Nyheter

Page 1

GDPR - integritetspolicy Integritetspolicy Abra Tech AB Generell information Definitioner Vår integritetspolicy är framtagen för att våra externa kontakter ska veta hur vi hanterar regler enligt GDPR. När vi talar om vi/oss/vår så menas Abra Tech AB. När vi talar om du/er så menas du som samarbetspartner till Abra Tech AB. Ändringar Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i vår integritetspolicy när behov uppstår och alla ändringar träder i kraft omgående. Senaste versionen finns alltid att rekvirera från gdpr@abratech.se el. 044-228615.

Samtycke till insamling av uppgifter När du kontaktar oss genom en skriftlig förfrågan eller samtal på telefon samtycker du till att vi behandlar uppgifter såsom för- och efternamn, e-postadress och telefonnummer i vårt affärssystem.

Vår behandling av uppgifter Vi samlar in och lagrar uppgifter om de företag och de kontaktpersoner som vi har en affärsmässig relation till. Syftet är att vi på ett smidigt sätt ska kunna vidmakthålla vår gemensamma affärsrelation. Vi lagrar uppgifter så länge de är aktuella.

Den registrerades rättigheter Enligt GDPR har varje enskild person rättigheter som vi kommer att göra vårt bästa för att tillmötesgå;     

Rätten till information om vilka uppgifter som sparas och varför de sparas Rätt till rättelse om du anser att någon uppgift är felaktig Rätt till radering av uppgifter, tillfälligt eller permanent Rätt till begränsning av behandling om du anser att vi behandlar dina uppgifter felaktigt Rätt att göra invändningar mot vår behandling av dina uppgifter

Vid frågor eller invändningar ber vi er kontakta personuppgiftsansvarig, Abra Tech AB, gdpr@abratech.se Fjälkinge 2018 05 25

Pierre Iván

Pierre Iván

Ansvarig för personuppgiftsfrågor

Abrasive Technology Sweden AB ( Abra Tech AB )

Steglitsvägen 2 291 67 Fjälkinge Org. nr. 556579-8443


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.