Page 1

A C V

t r a n s p o r t

e n

c o m m u n i c a t i e

TRANSCOM

Februari 2011

02 / 2011

INFO

jaar

1 Brussel X

Afgiftekantoor :

Postabonnement


Inhoud Te l e c o m Collectieve arbeidsovereenkomst 2011-2012

p. 4

Water Flanders Social Port Area Tragische ongevallen...

p. 5

Diamant Nieuwjaarsreceptie Rijksverlofkas Uitreiking bondsgeschenk 2010

p. 8

Mobiliteit Thomas Cook Airlines... syndicaal! Grondafhandelingsdiensten

p. 10

Vervoer over de weg Voor een volwaardige 2e pensioenpijler Uw voordelen in de kijker IRU-diploma’s uitgereikt...

p. 12

Cultuur Intellectuele rechten van werknemers Wat met de grote kunstinstellingen?

p. 17

Post Geen sneeuwpret voor de postbode Vakbondspremie 2010

p. 20

Spoorwegen Logisch of logistics? Nieuws uit de NPsC Sociale werken: aansluiting en voordelen

p. 22

Intersectoraal Interprofessioneel akkoord 2011-2012 In memoriam Anders-actieven 10 jaar ACV-Transcom

p. 28


Edito Kunnen we echt geen compromissen meer Marc Van Laethem, Voorzitter

sluiten? Hoe langer de politieke crisis duurt, hoe meer stemmen er weerklinken die zeggen dat de grenzen van het Belgische overlegmodel bereikt zijn. Dat de sociale partners enkele weken geleden een akkoord bereikten over het IPA, was een hoopgevend signaal. Zij bewezen dat compromissen sluiten geen de ontnuchtering: ABVV en ACLVB schoten het akkoord aan flarden. Meteen flitste de vraag door ons hoofd of ook de grenzen van het sociale overlegmodel bereikt waren. Maandenlang werd genegotieerd om een evenwichtig akkoord uit te werken. Dan begrijp je

Februari 2011

Didier Smeyers, Ondervoorzitter

onmogelijke opdracht was. Twee weken later volgde

niet dat mensen die het akkoord aan hun instanties zouden voorleggen, het daarna niet verdedigen aan de achterban. Als ACV wisten we dat dit akkoord positieve én negatieve punten bevatte, realiseerden we ons dat het akkoord het hoogst haalbare was en waren we ons bewust van de risico’s van een afkeuring. We hebben dan ook consequent onze verantwoordelijkheid genomen. Jammer genoeg blijken we aan werknemerskant alleen te staan. Blijkbaar zijn we de enige vakbond die beseft dat we niet blind kunnen zijn voor de economische en politieke realiteit en dat een compromis altijd toegevingen inhoudt. Het valt wel op dat een van de grootste overwinningen, het behoud van de index, niet beschouwd wordt als een overwinning maar als een reeds lang verworven recht. Dat dit niet zo

Eindredactie :

is, bewezen de ideeën van Merkel en Sarkozy die

Piet Catry Koen De Mey Leen Desopper

de index aan heel Europa wilden opdringen. Het is

Opmaak: Imprimerie G. Doneux et Fils - Mettet

Druk: Corelio Printing

Foto’s : Redactie ACV-Transcom

de afschaffing van de koppeling van de lonen aan trouwens ook een illusie om te denken dat men in het buitenland zal voorbijgaan aan de aangekondigde stakingen in de bedrijven en een nationale actiedag. Het zoveelste signaal dat een wolk van immobilisme boven ons land hangt. Ons kan alvast niet verweten worden dat we onze nek niet hebben uitgestoken. Ook ACV-Transcom keurde het akkoord met een tweederde meerderheid goed, hoewel er wel misnoegdheid was over de te miniem ervaren koopkrachtmaatregelen die in het IPA vermeld stonden.


Te l e c o m

Collectieve arbeidsovereenkomst 2 0 11-2 0 12 Op woensdag 19 januari 2011 heeft uw vakbond een ultieme poging ondernomen om de ondertekening van de cao 2011-2012 uit te stellen. Van begin december 2010 tot nu hebben we ettelijke keren geprobeerd om deze cao te concretiseren tot een waardig voorstel. Tot onze grote spijt moeten we u vandaag echter informeren dat de directie geen gehoor gaf aan onze verzuchtingen, en genoegen nam met een akkoord met een tweederde meerderheid. We kunnen dus stellen dat de directie uw mening naast zich neerlegde.

Waren onze vragen dan zo onrealistisch? Beoordeel gerust zelf onze belangrijkste vragen: 1. Toegang tot de tweede weddeschaal voor alle contractuelen ACV-Transcom ijvert voor een gefaseerde toegang voor alle contractuele medewerkers van niveau 3 en 2. Concreet gaat ACV-Transcom voor een gelijke verloning van alle Belgacommedewerkers, contractueel én statutair. In het eisencahier met de twee andere syndicaten vroegen wij “toegang tot de tweede weddeschaal. Toegang verlenen aan de personeelsleden met een contract voor onbepaalde duur met 9 jaar graadsanciënniteit tot de weddeschaal II voorzien voor de statutaire personeelsleden.” Belgacom biedt in de cao 2011-2012 toegang tot de 2e weddeschaal voor de medewerkers van niveau 4 (178 collega’s). Belgacom wil zich niet engageren voor een gefaseerde toegang tot de 2e weddeschaal voor alle contractuele medewerkers. 2. Social Benifits: Hospitalisatieverzekering ACV-Transcom ijverde voor een uitgewerkt product in deze cao. Wij wilden als sociale partner geen blanco cheque tekenen! In het eisencahier met de 2 andere syndicaten vroegen wij: « De hospitalisatieverzekering uit hoofde van het personeelslid in actieve dienst en de gepensioneerden (rechtstreeks begunstigden van de sociale dienst) en de kinderen ten laste moet verder voorzien worden zonder persoonlijke bijdrage. »

Belgacom spreekt in de conventie af dat er gezocht moet worden naar alternatieven. Alternatieven om de kostprijs te drukken voor de betaling van de hospitalisatieverzekering voor de gepensioneerden. Indien er geen akkoord gevonden wordt met de vakbondsorganisaties, zal er vanaf 2012 een hospitalisatieverzekering voor de pensioneerden komen met cofinanciering. 3. Erkenning voor inzet en flexibiliteit In het eisencahier met de twee andere syndicaten vroegen wij:”Er dient een analyse gemaakt te worden van het totale verloningspakket, te weten het basissalaris, de variabele beloning alsook de kwantitatieve en kwalitatieve arbeidsvoorwaarden.” Uiteindelijk heeft ACV-Transcom aan de directie gevraagd om een inspanning te doen en een financiële geste te geven aan alle personeelsleden. Dit opdat, net zoals de aandeelhouders met hun extra dividend, de medewerkers ook een extraatje van de winst zouden krijgen. Belgacom geeft geen gevolg aan dit verzoek. Als conclusie kan gesteld worden dat wij betreuren dat de directie niet kon overtuigd worden om samen met ons deze punten verder uit te werken.

Waarom heeft de Belgacomdirectie niet wat meer van zijn eigen waarden getoond? Iets meer ‘CAN DO’-gedrag had misschien een concreet uitgewerkte cao opgeleverd. Iets meer ‘PASSIE’ had dit overleg met een volledige meerderheid kunnen doen slagen. Iets meer ‘RESPECT’ voor de grootste vakbond van dit land ware een signaal van groot respect geweest voor alle Belgacommedewerkers. Het spreekt voor zich dat ACV-Transcom deze punten toekomstgericht zal blijven verdedigen! De aanhouder wint…


Water

5

Flanders Social Port Area Onder deze rubriek zullen we de komende periode een overzicht geven van een paar belangrijke facetten van de Codex voor de havenarbeiders. Steeds meer wordt verteld dat de haven van Antwerpen te duur is. Dat het moet zoals in Zeebrugge of Vlissingen. Waarom? En waarom niet zoals in Gent? In de volgende edities van Transcom Info pogen we een overzicht te geven van de regels en afspraken die in de verschillende havens gelden, uitgezonderd van Vlissingen. Daar weten we bitter weinig over. Alles wordt er goed bewaard, zeker het sociale. De eerste bijdrage gaat over de “vrije aanwerving” van de havenarbeider. Het “kot” voor Antwerpen, de “badzaal” voor Gent en de “dop” voor Zeebrugge. We geven bij dit overzicht geen commentaar, het is louter informatief.

Haven van Zeebrugge

Artikel 25 van de Codex van Zeebrugge vermeldt: De havenarbeiders in Zeebrugge worden opgesplitst in 2 contingenten: * de losse havenarbeiders worden aangeworven om 13u. * de havenarbeiders opgenomen in een time-table (is een havenarbeider die verondersteld wordt 4 taken te werken in de volgende week van maandag tot zondag en waarvan de naam geregistreerd is bij de VDAB. Zij maken 85% van het contingent uit) laten hun loonboek afstempelen tussen 8u30 en 11u30. De havenarbeiders die de vorige dag een shift na 18u00 hebben aangevangen laten hun loonboek afstempelen tussen 13u30 en 15u45. We hebben het hier over de losse havenarbeiders. De procedure loopt als volgt: - Vóór 11u45: Bedrijven maken het werkaanbod over aan Cewez per fax of per mail. - 12u30: Cewez maakt alles over aan de VDAB via mail. - 12u45: De aanwervers (een persoon die is aangeduid door het paritair comité om havenarbeiders aan te werven) controleren de gegevens van Cewez en wijzigen daar waar nodig - 13u00: Aanwerving (1 per dag voor alle functies) begint. Het werkaanbod wordt op een elektronisch bord aangebracht. Alle jobs op het bord moeten worden aangeboden aan de aanwezigen. De aanwerver kan ze niet terugtrekken. De vrije aanwerving gebeurt voor de shiften van 14u00, 22u00 en 6u00 en 8u00 van de volgende dag. Na aanwerving van de havenarbeider, verdwijnt de taak van het elektronisch bord. De havenarbeider biedt zich aan met zijn alfapass voor de betrokken

taak. Hij ontvangt dan een outprint met vermelding van zijn naam en de shiftgegevens. Deze outprint wordt afgestempeld door de VDAB. Na afspraak en akkoord tussen de VDAB, aanwerver en de representatieve vakbonden mag eveneens afgezet worden voor de shift van 14u00 de volgende dag. Tijdens de vrije aanwerving kan men verplicht worden voor de taak van 14u00 dezelfde dag, als voor de taak van 8u00 de volgende dag. Forelieden en havenarbeiders vermeld op de time-table kunnen enkel worden aangeworven in geval van tekorten. Er wordt gestempeld indien aan het werkaanbod is voldaan. Alle werkloze havenarbeiders die niet ingaan op het werkaanbod krijgen een “rode” afstempeling in hun loonboek. Bij tekort aan erkende havenarbeiders kunnen gelegenheidshavenarbeiders worden ingeschakeld.

Haven van Gent

Artikel 5.1, 5.1bis, 5.2 en 5.2bis regelen de aanwerving in de haven van Gent: De aanwervingen gebeuren van maandag tot vrijdag op de volgende tijdstippen: Morgenaanwerving van 7u00-7u20 voor: - morgendagtaak (1/2 shift) van 8u00-11u45

N-VA Kamerlid met profileringsdrang? Het lijkt erop dat de N-VA de Wet op de Havenarbeid heeft ontdekt. Dit leiden we af uit een schriftelijke parlementaire vraag van N-VA Kamerlid Zuhal Demir, waarin ze het opneemt voor zelfstandige binnenschippers die zelf hun schip willen lossen. Wij hebben echter veel vragen bij deze houding. Waarom stelt mevrouw Demir onmiddellijk een parlementaire vraag? Waarom richt ze haar vraag niet, zoals dit normaal gebeurt, aan de vertegenwoordigers van de havenarbeiders? De vakbonden kunnen immers met kennis van zaken aangeven waarom de aanwezigheid van een ‘zelfstandige’ schipper te vermijden is in een voor hem vreemde werkomgeving. Het klopt dat de Wet op de Havenarbeid enkel van toepassing is op werknemers, en niet op zelfstandigen. Daarmee is de kous echter niet af! Het is veel ingewikkelder dan dat! Maar aangezien mevrouw Demir de vertegenwoordigers van de havenarbeiders niet heeft gehoord, heeft zij bij deze dus ook haar kans laten schieten op een volledig en correct antwoord op haar vraag. Volgende keer beter!


Water

- doorlopende dagtaak (volle shift) 8u0016u00 - tweede halve morgentaak van 10u0013u45) - halve of volle namiddagshift - voor onmiddellijke indiensttreding tijdens de lopende morgen of halve morgenshift. Deze worden eerst aangeboden. Middagaanwerving van 12u40 tot 13u00 voor: namiddagtaak; halve of volle namiddagshift; nachtshift; morgenshift op de volgende werkdag; 1ste ½ morgenshift op de volgende werkdag. Op vrijdagmiddag kunnen volgende shiften worden aangeboden: alle weekendwerk; maandag morgenshift; 1ste halve morgenshift op maandag. Op de middagaanwerving vóór de feestdag wordt alle werk op die feestdag aangeboden. Na een dagtaak of werk in een flexibele arbeidsregeling die duurt tot na 20u. is men van de volgende morgenaanwerving vrijgesteld (de werkgever moet de VDAB inlichten). De aanwerving gebeurt tegen afgifte van de erkenningskaart in ruil voor een aanwervingskaartje. In ruil voor dit kaartje stempelt de VDAB de loonboek af. De werkloze havenarbeiders stempelen indien aan het werkaanbod voldaan is. Er worden geen werkloosheidsstempels geplaatst wanneer aan het werkaanbod niet wordt voldaan (= blanco).

Haven van Antwerpen

Deze bijdrage heeft betrekking op hoofdstuk IV van de Codex Haven van Antwerpen, artikel 51 tot en met artikel 66. De havenarbeiders zijn onderverdeeld in beroepscategorieën. Zij worden steeds voor één taak aangeworven. Er zijn 4 aanwervingen per dag: 7u00,

13u00, 14u30 en 15u15 van maandag tot vrijdag. Dokautovoerder – kraanmannen en dekmannen worden in bepaalde gevallen op een ander tijdstip aangeworven nl. 6u45, 12u45, 14u30 (dokautovoerder/kraanmannen), 14u25 (dekmannen), 15u15 (dokautovoerder/ kraanmannen) en 15u10 (dekmannen). De duur van de aanwerving is 8 minuten. Indien tijdens deze 8 minuten niet werd voldaan aan het werkaanbod heeft er een bijkomende aanwerving plaats voor havenarbeiders vanaf 50 jaar. Deze duurt 2 minuten. Indien na de tijdspanne van 8 minuten niet aan het werkaanbod werd voldaan krijgen de havenarbeiders jonger dan 50 jaar die niet aangeworven werden geen aanwervingsstempel in hun werkboek. Indien na deze tijdspanne wel aan het werkaanbod werd voldaan bekomen de havenarbeiders die onvrijwillig werkloos blijven, ongeacht hun leeftijd, een aanwezigheidsstempel in hun werkboek. Deze stempel wordt door de VDAB onmiddellijk aangebracht na de aanwervingszitting. Er zijn ook aanwervingen op zaterdag op dezelfde tijdstippen als tijdens de week, uitgezonderd de nachtshift. Deze valt samen met de morgenshift om 14u30. De duur van de aanwerving worden beperkt tot 5 minuten. De aanwerving van de havenarbeiders is voorbehouden aan: 1. De werkgever. 2. Forelieden, ceelbazen, conterlieden, assistent-chefmarkeerders en chefmarkeerders. 3. De personen in het bezit van een legitimatiekaart op naam afgeleverd door de Administratieve Commissie van het Paritair Subcomité. De legitimatiekaarten kunnen afgeleverd worden aan havenarbeiders die door

de belanghebbende werkgever voorgedragen worden. Deze havenarbeiders kunnen slechts de volgende beroepscategorieën aanwerven: markeerders, dokautovoerders, dokautovoerderskraanmannen en kuipers. De havenarbeiders moeten vóór de aanwervingszitting hun aanwezigheid registreren door het inlezen van de barcodestrip op hun erkenningskaart. Gedurende de eerste 8 minuten kunnen alle aanwezige geregistreerde havenarbeiders ingaan op het werkaanbod. Indien na de tijdspanne van 8 minuten niet aan het werkaanbod werd voldaan hebben enkel de havenarbeiders vanaf 50 jaar nog 2 minuten de tijd om zich te laten aanwerven. Indien na deze tijdspanne niet aan het werkaanbod werd voldaan, melden de aanwervers het aantal ontbrekende arbeiders aan de VDAB. De aanwerver moet de erkenningskaarten van de aangeworven havenarbeiders registreren. Gedurende de eerste 7 minuten van de aanwerving kan het werkaanbod op vraag van de werkgever worden vermeerderd of verminderd. De laatste minuut van de aanwerving is een wijziging van het werkaanbod niet meer mogelijk. Kaderleden die opdracht krijgen aan te werven tijdens hun tewerkstelling, worden voor dit extra werk betaald met een overuur. Kaderleden die opdracht krijgen aan te werven tijdens een garantiedag, ontvangen hiervoor geen vergoeding. Havenarbeiders – houders van een legitimatiekaart – bekomen voor de aanwerving geen vergoeding wanneer de aanwerving gebeurt tijdens de shift waarin zij worden tewerkgesteld. Indien de aanwerving gebeurt buiten de uren van de shift waarin zij worden tewerkgesteld, hebben zij recht op volgende


7

aanwezigheidsvergoeding: • Voor aanwerving 1 – dagshift: 1 overuur dagshiftloon van de categorie waartoe zij behoren. • Voor aanwerving 2 – namiddagshift: ½ dagshiftloon van de categorie waartoe zij behoren. • Voor aanwerving 3 – morgenshift: ½ dagshiftloon van de categorie waartoe zij behoren. • Voor aanwerving 4 – nachtshift: ½ dagshiftloon van de categorie waartoe zij behoren. • Voor de aanwerving op zaterdag geschiedt de berekening op het loon van zaterdag. De aanwerver heeft recht op de vergoeding voor de verplaatsingskosten (walking time) met dien verstande dat zij slecht eenmaal per dag vergoed worden. De aanwerving geschiedt in de VDAB-lokalen aan het Kempisch Dok, Westkaai 72, 2000 Antwerpen. In geval van aanwerving buiten het aanwervingsbureau wordt de werkgever een aanvullende bijdrage opgelegd van minimum 13,39 € en maximum 24,79 € per onregelmatig aangeworven arbeider. De havenarbeiders moeten zich aanbieden op de aanwervingszitting waarvoor zij werden aangewezen. Zij kunnen zich bovendien nog op een andere aanwervingszitting dan deze waarvoor zij werden aangewezen, vrijwillig ter beschikking stellen. Zij kunnen slechts aangeworven worden nadat door de VDAB een tekort is vastgesteld. Wanneer tijdens een aanwervingszitting een tekort aan havenarbeiders wordt vastgesteld, moet voorrang verleend worden aan havenarbeiders van andere aanwervingszittingen die zich vrijwillig tijdens bedoelde aanwerving melden. Wanneer op een aanwervingzitting tekorten

worden vastgesteld aan havenarbeiders van een bepaalde beroepscategorie, hebben havenarbeiders van die beroepscategorie die ingedeeld zijn bij een andere aanwervingszitting, voorrang op andere havenarbeiders. Deze regeling geldt uitsluitend voor havenarbeiders die werkloos gebleven zijn op hun aanwervingszitting. De aanwerving geschiedt door afgifte van de erkenningskaart in ruil voor een aanwervingsbriefje van de werkgever. Tot staving van de aanwerving moeten de havenarbeiders dit aanwervingsbriefje en hun werkboek door de VDAB laten afstempelen met een aanwervingsstempel. Tot staving van de tewerkstelling dient de werkgever vóór de shafttijd het werkboek af te stempelen met vermelding van het aanvangsuur van die shift en vóór het einde van de shift het loonbewijs af te leveren. De arbeidsovereenkomst wordt gesloten door overhandiging van de erkenningskaart door de havenarbeider aan de persoon die aanwerft. De arbeidsovereenkomst wordt beëindigd door teruggave van de erkenningskaart door de werkgever aan de havenarbeider. De erkenningskaarten verschillen van kleur naargelang de aanwervingszitting en dragen het nummer van de aanwervingszitting waarop zij betrekking hebben: • 1ste aanwerving : bruin • 2de aanwerving : groen • 3de aanwerving : oranje • 4de aanwerving : mauve De erkenningskaart van de havenarbeiders die de leeftijd van 50 jaar bereiken zal herkenbaar gemaakt worden door een speciale vermelding of aanduiding. De betrokken havenarbeiders kunnen deze kaart afhalen op Cepa op de dag dat zij 50 jaar worden.

Tragische ongevallen in Antwerpse haven Op 13 januari sloeg het noodlot toe. Bram Van Campfort, 27 jaar, overleed ten gevolge van een arbeidsongeval op MSC Home Terminal te Antwerpen. Op 16 januari sloeg het noodlot andermaal toe. Ditmaal bij Sea-Invest, of de voormalige ABT-terminal. Walter Rijmenants uit Rijkevorsel viel in het ruim van een bulkcarrier en overleed ter plaatse. Beiden waren lid van ACV-Transcom. Langs deze weg bieden wij in naam van onze organisatie en de aangesloten leden nogmaals onze blijken van medeleven in deze tragische ogenblikken. Twee makkers die ons ontvallen op een tijdspanne van 4 dagen doet ons stilstaan bij de omstandigheden. Het onderzoek dienaangaande loopt, zowel in het bedrijf als in de gemeenschappelijke dienst. Voor de nabestaanden garanderen we transparantie en inzage van deze verslagen. Ook de werkmakkers die op het ogenblik van het ongeval aan het werk waren, krijgen via onze leden van de syndicale delegatie of de délégés van ACV-Transcom de nodige informatie. Wij roepen iedereen op om op een serene manier om te gaan met deze tragische ongevallen. Het heeft geen zin om te oordelen vooraleer de juiste omstandigheden gekend zijn. Verwijzingen naar onderhandelingen tussen werkgevers en vakbonden zullen geen zoden aan de dijk brengen. Standpunten argumenteren kan enkel als alle feiten gekend zijn. We zullen er als ACV-Transcom garant voor staan dat dit zal geschieden, zowel op bedrijfsvlak als in het Comité voor Preventie en Bescherming van de Arbeid binnen de gemeenschappelijke veiligheidsdienst van de haven van Antwerpen.


Diamant

Nieuwjaarsreceptie Rijksverlofkas Wensen voor het nieuwe jaar uitgesproken op de sectorale nieuwjaarsreceptie door de voorzitter van de Rijksverlofkas Diamant. Na de verwelkoming van de genodigden wenste de voorzitster iedereen het allerbeste toe, net als een gezond, gelukkig, hartelijk en succesvol 2001. En dit zowel op privé- als op professioneel vlak. Haar toespraak ging verder als volgt : Voor 2011 hebben we tal van wensen en goede voornemens, spijtig genoeg hebben we geen kristallen bol om de toekomst van de diamantsector in ons land te voorspellen. We hopen, we wensen, dat 2011 het jaar van de ommekeer kan worden; van meer werk en werkzekerheid in de diamantindustrie; van het herstel van vertrouwen tussen handel en nijverheid; van vernieuwing en innovatie in de sector; van educatie en opleiding om de toekomst te verzekeren en te verankeren. Om deze wensen te kunnen realiseren of althans een kans op slagen te geven hebben we in het voorbije jaar stappen in de goede richting gezet. Dankzij een behoorlijk uitgebouwd sociaal kader voor de werknemers is de sector erin geslaagd om het aantal naakte ontslagen te beperken. Door middel van de mogelijkheden van economische werkloosheid en een ondersteunende bestaanszekerheidsvergoeding zijn jobs gespaard gebleven. In de paritaire overlegorganen trachten de sociale partners zo efficiënt mogelijke structuren uit te werken die kunnen bijdragen tot een ondersteuning wanneer het economisch minder goed gaat. In 2010 zijn de activiteiten in onze sector uit het crisisdal gekropen en hebben we kunnen vaststellen dat, hoe schuchter ook, er opnieuw toekomstperspectief is. In moeilijke perioden moeten verantwoordelijken verder kijken dan alleen de moeilijkheden, moet er gezocht worden naar verbeteringen en versterkingen. Zo heeft de voorzitter van het Fonds voor de Diamantnijverheid het voortouw genomen en samen met zijn raad van bestuur enorm hard gewerkt m.b.t. de opleidingsproblematiek in de diamantindustrie. Om het ganse opleidingsbeleid van de diamantsector in kaart te kunnen brengen, om het arbeidsmarktbeleid beter aan te sturen, om de uitstroom van werknemers te beper-

Aandachtige toeschouwers;

ken, om een gekwalificeerd sectoraal opleidingsbeleid uit te bouwen, hebben we een sectorconvenant afgesloten met de Vlaamse Overheid. Hiermee bevestigen zowel de sociale partners als de Regionale Overheid dat ze geloven in de diamantindustrie in Vlaanderen. Om dit alles in goede banen te leiden werd zeer recentelijk overgegaan tot de aanwerving van een sectorconsulent, dhr. Patrick Van Driessche. Mr. Van Driessche van harte welkom, we hebben hoge verwachtingen van u om het sectorconvenant te realiseren zoals vooropgesteld. Het zal geen sinecure zijn, maar waar een wil is, is een weg. Veel succes in uw nieuwe opdracht. Het Sociaal Fonds voor de Diamantarbeiders nu het Intern Compensatiefonds Diamant, bestaat 50 jaar. Een terugblik op zijn ontstaansgeschiedenis, de strijd die gevoerd is

Uitreiking bondsgeschenk 2010 Naar jaarlijkse traditie heeft onze belangengroep ook in 2010 de eer gehad om enkele van onze trouwste leden te feliciteren en te bedanken voor 35 jaar onafgebroken lidmaatschap van ACV-Transcom. Allen ontvingen ze in de loop van het voorbije jaar een duurzaam polshorloge, als blijk van dank voor het vertrouwen dat zij nog steeds stellen in onze vakbond en zijn werking. Wij hopen dat zij nog vele jaren in goede gezondheid van dit geschenk mogen genieten. Braeckmans Walter Cambré Ludo Coeckelberghs Leo Dauwen Diane De Ceuster Gustaaf Dens Herman Haepers Willy Lauwers Jan Op de Beeck Walter Van den Bergh August Van der Auwera Ludo Van Elsen Louis Van Looy Edward Voorspoels Yolande

2560 Bevel 2270 Herenthout 2980 Zoersel 2290 Vorselaar 2243 Pulle 2288 Bouwel 2650 Edegem 2830 Blaasveld 2270 Herenthout 2222 Wiekevorst 2590 Berlaar 2560 Nijlen 2560 Nijlen 2288 Bouwel


9 Van links naar rechts : Jos Heiremans, beheerder RVD en SBD; Myriam Dillen, Voorzitter RVD en ASV-ACV-Transcom/Diamant; John Colpaert, beheerder RVD, Voorzitter Fonds Diamant, Nationaal Secretaris ABVV-TKD; Ward Denckens, beheerder RVD, Voorzitter ICD en SBD

Van links naar rechts : Gerda Tielemans, ACV-Transcom/ Diamant; Carl Bouwen, RVD; Eugene Van Roosbroeck, accountant; Pierre Tilleman, RVD; Mimi Smits, RVD

Van links naar rechts : Wolf Ollech, diamantair; Mark Van Bockstael, chief officer international affairs AWDC; Willy Henneuse, diamantair; Mimi Smits, directiesecretaresse RVD

geworden en het belang van deze organisatie zullen we dit jaar zeker niet ongezien laten voorbij gaan. 50 jaar sociale geschiedenis tegen een economische achtergrond en enkele financiële grootmachten is niet evident om weer te geven. Toch is het boeiend en leerrijk om even de geschiedenis in te duiken. Maar even of nog meer interessant is om te kijken wat dit kan betekenen naar de toekomst toe. Een belangrijk signaal vanuit de Vlaamse en Provinciale Overheden werd vorig jaar gegeven op 8 september ll wanneer Minister-President Kris Peeters en Gouverneur Cathy Berx een werkbezoek brachten aan het WTOCD in Lier. We herinneren ons nog dat de Voorzitter van WTOCD hoopte dat de Minister President verrast en verwonderd zou zijn over de inspanningen en resultaten die worden geleverd en tot stand gebracht. In alle bescheidenheid. Nooit eerder werden de spotlights op het onderzoekscentrum gericht en ook nooit eerder was er vanuit de ganse diamantgemeenschap zoveel belangstelling voor. Het kwam de Minister President dan ook goed uit om niet alleen te onderlijnen dat de prestaties getuigen van wereldklasse en hem zeer zeker hebben verwonderd, maar evenzeer om te benadrukken dat de diamantsector alles op alles moet zetten om via doorgedreven innovatie en investeringen de diamantnijverheid een toekomst te blijven geven in Vlaanderen. Hij liet er geen twijfel over bestaan dat de Vlaamse overheid bereid is verdere subsidies te voorzien ALS de sector

Van links naar rechts: Yves Kerremans, directeur WTOCD; Patrick Van Driessche, Sectorconsulent; Marc Thomassen, Sr Manager HRD-equipment

zelf ook duidelijk het signaal geeft om te investeren in het wetenschappelijk onderzoek. Niet mis te verstaan was de Minister President zijn sterk pleidooi om als sector met één stem te spreken. Een opdracht die geen enkele beleidsverantwoordelijke in de sector onberoerd kan laten. Met deze hooggespannen verwachtingen voor het nieuwe jaar werd de toespraak besloten en het glas geheven op een hoopvolle toekomst !


Mobiliteit

Thomas Cook Airlines… Syndicaal Deel van een groter geheel Thomas Cook Airlines Belgium is de luchtvaartmaatschappij die de klanten van Thomas Cook-reizen naar hun bestemming brengt. De luchtvaartmaatschappij is een onderdeel van de groep Thomas Cook. Met haar zeven airbussen is de luchtvaartmaatschappij ook meteen de kleinste van de internationale groep. Thomas Cook zit op de beurs, waardoor het beleid voor een groot deel op liberale principes is geënt. Het is dus evident dat we, samen met onze afgevaardigden, steeds op onze hoede moeten zijn.

Internationaal Binnen de internationale groep Thomas Cook zijn ook nog andere maatschappijen actief. Zo heeft Thomas Cook ook nog luchtvaartmaatschappijen met basis in Denemarken, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. Dankzij onze jarenlange investeringen binnen onze Europese koepel ETF (European Transport Workers Federation) en onze mondiale koepel ITF (International Transport Workers Federation) was het niet zo moeilijk om op internationaal niveau contacten te leggen over Thomas Cook Airlines. Zo spraken we al met de Duitse collega’s van Ver.Di, de Deense collega’s van UNIONEN en de collega’s van UNITE uit het Verenigd Koninkrijk. Thomas Cook kondigde recent aan dat de groep twaalf Airbustoestellen heeft besteld. Dit is zeer positief, want zo kan de groep enerzijds de oudere toestellen uit dienst nemen, en tegelijk ook de vloot vernieuwen en uitbreiden. ACV-Transcom hoopt dat dit uiteindelijk ook Thomas Cook Airlines Belgium en haar personeelsleden ten goede zal komen.

Werknemers vragen deel van de winst In januari 2011 ondertekende ACV-Transcom een cao die de werknemers van Thomas Cook Airlines een deelname in de winst garandeert. Dit alles werd geregeld via een zogenaamde cao 90 betreffende niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen. Als de financiële resultaten in 2011 in de lijn der verwachtingen liggen van het beoogde

doel van de directie, zullen de werknemers delen in de winst. De basis voor deze berekening zal worden gevormd door de zogenaamde EBIT (earnings before interest en taxes). Dit is een maatstaf voor de operationele inkomsten van een onderneming vóór aftrek van rente (interest) en belastingen (tax). Met andere woorden, dit is de omzet min de kosten van gewone bedrijfsuitoefening, exclusief financiële baten en lasten, en belastingen. De EBIT wordt vooral gebruikt om de operatieve gang van zaken van verschillende bedrijven met elkaar te kunnen vergelijken, en om de waarde van een onderneming te bepalen. Dit is natuurlijk van groot belang voor de aandeelhouders van een beursgenoteerde onderneming.


11

Grondafhandelingsdiensten en Brussels Airport In de vorige editie van Transcom Info kon je lezen dat ACVTranscom hevige kritiek had op de eenzijdige beslissing van Brussels Airport om de bij een recent KB vastgelegde periode voor de tender van de afhandelingsdiensten te reduceren van zeven jaar tot vier

Airport team

Sterke militanten

jaar (telkens met één jaar verleng-

Nog niet zo lang geleden werden de werknemers van het zogenaamde ‘airport team’ van de groep Thomas Cook overgeheveld naar de luchtvaartmaatschappij. Deze werknemers vielen overal uit de boot: zij waren personeelslid van Thomas Cook in Gent en moesten bijgevolg ook voor hun administratie in Gent zijn. Maar hoofdzakelijk ontfermen zij zich over de klanten op de luchthaven van Zaventem. Daarnaast moesten ze soms ook werken op de regionale luchthavens van Oostende of Luik. Thomas Cook heeft nu ook ingezien dat zij beter bij de luchtvaartmaatschappijen horen, en heeft deze werknemers ingebed in de airline. ACV-Transcom heeft al verschillende personeelsvergaderingen gehouden om de werknemers van het airport team te informeren, en om hun problemen, zorgen en vragen te kunnen meenemen naar het sociaal overleg.

Binnen Thomas Cook Airlines is een sterke groep van ACV-Transcom militanten actief. Vol enthousiasme en overgave kwijten zij zich van hun taak. Zo nemen zij verschillende keren per maand deel aan overlegvergaderingen met de directie, om de belangen van hun collega’s te verdedigen. Daarbovenop komt onze militantenkern minstens één keer per maand samen om intern overleg te plegen. Deze militantenkern, de basis van onze werking binnen het bedrijf, nam al verschillende keren broodnodige en soms zware beslissingen en maakte al enkele strategische keuzes. Onze militanten brengen ook driemaandelijks een ledenblad uit, Spotter, en houden een webstek voor personeelsleden draaiende. Momenteel nemen onze militanten deel aan zware onderhandelingen om de loon- en arbeidsvoorwaarden te verbeteren.

Onze onmiddellijke reactie en tus-

baar). senkomst kon de Raad van Beheer van Brussels Airport echter op andere gedachten brengen: de tender voor de grondafhandeling zal alsnog voor zeven jaar worden toegekend. ACV-Transcom stond alleen in deze strijd. De inzet was nochtans niet min: zeven of vier jaar werkzekerheid voor alle afhandelaars, een wereld van verschil. Om nog maar te zwijgen over de ‘investerings’strategie die de betrokken bedrijven zouden hanteren, of de aanwervings- en personeelspolitiek. Allemaal zaken die belangrijk zijn voor de dagdagelijkse realiteit en het werk waarmee alle werknemers van deze bedrijven te maken hebben.


Vervoer over de weg

Volwaardig 2e pensioenpijler ACV-Transcom gaat voor een volwaardig 2e pensioenpijler in de transport en logistieke sector ! Al 4 jaar ijvert ACV Transcom voor de invoering van een tweede pensioenpijler in de transportsector. Reeds in het sectorakkoord 2007-2008 stond ingeschreven dat er een 2de pensioenpijler zou opgestart worden. Door allerlei vertragingsmanoeuvres van de werkgevers werd dit onderdeel van het akkoord echter nooit uitgevoerd. De 2de pijler werd dan maar terug ingeschreven in het protocolakkoord 2009 – 2010. Opnieuw getalm op de patronale banken om tot resultaten te komen. Van onze kant werd er steeds duidelijk op gehamerd dat uitstel geen afstel kon betekenen, en dat we niet zouden accepteren dat de financiering van de 2e pijler opnieuw zou aangerekend worden op de komende sectoronderhandelingen. Het spreekt voor zich dat we ook tot ernstige financiële afspraken willen komen zodat het om een volwaardig systeem zou gaan. Als vakbond vroegen we dan ook een minimum financieringsbedrag van 250 € per jaar, maar waren we bereid om 200 € als eerste stap en als compromis te accepteren. Op de vergadering van het Paritair Comité van donderdag 20 januari 2011 vernamen we echter definitief van de werkgevers dat ze niet meer dan 100 € per jaar willen vrijmaken voor de 2e pensioenpijler. Bovendien zou al wat daarboven nog zou worden afgesproken, aangerekend worden op het sectorakkoord 2011 – 2012, wat een verbetering van andere loon- en arbeidsvoorwaarden serieus in het gedrang zou doen komen. Wat de werkgevers met hun voorstel op tafel leggen is niet meer dan wat zakgeld. Daarmee is het onmogelijk om een pensioenplan die naam waardig te organiseren. Voor de bedienden in onze sector blijkt een volwaardig plan nochtans wel mogelijk te zijn. Ook voor de arbeiders in heel wat andere sectoren bestaan er pensioenplannen die steunen op een ernstige financieringsbasis. Voor chauffeurs en logistiekers is dat blijkbaar een brug te ver. Tegelijk klagen de werkgevers erover dat het beroep van chauffeur of logistiek medewerker kampt met een serieus imagoprobleem en niet aantrekkelijk genoeg is. Om onze leden te informeren, hebben we in een aantal

bedrijven een pamflet uitgedeeld met een woordje uitleg. Ondertussen zijn we echter bereid gebleven om het gesprek met de werkgevers opnieuw aan te gaan, mits zij ook effectief een ernstige vooruitgang wilden mogelijk maken. Bij het ter perse gaan van dit blad, werd er na een verzoeningsvergadering tussen werkgeversfederaties en vakbonden, een ontwerp van akkoord bereikt over 200 € per jaar. Dankzij syndicale druk hebben we het bedrag alsnog kunnen verdubbelen. Nog even afwachten of het ontwerp van akkoord ook door elke achterban wordt aanvaard. Als er nieuws is over deze onderhandelingen, vind je het snel op onze website www.acv-transcom.be en dan doorklikken op belangengroepen en vervoer over de weg.

Rechtzetting infoboekje : opzegtermijnen In ons nieuwe infoboekje, dat eind 2010 werd verspreid, is een fout geslopen op p. 126. De eerste paragraaf dient op de volgende manier aangepast te worden: “Indien de werkgever je heeft ontslagen, wordt de opzegperiode verlengd met de periodes van schorsing van de arbeidsovereenkomst voorzien in de wet (verlof, ziekte, inhaalrust, economische werkloosheid, …) Indien je zelf ontslag neemt loopt de opzegperiode wel verder tijdens deze schorsingen van de arbeidsovereenkomst.” Als je dus zelf ontslag neemt (bv. omdat je een andere en betere job gevonden hebt die ingaat vanaf een bepaalde datum), en je wordt ziek, dan zal de opzegperiode niet verlengd worden en kan je toch op de afgesproken datum je nieuwe carrière opstarten. Heb je nog geen infoboekje ontvangen, bel dan onze infolijn op 078.15.15.16.


13

Goeder enver voer: indexering van sommige vergoedingen De afgesloten cao van 26/11/2009 voorziet in de indexering van de lonen, de arab- en verblijfsvergoedingen, en de anciënniteitstoeslag. Tevens voorziet deze cao in de indexering van enkele uitkeringen die via het sociaal fonds aangevraagd kunnen worden.

Bijkomende uitkering wegens ziekte

Voorwaarden: • Ten minste 60 dagen ononderbroken arbeidsongeschikt zijn door ziekte of ongeval (geen arbeidsongeval of beroepsziekte) • Ten minste 1 jaar ononderbroken in dienst zijn van één of meerdere werkgevers binnen de sector bij de aanvang van de ongeschiktheid • De primaire arbeidsongeschiktheidsuitkeringen genieten Bedrag:   Na 60 kalenderdagen 43,0285 € Na 120 kalenderdagen 58,2225 € Na 180 kalenderdagen 73,4060 € Na 240 kalenderdagen 88,5895 € Maximum totaal 263,2465 € Betaling:     Deze uitkering wordt betaald door de werkgever, die de betrokken bedragen via een daartoe bestemd aanvraagformulier kan terugvorderen bij het sociaal fonds. De bijkomende uitkering wegens ziekte wordt jaarlijks op 1 januari aangepast aan de levensduurte.

Bagageverzekering (rijdend personeel)

Voorwaarden : • Voor de persoonlijke bezittingen, vervoerd in het voertuig gebruikt door de werknemer tijdens het uitoefenen van zijn werk, die beschadigd zijn door een verkeersongeval, een brand of een diefstal gepleegd met inbraak in een afgesloten voertuig.

• Voor de schade aan de bagage onder toezicht van de arbeider, voor de schade aan op het lichaam gedragen voorwerpen, voor de schade aan kledij ten gevolge van brand, voor schade door een explosie of natuurkrachten, voor waterschade of voor diefstal met geweld gepleegd op de persoon. • Voor de schade die is veroorzaakt aan persoonlijke voorwerpen tijdens een arbeidsongeval. In Italië wordt diefstal met inbraak ‘s nachts enkel gedekt wanneer het voertuig is uitgerust met een erkend alarmsysteem dat in werking was op het ogenblik van de diefstal. Laat in geval van schade onmiddellijk een proces-verbaal opstellen door de plaatselijke overheid, en verwittig binnen de 48 uur het Sociaal Fonds Transport en Logistiek op het nummer 02 424 30 80. Bedrag :  1.518,7245 €

Uurlonen chauffeurs locatievervoer vanaf 1 februari Door de overschrijding van de spilindex op 1 februari 2011 worden de lonen van alle chauffeurs locatievervoer als volgt aangepast: Chauffeur < 3 jaar anciënniteit in de onderneming 11,0408 € Chauffeur vanaf 3 jaar anciënniteit

11,1513 €

Chauffeur vanaf 5 jaar anciënniteit

11,2616 €

Chauffeur vanaf 8 jaar anciënniteit

11,3720 €

Chauffeur vanaf 10 jaar anciënniteit

11,4824 €

Chauffeur vanaf 15 jaar anciënniteit

11,5929 €

Chauffeur vanaf 20 jaar anciënniteit

11,7033 €

Arabvergoeding

1,1040 €

IRU-diploma’s – Voorbeeldige chauffeurs beloond Elk jaar eert de Internationale Wegvervoerdersunie de beste chauffeurs in het nationaal en internationaal wegvervoer. Op 11 december 2010 gebeurde dit in het Carestelrestaurant te Nijvel, met de uitreiking van een onderscheiding en een diploma door Philippe Degraef en Dominique Ergo, respectievelijk directeur en beheerder van Febetra. Voor onze organisatie mogen volgende chauffeurs zich vanaf nu met trots houder noemen van dit I.R.U diploma en bijhorende onderscheiding: André Detremmerie, Guido Bartels, Dirk Baeyens, Eric Van Wachtebeke, Erik Van Goethem, François Wouters, Frank De Keersmaecker, Frederic Vanbeselaere, Geert Lietaer, Guy Lemmen, Guy Van Audenaerde, Istvan Rappi, Jef Caers, Johan Smet, Leo Van Craenenbroeck, Noël Van Goethem, Paul Rooms, Robert Parent, Willy Oosterlinck, Mathieu Deckers, Maurice Vervynck, Berthold Bollen, Danny Peeters, Jean Ingang, Johan Vanloffelt, Patrick Lenaers, Raymond Stegerman, Victor Fierens, Jean-Marie

Janssen, Jacky Ringaert, Noël Cleenewerk, Gerry Bouden, Edy Bogaerts, Dominique Hoquet, Eric De Graef en Alex De Maeyer Om voor een I.R.U-diploma in aanmerking te komen dient een beroepsbestuurder aan een aantal voorwaarden te voldoen: • Tenminste 5 jaar in dienst zijn van dezelfde onderneming; • Op ononderbroken wijze sedert 20 jaar zijn beroep uitoefenen, en dit tot volledige voldoening van zijn huidige werkgever en van zijn vorige werkgevers; • In zijn hoedanigheid van nationaal of internationaal beroepschauffeur reeds een minimum van 1.000.000 km hebben afgelegd; • Door zijn schuld geen ernstig verkeersongeval veroorzaakt hebben gedurende de laatste 20 jaar; • Geen ernstige inbreuken gepleegd hebben op de verkeers-, douane- of administratieve voorschriften van zijn land of van de landen die hij bezocht gedurende de laatste 5 jaar.


Vervoer over de weg

14

Jouw voordelen in de kijker ! PC 140.03 wegvervoer en logistiek: hospitalisatieverzekering Zoals u wellicht al weet, zijn alle arbeiders van de sectoren van het wegvervoer en de logistiek voor rekening van derden automatisch aangesloten bij een gratis hospitalisatieverzekering ingericht door AG Insurance. U dient hiervoor enkel minstens 6 maanden in dienst te zijn geweest van één of meerdere werkgevers uit de RSZ-categorie 083. Bij hospitalisatie worden de voornaamste kosten terugbetaald en tijdens de periode van 2 maanden vóór en 6 maanden na de opname worden ook de kosten van geneesmiddelen, erelonen en eventuele protheses of orthopedische middelen volledig vergoed. Via het mediassistancekaartje moet u bij een ziekenhuisopname de kosten zelfs niet voorschieten, maar wordt de factuur rechtstreeks afgehandeld tussen AG Insurance en het ziekenhuis. De waarborg geldt ook in het buitenland. De hospitalisatieverzekering voorziet ook een waarborg volgens dewelke ook de kosten van de ambulante verzorging voor een aantal ernstige ziekten als MS, diabetes, kanker, … worden terugbetaald, ongeacht of men hiervoor in een ziekenhuis wordt opgenomen. Wat valt nu precies onder de verzekering? Hospitalisatie: Ingeval van een medisch noodzakelijke opname in het ziekenhuis worden volgende kosten onbeperkt terugbetaald : • De kosten voor verblijf • De erelonen • De geneesmiddelen • De kosten voor prothesen en orthopedische toestellen (voor zover het ziekenfonds tussenkomt) • De verblijfskosten van de donor • De kosten van palliatieve zorg in het ziekenhuis • Een forfait van 620 € voor thuisbevallingen • De mortuariumkosten vermeld op de ziekenhuisfactuur •D  e ziekenhuisopname van één dag (mini-forfait, maxi-forfait en forfait A,B,C en D) • De kosten voor dringend en medisch noodzakelijk vervoer De waarborg pré en post In de periode van 2 maanden voor de opname tot 6 maanden na de opname worden volgende kosten onbeperkt terugbetaald, voor zover deze opgenomen zijn in de RIZIV-nomenclatuur : • De geneesmiddelen • De erelonen • De prothesen en orthopedische toestellen (voor zover het ziekenfonds tussenkomt) De waarborg ‘zware ziekten’ Deze worden eveneens onbeperkt terugbetaald voor zover ze opgenomen zijn in de RIZIV-nomenclatuur, zonder beperking in de

tijd en ongeacht of men hiervoor in het ziekenhuis wordt opgenomen. Onder deze waarborg vallen de kosten van ambulante zorg die rechtstreeks verband houden met de volgende ernstige ziekten: aids, amyotrofe laterale sclerose, brucellose, cerebrospinale meningitis, cholera, diabetes, difterie, encefalitis, kanker, leukemie, malaria, miltvuur, mucoviscidose, multiple sclerose, nierdialyse, pokken, poliomyelitis, progressieve spierdystrofie, tetanus, tuberculose, tyfus en paratyfus, virale hepatitis, vlektyfus, ziekte van Alzheimer, ziekte van Creutzfeldt-Jakob, ziekte van Crohn, ziekte van Hodgkin, ziekte van Parkinson, ziekte van Pompe. De waarborg buitenland (ander land dan waar u woont) 1) Terugbetaling van de hospitalisatiekosten in het buitenland  Een ziekenhuisopname in het buitenland wordt terugbetaald indien aan volgende voorwaarden wordt voldaan: • De opname moet een dringend en onvoorzienbaar karakter hebben of de mutualiteit (of de in het woonland bevoegde instantie) moet haar akkoord gegeven hebben; • Er moet een wettelijke tussenkomst zijn; • U mag tijdens de 12 maanden voorafgaand aan het schadegeval niet in een ander land dan het woonland verbleven hebben gedurende meer dan 3 maanden voor niet-professionele doeleinden. Indien u niet voldoet aan de gestelde voorwaarden m.b.t. ziekenhuisopnamen in het buitenland n, wordt de terugbetaling van de door het Medisch Plan gewaarborgde kosten beperkt tot 75,00 €, vermenigvuldigd met het aantal dagen ziekenhuisopname voor de hospitalisatiekosten. De kosten pré & post worden ten belope van 50% terugbetaald. De kosten i.v.m. ernstige ziekten worden niet vergoed. 2) Bijstand in het buitenland Indien u wordt opgenomen in het buitenland, kan u eveneens beroep doen op volgende bijstandsprestaties: • Medische bijstand en administratieve organisatie ter plaatse; • Terugbetaling van opzoekings- en reddingskosten tot 5.000 €; • Repatriëring; • Derdebetalersregeling; • Reis- en verblijfskosten van een familielid dat u komt opzoeken in geval u opgenomen bent in het buitenland. De waarborg “bijstand in het buitenland” geldt evenwel enkel voor niet-professionele verblijven in het buitenland (vakantie, reizen, ...). Indien u in het buitenland wordt opgenomen, bel dan binnen 24 uur naar het nummer +32 (0)78 15.11.70. Dit nummer bevindt zich op de keerzijde van uw Medi-Assistance kaartje. Hoe wordt de terugbetaling verrekend? De terugbetaling houdt steeds rekening met de wettelijke tussenkomst door het ziekenfonds (in België ook RIZIV genoemd). Voor de arbeiders die niet in België wonen en die gehospitaliseerd worden in hun woonland, wordt de terugbetaling op de volgende manier berekend: • Van het bedrag van de gemaakte kosten wordt de wettelijke tussenkomst afgetrokken van de sociale zekerheid die geldt in het woonland, maar met als minimum de Belgische wettelijke


15

tussenkomst voor dezelfde prestatie. • Indien er geen wettelijke tussenkomst is, dan wordt de prestatie terugbetaald op voorwaarde dat er gelijkaardige kosten erkend worden door de Belgische sociale zekerheid (RIZIV). In dat geval wordt van de gemaakte kosten de Belgische wettelijke tussenkomst afgetrokken. Wat te doen in geval van schade? Enkele weken na uw aansluiting ontvangt u het Medi-Assistance kaartje. Bewaar deze kaart zorgvuldig. Als u een ziekenhuisopname wil aangeven, heeft u de informatie nodig die op het kaartje staat. Dankzij Medi-Assistance betaalt AG Insurance de factuur rechtstreeks aan het ziekenhuis.  Belangrijk: kiest u zelf voor een eenpersoonskamer, dan komt de hospitalisatieverzekering niet tussen voor de eerste 175 euro per verzekeringsjaar. Bij een meerpersoonskamer of indien u om medische redenen in een eenpersoonskamer verblijft dan geniet u de normale waarborg.  Ziekenhuisopname in België: U heeft het Medi-Assistancekaartje ontvangen. Wat moet u doen? • U moet een hospitalisatie twee weken voor de opname melden aan AG Insurance. Dit kan via ofwel de website www. agemployeebenefits.be of via de website die op uw kaartje vermeld staat, www. mediassistance.be. Samen met uw kaartje ontving u een flyer die de stappen beschrijft. • Beschikt u niet over internet, dan kan u contact opnemen met het service center op het nummer vermeld op de voorkant uw kaartje: 078/15.50.30 Na de aangifte ontvangt u een bevestigingsbrief (Hospipass). Deze brief overhandigt u aan het onthaal van het ziekenhuis op de dag van de opname. Zo hoeft u niets voor te schieten en wordt de ziekenhuisfactuur rechtstreeks afgehandeld tussen AG Insurance en het ziekenhuis. Bij dringende opnames geldt dezelfde procedure: uzelf of iemand uit uw omgeving meldt zo vlug mogelijk de opname via dezelfde website of via het telefoonnummer dat op het kaartje staat. 

U heeft het Medi-Assistancekaartje nog niet ontvangen. Wat moet u doen? Wanneer u werd opgenomen in het ziekenhuis dient u volgende documenten ingevuld aan AG Insurance te bezorgen: • de schademelding: dit document mag u zelf invullen. Let u er vooral op dat alle persoonsgebonden gegevens (naam, adres, rekeningnummer, contractnummer = M500, naam van de vennootschap, ...) correct en volledig worden ingevuld. Dit zal de afhandeling van het schadedossier gevoelig versnellen. • het document ‘aanvraag terugbetaling medische kosten’: dit document laat u toe op een overzichtelijke wijze de kosten te groeperen • het bewijs van tewerkstelling: opdat AG Insurance kan nakijken of u aan de voorwaarden voldoet om terugbetaling te genieten, dient u een bewijs te leveren; het zij een attest van tewerkstelling of kopie van uw C4-formulier, van de laatste 6 maanden tewerkstelling in de sector transport en logistiek voorafgaand aan de hospitalisatie. Hou altijd een kopie bij van deze documenten. Van zodra alle facturen en debetnota’s betreffende honoraria in uw bezit zijn, stuurt u het volledige dossier ( = facturen + schademelding + bewijs van tewerkstelling ) onder gesloten omslag naar : AG Insurance, Departement Health Care, Afdeling Schade Ondernemingen, Kruidtuinlaan 20, 1000 BRUSSEL. Wanneer de hospitalisatie het gevolg is van een ongeval, wordt gevraagd om de schademelding binnen de 15 werkdagen op te sturen naar hogervermeld adres.   Pré- & postkosten en ambulante kosten bij zware ziekte  U kunt de terugbetaling vragen van de ambulante kosten 2 maand voor en 6 maand na de opname via volgende procedure: vul het document ‘aanvraag terugbetaling medische kosten’ in, en stuur het document samen met de bewijsstukken naar AG Insurance. Ziekenhuisopname in het buitenland Indien u in het buitenland wordt opgenomen, bel dan binnen de 24 uur naar het nummer +32 (0) 78/15.11.70. Dit nummer bevindt zich

op de keerzijde van uw MediAssistance kaartje. Wanneer eindigt uw recht op tussenkomst? De aansluiting wordt beëindigd na 6 maanden te rekenen vanaf het tijdstip waarop u niet meer aan hoger vermelde aansluitingsvoorwaarden voldoet ingevolge uitdiensttreding of volledige loopbaanonderbreking of tijdskrediet, tenzij wedertewerkstelling of werkhervatting binnen deze periode van 6 maand als arbeider /arbeidster ressorterend onder de paritaire subcomités 140.04 en 140.09 (nieuwe nummering PC 140.03), aangegeven in de RSZ-categorie 083 en zoals vermeld in de cao. In dit laatste geval blijft de dekking gewoon doorlopen en is geen bijkomende anciënniteitvoorwaarde vereist in het kader van de wedertewerkstelling of werkhervatting. Wat gebeurt er wanneer u geen recht meer heeft op aansluiting? U kan, in geval van verlies van het recht op de collectieve dekking, een individuele verzekering aanvragen bij AG Insurance. Dit noemt men de “individuele voortzetting”. U heeft zelfs recht op een individuele voortzetting zonder medische formaliteiten, uitsluitingen of bijpremies van zodra u gedurende de laatste 2 jaren ononderbroken aangesloten was bij een hospitalisatieverzekering. Belangrijk is te noteren dat zowel individuele als collectieve hospitalisatieverzekeringen in aanmerking komen. Contracten van ziekenfondsen komen daarentegen niet in aanmerking. Bij uw uitdiensttreding zal u van uw werkgever een document ontvangen dat u kan gebruiken om een individuele voortzetting aan te vragen bij AG Insurance. Op dit document zal u het precieze tijdstip van het verlies van het recht op de collectieve dekking terugvinden en de contactgegevens van AG Insurance. Vervolgens heeft u 30 dagen de tijd om deze individuele voortzetting bij AG Insurance aan te vragen.


Vervoer over de weg

Goederenvervoer PC 140.04 - RSZ 08 3 Goederenbehandeling PC 140.09 - RSZ 08 3 Volgens de cao van 26/11/2009 moeten de lonen en vergoedingen van de subsectoren van het goederenvervoer ten lande en de goederenbehandeling jaarlijks op 1 januari aangepast worden aan de evolutie van de index tijdens het afgelopen jaar. Het gemiddelde indexcijfer van de laatste vier maanden bedraagt 113,535 voor december 2010 tegenover 110,7025 voor december 2009. Wel dient deze keer nog de lagere index 110,7025 van december 2010 verrekend te worden tegenover de index 110,93 van de laatste loonaanpassing op 01/10/2008. Het resultaat van deze berekeningen vertegenwoordigt een indexverhoging van 2,3483 %. De lonen zien er als volgt uit:

Beschikbaarheidsvergoeding rijdend personeel goederenvervoer en goederenbehandeling:

Lonen rijdend personeel goederenvervoer en goederenbehandeling:

Bestuurder wagen 7T - 15T

10,1775 €

9,9175 €

Bestuurder wagen 15T en meer

10,5345 €

10,2640 €

Geleed-, ADR- of koelvoertuig

10,5345 €

10,2640 €

Arbeidsduur Arbeidsduur = 38u = 39u met betaalde compensatie 9,6805 € 9,4325 €

Handarbeider-begeleider Bestuurder in opleiding

9,6805 €

9,4325 €

Bestuurder wagen -7 T

10,0550 €

9,7970 €

Bestuurder besteldiensten (< 6 mnd. Anc.)

10,0550 €

9,7970 €

Bestuurder besteldiensten (> 6 mnd. Anc.)

10,2805 €

10,0175 €

Bestuurder wagen 7t - 15T

10,2805 €

10,0175 €

Bestuurder wagen 15T en meer

10,6405 €

10,3675 €

Geleed, ADR- of koelvoertuig

10,6405 €

10,3675 €

Lonen rijdend personeel koerierdiensten en taxibestelwagens: Arbeidsduur = 38u

Bestuurder Arabvergoeding

10,6405 €

Arbeidsduur = 39u met betaalde compensatie 10,13 €

1,2115 €

1,2115 €

Verblijfsvergoeding +24u

33,8775 €

33,8775 €

Verblijfsvergoeding -24u

13,732 €

13,732 €

Vast verblijf buitenland

9,2105 €

9,2105 €

Nachtprestaties +50 j.

1,0685 €

1,0685 €

Nachtprestaties - 50 j.

1,3355 €

1,3355 €

Anciënniteitstoeslag +3 jaar

0,051 €

0,051 €

Anciënniteitstoeslag +5 jaar

0,102 €

0,102 €

Anciënniteitstoeslag +8 jaar

0,153 €

0,153 €

Anciënniteitstoeslag +10 jaar

0,204 €

0,204 €

Anciënniteitstoeslag +15 jaar

0,255 €

0,255 €

Anciënniteitstoeslag +20 jaar

0,3065 €

0,3065 €

Arbeidsduur = 38u

Arbeidsduur = 39u met betaalde compensatie

Handarbeider-begeleider

9,5840 €

9,3380 €

Bestuurder in opleiding

9,5840 €

9,338 €

Bestuurder wagen -7T

9,9545 €

9,699 €

Bestuurder besteldiensten (< 6 mnd. Anc.)

9,9545 €

9,699 €

Bestuurder besteldiensten (> 6 mnd. Anc.)

10,1775 €

9,9175 €

Beschikbaarheidsvergoeding rijdend personeel koerierdiensten en taxibestelwagens: Arbeidsduur = 38u

Arbeidsduur = 39u met betaalde compensatie

10,5345 €

10,2640 €

Vergoeding

Lonen niet-rijdend personeel goederenvervoer/goederenbehandeling: Arbeidsduur = 38u

Arbeidsduur = 39u met betaalde compensatie

Magazijnmedewerker type 1

1

10,7770 €

10,5000 €

Magazijnmedewerker type 2,3,5

2

11,2775 €

10,988 €

Schoonmaakpersoneel/ klusjesman (M/V)

2

11,2775 €

10,9880 €

Magazijnmedewerker type 4,6,7

3

11,5730 €

11,2770 €

Magazijnmedewerker type 8

4

11,8690 €

11,5645 €

Superviserende magazijnfunctie type 1

4

11,8690 €

11,5645 €

Kwaliteitscontroleur

5

12,1650 €

11,8530 €

Superviserende magazijnfunctie type 2

5

12,1650 €

11,8530 €

Superviserende magazijnfunctie type 3

6

12,4160 €

12,0970 €

Superviserende magzijnfunctie 8 12,6670 € 12,3425 € type 4 Lonen niet-rijdend personeel koerierdiensten en taxibestelwagens:

Lader/losser/sorteerder

Arbeidsduur = 38u 11,2775 €

Arbeidsduur = 39u met betaalde compensatie 10,9880 €


Cultuur

17

Intellectuele rechten van werknemers Creatief in opdracht, Intellectuele rechten van werknemers Neerslag van een studiedag Van vieruurtje voor ondervoede kinderen tot borrelnootjes Na een efficiënte korte inleiding door Jan De Paepe, NVK-secretaris, wordt de dag boeiend gestart door een verrassende lezing van Gie Goris, hoofdredacteur van het Tijdschrift MO*, over de maatschappelijke relevantie van intellectueel eigendomsrecht. Zijn stelling of pleidooi is er een voor plurifomiteit van stelsels en afspraken conform de grote verscheidenheid aan realiteiten en doelstellingen waarop de regels moeten toegepast worden.  Hij geeft het voorbeeld van de Plumpynut, een uitvinding van André Brien (Dokters van de Wereld). Plumpynut is soort vieruurtje voor ondervoede kinderen. De pasta die Brien ontwikkelde loste het probleem op van het toedienen van levensnoodzakelijke voedingsstoffen. Want Plumpynut dient niet meer gemengd te worden met (vervuild) water. En de pasta smaakt niet bitter maar lekker, dus geen probleem om de kinderen tot inname aan te zetten. Deze uitvinding werd door hem echter niet gepatenteerd. Wel door een Frans bedrijf. En dit bedrijf Nutriset is zinnens de markt te beheersen tot 2017, tot het patent vervalt. Zonder de kennis van dit bedrijf was deze pasta inderdaad misschien  niet gecommercialiseerd. Maar of de marktlogica de beste diener is van de miljoenen kinderen die honger leiden is ook een pertinente vraag! Hij stelt in zijn betoog dus dat een conservatieve en rigide toepassing van de bestaande regelingen leiden naar een situatie waarin iedereen verplicht wordt zich in een neoliberale logica in te schrijven, terwijl de wereld van informatie en communicatie zich razendsnel beweegt in de richting van delen, uitwisselen en persoonlijke keuzevrijheid. Volgens hem zijn dat tendensen die veel progressieve beloften inhouden en dus ook vertaalbaar moeten zijn naar sociale afspraken. Hij belicht ook de one-size-fits-all benadering van het auteursrecht. Volgens hem heeft dat perverse gevolgen. Ze bevooroordeelt de grote commerciële spelers

tegenover kleinere organisaties die met veel minder winstmarge inhoudelijk veel interessantere projecten proberen te realiseren. Hij poneert ook dat dit de werkgevers ertoe zou brengen nog minder te investeren in vaste contracten aangezien de auteurswetgeving de mogelijke werkgeversbonus (het verwerven van rechten op in dienstverband geproduceerd werk) onderuit zou halen. In de media is de tendens tot inzetten van freelancers al bijzonder groot, een bijkomende stimulans wordt beter niet toegevoegd. Daar dient ons inziens enige nuance aan toegebracht te worden. Artikel 6 van de Auteurswet (1994) stelt sowieso dat de oorspronkelijke auteursrechthebbende de natuurlijke persoon is die het werk heeft gecreëerd. Of dit nu in dienstverband is of als freelancer verandert daar in eerste instantie niets aan. Verder in dit artikel gaan we meer in op deze problematiek. Hij besluit met een verwijzing naar artikel 27 van de Universele Verklaring van de Mensenrechten. “Iedereen heeft het recht op de bescherming van de morele en materiele belangen die voortkomen uit elke wetenschappelijke, literaire of artistieke productie waarvan hij auteur is.” Maar Goris brengt onder de aandacht dat er ook neergeschreven staat: “iedereen heeft het recht te delen in de wetenschappelijke vooruitgang en haar vruchten”... Ilse van Puyvelde van de onderzoeksgroep Sociale Concurrentie en Recht van de Universiteit Antwerpen stelde vervolgens een studie voor, ‘Intellectuele Rechten van Werknemers - Voor een recht op vergoeding voor creaties in dienstverband.’

Aan wie behoren de rechten toe van werknemers en is er een recht op vergoeding? Rechten op niet beschermde creaties.  Wat zegt arbeidsrecht? Er dient een onderscheid gemaakt tussen creaties die gebeuren “in de uitoefening van de functie”, dus ‘vruchten van de arbeid-principe’. Deze worden automatisch eigendom van de werkgever en daartegenover staat het betalen van een loon. Daarnaast heb je creaties “ter gelegenheid van de de uitoefening van de functie”. Hier is geen eigendomsrecht


Cultuur

van de werkgever, tenzij er in de arbeidsovereenkomst een clausule daarover is opgenomen. art 17,3 AOW: indien men gebruik maakte van de technische knowhow van de werkgever, wordt dit beschouwd als een fabrieksgeheim. En het verbod op gebruik, exploitatie of overdracht van een fabrieksgeheim loopt door na het einde van de arbeidsovereenkomst Bedrijfsverwante creaties: Tijdens de arbeidsovereenkomst verboden omwille van het concurrentieverbod, daarna is eerlijke concurrentie mogelijk behalve als er een concurrentiebeding daarover is afgesloten Indien creatie gebaseerd is op, of met gebruik van knowhow van de werkgever wordt het beschouwd als een fabrieksgeheim zowel tijdens als na de arbeidsovereenkomst.

Rechten op beschermde creaties Bijvoorbeeld tekeningen en modellen die in uitoefening van de functie worden ontworpen, komen toe aan de werkgever. Behalve als er een andersluidende overeenkomst hierover bestaat. (art. 3.8.1. Beneluxverdrag inzake intellectuele eigendom).

Auteursrechterlijke beschermde werken: De vermogensrechten op een werk dat tot stand komt ter uitvoering van een arbeidsovereenkomst (zoals het recht om te reproduceren, te

verspreiden, herwerken of vertalen) komen toe aan werknemer, maar hij kan die rechten overdragen. Er dient uitdrukkelijk in die overdracht en de wijze waarop die dient te gebeuren voorzien te zijn. Dit kan ook via een collectieve overeenkomst. Voor alle duidelijkheid, het dient hier te gaan over de creatie van een werk dat valt binnen het toepassingsgebied van de arbeidsovereenkomst. Om een werk te beschermen dient voldaag te worden aan twee voorwaarden: namelijk de vormvereiste en vereiste van originaliteit. Bij computerprogramma’s, databanken en websites bestaat een automatische overdracht aan de werkgever als de het programma is gemaakt bij de uitoefening van de taken van de werknemer of in opdracht van de werkgever is gemaakt. Dat bepaalt de Softwarewet;

Octrooieerbare uitvindingen in dienstverband. In België is er nog steeds geen regelgeving. Het gevolg hiervan is dat het principe van contractvrijheid geldt, wat meestal betekent dat de werkgever in de arbeidsovereenkomst een zo ruim mogelijk beding van overdracht inschrijft dat zoveel mogelijk rechten aan de werkgever toebedeelt, met zo weinig mogelijk aanspraken voor de werkgever. Wat als er geen overeenkomst van overdracht bestaat? Bij dienstuitvindingen geldt dan het uitvindersprincipe (art.8,

eerste lid, van de Octrooiwet) wat betekent dat de werknemer de eigenaar is. Maar er bestaat een vermoeden van overdracht als de arbeidsovereenkomst een inventieve opdracht als voorwerp heeft. Bij ‘afhankelijke uitvindingen’ is er een aantoonbaar verband tussen de activiteiten van het bedrijf en de uitvinding. De werknemer doet zijn uitvinding dankzij een inbreng van de werkgever zoals het gebruik van machines, ruimte of knowhow, al dan niet met zijn toestemming. Ilse van Puyvelde steld dat de werknemer de eigenaar is van de uitvinding. Maar dat er eventueel een concurrentieverbod is tijdens de arbeidsovereenkomst. We zien dat in de rechtspraak soms de werkgever en soms de werknemer als eigenaar van de uitvinding aanwijst. ‘Vrije uitvindingen’, zijn uitvindingen op eigen initiatief, met eigen middelen en buiten de werkuren. Daar er geen inbreng van de werkgever is, spreekt het voor zich dat de werknemer ten volle eigenaar zal zijn van de uitvinding. Maar ook hier kan er een concurrentieverbod gelden tijdens de arbeidsovereenkomst.

Voorstel van model van cao In de studie van Ilse van Puyvelde doet ze een proeve van een model van collectieve arbeidsovereenkomst ivm het recht op vergoeding voor dienstcreaties. Als een arbeidsovereenkomst toch voordeligere voorwaarden kent, blijft deze gelden. Indien minder gunstige, geldt de cao. 


19

De krachtlijnen zijn de bescherming van de werknemer die door cao toegekende rechten uitoefent, onder meer door beperkingen aan de eerder gesignaleerde contractvrijheid in te voeren. Ze denkt ook aan de oprichting van een Commissie Waardering Dienstcreaties omdat het erg moeilijk blijkt de waarde te bepalen van niet beschermde dienstcreaties te bepalen. 

Meer info over dit ontwerp is te bekomen via Servaas Le Compte, slecompte.transcom@acv-csc.be. Doelstelling van dit ontwerp van cao is een einde te maken aan complete contractuele vrijheid, want dit blijkt steeds nadeling voor de werknemer te zijn die meestal enkel wat borrelnootjes krijgt van de werkgever voor zijn creaties.

Wat met de grote kunstinstellingen? Hoe een toekomst verzekeren die werkbaar is, synergie bevordert en gedragen wordt door de instellingen en het personeel ?   Na reflectie en na het bestuderen van de zaken die aan bod kwamen de laatste maanden en weken op vergaderingen met onze leden en afgevaardigden en tijdens de hoorzittingen van de commissie cultuur van het Vlaams Parlement, willen we onze standpunten meegeven over de synergieplannen voor de grote kunstinstellingen. De  synergienota van de Minister heeft zijn verdiensten, maar moet genuanceerd worden. Anders kan dit géén gedragen verhaal worden. We schreven reeds in de brief van het Gemeenschappelijk vakbondsfront over de synergienota: “Laten we dezelfde oefening  - het zoeken naar mogelijke samenwerkingen - hier ook doen.”  Met de nadruk op mogelijke samenwerkingen. Wat onmiddellijk betekent dat men instellingen niet moet dwingen in een verhaal dat op voorhand gedoemd is te mislukken. Een gedwongen huwelijk werkt niet. Inbreng van de betrokken instellingen en vakbonden is een absolute must als men wil dat dit een werkbaar, gedragen verhaal wordt. Ook overhaast te werk gaan lijkt ons geen goed idee te zijn. Wat wil Vlaanderen? Niet alleen op korte termijn, maar ook over enkele jaren. Waar willen we staan met onze steengoede Vlaamse kunstinstellingen, in Vlaanderen en in de wereld? Wat is helemaal niet gedragen: Een fusie tussen Ballet en Opera Een poolvorming van de orkesten Wat kan mits inbreng, wel gedragen worden Bepaalde vormen van samenwerking, met respect voor o.a. volgende krijtlijnen: • fusie nee - samenwerking ja • poolvorming nee - samenwerking ja • behoud artistieke eigenheid • werkbare financiële enveloppes • evenwaardige artistieke eindverantwoordelijken • behoud personeel, • harmonisatie en herwaardering van de lonen • aandacht voor kwetsbare groepen zoals extra’s, freelancers, jonge afgestudeerde Vlaamse kunstenaars, oudere kunstenaars • aandacht voor een transitiebeleid Het Gemeenschappelijk Vakbondsfront ACOD Cultuur, ACV Cultuur en ACLVB heeft in dit verband een pamflet verspreid. Dit pamflet is integraal opgenomen op onze website : www.acv-transcom.be en voor meer info www.acvcultuur.be/hoorzitting2010.html


Post

Geen sneeuwpret voor de postbode ‘Er zijn geen seizoenen meer’, zuchtten we de afgelopen jaren met z’n allen. Triestige zomers gingen over in donkere, regenachtige winters. Iedereen snakte nog eens naar een witte kerst, want dat was toch al een hele tijd geleden. Tot in 2010: zowel in het begin als helemaal op het einde van het jaar werd ons land bedekt onder een dik pak sneeuw. Dit tot groot jolijt van vele kinderen, maar voor onze trouwe postbode betekent sneeuw vooral heel wat ellende… Janny, al 22 jaar postbode in Landen, kan dit alleen maar beamen: ‘eind vorig jaar kon ik in een bepaalde straat drie weken lang geen post bezorgen. Het was levensgevaarlijk om daar met een fiets of met de brommer door te proberen rijden. Te voet of met de auto zou wel nog moeten lukken, dachten we. Tot een collega zich met de wagen in die straat had vastgereden. Vier mensen waren er nodig om die auto opnieuw op de baan te krijgen. Dat was echt niet te doen.’ ‘Als ik ’s morgensvroeg mijn gordijnen opentrek en ik zie dat er sneeuw is gevallen, dan maak ik me meteen zorgen dat ik in de namiddag niet op tijd aan de schoolpoort zal staan om mijn dochtertje op te halen. Een sneeuwdag is dikke miserie. Ik kom dan in de late namiddag ook ambetant thuis omdat ik twee à drie uren langer heb moeten werken, en dan kan ik maar drie dingen meer doen: eten, een warm bad nemen en in de zetel in slaap vallen.’

’t Is rood ‘Deze winter kregen we een paar keer code rood. Dat betekent dat we niet mochten uitrijden met onze bromfietsen, en dat we bijgevolg onze plan maar moeten trekken. In het postgebouw van Landen staan vier fietsen en twee elektrische fietsen, terwijl we er in zulke situaties eigenlijk negen nodig hebben. En dan begint de discussie, want wie mag een fiets gebruiken? Uiteindelijk zal de collega die de verste ronde heeft, de elektrische fiets mogen nemen, en wie de dichtste ronde heeft, zal te voet moeten. In zulke situaties zijn er nooit genoeg middelen voorhanden.’ ‘En zo gaat het vaak in de winter. Bpost zegt: ga naar buiten en trek uw plan, draag wat je kunt dragen maar neem geen risico’s. Maar wat is een risico? De ene legt de lat daarvoor misschien hoger dan de andere. Bpost zou een

duidelijke visie moeten hebben over wat er moet gebeuren bij hevige sneeuwval. Daarom niet meteen op het nationale niveau, maar toch zeker wel regionaal. Zo gebruikte bpost in de ons omringende regio’s steeds andere systemen om ervoor te zorgen dat de post toch kon verdeeld worden: vandaag de ene en morgen de andere helft, of slechts om de twee of drie dagen, geholpen door auto’s, … In Landen hebben wij bijna elke dag onze normale ronde gedaan. Behalve de dag voor Kerstmis, toen er bijna 25 centimeter sneeuw was gevallen. We waren toen al blij dat we überhaupt op ons werk waren geraakt.’

Help je postbode! ‘Tijdens zulke dagen trek ik me vaak op aan de vele mensen die het echt appreciëren dat ik door de sneeuw kom. Maar anderzijds maken de mensen het hun postbode vaak onbewust ook moeilijk: ze ruimen geen sneeuw van hun voetpad, of vegen de sneeuw voor hun brievenbus op een hoopje. Of ze maken gewoon een wegje van hun voordeur tot de brievenbus en dat is het. Terwijl een postbode vooral makkelijk van brievenbus tot brievenbus moet kunnen raken. Ik zeg altijd: een wegje van een dweil breed is genoeg op het voetpad, zodat ik kan rijden. En liefst ook zo dicht mogelijk bij het huis, en niet aan de straatkant. Want als mensen de straatkant vrijmaken, dan laten ze de sneeuw vaak gewoon liggen aan de kant van het huis. Als de sneeuw dan dooit en terug aanvriest, dan wordt de stoep een grote ijsbaan. Als de mensen het nu allemaal eens omgekeerd zouden doen, dan is de kant van de brievenbus altijd mooi vrij, en is het voor de postbodes fijner werken.’


21

Vakbondspremies 2010 De vakbondspremie voor het jaar 2010 wordt in de loop van 2011 uitbetaald. Het aanvraagformulier, dat wordt uitgereikt door bpost, zou vóór 31 maart 2011 in de brievenbus van elk personeelslid moeten belanden. De uitbetaling van deze vakbondspremie moet gebeuren binnen een wettelijk vastgelegde termijn. Om een snelle betaling door onze diensten mogelijk te maken, is het noodzakelijk dat je ons het behoorlijk ingevuld en ondertekend aanvraagformulier bezorgt, en dit op één van de volgende adressen naargelang het gewest waar je bent tewerkgesteld: • Gewest Oost-Vlaanderen : Poel 7 - 9000 Gent • Gewest West-Vlaanderen : H. Horriestraat 31 - 8800 Roeselare • Gewest Brussel : Galerij Agora - Grasmarkt 105 Bus 38 1000 Brussel • Gewest Vlaams-Brabant : Vanderkelenstraat 32 - 3000 Leuven • Gewest Antwerpen : Entrepotplaats 14 - 2000 Antwerpen • Gewest Hasselt Mgr. Broekxplein 6 - 3500 Hasselt

Bedrag van de vakbondspremie 2010

U hebt recht op volgend bedrag

indien ten minste volgende jaarlijkse vakbondsbijdrage is betaald

90 €

139,95 €

67,50 €

104,96 €

45 €

69,98 €

22,50 €

34,99 €

Ontmoetingsdag anders-actieven Op vrijdag 4 februari 2011 was er een ontmoetingsdag voor anders-actieven van de belangengroep Post in onze hoofdzetel te Brussel. Na de verwelkoming van de aanwezigen werd gastspreker, de heer Ludo Roelandt, Manager Pensoc, verwelkomt. Hij gaf een professionele uiteenzetting over het ontstaan en de toekomst van Pensoc. De deelnemers aan deze ontmoetingsdag waren vol lof over dit initiatief. De ruime belangstelling toont aan dat deze dag voor herhaling vatbaar is. Wij danken de aanwezigen en hopen bij een volgende bijeenkomst op eenzelfde opkomst. Hou je Transcom-info in de gaten voor nieuwe dergelijke ontmoetingsdagen.


Spoorwegen

Logisch of Logistics ? Intraweb versus paritair overleg.

NMBS Logistics NV is een feit. Officieel kreeg de nieuwe vrachtafdeling vorm per 1 februari 2011, een jaar nadat de oprichtingsakte werd neergelegd. De Raad van Bestuur kreeg intussen een gezicht. De heer Pauwels, die twee jaar lang tijdens de gesprekken aanwezig was, werd aangeduid als Gedelegeerd Bestuurder. Tevens werden ook bestuurders van de NMBS, van de NMBS Holding en vertegenwoordigers van het havengebeuren en het zakenleven benoemd. Maar … in het vooruitzicht van zijn aanstelling, was de Gedelegeerd Bestuurder reeds gestart met een roadshow (lees promotietour) en plaatste een ontwerp van arbeidsvoorwaarden van het toekomstige personeel Logistics NV op het intraweb van de NMBS ! De bekendmaking van de arbeidvoorwaarden vóór de oprichting van de” Specifieke Werkgroep Arbeidsomstandigheden” was een brug te ver. Bovendien is het ongehoord dat, op enkele dagen voor de vergadering van de Nationale Paritaire Subcommissie, een dergelijk initiatief genomen wordt ! Onze vertegenwoordigers hadden bij aanvang van de vergadering een aanvaring met de technisch raadgever van NMBS Logistics en verlieten daarna de vergadering. Prompt lieten we ons standpunt over deze gang van zaken verschijnen.

Logistics blaast zichzelf op

Vorige week circuleerden tal van geruchten (op papier en op intraweb) als zouden de nieuwe arbeidsvoorwaardenbij toekomstig Logistics NV al in kannen en kruiken zijn. U wordt voorgelogen ! Nog geen enkel paritair overleg omtrent de concrete arbeidsvoorwaarden bij Logistics NV heeft plaatsgevonden. Niet de eerste letter staat officieel op papier ! Zelfs de specifieke onderhandelingswerkgroep bestaat nog niet ! Zo kan het niet verder ! Ook de bedrijfsleiding moet de sociale dialoog respecteren ! ACV-Transcom bouwt geen luchtkastelen en heeft geëist dat al het betrokken personeel persoonlijk wordt ingelicht omtrent de correcte stand van zaken. ACV-Transcom staat voor eerlijke, concrete en correcte afspraken en eist hetzelfde van de leiding van Cargo en het toekomstige Logistics NV. Zoniet zal er geen sprake zijn van Logistics NV !!! Intussen werden de betrokken personeelsleden ingelicht en werd de betwiste en voorbarige publicatie van het intraweb verwijderd. Logisch, men voert geen paritair overleg via het web !

Infrabel behaalt OHSAS 18001 certificaat Velen onder jullie zijn dagdagelijks begaan met het behalen of behouden van certificaten, meer bekend als de zogenaamde ISO-certificaten. Het ISO 9001-certificaat bijvoorbeeld waarin steeds naar een verbetering van de kwaliteit wordt nagestreefd. Of het ISO 14001 waarin de verbetering van het milieu de doelstelling is. OHSAS 18001 OHSAS 18001 is een veiligheids- en gezondheidszorgsysteem, een proces waarbij de nadruk wordt gelegd op het veiligheidsmanagementsysteem PBW (Preventie en Bescherming op het Werk). De belangrijkste doelstellingen van een gezondheids- en veiligheidsbeleid zijn het voldoen aan de verplichting om conform aan de reglementering te zijn, permanente verbeteringen na te streven en het beleid aan te passen aan de risico’s. Het managementsysteem PBW is geen einddoel op zich, maar een methode en een organisatie die toelaat om de

gezondheid en de veiligheid van de werknemers te verbeteren, met als doel: • aan de preventieverplichtingen te beantwoorden; • de risico’s te identificeren, te beperken en te voorkomen; • de gezondheid en de veiligheid van de werknemers te beschermen; • het sociaal overleg te bevorderen en het personeel te motiveren; • de betrokkene te informeren en gerust te stellen; • een kwaliteitswerkplaats te creëren; • de performantie van de onderneming te garanderen. De werkplaats I- I te Bascoup was de eerste die het OHSAS 18001 behaalde. De Werkplaats Infrastructuur Schaarbeek startte het certificeringsproject in september 2010 en wil de certificatie behalen in het eerste semester van 2011. De Zone 4 “Zuid-Oost” start begin dit jaar en hoopt in de loop van het eerste semester 2012 het certificaat te behalen.


23

Nieuws uit de Nationale Paritaire Subcommissie Herstructurering van de Goederensector

De herstructurering van de sector van de « goederen » activiteiten binnen de NMBS is noodzakelijk gebleken door de Europese liberalisering van de goederentrafiek waardoor deze zich zo goed en zo vlug mogelijk dient aan te passen aan de marktregels (concurrentie). Dit dossier deed al heel veel stof opwaaien. Het was kiezen tussen de cholera en de pest. Ofwel het verlies van 5000 arbeidsplaatsen (als je de nevenactiviteiten zoals het onderhoud in de ateliers meerekent) ofwel bijzondere regels onderhandelen zodat Cargo het hoofd kan bieden met de externe markt inzake zijn concurrentiële positie. ACV Transcom heeft in zijn Nationaal Vakbondscomité van november vorig jaar voor dit laatste gekozen. Met een maximaal behoud van de huidige statutaire regels en een streven naar een maximaal behoud van statutaire tewerkstelling. Deze herstructurering heeft tot gevolg: • De afschaffing van de directie B-Cargo Operation; • De oprichting van een dienst binnen de NMBS, “Freight Services” genoemd, met zijn eigen organisatorische autonomie; • De oprichting van een maatschappij van privaat recht, filiaal van de NMBS, “NMBS Logistics NV” genoemd. We bekijken deze drie fasen van naderbij. De afschaffing van de directie B-Cargo Operations Op 1/2/2011 werd de directie B-Cargo Operations afgeschaft. Dit wil zeggen dat: • De personeelskaders van de werkzetels van deze directie werden afgeschaft; • De verklaringen van vroeger beschikbaar geworden personeelsleden door afschaffing van de betrekking (P10 en P10bis), de aanvragen om overplaatsing (P39) en de vragen om verandering van betrekking (P24) die ingediend werden voor één van de werkzetels van deze directie worden geannuleerd; • De personeelsleden die titularis zijn van een post van deze kaders beschikbaar worden gesteld door de afschaffing van betrekking onder de term “beschikbaar B-Cargo Operations”, een bijzondere benaming, omdat er ook bijzondere regels voor gelden. De personeelsleden die bij B-Cargo Operations buiten kader zijn geaffecteerd worden eveneens beschouwd als “beschikbaren B-Cargo Operations” B-Freight Services Op hetzelfde ogenblik van de afschaffing van B-Cargo Operations werd een nieuwe dienst, Freight Services genoemd (afgekort B-FS) opgericht binnen de NMBS. B-FS zal de centrale

diensten en de lokale of regionale diensten omvatten. Op centraal niveau zal B-FS de ondersteunende diensten verzekeren die momenteel zijn toegewezen aan de afdelingen B-BC 36 (Coordination RCC) en B-BC 37 (Safety). De kaderposten die op 1/2/2011 werden opgericht voor de centrale diensten van B-Freight Services zijn voor hun eerste aanvulling, per graad, toegekend volgens het principe van overheveling van activiteiten (zoals beschreven in het bericht 55 HR/2004) aan de statutaire personeelsleden die geaffecteerd waren bij B-Cargo Operations die voordien benuttigd werden in de afdelingen B-BC 36 en B-BC 37. De overheveling van personeelsleden “beschikbaren B-Cargo Operations” naar de centrale diensten van B-Freight Services wordt gelijkgesteld met een wederaanstelling. De betrekkingen die na deze eerste aanvulling vacant zullen worden (of nog zijn), zullen volgens de van kracht zijnde reglementaire bepalingen worden toegekend, ttz. door overplaatsingen of graadbevorderingen. Om de continuïteit te verzekeren van bepaalde activiteiten zal bovendien in afwachting van hun opname door NMBS Logistics NV, binnen de centrale diensten nog een specifieke werkzetel worden opgericht met een niet-permanent kader (vb eigen informaticadiensten). Op regionaal of lokaal niveau zal B-FS belast worden met het uivoeren van taken in het station dat betrekking heeft op “goederen” activiteiten en die momenteel toegewezen zijn aan de RCC’s. Hij zal zijn opdrachten verzekeren in het kader van een dienstenovereenkomst voor de behoeften van NMBS Logistics NV (zie verder). Deze activiteiten zullen gegroepeerd worden binnen 4 productiecentra (Antwerpen, Gent, Charleroi en Luik). Elk productiecentrum is een administratieve eenheid die verschillende platformen omvat den die onderverdeeld zijn in meerdere werkzetels. Voor Vlaanderen wordt dit: Areas Production

Platformen

Werkzetels

Antwerpen

Antwerpen-Noord

Antwerpen-Noord Antwerpen VK (Vervangingskader) Genk Genk VK Muizen (fusie van Muizen (VK) met Muizen) Gent-Zeehaven Gent-Zeehaven (VK) Kortrijk Zeebrugge Zeebrugge (VK)

Genk

Gent

Gent-Zeehaven

Zeebrugge


Spoorwegen

De kaders in deze nieuwe werkzetels zullen bestaande organieke graden bevatten. Deze worden binnenkort ter kennis van het personeel gebracht. Hoe worden deze posten nu aangevuld? De kaderposten die op 1/2/2011 werden opgericht in de werkzetels van de locale en regionale diensten van B- Freight Services werden voor hun eerste aanvulling toegekend, per graad en werkzetel die overeenstemt met de ex-RCC, volgens het principe van overheveling van activiteiten (bericht 55 HR/2004) aan de statutaire personeelsleden die geaffecteerd waren bij B-Cargo Operations en die bovendien: • Effectief benuttigd zijn bij de directie B-Cargo Operations; • Polyvalent erkend zijn voor de uitoefening van zijn werkzaamheden • Niet gelijktijdig 55 jaar zijn of ouder en genieten van de bepalingen van bericht 22 HR/2004 (deeltijdse arbeid) Wie voldoet aan deze drie voorwaarden wordt overgeheveld naar de locale of regionale diensten van B-Freight Services in het kader van een wederaanstelling. De betrekkingen die na deze eerste aanvulling vacant zijn of blijven, zullen in volgende voorrangsorde worden toegekend aan statutaire personeelsleden: • Via een overplaatsing op verzoek (met absolute voorrang voor zij die al een kaderpost bij B-FS bekleden) • Door middel van graadbevorderingen aan de laureaten in lijst (ook hier met voorrang voor zij die al een kaderpost bij B-FS bekleden) Deze bepalingen zullen van toepassing blijven tot en met de evaluatie in januari 2014 met de waarborg dat er minstens

75 % statutaire betrekkingen (uitgedrukt in VTE – Voltijdse Equivalenten) zullen zijn binnen alle platformen. Voor de gestabiliseerde bedienden van het bericht 95 H-HR/2008 blijven de bepalingen van de letters E en I van toepassing. En tenslotte de Oprichting van NMBS Logistics NV NMBS Logistics NV, een filiaal van privaat recht van de NMBS, werd opgericht op 3/2/2010. Dit filiaal zal op termijn geheel verantwoordelijk zijn voor de productie van de vrachtactiviteiten. Daartoe zal het belast worden met het management, het operationeel beheer en de functies van planning van de vrachtactiviteiten en zal het bovendien fungeren als een spoorwegonderneming. De betrekkingen die voorzien zijn bij NMBS Logistics NV zullen voorgesteld worden aan het personeel van de NMBS-Groep. Binnenkort wordt dan ook een oproep tot kandidaten gelanceerd voor een vrijwillige ter beschikkingstelling in dit filiaal. Bij deze gelegenheid zal alle nuttige informatie betreffende deze betrekkingen worden gepubliceerd. De “beschikbaren B-Cargo Operations” die vrijwillig kandidaat zijn voor NMBS Logistics NV worden ter beschikking gesteld en beschouwd als zijnde wederaangesteld (55HR/2004). Alle voorwaarden moeten nog in een bijzondere werkgroep worden onderhandeld. Het niet- statutair personeel Het niet-statutair personeel dat benuttigd werd bij B-Cargo Operations zal worden overgeheveld naar de NMBS Logistics NV door middel van een nieuwe arbeidsovereenkomst, afge-

sloten onder dezelfde voorwaarden (geldelijke, extralegale, anciënniteit, …) als de voorgaande en met uitwerking vanaf 1/3/2011 En wat met zij die niet wederaangesteld werden? De mogelijkheden van wederaanstelling en wederbenuttiging zullen gezocht worden in toepassing van het bericht 55 HR/2004 en enkele bijzondere voorwaarden voor de “beschikbaren B-Cargo Operations” die niet zullen aangeduid zijn als titularis van een kaderpost bij de nieuwe dienst B-FS, die tevens niet zullen kiezen voor een tewerkstelling in het filiaal NMBS Logistics NV en niet gedetacheerd zijn buiten de NMBS-Groep. Deze mogelijkheden zullen worden onderzocht vanaf 1 juni 2011. De personeelsleden die de graad van operator cargo, ploegverantwoordelijke cargo, operator bestuurder cargo, adjunct-onderstationschef ‘cargo’, onderstationschef ‘cargo’, eerste onderstationschef ‘cargo’, adjunct-stationschef ‘cargo’, eerste adjunct-stationschef ‘cargo of inspecteur van de beweging ‘cargo’ bezitten zullen geen verklaring P10 of P10bis kunnen indienen. Zij die geen specifieke Cargo-betiteling hebben, wel. De operator Cargo, de ploegverantwoordelijke cargo, de operator besturing cargo en de adjunct-onderstationschef ‘cargo’ die zijn graad heeft verworven in het kader van het bericht 95 H-HR/2008 zal met voorrang wederbenuttigd worden in een vacante betrekking van zijn vroegere graad. Tijdens deze wederbenuttiging zullen zij op proef worden gesteld voor een periode van minimum 6 maand, om hen toe te laten de eventuele opleiding te volgen die nodig is voor het uitoefenen van hun nieuwe werkzaam-


25

heden. Wanneer zij voldoen (opleiding en beoordeling) worden zij in hun betrekking bekrachtigd. Op dat ogenblik worden zij beschouwd als wederaangesteld en heeft dit ook een definitief karakter. Voor de personeelsleden die niet in hun betrekking zullen bekrachtigd worden, zal een andere mogelijkheid tot wederbenuttiging worden gezocht. In afwachting zullen zij ter beschikking van B-FS worden gesteld. Wanneer een wederbenuttiging in de vorige graad niet mogelijk is, zullen de betrokken personeelsleden wederbenuttigd worden in één van de graden die je in onderstaande tabel terugvindt. Verworven graad Operator cargo

Specifieke tijdelijke wederbenuttiging Assistent klanten, gespecialiseerd ploegbaas, gespecialiseerd vakbediende, lader, ladersbaas, operator onderhoud, ploegbaas, rangeerder, vakbediende, vakbediende (sporen) Ploegverantwoordelijke cargo Eerste assistent klanten, gespecialiseerd ploegbaas, gespecialiseerd vakbediende, lader, ladersbaas, operator onderhoud, ploegbaas, rangeerder, rangeermeester, vakbediende, vakbediende (sporen) Operator bestuurder cargo Bestuurder rangeringen Adjunct-onderstationschef car- Exploitatieklerk, veiligheidsbediende go (via bericht 95 H-HR/2008) Adjunct-onderstationschef Overeenstemmende graden, speciali‘cargo’ (andere), (eerste)onder- teit reizigers of Infrabel stationschef cargo, adjunctstationschef cargo, eerste adjunct-stationschef cargo, inspecteur van de beweging cargo

Bij gebrek aan wederaanstelling of wederbenuttiging in de vorige graad of een specifieke wederbenuttiging zullen andere mogelijkheden van tijdelijke wederbenuttiging worden gezocht. Het personeelslid zal op initiatief van de regionale bureaus van H-HR gehoord worden om hun competenties en motivering te evalueren voor de vacante betrekkingen die zij kunnen innemen. Het herbenuttigingscomité van elk district zal hierbij een actieve rol spelen. Denk eraan dat uw gewestelijke vrijgestelde zetelt in elk herbenuttigingscomité en hij u met raad en daad kan bijstaan.

Eindeloopbaanmaatregel – statutair personeel

Als gevolg van de grondige herstructurering van de vrachtsector van de NMBS, is beslist dat voor de statutaire personeelsleden die behoren tot het hoofdbestuur en de lokale diensten van B-Cargo Operations en voor sommige andere statutaire personeelsleden die behoren tot de rangen 7, 8 of 9, een éénmalig en vrijwillig, recht op volledige loopbaanonderbreking wordt ingevoerd voor zover zij op 1 december 2010 voldeden aan de vereiste voorwaarden. De nieuwe maatregel geldt voor de statutaire personeelsleden die behoren tot het hoofdbestuur en de lokale diensten van BCargo Operations en gelijktijdig: • In actieve dienst zijn • Ten minste 20 jaar werkelijke diensten tellen • Geaffecteerd zijn aan het personeelskader van b-Cargo Operations • Tenminste de volgende leeftijd bereikt hebben: - 55 jaar als ze tot de rangen 7, 8 of 9 behoren - Als ze een graad hebben die niet tot de rangen 7 8 en 9 behoort, maar op 1/12/2010 ofwel definitief ongeschikt verklaard zijn voor hun eigen functie, maar niet herklasseerd of wederaangesteld, ofwel beschikbaar zijn wegens afschaffing van betrekking: eveneens 55 jaar - De andere personeelsleden : 57 jaar De statutaire bedienen die behoren tot de rangen 7 8 of 9 maar NIET bij Cargo behoren en gelijktijdig: • In actieve dienst zijn • Ten minste 20 jaar werkelijke diensten tellen • Ten minste de leeftijd van 55 jaar bereikt hebben • Op 1 december 2010 ofwel definitief ongeschikt verklaard zijn voor hun eigen functie, doch niet herklasseerd of wederaangesteld, ofwel beschikbaar zijn wegens afschaffing van hun betrekking. Kunnen OOK genieten van deze eindeloopbaanmaatregel. Aanvullende toelage: Aan het betrokken personeelslid wordt een aanvullende onderbrekingstoelage toegekend tot de dag waarop het personeelslid de voorwaarden vervult om het rustpensioen op aanvraag te bekomen (meestal 60 jaar). Op dat ogenblik wordt dit rustpensioen ook daadwerkelijk ambtshalve toegekend overeenkomstig de bepalingen van het Statuut van het Personeel Tijdens deze periode ontvangen deze personeelsleden derhalve • Van de RVA de maandelijkse onderbrekingsuitkering van


Spoorwegen Van rechts naar links: vriend Daniël Verstraete, destijds voorzitter van de afdeling Gepensioneerden Kortrijk, vriend Emile de honderdjarige, vriend Danny Geleyn gewestelijk vrijgestelde “Spoorwegen” Roeselare en huisfotograaf Marc Maryns van ACV-Transcom Spoorwegen – administratie.

100 jaar oud – 81 jaar lid

Via onze gewestelijk secretariaat vernamen we dat één van ons leden vorig jaar de kaap van 100 jaar had bereikt en nog altijd lid is van ACV-Transcom Spoorwegen. En inderdaad onze vriend Emile Desloovere, geboren op 5 oktober 1910, is sedert januari 1930 lid van ACV-Transcom. Emile of “Mielke” werd geboren in Menen en na zijn lager onderwijs ging hij in dienst bij de Belgische Spoorwegen als “porteur”. In 1929 slaagde Mielke in het examen voor klerk, werd vastbenoemd en kon aan de slag in het goederenstation in Brussel. Door de lange afstand en de onregelmatige uren kon hij enkel in de weekends naar huis, maar na 2 jaar kreeg hij zijn overplaatsing naar Kortrijk en werkte er in het drieploegenstelsel. Mielke werd bevorderd tot onderstationschef en deed ondermeer dienst op de kaaien van Kortrijk. In 1970, na 46 jaar dienst, ging hij met pensioen waar hij tot op de dag van vandaag nog van geniet. Sedert 2005 verblijft onze kranige man in WZC Biezenheem te Bissegem. Eén jaar na hun intrek in Biezenheem overleed zijn vrouw Simonne Gadeyne. Mielke voelt zich goed in het woon- en zorgcentrum en wordt er met de beste zorgen omringd. Hiervan waren wij ondermeer (vervolg van blz. 25) 604.38 bruto (543.16 Euro netto). Dit bedrag geldt vanaf 1/1/2011 en kan geïndexeerd worden. • Daarnaast ontvangt men van de NMBS-Holding, een aanvullende onderbrekingstoelage die samen met de door de RVA toegekende onderbrekingsuitkering een bruto maandinkomen vormt dat gelijk is aan een percentage van de bruto globale maandwedde die op op de vooravond van de loopbaanonderbreking was toegekend: 75 % voor de personeelsleden die een graad bekleden die tot de rangen 7 8 en 9 behoort, 70 % voor zij die een graad bekleden van de rangen 5 of 6 en 65% voor de anderen. Ook deze aanvullende onderbrekingstoelage wordt zoals de bezoldigingen geïndexeerd. Vòòr 31 maart 2011 moeten de aanvra-

De kranige 100-jarie Emile Desloovere

getuige tijdens ons bezoek aan vriend Emile. Omdat hij lid is sedert januari 1930 werd hem namens onze centrale ACV-Transcom het “Bijzondere Ereteken ACV” overhandigd en omdat we uit goed ingelichte bron vernamen dat hij graag een glaasje champagne drinkt – daarvoor liet hij tijdens ons bezoek een tas soep voor wat ze was en verkoos hij een goed glas – werd er een fles ontkurkt en werd er nog een fles achtergelaten waar hij op een later tijdstip nog kan van genieten. Langs deze weg willen we ook vriend Daniël Verstraete van harte danken voor zijn 24 jaren van inzet en voorzitterschap van de afdeling Gepensioneerden Kortrijk die een bloeiende tijd heeft gekend. Talrijk zijn de vergaderingen met koffietafel en gastspreker die Daniël organiseerde voor alle vrienden gepensioneerden of een gezellig etentje. Om iedereen uit te nodigen had hij zo zijn eigen “facteurs” die de uitnodigingen gingen ronddragen in de omgeving waar ze woonden. Daarvoor deed hij met zijn wagen de ronde en zijn echtgenote Martha had een schoendoos op haar schoot met alle pakjes uitnodigingen. Zo werd er op een efficiënte en goedkope manier aan bedeling gedaan. Vriend Daniël en Martha van harte dank voor jullie jarenlange inzet. Het ga jullie goed!

gen worden ingediend . De vertrekdatum zal zich situeren tussen 1 april en 1 december 2011. Belangrijk is nog te vermelden dat het recht op verkeersvoordelen behouden blijven (ook internationaal) en inzake de pensioenen wordt de validatie in last genomen door de NMBS-Groep binnen de wettelijke toegelaten grenzen (ttz max 5 jaar op een hele loopbaan – opgepast dus voor wie al eerder een loopbaanonderbreking of verlof zonder wedde opnam) Er wordt een contactpunt voorzien bij H-HR 236 op telefoon 911/53573 of 02/525.35.73 waar men u uitleg kan verschaffen omtrent het bedrag van de betaalde toelage, rekening houdend met de gezinstoestand en andere eventuele fiscale elementen, het bedrag van het pensioen enz.

Verlenging maatregel verandering specialiteit

Er werd beslist dat zowel voor het personeel van de beweging de vraag om overplaatsing en verandering van specialiteit (cargo, Infrabel of reizigers) als voor de (eerste) verkeersinfobediende en (eerste) commercieel bediende de graadverandering bij overplaatsing verder mogelijk blijft tot 31.12.2013. Bovendien geldt dit veranderen van specialiteit voor het bewegingspersoneel ook inzake deelname aan de selectieproeven van de eerste of de tweede groep.


27

Sociale Werken: aansluiting en voordelen Kinderen ten laste: aansluiting bij de Kas der Geneeskundige Verzorging

“Ten laste” Een kind dat nog niet werkt en geen uitkering voor werkloosheid, ziekte of invaliditeit krijgt, opent zelf geen recht als titularis van een ziekteverzekering. Het kind wordt bij één van de ouders ingeschreven. Het kan nooit als persoon ten laste bij beide ouders ingeschreven worden. Vroeger werd het kind automatisch ingeschreven bij het ziekenfonds van de oudste ouder. Wijziging van inschrijving Sedert medio 2009 is dit automatisme weggevallen. Het kind kan bij de Kas der Geneeskundige Verzorging (KGV) ingeschreven worden op basis van een schriftelijke aanvraag die door de statutaire bediende of pensioengerechtigde bij het beherend Gewestelijk Geneeskundig Centrum (GGC) wordt ingediend. Een wijziging van inschrijving als persoon ten laste bij één van de ouders, kan slechts éénmaal per jaar gebeuren en heeft uitwerking op 1 januari volgend op de aanvraag. Concreet: een aanvraag voor inschrijving van een kind bij de Kas der Geneeskundige Verzorging ingediend in de loop van het kalenderjaar 2011, zal in gaan op 01.01.2012. Opgelet: bij een nieuwe of gewijzigde gezinstoestand (huwelijk, samenwoning, feitelijke scheiding, echtscheiding, enz.) heeft de aanvraag tot wijziging van titularis onmiddellijk uitwerking. In geval van betwisting onder de titularissen over de vraag bij wie het kind moet ingeschreven worden, dient het kind ingeschreven te worden ten laste van de oudste gerechtigde indien de titularissen onder hetzelfde dak wonen. Wonen de gerechtigden niet onder hetzelfde dak, dan wordt het kind ingeschreven bij de ouder bij wie het officieel gedomicilieerd is. Voordelen verbonden aan de geneeskundige verzorging (KGV): • Abonnement bij een sportclub • Alternatieve geneeswijzen • Bijstand in het buitenland • Dagcentra voor bejaarde personen • Dure uitgaven • Farmaceutische producten • Herstelverblijven • Hospitalisatie • Logopedie • Medisch materiaal en incontinentiemateriaal • Optische prothesen en gehoorprothesen • Orthopedische schoenen en zolen • Psychologische begeleiding

• Tandverzorging en tandprothesen • Tele-alarm • Vervoer wegens gezondheidsredenen • Voetverzorging Naast hoger genoemde voordelen is tevens de regeling van de hospitalisatieverzekering van toepassing alsook de hiernavolgende voordelen die verbonden zijn aan de Kas van de Sociale Solidariteit. Eén raad: doen!

Vrijwillige aansluiting bij de Kas van de Sociale Solidariteit

Het kind dat geen rechthebbende is van de Kas der Geneeskundige Verzorging maar dat de twee volgende voorwaarden vervult, kan aangesloten worden bij de Kas van de Sociale Solidariteit: • de hoedanigheid bezitten van persoon ten laste in de zin van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging; • kind van gerechtigde zijn. Onder “kind van gerechtigde” dient te worden verstaan het kind waarvan in de geboorteakte de naam vermeld staat van de ouder die ingeschreven is bij de Kas der Geneeskundige Verzorging van de NMBS-Holding als gerechtigde of het kind dat geadopteerd of erkend werd door een dergelijke gerechtigde. Dit is een vrijwillige en kosteloze aansluiting. Het initiatief daartoe moet worden genomen door de gerechtigde ouder (vader of moeder) die op elk ogenblik een einde kan stellen aan deze aansluiting. Diegenen die een kind wensen aan te sluiten, kunnen zich wenden tot het bureau H-HR.361 (sectie 53) – NMBS-Holding - Directie Human Resources, Frankrijkstraat .85, 1060, Brussel tel: 02 525 35 59 (in dienst: 911/53559). Voordelen verbonden aan Kas van de Sociale Solidariteit: • Bijstand alleenstaande echteling • Extra-murosactiviteiten • Gezinshulp • Giften ter gelegenheid van een bepaalde leeftijd • Geldelijke hulp • Hulp ten behoeve van gehandicapte kinderen • Kinderopvang • Sociale hulp • Speelpleinen en stages • Vakanties voor gepensioneerden • Vakanties voor kinderen • Vergoeding voor overlijden • Vrijetijdsbesteding van het personeel • Wintertoelage


Intersectoraal

Interprofessioneel a k k o o r d 2 0 11-2 0 12 IPA-ONDERHANDELINGEN 2011-2012 PLUSPUNTEN VRIJWAREN HET ACV WIL: • de positieve punten van het ontwerp-IPA vrijwaren; den; • de weg inslaan naar gelijke rechten voor arbeiders en bedien • snelle opstart van de cao-onderhandelingen in de sectoren; en • in actie gaan tegen Europese en Duitse aanvallen op lonen, index (brug)pensioen. Inmiddels hebben alle sociale parters het ontwerp van IPA gewikt en gewogen. Bij de andere vakbonden keurde een meerderheid het af. Daardoor dreigen we de belangrijke pluspunten te verliezen (zie ommezijde): • vrijwaring van de index voor werknemers, ambtenaren en niet-actieven; • ruimte voor loonsverhogingen bovenop index; • verbeteringen voor tijdelijk werklozen; • verhoging van de sociale uitkeringen; • verlenging van de bijzondere brugpensioenregelingen; • inspanningen voor begeleiding, opleiding en tewerkstelling; • eerste, onomkeerbare stappen naar gelijke rechten voor arbeiders en bedienden. Het ACV stelt alles in het werk om de positieve punten te vrijwaren. Het vraagt daartoe volle en snelle medewerking van regering en parlement. Het ACV blijft gaan voor een gemeenschappelijk werknemersstatuut: • met gelijke rechten voor arbeiders en bedienden; • met wegwerking van de discriminatie van arbeiders bij ontslag en ziekte (carenzdag); • voor alle werknemers minstens 3 maanden opzeg per begonnen schijf van 5 dienstjaren; • met vrijwaring van eerder opgebouwde rechten; • met versterkte inkomensgarantie voor tijdelijk werklozen: 70/75% van loon + overal bestaanszekerheid. De ACV-centrales zullen zo snel mogelijk de onderhandelingen starten in de sectoren voor de cao’s 2011-2012, voor koopkracht, werkgelegenheid, werkzekerheid en verlenging brugpensioenen. Inmiddels is een Europees en Duits offensief gestart tegen de indexering en vrije loononhandelingen en voor een afschaffing van brugpensioenen en optrekking van de pensioenleeftijd. Daartegen gaat het ACV in het verzet. Hopelijk met zoveel mogelijk medestanders, in binnenen buitenland. HET ACV BEOOGT EEN GEZAMENLIJKE EUROPESE ACTIEDAG BEGIN MAART. MEER INFORMATIE VOLGT.

“ Vandaag leggen we een genuanceerde visie voor. We zijn enorm verheugd dat de index heeft stand gehouden na de talloze aanvallen van de werkgevers. We zijn opgetogen dat de congresresoluties over het eenheidsstatuut gehonoreerd werden en zijn uiterst tevreden dat een aantal historische stappen gezet zijn in de toenadering tussen het statuut arbeiders – bedienden. Er zijn afspraken afgedwongen die op sectoraal niveau nooit konden worden gehaald. Toch werden reserves geuit over het ontwerp. • De 0,3 % onderhandelingsruimte wordt als bitter weinig ervaren, temeer sommige sectoren gedurende verschillende jaren geen brutoloonverhoging hebben gekend. In het licht van het toekomstige economische herstel, dat zich onmiskenbaar aftekent, werd meer sectorale onderhandelingsmarge verwacht. • In het verleden hebben we als Transcom gesteld niet akkoord te gaan met een loutere verhoging van de koopkracht zonder dat dit een verhoging van de bruto-wedde inhield. • Daarnaast wekt de koppeling tussen het IPA en het dossier arbeiders-bedienden de indruk dat er toegevingen gedaan werden aan de werkgevers. Ook vinden we het jammer dat het gros van de maatregelen slechts een uitvoering kent nadat deze IPA-periode wordt afgesloten en er dus deze twee jaar weinig concreets voor de werknemers in zit. • Ook moet de vakbondsleiding erover waken dat bij de evaluatie van het indexmechanisme de indexkorf nog steeds de welvaart van onze maatschappij zal blijven weerspiegelen en dus bijgevolg de energieprijzen in de korf opgenomen blijven. • Met betrekking tot de positie van het ABVV vrezen we dat het uit electorale overwegingen neen zal stemmen en ons tijdens de sectorale onderhandelingen met de vinger zal wijzen en ons de zwarte piet zal toeschuiven. • Ten slotte betreuren we dat de maatre-


29 ACV-Transcom heeft het IPA-dossier in zijn Nationaal Bestuur met toelichting van Marc Leemans, Nationaal Secretaris ACV, zorgvuldig en gedetailleerd besproken. De discussie leverde veel argumenten pro maar ook enkele contra op. Daarom heeft ACV-Transcom een genuanceerde visie voorgelegd aan de Algemene Raad van het ACV op 1 februari jongstleden. Hieronder geven wij de integrale tussenkomst van ACV-Transcom weer (groene kader) met daarnaast het verspreide pamflet van ACV-Nationaal na deze vergadering.

WELKE PLUSPUNTEN VRIJWAREN? Koopkracht

✔ ✔

vrijwaring van de index ruimte voor loonsverhogingen in sectoren en bedrijven, bovenop index

Tijdelijke werkloosheid

herstel, met terugwerking naar 1 februari 2011, van de verhogingen voor tijdelijke werklozen: 75% van het loon voor gezinshoofden/alleenstaanden en 70% voor samenwonenden ✔ fasegewijze invoering van een aanvullende vergoeding bij tijdelijke werkloosheid van minstens 5 euro/dag ✔ remgeld voor werkgevers die tijdelijke werkloosheid overmatig gebruiken ✔ mogelijkheid om de economische werkloosheid solidair over de gehele werknemersgroep te spreiden (crisisschorsing), in plaats van ze te concentreren bij de arbeiders

Ontslag arbeiders

✔ ✔

langere opzegtermijnen voor arbeiders (te beginnen met + 20% voor nieuwe contracten) behoud na 31 maart van de crisispremie van 1.666 euro netto voor arbeiders bij individueel ontslag en omvorming in functie van de nieuwe opzegregeling

Brugpensioenen

✔ ✔ ✔ ✔

brugpensioen vanaf 56 jaar voor werknemers met 40 jaar loopbaan brugpensioen vanaf 56 jaar voor werknemers met 20 jaar nachtarbeid brugpensioen vanaf 56 jaar voor bouwvakkers met verminderde arbeidsgeschiktheid halftijds brugpensioen vanaf 55 jaar

Werkgelegenheid

✔ ✔

investering van de werkgevers in tewerkstelling en opleiding van risicogroepen (0,10%) investering van de werkgevers in de begeleiding van werklozen(0,05%)

Welvaartsvastheid

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

verhoging met 2% van de minimumuitkeringen in de sociale zekerheid verhogingen met 1,25% van de maximumuitkeringen voor tijdelijk en volledig werklozen verhoging met 2,2% van de uitkering voor langdurig werkloze alleenstaanden (55% van het loon) verhoging met 1 à 2% van de wachtuitkeringen voor schoolverlaters zonder werk verhoging tot 125 euro van het vakantiegeld voor langdurig invaliden tal van andere verhogingen voor invaliden, gepensioneerden en slachtoffers van beroepsziekten en arbeidsongevallen, waaronder opnieuw een verhoging met 2% na 5 of 6 jaar uitkering ✔ 300 miljoen euro voor de welvaartsvastheid van de vervangingsinkomens ✔ 200 miljoen euro voor verder overleg met de nieuwe regering, in het bijzonder voor een verdere verhoging van de minimumpensioenen

V.U. Dominique Leyon, Haachtsesteenweg 579, 1030 Brussel - februari 2011 - niet op de openbare weg werpen aub

gelen een zware druk uitoefenen op de sociale zekerheid en de werkgevers bijna geen inspanningen moeten doen aangezien het voor hen een evenwichtige oefening moet zijn. Naast deze pro’s en contra, willen we nog waarschuwen voor een toenemende wildgroei van de interimarbeid naarmate de harmonisering van het statuut arbeiders/bedienden vordert. De kans dat de interimarbeid zich bestendigt als een tweede arbeidsmarkt is reëel. De actieve leden verwachten van het ACV dat ze de interimarbeid terugbrengt in een wettelijk kader zodat de rechten van de reguliere werknemers niet langer worden uitgehold. Er zijn specifieke sectoren in onze centrale zoals die van onze belangengroep ‘Water’ en onze publieke sectoren die niet gevat zijn door het akkoord arbeider – bediende en/of het IPA. Omdat ze indirect wel betrokken zijn, vonden we het opportuun om ook met hun stem rekening te houden. Onze conclusie is dat het akkoord inderdaad geen schoonheidsprijs waard is en dat er een resem reserves werden naar voren gebracht. Enerzijds zijn we er ons van bewust dat de afwijzing van het akkoord dramatische consequenties kan hebben, dat een neen-stem een zware hypotheek kan leggen op het tweejaarlijks overleg tussen sociale partners. Anderzijds kunnen we de negatieve punten niet negeren. ACV-Transcom heeft daarom beslist om de 12 stemmen op te delen in 8 voor en 4 tegen. Het is duidelijk dat Transcom met deze opstelling ten opzichte van het IPA een duidelijk signaal wil geven. Een ‘Ja’ voor wat betreft de index, de sociale voorzieningen, de welvaartsvastheid en de sociale uitkeringen samen met de verlenging van de tijdelijke maatregelen. Neen, omwille van de loonmarge die te beperkt is, zowel naar koopkracht toe als naar de termijn. Transcom stemt dus met 8 stemmen voor en met 4 stemmen tegen. Ik wil ook nog het ACV bedanken voor de informatie en de communicatie tijdens de voorbereiding van deze bespreking. Informatie en communicatie zullen in de toekomst trouwens nog belangrijker worden om van het ACV een groot geheel te maken zonder vrees voor de toekomst.”


Intersectoraal

Anders-actieven Eeklo – 2011 Onze vrienden gepensioneerden van alle sectoren met partner worden uitgenodigd in lokaal Christelijke Mutualiteit, Garenstraat 46, Eeklo op volgende maandagen, telkens om 14:00 uur : 25 april, 27 juni, 26 september, 28 november. Er is koffietafel, spreker en animatie voorzien. Inschrijvingen aan 3 € per persoon bij de bestuursleden of bellen naar 09 377 43 86. Op donderdagen 19 mei en 11 augustus is er een fietstocht. Op donderdag 25 augustus is de dagreis. Noteer alvast deze data in uw agenda. Iedereen welkom! Gent

Alle vrienden gepensioneerden en bruggepensioneerden van ACV-Transcom (alle belangengroepen) en hun eventuele partner, worden vriendelijk uitgenodigd op DINSDAG 15 MAART 2011 om 14 uur in de zaal “Torrepoort”, Poel 7 te 9000 Gent. Wij hebben als spreker Dhr Jan Holvoet gevraagd met een causerie over computers en andere moderne toestanden. Deze causerie is meer dan een loutere technische opsomming. Op een luchtige, prettige manier worden de aanwezigen uitgenodigd mee te denken en ervaringen uit te wisselen. Er wordt interactie van het publiek verwacht want er wordt ook aangetoond wat de consequenties en gevolgen zijn voor vele senioren… Tijdens de pauze kunnen we genieten van lekkere koffie met koffiekoeken. Zoals altijd eindigen wij rond 17u. De prijs bedraagt 5 € te betalen aan de ingang. Wegens organisatorische redenen verzoeken wij U vooraf in te schrijven ten laatste op vrijdag 4 maart 2011. Personen die niet op voorhand zijn ingeschreven dienen te wachten tot iedereen die is ingeschreven binnen is en daarna kunnen de vrijblijvende plaatsen worden ingenomen Inschrijvingen enkel bij: W. Geyssens Nachtegaaldreef 29 9820 Merelbeke tel. 09 230 55 21 - GSM 0495 53 51 93 e-mail: wgeyssens@telenet.be

Waas en Dender - Aalst-Oudenaarde

Alle vrienden anders-actieven (gepensioneerden en pregepensioneerden) Transcom Oost-Vlaanderen (regio’s Sint-Niklaas-Dendermonde en Aalst-Oudenaarde) en hun eventuele partner, worden vriendelijk uitgenodigd op onze

1e algemene intersectoriele samenkomst te Dendermonde. Deze zal doorgaan op vrijdag 25 maart 2011 om 14u15 in het ACV- dienstencentrum Pater Rutten, Oude Vest 146, 9200 Dendermonde (zaal 3-4) gelegen op 15 min van het station. Er is koffie en gebak voorzien. Als gastspreker verwachten we een gerechtsdeskundige met als onderwerp “ Uw rechten als slachtoffer van een misdrijf”. Graag voorafgaandelijk uw inschrijving uiterlijk tegen 20 maart e.k. bij één van de hieronder vermelde vrienden: Rene De Smet: tel. 0473 983956 Willy De Waele: tel. 03 7724704 Dirk Smet: tel. 03 8891764 Willy Cobbaert: tel. 053 664419 Marcel Pletinckx: tel. 054 421031 Deelname in de onkosten 3,00 € per persoon. Men kan ter plaatse betalen. Indien U per vergissing geen persoonlijke uitnodiging heeft ontvangen, gelieve dan dit uw uitnodiging te beschouwen. Van harte welkom.

Midden West-Vlaanderen

Mijn apotheekkastje Staan in jouw apotheekkastje ook geneesmiddelen waar je wel eens het fijne van wilt weten? In deze voordracht wordt er stilgestaan bij het nut van geneesmiddelen en wat medicijnen doen in ons lichaam. Hieromtrent krijgen we een deskundige uitleg door Dr.Patricia Van Hoe, huisarts. Graag nodigen we u dan ook uit, eventueel met partner, op dinsdag 15 maart om 14u.30. Waar ? in het ACV, Cardijnzaal, H. Horriestraat 31 te 8800 Roeselare. Traditiegetrouw ronden we deze leerrijke namiddag af met een koffietafel. Kostprijs: 3 €, te betalen aan de ingang van de zaal. Bij deelname graag een seintje vooraf op het telefoonnummer 051 22 35 85 van Raymond PLETTINCK en dit ten laatste op vrijdag 11 maart 2011. Hierna geven wij de rest van ons jaarprogramma. Schrijf deze data al ergens in je agenda! • Maand april - dinsdag 05/04/2011: Daguitstap naar Buggenhout. Voormiddag bezoek aan hespenfabriek Grega. Namiddag bezoek aan brouwerij Bosteels (Karmeliet). Trein om 8u20 uit Roeselare, Lichtervelde 8u33 naar Gent St.P.,

Aarzel niet om het programmaboekje van de gepensioneerdenwerking aan te vragen : ACV- Transcom, Gepensioneerdenwerking Poel 7 - 9000 Gent - Tel: 09 265 44 07 - Fax: 09 265 44 06 of via e-mail: gepensioneerden.transcom@acv-csc.be. Geïnteresseerden die onze folder via elektronische weg wensen te ontvangen, vragen we hun e-mailadres door te geven aan gepensioneerden.transcom@acv-csc.be


31

overstappen naar Buggenhout, trein met bestemming Mechelen. Terug om 16u52 via Brugge. Aankomst te Roeselare om 18u54. Avondmaal wordt genomen in De Bonte Os, St. Hubrechtstr 14, Roeselare (achterkant station). Deelnameprijs: 40€. • Maand mei - donderdag 05/05/2011:

Bezoek aan Betonwerf NMBS te Roeselare. Voormiddag: aanvang om 10u30. Middagmaal ter plaatse met traiteur. Deelnameprijs: 20€ • Maand september - dinsdag 20/09/2011: Voordracht over Afghanistan door Jenny Vanlerberghe. Auteur van het boek: “ Lach niet, Khanoem

Vrouwenhuis in Afghanistan”. • Maand november - dinsdag 22/11/2011: Voordracht: “Kleinkinderen genieten van je aandacht” door BOL Rosa. Bepaalde data kunnen om één of andere reden gewijzigd worden. Gelieve daaromtrent steeds de Transcom-info te raadplegen.

In memoriam Belangengroep Post Wij vernamen het overlijden – op 14 januari 2011 – van de heer Maurice VERBRUGGEN, echtgenoot van mevrouw Rita CUYPERS en vader en schoonvader van vriend Pepijn VERBRUGGEN en zijn echtgenote Sofie DE LEEBEECK. Vriend Pepijn is militant in het kantoor Aarschot.

Belangengroep Diamant Wij vernemen het overlijden van onze gepensioneerde militant de heer Sus Willems, echtgenoot van Fanny Van Oeckel, geboren op 23 april 1929 en overleden op 27 januari 2011. Sus was diamantbewerker op rust, Kajotter voor het leven, lid en bezieler van vele verenigingen.

Belangengroep Spoorwegen Op 11 januari 2011 overleed mevrouw Irma VERMEULEN, weduwe van de heer Odiel CALLEWAERT en moeder en schoonmoeder van vriend Jaak CALLEWAERT en zijn echtgenote Marijke VAN OOST; vriend Jaak is militant West-Vlaanderen en plaatsvervangend lid van het Nationaal Vakbondscomité. Wij vernamen het overlijden – op 13 januari 2011 – van mevrouw Arlette BOEYKENS, weduwe van de heer Walter DE BLANDER en moeder en schoonmoeder van vriend Mario DE BLANDER en zijn echtgenote Edwine WILLEKENS. Arlette is tevens de schoonmoeder en moeder van Jacques DEBBAUT en vriendin Dian DE BLANDER Zowel Mario (Spoorwegen) als Diane (Post) zijn lid ACV-Transcom en Edwine is militante Telecom. Op 21 januari 2011 overleed – ten gevolge een ongeval - vriend Roland CAMPS (De Kumme) , echtgenoot van mevrouw Flo VOLDERS. Vriend Roland was treinbegeleider in Hasselt en lid van ACV-Transcom. Op 26 januari 2011 overleed – op de terugweg na een vergadering Gepensioneerden ACV-Transcom Antwerpen - vriend Victor BAUWENS, echtgenoot van mevrouw Marguerite CLAEYS. Vriend Victor was gepensioneerd lid van ACV-Transcom en van vroeger reeds lid van de Cardijn-beweging KAJ. Op 8 februari 2011 overleed - ten gevolge van een tragisch ongeval tijdens het verzekeren van zijn dienst als treinbestuurder in Kortrijk – vriend Hildert GOETHALS, echtgenoot van vriendin Greet VERBEKE, treinbegeleidster in Kortrijk. Zowel Hildert als Greet zijn lid van ACV-Transcom.

Belangengroep Vervoer over de weg Wij vernemen het overlijden van Dhr. Freddy Verrecas. Freddy is maandagmorgen, na een ziekte overleden, in de leeftijd van 62 jaar. Freddy was tewerkgesteld bij DD-Trans uit Zeebrugge, en was sedert de sociale verkiezingen van mei 2008, vakbondsafgevaardigde voor het ACV. Langs deze weg bieden wij de families VERBRUGGEN – DE LEEBEECK, DE BLANDER - WILLEKENS, DEBBAUT – DE BLANDER, CALLEWAERT – VAN OOST, CAMPS – VOLDERS, BAUWENS – CLAEYS, GOETHALS – VERBEKE, VAN OECKEL en VERRECAS onze oprechte deelneming aan, samen met de verzekering dat wij de overledenen zullen gedenken. Herinnering Is altijd ergens in het leven Een stille halte maken op de weg… En dan terug zien alles wat gegeven En wat gekregen is en in een glimlach even Verwoorden wat geen woord ooit zegt.

Anton Van Wilderode


1

jaar

Intersectoraal

10 jaar A C V-Tr a n s c o m !

Deze maand: Margriet Rayen (gepensioneerd vrijgestelde Post) over agressie vermijden

In 2011 kan ACV-Transcom terugblikken op reeds 10 jaar enthousiast en constructief syndicalisme. Tijdens dit jubileumjaar duikt Transcom-Info de rijkgevulde foto-archieven van onze centrale in, en tonen wij u maandelijks een uniek beeld uit de jonge geschiedenis van ACV-Transcom. ‘In 2006 organiseerde ACV-Transcom een studiedag rond het omgaan met agressie. Om onze boodschap kracht bij te zetten, werden er over heel het land ook acties op touw gezet. Hier zie je een groepsfoto van de deelnemers aan onze actie in Limburg. Ikzelf sta helemaal vooraan in het midden, ik ben de vrouw met de bril. Agressie is een thema waar alle werknemers binnen al onze sectoren vroeg of laat mee te maken kunnen krijgen. Denk maar aan de toenemende agressie in het verkeer, de werknemers van de NMBS die in contact komen met klanten, maar zeker ook aan werknemers van de Post die dikwijls agressief behandeld worden, bijvoorbeeld als ze een identiteitsbewijs moeten vragen aan de klant. Onze actie was eenvoudig, maar succesvol. We hadden een groot spandoek gemaakt om de aandacht te trekken, en daarmee gingen we naar het station van Hasselt. Tijdens de ochtendspits deelden we minicroissants uit aan de pendelaars, vergezeld van het broodnodige woordje uitleg. Natuurlijk, want als we enkel dat croissantje hadden uitgedeeld, dan was het gewoon aanpakken en wegwezen geblazen, zeker ’s ochtends. Tegen alle verwachtingen in merkten we dat de mensen eerder bleven stilstaan bij dit thema dan bij eender welk ander syndicaal thema. Ik denk dat dit komt omdat agressie een onderwerp is dat dicht bij de mensen staat, het is geen ver-van-mijn-bedshow. De actie ‘Samen agressie vermijden’ mag dus gerust een succes genoemd worden. Wij hebben honderden keren pamfletten uitgedeeld voor betogingen, maar daar krijg je nooit onmiddellijk respons op. Nu bleef iedereen meteen staan om naar ons te luisteren. Wij waren daar zeer prettig door verrast.’ Ter gelegenheid van deze actiedag werd er ook een persbericht de wereld ingestuurd. Daarin hadden we het onder meer uitgebreid over de veiligheid op het openbaar vervoer: [...] hoewel het openbaar vervoer in de lift zit, er nog meer inspanningen moeten worden geleverd om het veiligheidsgevoel bij de gebruikers van het openbaar vervoer te vergroten. Hoewel er reeds inspanningen zijn geleverd, zoals meer camerabewaking en het uitbreiden van het veiligheidspersoneel, moeten deze nog worden uitgebreid en moeten er nieuwe initiatieven genomen worden door de bedrijven zelf, maar ook door de overheid

V.U. : Marc Van Laethem - Galerij Agora - Grasmarkt 105 - Bus 40 - 1000 Brussel - www.acv-transcom.be Layout en distributie : sa Doneux, Mettet • Druk : Corelio Printing

Transcom 02-2011  

communicatie transport jaar en 02 / 2011 Februari 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you