Barri9-41

Page 1

BUTLLETÍ INFORMATIU DE DIFUSIÓ GRATUÏTA - NÚMERO 41 - ANY XII, MAIG 2010

Els veïns reclamen als Mossos d’Esquadra i a la Guàrdia Urbana més seguretat al barri - Més agilitat en el procés de denuncia dels ciutadans de fets delictius. - Sessions informatives de prevenció i seguretat. - Més eficàcia a l’hora de resoldre les comunicacions que es fan per part de les Associacions. - Solucionar el problema dels cotxes que circulen per la vorera per accedir o sortir dels pàrquings del carrer Cristòfol de Moura (tram Bac de Roda-Fluvià), abans que es produeixi un greu accident.

Vorera per on circulen els cotxes a Cristòfol de Moura

D

avant l’increment de robatoris als pàrquings de la zona i la conseqüent preocupació del veïnat, vam demanar a l’Ajuntament una reunió per tractar aspectes de seguretat. La reunió va tenir lloc al Centre de Barri Bac de Roda-Poblenou el passat dia 18 de març, i hi van participar membres de la nostra Associació, persones del moviment associatiu del barri i representants de la Guàrdia Urbana i els Mossos d’Esquadra.

Els representants dels cossos de seguretat assistents van informar-nos que havien detingut als responsables dels robatoris als pàrquings, i en relació a les demandes van prendre nota per passar-les als seus superiors. No obstant això, la sensació que tenim és que els recursos emprats són limitats, i que les seves actuacions es prioritzen segons el grau de gravetat que ells consideren. D’altra banda, encara no hem rebut respostes concretes pel que fa als temes tractats a la reunió. Comissió d’Urbanisme

* * * * * *

Els assistents a la reunió vam voler transmetre la preocupació dels veïns i vam demanar un seguit de mesures per retornar la tranquil·litat a la zona.

Necessitat d’ombra a l’espai de petanca del Parc del Centre

Entre aquestes reclamacions es troben: - Més presencia al carrers, tant de Guàrdia Urbana com de Mossos. - Millorar l’enllumenat general dels carrers i de zones concretes del barri.

A l’última visita efectuada amb Parcs i Jardins es va demanar arbrat a l’espai de petanca per tal de poder gaudir de l’ombra i jugar en condicions, sobretot ara que arriba l’estiu. Ens van prometre que s’estudiaria el tema, però no tenim encara cap resposta. Quan ens donaran una solució?


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.