__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Lite mer

TRELLEBORG En framgångskommun med hög livskvalitet och en långsiktigt hållbar tillväxt.

4 Nu skapas nya stadsmiljöer

STRANDPROMENAD MITT I CENTRUM

8

Från Stockholms city till Äspö ”Det är en otrolig livskvalitet”

14

Västra Sjöstaden Trelleborgs nya entré

18

Digitaliseringens möjligheter Kommunkontakt via e-tjänster

22

Teknik i omsorgen För ökad trygghet, säkerhet och kvalitet

1


VÄLKOMMEN

De fantastiska naturvärdena med lantlig idyll, böljande landskap och den fyra mil långa kuststräckan är väldigt attraktiva sidor av vår mångfacetterade kommun. En oerhörd tillgång inför det kommande stadsbyggandet med Kuststad 2025 i spetsen. (Foton: Niclas Ingvarsson)

Trelleborgare – var stolt över vår fantastiska kommun dessa fortsätter ihärdigt. Kuststad 2025 och proces­ sen med Västra Sjöstaden är i full gång. Familjens hus byggs just nu i Anderslöv, ett hus som kommer att bli långt mer än en byggnad. Det blir det natur­ liga hjärtat för hela området utifrån både hälsa och bildning och stärker hela närområdet.

Kommunens unika geografiska läge med goda

tekniska utvecklingen. Vi har bland annat valt att ansluta oss till ett vätgasprojekt som är en del av en grön framtid. Min bestämda uppfattning är att vi bäst löser de miljöproblem som finns med ny inno­vativ teknik. Mitt i visionerna är det nämligen minst lika vik­ tigt att vara tydlig och konsekvent – kommunens viktigaste dagliga arbete är kärnverksamheterna: medborgarnas vård, trygghet och utbildning.

kommunikationer till andra storstäder, resten av Skåne och även Köpenhamn, lockar. De fantastiska naturvärdena med lantlig idyll, böljande landskap, och den fyra mil långa kuststräckan är väldigt att­ raktiva sidor av vår mångfacetterade kommun. 2020 var året då nyföretagandet i kommunen slog nya rekord trots den globala pandemin vil­

ket visar oss att det finns olika sätt att möta hot och nya förutsättningar. Detta år har gett mig och politiken ett kvitto på att vi står väl rustade för framtida utmaningar – det finns alltid nya bättre lösningar. 2020 var också året då kommunen för första

gången visade upp samtliga våra nämnders bud­ getar i balans – vilket alltså aldrig tidigare har hänt. Trelleborgs ekonomi är historiskt stark och det finns nog många andra kommuner i Sverige som hade velat vara i vår sits och ha vårt ekono­ miska resultat. Trelleborgs stora satsningar och arbetet med

PRODUCERAD AV: Active MediaPartner Nordic AB REDAKTÖR: Per-Åke Hultberg OMSLAGSBILD: EG Arkitekter och Ramböll ART DIRECTOR: Joakim Forsberg TRYCK: Bold Printing Mitt, Sundsvall

2

Trelleborg är i framkant när det gäller den

Foto: Niclas Ingvarsson

T

relleborgs kommun går just nu igenom en helt fantastisk utveckling. Vi är nu i en genomförande­ fas efter flera år av planering. Kommunen kom­ mer att lyfta till en helt ny nivå. Målet står klart. Trelleborg ska på sikt bli en av Skånes mest attraktiva kommuner att både bo och verka i. Och det målet kommer vi att nå!

Det är alltså en balansakt av precision som vi

har framför oss. Sköta det dagliga arbetet med ökad effektivisering samtidigt som vi jobbar vida­ re med de långsiktiga ambitionerna. Efter 2020, som i sanning är ett utmaningarnas år, så vet jag att vi kommer att klara det – med hårt arbete och prioriteringar kommer vi både stå star­ kare och fortsätta utvecklas mot vårt utsatta mål – att Trelleborgs kommun ska bli en av Sveriges mest attraktiva kommuner att bo och verka i! Mikael Rubin, (M) Kommunstyrelsens ordförande

FÖR TIDNINGAR KONTAKTA: Active MediaPartner Nordic AB, Per Azrang, tel. 070-640 34 16 per.azrang@activemediapartner.com www.activemediapartner.com

VID FRÅGOR OM INNEHÅLLET KONTAKTA: Kommunikationsenheten i Trelleborgs kommun info@trelleborg.se Tel. 0410-73 30 00 www.trelleborg.se

”Min bestämda uppfattning är att vi bäst löser de miljöproblem som finns med ny innovativ teknik”


ANNONS

”Våra byggnader har alltid stort miljöfokus” Fastighetsbolaget Acrinova har haft en stark utveckling sedan verksamheten drog i gång 2016. Ambitionen är fortsatt expansion i södra Sverige, bland annat i Trelleborg. börsen med stora expansionsplaner. Så beskriver vd Ulf Wallén Acrinova, vars förväntan är att till­ växten ska fortsätta som hittills ge­ nom både förvärv, förvaltning, pro­ jektutveckling och nyproduktion. Det gäller även i Trelleborg som är ett av bolagets fokusområden. Här har Acrinova förvärvat mark i Södra Grästorp. – Vi är nu i full gång med två pro­ jekt. En förskola och ett bostadskvar­ ter. Förskolan har inflyttning i början på hösten 2021. Bostäderna, totalt 80 hyresrätter i ett femvåningshus med källare, har inflyttning ett halvår se­ nare, berättar Ulf Wallén. Men Acrinovas engagemang i Trelleborg stannar inte där. På Truck­ vägen nära motorvägen sker just nu förhandling med en tilltänkt hyres­ gäst om att bygga en modern logistik­ fastighet för kontor, lager och pro­ duktion. Inflyttning kan vara möjlig under nästa år. – Vi har alltid mycket på gång. Målet i allt vi gör är att skapa moder­ na, attraktiva och prisvärda bostäder och lokaler till våra hyresgäster och kunder. Hittills har vi haft mest fokus på kommersiella lokaler men växlar nu upp även på bostadssidan. Ett aktuellt exempel är ett bostads­

projekt i Hjärup, mellan Malmö och Lund, där Acrinova inom en snar framtid börjar bygga bostäder på gammal industrimark. – Vi kan mycket väl tänka oss att göra något liknande i Trelleborg bara rätt tillfälle dyker upp. Bland planerade projekt generellt finns såväl hyresrätter som bostads­ rätter, lokaler för handel och kontor, även samhällsfastigheter som försko­ lor, skolor, äldreboenden med mera. – Vi tar ansvar för helheten inom fastigheter. Jag kan frimodigt säga att vi är en av fastighetsmarknadens mest kompletta totalleverantörer med förvärv, förvaltning, förädling och byggnation.

Foto: Rosie Alm

– Vi är ett mindre fastighetsbolag på

Ulf Wallén lyfter speciellt företa­ gets engagemang kring effektiva en­ ergi- och klimatlösningar. I alla ny­ produktionsprojekt är målsättningen att bygga hus som är självförsörjande på energi. Den nya förskolan i Södra Grästorp, som kommer att hyras av Trelleborgs kommun, är inget undan­ tag. – Den värms upp via solceller och bergvärme. Fastigheten blir därmed helt oberoende av externa energikäl­ lor. Förskolans drift blir alltså helt fossilfri och energineutral, påpekar Ulf Wallén. Även bostadsfastighetens ytor kommer att värmas med bergvärme och solceller. Hushållselen däremot produceras externt via gröna abonne­ mang. En styrka hos Acrinova, som Ulf Wallen också nämner, är att samtliga storägare är verksamma i fastighets­ branschen. – Vår gedigna kompetens och mångåriga erfarenhet är vår främsta

tillgång. I kombination med en myck­ et välutvecklad lokal marknadskän­ nedom ger det oss ytterst goda förut­ sättningar att förvärva fastigheter med hög utvecklingspotential, vilket vi också gör, konstaterar Ulf Wallén. Ett bra exempel är två fastigheter i

bra lägen som nyligen förvärvades i Trelleborg. – Vi tror verkligen på en ljus fram­ tid för Trelleborg. Utvecklingen un­ der de senaste åren, bland annat tack vare Pågatågen, öppnar upp fantas­ tiska möjligheter. För att inte tala om allt som är på gång med de nya stadsdelarna vid havet. Så för oss är det självklart att vi vill satsa här och därigenom bidra med våra styrkor till det fortsatta stadsbyggandet, betonar Ulf Wallén. – Målet är att vara en självklar partner och långsiktig aktör inom stads- och fastighetsutveckling på hela hemmamarknaden i södra Sverige, Öresundsregionen och som sagt även i Trelleborg.

– Vi är nu i full gång med två projekt i Trelleborg. En förskola och ett bostads­ kvarter, säger Acrinovas vd Ulf Wallén.

Fakta Acrinova • Är ett fastighets- och förvaltningsbolag verksamt i södra Sverige, med tyngdpunkt på Öresundsregionen. • Fastighetsbeståndet utvecklas genom förvärv och förädling. • Erbjuder även fastighetsförvaltning till externa kunder. • Är sedan december 2019 noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market, kortnamn ACRI.

www.acrinova.se

3


KUSTSTAD 2025 Jätteprojektet Kuststad 2025 –

Nytt stadsliv när centrala Trelleborg växer mot havet När nya Trelleborgs hamn är på plats är det dags för ett helt nytt kapitel i berättelsen om Trelleborgs stadsutveckling – projektet Kuststad 2025. Då äntligen kommer centrala staden att få möjlighet att växa ut mot havet.

I

projektet finns också en jättesatsning på infrastruktur, lager och logistik i Business Center Trelleborg kopplat till den nya hamnen. Vad gäller Sjöstaden kommer fem ki­ lometer kajkant bli tillgänglig för stads­ liv, boende och besökare. Charlotte Lindström, som är projektledare för Kuststad 2025, berättar vad projektet i sin helhet handlar om. – Utgångspunkten är Trelleborgs stra­ tegiska läge. Med ett helhetsgrepp ska nu staden få tillbaka sin kontakt med ha­ vet. Konkret innebär det att hamnen flyt­ tar till ett nytt läge i öster och det gamla hamnområdet förvandlas till nya stads­ delar med attraktivt boende och vatten­ kontakt. Ambitionen är att skapa en varierad bebyggelse. Delar av området planeras som en modern spegelbild av den befint­ liga innerstadsmiljön, med oregelbundna kvartersformer, varierande hustyper och gator som kröker sig. Andra delar tar

upp de storskaliga linjer som finns i da­ gens hamnområde. Hela Sjöstaden/ Stadskärnan planeras med varierande be­ byggelse och olika upplåtelseformer. Området planeras som levande stads­

delar med bostäder, olika typer av servi­ ce, kontor, hotell, butiker, restauranger och caféer. Självklart skapas också triv­ samma mötesplatser, torg och miljöer med kulturella inslag och inte minst ka­ jer och långa härliga strandpromenader. – Det är en stadsutveckling med otroli­ ga möjligheter som ligger framför oss. Trelleborg kan erbjuda den lilla stadens kvalitéer och samtidigt ha tillgång till storstadens utbud inom 30 minuters restid med tåg. Det är en fantastisk möjlighet för Trelleborg, säger Charlotte Lindström. Kuststad 2025 har som sagt flera vikti­

ga delar där kopplingen till nya hamnen tas tillvara och utvecklas. Business Center Trelleborg är en, och för att göra utveck­ lingen möjlig en ny östlig ringväg. – Business Center Trelleborg är logis­ tikpark av storformat som planeras, i öst­ ra verksamhetsområdet. Det blir en plats där befintliga företag kan växa samtidigt som nya flyttar in. Förutsättningen är den Östra ringvägen, som syftar till att leda biltrafik och godstransporter utanför sta­ den, samtidigt som den kopplar samman logistikverksamheten med hamnen.

Business Center Trelleborg är en vik­ tig satsning för att Trelleborgs Hamns interna logistik ska fungera och för att öka möjligheterna till omlastning av gods mellan olika transportslag. Redan idag har östra verksamhetsområdet be­ fintligt industrispår och anslutning till järnväg. Här finns alltså förutsättningar till snabba och effektiva omlastningar mellan sjöfart, järnväg och lastbil. Det vill säga exakt det som modern lageroch logistikverksamhet kräver. Målsättningen är att Business Center

Trelleborg ska bli centrum i ett kraftfullt näringslivskluster, främst kring lager och logistik med teknikutveckling i fram­ kant, och med kunskapsintensiva verk­ samheter Med direkt anslutning till Sveriges näst största godshamn och Skandinaviens största Ro-Ro hamn och med dess enorma flöde av internationella transporter, finns potentialen som krävs för att projektet ska lyckas. – Ett stort plus med hela Kuststad 2025 är för övrigt att den högst klassade åkermarken runt Trelleborg inte behöver tas i anspråk, utan att det handlar om ett mycket stort och omfattande stadsom­ vandlingsprojekt. Text: Per-Åke Hultberg Visionsbild: EG Arkitekter och Ramböll, Nyréns arkitektkontor

Nu ska hamnen flytta – mitt under full produktion Ingen har väl missat att Trelleborgs Hamn håller på att flytta sin växande verksamhet och att man nu på det nya östra läget bygger ut med större och längre kajer. Men alla är kanske inte riktigt medvetna om hur stor och omfattande hamnverksamheten faktiskt är. – Ja, så kan det nog vara, säger Jörgen Nilsson, vd för Trelleborgs Hamn AB. Ute i landet är nog hamnen det som många främst förknippar med Trelleborg. Att det är en liten stad med en mycket stor hamn. Faktiskt Skandinaviens i sär­ klass största RoRo-hamn, det vill säga hamn för rullande trafik. Hamnarna i Malmö, Karlskrona, Karlshamn och Ystad kommer tillsam­ 4

mans inte upp i Trelleborgs volymer. I fråga om godsvolym i ton är den Sveriges näst största, efter Göteborg. Dessutom Östersjöns största järnvägshamn. – Varje dygn passerar här 2 400 lastbi­ lar med varor och tjänster, fram och till­ baka mellan Trelleborg och våra fyra de­ stinationer. Vi är den närmaste vägen till kontinenten och porten till Europa – och därmed också helt unika, säger Jörgen Nilsson, som betonar att flytten och ut­ byggnaden varit helt nödvändig. Hamnen är gammal och har successivt

byggts ut och förbättrats men har nu nått gränsen för vad som går att göra. Den är helt enkelt inte byggd för att klara da­ gens och framtiden behov. – Det handlar dels om kapacitet att ta emot nya och större fartyg, och dels om förberedelser för kommande volymökning.

Framför allt behövs större och längre kajer med färjelägen som kan ta emot moderna fartyg som är 240 meter långa. Med större fartyg behövs även större hamnbassäng, bättre navigeringsutrym­ me och bättre logistik. Hela hamnområ­ det blir för övrigt betydligt större än det nuvarande. Här behövs plats för nytt hamnkontor, verkstäder och för perso­ nal- och lagerbyggnader. Dessutom krävs utökade ytor för parkering, upp­ ställning för väntande lastbilar och för kombiterminalen där omlastning sker mellan sjöfart, väg och järnväg. – En stor utmaning är att vi måste byg­ ga under full produktion. Det går inte att stanna upp den här verksamheten, allt ska rulla på precis som vanligt hela tiden. Det måste bara fungera och det gör det också. Vi kommer att vara färdiga med själva hamnområdet 2023, säger Jörgen Nilsson.

– Vi är den närmaste vägen till kontinenten och porten till Europa, säger Jörgen Nilsson, vd för Trelleborgs hamn AB.

– Vi förbereder oss också för kom­ mande volymökningar. Vi tar marknads­ andelar i förhållande till konkurrerande hamnar, mycket tack vare en turtäthet som inga andra har. Hela 15 ankomster


Med ett helhetsgrepp ska nu staden få tillbaka sin kontakt med ha­vet.

KUSTSTAD 2025 Är ett omfattande stadsutvecklingsprojekt som omfattar: · Sjöstaden/Stadskärnan med drygt 5 000 nya bostäder i havsnära läge i gamla hamnområdet. · Business Center Trelleborg som byggs på östra verksamhetsområdet. · Östlig ringväg. · Arbetet med Sjöstaden kan påbörjas under slutet av 2025 när hamnen flyttar. · Hela området skall utgöra skydd av befintlig stad för höjd havsnivå.

och 15 avgångar per dygn. Trots pande­ min kommer vi i år att ha större frakt­ volymer än 2019, säger Jörgen Nilsson. Förklaringen till volymökningen är främst det ökade behovet av snabba transporter. Mycket tack vare den krafti­ ga ökningen av e-handel. Samtidigt byggs det väldigt mycket i spåren av pandemin och en stor det av materialet kommer från kontinenten och fraktas därifrån via Trelleborg. – Det är naturligt väldigt positivt för vår verksamhet. Det är också jätteroligt att vi med flytten av vår verksamhet gör det möjligt för trelleborgarna att få di­ rektkontakt med havet. Det blir ett stort uppsving för staden. Text: Per-Åke Hultberg Foto: Rosie Alm

TRELLEBORGS HAMN ·H  ärifrån utgår färjeförbindelser till och från kontinenten med fyra destinationer: Swinoujscie i Polen, Rostock och Travemünde i Tyskland samt till Klaipeda i Litauen. ·M  ålsättningen är att hamnen ska vara en av Skandinaviens effektivaste hamnar och samtidigt Östersjöns mest klimatsmarta hamn.

Recept för livsnjutare INGREDIENSER: 3,5 bit sydkust 1 st vänlig kuststad 2 nypor levande landsbygd 1 del stadsnära natur 2 skvättar lugn & ro SÅ HÄR GÖR DU: Shoppa tryggt och utan trängsel, botanisera bland gårdsbutiker, ta en fika och njut av vacker natur. Smaka på mat och dryck från våra lokala matkreatörer. Kanske vill du checka in en natt eller två och bli bortskämd på hotell? Glöm inte att krydda rikligt med ditt favoritsällskap! Hitta härliga tips på hur du njuter bäst av livet här hemma:

visittrelleborg.se

visit Tre eborg 5


ANNONS

Trelleborgarnas energibolag fokuserar på klimatet

”Trelleborg ska växa utan att energiförbrukningen ökar – det är vår ambition.”

Vad gäller elhandel, som är Trelleborgs Energis tredje ben, är uppdraget från kommunen att verka för låga energikostnader. – Vi strävar efter att ha landets lägsta pris på 6

treårsavtal. Det är en strategi som slagit mycket väl ut. Ungefär 80 procent av våra 17 000 el­ nätskunder har valt att även ha oss på den avregle­ rade delen. Det är ett kvitto på att vi verkligen är trelleborgarnas egna energibolag! Vi kan hålla läg­ re priser eftersom vi inte har de avkastningskrav som privata aktörer på marknaden har. De pengar vi tjänar stannar kvar i kommunen.   Magnus Sahlin betonar att den lokala närvaron och den tillgänglighet som Trelleborgs Energi kan ge trelleborgarna, är något som verkligen uppskat­ tas. En annan styrka är bolagets fokus på miljö och energieffektivitet. – Vi ska dra vårt strå till stacken när det kom­ mer till klimatet. Bland annat genom att hjälpa fastighetsägare att hushålla med befintlig energi, både el och fjärrvärme. Målet är att genom syste­ matisk energieffektivisering minska förbrukning­ en med minst 10 procent. Vi börjar nu med kom­ munens fastigheter, fortsätter sedan med de kom­ munala bolagen för att så småningom hjälpa alla våra kunder, säger Magnus Sahlin. Men allt handlar egentligen om ett långsiktigt betydligt större mål än att bara sänka kostnader. Ytterst handlar det om att rädda planeten. – Vi måste helt enkelt minska vår miljöbelast­ ning. Vår ambition är att Trelleborg ska växa utan att energiförbrukningen ökar. Då räcker det inte med att hushålla med energi, vi måste samtidigt öka våra insatser på nya energilösningar. Med ett brett utbud av tjänster och energieffek­ tiva produkter vill Magnus Sahlin att Trelleborgs Energi aktivt ska bidra till en bättre energiförsörj­ ning och mindre belastning på miljön. – Huvudfokus är att fortsätta verka för låga energikostnader i Trelleborg. Som energibolag ska vi också ligga i framkant på en rad områden och framför allt bidra till att Trelleborg blir Sveriges mest klimatsmarta kommun, avslutar Magnus Sahlin.

Magnus Sahlin, vd för nya bolaget Trelleborgs Energi och Fredrik Schlyter, affärsingenjör, besöker solcellsparken i Smygehuk, en av kommunens satsningar på klimatsmartare el.

Foto: Rosie Alm

S

om energivärlden nu ser ut och fortsätter att ut­ vecklas i snabb takt kan de olika energislagen inte längre vara frikopplade från varandra. Framtiden är här. Därför skapar vi en ny organisation med start 1 januari 2021 som gör att vi fortsatt kan stå starka på en hård konkurrensutsatt marknad, säger bolagets vd Magnus Sahlin. Målsättningen är, förklarar han, att långsiktigt kunna erbjuda lokalmarknaden en robust, trygg och leveranssäker energiförsörjning med minimal belastning på miljön. I dag är energislagen integrerade på ett vis som de inte varit tidigare. För att hänga med gäller det därför att anpassa sig till verkligheten. – Med ett gemensamt bolag uppnår vi viktiga synergieffekter mellan de tre benen elnät, fjärrvär­ me och energiförsälj­ ning och kan på så sätt skapa en starkare organisation. Det gäl­ ler allt från företags­ kulturen till ekonomi­ system, IT-system, hemsidor och arbets­ sätt. Verksamheten i sin helhet utvecklas och uppgraderas och blir därmed effektivare och snabbare med bibehållen hög kvalitet, säger Magnus Sahlin. Han betonar att de tre benen står väl rustade in­ om sina respektive områden. De stora investering­ arna på elnätet under de senaste 5-6 åren, som slutförs 2021, gör att de mer än väl klarar behoven för Trelleborgs starka tillväxt. Detsamma gäller fjärrvärmen som haft en kraftig utveckling sedan starten 2002.

Foto: Rosie Alm

De tidigare kommunala bolagen för fjärrvärme, elhandel och elnät slås nu samman i en gemensam organisation, det nybildade kommunala bolaget Trelleborgs Energi AB. Ett spännande vätgasprojekt och ett tydligt fokus på att Trelleborg ska bli Sveriges klimatsmartaste kommun står högt på agendan vid nystarten.

I dag finns det 15 laddstolpar i Trelleborgs kommun och användningen har ökat med 49 procent sedan 1 januari 2020.


Trelleborg blir ledande inom svensk vätgas Trelleborg är den första av åtta svenska kommuner som kvalificerat sig till en EU-finansierad vätgaskorridor mellan de nordiska huvudstäderna. Trelleborgs ambition att sänka andelen fossila bränslen i den egna fordonsflot­ tan och därmed minska klimatpåverkan tar nu ett stort kliv framåt genom ett EUfinansierat initiativ för vätgas inom transportsektorn i Sverige. För Trelleborg och sju andra svenska orter inkluderar det en tankstation för vätgas plus en första flotta med bränsle­ cellsfordon. Dessutom produktion och distribution av grön vätgas. – Vätgas är en fantastisk framtidslös­

ning för energi med flera funktioner i samhället: el, energilager, drivmedel, in­ dustri, värme och syrgas. Bland annat ut­ reds möjligheterna till en produktionsan­ läggning för vätgas i Trelleborgs hamn, säger Trelleborgs Energis vd Magnus Sahlin. Storskalig vätgasproduktion kopplas

mot fjärrvärme, storskalig energilagring, elproduktion, försäljning av vätgas som fordonsbränsle och till framställning av diverse produkter. En produktionsan­ läggning möjliggör även inkoppling av storskalig, havsbaserad vindkraft i Trelleborg. – Det bästa av allt, energilösningar med vätgas genererar inte några utsläpp av koldioxid.

En av fyra nybyggda fördelningsstationer 132/12 kV. Byggda för att framtidssäkra effektbehovet i Trelleborgs Elnät.

7


LIVET PÅ LANDET

”Det är en otrolig livskvalitet”. Det var Skåne som gällde när Björn Lindahl och Hannah Löfmark Ploom bestämde sig för att lämna Stockholms innerstad för ett liv på landet. Gården där familjen bor sedan sex år tillbaka ligger mitt bland vidsträckta åkrar, några kilometer från havet.

Från Stockholms city till lilla Äspö

”Vi älskar det småskaliga livet” Björn, Hannah och deras lilla dotter Viola lämnade familjens lägenhet på Gärdet i Stockholm för att börja ett helt nytt liv på en avstyckad gård nära byn Äspö i Trelleborgs kommun.

I

ett nu byttes ett hektiskt och stressigt liv i Stockholms city mot en betydligt lugnare vardag på den sydskånska slät�­ ten. Kontrasten kunde väl knappast vara större? Men det var precis det som paret Björn Lindahl och Hannah Löfmark Ploom längtade efter. Att det skulle bli just Skåne var ganska självklart, trots att vare sig Björn eller Hannah hade någon nära koppling hit. – Vi gillar Skåne helt enkelt. Vi gillar det öppna landskapet, lövskogarna och närheten till havet. Det är också nära till Köpenhamn och kontinenten. Stockholm känns faktiskt mycket mer isolerat, kon­ staterar Björn. – Vi funderade egentligen aldrig på något annat alternativ, säger Hannah. Min mamma har alltid pratat om att hennes farfars far var från Kvidinge och hennes morfar från Sölvesborg. Så för mig var det helt naturligt att flytta till Skåne. Att både Björn och Hannah dessutom hade jobb, som de bara kunde fortsätta med här nere, gjorde naturligtvis att ste­ get till det nya livet ändå inte var så stort. – Vi är båda uppväxta i Stockholms innerstad och ville prova att bo på lan­ det, odla och ha djur. Vi tyckte inte hel­

8

ler att Stockholm var en lämplig miljö för barn att växa upp i, säger Björn. Hannah instämmer och berättar att hon alltid, ända sedan hon var liten, har drömt om ett liv på landet med odling, hund, katter och höns. – Och den drömmen har hållit sig kvar. Nu med egna barn ville jag kunna ge dem en uppväxt på landet, precis det vi nu har. Och är man odlings- och träd­ gårdsintresserad så är ju det här ett fan­ tastiskt område. Odlingszon 1 med när­ het till många superbra plantskolor.

början. Men det är samtidigt väldigt kul att lära sig nya saker och nu börjar vi ju faktiskt kunna en hel del, säger Hannah och skrattar. Gården där familjen nu bor ligger mitt

bland vidsträckta åkrar. När man blickar ut över vidderna så öppnar sig en stor del av himlen. – Det är något man aldrig ser i stan. Här finns heller inga skogar i vägen som skymmer sikten, poängterar Hannah.

I dag är familjen utökad med 2-åriga

Signhild, hunden Monty och katten Sheila. Här finns också flera påfåglar. Under en tid fanns också hästar på går­ den men det satte tyvärr Hannahs allergi stopp för. Men självklart har det inte varit helt enkelt att så totalt byta liv. Allt har för och nackdelar, som Björn säger. – Det är mycket jobb med en gård men det positiva överväger, helt klart. Här har vi ett helt annat liv mitt i natu­ ren, i stället för asfaltsmiljö och tunnel­ banestress. Vi ville leva i en vacker na­ turmiljö, ha gott om ytor och ett tryggare liv. Det var därför vi flyttade och det har vi nu. Hannah erkänner att det kan vara svårt som stadsbo att ta sig an lantlivet, att det är en hel del man inte kan så mycket om, till exempel när det gäller odling. – Det är en stor omställning då man måste lära sig från grunden det som an­ dra här på landet får med sig från första

”Vi gillar det öppna landskapet, löv­ skogarna och närheten till havet.” Björn Lindahl – Visst, vi bor lite avsides men ser än­ då flera andra gårdar på avstånd, hur det lyser i fönstren på kvällarna. Så det är absolut inte ensligt. Och så har vi ju när­ heten till havet förstås. Den fantastiska stranden bara några kilometer bort, ja hela sydkusten. Det är en otrolig livskva­ litet. Vi är där i stort sett varje dag under sommaren, ja nästan året runt på prome­ nader med Monty. En annan stor fördel med livet i

Skåne, och som Björn och Hannah gan­ ska snart insåg, är hur nära det är till nästan allt. Trots att de alltså valde att bosätta sig mitt ute på landet. Det är kor­ ta resor vart de än ska, till stranden, Klagstorp, Trelleborg, Ystad och ett stort antal andra städer och orter. – Vi har en elhybridbil och nästan vart vi än ska så kan vi köra på el, även till mitt jobb i Malmö. Men jag jobbar också mycket hemma, även innan corona, be­ rättar Björn. Hannah som just nu läser på Malmö universitet hoppas också kunna jobba mycket hemma när hon är klar med sin utbildning. Hon tar nu Pågatåget. Det går snabbt och smidigt, en timme från dörr till dörr. – Till Trelleborg åker vi främst för att handla. Det är en trevlig stad med ett bra utbud av affärer. Det finns också fina parkområden och utbyggnadsplanerna med stadsbebyggelse vid havet är jätte­ intressanta, säger Björn. Så att längta tillbaka Stockholm finns inte på kartan. – Vi älskar det här småskaliga livet. Här finns en helt annan gemenskap. I Stockholm lever man i ett anonymt myl­ ler av människor. Och vi är definitivt in­ te ensamma om den upptäckten. Allt fler inser hur fint det är att bo lantligt i vack­ ra miljöer som här i södra Skåne, avslu­ tar Hannah. Text: Per-Åke Hultberg Foto: Rosie Alm


ANNONS

”Vi utvecklar levande närområden”

– Snart även i centrala Trelleborg Tillsammans med Liljewall arkitekter i Malmö var Nordr – före detta Veidekke – en av de lyckligt utvalda att i nära dialog med Trelleborgs kommun få arbeta vidare med planområdet Övre och Stadsparken. – Vår intention var och är att skapa en levande stadsbild mot Astrid Lindgrens allé. Samt även knyta an till befintliga byggnaders gestaltning med rött tegel i variation ut mot allén. Liknande befintliga exempel som Gasverket och Konsthallen, säger Tony Petäjä, affärsutvecklare på Nordr.   Just nu pågår planering och vidare gestaltning kring projektet. Intentionen är att byggnaden innehålla runt 50 lä­

genheter i varierande storlekar, allt från 1 rok till 4 rok. – Vi tänker oss en stor variation och spridning ifråga om lägenheternas storlek. Det ska helt enkelt finnas något för alla, säger Tony Petäja. Kommunen är i nuläget i fullgång

med de förberedande arbetena. Nordrs projekt ligger i etapp 2 så den exakta tiden för byggstart är ännu inte satt. Men troligen kommer målsättningen om byggstart 2022 att kunna uppnås. – Vi ser fram emot att jobba i Trelleborg och tycker att det är en mycket spännande och expansiv marknad på ett bra läge mot konti­ nenten. Vi ser även fram emot att med stort intresse följa och bidra till kommunens stora framtidsprojekt Kuststad 2025.

Just nu pågår planering för Nordrs bostadsprojekt i planområdet Övre och Stads­ parken, där målet är att skapa en levande stadsbild mot Astrid Lindgrens allé.

Fakta Nordr •N  ordr (fd. Veidekke Eiendom) är en av Skandinaviens största fastighetsutvecklare. Vi utvecklar bostäder, stadsdelar och kommersiella fastigheter i både Norge och Sverige. •S  tockholm, Göteborg, Malmö,

Oslo, Bergen, Trondheim och Stavanger är några av de städer vi har haft möjlighet att sätta positiva landmärken i. • Vi har över 160 anställda och har cirka 147 projekt med 17 650 bostäder under utveckling.

Följ oss på www.nordr.se

”Vi utvecklar levande närområden – och levande närområden skapar bättre städer.”

Metso Outotec levererar produkter till grustäkt och gruva Metso Outotec i Trelleborg är en modern produktionsanläggning på Östra industriområdet som tillverkar och distribuerar gummi- och polyuretanprodukter av hög kvalitet. Vi levererar till kunder inom gruvindustrin och ballastproduktion. Genom kontinuerliga investeringar säkerställer vi en hög processteknisk nivå, samtidigt som vi utvecklar nya tillverkningsmetoder för minskad miljöpåverkan och ökad kvalitet. Med närmare 200 anställda är Metso Outotec en av de största privata arbetsgivarna i Trelleborg.

Partner for positive change

mogroup.com

9


ÖVRE

Fullt utbyggt beräknas Övre och Stadsparkskvarteren innehålla cirka 600 bostäder, dessutom stråk med centrumkaraktär samt en förskola.

Stadsförnyelse

Mitt i hjärtat av Trelleborg nya bostäder, vissa centrumverksamheter samt ett parkeringshus. Planen innehåller även Stadsparken som får en rejäl utvidgning norrut med en temalekplats för barn i alla åldrar. Där kommer det även att finnas nya grönytor och sittplatser med möjlighet för rekrea­ tion, vila och lugna stunder.

N

Bostäderna blir en blandning, både hy­

u har vi möjlighet att med en fin förtätning läka ihop stadskärnan. Det är utan tvekan en oerhört betydelse­ full del i den stadsförnyelse som nu på­ går här i Trelleborg, säger planchef Sandra Gustafsson. Fullt utbyggt beräknas Övre och Stadsparkskvarteren innehålla cirka 600 bostäder. Dessutom stråk av centrumka­ raktär på strategiska platser, möjlighet till ett mobilitetshus samt en förskola. Allt mitt i centrala staden, bara ett sten­ kast från Stadsparken och Stortorget och bara några minuter från centralstation. Arbetet kommer att ske i flera etapper. Den första, som redan är i gång med an­ läggning av infrastruktur, innehåller 170

resrätter och bostadsrätter i flerfamiljs­ hus. Olika upplåtelseformer är en viktig del i projektet, för övrigt helt i linje med kommunens fokus på långsiktig hållbar­ het. Något som inte tycks ha avskräckt marknaden, tvärtom. – Vi har mötts av ett mycket stort in­ tresse från byggbranschen. Hela 16 byggherrar har lämnat totalt 18 projekt­ förslag. Vi har valt ut sex av dem som tillsammans skapar en spännande och harmonisk arkitektonisk helhet, säger Sandra Gustafsson. En viktig del i det förberedande arbe­ tet är också saneringen av kontaminerad mark. Det gäller marken där gamla Gasverket låg. En verksamhet som på­

BAKGRUND Övre är gamla stationsområdet mitt i centrala Trelleborg, precis intill Stadsparken och cirka fem minuters promenad från centralstation. Området kallas för Övre från tiden när det var en järnvägsstation med namnet Övre station. När järnvägslinjerna blev färre omvandlades platsen till ett busstorg. Övre var navet för stadens kollektivtrafik fram till 2015 när centralstationen återinvigdes.

Foto: Rosie Alm

Bostäder och stråk med centrumkaraktär ska ge nytt liv åt Övre och Stadsparkskvarteren. När allt om några år är på plats kommer det gamla stationsområdet, som i årtionden upplevts som en stor och trist barriär mitt i Trelleborg att vara ett minne blott.

– Nu ska stadskärnans läkas ihop, säger planchef Sandra Gustafsson.

gick från tidigt 1900-tal till 70-talet då verksamheten lades ner. Saneringsarbetet påbörjas i början på 2021 och beräknas pågå upp till ett år. – Övre och Stadsparkskvarteren är

som jag redan sagt ett otroligt viktigt projekt, mitt i hjärtat av Trelleborg. När stadskärnan nu knyts samman, utvidgas och förlängs norrut skapas nya stråk att röra sig. Genom förlängning av Astrid Lindgrens allé ända upp mot lasarettet, säger Sandra Gustafsson. Text: Per-Åke Hultberg Visionsbild: Link Arkitektur

En tom lucka i staden ska nu täppas igen Midroc är först ut av de bolag som ska bygga bostäder på gamla stationsområdet Övre och Stadsparkskvarteren. Brf Stadsgränden består av totalt 56 lägenheter, med säljstart under våren 2021 och preliminär byggstart ett halvår senare. – Det känns jätteroligt att med fin och modern stadsbebyggelse få vara med att täppa igen den här tomma luckan i sta­ 10

den. Det är ett mycket fint läge mitt i centrum, nära till allt, säger Stefan Andersson, projektchef på Midroc Properties. Under 2019 färdigställde bolaget ett bostadsprojekt på andra sidan Stads­ parken, Brf Stadsparkhusen, som fick Trelleborgs kommuns samhällsbygg­ nadspris 2018. Ett lyckosamt projekt som visade att det finns ett stort intresse på marknaden för nya bostäder. – Det öppnade för en fortsättning. Det finns helt klart ett uppdämt behov av nya

bostäder i Trelleborg, i synnerhet bostads­ rätter. Så vi är definitivt här för att stanna. Stefan Andersson pekar på det lyft i stadsutvecklingen som Trelleborg står mitt uppe i, mycket tack vare motorvä­ gen och Pågatåget. Det gör, menar han, att alltfler upptäcker Trelleborg som bo­ stadsort. Och det är ändå bara början med tanke på de kommande stadsdelarna som planeras, med sina fantastiska cen­ trala lägen alldeles utmed havet, där Midroc Properties är med och utvecklar Västra Sjöstaden.

– Vi har kontinuerlig kontakt med Trelleborgs kommun som ju har en utta­ lad målsättning att växa och utvecklas. För oss är det självklart intressant att va­ ra med på den resan. Vi går nu därför vi­ dare med att tillsammans med kommu­ nen och andra aktörer förverkliga sta­ tionsområdet Övre och Stadsparks­ kvarteren och därefter Västra Sjöstaden. Det känns otroligt spännande, säger Stefan Andersson. Text: Per-Åke Hultberg


ANNONS

TT-Line har mycket höga miljöambitioner och arbetar aktivt med sina sju färjor, som samtliga har avgasreningssystem som lever upp till alla lagkrav och gränsvärden. Även i fråga om komfort, avkoppling, shopping och matupplevelser är det hög klass som gäller.

TT-Lines nybygge i trafik 2022:

”Den miljövänligaste ropax-färjan i Östersjön” Som marknadsledande transportör i södra Östersjön går TT-Line i bräschen med fokus på ständig teknikutveckling, kundernas reseupplevelser och inte minst, med ett stort miljöengagemang. Det senare är högaktuellt med bygget av ett helt nytt fartyg som utrustats med den senaste miljötekniken inom sjöfart. Det nya fartyget bygger på det fram­

gångsrika Green Ship-konceptet och är anpassat för att transportera 800 passa­ gerare och mer än 200 lastbilar. Det byggs just nu, är 230 meter långt, 31 meter brett och kommer i trafik 2022. – Det är vår framtidsvision som nu blir verklighet. Det är det absolut se­ naste inom sjöfart och ett fantastiskt tillskott till vår flotta, säger Anette Wugk, HR manager och pressansva­ rig på TT-Line. För att säkerställa ren luft till sjöss och i hamnar har TT-Line valt flytan­ de naturgas, LNG, som bränsle. Som pionjär i södra Östersjön sätter bola­ get därmed en ny standard.

LNG är, som Anette Wugk förkla­ rar, det för närvarande mest optimala marina bränslet. Det innebär att par­ tikelutsläppen av exempelvis svavel­ oxider minskar med 98 procent, kvä­ veoxider med 82 procent och koldi­ oxid med 22 procent. Lastning och lossning vid hamnarna blir dessutom effektivare, särskilt för fraktenheter. I fråga om höga miljöambitioner är den befintliga flottan inget undantag. TT-Line arbetar mycket aktivt med sina sju färjor, som samtliga har av­ gasreningssystem som lever upp till samtliga lagkrav och gränsvärden. Det kontinuerliga teknik- och miljö­ arbetet har för övrigt belönats med ett flertal utmärkelser. – Miljöaspekten gäller givetvis he­ la reseupplevelsen som med det nya fartyget tar stora kliv framåt, säger Anette Wugk. I princip allt ombord är miljöanpassat med till exempel laddstationer på bildäck, optimerat värmesystem i hytterna och ledbelys­ ning på hela fartyget. Även i fråga om komfort, avkoppling, shopping och matupplevelser är det högsta klass som gäller.

– Vi är ju med våra fartyg porten till semestern ner till kontinenten för väldigt många. Vi vill därför erbjuda en härlig känsla av frihet och glädje redan ombord och det gäller själv­ klart alla våra fartyg, betonar Anette Wugk. Att TT–Line har dagliga avgångar som förbinder Trelleborg med de största tyska Östersjöhamnarna, Travemünde och Rostock, är nog känt för de flesta. Här är TT–Line marknadsledande, både inom fraktoch passagerartransporter. Bolagets två andra destinationer är

förhållandevis nya men har växt enormt och har stor efterfrågan från våra kunder. Linjen till polska ham­ nen Swinoujscie startade 2013. Det senaste tillskottet, den litauiska hamn­ staden Klaipeda har trafikerats i tre år. – Vi har sammanlagt 17 avgångar per dag från Trelleborgs hamn. Det gör oss till den i särklass största transportören i södra Östersjön för färjetrafik till kontinenten. Vi når med våra fyra destinationer olika korridorer i Europa, hela spannet från öster till väster.

Fakta TT-Line • Erbjuder snabba, gröna och prisvärda förbindelser över Östersjön mellan Tyskland, Polen och Litauen med den svenska knutpunkten Trelleborg. • Har för närvarande sju moderna ropax-färjor som årligen transporterar 900 000 personer, 180 000 personbilar och 400 000 lastbilar. • Fartygen har rymliga hytter, restauranger/cafeterior med havsutsikt, och integrerade SEA & SAVE-Boardshops med ett stort sortiment av varor. • TT-Lines teknik- och miljöledning har tilldelats ett flertal olika priser, Bland annat för konceptet "Green Bridge". Har minskat utsläppen av miljöföroreningar genom att installera dieselelektriska driftsystem. • Ett nytt fartyg byggs just nu som med nytt bränsle – LNG – innebär en helt ny standard i fråga om miljörening inom sjöfarten.

www.ttline.com

11


”Vi har många spännande projekt på gång runt om i hela kommunen” – Trelleborg är en stad i förändring, säger Pia Jönsson, vd för AB TrelleborgsHem. Just nu har vi många olika, stora planer i Trelleborg. Samtidigt som vi kommer att starta upp flera nyproduktionsprojekt pågår flytten av hamnen och utvecklingen av Kuststad 2025 kommer att bli oerhört spännande. TrelleborgsHem har en offensiv

plan framåt som innebär att man ska byggstarta 450 bostäder fram till 2022. Planeringen pågår för fullt och några projekt är redan i gång.

W-Fröhuset På centralt läge intill Badhuset

och Axel Ebbes konsthall planeras den gamla byggnaden, från 1898, att omvandlas till bostäder. Dess­ utom ska fastigheten kompletteras med en nyproducerad byggnad på samma tomt. På innergården är ambitionen att skapa en café- och restaurangkänsla. Projektet som ska ge 18–20 hyresrätter väntas vara klart hösten 2022.

Kvarteret Sparven I kvarteret Sparven, strax väster

om Trelleborg AB:s huvudkontor kommer de båda nyproducerade flerfamiljshusen att få sällskap av ytterligare två hus. På tomten planeras yt­ terligare ett 70-tal nya lägenheter i olika storlekar, några i etage. Bostäderna beräknas vara färdiga för in­ flyttning un­ der våren 2023.

”Vi har lägenheter för alla, i livets alla skeden och just nu har vi många spännande projekt runt omkring i hela kommunen”, säger Pia Jönsson, vd för TrelleborgsHem.

12

150 nya lägen i Smygeham TrelleborgsHem storsatsar i Smygehamn och har inte mindre än fyra olika projekt på gång i fiskeläget vid kusten med närhet till både hav och natur. Projekteringen pågår för fullt och först ut är byggnationen på Julgransodlingen tätt följd av utvecklingen vid Netzéns väg.

J

ulgransodlingen är ett spännande projekt norr om Smygehus Havsbad med 58 lägenheter på den f.d. granodlingen. Projekteringen är i full gång och till sommaren 2021 är det tänkt att området ska börja bebyggas med nya bostäder i form av marklägen­ heter som har en planerad inflyttning under hösten året därpå. Tanken är att det ska bli både enplans radhus och lä­ genhetshus i två plan med lägenheter på båda våningarna. Det är även tänkt att

skogen ska bevaras i så stor utsträckning som möjligt. ”Vi ser en tydlig trend att fler och fler vill bosätta sig en bit utanför staden i lugna och trygga områden. Särskilt barnfamiljer söker sig gärna till dessa uppväxtmiljöer och då är Smyge­ hamn så klart perfekt. Samtidigt som du bara har en kort resa in till Trelleborg har du närheten till både havet och naturen alldeles inpå knuten” säger Pia Jönsson, vd för TrelleborgsHem.

Mjälan som är en liten tomt alldeles intill parken och som är tänkt att stå färdig våren 2025. ”Mjälan är ett litet specialprojekt där vi tänkt oss fånga det skånska arkitekturspråket i form av en modern trelängad skånegård, troligen med tre bostäder i varje länga” berättar Pia och fortsätter, ”det är ett alldeles fantastiskt läge, bara ett stenkast från havet.”

Bara ett stenkast från Julgransodlingen

intill Smygehem som är tänkt att påbör­ jas under våren 2025 med en planerad inflyttning vintern 2026. ”Just nu räknar vi på cirka 40 nya hyreslägenheter på denna tomt. Det är tänkt att bli ett mo­ dernt trygghetsboende för seniorer med egna mindre, yteffektiva lägenheter samt generösa ytor för socialt umgänge. Vi tittar även över möjligheten att inte­ grera någon form av aktivitetsfunktion i konceptet”, avslutar Pia.

ligger Netzéns väg. Denna tomt planeras för att bebyggas med småhus i form av parhus i ett till två plan. ”Det är extra roligt att kunna erbjuda småhus då fler och fler söker just den typen av hyres­ rätt”, fortsätter Pia. Projektet på Netzéns väg startar upp under hösten 2021 med en planerad inflyttning under våren 2023. Under våren 2024 startar det tredje

projektet i Smygehamn, det är kv.

Sist ut av projekten är en förtätning


ANNONS

Guldkant på äldre dagar I utkanten av stadskärnan planeras det för egna lägenheter i ett modernt livsstilsboende för äldre med fokus på omtanke, kultur och aktivitet och stora sociala ytor för gemen­ skap. Guldkanten, som är namnet på boendet, kommer eventuellt även att ha någon form av aktivi­ tetsfunktion på plats. Inflyttning är planerad hösten 2022.

Kv. Malörten

nheter mn Historia och fakta om Smygehamn • Smygehamn har sitt ursprung i fiskeläget Smyge, känt sedan 1500-talet. • Sveriges sydligaste udde Smygehuk är belägen strax väster om Smygehamn och är Trelleborgs mest besökta turistmål. • Mellan hamnen och köpmansmagasinet finns en gammal kalkugn. Fler av dessa kupolugnar finns att beskåda en dryg kilometer norrut, öster om Östra Torps by. Kakelugnarna är i dag registrerade som fornlämningar. • Bebyggelsen i Smygehamn utgörs av småhus uppförda mellan 1800-talet och 2000-talet. • I Smygehamn finns förskola, skola, äldreomsorg och livsmedelsbutik. Men det kan även nämnas restaurang, hotell, gym och pizzeria. • Smygehamn trafikeras av regionbuss mellan Trelleborg och Ystad. • I Smygehamn bor knappt 1 300 invånare. • 45 procent av befolkningen är mellan 20 och 64 år. 32 procent är 65 år eller äldre och 23 procent är mellan 0 och 19 år.

På barnvänliga Malörten med

närhet till både stora grönytor och vackra vyer samt helt nya moderna lekplatser är byggnationen redan i gång med 102 nya hyresrätter. Första etappen planeras vara färdig för inflyttning hösten 2022.

Fräcka vinds­lägenheter i Kv. Herkules Mitt på Trelleborgs gågata är

projektet redan i gång med att bygga om vindarna till fräcka lägenheter. Hög standard och några med panoramavy över hamnen Planerad inflyttning hösten 2021.

Kvarteret Stuckatören På en nyligen lagakraftvunnen

detaljplan kommer byggnationen utmed Engelbrektsgatan i Trelleborg att påbörjas våren 2021. Fyrvåningshuset med totalt 46 lägenheter kommer främst att erbjuda ettor och tvåor när det planeras vara inflyttningsklart sommaren 2022.

Källa: Trelleborgs kommuns ”Översiktsplan för orter och landsbygd 2028” samt TrelleborgsHems egna uppgifter. www.trelleborgshem.se

13


NY STADSMILJÖ

Västra Sjöstaden –

Trelleborgs nya entré i väst Alla drar sig ner mot havet. Snart, när hamnområdet har omvandlats till en levande stadsmiljö, blir det verklighet även i centrala Trelleborg. Men först ut är Västra Sjöstaden. En ny stadsdel med havet som närmaste granne.

D

I ett första skede ligger fokus på Västra Sjöstaden. Det vill säga det gamla verksamhetsområdet vid Ica Maxi, som sträcker sig längs kusten, väster om hamnområdet och centrala staden. Här, i ett av Trelleborgs mest attraktiva lägen, ska en ny stadsdel med blandad be­ byggelse växa fram etappvis med förvän­ tad byggstart 2023. Läget vid västra infar­ ten till Trelleborg gör Västra Sjöstaden till en av stadens nya entréer. Fastighets­ ägarna, Midroc, Serneke och Ica Fastigheter, har därför tillsammans med kommunen lagt ner stort hjärta i arbetet att skapa något riktigt bra för staden. – Trelleborg har från blomstringstiden på 1930-talet många vackra byggnader med en fin blandad arkitektur. Till exem­ pel badhuset och Axel Ebbes konsthall. Nu har vi chansen att återigen skapa nå­ got nytt, en unik stadsmiljö som trelle­ borgare kan vara stolta över i generatio­ ner framöver, säger Lena Borglund.

Totalt ska cirka 1 800 lägenheter byggas i en minst sagt unik och härlig boendemiljö. Här ska finnas liv och rörelse med förskola, vårdcentral och annan service, butiker, restauranger och caféer.

Foto: Rosie Alm

et vi nu planerar för är ett av de riktigt stora stadsomvandlingspro­ jekt som äger rum i Trelleborg, säger stadsarkitekt Lena Borglund. Andra har gjort det, städer som Malmö, Helsingborg och Göteborg, där uttjänta hamn- och industriområden om­ vandlats till nya attraktiva stadsmiljöer. Nu är det Trelleborgs tur. – Det är fantastiskt spännande att få vara med om, en dröm för en stadsarki­ tekt. Det blir en ny berättelse i Trelleborg. Vi väcker liv i en havsmiljö som hittills varit präglad av industriverk­ samhet. Det blir en omdaning till ett strandnära boende, en helt ny bild av Trelleborg, säger Lena Borglund. Det unika tillfället, att ta tillbaka sta­ dens kanske främsta tillgång, den ome­ delbara närheten till havet möjliggörs.

– Det blir en unik stadsmiljö som trelleborgare kan vara stolta över i generationer framöver, säger Lena Borglund.

Nu är det Trelleborgs tur att omvandla uttjänta hamn- och industriområden till nya attraktiva stadsmiljöer. Först ut är Västra Sjöstaden med förväntad byggstart 2023.

Västra Sjöstaden blir alltså inte en

stadsdel i mängden. Inspiration kring ut­ formning och materialval är tänkt att hämtas från den gamla fiskeorten med sin speciella karaktär. En enkelhet men med robusta och väderbeständiga mate­ rial. Det innebär också knäckta gator och gränder som bryter vinden från havet. – Visionen är, vilket Lena Borglund betonar, att fokus ska vara på det vardag­ liga livet med en ton av de gamla fiske­ lägena om än i en mer storskalig och modern version. Samtidigt skapas en igenkänning från brokigheten i Trelleborgs gamla kvarter med varierad bebyggelse, både hög och låg, med olika arkitektoniska stilar. 14

”Här får trelle­ borgarna tillgång till både strand­ promenad och sandstrand.” Lena Borglund

Totalt ska cirka 1800 lägenheter byg­ gas i en minst sagt unik och härlig boen­ demiljö med havsnära läge och kom­ mande strandliv. Här ska finnas liv och rörelse med förskola, vårdcentral och an­ nan service, butiker, restauranger och ca­ féer. Främst vid en ny torgmiljö intill Ica Maxi. – Det blir samtidigt en allmän mötes­ plats för alla trelleborgare som här får tillgång till både strandpromenad och sandstrand. Och jag är övertygad om att den också kommer att locka till sig både nya invånare och långväga besökare, av­ slutar Lena Borglund. Text: Per-Åke Hultberg Visionsbilder: Kanozi Arkitekter

FAKTA VÄSTRA SJÖSTADEN Industriområdet väster om Trelleborgs centrum ska omvandlas till ett nytt bostads- och rekreationsområde med plats för cirka 1 800 nya bostäder, centrumverksamheter och en ny strand och strandpromenad. Vad händer nu? · 2021 beräknas kommunfullmäktige godkänna planprogrammet. ·U  nder 2022 och en tid framöver, fortsätter arbetet med att upprätta detaljplaner. ·O  m allt går som planerat kan byggstart ske 2023.


ANNONS

Fakta Bergkvarabuss

Foto: Rosie Alm

Foto: Rosie Alm

• Bolaget startade 1975. Har i dag verksamhet runt om i landet, även i Danmark och Norge. • Koncernen med säte i Kalmar har cirka 2 000 medarbetare och cirka 1 400 bussar. • Tre huvudsakliga affärsområden: 1. Upphandlad linjetrafik – innebär uppdrag för trafik­ huvudmän runt om i landet. 2. Skolskjutstrafik – omfattar just nu 50 kommuner. 3. Beställningstrafik/chartertrafik – uthyrning av bussar med förare till företag, pri­ vatpersoner, föreningar och skolor i hela Sverige.

– Våra förare har en enormt stor betydelse, inte bara i trafiken utan framför allt i sin serviceroll, säger Christian Hellgren, trafikområdeschef på Bergkvarabuss. Föraren bakom ratten, Bekim Malolli, är trafikledare i Trelleborg. De promenerande förarna heter Jean Skott Lokougna och Signe Jensen.

Trelleborgs busstrafik i teknikens framkant

Pilotprojekt med självkörande bussar Trelleborg var bland de första städerna i landet med elbussar i stadstrafik när Bergkvarabuss introducerade dem för ganska precis ett år sedan. Nästa steg är ett pilotprojekt med självkörande bussar. Bergkvarabuss är med sina 1400

fordon ett stort och välkänt varumär­ ke med trafik i stora delar av landet. Sedan drygt tio år tillbaka även i Trelleborg. Med tio eldrivna bussar som nu rullar i stadstrafiken togs ett stort miljösteg mot framtiden. – Vi är onekligen en viktig del i Trelleborg, väl synliga med våra grö­ na stadsbussar och gula regionbussar, säger Christian Hellgren, trafikområ­ deschef på Bergkvarabuss. Han förklarar att trafiken sker på uppdrag av Skånetrafiken med ge­ mensam målsättning för hållbart re­ sande. Den i dag helt elektrifierade stadsbussflottan, som dessutom ute­ slutande kör på grön el, ligger alltså helt i linje med den visionen för kol­ lektivtrafiken. – Det blev omgående en stor mil­ jöeffekt med kraftigt minskat buller och vibrationer, vilket ger en betyd­ ligt skönare och trivsammare stads­ miljö. Sedan har vi förstås den andra stora miljövinsten, att vi med elbus­ sar helt eliminerar utsläpp av avga­ ser, säger Christian Hellgren. Carl Johan Rydh, som är teknik- och säkerhetschef på Bergkvarabuss, beto­ nar att elbussar är här för att stanna.

– Det är redan en väl beprövad teknologi som växt väldigt snabbt. Utvecklingen har bokstavligen ex­ ploderat under de senaste tre åren. Så trenden är tydlig, det är elbussar som nu gäller, i synnerhet i stadstrafik, säger Carl Johan Rydh, Bussmodellen heter Mercedes Benz Citaro, den mest sålda stads­ bussen i Europa, nu utvecklad med eldrift. Tio av de först tillverkade hamnade i Trelleborg. – Det är Premiumbussar av högsta kvalitet. En stor majoritet av våra bussar är olika modeller av just Mercedes Benz. Det är viktigt med en homogen fordonsflotta där våra verkstäder är specialister. Här har vi erfarenhet, kompetens och ett upp­ byggt lager. Därför valde vi eCitaro och är mycket nöjda, konstaterar Carl Johan Rydh. Responsen från resenärerna lät inte

heller vänta på sig, den var minst sagt mycket positiv. Kvalitetsmätningarna som genomfördes under våren 2020 i Trelleborg ombord på bussarna har fått höga betyg av kunderna. Resul­ tatet för medelbetyg på samtliga 18 frågor var 8,55 och på fråga hur nöjd kunden är med själva resan fick vi medelbetyget 9,17. – Ingen trafik i Skåne har någonsin hamnat på den nivån. Vi är självfallet oerhört glada över att kunna erbjuda Trelleborgsborna en kollektivtrafik i högsta klass, säger Christian Hellgren. I synnerhet som det ligger ett hårt kvalitetsarbete bakom. Att nå de här höga siffrorna i kundnöjdhet är inget

som går av sig själv. Det handlar ju inte bara om själva bussarna. Christian Hellgren betonar att Bergkvarabuss alltid har stort fokus på resenärerna. Att kundmötet är det vik­ tigaste av allt och att det är en avgöran­ de delförklaring till det höga betyget. – Vi brukar säga, ”Vi kör inte bus­ sar, vi kör människor”. Det fina resultatet har med andra ord

även med personalen att göra. Det handlar om allt från förarnas uppträ­ dande till fordonens framförande och skick, information med mera. – Våra förare har en enormt stor betydelse, inte bara i trafiken utan framför allt i sin serviceroll, säger Christian Hellgren och lyfter speci­ ellt vikten av att ha personal som trivs med sina jobb. – Vi är ytterst angelägna om att ta väl hand om våra medarbetare, att de ska utvecklas på individnivå. Vi har därför tagit fram en ny tjänst, en per­ sonalcoach som blivit mycket upp­ skattad. Det har definitivt bidragit till det fina resultatet. Allt hänger ihop, säger Christian Hellgren. Med sina 130 anställda är Bergkvarabuss en av Trelleborgs största arbetsgivare. De flesta är trelleborgare. Själva arbetsplatsen är en toppmodern bussdepå med en stark miljöprofil som uppfördes 2016. Nästa steg för Trelleborg i sin sats­ ning på innovation och hållbart re­ sande är autonoma bussar, dvs själv­ körande fordon. En helt ny teknologi där Trelleborgs kommun initierat ett pilotprojekt tillsammans med

Skånetrafiken och Bergkvarabuss. – Det är ett av de första projekten i Sverige, efter Stockholm och Linköping. Trelleborgs kommun vi­ sar här sina ambitioner att vilja satsa på framtiden, säger Carl Johan Rydh. Projektet går i gång på försök 2021 med två bussar. För övrigt med personal i bussarna. – Det är ett otroligt spännande och utmanande projekt med helt ny tek­ nik där Trelleborg ligger i framkant, både nationellt och internationellt. Det är ingen tvekan, det här är fram­ tiden, avslutar Carl Johan Rydh.

Mercedes Benz eCitaro Har i år fått den tyska miljömärkningen ”Blauer Engel”, utfärdad av tyska miljödepartementet. Miljömärkningen som är en av världens äldsta innebär att produkter och tjänster måste vara miljöanpassade och uppfylla märkningens kriterier.

www.bergkvarabuss.se

15


SKOLSATSNINGAR

Trelleborg ska vara en skolkommun att räkna med För drygt två år sedan fick Ester Alavei, förvaltningschef på bildningsförvaltningen i Trelleborgs kommun, uppdraget att leda och utveckla skolverksamheten i kommunen.

V

darskap, en ändamålsenlig organisation och en stabil ekonomi genom kloka prio­ riteringar.

Ester Alavei berättar att alla medarbe­

Under hösten har bildningsförvalt­

Förskolor och skolor ligger högt på kommunens prioriteringslista. Nya Västervångskolan var en storsatsning som tillsammans med andra projekt gör att Trelleborg står väl rustad inför framtiden.

ningen särskilt fokuserat på målet om nära ledarskap. – Det innebär att vi sänker tyngd­ punkten i organisationen och fördelar ut resurserna där beslutsmandatet finns. Tillsammans med sina medarbetare får rektor ett utökat eget ansvar och större möjligheter att planera och skapa den skolverksamhet som krävs för att öka kvaliteten och höja resultaten. Större

Foto: Niclas Ingvarsson

tare inom bildningsförvaltningen har haft möjlighet att delta i arbetet att ta fram den gemensamma visionen: ”Trelleborg ska bli en skolkommun att räkna med”. Även politikerna i bildningsnämnden har deltagit i visionsarbetet. För att nå den gemensamma visionen har fyra huvudmål tagits fram som gäller för alla skolverksamheter: passionerade och skickliga medarbetare, ett nära le­

Foto: Niclas Ingvarsson

år vision är att Trelleborg ska bli en skolkommun att räkna med. Därför behöver vi skapa den skola som våra barn och elever behöver för att kun­ na nå sina mål. Och då måste vi våga att både tänka och göra nytt, säger Ester Alavei. Ett exempel på nytänkande är det så kallade 1-16-perspektivet. Det innebär att en organisation med nio rektorsområ­ den skapas där både förskolan och grundskolan ingår. I varje rektorsområde kommer en rektor att leda och utveckla skolans pedagogiska arbete. Till sin hjälp har rektorn en ledningsgrupp som består av biträdande rektorer som ska stötta rektorn i såväl strategiska som operativa frågor. – Det innebär att vi tar ett helhets­ grepp om utbildningen och skapar en pedagogisk röd tråd i undervisningen, från första året i förskolan till nionde klass i grundskolan, säger Ester Alavei. Det innebär också smidigare stadie­ övergångar för barn och elever samt större möjligheter till god personalplanering. – På så sätt skapar vi en trygg och tydlig skolgång med likvärdig utbildning för alla barn och elever genom hela skol­ tiden.

Ester Alavei, förvaltningschef på bild­ningsförvaltningen.

områden är dessutom mindre sårbara för utmaningar med kompetensförsörjning, säger Ester Alavei. Hon menar att Trelleborgs kommun är inne i ett kraftfullt paradigmskifte och nu tar allt större plats på kartan. – Trelleborg är en spännande kommun som siktar rakt mot framtiden. Det är en kommun som växer, och som vill fort­ sätta växa. I det sammanhanget är skolan en mycket viktig faktor. Ju bättre kvalitet och resultat våra skolor kan visa desto lättare är det att attrahera nya invånare till kommunen.

”Vi behöver växa med fler förskolor och skolor” En helt ny skola – Västervång­ skolan – är på plats. Det gäller också den stora om- och tillbyggnaden av Skegrie skola. Men det slutar inte där. Ett antal planer för nya förskolor kommer att förverkligas inom några år. Med den takt som Trelleborg nu växer och utvecklas gäller det att planera stra­ tegiskt för att klara nutida och framtida behov av bostäder, arbetsplatser, infra­ struktur och samhällsservice. – Även förskolor och skolor ligger högt på vår prioriteringslista, säger 16

Mårten Olsson, som är tillväxtchef på Trelleborgs kommun med ansvar för frå­ gor kring mark, exploatering och försörj­ ning av lokaler. Han betonar att Trelleborg vill växa och har ambitiösa tillväxtmål. Från nu­ varande invånarantal på 45 600 till 50 000 år 2028 och ytterligare 5 000 till 2035. – Med Pågatågen och motorvägen på plats, plus planerat bostadsbyggande i nya stadsdelar, finns verkligen potential till en kraftig befolkningsökning. Bättre pendlingsmöjligheter lockar allt fler att flytta hit, konstaterar Mårten Olsson. Att det är mycket spännande som hän­

der i Trelleborg just nu, både i fråga om bostadsbyggande och centrumförnyelse, råder det knappast något tvivel om. – Vi måste även växa med fler skolor och förskolor, både kommunala och pri­ vatägda. Västervångskolan med sina cir­ ka 950 elever, årskurs F-9, är vår absolut största satsning. Även om- och tillbygg­ naden av Skegrie skola, var en viktig framtidssatsning, säger Mårten Olsson. Till Skegrie skola hör även en ny full­

skalig idrottshall med fritidsutrymmen samt en ny förskola med åtta avdelning­ ar för 160 barn. Ytterligare ett par förskolor byggs just

nu. Den ena som ska drivas i privat regi blir granne med Generationsparken cen­ tralt i staden. Den andra blir en del i ett helt nytt komplex i Anderslöv, där före­ taget Cura Hill bygger ”Familjens hus, som utöver en kommunal förskola även innehåller bibliotek och vårdcentral. – Det här gör att vi står väl rustade in­ för framtiden. Det är oerhört viktigt att vi med den kommunala servicen håller jämn takt med befolkningsutvecklingen. Allt eftersom befolkningen växer måste vi vara beredda att bygga mer, avslutar Mårten Olsson. Text: Per-Åke Hultberg


ANNONS

Den lokala banken med stor kompetens och stort hjärta Landets drygt 50 fristående sparbanker är inte som andra banker. Att vara en sparbank innebär att verksamheten ska stötta bygden och enskilda företag. Och det gäller i synnerhet Skurups sparbank som är ett lokalt tillväxtnav med stort hjärta sedan 140 år tillbaka. – Vi är del av bygden, dess invånare och företag.

När det går bra för oss ger vi därför tillbaka en del av överskottet till lokalsamhället, säger Claes Mononen, rådgivare på Skurups sparbank. Grundtanken om att överskottet från verksamheten ska gå tillbaka till den lokala marknaden lever alltså i högsta grad kvar. Här finns inga aktieägare och där­ med inte heller investerares krav på avkastning. – Vi är helt fria att göra stora lokala insatser, vil­ ket vi också gör på vår hemmamarknad som inklu­ derar hela sydvästra Skåne, inklusive Trelleborg. Det är en prioriterad marknad där vi vill erbjuda våra banktjänster och samtidigt visa vårt samhälls­ engagemang, säger Claes Mononen. Årligen delar Skurups sparbank ut över en miljon kronor till organisationer och ideella föreningar med allmännyttiga ändamål. Allt från prisutdel­ ningar, sponsring till investeringar i lokala projekt, föreningar och event.

Som en del i stödet till lokalsamhället har Skurups sparbank tagit det unika initiativet att låna ut lokaler till företag i bygden. ”Mötesplats Skurup” innebär att ett tjugotal arbetsplatser, mötesrum och konferenslokal finns tillgängliga, oavsett om du är kund eller ej. – Vi brinner för det här. Våra kunder ska känna sig omhändertagna och sedda. Banken får aldrig bli en maskin. När kunden ringer är det vi själva som svarar, inte någon anonym telefonväxel. Det är viktigt för oss. Vi bryr oss, har stor kompetens och ett stort hjärta, betonar Claes Mononen. Själva bankverksamheten då, hur är det med

den? En sak är säker, Skurups sparbank som är ett helservicekontor med kontanthantering, har med sina 40 anställda en samlad bred och hög kompe­ tens inom alla kunskapsområden som efterfrågas. Utöver självklar rådgivning i bankfrågor finns expertis tillgänglig även i pensions- och försäk­ ringsärenden. Här finns även en jurist som hjälper till med bouppteckningar, äktenskapsförord och framtidsfullmakt. – Nyckeln till framgång är stark lokal närvaro, tillgänglighet och ett genuint engagemang från vår sida. Våra kunder ska känna att vi vill vara en verklig hjälp i deras vardag. Det gäller både pri­ vatpersoner och företag.

– Vi är den personliga banken. Vi brinner för vårt närområde, dess invånare och lokala företag, säger Claes Mononen, rådgivare på Skurups sparbank.

www.skurupssparbank.se

ANNONS

Gummiprodukter för konsumentmarknaden dominerade länge Trelleborg AB:s verksamhet. Över tid har produktionen alltmer förskjutits mot industriella produkter.

Trelleborgs piggaste 115-åring? Trelleborg AB, i folkmun kallat ”Gummit” eller ”Gummifabriken” är så mycket mer än bara ett företag, snarare en del av ett samhälle. I år fyller bolaget 115 år och har en historia att be­

rätta med staden Trelleborg som röd tråd. Redan 1905, då Trelleborgs Gummifabriks AB grundades av Henry Dunker, gjorde verksamheten sina första fotavtryck i staden. Detta även bokstav­ ligt talat, eftersom både galoscher och regnkappor då ingick i sortimentet. Det är säkert många som än i dag minns Aquarex, storsäljaren inom regnkläder. Cykeldäck var en annan tidig produkt. Över tid försköts pro­ duktionen alltmer mot industriella produkter vars prestanda byggde på gummimaterialets unika egenskaper att kunna täta, dämpa och skydda. Mellan 1950 och 1970, som ofta benämns som de gyllene åren, startade en kraftig internationali­ sering och tillväxt. Under de här åren profilerade sig företaget som den främsta svenska däckprodu­

centen. Lyckliga var väl de som då med senaste modellen kunde köra runt i staden med blänkande vita däcksidor. Just däck var sedan under många år ”Gummi­ fabrikens” storsäljare nummer ett, både för bil, cykel och traktor. – Numera sker huvuddelen av vår däckproduk­ tion på andra ställen i världen men utgör fortfaran­ de en betydande del av vår verksamhet, och mot­ svarar ungefär en tredjedel av omsättningen, säger Lotta Fjällström, som är koncernansvarig för varu­ märke och marknadsföring. Övriga två tredjedelar består av tätningar och så vitt skilda saker som slangar, rörtätningar och spengummin. Alltid med högsta kvalitet och kund­ nöjdhet som ledstjärna.

Numera är Trelleborg AB representerat i cirka 50 länder runt om i världen, och drivs framåt av ungefär 24 000 medarbetare. Men kärnan och hu­ vudkontoret ligger fortfarande kvar i Trelleborg. – Att förvalta och vidareutveckla ett så fint va­ rumärke som Trelleborg kräver ödmjukhet, beto­ nar Lotta Fjällström. Det är så många människor som har tillbringat en stor del av sina liv med före­ taget och har därmed även bidragit till att forma det till dagens mångmiljardkoncern. – Alla dessa människor vill jag passa på att ge en eloge. Ni alla har hjälpt till att skapa en robust och pigg 115-åring som kommer att stå pall och utvecklas vidare under lång tid framöver. Och det med produkter och lösningar som skyddar det be­ tydelsefulla i samhället och bidrar till hållbarhet.

Förklaringen till att Trelleborg AB har kunnat

överleva under så många år är att verksamheten utvecklats i takt med tiden. Företaget av i dag är därför ganska annorlunda jämfört med ”Gummit” på Dunkers tid.

www.trelleborg.com

17


DIGITALISERING ”Ambitionen är att bli bäst i landet” Velija Povlakic har nu arbetat som e-tjänstutvecklare i Trelleborgs kommun i tre månader. Han är 27 år och har tidigare varit konsult på IT-konsultföretaget Capgemini. Att arbete inom en kommun skulle vara ett nerköp, som det ibland sägs, stämmer inte alls, menar Velija. – Tvärtom. Och skulle det vara så, desto större anledning att vara med och förbättra kvaliteten och samti­ digt göra något värdefullt för sam­ hället. Nej, min uppfattning är att Trelleborgs kommun är drivande och vill visa vägen framåt inom den digitala utvecklingen med ambitionen att bli en av de bästa i landet, säger Velija Povlakic. Som etjänstutveck­ lare arbetar han inom enheten för digital ut­ veckling, ett team på åtta personer, som tillhör de centrala delerna av kommunens organisation. Tjänsterna utvecklas hela tiden och rör hela bredden av kommunal service inom kommunens sju för­ valtningar. Enheten jobbar även med att digitalisera och därmed effektivisera kommunens interna processer. Till exempel automati­ sera bort manuell handläggning och olika datainmatningar i verk­ samhetssystem. – Vi strävar efter högsta kvalitet i det vi gör. Ytterst vill vi digitali­ sera hela flöden, från det att ansö­ kan kommer in tills den handlagts och beslut skickats ut. Därför behöver vi kartlägga processer, se hela flödet ur kundens perspektiv och designa den framtida proces­ sen, säger Velija Povlakic.

”Vi skapar kommun­ kontakter via e-tjänster” Trelleborgs kommun har sedan några år tillbaka valt att utnyttja digitaliseringens möjligheter att erbjuda kommunal service via e-tjänster. Målet är att det ska vara snabbt, enkelt, effektivt och rättssäkert att kommunicera med kommunen.

M

ånga har säkert noterat att det numera finns en e-tjänstportal på kommunens webbplats. I stället för pappersvägen kan man som kommunin­ vånare här utföra ett stort antal ärenden digitalt. Till exempel ansöka om bygglov, förskoleklass, skolskjuts och särskilt boende. Totalt 160 e-tjänster. – Vår uppgift är att skapa tekniska förutsättningar som möjliggör nya ar­ betssätt och metoder som gör det enkelt och smidigt för medborgarna att ansöka och följa sina ärenden digitalt, säger Michel El-Dabh, enhetschef för digital utveckling i Trelleborgs kommun.

Arbetet inleddes 2018 och utvecklas hela tiden med nya tjänster. Det över­ gripande målet är att genom automati­ serade processer bidra till enkelhet, i synnerhet på områden där stora voly­ mer hanteras. – Samtidigt som det handlar om servi­ ce och tillgänglighet för medborgarna kan tid frigöras inom de kommunala verksamheterna. All service vi erbjuder ska ju tas hand på ett bra och effektivt sätt. Processer behöver därför ses över, optimeras och till vissa delar även auto­ matiseras, vilket gör att den administrati­ va bördan lättas, säger Michel El-Dabh. Att söka försörjningsstöd digitalt där beskedet lämnas via en mjukvarurobot är ett bra exempel. Här var Trelleborg först i Sverige, vilket uppmärksamma­ des i riksmedia. Tjänsten är nu helauto­ matiserad så att sökanden även kan överklaga.

Ett fastighetsbolag som sätter dig och din verksamhet i centrum. Vi utgår alltid från Dina specifika behov och anpassar så långt det är möjligt den aktuella ytan efter Dina förutsättningar.

18

– Målet är att skapa effektivare och mer tillgänglig service till medborgarna samtidigt som man sparar tid och resurser, säger Michel El-Dabh.

– Här finns en stor potential, att med smart automatisering förfina olika tjänster. Effektiva kontroller kan göras mot enormt stora informationsmängder och på så sätt höja både kvalitet och li­ kabehandling, säger Michel El-Dabh. Med snabb, enkel, lättförstådd och kor­

rekt handläggning finns massor med tid att tjäna in och det på många områden. Till exempel att söka bygglov. Tjänsten finns i dag men är inte helautomatiserad. Det vill säga, ansökan kan göras digitalt men behandlas fortfarande manuellt. Det optimala är att e-tjänsten kommunicerar direkt med verksamhetssystemet vilket snart är klart gällande bygglov. Det viktiga nu är att nå ut med infor­ mationen så att allmänheten också ser

fördelen att använda kommunens etjänster. Av cirka tusen årliga bygglovs­ ansökningar utgör den digitala andelen via e-tjänsten i dag endast 25 procent. – Vi behöver ta reda på varför de flesta fortfarande väljer att ansöka ana­ logt. Är informationen för krånglig för att förstå eller har vi kanske marknads­ fört tjänsten för dåligt? Detta gäller alla tillgängliga tjänster vi erbjuder där kundfokus och kundresan är oerhört fundamentalt. En sak är säker, allt ska bli enklare och effektivare än i dag. E-tjänster ska vara till verklig nytta, ge ökad kvalitet, tillgänglighet och mins­ kade ledtider, avslutar Michel El-Dabh. Text: Per-Åke Hultberg

– Boende, yta och kvalité Fastighetsbolaget Nilpat AB Strandgatan 2, 231 42 Trelleborg Tel: 0410-458 56

Se våra lediga objekt: www.nilpat.se


ANNONS

Attendo Johan Kocksgatan

Nytt, fräscht, fint och trivsamt Attendo har ett stort antal attraktiva äldreboenden runt om i Sverige. Två av dem finns i Trelleborg. Det ena, nybyggda Attendo Johan Kocksgatan, har nu varit i bruk i snart ett år. – Vi vill med vår inriktning Sport & Spa vara det självklara valet för de som söker äldreboende här i Trelleborg, säger verksamhetschefen Maria Hemåker Apell, Gemensamt för alla Attendos boenden är att kunden hyr en egen lägenhet. Alla har dessutom tillgång till gemensamma rum som matsal, vardagsrum, altan eller trädgård. – Hur de äldre väljer att utforma sin dag och sin tid är helt upp till dem själva. Det gäller även behovet av omsorg. Vissa ser fram emot dagliga aktiviteter och utflykter, andra kanske prioriterar möjligheten till mycket egen tid. Det här går varje kund ige­ nom med sin personliga kontaktper­ son, en i vårt medarbetarteam som också är länken till närstående, för­ klarar Maria Hemåker Apell. Nytt, fräscht, fint och trivsamt. Ja, så kan man med några enkla ord be­ skriva Attendo Johan Kocksgatan med sina fyra våningar. På de tre ne­ dersta finns boendets 54 lägenheter, var och en på ca 32 kvm. – Varje lägenhet består av var­ dagsrum, pentry och duschrum, dess­ utom utrustade med en vårdsäng. I övrigt möblerar kunderna själva. Den fjärde våningen genomsyras av Sport & Spa. Konceptet innehåller aktiviteter med fokus på välbefin­ nande och träning. Här finns gym för både individuell träning och i grupp. Dessutom en relaxavdelning med bastu och bubbelbad där de boende kan koppla av och njuta, även med lite massage eller annan behandling.  Intill finns en populär sportbar med barhäng en gång i veckan. Att tillsam­ mans titta på tv, sport och filmer är ett populärt inslag i många av de äldres vardag. Här överst i huset finns också en stor och härlig takterass med utsikt över staden och havet. Att de boende trivs och är nöjda

med sin tillvaro går inte att ta miste på. Det bekräftas också i Social­ styrelsens brukarenkät. Resultatet

Maria Hemåker Apell, verksamhetschef på nybyggda Attendo Johan Kocksgatan tillsammans med Malin Eriksson, vårdbi­ träde och Lena Mattsson som är samordnare och undersköterska.

som presenterades i september visa­ de på hela 100 procent nöjdhet. ”Bäst i Trelleborg.” – Det känns helt fantastiskt. Vi är förstås jätteglada och stolta över det förtroende som våra kunder ger oss. Det är ett kvitto på att vi verkligen levererar det vi lovar, säger Maria Hemåker Apell. Att driva ett nystartat äldreboende, samtidigt som pandemin drog i gång, var naturligtvis en stor utmaning. Allt var så nytt, okänt och svårbedömt. – Det var otroligt intensivt. Det gällde att hela tiden vara öppen för nya lösningar. Att våga tänka utanför boxen. Till exempel vår idé om säkra balkongträffar för anhöriga. Det fick stor uppmärksammat även i riksmed­ ia. Nu har vi som komplement tagit fram en app där anhöriga och boende kan ha daglig kontakt med varandra. Pandemin är långt ifrån över. Därför finns fortsatt tydliga riktlinjer för be­ sök. Maria betonar att anhöriga är för­ stående, engagerade och delaktiga i en gemensam strävan att på bästa sätt skydda de boende. – Vi har ett jättefint samarbete. En sak är säker, personal finns all­ tid på plats, dygnet runt för att stötta,

Hittills är 38 av Attendo Johan Kocksgatans 54 lägenheter uthyrda. Det vill säga de som ingår i det nuvarande avtalet med Trelleborgs kommun. Här finns alltså plats för fler. Förhoppningen är att samtliga lägenheter ska vara fyllda under 2021.

skapa trygghet och trivsel. Här arbetar undersköterskor, vårdbiträden, lokal­ vårdare, sjuksköterskor, fysioterapeut och arbetsterapeut och vi har ett sam­ arbete med läkare från Fagerängens vårdcentral. Det gör att Attendo Johan Kocks­ gatan kan möta de flesta behov av vård och omsorg, inklusive stöd vid demenssjukdom.

Vill du ha mer information om Attendo Johan Kocksgatan är du välkommen att kontakta verksamhetschef Maria Hemåker Apell på telefon 070-604 10 12 eller epost maria.hemakerapell@attendo.se Följ oss gärna på instagram, @attendojohankocksgatan

– Jag är så glad och tacksam var­ enda dag över att få leda den här fan­ tastiska verksamheten. Jag är genuint stolt över den livskvalitet vi lyckas ge till alla våra kunder. All kompe­ tens som finns i huset, all inspiration och arbetsglädje. Bara den finns och sprids vidare till alla berörda så finns också alla förutsättningar att lyckas.

www.attendo.se

19


FRITID Allt blir som nytt

Ridsportmiljöer i toppklass Den omfattande satsning på ridsporten som nu genomförs vid ridanläggningarna Brosjödal och Kyrkoköpinge tillhör de enskilt största idrottssatsningar som gjorts i Trelleborgs kommun.

E

fter omfattande renoveringar, omoch nybyggnationer, som genom­ förts och delvis fortfarande pågår, kom­ mer de båda kommunala anläggningarna att erbjuda ridsportmiljöer i toppklass. – Båda har varit mycket slitna och i dåligt skick och alltså i stort behov av ombyggnation, renovering och underhåll för att klara de krav och önskemål som i dag ställs på en modern och välfunge­ rande ridsportsanläggning, säger Jonas Areheim, enhetschef på serviceenheten inom kultur- och fritidsförvaltningen.

– Renoveringen har varit mycket mer omfattande än vi någonsin vågat drömma om, säger Dick Söderling, ordf Trelleborgs Ryttarförening.

”Vi får en fantastisk ridanläggning som ger oss helt nya möjligheter att bedriva vår verksamhet.”

På Kyrkoköpinge ridanläggning har

stallet renoverats och är nu i bruk. Det som återstår är att bygga ett nytt ridhus, servicebyggnad, paddock och foderför­ varing. Till sommaren 2021 ska allt vara på plats. Brosjödal var precis som Kyrkoköpinge i mycket dåligt skick, även sett ur ett djurhållningsperspektiv. – Det har varit eftersatt underhåll un­ der många år så renoveringsbehovet har varit akut och mycket efterlängtat, säger Dick Söderling, ordförande för Trelleborgs Ryttarförening, som ansvarar för anläggningens drift och skötsel.

Dick Söderling Dick Söderling räknar upp de olika delarna: ridhus, ekonomibyggnad, stall, paddock, foderförvaring och bevatt­ ningsanläggning. Allt i toppklass. Varje del är flexibel vilket påtagligt ökar nytt­ jandegraden. – Vi är verkligen jätteglada att kom­ munen varit så lyhörda för synpunkter från expertis och från oss som är aktiva inom hästsport. Det gör att vi får en fan­ tastisk ridanläggning som ger oss helt nya möjligheter att bedriva vår verksam­ het för ännu fler hästentusiaster. Skulle det inte vara för pandemin är jag överty­ gad om att vi skulle få många studiebe­ sök från hela landet.

Det som nu närmar sig målet vid Bro­

sjödal ridanläggning beskriver han som en jätterenovering, efterlängtad av ryttar­ föreningens 270 medlemmar, varav ma­ joriteten är barn och ungdomar mellan 9 och 15 år. Här bedrivs även en fristående och omfattande ridskoleverksamhet. – Renoveringen som går i mål i janua­ ri har varit mycket mer omfattande än vi någonsin vågat drömma om. Skalet är kvar med ett innehåll som är helt nytt.

De båda kommunala ridanläggningarna, Brosjödal och Kyrkoköpinge, kommer att erbjuda ridsportmiljöer i toppklass.

Text: Per-Åke Hultberg

VVS-entreprenad, VVS-service, industri- och processinstallationer www.arildssonsror.se 040-22 85 00

20


ANNONS

”Vi brinner för vår stad och för våra kunder” Om några år kommer ICA Maxi att ha ett kanonläge mitt bland alla bostäder och verksamheter i den nya stadsdelen Västra sjöstaden. Men redan i dag har den väletablerade stormarknaden en stark dragningskraft. – Ica har funnits här ända sedan 1973 och Maxi firar 20-årsjubileum nästa år. Så visst är det här en välkänd plats, där trelleborgarna har handlat sina dagligvaror i flera generationer, säger Anders Somstedt, en av ICA Maxis två delägare. Uppåt två miljoner kunder årligen säger väl det mesta. Styrkan ligger i det kompletta sortimentet, som med sin bredd och sitt djup i varje varugrupp är svårslaget. Här finns dessutom så mycket mer än vad en vanlig livsmedelsbutik kan erbjuda. Ett stort utbud av specialvaror, husgeråd, kläder och media och mycket mer. Allt av god kvalitet till mycket bra priser. Här finns dessutom ett apotek i direkt anslutning till butiken. – Vi har även färskt bröd varje dag från eget bageri, en delikatessdisk på 17 meter och eget kök med catering. Och jag är speciellt glad över vårt lokala sortiment från ett stort antal leverantörer här i bygden. Vi har även ett ekologiskt sortiment, stör­ re än de flesta kan erbjuda, säger Anders Somstedt.

Att ICA Maxi dessutom har väl tilltagna ytor med breda gångar är i coronatider en klar fördel. Här är det lättare att hålla avstånd än i en mindre butik. Lyhördhet är en annan styrka som Anders Somstedt gärna fram­håller. – Vi försöker alltid vara flexibla och lyssna på våra kunders synpunkter och önskemål. Ett litet exempel är ett bröd som levereras från Ystad och det på en enda kunds önskemål. Vi kan göra så ef­ tersom vi är ett lokalt företag där alla beslut tas här på plats, säger Ander Somstedt. – Vi brinner för vår stad och för våra kunder och vill hjälpa till på alla sätt vi kan, betonar han. Det samhällsansvar som Ica generellt är kända för gäller i högsta grad ICA Maxi i Trelleborg. – Vi stödjer 35 föreningar av olika slag. Vi för­ ser till exempel Svenska kyrkan med varor för människor som är i behov av hjälp. Det är något vi verkligen känner starkt för. Att området kring ICA Maxi står inför en jät­ teomvandling, med på sikt både stadsliv och strandliv, ser Anders Somstedt som en fantastisk möjlighet, både för den egna butiken och för hela Trelleborg. – Det är positivt på alla sätt. Vi har varit ensamma här bland nedlagda verksamheter så länge så ingen är gladare än vi. Det känns oerhört spännande.

ICA Maxi:s styrka ligger i det kompletta sortimentet men också i en lyhördhet för kundernas synpunkter och önskemål.

Östersjöns klimatsmartaste hamn investerar i miljön Trelleborgs Hamn, Skandinaviens största RoRo-hamn, med ambition att vara Östersjöns klimatsmartaste och effektivaste hamn, jobbar ständigt med miljöförbättringar för att kunna bedriva en smart och hållbar verksamhet. Vi investerar i ny, modern teknik, utrustning och anläggningar som är direkt kopplade till förbättrad miljöprestanda. Hamnflytten innebär flera miljöfördelar

Just nu pågår en omfattande hamnutbyggnad mot sydost för att möta framtidens behov. Genom att investera i bl a fyra nya färjelägen kan vi ta emot större, effektivare och modernare fartyg upp till 240 meter långa, och med större ytor kan vi ytterligare förbättra hanteringen av fordon och gods. TT-Lines nya miljövänliga fartyg ”Green Ship” tas i drift 2022. Fartyget kan drivas med LNG (flytande naturgas) vilket kommer att reducera utsläppen med mer än 50 procent. Det blir en modern hamn där vi kan använda och tillämpa bästa tillgängliga miljöteknik för exempelvis förnybar energi, belysningsteknik, dagvatten- och avfallshantering.

Sol, vind och vatten

Införandet av en solcellspark ska tillgodose minst en fjärdedel av nya hamnens energibehov och är en del i vårt klimatarbete där vi ser en möjlighet att själv bli elförsörjande. Trelleborgs Hamn använder förnybar el från vindkraftverk och avser dessutom att uppföra ett antal vindkraftverk i hamnen framöver. Målet är att vind och sol tillsammans ska producera minst 50 procent av hamnens eget elbehov i den nya hamnen. Vi tittar även på möjligheten att använda vågkraft, dvs att nyttja kraften som uppstår från havsvågor, vilket har potential att kunna generera viktig förnybar energi i hamnen.

Tio nya klimatsmarta terminaltraktorer

Tio nya terminaltraktorer som drivs med HVO100 (dvs 100 procent bioandel) är nu i drift. Då våra terminaltraktorer förbrukar stora volymer ger det en stor effekt vad gäller de klimatpåverkande utsläppen från vår egen fordonspark. Enligt vår fordonspolicy ska alla lätta fordon som köps in drivas fossilfritt och övriga fordon och maskiner, som ännu inte kan drivas med el, ska successivt drivas med en allt högre andel biodrivmedel. Detta har redan bidragit till att CO2-utsläppen minskat med 30 procent de senaste tre åren och kväveoxider från hamnens egna fordon har halverats de senaste tre åren, och sedan 2010 minskat med 70 procent (per ton hanterat gods).

Satsning på intermodal järnväg

Trelleborgs Hamn är ett nav för intermodal trafik där vi kan kombinera de olika transportslagen väg, sjö och järnväg. Ur miljösynpunkt är denna kombination det mest hållbara transportsättet för att få fram sitt gods. Hamnen har satsat mycket på intermodal järnvägstrafik, där trailers körs på järnväg, vilket har varit mycket framgångsrikt och under 2020 tenderar volymen att öka med 100 procent jämfört med 2019.

www.trelleborgshamn.se

21


VÄLFÄRDSTEKNIK Nya tekniklösningar i omsorgen

För ökad trygghet, säkerhet och kvalitet GPS-larm, digitala lås och tillsynskameror är i dag självklara hjälpmedel inom äldreomsorgen i Trelleborgs kommun. Det började på allvar med projektet Välfärdsteknik 2014.

V

i var tidigt ute här i Trelleborg när vi drog i gång projektet som bland annat gällde tillsynskameror för vård och omsorg, säger Mikael Karlsson, utveck­ lingsansvarig på socialförvaltningen. Syftet, då precis som nu, är att med oli­ ka tekniklösningar öka trygghet, säkerhet och kvalitet på kommunens tjänster, både för medborgarna och för medarbetarna. Inom projektet Välfärdsteknik gjordes en rad pilottester. Det rörde sig bland annat om digitala lås, tillsynskameror och olika typer av larm. Även videomöten med per­ sonal och anhöriga testades. Att gå från penna och papper till digitala planerings­ system fick nu också sitt genombrott. – Det handlade om teknik i vardagen med fokus på vård och omsorg. Senare omfattades även personer inom LSS. Flera av försöken utföll så bra att de ganska snart blev standard, säger Mikael Karlsson.

I dag är till exempel digitala lås en självklarhet i alla lägenheter inom hem­ vården. Även tillsynskameror testades med framgång och blir nu allt vanligare. – Alltfler föredrar att få sin tillsyn via en kamera i stället för att personal måste komma och kanske störa flera gånger under natten. Även planeringssystem för medarbetarna är nu standard. Personalen har allt i sin mobilapp, genomförande­

plan och alla dokument, helt pappersfritt. Det är helt klart en stor effektvinst i ar­ betet, konstaterar Mikael Karlsson. Även olika typer av larm är i dag själv­

klara hjälpmedel, både inom vård och omsorg och för personer inom LSS. För personer med demensdiagnos är GPSlarm en stor trygghet för både brukare, anhöriga och personal. Det gäller även larm som utlöses om brukaren ramlar.

”Alltfler föredrar att få sin tillsyn via en kamera i stället för att personal måste komma flera gånger under natten.” Mikael Karlsson – Nu står vi inför ett generationsskifte där 40-talisterna som ju är datorvana blir våra kunder. Det innebär även ett teknik­ kunskapsskifte. Vi måste alltid möta medborgarna där de vill möta oss. Det innebär att vi hela tiden behöver utveck­ la och anpassa våra tjänster utifrån deras behov och önskemål. Det gäller även vå­ ra e-tjänster på kommunens webbplats, avslutar Mikael Karlsson. Text: Per-Åke Hultberg Foto: iStockphoto

Målet är att med fokus på vård och omsorg skapa teknik i vardagen som ökar trygghet, säkerhet och kvalitet på kommunens tjänster, både för medborgarna och för medarbetarna.

Omsorgsguiden på Facebook ger automatiska svar av chatbot Har du frågor som rör vård och omsorg, till exempel om hemvård, hjälpmedel och trygghetslarm? Då kan du nu snabbt och effektivt få automatiska svar av en chatbot på Facebook-sidan ”Omsorgsguiden”. Tjänsten lanserades i somras med syfte att hjälpa invånarna att snabbt få svar på frågor som annars kan vara tidsödande och krångliga att hitta. Det har också vi­ sat sig vara ett bra sätt att avlasta kund­ tjänst. – Vi vänder oss till alla som har behov av kommunens vård- och omsorgstjäns­ ter. Målgruppen är oftast äldre och deras anhöriga, säger Arlinda Haxhiu, som är systemansvarig på socialförvaltningen. Personer med frågor kring LSSinsatser, socialpsykiatri, samt individoch familjeomsorg kan också få svar via ”Omsorgsguiden”. – Frågor som handlar om vård och 22

omsorg ställs ofta av anhöriga. Därför var Facebook den naturliga plattformen. Det är ju där väldigt många människor håller till, säger Peter Hemmingsson, förändringsledare på socialförvaltningen. Det handlar alltså om snabb, automa­ tisk information, även kring kostnader och hur man ansöker om stöd för till ex­ empel korttidsboende och särskilt boende. – Vi är bara i inledningsfasen men ser att vi möter ett klart behov. Användandet ökar för varje dag, säger Peter Hemmingsson. Arbetet att ta fram digitala lösningar in­

om socialtjänsten påbörjades för några år sedan. De nu lanserade tjänsterna har fö­ regåtts av noggrann research, både internt inom kommunen och bland invånarna. – Vi såg ett stort behov av olika tjäns­ ter, både analoga och digitala. Det handlar om att med information, hjälp och stött­ ning underlätta vardagslivet för den en­ skilda kommuninvånaren. Även att de ska kunna påverka de tjänster som kommu­

Peter Hemmingsson och Arlinda Haxhiu, förändringsledare respektive systemansvarig på socialförvaltningen.

nen tillhandahåller, säger Arlinda Haxhiu. Ett exempel är appen ”Matlust”, där brukare på äldreboenden själva i realtid kan tycka till om maten de just ätit. Hur var matupplevelsen? Var maten bra eller mindre bra? – Det är en väldigt enkel app där de äldre själva, kanske med hjälp av perso­ nal, ger sina betyg. Informationen sam­ las in och följs upp av en dietist. Vi ser alltså varje dag hur många som gillar el­

ler ogillar maten kopplat till matsedeln. Kanske lite förvånande så är det väldigt många som gillar thaisoppa, säger Peter Hemmingsson och skrattar. – Det här är ett väldigt konkret och enkelt sätt där de äldre direkt kan påver­ ka framtida menyer. Det är också en vik­ tig del att förverkliga målsättningen att Trelleborg ska vara ledande kommun i landet i fråga om matupplevelse för människor på äldreboenden, konstaterar Arlinda Haxhiu. En helt ny app har även tagits fram för

barn och ungdomar som har LSS-beslut. Här handlar det om ett enkelt och över­ skådligt bokningssystem där föräldrar utifrån sina behov bokar in korttidsboen­ de och fritids. – Det här är bara början. Arbetet med att ta fram digitala tjänster har bara bör­ jat, avslutar Peter Hemmingsson. Text: Per-Åke Hultberg


ANNONS

Som i alla OBOS projekt finns även i BRF Grönskan i Västra Grästorp ett stort miljöfokus, en vilja att bidra till att de boende ska kunna leva och bo så miljösmart och energieffektivt som möjligt. Projektet har tagits fram i samarbete med arkitekter från PE.

Nybyggda radhus och lägenheter i ett grönt och härligt kvarter I Trelleborgs norra stadsdelar, i utvecklingsområdet Västra Gränstorp närmare bestämt, planerar just nu bostadsutvecklaren OBOS för ett nytt kvarter med en kombination av boendeformer, både lägenheter och radhus. – Vi har tidigare byggt i Trelleborgs

kommun men det här är vårt första projekt i staden och absolut inte det sista. Vår strategi är att långsiktigt bidra med våra koncept i den spän­ nande stadsutveckling som Trelleborg är på väg in i, säger pro­ jektutvecklaren Eva Dahlgren. Det nu aktuella projektet är resul­ tatet av en marknadsanvisningstäv­ling som OBOS vann 2019 tillsammans med arkitekter från PE. Kvarteret får en stadsmässig bebyggelse som präg­ las av en trivsam och varm småskalig­ het, till viss del med anknytning till traditionella skånelängor. – Det är ett perfekt läge i staden, nära till skolor och alldaglig service, nära till naturen samtidigt med cykel­ avstånd till centrum. Här planerar vi för en fin blandning av boenden. To­ talt 21 bostäder fördelade på fyra huslängor som ramar in en grön och

Här planeras för en fin blandning av boenden. To­talt 21 bostäder fördelade på fyra huslängor.

härlig innergård, säger Eva Dahlgren. Två av längorna blir radhus i två våningar med nio lägenheter. De två andra längorna är i tre plan med sam­ manlagt tolv lägenheter. Samtliga är bostadsrätter i en och samma fören­ ing, BRF Grönskan Extra krut har lagts på både på arki­

tektur och på utemiljön. Kvarteret i sin helhet får en gedigen, hållbar och robust design. Radhusen med en ljus, murad fasad medan flerbostadshusen kläs i trä och cembritskivor i en mör­ kare ton.

– Det kommer att bli jättefint. Det gäller verkligen också kvarterets ge­ mensamma innergård, som får många inbjudande ytor för lek och samvaro för både barn och vuxna, säger Eva Dahlgren. Hon betonar att ambitionen är att skapa en miljö som främjar gemen­ skap. Inte bara med grillmöjligheter och ett orangeri, utan som också in­ spirerar de boende till att leva mer hållbart genom att dela på resurser. Till exempel på redskap för odling och verktyg för att fixa cykeln. Som i alla OBOS projekt finns även i BRF Grönskan ett stort miljöfokus, en vilja att bidra till att de boende ska kunna leva och bo så miljösmart och energieffektivt som möjligt. Husens stomme är därför alltid i trä, ett förnybart byggmaterial som lagrar koldioxid under hela sin livstid och som i sig kräver väldigt lite energi. – Det här kommer att bli ett fantas­ tiskt fint kvarter med modern utform­ ning och med mänskliga mått. Här vill man inte bara bo utan även um­ gås, träffas och trivas tillsammans med sina grannar, vänner och bekanta. Just nu pågår projektering. Försäljning påbörjas efter årsskiftet med planerad byggstart i oktober.

Fakta OBOS Sverige • Är en av Sveriges ledande bostadsutvecklare med cirka 1 000 medarbetare och över 150 000 sålda bostäder sedan starten 1927. • Ingår i norska OBOS, en medlemsägd organisation med säte i Oslo. • Verkar i Sverige genom de egna varumärkena OBOS, Myresjöhus, SmålandsVillan och systerbolaget OBOS Kärnhem. • Har i sina projekt även samhällsfastigheter för vård och omsorg, skolor och förskolor samt kommersiella byggnader.

www.obos.se

23


ANNONS

Det blir en spektakulär toppmodern byggnad med en arkitektur som verkligen sticker ut. En publik mötesplats som alla, både besökare och invånare kan ta del av och glädjas åt.

Ett framtida landmärke med panoramavy mot havet Hemsös engagemang i Trelleborgs stadsutveckling tog fart för två år sedan. Då förvärvades tre fastigheter i det centrala kvarteret Herkules. Nu närmast på tur står bygget av Trelleborgs högsta hus, en kombinerad hotell- och stadshusbyggnad med panoramavy mot havet. Ett framtida landmärke. Sedan ett tiotal år tillbaka ingår

Trelleborgs polishus i Hemsös lands­ omfattande fastighetsportfölj. Men det var bara en ringa början. Ambitionen är att fortsätta växa i Trelleborg med fokus på samhälls­ fastigheter. – Vi är verkligen glada över att nu på allvar kunna bidra till Trelleborgs stadsutveckling. Vi ser en stor ut­ vecklingspotential i de fastigheter vi förvärvat i citykärnan och som vi nu dessutom till viss del hunnit bygga om och förädla, säger Robert Cardell, projektutvecklare på Hemsö. Det handlar om en välkänd han­ delsfastighet i citykärnan som tidiga­

re bland annat hyst Åhléns och Sparbanken syd. Byggnaden har nu byggts om och förädlats och är redan inflyttad och färdig. Det gäller H&M:s butikslokal utefter gågatan samt kontorslokaler för Region Skåne och Trelleborgs kommun. I förvärvet ingick även Thelinska magasinet samt en byggrätt för en multifunktionell fastighet. Här plane­ rar Hemsö att bygga en ny toppmo­ dern hotell- och stadshusbyggnad på 16 våningar. Tanken är att den ska kopplas ihop med det gamla maga­ sinshuset och den ombyggda han­ delsfastigheten. – Det blir en spektakulär toppmo­ dern byggnad med en arkitektur som verkligen sticker ut. En publik mö­ tesplats som alla, både besökare och invånare kan ta del av och glädjas åt. Och vi själva är oerhört stolta över att ha fått möjligheten att skapa nå­ got som blir ett framtida landmärke för Trelleborg, säger Robert Cardell. Bottenplanet blir gemensam för hotellet och kommunen med lobby, reception restaurang och bar. Följande tre våningar blir kontor för

kommunen. Hotellet får 132 hotell­ rum, flertalet med havsutsikt. På vå­ ning tio planeras publika ytor med SPA, pool, jacuzzi, bastu, behand­ lingsrum och gym samt en takterrass. Våning fjorton kommer att inrymma en skybar med takterrass – Vår förhoppning är att bygget ska gå i gång 2021 och färdigställas under 2024. Men våra planer för Trelleborg slutar inte där, betonar Robert Cardell. En grundskola med 700 elever F-9

med Internationella Engelska Skolan som hyresgäst, har redan byggstartat i Fagerängen. Bygget inkluderar en förskola för 160 barn. Inför höstter­ minen 2022 ska allt vara inflytt­ ningsklart. Grundskolan kompletteras med en ny idrottsanläggning, två fullstora hallar, med inriktning på friidrott. Avsikten är att den ska hyras av Trelleborgs kommun. Anläggningen byggs mellan den nya skolan och kommunala Pilevallsskolan och kom­ mer att användas av båda skolorna. Fastigheterna kommer för övrigt att miljöcertifieras enligt

En grundskola med Internationella Engelska Skolan som hyresgäst har bygg­startat i Fagerängen. Inför höstter­ minen 2022 ska bygget, som även inne­ håller en förskola, vara inflyttningsklart.

Miljöbyggnad Silver med målsätt­ ning om Miljöbyggnad Guld avseen­ de energianvändning. – Vi vill med de här och komman­ de projekt följa med i den fortsatta stadsutvecklingen. Trelleborg har ett fantastiskt läge i regionen och när staden nu öppnas upp mot havet, ser vi framför oss en spännande fram­ tidskommun att räkna med. Här vill vi vara med och bidra med kvalitets­ byggnader för samhällsservice.

Fakta Hemsö • Är Sveriges ledande ägare av samhällsfastigheter. • Förvaltar och utvecklar fastigheter med verksamhetsanpassade lokaler för äldreboende, utbildning, vård och rättsväsende.

24

• Har 381 fastigheter i Sverige, Finland och Tyskland. Hyresgästerna utgörs till största del av stat, kommun, och region, men även av privata företag med skatte­ finansierad verksamhet.

www.hemso.se

Profile for Active MediaPartner Nordic AB

Trelleborgs kommun 2020  

Tidning från Trelleborgs kommun.

Trelleborgs kommun 2020  

Tidning från Trelleborgs kommun.

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded