__MAIN_TEXT__

Page 1


Activitats i Instal·lacions Arquitectòniques


ACTIVITATS I INSTAL·LACIONS ARQUITECTÒNIQUES | www.aia.cat

| aia@aia.cat | T +34 934 120 514 | Plaça Sant Pere 3, 08003 Barcelona - Spain


Solucions integrals en Arquitectura i Instal·lacions Soluciones integrales en Arquitectura e Instalaciones /ŶƚĞŐƌĂůƐŽůƵƟŽŶƐŝŶƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞĂŶĚŶŐŝŶĞĞƌŝŶŐ ^ŽůƵƟŽŶƐ /ŶƚĠŐƌĂƵdž ĞŶ ƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞ Ğƚ /ŶŐĠŶŝĞƌŝĞ ^Žŵ ƵŶ ĞƋƵŝƉ ŵƵůƟĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌŝ Ăŵď Ϯϱ ĂŶLJƐ Ě͛ĞdžƉĞƌŝğŶĐŝĂŝŵĠƐĚĞϯϬϬƉƌŽũĞĐƚĞƐĐŽŶƐƚƌƵŢƚƐ͕ ĨŽƌŵĂƚ ƉĞƌ ĂƌƋƵŝƚĞĐƚĞƐ͕ ĞŶŐŝŶLJĞƌƐ ŝ ĐŽŶƐƵůƚŽƌƐ ĞƐƉĞĐŝĂůŝƚnjĂƚƐ ĞŶ Ğů ĚĞƐĞŶǀŽůƵƉĂŵĞŶƚ ĚĞ ƉƌŽũĞĐƚĞƐĚ͛ĂƌƋƵŝƚĞĐƚƵƌĂ͕ĞŶŐŝŶLJĞƌŝĂ͕ŝŶƚĞƌŝŽƌŝƐŵĞ i paisatgisme. ƋƵĞƐƚĂďĂƐĞĞŶƐƉĞƌŵĞƚĂďŽƌĚĂƌĞůƐƉƌŽũĞĐƚĞƐ ĚĞĨŽƌŵĂŐůŽďĂůŝĚŽŶĂŶƚƵŶĂƌĞƐƉŽƐƚĂŝŶƚĞŐƌĂůĚĞ ƚŽƚƐĞůƐƐŝƐƚĞŵĞƐƋƵĞĐŽŶĨŽƌŵĞŶĞůƉƌŽũĞĐƚĞ͘ dƌĞďĂůůĞŵĚĞƐĚĞůƉƌŝŵĞƌĞƐďſƐĮŶƐĂůĂĐŽŶĐůƵƐŝſ ĚĞ ů͛ŽďƌĂ ƉŽƐĂŶƚ ĞƐƉĞĐŝĂů ĂƚĞŶĐŝſ ĂůƐ ĐƌŝƚĞƌŝƐ ĚĞ ƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝƚĂƚ ŝ ĞĮĐŝğŶĐŝĂ ĞŶĞƌŐğƟĐĂ͘ ƋƵĞƐƚ ĨĞƚ ƋƵĞĞŶƐŚĂƉŽƌƚĂƚĂŽďƚĞŶŝƌĚŝǀĞƌƐŽƐƉƌĞŵŝƐĚĞ ƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝƚĂƚƉĞůĐŽŵƉƌŽŵşƐŵĞĚŝĂŵďŝĞŶƚĂůĚĞůƐ ŶŽƐƚƌĞƐ ĚŝƐƐĞŶLJƐ͘ ůƐ ŶŽƐƚƌĞƐ ƉƌŽĐĞƐƐŽƐ ĞƐƚĂŶ ŚŽŵŽůŽŐĂƚƐĂŵďĞůĐĞƌƟĮĐĂƚ/^KϵϬϬϭ͗ϮϬϬϴ͘

^ŽŵŽƐƵŶĞƋƵŝƉŽŵƵůƟĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌŝŽĐŽŶϮϱĂŹŽƐĚĞ ĞdžƉĞƌŝĞŶĐŝĂLJŵĄƐĚĞϯϬϬƉƌŽLJĞĐƚŽƐĐŽŶƐƚƌƵŝĚŽƐ͕ ĨŽƌŵĂĚŽƉŽƌĂƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ͕ŝŶŐĞŶŝĞƌŽƐLJĐŽŶƐƵůƚŽƌĞƐ ĞƐƉĞĐŝĂůŝnjĂĚŽƐ ĞŶ Ğů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞ ƉƌŽLJĞĐƚŽƐ ĚĞ ĂƌƋƵŝƚĞĐƚƵƌĂ͕ŝŶŐĞŶŝĞƌşĂ͕ŝŶƚĞƌŝŽƌŝƐŵŽLJƉĂŝƐĂũŝƐŵŽ͘ ƐƚĂ ďĂnjĂ ŶŽƐ ƉĞƌŵŝƚĞ ĂďŽƌĚĂƌ ůŽƐ ƉƌŽLJĞĐƚŽƐ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ŐůŽďĂů͕ ĚĂŶĚŽ ƵŶĂ ƌĞƐƉƵĞƐƚĂ ŝŶƚĞŐƌĂů ĚĞ ƚŽĚŽƐůŽƐƐŝƐƚĞŵĂƐƋƵĞĐŽŶĨŽƌŵĂŶĞůƉƌŽLJĞĐƚŽ͘ dƌĂďĂũĂŵŽƐ ĚĞƐĚĞ Ğů ƉƌŝŵĞƌ ďŽĐĞƚŽ ŚĂƐƚĂ ůĂ ĐŽŶĐůƵƐŝſŶ ĚĞ ůĂ ŽďƌĂ ƉƌĞƐƚĂŶĚŽ ĞƐƉĞĐŝĂů ĂƚĞŶĐŝſŶ ĞŶ ůŽƐ ĐƌŝƚĞƌŝŽƐ ĚĞ ƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝĚĂĚ LJ ĞĮĐŝĞŶĐŝĂ ĞŶĞƌŐĠƟĐĂ͘ ƐƚĞ ŚĞĐŚŽ ŶŽƐ ŚĂ ůůĞǀĂĚŽ ĂŽďƚĞŶĞƌǀĂƌŝŽƐƉƌĞŵŝŽƐĚĞƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝĚĂĚƉŽƌĞů ĐŽŵƉƌŽŵŝƐŽŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĂůĚĞŶƵĞƐƚƌŽƐĚŝƐĞŹŽƐ ĂƐşĐŽŵŽĚĞƐƵƐŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ͘EƵĞƐƚƌŽƐƉƌŽĐĞƐŽƐ ĞƐƚĂŶŚŽŵŽůŽŐĂĚŽƐĐŽŶůĂ/^KϵϬϬϭ͗ϮϬϬϴ͘

tĞĂƌĞĂŵƵůƟĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌLJƚĞĂŵ͕ǁŝƚŚϮϱLJĞĂƌƐŽĨ ĞdžƉĞƌŝĞŶĐĞĂŶĚŽǀĞƌϯϬϬďƵŝůƚƉƌŽũĞĐƚƐ͖ĐŽŵƉŽƐĞĚ ďLJĂƌĐŚŝƚĞĐƚƐ͕ĞŶŐŝŶĞĞƌƐĂŶĚĐŽŶƐƵůƚĂŶƚƐĞdžƉĞƌƚƐ ŽŶ ĐĂƌƌLJŝŶŐ ŽƵƚ ĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĂů͕ ĞŶŐŝŶĞĞƌŝŶŐ͕ ůĂŶĚƐĐĂƉĞĂŶĚŝŶƚĞƌŝŽƌĚĞƐŝŐŶƉƌŽũĞĐƚƐ͘ dŚŝƐ ĨĂĐƚ ĂůůŽǁƐ ƵƐ ƚŽ ĚĞĂů ǁŝƚŚ ƚŚĞŵ ŐůŽďĂůůLJ͕ ŐŝǀŝŶŐ Ă ĐŽŵƉƌĞŚĞŶƐŝǀĞ ƌĞƐƉŽŶƐĞ ƚŽ Ăůů ƚŚĞ ƐLJƐƚĞŵƐƚŚĂƚĂƌĞƉĂƌƚŽĨƚŚĞƉƌŽũĞĐƚ͘ tĞǁŽƌŬĨƌŽŵƚŚĞĮƌƐƚƐŬĞƚĐŚƚŽƚŚĞĮŶĂůŝƐĂƟŽŶ ŽĨ ƚŚĞ ĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶ ǁŽƌŬ ƉĂLJŝŶŐ ƉĂƌƟĐƵůĂƌ ĂƩĞŶƟŽŶ ƚŽ ƐƵƐƚĂŝŶĂďŝůŝƚLJ ĂŶĚ ĞŶĞƌŐLJ ĞĸĐŝĞŶĐLJ ĐƌŝƚĞƌŝĂ͘ Ɛ Ă ƌĞƐƵůƚ͕ ǁĞ ŚĂǀĞ ďĞĞŶ ĂǁĂƌĚĞĚ ƐĞǀĞƌĂů ƟŵĞƐ ĨŽƌ ŽƵƌ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů ƐƵƐƚĂŝŶĂďŝůŝƚLJ ĐŽŵŵŝƚŵĞŶƚ ŝŶ ŽƵƌ ĚĞƐŝŐŶƐ͘ ůů ŽƵƌ ƉƌŽĐĞƐƐĞƐ ĂƌĞ ŐƵĂƌĂŶƚĞĞĚ ďLJ ƚŚĞ ƋƵĂůŝƚLJ ĐĞƌƟĮĐĂƚĞ/^KϵϬϬϭ͗ϮϬϬϴ

EŽƵƐ ƐŽŵŵĞƐ ƵŶĞ ĠƋƵŝƉĞ ŵƵůƟĚŝƐĐŝƉůŝŶĂŝƌĞ ĂǀĞĐϮϱĂŶƐĚ͛ĞdžƉĠƌŝĞŶĐĞĞƚƉůƵƐĚĞϯϬϬƉƌŽũĞƚƐ ĐŽŶƐƚƌƵŝƚƐ͕ĐŽŶĨŽƌŵĠƉŽƵƌĂƌĐŚŝƚĞĐƚĞƐ͕ŝŶŐĠŶŝĞƵƌƐ ĞƚĐŽŶƐƵůƚĂŶƚƐƐƉĠĐŝĂůŝƐĠƐĚĂŶƐůĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ ĚĞƐ ƉƌŽũĞƚƐ Ě͛ĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞ͕ ŝŶŐĠŶŝĞƌŝĞ͕ ĚĞƐƐŝŶ ŝŶƚĠƌŝĞƵƌĞƚƉĂLJƐĂŐŝƐŵĞ͘ ĞůĂ ŶŽƵƐ ƉĞƌŵĞƚ Ě͛ĂďŽƌĚĞƌ ůĞƐ ƉƌŽũĞƚƐ Ě͛ƵŶĞ ĨĂĕŽŶ ŐůŽďĂůĞ Ğƚ ĞŶ ĚŽŶŶĂŶƚ ƵŶĞ ƌĠƉŽŶƐĞ ŝŶƚĠŐƌĂůĞĚĞƚŽƵƐůĞƐƐLJƐƚğŵĞƐƋƵŝůĞƐĐŽŶĨŽƌŵĞŶƚ͘ EŽƵƐƚƌĂǀĂŝůůŽŶƐĚĞůĂƉƌĞŵŝğƌĞĞƐƋƵŝƐƐĞũƵƐƋƵ͛ă ůĂ ĐŽŶĐůƵƐŝŽŶ ĚĞ ů͛ŽƵǀƌĂŐĞ ĞŶ ĂĐĐŽƌĚĂŶƚ ƵŶĞ ĂƩĞŶƟŽŶƉĂƌƟĐƵůŝğƌĞĂƵdžĐƌŝƚğƌĞƐĚĞĚƵƌĂďŝůŝƚĠĞƚ ĞĸĐĂĐŝƚĠĠŶĞƌŐĠƟƋƵĞ͘ĞĐŝŶŽƵƐĂƉĞƌŵŝƐĚ͛ġƚƌĞ ůĂƵƌĠĂƚƐ ĚĞ ƉůƵƐŝĞƵƌƐ Ɖƌŝdž ĚĞ ĚƵƌĂďŝůŝƚĠ ƉŽƵƌ ů͛ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ ĠĐŽůŽŐŝƋƵĞ ĚĞ ŶŽƐ ĚĞƐƐŝŶƐ͘ EŽƵƐ ƐŽŵŵĞƐĚŽƚĠƐĚĞů͛ŚŽŵŽůŽŐĂƟŽŶ/^KϵϬϬϭ͗ϮϬϬϴ͘


1E/

ƌĞĂĚĞƌƋƵŝƚĞĐƚƵƌĂ Z^/E/>D/E/^dZd/sK ............... 13 ,Kd>ZK ............................................. 93 WKZd/sK .......................................... 129 hd/sKh>dhZ> .......................... 173 Yh/WD/EdK^ .................................. 197

ƌĞĂĚĞ/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ Z^/E/>D/E/^dZd/sK ............. ,Kd>ZK ........................................... WKZd/sK .......................................... hd/sKh>dhZ> .......................... ^E/dZ/K ........................................... Yh/WD/EdK^ ..................................

219 243 251 287 319 343


ARQUITECTURA ZYh/ddhZ ARCHITEC TURE ARCHITEC TURE

ĞƐĞŶǀŽůƵƉĞŵƉƌŽũĞĐƚĞƐĚ͛ĂƌƋƵŝƚĞĐƚƵƌĂ͕ĚĞƐĚĞ ůĂŐƌĂŶĞƐĐĂůĂĮŶƐĂůĚĞƚĂůůĐŽŶƐƚƌƵĐƟƵ͘ ůƐ ŶŽƐƚƌĞƐ ƉƌŽũĞĐƚĞƐ ŚĂŶ ĚŽŶĂƚ ƌĞƐƉŽƐƚĂ ĂůƐ ƌĞƋƵĞƌŝŵĞŶƚƐ ĚĞůƐ ŶŽƐƚƌĞƐ ĐůŝĞŶƚƐ ƉĞƌ ƚŽƚ ƟƉƵƐ Ě͛ĞĚŝĮĐŝƐ͕ ũĂ ƐŝŐƵŝŶ ƉƷďůŝĐƐ ;ĐŽŵƉůĞdžŽƐ ĞƐƉŽƌƟƵƐ͕ ĐĞŶƚƌĞƐ ƐžĐŝŽͲƐĂŶŝƚĂƌŝƐ͕ ĞƐƉĂŝ ƉƷďůŝĐ ŝƉĂŝƐĂƚŐŝƐŵĞͿ͕ĐŽƌƉŽƌĂƟƵƐ;ĐĞŶƚƌĞƐĐŽŵĞƌĐŝĂůƐ͕ ŽĮĐŝŶĞƐ͕ ŚŽƚĞůĞƌ͕ ƉƌŽŵŽĐŝŽŶƐ Ě͛ŚĂďŝƚĂƚŐĞͿ Ž ƉƌŝǀĂƚƐ;ŚĂďŝƚĂƚŐĞƐ͕ǀŝůĞƐͿ͘ >Ă ƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝƚĂƚ͕ ůĂ ŝŶŶŽǀĂĐŝſ ŝ ůĂ ĐƌĞĂƟǀŝƚĂƚ ĞdžĞƌĐĞŝdžĞŶĚĞƉƵŶƚĂůƐďăƐŝĐƐĞŶƚŽƚƐĞůƐŶŽƐƚƌĞƐ ĚŝƐƐĞŶLJƐ͘

ĞƐĂƌƌŽůůĂŵŽƐƉƌŽLJĞĐƚŽƐĚĞĂƌƋƵŝƚĞĐƚƵƌĂ͕ĚĞƐĚĞ ůĂŐƌĂŶĞƐĐĂůĂŚĂƐƚĂĞůĚĞƚĂůůĞĐŽŶƐƚƌƵĐƟǀŽ͘ EƵĞƐƚƌŽƐ ƉƌŽLJĞĐƚŽƐ ŚĂŶ ĚĂĚŽ ƌĞƐƉƵĞƐƚĂ Ă ůŽƐ ƌĞƋƵĞƌŝŵŝĞŶƚŽƐĚĞŶƵĞƐƚƌŽƐĐůŝĞŶƚĞƐƉĂƌĂƚŽĚŽ ƟƉŽ ĚĞ ĞĚŝĮĐŝŽƐ͕ LJĂ ƐĞĂŶ ƉƷďůŝĐŽƐ ;ĐŽŵƉůĞũŽƐ ĚĞƉŽƌƟǀŽƐ͕ ĐĞŶƚƌŽƐ ƐŽĐŝŽͲƐĂŶŝƚĂƌŝŽƐ͕ ĞƐƉĂĐŝŽ ƉƷďůŝĐŽ LJ ƉĂŝƐĂũŝƐŵŽͿ͕ ĐŽƌƉŽƌĂƟǀŽƐ ;ĐĞŶƚƌŽƐ ĐŽŵĞƌĐŝĂůĞƐ͕ŽĮĐŝŶĂƐ͕ŚŽƚĞůĞƌŽ͕ƉƌŽŵŽĐŝŽŶĞƐĚĞ ǀŝǀŝĞŶĚĂͿŽƉƌŝǀĂĚŽƐ;ǀŝǀŝĞŶĚĂƐ͕ǀŝůůĂƐͿ͘ >ĂƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝĚĂĚ͕ůĂŝŶŶŽǀĂĐŝſŶLJůĂĐƌĞĂƟǀŝĚĂĚ ĞũĞƌĐĞŶĚĞƉƵŶƚĂůĞƐďĄƐŝĐŽƐĞŶƚŽĚŽƐŶƵĞƐƚƌŽƐ ĚŝƐĞŹŽƐ͘

tĞ ĚĞǀĞůŽƉ ĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞ ƉƌŽũĞĐƚƐ͕ ĨƌŽŵ ƵƌďĂŶƉůĂŶŶŝŶŐƚŽĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĚĞƚĂŝů͘ KƵƌ ƉƌŽũĞĐƚƐ ŚĂǀĞ ŵĞƚ ƚŚĞ ĞdžƉĞĐƚĂƚŝŽŶƐ ŽĨ ŽƵƌĐůŝĞŶƚƐĨŽƌĂůůƚLJƉĞƐŽĨďƵŝůĚŝŶŐƐ͕ǁŚĞƚŚĞƌ ƉƵďůŝĐ ;ƐƉŽƌƚ ĐŽŵƉůĞdžĞƐ͕ ĐŽŵŵƵŶŝƚLJͲŚĞĂůƚŚ ĐĞŶƚĞƌƐ͕ ƉƵďůŝĐ ƐƉĂĐĞ ĂŶĚ ůĂŶĚƐĐĂƉĞͿ͕ ĐŽƌƉŽƌĂƚŝǀĞ ;ƐŚŽƉƉŝŶŐ ĐĞŶƚĞƌƐ͕ ŽĨĨŝĐĞƐ͕ ŚŽƚĞůƐ ĂŶĚ ŚŽƵƐŝŶŐͿ Žƌ ƉƌŝǀĂƚĞ ;ŚŽƵƐĞƐ ĂŶĚ ǀŝůůĂƐͿ͘ ^ƵƐƚĂŝŶĂďŝůŝƚLJ͕ŝŶŶŽǀĂƚŝŽŶĂŶĚĐƌĞĂƚŝǀŝƚLJĂƌĞ ƚŚĞďĂƐŝƐŽĨĂůůŽƵƌĚĞƐŝŐŶƐ͘

EŽƵƐ ĚĠǀĞůŽƉƉŽŶƐ ĚĞƐ ƉƌŽũĞƚƐ Ě͛ĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞ͕ ă ŐƌĂŶĚĞ ĠĐŚĞůůĞ ũƵƐƋƵ͛ĂƵ ĚĞƌŶŝĞƌ ĚĠƚĂŝů ĐŽŶƐƚƌƵĐƟĨ͘ EŽƐƉƌŽũĞƚƐŽŶƚĚŽŶŶĠƌĠƉŽŶƐĞĂƵdžĞdžŝŐĞŶĐĞƐ ĚĞŶŽƐĐůŝĞŶƚƐƉŽƵƌƚŽƵƚƚLJƉĞĚĞďąƟŵĞŶƚ͘dĂŶ ƐŝŝůƐ͛ĂŐŝƚĚĞƉƵďůŝĐƐ;ĐŽŵƉůĞdžĞƐƐƉŽƌƟĨƐ͕ĐĞŶƚƌĞƐ ƐŽĐŝŽͲƐĂŶŝƚĂŝƌĞƐ͕ĞƐƉĂĐĞƉƵďůŝĐĞƚƉĂLJƐĂŐŝƐŵĞͿ͕ ĐŽƌƉŽƌĂƟǀĞ ;ĐĞŶƚƌĞƐ ĐŽŵŵĞƌĐŝĂƵdž͕ ďƵƌĞĂƵdž͕ ŚƀƚĞůƐ͕ ůŽŐĞŵĞŶƚƐ ƉůƵƌŝĨĂŵŝůŝĂůͿ ŽƵ ƉƌŝǀĠ ;ůŽŐĞŵĞŶƚƵŶŝĨĂŵŝůŝĂů͕ǀŝůůĞƐͿ͘ >Ğ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ ĚƵƌĂďůĞ͕ ů͛ŝŶŶŽǀĂƟŽŶ Ğƚ ůĂ ĐƌĠĂƟǀŝƚĠƐŽŶƚůĂďĂƐĞĚĞƚŽƵƐŶŽƐĚĞƐƐŝŶƐ͘


RESIDENCIAL A D M I N I S T R AT I U Z ^ /  E / >  D / E / ^ d Z d / s K H O U S I N G O F F I C E S L O G E M E N T A D M I N I S T R AT I F


Proyecto de Arquitectura Vivienda plurifamilar ‘D131’ Cliente / Propietario Trinquete Residencial SA

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ AIA Salazar Navarro

Emplazamiento Barcelona, España

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 30.000 m2

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Proyecto de Arquitectura y Dirección de Obra con Angel Moliner ĂƉĂĐŝĚĂĚ 210 viviendas

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ 20.000.000 €

&ĞĐŚĂ 2013 - 2016

ϭϯ


ϭϰ


ϭϱ


Proyecto de Arquitectura Viviendas plurifamilares en Ibiza Cliente / Propietario OD Real Estate SA

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ AIA Salazar Navarro JRV

Emplazamiento Puig d’en Valls, Ibiza, España

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Proyecto de Arquitectura, Dirección de Obra y Ejecución

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ Terreno: 9.907 m2 Construido: 6.500 m

ĂƉĂĐŝĚĂĚ 60 viviendas

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ 8.000.000 €

&ĞĐŚĂ 2016 - En construcción

ϭϲ


ϭϳ


ϭϴ


Proyecto de Arquitectura Viviendas plurifamilares en Aribau Cliente / Propietario Sociedad Inmobiliaria Barcelona l’Abeille SA

de

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ AIA Salazar Navarro JRV

Emplazamiento Barcelona, España

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Proyecto de Arquitectura, Dirección de Obra y Ejecución

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 1.096,86 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ 15 viviendas

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ 1.450.000 €

&ĞĐŚĂ 2016 - 2017

1: 68 m2 2: 69 m2 3: 52 m2

ϭϵ


ϮϬ


Ϯϭ


Proyecto de Arquitectura Viviendas plurifamilares en Serra 18 Cliente / Propietario Inmuebles Molí SL

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ AIA Salazar Navarro JRV

Emplazamiento Barcelona, España

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Proyecto de Arquitectura, Dirección de Obra y Ejecución

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 1.500 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ 13 viviendas

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ 1.700.000 €

&ĞĐŚĂ 2016 - 2017

ϮϮ


Ϯϯ


Ϯϰ


Proyecto de Arquitectura Viviendas de alto standing en Barcelona Cliente / Propietario Synergy Inversiones 2014 S.L

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ AIA Salazar Navarro LaGranja Design

Emplazamiento Barcelona, España

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Proyecto de Arquitectura, Dirección de Obra y Ejecución

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 6193.54 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ 11 viviendas 20 plazas de parking

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ 6.500.000 €

&ĞĐŚĂ 2017 - En construcción

Ϯϱ


1

1

2

2

1: 228,57 m2 2: 245,73 m2

Ϯϲ


1

1

2

2

1: 242,73 m2 2: 158,95 m2

Ϯϳ


Proyecto de Arquitectura Vivienda plurifamilar en Barcelona Cliente / Propietario Sosenpro SL

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ AIA Salazar Navarro

Emplazamiento Barcelona, España

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Proyecto de Arquitectura, Dirección de Obra y Ejecución

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 1.473 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ 16 viviendas

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ 1.690.500 €

&ĞĐŚĂ 2017 - En curso

Ϯϴ


1: 69,65 m2 2: 70,20 m2 3: 56,56 m2 1 2

3

Ϯϵ


Proyecto de Arquitectura Vivienda plurifamilar en Sabadell Cliente / Propietario Sabaprom Real Estate SL

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ AIA Salazar Navarro

Emplazamiento Calle Lluís Millet, España

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Proyecto de Arquitectura, Dirección de Obra y Ejecución

Sabadell,

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 2.190 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ 15 viviendas

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ 2.200.000 €

&ĞĐŚĂ 2017 - En construcción

2 1

3 4

1: 85,48 m2 2: 70,82 m2 3: 81,59 m2 4: 81,38 m2 ϯϬ


ϯϭ


Proyecto de Arquitectura Vivienda plurifamilar en Sabadell Cliente / Propietario Flat Buy 2012 SL

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ AIA Salazar Navarro

Emplazamiento Plaza Mayor, Sabadell, España

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Proyecto de Reforma y Ampliación

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 648 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ 5 viviendas

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ 850.000 €

&ĞĐŚĂ 2016 - En construcción

ϯϮ


ϯϯ


Proyecto de Arquitectura Vivienda plurifamilar en Barcelona Cliente / Propietario Sosenpro SL

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ AIA Salazar Navarro

Emplazamiento Barcelona, España

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Proyecto de Arquitectura

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 999,54 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ 9 viviendas y local comercial

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ 1.100.000 €

&ĞĐŚĂ 2016 - En construcción

ϯϰ


ϯϱ


Proyecto de Arquitectura Vivienda plurifamilar en Sabadell Cliente / Propietario Sosenpro SL

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ AIA Salazar Navarro

Emplazamiento Sabadell, España

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Proyecto de Arquitectura, Dirección de Obra y Ejecución

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 1.927 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ 10 viviendas

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ 2.100.000 €

&ĞĐŚĂ 2016 - En construcción

ϯϲ


1

2

1: 80,54 m2 2: 64,17 m2

ϯϳ


Proyecto de Arquitectura Vivienda plurifamilar en Dar El Beïda Cliente / Propietario B. Hamza

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ AIA Salazar Navarro Zane Fawzi

Emplazamiento Dar El Beïda, Argel, Argelia

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Proyecto de Arquitectura, Dirección de Obra y Ejecución

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 1.500 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ 27 viviendas

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ 1.700.000 €

&ĞĐŚĂ 2015-2017

ϯϴ


116,90 m2

ϯϵ


Proyecto de Arquitectura Vivienda plurifamilar en Sabadell Cliente / Propietario Sabaprom Real Estate SL

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ AIA Salazar Navarro

Emplazamiento Calle Sallarès i Marra, Sabadell, España

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Proyecto de Arquitectura, Dirección de Obra y Ejecución

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 1.457 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ 8 viviendas

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ 1.400.000 €

&ĞĐŚĂ 2016 - En construcción

ϰϬ


1: 65,95 m2 + 56,37 m2 ext 2: 90,84 m2

1

2

ϰϭ


Proyecto de Arquitectura Vivienda plurifamilar en Sabadell Cliente / Propietario >ĞŶŽdž^ŽůƵƟŽŶ^>

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ AIA Salazar Navarro

Emplazamiento Sabadell, España

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Proyecto de Reforma

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 928 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ 4 viviendas y local comercial

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ 1.250.000 €

&ĞĐŚĂ 2016 - En construcción

ϰϮ


ϰϯ


2 1

1: 76,70 m2 2: 86,15 m2

ϰϰ


Concurso sŝǀŝĞŶĚĂƉůƵƌŝĨĂŵŝůĂƌĞŶŽƵŵĂĂƟ Cliente / Propietario Groupe COSIDER

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ AIA Salazar Navarro

Emplazamiento ŽƵŵĂĂƟ͕ƌŐĞů͕ƌŐĞůŝĂ

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Concurso

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 16.600 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ 66 viviendas, centro comercial y aparcamiento

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ -

&ĞĐŚĂ 2015

ϰϱ


Proyecto de Arquitectura Vivienda plurifamilar en Hydra Cliente / Propietario ůŝĐWƌŽŵŽƟŽŶ

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ AIA Salazar Navarro

Emplazamiento Hydra, Argel, Argelia

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Proyecto de Arquitectura, Dirección de Obra y Ejecución

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 11.300 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ 47 viviendas, spa y aparcamiento

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ 12.500.000 €

&ĞĐŚĂ 2014-2017

ϰϲ


ϰϳ


Proyecto de Arquitectura sŝǀŝĞŶĚĂƉůƵƌŝĨĂŵŝůĂƌĞŶ^ĞƟĨ Cliente / Propietario SARL Mediterranienne du ąƟŵĞŶƚ

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ AIA Salazar Navarro

Emplazamiento ^ĞƟĨ͕ƌŐĞůŝĂ

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Proyecto de Arquitectura

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 17.000 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ 40 viviendas, 6 locales y 45 plazas de aparcamiento

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ 19.500.000 €

&ĞĐŚĂ 2014 - En curso

ϰϴ


ϰϵ


Proyecto de Arquitectura Vivienda plurifamilar en Sant Vicenç Cliente / Propietario Residencial Goya SL

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ AIA Salazar Navarro

Emplazamiento Sant Vicenç de Castellet, España

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Proyecto de Arquitectura, Dirección de Obra y Ejecución

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 5.200 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ 36 viviendas 30 plazas de aparcamiento

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ 4.500.000 €

&ĞĐŚĂ 2015

ϱϬ


Concurso Residencia de Estudiantes en Malles Cliente / Propietario Provincia Autonoma di Bolzano Alto Adige

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ AIA Salazar Navarro Grup Idea ĞƫŶĂ>ĞŝƚŶĞƌ

Emplazamiento Malles, Italia

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Concurso

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 3.000 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ 64 habitaciones, aparcamiento: 20 plazas de coche y 78 de bici

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ -

&ĞĐŚĂ 2014

ϱϭ


Proyecto de Arquitectura Vivienda plurifamilar en Vallirana Cliente / Propietario Casino Vallirana

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ AIA Salazar Navarro

Emplazamiento Vallirana, España

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Proyecto de Arquitectura

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 12.140 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ 42 viviendas, local comercial y aparcamiento

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ 4.950.000 €

&ĞĐŚĂ 2014

ϱϮ


Proyecto de Arquitectura Vivienda plurifamilar en Argel Cliente / Propietario G. Nouioua

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ AIA Salazar Navarro

Emplazamiento Argel, Argelia

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Proyecto de Arquitectura

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 735 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ 2 casas unifamiliares adosadas

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ -

&ĞĐŚĂ 2014

ϱϯ


Proyecto de Arquitectura Vivienda plurifamilar en Manresa Cliente / Propietario Promocions Cor de Catalunya SL

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ AIA Salazar Navarro

Emplazamiento Manresa, España

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Proyecto de Arquitectura, Dirección de Obra y Ejecución

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 5.100 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ 43 viviendas 47 plazas de aparcamiento

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ 3.800.000 €

&ĞĐŚĂ 2012

ϱϰ


Proyecto de Arquitectura ĚŝĮĐŝŽĚĞǀŝǀŝĞŶĚĂƐĞŶdƌĞŵƉ Cliente / Propietario Labal i Grau SL

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ AIA Salazar Navarro

Emplazamiento Tremp, España

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Proyecto de Arquitectura, Dirección de Obra y Ejecución

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 1030 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ 6 viviendas y local comercial

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ 1.500.000 €

&ĞĐŚĂ 2012

ϱϱ


Proyecto de Arquitectura Viviendas sociales en Hospitalet Cliente / Propietario L’H 2010 Societat Privada Municipal

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ AIA Salazar Navarro

Emplazamiento Hospitalet del Llobregat, España

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Proyecto de Arquitectura

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 400 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ 4 viviendas

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ 520.000 €

&ĞĐŚĂ 2010

ϱϲ


Proyecto de Arquitectura Vivienda plurifamilar en Vilanova Cliente / Propietario Garraf Meditrerránea Grup Qualitat, Caixa Manresa y Caixa Sabadell

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ AIA Salazar Navarro

Emplazamiento Vilanova i la Geltrú, España

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Proyecto de Arquitectura

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 12.900 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ 94 viviendas 94 plazas de aparcamiento

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ 18.500.000 €

&ĞĐŚĂ 2009

ϱϳ


Proyecto de Arquitectura Vivienda plurifamilar en Barcelona Cliente / Propietario Fundación privada del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ AIA Salazar Navarro

Emplazamiento Barcelona, España

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Proyecto de Arquitectura, Dirección de Obra y de Ejecución

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 430 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ 5 viviendas

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ 675.888 €

&ĞĐŚĂ 2009-2010

ϱϴ


Concurso Vivienda plurifamilar en Hospitalet Cliente / Propietario Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ AIA Salazar Navarro

Emplazamiento Hospitalet de Llobregat, España

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Concurso

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ Viviendas - 4.700 m2 Aparcamiento - 8.250 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ 50 viviendas 328 plazas de aparcamiento

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ 6.100.000 €

&ĞĐŚĂ 2008

ϱϵ


Proyecto de Arquitectura Complejo Residencial Sunville Cliente / Propietario Köllmann Española SA

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ AIA Salazar Navarro

Emplazamiento Artà, España

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Proyecto de Arquitectura

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 15.350 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ 140 habitaciones, 3 piscinas y aparcamiento

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ 11.500.000 €

&ĞĐŚĂ 2000

ϲϬ


Proyecto de Arquitectura Vivienda unifamiliar en Bellaterra Cliente / Propietario M. Ramón Pascual J. C. Mora Maroto

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ AIA Salazar Navarro DIMARK SLP

Emplazamiento Cerdanyola de Vallès, España

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Proyecto de Arquitectura, Dirección de Obra y Ejecución

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 190,7 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ Casa unifamiliar aislada

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ 350.000 €

&ĞĐŚĂ 2017 - En curso

ϲϭ


Proyecto de Arquitectura Vivienda unifamiliar en Casablanca Cliente / Propietario C.A. Othmande t͘^ĂĮĂ

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ AIA Salazar Navarro kLarte architecture d’intérieur

Emplazamiento Casablanca, Marruecos

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Proyecto de Reforma

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 522 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ Casa unifamiliar aislada

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ 500.000 €

&ĞĐŚĂ 2015

ϲϮ


Proyecto de Arquitectura Vivienda unifamiliar ‘Villa Hydra’ Cliente / Propietario M. Aissiou

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ AIA Salazar Navarro BENC

Emplazamiento Argel, Argelia

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Proyecto de Arquitectura

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 822 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ Casa unifamiliar aislada

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ -

&ĞĐŚĂ 2014

ϲϯ


Proyecto de Arquitectura Vivienda plurifamilar ‘La Jota’ Cliente / Propietario A. Salazar

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ AIA Salazar Navarro

Emplazamiento Barcelona, España

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Proyecto de Arquitectura, Dirección de Obra y Ejecución

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 290 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ 3 viviendas

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ 299.200 €

&ĞĐŚĂ 2010-2012

ϲϰ


Proyecto de Arquitectura Vivienda unifamiliar en Cabrera Cliente / Propietario J. García Polacci M.I. Peña Vedia

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ AIA Salazar Navarro

Emplazamiento Cabrera de Mar, España

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Proyecto de Arquitectura, Dirección de Obra y de Ejecución

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 417 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ Casa unifamiliar aislada

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ 950.000 €

&ĞĐŚĂ 2010-2012

ϲϱ


Proyecto de Arquitectura Vivienda unifamiliar en los Pirineos Cliente / Propietario A. Clement

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ AIA Salazar Navarro JRV

Emplazamiento Font Romeu, Francia

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Proyecto de Arquitectura Dirección de Obra

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 450 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ Casa unifamiliar aislada

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ 1.700.000 €

&ĞĐŚĂ 2012

y

ϲϲ


Proyecto de Arquitectura Vivienda unifamiliar en Sant Andreu Cliente / Propietario J. Riquelme

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ AIA Salazar Navarro

Emplazamiento Sant Andreu de Llavaneres, España

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Proyecto de Arquitectura, Dirección de obra

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 290 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ Casa unifamiliar aislada

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ 600.000 €

&ĞĐŚĂ 2008-2010

ϲϳ


Proyecto de Arquitectura Viviendas unifamiliares en Tremp Cliente / Propietario Tremp House SL

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ AIA Salazar Navarro

Emplazamiento Tremp, España

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Proyecto de Arquitectura, Dirección de Obra y Ejecución

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 2.720 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ 20 viviendas en hilera

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ 2.300.000 €

&ĞĐŚĂ 2007-2008

ϲϴ


Proyecto de Arquitectura Vivienda unifamiliar en Vallromanes Cliente / Propietario Oikos Physei SL

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ AIA Salazar Navarro

Emplazamiento Vallromanes, España

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Proyecto de Arquitectura Dirección de Obra

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 347 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ Casa unifamiliar aislada

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ 1.250.000 €

&ĞĐŚĂ 2006

y

ϲϵ


Proyecto de Arquitectura Vivienda unifamiliar en Cervelló Cliente / Propietario V. Nacher I. Herrero

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ AIA Salazar Navarro

Emplazamiento Cervelló, España

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Proyecto de Arquitectura Dirección de Obra

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 220 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ Casa unifamiliar aislada

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ 247.900 €

&ĞĐŚĂ 2005

y

ϳϬ


Proyecto de Arquitectura Vivienda unifamiliar ‘Les Sureres’ Cliente / Propietario J.J Sánchez M.L Hernández

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ AIA Salazar Navarro

Emplazamiento Llinars de Vallès, España

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Proyecto de Arquitectura, Dirección de Obra y Ejecución

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 250 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ Casa unifamiliar aislada

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ 480.000 €

&ĞĐŚĂ 1999

ϳϭ


Proyecto de Arquitectura Vivienda unifamiliar ‘Smart Building’ Cliente / Propietario C. Álvarez

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ AIA Salazar Navarro

Emplazamiento Barcelona, España

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Proyecto de Arquitectura Dirección de Obras

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 627 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ Casa entre medianeras y local comercial

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ 520.000 €

&ĞĐŚĂ 1999

y

ϳϮ


Proyecto de Interiorismo Vivienda unifamiliar ‘Gran Via’ Cliente / Propietario A. Peñas L. Cambray

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ AIA Salazar Navarro

Emplazamiento Barcelona, España

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Proyecto de Interiorismo

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 300 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ Vivienda dúplex

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ 350.000 €

&ĞĐŚĂ 2013

ϳϯ


Proyecto de Interiorismo Vivienda unifamiliar en Premià de Mar Cliente / Propietario J. García

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ AIA Salazar Navarro

Emplazamiento Premià de Mar, España

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Proyecto de Interiorismo Dirección de Obra

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 240 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ Casa entre medianeras

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ 350.000 €

&ĞĐŚĂ 2008

y

ϳϰ


Proyecto de Interiorismo Vivienda unifamiliar en Barcelona Cliente / Propietario Masquelak

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ AIA Salazar Navarro

Emplazamiento Barcelona, España

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Proyecto de Interiorismo Dirección de Obra

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 500 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ Vivienda dúplex

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ 1.300.000 €

&ĞĐŚĂ 2005

y

ϳϱ


Proyecto de Arquitectura ĚŝĮĐŝŽĚĞKĮĐŝŶĂƐ͚ŝĂŐŽŶĂůϭϮϯ͛ Cliente / Propietario HINES

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ Dominique Perrault AIA Salazar Navarro

Emplazamiento Barcelona, España

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Proyecto de Arquitectura, Dirección de Obra y de Ejecución

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 18.290 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ 800 personas

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ 32.765.000 €

&ĞĐŚĂ 2004 - 2008

ϳϲ


Proyecto de Arquitectura KĮĐŝŶĂƐDƵŶŝĐŝƉĂůĞƐƉĂƌĂĞůƌĞĂĚĞdĞƌƌŝƚŽƌŝŽ Cliente / Propietario Ajuntament de Parets del Vallès

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ /ĐƟǀŝƚĂƚƐƌƋƵŝƚĞĐƚžŶŝƋƵĞƐ

Emplazamiento Parets del Vallès, Barcelona, España

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Proyecto de Arquitectura y Dirección de Obra

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 619,18 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ 75 personas

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ 170.865,63 €

&ĞĐŚĂ 2004

ϳϳ


Proyecto de Arquitectura ĚŝĮĐŝŽĚĞKĮĐŝŶĂƐ͚,ŽƌŝnjŽŶ͛ Cliente / Propietario Köllmann Española SA

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ AIA Salazar Navarro

Emplazamiento Sant Cugat del Vallés, España

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Proyecto de Arquitectura y Dirección de Obra

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 7.800 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ 650 personas

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ 480.000 €

&ĞĐŚĂ 2000

ϳϴ


Proyecto de Arquitectura ĚŝĮĐŝŽĚĞKĮĐŝŶĂƐĞŶůĂĐĂůůĞŽďĂůƚŽ Cliente / Propietario Ayuntamiento del Hospitalet de Llobregat

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ AIA Salazar Navarro

Emplazamiento Barcelona, España

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Proyecto de Arquitectura y Dirección de Obra

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 4.000 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ -

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ 5.590.947 €

&ĞĐŚĂ 2008

ϳϵ


Concurso ŽŵƉůĞũŽĚĞKĮĐŝŶĂƐĞŶĂƌĐĞůŽŶĂ Cliente / Propietario ACCIONA Inmobiliaria

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ AIA Salazar Navarro

Emplazamiento Barcelona, España

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Concurso

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 53.380 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ 3.000 personas

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ -

&ĞĐŚĂ 2008

ϴϬ


Proyecto de Arquitectura ĚŝĮĐŝŽĚĞKĮĐŝŶĂƐĞŶ^ĂŶ/ƐŝĚƌŽ Cliente / Propietario INGECO

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ AIA Salazar Navarro

Emplazamiento Lima, Perú

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Proyecto de Arquitectura

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 7.885 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ WůĂŶƚĂƐϭͲϵ͗KĮĐŝŶĂƐ 90 plazas de aparcamiento

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ 7.096.500 €

&ĞĐŚĂ 2012

ϴϭ


Proyecto de Arquitectura ĚŝĮĐŝŽĚĞKĮĐŝŶĂƐ͚WĂƌĚŽĞŶƚĞƌ͛ Cliente / Propietario Agencia Nacional de Promoción ŝĞŶơĮĐĂLJdĞĐŶŽůſŐŝĐĂͲEWzd

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ AIA Salazar Navarro

Emplazamiento Lima, Perú

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Proyecto de Arquitectura

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 21.585 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ ϭϳƉŝƐŽƐĚĞŽĮĐŝŶĂƐ͕njŽŶĂĐŽŵĞƌĐŝĂů y 277 plazas de aparcamiento

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ -

&ĞĐŚĂ 2012

ϴϮ


Proyecto de Arquitectura Área de Usos mixtos en Trujillo Cliente / Propietario Colliers Internacional

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ AIA Salazar Navarro

Emplazamiento Trujillo, Perú

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Proyecto de Arquitectura

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 30.300 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ Complejo residencial y comercial

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ 36.360.000 €

&ĞĐŚĂ 2012

ϴϯ


Proyecto de Arquitectura ĞŶƚƌŽĚĞƐƚƵĚŝŽƐ/ŶĨŽƌŵĂƟǀŽƐĚĞdsϯ Cliente / Propietario Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals SA

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ AIA Salazar Navarro

Emplazamiento Sant Joan Despí, España

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Proyecto de Reforma - Ampliación, Dirección de Obra y Ejecución

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 13.270 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ 980 personas

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ 1.300.000 €

&ĞĐŚĂ 2015 - En curso

ϴϰ


Proyecto de Arquitectura ‘La Masia’ F.C. Barcelona Cliente / Propietario Futbol Club Barcelona

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ AIA Salazar Navarro Garcés-de Seta-Bonet Arquitectes

Emplazamiento Barcelona, España

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Proyecto de Arquitectura, Dirección de Obra y de Ejecución.

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 821 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ ϱ ĞƐƉĂĐŝŽƐ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽƐ LJ Ϯ ĞƐƉĂĐŝŽƐŵƵůƟƵƐŽ

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ 2.000.000 €

&ĞĐŚĂ 2015 - En construcción

ϴϱ


Concurso ĞŶƚƌŽĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽĚĞDĠƌŝĚĂ Cliente / Propietario Ayuntamiento de Mérida

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ AIA Salazar Navarro

Emplazamiento Mérida, España

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Concurso

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 27.875 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ 6 Consejerías municipales

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ 30.000.000 €

&ĞĐŚĂ 2004

ϴϲ


Proyecto de Arquitectura Delegación Territorial ‘CatSalut’ Cliente / Propietario CatSalut Generalitat de Catalunya

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ AIA Salazar Navarro

Emplazamiento Barcelona, España

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Fachada, Estructura, Adecuación ĂEŽƌŵĂƟǀĂLJŝƌĞĐĐŝſŶĚĞKďƌĂ

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 3.700 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ 300 personas

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ 1.240.500 €

&ĞĐŚĂ 2003

ϴϳ


Concurso Complejo de Usos mixtos en Dakar Cliente / Propietario

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ AIA Salazar Navarro

Emplazamiento Dakar, Senegal

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Concurso

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 11.000 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ ZĞƐŝĚĞŶĐŝĂů͕ ŽĮĐŝŶĂƐ͕ ĐŽŵĞƌĐŝĂů LJ 80 plazas de aparcamiento

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ -

&ĞĐŚĂ 2012

ϴϴ


Proyecto de Arquitectura sĞƐơďƵůŽĚĞĞŶƚƌĂĚĂĞŶ&ŽŶƚĂŶĞůůĂ Cliente / Propietario ƵƐŚŵĂŶΘtĂŬĞĮĞůĚ

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ AIA Salazar Navarro

Emplazamiento Barcelona, España

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Proyecto de Reforma

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 66 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ sĞƐơďƵůŽĚĞĂĐĐĞƐŽĂƵŶĞĚŝĮĐŝŽ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽ

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ -€

&ĞĐŚĂ 2016

ϴϵ


H O T E L E R , K d > Z K H

O

T

E

L

S

H

Ô

T

E

L

S


Proyecto de Arquitectura Hotel ME***** Cliente / Propietario Sol Melià Hotels & Resorts

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ AIA Salazar Navarro Dominique Perrault Corada Figueras

Emplazamiento Barcelona, España

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 29.334 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ 259 habitaciones, 2 restaurantes y spa

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ 120.000.000 €

&ĞĐŚĂ 2008

Proyecto de Arquitectura, Dirección de Obra y Ejecución

ϵϯ


ϵϰ


ϵϱ


Proyecto de Arquitectura Complejo Hotelero ‘Hotel Cartago’ Cliente / Propietario Real State San Miguel SA

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ AIA Salazar Navarro Romano Arquitectos

Emplazamiento Ibiza, España

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Proyecto de Arquitectura

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ H. Gartago: 11.300 m2 H. Galeón: 11.500 m2 H. San Miguel: 7.000 m2 ŽƐƚĞĚĞ/ŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ 32.000.000 €

ĂƉĂĐŝĚĂĚ H. Cartago: 174 habitaciones H. Galeón: 161 habitaciones H. San Miguel: 95 habitaciones &ĞĐŚĂ 2017 - En curso

ϵϲ


ϵϳ


Proyecto de Arquitectura Complejo Hotelero ‘Hotel Galeón’ Cliente / Propietario Real State San Miguel SA

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ AIA Salazar Navarro Romano Arquitectos

Emplazamiento Ibiza, España

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Proyecto de Arquitectura

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ H. Gartago: 11.300 m2 H. Galeón: 11.500 m2 H. San Miguel: 7.000 m2 ŽƐƚĞĚĞ/ŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ 32.000.000 €

ĂƉĂĐŝĚĂĚ H. Cartago: 174 habitaciones H. Galeón: 161 habitaciones H. San Miguel: 95 habitaciones &ĞĐŚĂ 2017 - En curso

ϵϴ


ϵϵ


Proyecto de Arquitectura Complejo Hotelero ‘Puerto San Miguel’ Cliente / Propietario Real State San Miguel SA

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ AIA Salazar Navarro Romano Arquitectos

Emplazamiento Ibiza, España

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Proyecto de Arquitectura y Dirección de Obra

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ H. Gartago: 11.300 m2 H. Galeón: 11.500 m2 H. San Miguel: 7.000 m2 ŽƐƚĞĚĞ/ŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ 32.000.000 €

ĂƉĂĐŝĚĂĚ H. Cartago: 174 habitaciones H. Galeón: 161 habitaciones H. San Miguel: 95 habitaciones &ĞĐŚĂ 2017 - En curso

ϭϬϬ


ϭϬϭ


Proyecto de Arquitectura Hotel Tropical Beach Club Cliente / Propietario ĂĐŬzĂƌĚ͕^

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ AIA Salazar Navarro

Emplazamiento Gavà, Barcelona, España

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Proyecto de Reforma, Ampliación y cambio de uso

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 3.371 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ 14 habitaciones Restaurante, spa y beach club

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ 6.000.000 €

&ĞĐŚĂ 2017 - En construcción

ϭϬϮ


Club de Mar Tropical AIA Salazar Navarro

Gavà, Barcelona, España

Proyecto de Ampliación

Reforma

y

14 habitaciones

2017 - En curso

ϭϬϯ


Proyecto de Arquitectura Hotel Bir el Djir Cliente / Propietario ^Z>ŽŶƟŶĞŶƚĂůĂŚŝĂ

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ AIA Salazar Navarro

Emplazamiento Oran, Argelia

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Proyecto de Arquitectura

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 14.294 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ 105 habitaciones, gimnasio, piscina, spa y aparcamiento

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ -

&ĞĐŚĂ 2016 - En curso

ϭϬϰ


ϭϬϱ


Proyecto de Arquitectura Complejo Termal en Hammam Righa Cliente / Propietario ŶƚĞƌƉƌŝƐĞ ĚĞ 'ĞƐƟŽŶ dŚĞƌŵĂůĞ de Hammam Righa

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ AIA Salazar Navarro

Emplazamiento Hammam Righa, Argelia

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Proyecto de Arquitectura

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 31.735 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ Hotel Zaccar: 30 habitaciones 112 Bungalows 9 piscinas termales &ĞĐŚĂ 2013 -En construcción

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ 38.000.000 €

ϭϬϲ


ϭϬϳ


Proyecto de Arquitectura Complejo Termal ‘Hammam Salihine’ Cliente / Propietario ŶƚĞƌƉƌŝƐĞĚĞ'ĞƐƟŽŶdŽƵƌŝƐƟƋƵĞ de Biskra

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ AIA Salazar Navarro

Emplazamiento Biskra, Argelia

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Proyecto de Arquitectura

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ Complejo - 27,14 Ha Gran Hotel: 6.397 m2 Hotel Social: 1.298 m2 ŽƐƚĞĚĞ/ŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ 45.000.000 €

ĂƉĂĐŝĚĂĚ Gran Hotel: 52 habitaciones Hotel Social: 29 habitaciones &ĞĐŚĂ 2013 - En construcción

ϭϬϴ


ϭϬϵ


Proyecto de Arquitectura Hotel El Kalaa Cliente / Propietario 'ĞƐƚŽƵƌ Ͳ ŶƚĞƌƉƌŝƐĞ ĚĞ 'ĞƐƟŽŶ dŽƵƌŝƐƟƋƵĞĚĞŝƐŬƌĂ

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ AIA Salazar Navarro

Emplazamiento M’Sila, Argelia

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Proyecto de Reforma Interior y Ampliación

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ Reforma - 9.500 m2 Ampliación - 2.300 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ 147 habitaciones

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ 9.500.000 €

&ĞĐŚĂ 2014 - En construcción

ϭϭϬ


ϭϭϭ


Proyecto de Arquitectura Hotel el Souf de l’Oued Cliente / Propietario 'ĞƐƚŽƵƌ Ͳ ŶƚĞƌƉƌŝƐĞ ĚĞ 'ĞƐƟŽŶ dŽƵƌŝƐƟƋƵĞĚĞŝƐŬƌĂ

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ AIA Salazar Navarro

Emplazamiento El Oued, Argelia

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Proyecto de Arquitectura

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 7.400 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ 89 habitaciones, piscina y spa

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ 6.000.000 €

&ĞĐŚĂ 2014 - En construcción

ϭϭϮ


ϭϭϯ


Proyecto de Arquitectura Hotel 4 Frères Cliente / Propietario Concordal STA

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ AIA Salazar Navarro

Emplazamiento Argel, Argelia

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Proyecto de Arquitectura, Dirección de Obra y Ejecución

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 7.235 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ 72 habitaciones, 4 suites, piscina y spa

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ -

&ĞĐŚĂ 2014 - En construcción

ϭϭϰ


Proyecto de Arquitectura Hotel Oran Cliente / Propietario SARL Low Cost Voyages

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ AIA Salazar Navarro

Emplazamiento Oran, Argelia

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Proyecto de Arquitectura

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 9.000 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ 98 habitaciones 2 apartamentos

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ -

&ĞĐŚĂ 2014 - En curso

ϭϭϱ


Proyecto de Arquitectura Hotel de 4* Vilamalla Cliente / Propietario MIALBERT, S.L.

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ AIA Salazar Navarro

Emplazamiento Gerona, España

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Proyecto de Arquitectura

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 7.100 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ 102 habitaciones

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ 8.500.000

&ĞĐŚĂ 2010

ϭϭϲ


Concurso Hotel Costa Ballena Cádiz Cliente / Propietario Grupo Soluciones

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ AIA Salazar Navarro

Emplazamiento Cádiz, España

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Concurso

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 24.251 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ 192 habitaciones de hotel 138 apartamentos

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ -

&ĞĐŚĂ 2016

ϭϭϳ


Concurso Hotel Palace & Resort la Roca Cliente / Propietario GRUPICONSA

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ AIA Salazar Navarro

Emplazamiento Cardedeu, España

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Concurso

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 33.855 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ 112 habitaciones, discoteca, night club, restaurantes, forum, casino &ĞĐŚĂ 2015

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ -

ϭϭϴ


Concurso Hotel Cirta Cliente / Propietario 'dͲƐƚ Ͳ ŶƚƌĞƉƌŝƐĞ ĚĞ 'ĞƐƟŽŶ dŽƵƌŝƐƟƋƵĞĚĞů͛Ɛƚ

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ AIA Salazar Navarro

Emplazamiento ŽŶƐƚĂŶƟŶĞ͕ƌŐĞůŝĂ

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Concurso de Modernización

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 6.541 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ 68 habitaciones

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ -

&ĞĐŚĂ 2013

ϭϭϵ


Concurso Hotel Panoramic Cliente / Propietario 'dͲƐƚ Ͳ ŵƉƌĞƐĂ ĚĞ 'ĞƐƟſ dƵƌşƐƟĐĂĚĞů͛Ɛƚ

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ AIA Salazar Navarro

Emplazamiento ŽŶƐƚĂŶƟŶĞ͕ƌŐĞůŝĂ

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Concurso de Modernización

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 6.500 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ 72 habitaciones

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ -

&ĞĐŚĂ 2013

ϭϮϬ


Concurso ,ŽƚĞů^ŽĮƚĞů Cliente / Propietario ,ŽƚĞů^ŽĮƚĞů

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ AIA Salazar Navarro

Emplazamiento Argel, Argelia

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Concurso de Modernización

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 47.200 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ 533 habitaciones y spa

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ -

&ĞĐŚĂ 2013

ϭϮϭ


Concurso Hotel Chelia Cliente / Propietario 'dͲƐƚ Ͳ ŶƚƌĞƉƌŝƐĞ ĚĞ 'ĞƐƟŽŶ dŽƵƌŝƐƟƋƵĞĚĞů͛Ɛƚ

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ AIA Salazar Navarro

Emplazamiento Batna, Argelia

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Concurso de Modernización

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ -

ĂƉĂĐŝĚĂĚ 71 habitaciones

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ -

&ĞĐŚĂ 2013

ϭϮϮ


Concurso Complejo Residencial y Hotelero Cliente / Propietario ^Z>ŚĂďĂŶŝąƟŵĞŶƚƐ

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ AIA Salazar Navarro

Emplazamiento Argel, Argelia

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Proyecto de Arquitectura

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ Hotel - 8.900 m2 Torres - 15.900 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ Hotel: 101 habitaciones y 23 suites Torres: 124 viviendas

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ -

&ĞĐŚĂ 2013

ϭϮϯ


Concurso Centro Termal de Hammam Debagh Cliente / Propietario DŝŶŝƐƚğƌĞĚĞůĂĠĨĞŶƐĞŶĂƟŽŶĂůĞ d’Algérie

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ AIA Salazar Navarro

Emplazamiento Hammam Debagh, Argelia

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Concurso

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 40.200 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ 203 habitaciones, balneario y 2 piscinas termales

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ -

&ĞĐŚĂ 2013

ϭϮϰ


Concurso Complejo Hotelero ‘Hammadites’ Cliente / Propietario 'dͲƐƚ Ͳ ŶƚƌĞƉƌŝƐĞ ĚĞ 'ĞƐƟŽŶ dŽƵƌŝƐƟƋƵĞĚĞů͛Ɛƚ

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ AIA Salazar Navarro

Emplazamiento Béjaïa, Argelia

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Concurso

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ Exterior - 85.000 m2 Interior - 7.900 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ Hotel: 80 habitaciones Bungalows: 50 unidades

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ -

&ĞĐŚĂ 2012

ϭϮϱ


E S P O R T I U  W K Z d / s K S

P

O

R

T

S

S P O R T I F S


Proyecto de Arquitectura ƐƚĂĚŝŽĚĞĨƵƚďŽůDŽŶƟŐĂůă Cliente / Propietario Ajuntament de Badalona

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ AIA Salazar Navarro

Emplazamiento Badalona, España

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Proyecto de Arquitectura, Dirección de Obra y de Ejecución

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 30.180 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ 5.000 - 15.000 personas

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ 12.000.000 €

&ĞĐŚĂ 2010 - 2017

ϭϮϵ


ϭϯϬ


ϭϯϭ


Proyecto de Arquitectura Palacio de Deportes Juegos Mediterráneos Cliente / Propietario Ajuntament de Tarragona Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ AIA Salazar Navarro barceló balanzó arquitectes

Emplazamiento Tarragona, España

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Proyecto de Arquitectura Dirección de Obra

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 10.822 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ 5.000 personas

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ 17.000.000 €

&ĞĐŚĂ 2015 - En construcción

y

ϭϯϮ


ϭϯϯ


ϭϯϰ


Proyecto de Arquitectura Gimnasio Metropolitan Badalona Cliente / Propietario Hespetel Grupo Metropolitan

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ AIA Salazar Navarro

Emplazamiento Badalona, España

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Proyecto de Arquitectura, Interiorismo y Dirección de Obra

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 5.064 m2 Exterior - 920 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ Gimnasio, piscina y spa

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ 7.740.000 €

&ĞĐŚĂ 2016

ϭϯϱ


ϭϯϲ


ϭϯϳ


Proyecto de Arquitectura WŝƐƚĂWŽůŝĚĞƉŽƌƟǀĂƵďŝĞƌƚĂĞŶ/ŐƵĂůĂĚĂ Cliente / Propietario Ajuntament d’Igualada

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ /ĐƟǀŝƚĂƚƐƌƋƵŝƚĞĐƚžŶŝƋƵĞƐ

Emplazamiento Igualada, España

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Proyecto de Arquitectura y Dirección de Obra

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 2.795 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ 600 personas

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ 3.800.000 €

&ĞĐŚĂ 2017 - En construcción

ϭϯϴ


ϭϯϵ


Proyecto de Arquitectura Piscina ‘Can Millars’ Cliente / Propietario Àrea Metropolitana de Barcelona, Ajuntament de Cornellà de Llobregat

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ AIA Salazar Navarro Leve

Emplazamiento Cornellà de Llobregat, España

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Proyecto de Arquitectura, Dirección de Obra y Ejecución

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 3.950 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ 3 piscinas

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ 4.200.000 €

&ĞĐŚĂ 2016 - En construcción

ϭϰϬ


ϭϰϭ


Proyecto de Arquitectura ƋƵŝƉĂŵŝĞŶƚŽĞƉŽƌƟǀŽ͛ĂŵƉĚĞů&ĞƌƌŽ͛ Cliente / Propietario Barcelona d’Infraestructures Municipals SA (BIMSA)

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ AIA Salazar Navarro Barceló Balanzó arquitectes 'ƵƐƚĂƵ'ŝůŝ'ĂůĨĞƫ

Emplazamiento Barcelona, España

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Proyecto de Arquitectura

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 7.214 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ 1.600 personas

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ 14.000.000 €

&ĞĐŚĂ 2015 - En construcción

ϭϰϮ


ϭϰϯ


Proyecto de Arquitectura Baños árabes Barcelona Cliente / Propietario Hammam Barcelona SL

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ AIA Salazar Navarro

Emplazamiento Barcelona, España

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Proyecto de Arquitectura, Dirección de Obra y Ejecución

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 595 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ 5 piscinas termales 4 salas masajes

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ 370.550 €

&ĞĐŚĂ 2017 - En curso

ϭϰϰ


Proyecto de Arquitectura Club Tennis Barcino Cliente / Propietario Club Tennis Barcino

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ AIA Salazar Navarro

Emplazamiento Barcelona, España

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 5.000 m2

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Proyecto de Reforma y Ampliación, Dirección de Obra y Ejecución ĂƉĂĐŝĚĂĚ 11 pistas de tennis

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ 3.278.476 €

&ĞĐŚĂ 2015

ϭϰϱ


Proyecto de Arquitectura Pádel ‘Club Natació Catalunya’ Cliente / Propietario Club Natació Catalunya

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ AIA Salazar Navarro

Emplazamiento Barcelona, España

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Proyecto de Arquitectura, Dirección de Obra y de Ejecución

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ -

ĂƉĂĐŝĚĂĚ Pistas de pádel

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ 307.000 €

&ĞĐŚĂ 2013

ϭϰϲ


Proyecto de Arquitectura Shanghai Barça Center Cliente / Propietario FC Barcelona

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ AIA Salazar Navarro

Emplazamiento Shanghai, China

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Proyecto de Arquitectura

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 21.760 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ Museo, hotel, restaurante, academia de futbol y megastore

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ 11.557.780 €

&ĞĐŚĂ 2011- En curso

ϭϰϳ


Proyecto de Arquitectura Club Natació Sitges Cliente / Propietario Club Natació Sitges

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ AIA Salazar Navarro

Emplazamiento Sitges, España

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Reforma y Ampliación

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 1.310 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ WŝƐĐŝŶĂƐ͕ƐƉĂ͕njŽŶĂĚĞƉŽƌƟǀĂLJϯ pistas de pádel

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ -

&ĞĐŚĂ 2008

ϭϰϴ


Proyecto de Arquitectura ŽŵƉůĞũŽĞƉŽƌƟǀŽDŽŶƟŐĂůă;&ĂƐĞ//Ϳ Cliente / Propietario ENGESTUR Ajuntament de Badalona

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ AIA Salazar Navarro

Emplazamiento Badalona, España

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Proyecto de Arquitectura, Dirección de Obra y de Ejecución (Fase II)

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 5.300 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ 500 personas

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ 2.310.000 €

&ĞĐŚĂ 2010

ϭϰϵ


Proyecto de Arquitectura Club de Natación de Cataluña Cliente / Propietario Club Natació Catalunya Ajuntament de Barcelona

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ AIA Salazar Navarro

Emplazamiento Barcelona, España

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Proyecto de Arquitectura y Dirección de Obra

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 7.715 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ 3 Piscinas, spa y gimnasio

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ 9.100.000 €

&ĞĐŚĂ 2009

ϭϱϬ


ϭϱϭ


Proyecto de Arquitectura WŽůŝĚĞƉŽƌƟǀŽDƵŶŝĐŝƉĂůĚĞZŝƉŽůůĞƚ Cliente / Propietario Ajuntament de Ripollet

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ AIA Salazar Navarro

Emplazamiento Ripollet, España

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Proyecto de Arquitectura, Dirección de Obra y de Ejecución.

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 2.685 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ Piscina, pistas de pádel urbanización exterior

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ 8.300.000 €

&ĞĐŚĂ 2006 - 2007

y

ϭϱϮ


Proyecto de Arquitectura ĞŶƚƌŽĞƉŽƌƟǀŽ͚^ĞƌŐŝŽDĂŶnjĂŶŽ͛ Cliente / Propietario Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ AIA Salazar Navarro Sergi Lopez-Grado, Arq. asociado

Emplazamiento Hospitalet de Llobregat, España

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Proyecto de Arquitectura Dirección de Obra

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 4.777 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ 3 Piscinas, spa y gimnasio

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ 6.700.000 €

&ĞĐŚĂ 2006

y

ϭϱϯ


Proyecto de Arquitectura ŽŵƉůĞũŽĞƉŽƌƟǀŽDŽŶƟŐĂůă;&ĂƐĞ/Ϳ Cliente / Propietario Ajuntament de Badalona

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ Dominique Perrault AIA Salazar Navarro

Emplazamiento Badalona, España

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Proyecto de Arquitectura Dirección de Obra (Fase I)

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 1.172 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ Campo de futbol, gimnasio, vestuarios, administración i parquing &ĞĐŚĂ 2002 - 2006

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ 3.065.200 €

y

ϭϱϰ


ϭϱϱ


Proyecto de Arquitectura Campo de Fútbol ‘Sant Roc’ Cliente / Propietario Ajuntament de Badalona

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ AIA Salazar Navarro

Emplazamiento Badalona, España

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Proyecto de Arquitectura, Dirección de Obra y Ejecución

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 8.500 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ 1.000 personas 105 x 62 m

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ 391.191 €

&ĞĐŚĂ 2006

ϭϱϲ


Proyecto de Arquitectura WŽůŝĚĞƉŽƌƟǀŽDƵŶŝĐŝƉĂů>ůĞĮă Cliente / Propietario Servei Municipal d’Esports de l’Ajuntament de Badalona

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ AIA Salazar Navarro

Emplazamiento Badalona, España

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Proyecto de Reforma - Ampliación, Dirección de Obra y Ejecución

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 1.432 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ 500 personas

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ 3.500.000 €

&ĞĐŚĂ 2008

ϭϱϳ


Proyecto de Arquitectura ĂŵƉŽĚĞ&ƷƚďŽů͚>ůĞĮă͛ Cliente / Propietario Ajuntament de Badalona

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ AIA Salazar Navarro

Emplazamiento Badalona, España

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Proyecto de Arquitectura, Dirección de Obra y Ejecución

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 8.300 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ 100 x 61,5 m

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ 353.400 €

&ĞĐŚĂ 2002

ϭϱϴ


Concurso Valdebebas Sport Club Cliente / Propietario Valdebebas Sport Club

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ AIA Salazar Navarro

Emplazamiento Madrid, España

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Proyecto de Arquitectura

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 15.240 m2 Complejo - 123.200 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ ŽŵƉůĞũŽĚĞƉŽƌƟǀŽLJƐŽĐŝĂů

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ -

&ĞĐŚĂ 2013

ϭϱϵ


Concurso ‘Tunis Sports City’ Golf Club Cliente / Propietario ^/Ͳ^ƉŽƌƚŝƟĞƐ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ AIA Salazar Navarro Pujol Arquitectura

Emplazamiento Túnez, República Tunecina

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Concurso

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 6.970 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ 250 personas

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ -

&ĞĐŚĂ 2009

ϭϲϬ


Concurso ‘Mini Estadi’ F.C. Barcelona Cliente / Propietario Futbol Club Barcelona

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ AIA Salazar Navarro

Emplazamiento ͚ŝƵĚĂĚĞƉŽƌƟǀĂ:ŽĂŶ'ĂŵƉĞƌ͛ Sant Joan Despi, España

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Concurso

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 23.624 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ 6.000 personas, 5 campos de futbol y aparcamiento

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ 14.023.029 €

&ĞĐŚĂ 2015

ϭϲϭ


Concurso Nuevo Mini stadi, FCB FC Barcelona

AIA Salazar Navarro

ŝƵƚĂƚ ƐƉŽƌƟǀĂ :ŽĂŶ 'ĂŵƉĞƌ͕ Sant Joan Despi, España

Concurso de arquitectura

-

ϭϲϮ


Concurso Piscinas Bac de Roda Cliente / Propietario Ayuntamiento de Bac de Roda

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ AIA Salazar Navarro

Emplazamiento Barcelona, España

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Concurso

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 8.648 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ ϱƉŝƐĐŝŶĂƐ͕ǀĞƐƚƵĂƌŝŽƐ͕ŽĮĐŝŶĂƐLJ restaurante

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ -

&ĞĐŚĂ 2017

ϭϲϯ


Concurso Club de Tenis Monterols Cliente / Propietario Club de Tenis Monterols

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ AIA Salazar Navarro

Emplazamiento Reus, España

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Concurso

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 4.400 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ 16 pistas de tenis, 3 pistas de pádel, pista de fútbol, piscinas, vestuarios, bar y aparcamiento &ĞĐŚĂ 2016

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ 3.100.000 €

ϭϲϰ


Concurso WĂďĞůůſŶĚĞƉŽƌƟǀŽƚƌŝƉůĞ&ŝŐƵĞƌĞƐ Cliente / Propietario Ayuntamiento de Figueres

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ AIA Salazar Navarro

Emplazamiento Figueres, España

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Concurso

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 3.911 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ ϯƉŝƐƚĂƐĚĞƉŽƌƟǀĂƐ͕ǀĞƐƚƵĂƌŝŽƐ͕ gradería, bar y administración

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ -

&ĞĐŚĂ 2016

ϭϲϱ


Concurso WŝƐƚĂĚĞƉŽƌƟǀĂLJŐƵĂƌĚĞƌşĂĞŶ^ĂŶƚƐ Cliente / Propietario Barcelona Infrastructures Municipals S.A.

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ AIA Salazar Navarro

Emplazamiento Figueres, España

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Concurso

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 3.702 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ Guardería, espacio Familiar y ƉŝƐƚĂĚĞƉŽƌƟǀĂ

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ 5.482.703 €

&ĞĐŚĂ 2016

ϭϲϲ


Concurso Velódromo ‘Maspes-Vigorelli’ Cliente / Propietario Direzione Centrale Sviluppo del Territorio Comune di Milano

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ AIA Salazar Navarro Pujol Arquitectura

Emplazamiento Milán, Italia

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Concurso

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 1.960 m2 Arena - 8.500 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ 1.200 personas

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ 18.000.000 €

&ĞĐŚĂ 2012

ϭϲϳ


Concurso Piscinas Via Favència Cliente / Propietario Ayuntamiento de Barcelona

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ AIA Salazar Navarro

Emplazamiento Barcelona, España

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Concurso

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 4.465 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ 2 piscinas, vestuarios, gimnasio, ŽĮĐŝŶĂƐLJƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚĞ

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ -

&ĞĐŚĂ 2009

ϭϲϴ


E C  E C É C

D U C A T I U L T U R A h  d / s h > d h Z D U C AT I O U L T U R D U C A T I U L T U R E

U L K > N E F L


Proyecto de Arquitectura CEIP ‘Gitanjali’ Cliente / Propietario Generalitat de Catalunya Departamento de Educación

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ AIA Salazar Navarro

Emplazamiento Badalona, España

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Proyecto de Arquitectura y Dirección de Obra

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 2.500 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ 200 niños

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ 3.100.000 €

&ĞĐŚĂ 2005

ϭϳϯ


Proyecto de Arquitectura Guardería ‘Els Daus’ Cliente / Propietario Ajuntament de Cardedeu

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ AIA Salazar Navarro

Emplazamiento Cardedeu, España

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Proyecto de Arquitectura, Dirección de Obra y de Ejecución

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 670 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ 82 niños

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ 1.200.000 €

&ĞĐŚĂ 2006

ϭϳϰ


Proyecto de Arquitectura Guardería ‘Uni Dori’ Cliente / Propietario Ajuntament de Badalona ENGESTUR

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ AIA Salazar Navarro

Emplazamiento Badalona, España

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Proyecto de Arquitectura, Dirección de Obra y de Ejecución

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 1.271 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ 107 niños

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ 1.805.000 €

&ĞĐŚĂ 2009

ϭϳϱ


Concurso /W͚DŽŶƟŐĂůă͛ Cliente / Propietario Generalitat de Catalunya Departamento de Educación

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ AIA Salazar Navarro

Emplazamiento Badalona, España

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Concurso

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 2.534 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ /ŶĨĂŶƟů͗ϱĂƵůĂƐ Primaria: 11 aulas

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ -

&ĞĐŚĂ 2011

ϭϳϲ


Concurso Campus de Ingeniería e Innovación del Besós Cliente / Propietario UPC - Universitat Politècnica de Catalunya

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ AIA Salazar Navarro

Emplazamiento Barcelona, España

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Concurso

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 41.360 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ Laboratorios, aulas, espacios de estudio, despachos y biblioteca

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ -

&ĞĐŚĂ 2008

ϭϳϳ


Concurso Escuela de Música y Danza de Sitges Cliente / Propietario Ajuntament de Sitges

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ AIA Salazar Navarro

Emplazamiento Sitges, España

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Concurso

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 4.000 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ 8 aulas de Música 4 aulas de Danza

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ -

&ĞĐŚĂ 2008

ϭϳϴ


Proyecto de Arquitectura Infobox en ‘Playa de Las Teresitas’ Cliente / Propietario Santa Cruz de Tenerife hŶŝĚĂĚĚĞƉůĂŶĞĂŵŝĞŶƚŽLJ'ĞƐƟſŶ Gerencia Municipal de Urbanismo

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ AIA Salazar Navarro Dominique Perrault

Emplazamiento Santa Cruz de Tenerife, España

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Proyecto de Arquitectura, Dirección de Obra y de Ejecución

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 431.49 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ Sala de actos exposiciones

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ 421.132,22 €

&ĞĐŚĂ 2002 - 2003

y

sala

de

ϭϳϵ


Proyecto de Arquitectura Teatro ‘Espai Maragall’ Cliente / Propietario Ajuntament de Gavà

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ AIA Salazar Navarro

Emplazamiento Gavà, España

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Proyecto de Arquitectura, Dirección de Obra y de Ejecución

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 2.100 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ 600 personas

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ 2.765.000 €

&ĞĐŚĂ 2005 - 2007

ϭϴϬ


Proyecto de Arquitectura Centro Cultural ‘Sitges Centre Disseny’ Cliente / Propietario Sitges Model XXI Ajuntament de Sitges

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ AIA Salazar Navarro

Emplazamiento Sitges, España

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Proyecto de Arquitectura, Dirección de Obra y de Ejecución

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 3.500 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ Cine: 440 personas Exposición: 280 personas

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ 2.730.000 €

&ĞĐŚĂ 2006 - 2008

ϭϴϭ


Proyecto de Arquitectura Teatro ‘Principal’ Cliente / Propietario Ajuntament de Badalona

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ AIA Salazar Navarro

Emplazamiento Badalona, España

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Proyecto de Arquitectura, Dirección de Obra y Ejecución

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 2.698 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ 380 - 850 personas

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ 1.790.000 €

&ĞĐŚĂ 2010

ϭϴϮ


Concurso Biblioteca Pública del Estado Cliente / Propietario Ministerio de Cultura Gobierno de España

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ AIA Salazar Navarro

Emplazamiento Barcelona, España

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Concurso

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 16.100 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ &ŽŶĚŽ ďŝďůŝŽŐƌĄĮĐŽ͕ ĐĂĨĞƚĞƌŝĂ͕ ƐĂůĂƐŵƵůƟƵƐŽ͕njŽŶĂĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂ y 80 plazas de aparcamiento &ĞĐŚĂ 2010

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ -

ϭϴϯ


Concurso Biblioteca de Sarrià-Sant Gervasi Cliente / Propietario Barcelona d’Infraestructures Municipals, S.A

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ AIA Salazar Navarro

Emplazamiento Barcelona, España

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Concurso

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 2.298 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ ƌĞĂĞdžƉŽƐŝƟǀĂ͕ƐĂůĂƉŽůŝǀĂůĞŶƚĞ͕ ďŝďůŝŽƚĞĐĂLJŐĞƐƟſŶ

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ -

&ĞĐŚĂ 2016

ϭϴϰ


Proyecto de Arquitectura Centro Cívico ‘Les Escoles’ Cliente / Propietario Ajuntament de Sant Just Desvern

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ AIA Salazar Navarro

Emplazamiento Sant Just Desvern, España

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Proyecto de Arquitectura y Dirección de obra

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 1.000 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ 650 personas

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ 1.200.000 €

&ĞĐŚĂ 2013

ϭϴϱ


Proyecto de Arquitectura Centro Cívico ‘La Salut’ Cliente / Propietario Ajuntament de Badalona

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ AIA Salazar Navarro

Emplazamiento Badalona, España

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Proyecto de Arquitectura, Dirección de Obra y de Ejecución

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 1.760 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ 150 personas

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ 1.100.000 €

&ĞĐŚĂ 2006

ϭϴϲ


Proyecto de Arquitectura Teatro ‘Zorrilla’ Cliente / Propietario Ajuntament de Badalona

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ :ŽĂŶŽƐŚŝŐƵƐơ AIA Salazar Navarro

Emplazamiento Badalona, España

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Proyecto de Reforma y Dirección de Obra

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 2.420 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ 500 personas

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ 2.500.000 €

&ĞĐŚĂ 2000

ϭϴϳ


Proyecto de Arquitectura Sala Akademia Cliente / Propietario Inmuebles reunidos SA

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ AIA Salazar Navarro

Emplazamiento Barcelona, España

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Proyecto de Arquitectura Dirección de Obra

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 418 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ 130 personas

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ -

&ĞĐŚĂ 2012

y

ϭϴϴ


Concurso Biblioteca Pública de Sitges Cliente / Propietario Ajuntament de Sitges

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ AIA Salazar Navarro

Emplazamiento Sitges, España

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Concurso

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 5.700 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ &ŽŶĚŽ ďŝďůŝŽŐƌĄĮĐŽ͕ ĐĂĨĞƚĞƌŝĂ͕ ƐĂůĂŵƵůƟƵƐŽ͕njŽŶĂĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂ LJƟĞŶĚĂ &ĞĐŚĂ 2007

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ -

ϭϴϵ


Concurso ƵĚŝƚŽƌŝŽĞŶŽŶƐƚĂŶƟŶĂ Cliente / Propietario ŝƌĞĐƟŽŶ ĚƵ >ŽŐĞŵĞŶƚ Ğƚ ĚĞƐ Équipements Publics

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ AIA Salazar Navarro BENC Mario Corea

Emplazamiento ŽŶƐƚĂŶƟŶĂ͕ƌŐĞůŝĂ

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Concurso

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 17.700 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ 3.000 personas

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ -

&ĞĐŚĂ 2013

ϭϵϬ


Concurso ƐƉĂĐŝŽDƵůƟƵƐŽĞŶKƵůĞĚ&ĂLJĞƚ Cliente / Propietario ŐĞŶĐĞEĂƟŽŶĂůĞĚĞ'ĞƐƟŽŶĚĞƐ ZĞĂůŝƐĂƟŽŶƐ ĚĞƐ 'ƌĂŶĚƐ WƌŽũĞƚƐ de la Culture

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ AIA Salazar Navarro BENC

Emplazamiento Ouled Fayet, Argel, Argelia

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Concurso

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 69.700 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ 12.000 personas

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ -

&ĞĐŚĂ 2013

ϭϵϭ


Concurso Complejo Cultural de Sant Just Desvern Cliente / Propietario Ajuntament de Sant Just Desvern

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ AIA Salazar Navarro

Emplazamiento Sant Just Desvern, España

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Concurso

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ ĚŝĮĐĂĐŝſŶͲϰ͘ϲϬϬŵ2 Urbanización - 11.800 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ Teatro/Ateneo: 500 personas Ampliación Escuela ‘Montserrat’

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ -

&ĞĐŚĂ 2006

ϭϵϮ


Concurso Centro Cultural de Sabadell Cliente / Propietario Ajuntament de Sabadell

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ Dominique Perrault AIA Salazar Navarro

Emplazamiento Sabadell, España

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Concurso

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 50.000 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ Hotel: 208 habitaciones Teatro: 660 personas

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ -

&ĞĐŚĂ 2009

ϭϵϯ


E Q U I PA M E N T S Y h / W D / E d K ^ EQUIPMENTS ÉQUIPEMENTS


Concurso Mercado de Vollpelleres Cliente / Propietario PROMUSA

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ AIA Salazar Navarro

Emplazamiento Sant Cugat del Vallès, España

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Concurso

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 2.430 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ 25 paradas 15 almacenes

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ

&ĞĐŚĂ 2016

ϭϵϳ


Proyecto de Arquitectura Parque Industrial en Chilca Cliente / Propietario Colliers Internacional

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ AIA Salazar Navarro

Emplazamiento Lima, Perú

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Proyecto de Arquitectura

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 1.400.000 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ 76 naves industriales

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ 350.000.000 €

&ĞĐŚĂ 2012

ϭϵϴ


Proyecto de Arquitectura Centro para Mayores ‘Can Tintorer’ Cliente / Propietario GTI Ajuntament de Gavà

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ AIA Salazar Navarro

Emplazamiento Gavà, España

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Proyecto de Arquitectura Dirección de Obra

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 900 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ 100 personas

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ 885.100 €

&ĞĐŚĂ 2006

y

ϭϵϵ


Concurso Hospital de Bocas del Toro Cliente / Propietario Ministerio de Salud, Gobierno de la República de Panamá

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ AIA Salazar Navarro Mario Corea Arq.

Emplazamiento Bocas del Toro, Panamá

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Concurso

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 7.858 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ 70 camas

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ 23.700.266 €

&ĞĐŚĂ 2015

ϮϬϬ


Proyecto de Arquitectura Plaza ‘Enginyer Deulofeu’ Cliente / Propietario ENGESTUR Ajuntament de Badalona

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ AIA Salazar Navarro

Emplazamiento Badalona, España

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Proyecto de Arquitectura, Dirección de Obra y de Ejecución

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 5.575 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ 263 plazas de aparcamiento

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ 1.340.400 €

&ĞĐŚĂ 2007 - 2009

ϮϬϭ


Concurso Viladecans City Airport Cliente / Propietario Barcelona d’Infraestructures Municipals, S.A

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ AIA Salazar Navarro

Emplazamiento Viladecans, Barcelona, España

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Concurso

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 266 Ha

ĂƉĂĐŝĚĂĚ ,ŽƚĞůĞƐ LJ ŽĮĐŝŶĂƐ͕ ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ ůŽŐşƐƟĐŽƐ͕ njŽŶĂ ĐŽŵĞƌĐŝĂů ͕ ŐŽůĨ͕ hipódromo... &ĞĐŚĂ 2015

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ -

ϮϬϮ


Proyecto de Arquitectura Centro de Atención y Seguimiento Cliente / Propietario Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ AIA Salazar Navarro

Emplazamiento Barcelona, España

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Proyecto de Arquitectura, Dirección de Obra y de Ejecución

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 550 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ 50 personas

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ 630.000 €

&ĞĐŚĂ 2009

ϮϬϯ


Proyecto de Arquitectura Residencia geriátrica ‘Millet Park’ Cliente / Propietario Millet Park

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ AIA Salazar Navarro

Emplazamiento L’Ametlla del Vallès, España

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Rehabilitación, Proyecto de Arquitectura y Dirección de Obra

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ ĚŝĮĐŝŽͲϮ͘ϴϬϬŵ2 Jardín - 4.000 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ 150 personas

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ 1.500.000 €

&ĞĐŚĂ 1996

ϮϬϰ


Concurso Mercado Municipal de Sant Adrià Cliente / Propietario Ajuntament de Sant Adrià de ĞƐžƐ

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ AIA Salazar Navarro

Emplazamiento ^ĂŶƚĚƌŝăĚĞĞƐžƐ͕ƐƉĂŹĂ

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Concurso

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 11.000 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ Mercado, cafeteria, guardería njŽŶĂĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂLJϭϬϱƉůĂnjĂƐ de aparcamiento &ĞĐŚĂ 2004

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ 9.869.526€

ϮϬϱ


Concurso Hospital Douera Cliente / Propietario Ministère de l’Intérieur et ĚĞƐŽůůĞĐƟǀŝƚĠƐ>ŽĐĂůĞƐĚĞůĂ République Algérienne

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ AIA Salazar Navarro Mario Corea Arq.

Emplazamiento Douera, Argel, Argelia

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Concurso

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ Hospital - 22.395m2 Alojamiento - 1.810m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ 224 camas

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ -

&ĞĐŚĂ 2013

ϮϬϲ


Concurso Centro de Talasoterapia Sidi Fredj Cliente / Propietario Entreprise de Thalassothérapie Sidi Fredj

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ AIA Salazar Navarro

Emplazamiento Sidi Fredj, Argel, Argelia

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Concurso

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ Rehabilitación - 17.000m2 Ampliación - 14.500m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ Rehabilitación: 80 habitaciones Ampliación: 33 habitaciones

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ -

&ĞĐŚĂ 2013

ϮϬϳ


Proyecto de Arquitectura &ƌĞŶƚĞDĂƌşƟŵŽ͚WůĂLJĂĚĞůĂƐdĞƌĞƐŝƚĂƐ͛ Cliente / Propietario Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ Dominique Perrault AIA Salazar Navarro

Emplazamiento Santa Cruz de Tenerife, España

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Proyecto de Ordenación hƌďĂŶşƐƟĐĂ

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ Actuación: 111.385 m2 Construida: 18.245 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ Equipamientos lúdicos, ĚĞƉŽƌƟǀŽƐLJĐŽŵĞƌĐŝĂůĞƐ

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ 44.525.259 €

&ĞĐŚĂ 2003

ϮϬϴ


Proyecto de Arquitectura Centro para Mayores en La Orotava Cliente / Propietario Köllmann Española SA

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ AIA Salazar Navarro

Emplazamiento La Orotava, España

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Proyecto de Arquitectura

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ Exterior - 11.145 m2 Interior - 4.043 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ 60 habitaciones, espacio polivalente, piscina y solarium

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ 7.212.100 €

&ĞĐŚĂ 1999

ϮϬϵ


Concurso WĂƌƋƵĞDĂƌşƟŵŽĚĞŶĂŐĂ Cliente / Propietario WĂƌƋƵĞDĂƌşƟŵŽE'^

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ AIA Salazar Navarro

Emplazamiento Santa Cruz de Tenerife, España

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Concurso

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 37.000 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ 550 embarcaderos 900 plazas de aparcamiento

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ -

&ĞĐŚĂ 2006

ϮϭϬ


Concurso DƵůƟĞƐƉĂĐŝŽ͚>ŽƐƌĐŽƐ͛ Cliente / Propietario HINES

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ AIA Salazar Navarro

Emplazamiento Los Arcos, Pamplona, España

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Concurso

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 48.400 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ Equipamiento de usos mixtos

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ 40.000.000 €

&ĞĐŚĂ 2009

Ϯϭϭ


Proyecto de Arquitectura Residencia Senior en Colombia Cliente / Propietario ĂƐĂƉƵŶƚŽ'ƌDŽƉ Canus IPS Orelyón Consultores SAS

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ AIA Salazar Navarro Business Developer Juana Suarez

Emplazamiento Cartagena, Colombia

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Proyecto de Arquitectura

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 27.303 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ 296 habitaciones senior 48 habitaciones hotel

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ -€

&ĞĐŚĂ 2017 - En curso

ϮϭϮ


I N S TA L· L A C I O N S /E^d>/KE^ MEP ENGINEERING INGÉNIERIE >ĂŝŶƚĞŐƌĂĐŝſĂƌƋƵŝƚĞĐƚžŶŝĐĂĚĞůĞƐŝŶƐƚĂůͼůĂĐŝŽŶƐ ĐŽŵĂƉĂƌƚŝŶƚĞŐƌĂůĚĞůĂĐŽŶĐĞƉĐŝſĚĞů͛ĞĚŝĮĐŝ ĞƐƚă ĞŶ Ğů ĨŽŶĂŵĞŶƚ ĚĞ ƚŽƚƐ ĞůƐ ŶŽƐƚƌĞƐ ƉƌŽũĞĐƚĞƐ͘͘ ůƐ ƐŝƐƚĞŵĞƐ ƋƵĞ ĚŝƐƐĞŶLJĞŵ ĞƐ ďĂƐĞŶ ĞŶ Ğů ŵădžŝŵ ĐŽŵƉƌŽŵşƐ Ăŵď Ğů ŵĞĚŝ ĂŵďŝĞŶƚ ŝ ůĂ ƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝƚĂƚ ŝ ƉĞƌ ĂƋƵĞƐƚ ŵŽƟƵ ƉƌŽƉŽƐĞŵ ƐŽůƵĐŝŽŶƐŝŶŶŽǀĂĚŽƌĞƐƚĞŶŝŶƚĞŶĐŽŵƉƚĞů͛ĞƐƚĂůǀŝ ĞŶĞƌŐğƟĐŝůĂƐŝŵƉůŝĐŝƚĂƚĚĞŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚƉĞƌĂů ĐŽŶƚƌŽůĂŵďŝĞŶƚĂů͕ƚğƌŵŝĐŝůƵŵşŶŝĐ͕ĂŝdžşĐŽŵůĞƐ ŶĞĐĞƐƐŝƚĂƚƐĚĞƐĞŐƵƌĞƚĂƚŝĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝŽŶƐ͘ ZĞĂůŝƚnjĞŵĞůĚŝƐƐĞŶLJ͕ĐăůĐƵůŝĚĞƐĞŶǀŽůƵƉĂŵĞŶƚ ĚĞ ůĞƐ ŝŶƐƚĂůͼůĂĐŝŽŶƐ ĚĞůƐ ƉƌŽũĞĐƚĞƐ Ě͛ĂƌƋƵŝƚĞĐƚƵƌĂ͕ ƉĞƌ Ă ŶŽƵƐ ĞĚŝĮĐŝƐ͕ Ăŝdžş ĐŽŵ ĂƵĚŝƚŽƌŝĞƐ ŝ ĐŽŶƐƵůƚŽƌŝĂ ĞŶĞƌŐğƟĐĂ ŝ ĚĞ ŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚĚĞůƐĞĚŝĮĐŝƐĞdžŝƐƚĞŶƚƐ͘

>ĂďĂƐĞĚĞƚŽĚŽƐŶƵĞƐƚƌŽƐƉƌŽLJĞĐƚŽƐĞƐƚĄĞŶůĂ ŝŶƚĞŐƌĂĐŝſŶ ĂƌƋƵŝƚĞĐƚſŶŝĐĂ ĚĞ ůĂƐ ŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ ĐŽŵŽƉĂƌƚĞŝŶƚĞŐƌĂůĚĞůĂĐŽŶĐĞƉĐŝſŶĚĞůĞĚŝĮĐŝŽ͘ >ŽƐ ƐŝƐƚĞŵĂƐ ƋƵĞ ĚŝƐĞŹĂŵŽƐ ƐĞ ďĂƐĂŶ ĞŶ Ğů ŵĄdžŝŵŽĐŽŵƉƌŽŵŝƐŽĐŽŶĞůŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĞLJůĂ ƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝĚĂĚLJƉŽƌĞůůŽƉƌŽƉŽŶĞŵŽƐƐŽůƵĐŝŽŶĞƐ ŝŶŶŽǀĂĚŽƌĂƐ͕ ƚĞŶŝĞŶĚŽ ĞŶ ĐƵĞŶƚĂ Ğů ĂŚŽƌƌŽ ĞŶĞƌŐĠƟĐŽ LJ ůĂ ƐŝŵƉůŝĐŝĚĂĚ ĚĞ ŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽ ƉĂƌĂ Ğů ĐŽŶƚƌŽů ĂŵďŝĞŶƚĂů͕ ƚĠƌŵŝĐŽ LJ ůƵŵşŶŝĐŽ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ ůĂƐ ŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐ ĚĞ ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ LJ comunicaciones. ZĞĂůŝnjĂŵŽƐĞůĚŝƐĞŹŽ͕ĐĄůĐƵůŽLJĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞůĂƐ ŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ůŽƐ ƉƌŽLJĞĐƚŽƐ ĚĞ ĂƌƋƵŝƚĞĐƚƵƌĂ͕ ƉĂƌĂ ŶƵĞǀŽƐ ĞĚŝĮĐŝŽƐ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ ĂƵĚŝƚŽƌşĂƐ LJ ĐŽŶƐƵůƚŽƌşĂ ĞŶĞƌŐĠƟĐĂ LJ ĚĞ ŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůŽƐĞĚŝĮĐŝŽƐĞdžŝƐƚĞŶƚĞƐ͘

dŚĞ ĨĂĐŝůŝƟĞƐ ĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĂů ŝŶƚĞŐƌĂƟŽŶ ĂƐ Ă ďƵŝůƚͲŝŶƉĂƌƚŽĨƚŚĞďƵŝůĚŝŶŐĚĞƐŝŐŶŝƐĞƐƐĞŶƟĂů ŝŶĂůůŽƵƌƉƌŽũĞĐƚƐ͕ĂŶĚƐŽƚŚĞĚĞƐŝŐŶĞĚƐLJƐƚĞŵƐ ĂƌĞ ďĂƐĞĚ ŽŶ ƚŚĞ ŚŝŐŚĞƐƚ ĐŽŵŵŝƚŵĞŶƚ ƚŽ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ ĂŶĚ ƐƵƐƚĂŝŶĂďŝůŝƚLJ͘ dŚĞƌĞĨŽƌĞ͕ ǁĞ ƉƌŽƉŽƐĞ ŝŶŶŽǀĂƟǀĞ ƐŽůƵƟŽŶƐ͕ ƚĂŬŝŶŐ ŝŶƚŽ ĂĐĐŽƵŶƚ ĞŶĞƌŐLJ ƐĂǀŝŶŐ ĂŶĚ ƐŝŵƉůŝĐŝƚLJ ŽĨ ŵĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞ ƌĞŐĂƌĚŝŶŐ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů͕ ƚŚĞƌŵĂů ĂŶĚ ůŝŐŚƚ ĐŽŶƚƌŽů͕ ĂƐ ǁĞůů ĂƐ ƐĞĐƵƌŝƚLJ ĂŶĚĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶƐŶĞĐĞƐƐŝƟĞƐ͘ tĞ ĚĞƐŝŐŶ͕ ĐĂůĐƵůĂƚĞ ĂŶĚ ĚĞǀĞůŽƉ DW ĞŶŐŝŶĞĞƌŝŶŐ ƉƌŽũĞĐƚƐ ĨŽƌ ŶĞǁ ĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶ ďƵŝůĚŝŶŐƐ͕ ĂƐ ǁĞůů ĂƐ ĂƵĚŝƚƐ ĂŶĚ ĞŶĞƌŐLJ ĂŶĚ ďƵŝůĚŝŶŐŵĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞĐŽŶƐƵůƟŶŐ͘

CVC

>͛ŝŶƚĠŐƌĂƟŽŶĂƌĐŚŝƚĞĐƚŽŶŝƋƵĞĚĞƐƐLJƐƚğŵĞƐs ĐŽŵŵĞ ƉĂƌƟĞ ŝŶƚĠŐƌĂůĞ ĚĞ ůĂ ĐŽŶĐĞƉƟŽŶ ĚƵ ďąƟŵĞŶƚĞƐƚăůĂďĂƐĞĚĞƚŽƵƐŶŽƐƉƌŽũĞƚƐ͘ >ĞƐƐLJƐƚğŵĞƐƋƵĞŶŽƵƐĚĞƐƐŝŶŽŶƐƐŽŶƚĨŽŶĚĠƐƵƌ ů͛ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚŵĂdžŝŵĂůĂǀĞĐů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĞƚ ůĂĚƵƌĂďŝůŝƚĠ͕ĞƚƉŽƵƌĐĞŵŽƟĨŶŽƵƐƉƌŽƉŽƐŽŶƐ ĚĞƐ ƐŽůƵƟŽŶƐ ŝŶƚŽŶĂƟǀĞƐ͕ ĞŶ ƚĞŶĂŶƚ ĐŽŵƉƚĞ ů͛ĠĐŽŶŽŵŝĞ ĠŶĞƌŐĠƟƋƵĞ Ğƚ ůĂ ƐŝŵƉůŝĐŝƚĠ ĚĞ ů͛ĞŶƚƌĞƟĞŶ͕ ƉŽƵƌ ůĞ ĐŽŶƚƌŽů ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂů͕ ƚŚĞƌŵŝƋƵĞ Ğƚ ĂůƵŵŝŶŝƋƵĞ͕ Ğƚ ĂƵƐƐŝ ůĞƐ ďĞƐŽŝŶƐ ĚĞƐĠĐƵƌŝƚĠĞƚĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶƐ͘ EŽƵƐ ƌĠĂůŝƐŽŶƐ ůĞ ĚĞƐƐŝŶ͕ ůĞ ĐĂůĐƵů Ğƚ ůĞ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ ĚĞƐ ƐLJƐƚğŵĞƐ s ƉŽƵƌ ĚĞƐ ŶŽƵǀĞĂƵdžďąƟŵĞŶƚƐ͕ĞƚĂƵƐƐŝĚĞƐĐŽŶƐƵůƚĂƟŽŶƐ ĠŶĞƌŐĠƟƋƵĞƐ Ğƚ ĚĞƐ ĂƵĚŝƚƐ Ě͛ĞŶƚƌĞƟĞŶ ĚĞƐ ďąƟŵĞŶƚƐĞdžŝƐƚĂŶƚƐ͘


RESIDENCIAL A D M I N I S T R AT I U Z ^ /  E / >  D / E / ^ d Z d / s K H O U S I N G O F F I C E S L O G E M E N T A D M I N I S T R AT I F


Proyecto de Instalaciones 19 Viviendas Sociales ‘Can Ricart’ Cliente / Propietario Fundació Foment de l’Habitatge Social

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ NS Arquitectes

Emplazamiento Barcelona, España

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Proyecto de Instalaciones y Dirección de Obra

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 1.923 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ 80 personas

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ 1.269.675 €

&ĞĐŚĂ 2011-2012

Ϯϭϵ


Proyecto de Instalaciones ZĞƐŝĚĞŶĐŝĂĚŝƐŵŝŶƵŝĚŽƐİƐŝĐŽƐ͚ĂůĂĮĂ͛ Cliente / Propietario Departament d’Acció Social i Ciutadania - Generalitat de Catalunya

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ NS Arquitectes

Emplazamiento ĂůĂĮĂ͕>ĠƌŝĚĂ͕ƐƉĂŹĂ

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Proyecto de Instalaciones y Dirección de Obra

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 2.998 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ 60 camas

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ 1.662.385 €

&ĞĐŚĂ 2011-2012

ϮϮϬ


Proyecto de Instalaciones Vivienda Plurifamilar en Pointe-Noire Cliente / Propietario UNICON development

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ CC245 Architectes

Emplazamiento Pointe-Noire, República del Congo

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Proyecto de Instalaciones

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 12.000 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ 64 viviendas y aparcamiento

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ -

&ĞĐŚĂ 2012

ϮϮϭ


Proyecto de Instalaciones ‘Pis Zero’ Cliente / Propietario Foment de Ciutat SA

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ Eva Serrats Luyts, Adrianna Mas Cucurell, Francesc Pla Ferrer, Daniel Cid Moragas, /ŶŶŽǀĂƟŽŶ>Ăď>/^sƐĐŽůĂhŶŝǀĞƌƐŝƚăƌŝĂ

Emplazamiento Barcelona, España

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Proyecto de Instalaciones

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 80 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ 11 personas

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ 10.828 €

&ĞĐŚĂ 2016

ϮϮϮ


Proyecto de Instalaciones Vivienda Plurifamilar ‘Illa del Mar’ Cliente / Propietario Comunidad de Vecinos ‘Illa del Mar’

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ MSA+A Muñoz + Albin

Emplazamiento Barcelona, España

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Auditoría de Instalaciones

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 60.377 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ 252 viviendas 252 plazas de aparcamiento

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ -

&ĞĐŚĂ 2011

ϮϮϯ


Proyecto de Instalaciones sŝǀŝĞŶĚĂƐŝŽĐůŝŵĄƟĐĂƐĞŶ^ŽŶWĂƐƚŽƌ Cliente / Propietario Hito Espacios SL

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ Bibiloni Cerdá Arquitectos

Emplazamiento Vilafranca de Bonany, Mallorca, España

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Proyecto de Instalaciones, Dirección de Obra y Licencias

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ

ĂƉĂĐŝĚĂĚ 48 viviendas y aparcamiento

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ 1.477.866 €

&ĞĐŚĂ 2006

ϮϮϰ


Proyecto de Instalaciones Vivienda plurifamilar ‘INDO C’ Cliente / Propietario Reyal Urbis SL

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ TDA Arquitectura y Urbanismo Oscar Tusquets

Emplazamiento Hospitalet de Llobregat, España

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Proyecto de Instalaciones, Dirección de Obra y Licencias

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 11.448 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ 93 viviendas 100 plazas de aparcamiento

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ 2.758.000 €

&ĞĐŚĂ 2007

ϮϮϱ


Proyecto de Instalaciones sŝǀŝĞŶĚĂWůƵƌŝĨĂŵŝůĂƌ͚dŽƌƌĞ&žƌƵŵ͛ Cliente / Propietario Reyal Urbis SL

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ TDA Arquitectura y Urbanismo 2002 SL

Emplazamiento ^ĂŶƚĚƌŝăĚĞĞƐžƐ͕ƐƉĂŹĂ

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Proyecto de Instalaciones, Dirección de Obra y Licencias

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 14.100 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ 96 viviendas 108 plazas de aparcamiento

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ 2.800.000 €

&ĞĐŚĂ 2009

ϮϮϲ


Proyecto de Instalaciones Viviendas Sociales en Les Franqueses Cliente / Propietario Dept. Medi Ambient i Habitatge, Generalitat de Catalunya INCASÒL

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ Estudi d’Arquitectura Ramon Valls

Emplazamiento Les Franqueses del Vallés, España

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Proyecto de Instalaciones y Dirección de Obra

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 5.128 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ 48 viviendas y aparcamiento

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ 900.000 €

&ĞĐŚĂ 2006-2008

ϮϮϳ


Proyecto de Instalaciones Vivienda Plurifamilar ‘UA9’ Cliente / Propietario HABITAT Inmobiliaria

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ Corada Figueras Arquitectes

Emplazamiento Barcelona, España

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Proyecto de Instalaciones y Dirección de Obra

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 12.000 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ 88 viviendas y aparcamiento

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ 1.300.000 €

&ĞĐŚĂ 2005-2007

ϮϮϴ


Proyecto de Instalaciones Vivienda Plurifamilar ‘Illa del Cel’ Cliente / Propietario Iber Espais SL

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ Carles Ferrater Alonso - Balaguer

Emplazamiento Barcelona, España

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Proyecto de Instalaciones y Dirección de Obra

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 28.286 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ 254 viviendas 254 plazas de aparcamiento

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ 3.400.000 €

&ĞĐŚĂ 2003

ϮϮϵ


Proyecto de Instalaciones Viviendas Sociales en Barcelona Cliente / Propietario REGESA

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ Carlos Ferrater Alberto de Salas

Emplazamiento Barcelona, España

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Proyecto de Instalaciones y Dirección de Obra

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 19.100 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ 288 viviendas, locales y aparcamiento

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ 3.050.000 €

&ĞĐŚĂ 1999

ϮϯϬ


Proyecto de Instalaciones Vivienda unifamiliar en Sa Ferradura Cliente / Propietario Cliente privado

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ Romano Arquitectos

Emplazamiento Ibiza, España

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Proyecto de Instalaciones, Dirección de Obra y L egalizaciones

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 1.344 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ Casa unifamiliar aislada

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ 3.500.000 €

&ĞĐŚĂ 2014

Ϯϯϭ


Proyecto de Instalaciones Vivienda unifamiliar ‘Serra-Vila’ Cliente / Propietario Cliente privado

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ DKDŽůŝŶĞƌKĸĐĞƌĐŚŝƚĞĐƚƐ

Emplazamiento Badalona, España

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Proyecto de Instalaciones, Dirección de Obra y L egalizaciones

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 325,6 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ Casa unifamiliar entre medianeras

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ 77.451 €

&ĞĐŚĂ 2007-2009

ϮϯϮ


Proyecto de Instalaciones sŝǀŝĞŶĚĂhŶŝĨĂŵŝůŝĂƌ͚^ĞƌĞŶƟůů͛ Cliente / Propietario Cliente privado

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ DKDŽůŝŶĞƌKĸĐĞƌĐŚŝƚĞĐƚƐ

Emplazamiento Badalona, Barcelona, España

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Proyecto de Instalaciones y Dirección de Obra

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 750 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ 1 vivienda y aparcamiento

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ 230.000 €

&ĞĐŚĂ 2004-2009

Ϯϯϯ


Proyecto de Instalaciones ĚŝĮĐŝŽĚĞKĮĐŝŶĂƐĚĞůĂ^ĞŐƵƌŝĚĂĚ^ŽĐŝĂů Cliente / Propietario Ministerio de Sanidad, Gobierno de Espanya

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ BCQ Arquitectes

Emplazamiento Barcelona, España

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Proyecto de Instalaciones, Dirección de Obra y Licencias

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 5.100 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ 300 personas

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ 1.676.000 €

&ĞĐŚĂ 2011

Ϯϯϰ


Proyecto de Instalaciones ĚĞĐƵĂĐŝſŶLJŵƉůŝĂĐŝſŶƐƚƵĚŝŽƐ/ŶĨŽƌŵĂƟǀŽƐĚĞdsϯ Cliente / Propietario Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals SA

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ AIA Salazar Navarro

Emplazamiento Sant Joan Despí, España

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Proyecto de Adecuación y Ampliación de Instalaciones y Licencias

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 13.270 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ 980 personas

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ 1.372.000 €

&ĞĐŚĂ 2006 - En curso

Ϯϯϱ


Proyecto de Instalaciones ĚŝĮĐŝŽDĞĚŝĂͲd/͘ĚĞĐƵĂĐŝſŶWůĂŶƚĂϯ Cliente / Propietario Barcelona ACTIVA

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ zĂŝnjĂdĞƌƌĠ Arantxa Manrique

Emplazamiento Barcelona, España

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Proyecto de Instalaciones, Dirección de Obra y Licencias

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 1.550 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ 300 personas

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ 390.000 €

&ĞĐŚĂ 2011

Ϯϯϲ


Proyecto de Instalaciones ĚŝĮĐŝŽĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽ͚yƵŶƚĂĚĞ'ĂůŝĐŝĂ͛ Cliente / Propietario Xunta de Galicia

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ Bonell i Gil Arquitectes

Emplazamiento Vigo, España

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Proyecto de Instalaciones

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 18.000 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ 1.500 personas

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ 1.825.000 €

&ĞĐŚĂ 1995

Ϯϯϳ


Proyecto de Instalaciones Casa de la Villa de el Prat de Llobregat Cliente / Propietario Ajuntament del Prat de Llobregat

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ Joan Forgas sŝĐƚŽƌƌŐĞŶơ

Emplazamiento El Prat de Llobregat, España

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Proyecto de instalaciones

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 1.246 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ 547.000 €

&ĞĐŚĂ 2000

Ϯϯϴ


Proyecto de Instalaciones 'ƌĂŶĚKƉƟĐĂůĂƌĐĞůŽŶĂ Cliente / Propietario 'ƌĂŶĚKƉƟĐĂů

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ Patrick Genard & Asociados

Emplazamiento Barcelona, España

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Proyecto de Instalaciones

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 719,4 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ 60 personas

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ -€

&ĞĐŚĂ 1998

Ϯϯϵ


H O T E L E R , K d > Z K H

O

T

E

L

S

H

Ô

T

E

L

S


Proyecto de Instalaciones Hotel Easy Cliente / Propietario Ayuntamiento de Barcelona

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ Corada Figueras Arquitectos, Franco Corada

Emplazamiento Barcelona, España

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Proyecto de Instalaciones

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 5.623 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ 204 habitacions i 34 plazas de aparcamiento

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ 1.876.300 €

&ĞĐŚĂ 2015 - En curso

Ϯϰϯ


Proyecto de Instalaciones Hotel Rosamar Cliente / Propietario Residencial Castellmar SL

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ Orpí-Planiol Arquitectes SLP

Emplazamiento Lloret de Mar, España

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Proyecto de Instalaciones, Dirección de Obra y Licencia

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 9.464 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ 120 habitaciones

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ 1.980.736 €

&ĞĐŚĂ 2016 - En construcción

Ϯϰϰ


Proyecto de Instalaciones Restaurante y Hotel ‘El Bulli’ Cliente / Propietario El Bulli - Hacienda Benazuza

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ Oscar Tusquets Gianni Rugiero

Emplazamiento Sanlúcar la Mayor, España

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Anteproyecto de Instalaciones

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 4.500 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ 200 personas

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ 3.500.000 €

&ĞĐŚĂ 2004

Ϯϰϱ


Proyecto de Instalaciones Hotel Arcs de Monells Cliente / Propietario Teules i Taules SL

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ Alonso i Balaguer

Emplazamiento Monells, España

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Proyecto de Instalaciones

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 2.100 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ 23 habitacions

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ 650.000 €

&ĞĐŚĂ 1998

Ϯϰϲ


Proyecto de Instalaciones Hotel Citadines Cliente / Propietario Hotel Citadines

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ Bonell i Gil Arquitectes

Emplazamiento Barcelona, España

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Proyecto de Instalaciones, Dirección de Obra y Licencias

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 4.800 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ 131 habitaciones

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ 4.500.000 €

&ĞĐŚĂ 1994

Ϯϰϳ


E S P O R T I U  W K Z d / s K S

P

O

R

T

S

S P O R T I F S


Proyecto de Instalaciones WĂůĂĐŝŽĐƵĄƟĐŽĚĞĂŬƷ Cliente / Propietario DŝŶŝƐƚƌLJŽĨzŽƵƚŚĂŶĚ^ƉŽƌƚ Baku-Azerbaijan

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ Pujol Arquitectura

Emplazamiento Bakú, Azerbaiyán

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Proyecto de Instalaciones y Dirección de Obra

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 55.000 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ 6.000 personas

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ 32.000.000 €

&ĞĐŚĂ 2013 - 2015

Ϯϱϭ


Proyecto de Instalaciones European Games Park Bakú 2015 Cliente / Propietario DŝŶŝƐƚƌLJŽĨzŽƵƚŚĂŶĚ^ƉŽƌƚ Baku-Azerbaijan

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ Pujol Arquitectura

Emplazamiento Bakú, Azerbaiyán

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Proyecto de Instalaciones y Dirección de Obra

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 136.000 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ 12.600 persones

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ -

&ĞĐŚĂ 2015

ϮϱϮ


Proyecto de Instalaciones Crystall Hall Bakú Cliente / Propietario DŝŶŝƐƚƌLJŽĨzŽƵƚŚĂŶĚ^ƉŽƌƚ Azerbaijan

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ Pujol Arquitectura

Emplazamiento Bakú, Azerbaiyán

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Proyecto de Instalaciones y Dirección de Obra

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 123.360 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ 8.400 personas

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ -

&ĞĐŚĂ 2015

Ϯϱϯ


Proyecto de Instalaciones ŝƵĚĂĚĞƉŽƌƟǀĂĚĞĄƌƚĂŵĂ Cliente / Propietario Ayuntamiento de Cártama

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ D’Aura Arquitectura

Emplazamiento Cártama, Málaga, España

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Proyecto de Instalaciones

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 2.560 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ Piscina interior

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ €

&ĞĐŚĂ 2015

Ϯϱϰ


Proyecto de Instalaciones Piscina Municipal de Lloret de Mar Cliente / Propietario Ajuntament de Lloret de Mar

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ Pujol Arquitectura

Emplazamiento Lloret de Mar, España

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Proyecto de Instalaciones, Dirección de Obra y Licencias

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 8.510 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ Piscina olímpica: 50x25m WŝƐĐŝŶĂůƷĚŝĐĂLJĮƚŶĞƐƐ

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ 2.702.000 €

&ĞĐŚĂ 2012

Ϯϱϱ


Proyecto de Instalaciones ŝƵĚĂĚĞƉŽƌƟǀĂ͚ƐƉĂƌƚĂůĞƐ͛ Cliente / Propietario Comunidad de Madrid Consejería de Deportes, Ayto. de Alcalá de Henares

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ Pujol Arquitectura

Emplazamiento Alcalá de Henares, España

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Proyecto de Instalaciones y Dirección de Obra

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 17.800 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ 1.500 personas

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ 4.947.508 €

&ĞĐŚĂ 2011

Ϯϱϲ


Proyecto de Instalaciones ŽŵƉůĞũŽĞƉŽƌƟǀŽ͚WŝŶŽƐŽůŽ͛ Cliente / Propietario Ayuntamiento de Leioa

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ Pujol Arquitectura

Emplazamiento Leioa, España

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Concurso de Instalaciones

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 35.000 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ 2 piscinas: 50x25 m y 25x12,5 m WŝƐĐŝŶĂůƷĚŝĐĂ͕ƉŽůŝĚĞƉŽƌƟǀŽ͕ ĮƚŶĞƐƐLJĐĞŶƚƌŽĐŽŵĞƌĐŝĂů

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ -

&ĞĐŚĂ 2009

Ϯϱϳ


Proyecto de Instalaciones Dubai Sports City Arena Cliente / Propietario Dubai Sports City

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ Pujol Arquitectura

Emplazamiento Dubái, Emiratos Árabes Unidos

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Anteproyecto de Instalaciones

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 40.000 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ 15.700 personas

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ -

&ĞĐŚĂ 2009

Ϯϱϴ


Proyecto de Instalaciones Tunis Sports City Cliente / Propietario ^/Ͳ^ƉŽƌƚŝƚLJ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ Pujol Arquitectura

Emplazamiento Túnez, República Tunecina

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Proyecto Básico de Instalaciones

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 110.000 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ Estadio: 10.000 personas Arena: 5.400 personas

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ 75.000.000 €

&ĞĐŚĂ 2008

Ϯϱϵ


Proyecto de Instalaciones Estadio ‘RCD Espanyol’ Cliente / Propietario RCD Espanyol

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ Pujol Arquitectura

Emplazamiento Cornellà de Llobregat, España

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Concurso de Instalaciones

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 30.000 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ 45.000 personas

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ

&ĞĐŚĂ 2008

ϮϲϬ


Proyecto de Instalaciones ŽŵƉůĞũŽĞƉŽƌƟǀŽLJ,ŽƚĞůKůLJŵƉŝĐƚƌŝƵŵ Cliente / Propietario Belsar Sport

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ Pujol Arquitectura

Emplazamiento Cubelles, España

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Proyecto de Instalaciones, Dirección de Obra y Licencias

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 38.150 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ Hotel: 180 habitacions y centro ĚĞĂůƚŽƌĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽĚĞƉŽƌƟǀŽ

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ 1.477.866 €

&ĞĐŚĂ 2007

Ϯϲϭ


Proyecto de Instalaciones ĞŶƚƌŽĐƵĄƟĐŽLJZĞĐƌĞĂƟǀŽĞŶZŽƐƚŽǀ Cliente / Propietario KKK^ƉŽƌƚΘ,ĞĂůƚŚƐƐŽĐŝĂƟŽŶ Pooldon

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ Pujol Arquitectura

Emplazamiento Rostov on Don, Rusia

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Concurso de Instalaciones

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 25.000 m²

ĂƉĂĐŝĚĂĚ 2 piscinas: 50x25 m y 33x25 m WŝƐĐŝŶĂůƷĚŝĐĂLJĮƚŶĞƐƐ

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ -

&ĞĐŚĂ 2007

ϮϲϮ


Proyecto de Instalaciones Ciudad del Deporte y Ocio en Torrent Cliente / Propietario Ajuntament de Torrent

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ Pujol Arquitectura

Emplazamiento Torrent, España

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Proyecto de Instalaciones, Dirección de Obra y Licencias

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 57.500 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ Estadio: 1.000 personas

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ 3.537.000 €

&ĞĐŚĂ 2005 -2007

Ϯϲϯ


Proyecto de Instalaciones WĂďĞůůſŶWŽůŝĚĞƉŽƌƟǀŽ͚ůƐ>ůĂĐƐ͛ Cliente / Propietario Ajuntament d’Olot

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ BCQ Arquitectes

Emplazamiento Olot, España

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Proyecto de Instalaciones, Dirección de Obra y Licencias

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 3.450 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ 300 personas

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ 750.000 €

&ĞĐŚĂ 2006

Ϯϲϰ


Proyecto de Instalaciones Estadio Ashgabat Cliente / Propietario GAP INSAAT Turkmenistan Branch

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ Pujol Arquitectura

Emplazamiento Ashgabat, Turkmenistán

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Anteproyecto de Instalaciones

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 45.000 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ 45.000 personas

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ -

&ĞĐŚĂ 2006

Ϯϲϱ


Proyecto de Instalaciones WĂďĞůůſŶWŽůŝĚĞƉŽƌƟǀŽ^ĂŶƚĂWĞƌƉĞƚƵĂ Cliente / Propietario Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ Joan Forgas

Emplazamiento Santa Perpetua de Mogoda, España

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Proyecto de Instalaciones, Dirección de Obra y Licencias

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 5.244 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ 870 personas

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ 48.446,5 €

&ĞĐŚĂ 2001-2005

Ϯϲϲ


Proyecto de Instalaciones WĂďĞůůſŶWŽůŝĚĞƉŽƌƟǀŽLJWŝƐĐŝŶĂĞŶăƐĐĂƌĂ Cliente / Propietario Ajuntament de Bàscara

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ Bonell i Gil Arquitectes

Emplazamiento Bàscara, España

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Proyecto de Instalaciones

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 350.000 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ 2.000.000 €

&ĞĐŚĂ 2005

-

Ϯϲϳ


Proyecto de Instalaciones Bolera Cántabra en Noja Cliente / Propietario Ayuntamiento de Noja

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ TDA Arquitectura y Urbanismo Oscar Tusquets

Emplazamiento Noja, España

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Proyecto de Instalaciones

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 1.463 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ 1.800 personas

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ 150.000 €

&ĞĐŚĂ 2004

Ϯϲϴ


Proyecto de Instalaciones ŽŵƉůĞũŽĞƉŽƌƟǀŽLJƵůƚƵƌĂů͚ƚƌŝƵŵ͛ Cliente / Propietario Ajuntament de Viladecans

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ Bonell i Gil Arquitectes

Emplazamiento Viladecans, España

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Proyecto de Instalaciones y Dirección de Obra

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 21.000 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ 5.500 personas Teatro: 900 personas

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ 4.200.000 €

&ĞĐŚĂ 1997-2004

Ϯϲϵ


Proyecto de Instalaciones Nueva Piscina Club Natación Barcelona Cliente / Propietario Club Natació Barcelona

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ Pujol Arquitectura

Emplazamiento Barcelona, España

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Proyecto de Instalaciones, Dirección de Obra, Licencias y Legalizaciones

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 12.540 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ 500 personas

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ 2.200.000 €

&ĞĐŚĂ 2003

ϮϳϬ


Proyecto de Instalaciones ŽŵƉůĞũŽĞƉŽƌƟǀŽ͚>ĂĂũĂDĄŐŝĐĂ͛ Cliente / Propietario Madrid Espacios y Congresos SA

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ Dominique Perrault AIA Salazar Navarro

Emplazamiento Madrid, España

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ ŝƐĞŹŽƐƋƵĞŵĄƟĐŽĚĞůĂƐ Instalaciones

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 103.365 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ 20.000 personas

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ -

&ĞĐŚĂ 2002

Ϯϳϭ


Proyecto de Instalaciones Holmes Place Balmes Cliente / Propietario Holmes Place

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ Alonso Balaguer

Emplazamiento Barcelona, España

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Proyecto de Instalaciones i Dirección de Obra

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 1.500 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ Gimnasio, piscina y spa

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ 1.750.000 €

&ĞĐŚĂ 2001

ϮϳϮ


Proyecto de Instalaciones ŽŵƉůĞũŽĞƉŽƌƟǀŽ͚ĂŶ͛ƌŝŵŽŶ͛ Cliente / Propietario Ajuntament de Mollet del Vallés

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ M. Gallego AJ. Mollet

Emplazamiento Mollet del Vallés, Barcelona, España

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Proyecto de Instalaciones y Dirección de Obra

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 7.000 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ 60 camas

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ 1.249.400 €

&ĞĐŚĂ 2000

Ϯϳϯ


Proyecto de Instalaciones Pabellón en Matadepera Cliente / Propietario Ajuntament de Matadepera

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ Francisco Gallardo Mario Corea

Emplazamiento Matadepera, Barcelona, España

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Proyecto de Instalaciones, Dirección de Obra y Licencias

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 1.367 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ 100 personas

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ 721.250 €

&ĞĐŚĂ 2000

Ϯϳϰ


Proyecto de Instalaciones ŽŵƉůĞũŽĞƉŽƌƟǀŽƵƌŽƉŽůŝƐ>ĞƐŽƌƚƐ Cliente / Propietario Europolis

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ ESLAFUA, SL

Emplazamiento Barcelona, España

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Proyecto de Instalaciones y Dirección de Obra

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 14.000 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ 1.142.000 €

&ĞĐŚĂ 1999

Ϯϳϱ


Proyecto de Instalaciones Estadio de Futbol del Hospitalet Cliente / Propietario Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ Bonell i Gil Arquitectes

Emplazamiento Hospitalet de Llobregat, España

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Proyecto de Instalaciones

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 4.200 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ 6.740 personas

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ 1.470.000 €

&ĞĐŚĂ 1997

Ϯϳϲ


Proyecto de Instalaciones ŽŵƉůĞũŽĞƉŽƌƟǀŽƵƌŽƉŽůŝƐĞƌĚĞŹĂ Cliente / Propietario Europolis

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ ESLAFUA, SL

Emplazamiento Barcelona, España

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Proyecto de Instalaciones y Dirección de Obra

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 2.500 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ 420.700 €

&ĞĐŚĂ 1997

Ϯϳϳ


Proyecto de Instalaciones ĞŶƚƌŽĚĞdĞĐŶŝĮĐĂĐŝſŶĞƉŽƌƟǀĂĚĞůŝĐĂŶƚĞ Cliente / Propietario Ajuntament d’Alacant

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ Enric Miralles Carme Pinós Josep Miàs

Emplazamiento Alicante, España

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Proyecto de Instalaciones y Dirección de Obra

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 11.500 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ 10.000 personas

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ 2.800.000 €

&ĞĐŚĂ 1995

Ϯϳϴ


Proyecto de Instalaciones ĞŶƚƌŽĞƉŽƌƟǀŽDƵŶŝĐŝƉĂů͚ƐƚĂĐŝſĚĞůEŽƌĚ͛ Cliente / Propietario Ajuntament de Barcelona

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ Enric Tous Josep M. Fargas

Emplazamiento Barcelona, España

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Proyecto de Instalaciones

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 870 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ Piscina: 25 m.

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ 800.000 €

&ĞĐŚĂ 1995

Ϯϳϵ


Proyecto de Instalaciones Palacio Municipal de Deportes Huesca Cliente / Propietario Diputación de Huesca

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ Enric Miralles Carme Pinós

Emplazamiento Huesca, España

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Proyecto de Instalaciones

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 6.000 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ 5.500 personas

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ 1.277.000 €

&ĞĐŚĂ 1992

ϮϴϬ


Proyecto de Instalaciones Tenis de mesa Juegos Olímpicos Barcelona‘92 Cliente / Propietario Ajuntament de Barcelona

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ Enric Tous Josep M. Fargas

Emplazamiento Barcelona, España

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ WƌŽLJĞĐƚŽĚĞůŝŵĂƟƚnjĂĐŝſŶĐŽŶ Taber Enginyers

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 11.000 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ 500-6000 personas (Juegos Olímpicos)

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ 1.456.300 €

&ĞĐŚĂ 1992

Ϯϴϭ


Proyecto de Instalaciones WŝƐĐŝŶĂDƵŶŝĐŝƉĂůĚĞ>ůĞĮă Cliente / Propietario Ajuntament de Badalona

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ Lluís Clotet Ignacio Paricio

Emplazamiento Badalona, España

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Proyecto de Instalaciones

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 2.450 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ 2 piscinas: 25x16 m y 16x6 m

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ 502.500 €

&ĞĐŚĂ 1991

ϮϴϮ


E C  E C É C

D U C A T I U L T U R A h  d / s h > d h Z D U C AT I O U L T U R D U C A T I U L T U R E

U L K > N E F L


Proyecto de Instalaciones IES Can Record Cliente / Propietario Departament d’Educació de Sant Esteve de Palautordera

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ Baena Casamor Arquitectes BCQ

Emplazamiento Sant Esteve de Palau Tordera, España

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Proyecto de Instalaciones

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 1.753 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ 275 personas

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ 613.083 €

&ĞĐŚĂ 2016 - En curso

Ϯϴϳ


Proyecto de Instalaciones IES Joan Solà de Torrefarrera Cliente / Propietario Departament d’Educació de Torrefarrera

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ RQP Arquitectes

Emplazamiento Torrefarrera, España

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Proyecto de instalaciones

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 4.129 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ 648 personas

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ -

&ĞĐŚĂ 2016 - En curso

Ϯϴϴ


Proyecto de Instalaciones Campus Universitario Hospital del Mar Cliente / Propietario IMAS Univ. Pompeu Fabra hŶŝǀ͘ƵƚžŶŽŵĂĚĞĂƌĐĞůŽŶĂ

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ Albert de Pineda Manel Brullet

Emplazamiento Barcelona, España

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Proyecto de Instalaciones y Dirección de Obra

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 12.000 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ 900 personas

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ 3.255.700 €

&ĞĐŚĂ 2007 - 2009

Ϯϴϵ


Proyecto de Instalaciones ĚŝĮĐŝŽhŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝŽ͚Ă>͛ƌĂŶLJſ͛ Cliente / Propietario Universitat Pompeu Fabra

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ Josep Benedito Ramón Valls

Emplazamiento Barcelona, España

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Proyecto de Instalaciones, Dirección de Obra, Licencias y Legalizaciones

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 23.120 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ 3.382 personas

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ 9.900.000 €

&ĞĐŚĂ 2005 -2009

ϮϵϬ


Proyecto de Instalaciones Edificio Universitario Provisional‘Ramón Turró’ Cliente / Propietario Universitat Pompeu Fabra

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ F451 Arquitectura

Emplazamiento Barcelona, España

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Proyecto de Instalaciones, Dirección de Obra y Licencias

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 1.950 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ 790 personas

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ 705.259 €

&ĞĐŚĂ 2007-2008

Ϯϵϭ


Proyecto de Instalaciones ĚŝĮĐŝŽhŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝŽ͚ZŽŐĞƌĚĞ>>ƷƌŝĂ͛ Cliente / Propietario Universitat Pompeu Fabra

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ MBM Arquitectes

Emplazamiento Barcelona, España

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ WƌŽLJĞĐƚŽĚĞůŝŵĂƟnjĂĐŝſŶLJ Dirección de Obra

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 17.500 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ 1.500 personas

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ 2.500.000 €

&ĞĐŚĂ 2001

ϮϵϮ


Proyecto de Instalaciones ĚŝĮĐŝŽhŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝŽ͚:ĂƵŵĞ/͛ Cliente / Propietario Universitat Pompeu Fabra

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ Bonell i Gil Arquitectes

Emplazamiento Barcelona, España

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Proyecto de Instalaciones y Dirección de Obra

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 26.000 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ 2.100 personas

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ 5.200.000 €

&ĞĐŚĂ 1995-1999

Ϯϵϯ


Proyecto de Instalaciones Plan Director de la Sagrada Familia Cliente / Propietario Patronat del Temple Expiatori de la Sagrada Família

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ Antoni Gaudi Arquitecto Director Jordi Fauli i Oller (desde 2012)

Emplazamiento Barcelona, España

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Plan Director de Instalaciones

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 32.000 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ 8600 personas

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ

&ĞĐŚĂ 2014

Ϯϵϰ


Proyecto de Instalaciones Museo de la Sagrada Familia Cliente / Propietario Patronat del Temple Expiatori de la Sagrada Família

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ Antoni Gaudi Arquitecto Director Jordi Fauli i Oller (desde 2012)

Emplazamiento Barcelona, España

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Proyecto de Instalaciones de remodelación de parte central del Museo

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 280 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ 100 personas

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ

&ĞĐŚĂ 2015

Ϯϵϱ


Proyecto de Instalaciones ^ĂŐƌŝƐƟĂWĂƐŝſŶ Cliente / Propietario Patronat del Temple Expiatori de la Sagrada Família

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ Antoni Gaudi Arquitecto Director Jordi Fauli i Oller (desde 2012)

Emplazamiento Barcelona, España

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Proyecto de Instalaciones de ƉůĂŶƚĂďĂũĂĚĞ^ĂŐƌŝƐƟĂWĂƐŝſŶ

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 460 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ 200 personas

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ

&ĞĐŚĂ 2016

Ϯϵϲ


Proyecto de Instalaciones Claustro Montserrat Cliente / Propietario Patronat del Temple Expiatori de la Sagrada Família

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ Antoni Gaudi Arquitecto Director Lluis Corbella (desde 2016)

Emplazamiento Barcelona, España

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Proyecto de Instalaciones de remodelación del Claustro Montserrat

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 220 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ 60 personas

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ 132.000 €

&ĞĐŚĂ 2016

Ϯϵϳ


Proyecto de Instalaciones KĮĐŝŶĂƐ^ĂŐƌŝƐƟĂWĂƐŝſŶ Cliente / Propietario Patronat del Temple Expiatori de la Sagrada Família

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ Antoni Gaudi Arquitecto Director Jordi Fauli i Oller (desde 2012)

Emplazamiento Barcelona, España

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Proyecto de Instalaciones de ^ĂŐƌŝƐƟĂWĂƐŝſŶ

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 900 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ 90 personas

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ

&ĞĐŚĂ 2017

Ϯϵϴ


Proyecto de Instalaciones Museo Nacional de Arte de Cataluña‘MNAC’ Cliente / Propietario Departament de Cultura, Generalitat de Catalunya

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ 'ĂĞƵůĞŶƟ Josep Benedito

Emplazamiento Barcelona, España

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Proyecto de Instalaciones y Dirección de Obra

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 45.000 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ 3.000 personas

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ 7.000.000 €

&ĞĐŚĂ 2001

Ϯϵϵ


Proyecto de Instalaciones ‘Caixa Forum’ Cliente / Propietario Fundació Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, “La Caixa”

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ Xavier Pretel Arquitectura

Emplazamiento Barcelona, España

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Proyecto de il·luminación Monumental y Control

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 12.000 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ 3 salas de exposición, mediateca, auditorio y aulas

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ 407.876 €

&ĞĐŚĂ 2015 - En curso

ϯϬϬ


Proyecto de Instalaciones Palau de la Música Catalana Cliente / Propietario /ŶƐƟƚƵƚŽWĂƚƌŝŵŽŶŝŽ,ŝƐƚſƌŝĐŽ Español, Ministerio de Cultura

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ TDA Arquitectura y Urbanismo Oscar Tusquets

Emplazamiento Barcelona, España

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Proyecto de Iluminación

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 1.350 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ -

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ 1.500.000 €

&ĞĐŚĂ 2007 - 2008

ϯϬϭ


Proyecto de Instalaciones Biblioteca de la Escuela de Arquitectura Cliente / Propietario Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ :ĂƵŵĞ^ĂŶƚŵĂƌơ

Emplazamiento Barcelona, España

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Proyecto de Instalaciones, Dirección de Obra y Licencia

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 2.150 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ 200 personas

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ 800.000 €

&ĞĐŚĂ 2009-2010

ϯϬϮ


Proyecto de Instalaciones Biblioteca de Bellvitge Cliente / Propietario Ajuntament de L’Hospitalet Mancomunitat de Municipis

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ Jordi Henrich

Emplazamiento Hospitalet de Llobregat, España

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Proyecto de Instalaciones, Dirección de Obra y Licencias

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 6.150 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ 420 personas

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ 2.350.000 €

&ĞĐŚĂ 2006-2008

ϯϬϯ


Proyecto de Instalaciones Teatro ‘Metropol’ Cliente / Propietario Ajuntament de Tarragona

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ Josep Llinàs

Emplazamiento Tarragona, España

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Proyecto de Instalaciones y Dirección de Obra

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 2.400 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ 420 personas

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ 703.000 €

&ĞĐŚĂ 1996

ϯϬϰ


Proyecto de Instalaciones Biblioteca Pública de Palafolls Cliente / Propietario Ajuntament de Palafolls

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ Enric Miralles ĞŶĞĚĞƩĂdĂŐůŝĂďůƵĞ

Emplazamiento Palafolls, España

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Proyecto de Instalaciones, Dirección de Obra, Licencias y Legalizaciones

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 1.500m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ 250 personas

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ 1.280.000€

&ĞĐŚĂ 2009

ϯϬϱ


Proyecto de Instalaciones Centro Cultural ‘Círculo de Lectores’ Cliente / Propietario Círculo de Lectores

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ Enric Miralles Carme Pinós

Emplazamiento Madrid, España

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Proyecto de Instalaciones y Licencias

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 900 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ 350 personas

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ 450.000 €

&ĞĐŚĂ 1994

ϯϬϲ


Proyecto de Instalaciones Espacio Cultura ‘Fundació Sabadell’ Cliente / Propietario Caixa Sabadell

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ Bonell i Gil Arquitectes

Emplazamiento Sabadell, España

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Proyecto de Instalaciones, Dirección de Obra y Licencias

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 2.125 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ 1.600 personas

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ 1.800.000 €

&ĞĐŚĂ 2007-2009

ϯϬϳ


Proyecto de Instalaciones ĂƐƟůůŽ'ĂůĂͲĂůşĞŶWƷďŽů Cliente / Propietario Fundación Gala - Salvador Dalí

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ Oriol Clos

Emplazamiento Púbol, España

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Proyecto de Instalaciones

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 600 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ 91.000 €

&ĞĐŚĂ 1993

ϯϬϴ


Proyecto de Instalaciones Casa-Museo Salvador Dalí en Portlligat Cliente / Propietario Fundación Gala - Salvador Dalí

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ Oriol Clos

Emplazamiento Portlligat, España

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Proyecto de Instalaciones

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 800 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ 87.000 €

&ĞĐŚĂ 1993

ϯϬϵ


Proyecto de Instalaciones Museo Egipcio de Barcelona Cliente / Propietario &ƵŶĚĂĐŝſƌƋƵĞŽůžŐŝĐĂůŽƐ

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ Jordi Garcés

Emplazamiento Barcelona, España

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Proyecto de Instalaciones

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 2.600 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ -

&ĞĐŚĂ 1998-2000

ϯϭϬ


Proyecto de Instalaciones Club ‘Círculo del Liceo’ Cliente / Propietario Cercle del Liceu

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ

Emplazamiento Barcelona, España

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Proyecto de Instalaciones

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 464 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ

&ĞĐŚĂ 1999

ϯϭϭ


Proyecto de Instalaciones Teatro ‘l’Artesà’ Cliente / Propietario Ajuntament el Prat de Llobregat

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ Forgas Arquitectes Bosch / Sanchez/ Nogués Arq.

Emplazamiento Barcelona, España

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Proyecto de Instalaciones y Escenotécnia, Dirección de Obra y Licencias.

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 4.500 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ 900 personas

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ 2.139.000 €

&ĞĐŚĂ 2016 - En construcción

ϯϭϮ


Proyecto de Instalaciones Teatro Kursaal Cliente / Propietario Ajuntament de Manresa

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ Forgas Arquitectes sŝĐƚŽƌƌŐĞŶơ

Emplazamiento Manresa, España

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Proyecto de Instalaciones

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 4.137 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ 1100 personas (sala1 + sala2)

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ 2.200.000 €

&ĞĐŚĂ 2007

ϯϭϯ


Proyecto de Instalaciones Biblioteca Can Casacuberta Cliente / Propietario Ajuntament de Badalona

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ ŶƚŽŶŝŽ^ĂŶŵĂƌƟŶ^

Emplazamiento Badalona, España

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Proyecto de Instalaciones, Dirección de Obra y Licencia

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 4800 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ -

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ 273.460 €

&ĞĐŚĂ 1993-2010

ϯϭϰ


Proyecto de Instalaciones Filmoteca de Cataluña Cliente / Propietario /ŶƐƟƚƵƚĂƚĂůăĚĞůĞƐ/ŶĚƷƐƚƌŝĞƐ Culturals

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ Josep Lluís Mateo

Emplazamiento Barcelona, España

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Proyecto de Instalaciones, Dirección de Obra y Licencia

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 7.515 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ 900 personas

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ 231.030,38 €

&ĞĐŚĂ 2004

ϯϭϱ


S A N I T A R I ^ E / d Z / K H O S P I T A L S H O S P I T A U X


Proyecto de Instalaciones Centro para Mayores en Tarrassa Cliente / Propietario Dept. d’Acció Social i Ciutadania, Generalitat de Catalunya

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ G.B Arquitectos

Emplazamiento Tarrassa, España

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Proyecto de Instalaciones y Licencias

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 7.500 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ 500 personas

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ 3.125.000 €

&ĞĐŚĂ En construcción

ϯϭϵ


Proyecto de Instalaciones Centro de Atención Primaria Paüls Cliente / Propietario 'ĞƐƟſĚ͛/ŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ^

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ VORA arquitectura

Emplazamiento Paüls, España

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Proyecto de Instalaciones

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 185 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ 20 personas

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ 64.711,56 €

&ĞĐŚĂ 2011-2014

ϯϮϬ


Proyecto de Instalaciones Centro Atención Primaria de Masquefa Cliente / Propietario Ajuntament de Masquefa

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ Sierra i Callejos Arquitectes

Emplazamiento Masquefa, Barcelona, España

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Proyecto de Instalaciones

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 1.215,5 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ 215 personas

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ 495.674,98 €

&ĞĐŚĂ 2010-2012

ϯϮϭ


Proyecto de Instalaciones Centro de Atención Primaria en Tordera Cliente / Propietario Servei Català de la Salut, Generalitat de Catalunya

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ Carles Muro Charmaine Lay

Emplazamiento Tordera, España

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Proyecto de Instalaciones

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 1.600 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ 150 personas

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ 750.000 €

&ĞĐŚĂ 2010

ϯϮϮ


Proyecto de Instalaciones Hospital Universitario Sant Joan Cliente / Propietario INNOVA

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ Mario Corea Lluis Moràn Pich-Aguilera

Emplazamiento Reus, España

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Proyecto de Instalaciones con Emili Pascual

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 104.910 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ 800 camas

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ 160.000.000 €

&ĞĐŚĂ 2010

ϯϮϯ


Proyecto de Instalaciones Nuevo Laboratorio y Ampliación Hospital Alt Penedès Cliente / Propietario Consorci Sanitari de l’Alt Penedés /ŶƐƟƚƵƚĂƚĂůăĚĞůĂ^ĂůƵƚ

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ Francesc Pernas Bernat Gato Roger Pernas

Emplazamiento Vilafranca del Penedès, España

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Proyecto de Instalaciones con Emili Pascual

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 1.500 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ 626.000 €

&ĞĐŚĂ 2006-2009

ϯϮϰ


Proyecto de Instalaciones Centro de Atención Primaria ‘Roger de Flor’ Cliente / Propietario Servei Català de la Salut, Generalitat de Catalunya

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ G.B Arquitectos

Emplazamiento Barcelona, España

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Proyecto de Instalaciones, Dirección de Obra y Licencias

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 2.500 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ -

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ 1.125.000 €

&ĞĐŚĂ 2003-2007

ϯϮϱ


Proyecto de Instalaciones Centro de Atención Primaria de Castellar. Fases I y II Cliente / Propietario Servei Català de la Salut, Generalitat de Catalunya

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ Carles Muro Charmaine Lay Joaquim Rosell

Emplazamiento Castellar del Vallès, España

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Proyecto de Instalaciones

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 1.412 m2 + 600 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ 381.300 € + 354.135 €

&ĞĐŚĂ 1997/2006

ϯϮϲ


Proyecto de Instalaciones Centro de Atención Primaria ‘Cervelló’ Cliente / Propietario Servei Català de la Salut, Generalitat de Catalunya

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ G.B Arquitectos

Emplazamiento Cervelló, Barcelona, España

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Proyecto de Instalaciones y Dirección de Obra

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 1.100 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ 240 personas

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ 425.000 €

&ĞĐŚĂ 2005

ϯϮϳ


Proyecto de Instalaciones Clínica Planas Cliente / Propietario Clínica Planas

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ Pere Nicolau Bover

Emplazamiento Palma de Mallorca, España

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Proyecto de Instalaciones con Emili Pascual

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 25.000 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ 150 habitaciones

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ 4.596.670 €

&ĞĐŚĂ 2001 - 2003

ϯϮϴ


Proyecto de Instalaciones Hospital de Mataró Cliente / Propietario Servei Català de la Salut, Generalitat de Catalunya

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ Francesc Mulà

Emplazamiento Mataró, España

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Proyecto de Instalaciones con Emili Pascual

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 26.500 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ 930.000 €

&ĞĐŚĂ 1999 - 2001

ϯϮϵ


Proyecto de Instalaciones ĞŶƚƌŽĚĞ/ŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶĂƌĚŝŽǀĂƐĐƵůĂƌ Cliente / Propietario Fundació Hospital de Sant Pau

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ Frederic Crespo

Emplazamiento Barcelona, España

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Proyecto de Instalaciones

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 1.850 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ 50 personas

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ 925.000 €

&ĞĐŚĂ 2001

ϯϯϬ


Proyecto de Instalaciones Laboratorios del Hospital Vall d’Hebron Cliente / Propietario Servei Català de la Salut, Generalitat de Catalunya

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ Francesc Pernas

Emplazamiento Barcelona, España

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Proyecto de Instalaciones

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 800 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ 250.000 €

&ĞĐŚĂ 1997

ϯϯϭ


Proyecto de Instalaciones Hospital ‘Germans Trias i Pujol’ Cliente / Propietario Servei Català de la Salut, Generalitat de Catalunya

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ

Emplazamiento Badalona, España

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ As-built Instalaciones

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 23.000 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ 638 camas

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ -

&ĞĐŚĂ 1994

ϯϯϮ


Proyecto de Instalaciones Parque Sanitario Pere Virgili Cliente / Propietario Servei Català de la Salut, Generalitat de Catalunya

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ Humbert Costas Manuel Gómez

Emplazamiento Barcelona, España

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Proyecto de Instalaciones con Emili Pascual

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 20.000 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ 4.596.670 €

&ĞĐŚĂ 2001- 2003

ϯϯϯ


Proyecto de Instalaciones Residencia Geriátrica ‘Sabadell Gent Gran’ Cliente / Propietario JM. Pascual Sabadell Gent Gran Centre de Serveis SA

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ PSP Arquitectura

Emplazamiento Sabadell, España

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Proyecto de Instalaciones, Dirección de Obra y Licencias

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 4.800 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ 222 personas

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ 535.000 €

&ĞĐŚĂ 2001

ϯϯϰ


Proyecto de Instalaciones Residencia Geriátrica en Cornellà Cliente / Propietario SARQuavitae

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ MBM Arquitectes

Emplazamiento Cornellà de Llobregat, España

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Proyecto de Instalaciones, Dirección de Obra y Licencias

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 6.700 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ 177 personas

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ 1.135.000 €

&ĞĐŚĂ 1999

ϯϯϱ


Proyecto de Instalaciones Hospital Comarcal del Pallars Cliente / Propietario Servei Català de la Salut, Generalitat de Catalunya

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ Francesc Pernas

Emplazamiento Tremp, España

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Proyecto de Instalaciones de ůŝŵĂƟnjĂĐŝſŶ

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 7.570 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ 500 personas

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ 1.520.000 €

&ĞĐŚĂ 1990-1992

ϯϯϲ


Proyecto de Instalaciones Centro de Atención Primaria en Vilaseca Cliente / Propietario Servei Català de la Salut, Generalitat de Catalunya

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ Val Vendrell

Emplazamiento Vilaseca, España

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Proyecto de Instalaciones

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 1.900 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ 170 personas

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ 218.578 €

&ĞĐŚĂ 1992

ϯϯϳ


Proyecto de Instalaciones Centro de Atención Primaria de Ripollet Cliente / Propietario Servei Català de la Salut, Generalitat de Catalunya

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ Josep Llinàs

Emplazamiento Ripollet, España

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Proyecto de Instalaciones

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 1.200 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ 150 personas

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ 752.000 €

&ĞĐŚĂ 1985

ϯϯϴ


E Q U I PA M E N T S Y h / W D / E d K ^ EQUIPMENTS ÉQUIPEMENTS


Proyecto de Instalaciones Estación de metro Toledo y Salida Montecalvario Cliente / Propietario Metropolitana di Napoli SPA

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ Oscar Tusquets

Emplazamiento Nápoles, Italia

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Proyecto de Iluminación

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 13.228 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ 833.000 €

&ĞĐŚĂ 2005-2012

-

ϯϰϯ


Proyecto de Instalaciones Mercado Municipal de Sant Adrià Cliente / Propietario Ajuntament de Sant Adrià de ĞƐžƐ

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ Manrique Planas Arquitectes Àgata Vila

Emplazamiento ^ĂŶƚĚƌŝăĚĞĞƐžƐ͕ƐƉĂŹĂ

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Proyecto de Instalaciones y Dirección de Obra

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 9.300 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ 1.500 personas

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ 1.700.000 €

&ĞĐŚĂ 2016

ϯϰϰ


Proyecto de Instalaciones Mercado Municipal de Inca Cliente / Propietario Ajuntament d’Inca

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ Carles Muro Charmaine Lay

Emplazamiento Inca, España

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Proyecto de Instalaciones, Dirección de Obra y Licencias

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 10.600 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ 600 personas

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ 1.000.000 €

&ĞĐŚĂ 2006 - 2010

ϯϰϱ


Proyecto de Instalaciones Club Internacional del Libro en Madrid Cliente / Propietario ŽŽŬ͛Ɛ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůůƵď

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ ĂǀŝĚ^ƟƚnjŵĂŶ

Emplazamiento Madrid, España

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Proyecto de Instalaciones

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 29.000 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ 1.500 personas

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ 9.100.000 €

&ĞĐŚĂ 2004

ϯϰϲ


Proyecto de Instalaciones ĞŶƚƌŽĚĞƌĞĂĐŝſŶƌơƐƟĐĂ͚,ĂŶŐĂƌ͛ Cliente / Propietario Ajuntament de Barcelona /ŶƐƟƚƵƚĚĞƵůƚƵƌĂĚĞĂƌĐĞůŽŶĂ

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ zĂŝnjĂdĞƌƌĠ Arantxa Manrique

Emplazamiento Barcelona, España

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Proyecto de Instalaciones, Dirección de Obra, Licencias y Legalizaciones

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 1.775 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ 800 personas

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ 1.586.137 €

&ĞĐŚĂ 2012

ϯϰϳ


Proyecto de Instalaciones ĂƐĂ͚DŽŝdžžŝDŽƌĞůů͛ Cliente / Propietario Departament de la Presidència, Generalitat de Catalunya

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ Rodon Arquitectes

Emplazamiento Barcelona, España

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Proyecto de Instalaciones y Dirección de Obra

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 3.200 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ 150 personas

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ 1.350.000 €

&ĞĐŚĂ 2001

ϯϰϴ


Proyecto de Instalaciones Conjunto Monumental ‘La Seu d’Ègara’ Cliente / Propietario Departament de Cultura, Generalitat de Catalunya

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ Alfred Pastor RGA Arquitectes

Emplazamiento Tarrasa, España

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Proyecto de Instalaciones y Dirección de Obra

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 4.309 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ 3 iglesias románicas

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ 818.561 €

&ĞĐŚĂ 1998-2008

ϯϰϵ


Proyecto de Instalaciones Iglesia de Sant Miquel de Cardona Cliente / Propietario Generalitat de Catalunya

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ

Emplazamiento Cardona, España

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Proyecto de Iluminación

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 1.700 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ 87.000 €

&ĞĐŚĂ 1998

ϯϱϬ


Proyecto de Instalaciones Centro de Salud en Llinars del Vallès Cliente / Propietario Generalitat de Catalunya

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ GG Arquitectura

Emplazamiento Llinars del Vallès, España

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Proyecto de Instalaciones y Licencias

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 1.550 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ 150 personas

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ 890.000 €

&ĞĐŚĂ 2014

ϯϱϭ


Proyecto de Instalaciones Ágora ‘Jordi Rubió i Balaguer’y Auditorio Cliente / Propietario Universitat Pompeu Fabra

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ Jordi Garcés ŶƌŝĐ^žƌŝĂ

Emplazamiento Barcelona, España

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Proyecto de Instalaciones y Dirección de Obra

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 1.100 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ 500 personas

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ 637.000 €

&ĞĐŚĂ 2002

ϯϱϮ


Proyecto de Instalaciones Complejo de Equipamientos en Vil·la Urània Cliente / Propietario Barcelona Infraestructures Municipals SA

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ SUMO Arquitectes zŽůĂŶĚĂKůŵŽ

Emplazamiento Barcelona, España

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Proyecto de Instalaciones

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 3.000 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ -

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ 1.250.000 €

&ĞĐŚĂ 2013 - 2017

ϯϱϯ


Proyecto de Instalaciones Parque Fotovoltaico Fórum 2004 Cliente / Propietario GESP / A. Lloret CHATILLON AR

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ :ŽLJĐĞĚĞŽƩŽŶ

Emplazamiento Barcelona, España

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Anteproyecto de Instalaciones

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 200.000 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ 500 personas

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ -€

&ĞĐŚĂ 1999

ϯϱϰ


Proyecto de Instalaciones ͚WĂƟĚĞůƐdĂƌŽŶŐĞƌƐ͛WĂůĂƵĚĞůĂ'ĞŶĞƌĂůŝƚĂƚ Cliente / Propietario Generalitat de Catalunya

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ Joan Rodón

Emplazamiento Barcelona, España

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Proyecto de Instalaciones

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ 96.162 €

&ĞĐŚĂ 1999

ϯϱϱ


Proyecto de Instalaciones Casa dels Canonges Cliente / Propietario

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ Joan Rodón

Emplazamiento Barcelona, España

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Proyecto de Instalaciones

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 7.800 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ 2.082.507 €

&ĞĐŚĂ 1999

ϯϱϲ


Proyecto de Instalaciones ĂƉŝůůĂĚĞůĞŵĞŶƟƌŝŽĚĞ/ŐƵĂůĂĚĂ Cliente / Propietario Ajuntament d’Igualada

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ Enric Miralles Carme Pinós

Emplazamiento Igualada, España

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Proyecto de Instalaciones

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 1.600 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ 75.000 €

&ĞĐŚĂ 1993

ϯϱϳ


Proyecto de Instalaciones DĞƌĐĂƚĚĞůĞƐŇŽƌƐ Cliente / Propietario ŽŶƐŽƌĐŝDĞƌĐĂƚĚĞůĞƐŇŽƌƐ Centre de les Arts de Moviment

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ Josep F. Guàrdia Riera

Emplazamiento Barcelona, España

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Proyecto de Instalaciones

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 6.600 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ 900 personas

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ 2.500.000 €

&ĞĐŚĂ 2015 - En curso

ϯϱϴ


Proyecto de Instalaciones Sede de la FINA Cliente / Propietario &/EͲ&ĠĚĠƌĂƟŽŶ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĞ ĚĞEĂƚĂƟŽŶ

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ Pujol Arquitectura

Emplazamiento Lausanne, Suiza

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Proyecto de Instalaciones

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 3.000 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ -

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ €

&ĞĐŚĂ 2013 - En curso

ϯϱϵ


Proyecto de Instalaciones Puente de Sarajevo Cliente / Propietario Ajuntament de Barcelona

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ BCQ Arquitectes

Emplazamiento Barcelona, España

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Proyecto de Instalaciones y legalización de la instalación fotovoltaica

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 1.330 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ -

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ 112.155 €

&ĞĐŚĂ 2016

ϯϲϬ


Proyecto de Instalaciones PSM- LABORATORIO DE BIOLOGIA Cliente / Propietario Barcelona Mar Health Park ŽŶƐŽƌƟƵŵ

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ Elisabet Izquierdo i Asensio

Emplazamiento Barcelona, España

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Proyecto de Instalaciones y Dirección de Obra

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 130 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ 18 personas

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ 120.033 €

&ĞĐŚĂ 2017 - en curso

ϯϲϭ


Proyecto de Instalaciones La Seca, ‘Espai Brossa’ Cliente / Propietario Ajuntament de Barcelona

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ Meritxell Inajara i Genís

Emplazamiento Barcelona, España

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Proyecto de Instalaciones, Dirección de Obra y Licencias

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 1.250 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ 230 personas

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ 734.385 €

&ĞĐŚĂ 2010 - 2011

ϯϲϮ


Proyecto de Instalaciones Plaza ‘Can Colom’ Cliente / Propietario Ajuntament de H’ospitalet de Llobregat

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ Meritxell Inajara i Genís

Emplazamiento Hospitalet de Llobregat, Barcelona, España

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Proyecto de Instalaciones y Dirección de Obra

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 3.760 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ -

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ 180.797 €

&ĞĐŚĂ 2010 - 2011

ϯϲϯ


Proyecto de Instalaciones Rehabilitación ‘Can Colom’ Cliente / Propietario Ajuntament de H’ospitalet de Llobregat

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ Inajara i Genís

Emplazamiento Hospitalet de Llobregat, Barcelona, España

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Proyecto de Instalaciones y Dirección de Obra

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 976 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ 80 personas

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ 436.335 €

&ĞĐŚĂ 2008-2009

ϯϲϰ


Proyecto de Instalaciones ŶƚŽƌŶŽ͚ĂƐƟůůŽĂůĂĨĞůů͛ Cliente / Propietario Ajuntament de Calafell

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ BCQ Arquitectura Barcelona

Emplazamiento Calafell, Tarragona, España

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Proyecto de Instalaciones y Dirección de Obra

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 13.682 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ -

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ 633.245 €

&ĞĐŚĂ 2004-2012

ϯϲϱ


Proyecto de Instalaciones Equipamiento Multifuncional ‘Les Tovalloles’ Cliente / Propietario Ajuntament Sant Feliu de Llobregat

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ &,ŽŶƐƵůƟŶŐ

Emplazamiento Sant Feliu de LLobregat, Barcelona, España

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Proyecto de Instalaciones, Dirección de Obra y Licencias

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 2.298 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ 120 personas

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ 713.181 €

&ĞĐŚĂ 2013-2014

ϯϲϲ


Proyecto de Instalaciones Archivo municipal de Montsià Cliente / Propietario Ajuntament de Montsià

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ Meritxell Inaraja i Genís

Emplazamiento Montsià, España

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Proyecto de Instalaciones, Dirección de Obra y Licencias

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 1.849 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ 1000 m2 almacenaje

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ 19.750 €

&ĞĐŚĂ 2007-2010

ϯϲϳ


Proyecto de Instalaciones Archivo municipal del Garraf Cliente / Propietario Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ Meritxell Inaraja i Genís

Emplazamiento Vilanova i la Geltrú, España

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Proyecto de Instalaciones, Dirección de Obra y Licencias

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 1.679 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ 1200 m2 almacenaje

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ 222.217,03 €

&ĞĐŚĂ 2008-2009

ϯϲϴ


Proyecto de Instalaciones Estación de Autobuses de Lérida Cliente / Propietario Direcció General del Transport Terrestre de la Generalitat de Catalunya

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ 7sis Arquitectura

Emplazamiento Lérida, España

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Proyecto de Instalaciones, Dirección de Obra y Licencia

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 8.300 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ 25 Autobuses

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ -€

&ĞĐŚĂ 2012-2013

ϯϲϵ


Proyecto de Instalaciones Plaza y aparcamiento Floridablanca Cliente / Propietario ENGESTUR

ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐ DKDŽůŝŶĞƌKĸĐĞƌĐŚŝƚĞĐƚƐ

Emplazamiento Badalona, España

dƌĂďĂũŽƌĞĂůŝnjĂĚŽ Proyecto de Instalaciones

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ 10.000 m2

ĂƉĂĐŝĚĂĚ 564 plazas de aparcamiento 47 trasteros

ŽƐƚĞĚĞ/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ 522.838,16 €

&ĞĐŚĂ 2005-2007

ϯϳϬ

Profile for AIA Activitats Instal·lacions Arquitectòniques

AIA - Portafolio Proyectos  

AIA - Portafolio Proyectos  

Advertisement