ใ ช่ ค นแบบที่ เ รา คาดคิดไว้ .....

issue 529 12 MAR 2018

ส�าหรับการมองคนทีแ่ อบชอบในแง่ดเี กินไปนัน้ ถ้าอธิบาย ในมุ ม วิ ช าการ มั น คื อ เรื่ อ ง ‘Cognitive Bias’ หรื อ อคติ ความล�าเอียงในการรับรู้ กล่าวคือ สมองคนเรามีข้อจ�ากัดใน การประมวลผล เพื่อช่วยให้เราประมวลผลสิ่งต่างๆ ได้เร็วขึ้น สมองคนเราจะประมวลผลสิ่งที่รับรู้โดยโน้มเอียงไปตามสิ่งที่ เชือ่ ก่อนหน้านี้ ซึง่ น�าไปสู่ ‘Confiffiirmation Bias’ หรือการเห็นด้วย หรือเปิดรับเฉพาะสิ่งที่เห็นด้วย และปิดรับสิ่งที่ตนต่อต้าน เช่น เวลาคนเราประทับใจใครสักคน ก็แปลว่าเรามีมมุ มอง ในแง่ดกี บั คนนัน้ เป็นทุนเดิม จากนัน้ เราก็เลือกทีจ่ ะเปิดรับข้อมูล ที่ส่งเสริมให้เราประทับใจคนคนนั้นมากขึ้น ในทางกลับกัน ข้อมูลอะไรก็ตามที่บ่งชี้ว่าเขาไม่ดี หรือเขาไม่ใช่ หรือไม่เหมาะ กับเรา เราก็พยายามคิดเข้าข้างไปในทางที่ดี หรือไม่ได้สนใจ ปัญหาทีต่ ามมาคือ ความล�าเอียงในการรับรูท้ า� ให้คนเรา ตัดสินใจผิดพลาดได้ รวมถึงการสร้างความคาดหวังต่อตัวคน ที่เราแอบชอบผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริง ส�าหรับเรือ่ งแรก เมือ่ คนเราเกิดความล�าเอียงในการรับรู้ เราอาจตกหลุมรักคนที่ไม่เหมาะกับเราได้ง่าย ยกตัวอย่างกรณีเพื่อนเราคนเดิม เพื่อนเรามีสเปกในใจ ว่าอยากได้แฟนที่รักคนอื่นเป็น เหตุผลเพราะเพื่อนเราเป็น

คนชอบช่วยเหลือคนอื่น และก่อนหน้านี้เพื่อนเราเคยคบกับ แฟนเก่าที่มีนิสัยไม่สนใจใคร แล้วกลายเป็นว่าเพื่อนเราอึดอัด มากที่ต้องเห็นแฟนไม่ค่อยแคร์ใคร แถมยังดุและมองเพื่อนเรา ว่า ไม่ฉลาดเลย ท�านองว่าไปให้คนอื่นเขามาเอาเปรียบท�าไม ดังนั้น เพื่อนเราเลยคิดเสมอว่าถ้าอยากคบใครสักคน ก็อยาก ได้คนที่รักคนอื่นเป็นเหมือนตัวเอง ทีนี้ พอมาเจอคนใหม่ ความที่เพื่อนเราเป็นคนมองคน ในแง่ดี บวกกับเรือ่ งความล�าเอียงในการรับรู้ เพือ่ นเราเลยสร้าง ‘ชุดความจริง’ เกีย่ วกับผู้ชายคนใหม่ในมุมทีแ่ สนดี ข้อมูลอะไร ก็ตามที่บ่งบอกว่าผู้ชายคนนี้ไม่ค่อยแคร์คนอื่น ก็กลายเป็นว่า ถู ก กดลงไป จนกระทั่ ง มี ข ้ อ มู ล ท� า นองนี้ โ ผล่ ขึ้ น มาเรื่ อ ยๆ จนเพือ่ นเรารูส้ กึ ตงิดๆ บวกกับผูช้ ายคนนีเ้ องก็ทา� ตัวไม่คอ่ ยแคร์ เพื่อนเราเท่าไหร่ ตอนนั้นนั่นแหละที่เพื่อนเราเริ่มมาคิดได้ว่า ผู้ชายที่มันก�าลังคุยด้วยก็ไม่พ้นอีหรอบเดิมเหมือนแฟนเก่า ส�าหรับเรือ่ งทีส่ อง ต่อเนือ่ งมาจากเรือ่ งแรกคือ พอล�าเอียง ในการรับรู้ ก็เกิดการสร้างความหวังในตัวอีกฝ่ายที่บิดเบี้ยว

จากความจริง กล่าวคือ พอเพือ่ นเราคนนีช้ อบผูช้ ายคนนีม้ ากๆ เพือ่ นเรา ก็เริ่มจินตนาการภาพผู้ชายคนนี้ซูเปอร์แสนดี แถมยังเลือก เปิดรับข้อมูลแง่ดีมาเก็บใส่ใจ ส่วนอะไรไม่ดีก็ยอมไม่รับรู้ ทีนพี้ อเชือ่ ว่าผู้ชายคนนีเ้ ป็นคนแสนดีและเป็นคนทีใ่ ช่ เพือ่ นเรา ก็เกิดความคาดหวังในตัวผู้ชายคนนี้มากขึ้นว่า เขาต้องเป็น สามีในอนาคตที่ดีแน่ๆ เขาต้องผู้ชายที่รักและทะนุถนอมเรา เอาใจใส่ รักคนอื่นเหมือนที่เราเป็น แต่ก็อย่างที่รู้ว่าไม่มีใครเปอร์เฟ็กต์ พอผู้ชายคนนี้ท�า อะไรบางอย่างผิดไปจากทีเ่ พือ่ นเราคาดหวังไว้ เพือ่ นเราก็เสียใจ และผิ ด หวั ง ว่ า ท� า ไมผู ้ ช ายคนนี้ ถึ ง ไม่ เ ป็ น แบบนั้ น แบบนี้ ทีส่ า� คัญยังพาลโกรธและหงุดหงิดผูช้ ายคนนีอ้ กี ด้วย เพราะรูส้ กึ ว่าเขาช่างนิสัยไม่ดีเสียเลย ทั้งที่จริงผู้ชายคนนี้อาจไม่ได้แย่ ขนาดนั้น แต่ความที่เพื่อนเราผิดหวังหนัก พอรู้สึกไม่ชอบเขา แล้ว ก็เลยพาลมองผูช้ ายคนนีใ้ นแง่รา้ ยมากไปเลย กลายเป็นว่า ตอนนี้ก็ไม่ยอมคุยหรือยอมเป็นเพื่อนกับผู้ชายคนนี้ต่อ ซึง่ ทัง้ หมดนีถ้ ้าอธิบายให้เข้าใจอย่างง่ายๆ มันก็คอื เรือ่ ง ของการ ‘คิดไปเอง’ และ ‘คาดหวังไปเอง’ .....

ทีนมี้ าถึงค�าถามว่า แล้วจะท�ายังไงทีจ่ ะไม่ให้ความล�าเอียง ในการรั บ รู ้ (Cognitive Bias) มาสร้ า งปั ญ หาในความรั ก ความสัมพันธ์ ค�าตอบง่ายๆ คือ ต้องรูเ้ ท่าทันความคิดตัวเอง ซึง่ พูดง่าย มาก แต่ท�าได้ยาก แต่ก็ดูจะเป็นวิธีเดียวที่คุณต้องหัดเตือน ตัวเองเอาไว้ว่า เบื้องหลังความคิดความเข้าใจของตัวคุณ มี ไ อ้ เ จ้ า ความล�า เอี ย งในการรั บ รู ้ ป นอยู ่ ด ้ ว ย เพราะฉะนั้ น เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณแอบชอบใคร ขอให้วางใจเป็นกลางและ พิจารณาสิ่งต่างๆ ตามความเป็นจริง แล้วคุณอาจตัดสินใจ ได้ดขี นึ้ ว่า คนทีค่ ณ ุ แอบชอบอยู่นนั้ เหมาะหรือไม่เหมาะกับคุณ ถั ด มาคื อ คุ ณ ต้ อ งลดการจิ น ตนาการภาพคนที่ คุ ณ แอบชอบ เพราะการจินตนาการว่าเขาน่าจะเป็นคนแบบนัน้ แบบนี้ มันเป็นการสร้าง ‘ความคาดหวัง’ ขึ้นมาครอบคนคนนั้นอีกที ซึง่ แปลได้วา่ คุณไม่ได้ชอบคนคนนัน้ ตามธรรมชาติของเขาจริงๆ แต่คุณก�าลังท�าให้คนคนนั้นมาตรงตามความคาดหวังของคุณ ซึ่งมันเป็นเรื่องที่บ้าบอหรือ absurd สุดๆ ที่คุณพยายามให้ใคร สักคนมาพอเหมาะพอดีกับ ความคาดหวังของคุณเอง มันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้!! ฉะนัน้ หากคุณอยาก มีความรักความสัมพันธ์ดขี นึ้ เรือ่ งหนึง่ ทีค่ ณ ุ ต้องระวังและ มีสติให้มากๆ คือ อย่าให้ ความชอบหรื อ ความหลง มาครอบง�า จนมองไม่ เ ห็น ความจริง เพราะทันทีท่คี ุณ หั น หลั ง ให้ ค วามเป็ น จริ ง มันคือการก้าวเข้าสู่ความเจ็บปวดไปแล้ว


33

ตลาด - พื้นที่สาธารณะในความเป็นกระจกของชุมชน

และประตูต้อนรับผู้มาเยือน

จากการสังเกตว่าตลาดในหลายเมืองทีเ่ คยฝากปากท้องนัน้ ไม่วา่ จะ Santa Caterina ตลาด ของชาวคาตาลันในบาร์เซโลนา, Marché Raspail สวรรค์ของคนรักวัตถุดบิ ออร์แกนิกและเบเกอรี ในปารีส, Thai Park ตลาดนัดคนไทยในเบอร์ลนิ , Fusion Market ตลาดในย่านชุมชนพหุวฒ ั นธรรม ในลิสบอน หรือ Fischmarkt ตลาดประมูลปลาสมความเป็นเมืองท่าของฮัมบูรก์ แต่ละทีล่ ว้ นซ่อน ปรากฏการณ์ทางสังคมทีบ่ อกเล่าเรือ่ งราวของเมืองนัน้ ๆ หรือแม้กระทัง่ เป็นตัวชีว้ ดั การพัฒนาของ เมืองได้ในหลายมิติ ตัง้ แต่การจัดการเศรษฐกิจชุมชน การกระจายขนส่งมวลชน การเข้าถึงพืน้ ที่ สาธารณะ หรือแม้กระทัง่ คุณภาพชีวติ สุขภาวะของคนในชุมชนก็ดจู ะสะท้อนได้จากการจัดการ ตลาดในเมืองนัน้ เช่นกัน ยิง่ ได้พดู คุยกับคนท้องถิน่ เพิม่ เติมยิง่ พบว่า ความเป็นตลาดในยุโรปนัน้ นับเป็นการสืบทอด วิถสี งั คมมายาวนาน แนวคิดเริม่ แรกมาจากเพือ่ คุม้ ครองคนในชุมชนจากการขึน้ ราคาข้าวของเครือ่ งใช้ ในระบบเศรษฐกิจแบบเสรี การขาดแคลนวัตถุดบิ บางอย่างในพืน้ ที่ ความไม่โปร่งใสในการชัง่ ตวง ปริมาณสินค้า จึงจัดให้มกี ารตัง้ ขายสินค้าในพืน้ ทีเ่ ปิด เพือ่ ให้ทงั้ ผูซ้ อื้ ผูข้ ายสามารถประเมินคุณภาพ สินค้ากับราคาทีเ่ หมาะสมได้ อย่างเปิดเผย ในยุคเริม่ ต้นนัน้ ตลาดมั ก ถู ก จั ด ขึ้ น ในพื้ น ที่ จัตุรัสกลางเมือง ซึ่งมักเป็น พืน้ ทีท่ มี่ สี ญ ั ลักษณ์ทางสังคม ปรากฏอยู ่ เช่ น ธงชาติ หอระฆัง ไม้กางเขน ที่ท�า หน้าทีเ่ สมือน ‘มือทีม่ องเห็น’ เป็นเครื่องหมายเตือนใจว่า มีการสอดส่องดูแลตรวจสอบ ในพืน้ ทีเ่ ปิดนัน้ อยู่ ด้วยการดู แ ลสอดส่ อ งของผู ้ เ ล่ น ใน พืน้ ทีต่ ลาดนัน้ เอง นอกจากผลประโยชน์ ที่ ชุ ม ชนจะได้ ร ่ ว มกั น แล้ ว ตลาดยังเป็นพื้นที่เข้าถึงได้ และต้อนรับคนต่างถิ่นเสมอ มันคือความรูส้ กึ ไม่แปลกแยก เป็นกันเองนี่เอง ที่ท�าให้เรา มักตระเวนหาตลาดทันทีเมือ่ ย้ายไปอยูเ่ มืองใหม่ ความรูส้ กึ เช่ น นี้ นั้ น คงไม่ ต ่ า งจาก ผู ้ อ พยพ ย้ า ยถิ่ น ฐานใน สมัยก่อนที่มักเกิดความรู้สึก แตกต่ า ง เป็ น คนอื่ น นอก บ้านเกิดเมืองนอนของตนเอง เว้นแต่ในพืน้ ทีต่ ลาดนัน้ ด้วยความเป็นพืน้ ทีส่ าธารณะ พ่อค้าแม่คา้ ต่างอยากขายไม่ว่าผู้ซื้อเป็นใครมาจากไหน การแลกเปลี่ยนในตลาดนั้นจึงมากไปกว่าตัวสินค้า แต่เป็นพืน้ ทีแ่ ลกเปลีย่ นกระชับสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผูค้ น นอกจากตลาดจะเป็นทีพ่ งึ่ โอบรับคนต่างถิน่ อย่างเราแล้ว ตลาดเองยังเป็นเหมือนการย่อส่วน ท�าให้ได้รู้จักความเป็นเมืองนั้นได้ดีขึ้นในทุกการรับรู้ของประสาทสัมผัสอีกด้วย หลายครั้งที่ การจัดการที่ดี มีระเบียบของตลาดสอดคล้องกับลักษณะการเมืองการปกครองของท้องถิ่น, รสชาติของอาหารวัตถุดิบที่บอกได้ถึงภูมิศาสตร์ที่ตั้งของเมือง, กลิ่นของอาหารทะเล ชีส ยีสต์ใน ขนมปั ง เนื้ อ สั ต ว์ แ ห้ ง ที่ ถู ก ถนอมอาหารในรู ป แบบแตกต่ า งกั น ไปตามบริ บ ทของเมื อ งนั้ น , เสียงพูดคุยที่หากไม่เข้าใจก็พอจับได้ถึงส�าเนียงเฉพาะถิ่น หรือหากเข้าใจก็จะแอบได้ยินเรื่อง ที่ก�าลังเป็นที่สนใจของผู้คนในช่วงนั้น ประสบการณ์ความเป็นไปของชุมชนดูจะถูกรวบรวมไว้ ในพื้นที่ตลาดให้คนผ่านทางอย่างเราได้รู้จกั กับเขาได้ดขี ึ้น ตลาดในการเป็นศูนย์รวมความหลากหลายเป็นอีกหนึ่งเสน่ห์ที่ท�าให้เราหลงใหลได้เสมอ ไม่ใช่แค่ความหลากหลายในแง่สนิ ค้า วัตถุดิบอาหาร เครื่องปรุง เครื่องเทศ ของแห้ง อาหารสด แต่ยังรวมถึงความหลากหลายในความเป็นมนุษย์ ตลาดนี้เองที่เป็นพื้นที่ปฏิสัมพันธ์ของผู้คน ระหว่างคนท้องถิ่นและคนผ่านทาง คนแก่และคนหนุ่มสาว คนมีฐานะและคนยากไร้ที่มักได้รับ ส่วนแบ่งจากของที่ขายไม่หมดเมื่อตลาดใกล้วาย - ความเสมอภาค ‘สังคมส�าหรับทุกคน’ (inclusive society) ทีเ่ ราโหยหากัน มักปรากฏขึ้นในพื้นที่เปิดของตลาดเสมอ ความเป็นพืน้ ทีเ่ ปิดของตลาดนัน้ ส่งผลดีตอ่ การปฏิสมั พันธ์ของผูค้ น และในขณะเดียวกันนัน้ ขอบเขตพืน้ ทีท่ ถี่ กู ก�าหนดแน่ชดั ก็สา� คัญต่อการด�ารงอยูข่ องตลาด ทัง้ นี้ เพือ่ ให้ผขู้ ายสินค้าสามารถ ตรวจสอบ ประเมินและปรับการแข่งขันด้านการขายกันเองได้ในพืน้ ทีน่ นั้ ผูซ้ อื้ เองสามารถตัดสินใจ

การซือ้ จากหลายเจ้าได้ในพืน้ ทีเ่ ดียวกัน เจ้าหน้าทีส่ ามารถดูแลตลาดได้ทวั่ ถึง และชุมชนไม่เดือดร้อน จากการถูกรุกล�้า การเป็นพื้นที่เปิดนั้นเอื้อต่อความเป็นสาธารณะ และการจ�ากัดขอบเขตของ พื้นที่ย่อมส�าคัญต่อการรักษาสมดุลความเป็นส่วนตัว ในพืน้ ทีส่ าธารณะทีม่ กี ารจัดการทีด่ นี นั้ ผูค้ นย่อมยินดีทจี่ ะถอดวางเกราะหุม้ กันความเป็น ส่วนตัวออกไป เพือ่ ให้เกิดประโยชน์รว่ มในพืน้ ทีท่ ไี่ ด้ตกลงกันไว้ ดังเช่นทีเ่ ห็นในตลาดนัดหลายแห่ง ในยุโรปทีจ่ ะมีการปิดถนนในวันเวลาทีต่ กลงกันกับชุมชน เพือ่ เอือ้ ให้เกิดการค้าขายและสัญจรทางเท้า เมื่อทุกคนเล่นตามกติกา ชุมชนก็ยินยอมที่จะปฏิบัติตามเพื่อให้เกิดกิจกรรมส่วนรวม ประโยชน์ ร่วมกันของทุกฝ่าย สร้างความเป็นชุมชน ความสัมพันธ์ในระดับบุคคล ในทางตรงกันข้าม หากผูเ้ ล่นในสนามไม่สามารถรักษากติกาหรือรุกล�า้ ขอบเขตทีต่ กลงกันไว้ ผลลัพธ์ทเี่ กิดขึน้ ในพืน้ ที่ สาธารณะนั้นอาจส่งผลตรงกันข้าม และเมื่อเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลความสงบเรียบร้อยนั้นไม่สามารถ ไกล่เกลี่ยความขัดแย้งได้ พลวัตชุมชนอาจต้องออกมาท�าหน้าที่จัดการรักษาสมดุลระหว่าง ความเป็นสาธารณะและความเป็นส่วนตัวนั้นเอง ปรากฏการณ์เช่นนี้ มีความคล้ายกับปรากฏการณ์ ที่ เ ป็ น มาตลอด ประวัติศาสตร์ ตั้งแต่สมัย โรมัน เช่น ใน Roman Forum เมื่ อ ตลาดในความเป็ น พื้นที่สาธารณะมีบทบาท มากกว่ า การเป็ น พื้ น ที่ กายภาพส�าหรับการแลกเปลี่ ย นซื้ อ ขาย แต่ ยั ง เป็ น พื้ น ที่ แ สดงออกทาง ความเห็นด้านสังคม จน กลายเป็นพื้นที่หล่อหลอม วัฒนธรรม วาทกรรมต่างๆ แม้ในปัจจุบนั จะไม่ได้มเี วที แสดงออกทางการเมื อ ง โดยตรงเหมือนในสมัยก่อน แต่ ต ลาดก็ ยั ง เป็ น พื้ น ที่ สร้ า งความเป็ น พลเมื อ ง และชุมชนด้วยกลไกของ มันเอง มันคงเป็นการสรุป ด้วยความหวังแห่งอุดมการณ์ มากไป หากจะกล่ า วว่ า ตลาดในความเป็ น พื้ น ที่ สาธารณะนั้นจะเป็นพื้นที่ที่ก่อให้เกิดสังคมส�าหรับทุกคน มีความเสมอภาค และเท่าเทียม แต่อย่างน้อยก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าบทบาทของพื้นที่สาธารณะเช่นตลาดนั้น ก็มีส่วนส�าคัญในการร่าง ลักษณะพฤติกรรม กฎหมู่ของผู้คนในสังคมนั้นๆ ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจิตส�านึกสาธารณะของผู้เล่น ในสนามที่จะก�าหนดแนวทางว่ากฎหมู่น้นั จะออกมาในแง่ใด ขณะก�าลังฉีกขนมปังยืนทานในมุมหนึง่ ของตลาด มองไปเห็นพ่อค้าแม่คา้ บ้างพูดคุยกันเอง บางคนยิ้มแย้มเชื้อเชิญให้ผู้เดินผ่านเข้ามาดูสินค้าของตน นึกในใจว่าชุมชนที่ไม่มีตลาดนั้นคง ขาดอัตลักษณ์ประจ�าถิน่ ไป และตลาดเองก็คงอยู่ไม่ได้หากไม่ได้รบั พืน้ ทีส่ าธารณะนัน้ จากชุมชน ตราบใดที่เรายังพึงระลึกถึงธรรมชาติการพึ่งพาอาศัยในความเป็นพื้นที่สาธารณะนี้ แต่ละผู้เล่นท�าตามกติกา ตลาดก็คงจะได้ท�าหน้าที่เป็นพื้นที่กระชับความสัมพันธ์ ผู้คนแต่ละ บทบาทก็ได้รับประโยชน์ร่วมจากจุดเริ่มต้นแนวคิดการเกิดขึ้นของความเป็นตลาดต่อไป

BREATHE IN : พชร สูงเด่น อาชีพ : นักศึกษาทุน Erasmus Mundus ด้านการศึกษาเพื่อการพัฒนา ก�าลังอยู่ในช่วงชีวิตที่ต้องวุ่นๆ สลับไปมา ระหว่างนั่งเขียนรายงานในห้องสมุด อบขนมในห้องครัว เรียนรู้ นอกห้องเรียนด้วยการเดินทางไปยังเมืองต่างๆ ในยุโรป และการนั่งเขียนบันทึกเรื่องราวทั้งหมดส่งมาให้ a day BULLETIN ที่ก�าลังจะน�ามาทยอยลงเป็นตอนๆ ทางออนไลน์ของเรา

ตลาดชุมชนเป็นหนึ่งในที่แรกๆ ที่เรามักตามหาเสมอเมื่อเดินทางเข้าไปสู่เมืองใหม่ๆ ไม่มีพื้นที่ไหนอีกแล้วที่จะท�าให้คนนอกบ้านต่างเมืองได้สัมผัส ความเป็นท้องถิ่น ทั้งในด้านวัตถุดิบอาหาร วัฒนธรรมการกิน ท่าทีของผู้คนที่มาจับจ่ายใช้สอยในชีวิตประจ�าวันของพวกเขาที่อาศัยอยู่ในเมืองนั้น บรรยากาศธรรมดาๆ ทีเ่ กิดขึน ้ ในแต่ละวันของเมืองทีเ่ ราเพิง ่ จะได้กา้ วเข้ามา และมันก็จะด�าเนินต่อไปในวันทีเ่ ราต้องจากเมืองนัน ้ ไป


a day BULLETIN

,

EDITOR S NOTE

34

วุฒิชัย กฤษณะประกรกิจ บรรณาธิการบริหาร FB : theaestheticsofloneliness

CYBER

issue 529 12 MAR 2018

ค�ำว่ำ ‘ไซเบอร์’ น่ะเอำต์ไปแล้ว แม้แต่ผู้ให้ก�ำเนิด ค�ำนี้ยังพูดเองเลย วิลเลียม กิบสัน นักเขียนนิยำยไซ-ไฟ เป็นคนแรก ทีน่ ำ� ค�ำว่ำ ‘ไซเบอร์’ มำใช้ในควำมหมำยเกีย่ วกับอินเทอร์เน็ต เขำใช้ค�ำว่ำ ‘ไซเบอร์สเปซ’ ในผลงำนเรื่องสั้นและนิยำย หลำยๆ เรื่องที่เขียนขึ้นในช่วงต้นทศวรรษที่ 80 ครั้งแรกที่ ค�ำนี้ปรำกฏคือในเรื่องสั้น Burning Chrome ปี 1982 และค�ำนีก้ ลำยเป็นทีร่ ้จู กั ในวงกว้ำง เมือ่ นิยำยเรือ่ ง Neuromancer ได้รับรำงวัลและมีชื่อเสียงอย่ำงมำกในปี 1984 เขำเล่ำว่ำ ตอนก�ำลังเริ่มต้นแต่งนิยำย เขำก�ำลัง มองหำค�ำศัพท์อะไรบำงอย่ำงมำอธิบำยโลกเสมือนของ ข้อมูลข่ำวสำรจ�ำนวนมหำศำล ก็เอำกระดำษมำนั่งจด ควำมคิดต่ำงๆ เริ่มต้นจำกค�ำว่ำ infospace แล้วต่อมำ ก็กลำยเป็น dataspace จนกระทั่งได้ค�ำว่ำ cyberspace ซึ่ ง เป็ น ค� ำ ศั พ ท์ ใ หม่ ที่ ใ ห้ ค วำมรู ้ สึ ก แปลกประหลำด อ่ำนออกเสียงแล้วคล่องปำก อีกทั้งมันยังให้ควำมรู้สึก เป็นนำมธรรม กลวงเปล่ำ ไม่มีอะไรอยู่ภำยใน สะท้อน ควำมคิดเกี่ยวกับโลกเสมือนว่ำไร้สำระ ไม่เป็นควำมจริง หลังจำกนัน้ มำ ค�ำว่ำไซเบอร์กก็ ลำยเป็นค�ำอุปสรรค หรือ preffiix เอำไว้เติมข้ำงหน้ำค�ำอืน่ ๆ เพือ่ ให้มคี วำมหมำยว่ำ เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ต เช่น ไซเบอร์พังก์ ไซเบอร์เซ็กซ์ ไซเบอร์เซเคียวริตี้ ไซเบอร์บลู ลีองิ้ ฯลฯ ค�ำนีฮ้ ติ กันอยูพ่ กั ใหญ่ ในช่วงทศวรรษ 90 ต่อมำจนถึงช่วงหลังสหัสวรรษ มันฮิต พอๆ กับค�ำว่ำ ‘e’ ทีน่ ำ� ไปเติมข้ำงหน้ำค�ำศัพท์อนื่ เช่น อีเมล อีคอมเมิร์ซ ฯลฯ แล้วให้ควำมหมำยเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต คล้ำยกัน จนเมือ่ ไม่นำนมำนี้ วิลเลียม กิบสัน เพิง่ ออกมำบอกว่ำ “ค�ำว่ำไซเบอร์สเปซนั้นจบไปแล้ว จบไปแบบเดียว กับที่ครั้งหนึ่งผู้คนเลิกใช้ค�ำว่ำ ‘อิเล็กทรอ’ มำประกอบกับ ค�ำอื่นเพื่อท�ำให้ดูเจ๋งขึ้น เพรำะว่ำทุกสิ่งทุกอย่ำงล้วนเป็น อิเล็กทรอนิกส์กันหมดแล้ว ค�ำว่ำอิเล็กทรอจบไปในช่วง

ต้นศตวรรษที่ 20 และค�ำว่ำไซเบอร์ก็จบไปแบบนั้น” ระบบภำษำมีควำมเกี่ยวข้องกับสังคมอย่ำงลึกซึ้ง ค�ำศัพท์หนึ่งๆ ที่ผู้คนตกลงร่วมกันเพื่อใช้แทนควำมหมำย ใดๆ ก็สะท้อนให้เห็นถึงควำมส�ำคัญของควำมหมำยนั้น ต่อสังคมในช่วงเวลำนัน้ ค�ำศัพท์ใหม่ถกู บัญญัตขิ นึ้ มำแล้ว ได้รบั ควำมนิยมใช้กนั อย่ำงแพร่หลำย ก็เพรำะควำมหมำย ทีม่ นั สือ่ ถึงนัน้ มีควำมส�ำคัญอย่ำงมำกและผูค้ นต้องสือ่ สำร เกี่ยวกับมัน เมื่อควำมหมำยลื่นไหลไปเรื่อยๆ พร้อมกับ ควำมเปลีย่ นแปลงทำงสังคม เมือ่ สังคมเปลีย่ นไป ค�ำศัพท์ ก็จะเปลี่ยนไปด้วย เหมื อ นกั บ เมื่ อ กระแสไฟฟ้ ำ เป็ น นวั ต กรรมใหม่ ที่มีควำมส�ำคัญต่อควำมเปลี่ยนแปลงทำงสังคม ทุกคน ก็ต้องกำรพูดค�ำว่ำอิเล็กทรอ จนกระทั่งเมื่อมันกลำยเป็น สิ่งปกติธรรมดำสำมัญ ผู้คนไม่จ�ำเป็นต้องพูดถึงมันอย่ำง เฉพำะเจำะจง เพรำะมันมีอยูแ่ ล้ว และมีอยูท่ วั่ ไป ค�ำศัพท์นี้ ก็ค่อยๆ เลือนหำยไปด้วยควำมรู้สึกขึ้นมำพร้อมๆ กันว่ำ มันเชยแล้ว เช่นเดียวกันกับค�ำว่ำไซเบอร์ เมื่ อ ยี่ สิ บ ปี ก ่ อ นตอนที่ ค� ำ ว่ ำ ไซเบอร์ ก� ำ ลั ง ฮิ ต ๆ มั น เป็ น สิ่ ง ใหม่ ที่ ค นยั ง ไม่ คุ ้ น เคยและไม่ แ พร่ ห ลำย โลกไซเบอร์จะเกิดขึน้ มำก็ตอ่ เมือ่ คุณนัง่ อยูห่ น้ำคอมพิวเตอร์ เครื่องใหญ่ๆ เสียบสำยไฟรุงรัง เชื่อมต่อกับโทรศัพท์บ้ำน แล้วโทร.เข้ำไปหำผู้ให้บริกำรอินเทอร์เน็ต เมื่อเข้ำไปอยู่ใน นั้น มันช่ำงสลักส�ำคัญและยิ่งใหญ่เหลือเกิน และน�ำไป สู่สิ่งใหม่อีกมำกมำยนำนัปกำร จนกระทั่งกดปุ่มวำงสำย โทรศัพท์ แล้วปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ ลุกออกจำกเก้ำอี้ โลกไซเบอร์ก็ดับลงตรงนั้น ครั้งหนึ่ง โลกไซเบอร์เคยแยกขำดออกจำกโลกแห่ง ควำมจริงขนำดนั้น และมันท�ำให้เรำตระหนักรู้ตัวตลอด เวลำว่ำอันไหนเสมือน อันไหนจริง จนกระทัง่ เมือ่ เทคโนโลยี เปลี่ยนแปลงไปด้วยเครือข่ำยควำมเร็วสูงขึ้น รำคำถูกลง และอุปกรณ์เชื่อมต่อที่เล็กกะทัดรัด รวดเร็วทันใจ ใช้ง่ำย

รำคำถูก และต่ออินเทอร์เน็ตได้ทุกที่ ทุกเวลำ ในวั น นี้ โลกไซเบอร์ ห ลอมรวมเข้ ำ กั บ โลกแห่ ง ควำมจริง เหมือนกับก�ำลังด�ำเนินชีวิตอยู่ในโลกที่ด�ำรงอยู่ คูข่ นำนกันไปแบบต่อเนือ่ ง เรำไม่ได้แยกแยะแล้วว่ำอันไหน จริง อันไหนเสมือน ค�ำว่ำไซเบอร์นนั้ จึงเอำต์ไปแล้ว มันสะท้อนถึงวิธคี ดิ ของผู้คนในสังคมร่วมสมัยที่มีต่ออินเทอร์เน็ตเปลี่ยนไป เมือ่ สังคมขับเคลือ่ นไปข้ำงหน้ำ ผู้คนก็จะพยำยำมขยับตัว ตำมไป จึงเรียกได้วำ่ เรำอยูร่ ว่ มสมัยกัน จะมีเหลืออยูบ่ ำงคน ทีไ่ ม่ได้ขยับตำม ในกรอบควำมคิดแบบเดิม ไม่ได้อยูร่ ว่ มสมัย ก็จะใช้ค�ำศัพท์ค�ำเดิมอยู่ เหมือนกับในทุกวันนี้ ผมฟังวิทยุรำยกำรข่ำวประชำสัมพันธ์ของรัฐบำล ก็ได้ยินอะไรๆ ที่เป็น 4.0 อยู่เสมอ ในบ้ำนเรำก็มคี ำ� ศัพท์ฮติ แบบนีเ้ ข้ำมำเป็นระยะ ในช่วงสิบ หรือยี่สิบปีที่ผ่ำนมำ เรำมักจะได้ยินค�ำว่ำโลกำภิวัตน์ ควำมยั่งยืน บูรณำกำร เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ เออีซี ฯลฯ ช่วงไม่กปี่ มี ำนี้ ถ้ำเป็นเรือ่ งทำงรำชกำรหรือนโยบำยรัฐ ก็มักจะมีกำรน�ำตัวอักษร e และ i มำเติมหน้ำชื่อนโยบำย ต่ำงๆ จนมำถึงทุกวันนี้ สิง่ ทีก่ ำ� ลังฮิตมำกๆ ก็คอื กำรพยำยำม น�ำเลข 4.0 มำเติมหลังทุกสิ่งทุกอย่ำงเพื่อให้มันดูเจ๋ง ในขณะที่คนส่วนใหญ่ไม่เข้ำใจควำมหมำย และคิดว่ำมัน เอำต์สดุ ๆ ไม่ใช่เอำต์แค่ตวั ค�ำศัพท์ แต่รวมถึงแนวควำมคิด ที่กลวงเปล่ำของควำมพยำยำมที่จะใช้มัน สิ่ ง ที่ ร ่ ว มสมั ย ก็ จ ะเคลื่ อ นไปเป็ น ขบวนเดี ย วกั น เหลือทิง้ สิง่ ทีล่ ว่ งพ้นสมัยไว้เบือ้ งหลัง ชีวติ คนเรำไม่เหมือน กับแฟชั่น ที่สักวันอำจจะวนย้อนกลับมำฮิตได้เป็นวัฏจักร คนเรำเมือ่ ล่วงพ้นไปแล้ว ก็จะล่วงพ้นไปเลย แต่ละเจเนอเรชัน จะผลัดเปลี่ยนขึ้นมำทดแทนกัน ดังนั้น สิ่งที่ถูกต้องคือ กำรวิง่ แล้วส่งไม้ผลัดไป ไม่ใช่กำรวิง่ ย�ำ่ อยูก่ บั ที่ ด้วยแนวคิด หรือค�ำศัพท์ที่ครั้งหนึ่งเคยทันสมัยเหลือเกิน

a day BULLETIN 529  

PUT A SPOTLIGHT ON: นับนิ้วดูก็เกือบ 8 ปีแล้ว ที่ บุรินทร์ บุญวิสุทธิ์ ฟรอนต์แมนของวง Groove Riders ไม่มีผลงานออกมาหลังจากอัลบั้ม Gran Turis...

a day BULLETIN 529  

PUT A SPOTLIGHT ON: นับนิ้วดูก็เกือบ 8 ปีแล้ว ที่ บุรินทร์ บุญวิสุทธิ์ ฟรอนต์แมนของวง Groove Riders ไม่มีผลงานออกมาหลังจากอัลบั้ม Gran Turis...

Advertisement