Page 1

www.stksamorin.sk

II. FUTBALOVÁ LIGA/KOMPAS FANÚŠIKA 21. kolo, 8.3. Šamorín - Michalovce 2:2 22. kolo, 16.3. Trnava „B“ - Šamorín 1:1 23. kolo, 22.3. Šamorín - Ša¾a 1:2 24. kolo, 29.3. Dubnica - Šamorín 2:1 25. kolo, 5.4. Šamorín - Rimavská Sobota 2:0 26. kolo, 12.4. Liptovský Mikuláš - Šamorín 3:1 27. kolo, 19.4. Šamorín - Pohronie 2:3 28. kolo, 26.4. Prešov - Šamorín 4:0 29. kolo, 3.5. Šamorín - Podbrezová 0:2 30. kolo, 9.5. Senec - Šamorín 0:1 31. kolo, 17.5. (sob) 17:00 Šamorín - Bardejov 32. kolo, 25.5. (ned) 17:00 Michalovce - Šamorín 33. kolo, 31.5. (sob) 17:00 Šamorín - Trnava „B“ Tabu¾ka:

1. Podbrezová 2. Prešov 3. Michalovce 4. Bardejov 5. Senec 6. Trnava„B“ 7. R.Sobota 8. Dubnica 9. Šamorín 10. L.Mikuláš 11. Ša¾a 12. Pohronie

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

23 4 17 5 16 7 15 10 11 10 10 9 9 11 9 5 7 7 7 6 6 8 7 4

3 8 7 5 9 11 10 16 16 17 16 19

NEWS

FC ŠTK 1914 ŠAMORÍN - PARTIZÁN BARDEJOV

54:14 52:23 49:25 39:22 36:30 54:56 29:32 27:54 29:49 23:45 26:42 31:57

73 56 55 55 43 39 38 32 28 27 26 25

31. KOLO 17. MÁJA 17:00

ROZHODCA: ¼ubomír SAMOTNÝ ASISTENTI: Michal TOMÈÍK, Dušan PETRÍÈEK

18 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 19 20 21 22

1 22 3 4 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Juraj HAJDÚCH Lukáš JAMROŠKOVIÈ Vladimír PONÈÁK Tomáš MARUŠIN Michal CMARKO ¼ubomír MEZOVSKÝ Peter VAŠKO Lukáš ÈEMBA Miloš JAVORINA Michal VILKOVSKÝ Lukáš HUTTA Radoslav KRIŠTAN Attila PINTE Hector TUBONEMI Roland CSÖLLE Jozef MEZZEI Andrej ŠPÁNIK Samuel FÛZIK Ernest FULMEK Karol STIFTER

Ing. Peter BLÁHA Prezident: Miroslav HÝLL Tréner: Asistent trénera: Jozef MEDGYES Vedúci mustva: Ladislav SÁNKA MUDr. Ján GRÒA Lekár: Attila VASI Masér: Tréner brankárov: Szilárd KANTÁR

Dušan MOLÈAN Richard GMITTER Vladislav PALŠA Michal GROHO¼ Andrew KLIMENT Dragan ANDRIÆ Slavomír KICA Szymon GRUCA Gevorg BADALYAN Vladimír STAŠ Ján ZÁPOTOKA Ján GU¼A Vladimír PYDA Vladimír ANDRAŠÈÍK Lukáš ZAPOTOKA Michal BERECKÝ Jakub PAVÚK Juraj KUHAJDÍK

Prezident: Športový riadite¾: Tréner: Asistenti trénera: Vedúci mustva: Lekár: Masér:

OFICIÁLNY SPRAVODAJ ŠAMORÍNSKEHO FUTBALOVÉHO KLUBU

Ing. Peter PETRUS Marek KUKULSKÝ Mgr. Rastislav KICA Jozef KUKULSKÝ Alexander TYÈ Vasi¾ BARÁNOK MUDr. Patrik MIHA¼ Vladimír PORUBSKÝ A - tím

PRED ÚVODNÝM HVIZDOM - TRÉNER MIROSLAV HÝLL ,,Minulý týdeò sme získali v Senci dôleité tri body. Víazstvo pri Slneèných jazerách pozitívne pôsobil na chalanov, zlepšila sa a t m o s f é r a . Potrebujeme potvrdi minulotýdòový úspech domácim víazstvom

nad Bardejovom. Sme si vedomí, kto bude stá proti nám. Mustvo, ktoré získalo skoro o tridsa bodov viac, ako my, na zaèiatku jarnej èasti bol ešte adeptom na postup do najvyššej súae. My však chceme urobi maximum pre víazstvo. Ak sa to stane, tak za urèitých okolností môeme by definitívne zachránení u dve kolá pred koncom súae. Zdravotne sú chalani v poriadku.“

Vzájomné zápasy: Sezóna 2012/13: 1:1 (d), 1:2 (v), 2:0 (d) Sezóna 2013/14: 0:1 (d), 0:3 (v)

ŠTK Šamorín

17.5.2014

Bardejov

17.00

Chceme ïalšie víazstvo! FOTO: Tibor Õry

B - tím

U - 19

U - 17

ŠTK Šamorín

18.5.2014

ŠTK Šamorín B

18.5.2014

ŠTK Šamorín

18.5.2014

Horný Bar

17.00

Bánovce n/B

10.00

Bánovce n/B

12.30

U - 15

U - 14

U - 13

Mor.Sv.Ján

18.5.2014

ŠTK Šamorín

17.5.2014

Mor.Sv.Ján

18.5.2014

ŠTK Šamorín

10.00

Vrbové

10.00

ŠTK Šamorín

12.00

U - 12

U - 11

U - 9+10

ŠTK Šamorín

17.5.2014

Devínska Nová Ves

18.5.2014

Devínska Nová Ves

18.5.2014

Vrbové

12.00

ŠTK Šamorín

9.00

ŠTK Šamorín

10.00

FOTO: TIBOR ÕRY

www.stksamorin.sk

NEWS

17.5.2014

Zápasy ŠTK - jarná èas

VIII. Roèník/6.èislo

INFORMAÈNÝ SPRAVODAJ ŠTK ŠAMORÍN

Vychádza dvojtýdenne v súanom období. Nepredajný. Zodpovedný vydavete¾: ŠTK Šamorín (Ing. Norbert Csutora) Zodpovedný redaktor: Duducz Tibor Grafická príprava a tlaè: Zoltán Farkas - PANORÁMA Spolupracovník–fotograf: Tibor Õry Redakèná uzávierka tohto èísla: 15.5.2014

NAŠI OBCHODNÍ PARTNERI


ZAUJÍMAVOS / MLÁDENÍCKE OKIENKO

II. FUTBALOVÁ LIGA Stredopoliar Samuel Füzik zabezpeèil pri Slneèných jazerách pre ŠTK ve¾mi dôleité tri body

Na scéne sú u dvadsašes rokov

Do Šamorína prišiel z ïalekej Austrálie Pred pár mesiacmi bol tisíce kilometrov od našej krajiny. Dnes patrí ku k¾úèovým hráèom ŠTK. Vïaka jeho gólu Šamorín vyhral v poslednom kole v Senci 1:0. Samuel Füzik (29), ktorý za týdeò absolvuje z nášho tímu najviac tréningových jednotiek, by nemal chýba v zostave domáceho tímu ani dnes proti Bardejovu.

Samo (v¾avo) ako austrálsky majster

Samo, mal si osemnás rokov a .... - Debutoval som v najvyššej slovenskej futbalovej lige. V drese Interu Bratislava proti Ruomberku. Vtedy tím z Pasienkov viedol Karol Pecze. Si odchovancom lto èiernych? - Nie. S futbalom som zaèal v Senci, ako dvanásroèný som prestúpil do bratislavského Interu. Prešiel som všetkými mládeníckymi tímami. V áèku som bol štyri roky. Z toho dvanás mesiacov som pôsobil na hosovaní v Báèi. Bol som tam vtedy, keï mustvo z neïalekej obce od Šamorína hral druhú najvyššiu ligu. Okrem ïalších slovenských tímov si hral v rakúskej a v èeskej nišej súai a potom

prišlo jedno ve¾ké dobrodrustvo. Ako si sa dostal do Austrálie? - U protinocov ije moja rodina. Brat je tam u 17, rodièia štyri roky. Ja som bol v Austrálii ako futbalista. So svojim tímom (Stirling Lions) som sa stal majstrom štátnej Západoaustrálskej ligy. Aká to bola súa? - O stupeò nišia, ako najvyššia liga. Bola poloamatérska, ale mala slušnú úroveò. Hral sa typický anglický futbal. Mal som trénera aj z liverpoolského Evertonu. Mal si šancu sa dosta do najvyššej, celoštátnej ligy? - Hej bola. Ale bohuia¾ nevyšlo to. Aký je ivot v Austrálií? - No, na vysokej úrovni. . Po roku si sa vrátil na Slovensku. Preèo? - ahalo ma to domov. Slovensko je Slovensko... Ako si sa dostal do Šamorína? - Cez jedného kamaráta. Vedel, e Šamorín h¾adá stredopoliara. Tak sa nakontaktoval na Petra Bláhu. Zapojil som sa do zimnej prípravy ŠTK a dohodli sme sa na spolupráci do konca aktuálnej sezóny. Som ve¾mi rád, e som sa mohol v Šamoríne vráti do ve¾kého futbalu, mohol som sa opä dosta do povedomia futbalovej rodiny. Na jar sa nám nedarí pod¾a predstáv. Dôvod? - Keby som to presne vedel.... Myslím si, e má to viacero dôvodov. Napríklad nedokázali sme vyhra zápasy, ktoré sme mali dobre rozohrané, chýbalo nám športové šastie, tím sa budoval poèas súae.

Èo majú spoloèné ŠTK a Stirling? Odpoveï je ve¾mi zaujímavá. Bývalý austrálsky klub Samuela Füzika je akademickým partnerom West Ham United. A práve anglický klub má kadý rok tréningový kemp v Pomlé. V piatok sme dokázali vyhra v Senci. Mali tieto tri body vplyv na tento týdeò? - Samozrejme áno. Oili sme, uvo¾nila sa atmosféra. Verím, e v sobotu zdoláme Bardejov. Chceme sa vyhnú nervozity poèas posledných dvoch kôl. Vraj kapitán tímu Vlado Ponèák sa aj netypickým spôsobom snail vyburcova kolektív... - No, je to tak. Pred súbojom v Senci dal do p¾acu motivaèné... Verím, e to zaberie aj proti Bardejovu... Zo šamorínskeho tímu máš najvyšší poèet týdòových tréningových jednotiek... - Som aj trénerom šamorínskej U 14-ky. Baví ma to. A èi sa stanem po skonèení aktívnej kariéry trénerom? To sa uvidí. Rád by som Feketevizi Tímea (vpravo) FOTO: Tibor Õry pôsobil okolo futbalu.

OB¼ÚBENÉ.... Mustvo: FC Liverpool Futbalista: Andreas Pirlo Jedlo: rezeò so zemiakovým šalátom Nápoj: kola Relax: spánok a vychutnáva kávu

Felvételi vizsga a somorjai Corvin Mátyás Magyar Tanítási Nyelv û Alapiskola sportosztályába A Duna Menti Futballakadémia FC STK 1914 Somorja és a somorjai Corvin Mátyás MTNY Alapiskola felvételt hirdet az 5. évfolyam sportosztályába. Corvin Mátyás MTNY Alapiskola, Somorja, a Duna Menti Futballakadémia tagjainak nyújtott elõnyok: - rendszeres magas színvonalú edzések - rendszeres összpontosítások - teljes felszerelés

A felvételi vizsga idõpontja:

2014. június 3., 9:00 órakor Corvin Mátyás MTNY Alapiskola, Somorja, Halász utca 2

Súperi závideli štadión ŠTK Poèas jarnej èasti sa na našom štadióne uskutoènil ïalší roèník prestínej súae Samaria Cup. Bojovalo sa v piatich kategóriach, od U 8 a po U 13. ,,Myslím si, e môeme by spokojní. Tak s výsledkami tímov ŠTK, ako aj organizáciou turnajov,“ uviedol Martin Gyurász, ktorý bol hlavným organizátorom Samaria Cupu. Pre domáce tímy vyšiel turnaj na výbornú. Všetky drustvá skonèili v prvej trojke: U 13 bola prvá, U 12, U 11 a U 10 druhá a U 8 tretia. Okrem toho boli ocenení aj viacerí naši jednotlivci. Najlepším strelcom Samaria turnaja U 13 sa stal Tomáš Cup Méry, najlepšou hráèkou podujatia U 12 Tímea Feke teví ziová. U 10 zase Jakub Èulaga. Patrik Lasan bol najlepším brankárom turnaja pre U 8. ,,Myslím si, e sme urobili dobrú propagáciu nášmu klubu. Ukázalo sa, e v ŠTK sú nádejní futbalisti. Naše mustvá viackrát zdolali zahranièný tím, ale vyhrali aj nad prvoligovým slovenským drustvom. Ve¾ká vïaka patrí aj rodièom za pomoc pri organizovaní Samaria Cupu,“ pokraèoval Martin. ,,Viaceré mustva nám závideli krásny štadión v Pomlé. Napríklad zástupcovia AS Trenèín boli z kvalitných trávnatých plôch úplne hotoví...,“ Dodal s úsmevom Martin Gyurász.

Corvin Mátyás MTNY Alapiskola, Somorja: tel.: 031 562 22 70, e-mail: sami@zscorvin.sk, www.zscorvin.sk FC STK 1914 , Somorja: tel.: 0903 213 990 (Mgr. Péter Bláha)

A jelentketzési lapok a www.zscorvin.sk ill. a www.stksamorin.sk oldalon találhatók.

www.stksamorin.sk

A FOCI TÖBB MINT JÁTÉK! Viac info na našej webstránke: www.stksamorin.sk

Po seneckom víaznom góle v náruèí Vilkovského.

FOTO: Tibor Õry

Prezident Peter Bláha (v¾avo) s najlepším strelcom Tomášom Mérym

Viac info na našej webstránke: www.stksamorin.sk

K šamorínskemu futbalovému klubu ŠTK patrí aj tím ,,Old Boys“. Ten u dlhé desaroèia robí dobré meno našim farbám. Èlenovia mustva starých pánov sa stretávajú kadú nede¾u. ,,Ak je dobré poèasie tak v Pomlé, ak je horšie tak ideme do telocviène,“ prezradil Jozef Farkas, sluobne najstarší èlen tímu. ,,Toto mustvo funguje od roku 1978. Tím sa skladá z bývalých hráèov ŠTK, ktorí majú za sebou nieko¾ko rokov v šamorínskom mustve.“ Mustvo si udriava aj priate¾ské kontakty. ,,Pravidelne hráme s maïarským tímom Tököl. A kadý rok sa stretávame na turnajoch s ostatnými šamorínskymi tímami. Sú to vynikajúce monosti zabudnú na denné starosti, zabavi sa a zašportova si,“ dodal Jozef Farkas, ktorý je aj hlavným usporiadate¾om ŠTK pri majstrovských druholigových dueloch.

Stknews 17 05 2014  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you