Page 1

Me d i c in er s pr øj t e n A CUTA

Ug e 3 7 - 2 0 1 3 - 4 5 . å rg a n g

A C U TA

AC U TA1160

1


Guidelines

ACUTA udgives af Foreningen af Danske Lægestuder­e nde, Århus Kredsforening med støtte fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Århus Universitet. Oplag 1.700 stk. Acuta udkommer hver anden uge udenfor ferier, svarende til 20-22 oplag pr. år.

kontakt os  FADL

Hent dit Acuta i standere du finder i: Medicinerhuset: Varmestuen og 1. etage Victor Albeck Bygningen: “Hall’en” og pausearealet Bartholin Bygningen: Forhallen ved Store Auditorium Anatomisk Institut: Vandrehallen Skejby Sygehus: i forhallen ved auditorium A og B Århus Sygehus Nørrebrogade: forhallen, Patologisk Auditorium Århus Sygehus Tage Hansensgade: auditoriegangen (under Hæmatologisk) Medicinerladen samt Kredsforeningens kontor.

Nørre Allé 32

8000 Århus C

Att.: ACUTA

 INDLÆG: annonce@acuta.dk

SPØRGSMÅL:

info@acuta.dk

HJEMMESIDE:

Find acuta på facebook

Retningslinjer for indlæg

1161

m ko

m

e 24/9

ud

lin ad

m

er

er

deadlines

m

Skal have interesse for en større del af læserne. Indlæg indsendt anonymt antages ikke. Indlæg skal helst indleveres i digital form pr. email, Indlæg modtages i formaterne Adobe InDesign, -Pagemaker, -Acrobat eller -Illustrator samt i Microsoft Word.

nu

· · · ·

de

A C U TA

27/9

Priser 1162 8/10 11/10 Artikler, læserbreve, kommentarer m.v. er gratis Annoncering efter læsemakker og salg af bøger er gratis. 1163 22/10 25/10 Alle medicinske studenterorganisationer kan gratis benytte ACUTA. Annoncer med kommercielt islæt fra et medlem, der har særlig interesse for andre medlemmer (fx skitur, salg af lejlighed m.v.) koster 100 kr. for en ½ side og 200 kr for en hel side. · Kommercielle annoncer og stillingsannoncer fra firmaer, banker, hospi- Oliver Sharpe (ansv) taler o.lign. koster hhv. 600 kr for en ½ side, 1200 kr. for en hel side. Sara Christensen (ansv) · Institutter og afdelinger tilknyttet universitetet og/ eller universitetshos- Jacob Dynesen pitalet kan annoncere i ACUTA uden beregning. Emilie Glarbjerg · Øvrige ikke-kommercielle annoncer koster hhv. 200 kr. og 400 kr. · · · ·

redaktionen

Sara Gramstrup Steffen Dam Nielsen Deadline og redaktion Nina Bak Deadline er hveranden TIRSDAG kl. 17:00. Redaktionsmødet foregår umiddelbart herefter på FADL, Nørre Allé 32, forhuset. Alle medlemmer er meget velkomne til at Kristian Klitgaard Jesper Nørgaard Kjær deltage.

2


Leder

A C U TA Kære mediciner

Velkommen tilbage fra ferie til de af jer, der først er vågnet rigtigt op til dåd nu. Vi håber, I er kommet godt i gang på jeres semestre. Til dem, der har fået nye studerende ind på deres semester: Tag godt imod dem, snak med dem i pauserne. Det kan godt være svært at komme ind som ny på et semester. Til dem, der starter på et nyt semester: Tag mod til jer og snak med de andre, der er sandsynligvis flere, der er nye. Og de vil altså gerne snakke. Hvis du ikke er alt for presset med læsning endnu, er der masser af gode tilbud fra medicinerforeningerne her i efteråret. Tag til et infomøde med din læsemakker, hvis du endnu ikke er med i en forening – eventuelt Acuta. Og apropos, så byder Acuta også på en masse gode ting til dit efterår. Vi har den bedste opskrift på bøf med løg, Bevægeapparatets Anatomi, masser af quizzer, et glimt ind i fremtiden (horoskop), guide til en pimpet cykel, Hamlet-citater til at gøre dit sprog mere prætentiøst, et indblik i livet på 8. semester og en gennemgang af de opdaterede lægeroller.

Kærlig hilsen dit Acuta

3


A C U TA

Kalenderen September

Dato

Tid

Begivenhed

Sted

16. september

Kl. 17.00-19.00

IM Mountainbike

Marselisborg Skov

17. september

Kl. 18.30-21.00

PSM (Symposium om

Lille Anatomisk

18. september

depression)

Auditorium

Kl. 19.00-20.30

SOFAs introaften

VAB, Det Blå Auditorium

Kl. 19.00-20.00

PIT infomøde

Loungen, Medicinerhuset

Kl. 17.00

Onsdagsløb med IM

Ishuset, Risskov Det Blå Auditorium, VAB

Kl. 18.00-21.00

LOCOmotivet foreningsaften

22. oktober

Kl. 19.00-20.00

PIT månedsmøde

23. september

Kl. 17.00-19.00

Mountainbike med IM

Marselisborg skov

25. september

Kl. 17.00

Onsdagsløb med IM

Ishuset, Risskov

30. september

Kl. 14.40-20.00

Infomøde om

Sygehus Sønderjylland,

karrieremuligheder i Region

Aabenraa Sygehus

Syd

4

Kl. 17.00-19.00

IM mountainbike

Kl. 18.00-20.00

IM infoaften

Kl. 18.30-22.00

SATS førstehjælpskursus

Kl. 19.00-20.30

SOFA månedsmøde

Kl. 19.15-20.45

Locomotivet månedsmøde

Marselisborg Skov


A C U TA

Kalenderen Oktober

Dato

Tid

Begivenhed

Sted

1. oktober

Kl. 17.00

Ashipti infomøde

IMCC-rummet,

Kl. 16.30

IMCC Exchange intromøde

Medicinerhuset Loungen, Medicinerhuset

(efterfølges af månedsmøde kl. 17.15) Kl. 17.00-18.00

PSM infoaften

Loungen, Medicinerhuset

Kl. 8.30-19.00

PSM symposium

AUH Risskov Aud.

Kl. 17.00

Onsdagsløb med IM

Ishuset, Risskov

6. oktober

Kl. 10.00-15.00

SATS introkursus

7. oktober

Kl. 17.00-19.00

Mountainbike med IM

Kl. 19.00-21.00

SAMS Månedsmøde

Kl. 17.00

Onsdagsløb med IM

Kl. 17.30-20.00

SOFAS og PSM arrangement

Kl. 19.00-20.00

Locomotivet Foreningsaften

2. oktober

9. oktober 10. oktober 11.-13. oktober

Marselisborg Skov Ishuset, Risskov

SATS Katastrofekursus

13. oktober

Kl. 19.00-20.00

PIT Månedsmøde

14. oktober

Kl. 17.00-19.00

Mountainbike med IM

Marselisborg Skov

16. oktober

Kl. 17.00

Onsdagsløb med IM

Ishuset, Risskov

Kl. 19.00-20.00

SATS generalforsamling

Kl. 16.30-20.30

SATS: FAST-UL

17. oktober

Færdighedslaboratoriet, NBG

18. oktober

FADL GF og FEST

21. oktober

Kl. 17.00-19.00

Mountainbike med IM

Marselisborg Skov

23. oktober

Kl. 17.00

Onsdagsløb med IM

Ishuset, Risskov

Kl. 18.00-22.00

IMCC Generalforsamling

Kl. 17.00-19.00

Mountainbike med IM

Kl. 19.00-20.30

SOFAs månedsmøde

28. oktober

Marselisborg Skov

5


A C U TA

FADL Generalforsamling

Generalforsamling og FEST! Fadl Aarhus Kredsforening inviterer til generalforsamling og fest fredag d. 18. oktober i Stakladen. Så sæt kryds i kalenderen og glæd dig til at mærke fællesskabet når flere hundrede engagerede medicinstuderende samles på tværs af semestrene og deler deres meninger om i hvilken retning vores fagforening skal gå. Forslag til vedtægtsændringer skal indsendes til repræsentantskabet på jonas.olesen@fadl.dk senest d. 20. september så de kan komme med i GF acuta. Der vil som altid serveres gratis middag under generalforsamlingen, og aftenen afsluttes med et brag af en fest!

6


A C U TA

Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest

! "#$%!&%'(%)!! *%(+,))%-!./(!%.!-0.!1%)%1.%$!,2!3%(+,))%-!./(!%.!-0.!*42.56$%467!! */!84$9!1,)!-,2%-!3%'9!3#$%.!/!:,$84-'(/-2%$!)%'!$%2/,-%$-%!,)+$/-2! 14))%-(#2-/-2!4:!;4$861!,2!<'%-1%!342.56$%469!:,$!14)./'/2!4.!5(/3%!/-8,61%! 6-'%$!$%2/,-%$-%7!=%.!84$!-6!$%16(.%$%.!/!=4-1+%!>#2%1.6'%$%-'%1!*42.56$%46! *%1.7!*42.56$%46%.!%$!1.4'/2!?%$%1!342.56$%46!,2!?%$%1!@;=>A$%B$#1%-.4-.%$!1/''%$!/! 5%1.0$%(1%-7!! C-8,61%!2/3%$!-,2(%!+(4$%!:,$'%(%!:,$!@;=>9!14).!1/+$%$!%-!.0'%(/2!,B'%(/-2!4:! :42:,$%-/-2!,2!4$5%?'11.%'7!D4)./'/2!3/(!'%-!6'3/+(/-2!:,$)%-(/2.!$%16(.%$%!/!:(%$%! 342.%$!./(!'/27!E4$!'6!1BF$21)G(!./(!B$,H%11%-9!1+4(!'6!3#$%!)%$%!%-'!3%(+,))%-!./(! 4.!+,-.4+.%!6-'%$.%2-%'%7!! @,$!4.!'6!+4-!.42%!342.%$!/!'%.!-0%!342.56$%469!1+4(!'6!1,)!4(./'!3#$%! )%'/H/-1.6'%$%-'%!,2!843%!DI*J*KA+6$1%.7!=%.!%$!1.4'/2!@,$%-/-2%-!;:!=4-1+%! >#2%1.6'%$%-'%9!'%$!:,$84-'(%$!'/-!,3%$%-1+,)1.9!)%'!'%!)4-2%!:,$'%(%!'%-! /-'%5#$%$7!=6!1+4(!(/2%(%'%1!1.4'/2!3#$%!)%'(%)!4:!@;=>!:,$!4.!.42%!DI*A+6$1%.9!,2! :,$!4.!:G!'%-!2,'%!(F-9!1,)!@;=>1!,3%$%-1+,)1.!5%$%../2%$!'/2!./(7!! *42.56$%46%.!84$!+,-1./.6%$%-'%!5%1.0$%(1%1)F'%!/!,+.,5%$!LMNO!83,$!'%-!-0%! 5%1.0$%(1%!5(/3%$!34(2.7!=%.!3/(!1/2%9!4.!83/1!=P!+6--%!.#-+%!'/2!4.!3#$%!)%'!./(!4.! :,$)%!=4-1+%!>#2%1.6'%$%-'%1!*42.56$%46!*%1.!:$4!1.4$.%-9!1+4(!'6!1./((%!,B!./(! $%B$#1%-.4-.1+45%.!./(!@;=>1!2%-%$4(:,$14)(/-2%-!:$%'42!'%-!NQ7!,+.,5%$!LMNO7! */!1%$!:$%)!./(!%.!$/2./2.!2,'.!14)4$5%?'%!)%'!$%2/,-%$-%9!,2!$%B$#1%-.4-.%$-%!:$4! <'%-1%!–!,2!:/-'%$!4.!*42.56$%46%.!:,$.14.!50'%$!BG!'%-!)%1.!4..$4+./3%!(F1-/-29! )G($%..%.!B4./%-.%$!,3%$!8%(%!@0-!,2!R0((4-'!3%'!4.!1/+$%!'%-!!(%+1/5(%9!"-134$(/2%! #F2-'#+-/-2!6':F$.!4:!$#2%1.6'%$%-'%7! =%!5%'1.%!8/(1-%$!:$4!&%..%!D+/BB%$!! IG!3%2-%!4:!5%1.0$%(1%-!:,$!@;=>1!*42.56$%46!;4$861!;JD!

7


Reflux/Antacida

A C U TA Reflux-antacida Reflux -

Hvorfor er det kun Acuta, der vil publicere min artikel?

-

Hvorfor er det så hårdt at komme op om morgenen?

-

Hvorfor skal jeg være der så tidligt til Umbi’s generalforsamling?

-

Hvorfor er jeg altid den sidste, der får sladder at vide?

-

Hvorfor ligger Skejby så højt?

-

Hvorfor vil computeren ikke det jeg vil?

-

Hvorfor sender farmakologi-sekretæren hele tiden skadefro mails om alle

-

Hvorfor er jeg så dårlig til anatomi?

undervisningsændringerne? -

Hvorfor er bygerne så lokale, at de kun er der, når jeg er udenfor?

-

Hvorfor kom jeg ikke med på katastrofekursus, selvom jeg sad klar kl. 19?

-

Hvorfor har døgnet så få timer?

-

Hvorfor har folk så mange, lange og kedelige facebookopdateringer?

-

Hvorfor er jeg blevet afhængig af candy crush?

Antacida -

Kage en masse til redaktionsmødet

-

Veninders kærester, der ordner ens cykel

-

Når man tror, man har makroskopisk hæmaturi, men så kommer i tanke om, at man bare

-

Emilie som kalenderansvarlig – aldrig har Acutas kalender været så liret

-

Aarhus by light i festugen, der afslører en ukendt, hemmelig have i midtbyen

har spist rødbeder dagen før

-

Fake russisk accent

-

Red 2 med en lækker koreansk lejemorder (Byung-hun Lee, hvor har du været hele mit liv?)

8

-

Trøstespisning

-

Jonathan Spang i Musikhuset

-

Lækre undervisere

-

De blå bolcher i X-tras ”sweet&strong mix”

-

Kollegielivet

-

At kunne lide de slikstykker, som ingen andre bryder sig om


Wontons

A C U TA �������� �� �������

��������� ������������������� ������������������������������������������������������������ ��� ������������������������������������ ���������������� ������ ������������������������ ������������������������������������������ ���� ������ ��!�"��!�#������ ��������� ��$����

� �������������%����������������� ���������������&� � ����� ���������������'�$���$����������������� ��������(��� �%����������������������� (���������& � ����� � � �)���������� ������������������� ������������������� ��������$����� � ����������$�� � $����� �������� � � $����� ���� � � ����������(�� �������������� � �������������'���������� ���� � � ������� ������'����������������������������� �����������$��������� ������ �! *��� �������$������ +��������� �$����$������������������'����$���� �����������$� ��������������!� ,����������������������� �������������������� ���������$$��! -���������������� (���� ��$������������'������� $���! .�����/����� ��������������01���������!����������� ��� ������� �������$���$ ����������������� �������������! *��������������������������������� ������! 2����'��3

9


A C U TA

10

D책rlig humor


A C U TA

D책rlig humor

11


Sovs!

A C U TA

���������� ����������� ������������������������������������������� ������������������������������� � �������������������������� ��������������������������������������� ������������������ ���� � ������������������������� ���� ����������������� �������������������� ����������� ��������������������������������������������������������������������������������������� ���� � �� � ��������� � ���� � ���� � ����������� � ��� ��� � ������ � ��� � �� � ���� � ���� � ����� � ��� � ������ ���������� ���� ���������������������������������������������� ����������������������������������� ����� ���� ������ �����������!����""����������������������������������������#

��������� ���� ��

12

��������� ����������������

������������ ���������������

$��� � �������� � ��� ������� � �� � �� �� � � � �� � ��!�� � ���� ��������� ������ ��� ����������� �������������� �������� �������������$��� ���� ������ ������������� ��%%&'�� (�� � �� � �������� � ����� � )�� � �������� � � � * � ���� � � ���� � !����������������� ������������������������������� ����������������+������������������,��%�,�� !�������� ����������� ������������ ���� ����������������������� � ������-�!���������������� �������������������������� ������ � ������ � �� � %./ � � ��� � ��� � �� � ������ � ��� � ��� ����������)�������� ������� ����������� ��� ����������� ���� ���,��0.*���� !������������ 1������� � ��� ���� ��� ����� ���������������� ��������� ������������������ � ���� � �����������)� �������� �� � �������������������������������������� �����2���������� ������� � ��������� ��������������������������������� ��� � 3����� � � ���� � ��� � ������ � ����� � �� � ���� � ��� � � � �������� ��������������������������������)��� ����� ��� ��������������!���������������)���� ���������������� ����������� ������������ ������������ ���� ���� ��������� � ������� ������ !������������������������������������ ��� � ��������� ������������ 1�� ������ ����� �� �������������4� ���� ���� ������ � ��� �����������������������������������)������������,���*.&� ���������������������������.�����������+����������� ������������������!������ ���������� ���������� �!����� �������� 1����������������������� ������������������������������ ��������������������� ���������������������������������� � �� ������ �����������2����������������������������� ��� � �� � � 1� � ������ � ���� � ��� � ��� ������� � � � �� � ���� ����������������������� ������������������ �������

���� �

&55�������� ���������6���� � ������%/7���� 8

��� ���������

,��%&������ � ��� ���� ������

���� �

%./�� �������

,��%&������ � ��� ���� �������

�� ����� � �

%������� �����

%� ������ � ����������

����� �

/���������

/�&��3�����������������

������������ �������

�����������

��� ���������

-� ����


A C U TA

Sovs!

�������� !�������������� ������������������ ���� �������� ������� ������� ���� ������������������� �������� ���������� ����������������� �������������������� ������������������� ����� ���� �������� ������������������ ��� ������������������� �������������������������������������������������������� ��������� ������������������������� �� ��������������� ��������������+�������������������������� ������!����������������� ������ ������ ����������� ��+������������������������������������������ ���������������������������� ���

���������� ��������� :���� ���������������������������������������� ����������������������� �������� ��������� ��������� �������� �� ��������� ���������������������$������������������� ���������� �������������� � ���� ������ ������������������������������������� ������ ����������������� ��������������������� � ����0.*��������������������������������������������%�������������� � ������1������������������� ������������������������ �����;����������������������������� ���� �������� �������������������� �� !�������������������������� ����������������� ����������������� ������������ !����������������������������������������������������������������� �������� ������ ������ ����������� �����������"�������������� ��� �������� ��������������� ��� � ����������� � �

.9���� ���

13


Quiz

A C U TA Harry Potter-QUIZ

Harry Potter er for længst blevet en af de mest kendte og elskede bogserier i Danmark, og det ville være højst mærkværdigt, hvis der ikke skulle befinde sig en Potter-fan eller ti blandt Acutas læsere. Derfor vil vi gerne give jer fornøjelsen af en multiple choice-test med et ikke så medicinsk, men stadig super interessant og (til en vis grad?) brugbart indhold. Quizzen er skrevet på dansk, men alle navne på personer, ting og steder er taget fra de oprindelige, engelske bøger. Der må gerne bruges hjælpemidler. Bog 1 - Harry Potter and the Philosopher’s Stone 1. Hvor bor Harrys onkel og tante?

A) No. 4, Privet Drive, Little Whining, Surrey B) No. 4, Privet Drive, Little Whinging, Surrey C) No. 4, Private Drive, Little Whinging, Surrey

2. Hvor mange gaver får Dudley oprindeligt af sine forældre til sin fødselsdag i Harry Potter and the Philosopher’s Stone? A) 35 B) 36 C) 37 3. Hvilken ugedag beslutter Vernon Dursley sig for, at hele familien skal flygte for at undgå Harrys breve fra Hogwarts? A) Fredag B) Lørdag C) Søndag 4. Hvordan straffer Hagrid familien Dursley for at fornærme Albus Dumbledore? A) Ved at give Dudley en grisehale B) Ved at forvandle Dudley til en gris C) Ved at give Vernon Dursley en grisehale 5. Hvem har skrevet A History of Magic? A) Bathilda Bagshot B) Bethesda Bagshot C) Bathilda Bagshock

6. Hvor mange Knuts går der på én Silver Sickle? A) 27 B) 32 C) 29

14


Quiz

A C U TA 7. Hvem er Hufflepuffs spøgelse? A) The Fat Friar B) The Fat Monk C) The Fat Prior

8. Hvad hedder Professor McGonagall til fornavn? A) Dolores B) Minerva C) Pomona

9. Hvem bliver den første nye elev hos Ravenclaw på Harrys årgang? A) Hannah Abbot B) Terry Boot C) Susan Bones

10. Hvor mange point vinder Hermione, Ron og Harry i alt for at slå trolden ud på deres første år? A) 5 B) 10 C) 15 11. Hvad hedder Crabbe og Goyle til fornavn? A) Crabbe og Goyle B) Vincent og Gregory C) Victor and Morag

12. Hvor og hvornår blev drageavl forbudt i troldmandssamfundet? A) The Warlock Convention of 1709 B) The Ministry of Magic in 1945 C) The Breeders’ Agreement of 1914

13. Hvem er den første kentaur, Harry møder? A) Firenze B) Bane C) Ronan

14. Hvilken skakbrik skal Hermione erstatte i det forheksede skakspil, der beskytter stenen? A) Løber B) Tårn C) Springer

Sara Witting Christensen

15


A C U TA

Lægeroller

Sundhedsstyrelsens 7 bud på lægeroller blev i Acutas sommerferie updateret. Vi vil i de næste blade bringe alle rollerne. Hvis du ikke kan holde spændingen ud, kan du læse mere her: www.sst.dk/publ/Publ2013/05maj/De7laegeroller2udg.pdf

2. Kommunikator Overordnede kompetencer på individniveau Lægen skal med udgangspunkt i forståelse og respekt for sine medmennesker beherske et bredt udvalg af metoder og medier til dialog og formidling. Lægen skal applicere disse i relation til de involverede parters forudsætninger, ønsker og behov i varetagelsen af den enkelte konkrete arbejdsopgave i samarbejde med det nære team. F.eks. Mestre mundtlig og skriftlig kommunikation med patienter og pårørende, herunder varetage den vanskelige samtale / svære besked. Mestre mundtlig og skriftlig kommunikation med samarbejdspartnere (fremlæggelse af problemstillinger, overlevering af besked / information, konferere omkring patient / prøvesvar, sikker kommunikation ISBAR eller closed loop kommunikation). Mestre korrekt journalføring, have viden om og anvende IT systemer som elektronisk patentjournal, e-mail, telekommunikative systemer, billeddannende og nonverbale kommunikationsformer.

Overordnede kompetencer på organisationsniveau Lægen skal beherske et bredt udvalg af metoder og medier til formidling og dialog med fagfæller, andre professioner og ikke-fagfæller i den bredere kontekst på tværs af afdelinger, sektorer og instanser involveret i de konkrete arbejdsopgaver. F.eks. Mestre mundtlig og skriftlig kommunikation i varetagelse af lægefaglige problemstillinger (instrukser, epikriser, henvisninger). Have viden om forskellige former for kommunikative metoder, herunder nonverbale kommunikationsformer. Varetage tværfaglige og/eller multiprofessionelle konferencer. Have viden om og anvende databaser, netværkssystemer (ITeller ikke IT baserede), telekommunikative systemer og billeddannende medier.

Overordnede kompetencer på samfundsniveau Lægen skal beherske et bredt udvalg af metoder og medier til formidling af den lægefaglig forskningsbaseret viden og skal kunne diskutere professionelle og videnskabelige problemstillinger med specialet/faget, professionen, regioner, samfundet samt internationalt i en generel kontekst. F.eks. Udforme patientvejledninger og andet oplysende materiale. Formidle via videnskabelige artikler, foredrag, posters, og lignende, samt deltage i oplysningskampagner. Anvende sociale IT-medier (Facebook,Twitter, LinkIn etc.).

16


Quiz

A C U TA

QUIZ Kend din krimihelt 1. Han er politibetjent, on/off-alkoholiker, enormt dygtig når ikke lige han er nede i et sort hul, og så mister han i bog 7 en finger i forsøget på at redde sin kæreste fra at blive halshugget, mens hun sidder oven på en snemand. 2. Hun er kriminaljournalist og har en affære med en gift mand, som hun bliver gravid med, hvorefter han bliver skilt fra sin kone og finder sammen med hende. Derefter har han en affære med en storbarmet blondine, hvorfor bøgernes hovedperson og ham flytter fra hinanden. Så finder de sammen igen. Samtidig med sit kaotiske kærlighedsliv har hun også travlt med at opklare en masse forbrydelser, og hun kommer ofte i livsfare. 3. Denne kriminalassistent er homoseksuel (uden at hendes kollegaer ved det, hvilket der bliver gjort meget ud af), bor i Oslo og løser mordmysterier i samarbejde med politiadvokat Håkon Sand. Hendes kæreste er læge. 4. Der er fornylig lavet en film om denne svenske agent, der går under kodenavnet Coq Rouge, og som er både klog, adræt og pæn. Dog slås han med at forene sig med sit job som iskold dræber. 5. Hun er journalist, render rundt i Aarhus og har brudt med sin familie, der er Jehovas Vidner. På et tidspunkt donerer hun en nyre til sin bortadopterede, kriminelle søn. Der er lige blevet lavet en tv-serie om hende, hvor Iben Hjejle konstant har en gul læderjakke på sammen med et blomstret tørklæde og halvfedtet pandehår. 6. Han er en ældre herre, der da også ender med at kradse af i den sidste bog i serien. Sammen med sin unge, håbefulde og nuttede assistent Lewis løser de mordmysterier i det mondæne Oxford, hvor der under den pæne overflade gemmer sig mange skeletter i skabet. 7. Han har dybe traumer over en tidligere sag, hvor hans ene gode ven og kollega blev skudt, hans anden kollega blev lam fra halsen og ned, mens han selv slap uden fysiske mén. Han arbejder i politigårdens kælder i sin helt egen, særlige afdeling, hvor han får hjælp af en gebrokken indvandrer med en mystisk baggrund og en skrap, småskizofren ung dame.

1) Harry Hole (af Jo Nesbø), 2) Annika Bengtson (af Liza Marklund), 3) Hanne Wilhelmsen (Anne Holt), 4) Carl Hamilton (Jan Guillou, 5) Dicte Svendsen (Elsebeth Egholm), 6) Inspector Morse (af Colin Dexter), 7) Carl Mørck (af Jussi Adler-Olsen) - Sara G

17


A C U TA

8. semester ������������ ����������

��������� ������������������������������������������������������������������������������������ ������ �������������������������������������������������������������������������� �������������������� �������� ����������������������������������������������������������������� !"#$���������%������ � �� ������������������� ������������������������������������������� �������������"##&������������� ������������������������������'����(��)�� �������������������*������������������������������������� �������������������$�������������������������������������������+������������������������������ ��' ���,���-�������

� "�����������������'��������������*$���������������( ���������������������'��������������.����������� �������������������$�����"����������� ������������������������������������������������������������ �������������������������������������������������#������������������������������������������������ ����������������������-�������������������(����� ���������%�����������������������������������(������ ������� ������������������� ����������� �������������������� �����/���������������������������� ��������������������������������0����������� �����������-�$�����������������������$������������� �������������� ����������������������������������������������������������������������������������������

18


A C U TA

8. semester

1���������������������$��������������"����2����������*���������'�������������(������������������������ ������������������������(���������������3���������������������������������������0���$ ��������������'��� ����������������������������������������������������������������������� ������,������������������� ������������������������������������ 4������������*������ �������������������������$������������ ��' ���������������������������������� ��������������������� ����������������������������������� ���������'�����������������������������$����� ������������������������������������/������������������(�$������������������������������������������ ��������������������������5�����&������������������ #�����������6.3������"����������7 ���������������������������������)����������7�������������������7 #��������������������� ���������������������87 #������� .9:";,& <= ������������������ 3����������������������������������$�����%������������'�������������������('��!������������������� �������������'����������������������������������������������<>���������?.39���������$ ������������� ���� ������������������������<����������/����������'������������������������������������������� ������?�����5>�����<<�5>�����������������������������(���������,@������������������������� ����������������?�������������������������������������������������������� ���������(������������� ����������������������������������2��������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������0������ � �����'������(�������������������������������������������������"��������������������������������������� ���0�����*�������������������������� ���������������������%���A� ��B�0��������?���(������������ ����������������$���������������������������������������'���������� ��������������������������� ���������������������A� ��B�0�������������������0�������0������������������������������������ ����������7 3����������������������������������(��������;�����������������������(��������������������������� ����������������������(���������

$�;��� < C�������������

19


IMCC Uland

A C U TA !

Horoskop Vædderen

Lad Acuta spå din fremtid!

Du vil indgå i form for trekant snarest… spændende.

Tvillingen

Du opdager for sent at vandet fra din bruser er sort som kul. Du ændrer race.

Vægten

Du vil få mange gaver i nærmeste fremtid. En af disse vil blæse dit verdenssyn omkuld.

20

Tyren

Du forveksler din øl med en flaske gajol til fredagsbaren. Du vågner op næste morgen med symmetrisk placerede sugemærker på hele kroppen.

Krebsen

Din kæreste vil foreslå et åbent forhold. Du vil få et akavet bekendtskab til en person med stjernetegnet vædderen.


IMCC Uland

A C U TA Løven

Sidste torsdag var du til UMBIs GF. Fredagen efter vågnede du ikke op. Du er langsomt ved at genvinde førligheden i dine lemmer… følelsen i venstre ben kommer ikke igen.

Skorpionen

Hvis du ikke spytter over venstre skulder inden10 sek. efter at have læst dette, dumper du næste eksamen… du vil jo gerne bestå ik´?

Vandmanden

Dit savn efter din afdøde bedstemor kan kureres med et sprøjt Chanel No5 over et stykke lækker kringle. Duften vil virke trøstende.

!

Jomfruen

Du vil blive syg i nærmeste fremtid, og komme til at nyse over en hel bradepande drømmekage i matematisk kantine. Det ender bedre end du umiddelbart forventer.

Stenbukken

Skytten

10 % af alle mennesker har ikke den far de tror. Du har til gengæld tre børn du ikke ved eksisterer.

Du opdager at du har haft højresidig neglect hele dit liv, og en ny verden åbner sig for dig.

Fisken

Du vil de næste syv dage ikke kunne smage andet end stegte løg. Det vil bringe minder frem.

Jacob Dynesen

21


Pimp din cykel

A C U TA

PIMP DIN CYKEL På 6. semester og kandidaten afholdes forelæsninger og holdtimer ikke længere blot i trygge Bartholin og SAA. Du skal op på jernhesten og til nye destinationer: Handelshøjskolen, Nobelparken, Dalgas Avenue, Skejby und so weiter – måske flere lokalisationer på en og samme dag. Cyklen bliver din eneste og bedste ven.

Når du nu cykler af sted i rask tempo, kæmper kampen mod Alpe d'Huez aka Langelandsgade, svedende, i modvind, din nysatte frisure er ødelagt, du kommer for sent – så sørg i det mindste for, at din gamle, udslidte cykel ser repræsentabel ud i det århusianske bybillede.

ACUTA giver dig 10 gode råd til, hvordan du kan gøre din cykel mere lækker! 1. Blomsterkurv – er du den romantiske/naturvenlige type, så er en blomsterkurv et must.

2. Ny farve – spray-mal din cykel en ny og funky farve. Du bliver nok nødt til at skille din cykel ad, men når den er sat sammen igen, ser det godt ud! 3. Ringklokke – køb en smart ringklokke med et statement (fx I love to bike) eller mal din ringklokke

22


A C U TA

Pimp din cykel

4. Hjelm - hjelmen kan fuldende dit cykellook! 5. Styrbånd – hvis du ændrer styrbåndet på din cykel, kan du hurtigt pifte looket up. Det er billigt og nemt.

6. Streamers – det er retro! 7. Hækl din egen cykelsaddel – den suger måske lidt regn, men din cykel ser i det mindste farverig ud! Vi krydser fingre for, at folk holder fingrene for sig selv og ikke nupper din cykelsaddel.

8. Til økotypen! – imponer dine medstuderende og byd på en gulerod direkte fra cykelkurven. 9. Mini bar cykel – til den, der ikke kan undvære sit daglige shot.

10. Safety first – husk forlygter og baglygter til de mørkere tider  VH Emilie

23


Shakespeare

A C U TA

Shakespeare-niceness til din hverdag Acuta giver dig citater fra Shakespeares Hamlet til brug i din hverdag (fordi vi alle har lyst til at være lidt prætentiøse fra tid til anden)

Når kæresten brokker sig over at du ikke er lige så romantisk som ham fra Pretty Woman

Når Peter Holm viser filmen med ham, der endoskoperer sig selv “Madness in great ones must not unwatched go.”

“Doubt thou the stars are fire; Doubt that the sun doth move; Doubt truth to be a liar; But never doubt I love.”

Under mikrobiologi-forsøgene, hvor du skal bruge en fæcesprøve fra dig selv “Though this be madness, yet there is method in't.” Når du føler trang til at være meget selvhøjtidelig og overlegen i læsegruppen “This above all: to thine own self be true, And it must follow, as the night the day, Thou canst not then be false to any man.”

much, methinks.”

Til fredagsbaren ‘“The lady doth protest too much, methinks.”

Når du virkelig ikke kan overskue at læse 200 siders sundhedspsykologi “If your mind dislike anything obey it”

Når du finder ud af, at du både har dumpet biokemi OG medicinsk filosofi

Når DF står til at få 20 % af alle stemmer til næste valg “Something is rotten in the state of Denmark.”

“When sorrows come, they come not single spies. But in battalions!”

-

24

Sara G


Anatomi

A C U TA Bevægeapparatets anatomi

Går du på 1. (til 12.) semester? Skal du til eksamen i anatomi? Eller skal du repetere det klinisk relevante forløb af n. medianus, inden du skal i KBU? Eller er du bare forvirret og foruroliget over de utrolige mængder information du engang har lært, men som nu er blevet erstattet af ingenting? ACUTA er klar med hjælp! Her bringer vi et basalt lynkursus i bevægeapparatets anatomi. Skab overblik! Repetér! Bestå!

25


A C U TA

26

Anatomi


A C U TA

Anatomi

Til sidst fĂĽr du her en fantastisk mulighed for at teste dine evner â&#x20AC;&#x201C; interaktivt! Forbind stregerne med den korrekte nomenklatur! Dominer anatomi!

-Steffen

27


Pokémon/farma-quiz

A C U TA PP-quiz

Pharmacological drug OR Pokémon? Vi kommer alle sammen til at stifte bekendtskab med farmakologi og lægemidler mange gange i løbet af medicinstudiet. De kan godt have nogle sære og ikke så mundrette navne, og nogle kan lyde ualmindeligt meget som et sært dyr – eller en Pokémon. Test dig selv med Acutas quiz (tyvstjålet fra denne side: http://www.sporcle.com/games/LinkinMarc/Drug_or_Pokemon) og se, om du kan kende forskel på medicin og Pokémon. 1. Sentret

21. Nincada

2. Vibrava

22. Groudon

4. Gliscor

24. Vaporeon

3. Voltaren 5. Milotic 6. Luxiq

7. Decadron 8. Qvar

9. Marowak 10. Ticlid

11. Altaria 12. Banzel 13. Numel

23. Actos

25. Heatran 26. Aceon

27. Metang 28. Azurill

29. Aranesp

30. Ursaring

31. Rozerem 32. Tygacil

33. Umbreon

14. Glaceon

34. Jalyn

16. Clasteon

36. Navane

15. Xigris

17. Crestor

18. Rayquaza 19. Carnitor 20. Absol

35. Vulpix

37. Fuzeon

38. Rescriptor

39. Flareon 40. Geodon

Se svarene længere henne i bladet. Sara Witting Christensen

28


A C U TA

UMBI Sommerbar

29


A C U TA

Dimissionstale

Tale ved Lægeløftet

AU, 26. Juni 2013

Kære venner, kære kolleger, kære confidenter, kære konkurrenter – ja, kære hvad vi nu er for hinanden. Og kære pårørende og kære universitet.

Vi gjorde det – efter seks måneders vanvidslæsning, som afslutningen på 6 års ( større og mindre) udfordringer, sidder vi nu her, klar til at påtage os identiteten læge – for det er vel en identitet og ikke blot en titel.

Med underskrift i den store bog, påtager vi os ansvar om at trøste, lindre og helbrede efter bedste evne.

Og sikken rejse det har været at komme hertil. Tænk at for seks/syv/otte år siden, cirka, stod

vi som nye stud.med.’er lige ovre på den anden side af vejen. Unge, usikre og intimiderede af vores nye titler, nye ansvar og nye fagområde – og især af de hujende ældre studerende der tog imod os.

Nu er vi så her, cand.med.’er på den rigtige side af vejen, på den rigtige side af

embedseksaminerne OG endelig på vej ud i det virkelige arbejds- og voksenliv, lidt ældre, men

på samme måde usikre og intimiderede af vores nye titler, nye ansvar og nye fagområde – og i

den grad af vores, nok knap så hujende, men dog ældre kolleger.

Studiet har budt os meget, på godt og ondt. Det er en kendsgerning at medicinstudiet ved AU

er hårdt, da vi startede blev vi af daværende studieleder budt velkomne til ”verdens bedste

studie”, og så var det ellers i gang med anatomi, som vi blev præsenteret for som en af

”verdens sværeste eksaminer” – og resten af historien kender vi alle. Nu har vi så gjort det – med ”det” mener jeg færdiggjort studiet. Jeg kan afsløre at vi nu sidder på den anden side af

40 fag, 30 eksaminer og 134 centimeter bøger – jeg har målt min bunke af bøger fra studiet, og de går mig bogstaveligt talt til halsen. Og sådan har det da også til tider føltes, særligt inden for de sidste par måneder, hvor jeg tror jeg har favnet den kollektive holdning, når jeg siger at vi var ved at drukne i lægevidenskab og manglende motivation. Men igennem kom vi. Hvad der har fået os igennem er individuelt.

Vi er vanvittigt forskellige, men vi har aldrig været mere ens end vi er i dag.

Og vi bliver formentligt aldrig så ens igen.

1

30


A C U TA Tale ved Lægeløftet

Dimissionstale AU, 26. Juni 2013

Vi havde ikke samme udgangspunkt da vi hver især startede på studiet, ej heller samme incitament, ligesom det gør sig gældende for fremtiden, hvor vi ikke har samme ønsker eller ambitioner. Og det bliver spændende hvad det byder på.

12. semester har på mange måder opsummeret hele medicinstudiet, både fagligt og socialt.

Fagligt fordi vi har været i berøring, med nær ved alle fag vi har stiftet bekendtskab med i løbet de første fem og et halvt år. Socialt, og det er det jeg beundrer jer mest for, har 12. Givet

os fællesskabet tilbage. Vi er et hold, vi er en enhed – og aldrig har jeg i min studietid oplevet så megen solidaritet. Vi har holdt af hinanden, hjulpet hinanden, heppet på hinanden og helt essentielt, respekteret hinandens faglighed. Og netop sidstnævnte vil jeg slå et slag for at vi

bibeholder – nemlig respekten for hinandens faglighed. Lad os huske følelsen fra da vi alle var

ens, netop denne dag, da vi aflagde lægeløftet – også når vi om 5-10-20 år er en skæv blanding af medicinere, kirurger, psykiatere og almen praktiserende læger. Lad os ikke, som så mange ældre læger vi har mødt, gå i fælden hvor man mister respekten for andres specialer.

Lad os være en generation af læger, som respekterer hinandens faglighed. Og lad os være en generation af læger som respekterer andre faggruppers faglighed.

Faktum er at når vi kommer ud, skal vi rigtigt nok arbejde i teams, men arbejdet som læge

bliver selvstændigt, hårdt og til tider ensomt.

En klog mand har sagt at ”mennesker er som snegle, vi efterlader os altid spor”… Ikke at de

nødvendigvis skal være slimet, men ting bliver husket – godt som ondt. Så lad huske at opføre os ordentligt – det betaler sig i det lange løb.

Nu skal vi som sagt ud i den virkelige verden, og hvad mon der sker derude? Der findes mange gode analogier over medicinstudiet og de medicinstuderende som folkefærd, men min personlige favorit er Peter Pan-analogien.

Medicinstudiet er som Ønskeøen, de unge drenges ø, hvor man aldrig bliver voksen. I hvert fald ikke før man forlader den. Og sådan er det jo med os. Ikke at vi ikke er voksne, i hvert fald

delvist, mange har familie og børn, mange er omkring 30 år gamle og mange har stiftet gæld – men vi har været skærmet for virkeligheden, i vores lille boble på medicinstudiet. Vi har ikke

de erfaringer som vores jævnaldrende har, som har været på arbejdsmarkedet i flere år – og 2

31


A C U TA

Dimissionstale

Tale ved Lægeløftet

AU, 26. Juni 2013

vores studieordning har i den grad holdt os i hånden gennem hele forløbet, så vi er ikke stærke individuelle problemknusere… Men vi bliver det - men ting tager tid.

Hvad der venter os er udfordringer, vi skal være læger – vi skal behandle, men vi skal også

være mennesker – og det kan virke blåøjet, når jeg siger at mest af alt håber jeg bare vi alle

bliver lykkelige. Hvad der skal til for at blive en lykkelig læge, har jeg ikke en opskrift på. Vi

bevæger os ind i en virkelighed, hvor man kan gå to veje – og der synes nu at være god plads

til begge. Man må vælge om man vil arbejde for at leve, eller om man vil leve for at arbejde.

Man kan ikke gøre begge, men begge løsninger har konsekvenser.

I virkeligheden er det jo omsonst, at hele denne begivenhed handler om en afsluttet

uddannelse, for helt grundlæggende er i morgen jo første dag i vores videreuddannelse. Den kliniske basisuddannelse er blot ”the stepping stone”, til specialisering og de endelig valg om hvilken læge man gerne vil være. Det kan være at man er kommet ud fra universitetet med en

infektionsmediciner i maven, men kommer ud fra KBU med en radiolog, hvem ved, intet er skrevet i sten. Der er stensikkert også mange, som jeg selv, der slet og ret ikke aner hvad de

vil. Men bare rolig, det skal også nok gå, som Otto Brandenburgs karaktér så smukt siger det i Gummi Tarzan ”Der er altid noget man er god til, man skal bare lige finde ud af hvad det er”.

Og det kommer vi til at finde ud af – hvis ikke i løbet af basis, så forhåbentligt i løbet af introduktionsstillinger og forhåbentligt inden for relativt kort tid, for 4års-reglen er der jo og spøger rundt om hjørnet. Og det gør den – blandt mange andre politiske tiltag, som også vil få indflydelse på vores fremtidige virke.

For alle har en holdning til læger – i en tid med besparelser, konflikter og en let forvirrende sundhedsminister, er det ikke til at sige hvad der kommer til at ske.

Vi er som læger en central del af det, vi definerer som velfærdsstaten, og derfor vil vi

naturligvis være udsat for kritik. I stedet for at fokusere negativt på den kritik vi møder, bør vi være stolte af det vi bidrager med, ja ,betragte det som et privilegium, at vi hjælper til få

samfundets store maskineri til at køre. Og det er ikke kun bidraget der vil være et privilegium. I det hele taget, kan man vist roligt sige at vi er en flok heldige kartofler.

3

32


A C U TA Tale ved Lægeløftet

Dimissionstale AU, 26. Juni 2013

Vi har været på et fantastisk studie, vi ser fantastisk godt ud, bare kig rundt, og så kommer vi ud til jobs. Med stigende arbejdsløshed blandt unge akademikere, må vi aldrig glemme at være taknemmelige for det sidstnævnte.

Oveni er det et stort privilegium at ikke blot har vi fulgtes i tykt og tyndt i vores studietid, men vi kommer til at følges i hele vores arbejdsliv også.

De unge danske poeter Nik & Jay sagt at ”livet er kompliceret som et puslespil”, og det kan de have nok så meget ret i. Jeg glæder mig til at se hvad I driver det til, hvad jeg selv driver det til

og hvordan vores ”brikker” bliver lagt.

Vi er seje og vi er læger – jeg er stolt af os! Og det tror jeg ikke jeg er alene om, alle pårørende

er også stolte – og i øvrigt vil jeg på fællesskabets vegne tillade mig at sige tak til jer, pårørende, for alt hvad I har lagt ører og tålmod til, de sidste mange år, bare rolig, det er ovre nu.

Afslutningsvis vil jeg ønske alle held og lykke!

Kandidater: Må sygeplejerskerne være søde og overbærende - og patienterne lænende mod

raske, i hvert fald i den første tid. Mange tak.

Kathrine Synne Weile.

4

33


SOFAS introaften

A C U TA SOFAS introaften Er du interesseret i et bredt medicinsk speciale?

Synes du også at akutmodtagelsen virker som et af de mest spændende steder på et sygehus?

Så kan det være at Sofas er noget for dig! Kom til introaften tirsdag den 17.9.13 kl. 19.00 i det blå auditorium i VAB. Vi fortæller om foreningen, hvad vi laver og hvad vi kan tilbyde. Desuden kommer Julie Mackenhauer, som er en af forkæmperne for et akut medicinsk speciale i Danmark, og fortæller om specialet og det at være ung læge. Der vil være i løbet af aftenen være kaffe, sodavand og lidt sødt til ganen. Så tag din læsemakker under armen og kom og nyd en hyggelig aften i akutmedicinens tegn. Vi glæder os til at se jer!

34


SOFAS katastrofeøvelse

A C U TA

SOFAS

(Akutmedicinsk Organisation)

HORSENS AKUTAFDELING

KATASTROFE ER

T

EP

S 19.

B EM

bliv medlem på www.sofas.dk

ØVELSE

KATASTROFEØVELSE !"#$!%&'%(&)*+,*%-./0-12+34,'%*5'+)%6'/)-,0+)%73%.-0-*0)&1+58+3*+% 0&)*2-'%29%:;%*+<0+=>+)9% ?-'+,%843%>@2+%<A%58+3*+)%1)-%3-,2*B%73%8-,2*%&'%1)-%3/C+,9% (-)%2/%=&2%<A%+,%-.7&,%<)D'+0%2-'%&'%3@*0%73%-0%6,2+%/2%-2% E8&)2-,%.-0-*0)&1+58+3*+)%&)'-,4*+)+*%&'%1&)+'A)%*A%8D)%=+2%*&=% 6'/)-,0%FFF ?+)%843%>348+%*5)'+0%1&)%')-7*%0)-,*<&)0%73%&'%1)-%G)E/*%=&2%(&)*+,*9% HD*%=+)+%<A%III9*&1-*92.%+33+)%1-J+>&&.9% K42%&'%*0+2L%!"#$%&'()*(+,($-.!-/0-#((12*(34*335(+6*33

35


A C U TA

SATS GF

!"#$!"#$"!!"%&"'(!!"#!$%&'()!

!! ! !"#$%&'()'!"#$%&'%()%*#+,-!% % !"#$%&'()*+%&*%&',)-&*#()(&".+%&$"/.,)#*,*0120*3&45$*'!"!"!"!"#!$%&!!"#$%&'()''*+&#,&-&!"#$%&$'(' !"#$%$&"!!"#$%!! ! "# !"#$%"&%'()($*+,! % $# !"#$%"&%'(&('()*! % %# !"#$%&'(&)*+(#(,&-&.! % &# !"#"$%&%!"#$%#&$'"()&**"$+(,&-!! % '# !"#$%&''#%(#)*+)"#',(-*.! % (# !"#$#%$$&'#&(")(*%#$&(+,#(-.*$/*0&*$! !"#$%&"'#"()*+&"#',&)-$)./)*-!"#$%&'()&')*+,-('*&').$*"/*0'*"!1"!'(2)!% ! )# !"#$%&'(%)!!"#$%&'())*%&*#!"#$%&'! !"#$%&"'#"()*&"+#,$$"&)"$)*-&#'./)-+).$)0"1$,/$"&(")2(1"&)3.&.!"#$%&%'()*%+%,-."/'*% FRA: ”Alle beslutninger træffes ved almindelig flertalsafgørelse blandt de fremmødte medlemmer. Der kan stemmes ved fuldmagt. Der skal ske skriftlig afstemning, hvis mindst 3 medlemmer forlanger det, eller hvis dirigenten ønsker det.” TIL: ”Alle beslutninger træffes ved almindelig flertalsafgørelse blandt de fremmødte medlemmer. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Der skal ske skriftlig afstemning, hvis mindst 3 medlemmer forlanger det, eller hvis dirigenten ønsker det.”%

% *# !"#$%"&%'()!"#$%&$! !"#$ %&'($ )*(+"%$ ",$ -"%./#"(%"$ 01#$ 01#",2,+",3$ 403$ )"5.*+."#,"%$ 6$ 7$ %&'($ 5"#$ 82,5%.$ )*(+"%$ 9$ !"#$%&"#!!% ! +# !"#$%"&%'()*+,'%! !"#$%&'()*(&+,&-$.$!!"#$%&"!!!"#$%&'()*+*,)*%-#.)%)*%().+!'(/%% ! ",# !"#$%&#'%! ! !"#$%&'()% !"#$%&'(')*%$"&$"% !"#$%&'()"#(*+,*(-#./0%

!"#$%&%'(%&%

36


SATS Førstehjælpskursus

A C U TA

SATS | Førstehjælp

Vi har skræddersyet dette førstehjælpskursus, så det passer til dig, der er først på studiet, og gerne vil vide, hvad du kan gøre når ulykken er ude. Kurset er også for dig, der ønsker en genopfriskning af allerede trænede færdigheder. Tilmeldning via: www.SATS-Aarhus.dk

Tid:

d. 30. sep 18.30-22.00

Sted:

Nørrebrogade 44 5. sal Færdiglab

Pris:

Medlem: gratis Andre: 200kr

37


Bamsehospitalet

A C U TA !

!!!!!!!!!!!!!!!<#4)93),+*#'/*!@ILL!

! "#$!%&!'()*!*+'!#*!,$-./!0$12*/$!#2!)34!5#4)/'16/78! )34!0#7!9/'/!5$100/%/!4#./$!36!23$)*&/%/! 9:/$7/$8!36!.+'!%&!.1$/!/7!%/'!#2!93'%/*!5#6! ,'#7'167+76/78!);!/$!<#4)/93),+*#'/*)! =*($/6$&,,/!736/*!23$!%+6>! ! <#4)/93),+*#'/*!93'%/$!2-$)*/!4;7/%)4-%/!

!

38

?@A=BCD!B>!EF!=GH?GI<GA! JK>!EF!@!@ILLMANIIG?! ! O+!6'1%/$!3)!*+'!#*!)/!%+6P!


Bamsehospitalet

A C U TA !

!

!!!!!!!!!!!!!!G2,(#34*#&!(0*#(I!

"#$!%&#'#&!()*!+,-!"#$%&'()*+*!,-('./0! .12(.*34! . 5(+'()!'6!7!12819*3!2.6!:&;<&=>! . 8?30'()!'6!:!12819*3!2.6!:&;<6=>! . 1+0'()!'6!@!12819*3!2.6!:&;<6=>! !

/)!(0*#&!!"#$"%&!'()*+,(*-*%.-*,12,(#34*#&5!(+,!#&! 6&)(7#!89!2$!%#3$2*#!)!#$!12,(#:+(8)$23;!"#&!<)3!<4&#! +8($)33)=*!(2,$!,+&*#=,2%!=9&!>!2=7+,,#&;! ?+&!=@#!12,(#34*#&!<)3!%#&!<4&#!#=! )=$&+%A7$)+=(26$#=;! !

B<)(!%A!<)3!<4&#!12,(#34*#!(723!%A!(#=%#!#=!,2)3! $)3-!9(50*A10B?8(.*8&((3AC0D)5(?.6'2! ,#%!%)$!=2<=5!(#,#($#&5!$)%3)*#&#!#&62&)=*!(+,! 12,(#34*#!C#&!)77#!897&4<#$D;! !

"2!<)!23$)%!#&!=0%$!$)3!2$!$277#!=#'!$)3!)=$#&#((#&#%#5!#&! $)3,#3%)=*#=!1)=%#=%#;! ! ?+&!,#&#!)=6+!$)3,#3%!%)*!62E#1++7*&A88#=-! /"0%*(1-*2#*,&,324'%+,/"0%*45%6&$"(*$,7899,324'%!!

F9!<#*=#!26!G2,(#:+(8)$23#$!H2&:A(!

39


Ashipti

A C U TA VIL DU TIL GHANA?

Og har du lyst at støtte et hospital i den nordlige del af landet ved klinisk arbejde og undervisning i samarbejde med ghanesiske medicinstuderende? Eller har du en hang til PR-arbejde og arrangering af fester?

KOM TIL INFOMØDE OM ”THE ASHIPTI PROJECT” OG HØR MERE:

TIRSDAG den 1. oktober 2013, kl. 17.00 i Loungen i Medicinerhuset Har du spørgsmål? Så kontakt os: E-mail: ashipti@imcc.dk Web: www.imcc.dk/the-ashipti-project

40


A C U TA

Ashipti

Sommerferie på Walewale Hospital i Ghana Helene Kierkegaard Petersen var denne sommer 8 uger med ”The Ashipti Project” i Ghana for at arbejde på Walewale Hospital. I kan her læse ét af hendes rejsebreve hjem.

”Første gang jeg er på nettet, efter jeg er ankommet til Ghana, så må hellere lave en update med det samme for hvem ved, hvornår jeg kommer på igen (nu hvor jeg ved, hvor caféen her i Walewale er, kan det dog godt være, det kommer til at trække lidt mere!!). Ikke et sekund har jeg fortrudt, at jeg er taget afsted her til Walewale for at være ca. 2 måneder på hospitalet, JEG HAR DET FANTASTISK!!! Ghana er en dejligt land at rejse i (jeg havde bestemt mig til at rejse med bus fra Accra til Tamale i stedet for at flyve, da jeg gerne ville opleve lidt af det land, jeg var kommet til), jeg bliver budt hjertelig velkommen alle steder, jeg kommer, og på hospitalet er jeg ved at finde ind i en rytme, selvom der er mange ting, der er anderledes end hjemme. Byrden af patienter er enorm, især i OPD (en slags almen praksis), hvor der kæmpes for, at alle patienter bliver set og får behandling - stor respekt til staff'et dér. Jeg er ved at være godt kendt med malariaUL-undersøgelse af gravide symptomer nu, selvom det er meget forskelligt, hvor ramt patienterne er. Jeg har også været med til flere kejsersnit og til at fjerne en blindtarm, og heldigvis er jeg ikke blevet dårlig på stuen, selvom det er utrolig varmt bag hat og maske og patientens blod ofte flyder - så det er en god ide at have gummistøvler på!! Strømmen går engang imellem her i Walewale, den anden dag var der blackout i det meste af Ghana, og vandet flyder ikke altid i hanen, men det findes der også en løsning på! Der er mange udfordringer med at drive hospital her i det nordlige Ghana, ressourcerne er alt for små både på manpower, især på lægesiden, og økomonisk, men det er så lærerigt at se, hvor meget de alligevel kan. Jeg har kun en ting at sige til alle, der bare har det mindste lyst til at tage afsted - GØR DET!!! Mange hilsner Helene"

41


A C U TA

42

Førstehjælp for Folkeskoler


A C U TA

IMCC Exchange Outgoing Tidligere er månedsmøde kl. 17.15 loungen

     



 

           

 

43


A C U TA

IMCC Exchange intromøde Efterfulgt af månedsmøde kl. 17.15 loungen

                



 

   

 

44


IMCC landeliste

A C U TA ! !

! !

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!"#$%&'()*%&+(,-./()0123425) "#$!%&!'()*!+,-.!/&$#(+.%!0'1!,2!'/)322.!2.'1#!2#$!41,5)#)!'(!),/2#%#(!)2#02.! 6.5.7%2)5,6!/.%!,7%1.!5&$2&1.1!'(!)&7%+.%))8)2./.19!:*!2,(!,0!)2.%!4*!.2!5$#7#)5! +')4#2,$)'4+'$%!,0!.7!/*7.%)!-,1#(+.%!/.%!;<==!>?@+,7(.A

!

B.1!5'//.1!$#)2.7!'-.1!$,7%.!)'/!;<==!>?@+,7(.!+,1!5'721,52.1!/.%!0'1!)3)'7.7!!!!!! CA!/,12)!DECF!G!DHA!0.61&,1!DECIA!! 6,,()7(/-&'(,.(8)(8)9(:,(+(&+(!G!2J.5!#/@@A%5K>?@+,7(.!!!L,7%.$#)2.!0'1!%.2,$J.1! 6&.;'&-&'.<8-./M!CA!%.@./6.1!DECN!O!.$.521'7#)5!,7)P(7#7(!4*!#/@@A%5!*67.1!%.7!CA! '52'6.1A! ! 짜 Q135$#7#)5.!4$,%).1!R!,$$.!)./.)2.121#7!! 짜 S$#7#)5.!4$,%).1!R!IA!G!CDA!)./.)2.1! =>;8'.?@,A)) :51#-!2#$!T,2#'7,$!>?@+,7(.!0'1/,7%!<,1#,77.!S1#)2.7).7M!&(BC+(&?%8DE'?%-,C#B?) !

*6FG! I8%.-,-(&)

6&/%,) =H8,-'()7(/-&'(,.(8! >,%+.(8)! U!

V>T><M!Q135$#7#)5.!4$,%).1! ;W<:XM!5$#7#)5.!4$,%).1!

I(,'-(&)

C!

S$#7#)5!4$,%)!

O$-,()

N!

S$#7#)5.!4$,%).1! Y,1,72.1.2!.7(.$)5.!4$,%).1!G!/&$#(+.%!0'1!)4,7)5!4$,%)!

!#P%+B8)

D!

S$#7#)5.!4$,%).1! Y,1,72.1.2!.7(.$)5.!4$,%).1!G!/&$#(+.%!0'1!)4,7)5!4$,%)!

L8%&D8-')

D!

S$#7#)5.!4$,%).1!

Q$%&%)

N!

S$#7#)5.!4$,%).1!

J)KLM=6N)3)G!F!M

!

)

!!

45


IMCC landeliste

A C U TA ! !

! !

Q8HD(&,%&+)

D!

S$#7#)5.!4$,%).1!

RB,,%&+)

D!

S$#7#)5.!4$,%).1! D!4$,%).1!#!J&$#!

K&+B&(.-(&)

D!

S$#7#)5.!4$,%).1!

K.,%&+)

C!

S$#7#)5!4$,%)Z!/&$#(+.%!0'1!4135$#7#)5!4$,%)!.02.1!,02,$.! C!&7#$,2.1,$!4$,%)!#!J&$#!.$$.1!,&(&)2!

K.8%(,)

F!

S$#7#)5.!4$,%).1! F!&7#$,2.1,$.!4$,%).1!

K/%,-(&)

D!

S$#7#)5.!4$,%).1! C!4$,%)!#!J&$#!'(!C!4$,%)!#!,&(&)2!

S%>%&)

F!

S$#7#)5.!4$,%).1!

T(&U%)

D!

S$#7#)5.!4$,%).1! [&$#!.$$.1!,&(&)2!

T-&%)

D!

S$#7#)5.!4$,%).1!

TB8(%)

D!

S$#7#)5.!4$,%).1!

*-7%&B&)

F!

S$#7#)5.!4$,%).1!

*-/%P(&)

C!

S$#7#)5!4$,%)!

M%,/%)

D!

Q135$#7#)5.!4$,%).1!

M("-#B)

F!

S$#7#)5.!4$,%).1!

M%8BDDB))

D!

S$#7#)5.!4$,%).1!

V?%&)

C!

S$#7#)5!4$,%)! [&7#Z!,&(&)2!'(!).42./6.1! X$!4.1)'7,$.!5'//&7#5,2#'7!\!J'&17,$.1!4*!.7(.$)5A!!

W(8P)

F!

;W<:XM!4135$#7#)5.!4$,%).1! XQ><BM!5$#7#)5.!4$,%).1Z!4135$#7#)5!.02.1!,02,$.A! Y,1,72.1.2!.7(.$)5.!4$,%).1A!

WB,(&)

C!

S$#7#)5!4$,%)! [&$#Z!,&(&)2Z!).42./6.1!

XP?H&-(&)

C!

S$#7#)5!4$,%)! !

J)KLM=6N)2)6W!MR)

!

46

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!


IMCC landeliste

A C U TA ! !

! !

XP.,%&+)

D!

S$#7#)5.!4$,%).1! Y,1,72.1.2!4$,%)!#!:52A!Q.2.1)6'1(!'(!<')5-,!#!J&$#!'(! ,&(&)2A!<&$#(2!,2!P7)5.!,7%1.!68.1!]+.$.!*1.2^A!

=,B9(&-(&)

C!

S$#7#)5!4$,%)!

=>%&-(&N) O%/%,B&-(&)

D!

S$#7#)5.!4$,%).1! D!4$,%).1!#![&$#!

=>%&-(&N);98-'()

N!

S$#7#)5.!4$,%).1!

=#$Y(-Z))

D!

X0)$&22.2!HA!)./.)2.1! _8)5!.$$.1!01,7)5Z!#(.7!.7(.$)5.!4$,%).1!

[%-Y%&)

F!

S$#7#)5.!4$,%).1!

[%/%8./%&)

C!

Q135$#7#)5!4$,%)! ]`!J,7&,1Z!/,JZ!J&7#Z!%.@./6.1^!

[P&(.-(&)

a!

Q135$#7#)5.!4$,%).1! ]`![,7&,1Z!!/,JZ!%.@./6.1^!!

[U8D-(/)

I!

X0)$&22.2!DA!)./.)2.1!

[U.D,%&+)

N!

S$#7#)5.!4$,%).1! ]`!%.@./6.1^!

\&'%8&)

C!

S$#7#)5!4$,%)! ]`!J,7&,1Z!/,JZ!J&7#Z!%.@./6.1^!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!

!

! ! ! !

!

!

!!

47


Svarark til quizzer

A C U TA Svarark Harry Potter-quiz 1. B 2. C (Dudley tæller i første omgang 36 gaver, men han overser en, hvilket hans mor påpeger) 3. C 4. A 5. A 6. C

Pokémon-quiz

7. A 8. B 9. B 10. A (Ron og Harry vinder hver 5 point, men Hermione mister 5) 11. B 12. A 13. C 14. B

1. Sentret

Pokémon, 2. generation

21. Nincada Pokémon, 3. generation

3. Voltaren

Drug, diclofenac

23. Actos

Drug, pioglitasone

25. Heatran

Pokémon, 4. generation

27. Metang

Pokémon, 3. generation

2. Vibrava 4. Gliscor 5. Milotic 6. Luxiq

Pokémon, 2. generation Pokémon, 4. generation Pokémon, 3. generation Drug, bethamethasone

7. Decadron Drug, dexamethasone

8. Qvar

Drug, beclamethasone

10. Ticlid

Drug, ticlopidine

9. Marowak Pokémon, 1. generation 11. Altaria

Pokémon, 3. generation

13. Numel

Pokémon, 3. generation

15. Xigris

Drug, drotrecogin alfa

12. Banzel

14. Glaceon

Drug, rufinamide

Pokémon, 4. generation

16. Clasteon Drug, clodronate

17. Crestor

Drug, rosuvastatin

18. Rayquaza Pokémon, 3. generation 19. Carnitor Drug, levocarnitine

20. Absol

48

Pokémon, 3. Generation

22. Groudon Pokémon, 3. generation 24. Vaporeon Pokémon, 1. generation 26. Aceon

28. Azurill

Drug, perindopril

Pokémon, 3. generation

29. Aranesp Drug, darbpoetin alfa

30. Ursaring Pokémon, 2. generation 31. Rozerem Drug, rozerem 32. Tygacil

Drug, tigecycline

34. Jalyn

Drug, dutasteride/tamsulosin

33. Umbreon Pokémon, 2. generation 35. Vulpix

36. Navane 37. Fuzeon

Pokémon, 1. generation Drug, thiothixene

Drug, enfuviritide

38. Rescriptor Drug, delavirdine

39. Flareon

40. Geodo

Pokémon, 1. generation Drug, ziprasidone


A C U TA

LOCOmotivet

Første foreningsaften Kl. 18.00-21.00 Onsdag d. 18. september Det Blå Aud., Victor Albeck Bygningen

For alle nye frivillige. Obligatorisk hvis du vil ud og undervise i psykisk sårbarhed og sygdom i efteråret. Du er hermed inviteret til vores første foreningsaften, som vil bestå af en kort introduktion af vores forening, aftensmad i form af sandwich samt en gennemgang af undervisningsmaterialet, hvorfor den som nævnt er obligatorisk for de, som ønsker at komme ud og undervise. Vi har allerede her i september og oktober en stribe folkeskoler, vi skal ud til. Og vi regner med at interessen øges stødt, så der vil blive rig mulighed for at komme godt igang med at undervise! Derudover er der en masse organisatorisk arbejde i diverse udvalg, hvortil vi også håber at finde nogle engagerede medicinstuderende. Vi håber på at møde nogle fantastiske nye frivillige, som har mod på at være med til at udvikle LOCOmotivet til en super forening :) I forhold til, hvor meget mad vi skal bestille, må interesserede meget gerne tilmelde sig, hvis de kommer. Mvh.

49


A C U TA

Psykiatrien

KBU-INFOMØDE Den 24. september kl. 14.15–16.30 Bygning 1241 (Bartholinbygningen) Mød flere af vores unge læger på psykiatriens stand, og få svar på dine spørgsmål.

Spørg Trine Hvorfor er psykiatri sindssygt spændende? Hjælper medicinen overhovedet patienterne? Hvad vil det sige, at du arbejder tværfagligt? Hvordan kan man komme til at forske i psykiatri? Trine Dürr Reservelæge

LÆS MERE på Facebook om dine muligheder i psykiatrien

Psykiatrien i Region Midtjylland www.skarpehjerner.dk

50


A C U TA

PSM symposium

51


MadRouletten

A C U TA

MadRouletten Aarhus’ nye middagsarrangement

MadRouletten er for dig som vil møde nye mennesker over en lækker middag! MadRouletten er et middagsarrangement hvor grupper af 6 mennesker mødes og spiser middag, heraf en vært og 5 gæster. De 6 bliver fordelt i par, hvert par får tildelt en ret hhv forret, hovedret eller en dessert, som de forbereder og tager med til hjem til værten. Senere på aftenen mødes alle deltagerne til en fælles fest, hvor man har mulighed for at møde de andre middagsgrupper. Se mere og tilmeld dig på: www.madrouletten.com facebook.dk/madrouletten

52


Udveksling

A C U TA

Martin Lawrence Memorial Travel Scholarship Fund Scholarship til to ugers ophold i almen praksis i Oxford Martin Lawrence var tidligere ansat på Universitetet i Oxford på afdelingen for almen medicin. Han giftede sig med en dansker og før han for ca. 15 år siden alt for tidligt døde af tarmkræft, stiftede han et UK-Nordic student exchange scholarship programme. Scholarshippet gør det muligt for en medicinstuderende fra Norden/Oxford, at komme på et to ugers udvekslingsophold i almen praksis. Scholarshippet er på ca 500£, som dækker de fleste udgifter til flyrejse og mad. Vores kontaktpersoner i Oxford har lovet at sørge for overnatning Udvekslingen skifter retning hvert år. I 2009, 2011 og 2013 var én student fra Oxford på ophold hos ”lægerne i Vennelystparken”. I 2010 og 2012 var en medicinsk student fra Århus på ophold i almen praksis i Oxford og igen i 2014 vil en medicinsk student fra Århus således have mulighed for at komme til Oxford. De to ugers ophold kommer til at ligge i perioden fra april til juni 2014 – de præcise datoer aftales nærmere med den heldige således, at det kan tilpasses undervisningen, andre klinikophold og/eller eksamen De to uger i Oxford vil kunne godkendes og erstatte det kliniske ophold i almen praksis i DK – men man vil fortsat skulle til eksamen – de nærmere omstændigheder omkring dette aftales med undertegnede. For at kunne søge stipendiatet skal du være på kandidatdelen af medicinstudiet Motiveret ansøgning sendes og evt. spørgsmål vedr. ansøgningen til hck@alm.au.dk Kontakt evt. Morten Schmidt MSC@DCE.AU.DK der var den heldige i 2010 for yderligere oplysninger

Senest den 10/10-2013 Hans Chr Kjeldsen

53


Kardiologisk Forskning

A C U TA

!"#$%&'(#)%"*#)+*,-$&)%+%.)/(*0%$/(")".* 12*"%34564$*789:*+%(-+4*7;<*=-$>'/*?")34$/)#4#/>%/@)#-+<*A(4B6C*

! !"#$%&"$$' ' ' &"$$%&"0$' ' ' ' &

&"0$%&"#$' ' ' ! &

! ! &

! &

' ' "#$%&"#'%! !

"#'%&"&6%! !

()*+,-.).+/*' 1)23455)/'

!"#$%&'()&*$+$,,-&./+0$1#&2$34$3%&5#&6"#$%&'()&4789:&;4#$1&;39$14$3:&

6/-.4783-+4/'-+2'39.7+424*+,3':4.,3/+/*' '15<$4451%&5=$16"#$%&'()%&)1:&>$9:&2$34&?54$9/4%&&

! ! ! !

"#6%&9%#%%! ! &

0$"$$%0$"0;' 0$"0;%0="0;' ' '

&

()*+,-*./.0*12!3.4125*50! '()&4789:&@1/47/3-&!-87&

7/*5*12!8.4125*50!

!"#$%&'()&*53/&*-3#(A0&B/$64$3&

(21),4*-,5:,/;:4<51/<:*.5,/!3.4125*50! !"#$%&!$,751%&'()&2-C5+&D$37E53&

&

<98,)' >4.3,?4@,'5)7'7)54/,-.9-+4/).':.9':4.,3/+/*,*.8@@)./)"''

&

&

F4,"G/%&1$H$1<84/53&5#&(0$17$74&G$7-+56/4G$I&J0$17$4=/#7I&;17$154,6$154$I&JA01$& (0$17$(-6=9$6%&?5153-1&,-1&/G-#/3#K/3=-4/=&,-19/565#/%&L6$,715<M4/565#/%&&

& & &

& & &

& & &

' ' ' 0="0;%0#"$$' A.434,-' ' 0#"$$'B'0#"0;' CD4.79/'3455).'59/'+'*9/*'5)7'9-':4.,3)E' ! 9$#96!=!9$#66! >?.4+<5!@,0!2.-!*!0<50!.0!A?<+!@,0!2<5!B4C0,!+,:!:*/D! N789:&>$9:&B/C6-4&*/4$&2$H4$3& ! ! ! !"#$%&'()&4789:&>517$3&OP17E& ;<9$6/3#46"#$%&'()&N7$$3&D884& Q=$16"#$&'15<$4451%&'()%&)1:&>$9:&J-34&L1/,&DA7,$1!

! ! ! ! ! ! 9$#66&9'#$%!! E<5,/+,B<:#! 0F"#$"0F"F;' <98,)' ' 0F"F;'%'0;"$;' G.'922)'39.7+424*).':4.,3).)E'' Q=$16"#$%&!$,751%&'()&B/$64&J56G-1,&R>$96$G&-<&899-33$64$489=-6#&1$#/53&3519S& ' ' &

0;"$;'%'0;"=;' ' '

&

CD97'H)-I7).':4.,3/+/*':4.'D4.),'32+/+,3)'?D).79*''

'15<$4451%&Q=$16"#$%&)1:&>$9&@1/47/-3&T(M#$4$3&

0;"=;%0J"$$' A4.,3).K9:L"' ' M+25)27+/*',)/),-'=J"'43-4H).'-+2'9,*)."9/7).,)/N3+"98"73"'1)7'-+25)27+/*'H)7),'78' ,-+22)')-',@O.*,5P2',45'39/'H.8*),'+'@9/)27)H9--)/"''Q)2-9*)2,)'+'38.,)-').'R(SM6TU'5)/' 87)/':4.@2)V/+/*"'WGR(XYTGM'9/-92'@297,).U'7).:4.'4@-9*),'38/'5)7+K+/,-87).)/7)'@P' 39/7+79-7)2)/"'

54


A C U TA !

!

Center for Medicinsk Uddannelse

""#$%&! %'()*#&(+*+!

,*'+*#!-.#!/*0(,('&1!%00"''*2&*!

! ! !

! "#$%&!'(!)*+!,-!./0*!)*+1213(-4+1*-!5*+0*6! ! ! "!#$%!&'(($%#$!)*#!+*,!-.!($#*/*%0)1#$2$%#$!34!5$%5',#0+*0!67!'8!69! 0$($0)$2!:,*+$!1#+;,8)!)*,!;)!#$,);8$!*!$)!32'<$&)!+$#2=2$%#$! 32'>$00*'%;,*0($?!! @+*0!#1!$2!:,;%#)!#$!1#+;,8)$A!+*,!#1!>4!:$0&$#!34!#*%!0)1#($#?!(;*,?! B1!+*,!:,*+$!*%+*)$2$)!)*,!;)!#$,);8$!*!$)!*%)$2+*$C!;>!/;?!6!D!)*($0! +;2*85$#?! B$)!$2!+*8)*8)A!;)!#1!#$,);8$2A!#;!#$%!+*#$%!+*!*%#0;(,$2!8$%%$(! 32'<$&)$)!+*,!5<E,3$!'0!)*,!;)!+*#$2$1#+*&,$!32'>$00*'%003'2$)!*!#$! &'(($%#$!42?! B$)!$2!>2*+*,,*8)A!'(!#1!+*,!#$,);8$A!'8!1%#$20=8$,0$%!>'2$842!;%'%F()?! ! ! !"#$%&'($)"*'+,-.'/'0&)1&.'2".'3&4$5$)%6'7448))&9%&' G;%#?0/*$%)?3',A!H3$/*;,&'%01,$%)! I2'<$&),$#$2!>'2!32'>$00*'%003'2$)! J12010,$#$2!>'2!&'((1%*&;)*'%! K,>L!M.97!N9-6! $O(;*,L!,'1*0$P($#1?;1?#&!

55


Stillingsopslag

A C U TA

Uklassificeret reservelægestilling, Hjerte-Lungekirurgisk Afsnit, Klinik Hjerte-Lunge, Aalborg Universitetshospital Ved Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling, Klinik Hjerte-Lunge, Aalborg Universitetshospital er 1 uklassificerede stilling som reservelæge ledig til besættelse per 1. oktober 2013 - eller efter nærmere aftale. Stillingerne kan besættes for en kortere eller længere periode i op til et år med mulighed for forlængelse. Medicinske studenter der har bestået 8 semester vil også kunne opnå ansættelse afhængig af kvalifikationer. I Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling indlægges voksne patienter til operativ behandling af kirurgiske sygdomme i thorax (primært hjerte, lunger, og spiserør). Endvidere deltager afdelingen i behandling af thoraxtraumer via traumecentret. I 2012 blev der udført 500 hjerteoperationer og omkring 250 operationer indenfor den klassiske thoraxkirurgi. Hjerte-Lungekirurgisk Nordjylland.

Afdeling

har

landsdelsfunktion

for

Region

Der vil være mulighed for at deltage i afdelingens forskningsaktiviteter, idet Hjerte-lungekirurgisk afdeling har et tæt samarbejde med et velfungerende Kardiovaskulært Forskningscenter. Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Jan Jesper Andresen på tlf. 9932 2991. Ansøgning med dokumentation for uddannelse, tidligere beskæftigelse m.v. sendes elektronisk til sekretær Jeanett Sylvan Nielsen (jsn@rn.dk) , att : Ledende overlæge, professor, ph.d. Jan Jesper Andreasen. Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling, postboks 365, Aalborg Universitetshospital, 9100 Aalborg. Ansøgningsfrist 16. september 2013.

56


A C U TA

Stillingsopslag

Lægevikariat-Fuldtids ved Speciale for Kræftbehandling Onkologisk Afdeling Aalborg Universitetshospital Har du lyst til at få afprøvet dine kliniske færdigheder i et godt uddannelsesmiljø og have et studierelevant job? Stifte bekendtskab med et speciale, som du ellers kun er tilknyttet en uge i klinik? Snuse til mange forskellige medicinske problemstillinger? Så er et lægevikariat på vores afdeling vist noget for dig! Fra 1. november 2013 eller efter aftale har vi en ledig stilling, som normalt varetages af stud.med.’er. Varigheden er minimum 3 måneder – gerne længere. Hvis du er interesseret i jobbet, men først kan tiltræde stillingen senere på året, er vi også interesserede i at høre fra dig! Arbejdet består i: ¥ Journalskrivning på akutte og elektive patienter ¥ Stillingtagen til forefaldende problemstillinger hos ambulante og indlagte patienter ¥ Selvstændig ambulatoriefunktion ¥ Vagter (hvis du ønsker) Inden du bliver sat til selvstændige funktioner, vil der være introduktion til afdelingen og de funktioner, som du skal bestride. Vi har et godt uddannelsesmiljø og svarer gerne på spørgsmål, hvis du i løbet af dit daglige arbejde har brug for at konferere en problemstilling. Har du spørgsmål vedr. ansættelsen er du velkommen til at kontakte Overlæge Mette Moe Kempel mmk@rn.dk Ansøgningen sendes til: Uddannelsesansvarlig overlæge Mette Moe Kempel, Speciale for Kræftbehandling (Onkologisk Afdeling), Aalborg Universitetshospital, Hobrovej 18-22, 9000 Aalborg. Ansøgningsfrist: Snarest

57


Studievejledningen

A C U TA

AU SVV M

STUDIEVEJLEDNINGEN Mangler du en læsemakker? Så er der hjælp at hente! I Studievejledningen har vi i flere år tilbudt servicen læsemakker-matching. På det seneste har vi forfinet det lidt, gjort det mere elektronisk og samtidig er vi nu også klar til at udvide tilbuddet til flere uddannelser og semestre, Ved hjælp af et lille spørgeskema kan du blive oprettet i vores database, herefter vil vi forsøge at finde et passende match ud fra de oplysninger du har givet omkring fag, ambitionsniveau, mødehyppighed mm. Målgruppe: Alle der mangler en læsemakker evt. også et læsemakker-par, der gerne vil have et medlem mere. Proces før match: Udfyld spørgeskemaet på hjemmesiden og ha’ lidt tålmodighed – du bil blive kontaktet, så snart vi har et match, men finder vi ikke et match i løbet af 4 – 6 uger, vil du ligeledes blive kontaktet. Proces efter match: Når I så er matchet er vores krav til Jer, at I mødes og taler om, hvilke forventninger I har til jeres samarbejde. OBS: Læser du på 1. semester af medicinstudiet, bliver der i begyndelsen af oktober, 2013 etableret matching i læsegrupper for dig, så du behøver ikke tilmedig dig læsemakkermatching. Se mere og find spørgeskemaet på Studievejledningens hjemmeside:

http://studerende.au.dk/studievejledninghealth/

Lise Larsen, Andreas H. Eiset, Marthe S. Straarup & Sansuthan Paramanathan /Studievejledningen ved medicin

58


A C U TA

Medicinerladen

”Synes godt om” fra Medicinerladen – nu på Facebook. Vi ”synes godt om” at være i gang med efterårssemesteret i Medicinerladen. Siden august har vi været aktive på Facebook med nyheder, tilbud og vigtig info. Vi ”synes godt om” allerede at have over 230 ”synes godt om” / ”likes”. Jo flere af jer, der jævnligt tjekker facebook.com/medicinerladen, desto mere effektiv bog-info til jer. Bestillinger af bøger henviser vi dog til telefon(8619 7111), mail (medicinerladen@bogpost.dk) eller Webshop. Men allervigtigst: velkommen blandt hylderne, i læsecaféen og ved disken i Medicinerladen. Det håber vi, at I kan give det største ”synes godt om”.

59


Medicinerladen

A C U TA

SEPTEMBER MÅNEDS TILBUD FOR FADL-MEDLEMMER: 20 % rabat på ANATOMISK BILLEDORDBOG Normalt kr. 365,I SEPTEMBER KUN KR. 292,20 % rabat på KIRURGI I AKUTMODTAGELSE (afløser Skadestuekirurgi fra Munksgaard) Normalt kr. 330,I SEPTEMBER KUN KR. 264,SE NYTTIGT NYT OG FLERE GODE TILBUD PÅ VORES NYE FACEBOOK-SIDE

WWW.FACEBOOK.COM/MEDICINERLADEN GOD SEMESTERSTART TIL ALLE!

60


A C U TA

Kontakt FADL

Kontakt til FADL FADL, Århus Kredsforening Nørre Allé 32, 8000 Århus C aakf@fadl.dk www.fadl.dk Træffetider:

86206229

Mandag, tirsdag, torsdag, fredag: 08.30-14.00 Onsdag: 09.00-17.00

Kursuskoordinator Maria Tove Gjaldbæk, træffes efter aftale kursus@aarhus.fadl.dk FADLs Vagtbureau, Århus A/S Nørre allé 32, 8000 Århus C aavb@fadl.dk www.fadl-vagt.dk Træffetider:

86197800

Personligt alle hverdage 8.30-19.30 Telefonisk henvendelse fra vagttagere fortrinsvist mellem 8.30-19.30. Vagttelefonen er dog døgnåbent alle dage.

Direktør, Michael Dahl Kirkegaard mdk@fadl.dk

86197933

Lønkontoret Træffetider: man-tirs-ons-tors-fre: 8.00-14.00

86197800

Medicinskfaglig konsulent sfk@aarhus.fadl.dk

86197800

Sundhedsfaglig konsulent sfk@aarhus.fadl.dk

86197800

Medicinerladen Nørre allé 32, 8000 Århus C 8878@bogpost.dk Hjemmeside: www.medicinerladen.dk

86197111

Åbningstider: alle hverdage 9.00-16.30 Faglig sagsbehandler Torben Conrad (Hovedforeningen) Panum instituttet, Blegdamsvej 3B, 2200 København N Mobil: 28757479 toc@fadl.dk

35327479

Udmeldelse af FADL. Udmeldelse af FADL skal ske på mail til hr@fadl.dk eller aakf@fadl.dk senest den 31. januar 2013 for det efterfølgende forårssemester.

61


A C U TA

62

Acuta 1160 online  

Gode artikler, dårlig humor, nyt fra foreningerne og meget mere! Acuta er klar med rundt nummer! God fornøjelse :-)

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you