Page 1

November 2016

03 / 2016

INFO

EDITIE PUBLIEKE SECTOREN

Brussel X

Afgiftekantoor :

Postabonnement


EDITIE PUBLIEKE SECTOREN

Inhoud Intersectoraal Openbare sectoren betogen in Waver Transcom-info in een nieuw kleedje

p. 4

Intersectoraal Hoe staat het met de discussie over de zware beroepen?

p. 6

Spoorwegen De pensioenmaatregelen van Bacquelaine Nieuws uit het SubcomitĂŠ Sociale Werken Sintfeest gewest Brussel

p. 8

Te l e c o m Proximus : stop de outsourcing en uitbesteding Militanten proximus, VRT en BIPT op vorming

p. 12

Post Hervatting na afwezigheid wegens ziekte Vrouwencommissie uit de startblokken

p. 16

Intersectoraal In memoriam Anders-actievenwerkingen

Kinderfeest : zie pagina 23

p. 21


Eindredactie : Marjan Cauwenberg

Opmaak: Piet Catry Doneux - Mettet

Druk: Corelio Printing

Foto’s : Redactie ACV-Transcom

November 2016

Didier Smeyers, Ondervoorzitter

Katrien Verwimp, Voorzitter

Edito Op het moment dat deze edito wordt opgesteld, staan de kranten weer vol van een mogelijke overname van PostNL door bpost. Hoe het verder zal gaan, kunnen we op dit moment nog niet zeggen. Want PostNL reageerde vooralsnog maar erg lauw op het nieuwe bod. Dat er vroeg of laat een tweede bod (na een eerste poging in mei dit jaar) zou komen, was te verwachten. Ook zijn we als vakbond niet per se tegen de schaalvergroting van ons postbedrijf. Een fusie of overname van PostNL zou betekenen dat we het vierde grootste bedrijf van Europa zouden worden. En laat ons eerlijk zijn, dat is indrukwekkend. Maar er zijn ook heel wat vragen en bezorgdheden. Ten eerste zou een overname of fusie het aandeel van de Belgische staat in de nieuwe entiteit aantasten. Deze zou uiteraard de voornaamste aandeelhouder blijven, maar zou onder de drempel van 50% zakken, allicht zal het ergens rond de 40% van het kapitaal stranden. Wanneer wij vandaag als vakbond zien dat een aantal politieke partijen zich verheugen over deze transactie, is het ons duidelijk dat het noch de bedoeling is om een dochtermaatschappij over te kopen, noch om een kapitaalsverhoging voor de staat te voorzien. In beide gevallen zou bpost inderdaad een overheidsbedrijf blijven. Voor ons is het het belangrijkste om te weten wat de gevolgen zullen zijn voor de werknemers als het bedrijf geprivatiseerd wordt en volgens de logica van een privébedrijf zal werken. Momenteel is nog ongeveer 45% van het personeel als statutair in dienst. Wat gaat er met hen gebeuren? Wat met de huidige overlegstructuren? Gaan alle arbeidsvoorwaarden opnieuw onderhandeld moeten worden? ACV-Transcom wil dat ook over deze zaken wordt gepraat bij een fusie met PostNL. Want het is niet voldoende om aan te kondigen hoeveel jobs erbij zullen komen zowel in België als in Nederland. Wij vragen ons af of het ook over volwaardige jobs zal gaan en vaste contracten die werkzekerheid bieden. En wat op het moment van dit schrijven erg actueel is voor bpost, zal dat morgen zijn voor de spoorwegen, of Telecom, en alle andere openbare diensten, zoals gezondheidszorg en onderwijs. Daarom is het meer dan eens duidelijk dat alle werknemers van overheidsbedrijven en publieke sectoren in hetzelfde schuitje zitten en dat we ons niet mogen laten verdelen in jong tegen oud, statutair tegen contractueel, etc… We zullen allemaal samen onze vuist moeten laten zien tegen de besparings- en privatiseringsgolf die overal om de hoekt loert. Wij blijven er in elk geval voor gaan!


Intersectoraal

Openbare sectoren betogen in Waver

Op 7 oktober betoogden alle vakbonden van de openbare sectoren in Waver, de stad van de eerste minister. Premier Michel kreeg van ACV een slecht rapport. Op rekenen kreeg hij een ruim onvoldoende, maar ook zijn gedrag laat te wensen over. ‘Hij mag zich niet zoveel laten beïnvloeden door kleine Bart’, zo stond te lezen in het rapport. De administraties, onderwijs en overheidsbedrijven wilden de regering met deze ludieke actie (nogmaals) duidelijk maken dat de openbare sector geen variabele is om de begroting sluitend te maken wanneer de minister van Financiën met zijn berekeningen heeft geknoeid. De openbare diensten zijn een waardevolle investering. Ze zijn er elke dag, voor iedere burger!


5

Tr a n s c o m - I n f o krijgt binnenkort een nieuw kleedje! Het is de allerlaatste Transcom-Info publieke diensten in deze vorm (in december krijgen jullie nog wel een ‘algemene’). Vanaf volgend jaar zal Transcom-Info er helemaal anders uitzien. Alvast een tipje van de sluier…

Transcom-Info zal niet langer een magazine zijn met àlle sectorinfo uit al onze verschillende sectoren, maar op maat van jullie interesses: nog steeds één blad met een deel gemeenschappelijke en inhoudelijke, sectoroverschrijdende informatie, én daarnaast het belangrijkste en specifieke nieuws uit jouw eigen sector! Zo creëren we meer ruimte voor inhoud en besparen we papier!

Let op: om zeker te zijn dat je de editie van jouw sector krijgt, raden we je aan nu alvast na te kijken of die juist staat ingevuld in je dossier. Dit kan je snel doen via www.acv-transcom.be. Ga naar login, waar je met je lidnummer kan inloggen en je gegevens aanpassen.


Intersectoraal Hoe staat het met de discussie over de zware b e r o e p e n? Waar staan we nu ? Om te definiëren welke beroepen als zwaar beroep zullen worden erkend, gaat men in drie fases te werk. Eerst moeten de criteria worden vastgelegd om te kunnen vaststellen welke beroepen of functies nu een zwaar beroep vormen. Die stap werd op 12 september 2016 gezet in een tussentijds rapport. In een tweede fase zal de regering beslissen over de budgettaire enveloppe die zal worden vrijgemaakt om de erkenning als zwaar beroep te financieren. De federale regering zal dit beslissen bij de opmaak van haar begroting voor 2017. In de media werd het bedrag van 16 miljoen voor de openbare sector geciteerd. Minister Bacquelaine heeft beloofd dit bedrag in een ministerraad in november te laten goedkeuren. Nadien volgt de derde fase. Dat is de concrete uitwerking en toepassing van de regeling. Eenmaal die opties zijn genomen, kan een en ander in wetgeving worden gegoten.

Een jaar discussie en we zijn nog maar aan de eerste fase ? We hadden graag gezien dat het sneller zou verlopen. En als vakbond hebben we daar alles aan gedaan. Desondanks mogen we wel zeggen dat we tot nog toe goed werk hebben geleverd.

naast zijn een hele reeks hoorzittingen georganiseerd. Verschillende beroepsgroepen, maar ook werkgevers en wetenschappers hebben hun standpunt kunnen uiteen zetten. In de groep van de privésector was er eigenlijk maandenlang een blokkering. Werkgevers vonden dat er alleen sprake kan zijn van een individuele erkenning als zwaar beroep. Mensen die langer werken niet meer aan kunnen, zouden in die gedachtegang voor een commissie moeten verschijnen. Die commissie zou dan beoordelen of die persoon inderdaad te maken heeft met zware arbeidsomstandigheden die een vervroegd pensioen mogelijk maken. Tegelijk zou die moeten bekijken of de persoon een andere taak aankan. En als er echt geen andere mogelijkheden zijn, dan zou de commissie kunnen voorzien in een erkenning als zwaar beroep. Van syndicale kant werd altijd een collectieve aanpak verdedigd. In het Nationaal Pensioencomité van de Openbare Sector hebben de overheidsvakbonden een voorstel neergelegd om te werken op basis van criteria vanuit 4 invalshoeken: fysiek zwaar werk, zware werkomstandigheden door de organisatie van het werk, zwaar werk door veiligheidsrisico’s en zwaar werk door de emotionele of psychologische belasting. Na een aantal discussierondes zijn we in juni in het Nationaal Pensioencomité tot een consensus gekomen met de regeringsvertegenwoordigers. De regering bleek bereid verder te werken op basis van die 4 grote criteria. Dit is niet zonder slag of stoot gegaan. Zo vond de Vlaamse regering aanvankelijk dat er geen regeling voor zware beroepen moest komen en dat men alles moest inzetten op aanpassingen om het werk werkbaar te maken. Dat er meer aandacht moet zijn om langer werken werkbaar te maken is zonneklaar. Maar we hebben ons stelselmatig afgezet tegen die visie uit de Vlaamse regering. Want ze komt neer op een afwijzing van correcties voor personeelsleden met een zwaar beroep.

De discussie in het gezamenlijk Nationaal Pensioencomité (NPC) verliep moeilijk. De regering wou dat de criteria om een beroep te erkennen als zwaar beroep, gelijk zouden zijn voor de privésector, voor de openbare sector en voor de zelfstandigen. Er kwam dus een discussie tussen regering, werkgeversorganisaties voor de privésector (VBO), zelfstandigen (Unizo) en vakbonden van zowel de private als de openbare sector. Die discussie werd eerst gevoerd voor de privésector en voor de openbare sector apart, waarna alles in een latere fase werd samengebracht. Dit betekent niet dat de federale regering ons voorstel zomaar ‘klakkeloos’ heeft overgenomen. Verre van. De Om de problematiek uit te klaren werd eerst nagegaan wat de regering vindt bijvoorbeeld dat emotionele belasting bevindingen uit wetenschappelijk onderzoek waren. Daar- vooral een verzwarende factor is bij veiligheidsrisico’s.


7

Een verdere inhoudelijke discussie bij de concrete toepassing zal dus in de derde fase zeker nodig zijn. Bij het samenbrengen van de discussietafels van de openbare sector en de private sector heeft de consensus binnen de groep van de openbare sector zwaar doorgewogen. Tot ergernis van VBO en Unizo. Die vinden dat de consensus in de openbare sector te ver gaat. Dat er een verschil in benadering is voor de openbare sector is logisch. In de openbare sector bestaat er immers een regeling van voordelige tantièmes (pensioenbreuken). De regering heeft gesteld dat enkel diegenen die erkend worden als zwaar beroep in de toekomst nog van een voordelige pensioenbreuk zullen kunnen genieten. Geen erkenning als zwaar beroep houdt het verlies van die voordelige pensioenberekening in. Erg belangrijk hierbij is dat we naar aanleiding van onze actie op 13 april de belofte kregen van de minister van Pensioenen dat er voor de openbare sector geen besparing zou zijn. De minister heeft toen beloofd dat het om een ‘actualisatie’ zou gaan. Maar zoals altijd ... het blijft eerst zien en dan geloven. Hoe willen we de verdere discussie aanpakken? Eerst moet de regering duidelijkheid geven over de budgettaire marges. De vakbonden hebben erop aangedrongen dat er wel degelijk voldoende middelen worden voorzien om van een echte regeling

‘zware beroepen’ te kunnen spreken. Maar hoe dan ook, zal er nog veel overtuigingswerk nodig zijn over de ganse kwestie. Over de concrete situaties zal er uiteraard nog veel discussie zijn. Men moet zich goed realiseren dat het niet zo is, dat als iemand op een of ander manier te maken heeft met een van de vier algemene criteria dit automatisch ook tot de erkenning als zwaar beroep zal leiden. De toepassing van de criteria zal duidelijk meetbaar en objectiveerbaar moeten zijn. Hoe dit zal gebeuren, dient nog uitgeklaard. Van onze kant willen we hoe dan ook de erkenning als zwaar beroep verder zo veel mogelijk per volledige beroepsgroep geregeld krijgen. Bij de concretisering gaat het niet alleen over wie een erkenning krijgt. Ook over de voorwaarden waaraan men moet voldoen dient gesproken: moet men bijvoorbeeld gedurende een zekere periode (bijvoorbeeld 20 jaar,

of x jaren boven een bepaalde leeftijd) aan die voorwaarden voldoen? Tegelijk dient uitgeklaard welk de gevolgen zijn van de erkenning. En dan hebben we nog niets gezegd over de overgangsmaatregelen, zowel voor diegenen die voor het eerst een erkenning krijgen als voor diegenen die voorheen een voordelige pensioenbreuk hadden maar deze op zeker ogenblik verliezen. Wat worden de gevolgen van een erkenning als zwaar beroep? Eigenlijk zijn er 3 mogelijkheden: • Men kan eerder op vervroegd pensioen • Men krijgt een hoger pensioen  • Of een combinatie van beide. Wij willen werken op basis van de techniek van de voordelige tantièmes (pensioenbreuken). Die hebben zowel effect op het ogenblik dat men vervroegd pensioen kan genieten als op het pensioenbedrag.  Maar zoals gezegd … die discussie moet nog worden gevoerd.


Spoorwegen

De pensioenmaatregelen van Bacquelaine Dat de vergrijzing van de bevolking op het politieke forum al enkele decennia de aandacht trekt hoeft geen betoog. De vorige regering begon al met pensioenhervormingen die de leeftijds- en loopbaanvoorwaarden voor het vervroegd pensioen optrokken. In de openbare sector werden de tantièmes (pensioenbreuken) minder dan 1/48e opgetrokken tot deze breuk. Er werden ook verhogingscoëfficiënten ingevoerd die in 2022 zouden verdwijnen. Deze verhogingscoëfficiënten corrigeren voor het personeel met preferentiële tantièmes de loopbaan. Deze krijgt een grotere waarde toegekend en daardoor kan het personeel op een vroegere leeftijd op pensioen.

Begrotingsconclaaf oktober 2016: pensioenmaatregelen voor de openbare sector

Tijdens de begrotingsgeprekken half oktober 2016 werden ook pensioenmaatregelen genomen. De regering wil onder meer dat de militairen en het rijdend personeel van de NMBS langer aan de slag blijven, zodat hun pensioenleeftijd dichter aanleunt bij de algemeen geldende pensioenleeftijd. Dat kan bij de vakbonden op weinig begrip rekenen. In onze persmededeling waren we duidelijk : “NMBS en militairen worden koud gepakt door de verhoging van de pensioenleeftijd. De in de media aangekondigde ingrepen in de voordelige pensioenbreuken gaan in tegen eerder aangegane engagementen. Mocht de regering aangegane verbintenissen niet respecteren dan zou dit voor de Pensioenmaatregelen in 2015 zoveelste keer de geloofwaardigheid van het sociaal overleg volledig ondermijnen. Met de wet van 10 augustus 2015 veranderde minister Tegelijk hebben we grote vragen bij de enveloppe van Pensioenen Bacquelaine, zonder fatsoenlijk overleg uitgetrokken voor de financiering van de zware beroepen. en zonder enige betrokkenheid van het Nationaal Op dit ogenblik is daarover geen duidelijkheid. In de pers Pensioencomité, de voorwaarden voor het vervroegd is er voor de openbare sector sprake van 16 miljoen euro. pensioen. Dit lijkt geen reële marge te bieden om tot een inhoudelijk afdoende regeling te komen. We zullen de minister van Concreet ging het om: Pensioenen hierover zo snel mogelijk interpelleren.” de verdere optrekking van de loopbaan- en leeftijdsvereisten Daar we meer duidelijkheid wensten van de regering voor het vervroegd pensioen:  vroegen we een onderhoud aan bij de ministers van • 2017: naar 62,5 jaar, mits 41 jaar loopbaan; of 60 jaar en 43 Pensioenen en van Mobiliteit. jaar loopbaan; of 61 jaar en 42 jaar loopbaan;  Bij de minister van Pensioenen legden we vooral de nadruk • 2018: naar 63 jaar, mits 41 jaar loopbaan; of 60 jaar en 43 op het feit dat de verstrenging van het vervroegd pensioen jaar loopbaan; of 61 jaar en 42 jaar loopbaan;  geen rekening houdt met de zwaarte van de beroepen. We • 2019: naar 63 jaar, mits 42 jaar loopbaan; of 60 jaar en 44 vroegen ook meer uitleg over de genomen maatregelen en jaar loopbaan; of 61 jaar en 43 jaar loopbaan;  eisten dat er geen wettelijke initiatieven worden genomen de optrekking van de wettelijke pensioenleeftijd (nu 65 jaar) :  om de vervroegde pensioenleeftijd in te stellen zolang • 2025: 66 jaar;  de gesprekken in het Nationaal Pensioencomité van de • 2030: 67 jaar. Openbare Sector niet zijn afgerond. Tegen deze verstrenging van het vervroegd pensioen ACV-Transcom is er immers van overtuigd dat het dienden de vakbonden gezamenlijk een verzoekschrift in systeem van vervroegd pensioen en preferentiële bij het Grondwettelijk Hof. De vakbonden deden dit zowel tantièmes zin heeft omdat het gekoppeld is aan belastende voor werknemerspensioen als voor het stelsel van de beroepsomstandigheden. overheidspensioenen omdat ze de maatregel strijdig achten Aan de minister van Mobiliteit hebben we vooral benadrukt door de achteruitgang van het recht op sociale zekerheid. dat de genomen beslissing nefast zal zijn voor de aanstaande wervingen van treinpersoneel omdat de aantrekkelijkheid


9

van de job verdwijnt. We herhaalden onze vraag om geen vroegtijdige wettelijke initiatieven te nemen.

Maatregelen voor het treinpersoneel De meest in het oog springende maatregel is de verhoging van de leeftijd om op vervroegd pensioen te gaan. (zie tabel hierna) kalenderjaar

2018

2021

2024

2027

2030

geboortejaar

1961

1962

1964

1965

1967

leeftijd

57 j

58,5 j

60 j

61,5 j

63 j

dienstjaren

38 j

39 j

40 j

41j

42 j

Maar vanaf 1 januari 2019 worden de voordelige tantièmes van 1/48e teruggebracht op 1/60e. Vanaf 2019 zal men dus langer moeten werken om eenzelfde pensioenbedrag te verkrijgen.

Ook het ander personeel koud gepakt door twee maatregelen! Ook het ander personeel wordt door deze begrotingsbeslissingen “koud gepakt”. De beslissing inzake het treinpersoneel trekt de meeste aandacht. Maar ook het ander personeel draagt de gevolgen van deze regeringsbeslissingen. Vanaf 1 januari 2019 worden de verhogingscoëfficiënten die aan de tantièmes zijn verbonden afgeschaft voor de gehele loopbaan. Dit heeft voor gevolg dat de mogelijkheid om vervroegd op pensioen te gaan vanaf de leeftijd van 60 jaar zal verdwijnen. Wel wil de regering overgangsmaatregelen inbouwen die maken dat, in verhouding tot hun situatie vóór de afschaffing, de ambtenaren geboren vóór 1961 maximum 1 jaar langer zullen moeten werken, diegenen geboren in 1961 en 1962 maximum twee jaar langer en diegenen geboren in 1963 en 1964 maximum drie jaar langer zullen moeten werken. De regering wil deze maatregelen uiterlijk op 1 januari

2018 in werking laten treden om een effect te hebben op 1 januari 2019. Bovenop de verlenging van de leeftijd worden de voordelige tantièmes van 1/55e teruggebracht op 1/60e vanaf 1 januari 2019. Dit houdt in dat men vanaf 2019 langer zal moeten werken vooraleer men vervroegd op pensioen kan gaan en bovendien ook langer zal moeten werken om hetzelfde pensioenbedrag van nu te kunnen bekomen.

ACV-Transcom evalueert de situatie Nadat we meer zicht kregen op de beslissingen van de regering, riepen we een nationale vergadering samen om de toestand te evalueren en de verdere strategie te bepalen. Na deze vergadering kwamen we tot het besluit dat de pensioenmaateregelen te weinig bekend zijn bij het totale personeel waardoor we tijdens de maand november een infocampagne opzetten. Infovergaderingen worden gepland.

In gemeenschappelijk front werd een persmededeling verstuurd “ Het Gemeenschappelijk Vakbondsfront Acod Spoor en ACV-Transcom is bijeengekomen op vrijdag 28 oktober 2016. Naar aanleiding van de aanval zonder voorgaande op het voltallige spoorwegpersoneel, hebben de instanties van beide organisaties de toestand geëvalueerd. Ons standpunt is het volgende: • Wij eisen te worden betrokken bij de onderhandelingen over zware beroepen; • Alle besprekingen moeten plaatsvinden binnen de Nationale Pensioencommissie van de openbare sector. • Dit houdt in dat geen enkel wetgevend initiatief mag genomen worden, voordat de resultaten van deze onderhandelingen gekend zijn. Indien dit toch zou gebeuren, zal het Gemeenschappelijk Vakbondsfront zijn actieplan, waarvan de modaliteiten op een later tijdstip zullen worden meegedeeld, uitvoeren.”


Spoorwegen

Nieuws uit het Subcomité Sociale werken Ook deze vergadering werd opnieuw een voorstel paritair ten voordele van de rechthebbenden van de Kas der Sociale Solidariteit goedgekeurd. De tegemoetkomingen van de Sociale solidariteit op het vlak van tandprothesen worden immers vanaf 1/1/2017 hervormd. We verwijzen naar de site van Railcare of het tijdschrift ‘Het Spoor’ voor meer details, maar geven hier al de hoofdlijnen van de hervorming mee.

Voorstel 1. Uitneembare tandprothesen - Wanneer voldaan is aan de terugbetalingsvoorwaarden door de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging: toekenning van een forfaitair bedrag van 200 euro voor de aflevering van een uitneembare tandprothese; - Wanneer niet voldaan is aan de terugbetalingsvoorwaarden door de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging (wat betreft de leeftijdsvoorwaarde en de toepassing van de hernieuwingstermijnen): toekenning van een forfaitair bedrag van 300 euro voor de aflevering van een uitneembare tandprothese.

2. Speciale tandprothesen Voor de speciale tandprothesen zoals stifttanden, kronen, bruggen, tandimplantaten of prothesen die momenteel niet opgenomen zijn in de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen: toekenning van een forfaitair bedrag van 200 euro per tand. • Algemene voorwaarden voor de tegemoetkoming De huidige voorwaarden blijven behouden, namelijk: - de hernieuwingstermijn bedraagt 7 jaar te rekenen vanaf de afleveringsdatum van de prothese; - de tegemoetkomingen van de Sociale solidariteit worden toegekend op basis van geldige rechtvaardigende documenten van de verstrekker, namelijk een honorariumnota of een getuigschrift voor verstrekte hulp waarop volgende elementen vermeld zijn die nodig zijn voor de berekening van het bedrag van de tegemoetkoming:

- de datum van de verstrekking; - de nomenclatuurcode van de geplaatste of herstelde prothese, waarbij de basis vervangen werd of een toevoeging werd uitgevoerd; - het type van de prothese of van het betrokken implantaat; - de nummers van de geplaatste of herstelde tand(en), waarvan de basis vervangen werd of waarbij een toevoeging werd uitgevoerd; - de betaalde prijs; - de handtekening en de stempel van de tandarts. Documenten opgesteld door een tandtechnicus worden niet aanvaard. Specifieke voorwaarden voor de tegemoetkoming voor stifttanden, kronen en bruggen De huidige voorwaarden blijven behouden, namelijk: - de leeftijd van de rechthebbende is niet van belang; - er wordt geen onderscheid gemaakt tussen de vervanging van molaren, premolaren, hoektanden of snijtanden; - er wordt geen rekening gehouden met de kauwcoëfficiënt. De hernieuwingstermijn van 7 jaar is niet van toepassing als de speciale prothese wordt vervangen door een gedeeltelijk of geheel uitneembare prothese die voorkomt in de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen en recht geeft op, volgens het geval, een tegemoetkoming van de Kas der geneeskundige verzorging en/of van de Sociale solidariteit. Specifieke voorwaarden voor de tegemoetkoming voor tandimplantaten Zoals momenteel, wordt er geen onderscheid gemaakt tussen de vervanging van molaren, premolaren, hoektanden of snijtanden. De tegemoetkoming van de de Sociale solidariteit bedraagt 200 euro per implantaat en kan gecumuleerd worden met de tegemoetkoming die voorzien is voor het plaatsen van een kroon, een brug of een prothese.


11

3. Bijkomende tegemoetkomingen voor tandprothesen: toevoeging, herstelling en vervanging van de basis Type prestatie

Voorstel tegemoetkomingen (forfaits)

Met tegemoetkoming van de verplichte verzekering

Zonder tegemoetkoming van de verplichte verzekering

Toevoeging

20 €

165 €

Bijplaatsen van een tand op een prothese – per bijkomende tand

10 €

50 €

Herstelling

Herstelling van een prothese: maximum per prothese et per kalenderjaar

20 €

120 €

Vervanging van de basis

Vervanging van de basis van een bestaande prothese ongeacht het aantal tanden waaruit de prothese bestaat

10 €

10 €

aanvullend bij de huidige tegemoetkoming van de verplichte verzekering

aanvullend bij de huidige tegemoetkoming van de Sociale solidariteit

Bijplaatsen van een tand op een prothese

(die overeenstemt met 30% van de tegemoetkoming die door de verplichte verzekering voor de tandprothese is voorzien)

(die overeenstemt met 30% van de tegemoetkoming van de Sociale solidariteit voor de tandprothese)

Zoals momenteel mag de tegemoetkoming voor het vervangen van de basis slechts twee keer toegekend worden per kaak en per lopende periode van zeven kalenderjaren.

S inte r kl a a s fe e s t v an z ate r d a g 3 /12 / 2 016 De komst van Sinterklaas nadert weer en zoals ieder jaar proberen wij onze kinderen een leuke dag te bezorgen. Dit jaar gaat het feest van het gewest Brussel door op zaterdag 3 december. Het feest start rond 14u00 en zal eindigen rond 19u00 - locatie: restaurant Brussel-Centraal. De kinderen van onze leden geboren vanaf 2006 krijgen een geschenkje van onze Sint. Ook de broertjes en zusjes die ouder zijn, zullen niet vergeten worden.

Wie zich wil inschrijven kan dit bij voorkeur per mail doen op de volgende adressen vóór maandag 28 november 2016: spoorbrussel.transcom@acv-csc.be of via post: ACV-Transcom Gewest Brussel Spoor t.a.v. Natalie De Haes Galerij Agora Grasmarkt 105/38 - B-1000 Brussel Vergeet de naam, geboortedatum, geslacht, telefoon en adres van het kind en het aantal aanwezigen niet te vermelden. Samen met de bevestiging sturen wij u dan een programma toe. Wil je graag dat de Sint iets persoonlijks tegen uw kindje zegt, laat dit zeker weten! Wij zetten het dan in zijn grote dikke boek…


Te l e c o m

Proximus : stop de outsourcing en uitbesteding Onze gepensioneerde bestuursleden worden aangesproken door buren, vrienden en kennissen over de wijze waarop door Proximus soms wordt omgegaan met de klanten: lange wachttijden in de teleshops, zonder enige uitleg klanten die later binnenkwamen laten voorgaan, briefwisseling in een andere taal dan die van de klant, … . Bij verdere navraag krijgen zij meestal hetzelfde antwoord: “Wij excuseren ons voor de begane fout maar weet dat het dit

Br ussel, 28 ok Open br ief aa

gebeurde door toedoen van een externe medewerker.” Ook van hun nog actieve collega’s krijgen ze steevast dezelfde klachten te horen: IT-progamma’s die niet naar behoren werken, veel externen die te weinig kennis hebben over het bedrijf, soms taal- en communicatieproblemen met die externen, te weinig ervaren personeel in sommige diensten, verkoopcijfers die primeren op kwaliteit, enz.

tober 2016

n de Voor zi

ad van Best tter van de Ra

inique LEROY Mevrouw Dom bliek recht us, NV van pu im ox CEO van Pr II – laan 27 Koning Albert l se us Br 1030

uur en aan de

CEO van Prox

imus.

n DE CLERCQ De Heer Stefaa Proximus, NV n Bestuur van va ad Ra r te Voorzit bert II – laan 27 cht - Koning Al van publiek re Brussel 1030 Mijnheer de Vo

or zitter,

n T.T. en n de Regie va eelsleden va on adeur rs ss pe ba de am er s ne vr aagd zich al n en gepensio ge de le ds ls ee ote ee st gr d on Aan pers deed de over k recht, wer N V van publie op hun bedr ijf , zoal s en n, om ar de ac w j lg he zi kt Be s van en onvolmaa agen. Fier al dr en ut ge Fo te te. ijf on m dr g as van hun be el enthousi el over tuigin t altijd met ve steeds met ve n. da n id tte de ze he er w er te , t rd en ch mee or kom en daad re ijf wel eens vo dit met woord e een w are die in elk bedr k gesteld om er cht betekend w re in k d ie er bl w pu s n le va al V N en personeelsn ht de ee ac kr er mogen van sv Regie T.T. naar n ng va si g as in np iepositie rm De omvo een monopol inzet en het aa overgang van mede door de de e leden en k di ls Oo tie ee n. lu on vo pe re ef t afgewor t van de pers he ze in en de ht j eer dan uc zi vr nk – leden zijn lsbestand m dr ijf werd, da n het personee ur rentieel be va nc co ng n pi ee im kr ar na tische in . ande de dr as at opgevangen nuttig eens niet tegensta jaar - adequa tig is het dan ook n in w ge nt in jfe er vi nd e ra di ve in f de zijlijn, na de lft va en he s ud de toeschou wer ar van onopho or ja do r tig te in nen die er w be t nt Na vijfe dan door dege s gebeur t da n een bedr ijf, jken. En som ki va te rs t ke ui er er ht ew ac -med nsioneerde ex sector ook zoal s de gepe de de telecom okken zijn. tr be j bi f tie ac bedr ijf beleef t s he ijk er naar n d el va er ag g w gd in ie da concur rent sche omvorm de di ri or ju do de en ook een r op ev Volgend maken maa or fose. Gedr rfor manter te gische metam pe lo te bieden n no n se ch aa es te et oc n kk pr ee de interne l telecompa aa en le ob al gl et gs nbespani te aa d gestreef oging”, “kos el en hedend ctiv iteits verh , concur rentie du g ac tieve ijk ro no el “p s kk ze al re on nt n en aa rd uit de lucht. Va rn w aren woo et te ni In steld n t. re ge an ja dt kl e aan de t wer k wor heid” in al di ent alles in he en ntentevreden ijv em la bl ag “k te an en ng m ” t di ng in he ri we dat door aan kl antenb en om ntiem is re r rn ur ie ve nc an ’s co collega l gezond en dit de enige m er tuigen dat dr ijf financiee be t he en en om hen te ov houd randeren. t tevreden te of meer te ga nuanceerder doen, de kl an kstelling min er w kheid veel ge te lij ke de er en w de t da s de kl anten ef on ’s eel te houden om onmogelijk, n deze collega et le ni el rt zo , ve jk s ili an Nocht t hen moe men maken he is. ICT-proble

Mev rouw de

CEO,


13

Daarenboven hebben ze door de wijze waarop het multimediaproject voor de ex-werknemers zelf aan den lijve ondervonden dat het niet draait zoals het hoort. Als gewezen RTT-ers en Belgacommers die steeds fier waren op het bedrijf waarvan ze deel uitmaakten, konden ze het niet langer aanschouwen.

Met onderstaande “Open brief aan de Voorzitter van de Raad van Bestuur en aan de ceo van Proximus” willen ze dan ook hun bekommernissen meedelen en tevens een noodkreet uitzenden aan de bedrijfsleiding. Hun boodschap komt erop neer dat “wat je zelf doet, doe je beter”. Hopelijk krijgen zij gehoor zodat ze verder de fiere ambassadeurs kunnen blijven van hun bedrijf.

ficiënt te bedi enen. Meer en meer kr ijgen medewer kers ook w ij, door van RT T en Be velen gekend lgacom, kl ac Wat meer is, al s gewezen hten van kl an meerdere ex ten over de di -c ollega’s doen kl ant aan den enst verlenin ons verhalen lij ve onderv in g. over problem den met betr Wat daar bij te en die zij zelf ekking tot de denken geef t, al s di en st verlening va is voor al het worden door n Proximus. feit dat excuse de mondelinge s meestal voor mededeling da door een “ext afgegaan t spijtig geno er ne” medew eg een fout w er ker. Dat laat w ij vast stelle erd gemaakt ste verwonde n dat de verh rt ons uiteraar ouding eigen Ook al s “inter d niet w anne personeel/ext ne” kl ant stel er er nen ongeve len we meer ringsdrang zi er fif ty/fift y is en meer vast jn limieten he . dat de ongebr ef t bereik t. W vaudev ille die eidelde besp ij verw ijzen da zich afspeelt an naar de w an bij de afhand volgens de af smakelijke eling van het spraken ook multimediapr de ex-medew beloften en fo ojec t, w aarop er kers mocht rmele bevest en intekenen. igingen over rendeel van de Ondanks alle verzending vi gewezen med a mail en /of br ewer kers nog Aangezien we ief, heef t het steeds geen be zelfs niet durv mericht hierover en denken da deze gewezen ontv angen. t het hier om personeelsle een gebrek aa den gaat, kunn hier voor niet n respec t voor en we niet an meer de gepa ders dan vast ste middelen voor de enke stellen dat oo kunnen worde le duizenden k n ingezet. Al s interne kl ante zenden ex tern het niet wer kt n, w at moet he e kl anten? t da n zijn voor de ho W ij kunnen U nderdduiverzekeren da t steeds mee dat de leiding r en meer ex van Proximus -c ol le he ga’s de indr uk n meer al s la beschouw t en kr ijgen st dan al s po haar sociale tentieel amba rol tegenover neemt. Velen ss adeur personeel en denken dat no ex -p g er alleen de TOP soneel niet te een eerlijke ve r harte en de aandee rdeling van de lhouders telle opbrengsten genover het be n en dat van van ieders in dr ijf nog weini sp an ni g sprake is. ngen en loyalit De vr aag dr in gt zich dan oo eit tek op of niet m van het meer oet worden af en meer bero ge st ep ap t van het huid doen op ex te gewezen med rnen. Zorg er ige beleid ewer kers opni voor dat uw m eu w fier kunn siasme en zo edewer kers en en worden op nder schaam hu te n ge be voel hun rol va dr ijf en zo met kunnen maken n ambass adeu enthou. r van Proxim Uiteraard ho us, w aar uden w ij ons te r be Hoogachtend. schikking om onze bekomm er nissen met Namens vele u te delen. ontgoochelde en misnoegde (g RT T, en Belg epensioneerd acom, N V van e) personeels publiek recht leden van en Proximus , N V van publ Fr ancis Gr an iek recht. dmaire Voor zitter Clement Van Anders ac tieve Cauter nwer king AC Secretar is V-Tr anscom, Belangengroe p Telecom


Te l e c o m

Militanten van Proximus, VRT en BIPT op vorming Zestig militanten van bij Proximus, VRT en B.I.P.T (Belgisch Instituut voor Post en Telecom) zijn op 3, 4 en 5 oktober op vorming geweest. Dit jaar werd deze vorming iets anders aangepakt.Dit jaar was de vorming naast de schoolse materies door onze jongeren verrijkt met een team building die deze dagen iets luchtiger hebben gemaakt. De militanten werden ingedeeld in drie groepen die opdrachten kregen, dit in een competitieve sfeer met puntenscores. Ieder team werd gevraagd om een teamnaam te zoeken, een kapitein aan te duiden, een woordvoerder te kiezen en voor iedere proef uitvoerders en een begeleider te vinden. Na de zgn. lesuren hoorden zij met aangereikt materiaal een ecologische wagen te bouwen evenals een promofilmpje te maken waarin hun team werd voorgesteld en aangeprezen. In de vroege uren van de tweede dag dienden zij een touwparcours af te werken en verschillende strandopdrachten uit te voeren. Een zoektocht naar vlaggen die binnen een straal van 4 km (!!!) waren verborgen, was een opdracht die de echte sportievelingen kansen bood om voor hun team punten bij mekaar te lopen.

Niemand liet zich onbetuigd, maar alles bleef in een kameraadschappelijke sfeer. Natuurlijk was het promofilmpje een kluifje naar de hand van de militanten bij de VRT, maar die lieten zich ook niet ongemoeid in de andere opdrachten. De drie ecologische voertuigen hadden ieder een eigen aanpak. Eentje kon je echt sturen, een ander gaf een dak boven het hoofd van de drie passagiers die plaats moesten vinden en het derde voertuig was écht ecologisch: gemaakt zonder één vijs én haalde zonder verlies van onderdelen de eindstreep van het af te leggen parcours! Het duurde wel iets langer dan de twee andere voertuigen nodig hadden. De strandopdrachten, het zoeken van de vlaggen en het touwparcours, al deze opdrachten lieten ons talenten zien die wij niet direct bij onze militanten vermoedden. Maar slachtoffers vielen er niet. Gelukkig maar. Deze interactieve vorming onder de vorm van een teambuilding had als doelstelling het werken als team, het coachen en gecoacht worden, het nemen van verantwoordelijkheid,


15

overleg om zogenaamde verworven rechten bij werknemers in vraag te stellen. Hierbij denken wij aan meer dan pensioenrechten, langer werken en loonnormen. De vrij grote groep bleek zo geëngageerd dat de begeleiders van deze vorming tevreden mogen terugblikken op deze driedaagse waarin vooral getracht werd om zowel de jongere als de wat oudere militant niet alleen schoolse kennis mee te geven, maar ook mekaar beter te leren kennen.

de creativiteit ontplooien, het verleggen van eigen grenzen, het resultaatgericht werken en de conflictbeheersing aan den lijve te ondervinden. Maar er was ook de schoolse vorming. Een halve dag was geweid aan bevlogenheid, stress en burn-out. Vragen als: “Wat is? – Hoe herkennen? - Hoe hiermee omgaan? – Hoe een collega aanspreken bij vermoeden van? – Wat mag je van je werkgever verwachten?” werden door praktijkvoorbeelden afgesloten. Dit allemaal om onze militanten te helpen omgaan met zorgen als burn-out en depressie. Vooral op vraag van de sterke vertegenwoordiging van jonge militanten werd stil gestaan bij moderne media en communicatiemiddelen en hoe leden bereiken via media en omgaan met moderne communicatiemiddelen. Dit werd door een heel geanimeerd debat afgerond waaraan iedereen, van welke generatie ook, zeer geëngageerd deelnam. Hierover is het laatste debat nog niet gevoerd. Verder was er ruimte voor de actualiteit en de laatste veranderingen in de wereld die ons bezig houdt waarin de politieke wereld hoe langer hoe meer inbreekt in het sociaal


Post

Hervatting na afwezigheid wegens ziekte Door een wetswijziging is de reglementering inzake werkhervatting na meer dan drie maanden ziekte aangepast. Hieronder vind je de nieuwe procedure. Totnutoe waren personeelsleden die gedurende meer dan drie opeenvolgende maanden afwezig waren wegens ziekte verplicht tot een medisch onderzoek bij Medconsult, alvorens toelating te krijgen om het werk te hervatten. Door een wetswijziging valt deze verplichting weg. Dit neemt niet weg dat personeelsleden nog steeds de mogelijkheid hebben om zelf zo’n medisch onderzoek aan te vragen.

Hoe verloopt de nieuwe procedure? Vooraleer de ziektetermijn vermeld op je medisch getuigschrift verstrijkt, licht je uiterlijk de laatste werkdag vóór je hervatting je onmiddellijke chef hierover in, ongeacht of je al dan niet onderworpen bent aan het gezondheidstoezicht. Ben je onderworpen aan het gezondheidstoezicht (veiligheidsfunctie, functie met verhoogde waakzaamheid, activiteit met welbepaald risico of activiteit verbonden aan voedingswaren) en ben je 4 weken of langer ononderbroken

afwezig (ziekte, ongeval, bevalling), dan moet je de toelating krijgen van de arbeidsgeneesheer van Arista uiterlijk binnen de 10 werkdagen na je hervatting. Te dien einde vraagt je onmiddellijke chef een “onderzoek bij werkhervatting” aan bij de arbeidsgeneesheer van Arista. Deze verklaart je al dan niet geschikt om het werk te hervatten. Ben je niet onderworpen aan het gezondheidstoezicht, kan je onmiddellijke chef die na je hervatting een duidelijk disfunctioneren vaststelt (met bewezen concrete feiten en een risico voor het personeelslid zelf en zijn collega’s) een controle aanvragen bij Arista. Deze controle kan je niet weigeren.

Postale functies onderworpen aan het gezondheidstoezicht door Arista Voor alle duidelijkheid : binnen Distributie wordt alles beschouwd onder 1 risicogroep (zwaar werk), allen met hetzelfde gezondheidstoezicht, dus inclusief de personeelsleden van Collect.

MCM

Administratief medewerker: geen periodieke gezondheidsbeoordeling

MRS

Administratief medewerker: geen periodieke gezondheidsbeoordeling Loketbediende: geen periodieke gezondheidsbeoordeling Zegeldrukker: jaarlijks periodieke gezondheidsbeoordeling Technieker: jaarlijks periodieke gezondheidsbeoordeling

MSO Distributie

Administratief medewerker: geen periodieke gezondheidsbeoordeling (MW) moeilijk werk: ECG in rust – vingerprik cholesterol – vragenlijst CVR

Standaard uitreiking

Bij aanwerving/start NDM

< 45 jaar: 5 jaarlijks

≥ 45 jaar: 3 jaarlijks

X

X

X

Kranten + standaard uitreiking

X

X

X

Kranten + pakken

X

X

X

Moederschapsbescherming (VR) Valrisico door uitreiking met de bromfiets

Vanaf de 4de maand ander type uitreiking.


17

MSO Sorting & Transport Veiligheids-

Rijge-

functie (in-

schikt-

dividueel te

heidsat-

bepalen)

test

Jaarlijks

5-jaar

Nachtarbeid* 20u tot 6u (individueel te bepalen)

Repetitief

Monotoon

Manueel hanteren

werk

werk

van lasten

3-jaar

3- jaar

Lawaai

Psycho-

Slaap-

sociale

apneu

aspecten

3-

< 45 jaar

â&#x2030;¥ 45 jaar

3 jaar

jaarlijks

5- jaar

Jaarlijks

jaarlijks Manuele brieven

X

X

sortering Lease plan Manu pakken Bakkensortering Restmail Ingeschreven zen-

X X X X X

X X X X

dingen Masspost Videocodering SSM FSM Top V2 (BX) CFC LSM C-star (BX) ASM PSM OCR-Manu Bakkenontvangst Chauffeur rijbewijs

X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X

C + CE Intern transport Pendelchauffeur Onthaal Tri alpha Round&sequencing

X X X X X

X

X X X X

X

X X X

X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X

X X X X

X X X X

X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X

X

X

X X

X

X X X

X

X X

X X

Moederschapsbescherming Nachtarbeid (20u en 6u)

Verwijderen uit de nachtshift op vraag van de betrokkene, verbod op nachtwerk vanaf 8 weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum.

Manueel hanteren van lasten

Geen lasten tillen vanaf de 7de maand tot week 10 na de bevalling.

Repetitief / monotoon werk

Indien mogelijk en nodig, werkbelasting aanpassen, zoniet verwijderen.

Psychosociale aspecten

Indien mogelijk en nodig, werkbelasting aanpassen, zoniet verwijderen.

*Schiften die eindigen om 22:06 zijn GEEN nachtarbeid


Post

SO Cleaning Zepen – detergenten – oppervlakte – actieve stoffen

Ethyleenglycolmonoethylether

Hogere alcoholen

Jaarlijks medische onderzoek

Manueel hanteren van lasten

Tetanus

< 45 jaar: 3 jaar

Basisvaccinatie + herhaling om de 10 jaar

≥ 45 jaar: jaarlijks

Nachtarbeid (individueel te bepalen)

3 jaar

Schoon-aakster

X

X

X

Schoon-maakster vliegende ploeg

X

X

X

X

X

X

Technisch vliegende ploeg

X

X

X

LCM (Local Cleaning Manager)

X Moederschapsbescherming

Zepen – detergenten – oppervlakte –

Verwijderen indien reëel risico (niet bij gebruik van bvb. gewone poetsmiddelen).

actieve stoffen Ethyleenglycol monoethylether

Werkpost aanpassen of taken aanpassen of indien mogelijk verwijderen.

Hogere alcoholen

Verwijderen indien reëel risico (niet bij bvb. gebruik van bvb sprays om ramen te poetsen)

Nachtarbeid ZONDER bijzondere risico’s

Verwijderen uit de nachtshift op vraag van de betrokkene, verbod op nachtwerk vanaf 8 weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum.

Manueel hanteren van lasten

Geen lasten tillen vanaf de 7de maand tot week 10 na de bevalling.

Restaurant Manueel hanteren van lasten < 45 jaar: 3 jaar Keukenchef Hulpkok Arbeider Restaurant

≥ 45 jaar: jaarlijks X

Moederschapsbescherming Manueel hanteren van lasten

FM

Geen lasten tillen vanaf de 7de maand tot week 10 na de bevalling.

Administratief medewerker: geen periodieke gezondheidsbeoordeling Technieker: jaarlijks periodieke gezondheidsbeoordeling

Tetanos Basisvaccinatie + herhaling om de 10 jaar X


19

Vrouwencommissie uit de startblokken Vol goede moed en met ambitie zijn we opnieuw van start gegaan met de vrouwencommissie. Het zoeken naar een onderwerp dat iedereen aanbelangt in de verschillende sectoren binnen bpost is niet simpel en zo zijn we tot het thema “diversiteit” gekomen. Op 20 oktober organiseerden we een vormingsdag voor militanten. Op die manier kunnen zij het diversiteitsbeleid binnen bpost vorm geven en uitdragen naar collega’s en werkgever. Dat we in een diverse samenleving leven, is een gegeven dat we niet meer kunnen ontkennen. De media-aandacht die de laatste decennia hieraan gegeven wordt, beklemtoont alleen maar hoe belangrijk dit thema is. Toch bleek het al niet zo eenvoudig om het woord ‘diversiteit’ te definiëren. Op de vraag ‘wat is diversiteit?’ gaven de deelnemers immers verschillende betekenissen. Met deze betekenissen gingen we een stapje verder, want wat betekenen deze woorden precies? Hierop kregen we opnieuw verschil-

len en iedereen gaf zijn eigen mening over deze woorden. Dat diversiteit gaat over de verschillen en gelijkenissen tussen mensen: weten dat iedereen kan verschillen, maar dat er ook dingen zijn die we gemeenschappelijk hebben. We leerden ook dat sommige verschillen zijn aangeboren, of onveranderbaar én universeel zijn. Er zijn er ook die aangeleerd zijn in groep, door modellering van mensen binnen een bepaalde context. Dat is wat we ‘cultuur’ noemen en die wordt gemaakt. Zo hebben bijvoorbeeld verschillende culturen verschillende visies op ‘natuur’. Of is in een aantal culturen de dood niet het einde van het leven en de geboorte niet het begin. Ondanks de grote culturele verschillen worden mensen overal ter wereld geboren met de capaciteit om 5 basisemoties te ervaren: pijn/verdriet, angst, kwaadheid, genot/ vreugde en liefde. Op welke manier deze emoties worden ingevuld en uitgedrukt wordt grotendeels door je cultuur bepaald. Maar ook je persoonlijkheid en directe omgeving bepalen hoe je hiermee omgaat.

Stereotypen Samen gingen de deelnemers ook op zoek naar ‘stereotypen’. Kloppen stereotypen of niet? Het leverde een boeiende discussie op, waar we veel van leerden. Wat een kenmerk van een persoon uit Vlaams-Brabant is, bijvoorbeeld perfectie, is voor de andere meer toepasselijk op iemand van Antwerpen. De belangrijkste les hierover was dat we een verschil moeten maken in hoe we stereotypen gebruiken. Stereotypen zijn veralgemeningen, die vaak onjuist zijn, maar die dienen om de wereld gemakkelijker te begrijpen en orde te scheppen. Omdat we als mens constant geconfronteerd worden met massa’s informatie, gaan we die ordenen en vereenvoudigen door te veralgemenen en in ‘hokjes’ te plaatsen. Het is een manier om informatie beheersbaar te maken. Hiermee is op zich niets verkeerd.


Post

Anders wordt het als we stereotypen gebruiken als vooroordelen. Vaak dienen die dan als spiegel van onze eigen verborgen wensen of frustraties, of om ons zelfbeeld op te poetsen. Of uit behoefte om ergens bij te horen of uit angst om bepaalde voordelen of verworvenheden te verliezen. Het groepsgevoel geeft veiligheid en zekerheid. Vooroordelen gaan een stap verder dan stereotypen. Ze zijn veeleer gebaseerd op gevoelens. Een vooroordeel is – zoals het woord zegt - een oordeel over iets of iemand voordat je eigenlijk genoeg informatie hebt om te kunnen oordelen.

Discriminatie Als je stereotype beelden over mensen je gedrag laat beïnvloeden spreken we van discriminatie. Discriminatie is een ongelijke behandeling van een groep of individu op basis van criteria of kenmer-

ken die eigenlijk niet aan de orde zijn of op basis van veronderstelde groepskenmerken. Een bekend voorbeeld zijn allochtonen die worden geweigerd als ze een woning willen huren. Maar evengoed spreken we van discriminatie als iemand niet naast een Nederlander wil staan op een camping. Het hoeft geen betoog dat wanneer mensen worden gediscrimineerd op basis van stereotypen of vooroordelen, dit een probleem is. Discriminatie is trouwens bij wet verboden!

De vorming was een boeiende en geslaagde dag. Het hoofddoel was om militanten een informatief kader en praktische methodieken aan te reiken, zodat zij de trekkers kunnen zijn in het uitdragen van een diversiteitsbeleid binnen bpost. Maar uit hun reacties bleek onmiddellijk dat zij nog verder willen werken rond dit thema. We zullen dan ook een vervolgsessie organiseren en hopen zo iedereen (collega’s, werkgever) te overtuigen van het belang van diversiteit op de werkvloer.

Vrouwen

Tot slot willen we iedereen bedanken die meegeholpen heeft om deze dag te doen slagen, in de eerste plaats Saïda Isbai van de vormingsdienst van het ACV, evenals Cindy Mertens, Hilde Segers en Katleen Maes voor het mee voorbereiden van deze dag. Ook een woord van dank aan alle militanten voor hun steun, inzet en vertrouwen in ons.

Tenslotte zoomde de groep ook in op de knelpunten die ze ervaren als vrouwelijke militant. Welke knelpunten ervaren ze dagdagelijks op de werkvloer in deze diverse samenleving? Hoe gaan ze hiermee om? Hoe beleven anderen dit? De deelnemers wisselden tips en ideeën uit.


Intersectoraal

21

Anders-actieven Midden-West-Vlaanderen

Op de dagorde :

Kerstfeest

• Voordelen WLU vandaag en morgen. • Syndicaal nieuws: naar een nieuwe CAO? • Jaarprogramma 2017. • Varia. • Bezinning ter gelegenheid van de advents- en kerstperiode.

Voor de eerste maal dit jaar knopen we opnieuw aan met een jarenlange traditie: een Kerstfeest ! Licht zijn voor elkaar, de ware boodschap van Kerst, vieren we samen. De geboorte van leven geeft ons nieuwe groeikansen. Wat staat er op het programma? • 14u00 welkom • 14u30 bezinning • 15u15 koffie met gebak • 16u00 ontspanningsmoment • 17u00 kaasbuffet + ½ fles wijn p/p (voor dezen die geen kaas lusten,iets anders) • 18u15 einde Graag nodigen wij u uit, samen met partner, op deze ongetwijfeld sfeervolle namiddag op dinsdag 20 december 2016 om 14u. OPGELET: deze namiddag gaat door in zaal “Ten Boomgaerde”, Boomgaardstraat 4 te 8810 Lichtervelde (gratis parking op marktplein en aan het kerkhof). Deelnameprijs: (nog te bepalen) en te betalen aan de ingang van de zaal Bij deelname graag een seintje vooraf op het telefoonnummer: 051 22 35 85 of email van Raymond Plettinck : raymond.plettinck@telenet.be en dit ten laatste op dinsdag 13 december 2016.

Brussel-Telecom Het dagelijks bestuur van de anders-actievenwerking “Brussel Telecom” heeft het genoegen U uit te nodigen voor haar traditionele kerstontmoeting op donderdag 15 december 2016 om 13u30 in de lokalen van ACV-Transcom, Galerij Agora (zaal Europa 1 op de 2de verdieping), Grasmarkt 105 te 1000 Brussel.

Gewoontegetrouw sluiten wij deze bijeenkomst af met een hapje en een drankje. Om praktische redenen vragen wij U uw aanwezigheid te bevestigen aan Clement Van Cauter (bij voorkeur per email aan clement.vancauter@skynet.be of per telefoon naar 0477 46 95 58) en dit vóór 8 december 2016.


Intersectoraal In memoriam Post Greta Rymenants (°28/03/1956) Op 13 oktober overleed Greta Rijmenants, echtgenote van Marcel Verbist. Greta werkte bij bpost op collect in Aarschot en was militante van ACV-Transcom Marc ‘Max’ Van den Broeck (°16/12/1965)

Vlaams-Brabant De anders-actievenwerking van Vlaams-Brabant is nog niet lang actief, doch kan al terugblikken op enkele geslaagde activiteiten. De tweede uitstap bracht hen naar het uniek spoorwegmuseum te Schaarbeek. Op deze pagina’s enkele sfeerbeelden van deze uitstap. Wil je meer weten over de werking en informatie over de volgende activiteiten, aarzel niet om contact op te nemen met Luc Barette, ACV-Transcom Spoorwegen Vlaams-Brabant via e-mail : luc.barette@acv-csc.be of aan ACV-Transcom Spoor, Martelarenlaan 8 te 3010 Kessel-Lo, tel. 016 21 94 10.

Antwerpen Nieuwjaarsreceptie Wanneer ? op woensdag 25 januari 2017 om 14 uur. Waar ? ACV- Transcom , Entrepotplaats 14, 2000 Antwerpen. Nieuwjaarswoordje: Katrien Verwimp, Voorzitter ACVTranscom. Bij een lekker glaasje en een smakelijk hapje, voorstelling van ons jaarprogramma 2017. Verplichte inschrijving   vanaf 12 december 2016 tot 18 januari 2017   bij: Tricot Dirk, tricotdirk@hotmail.com, tel.: 03 877 33 76, gsm: 0485 45 59 23 Er wordt geen bijdrage gevraagd aan de deelnemers.

Wij vernamen het overlijden van Marc ‘Max’ Van den Broeck, partner van Nciole Baestaens, postbode te Keerbergen. Max was nog een actief militant in het kantoor te Keerbergen. Er was in 2012 een artikel in Transcom-info over 4 broers, 4 postmannen, 4 ACV-militanten en daar was hij één van. Frédéric Van den Eynde (°22/05/1955) Op 29 oktober overleed Frédéric Van den Eynde ‘Fred Facteur’, echtgenoot van Mia Aeschbacher. Frédéric was nog maar net gepensioneerd en hij was militant in het kantoor Steenokkerzeel en later in Vilvoorde.

Telecom Guy Sempels (°05/08/1969) Op 28 september overleed totaal onverwachts Guy Sempels. Guy was een actief lid van de belangengroep Telecom. Wij voelen mee in het verdriet van de families en wensen hen veel sterkte toe. Wij worden zo heel anders, heer, Wanneer wij naar de garven gaan. Zo eindloos daalt de avond neer, Wij denken aan ons aards bestaan. Wij, die in U geloven, Heer, Zijn hier op aard’ geen zwervers meer, Maar gaan Uw weg naar eeuwig leven, In ons geloof U trouw gebleven. Voor hen die ons zijn voorgegaan, Brengen wij witte chrysanten aan; En in het stille avondzwijgen, Zullen wij biddend de hoofden nijgen. Jozef Vandromme, postman-dichter


23

Kinderfeest Op zondag 4 december 2016 organiseert ACV-Transcom een groot Kinderfeest. Ieder lid van ACV–Transcom is welkom met zijn of haar gezin op één van de drie voorstellingen: 10.30u – 13.00u – 15.30u (zolang de zaal niet volzet is!) Uitgezonderd.Theater! verzorgt de prachtige uitvoering van:

“Babypiet” Hij komt, hij komt, Die lieve babypiet! Wordt het een zij, wordt het een hij? Wat we al weten is dat: BabyPiet in ieder geval met de pluim zal geboren worden! MamaPiet zonder twijfel de fles zal geven! PapaPiet vast en zeker een verhaaltje zal voorlezen! HoofdPiet wel degelijk een wiegenliedje zal zingen! Maar wie zal de luiers verversen? Een blijde en verwachtingsvolle Sinterklaasvoorstelling vol babygelach, pietengegeeuw én pietengezang! Tekst & regie: Fabio Van Hoorebeke

Praktisch:

Theatervoorstelling ‘Babypiet’ zondag 4 december, 10.30u - 13.00u – 15.30u Arenbergschouwburg Arenbergstraat 28 2000 Antwerpen

GRATIS! Inschrijven op voorhand vereist :

nieuwe wijze zie achteraan !


Intersectoraal

!!! NIEUWE WIJZE VAN INSCHRIJVEN !!! Online Je kan je tickets online bestellen en zelf je plaatsen in de zaal kiezen. Hoe? 1. Ga naar onze website www.acv-transcom.be 2. Klik op ‘Kinderfeest’ 3. O  nder ‘Bestel tickets’ vind je de links naar de Arenbergsite om in te schrijven voor één van de vertoningen (10.30u, 13.00u of 15.30u) 4. Klik op de link van het uur van voorkeur 5. Je kan je best eerst registreren, klik op ‘nieuwe bezoeker’ en vul je gegevens in 6. S  electeer ofwel zelf het gewenst aantal stoelen door ze aan te klikken (wil je nog wijzigen, kan je ze annuleren door een tweede keer hierop te klikken) of je laat het systeem voor jou de beste plaatsen kiezen (klik op ‘kies voor mij’). 7. Zodra je jouw plaatsen hebt gekozen, selecteer je ‘volwassene’ of ‘-12 jaar’. 8. K  lik op ‘Bestel’. Je krijgt een overzicht van je bestelling en je kan eventueel nog gegevens wijzigen (ook hier kan je nog ‘volwassene’ of ‘-12 jaar’ selecteren) 9. Klik op ‘Ga naar betalen’ (de voorstelling is gratis, maar het Arenberg-systeem voorziet deze stap) 10. O  m je bestelling af te ronden, klik op ‘betaal’. Je krijgt dan de melding dat je bestelling voltooid is. Er worden geen kosten aangerekend. 11. J  e kan je tickets onmiddellijk afprinten. Ze worden ook via e-mail naar jou gestuurd als je ze later wil printen. Vergeet niet de tickets mee te brengen de dag van de voorstelling!

Telefonisch of ter plaatse tijdens de openingsuren van de ticketbalie van Arenbergschouwburg Arenbergstraat 28 – 2000 Antwerpen, tel. 03.202 46 46 Woensdag en vrijdag: 12:30u – 17:00u Zaterdag 8/10 en 5/11/16: van 14:00u – 17:00u Vermeld de referentiecode: SINT2016 Zowel wie telefonisch als online tickets heeft besteld ontvangt de e-tickets via mail. Vergeet niet deze af te printen en mee te brengen de dag van de voorstelling!

Snel zijn, want het zijn de laatste tickets!

V.U. : Katrien Verwimp - Galerij Agora - Grasmarkt 105 - Bus 40 - 1000 Brussel - www.acv-transcom.be Layout en distributie : sa Doneux, Mettet • Druk : Corelio Printing

Transcom-Info Publiek nov 2016  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you