Page 1

AC U TA1145 Ug e 4 2 - 2 0 1 2 - 4 4 . ĂĽ rg a n g

A C U TA

Studenterinterview

Kongelig quiz Me d i c in er s pr øj t e n A CUTA

Medicinerrevy Halloween Novo Nordisk Acuta-fitness James Bond 1


Guidelines

ACUTA udgives af Foreningen af Danske Lægestuder­e nde, Århus Kredsforening med støtte fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Århus Universitet. Oplag 1.700 stk. Acuta udkommer hver anden uge udenfor ferier, svarende til 20-22 oplag pr. år.

kontakt os  FADL

Hent dit Acuta i standere du finder i: Medicinerhuset: Varmestuen og 1. etage Victor Albeck Bygningen: “Hall’en” og pausearealet Bartholin Bygningen: Forhallen ved Store Auditorium Anatomisk Institut: Vandrehallen Skejby Sygehus: i forhallen ved auditorium A og B Århus Sygehus Nørrebrogade: forhallen, Patologisk Auditorium Århus Sygehus Tage Hansensgade: auditoriegangen (under Hæmatologisk) Medicinerladen samt Kredsforeningens kontor.

Nørre Allé 32

8000 Århus C

Att.: ACUTA

 INDLÆG: annonce@acuta.dk

SPØRGSMÅL:

info@acuta.dk

HJEMMESIDE:

Find acuta på facebook

Retningslinjer for indlæg

1146

m

e ud

ko

m

lin ad

m

er

er

deadlines

m

Skal have interesse for en større del af læserne. Indlæg indsendt anonymt antages ikke. Indlæg skal helst indleveres i digital form pr. email, Indlæg modtages i formaterne Adobe InDesign, -Pagemaker, -Acrobat eller -Illustrator samt i Microsoft Word.

nu

· · · ·

de

A C U TA

30/10

2/11

Priser 1147 13/11 16/11 Artikler, læserbreve, kommentarer m.v. er gratis Annoncering efter læsemakker og salg af bøger er gratis. 1148 27/11 30/11 Alle medicinske studenterorganisationer kan gratis benytte ACUTA. Annoncer med kommercielt islæt fra et medlem, der har særlig interesse for andre medlemmer (fx skitur, salg af lejlighed m.v.) koster 100 kr. for en ½ side og 200 kr for en hel side. · Kommercielle annoncer og stillingsannoncer fra firmaer, banker, hospi- Christoffer Svinth (ansv) taler o.lign. koster hhv. 600 kr for en ½ side, 1200 kr. for en hel side. Sara Christensen · Institutter og afdelinger tilknyttet universitetet og/ eller universitetshos- Oliver Sharpe pitalet kan annoncere i ACUTA uden beregning. Jesper Kjær · Øvrige ikke-kommercielle annoncer koster hhv. 200 kr. og 400 kr. · · · ·

redaktionen

Sara Gramstrup Emilie Glarbjerg Deadline og redaktion Jacob Dynesen Deadline er hveranden TIRSDAG kl. 17:00. Redaktionsmødet foregår umiddelbart herefter på FADL, Nørre Allé 32, forhuset. Alle medlemmer er meget velkomne til at Nina Bak deltage.

2


Leder

A C U TA !

"#$%&'!&(!$()*+!,-!.)/&'/&!0$!&$%&(1(!21!/)'!34#%05(&/0+%),'6!,-!(&-'&'!*%1(!*&78$975

-&7)-!'&/!)!*%:'-&(!/&%!9;&.7)+6!<0'!%(:/&(!#/!0/!/9(&'=!377)-&8&7!>,7/&(!8)!>#<95

(&%!>9;%6!,-!/&%!8)7!/#!,-*1!-9(&6!+:(&!7:*&(6!'1(!/#!,2/0-&(6!>80/!/)%!'?&!34#%0! -&<<&(!21!0$!-,/&!*0-&(=!!

@!0'7&/')'-!0$!,+%,.&(!<1'&/!>0(!8)!708&%!&'!!"##$%&&'()&*""+),-&#6!>8,(!/#!+0'! $)'/&!,2*+()$%&(!21!-?*&7)-&!+0-&(6!$)'/&!&+*&<27&(!21!&'/'#!<&(&!-?*&7)-&!#/5 +7:/')'-&(!,-!7:(&!0%!*+:(&!/)%!&-&%!-(:*+0(=!!

A)!.()'-&(!&%!)'%&(8)&B!<&/!%,!.)/0&+&'0&(1+"(23(.&*&.)&+6!*,<!8)7!$,(%:77&!,<6! >8,(/0'!/&%!&(!0%!*%0(%&!21!8&(/&'*!C*&78$97-&7)-DE!.&/*%&!#//0''&7*&=!!

F8)*!/#!*+07!#/!,-!*&!/&'!'?&*%&!4"*&.(5$'05$)7<6!/&(!*'0(%!+,<<&(!)!.),-(0$&('&6!

*+07!/#!>&7%!*)++&(%!7:*&!8,(&*!0(%)+&7!,<6!>8,(/0'!/)%!7)8!.7)8&(!7)/%!<&(&!GH0(%)')*6! I,'/!,-!.0.&*G=!!

J(!/#!/&'!7)/%!<&(&!)'%&77&+%#&77&!%?2&6!>0(!8)!*&78$97-&7)-!,-*1!',-&%!%)7!/)-K!"08&(!

6$7$(6$+0,.-!/&(&*!$,(*+')'-!<&/!/&!(&%%&!)'%&'%),'&(L!M-!>8&<!&(!8'$'9*$/.L!! N)/*%6!<&'!)++&!<)'/*%!>0(!8)!,-*1!',-&%!%)7!;&(6!/&(!.(#-&(!<0'-&!%)<&(!21!7:*&*05 7&'K(:,#("';+&<(=>("/)$*")&+'&6!>8,(!/&(!%&*%&*!',-7&!0$!/&!*:(&!%)'-6!<0'!+0'!

%(:++&!)!<&/)4)'&('&*!*7)+0#%,<0%&(6!,-!:/+<$)+?',';(1$+(0&'()+"7#&(*&0,@,'&+6!

*,<!-)8&(!/)-!&%!#7%(0+,(%6!)77#*%(&(&%!%(:')'-*2(,-(0<!%)7!7:*&*07&'=!! ! ! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

O&!.&/*%&!&$%&(1(*>)7*'&(!

!

!

!

O)'!34#%05(&/0+%),'!

3


A C U TA

Kalenderen

Kalender Oktober 22. 25.

Donaid månedsmøde mandag den 22. oktober kl 17.15 i loungen - alle er meget velkomne. ’Fødsel i et u-land’ v. overlæge Birgitte Bruun Nielsen Kl. 19.30-21.00, Loungen i Medicinerhuset.

November 2. 6.

6.-9.

17.-18.

17.-18.

4

Deadline for tilmelding til Tropemedicinsk Weekendkursus med PIT Odense 2. november. Sexexpressen månedsmøde 6/11 kl 19 i Loungen i Medicinerhuset. Medicinerrevyen 2012: Tabt bag en klovn på Studenterhuset

Tropemedicinsk weekendkursus den 17.-18.11 (PIT Odense)

December

Gnaverkursus

6.

Sexexpressen månedsmøde 6/12 kl 19 i Loungen i Medicinerhuset


A C U TA

Reflux // Antacida

Reflux - Hvorfor går strømmen i FADL bygning – men kun den del, der holder computerne kørende??! - Hvorfor har jeg tøjkrise før FADL GF? - Hvorfor regner det, når jeg skal til at cykle? - Hvorfor skal jeg så tidligt op? - Og hvorfor er det mørkt, når jeg skal op? - Hvorfor har de julepynt alle steder? - Hvorfor har medicinere ikke efterårsferie? - Hvorfor tager mine forældre sydpå, når jeg ikke har ferie?

Antacida - Kage! - Døgnservice på elektriske installationer - At være til Acuta redaktionsmøde med søde skribenter - Nye Acuta-skribenter

Reflux – reflux - Der er ikke meget at glæde sig over alene på redaktionen onsdag formiddag!

5


A C U TA

Interview ��������� ��� �� �����������������

��������� ������� ���������������� ��������������� ������ ������� ���������� ��� ����������������� ������������������ ������������������� ����������� ����� ����������� ������������������������ ����� ��������������������������������� ��������� �� ����!��������� �������������������� �������� �������������������������� ������������� ����������������� ���������������� ����������������� � ������������������� ��������������������� ������ ���"� ������������������������������������������ ��������������� ������ ������� ��������������� ��� ��� ������������������� �����!��������� #����� ����������� ������$ ��������������%!�� ��������� ��� ������������������� ������� �������������������������

&������ ���������������� ��������������������������������������������� �� ������������������� ���������������������� ���'�� ��� ����������� "(�)�����*���������� ��� �� ���������������������������� +������ ������$ ������������ ������� ���������� ���������� ��������� ���� �������������!,��� ������ � ��������������������������� ������� �����-�������� ����������� �� ��!,.!-�� �� �������� �� ��/���� 01������������������������2�������� �� �������� ������������������� ����� � ������ �������� ��������������� ��0���'�1�������� �����������������������1������)���� ���������������� ����������0���������1����� ����������������� ������� ��������� ��0���������1�������� $ ������������ �� ��3������ ��������������������� ����� ������1�� ����������� ����������� ������ � ��� ����������� ���� ���������� ������������� ������������������������ ��0������ ������� ������� � �� �����

6


A C U TA

Interview /�� ������������

������� ��� �� �� ��#������������0�����������4���� �������0����������������� �0�����1���������� $ ������#�5����� ����������������0����������� �0����� ��������������������

���� ����� � � ����� ������� �� ��#�5����1��� �������������� ���� ���������������� $ ������#�5����1 �� ������������� �6��������1 ��� ��������������� ������� �0���� ������������ ��� ��

���� ����� � �� ������� ��� ��� ������� �� ��#�7����� ��� ��� ����������������� �������� ��� ��� �������������� 1���.������.� ��������� �� $ ������#�5���� ������������������������� �������5���������������� 1���������������������������������� !��������� ������� ����������0����1������ ����������������� � �������� ������� ������� ��� ��� ������ �������������� ���������������������8������� ���������������������( �� ��#�5����1�������� ��������� ��������������������������� ��������&���� ������������� ����������������������� ������������� �������������������������������� ��������� �

���� �� �� � ��� ����� �������� $ ������#�5�(�7����� ��� ������������ ����������� ����������������������������������������������������� ���� ������������������������������� �������/����������� ��� ��������� ������� ���1��������������� �� ������������� � �����������'��������������������1�������)������ ��������������������������� � ���������� �� ��#�5���� � ������0����� ������� ��������7���� ������ ��������������������������������������������� �1����������� ��������������� ������� ��0������ ����.���� �������5����1��������������� ���� ��� ��� ������ ��������(�7� �� ������������������� ��

���� ��������� �� �� �� �� ����� ��� � �!�� �� ��#�7�������� ��������������� ��� ����� ����� �����!-(�5�������� �������� �������� �0�������� ���� ���� ���� �������������������������� ��������� ���������������� �0����� �� ������!-����������� �0������� ������������� ������������������� ������������5������������������������������������� �������(�+� �� ����������������������������9��� ��������� �0����������4������������� $ ������#�-��� ����������"(�7����� ���������������� ����������� ���1��������������������������������� �� ����1������0����� ���������������� ��1������������������������������������������ �������������� �1����0���� �������� ��� ���� ��8��������������� ���������� ����������������������������������������

7


A C U TA

Interview

-:������� ���������������������� ��7���� �� ��� � ������5���� � ��� ���0������� ��������� ������ ������������ ������� ����������������� ���� �������

���� �� ��� ������� ��������� � ��� �"�� ���� �� ��#�5����� ���������������������������������� ������!-����������� ������������� �0����� �������� � ������������� $ ������#����� �����0�������::�4:������������ ��� ���0����� �������0����(�9��� ��������� �0������� ��� �����������%4�

���� ����� � �� ���������� �������� �� ��#�7���� ������������������ �������( $ ������#�;�����7���� ��� ������ ������7���� �0���������������������"�7���� ��������������������� �

��� � ����� ��� ��� � ����� ����������� $ ������#�5�����������0����� �����������������������������������������7����� ������������������������� �� ���0����1 �� ���������� �����0��������� ����� �����������<������������ �� ��#�5���� ��������������������=/���������� �0�������������������>?@���� ���AA���� ������ ����� ������ ��������B �������0����������������������������� ����������������� ����� ������������������ � ������������ ��0���

��� �� �"��� �� #$%& ����� �� ��#�C�0������� �������� ���������������������������0����� �������������� ���� $ ������#�5����� ������ �������������� ���������� � �0����� ������������ �� �����7����������� ����� �������� ��� ������ ������ ������������!-������������ ?7D��/���� �����0���������������������

���� ����� ������������ ��� � �"��� ��� �� ��� � ���� ���� $ ������#�5�(�5����� ������� �������4.*���1��� ������� � �������0��������������� ������������������ ����� �� ����� �������� ��7������� ���������� ������ �������� ������������ ��������������������������� ����%%����������1��>�+���������� ����� ������ �E��� ������������"�'�0��� ���) �� ��#�5����� ������������ �������4.*���1��� ��7���� ��� �������1���������������� ��� ������������������� ���� �������������������� ���������������������� ��� ���

.�C���

8


A C U TA

Kongelig quiz YZ[\! !

H-'*>+!>&'4+0)4+!!

"#!$%&'(%)'*+**+!,-%.*!/+00+/'-1'! ! ! 2#!3+4+'5(-%%+5*!6&0)4!)!7-%89*! ! ! :#!;8%)*5)-'!<#!2#=*!+0*>+%)'<+?!<+%!)@0#! %.45+%'+!60+1!/.%<+5!1+<!-5!*()*+!@&%4)@5+<+! >)%*+6A%! ! ! B#!C9'!1-%!;8%)*5)-'!<#!B#=*!89*5%9!D5)0! 1+'*5%+!8E'<D!&4!<+!@)>!95%&0)45!/-'4+!6F%'! *-//+'! ! ! G#!H+''+!5.*>+%!1-%!0)10A4+!@&%!;8%)*5)-'!<#! I#!&4!8-1<+!+'!-@@A%+!/+<!<%&'')'4+'! ! ! ! J#!K%+<+%)>!<#!I#!9'<+%*>%+1!)!"LBM!81)0>+'! 0&1N! ! ! ! I#!H+'!<-'*>+!/&'-%>*!8&1+<%+*)<+'*! ! ! L#!H+''+!<-'*>+!>&'4+!1-%!*F'!-@!O-0<+/-%! <+'!P5&%+!&4!+%&6%+<+!Q*50-'<! ! ! M#!$&'4!;8%)*5)-'!<#!M#=*!<-55+%!H-4/-%!@)>! 81)0>+'!5)5+0?!<-!89'!4)@5+<+!*)4N! ! ! ! "R#!H%&'')'4!,-%4%+58+*!/&%!8+<N! !

"#!!!!!SSS!SSS!SSS!SSS!SSS!SSS!SSS!SSS! ! ! 2#!SSS!SSS!SSS!SSS!SSS!!!!!SSS!SSS!SSS!SSS!SSS!SSS! ! ! :#!SSS!SSS!!!!!SSS!SSS!SSS! ! ! ! B#!SSS!!!!!SSS!SSS!SSS!SSS!SSS!!!!SSS!SSS!SSS!SSS! ! ! ! ! ! G#!SSS!SSS!SSS!SSS!SSS!SSS!!!!!SSS!! ! ! ! J#!SSS!SSS!SSS!SSS!SSS!!!!!SSS!SSS!SSS!SSS! ! ! ! ! I#!SSS!SSS!SSS!SSS!SSS!!!!!SSS!SSS!SSS!SSS!SSS! ! ! L#!!!!!SSS!SSS!SSS!SSS!SSS!SSS!SSS!!!!SSS!SSS!SSS!SSS! ! ! ! M#!SSS!SSS!SSS!SSS!SSS!SSS!SSS!SSS!SSS!!!!" " " " "R#!SSS!SSS!SSS"!!!!SSS!SSS! "!

2!

:!

B!

G!

J!

I!

L!

M!

"R!

TU+>!<)'+!*1-%V!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!SSS!SSS!SSS!SSS!SSS!!!!SSS!SSS!SSS!SSS!SSS! ! !"!!!!!!!!!!!!2!!!!!!!!!!!!!:!!!!!!!!!!!!B!!!!!!!!!!!G!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!J!!!!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!L!!!!!!!!!!!!M!!!!!!!!!!!!"R!!!

!

W!P-%-!X!

9


Halloween

A C U TA

Halloween Så nærmer tiden sig endnu engang til den ene aften, der kan få butikkerne til at holde lidt igen med julepyntet (men kun lidt) og i stedet gå amok med græskar, plastic-edderkopper og skumle kostumer. Mangler du overspringshandlinger fra fysiologi, biostatistik eller hvad det ellers er, der plager dig her i denne skønne regnvejrstid, hjælper Acuta dig på vej med forslag til en alletiders Halloween. Men først lidt fakta om denne helt specielle tradition1. Vidste du fx, at: ¥ Allehelgensaften er aftenen inden allehelgen, dvs. d. 31. oktober ¥ Det siges, at på allehelgens aften er mørkets magter løs for at håne de helgener, der hyldes på allehelgens dag ¥ Egentlig bliver allehelgensaften ikke rigtig fejret i Danmark, da det blev droppet under helligdagsreformen i 1770 – men takket være indflydelse fra USA er traditionen ved at blive populær igen, dog bedre kendt under det amerikanske navn halloween Den vigtigste accessory til halloween er selvfølgelig et græskar. Det kan du købe overalt for tiden, f.eks. er de set i Rema1000 til 25 kr. stykket. Når græskaret er købt, skal det udskæres: ¥ Først skal toppen af – er du nybegynder, kan du bare skære den lige over; ellers ser det altid godt ud med lidt zigzag ¥ Dernæst udhules græskaret med en ske. Det er lidt snasket, så hav gerne aviser liggende under. En hardcore græskar-kender gemmer kødet til græskarsuppe eller tærte og kernerne kan tørres og ristes ¥ Så er du klar til at dekorere dit græskar. Afhængigt af dine ambitioner kan du udskære alt fra et uhyggeligt ansigt til et spøgelsesslot – tegn evt. først med en tusch

Næste skridt i overspringshandlingskaskaderne er halloween-inspirerede opskrifter. Inde på arla.dk/opskrifter findes f.eks. disse: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

"!#$%!&'(!)'%'*+,'$-./0!

10


Halloween

A C U TA Edderkoppemuffins

Ca. 12 kager ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥

250 g hvedemel (ca. 4! dl) 2 tsk bagepulver 100 g sukker (ca. 1! dl) 2 æg 2 dl mælk 75 g mørk chokolade (ca. 55% kakao) 75 g smør Glasur 100 g mørk chokolade (ca. 55% kakao) 15 g smør Pynt lakridsstænger chokoladelinser Bagetid: Ca. 20 min. ved 200°.

Bland de tørre ingredienser. Pisk æg og mælk sammen og rør melblandingen i. Smelt chokoladen sammen med smør og rør det i dejen. Fordel dejen i 12 smurte muffinsforme (papir eller metal). Bag kagerne midt i ovnen. Lad dem afkøle på en rist og fjern formene. Glasur: Smelt chokolade og smør i en lille tykbundet gryde ved jævn varme. Smør glasuren på de afkølede muffins og pynt kagerne med ben af lakridsstænger og øjne af chokoladelinser. Tip: Man kan lave gulerodsmuffins og pynte med appelsinglasur og chokolade eller lakrids, så de ligner græskarmænd. Erstat chokoladen i dejen med 100 g revet gulerod og 1 tsk stødt kanel. Rør en glasur af flormelis tilsat lidt appelsinsaft. !

! Græskarsuppe ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥

1 græskar ca. 2 kg 2 spsk Arla Kærgården® Steg & Bag 1 fintsnittet porre (ca. 100 g) 2 røde chilipebere - skåret i tynde skiver 7 dl hønsekødssuppe 2 dl letmælk 1 tsk groft salt friskkværnet peber

Pynt ¥

Hak det udskrabede græskarkød. Kom fedtstoffet i en gryde og lad det smelte ved kraftig varme uden at det bruner. Svits porre, græskarkød og chili i ca. 4 min. Tilsæt suppen og lad retten koge ved svag varme og under låg i 15-20 min. Blend suppen - enten direkte i gryden med en stavblender eller i en foodprocessor. Tilsæt letmælk, salt og peber og bring suppen i kog. Smag til og drys med mynte.

grofthakket mynte

!"#$%&'() ¥ 12/3&!425,!

11


A C U TA

Halloween

Til enhver halloween hører også en practical joke eller to – prøv f.eks. følgende: ¥ ¥

¥

Køb to billige vækkeure i Tiger, stil det ene til at ringe kl. 3 og det andet til kl. 5 og gem dem så to forskellige steder på dit udvalgte offers værelse Der er også den gode gamle, hvor du klapper toiletbrættet op, spænder husholdningsfilm ud over åbningen (sørg for, at kanterne ikke er for tydelige), klapper brættet ned igen og venter på, at din uskyldige roomie/tilfældig person i medicinerhuset, falder i fælden På nettet findes der utroligt mange ting, man kan bruge– hvad med at tilmelde din læsemakker nyhedsbrevet fra www.barneguiden.dk eller ”Kristians nyhedsbrev” inde på www.danskfolkeparti.dk ?

Sidste skridt er udklædningen. Du kan være alt – lige fra slutty heks til pokemon. Prøv www.halloweencostumes.com, hvor man også kan finde det nyeste nye: ”couple costumes”, der inkluderer utallige fantasirige påfund som blandt andet Rødhætte og Ulven, Batman og Batwoman og ikke mindst Hugh Hefner samt Playbunny. Så er I klar til Halloween!

- Sara G

12


A C U TA

Hvem er Anonymous? Anonymous – en kommentar

Som så mange andre blev jeg overrasket over, at nogle mennesker under navnet Anonymous, som jeg førhen ikke kendte, for nylig i protest mod dommen mod Pirate Bay lagde flere offentlige svenske hjemmesider ned ved at overbelaste dem. Et par dage senere søgte andre under samme alias at true Vatikanet til at frigive pavens butler, da han i deres øjne er en helt ”som har forsøgt at skabe mere gennemsigtighed i verden”. Så er undrer jeg mig noget. Netværkets medlemmer (som er alle, som ønsker at deltage og er enige i deres målsætninger) optræder altid skjult bag en Guy Fawkes-maske. De af dem, som truede Vatikanet, er med andre ord villige til at gå meget langt for gennemsigtighed, men synes åbenbart ikke, det omfatter dem selv. Naturligvis er det for ikke at blive genkendt – det ligger jo også i navnet; de står ikke ved deres meninger i en sådan grad, at de vil tage konsekvenserne. Det kan man så mene om, hvad man jo. Det, som især undrer mig, er at det er i demokratier, hvor visse af de, som bærer navnet Anonymous med det formål at skabe gennemsigtige vilkår (og bedre, går jeg ud fra), undertrykker demokratiet. (Vatikanet er selvfølgelig som teokrati en undtagelse, men det er anden snak, da man ikke har statsborgerskab der uden at være ret dedikeret til katolicismen). Min pointe er, at Anonymous’ medlemmer i stedet af politisk vej burde forsøge at ændre de love, som de er utilfredse med. Det har visse af dem ikke valgt at gøre. Jeg kan kun forestille mig, det er fordi, de ikke mener, de kan skaffe opbakning i befolkningen til det. Hvorfor skulle de ellers gå uden om de demokratiske kanaler i et land som fx Sverige? Det man der foretog sig, er i sin egentlige forstand et kup. Man forsøger med magt at trumfe noget igennem uden om demokratiet. Dette er meget lig et militærkup; den eneste forskel er, at de som angreb Sverige, i stedet for en bataljon brunskjorter brugte computere. Jeg finder det forkert, når en forholdsvis lille gruppe på den vis søger at få deres dagsorden igennem over for hele samfund; en dagsorden, hvis indhold man kan diskutere, da der for eksempel både er argumenter for og imod copyrighthåndhævelsen i de nordiske lande. Men måden, nogle af netværkets medlemmer gør det på er i mine øjne selvmodsigende – den førnævnte gennemsigtighedsproblematik – og særdeles udemokratisk. Dette falder jo desværre mere eller mindre uberettiget tilbage på de medlemmer af Anonymous, som ikke ville benytte disse metoder. Skulle nogen vælge at argumentere for den måde, disse medlemmer af Anonymous prøver at nå deres mål på, tager jeg gerne diskussionen, og lover selvfølgelig fuld anonymitet, hvis det ønskes. I håb om, at dette forstås i den ånd det er skrevet – altså en afstandtagen fra visse metoder at trumfe sine holdninger igennem på – ikke en kritik af samtlige medlemmer af det meget inhomogene netværk af mennesker, som udgør Anonymous (selvom jeg, som det fremgår, har svært ved at se tingene fra deres synspunkt). - Christoffer

13


Novo Nordisk

A C U TA

Novo Nordisk – Danmarks stolthed? altså fordele for begge parter så længe, at studiet har reel værdi, og heri mener Gale, at problemet ligger; balancen er skubbet væk fra almenvellets og hen imod industriens interesser med deraf følgende øgede udgifter. I artiklen beskrives to større switch campaigns. Først i 1980erne, hvor animalt insulin blev skiftet ud med humant. Det banede vejen for hvor tids tre insulingiganter (NN, Eli Lilly og Sanofi-Aventis), fordi mindre firmaer ikke længere kunne konkurrere med produktionsomkostningerne af det mere avancerede produkt, og nu i 2010erne, hvor ana-

14

Professor emeritus ved University of Bristol,

loge produkter dominerer markedet i flere lande

Edwin Gale, kritiserer heftigt Novo Nordisk (NN)

deriblandt Danmark, selvom der ikke er evidens

i artiklen ”Post-marketing studies of new insulins:

for en forbedret behandling af type-2 diabetes

sales or science”, som blev publiceret d. 12 juni i

patienter (patienter med natlige hypoglykæmiske

BMJ. NN beskyldes for en såkaldt ”switch cam-

episoder undtaget).

paign”. Et sådant studie har i høj grad fokus på at

Gale har søgt og fundet post-marketing studier

få de ordinerende læger til at ændre adfærd og i

(observationelle) af de tre firmaer med i alt ca.

mindre grad reel oplysende klinisk forskning.

400.000 deltagere og heraf deltog 360.000 i studi-

Målet er at få lægerne til at udskrive mindre af et

er af NN. Så stor en proportionsdifferens vækker

etableret og mindre omkostningstungt medika-

naturligt interesse. NN kritiseres for at undersøge

ment (humant insulin) og mere af et nyt og dyrere

allerede

medikament (insulinanalog; fx NNs Levemir).

sammenligning med billigere humant insulin og

undersøgte

populationer,

manglende

I Gales optik er der for lidt kontrol med post-

for at opmuntre læger til at inddrage et stort antal

marketing research. Sådanne undersøgelser har

deltagere ved at give dem et honorar for hver in-

klart sin validitet, idet de fleste lægemidler god-

volveret patient. Gale undrer sig også over, at

kendes efter studier med relativt få patienter og en

hverken Eli Lilly eller Sanofi-Aventis har lavet

undersøgelse af midlets effekt på differentierede

studier i noget nær størrelsen af NNs. Hvorfor har

patientgrupper ofte ønskes. Det er dog et problem,

et firma investeret så heftigt i post-marketing stu-

når medicinalindustrien bruger studierne som led i

dier, når de andre ikke har?

at udbrede et nyt medikament. Balancen er hårfin,

Her begynder Gale at spekulere; de to andre har

for studier er nødvendigt for at øge vores viden,

ikke kunnet se det samme behov for at få yderli-

men det vil også altid øge udbredelsen. Der er

gere information om deres produkt, lovgivningen


A C U TA

Novo Nordisk

er også mindre streng i EU sammenlignet med

Jens Ersbøl, har svært ved at se det ske: ”Lægerne

USA, hvor Eli Lilly holder til, og ingen af NNs

har vænnet sig til at starte patienterne direkte op

studier har foregået i USA. Gale tror også, at NN

på analogerne, og derfor tror jeg ikke, at man i

har følt sig presset til at genvinde markedsandele,

vores verden længere vil starte patienter op på

som blev tabt til det første og mest succesfulde

human insulin og kun tilbyde analoger til pro-

langtidsvirkende insulinanalog, glargine fra Sano-

blempatienter, selv om prisforskellen kunne tale

fi-Aventis, samt at de store studier også har været

for det. Det løb er formentlig kørt.”

en god mulighed for at få stærk markedsposition i

Men måske er der håb forude. Medicintilskuds-

udviklingslandende, og ikke mindst kan selve

nævnet har anbefalet Sundhedsstyrelsen, at staten

lægernes deltagelse i studiet have påvirket deres

kun skal yde klausuleret tilskud til analogerne.

adfærd til fordel for NN.

NN kommer med et lidet flatterende argument for

Gale konkluderer: ”It seems reasonable to ask

ikke at ændre tilskuddene. NN frygter nemlig en

whether a company would invest in such large

faldende omsætning i omverdenen, fordi mange

scale activities without a good commercial ration-

lande vurderer deres tilskud til et lægemiddel på

ale. Participating physicians, particularly those

baggrund af, om midlet får tilskud på hjemme-

with no previous research experience, may par-

markedet. Danskerne skal altså købe dyrere medi-

ticipate in good faith, unaware that one aim of the

cin, for at NN kan have en høj omsætning.

study is to influence their prescribing habits.”

Politiken bringer endnu et stød mod NNs ellers

Det er ikke kun Gale, som yder NN modvind,

gode image. NN støtter nemlig 44 republikanere

flere medier har beskrevet, hvordan lande Dan-

(dog også 53 demokrater), men trods alt 44 repu-

mark normalt sammenlignes med har vidt forskel-

blikanere, hvor man med god grund kan stille

lige støtteordninger til insulinanaloger. I Norge,

spørgsmålstegn ved om det lever op til NNs eget

Sverige og Tyskland gives der kun støtte til ana-

etiske regelsæt, der slår fast: ”det at hjælpe men-

logerne, hvis folk har lavt blodsukker om natten.

nesker med at leve et bedre liv er kernen i vores

Statens Legemiddelverk i Norge vurderer også, at

forretning. Vi opererer på den forudsætning, at

det nye produkt er for dyrt i forhold til virkningen.

alle har ret til sundhed”. Lidt over 1 mio. kr. har

Og Craig Currie professor ved Cardiff University

NN bidraget til det amerikanske valg, heraf er 47

har en sammenligning som NN bestemt ikke kan

% gået til republikanere, som alt andet lige vil

være glade for: ”Hvis man skal sammenligne med

gøre alt for at bekæmpe OBAMAcare.

biler, så er den ene en Ford Fiesta og den anden en

Før sommerferien blev NN hyldet som Nordens

Ford Fiesta med automatisk nedrullende vinduer.

mest værdifulde firma og en vigtig faktor for at få

Så lille er forskellen.”

Danmark ud af den økonomiske krise. I det 21.

Det virker ret oplagt. Der er truffet en fejlbeslutning og den skal vel rettes? Overlæge i Sund-

århundrede har vi heldigvis ingen hellige køer i erhvervslivet, og det har NN fået at føle.

hedsstyrelsens enhed for lægemiddelvurdering, Kilder: Post-marketing studies of new insulins: sales or science? BMJ 2012;344:e3974 “Det var det, min læge sagde, jeg skulle bruge” Informantion Weekend 6-7. okt. Ændring i medicintilskud rammer Novo medwatch.dk 11. juiy Novo spille en aktiv rolle i amerikansk valgkamp Politiken 16. okt

Jesper

15


A C U TA

Agent 007

007 Bond is back in business.. Nu er det DIN tur I år fejrer James Bond 50 års jubilæum, og den 26. oktober har den længeventede ”Skyfall” premiere – forventningerne er store og gensynets glæde med den aktion-omgivede, kvindebedårende engelske agent 007 er ligeså. I engelske aviser modtager James Bonds nyeste skud på filmstammen ”Skyfall” 5 ud af 5 stjerner. Uanset om du er James Bond fan eller ej, så kan ingen vist modargumentere, at ham Bond er en cool dude (som på fantastisk vis formår at forblive evig ung og holde sig reeeelativt veltrænet). Er du stadig ikke overbevist? Se nedenstående. Argumenter for, at James er en cool guy: 

han forstår på charmerende vis at forføre den ene labre larve efter den anden

han har altid en super-awesome firmabil (med en forhåbentlig god ulykkelsesforsikring)

han har en smertegrænse, der er næsten ikke-eksisterende

arbejder på fuldtid med at redde verden og menneskeheden (”just another day in the office”ish). Der er antageligvis en sammenhæng mellem løn og dødsrisiko – dvs. han tjener godt.

Okay, busted – en del af Bonds fiktive liv er måske lidt til den urealistiske side, men bare fordi du ikke skal bekæmpe mega-onde superskurke med planer om at ”take over the world” (og skurkene har tilfældigvis fået special-designet en ny atombombe, som de truer med at bruge), så skal du ikke snydes for tips til at overvinde dine egne fjender på læsesalen eller gode råd til at forføre din studiekammerat på ægte Bond-maner: 1. Udstrål charme – det er charmerende at kunne begå sig socialt: lær at interagere med dine medmennesker, lær samtalens kunst, lær at aflæse kropssprog, lær at læse mellem linjerne (ikke kun i medicinsk kompendium, men i det som folk siger – uden at sige det), fortæl gode historier 2. Klæd dig fejlfrit – husk at se velsoigneret ud, stryg dit tøj og klæd dig til lejligheden, hellere overdressed end underdressed. 3. Lær selvforsvar – tre fordele: 1) du holder dig veltrænet, 2) du kan vinde enhver slåskamp, 3) respekt.

16


Agent 007

A C U TA

4. ”Bluff like a pro” – prøv dig frem med små hvide løgne, når din læsemakker spørger dig, hvad du lavede i weekenden ect, (Du lavede: læste og så TV søndag aften -> (lav en sandhed med modifikationer) -> sprang faldskærmsudspring i ægte Felix Baumgartner-stil). Gå evt på casino og lær at lave dit bedste pokerface. Men øv dig lige hjemmefra på reglerne! 5. Lær sarkasmens kunst – Bond ved det: humor is your weapon (imens vores ven bliver grufuldt tortureret i ”Casino Royale” får Bond fremstammet: “the whole world's gonna know that you died scratching my balls”). 6. Sæt dit ind i noget teknologisk – Bond forstår sig på avanceret teknologi (=avanceret legetøj). Måske har du ikke lige muligheden for at købe et laserskydende kamera i Fona eller et sæde (med indbygget faldskærm), der kan skydes ud af bilen i tilfælde af eksplosion – hvis du altså har en bil. Men du kan fx købe smarte apps til din mobil og imponere dine venner. 7. Vær god mod det modsatte køn – Bond forstår at behandle kvinderne med respekt/Bond har mange biiiiitches. Din scoring går forhåbentlig ikke hen og dør en fatal død, dræbt af fx mafiaen, men du kan håbe på, at din ”du-skal-behandle-andre,-som-du-selv-vilbehandles”-filosofi giver pote, og at din fangst ikke glemmer dit telefonnummer. Bondpick-up-lines: a. Marie: ”Is there something I can do for you?”, JB: ”As a matter of fact, there is. There’s something I’d like you to get off your chest” (Diamonds Are Forever) b. Saida: ”Ah! I’ve lost my charm!”, JB: ”Not from where I’m standing” (The Man With the Golden Gun) 8. Græd aldrig (især til drengene) – når Bonds elskerinder bliver dræbt ved diverse snigskytte-angreb mm, ser han ingen grund til at græde som en lille pige. Livet går ikke i stå. Der er altså ingen grund til at lukke op for tårekanalerne, hvis dit yndlingsfodboldhold taber, hvis din kæreste forlader dig, hvis du dumper din eksamen, hvis du spilder den øl, du lige har købt osv. Kom videre, tag evt hævn. 9. Bestil sofistikerede drinks – eller lav dem selv: ”three measures of Gordon’s; one of vodka; half a measure of Kina Lillet. Shake it over ice, and add a thin slice of lemon peel” (Casino Royal-opskrift på Vesper (martini)). Pyntes evt med en grøn oliven. Husk: Shaken, not stirred. Bond er dog gået hen og blevet kommerciel, så i ”Skyfall” er martinien udskiftet med en Heineken. Du kan derfor også være med på et SU-budget. Husk dog, at Bond aldrig er set fuld.

SKYFALL-TEASER: ”I SKYFALL bliver James Bonds loyalitet overfor M sat på prøve, da hemmeligheder fra hendes fortid dukker op og sætter tingene i relief. Da MI6 kommer under angreb, må Agent 007 opspore og tilintetgøre truslen, uanset hvor store de personlige omkostningerne er” VH EMILIE

17


Fitness

A C U TA !"#$%&#'()(*+,%#+-.(+&#/01.+2.-)3)(.#+ !

"#$%%&'!&(!)*!$+!&,-&(+.//01&'2!/3!40(!40,-!,$(&#56'.'1&(!$+!(&67.(0-.$'6,86.$#$1.!4&#&!

,$(+.//01&'2!40(!#56-!/.1!6%&#9:&-!.!;4$0/&6!0'/!<&##!7=!#56&60#&'!4&#&!&,-&(+.//01&'!$1! 6%0#!#.1&!4:&+!$1!%.11&!7=!'$1#&!>.$%&+.$710?&(2!.'/&'!/3!%$##076&(!7=!6&'1&'!%#$%%&'! @@A!B0+-./.1!,$(691&(!/3!0-!4$#/&!&-!#.?!%9(&'/&!$1!+=6%&!&'//0!,06-4$#/&!/&'!6+3#&!

+36%&#+066&2!/3!,.%!.!#9>&-!0,!6$++&(,&(.&'A!C($>#&+0-.6%D!E=6%&A!E&'!.%%&!#5'1&(&F! GH3-0!1.?&(!/.1!4&(!&-!-(5'.'167($1(0+2!/&(!%0'!1&''&+,9(&6!7=!)I!+.'3--&(2!$1!6$+! 601-&'6!%0'!#0?&6!7=!#56&60#&'A!J3!40(!'&+#.1!0##&!(&%?.6.--&('&!#.1&!?&/!4='/&'K! E&/.H.'6%!"$+7&'/.3+!L&##&(!&'!-.#6?0(&'/&!6-$(2!-3'1!>$1MA!!

N?&#6&!)K!BO30-! ! ! ! ! ! !

N?&#6&!@K!"$+7&'/.&7(&6! ! ! ! ! ! !

18


A C U TA

Fitness

!

N?&#6&!PK!B-&7!! ! ! ! ! ! ! ! ! !

N?&#6&!QK!E&/.H.'&(!6.-R376! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

19


Fitness

A C U TA

N?&#6&!IK!S0(/H$?&(!H$(&!-(5'.'1!LT$-&K!"(5?&(!#./-!4:5#7!-.#!0-!7#0H&(&!>$1&'!(.1-.1-M! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

U0?!P!65-!+&/!VR)@!1&'-01&#6&(!.!4?&(-2!0#-!&,-&(!4?$(!?&#-(5'&-W0+>.-.96!/3!&(A!!

B$+!&'!43(-.1!$7?0(+'.'1!%0'!/&-!0'>&,0#&6!0-!-01&!-(&!43(-.1&!-3(&!$7!$1!'&/!0/!

-(077&('&!7=!/.'!3/?0#1-&!#56&60#2!&%6&+7&#?.6!E&/.H.'H&(436&-!&##&(!X.H-$(!G#>&H%!

<81'.'1&'A!J&-!1.?&(!91&-!>#$/H.(%3#0-.$'!L$16=!-.#!4:&('&'M2!1.?&(!/.1!6?&/!7=!70'/&'!$1! 4:5#7&(!-.#!0-!,$(&>811&!6%0/&(A!! !

GH3-0!9'6%&(!0##&!63'/!&%60+&'6#56'.'1F!!

! ! ! ! !

20

!

!

!

!

!

!

!

!

B0(0!Y.--.'1!Z4(.6-&'6&'!


A C U TA

Copy/Paste

”Det er en katastrofe, vi står over for den her vinter. Den syriske vinter er rigtig hård. Vi må regne med en voldsom stigning i antallet af flygtninge i et land, hvor infrastrukturen ikke fungerer, i et land, hvor sundhedssektoren stort set er brudt sammen, i et land, hvor store dele af energiforsyningen ikke virker. Det bliver en humanitær katastrofe.” Villy Søvndal var mandag til møde med sine EU-kolleger i Luxembourg, hvor situationen i Syrien blev diskuteret. Kommentar til Politiken d. 16. okt.

14-årige Malala Yousafzai er hadet af Talaban i Pakistan for sit opråb efter pigers ret til skolegang. Hadet kulminerede i et kynisk skudangreb. Malala er nu fløjet til England for behandling. Jesper

21


A C U TA

22

SATS


SATS

A C U TA Til medlemmerne i SATS Århus

Århus, d. 13. oktober 2012

Dagsorden for ordinær generalforsamling i SATS Århus d. 30. oktober 2012, klokken 19. 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Beretninger fra nedsatte udvalg 5. Fremlæggelse af regnskab 6. Fastsættelse af næste års kontingent Bestyrelsen foreslår at vi fastholder de nuværende kontingentsatser. 7. Behandling af indkommende forslag Herunder forslag fra bestyrelsen om et maksimum af bestyrelsesmedlemmer på 15 personer 8. Valg af bestyrelse Der skal vælges en bestyrelse for foreningen. Jf. vedtægternes § 7 skal der mindst vælges 4 personer. 9. Valg af revisor Jf. vedtægternes § 7, stk. 2 skal foreningen have en revisor. 10. Eventuelt

Vel mødt! Anders H Sørensen Formand for SATS Århus

Side 1 af 1

23


PIT

A C U TA

1

24


PIT

A C U TA

arrangerer: Tropemedicinsk weekendkursus Skal du ud at rejse med PIT, IMCC eller på egen hånd, og kunne du godt tænke dig at vide lidt mere om, hvad du kan møde i det store udland? Her har du muligheden! Weekenden d. 17.-18. November 2012 på Winsløwparken i Odense afholder PIT et kursus i tropemedicin. I løbet af to dage vil forskellige læger holde spændende foredrag om bl.a. global health, infektionsmedicin, sårbehandling, pædiatri og gyn./obs samt at en antropolog vil fortælle om, hvordan det er at møde en fremmed kultur. Begge dage vil der blive serveret frokost, kaffe og kage samt aftensmad om lørdagen. Kurset retter sig først og fremmest til dem, der skal ud med PIT til foråret og efteråret 2013, men alle med interesse for tropemedicin eller dem, der bare er nysgerrige for hvad det indebærer at tage ud på et PIT-ophold i troperne, er selvføgeligt velkomne til at ansøge. Pris: 90 kr Tilmeldning: Mail dit navn og semester til tropemedkursus.pit.odense@gmail.com og skriv hvis du skal ud med PIT og hvornår. Tilmeldingen åbner d. 5. oktober kl. 12 og lukker 2. november kl. 12.00. Du får svar på din tilmeldning og information om indbetaling når tilmeldingen er lukket. Der er i alt 40 pladser, så der er efter først til mølle princip, men de, som skal ud med i PIT 2013 har førsteret. Hvis du har brug for et sted at overnatte så skriv det i tilmeldningen, så skal vi finde ud af det! Vi glæder os til at se jer!

25


SOFAS

A C U TA Den akutte patient Indledning 12-årig dreng bliver bragt til akutafdelingen af sin mor. Hun oplyser at sønnen om morgenen havde feber, kvalme og kraftig hovedpine. Efter et par timer kastede han op, hvorfor hun kørte ham på sygehuset. Pt. er kendt med astma, men har aldrig tidligere været indlagt. Den objektive undersøgelse viser, at pt. har et lavt BT (95/50), temp. = 39,4 og er takykard. Yderligere er der tegn på nakke-/rygstivhed og der ses et rødt udslæt på ekstremiteterne. Der er ingen ledhævelser eller ledsmerter. Ingen hævede lymfeknuder eller ødemer. Pt.virker også bevidsthedssløret. Hvilke overvejelser gør du dig? Da pt. er neurologisk påvirket og har feber, bestiller du følgende: Væsketal Infektionstal (inkl. differentialtælling) Blodværdier Lumpalpunktur grundet mistanke om meningitis. Blod til dyrkning CT-scanning af hjernen ved mistanke om kraniebrud eller blødning.

Prøverne viser at væsketal er normale. Infektionstal viser en CRP på 485. Hæmoglobin er på 7,2. I spinalvæsken findes omkring 1200 celler. Hvad gør du nu? Grundet den forhøjede CRP, indlægges pt. på infektionsmedicinsk afdeling, hvor han fik kulderystelser. Det vil tage tid at vente på svar på bloddyrkning og CT-scanning. På mistanke om meningitis opstarter du penicillinbehandling, indtil der foreligger flere svar. Hvilken diagnose er den mest sandsynlige? Hvilke differentialdiagnoser findes? Hvad er behandlingen?

26


A C U TA

IMCC

27


A C U TA

28

IMCC


A C U TA

IMCC

29


A C U TA

30

Landelister


Landelister

A C U TA ! !

! !

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

"#$%&'()!*&'+),-./)!0123425! 6)7!89::)7!,-./)'!9;)7!,&'+)!.9:!<=>>!"#$%&'()!%&7!89'/7&8/)7!:)+!?97!.@.9')'!2A! :&7/.!0123!B!0CA!?)D7E&7!0125A!! !""#$%#&'()#"*#+$#+$,#-"#.#(.#!B!/F)8!-:$$A+8G"#$%&'()!!!*&'+),-./)!?97!+)/&,F)7! !(*/)('()*0+'*&H!2A!+)$):D)7!0120!!! !!IJ!),)8/79'-.8!&'.K('-'(!LM!-:$$A+8!MD)'!?7&!2A!98/9D)7! 짜 N7@8,-'-.8)!L,&+.)7!O!P,,)!.):)./)7/7-'!! 짜 Q,-'-.8)!L,&+.)7!O!&?.,E//)/!RA!.):)./)7!! 12/+)*34"5$$ S87-;!/-,!I&/-9'&,!"#$%&'()!?97:&'+T!S&.%-&!U&84I-),.)'H!(#67.#(38+9:)38'"7;63!

<!=>!

!(&8"$ 1?+"')#$%#&'()#"*#+! 2"8.*#+$!

!@*&+8"'#($

2!

P?.,E//)/!21A!.):)./)7T!VW"X*4/)./!-88)!'K+;)'+-(!!

A8B+8'($

0!

N7@8,-'-.8)!L,&+.)7! W8/9D)7T!'9;):D)7T!+)$):D)7T!?)D7E&7T!:&7/.!9(!&L7-,!

Y!

Z"I"=H!N7@8,-'-.8)!L,&+.)7! <X=SPH!8,-'-.8)!L,&+.)7!

I8(8.8G$J@#%#;$

2!

P?.,E//)/![A!.):)./)7! \&7&'/)7)/!)'(),.8!L,&+.!B!:E,-(%)+!?97!?7&'.8!L,&+.! P,,)!:M')+)7!]^!FE,-!9(!&E(E./_!

I8(8.8$

0!

P?.,E//)/!21A!.):)./)7!

IB'"#$

0!

Q,-'-.8)!L,&+.)7! \&7&'/)7)/!)'(),.8)!L,&+.)7!B!:E,-(%)+!?97!.L&'.8!L,&+.!

H)K2&#($LHF1!M$

2!

Q,-'-.8)!L,&+.)7!

E+8(9+')$

0!

Q,-'-.8)!L,&+.)7!

NB8(8$

5!

Q,-'-.8)!L,&+.)7!

A+8*'"'#($

C$DEF1!G$C$>H=HF

!

$

!!

31

!


Landelister

A C U TA ! !

!

N+?9#("8(.$

0!

Q,-'-.8)!L,&+.)7T!`E,-!a!&'+7)!-88)!.9::)7!:+7A!]^!&E(E./_!

O6""8(.$

0!

Q,-'-.8)!L,&+.)7! 2!FE,-!P:./)7+&:T!2!FE,-!P,,)!&'+7)!DJ)7!)'+!P:./)7+&:!

D*"8(.$

0!

Q,-'-.8)!L,&+.)7! 2!D-,&/)7&,T!2!E'-,&/)7&,! `E,-!9(!&E(E./!

D*+8#"$

Y!

Q,-'-.8)!L,&+.)7! `E,-T!PE(E./T!S)L/):D)7T!W8/9D)7!

D&8"'#($

0!

Q,-'-.8)!L,&+.)7! !`E,-!

P828($

R!

Q,-'-.8)!L,&+.)7!

Q#(K8$

0!

Q,-'-.8)!L,&+.)7! PL7-,T!:&FT!FE'-T!FE,-T!&E(E./!

<'%8(6($

R!

Q,-'-.8)!L,&+.)7!

<'&8@#($

2!

Q,-'-.8)!L,&+.)7!

F8"&8$

0!

N7@8,-'-.8)!L,&+.)7!

F#R';6$

Y!

Q,-'-.8)!L,&+.)7!

=#28"$

0!

Q,-'-.8)!L,&+.)7!

S38($

2!

Q,-'-.8)!L,&+.)7! `E'-T!FE,-T!&E(E./! P,!L)7.9'&,)!89::E'-8&/-9'!a!F9E7'&,)7!LM!)'(),.8A!!

T#+@$LDEF1!M$

3!

N7@8,-'-.8)!L,&+.)7!

T6"#($

2!

N7@8,-'-.8)!L,&+.)7! `E,-T!&E(E./T!.)L/):D)7!

T6+&@)8"$

2!

Q,-'-.8)!L,&+.)7! `&'E&7T!FE,-T!&E(E./T!.)L/):D)7!

U@*"8(.$

0!

Q,-'-.8)!L,&+.)7! 2!S8/A!N)/)7.D97(!]FE,-T!&E(E./_!9(!2!S8/A!N)/)7D97(G=9.8;&! ]FE,-_!(&7&'/)7)/A!=E,-(/!&/!K'.8)!&'+7)!DJ)7!]%),)!M7)/_!

1"6,#('#($

2!

Q,-'-.8)!L,&+.)7!

!

32

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!

!


Landelister

A C U TA ! !

! !

128('#(G$ I8&8"6('#($

0!

Q,-'-.8)!L,&+.)7! `E,-!a!&'+7)!-88)!.9::)7:M')+)7!]^!&E(E./T!.)L/):D)7_!

128('#(G$/,+')#$

3!

Q,-'-.8)!L,&+.)7! 0!`E,-T!2!PE(E./!a!&'+7)!-88)!.9::)7!:+7A!!]^!.)L/):D)7_!

1;BV#'W$$

2!

P?.,E//)/![A!.):)./)7! VJ.8!),,)7!?7&'.8!LM!(J:'&.-)'-;)&E!

X8'V8($

5!

Q,-'-.8)!L,&+.)7!

X8&8+*&8($

2!

N7@8,-'-.8)!L,&+.)7! ]^!F&'E&7T!:&FT!FE'-T!+)$):D)7_!

X@(#*'#($

Y!

N7@8,-'-.8)!L,&+.)7! ]^!`&'E&7T!!:&FT!+)$):D)7_!!

XK+9'#&$

5!

P?.,E//)/!0A!.):)./)7!

XK*9"8(.$

3!

Q,-'-.8)!L,&+.)7! ]^!+)$):D)7_!

Y()8+($

2!

Q,-'-.8)!L,&+.)7! ]^!F&'E&7T!:&FT!FE'-T!+)$):D)7_!

Z*&+')$

0!

Q,-'-.8)!L,&+.)7!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!

!

! ! ! !

!

!

!!

33

!


A C U TA

Medicinerrevyen

��������������� �������������������������������������������� ��������������������������������� � ������������������������������������������������������������������������������������ � ���������������������������������������������������������������������������������������� � ��������� ������!���������������������� ������������������������������������������������� � �����������������������������������������������"#����������������������������� ��������������� � ������������������������������ �����������������������������$%���� ������������������������������ � &%������������������������������������������������ ����������!��������������$����������� #�� ���������������������������� ���'!������()*+�������������������������������������� � ������������������������!���� ,�������������������������������������������� �����"#�����������������������������������������- � �������������������������������������������(���������������������� �������������"#� � ������' �����������������������.

��������� ��� ������������� / ���������������� �������������������0���������������������������������������������������� � ����������������������������!��. ����������������������������������������������������������������������������������������� � ������������������������������������!����������������������������������� ������� ������������������������������������������ ����������������������������1���!���������� � ��������������������������������������������������������������� ������������������������� � ������������)���������������������������������������� �������������������������������� � ������������������������� ��������������� ��������������������� ������������ ����� ����� � ����������������������������������� ��������������������������������� ������� ��� �� ������������������ ���!"�������#���� ������� ����������� �������������#����� �� ���� �� ��� �� ��������� ���� ������ �� ������ ������������������ ���"#����#��$�!�$�������"��������%#""��%&���&����"#��� ���� � ������ ��� �� �������� ������#�"���!��� ���%#"�������%&����$�����'�#�(����)��!��

34


Medicinerrevyen

A C U TA

�����������������*��� �������������(������� ����������+��� ����� ����� � ��������,������������������������� �������������-&�"#��� �����������������"����"������ ������� ��� �� ����.������������������#����������� �� �#����$����������������"#���"#���/"�#��� ���� �� ��� �������� ��������������-$����������� !���#� ��� ����������&��� ��� ����������� �����������0#��� �"�1..��#� ������� �������%���2

������3�����������#�"��� ����������+����������������� $""������"#����&� ����%���� ��������4�����5���$�����������������������#���2 ����� ����� � �����������������6�$����� ����� ���1�� #��/�$����2 �������������5���� ������ ������� ��� �� �������� ��#��!���#�������������/��������#%��� �&��!"������#��������������#""���0��� #""�����#�����%#"�%&������ ���� � ���� �� ��� �� ��������� ������� ������ �� �� ��� ������� 3���� $""���"���#���#"���������������������������� �"���"�� �"�� ������������!�������!��������"#%���& ����!�����/ �����������%��� ���� ��� �� ���� ��� ������� 7 ���5�"��#��/��������������/��������#������ ������-���8$�"���� ����������,���������� ������������,���(#���� $����������%������ ����� ����� � ��������������������""������������������ �������������5������������!�� �"�����#"��/���#����#�����9��$�#���2 ������� ��� �� ��:����� ������&%���������"#���"#��������� ���� ����� �������!#��� ������� ������� ��� �� ����� �������.$����������&� ���#����� !�����-������������� %��� ��� ����������&���

������3��� #��)��"9������ ����������+���������� ������������������ $"���!9',9�����#�����������������2 ����� ����� � ��������'���������$%&�����������"��� �������������;��#!#�� ������� ��� �� ��������"#""�� �%!�$���-#��������#�"� ��!#�����<����#��# ���#"����"#���#��#���������"������ ������� ������� ��� ��� �� ���������;#��"$������� �#�� ��� ������� ��� �� ������� ��� ����!�����������������%&�����������"��!���<����������� � �""#��%�"���������"#%��=5������� ����>��( $""������!�"������"��!�/����������!��%#"�<����#"� 0���-�%���� �����!��#"#��� ����������� �����������1��������#���#����0����������2

35


A C U TA

Medicinerrevyen

������8��������0���$���� ����������+���������� ��������,��� ����� ����� � ������������������������� ��������������&������#!� ������� ��� �� �������?�������,@� ����������� ��� ������� ��� �� ��� ��������� �� ���� ����� �"�� ���� ��� ��������9�A�"��#��������������!�!"������ �������!�����%����������� �/���"���/������%���� �$""������������$"�������#���#��%�����B��������� ����!!�"���������%���#"� ���� �� ��� �������� ����!������� ���� ��� 8�����# �����%����� ����%����#������� �?���������� ����������� ���������� �$�� �"��"�#���� �"����$ ���������������$���# ����"� �����������3������������-�� �CD���"����������E ����������+���������� ������������ ����� ����� � ������������������������� �������������,��+��4'�4, ������� ��� �� ����������������� ���"#��������%�� ������� ����� ����� ���� ������ ����� 5������2�.�������������<"#���������!�����"�����"����� #� <$"���� ������� �� �� ��� � ������� #8���#����� ���!�� "�%��#"����!��������#��#��#��������?���������>���#����"�����!�8�����# �.���"$��� ����������� ���������� 3�������!$"����������������������&""����������#����(����# ��"� ���!��#��!"/��"��2 ������(�����0� �� ��������������������� ����������������!���������� ����� ����� � �����������������'���������������� �������������(����� ������� ��� �� �������!����!��� ���!����!���#�<������������ ����#����#���������$������ ������� �� �� ��� � ��������;$���!���2 ���� �� $������� %��"� �� ��������������%#� �"#���&� �"#��� ��������"���������#�������������(������������������������ �������$����!"��� ����������� ���������� ����%���<���# ��������������!<��: �������#�"��.���$����/�"�� ����������4���������� ������������ ����� ����� � �����������������"��#� "$�#%�� ��������������&�������� ������� ��� �� ����;$������������"#""���"�<��"#����/�� ������� � ���� ����� ������ ���� �� �����;�������������!����� �#��#��"�������"#%���!$"���&��#����%������ %����� ��������� �� �� ��� ��� �� ��� ��� �� ��� ����� 3��� !$"��#�����# ��#���

36


A C U TA

Medicinerrevyen

��������� ��� ������������� *���!������������������������������������������������������������� ���������� ���0�������� � ����������������������������������.�)������������������������-������������������. �������+�������������������� ������������������!������������������������2���� � 3����������������'��������4��������56����������7���������������������8$������������ ��������'�����������������������������!������������� ������������� �9�' ������������� � �����������������������������������������# ��������������������������'�����������3���� � )����������������5�����������������7���������/�������!����������/������,�������� � �����������:�����������,��*������������� ���+�!����������������������������������� � ��!��� �����&���;�������������������������������������)��������������������� ����������( ����� ������8�����# �.���"$�� ��������������������� ��������'��� ����� ����� � ����������������9���������#��#����� � �������������(#��"� ������� ��� �� ��:������#���!���#����� ��������%�����%/��������� "����#"�����"����������%�� ��� ������� ���"� &��� �� ����;�� �(�#����!���#�<��������� � ������� �� �� ��� � �����������������������������<����"�%� �%��� �����(������ ����#��������%�������%$�����&���� �������������� "/ �"#�����$��"� ���%#� #�������9���%/������<��� ����������� ��������������� ����"#%���# ����/ ���%�":

��� ��� ��� ��� ��������� *����������������������5����������������������7����������������������/��������������������� � ������������������������������������������������������������������������������������� � ������������������������ �������������������������������������������������������� �������#�������������������������������������������������������������� ����������������� � �������������������������������������<%��!���������������1����������������������������� � �� �����������������������������������������������������������������������������������( �������4������'�����������������/�����������+������������������������������������ � �����!���������������� �������������������������������������������������������������������)� � ������ �����������������������������������������������������������������������������<%��!�� � ��������������=�������

'()��*('+ *, -.�(' /)

37


A C U TA

IMCC landeliste

������������(%������� ����������1�����?����F�����G� ��������'�H����"����������C4@E ����� ����� � ��������,9+������ �������������3��� ������#%�����������$� �� ������� ��� �� ��� B$��#��!���#������������#���""#�����$��I�"#�������#�� (� ���� ��������� � ������� 3�2������#����#��2������#�����������#��2 ������� ����� ��� �� ��� ��� �������� ��� ��������(�������"#���"#���# �������"� ���<��� ���� ���� �"���� � ������� D�����������/��������"�� ����������� ���������� 0�%/������� &��I�JK�0� &�2 ������.����#�8�##� ����������,���������� �����������������$������%� �� ����� ����� � ����������������#��� �������������8�������!$� #����#��"�����#� ������� ��� �� ��� ��� ��#���!���<��� ��� �������� ��# ��� �"��%#"����������"2 (� ���� ��������� � ��������3�2������#����#��2� �������������������#��2 ������� ����� ��� �� ��� ��� �������� ��� ������� ����!�"�������2 ���� �"���� � ������� ����$����������� ����������� ���������� )#����.����#��>(�������������������("$�2>

��������� ��� �������������� ���������������������������������������������� ������������������������������������������������ � ���������������������������������������� ��������������� �������!������������ ����������������� ���������� ���������������������� � ��������������� ����������������������!���������������������������� ������ � ����������������������������� ���������������������������������������������������������� � ������������������������������������������������������������(���������������������� � ���� ����������������������������������� ����1���������������������������������� ������� � ��������������������������������������������� ����� ��������������������������������������� ������(��� ����� ����������1�����?����F�����G� �����������������������# ����� %#�������������+����� ����� ����� � ��������������������<�������$�����!�������%���� �������������8�/���"#���������(������C%E��"#�����L$��C�E���� ������� ��� �� ������������!���#� $��%��"��������� $��������� ���%&���� ��������!���������� ��������%&������#"����C��!��������#"�������E� ���� �� ��� �� ���� ������� ��� ����� �� �� � ���������$������A�M�A� �"�� "�����J������ ��� �%����������� �"�%&���"$A$�#�$������$!����!�;�������;���K�� ���� ��� �� ���� ������ ���������� �"� "��������������������N'@����N''� ������� ����� ��� �� �0�� ��� �������� ����� 5�������#��#�� ����2������ �"�������!������ �"��� $�������������� <$"���� �������I�#�&������!�" ������&�������# ���#����������#%��� ����%#����������#"!�������8�" ��������������������!���#���""��� ����������� �����������.���#���������������!&���"�������"�%�"��2

38


A C U TA

Medicinerrevyen

�������������-/ ��J"���� ����������1�����?����F�����G� �������=����������">���#����(��� ���4��� ����� ����� � ��������@������ �������������3������ &����������1������� $����� ��������� ������� ��� �� ����5���%#"�������%&�������"������ (��� ��#����� ���������#"�����(��������� ��� ���� �� ��� �� ���� ������� ��� ����� �� �� � ���3��� %#"����������#�3��� #��� ����5���%#� ����������������� ��� "����������&� ����� ����#�� $���#""���������9���������� �"��$�# ���#����#"�������� ���� ��� �� ���� ������ ��������!��%�������3���%#"�����������������<�%��������O'@����N''�� !�������%���!$� #������"#��� ������� ����� ��� �� �0�� ��� �������� ���#������!�"�����#�����������$�"#�� ����������� �����������.���#���������������!&���"�������"�%�"��2

��������� ��� %' "#�����������������������5�!���������������7������������ ����1������"#���������������������� � �����������5��������� ��7���������������������������.�#�� ������������������������������� � "#���������������������������������������������������������������������������������� ��� �������������������"#�����������������������8%�������������<���$�����>������������/������� � ������������������ ���������������������� �������������������������������������� �� � ����������������������������������������������������������������������������������������� � �������������������������������������������������������������������������������� ��)��������� � ��!���������������������������������������&8$�����������������������������������"#���� � ��������� ��������������������������������������������������������������������������� � ��������������)����������-�������������������������������������������� ����������� ��� ������.������(��� �<�(#��#��� ����������4���������� �������D�������"#��C�����E ����� ����� � ����������������#��� ��������������������L $"����� ������� ��� �� ����3��������������!���.$���8$�;����2�3��� �"� ����$�"��2� ������� �� �� ��� � ��������8���#�����%����$���!�����#����� ��2�8�" �����#����/���!"#� ������<���!���"�%��#"����"������������ <����������#��#�� ���/����2 1��� �������� ����� ����� �� ����� ��� ��������0�%/�������!���� #������$"�#���#%�������� 9�"#�������#���������� ������������""�� ��2 �"���� ��� �� �� �0�� � ��������3��� ���"#���"&�������/����� �/����#�������#��#��<$����� ��������!��#��2 ����������� �����������3���%#"� �N��#��!���2

39


A C U TA

Medicinerrevyen

?�������������������������������������������������������!���������������� ����������� �������� � �����������!�����������!������������������������� ������������������!�������������� ������������������������������������ 1����������� ���������������������������������������������������-���������������� � ���������������������1�������������������������������������� �������������������������� � ������������������������������������������������������������������� ��������������������� � �����!����������������������������������������������� ������ ������������������.� @����������������� ���������������������������.�A������������������������� .�)����!���������� � �����������������������������������������������������.

*���� ������� �� ������� �� %'!�������� ���������2 (�����0������������C4�����E��)��#������������C������E��) �"�����C������E���������* �#�� �<����������C4�����E��.�����5�""�5������C4�����E����������� �C������E�����������$?� 1%������C������E��.������(��(#��#���C4�����E���#����� #�����C4�����E ��3����"����������4�� 5 ���4��"� ���4"��6����"���������� �#""�������#"�������!�����#""#��� ��� �������???���$������ $���� $��� �

40


Psykiatrien

A C U TA

MØD OS

på Specialernes Dag den 26. oktober i Søauditoriet på Aarhus Universitet kl. 12-18. Besøg vores to stande ml. kl. 13-17 og få en snak med yngre læger indenfor specialerne:

Børne- og ungdomspsykiatri

Psykiatri

Kom med alle dine spørgsmål om karrierevalg, og hør lægernes erfaringer med specialer, uddannelsesstillinger og ansættelser.

Ses vi også til oplæggene? Børne- og ungdomspsykiatri Peter Ramsing, postgraduat klinisk lektor Linda Bramsen, 1. reservelæge Merete Barker auditoriet kl. 14.05 – 14.25

SCAN QR-koden og læs mere på Facebook om dine muligheder i psykiatrien

Psykiatri Michael Nørballe Nielsen, 1. reservelæge Signe Dolmer, Afdelingslæge Per Kirkeby auditoriet kl. 15.55 – 16.15

Psykiatri og Social www.skarpehjerner.dk

41


A C U TA

42

Anmeldelse


A C U TA

Anmeldelse

Anmeldelse af Patologisk anatomi af Alan Stevens, James Lowe & Ian Scott Danske fagkonsulenter: Ulrik Baandrup & Niels Korsgaard Munksgaard 2012 Kr. 698,- (vejl) 632 sider Anmelder: Christian Jørgensen, medicinstuderende, AU Jeg fik i foråret op til vores patologi kursus mulighed for at få et eksemplar af Munksgaards ”patologisk anatomi”. Bogen er skrevet så almen og klinisk patologi ikke skal findes i to bøger, men er sammenskrevet i kapitlerne. Hvert kapitel starter med en lille teoretisk introduktion om det væv der skrives om. Derefter startes hver sygdom med en stor overskrift og derefter beskrivelse af sygdom, hvor der både er tegnede-, makro- og mikroskopiske billeder af det der beskrives. Der er også mange bokse med opsamling af viden, samt små fun facts. Det kunne jeg godt lide, men det er alt efter temperament. Bogen er utrolig let at læse i, og det er nemt overskueligt og hurtigt at slå op. Jeg regner i hvert fald med at bruge bogen i klinikken, da patogenesen er beskrevet godt og letlæseligt. Hvert kapitel afsluttes med en række cases, hvor der er 3-5 underspørgsmål; for mig gjorde det, at jeg fik hævet niveauet af forståelse. Den eneste ulempe ved denne bog er, at Aarhus universitet kører eksaminer med multiple choice, hvor spørgsmålene tit er formuleret direkte ud fra sætninger i en anden patologi bog. De spørgsmål er dog gennemgående de samme, og det viste sig ikke at blive et problem. Alt i alt vil jeg anbefale denne bog, der giver en god indgang til patologi og ikke er tung at læse."

43


A C U TA

Blodbanken

Tekst: Mikkel Dybtved-Ntarampa Andersen

Når nålen smutter Der er altid en risiko, når sundhedsvæsnet laver indgreb, men heldigvis sker det meget sjældent, at en donor kommer hjem fra blodbanken med en skade. Det er ikke så tit, det sker, men nogle gange opstår der en uventet skade under eller efter en tapning i blodbanken. Sommetider gør det ondt lige med det samme, i andre tilfælde kommer smerten snigende efter et par dage, mens en besvimelse kan ske lige efter en tapning eller inden for det første døgn efter tapningen. Det er ikke så behageligt, når uheldet er ude, men med den rette hjælp går det alligevel godt i langt de fleste tilfælde. Under en promille Enhver besvimelse som følge af en tapning skal meldes til Bloddonorernes Sikringsfond, mens tappeskader, hvor nålen har gjort skade, kun skal anmeldes, hvis genen ikke er forsvundet i løbet af syv dage. En gene, der ikke går væk i løbet af en uge efter tapningen, kaldes en tappeskade. I løbet af de seneste ti år har der gennemsnitligt været 130 skader om året, hvilket skal holdes op mod de over 310.000 årlige tapninger. Det svarer til, at der sker en skade for hver 2.385 tapninger. – Ud af de tilskadekomne donorer, er der godt 10 procent, der får varige mén på eller over fem procent, forklarer Elsebeth Krag-Jensen fra Bloddonorernes Sikringsfond, som taler med alle de donorer, der kommer til skade. En lille gruppe herudover får et varigt mén på under fem procent. Heling med eller uden behandling I mange tilfælde går skaderne væk af sig selv. Det sker som regel, hvis der er tale om en lille blodansamling eller en lille nervegene. Større blodansamlinger kræver dog kortere eller længerevarende behandling. De mere alvorlige skader kommer, hvis der bliver stukket direkte igennem en arterie, hvis en nerve bliver alvorligt ramt, eller hvis donor i forbindelse med en besvimelse falder og kommer alvorligt til skade: – Alvorlige nerveskader kan ikke behandles væk, og det kan tage op til to år, før skaden er helt forsvundet. Det er i denne gruppe, vi ser de fleste varige skader, forklarer Elsebeth Krag-Jensen og fortsætter: – Ved faldskader har vi desværre set både brækkede skuldre, knuste tænder, piskesmæld og hjernerystelser, så det er bestemt heller ikke rart. Netop på grund af risikoen for at besvime efter en tapning skal donorer blive i blodbanken i mindst ti minutter efter en tapning, samtidig med at de får noget at drikke. Snak med blodbanken Hvis en donor oplever, at en gene ikke er gået væk efter en uge, skal vedkommende henvende sig i blodbanken, hvor han eller hun er blevet tappet. Herefter udfyldes et skadesanmeldelsesskema i samarbejde med en sygeplejerske eller en læge i blodbanken. Skemaet sendes til Bloddonorernes Sikringsfond, der sørger for straks at kontakte donor for at tilrettelægge den videre sagsbehandling. Blodbanken sørger for, at donor får den rette behandling. I de fleste tilfælde vil donor blive bedt om at lægge ud for disse behandlinger, men hvis der er tale om en sag, der tager meget lang

44


A C U TA

Blodbanken

tid, kan Bloddonorernes Sikringsfond refundere udgifterne løbende. Det er dog et krav for at få refusion, at al behandling sker efter henvisning fra egen læge. Hvis donor på eget initiativ starter en behandling uden autoriseret henvisning til eksempelvis en fysioterapeut, kan Bloddonorernes Sikringsfond ikke refundere udgiften. Den endelige sagsbehandling sker i Patientforsikringen, der, når sagen er afsluttet, træffer beslutning om en eventuel ménerstatning. 5 gode råd ! Allerede inden en donor møder op i blodbanken, kan vedkommende selv forhindre en potentiel skade. Det gøres ved at huske at have drukket og spist inden tapningen samt blive i blodbanken i ti minutter efter tapningen. Dette gør, at risikoen for besvimelser mindskes. ! Rygere bør undlade at tænde en cigaret i en halv times tid op til en tapning. Årsagen er, at blodkarrene ved rygning trækker sig sammen, hvilket gør det sværere for tappepersonalet at stikke nålen gennem åren. ! Det kan være en rigtig god idé at blive tappet skiftevis i højre og venstre arm, da der efter hver tapning dannes lidt arvæv. Hvis der er meget arvæv efter tapninger, er åren sværere at ramme, og dermed øges risikoen for skader. ! Personalet i blodbankerne er også instrueret i kun at stikke én gang i hver arm, og stikket skal foregå i en glidende bevægelse, hvor det ikke er tilladt at skifte nålens position efter indstikket. Nogle gange sker det dog, at sygeplejersken retter lidt på nålen for at få blodet til at løbe lidt bedre, men det er faktisk ikke tilladt, da det øger risikoen for skader. ! Det er en god idé straks at sige til tappepersonalet, hvis man får smerter eller føler sig utilpas under eller efter en tapning. Så kan de nemlig afhjælpe et tidligt symptom ved at tilbyde pressionsbehandling, ispose eller andre behandlinger.

FAKTA Får en donor en skade i forbindelse med tapning, kan vedkommende få erstattet: ! Helbredelsesudgifter til for eksempel medicin og fysioterapibehandling, dog kun op til et år efter skaden. Det forudsætter, at behandlingen sker efter autoriseret henvisning til en klinik, som har overenskomst med sygesikringen. ! Kørsel til og fra undersøgelse og behandling dækkes med et mindre tilskud. ! Svie og smerte, hvis donor har været sygemeldt. ! Varige mén på fem procent eller derover. ! Tabt arbejdsfortjeneste, hvis donor kan dokumentere et reelt tab (Husk at donor eller donors arbejdsgiver selv rettidigt skal anmelde krav om sygedagpenge). ! Erhvervsevnetab på 15 procent eller derover, såfremt donor kan dokumentere et fremtidigt indkomsttab. ! Mindre tingskade, for eksempel rensning af tøj eller knuste briller, dækkes af tappestedet. ! Betydelig tingskade dækkes kun i ganske særlige tilfælde af Bloddonorernes Sikringsfond. Der er en forældelsesfrist på tre år, fra skaden indtræffer, til den skal være anmeldt. Alle blodbanker har pjecen ”Hvis der sker en skade” liggende, og den kan tillige findes på bloddonor.dk

45


A C U TA

Studenteransatte

Møde om rettigheder for studenteransatte på universitetet. FADLs studenterundervisergruppe (SUG) forhandler i fællesskab med Studenterundervisernes Landsforbund (SUL) overenskomst for studerende, der er ansat ved landets universiteter. Den 8/10 var SUG og SUL i Århus for at fortælle om vores rettigheder som ansat ved universitetet. De vigtige konklusioner fra mødet er: 

Overenskomsten sikre god løn til

Undervisere: Instruktor, hjælpelære og undervisningsassistent Andre grupper: Studenterstudievejleder, studentermedhjælp, præparatfremstiller og demonstrator. Det er VIGTIGT at vi får den løn vi er berettiget til og ikke fx en lavere HK-takst.

Ret til at få en kontrakt inden ansættelse, med beskrivelse af arbejdsopgaver, lønforhold, arbejdstid ect.

Ret til løn under sygdom og barnets 1. og 2. sygedag, hvis man er ansat mere end 50 timer pr. semester.

Ret til løn under barsel. Reglerne er komplicerede så forhør dig hos den faglige sagsbehandler hos FADL.

Bøger og andet materiale skal stilles til rådighed omkostningsfrit.

SUL har lavet en hjemmeside hvor i kan finde hjælp og vejledning til undervisningen. http://www.studenterundervisere.dk.

Der blev stillet mange spørgsmål og fortalt om urimeligheder, hvor FADL og SUL kan hjælpe. Det er vigtigt at vi gør FADL/SUL opmærksomme på problemerne, for de vil gerne hjælpe og vide i hvor stort omfang overenskomsten ikke overholdes. Der var flere forslag til krav, vi kan stille til næste overenskomstsforhandlinger. Det var et godt møde og vi håber at gentage succesen næste år.

DU KAN ALTID STILLE SPØRGSMÅL TIL FADL OG SUL kontakt findes på www.fadl.dk og www.sul.nu

46


A C U TA

SAKS

!

SAKS indkalder til generalforsamling "#$%!&%'()(*%$! +(!(!,-",!.,/0'%$%*'%1!-23%*%!"($0$4(15%!,%215678!9(2!4%$*%!(*9(/%$%!'(4!/(2! 9:$%1!;$2(4%!4%*%$62<:$1632(*4=!>*/%$%11%$%$!'0!'(4!<:$!5($0$4(!:4!50**%! '0!/#*5/%!'(4!6/!'%2/64%!(!7%1/?$%21%16$7%@'%!1;!%$!,-",!2(4%!*:4%/!<:$! '(4=!! ,;!5:3!:4!AB$!A96'!9(!4;$!:4!6$7%@'%$!C;=!+(!56*!62/('!7$04%!*:42%!%51/$6! A#*'%$=! D('E!

D:$1'64!'=!F=!*:9%37%$!52=!FGEHI!/(2!)6=!JFEII!

,/%'E!

K:0*4%*!(!&%'()(*%$A01%/!!

+(!1B$4%$!<:$!56<<%L/A%!:4!564%M!1;!5:3!<$(15!:4!/64!'(*!2#1%3655%$!3%'N! ! &%'!9%*2(4!A(21%*!<$6!622%!:1!(!,-",!!

Find os på facebook: SAKS Århus

Din kirurgiske forening 47


A C U TA

Studenterkongres

!"#$%"&'()*+&,%$-& ./*01&21"&340)56+ !"#$%&'()*+(,"-./.0$%(!12-"01"+)*+$%0.03(.04.1"+"+(1.#

!"#$%&'()*#+%(#,)-./.&*0#123-)&2)(+%(*0&.&' 4

 5+6$"017+ -.0 )*+$%0.03 . "1 2)*+8"#19 8"0 )&3#.31 )*+28  :"1;*+% 8"- &0-+" $12-"01"+)*+$%"+" )+& <"#" #&0-"1  =6+ 0>19 '#. .0$?.+"+"1@

5((6&')7)&2)2#.&083-)()(9  :3*2(6&*;%(2#23(<()23(  =%#%>)(&62&.&')(#7)-#+38-#+%(;8)?&.&'  @2#+6'8.'2#.&*;.()()&-)#>.-)&*06A)8.'2#;(%'(67  B68867.--6'  C(D7.)(#2.8#-)#A)-*2)#;(D*)&262.%&)(

,E8'(3;;)9 *23-)&2)(+%(*0)() F +%(G)&>D()&-)<&3>D()&-)<0%77)&-) =.87)8-.&'9 H" %02%A)( 2.8 H" -)/)7A)( IJHI F *) G?)77)*.-)& K)826')(;(.*9 K$$ I"!JJ !"#$%&"'("&')*+*,*&-./0'+$1$,#120##"3

48


O02+!?&+7

6JJ&=).!)=49,+!CA@<"E<VA;ENL;A!+,>D!LCDAL!K!)24, '2.,+!.12)!?&%,49,+!;N.1 BA;BD

OZYM#!OT?[3GBB

T+$J,!355!L<A

:$49/%,!&/,$'3*

T284,).!4=-.!9,!J&40',.,7!)&! 4&9$',!KE<BBCN<<AN

YP6?!3GCACA@<E<VA;ENL;A

X&9$', ,42$'H!9D'=)7I+)D75

T1&),H!KE<CC@BNBNE

M2UH!KE<CC@BN<AV

M24$'8!)24,

W42$'!

A+01!&/,$'3*

! ! ! ! ('$%,!Z$'7,+"O4$.1 _2)),!M2--&% b2-$4!6c$c b2-$4!6c$c 6)),!F=)7!G+2+=0/!F&..,!M8)),

62+1=-!S)$%,+-$.8!

!

6-9]^+)!X&1+!3+,:,O^+,)!OJ1&=![',-,)

! ! ! M=)J.$&)2'!297&4$)2'!02$)! (2-,-! ! ! #+,2.4,).! (2-,! ! ('&-$)*!+,42+5! ! !

4&9$',!KE<BL<AA<LB

!

(1+&)$J!02)J+,2.$.$-! (2-,-! ! ! (&>>,,!2)7!,U1$9$.$&)

M$+-.!)24,

/ )*'(!. #)'#) $#!-%')($#+# %%%%%%%%%%%%%-/#)0'23/5%3"23/0)%#0-%3$"#3."03 / '(#)) $#$! # !(( / #! (*(( $#

[77!R,'*,!Q$']2 _,)-!P+^)7=4!M+^5]`+ ! F2+-!a$).1,+"_,)-,)

(&=).+8

O,--$&)!Ya!! ;ED@A! ! ! ! ! ;<D;<! ! ! ! ! ! ;NDAA!!!!!!! ! ! !

Y42*$)*!! ! ! (2-,-! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! P$&J1,4$-.+8!2)7!+2+,! 297&4$)2'!02$)!7$-&+7,+-! F=)J1!2)7!,U1$9$.$&)

62'9&+*!R&-0$.2'/

O,--$&)!YYY ;@DAA! ! ! ! ! ;EDAA! !

6).1&)8!R&9-&) 6).1&)8!R&9-&)

,42$'H!2)),'=)75+2+=0I*42$'DJ&4

+,-'./0#(%1#/0%/2%.*(3/4#5"3"-%#0-%5#0%,"%5#*2"-%,6%2"7"$#(% 5'0-/3/'028%93%/2%#%5'..'0%5(/0/5#(%1$',(".%#0-%-/#)0'23/52%#0-% )')"#)'$') "%$')#( #) 2") #0#'+: !! # $" #! #  *''#)'(%) +(# ! # !%)1 ;/((%<#7"%3<"%4'((';/0)%#)"0-#=

6)),!F=)7!G+2+=0/!F&..,!M8)), 6-9]^+)!X&1+!3+,:,-

O,J+,.2+8!P+$..2!F=)7

;;D@A! ! ! ! !! ;BDAA! ! ! !

!"#$%&'(("#)*"

!

3$2*)&-.$J!.&&'-! ! (2-,-! ! ! P+,25!2)7!,U1$9$.$&)

@/2'*,1$,'+%!$%&!=$49/%,

6%2$'29',!:$.1$)!;<!4$)=.,-!>+&4!(&0,)12*,)!6$+0&+.!98!.+2$)

(&>>,,!!!! Z,'J&4, Y).+&7=J.$&)!!

3,02+.4,).!&>!Q2-.+&,).,+&'&*8!

6!&),!728!4,,.$)*!1,'7!2. #$%&'$!(&)*+,--!(,).,+/!(&0,)12*,)!"!3,)42+5! ?&%,49,+!@A.1!BA;B!C!2D4D!.&!ED@A!0D4D

! !

6)),!F=)7!G+2+=0

CDAA CD;A!! CD;<!

O,--$&)!Y CD@A! ! ! ! ;AD;<! ! ! O,--$&)!YY!! ! ;ADE<! ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!*$/0)%3<"%1#0"(%-/25*22/'02%1#$3/5/1#032%#$"%"05'*$#)"-%3'%2<#$"% ) '-%' #, )))$%  #&*() $#

,42$'H!'>8)),I1&.42$'DJ&4

T\[Q\6XXW

67%1$(/33'%2!)8&+9'%$3!:$'%;! <011/%,!:/1*=/#,'(/*!$%&!<3'%'#$3!7=&$,/6

>+1!-01,?/1!&/,$'3*!=3/$*/! #+%,$#,;

"#$%&'%$('$%!)**+#'$,'+%!+-!./01+2$*,1+/%,/1+3+24!$%&!5+,'3',4 !

F&..,!M8)),

SAGIM symposium

A C U TA

"

><"%3#$)"3%)$'*12%#$"= / / / /

$*#$)$'( #()'$#)'$!$.#(*''. % ! ()( #()'$#)'$!$.#(*''. *'((, ) #)'() #$" #!% # )'(, ) #)'() #$" #!% #

!

! !

><"%.""3/0)%/2%<"(-%/0%>/7'(/%&'0)$"22%&"03"$?%&'1"0<#)"0% $+"') ")$%" @"%<'1"%3'%2""%6'*8

!

)' #$'$ 

49


A C U TA

Forskerdating

Orienteringsmøde om studenterforskning Den 29. november 2012, kl. 14.15 – ca. 16.00 Merete Barker Auditoriet, lokale 211, bygning 1253, Søauditorierne Er du medicin- eller odontologistuderende, og har du mod på at prøve dine forskningsevner af, så er studenterforskning noget for dig. Fakultetet har mange spændende projekter at byde på. På dette orienteringsmøde kommer vi omkring både formalia og dagligdagen. Orienteringsmøde 14.15

Velkomst og gennemgang af formalia ved forskningsåret og MD/PhD-programmet ved Lise Wogensen Bach, Prodekan, Ph.d. skoleleder.

14.30

Orientering om Selskab for Medicinsk Studenterforskning (SMS) og gennemgang af SMS’ hjemmeside.

14.40

Fra ide til projekt, hvordan kommer man i gang som studerende?

14.50

En nuværende forskningsårsstuderende

15.00

En tidligere forskningsårsstuderende

15.10

At være vejleder

15.30

Gæsteforelæser

15.50

Spørgsmål

Derefter

Pause med kaffe/the og kage Forskerdating Kl. 16.30 – ca. 20.30

16.30

SMS overtager programmet med forskerdating, hvor der er mulighed for, at komme i kontakt med vejledere.

Den primære målgruppe for orienteringsmødet er medicinerne som afslutter bachelordelen op til start på forskningsåret, eller studerende på kandidatdelen, men alle er velkomne.

50


Gnaverkursus

A C U TA

Kirurgikursus på gnavere Selskab for Medicinsk Studenterforskning byder studerende med interesse for sundhedsvidenskabelig forskning velkommen til kursus i eksperimentel kirurgi på rotter. Kom og prøv kræfter med generelle kirurgiske teknikker, anæstesi, dermatologi og kardiologi, samt hør om mulighederne for forskning på de små gnavere. Vel mødt!

Lørdag d. 17. november 2012, kl. 10-15.30 og Søndag d. 18. november 2012, kl. 10-18.30 Kælderen på Klinisk Institut, indgang 7, Skejby Sygehus Med forbehold for mindre ændringer i klokkeslettet

Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig senest: torsdag d. 8. november 2012 på: studenterforskning@svf.au.dk Skriv en kort motiveret ansøgning for, hvorfor netop du skal med på dette kursus! Du vil herefter få en tilbagemelding på, om du er optaget på kurset

51


SOFAS

A C U TA Den akutte patient - svar

Pt. havde erhvervet sig en meningokok-meningitis (med bakterien Nesseria meningitidis), hvilket blev verificeret via dyrkningssvar. Meningokok-meningitis rammer hyppigst børn, teenagere og yngre voksne. Meningokokker smitter ved direkte kontakt og ved dråbespredning. Inkubationstiden er 2-10 dage. Meningokok-meningitis er en livstruende og akut tilstand, som kræver behandling hurtigst muligt. Meningokok-meningitis kan udvikle sig i løbet af få timer. Typiske symptomer er kraftig hovedpine, fotofobi, kvalme, opkastninger og høj feber, op til 40 grader. Yderligere faresignaler er nakke-/rygstivhed (skyldes irriterede meninges  muskeldefense), påvirket almentilstand, sløret bevidsthedsniveau, petekkier (småblødninger i huden på størrelse med et knappenålshovede, der ikke forsvinder, når man trykker på dem) og afficering af led. Ved mistanke om meningitis, SKAL der tages blodprøver for at undersøge agens og en lumbalpunktur til mikroskopi og dyrkning. Hvis der er givet antibiotika inden foretagelsen af lumbalpunkturen, kan spinalvæsken være uden tegn på bakterier. I disse tilfælde kan diagnosen oftest stilles ved PCR. Differentialdiagnose: Andre årsager til meningitis Encephalitis Neuroborreliose Subaraknoidal blødning Forgiftninger Andre akutte infektionssygdomme Behandling: Ubehandlet meningitis medfører næsten altid død. Behandlingsmålet er at stoppe infektion og stoppe en evt. udvikling af shock samt andre komplikationer (fx sepsis og DIC). I Danmark er meningokokkerne ofte følsomme for penicillin, så dette gives i.v. i højt dosis. Der gives kortikosteroid oveni, da dette reducerer inflammationen og neurologiske sequelae såsom høretab og epilepsi. Nære kontakter til patienter med mistænkt eller verificeret meningokoksygdom tilbydes profylakse med penicillin og evt. vaccination*. Yderligere er meningitis en anmeldelsespligtig sygdom, som derfor skal meldes til embedslægen med det samme. *Vaccinationen indeholder et kapselpolysakkarid, men denne kan kun gives gruppe A og C.

52


A C U TA

Humor

Gammel klassiker: Journal-"bøffer" fra sygehusvæsenet: Patienten tager retaderet Paracetamol (paracetamol Retard). Patienten er vejet med vægt og sko. (tøj og sko). Patienten er psykisk meget dårlig pga. forhudsamputation (forfodsamputation) Patienten fortalte, at hun havde lidt af forstoppelse hele sit liv, indtil hun blev skilt i 1989 Patienten var sund og rask, indtil hans fly løb tør for brændstof og fadt ned. Patienten kommet pga. voldsomme smerter efter telefonsamtale med læge. Kan ikke sove på venstre side, men er ikke generet af dette på sit arbejde. Tager Apodom da hun ikke har kunnet sove uden sovetabletter siden 2. verdenskrig. Kan ikke erindre han har været forkølet siden sidst. Er begyndt at få små, blodige spiseskeer i afføringen op til femten gange dagligt. Bløder indimellem fra venstre næse. Havde tid til dr. S... i går morges, men han orkede ikke at stå op. Smerten i ryggen kommer, når patienten ligger udstrakt med begge ben på ryggen. Patienten har konstateret en betydelig bedring, hvis han ligger direkte oven på maden. Patienten har det godt, undtagen når hun har det skidt. Beh. læge på kirurgisk har taget hånd om knæene og sendt dem til røntgen. Lymfekirtlerne sendes samme dag som patienten i taxa til Uppsala. Patienten informeret om obduktionsresultatet. Patienten bevidstløs ved undersøgelsen, men han siger han har det godt. Har fået kløet over hele kroppen, men ellers ikke nogen steder. Abdomen: plat, dødt (fladt, blødt) Patienten har svært ved at høre på venstre øje Patienten har ikke spist nogen i aften. Patienten har haft afføring på bænken (bækken)

53


A C U TA

FADL

! ! ! "#$%&"!

$$'"()!(*+,#')+&#&!

!

-./012.2!345.366! !

!

! #2!78!9:/7;7:03087.2./7.<! ! ":2!78!=;70!0;7!;!1>.23987<! ! ,;=!78!>?2.!@./012!A12!./!528BB.!C:DE.=123087.2./7.<!

,;!E:2!AF.0!@8=;5E.7!A12!:0!;>?293?00.!./!528BB.@./012127/;/5!BF!@.7;D;/G!H12@F=.0!@.7! B21I.90.0!.2!:0!39:C.!.0!@10;>.2./7.!15!2.33182D.5;>./7.!0;=C87!0;=!C:DE.=123087.2./7.J!E>12!7.! +!A12@.==.!2:@@.2!AF2!39:C0!91/0:90!0;=!@.73087.2./7.!15!./!9:/7;7:03087.2./7.!@.7!E./C=;9! BF!:0!45.!02;>3=./G!! ! ! ! ! ! !

L8!AF2!BF!7;0!V,! " " " " "

#2A:2;/5!@.7!=.7.=3.!:A!528BB.B21D.33.2! )0W29.=3.!:A!7;/.!91@@8/;9:0;>.!.>/.2!5.//.@!:90;>!=W0/;/5!15!B21A.33;1/.=! 7;:=15! H:D;=;0.2;/5!:A!528BB./! #0!C.>;3!BF!7.=0:5.=3.!;!@./012982383!15!@./012127/;/5! X.231/=;5!87>;9=;/5!Y!2.A=.93;1/.2!1>.2!7;/!.5./!21==.!31@!@.7;D;/3087.2./7.!15! 91@@./7.!=?5.G!

H12>./0/;/5.2!0;=!7;5K! !

L.=0:5.=3.!;!.0!E.=7:53!.==.2!01!M!E:=>7:53!@./012982383G!

+!=4C.0!:A!7.0!91@@./7.!F2K!>?2.!@./012!A12!D:G!N!C:DE.=123087.2./7.!;!./!A:30=:50!B.2;17.!BF! D:G!O!F2J!E>12!+!@47.3!@;/G!A;2.!5:/5.G!

#2!78!;/0.2.33.2.0!;!B21I.90.0J!3F!3./7!./!@:;=!0;=!':/7;!P=3./K!291Q38/G:8G79J!H120?=!5:/39.! 9120J!E>12A12!78!5.2/.!>;=!>?2.!@./012G!L8!.2!153F!>.=91@@./!0;=!:0!2;/5.!A12!:0!E42.!@.2.!1@! B21I.90.0!BF!RSTN!RUNT! !

! !

54


A C U TA

FADL

! ! !"#$%!&

##'!()&(*+,"')+%"%& &

&

-./0..1&123.1455& &

! "6&78&9:;<.=>61087.6./7.&?@&A.7B;B/C& ! )D/.1&78E&:0&1087B.=BF.0&?@&.0&8/BF.61B0.0&/>3=.&3:/3.&G:/&FH6.&=B70&:I&./&87I>676B/3C& ! !:6&78&=D10&0B=&:0&7.=.&7B/.&87I>676B/3.6&>3&18;;.1<B10>6B.6&A.7&:/76.&A.71087.6./7.C&

J@&A.7B;B/&<:6&78&B&.I0.6@6.0&KLMK&A8=B3<.7&I>6&:0&FH6.&A.7&B&.0&?B=>0?6>N.G0&A.7&./&A./0>6368??.5& O8&FB=&1>A&1087.6./7.&G>AA.&B&./&368??.&A.7&P&QR&:/76.&A.7B;B/1087.6./7.&>3&N.6.1&368??.&FB=&I@& 0B=G/D00.0&./&A./0>6E&1>A&.6&G:/7B7:01087.6./7.&?@&A.7B;B/5& & &!F:7&G:/&78&I@&87&:I&:0&7.=0:3.&B&./&A./0>6368??.C& & " +/71B30&BE&<F>67:/&:/76.&1087.6./7.&>?=.F.6&>3&0:;G=.6&1087B.0& & " )?:66B/3&I6:&./&H=76.&1087.6./7.&>AG6B/3&7B0&1087B.=BF&>3&87I>676B/3.6&G/D00.0&0B=&1087B.0& & " "/&10266.&>?AH6G1>A<.7&?@&7B/&6>==.&1>A&A.7B;B/1087.6./7.& & " #0&IB/7.&3.N10./E&1@&78&BGG.&G26.6&06H0&B&7B0&1087B.& & " #0&I2=3.&7B/&.3./&>3&:/76.1&87FBG=B/3&B&1087B.=BF.0&>F.6&.0&@6&A.7&>?Q&>3&/.7086.& & & & -./0>6.6/.&FB=&0:3.&873:/31?8/G0&B&7.6.1&877://.=1.&1>A&A./0>6&>3&7.6.1&.3/.&.6I:6B/3.6&A.7& 1087B.05&

-./0>6>67/B/3./&FB=&G26.&>F.6&.0&@6&>3&7.6&FB=&FH6.&?=:/=:30&.0&:/0:=&A27.6&B&.I0.6@611.A.106.0&>3&B& I>6@611.A.106.05&J@&A27.6/.&FB=&78&I@&A8=B3<.7&I>6&:0&I@&7.=0&18;;.1.6&>3&87I>676B/3.6&A.7&A./0>6&>3& A.71087.6./7.&B&368??./5&

%6>6&78&:0&>F./10@./7.&G8//.&FH6.&/>3.0&I>6&7B3E&.==.6&<:6&78&1?2631A@=&0B=&?6>N.G0.0C&)@&1G6BF&.==.6& 6B/3&0B=&':/7B&S=1./&6G>T18/5:857G&0=I5&URMP&UVPM& & & &

55


A C U TA

Jobopslag

Lægevikar søges Et godt tilbud, du bør tage imod. Ortopædkirurgisk afd, Vejle Sygehus mangler en vikar i vores forvagtslag fra 1.11. eller hurtigst muligt og frem til 1.2 eller 1.3.2013 Vi tilbyder dig muligheden for at prøve kræfter med lægerollen i den virkelige verden på en stor og velfungerende afdeling. Du vil arbejde på lige fod med dine nyuddannede KBU-kolleger og vore andre dygtige stud.med.'er i vores forvagtslag med arbejde i skadestuen, i skadeambulatoriet, som assistent på operationsgangen og på sengeafdelingerne. Ønsker du at blive kirurg, er det en god måde at prøve kræfter med patientkontakten og teste dit håndelag. Hvis du vil høre mere, så kontakt uddannelsesansvarlig overlæge Hanne Dalsgaard på tlf 7940 5702 eller på mail: hanne.dalsgaard@slb.regionssyddanmark.dk<mailto:hanne.dalsg aard@slb.regionssyddanmark.dk>!

56


Forsknings책r

A C U TA !

!

"#$%&'(')%*$!+,-!./$+/$-!0,-(1/2!314##25!%,67,89,$!:;<=! !

!

0#7(+,$,75!/&>78,-(1('%&!('7,$,%%,$,7!8,-(1('%7>-,$,'-,!%?),%!7(2!@#$%&'(')%*$!+,-!./$+/$-! 0,-(1/2!314##2!(!A#%7#'5!B3CD!"#$%&'(')%*$,7!@#$,)*$!(!/&>7/@-,2('),'!6*!A,74!E%$/,2! F,/1#',%%!0,-(1/2!G,'7,$5!4+#$!->!+(2!92(+,!7(2&'H77,7!,'!+,2,7/92,$,7!@#$%&'(')%)$>66,!>'-,$! 2,-,2%,!/@!0(14/,2!F#''('#5!-,$!+(2!+I$,!-('!/8,$(&/'%&,!+,J2,-,$D!"#$%&'(')%*$,7!9,%7*$!/@! <;!8*',-,$%!#64#2-!(!A#%7#'!#)!:!8*',-,$!6*!G,'7,$!@#$!C&>7@#$%&'(')5!C/$4>%! B'(+,$%(7,7%4#%6(7/2!>'-,$!+,J2,-'(')!/@!6$#@,%%#$!(!/&>78,-(1('5!./'%!K($&,)//$-D!"#$+,'7,7! /@)/')!-D!<LM!:;<=D! F,7!)#-,N!

F>!+(2!/$9,J-,!8,-!@$,8$/),'-,!&2('(&,$,!#)!+,$-,'%9,$?87,!@#$%&,$,!(!,7!/'-,$2,-,%!#)! >-@#$-$,'-,!/$9,J-%8(2J?D!F,$!,$!)#-,!8>2()4,-,$!@#$!/7!6>92(1,$,!-(7!/$9,J-,!(!('7,$'/7(#'/2,! 7(-%%&$(@7,$!#)!-,27/),!(!&#'@,$,'1,$D!F>!+(2!$,7>$',$,!7(2!F/'8/$&!8,-!-H$,9/$,!,$@/$('),$!#)! 8,-!,7!'H7!6,$%6,&7(+!6*!@#$%&'(')!#)!/&>78,-(1('5!7(2!)/+'!@#$!$,%7,'!/@!-('!&/$$(,$,D!F,$!,$! -,%>-,'!$(),!8>2()4,-,$!7(2!/7!%7(@7,!9,&,'-7%&/9!8,-!B3CD!.+(%!->!)$(9,$!14/'1,'5!&/'!-,77,! #64#2-!@?$,!7(2!%7#$,!7(')O! F,7!+()7(),N!

F/!./$+/$-!,$!,7!%7,-!4+#$!,2(7,'!4H2-,%5!@#$+,'7,%!-,$!-,-(&,$,7!#)!8*2$,77,7!/$9,J-,!@$/!-('! %(-,D!P('),',!%,$+,$,%!(&&,!6*!,7!%?2+@/-!#)!-,$!,$!(&&,!7/2,!#8!,'!@,$(,!(!B3CD!F>!%&/2!&>'',! %7/$7,!/$9,J-,7!8,-!@>'-$/(%(')!#)!6$#7#&#2!/22,$,-,!(!J/'>/$!:;<=D! Q8!-()N!

0('(8>8!6*!<;D!%,8,%7,$5!('7,$,%%,$,7!(!@#$%&'(')!#)!-,7!/&>78,-(1('%&,!#8$*-,!#)!4/$!8#-! 6*!/7!6$?+,!&$I@7,$!8,-!,7!('7,$'/7(#'/27!@#$%&'(')%8(2J?D!R(),2,-,%!@#$+,'7,%!-,7!/7!-(',! ,'),2%&&>'-%&/9,$!,$!)#-,!#)!/7!->!,$!(!%7/'-!7(2!/7!%(),!7(2!#)!@$/D!S#$,%!,$@/$(')!,$!/7!-,7!,'! @#$-,2!(&&,!/7!4/+,!@#$!8/'),!@#$62()7(),2%,$!(!F/'8/$&D! S(!)2I-,$!#%!7(2!/7!4?$,!@$/!-()O! 0,-!+,'2()!4(2%,'! T(1#2/J!F>>%!

U*!+,)',!/@!./'%!K($&,)//$-!#)!0(14/,2!F#''('#! !

0#7(+,$,7!/'%?)'(')!#)!,+,'7>,22,!%6?$)%8*2!%,'-,%!7(2N! !

!

!

->>%D'(1#2/JV)8/(2D1#8!

2W/'-,$%V9(-81D4/$+/$-D,->!

57


A C U TA

Jobopslag

Medicin US Studenterstudievejleder søges på medicin

Da én af vores studenterstudievejledere nærmer sig afslutningen på medicinuddannelsen. Søger vi en ny studentervejleder på medicin. Som studievejleder på Health vil du blive en del af et tværfagligt studievejlederteam med i alt 14 studenterstudievejledere og to fastansatte vejledere. Du vil især arbejde tæt sammen med de tre øvrige studenterstudievejledere på medicin. Har du lyst til at være en del af dette team?     

Kan du lide at tale med andre – også i store forsamlinger? Er du systematisk: kan holde styr på mange regler og deadlines? Har du interesse og flair for arbejdet med at give skriftlig information via webben? Er du selvkørende, initiativrig og fleksibel? Har du bestået de første fem semestre af medicinstudiet?

Så vil vi meget gerne høre fra dig! Til CV’et får du blandt meget andet, erfaring med følgende:  Personlig og kollektiv studievejledning  Udarbejdelse af informationsmateriale på web og tryk  Organisering og afholdelse af informationsmøder og introduktionsarrangementer  Studieadministration, herunder viden om studieordninger  Navigering og samarbejde i en kompleks offentlig organisation Ansættelsen sker med start medio december. Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er på 10,5 timer. Timerne fordeles mellem træffetid og administrative opgaver. Den første tid vil bestå af sidemandsoplæring. Stillingen aflønnes efter gældende takst for studenterstudievejledere. Har du brug for flere oplysninger, kan du kontakte Teamleder for vejledning og information ved Health, Lisette Prins på telefon 871 67861 eller mail lp@sun.au.dk eller studenterstudievejlederne på medicin studievejleder.medicin@sun.au.dk (se træffetiderne på studerende.au.dk/medicin under studievejledning) Send din ansøgning pr. mail til Lisette Prins: lp@sun.au.dk senest d. 15/11 kl. 12.00, mrk. i emnefeltet: ”ansøgning medicin”. Samtaler vil foregå først i december.

HEALTH AARHUS UNIVERSITET

58


Studievejledningen

A C U TA

AU SVVM STUDIEVEJLEDNINGEN

BLIVER DU KANDIDAT JANUAR ELLER JUNI 2014? …så husk at melde dig ind i en A-kasse senest et år før du dimitterer! Har du været medlem af en A-kasse mere end 12 mdr. før du dimitterer, undgår du karensmåneden efter endt studium, og kan få dagpenge allerede den første måned efter du er færdig. Du kan få gratis studie-medlemskab, hvis du: - Er under 30 år. - Har studiejob, og arbejdet min. 1 time 14 dage før du melder dig ind. - Har en maksimal indtægt på 199.160 kr. om året inkl. SU. Se mere her: Magistrenes A-kasse: Akademisk A-kasse:

www.ma-kasse.dk www.aak.dk

Såfremt du ikke har studiejob, skal du efter endt studie huske at melde dig ind i en A-kasse senest 14 dage efter dimission. Har du flere spørgsmål om ovenstående eller andet, er du altid meget velkommen til at kontakte os i studievejledningen. Kathrine Weile, Andreas Ernst, Nis Brix & Sansuthan Paramanathan /Studievejledningen ved medicin

59


A C U TA

Gigtforeningen

Gigtforeningens studenterpriser 2013 Gigtforeningen ønsker at anspore flere medicinstuderende til at skrive deres større obligatoriske valgfrie opgave (OSVAL II / fordybelsesopgave) inden for gigtområdet. Derfor har vi indstiftet 10 priser på hver 10.000 kr., der årligt uddeles til de 10 bedste selvstændige og prisværdige opgaver, der er lavet i tilknytning til en reumatologisk afdeling eller lignende. For at komme i betragtning skal du senest 12 måneder efter opgaveeksamen ansøge om en studenterpris. Ansøgningen skal bl.a. indeholde en indstilling fra din vejleder samt en kopi af dit karakterbevis. Prisen skal ansøges via det elektroniske ansøgningssystem Efond, som du finder på www.gigtforeningen.dk/forskning - "Søg om støtte til forskning - fra forskningsrådet". Eventuelle spørgsmål kan rettes til Gigtforeningens forskningsadministration på tlf. 39 77 80 38 / 39 77 80 67 eller forskning@gigtforeningen.dk En opgave kan kun indsendes én gang med henblik på opnåelse af prisen. I tilfælde hvor en opgave er løst af flere eksaminander, vil prisen blive delt mellem eksaminanderne. Priserne vil blive overrakt i forbindelse med Gigtforeningens repræsentantskabsmøde ultimo maj 2013. Der er ansøgningsfrist fredag den 1. februar 2013.

Macintosh HD:Users:sarachristensen:Downloads:Opslag Studenterpris 2013 Gigtforeningen.doc

60


A C U TA

Studievejledningen

61


Medicinerladen

A C U TA

Måneds-tilbud for FADL-medlemmer. Oktober måneds tilbud: 20 % rabat på Blodprøver (Munksgaard) Normalt kr. 238-, i oktober kr. 190,40. November måneds tilbud: 20 % rabat på Basisbog i diagnostiske fag (nyhed fra Munksgaard) Normalt kr. 469-, i november kr. 375,20. I oktober og november: 20 % rabat på Histologi-kompendium (hjælpebog til Geneser) Normalt kr. 298-, i oktober,november kr. 238,40. (forbehold for trykfejl i annoncen)

62


A C U TA

Kontakt FADL

Kontakt til FADL FADL, Århus Kredsforening Nørre Allé 32, 8000 Århus C aakf@fadl.dk www.fadl.dk Træffetider:

86206229

Mandag - torsdag: 08.30-16.00 Fredag: 08.30-15.30

Kursuskoordinator Maria Tove Gjaldbæk, træffes efter aftale kursus@aarhus.fadl.dk FADLs Vagtbureau, Århus A/S Nørre allé 32, 8000 Århus C aavb@fadl.dk www.fadl-vagt.dk Træffetider:

86197800

Personligt alle hverdage 8.30-19.30 Telefonisk henvendelse fra vagttagere fortrinsvist mellem 8.30-19.30. Vagttelefonen er dog døgnåbent alle dage.

Direktør, Michael Dahl Kirkegaard mdk@fadl.dk

86197933

Lønkontoret Træffetider: man-tirs-ons-tors-fre: 8.00-14.00

86197800

Medicinskfaglig konsulent sfk@aarhus.fadl.dk

86197800

Sundhedsfaglig konsulent sfk@aarhus.fadl.dk

86197800

Medicinerladen Nørre allé 32, 8000 Århus C 8878@bogpost.dk Hjemmeside: www.medicinerladen.dk

86197111

Åbningstider: alle hverdage 9.00-16.30 Faglig sagsbehandler Torben Conrad (Hovedforeningen) Panum instituttet, Blegdamsvej 3B, 2200 København N Mobil: 28757479 toc@fadl.dk

35327479

63


A C U TA

64

Acuta 1145  

Studenterinterview, Kongelig Quiz, Medicinerrevy, Halloween, Novo Nordisk, Acuta-fitness, James Bond. Yup!