Page 1

A C V

t r a n s p o r t

e n

c o m m u n i c a t i e

TRANSCOM

Maart 2012

03 / 2012

INFO

Brussel X

Afgiftekantoor :

Postabonnement


Inhoud Intersectoraal Vakbonben trekken pensioenen rechter Sociale verkiezingen 2012 Sociale media

p. 4

Mobiliteit Met wie mag maritiem personeel in zee?

p. 8

Diamant Rustdagen in 2012 Tweede cursus meesterslijper

p. 9

Water Honderd jaar Scheldeland ACV-Transcom steunt collega’s Auckland

p. 10

Te l e c o m Op het matje bij Investigations Algemene vergadering aandeelhouders Bericht aan anders-actieven

p. 12

Cultuur Eén Europese wet is onrealistisch

p. 15

Spoorwegen Veiligheid is en blijft prioritair Nieuws uit de NPsC Agressie neemt toe Bloopers en nog veel meer…

p. 18

Vervoer over de weg Vergoeding bij verlies medische schifting Uurlonen Eliten van de arbeid ACV-Transcom op de werkvloer

p. 24

Post Nieuwe cao bij bpost Registratie verbale agressie

p. 27

Intersectoraal Sociale verkiezingen 2012 Anders-actieven In memoriam

p. 28


Edito

Maart 2012

Didier Smeyers, Ondervoorzitter

Marc Van Laethem, Voorzitter

Er is wél een alternatief!

Eindredactie : Piet Catry Koen De Mey Jef Kerremans

Opmaak: Doneux - Mettet

Druk:

Corelio Printing

Foto’s :

Redactie ACV-Transcom

“Het is inderdaad zeer ambitieus, maar there is no alternative (TINA)”. Deze uitspraak van Minister Van Quickenborne herinnert ons aan de leuze waarmee Margaret Thatcher in de jaren 80 met haar neoliberale gedachtegoed het Verenigd Koninkrijk op sociaal-economisch vlak de dieperik in duwde. Dat dit ook het discours van Europa is, wisten we al langer. Zo schonk Europa zichzelf enkele instrumenten (de zogenaamde sixpack) om het begrotingsbeleid en de schuldgraad van de lidstaten nauwlettend in de gaten te houden. Bovendien heeft Europa de mogelijkheid om lidstaten die niet in de pas lopen, financieel te sanctioneren. Het resultaat van dit besparingsbeleid zien we in Griekenland, Portugal en Spanje. De minimumlonen worden verlaagd, waardoor de werkloosheidsgraad stijgt, steeds meer mensen in de armoede terechtkomen en de economie krimpt. Voor deze mensen komt TINA hard aan. En nu horen we dezelfde uitspraak bij onze regeringsleiders. Bovendien worden ze gesteund door de neoliberale denktanks en de media die het alternatieve scenario van de vakbonden blijven doodzwijgen. De Europese actiedag voor een sociaal Europa kwam slechts even in de media aan bod en over onze actie aan de Nationale Bank werd zelfs niets gemeld. Een persconferentie van het ACV waarop andere pistes werden voorgesteld kwam ook niet in het nieuws. Het is wraakroepend dat we als Don Quichote moeten vechten tegen windmolens om onze boodschap verkondigd te krijgen. Op deze manier krijgen mensen het gevoel dat er inderdaad niets anders op zit dan blinde besparingen door te voeren, langer te werken en werkloosheidsuitkeringen te beperken in de tijd. Zo lijkt het inderdaad dat er geen alternatief mogelijk is en slikt iedereen de neoliberale nonsens, wat in de eerste plaats te wijten is aan de misleidende desinformatie van de media. Na de pensioenhervorming wil Europa ook komaf maken met onze automatische indexering, onze minimumlonen en ons stelsel van werkloosheidsuitkeringen voor langdurig werklozen. Beetje bij beetje komt de wurggreep van Europa, gesteund door de nationale regeringen, neer op de teloorgang van onze welvaartstaat. Is dit het offer dat onze burgers willen brengen om ons land te redden? Laat ons dus op zoek gaan naar alle mogelijke manieren om onze alternatieven aan de man te brengen. (zie ook www.dealternatieven.be)


Intersectoraal

Vakbonden trekken kromme wetgeving rond pensioenen rechter De pensioenhervorming die eind december als een bliksem bij heldere hemel op ons werd afgevuurd, vertoonde vele mankementen. Door onze prompte reactie om op 22 december een staking in de openbare sector uit te roepen, werd de druk op de regering te groot om onderhandelingen over onrechtvaardigheden en onjuistheden in de nieuwe wetgeving uit de weg te gaan. Er werd overleg beloofd, maar het werd uiteindelijk bijna een maand later pas opgestart. In de privésector werd redelijk vlug een akkoord gevonden over de verschillende correcties. In de publieke sector beschikken we bij het ter perse gaan van dit magazine nog steeds niet over de definitieve tekst met de principeakkoorden. Als vakbond werden we gehinderd door de houding van de overheid waarbij werd vastgeklampt aan het rigoureuze kader van het regeerakkoord. Toch werden in de gegeven omstandigheden nog belangrijke zaken rechtgezet. In dit artikel geven we een overzicht van de voornaamste reparaties in zowel de publieke als de privésector.

Publieke sector

Over de manier van overleggen kunnen we kort zijn: de regering scoort hierin ondermaats. We kregen wel de mogelijkheid om onze problemen op te lijsten, kregen de ruimte om onze standpunten met argumenten te stofferen, maar kregen in de meeste gevallen een kort antwoord als ‘neen’, ‘dit staat niet in het regeerakkoord’ of ‘onmogelijk’ te horen. Het is dus nog niet duidelijk in hoeverre de regering aan al onze verzuchtingen tegemoet gekomen is. Voor een laatste stand van zaken verwijzen we naar onze website, waar het volstaat de link in de rubriek ‘In de kijker’ aan te klikken. Loopbaanonderbreking De hakbijlregeling waarbij aanvragen na 28 november voor en 6e jaar loopbaanonderbreking niet meer werden toegestaan wordt bijgestuurd. Nu is voorzien dat aanvragen waarover eind november een akkoord was met de werkgever nog tot 1 maart aan de RVA kunnen worden ingediend, met dien verstande dat de loopbaanonderbreking wel moet ingaan voor 1 april 2012. Vervroegd pensioen De programmawet voorziet dat de mogelijkheid tot vervroegd pensioen in principe verschuift in de periode tussen 2013 en 2016 van 60 jaar naar 62 jaar en voegt eraan toe dat men ook 40 jaar anciënniteit moet hebben. Volgende bijsturingen werden bekomen: • We hebben kunnen bekomen dat zoveel als mogelijk periodes in aanmerking komen om de 40 jaar anciënniteit te bereiken. • Als de nieuwe voorwaarden voor gevolg hebben dat mensen

die vandaag 57 jaar zijn of meer, meer dan 2 jaar langer zouden moeten werken, dan wordt dit beperkt tot 2 jaar. Voor de situaties lange loopbaan wordt de vereiste 40 jaar anciënniteit in die gevallen ook verminderd. • Wie op een zeker ogenblik voldoet aan de voorwaarden om vervroegd op pensioen te gaan, blijft het recht op vervroegd pensioen behouden, ook als men langer blijft werken en daardoor op dat latere tijdstip onder andere wettelijke voorwaarden valt waar men niet meer aan voldoet. • Er was een probleem voor personen die in de periode 2012-2015 verjaren in december. Zij kunnen telkens maar vervroegd pensioen opnemen vanaf 1 januari van het erop volgende jaar, datum waarop de voorwaarden wijzigen, waardoor ze uiteindelijk toch geen vervroegd pensioen kunnen opnemen. Aan deze technische complicatie wordt verholpen en ook wie in de maand december verjaart zal op vervroegd pensioen kunnen gaan aan de voorwaarden van dat ogenblik. • Voor de personeelsleden die genieten van een voordeliger tantième dan de 1/60e wordt een overgangsperiode voorzien die langer loopt dan 2016. We hadden graag meer bekomen in het overleg. Zo bijvoorbeeld hebben we verdedigd dat de regering een afwijking moest voorzien voor mensen in belastende functie, personeelsleden die jarenlang in ploegen werken, nachtwerk doen of onderbroken prestaties leveren. Ook al zal ieders rechtvaardigheidsgevoel toch wel zeggen dat dit situaties zijn die men zou moeten erkennen, de regering bleef voortdurend doof voor onze pleidooien. Juridisch meer sluitende garanties voor 3 specifieke groepen Voor het rijdend personeel van de spoorwegen, de militairen en (het operationeel korps) van de politie had de programmawet voorzien in de vrijwaring van de bestaande voorwaarden. Die garantie was in de programmawet juridisch slecht geformuleerd. Het kwam daardoor neer op een garantie die er geen was. Er is bekomen dat men de tekst juridisch sluitend zal maken, zodat het om een daadwerkelijke garantie gaat. Weddengemiddelde van laatste 5 jaar voor de berekening van het pensioen Ondanks ons met vele argumenten onderbouwd betoog om niet over te gaan tot de omschakeling van de berekening van het pensioen op basis van de laatste 10 jaar, blijft de regering bij haar plannen. Haar enig argument: dat staat zo in het regeerakkoord. Punt gedaan. Van enige inhoudelijke argumentatie, ook al gaat het hier om een maatregel die de eerstkomende jaren niets zal


5

opbrengen, was er geen sprake. Kortom, de regering wil hier echt breken met een principe. Tijdens de besprekingen hebben we gepoogd om de gevolgen van de maatregel af te zwakken. Door de laagste pensioenen en de situaties van verplichte pensionering door lichamelijke ongeschiktheid eraan te onttrekken. Op het ogenblik dat dit nummer naar de drukkerij gaat, was het allemaal boter aan de galg. Ook al zullen de zwakkere groepen het eerst getroffen worden door deze maatregel (van sociaal oogpunt is dat zonder meer onrechtvaardig) de regering gaat gewoon door. Voor de NMBS personeelsleden komt er wel een tempering. Daar stapt men over van de berekening op basis van de laatste wedde, naar het weddengemiddelde van de laatste 4 jaar.

Privésector

Het regeerakkoord organiseert een fasegewijze verstrenging van de leeftijds- en loopbaanvoorwaarden voor wat betreft het beroepsleven, met name van 60 jaar na 35 jaar loopbaan naar: 60 jaar

42 jaar loopbaan

61 jaar

41 jaar loopbaan

62 jaar

40 jaar loopbaan

Toch werden er reparaties verkregen door de vakbondsorganisaties: Vervroegd pensioen ‘Vastklikken’ van rechten en overgangsmaatregelen: wie op een bepaald ogenblik aan de voorwaarden voldoet, maar later verkiest op vervroegd pensioen te gaan, behoudt dat recht. Overgangsregeling: wie op 31 december 2012 57 jaar of ouder is en die zijn vervroegd pensioen  ziet uitgesteld met 3, 4 of 5 jaar omwille van de verstrenging van de leeftijds- en loopbaanvoorwaarden,

kan zijn pensioenleeftijd maximum 2 jaar opschuiven. Halftijds brugpensioen Geen nieuwe intredes meer in halftijds brugpensioen, maar halftijds brugpensioen dat vóór 28 november 2011 werd overeengekomen met de werkgever en ingaat vóór 1 april 2012 blijft mogelijk onder oude gelijkstellingsregels. Brugpensioen met bedrijfstoeslag Voorlopig is er geen aanpassing van de (sectorale) cao’s, enkel van het recht op uitkeringen. Hier is de moeilijkheid dat de besprekingen uitgesteld worden naar de toekomstige onderhandelingen rond het interprofessioneel akkoord (IPA) 2013-2014 met de invraagstelling van de afwijkende regimes en de kwestie aangaande de zeer moeilijke definiëring van zware beroepen. Bruggepensioneerden en pseudobruggepensioneerden moeten tot 60 jaar beschikbaar blijven voor de arbeidsmarkt, dit met een overgangstermijn voor vrouwen. Een reeks gelijkstellingen worden behouden. Tevens worden de rechten ‘vastgeklikt’ voor diegenen die op een bepaald ogenblik aan leeftijds- en loopbaanvoorwaarden voor brugpensioen voldoen. Aanvullende pensioenen De wil is om interne provisies voor aanvullend pensioen te externaliseren en een aanvullende beperking van de fiscale aftrekbaarheid voor combinaties van pensioenen door te voeren. Bijzondere regimes Het regeerakkoord voorziet in het uitdoven van bijzondere regimes voor mijnwerkers, zeelieden ter koopvaardij, beroepsjournalisten en vliegend personeel van de handelsluchtvaart. Toch zegde de Minister van Pensioenen overleg toe met de representatieve werknemersorganisaties voor

elk van de vier regimes. Dit overleg heeft reeds een aantal resultaten opgeleverd. Hieromtrent worden de betrokken leden verzocht hun afgevaardigde of vrijgestelde te raadplegen. Landingsbanen Ook hier is er opnieuw, weliswaar op een fundamentelere manier, sprake van zware beroepen. Geen ingreep in conventionele rechten, enkel ingreep in recht op uitkeringen. Gelijkstellingsregels worden behouden onder voorwaarde van de aanvangsdatum. Overleg is lopende over een aanpassing van de cao nr. 77bis (nationale cao voor tijdkrediet). Tijdskrediet Geen ingreep in cao’s. Te noteren: 1 jaar bijkomend tijdkrediet voor de opvang van een zwaar ziek of gehandicapt kind, idem als voor andere maatregelen op het vlak van aanvragen ingediend voor 28/11/2011 en hetgeen reeds lopende is. Overleg is ook aan de gang over een aanpassing van de cao nr. 77bis. Wacht- en inschakelingsuitkeringen Hier dient men te onthouden dat het de bedoeling is om samen met de Gewesten tot een samenwerkingsakkoord te komen en dat het heel moeilijk is om een gemeenschappelijke definitie van MMPP’s (medische, mentale, psychische of psychiatrische problemen) te bepalen. Overleg met de Gewesten over begeleiding, opleiding en werkervaring wordt eveneens opgestart. De vervangingsplicht wordt opgetrokken tot de brugpensioenen die ingaan beneden de 62 jaar. Met betrekking tot de privésector vindt u meer informatie en verduidelijkingen op de website van het ACV: http://www.dereparaties.be/


Intersectoraal

Sociale Ver kiezingen 2 012 De Sociale Verkiezingen zijn al enkele weken hét gespreksonderwerp binnen ondernemingen, verbonden en centrales. De verkiezingskoorts stijgt naarmate de procedure richting stemming loopt. Maar wat houden die Sociale Verkiezingen nu eigenlijk in? Waar stemmen we voor? Werknemers moeten de kans hebben om te kiezen voor collega’s waar ze vertrouwen in hebben. Sociale Verkiezingen, dat staat heel dicht bij de mensen. Dit komt ook duidelijk terug in de kiescampagne. Het basisprogramma beschikt over twaalf thema’s die voor iedereen toegankelijk en toepasbaar zijn. Elk thema heeft een eigen affiche en een eigen slogan. Een overzicht.

1) Vorming en opleiding Investeert uw bedrijf genoeg in vorming?

Blijven leren en bijscholen is van cruciaal belang. Veel werknemers willen meer dan alleen maar bijblijven, ze willen vooruit. Daarom vraagt het ACV een recht op vorming. Gedurende de hele loopbaan en voor alle werknemers. Dus ook voor oudere collega’s, deeltijdse werknemers, kortgeschoolden etc. De opleidingen die je volgt en de ervaringen die je opdoet moeten ook resultaat opleveren: bijvoorbeeld een loonsverhoging, een promotie of een attest dat je kwalificaties bewijst.

2) Werkgelegenheid en –zekerheid Hoe zeker bent u nog van uw job?

Je bouwt je hele leven op rond een zekere job en het bijhorende zekere inkomen. Daarom is vast werk voor het ACV zo belangrijk. Investeringen in de onderneming, ook in begeleiding en opleiding van werknemers, het beperken van tijdelijke contracten tot het strikt noodzakelijke, moeten zorgen voor de zekerheid van een baan en inkomen voor iedereen.

3) Tijdelijke Werknemers Ook liever een vast contract?

De onzekerheid of ze al dan niet aan de slag kunnen blijven, knaagt aan tijdelijke werknemers. Extra voordelen die vaste werknemers wel krijgen, zien ze vaak aan hun neus voorbij gaan. Bovendien zijn ze door hun onervarenheid en beperkte opleidingskansen vaker het slachtoffer van een

arbeidsongeval. Het ACV wil tijdelijke contracten zoveel mogelijk beperken en ze omzetten naar vaste arbeidsovereenkomsten. Tijdelijke werknemers moeten ook anciënniteitsrechten (loon, verlof, ontslagbescherming) kunnen opbouwen.

4) Duurzame ontwikkeling en milieu Besparen op jobs of op energie?

De gezondheid van werknemers en omwonenden moet een prioriteit zijn voor ondernemingen. Dat spreekt voor zich. Maar aandacht voor het leefmilieu is vaak ook bepalend voor het voortbestaan van de onderneming en dus voor de zekerheid van tewerkstelling en inkomen. Daarom wil het ACV dat ondernemingen de milieuwetgeving strikt naleven, milieuproblemen preventief aanpakken en hierover open communiceren. En zo het milieu, de werknemers en hun tewerkstelling en de omwonenden beschermen.

5) Gelijke kansen Krijgt u wel gelijke kansen op het werk?

Veel werknemers ondervinden daadwerkelijke discriminatie in hun werksituatie. Gehandicapten en allochtonen hebben het moeilijk werk te vinden. Tijdelijke werknemers hebben geen jobvooruitzichten. Vrouwen krijgen minder loopbaankansen. We hebben in ons land nog steeds een loonkloof. Voor het ACV zijn alle werknemers gelijk en moeten ze gelijke kansen krijgen.

6) Overleg waar het kan Neemt uw directie u wel au sérieux?

We besteden heel wat tijd op het werk. Vaak weten werknemers beter dan wie ook hoe het anders en beter kan. Daarom wil het ACV in elke onderneming een uitgebouwd overleg waar werknemers goed en tijdig worden geïnformeerd over kleine en grote plannen en mee kunnen beslissen over arbeidsorganisatie, arbeidsvoorwaarden.

7) Werk, gezin en vrije tijd Hoe combineert u werk en gezin?

De opgelegde prestatiedruk ontregelt steeds meer het gezinsleven en de persoonlijke vrije tijd. Werknemers moeten voldoende mogelijkheden krijgen om hun vrije tijd


7

en gezinsleven te combineren met hun baan. Door bijvoorbeeld korte of langere tijd de loopbaan te kunnen onderbreken, door registratie van alle gewerkte uren, door een uitbreiding van betaald verlof en klein verlet, door telewerk etc.

8) Veiligheid en gezondheid Voelt u zich veilig op het werk?

Gezond en veilig werken, dat wil iedereen. Toch gebeuren er nog te veel arbeidsongevallen. Bovendien veroorzaken arbeid en een hoge werkdruk nog te vaak gezondheidsklachten. Daarom zien ACV-afgevaardigden er nauwlettend op toe dat de veiligheidswetgeving en –normen stipt worden nageleefd, ook voor tijdelijke werknemers en onderaannemers. Daarom dringt het ACV aan op meer veiligheidsopleidingen voor nieuwkomers en jongeren. Want gezondheid, daar neem je toch geen risico’s mee?

9) Mobiliteit Vervoersplan of trek-uw-plan? Heel wat bedrijven en industrieterreinen zijn niet bereikbaar met het openbaar vervoer of hebben werktijden die niet overeenstemmen met de

dienstregelingen. Het gevolg? Files die werknemers en werkgevers heel wat tijd en geld kosten. Het ACV wil daarom een goed en doorgepraat bedrijfsvervoerplan in elke onderneming, met als belangrijk onderdeel kosteloos en toegankelijk openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer.

10) Kwaliteit van werk Ook te veel stress op het werk? Al te flexibele arbeidstijden, onredelijk hoge eisen, nepcontracten, taakverarming, noem maar op. Heel wat werknemers voelen zich steeds minder goed in hun vel. Het beste medicijn? Werkbaar werk, zonder overdreven flexibiliteit en zonder stress. Daarom gaat het ACV voluit voor een betere arbeidsherverdeling en werkorganisatie. En voor een personeelsbeleid dat met aangepast werk en werkbare jobs iedereen kansen biedt, ook voor wie het moeilijk heeft.

11) Eindeloopbaan Past uw werk bij uw leeftijd?

loopbaan wordt het veel werknemers te zwaar. Liever dan op te branden, wensen ze vóór hun pensioen naar een welverdiend aangepast arbeidsregime over te stappen. Daarom wil het ACV dat mensen met werkbaar werk worden gestimuleerd om langer te werken. Brugpensioen of vervroegd (deeltijds) uitstappen moeten ook mogelijk blijven.

12) Loon en inkomen Haalt uw loon het einde van de maand?

Goede en eerlijke lonen, het zijn traditionele vakbondseisen. Zeker in tijden van stijgende levensduurte. Om de koopkracht van werknemers te waarborgen wil het ACV loonsverhogingen, te beginnen met de laagste lonen, en het behoud van de index. Iedereen moet voor gelijk werk een gelijk loon verdienen. En als variabele verloning en winstparticipatie worden ingevoerd, moet dit per cao duidelijk en goed overlegd zijn – en volgens objectieve criteria.

De hoge werkdruk, het alsmaar flexibelere werk, de technologische veranderingen; op het einde van hun

Iedereen kent onze website, maar wist je ook dat ACV-Transcom actief is op sociale media? Wil je onmiddellijk op de hoogte zijn van het nieuws rond de Centrale? dan onze Facebook-pagina! Op deze pagina verschijnen foto’s, nieuws en evenementen van ACVTranscom. Je kan reageren op berichten en zelf ook berichten en foto’s delen. Je kan ons vinden onder de naam ACVCSC-Transcom. Voorlopig hebben al 316 mensen zich ingeschreven, word jij de volgende? Heb je een Twitter-account? Dan kan je @acvtransom volgen op Twitter.


Mobiliteit Met wie mag het maritiem personeel i n z e e g a a n? Op 8 februari 2012 diende ACV-Transcom een stakingsaanzegging van onbepaalde duur in voor het personeel in continudiensten bij het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK). Dit als reactie op de magere resultaten van de bijsturing van de federale pensioenhervorming.

Zwaar beroep? De verkeersleiders, schippers, matrozen en loodsen verrichten nacht- en ploegenarbeid in volcontinudienst. Bovendien zijn deze functies psychisch bijzonder zwaar en vermoeiend. Het vermindert de waakzaamheid en brengt bijzonder geestelijke spanningen met zich mee. Om deze redenen eiste het maritiem personeel een uitbreiding van de lijst van belastende beroepen en daaraan gekoppeld het behoud van de bestaande pensioenregelingen. Op 10 februari 2011 gingen de acties van start, waardoor al snel het scheepvaartverkeer ernstig verstoord werd.

Bereidwilligheid Iedereen van het personeel zette er zijn schouders onder. Dit had als gevolg dat onder andere de verkeerscentrales en het Maritiem Reddings- en coĂśrdinatiecentrum staakten en de rededienst van Vlissingen de loodsen (die periodes van varen afwisselden met periodes van niet varen) niet aan boord brachten. Op Valentijnsdag werd ACV-Transcom samen met de twee andere vakorganisaties uitgenodigd op het kabinet van federaal Minister van Pensioenen, de heer Van Quickenborne. De minister verduidelijkte de pensioenhervormingen, maar gaf geen krimp. Er werd een pingpongspel vastgesteld tussen de federale en de Vlaamse overheid rond de verantwoordelijkheden en mogelijke oplossingen. Ze wilden elkaar de zwarte piet toeschuiven. We drongen er op aan dat de betrokken beleidsniveaus hun verantwoordelijkheid zouden opnemen en aan tafel zouden gaan. ACV-Transcom wou samen met de werkgever, de Vlaamse overheid, praten over begeleidingsmaatregelen voor de eindeloopbaan.

Zo gezegd, zo gedaan. Maar is zo gezegd goed gegaan? Na het onderhoud bij de Minister van Pensioenen, werden de representatieve vakorganisaties uitgenodigd bij Hilde Crevits, Vlaams Minister van Mobiliteit en dus werkgever van het personeel van MDK. De vakbonden werden voorbijgestoken door de corporatistische beroepsbewegingen van de loodsen die een akkoord hadden bereikt met de Vlaamse overheid om de acties te stoppen. Dit is op zijn minst merkwaardig. ACV-Transcom was niet tevreden over het overleg dat had plaatsgevonden zonder de vakbonden. Het was van belang dat er een oplossing kwam voor al het personeel. Op 17 februari kregen de vakbonden gehoor en engageerde de overheid zich om de eindeloopbaanproblematiek aan te pakken en dit ook breder te bekijken voor het hele personeelsbestand van de Vlaamse overheid. Concreet zal er een werkgroep worden opgericht in de schoot van het sectorcomitĂŠ XVIII (overlegorgaan) en zullen daar begeleidende maatregelen naar eindeloopbaan genomen worden. Het is dan ook daar dat de sociale dialoog moet gebeuren. ACV-Transcom blijft ijveren voor een oplossing die iedereen van het personeel van MDK aanbelangt en zal dit dossier dan ook op de voet blijven volgen!


Diamant

9

Rustdagen in 2 012 In de diamantnijverheid wordt de arbeidsduurvermindering die werknemers opbouwen tijdens het voorgaande jaar, toegekend onder de vorm van bijkomende rustdagen. Zij werken immers 39 uur per week in plaats van de overeengekomen 38 uur per week op jaarbasis. Het Paritair Comité voor de Diamantnijverheid en –handel bepaalt wanneer deze rustdagen moeten worden opgenomen. Voor 2012 werden de rustdagen als volgt vastgelegd: - Eén snipperdag, op te nemen op een dag naar keuze (in overleg met de werkgever) - Vijf vastgelegde rustdagen • Diamantbewerkers die recht hebben op 5 rustdagen: 10, 11, 12, 13, 30 april • Diamantbewerkers die recht hebben op 4 rustdagen: 10, 11, 12, 13 april • Diamantbewerkers die recht hebben op 3 rustdagen: 10, 11, 12 april • Diamantbewerkers die recht hebben op 2 rustdagen: 10 en 11 april • Diamantbewerkers die recht hebben op 1 rustdag: 10 april De snipperdag wordt toegekend zodra de werknemer één dag heeft gewerkt. Deze dag dient door de werkgevers ingeschreven en betaald te worden als een normale werkdag. De overige rustdagen waarop een diamantarbeider recht zou kunnen hebben, worden als volgt berekend: De som van het aantal bezoldigde dagen (effectief gewerkte dagen + feestdagen + dagen van gewaarborgd loon) tijdens het vakantiedienstjaar (zesdagenweek). Onderstaande tabel toont het aantal rustdagen waarop de betrokkene recht heeft op basis van deze berekening: Aantal te nemen rustdagen 1 2 3 4 5

Som bezoldigde dagen van tot 1 47 48 94 95 142 143 189 190

Opmerking: Een diamantbewerker die recht heeft op minder dan vijf rustdagen kan op die rustdagen waarop hij/zij geen recht heeft, ofwel tewerkgesteld worden, ofwel werkloos gesteld worden. De werkgever dient hiervoor de nodige schikkingen te treffen. De rustdagen worden uitbetaald in de week voorafgaand aan de rustdagen.

Tweede cursus meesterslijper (16 tot 20 april 2012) Op maandag 16 april start een tweede specialisatiecursus meesterslijper. Deze vijfdaagse cursus voor ervaren slijpers kan gevolgd worden onder het stelsel van betaald educatief verlof. Let op, het deelnemersaantal is beperkt tot 13 cursisten! Voor een inschrijvingsformulier en het cursusprogramma kan je terecht op het secretariaat van ACV-Transcom, Lange Herentalsestraat 78, 2018 Antwerpen. Je kan ons telefonisch bereiken op 02/549.11.07. Voor meer informatie over deze cursus en inschrijving kan je ook terecht bij je werkgever of bij de sectorconsulent Yves Bollekens (yves.bollekens@rvd.be, 03 213 50 30) Uitreiking vakbondsgeschenk 2011 Om onze trouwe leden te feliciteren en te bedanken voor hun 35 jaar lidmaatschap, reikte de belangengroep Diamant ook in 2011 een vakbondgeschenk uit. Als blijk van dank voor het vertrouwen dat zij nog steeds stellen in onze vakbond, ontvingen ze in de loop van het voorbije jaar een mooi polshorloge. Wij hopen dat zij nog vele jaren in goede gezondheid van dit geschenk kunnen genieten: Buelens René, 2288 Bouwel - Ceulemans Emiel, 2288 Bouwel - Dobbelaere Raoul, 9190 Stekene - Habraken Emiel, 2280 Grobbendonk - Habraken Julien, 2290 Vorselaar - Heylen Louis, 2270 Herenthout - Langmans Jozef, 2350 Vorselaar - Meulemans Jean-Pierre , 2590 Berlaar - Ooms René, 2275 Wechelterzande - Reps Willy, 2070 Burcht - Torfs Benny, 2200 Noorderwijk - Van Den Broeck Walter, 2560 Nijlen - Van Hooydonck Eddy, 2520 Emblem - Verdonck Lucien, 2560 Kessel - Vermeiren Armand, 2560 Nijlen Indien je denkt dat je ook recht hebt op het vakbondsgeschenk van de belangengroep Diamant kan je contact opnemen met Gerda Tielemans (02 549 11 07 of gtielemans.transcom@acv-csc.be). Je kan ook steeds terecht op ons ACV-secretariaat in de Lange Herentalsestraat 78, 2018 Antwerpen.


Water

Honderd jaar Scheldeland Op 10 maart 2012 vierde de afdeling Scheldeland haar honderdjarig bestaan. De viering en tentoonstelling lokte honderden leden en sympathisanten. Langs deze weg willen we initiatiefnemers nogmaals bedanken voor dit waardevol gebeuren. De haven van Antwerpen is in deze 100 jaar onherkenbaar veranderd. Ze is uitgegroeid van een haven aan de stroom in het hart van de stad tot een dokkencomplex. Niet enkel op rechteroever, maar ook in het ‘land van Waas en Dender’.

speelt. Aan haar grenzen wordt ze omringd door drie grote pretparken, namelijk Knokke, Brugge en Blankenberge. Ook dit is voor haar ontwikkeling van groot belang, niet in het minst voor het duurzaam karakter van de haventrafieken. Dit hoeft echter geen nadeel te zijn. Duurzame ontwikkeling zal tijdens de volgende decennia een belangrijke troefkaart worden.

Verstedelijking

De ‘Waaslandhaven’ wordt de toegangspoort voor miljoenen containers naar Europa. Antwerpen mag dan wel gezakt zijn naar plaats drie op de Europese lijst van grote containerhavens, dankzij haar moderne magazijncomplexen is ze nog steeds met voorsprong nummer twee qua tonnenmaat. Concreet wil dit zeggen dat in die containers goederen opgeslagen zijn die in veel gevallen – voor verdere distributie – in de talrijke magazijnen worden opgeslagen. Deze activiteit is van levensbelang voor de tewerkstelling in de havens. Het zorgt voor een stabiele tewerkstelling onder de havenarbeiders waardoor de werkloosheid in de haven van Antwerpen ongeveer 7 procent bedraagt.

Ondertussen dendert de Waaslandhaven verder. De leefkwaliteit van de omringende gemeenten komt zwaar onder druk te staan. Door de enorme honger naar arbeidskrachten wordt de woonfunctie van het Waasland alsmaar belangrijker. Elke morzel grond wordt er in snel tempo volgebouw, van Dendermonde tot aan de Nederlandse grens. Toen de havenarbeiders honderd jaar geleden hun afdeling in Burcht/Zwijndrecht oprichten was dit, zoals de rest van het Waasland, een landbouwgebied. Door de ligging waren grote delen van het Waasland een vergeten gewest waar de industrialisatie niet had toegeslagen. Nog niet zolang geleden kwamen de Vlamingen in het westelijk deel van het Waasland op vakantie. De talrijke weekendhuisjes in de streek van Stekene/Moerbeke zijn hier een bewijs van.

Duurzame ontwikkeling

‘Gateway to Europe’

Moderne magazijncomplexen

De uitbouw van de Waaslandhaven loopt ook parallel met wat de havenautoriteiten in Zeebrugge als doelpubliek hebben. Naast de containers zijn er de ro-ro, autoterminals en papierbehandeling die ook in Zeebrugge de basis van de trafiek uitmaken. Daarnaast is er de energiefunctie rond de kerncentrale en zijn er de chemische bedrijven die een steunpilaar vormen van de logistiek in en rond de Waaslandhaven. Zeker de onafhankelijke energiebevoorrading was een belangrijke reden om de haven van Zeebrugge uit te bouwen tot een diepzeehaven van formaat. Verder dan de LNG-terminal in de voorhaven is Zeebrugge niet gekomen. De bouw van een grote elektriciteitscentrale op fossiele brandstof werd afgevoerd, waardoor de aanvoer van kolen via Zeebrugge een stille dood stierf. Hierdoor ging Carcoke (cokesfabriek) dicht waarmee Zeebrugge vandaag naast haar rol van belangrijke doorvoerhaven nog enkel voor de visserij een rol van betekenis

Vandaag telt het Waasland nog steeds vijf vakbondsafdelingen van ACV-Transcom Water. Onze vakbond staat immers sterk op de kaart in deze regio, die vanaf het doorbreken van de stadsgrenzen aan het begin van de 20ste eeuw voor de Antwerpse haven een belangrijke bron van arbeidskrachten was. De mannen van “over ’t water” zijn een begrip in de Antwerpse havengeschiedenis. Samen met hun Gentse collega’s zijn de Oost-Vlaamse havenarbeiders de sterkst groeiende pool havenarbeiders in Vlaanderen. Tijdens het recente congres in december koos ACV-Transcom ook voor een gewestelijke ontwikkeling over de grenzen van de belangengroepen heen. De hierboven beschreven ontwikkeling is in dit geval zeer interessant. Als toegangpoorten van Vlaanderen en ‘Gateways to Europe’ zijn de havens Antwerpen, Gent en Zeebrugge zeer belangrijk voor de economische ontwikkeling van Vlaanderen. Het is van levensbelang dat de


11

samenwerking tussen de havens op alle vlakken wordt ondersteund, ook op het syndicale. Onze havens liggen op een boogscheut van elkaar, met de wagen ben je in een groot uur van het kot in Antwerpen naar de aanwerving in Zeebrugge. De leden zijn bezorgd over het gebrek aan samenwerking en zien de vele pogingen keer voor keer op een voorbijgestreefde reflex van zelfbehoud botsen.

Uitdaging

Het is en blijft een grote uitdaging voor onze verantwoordelijken om wat ons bindt samen te brengen. Onze gewestelijke coördinatoren van Antwerpen, Oost- en West Vlaanderen kunnen hierbij een belangrijke rol spelen. Informatievertrekking en initiatieven om de werknemers in de verschillende vervoersmodi bij elkaar te brengen en te organiseren is de munitie van een moderne vakbeweging. ACV-Transcom heeft alles om dit waar te maken. Havenarbeiders staan voor grote uitdagingen; zowel in België, Vlaanderen als in Europa. De beleidsmakers moeten weten dat we denken aan de toekomst. In het dossier van de havenarbeid staan we schouder aan schouder. Modernisering is voor ons vooruitgang en we willen geen verschuiving van kapitaal naar belastingsparadijzen en andere continenten. Daar gaan we geen honderd jaar havenarbeid in het Waasland en elders aan opofferen. Scheldeland, het ga je goed!

ACV-Transcom steunt collega’s Auckland In de havens van Antwerpen en Zeebrugge betuigden dokwerkers van ACV-Transcom hun steun aan collega’s van de havens in Auckland, Nieuw-Zeeland. Gewapend met pamfletten en slogans (“An Injury to One is an Injury to all” en “Fighting for a fair deal, we support the Auckland Wharfies”) toonden de arbeiders dat ze solidariteit hoog in het vaandel dragen. De dokwerkers van ACV-Transcom, die net als hun collega’s uit Nieuw-Zeeland tot dezelfde grote ITF-familie behoren, zijn uiterst bezorgd over de huidige situatie in Auckland. Op 20 januari 2012 bevestigde de directie van de haven van Auckland immers de plannen om het overgrote deel van de arbeiders overtollig te maken en hun werk uit te besteden. Door deze maatregelen worden 300 dokwerkers en hun familie getroffen.Op 24 februari 2012 brak er een staking uit in de Nieuw-Zeelandse haven. Vijf dagen later plaatste de directie van de haven van Auckland vacatures op Australische websites om de geoutsourcete plaatsen op te vullen. Momenteel zijn de onderhandelingen nog volop aan de gang, maar voorlopig zonder positief resultaat. Michel Claes, Algemeen Sectorverantwoordelijke van ACV-Transcom Water: “We zijn geschokt. Het vervangen van beschermde contracten van onbepaalde duur door onzekere tijdelijke contracten en outsourcing worden hier gebruikt om de arbeidsomstandigheden te ondermijnen. Dit is absoluut onaanvaardbaar. Daarom steunen zowel wij als dokwerkers en vakbonden over de hele wereld de Wharfies en hun familie.” Om onze steun ook aan de dokkers in Nieuw-Zeeland kenbaar te maken, nemen we de tekst ook op het Engels en zullen we ons magazine naar hen opsturen. ACV-Transcom Dockers support Auckland Wharfies  ACV-Transcom Dockers in the ports of Antwerp and Zeebrugge have been showing their support for workers at the Ports of Auckland, New Zealand. In a display of solidarity the dockers displayed placards and banners showing slogans as “An Injury to One is an Injury to all” and  “Fighting for a fair deal, we support the Auckland Wharfies.”  The ACV-Transcom Dockers, belonging to the same ITF dockers’ family as the workers of the Port of Auckland, are extremely concerned to hear that on Friday 20 January 2012, the management at the Ports of Auckland confirmed a plan to make most of its workers redundant and to contract out their work. This plans will have an impact on 300 fellow Dockers and their families.  On Friday 24 February 2012 a strike started at the Ports of Auckland. On Wednesday 29 February 2012 the Ports of Auckland management has placed ads on Australian websites for a replacement contracted out workforce. Negotiations are ongoing but are so far not resulting in a success. Michel Claes, general secretary of ACV-Transcom, says: “We are shocked. Casualisation and contracting out are here being used to undermine workers conditions. This is unacceptable. Therefore we and many dockworkers and dockers unions worldwide support the Wharfies and their families.” Meer informatie vind je op: http://www.saveourport.com/ of http://www.itfglobal.org/solidarity/solidarity-3502.cfm


Te l e c o m

Op het matje bij Investigations? Misschien heb je in de wandelgangen al eens gehoord over gesprekken bij Investigations. Misschien hoorde je er zelfs al ‘wilde’ verhalen over. En misschien heb je vragen over je rechten en plichten. Daarom geven we je hieronder graag een beknopte samenvatting van de belangrijkste zaken bij een ‘Investigations onderhoud’.

Initiatief tot onderzoek De dienst Security kan zelf nooit het initiatief nemen tot een onderzoek. De dienst Security kan enkel een onderzoek naar feiten en/of omstandigheden doen na ontvangst van een klacht. De klacht kan uiteraard uitgaan van verschillende externe partijen: een advocaat, een klant, een leverancier, de ombudsdienst, ook van de politie- en rijkswachtdiensten. Naast de externe partijen kan de klacht ook gebracht worden via een personeelslid of een hiërarchische meerdere.

Welke feiten worden onderzocht? De dienst Security doet enkel onderzoek naar feiten: • die volgens de strafrechtelijke omschrijving aanleiding zouden kunnen geven tot een kwalificatie als wanbedrijf of misdaad; • die betrekking hebben op de niet naleving van het concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst; • die betrekking hebben op de niet naleving van de regels inzake cumul; • die betrekking hebben op fraude in het gebruik van het informaticasysteem. Voor alle andere gevallen is een voorafgaande goedkeuring door HRL vereist, die tevens wordt medegedeeld aan het Opvolgingscomité Security. Kort samengevat: het onderzoek wordt zowel ten laste als ten gunste van de medewerker gevoerd. Concreet doet Security niet alleen een onderzoek naar eventuele bezwarende feiten maar ook naar feiten die de onschuld van de desbetreffende medewerker kunnen aantonen.

Welke onderzoeksmiddelen mogen gebruikt worden? De dienst Security beschikt over alle wettelijk toegelaten middelen die nodig zijn om de feiten vast te stellen. Security dient de bepalingen van de wet van 19 juli 1991 en de regeling van privé-detectives van 30 december 1996 na te komen. Deze wet voorziet enkele beperkingen: • Het is Security verboden om personen die zich bevinden in niet voor het publiek toegankelijke plaatsen, met behulp van enig toestel te bespieden of te doen bespieden, of opzettelijk beelden van hen op te nemen of te doen opnemen, zonder dat de betrokken personen daarvoor hun toestemming hebben gegeven. Het is verboden enig toestel op te stellen, te doen opstellen of ter beschikking te stellen van Belgacom of van derden met het opzet een van die handelingen te verrichten; • Security mag geen informatie inwinnen over de politieke, godsdienstige, filosofische of vakbondsovertuiging van die persoon; • Security mag geen informatie inwinnen over de seksuele geaardheid, behalve indien het gaat over gedrag dat strijdig is met de wet; • Security mag geen informatie inwinnen over de gezondheid, of over etnische afkomst van de persoon.

Gesprekken Security mag gesprekken voeren met alle personen die nuttige informatie kunnen geven over de te onderzoeken feiten. Buren en familie van het betrokken personeelslid kunnen uitsluitend geraadpleegd worden mits volgende voorwaarden van toepassing zijn: • Er zijn aanwijzingen die een ernstig vermoeden doen ontstaan wat betreft de verweten ‘tekortkomingen’ bij het personeelslid. • Het noodzakelijk is voor het onderzoek. • Enkel die personen bevestiging kunnen geven over de aanwijzingen.


13

Nuttige tips • De medewerker mag zich laten bijstaan door een vakbondsafgevaardigde of een andere persoon naar keuze. • Het gesprek vindt plaats in een lokaal van Belgacom, tijdens de arbeidstijd van de medewerker (afwijkingen qua locatie of tijdstip kunnen enkel mits akkoord van de medewerker). • De betrokkene medewerker, kan in geval van hoogdringendheid,

uitgenodigd worden om zich binnen de 24 uren aan te melden op het door Security aangeduide tijdstip en plaats. Op zijn verzoek (betrokkene) zal de dienst Security een van de representatieve vakorganisaties hiervan inlichten met de vraag aanwezig te zijn. • Na dit gesprek maakt Security een onderzoekverslag. Een verslag dat een beschrijving geeft van alle gedane acties, met vermelding van het tijdstip en de plaats waarop die acties hebben plaatsgevonden. Security spreekt

zich niet uit over de mogelijkheid van bestraffing of niet. Dit verslag wordt overgemaakt aan de N+1 (niveau 1) en de HR director. Herlees grondig het schriftelijk verslag van dit gesprek en aarzel niet om bijsturingen te vragen indien nodig! Contacteer steeds vooraf en bijtijdig uw lokale syndicale delegatie indien je een uitnodiging ontvangt tot gesprek bij Investigations !

Woensdag 18 april 2012 om 10u, algemene vergadering van aandeelhouders Belgacom Vorig jaar herkenden we opnieuw verschillende gezichten op de algemene vergadering van aandeelhouders van Belgacom. Inderdaad, veel leden hebben ooit gebruik gemaakt van de kans om als Belgacom-werknemer aandelen te verkrijgen van hun bedrijf. Deze aandelen hebben verschillende doeleinden. Waarom zou je niet naar de algemene vergadering van aandeelhouders gaan en daar uit de eerste hand vernemen hoe de Raad van Bestuur van Belgacom de toekomst van het bedrijf ziet? Uiteindelijk beslist deze groep over uw toekomst, uw werkgelegenheid en uw werkzekerheid! Deelnemen? Om aan de volgende algemene vergadering te kunnen deelnemen, moet je je wel vooraf inschrijven. In artikel 34 van de statuten vind je hoe je dit doet: tegen uiterlijk vrijdag 10 april 2010 dien je je aandelen in bij een agentschap van Fortis Bank, ING Bank, Belfius (Dexia Bank), KBC Bank of Petercam. Deze algemene vergaderingen vinden meestal plaats in het Belgacom Surf House, Stroobantsstraat 51, 1140 Brussel, ook gekend als de vroegere GAM-gebouwen te Evere. Er wordt gevraagd 45 minuten voor de aanvang aanwezig te zijn om de inschrijvingsformaliteiten te kunnen afhandelen. Tijdens deze algemene vergadering heb je zoals iedere andere aandeelhouder de kans om vragen te stellen. Tot dan.


Te l e c o m

Bericht aan anders-actieven Veel anders-actieven van Belgacom hebben hun hospitalisatieverzekering (nog) niet verlengd! Voorlopig heeft nog een groot aantal anders-actieven niet gereageerd op de verlenging van hun hospitalisatieverzekering. Exact 1563 van 16 849 aangeschreven anders-actieven hebben niet geantwoord op de vraag van Belgacom en verzekeraar Van Breda. Wie niet tijdig reageert, riskeert definitief uitgesloten te worden van de hospitalisatieverzekering die Belgacom via Van Breda gratis of via een kleine persoonlijke financiële bijdrage aanbiedt. Nog niet gereageerd? Geen paniek! Belgacom zal u de komende weken contacteren en vragen een beslissing te nemen. Dit zou op 22 april 2012 moeten afgerond zijn.

Inspraak Anders-actieven ACV-Transcom streeft er steeds naar om iedereen inspraak te geven in het bepalen van onze strategie en onze keuzes, in het nemen van beslissingen en zelfs in het opstellen van onze toekomstige visie. Dit is immers een fundamenteel deel van onze syndicale werking. Daarnaast weet je ongetwijfeld dat er om de twee jaar binnen Belgacom cao-onderhandelingen plaatsvinden. Tijdens deze besprekingen ijveren de sociale partners voor nieuwe verworvenheden. De eerste stap bij dit proces is de indiening van een eisenbundel. Daarvoor hebben we jouw hulp nodig. Belangrijk! Naast inspraak van de actieven, vinden we ook de stem van anders-actieven belangrijk. Actieven worden bevraagd op het terrein, wat uiteraard niet meer mogelijk is bij anders-actieven. De onderstaande enquête is dus bedoeld voor anders-actieven. Geef je mening en bezorg ons deze enquête tegen 24 maart terug. Jullie antwoorden zullen onze leidraad worden bij het bepalen van onze eisenbundel. Uiteraard gaan we dan, gewapend met nog meer overtuiging dankzij jullie deelname en steun, deze eisenbundel verdedigen bij de komende onderhandelingen. ACV-Transcom dankt je nu al voor de deelname en het blijvend vertrouwen!

!

Welke van onderstaande thema’s zijn volgens jou belangrijk en beïnvloeden het meest jouw welzijn? Geef een score van 1 tot 6 volgens graad van belangrijkheid. (1= belangrijkste; 6= minst belangrijke) Bestendiging en verbetering van het hospitalisatieplan

Korting en toegang tot alle Belgacom restaurants

Telecomvoordelen zoals bij de actieven

Voordelen bij het openbaar vervoer.

Verhoging socio-culturele premie

Ontmoetingsmomenten voor de anders actieven.


Cultuur

15

“Eén Europese wet is onrealistisch” Burak Özgen over intellectuele rechten op Europees niveau Het creatieve werk van orkesten, acteurs of schrijvers uit onze artistieke industrie overschrijdt de landsgrenzen. Terwijl de wettelijke bescherming van hun werk op nationaal niveau via beheersvennootschappen zoals Sabam of Uradex behoorlijk bekend is, geniet de Europese reglementering rond deze materie maar bitter weinig bekendheid. Iemand die daar wél dagelijks mee bezig is, is de jurist Burak Özgen. Hoe komt het dat de rol van Europa in zijn wettelijke bescherming van het intellectuele eigendomsrecht niet veel bekendheid geniet? Burak Özgen: “De Europese wetgeving rond deze materie evolueert traag, maar dat is ook begrijpelijk. Je kan niet zomaar snel iets beslissen wat een direct gevolg zal hebben voor de 27 leden van de Europese Gemeenschap. Op dit ogenblik zijn er een aantal richtlijnen die handelen over de intellectuele eigendomsrechten (zie kaderstuk), maar volgens critici zijn ze niet meer aangepast aan de veranderde digitale wereld en de gewoontes van de moderne consument. Momenteel werkt de Europese Commissie aan een richtlijn rond het collectieve beheer van de auteursrechten op Europees niveau. De publicatie hiervan is voorzien voor de maand april.” Is het niet problematisch dat het beheer van die intellectuele rechten nog steeds nationaal georganiseerd wordt en niet echt een Europese tegenhanger heeft? “Vanuit puur academische hoek weerklinkt het pleidooi voor één Europese wet die rechtsgeldig is in alle lidstaten. Dat is echter niet realistisch. Europa is hoofdzakelijk een unie van een aantal nationale staten die elk hun eigen geschiedenis hebben in het beheer van auteursrechten en naburige rechten. Dit heeft zijn gevolgen voor de ontwikkeling van hun rechtssysteem. Eveneens niet onbelangrijk is dat de 27 lidstaten verschillen in hun taalgebruik, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Verenigde Staten. Bovendien verschillen de audiovisuele en muzieksector ook grondig van elkaar. Iedereen in Europa kan naar muziek luisteren omdat muziek een universeel karakter heeft. Na enkele minuten luisteren weet je of iets je bevalt of niet. Bij een film ligt dat moeilijker. Je kan niet naar een film kijken terwijl je bijvoorbeeld wandelt of met de wagen rijdt. De wijze van culturele consumptie is dus verschillend, wat zijn impact heeft op de verspreiding ervan. Er is eveneens een groot onderscheid tussen hoe een film zijn publiek bereikt en hoe een single van een popartiest bij

Wie is Burak Özgen? Tijdens zijn jeugdjaren in Istanbul organiseerde deze muziekliefhebber concerten en later kwam daar nog de passie voor het recht bij. Momenteel is Burak Özgen (°1979) actief als onafhankelijk consultant in Brussel. Hij geeft advies aan muziekbedrijven, industriële organisaties, ngo’s en plaatselijke overheden rond onderwerpen als auteursrechten en Europese of culturele thema’s. Hij is ook lid van de organisatie ‘Fair Music’ en als PhD-onderzoeker verbonden aan de Universiteit van Gent voor zijn doctoraat over «Grensoverschrijdend collectief beheer van auteursrecht en vergunning van online muziek». de luisteraar geraakt. Dit alles zorgt er voor dat de culturele markt in Europa versnipperd is. Precies daarom weet je niet of een grote harmonisatie van alle wetten inzake intellectuele rechten wel een verbetering zou zijn tegenover de huidige situatie. De licenties voor auteursrechten of naburige rechten worden ook altijd verleend door verschillende organisaties. De problemen voor de uitvoerders van een symfonie zijn anders dan voor wie muziek schrijft en via het auteursrecht een vergoeding krijgt. Zo zien de uitvoerders van een muziekstuk gewoonlijk af van hun naburige rechten door een exclusief contract met hun platenmaatschappij. Een artiest wordt dan betaald volgens de overeenkomsten in het contract en niet volgens de teksten van het naburig recht.” Hoe verloopt de samenwerking tussen de nationaal georganiseerde beheersvennootschappen zoals Sabam en PlayRight (het vroegere Uradex) en hun Europese collega’s? “Deze Belgische beheersvennootschappen hebben overeenkomsten met gelijkaardige organisaties op Europees vlak. Het positieve aan deze zaak is dat die samenwerking al lang bestaat. Artiesten en orkesten krijgen royalty’s voor hun werk in Duitsland of Nederland. Die samenwerking kan nog veel efficiënter, omdat door allerlei technologische ontwikkelingen zoals het internet het muzikale en audiovisuele landschap grondig is veranderd. Jammer genoeg is er amper sprake van een samenwerking tussen de beheersvennootschappen voor auteursrechten en naburige rechten op nationaal niveau, laat staat op Europees vlak. Op dit moment zoekt men naar een oplossing via een databank voor de herkenning van een werk op elektronische of digitale wijze om zo gemakkelijker de info betreffende een werk inzake auteursrechten of naburige rechten aan elkaar te koppelen. Dit project bevindt zich wel nog in de ontwikkelingsfase.” Vorig jaar schreef u voor de International Music Council


Cultuur

Credit © European Union, 2012

rapporten met als thema’s ‘De intellectuele eigendom wereldwijd’ en ‘De jongste ontwikkelingen in de muziekindustrie en de wereld van het auteursrecht van naderbij bekeken’. Een van de oplossingen die u hierin voorstelt om het voortbestaan van de intellectuele eigendomsrechten te verzekeren, is de oprichting van Global Repertoire Database. “Op dit ogenblik heeft elke beheersvennootschap in Europa zijn eigen registratiesysteem, maar ze

De Europese wetgeving rond deze materie evolueert traag, maar dat is ook begrijpelijk” hebben geen overzicht van het culturele repertoire van een ander land. Een Belgische beheersvennootschap heeft, net als haar Europese tegenhangers, alleen maar een raadpleegbare databank van werken van haar eigen territorium. Dit is een problematische situatie, want een radiozender zal niet uitsluitend Belgische muziek spelen. Voor de werken die uit het buitenland komen, nemen ze contact op met een beheersvennootschap uit Frankrijk of Duitsland. Er ontstaan ook veel fouten in de communicatie tussen twee organisaties zuiver op basis van een juiste schrijfwijze van een nummer. Het geld dat dan betaald wordt om een bepaald werk te mogen uitzenden, komt niet terecht bij de schrijver of uitvoerder ervan. Het systeem van Global Repertoire Database wil één

technologische standaard hanteren waarmee je alle werken op uniforme manier kan registreren. De ontwikkeling is een gevolg van het Online Commerce Roundtable Initiatief dat in september 2008 werd genomen door de Europese Commissie. Ze bracht een groep van houders van muziekrechten (zoals EMI of Amazon), rechtbeheerders, aanbieders van muziekdiensten en consumentendiensten samen om na te denken over de problemen bij het aanbieden van online muziekdiensten. De technologie om dit project tot een goed einde te brengen is beschikbaar en er zijn voldoende consultaties geweest met alle betrokken partijen. De concrete start zal waarschijnlijk voor het einde van dit jaar of voor begin volgend jaar zijn. Hoe meer medewerking het krijgt van de organisaties van componisten, uitvoeders, muziekfirma of beheersvennootschappen, hoe krachtiger en nuttiger het zal zijn in zijn werking.” Een tweede initiatief is de start van een

“Een Belgische beheersvennootschap heeft, net als haar Europese tegenhangers, alleen maar een raadpleegbare databank van werken van haar eigen territorium.”

Wat zijn naburige rechten? Het naburig recht omvat het geheel van voorrechten die de wet verleent aan de uitvoerende kunstenaars met een beschermingstermijn van 70 jaar. Deze wet kwam tot stand op Belgisch niveau op 30 juni 1994. Concreet betekent dit dat de kunstenaar tegelijk morele rechten en vermogensrechten geniet. Voor het eerste recht kent de wetgever aan de kunstenaar het recht toe om zich te verzetten tegen elk misbruik van zijn artistieke prestatie. Het tweede recht dat de kunstenaar geniet geeft hem recht om zijn prestatie te reproduceren en hiervoor een vergoeding te ontvangen. De kunstenaar heeft eveneens recht op een aantal vergoedingen na het vastleggen van zijn prestatie. Deze zijn de vergoeding op basis van de opbrengsten uit kopiëren voor eigengebruik, de billijke vergoeding voor bijvoorbeeld het uitzenden van een muziekuitvoering, een vergoeding voor hun prestaties door de kabelmaatschappijen en ten slotte voor hun verhuur en de uitlening van hun prestaties. (bron: Uradex) International Music Registry. “Het eerste initiatief is meer Europees georiënteerd, terwijl dit project zich meer richt naar alle landen in de wereld. Het komt er op vraag van vele mensen uit de muziekindustrie onder leiding van World Intellectual Property Organisation (WIPO) om een plaats te creëren waar alle informatie over rechten wereldwijd zou worden bijeengebracht. Het project ‘Global Repertoire Database’ legt de nadruk op de auteursrechten terwijl ‘International Music Registry’ zich niet alleen focust op de aspecten van de


17

Credit © European Union, 2012

“De relatie tussen diegene die creëert en zijn publiek veel directer geworden dan vroeger.” auteursrechten maar ook op die van de naburige rechten. Ook dit project is nog in ontwikkelingsfase.” Tot slot, de wereld waarin creatieve mensen opereren is in pakweg twintig jaar grondig veranderd met de komst van iPhone, iPad, Internet of online verkoop van muziek. In welke mate beïnvloedt de digitale wereld hun werk? “Net zoals vroeger wordt er muziek geschreven of uitgevoerd en worden films gemaakt, maar de technologische omgeving waarin het publiek hiermee Wat is auteursrecht? Auteursrecht is het recht van de maker of een eventuele rechtverkrijgende van een werk van literatuur, wetenschap of kunst om te bepalen hoe, waar en wanneer zijn werk wordt openbaar gemaakt of verveelvoudigd. Het auteursrecht ontstaat van rechtswege. Men hoeft niets te deponeren of te registreren. Aanvankelijk was het auteursrecht bedoeld voor de tekst van boeken, maar door een geleidelijke uitbreiding van het werkingsgebied is het tegenwoordig ook op veel andere zaken van toepassing, zoals toespraken, software, foto’s, films, opgenomen muziek, beeldende kunstwerken, bouwwerken en journalistiek werk (bron: Wikipedia)

kennismaakt is inderdaad grondig door elkaar geschud. Internet heeft er bijvoorbeeld voor gezorgd dat iedereen waar ook ter wereld op hetzelfde ogenblik kan kennismaken met een stuk muziek. Die vorm van onmiddellijke beschikbaarheid was tot een aantal jaren geleden niet mogelijk in om het even welke mediastructuur. Een klassieke omroeporganisatie zoals de VRT kan niet zomaar wereldwijd een bepaald programma uitzenden. Ze heeft hiervoor partners nodig. Er zijn ook allerlei nieuwe technologische ontwikkelingen die het mogelijk maken om muziek te creëren via een digitale mix van bestaande werken. Elke nieuwe computer heeft ook een eigen programma voor opname van muziek. In die nieuwe digitale wereld zijn er ook meer kansen om jezelf te promoten via allerlei sociale media. Met die recente evolutie is de relatie tussen diegene die creëert en zijn publiek veel directer geworden dan vroeger. In vergelijking met Europa staan de Verenigde Staten ook veel verder in die nieuwe digitale wereld. Ze beschikken over meer toepassingsmogelijkheden en inkomsten uit de nieuwe digitale dragers. Dit verschil heeft hoofdzakelijk te maken met het feit dat het één land is met één algemene standaardtaal en één markt. In Europa zijn er 27 verschillende lidstaten met elk hun eigen taal wat een invloed heeft op de waarde van een werk in vergelijking met de Verenigde Staten. In de VS kan je veel sneller iedereen online laten kennismaken met je werk omwille van een zelfde cultuur. Een stuk muziek uit Finland zal in een land als Griekenland ook niet direct aanslaan precies omwille van

het taalverschil en de daarbij horende culturele verschillen. Ook op wettelijk vlak vormen de Verenigde Staten inzake intellectuele eigendomsrechten een eenheidsstructuur wat een groot verschil is met Europa.”

Europese Wetten & Auteursrechten Net zoals in ons land zijn er een aantal wetten die belangrijk zijn in Europa inzake auteursrechten. Dit is een kort overzicht. Richtlijn 2011/77/EU: Wijziging van richtlijn 2006/116/EG betreffende de beschermingstermijn van het auteursrecht en van bepaalde naburige rechten Richtlijn 2004/48/EC: Maatregelen en procedures om de handhaving van intellectuele eigendomsrechten te waarborgen Richtlijn 2001/29/EC: De harmonisatie van bepaalde aspecten van auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij Richtlijn 93/83 EEC: De coördinatie van bepaalde voorschriften betreffende het auteursrecht en verwante rechten op het gebied van de satellietomroep en de doorgifte via de kabel Richtlijn 2006/115/EC: Het verhuurrecht, het uitleenrecht en bepaalde naburige rechten op het gebied van intellectuele eigendom Richtlijn 96/9/EC: De rechtsbescherming van databanken Richtlijn 2001/84 EC: Het volgrecht ten behoeve van de auteur van een oorspronkelijk kunstwerk Richtlijn 2009/24 EC De rechtsbescherming van computerprogramma’s


Spoorwegen

Veiligheid is en blijft prioriteit Begin maart werd met grote grandeur de 28 kilometer lange klassieke spoorlijn tussen Brussel en Leuven, die met het nieuwe ETCS-systeem werd uitgerust, ingereden. Voor deze gelegenheid hadden de gedelegeerd bestuurders van NMBS en Infrabel de minister van Overheidsbedrijven Paul Magnette (PS) en de pers uitgenodigd. Wat is ETCS? ETCS staat voor European Train Control System en moet tegen 2023 in België gerealiseerd zijn. Dit Europees systeem remt wanneer een trein zich niet aan de maximumsnelheid houdt en doet een noodstop bij het negeren van een rood sein. Deze treinbeïnvloeding

“Rekenen op een morele verantwoordelijkheid is onbespreekbaar in een commerciële wereld” gebeurt via een permanente ‘communicatie’ tussen bakens op het spoor en de stuurpost van de trein. In een later stadium zal die communicatie via gsm-frequentie verlopen. Minister Magnette mag de hoge kostprijs van dit performant veiligheidssysteem niet vergeten. Voor het ingereden traject werd 11 miljoen euro uitgetrokken. Om het volledige spoornet uit te rusten moet Infrabel 2 miljard euro investeren en de NMBS schat de kostprijs op 1,7 miljard. De minister van Overheidsbedrijven werd hierover door de pers geïnterpelleerd. Hij bevestigde dat er genoeg geld zal zijn. “Na Buizingen werd immers beslist dat veiligheid een prioriteit moest worden. En..het blijft een prioriteit”, aldus Magnette. In het verleden hebben we maar al te vaak benadrukt dat concurrenten van de NMBS en goederenspoorvervoerders niet kunnen worden verplicht om TBL1+ of ETCS te installeren. Vorig jaar liet zelfs NMBS Logistics nv weten dat de installatie van TBL 1+ voor haar geen prioriteit is. Rekenen op een morele verantwoordelijkheid is onbespreekbaar in een commerciële wereld. Dat slechts vijf procent van alle toegekende rijpaden voor

het goederenvervoer is bestemd, is geen geruststelling. Eén seinvoorbijrijding kan een ramp veroorzaken, percentages spelen hierbij geen rol.

Sombere toekomst NMBS Logistics nv Of de minister ook ingelicht werd over de slechte toestand van NMBS Logistics nv is onduidelijk. Opvallend was wel dat dezelfde Franstalige krant enerzijds berichtte over de installatie van ETCS en anderzijds aandacht schonk aan de financiële toestand van de geprivatiseerde goederenpoot. Volgens de journalist zou de NMBS voor haar filiaal Logistics een aanzienlijke waardevermindering in de boeken inschrijven. Dit bevestigt de slechte toestand van het geprivatiseerde bedrijf. Eind februari verscheen in de pers een bericht dat Logistics 15 locomotieven van type 13 niet moet hebben. De nood moet hoog zijn want het gaat hier over recente locomotieven (bouwjaar 1999). Overleg met haar aandeelhouders moet leiden tot een overname in ruil voor cash geld. Intussen doen ook de geruchten de ronde dat IFB haar terminals gaat filialiseren en in een afzonderlijk jointventure wil onderbrengen. In november 2011 verstuurde NMBS Logistics nv een persbericht waarbij het triomferend meldde dat de klacht inzake de detachering van de statutaire treinbestuurders naar het verzelfstandigd bedrijf volgens de rechtbank van Koophandel geen probleem was. Logistics liet weten dat ze opteerden voor 350 treinbestuurders. Inmiddels zouden er nog geen honderd treinbestuurders vrijwillig voor de overstap naar NMBS Logistics nv gekozen hebben. Is de sombere toekomst van NMBS Logistics hiervan de oorzaak?

Nieuwe structuur NMBS-Groep Onlangs verklaarde minister Magnette in de Kamer dat de NMBS-Groep toe is aan een nieuwe structuur. Op zich is dat geen nieuws. In het regeerakkoord stond al ingeschreven dat er na zes maanden een nieuwe structuur moet uitgetekend worden. Bij het Rekenhof werd inmiddels een studie besteld om


19

Bloopers bij de NMBS-Groep

“Eén seinvoorbijrijding kan een ramp veroorzaken, percentages spelen hierbij geen rol” duidelijkheid te scheppen over de geldstromen binnen de Groep. Het zal een zware klus worden met het grote aantal filialen. Het Hof wordt verzocht om in mei 2012 haar verslag af te leveren. In juni wil de minister klaar zijn met een volledig analyse van de spoorwegstructuur in binnen- en buitenland. De wetswijzigingen voor de nieuwe structuur van de NMBS-Groep zouden in het najaar worden gestemd. Bij het uittekenen van de nieuwe structuur zal de herziening (the recast) van het eerste spoorwegpakket en de Europese beslissing over de al dan niet orthodoxe opsplitsing (unbundling) van infrastructuur en spoorwegonderneming de beslissing zeker beïnvloeden. Het Nationaal Vakbodscomité van de belangengroep Spoorwegen wenst dat ACV-Transcom betrokken wordt bij de uitwerking van de nieuwe structuur. Bovendien kan het niet akkoord gaan met geplande herstructureringen die de nieuwe structuur al voorafgaan. Tenzij de regering opnieuw op confrontatie uit is, kan aan deze vraag niet worden voorbijgegaan!

Tijdens de berekoude periode enkele weken terug, liepen er klachten binnen vanuit het GGC in Brussel: er was geen verwarming. Simpel op te lossen? De situatie werd echt te gek voor woorden. 1. De verwarming was dus stuk. Het heeft twee dagen geduurd voor de oorzaak opgespoord en opgelost werd. Wie er verantwoordelijk is voor de herstelling? Holding Stations District Centrum. 2. Als tijdelijke oplossing werden elektrische vuurtjes geïnstalleerd. Die zorgden voor problemen op het elektrische circuit met een reeks kortsluitingen tot gevolg en met indirecte invloed op de verwarming die uitviel. Wie er verantwoordelijk was voor de herstelling en het onderhoud van de elektriciteit? Infrabel – Infrastructuur District Centrum. 3. Omdat ze het zelf niet op tijd hadden besteld, vielen het GGC zonder gasolie. Het resultaat: drie dagen geen verwarming. Wie de verantwoordelijke is? De gebruiker zelf: GGC. 4. Zo werd het een straatje zonder einde. Doordat er geen verwarming was, kwamen er weer elektrische vuurtjes. Door de elektrische vuurtjes ontstonden er weer problemen met de elektriciteit. Gelukkig is de lente in zicht. En nog een blooper.. “Refer a Friend is een programma dat gebaseerd is op aanbevelingen. Er wordt een beroep gedaan op werknemers om potentiële kandidaten aan te bevelen. Wil je meer weten? Bekijk dan hier de Infrabel TV-reportage”, zo staat te lezen op Intraweb bij Infrabel. Onze kritische blik heeft iets opgemerkt. “Dit is Dominique en dit is Karl”, zo begint de reportage. “Dominique is de oom van Karl. Neef Karl is bij Infrabel binnengekomen dankzij zijn nonkel Dominique”. Dan volgt een interview met Dominique: “Wel euh, Karl had al tussen pot en pint laten vallen dat hij een andere job zocht..” Tussen pot en pint? Knelpuntberoepen, ’t blijft een probleem, zeker bij Infrabel.


Spoorwegen

Nieuws uit de Nationale Paritaire Subcommissie Geldigmaking van de kandidatuur van de laureaten van een gesloten proef van onderstationschef ‘Cargo’ voor de specialiteit ‘Reizigers’

De gesloten proeven die toegang geven tot de graad van onderstationschef specialiteit ‘Cargo’ en ‘Reizigers’ werden aangekondigd met bericht 105 H-HR/2007 (aangevuld met de berichten 122 en 131 H-HR/2007). Momenteel zijn er voor de specialiteit ‘Cargo’ nog 40 Nederlandstalige en 25 Franstalige laureaten in lijst. Als enerzijds rekening wordt gehouden met de geringe perspectieven om aangesteld te worden in de specialiteit ‘Cargo’ en anderzijds met de personeelsbehoeften voor de specialiteit ‘Reizigers’, werd beslist om de kandidatuur van deze 65 personeelsleden geldig te maken voor de specialiteit ‘Reizigers’. Zij zullen gerangschikt worden na de laureaten van dezelfde proef die nog in lijst zijn voor deze laatste specialiteit.

Benuttiging van personeelsleden die na 01/12/2011 beschikbaar worden bij B-Freight Services (B-FS)

Met bericht 37 H-HR van 15 februari 2011 werden onder andere de mogelijkheden van wederaanstelling en wederbenuttiging voorzien voor de personeelsleden die in het kader van de herstructurering van de ‘Goederen’sector als ‘beschikbaren B-Cargo Operations’ werden beschouwd. Vervolgens werden deze mogelijkheden van wederaanstelling en wederbenuttiging met bericht 114 H-HR van 16 juni 2011 uitgebreid voor de personeelsleden die op 01/02/2011 titularis waren van een kaderpost bij B-Freight Services (B-FS) en die beschikbaar zijn geworden tussen deze datum en 01/12/2011. Sinds deze laatste datum zijn de normale regels van toepassing. Enerzijds kunnen er zich nog ter beschikking stellingen voordoen bij B-FS en anderzijds kunnen de personeelsleden die op proef of stage werden aangesteld in een andere graad of andere specialiteit, terug opgenomen worden bij B-FS om geregulariseerd te worden. Voor de personeelsleden die een ‘Cargo’-graad bezitten zijn de mogelijkheden gering. Om deze reden werd beslist de specifieke maatregelen die voorzien zijn met bericht 37 H-HR/2011 voor deze personeelscategorie uit te breiden. Binnenkort zal een bericht verschijnen

waarin het personeel zal worden ingelicht over wat vooraf gaat.

Organisatie van een gesloten proef die toegang geeft tot de graad van onderstationschef ‘Infrabel’

Met bericht 153 H-HR van 4 november 2010 werden de modaliteiten bepaald van de organisatie van een gesloten proef die toegang gaf tot de graad van onderstationschef ‘Infrabel’. Deze proef werd georganiseerd om het personeel dat op de seinhuizen tewerkgesteld was in de gelegenheid te stellen door te groeien in hun specifiek werkdomein (regeling van het treinverkeer). Om dezelfde reden wordt er beslist om binnenkort opnieuw een gelijkaardige proef te organiseren onder dezelfde voorwaarden als deze die in vorige bericht werden voorzien. De proef is toegankelijk voor de adjunctonderstationschefs ‘Infrabel’, onderstationschefs 2e klasse ‘Infrabel’, seingevers 1e klasse en operatoren die minstens 2 jaar graadanciënniteit tellen, eventueel samengevoegd in de voornoemde graden en die in het bezit zijn van tenminste de aanschrijving ‘goed’. Een bericht verschijnt heel binnenkort.

Voorbereiding selectieproeven Ben je geslaagd voor de geschiktheidstesten van de selectieproeven, 1e en 2e groep, of heb je een vrijstelling en wilt u zich terdege voorbereiden op het 2e gedeelte? ACV-Transcom organiseert te GENT, Poel 7 een 2 daagse voorbereiding op het gemeenschappelijk programma. Data en materie: • 26 maart 2012: Bundel 541 & 542 • 27 maart 2012: Bundel 523 en cursus 2000 Inschrijven bij voorkeur via mail: spoorgent.transcom@acv-csc.be Na inschrijving (waarbij u : naam, voornaam, id.nr., graad, werkzetel en eventueel tel/gsm nalaat) bezorgen wij u de noodzakelijke documenten voor deelname. Nog een initiatief ten dienste van onze leden !


21

Agressie tegen treinbegeleidingspersoneel neemt toe Stijging van slagen en verwondingen en bedreigingen

Aantal dagen werkverlet 2011 ten gevolge van agressie:

In de paritaire werkgroep anti-agressie werden cijfers bekend gemaakt over agressie tegenover het treinbegeleidingspersoneel van de NMBS. Op basis van deze cijfers (zie onderstaande tabel) is gebleken dat het aantal agressies opnieuw is toegenomen.

Het aantal dagen werkverlet ten gevolge van agressie is in totaliteit gedaald, het werkverlet ten gevolge van verbale agressie nam echter toe met 62%. Het aantal dagen lichte dienst door agressie is momenteel nog niet na te gaan.

Slagen en verwondingen

215

stijging van 22 % t.o.v. 2010

verbale agressie

906

stijging van 62 % t.o.v. 2010

Lichte geweldpleging

261

stijging van 9 % t.o.v. 2010

fysieke agressie

2365

daling van 16 % t.o.v. 2010

Bedreigingen

537

stijging van 23 % t.o.v. 2010

Beledigingen

217

daling van 6 % t.o.v. 2010

Verontrustend is de opmerkelijke stijging van strafrechtelijke feiten, namelijk slagen en verwondingen en lichte geweldplegingen. Hoewel het aantal beledigingen enkele jaren op rij gestegen was, is deze voor het eerst gedaald.

Risicolijnen De tien ‘risicolijnen’ zijn de lijnen waar de meeste gevallen van agressie werden genoteerd. (zie hieronder)

Motieven De redenen waarom er werd overgegaan tot een geval van agressie, vind je hieronder: • Commerciële overtreding (67%) - Zonder vervoerbewijs: 67% - Biljet: 6% - Valideringsbiljet treinkaart: 8% - Reductiekaart: 1% - Passen en invulkaarten: 16% -Go Pass: 49% -Trajectkaart: 9% -Rail Pass: 15% -Key Card: 27% - Internationale biljetten en treinkaarten: 1% • Inbreuk op andere reglementering (15%)

volgorde

lijn

Slagen & verwondingen

Lichte geweldpleging

Bedreigingen

Beledigingen

10e

50A (Oostende - Brussel)

4

7

16

12

9e

161 (Namen - Brussel)

10

16

26

0

8e

94 (Moeskroen - Brussel)

10

3

33

8

7e

0 (Noord - Zuid verbinding)

12

19

20

14

6e

59 (Gent-Antwerpen)

11

13

21

21

5e

124 (Charleroi-Zuid - Brussel)

14

20

28

13

4e

96 (Brussel - Quevy)

14

18

36

10

3e

36 (Luik - Brussel)

17

19

35

12

2e

50 (Gent-St-Pieters - Brussel)

19

10

40

20

1e

25 (Brussel-Antwerpen)

18

16

37

23


Spoorwegen

- Rookverbod: 9% - Bevuilen van materieel: 6% - Storend gedrag: 11% - Vertrekprocedure: 64% - Beschadiging van materieel: 2% - Andere: 8% • Andere (15%) - Agressie zonder reden: 57% - Diefstal: 7% - Problemen tussen reizigers: 5% - Andere: 31%

Anti-agressie maatregelen in uitvoering: Er werden allerlei inspanningen geleverd om de agressie tegen te gaan: • In het ‘Masterplan anti-agressie’ zijn sinds 2007 een veertigtal maatregelen opgenomen om agressie te voorkomen. • De samenwerking van B-MO.1 met de spoorwegveiligheidsdienst Securail en de Spoorwegpolitie op probleemtreinen. • Het gratis noodnummer van de NMBS-Groep 0800/302 30. • Doorgedreven opvolging door B-MO van de recuperatie van de tegoeden C170 (vaststelling van onregelmatigheid reizigers). Er komt bovendien een vereenvoudiging van de regels voor de opmaak van een C170. Ook zullen bv: niet correct ingevulde passen niet meer ingehouden worden (het intrekken zorgde dikwijls voor agressie). In de toekomst zal ook op de paritaire werkgroep anti-agressie informatie gegeven worden over de opvolging en resultaten van de opgemaakte C170. • Opvolging van de samenstelling van

de treinen. • Extra begeleiding bij vroege en late risicotreinen. • Regelmatige ‘versterkte’ controles in de treinen, vooraf gecommuniceerd in het dagblad Metro. • Organisatie van de opleiding ‘het beheersen van agressief gedrag’. • Opvangschema voor het personeel na agressie. • Ter beschikking stellen van visitekaartjes van de NMBS klantendienst (in geval van klacht van de klant over de dienstverlening) via IBIS. • Hoffelijkheidscampagne in de treinen. • Gratis vervoer voor politieagenten in uniform. • Regelmatige contacten tussen de NMBS en de Procureurs des Konings en het College van ProcureursGeneraal. • Rechtstreekse dagvaarding van daders inzake agressie. Men heeft vastgesteld dat 67 procent van alle agressiegevallen voortvloeit uit commerciële motieven. Om dit aandeel in te perken, wordt er gewerkt aan een vereenvoudiging van de tarieven en de regularisatieregels

voor reizigers in overtreding. Het befaamde boordtarief zou hier eveneens enig soelaas moeten bieden. De planning voor de implementatie ervan ziet er uit als volgt: • info aan het personeel: juni 2012; • info aan het cliënteel: september 2012; • implementatie van het boordtarief: oktober 2012. Verder heeft de Raad van Bestuur van de NMBS de opdracht gegeven om een businesscase te laten uitvoeren aangaande toegangspoortjes in stations en op de perrons van onbewaakte stopplaatsen. Bij deze studie zal nagegaan worden in welke stations dit het meest interessant lijkt. Ook de stations en stopplaatsen die deel (zullen) uitmaken van het GEN (Gewestelijk Expresnet) zullen in dit kader bijzondere aandacht krijgen. De NMBS-Holding heeft verder nog een aantal concrete vragen aan de Overheid. Zo moeten er juridische maatregelen worden uitgewerkt waarbij er administratieve boetes kunnen opgelegd worden voor bepaalde overtredingen.


23

Tussenkomst psychologische begeleiding kinderen Sinds 2002 kent de Kas van de Sociale Solidariteit een tegemoetkoming toe in de kosten voor de psychologische begeleiding van kinderen die bij het begin van de behandeling de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt. Voor deze begeleiding mogen echter geen andere mogelijke tegemoetkomingen bestaan. De prestaties moeten uitgevoerd worden door een licentiaat in de psychologie die erkend is als psycholoog. Recent onderzoek heeft echter uitgewezen dat steeds meer studenten een beroep doen op psychologische bijstand. Daarom werd in het Nationaal SubcomitĂŠ van de Sociale Solidariteit voorgesteld om vanaf 1 maart 2012 deze tussenkomst onder dezelfde voorwaarden uit te breiden. Hierdoor kunnen kinderen ten laste en rechthebbende van de KGV ook voor dit voordeel in aanmerking komen.

Studiedagen ter voorbereiding van het mondeling onderhoud selectieproeven 2011 ACV-Transcom Gewest Brussel organiseerde op 22 en 23 februari 2012 twee studiedagen over de kennis van de NMBS Groep. De cursus werd geactualiseerd aan de hand van de huidige structuur, gekoppeld aan de beheerscontracten en de ondernemingsplannen van de 3 bedrijven. Dit alles werd in een lijvig, maar verhelderend document van 441 slides gegoten door de heer Vansteenkiste Dirk, Dienstchef van de NMBS-Holding - Veiligheid en Milieu. Door een ruim verspreide pamflettencampagne in samenwerking met alle Vlaamse gewesten waren de inschrijvingen massaal, in zoverre dat er een bijkomende tweedaagse werd georganiseerd op 2 en 6 maart 2012. Wij wensen alle 160 cursisten veel succes bij het mondeling onderhoud en duimen met hen mee voor een positief resultaat. Wij danken dan ook de Dirk die op een zeer enthousiaste, aangename en interessante manier de cursus naar voren bracht.


Vervoer over de weg Vergoeding bij verlies medische schifting vrachtwagenchauffeurs Vrachtwagenchauffeurs die onder het paritair comité 140.03 vallen (goederenvervoer voor rekening van derden) kunnen sinds 2006 een vergoeding krijgen bij definitief verlies van hun medische schifting. Om recht te hebben op de vergoeding, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen: • Je moet gedurende de laatste 15 jaar minstens 10 jaar in de sector gewerkt hebben • Je hebt enkel recht op de vergoeding indien je door het verlies van de medische schifting wordt ontslagen en er dus geen gelijkwaardig werk binnen de onderneming wordt aangeboden. Indien je wel een andere functie krijgt aangeboden door jouw werkgever en dus niet onmiddellijk de vergoeding ontvangt, behoud je wel je recht op een vergoeding indien je alsnog je ontslag krijgt binnen de 5 jaar volgend op het verlies van de medische schifting. Het bedrag van de vergoeding is afhankelijk van je leeftijd: • tot en met 55 jaar : € 5000 • vanaf 56 jaar : € 4500 • vanaf 57 jaar : € 4000 • vanaf 58 jaar : € 3500 • vanaf 59 jaar : € 3000 • vanaf 60 jaar : € 2500 • vanaf 61 jaar : € 2000 • vanaf 62 jaar : € 1500 • vanaf 63 jaar : € 1000 • vanaf 64 jaar : € 500 • boven 65 jaar :€0 Je ontvangt de vergoeding van je werkgever binnen de eerste maand na je ontslag wegens het definitieve verlies van je geneeskundige schifting. De werkgever kan het bedrag terugvorderen van het Sociaal Fonds voor Transport en Logistiek. De cao die de vergoeding bij het definitief verlies van de medische schifting regelt wordt elke twee jaar verlengd en liep af eind december 2011. ACV-Transcom nam initiatief om de cao te verlengen in het Paritair Comité, zoals dat elke keer gebeurt. Een van de werkgeversfederaties, UPTR, weigerde echter om de cao te ondertekenen, zogezegd omdat hierover geen akkoord was gesloten tijdens de laatste sectoronderhandelingen. Er was echter overeengekomen dat alle bestaande cao’s zouden worden verlengd, zodat iedereen, zowel de vakbonden als de twee

andere werkgeversfederaties, er van uit gingen dat ook de vergoeding wegens definitief verlies van de medische schifting zou worden behouden. Om UPTR toch te overtuigen om de verlenging van deze regeling te aanvaarden, hebben we de voorwaarden voor de werkgevers zelfs verbeterd. Zij kunnen volgens de nieuwe cap van het Sociaal Fonds niet enkel het bedrag terugkrijgen dat de arbeider ontvangt, maar ook de patronale lasten die de werkgever daarop moet betalen. Met andere woorden: het kost de werkgevers zelf geen euro meer om de vergoeding toe te kennen, zij moeten het alleen voorschieten. Zelfs na deze toegift, bleef het moeilijk om UPTR te overtuigen, maar het is gelukt. Althans tijdelijk. Op 15 februari ondertekenden alle werkgeversfederaties en vakbonden in het paritair comité een cao die de vergoeding wegens definitief verlies van medische schifting ook nog regelt voor 2012 (tot 31/12/2012). Over wat er nadien moet gebeuren, wil UPTR een discussie ten gronde, om na te gaan of de vergoeding wel moet blijven bestaan en op welke wijze.

Uurlonen garagepersoneel Verhuis, Speciale Diensten en Autocar Als gevolg van een indexatieaanpassing in de sector metaal zijn de lonen van het garagepersoneel in de sectoren verhuis, speciale autobusdiensten en autocar gestegen vanaf 1 februari 2012. Categorie

38 u/week 39u/week

A.1

€ 11,61 € 11,40

A.1.1 - A.1. met 10 jaar anciënniteit in de onderneming

€ 12,14 € 11,83

A.1.2 - A.1. met 20 jaar anciënniteit in de onderneming

€ 12,75 € 12,42

A.2

€ 12,14 € 11,83

A.2.1 - A.2. met 10 jaar anciënniteit in de onderneming

€ 12,75 € 12,42

A.2.2 - A.2. met 20 jaar anciënniteit in de onderneming

€ 13,35 € 13,01

B.1

€ 13,35 € 13,01

B.2.

€ 14,08 € 13,72

C.1

€ 14,81 € 14,43

C.2

€ 15,54 € 15,14

D.1

€ 16,27 € 15,85

D.2

€ 17,00 € 16,56


25

Eliten van de arbeid Bezoldigd personenvervoer over de weg, uitgevoerd door privéondernemingen (Autocar-Taxi) Het Koninklijk Instituut der Eliten van de Arbeid organiseert samen met de representatieve werkgevers- en werknemersorganisaties van de sector een selectieprocedure voor Laureaten van de Arbeid. De procedure is enkel voorbehouden voor werknemers actief in bovenvermelde sectoren. De kandidaten kunnen zich inschrijven voor volgende 3 mogelijke categorieën: - Partner (5 jaar nuttige ervaring voor de sector) - Specialist (10 jaar nuttige ervaring voor de sector) - Expert (15 jaar nuttige ervaring door de sector) Nieuw is dat de kandidaten zelf kunnen kiezen voor welk label ze zich inschrijven, voor zover ze natuurlijk aan de voorwaarden voldoen (reglement te raadplegen op www. iret-kiea.be). Ook personen met brugpensioen of met pensioen, maar die nog een activiteit uitoefenen in de sector, mogen eveneens deelnemen.

Hoe inschrijven? Het inschrijvingsformulier en het reglement kan u verkrijgen via het Koninklijk Instituut der Eliten van de Arbeid - Visverkopersstraat 13 Bus 11 te 1000 BRUSSEL.U kan onderstaand antwoordstrookje faxen (02/514.05.93) of terugzenden naar bovenvermeld adres. U kan eveneens de website raadplegen: www.iret-kiea.be of aanvragen per e-mail: info@iret-kiea.be. De uiterste inschrijvingsdatum werd vastgesteld op 31 mei 2012.

Uurlonen speciale autobusdiensten

Door een overschrijding van de spilindex worden de lonen voor de werknemers uit de sector verhoogd met 2 procent en dit vanaf 1 maart 2012 De nieuwe lonen zien er als volgt uit : Aantal jaren dienst : 0 - 2 jaar € 11,5005 3 - 5 jaar € 11,5654 6 - 10 jaar € 11,6282 11 - 15 jaar € 11,7566 16 - 20 jaar € 11,9448 21 jaar en meer € 12,0108

Bezoldigd personenvervoer over de weg, uitgevoerd door priveondernemingen – Autorijscholen – Verhuring van voertuigen op korte of lange termijn zonder chauffeur in drukletters a.u.b. Naam : ……………………………………………………………………… Voornaam : ……………………………………………………………… Straat : ……………………………………………………………………… n° : …………………………bus : ………………………… Postnummer :…………………………………………………………… Gemeente :………………………………………………………………… Telefoon :…………………………………………………………………… e-mail : ……………………………………………………………………… wenst te ontvangen :………………………………………………… O ten persoonlijke titel O als werkgever die kandidaten wenst voor te dragen O als werknemersorganisatie die kandidaten wenst voor te dragen .......... exemplaren van het inschrijvingsformulier Datum : Handtekening :


Vervoer over de weg

A C V-Tr a n s c o m op de werkvloer Norbert Dentressangle

Elke dag zetten vrijwilligers, wij noemen hen ‘militanten’, zich in voor hun collega’s. Zij hebben ervoor gekozen als spreekbuis te fungeren voor de werknemers in hun onderneming. Ze zijn met de sociale verkiezingen opgekomen op een ACV-lijst en werden door hun collega’s verkozen om in het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk of in de Ondernemingsraad te zetelen. Daar bespreken ze met de werkgevers de veiligheid op het werk, loon- en arbeidsomstandigheden, de evolutie van de onderneming en herstructureringen. Elke maand zetten we een ploeg militanten van ACV-Transcom in de spotlights.

Paspoort

Norbert Dentressangle Logistics is gevestigd in Zellik. Het is een onderdeel van de groep Norbert Dentressangle, met een hoofdzetel in Frankrijk en vestigingen in 17 landen. In hoofdzaak staat het bedrijf in voor het vervoer en de logistiek van diepvriesproducten voor ondermeer Colruyt, Delhaize, Carrefour en Iglo. Op dit moment heeft ACV-Transcom twee militanten in de onderneming. Paul Wielemans heeft een effectief mandaat in de ondernemingsraad. Hij zetelt samen met Roger Devillé in het Comité Preventie en Bescherming op het Werk en de syndicale delegatie. Hoe werden jullie militant? Paul: “25 jaar geleden liep ik in onze onderneming Marc Heyndrickx (toenmalige secretaris van ACV-Transcom) tegen het lijf en na een gesprek met hem was ik volledig overtuigd. Gezien ik alleen was binnen de firma, heb ik aan Roger gevraagd om mij te helpen. Sindsdien hebben wij een heel goede samenwerking.” Hoe verloopt het sociaal overleg binnen jullie bedrijf? Paul: “Alles liep eigenlijk heel goed, tot onze nieuwe directeur kwam. Wij zijn er niet in geslaagd een deftig overleg met die man op te bouwen. Nu hij de firma verlaten heeft, hopen wij dat er opnieuw constructief gepraat zal worden.” Roger: “Wij vinden het enorm jammer dat het de laatste jaren op die manier gelopen is. We hebben altijd een goede verstandhouding gehad met onze directe chefs en dan is het heel frustrerend als het overleg door het hoofd van onze firma teniet wordt gedaan.”

Welke dossiers hebben jullie al tot een goed einde gebracht? Paul: “Door de jaren heen zijn wij er in geslaagd om een aantal extra voordelen te onderhandelen. Zo hebben wij voor onze chauffeurs onder andere maaltijdcheques verkregen, worden de uren beschikbaarheidstijd aan 100 procent betaald, hebben wij bovenop de hospitalisatieverzekering een ‘dental plan’, is er een bijkomende syndicale premie voorzien en hebben wij een cao aangaande de betaling van een verplichte rustdag aan feestdagloon.” Roger: “Daarnaast komen we uiteraard ook op voor onze collega’s als ze een individueel probleem hebben.” Welke dossiers komen er in de nabije toekomst op jullie af? Roger: “Op dit moment wordt er hard gewerkt aan een nieuw magazijn in Zellik. Dit zal uiteraard gevolgen hebben naar ons werk toe en biedt de mogelijkheid om nieuwe klanten binnen te halen. Het extra werk dat we op die manier zullen hebben, stelt ons wel redelijk gerust. In tijden van crisis, waar er op alles en iedereen bespaard wordt, doen wij het blijkbaar toch redelijk goed en worden wij niet geconfronteerd met een afslanking van ons aantal chauffeurs.” Waarom zijn jullie nog kandidaat bij de volgende verkiezingen? Paul: “Omdat we geen keuze hebben (lacht). Ik ben ondertussen al zoveel jaren vakbondsafgevaardigde en ik zie geen reden om er nu mee te stoppen. Nu ik toch al 54 ben, zal het misschien wel mijn laatste keer zijn, maar ik ben nog altijd heel gemotiveerd.” Roger: “Het is ook heel moeilijk om nieuwe mensen te vinden. Wij hebben dringend nood aan nieuwe, jonge mensen die zich samen met ons willen engageren en het roer kunnen overnemen als wij stoppen. Zeker omdat vandaag de dag vakbonden echt levensnoodzakelijk zijn. Afin, wij gaan er nog eens voor en we hopen dat de komende vier jaren beter zullen verlopen dan de vorige!” De ACV-militanten, secretarissen en secretariaten zijn bij het ter perse gaan van dit ledenblad de laatste hand aan het leggen aan de kandidatenlijsten, die de tweede helft van maart worden ingediend in bedrijven met meer dan 50 werknemers. In mei kan er gestemd worden. Stem zeker lijst 2. Stem ACV!


Post

27

Een nieuwe cao bij bpost Na maanden van pruttelende onderhandelingen werd eind januari de laatste hand gelegd aan een voorstel van cao 2012-2013. De onduidelijkheid van de regeringsmaatregelen, die zelfs op het ogenblik dat dit artikel wordt geschreven nog steeds bestaat, liggen mee aan de basis van de vertraging. In de loop van de voorbije weken hebben de statutair bevoegde instanties in de gewesten zich gebogen over het voorstel en een standpunt hierover ingenomen. Deze gewestelijke standpunten werden op 5 maart jongstleden naar voren gebracht tijdens het Nationaal Vakbondscomité van de Belangengroep Post. Na een geanimeerd debat heeft dit Nationaal Vakbondscomité zich met een ruime meerderheid uitgesproken vóór de voorstellen vervat in de cao-teksten. De onderhandelaars maakten dit standpunt op het Paritair Comité van 15 maart bekend. De gewestelijke vakbondsraden dringen er echter fors op aan om bij volgende onderhandelingen erover te waken dat de rechten van de statutairen niet verder worden uitgehold en dat de financiële en administratieve verschillen zoveel mogelijk worden weggewerkt. Dit gezegd zijnde, moet er ons toch iets van het hart. Het

is niet onze gewoonte om andere vakbonden te zeggen hoe gekookt moet worden in hun interne keuken noch de totstandkoming van standpunten in vraag te stellen. De houding die het VSOA heeft ingenomen vóór de vergadering van het Paritair Comité van 15 maart, waar het ontwerp van cao 2012-2013 op de agenda stond, heeft echter een wrange nasmaak achtergelaten. Want lang vóór dit Paritaire Comité heeft het VSOA zijn negatief standpunt over de voorstellen van cao bekendgemaakt aan al wie het horen wou. Dit terwijl de andere vakbonden nog volop hun achterban aan het consulteren waren. Dit getuigt van weinig respect voor de mening van anderen en heeft zelfs een zweem van misleiding. Wij rekenen dan ook op de professionele aanpak van onze militanten om, daar waar nodig, de correcte en volledige informatie te verstrekken.

De volledige tekst van de cao kan je terugvinden op onze website (acv-transcom.be) of opvragen bij onze gewestelijke secretariaten.

Registratie verbale agressie 2010-2011 Het departement Psychosociale Preventie maakte per regio en per kantoor een overzicht van de meldingen van verbale agressie in 2010 en 2011. In totaal waren er 939 geregistreerde klachten waarvan 460 in 2010 en 479 in 2011. Met 369 meldingen steekt de regio Brussel-Brabant ver boven de andere regio’s uit. Op de tweede plaats staat de regio Oost- en West-Vlaanderen. Bij nader onderzoek van de cijfers van Brussel-Brabant is duidelijk dat het zwaartepunt van de klachten in de hoofdstad ligt. Per type loket (gesloten loket – Electrabel-loket – Low Cash Branch-loket – Mail-loket) is te merken dat in een omgeving met gesloten loketten er meer verbale agressie is. LCB-kantoren hebben een positieve invloed op het fenomeen verbale agressie. Electrabel-loketten, zowel open als gesloten loketten, zijn gevoelig voor het uitlokken van verbale agressie bij ontevreden klanten. Ook in Mailkantoren werden 70 meldingen geregistreerd waarvan 44 in Brussel. Psychosociale Preventie onderzoekt verder waarom in bepaalde wijken waar verbale agressie eerder wordt verwacht dan in andere sociologische wijken, er toch geen of minder registraties zijn. In het Jaaractieplan zijn een aantal acties in verband met verbale agressie opgenomen. In het kader van de registraties bij Mail en in het vooruitzicht van de gemeenteraadsverkiezingen in 2012 wordt bovendien nagedacht over wat er in Brussel kan worden gedaan om de kans op verbale agressie tegen de uitreikers te verminderen.


Intersectoraal

28

Anders-actieven Eeklo – 2012

Onze vrienden gepensioneerden van alle sectoren met partner worden uitgenodigd in lokaal Christelijke Mutualiteit, Garenstraat 46, Eeklo op volgende maandagen, telkens om 14:00 uur: 23 april, 25 juni, 1 oktober en 26 november. Er is koffietafel en spreker of animatie voorzien. Inschrijvingen aan bij de bestuursleden of bellen naar 09 377 43 86. Deelname in de kosten: 4 € per persoon Op donderdagen 24 mei en 9 augustus is er een fietstocht gepland. Op donderdag 23 augustus is de dagreis voorzien. Noteer alvast deze data in uw agenda. Iedereen welkom! Sint-Niklaas – Dendermonde – Aalst -

Oudenaarde

Alle vrienden gepensioneerden en pregepensioneerden van ACV-Transcom en hun eventuele partner, worden vriendelijk uitgenodigd op onze 1e algemene samenkomst van 2012. Deze zal doorgaan op vrijdag 30 Maart 2012 om 14u15 in het ACV- dienstencentrum Pater Rutten, Oude Vest 146, 9200 Dendermonde (zaal 3-4) gelegen op 15 min van het station. Er is koffie en gebak voorzien. Als gastspreker verwachten we een deskundige van het ACV, die ons tekst en uitleg komt geven van de gevolgen van de regeringsmaatregelen voor de werknemers en gepensioneerden en de voorgestelde Alternatieven van het ACV. Als 2e spreker hebben we een deskundige, die het zal hebben over de overheidspensioenen. Bovendien wordt er onder de aanwezigen nog een Midweek in Oostende verloot. Een namiddag dus om naar uit te kijken. Graag voorafgaandelijk uw inschrijving uiterlijk tegen 23 maart e.k. bij één van de hieronder vermelde vrienden: Rene De Smet: tel. 0473/983956; Willy De Waele: tel. 03/7724704; Dirk Smet: tel. 03/8891764 ; Willy Cobbaert: tel. 053/664419 ; Marcel Pletinckx: tel. 054/421031 ; Verwaeren Herman: 0473/984354 Je kan desgevallend ook inschrijven op volgend mailadres, met vermelding van Naam en Adres + het aantal personen: acvtranscom12@

gmail.com Deelname in de onkosten 3,00 € per persoon. Men kan ter plaatse betalen. Van harte welkom.

Gent Uitstap naar Brussel met bezoek aan VRT en het Europees parlement. Alle vrienden gepensioneerden en brug gepensioneerden, alle belangengroepen, van ACV Transcom en hun eventuele partner, worden vriendelijk uitgenodigd op een bezoek aan de stad Brussel op dinsdag 29 mei 2012. Wij verzamelen in de hal van het station Gent Sint Pieters om 7u30 en nemen de trein van 7u54 met overstap te Mechelen, met aankomst in Meiser om 9u23. Wij worden verwacht in Reyerslaan om 9u45. De professionele gidsen schetsen een duidelijk beeld van de belangrijke rol die radio, televisie en online in ons dagelijks leven spelen. Ze leggen U uit hoe onze programma’s tot stand komen en laten U meekijken achter de schermen van de VRT. De nieuwsstudio is om praktische redenen helaas niet toegankelijk. Het bezoek aan de radio en televisiestudio’s en de bijhorende technische ruimtes duurt ongeveer 1u30. Daarna begeven we ons naar een restaurant voor het middagmaal. Na het middagmaal begeven we ons naar het Europees Parlement voor een bezoek. Zeer belangrijk: bij inschrijving dient voor iedere deelnemers de juiste naam en volledig adres worden opgegeven. Zo niet komt men het Europees Parlement NIET binnen. In te schrijven voor 30 april 2012 De prijs bedraagt 25,00 € per persoon, inbegrepen het middagmaal, en gidsen Uw inschrijving is pas geldig mits betaling van 25,00 € op rekening nr. BE67 8902 4402 8587 van ACV Transcom Gepensioneerden, met de vermelding “VRT 29 mei 2012” Dit bedrag dient op onze rekening te staan ten laatste op 20 april 2012. De deelnemers kunnen zich inschrijven bij: ACVTranscom, t.a.v. LEFEVERE Eric Poel 7 te 9000 Gent of op dinsdag en donderdag telefonisch op nummer 09/265 44 07 op andere dagen via 0473/96 27 06 of 09/236 62 12


29

Antwerpse gewestelijke oproep tot onze vrienden anders-actieven. We proberen in Antwerpen de anders-actieven werking binnen ACV Transcom alle sectoren, te stimuleren. De laatste tijd werd er om allerlei redenen niet meer vergaderd. Daarom vragen wij aan al onze gepensioneerde leden om zich kandidaat te stellen voor het deelnemen aan activiteiten die iedereen kunnen boeien. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Richard Bastanie, de nieuwe coördinator van het gewest Antwerpen. We willen toch nog even zeggen dat er voor de anders- actieven meer verantwoordelijk komt binnen de gewestelijke werking. Nu alle sectoren stevig in beweging zijn en alle zekerheden bergaf rijden is het meer dan ooit belangrijk terug te kunnen vallen op ervaring en gezond verstand. Wil je ook op de hoogte blijven van de “gebeurtenissen” in je bedrijf en de andere sectoren geef dan een seintje. We willen graag opnieuw van start gaan. Neem je pen, telefoon, gsm of toetsenbord en geef je interesse door : Richard Bastanie Entrepotplaats 12/14 2000 Antwerpen, gsm 0475 47 51 56 of e-mail rbastanie.transcom@acv-csc. be Water, binnenvaart, post, spoor, belgacom, diamant, cultuur, vervoer laat je niet kennen en neem contact op. We zullen dan met een kerngroep de boel opfleuren met de bedoeling iedereen iets bij te brengen als er wat te doen is. Niet afwachten, gewoon doen!

Gewest Brussel Tijdens het evaluatiecongres van ACV-Transcom werd de wens uitgedrukt om een werking voor “Anders-actieven” op te starten over de sectoren heen, dus voor alle gepensioneerden van het gewest Brussel. Daartoe nodigen we alle vrienden gepensioneerden uit: - wanneer: woensdag 26 september 2012 om 14u. - waar: vergaderzaal Europa 1 van ACV-Transcom (2e verdiep) Galerij Agora. Omdat we steeds zorgen voor een informatief gedeelte, zal ditmaal gastspreker dokter Luc VANTRAPPEN,

Hoofdgeneesheer-dienstchef CPS er zijn en zal hij het hebben over: “ De medische actualiteit: waar of niet?”. Deelname in de kosten: 3 € per persoon voor koffie en koeken. Om praktische redenen vragen wij in te schrijven met onderstaand strookje of telefonisch op nummer 02 545 69 70 (Gilbert Haeck of Francis Tibau). Echtgenotes zijn natuurlijk eveneens welkom, alsook vrienden en kennissen. Einde voorzien omstreeks 17u.

Inschrijvingsstrook Brussel-Spoor (terug te sturen vóór dinsdag 11 september 2012 aan: ACV-Transcom “Spoorwegen” Gewest BRUSSEL, Grasmarkt 105 B 38, 1000 BRUSSEL

Naam & Voornaam : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

zal aanwezig zijn met …………… personen op 26 september 2012. Datum :……………………………………………………………………………………………………………………………………………… Handtekening :


Intersectoraal In memoriam Belangengroep WATER Wij vernamen het overlijden – op 10 februari 2012 - van mevrouw Maria RAETS, weduwe van de heer Louis JASPERS en schoonmoeder en moeder van vriendin Nancy CLISSEN en haar echtgenoot Eric JASPERS. Vriendin Nancy is administratief medewerkster. Belangengroep POST Wij vernamen het overlijden – op 21 februari 2012 – van mevrouw Amanda SWELDENS, weduwe van de heer Gaston BILLEN en moeder en schoonmoeder van vriendin Hermine BILLEN en haar echtgenoot Benny KEMPENEERS. Vriendin Hermine is lid van de vrouwencommissie Post en sectorafgevaardigde in Limburg. Belangengroep TELECOM Wij vernamen het overlijden van de heer Joseph VINDEVOGHEL, echtgenoot van mevrouw Marguerite MERLIER en vader en schoonvader van vriend Frans VINDEVOGHEL en zijn echtgenote Hilde KESTENS. Vriend Frans is hoofdmilitant B.I.P.T. Wij vernamen het overlijden van Jozef VYNCKE, weduwnaar van mevrouw Pia Driessens en vader van Bernard VYNCKE. Bernard is zeer actief binnen de anders-actievenwerking van Telecom Brussel. Centrale Wij vernamen het overlijden – op 17 februari 2012 - van de heer Denis VERHEYDEN, echtgenoot van mevrouw Irma PITTOMVILS broer en schoonbroer van vriend Paul VERHEYDEN en zijn echtgenote Marleen VANSCHOONLANDT. Vriend Paul was systeecoördinator ACV-Transcom en is thans tewerkgesteld bij Dienst Onderneming – ACV-Nationaal; vriendin Marleen is lid van ACV-Telecom. Wij vernamen het plotse overlijden – op 16 februari 2012 – van mevrouw Marianne COLIN, echtgenote van de heer Edmond VAN DE VONDEL en zuster en schoonzuster van vriend Edy COLIN en zijn echtgenote Magda COULOMMIER. Vriend Edy is administratief medewerker. Op 27 februari 2012 overleed vriend Theo JANSSENS, weduwnaar van mevrouw Maria VAN DER MEULEN. Vriend Theo is de gewezen verbondsecretaris van het verbond Antwerpen en oud-vrijgestelde CVD-Water. Op 6 maart 2012 overleed mevrouw Clementina DE SCHEPPER, echtgenote van de heer Leon VAN DEN STEEN en schoonmoeder en moeder van vriend Roger DE CLERCQ en zijn echtgenote Marie-Paul VAN DEN STEEN. Vriend Roger is administratief medewerker.

Intersectorale gepensioneerdenwerking

Aarzel niet om het programmaboekje aan te vragen via ACV-Transcom Gepensioneerdenwerking - Poel 7 - 9000 Gent - Tel: 09 265 44 07 of via e-mail: gepensioneerden.transcom@acv-csc.be Geïnteresseerden die onze folder via elektronische weg wensen te ontvangen, vragen we hun e-mailadres door te geven aan gepensioneerden.transcom@acv-csc.

OOSTENDE De Kinkhoorn Midweek Maandag 30 april tot vrijdag 4 mei Inschrijven tot 1 april

KOPENHAGEN First Hotel Vesterbro Busreis Vrijdag 8 juni tot woensdag 13 juni Inschrijven tot 7 mei

HOUFFALIZE Ol Fosse d’Outh Midweek

Langs deze weg bieden wij de families JASPERS – CLISSEN, VERHEYDEN – VAN SCHOONLANDT, COLIN - COULOMMIER, KEMPENEERS – BILLEN, JANSSENS – VAN DER MEULEN, VINDEVOGHEL – KESTENS, DE CLERCQ – VAN DEN STEEN en VYNCKE-DRIESSENS onze oprechte deelneming aan, samen met de verzekering dat wij de overledene zullen gedenken.

Terwijl je dood bent Gaat het leven door… Men zegt wel dat “het went” Het goede woord is niet te vinden hiervoor Want, ach het hele leven En de naam zijn nooit uit te wissen Elke dag wordt je verwacht en toch gemist Daarom de vraag, onhoorbaar zacht Wil toch nog een teken geven Een teken, bijna niet te zien Dat men er nog is nà dit leven. Naar J. Coghe

Zondag 9 tot vrijdag 14 september Inschrijven tot 10 augustus

KROATIE Hotel Iberostar Epidaurus Vliegtuigreis Dinsdag 25 september tot vrijdag 5 oktober Inschrijven tot 25 juli


31

Intersectoraal

Kandidaten Sociale ver kiezingen 2 012

Marie-Louise De Winter Jos Van Lommel

“Constant bijleren en mensen helpen, daar draait het om”

voor het behoud van de premie voor het steken van remblokken.”

In mei 2012 zijn het opnieuw sociale verkiezingen. Ook in onze belangengroepen zijn er steeds gemotiveerde kandidaten die onze lijsten vullen. Wie zijn die mensen en wat drijft hen? Marie-Louise De Winter is al zes jaar sorteerster van Diamanten bij Laurelton Diamonds Inc., Jos Van Lommel werkt ondertussen al acht jaar als rangeerder, machinist en dispatcher bij On Site Rail (OSR), een dochteronderneming van NMBS Logistics. Marie-Louise en Jos mogen dan wel actief zijn in twee verschillende sectoren, toch tonen ze heel wat raakvlakken.

Wat zijn jullie uitdagingen voor de komende vier jaar, mochten jullie (her)verkozen worden? M-L: “Ik wil constant bijleren en steeds meer weten. Zo kan ik de mensen vlugger helpen, zonder dat ik daar iemand anders voor nodig heb.” J: “Daar dacht ik ook aan. Voor mij is het allemaal nieuw, dus wil ik zoveel mogelijk te weten komen over bijvoorbeeld alle mogelijke voordelen voor werknemers. Ik wil me ook toeleggen op het aanvragen en correct invullen van formulieren zodat mijn collega’s sneller geholpen worden.”

Is het de eerste keer dat jullie op een lijst staat? Marie-Louise: “Neen, het zal voor mij de tweede keer zijn dat ik op de lijst zal staan.” Jos: “Voor mij is het allemaal nieuw, het is de eerste keer dat ik me verkiesbaar stel.” Waarom vinden jullie het belangrijk om je kandidaat te stellen? M-L: “Eerst en vooral omdat ik vind dat het enorm interessant is. Bovendien kan ik zo mensen helpen als ze iets niet weten en hen info verstrekken.” J: “Ik zou graag meer willen weten over de werking. Als er eventuele problemen zijn, zou ik ze graag kunnen aanpakken en oplossen. Nu krijg ik vaak vragen van collega’s over onderwerpen waar ik niet altijd meteen op kan antwoorden. Daar wil ik vooral werk van maken.” Zijn jullie tevreden met het overleg binnen jullie onderneming? Heeft het al concrete realisaties opgeleverd? M-L: “Binnen onze onderneming volgen ze bijna alles volgens het boekje en dat is natuurlijk goed voor ons. Zo wordt het voor ons een kwestie van opvolgen en bijsturen als het nodig is. Als er toch nog iets in orde gebracht moet worden, is het aan ons om dat te melden.” J: “Bij ons zijn er allerlei dingen verwezenlijkt. We hebben er bijvoorbeeld door overleg voor gezorgd dat de werknemers die een Arab-vergoeding hadden, die vergoeding kunnen behouden. Bovendien zorgden we

Hoe reageren collega’s op je engagement, vooral nu vakbonden onder druk komen te staan? M-L: “De reacties blijven toch positief. Collega’s vinden dat ik goed werk lever. Als ze mijn hulp inschakelen, bijvoorbeeld door een vraag te stellen, probeer ik zo vlug mogelijk een duidelijk antwoord te geven en dat vinden de mensen wel oké denk ik. Over de vakbonden zelf wordt er bij ons niet zoveel gepraat. Het wordt wel gevolgd, maar eerder van op een afstand.” J: “Op onze depot zijn we met weinig mensen en dan zijn ze blij dat ze in de toekomst ergens terecht kunnen met hun problemen. Of ik ook effectief van veel steun kan genieten, dat zal zichzelf in de toekomst wel uitwijzen.”


Intersectoraal

Je neemt het graag op voor anderen? wordacvkandidaat.be of bel 078 150 555

V.U. : Marc Van Laethem - Galerij Agora - Grasmarkt 105 - Bus 40 - 1000 Brussel - www.acv-transcom.be Layout en distributie : sa Doneux, Mettet • Druk : Corelio Printing

Transcom-Info maart 2012  

Transcom-Info maart 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you