Page 1

FIRST & FOREMOST GUJARATI WEEKLY IN EUROPE

Let noble thoughts come to us from every side અા નો ભદ્રા: ક્રતવો યન્તુિવશ્વત: | િરેક મિશાિંાથી અિનેશુભ અનેસુંિર મવચારો પ્રાપ્ત થાઅો

આ સપ્તાહેવાંચો....

• મિશન મિલ્હી ગુજરાતની તમામ ૨૬ લોકસભા બેઠકોના લેખાંજોખાં

પેજ - ૧૪

80p

Volume 42, No. 48

સંવત ૨૦૭૦, ચૈત્ર સુિ છઠ્ઠ તા. ૦૫-૦૪-૨૦૧૪ થી ૧૧-૦૪-૨૦૧૪

ચંડીગઢઃ ભારતમાં જ્યારે પણ ચૂટં ણીઓ યોજાય છે ત્યારે મતદારો મત માગવા આવતા ઉમેદવારો પાસે જાત-ભાતની માગણીઓ મૂકે છે તેમાં કંઇ નવું નથી, પણ હમરયાણાના મતદારોએ તો હદ કરી નાખી છે. તેઓ ઉમેદવારો પાસે મતના બદલામાં દુલ્હન માગી રહ્યા છે. તેમની માગ એક જ છેઃ 'વધૂ અપાવો, મત લઇ જાવો.' હમરયાણામાં પુરુષોની સરખામણીએ સ્ત્રીઓની સંખ્યા ઓછી છે તેનું આ પમરણામ છે. દર હજાર પુરુષો સામે ૮૭૭ મમહલા છે. આથી અનેક યુવાનો અપમરણીત રહે છે. આવા યુવકોએ 'રંડા યુમનયન્સ' નામનું સંગઠન રચ્યું છે. સંગઠનના સભ્યો અને ગામના વડીલો મત માગવા આવતા ઉમેદવાર પાસે પરણવાલાયક કન્યાની માગ કરે છે. મજંદ મજલ્લાના બીલીપુરના સરપંચે કહ્યું હતું કે અમે આ મુદ્દો ઉઠાવવા મનણણય કયોણ છે. ૨૦૦૯ની લોકસભા ચૂટં ણી વેળા પણ 'કુવં ારા યુમનયન’ના અધ્યક્ષ પવન કુમારે આ મુદ્દો ઉઠાવ્યો હતો.

અ¸щ¢Ь§ºЦ¯Ъ¸Цє¾Ц¯ કºЪ ¿કЪએ ¦Ъએ.

Fly to India

Worldwide Specials

Mumbai £419 Ahmedabad £419 Delhi £465 Bhuj £535 Rajkot £519 Baroda £445 Amritsar £439 Goa £435

Nairobi £455 Dar Es Salam £479 Mombasa £599 Dubai £349 Jo’burg £489 Singapore £565 Kuala Lumper £489 Bangkok £449

I

Emirates flights to India with 3 Nights Stopover in Dubai

4 Star Hotel with breakfast & private transfers Prices from £699 per person. Based on Double/Twin sharing basis.

±Ь╙³¹Ц·º³Ъ µĄЦઇªÂ, Ãђ»Ъ¬ъઅ³щÃђªъ» ¸Цªъઅ¸³щµђ³ કºђ. G We offer visa service for India, Australia and USA. G Above are starting prices and subject to availability.

BOOK ONLINE

020 3475 2080 www.holidaymood.co.uk

KERALA DUBAI 2 Adults 4 Nights & 5 Days

£1600

incl. flight

Disneyland

www.levenes.co.uk

Direct Dial: 0208

826 1375

ભારતીય નિકેટ કન્ટ્રોલ બોડડ

શ્રીનિવાસન્ આઉટ, ગાવસ્કર ઇિ

રાખશેજ્યારેબોડડની અડય કામગીરી ભૂતપૂવિ સ્પીનર મશવલાલ યાદવ િંભાળશે. કોટડના જણાવ્યા િમાણે જ્યાં િુધી આઇપીએલ મેચ ફિક્સિંગ કેિની તપાિ થઇ ન જાય ત્યાં િુધી ગાવસ્કર અધ્યક્ષ તરીકે જવાબદારી િંભાળશે. જોકે આ િમયગાળા દરમમયાન ગાવસ્કરે કોમેડટેટર પદેથી હટવું પડશે. આથી ગાવસ્કરને જે આમથિક નુકિાન થશે તેની ભરપાઈ બીિીિીઆઈ દ્વારા કરાશે. આ ઉપરાંત કોટેડ એવો પણ આદેશ આપ્યો છે કે શ્રીમનવાિનની કંપની ઇક્ડડયા મિમેડટ િાથેજોડાયેલો કોઇ પણ અમધકારી બીિીિીઆઈનાં કામકાજમાંદખલગીરી કરશેનહીં. ઉલ્લેખનીય છે કે આઇપીએલમાં રમતી ચેન્નઇ િુપરફકંગ્િ ટીમની મામલકી શ્રીમનવાિનની ઇંમડયા મિમેડટ કંપની ધરાવે છે. આ ટીમના મિક્ડિપાલ તથા શ્રીમનવાિનના જમાઇ ગુરુનાથ મયપ્પન િામે જ િટ્ટાબાજી અને મેચ સ્પોટ ફિક્સિંગમાં િંડોવણીનો આરોપ મૂકાયો છે. િુિીમ કોટડનાં તારણો જોઇએ તો, મિકેટ બોડડના અધ્યક્ષ પદેથી એન. શ્રીમનવાિનને દૂર કરવામાં આવે. ગાવસ્કર આઈપીએલ-૭નેલગતુંકામકાજ નવી દિલ્હીઃ બહુચમચિત આઇપીએલ મેચ િંભાળશે અને મિકેટ બોડડના ઉપાધ્યક્ષ સ્પોટ ફિક્સિંગ કેિની િુનાવણી દરમમયાન મશવલાલ યાદવ અડય કામગીરી પર નજર ભારતની િવોિચ્ચ અદાલતે કરેલી આકરી રાખશે. ઇક્ડડયા મિમેડટના કોઇ પણ ટીપ્પણીઓના પગલે ભારતીય મિકેટ કડટ્રોલ અમધકારી બીિીિીઆઈનાં કામકાજમાં બોડડ (બીિીિીઆઇ)ના િમુખ એન. દખલગીરી નહીં કરે. જોકેઇક્ડડયા મિમેડટના શ્રીમનવાિને તેમના હોદ્દા પરથી રાજીનામું અમધકારીઓને મિકેટ બોડડથી દૂર કરવા અંગેનો િેંિલો કોટેડગાવસ્કર પર છોડયો હતો. આપી દીધુંછે. આફતના વાિળ દવખેરાયા િુિીમ કોટડના િુચન અનુિાર, મલટલ આ ઉપરાંત િુિીમ કોટેડ આઈપીએલમાસ્ટર િુમનલ ગાવસ્કરને બોડડના કાયિકારી અધ્યક્ષ તરીકેકાયિભાર િોંપાયો છે. ગાવસ્કર ૭માં ચેન્નઈ િુપરફકંગ્િ અને રાજસ્થાન આઇપીએલ મિઝન-૭ની કામગીરી પર નજર રોયલ્િને આઈપીએલમાં રમવાની છૂટ

BEST DEAL SRILANKA

ON WORLD WIDE £1400 £950 for 2 adult incl. flight TRAVEL 5 NIGHTS AND 6 DAYS INSURANCE Packages 2 Adults 5 Nights & 6 Days

પેજ - ૮

5th April to 11th April 2014

MITESH PATEL PARTNER Winner of: Best in Legal Services Lawyer of the Year (Asian Achievers Awards 2013) Email: mpatel@levenes.co.uk

િત જોઇએ છે? કન્યા અપાવો!

• તસવીરેગુજરાત ગુજરાતમાં ચૂંટણીઃ સોડા-લેમન મમક્સ?

Contact: Ramnikbhai 020 8477 7105 Niaz 0208 4777101

or

EXCLUDING FLIGHTS

INDIA

GOLDEN TRIANGLE TOUR £945 for 2 adult 5 NIGHTS AND 6 DAYS

EXCLUDING FLIGHTS

GOA

આપતાં ટુનાિમેડટ પરથી આિતના વાદળો મવખેરાયા છે. કોટેડઅગાઉ મેચ સ્પોટ ફિક્સિંગ અને િટ્ટાબાજીમાં િંડોવણીના આક્ષેપનો િામનો કરતી ચેન્નઈ િુપરફકંગિ અને રાજસ્થાન રોયલ્િને આઇપીએલ-૭માંથી બહાર રાખવા જણાવ્યું હતું. આઇપીએલ-૭ આગામી ૧૬મી એમિલથી શરૂ થઇ રહી છે જેમાં િથમ તબક્કાની ૨૦ મેચ યુએઈમાં રમાશે. કેિની આગામી િુનાવણી પણ ૧૬ એમિલના રોજ યોજાવાની છે. અનુસંધાન પાન-૩૦

£1600 for 2 adult 5 NIGHTS AND 6 DAYS INCLUDING FLIGHTS

For Packaged Tours Call Pradeep 020 8477 7119

TRAVEL & TOURS

714 Romford Road Manor Park, London E12 6BT

A Moresand Ltd Group of Companies

Email: sales@samtravel.co.uk

www.samtravel.com

0800 368 0303 BOOK ONLINE


2

5th April 2014 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

A world first...

FREE CALLS to all Lycamobiles in Europe, USA & Australia with any top-up

Order your free SIM at

Australia

Austria

Belgium

Denmark

France

Germany

Ireland

www.lycamobile.co.uk Italy

Netherlands

Norway

Poland

Portugal

Spain

Sweden

Switzerland

UK

USA

Promotion valid from 10-03-2014 to 31/05/2014. Customer must top-up and maintain minimum balance of one penny to qualify for the promotion and will receive free Lyca to Lyca calls to any Lycamobile in any Lycamobile country for 30 days from date of top-up. On expiry customer will be charged the standard tariff. This promotion is only available to Lycamobile UK customers and not applicable to roaming calls.


મિટન

5th April 2014 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

સંહિપ્ત સમાચાર

• હપતાની હિન્દુઅંહતમહવહધઓમાંિાજરી આપવા કેદીનેજેલમાંથી છોડાયોઃ ઓકવૂડ મિઝનિાં સજા કાપી રહેલા ૫૭ વષષના કેદી જોમગન્દર પોલ કશ્યપને તેિના મપતાની અંમતિમવમધિાં હાજરી આપવા જેલિાંથી છોડવા હાઈ કોટેટ આદેશ કયોષ છે. દેશિાં આ િકારનો િથિ કેસ છે, જેની અસર અન્ય આવા ફકટસા પર થઈ શકે છે. જોરદાર કાનૂની લડાઈના અંતે હાઈ કોટેટ કશ્યપને મપતાની મહન્દુ શાટત્રોક્ત મવમધઓિાં હાજર રહેવા પરવાનગી આપી હતી. અગાઉ, હાથિાં બેડી અને બે ગાડ્સષની હાજરીિાં અમિદાહ સંટકારિાં હાજર રહેવા દેવાની છૂટ અપાઈ હતી. • ભારતીય મૂળના હવદ્યાથથીએ યુકે ટ્વવટર એવોડે જીત્યોઃ કેક્મ્િજ યુમનવમસષટીના એિબીએના ભારતીય િૂળના મવદ્યાથટી ગોપાલ રાવે મિટનના મવદેશ સેક્રેટરી મવમલયિ હેગની ક્વવટનો જવાબ આપીને યુકે ક્વવટર એવોડટ જીતી લીધો છે. મવમલયિે મિમટશ મવદેશ નીમત મવશ્વ િાટે શું યોગદાન આપી શકે છે? તેવો િશ્ન કરીને િોલોઅસષ પાસેથી જવાબ િાગ્યો હતો. ગોપાલ રાવે જવાબ આપ્યો હતો કે મવદેશ નીમતએ ઉદ્યોગના િાધ્યિથી િમહલાઓના ઉત્થાન પર ધ્યાન કેક્ન્િત કરવું જોઈએ. • ચાર વષષના બાળકો માટે ૨૦૧૬થી નવું સ્કૂલ એસેસમેન્ટઃ ઈંગ્લેન્ડિાં પરીક્ષા પદ્ધમતિાં ધરિૂળ પમરવતષનના ભાગરૂપે ચાર વષષના બાળકો િાટે ૨૦૧૬થી નવા ટકૂલ એસેસિેન્ટનો અિલ કરવાિાં આવશે. પૂણષ સિયનું મશક્ષણ શરૂ થવાના થોડાં સપ્તાહિાં આશરે ૬૦૦,૦૦૦ બાળકોએ બેમઝક અક્ષરજ્ઞાન અને અંકજ્ઞાનની પરીક્ષાઓ આપવાની થશે. • યુકેના ૨૦ ટકા મોટા હબઝનેસે કોપોષરેશન ટેક્સ ચૂકવ્યો નથીઃ મિટનના પાંચ િોટા મબઝનેસિાંથી એક મબઝનેસ દ્વારા ગયા વષવે કોપોષરેશન ટેટસ ચૂકવ્યો નથી, જ્યારે અડધાથી વધુ મબઝનેસીસે £૧૦ મિમલયનથી ઓછો ટેટસ ચૂકવ્યો હોવાનું ધ નેશનલ ઓમડટ ઓફિસના મરપોટટિાં જણાવાયું છે. મરપોટટ એિ પણ કહે છે કે ૨૦૦૫થી ટેટસ રાહતનો ખચષ જીડીપીના ૧૬ ટકાથી વધી ૨૧ ટકા થયો છે. ૨૦૧૧-૧૨િાં કુલ કોપોષરેટ ટેટસની ૨૧ ટકા રકિ યુકેની ૯૭૫,૦૦૦ કંપનીઓની િાત્ર ૩૫ કંપનીઓ દ્વારા ચૂકવાઈ હતી. • બીબીસી સામે£૧ હમહલયનનો દાવો થશેઃ િૂળ ભારતીય અમભનેત્રી સોિી ગુહા બીબીસી સાિે £૧ મિમલયનનો દાવો િાંડશે. ‘ટોપ મગયરબિાષ ટપેમશયલ’ કાયષક્રિના હોટટ જેરેિી ક્લાકકસને કમથત રંગભેદી ટીપ્પણી કરી હોવાનો આક્ષેપ છે. ક્લાકકસને એમશયન વંશના લોકો િાટે અપિાનજનક ‘ટલોપ’ શલદનો ઉપયોગ કયોષ હોવાનું કહેવાય છે. બીબીસીની િમહલા િવક્તાએ આ સંદભવે કોઈ ટીપ્પણી આપવાનો ઈનકાર કયોષ હતો. સોિી ગુહાના વકીલ પેઢી ઈક્વલ જક્ટટસ દ્વારા ટેલીમવઝન શો ‘મબગ િધર’િાં પણ અપિાનજનક ટીપ્પણીનો સિળ કેસ લડવાિાં આવ્યો હતો.

3

ગરિી વધુઅિહ્ય બનતી જશે મિત્ર પર એમિડ હુિલા બદલ લંડનઃ હવાિાન િેરી કોન્યેને૧૨ વષષની જેલ પ મર વ ત ષ ન ના

પમરણાિે મિટનિાં અસહ્ય ગરિીના િોજાં અગાઉ કરતા પણ વધુ િિાણિાં અનુભવાશે, તેવી ચે ત વ ણી વૈજ્ઞામનકોએ આપી છે. જોકે આનો અથષ એ પણ નથી કે મશયાળા હળવાં રહેશે. હવાિાન ઓફિસના મનષ્ણાતોએ ગત ૧૦ વષષના નીમરક્ષણોના આધારે આગાહી કરી છે કે ગરિ ઉનાળો એક િાપદંડ જ બની જશે. મવક્રિી હીટવેવ્ઝના કારણે ૨૦,૦૦૦થી વધુ લોકોનાં િોત થયાં છે. ઓગટટ ૨૦૦૩િાં ગરિીનું િોજું યુરોપિાં ૫૦૦ વષષિાં સૌથી મવકરાળ હતુ. મિટન હીટ ઝોનના કેન્િિાં ન હોવા છતાં તે વષષિાં ગરિી સંબમં ધત ૨૦૦૦ િોત થયાં હતાં. હવાિાન ઓફિસના મનષ્ણાત પ્રોફેસર સ્ટીફન બેલ્ચર કહે છે કે

૨૦૪૦ સુધીિાં તો ૨૦૦૩ જેવો ઉનાળો સાિાન્ય બની જશે. વરસાદના ટ્રેન્ડ્સ પર નજર રાખવી િુશ્કેલ હોય છે. જેક,ે એક બાબત ધ્યાને લેવા જેવી છે કે યુકેિાં િૂશળધાર વરસાદ અવારનવાર પડતો રહે છે, જે પેટનષ ક્લાઈિેટ ચેઈન્જ સાથે સંકળાઈ હોવાની શટયતા છે. િોિેસર બેલ્ચર કહે છે કે યુકિે ાં ભારે વરસાદનું િિાણ વધી રહ્યું છે. વરસાદ પડવાની તીવ્રતા જોઈએ તો ૭૦ના દાયકાિાં ૧૨૫ મદવસિાં આવી એક ઘટના બનતી હતી, જે હવે ૮૫ મદવસિાં એક વખત જોવા િળે છે.

લંડનઃ િમહલા િેમિલી ડોટટસષની સંખ્યા તેિના પુરુષ સિકક્ષો કરતા સૌિથિ વખત વધી છે. NHS ડેટા અનુસાર ઈંગ્લેન્ડિાં કાિ કરતા GPિાં ૫૧ ટકા ટત્રી ડોટટસષ છે, જે ૨૦૦૩ પછી ૫૧ ટકાનો વધારો સૂચવે છે. આ ગાળાિાં પુરુષ GPની સંખ્યા ઘટતી રહી છે. લેબર પાટટીના શાસનિાં કાિના કલાકોની બહાર જવાબદારી નકારવાની પરવાનગી આપતો કોન્ટ્રાટટ દાખલ થયા પછી ટત્રી

GPની સંખ્યાિાં નાટ્યાત્િક વધારો થતો રહ્યો છે. ઈંગ્લેન્ડિાં ૨૪,૪૪૦ િમહલા િેમિલી ડોટટસષ તરીકે કાિ કરે છે, જેની સરખાિણીએ ૧૯,૮૦૦ પુરુષ જનરલ ડોટટસષ તરીકે કાિ કરે છે. મનષ્ણાતો કહે છે કે િમહલા િેમડકલ ટટુડન્વસ લાંબા સિયની કાિગીરી સાથેના સજષરી સમહતના મવષયોના બદલે જનરલ િેક્ટટસ તરિ વધુ વળે છે, જેનાથી તેઓ પાટટ-ટાઈિ કાિ પણ કરી શકે છે.

મહિલા જીપીની સંખ્યા વધી

લંડનઃ પોતાને કદરૂપી કહેનાર બહેનપણી નાઓમી ઓની પર એમસડ હુિલો કરનારી મેરી કોન્યેને સ્નેસષિૂક ક્રાઉન કોટેટ ૧૨ વષષ જેલની સજા િરિાવી હતી. ઈટટ લંડનના મેરી કોન્યેઅનેધારાશાસ્ત્રી હમતેશ પટેલ ડેગનહાિ નજીક મડસેમ્બર ૨૦૧૨ની ઘટનાિાં ૨૨ જીવવું દુષ્કર બની ગયું છે. િેરી વષટીય નાઓિીને એમસડ કોન્યે જેવી િારી ઘમનષ્ઠ મિત્ર હુિલાથી ચહેરા અને છાતી પગ, આવું કૃત્ય કરી શકે તે હું િાની પેટ અને હાથ પર દાઝવાની પણ શકતી નથી.’ જજ ડેહવડ રેડફોડેે આરોપી ગંભીર ઈજા થઈ હતી. તેણે આત્િમવશ્વાસ ગુિાવી દીધો હતો કોન્યેને કહ્યુ હતુ કે, ‘તેના અને ઘણી વખત આત્િહત્યાના ઈરાદાપૂવષકના અને દુરાચારી મવચારોથી પીડાતી હોવાનું તેણે કૃત્યનું પમરણાિ મિસ ઓની િાટે જીવન વેરાન બનાવનારું હતું. કોટટિાં જણાવ્યુ હતુ. લેવેન્સ સોમલમસટસષના મશકારને દઝાડી તેને કદરૂપી ધારાશાટત્રી હમતેશ પટેલે તેિના બનાવવાની આ પૂવષમનયોમજત ક્લાયન્ટ નાઓિી ઓનીનું અને લાગણીહીન યોજના હતી. મનવેદન વાચી સંભળાવ્યુ હતુ. તેની િૈત્રીને તેં છેહ દીધો છે.’ ઓનીએ જણાવ્યુ હતુ કે, ‘િારે કોન્યેએ પોતાના બચાવિાં દલીલ હતી કે ઓની અને પમરવારે ખોટાં આક્ષેપોનો કરી હુિલાિાંથી િીમડયા સાિનો કરવો પડ્યો હતો. િેં આ ઈરાદાપૂવષક આિ કયુું હોવાના પક્લલમસટી િેળવવા ઈચ્છતી હતી. નકારાત્િક િચારથી ઘણાં લોકો સીસીટીવી િૂટેજિાં બુરખો િારાથી દૂર થઈ ગયા હતા. ઓઢેલી કોન્યેને ઓનીનો પીછો વતષિાન શારીમરક દેખાવ સાથે કરતી જોવાઈ હતી.

• ઈહમગ્રેશન ઘટાડવાના પ્રયાસોથી કન્ઝવવેહટવ પિનેનુકસાનઃ લંડન અને વેટટમિન્ટટર શહેરો િાટેના કન્ઝવવેમટવ સાંસદ િાકક ફિલ્ડે ચેતવણી આપી છે કે સરકારે ઈમિગ્રેશનિાં નાટ્યાત્િક ઘટાડો કરવાના િયાસો પડતા િૂકવા જોઈએ અને મિટન પર તેની સારી અસરો મવશે વાત કરવી જોઈએ. ઈમિગ્રેશન પર પક્ષના વળગણથી વંશીય લઘુિતીઓના વધતા િતદાર જૂથોને આકષષવાની અપીલને નુકસાન થઈ રહ્યુ છે. ધ એથમનક િાઈનોમરટી મિમટશ ઈલેટશન ટટડીિાં જણાયું છે કે ૨૦૧૦ની ચૂટં ણીિાં ૬૮ ટકા અશ્વેત અને લઘુિતી વંશીય િતદારોએ લેબર પાટટીને ટેકો આપ્યો હતો, જ્યારે િાત્ર ૧૬ ટકાએ ટોરી પાટટીની તરિેણ કરી હતી.


4

સુરંગ ખોદીનેટેસ્કોના કેશ મશીનમાંથી કરાયેલી £૪૦,૦૦૦ની ચોરી

કયાષ વગર કાંઇ મળતું નથી અનેકરેલુંકદી ફોગટ જતું નથી એવા ભાગવદ્ ગીતાના સારને આપણે સૌ અનુસરીએ છીએ. ગ્રેટર માંચેવટરના એકર્સ નગરના હલવરપુલ રોડ પર આવેલા ટેવકો એક્સિેસ વટોસષના કેશ મશીનમાંથી ૫૦ ફીટ લાંબી સુરંગ ખોદીને ચોરોએ £૪૦,૦૦૦ની રોકડ રકમની ચોરી કરીને ચોરોએ સાબીત કયુુંિતુંકેપહરશ્રમનુંફળ િંમેશા મળે છે. આ ચોરી કરવા માટે ચોર ગેંગે મહિનાઅો સુધી સુરંગ ખોદવાની મિેનત કરી િશેએમ પોલીસ માની રિી છે. ફફર્મ ગ્રેટ એવકેપમાંથી િેરણા લીધી િોય તેમ સુરંગ ખોદીને ચોરી કરનાર ચોરટાઅોએ સમગ્ર યુકેના મીડીયાનું ધ્યાન ખેંચ્યું છે. ટેવકો એક્સિેસના કેશ મશીનમાંથી રોકડ રકમની ચોરી કરવા માટે ચોરોએ કોદાળી અને પાવડા, ફોર્ડીંગ લાઇટ, છત ન પડી જાય તે માટે વકાફફોર્ડીંગ અને ખોદેલી રેતી તેમજ ઇંટો કાઢવા માટેબેગોનો ઉપયોગ કયોષિતો. ચોરોએ વટોરની નજીક જ આવેલ અવાવરૂ જગ્યામાંથી ખોદવાનું શરૂ કયુું િતું અને છેક વટોરના કેશ મશીન સુધી પિોંચ્યા િતા. વટોર સુધી પિોંચી ગયા બાદ કેશ મશીનમાં મોટી માત્રામાં

રોકડ િશે તેમ લાગતા મોકો જોઇને શુક્રવાર તા. ૧૪-૩૧૪ના રોજ મળવકે તેમણે કેશ મશીનનેતોડી રોકડ રકમ ભરેલા બોક્ષ ચોરીને ભાગ્યા િતા. પોલીસે ચોરાયેલી રકમનો આંકડો જાિેર કયોષ નથી પરંતુ કેશ મશીન ચલણી નોટોથી ફૂલ િોય ત્યારે રકમ £૪૦,૦૦૦ કરતા વધારે િોઇ શકે છે. ચોરાયેલી રકમ આશરે £૪૦,૦૦૦ જેટલી િોઇ શકેછે. મોટાભાગે જ્યારે કેશ મશીન તોડવામાં આવે ત્યારે હસક્યુરીટી હડવાઇસ કામ કરતું થઇ જાય છે અને તમામ ચલણી નોટો પર ચળકતો કલર લાગી જાય છે. જેથી તે ચલણી નોટો વટાવી શકાતી નથી. આ કેસમાં એવું થયુંિશેકેકેમ તેની િજુતપાસ

5th April 2014 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

મહિલાઅોની જાતીયતા ૩૧ વષષેની વયેટોચ પર

તાજેતરમાંથયેલા સવવેમુજબ મહિલાઅોની જાતીયતા અને તે અંગેનો આત્મહવશ્વાસ ૩૧ વષષની ચલાવાઇ રિી છે. ગ્રેટર માંચેવટર પોલીસના વયેટોચ પર પિોંચેછે. આ માટે જણાવ્યા મુજબ જે રીતે સુરંગ ૨,૦૦૦ મહિલાઅોનો સવવેકરાયો બનાવાઇ છે તે જોતા િતો અનેતેમાંજણાયુંિતુંકેતેઅો ચોકસાઇપુવષકનું આયોજન કયુું પોતાના શરીર તેમજ જાતીયતા ુ િોવાનુંઅનુભવેછે. િોય તેમ લાગે છે. સુરંગ બાબતેસંતષ્ટ ખોદતા મહિના ઉપર સમય બેન્કીંગ માટેસ્માટટ લાગ્યો િશે. પોલીસે ચોરોને ફોનનો ઉપયોગ ડબલ પકડી લેવા માટે શંકાવપદ િાલતમાં પસાર થતા અને માટીથી રગદોળાયેલા વ્યહિ અંગે જાણ કરવા જનતાને હવનંતી કરી છે. આ ઉપરાંત સીસીટીવી વીડીયો ફૂટેજ પણ મેળવવામાંઆવી રિી છે. બેવષષપૂવવેઆ વથળથી આઠ રોજબરોજના બેન્કીંગ માટે માઇલ દૂર આવેલ લેવેનશમના આઇફોન, સેમસંગ અને અન્ય બ્લોકબવટર હવડીયો શોપના કેશ િકારના વમાટટ ફોનનો ઉપયોગ મશીનમાંથી ચોરી કરવા માટેસો ડબલ થયો િોવાનુ ં ધ હિટીશ ફીટ લાંબી સુરંગ ખોદવામાં આવી િતી. ચોરોએ કેશ બેન્કસષ એસોહસએશે જણાવ્યું છે. મશીનની નીચેના ભોંયતળીયાના અત્યારેિત્યેક હમહનટેયુકમે ાંવમાટટ આરસીસીના ચણતરને તોડવા ફોન દ્વારા સરેરાશ ૧,૮૦૦ જેટલા માટે મશીનરીનો ઉપયોગ પણ નાણાંકીય વ્યવિાર થાય છે. વષષ કયોષિોવાનુંમાનતી પોલીસ બન્ને ૨૦૧૨માં િહત સપ્તાિ ૯.૧ બનાવ વચ્ચે સામ્યતા ચકાસી હમહલયનની સામેઆ વષવે૧૮.૬ હમહલયન વ્યવિાર ફોન દ્વારા થયા રિી છે. ડીટેક્ટીવ સુહિટેન્ડન્ટ માકક િતા. કુલ ૧૨.૪ હમહલયન ટોકરના જણાવ્યુંિતુંકે'ચોરોએ લોકોએ નાણાંકીય વ્યવિાર માટે અંજામ આપતા પિેલા ખૂબજ જે તે બેન્કોના એપ્સ હચવટપૂવષક આયોજન કયુું િશે. (એપ્લીકેશન્સ) પોતાના ફોન પર મને શંકા છે કે તેઅો આ અંગે ડાઉનલોડ કરેલા છે. જેના દ્વારા તેઅો લાંબો સમય સુધી ચુપકીદી ગ્રાિકો બેલન્ેસ જાણવા ઉપરાંત માત્ર બટનનો ઉપયોગ કરી રાખી શકશે.' નાણાંકીય વ્યવિારો કરી શકેછે. FREE Fitting*

બેન્ક અોફ ઇંગ્લેન્ડના ડેપ્યુટી ગવનનર તરીકે નેમાત શફીક અનેબેન બ્રોડબેન્ટની વરણી

પોતાના 'વન બેન્ક' હવઝનને સાકાર કરવા બેન્ક અોફ ઇંગ્લેન્ડના ગવનષર શ્રી કાનનીએ ડેપ્યુટી ગવનષર તરીકે શ્રીમતી નેમાત શફીક અને બેન િોડબેન્ટની વરણી કરી છે. શ્રીમતી નેમાત શફીક બેન્કની મોનેટરી પોલીસી કમીટીનું સુકાન સંભાળશે. જ્યારે બેન િોડબેન્ટ જૂન માસમાં ચાલની બીન હનવૃત્ત થશે ત્યારે મોનેટરી પોલીસી હવભાગનુંનેતૃત્વ કરશે. ૨૦૧૦માં મોનેટરી પોલીસી કમીટીમાં સેવા આપતા કેટ બાકકર ૨૦૧૦માંછૂટા થયા બાદ શ્રીમતી શફીક િથમ મહિલા છે. તેઅગાઉ ૨૦૦૩થી ૨૦૦૮ દરહમયાન આ વથાનેશ્રીમતી રશેલ લોમાક્ષ ડેપ્યુટી તરીકેસેવા આપતા િતા. શ્રીમતી શફીક મોનેટરી પોલીસી કમીટીમાં સેવા આપનાર િાલના અનેહવતેલા સમયના ૩૦ સદવયો પૈકી િથમ પાંચ મહિલાઅો પૈકીના એક છે. શ્રીમતી શફીક વર્ડટ બેન્કના સૌથી યુવાન વાઇસ િેહસડેન્ટ િતા અને ૨૦૧૧માં ઇન્ટરનેશનલ મોનેટરી ફંડના યુરોપ અને હમડલ ઇવટના ડેપ્યુટી મેનેજીંગ ડાયરેક્ટર બન્યા િતા. તેમનો જન્મ ઇજીપ્તના એલેક્ઝાન્ડ્રીયામાં ૧૯૬૦માં થયો િતો. તેમણે લંડન વકૂલ અોફ ઇકોનોહમક્સમાંથી એમએસસી અને અોક્ષફડટ યુહનવસનીટીની સેન્ટ એન્ટની કોલેજમાંથી ઇકોનોહમક્સમાંડીફીલની પદવી િાંસલ કરી છે.

અવાજની અનુભૂહતથી ગદગદ થયા

જેણેજન્મથી લઇને૪૦ વષષની વય સુધી કોઇ પણ િકારનો અવાજ જ ન સાંભળ્યો િોય તેનેજો અવાજ સાંભળવા મળે તો કેવું લાગે! જી િા, ગેટશેડની ૪૦ વષષની કુ. જોન હમલનેજ્યારેિથમ વખત મશીનની મદદથી અવાજની અનુભહૂત થતા તેઅો ગદગદ થઇ ગયા િતા અને આંખમાંથી િષષના આંસુ સરી પડ્યા િતા. જોનના શરીરમાં કોચલર નામના મશીનનું આરોપણ કરવામાં આવ્યું િતું જેને ગત સોમવારેરીમોટ કંટ્રોલ વડેચાલુકરવામાંઆવ્યુંિતું. જોનનેખળખળ વિેતા પાણી અને લાઇટની સ્વવચ ચાલુ કરવાના અવાજ સંભળાવી શરૂઆત કરવામાંઆવી િતી.

KARAMSAD SAMAJ UK Proudly presents

The Unbelievable Amazing Little Stars The International & TV Artists performing your Bollywood songs, Ghazals, Geets & Folk songs of Your choice and farmaishes. On Sunday 13th of April 2014 at The Paul Robeson Theatre, Treaty Shopping Centre, High St, Hounslow TW3 1ES at 1p.m to 2.30p.m Light Snacks Served & Concert Starts at 3p.m to 6p.m. (FREE PARKING)

For Further Information & Tickets Please Contact: Shobhanaben Patel 020 8560 0565 Ashwinbhai Patel 020 8994 1033 or 07794 338 397 Mahendrabhai Patel 020 8777 4881 or 07956 458 872 Kalpeshbhai Patel 07860 850 149 Tickets Only £10 including Light Snacks NOT TO BE MISSED

!

!

* T&C apply

" ! $%'

!

+

'% ) ! ' $## ' $" *** '% ) ! $ ( %$$ $ $(# & % # $# $#


મિટન

5th April 2014 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

5

ટાન્ઝામનયાના પ્રમુખ જયાકાનું આંકડાની કરામત ઈમમગ્રેશનની નવા પેન્શન કાયદામાંછીંડાથી સંખ્યા વામષિક ૨૦,૦૦૦ ઘટાડશે વૃદ્ધ પેન્શનરોને£૧૫૦૦નો લાભ લોડડપોપટ દ્વારા સ્વાગત

લંડનઃ યુનાઈટેડ રીપન્લલક ઓફ ટાસઝાનનયાના િિુખ જયાકા બિશો કકકવેટ રનવવાર ૩૦ િાચષે નિટનની િુલાકાતે આવી પહોંચ્યા હતા. ક્વીન એબલઝાિેથ બિતીય વતી હેરોના લોડડ પોપટે પોપટે િણાવ્યુ હતુ કે, ‘હું ઈથટ હીથ્રો એરપોટટ પર તેિનું આનિકાિાંથી આવ્યો હોવાના ભાવભીનુ થવાગત કયુચ હતુ. કારણે િિુખને આવકારવા અને ટાસઝાનનયા અને નિટનના િહારાણીના વતી યુકેિાં તેિનું નિપક્ષી અને વેપાર-વાનણજ્યના થવાગત કરવાનો અવસર િળ્યો સંિંિો વિુ િિિૂત િનાવવા તેિારા િાટેગૌરવની િાિત છે. નિટન િાટે િિુખ િયાકા પોતાની સાથે ટાસઝાનનયા નાણાિિાન સાડા મ્કુયા સાલુમ, સંખ્યાિંિ આનથચક તક ઉભી કરી નવદેશિિાન િનાવડડ મેમ્િે શકેછે.’ િિુખે વડા િિાન ડેબવડ સનહતના નિનનથટસચ અને ઉચ્ચ અનિકારીઓનું નવશાળ કેમરન સાથેની િેઠકિાં િંને વચ્ચે વ્યૂહાત્િક િનતનનનિિંડળ પણ લાવ્યા હતા. દેશો િિુખ િયાકાની ત્રણ ભાગીદારીની ચચાચ કરવા સાથે િોથપનરટી નદવસની સત્તાવાર નિટન ટાસઝાનનયા/યુકે િુલાકાત ટાસઝાનનયા િેઈનલેસડ પાટટનરનશપને આવકારી હતી. અને ઝાંઝીિાર વચ્ચેના િોડાણ તેિણે નિઝનેસ અગ્રણીઓની સાથે યુનાઈટેડ રીપન્લલક ઓફ પણ િુલાકાત લીિી હતી. િિુખ ટાસઝાનનયાના ટાસઝાનનયાની ૫૦િી વષચગાંઠ તેિ િયાકાએ ટાસઝાનનયન િ ઝાંઝીિારની ક્રાંનતની ૫૦િી અથચતંત્રિાં વષચગાંઠની ઉિવણી સિયે આવી ભારતીયોના અિૂલ્ય િદાનની હતી. િિુખના થવાગત પછી લોડટ નોંિ લીિી હતી. • પૂવવ બિશપ સામે િાળ યૌનશોષણના આરોપોઃ ચચચ ઓફ ઈંગ્લેસડના નનવૃત્ત નિશપ ૮૨ વષષીય પીટર િોલ ગ્લોથટરશાયર અને લ્યુઈસના નિશપ તરીકેના હોદ્દા દરનિયાન િાળ યૌનશોષણના આરોપોનો સાિનો કરી રહ્યા છે. તેઓ ૧૦ એનિલેિાઈટન િેનિથટ્રેટ્સ કોટટસિક્ષ હાિર થશે. તેિની નવરુદ્ધ એક િાળક પર જાતીય હુિલા સનહત ૩૫ વષચ િૂના શ્રેણીિદ્ધ ગુના અંગે આરોપો લાગ્યા છે. ચીફ ક્રાઉન િોસીક્યુટર િશવંત નરવાલે િણાવ્યુ હતુ કે ૧૯૭૭થી ૧૯૯૨ દરનિયાન નિશપે અનેક યુવાન પુરુષો સાથે જાતીય દુવ્યચવહાર કયોચ હોવાના આક્ષેપો છે.

લંડનઃ હોિ ઓકફસ શોટટ-ટિચ નવઝા નનયિોિાં ફેરફાર કરી આંકડાની િાયાજાળ િારા ઈનિગ્રેશનની સંખ્યા વાનષચક ૨૦,૦૦૦ િેટલી ઘટાડી દેશે. િોકે, આનાથી યુકેિાં આવતા નવદેશી વકકરોની વાથતનવક સંખ્યાંિાંકોઈ ઘટાડો થશેનનહ. સેક્રેટરી થેરેસા મે નવઝા નસથટિિાં એવો ફેરફાર લાવી રહ્યાં છે, િેનાથી સરકાર યુકેિાં ૨૦,૦૦૦ િાઈગ્રસટ્સ ઓછાં હોવાનો દાવો કરી શકશે. િાઈગ્રસટ્સની વ્યાખ્યાિાંન આવે તે િાટે તેિના નવઝાની િુદતિાં એક નદવસનો ઘટાડો કરવાની યોિના નવચારાઈ રહી છે. હાલ કંપનીઓ િારા કૌશલ્યની ખાઈ પૂરવા નવદેશી કાિદારોને ૧૨ િનહનાની ટુંકી િુદતના નવઝા સાથે નિટન લાવવાિાંઆવેછે. આ કાિદારો વાનષચક કુલ નેટ ઈનિગ્રેશન સંખ્યાિાં ગણવાિાં આવે છે. હવે િ ફાઈનાન્સસયલ ટાઈમ્સની

િાનહતી અનુસાર, હોિ ઓકફસ ઈસટ્રા કંપની ટ્રાસસફર (ICT) શોટટ ટિચ નવઝા િાટે િહત્તિ રોકાણ ૧૨ િનહનાથી ઓછું કરવા િાગેછે. આનો અથચ એ છે કે આ લોકોની ગણતરી વાનષચક કુલ નેટ ઈનિગ્રેશન સંખ્યાિાં થશે નનહ. કંપનીઓ િારા દુરુપયોગ કરાતો હોવાના ભય વચ્ચે હોિ ઓકફસ ICT નવઝા પર નવા અંકુશ િૂકવા િાગેછે. ડેબવડ કેમરન સરકાર સાિે ૨૦૧૫ સુિીિાં નેટ ઈંનિગ્રેશનિાં હજારોનો ઘટાડો કરવાનુંદિાણ છે. રોિાનનયન અનેિલ્ગેનરયન િાઈગ્રસટ્સની સંખ્યાિાં૧૬૬ ટકા એટલે કે ૯૦૦૦થી વિી ૨૪,૦૦૦નો વિારો થયો છે. આવી ન્થથનતિાં સપ્ટેમ્િર ૨૦૧૩ના અંત સુિીના ૧૨ િનહનાિાં ૨૧૨,૦૦૦ િાઈગ્રસટ્સનો ચોખ્ખો િવાહ નિટનિાં આવ્યો છે, િે તેની અગાઉના વષષે૧૫૪,૦૦૦નો હતો.

લંડનઃ િીિું િકાન િરાવતા હજારો િકાનિાનલકોએ નવી દરખાથતો હેઠળ વિુ કેનપટલ ગેઈન ટેક્સ ભરવાે પડશે. વતચિાન નનયિો હેઠળ નિટનિાં એકથી વિુ નિલકત િરાવનાર તેની િાનલકીના કોઈ પણ િકાનને િુખ્ય નનવાસ ગણાવી શકે છે. આ િકાન વેચાય ત્યારે તેને કેનપટલ ગેઈન ટેક્સ ભરવાનો થતો નથી. તે વિુ સિય ક્યાંવીતાવેછેતેસરનાિું આપવાની પણ િરૂર નથી. હવે

એનિલ-૨૦૧૫થી અિલી નનયિો હેઠળ િુખ્ય નનવાસથથાન કે ફેનિલી હોિ િાટેવિુસિય ક્યાં વીતાવે છે તેના પૂરાવા આપવા પડશે. િે લોકો કાિના થથળ નજીક વિુ સિય વીતાવે અને િુખ્ય નનવાસે વીકએસડ ગાળતાં હોય તેિના િાટે િુશ્કેલી સજાચય તેિ છે. તેઓ િે ફ્લેટિાં વિુ સિય વીતાવતા હોય તેિણે ફેનિલી હોિના વેચાણ વખતે ૨૮ ટકાના દર સુિી કેનપટલ ગેઈન ટેક્સ ચૂકવવાનો થશે.

િીજા મકાનના માબલકો ટેક્સની જાળમાં

લંડનઃ પેસશન પોટિાંથી અનેક વખત રકિ ઉપાડવાથી ૬૦થી વિુવયના લાખો પેસશનરો ટ્રેઝરી £૧૫૦૦ સુિીનો પાસેથી અણિાયોચ લાભ િેળવી શકે છે. િોકે, નનષ્ણાતો કહે છે કે ટ્રેઝરીની આ ભૂલ કરદાતાઓ પર લાખો પાઉસડનો િોિ લાદશે. ગુરુવાર, ૨૭ િાચચથી અિલી નવા િિેટ ફેરફાર િુિિ પેસશનરો £૧૦,૦૦૦ સુિીના નાના પેસશન પોટ્સને રોકડિાં લઈ શકે છે. અગાઉ, િાત્ર £૨,૦૦૦ની રકિ ઉપાડી શકાતી હતી. િીિીસીના ફાઈનાસસ એક્સપટટપોલ લુઈસ િારા આવી અસાિારણ િાિતનો ઘટથફોટ કરાયો હતો. િેલોકો £૮૦૦૦ની રકિ ઉપાડવાની સુનવિા િરાવતા હોય તેઓ કાનૂની છીંડાનો લાભ લઈ આ વષષે £૧૫૦૦નો નફો હાંસલ કરી શકે છે. િેઓ ઓછી કેશ ઉપાડી શકે તેિ હોય તેિનો નફો ઓછો રહેશે. ટ્રેઝરીના સ્રોતો કહે છે કે

તેઓ આ ભૂલ નવશેજાણેછેપરંતુ આગાિી વષચના એનિલ સુિી છીંડાનેિંિ કરવાની તેિની કોઈ યોિના નથી. લુઈસ સિજાવે છે કે તિે £૧૦,૦૦૦નો પેસશન પોટ થથાપી શકો છો અને £૮,૦૦૦ની રકિ ચૂકવો છો. ટ્રેઝરી તેના પર ટેક્સ રાહતના £૨,૦૦૦ ઉિેરશે. તિે તરત તેને ઉપાડી શકો છો અને તિને ટેક્સ િાદ કરતા £૮,૫૦૦ની રકિ િળશે. આિ, £૮,૦૦૦ની રકિ ચૂકવી £૮,૫૦૦ િેળવી શકો છો. તિે આિ ૬ણ વખત કરી શકો એટલેટેક્સ-િી £૧૫૦૦ િેળવી શકો છો. ઊંચા દર કરદાતાઓને કરરાહત િિણી િળતી હોવાથી તેઓ િિણો નફો હાંસલ કરી શકેછે.

શ્રી લંકામાં ઈન્ક્વાયરી લોકોનો બવજયઃ યુએન હ્યુિન રાઈટ્સ કાઉન્સસલે શ્રી લંકાિાં આંતરયુદ્ધ દરનિયાન િંને પક્ષો િારા કનથત િાનવાનિકાર ઉલ્લંઘનોિાંઈસક્વાયરીની તરફેણિાંિતદાન કયુચહતુ. વડા િિાન ડેનવડ કેિરનેઆ ઈસક્વાયરીનેશ્રી લંકાના લોકોના નવિય તરીકે આવકારી હતી. કાઉન્સસલે આંતરરાષ્ટ્રીય તપાસની િોગવાઈ સાથેનિનટશ િાયોનિત ઠરાવને૨૩ નવરુદ્ધ ૧૨ િતથી પસાર કયોચહતો. ચીન અનેરનશયાના ટેકા સાથેશ્રી લંકાએ આ પગલાનો નવરોિ કયોચ હતો. ભારત અનેસાઉથ આનિકા સનહત ૧૨ દેશ િતદાનિાંગેરહાિર રહ્યા હતા. િાનવાનિકાર િાટેના યુએન હાઈ કનિશનર નાવી નપલ્લાય હવે ૨૦૦૯ના વષચના આખરી િનહનાઓિાં શ્રી લંકાના આંતરયુદ્ધિાં હજારો લોકોનાંમૃત્યુઅંગેતપાસ હાથ િરી શકશે. ઉત્તરપૂવષીય કકનારા પર િળવાખોરો સાથે ફસાયેલા તાનિલ લઘુિતી નનવાચનસતો પણ િોમ્િિારાનો ભોગ િસયાંહતાં.


6

લેસ્ટર-બવમિંગહામ

5th April 2014 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

ચેવરટી ફ્રોડ બદલ રાની અને વિઝા ઓફિસની ‘અરાજકતા’ ટોરીઝનેહાંકી લેબર પાટટીનેમત ગહામઃ આઠ િહિના અગાઉ છે. હિઝા સેસટરિાં ટોઈલેટની કવિતાનેસસ્પેન્ડેડ જેલસજા બવમિં આપિા એડ બોલ્સની અપીલ ઓગથટિાંબહિિંગિાિિાંભારિીય સુહિધા ન િોિાથી િુલાકાિીઓ

બવમિંગહામઃ એજબાથટનમ્થથિ હસપપલી રીક્રુટિેસટ સંથથાના સિથથાપકો રંવિત ઉફફ રાની ઉપ્પલ અને કવિતા નાગલને £૨૦૦,૦૦૦ના ચેહરટી િોડ બદલ અનુક્રિે નિ અને છ િહિનાની સથપેસડેડ જેલની સજા કરિાિાં આિી છે. સધકક ક્રાઉન કોટેટ િેિને £૧૦૦૦ની રકિનો ખચા રાની ઉપ્પલ અનેકવિતા નાગલ ચૂકિિા આદેશ કયોાિિો. રાની િાટે િજારો પાઉસર્સનું કહિશન અને કહિિાએ ચેહરટીનું નાિ હખથસાભેગું કયુિં િિુ.ં િાચા અને આગળ ધરીને ક્વીન નિેપબર ૨૦૧૦ના ગાળા દરહિયાન એવલઝાબેથ, વિન્સ ચાર્સા, ગોડડન આ કૌભાંડીઓએ આશરે બ્રાઉન, ડેવિડ કેમરન, જ્યોિા £૨૦૦,૦૦૦ની છેિરપીંડી કરી ઓસ્બોના અને ડ્રેગસસ ડેન િિી. ૪૧ િષાની રાની અને ૩૭ ટાયકૂન િેમ્સ કાન સહિિના િષાની કહિિાએ િોડના િિાનુભાિો સાથે િુલાકાિો કરી કાિિરાની કબૂલાિો કરી િિી. િિી. કૌભાંડના સૂત્રધાર સંદીપ સરકારી ભંડોળ િેળિિા િેઠિાનેએક િષાની જેલની સજા સેંકડો હિદ્યાથથીની િેિની જાણ થઈ િિી અનેિેણે£૧૨૦,૦૦૦ની બિાર નોંધણી કરી િિી, બનાિટી રકિ પરિ ચૂકિી દીધી છે. પ્રોફાઈલ્સ િૈયાર કરાયાં િિાં. રાની અનેકહિિાની જોડીએ સંથથાના કિાચારીઓને પરીક્ષાિાં અનેક િળહિયા સાથે િળીને બેસિા દબાણ કરાિું િિુ,ં એડલ્ટ એજ્યુકશ ે ન પેકજ ે ના નાિે હિદ્યાથથીઓની ખોટી સિી કરાિાિી બનાિટી થટુડસટ એનરોલિેસટ િિી અનેબનાિટી રીઝલ્ટ્સ પણ અનેપરીક્ષા પહરણાિોના રેકોર્સા જાિેર કરાિા િિા.

હિઝા એમ્લલકેશન સેસટરનો આરંભ કરાયો િિો, પરંિુ રિેિાસીઓ િાટે િુશ્કેલીઓ અપાર છે. હિકારેજ રોડ, એજબાથટનના હનિાસીઓએ થથાહનક સાંસદ હગસેલા થટુઅટટને િદદ િાટે અપીલ કરી િિી અને િેઓ પણ આિી િુશ્કેલીઓ િોિા બાબિેસંિિ થયા િિા. ગયા િષચે નિેપબરિાં બોલાિાયેલી જાિેર િીહટંગિાં અનેક િુદ્દાઓની રજૂઆિો થઈ િિી. આઉટસોહસિંગ એજસસી VFS Global ના પ્રીિાઈસીસિાં પાફકિંગની વ્યિથથા જ નથી. સેસટરના િુલાકાિીઓ ખાનગી હનિાસો આગળ પાફકિંગ કરી જાય • પરંપરાગત ભારતીય રમતોની સ્પધાાઃ હિસદુ સેહિકા સહિહિ યુકે (િહિલા) દ્વારા થિાિી હિિેકાનંદની ૧૫૦િી જસિજયંિીની ઉજિણી હનહિત્તે રહિિાર,૨૩ િાચચે રિિથપધાાનંુ આયોજન કરાયુ િિુ.ં કબ્બડી, ખો-ખો અને હરંગની પરંપરાગિ

HOLIDAYS LTD. BABA Experience the world of Baba Holidays

AIR HOLIDAYS - With Vegetarian Meals

6178

આસપાસની ઓફફસો અને ઘરોના બારણાં ખખડાિી ટોઈલેટના ઉપયોગ કરિા દેિાની હિનંિી કરેછે. િોટાંડથટહબસસની આડશેપણ લોકો પેશાબની િાજિ પૂરી કરે છે. આ હસિાય, ટ્રાફફકની સિથયાઓ પણ સજાાય છે. આ પછી VFS Global દ્વારા બહિિંગિાિ સેસટર પરનો બોજો ઘટાડિાની આશાએ લેથટરિાં નિી ઓફફસ ખોલિાિાં આિી િિી. િકલીફ એ છે કે લેથટર ઓફફસ િાત્ર શુક્રિારેજ કાયારિ િોય છે. બહિિંગિાિ સેસટરનો િુદ્દો િિે લલાહનંગ ઈસથપેક્ટોરેટ સિક્ષ ગયો છે. ભારિીય રિિોની થપધાાિાં દેશિાંથી ૨૦૦ થત્રીએ ભાગ લીધો િિો. થિાિી હિિેકાનંદના ઉપદેશો પર આધાહરિ અને શારીહરકિાનહસક શહિઓને ખીલિિી નિી ૧૨ રિિોનું પણ સજાન કરાયું િિુ.ં થપધાાના અંિે િેપબલીને કબ્બડી ચેમ્પપયન, િુલીચને ખો-ખો ચેમ્પપયન અને બહિિંગિાિનેલોર્સા(લેહડઝ) ઓફ ધ હરંગ જાિેર કરાયા િિા.

- ધીરેન કાટ્િા બવમિંગહામઃ ગુરુિાર ૨૭ િાચચે બહિિંગિાિિાં િેથટ હિડલેસર્સ બ્લેક, એહશયન એસડ િાઈનોહરટી એથહનક (BAME) િાહષાક હડનર કાયાક્રિિાં સંબોધન કરિા સાંસદ અનેશેડો ચાસસેલર ઓફ એક્સચેકર એડ બોર્સે ટોરીઝની િકાલપટ્ટી કરિા અને લેબર પાટથીને િિ આપિા અપીલ કરી િિી. વ્યહિદીઠ £૪૫ના અનુદાન સાથેના રાઉસડ ટેબલ કાયાક્રિનું આયોજન બહિિંગિાિ લેડીિૂડ સાંસદ શબાના મહેમદૂ દ્વારા કરાયુ િિુ. િુમ્થલિ, શીખ અને આહિકન કેરહેબયસસ સિુદાયના ૩૦૦થી િધુલોકોએ િેિાંિાજરી આપી િિી. ૨૨ િેએ થનારી થથાહનક ચૂટં ણીઓિાં િેથટ હિડલેસર્સિાં િંશીય લઘુિિીના ૩૬ ઉિેદિાર લેબર પાટથી િરફથી ઉભા છે. યુરોહપયન પાલાાિસે ટ ઈલેક્શન િાટેસાિ ઉિેદિારિાંથી નીના વગલ અને કાઉમ્સસલર અન્સાર અલી ખાન BAME

બેકગ્રાઉસડ ધરાિેછે. ઉપમ્થથિ િિાનુભાિોિાં ટેલ્ફડટ એસડ રેફકન કાઉમ્સસલના નેિા કાઉમ્સસલર કુલદીપવસંહ સાહોટા અને થટોક-ઓન-ટ્રેસટ કાઉમ્સસલના નેિા કાઉમ્સસલર મોહમ્મદ પરિેઝ, સાંસદ પેટ મેકફેડન, સાંસદ ખાવલદ મહમૂદ, પીઢ કોપયુહનટી કિાશીલ હ ર મો વહ ન્ દ ર વસંહ ઉફફ ભાવટયા ઉપાસકજી, બ્લેક કસટ્રી એહશયન હબઝનેસ એસોહસયેશનના ચેરિેન વનન્ડેર િોહલ, આચાયા ડો. િિીણ કુમાર, િસચેથટર હસટી કાઉમ્સસલના કાઉમ્સસલર િબ્બા રીઆઝ, યંગ લેબરના િોશ િોન્સ િથા આદશારૂપ યુિા રાજકારણી અને ઉગિા હસિારા િેિ જ ફકર્સગ્રોિ, સયુકસ ે લના િેયર, કાઉમ્સસલર ક્યાલી રોવબન્સનનો સિાિેશ થિો િિો. ગભરુ પંજાબ દેભાંગરા બેસડ, મેની ખેરા, ડીિે નાિ અને ઈિેસટ્સ એહશયાના સ્ટીિ દ્વારા િનોરંજન પીરસાયુંિિુ.ં

Far East with Hongkong 27th July, 7th September, 9th November, Far East visiting BangKok, Pattaya, Singapore & Malaysia 30th July, 10th Sept.,12th Nov Srilanka Special Ramayana Trek 16th Nov - Srilanka+Kerala 9th December China + HKG 7th June, 1st September Vietnam+Cambodia 11th October Bali+Java+Sumatra 6th November Turkey 5th May, 9th June, 21st July, 1st September Cyprus 7th May, 23rd July, 17th September Australia + Newzealand+Fiji Depart: 7th November. £4975 visiting MELBOURNE, CAIRNS, SYDNEY, CHRISTCHURCH, AUCKLAND, MT COOK AREA, QUEENS TOWN, FRANCE JOSEF. South Africa+Mauritious 16th November East Africa visiting Kenya+Uganda+Tanzania with Zanzibar 2nd September Japan + South Korea Depart 1 September 2014 - £3999 Grand Tour of Morroco 9 days, 26th April

Portugal Tour - 11 May 2014 - 8 Days - £649 COACH HOLIDAYS

Belgium and Holland: 3 days 19th April, 3rd May Paris with Disney Land 3 days 19th April, 3rd May, 24th May, 14th June, 12th July, 19th July, 23rd August Paris with Disney Land 4 days 18th April, 22nd August Isle of Wight 25th April, 21st June, 11th July, 23rd August, 12th September Switzerland 12th July, 19th July and 22nd August. Eastbourne 18 April, 27th June, 29th Aug Germany, 23-Aug - Italy 19-July Scotland 3 days - 21st June, 25th July, 23rd August, 12th September Mini Europe 9 days 19th July 2014 visiting Amsterdam, Brussels, Koblenz, heidelberg, Innsbruck, Switzerland, Paris and Oostende.

CRUISE

Eastern Caribbean Dep.: 2nd May 2014, from £1385 adult. Alaska Cruise with Rocky Mountains - Depart - 4 Jun 2014 - from £2400 Amazon Cruise in Christmas: 21st December Return: 31/12/14

PICK UP ALSO POSSIBLE FROM LUTON, EDGWERE NORTH LONDON, NEWBURY PARK STATION EAST LONDON

Tel: 0116 266 2481

E-mail: info@babaholidays.com www.babaholidays.com 145 Melton Road Leicester, LE4 6QS APPPOINTED TRAVEL AGENT

56, Plashet Road, London E13 0RQ Tel: 020 8548 8090

Tel: 0208 548 8090

Ahmedabad Mumbai Delhi Bangalore

fr fr fr fr

£75 £65 £65 £75

Goa Dubai Nairobi

fr £75 fr £81 fr £188

All fares are excluding taxes

BOOK ONLINE WITH www.travelviewuk.co.uk SPECIAL FARES ON BA AND JET AIRWAYS We do visas to India, Dubai and China

Many more destinations and airlines available.

Email: accounts@travelviewuk.co.uk Package Tours to Kerala - God’s own country available Fully protected Atol bonded. Special baggage allowance 46k Website: www.travelviewuk.co.uk

Special fares to INDIA on


5th April 2014 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

∟√∞∫³Ц ЩçĬє¢ ¶§щª¸Цє¶¥¯કЦºђ § ╙¾§щ¯Ц ¦щ

(² ¥Ц×Âщ»º) ⌡ ã¹ЦŹЦ╙¹¯ કЩ×ĺÚ¹Ь¿³ ´щ׿³ ¹ђ§³Ц¸Цє ¸Ц╙¾Γ આ¿ºщ∞∩ ╙¸╙»¹³ »ђકђએ þщએ×¹ЬઈªЪ ¡ºЪ±¾Ц³Ъ §λº ºÃщ¿щ ³╙Ã. þщ ¯щઓ ´ђ¯Ц³Ъ ઈÉ¦Ц³ЬÂЦº ºђકЦ® અ°¾Ц ¡¥↓કº¾Ц ´щ׿³ ´ђª¸Цє°Ъ ઉ´Ц¬ કºЪ ¿ક¿щ. ⌡ આ ઉ´Ц¬ ´º³Ц ªъÄÂщ¿³ £ªЦ¬¾Ц¸Цєઆ¾¿щ. ∟≈ ªકЦ³Ъ ªъÄÂ-ĭЪ ºђક¬ ºક¸°Ъ ¾²Ь કђઈ ´® ºક¸ ´º ÂЦ¸Ц×¹ ¸Ц╙§↓³» ºщª³ђ કº »¢Ц¾Ц¿щ, ≈≈ ªકЦ ³╙Ã. ⌡ આ ¸¹Ц↓±Ц ઔєє¢щ³Ц µыºµЦº ¸Ц¥↓ ∟≡, ∟√∞∫°Ъ »Ц¢Ь કºЦ¿щ. ⌡ ¥Ц×Âщ»ºщ ×¹ЬઆºЪ ∟√∞≈°Ъ ³¾Ц ºકЦºЪ ´щ׿³º ¶ђ×¬ º¥¾Ц³Ъ ÃщºЦ¯ કºЪ ïЪ, §щ¸Цє¾Ц╙Á↓ક ∫ ªકЦ ÂЬ²Ъ³Ьє ã¹Ц§ અ´Ц¿щ અ³щ ¯щ³ђ ¾ÃЪ¾ª NS&I ˛ЦºЦ કº¾Ц¸Цє આ¾¿щ.

ÂЬ╙¸¯ અĠ¾Ц»

ç°Ц´ક અ³щÂЪ╙³¹º ´Цª↔³º

અ°↓¯Ħ є ³Ъ ÂકЦºЦÓ¸ક ¢╙¯°Ъ ¹Ьક¸ы Цє ╙¶¨³щ અ³щ ઈ×¾щ窸щ×γщઉǼщ§³ ¸½¾Ьє§ §ђઈએ. ¥Ц×Âщ»º³Ц કÃщ¾Ц ¸Ь§¶, ¹Ьકы╙¾ક╙¯ ºЦ∆ђ¸ЦєÂѓ°Ъ ¨¬´°Ъ ╙¾કÂ¯Ьєઅ°↓¯Ħ є ¦щ¯щ¸ § §¸↓³Ъ, ´Ц³,અ³щ¹Ьએ કº¯Ц ´® આ¢½ ¦щ. ¯щ¸®щ કЅ Ã¯Ь કы ∩√ ¾Áђ↓¸Цє ¶§щΠ±º╙¸¹Ц³ ¾Ц↓╙²ક €ЩÖ² ¹Ьકએ ы ╙³ÃЦ½Ъ ¦щ અ³щ ¹Ьક³ы Ъ ¡Ц² ∞∞ ªકЦ°Ъ £ªЪ ≠.≠ ªકЦએ આ¾Ъ ¦щ, §щ ĦЪ ĝ¸³Ъ ¦щ. ∟√∞≤-∞≥ ±º╙¸¹Ц³ કђઈ ઋ® §ђ¾Цє³ ¸½щ¯щ¾Ъ ¯щ¸³Ъ ઈÉ¦Ц ¦щ. આ ¶§щª¸Цє¶¥¯કЦºђ § ╙¾§щ¯Ц ¦щњ ¥Ц×Âщ»ºщ§®Цã¹Ь Ã¯Ь કы ¯щ¸³Ъ ºકЦºщ ¸Ġ ╙Įª³¸Цє Âщ╙¾єÆ અ³щ ઈ×¾щ窸щת³щ ĬђÓÂЦ╙ï કº¾Ц³Ьє આ¹ђ§³ ક¹Ь↓ ¦щ. ‘આ ¶§щª³ђ Âє±¿ щ ђ એ ¦щકы¯¸щક¸Ц®Ъ કºЪ ¦щ¯щ¯¸щ¶¥Цã¹Ьє ¦щ. આ ºકЦº ¯¸ЦºЪ ´¬¡щ¦щ.│

´щ׿×Â

‘´щ׿×Â³Ц ªъÄÂщ¿³³Ц ╙³¹¸ђ ¦щક ∞≥∟∞¸Цє ±Ц¡» કº¾Ц¸Цєઆã¹Ц ¯щ´¦Ъ ¯щ¸Цєઆ Âѓ°Ъ ±аº±¿Ъ↓ ÂЬ²Цºђ ¦щ.│

ISAS અ³щªъÄÂ-ĭЪ ¶¥¯ђ

‘╙Įª³³Ц »ђકђએ ¯щઓ § ક¸Ц¯Ц Ãђ¹ ¯щ¸Цє°Ъ ¾²Ь ºક¸ ´ђ¯Ц³Ъ ´ЦÂщºЦ¡¾Ъ §ђઈએ અ³щ¯щઓ §щ¶¥Ц¾щ¯щ³ђ ¾²Ь╙ÃçÂђ ´ђ¯Ц³Ъ ´ЦÂщºЦ¡¾ђ §ђઈએ.│ (² ¥Ц×Âщ»º) ⌡ ³¾Ц Âє¹Ū Ь ISA¸Цє ¶¥¯ કº³ЦºЦઓ ¾Ц╙Á↓ક £∞≈,√√√ ÂЬ²Ъ³Ъ ªъÄÂ-ĭЪ ºક¸ ¶¥Ц¾Ъ ¿ક¿щ. ⌡ §Ь╙³¹º ISA ╙»╙¸ª £∫,√√√ ÂЬ²Ъ ¾²Цº¾Ц¸Цєઆ¾Ъ ¦щ. ⌡ ¶¥¯ કº³ЦºЦઓ ¸Цªъ ªъijђ ∞√ p ³ђ ±º ³Ц¶а± કº¾Ц¸Цєઆã¹ђ ¦щ. ⌡ ĬЪ╙¸¹¸ ¶ђ×Р´º³Ъ ¸¹Ц↓±Ц §а³ ¸╙Ã³Ц¸Цє £∩√,√√√°Ъ ¾²ЦºЪ £∫√,√√√ ¯щ¸ § ∟√∞≈¸Цє £≈√,√√√ કº¾Ц¸Цє આ¾Ъ ¦щ, અ³щ £∞ ╙¸╙»¹³ ╙¾§щ¯Цઓ³Ъ ÂєÅ¹Ц ¶¸®Ъ °¿щ.

ªъÄÂщ¿³

⌡ ´Â↓³» ªъÄ એ»Ц¾× આ¢Ц¸Ъ ¾Á› ¾²ЦºЪ³щ £∞√,≈√√ કºЦ¿щ. ºщºЦ¿ કº±Ц¯Цએ ªъÄ ¯ºЪકы £≤√√ ઓ¦Цє¥аક¾¾Ц³Ц °¿щ. ⌡ ∫√p ªъક ¸Цªъ³Ъ ¸¹Ц↓±Ц એ╙Ĭ» ∟√∞∫°Ъ £∫∞,∫≈√°Ъ ¾²ЦºЪ £∫∞,≠≤≈ ¯щ¸ § ∟√∞≈¸Цє

£∫∟,∟≤≈ કº¾Ц¸Цєઆ¾¿щ. ⌡ ´ºЪ╙®¯ ±є´¯Ъઓ ¸Цªъ ªъÄ એ»Ц¾× ¾²Цº¾Ц¸Цє આ¾¿щ. ⌡ ¾¯↓¸Ц³ ¾Цઉ¥º ╙Â窸³Ц ç°Ц³ »щ³ЦºЪ ³¾Ъ ¥Цઈà¬-કыº ªъÄ ºЦï ╙Â窸 ¸Цªъઆ¿ºщ∞.≥ ╙¸╙»¹³ ´щº×Π»Ц¹ક ¶³¿щ. આ³ђ અ°↓ એ ¦щ કы ĬÓ¹щક ¶Ц½ક ¸Цªъ £∟,√√√ §щª»ђ »Ц· ¸½¿щઅ³щ¾¯↓¸Ц³ ¥Цઈà¬-કыº ¾Цઉ¥º ¹ђ§³Ц ઔєє¯¢↓¯ ¸ÃǼ¸ આ¿ºщ£∞,≈∞≠³Ъ ¶¥¯ કº¯Ц ¾²Ъ §¿щ.

╙¶¨³щÂЪ ¸Цªъ¸²Ьº¯Ц

‘·╙¾æ¹¸Цє ³ђકºЪઓ³Ц §↓³ ¸Цªъ ╙¶¨³щÂЪ ¾²Ь ³Ц®Ц ´ђ¯Ц³Ъ ´ЦÂщºЦ¡Ъ ¿ક¿щ.│ (² ¥Ц×Âщ»º) ⌡ ¶щÂΆЦÃ³Ц Â¸¹¸Цє╙¶¨³щ ªъÄ ºщª¸ЦєકЦ´ ¸аકЪ ∟∞ ªકЦ³ђ કºЦ¿щ. ⌡ ĬÓ¹щક ╙¶¨³щ³щ એÜØ»ђ¹¸щת એ»Ц¾×Â³Ц ç¾λ´щ ³ђકºЪ±Ъ« £∟,√√√ કы¿¶щક ¸½¿щ. ⌡ ઈ×¾щ窸щת એ»Ц¾× ¶¸®ЬєકºЪ £≈√√,√√√ ÂЬ²Ъ »ઈ §¾Ц¿щ. ╙Įª³¸Цє ╙¶¨³щ ˛ЦºЦ ઈ×¾щ窸щת કº¾Ц¸Цє આ¾щ Ó¹Цºщકђઈ ĬЦºє╙·ક ªъÄ ·º¾ђ ³╙à ´¬ъ. ⌡ ¾²Ь ∞√√,√√√ એĬщЩת ºЦ¡Ъ ¿કЦ¹ ¯щ ¸Цªъ »£Ь ઉ˜ђ¢ђ³щªъકђ અ´Ц¿щ.

એ³5↓/‘ĠЪ³ ªъÄÂ│ અ³щÙ¹а» 4аªЪ

⌡ એ³‚↓╙¶» ¸Цªъ´¹Ц↓¾º®Ъ¹ ¥Ц‚↓Â³Ц ¸Ц¢↓¸ЦєકºЦ¹щ»Ц µыºµЦºђ ĠЦÃકђ³щઅ¢Цઉ એ³‚↓કі´³Ъઓ ÂЦ°щ³Ц Âђ±Ц°Ъ ¾Ц╙Á↓ક £≈√³Ъ ¶¥¯ ઉ´ºЦє¯, ±º ¾Á› ¾²ЦºЦ³Ц £∞≈³Ъ ¶¥¯ કºЦ¾¿щ. ⌡ Âتъܶº°Ъ અ¸»¸Цє આ¾³Цºђ Ù¹а» аªЪ¸Цє ¾²Цºђ અªકЦ¾Ъ ±щ¾Ц¹ђ ¦щ. ⌡ ‘ĠЪ³│ ¾Цóђ ¸Цªъ¸ђªЦє╙¬çકЦઉת અ´Ц¿щ. ⌡ ઉÓ´Ц±કђ³Ц એ³‚↓╙¶à³щ£ªЦ¬¾Ц ¸Цªъ£≡ ╙¶╙»¹³³Ьє ´щક§ ы.

çªъÜ´ 4аªЪ/અ¸»

‘કђ´ђ↓ºªщ ΤщĦ¸Цє આ¸Цє³Ъ £®Ъ ¡Ц»Ъ Ĭђ´ªЪ↓¨ çªъÜ´ аªЪ³щªЦ½¾Ц ¸ЦªъÃђ¹ ¦щ.│ (² ¥Ц×Âщ»º)

7

⌡ ¹Ьક¸ы Цє╙¸»ક¯ђ ¡ºЪ±³ЦºЦ ¾²Ь╙¾±щ¿Ъ ╙¸╙»¹ђ³щÂ↓çªъÜ´ аªЪ³Ъ ½¸Цєઆ¾Ъ §¿щ. ºકЦº કі´³Ъઓ ¸Цºµ¯ ¡ºЪ±Ъ કº¾Ц³Ъ ´ˇ╙¯ ¶Ц¶¯щ¾²Ьક¬કЦઈ ±Ц¡¾¿щ. ⌡ ¥Ц×Âщ»ºщકђ´ђ↓ºªщ આ¾º® Ãщ«½ ¡ºЪ±¾Ц¸Цєઆ¾¯Ъ £∟ ╙¸╙»¹³°Ъ ¾²ЬЧકі¸¯³Ъ ¯¸Ц¸ ╙¸»ક¯ђ ´º аªЪ »Ц±Ъ § ¦щ. þщ∞≥-∩-∟√∞∫³Ъ ¸Ö¹ºЦ╙Ħ°Ъ ¸ЦĦ £≈√√,√√√°Ъ ¾²Ь³Ъ Чકі¸¯³Ъ ╙¸»ક¯ђ аªЪ´ЦĦ ¶³Ъ §¿щ. ⌡ આ³ђ અ°↓ એ °Ц¹ ¦щ કы આє¯ººЦ∆Ъ¹ ²╙³કђ ˛ЦºЦ Ь º »є¬³¸Цє ¡ºЪ±Ц¹щ»Ъ કі´³Ъઓ ¸Цºµ¯ ºђકЦ®³Ц Ãщ¯Â »¢·¢ ¯¸Ц¸ ╙¸»ક¯ђ ã¹¾ÃЦι ºЪ¯щ ∞≈ ªકЦ³Ц ªъÄ Įщકªы ¸Цєઆ¾Ъ §¿щ.

અ¸»-´а¯¯↓ Ц

⌡ ¥Ц×Âщ»º ઓç¶ђ³› §®Цã¹Ь Ã¯Ь કы ¯щઓ ¶Ъ³-અ¸»³щ અªકЦ¾¾Ц ¸Цªъ HMRC³Ьє ¶§щª ¾²ЦºЪ ºΝЦ ¦щ. અ¸щ ¸ђªЦ ·Ц¢³Ц અ×¹ ´Щä¥¸Ъ ºЦ∆ђ³Ъ ¸Цµક, §щઓ³щ ¥аક¾¾Ц³Ьє´ђÂЦ¹ ¦щ¦¯Цє¾Цºє¾Цº ¥аક¾®Ъ કº¾Ц³Ьє³કЦºщ¦щ, ¯щ¸³Ц ¶щ×ક એકЦઉת¸Цє°Ъ ±щ¾Цє³Ъ ¾Âа»Ц¯ કº¾Ц³Ъ આ²Ь╙³ક ÂǼЦ અ¸щHMRC³щઆ´Ъ¿Ь.є│ ⌡ §щ »ђકђ ªъÄ એ¾ђઈ¬× çકЪÜÂ¸Цє §ђ¬Ц¹ ¦щ ¯щ ¹ђ§³Цઓ કЦ¹±щº ¦щકыકы¸ ¯щ³ђ ╙³®↓¹ HMRC/કђÎÂ↓ ˛ЦºЦ કºЦ¹ ¯щ±º╙¸¹Ц³, ¯щ¸®щ·º¾Ц³ђ °¯ђ ªъÄ ¥аક¾Ъ ±щ¾ђ આ¾ä¹ક ¦щ. §ђ Ĭ╙ĝ¹Ц ´¦Ъ આ¾Ъ ¹ђ§³Цઓ કЦ¹±щº ´аº¾Цº °Ц¹ ¯ђ ¯щ¸®щ ·ºщ»ђ ªъÄ ã¹Ц§ Â╙ï ´º¯ ¥аક¾Ъ ±щ¾Ц¿щ. ¸ЦĦ આ ´¢»Ьє§ £∫ ╙¶╙»¹³³Ъ ªъÄ ºщ¾×¹Ьક¸Ц¾Ъ આ´¿щ. ªЭકѕ ¸ЦєકÃЪએ ¯ђ, ¸³щ»Ц¢щ¦щકы¥Ц×Âщ»ºщઅ°↓¯Ħ є ³Ъ €╙ˇ ¸ЦªъÂЦιє¶§щª ´щ¿ ક¹Ь↓¦щ, ´ºє¯ЬÓ¾╙º¯ ¥аક¾®Ъ ĬÓ¹щ HMRC³ђ અ╙·¢¸ ¸³щ∞≥∩√³Ц ±Ц¹કЦ³Ц §¸↓³Ъ³Ъ ╙껺 ºકЦº³Ъ ¹Ц± અ´Ц¾щ ¦щ. ¹Ьકы ºકЦº³ђ આ અ╙·¢¸ £®Цє કº±Ц¯Цઓ³щ ·Цºщ ¶ђ Ãщ«½ ²કы»Ъ ±щ¿.щ HMRC³щ¾²ЬÂǼЦ આ´¾Ц³Ц ´¢»Цє°Ъ ¸³щ╙¥є¯Ц °Ц¹ ¦щઅ³щઆ´®³щ¶²Ц³щ¯щ³Ъ ╙¥є¯Ц °¾Ъ §ђઈએ.

Make your life easy and save your money with DNS

DNS Associates, Pacific House, 382 Kenton Road, Harrow, Middlesex, HA3 8DP

Tel : 0207 148 0638


8

5th April 2014 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

ગુજરાતમાંચૂંટણીઃ સોડા-લેમન મમક્સ? તસિીરેગુજરાત

આ ચૂટં ણી પણ નવા અને જૂના લિણો તેમ જ ઇરાદાઓનું અજબ મમશ્રણ છેઃ સોડા-લેમન એ ભાવનગરની મમિલાઓ શાકમાકકેટમાં શાકભાજી ખરીદવા જાય ત્યારે અચૂક અજમાવે છે. ચૂટં ણીનુંપણ એવુંજ છેઃ૨૦૧૪માં, તમે ગુજરાત અને બીજે - પિો અનેઉમેદવારોની કતાર તરફ નજર કરશો એટલેઆપોઆપ ખબર પડી જશેકેઆ તો આપણેપોતેજ જે ચૂટં ણી મચત્ર બનાવતા આવ્યા છીએ તેનુંજ મોટા ભાગેપુનરાવતતન છે. િા, બીજા થોડાંક રંગ જરૂર ઉમેરાયા છે. તો, નવા અનેજૂના, અસલી અને નકલી રંગોની આ ચૂટં ણીધજાનો અંદાજ મેળવીએ. પસંદગી અપની અપની! ગુજરાતમાંબેમુખ્ય રાજકીય પિો ભાજપ અને કોંગ્રસ ેે લોકસભાની તમામ બેઠકો પર પોતાના ઉમેદવારોની જાિેરાત કરી દીધી. કોંગ્રસ ે ે નેશનામલલટ કોંગ્રસ ે પાટટી (એનસીપી)ને ગાંધીજીનાં પોરબંદરની બેઠક ‘સમજૂતીપૂવકત ’ આપી છે. કદાચ, કોંગ્રસ ે ની પાસે પોતાના જ (પૂવ)ત કોંગ્રસ ેી ધારાસભ્ય મવઠ્ઠલ રાદમડયાની સામે શમિશાળી ઉમેદવાર મળ્યો નમિ એટલેએનસીપીના કાંધલ જાડેજાને

વિષ્ણુપંડ્યા

મટકકટ આપી. બીજે બધે રાબેતા મુજબના ઉમેદવારો છે. તેમાંઅલગ તરી આવશેશંકરમસંિ વાઘેલા અને મધુસદૂ ન મમલત્રી. શંકરમસંિ સાબરકાંઠામાંથી અને મમલત્રી વડોદરાથી ઝુકાવશે. આમ તો રાહુલ ગાંધીનેવિવ્યો માટેસલાિ આપનાર તરીકે જાણીતા મમલત્રી વષોતથી ‘મદશા’ નામે એનજીઓ ચલાવે છે. મવદેશી સંગઠનો તેમાં પૂરતી મદદ કરે છે. મમલત્રી એ પિેલાંરાષ્ટ્રીય જનતા પાટટીના પ્રદેશ પ્રમુખ િતા અને અમદાવાદમાં અધ્યાપક િતા ત્યારે રાષ્ટ્રીય લવયંસવે ક સંઘની શાખામાં જતા એવું કિેનારા કેટલાક જૂના સંઘનેતાઓનુંમાનીએ તો, વડોદરામાં ‘વતતમાન’ અને‘પૂવ’ત લવયંસવે કોનો સંઘષતછે! મમલત્રીનેદયાય આપતા એટલું કિી શકાય કે ભૂતકાળમાં ભલે તેઓએ શાખાના મેદાનમાં‘નમલતે સદા વત્સલે...’ પ્રાથતના ગાયેલી િોય, િવેતો તેઓ પક્કા કોંગ્રસ ેી છે. સરદાર વલ્લભભાઈના સમયની કોંગ્રસ ે માં મિદદુ મિાસભા અને સંઘમાંમાનનારા આગેવાનો િતા. (જેમ કે, પુરુષોત્તમદાસ ટંડન, ડી.પી. મમશ્રા, ગાડગીલ વગેર)ે િવે તેવુંરહ્યુંનથી. નેિરુ-યુગમાંપ્રજા સમાજવાદીઓ કોંગ્રસ ે માં ગયા.

ઇન્દદરાજીના સમયે ‘ફેલો ટ્રાવેલસત’નો જમાવડો થયો. આજે એ િાલતમાંફેરફાર થયો નથી. બન્નેપક્ષોનો નવો ચહેરો ગુજરાતમાં િવે નેિરુકાલીન કોંગ્રસ ે ીઓ કાં તો મવદાય લઈ ચૂક્યા છેઅથવા સંલથા કોંગ્રસ ે માં ટકી રહ્યા િતા તેપિ િવેનામશેષ બની ગયો છે. ૧૯૬૮-૬૯માં ઇન્દદરાજીએ પિના બેફાડચાંકયાત ત્યારેતેમની સાથેજનારાઓમાંના માધવમસંિ સોલંકી મનવૃત્ત જીવન ગાળી રહ્યા છે. જેસમાજવાદી અને સામ્યવાદીઓ ગયા તેમાંના સનત મિેતા લગભગ મનન્ક્રિય છે. જશવંત મિેતા, િરુ મિેતા, નરભેશકં ર પાણેરી વગેરએ ે કાયમી મવદાય લીધી. અત્યારની કોંગ્રસે માં જૂના જનતા પિ, ઇન્દદરા કોંગ્રસે , ચીમનભાઈ પટેલના અનુગામીઓ, રાષ્ટ્રીય જનતા પાટટીના આગેવાનો અનેકાયતકતાતઓ વગેરને ો જમાવડો છે. ઝીણાભાઈ દરજી, અમરમસંિ ચૌધરી કે ભૈરવદાન ગઢવીના વારસદારો પણ ઓછા છે. ભાજપનો નનણાાયક પડાવ ભારતીય જનતા પાટટીમાં ૨૦૧૨થી ૨૦૧૪ સુધીમાંજેનવું આગમન થયુંતેમાંકેટલાક નવાજૂના કોંગ્રસ ે ીઓ છે, આમદવાસી આગેવાનો (પ્રભુવસાવા જેવા) છે. મુન્લલમોનો એક સમુિ પણ ભાજપમાંઆવ્યો છે. જેમનેમટકકટો અપાઈ તેમાં કોંગ્રસ ે ી છાપ ધરાવનારાઓની સંખ્યા સારી એવી છે. કેટલાક તો પિેલા ભાજપ, પછી

Guaranteed Departures on Fridays from May to October 2014, from £1640 per person.

Pre & post tour extensions to Ladakh, Shimla, Amritsar & Golden Triangle

Call 020 8901 7320 www.indusexperiences.co.uk

કોંગ્રસે અનેવળી પાછા ભાજપ એવા આગંતકુ ો યેછે. આમદવાસી નેતા કાનજીભાઈ પટેલ ૧૯૭૦થી જનસંઘ ભાજપમાં પ્રવેશ્યા િતા. દમિણ ગુજરાતમાં ત્યારે દેવદત્ત પટેલ (રાજ્યસભાના સાંસદ) પણ જનસંઘમાં જોડાયા તો જનસંઘે રાજીના રેડ થઈને તેમને પ્રદેશ પ્રમુખ પણ બનાવેલા! એ મદવસો જ એવા િતા ત્યારે જનસંઘની શમિ મયાતમદત િતી અને થોડાક સમમપતત નેતાઓ રાતમદવસ પમરશ્રમ કરીનેદીવડાનો પ્રકાશ ફેલાવવાનું કામ કરી રહ્યા િતા. ભાજપના આજના ગઢના પાયાના પથ્થરો જેવા વસંતરાવ ગજેંદ્રગડકર, ચીમનલાલ શેઠ, મોિનનાથ કેદારનાથ દીમિત, સુમનભાઈ પારેખ, િરીમસંિજી ગોમિલ, ચીમનભાઈ શુકલ અને સૂયકત ાંત આચાયત િતા. પછીની તુરતની નેતૃત્વશમિ સંભાળનારાઓમાં મકરંદ દેસાઈ, અરમવંદ મમણયાર, કાશીરામ રાણા વગેરેનામ લઈ શકાય. અશોક ભટ્ટ સમાજવાદી પિમાંથી આવ્યા, અને તે જ પિમાંથી આવેલા જયેદદ્ર પંમડત અમદાવાદના મેયર પણ બદયા િતા. ૧૯૫૨નો જનસંઘ અને ૨૦૧૪નો ભાજપઃ ૬૨ વષતનો આ સમયપટ કેટલા બધા પડાવોનો સાિી છે. આ ધારાસભામાં ૧૯૬૭માંસમખાવા પૂરતો એક જ જનસંઘી ધારાસભ્ય િતો! અિીં એક સમયે લોકસભામાં

ભારતભરમાંથી જે બે સંસદસભ્યો ચૂટં ાયા તેમાંના એક (ડો. એ. કે. પટેલ િતા. જે થોડાંક વષોત પર ગુજરાત પમરવતતન પાટટીમાં જોડાયેલા અને િવે લગભગ મનન્ક્રિય છે.) ૧૯૬૭ની આસપાસ તત્કાલીન જનસંઘમાંબેનવા ચિેરા ઉમેરાયા, શંકરમસંિ વાઘેલા અને નરેદદ્ર મોદી! બન્નેગુજરાતના મુખ્ય પ્રધાન તો બદયા પણ સૌથી પ્રથમ જનસંઘ-ભાજપી મુખ્ય પ્રધાન કેશભ ુ ાઈ પટેલ બદયા િતા. ‘મારો વાંક શુ?ં મારો ગુનો શુ?ં ’ એ તેમનો સવાલ રાજકીય ઇમતિાસના કોઈક પાનેનોંધાયેલો રિેશ.ે ‘ગુજરાતી’ વડા પ્રધાન માટેઅત્યારની િવા તો એકદમ અલગ છે, ગુજરાતે આ પિેલાં સરદાર વલ્લભભાઈ જેવા નાયબ વડા પ્રધાન દેશને આપ્યા િતા. મોરારજીભાઈ પ્રથમ ‘ગુજરાતી’ વડા પ્રધાન બદયા તે પિેલાં ‘કાયતકારી’ વડા પ્રધાન ગુલઝારીલાલ નંદાની કમતભમૂમ ગુજરાત જ િતી. લાલ કૃક્રણ અડવાણીને નાયબ વડા પ્રધાન બનવાની તક ગુજરાતના સાંસદ બદયા ત્યારે મળી. આ ઉપરાંત કેટલાક એવા સાંસદો પણ િતા જે પિેલાંકેપછી મુખ્ય પ્રધાન બદયા. તેમાંના ઉછરંગરાય ઢેબર, ઘનશ્યામ ઓઝા, બળવંતરાય મિેતા, ડો. જીવરાજ મિેતા, કેશભ ુ ાઈ પટેલ અને માધવમસંિ સોલંકીના નામ યાદ આવે. ગુજરાતે એચ. એમ.

પટેલ, મીનુ મસાણી, પીલુ મોદી, પ્રા. માવળંકર અને ઇદદુલાલ યામિક જેવા મોટા ગજાના સંસદ સભ્યો પણ દેશનેઆપ્યા િતા. અત્યારેએક વધુગુજરાતી વડા પ્રધાનની િોંશનો પ્રજામાં માિોલ છે અને વડોદરામાંથી તેમણે ચૂટં ણીમાંઉમેદવારી કરી છે. જ્યારે બીજા ઉમેદવારો - બધા જ પિના - એવા છે જેમની મવશેષતા છે, કડવા, લેઉવા, ચૌધરી, આમદવાસી, કોળી, ઠાકોર િોવુંઅથવા કોંગ્રસે કે ભાજપમાંવોટ બેદક માટેજાણીતા િોવુ.ં પરેશ રાવલ અનેઅડવાણી િા, એક રસપ્રદ ઉમેરો થયેલો ગણવો િોય તો તે ‘સરદાર’ કફલ્મના નાયક બનેલા અમભનેતા પરેશ રાવલનો છે. અમદાવાદમાં િમરન પાઠકની જગ્યાએ તેચૂટં ણી લડી રહ્યા છે અને તેમની પાસપડોશમાંભાજપના પૂવતઅધ્યિ લાલ કૃક્રણ અડવાણી પણ ઉમેદવાર છે. અડવાણીને૧૯૭૫માંપિેલી વાર ગુજરાતમાંથી રાજ્યસભામાં જવાની તક મળી િતી. તત્કાલીન જનતા મોરચાની સરકારે તેમને ઉમેદવાર બનાવ્યા ત્યારે કટોકટી લાદવામાં આવેલી એટલે અડવાણીને બેંગાલૂરુ જેલમાંથી પોલીસ પિેરા િેઠળ ગાંધીનગર લાવવામાંઆવ્યા િતા અનેતેમણે ઉમેદવારીપત્રક ભયુું ત્યારે સાિી તરીકે તત્કાલીન મુખ્ય પ્રધાન બાબુભાઈ જ. પટેલ જ િાજર રિી શક્યા િતા!


ગુજરાત

5th April 2014 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

વિધાનસભાની પેટાચૂંટણીના મુખ્ય ઉમેદિારોઃ માત્ર બેિષષમાંજ સમીકરણો બદલાયા

9

છબીલ પટેલ-શરિરસંહ,હનુભાઈ-બાવકુભાઈ,જશાભાઈ-ડો.રનશાંિ,હેમલત્તાબેન-આનંદભાઈ,ડો. રવપુલ પટેલ,ભરિ પટેલ

અમદાવાદઃ ૩૦ એસિલે લોકસભાની સાથે ગુજરાતમાં સાત સિધાસભાની પેટાચૂંટણી પણ યોજાશે. ભાજપ અને કોંગ્રેસ પક્ષના તમામ ઉમેદિારો જાહેર થતાં હિે બંને મુખ્ય પક્ષોના સિશ્લેષકો પસરણામ માટે સિશ્લેષણ કરે છે. કચ્છની અબડાસા બેઠક ઉપર ગુરુ-સશષ્ય સામસામે ચૂંટણી લડી રહ્યા છે. જ્યારે લાઠી બેઠક પર ભાજપના પૂિષ ધારાસભ્ય કોંગ્રેસના ઉમેદિાર છે અને કોંગ્રેસના પૂિષ ધારાસભ્ય ભાજપના ઉમેદિાર છે. સહંમતનગર બેઠક ઉપર ભાજપની ગણતરી ન હતી એિા પટેલ ઉમેદિાર કોંગ્રેસે મૂકતા આશ્ચયષ થયું છે. સોમનાથ બેઠક ઉપર પણ કોંગ્રેસે જ્ઞાસત સમીકરણોને અિગણીને લોહાણા સમાજના યુિાન ડોક્ટરને તક આપી છે. કોંગ્રેસ સિધાનસભા પક્ષની બેઠકમાં અબડાસા અને તે પહેલાં માંડિી બેઠકના ધારાસભ્ય છબીલ પટેલે ગૃહમાં કેિી રજૂઆત કરિી તે અંગેનું જ્ઞાન શસિસસંહ ગોસહલ પાસેથી લીધું હતું. હિે

અબડાસા બેઠકની ચૂંટણીમાં છબીલ પટેલ જાહેરસભામાં

અત્યારે પેટાચૂંટણીમાં ભાજપના હનુભાઇ કોંગ્રેસના ઉમેદિાર અને

રવધાનસભાની સાિ બેઠકોમાંકોણ કોની સામે

બેઠક (૧) અબડાસા (૨) રાપર (૩) સોમનાથ (૪) સિસાિદર (૫) લાઠી (૬) સહંમતનગર (૭) માંડિી-(સુરત)

કોંગ્રેસ શસિસસંહ ગોસહલ બાબુ મેઘજી શાહ ડો. સનશાંત ચોટાઈ હષષદ સરબડીયા હનુભાઇ ધોરાજીયા ડો. સિપુલ પટેલ આનંદ ચૌધરી

શસિસસંહ અને કોંગ્રેસ પક્ષ સિરુદ્ધ ભાષણ કરીને તેમણે લીધેલા ગુરુ૫નનો પસરચય કરાિશે. લાઠી બેઠક ઉપર ૨૦૦૭માં ચૂંટાયેલા ભાજપના ધારાસભ્ય હનુભાઇ ધોરાજીયા પાંચ િષષ સુધી આરામસિય સભ્ય રહ્યા હોિાથી ૨૦૧૨માં ભાજપની સટકકટ તેમને મળી ન હતી. તેમનો આરામસિય સ્િભાિ અને વ્યસનના કારણે મતદારોને નારાજગી હતી. મૂળ ભાજપ ગોિ ધરાિતા બાિકુભાઈ ઉંધાડ કોંગ્રેસ પક્ષ અને ધારાસભ્યપદ છોડીને ભાજપમાં આિી ગયા છે.

ભાજપ છબીલ પટેલ િકાશ મહેતા જસાભાઈ બારડ ભરત કેશુભાઈ પટેલ બાિકું ઉંધાડ રાજેન્દ્રસસંહ ચાિડા હેમલત્તાબેન િસાિા

કોંગ્રેસના બાિકુ ઉંધાડ ભાજપના ઉમેદિાર છે. સહંમતનગર સિધાનસભા બેઠક ઉપર અગાઉ ભાજપના પટેલ અને િસણક ઉમેદિાર ચૂંટાયા હતા, પરંતુ ૧૯૯૮થી ક્ષસિય ઉમેદિારની પરંપરા ચાલી છે. જેથી આ િખતે પણ કોંગ્રેસ ક્ષસિય ઉમેદિાર મૂકશે એિી ભાજપની ગણતરી હતી. કોંગ્રેસે પણ સનવૃત્ત ઠાકોર સમાજના બે અસધકારીઓ પર નજર દોડાિી હતી, પરંતુ શંકરસસંહ િાઘેલાએ પટેલ ઉમેદિાર શોધીને સમીકરણો સરભર કરિાનો િયાસ કયોષ છે. જેથી ભાજપની મહેનત િધી છે.

ગાંધીનગર બેઠક ઉપરથી છઠ્ઠી વખિ ચૂંટણી લડી રહેલા ભાજપના વરરષ્ઠ નેિા લાલકૃષ્ણ અડવાણી વિી ચૂંટણી પ્રચારની િમામ જવાબદારી િેમની પુત્રી પ્રરિભા અડવાણીએ સંભાળી છે. ગિ સપ્તાહેપ્રરિભા અડવાણીએ મહેસૂલ પ્રધાન આનંદીબેન પટેલ સાથેઅમદાવાદમાંપ્રચાર કાયયશરૂ કયુુંહિું. બીજી િરફ પૂવય ગૃહ પ્રધાન અરમિ શાહેઉત્તર પ્રદેશની જવાબદારીમાંથી સમય કાઢીનેપણ અડવાણીની િરફેણમાંપ્રચાર કરીનેભાજપના કાયયકરોમાંઉત્સાહનો સંચાર કરવા પ્રયાસ કયોયહિો.

સંરિપ્ત સમાચાર

• રિસ્િા સામે ફંડના દુરુપયોગનો ગુનો નોંધાયોઃ ૨૦૦૨ના ગુજરાતના રમખાણગ્રટતો • NRIના પ્લોટનુંબારોબાર વેચાણઃ જામનગર વતી કહેવાતી લડત ચલાવનારી રિસ્િા પંથકના કલ્યાણપુર તાલુકાના જામરાવલ સેિલવાડ સામે ફંડના દુરુપયોગ અને ગામના વતની અનેઆળિકા રહેતા મહેન્દ્રભાઈ છેતરળપંડીનો ગુનો દાખલ થયો છે, જેની સામે રામજીભાઈ ગોકાણીએ થોડા વષષ પૂવષ ળતટતાએ પોતાની ધરપકડ અટકાવવા ગુજરાત ખંભાળિયાના ધરમપુરવાડી ળવટતારમાં પ્લોટ હાઈકોટમાાંઆગોતરા જામીન અરજી કરાઈ છે, ખરીદ કયાષ બાદ તેનું બારોબાર ખોટા જે હાલમાં પડતર છે. પરંતુ અમદાવાદ ક્રાઈમ દટતાવેજથી વેચાણ થઈ ગયા હોવાનું તેમના બ્રાન્ચે આ જામીનના ળવરોધમાં કરેલા ધ્યાને આવ્યું હતું. આથી આ કેસમાં પોલીસ સોંગદનામામાંળતટતાએ કઈ રીતેફંડનો અંગત ફળરયાદ થતાં દ્વારકા પોલીસને તપાસમાં ખચાષમાટેઉપયોગ કરાયો તેનો ઉલ્લેખ કયોષછે. અબ્દુલ ઉફફે બસીર અબ્બાસ અને અબ્દુલ • અંિે રવસ્મય શાહને સુપ્રીમ કોટટમાંથી કાદર ઇબ્રાહીમ નામના બે શખસની સંડોવણી જામીન મળ્યાઃ અમદાવાદના ચકચારી જણાતા ધરપકડ કરીનેકોટટમાંરજૂકયાષહતા. બીએમડબ્લ્યુ ળહટ એન્ડ રન કેસના આરોપી • કોંગ્રેસી આગેવાનો ભાજપમાં જોડાયાઃ રવસ્મય શાહનેઘટનાના ૧૩ મળહના બાદ સુપ્રીમ રાજયના સહકારી ક્ષેત્રના અગ્રણી અનેનરહરર કોટેટસોમવારેરૂ. ૧૦ લાખના બોન્ડ પર આકરી અમીનના ભાઈ ઘનશ્યામ અમીન અન્ય શરતો સાથે જામીન મુળિનો આદેશ કયોષ છે. સહકારી આગેવાનો સાથે ભાજપમાં જોડાયા ઉલ્લેખનીય છે કે ળવટમયની અત્યાર સુધીમાં હતા. વડોદરા ળજલ્લાના કોંગ્રેસના આગેવાન ળવળવધ કોટટમાં૧૧ વખત જામીન અરજી રદ થઈ અને પારુલ ગ્રૂપ ઓફ ઇન્ન્ટટટયૂટના ચેરમેન ચુકી છે. આ સાથેજ સુપ્રીમ કોટેટનીચલી કોટટને ડો. જયેશ પટેલ પણ ભાજપમાંજોડાયા છે. કેસની ટ્રાયલ છ માસમાંપૂરી કરવા જણાવ્યુંછે.

The fastest deliveries Send money to India from just £4.99*

day at ** nline to Send o m.co.uk

moneygram.co.uk 0800 0260535 /moneygram

Send at:

Receive at:

@moneygramMe

And anywhere you see the MoneyGram sign

*Fees mentioned are applicable for sends up to £100 to India. In addition to the transfer fees applicable to a transaction, a currency exchange rate set by MoneyGram or its agent will be applied. **For a full list of online transfer fees please visit www.moneygram.co.uk. Post Office, Thomas Cook, Lebara, Debenhams, MoneyCorp and Speedy Cash are agents of MoneyGram International Limited in the provision of money transfer services, Post Office and the Post Office logo are registered trade marks of Post Office Ltd. MoneyGram and the Globe are trademarks of MoneyGram. All other marks are the property of their respective owners. MoneyGram is available at 44 Debenham stores via the money travel bureau. MoneyGram International Limited is authorized and regulated in the United Kingdom by the Financial Conduct Authority. ©2014 MoneyGram. All rights reserved.

CS7893

gra money


10

5th April 2014 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

આવકાયયસાફસૂફીઃ ભારતીય ક્રિકેટના ‘સુકાની’ બદલાયા છેલ્લા કેટલાક મતહનાઓ દરતમયાન કડક ચુકાદાઓ આપીને અને કડવી તટપ્પણીઓ કરીને ભારતના રાજકારણીઓને કાયદા-કાનૂનના આકરા તાપનો અનુભવ કરાવનાર સવોાચ્ચ અદાલતે હવે ‘સાફસફાઇ’ માટે તિકેટ પર નજર માંડી હોય તેમ જણાય છે. સુિીમ કોટટના સુચન અનુસાર ભારતીય તિકેટ કસટ્રોલ બોડટ (બીસીસીઆઇ)ના િમુખ એન. શ્રીતનવાસને છેવટે હોદ્દો છોડ્યો છે. આઇપીએલ મેચ ટપોટ કફક્સસંગ કેસ સંદભવે થયેલી એક અરજીની સુનાવણી દરતમયાન કોટેટ આ સુચન કયુું હતુ.ં હવે બોડટનું સુકાન તશવલાલ યાદવ સંભાળશે, અને આઇપીએલનું સુકાન તલટલ માટટર સુતનલ ગાવટકર. કોટટને હટતક્ષેપ કરવો પડ્યો તેનું કારણ એ હતું કે મેચ ટપોટ કફક્સસંગ સંદભવે આઇપીએલની જે ટીમ (ચેન્નઇ સુપરકકંગ્સ) સામે આંગળી ચીંિાઇ છે તેની માતલકી શ્રીતનવાસનની ઇંતડયા તસમેસટ કંપની િરાવે છે. આ કેસમાં તેમના જમાઇ અને ટીમના તિક્સસપાલ ગુરુનાથ મયપ્પન પોલીસ કટટડીમાં છે. મય્યપન સામે સટ્ટાખોરી અને મેચ કફક્સસંગના આરોપ છે. રમતગમત ક્ષેત્ર સાથે સંકળાયેલા સહુ કોઇનું માનવું હતું કે તપાસમાં પારદશટીતા જાળવવા શ્રીતનવાસને તપાસ પૂરી થતાં સુિી હોદ્દો છોડી દેવો જોઇએ, પણ શ્રીતનવાસનને તે કબૂલ નહોતુ.ં ઊલ્ટુ,ં મેચ ટપોટ કફક્સસંગની તપાસ પણ બોડટની કતમટીને સોંપાઈ! એકદમ દલા તરવાડી જેવો તાલ રચ્યો હતો, પણ સુિીમ કોટટના આદેશથી રચાયેલી જક્ટટસ મુકલુ મુદગલ કતમટીએ વટાણા વેરી નાખ્યા. કતમટીએ સોંપલે ા તરપોટટમાં જે તથ્યો રજૂ કયાા હતા તેને ટાંકીને સુિીમ કોટેટ ટીપ્પણી કરી હતી શ્રીતનવાસન્ હોદ્દો છોડવા માગે છે કે નહીં તે તિકેટ બોડટ અમને જણાવે, નહીં તો શું કરવું તે અમે કહીશુ.ં શ્રીતનવાસન્ કોટટના આ સુચનને પડકારવા પણ તૈયાર હતા, પરંતુ પછી સાનમાં સમજીને હોદ્દો છોડી દીિો. શું બોડટમાં આ ફેરબદલથી ભારતીય તિકેટનો ચહેરો બદલી નાખશે? ગાવટકર કે યાદવ જેવા ટોચના ભૂતપૂવા ખેલાડીઓ બોડટના વહીવટને પારદશાક બનાવવામાં સફળ થશે? આ અને આવા બિા િશ્નો એવા છે જેનો જવાબ મોટા ભાગે નકારમાં જ મળવા સંભવ છે, પણ ભારતીય તિકેટ કસટ્રોલ બોડટમાં ટોચના ટથાને થયેલો ફેરબદલ આશાનો સંચાર જરૂર કરે છે. કેટલાય મતહનાથી બીસીસીઆઇનું નામ સાચા કરતાં ખોટા કારણસર અખબારોમાં વિુ ચમસયું છે. અહીં મેચમાં હારજીતની વાત નથી, આ બિું તો રમતનો ભાગ છે, અહીં તો આઇપીએલને લાગેલા કલંકની વાત છે. આઇપીએલ ટ્વેસટી૨૦ ફોમવેટ માત્ર

ભારતમાં જ નહીં, તિકેટતવશ્વમાં સૌથી સફળ અને રોમાંચક સાતબત થયું હતુ.ં ટુનાામસે ટનો ઉદ્દેશ ઉમદા હતો - તવશ્વભરના તિકેટ ખેલાડીને એકબીજા સાથે, એકબીજા સામે રમવાનો મોકો મળે. એકબીજાની ટેતિક, ટટ્રેટજી ે , માઇસડસેટ સમજવાનો અવસર મળે. રાષ્ટ્રીય ટીમમાં ટથાન મેળવવાથી વંતચત નવોતદત ખેલાડીને તેમની િતતભા દશાાવવાની તક મળે. અને ઓફ્ફકોસા, આયોજકો તથા ખેલાડીઓને તગડા રૂતપયા કમાવાનો મોકો પણ મળે. (આ તસવાય તો તિકેટ મેચના આયોજનનું તવચારી પણ ન શકાય ને?!) અહીં સુિી બિું બરાબર હતુ,ં પણ કેટલાક ખેલાડીઓ અને ટીમ માતલકોના લોભને થોભ નહોતો. વિુ પૈસા કમાઇ લેવાની લાલચમાં તેમણે મેચ કફક્સસંગ શરૂ કયુું અને આખી ટુનાામસે ટ બદનામ કરી નાખી. આજે માહોલ એવો છે કે મેચમાં રસાકસી કે અપસેટ સજાાય કે તરત તિકેટચાહક બોલી ઉઠે છે કે આ તો કે ‘સેતટંગ’ લાગે છે. આઇપીએલ માટે ઉભો થયેલો આ અતવશ્વાસ દૂર કરવા પણ તિકેટ બોડટમાં પતરવતાન જરૂરી હતુ,ં પરંતુ તવશાળ ઉદ્યોગસામ્રાજ્ય િરાવતા શ્રીતનવાસન્ તૈયાર નહોતા. ટવાભાતવકપણે જ શ્રીતનવાસનનો આ માત્ર તિકેટ-િેમ નહોતો. સહુ કોઇ જાણે છે કે ભારતીય તિકેટ કસટ્રોલ બોડટ સોનાના ઇંડા દેતી મરઘી છે. આથી જ તો અબજો રૂતપયાનું ટનાઓવર િરાવતા બોડટનું િમુખ પદ મેળવવા હુંસાતુસ ં ી જામે છે. ચૂટં ણીમાં ભૂતપૂવા ખેલાડીથી માંડીને િનાઢયો સુિી સહુ કોઇ ઝંપલાવે છે, પણ તિકેટ સાથે સંકળાયેલી વ્યતિ ભાગ્યે જ ચૂટં ાય છે. જે વિુ નાણાં ખચટી જાણે છે તે વિુ મત મેળવે છે. જ્યારે કોઇ રમતને કે તેનું સંચાલન કરતા સંગઠનને િંિાદારી અતભગમનો એરુ આભડી જાય છે ત્યારે આવું થતું હોય છે. રમતગમત સંગઠનોના રાજકારણથી વાકેફ સુિીમ કોટટનો હટતક્ષેપ ભારતીય તિકેટનો તસનાતરયો બદલી શકે છે. કોટટ ભૂતકાળમાં અતભિાય આપી ચૂકી છે કે રમત સાથે સંકળાયેલા ખેલાડીઓએ સંગઠન-એસોતસએશનમાં સતિય ભૂતમકા ભજવી રમતગમતને િોત્સાહન મળે તે માટે કામ કરવું જોઇએ. આ વખતે કોટેટ ડગલું આગળ વિી તિકેટ બોડટનું સુકાન સંભાળવા ગાવટકરનું નામ સૂચવ્યું હતુ.ં યાદવ-ગાવટકરે કામ સંભાળ્યું છે, પણ બોડટમાંથી લાભ સાિવા તત્પર તત્વો તેમને કેટલા ટકવા દે છે, કેટલી ટવતંત્રતાથી કામ કરવા દે છે તે જોવું રહ્યું. અલબત્ત, સવોાચ્ચ અદાલતનો આદેશ સજ્જનોની રમતની ઇમેજ ટવચ્છ જરૂર બનાવશે તેમાં બેમત નથી.

લોકસભા ચૂટં ણીનું કાઉસટડાઉન શરૂ થઇ ગયું છે. તમામ જનમત સવવેક્ષણના તારણ દશાાવે છે કે નરેસદ્ર મોદીના નેતૃત્વમાં ભાજપ ઝડપભેર સત્તા ભણી કૂચ કરી રહ્યો છે. કોંગ્રસ ે ની જેમ તમને પણ તારણો અંગે શંકા હોય તો ભાજપની આગેકચૂ નો તાગ મેળવવાનો બીજો પણ માપદંડ છે. કોઇ પણ રાજ્યમાં રાજકીય પક્ષોની ગતતતવતિ પર નજર માંડો - કાયાકરોથી માંડીને નેતાઓ અને તટકકટવંતચતોથી માંડી અસંતષ્ટ ુ ો ભાજપ ભણી દોડતા દેખાશે. ઉગતી સત્તાને પૂજવામાં રાજકારણી કદી ખત્તા ખાતા નથી. તેમનો જીવનમંત્ર હોય છે - જીસકે તડ મેં લડ્ડુ, ઉસકે તડ મેં હમ. જોકે આ તો સમજાય તેવું છે, બસ ન સમજાતી વાત એટલી જ છે કે નેતાઓ તો લાભ ખાટવા ભાજપ ભણી દોડે, પણ ભાજપ શા માટે તેમને હરખભેર આવકારે છે? સત્તા હાંસલ કરવાની ઉતાવળમાં ભાજપ કદાચ ભૂલી ગયું છે કે આવા નેતાઓ-કાયાકરોને પક્ષમાં સામેલ કરવાથી તાત્કાતલક ફાયદો અવશ્ય મળી જશે, પણ પક્ષની છતબને જે બટ્ટો લાગશે તે ભરપાઇ કરવાનું મુશ્કેલ બની જશે. જેમ કે, જનતા દળ (યુ)ના નેતા સાતબર અલીને પક્ષમાં લીિાના કલાકોમાં જ તેને કાઢી મૂસયા. પક્ષમાં જ એવો તવરોિ ઉઠ્યો કે પક્ષે તનણાય બદલવો પડ્યો. આ જ સાતબર અલી ભૂતકાળમાં પટણાના શ્રેણીબદ્ધ તવટફોટો માટે ભાજપને જવાબદાર ગણાવી ચૂસયા છે. પખવાતડયા પહેલાં પણ આવું જ થયું હતુ.ં કણાાટકમાં શ્રીરામ સેનાના મુથાતલકના ભાજપ િવેશ સામે તવરોિ ઉઠતાં પક્ષે તેનું સભ્યપદ રદ કયુ.ું મુથાતલક અને તેના સમથાકોએ વેલસે ટાઇન ડે ઉજવતી યુવતીઓ સાથે અણછાજતું વતાન કયુું હતુ.ં આ બે કકટસામાં તો આંતતરક તવરોિ સામે જ પક્ષે

નમતું જોખ્યું છે, પણ બીજા કેટલાય નેતાઓ એવા છે જેમના ભાજપિવેશ સામે અંદરખાને અસંતોષ છે. ભાજપે ચૂટં ણી જંગના િારંભે સૂત્ર આપ્યું હતુંઃ કોંગ્રસે મુિ ભારત, પરંતુ હવે કોંગ્રસે ીઓની તહજરતથી જાણે કોંગ્રસે -યુિ ભાજપનો માહોલ રચાયો છે. ગુજરાતમાં વતામાન તવિાનસભાના છ કોંગ્રસ ે ી સભ્યો પક્ષ છોડીને ભાજપમાં જોડાયા છે. રાષ્ટ્રીય ટતરે જગદંતબકા પાલે ભાજપનો ભગવો િારણ કયોા છે. તબહારમાં જનતા દળ (યુ)ના એન.કે. તસંહ સતહતના નેતાઓ નીતતશ કુમારનો સાથ છોડીને ભાજપમાં આવ્યા છે. લાલુ િસાદના ભાઇ રામકૃપાલ યાદવ ભાજપમાં જોડાયા છે. અત્યાર સુિી યુપીએના સાથીદાર રામતવલાસ પાસવાન અને તેમની લોક જનશતિ પાટટીએ ભાજપ સાથે હાથ તમલાવ્યા છે. યાદી લાંબી થાય તેવી છે. આ બિાના જોડાવાથી ભાજપ વિુ મજબૂત બનશે, અને સત્તા હાંસલ કરવાનું આસાન બનશે તેમાં બેમત નથી, પણ ભાજપની આગવી ઓળખનું શુ?ં આ બિા જ નેતાઓ એક કે બીજા સમયે ભાજપની તવચારસરણીને અને ખાસ કરીને નરેસદ્ર મોદીને તહસદુવાદી ગણાવી પેટ ભરીને ભાંડી ચૂસયા છે. આજે તે બિા ભાજપની અને મોદીની કદમબોશી કરી રહ્યા છે. રાજકારણમાં કોઇ કોઇનું કાયમી દોટત નથી અને કાયમી દુશ્મન પણ નથી હોતું તે સાચુ,ં પણ ભાજપે તેના એનડીએના શાસનકાળને યાદ રાખવો રહ્યો. સરકાર હતી ત્યારે અનેકનો સાથ હતો, સરકાર તૂટતાં જ બિા સાથ છોડવા લાગ્યા હતા. આજે મોંઘવારી, ભ્રષ્ટાચારથી ત્રાસેલો આમ ભારતીય ભાજપ ભણી આશાભરી મીટ માંડીને બેઠો છે, જો તે સત્તાની તડજોડમાં લોકોની અપેક્ષામાં ઉણો ઉતયોા તો લોકો કદી તેને માફ કરશે નહીં.

ભાજપ એ ન ભૂલેકેચેતતો નર સદા સુખી

ભારત અનેમંગલયાન

ભારતીય વૈજ્ઞાનિકો દ્વારા તા. ૫ િવેમ્બર, ૨૦૧૩િા રોજ ભ્રમણકિામાં તરતા મૂકાયેલ મંગલ યાિ ૪૮૫ નમનલયિ માઇલ લાંબી સફળ મુસાફરી તા. ૨૪ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૪િા રોજ પૂણણ થશે તેવી સંભાવિા છે. આ પ્રોજેક્ટ પાછળિો અંદાજીત ખચણ ૪૫ નમનલયિ પાઉડડ થશે. ઇન્ડડયિ સ્પેસ રીસચણ ઓગગેિાઇઝેશિ (ISRO) પ્રનત વષણ ભારત બીજા દેશોિી સરખામણીમાં િબળું િથી એ દશાણવવા નવનવધ સ્પેસ પ્રોજેક્ટ પાછળ એક નબનલયિ ડોલસણિો ખચણ કરે છે. જોકે ૨૦૧૧ દરનમયાિ ચીિ અિે જાપાિે મંગળ ગ્રહ પર યાિ મોકલવા માટે કરેલા પ્રયાસોિે સફળતા મળી િહોતી. અમેનરકા, રનશયા અિે યુરોનપયિ સ્પેસ એજડસી પછી ભારત જ પહેલો એનશયિ દેશ છે જે મંગળ તરફ યાિ મોકલવામાં સફળ રહ્યો છે. પરંતુ ટીકાકારો કહે છે કે જે દેશમાં ૭૦૦ લાખ લોકો રોજિા બે ડોલરથી ઓછા કમાય છે, કુલ વસ્તીિા િીજા ભાગિી વસતીિે વીજળી અિે દેશિી અડધા કરતા વધુ લોકોિે ‘પ્રાઇવેટ ટોઇલેટ’િી સગવડ િથી, દસમાંથી ચાર પુખ્તવયિી વ્યનિ અભણ છે અિે યુએિ ડેવલપમેડટ પ્રોગ્રામિા જણાવ્યા મુજબ ભારતિી ૩૭ ટકા વસનત ગરીબી રેખા િીચે જીવે છે ત્યારે શું મગલ યાિ પ્રોજેક્ટ જરૂરી છે? પન્લલક હેલ્થ કેર માટે બ્રાનઝલ પ્રનતવષણ માથાદીઠ ૪૮૩ ડોલર, ચીિ પ્રનત વષણ ૨૦૩ ડોલર અિે ભારત માિ ૩૯ ડોલર ખચગે છે. દર વષગે ભારતમાં જીવલેણ િ હોય તેવા દદોણથી સારવારિા અભાવે ૧૭ લાખ બાળકો મૃત્યુિે ભેટે છે. તો વાચકો જ િક્કી કરશે કે ભારતિા સ્પેસ પ્રોજેક્ટિા પ્રયાસો માટે ખચણ કરવો યોગ્ય છે કે જિતાિા કલ્યાણ, આરોગ્ય, નશિણિે અગ્રતા આપવી જોઈએ. - મુકન્ુ દ આર. સામાણી, લેસ્ટર (નોંિ: વાચક વમત્રો આ વવષય પર પોતાના મનનીય અવભપ્રાયો મોકલશેતો તેપ્રગટ કરતા આનંદ થશે. - કમલ રાવ, ન્યુઝ એવડટર)

વચંતાનો વવષય ચોરી

ઘરફોડ ચોરી અિે લુંટફાટિા વધી રહેલા બિાવો અંગે શ્રીમાિ કાડતીભાઈ િાગડાએ પોલીસ વડાિો સંપકક કરી ઘટતુ કરવા જણાવ્યું અિે પોલીસે પણ જિતા સાથે ખાસ નમનટંગ કરવા તત્પરતા દાખવી તે જાણી આિંદ થયો. લુંટ અિે ચોરીઓ બાબતે પોલીસ અિે સરકાર દ્વારા અસરકારક પગલા લેવાવા જ જોઈએ. પરંતુ એકલી પોલીસ માટે એ કામ એટલું સરળ િથી. કારણ કે અત્યારે દરેક શહેરો અિે પરામાં ઠેરઠેર રોકડ આપી સોિુ ખરીદતી દુકાિો જોવા મળે છે. 'કેશ ફોર ગોલ્ડ' અિે 'અમે સોિુ ખરીદીએ છીએ' તેવી જાહેરાતોિા નવશાળ બોડડ ધરાવતી દુકાિો પણ સોિાિી ચોરીઅો પાછળ જવાબદાર છે. સોિાિા દર દાગીિાિી ચોરીઅો કરતા ચોરો આસાિીથી સોિાિા દાગીિા વેચી શકતા હોવાથી ચોરીિે પ્રોત્સાહિ મળે છે. ચોરીિો માલ લેિારા જ િા હોય તો ચોરી થાય જ િહીં. સોિિા દાગીિા ખરીદતી દુકાિોવાળાઓ ઉપર પોલીસે બાજિજર રાખી છટકું ગોઠવીિે પકડવા જોઈએ. ચાર-પાંચ વષણ પહેલા આવી 'કેશ ફોર ગોલ્ડ'િી જાહેરાતો કે દુકાિો જોવા મળતી િ હતી. હવે તો આવી દુકાિો જોઇિે ચોરિે ખુલ્લુ આમંિણ આપવામાં આવતું હોય એવું િથી લાગતું ? શ્રી સી.બી. સાહેબ આ સાથે આપિે સનળયા પાછળથી છોડાવવાિા પ્રયાસરૂપે £૧૨૫િો ચેક મોકલ્યો છે. - વલ્લભભાઈ એચ. પટેલ, વેમ્બલી

થુકં વા બદલ દંડ

થોડાં વષોણ પહેલાં રસ્તા કે ફૂટપાથ ઉપર પાિગુટખા ખાઇિે થૂંકવુ િનહં તે માટે 'ગુજરાત

સ્વયંનેકદી કમજોર ન બનાવશો કારણ કેડૂબતા સૂરજનેજોઈનેતો લોકો પણ દરવાજા બંિ કરી દેછે. - અજ્ઞાત

સમાચાર'માં અનભયાિ ચલાવવામાં આવ્યું હતુ.ં અમે પણ અમારી દુકાિિી બહાર સાઈિ લગાવેલ કે વેમ્બલી - ઈલીંગ રોડિે ચોખ્ખો રાખો - અહીં થૂકવું િહીં. તે પછીથી કાઉન્ડસલે પણ સાઈિ મારેલી અિે પોલીસ તરફથી દરેક દુકાિે અિે જિતાિે આ અંગે જાગૃતી લાવતી પનિકાઅો વહેંચવામાં આવી હતી. હમણાં બે સપ્તાહ પહેલાં સાદા કપડામાં આવેલા એક પોલીસ ઓફફસરે અમારી દુકાિ પાછળથી અંગ્રેજી િનહં જાણતા એક ભાઇિે રોડ પર પાિમસાલા ખાઇિે થુંકવા બદલ ૯૦ પાઉડડિો દંડ ફટકાયોણ હતો. સાિી સાથે ગયેલા ઓફફસર રંગે હાથ ઝડપી લેતાઆપણા ગુજરાતી ભાઇિી હાલત જોવા જેવી થઇ હતી. ઈલીંગ રોડ િજીકિી શેરીઅોિા રસ્તાઅો પર િવેસરથી કોિણરમાં સફેદ રંગ ટાઇલ્સથી ફૂટપાથ બિાવી છે. હમણાં થૂક ં વાિું ઓછું થયું છે છતાં અમુક જગ્યાએ લોકો થુક ં ે છે. પણ જો આવા દંડ કરવાિા થોડા વધારે ફકસ્સા બિે તો લાગે છે કે ભનવષ્યમાં ઘણા સુધારા થશે. - દયારામભાઈ જોશી, ઇલીંગ રોડ

િરમ છેકેિંિો

આપણા દેશમાં ધમણિા િામે ધનતંગ ચાલે છે, આપણો દેશ હોય કે પરદેશ. પૈસા મેળવવાિે માટે જ માણસો વલખાં મારે છે. મારા બે-િણ અિુભવો અહીં ટાંકું છુ.ં ગમે તો છાપશો. ચારેક વષણ પહેલાંિી વાત છે. એક મંનદરમાં ભાગવત સપ્તાહ બેઠી હતી. કથાિે અંતે બધા કથાકારિા ચરણ સ્પશણ લેવા મંચ ઉપર જવા લાગ્યા, િે સ્વામીજી બધાિે કંઈિે કંઈ આપતા હતા. જ્યારે મારો વારો આવ્યો િે હું પગે લાગી તો કહે કે દનિણા મૂકો. મારા માટે £૧૦ મારી મહેિતિા હતા. આજકાલ આશીવાણદિા બે શલદોિી પણ ફકંમત ચૂકવવી પડે છે. બીજો એક પ્રસંગ બે વષણ પહેલાં દુનિયાિો ધિાઢ્ય દેશ અમેનરકાિી સફરે ગઈ હતી. મિે કમરમાં દુખાવો હતો િે પગમાં ઓપરેશિ કયુું હતું જેથી મારે વ્હીલચેલમાં જ એરપોટડ પર જવાિું હતુ.ં તો આપણા એક ઈન્ડડયિ ભાઈએ કહ્યું કે £૧૦ કે ૧૦ ડોલર આપો તો હમણાં જ મંગાવુ.ં મિે થયું કે આવા આધુનિક િે ધિાઢ્ય દેશિી આ દશા? શું તેમિે પૂરતો પગાર િહીં મળતો હોય કે પછી લાલચ? આ દેશમાં પ્રસંગોપાત મંનદરોમાં હકડેઠઠ ભીડ જામે છે ત્યારિી વાત છે. ધમણિે િામે લૂટં મચાવે છે. ઘણા મંનદરોમાં મારો જાત અિુભવ છે કે £૫ આરતી ઉતરાવા માટે આપો. અરે ભાઈ હું મારા ઘરે આખું વષણ આરતી ઉતારીશ. ભગવાિ તો એ જ છેિ? ે ભગવાિિે ક્યાં ખરાબ લાગવાિું છે? આપણા દેશમાં તો ગરીબી છે િે માણસિે પૈસા કમાવવા હોય તો એ જાતજાતિા િુસખા અજમાવે છે. પણ પરદેશમાં ધમણિે િામે ધનતંગ એ તો અજુગતું ગણાય. અહીંિા મંનદરોમાં અમુક ઠેકાણે તો વ્યનિગત પૂજા કરો પછી જ ભગવાિિાં દશણિ થશે. - ભારતી પટેલ, હેરો

ટપાલમાંથી તારવેલું

• વેમ્બલીથી રાજેશ પંચાલ જણાવે છે કે 'આપણી ભારતીય ટેનલનવઝિ ચેિલો અિે સમાચાર ચેિલો પર જાહેરાતો પુશ્કળ પ્રમાણમાં આવે છે. આવી જાહેરાતો પર અંકુશ જરૂરી છે.' • િેરોથી આકૃવતબેન પટેલ જણાવે છે કે 'ક્રમશ: અનહંિી પ્રાથનમક શાળાઅોમાં બાળકોિા અભ્યાસિું ધોરણ ઘટતું જાય છે અિે આપણાં બાળકો અડય દેશોિી સરખામણીએ િબળા પડતા જાય છે જે નચંતાિો નવષય છે.'

ગુજરાત સમાચાર અનેએિશયન વોઇસનેઆપ કોઇ સંદેશ આપવા માગો છો? લવાજમ/વવજ્ઞાપન સંબંવિત કોઇ માવિતી જોઇએ છે? િમણાંજ ફોન ઉઠાવો અથવા ઇ-મેઇલ કરો. અમેઆપનેમદદ કરવા તત્પર છીએ. Karma Yoga House, 12 Hoxton Market (Off Coronet Street) London N1 6HW

Tel: 020 7749 4080/4000 Fax: 020 7749 4081

Email: gseditorial@abplgroup.com, aveditorial@abplgroup.com, www.abplgroup.com www.facebook.com/GujaratSamacharNewsweekly


5th April 2014 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

11


12

દજિણ-મધ્ય ગુિરાત

5th April 2014 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

નવસારીમાંકોંગ્રસે ેપ્રથમવાર મુસ્લલમનેજટકકટ ફાળવી

અમદાવાદઃ ગુજરાતમાં કોંગ્રેસે લોકસભાની ૨૬ પૈકી નવસારી બેઠક પર પ્રથમવાર મુસ્લલમ ઉમેદવારને ટિકકિ ફાળવી છે. કોંગ્રેસ ઉપાધ્યક્ષ રાહુલ ગાંધીએ તેમના યુવા ટિગેડ િીમના સભ્ય મકસુદ મમરઝાને ઉમેદવારી સોંપી છે. ટમરઝા સામાડય પટરવારમાંથી આવે છે અને અગાઉ વષોો સુધી સુરત એનએસયુઆઈના પ્રમુખ હતા. ટમની ઈસ્ડડયાની તાસીર ધરાવતી નવસારી લોકસભા સીિ ગુજરાતની એકમાત્ર એવી બેઠક છે, જેમાં પરપ્રાંતીયો અને કામદાર વગોખૂબ મોિા પ્રમાણમાં છે. આશરે૯.૪૧ લાખ મતદારો ધરાવતા આ ક્ષેત્રમાં ઉત્તર

મુસ્લલમોના અઢી લાખ મત છે. છેલ્લે મોિાભાગે ૧૯૮૦માં એક વખત કોંગ્રેસના પૂવોપ્રદેશ પ્રમુખ સી.ડી. પટેલ અહીંથી ચૂંિાયા હતા. બાકી બધી ચૂંિણીઓમાં આ સીિ ભાજપનો મજબૂત ગઢ બની રહી છે. ભાજપના સીટિંગ સાસંદ સી.આર. પાટીલ ૨૦૦૯ની લોકસભાની ચૂંિણીમાં કોંગ્રેસ કોળી સમાજના મતદારો સામે ૧.૩૩ લાખના જંગી અહીં પોણા બેલાખ જેિલા હોઈ માર્ોનથી ટવજેતા થયા હતા. મોિેભાગેદર વખતેઅહીં કોંગ્રેસ નવસારી લોકસભા ક્ષેત્રની સાત દ્વારા કોળીને ટિકકિ આપવામાં પૈકી ચાર ટવધાનસભા બેઠકો આવે છે. પરંતુ આ વખતે સુરતમાં પડે છે. એિલે કોંગ્રેસના ટદગ્ગજ નેતા એહમદ ટલંબાયતના મકસુદ ટમરઝાને પટેલની ઈચ્છા મુજબ મુસ્લલમને ટિકકિ આપી કોંગ્રેસે જુગાર ટિકકિ આપી છે. અહીં ખેલ્યો છે.

સુરતઃ એડટવપપમાં ઓફિસ ધરાવતી મુંબઈની ડાયમંડ કંપનીએ ચારેક બેંકોના અંદાજે રૂ. ૭૦૦ કરોડ ચુકવવામાં નાદારી નોંધાવી હોવાના સમાચાર મળ્યા હતા ત્યાં બીજી આવી ખબર આવી છે. સુરતની એક ડાયમંડ કંપનીની એડટવપપમાં આવેલી ઓફિસ રૂ. ૧૮૦૦ કરોડ રૂપપયામાં નાદારી નોંધાવે તેવી શકયતાથી સુરત સહીતના ડાયમંડ ઉધોગમાં ભૂકંપ જેવું વાતાવરણ ઊભું થયું છે. આ કંપનીએ હોંગકોંગ, જપાન, ચીન, દુબઈમાં પણ ધંધો પવસ્તાયોપ હતો. ડીટીસી સાઇટ હોલ્ડર કંપનીઓ નાદારી નોંધાવવા માંડતા હીરા ઉધોગમાં પચંતા ઊભી થઈ છે.

વડોદરાઃ ગુજરાતમાં ૩૦ એપિલે યોજાનારી ચૂંટણી લોકસભાની દરપમયાન નમપદા પજલ્લામાં મહિમ મતદાન થાય અને તેના દ્વારા સમગ્ર રાજ્યમાં નમપદા પજલ્લામાં ટનપ આઉટ રેપશયો સૌથી ઊંચો રહે તે માટે નમપદા પજલ્લા ચૂંટણી અપધકારી અને કલેક્ટર રાકેશ શંકરના માગપદશપન હેઠળ મતદાર જાગૃપત માટેના પવપવધ કાયપક્રમો અને સ્પધાપઓ માટેનું સુચારું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આ ઉપરાંત પગનેસ બુક ઓિ વલ્ડડ રેકોડડ અને પલમ્કા બુક ઓિ રેકોડડમાં સ્થાન િાપિની પદશામાં તંત્ર આગળ વધી રહ્યું છે. શહેરના અંબુભાઈ પુરાણી

સુરતની ડાયમંડ કંપની નાદાર થવાની શક્યતા

ભારતીયો, ટબહારી, મરાઠી, તાટમલ અને તેલુગુ કામદારો મોિા પ્રમાણમાં વષોોથી લથાયી થયેલા છે.

નમમદા જિલ્લામાંમહત્તમ મતદાનનો પ્રયાસ થશે

TOURS AND TRAVEL

વ્યાયામ સંકુલ ખાતે ચૂંટણીલિી કામગીરી સાથે સંકળાયેલા સેક્ટર અપધકારીઓ અને પજલ્લાભરના વ્યાયામ અને કલા પશિકોની હાજરી વચ્ચે સ્વીપ કાયપક્રમ અંતગપત મતદાર જાગૃપત અપભયાનનો િારંભ કરાયો હતો.

સુરતથી સ્પાઇસની કોલકતા-બેંગાલૂરુની ફ્લાઇટ શરૂ

સુરતઃ સ્પાઈસ જેટ દ્વારા કોલકાતા-પદલ્હી-સુરતને જોડતી ફ્લાઈટ ૩૧ માચપથી શરૂ થઇ છે. આ ફ્લાઇટને શરૂઆતના બે પદવસમાં સારો િપતસાદ મળ્યો છે. આ ફ્લાઇટને સુરતથી જ ૬૦ ટકા િવાસી મળી ગયા હતા. કંપનીના િાથપમક સવવે િમાણે સુરતથી કાપડના વેપારીઓ, બંગાળી સોની અને જેમ તથા જ્વેલરીના વેપારીઓએ આ ફ્લાઇટનો ઉપયોગ કયોપ હતો. જે કોલકાતાથી સવારે ૮-૧૦ કલાકે ઉપડી ૧૧-૨૦ કલાકે મુંબઈ પહોંચશે અને મુંબઈથી બપોરે ૧૨-૫૦ કલાકે ઉપડી બપોરે ૧૪૫ કલાકે સુરત પહોંચશે. આ ફ્લાઈટ સાંજે ૫-૧૦ કલાકે પદલ્હી જવા રવાના થશે. ૬-૫૦ કલાકે પદલ્હી પહોંચીને ૭-૪૫ કલાકે કોલકાતા માટે ઉપડશે અને રાત્રે ૧૦-૧૦ કલાકે કોલકાતા પહોંચશે. આ જ રીતે સુરત-મુંબઈ-બેંગ્લોર ફ્લાઈટનું પશડ્યુલ પણ નક્કી કરાયું છે. સુરતથી આ ફ્લાઇટ બપોરે ૨૧૫ કલાકે મુંબઈ જવા રવાના થશે. બપોરે ૩-૦૫ કલાકે મુંબઈ પહોંચી આ ફ્લાઈટ સાંજે ૫-૨૫ કલાકે બેંગ્લોર પહોંચશે. બેંગ્લોરથી બીજા પદવસે આ ફ્લાઈટ સવારે ૧૦-૩૫ કલાકે ઉપડી બપોરે ૧૨-૧૫ કલાકે મુંબઈ પહોંચે છે, ત્યાંથી બપોરે ૧-૪૫ કલાકે સુરત આવે છે.

અђÂЪઆઇ અ³щ·Цº¯³Ц ╙¾¨Ц³Ъ Âщ¾Ц

અ¸щઆ´³щ·Цº¯³Ц ╙¾¨Ц અ³щઅђÂЪઆઇ ¸щ½¾¾Ц ¸Цªъ¸±± કºЪ¿Ьє ³¾Ъ અº ¯щ¸§ ³¾Ц ´Ц´ђª↔´º અђÂЪઆઇ ĺЦ×µº કºЦ¾¾Ц ¸½ђ. અ¸Цºђ ¥Ц§↓¦щ¸ЦĦ £25 Contact Nilesh Shah 0208 453 5666 / 07961 816 619 DX Telecom, Radha Silk House, Unit 8, 190 Ealing Road, Wembley HA0 4QD

PORTUGAL: 8 DAYS 7 NIGHTS £699PP DEP: 15/5/2014 SPAIN: COSTABRAVO: 8 DAYS 7 NIGHTS £599PP DEP: 24/5/14 PARIS DISNEYLAND: 3 DAYS £240PP DEP: 19/7 2014 THE DUTCH GLORY WITH ANTWERP DARSHAN:

મોદી મારા માટેસામાન્ય ઉમેદવારઃ જમલત્રી

અમદાવાદઃ વડોદરા લોકસભા બેઠક માટે જાહેર થયેલા કોંગ્રેસના ઉમેદવાર મધુસૂદન મમસ્ત્રીએ જણાવ્યું હતું કે, ગુજરાતના શાસન અંગે સત્ય િજા સમિ મૂકવાની કોંગ્રેસે મને મોટી તક આપી છે. ગુજરાતના મુખ્ય િધાન દેશના સવોપચ્ચ સ્થાને પહોંચવા દપલતોની ભાવનાઓને ભડકાવી પોતાના માટે મત મેળવવા જ્ઞાપતવાદી રાજકારણ રમી રહ્યા છે. એ જ િમાણે કોઈને પાફકસ્તાની એજડટ કહેવા કે વારંવાર શાહજાદા શબ્દનો ઉપયોગ કરવો એ બાબત મગજમાં છૂપાયેલી કોમવાદી ભરાડ છતી કરે છે. પમસ્ત્રીએ જણાવ્યું હતું કે, તેમણે પવકાસનું મહોરું પહેયુું છે,

પણ પદમાગમાં કોમવાદીભાગલાવાદી વૃપિ છુપાયેલી પડી છે. જે એક યા બીજી રીતે વક્તવ્યમાં દાખલાઓ સ્વરૂપે િગટ થઈ જાય છે. અડય એક િશ્નના ઉિરમાં પમસ્ત્રીએ જણાવ્યું હતું કે, ‘હું મારી સામે ભાજપનો કોઈ પડકાર હોય એવું માનતો જ નથી. સામે એક સામાડય ઉમેદવાર છે અને હું તેમના માટે પડકારરૂપ છું.’

વડોદરા લોકસભા બેઠક ઉપરથી સોશ્યાપલસ્ટ યુપનટી સેડટર ઓિ ઈ ન્ ડડ યા - કો મ્ યુ પન સ્ ટ ( એ સ યુ સી આ ઈ - સી ) ત ર િ થી કોમરેડ તપનદાસ ગુપ્તા ઉમેદવારી પત્ર ભરશે. આ એ જ તપનદાસ ગુિા છે કે જેઓ ૨૦૦૧ના કચ્છના ભૂકંપના અસરગ્રસ્તોના પુનવસપનના િશ્ને ભચાઉ સપહત સમગ્ર કચ્છમાં લોક આંદોલન

ચલાવતા હતા, નરેન્દ્ર મોદીના મુખ્યિધાન તરીકેના શાસનકાળના અમાનવીય અત્યાચારનો સૌથી પહેલા ભોગ બડયા હતા. તપનદાસ ગુિા અને ભૂકંપ પીપડતો પર અમાનવીય રીતે લાઠીઓ વરસાવવામાં આવી હતી. તપનદાસ ગુિાને તડીપાર કરવાના િયત્નો કરાયા હતા અને અનેક વખત ધરપકડ થઈ હતી.

વડોદરામાંમોદી સામેએસયુસીઆઈ (સી) લડશે

અંતેકાનજીભાઈ પટેલ માની ગયા

વાપીઃ વલસાડ-ડાંગ લોકસભાની બેઠકના ભાજપના ઉમેદવાર ડો. કે. સી. પટેલની પવરુદ્ધ પડેલા રાજ્યસભાના પૂવપ સાંસદ અને પૂવપ િધાન કાનજીભાઈ પટેલેગત સિાહે ગાંધીનગરમાં મુખ્ય િધાન સાથે બેઠક યોજ્યા બાદ અપિ ઉમેદવારી ન નોંધાવવાની જાહેરાત કરી હતી. વલસાડ પસવાય અડય જગ્યાએ ભાજપનો િચાર કરવાની વાત કરી હતી, જોકે કાનજીભાઈ પટેલ કઈ શરતના કારણે માડયા તે સવાલો તેમના સમથપકોમાં ઉઠી રહ્યા છે. દપિણ ગુજરાતના આપદવાસી નેતા એવા કાનજીભાઈ પટેલે ભાજપના ઉમેદવાર ડો. કે. સી. પટેલ સામે ખુલ્લેઆમ બળવો કયાપ બાદ મુખ્ય િધાન સાથે બેઠક યોજી હતી. તેમણે વલસાડ પસવાય નવસારી અને બારડોલી બેઠક માટે ચૂંટણી િચાર કરવાની જાહેરાત કરી હતી.

(JAIN DERASAR & SWAMINARAYAN TEMPLE) 3 DAYS 2 NIGHTS £240PP DEP: 03/05/14

ISLE OF WIGHT

3 DAYS 2 NIGHTS £159PP DEP: FRI 18/04/14 & 24/05/14

MINI CRUISE TO SPAIN:SANTANDER

$ #$! !" $ !" "# !" $ ' #" ( # ! # "" !! !" "" $# # " ' % & $% # " $ #$! !" $ !" "# !" $ $ %" $ ' ! !% ! $ !# "$! % ! $ !# $ & #

3 DAYS FROM £179PP DEP: 6/7/14

SCENIC EUROPEAN:

£799PP DEP: 15/7 2014

8 DAYS 7 NIGHTS

MAURITIUS: 9 DAYS 7 NIGHTS £1399PP

DEP: 16/06/14

SCOTLAND: 4 DAYS 3 NIGHTS DEP: 4/7/14, 29/8/14 ROMANTIC SWITZERLAND & PARIS:

£299PP

5 DAYS £480PP DEP: 04/0814

EVER FIRST LUXURY TRAIN JOURNEY TO EUROPE: 10 DAYS £1399PP VISITING PARIS, SWITZERLAND & ITALY DEP: 15/08/ 2014

´Ъકઅ´ »¬є³ અщºЪ¹Ц - ±ºщક ªаº ¸Цªщ.

asian

આ§щ § ĴЪ º§³Ъ·Цઈ આ¥Ц¹↓³щ µђ³ કºђ.

Book early to avoid disappoint, Token deposit required Tel: 07931 650 337 / 020 8676 4411

Holiday Club

Leicester : 0116 266 8016 asianholidayclub@hotmail.com

(* !*

%

-(, ,$(' (* & *" ' $ + % 1$'" "$. -+

2 ( $%

T & C apply

10336

2 2 2 2 2

. #$ . +. *$#(#. * - *!&.!+ -( *"+ #1 +-'

3 3 3 3 3

2 2 2 2

*$'+' &*$ ,+-# +*$ +*$ 0 ( (0),0-

3 3 3 3

/

Non Stop Flights + 3 Nights Acomodation on Twin Sharing Basis. Including Breakfast and All airport taxes Restricted and Limited Availibility - Quote based on 10 may 14 departure

2 2 2 2 2 / 2 / 2 2 2

%% ,( 0

& $% )* .$' # % $ "& $% (& .& # ) *$ "& $% (& +$, #-* #$%% ( (!! $%% + ' $"# ( (' ('

3* Hotels Fr. £399 pp 4* Hotels Fr. £449 pp 5* Hotels Fr. £499 pp Email : sales@citimax.co.uk Website: www.citimax.co.uk

3 3 3 3

!

Dubai Holidays

* T & C apply. Retail agents for ATOL holders

0208 952 7400

%)#" " 3 0) & 3 #(%& 3 )-&/. 3 + 3

MUMBAI : DELHI : AMRITSAR : AHMEDABAD: BHUJ :

Fr Fr Fr Fr Fr

£ 443 £ 510 £495 £ 428 £ 545

#

"

!

MEGA DEAL VADODARA : RAJKOT : PORBANDER : DIU : GOA :

Restricted offer & travel Period / Conditions Applies

Fr Fr Fr Fr Fr

£ £ £ £ £

443 535 545 545 455

CALL NOW

0208 952 7400


5th April 2014 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

13


14

5th April 2014 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

ગુજરાતની બહુમતી બેઠકોમાંકોંગ્રેસ-ભાજપની રરપીટ રિયરી એક વાર ઉમેદવાર ચૂંટાઈનેસાંસદ બન્યા પછી બીજી ચૂંટણીમાંતેમની રટકકટ કાપવા માટેતમામ પક્ષો ડરતાંહોય છેઅનેચૂંટાયા પછી સાંસદ પોતાની બેઠક માનવા લાગેછે. કોંગ્રેસ અને ભારતીય જનતા પક્ષના જાહેર થયેલાંઉમેદવારોમાંમોટા ભાગના ઉમેદવારો રરપીટ કરવામાંઆવ્યા છે. જોકે, કેટલીક બેઠકો પર જ્ઞારત સમીકરણોનેધ્યાનમાંરાખી ઉમેદવારો પસંદ કરાયા છે.

કચ્છ બેઠક પર ભાજપે સીિીંગ સાંસદ પૂનમબિેન જાિ સામે કાયમકરોની નારાજગીને ધ્યાને રાખી તેમને ટરપીિ કયામ નથી. તેમના સ્થાને ટજલ્લા પંચાયતના સભ્ય માનકુવાના રવનોદ ચાવડા, રદનેશ પરમાર, કોંગ્રેસ ટવનોદ ચાવડાને પસંદ કયામ છે. જ્યારે ભાજપ કોંગ્રેસે જામનગરના પૂવમ ધારાસભ્ય ડો. ટદનેશ પરમારને ટિકકિ આપી છે. જોકે, તેમના સામે સ્થાટનક કોંગ્રેસીઓનો ટવરોધ છે.

સાબરકાંઠાની મિત્ત્વની બેઠક ઉપર ભાજપે વતમમાન સાંસદ મિેન્દ્રટસંિ ચૌિાણની ટિકીિ કાપીને પૂવમ ધારાસભ્ય દીપટસંિ રાઠોડને મેદાનમાં ઉતાયામ છે. જ્યારે કોંગ્રેસે શંકરરસંહ વાઘેલા દીપરસંહ ટદવગજ નેતા અને ટવરોધપક્ષના નેતા કોંગ્રેસ રાઠોડ ભાજપ શંકરટસંિ વાઘેલાને ઉમેદવાર જાિેર કયામ છે. આ સીિ કોંગ્રેસ માિે સલામત માનવામાં આવે છે.

બનાસકાંઠામાં ૨૦૧૩માં થયેલી પેિાચૂંિણીમાં જીતેલા િટરભાઈ ચૌધરીને િરીથી પસંદગી થઇ છે. ૨૦૦૪માં પણ િટરભાઈ સાંસદ તરીકે ચૂંિાયા િતા. કોંગ્રેસે ધાનેરાના હરરભાઈ ચૌધરી જોઈતા પટેલ કોંગ્રેસ ધારાસભ્ય જોઇતાભાઈ ચૌધરીને ભાજપ ઉતાયામ છે. તેમની સામે રબારી સમાજે ટવરોધ નોંધાવી રઘુભાઇ દેસાઇને ટિકકિ આપવા માગણી કરી છે.

મહેસાણામાં ભાજપે જયશ્રીબેનને િરી ટિકકિ આપી છે. ઉમેદવાર બદલવા ભાજપના ટજલ્લાના આગેવાનોની રજૂઆતો માન્ય રિી નથી. અિીં કોંગ્રેસે ૨૦૦૯માં િારી જયશ્રી પટેલ જીવાભાઈ પટેલ કોંગ્રેસ ચૂકેલા જીવાભાઈને જ ટિકકિ આપી છે. ભાજપ કિેવાય છે કે,ઉંઝાના ઉટમયા માતાજી સંસ્થાનના આગેવાનોએ જયશ્રીબેનનો ટવરોધ કયોમ િતો.

અમદાવાદ પશ્ચચમની અનામત બેઠક માિે ડો. કકરીિ સોલંકીને રીપીિ કરાયા છે. આ સલામત બેઠક માિે અન્ય દાવેદારોનું ભારે દબાણ િતુ.ં ભાજપનો ગઢ મનાતી આ બેઠક ડો. કકરીટ સોલંકી ઈશ્વર મકવાણા કોંગ્રેસ પર કોંગ્રેસ ઉત્તર ગુજરાતના પૂવમ ભાજપ ધારાસભ્ય ઇશ્વર મકવાણા ઉતાયામ છે. જોકે, તેમની સામે લઘુમતી સમાજે વાંધો લીધો છે.

ઠાકોર મતોનું પ્રભુત્વ ધરાવતી પાટણ બેઠક માિે ભાજપે રાજ્યકક્ષાના પ્રધાન લીલાધર વાઘેલાને ટિકકિ આપી છે. તેઓ ડીસા ટવધાનસભા બેઠક પરથી ચૂંિાયા છે. ૨૦૦૯માં પાિણ લીલાધર વાઘેલા ભાવરસંહ રાઠોડ કોંગ્રેસ બેઠક પર કોંગ્રેસના જગદીશ ઠાકોર ભાજપ ટવજયી થયા િતા. િવે અિીં કોંગ્રેસે પૂવમ ધારાસભ્યભાવટસંિ રાઠોડને મેદાનમાં ઉતાયામ છે.

અમદાવાદ પૂવવની બેઠક ઉપર ભાજપે સાત િમમથી ચૂંિાતાં એલ.કે. અડવાણીની નજીકના િટરન પાઠકની ટિકીિ કાપીને કિલ્મ અટભનેતા પરેશ રાવલને ઉમેદવાર બનાવ્યા છે. પરેશ રાવલ રહંમતરસંહ પટેલ કોંગ્રેસ પોતાની ટિકીિ કપાવાથી િટરન પાઠક ભાજપ ખૂબ જ નારાજ છે. તેમના સમથમનમાં દિેગામ બંધ રહ્યું િતુ.ં રાવલ સામે તેઓ બિારના િોવાનો આક્ષેપ છે.

પોરબંદર બેઠક માિે ભાજપે ટવઠ્ઠલ રાદડીયાને ટરપીિ કયામ છે. ૨૦૦૯ની ચૂંિણીમાં તેઓ કોંગ્રેસમાંથી ચૂંિાયા િતા. ગત વષષે પેિાચૂંિણીમાં ભાજપની ટિકકિ પર ચૂંિાયા િતા. રવઠ્ઠલ રાદડીયા કાંધલ જાડેજા કોંગ્રેસ કોંગ્રેસે આ બેઠક એનસીપીને િાળવતા ભાજપ અિીંથી કુટતયાણાના ધારાસભ્ય અને ગોડમધર સંતોકબેન જાડેજાસરમણ મૂંજાના પુત્ર કાંધલ જાડેજા ઉમેદવારી કરી રહ્યા છે. અમરેલી બેઠક પર ભાજપે સાંસદ નારણભાઈ કાછડીયાને ટરટપિ કયામ છે. ઉલ્લેખનીય છે કે અમરેલી ટજલ્લામાં ટદલીપ સંઘાણી અને કાછડીયાના જૂથો ચાલે છે. સંઘાણીનો નારણ કાછડીયા વીરજી ઠુમ્મર કોંગ્રેસ ટવરોધ માન્ય રહ્યો નથી. કોંગ્રેસે પૂવમ ભાજપ સાંસદ વીરજી ઠુમ્મરને ટિકકિ આપી છે. ૨૦૦૯માં પણ આ બંને ઉમેદવારો જ િકરાયા િતા.

ખેડામાં ભાજપે ૨૦૦૯ની ચૂંિણીમાં માત્ર ૮૪૬ મતથી િારી ગયેલા માતરના ધારાસભ્ય દેવુટસંિ ચૌિાણને િરીથી ટિકકિ આપી છે. જ્યારે કેન્દ્રીય પ્રધાન ટદનશા પિેલ દેવુરસંહ ચૌહાણ રદનશા પટેલ પોતાની અટનચ્છા િોવા છતાં ભાજપ કોંગ્રેસ િાઇકમાન્ડની ઇચ્છા મુજબ િરી ચૂંિણી જંગમાં છે. ભાજપને આ વખતે ખેડામાં જીત મળવાની આશા છે. વડોદરા બેઠક પરથી વડાપ્રધાન પદના ઉમેદવાર નરેન્દ્ર મોદી ચૂંિણી લડશે. જ્યારે તેની સામે રાજ્યસભાના સાંસદ અને રાહુલ ગાંધીના ટવશ્વાસુ મધૂસુદન ટમસ્ત્રીની નરેન્દ્ર મોદી મધુસુદન રમસ્ત્રી પસંદગી થઇ છે. અગાઉ કોંગ્રેસની ભાજપ કોંગ્રેસ આંતટરક ચૂંિણીમાં વડોદરા શિેર કોંગ્રેસ પ્રમુખ અને યુવા નરેન્દ્ર રાવતની પસંદગી થઇ િતી.

ભાજપ માિે મિત્ત્વની ગણાતી બારડોલી બેઠક ઉપર તાજેતરમાં જ કોંગ્રેસનું ધારાસભ્ય પદ છોડી ભાજપમાં જોડાયેલા પ્રભુ વસાવાને ટિકકિ મળી છે. જ્યારે કોંગ્રેસે કેન્દ્રીય પ્રધાન ડો. તુષાર અમરટસંિ િભુવસાવા ભાજપ ચૌધરીને ટરપીિ કયામ છે. ડો. ચૌધરી ૨૦૦૪ અને ૨૦૦૯ની ચૂંિણીમાં ટવજેતા થયા િતા.

ડો. તુષાર ચૌધરી કોંગ્રેસ

વલસાડ બેઠક પરથી જે પક્ષનો ઉમેદવાર જીતે તેની કેન્દ્રમાં સરકાર બને છે. કોંગ્રેસે તેના વતમમાન સાંસદને ટરટપિ કયામ છે. જ્યારે ભાજપે વલસાડ બેઠક માિે પૂવમ ડો. કે.સી. પટેલ કકશન પટેલ પ્રધાન ડો. કે.સી. પિેલને ટિકકિ ભાજપ કોંગ્રેસ આપી છે. ભાજપના પૂવમ સાંસદ અને પૂવમ પ્રધાન કાનજીભાઇ પિેલે ડો. પિેલનો ટવરોધ કયોમ છે.

જામનગર બેઠક ખંભાળીયાના ધારાસભ્ય પૂનમ માડમને ટિકકિ આપી છે. આટિર સમાજનું આ બેઠક પર પ્રભુત્વ છે. પૂનમ માડમના કાકા ટવક્રમ માડમ છેલ્લી બે િમમથી કોંગ્રેસમાંથી પૂનમ માડમ રવક્રમ માડમ કોંગ્રેસ ચૂંિાય છે. આ ઉમેદવારો સંબંધમાં ભાજપ કાકા-ભત્રીજી થાય છે. ટવક્રમ માડમ અિીં વષમ ૨૦૦૪ અને ૨૦૦૯માં ચૂંિાયા છે.

ગાંધીનગર બેઠક પર એલ. કે. અડવાણી છઠ્ઠી િમમ માિે ચૂંિણી લડશે. ૧૯૮૯માં ભાજપના શંકરટસંિ વાઘેલાએ પ્રથમ વખત ટવજય મેળવ્યા પછી ક્યારેય કોંગ્રેસ જીતી શકી નથી. એલ.કે. અડવાણી કકરીટ પટેલ કોંગ્રેસ ૧૯૯૬ને બાદ કરતાં અડવાણી જ ભાજપ અિીંથી ચૂંિાતા આવ્યા છે. જ્યારે કોંગ્રેસે શંકરટસંિના સાથી અને પૂવમ પ્રધાન કકરીિ પિેલ (પૂવમ ધારાસભ્ય-ટવસનગર)ને ટિકકિ આપી છે.

રાજકોટ બેઠક માિે િંકારાના ધારાસભ્ય મોિનભાઈ કુંડાટરયાને ટિકકિ મળી છે. તેઓ કડવા પિેલ સમાજના િોઈ જ્ઞાટત સમીકરણો ધ્યાને લેવાયા છે. લેઉવા-કડવા પાિીદારોના મોહન કુંડારરયા કુંવરજી બાવળીયા કોંગ્રેસ પ્રભાવવાળી આ બેઠક ૨૦૦૯માં ભાજપ ભાજપની જ ભૂલને લીધે કોંગ્રેસને મળી િતી. ગત વખતે ભાજપે કકરણ પિેલ (ગેલેક્ષી)ને ટિકકિ આપી િતી.

સુરેન્દ્રનગર બેઠક પર કોંગ્રેસમાંથી ભાજપમાં આવેલા પૂવમ ધારાસભ્ય દેવજી િતેપરાને ટિકકિ મળી છે. કોળી સમાજના પ્રભુત્વવાળી બેઠક પર કોંગ્રેસ વતમમાન સાંસદને જ ટરટપિ કયામ છે. દેવજી ફતેપરા સોમા ગાંડા પટેલ ભાજપ કોંગ્રેસ સોમાભાઇ ૧૯૯૧ અને ૧૯૯૮માં ભાજપમાંથી અને ૨૦૦૪ અને ૨૦૦૯માં કોંગ્રેસમાંથી ચૂંિાયા છે.

જૂનાગઢ બેઠક ઉપર ભાજપે માંગરોળના ૩૨ વષષીય ધારાસભ્ય રાજેશ ચુડાસમાને ટિકકિ આપી છે. જ્યારે કોંગ્રેસે તાલાલા ગીરના ધારાસભ્ય અને પૂવમ સાંસદ જશુભાઈ રાજેશ ચુડાસમા જશુભાઈ બારડ કોંગ્રેસ બારડને મેદાનમાં ઉતાયામ છે. ભાજપે ભાજપ અિીં ટદનુ બોઘા સોલંકીની ટિકકિ કાપી છે. તેમની સામે અટમત જેઠવાની િત્યાનો આક્ષેપ છે.

આણંદ બેઠક ભાજપ માિે અઘરી બેઠક માનવામાં આવે છે. કોંગ્રેસના સાંસદ અને કેન્દ્રીય પ્રધાન ભરતટસંિ સોલંકી સામે ભાજપના ધારાસભ્ય ટદલીપ પિેલને પસંદ કરવામાં આવ્યા રદલીપ પટેલ ભરતરસંહ સોલંકી કોંગ્રેસ ભાજપ છે. આ બેઠક કોંગ્રેસનો ગઢ રિી છે. અિીં અગાઉ ભરતટસંિના નાના ઇશ્વરટસંિ ચાવડા તેમની પ્રટતષ્ઠાને કારણે સતત ચૂંિાયા િતા.

ભાવનગરમાં ભાજપે છ િમમથી સાંસદ રાજેન્દ્રટસંિ રાણાની ટિકકિ કાપી છે. આ ચૂંિણીમાં કોળી સમાજને પ્રટતટનટધત્વ આપવા તળાજાના ધારાસભ્ય ડો. ભારતીબેન ટશયાળને ડો. ભારતી રશયાળ િવીણ રાઠોડ કોંગ્રેસ ટિકકિ આપી છે. જ્યારે કોંગ્રેસ ભાજપ પાટલતાણાના કોળી ધારાસભ્ય પ્રવીણ રાઠોડની પસંદગી કરી છે. તેઓ કોંગ્રેસમાં ચૂંિાયેલા ઉમેદવાર છે. પંચમહાલની બેઠક ઉપર ભાજપે વતમમાન સાંસદ પ્રભાતટસંિ ચૌિાણને ટરપીિ કયામ છે. જ્યારે કોંગ્રસ ે ે ઠાસરાના ધારાસભ્ય અને અમૂલના ચેરમેન રામટસંિ પરમાને મેદાનમાં ઉતાયામ છે. િભાતરસંહ ચૌહાણ રામરસંહ પરમાર ભાજપ કોંગ્રેસ અગાઉ કોંગ્રેસે પક્ષના રાષ્ટ્રીય નેતા ટદગ્વવજય ટસંિના જમાઈ અને સંતરામ પુરના પૂવમ ધારાસભ્ય પરાંજ્યટદત્ય ટસંિને ટિકીિ આપી િતી. પરંતુ તેમની સામે ટવરોધ થયો િતો. છોટા ઉદેપુરની બેઠક પર ભાજપના સાંસદ રામટસંિ રાઠવાને િરી ટિકકિ મળી છે. આટદવાસી મતદારોના પ્રભાવવાળા મતટવસ્તારમાં કોંગ્રેસ અગાઉ િારેલા રામરસંહ રાઠવા નારણ રાઠવા ઉમેદવાર અને પૂવમ રેલવે રાજ્ય ભાજપ કોંગ્રેસ પ્રધાન નારણ રાઠવાને જ ટરટપિ કયામ છે. નારણ રાઠવાનો અગાઉ બેઠક પર કબજો િતો.

સુરત બેઠક પર અનેક નામોની અિકળો ખોિી સાટબત થઈ છે. ભાજપે સાંસદ દશમનાબેન જરદોસને િરીથી ટિકકિ આપી છે. આ સીિ ભાજપનો ગઢ િોવાથી કોંગ્રેસ માિે દશવના જરદોસ નૈશધ દેસાઇ ઉમેદવારની પસંદગી કપરી બની ભાજપ કોંગ્રેસ િતી. કોંગ્રેસે અંતે અનાટવલ સમાજને ધ્યાનમાં રાખી શિેર પ્રમુખ નૈશધ દેસાઇને ટિકકિ આપી છે.

દાહોદ બેઠક માિે રાજ્યના પ્રધાન જશવંતટસંિ ભાભોરની પસંદગી કરી છે. આટદવાસી બહુમત ધરાવતી આ બેઠક પર કોંગી સાંસદ ડો. પ્રભાબેન તાવીયાડનું પ્રભુત્વ જશવંતરસંહ ભાભોર િભાબેન તાવીયાડ સારું છે. ભાજપ અિીં બે વષમથી ભાજપ કોંગ્રેસ મિેનત કરે છે. ૨૦૦૪ની ચૂંિણીમાં કોંગ્રેસે આ બેઠક માત્ર ૩૫૦થી ગુમાવી િતી.

ભરૂચ બેઠક પર ભાજપે મનસુખ વસાવાને ટરપીિ કયામ છે. જ્યારે કોંગ્રેસે આ બેઠક પર સોટનયા ગાંધીના રાજકીય સલાિકાર એિમદ પિેલને ઉમેદવાર પસંદ કરવાની સત્તા મનસુખ વસાવા જયેશ પટેલ આપી િતી. લાંબી ટવચારણા બાદ ભાજપ કોંગ્રેસ ભરૂચ ટજલ્લા પંચાયતમાં ટવરોધ પક્ષના નેતા જયેશભાઇ પિેલને ટિકકિ આપવામાં આવી છે.

ટમશ્ર વસતી ધરાવતા નવસારીમાં સાંસદ સી.આર. પાિીલ સામે ટવરોધને અવગણીને ભાજપે તેમને ટરપીિ કયામ છે. તો બીજી તરિ કોંગ્રેસે અંતે લઘુમતી સમાજના સી.આર. પાટીલ મકસૂદ રમરઝા મકસૂદ ટમરઝાની પસંદગી કરી છે. ભાજપ કોંગ્રેસ તેમની ઉમેદવારી સામે કોળી પિેલ સમાજે નારાજગી વ્યક્ત કરી છે. અિીં કોળી પિેલોનું પ્રભુત્વ છે.

રિય વાચક રમત્રો, તંત્રી-િકાશક સી. બી. પટેલ પારરવારરક કારણોસર ભારત િવાસે ગયા હોવાથી આ સપ્તાહે તેમની લોકરિય કોલમ ‘જીવંત પંથ’ આપી શક્યા નથી તે બદલ રદલગીર છીએ. - વ્યવસ્થાપક


5th April 2014 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

ભાવનગરમાંડો. કળસરરયાની ઉમેદવારીથી રિપાંરિયો જંગ થશે

ભાવનગરઃ આમ આદમી પાટટી િારા ભાવનગર બેઠક ઉમેદવાર તરીકે કનુભાઇ કળસરીયાની જાહેરાત થતાં હવે અહીં ખિપાંખિયો જંગ િેલાશે.

જ સૈદ્ધાંખતક મતભેદ ઊભા થતાં તેમને ૨૦૧૨ની ખવધાનસભાની ખટકકટ આપવામાંઆવી નહોતી. ‘આપ’માંથી ખટકકટ મળવા બદલ ડો. કનુભાઈ કળસખરયાએ જણાવ્યું હતું કે, ‘અત્યારની મતદારોની ખિધાભરી પખરસ્થથખતમાં લોકોને ભ્રિાચાર ખવરુદ્ધ લડી સારી રીતે કામ કરી શકે તેનો પક્ષ ‘આપ’ છે તેમાં મને ખટકકટ મળતા આનંદ અનુભવુંછું.’ ભાવનગરમાં‘મહેતા’ અને ‘રાણા’ વધુચૂંટાયા ભાવનગર બેઠક ઉપર ભાવનગર લોકસભાની બેઠક ભારતીય જનતા પાટટીમાંથી અનેક રીતે ખવશખિતા ધરાવે છે. તળાજાના ધારાસભ્ય ડો. જેમ કે આ બેઠક પર પ્રથમ ભારતીબેન શિયાળ (કોળી લોકસભાની ચૂંટણીથી લઇ સતત સમાજના પ્રખતખનખધ) તથા ૩૦ વષષ સુધી મહેતા અટકધારી કોંગ્રેસમાંથી કોળી સમાજના સાંસદોએ જ ભાવનગરનું પ્રખતખનખધ પ્રવીણભાઇ રાઠોડ લોકસભામાં પ્રખતખનખધત્વ કયુષ મુખ્ય ઉમેદવાર છે. હવે ડો. હતું. જેમાં બળવંતરાય મહેતા, કળસરીયાની ઉમેદવારી તથા બંને જિવંત મહેતા અનેપ્રસન્નવદન પક્ષમાં અસંતુિોની ભૂખમકા થકી મહેતાનો સમાવેશ થાય છે. તો ખિપાંિીયો જંગ થશે. બીજી બાજુછેલ્લી પાંચ ટમષઅને મહુવાના અગ્રણી અને સતત ૧૮ વષષથી રાણા ૨૦૦૭ સુધી ભાજપના અટકધારી રાજેન્દ્રશસંહ ધારાસભ્ય તરીકે ચૂંટાયેલા ડો. ભાવનગરના સાંસદ હતા. હવે કળસખરયાને ખનરમાના ખસમેન્ટ ૧૬મી લોકસભામાં નવા પ્લાન્ટ ખવવાદ વિતેભાજપ સામે પ્રખતખનખધ ભાવનગરનેમળશે.

રાધનપુર ફાયરીંગ કેસમાં૫૧ આરોપીઓ રનદોોષ

રાધનપુરઃ ૨૦૦૨માં ગોધરાકાંડના પડઘા સમગ્ર ગુજરાતમાં પડ્યા હતા. આ સમયગાળામાં પહેલી માચચે રાધનપુરમાં બપોર બાદ અચાનક તોફાનો ફાટી નીકળ્યા હતા. જેમાં ટોળાને વવખેરવા માટે પોલીસે ફાયવરંગ કયુું થયું હતું. આ ઘટનામાં બે લોકોનાં મોત

થયા હતા અને ૫૦થી વધુ લોકો સામે ગુનો નોંધાયો હતો. આ ગુનામાં તે વખતના ધારાસભ્ય શંકર ચૌધરી સવહત રાધનપુરના ભાજપના આગેવાનોના નામ ખુલ્યા હતા અને અનેક આંટીઘૂટં ી વચ્ચે આ કેસનો ગત સપ્તાહે ચુકાદો આવતા ૫૧ આરોપીઓ વનદોવષ સાવબત થયા હતા.

રવધાનસભાની ૧૮૨ બેઠકોમાંની પ્રથમ બેઠક એટલેઅબડાસા

ભૂજઃ ગુજરાત વવધાનસભાની કુલ ૧૮૨ બેઠકોમાંની પ્રથમ બેઠક એટલે અબડાસા. કચ્છના પશ્ચચમ દવરયાકાંઠે આવેલું અબડાસા વવસ્તારનું નામ શૂરવીર અબડા અડભંગના નામ પરથી પડેલું છે. નવા સીમાંકન પ્રમાણે આ વખતે અબડાસા બેઠકમાં અબડાસા તાલુકા સવહત લખપત અને નખત્રાણા તાલુકાનો સમાવેશ થયો છે. અબડાસા બેઠકની ખાસ વાત એ છે કે ૧૯૬૨થી લઇ ૨૦૦૭ સુધીની તમામ ચૂટં ણીમાં કોઇ એક પાટટી સતત વવજેતા થઇ છે પણ ઉમેદવાર બદલાતા રહ્યાં. અબડાસા બેઠક પર કોઇપણ ઉમેદવાર સતત બે વખત નથી ચૂંટાયો. આ બેઠક પર કોંગ્રેસ સાત વખત, ભાજપ ત્રણ વખત અને સ્વાતંત્ર પાટટી એક વખત જીતી છે. ૨૦૦૭માં આ બેઠક ભાજપ પાસે હતી અને ૨૦૧૨માં કોંગ્રેસના ઉમેદવાર વવજેતા થયા હતા.

કોંગ્રેસના ઉમેદવાર મસૂદ સામેભચાઉની કોટટમાંફરરયાદ

ભચાઉઃ ઉત્તરપ્રદેશના સહરાનપુરમાં ભાજપના વડાપ્રધાન પદના ઉમેદવાર નરેન્દ્ર મોદીના ટુકડે ટુકડા કરવાની ધમકી આપનાર કોંગ્રેસના લોસભાના ઉમેદવાર ઈમરાન મસૂદ વવરુદ્ધ ભચાઉની કોટટમાં ફોજદારી ફવરયાદ થઇ છે. કોટેટ આ અંગે તપાસ કરીને ૩૦ વદવસમાં તેનો અહેવાલ રજૂ કરવા ભચાઉ પોલીસને હુકમ કયોવ છે. જોકે, મસૂદે જણાવ્યું હતું કે તેમણે આવું ઇરાદાપૂવવક કોઇ વનવેદન આપ્યું નથી.

સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છ-ઉત્તર ગુજરાત

આ§щ§ ¸є¢Ц¾ђ....

15

એક ¾Á↓³Ьє»¾Ц§¸....

¢Ь§ºЦ¯ Â¸Ц¥Цº £∟≡.≈√ + એ╙¿¹³ ¾ђઇ £∟≡.≈√ = ¶4щÂЦΆЦ╙Ãકђ £≈≈.√√ એક ÂЦ°щ¸ЦĦ £∩∩.√√ ¶¥¯ £∟∟.√√ એª»щકы∫√%³Ъ ¶¥¯...

'¢Ь§ºЦ¯ Â¸Ц¥Цº' ╙¾´Ь», ╙¾ΐÂ³Ъ¹ અ³щ ╙¾ç9¯ Â¸Ц¥Цºђ... અ¾³¾Ц »щ¡ђ, કђ»¸ђ અ³щ ╙¾·Ц¢ђ³ђ ¸׾¹... ╙¾╙¾² ╙¾¿щÁЦєકђ, ╙±¾Ц½Ъ ઔєєક અ³щ કы»×щ ¬º £щº ¶щ«Ц ¸µ¯ ¸щ½¾ђ...

¸ЦĦ £≈-≈√ ¾²Цºщ·ºЪ³щઆ´³Ц Âє¯Ц³ђ ¸Цªъ'એ╙¿¹³ ¾ђઇÂ' ¸є¢Ц¾ђ..

»¾Ц§¸ ¸Цªъ¹ђÆ¹ ¶ђÄÂ¸Цє  કºђ ¢Ь§ºЦ¯ Â¸Ц¥Цº અ³щએ╙¿¹³ ¾ђઇ ¢Ь§ºЦ¯ Â¸Ц¥Цº એ╙¿¹³ ¾ђઇÂ

'¢Ь§ºЦ¯ Â¸Ц¥Цº' અ³щ'એ╙¿¹³ ¾ђઇÂ'³Ьє¾Á↓³Ьє»¾Ц§¸ ¸ЦĦ £∩∩ એª»щºђ§³Ц ¸ЦĦ ≥ ´щ×Â

µыº ╙¾¥Цº®Ц ´¦Ъ ¹Ьºђ´ અ³щ╙¾ΐ³Ц »¾Ц§¸³Ц ±ºђ¸Цє ¡ЦçÂђ £ªЦ¬ђ કº¾Ц¸Цєઆã¹ђ ¦щ §щ³Ъ ³℮² »щ¾Ц ³İ ╙¾³є¯Ъ ¦щ. Please note the substantial reduction in subscription rates for Europe and world after reconsideration.

¯Ц. ∞-∞√-∞∩°Ъ »¾Ц§¸³Ц ³¾Ц ±º આ ¸Ь§¶ ºÃщ¿щ

G.S.

UK A.V. Both £33 £60

1 Year £27.50 £27.50 2 Years £50 £50

EUROPE G.S. A.V. Both

£75 £75 £125 £140 £140 £240

G.S.

£85 £160

WORLD A.V. Both £85 £150 £160 £280

¡Ц ³℮²њ ∩√ ╙±¾Â ´¦Ъ »¾Ц§¸³Ъ ºક¸³ЬєºЪµі¬ ¸½¿щ³╙Ãє.

¸Ãщº¶Ц³Ъ કºЪ³щઆ µђ¸↓³щકЦ´Ъ³щ¥щક કыĝы╙¬ª/¬ъ╙¶ª કЦ¬↔³Ъ ¸Ц╙Ã¯Ъ ÂЦ°щ³Ъ¥щ³Ц º³Ц¸щ¸ђક»Ъ આ´ђ

GUJARAT SAMACHAR & ASIAN VOICE

ઇ-એ╙¬¿³ ¸Цªъ ╙Ŭક કºђ Tel: 020 7749 4080 / 020 7749 4000 Fax: 020 7749 4081 www.abplgroup.com 12 Hoxton Market, (Off Coronet Street) London N1 6HW

E-mail: support@abplgroup.com NAME

ADDRESS Email:

£

Card No:

Signature

POST CODE

www.abplgroup.com TEL:

I'd like to be kept up to date by email with offers and news from ABPL

Please charge my VISA / ACCESS / MASTERCARD for

Card Expiry date

Date

Â╙¾¿щÁ ³℮²: ‘¢Ь§ºЦ¯ Â¸Ц¥Цº│ અ³щ‘અщ╙¿¹³ ¾ђઇÂ│³Ц Âѓ ĠЦÃકђ³щ§®Ц¾¾Ц³Ьєકы§щઅђ ĝы¬Ъª કЦ¬↔°Ъ ¯°Ц ç¾Ъ¥ કЦ¬↔°Ъ ¯щ¸³Ьє»¾Ц§¸ ·º¿щ, ·ºщ¦щ¯щઅђ³Ц ¶′ક çªъª¸щת¸Цє‘www.abplinternet transaction’ »¡Цઇ³щઅЦ¾¿щ. અЦ ¶Ц¶¯ ¡Ц ³℮² »щ¾Ъ. Cheque payable to Gujarat Samachar / Asian Voice »¾Ц§¸Ъ ĠЦÃકђ ¸Цªъઅ¢Ó¹³Ъ Âа¥³Ц: અЦ´ Ãђ»Ъ¬ъ¸Цє §¾Ц³Ц Ãђ અ³щ ¯щ ¸¹ ±º╙¸¹Ц³ ─¢Ь§ºЦ¯ Â¸Ц¥Цº અ³щ અщ╙¿¹³ ¾ђઇÂ┌ ¶є² કºЦ¾¾Ц Ãђ¹ કы આ´³Ь º³Ц¸Ь ¶±»Ц¹Ьє Ãђ¹ ¯ђ અ¢Цઉ°Ъ ¯щ³Ъ :® »щ╙¡¯¸Цє ª´Ц», µыÄ કы ઇ¸щ» ˛ЦºЦ ¸ђક»¾Ц ╙¾³є¯Ъ. µђ³ ´º અщ ઔєє¢щ ¾Ц¯¥Ъ¯ ³ કº¾Ц ╙¾³є¯Ъ ¦щ. અђЧµÂ ¿╙³¾Цºщ અ³щ º╙¾¾Цºщ ¶є² ºÃщ ¦щ.

• તળપદા કોળી પટેલ આગેવાન અને ભાજપના ધંધક ુ ાના પૂવવ ધારાસભ્ય રણછોડ મેર સોમવારે ૫૦૦થી વધુ કાયવકતાવઓ સાથે કોંગ્રસ ે માં જોડાઈને કોંગી ઉમેદવાર સોમાભાઈ ગાંડાભાઈ પટેલને સમથવન જાહેર કયુું છે. રણછોડ મેર ૨૦૦૭ની વવધાનસભા ચૂટં ણીમાં ધંધક ુ ા બેઠક ઉપરથી અપક્ષ તરીકે ચૂટં ાયા બાદ ભાજપમાં ભળ્યા હતા. આ ઉપરાંત ચોટીલાના ભાજપના પૂવવ ધારાસભ્ય ભરત ખોરાણી પણ કોંગ્રસ ે માં જોડાયા છે. સુરન્ે દ્રનગર લોકસભા બેઠકનું રાજકારણ ચુવં ાવળયા અને તળપદા કોળી સમાજના વવભાજનને કારણે આમ પણ ગરમાયું છે. ચુવં ાવળયાના મતદારો કરતાં તળપદાના મતદારો લગભગ દોઢાં છે, એટલે કોંગ્રસ ે ના તળપદા કોળી ઉમેદવાર સોમાભાઈનું પલ્લું ભાજપના ચુવં ાવળયા કોળી ઉમેદવાર દેવજી ફતેપરા કરતાં ભારે હોવાની છાપ ઊભી થઈ છે.


16

5th April 2014 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

ઉત્તર પ્રદેશની ત્રણ બેઠકોમાંભાજપ, કોંગ્રસે અને‘આપ’ વચ્ચેજંગ

લિનૌઃ ઉત્તર પ્રદેશની મહત્ત્વની ત્રણ બેઠકોવારાણસી, અમેઠી અને લખનૌમાં ભાજપ, કોંગ્રેસ અનેઆમ આદમી પાટષી (આપ) વચ્ચે જંગ જામે તેવી સંભાવના છે. વારાણસીમાં ભાજપના વડાપ્રધાન પદના ઉમેદવાર અને ગુજરાતના મુખ્ય પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ િંપલાવ્યું છે. જોકે, અહીં કોંગ્રેસ તેના ઉમેદવારની જાહેરાત કરી નથી પરંતુ ‘આપ’ના થથાપક કન્વીનર અરખવંદ કેજરીવાલ તેમની સામે મેદાનમાં ઉતરશે.

નરેન્દ્ર મોદી

કેજરીવાલ

અજય રાય

બીજી તરફ અમેઠીમાંકોંગ્રેસના ઝદગ્ગજ નેતા રાહુલ ગાંધીની સામે ભાજપે ગુજરાતમાંથી રાજ્યસભાના સાંસદ અને અઝભનેત્રી સ્મૃખત ઇરાનીને ઝટકકટ આપી છે. જ્યારે લખનૌમાં ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ રાજનાથ ખસંિ સામે બોઝલવૂડ અઝભનેતા જાવેદ જાફરી આમ આદમી પાટષીમાંથી ઉમેદવારી નોંધાવશે. વારાણસીમાંટક્કર અહીં નરેન્દ્ર મોદી સામેકોંગ્રેસ પાંચ વાર ધારાસભ્ય રહેલા અનેબેવાર પક્ષ બદલનારા ભાજપના પૂવો સભ્ય અજય રાયને ઉમેદવાર બનાવે તેવી પ્રબળ સંભાવના છે. વઝરષ્ઠ કોંગ્રેસી નેતાઓએ જણાવ્યું હતું કે ઝપંડારાથી કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય અજય રાયનુંનામ મોદી સામે ઉમેદવાર તરીકે લગભગ નક્કીથઈ ગયું

રાહુલ ગાંધી

સ્મૃખત ઈરાની કુમાર ખવશ્વાસ

છે. આ નેતાઓએ નામ જાહેર નહીં કરવાની શરતેજણાવ્યુંહતુંકેમોદી સામેઅજય રાયને ઉમેદવાર તરીકેપસંદ કરવાનુંએક કારણ એ છેકેતેઓ ભૂઝમહાર છેઅનેથથાઝનક પણ છે. સાથેજ તેમણે૨૦૦૯ની લોકસભાની ચૂટં ણીમાં પણ જબરદથત ફાઈટ આપી હતી. લોકસભાની ગત ચૂંટણીમાં સમાજવાદી પાટષીના ઉમેદવાર તરીકે ચૂંટણી લડનારા અજય રાય ત્રીજા નંબરે રહ્યા હતા. ગત ચૂંટણીમાં ભાજપના ઉમેદવાર મુરલીમનોહર જોશીનો પાતળી સરસાઈથી ઝવજય થયો હતો. ઉત્તર પ્રદેશમાં ભાજપની ઝટકકટ વહેંચણીથી િાહ્મણ-ભૂઝમહાર સમાજ નારાજ છે. એવામાં રાજેશ ઝમશ્રાની તુલનાએ અજય રાયની ઉમેદવારીથી આ અસંતોષનેવધુફાયદો થશે. ૨૦૦૯ની ચૂંટણીમાં કોંગ્રેસે રાજેશ ઝમશ્રાને ઉમેદવાર બનાવ્યા હતા, પરંતુ તેઓ ચોથા નંબરે રહ્યા હતા. ૨૦૦૯ની લોકસભાની ચૂંટણીમાં વારાણસીની બેઠક પરથી અજય રાયનેઝટકકટ નહીં મળતા તેમણેભાજપ સાથે છેડો ફાડી નાંખ્યો હતો. અમેઠીમાંરસપ્રદ જંગ ભાજપેરાહુલ ગાંધી સામેથમૃઝત ઈરાનીને ચૂંટણી મેદાનમાંઉતાયાોછે. રાહુલ ગાંધી સામે ‘આપ’ દ્વારા અગાઉથી કુમાર ઝવશ્વાસની જાહેરાત કરી છે. વષો ૨૦૦૪માં થમૃઝત

• એનસીપીના પ્રમુખ શરદ પવારેજાલનામાંગત સપ્તાહેચૂટં ણી સભાને સંબોધતા કહ્યુંકે, ‘મોદી પાગલ થઈ ગયા છે. તેથી બકવાસ કરી રહ્યા છે. આ વખતેપણ અમારી સરકાર બનશે. તેપછી અમેમોદીનો સારા તબીબ પાસેઇલાજ કરાવીશુ.ં’ • ઉત્તર પ્રદેશના મુખ્ય પ્રધાન અખિલેશ યાદવ ગત સપ્તાહેગાઝિયાબાદમાં એક સભાનેસંબોધતા હતા ત્યારે૨૫ વષષીય એક યુવકેતેમની પર ચપ્પલ ફેંક્યુંહતુ.ં પોલીસેતેયુવાનની ધરપકડ કરી હતી.

ઈરાનીએ ચાંદની ચોક બેઠક પરથી કઝપલ ઝસબ્બલ સામે ચૂંટણી લડી હતી અને તેઓ હારી ગયાં હતાં. રાયબરેલી બેઠક પરથી કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ સોઝનયા ગાંધી સામે ઉમા ભારતીનાં નામની અટકળો હતી, જોકે ઉમા ભારતી રાયબરેલીથી લડવા માટટ તૈયાર નહોતાં. ભાજપેસોઝનયા ગાંધી સામેથથાઝનક નેતા અઝમત અગ્રવાલને ચૂંટણી મેદાનમાં ઉતારવાનો ઝનણોય લીધો છે. અગાઉ યોગાચાયોબાબા રામદેવેસોઝનયા ગાંધી સામે

રાજનાથ ખસંિ જાવેદ જાફરી રીટા બહુગુણા

ઉમા ભારતીને લડાવવાની વાત કરી હતી. પરંતુ ઉમા ભારતીએ જણાવ્યું કે, તેઓ રાયબરેલીથી ચૂંટણી લડવા તૈયાર છે પરંતુ િાંસી બેઠક છોડશેનહીં. લિનૌમાંનેતા ખવરુદ્ધ અખભનેતા આમ આદમી પાટષીએ લખનૌમાંભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ રાજનાથઝસંહ સામેબોઝલવૂડ અઝભનેતા જાવેદ જાફરીનેમેદાનમાંઉતાયાોછે. જ્યારે કોંગ્રેસે પૂવો પ્રદેશ અધ્યક્ષ રીટા બહુગુણા જોશીને ઝટકકટ આપી છે. ઉલ્લેખનીય છે કે ૨૦૦૯ની ચૂંટણીમાં રીટા બહુગુણા જોશી ભાજપના લાલજી ટંડન સામે ચૂંટણી હારી ગયા હતા. લખનૌમાંથી સમાજવાદી પાટષીના અઝભષેક ઝમશ્રા પણ ચૂંટણી જંગમાંઉતરશે.

સંખિપ્ત સમાચાર

• ઉત્તર પ્રદેશના કૈરાનાથી સમાજવાદી પાટષીના ઉમેદવાર નાખિદ િસને નરેન્દ્ર મોદી અનેમાયાવતી ઝવરુદ્ધ અશ્લીલ ઝટપ્પણી કરી નવો ઝવવાદ ઊભો કયોોછે. હસનેકહ્યુંકેતે(માયાવતી) ત્રણવાર મોદીના ખોળામાંબેસી ગઈ અનેએ કદીના ભૂલો કે, મોદી પણ કુવં ારા છેઅનેમાયાવતી પણ કુવં ારી છે. માયાવતી પર ઝનશાન સાધતાં હસને એ પણ કહ્યું કે, તેનો

યુકેની કંપની પાસેથી ભંડોળ લેનાર પક્ષ સામેપગલાંભરવા દિલ્હીની કોટટનો આિેશ

નવી ખદલ્િીઃ ઝિટનસ્થથત વેદાંતા ઝરસોઝસોિની પેટા કંપનીઓ પાસેથી ભંડોળ લેવાનું કોંગ્રેસ અને ભાજપને ભારે પડી શકે તેમ છે. ઝદલ્હી હાઇ કોટટે ગત થપ્તાહે આ બંને પક્ષ સામે કાયદેસરના પગલા ભરવાનો તંત્રને આદેશ આપ્યો છે. કોટેનું કહેવું છે કે આ રીતે ભંડોળ મેળવીને ભાજપ અને કોંગ્રેસે કાયદાનો ભંગ કયોોછે. ન્યાયમૂઝતોઓ પ્રદીપ નંદ્રાજોગ અને જયંત નાથની ઝવભાગીય બેંચે આ બંને રાજકીય પક્ષો સામે પગલા ભરવા માટટ તંત્રને છ મઝહનાનો સમય ફાળવ્યો છે. કોટટે અગાઉ ૨૮ ફેિુઆરીએ પોતાનો ચૂકાદો અનામત રાખ્યો હતો. એક થવૈસ્છછક સંથથાની જાહેર ઝહતની અરજીના સંદભગેકોટટેઆ ચૂકાદો આપ્યો છે. સંથથાએ આક્ષેપ મૂક્યો હતો કે ગૃહ મંત્રાલયે તેના જવાબમાં થવીકાયુું હતું કે ભાજપ અને કોંગ્રેસનેવેદાંતા તરફથી ભંડોળ મળ્યુંહતું. અરજીમાં એવો પણ આક્ષેપ હતો કે બંને રાજકીય પક્ષોએ સરકારી કંપનીઓ અને ઝવદેશી સ્રોતો પાસેથી ભંડોળ લઈનેલોક

પ્રઝતઝનઝધત્વ કાયદા અનેઝવદેશી ફાળા (ઝનયમન) કાયદા (એફસીઆરએ)નો ભંગ કયોો છે. વેદાંતા ઝરસોઝસોિ અને ભારતમાં તેની થટરલાઈટ ઈન્ડથટ્રીિ, સેસા ગોવા અને માલ્કો સઝહતની કંપનીઓએ ભાજપ અને કોંગ્રેસ સઝહતના મોટા રાજકીય પક્ષોને કરોડો રૂઝપયાનું ભંડોળ આપ્યાનો અરજીમાંઆક્ષેપ છે. અરજીમાંવેદાંતાના ૨૦૧૨ના વાઝષોક અહેવાલનો સંદભો પણ અપાયો છે. જેમાં કંપનીએ અંદાજે ૨૦ લાખ ડોલર ભંડોળ આપ્યાનો ઉલ્લેખ કયોોછે. કેન્દ્ર સરકાર વતી હાજર થયેલા અઝધક સોઝલઝસટર જનરલ એસ. નાગેશ્વર રાવે જાહેર ઝહતની અરજીનો ઝવરોધ કરતા જણાવ્યું હતું કે, ભંડોળ ભારતમાં નોંધાયેલી કંપનીઓ તરફથી મળ્યુંહતુંઆ કંપનીઓ ભારતમાંજ કામ કરેછે. ભાજપ અને કોંગ્રેસે પણ કેન્દ્ર સરકાર જેવી જ દલીલ કરી હતી. જોકે થવૈસ્છછક સંથથાના વકીલ અને આમ આદમી પાટષીના સમથોક પ્રશાંત ભૂષણે બંને રાજકીય પક્ષોની અરજી સામે પણ ઝવરોધ વ્યક્ત કયોોહતો.

પાગલ હાથી શામલી અનેકૈરાનામાંનહીં ઘૂસી શકે. • લોકસભાની ચૂટં ણીઓ જાહેર થઈ તેપહેલાંજ કેટલીક સંથથાઓ અને ન્યૂિ ચેનલો દ્વારા મતદારોનો અઝભગમ અને ચૂટં ણીનાં પઝરણામોનો વરતારો દશાોવતા ઓઝપઝનયલ પોલ જાહેર થવાનુંશરૂ થઈ ગયુંછે, આવા ઓઝપઝનયન પોલ મતદારોનેગેરમાગગેદોરેછેતેવી દલીલો કરીનેતેના પર પ્રઝતબંધ મૂકવા કેટલાક વગોદ્વારા માગણી કરાઈ છે. જોકેચૂટં ણીપંચ આવા ઓઝપઝનયન પોલ પર પ્રઝતબંધ નહીં મૂકેતેવી પંચેથપષ્ટતા કરી છે.

1ST OF MAY THURSDAY @ 8PM HAYES, NAVNAT VANIK ASSOCIATION OF UK CALL HASHMITA DOSHI 0208 573/ 0488 07702 811 381 BHARAT MEHTA 01923 728 300/ 07850 166 556

2ND MAY FRIDAY @ 8PM RUISLIP WINSTON CHURCHILL HALL CALL BHANUBHAI PANDYA 0208 427 3413/ 07931 708 026 P.R PATEL 0208 922 5466/ 07957 555 226

3RD MAY SATURDAY @ 8PM ILFORD URSULINE ACCADEMY CRANBROOK ROAD CALL ANANT PATEL 07958 744 464 SUBHASHBHAI 07977 939457 4TH MAY SUNDAY @ 2PM RUISLIP WINSTON CHURCHILL HALL JAIN SOCIAL GROUP LONDON.CALL VANDANABEN 0208 958 1626

4TH MAY SUNDAY @ 8PM RUISLIP WINSTON CHURCHILL HALL SATYAM SHIVAM SUNDERAM GROUP. (with dinner) CALL VINABEN 07791 226 658/0208 578 5529 JYOTIBEN 0208 904 3232/07817 691 050

5TH MAY MONDAY @ 2.30PM RUISLIP WINSTON CHURCHILL HALL CALL ASH/DEEPA 07947 561 947 VADGAMA 0208 427 5715

5TH MAY MONDAY @ 7.30PM RUISLIP WINSTON CHURCHILL HALL LOHANA COMMUNITY NORTH LONDON CALL DINESH SHONCHHATRA 0208 424 8686/07956 810 647 PRATIBHA LAKHANI 07956 454 644 PUPSHPABEN KARIA 0208 907 9563 VINOD THAKRAR 07960 541 216

6TH MAY TUESDAY @ 7.30PM LEICESTER,RAM MANDIR HALL CALL VASANT BHAKTA 07860 280 655,RADIA'S SUPERSTORE 0116 266 9409 7TH MAY WEDNESDAY @ 8PM RUISLIP WINSTON CHURCHILL HALL CALL NAREN/ILLA SHAH 0208 428 4832/ 07831 362 146

8TH MAY THURSDAY @ 7.30PM BHARATIYA VIDYA BHAVAN WEST KENSINGTON CALL SURENDRA PATEL 0208 205 6124/07941 975 311 BHANUBHAI PANDYA 0208 427 3413/07931 708 026 9TH MAY FRIDAY RUISLIP WINSTON CHURCHILL HALL LIONS CLUB OF MOOR PARK CALL BHARAT DAVE 07767 448 888 NARENDRA SHAH 07831 200 201

10TH MAY SATURDAY @ 8PM HATCHEND HIGH SCHOOL APNU KUTCH; CALL MANJU MADHAPARIA 07931 534 270

11TH MAY SUNDAY @ 1PM WEMBLEY COPLAND SCHOOL NAVRANG; CALL PINAL 07878 249 449 VIDEORAMA 0208 907 0116

11TH MAY SUNDAY @ 7.30PM POTTERS BAR CARE EDUCATION TRUST FUND CALL NITIN SHAH 0208 361 2475 KIRTIBEN LAKHANI 0208 366 9871 BHARAT SOLANKI 0208 854 9820


5th April 2014 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

નરેન્દ્ર મોદીની દેશના મુસ્લિમ મતદારોનેઆકષષવાની યોજના

નિી વદલ્હીઃ મુબ્લલમો ભાજપના વડાપ્રધાનપદના ઉમેદવાર નરેન્દ્ર મોદીને લઈને શંકાલપદ છે તે જગજાહેર છે પણ મોદી મુબ્લલમોનું હૃદય જીતવા કોઈ કચાશ રાખવા ઇચ્છતા નથી. એક સમયે ‘નહંદુ હૃદયસમ્રાટ’ ગણાતા મોદીએ મુબ્લલમોને આકષોવા પોતાના દૂતોને કામે લગાડી દીધા છે. જોકે તેમના આ વલણની મુલલમો પર કેટલી અસર થઈ છે તેની જાણકારી તો ૧૬મેના રોજ પનરણામના નદવસે જ ખબર પડશે. દેશમાં છેવાડાના મુબ્લલમો સુધી પહોંચવા ગુજરાત ભાજપના લઘુમતી સંઘના સભ્યો ઉપરાંત ‘નબનરાજકીય’ મુબ્લલમો સંગઠનોને કામ લગાડવામાં આવ્યા છે. તેના મુખ્ય સૂત્રધાર ઝફર સરેશવાલા છે. તેમણે કહ્યું હતું કે, ‘થોડા વષો અગાઉ જ આ પ્રનિયા શરૂ થઈ ગઈ છે અને અત્યાર સુધી મોદી મુબ્લલમ સમુદાયના ૧૮૦થી વધઆરે પ્રનતનનનધમંડળોને મળી ચૂક્યા છે. તેઓ મુબ્લલમ સુધી પહોંચવા ઇચ્છે છે. હું પણ સમગ્ર દેશમાં પ્રવાસ કરી રહ્યો છું અને મોદીએ મુબ્લલમોના નવકાસ માટે કરેલી કામગીરી નવશે સમુદાયના લોકોને જણાવી રહ્યો છુ.ં ’ ભાજપના લઘુમતી સેલના સભ્ય વનસમ અડસારીએ કહ્યું હતું કે ‘ચોક્કસ ૨૦૦૨નાં તોફાનો ભુલાય તેવાં નથી, પણ ત્યાર બાદ શાંનત પ્રવતતે છે. ઉપરાંત ૨૦૦૨નાં તોફાનોમાં મહત્તમ લોકોને સજા થઈ છે. અમે ઉત્તરપ્રદેશમાં આ જ સંદશ ે આપી રહ્યા છી કે ગુજરાતમાં

તોફાનો થયા છે, પણ સરકારે દોનષતોને સજા પણ કરાવી છે.’ નદલ્હીબ્લથત સંગઠન મુબ્લલમ યુથ ફોર ઇબ્ડડયાના વમઢાત હુિૈનેપણ કહ્યું હતું કે, ‘મોદીએ અમને ખાતરી આપી છે કે તેઓ દરેક નાગનરકાના અનધકારોનું રક્ષણ કરશે.’ તેઓ અત્યારે વારાણસીમાં મોદી માટે પ્રચાર કરી રહ્યા છે. તેમણે કહ્યું હતું કે, ‘અમે વારાણસીમાં ઘેર-ઘેર જઈને કહી રહ્યા છીએ કે મોદી મુબ્લલમ સમુદાય માટે ખરેખર સારા છે.’ નદલ્હીનું અડય એક સંગઠન ફોર નેશનલ મુબ્લલમ ઇબ્ડટગ્રેશનના મહમ્મદ િગીર નઝામ પણ મોદીને લઈને મુબ્લલમોમાં ઉત્સાહ હોવાનું જણાવે છે. તેમણે કહ્યું હતું કે, ‘ચાલુ વષોની શરૂઆતમાં હું મોદીને મળ્યો હતો. તેઓ મુબ્લલમ સમુદાય પ્રત્યે અત્યંત હકારાત્મક હોવાનું જણાય છે. તેમને મળ્યા પછી તેમના નવશેની ગેરમાડયતાઓ દૂર થઈ છે. અમે નદલ્હીમાં ત્રણ બેઠકો યોજી હતી. જેમાં મુબ્લલમ પ્રોફેસર, પત્રકારો અને નવદ્યાથથીઓ હાજર હતા અને આ મુદ્દે ચચાો કરી હતી. અમે આવી જ બેઠકો લખનૌમાં યોજીશું પછી નબહારમાં યોજીશ, છેલ્લે વારાણસીમાં મુબ્લલમોમાં મોદી અંગે સંદશ ે પાઠવીશુ.ં ’ જોકે મોદીના આ પ્રકારના અનભગમથી ભાજપ અને રાષ્ટ્રીય લવયંસવે ક સંઘ (આરએસએસ) નારાજ છે. પણ જાહેરમાં નવરોધ કરવા કોઈ પદાનધકારી તૈયાર નથી.

ભાજપ વિભાજનિાદી રાજકારણ રમેછેઃ મનમોહન

નિી વદલ્હીઃ દેશના વડાપ્રધાન મનમોહન વિંહ ઘણા લાંબા સમય પછી જાહેરમાં રાજકીય નનવેદન આપ્યું છે. તાજેતરમાં તેમણે ભાજપ પર નનશાન સાધતા કહ્યું હતું કે ભાજપ દ્વારા નવભાજનવાદી રાજકારણ રમવામાં આવી રહ્યું છે અને આવો પક્ષ ક્યારેય નવકાસને વેગ આપી શકે નહીં. નશવસાગર નજલ્લામાં ચૂટં ણીસભામાં વડાપ્રધાને કહ્યું હતું કે, મને નથી લાગતું કે જે પક્ષ નવભાજનવાદી રાજનીનત ધરાવતો હોય તે દેશનો નવકાસ કરી શકે. તેમણે ક્હ્યું કે ભારત નવનવધ સંલકૃનતઓ, ધમોો અને ભાષાઓનો દેશ છે જ્યાં ભાજપ નવભાજનવાદી રાજનીનત ચલાવે છે. તેઓનું રાજકારણ એક વ્યનિ આધાનરત છે. તેઓ પાસે દેશના નવકાસ માટેની ચોક્કસ નીનતઓ નથી. મનમોહનનસંહ જોરહાટ લોકસભા મતનવલતાર માટે નબજોય નિશ્ના હેડડીક માટે પ્રચાર કરી રહ્યા હતા. આ સાથે યુપીએ સરકારની ઉપલબ્ધધઓ નવશે જણાવતાં વડાપ્રધાને કહ્યું હતું કે અમારી સરકાર દેશના કલ્યાણ માટે છેલ્લા દસ વષોથી કામ કરે છે. અમારી સરકાર દેશના સમનપોત રહીને અને પ્રનતબદ્ધતાપૂવક ો કાયોરત રહી છે. અમને નવશ્વાસ છે કે તમારા સહયોગથી અમે આગળના સમયમાં પણ આનથોક સુધારણા અને સામાનજક ડયાય અંગેના પગલાઓ લેવામાં આગળ વધી શકીશું અને એ સાથે જ આમ આદમીનો નવકાસ પણ કરી શકીશુ.ં

17

ભાજપ માટે૨૭૨ બેઠકો મેળિિી અશક્યઃ િંઘનો િિવે

નવી દિલ્હીઃ લોકસભાની ચૂટં ણી જેમ જેમ નજીક આવતી જાય છે તેમ તેમ ભારતીય જનતા પાટટી અને ખાસ કરીને રાષ્ટ્રીય થવયંસવે ક સંઘ (આરએસએસ)ની ચચંતામાં વધારો થઈ રહ્યો છે. ભાજપ ભલે સમગ્ર દેશમાં નરેન્દ્ર મોિીની લહેર હોવાનો દાવો કરે પણ હકીકત કંઈક અલગ જ છે. આ વાત ખરેખર સાચી છે કે નહીં તેની ખાતરી કરવા રાષ્ટ્રીય થવયંસવે ક સંઘ દ્વારા તાજેતરમાં આંતચરક સવવે કરવામાં આવ્યો હતો. આ સવવેનાં પચરણામો ભાજપ અને સંઘ બંને માટે ચચંતાજનક આવ્યાં હતાં. આરએસએસના આંતચરક સવવેમાં બહાર આવ્યું છે કે, સમગ્ર દેશમાં નરેન્દ્ર મોદીની લહેર નથી. ઉત્તર, પશ્ચચમ, પૂવવ અને મધ્ય ભારતમાં લોકો ઇચ્છે છે કે મોદી વડા િધાન બને પરંતુ દચિણ ભારતમાં પચરશ્થથચત કંઈક અલગ જ છે. દચિણ ભારતમાં લોકો મોદી કરતાં કોંગ્રસ ે ના રાહુલ ગાંધી પર પહેલી પસંદગી ઉતારી રહ્યાં છે. આ ઉપરાંત ભાજપે નક્કી કરેલ ૨૭૨ના આંક પર પહોંચવું પણ મુચકેલ બનશે. ઉત્તરમાંમોિીની હવા યથાવત્ દેશના ઉત્તરી ચવથતારોમાં ૧૬૨ બેઠકો આવે છે. જેમાં ઉત્તરિદેશ, પંજાબ, ચહમાચલિદેશ અને ચબહાર જેવાં રાજ્યોનો પણ સમાવેશ થાય છે. કેન્દ્રમાં સરકાર બનાવવા માટે આ ચવથતારને મહત્ત્વના પણ માનવામાં આવે છે.

આ સવવે િમાણે ઉત્તર ભારતમાં ૪૮ ટકા લોકો મોદીને સમથવન આપે છે જ્યારે ૨૭ ટકા લોકો રાહુલનાં સમથવનમાં છે ત્યારબાદ સમાજવાદી પાટટીના મુલાયમચસંહ, બહુજન સમાજ પાટટીના માયાવતી અને આમ આદમી પાટટીના અરચવંદ કેજરીવાલનો ક્રમ આવે છે. પૂવમ વ ાંતીવ્ર સ્પધાવ ભારતના પૂવવ ચવથતારોનાં તમામ રાજ્યોમાં અલગ અલગ રાજકીય સમીકરણો છે. આ િેત્રની ૮૮ બેઠક છે જેમાં ૨૫ બેઠકો નોથવઈથટની છે. આ ચવથતારોમાં ડાબેરીઓ, તૃણમૂલ કોંગ્રસ ે , બીજુ જનતા દળ જેવા િાદેચશક પિોની તાકાત પણ વધારે છે તેમ છતાં નરેન્દ્ર મોદી લોકચિયતામાં આગળ છે. અહીંયાં ૩૪ ટકા લોકો નરેન્દ્ર મોદીને તથા ૩૧ ટકા લોકો રાહુલ ગાંધીને વડા િધાનપદે જોવા ઇચ્છે છે.

પશ્ચિમમાંમોિી વેવ નરેન્દ્ર મોદીના ગઢ ગણાતા ગુજરાત સચહતનાં પશ્ચચમ િેત્રમાં ૭૮ બેઠકો આવે છે. આ તમામ બેઠકોમાં મોદીનું વાવાઝોડું અકબંધ છે. અહીંયાં કરાયેલા સવવેમાં ૫૭ ટકા લોકો મોદીને વડા િધાન બનેલા જોવા ઇચ્છે છે, તે ઉપરાંત ૨૪ ટકા લોકો રાહુલ ગાંધીને પીએમ બનાવાની તરફેણમાં છે. મધ્ય ભારતમાંભાજપ મજબૂત મધ્ય ભારતમાં રાજ્સથાન, મધ્યિદેશ અને છત્તીસગઢની ૮૩ બેઠકો પર ભાજપ મજબૂત છે. અહીંયાં પણ ૪૫ ટકા લોકોની પહેલી પસંદ નરેન્દ્ર મોદી છે જ્યારે ૨૯ ટકાની પસંદ રાહુલ ગાંધી છે, અરચવંદ કેજરીવાલ ત્રીજા ક્રમે આવે છે, ૧૪ ટકા લોકો ઇચ્છે છે કે દેશનું શાસન કેજરીવાલના હાથમાં આવે.

Grand Opening at Thornton Heath Great Opening Offers Deepak Foods, 793 – 795 London Road, Thornton Heath, CR7 6AW Tel.: 020 8665 4688 ·Ц¾¸Цє¡Ц £ªЦ¬ђ આ અђ´³Ỳ¢ અђµº³ђ »Ц· »щ¾Ц³Ьє¥аક¿ђ ³╙Ãє

ઇ¬»Ъ - ઢ℮ÂЦ³Ьєĭы¿ ¡Ъλ, û±ЪºЦ¸, ¢º¾Ъ ¢Ь§ºЦ¯, Â¥Ъ³ ¾¢щºщĬÅ¹Ц¯ ĮЦ׬³Ц ³¸Чક³ ¯щ¸§ કы×¹Ц³ђ ¥щ¾¬ђ ç´щä¹» ·Ц¾щ¸½¿щ. ĭђ§³ ¯Ь¾ºщ ±Ц®Ц ¶Ц¹ ¾³ ¢щª ¾³ ĭЪ £∞.≡≥ ³¸Чક³ ≥≥p ¶Ц¹ ªЭએ׬ °¬↔ĭЪ (∩ ´щકªы ³Ц £1.98)

¥ђ¡Ц ªЪà¬Ц ¶Ц¸¯Ъ ∟√ Чક»ђ + ∟ Чક»ђ ¸µ¯ £29.99

એ╙»µ×ª આªЦ ∟≈ Чક»ђ £10.99

એ»¥Ъ ±Ц®Ц ≡√√ ĠЦ¸ £3.99

ÂЬ¢º ∞Чક»ђ X ∞≈ ´щકыª £8.49

કы¿º ∞ ĠЦ¸ 79p

* T®Ъ¯Ъ અ³щ·ºђÂЦ´ЦĦ µЮ¬કђ ĮЦ׬³Ц ¯¸Ц¸ ¸ÂЦ»Ц અ³щક«ђ½ ¯щ¸§ §»´Ьº ĮЦ׬³Ц ±ºщક T¯³Ц »ђª ¡Ц £ªЦ¬ъ»Ц ·Ц¾щ¸½¿щ.

¸Ġ »є¬³¸Цєઉŵ ¢Ь®¾ǼЦ ²ºЦ¾¯Ц અ³Ц§, કºЪ¹Ц®Ц, ક«ђ½ અ³щ¡Ц˜ÂЦ¸ĠЪ ¯щ¸§ ¯ЦA ¿Цક·ЦB અ³щĭЮª³Ъ Ш¾¿Ц½ Ĵщ®Ъ ¸½¿щ¸Цªъ╙¾ΐЦ´ЦĦ ³Ц¸ ¢®Ц¯Ц ╙±´ક µвРઅ³щ·Ц¾Ъ× ˛ЦºЦ ¦щà»Ц ∫√ ¾Á↓°Ъ ¢Ь§ºЦ¯Ъ, એ╙¿¹³ અ³щç°Ц╙³ક Â¸Ц§³Ъ Âщ¾Ц કº¾Ц¸Цєઆ¾щ¦щ. ¸ЦĦ ·Цº¯Ъ¹ અ³щએ╙¿¹³ µвР§ ³╙Ãє@Æ»Ъ¿ µвÐÂ¸Цє´® ±Ъ´ક µвÐÂщ³Ц¸³Ц ¸щ½¾Ъ ¦щ. ĴщΗ ¢Ь®¾ǼЦ ²ºЦ¾¯Ъ ¸Ц»ÂЦ¸ĠЪ ઉ´ºЦє¯ ´ђÂЦ¹ ¯щ¾Ц અ³щ¶Aº³Ъ º¡Ц¸®Ъએ Âç¯Ъ ¸Ц»ÂЦ¸ĠЪ એક § ç°½щ°Ъ ¸щ½¾¾Ц³ЬєઆÂЦ³ ¶×¹Ьє¦щ. ╙±´ક µвÐÂ³Ц ¸ЬŹ અ³щ¸ÃÓ¾³Ц ĠЦÃકђ¸Цє╙¾╙¾² ºщçªђºєª અ³щªъક અ¾щઉ´ºЦє¯ ÂЦ¸Ц-ક Âє¢«³ђ અ³щ¸є╙±ºђ ´® ¦щ§щઅђ³щ╙±´ક µвР˛ЦºЦ £щº ¶щ«Ц ¬Ъ»Ъ¾ºЪ આ´¾Ц¸Цєઆ¾щ¦щ. Open Monday – Saturday 9-00 am to 7-30 pm. Sunday and Bank Holiday 10-00 am to 4-00 pm.

Bhavin's

Deepak Foods

Bhavins

118 Burry Park Raod, Luton, LU1 1HE Tel: 01582 737 911

2 Greaves Place, Tooting SW17 0NE Tel.: 020 8767 7819.

193 – 197 Upper Tooting Road, SW17 7TG Tel: 020 8672 7531 – 020 8672 4462

www.asianfoods.co.uk Email: deepakfoods@yahoo.co.uk

T&C apply on all products advertised as quantity & offers can be restricted & verified.


18

હાસ્ય

5th April 2014 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

ગુજરાતીમાંથી વિદેશી થયેલા અને એનઆરઆઈમાંથી ઇંગ્લાંડિાસી બનેલા અમારા વ્હાલા ભાઈઓ, ભાભીઓને ફુલગુલાબી ભૂલકાંિ! ઇન્ડડયાના સત્તર પ્રાંત અને બાિીસ બોલીિાળા દેશીઓનાંતમનેસૌનેજેશ્રીકૃષ્ણ! એક બલ્બ બદલિા માટેકઈ ટાઈપના કેટલા માણસો જોઈએ તેની જોટસ અંગ્રેજીમાં ઘણી ચાલે છે. પણ આપણા ઇન્ડડયનો પણ કંઈ કમ નથી. લો િાંચો, એક બલ્બ બદલિા કેટલા દેશીઓ જોઈએ? આપણા દેશમાં જેમ બાર ગાઉએ બોલી બદલાય છે એમ બાર ગાઉએ માણસોની ક્વોવલટી પણ બદલાય છે. આ લેખમાંજેટલા દેશીઓ િાત લખી છેતેના કરતાં ડબલ જાતના દેશીઓ તો બાકી રહી જિાના! છતાં જેટલા છે એટલાની ખોપડીઓ કેિી રીતે કામ કરેછેતેજોઈએ. બંગાળી એક બલ્બ બદલિા માટે ૧૯ બંગાળીઓ જોઈએ! કઈ રીતે? એક બંગાળી તો બલ્બ બદલિા માટે જોઈએ જ, પણ એ વસિાય બીજા સત્તર બંગાળીઓ પેલો બલ્બ બદલિા છતાં પણ

પંજાબ સિંધ ગુજરાત મરાઠા...

જ્યારે અજિાળું ન થાય એટલે ઇલેન્ટિક કંપની સામે મોરચો કાઢિા, ધરણાં કરિા, હડતાલ કરિા અને ઘેરાિના જોરદાર કાયયક્રમોનાં પ્રોગ્રામો ઘડી કાઢિા જોઈએ. અનેછેલ્લેએક ૧૯મો બંગાળી જોઈશે. એ શુંકરશે? એ છાપું હાથમાં લઈને એમાં છપાયેલા એક નાનકડા સમાચાર િાંચીનેકહેશ,ે ‘અરેશુન્નો! આજ કોલકોતા મેં પાવ્હર કોટ( કટ) આચ્છે!’ લબહારી વબહારીઓ માત્ર ૭ જ જોઈશે! નિાઈ લાગેછેને? પણ જુઓ એક વબહારી સ્ટુલ પકડશે. બીજો વબહારી જૂનો બલ્બ કાઢીને નિો

આંયાંબધા ઓલરાઇટ છે! લલલત લાડ

બલ્બ નાખિા માટે જોઈશે. ત્રીજો વબહારી જરા ભણેલો જોઈશે. એ બલ્બનેહાથમાંલઈનેચારેબાજુથી ગોળગોળ ફેરિીનેશોધી કાઢશેકે

ધીરજ ઉમરાણીયા

બલ્બનો કયો છેડો અંદર નાંખિાનો છે! પણ મુખ્ય કામ તો બાકી રહેલા ચાર વબહારીઓ કરશે. એ લોકો બલ્બ નાંખિાની જગ્યામાં િારાફરતી આંગળી નાંખીનેખાત્રી કરશેકેપાિર ચાલુતો છેને! પંજાબી પંજાબીઓ બહુ બુવિશાળી પ્રજા છે. છતાંએક બલ્બ બદલિા

SKANDA HOLIDAYS ® EXPLORE THE WORLD

CRUISE TOURS

*£2899

14 DAY KENYA & TANZANIA & UGANDA SAFARI Dep: 08Apr, 25 May, 30 Jun, 25 Aug, 08 Sep, 07 Oct, 03 Nov *£3299 18 DAY - GRAND SOUTH AMERICA

(BRAZIL – ARGENTINA – PERU -CHILE -BOLIVIA)

Dep: 08 Sep, 03 Oct, 10 Nov, 29 Dec, 31 Jan

*£4299

15 DAY - SOUTH EAST ASIA

(SINGAPORE – MALAYSIA –THAILAND)

Dep: 19 Apr, 5 May, 10 Jun, 3 Jul, *£1699 29 Aug, 19 Sep, 3 Oct, 7 Nov, (OFFER ENDS 20 Apr ) 1 Dec, 31 Dec

SATURDAY 5th APRIL'14 @ 7pm

presents

Mkting support 0781 569 1043 Denish Jani 0203 730 8600

12 DAY BEST OF JAPAN TOUR Dep: 3 May, 2 Jun, 25 Aug, 1 Oct *£2899

15 DAY SCENIC ROCKIES & ALASKA CRUISE TOUR Dep: 24 May, 7 Jun, 21 Jun, *£2499 12 Jul, 2 Aug, 6 Sep

(VIETNAM - CAMBODIA - MALAYSIA - LAOS)

*£2399

16 DAY USA WEST COAST & HAWAII Dep: 1 Apr, 7 May, Jun 19, 08 Jul, 27 Aug, 23 Sep, 10 Oct *£2399

15 DAY - BEST OF BURMA & MALAYSIA TOUR Dep: 01 Apr,02 Jun, 25 Aug, 9 *£269 02 Oct , 05 Nov

AND MUCH MORE TAILOR MADE TO SUIT YOU Note: Vegetarian meals available in all our tours

www.skandaholidays.com

0207 18 37 321 Lines Open From 7 AM TO 11 PM - 7 DAYS A WEEK 0121 28 55 247 All Price Per Person, Terms and conditions applies EVERY DAY DEPARTURE - PRIVATE & GROUP TOURS

contact@skandaholidays.com

CALL US FOR DISCOUNTED AIR TICKET WORLD WIDE

Email: courseinfo@trainingconnect.co.uk Tel: +44(0)207 099 2400

§ Life in the UK Preparation Course B1 Speaking and Listening - All Applicants after 28th October 2013 - Indefinite Leave to Remain (ILR) - British Passport / Naturalisation

§ IESOL Diploma (A1, A2, B1, B2, C1) - Spouse Visa English Test - Student Visa English Test - Work Permit English Test

4a Castletown Road, West Kensington, London W14 9HE Tel: 0207 381 3086

Indo-UK Theatre Arts presents Gujarati-English Drama Director: Tushar Joshi; Production Manager: Shraddhey Jani

17 DAY CLASSIC CHINA TOUR Dep: 01 Apr, 14 May, 1 Jun, 03 Jul, 29 Aug, 24 Sep, 12 Oct *£2399

18 DAY - CLASSIC INDO CHINA

Dep: 19 Apr, 05 May, 02 Jun, 20 Aug, 08 Sep, 14 Oct, 18 Nov, 31 Dec

Bharatiya Vidya Bhavan

SUNDAY 6th APRIL'14 @ 7pm (Dinner from 5.30-6.30pm)

23 DAY AUSTRALIA & NEW ZEALAND & BALI Dep: 25 Sep, 19 Oct, 7 Nov, 1 Dec, *£4399 07 Jan, 01 Mar, 05 Apr

SCENIC SOUTH AFRICA & ZAMBIA

Dep: 20 Apr, 25 Aug, 08 Sep, 05 Oct, 07 Nov, 31 Dec

અનુસંધાન પાન-૨૪

(Dinner from 5.30-6.30pm)

*£1649

18 DAY

બીજો મારિાડી, જે એકદમ એકસ્પટટ હશે, તે જૂના બલ્બને સરખી રીતે કાપશે. તેમાં વદિેલ પૂરશે. દીિેટ લગાડશેઅનેસરસ મજાનો દીિો બનાિશે. છેિડેત્રીજો મારિાડી એ દીિો લાઈટ મીટર પાસેલઈ જઈનેચેક કરશે કે આનાથી લાઇટ મીટર ફરતુંતો નથી ને? લસંધી પણ ભારે વસંધીઓ ગણતરીબાજ હોય છે. પણ મારિાડી જેટલા નવહ, એટલેઊડી ગયેલા બલ્બનેબદલિા માટેચાર વસંધીઓ જોઈશે. પહેલો વસંધી જૂના બલ્બને કાઢિા માટે જોઈશે. પછી બીજો વસંધી એ બલ્બને વસફતપૂિક ય ખોલીને તેમાં નિો ફ્યુઝિાયર ગોઠિીને ફરી િાર વસફ્તપૂિક ય બંધ કરી દેશ.ે ત્યારબાદ ત્રીજો વસંધી એ બલ્બને કોઈ ફેમસ કંપનીના ડુપ્લીકેટ પેકીંગમાં પેક કરી દેશ.ે અનેચોથો વસંધી એ ડુપ્લીકેટ બલ્બ લઈનેદુકાનમાંમૂકી આિશે અનેવબલકુલ એના જ જેિો બીજો ડુપ્લીકેટ બલ્બ દુકાનમાંથી લેતો આિશે.

Vahaali Aavi Sapna Laavi

17 DAY PANAMA CANAL CRUISE Norweigan Cruise Line Dep :11 Oct ,16 Nov, 19 Jan , 01 Feb, 15 Apr

માટે૧૫ પંજાબીઓ તો જોઈશેજ! કઈ રીતે? પહેલા પંજાબીનેજ્યારેખબર પડશેકેબલ્બ ઊડી ગયો છેત્યારે તે કહેશ,ે ‘મૈં ટયા જી, ગલ સુણ ઓય! અગર યેઉડા હુઆ બલ્બ સચમુચ ઉડ ગયા હૈ તો ફીર યે યહાંકયુંહૈજી?’ બીજો પંજાબી તેનેસમજાિશે, ‘ઓય ઉલ્લુ દે પુત્તર! બલ્બ ઉડ

ગયા હૈમતલબ? ઉસકા જો ફ્યુઝ હૈના? િો ઉડ ગયા હૈ!’ એટલે તરત ત્રીજો પંજાબી કહેશ,ે ‘યે કૈસે હો સકદા હૈ? અગર ઇસ્કા ફ્યુઝ ઉડ ગયા હૈતો િો બલ્બ મેંસેઉડ કેગયા કકથ્થે?’ છેિટેચોથો પંજાબી પ્રેન્ટટકલ નીકળશે. એ કહેશ,ે ‘િો સબ વથયોરી તો ‘મેડીકલ’ સાયડસ મેં આતી હૈ, તુસ્સી યે સબ નંઈ સમજોગે!’ પછી પેલા ત્રણ જણાને બાજુએ હડસેલતાંકહેશ,ે ‘પરેહટ જાિ ઓય, બલ્બ મૈંબદલ દેત્તાંસી!’ આમ કહીને તે બલ્બ બદલી પણ નાંખશે. પણ પછી તેબદલિા છતાં અજિાળું કેમ નથી થતું તે સમજિા બીજા ૧૦ પંજાબીઓ જોઈશે. આમ ૧૪-૧૪ પંજાબીઓના પ્રયત્નો છતાંબલ્બનુંઅજિાળુંથશે નવહ. છેિટેએક પંદરમા પંજાબીની જરૂર પડશે... જે આિીને સ્િીચ ‘ઓન’ કરશે! મારવાડી મારિાડીઓ ભારે કરકસરીયા હોય છે એટલે એક બલ્બ બદલિા માટે માત્ર ત્રણ મારિાડીઓની જરૂર પડિાની. એક મારિાડી તો જૂનો બલ્બ કાઢી નાખિા માટે જોઈશે. પછી

A.R. Rehman Night

Hit Bollywood songs presented by ARPAN KUMAR-MITAL &FRIENDS

SUNDAY 20th APRIL'14 @ 7.00pm

(Dinner from 5.30-6.30pm) SHIVAM Theatre presents

LOTTERY LOTTERY a Gujlish Musical comedy written & directed by KIRAN PUROHIT

SUNDAY, 4th MAY'14 @6pm (Dinner from 4.30-5.30pm)

SHRUTI ARTS in association with SHIVAM THEATRE presents

The Taraana

The Indian choir concert composed, arranged & presented by telented musical duo ASHIT & HEMA DESAI

THURSDAY, 8th MAY'14 @ 7pm

(Dinner 5.30-6.30) Gujarati comedy play from Mumbai PANKKAJ SODHA PRESENTS Pangat Productions PATI THAYO AE PATI GAYO ´╙¯ °¹ђ એ ´¯Ъ ¢¹ђ ±ºщક ´º®щ»Ц ´ЬιÁ³Ъ ÃЦç¹ક°Ц * RASIK DAVE & KETKI DAVE

For Tickets (£20, £15 £10) please contact following:

Surendra Patel Bhanu Bhai Pandya PR Patel Bhavna Patel Pramileben Patel

020 8205 6124 / 07941 975 311 0208 427 3413 / 07931 708 026 020 8922 5466 / 0795 755 5226 0208 870 3725 / 0794 926 9623 020 8997 4182 Sukeshi 07788 678 481

0207 099 2400

Head Office: 694-712, London Road, Hounslow, TW3 1PG (SATNV TW31PX) New rules applicable from October 28th

OUR 100% COMMITMENT

YOU PAY ONLY ONCE & WE TRAIN YOU UNTIL YOU PASS for British Citizenship FREE INITIAL and Indefinite Leave ASSESSMENT to Remain (ILR)

Other Centres: Hounslow High Street, Wembley, Holloway Road, Whitechapel


5th April 2014 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

ARDOR EDENS, આ´³Ьє´ђ¯Ц³Ьє£º કЮ±º¯ ³Ц ¡ђ½Ц ¸Цє.

ÂЦ®є± °Ъ ¸ЦĦ 3 Чક¸Ъ ³Ц ¯ºщ, અ³щઅ¸±Ц¾Ц± °Ъ ¸ЦĦ ∟√ કЪ. ¸Ъ. ³Ц ¯ºщ. ÂЦ®є± ¸ЦєARDOR EDESN એક ╙¾ç1¯ 2¾³¿ь»Ъ ¸Цªъઆ±¿↓ç°½ ¦щ ARDOR ĠЬ´ Ĭç¯Ь¯ કºщ¦щÂЦ®є± ¸ЦєARDOR

EDENS LIFESTYLE ENHANCED. ÂЦ®є±

±щ¿ ³Ц Âѓ°Ъ ¨¬´Ъ ╙¾કÂ¯Ц ╙¾ç¯Цº ³ђ એક ¦щ અ³щ §щ þщ ઓªђ ö °Ъ ´® ઓ½¡Ц¹ ¦щ. ARDOR ĠЬ´ એ³Ц ╙¸¿³ "Delivering more than Promised" ´º કЦ¸ કºщ ¦щ. ÂЦ®є± ¸ЦєARDOR EDENS એ ╙±¿Ц ¸Цєએક ¬¢»Ьє ¦щ. ÂЦ®є± એક ¨¬´Ъ ╙¾કЦ કºЪ ºЅє ¦щ અ³щ ĴщΗ ╙¾ç¯Цº ¦щ. ªЦªЦ ³щ³ђ, µђ¬↔, ³щç»щ, ¶ђ¿, કђ»¢щª, ╙ÃªЦ¥Ъ, ઇ׬કªђ°¸↓, ઇ¶Ъçકђ, ªъ¾Ц µЦ¸Ц↨ç¹ЬªЪક», ¶Цઓ çªЪ», JBM ઓªђ ÂЪ窸, §щ¾Ъ અ³щક કі´³Ъઓ ¦щ, ઉ´ºЦє¯ ¢Ь§ºЦ¯ ºકЦº ˛ЦºЦ 'Âщªъ»Цઈª ªЦઉ³' ¯ºЪકыxÃщº કºщ» ¦щઅ³щએ '¸ђªº ╙ªЪ' ³Ц ³Ц¸ °Ъ ઓ½¡Ц¿щ. ARODR EDENS કЮ±º¯ ³Ц £º ³½ ºђ¾º અ³щ °ђ½ ¯½Ц¾³Ъ ³yક¸Цє ¦щ. ARDOR EDENS ¸Цє ±ºщક £º PLUS HOMES °Ъ ¶³Ц¾¾Ц આã¹Ц ¦щ Ë¹Цє P⌐ Privacy, L ⌐ Landscaping, U ⌐ Urbane અ³щ S ⌐ Space. Ë¹Цºщ ¾Ц¯ આ¾щ £º

³Ъ, ARDOR EDENS એક w¥Ъ »ЦઇµçªЦઇ» ²ºЦ¾щ ¦щ. EDENS એક ç¾¢↓ ¦щ, Ó¹Цє આ³є± અ³щ ¿Цє╙¯ ³ђ ¸׾¹ ¦щ. §કЮ¨Ъ ÂЬÎÂ, ĬЪ╙¸¹¸ ÂЬÎÂ, 24 ક»Цક ¶ª»º Âщ¾Ц, ¾Цઇ-µЦઇ ÂЬ╙¾²Ц, ¹ђ¢Ц અ³щy¸, ╙¬çકђ°щક, »ЦઈĮщºЪ, Ãђ¸ °Ъએªº, ╙¥àļ³ ´а» અ³щ અ×¹ અ³щક ÂЬ╙¾²Цઓ ARDOR EDENS ³Ьє ARDOR Ŭ¶ÃЦઉ ²ºЦ¾щ ¦щ. EDENS એ ¢Ь§ºЦ¯ ³Ц Âѓ°Ъ ĴщΗ ¸Цє ³Ц એક આЧક↕ªъĪ ĴЪ ╙±»Ъ´ Âђ³Ъ Ö¾ЦºЦ ¬Ъ¨Цઇ³ કºщ» Ĭђ§щĪ ¦щ. EDENS એ¾Ъ §¢Ц ¦щ Ë¹Цє ¯¸щ ¯®Ц¾¸ЬŪ અ³щ આºЦ¸±Ц¹ક y¾³ ³ђ અ³Ь·¾ કº¿ђ. ARDOR EDENS ¸Цє ±ºщક £º EDENS એª»щ કы ç¾¢↓ ³Ъ અ³Ь·а╙¯ કºЦ¾щ¦щ.

19


િદાબહાર સ્વાસ્થ્ય

સાફ થશે. ફ્લોસિંગ શુંછે? પાતળા નાયલોન અથવા પ્લાસ્ટટક (ટેફ્લોન કે પોનલઇનથનલન)ના દોરાની મદદથી બે દાંતની વચ્ચેની જગ્યાને સાફ કરવામાં આવે એને ફ્લોનસંગ કહે છે. આપણે દાંતને આગળ અને પાછળથી બ્રશ વડે તો ઘસીને સાફ કરી નાખીએ છીએ, પરંતુ બે દાંત કે દાઢ જ્યાં જોડાય છે એ ભાગ બ્રશથી સાફ થતો નથી. ફ્લોનસંગ

શુંતમેફ્લોસિંગ કરો છો?

લગાવીને બ્રશ ઘસી નાખે છે. પરંતુ દંતરોગના નનષ્ણાતો માને છે કે જો દરરોજ બે વખત બ્રશ કરવામાં આવે અને એક વાર ફ્લોસ કરવામાં આવે તો તમારા દાંત ટવચ્છ અને ટવટથ રહે છે, પરંતુ જો તમે નનયનમત ફ્લોનસંગ કરતા ન હો તો નદવસમાં ભલે ગમે એટલી વાર બ્રશ કરો, એનાથી માત્ર ૬૦ ટકા દાંત જ

દ્વારા એ બે વચ્ચે બાઝેલી છારી કે ભરાઈ રહેલા ખોરાકના કણો સાફ થાય છે. શા માટેમહત્વનું? મોંની ટવચ્છતા અને ટવટથતા માટે નનયનમત ફ્લોનસંગ કરવું ખૂબ જ અગત્યનું છે. તમે આગળથી દાંતને ગમેએવા ચકાચક રાખવાની કોનશશ કરો, જ્યાં સુધી દાંતની તમામ

સપાટીને સાફ રાખવામાં નહીં આવે ત્યાં સુધી આ બધી જ સફાઈ નકામી છે. ધારો કે દાંત આગળથી સારા અને ચોખ્ખા દેખાય, પણ પાછળના ભાગ કે બે દાંતના જોડાણમાં ખોરાકના કણો ભરાઈ રહેવાને કારણે એમાં સડો થઈ શકે છે. એક વાર દાંત સડવાનું શરૂ થાય એટલે એ સડો પેઢાંમાં જવાની શક્યતાઓ પણ

વધે છે અને દાંતનું આયુષ્ય ઘટી જાય છે. કઇ રીતેકરવું? સૌપ્રથમ બ્રશ કરવું. આગળ અને પાછળ બન્ને તરફની સપાટી સાફ કરવી. શરૂઆત કરતી વખતે ૧૮ ઇંચ લાંબો ફ્લોસ લેવો. એક બાજુથી દોરો વચલી આંગળી પર વીંટી લેવો અને એક છેડેથી બે ઇંચ જેટલો ફ્લોસ ખુલ્લો રાખવો. ખુલ્લા ભાગને બીજા હાથના અંગૂઠા અને આંગળી વડે પકડીને બે દાંતની વચ્ચે ઉપરથી ભરાવવાની કોનશશ કરો. દોરાને આગળ-પાછળ ફેરવીને દાંતમાં નીચે સુધી લઈ જવો. શરૂઆતમાં કદાચ થોડોક પ્રયત્ન કરવો પડશે, પરંતુ એમ કરવાથી બે દાંતની વચ્ચે ભરાયેલો કચરો કે છારી નીકળી જશે.

ધીમે-ધીમે કરીને ફ્લોસને છેક પેઢા સુધી લઈ જવો. જોકે પેઢા પર જોરથી ઘસાય નહીં એનું ધ્યાન રાખવું, નહીંતર ફ્લોસ ધારવાળું હોવાથી પેઢું કપાઈને એમાંથી લોહી પણ નીકળી શકે છે. પેઢા સુધી ફ્લોસ ઉતાયાા પછી ધીમેધીમે એને ઉપરથી જ બહાર કાઢવું. ફ્લોસ કાઢ્યા પછી બે દાંતની વચ્ચેથી નીકળેલો કચરો સાફ કરી નાખવો. આ રીતે એક-એક કરીને બધા દાંત વચ્ચેના ગૅપને સાફ કરવો. એક દાંતની સફાઈ થઈ જાય એ પછી બીજા દાંતની સફાઈ માટે પહેલાંનો વપરાયેલો ફ્લોસ ફરી ન વાપરવો. વપરાયેલો ભાગ બીજા હાથની આંગળી પર વીંટીને ટવચ્છ ફ્લોસ દરેક દાંત માટે વાપરવો. ક્યારથી ફ્લોસિંગ કરવું? બાળકને બે દાંત આવે એટલે એને સાફ કરવાનું શરૂ કરી દેવું જોઈએ. સામાન્ય રીતે બે વષષે બધા જ દાંત આવી જતા હોય છે. એ પછીથી નનયનમતપણે નદવસમાં બે વાર બ્રશ કરાવવું જરૂરી છે. બાળક અઢીથી ત્રણ વષાનું થાય એટલે અવારનવાર ફ્લોસ કરીને દાંતની વચ્ચેની સપાટી સાફ કરવી જોઈએ. એક વાર પાકા દાંત આવી જાય એ પછીથી નનયનમતપણે એક વાર ફ્લોસ કરવું જ જોઈએ.

પ્રેગનન્સીમાંનસકોરાં બોલેછે? સસઝેસરયનની શક્યતા વધુ

લંડનઃ ગભભાવસ્થભ દરમિયભન નસકોરભં બોલભવવભની આદત પડી ગઈ હોય એવી િમહલભઓની મડમલવરી મસઝેમરયનથી કરભવવી પડે એવી શક્યતભઓ વધભરે છે એવું મિટનનભ મરસચારોનું કહેવું છે. મરસચારોનું કહેવું છે કે જે પ્રેગનન્ટ િમહલભઓને રભતે નસકોરભં બોલવભની આદત હોય તેિનભિભં પ્રેગનન્સી ઈન્ડયુસ્ડ હભઈપર ટેન્શનની સિસ્યભ થઈ શકે છે. િભતભનભ હભઈ બ્લડપ્રેશરને કભરણે ગભાિભંનભ બભળકનભ મવકભસ અને સવભાઈવલિભં પણ જોખિ ઊભું થભય છે. તેનભ કભરણે નસકોરભં બોલભવતી પ્રેગનન્ટ સ્ત્રીઓને અન્ડરવેઈટ બભળક જન્િે એવી શક્યતભઓ પણ વધભરે રહે છે. નસકોરભં બોલભવવભની આદત કે અન્ય સ્લીપ મડસઓડડર હોય તો િભતભ અને બભળક બંનન ે ે શ્વસનતંત્રિભં તકલીફ પડી શકે છે.

ખાસ નોંધ

‘સદાબહાર સ્વાસ્થ્ય’

સવભાગમાં અપાયેલી કોઇ પણ માસહતી કે ઉપચારનો અમલ કરતાં પૂવવે આપના શરીરની તાસીર ધ્યાનમાં રાખવા અને તબીબી સનષ્ણાંતનું માગગદશગન મેળવવુંસહતાવહ છે. -તંત્રી

Enjoy fresh DOSA in your own garden Fresh Dosa.... Fresh Dosa.... Fresh Dosa....

We prepare variety of fresh Dosa at your place for your guests.

We cater for any occasion any where in the UK for Engagement, Mahendi night and any other occassion (minimum 50 people)

Fresh Dosa.... Fresh Dosa.... Fresh Dosa.... Fresh Dosa.... Fresh Dosa....

દાંતની સફાઈ માટે કે મોંની સારસંભાળ માટે નનયનમતપણે બ્રશ, કોગળા અને ઊલ કરવાં જ જોઈએ એ તો નાના-મોટાં સહુ કોઇ જાણે છે, પરંતુ ફ્લોનસંગ નવશે તમે શું જાણો છો? ખરેખર તો મોટા ભાગના લોકો ફ્લોનસંગથી અજાણ જોવા મળે છે અને જેઓ ફ્લોનસંગ નવશે જાણે છે તેઓ આને સમયનો બગાડ જ ગણે છે. આપણામાંના ઘણાખરા લોકો - સાચી-ખોટી ટેનિકથી - રોજ સવારે દાંત સાફ કરવાના હેતુથી માત્ર પેટટ

5th April 2014 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

Fresh Dosa.... Fresh Dosa.... Fresh Dosa.... Fresh Dosa.... Fresh Dosa....

20

¸Ã′±Ъ ³Цઇª, ¢Цઇ અ³щઅ×¹ ĬÂє¢щ અ¸³щઅђ¬↔º આ´Ъ આ´ ╙³ºЦє¯ અ³Ь·¾ђ. ¹Ь.કы. ·º³Ц ¯¸ЦºЦ કђઇ´® ¾щ×¹Ь´º આ¾Ъ³щ¸Ãщ¸Ц³ђ³Ъ ÃЦ§ºЪ¸Цє અ¸щ¢º¸Ц ¢º¸ ઢ℮ÂЦ ´ЪºÂЪએ ¦Ъએ.

Ring for more details

NATIONWIDE SERVICE

Pu r e Ve ge ta r ia n Sou t h I n di a n Res t au r an t

South Indian / Punjabi & Chinese 549 High Road Wembley, Middx HAO 2DJ

Tel: 07748 63 62 64 / 020 8902 1515

www.sarashwathy.com

SHREE JALARAM MANDIR GREENFORD Open 7 days a week

RAGHUVANSHI MAHAJAN LONDON (RAMA) (Charity Registration Number 1104605) 39 – 45 Oldfield Lane South, Greenford, Middlesex, UB6 9LB

Tel: 0208 578 8088 / 9285

info@jalarammandir.co.uk / www.jalarammandir.co.uk. Live Broadcast: www.jalaram.tv

Notice of Annual General Meeting of RAMA

Please be informed that RAMA’s Annual General Meeting (“AGM”) will be held at Shree Jalaram Mandir Greenford on Sunday, 27th April 2014 at 2 pm. Please note that in accordance with the RAMA Constitution three existing Trustees Mr Prakash Gandecha, Mr Rajnikant Samji Davda and Mrs Asmitaben Masrani will be retiring. There will be three posts for Trustees to be elected. Any Member of RAMA who wishes to stand for the election as a Trustee of RAMA should sign the Nomination Form obtained from mandir office and have himself / herself proposed & seconded by Members of RAMA. The form should reach the Election Officer no later than 14th April 2014 at Shree Jalaram Mandir Greenford. Board of Trustees RAGHUVANSHI MAHAJAN LONDON


ભારત

5th April 2014 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

રાજીવ ગાંધીના હત્યારાઓનેફાંસી નહીં

નવી દિલ્હીઃ ભૂતપૂવવ વડાપ્રધાન રાજીવ ગાંધીના હત્યારાઓની સજાના મુદ્દે છેલ્લા ત્રણ મહહનાથી ચાલતા હવવાદ અંગે સુપ્રીમ કોટટે મંગળવારે ચુકાદો આપતા જાહેર કયુુંછેકે રાજીવ ગાંધીના હત્યારાઓનેફાંસી નહહ થાય. અગાઉ સુપ્રીમ કોટટે ફેબ્રુઆરીમાં હત્યારાઓની ફાંસીની સજાને આજીવન કેદમાં બદલવાનો આદેશ આપ્યો હતો જેની સામે કેન્દ્ર સરકારે રીવ્યુ પીહટશન દાખલ કરી હતી. આ સંદભભે સુપ્રીમ કોટટે જણાવ્યું હતું કે આ કેસમાં દોહિતોની દયાની અરજીના હનણવય અંગેકેન્દ્ર સરકારે૧૧ વિવ

જેટલો લાંબો સમય લીધો છે, જે યોગ્ય નથી અને તેથી હત્યારાઓની ફાંસીની સજાને આજીવન કેદમાં બદલવામાં આવી છે.

ઉલ્લેખનીય છે કે તહમલનાડુના મુખ્ય પ્રધાન જયલદલતાએ આ પહરસ્થથહતનો રાજકીય રીતે લાભ લેવા દોહિતોને મુક્ત કરવાનો પ્રથતાવ પણ મુક્યો હતો જેના હવરુદ્ધ પણ કેન્દ્ર સરકારેઅરજી કરી હતી.

સંસિપ્ત સમાચાર

• િર્િડ હેર્થ ઓગસેનાઇઝેશને ભારતને સત્તાિાર રીતે ‘પોડલયો મુક્ત’ દેશનો દરજ્જો આપતું સડટડફફકેટ એનાયત કયુું છે. આમ ભારતમાં પોડલયોના કોઇપણ નિા કેસ નોંધાતાં નથી તે પ્રમાડણત થયું છે. હિે ભારત પોડલયોના ખતરનાક િાયરસથી મુક્ત બનનાર દડિણ પૂિો એડશયાના દેશોમાં સ્થાન ધરાિી ચૂક્યો છે. • સહારા જૂથના િિા સુબ્રતો રોયને સુપ્રીમ કોટેડ જામીન આપિાનો ઇન્કાર કયોો છે. તેમના િકીલોએ કોટડમાં કહ્યું કે તેઓ એકસાથે ૧૦ હજાર કરોિ રૂડપયા નહીં ચૂકિી શકે. તે પછી કોટેડ જામીન આપિા ઇનકાર કયોો હતો. ઉર્લેખનીય કે કોટેડ એિી શરત મુકી હતી કે જો જામીન જોઈતા હોય તો પહેલાં રૂ. ૧૦ હજાર કરોિ જમા કરાિો. • ડદર્હીના ૧૯૯૩ના બ્લાસ્ટમાં પકિાયેલા ખાડલસ્તાની આતંકિાદી દેવન્ે દરપાલસસંહ ભુલ્લરની ફાંસીની સજા સુપ્રીમ કોટડ રદ કરી હતી. છેર્લાં આઠ િષોથી ભુર્લરની દયાની અરજી પર રાષ્ટ્રપડત દ્વારા કોઈ ડનણોય ન લેિાતા તથા માનિતાનાં ધોરણે સુપ્રીમે આ ડનણોય લીધો હતો. સુપ્રીમે ભુર્લરની ફાંસીની સજા રદ કરીને આજીિન કેદમાં બદલી છે.

મોદી લહેરમાંનેન્સી પોવેલ તણાયા?

નવી સદલ્હીઃ ભારતમાં લોકસભાની ચૂંટણી યોજાઇ રહી છે ત્યારે ભારત અને અમેડરકાના સંબંધો કપરા કાળમાંથી પસાર થઈ રહ્યા છે ત્યાં અમેડરકાના રાજદૂત નેન્સી પોવેલે રાજીનામું આપ્યું છે. અમેડરકા ભારતની ચૂંટણી પર મીટ માંિીને બેઠું છે તથા તેમની નજર મોદી પર મંિાયેલી છે ત્યાં પોિેલે રાજીનામું આપતાં આશ્ચયોનું મોજું ફરી િળ્યું છે. એિી અટકળો છે કે અમેડરકાએ મોદીને ખુશ કરિા પોિેલને હટાવ્યા છે. છેર્લાં કેટલાંક અઠિાડિયાથી સતત એિા અહેિાલો ચાલી રહ્યા હતા કે ઓબામાતંત્ર દ્વારા ભારત સાથેના સંબંધો સુધારિા માટે આકરાં પગલાં લેિામાં આિી રહ્યાં છે. આ પગલાંના ભાગરૂપે ગમે તે સમયે નેન્સી પોિેલને પદ પરથી હટાિિામાં આિે તેિી શક્યતા છે. આ શક્યતાઓનો અંત લાિતાં તેમણે સોમિારે યુએસ ડમશન ખાતે પોતાના સાથીઓ સમિ રાજીનામાની જાહેરાત કરી હતી. તેઓ છેર્લાં ત્રણ િષોથી ભારતમાં સેિારત હતા. • ઇંડિયન એરફોસસે થોિાં સમય પહેલાં જ અમેડરકા પાસેથી રૂ. એક હજાર કરોિના ખચસે ખરીદેલ આધુડનક કાગોો ડિમાન હરક્યુલસ ગત સપ્તાહે ગ્િાડલયર નજીક તૂટી પિતાં એરફોસોના ચાર ઓફફસર સડહત પાંચનાં મોત થયાં છે. ડિમાનનું બ્લેકબોિ િધુ તપાસ માટે અમેડરકા મોકલાયું છે.

¾²Цઈ......

¾²Цઈ......

└ ĴЪ ¢ђ¾²↓³³Ц°ђ §¹╙¯ └

¾²Цઈ......

21

└ ĴЪ ¾à»·Ц²Ъ¿ђ §¹╙¯ └

ĴЪ ¢ђ¾²↓³³Ц°M³Ъ ¿Ьˇ ´Ь╙Γ¸Ц¢;¹ þщ»Ъ ‘»╙»¯Ц કЮі§│ Charity- JJT 1150060

§¢±¢Ьι ĴЪ¸ú ¾à»·Ц¥Ц¹↓ĬЦ¢J´Ъ« KÃЦ²Ъ´╙¯

´а. ´Ц. ¢ђ. ∞√≤ ĴЪ ˛Цºકы¿»Ц»M ¸ÃЦºЦ§ ĴЪ (¥є´ЦºÒ¹, અ¸ºщ»Ъ, કЦє±Ъ¾»Ъ)

Wasp, Repton Avenue, Sudbury, Wembley, Middx, U.K. HAO 3DW Buses: 18, 92, 182, 245 Nearest Tube Station: Sudbury Town North Wembley

¯Ц. ≤-∫-∞∫ ºЦ¸³¾¸Ъ ´є¥ЦL¯ ΒЦ³ ¶´ђºщ∞∟ ¾Ц¢щ(ºЦ§·ђ¢¸Цє) ¯Ц. ∟≈-∫-∞∫ ĴЪ ¸ÃЦĬ·ЬM³ђ ĬЦ¢J ઉÓ¾ ±¿↓³-આº¯Ъ Darshan-Aarti

¸є¢»Ц (Mangala) આº¯Ъ

¸¹ Time

¸³ђº° ¸є¢½·ђ¢ ºЦ§·ђ¢ ´»³Ц

×¹ђ¦Ц¾º £∞∞ £∩≈ £∟∞

7.30 to 8.00 am 8.00 am

ĴỲ¢Цº (Shringar) ´»³Ц 10.00 to 11.00 am

ºЦ§·ђ¢ (Rajbhog) 12.00 to 12.30 pm આº¯Ъ 12.30 pm ઉÓ°Ц´³ (Utthapan) 4.00 to 4.30 pm ·ђ¢ (Bhog) આº¯Ъ

¿¹³ (Shayan) આº¯Ъ

5.00 to 5.30 pm 5.30 pm

6.00 to 7.00 pm 7.00 pm

Contact

Haveli: 0208 793 3254 Mukhyaji Kalpeshbhai Purohit: 07412 096 054 Babubhai Sanghani: 07912 602 860 Jitubhai Patel: 07414 759 022 Raju Raichura: 07930 408 369 Rajnikant Morarji Thakrar: 07903 824 675 www.sgnhaveli.com Email: info@sgnhaveli.com ³℮²њ ±ºщક ¾ь殾ђએ ¸³ђº° ╙¾¿щ¸Ц╙Ã¯Ъ ¸щ½¾¾Ц અ°¾Ц Âщ¾Ц ´²ºЦ¾¾Ц ઉ´º³Ц ³є¶º ઉ´º Âє´ક↕કº¾Ц ╙¾³є¯Ъ.

SATTAVIS PATIDAR CENTRE

"Best Banqueting Halls for Weddings, Receptions, Civil Ceremonies, Exhibitions, Conferences, Social & Corporate Events "

G State of Art Venue in Wembley – 10 minutes

walking distance from Wembley Park Station.

G Hi-tech Banqueting Halls for Wedding and

Receptions Free car park for 150-160 cars Your own caterers are welcomed. Free setup of chairs and tables provided Fully air-condition Halls Bride & Groom changing room facilities Civil Marriage Licence Special affordable rates for weekdays events, such as for Chandlo Matli, Vidhi, Mahendi night and Garba G Birthday Parties, Anniversary Parties, Private Musical Party, Katha and Havan, or any other type of parties, Business Meeting, community organisations Meeting can be arranged with special prices during weekdays. G G G G G G G

G ¾щܶ»Ъ ´Цક↕ çªъ¿³°Ъ ¸ЦĦ ∞√ ╙¸╙³ª³Ц ¯ºщ અЦ¾щ» ĴЪ ÂǼЦ¾Ъ¿ ´ЦªЪ±Цº Âщתº અ˜¯³ ઢ¶³Ъ ÂЬ╙¾²Цઅђ, ¾»¯ђ અ³щઉǼ¸ ĬકЦº³Ъ ªъક³ђ»ђN°Ъ ÂŹ ¦щ. G ≤≈√°Ъ ¾²Ь અЦ¸є╙Ħ¯ђ ¶щÂЪ ¿કы એ¾Ъ ╙ªỲ¢ એºщק¸щת G ¾Ъક ¬ъ¨¸Ц ╙¡çÂЦ³щ ´º¾¬ъ એ¾Ц ã¹Ц§¶Ъ ·Ц¾ G અЦ Âщתº³Ц ¶4щ ¶щ×ક¾щªỲ¢ Ãђ»¸Цє »M, ╙ºÂщØ¿³ ¯щ¸§ ¥Цєà»ђ-¸Цª»Ъ, ¢Цઇ, ¸Ã′±Ъ ´ЦªB, ÂЦєN³Ц ¢º¶Ц, ╙¾╙² §щ¾Ц ¸Цє¢╙»ક ĬÂє¢ђ ºЦ¡¾Ц ¸ЦªъઉǼ¸ ĬકЦº³Ьєç°½. G ∞≈√ °Ъ ∞≠√ કЦº ¸Цªъ ĭЪ કЦº´Цક↕ G ¯¸ЦºЦ ¸³´Âє± કђઇ´® કыªºÂ↓³Ьє ·ђ§³ ºЦ¡Ъ ¿કђ ¦ђ. G ¶4щ ¶щ×ક¾щªỲ¢ Ãђ» µвà»Ъ એºક×¬Ъ¿×¬. G ¾º-ક×¹Ц³щ ¯ь¹Цº °¾Ц ¸Цªъ અ»¢ ¥щЩק¢ λ¸ђ³Ъ ã¹¾ç°Ц. G ╙Â╙¾» ¸щºщ§ ¸Цªъ »Ц¹Â× ²ºЦ¾щ ¦щ. ¶Ъ¨³щ ╙¸ªỲ¢ અ°¾Ц ÂЦ¸Ц╙§ક Âєç°Цઅђ³Ъ ╙¸ªỲ¢ ¸Цªъ∟≈ °Ъ ¸Цє¬Ъ ∞√√ ã¹╙Ūઅђ ¶щÂЪ ¿કыએ¾Ъ ╙¸ªỲ¢ λ¸ђ³Ъ ã¹¾ç°Ц ¦щ.

SATTAVIS PATIDAR CENTRE

FORTY AVENUE J/W THE AVENUE, WEMBLEY PARK, MIDDLESEX HA9 9PE

Contact: Tel: +44 (0)20 8904 9191

Fax: +44 (0)20 8904 9392 email: sales@sattavis.co.uk Office hours are:- Mon – Sun 9:00 am to 8:00 pm * Viewing can be arranged for out of office hours and weekends by prior appointments.


22

દેશવિદેશ

5th April 2014 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

³¾Ьєઈ╙¸Ġщ¿³ ╙¶» અ³щઆ╙ª↔ક» ≤³Ц ŬщઈÜ સંહિપ્ત સમાચાર

આ╙ª↔ક» ≤ ECHR (ºЦઈª ªЭ ĬЦઈ¾щª »Цઈµ એ׬ µы╙¸»Ъ »Цઈµ) ´º³ђ આ²Цº £ªЦ¬¾Ц ઈ╙¸Ġщ¿³ ╙¶»¸Цє ³¾Ц ´╙º¶½ђ ઉ¸щº¾Ц¸Цє આã¹Цє ¦щ. આ¾Ц ŬщઈÜ ઔєє¢щ ╙³®↓¹ »щ¯Ц ´Ãщ»Ц કђª↔ અ°¾Ц ╙ĺÚ¹Ь ³ »ђએ ¯щ ³Ц ´º Ö¹Ц³ આ´¾Ц³Ьє ºÃщ¿щ. આ ¸ЬˆЦઓ ³Ъ¥щ ¸Ь§¶³Ц ¦щњ (∞) ઈ╙¸Ġщ ¿ ³¸Цє ã¹¾ÃЦι ╙³¹є Ħ ®ђ EÃщ º ╙ï, ¹Ь કы ³Ц અ°↓¯єĦ³Ц ╙ï¸Цє Ãђ¹ ¦щ. આ¾Ц ╙³¹єĦ®ђ અº§±Цºђ³щ એક ÂЦ°щ ¸±±λ´ ¶³¿щ; (∟) અº§±Цº Ë¹Цºщ ¹Ь કы Щ ç°¯ ╙Į╙ª¿ ³Ц¢╙ºક ÂЦ°щ º¥Ц¹щ»Ц કђઈ Âє¶є²ђ ±¿Ц↓¾Ъ ¿કы Ó¹Цºщ અº§±Цº³Ц ¡Ц³¢Ъ J¾³³щ અÓ¹Ц╙²ક ¸аà¹Цєક³ આ´¾Ц¸Цє આ¾¿щ; (∩) ╙ĝ╙¸³» ¸ЦઈĠ×ÎÂ³Ъ Ã±´ЦºЪ કы ±щ¿╙³કЦ» UKBA ¸Цªъ ĬЦ°╙¸ક¯Ц ¶³Ъ ºÃЪ ¦щ. ºકЦº çĺЦ¶¢↓¸Цє ¹Ьºђ╙´¹³ કђª↔ ઓµ Ѕ¸³ ºЦઈΠ˛ЦºЦ »щ ¾Ц¯Ъ ╙±¿Ц°Ъ ¯ˆ³ 羯єĦ´®щ આ╙ª↔ક» ≤³Ц અ°↓£ª³ કº¾Ц ¶Ц¶¯щ ¢є·Ъº §®Ц¹ ¦щ. આ¾ђ અ╙·¢¸ ºકЦº અ³щ UKBA ³щ ¹Ьકы¸Цє ç°Ц╙³ક ¸ç¹Ц અ³ЬÂЦº ´¢»Цє »щ¾Ц³щ ¾²Ь આ¨Ц±Ъ ´аºЪ ´Ц¬Ъ ¿કы ¦щ. ºЦ∆ કы ºકЦº ક×¾щ׿³¸Цє ╙³²Ц↓╙º¯ કºЦ¹щ»Ц અ╙²કЦºђ³Ц અ°↓£ª³ અ³щ અ¸» કы¾Ъ ºЪ¯щ કº¾ђ ¯щ³Ъ ´Âє±¢Ъ¸Цє ç°Ц╙³ક કы આє¯╙ºક કђÎÂ↓¸Цє ╙³¹╙¸¯ §ђ¾Ц ¸½¯Ц કы ÂЪÂ Âє ¶є ²щ Ĭ¸Ц®Âº³Ъ Щç°╙¯ç°Ц´ક¯Ц અ´³Ц¾¾Ц³Ц અ╙²કЦº ECHR ╙Â窸 Ãщ«½ ²ºЦ¾щ ¦щ. ╙ĝ╙¸³» ¸ЦઈĠ×Πઅ³щ ±щ¿³Ц EÃщº ╙ï ´º ¯щ¸³Ъ અºђ³Ц કЦº®щ ÂщĝыªºЪ ઓµ çªъª ˛ЦºЦ આ╙ª↔કà³щ Ĭ·Ц╙¾¯ કº¾Ц³Ц Ĭ¹ЦÂђ £®Ъ ¾¡¯ કº¾Ц¸Цє આã¹Ц ïЦ. §ђકы , ¸ЦઈĠ×γщ કыªъ¢ºЪઓ³щ અ»¢ ´Ц¬¾Ц કы ╙¾·ЦJ¯ કº¾Ц³Ц ¸§¶а¯ ´¢»Цє ³ »щ¾Ц¹ Ó¹Цє ÂЬ²Ъ ¯щઓ ¾²Ь ºђકЦ® કº³ЦºЦ (ઓ¾ºçªъ¹Â↓) અ°¾Ц ¢щºકЦ¹±щ ºÃщ¯Цє

»ђકђ³Ъ ╙¾¿Ц½ ÂєÅ¹Ц³ђ ¸Ьˆђ û કºЪ ¿કы ¯щ¸ ³°Ъ. þщ ¯щ¸®щ FLR-FP µђ¸↓ ±Ц¡» કºЪ³щ આ અ╙·¢¸ અ´³Цã¹ђ ¦щ. ³℮²¾Ц´ЦĦ Âѓ°Ъ ¸Ãǽ¾³ђ ¸Ь ˆђ એ ¦щ કы ઉ±Цú®λ´щ ¸ЦઈĠ×γђ ºђ§¢Цº અ°¾Ц ╙¸»ક¯ ·Ц¬ъ આ´³ЦºЦ અ°¾Ц ³ђકºЪ±Ц¯Цઓ ¸કЦ³¸Ц╙»કђ ÂЦ¸щ Ĭ╙¯¶є² §щ¾Цє કђઈ ક«ђº ´¢»Цє ઈ╙¸Ġщ ¿ ³ ╙Â窸³щ ÂÃЦ¹કЦºЪ ¶³¿щ કы કы¸? ŭЪ³ ˛ЦºЦ ¸щ ∟√∞∩¸Цє ¸є§аº કºЦ¹щ»Ц ╙¶»°Ъ આ¾Ц Ĭ╙¯¶є²ђ »Ц±¾Ц¸Цє આã¹Ц ïЦ, ´ºє¯Ь ¯щ ¶ºђ¶º અºકЦºક ¶×¹Ц ïЦ? þщ ºકЦº ¢щºકЦ¹±щ અ°¾Ц ¾²Ь ºђકЦ® કº³ЦºЦ ¸ЦઈĠ×Π¶Ц¶¯щ ¢є·Ъº´®щ ã¹Ц¾ÃЦ╙ºક¯Ц ÂЦ°щ ╙¾¥Цºщ ¯щ¾ђ ¸¹ ´ЦકЪ ¢¹ђ ¦щ. ¸ЦĦ Ĭ╙¯¶є²ђ »Ц±¾Ц°Ъ કы ‘E¯щ § ¹Ьકы ¦ђ¬Ъ E¾ અ°¾Ц ²º´ક¬ કºЦ¾ђ│ §щ¾Цє ¥щ¯¾®Ъλ´ ÂаĦђ ÂЦ°щ³Ц ¸ђ¶Цઈ» ¾Цóђ ±ђ¬Ц¾¾Ц°Ъ કђઈ કЦ¸ ¥Ц»¿щ ³╙Ã. આ¾Ц Ã¯Ц¿Ц§³ક ´¢»Цє ¸¹ અ³щ Ķђ¯ђ ¾щ¬µ³ЦºЦє § ¶³Ъ ºÃщ¿щ.

»щ窺¸Цє ∞∫∩ »Цµ¶ºђ ºђ¬ ¡Ц¯щ ¯Ц. ∞≠-≤-∞∩°Ъ અ¸ЦºЪ ઇ¸ЪĠщ¿³ અђµЪ ¿λ °ઇ ¢ઇ ¦щ. §¹Цє ¯¸³щ અ¸ЦºЪ Âщ¾Ц³ђ »Ц· »ઇ ¿ક¿ђ.

Fehmina Farani

Farani Javed Taylor solicitors Verulam House, 60 Grays Inn Road London WC1X 8LU

Mob 07773 706 866 Fax. 02072427306

Email: ffarani@faranitaylor.com

Leicester

143 Loughborough Road, Leicester. LE4 5LR

• પાકિથતાનની એિ િોટટ દ્વારા ભૂતપૂવવ લશ્િરી વડા પરવેઝ મુશરરફ પર દેશદ્રોહના આરોપ ઘડાયા છે. તેઓ પ્રથમ લશ્િરી શાસિ છે જેમની સામે દેશદ્રોહના ગુનાઇત આરોપો મુિાયા છે. તેમના પર ધારા-૬ હેઠળ આ આરોપ લગાવવામાં આવ્યા છે. મુશરવફે વષવ ૨૦૦૭માં બંધારણને સથપેન્ડ િરી ઇમજવન્સી લાદી હતી. • અમેરરિાના લોસ એન્જલસમાં ૨૮ માચવની રાત્રે ૯-૧૧ િલાિે ૫.૧ની તીવ્રતાનો ભૂિપં આવ્યો હતો. ભૂિપં નું િેન્દ્રરબંદુ લોસ એન્જલસથી ૩૨ કિ.મી. દૂર આવેલા ઓરેન્જ રસટીમાં નોંધાયું હતુ.ં ભૂિપં બાદ જાનમાલના નુિસાનના િોઈ સમાચાર નથી. લોસ એન્જેલસમાં ભૂિપં ને પગલે રડઝનીલેન્ડમાં રાઈડ રોિી દેવાઈ હતી. ભૂિપં ના એિ િલાિ પહેલાં લા હોબરા રસટીમાં પણ ૩.૬નો ભૂિપં નોંધાયો હતો. • તુિકીમાં સુરક્ષાના િારણોસર યુ-ટ્યુબ સામે પ્રરતબંધ મુિાયો છે. થથારનિ મીરડયામાં જણાવ્યા મુજબ સરિારને અસ્થથર િરવાના આરોપો પછી આ પ્રરતબંધ લાદવામાં આવ્યો છે. • ભારતમાં ભલે હોળીનો તહેવાર પૂરો થઈ ગયો પરંતુ રવશ્વના િેટલાિ ભાગોમાં હોળી હજુ પણ ઉજવાઈ રહી છે. ઉટાહના થપેરનશ ફોિક ખાતે િૃષ્ણ મંરદરમાં ધામધૂમથી હોળીનો તહેવાર ઉજવાયો હતો. આ ઉત્સવમાં ભાગ લેનારા લોિોએ મનભરીને રંગોની મજા માણી હતી. અંદાજે ૭૦,૦૦૦ લોિોએ રંગ પવવનો આનંદ માણ્યો હતો.

માચરમહિનો પૂરો થયો છે. હવશ્વના અનેક ભાગોમાંતાપમાન વધી રહ્યું છે. પરંતુઅમેહરકાના મેસેચ્યુસેટ્સમાંિજુઠંડીનો પ્રકોપ ચાલુછે. અિીં ૧૦ ઇંચ સુધી બરફ જામેલો છે. કાહતલ ઠંડીનેકારણેલોકો બેહિવસ સુધી ઘરોમાંથી બિાર નીકળી શક્યા ન િતા. ગત ગુરુવારેઅિીં તાપમાન માઇનસ ૨૫ હડગ્રી સુધી પિોંચી ગયુંિતું. અમેહરકા ઉપરાંત કેનેડાના કેટલાક હવસ્તારોમાંપણ ભારેહિમવષારથઈ િતી.

¶º ·Ц¾

£∞

= = £∞ = €∞ = $∞ = એક ĠЦ¸ Âђ³Ц³ђ ·Ц¾ એક અ⅜Â Âђ³Ц³ђ ·Ц¾ એક અ⅜Â Âђ³Ц³ђ ·Ц¾ એક ઔєÂ ¥Цє±Ъ³ђ ·Ц¾ £∞

Rates

λЦ. ≥≥.≡≈ ∞.∟√ $ ∞.≠≠ λЦ. ≤∩.∞√ λЦ. ≠√.∞√ £ ∟∫.≥√ £ ≡≡∫.∞√ $ ∞∟≤≈.√√ $ ∞≥.≤√ €

One Month Ago

λЦ. ∞√∩.≈√ ∞.∟∞ $ ∞.≠≠ λЦ. ≤≈.≈√ λЦ. ≠∟.∩≈ £ ∟≈.≥≈ £ ≤√≡.∟√ $ ∞∩∫√.√√ $ ∟∞.≈√ €

1 Year Ago

λЦ.

≤∟.≈√ ∞.∞≤ $ ∞.≈∟ λЦ. ≡√.√√ λЦ. ≈∫.∩√ £ ∩∩.≡≈ £ ∞√∫≥.∩√ $ ∞≈≥≈.√√ $ ∟≡.√√ €

SHIV S SH HIV MAHAPURANKATHA MA M AH HA AP PU URA RAN NK KAT ATHA HA - UK UK 2014 22001144

RU        

rih dlp‘yfpZ L$L’p $’p îu îu rNqfbp‘y rNqf rN qfb bpp‘y ‘y

TXRWDWLRQV#NS[WUDYHOQHW

k kphfLy phffLy„$X$gp ((Ny NyS>>fps) f p s)

sd e îuu rNqfbp‘y î rNqfbp‘y“p õõhdy hdyM¡’u A Apep¡ pep e ¡Æs k kyy„v$$ff k k„„Nuusde op“N„ """îu "îu rih rih dlp‘y dlp‘yfpZ pZ o p“N„Npp''dp„ ''d „p ‘ph“ ‘ph“ ’hp ’hp Ap‘îu“¡ kl‘qfhpf Adpê$ A p‘îu“¡ k l‘qfhpf ‘‘^pfhp ^pfhp A dpê$ cphcey cphcey e®® rr“d„ “d„ÓZ RR>¡>¡.

De Deal al F From r om

£729pp

....TIME... ..TIME...

...DATE... ...DATE...

30 Apr to 06 May 2014

5:00pm to 8:00pm

....VENUE... ..VENUE... Harrow Leisure Centre, Christchurch Ave, Harrow, HA3 5BD - UK

: îu îu rNqfbp‘y rNqfbp‘y“p kpr“Ýedp„ kpr“Ýedp„ dlpê$ dlpê$Öpprcj¡ rcj¡L$ : ssp.05/05/2014 p.05/05/2014 kp¡ k ¡dhpf, kp hpf, kde: kde: b‘p¡ b‘p ‘ ¡f¡ 1:00 1:00 ’u ’u 44:00 :00

     DUBAI - QLJKWV-$WODQWLV7KH3DOP S>¡d“¡ “¡ eS>dp“ eS>dp“ b“hp“u lp¡e Ap Ap dlpê$Öprcj¡ dlpê$Öprcj¡L$dp„ $d „p S>¡ b“hp“u CCÃR>p ÃR>p lp¡ s¡ Z¡ Ap‘¡ ap¡ “ “„ b ‘f k„ L® $ L$fhp $ “d° rh“„ s ¡ d Z ¡ A p ‘ ¡ g a ap ¡ “ „ f ‘ f k „ ‘ L ® L f h p “ d ° r h “ „ s uu.. +RWHOKDOIERDUGIURP…SS     

õõ’m ’m : ll¡¡ffpp¡¡ g g¡¡Tf k¡ k¡ÞVV$f, $f, l¡l¡fp fp¡¡ ((‘y‘y. ApQpe® ApQpe® îu îu frhcpC frhcpC ip”u ip”u Ü Üpfp) pfp)

D Deal eal F From rom

£879pp

Ashwinbhai Ashwinbhai Patel Patel : 07949888226 07949888226 • Hiteshbhai Hiteshbhai Mehta Mehta : 07767007787 07767007787

Deal Deal F From rom

aashwin13@hotmail.co.uk shwin13@hotmail.co.uk

£149pp

hhitesh11@hotmail.com itesh11@hotmail.com

Ranchodbhai Chauhan Chauhan : 007811282977 7811282977 • DDharmendrabhai 7961454210 harmendrabhai Shah Shah : 007961454210 Ranchodbhai UK U K 22014 014 FORTHCOMING FORTHCOMINGSHIV SHIVKATHA KATHASCHEDULE SCHEDULE TO TO BE BE RECITED RECITED BY BY SHREE SHREE GIRIBAPU GIRIBAPU

GOA - 14 nights, 3* All inclusive, from. £879pp, Valid Nov/Dec D Deal eal F From rom

£999pp

- 7 nights, 5* Bed & Breakfast, from. £999pp, Valid June

MALDIVES

- 4* Bed & Breakfast 2 nights from. £149pp, 3 nights from.£179pp,Valid Apr/May/Jun

BARCELONA

Deal Deal F From rom

£179pp

PARIS-DISNEYLAND - 2 nights, 4* Bed & Breakfast, from.£179pp Valid Apr/May/Jun For many more deals & destinations...

   

....DATE... ..DATE... 07 May to 13 May 2014

...TIME... ...TIME... 5:00pm to 8:00pm

....DATE... ..DATE... 14 May to 20 May 2014

...TIME... ...TIME... 5:00pm to 8:00pm

...VENUE... ...VENUE... Gujarat Hindu Society Mandir South Meadow Lane, Preston, PR1 8JN

....VENUE... ..VENUE... Shree Krishna Mandir 81 Old Meeting Street, West Bromwich, West Midlands, B70 9SZ

Bhikhubhai Bhikhubhai Patel Patel : 01772 01772 253901 253901 aadmin@ghspreston.co.uk dmin@ghspreston.co.uk

atel : 01772 01772 706530 706530 JJayeshbhai ayeshbhai P Patel iinfo@skm-wb.org nfo@skm-wb.org

...DATE... ...TIME... .. ...TIME... ...TIMtoE.7:00pm E...2014 21 May ....DATE... to..D 27ATMay 4:00pm 21Organised May to 27by MaEast y 201London 4 5& :00Essex pm toBrahma 8:00pm Samaj and Lohana Community East London ...VENUE... ....VENUE... ..VENUE... Bachubhai HHariben ariben B achubhai Nagrecha NagrechaHall Hall 192-202 Leyton Road, London, E15 1DT 192-202nagrecha@hotmail.co.uk Leyton Road, London, E15 1DT H Hasmukhbhai asmukhbhNagrecha: ai N Nagrecha:07946565888 agrecha:0020 79468555 5658880318 Hasmukhbhai 20 88555 555 00318 31:8 07977 / 007760 7760 939 3388 88 9911 11 Tel: Tel: 0020 Subhash Thaker 457 aRach grecha@ otmail.c450 o.uk 895 Ashoknnagrecha@hotmail.co.uk : h07956

....DATE... ..DATE... 28 May to 03 Jun 2014

...TIME... ...TIME... 3:30pm to 7:00pm

....VENUE... ..VENUE... Hindu TTemple emple G Greenwich reenwich Hindu 63-67 63-67 Bannockburn Bannockburn Road, Road, Plumsted, PPlumsteaf, lumsteaf, London, London, SSE18 E18 11ER ER Minaben Davda 07894 214 021 Chandubhai Kanani C handubhai K anani : 07908111469 07908111469 sonal_kanani@hotmail.com sonal_kanani@hotmail.com

Å Å¡¡ sd¡ sd¡ LL$$’p eeS>dp“‘v$ S>dp“‘v$ ddpV¡pVV¡$ CÃRy CÃRy>L$L$ lp¡ lp¡h ss’p ’p A AÞe Þe Lp LL$$p¡C Å ÅÎpL$ ÎpL$pffuu ddpV¡pV¡$ LL$$’ppAp¡ A ¡p“u rrhNs hNss kp’¡ kp’¡ Ap‘¡ Ap‘¡gp ìe[¼sAp¡ ìe[¼ [ sAp¡“p¡¡p kk„„‘LL®®$ LL$$fhhpp “d “d°d° rrh“„ h“„suu.. A Apcpf. pcpf.


23

5th April 2014 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

P r e s e nts

WIT H

Pritam LIVE IN CONCERT - First time in UK

L OND ON

Also featuring

Benny Dayal and many other

1 3 T H AP RI L 201 4 - 7 P M

top artists...

WEM BLEY AREN A

GET READY FOR SOME BADTAMEEZI WITH HIS

BADTAMEEZ DIL ! Dhoom MachaLe Ala Barfi AND MANY OTHER SUPERHITS...

£35

£50

£75

£200

£100

Special offer for Zee Subscribers on SKY DTH in UK*

B uy 1 g et 1 Tick et At No Ex t r a Cos t To avail this offer, call on 0844 855 w w w. z e e t v. c o . u k

8888**

* Terms and conditions apply. ** Calls cost 5p per minute. Call charges from mobiles may vary.

Boo Book k your yo ur tickets tickets n now ow o on nw www.wembleyarena.co.uk w w.wembley embley ya arena.c o.uk

Zee T TV V UK


24

નિનિધા

5th April 2014 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

એશ્વેલ નિન્સેનિકેટમાંથી નિવૃનિ લીધી

જોહાનિસબગગઃ સાઉથ આમિકન મિકેટ ટીમના મમડલ ઓડડર બેટ્સમેન એશ્વેલ મિડસે મિકેટમાંથી મનવૃમિ જાહેરાત કરી છે. સાઉથ આમિકા માટે ૬૬ ટેટટ મેચ રમનારા મિડસે પોતાની અંમતમ ટેટટ મડસેમ્બર ૨૦૧૧માં શ્રીલંકા મિરુદ્ધ રમી હતી. મે મમહનામાં ૩૬ િષષ પૂરા કરનારો મિડસ આ િષષે લેડકેશાયર માટે રમતા પોતાની કાઉડટી મિકેટ કારકકદદીને પણ અલમિદા કહેશે. મિડસે ૬૬ ટેટટની ૧૦૪ ઇમનંલસમાં ૪૧.૬૪ની સરેરાશ સાથે ૩૬૬૫ રન અિુસંધાિ પાિ-૧૮

પંજાબ નસંધ...

ગુજરાતી ગુજરાતીઓ બધી િાતમાં બહુ જ િેસ્ટટકલ હોય. એમને ટયાંય છેતરિાનું ના ગમે અને કંઈ પણ ખરીદી કરતાં પહેલાં અને પછી સિર જાતની પડપૂછ કરિા જોઈએ. એટલે એક બલ્બ બદલિા માટે સામાડય રીતે એકત્રીસ ગુજરાતીઓની જરૂર પડિાની! તમને નિાઈ લાગશે કે એક બલ્બની પાછળ એિ્રીસ ગુજરાતીઓ કરે છે શુ? ં તો જુઓ... એક ગુજરાતી તો ઇલેસ્ટિકિાળાની દુકાને નિો બલ્બ ખરીદિા માટે જશે. પણ સાથે બીજો ગુજરાતી પણ અચૂક જશે. તે દુકાનિાળાને દસ િાર આટલા સિાલો આ જ િમમાં પૂછશે, ‘આ બલ્બ કેટલાનો છે? કેમ આટલો મોંઘો છે? ટયાં છે, એની કકમત ટયાં લખી છે? પણ આ તો એમ જ લખી હોય ને? બધા આનાથી

કયાષ છે. તેણે ૧૧ સદી અને એક અડધી સદી ફટકારી છે. મિડસનો સિોષચ્ચ વ્યમિગત ટકોર ૧૬૨ રનનો રહ્યો છે. મિડસે એક મનિેદનમાં જણાવ્યું હતું કે હું તે લોકોનો આભાર માનું છું જેમણે મને રમિાની તક આપી. હું મિકેટનો પણ આભાર માનું છું જેના કારણે મેં ઘણું બધું મેળવ્યું છે. આંતરરાષ્ટ્રીય મિકેટમાંથી સંડયાસ લીધા બાદ મિડસ ડોમેસ્ટટક મિકેટમાં રમશે. જ્યારે લેડકેશાયર સાથે તેનો બે િષષનો કરાર આ િષષે પૂરો થઈ રહ્યો છે.

ઓછામાં આપે છે! આમાં કંઈ મડટકાઉડટની ટકીમ નથી? ચાર બલ્બ સાથે લઈએ તો દોઢ મીટર િાયર િી નથી આલતા? અચ્છા આ ગોળો ઉડી તો નહીં જાય ને? કેટલો ટાઇમ ચાલશે? એ પહેલાં ઊડી જાય તો બદલી આલશો? આમાં જોડે કંઈ ગેરટં ી કાડડ નથી હોતુ? ં અને પૈસા બાકી રાખો ને? હમણાં છૂટા નથી!’ આટલી લમણાફોડ કયાષ પછી બંને ગુજરાતી પાછા આિતા હશે ત્યારે મમમનમમ ચાર ગુજરાતીઓ તેમને પૂછશે કે, ‘કેટલામાં લાયા?’ આ ઉપરાંત બીજા છ ગુજરાતીઓ એિી સલાહ આપિા જોઈશે કે, ‘આ ગોળાઓ કરતા ટ્યૂબલાઈટ જ સારી!’ તો િળી બીજા છ ગુજરાતીઓ એિી સલાહ આપિા માટે જોઈશે કે ‘પેલા કફમલપ્સના નિા નથી નીકળ્યા? એમાંનો જ લાઈ દેિો’તોને? એમાં શું છે, શરૂમાં થોડો ખરચો થાય પણ પછી મબલ બહુ ના આિે ને?’ આ ઉપરાંત બીજા બાર

ગુજરાતીઓ એિો જનરલ કકળાટ કરિા માટે જોઈશે કે, ‘ઇલેસ્ટિકમસટીનાં મબલો િધતાં જ જાય છે, આ કંપનીિાળા પસ્લલકને લૂટં િા જ બેઠા છે ને?’ આટલો બધો મમહમા એક બલ્બની પાછળ થઈ ગયા પછી છેિટે એ બલ્બને લગાડિામાં આિશે. ત્યારે પેલો છેલ્લો એકત્રીસમો જાગૃત ગ્રાહક જેિો ગુજરાતી એ બલ્બને ફીટ કરતાંની સાથે જ ટિીચને ધડાધડ પચ્ચીસત્રીસ િકથ ઓન-ઓફ કરી નાંખશે! કેમ?’ ‘હમણાં જ ચેક કરી લઈએ ને? પાછળથી ઊડી જાય તો કોઈ બદલી ના આલે ને?’ ••• લ્યો ત્યારે એક બલ્બ બદલિા માટે અમે આટલું પીંજણ માત્ર મનોરંજન માટે કયુ.ું બાકી આજકાલ ઇસ્ડડયામાં આિું બધું લખીએ તો લોકોની ‘લાગણી’ દુભાઈ જાય છે. એટલે ઝીંકે રાખો બાપલ્યા, આયાં બધા ઓલરાઈટ છે!

¥Ц»ђ ╙¿¾²Ц¸

"

ĴЪ કю»Ц¿ ¸Ц³Âºђ¾º³Ъ ´╙¾Ħ ¹ЦĦЦ¸Цє

∟≈ ¾Á↓°Ъ આ´³Ъ Âщ¾Ц¸Цє ÃЦ§º અ³щ અ³Ь·¾Ъ અ¸щ µºЪ¾Цº §Ь»Цઈ-ઓ¢Γ ∟√∞∫¸Цє આ´ Âѓ ²¸↓Ĭщ¸Ъ ·Цઈઓ - ¶Ãщ³ђ ¸Цªъ ¡Ц આ ´╙¾Ħ ¹ЦĦЦ³Ьє આ¹ђ§³ કºЪએ ¦Ъએ. ±ºщક ╙Ãє±Ь ²¸↓Ĭ¸ щ Ъ ·Цઈઓ-¶Ãщ³ђ એક એ¾Ъ »Ц¢®Ъ §ђ¬ъ§ђ¬Ц¹щ»Ц Ãђ¹ ¦щ કы ´ђ¯Ц³Ц A¾³કЦ½ ±ºÜ¹Ц³ એક¾Цº ╙¿¾¶Ц¶Ц³Ц ¥º®ђ¸Цє Щç°¯ એ¾Ц ĴЪ કю»Ц¿ ¸Ц³Âºђ¾º³Ъ ´╙¾Ħ ¹ЦĦЦ કº¾Ъ, ¯ђ અ¸ЦºЪ §ђ¬ъઆ ´╙¾Ħ ¹ЦĦЦ¸Цє§ђ¬Цઈ આ´³Ьєç¾@ЬєÂЦકЦº કºђ.

%

# ! "

# !

# $ !

! ! !

#

#

"

૭ ૧૨

૧૩

૧૦

૧૬ ૧૭

૨૧ ૨૨

૧૪

૧૮

આ ¹ЦĦЦ³ђ ·Ц¾ £∟∟≥≈ ºЦ¡¾Ц¸Цєઆ¾щ» ¦щ. ¾²Ь╙¾¢¯ ¸ЦªъÂє´ક↕કºђњ 07983 481 706 OR 07507 242 684

૧૧

૧૫ ૧૯

૨૦

૨૩

૨૬

બા જ

રો

ણી

શં

કા

રી

િ

૨૪

ડો

િ

પૂ

જા

ઝા ક

ડા

જા

ગો ખ

કા જુ

મમ લા િ

લા ક

ડી

િ

રો

િા ન

આડી ચાવીઃ ૧. કુસુમ, ફૂલ. ૨ •૨. અસર પામેલું ૫ • ૫. લીન, ગરકાિ ૨ • ૬. સમજિામાં સહેલું ૩

• ૭. કોઈને બોલાિિા મોટેથી પાડેલી બૂમ, હાક ૩ • ૮. તાસક ૩ • ૧૧. મટોડીનો ઝીણો ભૂકો ૨ • ૧૨. ગરિાઈ, િમતભા કે મહત્ત્િ ૩ • ૧૪. િમતમિત કૂળ ૪ • ૧૬. લખેલું ૩ • ૧૮. પક્ષીઓનો મીઠો

અિાજ ૪ • ૨૧. દુઃખ, ગમ ૨ • ૨૩. રાજા ૪ • ૨૫. િાિિું તે ૩ • ૨૬. એક કઠોળ ૨ • ઊભી ચાવીઃ

૧. ચોપડી ૩ • ૨. મીઠું પકિિાની જમીન ૩ • ૩. જે તે સમયનું ૫ • ૪. ચલાયમાન આકાશી પદાથષ ૨

• ૫. સમુદ્ર ૫ • ૯. દરિાજાિાળી શેરી ૨ • ૧૦. માથામાં થતી જીિાત ૧ • ૧૧. લગની, તાન ૨ • ૧૩.

ધણી ૩ • ૧૪. જમીનને ફળદ્રુપ બનાિિા માટેનું કાંપ, મમશ્રણ ૩ • ૧૫. નોકર ૨ • ૧૭. મિકાસ કરિો, મખલાિિું ૪ • ૧૯. પાણીમાં થતી ઘૂમરી ૩ • ૨૦. આરામ, મિસામો ૩ • ૨૨. ઔષધ ૨ • ૨૪. દુમનયા,

મિશ્વ ૨

૨ ૬

સુ ડોકુ -૩૩૧ ૧

૮ ૬ ૪ ૫

૭ ૫ ૬

૧ ૧ ૮ ૪ ૫ ૩ ૮ ૭ ૯ ૧ ૫ ૮

સુડોકુ-૩૩૦િો જવાબ ૯ ૧ ૨ ૭ ૩ ૪ ૬ ૫ ૮

૮ ૬ ૩ ૨ ૫ ૯ ૧ ૭ ૪

• ઇંસ્લલશ ફૂટબોલ િીમમયર લીગની મસઝન સમાપનના આરે છે. િત્યેક િષષની જેમ આ િખતે પણ ખેલાડીઓ િચ્ચે સિાષમધક ગોલ નોંધાિિાની હોડ જોિા મળે છે. ૨૦૧૪ના િષષમાં લીિરપુલ કલબ તરફથી રમતા ઉરુલિેના ટટાર ટિાઇકર લુઈસ

૫ ૪ ૭ ૬ ૧ ૮ ૩ ૨ ૯

૭ ૮ ૪ ૫ ૬ ૧ ૯ ૩ ૨

૧ ૨ ૬ ૯ ૮ ૩ ૭ ૪ ૫

૩ ૯ ૫ ૪ ૨ ૭ ૮ ૬ ૧

૪ ૩ ૧ ૮ ૭ ૨ ૫ ૯ ૬

૬ ૭ ૯ ૧ ૪ ૫ ૨ ૮ ૩

૨ ૫ ૮ ૩ ૯ ૬ ૪ ૧ ૭

િવ ઊભી લાઈિ અિે િવ આડી લાઈિિા આ ચોરસ સમૂહિા અમુક ખાિામાં ૧થી ૯િા અંક છે અિે બાકી ખાિા ખાલી છે. તમારે ખાલી ખાિામાં ૧થી ૯ વચ્ચેિો એવો આંક મૂકવાિો છે કે જે આડી કે ઊભી હરોળમાં નરપીટ િ થતો હોય. એટલું િહીં, ૩x૩િા બોક્સમાં ૧થી ૯ સુધીિા આંકડા આવી જાય. આ નિઝિો ઉકેલ આવતા સપ્તાહે.

સુઆરેઝે સૌથી િધારે ૨૮ ગોલ કયાષ છે. સિાષમધક ગોલની હોડમાં સુઆરેઝનો સૌથી નજીકનો હરીફ તથા પોતાની ટીમનો જ ખેલાડી ડેમનયલ ટટુમરઝ છે જેના કરતા તે આઠ ગોલ આગળ છે. ડેમનયલે ચાલુ મસઝનમાં ૨૦ ગોલ કયાષ છે.

Gujarati Speaking Care assistants required

આ ¹ЦĦЦ ∞≡ ╙±¾Â³Ъ ¦щ.

(∞) ´¸Ъ §Ь»Цઈ ∟√∞∫ »є¬³°Ъ º¾Ц³Ц અ³щ ∟∞¸Ъ §Ь»Цઈ ∟√∞∫ »є¬³ ´º¯. (∟) ∟A ઓ¢Γ ∟√∞∫ »є¬³°Ъ º¾Ц³Ц અ³щ ∞≤¸Ъ ઓ¢çª ∟√∞∫ »є¬³ ´º¯.

૨૫

૭ ૩

$

!

તા.૨૯-૩-૧૪િો જવાબ

Shree Aden Depala Mitramandal U.K. Charity: 293627

67A Church Lane, London N2 8DR Tel: 020 8444 2054 or 020 8346 6686 Well suited for Socials, Religious, Cultural and Official events.

Asian Foundation For Help

Neem Tree Care Centre for the elderly is looking for gujarati speaking senior care assistants (NVQ level 3 desirable not essential) and care assistants with minimum 1 year experience in a care home (NVQ level 2 desirable not essential). Please send your CV to info@neemtreecare.co.uk and quote ‘Gujarat Samachar ‘ when sending CV

Terms & Conditions Apply.

ઇ¸ЪĠщ¿³ ¸Цªъ╙¾¥Цºђ ¦ђ, ¯ђ ¸╙»ક »ђ ╙¾Áщ╙¾¥Цºђ

¹Ьક³ ы Ъ એક ¸ЦĦ µ¸↓§щ³Ъ અђЧµÂђ ÂΆЦÃ³Ц ÂЦ¯щ¹ ╙±¾Â ¡Ьà»Ъ ºÃщ¦щ. I I

Fixed Fees

¹Ьકы³Ъ ¾²Ьઅ³Ь·¾ ²ºЦ¾¯Ъ અ³щç°Ц╙´¯ µ¸↓ ╙¾ΐ³Ъ Ĭ°¸ »ђ µ¸↓§щ³Ьє´ђ¯Ц³Ьє∟∫ ક»Цક ¥Ц»¯ЬєªЪ¾Ъ çªъ¿³ ¦щ. ¸Ãщº¶Ц³Ъ કºЪ³щ§Ьઅђ www.maliklaw.tv

I

I I I

I

I

ઇ¸ЪĠщ¿³³Ъ ¸Ьäકы»Ъ ¦щ? Âѓ°Ъ ĴщΗ ÂЦ°щ§ C¾.. ¯¸ЦºЪ µ½¯Ц એ અ¸ЦºЪ µ½¯Ц ¦щ. ¸µ¯ કЦ³Ь³Ъ Â»Цà ¸Цªъ§Ьઅђ ±º ¿╙³¾ЦºщÂЦє§щ≠°Ъ ≡ ³аº ªЪ¾Ъ - çકЦ¹ ¥щ³» ≤∞≥ ±º º╙¾¾Цºщ¶´ђºщ∩°Ъ ∫ ¾Ъ³Â ªЪ¾Ъ - çકЦ¹ ¥щ³» ≤√≈ ±º ¿╙³¾Цºщ¶´ђºщ∫°Ъ ≈ ¾Ъ³Â ªЪ¾Ъ - çકЦ¹ ¥щ³» ≤√≈

I I I I

I

I

I

I

Immigration Nationality Human Rights Visa Extension (Tier 1, 2,4, 5 and others) Appeals to First - Tier and Upper Tribunal Appeals to the Court of Appeal and Supreme Court Judicial Reviews in the High Court Discretionary Leave outside the immigration rules

Malik Law Solicitors

Offices : Bethnal Green – Southall – Birmingham

Tel: 020 7613 5454 www.maliklaw.com

A Voluntary International Organisation Raising funds to help the poor and needy

2, Ambassador House, Wolseley Road, Harrow, Middlesex, HA3 5RT. Tel. 020 8861 6060 Mob: 07977 475529 Email: info@asianfoundation.org.uk Web: www.asianfoundation.org.uk

⌡ ±º ¸╙óщ£∞√ આ´Ъ³щએક ¸╙Ã³Ц ¸Цªъએક ¢Ц¹³щ¶¥Ц¾Ъ ¿કЦ¹. ⌡ £∞∟√ આ´Ъ³щએક ¾Á↓¸Цªъએક ¢Ц¹³щ¶¥Ц¾Ъ ¿કЦ¹. ⌡ ±º ¸╙óщ£∟≈ આ´Ъ³щએક ´╙º¾Цº³щએક ¸╙Ã³Ц ´аº¯ЬєºЦ¿³ આ´Ъ ¿કЦ¹.

Various Ways in Which You can Support US AFH carries out numerous charitable activities on a regular basis. The following remain our main and most popular Relief Programmes. To sponsor any of the above projects, please kindly tick the appropriate box and complete below.

Programme Eye Camp Place*: Date*: * The dates and place subject to confirmation. Sponsor Children’s Education per blind child Blind Girl’s Education per blind child TB Patient Treatment per person Sponsor a Cow Food For Life

Cost £350.00 per camp (Approx. 40 operations) £10.00 per month or £100.00 per annum £10.00 per month or £100.00 per annum £50.00 per month £10.00 per month or £120.00 per year £50.00 per day

I enclose herewith a cheque for_________ Pounds made payable to AFH in sponsorship as selected above. Name:-

Address:-

Signature:-

Date:-

Matrimonial

Handsome Gujarati Hindu 27yrs, single, UK graduate Doctor, Midland based, nonsmoker Vegetarian tall athletic, believes in Hindu values, loves Travelling seeks single Gujarati vegetarian 23 to 27yr Doctor or Dentist with similar interests. Contact: doc86patel@gmail.com


5th April 2014 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

અઠવાડિક ભડવષ્ય તા. ૫-૪-૨૦૧૪ ૧૪-૯-૨૦૧૩થીથી૧૧-૪-૨૦૧૪ ૨૦-૯-૨૦૧૩ Tel. 0091 2640 220 525

જ્યોચતષી ભરત વ્યાસ

મેષ રાચશ (અ,િ,ઇ)

તુિા રાચશ (ર,ત)

કોઈને કોઈ પ્રકારે નાની-મોટી મચંતાઓના કારણે અશાંમત ઉદ્વેગ જણાશે. બેચેની અને અપવપથતાને કારણે તમારું ધાયુું થશે નહીં. આવક કરતાં ખચણનું પ્રમાણ વધતાં મૂંઝવણ જણાશે જેનો ઉકેલ લાવવા વધુ પ્રયત્નો કરવા પડશે. નોકમરયાત માટે આ સમયના યોગ પ્રગમતકારક અને આશાજનક છે. અગત્યના કામોમાં સફળતા મળશે.

અકળામણ અને અજંપો અનુભવશો. લાભ અવરોધાયેલો જણાશે. કોઈને કોઈ પ્રકારના મવઘ્નો આવશે. ધીરજ-પવપથતા ટકાવવા જરૂરી છે. ધંધાની કામગીરીમાં મુચકેલીના કારણે જવાબદારી વધશે. મકાનમમલકતની સમપયા કે મૂંઝવણનો ઉકેલ મળશે. સંપમતના પ્રશ્નો હલ થશે. ગૃહજીવનમાં સજાણયેલી અશાંમત ઉદ્વેગ વધારશે.

માનમસક શાંમત હણાય તેવા પ્રસંગો સજાણય. જોકે પ્રમતકૂળતાથી ડગશો નમહ. તમારો પુરુષાથણ જારી રાખજો. વ્યવશ્પથત રહેશો તો પ્રમતકૂળ સંજોગો જ સાનુકળ ૂ બની જશે. મચંતાનું કોઇ કારણ નથી. ગૃહજીવનને લગતા ખચાણઓનું પ્રમાણ મવશેષ રહેશ.ે નોકમરયાતને બદલીનો યોગ પ્રબળ છે. મવરોધીઓની ચાલબાજીથી સાવધ રહેવું જરૂરી છે.

મૂંઝવતા પ્રશ્નના ઉકેલમાં સફળતા મળતાં ઉત્સાહ વધશે. લાંબા ગાળાથી અટવાયેલા કાયોણનો મનકાલ થાય અથવા તેમાં પ્રગમત થતી જણાશે. આમથણક દૃમિએ સમય સુધારાજનક અને એકંદરે સાનુકૂળ જણાશે. આવકવૃમિનો માગણ મળે. નોકરીની પમરશ્પથમત સાનુકૂળ રહેશે. મવરોધીઓ ફાવે નમહ. મહત્ત્વની કામગીરીમાં સફળતા મળે.

આશાપપદ સંજોગો પેદા થતાં માનમસક આનંદ અને શાંમત અનુભવશો. કાર્પમનક કે અવાપતમવક મચંતાને મન પર લાવશો નહીં. નાણાંકીય દૃમિએ આવક ગમે તેટલી વધશે તો પણ નાણાંભીડ વતાણશે. કૌટુંમબક બાબતો અને ગૃહોપયોગી ચીજવપતુ પાછળ ખચણ વધશે. મકાનના પ્રશ્નો માટે સમય હજુ સાથ આપતો જણાતો નથી.

મનોબળ દૃઢ બનાવીને આયોજન પ્રમાણે આગળ વધશો તો સફળતા નક્કી છે. મૂંઝવણનો ઉકેલ મળતાં રાહત અનુભવશો. નાણાંકીય મવકટ પમરશ્પથમતમાંથી માગણ મેળવશો. અણધારી મદદથી કામ પાર પડશે. નોકમરયાતોને પ્રમતકૂળતાનો સામનો કરવો પડશે. હેરાનગમત જણાશે. ઉગ્રતા પર કાબૂ રાખજો. વેપાર-ધંધાના ક્ષેત્રે લાભના દ્વાર ખૂલશે.

સપ્તાહના યોગ દશાણવે છે કે પ્રગમતમાં વેગ આવશે. નવરચના થાય. મહત્ત્વના કામકાજોમાં પ્રગમત થતાં માનમસક ઉત્સાહ અનુભવશો. અવરોધો કે મુચકેલી હશે તો પાર કરી શકશો. આમથણક આયોજનો વ્યવશ્પથત નમહ રાખો તો ગરબડ વધે. ખોટા ખચાણ વધવા સંભવ છે. અટવાયેલા લાભો કે ઉઘરાણી પરત મળવામાં મવલંબ થશે.

સમય ઉત્સાહજનક નીવડશે. મવકાસની તકો તથા કાયણ સફળતાના કારણે માનમસક ઉત્સાહ અનુભવશો. આમથણક પમરશ્પથમત મવકટ અને મૂંઝવણભરી રહેવા છતાંય ઉકેલ મેળવીને કામ સાધી શકશો. નોકરી-ધંધાની સમપયાનો સારો ઉકેલ મળે. ભામવમાં લાભ માટે ઉન્નમતની તક મળશે. મકાનજમીનના પ્રશ્નો મચંતા ઉપજાવશે.

રચનાત્મક, સજણનાત્મક પ્રવૃમિનો આનંદ મળે. માનમસક બોજ હળવો થશે. આમથણક પમરશ્પથમત સુધરશે. આવક સામે ખચણની જોગવાઈ પણ કરવી પડશે. જવાબદારીઓ પાર પડે. શેરસટ્ટામાં રોકાણ કે મવિાસે મધરાણ હામનકારક બનશે. નોકરીના ક્ષેત્રે તમારા પ્રયત્નો ફળશે. કોઈની સહાયતા મેળવીને મૂંઝવણગૂંચવણોમાંથી માગણ મળશે.

પૂવણમનધાણમરત યોજનાઓ અંગે જરૂરી સાનુકૂળતા ઊભી થતાં આગેકચ ૂ થશે. આ સમયમાં સારી તકો મેળવશો. સફળતાને કારણે માનમસક શ્પથમત પવપથ રહેશે. દૃઢતાપૂવણક તમે આગળ વધી શકશો. ગૂંચવાયેલા આમથણક પ્રશ્નો ઉકેલાશે. અણધારી સહાયથી કામકાજો પાર પડે. જરૂરી નાણાંકીય વ્યવપથા ઊભી કરી શકશો. અવરોધો દૂર થાય.

અકારણ મચંતાઓ મનને અપવપથ કરશે. અકળામણબેચેની વધતા જણાશે. માનમસક તાણનો ભોગ બનશો. નાણાંકીય લેવડ-દેવડ માટે સમય સાનુકૂળ નથી. ધાયાણ પ્રમાણે આવક કે લાભ મળે નમહ. નવા વધારાના ખચાણ ઊભા થતાં આવક વપરાશે. નોકરી-ધંધાની પમરશ્પથમત સાનુકૂળ રહેશે. ખાસ કોઈ મચંતા રહે નમહ. ધંધા-વેપારના ક્ષેત્રે વધુ સારી તકો ઊભી કરી શકશો.

સપ્તાહ દરમમયાન તમારી મનોવ્યથા કે બેચેનીમાં વધારો થાય તે પ્રકારના પ્રસંગો માનમસક સંઘષણ પેદા કરશે. ધીરજ, સમતા અને સંયમને મૂળ મંત્ર માનશો તો ચોક્કસ શાંમત જળવાશે. આમથણક આયોજનો પાર પાડવા માટે જરૂરી મદદ મળવામાં મુચકેલી જણાશે. આવક કરતાં ખચણચૂકવણીનો બોજ વધુ રહેતા આ સમય મચંતામાં પસાર થાય. ધંધાવેપારમાં સાચવવું જરૂરી છે.

વૃષભ રાચશ (બ,વ,ઉ)

ચમથુન રાચશ (િ,છ,ઘ)

િિકરાચશ (િ,હ)

ચસંહ રાચશ (મ,ટ)

િડયા રાચશ (પ,ઠ,ણ)

વૃિશ્િિ રાચશ (ન,ય)

ધન રાચશ (ભ,ફ,ધ,ઢ)

મિર રાચશ (ખ,જ)

િુંભ રાચશ (ગ,શ,સ,ષ)

મીન રાચશ (દ,િ,ઝ,થ)

વવવવધા

25

ટ્વેન્ટી૨૦ વર્ડડકપઃ સહુની નજર ફાઇનલ પર

ચિત્તાગોંગઃ ટ્વેન્ટી૨૦ વર્ડડ કપમાં અપસેટ સાથે લીગ રાઉન્ડ પૂરું થઇ રહ્યું છે તો બીજી તરફ સેમમ-ફાઇનલનો તખતો ગોઠવાઇ રહ્યો છે. ભારતે લીગ રાઉન્ડની અંમતમ મેચમાં ઓપટ્રેમલયાને હરાવીને સેમમ-ફાઇનલમાં પથાન પાક્કું કયુું છે. પ્રથમ સેમમ-ફાઇનલમાં શ્રીલંકા વેપટ ઇંમડઝ ટકરાશે જ્યારે બીજી સેમમફાઇનલમાં સાઉથ આમિકા - ભારત રમશે. બન્ને સેમમ-ફાઇનલના મવજેતાઓ રમવવારે ફાઇનલ મેચ રમવા મીરપુરના મેદાનમાં ઉતરશે. પાકિસ્તાન - વેસ્ટ ઇન્ડિઝ મંગળવારે રમાયેલી એક મહત્ત્વપૂણણ મેચમાં વેપટ ઇંમડઝે પાકકપતાનને ૮૪ હરાવીને સેમમફાઇનલ માટે પથાન મનશ્ચચત કયુું હતુ.ં વેપટ ઇંમડઝે ટોસ જીતીને પ્રથમ દાવ લઇને ૧૬૭ રન કયાણ હતા. આના જવાબમાં પાકકપતાનનો દાવ ૧૭.૫ ઓવરમાં માત્ર ૮૨ રનમાં જ સમેટાઇ ગયો હતો. ભારત - ઓસ્ટ્રેચિયા રમવવારે રમાયેલી મહત્ત્વની મેચમાં ભારતે શ્પપન બોમલંગના સહારે ઓપટ્રેમલયાને ૭૩ રને હરાવી ભવ્ય મવજય મેળવ્યો હતો. ભારતે પ્રથમ

બેમટંગ કરતાં ૨૦ ઓવરમાં સાત મવકેટે ૧૫૯ રન કયાણ હતા. જવાબમાં ઓપટ્રેમલયાની ટીમ ૧૬.૨ ઓવરમાં ૮૬ રનમાં જ ઓલઆઉટ થઇ ગઈ હતી. ચાર મવકેટ ઝડપનાર અમિન મેન ઓફ ધ મેચ જાહેર થયો હતો. ઈંગ્િેડિ - નેધરિેડિ ક્વોમલફાયર નેધરલેન્ડ્સની ટીમે સોમવારે ધમાકેદાર પ્રદશણન કરીને છેર્લી લીગ મેચમાં ઇંગ્લેન્ડને ૪૫ રને હરાવી અપસેટ સાથે ટૂનાણમન્ે ટમાંથી મવદાય લીધી હતી. નેધરલેન્ડ્સના પાંચ મવકેટે ૧૩૩ રનના સામાન્ય પકોર સામે ઇંગ્લેન્ડની ટીમ ૧૭.૪ ઓવરમાં માત્ર ૮૮ રનમાં ઓલઆઉટ થઇ ગઇ હતી. મેન ઓફ ધ મેચ બુખારીએ ૧૨ રનમાં ત્રણ મવકેટ ઝડપી હતી. ભૂતપૂવણ ચેશ્પપયન ઇંગ્લેન્ડનો ચાર મેચમાં આ ત્રીજો પરાજય હતો. શ્રીિંિા - ડયૂઝીિેડિ સોમવારે મચિાગોંગમાં રમાયેલી મેચમાં હેરથ (ત્રણ રનમાં પાંચ મવકેટ) અને સેનાયકે (ત્રણ રનમાં બે મવકેટ)ની કામતલ બોમલંગની મદદથી શ્રીલંકાએ ન્યૂ ઝીલેન્ડને ૫૯ રને પરાજય આપી સેમમ-ફાઇનલમાં પથાન પાક્કું

કયુું હતુ.ં શ્રીલંકાએ ન્યૂ ઝીલેન્ડને ૨૦ ઓવરમાં ૧૨૦ રનનો સામાન્ય લક્ષ્યાંક આપ્યો હતો, પરંતુ ન્યૂ ઝીલેન્ડ ૧૫.૩ ઓવરમાં નવ મવકેટે ૬૦ રન જ કરી શકી હતી. પાકિસ્તાન - બાંગિાદેશ રમવવારે રમાયેલી અન્ય મેચમાં પાકકપતાને યજમાન બાંગ્લાદેશને ૫૦ રને હરાવ્યું હતુ.ં પાકકપતાને ૨૦ ઓવરમાં પાંચ મવકેટે ૧૯૦ રન કયાણ હતા, જ્યારે બાંગ્લાદેશની ટીમ ૨૦ ઓવરમાં સાત મવકેટના ભોગે ૧૪૦ રન જ કરી શકી હતી. પાકકપતાન માટે અણનમ ૧૧૧ રન કરનાર શેહઝાદ મેન ઓફ ધ મેચ થયો હતો. ઇંગ્િેડિ - સાઉથ આચિિા મચિાગોંગમાં ૨૯ માચચે રમાયેલી મેચમાં સાઉથ આમિકાએ ઇંગ્લેન્ડને ત્રણ રને હરાવીને સાઉથ આમિકાએ સેમમ-ફાઇનલમાં તેનું પથાન પાકું કયુું હતુ.ં મેન ઓફ ધ મેચ મડમવમલયસણના અણનમ ૬૯ રન બાદ બોલસચે છેર્લા બોલ સુધી આપેલી લડતની મદદથી સાઉથ આમિકાએ મવજય હાંસલ કયોણ હતો. સાઉથ આમિકાએ પાંચ મવકેટ ૧૯૬ રન કયાણ હતા, જ્યારે ઇંગ્લેન્ડે સાત મવકેટે ૧૯૩ રન કયાણ હતા.


26

5th April 2014 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

ચવર શહીદ ભગિ ચિંહ અનેઅસય શહીદોનેશ્રધ્ધાંજચિ: યોગ મહોત્િવ યોજાયો

શવર િહીદ ભગત શસંહ, િહીદ રાજગુરૂ અનેિહીદ સુખદેવનેશ્રધ્ધાંજશલ અપયણ કરવાના અને યોગ મહોત્સવના એક કાયયક્રમનું િાનદાર આયોજન લંડનના સાઉથોલ સ્થથત ધ સેસટર ખાતે ગત તા. ૨૩મી માિયના રોજ કરવામાં આવ્યુંહતું. બરાબર ૮૩ વષથેપૂવથે તા. ૨૩-૩૧૯૩૧ના રોજ લાહોર જેલમાં િણેય િહીદોને ભારતની આઝાદી માટે લડત આપવા બદલ અંગ્રેજ સરકાર દ્વારા ફાંસી આપવામાં આવી હતી. આ િસંગે િહીદ ભગત શસંહના ભિીજી શ્રીમતી િ વરેસદ્ર શસંધુ અરોરા મુખ્ય મહેમાન તરીકેઉપસ્થથત રહ્યા હતા. ડાબેથી હરીઅોમ હોિીડેઝના હરીશભાઇ ગોચહિ, િીબી પટેિ, નરેશ અરોરા, શ્રીમિી ચવરેસદ્ર અરોરા, નચિકેિ જોશી, આ કાયયક્રમમાં સવારના િારંભના સિમાં કાઉન્સિિર દશયન ગ્રેવાિ અનેપૌિ બેદી. યોગ મહોત્સવની ઉજવણી કરવામાંઅવી હતી. જેમાંયોગ ગુરૂ શ્રીમતી કલ્પનાબેન પટેલેયોગ સિનું અોરોરાએ આ કાયયક્રમનું આયોજન કરવા બદલ યુવાનોનેજાગૃત કરવા અપીલ કરી હતી. એમપી શ્રી શવરેસદ્ર િમાયએ િશહદ ભગત શસંહને સંિાલન કયુું હતું. થવામી રામદેવજીની શનશ્રામાં i4Unityના યુવાન કાયયકરોને અશભનંદન આપી સમગ્ર શવિમાં યોગ મહોત્સવની ઉજવણી કરવામાં ભારતમાં પણ આવી જ િેતના િસરી રહી હોવાનું શ્રધ્ધાંજશલ અપયણ કરી i4Unityના યુવાન કાયયકરોનેઅનેિમુખ નશિકેત જોિીની આ પહેલને આવેછેઅનેહજારો લોકો યોગની શદક્ષા અનેશિક્ષા જણાવ્યુંહતું. શબરદાવતા જણાવ્યુંહતુંકેતેમની રાજકીય કારકકદડી 'ગુ જ રાત સમાિાર'ના તં િ ી અને િકાિક શ્રી લઇનેતંદુરથત થયા છે. દરશમયાન કદી પણ યુકમ ે ાંિશહદ ભગત શસંહ અને સીબી પટે લ ે જણાવ્યુ ં હતુ ં કે "િહીદ ભગત શસં હ ે િશહદ ભગત શસંહના નાના ભાઇ સરદાર કુલ્તાર શસંઘના સુપુિી શ્રીમતી િ વરેસદ્ર શસંધુ યુવાનોમાં ખૂબજ િેતના જગાવી હતી અને ખાસ અસય િશહદોને શ્રધ્ધાંજશલ આપતો આવો ભવ્ય અરોરાએ પોતાના કાકા િશહદ ભગત શસંહ તેમજ કરીનેતેમનુંિેરણા સુિ 'સરફરોિી કી તમન્ના અબ કાયયક્રમ જોયો નથી. આ િસંગેજાણીતા થકોલર ડો. પોતાના થવાતંત્ર્યસેનાની શપતાની યાદો તાજા કરી હમારે શદલ મેં હૈ, દેખના હૈ જોર કકતાના બાજુએ ગૌતમ સેન તેમજ i4Unityના યુવાન િમુખ હતી. શ્રીમતી િ વરેસદ્રના પશત અને બીબીસી વલ્ડડ કાશતલ મેં હૈ' યુવાનો સશહત સૌ કોઇમાં ખૂબ જ નશિકેત જોિીએ િાસંગીક િવિન કયાય હતા. સશવયસના શહસદી િોડકાથટર અનેપિકાર શ્રી નરેિ િશસધ્ધ થયુંહતું. શ્રી સીબીએ પણ યુવાનોનેભગત આભાર શવધી હંસલોના ભૂતપૂવય મેયર અને શસંહનો સંદિ ે ો અનેદ્રિી દરેક ઘર સુધી લઇ જઇને કાઉસ્સસલર દિયન ગ્રેવાલેઆભાર વ્યક્ત કયોયહતો.

ચવકાિનો પયાયય બસયુંછેવલ્િભ ચવદ્યાનગર

- ડો. રમેિ મ. શિવેદી િહેરનો શવકાસ એટલે ગ્રામ િજાના સવાુંગી ઉત્થાન, શિક્ષણ, રોજગારી તેમ જ આરોગ્ય કેસદ્ર જેવી પાયાની જરૂશરયાતો પૂરી પાડવાનો પુરુષાથય. વલ્લભ શવદ્યાનગરના સાત દાયકામાં આવો શવકાસ, શ્રદ્ધા અને પુરુષાથય, થવદેિી ભાવના અને લોકસહકાર વડે, િમત્કાશરક રીતે સાકાર થયેલો જોઈ િકાય છે. ૧૯૪૫થી ૧૯૯૩ના સમયગાળામાં એક પછી એક ઉિ શિક્ષણની સંથથાઓ થથપાઇ. પહેલો દાયકો પૂરો થતાંતો આદ્ય થથાપકોની દીઘયદૃશિનેકારણેઆ િદેિમાંયુશનવશસયટી પણ થથપાઇ. સમગ્ર યોજનાના િેરણા પુરુષ સરદાર વલ્લભભાઈની શિરંજીવ થમૃશત જાળવવા આ નગરને ‘વલ્લભ શવદ્યાનગર’ નામ અપાયું અનેયુશનવશસયટીને‘સરદાર પટેલ યુશનવશસયટી’ નામકરણ થયું. ભાઈકાકાના અનુગામી અધ્યક્ષ એિ. એમ. પટેલે શવશવધ

અભ્યાસક્રમોને આવરી લેતી શવદ્યાિાખાઓ ધરાવતી સંથથાઓ થથાપી ગુણવિાસભર શિક્ષણની મથામણ કરી. પશરણામે વલ્લભ શવદ્યાનગર દેિના શિક્ષણ નકિામાંથથાન પામ્યુ.ં ૧૯૯૪થી ૨૦૧૪નો શવકાસનો બીજો તબક્કો વધુ રોમાંિક છે. આ અરસામાં શવદ્યાનગરનો તાર વૈશિક પશરિેક્ષ્ય સાથેસંકળાયો. બદલાતી શિક્ષણ વ્યવથથા મારફતે અધ્યક્ષ ડો. સી. એલ. પટેલે યુવાપેઢીને ‘આંખો અનેપાંખો’ આપી. દેિશવદેિના સમાજનો સહકાર

આપણા અચિથી:

િંસ્થાિમાિાર

લેસ્ટર ફ્રેન્ડ્ઝ અોફ અોક્ષફડડ સેસટર ફોર શહસદુ થટડીઝ દ્વારા બેલગ્રેવ નેબરહુડ સેસટર, રોથલી થટ્રીટ, લેથટર LE4 6LF ખાતેતા. ૫-૪-૧૪ના રોજ સાંજે ૬-૩૦થી ૯ દરશમયાન 'ઇઝ મોડડન યોગા રીયલી યોગા?' શવષેરમેિ પટ્ટણી િવિન કરિે. n ભારતીય વિદ્યાભિન, ૪એ કાસલટન રોડ, વેથટ કેસ્સસંગ્ટન, લંડન W14 9HE ખાતે તા. ૪થી ૬ દરશમયાન ભારતના રત્ના શસંઘના િદિયન, તા. ૫-૪૧૪ના રોજ સાંજે૫-૩૦થી મોડેસુધી ડીનર સાથેઇસડો યુકે આર્સય થીએટરના નાટક 'વહાલી આવી સપના લાવી'ના િો તેમજ રશવવાર તા. ૬-૪-૧૪ના રોજ સાંજે૫-૩૦થી એઆર રહેમાન નાઇટ અંતગયત અપયણ અનેશમિલ પટેલ ગીત સંગીત રજૂકરિે. િુક્રવારેતા. ૪-૪-૧૪ના રોજ સાંજે૭-૦૩૦થી રીમેમ્બરીંગ અબ્બા - શસતાર કોસસટડનું અને તા. ૭-૪-૧૪ના રોજ સાંજે ૭-૩૦ કલાકે પંશડત રશવંિકર મેમોશરયલ કોસસટડનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. સંપકક: સુરેસદ્રભાઇ 07941 975 311. n શ્રુતી આર્સસ લેસ્ટર દ્વારા તા. ૧૧-૪-૧૪થી તા. ૪-૫-૧૪ દરશમયાન શવખ્યાત ગાયક બેલડી આસીત દેસાઇ અને હેમા દેસાઇ 'તરાના' કાયયક્રમ અંતગયત યુકેના નવલોહીયા ગાયકોને તાલીમ આપિે. સંપકક: 0116 261 2264. n કરમસદ સમાજ યુકેદ્વારા તા. ૧૩-૪-૧૪ના રોજ ધ પૌલ રોબેસન થીએટર, ટ્રીટી િોપીંગ સેસટર, હાઇ થટ્રીટ, હંસલો TW3 1ES ખાતેબપોરે૧ થી ૨-૩૦ દરશમયાન હળવા નાથતા સાથે'અમેઝીંગ લીટલ થટાસય' ગીત સંગીત કાયયક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. સંપકક: િોભનાબેન પટેલ 020 8560 0565. n નેશનલ એસોવસએશન અોફ પાટીદાર સમાજ હોલ, ૨૬બી, ટૂટીંગ હાઇ થટ્રીટ, લંડન SW17 0RG (નેટવેથટ બેસકની ગલીમાં) ખાતે દર ગુરૂવારે સવારે ૧૦થી ૧૧-૩૦ યોગા ક્લાસીસ, બપોરે ૧૨થી ૨ સામાજીક િવૃશિ, સવારે૧૧-૩૦થી ૧૨-૩૦ ભાંગરા નૃત્ય અને સાંથકૃશતક િવૃશિ તાલીમનો લાભ મળિે. સંપકક: િવીણભાઇ અમીન 020 8337 2873. n

મેળવી, શવશવધ અભ્યાસક્રમો ભાગવિાિાયયશ્રી મહેશભાઇ ભટ્ટ ધરાવતી થવશનભયર શિક્ષણ ભૂજ – કચ્છ સ્થથત સંથથાઓ થથાપીને ઉત્કૃિતાનાં સંથકારધામ મંશદરના ધોરણો રચ્યાં. ફક્ત નોકરી અધ્યક્ષ અને નહીં, પણ થવતંિ વ્યવસાય માટે ભાગવતાિાયય શ્રી ઉદ્યોગ સાહશસકતા તરફ નવી મહેિભાઇ ભટ્ટ પેઢીને વાળી. વલ્લભ શિટનમાં કથા અને શવદ્યાનગરના આ સમયગાળાનું સત્સંગ અથથેપધારનાર ઉત્કૃિ ઉદાહરણ એટલે તેમણે છે. તેઅો લેથટર, શુભચવચવાહ થથાપેલંુસયૂવલ્લભ શવદ્યાનગર. બોલ્ટન, કાડડીફ, n શ્રીમતી લિાબેન અને કાસતીલાલ ડી. (KD) તેમની અધ્યક્ષતામાં નગરની એજવેર વગેરે થથળે સુવણય જયંતી ઉજવાઈ છે અને કથા સત્સંગનો લાભ આપિે. મહેિભાઇ લંડન પટેલના સુપુિી શિ. ક્રષ્ણાના િુભલગ્ન શ્રીમતી રમા નજીકના ભશવષ્યમાં અમૃત પવય ઉપરાંત મથકત, કેસયા, દારે સલામ, કૈલાસ અને ડો. સશિદાનંદા બેનરજીના સુપુિ શિ. અનુપમ પણ ઉજવાિે એવી શ્રદ્ધા છે. આ માનસરોવર અને ભારતમાં કુલ ૫૭૮ કથાઅોનો સાથેતા. ૩-૫-૧૪ના રોજ શનરધાયાયછે. નગરનો શવકાસ સવયસમાવેિક લાભ આપી િૂક્યા છે. સંપકક: મહેિભાઇ 07556 n શ્રીમતી ભદ્રાબાલાબેન અને શ્રી રમેિિંદ્ર પટેલના સુપિ ુ ી શિ. અશમતાના િુભલગ્ન શ્રીમતી મીનાબેન અને બસયો છે તે માટે વતયમાન નેતૃત્વ 148 688. શ્રી ભગવાનભાઇ પટેલના સુપુિ શિ. ઐડન સાલ્વી અશભનંદનનુંઅશધકારી છે. ડેસગ્યુઅનેચિકનગુનીયા હવેચિટનમાં સાથેતા. ૩૧-૫-૧૪ના રોજ બપોરેશનરધાયાયછે. સયૂ વલ્લભ શવદ્યાનગરના આ વસંત ઋતુમાંએશિયન ટાઇગર મચ્છરોના શિલ્પી અને ગુજરાતના સૌથી આગમનને કારણે ભારત અને એશિયન દેિોમાં n મૂળ િીથવા અને હાલ લેથટર ખાતે રહેતા શ્રીમતી શવિાળ શવદ્યાસંકુલ િારુતર થતા શિકનગુનીયા અનેડેસગ્યુજેવા રોગો શિટનની રંજનબેન તેમજ શ્રી શબપીનકુમાર અંબાલાલ હરીભાઇ શવદ્યામંડળના અધ્યક્ષ ડો. સી. િજાને પણ થઇ િકે છે. આ ટાઇગર મચ્છરોનું પટેલના સુપુિ શિ. શનલકેિના િુભલગ્ન શ્રીમતી એલ. પટેલ બીજીથી સાતમી આગમન યુરોપમાં થઇ િૂક્યુ છે. આ મચ્છરોની મશનષાબેન અને શ્રી મયુરકુમાર મણીલાલ પાઉના એશિલ, ૨૦૧૪ દરશમયાન ઉત્પિી માટે હળવો શિયાળો, તાજેતરમાંઆવેલા સુપુિી શિ. નતાિા સાથે તા. ૨૦-૪-૧૪ના રોજ લંડનના િવાસે છે. વધુ શવગત પુરના કારણેખાડાઅોમાંભરાઇ રહેલ પાણી અને લેથટર ખાતેશનરધાયાયછે. નવદંપશિઅોને 'ગુજરાત સમાિાર' પશરવાર માટે સંપકક કરોઃ શદલીપ-વષાય હુંફાળી વસંત ઋતુજવાબદાર હોવાનુંમનાય છે. તરફથી હાશદયક િુભિ ે ાઅો. પટેલ, ફોનઃ020 8808 7377. n 'ઇસટરનેટ વોિ ફાઉસડેિન' દ્વારા કરાયેલી તપાસમાં જણાયું છે કે માસુમ બાળકોની નગ્ન તસવીરો ઇસટરનેટ પર મૂકવાના બનાવોમાં Incorporating Asian Funeral Services વધારો થયો છે. આ અંગેજનતા દ્વારા વષય૨૦૧૩માંકુલ ૫૧,૧૮૬ તસવીરો મૂકાઇ હોવાની ફરીયાદ કરાઇ હતી. જે ગત વષયની સરખામણીમાં૩૧% વધારેહતી.

Serving the Asian community

346-354 Foleshill Road, Coventry CV6 5AJ

024 7666 5676 A division of the Heart of England Co-operative Society Ltd.

Indian Funeral Directors “first & foremost”

Asian Funeral Service " "

"

#

"

$

! %

Bharat Shah, Sanjay Shah, Trupti Shukla, Ashvin Patel or Jaysen Seenauth

0208 952 5252 0777 030 6644

www.indianfuneraldirectors.co.uk


5th April 2014 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

શ્રી રામનવમી મહોત્સવના કાયયક્રમો

BAPS શ્રી સ્વાદમનારાયણ મંદિર, ૧૦૫૧૧૯ બ્રેન્ટકિલ્ડ રોડ, નીસડન NW10 8LD ખાતે શ્રી રામ નવમી ઉત્સવ તેમજ શ્રી પવાતમનારાયણ જયંતતનુંઆયોજન તા. ૮-૪-૧૪ મંગળવારેસવારે ૯થી રાતના ૧૦ દરતમયાન કરવામાં આવ્યું છે. આપ્રસંગે અન્નકૂટ દશતન, અન્નકૂટ અને રાજભોગ આરતી, શ્રી રામચંદ્ર જન્મોત્સવ આરતી, પારણુ ઝુલાવવા, સંધ્યા આરતી શ્રી પવાતમનારાયણ અનેશ્રી રામનવમી સભાનો લાભ મળશે. સંપકક: 020 8965 2651. n શ્રી જલારામ માતૃ સેવા મંડળ દ્વારા તા. ૧૩૪-૧૪ના રોજ બપોરે ૨થી ૫ દરતમયાન બાનનેટ મલ્ટીકલ્ચરલ કોમ્યુતનટી સેન્ટર, એલ્ગનતન રોડ, હેન્ડન NW4 3TA ખાતેશ્રી રામનવમી ઉત્સવની ઉજવણી કરવામાં આવશે. આ પ્રસંગે શ્રી રામકથા, રામ જન્મ તદન અને મહાપ્રસાદનો લાભ મળશે. સંપકક: વાલજીભાઇ દાવડા 020 8881 3108. n શ્રી વલ્લભ દનદિ યુકે - શ્રી સનાતન મંતદર, ઇલીંગ રોડ, આલ્પટડન, વેમ્બલી HA0 4TA ખાતે તા. ૮-૪-૧૪ના રોજ મંગળવારે રામનવમી ઉત્સવનુંઆયોજન સવારે૧૦થી કરવામાંઆવ્યુંછે. રામ જન્મ બપોરે ૧૨ કલાકે અને તે પછી પારણું ઝુલાવવાનો લાભ મળશે. સંપકક: 020 8903 7737. n સવવોિય દિન્િુ એસવદસએિન દ્વારા સવોતદય હોલ, ટોલવથતરીતિએશન સેન્ટર, ટોલવથતખાતેતા. ૯-૪-૧૪ મંગળવારના રોજ રામ નવમી અને હનુમાન જયંતત ઉત્સવનુંઆયોજન કરવામાં આવ્યું છે. સંપકક: યોગેશભાઇ 020 8949 3594. n શ્રી પ્રજાપદત એસવદસએિન, બતમિંગહામના લાભાથનેSPA કોમ્યુતનટી સેન્ટર, બતમિંગહામ ખાતે તા. ૫-૪-૧૪ના રોજ સવારે૧૦થી શ્રી રામ નવમી ભજન, હનુમાન ચાલીસા અને મહાપ્રસાદનું આયોજન કરવામાંઆવ્યુંછે. n શ્રી જલારામ જ્યવત, WASP રેપ્ટન એવન્યુ, સડબરી HA0 3DW ખાતેતા. ૮-૪-૧૪ના રોજ મંગળવારે રામનવમી ઉત્સવની ઉજવણી કરવામાં n

સંસ્થા સમાચાર l શ્રી જલારામ મંદિર, ૩૯-૪૫ અોલ્ડકિલ્ડ લેન સાઉથ, ગ્રીનિડડ UB6 9LB ખાતે તા. ૭-૪૧૪ના રોજ સવારે ૧૧થી ૪ દરતમયાન ચૈત્રી નવરાત્રી પ્રસંગે દુગાતષ્ટમી હવન. સંપકક: 020 8578 8088. l આધ્યિદિ માતાજી મંદિર, ૫૫ હાઇપટ્રીટ, કાઉલી UB8 2DZ ખાતેતા. ૬-૪-૧૪ના રોજ બપોરે ૩થી માતા કી ચૌકી કાયતિમ. સંપકક: 07882 253 540. l બેટર લાઇવ્સ ફાઉન્ડેિનના ઉપક્રમે ચેતરટી ગરબા-રાસનું અાયોજન તા. ૬-૪-૧૪ સવારે ૧૧-૩૦થી ૬ દરતમયાન બાનતહીલ કોમ્યતન ુ ટી હાઇપકૂલ, યેડીંગ લેન, હેઇઝ UB4 9LE ખાતેકરવામાં અાવ્યુંછે. સંપકક: 07583 962 213. l સરે સત્સંગ મંડળ, થોનતટન તહથ દ્વારા તા. ૫-૪-૧૪ શતનવારના રોજ બપોરે ૧થી ૪, પાચતમોર રોડ, પાચતમોર ચચતના 'પોપ ઇન હોલ'માં સુદં ર કાંડના

આવશે. સંપકક: 020 8902 8885. ગુજરાત દિન્િુ સવસાયટી, સાઉથ મેડોલેન, પ્રેપટન PR1 8JN ખાતે રામનવમી મહોત્સવનું આયોજન તા. ૮-૪-૧૪ મંગળવારના રોજ કરવામાં આવ્યુંછે. આ પ્રસંગેતા. ૮-૪-૧૪ સુધી રોજ સવારે ૧૦-૩૦થી ૧૧-૩૦ અનેબપોરે૪થી ૬ દરતમયાન શ્રી રામચતરત્ર માનસ નવાહ્ન પારાયણનો લાભ મળશે. પૂણાતહુતત રામનવમીના રોજ બપોરે૩થી ૫ દરતમયાન થશે. ચૈત્રી નવરાત્રી પ્રસંગે મંતદરમાં દરરોજ ચંડીપાઠનું વાંચન થશે અને સવાર સાંજ માતાજીની મોટી આરતી થશે. સંપકક: 01772 253 901. n શ્રી ગુજોર દિન્િુયુદનયન, એપલ ટ્રી િામત, િોલી ખાતે સોમવાર તા. ૭-૪-૧૪ના રોજ શ્રી તલંબચ માતાજીની ચતલત પ્રતતષ્ઠાના તૃતતય પાટોત્સવ પ્રસંગે સવારે ૯ કલાકે નવચંડી યજ્ઞ, સાંજે ૫ કલાકે મહાપ્રસાદ અનેઆરતીનો લાભ મળશે. તા. ૮-૪૧૪ના રોજ બપોરે૧૨ કલાકેભગવાન રામચંદ્રજીનો જન્મોત્સવ ઉજવાશે. શ્રી સનાતન મંતદરના ચતુથત પાટોત્સવ પ્રસંગેશ્રી દેવી ભાગવત જ્ઞાનયજ્ઞનો લાભ તા. ૮-૪-૧૪ સુધી બપોરે ૧-૩૦થી ૫ દરતમયાન મળશે. મહાપ્રસાદનો લાભ મળશે. સંપકક: ચંદુભાઇ HINDU PRIEST નાયી 01293 519 130. Ketul Joshi (Vedic n શ્રી સનાતન મંદિર અનેકોમ્યુતનટી સેન્ટર, ૮૪ Maharaj) વેમથ પટ્રીટ, લેપટર LE4 6FQ ખાતે તા. ૮-૪- International Hindu Religious ૧૪ના રોજ બપોરે ૧૨ કલાકે શ્રી રામચંદ્રજીનો Cenremoneis જન્મોત્સવ ઉજવાશે. આ પ્રસંગેતા. ૮-૪-૧૪ સુધી ╙Ã×±Ь²Ц╙¸↓ક ╙¾²Ъ §щ¾Ъ કы»*, ÂÓ¹³ЦºЦ¹® ક°Ц, þ³, ¢Цઇ, રોજ સવારે ૧૦થી ૧ અને સાંજે ૭-૩૦થી ૯ ¸Цє¬¾Ц ºђ´®, ¥Цє±»ђ - ¸Цª»Ъ, દરતમયાન શ્રી રામ ચતરત્ર માનસ નવાહ્ન પારાયણ ÂÓÂє¢, Â¾Ц ´Цє¥ આ³Ц, મહોત્સવનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. સંપકક: Ù¹Ь³º» ¾¢щºщ¢Ь§ºЦ¯Ъ ╙Ã×±Ъ 0116 266 1402. અ³щĠщ+¸Цє. n દવશ્વ દિન્િુ પદરષિ સાઉથ લંડન બ્રાન્ચ, ૧૦ કºЦ¾¾Ц Âє´ક↕કºђ થોનતટન રો, થોનતટન હીથ, CR7 6JN ખાતે તા. Contact: T: 0208 951 5596 ૮-૪-૨૦૧૪ના રોજ શ્રી રામનવમી ઉત્સવનું M: 07903 735 365 આયોજન બપોરે ૧થી ૩૦ દરતમયાન કરવામાં Email : આવ્યુંછે. સંપકક: 020 8665 5502. Ketul_joshi@hotmail.co.uk n

W : www.hindupriestkjoshi.co.uk

પાઠ, હનુમાન ચાલીસા, ભજન કીતતનનુંઆયોજન કરવામાંઆવ્યું છે. સંપકક: શાંતતલાલ 020 8660 4901. l પૂ. રામબાપાના સાદિધ્યમાંશ્રી જીજ્ઞાસુ સત્સંગ મંડળ દ્વારા શ્રી ૧૦૮ હનુમાન ચાલીસાના કાયતિમનુંઆયોજન તા. ૬-૪-૧૪ રતવવારેસવારે૧૧થી ૫ દરતમયાન સોશ્યલ ક્લબ હોલ, નોથતવીક પાકક હોસ્પપટલ, હેરો HA1 3UJ. પ્રસાદીનો લાભ મળશે. સંપકક: 020 8459 5758 / 07973 550 310. l શ્રી સ્વામીનારાયણ મંદિર, કકંગ્સબરી રોડ, લંડન NW9 8AQ ખાતે તા. ૧૩-૪-૧૪ના રોજ સવારે ૯-૩૦થી ૧૨-૩૦

27

અને બપોરે ૨ થી ૪-૩૦ દરતમયાન બ્લડ ડોનેશન સેશન. સંપકક: 0300 123 2323. l િાિા ભગવાનના દિષ્ય પૂ. તદપકભાઇ દેસાઇના સત્સંગ કાયતિમનુંઆયોજન તા. ૪ના રોજ સાંજે ૭-૩૦થી ૧૦ તેમજ તા. ૫ના રોજ સાંજે૭-૩૦થી ૧૦, તા. ૫ના રોજ સવારે૧૧થી ૧૨ તેમજ તા. ૬ના રોજ સવારે૧૦-૩૦થી ૧૨-૩૦ આપ્તપુત્રના ઇંગ્લીશ સત્સગ ં અનેતા. ૬-૪-૧૪ ના રોજ બપોરે૩-૩૦થી ૭-૩૦ દરતમયાન જ્ઞાન તવધીનું આયોજન બાયરન હોલ, હેરો લેઝર સેન્ટર, હેરો HA3 5BD ખાતે કરવામાં આવ્યુંછે. સંપકક: 0330111 3232.

´щઢЪ ±º ´щઢЪ°Ъ ¢ђà¬ કђઇ³ અ³щ¢ђà¬¶Цº¸Цє ¾ЪએªЪ ĭЪ ºђકЦ® કº¾Ц ¸Цªъ ╙¾ΐЦ´ЦĦ ³Ц¸ Our prices are the cheapest. The National Association Of Goldsmiths Member

Do phone us on

020 8767 7627

Minar Jewellers The Diamond Specialists 181 Upper Tooting Road, London SW17 7TG


28

5th April 2014 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

આભાિ દશાન

શ્રધ્ધાંજરિ

જય જિાિામ

ૐ નમ: રશવાય જન્મ: તા.૨૭-૧-૧૯૪૫ (ભાદિણ-ગુજિાત)

કૈિાસવાસી: તા.૨૭-૩-૨૦૧૪ (વડોદિા-ગુજિાત)

રનધન: ૧૬-૩-૨૦૧૪

જન્મ: ૮-૪-૧૯૩૭

સ્વ. શ્રી રવષ્ણુભાઇ બાબુભાઇ પટેિ (ભાદિણ)

મૂળ ભાદિણના અને "ગુજિાત સમાચાિ-એપશયન વોઇસ"ના તંત્રીશ્રી સી.બી. િટેલના વડોદિાસ્થથત નાનાભાઇ શ્રી પવષ્ણુભાઇ બાબુભાઇ િટેલ લાંબી માંદગી બાદ તા.૨૭ માચશ૨૦૧૪, ગુરૂવાિેવહેલી સવાિે૬૯ વષશની વયેકૈલાસવાસી થયા છે. સદગત ધમશપિય, પનખાલસ, મમતાળુ, િિોિકાિી અનેપનમશળ થવભાવના હતા. એમના થવ. માતુશ્રી કમળાબાની તેમણેઅનેએમના િત્ની અપનલાબહેનેખૂબ સેવા કિી હતી. મંગળવાિેએમની કથળતી તપબયતના સમાચાિ મળતાં જ સી.બી. લંડનથી તાત્કાપલક ઇસ્ડડયા જવા નીકળ્યા હતા. વડોદિા જઇ નાનાભાઇના પબછાનેબેસી સી.બી.એ મહામૃત્યુજ ં યના મહામંત્ર સાથેપશવથતુપત કિી હતી. સદગત એમની િાછળ િત્ની અપનલાબેન, િુત્રી સુજલ તથા િુત્ર મુગટનેપવલાિ કિતા છોડી ગયા છે. ગયા શુિવાિેસદગતની અંપતમયાત્રામાંએમના થવજનો સપહત સામાજીક અગ્રણીઅો ઉિસ્થથત િહ્યા હતા. લંડનસ્થથત સદગતના નાનાભાઇ જનાશદનભાઇ તથા િુત્ર મુગટ િણ વડોદિા િહોંચી ગયા હતા. સદગતના અાત્માની શાંપત અથપેજાણીતાંથવિસાધક માયા દીિકેપશવધૂન સાથેભજનો િજૂકયાાંહતા. થવ. પવષ્ણુભાઇની અંપતમયાત્રા તથા ભજન-સત્સંગમાંઉિસ્થથત િહી એમના અાત્માની શાંપત અથપેિાથશના કિનાિ સૌ સગા-સંબંધી, પમત્રો તથા અગ્રણીઅોનો અંત:કિણિૂવશક અાભાિ માનીએ છીએ. સદગતના અાત્માનેિભુપચિશાંપત અાિેએવી 'ગુજિાત સમાચાિ તથા એપશયન વોઇસ' િપિવાિની હદયિૂવશક િાથશના. શ્રીિિી અરનલાબેન વી. પટેલ (ધિમપત્ની) શ્રી ચંદ્રકાડતભાઇ બી. િટેલ (સી.બી) (મોટાભાઇ) શ્રીમતી િુષ્િાબહેન સી. િટેલ (ભાભી) શ્રી જનાદશનભાઇ બી. િટેલ (ભાઇ) શ્રીમતી ઇડદુબેન જે. િટેલ (અનુજવહુ) શ્રી મુગટ વી. િટેલ (િુત્ર) ડો. મેરુલ સી. િટેલ (ભત્રીજા) ડો. સેિા એમ. િટેલ (ભત્રીજાવહુ) શ્રી મનીષભાઇ િાજિૂત અ.સૌ. સુજલ એમ. િાજિૂત શ્રી સુભાષભાઇ એસ. િટેલ (બનેવી) અ.સૌ. કલ્િનાબેન એસ. િટેલ (બહેન) અ.સૌ. ઉજાશપદલેશકુમાિ િટેલ (ભત્રીજી) અ.સૌ. થવાપત િોબકુમાિ િેમિ (ભત્રીજી) પદશીતા અનેપિપશતા િાજિૂત (િૌત્રીઅો) અ.સૌ. પદિાલી પચિાગકુમાિ િટેલ (ભત્રીજી)

ૐ નમ: રશવાય

જયશ્રી અક્ષિપુર્ૂષોતમ

સ્વ. શ્રીમતી સુનીતાબેન હરિશચંદ્ર જોષી

મોટા મમ્મીએ સ્નેહથી રસંચી કુટુંબની ફૂિવાડી, કોઇ અાશા વગિ, પૂિા કયાાસહુના કોડ, એવા પૂણ્ય અાત્માએ હસતાંિીધી રચિરવદાય. અમાિા માતુશ્રી શ્રીમતી સુનીતાબેન હપિશચંદ્ર જોષી ૧૬-૩-૨૦૧૪ અક્ષિપનવાસી થયા છે. અમાિા માતુશ્રી િેમાળ, હસમુખાં, કૌટુપબંક અાદશશ મૂપતશ, વાત્સલ્યસભિ, વ્યવહાિ કુશળ, લાગણી િધાન, ધમશ િત્યે ઉંડી શ્રધ્ધા ધિાવનાિ એક પન:થવાથથી વ્યપિત્વના િપતક હતાં. મમ્મીએ અમાિા બધામાંસંથકાિોનુંપસંચન કિી સાચા અથશમાંઅમાિા માગશદશશક હતાં. અાિના અાિેલા સંથકાિોની મૂડી સાથેઅમેઅા જગતના ચોકમાંઉભા છીએ. અાિની ખોટ જીવનમાંકદી િૂિી શકાશે નપહ. િિમ કૃિાળુિિમાત્મા અમાિા મોટા મમ્મીના િૂણ્યાત્માનેિિમ શાંપત અિપેઅનેતેમણેઅાિેલા સંથકાિ સાચવવાની અમનેશપિ અાિેએ જ િાથશના. મોટા મમ્મી તમાિા અાત્માનેિભુિાખેપનજ ચિણોમાંઅનેશાશ્વત શાંપત અાિેતેજ િાથશના. ૐ શાંરિ: શાંરિ: શાંરિ: પિયુષ હપિશચંદ્ર જોષી (િુત્ર) તુષાિબેન પિયુષ જોષી (િુત્રવધૂ) થવ. િાજેશ હપિશચંદ્ર જોષી (િુત્ર) સોનલબેન િાજેશ જોષી (િુત્રવધૂ) હેમાંગભાઇ દવે(જમાઇ) ગીતાબેન હેમાંગ દવે(િુત્રી) િપતક્ષાબેન હપિશચંદ્ર જોષી (િુત્રી) જોષી અનેભટ્ટ પરિવાિના સૌ સભ્યોના જયશ્રી સ્વારિનાિાયણ.

Our Mota Mummy, What can you say to someone who has always been one of the most essential parts of your world; Someone who took you by the hand when you were little and helped to show the way. What do you say to someone Who stood by to help you grow, providing love, strength, and support so you could become the person you are today. What can you say to let her know that she’s the best there is, and that you hope you’ve inherited some of her wisdom and her strength. What words would you say, if you ever got the chance? Maybe you’d just say, ''I love you Mota Mummy'' and hope she understands…... Kartik, Jasmine, Neelisha, Vinnidhy, Divij and Little Neeti.

In Loving Memory

Jai Yamuna Maharani

Jai Shreenathji

હાં... િેવહાિા અિજી અમાિી સુણો શ્રીનાથજી ! િઇ જાજેતાિા ધામમાં... હાં... િેવહાિા હાં... િેમાિા અંત સમયના બેિી હાં... િેહવેમેિો નરહ હડસેિી હાં... િેહુંતો અાવી ઊભો તમ દ્વાિેશ્રીનાથજી િઇ જાજેતાિા ધામમાં... હાં... િેવહાિા શ્રીજી તમાિેશિણ, વલ્િભ તમાિેશિણ રવઠ્ઠિ તમાિેશિણ, યમુના તમાિેશિણ ગુર્ૂદેવ તમાિેશિણ, બાળક તમાિેશિણ, રગરિિાજ ધિણ।। Family

Late Bhanumati Vinubhai Patel (Dharmaj) DOB: 12-08-1932 (Karamsad-India) Demise: 17-03-2014 (London-UK)

Grandchildren Children Parisha & Jay Bansil, Samin Patel Mukesh V Patel & Mala Patel Shivali & Isha Patel Sanjay V Patel & Pinika Patel Ashroo & Paresh Patel,Tinu & Ryan McDonald Nima Patel & Nareshkumar Patel Mahul & Natasha Patel Kalpna Patel & Dilipkumar Patel Hina Patel, Sachin & Bhavna Patel Kirti Patel & Anilkumar Patel Great Grandchildren Anya & Aryan Patel, Zac McDonald, Maahir, Aayan & Deeya Patel

It is with great sadness that we have to announce the passing of our dearest and most precious mother, grandmother and great-grandmother, Bhanumati Vinubhai Patel on Monday 17th March 2014. She was born in Karamsad and spent her childhood in India. She married and moved to Nairobi where she raised her five children. Her unconditional love and support for her family knew no boundaries. She dedicated her life to ensuring the happiness of her loved ones and this is where she found her pride and joy. Not having her with us every day is heart breaking but we will take comfort in knowing she lived a long, healthy and happy life. Mum, Ba and Nani, we thank you from the bottom of our hearts for being altruistic and the values you instilled in us. You will never be forgotten and we pray to God that in every lifetime you will always be ours. We will love you forever. We wish to convey our sincere gratitude to all our relatives, friends and well-wishers for their support. Jai Shree Krishna


5th April 2014 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

એમ્પાયર ફૂડ્સ બ્રોકસસવલ. દ્વારા બેસ્પોક ફૂડ્સ લી. ખરીિવામાંઆવી

એમ્પાયર િૂર્િ બ્રોકિસ બલ. દ્વારા ૨૦૦૫માં મીિીિ એલ્િવુડ અને ૨૦૦૬માં િટ્િસ બિમપ્િની ખરીદી િાદ તાજેતરમાં િેમપોક િૂર્િ લી. ખરીદવામાં આવી છે. આગામી થોડા વષોસમાં યુકેના ટોચના િાઇન િૂડ ઇમ્પોટટર અને બડમટ્રીિયુટિસ િનવા તરિની મહાત્વાકાંક્ષી યોજનાનો ભાગ છે. િેમપોક િૂર્િ લી તેમના આગવા વૈબિક ખાદ્ય ઉત્પાદનોની આયાત અને બવતરણના ક્ષેત્રની જુની અને િબતષ્ઠીત કંપની છે. આ ઉપરાંત તેઅો થાઇ ટેમટ, મલય ટેમટ અને નેમ વીટના નામથી પોતાના ઉત્પાદનો િબહત બવિ િબિધ્ધ બ્રૈન્નાિ, પીનટ િટર એસડ કંપની અને ડેલૌઇિના વેપાર િાથે િંકળાયેલા છે. એમ્પાયર િૂર્િ બ્રોકિસ બલ. અને િેમપોક િૂર્િ લી. પહેલાની જેમ જ મવતંત્ર રહીને વેપાર કરશે. એમ્પાયર િૂર્િના એમડી ચંિેશ પટેલે જણાવ્યું હતું કે "આ અમારા તરિથી િૌથી મોટુ િાહિ છે જે અમારા કદને ડિલ કરશે અને િન્ને કંપનીઅોનો બવકાિ કરશે. અમે ગ્રોિરી, ગીફ્ટ્િ અને કસિેક્શનરી કેટગરીઝમાં અમે માનવંતા ગ્રાહકો પર ધ્યાન કેન્સિત કરવા માટે અમે બવશેષ કૌશલ્યનો ઉપયોગ કરીશું.

'આઇલ અોફ વાઇટ' ઇસ્ટર વવકએન્ડ સ્પેશીયલ

િુબવખ્યાત 'એબશયન હોલીડે ક્લિ' દ્વારા બવબવધ ટૂર અને કોચ િવાિનું આયોજન ખૂિજ િરિ રીતે કરવામાં આવે છે. ગુજરાતી ડીનર, કોચ િવાિ, હોટેલ િબહત ઇમટર બવકેસડ દરબમયાન 'આઇલ અોિ વાઇટ'ના ત્રણ બદવિના કોચ િવાિનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. કોચ શુિવાર તા. ૧૮-૪-૧૪ના રોજ ઉપડશે. બટકીટ માત્ર £૧૫૯ છે અને માત્ર થોડીક િીટ જ િાકી છે. લંડનના બવબવધ બવમતારમાંથી પીક-અપની િગવડતા છે. િંપકક: 020 8676 4411 અથવા વધુ બવગત માટે જાહેરાત પાન ૧૨.

આજેજ મંગાવો.... 'ગુજરાત સમાચાર' વવપુલ, વવશ્વસનીય અનેવવસ્તૃત સમાચારો... અવનવા લેખો, કોલમો અનેવવભાગોનો સમન્વય... વવવવધ વવશેષાંકો, વિવાળી અંક અનેકેલેન્ડર ઘેર બેઠા મફત મેળવો...

બવમિંગહામના ઉંિરનું કિ વબલાડી જેટલું જી

હા, કદી કલ્પના કરી હતી કે ઉંદરનું કદ ના ન ક ડી બિલાડી જેટલું હોઇ શકે? િબમિંગહામ કાઉન્સિલને ગત વષષે ઉંદરની િતામણી અંગે કુલ ૫,૧૦૦ કોલ મળ્યા હતા. પેમટ કંટ્રોલ અોફિિર કોબલન વોટ્િના જણાવ્યા મુજિ િબમિંગહામના િોર્િસલી ગ્રીન બવમતારમાં તેમણે િે િૂટ લાંિો ઉંદર જોયો હતો. તેનું શરીર જ ૧૪ ઇંચ જેટલું ઇંટના કદનું હતું અને જો તેને પકડવામાં આવે તો તમને લાગે કે તે વજનદાર છે. ઉંદરનું શરીર વધવા પાછળ આિાનીથી મળતું ભોજન છે જે લોકો દ્વારા િેંકી દેવામાં આવે છે.

હાથીઅોનુંહસ્તધનૂન

આપણે ગાઢ બમત્રો જ્યારે મળીએ ત્યારે ઉમંગભેર હમતધનૂન કરીએ છીએ કે પછી ભેટીએ છીએ. પરંતુ િમતુત તિવીરમાં દેખાય છે તેમ ઉત્તર ભારતના જીમ કોરિેટ નેશનલ પાકકમાં િે નર હાથીઅોએ પોતાની બમત્રતાને િદશશીત કરવા આમ પોતાની િુંઢ દ્વારા આબલંગન આપ્યું હતું.

29

ઉત્તમ પ્રકારના ગીત-ગઝલોનો ખજાનો લઇ યુ.કે. અાવ્યા છેપંકજ ઉધાસ

- કોકકલા પટેલ

પંકજ ઉધાિનું નામ અાવે એટલે એમનો મીઠો મધુર મવર "બચઠ્ઠી અાઇ હૈ વતનિે બચઠ્ઠી" બદલોબદમાગમાં તાજો થઇ જાય. ફિલ્મી િંગીતમાં હ્દયંગમ મવર િાથે ગઝલો રજૂ કરી બવિરાતી ગઝલને લોકબિય િનાવવાનો યશ પંકજ ઉધાિને િાળે જાય છે. િૌરાષ્ટ્રના રાજકોટ નજીક જેતપુરમાં જસમેલા અા ગુજરાતી ગઝલ ગાયકે મવરિધ્ધ કરેલ ફિલ્મ "નામ"ના બચઠ્ઠી અાઇ હૈ" અને ફિલ્મ "મોહરા"ના "ન કજરે કી ધાર, ના મોતીયોં કા હાર, ના કોઇ ફકયા શૃંગાર" ગીતોએ િંગીતની દુબનયામાં જબ્િર ધૂમ મચાવી હતી. પંકજ ઉધાિને યુ.કે.ના િંગીતિેમીઅો વચ્ચે એમની ગઝલો રજૂ કરવાનો અનહદ અાનંદ અાવે છે એનું કારણ અાપતાં તેઅો કહે છે કે, "બવબવધ જાતના િૂલોના ગુલદમતા જેવું અહીંનું અોબડયસિ છે. પંજાિી, ગુજરાતી િાથે પાફકમતાની, િાંગ્લાદેશી, મીડલઇમટ અને અિઘાબન ગઝલિેમીઅો અહીં વિે છે. બહસદી અને ઉદૂસ ભાષી શ્રોતાઅો વચ્ચે મને ગઝલો રજૂ કરવાની ખૂિ ગમે છે. ૧૯૮૪ની એબિલમાં લંડનના અાલ્િટટ હોલમાં િથમ કાયસિમ રજૂ થયો હતો ત્યારે એકે એક ગઝલ-ગીત પર િૌને અાિરીન થતા બનહાળી મને અાનંદ થતો." ૧૯૮૦-૯૦ના દાયકામાં પંકજભાઇ લંડનમાં કાયસિમ રજૂ કરવા અાવ્યા ત્યારે તેમણે "ગુજરાત િમાચાર" કાયાસલયમાં યોજાયેલ એક િમારોહમાં અાબતથ્ય માણ્યું હતું. યુ.કે. ઘણા િમય િાદ અાપ

યુ.કે.માં અાવો છો એનું કારણ? એનો ઉત્તર અાપતાં પંકજ ઉધાિે કહ્યું કે, 'હું યુ.કે.માં પાંચ વષસ પછી અાવું છું એનું કારણ િારું અોબડટોરીયમ અને િારા િમોટર મળવાની હું રાહ જોતો હતો. લંડનમાં હેમરન્મમથ એપોલો, લેમટરમાં બડ મોસટિોટટ અને િબમિંગહામમાં િીગલી હોલમાં હું અને મારા િંગીતવાદકો ગઝલ િેમીઅો ઝૂમી ઊઠે એવી ગઝલો અને ફિલ્મીગીતો રજૂ કરીશું". પંકજ ઉધાિનું િથમ ગઝલ અાલ્િમ "અાહટ" ૧૯૮૦માં અને ૧૯૮૨માં "દમતખત" રજૂ થયું હતું. એ પછી એમના ૪૦થી વધુ અાલ્િમ િબિધ્ધ થઇ ચૂક્યાં છે. તેઅો કહે છે મારી િાથે ઉત્તમ િકારના િંગીતકારો હોવાથી એકે એક અાલ્િમ લોકબિય િની રહ્યાં છે." ૨૦૦૬માં ભારત િરકાર દ્વારા 'પદ્મશ્રી'થી િસમાબનત પંકજ ઉધાિ અા વષસના અંતે (અાગામી બડિેમ્િર-જાસયુઅારીમાં) એમના બવચારોને રજૂ કરતું પુમતક િબિધ્ધ કરશે એમાં એમના િાળપણથી માંડી, મકૂલમાં એમની િબિયતા, એમના ઘરાના અને ગઝલિંગીત યાત્રા બવષે રજૂઅાત કરશે. ૪ એબિલ, શુિવારે લેમટરના બડ મોસટિોટટ હોલ, ૫ એબિલ, શબનવારે હેમરન્મમથ ખાતે ઇવેસટીમ એપોલો, ૬ઠ્ઠી એબિલ રબવવારે િબમિંગહામ િીગલી હોલમાં ગઝલ િમ્રાટ પંકજ ઉધાિના કાયસિમ યોજાયા છે. બટફકટ માટે િંપકક: www.phpshows.com or Shailesh Patel 07722783084


30

કિર સ્ટોરી

5th April 2014 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

લોકસભા ચૂંટણીઓમાં ગુજરાતી સાહિત્યમાંહિિેકાનંદ પરની રૂ. ૫૦૦૦ કરોડ ખચાવશે સિવપ્રથમ ડોક્યુ-નોિેલઃ ‘ઉહિષ્ઠત, ગુજરાત!’

નિી વદલ્હીઃ ભારતના ચૂટં ણી પંચે જણાવ્યું છે કે તે આગામી લોકસભા ચૂટં ણીઓ પાછળ રૂવપયા ૫૦૦૦ કરોડથી વધુનો ખચધ કરશે. દરેક લોકસભા મતવવસ્તારમાં સરેરાશ રૂ. ૧૦ કરોડનો ખચધ થવાનો અંદાજ છે. ચૂટં ણી કવમશનર એચ. એસ. બ્રહ્માએ જણાવ્યું કે ચાર રાજ્યો આંધ્ર િદેશ, ઓવરસા, વસક્કીમ અને અરુણાચલ િદેશમાં યોજાનારી વવધાનસભાની ચૂટં ણીઓને કારણે આશરે ૧૦૦૦ કરોડ રૂવપયાનો સરકારી વતજોરી પર બોજો પડશે. તેમણે એવી નોંધ કરી કે લોકસભાની ચૂટં ણીઓમાં મોટા રાજ્યોમાં િત્યેક ઉમેદવાર દ્વારા કરવામાં આવતા ખચધની મયાધદા ચૂટં ણી પંચે રૂ. ૪૦ લાખથી વધારીને રૂવપયા ૭૦ લાખ કરી દીધી છે. જ્યારે નાના રાજ્યોમાં દરેક

ઉમેદવાર માટે ચૂટં ણી ખચચે મયાધદા રૂ. ૫૪ લાખ હશે. આગામી સાતમી એવિલથી ૧૨મી મે દરવમયાન લોકસભાની ચૂટં ણીઓ નવ તબક્કામાં યોજાશે. લોકસભાની ચૂટં ણી સાથે ચાર રાજ્યોમાં વવધાનસભાની ચૂટં ણીઓ પણ યોજવામાં આવશે. તેમણે એવી પણ નોંધ કરી કે રાજકારણના અપરાધીકરણની સાથે ચૂટં ણીઓમાં નાણાંશવિનો ઉપયોગ પણ એક પડકાર છે. દુઃખ રીતે આજે આપણા બધા માટે સૌથી મોટો પડકાર રાજકારણીઓ અને અપરાધીઓ વચ્ચેની સાંઠગાંઠ છે અને બીજો પડકાર નાણાંશવિનો દુરુપયોગ છે. તેમણે જણાવ્યું કે ચૂટં ણી પંચ દ્વારા નક્કી કરાયેલી ચૂટં ણીખચધની મયાધદાથી કેટલાક ઉમેદવારો નાખુશ છે.

vAùckAene nmñ ivnùtI sAE su´A vAùckAene joAvvAnuù ke ‘gujrAt smAcAr’mAù æisŒ ¸tI ÀherAtAe Àe¤ kAe¤po cIj-vStunI ŠrIwI krAe a¸vA sÈvsnAe ¦pyAeg krAe tAe te mAqe amArI kAe¤ jvAbwArI n¸I. aenI yAeGytA je-te VyiKtae pAete tpAsI te aùge ino#y levAe. Editor: CB Patel Managing Editor: Kokila Patel Tel: 020 7749 4092 Email: kokila.patel@abplgroup.com Consulting Editor: Jyotsna Shah Mobile: 07875 229 223 Email: jyotsna.shah@abplgroup.com News Editor: Kamal Rao Tel: 020 7749 4001 Email: kamal.rao@abplgroup.com Editorial Department: Dhiren Katwa, Dr Jagdish Dave Chief Financial Officer: Surendra Patel Tel: 020 7749 4093 Email: surendra.patel@abplgroup.com Chief Accountant: Akshay Desai Tel: 020 7749 4087 Email: akshay.desai@abplgroup.com Chief Operating Officer: Liji George Tel: 020 7749 4013 Email: george@abplgroup.com Business Manager: Alka Shah Tel: 020 7749 4002 Mobile: 07944 151 893 Email: alka.shah@abplgroup.com Advertising Manager: Kishor Parmar Tel: 020 7749 4095 Mobile: 07875 229 088 Email: kishor.parmar@abplgroup.com Business Development Managers: Urja Patel Tel: 020 7749 4098 Email: urja.patel@abplgroup.com Rovin John George Tel: 020 7749 4097 Email: rovin@abplgroup.com Design/Layout: Harish Dahya Tel: 020 7749 4096 Email: harish.dahya@abplgroup.com Ajay Kumar Tel: 020 7749 4005 Email: ajay.kumar@abplgroup.com Customer Service: Ragini Nayak (For Subscription press No 3) Tel: 020 7749 4080 Email: support@abplgroup.com Leicester Distributors: Europa Enterprise, Raj Surani Tel: 0116 276 1014 Media Representation - Belgium: Kishore A Shah, 35 Quinten Matsijslei, Bus 24, 2018 Antwerpen, Belgium Tel: 00323 231 6269 International Advertisement Representative: Jain Group(South India) Tel: +91 44 42041122/3/4 Fax: +91 44 25362973 Mumbai: +91 222471 4122 Email: jainmedia@eth.net Delhi: +91 44 931158 1597 Email: jain@jaingroup.net (BPO) AB Publication (India) Pvt. Ltd. 207 Shalibhadra Complex, Opp. Jain Derasar, Nr. Nehru Nagar Circle, Ambawadi, Ahmedabad Tel / Fax: +91 79 2646 5960 Bureau Chief (BPO): Nilesh Parmar (M) +919426636912 Email: nilesh.parmar@abplgroup.com Consulting Editor (BPO): Bhupatbhai Parekh, Ahmedabad, Gujarat Tel: +91 79 2630 4142 Rajpipla: Bharat Vyas Tel: 0091 2640 220525 Mumbai: Kanti Bhatt, Hemraj Shah (Jumbo Advertiser) Horizon Advertising & Marketing: 205 Shalibhadra Complex, Opp. Jain Derasar, Nr. Nehru Nagar Circle, Ambawadi, Ahmedabad Tel / Fax : +91 79 2646 5960 (M) +91 9173595960 Email: horizon.marketing@abplgroup.com General Manager (Marketing): Sanat Trivedi M: +91 9429365619 Email: sanat.trivedi@abplgroup.com Business Manager: Hardik Shah (M) +91 99250 42936 Email: hardik.shah@abplgroup.com Advertising Manager: Neeta Patel (Vadodara) M: +91 98255 11702 Email: neeta_abplgroup@yahoo.co.in Assistant Marketing Manager: Manish Shah (Vadodara) M: +91 96876 06824 Email: manish.shah@abplgroup.com Business Co-ordinator: Shrijit Rajan M: +91 98798 82312 Email: shrijit.rajan@abplgroup.com News Representatives in Various parts of India, especially in Gujarat

Gujarat Samachar Head Office Karma Yoga House, 12 Hoxton Market, (Off Coronet Street) London N1 6HW. Tel: 020 7749 4080, Fax: 020 7749 4081 www.abplgroup.com © Asian Business Publications Asian Voice switchboard: 020 7749 4000 Gujarat Samachar switchboard: 020 7749 4080 Advertising Sales: 020 7749 4085

ગાંધીનગરઃ ગુજરાતમાં સ્વામી વવવેકાનંદ સાધધ જન્મ શતાબ્દીના સમાપન દરવમયાન એક વવવશષ્ટ દસ્તાવેજી-નવલકથા (ડોક્યુનોવેલ) ઉમેરાઈ છે, તેનું નામ છે ‘ઉવિિત, ગુજરાત!’. ગુજરાતના મુખ્ય િધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ તાજેતરમાં ગાંધીનગરના મહાત્મા મંવદર સભાગૃહમાં તેનું લોકાપધણ કયુું હતુ.ં ખ્યાત સાવહત્યકાર અને વવરિ પત્રકાર વિષ્ણુ પંડ્યાએ ૧૮૯૨માં ગુજરાતમાં વવવેકાનંદયાત્રાને આધાર બનાવીને આ નવલકથા લખી છે. ઉલ્લેખનીય છે કે કનૈયાલાલ મુનશી અને ધૂમકેતુપછી આવી, ગુજરાત કેન્દ્રી નવલકથા પહેલી જ વાર લખાઈ છે. લેખકે નવલકથાનો સમયગાળો ૧૮૯૨નાં ગુજરાતનો દશાધવ્યો છે, અને સ્િામી વિિેકાનંદે જે સ્થાનોએ મુલાકાત અનુસંધાન પાન-૧

ભારતીય વિકેટ...

શ્રેષ્ઠ પ્રયાસ કરીશ: ગાવસ્કર સુિીમ કોટટ દ્વારા ગાવથકરનું નામ વચગાળાના અધ્યક્ષ તરીકે સૂચવવામાં આવ્યું હતુ.ં આ અંગે િતતભાવ આપતા સુતનલ ગાવથકરે કહ્યું હતું કે કોટટ દ્વારા મારું નામ સૂચવાયું છે તે બદલ હું ગવવની લાગણી અનુભવુંછુ.ં આઈપીએલ૭ દરતમયાન હું મારાથી બનતા સવવશ્રષ્ઠ ે િયાસ કરીશ. દરતમયાન, ભૂતપૂવવ તિકેટર કીતતવ આઝાદે શ્રીતનવાસનની તુલના રાવણ સાથેકરતા કહ્યુંકેતે તો રાવણની જેમ અહંકારી છે. તેમ છતાંલોકો તેનેસમથવન કરેછે. જે પણ ખેલાડી શંકાના દાયરામાંહોય તેખેલાડીનેતિકેટ રમવા જ દેવા ન જોઇએ. બીસીસીઆઇના પૂવવ અધ્યક્ષ જગમોહન દાલતમયાએ થવીકાયુું હતું કે ભારતીય તિકેટ અત્યારે મુશ્કેલ પતરસ્થથતતમાંથી પસાર થઇ રહ્યું છે. જો તિકેટની ગંદકી સાફ થશે તો જ તિકેટનું ગૌરવ પાછું આવી શકશે. ધોની ખોટુંબોલ્યો? સુિીમ કોટટમાં આઈપીએલ ફફસ્સસંગ અનેસટ્ટાબાજીના કેસમાં ભારતની ટીમના કેપ્ટન ધોનીનું નામ પણ ઉછળ્યુંહતુ.ં જેચેન્નઈની ટીમનો પણ કેપ્ટન છે. સુિીમ કોટટમાં ૨૭ માચચે યોજાયેલી સુનાવણીમાં તબહાર તિકેટ એસોતસએશનના વકીલ હરીશ સાલ્વેએ ધોની પર પણ ભ્રષ્ટાચારમાં સામેલ હોવાનો આક્ષેપ મુસયો હતો. તેમણેજણાવ્યું હતુંકેધોની મુદગલ સતમતત સામે

લઈને સંવદે ના અનુભવી તેનું રમ્ય અને રસિદ આલેખન કયુું છે. યુવાન સ્વામી વવવેકાનંદનું જ્યારે નામ પણ ‘વવવેકાનંદ’ નહોતું ત્યારની આ યાત્રા-કથાની શરૂઆત રાજસ્થાનના અજમેર અને વસરોહીથી થાય છે. અજમેરમાં તેમને, ભવવષ્યે લંડનમાં િખર ક્રાંવતકાર થનાર પંવિત શ્યામજી કૃષ્ણિમાાની મુલાકાત થાય છે અને પંદરથી વધુ વદવસો સુધી તેમની, હરવિલાસ સારિાની અને શ્યામજીની વચ્ચે જે વાતચીત થઈ તે દશાધવે છે કે ભવવષ્યનાં સ્વાવભમાની ભારતનો નકશો આ ગોવિમાં આકાવરત થયો હતો. વસરોહીના રાજવીએ વવવવવદશાનંદને ‘વવવેકાનંદ’ નામ આપ્યું તે પણ કેવી અદભૂત ઘટના હતી? લેખકે તે સમગ્ર કથા ‘સંકલ્પયાત્રાના મુસાફરો’

મયપ્પન અંગેજુઠ્ઠુંબોલ્યો હતો. ધોનીએ મુદગલ સતમતત સમક્ષ જણાવ્યુંહતુંકે, મયપ્પન ચેન્નાઈની ટીમનો માતલક નથી તેમાત્ર એક તિકેટ િેમી છેઅનેતેના જ કારણે તે ટીમની સાથએ હોય છે. જોકે મુદગલ સતમતતએ તરપોટટમાં ધોનીના દાવાનેથવીકાયોવન હતો અને મયપ્પને ટીમ મેનજ ે મેડટનો ભાગ ગણાવ્યો હતો. સાલ્વેએ ઉમેયુુંકે, ધોની સામે પણ તહતોના ટકરાવનો મામલો બને છે, કારણ કે તે ચેન્નાઈની ટીમનો કેપ્ટન હોવાની સાથે ભારતની ટીમનો કેપ્ટન છેઅનેતે ઈસ્ડડયા તસમેડટ કંપનીનો વાઈસ િેતસડેડટ પણ છે. નોંધપાત્ર છે કે ૨૦૧૧માં મયપ્પને એક મીતડયા સાથેની વાતચીતમાંઘટથફોટ કયોવહતો કે જ્યારે ચેન્નઈની મેચ રાત્રે ૮ વાગ્યાથી શરૂ થવાની હોય ત્યારે સાંજે૫-૪૫ વાગ્યેહું, ધોની અને ટીમનો કોચ ફ્લેતમંગ એમ અમે ત્રણ અમારી પ્લેઈંગ ઈલેવન તૈયાર કરીનેએકબીજાનેઆપીએ છીએ. તેણેહરાજી અંગેપણ કહ્યુંહતુંકે, ફ્લેતમંગ અને મેં આઈપીએલની હરાજી માટેકલાકોના કલાકો સુધી મગજમારી કરી છે. હરાજી અગાઉ છેલ્લા ત્રણ તદવસ તો હું અને ફ્લેતમંગ ડમી હરાજી યોજતા અને અમેજદુ ા જુદા ૪૫ જેટલા કોસ્બબનેશન પસંદ કયાવહતા. આ બાબત દશાવવે છે કે મયપ્પન મેનજ ે મેડટમાંસતિય હતો અનેતે માતલકની જેમ જ વતવતો હતો. ધોની કેપ્ટનશીપ છોડશે? દૈતનક ‘ડેક્કન િોતનકલ’ના અહેવાલ િમાણેસુિીમ કોટેટચેન્નઇ સુપરફકંગ્સ ટીમના માતલકો અને

િકરણમાં આલેખી છે. ઓગણીસમી સદીના છેલ્લા દશકના વશયાળુ વદવસે સ્વામી અમદાવાદમાં હતા! અમદાવાદનાં રેલવે સ્ટેશને એક પીપળાના ઝાડ તળે મુકામ કરનારા આ યુવા સાધુને અમદાવાદના શ્રેિી લાલશંકર ઉવમયાશંકર ત્રિાિી પારખી ગયા અને પોતાના ઘરે લઈ જઈને અમદાવાદના તે સમયના વવદ્વાનો, શ્રીમંતો સમાજ સુધારકોને મેળવી આપ્યા તે કથામાં, ‘આશાપલ્લીથી અમદાવાદ’ સુધીની ઈવતહાસપટના સ્વામી સાક્ષી બની જાય છે. અમદાવાદથી ભાવનગર જતી ટ્રેનમાં વવવેકાનંદ ઉવમયાશંકરની ચીઠ્ઠી લઈને નીકળ્યા તો હતા ભાવનગર જવા, વચ્ચે વઢવાણ ઉતયાું. રાણી રાણકદેિીનો જ્વલંત જૈહર કહેતાં સ્થાને ગયા, વઢવાણથી લીંબડી. વામમાગગીઓ

સંચાલકો સામે જે રીતે કડક શબ્દોનો ઉપયોગ કયોવ હતો તેની મહેડદ્ર તસંહ ધોની પર ઘણી અસર થઇ છેઅનેઅત્યારેબાંગ્લાદેશમાં યોજાઈ રહેલી ટી-૨૦ વલ્ડટ કપ બાદ ધોની કેપ્ટનતશપ છોડી શકે તેવી શસયતા છે. સુિીમ કોટટમાં સુનાવણી દરતમયાન ભારત અને ચેન્નઈ સુપરફકંગ્સના કેપ્ટન ધોનીનુંનામ પણ ઉછળ્યું હતું અને તે ભ્રષ્ટાચારમાં સામેલ હોવાની દલીલ કરીનેતેચેન્નાઈની ટીમનો કમવચારી હોવાથી તેની સામે તહતોના ટકરાવનો િશ્ન ઉઠાવવામાં આવ્યો હતો. સુિીમ કોટેટઆજેજણાવ્યુંહતું કે તેમનો ઈરાદો ચેન્નાઈ સુપર ફકંગ્સ અને રાજથથાન રોયલ્સને ૧૬મી એતિલથી શરૂ થનારી આઈપીએલ-૭ની ટુનાવમડેટમાં ભાગ લેતી અટકાવવાનો છે. જોકે બીજા તદવસે તેમણે ટીમને ટુનાવમડેટમાં રમવા દેવાની છુટ આપી હતી. ગાવસ્કર માટેકઠિન રાહ તિકેટ બોડટનું વચગાળાનું િમુખ પદ સોંપવાના સુિીમ કોટટના ફેંસલાને ચંદુ બોરડે, અજીત વાડેકર, તબશન તસંહ બેદી, મદનલાલ અને ફકરણ મોરે સતહતના પૂવવતિકેટરોએ આવકાયોવ છે. ચંદુ બોડેએ ટ કહ્યું છે કે સુિીમ એક તિકેટરને તિકેટની સંથથાનું સંચાલન કરવાની અદભૂત તક આપી છે. બધાને ખબર છે કે ગાવથકર હંમશ ે ા સીધા બેટથી રબયો છે. તેના સંચાલન હેઠળ, આઈપીએલનુંઆયોજન પારદશવક બની રહેશ.ે ગાવથકરનેઆ પદ પર આગળ વધારવા તમામ નવા-જૂના ખેલાડીઓએ સાથ આપવો જોઈએ. ૧૯૭૧માં જેના સુકાની પદ હેઠળ ગાવથકરે આંતરરાષ્ટ્રીય તિકેટમાં પદાપવણ કયુું હતું તે પૂવવ સુકાની અજીત વાડેકરે કહ્યું છે કે આ જોવુંસારુંછેકેએક તિકેટરના હાથમાં બીસીસીઆઈની કમાન રહેશ.ે આ પછી તશવલાલ યાદવ બોડટનો અધ્યક્ષ બનશે. તેપણ એક પૂવવખેલાડી જ છે. આથી બોડટની કામગીરી વધુસારી બનશે.

તો તેમને ‘બવલ’ ધરાવવાનો ઈરાદો રાખતા હતા. એક ગોપાલક છોકરાએ તેમની વચઠ્ઠી લઈને મહારાણી યશિંતવસંહને પહોંચાડી દીધી. સ્વામી બચી ગયા અને સમથધ વચંતક રાજવી સાથેનું વમલન થયું તે ઐવતહાવસક ઘટના ‘સ્વામી અને રાજવી’ િકરણમાં રજૂ થઈ છે. પુસ્તકની વધુ માવહતી માટે સંપકકઃ લેખક વવષ્ણુ પંડ્યા - ફોનઃ ૯૪૨૭૮ ૦૪૭૨૨

જ્યારે પૂવવ પસંદગીકાર અને તવકેટકીપર ફકરણ મોરેકહેછેકેહું તો પહેલથે ી જ કહેતો આવ્યો છુંકે તિકેટ બોડટના સવોવચ્ચ હોદ્દા પર કોઈ પૂવવ તિકેટર હોવો જોઈએ. ગાવથકર સામેઘણી સમથયા રહેશ,ે તેનુંકામ રમતનેસારી આગળ લઈ જવાનુંરહેશ.ે તબશન તસંહ બેદીએ કહ્યુંહતું કેકોટટનો ફેંસલો ઉતચત અનેડયાયી છે. શ્રીતનવાસનને હટાવવાની પહેલાં જ જરૂર હતી. આથી તિકેટની આબરૂ બચી ગઈ છે. ભારતીય તિકેટ કડટ્રોલ બોડટના જ પૂવવઅધ્યક્ષ તબડદ્રાએ કહ્યુંછેકે કોટટના આ ફેંસલાથી તિકેટ ગટરમાં જતા બચી ગયુંછે. ‘સાચા ખેલાડી સંસદમાં’ આઈપીએલ-૭ શરૂ થાય તે પહેલાંએક ટીવી ચેનલેતદલ્હીના વ્હાઈટ હાઉસમાં મહેડદ્ર તસંહ ધોનીનો જમણો હાથ ગણાતા અરુણ પાંડે સાથે વાતચીતનું એક સ્થટંગ ઓપરેશન કરતાં અનેક ચોંકાવનારી તવગતો બહાર આવી છે. થપોટ ફફસ્સસંગનો સૌથી વધારે ફાયદો કોને થયો તેવા સવાલના જવાબમાં અરુણ પાંડએ ે ચોંકાવનારો ઘટથફોટ કયોવ છે કે ફફસ્સસંગ કરનારા ખરા ખેલાડીઓ તો સંસદમાં બેઠા છે. જે લોકો કમાયા છેતેમનુંતમેલોકો (ટીવી ચેનલવાળા) કંઈ જ બગાડી નહીં શકો. જેનેપકડ્યા છેતેતો તબચારા માંડ ૪૦-૬૦ લાખ રૂતપયા કમાયા હશે. બજારના સાચા ખેલાડીઓ સુધી તો કોઈ પહોંચી જ શકેતેમ નથી. સટ્ટાબાજીમાં અત્યાર સુધી માત્ર ખેલાડીઓનાંજ નામ ઉછળી રહ્યા છે. ખરી લડાઈ તો શ્રીતનવાસન અને લલતત મોદી વચ્ચેછેઅનેતેમાંધોની તપસાઈ રહ્યો છે. ધોનીને તો તવવાદમાં ઢસડવામાંઆવી રહ્યો છે. ધોની તવશેવધુવેધક તટપ્પણી કરતા પાંડએ ે કહ્યું કે તમે ધોનીને દોષ દઈ રહ્યા છો ને? હું એ વ્યતિનેજાણુંછે. તેએવો માણસ છેજેખોટુંહોય તેની સામેસગા બાપનું પણ મડટર કરાવી શકે છે. તેની નજરમાંએક લાખ રૂતપયા કે એક રૂતપયો પણ લાંચ જ છે.


31

5th April 2014 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

¹Ьકы³Ъ ∟≈√ ªђ´ ĺъક કі´³Ъ ´ьકЪ³Ц અщક (Â׬ъªЦઇÜ ∟√∞∩)


32

5th April 2014 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

www.abplgroup.com

GUJARAT SAMACHAR

For Advertising Call 020 7749 4085

§»ЦºЦ¸ ¸³Ъ ĺЦ×µº અ³щ ´ЦÂ↓» Â╙¾↓Â

UK³Ъ Âѓ°Ъ Âç¯Ъ ´ЦÂ↓» Â╙¾↓Â

કђઇ ´® ¾²ЦºЦ³ђ કы¦Ь´ђ ¥Ц§↓»Ц¢¿щ³╙Ãє * T & C Apply

No Hidden – No Extra Charges - No Custome Duty* UK (local) ¯°Ц world³Ц કђઇ´® ç°½щ´ЦÂ↓» ¸ђક»¾Ц Âє´ક↕કºђ

મિટનની જેિો ત્રાસવાદીઓના ઉછેર કેન્દ્ર

2413

Tel: 01582 421 421

After Business Hours / Bank Holidays / Sundays 07910 878 775 E-mail: info@pandrtravel.co.uk www.pandrtravel.co.uk HONEYMOON/TAILOR MADE PACKAGES:

Happy 28th Anniversary 23rd March 1986 23rd March 2014

PLEASE CONTACT US. DO NOT BOOK ONLINE. WE HAVE SPECIAL CONTRACTS & CONTACTS WITH MOST HOTELS WORLD-WIDE. WE WILL NEGOTIATE FURTHER EXTRA DISCOUNTS, CANNOT NEGOTIATION ONLINE. ALSO WE SPECIALISE TAILOR MADE SAFARIS IN KENYA AND TANZANIA, GORRILA TRACKING IN UGANDA.

WORLDWIDE HOLIDAYS FROM 7 Nights Orlando RO £575 p.p 5 Nights Dubai, RO £440 p.p 7 Nights Mombasa, BB £850 p.p

Special Packages with FREE STOPOVER in Dubai, inc. Hotel & Transfers.

Biggest India & Dubai Sale

Singapore Bangkok Hong Kong Mumbai Ahmedbad

£480 £460 £465 £410 £425

Mumbai 3 Nights

From (p.p.) £525p.p.

WORLDWIDE FLIGHTS from

New York San Francisco Los Angeles Chicago Orlando

£375 £505 £495 £485 £495

Nairobi Dar Es Salaam Johannesburg Entebbe Mombasa

£460 £450 £445 £445 £550

Toronto Halifax Vancouver Edmonton Calgary

£395 £425 £450 £570 £435

*Subject to availability

All Package/Flights are inclusive of Airport Taxes. All Offers are subject to availability & date of travel determines the price.

World Wide Packages Euro Star or Coach Packages Cruise or Safari

G ¯¸ЦºЦ ´ЦÂ↓»³Ьє અђ³»Цઇ³ ĺъકỲ¢ કºђ...

Sudbury

Wembley

૩૦ મિમિયન વીિા પોમિસીની તપાસ થશે

૯૪ વષષનાં દાદી શીખવાડે છે ડ્રાઇમવંગ

લંડનઃ વીમા કંપનીઓએ સિત્તેરના દાયકાથી સમલેસનયમના આરંભ િુધી વેચલ ે ી આશરે૧૫૦ સિસલયન પાઉસડના મૂલ્યની ૩૦ લંડનઃ નેવું વષષથી મોટી વયના સમસલયન પોસલિીની ધ સિટી મોટા ભાગના વડીલો પથારીવશ જોવા મળતા હોય છે, પણ વેલ્સનાં વોચડોગ ફાઈનાન્સિયલ કસડઝટ િારા િોદાની તક અપાશે. લોરા થોમસ જુદી માટીનાંબનેલા ઓથોસરટી દ્વારા તપાિ કરાશે. વોચડોગનેફસરયાદો મળી હતી કે િમીક્ષામાં પેસશસિ, વફાદાર પોસલિીધારકોનું નવા છે. તેઓ ૯૪ વષષની વયે પણ આ જોરશોરથી પોતાના વ્યવસાયમાં એસડોઉમેસટ્િ, ઈસવેલટમેસટ ગ્રાહકોની િરખામણીએ શોષણ િોસડ્િ અનેલાઈફ ઈસલયુરસિને કરવામાંઆવેછે. આવરી લેવાશે. ઓછાં ખચાાળ જૂની પેસશન પોલીિીઓ પર પે સ શસિ અને ઈસવે લ ટમે સ ટ્િમાં એન્ઝિટ પરનો િસતિંધ િમાણે, આ જેલનુંિંચાલન હવેમુન્લલમો હલતક જ િં ધ ાઈ ગયે લ ા િચતકારોને એફિીએ દ્વારા િૌથી કડક છે. આમાંના ઘણાંતો જેહાદીઓ છે. વષા૨૦૧૨માં તે મ ાં થ ી િહાર નીકળવા કે વધુ કાયા વ ાહીમાં ન ો એક હોઈ શકેછે. જેલની તપાિ કરવામાંઆવી હતી. આ તપાિમાં જેલને તાસલિાન ભરતી કેસદ્ર વહાલા વાચકો, રાખીએ હાથમાં તરીકેઓળખાવવામાંઆવી હતી. જો અસય ધમાના કેદી ઈલલામ ધમા અપનાવે તો તેમને િલામતીની હાથ, સદા અમારો સાથ... ઓફર કરવામાં આવતી હોવાનું પણ અહેવાલમાં જણાવાયુંહતું. શેડો જન્લટિ િેક્રેટરી િાસદક ખાનેઆક્ષેપ કયોા હતો કેજેલોમાંકટ્ટરવાદ વધી રહ્યો છેતેિમલયાનો MONEY TRANSFER & ઉકેલ લાવવા માટે સમસનલટિા દ્વારા યોગ્ય પગલાં પ્રવૃત્ત છે. ૭૬ વષષથી લોકોને ડ્રાઇવવંગ શીખવતાં લોરા થોમસ PARCEL SERVICES લેવાતા નથી. વ્હાઈટમૂર જેવી જેલોમાં તો ચીફ આજે વિટનમાં સૌથી ચવચષત Fast & Reliable Parcel Services ઇસલપેઝટરેપણ કટ્ટરવાદનુંજોખમ દશાાવતી ચેતવણી ડ્રાઇવવંગ ઇન્સ્ટ્રક્ટર છે. તેમના હાથે (World Wide) આપી છે. આ જેલમાંિોબ્રિ હુમલાના િયાિો િાથે ક્યારેય પણ અકસ્માત થયો નથી. SPRING : DHAMAKA OFFER િંકળાયેલા સનિર સહસદાવી, સિયા અલ હક જેવા લોરા જણાવે છે કે, તેમના પૌત્રો Send Parcel ત્રાિવાદી કેદીઓ િંધ છે. અને પ્રપૌત્રો પણ તેમની જ પાસે BY AIR

P & R TRAVEL, LUTON

Ahmedabad From (p.p.) 3 Nights £550p.p.

કђઇ ´® ઇ»щÄĺЪક» અ³щ ઇ»щÄĺђ╙³Ä ¾ç¯Ь ¸ђક»Ъ ¿ક¿ђ.

G

782 Harrow Road, Sudbury, 226 Ealing Road, Wembley, 25A Oakdale Road 398 Kenton Road, Middlesex HA0 3EL Middlesex HA0 4QL Forest Gate, London E7 8JU Kenton, Middlesex HA3 9DW Ph&Fax: 0208 904 3228 Ph.&Fax: 0208 903 6233 Tel: 020 8586 2612 Ph&Fax: 0208 621 4378

Open 7 days a week 8am to 8pm.

લંડનઃ સિટનની જેલોમાં મુન્લલમ કેદીઓની વધી રહેલી વલતીએ િુરક્ષા સનષ્ણાતોમાંસચંતા વધારી છે. કેન્બ્રિજશાયરની હાઈ સિઝયુસરટી વ્હાઈટમૂર જેલમાં ચારમાંથી એક કરતા વધુએટલેકે૪૨ ટકા કેદીઓ અને લંડનની જેલોમાં ૨૫ ટકાથી વધુ કેદીઓ ઈલલામ ધમાપાળતા હોવાનુંિહાર આવ્યુંછે. યુકન ેી જેલો ત્રાિવાદીઓના ઉછેરનું િાંગણ િની રહ્યું હોવાનો ખતરો િર્ાયો છે. એક તરફ, શેડો જન્લટિ િેક્રેટરી િાસદક ખાને િરકાર દ્વારા કાયાવાહીની માગણી કરી છે. િીજી તરફ, સમસનલટ્રી ઓફ જન્લટિ ભારપૂવાક કહે છે કે સિિન વોડડિ ઉગ્રવાદી સવચારધારાઓનો મુદ્દો ઉકેલવા ભારેમહેનત કરી રહ્યા છે. સનષ્ણાતોને શંકા છે કે જેલોમાં કેદીઓને કટ્ટરવાદના પાઠ ભણાવવામાં આવે છે. વ્હાઈટમૂર જેલના િૂત્રોને ટાંકીને અહેવાલમાં જણાવાયા

અщક Чક»ђ ´® ¸ђક»Ъ ¿કЦ¹ Kenton

≈-≡ ╙±¾Â¸ЦєÃђ¸ ¬Ъ»Ъ¾ºЪ

G

£460

fr

કાર ચલાવવાનુંશીખ્યા છે. લોરાનેડ્રાઇવવંગ ખૂબ ગમેછે, અનેઆથી આટલી મોટી ઉંમરનું તેમનેમન એક આંકડાથી વવશેષ કોઇ મહત્ત્વ નથી. તેઓ કહેછેકે મગજ સવિય હોય તો ગમેતેટલી વય સુધી ડ્રાઇવવંગ કરી શકાય છે. લોરાએ આશરે એકાદ હજારથી વધુ લોકોને ડ્રાઇવવંગ શીખવ્યુંછેઅનેતેપણ એવી રીતે કે અન્યોની સરખામણીએ તેમને ડ્રાઇવવંગ ટેસ્ટ પાસ કરવામાં મુશ્કેલી પડી નથી. કાર ડ્રાઇવવંગ શીખવવા માટે લોરાએ કદી પણ ડ્યુઅલ કન્ટ્રોલનો ઉપયોગ કયોષ નથી. લોરાને ૧૯૨૮માં તેમના ભાઈએ વિસમસ પર એક કાર ખરીદીનેઆપી હતી ત્યારથી તેઓ સતત ડ્રાઇવવંગ કરે છે. લોરાએ ક્યારેય પોતાનો પ્રચાર કયોષનથી.

to INDIA

£2.50

LONDON - Branches

WEMBLEY Unit 7, City Plaza, 29-33, Ealing Road, HA0 4YA 0208 900 1349 HARROW

Tel: 0208 863 8623 CROYDON

1, Bridgestock Parade, Thorton Heath CR7 7HW Tel: 0208 684 5311 ILFORD

15 Goodmayes Road, Ilford IG3 9QE Tel: 0208 597 6666

Per KG*

UPTON PARK Unit 4, Venus Mall, 16, Carlton Terrace, Green Street, E7 8LH 0208 548 4223

AGENTS

69 Station Road, HA1 2TY

AIR & SEA PARCEL

www.jalaramuk.com

Forest Gate

£2.00 per Kg

¸ЦĦ

ઇЩ׬¹Ц ´ьÂЦ ¸ђક»¾Ц અ³щ¸є¢Ц¾¾Ц³Ьє·ºђÂЦ´ЦĦ ç°½ ²¸ЦકЦ અђµº G Same Day અ³щ Next Day delivery G ¶′ક ĺЦ×µº°Ъ ´ьÂЦ ¸ђક»Ъ ¿કЦ¿щ ·Цº¯·º¸Цє´ЦÂ↓» ¶Ц¹ એº µŪ £2/kg G

TOOTING

72, Upper Tooting Road, SW17 7PB Tel: 0208 767 2199 BLACKBURN/MANCHESTER Mob.: 07448 958 140

LEEDS / DEWSBURY / BRADFORD MOB: 07448 408 756 BIRMINGHAM / MIDLANDS MOB: 07946 231 833 07947 835 040

Special offer:Mobile starts from £20 Laptop starts from £40 TV starts from £80

³¾Ъ ¿Ц¡Цઅђ ¸Цªъ એ§×ª ╙³¸¾Ц³Ц ¦щ. Âє´ક↕: 07545 425 460 Email: jumboparcel@gmail.com www.jumboparcelservice.com

Hotel only deals or Pickup from Delhi or Mumbai

Visa to India, Kenya, Canada

* T&C Apply.

CALL

TRAVLIN STYLE 0208 954 0077 GREAT PRICES IN ALL MAJOR CITIES.

www.travelinstyle.co.uk

GS 5th April 2014  

Gujarat Samachar weekly newspaper (Issue 48)