Bases concurs 2016

Page 1

C

ONCURS LITERARI BASES

1. Objecte L’objecte d’aquest concurs és promoure la creació literària i l’afició per la lectura 2. Modalitats Existirà una única modalitat, que abastarà els següents gèneres literaris:  Narració breu o micro relat 

Poesia

Els treballs han de ser originals i inèdits, escrits en llengua catalana. Cada participant només pot presentar un únic treball 3. Participants i categories La participació és oberta a tothom 4. Categories A categoria infantil – 6 a 11 anys B categoria juvenil – 12 a 17 anys C categoria adulta – a partir de 18 anys D persones adultes no catalano parlants 5. Tema i característiques El tema és lliure i tindrà una extensió màxima de 2 fulls A4 escrits per una cara amb un cos de lletra 11, interlineat 1,5 i s’usarà preferentment el tipus de lletra Arial. 6. Presentació Els treballs aniran signats amb pseudònim i es presentaran dins d’un sobre on constarà la categoria i el pseudònim. A l’interior del sobre n’hi haurà un altre de tancat, també amb la categoria i el pseudònim a l’exterior, que contindrà les dades següents: pseudònim, nom i cognoms de l’autor/a, categoria, edat, telèfon i correu electrònic.


7. Premis S’estableixen 2 premis per categoria, amb el ben entès que el jurat podrà atorgar accèssits si ho creu convenient. Els premis consistiran en un lot de llibres per a cada premi de cada categoria i un diploma acreditatiu. totes les obres presentades es publicaran per tal de fer-les públiques i promocionar la creació literària en català, l'objectiu prinicpal del premi convocat" 8. Lloc i dates de lliurament Els treballs s’hauran de presentar a la secretaria de l’Espluga Viva, carrer Sant Francesc Xavier, 5-7 d’Esplugues de Llobregat. Horari de dilluns a divendres de 16.00 a 20.00 h La data màxima de presentació de les obres és el dimecres 13 d’abril. 9. Jurat El jurat estarà format per: Jurat: Sònia Moll - Servei Local de Català Jaume Marfany – Filòleg Carme Porta – Espluga Viva Quima Serret - Mestra de l’escola Lola Anglada Josep Florenza –Mestre de l’Escola Isidre Martí 10. Lliurament de premis El lliurament de premis es durà a terme el dissabte 23 d’abril, a les 12,30 h del migdia a la Fira del Llibre i la rosa que es celebra a la Plaça Santa Magdalena d’Esplugues de Llobregat 11. Altres consideracions El fet de participar implica l’acceptació d’aquestes bases.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.