Barri9-46

Page 1

9

BUTLLETÍ INFORMATIU DE DIFUSIÓ GRATUÏTA - NÚMERO 46 - ANY XII, MAIG 2012

barri

Urbanisme: Seguiment dels assumptes pendents El passat 22 de març vam mantenir una reunió amb el nou Regidor del districte i altres responsables de l’Ajuntament i aquest és el resultat dels assumptes tractats: Pàrking a l’edifici d’habitatges tutelats per a gent gran del C/ Espronceda. Sembla que aviat estarà resolt el problema que no permetia donar ús al pàrking i treuran les places en règim de lloguer. Primer oferiran els pàrkings a les promocions de veïns que viuen al mateix edifici (gent gran i gent jove) i després es posarà un cartell a la mateixa promoció d’habitatges per oferir-los a tothom. El preu pot variar entre 80 i 120€ aprox. (IVA inclòs). Tancament per obres c/ Bilbao 56?? Aquest tema es va comunicar ja fa forces mesos i, tot i que la tanca segueix estant, les obres no s’estan fent i aquesta tanca segueix ocasionant problemes de movilitat al veïnat. Xarxa de recollida pneumàtica a Diagonal - Espronceda i altres llocs al barri. Ens diuen que l’elevat cost de la recollida pneumàtica no permet seguir amb aquest projecte d’implantació del sistema. Problemes per la circulació de cotxes per les voreres per accedir als pàrkings al c/Cristòfol de Moura (tram Bac de Roda-Fluvià). Per part de la nostra associació hem fet totes les gestions possibles amb els propietaris dels habitatges implicats i caldria prendre les

decisions que correspongui amb urgència (amb el bon temps es farà més ús de l’espai públic i s’incrementarà el perill d’accidents). Obertura c/ Cristòfol de Moura. El projecte realitzat en el seu dia ha estat refusat i s’ha de replantejar novament conjuntament amb l’eix Pere IV. Terra en condicions deficients c/ Bilbao (Llull-Ramón Turró). Tal com passa a altres llocs del barri (al voltant del mercat, Can Saladrigas, Rambla...) una part important de les lloses del terra es troben en condicions deficients (s’aixequen, estan trencades). Està confirmat que aquestes obres començaran a finals d’aquest mes.

Parc del Centre del Poblenou Problemes d’enllumenat a les pistes de bàsquet/espai polivalent.

Obres al C/ Bilbao 56? Foto: Manel Mas. Platja de Benidorm. S’han instal·lat de forma permanent els focus que es posen a la Festa Major. Segueix pendent la instal·lació de més taules de tennis taula i cal millorar el terra “especial” que hi ha al voltant de les taules. Ja s’han fet actuacions per millorar-lo però la important utilització d’aquest espai necessita d’un manteniment regular o estudiar el canvi del tipus de superfície. Jocs per a gent gran. Ens diuen que enguany no hi ha previsió per a aquesta actuació. Instal·lació de lavabos/xiringuito-bar. És realment difícil d’entendre però seguim sense resoldre aquest greu problema de manca de lavabos a tot el parc. Ara s’ha aturat el projecte anterior i cal obrir un nou procés veient el lloc més adient per instal·lar el xiringuito-bar amb WC’s.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.