Page 1

529 528 527

TODAY EXPRESS PRESENTS

05 MAR 2018

BREATHE THE SAME AIR


02 ส�ำรวจมุมมองของ ‘พีเ่ บิรด ์ ’ - ธงไชย แมคอินไตย์ ซูเปอร์สตำร์ทอ ี่ ยูเ่ หนือกำลเวลำ

CONNECTING THE DOTS เส้นทำงธุรกิจของ ‘โอ้กะจู’๋ ร้ำนอำหำรออร์แกนิกสุดฮอตจำกเชียงใหม่

SELECTED ของตกแต่งบ้ำนสไตล์อวกำศ ทีเ่ ต็มไปด้วยควำมลึกลับ น่ำค้นหำ

HE SAID

BEHIND THE COVER

CONTENTS

THE CONVERSATION

529 528 527

TODAY EXPRESS PRESENTS

05 MAR 2018

BREATHE THE SAME AIR

‘บิลลี่’ - ณัฐดนัย ชูชำติ หรือ BILLbilly01 ยูทูเบอร์ และศิลปินที่มีผู้ติดตำมกว่ำ 1.2 ล้ำนคนทั่วโลก

LIFE เข้ำใจปรำกฏกำรณ์ ‘ฝุ่นละออง’ ที่ปกคลุมกรุงเทพฯ มำตลอดหลำยสัปดำห์ และวิธีร่วมกันแก้ปัญหำสไตล์คนเมือง

BREATHE IN 1 รอแล้วได้อะไร? : ประโยชน์ของกำรอดทนรอในเรื่อง ควำมรักควำมสัมพันธ์

I S S U E 528 5 MAR 2018

มีแต่คนมำถำมว่ำ พีเ่ บิรด ์ ตัวจริงเป็นอย่ำงไร? หลังจำก ทีข่ ำ่ วสะพัดออกไปว่ำเรำได้ควิ สัมภำษณ์แบบสุดเอ็กซ์คลูซฟ ี นอกจำกกำรท�ำงำนอย่ำงเหนื่อยหนักในวันนั้น สิ่งที่เรำ อยำกจะบอกเล่ำจำกบรรยำกำศกำรท�ำงำน คือพีเ่ บิรด ์ เป็น คนจิตใจดีจริงๆ บำงทีเรำมักจะมีภำพเหมำรวมของดำรำดัง ว่ำจะต้องเป็นคนยุง ่ ยำกและดีลงำนด้วยล�ำบำก แต่พเี่ บิรด ์ ท� ำ ลำยภำพเหมำรวมแบบนั้ น ไปหมดสิ้ น เขำสบำยๆ ผ่อนคลำย มีพลังบำงอย่ำงถ่ำยทอดออกมำ ช่วยผลักดัน ให้ทก ุ คนรอบตัวมีควำมสุขและท�ำงำนได้รำบรืน ่ พอเสร็จสิน ้ กำรท� ำ งำน เขำยั ง เรี ย กทุ ก คนไปร่ ว มถ่ ำ ยรู ป กั น เล่ น ๆ คิวถ่ำยรูปยำวเหยียด มีใครที่ดูเคอะเขินหรือเกรงใจ เขำ กวักมือเรียกให้รบ ี เข้ำไปกระทบไหล่ รำวกับว่ำเขำรับรูแ้ ละ สัมผัสหัวใจของคนรอบข้ำงได้อย่ำงดี ถือเป็นประสบกำรณ์ ทีด ่ เี ยีย ่ มในกำรท�ำงำนของพวกเรำ

นิตยสำร a day BULLETIN ต้องขออภัย คุณตุลยำ ตุลย์วฒ ั นจิต รวมถึงผูอ ้ ำ่ นทุกท่ำนเป็นอย่ำงสูง ส�ำหรับควำมผิดพลำดจำก กำรเคำะบรรทัดในบทสัมภำษณ์คอลัมน์ The Conversation ‘Millennial Love’ ซึง ่ ตีพม ิ พ์ในฉบับที่ 526 หน้ำ 35 โดยข้อควำม “...อีกเหตุผลหนึ่งคงเป็นเรื่องที่คนเบื่อควำมสัมพันธ์ที่ซับซ้อน วุ่นวำย จนเลือกที่จะไปอยู่กับสิ่งที่ให้ควำมสุขทำงใจกับเรำมำกกว่ำ กับคนด้วยกัน เพรำะกำรคบกัน บำงทีกต ็ อ ้ งมำนัง ่ เดำอำรมณ์ของอีกฝ่ำยให้ปวดหัวเปล่ำๆ ใช่ไหม” คือทัศนะของผูส ้ ม ั ภำษณ์เท่ำนัน ้ มิได้เป็นค�ำตอบของ คุณตุลยำ ตุลย์วฒ ั นจิต แต่อย่ำงใด ทัง ้ นีเ้ รำจะตรวจสอบอย่ำงรอบครอบ เพือ ่ ไม่ให้เกิดกรณีเช่นนีอ ้ ก ี

ที่ปรึกษา สุรพงษ์ เตรียมชำญชัย บรรณาธิการที่ปรึกษา นิภำ เผ่ำศรีเจริญ บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา/บรรณาธิการบริหาร วุฒิชัย กฤษณะประกรกิจ บรรณาธิการบทความ ทรรศน หำญเรืองเกียรติ ปริญญำ ก้อนรัมย์ พิมพ์อร นทกุล กองบรรณาธิการ ศรัญญำ โรจน์พิทักษ์ชีพ กมลวรรณ ส่งสมบูรณ์ พัทธมน วงษ์รัตนะ นักเขียน/ประสานงาน ตนุภัทร โลหะพงศธร บรรณาธิการภาพ คเชนทร์ วงศ์แหลมทอง หัวหน้าช่างภาพ กฤตธกร สุทธิกิตติบุตร ช่างภาพ ภำสกร ธวัชธำตรี รัชต์ภำคย์ แสงมีสินสกุล บรรณาธิการศิลปกรรม พงศ์ธร ยิ้มแย้ม ศิลปกรรม ชยุตม์ คชโกศัย สิริลักษณ์ ตะเภำหิรัญ ฐิติชญำ อนันต์ศิริภัณฑ์ พิสูจน์อักษร หัสยำ ตั้งพิทยำเวทย์ ศักดิ์สิทธิ์ ไม้ล�ำดวน พิสูจน์อักษร/ผู้ดูแลสื่อออนไลน์ ธมนวรรณ กัวหำ ฝ่ายผลิต วิทยำ ภู่ทอง บรรณาธิการดิจิตอลคอนเทนต์ มิ่งขวัญ รัตนคช กองบรรณาธิการดิจิตอลคอนเทนต์ จักริน อินต๊ะวงค์ ฝ่ายสร้างสรรค์วิดีโอ วงศกร ยี่ดวง ผู้จัดการฝ่ายดิจิตอลมีเดีย ธนำคำร จันทิมำ ผู้ประสานงานฝ่ายดิจิตอลมีเดีย สิรินำรถ อินทะพันธุ์ ผู้ช�านาญการฝ่ายดิจิตอลมีเดีย กะรัตเพชร บุญลักษณ์ศิริ ที่ปรึกษาฝ่ายโฆษณา ศรวณีย์ ศิริจรรยำกุล ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา มนัสนันท์ รุ่งรัตนสิทธิกุล 08-4491-9241 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายโฆษณา ธนำภรณ์ ศรีจุฬำงกูล 08-1639-1929, พงศ์ธิดำ อังศุวัฒนำกุล 09-4415-6241, ณัฐวีณ์ ประมุขปฐมศักดิ์ 08-3922-9929 ฝ่ายโฆษณาอาวุโส ภรัณภพ สุขอินทร์ 08-9492-3444, ชินวัฒน์ เฟื้องฟู 09-4353-9639, ณัฐเศรษฐ ใหม่เมธี 08-1886-9569 เลขานุการฝ่ายโฆษณา อัจจิมำ กำญจนสมทรัพย์ ฝ่ายธุรการ ณัฐรดำ ตระกูลสม นักศึกษาฝึกงาน ภำณุทัช โสภณอภิกุล ณัชชำ พำทพุทธิพงศ์ รชัสกมล สมบูรณ์ วิชิตำ คะแนนสิน ผู้ ผ ลิ ต บริ ษั ท เดย์ โพเอทส์ จ� า กั ด เลขที่ 33 ซอยศู น ย์ วิ จั ย 4 แขวงบำงกะปิ เขตห้ ว ยขวำง กรุ ง เทพฯ 10310 ติ ด ต่ อ กองบรรณาธิ ก าร โทร. 0-2716-6900 อี เ มล contact@adaybulletin.com เว็บไซต์ www.adaybulletin.com, www.daypoets.com, www.godaypoets.com


4

WAYS TO OPTIMIZE YOUR

WALLET

!

ยอมรับว่าเราก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เปลี่ยนกระเป๋าสตางค์บ่อยมาก ไม่ใช่เพราะเบื่อง่ายหรือท�าหายบ่อยหรอกนะ แต่เป็นเพราะจ�านวนบัตรเครดิต บัตรเดบิต บัตรสมาชิก และคูปองสะสมมหาศาลทีน ่ ก ั ล่าโปรโมชัน ่ อย่างเราขยันเก็บซุกซ่อนไว้ตามช่องบัตรและซอกกระเป๋าต่างหาก ทีท ่ า� ให้กระเป๋าสตางค์ ใบสวยต้องบวมเป่งเทอะทะ เสียรูปทรง จนสุดท้ายก็อาจถึงขั้นฉีกขาดในเวลาเพียงไม่นาน การมีบต ั รเยอะๆ แบบนี้ นอกจากจะท�าให้ตอ ้ งเสียเวลาในการค้นหาบัตร และเสียเงินซือ ้ กระเป๋าสตางค์ใหม่บอ ่ ยๆ แล้ว รูไ้ หมว่าการใส่กระเป๋าสตางค์ ทีม ่ น ี า�้ หนักมากๆ ไว้ในช่องกระเป๋ากางเกงหรือกระโปรง ยังเป็นภัยเงียบทีท ่ า� ให้เกิดอาการปวดหลังอีกด้วย ในบทความนีเ้ ราจึงขอรวบรวม 4 เคล็ดลับดีๆ ทีจ่ ะมาช่วยแก้ปญ ั หาการจัดการพืน ้ ทีใ่ นกระเป๋าสตางค์ ท�าให้คณ ุ สามารถยืดระยะเวลาการใช้กระเป๋าใบสวย แถมยังใช้ชว ี ต ิ ได้สะดวกขึน ้ กว่าเคยหลายเท่า

Krungsri Cardless

ใช้งา่ ย ไม่กขี่ น ้ั ตอน

1

1

ใช้ ก ระเป๋ า สตางค์ ท รง ยาว : คะเมะดะ จุนอิชโิ ร ผูเ้ ขียนหนังสือ ‘ชี วิ ต มั่ ง คั่ ง ด้ ว ยกระเป๋ า สตางค์ ใบเดียว’ แนะน�าว่า ทรงของกระเป๋า ทีด่ ที สี่ ดุ คือ ทรงยาว เนือ่ งจากท�าให้ สามารถจัดเรียงธนบัตรได้อย่าง เป็นระเบียบ ไม่มรี อยยับ ทีส่ า� คัญ คือท�าให้เห็นว่าจริงๆ แล้วเรามีบตั ร อะไรบ้าง ไม่เก็บสะสมเรือ่ ยเปือ่ ย จนเกินความจ�าเป็น

4

ใช้กระเป๋าใส่บต ั รโดยเฉพาะ : หากคุ ณ พยายามจั ด การพื้ น ที่ ใ น กระเป๋าสตางค์จนถึงทีส่ ดุ แล้ว แต่กย็ งั เก็บไม่พออยู่ดี คงถึงทีที่อาจจะต้อง ใช้กระเป๋าส�าหรับใส่บัตรโดยเฉพาะ แต่กอ็ ย่าลืมจัดเรียงประเภทบัตรต่างๆ ให้เป็นระเบียบ ไม่อย่างนั้นก็อาจเก็บ เพลินจนต้องมีกระเป๋าใส่บัตร 2 ใบ ก็เป็นได้ (ซะอย่างนั้น!)

2

ชั่ ง ใจให้ ดี ว่ า บั ต รไหน ส�าคัญ : บั ต รสะสมแต้ ม ที่ มี จ� า นวนมาก เกิ น ไป นอกจากจะกิ น พื้ น ที่ จนกระเป๋าสตางค์ บ วมเป่ง แล้ ว ยังท�าให้เราเก็บเงินไม่อยู่อีกด้วย เพราะบั ต รเหล่ า นี้ ส ร้ า งกั บ ดั ก ให้เราซื้อในสิ่งที่เราอาจไม่อยาก ได้ แม้จะในราคาที่ถูกกว่าก็ตาม

3

เก็ บ ใบเสร็ จ ได้ แต่ ต้ อ งท� า ความสะอาดทุกสัปดาห์ : การเก็บใบเสร็จเพื่อส�ารวจรายจ่ายของ ตนเองเป็นเรื่องที่ดี แต่หากเก็บไว้นานๆ ก็จะกลายเป็นขยะทีท่ า� ให้กระเป๋าสตางค์ เสียรูปทรง เพราะฉะนั้น ทุกๆ สัปดาห์ จึงควรมีวัน Cleaning Day เพื่อโละขยะ ใบเสร็จ และบัตรสะสมแต้มต่างๆ ออก จากกระเป๋าสตางค์ใบเก่ง

นอกจาก 4 ข้อนีแ้ ล้ว ปัจจุบนั ยังมีเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาเป็นตัวช่วยให้ชวี ติ สะดวกสบาย ขึ้น ไม่ว่าจะเป็นบัตรสะสมแต้มออนไลน์ บัตรสมาชิกออนไลน์ รวมถึงบัตรที่จา� เป็นกับชีวติ สุดๆ อย่างบัตรเอทีเอ็ม ก็มบี ริการ Cardless Withdrawal ท�าให้สามารถกดเงินสดจากตูไ้ ด้จาก แอพพลิเคชัน โดยไม่ต้องใช้บตั รเอทีเอ็ม ส�าหรับใครทีอ่ า่ นแล้วเกิดค�าถามว่า Cardless Withdrawal คืออะไร เราขอเล่าคร่าวๆ ว่า เป็นนวัตกรรมการเงินที่เปิดโอกาสให้คุณสามารถถอนเงินสดได้ผ่านแอพฯ ของธนาคาร โดยไม่ตอ้ งใช้บตั รเอทีเอ็ม โดยปัจจุบนั ธนาคารกรุงศรีได้น�ามาใช้ในชือ่ Krungsri Cardless บริการกดเงินโดยไม่ใช้บตั ร ช่วยแก้ปญ ั หาเรือ่ งการลืมบัตร ลืมรหัส บัตรหาย หรือไม่อยากพกบัตร ให้วนุ่ วายจนกระเป๋าสตางค์เทอะทะ ถือเป็นเทคโนโลยีทสี่ ร้างความสะดวกสบายและตอบโจทย์ ชีวติ คนรุน่ ใหม่ได้อย่างดีเยีย่ ม เพียงเท่านี้ คุณก็จะมีกระเป๋าสตางค์ใบสวยทีเ่ ป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่ตอ้ งกังวลเรือ่ งกระเป๋า เสียรูปทรง ไม่ต้องเสียเวลารื้อหาบัตรนานๆ แถมยังใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกสบายขึ้นอีกด้วย

ผูท ้ ส ี่ นใจ Krungsri Cardless บริการกดเงินโดยไม่ใช้บต ั ร สามารถท�าตามขัน ้ ตอนง่ายๆ เพียงแค่ดาวน์โหลด แอพฯ KMA Krungsri Mobile Application แล้วลงทะเบียน ก็สามารถรับรหัสเพือ ่ ไปถอดเงินโดยไม่ใช้บต ั รได้ ทันทีทต ่ี ู้ ATM ของกรุงศรีกว่า 6,500 ตูท ้ ว ั่ ประเทศ อย่างไม่เสียค่าธรรมเนียมใดๆ ทีส ่ า� คัญคือไม่ตอ ้ งเป็นห่วงเรือ ่ ง ความปลอดภัย เพราะรหัสทีไ่ ด้จะมีอายุใช้งานเพียง 5 นาทีเท่านัน ้

* $

Log in เข้า KMA-Krungsri Mobile App และกด ไอคอน ‘กดเงินไม่ใช้บตั ร (Krungsri Cardless)’

2

เลือกบัญชีและระบุจา� นวน เงินทีต่ อ้ งการถอน

3

รอรับรหัสถอนเงินซึ่งเป็น รหัส 6 หลัก

4

น� า รหั ส ไปถอนเงิ น จาก เครือ่ ง Krungsri ATM ทีม่ ี อยู่กว่า 6,500 เครื่องทั่ว ประเทศ

*สามารถถอนได้สงู ถึง 30,000 บาทต่อครัง้ และสูงถึง 100,000 บาทต่อวัน


a day BULLETIN

04

DATABASE เรื่อง: พัทธมน วงษ์รัตนะ ภาพ: สิริลักษณ์ ตะเภาหิรัญ

ที่มา : www.eonline.com, www.statista.com, www.variety.com

OSCAR กลั บ มาอี ก ครั้ ง เป็ น ปีท่ี 90 แล้ว ส�าหรับ งานประกาศรางวั ล ทางภาพยนตร์ทย ี่ งิ่ ใหญ่ ทีส ่ ด ุ ในโลกอย่างอคาเดมี อวอร์ ด ส์ หรื อ อี ก ชื่ อ คื อ รางวัลออสการ์ โดยปีนเี้ ป็นปี ที่ภาพยนตร์เข้าชิงสาขาใหญ่ๆ มีความหลากหลายสูงมาก ทัง้ แนว ดรามา แฟนตาซี สงคราม สยองขวัญ Coming of Age พลังผู้หญิง LGBT และ เสียดสีสงั คม เพือ ่ ตอกย�า้ จุดยืนว่าออสการ์ไม่ใช่เวที #OscarSoWhite แบบที่ผ่านๆ มา แต่มีความหลากหลายทางสีผวิ เพศ และเชือ ้ ชาติอย่างแท้จริง

2018

GRETA GERWIG

LADY BIRD

BLADE RUNNER

PHANTOM THREAD

7 6 6 5 5 DARKEST HOUR

8 DUNKIRK

THE SHAPE OF WATER

13

THREE BILLBOARDS OUTSIDE EBBING, MISSOURI

ภาพยนตร์ทไี่ ด้รบ ั การเสนอชือ ่ เข้าชิงมากทีส ่ ด ุ ในปี 2018 (สาขา)

แคทริน บิเกโลว์ คือผู้ก�ำกับหญิงคนแรก และคนเดียวในประวัตศิ ำสตร์ทเี่ คยได้รบั รำงวัล ผูก้ ำ� กับยอดเยีย่ ม นอกเสียจำกว่ำปีนี้ เกรตำ เกอร์วกิ จะสร้ำงประวัตศิ ำสตร์หน้ำทีส่ องให้แก่ วงกำรผูก้ ำ� กับหญิงจำกผลงำนเรือ่ ง Lady Bird

ประเทศทีไ่ ด้รบ ั รางวัลภาพยนตร์ภาษาต่างประเทศ ยอดเยีย ่ มมากทีส ่ ด ุ (ครัง้ ) ตัง้ แต่ปี 1948-2017 13

อิตาลี

12

ฝรั่งเศส 3

เนเธอร์แลนด์

4

ญี่ปุ่น 3

เยอรมนี

รัสเซีย 3

เช็กเกีย

4

1.1% 98.9%

สเปน

เดนมาร์ก

เมอรีล สตรีป คือนักแสดงทีไ่ ด้รบั กำรเสนอชือ่ เข้ำชิงออสกำร์ มำกทีส่ ดุ ในประวัตศิ ำสตร์ (21 ครัง้ ) และหำกเธอคว้ำรำงวัล นักแสดงน�ำหญิงยอดเยี่ยม จำกเรื่อง The Post ไปครอง ได้ในปีนี้ เธอจะกลำยเป็นนักแสดงที่ได้รับรำงวัลสำขำ กำรแสดงทัง้ หมด 4 รำงวัล เทียบเท่ำกับ แคทำรีน เฮปเบิรน์

6.8% 93.2%

3

สวีเดน

CHRISTOPHER NOLAN คริ ส โตเฟอร์ โนแลน ได้รบั กำรเสนอชือ่ เข้ำชิง สำขำผูก้ ำ� กับยอดเยีย่ ม เป็ น ครั้ ง แรก จำก ภำพยนตร์เรือ่ ง Dunkirk

สัดส่วนเชือ ้ ชาติของผูไ้ ด้รบ ั รางวัลออสการ์สาขาการแสดง (ปี 1928-2015) 4

3

MERYL STREEP

หญิง

ชาย

100%

ผิวขาว

75% 50% 0%

อืน ่ ๆ

issue 514 17 aug 2017


Great and Good Friends

Historic Gifts between the Kingdom of Thailand and the United States of America, 1818 - 2018

ครั้งแรกในประวัติศาสตร

ชมของขวัญจากราชวงศจักรี แดประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา Queen Sirikit Museum of Textiles

ณ พิพิธภัณฑผา ในสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ระหวางวันที่ 21 มีนาคม ถึง 30 มิถุนายน 2561 เวลาเขาชม : 09.00 - 16.30 น. ทุกวัน | จำหนายบัตรถึงเวลา 15.30 น. | อัตราคาเขาชม : ผูใหญ 150 บาท นักเรียน นิสิต นักศึกษาที่แสดงบัตร 50 บาท | เด็กอายุต่ำกวา 12 ป เขาชมฟรี March 21 - June 30, 2018 Hours : 09.00 - 16.30 Daily | Last admission at 15.30 | 150B Adults | 50B Students with ID/Youth (12-18) Children under 12 Free www.greatandgoodfriends.com #greatandgoodfriends

Presenters

Partners


a day BULLETIN

AGENDA

06

IN CASE YOU

MISSED IT! ข่าวรอบโลกปลายสัปดาห์ที่คุณอาจพลาดไป!

issue 528

ภาพถ่ายขาวด�าของกอริลลาในอ้อมกอด ของ อัปโพลิแนร์ นโดฮูดู เจ้าหน้าที่จาก กลุม ่ อนุรก ั ษ์กอริลลา Ape Action Africa ที่เข้าไปช่วยเหลือมันจากเหล่านักล่าสัตว์ ที่ ถ่ า ย โ ด ย โ จ - แ อ น น์ แ ม็ ก อ า เ ธ อ ร์ ช่างภาพสาวชาวแคนาเดียน ได้รับรางวัล ช่างภาพสัตว์ป่าแห่งปี จากการลงคะแนน ของสาธารณชน (Wildlife Photographer of the Year People’s Choice Award) จ�านวน 20,000 คน โดยภาพถ่ายจ�านวน 24 ภาพทีผ ่ า่ นการลงคะแนนสูงสุด จะน�าไป แสดงทีพ ่ พ ิ ธ ิ ภัณฑ์ประวัตศ ิ าสตร์ธรรมชาติ กรุ ง ลอนดอน “ฉั น เห็ น ภาพสั ต ว์ ที่ ถู ก ท� า ร้ า ยโดยมนุ ษ ย์ อ ยู่ บ่ อ ยครั้ ง แต่ บ างที ฉันก็ได้พบกับเรื่องราวการช่วยชีวิตสัตว์ ซึ่ ง น� า ไ ป สู่ ค ว า ม ห วั ง ใ ห ม่ ๆ เ ช่ น กั น ” โจ-แอนน์กล่าวถึงรูปนี้

www.mymodernmet.com

โจ-แอนน์ แม็กอาเธอร์ ผูค ้ ว้า รางวัลชนะเลิศช่างภาพสัตว์ปา่ แห่งปี 2017

https://english.kyodonews.net

www.nhm.ac.uk, www.bbc.com/thai

PEOPLE

05 MAR 2018

LGBT

ARCHITECTURE

ฟุกโุ อกะ เมืองส�าหรับคูร ่ ก ั LGBT ล� า ดั บ ที่ 7 ของ ประเทศญี่ปุ่น

สองสตูดโิ อและแกลเลอรี ศิ ล ปะลอยน�้ า ที่ จ ะพา ความงามไปทั่วยุโรป

เรือ่ งทีน่ า่ ยินดีสา� หรับคูร่ กั ชาว LGBT ใน ประเทศญี่ปุ่น เมื่อทางจังหวัดฟุกุโอกะ มีนโยบายออกใบรับรอง หรือ partnership certififfiicates ให้กับคู่สมรสเพศเดียวกัน ภายในเดือนเมษายนนี้ แม้ใบรับรองนีจ้ ะ ไม่ ใ ห้ ส ถานะทางกฎหมายเที ย บเท่ า ทะเบียนสมรสของคูร่ กั ต่างเพศ แต่กท็ า� ให้ คู่รัก LGBT สามารถเช่าซื้อที่อยู่อาศัย สมัค รแพ็ก เกจโทรศัพ ท์ มือ ถือ ส�า หรั บ ครอบครัว รวมไปถึงการเซ็นยินยอมเข้ารับ การรักษาทางการแพทย์ โดยทางตัวแทน รัฐบาลได้กล่าวว่า “เราหวังว่าการสนับสนุน ของรัฐบาลในครัง้ นีจ้ ะช่วยสร้างความเข้าใจ ในเรื่องสิทธิทางเพศ และกระตุ้นให้คน ทั่วไปเข้าใจ LGBT มากขึ้น” ซึ่งฟุกุโอกะ ถือว่าเป็นเมืองล�าดับ 7 ที่มีนโยบาย ดังกล่าว หลังการประกาศใช้นโยบายนี้ ในชิบยุ ะ และเซตากายะของกรุงโตเกียว เมือ่ ปี 2015 ตามด้วยเมืองอิงะ ในจังหวัด มิเอะ, เมืองทะกะระซุกะในจังหวัดเฮียวโงะ, เมืองนาฮะทีเ่ กาะโอกินาวา และทีซ่ ปั โปโร ในเดือนมิถุนายนปีที่ผ่านมา

ความฝันสูแ่ รงบันดาลใจของสองศิลปิน อย่าง Claudius Schulze และ Maciej Markowicz ผูส้ ร้าง 2BOATS พืน้ ทีส่ ร้างสรรค์ งานศิลปะและการถ่ายภาพแบบลอยน�า้ โดยพวกเขาตั้งใจที่จะล่องแกลเลอรีนี้ ไปตามแม่น�้าทั่วยุโรปพร้อมเชิญศิลปิน ตามประเทศต่างๆ มาจัดนิทรรศการและ พูดคุยประเด็นความคิดสร้างสรรค์และ สิง่ แวดล้อมเป็นหลัก โดยโปรเจ็กต์นแี้ บ่ง ออกเป็นเรือสองล�า ล�าแรกออกแบบให้เป็น เหมือนบ้านในชนบท เน้นโครงสร้างไม้และ หน้าต่างรอบล�าเรือ เสริมด้วยพืน้ ทีช่ าน ด้านนอกให้นงั่ กินลมชมวิว หรือเอกเขนก ด้วยเปลญวน ซึง่ ออกแบบโดย Claudius Schulze ส่วนล�าทีส่ องเป็นแกลเลอรีงาน ศิลปะและภาพถ่าย มีชอื่ ว่า Obscuraboat หรื อ เป็ น ที่ รู ้ จั ก กั น ในนามเรื อ กล้ อ ง เคลือ่ นที่ ออกแบบโดย Maciej Markowicz เรือสองล�านี้จะล่องไปทั่วยุโรป โดยเริ่ม ที่เบอร์ลิน ก่อนจะปิดท้ายที่เทศกาล การถ่ายภาพ Triennial of Photography ในฮัมบูร์กราวเดือนมิถุนายนนี้


www.theguardian.com

a day BULLETIN

08

การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่กลายพันธุใ์ นพืน้ ที่ เขตภาคตะวันออกของออสเตรเลียเมื่อเดือน กันยายนปีที่แล้ว ส่งผลให้มีผู้ป่วยจ�านวนมาก และมี ย อดผู ้ เ สี ย ชี วิ ต จ� า นวน 1,100 คน โดยส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุวัย 65 ปีขึ้นไป ซึ่ง ในตอนนั้น วัคซีน ที่มีก็ไ ม่ ส ามารถป้ อ งกัน ได้ ทางรัฐบาลเองก็ไม่นงิ่ นอนใจต่อเหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้ ได้ ทุ ่ ม งบวิ จั ย วั ค ซี น ป้ อ งกั น โรคไข้ ข วั ด ใหญ่ สายพันธุ์ดุขึ้น พร้อมจัดตั้งโครงการฉีดวัคซีนนี้ ให้ผู้สูงอายุทั่วประเทศโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยทางด้าน เกรก ฮันต์ รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุ ข ของออสเตรเลี ย ได้ แ สดง ความคิดเห็นต่อเรื่องดังกล่าวว่า “ที่ผ่านมาคือ โศกนาฏกรรมครัง้ ร้ายแรง แต่ตอ่ จากนีน้ จี่ ะเป็น วั ค ซี น ชั้ น น� า ของโลก ที่ จ ะมอบให้ กั บ ชาว ออสเตรเลียทีต่ อ้ งการได้ทงั้ หมด และเรียกได้วา่ นี่คือความก้าวหน้าทางการแพทย์ของจริง”

LIFESTYLE

ผู้จัดคอนเสิร์ตในออสเตรเลีย เริ่มแบนการใช้มือถืออัดคลิป ระหว่างชมการแสดง

https://edition.cnn.com

ออสเตรเลียฉีควัคซีนไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ดุให้ฟรี

www.huffingtonpost.com

PUBLIC HEALTH

เป็นปัญหากวนใจอย่างยิ่ง เวลาไปดูคอนเสิร์ต แล้วคนทีย่ นื ข้างหน้ากลับยกโทรศัพท์มอื ถือขึน้ มา อัดคลิปวิดโี อตลอดเวลา จนคนข้างหลังไม่สามารถ มองเห็นเวทีได้อย่างชัดเจน Cherry Bar บริษัท สัญชาติออสเตรเลีย ผูจ้ ดั คอนเสิรต์ ศิลปินระดับ โลกมาแล้วมากมาย จึงส�ารวจความเห็นผูเ้ ข้าชม คอนเสิรต์ ว่าทางบริษทั ควรออกกฎแบนพฤติกรรม เหล่านี้หรือไม่ ผลปรากฏว่า กว่าร้อยละ 99 สนับสนุนให้ออกกฎดังกล่าว ทางบริษัทจึงเริ่ม ปรับใช้นโยบายนี้ โดยอนุญาตให้ผชู้ มคอนเสิรต์ ถ่ายรูปและคลิปสัน้ ๆ ระหว่างการชมการแสดง เท่านัน้ และทางผูจ้ ดั ยังออกมากล่าวเสริมอีกว่า “การถ่ายคลิปแช่ไว้แบบนัน้ มันไม่รอ็ กแอนด์โรล เอาเสียเลย”

SOCIETY

เหล่าคนดังมากมายร่วมระดมทุน ช่วยเหลือเหยื่อจากเหตุการณ์ กราดยิงทีฟ ่ ลอริดา หลังจากที่ จอร์จ และ อมาล คลูนีย์ ได้ออกมา บริจาคช่วยเหลือเหยื่อจากเหตุการณ์กราดยิงที่ โรงเรียนมัธยมในรัฐฟลอริดา ไปเป็นจ�านวนเงิน 500,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ ส่งผลให้เหล่า คนดังคนอื่นๆ ออกมาร่วมบริจาคเงินมากมาย ไม่ว่าจะเป็น โอปราห์ วินฟรีย์, สตีเวน สปีลเบิร์ก, เคต แคปชอว์ และ เจฟฟรี ย ์ แคตเซนเบิ ร ์ ก โดยเงินบริจาคจะสนับสนุนโครงการ March for Our Lives การเดินขบวนที่จะจัดขึ้นใน 24 มีนาคม ที่ ก รุ ง วอชิ ง ตั น ดี . ซี . เพื่ อ ร� า ลึ ก ถึ ง ผู ้ เ สี ย ชี วิ ต ในเหตุ ก ารณ์ ดั ง กล่ า ว และประท้ ว งกฎหมาย การครอบครองอาวุธปืนในอเมริกาอย่างจริงจัง

https://pickle.nine.com.au

www.theguardian.com

ANIMAL

ชีวิตใหม่ของ ‘โฟรโด’ เจ้าตูบ ตาเดียวจากโครเอเชีย

CULTURE issue 528

เผยความลับภายใต้ภาพเขียนระดับโลกของปิกัสโซ

05 MAR 2018

ความลับของจิตรกรชือ่ ดัง ปาโบล ปิกสั โซ ถูกเปิดเผย เมือ่ นักวิทยาศาสตร์และภัณฑารักษ์ของหอศิลป์รฐั ออนแทรีโอ ประเทศ แคนาดา ได้ตรวจสอบภาพ La Miséreuse accroupie หรือ หญิงขอทานคุกเข่า หลังจากเคยมีภัณฑารักษ์ตั้งข้อสังเกตว่า พืน้ ผิวบางต�าแหน่งของรูปภาพนัน้ ไม่สมั พันธ์กบั จังหวะฝีแปรงอย่างทีค่ วรจะเป็น มาร์ก วอลตัน จากมหาวิทยาลัยนอร์ทเวสเทิรน์ จึงได้ทดลองใช้เครื่อง x-radiograph สแกนรูปนี้ ท�าให้พบว่ามีรูปวาดที่ซ้อนอยู่ใต้ภาพนี้อีกชั้น เป็นภาพวิวทิวทัศน์แห่งหนึ่งใน ประเทศสเปน “เทคโนโลยีช่วยให้เราเข้าใจวิธีคิด และกระบวนการสร้างสรรค์ของศิลปินได้ดีขึ้น” เขากล่าว ก่อนจะบอกว่า เดิมทีรูปนี้ปิกัสโซตั้งใจวาดให้หญิงขอทานคนนี้ถือขนมปังไว้ในมือโดยไม่มีผ้าคลุมปิดไว้เหมือนรูปปัจจุบัน โดยสามารถ มองเห็นโครงร่างลายเส้นเริ่มต้นที่ได้เครื่องสแกนฉายภาพให้ดู

แปดเดือนก่อน มีคนพบสุนัขตัวเล็กๆ ก�าลังเดิน โซซัดโซเซอยูร่ มิ ถนนในโครเอเชียด้วยสภาพยับเยิน ทั้งผิวหนังที่ติดเชื้อ และดวงตาข้างหนึ่งที่ได้รับ บาดเจ็บรุนแรง เขารีบน�าเจ้าตูบไปส่งสัตวแพทย์ อย่างเร่งด่วน พร้อมกับถูกตัง้ ชือ่ ว่า ‘โฟรโด’ ตัวละคร จาก Lord of the Rings เมื่ออาการของมันค่อยๆ ดีขนึ้ มันก็ได้รบั การผ่าตัดเอาดวงตาข้างทีเ่ สียออกไป และได้ครอบครัวของ Marko Duspara รับไปเลี้ยง ถาวร ตอนนีเ้ จ้าโฟรโดก็กลับมามีสขุ ภาพทีแ่ ข็งแรง ขนดกหนายาวสลวย และกลายเป็ น ที่ รั ก ของ ใครต่อใครบนเว็บบอร์ด Reddit.com “เราไม่รหู้ รอก ว่ามันเจออะไรมาบ้าง แต่เรารู้แค่เพียงว่าเราต้อง ช่วยมัน” Marko Duspara กล่าว


WHERE THE C O N VERS AT I O N S BEGIN WRITE

/ TA L K / L I V E / L E A R N / M A G A Z I N E adaybulletin.com


a day BULLETIN

THE CONVERSATION

เรื่อง : ทรรศน หาญเรืองเกียรติ ภาพ : ภาสกร ธวัชธาตรี สไตลิสต์ : Hotcake

BREATHE THE SAME

AIR

10

issue 528 05 MAR 2018


11 อยากรู้ เ หมื อ นกั น ว่ า บน ยอดเขานั้นอากาศเป็นอย่างไร? ณ จุ ด สุ ด ยอดของชื่ อ เสี ย ง เ งิ น ท อ ง ค ว า ม ส� า เ ร็ จ ต ล อ ด เส้นทางการท�างานทีป ่ า่ ยปีนขึน ้ ไป สามสิบสีส ่ บ ิ ปี ตรงจุดนัน ้ น่าจะเป็น จุ ด หมายปลายทางของชี วิ ต เรา ทุกคน มันคือ ‘ความสุข’ ใช่ไหม? ธงไชย แมคอินไตย์ น่าจะเป็น ป ร ะ จั ก ษ์ พ ย า น เ พี ย ง ไ ม่ กี่ ค น ที่ ส ามารถมาบอกเรื่ อ งนี้ แ ก่ เ รา ผูป ้ ระสบความส�าเร็จอย่างยิง ่ ใหญ่ ขนาดเขาน่ า จะมี เ พี ย งไม่ กี่ ค น บนโลก ไม่ใช่แค่หนึ่งในร้อยหรอก มันน่าจะเป็นหนึ่งในล้าน หรือหนึ่ง ในหลายๆ ล้านเลยก็ว่าได้ สตูดโิ อเงียบกริบ! ทุกสายตา จับจ้องไปทีโ่ ถงทางเดิน ชายวัยใกล้ หกสิบกึง ่ เดินกึง ่ วิง ่ เข้ามาพร้อมกับ เสื้อผ้าหน้าผมพร้อมจัดเต็ม เขาดู ก ร ะ ฉั บ ก ร ะ เ ฉ ง ก ร ะ ตื อ รื อ ร้ น “มาๆ ต้องท�าอะไรกันบ้าง!?” ขั ด กั บ บรรยากาศความตึ ง เครี ย ดของที ม งาน a day BULLETIN ทุกคน บอกตามตรง ว่ามีไม่บ่อยครั้งหรอกที่มืออาชีพ อย่ า งพวกเราจะมื อ เย็ น เท้ า เย็ น และตื่นเต้นจนแทบท�าอะไรไม่ถูก เรามาพบเขาในช่วงเวลาของ การเปิดตัวอัลบั้มใหม่ Bird Mini Marathon ทีเ่ ขาเรียกระดมศิลปิน รุ่ น น้ อ งหลายคนหลายกลุ่ ม มา สร้างสรรค์ผลงานเพลงออกมา สารพัดรูปแบบ มีความแตกต่าง หลากหลายผันแปรไปตามน้องๆ แต่ละคนที่เขาไปร่วมงานด้วย เราถามเขาว่ า คนที่ ป ระสบ ความส� า เร็ จ จนถึ ง ขั้ น สุ ด ยอด แบบเขา ท� า ไมยั ง จะต้ อ งท� า งาน อะไรแบบนี้อยู่อีก เขายิ้มแล้วก็เล่าถึงประสบการณ์ท�างานร่วมกับน้องๆ อย่าง ออกรสชาติ คนนั้ น หล่ อ เนี้ ย บ คนนี้ เ ฮฮา คนโน้ น ขี้ เ กรงใจ ฯลฯ ความแตกต่างหลากหลายของผูค ้ น กลายเป็ น ส่ ว นผสมที่ แ ปลกใหม่ ให้บทเรียนสะท้อนกลับไปกลับมา ระหว่างคนที่มาท�างานร่วมกัน แพสชันในการร้องเพลงและ เต้นร�าของเขายังคงอยูเ่ หมือนเดิม ไม่เคยเปลีย ่ นแปลงมาหลายทศวรรษ แต่ สิ่ ง ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปในทางที่ เพิ่มขึ้น มากขึ้น คือประสบการณ์ ที่ สั่ ง สมมา สอนให้ รู้ ว่ า เรายั ง จะ ต้ อ งเปิ ด รั บ ประสบการณ์ ใ หม่ ต่อไปเรื่อยๆ ไม่รู้จบ บรรยากาศการท� า งานกั บ ทีมเราค่อยๆ ผ่อนคลายลง พีเ่ บิรด ์ ยกมือขึน ้ เสยผมหน่อยค่ะ... พีเ่ บิรด ์ หั น มาหน้ า ตรงนะคะ... สไตลิ ส ต์ และช่างภาพของเราเริม ่ กล้าเข้าไป


a day BULLETIN

12

issue 528

05 MAR 2018


13 เจ้ากี้เจ้าการสั่งเขา เขาโพสท่า หลากหลายตามค� า สั่ ง ของ น้องๆ ด้วยความเป็นมืออาชีพ อย่างแท้จริง จนถึงช่วง 3-4 รูปสุดท้าย ทีท ่ ม ี งานทุกคนเห็นพ้องตรงกัน ว่าชอบจัง! ช่างภาพเรารีบหัน หน้ า จอมอนิ เ ตอร์ ไ ปอวดเขา ด้ ว ยความภาคภู มิ ใ จ พี่ เ บิ ร์ ด ยิ้ ม แล้ ว ก็ บ อกว่ า ถ่ า ยอี ก สิ ถ่ายอีกหน่อย “วินาทีนั้นคือความรู้สึก ที่เรา breathe the same air คือมีลมหายใจตรงกัน ท�างาน กั น ไปจนเข้ า ใจกั น ” พี่ เ บิ ร์ ด บอกกับเราด้วยรอยยิ้ม หรือว่าบางทีบนยอดเขานัน ้ อาจจะไม่ใช่ความสุขความส�าเร็จ อย่างที่คนรุ่นเราเข้าใจ บนนัน ้ ไม่ใช่ความโดดเดีย ่ ว ของชายคนเดียวผูป ้ น ี ป่ายอย่าง ทรหดอดทนจนขึ้ น ไปถึ ง จุ ด สุดยอด แต่มันคือความเข้าอก เข้าใจ และการอยูอ ่ ย่างสอดคล้อง กับสรรพสิ่งรอบตัว “พี่ อ อกมากลางสนาม ตอนกลางดึ ก ตี ห นึ่ ง ตี ส อง มีใครรู้บ้างไหมนะ ว่าการท�าดี แล้วจะได้รับสิ่งดีๆ คืนกลับมา จริงๆ และทีผ ่ า่ นมาทุกคนให้เรา กลับมาเยอะจังเลย พี่ฝันอยาก ให้ ทุ ก คนได้ พ บเจอสิ่ ง นี้ ด้ ว ย” พี่ เ บิ ร์ ด พู ด แ ล้ ว ม อ ง ต า เ ร า ราวกับพยายามดึงดูดให้เราไป ร่ ว มยื น อยู่ ก ลางสนามกั บ เขา ในคืนนั้น มือและเท้าของเรากลับมา อุ่ น ขึ้ น อี ก ครั้ ง หลั ง จากร่ ว ม สู ด ล ม ห า ย ใ จ เ ดี ย ว กั บ เ ข า ร่ ว ม ท� า ง า น ใ ห้ อ อ ก ม า เ ป็ น a day BULLETIN ฉบั บ นี้ ถ่ายภาพปก ถ่ายท�าคลิปวิดีโอ สนุกๆ ตามด้วยการสัมภาษณ์ กันแบบเปิดใจเป็นชั่วโมงๆ นัง ่ คุยไปสักพักก็เริม ่ มีทม ี ทยอยเข้ า มาร่ ว มวงคุ ย ด้ ว ย มากขึ้นเรื่อยๆ มากขึ้นเรื่อยๆ เสี ย งหั ว เราะของเราก็ ดั ง ขึ้ น เรื่อยๆ ดังขึ้นเรื่อยๆ Breathe the same air คื อ สิ่ ง ที่ ค น บ น ย อ ด เ ข า นั้ น เรี ย นรู้ และมาถ่ า ยทอดบอก พวกเรา ค� า ให้ ก ารของ ธงไชย แมคอินไตย์ ผูเ้ ป็นประจักษ์พยาน ของโลกและชีวต ิ บนยอดเขานัน ้ บอกกับเรา จะถ่ายทอดออกมา กั บ บทสั ม ภาษณ์ ที่ คุ ณ ก� า ลั ง จะได้อ่านต่อไปนี้

Life is a Marathon Project เห็นชือ่ อัลบัม ้ ใหม่วา่ เบิรด ์ มินิ มาราธอน อยากรู้ ว่าท�าไมในวัยใกล้ 60 ปี พีเ่ บิรด ์ ถึงยังต้องวิง่ ต่อไป

พี่ไม่ได้แค่อยากวิ่ง ไม่ได้แค่อยากออก อัลบัม้ ใหม่ พีเ่ ป็นคนทีช่ อบร้องเพลง และร้องเพลง มาตลอดทั้งชีวิต ดังนั้น ค�าว่ามาราธอนส�าหรับพี่ จึงไม่ใช่แค่การวิง่ แต่คอื การมีชวี ติ อยูอ่ ย่างมาราธอน ท� า งานอย่ า งมาราธอน พยายามต่ อ ไปอย่ า ง มาราธอน และรักแบบมาราธอนด้วย (หัวเราะ) ตอนนีพ้ ไี่ ด้รบั ความรักจากน้องๆ ทุกคนในโปรเจ็กต์ มิ นิ ม าราธอน ก็ เ ลยได้ เ ข้ า สู ่ โ หมดของความสนุกสนานตื่นเต้นแบบมาราธอน การจะออก อัลบัม้ ใหม่แต่ละครัง้ ๆ อยูท่ วี่ า่ เราจะวางคอนเซ็ปต์ ยังไง ครัง้ นีพ้ เี่ บิรด์ อยากรูว้ า่ รุน่ น้องๆ ตอนนีท้ า� อะไร กันอยู่ ซึ่งเอาจริงๆ นะ เคยท�ามาหมด ทั้งสักวา เห่เรือ ล�าตัด อาร์แอนด์บี เพลงแร็พ เคยร้องมา หมดแล้ว แต่ครั้งนี้พิเศษกว่า ตรงที่ตัวพี่จะได้รู้ว่า พวกน้องๆ คิดอย่างไรกับพี่เบิร์ด เมื่อน้องคิดถึงพี่ มองเห็ น อะไรในตั ว พี่ พี่ เ บิ ร ์ ด ในสายตาของ พวกเขาเป็นใคร ไหนๆ บอกมาหน่อยซิ ส�าหรับ ตัวเอง พีไ่ ม่เคยมองตัวเองว่าเป็นซูเปอร์สตาร์หรือ อะไรท�านองนัน้ เลย พีด่ ใี จทีพ่ วกเขาบอกว่าเราเป็น พี่ชาย เขามีความภูมิใจในตัวเรา ไม่ว่ายุคสมัย จะเปลี่ยนไปยังไง เทรนด์ศิลปินต่างชาติอะไรจะ เข้ามา แต่ในใจเขาก็มพี อี่ ยูเ่ สมอ executive producer ของอัลบั้มนี้คือ อ๊อฟ Big Ass (พูนศักดิ์ จตุระบุล) เขาพูดขึ้นมาว่า อยากท�าเพลงดีๆ ให้พี่เบิร์ดร้อง พี่ก็ตอบไปว่า มาๆ มาลองท�ากันหน่อยซิ

โลกเปลีย ่ นไปหมดแล้วนะ ตอนนีช ้ าวบ้านเขา ท�าเพลง ขายเพลง ฟังเพลง กันทีละซิงเกิล ไม่มใี ครท�าอัลบัม ้ เต็มแบบนีแ ้ ล้ว

ก็เป็นชาวบ้านเหมือนกับคนอืน่ ๆ เลยอยาก ท�าเพลงออกมาเยอะๆ ไง เพือ่ ให้ทกุ คนได้มสี ทิ ธิเ์ ลือก ในบ้านหลังหนึ่ง พ่อแม่อาจจะชอบเพลงนี้ ลูกๆ อาจจะชอบอีกเพลง ดังนัน้ เราหลับตานึกภาพว่า ลูกได้ขคี่ อคุณพ่อแล้วร้องตามไปด้วยกัน จะให้รอ้ ง อยูค่ นเดียว มีแต่เพลงรักอกหักอย่างเดียวก็ไม่ไหว อย่างเมือ่ กีน้ อ้ งก็บอกว่าชอบเพลง พริบตา ใช่ไหม น้องลองไปถามเพือ่ นๆ คนอืน่ ดูสวิ า่ เขาชอบเพลง เดียวกับน้องหรือเปล่า อาจจะไม่กไ็ ด้ เขาอาจบอก ว่าชอบเพลง ชีวติ เดีย่ ว เห็นไหมว่าความชอบของ แต่ ล ะคนไม่ เ หมือ นกัน ต่ อ ให้ ย กศิล ปิ น มาทั้ง ตึกแกรมมี่ก็ไม่พอส�าหรับพี่ พี่เองเคยออกอัลบั้ม ร้อยเพลงรักไม่รู้จบ ร้องวันละ 10 เพลง ยังว่ามัน ไม่พอเลย (หัวเราะลัน่ ) เป็นพวกหิวกระหายในการท�างาน เห็นไมโครโฟนแล้วน�้าลายสอตลอดเวลา ก็บอกแล้วว่าพี่เป็นคนมีความสุขในการร้องเพลง

เวลาร่วมงานกับคนอืน ่ พีเ่ บิรด ์ ต้องใส่ตว ั เอง เข้าไปแค่ไหน อย่างเพลง พริบตา ของแสตมป์ (อภิวัชร์ เอื้อถาวรสุข) ต้องท�าอย่างไรให้มี ตัวเราเข้าไปด้วย

ไม่เลย ไม่เคยจินตนาการอะไรแบบนั้น พวกน้องๆ ว่าไงก็ว่ากัน น้องพูดอะไรมา พี่ก็พูด ตาม น้ อ งเขี ย นน้ อ งคิ ด อะไร พี่ ส นั บ สนุ น เขา ทัง้ หมด แค่คดิ ในใจว่ามีนางเอกของพีอ่ ยูใ่ นเพลงนี้ และเผอิ ญ ว่ า เพลงนี้ ก็ ต รงกั บ ตั ว พี่ เ บิ ร ์ ด มากๆ เพราะเวลาที่อยู่บนเวทีจะชอบอธิษฐานตลอดว่า ‘ไฟอย่าดับนะ’ ‘ขอให้คนดูมคี วามสุข’ ‘ขอให้คนดู สนุก’ ‘ขอให้เพลงนี้พี่เต้นไม่ผิด’ พี่เป็นคนชอบ


a day BULLETIN

14 อธิษฐานมากๆ ขนาดตอนหนุม่ ๆ นัง่ เครือ่ งบิน กัปตัน ประกาศว่าให้มองไปทางซ้ายจะเห็นดาวหางฮัลเลย์ ก็มัวแต่หลับตาอธิษฐาน พอลืมตาขึ้นมาไม่เห็น อะไรเลย (หัวเราะ)

ต้องมองใหม่หมดเลย เพราะกลุ่มนี้เขาเนียน กันมาก มีความเนี้ยบกันทุกคน (หัวเราะ) พี่กจ็ ะอยู่ เงียบๆ รับฟังเขาคุยกัน แล้วค่อยๆ กลืนตัวเองเข้าไป อยู่กับพวกเขา เนม (ปราการ ไรวา) เขาตื่นเต้นมาก เวลาพี่มองหน้าเขา เนมจะเหงื่อแตกเต็มหน้าเลย ถึงขนาดต้องดมยาดม (หัวเราะ) พีจ่ อ้ งตาเขาเมือ่ ไหร่ ลืมเนื้อทันที แต่นั่นคือความรู้สึกดีที่พวกเขามีให้ เป็นคุณค่าที่มากกว่าเงินทองที่ได้รับ เพราะเดี๋ยวนี้ แต่ละวันๆ พีไ่ ม่คอ่ ยได้เจอใครนักหรอก เวลาได้ออก จากบ้านมาเจอผู้คน จึงรู้สึกชื่นชมคนที่อยู่ตรงหน้า คุยกัน มองตากัน แบบที่เราคุยกันตรงนี้ นี่เป็น ความรู้สึกที่ดีมากๆ ของการได้มาท�างาน

สงสัยว่าการพบเจอคนอืน ่ ให้พลังกับเราได้อย่างไร เพราะเวลาออกจากบ้านไปท�างานแต่ละทีรู้สึก เหนือ ่ ยมากเลย อยากอยูเ่ งียบๆ คนเดียวมากกว่า

(หัวเราะ) น้องๆ ท�าให้พสี่ ดชืน่ ขึน้ จริงๆ ไม่มอี ะไร จะยิ่งใหญ่ไปกว่าความรู้สึกนี้แล้ว แน่นอนว่าตัว เนื้องานที่ท�าต้องพยายามให้ออกมาดี เพราะพี่รัก งานนี้ แต่สิ่งที่เหนือขึ้นไปกว่านั้น คือความสุขกับ การได้สัมผัสความรู้สึกของน้องๆ เวลาที่มองตากัน แล้วพูดว่า ผมอยากท�าเพลงกับพี่ แต่ผมไม่อยากเห็น พี่ร้องเพลงเศร้า อย่างวง Polycat บอกว่า มีพี่เบิร์ด เป็นไอดอล ทุกเพลงที่พวกผมท�าจะคิดเสมอว่ามีพี่ คอยฟังอยู่ โอ้โฮ เรื่องนี้ใครจะรู้ พี่ก็ถามไปว่าท�าไม คิดแบบนี้ล่ะ Polycat บอกว่า แม่ผมรักพี่เบิร์ด ผมก็ รักพี่เบิร์ด เวลามีปัญหาอะไรที่ผมคิดไม่ออก ผมจะ คิดว่าถ้าเป็นพี่เบิร์ดจะคิดยังไง พี่เบิร์ดจะร้องยังไง จะตอบยังไง แม้แต่ กบ Big Ass (ขจรเดช พรมรักษา) ก็บอกว่าตอนฟังเพลง เธอผู้ไม่แพ้ ช่วยท�าให้เขา ไม่คิดอะไรแย่ๆ ทั้งที่ชีวิตของเขาตอนนั้นมันแย่มาก และอยากตอบแทนพี่ด้วยการท�าเพลงให้ แต่ละคน มีเรื่องราวดีๆ กับพี่ทั้งนั้น

อย่างวง Boom Boom Cash เด็กเจนฯ วาย พวกนีเ้ ขาเห็นพีเ่ ป็นอย่างไร

เขามองว่าเท่าๆ กับพวกเขาเลย (หัวเราะ) มอง ว่าเป็นเพือ่ นกันเลยล่ะ พีช่ อบพวกเขามาก (ลากเสียง ยาว) วันแรกทีเ่ จอกันก็เข้ามาเล่นมุกเลย พีก่ เ็ ล่นมุกกลับ โอ้โฮ (ปรบมือ) เราต่อกันติดแล้ว สบายแล้วแน่ๆ แปลกดีทนี่ ้องๆ กลุ่มนีไ้ ม่มอี าการตืน่ เต้น พีส่ ามารถ ลุยงานกันได้เลย แต่พออยู่กันไปเรื่อยๆ สังเกตว่า พวกเขาก็เริม่ ตืน่ เต้นขึน้ มาแฮะ เริม่ กลัว พีก่ แ็ ปลกใจ ว่าท�าไม พวกเขาบอกว่า พอมาเห็นการท�างานของพี่ เฮ้ย ท�าไมอึดจังวะ ท�าไมสู้ตลอดเวลา หรืออย่าง Labanoon พวกเขาก็น่ารัก พี่ก็กลืนไปกับเพลงของ พวกเขา เพราะพี่แหลงใต้ได้ด้วย (พูดส�าเนียงเสียง คนใต้) มีเชื้อมุสลิมด้วยนะ (หัวเราะ)

issue 528

ผมชอบเวลาพี่หัวเราะมากๆ ดูผ่อนคลายและ เข้ากับทุกคนได้ดม ี ากจริงๆ แตกต่างจากคนแก่ เบบีบ ้ ม ู เมอร์ทเี่ ราเจอทีอ ่ อฟฟิศ

05 MAR 2018

(หัวเราะ) นีค่ อื สิง่ ทีพ่ กี่ ลัว กลัวมาตลอดว่าตัวเอง จะเป็นไดโนเสาร์เต่าล้านปี ถึงต้องคอยพิจารณาตัวเอง อยูต่ ลอด และรูอ้ ยูใ่ นใจว่าไม่ใช่แน่ๆ ฉันไม่ใช่ไดโนเสาร์ แน่ๆ แต่โลกหมุนไปเร็วมากเลยนะ จะวิง่ ตามทันหรือ ไม่ทันก็ไม่รู้หรอก ซึ่งถ้าเป็นเรื่องงานนี่ยอมกันไม่ได้ เด็ดขาด หากท�าไม่ได้พเี่ อาคุณตายแน่ๆ จิกไม่ปล่อย

แต่แหม! คนระดับ ธงไชย แมคอินไตย์ ว่าอย่างไร ก็ต้องเป็นตามนั้น ทุกวันนี้จะรู้ได้อย่างไรว่าสิ่งที่ พีค ่ ด ิ นัน ้ ดีจริงๆ และคนอืน ่ ชืน ่ ชมพีจ ่ ริงๆ ไม่ใช่วา่ เขาเกรงใจ

ข้อเสียของพี่มีเยอะมากนะ อืม แต่ก็จริงแหละ ใครเขาจะกล้าพูดกับพี่ตรงๆ มีแต่ตัวเองที่ต้องคอย ด่าตัวเอง ทุกวันนี้คนที่ด่าเราก็คือตัวเราเองนี่แหละ ด่าแบบปากจัดด้วยนะ (หัวเราะลั่น) พี่คิดว่าเรื่อง การวิพากษ์วจิ ารณ์เพือ่ การพัฒนาขึน้ เป็นเรือ่ งทีท่ กุ คน ต้องพึง่ พากัน อย่างเมือ่ กีต้ อนทีเ่ ราถ่ายรูปกัน จะมีชว่ ง 3-4 รูปสุดท้าย ทีท่ มี งานทุกคนเห็นพ้องตรงกันว่าชอบ อั น นี้ จั ง เลย ฟิ ล ลิ ง มั น ได้ วิ น าที นั้ น คื อ ความรู ้ สึ ก ที่เรา breathe the same air คือมีลมหายใจตรงกัน ท�างานกันไปจนเข้าใจกัน

การมีคนอื่นมาเป็นกระจกสะท้อนตัวตนของเรา น่าจะดีกว่าเราตรวจสอบตัวเองนะ

แน่นอน และพีเ่ ชือ่ ในเรือ่ งนีม้ ากๆ เพราะตัวเอง ไม่สามารถบอกตัวเองว่าเราเป็นใครได้อยู่แล้ว แต่พี่ มีวิธีการของพี่ ซึ่งอาจจะต่างจากคนอื่นนิดหน่อย คือพีเ่ ป็นคนทีช่ อบเขียนชีวติ ของตัวเราไว้บนกระดานด�า เพือ่ บอกให้ทกุ คนรูว้ า่ พีก่ า� ลังท�าอะไร แล้วหลังจากนัน้ ใครจะหยิบเอาสิ่งที่พี่ทา� ไปนั้นก็อีกเรื่องหนึ่ง

ถามตรงๆ การขึน ้ มาถึงระดับสูงสุดแบบนี้ ยังต้องการ การยอมรับจากคนอื่น ยังต้องแคร์ความคิดของ คนอืน ่ อีกเหรอ

บอกตรงๆ ว่าไม่เคยพอเลย เพราะพี่เป็นคน หิวกระหายสิง่ นี้ ไม่ตอ้ งดูเรือ่ งไหนไกล เอาง่ายๆ อย่าง เรือ่ งความรักก็ได้ สมมติวา่ เรารักคนคนหนึง่ เรารักกันมา นานมากแล้ว พอวันหนึ่งเราก็บอกเขาว่าพอแล้วกับ ความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่ ถามตรงๆ แบบนี้แฟร์สา� หรับ เขาไหม ทีเ่ ขาเองก็รกั เรามาตลอด เปรียบกับการร้องเพลง ก็เช่นกัน พี่ท�าให้แฟนเพลงรักมากขนาดนี้ พวกเขา ท�าให้ได้เติบโตขึน้ มาเป็นพีเ่ บิรด์ แบบทุกวันนี้ ท�าให้ได้ มีทกุ อย่าง จูๆ่ พีจ่ ะมาบอก เฮ้ย เบือ่ แล้วดีกว่า ไม่แคร์ แล้ว เลิกร้องเพลงแล้ว พี่จะทิ้งเขาไปอย่างนั้นหรือ และพวกเขาทีว่ ่านีไ้ ม่ได้หมายถึงแฟนเพลงทีม่ าอยู่ใน คอนเสิรต์ พีท่ งั้ 3 ชัน้ เท่านัน้ แต่คอื ทุกๆ คนทีเ่ ห็นหน้าพี่ แล้วเรียกชือ่ ถูก เขามีสทิ ธิท์ จี่ ะได้รบั การรับรูจ้ ากเราด้วย อยู่ดีๆ จะให้เลิกไปเฉยๆ มันไม่แฟร์ ถ้ารักกันแล้ว ก็ตอ้ งรักกันไปเรือ่ ยๆ พีก่ ต็ อ้ งอยูไ่ ปเรือ่ ยๆ กับพวกเขา จนแก่จนเฒ่า

The Power of Morning Routine เห็นมีพลังทีล ่ น ้ เหลือมากขนาดนี้ เคยเหนือ ่ ยจนถึง ขัน ้ ท้อแท้กบ ั ชีวต ิ บ้างไหม

ไม่เคยเลย พีต่ นื่ เช้าๆ ก็ท�านัน่ ท�านีเ่ องทุกอย่าง แม่บ้านนี่ข�าเลยนะ เพราะเขาต้องมายืนรอว่าจะท�า

พี่เต๋อพูดว่า เราอยู่ในที่โล่ง ได้รับกลิ่นดอกไม้มากกว่าคนอื่น แต่ในขณะเดียวกันเราก็จะโดนแสงแดดแผดเผามากกว่าคนอื่นด้วย เพราะเป็นเป้าสายตาของทุกคน ดังนั้น ต้องดูแลตัวเองให้ดีๆ

พอเด็ ก หลายคนรวมตั ว กั น เป็ น วง อย่ า ง Getsunova พีเ่ ข้ากับพวกเขาได้อย่างไร

ด้วย เพราะงานไม่ใช่แค่เรือ่ งของพีค่ นเดียว ยังมีคนรอ ฟังเพลงอยู่ข้างนอกนั่น พวกเขาอยากดู อยากเห็น อยากฟัง แล้วท�าไมถึงไม่ทา� ให้ดที สี่ ดุ ล่ะ แบบนีด้ ที สี่ ดุ แล้วหรือยัง ตอนร้องเพลง กว่าจักรวาล ของ อะตอม ชนกันต์ ในห้องอัดแล้วอะตอมขอมาคุมร้อง จะบอกว่า น้องเขาคงตืน่ เต้นและเกรงใจมาก เพราะเขาพูดขึน้ มา ค�าหนึ่งว่า พอใช้ได้แล้วครับ พี่ก็บอกว่า ไม่เอา พอใช้ ไม่เอา จะเอาให้ดีที่สุด อะตอมอึ้งไปเลย แล้วถึงตอบ กลับมาว่า ได้ครับ พอร้องใหม่อะตอมก็บอกอีกว่า ผมว่าคราวนี้ได้แล้วนะพี่ เราก็บอกเขาอีกว่า ไม่เอา ได้แล้วก็ไม่เอา ต้องดีที่สุดสิ แล้วก็ร้องใหม่อีกรอบ


15


a day BULLETIN

16

หา! เลีย ้ งลูก?

สมั ย นี้ ผู้ ค นเป็ น โรควิ ต กกั ง วลกั น มาก บางที แ ค่ 20-30 ก็ เ ริ่ ม นอยด์ ว่ า ตั ว เอง แ ก่ แ ล้ ว ม อ ง ว่ า ตั ว เ อ ง ช้ า ก ว่ า ค น อื่ น กลัวเรือ ่ งงาน กลัวเรือ ่ งอนาคต

ทัศนคติดๆี ต่อตัวเองแบบนี้ มีมาตัง้ แต่เมือ ่ ไหร่

issue 528 05 MAR 2018

เพราะน้องคิดไปเองหมดเลย (ชี้หน้าเรา) พี่พูดถูกไหมล่ะ ไอ้บ้าเอ๊ย (เขกหัวเราหนึ่งที) พีไ่ ม่เห็นเคยคิดแบบนัน้ เลยว่ะ! ส�าหรับพี่ ชีวติ นี้ ยั ง เหลื อ อี ก ตั้ ง เยอะ ยั ง ไม่ ไ ด้ ท� า อะไรอี ก ตั้ ง หลายอย่าง ที่ผ่านมาจะ 60 ปี ถือว่าเป็นช่วง การวอร์มร่างกายอยูเ่ ลยด้วยซ�า้ ต่อให้พเี่ บิรด์ อายุ 80 ก็ไม่มอี ะไรคณนามือเลย พีท่ า� ได้หมดทุกอย่าง จะบอกให้นะ มีเพียงอย่างเดียวทีเ่ ปลีย่ น ไปเมื่ออายุเยอะขึ้น อะ ให้น้องทาย... พี่เบิร์ด ผั ด วั น ประกั น พรุ ่ ง น้ อ ยลง สมมติ ว ่ า วั น นี้ จ ะ ยกเวต ถ้าเป็นเมือ่ ก่อนตอนหนุม่ ๆ จะบอกตัวเอง ว่าพรุ่งนี้ค่อยยกก็แล้วกัน หรือเดี๋ยววันนี้เล่นแค่ ช่วงบนก็พอ พรุ่งนี้ค่อยเล่นช่วงล่าง แต่ในวันนี้ ถ้าจะยกเวตคือไปยกเลย ถ้าวิ่งก็ต้องวิ่งเลย คิ ด แบบนี้ แ ล้ ว ได้ ผ ลนะ พี่ อ ยากบอกน้ อ งๆ ทุกคนว่าท�าไมเราไม่ฝึกตัวเองให้คุ้นชินกับสิ่งดี ท�าไมไปฝึกในเรือ่ งทีไ่ ม่ดี เป้าหมายของพีใ่ นปีนี้ คือจะเลี้ยงลูกให้ดีที่สุด

ลูกก็คือตัวเราเอง เราจะเลี้ยงตัวเองให้ดี เพราะว่ า ตอนนี้ เ ขายั ง เด็ ก เหลื อ เกิ น เขายั ง ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลย จึงต้องหาของดีๆ ให้เขา กิน พาเขาไปออกก�าลังกาย ดูแลเขา สอนเขาว่า อย่าไปคบคนชั่ว ให้ขยันท�ามาหากิน วัยนี้แล้ว พี่ไม่ต้องไปดูแลใครแล้ว พี่ดูแลตัวเองนี่แหละ หลายเดือนก่อนพีไ่ ปสวิตเซอร์แลนด์กบั พีน่ กน้อย พีก่ บ็ อกพีน่ อ้ ยแบบนี้ เบิรด์ มีลกู เป็นเบิรด์ พีน่ อ้ ย มีลูกเป็นพี่น้อย แล้วเรามาเลี้ยงลูกของตัวเอง ให้ดกี นั ถ้าคิดแบบนีไ้ ด้จะไม่มคี นทีส่ ขุ ภาพไม่ดี ถ้าทุกคนคิดแบบนี้ได้ จะไม่มีคนชั่วเลย ใครกัน จะสอนให้ลกู สูบบุหรี่ มีแต่จะบอกให้ลกู เลิกบุหรี่ หรืออย่านอนดึกนะลูก ตั้งแต่ออกอัลบั้มชุดแรกเลยล่ะ พี่เต๋อ (เรวัต พุทธินันทน์) สอนให้ดูแลตัวเอง ส่วน การกินการอยู่นั้นพี่คิดเอง ตอนนั้นพี่เต๋อพูดว่า เราอยูใ่ นทีโ่ ล่ง ได้รบั กลิน่ ดอกไม้มากกว่าคนอืน่ แต่ในขณะเดียวกันเราก็จะโดนแสงแดดแผดเผา มากกว่าคนอื่นด้วย เพราะเป็นเป้าสายตาของ ทุกคน ดังนั้น ต้องดูแลตัวเองให้ดีๆ พี่เลยเริ่ม ดูแลตัวเองมาเรื่อยๆ แต่ดูแค่นี้ยังไม่พอ พี่ต้อง ท�าให้เขาเห็น เช่น สิ่งที่เขาเห็นคือร่างกายที่ แข็งแรง กล้ามแขนเป็นมัดๆ ขาทีแ่ ข็งแรง ลองจับ ต้นขาพี่ดูสิ บีบขาพี่ดู เป็นไง? แข็งมากใช่ไหม นีแ่ หละคือสิง่ ทีบ่ อก ทุกวันนีอ้ าหารเช้าพีค่ อื ซีเรียล กับนมสด ไข่ต้ม 2 ฟองราดด้วยน�้ามันมะกอก แล้วเอาไปปัน่ ซือ้ เครือ่ งปัน่ มาจากรายการขายของ ทางโทรทัศน์ พี่ซื้อของจากรายการพวกนี้จน เต็มบ้านเลยนะ (หัวเราะลัน่ ) ซือ้ หม้อ ซือ้ กระทะ ซื้อจนแม่บ้านบ่น คุณๆ พอเถอะ

ภาพจ�า พี่เบิร์ด ธงไชย คือชายผู้รักการช้อปปิง้ ทางทีวแ ี ล้วหรือนี่

(หัวเราะ) ก็แหม เพราะอยู่บ้านไง อย่าง หลอดไฟที่เอาปลั๊กไปเสียบกล้วยเสียบส้มแล้ว

ไฟติด ก็แอบซื้อเอาไว้นะ เพราะถ้าวันหนึ่ง ฝนตกหนักแล้วไฟดับ เราก็เอามาใช้ได้ เพราะ จะมัวแต่ไปหาเทียนมาจุดก็ไม่ทันใจ มันคือ ความสุขเล็กๆ น้อยๆ เงินทองเดี๋ยวก็หาใหม่ได้ ซื้อของที่ท�าให้เรามีความสุขก็พอแล้ว ถือว่าเป็นส่วนของการผ่อนคลาย หลังจาก ทีเ่ ข้มงวดกับการท�างานและกับตัวเอง

ใช่ๆ จ�าไว้นะพวกเราทุกคน (กวาดตา มองหน้าทีมงานทุกคน) ว่าพอตืน่ เช้าขึน้ มาก็สงั่ ตัวเองเลย บอกตัวเองว่าต้องปฏิบัติตัวอย่าง เคร่งครัด เมือ่ ท�าได้แบบนีแ้ ล้ว อีกเดีย๋ วความสุข ก็ตามมาเอง ตอนเช้าเปิดเพลงบรรเลงระหว่าง ล้างหน้าแปรงฟัน ให้เพลงมันล้างความคิดทีค่ า้ งคา อยู ่ ใ นหั ว แล้ ว อาบน�้ า แต่ ง ตั ว ให้ ตั ว เองดู ดี ก่อนออกจากบ้าน บอกกับตัวเองในกระจกว่า ‘วันนีจ้ ะเป็นวันดี วันนีจ้ ะพบกับสิง่ ทีด่ ี โชคดีนะ’ ท� า แบบนี้ แ ล้ ว เราจะเจอแต่ เ รื่ อ งดี ๆ ทั้ ง วั น นั่นเพราะอารมณ์ของเราดีแล้วไง

แต่เดีย ๋ วนะ เรารูว้ า่ ทัศนคติทด ี่ เี ป็นสิง่ จ�าเป็น แต่ในชีวต ิ จริงเราไม่ได้เจอแต่สงิ่ ดีเสมอไปนีน ่ า

ก็ใช่ไง ใครมันจะบ้าเจอแต่เรือ่ งดีๆ เข้ามา ล่ะ ไม่มีหรอก หมูหมากาไก่พวกมันก็ต้องเจอ กับเรื่องไม่ดีบ้างทั้งนั้น อย่างในชีวิตพี่เองก็โดน อะไรหนักๆ มามาก แต่พี่ก็มีบทเรียนให้เรียนรู้ ซึ่งอาจจะไม่ใช่ว่าคิดได้ในทันที แต่มันก็ค่อย คิด ได้ หลังจากนั้น ท�าให้มีต่อ มความเข้า ใจ ต่อมร้องไห้ ต่อมอะไรต่างๆ เกิดขึ้นมาครบ หมดแล้ว เคยแม้แต่กระทัง่ ว่า โอ้โฮ อะไรวะเนีย่ ท� า ไมต้ อ งมาแกล้ ง กั น แบบนี้ ชี วิ ต ก็ มี เ รื่ อ ง ที่เสียใจจนแทบจะเป็นลมเลยเหมือนกัน อย่าง ตอนทีแ่ ม่พเี่ สีย เราไปรับศพทีโ่ รงพยาบาลต�ารวจ พีเ่ ป็นลมไปเลยนะ แต่สดุ ท้ายชีวติ ก็คอื การเรียนรู้ เรือ่ งไหนจริง เรือ่ งไหนไม่จริง อะไรคือเรือ่ งทีค่ วร ก้าวผ่าน พี่บูลย์ (ไพบูลย์ ด�ารงชัยธรรม) เคย สอน ‘ช้าเร็ว หนักเบา เท้าซ้ายเท้าขวา มือซ้าย มือ ขวา ข้า งไหนควรใช้ก่อ น ขาขวาควรใช้

พอตื่นเช้าขึ้นมาก็สั่งตัวเองเลย บอกตัวเองว่าต้องปฏิบัติตัว อย่างเคร่งครัด เมือ ่ ท�าได้แบบนีแ ้ ล้ว อีกเดีย ๋ วความสุขก็ตามมาเอง

อย่ า งไรกั บ พี่ ดี ตื่ น มาทุ ก เช้ า เราก็ เ อาแล้ ว ใส่กางเกงเตรียมจะไปว่ายน�า้ ใส่ชดุ ว่ายน�า้ เสร็จ ก็ไปใส่รองเท้าแท็ป แล้วเต้นแท็ป (ลุกขึ้นมา เต้นแท็ปให้ด)ู จากนัน้ ก็ยนื มองตัวเอง แล้วนึกได้ ว่า เอ๊ะ เราจะไปว่ายน�้านี่นา (หัวเราะ) พอลง ไปอยู่ในสระน�้า ว่ายไปได้สองสามรอบ ก็เรียก แม่บ้านให้ช่วยเปิดเพลงให้หน่อย แม่บ้านถึงจะ ได้ดีใจว่าพี่มีอะไรให้เขาท� า ชีวิตคนเราต้อง มีอะไรท�า จะให้นอนถึงบ่ายโมง ขอตายก่อน ดีกว่า แต่ส่วนมากคนจะเป็นแบบนี้นะ ขาด วิตามินตัวนี้ วิตามินรักตัวเอง คิดแต่รักคนนั้น คนนี้ ไม่มเี วลาแม้กระทัง่ จะดูมมุ ปากของตัวเอง ที่ข้างๆ ใบหูของคุณน่ะ มุมปากไงล่ะ ก�าลังยิ้ม อยู่ไหม


17

พี่เบิร์ดยอมรับความล้มเหลวได้ดีแค่ไหน การมาท�าอัลบั้มใหม่คราวนี้มีความรู้สึก ตืน ่ เต้น กลัว หรือวิตกกังวลหรือเปล่า

ยั ง ตื่ น เต้ น เสมอ ยั ง ตื่ น เต้ น ทุ ก ครั้ ง ที่ขึ้นแสดงคอนเสิร์ต โอ๊ย! ทั้งมือเย็น ขี้แตก ฉีแ่ ตก เข้าไปหลบในห้องส้วม เอาฝาชักโครก ลงแล้วนั่งนิ่งๆ เงียบๆ ไม่ให้ได้ยินเสียงอะไร เก็บตัวเองอยู่นิ่งๆ แล้วไล่นึกไปถึงจุดต่างๆ ของโชว์ ที่เ ตรีย มไว้ ถึง ตรงนี้ต ้ อ งท�า อะไร พอไฟดับแล้วต้องเดินไปตรงนี้ ถึงคิวนี้ต้อง เข้าไปข้างๆ เวที การแสดงแต่ละครัง้ พีต่ นื่ เต้น มาก และยิ่งต้องการสมาธิมากขึ้น พี่ รู้ ไ หมว่ า จริ ง ๆ แล้ ว ผมเองก็ ตื่ น เต้ น แบบนัน ้ เลย กับการมาสัมภาษณ์พว ี่ น ั นี้

นั่ น คื อ สิ่ ง ดี ส� า หรั บ น้ อ ง เพราะน้ อ ง จะได้เรียนรู้ จะมีสกั กีค่ นทีไ่ ด้โอกาสท�างานนี้ ทั้งแผนกเขาเลือกแค่น้องคนเดียว แล้วน้อง ก็ จ ะได้ รั บ อะไรบางอย่ า งกลั บ ไปในวั น นี้ แน่ น อน เหมื อ นการขึ้ น ไปยื น อยู ่ บ นเวที มั น จะมี ส ารอะไรบางอย่ า งที่ พุ ่ ง มาหาเรา นั่ น คื อ ความคาดหวั ง ของทุ ก คนที่ ม องมา หาเรา ที่เขาส่งมาหาเรา เราถึงตัวเย็นไงล่ะ ตัวสัน่ เสียงสัน่ ดังนัน้ พีย่ งิ่ ต้องท�าสิง่ ทีด่ ที สี่ ดุ ให้เขา นี่คือความส�าเร็จของการที่จะมาอยู่ ตรงนี้ได้ การที่น้องรู้สึกตื่นเต้นมันไม่ใช่เรื่อง ผิด มันคือเรื่องถูกต้องมากๆ ท�าไมอายุขนาดนี้แล้ว เรายังจะต้องท�า งานเครียดๆ แบบนี้ต่อไป ถ้าผมประสบ ความส�าเร็จแบบพี่เบิร์ด ถ้ามาถึงจุดนี้ แล้ว ผมจะหยุดแล้วล่ะ

เฮ้! ก็เพราะตัวน้องเองนั่นแหละที่เป็น คนบอกตั ว เอง ทุ ก วั น นี้ ร ่ า งกายถึ ง ฟ้ อ ง ออกมาแบบนี้ ไ ง เห็ น ไหม? หนวดหงอก ผมหงอก อ้วนลงพุง ก็เพราะน้องไปบอก ตัวเองว่าไม่เอาแล้ว พอแล้ว ไม่อยากท�างาน เครียดๆ แล้ว ลองบอกตัวเองใหม่สิ เคยชอบ อะไร เคยรั ก อะไร เคยมี กิ จ วั ต รอย่ า งไร ก็ขอให้น้องท�าต่อไป

กิจวัตรทีว ่ า่ นีค ้ อ ื อะไร

ก็กิจวัตรของความคิดแบบตอนที่เรา ยังเป็นวัยรุ่นไง ตื่นเช้าขึ้นมาเคยท� าอะไร ก็ต้องท�าต่อไป เคยเต้น เคยร้อง เคยอารมณ์ ดี แต่บางทีเราต้องไปเจออะไรที่ไม่ดี เช่น แอลกอฮอล์ บุหรี่ เราก็ตอ้ งมีสติเลีย่ ง ทุกครัง้ ที่ส่องกระจก พี่ส่องกระจกดูหน้าของตัวเอง แล้วพูดว่าจะดูแลตัวเองก็เพือ่ แฟนๆ ท�าทุกอย่าง เพื่องาน แล้วงานก็กลับมาหาเรา จากนัน้ เรา ก็ไปถึงจุดหมายส�าคัญของชีวิต คือการให้ ความสุขกับคนดู แล้วคนดูก็จะส่งความสุข กลับมาให้เรา

คือให้มองตัวเองในกระจกทุกเช้าแล้วพูด กับตัวเองว่า ผมอย่าหงอก หน้าอย่าเหีย ่ ว แบบนีใ้ ช่ไหม

(หัวเราะลั่น) บอกตั้งแต่ก่อนนอนเลย

พรุ่งนี้อย่าเด็กกว่านี้นะ เดี๋ยวแฟนๆ จ�าไม่ได้ ก่อนทีพ่ จี่ ะขึน้ เวที พีบ่ อกตัวเองว่า ‘คืนนีต้ อ้ ง เด็ดนะเว้ย ถ้าไม่เด็ด เอ็งโดน’ พอจบลงมา จากเวที พี่ บ อกตั ว เองว่ า ‘เฮ้ ย เจ๋ ง มาก ขอจับมือหน่อย’ พี่ท�าอย่างนี้จริงๆ ให้ตายสิ พี่บ้าไปแล้ว

Be Kind to Everyone ที่บอกว่าชอบช้อปปิ้งทางทีวี คงเพราะ พี่ เ บิ ร์ ด ต้ อ ง ส ล ะ ค ว า ม เ ป็ น ส่ ว น ตั ว แม้อยากเดินห้างก็ท�าไม่ได้ เรื่องนี้ท�าให้ รูส ้ ก ึ แย่หรือเปล่า

ไม่เลย พี่กลับรู้สึกปลอดภัยมากกว่า เพราะเกรงใจคนที่ เ ขาตั้ ง ร้ า นอยู ่ แ ถวนั้ น ข้าวของเขาอาจจะเสียหาย หรือว่าควบคุม สถานการณ์ไม่ได้ ล่าสุดพี่เพิ่งไปงานอีเวนต์ ที่สยามพารากอนมา ตกใจมาก อยากจะ หายตัวได้เลย เพราะแฟนๆ มากันเยอะมาก อัดกันอยู่ตรงด้านนอกร้าน พี่กลัวกระจก จะแตกเอา กลัวว่าพวกเขาจะได้รับอันตราย มีครั้งหนึ่งที่ไปสวนจตุจักร เมื่อยี่สิบกว่าปี ทีแ่ ล้ว มันโกลาหลมาก ข้าวของพังระเนระนาด หมดเลย พวกแม่ ค ้ า พู ด กั บ พี่ เ ลยนะว่ า รักพี่เบิร์ดนะ แต่อย่ามาเลยค่ะพี่ ของพัง หมดแล้ว (หัวเราะ)

ให้พเี่ ลือกระหว่างหัวใจกับเหตุผล?

เหตุผลต้องมาก่อน เพราะพอท�าอะไร ไปแล้วถึงหันมาดูตัวเองว่า ใครผิดก่อนใคร ตัวเรานี่แหละผิดก่อน เพราะทุกอย่างเกิดขึ้น จากสิ่งที่เราคิด คนอื่นเขาไม่ได้ยินความคิด เราหรอก เราบอกว่าเขาไม่ดี แล้วตัวเราล่ะ ดีแล้วเหรอ เราต้องคิดก่อนที่จะไปว่าเขา แค่ นี้ เ รื่ อ งก็ จ ะจบง่ า ย คิ ด แบบนี้ แ ล้ ว มี ความสุขนะ มีความสุขจะตาย

พี่ เ บิ ร์ ด คงปล่ อ ยวางเรื่ อ งความรั ก ได้ หมดแล้ว

ยั ง ไม่ ไ ด้ ห รอก พี่ โ หยหาความรั ก อยากมีแฟน อยากมีครอบครัวอยู่ แต่ถา้ ไม่มี ก็ช่างเหอะ ไม่เป็นไร ไม่เห็นตายสักหน่อย คิ ด ว่ า ต้ อ งมี บ างวั น ที่ อ ยู่ ค นเดี ย วแล้ ว รูส ู้ ก ึ เหงา

มีอยู่แล้ว ช่วงสี่ห้าทุ่มก่อนเข้านอน แต่ พี่ มี เ ทคนิ ค เอาชนะความเหงานะ คื อ เล่นสนุกกับความรู้สึกนั้นไปเลย จากนั้นก็ถึง เวลาที่ต้องเอาลูกเข้านอน ลูกอยากฟังเพลง อะไรก็เปิด ลูกอยากอ่านหนังสืออะไรก็อ่าน แต่ถา้ ลูกยังงอแงว่า ‘คิดถึงคนนัน ้ จังเลย’

(หัวเราะ) ก็เบิ๊ดกะโหลกมัน แล้วบอก ว่า นอนซะ ลองคิดให้ดีๆ นะ คุณต้องรัก ตั ว เองก่ อ น ให้ อ อกซิ เ จนกั บ ตั ว เองก่ อ น เหมือนตอนนั่งเครื่องบิน ได้เห็นการสาธิต เวลาเครื่องบินมีปัญหาใช่ไหม ที่เขาบอกว่า เราต้องช่วยเหลือตัวเองก่อนจะไปช่วยใคร

ถ้าลูกถามตรงๆ ว่า ท�าไมพ่อถึงไม่ประสบ ความส�าเร็จเรือ ่ งความรักสักที

เคยส�าเร็จ แต่ในที่สุดเขาก็อยากไป หาคนอื่น นั่นเป็นช่วงก่อนที่พี่จะเข้าวงการ

ในยุคนั้นพอเข้าวงการมาแล้ว ก็มีค่านิยมว่า มีแฟนไม่ได้แล้ว และพี่เองก็แบ่งเวลาไม่เป็น ด้วย ตอนนัน้ พีแ่ บ่งเวลาไม่ได้หรอก เวลาของพี่ ให้กับงานและแม่หมดเลย พอมาถึงตอนนี้ แค่ อ อกเดตกั บ พี่ เ ล็ ก (บุ ษ บา ดาวเรื อ ง) คนเดียว ก็เหมือนได้คบกับผูห้ ญิงทัง้ โลกแล้ว ล่ะ เพราะพี่เล็กแกสั่งงานให้ท�าเยอะมาก (หัวเราะ) มีมุกตลกของฝรั่งที่เขาพูดกันว่า อย่าง เอลวิ ส เพรสลี ย์ โด่ ง ดั ง เพราะเขาท� า สั ญ ญาซาตาน ถ้ า ย้ อ นกลั บ ไปสมั ย ที่เริ่มต้นเข้าสู่วงการ แล้วซาตานมาขอ ท�าสัญญาแบบนี้ พีจ ่ ะเอาไหม

ไม่สิ ไม่ (ส่ายหน้า) พี่ไม่ท�าสัญญา กับซาตาน แต่พี่ท�าสัญญากับตัวเองว่าจะ ท�าอะไร ไม่ท�าอะไร พี่เคยจนแบบที่ไม่รู้ว่า การช้อปปิง้ คืออะไร ตอนสมัยท�างานธนาคาร ได้เงินเดือนแค่ 3,750 บาท แล้วก็กระโดด ข้ามขั้นมาเลย พี่เลยไม่มีความต้องการที่จะ ไปอยูใ่ นข้อเสนอของซาตาน ไม่อยากเดินห้าง ไม่อยากไปโรงหนัง บ้านซือ้ มาแล้วก็อยูบ่ า้ นสิ กว่าจะผ่อนหมดก็ตั้งนานเท่าไหร่ แล้วอยาก จะไปเที่ยวที่อื่นท�าไม อยู่บ้าน ปลูกต้นไม้ไป อยูก่ บั คนทีเ่ รารัก ใช้ชวี ติ ง่ายๆ ราคาถูกๆ บ้าง ก็ได้ ไม่ตอ้ งทันสมัย แล้วก็ไม่ตอ้ งใหม่ จะต้อง ใหม่ ไ ปถึ ง ไหน ทุ ก วั น นี้ ก็ ใ หม่ เ ต็ ม ที่ แ ล้ ว ถ้าไม่ใช่เพราะต้องท�างาน รองเท้าผ้าใบแพงๆ พี่ก็ไม่ใส่หรอก พี่เดินเท้าเปล่า พี่ไม่ซื้อหมวก หรือเสื้อผ้าใหม่ๆ ก็ไม่ซื้อ แต่ถ้าเป็นเรื่องงาน เราต้องใส่ ก็ค่อยหาซื้อ

พี่โหยหาความรัก อยากมีแฟน อยากมีครอบครัวอยู่ แต่ถ้าไม่มีก็ช่างเหอะ ไม่เป็นไร ไม่เห็นตายสักหน่อย

เตะบอล ถ้าเขีย่ ลูกก็ใช้เท้าซ้าย วันนีต้ อ้ งรีบท�า เรือ่ งนีใ้ ห้เสร็จเร็วๆ ก็ใช้มอื ขวา’ เพราะฉะนัน้ ข่าวร้ายแค่ไหน ถ้ามีมา 10 แล้วเรามีต่อม เข้าใจ มาถึงเรามันอาจจะเหลือแค่ 1 แต่ถ้า เราไม่เข้าใจอะไรเลย ข่าวร้ายมา 10 มันก็ ถึงเราเป็น 10 เป็น 9 อะไรที่เราแก้ไม่ได้ ก็ยอมรับมัน

เคยได้ ยิ น ว่ า คนที่ มี ค วามสุ ข เวลานอน หลับเขาจะไม่คอ ่ ยฝันอะไร แล้วพีเ่ บิรด ์ ล่ะ มีความฝันไหม และพีฝ ่ น ั ถึงอะไร

เออ นั่นสิ พี่จ�าความฝันไม่ค่อยได้ ทัง้ ๆ ทีอ่ ยากฝันนะ แต่จะมีความรูส้ กึ บางอย่าง เหลือไว้ตอนตื่นนอน ปกติเวลาพี่ไปไหนก็จะ พกรูปแม่ไปด้วย พีจ่ ะบอกแม่วา่ วันนีม้ าเทีย่ ว ญี่ปุ่นกันนะแม่ วันนี้มาเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ กันนะแม่ แม่มาคุยกันหน่อยสิ แล้วเราก็ หวั ง ว่ า ตอนนอนหลั บ ฝั น จะได้ เ จอกั บ แม่ แต่ไม่มภี าพขึน้ มา ไม่มคี วามทรงจ�าอะไรอยูใ่ น หัวเลย แต่เรามีความรูส้ กึ บางอย่างเหลืออยู่ เหมือนตอนพี่เดินอยู่สนามที่หน้าบ้าน มอง กลับเข้าไปในบ้านแล้วมองเห็นแม่อยู่ตรงนัน้ พี่มาจากครอบครัวที่โคตรจะจนเลย แล้วก็ฝันอยากเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคน ท�าได้อย่างเรา พีไ่ ม่ร้หู รอก ว่าตัวเองมีดอี ะไร แต่อะไรทีด่ ๆี พีจ่ ะท�า พีพ่ ดู ออกมากลางสนาม ตอนกลางดึก ตีหนึ่งตีสอง ‘มีใครรู้บ้างไหม นะ ว่าการท�าดีแล้วจะได้รบั สิง่ ดีๆ คืนกลับมา จริงๆ และทีผ่ า่ นมา ทุกคนให้เรากลับมาเยอะ จังเลย’ พี่ฝันอยากให้ทุกคนได้พบเจอสิ่งนี้ ด้วย แต่พี่จะไม่ใช่คนประเภทที่สอนใครได้ ท�าได้แค่พูดให้ฟังแบบนี้แหละ แล้วก็หวังว่า น้องจะเข้าใจ น้องมาคุยกับพีว่ นั นี้ น้องก็ตอ้ งได้อะไร กลับไปบ้าง ไม่มีอะไรน่ากลัวเลยเห็นไหม จะเป็นทุกข์ท�าไมล่ะ เรื่องชีวิตนี่ไม่มีอะไร หนักเลย เบาๆ ทั้งนั้น อะไรที่คิดว่าหนัก ไม่หนักเลย ถ้าเราเข้าใจมันสักนิด ถ้าเคยท�าผิด ก็คอ่ ยๆ แก้ไป ไม่มหี รอกยางลบวิเศษทีจ่ ะลบ เรื่องผิดออกไปได้ในทีเดียวมีอะไรก็ค่อยๆ แก้ไขไป ถ้ามีโอกาสก็คุยกับคนที่คุยด้วย แล้วสบายใจ เหมือนวันนี้เราได้มาคุยกัน

เออ สนุกดี จริงไหม รูว้ า่ อะไรทุกข์แล้ว ก็อย่าไปยุ่งกับมัน


a day BULLETIN

18

A MUST MOVIE

CONCERT

THREE BILLBOARDS OUTSIDE EBBING, MISSOURI

LEO PRESENTS

มันส์หายห่วง

ถ้าไม่บอกเราก็ลืมไปจริงๆ ว่า กว่า 6 ปีแล้ว ทีเ่ ราไม่ได้ดค ู อนเสิรต ์ แบบยกค่ายของ Smallroom เลย ทีผ ่ า่ นมาเป็นคอนเสิรต ์ ทีศ ่ ล ิ ปินในค่ายไปร่วมงาน กับคนอื่นๆ เสียมากกว่า ปีนี้ค่ายเพลงเล็กๆ จึง เปิดโปรเจ็กต์ความสนุกให้กับแฟนๆ ได้ร้องว้าว! ด้วยการยกโขยงศิลปินทัง ้ ค่ายถึง 14 วง ไปตัง ้ เวที และปาร์ตี้กันให้สุดหวี่ยงในงาน LEO Presents Smallroom Holiday Party มั น ส์ ห ายห่ ว ง โดยงานนี้ไม่ได้จัดกันที่กรุงเทพฯ แต่ชวนคุณไป ฮอลิเดย์ที่ริมทะเลกันเลย

โดยศิลปินทีย่ กขบวนมาก็มี Tattoo Colour, The Richman Toy, Greasy Cafe, Gene Kasidit, Slur, The Jukks, Penguin Villa, Barbies, Polycat, Somkiat, Summer Stop, Two Pills After Meal, Petite และ ‘อิมเมจ’ - สุธิตา ชนะชัยสุวรรณ น้องสาวคนล่าสุดของค่าย Smallroom งานจัดขึน้ ในวันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2561 ณ ชายหาด บ้านอ�าเภอ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ซึ่งเป็นชายหาดที่ยังคง ความเป็นธรรมชาติ เงียบสงบ ทรายขาวน�า้ ทะเลใส และ ยังไม่มีพ่อค้าแม่ค้ามาตั้งแผงขายของ แต่ก็มีร้านอาหาร

ผลงานภาพยนตร์ตลกร้าย เสียดสีสงั คมจากฝีมอื การเขียนบท และก�ากับของเจ้าของรางวัลออสการ์ มาร์ตนิ แม็คโดนา เล่าเรือ่ งราวของ หญิงวัยกลางคนที่ระทมทุกข์จาก การที่ ลู ก สาวถู ก ฆาตกรรม แต่ หลังจากหลายเดือนผ่านไป ต�ารวจ ก็ไม่สามารถจับคนผิดมาลงโทษได้ เธอจึงซื้อป้ายบิลบอร์ดสามป้าย ริมถนนในเมืองเอ็บบิง รัฐมิสซูรี ทีเ่ ธออาศัยอยู่ เพือ่ ต�าหนิการท�างาน ของเจ้าหน้าที่ต�ารวจและทวงถาม ผู้กระท�าผิด และเรียกร้องให้สังคม ให้ความส�าคัญกับเหตุฆาตกรรม ลูกสาวของเธอที่ยังไม่ได้รับความยุตธิ รรม ความวุน่ วายจึงเริม่ ก่อตัวขึน้ ในเมืองนี้ น�าแสดงโดย ฟรานเซส แม็คดอร์มานด์, วูดดี ฮาร์เรลสัน และ แซม ร็อกเวลล์

COLLECTION

และร้านค้าอยูใ่ กล้ๆ อย่างเป็นระเบียบไว้คอยอ�านวยความสะดวก ให้กบั ทุกคน ซึง่ หาดแห่งนีก้ อ็ ยูไ่ ม่ไกลจากตัวเมืองชลบุรี จึงท�าให้ การเดินทางมานัน้ ไม่ยาก รวมทัง้ สามารถหาทีพ่ กั ได้งา่ ย ทัง้ โรงแรม บ้านพัก หรือโฮมสเตย์ทอ่ี ยู่รอบๆ หรือจะไปเทีย่ วแบบไม่ค้างคืน เดินทางกลับด้วยรถโดยสารสาธารณะก็ได้ บัตรเข้างานราคาใบละ 1,200 บาท เปิดจ�าหน่ายบัตร ทาง Counter Service All Ticket ในร้าน 7-Eleven ทุกสาขา หรือ www.allticket.com ติดตามรายละเอียดและโปรโมชันโดนๆ ได้ที่ www.facebook.com/smallroommusic หรือ www.smallroom.co.th

BOOK

POWERISM issue 528 05 MAR 2018

หนังสือทีร่ วบรวมบทความจากคอลัมน์ Powerism โดย โตมร ศุขปรีชา ชวนคุณมาส�ารวจโครงสร้าง อันซับซ้อนของอ�านาจทีซ่ กุ ซ่อนอยูใ่ นสิง่ ต่างๆ ทัง้ วัฒนธรรม การเมือง ความเชือ่ อาหาร หรือแม้แต่ผกั สวนครัว อย่าง ‘มะเขือเทศ’ ท�าให้เราค้นพบว่า อ�านาจไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่อย่างใด หากแต่เกี่ยวพันกับชีวิตประจ�าวัน ของเราไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง โดยบางครั้งเราเองก็อาจไม่รู้ตัว ผ่านส�านวนการเล่าเรื่องที่น่าติดตาม จนท�าให้ เรื่องยากๆ กลายเป็นเรื่องสนุกสนานได้อย่างไม่น่าเชื่อ (ส�านักพิมพ์แซลมอน / ราคา 250 บาท)

INES DE LA FRESSANGE 2018

Haad Baan Amphur : หาดบ้ า นอ� า เภอ ถ้ า เดิ น ทางด้ ว ยรถยนต์ ให้ ใ ช้ เ ส้ น สุ ขุ ม วิ ท แล้ ว ไปกลั บ รถหน้ า วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค สั ต หี บ มองซอยข้ า งซ้ า ยให้ ดี เมื่ อ เจอซอยนาจอมเที ย น 32 (บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 159) ก็เลี้ยวเข้าไปแล้วขับรถตรงไปจนสุดซอยก็จะถึงหาดบ้านอ�าเภอ ส่วนใครที่มารถประจ�าทาง สามารถใช้บริการรถสองแถวจากพัทยามาที่หาดบ้านอ�าเภอก็ได้

SMALLROOM HOLIDAY PARTY

งานนีแ้ ฟนๆ ยูนโิ คล่ ต้องรีบ มามุง เพราะเขาเปิดตัวคอลเล็กชัน ใหม่ลา่ สุด อิเนส เดอ ลา เฟรซองจ์ สปริง/ซัมเมอร์ 2018 ซึ่งเป็นการร่วมมือระหว่าง อิเนส เดอ ลา เฟรซองจ์ ดีไซเนอร์สาวชาวฝรัง่ เศส ผู้ที่น�าสไตล์ปาริเซียงชิคที่ชื่นชอบ มาผสานให้เข้ากับปรัชญาไลฟ์แวร์ ของยูนโิ คล่ ออกมาเป็นคอลเล็กชัน เรียบหรูแต่ดแู พง โดยเน้นไปสีกรมท่า และสีคราม เฉดสีทเี่ สมือนลายเซ็น ของอิเนสมาอวดโฉมในรูปแบบใหม่ๆ วางจ�าหน่ายในวันที่ 16 มีนาคมนี้ ที่ ร้านยูนโิ คล่ เฉพาะสาขาเซ็นทรัลเวิลด์, สยามพารากอน, ดิ เอ็มควอเทียร์ และ www.uniqlo.com/th/store


19

GADGET

DJI MAVIC AIR โดรนขนาดเล็กที่มีขนาดพอๆ กับสมาร์ตโฟนจอ 6 นิ้วหนึ่งเครื่อง ซึง่ ประสิทธิภาพไม่ได้จวิ๋ ตามไซซ์เลย เพราะมันสามารถบินได้นานถึง 21 นาทีต่อการชาร์จไฟหนึง่ ครัง้ ติดตัง้ กล้องถ่ายรูปดิจติ อล ความละเอียด 12 ล้านพิกเซล ซึง่ เป็นเลนส์มมุ กว้าง 24 มม. F/2.8 พร้อมระบบ กันสัน่ 3 แกน ถ่ายวิดโี อได้ ความละเอียดสูงสุดทีร่ ะดับ 4K เพิม่ ความจุในการเก็บข้อมูลได้ดว้ ยการ์ด Micro SD และ ทีส่ า� คัญคือ นอกจากจะควบคุม ผ่านรีโมตคอนโทรลทีใ่ ห้มาในชุดแล้ว คุณสามารถสแกนตัวเองเข้าไปในระบบเพือ่ เปิด โหมดการควบคุมด้วยมือได้ดว้ ย ทั้งการบังคับให้โดรนบินขึ้นบินลงด้วยการยกมือขึ้น หรือชูสองนิ้วเพื่อสั่งให้ถ่ายรูป หรื อ บิ น ตามในขณะเราก� า ลั ง วิ่ง จ๊อกกิ้งก็ได้ DJI Mavic Air ราคาเริ่มต้นที่ 30,000 บาท มีให้เลือก 3 สี รายละเอียดเพิ่มเติม www.synnex.co.th

PROMOTION

PERFECT MATCH - ON THE TABLE

แคมเปญสุดคุ้มจากร้าน On the Table, Tokyo Cafée ที่ชวนให้คณ ุ จับคู่ ความสุขด้วยการเลือกเมนูสองประเภท ระหว่างเมนูพาสตาเส้นเหนียวนุ่มและ เมนูข้าวอร่อยกลมกล่อมในราคาเพียง 490 บาท โดยมีให้เลือกทั้งหมด 10 เมนู เช่น อุด้งครีมไข่ปลาแซลมอนและไข่ออนเซ็น (260 บาท) สปาเกตตีต้มย�าซีฟู้ด (270 บาท) สปาเกตตีซฟี ู้ดไวน์ขาว (270 บาท) ข้าวซีฟู้ดซอสสไปซีมิโซะอบชีส (260 บาท) ข้าวหน้าแฮมเบิรก์ หมูแกงกะหรีอ่ บชีส (280 บาท) และอืน่ ๆ อีกมากมาย เสิร์ฟพร้อมซุปมิโซะและสลัด 2 ชุด ฟรี ตั้งแต่วันนีถ้ ึง 31 มีนาคม 2561

EXHIBITION

HELLO CIRCUS

ด้วยลายเส้นทีน่ า่ รักและเป็นเอกลักษณ์ พร้อมลูกเล่น การใช้โทนสีพาสเทลสุดหวานของนักวาดสีน�้า 3 คน อย่าง Moyoya, NALU และ Fahfahs กลายเป็นกลุ่ม นักวาดภาพประกอบรุ่นใหม่ ภายใต้ชื่อ Caracasan ได้จัดนิทรรศการภาพวาดในธีม Hello Circus ที่ยก บรรยากาศความสนุ ก มาทั้ ง คณะละครสั ต ว์ ให้ คุ ณ เดินชมความน่ารักของภาพวาดและเจ้าของลายเส้น ได้ตั้งแต่วันที่ 21-29 เมษายน 2561 ที่ YELO House ซอยเกษมสันต์ 1 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/caracasanTH

PRODUCT

CRYBABY MOLLY ทุ ก คนรู ้ ว ่ า เสี ย งหั ว เราะช่ ว ยบ� า บั ด ความทุกข์ แต่เราก็ลืมไปว่าน�้าตาเองก็มอบ ความสบายใจให้ได้เช่นกัน ถ้าในวันหนึ่งที่ ข้างในมันหนักเกินรับไหว ลองปล่อยให้ตวั เอง ได้กลัน่ น�า้ ตาออกมา เพราะบางครัง้ ความสุข อาจไม่ได้อยู่หลังเสียงหัวเราะเสมอไป แต่มนั อาจตามมาหลังจากที่น�้าตาได้หลั่งแล้ว “It’s good to cry sometimes...” คอนเซ็ปต์นี้ได้ กลายมาเป็น Crybaby น้องขีแ้ ย ตุ๊กตาตัวเล็ก น่ารัก ช่วยบ�าบัดความทุกข์ พร้อมเป็นเพือ่ นเหงา และยามเศร้า สนใจรับน้องไปดูแล และช่วย ซับน�้าตาตุ๊กตาที่น่าเอ็นดูจากแบรนด์ Molly ได้ที่อินสตาแกรม @crybaby_molly

BEAUTY

NYX POWDER PUFF LIPPIE สาวๆ ถึ ง คราวเสี ย ทรั พ ย์ กั น อีกแล้ว กับ NYX Powder Puff Lippie ลิปสติกเนื้อครีมมูสหัวคูชันแบบใหม่ ที่ ท� า ให้ ท าลงบนริ ม ผี ป ากได้ ง ่ า ยขึ้ น สามารถกลบสีปากได้เรียบเนียนและ ไม่เป็นขุย แถมยังติดแน่นทนนาน ไม่ทงิ้ คราบระหว่างวัน มีให้เลือกถึง 8 เฉดสี สวย ตั้งแต่โทนนู้ดหรูๆ ชมพูหวานๆ จนไปถึ ง สี แ ดง น�้ า ตาล และสี ส ้ ม แสบซ่าไม่ซา�้ ใคร เป็นเจ้าของได้ทรี่ า้ น EVEANDBOY และเคาน์เตอร์ NYX ทุกสาขา ในราคาเพียง 295 บาทเท่านัน้


a day BULLETIN

2010

เริ่มท�าฟาร์ม

เริ่มท�าร้านอาหาร ในคอนเซ็ปต์ From Farm to Table

BUSINESS PROFILE : ‘โอ้กะจู๋’ ร้านอาหารออร์แกนิกจากเชียงใหม่ที่เกิดจากความร่วมมือของ ‘โจ้’ - จิรายุทธ ภูวพูนผล, ‘อู๋’- ชลากร เอกชัยพัฒนกุล และ ‘ต้อง’ - วรเดช สุชัยบุญศิริ ปัจจุบันมี 4 สาขา ได้แก่ สาขา อ.สันทราย จ.เชียงใหม่, สาขานิมซิตี้เดลี่ จ.เชียงใหม่, สาขาสยามสแควร์ซอย 7, สาขาสยามสแควร์วัน และก�าลังจะเปิดสาขาต่อไปที่ The Circle ราชพฤกษ์ ช่วงหลังสงกรานต์นี้

2013

2015

ท�าฟาร์มส่วนที่ 3 บนพื้นที่ 50 ไร่

2018

2017

เปิดสาขา สยามสแควร์วัน

issue 528 498 issue

เปิดสาขา สยามสแควร์ ซอย 7

20 เรื่อง : พัทธมน วงษ์รัตนะ, ศรัญญา โรจน์พิทักษ์ชีพ ภาพ : รัชต์ภาคย์ แสงมีสินสกุล

CONNECTING THE DOTS

05 07 MAR AUG 2018 2017


21

OHKAJHU Profile : วินาทีนต ี้ อ ้ งยอมรับเลยว่า ‘โอ้กะจู’๋ คือร้านอาหารออร์แกนิกทีม ่ าแรงสุดๆ เพราะเดินผ่านกีค ่ รัง ้ ก็คนเต็มร้านจนต้อง รอคิวกันนานสองนาน ความส�าเร็จทีม ่ ด ั ใจคนได้แบบนี้ ส่วนหนึง ่ ก็มาจาก ‘อู’๋ - ชลากร เอกชัยพัฒนกุล หนึง ่ ในผูร ้ ว ่ มก่อตัง ้ ทีเ่ ล่าว่ากว่าจะยืนหยัดในเส้นทางธุรกิจร้านอาหารปลอดสารพิษน่ารักๆ แบบนีไ้ ด้ พวกเขาต้องทุม ่ เท และพยายามท�าทุกอย่าง ให้คนกรุงเทพฯ ได้ชิมผักสดๆ วัตถุดิบดีๆ เหมือนนั่งกินที่ฟาร์มในจังหวัดเชียงใหม่กันเลย

WHEN IT ALL BEGAN

ORGANIC HEART

FROM FARM TO TABLE

GETTING BIGGER

ผมกับโจ้ (จิรายุทธ ภูวพูนผล) เป็ น เพื่ อ นกั น ตั้ ง แต่ ส มั ย มัธยม แล้วพื้นฐานบ้านผม กับโจ้กท็ า� การเกษตรอยูแ่ ล้ว ผมท�าพวกผลไม้ดอง ส่วนโจ้ จะปลูกหอม ล�าไย ตอนไป ทริปแนะแนวที่คณะเกษตร มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ เราก็ เ คยคุ ย กั น เล่ น ๆ ว่ า อีกหน่อยเราหาอะไรเกีย่ วกับ การเกษตรท� า กั น ดี ก ว่ า หลั ง จากโจ้ เ รี ย นจบจาก คณะเกษตรได้หนึ่งปี เราก็ คิ ด ว่ า ถึ ง เวลาที่ จ ะเริ่ ม ท� า ฟาร์มอย่างจริงจัง ก็เลยเริม่ ปลูกผักออร์แกนิกกันตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2553 และเปิดร้าน สาขาแรก 2 ปีหลังจากนั้น

ช่วงแรกที่ก�าลังจะเริ่มปลูก ผมกั บ โจ้ คุ ย กั น ว่ า เราจะ ปลู ก แบบไหนดี ร ะหว่ า ง ออร์แกนิกกับไฮโดรโปนิกส์ ซึง่ พ่อผมแนะน�าว่าควรปลูก เป็นออร์แกนิกดีกว่าเพราะ ไฮโดรโปนิ ก ส์ มี ค นปลู ก อยู่แล้ว เราควรฉีกแนวหา สิ่งที่ดีกว่า ตอนนั้นเริ่มปลูก จากผักพื้นบ้านทั่วไปก่อน เช่น ถัว่ พู มะเขือเทศ แตงกวา พอปลูกได้ระยะหนึง่ เราก็เริม่ รู้แล้วว่ามีปัญหาอะไรบ้าง ปีแรกเจอน�้าท่วมแปลงผัก ปีทสี่ องเจอลมพัดโรงเรือนพัง เราก็ค่อยๆ แก้ไขปรับปรุง กันมาเรื่อยๆ

ตอนเริ่มเปิดร้านที่เชียงใหม่ ร้ า นของเราเป็ น ร้ า นเล็ก ๆ ที่รองรับลูกค้าแค่ประมาณ 10 กว่าทีน่ งั่ ขณะนัน้ กระแส ออร์แกนิกยังไม่ได้รบั ความนิยมเท่าปัจจุบัน แต่เราก็ ไม่ ไ ด้ มุ ่ ง หวั ง เรื่ อ งการค้ า เป็นหลักอยูแ่ ล้ว เพราะตัง้ ใจ ท�าเพื่อส่งมอบสิ่งดีๆ ให้คน ในครอบครัวมากกว่า ซึง่ จะ สอดคล้ อ งกั บ สโลแกน ‘ปลู ก ผั ก เพราะรั ก แม่’ ตอนนัน้ คิดแค่วา่ เราอยากให้ แม่มีสุขภาพดี ไม่อยากไป ซือ้ ผักในตลาดเพราะไม่มนั่ ใจ ว่ามันจะมียาฆ่าแมลงหรือ สารเคมี ม ากน้ อ ยแค่ ไ หน งั้นท�าเองเลยก็แล้วกัน (ยิ้ม)

หลังจากเปิดร้านทีเ่ ชียงใหม่ ได้ 2 ปี ก็เริ่มมีนักท่องเที่ยว แวะเวียนเข้ามาเที่ยวสวน มากขึ้นเรื่อยๆ ยิ่งพอเขาได้ ลองกินผักออร์แกนิกจริงๆ ก็ทา� ให้เขาประทับใจมากขึน้ เริ่ ม มี ก ารถ่ า ยรู ป แชร์ ใ ห้ คนอื่นเห็นในโซเชียลมีเดีย เหมื อ นเป็ น ความนิ ย มที่ เพิม่ ขึน้ แบบปากต่อปากว่า ถ้ามาเชียงใหม่ตอ้ งมาร้านนี้ นะ พอประมาณปี พ.ศ. 2557 ก็ จ ะเห็ น ได้ ชั ด ว่ า คนนิ ย ม มามากขึ้น

01 02 03 04

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

CHIANGMAI BANGKOK

QUEUE MANAGEMENT

QUALITY COMES FIRST

GOALS FOR THE FUTURE

เราตั้ ง ใจมาเปิ ด สาขาที่ กรุงเทพฯ เพราะคิดว่าวิถชี วี ติ ของคนกรุงเทพฯ ค่อนข้าง เร่งรีบ อาจไม่ได้เน้นเรื่อง อาหารการกินหรือสุขภาพ เท่าที่ควร จึงอยากแบ่งปัน ผลผลิตนี้ให้คนเมืองได้ลอง ด้ ว ย และเพื่ อ ตอบโจทย์ ไลฟ์สไตล์คนทีน่ ี่ เราก็มเี มนู ที่ท�าเป็นแพ็กไว้ ให้ลูกค้า สามารถเปิดตูแ้ ล้วซือ้ กลับบ้าน ไปกินได้เลย ไม่ต้องแวะมา กินทีร่ า้ นก็ได้ ส่วนเรือ่ งท�าเล เราเลือกสยามสแควร์เป็น ที่ แ รก เพราะมองว่ า เป็ น ศูนย์รวมทั้งกลุ่มวัยรุ่นและ ครอบครัว

ตอนที่เราเปิดสาขาสยามสแควร์ ซอย 7 ร้านมีขนาด เล็กมาก รองรับลูกค้าไม่พอ ท�าให้โดนคอมเพลนบ่อยๆ เรื่องคิว เรื่องเวลา เราจึง ตั ด สิ น ใ จ เ ป ิ ด ส า ข า 2 ที่สยามสแควร์วัน แต่ก็ยัง เจอปั ญ หาลู ก ค้ า จองคิ ว ซ้อนกัน จองทัง้ สองทีเ่ ลย ถ้า ทีไ่ หนได้กอ่ นก็ไป กลายเป็น ว่าในระบบมีคิวเป็นร้อยคิว จนคนอื่นๆ เขาก็ไม่กล้ารอ จริงๆ ตอนนีก้ ย็ งั เป็นปัญหา ทีก่ งั วลใจมาก และพยายาม หาทางแก้อยู่ ไม่ว่าจะเป็น การท�าเป็นแพ็กให้ลูกค้าไป รับประทานที่บ้าน หรือใน อนาคตก็อาจมีบริการส่งถึง บ้าน

เมื่อร้านขยายสาขามากขึ้น ก็ ต ้ อ งมี ก ารจั ด การฟาร์ ม และวั ต ถุ ดิ บ ที่ ดี ขึ้ น ด้ ว ย อย่ า งตอนนี้ เ รามี ส วนผั ก ทีเ่ ชียงใหม่ 3 ที่ และปทุมธานี อีก 1 ที่ รวมแล้วประมาณ 50-70 ไร่ ผักบางอย่างที่เรา ไม่สามารถปลูกได้เอง เช่น มะเขือเทศ แครอต เราก็จะ มี Contact Farmers อยู่ที่ เชี ย งใหม่ เป็ น เกษตรกร ที่เราเข้าไปช่วยเหลือให้เขา เข้ า ใจวิ ธีก ารปลู ก แบบ ออร์แกนิกมากขึ้น แต่เรา ไม่ ไ ด้ ใ ห้ เ ขาปลู ก ให้ เ รา ทั้งหมด เพราะท�าแบบนั้น เขาจะขึ้นอยู่กับเราคนเดียว จึงแบ่งสัดส่วนให้เขาปลูก ของเราแค่ 30% เท่านั้น

เราคิดว่าในช่วง 5 ปีนี้ต้อง มีสาขาใหม่เกิดขึน้ อีกแน่นอน แต่ไม่ได้คาดหวังว่าจะต้อง เป็น 50-100 สาขาขนาดนัน้ เพราะจะขยายได้แค่ไหน ก็ตอ้ งขึน้ อยูก่ บั ก�าลังของเรา ด้วย อีกอย่างผักออร์แกนิก มีตน้ ทุนค่อนข้างสูง ดูแลยาก และยังมีข้อก�าจัดอื่นๆ อยู่ ซึ่ ง ขึ้ น อยู ่ กั บ ความพร้ อ ม ของเรามากกว่า ถึงอย่างไร ผมก็มองว่าเรายังอายุน้อย มี ก� า ลั ง อยากจะท� า และ ครอบครัวก็สนับสนุน ท�าให้ มี แ รงที่ จ ะแบ่ ง ปั น สิ่ ง ดี ๆ ตรงนี้ต่อไปเรื่อยๆ

05 06 07 08


a day bulletin

SELECTED

22

เรื่อง : รชัสกมล สมบูรณ์

02

03

01

04

05

06 07

08 09

11

12

10

LIVING IN O U T E R S P A C E

issue 528 05 MAR 2018

คุณอยากท่องอวกาศไหม? ความสวยงาม และความลึ ก ลั บ ของมั น ชวนให้ เ ราอยาก ล่องลอยอยูบ ่ นนัน ้ แต่ในชีวต ิ จริง หากเรา ไม่ใช่นก ั บินอวกาศ ก็คงไม่มโี อกาสไปสัมผัส บรรยากาศนอกโลกได้ วันนีเ้ ราจึงขอแนะน�า การตกแต่งบ้านสไตล์อวกาศที่เต็มไปด้วย ความน่ารัก น่าค้นหา รับรองว่าต้องถูกอก ถูกใจใครหลายคนอย่างแน่นอน

01 Index Living Mall - HANN โคมไฟแขวน ราคา 690 บาท 02 IKEA SMÖRBOLL Duvet Cover and Pillowcase (s) ราคา 1,990 บาท 03 IKEA - HILJA Cutrain ราคา 499 บาท 04 Index Living Mall - LUNARA ภาพพิมพ์ ราคา 590 บาท 05 4M - Mini Pack of Phosphorescent Stickers ราคา €9 06 Urban Outfitters - Photo Clip Galaxy String Lights ราคา $16.00 07 IKEA - SOMMAR 2018 Lantern for Candle, Black ราคา 1,190 บาท 08 Index Living Mall - TURI (S+L) Side Table Top BK/NT ราคา 2,490 บาท 09 SB Furniture - Grey Marble หมอนอิงผ้า ราคา 390 บาท 10 Index Living Mall - MARINO Faux Sheep Skin Rug ราคา 1,290 บาท 11 CLICKUS - Astro Star lamp ราคา 495 บาท 12 Urban Outfitters - Walls Need Love Spacey Circle Decal ราคา $68.00


23

SA 11

DEAR ELDERS

รักเหมา FEST

CROSSPLAY 2 CONCERT

ร่วมส�ารวจความท้าทาย ในมิติต่างๆ ของสังคม ผูส้ งู อายุในประเทศไทย ทั้งการใช้ชวี ิต ประเด็น เรื่องสุขภาพ รวมไปถึง การจัดการชีวติ เพือ่ พัฒนา เป็นผลงานสร้างสรรค์ ทีจ่ ะสร้างแรงกระเพือ่ ม ท า ง สั ง ค ม ใ น ก า ร พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ในนิทรรศการ ‘สวัสดี ตัวฉันในอนาคต’ วันนี้ ถึง 29 เมษายน 2561 ณ TCDC กรุ ง เทพฯ (เว้นวันจันทร์)

งานรวมตัวผู้รับเหมา น่ า รั ก ที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด ใน ประเทศไทย ‘รับเหมา Fest 2018 : เปิดกล่อง ส่องเครือ่ งมือช่าง’ ทีจ่ ะ พาผูร้ บั เหมาและลูกค้า มาเจอกันในบรรยากาศ แสนอบอุน่ พร้อมวัสดุ อุปกรณ์คณ ุ ภาพดี และ กิ จ กรรมที่ น ่ า สนใจ มากมาย วันนี้ถึง 10 มีนาคม 2561 ณ แอร์พอร์ตเรล ลิงก์ มักกะสัน ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ได้ที่ Zipeventapp.com

พบกับความสุดพิเศษ จาก 12 ศิลปิน ทีจ่ ะมา แลกเพลงกันท�า และ แสดงสดครั้งแรกและ ครั้งเดียวเท่านั้น! ใน ‘Crossplay 2 Concert’ พบกับ The TOYS x UrBoyTJ, Desktop Error x T-Bone, Safeplanet x Yokee Playboy ฯลฯ วันนี้ เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ณ Fortune Sky Arena จ�าหน่าย บั ต รที่ Ticketmelon. com

BANGKOK EXPO 2018

‘Bangkok Expo 2018’ งานแฟร์เดียวที่รวม 5 งานใหญ่ในงานเดียว ทั้ง Furniture Fun Fair, Electronics Fun Fair, Wedding Fun Fair, Fashion & Jewelry Fun Fair และ Food Fair วั น นี้ ถึ ง 18 มี น าคม 2561 อาคาร 1-4 อิมแพ็ก เมืองทองธานี

adaybulletin

BTS หมอชิต

จุดแจกนิตยสาร a day BULLETIN เฉพาะสถานีรถไฟฟ้า BTS ทุกวันจันทร์ เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป (แจกให้ผู้รับได้คนละ 1 ฉบับ)

BTS อารีย์

BTS อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เพล ินจิต

WHERE THE CONVERSATIONS BEGIN

S

BTS

นิทรรศการ ‘รามานูโว’ โดย ‘จี๊ป’ - จตุโชติ ลิมปโชติ จิตรกรทีม่ สี ไตล์ อั น เป็ น เอกลั ก ษณ์ ด้วยแรงบันดาลใจจาก ความท้ า ทายในการผสมผสานรามเกียรติ์ เข้ากับสไตล์อาร์ตนูโว จนเกิดเป็นผลงานที่มี ทั้ ง จิ น ตนาการและ ความแปลกตา วันนี้ ถึง 27 มีนาคม 2561 ณ หอศิลป์เซเว่นรังสรรค์ ชั้น 1 อาคารซีพีออลล์ ซ.สาทร 5

F 10

นิทรรศการ ‘Kanzero’ โ ด ย ศิ ล ป ิ น ญี่ ปุ ่ น Wataboku สะท้อนถึง สภาวะสังคมไทยและ สังคมญี่ปุ่นที่ดูเหมือน จะมีความคล้ายคลึงกัน สือ่ สารผ่านภาพลักษณ์ และทั ศ นคติ ข องเด็ ก ผู้หญิงวัยมัธยมในชุด นักเรียนในภาพลักษณ์ ของตัวละครทีเ่ ราคุน้ เคย วั น นี้ ถึ ง 25 มี น าคม 2561 ณ เดอะ แจม แฟคทอรี (ใกล้ตลาด คลองสาน)

RAMA NUVO AND PERIPHERAL CONCEPTS

TH 09

ชิดล

FIND US

เชิญชวนทุกคนเข้ามา เป็นส่วนหนึง่ ในโลกทีม่ ี แต่ความรักและความสุข ในนิทรรศการ ‘สุข.รัก. ละลาย’ โดย ชัยพร พานิชรุทติวงศ์ ศิลปินและ ผู้ออกแบบตัวละครใน ภาพยนตร์แอนิเมชันที่ มีผลงานมากมายทัง้ ใน และต่างประเทศ วันนี้ ถึง 24 มีนาคม 2561 ณ นัมเบอร์วนั แกลเลอรี ซ.สีลม 21 (เว้นวันอาทิตย์)

KANZERO

W 08

BTS

MOLTEN LOVE MELT INTO HAPPINESS

T 07

สยา ม

M 06

BTS

05

CALENDAR

BTS อโศก BTS ศาลาแดง

BTS พร้อมพงษ์

BTS ช่องนนทรี BTS สะพานตากสิน

BTS อ่อนนุช


a day BULLETIN

BULLETIN BOARD

24

เที่ยวข้ามภาคเชิงธรรมชาติ ศาสนาและวัฒนธรรม อาจารย์ ค ฑา ชิ น บั ญ ชร พร้ อ มด้ ว ย คณะสื่อมวลชน ร่วมท�ากิจกรรม ‘เที่ยวข้ามภาค เชิงธรรมชาติ ศาสนาและวัฒนธรรม’ กับโรงแรม ฟอร์จูน ริเวอร์วิว เชียงของ จังหวัดเชียงราย สายการบินไทยแอร์เอเชีย และการท่องเที่ยว แห่งประเทศไทย โดยรับเกียรติจากท่านนายอ�าเภอ เชียงของ ทัศนัย สุธาพจน์ เป็นผู้แนะน�าและ ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ พร้อมกับ กิ จ กรรมที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ภายในพื้ น ที่ บรรยากาศ เต็มไปด้วยการต้อนรับทีอ่ บอุน่ และเป็นกันเองของ ชาวเชียงของท่ามกลางอากาศหนาวเย็น สนใจ อยากไปชมความงาม เทีย่ วข้ามภาคเชิงธรรมชาติ ศาสนาและวัฒนธรรม ของอ�าเภอเชียงของ จังหวัด เชียงราย สอบถามรายละเอียดได้ที่ส�านักงานท่ อ งเที่ ย วอ� า เภอเชี ย งของ จั ง หวั ด เชี ย งราย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) โทร. 1672

issue 528 05 MAR 2018

ประกวดคลิปวิดโี อ ‘Check-in ทีน ่ ี่ ของดี พช.’

JOOX ฉลอง 2 ปี เดินหน้าสู่ ‘แพลตฟอร์มความบันเทิง’

Noble Ploenchit พบกับ ความเป็นไปได้... ไม่สิ้นสุด

สมูทโตะ จัดแคมเปญสุดยิง่ ใหญ่ ฉลองยอดขาย 90 ล้านชิน ้

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวง มหาดไทย ขอเชิญบุคลากรกรมการพั ฒ นาชุ ม ชนและประชาชนทั่ ว ไป ส่งคลิปวิดีโอเข้าร่วมประกวด เนื่องใน วาระ 55 ปี กรมการพัฒนาชุมชน ในหัวข้อ ‘Check-in ที่นี่ของดี พช.’ โดยมีเนื้อหา เชิงสร้างสรรค์เกีย่ วกับผลิตภัณฑ์ กิจกรรม ภารกิจ และผลงานของกรมการพัฒนา ชุมชน เพื่อส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ ของดีในรูปแบบต่างๆ ทีม่ อี ยูใ่ นทุกชุมชน ทั่ ว ประเทศให้ เ ป็ น ที่ แ พร่ ห ลาย และ สนับสนุนให้ประชาชนร่วมกันประชาสั ม พั น ธ์ ข องดี ใ นชุ ม ชนของตนเอง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองประชาสัมพันธ์ กรมการพัฒนาชุมชน โทร. 0-2141-6322-23 และ 0-2141-632728 หรือ www.facebook.com/prcdd

JOOX มิวสิกแอพพลิเคชัน ฉลอง ครบรอบความส�าเร็จ 2 ปี ในการเปิด ให้บริการในประเทศไทย ตัง้ เป้าเติบโตสู่ ปีที่ 3 ด้วยการเป็น ‘แพลตฟอร์มความบั น เทิ ง ’ สร้ า งสรรค์ ป ระสบการณ์ ที่ ‘มากกว่าแค่การฟังเพลง’ เน้นน�าเสนอ ประสบการณ์ความบันเทิงทีห่ ลากหลาย มากขึ้ น ร่ ว มกั บ เหล่ า ศิ ล ปิ น ชื่ อ ดั ง ทุกแนวเพลง จากทุกค่ายเพลง สร้าง ปรากฏการณ์ ท างดนตรี ที่ ผ สมผสาน ความบั น เทิ ง ออนไลน์ แ ละออฟไลน์ ไว้ดว้ ยกัน อันน�าไปสูเ่ ป้าหมายสูงสุดคือ การสร้างมูลค่าการเติบโตอย่างต่อเนือ่ ง ให้แก่อตุ สาหกรรมดนตรี และตอบโจทย์ ไลฟ์สไตล์การฟังเพลงยุคดิจิตอลของ ผู้ฟังไปด้วยกัน

โนเบิลฯ ส่งความสุขให้คนไทยและ นั ก ท่ อ งเที่ ย วต่ า งชาติ ด้ ว ยการเปิ ด ประสบการณ์ในการถ่ายภาพ กับจุด แลนด์มาร์กใหม่ใจกลางเมืองย่านเพลินจิต กับลูกโลกยักษ์สงู ถึง 9 เมตร พร้อมนักบินอวกาศ ชูแคมเปญ Endless Possibilities พบกับความเป็นไปได้... ไม่สนิ้ สุด บนท�าเล กลางเพลินจิตกับดีลทีด่ ที ส่ี ดุ ในรอบ 3 ปี ทีโ่ นเบิล เพลินจิต จัดโปรโมชันราคาเริม่ ต้น เพี ย ง 235,000 บาท/ตร.ม. เท่ า นั้ น ณ อาคารโนเบิล เพลินจิต ชัน้ 2 ส�าหรับ แลนด์มาร์กแห่งนี้ ทางโนเบิลจะตัง้ ให้เป็น ‘แม่เหล็กชัน้ ดี’ อีกจุดส�าหรับให้ได้แวะมา เช็กอิน ติดตัง้ กันยาวไปถึงวันที่ 8 เมษายน 2561 สอบถามรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม พร้อมเยีย่ มโครงการ Noble Ploenchit ได้ที่ อาคารโนเบิล เพลินจิต ชัน้ 2 โทร. 0-22519955 หรือที่ www.noblehome.com

จบไปแล้วส�าหรับงานฉลองยอดขาย สุดยิ่งใหญ่แห่งปีของแบรนด์สมูทโตะ ฉลองยอดขาย 90 ล้านชิ้น แจกทอง 90 รางวัล โดย บริษทั โกลบอล เมดดิคลั (ประเทศไทย) จ�ากัด เพือ่ ฉลองยอดขาย เข้าสู่ปีที่ 5 ที่มียอดจ� าหน่ายมากถึง 90 ล้านชิน้ และไฮไลต์พเิ ศษสุดของงาน กับการปรากฏตัวของแบรนด์แอมบาสเดอร์ ‘กีโมโน’ - ธิดารัตน์ นาทองบ่อ ร่วมด้วย อีกสองสาวสวยขวัญใจวัยรุ่น ‘แพตตี้’ อั ง ศุ ม าลิ น สิ ร ภั ท รศั ก ดิ์ เ มธา และ ‘เรโกะ’ - วรจรรย์ แสงเงิน พร้อมเผย เคล็ดลับการดูแลผิวให้มีสุขภาพดีแลดู อ่อนเยาว์ ปิดท้ายด้วยพิธีมอบรางวัล ให้กับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลทองค�า ที่พัก ภูเก็ต และรางวัลใหญ่ ทริปเที่ยวญี่ปุ่น มูลค่ากว่า 140,000 บาท ณ โรงแรม วีโฮเตล แบงคอก


25 อั พ เ ด ต แ ว ด ว ง ข่าวสังคมทีน ่ า่ สนใจ ในรอบสัปดาห์ ดูคาติจัดดินเนอร์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ The Red Planet Bangkok by Sharich Holding ดู ค าติ ไ ทยแลนด์ ช วนแฟนพั น ธุ ์ แ ท้ ดู ค าทิ ส ต้ า ฉลองวาเลนไทน์ กั บ สองนั ก แข่ ง MotoGP จาก DUCATI TEAM อันเดรีย โดวิซโิ อโซ และ ฮอร์เฮ ลอเรนโซ ด้วยมื้อดินเนอร์สุด เอ็กซ์คลูซฟี ในงาน The Red Planet Bangkok by Sharich Holding ทีโ่ รงแรม Novotel Suvarnabhumi โดย ม.ล. ณัฐสิทธิ์ ดิศกุล Chief Business Offfiicfi er บริษัท ชาริช โฮลดิ้ง จ�ากัด และกรรมการผูจ้ ดั การดูคาติไทยแลนด์ เป็นคนกล่าวเปิดงาน และปิดท้ายด้วยเมนูเซอร์ไพรส์เป็นของขวัญ จากสองนักแข่ง MotoGP จาก DUCATI TEAM พร้อมการแสดงโชว์ทสี่ ร้างความอิม่ เอมใจให้กบั ผู้มาร่วมงาน

Uber Eats ฉลองครบรอบ 1 ปี เดินหน้าตอกย�้าการเป็น ผูน ้ า� เทคโนโลยีแอพพลิเคชัน จัดส่งอาหาร Uber Eats แอพพลิเคชันจัดส่ง อาหารทีต่ อบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนเมือง เผยความส�าเร็จในโอกาสครบรอบ 1 ปี ในประเทศไทย ซึง่ เป็นประเทศศูนย์รวม ของคนรักอาหาร โชว์ศกั ยภาพของธุรกิจ อี ก ทั้ ง ยั ง ตอกย�้ า ความเป็ น ผู ้ น� า ด้ า น เทคโนโลยีแอพพลิเคชันจัดส่งอาหาร ซึง่ ได้รวบรวมร้านเด็ดร้านดังในกรุงเทพฯ พร้อมประกาศผลรางวัล People’s Choice 2017 ของเหล่ า พั น ธมิ ต รร้ า นอาหาร ยอดนิยมจากผูบ้ ริโภคผ่าน Uber Eats ในปี ทีผ่ า่ นมา ซึง่ มีรา้ นอาหาร 5 แห่งได้รบั รางวัล อันทรงเกียรตินี้ ได้แก่ แซ่บสะเด็ด (อโศก), อีซี่ ริบส์ แอนด์ วิงส์, แดนเนียล ไทยเกอร์, ปุ๊เย็นตาโฟ และข้าวหมูแดงสีมรกต

เดนทีน ชวนสร้างช่วงเวลา สนุก ร่วมทายซิ รสอะไร บริษทั มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จ� า กั ด ผู ้ น� า ด้ า นขนม และของว่าง ชวนสร้างช่วงเวลาสนุกกับ เดนทีน ทายซิ รสอะไร ร่วมทายหมากฝรัง่ ปริศนารสชาติใหม่ สร้างปรากฏการณ์ ความตืน่ เต้นให้ผท้ ู ชี่ นื่ ชอบความสนุกสนาน พร้อมลุ้นรับ iPhone X ทุกสัปดาห์ รวม 10 รางวัล เพียงโพสต์ทายรสชาติเดนทีน รสปริศนา ในเฟซบุ๊ก Dentyne Thailand และยังสามารถลุ้นเพิ่มสิทธิ์ชิงรางวัลได้ ด้ ว ยการโพสต์ รู ป ถ่ า ยหรื อ คลิ ป วิ ดี โ อ ทีถ่ า่ ยคูก่ บั เดนทีนรสปริศนานี้ ตรวจสอบ กติกาเพิม่ เติมได้ที่ www.facebook.com/ DentyneThailand ลิ้มลองเดนทีน ทายซิ รสอะไร ได้แล้ววันนี้ ณ ร้านสะดวกซื้อ ไฮเปอร์มาร์เกต ซูเปอร์มาร์เกต และร้านค้า ชั้นน�าทั่วประเทศ

สึโบฮาจิ ฉลองความส�าเร็จ ก้าวสูป ่ ท ี ี่ 5 ชวนอิม ่ อร่อยกับ เมนูใหม่ ‘สึโบฮาจิ แกรนด์เมนู’ สึโบฮาจิ ร้านอาหารญี่ปุ่นชั้นน�า อันดับ 1 จากเกาะฮอกไกโด ประเทศญีป่ นุ่ จากจุดเริม่ ต้นในปี พ.ศ. 2516 ได้ขยาย สาขาทั่วประเทศญี่ปุ่นกว่า 300 สาขา และรุกขยายไปยังต่างประเทศ ส�าหรับ ประเทศไทย ได้เปิดบริการสาขาแรก ในเดือนตุลาคม 2556 พร้อมก้าวสูป่ ที ี่ 5 ได้ ร วบรวมเมนู อ าหารญี่ ปุ ่ น คุ ณ ภาพ สไตล์ฮอกไกโดแบบฉบับดัง้ เดิม ควบคุม ดูแลคุณภาพโดยเชฟชาวญีป่ นุ่ ให้ลกู ค้า ชาวไทยได้ล้ิมลองความอร่อยกว่า 200 รายการ โดยคงความโดดเด่นในเรือ่ งรสชาติ ที่คงความเป็นต้นต�ารับความสดใหม่ ของวัตถุดบิ ทีเ่ ลือกสรรเป็นอย่างดี ราคา สมเหตุสมผล อัพเดตโปรโมชันทีน่ า่ สนใจ ได้ที่ www.tsubohachi-tha.com

ใหม่ เนสกาแฟ โกลด์ เครมมา ยิ่ ง ละเอี ย ด ยิ่ ง น่ า หลงใหล คั่วบดละเอียด 10 เท่า เนสกาแฟ โกลด์ เครมมา มาตรฐานใหม่ของกาแฟส�าเร็จรูประดับ พรีเมียม ชวนค้นพบกับความแตกต่าง โดยใช้เทคโนโลยีลา่ สุดทีเ่ ป็นเอกสิทธิเ์ ฉพาะ ของเนสกาแฟเช่นเดียวกับทีใ่ ช้ในการผลิต กาแฟระดับซูเปอร์พรีเมียมในสหราชอาณาจักรและฝรั่งเศส เพื่อผลิตกาแฟ ผงละเอียดสีทอง สัมผัสกับความแตกต่าง ทีผ่ สานกาแฟอาราบิกาชัน้ ดีจากเทือกเขาสูง ในภาคเหนือของประเทศไทย คั่วบด ละเอียด 10 เท่า เพือ่ ให้ทกุ คนได้เข้าถึง ความหอมกรุ่นจากเมล็ดกาแฟคุณภาพ และดืม่ ด�า่ กับความแตกต่างด้วยรสชาติ เข้มเต็มรสแต่นุ่มกลมกล่อมอย่างลงตัว ของกาแฟชัน้ เลิศ จ�าหน่ายทีร่ า้ นค้าปลีก ร้ า นสะดวกซื้ อ ซู เ ปอร์ ม าร์ เ กต และ ไฮเปอร์มาร์เกตชัน้ น�าทัว่ ประเทศ


a day BULLETIN

HE SAID

26

เรื่อง : พัทธมน วงษ์รัตนะ, ณัชชา พาทพุทธิพงศ์, วิชิตา คะแนนสิน ภาพ : กฤตธกร สุทธิกิตติบุตร

A ‘COVER’ STORY เมือ ่ หลายปีกอ ่ น เราเผลอไปกดฟังคลิปคัฟเวอร์เพลงเพลงหนึง่ ในช่อง BILLbilly01 บนยูทูบโดยบังเอิญ ตอนแรกก็คิดว่า คงเป็นการคัฟเวอร์เพลงดัง เพลงฮิต มาร้องแบบแบบตัวเอง เหมือนที่ใครต่อใครก็ท�ากัน แต่พอดูไปสักพักเราก็ทึ่งในการเรียบเรียงดนตรีได้แปลกใหม่อย่างทีไ่ ม่เคยเห็นยูทเู บอร์คนไทย คนไหนเคยท�ามาก่อน ท�าเอาเราหลงอยู่ในช่องยูทูบของหนุ่ม อารมณ์ดีคนนี้จนต้องกด Subscribe อย่างเลี่ยงไม่ได้ เมื่อมี โอกาสทั้งทีก็ขอพูดคุยกับ ‘บิลลี่’ - ณัฐดนัย ชูชาติ ในฐานะ ยูทูเบอร์ที่มีผู้ติดตามกว่า 1.2 ล้านคนทั่วโลก และศิลปินวง Tilly Birds ถึงสิง่ ทีเ่ ขาค้นพบจากการโลดแล่นอยูใ่ นโลกออนไลน์ มาตลอดหลายปี จุดหมายชีวิตในวันต่อไป และอะไรที่ส�าคัญ ต่อเขายิ่งกว่าจ�านวนไลก์หรือยอดวิว

A ‘C STO

คลิปแรก… ตอนนั้นเป็นช่วงปิดเทอม ม.ต้น ขึน้ ม.ปลาย เราก�าลังจริงจังกับการฝึกเต้น ก็เลยลองท�าคลิปเต้น Tutting ลงยูทบู ปรากฏว่ามีคนดูอยู่พอสมควร ก็เลยเกิดเป็นกิจวัตรมาเรื่อยๆ หลังจากนั้นก็ไปลงเรียนดนตรี ทั้งเปียโน กีตาร์ ส่วนเครื่องดนตรี อืน่ ๆ ก็ลองฝึกเอง พอได้เล่นแล้วก็ลองโพสต์คลิปเพลงคัฟเวอร์ดบู า้ ง ช่วงนัน้ เน้นท�าเพลงสากลอย่างเดียวเลย คนดูสว่ นใหญ่กเ็ ลยไม่รวู้ า่ เราเป็นคนไทย จนต้องท�าคลิปออกมาประกาศว่าบิลลีเ่ ป็นคนไทย นะ (หัวเราะ) แนวเพลงของ BILLbilly01… จริงๆ ไม่ค่อยมีแนวเพลง ค่อนข้างแรนดอมเลย จะแฮปปี้ก็แฮปปี้ จะดาร์กก็ดาร์ก จะคันทรี โฟล์กก็มี หรือจะแดนซ์ EDM ก็ได้ แต่สงิ่ ทีเ่ หมือนกันก็คอื เป็นเพลง ทีเ่ สพง่ายแล้วมีมติ ิ เราจะไม่ทา� เพลงทีต่ นื้ ๆ ออกไป ก่อนท�าทุกคลิป จะคิดอยู่เสมอว่าจะท�ายังไงให้ลึกขึ้น ฟังแล้วเกิดอารมณ์หรือ ความรู้สึกบางอย่างได้ เราว่ามันดีกว่าท�าแล้วคนติดหูอย่างเดียว แต่ไม่เกิดประโยชน์อะไรกับผู้ฟัง ความรู้สึกเมื่อเพลง Habits ทะลุร้อยล้านวิว… ท�าไม คลิปอืน่ ไม่ถงึ บ้างนะ (หัวเราะ) คิดแบบนัน้ มากกว่า ตอนเด็กๆ เคย มีความคิดว่าอยากถึงล้านวิวจังเลย แต่พอโตขึน้ ก็เริม่ มองว่ามันเป็น แค่ตวั เลข ไม่ได้ทา� ให้คนเปลีย่ นอะไร ตอนนีเ้ ราเลยมีเป้าหมายใหม่ ในการท�าช่อง BILLbilly01 ว่าอยากให้คนฟังเพลงกว้างขึ้น ไม่ฟัง เพลงซ�้าๆ จึงพยายามท�าเมดเลย์ ท�าเพลย์ลิสต์ให้คนไปฟังเพลง แนวอื่นบ้าง นี่มันปี 2018 แล้ว เราไม่อยากให้เรามัวแต่ฟังเพลง สไตล์เดิมๆ แต่งมา 30 ปีแล้วก็ยังไม่เปลี่ยน วงการเพลงบ้านเรา ควรมีสิ่งใหม่ๆ เกิดขึ้นบ้างได้แล้ว

issue 528 05 MAR 2018

เพลงคัฟเวอร์ทดี่ …ี ต้องต่างจากต้นฉบับ มันคือการพาตัวตน ของเราไปสวมในเพลงของเขา แค่ใช้เนื้อเพลงและใช้เมโลดี้ของ ต้นฉบับ แต่เล่าใหม่โดยใช้มมุ มองของเราเอง อาจจะใช้นกั ร้องผูช้ าย มาร้องเพลงผู้หญิง หานักร้องเพลงผู้หญิงมาร้องเพลงผู้ชาย หรื อ เป็ น เพลงสากลที่ เ อาระนาดเข้ า มาเล่ น ก็ ไ ด้ อย่ า งเพลง คุกกี้เสี่ยงทาย ที่ออกมาล่าสุดเราก็ตีความใหม่ทั้งหมด ใส่จังหวะ 6/8 ช้าๆ และเปลี่ยนแนวเพลงให้ดาร์กไปเลย คลิปดี แต่ไม่ปงั … มีเยอะเลย เราท�าได้ดมี ากแต่คนไม่รจู้ กั หรือนักร้องไม่ดงั ก็มสี ว่ น เคยคิดเหมือนกันว่าคนมาดูชอ่ งเราเพราะ

เขาแค่ตามนักร้องมาหรือเปล่า แต่กย็ งั ดีใจทีอ่ ย่างน้อย ก็มีคนบางส่วนที่ติดตามเราจริงๆ คอยมาให้ก�าลังใจ ตลอด ขณะเดียวกันเราก็มองว่า เราท�ามาเยอะจนถึงจุด ทีไ่ ม่คอ่ ยอะไรกับยอดวิวแล้ว เพราะความนิยมไม่ได้เป็น ตัวก�าหนดคุณภาพเสมอไป Tilly Birds… เป็นวงอัลเทอร์เนทีฟพ็อพและ พ็อพร็อก ที่เกิดจากการรวมตัวของเราและเพื่อนอีก 3 คน คือ เติร์ด (อนุโรจน์ เกตุเลขา), ไมโล (ธุวานนท์ ตันติวฒ ั นวรกุล) และเบ๊บ (บรรณวิทย์ ศรีสนั ต์) พวกเรา แต่งเพลงเองทั้งหมด และตอนนี้อยู่ในระหว่างการท�า อัลบั้มเต็ม ท�าไมศิลปินคัฟเวอร์ในต่างประเทศส่วนใหญ่ ท� า เพลงเองแล้ ว ไม่ รุ ่ ง … เจ็ บ มากเลย (หั ว เราะ) เราเคยรู้สกึ แบบนั้น ตอนที่เอา Tilly Birds ไปไว้ในช่อง BILLbilly01 คือรูเ้ ลยว่ามันไม่รอด ก็เลยต้องแยกออกมา หลักๆ เลยคิดว่าเป็นเพราะคนดูเป็นคนละกลุ่มกัน คนฟังคัฟเวอร์เขาจะชอบเพลงทีเ่ ราคัฟเวอร์เป็นทุนเดิม

อยู่แล้ว เขาไม่ได้ตามเพลงอัลเทอร์เนทีฟร็อกจากเรา มันยากเหมือนกันที่จะท�าให้เขาเปิดใจ เลยคิดว่าท�า แยกออกมาแบบนับหนึ่งใหม่เลยน่าจะดีที่สุด เด็กรุ่นใหม่กับอาชีพยูทูเบอร์… เราไม่เคย มองว่าการเป็นยูทเู บอร์คอื อาชีพ ถ้าถามว่าท�าเป็นอาชีพ ได้ไหม ค�าตอบคือได้ แต่การบอกว่า ‘โตขึน้ ฉันอยากเป็น ยูทูเบอร์’ เราไม่เชียร์ เพราะมันไม่ใช่เป้าหมายที่ยั่งยืน พอ ยิ่งถ้าอยากเป็นเพราะเงินดีน่ียิ่งยากเลย เพราะ ยูทเู บอร์สว่ นใหญ่เขาท�าแชนแนลขึน้ มาจากความชอบ ก่อนทั้งนั้น ซึ่งคนดูเขาก็จะดูออกว่าคนนี้เขาชอบจริงๆ หรื อ แค่ ส ร้ า งขึ้ น มาเพื่ อ แสวงหายอดวิ ว ยู ทู เ บอร์ ไม่ เ หมื อ นหมอที่ เ รี ย นแล้ ว เป็ น ได้ มั น ยากกว่ า นั้ น เพราะมันไม่มใี ครปูทางให้ ต้องสู้ และต้องกรุยทางเอง อย่างเดียว


AKtZ#%R;%3

'ï="80=-?  -8=-)CîH)?P,,D0î=ï2- H.BP86,=-'0? +<ò²·²³  W=LW33R-:L8G""L3W53GK3.K4X=1dLZE6L 1G?L<N. G"W=LW53DN3L1O_L<.O1R=K`"W;Q_GGG"L3<N_"8G[.=K4 áW=QG_ "E;L<6?N/:K-+§¬§¨â.A<^<"N_ D=L"AL;;K3_ Z# ZE?SL;LP`3W8=LJ;O;L/=*L3L=K3/O#LE3 A<"L3 1O_[.=4K L=<G;=K4G< L"=;L=8K,3L%R;%3=J1=A";EL.[1<

øĽĦĎġõİęŕĦüĦõ…øĬćİčĖyğėīġ…İčĖİĊĩĖččġõyığŕû …õęĬŕĕċġĐŖĦęĦĖöĨĈĎŖĦčğčġûüĦčyĉ^ğčġûğěŖĦġ^ĎĥěęĦĖ ü^čøėėĦþĞĩ ĕ ĦÿĪĸ û ĕĩ Đ ęĨ ĉ Ĕĥ ć ąř ğ ęĥ õ øī ġ …ĐŖ Ħ ċġęĦĖöĨ Ĉ y ġĥčİďŝčĐŖĦĒīĹčİĕīġûöġûĔĦøġĩĞĦčıęĤþĦěġĩĞĦčĊīġěŕĦijč õėĤĎěčõĦėċġĐŖĦĈŖěĖõĥčıęŖěõĦėċġĐŖĦöĨĈĉŖġûġĦĜĥĖøěĦĕ þĽ Ħ čĦāıęĤĕĩ þĥĹ č İþĨ û ċĦûđō ĕī ġ Ğĭ û õěŕ Ħ õĦėċġĐŖ Ħ ġĖŕ Ħ ûġīĸ č ġĩõċĥûĹ ĉŖġûijþŖİěęĦøěĦĕġĈċčėěĕĊĪûĐĭċŖ ġĉŖġûĕĩďėĤĞĎõĦėćř ıęĤĒėĞěėėøřijčõĦėċġĈŖěĖ …øĬćİčĖyĖĥûİęŕĦĉŕġěŕĦğęĥûüĦõėěĕõęĬŕĕõĥčıęŖěõķþŕěĖõĥč ĐęĨĉĞĨčøŖĦ…ĐŖĦċġęĦĖöĨĈyĞŕûijğŖĉĥěıċčüĽĦğčŕĦĖčĽĦĴďöĦĖ Ėĥûċĩĉĸ Ħŕ ûĶİĕīġĸ ĕĩõĦėġġõûĦčıĞĈûĞĨčøŖĦĴĈŖėĎĥ ĐęĉġĎõęĥĎĕĦ İďŝčċĩčĸ Ħŕ ĒġijüıęĤĞĕĦþĨõõęĬĕŕ ĉŕĦûöĖĥčöĥčıöķûþŕěĖõĥčĐęĨĉijğŖ ĕĦõöĪĹčİĒėĦĤĞŕûĐęĉŕġėĦĖĴĈŖċĩĸüĤĉĦĕĕĦİþŕčõĥč

W3<W0O<33G ?R ;1G6L?L<N.4L3E3G"#L3

ÏÏϐ¾¹»½ºÇÇлÇőÈÊ»¼¼ 

ĉęĦĈĕĦõöĪčĹ IJĈĖİýĒĦĤ…ĐŖĦĒĥčøġyċĩĕĸ ġĩ ġİĈġėřİöŖĦĕĦġĖŕĦû ĉŕġİčīĸġûıęĤĖĥûĞĦĕĦėĊďėĥĎėĦøĦöĪĹčĴĈŖġĩõĈŖěĖIJĈĖİýĒĦĤ ĉęĦĈĉŕĦûďėĤİċĜİĕīġĸ ėĭěŖ Ħŕ …İøėīġĸ ûğĕĦĖĐęĨĉĔĥćąř','(yčĥčĹ  ėĥĎėġûĕĦĉėĄĦčIJĈĖõėĕõĦėĒĥĆčĦþĬĕþčõėĤċėěûĕğĦĈĴċĖ …İĕīĸġõŕġčõķĴĕŕİğķčøěĦĕüĽĦİďŝčİĒėĦĤİėĦøĨĈěŕĦĞĨčøŖĦİėĦĈĩġĖĭŕ ıęŖěİėĦİþīĸġĕĥĸčıĉŕĒġĴĈŖėĥĎİøėīĸġûğĕĦĖõķĈĩöĪĹčġĩõİďŝčċěĩøĭć õĦėĴĈŖ ėĥ Ď õĦėĖġĕėĥ Ď İďŝ č İėīĸ ġ ûĞĽ Ħ øĥ ā ĕĦõ IJĈĖİýĒĦĤ ğĦõĉŖ ġ ûõĦėİĒĨĸ ĕ ĖġĈöĦĖğėī ġ Ğŕ û ġġõüĪ û ġĖĦõİþĨ ā þěč Đĭ Ŗ ď ėĤõġĎõĦė','(ċĩĸ Ğ čijüĴďĖīĸ č öġĉėĦďęĦĉĤİĒĩ Ė č ĴĈŖ ı ĎĎĴĕŕ ĖĬ ŕ û ĖĦõİĒėĦĤİėĦĕĩ ĞĨ č øŖ Ħ öġûİėĦġĖĭ ŕ ı ęŖ ě  ıęĤ ĊŖĦĴĈŖĉėĦďęĦĉĤİĒĩĖčİėĦüĤİĒĨĕĸ ĕĭęøŕĦĞĨčøŖĦİėĦĴĈŖĕĦõöĪčĹ øŕĤy

ğĦõĴďġĬ Ĉ ğčĬ č ĞĨ č øŖ Ħ  ','( øėĦěğčŖ Ħ  ġĖŕ Ħ ęī ĕ Ğĥ û İõĉ …ĉėĦĞĥāęĥõĝćřďęĦĉĤİĒĩĖčyğėīġ…İøėīĸġûğĕĦĖĐęĨĉĔĥćąř ĉŕġĕĦİĕīġĸ ĴĈŖċėĦĎöŕĦěõĦėİďŌĈijğŖöġėĥĎ…İøėīġĸ ûğĕĦĖĐęĨĉĔĥćąř ','(y ċĩĸ õ Ħėĥ č ĉĩ IJ ĈĖ õėĕõĦėĒĥ Ć čĦþĬ ĕ þč õėĤċėěû ','(y ĴĈŖ  üĪ û ĉĥ Ĉ ĞĨ č ijüčĽ Ħ ĐęĨ ĉ Ĕĥ ć ąř  ĴďöĪĹ č ċĤİĎĩ Ė č ĕğĦĈĴċĖĞŕěčĐĭŖďėĤõġĎõĦėċĩĸĉŖġûõĦėöġėĥĎİøėīĸġûğĕĦĖ …ĐęĨĉĔĥćąř ','(yüĦõčĥĹčüĪûöġİöŖĦėĥĎõĦėøĥĈĞėėİĒīĸġijþŖ ĞĦĕĦėĊĞġĎĊĦĕİĒĨĸĕİĉĨĕĴĈŖċĩĸ ĞĽĦčĥõûĦčĒĥĆčĦþĬĕþčüĥûğěĥĈ …İøėīġĸ ûğĕĦĖĐęĨĉĔĥćąř','(yĐęďėĦõăěŕĦĴĈŖėĎĥ õĦėüĥĈĞėė ıęĤĞĽĦčĥõûĦčĒĥĆčĦþĬĕþčġĽĦİĔġċĥěĸ ďėĤİċĜğėīġĞĽĦčĥõĞŕûİĞėĨĕ ijğŖġĖĭŕijčďėĤİĔċ…(Ų  yğėīġ…ĞĩċġûyĈŖěĖøĬćĞĕĎĥĉĨ ĔĭĕĨďśāāĦċŖġûĊĨĸčıęĤěĨĞĦğõĨüþĬĕþčõėĕõĦėĒĥĆčĦþĬĕþč öġûøěĦĕĞěĖûĦĕøĬćĔĦĒĈĩ İďŝčċĩĸĉŖġûõĦėöġûĉęĦĈıęĤ õėĤċėěûĕğĦĈĴċĖIJċėĜĥĒċř<43638<85 ĞĦĕĦėĊĞŕûġġõĴďüĽĦğčŕĦĖĉŕĦûďėĤİċĜĴĈŖėěĕĊĪûĕĩõĦĽ ęĥûõĦėĐęĨĉ ĞŕěčċŕĦčċĩĸĞčijüĞĨčøŖĦ','(öġû…õęĬŕĕċġĐŖĦęĦĖöĨĈĎŖĦč ċĩĸėġûėĥĎõĦėĞĥĸûÿīĹġĴĈŖijčďėĨĕĦćĕĦõĴĈŖĈŖěĖ ğčġûüĦčyċĩĸĴĈŖėĥĎİøėīĸġûğĕĦĖ…ďęĦĉĤİĒĩĖčċġûyğėīġ …İėĦĴĈŖėĥĎĉėĦďęĦĉĤİĒĩĖčċġûyøĬćİčĖİęŕĦĊĪûþīĸġİėĩĖõġĖŕĦû (Ų  õķĉĨĈĉŕġĴĈŖċĩĸ 66ğĕĭŕ 6ĉ^ğčġûğěŖĦġ^ĎĥěęĦĖ ĴĕŕİďŝčċĦûõĦėöġû…İøėīĸġûğĕĦĖĐęĨĉĔĥćąř ','(yÿĪĸûĕĩ ü^čøėėĦþĞĩĕĦ5<34<IJċėĜĥĒċř <:N;;6:N7865ıčĤčĽĦěŕĦ øěĦĕğĕĦĖĉŕġ…õęĬĕŕ ċġĐŖĦęĦĖöĨĈĎŖĦčğčġûüĦčyİďŝčġĖŕĦûĕĦõ öġijğŖĞûĥĸ ĉĥûĹ ıĉŕİčĨčĸ ĶıęĤġĦüüĤĉŖġûėġøĨěğčŕġĖčĤİĒėĦĤöġû İĒėĦĤğęĥûüĦõĴĈŖėĥĎİøėīĸġûğĕĦĖıęŖěõķĴĈŖėĥĎõĦėĖġĕėĥĎüĦõ İöĦĈĩüėĨûüŖĦ^^^

=;L=8K,3L%R;%3:S;N Z#1OO_;OD A3D3K4D3R3ZEWB=C*N#*L3=L;K_3"X?J%R;%38P_"/3WG"[.


a day BULLETIN

FEATURE เรื่อง-ภาพ : ทรรศน หาญเรืองเกียรติ, รัชต์ภาคย์ แสงมีสินสกุล, ภาณุทัช โสภณอภิกุล

28

issue 528 05 MAR 2017


29

F D

R U

O

M

S

T

T I L L D A W N F R O M D U S T T I L L D AW N ปี นี้ เ ป็ น ปี ที่ ก รุ ง เทพฯ มี อ ากาศเย็ น กว่ า ที่ เ คยเป็ น เราทุกคนต่างดีใจ และเฝ้าภาวนาว่าขอให้อากาศเย็นอย่างนี้ ไปเรือ ่ ยๆ โดยไม่ทน ั เอะใจถึงสาเหตุทเี่ กิดขึน ้ ว่าการเปลีย ่ นแปลงของสภาพภูมอิ ากาศแบบเฉียบพลันนีก ้ า� ลังส่งสัญญาณ อะไรถึงพวกเราหรือเปล่า เพราะหมอกสีขาวที่ปกคลุมไป ทั้ ง เมื อ งที่ น านๆ ได้ เ ห็ น ที นั้ น ช่ า งเป็ น ภาพที่ ส วยงาม กว่าจะรู้ตัวอีกทีก็พบว่าสิ่งที่วนเวียนอยู่รอบตัวเราในเวลา ต่อมาที่หมอกสลายไปนั้น เป็นกลุ่มของฝุ่นละอองที่จับตัว เป็นมวลหนาห่อหุ้มกรุงเทพฯ เอาไว้ มันคือฝุน ่ พิษขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือเทียบเท่า ขนาด 1 ใน 25 ส่วนของเส้นผ่าศูนย์กลางเส้นผมมนุษย์ มีขนาดเพียงครึ่งหนึ่งของขนาดเม็ดเลือด (5 ไมครอน) ที่เรียกกันว่า ฝุ่น PM 2.5 และกลายเป็นภัยร้ายที่ค่อยๆ คุกคามเรามาตั้งแต่ช่วงต้นปี เนื่องจากฝุ่นชนิดนี้มีขนาด เล็ ก มากจึ ง สามารถเล็ ด ลอดขนจมู ก เข้ า สู่ ร่ า งกายได้ มี ลั ก ษณะที่ ข รุ ข ระคล้ า ยส� า ลี และเป็ น พาหะน� า สารอื่ น เช่น แคดเมียม ปรอท โลหะหนัก ไฮโดรคาร์บอน และสาร ก่อมะเร็งจ�านวนมาก เข้าสูร ่ า่ งกายในแต่ละวันโดยทีเ่ ราไม่รต ู้ วั แต่นไี่ ม่ใช่เหตุการณ์ทอี่ ยูๆ่ ก็เกิดขึน้ เพราะถ้านึกย้อนกลับไปดีๆ เราจะพบว่า ชีวติ ประจ�าวันก็คลุกคลีอยู่กบั ฝุ่น ควัน ไอเสียของรถยนต์ และแหล่งก�าเนิดอืน่ ๆ มาตัง้ แต่เกิด แม้แต่ในโฆษณาผลิตภัณฑ์ดแู ลร่างกายหลายชนิดยังยกเอาประเด็นนี้ มาชูเป็นประเด็นในการขาย ‘มลภาวะทีเ่ จอทุกวันในอากาศ ท�าให้...’ คงเริม่ คุน้ หูกนั ขึน้ มาแล้ว วันนีเ้ ม็ดฝุน่ ขนาดใหญ่ทมี่ องเห็นด้วยตาเปล่าไปจนถึงอนุภาคขนาดเล็ก ที่ทะลุผ่านหน้ากากอนามัยแบบธรรมดาได้ก�าลังรายล้อมอยู่รอบตัว คงยังไม่สาย เกินไปทีเ่ ราจะเริม่ หันมาให้ความสนใจ หาต้นเหตุวา่ เกิดจากอะไร จะป้องกันตัวเอง อย่างไร และมีทางไหนไหมที่จะช่วยกันท�าให้ปัญหานี้ไม่กลับมาเกิดขึ้นอีกครั้ง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีส�าหรับทุกคนที่อาศัยอยู่ร่วมกัน


a day BULLETIN

B A N G KO K I N DUST

1

B

ปรากฏการณ์ฝน ุ่ ล้อมเมืองตัง้ แต่เดือน มกราคมเป็นต้นมา เริม ่ ส่งผลกระทบต่อใคร หลายคนทีใ่ ช้ชวี ต ิ ในเมืองหลวง และเริม ่ เป็น ทีพ ่ ด ู ถึงกันมากขึน ้ หลายคนตัง้ ข้อสังเกตว่า เป็นเหตุการณ์ทเี่ พิง่ เกิดขึน ้ จากการก่อสร้าง อาคารที่ไม่ได้มีการควบคุมตามมาตรฐาน แต่ข้อมูลที่ ธารา บัวค�าศรี ผู้อ�านวยการ ประจ�าประเทศไทย กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บอกมาคือ พวกเราใช้ชีวิตอยู่กับ ฝุ่ น พวกนี้ ม านานกว่ า ครึ่ ง ทศวรษแล้ ว “กรมควบคุมมลพิษท�าการวัดค่าของฝุ่น PM 2.5 ในอากาศมาตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2554 แต่ เป็นการวัดเพือ ่ เก็บเป็นข้อมูล ซึง่ มลพิษทาง อากาศนัน ้ มีหลายปัจจัยมากมายทีส ่ ง่ ผลกับ สุขภาพของเรา แต่สงิ่ ทีน ่ า่ ตกใจคือ กรุงเทพฯ มี ค่ า เฉลี่ ย รายปี สู ง เกิ น มาตรฐานทุ ก ปี ” แค่ประโยคแรกก็ทา� ให้เราถอนหายใจแรงๆ เผือ ่ ฝุน ่ ทีต ่ วั เองสูดเข้าไปจะถูกเป่าออกมาบ้าง และคิ ด ว่ า เป็ น เพราะเมื อ งขยายขึ้ น ทุ ก ปี การก่อสร้างอาคารบ้านเรือน ส�านักงานต่างๆ เป็นสาเหตุหลักในการเกิดฝุน ่ ฟุง้ กระจายอยู่ ในตอนนี้ แต่เปล่าเลย

A

K

N

G

O

30

K

IN

D U S T

AQI (AIR QUALITY INDEX)

0-50

51-100

101-150

ระดับคุณภาพอากาศในปริมาณต่างๆ

issue 528 05 MAR 2017

“ฝุ่นที่เป็นเม็ดใหญ่ๆ มาจากการก่อสร้างหรือกิจกรรมระดับพื้นที่ยังไม่น่ากลัวเท่า ฝุ่นขนาดเล็กที่เรามองไม่เห็น ซึ่งเมื่อสูดเข้าไปยังไม่เกิดผลอะไรให้เห็นทันที แต่ถ้าเมื่อไหร่ ที่ร่างกายเราอ่อนแอลง อาการเจ็บป่วยก็จะเริ่มปรากฏขึ้นมา ดังนั้น เวลาเราออกไปวิ่ง ตอนเช้ า โดยไม่ รู ้ ว ่ า วั น นั้ น อากาศมี ค วามเข้ ม ข้ น ของฝุ ่ น ละอองเป็ น จ�า นวนเท่ า ไหร่ แบบนีอ้ นั ตรายมาก เพราะอากาศในแต่ละวันก็เปลีย่ นแปลงไปตลอดปริมาณฝุน่ ไม่เท่ากัน” ธารากล่าวเสริม ผังเมืองล่ะมีส่วนท�าให้เกิดฝุ่นละอองเหล่านี้มากขึ้นไหม เพราะถ้าเราขึ้นไปบนตึก สูงๆ ในตอนเช้าหรือตอนเย็นแล้วมองกรุงเทพฯ รอบๆ จะเห็นภาพทีน่ า่ ตกใจว่าเหมือนเมือง ถูกครอบด้วยโดมฝุ่นขนาดยักษ์ เราถามประเด็นนี้กับ ดอกเตอร์พรสรร วิเชียรประดิษฐ์ รองผู้อา� นวยการ UddC “จะบอกว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับระบบผังเมืองเลยก็ไม่ได้ แต่เรื่องของ ผังเมืองนั้นเป็นผลกระทบช่วงท้ายเท่านั้น ปัจจัยหลักที่ท�าให้เกิดฝุ่นขนาดเล็กพวกนี้คือ

ระบบการคมนาคมที่เกิดขึ้นในทุกวันนี้” ดอกเตอร์พรสรรอธิบาย “ปรากฏการณ์ครัง้ นีเ้ กิดขึน้ เพราะนานๆ กรุงเทพฯ จะเจอมวลอากาศเย็นเข้ามาสักที และปีน้ีลมเย็นนั้นอยู่กับเรายาวนานกว่าปีก่อนๆ ทุกคนก็ดีใจกันที่กรุงเทพฯ หนาวแล้ว แต่จริงๆ อากาศเย็นส่งผลให้มวลของฝุ่นมีความเข้มข้นมากขึ้น พอพื้นผิวมีความเย็น อากาศก็จะไม่ลอยตัวขึน้ ไปข้างบน หรือลอยไปก็ถกู กัน้ ด้วยโดมความร้อน ท�าให้ไม่โดนลม ระบายออกไปนอกเมือง ฝุ่นควันต่างๆ จึงเหมือนถูกกักไว้ในเมือง” ผู้อ�านวยการกรีนพีซ ช่วยเฉลย “ทีนพี้ อเมืองเต็มไปด้วยตึกสูงใหญ่ เส้นรถไฟฟ้า BTS ทีม่ คี อนโดมิเนียมขึน้ หนาแน่น ก็เป็นเหมือนก�าแพงอีกชั้นที่กักฝุ่นไม่ให้ลอยออกไปจากเมือง” นี่คือปัญหาปลายน�้า ที่ดอกเตอร์พรสรรพูดถึง


31

ปลอดภัย :

เปิดหน้าต่างรับอากาศ ท�ากิจกรรมกลางแจ้งได้ 151-200

201-300

300-500

ปานกลาง :

ผูม้ คี วามเสีย่ งหลีกเลีย่ ง กิจกรรมกลางแจ้ง

ไม่ปลอดภัย

ส�ำหรับผูม้ คี วำมเสีย่ ง : ปิดหน้าต่าง และสวม หน้ากากอนามัย

ไม่ปลอดภัย :

ปิดหน้าต่าง เปิด เครื่องกรองอากาศ สวมหน้ากากอนามัย และหลีกเลี่ยงกิจกรรม กลางแจ้ง

อันตราย :

ปิดหน้าต่าง เปิด เครื่องกรองอากาศ สวมหน้ากากอนามัย และงดกิจกรรม กลางแจ้ง

วิกฤต :

ปิดหน้าต่าง เปิด เครื่องกรองอากาศ สวมหน้ากากอนามัย และงดกิจกรรม กลางแจ้ง

“เราคิดว่าโลกไม่มีทางจะเย็นลง ไปกว่ า นี้ ไ ด้ แ ล้ ว และนั บ วั น ก็ จ ะมี แ ต่ อุณหภูมิที่สูงขึ้น ถ้าเราไม่เพิ่มปัญหา ให้กับโลกได้ก็คงจะดี” ธัญญารัตน์ ดอกสน โปรดิวเซอร์ สถานีโทรทัศน์บบ ี ซี ไี ทย


2 a day BULLETIN

C

A

E

U

F

S E &

C

32

F E

CAUSE AND EFFECT

T

ภั ย เงี ย บที่ ก� า ลั ง คุ ก คามเราอยู่ นี้ นอกจากจะเกิดจากความแออัดของเมือง ปั ญ หาการจราจร สภาพภู มิ อ ากาศ ที่เปลี่ยนแปลง รวมกันเป็นความเรื้อรัง ที่ยาวนานแล้ว ยังมีปัจจัยภายนอกที่รอ เข้ามาซ�า้ เติมคนกรุงเทพฯ ด้วย “ถ้าอากาศยังเป็นแบบนี้ แล้วทิศทางลม เปลีย ่ นท�าให้กรุงเทพฯ อยูใ่ ต้ลม แล้วแหล่งก�าเนิดฝุน ่ อยูเ่ หนือลม ยิง่ เป็นลมทีพ ่ ด ั มาจาก ชลบุรีหรือระยองด้วย ลมจะหอบฝุ่นที่เกิด จากโรงงานอุ ต สาหกรรมมาเติ ม ให้ กั บ กรุงเทพฯ ฝุ่นเดิมก็ยังอยู่แล้วยังมีมาเพิ่ม อี ก ” ระหว่ า งที่ เ รานั่ ง ฟั ง ธาราอธิ บ าย ตัวเองก็ออกอาการหน้าซีดเล็กๆ

issue 528 05 MAR 2017

“แต่ก็ไม่เป็นอย่างนี้ตลอดเวลาหรอก เพราะการจะ เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นได้ต้องมีเงื่อนไขของทิศทางลม เข้ามาประกอบ เพียงแต่กรุงเทพฯ ตอนนี้เริ่มมีภาพที่ท�าให้ สามารถอธิบายความเป็นไปได้ท่ชี ัดเจนได้มากขึ้น” เขายิ้ม พร้อมกับตบบ่าเราเป็นการปลอบขวัญ “เราพยายามเช็กในแอพพลิเคชันรายงานสภาพอากาศ ทุกวัน ถ้ามันแจ้งว่าวันนี้อากาศไม่ดีก็จะไม่ขี่จักรยานไป ท�างาน และใส่หน้ากากกรองฝุ่นตอนออกจากบ้าน แต่พอ กลับ ถึงบ้ า นก็มีอ าการจามและคันคอในตอนกลางคืน ” ธัญญารัตน์ ดอกสน เล่าถึงผลกระทบทีไ่ ด้รบั จากฝุน่ ละออง ทีอ่ ยูร่ อบตัว เพราะออฟฟิศทีเ่ ธอท�างานนัน้ ก็อยูใ่ จกลางเมือง พอดี “ภัยร้ายจริงๆ คือฝุ่น PM 2.5 เพราะมันมีขนาดที่เล็ก มากจนขนจมูกของคนเรากรองไม่ได้ เป็นภัยเงียบทีน่ า่ กลัว” ดอกเตอร์พรสรรเอ่ยขึ้นมา “ฝุ่นที่ว่าเป็นฝุ่นที่มีความละเอียดมากๆ มีขนาดเล็ก กว่าเส้นผม 25 เท่า และมันไม่ได้เป็นอนุภาคที่แข็ง ตัวมันมี ความยืดหยุน่ เหมือนฟองน�า้ และเป็นพาหะให้กบั อนุภาคอืน่ ๆ อย่างโลหะหนัก สารก่อมะเร็ง ลอยเข้าสูร่ า่ งกาย ฝุน่ ขนาดใหญ่ ทีเ่ กิดจากการก่อสร้าง เราแค่กลับบ้านแล้วก็ลา้ งจมูกก็กา� จัด ออกไปได้แล้ว แต่ฝนุ่ PM 2.5 มันจะทะลุทะลวงเข้าไปทีป่ อด ลอยไปในกระแสเลือด พอสะสมเข้าไปในร่างกายมากๆ ก็จะเกิดเป็นโรคต่างๆ อย่างมะเร็งปอด โรคหลอดเลือด ในสมอง หรือโรคหัวใจขาดเลือดได้” ธาราช่วยขยายความ

ผลกระทบจากฝุน ่ อนุภาคเล็กๆ แต่มอ ี น ั ตรายทีค ่ าดไม่ถงึ

1. ระคายเคือง ตา จมูก ผิวหนัง

2. มีเสมหะ

3 . แ พ้ ห รื อ อั ก เ ส บ ใ น โพรงจมูก

4 . เ กิ ด โ ร ค ทางเดินหายใจ หรือโรคติดเชือ้ ทางเดินหายใจ ส่วนบน เช่น หอบหืด

5. ภาวะปอด เป็นฝุน ่ ท�าให้ เ กิ ด พั ง ผื ด และยื ด หยุ่ น ได้นอ้ ยในระบบ ทางเดินหายใจ

“ถ้าเทียบกับเมืองอื่นๆ เมื่อก่อน กรุงเทพฯ อยูอ ่ น ั ดับท้ายๆ ในเรือ ่ งของ มลพิ ษ ทางอากาศ แต่ ต อนนี้ อั น ดั บ ของเราขึน ้ ไปทีส ่ บ ิ กว่าๆ แล้ว ต่อให้ฝน ุ่ พวกนี้หายไป เดี๋ยวมันก็กลับมาใหม่ ถ้าไม่จด ั การกันในระยะยาว”

ธารา บัวค�าศรี, ผู้อ�านวยการประจ�า ประเทศไทย กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้


33

D

DEAL WITH POLLUTION

E

3

A

L

“จักรยานเป็นทางเลือกทีเ่ ราพึง ่ พาตัวเองได้ โดยไม่ตอ ้ งรอให้ระบบขนส่งมวลชนในกรุงเทพฯ เสร็จสมบูรณ์” ธัญญารัตน์เล่าถึง เหตุผลที่เธอใช้จักรยานเป็นพาหนะในการไปท�างานมากว่า 10 ปี และยังท�าเพจ Bike to Work - BKK ขึ้นมาเพื่อแชร์ให้เห็นว่า ยังมีอีกหลายคนที่ปั่นจักรยานไปท�างาน โดยหวังจะเป็นแรงบันดาลใจให้คนที่อยากลองช่วยลดการปล่อยคาร์บอนในเมืองนั้นรู้ว่า เขามีคนที่คิดแบบเดียวกัน “ที่ประเทศจีนตอนที่ฝุ่นเต็มเมือง รัฐบาลเขาก็เด็ดขาดนะ ออกมาสั่งห้ามประชาชนท�าอะไรก็ตามที่เกิดผลกระทบกับมลภาวะ ทางอากาศเพิ่ม ซึ่งช่วยลดปริมาณฝุ่นควันลงไปได้มาก” เธอเล่าจากประสบการณ์ที่ได้ท�าข่าวเรื่องนี้ให้ฟัง “นโยบายทีผ่ มสนใจคือ เราจะท�าอย่างไรให้มรี ะบบแจ้งเตือนให้คนป้องกันตัวเองได้ เร็วทีส่ ดุ ซึง่ ประเทศญีป่ นุ่ หรือเกาหลีใต้กใ็ ช้วธิ นี ี้ เพราะการเตือนให้คนป้องกันตัวเองสามารถ ท�าได้เลย เช่น วันนี้อากาศเป็นสีแดงให้พกหน้ากากติดตัว คนป่วย คนแก่ หรือเด็ก อย่าออกนอกบ้าน โดยใช้หลักการเหมือนการแจ้งเตือนแผ่นดินไหว มีการส่งข้อมูลไปทุก เครือข่าย ทุกโอเปอเรเตอร์บนโทรศัพท์ ซึ่งข้อมูลส่วนกลางอาจจะเอามาจากหน่วยงาน รัฐบาลหรือเอกชนที่ช่วยกันก็ได้ อย่างแอพพลิเคชันของกรมควบคุมมลพิษผมก็ว่าใช้ได้ดี ในระดับหนึ่ง แต่คนก็ไม่สนใจจะดาวน์โหลดมาใช้ ถ้ามีบริการแจ้งเตือนจากแอพพลิเคชัน ที่แต่ละคนสนใจก็น่าจะดี เหมือนการแจ้งเตือนแผ่นดินไหวของประเทศญี่ปุ่น ที่ Yahoo Japan ท�าขึ้นมา ซึ่งเป็นโอเปอเรเตอร์ที่แจ้งเตือนการเกิดแผ่นดินไหวได้ครอบคลุมที่สุด” นี่เป็นไอเดียของดอกเตอ์พรสรรที่ฟังแล้วก็เข้าท่าไม่น้อย

AIR VISUAL แอพพลิเคชันทีบ ่ อกระดับฝุน ่ ละอองในอากาศ

“การปลูกต้นไม้ทมี่ ใี บหนาๆ ก็ช่วยได้” ผู้อา� นวยการกรีนพีซประจ�าประเทศไทยบอก “เพราะต้นไม้จะช่วยดักฝุ่นให้เรา นั่นคือสิ่งที่เราช่วยกันท�าได้โดยไม่ต้องรอภาครัฐ หรือ การซื้อเครื่องตรวจสอบคุณภาพอากาศมาติดตั้งกันเป็นเครือข่าย ซึ่งเครื่องนี้จะเอาข้อมูล ขึ้นไปไว้บนระบบคลาวด์ ยิ่งถ้ามีมากเราก็สามารถเช็กได้ว่าวันนี้ในแต่ละพื้นที่อากาศเป็น อย่างไร ถ้าขึ้นเป็นสีส้มหรือสีแดงก็เตรียมป้องกันตัว ซึ่งอาจจะส่งผลไปยังด้านนโยบาย ที่อาจมีการจ�ากัดจ�านวนรถเข้าออกในบางพื้นที่เป็นบางวันก็ได้ ซึ่งตอนนี้เครื่องที่ว่าราคา ก็ไม่แพงมาก ในกรุงเทพฯ ยังมีคนใช้งานอยู่ไม่เยอะ ถ้ารวมตัวช่วยกันได้ การแจ้งเตือนนี้ ก็เกิดขึ้นจากพวกเราเองได้ทนั ที”

โดยใช้เครือ ่ งตรวจวัดฝุน ่ ละอองของแต่ละครัวเรือนเชือ ่ มต่อกับแอพฯ แบบออนไลน์ ท�าให้สามารถทราบระดับฝุน ่ ละอองจากสถานทีต ่ า่ งๆ ทัว่ โลก นอกจากนีย ้ งั มีขอ ้ ควรปฏิบต ั เิ พือ ่ รับมือกับสภาพฝุน ่ ในอากาศ ของวันนั้นๆ ด้วย สามารถดาวน์โหลดได้ฟรี ทั้งระบบ iOS และ Android


4 S

a day BULLETIN

S TAY S A F E AND CAUTIOUS “นอกจากป้องกันตัวเองด้วยการใส่ หน้ากากอนามัยแล้ว ถ้าบ้านเราอยู่ในเขต ที่มีฝุ่นฟุ้งกระจายหนาแน่น ก็ต้องติดตั้ง เครื่องฟอกอากาศ มันเป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้ ทุกวันนี้เวลาส่งลูกไปโรงเรียนผมจะเช็ก มลพิษในอากาศ ถ้าเป็นสีส้มก็จะบอกเขา ว่ า วั น นี้ อ ย่ า ออกไปเล่ น ที่ ส นาม ให้ อ ยู่ แ ต่ ในตึกนะ” ธาราบอกกับเราถึงเรื่องการป้องกันตัวเองจากฝุ่นระดับ PM 2.5

S

“เราเคยถามคนในเพจว่า ปัจจัยอะไรทีท่ �าให้เขาอยากปัน่ จักรยานมาท�างาน ซึง่ เรือ่ ง เลนจักรยานหรือถนนทางเรียบอะไรพวกนี้กลับไม่ใช่สิ่งแรกที่พวกเขาต้องการ ค�าตอบที่ได้ คือ เขาอยากได้ห้องอาบน�้าในที่ทา� งานมากกว่า ถ้าที่ท�างานเขามีห้องให้อาบน�้า พวกเขา ก็อยากลองปัน่ จักรยานไปท�างานเหมือนกัน” โปรดิวเซอร์จากสถานีโทรทัศน์บบี ซี ไี ทยอ้างอิง จากโพลที่เธอท�าขึ้นมา “ที่ประเทศฝรั่งเศส ถ้าวันไหนมีมลภาวะทางอากาศสูง เขาก็จะลดการให้รถยนต์ เข้าเมือง และส่งเสริมให้คนใช้ระบบขนส่งมวลชน โดยวันทีม่ กี ารแจ้งเตือน รถไฟฟ้าจะขึน้ ฟรี นั่นท�าให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการช่วยลดมลพิษ แต่ทางรัฐเองก็ต้องยอมเสียรายได้

A

A

Y

34

FE

ไปบ้างในวันนั้น” ดอกเตอร์พรสรรเล่าถึงอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าเป็นไปได้ แม้จะเป็นเรื่องที่ เกิดขึ้นได้ยากมากก็ตามในความคิดของเรา “ปัญหาสิ่งแวดล้อมต้องแก้ในเชิงนโยบาย นี่คือสิ่งที่เขาท�ากันทั่วโลก แต่ในฐานะตัวบุคคลยังไงเราก็ต้องป้องกันตัวเองไว้ก่อน คนท�างานออฟฟิศ นั่งอยู่ในห้องแอร์ อาจจะมีความเสี่ยงน้อยกว่าคนที่ท�างานกลางแจ้ง ก็จริง แต่เราต้องไม่ลืมว่ายังมีคนอีกหลายอาชีพที่เขาได้รับผลกระทบจากฝุ่น เช่น แม่ค้า เซลส์ขายของ มอเตอร์ไซค์รับจ้าง คนแก่ และเด็ก ยิ่งถ้าคนใกล้ตัวเรามีภูมิต้านทาน ที่อ่อนแอ พออากาศมีปัญหาเขาก็จะได้รับผลกระทบมากกว่าคนปกติ”

issue 528 05 MAR 2017


35

THE AIR I B R E AT H E

หน้ากากทีช ่ ว่ ยป้องกันฝุน ่ ชนิดนีต ้ อ ้ งระบุไว้วา่ เป็นหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง ที่มีเส้นใย ประจุไฟฟ้าสถิต ส่วนหน้ากากอนามัยทัว ่ ไป หรือหน้ากากอนามัยพร้อมชัน ้ กรองคาร์บอน นั้ น ใช้ ไ ด้ ดี ใ นบริ เ วณที่ มี ค วั น จากรถยนต์ เช่น ในใจกลางเมือง โดยสามารถกรองฝุน ่ ขนาด PM 3 ได้ แต่กรองฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้

“ปารีสมีผังเมืองที่วางไว้ดีมากๆ ก็ยงั เจอกับปัญหาฝุน ่ ควัน ผังเมืองเป็น เรือ ่ งปลายน�า้ มากๆ ทีเ่ ป็นปัญหาต้นน�า้ จริงๆ คือ ระบบการคมนาคมทีก ่ อ ่ ให้เกิด ฝุน ่ อนุภาคเล็กขนาด PM 2.5 ขึน ้ มา”

ดอกเตอร์ พ รสรร วิ เ ชี ย รประดิ ษ ฐ์ , รองผู้ อ� า นวยการศู น ย์ อ อกแบบและ พัฒนาเมือง Urban Design and Development Center (UddC)


a day BULLETIN

BREATHE IN

36

เรื่อง : สีตลา ชาญวิเศษ, พชร สูงเด่น ภาพ : getty images

รอแล้วได้อะไร? : ประโยชน์ของการอดทนรอ ในเรื่องความรักความสัมพันธ์

BREATHE IN : สีตลา ชาญวิเศษ นักเขียน และคนท�างานด้านคอนเทนต์ ที่ผ่านมาท�าวิทยานิพนธ์ปริญญาโทในหัวข้อ ‘การจีบกันบนสื่อออนไลน์’ และเป็นเจ้าของแฟนเพจ ‘ธีสิสมุ้งมิ้ง’ ส่วนเรื่อง ่ งความรักเหมือนเดิม ่ ในเรือ ั เชือ ็ ง ้ ย ึ แม้จะเจ็บมามากแค่ไหน ทุกวันนีก ่ ย่าท�าเยอะมาก แต่ถง ่ งทีอ ความรัก เป็นคนอกหักเก่ง แห้วเก่ง เลยมีประสบการณ์มาบอกเล่าเรือ

คงไม่มใี ครในโลกนีท ้ ช ี่ อบการรอ ยิง ่ เป็นเรือ ่ งความรักความสัมพันธ์ การรอดูจะเป็นเรือ ่ งทรมานใจเป็นไหนๆ บางทีการรออาจทรมานยิง ่ กว่าการยุติ ความสัมพันธ์เสียอีก เพราะมันกินระยะเวลานานและไม่ชด ั เจน ท�าให้เกิดความรูส ้ ก ึ อึดอัดและหน่วงอยูใ่ นใจ ไม่รเู้ รือ ่ งทีร ่ อจะเกิดขึน ้ จริงไหมและจะเกิดขึน ้ เมือ ่ ไหร่ ซึง ่ แต่ละคนก็มเี รือ ่ งให้รอแตกต่างกัน

issue 528

บางคนอดทนรอที่ จ ะเจอคนที่ ใ ช่ เ ดิ น เข้ า มาในชี วิ ต บางคนรอคนรักทีอ่ ยูห่ า่ งไกลกันจะได้กลับมาอยูด่ ว้ ยกันอีกครัง้ (โดยไม่ถูกพลัดพรากระหว่างทางเสียก่อน) บางคนรอคนรัก ที่ก�าลังพยายามสร้างเนื้อสร้างตัวเพื่ออนาคตร่วมกัน หรือ บางคนรอใครสักคนตอบรับรัก แน่นอนว่าไม่มีอะไรในนี้ที่ฟังดูดีเลย ดังนั้น การรอจึง เรียกได้ว่าเป็น ‘ของขม’ ที่พ่วงติดมากับความรักความสัมพันธ์ ทว่าการรอไม่ใช่ส่งิ แย่หรอกนะ มันแย่ก็คือช่วงที่ต้องรอ แต่เหนือกว่านั้น การรอคอยมีข้อดีอยู่มาก อาจเรียกได้ว่า ความสามารถในการอดทนรอเป็นคุณสมบัตหิ นึง่ ทีม่ นุษย์ควรมี เลยด้วยซ�้า อย่างหลักฐานหนึง่ ทีช่ ดั เจนมากว่า การรอนัน้ มีประโยชน์ คือ การทดลองมาร์ชเมลโลว์ (The Marshmallow Test) เมือ่ กว่า 50 ปีกอ่ น ทีน่ กั วิจยั มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด น� า เด็ ก มาทดลองด้ ว ย การให้รอกินมาร์ชเมลโลว์ โดยมีกติกาว่า เด็กสามารถ กินมาร์ชเมลโลว์ตรงหน้า พวกเขาได้เลยถ้าต้องการ แต่ถ้ารออีกสักสิบกว่านาที โดยที่ ยั ง ไม่ กิ น เด็ ก จะได้ มาร์ ช เมลโลว์ เ พิ่ ม อี ก หนึ่ ง ชิ้ น หลั ง จากนั้ น หลายปี ต่อมา นักวิจัยก็ติดตามดู เด็กๆ ทีม่ าทดลอง และพบว่า เด็ ก กลุ ่ ม ที่ อ ดทนรอได้ นั้ น มีผลสอบที่ดีกว่าเด็กกลุ่มที่ ไม่รอ พู ด อี ก อ ย ่ า ง คื อ เด็ ก ที่ มี ค วามสามารถใน ก า ร ยั บ ยั้ ง ชั่ ง ใ จ ตั ว เ อ ง ป ร ะ ส บ ค ว า ม ส� า เ ร็ จ มากกว่ า เด็ ก ที่ ไ ม่ มี ค วามยับยั้งชั่งใจ ในท�านองเดียวกัน หากเราน�าเรือ่ งการทดลองมาร์ชเมลโลว์ มาพูดในมุมของความรักความสัมพันธ์ จะเห็นได้ว่าคนใน โลกนี้มีอยู่ 2 ประเภท คือ ‘คนที่ยอมรอ’ กับ ‘คนที่ไม่ยอมรอ’ เช่น บางคนเลือกแต่งงานกับคนที่ใจลึกๆ ก็รู้ว่าไม่ใช่คนนี้ แต่ที่แต่งเพราะไม่อยากรอแล้ว บางคนเลือกจะไม่รอคนไกล เพราะอดทนไม่ไหวที่ต้อง ทนเหงาคนเดียว บางคนเลือกเร่งรัดขอค�าตอบจากคนทีช่ อบ ทัง้ ๆ ทีอ่ กี ฝ่าย ต้องการเวลา สุดท้ายพอผิดจังหวะ อีกฝ่ายก็ปฏิเสธ บางคนอดทนไม่ไหวที่จะรอให้แฟนสร้างเนื้อสร้างตัว เลยเลือกคนที่พร้อมกว่า ทั้งที่ใจลึกๆ รักคนเก่ามากกว่า พอยกมาเล่าแบบนี้อาจมีคนเถียงเราได้ว่า แต่บางกรณี ก็ไม่ควรรอจริงๆ เช่น แฟนเป็นคนไม่เอาไหน ไม่ยอมท�ามาหากิน ขืนอดทนรอคนแบบนี้ก็เหมือนเสียเวลากันไปเปล่าๆ แล้วจะ เข้าใจเรื่องนี้อย่างไรดี?

05 MAR 2018

...... เราคิดว่า งั้นต้องมาถามกันก่อนว่าการรอที่ว่านี้เป็น

การรอสิ่งที่เป็นแบบ ‘NO’ (ไม่) หรือ ‘NOT YET’ (ยังไม่มาถึง) ซึ่งสองอย่างนี้แตกต่างกันมาก หากจ�ากันได้เรื่องการทดลอง มาร์ชเมลโลว์ สิง่ ทีเ่ ด็กทุกคนรู้เหมือนกันหมดคือ ถ้าพวกเขารอ พวกเขาจะได้กนิ มาร์ชเมลโลว์อกี ชิ้นหนึ่ง ดังนั้น มาร์ชเมลโลว์ ชิ้นที่สองคือสิ่งที่เป็นแบบ NOT YET ว่าเด็กจะได้กินแน่ๆ แต่แค่ ต้องรอก่อน เหมือนกันกับเรื่องความสัมพันธ์ มันเป็นวิจารณญาณ ของแต่ละคนที่ต้องมองให้ออกว่ามันเป็นแบบ NO หรือ NOT YET เช่น ถ้าแฟนเป็นคนขยันท�างาน แต่ตอนนีป้ จั จัยอะไรต่างๆ ยังไม่เอื้ออ�านวยให้เขาประสบความส�าเร็จ แต่ดูทรงแล้วคิดว่า เขาน่ า จะไปได้ ไ กล การรอคนแบบนี้ ก็ เ รี ย กว่ า น่ า คุ ้ ม ค่ า เพราะเป็นการรอสิ่งที่เป็นแบบ NOT YET หรืออีกกรณีหนึ่ง เช่น

แต่พวกเขาหาวิธใี ห้ตวั เองสามารถอดทนรอได้ เช่น คิดเกมขึน้ มา ในหัวระหว่างนั่งรอ พูดอีกอย่างคือ พวกเขาไม่ใช่แค่รู้จักรอ แต่ยังรู้วธิ ีท�าให้ตัวเองไม่เบื่อหรือถอดใจที่จะรอ เช่นกันกับเรื่องความรักความสัมพันธ์ หากคุณอยาก รอคอยให้ได้ส�าเร็จ คุณต้องรู้จักท�าแบบเด็กๆ คือรู้จักที่จะหา วิธีช่วยให้ตัวเองไม่เบื่อหน่ายหรือล้มเลิกที่จะรอไปเสียก่อน เช่น วิธีหนึ่งที่ตัวเราใช้บ่อยๆ คือ เราจะย้ายความสนใจที่อะไร อย่างอืน่ แทน เพือ่ ให้เราลืมเรือ่ งทีร่ อ เพราะไอ้ความทรมานจาก การรอ ถ้าพูดกันจริงๆ มันเกิดจากการที่มัวแต่คอยว่าเมื่อไหร่ มันจะมา ก็เลยเซ็ง หงุดหงิด อึดอัด ในทางกลับกัน ถ้าไม่ได้ ใส่ใจกับมันมาก ใจเราก็จะไม่ทรมาน ดูง่ายๆ เวลาที่งานยุ่ง เราแทบจะลืมเรื่องที่รอไปหมดเลย เพราะใจคิดอยู่อย่างเดียว ว่ า ขอให้ ง านเสร็ จ และ ผ่านไปได้อย่างราบรื่นก่อน ......

ก�าลังคุยกับคนคนหนึ่งอยู่ คนคนนี้เป็นคนที่รู้สึกว่าใช่มากๆ แต่เขาขอเวลาศึกษากันนานหน่อย แบบนี้ก็ฟังดูน่ารอ เพราะ ถ้าวันหนึ่งได้คบกันก็จะได้คบกับคนที่ใช่ แต่สา� หรับบางกรณีวา่ สิง่ ทีร่ อนัน้ ยากเกินกว่าจะคาดคะเน หรือพยากรณ์ เช่น รอคนที่ใช่เดินเข้ามาในชีวิต ซึ่งก็ไม่รู้ว่า จะเกิ ด ขึ้ น จริ ง ไหม ในกรณี แ บบนี้ ก็ ต ้ อ งกลั บ ไปที่ จุ ด ตั้ ง ต้ น ของแต่ละคนว่า คุณมี ‘ความหวัง’ (Hope) กับเรื่องนี้มาก หรือน้อยแค่ไหน? ถ้าคุณไม่มีความหวังว่าจะได้เจอคนที่ใช่ นั่นหมายความว่าคุณก�าลังมองว่าคนที่ใช่เป็นแบบ NO ไม่ใช่ NOT YET แต่ในทางกลับกัน ถ้าคุณมองว่าคนที่ใช่เป็นแบบ NOT YET คุณก็จะกล้ารอ เพราะมีหวังว่าคุณจะได้เจอคนคนนัน้ ในที่สุด ฉะนั้น ถ้าพูดอีกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการรออะไรก็ตาม อย่างแรกเลยคือ ต้องรู้ว่าสิ่งที่รอเป็นแบบ NO หรือ NOT YET เพราะมั น จะช่ ว ยให้ คุ ณ พิ จ ารณาได้ ว ่ า ‘สมควรรอ’ หรื อ ‘ไม่สมควรรอ’ นอกจากนี้มันยังท�าให้คุณมีแรงใจมากขึ้นที่จะ รอ เพราะรู้ชัดว่าปลายทางจะได้อะไร แม้จะเป็นแค่ความหวัง ก็ตาม แต่อย่างน้อยก็รู้ว่าถ้าเกิดขึ้นจริงก็จะฟินสุดๆ ถั ด มาเรื่ อ งสุ ด ท้ า ยคื อ ในการทดลองมาร์ ช เมลโลว์ มีการค้นพบว่า เด็กๆ ที่อดทนรอได้นั้นไม่ได้นั่งรออยู่เฉยๆ

ดังนั้น หากคุณเป็น คนหนึ่งที่ก�าลังเหนื่อยหรือ ท้อแท้กับการรอใครสักคน ไม่วา่ จะเป็นคนทีย่ งั มาไม่ถงึ คนที่อยู่ไกลกัน หรือคนรัก ที่ ยั ง ไม่ พ ร้ อ ม ขอให้ คุ ณ คิดถึงความสุขที่จะตามมา ในตอนท้าย หรือที่เรียกว่า Delayed Gratififfiication ซึ่งเชื่อ เถอะว่า มันหอมหวานกว่า แน่ น อน เพราะสิ่ ง ที่ คุ ณ จะได้ มั น คื อ ความฝั น อั น สู ง สุ ด ของการมี ค วามรั ก ค ว า ม สั ม พั น ธ ์ ที่ ใ ค ร ๆ ก็อยากจะมี อย่างการได้ใช้ ชี วิ ต อยู ่ กั บ ใครสั ก คนที่ ใ ช่ เป็นคนที่เรารักและเขาก็รัก เราอย่างเต็มหัวใจ คุณอาจ จะมี แ ฟนหรื อ แต่ ง งานช้ า กว่าชาวบ้าน แต่คณ ุ ก็ไม่ได้เสียเวลาหรือเสียใจกับคนผิดคน และนีค่ อื รางวัลทีค่ ณ ุ จะได้จากการอดทนรอ ซึง่ เอาจริงๆ พระเจ้าไม่ให้คุณเสียเวลารออะไรที่ว่างเปล่าหรอก อย่างน้อย ไม่ว่าจะได้หรือไม่ได้สิ่งที่รอ แต่ที่ได้แน่ๆ คือคุณจะได้ความสามารถในการอดทนรอ ซึ่งมันคือสิ่งที่ช่วยให้ชีวิตคุณเบา และเย็นลงไปได้เยอะ คุณว่าจริงไหม?


37

ประสาทรับรูท ้ ก ุ ผัสสะดูจะเปิดขยายมากขึน ้ เป็นพิเศษกับการเดินทางในโปรตุเกส ตัง ้ แต่รป ู ภาพของหน้าผา ณ จุดขอบสุดของทวีปยุโรป ทีเ่ มือ ่ ไปยืนแล้ว มองออกไปสุดลูกหูลก ู ตามหาสมุทรแอตแลนติก ต่อมความสงสัยก็เหมือนจะถูกกระตุน ้ ว่ามีอะไรอยูท ่ ป ี่ ลายขอบฟ้านัน ้ รสชาติของอาหารทะเลในหลายเมนู ที่ไม่ต้องดูแผนที่ก็พอจะเดาลักษณะภูมิศาสตร์ของประเทศได้ กลิ่นของขนมหวานวัตถุดิบหลักจากไข่ในทุกหัวมุมถนน ที่มีที่มาที่ไปบอกเล่าได้ถึงอิทธิพล ของศาสนาในโปรตุเกสและอิทธิพลของการเดินเรือโปรตุเกสทีม ่ ต ี อ ่ อาหารการกินในภูมภ ิ าคอืน ่ ทัว ่ โลก รวมไปถึงเสียงคร�า่ ครวญคิดถึงคนรักผูต ้ อ ้ งเดินทาง จากไปไกลบ้าน ในยุคทองแห่งการส�ารวจ ผ่านเสียงเพลง Fado ทีท ่ า� ให้การเดินทางครัง ้ นีค ้ ล้ายว่ามีซาวนด์แทร็กประกอบโสตสัมผัสตลอดทาง

ฟาโด้ (Fado) เพลงพืน้ เมืองโปรตุเกสทีไ่ ม่มใี ครทราบจุดเริม่ ต้นทีแ่ น่ชดั นัก แต่ได้รบั ความนิยม หลังจาก Amalia Rodrigues หรือราชินีแห่งฟาโด้ น�าเพลงพื้นเมืองที่สะท้อนวิถีชีวิตสามัญชน คนโปรตุกสี กลับมาร้องอีกครัง้ จนฟาโด้ได้รบั ความนิยมในวงกว้าง กลายมาเป็นเสียงเพลงขับขาน ที่ยังคงได้ยินตามซอกซอยบ้านเรือนชาวโปรตุเกสในปัจจุบัน ฟาโด้ประกอบไปด้วยเครื่องดนตรี หลักสองอย่าง คือกีตาร์โปรตุเกสที่มี 12 สาย และเครื่องดนตรีที่สองที่ส�าคัญที่สุดคือเสียงร้อง ของ Fadista ผูข้ บั ร้องเพลงทีเ่ นือ้ หามักข้องวนพันเกีย่ วกับความรัก ความอาลัยอาวรณ์ การจากลา ถึงแม้ว่าหลังๆ เนื้อหาและท�านองเพลงฟาโด้จะมีการปรับให้เนื้อหาหลากหลายขึ้น เพิ่มเติม ตามยุคสมัยบ้าง แต่ความหนักหน่วงดิง่ ลึกในห้วงอารมณ์ทอี่ ธิบายเป็นภาษาอืน่ ล�าบาก แต่เข้าใจ กันในชาวโปรตุกีสว่าเป็นอารมณ์แห่ง Saudade ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นเอกลักษณ์หลักของฟาโด้ ที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลง หากจะให้พยายามจ�ากัดความถึงความหมายของ Saudade ชาวโปรตุกีสอาจตอบกลับมา ว่า Saudade นัน้ ไม่ใช่อารมณ์ทมี่ ไี ว้ให้เข้าใจ หากมีไว้ให้รสู้ กึ แต่ถา้ หากจะอธิบายพอสังเขปก็อาจจะ พอกล่าวได้ว่า Saudade นั้นคือความเศร้าที่สวยงาม เป็นความรู้สึกโหยหาบางสิ่งบางอย่าง หรือใครบางคนที่ได้จากไปแล้วไม่มีวันกลับมา กึ่งๆ จะเป็นความรู้สึกโศกเศร้ากับการจากลา ทว่ามีความสุขเจือปนอยู่ในความคิดถึงคะนึงหานั้น นอกไปจากความสามารถในการท�าให้ผฟู้ งั สัน่ สะเทือนในใจแม้ไม่เข้าใจความหมายของค�า ทั้งฟาโด้และความ Saudade นั้นยังบอกเล่าเรื่องราวของชาติโปรตุเกสได้อย่างน่าสนใจ แม้จะ ไม่สามารถสืบค้นได้แน่ชดั ถึงทีม่ าทีไ่ ป แต่กเ็ ป็นทีส่ นั นิษฐานว่าฟาโด้นนั้ ริเริม่ ขึน้ ระหว่างศตวรรษที่ 15-17 ในช่วงยุคทองแห่งการส�ารวจ (Age of Exploration) ของโปรตุเกส ด้วยความที่ภูมิประเทศ ตัง้ อยูต่ ดิ มหาสมุทรของปลายสุดของทวีป ท�าให้สายเลือดนักส�ารวจนัน้ เป็นส่วนหนึง่ ของชาวโปรตุกสี จนกลายเป็นดินแดนประวัติศาสตร์นักเดินเรือ การออกเดินทางท่องไปในดินแดนไกลบ้าน เป็นระยะเวลานานจึงกลายมาเป็นวิถชี วี ติ ของชาวโปรตุกสี ในยุคแห่งการส�ารวจนัน้ ช่วงเวลานัน้ เอง ทีฟ่ าโด้เริม่ ได้รบั ความนิยมในกลุม่ ชนชัน้ แรงงาน โดยเฉพาะในย่านคนท�างานเกีย่ วข้องกับการเดินเรือ การจากลาที่ทั้งคนเดินทางและคนรอต่างไม่มีใครรู้ว่าจะได้เจอกันอีกเมื่อไหร่ การรอคอยที่เปี่ยม ไปทั้งความหวัง ทั้งความไม่แน่ใจ กลายมาเป็นม่านหมอกอารมณ์ที่ปกคลุมชาวโปรตุกีส โดยเฉพาะกับผูห้ ญิงทีม่ กั เป็นฝ่ายต้องรอคอยคนรัก สามี หรือพ่อของลูกอยูท่ บี่ า้ น อารมณ์ทว่ มท้น ในช่วงเวลานั้นอัดอั้นกลั้นไม่อยู่จนถ่ายทอดออกมาผ่านบทเพลงฟาโด้ ในท่วงท�านองความรู้สึก ที่เต็มไปด้วย Saudade ที่แม้จะฟังไม่ออก แต่ก็สัมผัสได้ถึงความอัดแน่นท่วมท้นภายในใจผ่าน เสียงที่เปล่งร้องออกมา ความเศร้าทีง่ ดงาม หรือ Saudade นัน้ นอกจากจะสะท้อนผ่านบทเพลงฟาโด้แล้ว ผูผ้ า่ นทาง

อย่างเราก็พบข้อสังเกตบางอย่างจากเพื่อนชาวโปรตุกีสที่ไม่รู้เป็นเพียงความบังเอิญ หรือเป็น ลักษณะร่วมของคนในชาตินี้ในเรื่องการทักทาย หลายครั้งเมื่อไถ่ถามเพื่อนชาวโปรตุกีสว่าเป็น อย่างไรบ้างแทนการทักทายกันปกติ ค�าตอบทีไ่ ด้รบั จากเพือ่ นชาวโปรตุกสี มักเป็นตามสภาวะอารมณ์ ความรู้สกึ ที่เป็นอยู่จริงๆ ในขณะนั้น ในวันที่ไม่ได้ยนิ ดียินร้ายอะไรก็จะตอบว่าเฉยๆ วันที่ไม่ค่อย จะดีนักก็ยอมรับว่าวันนี้ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ แต่หากวันไหนอารมณ์ดีขึ้นมาก็พร้อมจะแสดงออก ในความพึงพอใจอย่างเต็มเปี่ยม ต่างไปจากค�าตอบที่มักได้รับจากการทักทายที่เรามักถามและ ตอบกันอย่างเคยชินว่า เธอโอเคไหม -- เราสบายดี แม้ในวันที่เราอาจไม่สบายดีเท่าไหร่ตามที่พูด ไปก็ตาม จนกลายเป็นนิสัยดาดๆ ว่าเรายินยอมบังคับตัวเองให้ต้องสบายดีในทุกสถานการณ์ โดยไม่ได้เท่าทันกับความรู้สกึ ที่เกิดขึ้นจริง ทั้งนี้ทั้งนั้น ตั้งแต่การสังเกตท่าทีการยอมรับความรู้สึกที่แท้จริงของเพื่อนชาวโปรตุกีส รวมไปถึงรายงานมาตรวัดดัชนีความสุขของสหประชาชาติทจ่ี ดั ให้โปรตุเกสอยูถ่ งึ ล�าดับที่ 93 จาก 157 ประเทศ เรากลับพบว่า แท้จริงแล้วชาวโปรตุกีสไม่ได้มีท่าทีเศร้าโศกกับชีวิต หากในทาง ตรงกันข้าม กลับดูมีความพึงพอใจอย่างง่ายดายกับสภาวะใดๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นด้วยซ�้า ซึ่งนั่น ก็สอดคล้องกับความหมายของค�าว่าฟาโด้เอง ที่แปลตรงตัวตามภาษาท้องถิ่นได้ว่า ‘fate’ หรือ โชคชะตา ในนัยยะที่ว่าสิ่งใดๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเรื่องที่ถูกก�าหนดไว้อยู่แล้ว จนกลายเป็น การยอมรับ ไม่ขัดขืน ยินยอม และพร้อมร้องไปตามท่วงท�านองของความรู้สึกที่เกิดขึ้นแทน ซึ่ ง การศิ โ รราบต่ อ ความรู ้ สึ ก นี้ ถู ก ถ่ า ยทอดออกมาอย่ า งชั ด เจนในขณะที่ นั่ ง ฟั ง เพลงฟาโด้ เมือ่ Fadista อาจจะร้องไห้หรือหัวเราะออกมาเมือ่ ไหร่กไ็ ด้ตามความรูส้ กึ ทีเ่ กิดขึน้ จริงขณะถ่ายทอด บทเพลง และเพื่อไม่ให้ผู้ฟังต้องมาสงสารหรือเศร้าตาม เป็นธรรมเนียมของชาวโปรตุกีสที่ผู้ฟัง จะถูกเชิญชวนให้ปรบมือ เปล่งเสียงชื่นชมกับความกล้าหาญในใจที่หนักแน่นเพียงพอที่จะเผย ด้านเปราะบางของตัวตนออกมา และนั่นเองอาจเป็นเหตุผลว่าท�าไม Saudade ถึงถูกอธิบายว่าเป็นความเศร้าที่งดงาม ในโลกทีเ่ ราต่างเคยชินกับการแสดงออกถึงชีวติ รืน่ เริง ส�าเร็จ สุขสมใส่กนั การเดินทางมาโปรตุเกส ครั้งนี้ท�าให้เห็นความส�าคัญของการยอมรับความรู้สึกที่แท้จริงในใจ บางทีเราอาจไม่ต้องปฏิเสธ เก็บกดความเศร้าไว้ในใจ เพราะบางทีมนั อาจถูกเปลีย่ นไปเป็นความพึงพอใจเพียงแค่มนั ถูกระบาย ออกมาให้การมีอยู่ของมันถูกรับรู้ผ่านการได้รับฟัง รวมไปถึงความสวยงามในความเศร้าของ การจากลาที่ดูจะท�าให้ความหมายของความรัก ความผูกพันที่มีอยู่ปรากฏขึ้นชัด เหมือนดั่งที่ หญิงสาวชาวโปรตุกสี รอคนรักนักเดินเรือของเธอกลับมา -- เศร้าในความคิดถึง หากยินดีกบั อิสระ ที่คนรักของตนได้เดินทางออกไปหาความหมายในชีวิตตน

BREATHE IN : พชร สูงเด่น อาชีพ : นักศึกษาทุน Erasmus Mundus ด้านการศึกษาเพื่อการพัฒนา ก�าลังอยู่ในช่วงชีวิตที่ต้องวุ่นๆ สลับไปมา ระหว่างนั่งเขียนรายงานในห้องสมุด อบขนมในห้องครัว เรียนรู้ นอกห้องเรียนด้วยการเดินทางไปยังเมืองต่างๆ ในยุโรป และการนั่งเขียนบันทึกเรื่องราวทั้งหมดส่งมาให้ a day BULLETIN ที่ก�าลังจะน�ามาทยอยลงเป็นตอนๆ ทางออนไลน์ของเรา

Fado, the Soundtrack of Portugal


a day BULLETIN

,

EDITOR S NOTE

38

A STATE OF MIND วุฒิชัย กฤษณะประกรกิจ บรรณาธิการบริหาร FB : theaestheticsofloneliness

issue 528 05 MAR 2018

กลายเป็นข่าวฮือฮาเสียยิง่ กว่า ผลการแข่งขัน ส�าหรับทีมเด็กสาว เชียร์ลดี เดอร์เกาหลีเหนือสองร้อย กว่ า คน ที่ แ สดงการเชี ย ร์ กี ฬ า ทัง้ ร้องเพลงทัง้ ปรบมือและเคลือ่ นไหว อย่างพร้อมเพรียง ระหว่างการแข่ ง ขั น กี ฬ าโอลิ ม ปิ ก ฤดู ห นาว 2018 เมืองพย็องชัง เกาหลีใต้ ภาพนี้ขัดแย้งกับความคิด ของชาวตะวันตกและผู้คนในโลก เสรี เพราะคิดว่าประเทศปิดอย่าง เกาหลี เ หนื อ จะต้ อ งมี ป ั ญ หา การละเมิดสิทธิมนุษยชน ดังนั้น พวกเธอจึ ง น่ า จะเป็ น เพี ย งแค่ หน้าฉากที่ คิม จองอึน ใช้สร้างภาพ ให้ตัวเองดูดี มีกระแสข่าวออกมา เป็นระยะว่าพวกเธอถูกจับตามอง อย่ า งใกล้ ชิ ด เพื่ อ ป้ อ งกั น การหลบหนีหรือแปรพักตร์ ไม่วา่ ความจริงจะเป็นอย่างไร เราคงไม่ ส ามารถเข้ า ไปอ่ า นใจ ของสาวน้อยเหล่านี้หมดทุกคน ว่าใครสุขหรือทุกข์อย่างไร บางคน อาจจะอยากหลบหนี บางคน อาจจะเสแสร้ ง ยิ้ม และบางคนอาจจะมีค วามคิด และ ความรู้สึกแบบนั้นจริงๆ ก็ได้ ค�าถามทีน่ า่ สนใจคือ ท�าไมเชียร์ลดี เดอร์เกาหลีเหนือ จึงดูมีความสุขกับการเชียร์อย่างพร้อมเพรียง และสะท้อน กลับมาถึงสถานการณ์ใกล้ตัวในบ้านเรา ท�าไมบางคนจึง ดู มี ค วามสุ ข และพึ ง พอใจกั บ ระบอบการปกครองโดย เผด็จการทหาร ถ้ามองเกาหลีเหนือเป็นตัวอย่าง ในภาพรวมระดับ ทัง้ ประเทศนี้ พวกเขามีมหกรรมการแสดงความพร้อมเพรียง แบบนี้ มี อ ยู ่ ใ นชี วิ ต ประจ�า วั น ของพวกเขาตลอดเวลา ซึ่งสิ่งนี้สะท้อนให้เห็นสภาพจิตใจบางอย่างที่แตกต่าง ไปจากเราอย่างสิ้นเชิง ซึ่งอาจจะท�าให้เรามีระบบคุณค่า และนิยามของความสุขแตกต่างกัน หนังสารคดีเรื่อง A State of Mind (2004) โดย แดเนียล กอร์ดอน ผูก้ า� กับชาวอังกฤษ ตามติดประสบการณ์ ชีวิตสาวน้อยนักกายกรรมชาวเกาหลีเหนือสองคนและ ครอบครัว ของพวกเธอ ที่เ ข้ า ร่ ว มการแสดงแมสเกมส์ หรืออารีดังเฟสติวัล ปี ค.ศ. 2003 ณ กรุงเปียงยาง แมสเกมส์ เ ป็ น การแสดงกิ จ กรรมเข้ า จั ง หวะ กลางสนามกีฬา มีนักกายกรรมหลายหมื่นคนมาแสดง บนพื้ น ที่ ก ว้ า งใหญ่ ประกอบด้ ว ยแสงสี เ สี ย งกระหึ่ ม ตื่นตาตื่นใจ งานนี้จัดกันมาในเกาหลีเหนือตั้งแต่ปี ค.ศ. 1946 มีจุดเริ่มต้นจากประเทศเยอรมนี แล้วต่อมาญี่ปุ่น ก็น�ามาพัฒนาต่อ โดยจัดให้เป็นวิชากายกรรมยืดหยุ่น ในโรงเรียน แล้วในที่สุดก็แพร่มาถึงเกาหลีเหนือ และ กลายเป็นประเพณีสา� คัญที่คงอยู่มาถึงทุกวันนี้

ในหนังสือ The Little Book of Ikigai ของ เคน โมกิ อธิบายว่า “แมสเกมส์คือรูปแบบการบังคับบัญชาความปรารถนาของปัจเจกให้เป็นไปตามความต้องการของ หมู่เหล่า ผู้เข้าร่วมจะต้องผ่านการฝึกซ้อมอย่างยาวนาน อย่างน้อยก็วนั ละสองชัว่ โมง เพือ่ ปลูกฝังจิตส�านึกของกลุม่ ” สิง่ ทีน่ า่ สนใจคือ ในหนัง A State of Mind ไปสัมภาษณ์ สาวน้อยนักกายกรรมทีร่ ว่ มแสดงในงานแมสเกมส์ เธอเล่า ย้อนระลึกถึงความตื่นเต้นตอนได้แสดงต่อหน้านายพล คิม จองอิล ลูกชายของ คิม อิลซุง ผูก้ อ่ ตัง้ ประเทศเกาหลีเหนือ และเป็นพ่อของ คิม จองอึน ผู้น�าสูงสุดคนปัจจุบัน แสดงให้เห็นชัดเจนว่าความสุขและความมุ่งมั่น อย่างแรงกล้าของเธอเป็นความรู้สึกส่วนตัวที่แฝงอยู่ใน บริบททางสังคมของรัฐ เป็นความย้อนแย้งกันระหว่าง A State of Mind ภายในใจของปัจเจก กับ Hermit State ที่ครอบง�าภายนอก ถึงแม้งานแมสเกมส์จะเป็นการแสดงของมวลหมู่ และผู้คนดูเหมือนเครื่องจักรกลไร้หัวจิตหัวใจ ไร้ความเป็น ปัจเจกเสรี แต่ความสุขความพึงพอใจทีแ่ ต่ละคนได้ประสบ ในระหว่างร่วมการแสดงนั้นเป็นเรื่องส่วนตัวภายใน ดังนั้น ถ้าอยากจะท�าความเข้าใจกับใบหน้าที่มี ความสุ ข ของนั ก แสดงแมสเกมส์ และเหล่ า สาวน้ อ ย เชียร์ลีดเดอร์ที่เห็นในข่าวล่าสุด รวมถึงภาพชาวบ้าน ชาวเมืองที่ปรากฏในข่าวหรือในสารคดีท่องเที่ยวประเทศ เกาหลี เ หนื อ ซึ่ ง ส่ ว นใหญ่ ดู เ หมื อ นสงบสุ ข และปกติ ดี คุณจ�าเป็นต้องไปไกลกว่าภาพเหมารวมเรื่องการเมือง ระหว่ า งประเทศ ที่ วิ จ ารณ์ ว ่ า มั น เป็ น การสร้ า งภาพ หลอกลวงโดยรัฐบาลเปียงยาง แต่ต้องท�าความเข้าใจกับ

จิ ต วิ ท ยาในระดั บ ปั จ เจกบุ ค คล ด้วย ในหนังสือ The Little Book of Ikigai บอกว่ า สิ่ ง มี ชี วิ ต มี ความสามารถในการปรั บ ตั ว ถึงแม้จะตกอยู่ในสภาพแวดล้อม ที่ เ ลวร้ า ยที่ สุ ด สิ่ ง มี ชี วิ ต ก็ ยั ง มี แนวโน้มที่จะด�ารงอยูู่ต่อไป โดย การมองหาความสุขเล็กๆ การหา เหตุผลมาอธิบายเข้าข้างตัวเอง หลอกตั ว เอง ปลอบตั ว เอง หรือ Self-delusion เพื่อให้ยอมรับ สภาพและปล่ อ ยวาง เหมื อ น นักโทษประหารต้องการลิม้ รสชาติ อาหารมื้อสุดท้ายที่ดีที่สุดในชีวิต ของเขา เปรียบกับชีวิตการท�างาน ของเราทุกคน การหาความสุขจาก การท�างาน บางครั้งอาจจะไม่ใช่ การค้ น พบงานที่ ตั ว เองรั ก ที่ สุ ด แต่มนั คือการยอมรับหน้าทีก่ ารงาน ทีต่ นเองก�าลังท�าอยู่ แล้วหาเหตุผล มาอธิบายว่ามันดีอยู่แล้ว เพื่อจะ ได้ยืนหยัดท�างานนี้ต่อไปได้ ความสุขและความส�าเร็จในงานเป็นเรื่องจิตวิทยา ภายในใจของปัจเจก ไม่ใช่มาจากเงื่อนไขสภาพแวดล้อม การท�างานที่คนภายนอกมองเข้าไป เช่นเดียวกับปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองใน บ้ า นเรา ท� า ไมบางคนจึ ง อยากมี เ สรี ภ าพมากขึ้ น และ เรี ย กร้ อ งให้ มี ก ารเลื อ กตั้ ง โดยเร็ ว ในขณะที่ บ างคนดู พึงพอใจกับสภาพการณ์ในปัจจุบนั ทุกอย่างขึน้ กับความคิด ภายในใจของปัจเจก และชุดคุณค่าที่แต่ละคนยึดถือ ดังนัน้ ใน Hermit State อย่างเกาหลีเหนือ งานแมสเกมส์ เชียร์ลดี เดอร์ และความรูส้ กึ รวมหมู่ กลายเป็นเรือ่ งปกติธรรมดา ที่เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจในชีวิตชาวเกาหลีเหนือ ท�าให้ พวกเขามี A State of Mind แบบนี้ ซึ่งแตกต่างไปจากผู้คน ในสังคมเสรีอย่างสิ้นเชิง จึงเป็นไปได้ที่ไม่มีใครมาบังคับคุณแบบเห็นเป็น รูปธรรมชัดเจน แต่ในสภาพแบบนั้น คุณได้ยอมรับสภาพ และบอกกั บ ตั ว เองว่ า ก�า ลั ง มี ค วามสุ ข คุ ณ จึ ง ยิ้ ม แย้ ม อย่างมีความสุขจริงๆ มีความมุง่ มัน่ ปรารถนาทีจ่ ะด�าเนินชีวติ ต่อไป แม้วา่ ในประเทศจะมีระบอบการเมืองทีห่ า่ งไกลจาก ความสมบูรณ์แบบ เรียกว่าห่างไกลสุดๆ เลยล่ะ

a day BULLETIN 528  

Breathe the Same Air: ณ จุดสุดยอดของชื่อเสียง เงินทอง ความสำเร็จ ตลอดเส้นทางการทำงานที่ป่ายปีนขึ้นไปสามสิบสี่สิบปี ตรงจุดนั้นน่าจะเป็นจุดหมา...

a day BULLETIN 528  

Breathe the Same Air: ณ จุดสุดยอดของชื่อเสียง เงินทอง ความสำเร็จ ตลอดเส้นทางการทำงานที่ป่ายปีนขึ้นไปสามสิบสี่สิบปี ตรงจุดนั้นน่าจะเป็นจุดหมา...

Advertisement