Page 1

FIRST & FOREMOST GUJARATI WEEKLY IN EUROPE

Let noble thoughts come to us from every side અા નો ભદ્રા: ક્રતવો યન્તુિવશ્વત: | િરેક મિશાિંાથી અિનેશુભ અનેસુંિર મવચારો િાપ્ત થાઅો

આ સપ્તાહેવાંચો....

• તસવીરેગુજરાત ગુજરાત-પ્રયોગઃ કેવો, કેટલો સફળ?

પેજ - ૮

80p

Volume 42, No. 52

સંવત ૨૦૭૦, વૈશાખ સુિ ચોથ તા. ૦૩-૦૫-૨૦૧૪ થી ૦૯-૦૫-૨૦૧૪

• મિશન મિલ્હી લોકસભા ચૂંટણીના સાત તબક્કામાં૪૩૮ બેઠકો પર મતદાન પૂણણ પેજ - ૧૭

3rd May to 9th May 2014

MITESH PATEL PARTNER Winner of: Best in Legal Services Lawyer of the Year (Asian Achievers Awards 2013) Email: mpatel@levenes.co.uk

www.levenes.co.uk

Direct Dial: 0208

≈ ╙±¾Â³Ъ ¢Ь§ºЦ¯ ¹ЦĦЦ Âђ¸³Ц°, ˛ЦºકЦ અ³щઅ×¹ ç°½ђ

Luxury package tour from

Ahmedabad–Jamnagar–Dwarka –Porbandar–Somnath–Virpur–Gondal –Rajkot–Gandhinagar–Ahmendabad Based on double/twin sharing basis I Return indirect flights from UK I Transportation by an air conditioned car I Luxury accommodation with breakfast Tour includes Bala Hanuman Temple, Jalaram Temple, Swaminarayan Temple and many more

Fly to India

Tour price starts from: £645 per person

Mumbai £415 Ahmedabad £419 Delhi £435 Bhuj £569 Rajkot £549 Baroda £505 Amritsar £465 Goa £489

Worldwide Specials Nairobi £465 Dar Es Salam £479 Mombasa £539 Dubai £335 Jo’burg £469 Singapore £499 Kuala Lumper £505 Bangkok £449

020 3475 2080 www.holidaymood.co.uk

KERALA DUBAI 2 Adults 4 Nights & 5 Days

£1400

incl. flight

Disneyland

લોકશાહીના લલાટેતતલક ગુજરાતની ૨૬ લોકસભા બેઠકો માટે૬૨ ટકા મતદાન

અમદાવાદ, નવી દદલ્હીઃ લોકસભા ચૂટં ણી જંગના સાતમા તબક્કા માટે બુધવારે યોજાયેલા મતદાનમાં ગુજરાતની ૨૬ બેઠકો માટે સરેરાશ ૬૨ ટકા મતદાન થયું છે, જે ૨૦૦૯ની ગત ચૂટં ણી કરતાં ૧૪ ટકા વધુ છે. રાજ્યના ચૂટં ણી કમમશનર અમનતા કરવલના જણાવ્યા અનુસાર, રાજ્યમાં મવક્રમજનક સૌથી વધુ ૭૮ ટકા મતદાન નમમદા મજલ્લામાં જ્યારે સૌથી ઓછું ૪૬ ટકા મતદાન પોરબંદર મજલ્લામાં નોંધાયું છે. ભાજપના વડા પ્રધાન પદના ઉમેદવાર નરેન્દ્ર મોદી ગુજરાતનું મુખ્ય પ્રધાન પદ

±Ь╙³¹Ц·º³Ъ µĄЦઇªÂ, Ãђ»Ъ¬ъઅ³щÃђªъ» ¸Цªъઅ¸³щµђ³ કºђ. BOOK G We offer visa service for India, Australia and USA. G Above are starting prices and subject to availability. ONLINE

BEST DEAL SRILANKA

Contact: Ramnikbhai 020 8477 7105 Niaz 0208 4777101

સંભાળી રહ્યાાં હોવાથી સ્વાભામવકપણે જ દેશભરના અખબારો-ટીવી ચેનલોની નજર

મિય વાચક મિત્રો, લોકસભા ચૂંટણી જંગમાં ગુજરાતની ૨૬ બેઠકો સહિત કુલ ૮૯ બેઠકોને આવરી લેતા અહત મિત્ત્વના સાતમા તબક્કાના મતદાનના છેલ્લામાં છેલ્લા અિેવાલો આપ સહુ સુધી પિોંચાડવા માટે આ સપ્તાિે ‘ગુજરાત સમાચાર’નું પ્રકાશન એક હદવસ મોડું કરવામાં આવ્યું છે. પ્રકાશનમાં હવલંબથી આપને કોઇ તકલીફ પડી િોય તો દરગુજર કરવા હવનંતી છે. - વ્યવસ્થાપક

ON WORLD WIDE £1100 £800 for 2 adult incl. flight TRAVEL 5 NIGHTS AND 6 DAYS INSURANCE Packages 2 Adults 5 Nights & 6 Days

826 1375

or

EXCLUDING FLIGHTS

INDIA

GOLDEN TRIANGLE TOUR £800 for 2 adult 5 NIGHTS AND 6 DAYS

EXCLUDING FLIGHTS

ગુજરાત પર હતી. ગુજરાતમાં મતદાન પૂરું થયે શાસક ભાજપ અને મવપક્ષ કોંગ્રસ ે બન્ને દ્વારા જ્વલંત મવજયનો મવશ્વાસ વ્યક્ત કયોમ છે. જોકે આ દાવાઓ કેટલા સાચા છે અને કેટલા ખોટા તેની ખરાઇ તો ૧૬ મેના રોજ મતગણતરી વેળા જ થશે. ઉલ્લેખનીય છે કે બુધવારે ગુજરાત સમહત સાત રાજ્યો અને બે કેન્દ્ર શામસત પ્રદેશોમાં કુલ ૮૯ બેઠકો

GOA

£1300 for 2 adult 5 NIGHTS AND 6 DAYS INCLUDING FLIGHTS

For Packaged Tours Call Pradeep 020 8477 7119

માટે પણ મતદાન થયું હતુ.ં ગુજરાતમાં ૨૬ બેઠકો પરથી કુલ ૩૩૪ ઉમેદવારોએ ચૂટં ણીમાં ઝૂકાવ્યું હતુ.ં રાજ્યમાં બુધવારે જે ટોચના રાજકીય નેતાઓનું ભામવ ઇવીએમ (ઇલેક્ટ્રોમનક વોમટંગ મશીન)માં સીલ થયું છે તેમાં ભાજપના વડા પ્રધાન પદના ઉમેદવાર નરેન્દ્ર મોદી (વડોદરા), મધુસદૂ ન મમસ્ત્રી (કોંગ્રસ ે ), અનુસંધાન પાન-૨૦

TRAVEL & TOURS

714 Romford Road Manor Park, London E12 6BT

A Moresand Ltd Group of Companies

Email: sales@samtravel.co.uk

www.samtravel.com

0800 368 0303 BOOK ONLINE


2

3rd May 2014 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

Special rates with UK plan

1

India

Landline

Bangladesh

1 Landline

5

Pakistan

Landline

1 Mobile

3 Mobile

5 Mobile

UNLIMITED

4G DATA With 500 UK minutes & unlimited UK texts Order your free SIM at

Only

£12

per month To T o bu buy: uy: T Text ext 11244 to 3535

www.lycamobile.co.uk or call 020 7132 0322

Top-up T op up your SIM on op-up online or wher where e you see the following signs:

Customers may not be able to use Electr Electronic onic T Top-Up op-Up at all locations wher where e the top-up logo appears

Lycamobile’ L ycamobile’ s Special Inter International national rates for UK Plans customers of offer fer (‘the of offer’) fer’) is valid for calls fr from om the UK to standar standard d international international landline and mobile numbers only and for customers with the £10, £12, £20, £30 or £40 UK Plans (not the £5 or £7.5 Plan). Pr Promotion omotion valid from from 06-04-2014 to 30-04-2014, Lycamobile Lycamobile UK Plan 12 (‘the offer’) offer’) inclusive allowances ar are e for calls and texts fr from om the UK to standar standard d UK landline (starting 01,02 or 03) and other UK mobile numbers, and for mobile inter internet net usage in the UK. Other usage will be charged at standar standard d rates. Allowances ar are e valid for 30 days fr from om the date of pur purchase. chase. Calls ar are e rrounded ounded up to the near nearest est minute for the purpose of calculating rremaining emaining allowances. A customer may have only one of offer fer on their account and may not buy another during the 30 day validity period. Any rremaining allowance after 30 days will not be carried over into the next 30 day period should the customer rrepurchase epurchase their bundle. Lycamobile Lycamobile rreserves eserves the right to rreplace eplace or amend the of offer fer or these ese T Terms Te erms & Conditions or to withdraw the of offer fer at any time on rreasonable easonable notice. Note that pr promotional omotional cr credit edit (cr (credit edit which L Lycamobile ycamobile has given to customers for fr free) ee) cannot be used towar towards ds pur purchasing chasing a bundle. The of offer fer is for non-commercial, non-commer cial, private, personal use only - L Lycamobile ycamobile rreserves eserves the right to withdraw or suspend the of offer fer or to disconnect you if we suspect that of offer fer is being used for commer commercial cial purposes, for confer conferencing, encing, or if it is not being used in a handset (in a SIM box for example), if it is being used for tethering or if any rreason eason L Lycamobile ycamobile rreasonably easonably suspects that you are ar e not acting in accor accordance dance with this policy wher where e we consider that the usage was illegitimate. Pr Promotional omotional period: the of offer fer is valid fr from om 01.04.2014


3rd May 2014 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

એશિયન હાથીઓના સંરક્ષક માકકસેન્ડનું શનધન

લંડન/ન્યુ યોકકઃ પ્રિન્સ ચાર્સસના સાળા અને ડચેસ ઓફ કોનસવોલ (કેમિલા)ના ભાઈ, સાહમસક િવાસ લેખક અને પયાાવરણપશુસરં ક્ષક માકક સેન્ડનું ૨૩ એમિલ, ૨૦૧૪ના રોજ ૬૨ વષાની વયે ન્યુ યોકકના િેનહટ્ટનિાં અકથિાતે મૃત્યુ થયુ હતુ. એમશયન હાથીઓના સંરક્ષણના તેઓ અગ્રણી મહિાયતી હતા અને હાથણી તારા પર બેસીને તેિના િવાસોના વણાનથી તેઓ વધુ જાણીતા બન્યા હતા. િાકક િેનહટ્ટનની હોટલના મરવોલ્વવંગ ગ્લાસ ડોર સાથે અથડાયા હતા અને પાછળની તરફ પડીને નીચે પેવિેન્ટ પર પડતા તેિની ખોપરી ફાટી ગઈ હતી. નવ કલાક પછી તેિને મૃત જાહેર કરાયા હતા. તેિનો જન્િ ૨૮ જૂન, ૧૯૫૧ના મિવસે થયો હતો. િાકક સિકાલીન કળાકારો દ્વારા મવશાળ ફેબજ ે ા એગ્સ પરની મડઝાઈનના ઓક્શન મનમિત્તે અિેમરકા આવ્યા હતા. તેિણે ૩૬ વષષીય રુથ પોવીસ સાથે િળીને ‘એલીફન્ટ ફેમિલી’ ચેમરટી લોન્ચ કરી હતી. રુથે કહ્યુ હતુ કે ‘મવશાળ હૃિયના િાકક પૂરી મજંિામિલી સાથે મજંિગી જીવતા હતા અને એમશયાના ભૂલાઈ ગયેલા હાથીઓનું રક્ષણ થવું જોઈએ તેિ િાનતા હતા.’ િખ્યાત િાનેશ્વરી એગ્નેસ ગંડે ઓક્શનના આયોજનિાં િિિ કરી હતી અને તેિાં ચેમરટી ‘એલીફન્ટ ફેમિલી’ િાટે £૧ મિમલયનની રકિ એકત્ર

થઈ હતી. આ કાયાક્રિિાં િાકક સેન્ડ ખૂબ નાચ્યા હતા. અંમતિમવમધની તૈયારીઓ ચાલતી હતી ત્યારે તેિની ચેમરટી દ્વારા િેિોમરયલ ફંડ લોન્ચ કરવાિાં આવ્યું હતુ.ં એિ કહેવાય છે કે િાકક સેન્ડ હાઈ બ્લડ િેશરની િવાઓ લેતા હતા, જેનાથી તેિના હલનચલનિાં અલ્થથરતા આવી હોઈ શકે. વેલવે ુ હોલ્થપટલિાં મિસ પોવીસ અને મિત્રો તેિની સાથે હતા અને સવારે ૧૧.૨૫ કલાકે તેિનુ અવસાન થયુ હતુ. મિસ પોવીસે મનવેિનિાં જણાવ્યુ હતુ કે,‘એમશયન હાથીઓએ તેિનો સૌથી િોટો મહિાયતી અને અિે જાિુઈ મિત્ર ગુિાવ્યો છે. તેઓ જે કરવા ઈચ્છતા હતા તે પૂણા કરવાિાં તેિની ટીિ કિી પીછેહઠ નમહ કરે.’ ભારતીય પશુસરં ક્ષક બેલીન્ડા રાઈટે કહ્યુ હતુ કે, ‘િાકકને ઓકશન મવશે ઘણો ઉત્સાહ હતો અને આખરે તેનું થવપ્ન પૂણા થયાનો િને આનંિ છે.’ છેવલા ૩૫ વષાથી ભારત સાથે ઘમનષ્ઠ નાતો ધરાવતા િાકક સેન્ડને

ભારતના આસાિ રાજ્ય દ્વારા ઈન્ટરનેશનલ એમ્બેસડે ર મનયુક્ત કરાયા હતા. ઉવલેખનીય છે કે, િાકક સેન્ડે ૨૦૦૫ની ત્રીજી જૂને લંડનિાં ‘ગુજરાત સિાચાર’ કાયાાલયની િુલાકાત લીધી હતી. તેિણે કહ્યુ હતુ કે,‘હું ૨૦ વષાનો હતો ત્યારથી ભારતિાં ભ્રિણ કરુ છુ. જન્િે મિમટશ હોવા છતાં િારો આત્િા ભારત છે. ૧૯૬૯-૭૦ના િાયકાિાં ઓથટ્રેમલયાની સફરે જતી વખતે હું િુબ ં ઈ ઉતયોા અને ભારત િને થપશષી ગયુ. રાજથથાન, મિવહી, કલકત્તા અને આસાિ ફરી વળ્યો અને ભારતને િારી કિાભમૂ િ બનાવવા મનણાય કયોા.’ આસાિિાં હાથીઓનું િેિપૂવકા જતન કરતા િાકકને િેિ અને વાત્સવયનો અનુભવ થયો. તેિણે ઓમરથસાના સંબલપુરથી મબહાર સુધી ૧૦૦૦ િાઈલનો િવાસ હાથી પર બેસીને કયોા હતો. આસાિિાં ‘હાથીિેન’ તરીકે જાણીતા િાકક સેન્ડે ૧૯૮૮િાં હાથણી ‘તારા’ ની ખરીિી કરી હતી. ‘તારા’ સાથે આત્િીયતા ધરાવતા િાકક સેન્ડે હાથીઓ મવશે

‘Travels On My Elephant (1991)’, ‘Queen of the Elephants (1996)’ અને ‘River Dog (2002)’ સમહત

અનેક પુથતકો લખ્યા છે. હાથીઓિાં આરાધ્યિેવ મવઘ્નેશ્વર ગણપમતને મનહાળતા િાકકે ‘પાય’ જામતના કૂતરા સાથે કૈલાસ િાનસરોવરની યાત્રા પણ કરી હતી.

શિશિિ નસષનો બુદ્ધના િેિુનો શવવાદ

લંડનઃ ભગવાન બુદ્ધના ટેટુ સંદભભેધરપકડ કરાયેલી હિહટશ નસાનાઓમી કોલમાનનેશ્રી લંકા સત્તાવાળાઓએ માફી માગ્યા પછી મુક્ત કરી િતી. રજા ગાળવા આવેલી નાઓમીને યુકે પરત મોકલવાનો ખચા પણ શ્રી લંકાએ ભોગવ્યો િતો. હિહટશ િાઈ કહમશન હિહટશ નાગહરક સાથેદુવ્યાવિાર બદલ શ્રી લંકાના હવદેશ મંત્રાલય સમિ ફહરયાદ નોંધાવશે.

શિટન

‘ગુજરાત સમાચાર’ - ‘એશિયન વોઇસ’ સાપ્તાશિકોનો ૪૩મા વષષમાંપ્રવેિ

3

પરમ કૃપાળુ પરમાત્માની અસીમ કૃપાથી તેમજ વડીલો સહિત સૌ વાચક હમત્રો અને શુભહચંતકોના ઉષ્માભયાા આશીવાાદ અનેસિયોગથી આ અંક સાથેઆપના લોકહિય સાપ્તાહિકો ‘ગુજરાત સમાચાર’ તેમજ ‘એહશયન વોઇસ’ તેમની પથાપનાનું૪૨મુવષાપહરપૂણાકરેછે. આગામી અંકથી ‘ગુજરાત સમાચાર’ તેમજ ‘એહશયન વોઇસ’ ૪૩મા વષામાં શુભિવેશ કરશે. િંમેશ મુજબ અમારા વાચકો અને સમાજની સેવા કરવા અમેદ્રઢહનશ્ચયી છીએ. આપ સૌના સતત, સુદીઘા સિકાર અને િેમ બદલ આભાર. - તંત્રી

ત્રણ કુમળા શવકલાંગ સંતાનોની િત્યાનો માતા તાશનયા િર આરોિ

લંડનઃ માતા અનેસંતાનો વચ્ચેનો િેમાળ સંબધ ં જગજાિેર છે. આમ છતાં, સરેની ૪૨ વષાની માતા તાહનયા ક્લેરન્ે સ પર ત્રણ સગા કુમળા અને હવકલાંગ સંતાનોની િત્યા કરવાનો આરોપ લગાવાયો છે. ન્યુ માલ્ડેન, સરેના હનવાસે પોલીસને ચાર વષાની ઓહલહવયા અનેત્રણ વષાના બેજોહડયા ભાઈ બેન અને મેક્સના મૃતદેિ મળી આવતા અરેરાટી સજાાઈ િતી. ૨૨ એહિલ, મંગળવારેરાત્રેતાહનયાની ધરપકડ કરી િતી અને૨૫ એહિલે તેને હવમ્બલડ્ન્સ મેહજપટ્રેટ્સ કોટટ સમિ િાજર કરાઈ િતી. આ ટ્રાયલની સુનાવણીનો આરંભ ૧૫ જુલાઈએ ઓલ્ડ બેઈલી ક્રાઉન કોટટ સમિ થશે. અગાઉ, ૨૯ એહિલ, મંગળવારે ઓલ્ડ બેઈલી ખાતે રેકોડટર ઓફ લંડન જજ િાયન બાકકર દ્વારા તાહનયા ક્લેરન્ે સને જેલમાંથી મુક્ત કરી સુરહિત િોસ્પપટલમાંસારવાર માટે હરમાન્ડની સોંપણીનો આદેશ કરાયો િતો.કોટટ સમિ રજૂઆત

જોડીયા બાળકો બેન અનેમેક્સ સાથેશિતા ગેરી ક્લેરેન્સ

કરાઈ િતી કે બાળકોના મોત શ્વાસ રુંધાવાથી થયા િતા. આ ત્રણે બાળકો, ઓહલહવયા,બેન અને મેક્સ પપાઈનલ મપક્યુલર એટ્રોફી જનીહનક ખામીથી પીડાતા િતા અને તેઓ પાંચ વષાથી વધુ જીવે તેવી શક્યતા ન િતી. સંતાનોનું આટલું અલ્પ આયુષ્ય િોય તેની જાણકારી પછી માતાહપતા કેટલી તણાવગ્રપત હજંદગી જીવતાંિશેતે માત્ર કલ્પનાનો જ હવષય છે. આ ઘટના સમયે બાળકોના હપતા ગેરી ક્લેરન્ે સ સાઉથ આહિકા મોટી દીકરીની મુલાકાતે ગયા િતા અનેસમાચાર મળતા જ લંડન આવી પિોંચ્યા િતા.

બે જોડકાં બાળક સાથે સગભાા તાહનયા ક્લેરન્ે સના પહરવારને ઓહલહવયાને ઓછાં આયુષ્ય સાથેની જીનેહટક ખામી િોવાની જાણ થતાં તેમના માથે આભ તૂટી પડ્યું િતુ.ં આ પછી જન્મેલા બેન એનેમેક્સ પણ આવી જ ખામી ધરાવતાં િોવાનું હનદાન થતા આ બાળકો પાંચ વષાથી વધુ નહિ જીવેતેવી ચેતવણી મળી િતી. ક્લેરન્ે સ દંપતીએ ૨૦૧૧માંહવશાળ મકાન ખરીદી હવકલાંગ બાળકોની સુહવધા સાચવવા િજારો પાઉન્ડ ખચચી ફેરફારો કરાવ્યા િતા. ઘણા પહરવારોમાંઆવી હવકટ સમપયાઓ િોય છે અને તેઅો આવા હવકલાંગ બાળકોની જેરીતે હદલ દઇનેિેમથી સેવા સુશ્રષુ ા કરે છે તે ખૂબ સરાિનીય અને અહભનંદનને પાત્ર છે. ઘણાખરા માતા-હપતા તો હવકલાંગ બાળકનો જન્મ થનાર છેતેવી માહિતી િોવા છતાંઆવા બાળકનેજન્મ આપેછે અને જીવનભર તેને સાચવે છે તે તો કોઇ હવરલ જ કરી શકે.


4

3rd May 2014 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

ભારતીય કેરીઅોની આયાત પરના પ્રતતબંધનો તિરોધ: એમપી કીથ િાઝેિડાપ્રધાનનેકેરીઅો ભેટ આપી

ભારતીય કેરીઅો અને અન્ય ફળોમાં 'ફ્રુટ ફ્લાઇ' હોવાનું જણાવીને કોઇજ પ્રકારના કન્સલ્ટેશન વગર તેની આયાત પર યુરોપીયન યુનનયન દ્વારા મે મનહનાથી અમલી બને તે રીતે પ્રનતબંધ ફરમાવવામાં આવતા સમગ્ર ભારતીય સમાજ, ફળ-શાકભાજીની આયાત કરતા હોલસેલસસ અને રીટેઇલસસ દ્વારા સજ્જડ નવરોધનો સુર ઉભો થયો છે. લેથટર ઇથટના એમપી કીથ વાઝેવડાપ્રધાન ડેનવડ કેમરનના ઘરે જઇને નિટનમાં આયાત કરેલ કેરીઅોનુંછેલ્લુબોક્સ ભેટ ધરીનેપત્ર પાઠવી નવરોધ નોંધાવ્યો હતો. લેથટર સાઉથના એમપી જોન એશવથથે આ અંગે પયાસવરણ મંત્રાલય અને યુરોપીયન યુનનયન સમક્ષ ઉગ્ર નવરોધ નોંધાવ્યો છે. આ માટે અોનલાઇન પીટીશન પણ શરૂ કરવામાં આવી છે જેને વ્યાપક પ્રનતસાદ સાંપડી રહ્યો છે. આપ આ અંગેની પીટીશન http://epetitions.direct.gov.uk/petitions/6393 9 પર તમેપોતાનો નવરોધ નોંધાવી શકો છો. એમપી કીથ વાઝે કેરીઅોની આયાત કરતા સંગઠનના પ્રનતનનનધઅોના સથવારેવડાપ્રધાન ડેનવડ કેમરનના સત્તાવાર નનવાસથથાન ૧૦ ડાઉનીંગ થટ્રીટ ખાતે જઇને વડાપ્રધાનને આયાત કરાયેલ હાફૂસ કેરીઅોના છેલ્લા બેબોક્ષ ભેટ ધરી ઉગ્ર નવરોધ કરતો પત્ર પાઠવ્યો હતો. તેમણેજણાવ્યુંહતુંકે'વડાપ્રધાન માને છૈ કે તેઅો ભારત સાથેના વેપારી સંબંધોમાં

એમપીનેપત્ર લખી સમગ્ર બાબત અંગે માનહતી આપી યુકે પાલાસમેન્ટમાં ચચાસની માંગણી કરી છે. શ્રી કકથ વાઝે લેથટરના બેલગ્રેવ રોડન વથતારની મુલાકાત લઇ કેરીઅોના થથાનનક વેપારીઅો સાથે મુલાકાત કરી હતી. શ્રી વાઝે અખબારી યાદીમાંજણાવ્યુંહતુંકે'આ યુરો-નોનસેન્સ છે. નિટનમાં કેરીઅો કેટલાય દસકાઅોથી આયાત કરાય છે અનેયુકમ ે ાંવષથે૪૭,૦૦૦ ટન કેરીઅો ખવાય છે. લેથટરમાં પ્રથમ યુકે મેંગો ચેમ્પીયન છે. હું માનુ છું કે ભારત સરકારે ઇયુના ફેથટીવલ ગયા વષથેયોજાયો હતો જેઆ પ્રનતબંધના ધોરણો જાળવ્યા જ હશેત્યારેકેરીઅોની આયાત પર કારણે મુશ્કેલીમાં આવશે. મેં અને બીજા લાખો પ્રનતબંધ મૂકવાનો કોઇ અથસ નથી. આ નનણસયના નિટનવાસીઅોએ આ અગાઉના વષોસમાં કેરીઅો કારણેનિટીશ અથસતત્ર ં નેકરોડોનુંનુકશાન જશે. કકથ ખાધી છે અને કોઇ તકલીફ અમને થઇ નથી. આ વાઝેયુરોપીયન કનમશનના પ્રેનસડેન્ટ બારોસોનેપણ પ્રશ્નનું નનરાકરણ લાવવા માટે વ્યવસ્થથત તપાસ પત્ર લખીનેકેરીઅો અનેઅન્ય ફળ-શાકભાજીઅોની કરવાની જરૂર છે અને ભારતીય ઉત્પાદકોને આ આયાત પર પ્રનતબંધ હટાવી લેવા અપીલ કરી છે. અંગે જાગૃત કરવાની જરૂર છે નનહં કે તેના પર કોઇ જ પ્રકારના કન્સલ્ટેશન વગર આ પ્રનતબંધ પ્રનતબંધ મૂકી સમગ્ર ભારતીય કેરી ઉદ્યોગનો નાશ લાદવા સામે નવરોધ કરવા કકથ વાઝે નવનવધ કરવાની.” મતનવથતારના એમપીઅોના બનેલા પ્રનતનનનધ લેથટર સાઉથના એમપી જોન એશવથથે પણ મંડળનેમુલાકાત માટેસમય આપવા શ્રી બારોસોને પયાસવરણ મંત્રીને પત્ર લખી પ્રનતબંધ અંગે નવનંતી કરી છે. શ્રી કકથ વાઝેપયાસવરણ ખોરાક અને ફેરનવચારણા કરવા જણાવ્યું હતું અને આગામી ગ્રામીણ બાબતોના મંત્રી અોવેન પીટરસન, સપ્તાહે પાલાસમેન્ટમાં આ પ્રશ્ન ઉઠાવવાની જાહેરાત

HOLIDAYS LTD. BABA Experience the world of Baba Holidays

AIR HOLIDAYS - With Vegetarian Meals

કરી હતી. આ પ્રશ્ન અંગેનેશનલ એનશયન નબઝનેસ એસોનસએશનના ચેરમેન શ્રી ઉદય ધોળકીયાએ પણ ઉગ્ર નવરોધ કયોસહતો. કેરીઅોના મોટા આયાતકાર ફ્રુટી ફ્રેશ (વેથટનસ) નલ. વતી મોનનકા ભંડારીએ જણાવ્યું હતું કે "કેરીઅોની સીઝન માત્ર ૧૦ સપ્તાહ ચાલે છે અને આ પ્રનતબંધને પગલે યુકે અને ભારતનો કેરીઅોનો લાખ્ખો પાઉન્ડનો વેપાર પડી ભાંગશે. ૨૦૧૨૧૩માં ઇયુમાં કુલ ૬.૪૮ નમનલયન અમેનરકન ડોલરની કેરીઅોની આયાત કરાઇ હતી જેમાંની ૫.૯૨ નમનલયન અમેનરકન ડોલરની કેરીઅો તો ફક્ત નિટનમાં જ આયાત કરાઇ હતી. યુકેમાં કુલ ૯૧% જેટલી કેરીઅોની આયાત થાય છે. અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે ગત માચસ મનહનામાં ભારતથી આવતી કેરીઅો, નરંગણ, ટારો પ્લાન્ટ (અળવીના પાંદડા જેવી ભાજી) અને બે પ્રકારના ગુવારની આયાત પર યુરોપીયન યુનનયન દ્વારા પ્રનતબંધ લાદવામાં આવ્યો છે. ગત વષથે ભારતથી આવેલા ફળ અને શાકભાજીના કુલ માલમાંથી યુરોપની ન હોય તેવી ૨૦૭માંજીવાત જણાઇ હતી. જે યુરોપીયન યુનનયન ખેત ઉત્પાદનોને નુકશાન પહોંચાડી શકેતેમ છે. જેપ્રનતબંધ લાદવામાંઆવ્યો છેતેનેનનષ્ણાતોની કમીટી દ્વારા પણ મંજરુ કરવામાં આવ્યો છે અને હજુ ૨૦૧૫ના અંત સમય સુધી રહેશેતેમ જણાય છે.

6178

Far East with Hongkong 27th July, 7th September, 9th November, Far East visiting BangKok, Pattaya, Singapore & Malaysia 30th July, 10th Sept.,12th Nov Srilanka Special Ramayana Trek 16th Nov - Srilanka+Kerala 9th December China + HKG 7th June, 1st September Vietnam+Cambodia 11th October Bali+Java+Sumatra 6th November Turkey 5th May, 9th June, 21st July, 1st September Cyprus 7th May, 23rd July, 17th September Australia + Newzealand+Fiji Depart: 7th November. £4975 visiting MELBOURNE, CAIRNS, SYDNEY, CHRISTCHURCH, AUCKLAND, MT COOK AREA, QUEENS TOWN, FRANCE JOSEF. South Africa+Mauritious 16th November East Africa visiting Kenya+Uganda+Tanzania with Zanzibar 2nd September Japan + South Korea Depart 1 September 2014 - £3999 Grand Tour of Morroco 9 days, 26th April

Portugal Tour - 11 May 2014 - 8 Days - £649 COACH HOLIDAYS

Belgium and Holland: 3 days 19th April, 3rd May Paris with Disney Land 3 days 19th April, 3rd May, 24th May, 14th June, 12th July, 19th July, 23rd August Paris with Disney Land 4 days 18th April, 22nd August Isle of Wight 25th April, 21st June, 11th July, 23rd August, 12th September Switzerland 12th July, 19th July and 22nd August. Eastbourne 18 April, 27th June, 29th Aug Italy 19-July Scotland 3 days - 21st June, 25th July, 23rd August, 12th September Mini Europe 9 days 19th July 2014 visiting Amsterdam, Brussels, Koblenz, heidelberg, Innsbruck, Switzerland, Paris and Oostende. Dublin 5 days 4th July, 27th August £405 Austria 7 day 2nd August £499

CRUISE

Southern Caribbean 14 days 19th November with Sai Katha from £1499 Alaska Cruise with Rocky Mountains - Depart - 4 Jun 2014 - from £2400 Amazon Cruise in Christmas: 21st December Return: 31/12/14

PICK UP ALSO POSSIBLE FROM LUTON, EDGWERE NORTH LONDON, NEWBURY PARK STATION EAST LONDON

Tel: 0116 266 2481

E-mail: info@babaholidays.com www.babaholidays.com 145 Melton Road Leicester, LE4 6QS

Shree Ashwin Bhaishankarbhai Joshi Sunday 1st of June at 2pm Copland School, Cecil Avenue, Wembley HA9 7DU Tickets £10 / £15 / £20 With Refreshments. Info & Tickets Call: Ranjan Manek (MBE) 07930 335 978 / 07956 433 664, Varsha Dalia 020 8933 3255 / 07903 878 401 Chandra Sodha 020 8902 2399 / 07830 221 976, Videorama 0208 907 0116 P. R. Patel 020 8922 5466/07957 555 226 Bhanubhai Pandya 020 8427 3413/07931 708 026 Friday 30th May at 7.30 pm for 8.00 pm Event Managed & Co-Ordinated by Vasant Bhakta (Mr B) At Shree Lohana Mahajan Hall, Hildyard Road Leicester LE4 5GG Tickets £15, £12 & £10 per head. All numbered seats (full price for all age groups) Radia’s Superstore 0116 266 9409, Vasant Bhakta (Mr B) 07860 280 655 Saturday 31st May at 8pm. Hariben Bachubhai Nagrecha Hall, 198-202 Leyton Road, London E15 1DT Tel: 020 8555 9318 Tickets £20 / £15 / £10. Call - Subhashbhai 07977 939 457, Harshad Kothari 07956 334 162 Anant Patel 07958 744 464, Rasikaben 0208 472 3754


3rd May 2014 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

મિપલ કકલર કેવન ઠકરારની વસ્તુઓ ખોવાતાંવળતરનો હુકમ

રવદેશી ડોક્ટિોનું િોિણ નીચું

લંડનઃ યુરનવરસવટી કોલેજ લંડનના અભ્યાસમાં જણાયું િે કે રિરટશ લંડનઃ ત્રણ હત્યાઓ બદલ અને ટોઈલેટરીઝ ખોવાતા ડોટટરોની ચકાસણીનું સ્તર લેવાય જેલવાસ ભોગવી રહેલા એને માનડસક તણાવ સજાસયાની તો અડધોઅડધ રવદેશી ડોટટરો દેશના સૌથી ખતરનાક અપરાધી દલીલ તેણે કરી હતી. તસવીરો રિટનમાં પ્રેચ્ટટસ કરી શકે તેવા ગણાવાયેલા કેવન ઠકરારને અને અંગત આઈટમો ખોવાતાં નથી. અત્યારે યુરોપના ૨૨,૭૫૮ સરહત ૮૮,૦૦૦થી રવદેશમાં તાલીમ જેલમાં તેના નોઝ હેર ક્લીપસસ તેને કુલ £૮૧૪.૯૭નું વળતર મેળવેલા ડોટટરો રિટનમાં કામ અને એલામસ ક્લોકને થયેલા ચૂકવવા જજે આદેશ કયોસ હતો. કરવા નોંધાયેલા િે. નુકસાન બદલ £૮૦૦ નું આમાંથી £૫૦૦નું વળતર અભ્યાસમાં જણાયું િે કે આ રમિાન ઠકિાિ કે વ ન ઠકિાિ વળતર ચૂકવવા કોટટેઆદેશ કયોસ ડિઝન સિાવાળાઓએ માફી ન તબીબો પાસે પૂરતું કૌશલ્ય ન છે. ટટીવનેજ, હટેફોડેશાયરના સજા કરાઈ હતી. તેમનેહત્યાના માગવા બદલ અપાયુંછે. હોવા િતાં તેઓ રિટનમાં પ્રેચ્ટટસ ૨૬ વષષીય કેવન ઠકરારને ડ્રગ બે િયાસ માટટ પણ સજા કરાઈ ડિઝનના લોકાયુક્તે વળતર કરી શકે િે તેનું મૂળ કારણ એ િે ડીલસસની હત્યાઓ કરવાના હતી. માચસ ૨૦૧૦માં ઠકરારે તરીકે£૧૦ની ઓફર કરી હતી, કે કોમ્પીટન્સી એટઝામ ઘણી ગુનામાં ૨૦૦૭માં ત્રણ ડરહામ કાઉન્ટીની ફ્રેન્કલેન્ડ પરંતુઠકરારેગયા વષષેકોટેમાંકેસ સહેલી િે. જો રિરટશ ડોટટરોના આજીવન કેદની સજા કરાઈ હતી જેલમાં ત્રણ ગાડેને તૂટટલી દાખલ કયોસહતો. કેવન ઠકરારના ધોરણો અનુસાર પરીિા લેવાય અનેતેણેલઘુતમ ૩૫ વષસજેલમાં બોટલથી હુમલો કરીને અપંગ હુમલાનો ભોગ બનેલા લોકોએ તો બહુમતી રવદેશી તબીબો તેમાં ગાળવાના છે. ડડસ્ટિક્ટ જજ બનાવી દીધા હતા.આ હુમલા કોટેના આદેશને હાટયાટપદ રનષ્િળ જઈ શકે િે. અભ્યાસના આલેખકોએ પેશન્ટ્સની નીલ હેકમાને જણાવ્યું હતું કે પછી તેને ડમલ્ટન કકન્સની ગણાવ્યો હતો. સૌથી વધુ સુરક્ષા સલામતીની ચોકસાઈ માટે ઠકરારના અડધકારો અને તેની વૂડડહલ જેલમાં િાન્સફર કરાવા ધરાવતી ડિડટશ જેલોમાંની એક કોમ્પીટન્સી એટઝામમાં પાસ સંપડિ બાબતેઉપેક્ષા જણાય છે. દરડમયાન તેની ટટીરીઓ, જેલમાંથી તે પોતાનું ફેસબુક થવાનો દર ૬૩ ટકાથી વધારી ૭૬ કેવન ઠકરાર અનેતેના ભાઈ એલામસ ક્લોક અને નાકના એકાઉન્ટ ચલાવેછેઅનેજસ્ટટસ ટકાનો કરવા ભલામણ કરી િે. મમરાને કકથ કોવેલ, તેનો પુત્ર ક્લીપસસ જેવી વટતુને નુકસાન સેક્રેટરી મિસ ગ્રેમલંગ પાસેથી NHSમાં કુલ ડોટટરોનો મેથ્યુ તેમ જ ટોની દુલીઉની થયું હતું. આ ઉપરાંત, કેનબેરી વળતરના નાણા મેળવવા બેલીફ લગભગ ત્રીજો રહસ્સો રવદેશી ડોટટરોનો િે. હત્યા કયાસપછી ૨૦૦૮માંતેમને જ્યુસનું કાટેન, િોટીન પાવડર મોકલ્યાનો દાવો પણ તેકરેછે.

• ઈયુ નાગરિકોને પૂછપિછ કિી શકાતી નથીઃ હોમ ઓફિસ નેટ માઈગ્રેશનની ચોકસાઈપૂવક વ ગણતરી કરી શકતી નથી. આના પરરણામે રમરનસ્ટરોએ સ્વૈચ્છિક સવવે પર જ આધાર રાખવો પડે િે. બોડડર ગાર્સવ ઈયુ દેશના નાગરરકોને તેઓ યુકેમાં કેટલો સમય રહેવાનો ઈરાદો રાખે િે કે તેઓ અહીં શું કરવાના િે, તેવાં પ્રશ્નો પૂિી શકતા નથી. આવી પૂિપરિ ઈયુ નીરતરનયમોનો ભંગ ગણાય િે. િસેલ્સના રનયમોથી યુકેના સાસંદોમાં શંકા જન્મી િે અને તેમણે રિરટશ સરહદો પરનો અંકુશ જાળવવા હાકલ કરી િે. યુરોરપયન યુરનઅનના અરધકારીઓ કહે િે કે નવા યુરોપીય ઈરમગ્રન્ટ્સને સાદા, પાયારૂપ પ્રશ્નો પૂિવા તે પણ મુક્ત હેરિેરના રસદ્ધાંતોનો ભંગ કરે િે. • વેબસાઈટ દ્વાિા અંરતમરવરિનુંજીવંત પ્રસાિણઃ વેસ્ટ આયલવેન્ડમાં એક ઉદ્યોગસાહરસકે દૂરદેશાવર રહેતા પરરવાર અને રમત્રો તેમ જ અંરતમરવરધમાં હાજર રહી ન શકે તેવાં લોકોને લિમાં રાખી ખાનગી

અને પાસવડડથી રરિત અંરતમરવરધનું જીવંત પ્રસારણ શરૂ કયુવ િે. મંદીના કારણે ૨૦૦૯થી ૨૦૧૩ના ગાળામાં અંદાજે ૩૦૦,૦૦૦ લોકો આયલવેન્ડ િોડી ગયાં િે. પરરવારમાં મોત થતાં ત્યાં પહોંચી ન શકે તેવા લોકોમાં ઉદ્યોગસાહરસક એલન િાઉડીને માકકેટ દેખાયુ હતુ. તેમણે કહ્યુ હતુ કે પરરવાર અને પેરરશના પાદરીની સહમરત સાથે જ funeralslive.ie વેબસાઈટ પર અંરતમરવરધનું જીવંત ખાનગી પ્રસારણ કરવામાં આવે િે. આયલવેન્ડ અથવા યુકેમાં આ પ્રકારની ઓિર કરાતી સૌપ્રથમ સેવા હોવાનો તેમણે દાવો કયોવ હતો. સમગ્ર સેવા ફ્યુનરલ સરવવસ પિી વધુમાં વધુ બે કલાક સમય સુધી જ ઓનલાઈન રખાશે, તેમ તેમણે કહ્યુ હતુ. • શાળામાંહેન્ડગન લઈનેફિતા રવદ્યાથથીઓ ઝડપાયાઃ નવા નેશનલ સવવેના આગાતજનક આંકડા અનુસાર પોલીસે ગત ત્રણ વષવમાં આશરે ૧૦૦૦ બાળકો પાસેથી શસ્ત્રો જપ્ત કયાવ હતા. આ ગાળામાં જ આશરે

મિટન

5

ધમકી-ત્રાસ આપી પ્રેમમકાના આપઘાત માટેજવાબદાર પ્રેમીનેજેલની સજા

લંડનઃ પૂવસ િેડમકા કમલમિત મસધુને ત્રાસ આપનારા અને તેનો સતત પીછો કરતા િેમી રાયન ડેને બડમિંગહામ ક્રાઉન કોટટે બે વષસની જેલની સજા ફરમાવી હતી. ૨૯ વષષીય કમલડજતે િેમી સાથે ૧૮ િાયન ડે મડહનાના સંબંધ તોડી નાખ્યા કમલરિત રસિુ પછી રાયન તેને ધમકીઓ આપી હતી અને તેને માર પણ આપતો હતો. તેનાથી ત્રાસીને માયોસ હતો. આ બધાથી ત્રાસી કમલડજતે ગત ૨૫ ઓક્ટોબરે કમલડજતેએક રાત્રેશરાબ પીધાં M6ના િીજ પરથી પડતું મૂકી પછી િીજ પરથી ઝંપલાવી આત્મહત્યા કરી લીધી હતી. જીવનનો અંત આણ્યો હતો. જજ માઈકલ ચેમ્બસસે કમલડજતની દુખી માતા સરબમિત મસધુએ ઓલ્ડબરીના જણાવ્યુહતુકે, કમલડજત બીજા લોરી ડ્રાઈવર રાયનને ‘કાયર, લોકો સાથે હળે-મળે તે તને રાક્ષસ અનેગુંડો’ ગણાવ્યો હતો, ગમતું ન હતું. તેની સાથે ૧૮ જેણે કમલડજતનું જીવન નકક મડહનાના સંબંધના અંતને બનાવી દીધું હતું. ડટએ તેના ટવીકારી લેવાના બદલે તે તેને ફેસબુક પેજને હેક કરી તેના ધમકીઓ આપવાનું અને તેનો ડમત્રોને અશ્લીલ સંદેશાઓ પીછો કરવાનુ ચાલુ રાખ્યુ હતુ. મોકલ્યા હતા. તેણે કમલડજતે ડદવસ-રાત તેનેઘરમાંફોન કયાસ એબોશસન કરાવ્યુ હોવાની જાણ કરતો હતો. આ બધા કારણે તે તેના પડરવારને કરવાની ધમકી ભયભીત બની ગઈ હતી.

૪૦ રવદ્યાથથી શાળાના પરરસરમાં જ હેન્ડગન લઈને િરતા હોવાનું જોવા મળ્યુ હતુ. સમગ્ર રિટનમાં પોલીસ દળો પાસેથી એકત્ર આંકડા અનુસાર ઓફિસરોએ ૩૭ ઘટનાઓમાં બે હેન્ડગન, ૨૭ બોલ બેરરંગ ગન્સ અને અન્ય સાત એર વેપન્સ સરહત શસ્ત્રો જપ્ત કયાવ હતા. • કાિ ઈન્સ્યુિન્સ પોરલસીમાંઝીણાંઅક્ષિોમાં૩૦,૦૦૦થી વિુશબ્દોઃ સામાન્ય રીતે અરત ઝીણાં અિરોમાં લખાયેલી શરતો અને રનયમો પર ધ્યાન અપાતું નથી, પરંતુ વાસ્તવમાં તેનું ખાસ મહત્ત્વ હોય િે. કેટલીક કાર ઈન્સ્યુરન્સ પોરલસીઓમાં આવી ઝીણાં અિરોમાં લખાયેલી શરતોના શબ્દો ગણવામાં આવ્યા ત્યારે જ્યોજવ ઓરવેલની પ્રરસદ્ધ નવલકથા એરનમલ િામવ કરતાં પણ વધુ શબ્દ તેમાં જણાયા હતા. એન્ડસ્લે, શીલા‘ઝ વ્હીલ્સ, એસ્યોર અને M&S બેન્કના મોટર ઈન્સ્યુરન્સ પોરલસીના દસ્તાવેજોમાં ૩૦,૦૦૦થી વધુ શબ્દો હતા. આની સામે, LV વીમા કંપનીના દસ્તાવેજમાં ૭,૦૦૦થી ઓિાં શબ્દ હતા.


6

પ્રિટન

સરકારી શાળાના ઈસ્લામીકરણની બ્લુપ્રિન્ટ

બહમિંગહામઃ બીનસાંિદાયિક સરકારી શાળાઓમાં ‘ઈલલામીકરણ’ની ‘ટ્રોજન હોસસ’ િોજનાના કયિત રીંગલીડર અને બયમિંગહામની પાકક વ્િૂ લકૂલના ગવનસસસ ચેરમેન તાહહર આલમે યશક્ષકો અને અભ્િાસિમને બદલવાની ૭૨ પાનાની બ્લુયિસટ લખી હોવાનુંબહાર આવ્િુછે. શહેરની શાળાઓમાં જે બની રહ્યું છે તેનો આ તાદશ્િ નમૂનો છે. તાયહર આલમે શાળાની કેટલીક િવૃયિઓમાં છોકરા-છોકરીને અલગ રાખવાની યહમાિત કરવા સાિેસામૂયહક પૂજાના બહુસાંલકૃયતક અયિગમ પર હુમલો કિોસહતો. મુસ્લલમ કાઉસ્સસલ ઓફ યિટન દ્વારા ૨૦૦૭માંિયસદ્ધ આ ૭૨ પાનાના દલતાવેજમાં તાયહર આલમ અનેસહલેખક મુહમ્મદ અબ્દુલ બારીએ મુસ્લલમ પેરસટ્સ અનેયવદ્યાિથીઓ દ્વારા તેમની ધમસઆધાયરત અપેક્ષા અને યચંતાને ધ્િાનમાં ન લેવા બદલ ઘણી સરકારી શાળાઓની નીયત પર હુમલા કિાસ છે. આલમે ઈલલાયમક ઉપદેશ અનુસાર ગલસફ્રેસડ/ બોિફ્રેસડની જાતીિ નૈયતકતા તેમ જ સજાતીિ સંબંધો લવીકાિસ ન હોવા ઉપરાંત, આ બાબતે મુસ્લલમ સંવેદનશીલતાને ધ્િાનમાં રાખવા સરકારી શાળાઓને બદલવા પર િાર મૂક્િો હતો. પાકક વ્િૂ એજ્િુકેશન ટ્રલટનું સંચાલન બયમિંગહામની અસિ શાળાને સોંપવાની • ૯૦,૦૦૦ લિલિશરો સલહત હજારો લોકોએ સ્પેન છોડ્યુંઃ યુરોઝોન કિોકિીના પટરણામે ટપેનની આટથમક હાલત ગંભીર બની છે. જોબ માકકેિ અને િોપિટીક્ષેિે ભારે મંદીના કારણે ૯૦,૦૦૦ જેિલા ટિટિશરો સટહત હજારો લોકોએ ટપેનમાંથી ટહજરત કરી છે. એર સમયે મેડેિેરીઅન ટવપ્ન ગણાતા

EXPLORE THE WORLD

CRUISE TOURS

17 DAY PANAMA CANAL CRUISE *£1649

18 DAY

SCENIC SOUTH AFRICA & ZAMBIA

Dep: 06 Sep, 05 Oct, 07 Nov, 29 Nov, 31 Dec

*£2899

14 DAY KENYA & TANZANIA & UGANDA SAFARI Dep: 08Apr, 25 May, 30Jun, 25 Aug, 08 Sep, 07 Oct, 03 Nov *£3299 18 DAY - GRAND SOUTH AMERICA

(BRAZIL – ARGENTINA – PERU -CHILE -BOLIVIA)

Dep: 08 Sep, 03 Oct, 10 Nov, 29 Dec, 31 Jan

*£4299

15 DAY - SOUTH EAST ASIA

(SINGAPORE – MALAYSIA –THAILAND – HONG KONG)

Dep: 05 May, 10 Jun, 03 Jul, 29 Aug, 19 Sep, 03 Oct, 07 Nov, 01 Dec, *£1949 31 Dec 18 DAY - CLASSIC INDO CHINA

(VIETNAM - CAMBODIA - MALAYSIA - LAOS)

Dep: 05 May, 02 Jun, 20 Aug, 08 Sep, 14 Oct, 18 Nov, 31 Dec

*£2399

આગમાંત્રણ બાળક સલહત પાંચના મોત

IABના િમુખ નસીર અવાનનો પદત્યાગ

મોંદેર રામ, િોિોગ્રાિર જાસ ધીરેન કાટ્વા બલમિંગહામઃ ઈશ્જટિટ્યુિ ઓિ સાંસી તેમ જ જેગુઆર યુકેના એટશયન ટબઝનેસીસ (IAB)ના દલલિત િગાતીનો સમાવેશ િમુખ નસીર અવાને િમુખ તરીકે થયો હતો. કાયમક્રમમાં ટવટવધ િણ વષમની કામગીરી િદશમન ટિેજડ, િણ પછી પદત્યાગ કરવાની કોસમનું ભોજન, સત્તાવાર જાહેરાત કરી િેઝજિેશજસ અને છે. બટમિંગહામ પણ નેિવકકિંગનો ચેમ્બરના ટહટસારુપ સમાવેશ થયો હતો. IABના વાટષમક વૈશાખી ટડનર દરટમયાન સંબોધન કરતા હોદ્દો ધારણ કરનારી નવી ગળગળા થઈ ગયેલા ટમ. અવાને કટમિીનો પણ પટરચયટવટધ તમામનો તેમની ‘સટહષ્ણુતા અને કરાયો હતો. અગાઉ, ટમ. અવાને સપોિટ’ બદલ આભાર માજયો ૯૦ વષટીય GP, વગશાળી અને ટનખાલસ મુશ્ટલમ નેતા અને હતો. નેશનલ મોિરસાઈકલ બટમિંગહામ સેજટ્રલ મશ્ટજદના મ્યુટઝયમ ખાતે ગુરુવાર, ૧૭ અધ્યક્ષ ડો. નસીમ મોહમ્મદની એટિલની સાંજે આયોટજત અંટતમટવટધમાં તેમણે હાજરી કાયમક્રમમાં ટવટવધ વંશીય આપ્યાનો પણ ઉલ્લેખ કયોમ હતો. આ ઉપરાંત, ગયા રટવવાર, લઘુમતી ટબઝનેસીસના િટતટનટધઓ ઉપશ્ટથત રહ્યા ૨૦ એટિલે બટમિંગહામમાં ધ ઓિ શીખ હતા. આમંટિતોમાં યુરોપીય કાઉશ્જસલ ગુ રુ દ્વારાઝના વડપણ હે ઠળ સં સ દના સભ્ય કિટલપ બે ન ીઓન, પાકકવ્યૂશાળા બલમિંગહામ સોટલહલના સાંસદ લોરેલી બિટ હેજડ્સવથમ પાકક ખાતે વાટષમક િયતબંધ, અરબી િાષા શીખવી ફરયજિાત હોિ (બંને ટલબ ડેમ પાિટી), ભારત વૈશાખી મેળાનું આયોજન કરાયું અને પાકકટતાન કોજટયુલેિના હતું. જીવનના તમામ ક્ષેિો અને તેમ જ છોકરા-છોકરીને અલગ બેસાડાતા હોિ િટતટનટધઓ અનુક્રમે રશ્મી જાટત પચચાદભૂ ધરાવતા સેંકડો તિા બીનમુસ્લલમ લટાફની કનડગત કરાતી હોિ સ્વે ઈ ન અને શે ર બહાદુર ખાન, લોકોએ મેળામાં હાજરી આપી તેવી સરકારી શાળાઓ માત્ર બયમિંગહામમાંછે. વંશીય ટબઝનેસ ગુરુ િોિેસર હતી. ઓલ્ડનો એકેડેમીમાંમાત્ર ઈલલામ યવશેયશક્ષણ અપાિ છે. શુિવારની િેિર ક્લબ ખોલવા માટે • લંડન અન્ડરગ્રાઉન્ડ ટ્યુબના કમમચારીઓની • નવા મકાનમાલલકોની સંખ્યા સાત વષમમાંસૌથી હડતાળઃ લંડન અજડરગ્રાઉજડ ટ્યુબના કમમચારીઓ વધુઃ માચમ મટહનામાં નવા મકાનમાટલકોની સંખ્યા £૧૫,૦૦૦ એકત્ર કરવાના હોવાનું પેરસટ્સને ટિકકિ ઓકિસીસ બંધ કરવાના ટનણમયના ટવવાદ ૩૧,૪૦૦ થઈ છે, જે ઓગટિ ૨૦૦૭ પછી સૌથી વધુ જણાવાિુંછે. સંદભભે ૪૮ કલાકની ટટ્રાઈક પાડશે, જે બુધવારે રાિે છે. સરકારની હેલ્પ િુ બાય યોજનાએ િથમ વખત ૨૧.૫૯ કલાકે પૂરી થશે. રેલ, મેરીિાઈમ એજડ ઘર ખરીદનારાને મોિી સહાય કરી છે. નવા ટપેનની નેશનલ ટિેિેશ્ટિક્સ ઈશ્જટિટ્યુિના આંકડા ટ્રાજસપોિટ યુટનયન અને લંડન અજડરગ્રાઉજડ વચ્ચે મકાનમાટલકો દ્વારા ચૂકવાતી સરેરાશ ટડપોઝીિની મુજબ દેશની કુલ વટતીમાં સતત બીજો વષભે ઘિાડો ૯૬૦ નોકરીઓ બંધ કરવાના મુદ્દે મંિણા ચાલી રહી રકમમાં પણ ૧૦ િકાનો ઘિાડો થયો છે. LSL િોપિટી થયો છે. ગયા વષભે પહેલી જાજયુઆરીએ ટપેનમાં છે . જો ટવવાદ નટહ ઉકેલાય તો પાંચ મેના ટદવસે રાિે સટવમસીસના અભ્યાસ અનુસાર મકાન ખરીદનારાઓ ૩૮૫,૧૭૮ ટિટિશ નાગટરકો હતા તે વષમના અંતે ૨૧.૦૦ કલાકથી ૭૨ કલાક માિેની બીજી હડતાળનું હવે તેમનુ િથમ મકાન ટનશ્ચચત કરવા સરેરાશ ટડસેમ્બરમાં ૨૩ િકાના ઘિાડા સાથે ૨૯૭,૨૨૯ની પણ આયોજન છે. યુટનયનના સભ્યો દ્વારા હડતાળના £૨૩,૮૦૨ ચૂકવે છે, જે િણ વષમમાં સૌથી ઓછી સંખ્યા રહી હતી. કારણે ગુરુવારની સવારે પણ સેવા પૂવવમ ત થઈ શકે છે. રકમ છે.

દરખાલત યશક્ષણયવિાગે યવચારી છે. બીજી તરફ, આ ટ્રલટ દ્વારા ચલાવાતી ત્રણ શાળાઓમાં તાકીદે તપાસ હાિ ધરાઈ છે. પાકક વ્િૂને ટાિલલીની અલફૂરકાન િાઈમરી શાળાને ટેકઓવર કરી તેને એકેડેમીમાં તબદીલ કરવાની સૈદ્ધાંયતક મંજૂરી મળી હતી, જેરદ કરાઈ છે. બયમિંગહામની આશરે ૨૫ શાળા તપાસ હેઠળ છે. સમગ્ર યવશ્વમાંયિસમસ ઉજવણી પર

SKANDA HOLIDAYS ® Norweigan Cruise Line Dep :11 Oct ,16 Nov, 19 Jan , 01 Feb, 15 Apr

3rd May 2014 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

23 DAY AUSTRALIA & NEW ZEALAND & BALI Dep: 25 Sep, 19 Oct, 07 Nov, 399 01 Dec, 07 Jan, 01 Mar, 05 Apr *£4

17 DAY CLASSIC CHINA TOUR Dep: 4 May, 1 Jun, 03 Jul, 29 Aug, 24 Sep , 12 Oct *£2399

15 DAY SCENIC ROCKIES & ALASKA CRUISE TOUR Dep: 24 May, 7 Jun, 21 Jun, *£2499 12 Jul, 2 Aug, 6 Sep

12 DAY BEST OF JAPAN TOUR Dep: 3 May, 2 Jun, 25 Aug, 1 Oct

*£2899

16 DAY INCREDIBLE NORTH INDIA & MYSTICAL NEPAL Dep: 29 Aug, 23 Sep, 10 Oct, *£1849 05 Nov, 03 Dec, 02 Jan, 05 Feb 15 DAY - EXOTIC SRI LANKA & MALDIVES Dep: 02 Jun, 25 Aug, 02 Oct, 9 *£189 05 Nov, 31 Dec, 02 Feb

AND MUCH MORE TAILOR MADE TO SUIT YOU Note: Vegetarian meals available in all our tours

www.skandaholidays.com

EVERY DAY DEPARTURE - PRIVATE & GROUP TOURS 0207 18 37 321 Lines Open From 7 AM TO 11 PM - 7 DAYS A WEEK 0121 28 55 247 All Price Per Person, Terms and conditions applies

contact@skandaholidays.com

CALL US FOR DISCOUNTED AIR TICKET WORLD WIDE

લંડનઃ શેકિલ્ડના વેક રોડ, શેરો ખાતેના એક મકાનમાં સોમવારે લાગેલી ભારે આગમાં િણ નાના બાળક સટહત િણ પેઢીની પાંચ વ્યટિના મોત નીપજ્યા હતા. દાદીમા શબીના બેગમ (૫૪), તેમની પુિી અનમ પરલવઝ (૨૦), નવ સપ્તાહની બાળકી તથા તેના બે ભાઈ અમાન નલઝમ (૭) અને અદ્યાન નલઝમ (૯) આગમાં હોમાઈ ગયાં હતાં. દાદીમા તેમના પટરવારને બચાવવા અંદર દોડી ગયાં હતાં, પરંતુ મોતને ભેટ્યાં હતાં. આગ લાગવાના સમયે બાળકોના ટપતા નલઝમ પરવેઝ કામે ગયા હતા અને માતા રટઝયા નટઝમનો નાસી જવાથી બચાવ થયો હતો. ચાર િાયર એશ્જજન ઘિનાટથળે પહોંચી ગયા હતા. સાઉથ યોકકશાયર િાયર એજડ રેટક્યુ ટવભાગે આગ લાગવાના કારણોની તપાસ હાથ ધરી છે.


3rd May 2014 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

‘HMRC ¶щ×¥¸ЦЧક∂¢│³ђ અ°↓અ³щ╙¶¨³щ ´º ¯щ³Ъ અº

કºЦ¹щ»Ц ¡¥Ц↓³ђ ઉ´¹ђ¢ ³щª ĬђЧµª ºщ╙¿¹ђ એª»щ કы ¥ђŨ ઔ˜ђ╙¢ક ÂщĪÂ↓ ¸Цªъ³ђ ‘¶щ×¥¸Цક↕│ ╙³²Ц↓╙º¯ કº¾Ц¸Цє°¿щ. ¶щ×¥¸ЦЧક∂¢ એª»щ¿Ьє?

ÂЬ╙¸¯ અĠ¾Ц»

ç°Ц´ક અ³щÂЪ╙³¹º ´Цª↔³º

ºщ¾×¹Ь અ³щ કçÎÜ ╙¾·Ц¢ (HMRC) ˛ЦºЦ ĺЦ×´º×ª ¶щ×¥¸ЦЧક∂¢ ªЪ¸³Ъ º¥³Ц કº¾Ц¸Цє આ¾Ъ ¦щ. §щ³Ъ કЦ¸¢ЪºЪ ¥ђŨ ´Âє±¢Ъ¹ЬŪ ¾щ´Цº ÂщĪºђ¸Цє ĬђЧµª ºщ╙¿¹ђ³Ц ¶щ×¥¸Цક↕ અ°¾Ц ╙³Щ䥯 ¢Ь®ђǼº³Ьє´ºЪΤ® કº¾Ц³Ъ ¦щ. ºщ¾×¹Ь અ³щ કçÎÜ ╙¾·Ц¢ ˛ЦºЦ ¥ђŨ ÂщĪºђ¸Цє ¯¸Ц¸ ªъÄ ╙ºª×Â↓¸Цє fÃщº કºЦ¹щ»Ц ª³↓ઓ¾º અ³щŬщઈ¸

ã ¹ ╙Ū ઓ / ã ¹ ╙Ū ઓ ³Ц ╙¶¨³щÂЪ ˛ЦºЦ ÃЦєÂ» કºЦ¯Ц ³щª ĬђЧµª ±º ¯щ¸³Ц ç´²↓કђ ÂЦ°щ º¡Ц¸®Ъ³щ »Ц¹ક ¦щ અ³щ HMRC ˛ЦºЦ અ´щ╙Τ¯ ‘´щºЦ¸ЪªÂ↓│³Ъ ઔєє±º § ¦щ કы કы¸ ¯щ §ђ¾Ц HMRCએ ¶щ×¥¸Цક↕ ¢Цઈ¬³Ц ઉ´¹ђ¢ °કЪ ¶щ×¥¸ЦЧક∂¢³Ц ªъЩçªѕ¢ ¸Цªъ અ³щક ĺъ¬ ÂщĪÂ↓³Ъ ´Âє±¢Ъ કºЪ ¦щ. ╙¶¨³щÂЪ ´º ¯щ³Ъ ¿Ьє અº °Ц¹? HMRC ˛ЦºЦ ¶щ×¥¸Цક↕³Ц ´ºЪΤ® ¸Цªъ ´Âє± કºщ»Ц ĺъÐÂ¸Цє ´щઈתÂ↓ અ³щ ¬ъકђºщªÂ↓³ђ ĺъ¬ ´® ¦щ. £®Ц »ђકђ³щ એ¾Ц ´Ħђ ¸â¹Ц ¦щ કы HMRCએ ¦щà»Цє Ħ® ¾Á↓ ¸Цªъ ¯¸Ц¸ ´щઈתÂ↓ અ³щ ¬ъકђºщªÂ↓³Ц ³щª

ĬђЧµª ºщª ¸Цªъ³Ъ ¶щ×¥¸Цક↕ ¢Цઈ¬ ÂЦ°щ¯щ¸³Ц ªъÄ ╙ºª³↓³Ъ º¡Ц¸®Ъ કºЪ ¦щ. એક § ÂщĪº¸Цє આ¾щ»Ц ╙¶¨³щÂЪ ¸Цªъ ³щª ĬђЧµª ºщª ¶щ×¥¸Цક↕³Ц Âє±·› એક ÃકЪક¯ ¦щ કы એક § ÂщĪº¸Цє Ãђ¾Ц ¦¯Цє ±ºએક ╙¶¨³щ ¸Цªъ³щª ĬђЧµª અ³щ¡¥↓³ђ ºщ╙¿¹ђ અ»¢ અ»¢ ºÃщ ¦щ. §щ³Ц ¸Цªъ ¢®¯ºЪ´а¾↓ક³Ьє ¸Ц╙§↓³ ≈≥ ªકЦ અ³щ≡≥ ªકЦ³Ъ ¾ŵщઆ¾щ¦щ. §ђ ¯¸щ,¶щ×¥¸ЦЧક∂¢³Ъ ±º ³ આ¾¯Ц Ãђ ¯ђ ¿Ьє°Ц¹?

§ђ ´щઈתº અ°¾Ц ¬ъકђºщªº³ђ ³щª ĬђЧµª ºщ╙¿¹ђ ¶щ×¥¸Цક↕ºщק ≈≥ ªકЦ અ³щ≡≥ ªકЦ³Ъ ¾ŵщ³ આ¾¯ђ Ãђ¹ ¯ђ, HMRC આ¸ °¾Ц³Ц ¶щ ÂЦ¸Ц×¹ કЦº®ђ Ö¹Ц³¸ЦєºЦ¡¿щњ ⌡ આєક¬Цઓњ ¯¸щ ¹ђÆ¹ ¡Ц³Цઓ¸Цє¹ђÆ¹ આєક¬Ц ¸аÄ¹Ц ¦щ? ⌡ ¡¥Ц↓ઓњ ¯¸щ ·а»°Ъ કђઈ ¡¥↓³ђ Ŭщઈ¸ ક¹ђ↓¦щઅ°¾Ц Ŭщઈ¸ કº¾Ц³Ьє·а»Ъ ¢¹Ц ³°Ъ? §ђ ¯¸щઆ Ĭe ‘ ¸′¡ђªЦ આєક¬Ц

7

¸аÄ¹Ц ¦щઅ°¾Ц ¸Цºщકº¾ђ ³ §ђઈએ ¯щ¾ђ ¡¥↓³ђ Ŭщઈ¸ ક¹ђ↓ ¦щ?│ ³ђ ઉǼº ³ આ´Ъ ¿કђ ¯ђ ¿Ьє°Ц¹? એક Âє·Ц¾³Ц એ¾Ъ ¦щ કы §ђ ´щઈתº અ°¾Ц ¬ъકђºщªº ¶щ×¥¸Цક↕ ºщק (≈≥ ªકЦ°Ъ ³Ъ¥щ)³Ъ ¶ÃЦº ºÃщ ¯щ¾ЬєªъÄ ╙ºª³↓µЦઈ» કºщઅ³щ‘આ¸ ¿Ц ¸Цªъ?│³ђ §¾Ц¶ આ´Ъ ³ ¿કы¯ђ HMRC ¯¸ЦºЦ ¾¯Ъ આ Ĭe³ђ ઉǼº ¿ђ²¿щ અ³щ આ³ђ અ°↓ HMRC³Ъ ¯´Ц °¿щ. ¸Цºщ¿Ьєકº¾Ьє§ђઈએ?

¯¸ЦºЦ ªъÄ ╙¶»³щ £ªЦ¬¾Ц³Ц કЦ³а³Ъ ¸Ц¢ђ↓ ¯ºµ Ö¹Ц³ આ´ђ. ¯¸ЦºЦ ╙ÃÂЦ¶ђ ¥કЦÂ®Ъ¸Цє ¡ºЦ ઉ¯ºщ ¯щ³Ъ ¥ђકÂЦઈ કºђ, ¯¸ЦºЪ ¯¸Ц¸ આ¾ક³щ fÃщº કºђ ¯щ¸ § ક¹Ц ¡¥↓¸Цє ¦аª ¸½¿щ અ³щ ક¹Ц ¡¥↓³Ъ ¦аª ³╙à ¸½щ ¯щ³щ Ö¹Ц³¸Цє ºЦ¡ђ. ªъÄÂ¸Цє³Ц®Цє¶¥Ц¾¾Ц³ђ ĴщΗ ¸Ц¢↓ કЦ³а³Ъ ¸Ц¢↓ § ¦щ અ³щ આ ÃЦєÂ» કº¾Ц³Ц ÂєÅ¹Ц¶є² ¸Ц¢↓ ¯ºµ ¯¸ЦιєÖ¹Ц³ અ¸щ±ђºЪ ¿કЪએ ¦Ъએ.

Make your life easy and save your money with DNS

DNS Associates, Pacific House, 382 Kenton Road, Harrow, Middlesex, HA3 8DP

Tel : 0207 148 0638


8

3rd May 2014 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

ркЧрлБркЬрк░рк╛ркд-рккрлНрк░ркпрлЛркЧркГ ркХрлЗрк╡рлЛ, ркХрлЗркЯрк▓рлЛ рк╕рклрк│? ркдрк╕рк┐рлАрк░рлЗркЧрлБркЬрк░рк╛ркд

рк╕рк╛ркдркорк╛ рккркЧрк╡рк┐ркпрлЗ... ркЖ ркЕркВркХ ркдркорк╛рк░рк╛ рк╣рк╛ркеркорк╛ркВ рккрк╣рлЛркВркЪрк╢рлЗ ркдрлНркпрк╛рк░рлЗ ркЧрлБркЬрк░рк╛ркдркирлА рлирлм ркмрлЗркаркХрлЛркирлБркВ тАШркнрк╛ркЧрлНркптАЩ ркоркдркжрк╛рк░ ркирк╛ркоркирк╛ рк╡рк┐ркзрк╛ркдрк╛ркП рккрлЛркдрк╛ркирлА ркорк╡ркд-ркЧрк╡ркд ркорлБркЬркм ркиркХрлНркХрлА ркХрк░рк┐рк╛ ркоркдркжрк╛рки ркХрк░рлА рк▓рлАркзрлБркВ рк╣рк╢рлЗ. ркдрлЗркирлА рк╕рк╛ркерлЗ ркЬ рк╕рк╛ркдркорк╛ ркдркмркХрлНркХрк╛ркирк╛ ркоркдркжрк╛ркиркорк╛ркВркЖркВркзрлНрк░ рккрлНрк░ркжрлЗрк╢ (рлзрлн), рк╡ркмрк╣рк╛рк░ (рлн), ркжрк╛ркжрк░рк╛ ркиркЧрк░ рк╣рк┐рлЗрк▓рлА (рлз), ркжрлАрк┐-ркжркоркг (рлз), ркЬркорлНркорлБ-ркХрк╛ркЪркорлАрк░ (рлз), рккркВркЬрк╛ркм (рлзрлй), ркЙркдрлНркдрк░ рккрлНрк░ркжрлЗрк╢ (рлзрлк), рккрк╢рлНркЪркЪрко ркмркВркЧрк╛рк│ (рлп) ркмрлЗркаркХрлЛ рккркг рк╕рк╛ркорлЗрк▓ ркЫрлЗ. ркЖркВркзрлНрк░ рккрлНрк░ркжрлЗрк╢ркорк╛ркВ ркдрлЛ ркЖркЦрлА рк╕рк░ркХрк╛рк░ ркорк╛ркЯрлЗ рк╡рк┐ркзрк╛ркирк╕ркнрк╛ркирлА рлзрлзрлп ркмрлЗркаркХрлЛ рккрк░ ркоркдркжрк╛рки ркерк╢рлЗ. ркЙрккрк░рк╛ркВркд рк╡ркмрк╣рк╛рк░ркирлА рлз, ркЧрлБркЬрк░рк╛ркдркирлА рлн, ркЙркдрлНркдрк░ рккрлНрк░ркжрлЗрк╢ркирлА рли ркЕркирлЗрккрк╢рлНркЪркЪрко ркмркВркЧрк╛рк│ркирлА рлз ркмрлЗркаркХркирлА рккрлЗркЯрк╛ ркЪрлВркЯркВ ркгрлА - рк╡рк┐ркзрк╛ркирк╕ркнрк╛ ркмрлЗркаркХ рккрк░ ркерк┐рк╛ркирлА ркЫрлЗ. рлйрлжркорлАркирк╛ ркЖ рк╕рк╛ркдркорк╛ ркдркмркХрлНркХрк╛ рккркЫрлА рлнркорлЗркирк╛ ркЕркирлЗ рлзрлиркорлЗркирк╛ ркЖркаркорлЛ ркЕркирлЗ ркирк┐ркорлЛ ркдркмркХрлНркХрлЛ ркерк╢рлЗ ркдрлЗркорк╛ркВркЖркВркзрлНрк░ рккрлНрк░ркжрлЗрк╢ (рлирлл), рк╡рк╣ркорк╛ркЪрк▓ рккрлНрк░ркжрлЗрк╢ (рлк), рк╡ркмрк╣рк╛рк░ (рлн), ркЙркдрлНркдрк░ рккрлНрк░ркжрлЗрк╢ (рлзрлл + рлзрло), ркЬркорлНркорлБ-ркХрк╛ркЪркорлАрк░ (рли) ркмрлЗркаркХрлЛ рккрк░ ркоркдркжрк╛рки ркерк╢рлЗ. ркЫрк┐рлАрк╕ркорк╛ркВрк╡рк┐рк╢рлЗрк╖ рк┐ркбрлЛркжрк░рк╛ ркЧрлБркЬрк░рк╛ркдркирк╛ рк┐рк╛ркЪркХркирлА ркиркЬрк░ ркЕрк╣рлАркВркирлА рлирлм ркмрлЗркаркХрлЛ рккрк░ рк╣рлЛркп ркдрлЗ рк╕рк╛рк┐ рк╕рлНрк┐рк╛ркнрк╛рк╡рк┐ркХ ркЫрлЗ. ркЗркВркЧрлНрк▓рлЗркирлНркб -

рк╡рк┐рк╖рлНркгрлБрккркВркбрлНркпрк╛

ркЕркорлЗрк╡рк░ркХрк╛ркерлА ркШркгрк╛ ркПркиркЖрк░ркЬрлА ркЕрк╣рлАркВ ркзрк╛ркорк╛ ркирк╛ркЦрлАркирлЗ рккркбрлНркпрк╛ ркЫрлЗ, ркорлЛркЯрк╛ ркнрк╛ркЧркирк╛ ркнрк╛ркЬркк-рк╡ркоркдрлНрк░рлЛ ркЫрлЗ, ркП ркдрлЗркоркирлА рк┐ркЧ ркЕркирлЗ ркнрк▓рк╛ркоркгрлЛркирлЛ ркЙрккркпрлЛркЧ ркХрк░рк╢рлЗ. ркорк╣рлЗрк╢ ркорк╣рлЗркдрк╛, ркЕркВркЬрк╡рк▓ рккркВркбрлНркпрк╛ ркЕркирлЗркмрлАркЬрк╛ ркХрлЗркЯрк▓рк╛ркХркирлЗ ркдрлЛ ркорк│рк┐рк╛ркирлБркВрккркг ркеркпрлБ.ркВ ркЧрлБркЬрк░рк╛ркдркирлА рлирлм ркмрлЗркаркХрлЛркорк╛ркВ ркХрлЗркЯрк▓рлАркХ ркдрлЛ тАШрк╡рк┐рк╢рлЗрк╖тАЩ ркЫрлЗ! рк┐ркбрлЛркжрк░рк╛ркорк╛ркВ ркирк░рлЗркирлНркжрлНрк░ ркорлЛркжрлА ркЙркорлЗркжрк┐рк╛рк░ ркЫрлЗ. рлзрлпрллрлиркерлА ркЖркЬ рк╕рлБркзрлАркорк╛ркВ ркЖ рккрк╣рлЗрк▓рлЛ ркЕрк┐рк╕рк░ ркШркгрлА ркмркзрлА рк░рлАркдрлЗ ркЧркгрк╛ркп. ркЬрлЗрко ркХрлЗ(рлз) ркХрлЛркИ рк░рк╛ркЬрлНркпркирлЛ ркорлБркЦрлНркп рккрлНрк░ркзрк╛рки тАШрк┐ркбрк╛ рккрлНрк░ркзрк╛рки рккркжркирк╛ ркЙркорлЗркжрк┐рк╛рк░тАЩ ркдрк░рлАркХрлЗркЪрлВркЯркВ ркгрлА рк▓ркбркдрлЛ рк╣рлЛркп ркдрлЗрк┐рлБркВркЖ рккрлНрк░ркерко рк┐рк╛рк░. (рли) ркХрлЛркИ рк░рк╛ркЬркХрлАркп рккркХрлНрк╖рлЗтАШрк┐ркбрк╛ рккрлНрк░ркзрк╛рки рккркжркирк╛ ркЙркорлЗркжрк┐рк╛рк░тАЩ рккрк╕ркВркж ркХркпрлЛрлЛ рк╣рлЛркп ркдрлЗрк┐рлЛ ркпрлЗрккрк╣рлЗрк▓рлЛ рккрлНрк░рк╕ркВркЧ. (рлй) ркХрлЛркИ ркЧрлБркЬрк░рк╛ркдрлА тАШрк┐ркбрк╛ рккрлНрк░ркзрк╛рки рккркжркирк╛ ркЙркорлЗркжрк┐рк╛рк░тАЩ ркдрк░рлАркХрлЗ ркЪрлВркЯркВ ркгрлА рк▓ркбркдрлЛ рк╣рлЛркп ркдрлЗрк┐рлЛ ркпрлЗ рккрлНрк░ркерко рккрлНрк░рк╕ркВркЧ. (ркорлЛрк░рк╛рк░ркЬрлАркнрк╛ркИ ркЕркирлЗркЕркЯрк▓ рк╡ркмрк╣рк╛рк░рлА рк┐рк╛ркЬрккрлЗркпрлА ркЦрк░рк╛ рккркг ркдрлЗркоркирлЗ рккркХрлНрк╖рлЗтАШрк┐ркбрк╛ рккрлНрк░ркзрк╛рки рккркжркирк╛ ркЙркорлЗркжрк┐рк╛рк░тАЩ ркЬрк╛рк╣рлЗрк░ ркХркпрк╛рлЛркирк╣рлЛркдрк╛.) (рлк) ркорлЛрк░рк╛рк░ркЬрлАркнрк╛ркИ рккркЫрлА ркЧрлБркЬрк░рк╛ркдркорк╛ркВркерлА ркХрлЛркИ ркЧрлБркЬрк░рк╛ркдрлАркирлЗрк┐ркбрк╛ рккрлНрк░ркзрк╛рки ркмркирк┐рк╛ркирлА тАШркдркХтАЩ ркЖрккркдрлА ркЪрлВркЯркВ ркгрлА рккркг ркЖ рккрлНрк░ркерко.

(рлл) рк░рк╛рк╖рлНркЯрлНрк░рлАркп рк╕рлНрк┐ркпркВрк╕рк┐рлЗ ркХ рк╕ркВркШркирк╛ рккрлНрк░ркЪрк╛рк░ркХ ркЧрлБркЬрк░рк╛ркдрлАркирлЗркорлЛркХрлЛ ркорк│рлНркпрк╛ркирлЛ ркпрлЗрккрлНрк░ркерко рккрлНрк░рк╕ркВркЧ! ркЖрко тАШркЧрлБркЬрк░рк╛ркд рккрлНрк░ркеркотАЩркирлЛ рк╡рк╕рк▓рк╡рк╕рк▓рлЛ ркирк░рлЗркирлНркжрлНрк░ ркорлЛркжрлАркП ркЪрк╛рк▓рлБ рк░рк╛ркЦрлНркпрлЛ ркЫрлЗ. ркмрлАркЬрк╛ ркорлБркЦрлНркп рккрлНрк░ркзрк╛рки рккркг... ркЖ рк┐ркЦркдрлЗ рк░рк╛ркЬрлНркпркирк╛ ркмрлЗ ркорлБркЦрлНркп рккрлНрк░ркзрк╛ркирлЛ рк▓рлЛркХрк╕ркнрк╛ркирлА ркЪрлВркЯркВ ркгрлА рк▓ркбрлА рк░рк╣рлНркпрк╛ ркЫрлЗркГ ркирк░рлЗркирлНркжрлНрк░ ркорлЛркжрлА ркЕркирлЗрк╢ркВркХрк░рк╡рк╕ркВрк╣ рк┐рк╛ркШрлЗрк▓рк╛. ркмркирлНркирлЗ рлзрлпрлмрлнркерлА рлзрлпрлпрлл рк╕рлБркзрлА, ркЦркнрлЗркЦркнрлЛ рк╡ркорк▓рк╛рк┐рлАркирлЗрккрк╣рлЗрк▓рк╛ркВ ркЬркирк╕ркВркШ ркЕркирлЗ рккркЫрлА ркнрк╛ркЬрккркирлЗ ркЧрлБркЬрк░рк╛ркдркорк╛ркВ ркоркЬркмрлВркд ркХрк░рк┐рк╛ркорк╛ркВ рк░рк╛ркдрк╡ркжрк┐рк╕ркирлЛ рккрк╡рк░рк╢рлНрк░рко ркХрк░рлА ркЪрлВркХрлНркпрк╛ ркЫрлЗ. ркмркирлНркирлЗркП ркирк┐рк╡ркиркорк╛рлЛркг ркЖркВркжрлЛрк▓рки, ркХркЯрлЛркХркЯрлА, ркнрлВркЧркнрлЛрк┐рк╛рк╕, ркЕркпрлЛркзрлНркпрк╛ ркЖркВркжрлЛрк▓ркиркорк╛ркВрккрк╡рк░рк╢рлНрк░рко ркХркпрлЛрлЛрк╣ркдрлЛ. ркЖркЬрлЗ ркирк░рлЗркирлНркжрлНрк░ ркорлЛркжрлА ркнрк╛ркЬрккркирк╛ тАШрк┐ркбрк╛ рккрлНрк░ркзрк╛рки рккркжркирк╛тАЩ ркЙркорлЗркжрк┐рк╛рк░ ркЫрлЗ, рк┐ркбрлЛркжрк░рк╛ркорк╛ркВ ркЕркирлЗ рк╕рк╛ркмрк░ркХрк╛ркВркарк╛ркорк╛ркВ рк╢ркВркХрк░рк╡рк╕ркВрк╣ рк┐рк╛ркШрлЗрк▓рк╛ ркХрлЛркВркЧрлНрк░рк╕ рлЗ ркирлА рк╡ркЯркХркХркЯ рккрк░ркерлА рк▓ркбрлЗркЫрлЗ. ркЕркирлЗркЕркбрк┐рк╛ркгрлА ркПркХ ркдрлНрк░рлАркЬрлБркВ ркирк╛рко рккркг ркнрк╛ркЬркк ркорк╛ркЯрлЗ ркорк╣ркдрлНрк┐ркирлБркВ ркЫрлЗ ркдрлЗ рк▓рк╛рк▓ ркХрлГрк╖рлНркг ркЕркбрк┐рк╛ркгрлАркирлБ.ркВ ркнрлВркдркХрк╛рк│ркорк╛ркВркдрлЗркоркирлЗрк┐ркбрк╛ рккрлНрк░ркзрк╛рки рккркжркирк╛ ркЙркорлЗркжрк┐рк╛рк░ ркдрк░рлАркХрлЗ ркПркиркбрлАркП ркдрк░рклркерлА рк░ркЬрлВркХрк░рк╛ркпрк╛, рккркг ркпрлБрккрлАркПркирлА рк╕рк░ркХрк╛рк░ ркмркирлА ркдрлНркпрк╛рк░ рккркЫрлА ркЖ рк┐ркЦркдрлЗ ркирк░рлЗркирлНркжрлНрк░ ркорлЛркжрлАркирлА ркЕркЬркорк╛ркЗрк╢ ркеркИ ркЫрлЗ. ркорлЛркжрлА ркХрк╣рлЗ ркЫрлЗркГ тАШркЕркбрк┐рк╛ркгрлАркЬрлА рк╕рк╡рк╣ркдркирк╛ ркирлЗркдрк╛ркУркирлА ркЖркВркЧрк│рлА рккркХркбрлАркирлЗрк╣рлБркВрк╡рк┐ркХрк╡рк╕ркд ркеркпрлЛ ркЫрлБ.ркВтАЩ ркЧрк╛ркВркзрлАркиркЧрк░ркорк╛ркВ рк╣рк╛-ркирк╛ рккркЫрлА ркЕркбрк┐рк╛ркгрлА ркКркнрк╛ ркЫрлЗ. ркЫрлЗрк▓рлНрк▓рлА ркЪрк╛рк░

    

             Deal From

RO OME ME

Deal From

OLDEN LDEN CIIRCLE RCLE GO + GOA

GOA

Deal From

ABU DH HABI ABI

Deal From

MA ALDIVES LDIVES

Deal From

KER ERALA RALA

Deal From

MENO ENORCA RCA

Deal From

┬г129pp

┬г625pp

┬г999pp

p ┬г329pp

KRABI-TH HAILAND AILAND

┬г1279pp p

┬г799pp

┬г899pp

Deal From

┬г699pp

For many many more more deals deals & destinations... destinations... For

   

рк▓рлЛркХрк╕ркнрк╛ркорк╛ркВркЪрлВркЯркВ рк╛ркпрлЗрк▓рк╛ ркЫрлЗ. ркЖ ркмрлЗркаркХ рккрк░ ркЕркЧрк╛ркЙ ркЕркЯрк▓ рк╡ркмрк╣рк╛рк░рлА рк┐рк╛ркЬрккрлЗркпрлА ркЕркирлЗ рк╢ркВркХрк░рк╡рк╕ркВрк╣ рк┐рк╛ркШрлЗрк▓рк╛ рккркг ркнрк╛ркЬрккркирк╛ ркЙркорлЗркжрк┐рк╛рк░ ркдрк░рлАркХрлЗ рк╡рк┐рк╡ркЬркд ркеркпрлЗрк▓рк╛. рлирлжрлжрлпркорк╛ркВ(ркЕркЧрк╛ркЙ ркХрк░ркдрк╛ркВ ркУркЫрлА) рк╕рк░рк╕рк╛ркИ (рлз,рлирлз,рлнрлкрлн) ркЕркбрк┐рк╛ркгрлАркП ркорлЗрк│рк┐рлЗрк▓рлА. ркдрлЗркоркирлА рк╕рк╛ркорлЗркХркХрк░рлАркЯ рккркЯрлЗрк▓ ркЫрлЗ, тАШркмрк╛рккрлБркирк╛ ркорк╛ркгрк╕тАЩ ркЧркгрк╛ркп ркЫрлЗ. рк░рк╛ркЬрккрк╛ рккрлНрк░ркзрк╛ркиркоркВркбрк│ркорк╛ркВрк╕рк╛ркорлЗрк▓ рк╣ркдрк╛. ркмрлАркЬрлА ркмрлЗркаркХрлЛ ркХркЪрлНркЫркорк╛ркВркнрк╛ркЬрккрлЗркирк┐рк╛ ркЙркорлЗркжрк┐рк╛рк░ ркдрк░рлАркХрлЗ рк╡рк┐ркирлЛркж ркЪрк╛рк┐ркбрк╛ркирлА рккрк╕ркВркжркЧрлА ркХрк░рлА ркЫрлЗ. ркЕркЧрк╛ркЙ рккрлБркирко ркЬрк╛ркЯ ркнрк╛ркЬрккркирк╛ рк╕ркВрк╕ркж рк╕ркнрлНркп рк╣ркдрк╛. рлнрлз,рлжрлжрлжркерлА рк┐ркзрлБ рк╕рк░рк╕рк╛ркЗркерлА ркЬрлАркдрлЗрк▓рк╛ркВ. ркЕркирлБрк╕рк╡рлВркЪркд ркЬрк╛рк╡ркдркирлА ркмрлЗркаркХ рк╣рлЛрк┐рк╛ркерлА рк╕рк┐ркгрлЛрлЛркирлЗ ркУркЫрлЛ рк░рк╕ рккркбрлЗ ркЫрлЗ. ркХрлЛркВркЧрлНрк░рк╕ рлЗ рлЗркдрлЗркоркирк╛ рккрлВрк┐рлЛрккрлНрк░ркзрк╛рки ркбрлЛ. рк╡ркжркирлЗрк╢ рккрк░ркорк╛рк░ркирлЗ ркЬрк╛ркоркиркЧрк░ркерлА ркмрлЛрк▓рк╛рк┐рлАркирлЗрк╡ркЯркХркХркЯ ркЖрккрлА ркЫрлЗ. ркмркирк╛рк╕ркХрк╛ркВркарк╛ркорк╛ркВ рк┐рк│рлА рккрк╛ркЫрк╛ рк╣рк╡рк░ркнрк╛ркИ ркЪрлМркзрк░рлАркирлЗ ркнрк╛ркЬрккрлЗ рккрк╕ркВркж ркХркпрк╛рлЛ, ркдрлЗркоркирлА рк╕рк╛ркорлЗ рк╕рк╣ркХрк╛рк░рлА ркирлЗркдрк╛ ркЬрлЛркЗркдрк╛ркнрк╛ркИ рккркЯрлЗрк▓ ркХрлЛркВркЧрлНрк░рк╕ рлЗ ркорк╛ркВркерлА ркЫрлЗ. рлирлжрлжрлпркорк╛ркВ ркорлБркХрк╢ рлЗ ркЧркврк┐рлА ркЬрлАркдрлНркпрк╛, рккркг ркдрлЗркоркирк╛ркВркЕрк┐рк╕рк╛ркиркирлЗрк▓рлАркзрлЗрккрлЗркЯрк╛ ркЪрлВркЯркВ ркгрлА ркеркИ рк╣ркдрлА. ркжрк╕рлЗркХ рк╣ркЬрк╛рк░ркирлА ркЬ рк╕рк░рк╕рк╛ркЗ ркнрк╛ркЬрккрлЗркорлЗрк│рк┐рлЗрк▓рлА. рккрк╛ркЯркгркорк╛ркВ ркПркХркерлА рк┐ркзрлБ рккркХрлНрк╖рлЛ ркмркжрк▓рк┐рк╛ркорк╛ркВ ркорк╛рк╡рк╣рк░ ркЕркирлЗ ркЬрк╛рк╡ркдрк┐рк╛ркжркирк╛ ркЦрлЗрк▓рк╛ркбрлА рк▓рлАрк▓рк╛ркзрк░ рк┐рк╛ркШрлЗрк▓рк╛ ркнрк╛ркЬрккркирк╛ ркЙркорлЗркжрк┐рк╛рк░ ркЫрлЗ, ркдрлЗркоркирлА рк╕рк╛ркорлЗркнрк╛рк┐рк╡рк╕ркВрк╣ рк░рк╛ркарлЛркб рккркг рккрлВрк┐рлЛркнрк╛ркЬрккрлА ркЬ ркЫрлЗ! ркорк╣рлЗрк╕рк╛ркгрк╛ ркмрлЗркаркХ рккрк░

рккрк╛ркЯрлАркжрк╛рк░рлЛркирлЛ ркжркмркжркмрлЛ ркЫрлЗ. ркЬркпрк╢рлНрк░рлАркмрк╣рлЗрки рккркЯрлЗрк▓ (ркнрк╛ркЬркк) ркЕркирлЗ ркЬрлАрк┐рк╛ркнрк╛ркИ рккркЯрлЗрк▓ (ркХрлЛркВркЧрлНрк░рк╕ рлЗ ) ркЙрккрк░рк╛ркВркд ркнрк╛ркЬрккркерлА ркирк╛рк░рк╛ркЬ рк┐ркВркжркирк╛ рккркЯрлЗрк▓ рккркг ркорлЗркжрк╛ркиркорк╛ркВ ркЫрлЗ. ркЬркпрк╢рлНрк░рлА рккркЯрлЗрк▓ рккрлВрк┐рлЛ рк╕рк╛ркВрк╕ркж ркЫрлЗ, рккркг рлирлз,рлжрлжрлж ркЬрлЗркЯрк▓рлА ркЬ рк╕рк░рк╕рк╛ркИ рк╣ркдрлА. ркЕркоркжрк╛рк╡рк╛ркж рккрлВрк╡ркорк╡ рк╛ркВ тАШркУрк╣, ркорк╛ркп ркЧрлЛркб!тАЩркирк╛ ркЧрлБркЬрк░рк╛ркдрлА ркЕрк╡ркнркирлЗркдрк╛ рккрк░рлЗрк╢ рк░рк╛рк┐рк▓ ркнрк╛ркЬрккркирк╛ ркЙркорлЗркжрк┐рк╛рк░ ркЫрлЗ. рлирлмркорк╛ркВркерлА ркЖ ркмрлЗркаркХ рккрлВрк┐рк╡рлЗрк╣рк░рлАрки рккрк╛ркаркХ рккрк╛рк╕рлЗрк╣ркдрлА, рк╣рк┐рлЗрккрк░рлЗрк╢ рк▓ркбрлЗркЫрлЗ. ркнрк╛ркЬрккркирк╛ рк╕ркВркдрк▓ рлБ ркиркирлЛ ркЖ ркЗрк╢рк╛рк░рлЛ ркЫрлЗркХрлЗркЕркорлЗркмрлНрк░рк╛рк╣рлНркоркгркирлЗркп ркирк╛рк░рк╛ркЬ ркиркерлА ркХрк░ркдрк╛ркВ, ркдрлЗркоркирлА рк╕рк╛ркорлЗ рк╡рк╣ркВркоркдрк╡рк╕ркВрк╣ рккркЯрлЗрк▓ рккрлВрк┐рлЛркорлЗркпрк░ ркЫрлЗрккркг ркЕрк╕рк░ркХрк╛рк░ркХ ркиркерлА. ркЕркоркжрк╛рк╡рк╛ркж рккрк╢рлНркЪрк┐ркорлЗ рк┐рк│рлА рккрк╛ркЫрк╛ ркжрк╡рк▓ркд ркЙркорлЗркжрк┐рк╛рк░ ркбрлЛ. ркХркХрк░рлАркЯ рк╕рлЛрк▓ркВркХрлА (ркнрк╛ркЬркк) ркЕркирлЗркЗрк╢рлНрк╡рк░ркнрк╛ркИ ркоркХрк┐рк╛ркгрк╛ (ркХрлЛркВркЧрлНрк░рк╕ рлЗ ) рк┐ркЪрлНркЪрлЗ ркХркЪркоркХрк╢ рк░рк╣рлЗрк╢.рлЗ ркЗрк╢рлНрк╡рк░ ркоркХрк┐рк╛ркгрк╛ ркЕркЧрк╛ркЙ ркнрк╛ркЬрккркорк╛ркВрккрлНрк░ркзрк╛рки рккркжрлЗрккркг рк╣ркдрк╛. рк╕рлБрк░ркирлНрлЗркжрлНрк░ркиркЧрк░ркорк╛ркВ ркмрлЗ ркХрлЛрк│рлА ркЙркорлЗркжрк┐рк╛рк░. ркПркХ ркЪрлБрк┐ркВ рк╛рк╡рк│ркпрк╛ ркЕркирлЗ ркмрлАркЬрк╛ ркдрк│рккркжрк╛ ркХрлЛрк│рлА рк╕рлЛркорк╛ ркЧрк╛ркВркбрк╛ рккркЯрлЗрк▓, ркорлВрк│ ркЬркирк╕ркВркШ - ркнрк╛ркЬркк рк░рк╛ркЬрккрк╛ - рккркЫрлА рк╣рк┐рлЗ ркХрлЛркВркЧрлНрк░рк╕ рлЗ ркорк╛ркВ. ркдрлЗркоркирлА рк╕рк╛ркорлЗ ркнрк╛ркЬрккркирк╛ ркжрлЗрк┐ркЬрлА рклркдрлЗрккрк░рк╛ ркЫрлЗ. ркЖркВркдрк╡рк░ркХ ркЦрлЗркВркЪркдрк╛ркгркорк╛ркВ ркмркирлНркирлЗрккркХрлНрк╖рлЛ рк╕ркорлЛрк┐рк╡ркбркпрк╛ ркЫрлЗ. рк╕рлМрк░рк╛рк╖рлНркЯрлНрк░ркорк╛ркВркХрк╢рлНркоркХрк╢ рк░рк╛ркЬркХрлЛркЯркорк╛ркВ рккркЯрлЗрк▓ ркЬрлНркЮрк╛рк╡ркдркирк╛ ркорлЛрк╣ркиркнрк╛ркИ ркХрлБркбркВ рк╛рк╡рк░ркпрк╛ркирлЗ ркХркбрк┐рк╛рк▓рлЗркЙрк┐рк╛ркирлЛ ркоркдркнрлЗркж ркиркбрлА рк░рк╣рлНркпрлЛ ркЫрлЗ. ркЖркиркВркжрлАркмрк╣рлЗркирлЗркдрлЗрк╡ркирк┐рк╛рк░рк┐рк╛ ркЦрк╛рк╕рлНрк╕рк╛

рккрлНрк░ркпрк╛рк╕рлЛ ркХркпрк╛рлЛ. ркнрк╛ркЬрккркорк╛ркВ ркоркЬркмрлВркд рк╕ркВркЧркаркирк╛ркдрлНркоркХ ркХрк╛рко ркХрк░рлА рк░рк╣рлЗрк▓рк╛ ркорк╣рк╛ркоркВркдрлНрк░рлА ркнрлАркЦрлБркнрк╛ркИ ркжрк▓рк╕рк╛рк╡ркгркпрк╛ рккркг рк╕рк╡рк┐ркп ркЫрлЗ. рк╕рк╛ркорлЗ ркХрлЛркВркЧрлНрк░рк╕ рлЗ ркирк╛ ркХрлБрк┐ркВ рк░ркЬрлА ркмрк╛рк┐рк╡рк│ркпрк╛ркП рлирлжрлжрлпркирлА ркЪрлВркЯркВ ркгрлАркорк╛ркВрлирлк,рлжрлжрлж ркЬрлЗркЯрк▓рк╛ ркоркдрлЛркирлА рк╕рк░рк╕рк╛ркЗ ркорлЗрк│рк┐рлЗрк▓рлА. рккрлЛрк░ркмркВркжрк░ ркЪрлВркВркЯркгрлА ркорк╛ркЯрлЗ рккрк╣рлЗрк▓рлЗркерлА ркЬ ркирк╛ркоркЪрлАрки ркЫрлЗ. рккркЯрлЗрк▓, рк▓рлЛрк╣рк╛ркгрк╛, ркорлЗрк░ркирлА ркЖркВркдрк╡рк░ркХ рк╕рлНрккркзрк╛рлЛркП ркЕрк╣рлАркВ тАШркорк╛ркХрклркпрк╛тАЩ рккрлНрк░рк╡рлГркдрлНркдркирлЗрк╡рк┐рк╕рлНркдрк╛рк░рлА ркЫрлЗ. ркЧрлБркЬрк░рк╛ркд рккрлНрк░ркжрлЗрк╢ ркХрлЛркВркЧрлНрк░рлЗрк╕ рккрлНрк░ркорлБркЦ ркЕркЬрлБрлЛрки ркорлЛркврк┐рк╛рк╡ркбркпрк╛ркирлА ркЖ ркХркорлЛркнрлВрк╡рко ркЫрлЗ, рккркг ркЪрлВркВркЯркгрлА рк▓ркбрк┐рк╛ ркорк╛ркЯрлЗркХрк╛ркВркзрк▓ ркЬрк╛ркбрлЗркЬрк╛ркирлЗркПркирк╕рлАрккрлАркирк╛ ркЙркорлЗркжрк┐рк╛рк░ ркдрк░рлАркХрлЗ рк░рк╕рлНркдрлЛ ркорлЛркХрк│рлЛ ркХрк░рк╛ркпрлЛ. ркдрлЗркирлА рк╕рк╛ркорлЗ рккрлВрк┐рлЛ ркнрк╛ркЬркк рк░рк╛ркЬрккрк╛ - ркХрлЛркВркЧрлНрк░рлЗрк╕ - ркнрк╛ркЬркк ркПрк┐рлЛ ркЕркирлБркнрк┐ рк▓рлЗркирк╛рк░ (ркЕркирлЗркЖрккркирк╛рк░) рк╡рк┐ркарлНркарк▓ рк░рк╛ркжрк╡ркбркпрк╛ (ркнрк╛ркЬркк) ркЫрлЗ. рлирлжрлжрлпркорк╛ркВ ркХрлЛркВркЧрлНрк░рлЗрк╕ркорк╛ркВркерлА рк░рк╛ркжрк╡ркбркпрк╛ ркЖ ркмрлЗркаркХ рккрк░ ркЪрлВркЯркВ рк╛ркИ ркЖрк┐рлЗрк▓рк╛, рккркг рлирлжрлзрлкркирлА рк╡рк┐ркзрк╛ркирк╕ркнрк╛ ркЪрлВркВркЯркгрлА рккркЫрлА ркнрк╛ркжрк░ркорк╛ркВ ркмрлАркЬрк╛ркВ ркШркгрк╛ркВ рккрк╛ркгрлА рк┐рк╣рлА ркЧркпрк╛ркВ. рк╡рк┐ркарлНркарк▓ркнрк╛ркИ ркЕркирлЗ рккрлБркдрлНрк░ ркЬркпрлЗрк╢ - ркмркирлНркирлЗ ркнрк╛ркЬрккркирлЗ ркорк╛ркЯрлЗ рк╕рлМрк░рк╛рк╖рлНркЯрлНрк░ркорк╛ркВркЙрк┐рлЗркЦрлА рк╢ркХрк╛ркп ркдрлЗрк┐рк╛ рк░рк╣рлНркпрк╛ ркиркерлА. рк╕рк╛ркорлЗ рк╕ркВркдрлЛркХркмрлЗрки ркЬрк╛ркбрлЗркЬрк╛ рк╕рк░ркоркг ркорлБркВркЬрк╛ркирлА рккрк╛рк╡рк░рк┐рк╛рк╡рк░ркХ ркЯрлАркоркирк╛ ркорлЛркнрлА ркХрк╛ркВркзрк▓ ркЬрк╛ркбрлЗркЬрк╛ ркЫрлЗ. рк╕рк░ркоркг ркорлБркВркЬрк╛ рк╣ркдрлНркпрк╛ркирк╛ ркЖрк░рлЛрккрлА ркдрк░рлАркХрлЗ ркнрк╛рк┐ркиркЧрк░ ркЬрлЗрк▓ркорк╛ркВ рк╣ркдрлЛ ркдрлНркпрк╛рк░рлЗ ркХркЯрлЛркХркЯрлА рк╕рк╛ркорлЗ рк╕ркВркШрк╖рлЛркорк╛ркВ тАШркорлАрк╕рк╛рк┐рк╛рк╕рлАтАЩ ркдрк░рлАркХрлЗ ркорк╛рк░рлЗ ркЬрлЗрк▓ркорк╛ркВ ркдрлЗркирлЗркорк│рк┐рк╛ркирлБркВркеркпрлЗрк▓.рлБркВ ркЕркирлБрк╕ркВркзрк╛рки рккрк╛рки-рлирлк


3rd May 2014 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

9


10

3rd May 2014 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

મુસ્લલમ મતો અંકેકરવાનુંરાજકારણ

ભારતમાં નવ તબક્કામાં યોજાઇ રહેલી લોકિભા ચૂટં ણીના છ તબક્કા તો પૂરા પણ થઇ ગયા છેત્યારે કોંગ્રિે ેપૂરક ચૂટં ણીઢંઢરે ો પ્રસિદ્ધ કયોાછે! ના, પિ કોઇ સવકાિલિી મુદ્દેપોતાની નીસત જાહેર કરવાનુંચૂકી નહોતો ગયો, પણ જૂનપું રુ ાણું શલત્ર અજમાવવાનું ભૂલી ગયો હતો. કાયમ પોતાની સબનિાંપ્રદાસયકતાનું વાજું વગાડનાર કોંગ્રિ ે ે પૂરક ચૂટં ણી ઢંઢરે ામાં લઘુમતીઓનેઆકષાવા અનામતનુંગાજર લટકાવ્યું છે. કોંગ્રિ ે ેવચન આપ્યુંછેકેજો તેિત્તા પર આવશે તો પછાત મુસ્લલમોનેઓબીિી ક્વોટામાંથી ૪.૫ ટકા અનામત આપવાનો રલતો શોધશે. આ સિવાય પિે તમામ દસલત લઘુમતીઓને અનુિસૂચત જાસતનો દરજ્જો આપવાનું વચન પણ આપ્યું છે. કોંગ્રિ ે ને લઘુમતીઓ માટેઅચાનક પ્રેમ ઉભરાઇ જવાનુંકારણ શુંહોય શકે? તમામ જનમત િવતેિણના તારણ દશાાવે છેકેકોંગ્રિ ે ના સવજયવાવટા ૧૦૦ બેઠકો આિપાિ િમેટાઇ જવાની શક્યતા છે. અત્યાર િુધી આ તારણોને નકારતી રહેલી કોંગ્રિ ે ને પણ હવે કદાચ વાલતસવિાનું ભાન થઇ ગયું છે. ચૂટં ણીમાં ભારે ે ને નુકિાન થઈ શકેછેતેવી આશંકાનેપગલેકોંગ્રિ લઘુમતીઓનેઆકષાવા પૂરક ચૂટં ણી ઢંઢરે ો લાવવાની ફરજ પડી છેએવુંમાની શકાય. ચૂટં ણી િમયેકોઇ પણ જાસત કેકોમ આધાસરત મુદ્દો ચચાાલપદ ન બને તે આદશા સ્લથસત છે, પરંતુ ભારતીય રાજકારણની આ જ વરવી વાલતસવિા છે. આમાંપણ ર્યારેમુસ્લલમ િમુદાયની વાત આવેછે ત્યારે કોંગ્રિ ે હોય, િમાજવાદી પિ હોય કે પછી બહુજન િમાજ પાટટી, જનતા દળ (યુ) કેમમતાનો T.M.C. કેઅન્ય પિો... - િહુ કોઇ મુસ્લલમ મતોના િહારે જ ચૂટં ણીની વૈતરણી પાર કરવાની તાકમાં જોવા મળે છે. આ વખતે તો સ્લથસત એવી છે કે ભાજપે પણ - કદાચ પહેલી જ વાર - મુસ્લલમ ધમાગરુુ ઓ િાથેસમલન-મુલાકાત યોર્યા છે. ભાજપ પ્રમુખ રાજનાથ સિંહ તેમને રૂબરૂ મળ્યા છે. સહંદ-ુ મુસ્લલમો વચ્ચે સવશ્વાિનો નાતો મજબૂત બને, ભાઇચારો વધેતેનાથી વધુિારુંશુંહોય શકે? પણ ચૂટં ણી ટાણેજ આવા સમલન-મુલાકાતનો એકમાત્ર ઉદ્દેશ મુસ્લલમ મતો અંકેકરવાનો જ હોય શકેતેવું સવચારતા મનને રોકવાનું મુચકેલ છે. આ બધી રાજકીય િોગઠાંબાજી દશાાવે છે કે ભારતની ચૂટં ણીઓમાંમુસ્લલમ િમુદાયના મતોનુંમહત્ત્વ અસત સવશેષ છે. રાજકીય પિો માટેતેમની ઉપેિા કરવાનું શક્ય નથી. મુસ્લલમોનું ભલું થાય કે નહીં, પિોએ દેખાડો તો એવો જ કરવાનો છે કે તેના સિવાય મુસ્લલમોનો કોઇ તારણહાર નથી. મુસ્લલમોનેપણ હવેિમય વીત્યેિમજાઇ રહ્યુંછે કેતેમનુંમહત્ત્વ મત પૂરતુંજ છે. આમ છતાંહકીકત એ છેકેમુસ્લલમો બેમોટા રાષ્ટ્રીય પિોમાંથી કોંગ્રિ ે ને

મત આપવાનું વધુ પિંદ કરે છે. િરેરાશ મુસ્લલમ અલ્પસશસિત અનેવેપાર-ધંધામાંઓછો િંકળાયેલો છે. ભારતની આ િૌથી મોટી લઘુમતીનું િામૂસહક મતદાન ચૂટં ણી પસરણામોમાં સનણાાયક િાસબત થતું હોય છેતેવુંરાજકીય પંસડતોનુંમાનવુંછે. મુસ્લલમો કોંગ્રિ ે ભણી ઢળવાનુંપિંદ કરેછેતેનંુ એક કારણ છેભાજપ પર રાષ્ટ્રીય લવયંિવે ક િંઘનો ઓછાયો અનેબીજુ,ં સહન્દુવાદી પિ તરીકેની તેની છાપ. પહેલાંઅયોધ્યામાંરામ મંસદર આંદોલન અને પછી સહચકારા ગોધરાકાંડ બાદ કોંગ્રિ ે િસહતના સવરોધ પિોએ ભાજપની ‘સહન્દુવાદી’ તરીકેની છાપનેવધુદૃઢ બનાવવા લોહી-પાણી એક કયાાછે ે ે તો હંમશ ેા એમ કહીએ તો પણ ખોટું નથી. કોંગ્રિ દાવો કયોા છે કે જો ભાજપની િરકાર આવી તો મુસ્લલમોની સ્લથસત બદથી બદતર થશે. ભારતમાં મુસ્લલમોની વલતી અઢાર કરોડ કે િહેજ વધુછે. અને૨૧૮ લોકિભા મતિેત્રોમાંતેઓ ૧૦ ટકા મતસહલિો ધરાવે છે. બધા રાજકીય પિો આ ગસણત જાણેછેકેઅનેઆથી જ તેઓ મુસ્લલમ મતો ગાંઠે બાંધવા જુદા જુદા પ્રકારે ‘સહન્દુવાદી’ ભાજપનેભાંડતા રહેછે. મુસ્લલમ મતદારો માટેએવું કહેવાય છેકેઉત્તર પ્રદેશમાંસબનિાંપ્રદાસયક પિોના સવકલ્પો વધુહોવાથી તેઓ બહુ યુસિપૂવકા મતદાન કરે છે. જો ઉમેદવાર મુસ્લલમ નહીં હોય તો તેઓ ભાજપનેહરાવી શકેતેવા ઉમેદવારનેમત આપવાનું પિંદ કરશે. ર્યારેતાસમલનાડુ, આંધ્ર પ્રદેશ, કેરળ, ઓસરિા, પસ્ચચમ બંગાળ અનેઆિામ એવા રાર્યો છે ર્યાં ચોક્કિ સવચારિરણી ધરાવતા રાજકીય પિોનુંસવશેષ પ્રભુત્વ છે. કોંગ્રિ ે નેહરાવવાનો ઇરાદો ધરાવતા આ પિો જાણે છેકેપોતાના સવજય માટે મુસ્લલમોના જથ્થાબંધ મતો મેળવવા અસનવાયા છે. અનેમુસ્લલમો કદી કોંગ્રિ ે નેહરાવવાના મૂડમાંહોતા નથી. તો કરવુંશુ?ં આ િંજોગોમાંતેઓ ‘સહન્દુવાદી’ ભાજપને અને - છેલ્લા દિકાથી - નરેન્દ્ર મોદીને ભાંડીનેપોતાનો લવાથાિાધી લેછે. જોકેઆ વખતેપસરવતાનનો પવન ફૂકં ાય તેવા એંધાણ વતાાય રહ્યા છે. મુસ્લલમોનેકદાચ િમજાયુંછે કે ૨૦૦૧ પછી ગુજરાતમાં શાંસત પ્રવતતે છે અને મુસ્લલમો બીજાં રાર્યોમાં જીવે છે તેવું જ િહજ જીવન જીવી રહ્યા છે. ગુજરાતમાંવિતાંમુસ્લલમોની આસથાક સ્લથસત િુધરી છે. એટલુંજ નહીં, છેલ્લા એક દિકામાંકોમી સહંિાની એક પણ ઘટના બની નથી. કરફ્યુનામનો શબ્દ ભૂતકાળ બન્યો છે. અનેભાજપ પ્રમુખ રાજનાથ સિંહેભૂતકાળમાંકોઇ ભૂલ થઇ હોય તો તેની માફી િુદ્ધાંમાગવા તૈયારી બતાવી છે! અલબત્ત, આ બધા હકારાત્મક પસરબળોનો િરવાળો ભાજપની તરફેણમાં કેટલો લાભકારક િાસબત થાય છેતેતો ૧૬ મેના રોજ ખબર પડશે.

બ્રેકફાલટ, લંચ અને ડીનર સિવાય ભાગ્યે જ મોં ખોલવા માટેજાણીતા વડા પ્રધાન ડો. મનમોહન સિંહે ગયા િપ્તાહેઅાિામમાંમતદાન કયાાબાદ પત્રકારો િાથેની વાતચીતમાંએવો અસભપ્રાય વ્યિ કયોાહતો કે દેશમાં મોદી લહેર જેવું કંઇ છે જ નહીં. તેઓ આટલુંબોલ્યાનેએકાદ કલાક પણ માંડ થયો હશેત્યાં તો િમાચાર આવ્યા કેતેમના િાવકા ભાઇ દલજીત સિંહ કોહલી ભાજપમાં જોડાઇ ગયા છે. નરેન્દ્ર મોદીએ ભાજપના વડા પ્રધાન પદના ઉમેદવાર તરીકે પોતાનુંનામ જાહેર થયા બાદ દેશભરમાંફરી વળીને પિની તરફેણમાં જે માહોલ િર્યોા છે તેનું આ પસરણામ છે. દલજીત સિંહના ભાજપમાંજોડાવાના સનણાયનેતમેમોદી લહેરનુંપસરણામ ગણો કેકોંગ્રિ ે િરકાર પ્રત્યેનો અિંતોષ, પરંતુ તેમના સનણાયે મનમોહન સિંહ જેવા ટાઢા કોઠાના માણિને પણ હચમચાવી નાખ્યા હશેતેમાંબેમત નથી. છેલ્લા બે’ક મસહનામાંકોંગ્રિ ે , જનતા દળ (યુ), િમાજવાદી પાટટી િસહત ઘણા પિના નેતાઓ ભાજપમાંજોડાયા છે, પણ ભાજપની નેતાગીરી દલજીત સિંહના પિાંતરથી ફુલી િમાતી નથી. સનણાયની જાહેરાત બહુ નાટ્યાત્મક િંજોગોમાંથઇ હતી. અમૃતિરમાંભાજપ અને સશરોમણી અકાલી દળની રેલી યોજાઇ હતી, જેમાંદલજીત સિંહ પણ હાજર હતા. અકાલી દળના નેતા અનેરાર્યના મુખ્ય પ્રધાન પ્રકાશ સિંહ બાદલે ભાજપમાંજોડાવાની તેમની ઇચ્છા વ્યિ કરી. અને

મોદીએ દલજીત સિંહને ભેટીને તેમના સનણાયને વધાવી લીધો. એટલું જ નહીં, કોંગ્રિ ે ને મીઠામાં બોળેલો ચાબખો પણ માયોાઃ મનમોહન સિંહના ભાઇ ભાજપમાંજોડાયા છેતેથી અમારી તાકાતમાંવધારો જ થશે. આ પિ ફિ િભ્યપદ મેળવવાનો જ પિ નથી, િંબધં નો પિ છેનેદલજીત િાથેિારા િંબધં ો લથાસપત થશેતેવો સવશ્વાિ છે. દલજીતના પિાંતરથી ભાજપનેકોંગ્રિ ે પર પલતાળ પાડવાની તક મળી ગઇ છે. દલજીતે પણ કોંગ્રિ ે ને ડામ દેતાં એવી લાગણી વ્યિ કરી છેકેલોકોના કોંગ્રિ ે િામેના આક્રોશને વાચા આપવા માટે તેમણે ભાજપના બારણાં ખટખટાવ્યા છે. ભાજપનેતો ભાવતુ’ંતુંનેવૈદેકીધું જેવો તાલ થયો છે. વડા પ્રધાનના ભાઇનેજ કોંગ્રિે માં ભરોિો ન હોય ત્યાંપ્રજાનેકેવી રીતેભરોિો હોય એવું કહીને ભાજપે કોંગ્રિ ે પર પલતાળ પાડી છે. મનમોહન સિંહેભલેએવુંકહીનેહાથ ઊંચા કરી દીધા કેદલજીત સિંહ પર તેનો અંકુશ નથી અનેબધા પુખ્ત છે, પણ દેશભરમાં તેમની િરકાર િામે આટલો આક્રોશ કેમ પ્રવતતેછેતેઅંગેઆત્મસનરીિણ તો કરવું જ રહ્યું. આ પગલુંકેવા પ્રકારનુંછેતેઅંગેપિના સહતમાંપણ સવચારવુંરહ્યું. હતાશ થવાથી પણ બહુ ફેર નહીં પડે, પણ કોંગ્રિ ે માટે આ ઘટના નામોશીભરી તો છે જ. દલજીત સિંહના સનણાયને કોંગ્રિ ે કઇ રીતેમૂલવેછેતેતો િમય જ કહેશ,ે પણ અન્ય કુટબ ું ીજનોનેદલજીતનુંપગલુંવખોડયુંછે.

હલચલ મચાવતુંપક્ષાંતરણ

સ્વ. વવષ્ણભ ુ ાઈ પટેલને શ્રદ્ધાજંવલ

‘ગુજરાત સમાચાર’ પરરવારના એક સભ્ય તરીકે લવ. રવષ્ણુભાઈ પટેલને અમારા કેનડે ાના કુટબ ું ીજનો તરફથી હૃદયપૂવક વ ની શ્રદ્ધાજંલી અપપીએ છીએ. પ્રભુ સદ્ગતના આત્માને રચર શાંરત આપે તેવી પ્રાથવના. ભાઇની બીમારી ગંભીર હોવાના સમાચાર મળતાં જ શ્રી સી.બી. પટેલ તુરત ં ભારત પહોંચી ગયા અને સવવેને હૂંફ, સાથ સથવારો આપી મોટાભાઈની ફરજ બજાવીને સમાજને ઉમદા ઉદાહરણ પાઠવ્યું છે. માચવ ૨૦૧૧માં મારે પણ સાઉથોલમાં રહેતા મારા ભત્રીજા અલ્કેશના પત્નીનું અને બીજે જ રદવસે તેની માસુમ રદકરી કેઇરા નું રનધન થતા યુકે આવ્યો હતો. ‘ગુજરાત સમાચાર’ કાયાવલયમાં અવસાનની જાહેરાત આપવા જતા સી.બી. પટેલ અને કાયાવલયના તમામ સાથીદારોએ બધા કામ પડતા મૂકીને મંત્રોચ્ચાર કરીને મા-રદકરીને શ્રદ્ધાજંલી અપવણ કરી હતી. ત્યારે અમારૂ દુઃખ હળવું થયાનો અંતરમાં સાચો અનુભવ થયો. ઘણી વખત એવું બને છે કે પોતાના કુટબ ું માં શુભપ્રસંગ હોય ત્યારે સગાં સંબધ ં ી કે રમત્રોના પરીવારમાં કોઈનું અવસાન થયું હોય ત્યારે ભારત અને પરદેશમાં ભણેલા-ગણેલા લોકો પણ અંધશ્રદ્ધા અને વહેમને લીધે તેમને મળવા જવાનું ટાળે છે. મેં અનુપમ રમશનના એક સંતને આ પ્રશ્ન પૂછતા તેમણે સચોટ જવાબ આપેલ કે ‘જ્યારે માણસને ખૂબ જરૂર હોય તેવા સમયે જઈને ઊભા રહો તે જ સાચો માનવ ધમવ. સમય વીત્યા બાદ વ્યવહારરક દૃષ્ટીથી જાઓ અને મોઢું બતાવીને આવો તેનો કોઈ અથવ નથી.’ - સુરશ ે અને ભાવના પટેલ, મારખમ, કેનડે ા (નોંિ: વિય વાચક વમત્રો, શ્રી સીબીના લઘુબિ ં ુ સ્વ. વવષ્ણુભાઇના વનિન િસંગે ઘણા વાચક વમત્રો ે ાઓ રજૂ તરફથી પત્ર અને ઇમેઇલ દ્વારા શોકસંદશ કરવામાં આવ્યા િતા. સ્થળસંકોચના કારણે તે બિા સંદશ ે ા લઇ શકાયા નથી તે બદલ દરગુજર કરવા નમ્ર વવનંતી સિ આપ સૌનો આભાર. - કમલ રાવ)

સમય વતતે સાવિાન

ભારત દેશને આઝાદી મળ્યા પછી એની હાલત અધોગરતના માગવે જઈ રહી છે. આપણા શાલત્રો અને સંતો કહે છે કે કરળયુગમાં માનવીનું કાળજુ બગડે છે અને અંતઃકરણની રદશા બદલાય છે તેમજ કશું ખોટું કયાવનો ડંખ પણ એને થતો નથી. ભારતનો ઇરતહાસ બદલાવાને હવે વાર નથી. હવે તો જોરદાર બર ક્રાંરતની જરૂર છે. સિાનો કેફ ઉતારવા પ્રજાએ હવે સમજી રવચારી પગલું ભરવાનું છે. સિાને આપણી પાસે આવવું પડે એવો પુરુષાથવ અને સમજ પ્રજાએ કેળવવી જોઈશે. આધાર વગરના લોટા જેવા તકવાદી નેતાઓથી સાવધ રહી પ્રજાએ જાગૃત થવાની જરૂર છે. ભારતની આજની દશાનો ડંખ જેને સદા પજવે છે તે અરભનેતા અમીર ખાન કહે છે, ‘Cast your vote, but don’t vote for cast’. સમજદાર માનવીને માત્ર ઈશારાની જ જરૂર છે. - કાન્તાબેન અને િભાકાન્ત પટેલ, ઓકવુડ

‘તેન ત્યક્તેન ભૂવં જથા’

'ગુજરાત સમાચાર'ના ૧ માચવના અંકમાં લખાણ હતું કે દરેક રહકદુ દંપરિને પાંચ બાળકો તો હોવા જ જોઈએ. આપણી રહકદુ પ્રજા દુરનયાના હાલના વાતાવરણને સમજે અને જાણે તે જરૂરી છે. સંતમહાત્માઅોના ઉપદેશને સમજવા અને ધમવ પ્રત્યે રવચારવું તે તાતી જરૂરરયાત છે. રહકદુ ધમવપલુ તક ગીતાનું જ્ઞાન ખૂબ જ જરૂરી છે. આજે આપણી આયવ - રહકદુ સંલકૃરત જ જીવતી છે જ્યારે રોમન, ગ્રીક વગેરે સંલકૃરત મરી પરવારી છે. ઈસાઈ અને મુસ્લલમ સંલકૃરત આપણાથી પાછળની છે. સમગ્ર રવશ્વમાં આયવ સંલકૃરત સૌથી પ્રથમ સંલકૃરત છે અને તેના આપણે સૌ રહકદુઅો વારસદારો છીએ. ધમવ તો કહે છે 'તેન ત્યક્તેન ભૂરં જથા' એટલે કે 'ત્યાગી ત્યાગીને ભોગવો' તમે તમારી છાતી ઉપર હાથ મૂકીને રવચાર કરો કે તમે કેટલું ત્યાગીને ખાવ છો?

જો આજે આપણે વનષ્ફળ છીએ તો તેનું એક કારણ એ છે કે આપણને આપણી જાત પર વવશ્વાસ નથી - અજ્ઞાત

અરે અમે તો કહીએ છીએ કે મનુષ્યો નયોવ ભોગ જ ભોગવે છે. - નીછાભાઈ સોલંકી, લેસ્ટર

આપણી ટીવી સીરીયલો

આપણી અમુક ટીવી સીરીયલમાં પુરૂષ અને લત્રી પાત્રો દ્વારા લત્રીઓ અને નાની છોકરીઅો ઉપર ત્રાસ ગુજારવામાં આવતો બતાવાય છે. લત્રીને જ લત્રીની દુશ્મન દશાવવાય છે. અમુક રસરીયલમાં તો કાવાદાવા અને કાવતરા, તમામ રમલ્કત હડપ કરી લેવા અને અસત્યથી ભરપૂર પ્રસંગો બતાવાય છે. આવી બેવકૂફીભરી રસરરયલો વષોવ સુધી ચાલે છે. આવી સીરીયલ્સની માણસના મન ઉપર ઘણી અસર થાય છે. ટીઆરપી વધારવા માટે જ બનતી આવી સીરીયલોની સમાજ પર ખરાબ અસર થતી હોવાથી તેને બંધ કરાવવી ખૂબ જ જરૂરી છે. દુરનયામાં ઘણું નવું જાણવાનુ-ં શીખવાનું મળે છે ત્યારે તે દશાવવાય તે જરૂરી છે. ઘણા એમ કહેશે કે ટી.વી. બંધ રાખવુ,ં પણ અહીંની આબોહવામાં બહાર નીકળવાનું શક્ય ન બનતું હોય ત્યારે ઘરે બેસીને શું કરવુ? ં ઘણાને બધી ચેનલના પૈસા ભરવા ન પોષાતા હોય તો તેઅો શું કરે? મફત આવતી ચેનલ જ જોવી પડેન? ે - નયના નકુમ, સાઉથ હેરો

િવતભાવંત એવશયનો

'ગુજરાત સમાચાર'માં પાન નંબર ૩ ઉપર પ્રરતભાવંત એશીયકસના સમાચાર વાંચી આનંદ થયો. પરંતુ જે રીતે આપણું યુવાધન આ દેશમાં રવરવધ પ્રોફેશન તેમજ રબઝનેસીસમાં આગળ વધી રહ્યું છે તે જોતા આગામી દાયકામાં અોબામાની જેમ આપણો જ કોઇ યુવાન કે યુવતી આ દેશના વડાપ્રધાન બને તો નવાઇ પામતા નરહં. આપણું યુવાધન મેરડસીન, રબઝનેસ, ઇકડલટ્રી, ફામવસી, લો, બેસ્કકંગ અને ફાઇનાકસ સરહતના રવરવધ ક્ષેત્રે જે હરણફાળ ભરી રહ્યું છે તે જોતા કદાચ આગામી વષોવ ભારતીયો અને ગુજરાતીઅોના હશે તેમ કહેવામાં જરા પણ ખોટું નથી. ભારતીય યુવાનોની સફળતા પાછળ તેમના માતા રપતા અને પરરવારની મહેનત, સંલકારો અને સાચા અથવમાં કહીએ તો આપણી સતત રવકાસ કરવાની સંલકૃરત અને પરંપરા જવાબદાર છે. આપણા લોકોએ અકય ધમવ કે દેશના લોકો કરતા રિટનની આમ જનતામાં પોતાનું અદકેરૂ લથાન બનાવી ખૂબજ લોકચાહના મેળવી છે. - રમેશ ભટ્ટ, હેરો

જન્મ, મરણ, લગ્ન અને એનીવસસરીની નોંિ

'ગુજરાત સમાચાર'માં જકમ, મરણ, લગ્ન અને એનીવસવરીની ટૂંકી નોંધ મફત અને જો ફોટો સાથે ૧૫૦ શબ્દોની મયાવદામાં તે નોંધ પ્રરસધ્ધ કરવી હોય તો માત્ર £૧૨૦ના મામુલી દરથી પ્રરસધ્ધ કરવાના સમાચાર વાંચીને આનંદ થયો. ખરેખર આ ખૂબજ સારી પ્રથા શરૂ કરવામાં આવી છે. જેનાથી આપણને રમત્રો, સંબંધીઅો અને પારરવારીક લવજનોના ખુશખબર જાણી આનંદ થશે. વાચકોએ પણ આ રવભાગમાં પોતાના સમાચાર મોકલવા જોઇએ જેથી સૌ તેમના આનંદ તેમજ દુ:ખના પ્રસંગોમાં સહભાગી થઇ શકે. સમાજને જોડવાની આ પહેલ ખરેખર પ્રસંશનીય છે અને આપ સૌને જેટલા ધકયવાદ કહીએ તેટલા અોછા છે. - રશ્મમકાંત મિેતા, બ્રોમલી

ટપાલમાંથી તારવેલું

• બવમિંગિામથી વવક્રમભાઇ પટેલ જણાવે છે કે 'ગુજરાત સમાચાર'માં સદાબહાર લવાલથ્ય, મરહલા સોંદયવ, તસવીરે ગુજરાત, જીવંત પંથ અને આંયાં બધા અોલરાઇટ છે' રવભાગો ખૂબજ સરસ આવે છે.

ગુજરાત સમાચાર અને એિશયન વોઇસને આપ કોઇ સંદેશ આપવા માગો છો? લવાજમ/વવજ્ઞાપન સંબંવિત કોઇ માવિતી જોઇએ છે? િમણાં જ ફોન ઉઠાવો અથવા ઇ-મેઇલ કરો. અમે આપને મદદ કરવા તત્પર છીએ. Karma Yoga House, 12 Hoxton Market (Off Coronet Street) London N1 6HW

Tel: 020 7749 4080/4000 Fax: 020 7749 4081

Email: gseditorial@abplgroup.com, aveditorial@abplgroup.com, www.abplgroup.com www.facebook.com/GujaratSamacharNewsweekly


ગુજરાત 11

3rd May 2014 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

ચૂટં ણી પંચની આંખ ખોલવા કેનડે ાના નાગરરકની ઉમેદવારી નમો માટેયુકેવાસી ગુજરાતીઓના વતનમાંધામા

તવરેન વ્યાસ

અમદાવાદઃ ભારતભરમાં અત્યારે લોકસભાની ચૂંટણીનો માહોલ બરાબર જામ્યો છે. વિવિધ રાજકીય પક્ષ અને ઉમેદિારો જુદી જુદી રીતે મતદારોને આકષષી રહ્યા છે. આ સંજોગોમાં અમદાિાદમાં રહેતા અને કેનડે ાનું નાગવરકત્િ ધરાિતા એક યુિાને પણ અમદાિાદ (પૂિ્ )વ અને ખેડા લોકસભા બેઠક પરથી એક અનોખા મુદ્દે ઉમેદિારી નોંધાિી છે. મૂળ નવડયાદના ખડાયતા િવણક ૩૯ િષષીય રોશન વિયિદન શાહે આ ચૂંટણીમાં અપક્ષ તરીકે ઝંપલાિિા અંગે કહ્યું કે, ‘વનયમ મુજબ, કોઇ વિદેશી નાગવરક ભારતમાં ચૂટં ણી ન લડી શકે અને મતદાન પણ ન કરી શકે. પરંતુ ભારતમાં કોઇપણ વિદેશી નાગવરક ચૂટં ણી લડી શકે છે. એટલે કે પાકકસ્તાન કે અજય દેશનો કોઇ નાગવરક અહીં આિીને ચૂંટણીમાં વિજેતા થાય અને િડાિધાન પણ બની શકે છે.’ જોકે, રોશન શાહે આ અંગે વિવિધ સ્તરે ચૂંટણી પંચનું ધ્યાન દોયુું હોિા છતાં તેમની ઉમેદિારી સામે કોઇ પગલાં લેિાયા નથી અને તેમને કેલ્ક્યુલેટરનું ચૂંટણી વચહ્ન ફાળિાયું છે. આ ઉપરાંત તેમણે અગાઉ આ મુદ્દે રાષ્ટ્રપવત અને સુિીમ કોટટના મુખ્ય જયાયમૂવતવને પણ જાણ કરી છે પણ તેમની ઉમેદિારી રદ પણ નથી થઇ અને કાયદામાં પણ સુધારો થયો નથી. રોશન શાહ કહે છે કે, તેમણે ચૂંટણી િવિયામાં કેિી ખામીઓ છે તથા તેનો કેિો ફાયદો લઇ શકાય છે તે માટે જાગૃવિ લાિિા

લોકસભાની ચૂંટણીમાં ઝંપલાવ્યું છે. વ્યિસાયે કોમ્પ્યુટર એન્જજવનયર એિા આ ઉમેદિાર કહે છે કે, ‘સમગ્ર ચૂટં ણી ફોમવમાં કયાંય ઉમેદિારની નાગવરકતાની

રોશન શાહ

ચકાસણી થતી હોય તેિી પધ્ધવત નથી. મારી પાસે અગાઉનું ચૂટં ણી ઓળખપત્ર છે. તેના આધારે ઉમેદાિારી અને મતદાન પણ થઇ શકે છે. ઉપરાંત ચૂંટણી પંચના વરટવનુંગ અવધકારીની હેજડબુકમાં પણ આિી ચકાસણી માટે કોઇ જોગિાઇ કરિામાં આિી નથી.’ જોકે, રોશન શાહની આ ઉમેદિારી સામે આમ આદમી પાટષીના અમદાિાદ પૂિવના ઉમેદિાર વદનેશ િાઘેલાએ ચૂટં ણી પંચમાં એક ફવરયાદ અને એક આિેદન પત્ર આપ્યું છે. તેમણે તેમાં જણાવ્યું છે કે, વિદેશી નાગવરક દ્વારા જો સામાજય િયાસથી લોકસભાની ચૂંટણી લડી શકાતી હોય તો તે લોક્શાહી માટે ગંભીર બાબત છે. અને જો લોકશાહી અને ભારતના બંધારણને મજબુત બનાિિા માટે ચૂંટણી રદ પણ કરિી પડે તો પંચ પગલાં લે અને ચૂટં ણી રદ કરી યોગ્ય પગલા ભરી ફરીથી વનષ્પક્ષ ચૂટં ણી કરાિે. તેઓ તેમની ઉમેદિારીનું પવરણામ શું આિિાનું છે તે જાણતાં હોિા છતાં તેમણે ૩૦ મુદ્દોનો ચૂંટણી ઢંઢેરો જાહેર કયોવ

સંતિપ્ત સમાચાર

• વડોદરાના તમામ બૂથ પર સીસીટીવીની નજરઃ વડોદરાની હાઇપ્રોફાઇલ ચૂટં ણી અત્યંત સંવદે નશીલ બની છે. ભાજપના વડાપ્રધાનના ઉમેદવાર નરેન્દ્ર મોદી આ બેઠક પરથી ચૂટં ણી લડી રહ્યા છેઆ બેઠક પર ત્રણ નનરીક્ષકો ઉપરાંત વધુએક ખાસ મહાનનરીક્ષકની નનમણૂક કયાા બાદ હવેઅહીં તમામ ૧૫૯૧ મતદાન મથકોનેસીસીટીવીથી સજ્જ કરાયા છે. નજલ્લા ચૂટં ણી અનધકારી નવનોદ રાવે જણાવ્યું હતું કે, મતદાન મથકોમાંઆ પ્રકારેસીસીટીવી અનેનવડીયોગ્રાફી દેશમાંસૌ પ્રથમ વખત થઇ રહી છે. જેના કારણેકોઇ પણ પ્રકારના આક્ષેપનો અવકાશ ન રહે અને મુક્ત, નનષ્પક્ષ અને ન્યાયી ચૂટં ણી થઇ શકે. જેમાં ૧૪૦ પોલીંગ થટેશનોનુંજીવંત પ્રસારણ હશેતેની પર ચૂટં ણી કંન્ટ્રોલ રૂમની નજર રહેશ.ે • રાજ્યમાં આકરી ગરમી, મતદાન પર અસરઃ રાજ્યમાં બુધવારે મતદાનના નદવસેઅમદાવાદમાંઅંદાજે૪૪ નડગ્રી તાપમાન નોંધાતા લોકો આકરી ગરમીનો અહેસાસ કરતા હતા. આ ગરમીની મતદાન પર પણ અસર પડી હોવાની સંભાવના છે. કેટલીક બેઠકો ઓછા મતદાન માટે ગરમીના પનરબળને જવાબદાર માનવામાં આવે છે. જોકે ચૂટં ણી પંચે સ્થથનતને ધ્યાનમાં રાખીને મતદાનનો સમય બે કલાક વધારીને સવારે સાતથી સાંજના છ વાગ્યા સુધીનો કયોાછે. સોમવારેજૂનાગઢના મણાવદર અને કચ્છમાં કરા સાથે પડેલા વરસાદથી વાતાવરણમાં પલટો આવતાં ડબલ નસઝન જોવા મળી હતી. ઉત્તર ગુજરાતમાંરેકોડડિક ે ગરમી નોંધાઇ હતી. ડીસામાં ગરમીએ ૪૫ વષાનો રેકડડ તોડયો હતો તો ઇડરમાં પણ રેકડડિક ે ૪૪.૬ ગરમી નોંધાઇ હતી. ગાંધીનગર અનેઅમદાવાદમાંપણ નસઝનનુંસૌથી વધુ૪૩.૨ નડગ્રી તાપમાન નોંધાયુંહતુ.ં મધ્ય ગુજરાતમાં પણ ગરમીએ સોમવારેરેકડડતોડયો હતો. ભૂજમાંતો ગરમીએ ૧૨૫ વષાનો રેકડડતોડયો હતો. રાજકોટ અનેસુરન્ે દ્રનગરમાંપણ નસઝનની સૌથી વધુ ગરમી નોંધાઇ હતી. ચૂટં ણી પ્રચારના છેલ્લા નદવસ ઉમેદવારો માટે ગરમીએ નવઘ્ન ઊભુંકયુુંહતુ.ં • અંતે અભય ચુડાસમાને જામીનઃ મુબ ં ઈ હાઇ કોટેડ ગુજરાત અને રાજથથાન પોલીસના હાથેઠાર મરાયેલા સોહરાબુદ્દીન અનેતુલસીરામ પ્રજાપતત એન્કાઉન્ટર કેસમાં આરોપી અભય ચુડાસમા, તદનેશ એમ. એન. અનેએમ. એલ. પરમારનેજામીન ઉપર મુક્ત કરવાનો હુકમ કયોા હતો. આ હુકમ બાદ સીબીઆઇ દ્વારા નદનેશ એમ. એન.ને જામીન આપવા સામેસુપ્રીમ કોટડમાંજવા માટેસમય માગવામાંઆવતા હાઇકોટેડ પોતાના હુકમ સામેએક સપ્તાહનો થટેઆપ્યો હતો.

છે. જેમાં તેમણે વૃદ્ધો, યુિાનો, આરોગ્ય, વશક્ષણ, સામાવજક િશ્નો તથા લોકજાગૃવત કેળિાય તેિા મુદ્દાનો સમાિેશ કયોવ છે. જોકે અમદાિાદ (પૂિવ)માં અંગત કારણોસર પણ તેઓ ચૂટં ણી લડી રહ્યા છે, જ્યારે િતન ખેડામાં કોઇ વિકાસ થયો નથી માટે તેઓ ત્યાં ચૂંટણીમાં ઊભા છે. સાથોસાથ તેમણે નરેજદ્ર મોદીની વિકાસ નીવત િત્યે પણ નારાજગી વ્યક્ત કરી છે. આ ઉપરાંત તેમણે જુદા જુદા મુદ્દે છેલ્લા પાંચ િષવમાં રાઇટ ટુ ઇજફમમેશન એક્ટ મુજબ અંદાજે ૨૦૦ અરજી કરીને ક્યાં શું ખોટું થઇ રહ્યું છે તેની માવહતી મેળિી છે.

અમદાવાદઃ ૪૦ દેશોમાંરહેતા ભારતીયોના સૌથી વધુ લોકો નરેન્દ્ર મોદીનેવડા પ્રધાનપદેજોવા ઇચ્છુક છે, તેવો દાવો ભાજપના ઓવરસીઝ સેલ દ્વારા થયો છે. આ દેશોમાંથી અનેક લોકો ભાજપ અને નરેન્દ્ર મોદીના માટે પ્રચાર ખાસ પહોંચ્યા છે. યુકમે ાં રહેતા અને મૂળ રાજકોટના લાલુભાઇ પારેખે જણાવ્યું હતું કે, તેઓ ભાજપના સમથાનમાં વડોદરા અને રાજકોટની મુલાકાતે આવ્યા હતા. તેમના જણાવ્યા મુજબ મતદારોમાંભાજપ અનેનરેન્દ્ર મોદી માટેખૂબ ે ી અન્ય ઉત્સાહ જોવા મળેછે. લાલુભાઇ ઉપરાંત યુકથ ૨૫થી ૩૦ યુવાનો પણ ભાજપના પ્રચાર માટેપોતાના ખચચે ખાસ વતનમાં આવ્યા છે. તેઓ સુરત-આણંદ જેવા મતનવથતારોમાંકાયાકરેછે. ઓવરસીઝ સેલે આ દાવો ૪૦ દેશોમાં કરેલા કાયાક્રમ, સવચે અને સોનશયલ નેટવકક પર મળેલા ફફડબેકના આધારેકયોાછે. સેલના કન્વીનર તવજય જોલીએ જણાવ્યુંછેકે, નવદેશવાસી ભારતીયોએ પ્રથમ પસંદ તરીકે‘મોદી ફોર પીએમ’નેસમથાન આપ્યુંછે. ઓવરસીઝ સેલ દ્વારા આ દેશોમાંચા ઉપર ચચાા, રન ફોર યુનનનટ અને અન્ય કાયાક્રમ આયોનજત કયાા

વડોદરામાંનરેન્દ્ર મોદીનો પ્રચાર કરતા લાલુભાઈ પારેખ, સૌરભ દલાલ તથા કાયયકરો

હતા. ભાજપેદાવો કયોાછેકે, આ કાયાક્રમમાંહજારો લોકો જોડાયા હતા. અમેનરકા, ઓથટ્રેનલયા, નિટેન, િાન્સ, જપાન, જમાની, કેનડે ા, સાઉથ આનિકા, ઇઝરાયેલ, નોવચે, ડેનમાકક, સ્થવડન, નસંગાપોર, મલેનશયા, થાઇલેન્ડ, નેપાળ, મોરેનશયસ, તુકકી, કેન્યા સનહતના દેશોમાંથી મળેલા પ્રનતસાદના આધાર પર આ દાવો કયોાછે.


12

ગુજરાત

3rd May 2014 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

નરેદદ્ર મોદીનાં૧૦૧ વષષીય માતા િીરાબાએ પણ ગાંધીનગરમાંમતદાન કયુુંિતું. તેઓ તેમના સૌથી નાના દીકરા પંકજભાઈ અનેતેમના પહરવાર સાથેમતદાન કરવા સામાદય માણસની જેમ રીિામાંબેસીને મથકેપિોંચ્યા િતા. મતદાન બાદ મીહડયા સાથેની વાતચીતમાંનરેદદ્ર મોદી જરૂર વડા પ્રધાન બનશેતેવો તેમણેહવશ્વાસ વ્યક્ત કયોાિતો.

રાજ્યમાં૧૦૦થી વધુઉંમરના ૮,૧૪૩ મતદારો!

અમદાવાદઃ ગુજરાતમાંમાણસનું સરેરાશ આયુષ્ય અન્ય રાજ્યોની તુલનામાં ભલે ઓછું રહ્યું, પરંતુ રસપ્રદ વાત એ છેકે, ગુજરાતમાં ૧૦૦ કરતા વધુ ઉંમર ધરાવતા લોકો મોટી સંખ્યામાં છે. મતદાર યાદી મુજબ આવા ૮,૧૪૩ સદીવીરો છે. પહેલી જાન્યુઆરીની સ્થિતત મુજબ રાજ્યમાં કુલ ૭૦૯૯ વ્યતિઓ ૧૦૦ કે તેિી વધુ ઉંમરના નોંધાયા હતા. મતદારયાદીની આખરી સુધારણા પ્રમાણેતેમાં૧૦૪૪ લોકોનો મોટો વધારો િયો છે. રાજ્યમાં સૌિી વધુ ૧૨૩૯

સદીવીર મતદારો સુરત તજલ્લામાં છે. જ્યારે અમદાવાદ તજલ્લામાં ૮૨૦ છે. યાદી મુજબ સૌિી ઓછા પાંચ સદીવીર ડાંગમાંછે. કચ્છમાં ૨૭૫, બનાસકાંઠામાં ૨૨૯, પાટણમાં ૧૦૧, મહેસાણામાં ૨૦૦, સાબરકાંઠામાં ૧૪૫, અરવલ્લીમાં૧૨૯, ગાંધીનગરમાં ૧૪૭, દ્વારકામાં૧૧૯, વડોદરામાં ૩૨૭, પોરબંદરમાં ૧૦૨, જૂનાગઢમાં ૨૪૩, સેરુ ન્ેદ્રનગરમાં ૨૮૦, મોરબીમાં ૧૬૩, રાજકોટમાં ૪૨૪, જામનગરમાં ૨૨૨, અમરેલીમાં ૩૭૪ અને ભાવનગરમાં ૬૬૨ આવા સદીવીર મતદારો છે.

Are you looking for a more rewarding career?

બુધવારેનરેદદ્ર મોદીએ અમદાવાદના રાણીપ હવસ્તારમાંથી મતદાન કયુુંિતું. જોકે, તેમણેબિાર આવી કમળના હનશાન સાથેજાિેરાત કરતાંતેમની સામેચૂંટણીપંચમાંફહરયાદ નોંધાવાઈ િતી. જેમની સામેમોદીના સમથાક િોવાનો આિેપ થઈ રહ્્યયો છેતેવા ઉદ્યોગપહત ગૌતમ અદાણીએ પણ અમદાવાદમાંમતદાન કયુુંિતું. ભૂતપૂવા મુખ્ય પ્રધાન કેશુભાઈ પટેલેરાજકોટમાંમતદાન કરીનેભાજપનેગુજરાતમાં૨૪થી ૨૫ સીટો મળશેતેવો દાવો કયોા િતો અનેનરેદદ્ર મોદી વડા પ્રધાન બનશેતેવી આશા વ્યક્ત કરી િતી. લાલકૃષ્ણ અડવાણીએ શાિપુર મતહવસ્તારમાંથી મતદાન કયુુંિતું. કોંગ્રેસના સાબરકાંઠાના ઉમેદવાર શંકરહસંિ વાઘેલાએ ગાંધીનગર હજલ્લાના વાસણ ગામેમતદાન કયુુંિતું. વડોદરામાંનરેદદ્ર મોદી સામેકોંગ્રેસના ઉમેદવાર મધુસૂદન હમસ્ત્રીએ ગાંધીનગરમાં મતદાન કરીનેકહ્યુંિતુંકેવડોદરામાંતેમની જીત હનન્ચચત છે. નરેદદ્ર મોદીએ તેમની એફફડેહવટમાંજેમનો પત્ની તરીકેઉલ્લેખ કયોાછેતેજશોદા બિેને૧૨.૩૯ હમહનટના હવજયમુહૂતામાંઊંઝામાંમતદાન કયુુંિતું. તેઓ જ્યારે મતદાન કરવા આવ્યા ત્યારે તેમની એક ઝલક મેળવવા મીહડયા અનેઅદય લોકોમાંપડાપડી થઈ િતી.

સંહિપ્ત સમાચાર

• અડવાણીનેબેલાખ મતથી જીતાડવાનુંલક્ષ્યઃ નરેન્દ્ર મોદીને ભારતીય જનતા પાટટીના વડા પ્રધાન પદના ઉમેદવાર બનવાથી નારાજ થયેલા ગાંધીનગર બેઠકના ઉમેદવાર લાલકૃષ્ણ અડવાણીનેબેલાખ મતથી જીતાડવાનો લક્ષ્ય રાખવામાંઆવ્યુંછે. આટલુંમોટુંલક્ષ્ય એટલા માટેરાખવામાંઆવ્યુંછેકે, એવી છાપ ઊભી ના થાય કેમોદીના વફાદારોએ અડવાણી માટેકોઈ મહેનત કરી નથી. અત્યારે એલ. કે. અડવાણી અને નરેદદ્ર મોદી વચ્ચે અત્યારે સુમળ ે છે તેવું દશાથવાય છે. પરંતુ અંદરખાને અડવાણી મોદીથી નારાજ હોવાની વાત રાજકીય વતુળ થ ોમાં અજાણી નથી. મોદીનેજ્યારેગોવામાંવડાપ્રધાનપદના ઉમેદવાર જાહેર કયાથત્યારે અડવાણી તરસાઈ ગયા હતા. અત્યાર સુધી તેઓ ગાંધીનગરથી ચૂટં ણી લડતા હતા પરંતુ૨૦૧૪માંતેમણેભોપાલથી ચૂટં ણી લડવાની ઇચ્છા વ્યક્ત કરી હતી. તેમ છતાંપાટટીના સંસદીય બોડડદ્વારા તેમને ગાંધીનગરથી તટકકટ ફાળવવામાંઆવી હતી. • ઉમેદવારોનું ભાહવ બદલતી આઠ બેઠકોઃ ગુજરાતની ૨૬ બેઠકોના તમામ ઉમેદવારોના ભાતવ મતપેટીમાંછેપરંત,ુ ગુજરાતની આઠ બેઠકો એવી છે કે જેમાં દરેક ચૂટં ણીમાં પક્ષવાર સ્થથતત બદલાઇ જતી હોવાની ચોંકાવનારી તવગતો બહાર આવી છે. ગુજરાતની આઠ બેઠકોમાંપ્રવાહી પતરસ્થથતત છે. એટલેકેભાજપ-

Media Advertising Sales Representative

!

Media Advertising Sales Representative positions are available with Asian Business Publications Ltd publishers of Asian Voice and Gujarat Samachar, the leaders in ethnic media. Using a mixture of face to face, telephone and electronic contact, the position will entail selling advertising space for both Asian Voice and Gujarat Samachar, theme based specials, sponsorships for various events we conduct through out the year.

We are seeking confident assertive, energetic, and goal-oriented individual with or without previous experience in sales. Position is responsible for building effective consultative business conversations with decision makers and win business. Selected candidates will receive a competitive salary and commissions. For consideration please email resume with references. LOCATION: JOB TYPE: START DATE:

અђÂЪઆઇ અ³щ·Цº¯³Ц ╙¾¨Ц³Ъ Âщ¾Ц

!

" ! $%'

!

+

'% ) ! ' $## ' $" *** '% ) ! $ ( %$$ $ $(# & % # $# $#

Central London Permanent Immediate

Asian Voice & Gujarat Samachar are the largest selling Asian news weeklies, now in their 42nd year with paid subscription of almost 25,000 and additional 5000 copies sold through retail outlets. Check us online www.abplgroup.com

Send your CV with a covering letter to: Mr CB Patel Asian Business Publications Ltd Karma Yoga House 12 Hoxton Market (Off Coronet Street) London N1 6HW or email: cb.patel@abplgroup.com

કોંગ્રસ ે વચ્ચેરસાકસી છેઅનેબેઠક મેળવવા ભારેખેંચતાણ થાય છે. આમ છતાં દર વખતે તે બેઠકના મતદારો જે તે પક્ષના ઉમેદવારનેહરાવીનેબીજા પક્ષના ઉમેદવારનેચૂટં ેછે. ૨૦૦૪માંઆ આઠ બેઠકો પૈકી પાંચ બેઠકો કોંગ્રસ ે નેમળી હતી તો ત્રણ બેઠક ભાજપને મળી હતી અને ત્યારબાદની ૨૦૦૯ની ચૂટં ણીમાં તદ્દન સ્થથતત પલટાઈ હતી અનેઆ ૮ બેઠકો પૈકીની પાંચ બેઠકો ભાજપ પાસેઅનેત્રણ બેઠક કોંગ્રસ ે નેમળી હતી. આમ ઉમેદવાર જ નહીં પક્ષનેબદલવાની મતદારોએ નવતર પદ્ધતત અમલમાંમૂકી છે. • દાઉદનેપકડવા લાદેન જેવુંઓપરેશન જરૂરીઃ નરેદદ્ર મોદીએ કેન્દ્ર સરકારે આતંકવાદ સામે અપનાવેલી ઢીલી નીતતની કડક શબ્દોમાં આલોચના કરી છે. ભારતના મોથટ વોન્ટેડ આતંકવાદી દાઉદ ઇબ્રાહિમનેદેશમાંપરત ન લાવી શકવાની કેન્દ્ર સરકારની અસમથથતા પર નારાજગી વ્યક્ત કરતાં તેમણે અમેતરકાએ તબન લાદેન માટે ચલાવેલા ઓપરેશન જેવી કામગીરી હાથ ધરવાની તહમાયત કરી હતી. એક ન્યૂસ ચેનલના ઈન્ટરવ્યુમાંનરેન્દ્ર મોદીએ સુશીલકુમાર હશંદન ે ી કામગીરી પર સવાલ ઉઠાવતાંકહ્યુંહતુંકે, ‘શુંદાઉદનેપાછા લાવવાનુંકામ અખબારના માધ્યમથી થાય છે?’ ઓસામા તબન લાદેન અંગે અમેતરકાએ ચલાવેલા ઓપરેશનનો ઉલ્લેખ કરતાંતેમણેજણાવ્યુંહતુંકે, ‘શુંઅમેતરકાએ ઓસામા તબન લાદેન સામેનંુ ઓપરેશન કરતાં પહેલાં પ્રેસનોટ આપી હતી? શું લાદેનનુંઓપરેશન કરતી વખતેઅમેતરકાએ પ્રેસ કોન્ફરન્સ યોજી હતી કે અમે આ તારીખે જઇશું અને લાદેનનું ઓપરેશન પાર પાડીશુ? ં’ • તમારા આશીવાાદ લેવા આવ્યો છુંઃ લોકસભાની ચૂટં ણીના પ્રચારના અંતતમ તદવસ-સોમવારે અમરેલીમાં છેલ્લી સભાને સંબોધતા ભાજપના વડા પ્રધાન પદના ઉમેદવાર નરેદદ્ર મોદીએ ભાજપનો તવજય નક્કી છે તેવો આત્મતવશ્વાસ વ્યક્ત કરતા કહ્યું હતું કે હું અહીં મત માગવા નહીં, પરંતુ તમારા આશીવાથદ લેવા આવ્યો છુ.ં તેમણેગુજરાતના લોકોનેએવી બાંહધ ે રી આપી હતી કે હુંવડા પ્રધાન થઈશ તો ગુજરાતનેનીચુંજોવુંપડેતેવુંએક કામ પણ કરીશ નહીં. લુણાવાડામાંઇન્દદરા ગાંધી મેદાનમાંતેમણેમાતદકરાની સરકાર ગઈ અનેનવી સરકારનો શીલાન્યાસ થઈ ગયો હોવાનો દૃઢતવશ્વાસ વ્યક્ત કયોથહતો.

´щઢЪ ±º ´щઢЪ°Ъ ¢ђà¬ કђઇ³ અ³щ¢ђà¬¶Цº¸Цє ¾ЪએªЪ ĭЪ ºђકЦ® કº¾Ц ¸Цªъ ╙¾ΐЦ´ЦĦ ³Ц¸ Our prices are the cheapest. The National Association Of Goldsmiths Member

Do phone us on

020 8767 7627

Minar Jewellers The Diamond Specialists 181 Upper Tooting Road, London SW17 7TG

અ¸щઆ´³щ·Цº¯³Ц ╙¾¨Ц અ³щઅђÂЪઆઇ ¸щ½¾¾Ц ¸Цªъ¸±± કºЪ¿Ьє ³¾Ъ અº ¯щ¸§ ³¾Ц ´Ц´ђª↔´º અђÂЪઆઇ ĺЦ×µº કºЦ¾¾Ц ¸½ђ. અ¸Цºђ ¥Ц§↓¦щ¸ЦĦ £25 Contact Nilesh Shah 0208 453 5666 / 07961 816 619 DX Telecom, Radha Silk House, Unit 8, 190 Ealing Road, Wembley HA0 4QD

$ #$! !" $ !" "# !" $ ' #" ( # ! # "" !! !" "" $# # " ' % & $% # " $ #$! !" $ !" "# !" $ $ %" $ ' ! !% ! $ !# "$! % ! $ !# $ & #

(* !*

%

-(, ,$(' (* & *" ' $ + % 1$'" "$. -+

2 ( $%

/

%% ,( 0

& $% )* .$' # % $ "& $% (& .& # ) *$ "& $% (& +$, #-* #$%% ( (!! $%% + ' $"# ( (' ('


કચ્છ-ઉત્તર ગુજરાત

3rd May 2014 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

અડવાણીએ રક્ષાકવચ બનીનેમારા વવકાસની વચંતા કરી છેઃ મોદી

ગાંધીનગરઃ જિલ્લાના કલોલ ખાતે ૨૪ એજિલે યોજાયેલી જાહેર સભામાં નરેન્દ્ર મોદીએ અડવાણીની ભરપૂર િશંસા કરતાં િણાવ્યું હતું કે, અડવાણીનું તપસ્વી, બેદાગ અને સમજપિત જીવન આપણા બધા માટે ધરોહર સમાન છે. હું વ્યજિગત રીતેતેમનો ઋણી છું. તેમણે રક્ષા કવચ બનીને મારી જવકાસયાત્રાની જચંતા કરી છે. િરૂર પડ્યે જપતાની િેમ ટકોર પણ કરી છે. ઉત્તર ગુિરાતની માટીનો િેટલો હક્ક છેતેટલો િ અડવાણીનો મારા પર હક્ક છે. મોદીએ પોતાને ઉત્તર ગુિરાતના પુત્ર ગણાવીને કહ્યું હતુંકે, હુંઆ ધરતીનો છોરુંછું. આપની વચ્ચે મોટો થયો છું. આપે મને આંગળી પકડીને ચલાવ્યો છે. આિે આ ધરતી પાસેહુંમદદ માંગવા આવ્યો છું. આપના આશીવાિદ લેવા આવ્યો છું. ઉત્તર ગુિરાતના છોરુ તરીકે

કચ્છમાંકોંગ્રેસનેહરાવવા મોદીના ભાઇઓ સસિય

ભૂજઃ અબડાસા વિધાનસભાની પેટાચૂંટણીમાં શરૂઆતથી જ કોંગ્રેસનું જોર જોઇને વચંવતત બનેલા ભાજપેઆ બેઠક પર િધુ એક પરાજય ખમિો ન પડે એ માટે ડેમેજ કન્ટ્રોલની કિાયત તેજ બનાિી છે. ભાજપના ઉમેદિાર છબીલભાઇ પટેલ ગત વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં કોંગ્રેસની વટકકટ પરથી જ ધારાસભ્ય બન્યા હતા. પક્ષાંતર કરીને તેઓ ભાજપમાં જોડાયા છે. બીજી બાજુ કોંગ્રેસે રાષ્ટ્રીય સરદાર પટેલના અધૂરા કામો, પ્રિકતા જેિો હોદો ધરાિતા તેમના સપનાં પૂરા કરવાનો શસિસસંહ ગોસહલને મેદાનમાં અવસર વષોિ બાદ આવ્યો છે. ઉતારી માસ્ટર સ્ટ્રોક માયોો છે. આપ િંગી મતદાન કરીને આ ઉમેદિારીપત્ર ભરિાના વદિસથી જ શવિવસંહની સભાઓમાં અવસરનેવધાવો. ઉમટતી જનમેદની જોઇનેભાજપ કોંગ્રેસ ઉપર આકરા િહારો વચંવતત બન્યો હતો. કરતા મોદીએ િણાવ્યું હતું કે, છબીલભાઇનું ઉમેદિારીપત્ર મારી ૧૪ વષિની કારકકદદીમાં ભરિા સમયેમુખ્ય પ્રધાન નરેન્દ્ર એક જદવસ એવો નહીં હોય મોદીના ભાઇ સોમાભાઇ ત્રણ કેમારા ઉપર કીચડ ઉછાળાયો વદિસ અબડાસા મતક્ષેત્રમાં નહીં હોય પરંતુ એક પજરવાર રોકાયા હતા. રવિિારે બીજા પર આક્ષેપ થયો તેમાંઊંચાનીચા એક ભાઇ પંકજભાઈ મોદી અબડાસા આવ્યા હતા અનેગુપ્ત થઈ ગયા. જાહેરજીવનમાં છો તો ટીકા તથા જ્ઞાવતિાર બેઠકો કરી હતી. રાજકીયરૂપ સહન કરવાની જહંમત રાખો. સટોવડયાઓ પારખીને ભાિ લગાડતા હોય છે. આ લોકો એવું કહે છે કે તમે શરૂઆતથી જ આ બુ ક ીઓના િેટલા આરોપ મૂકશો અમે મતે શવિવસંહ હોટ ફેિરીટ છે. તેટલા મિબૂત થઈશું. પણ અબડાસામાં પ્રભારી પ્રધાન તમારો પજરવારનો ૬૦ વષિથી પરબત પટેલ, એ પછી આ દેશનુંખાઈનેમિબૂત છેિ પ્રદીપસસંહ જાડેજા, આનંદીબેન અમે દેશવાસીઓને મિબૂત પટેલ, સૌરભભાઇ દલાલ અને બનાવવા માંગીએ છીએ. હાલ રમણલાલ વોરા અહીં સભાઓ સત્તામાં બેઠેલા લોકો સાંઠગાંઠ સંબોધી ગયા અનેબેઠકોનો દોર કરીનેએક િ કામ કરી રહ્યા છે. ચલાવ્યો હતો.

આ§щ§ ¸є¢Ц¾ђ....

13

એક ¾Á↓³Ьє»¾Ц§¸....

¢Ь§ºЦ¯ Â¸Ц¥Цº £∟≡.≈√ + એ╙¿¹³ ¾ђઇ £∟≡.≈√ = ¶4щÂЦΆЦ╙Ãકђ £≈≈.√√ એક ÂЦ°щ¸ЦĦ £∩∩.√√ ¶¥¯ £∟∟.√√ એª»щકы∫√%³Ъ ¶¥¯...

'¢Ь§ºЦ¯ Â¸Ц¥Цº' ╙¾´Ь», ╙¾ΐÂ³Ъ¹ અ³щ ╙¾ç9¯ Â¸Ц¥Цºђ... અ¾³¾Ц »щ¡ђ, કђ»¸ђ અ³щ ╙¾·Ц¢ђ³ђ ¸׾¹... ╙¾╙¾² ╙¾¿щÁЦєકђ, ╙±¾Ц½Ъ ઔєєક અ³щ કы»×щ ¬º £щº ¶щ«Ц ¸µ¯ ¸щ½¾ђ...

¸ЦĦ £≈-≈√ ¾²Цºщ·ºЪ³щઆ´³Ц Âє¯Ц³ђ ¸Цªъ'એ╙¿¹³ ¾ђઇÂ' ¸є¢Ц¾ђ..

»¾Ц§¸ ¸Цªъ¹ђÆ¹ ¶ђÄÂ¸Цє કºђ ¢Ь§ºЦ¯ Â¸Ц¥Цº અ³щએ╙¿¹³ ¾ђઇ ¢Ь§ºЦ¯ Â¸Ц¥Цº એ╙¿¹³ ¾ђઇÂ

'¢Ь§ºЦ¯ Â¸Ц¥Цº' અ³щ'એ╙¿¹³ ¾ђઇÂ'³Ьє¾Á↓³Ьє»¾Ц§¸ ¸ЦĦ £∩∩ એª»щºђ§³Ц ¸ЦĦ ≥ ´щ×Â

µыº ╙¾¥Цº®Ц ´¦Ъ ¹Ьºђ´ અ³щ╙¾ΐ³Ц »¾Ц§¸³Ц ±ºђ¸Цє ¡ЦçÂђ £ªЦ¬ђ કº¾Ц¸Цєઆã¹ђ ¦щ §щ³Ъ ³℮² »щ¾Ц ³İ ╙¾³є¯Ъ ¦щ. Please note the substantial reduction in subscription rates for Europe and world after reconsideration.

¯Ц. ∞-∞√-∞∩°Ъ »¾Ц§¸³Ц ³¾Ц ±º આ ¸Ь§¶ ºÃщ¿щ

G.S.

UK A.V. Both £33 £60

1 Year £27.50 £27.50 2 Years £50 £50

EUROPE G.S. A.V. Both

£75 £75 £125 £140 £140 £240

WORLD G.S. A.V. Both

£85 £160

£85 £150 £160 £280

¡Ц ³℮²њ ∩√ ╙±¾Â ´¦Ъ »¾Ц§¸³Ъ ºક¸³ЬєºЪµі¬ ¸½¿щ³╙Ãє.

¸Ãщº¶Ц³Ъ કºЪ³щઆ µђ¸↓³щકЦ´Ъ³щ¥щક કыĝы╙¬ª/¬ъ╙¶ª કЦ¬↔³Ъ ¸Ц╙Ã¯Ъ ÂЦ°щ³Ъ¥щ³Ц º³Ц¸щ¸ђક»Ъ આ´ђ

GUJARAT SAMACHAR & ASIAN VOICE

ઇ-એ╙¬¿³ ¸Цªъ ╙Ŭક કºђ Tel: 020 7749 4080 / 020 7749 4000 Fax: 020 7749 4081 www.abplgroup.com 12 Hoxton Market, (Off Coronet Street) London N1 6HW

E-mail: support@abplgroup.com NAME

ADDRESS Email:

£

Card No:

Signature

POST CODE

www.abplgroup.com TEL:

I'd like to be kept up to date by email with offers and news from ABPL

Please charge my VISA / ACCESS / MASTERCARD for

Card Expiry date

Date

Â╙¾¿щÁ ³℮²: ‘¢Ь§ºЦ¯ Â¸Ц¥Цº│ અ³щ‘અщ╙¿¹³ ¾ђઇÂ│³Ц Âѓ ĠЦÃકђ³щ§®Ц¾¾Ц³Ьєકы§щઅђ ĝы¬Ъª કЦ¬↔°Ъ ¯°Ц ç¾Ъ¥ કЦ¬↔°Ъ ¯щ¸³Ьє»¾Ц§¸ ·º¿щ, ·ºщ¦щ¯щઅђ³Ц ¶′ક çªъª¸щת¸Цє‘www.abplinternet transaction’ »¡Цઇ³щઅЦ¾¿щ. અЦ ¶Ц¶¯ ¡Ц ³℮² »щ¾Ъ. Cheque payable to Gujarat Samachar / Asian Voice »¾Ц§¸Ъ ĠЦÃકђ ¸Цªъઅ¢Ó¹³Ъ Âа¥³Ц: અЦ´ Ãђ»Ъ¬ъ¸Цє §¾Ц³Ц Ãђ અ³щ ¯щ ¸¹ ±º╙¸¹Ц³ ─¢Ь§ºЦ¯ Â¸Ц¥Цº અ³щ અщ╙¿¹³ ¾ђઇÂ┌ ¶є² કºЦ¾¾Ц Ãђ¹ કы આ´³Ь º³Ц¸Ь ¶±»Ц¹Ьє Ãђ¹ ¯ђ અ¢Цઉ°Ъ ¯щ³Ъ :® »щ╙¡¯¸Цє ª´Ц», µыÄ કы ઇ¸щ» ˛ЦºЦ ¸ђક»¾Ц ╙¾³є¯Ъ. µђ³ ´º અщ ઔєє¢щ ¾Ц¯¥Ъ¯ ³ કº¾Ц ╙¾³є¯Ъ ¦щ. અђЧµÂ ¿╙³¾Цºщ અ³щ º╙¾¾Цºщ ¶є² ºÃщ ¦щ.


14

જીવંત પંથ

- સી. બી. પટેલ

3rd May 2014 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

ક્રમાંક - ૩૫૩

સંભાવનાનુંસમીકરણઃ આવતીકાલના સમાચાર... આજે તાજામાજા થવાનો સુવણણઅવસર

વિટનમાંહવેવસંત ઋતુથનગન થનગન પધારી ચૂકી છે. કોઇ કવવએ ગાયું છેઃ રૂડો જૂઓ આ ઋતુરાજ આવ્યો, મુકામ તેણેવનમાંજમાવ્યો... વડીલો સહિત સહુ વાચક હમત્રો, વસંતના વધામણાને જોવા માણવા આપણે કંઇ વનમાં જવાની જરૂર નથી. ઠેર ઠેર નાના-મોટા બાગબગીચામાંસંભવ હોય, સમય હોય અને તાજા થવાની વૃવિ હોય તો લાંબીટૂકં ી લટાર મારવાનુંચૂકવુંન જોઇએ. ૨૧ જૂનના રોજ ઉિર ગોળાધધમાંસૌથી લાંબો વિવસ હોય છે. અત્યારે સૂયનધ ારાયણ મધ્યાહ્ને રહ્યા રહ્યા આપણા પર કૃપાદૃવિ રાખેછે. વિવસના કલાકો વધી રહ્યા છેઅનેસપ્ટેમ્બરની ૨૧ તારીખેપૃથ્વીના આ ગોળાધધમાંવિવસ-રાત સરખા હોય છે. આનો સીધો અનેસાિો અથધએ કેકારમો વવન્ટર કે અન્ય િકારની આબોહવાની આપવિ વવસરી જઇ આગામી મવહનાઓ આપણા માટેબળવિર બનવા માટે સાક્ષાત આવી પૂગ્યા છે. હું સંપણ ૂ પધ ણે શાકાહારી છુ.ં હિટનમાં ઉગતાં શાકભાજી કે ભાજીપાલો ખાવામાં જેટલા વધારે ઉપયોગમાંલેવાય તેટલુંઆરોગ્ય માટેસારુંછે. રેડીશ (રતાશ પડતા મૂળાનો એક િકાર), આટટીચોક, ડુગ ં ળીલસણ (અરે કુડં ામાં પણ ઉગાડી શકાય), િોકોલી, એતપરાગસ, વવવવધ જાતના લેટ્યસ ુ આ બધુંસરળતાથી િાપ્ત થઇ શકે છે. બને ત્યાં સુધી શાકભાજી તથાવનક ઉત્પાિનના હોય તે વધુ આવકાયધ ગણાય. આમેય ભારતથી આયાત થતાં અમુક શાકભાજી અને ફળોના રાજા કેરીની આયાત ઉપર યુરોવપયન યુવનયનેિવતબંધ લાિયો છે. માચધમવહનાથી આ અંગેઘોષણા કરાઇ હતી. સિભાગ્યે સંગત સેન્ટરના કાંહતભાઇ નાગડાએ સરકારી તંત્ર સાથેલખાપટ્ટી શરૂ કરી છે. તેજ િમાણે લેતટરથી વવનોિ પોપટ અનેલાબા (LABA) ના ઉદય ધોળકકયા તેમ જ અન્ય કેટલાક સેવકોએ જાગ્રતતા બતાવી છે. આપણા સમાજની સેવા કરવાનો દાવો કરતી સંલથાના મોવડીઓ િજી સુધી જાગ્યા જણાતા નથી. આમેય વમજબાનીઓ અને િશસ્તત કાયધિમોમાં ફોટા પડાવવામાં બહુ સમય નીકળી જાય ને? સાલું ફેસબુક અનેસ્વવટર પણ સમય છીનવી લેછે! સાંસિ કકથ વાઝેપણ આ િશ્ન હાથમાંલીધો છે. આપણા િુકાનિારો, સવવશેષ આયાત કરનારા વહેલા જાગૃત થયા હોત તો?

૧૦ મેથી નરેન્દ્ર મોદી શામાંધ્યાન પરોવશે?

બંધારણીય જોગવાઇ અનુસાર ૨૧ મેપહેલાંકેન્દ્રની નવી સરકારે સિા ગ્રહણ કરી લેવી પડે. તે વિવસથી ભારત માટેસારા વિવસો આવતા જણાય છે. વડા િધાન મનમોહન વસંહ એકાિ-બે વખત અને ભાજપના વડા િધાન પિના ઉમેિવાર નરેન્દ્ર મોિી તો વારંવાર આ શબ્િો અનેલાગણી વ્યિ કરી ચૂક્યા છે. ૧૨ મેના રોજ િેશમાં છેલ્લો ચૂટં ણી તબક્કો પૂરો થશે. ૧૦ મેની રાત બાિ િચાર કાયધઠપ્પ થઇ જશે. અત્યારેચૂટં ણી પ્રચાર માટેએક રાજ્યમાંથી બીજા રાજ્યમાં દોડાદોડ -ઉડાઉડ કરતા નરેન્દ્રભાઇ મોદી આગામી ૧૦ તારીખ પછી શુંકરતા િશે? આમ જૂઓ તો આ કલ્પનાનો વવષય છે, પરંતુઅનુભવના આધારે કેટલીક સંભાવનાઓ કેઅપેક્ષાઓ અતથાનેજણાતી નથી. અત્યારેતો સહુ કોઇ ચૂટં ણી જંગમાં‘સહુ ચલો જીતવા જંગ, બ્યુગલો વાગે; યાહોમ કરીને પડો, ફિેહ છે આગે...’ના નારા સાથેઉતરી પડ્યા છે. કોણ જીતશે, અને કોણ હારશેતેતો મતિારો જ નક્કી કરશે. અત્યારેમળતા એંધાણ િમાણેતો ભાજપ અનેએનડીએનો ઘોડો વીનમાં જણાય છે. આ કોલમમાંતેમ જ એવશયન વોઇસની AS I SEE IT કોલમમાં ચાર-છ સપ્તાહ પૂવવે લખી ચૂક્યો છું કે જે િકારે ભારતભરના મતિારોની તાસીર બિલાઇ છે તે જોતાંભાજપ લગભગ ૨૫૦ બેઠકો મેળવી શકશેજ્યારે એનડીએ સાથે કુલ ૩૦૦થી વધુ બેઠકો હાંસલ કરીને લોકસભામાંતપિ બહુમતી હાંસલ કરશે. આવા સારા પહરણામો આવે તો લગારેય આશ્ચયયચકકત થવાની જરૂર નથી. િસ વષધના શાસન કાળમાંયુપીએ સરકારે અનેકવવધ રીતેભારતવાસીઓનેમાત્ર વનરાશ જ નથી કયાધ, પણ સાચે જ ઉશ્કેયાધ છે. જે િકારે છેલ્લાં સાતેક મવહનાથી નરેન્દ્ર મોિી િેશભરમાંચૂટં ણી જંગ માટેઝઝૂમી રહ્યા છેતેનો તાજેતરના ઇવતહાસમાંતો કોઇ જોટો જડે તેમ નથી. મોિીએ મતિારોની રગ પારખી છે. તેમની

વેિના સમજી શક્યા છે. અનેકણધવિય સંિશ ે વવવવધ િકારે પાઠવવામાંખૂબ પવરશ્રમ ઉઠાવ્યો છે. માત્ર ભારતમાંજ ચૂટં ણી જવર જામ્યો છેએવુંનથી. ભારત બહાર વસતાં ભારતીયોની અને વવિના અન્ય િેશોની નજર પણ ભારતની ચૂટં ણી પર છે. કારણ બેછેઃ એક તો વવિના સૌથી મોટા લોકતંત્રની ચૂટં ણી અને બીજુ,ં મોિી ફેક્ટર. ભારતીયોએ તો જાણેમાની જ લીધું છેકે‘અબ કી બાર, મોદી સરકાર’. તેમની આ લાગણી તેમની ઉત્સુિા, િશ્નોમાંપણ ઝળકેછે. તાજેતરમાંજ કેટલાક વાચક વમત્રોએ મનેપૂછ્યુંકે નવી સરકાર કેવી િશે? નરેન્દ્ર મોદીની સરકાર ભારતના પ્રશ્નો િલ કરી શકશેકેકેમ? આટલા વવશાળ િેશમાંસુરાજ્ય તથાપવા અનેસરહિની અંિર કેપેલેપાર િભાવશાળી કાયધકરવુંજરૂરી છે. શુંમોદી કરી શકશે? આ બધા િશ્નોના જવાબ ગમેતેહોય શકે, પણ તેમાંએક વાત પરોક્ષ રીતેતવીકારી જ લેવામાંઆવી છે- સરકાર તો મોિીની જ હશે! હુંમારો અંગત મત રજૂકરુંતો હસનાહરયો કંઇક આ પ્રમાણેછે. એક કફલ્મનુંવશષધક હતુંઃ ‘કલ, આજ ઔર કલ’. આમ આપણે બધા પણ ગત સમયના સરવાળા-બાિબાકીના પવરણામેઆજના મુકામેપહોંચ્યા હોઇએ છીએ. અનેઆવતીકાલની સંભાવનાની શરૂઆત આજના આપણા વવચાર-વાણી-વતધન ઉપર અવલંબેછે. નરેન્દ્ર મોિી (૧૦ મેપછી) હવેશુંકરશે? તેજરા કોરાણે મૂકીએ, પણ અગાઉ તેમણે આવા જ હવપહરત સંજોગોમાંકેવી રીતેકાયયઆરોપણ કયુુંિતુંતેજરા યાદ કરી લઇએ. ૨૦૦૧માં કચ્છની ધીંગી ધરા ઉપર કુદરતે કેર વતાયવ્યો. ૨૬ જાન્યુઆરીના એ ગોઝારા િભાતેધરતી ફાટી. ભૂકપં થયો. અમિાવાિ સવહત ગુજરાતના અન્ય શહેરો-નગરો-ગામડાંઓમાંપણ ભારેહોનારત સજાધઇ. રાજ્યમાં હજારો લોકો મોતને ઘાટ ઉતયાધ અને જાનમાલના નુકસાનની રકમનો તો અંિાજ લગાવવો મુશ્કેલ થઇ પડ્યો. આ કુદરતી િોનારતનો ભોગ કેશભ ુ ાઇ પટેલ જેવા મુઠ્ઠીઉંચેરા માનવી પણ બની ગયા. તેઓ ગુજરાતના સંવનષ્ઠ મુખ્ય િધાન હતા. તેઓ રાજકોટમાંશાળાજીવનથી શાખામાંજોડાયેલા રહ્યા છે. રાષ્ટ્રીય તવયંસવે ક સંઘ (આરએસએસ), જનસંઘ કે ભાજપનેગુજરાતમાંરાજકોટ અનેવડોિરાએ ખૂબ પોષણ પૂરુંપાડ્યુંછે. આવા રાજકોટવાસીઓમાંઅરહવંદભાઇ મહણયાર, કેશભ ુ ાઇ પટેલ, ચીમનભાઇ શુક્લ, પ્રવીણભાઇ મહણયાર, વજુભાઇ વાળા જેવા નામોની લાંબી યાિી થાય તેમ છે. આ સંઘની બાબતમાં પણ જરા વવગતે જણાવુ.ં નાગપુરમાં ડો. કેશવરામ િેડગેવારે ૧૯૨૫માં તેની તથાપના કરી. સનાતની વહન્િુઓ (વહન્િુઓ, જૈનો, શીખો, બૌદ્ધધમટીઓ વગેર)ેમાંરાષ્ટ્રભાવના િબળ બને, સંઘશવિ ખીલે અને રક્ષણાત્મક તૈયારીની તાલાવેલી જાગે તે મુખ્ય આશય હતો. તે ગાળામાં ગાંધીબાપુના ઓળા ભારત વષધમાંિબળ હતા. િમાણમાં૪૦ના િાયકા પહેલાંસંઘનુંવવતતરણકાયધમયાધવિત રહ્યુંહતુ.ં અગાઉ ભારતમાંહિન્દુ-મુસ્લલમોના હુલ્લડો થતાં િતા ત્યારેવહન્િુઓ મૂગ ં ા મોઢેસહન કરી લેતા અનેવાત વવસરાઇ જતી. ૧૯૧૮-૧૯માંતો મલબાર કાંઠા ઉપર મોપલા મુસ્તલમોના હાથેહજારો વહન્િુઓનો સંહાર થયો હતો. રાષ્ટ્રીય તવયંસવે ક સંઘની તથાપનામાંઆ ઘટના પણ મહત્ત્વનું કારણ બની હશે તેમ કેટલાક લોકો માને છે. ૧૯૪૬માં૧૬ ઓગતટના રોજ વિવટશ ઇંવડયાના બંગાળ િાંતમાં મુસ્તલમ લીગે એકશન ડે મનાવ્યો. તે વેળા મહમ્મિ અલી સુહરાવિટી બંગાળના મુખ્ય િધાન હતા. હકીકત છે કે ત્રણ વિવસમાં કોલકતામાં ૧૨ હજાર વહન્િુઓને મોતને ઘાટ ઉતારી િેવામાં આવ્યા હતા. કહેવાય છે કે તે વેળા આ વહંસક હુમલાનો િવતકાર કરવામાં મુખ્યત્વે ટેક્સીચાલક સરિારજીઓ અને સંઘ પવરવારના તવયંસવે કો બહાર પડ્યા હતા. શ્યામાપ્રસાદ મુખજીયસવહતના અગ્રણીઓ જનસંઘનુંમૂવળયુંગણાય છે. ગુજરાતની વાત પર પાછા ફરીએ તો... કેશભ ુ ાઇએ વ્યવિ તરીકેસાચેજ સક્ષમ કારભાર કયોધહતો. પરંતુ ભૂકપં ની કુિરતી િુઘટધ ના બાિ રાહતકાયોધના અમલીકરણ અંગેભારેવવવાિ ઉઠ્યો. અનેક ફવરયાિો થઇ. વળી તે ગાળામાં યોજાયેલી પેટા-ચૂટં ણીઓમાં ભાજપની હાર થઇ. ગુજરાતમાંપક્ષની સરકાર હોવા છતાંપેટા-ચૂટં ણીમાં ભાજપના પરાજયનેહાઇ કમાન્ડેગંભીર સંકતે ગણ્યો.

આપ સહુ જાણો છો તેમ, ૧૯૯૦માંપિેલી વાર ભાજપ ગુજરાતમાંસત્તા પર પિોંચ્યો િતો. ચીમનભાઇ પટેલના નેતૃત્વમાંજનતા િળ સાથેતેણેયુવત સરકાર રચી હતી. ચીમનભાઇ મુખ્ય પ્રધાન બન્યા હતા, અને કેશભ ુ ાઇ નાયબ મુખ્ય પ્રધાન. બધુંસમુસતૂ રુંચાલતુંહતુ,ં પણ થોડા જ સમયમાંઅયોધ્યામાંરામ મંવિર વનમાધણનું આંિોલન ચગ્યું અને જનતા િળ-ભાજપના છૂટા છેડા થયા. જોકે૧૯૯૫ની ચૂટં ણીમાંભાજપેજ્વલંત વવજય સાથેતપિ બહુમતી મેળવી. ગુજરાત ભાજપના મોભી કેશભ ુ ાઇ પટેલ મુખ્ય િધાન બન્યા. આ ચૂટં ણી જંગમાં પક્ષને વવજયી બનાવવા માટે શંકરહસંિ વાઘેલા અને નરેન્દ્ર મોદીએ ખભેખભા વમલાવીનેકામ કયુુંહતુ.ં કમનસીબેકેશભ ુ ાઇ સિારૂઢ થયા બાિ શંકરવસંહને લાગ્યું કે તેમની ઉપેક્ષા થઇ રહી છે. ભાજપ મોવડી મંડળેઅસંતિ ુ ોની નારાજગી િૂર કરવા કેશભ ુ ાઇને ખસેડ્યા. સુરશ ે મિેતાને સુકાન સોંપાયુ.ં હદલીપ પરીખને પણ અજમાવી જોવાયા. ખજૂરાહો િકરણ થયુ.ં હજૂવરયા-ખજૂવરયાની ખેંચતાણ ચાલી. આખરે શંકરહસંિ વાઘેલાએ પક્ષ સાથે છેડો ફાડીને રાષ્ટ્રીય જનતા પાટટી બનાવીનેકોંગ્રસ ે ના ટેકાથી સરકાર રચી. કોંગ્રસે તો ટેકો આપવા કરતાંપણ ટેકો પાછો ખેંચવા માટેવધુજાણીતી છે. તેણેસમય આવ્યેલખણ ઝળકાવ્યા. આ અરસામાંનરેન્દ્ર મોિીનેગુજરાતમાંથી ખસેડીને તેમનેવિલ્હીમાંમહામંત્રી તરીકેઅન્ય રાજ્યોની કમાન સોંપાઇ હતી. તેમણે પણ આ ‘ફરવજયાત’ વહજરત (હકાલપટ્ટી જ કહીએ તો!) નો ભરપૂર ફાયિો ઉઠાવ્યો. સમયનો સિઉપયોગ કયોધ. તેમણેવિલ્હીમાંજ નહીં, અન્ય રાજ્યોમાંપણ તેમના સંપકકમજબૂત કયાધ. તેઓ વસતા હતા વિલ્હીમાંપણ ગુજરાતમાંમજબૂત નાતો જાળવ્યો હતો. વજલ્લા તતરેજ નહીં, તાલુકા તતરેપણ ક્યો કાયધકર કેટલા કામનો છેતેની તમામ જાણકારી ધરાવતા હતા. નરેન્દ્રભાઇની ક્ષમતાથી િભાવવત વિલ્હી હાઇ કમાન્ડે ‘ભૂકપં અસરગ્રતત’ કેશભ ુ ાઇ પટેલને ખસેડીને નરેન્દ્ર મોિીનેરાજ્યનુંસુકાન સોંપવાનુંનક્કી કયુ.ું કેશભ ુ ાઇના પ્રધાનમંડળમાં પણ રાજ્યનું સુકાન સંભાળે તેવા હસહનયર સાથીદારો તો િતા જ (અશોક ભટ્ટ, જયનારાયણ વ્યાસ વગેર)ે, પણ મોવડી મંડળે મોિીને પસંિ કયાધ. જોકે મોદી હદલ્િીથી અમદાવાદ પિોંચ્યા ત્યારે તેમનેબહુ ઠંડો આવકાર મળ્યો િતો. શંકરવસંહ વાઘેલા પણ વવરોધ પક્ષની પાટલીએ જઇ બેઠા હતા. આવા પડકારો વચ્ચેપણ મોિીએ મુખ્ય િધાન તરીકેજેિમાણે આયોજન કયુુંતેસહુ કોઇએ યાિ કરવા જેવુંછે. મોદી પિેલથે ી કામ આયોજનપૂવકય બારીકાઈથી કરવામાં માને છે. વ્યૂિરચના ઘડીને તેને ચીવટપૂવકય વળગી રિેવામાંમાનેછે. સૌનેવવવિત છેતેમ સવારના પહોરમાં પરોઢીયેઉઠી જઇનેયોગ-ધ્યાન-પ્રાણાયમ, પ્રાથયના કયાય બાદ તેટેબલ પર બેસીનેક્યા હવભાગમાંશુંથઇ રહ્યું છે? શુંથઇ શકેતેમ છે? અનેનવુંશુંકરવુંજોઇએ તેની રૂપરેખા ઘડી લેછે. આ જ િમાણે નરેન્દ્રભાઇએ વિલ્હીથી અમિાવાિ આવતાં પહેલાં પણ પોતાના તંત્રની ચોક્કસ આકૃવત વવચારી રાખી હતી. મોવડી મંડળના વનણધયથી નારાજ કેશભ ુ ાઇને કઇ રીતે મનાવવાથી માંડીને પક્ષના બીજા વસવનયર સાથીઓને કઇ રીતે પોતાના આયોજનમાં જોડવા તેનુંપાક્કુંહોમવકકકરી લીધુંહતુ.ં આ પછી તેમણે રાજ્યની વસવવલ સવટીસના અવધકારીઓની કામગીરી પર નજર માંડી. આખરે તો કોઇ પણ રાજ્યમાં વસવવલ સવટીસના અવધકારીઓ જ રાજ્યની કરોડરજ્જૂહોય છેન?ે રાજકારણીઓ તો આવેનેજતા રહે, પણ બાબુઓ તો એ જ રહેતા હોય છે. રાજ્યમાંબહુ ટૂકં ા ગાળામાંત્રણ-ચાર મુખ્ય િધાનો બિલાઇ ગયા હતા. ઉચ્ચ અવધકારીઓ રાજકીય અસ્તથરતાનો લાભ ઉઠાવીને રીઢા થઇ ગયા હતા. િધાનોને યેનકેન િકારેણ - પોતાને ઠીક પડે તેમ માગધિશધન આપીને પોતાનું ધાયુું કરાવતા આ અવધકારીઓનેએક ગાંઠેબાંધવાનુંઆસાન નહોતુ,ં પણ મોિીએ તે કામ બખૂબી કયુ.ું અહીં થોડાક વષોધ પૂવવે આવતી YES PRIME MINISTER ટીવી વસવરયલ જે વાચકોએ વનહાળી હશે તેમને યાિ હશે જ કે તેમાં અહધકારીઓ કેવી રીતેનેતાઓનેપોતાની આંગળીના ઇશારે નચાવતા િોય છે. નરેન્દ્ર મોિીને પણ આવી સ્તથવતનો સામનો કરવો જ પડ્યો હશેન?ે

નરેન્દ્ર મોિીએ પક્ષના જ નારાજ સાથી નેતાઓથી માંડીને પેધા પડી ગયેલા અવધકારીઓની વચ્ચે રહીને વવનાશક ભૂકપં માં તહસનહસ કચ્છમાં રાિતકાયોય જ નિોતા કરવાના, પુનઃ હનમાયણનું માળખું પણ ઊભું કરવાનુંિતુ.ં આ બધામાંસાથી નેતાઓથી માંડીનેઉચ્ચ અવધકારીઓ અને તથાવનક િજાજનોનો સહયોગ પણ જરૂરી હતો. મોિીએ પોતાના િૂરિં શ ે ીભયાધ વલણ વડે બધાનો વવિાસ જીત્યો. અનેસહુનેિોડતા કયાધ. કચ્છ હજુ તો ધબકતું થઇ રહ્યું હતું ત્યાં તો થોડા મવહનામાં જ ગોધરા કાંડની વહચકારી ઘટના બની. ગોધરા રેલવેતટેશનેએક કોચનેસળગાવી િેવાયો જેમાં અયોધ્યાથી પાછા ફરતા ૫૮ વહન્િુ કારસેવકો જીવતા ભડથુંથઇ ગયા. આ ઘટનાના પગલેરાજ્યભરમાં જે કોમી તોફાનો ફાટી નીકળ્યા તે બિલ આજે પણ મોિીનેિોવષત ગણાવાઇ રહ્યા છે. સહુ કોઇ રમખાણો માટેઆજેપણ મોિી અનેગુજરાતની િજા સામેઆંગળી ચીંધી રહ્યા છે, પણ કોઇ ઘટનાના મૂળમાંરિેલા કારણ હવશે િરફ સુિાં ઉચ્ચારતું નથી. આ છે ભારતીય રાજકારણનો વરવો ચહેરો. ખેર, કહેવાનુંતાત્પયધએટલુંજ છેકેઅનેક આપવત, અવરોધો છતાં મોિી ડગ્યા નહીં. તેમના પોતાના જ શબ્િોમાંકહીએ તો તેમના પર ફેંકાયેલા દરેક પથ્થરનો ઉપયોગ કરીને તેમણે સીડી બનાવી અને રાજ્યને વવકાસના પંથે િોરી ગયા. રાજ્યમાં વવકાસની િવિયા વેગવાન બને, આમ આિમીમાં આત્મવવિાસ વધે, રાષ્ટ્રિમે મજબૂત બને તે માટે જાતભાતના અવનવા આયોજનો કયાધ. તેમણે પતંગ મિોત્સવો પણ યોજ્યા અને‘હવશ્વના સૌથી લાંબા ડાન્સ ફેસ્લટવલ’ નવરાત્રીને પણ વૈવિક તખતેચમકાવી. આઝાદ હદન, પ્રજાસત્તાક હદન જેવા રાષ્ટ્રીય પવધનેતેઓ રાજ્યના વજલ્લાઓમાંલઇ ગયા. તથાવનક નેતાગીરી, કળાકાર-કસબીઓનેપોંખીને તેમનો ઉત્સાહ પણ વધાયોધ. આ વ્યવિના િૂરિં શ ે ીભયાધ પગલાંએ ગુજરાતભરના લોકોમાંચેતનાનો સંચાર કયોધ છેતેમ હુંમાનુંછુ.ં તેઓ ચૂટં ણી પ્રચારમાંઅહત વ્યલત િોવાથી ગુજરાતમાંવિીવટી તંત્ર ઠપ્પ થઇ ગયુંછેતેવું િજુસુધી તો સાંભળ્યુંનથી, તેમના કટ્ટર વવરોધીઓના મોંઢેપણ નહીં! તવાભાવવક છે કે ભારત સરકારનું સુકાન સંભાળવાની જવાબિારી ઘણી પડકારજનક હશે. પરંતુજે પરાક્રમી બની શકે તે જ વ્યહિ હસહિના શીખરે હબરાજતી િોય છે. નરેન્દ્ર મોિીની નજર પણ ૧૦ મે પછી તેમની સામેના ભાવવ પડકારો પર જ હશે- પછી તે રાજકીય વ્યૂહરચનાની વાત હોય કે િેશનું સુકાન સંભાળવાની વાત હોય. ક્યુંકામ કોનેસોંપી શકાય અને કઇ વ્યહિ ક્યા કામનેશ્રેષ્ઠ રીતેપાર પાડી શકશેતેની જ ગણતરી તેમના મગજમાં ચાલતી હશે તેવંુ ધારી લેવામાંલગારેય અવતશ્યોવિ નથી. આ તબક્કેએક વાતનો ખાસ ઉલ્લેખ કરવાનુંમન થાય છે. પંવડત જવાહર લાલ નેહરુએ તેમની િથમ સરકારની રચના કરી ત્યારે તેમાં કોંગ્રસ ે ના આકરા ટીકાકારોને પણ સામેલ કયાધ હતા. ડો. બાબાસાિેબ આંબડે કર, જયંત મથાઈ, શ્યામાપ્રસાદ મુખજીય, સી. ડી. દેશમુખ આવા જ નેતાઓ હતા, જેમણેકોંગ્રસે ની ટીકા કરવામાંકોઇ કસર છોડી નહોતી, પરંતુનહેરુએ િેશવહતને સવોધચ્ચ િાધાન્ય આપીનેતેમના બહોળા અનુભવનો લાભ સમગ્ર રાષ્ટ્રને મળે તે માટે તેમને િધાનમંડળમાં તથાન આપ્યુંહતુ.ં સંભવ છેકેનરેન્દ્ર મોિી પણ કંઇક આવુંજ કરે. ભાજપ કે એનડીએમાં સામેલ ન હોય તેવા પરંતુ રાષ્ટ્રના વવકાસમાંઉપયોગી થઇ પડેતેવા મહાનુભાવોને સરકારમાં તથાન આપે. મોદી પ્રહતભાશાળીઓના કૌશલ્ય-ક્ષમતાનો ઉપયોગ કરવામાં લગારેય કચાશ રાખશેનિીં તેવુંમારુંમાનવુંછે. મારા મતે, ૨૧ મેસુધીમાંનરેન્દ્ર મોિીના નેતૃત્વમાં સરકાર રચાઇ જશે. હુંએમ પણ માનુંછુંકેનરેન્દ્ર મોિીએ તેમની જાહેર સભાઓમાં, અખબારી મુલાકાતોમાંકહ્યુંછે કેતમેકોંગ્રસ ે ને૬૦ વષધતક આપી છે, આ વખતેઅમને માત્ર ૬૦ મવહના તક આપો. અમેતમનેવનરાશ નહીં કરીએ. નરેન્દ્રભાઇની માગણી વાજબી તો છે, પણ હું તો એટલુંજ કહીશ કેઆગામી ૬૦ મહિનામાંતેઓ શું કરવા માગેછેતેની ઝલક તો તેઓ ૬૦ હદવસમાંજ આપી દેશ.ે (ક્રમશઃ) (વધુમાટેજુઓઃ ‘એહશયન વોઈસ પેજ નં. ૮)


3rd May 2014 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

રાજકોટના એક તબીબેપોતાના ઘરને‘નમો હાઉસ’ બનાવ્યું

રાજકોટઃ દેશરવદેશમાં ગુજરાતના મુખ્ય િધાન નરેન્દ્ર મોદીના અનેક ચાહકો છે. આ ચાહકો ઇચ્છે છે કે નરેન્દ્ર મોદી ભારતના વડા િધાન બને. મોદી વડા િધાન બને એ માટે લોકો રવરવધ િકારની માનતાબાધા રાખેછેઅનેકોઇ જુદા જુદા નુસખાઓ અપનાવતા હોય છે. રાજકોટમાં રહેતા અને નરેન્દ્ર મોદીના ચાહક એવા જનરલ િેસ્ટટશનર ડો. રવજય દેશાણીએ નરેન્દ્ર મોદીના િચાર માટે પોતાના રાજકોટના સાધુ વાસવાણી રોડ પર આવેલા ઘરની બહારની દીવાલો પણ નરેન્દ્ર મોદીને આપી દીધી છે અને આ દીવાલો પર સૂત્રો અને નરેન્દ્ર મોદીનાં પોપટર લગાવ્યા છે. ડો. દેશાણીએ ઘરની બહાર આ રીતે નરેન્દ્ર મોદીનો િચાર કરવા માટે દોઢ લાખ રૂરપયાનો ખચિકયોિછે. તેઓ કહેછેકે, ‘જે

રવકાસ નરેન્દ્ર મોદીએ કયોિછેએ રવકાસ ગુજરાતને બીજો કોઈ મુખ્ય િધાન આપી ન શકે. મોદી દેશનો પણ એટલો જ રવકાસ કરશે એ ખાતરી છે એટલે હું કોઈ રાજકીય લાભના પવાથિ રવના આ િચાર કરી રહ્યો છું.’ ચૂંટણી પૂણિ થયા પછી ડો. દેશાણી ફરીથી ઘરને કલર કરાવશે. અને ત્યારે તેમને અંદાજે સવાબે લાખ રૂરપયાનો ખચિ થશે. ડો. દેશાણી પપષ્ટતા કરે છે કે, એક માણસ આખી રજંદગી દેશ માટે આપી શકતો હોય તો રૂરપયા શુંચીજ છે.

• સૌરાષ્ટ્રમાંપાંચ ટકા મતો ફરેતો પરરણામ બદલી જાય છે!ઃ સૌરાષ્ટ્રમાં ચૂટં ણીના રદને રાજકીય પક્ષો જોરશોરથી જીતના દાવા કરે છે. પરંતુ આંકડાકીય રવગતો, ઉમેદવારોને જીતાડવા અને હરાવવા મથતા નેતાઓનું અંકગરણત પર નજર નાંખીએ તો હારજીતનો રનણિય ગત ૨૦૦૯ની ચૂટં ણીમાંમાત્ર પાંચ ટકા મતો આમતેમ થાય એટલેકેભાજપના કોંગ્રસ ે નેકેકોંગ્રસ ે ના ભાજપનેમળેકેએકબીજાના કપાય તોય પરરણામ બદલાય તેવી સ્પથરત છે. આમ, ૨૦૦૯માં સૌરાષ્ટ્રની સાત બેઠકમાંથી કોંગ્રસ ે નેરાજકોટ, જામનગર, પોરબંદર અનેસુરન્ે દ્રનગર તથા ભાજપને જૂનાગઢ, ભાવનગર અનેઅમરેલી બેઠકો મળી હતી. • ભાજપ માટેસલામત બેઠક સુરતમાંકાયયકરો રનષ્ક્રિયઃ કોઇ બેઠકના ઉમેદવાર મતદારોમાંતો ઠીક પણ પક્ષના કાયિકરોમાંપણ લોકરિય ના હોય તેમ છતાંતેઓ જંગી બહુમતીથી જીતી જાય તેવંુબનેખરું? પરંતુ સુરતમાંઆવુંથશે. માત્ર ગુજરાત જ નહીં પરંતુદેશભરમાંભાજપ માટે સૌથી સલામત બેઠકોની યાદી બનાવવી હોય તો તેમાંસુરતનુંનામ અચૂક આવે. અહીં દશયનાબેન જરદોશ ફરી ૧૬મી લોકસભામાં સુરતનું િરતરનરધત્વ કરશે પણ તેમાં તેમનો વ્યરિગત કોઈ ફાળો નહીં હોય. કોઈ બેઠક કોઇ પક્ષ માટે અરત સલામત બની જાય ત્યારે પક્ષ ત્યાંના

ખેડા અનેઆણંદ બેઠક જાળવી રાખવામાંકોંગ્રેસ સફળ થશે?

નડિયાદ-આણંદઃ ગુજરાતમાં લોકસભા ચૂંટણીઓમાંખેડા અને આણંદ બેઠક હંમેશા કોંગ્રેસ માટે ગઢ સમાન રહી છે. ગુજરાતમાં કોંગ્રેસ છેલ્લા ૨૦ વષષથી સત્તામાં નથી પરંતુ તેને લોકસભાની ચૂંટણીઓમાં ખેડા અને આણંદ બેઠકોએ વધુ સફળતા અપાવી છે. જોકે આ વખતે નરેન્દ્ર મોદીની લહેરમાંઆ બંનેબેઠકો કોંગ્રેસ માટેકેવી નનવડેછેતેતો ૧૬ મેએ જ ખબર પડશે. આણંદમાં કોંગ્રેસના ભરત સોલંકી સામે આણંદના ભાજપના ધારાસભ્ય ડદલીપ પટેલ છે, જ્યારે ખેડામાં કોંગ્રેસના ડદનશા પટેલ સામે માતરના ધારાસભ્ય દેવુડસંહ ચૌહાણ જંગમાં છે. ખેડામાં ગત ચૂંટણીમાં કોંગ્રેસનો માત્ર ૮૪૬ મતથી નવજય થયો હતો. ખેડામાં અત્યાર સુધી થયેલી લોકસભાની ૧૫ ચૂંટણીઓમાં માત્ર એક જ વાર ભાજપને સફળતા મળી છે. ૧૯૯૧માં ભાજપના િો. કે.િી. જેસ્વાણીએ જનતાદળના પ્રભાતડસંહ ચૌહાણને હરાવીને પ્રથમવાર ભાજપનો ખેડામાં પ્રવેશ થયા

હતો. પરંતુ એ પછી ૧૯૯૬, ૧૯૯૮, ૧૯૯૯, ૨૦૦૪ અને ૨૦૦૯ની ચૂંટણીઓમાં નદનશા પટેલે કોંગ્રેસને નવજય અપાવ્યો છે. ભૂતકાળમાં ખેડામાં ધરમડસંહ દેસાઈએ ભારતીય લોકદળના ઉમેદવાર શંકરભાઈ વાઘેલાનેહરાવ્યા હતા. જ્યારે આણંદમાં કોંગ્રેસના નદગ્ગજ ઉમેદવાર ઈશ્વરડસંહ ચાવિા આ બેઠક પરથી ૧૯૮૦થી ૧૯૯૮ સુધીમાં પાંચ વખત ચૂંટાયા હતા. ૧૯૮૯માં ભાજપના નાથુભાઈ પટેલે ઈશ્વરડસંહ ચાવિાને હરાવ્યા હતા પરંતુ બે વષષ પછી ૧૯૯૧માં થયેલી ચૂંટણીમાં ફરી ઈશ્વરનસંહે આણંદ બેઠક કબ્જે કરી લાંબા સમય સુધી કોંગ્રેસ માટેબેઠક જાળવી રાખી હતી. ૧૯૯૯માં ભાજપના દીપકભાઈ સાથી એક વાર ચૂંટાયા પરંતુ ત્યાર બાદ ૨૦૦૪ અને ૨૦૦૯ની ચૂંટણીમાં ઇશ્વરનસંહના દોનહત્ર કોંગ્રેસના ભરતડસંહ સોલંકીએ જયપ્રકાશ પટેલ અને દીપક સાથીને હરાવીને આણંદ બેઠક પરના નવજેતા બન્યા હતા.

મતદારોનેકેપક્ષના સંગઠનનેપણ ટેકન ફોર ગ્રાન્ટેડ લઈ લેછે. સુરત તેનંુજીવતુંજાગતુંઉદાહરણ છે. • જૂનાગઢના એચઆઇવી િકરણમાંમશરુનેરાહતઃ સમગ્ર ગુજરાતમાં બહુચરચિત બનેલા જૂનાગઢના એચઆઇવી િકરણમાં ગત સપ્તાહે સીબીઆઇએ ૧૦૦ પાનાનો િોઝર રરપોટટરજૂકરી ભાજપના ધારાસભ્ય મહેન્દ્ર મશરુને રિનચીટ આપતા લોકસભા ચૂટં ણી સમયે જ ભાજપને મોટી રાહત મળી છે. ૨૪ બાળકોનેએચઆઇવી રોગનો ચેપ લાગવાના ચકચારી કેસમાં છેલ્લા દોઢ વષિથી તપાસ કરી રહેલી સીબીઆઇએ તપાસના અંતે કોઈપણ િકારનો રિરમનલ કેસ નહીં બનતો હોવાનો રરપોટટ સુપરત કયોિ છે. પરંતુ જૂનાગઢ હોસ્પપટલના પાંચ ડોટટરો સામે ખાતાકીય પગલા લેવા અને મહેન્દ્ર મશરુની સવોિદય એનજીઓ સામે પગલાં લેવા રરપોટટમાં જણાવ્યું છે. ૨૦૧૧ના વષિમાં ૨૪ બાળકોને લોહી ચઢાવવાથી એચઆઇવી રોગ લાગુપડ્યાનુંબહાર આવ્યુંહતુ.ં

સૌરાષ્ટ્ર-દક્ષિણ-મધ્ય ગુજરાત

15

(ડાબેથી કોંગ્રેસના ઉમેદવારો નૈષધ દેસાઈ (સુરત), મકસૂદ રમઝાય (નવસારી), સોરનયા ગાંધી અનેકકશન પટેલ (વલસાડ) ચૂંટણી િચારના છેલ્લાંતબક્કામાંકોંગ્રેસના વફાદાર મતો જાળવી રાખવા ૨૪ એરિલેરાજ્યમાંખેરાલુઅનેવલસાડમાંસોરનયા ગાંધીએ જાહેર સભા સંબોધી. વલસાડનાંઅટકપારડીમાંબપોરેબેવાગ્યેયોજાયેલી જાહેર સભામાંસોરનયા ગાંધીએ ભાજપ સામેરનશાન તાક્યુંહતું. તેમણે કહ્યું, આરદવાસીઓ, ખેડૂતો, ગરીબો, રવદ્યાથથીઓ અનેઉદ્યોગધંધા માટે અનેક રવકાસલક્ષી યોજનાઓ લાવનારી યુપીએ સરકાર સામેઆક્ષેપો કરતા ભાજપેભ્રષ્ટાચારની તમામ સીમા વટાવી દીધી છે. યુપીએ સરકારે ભ્રષ્ટાચાર રવરુદ્ધ આરટીઆઇ જેવુંમજબૂત હરથયાર આપ્યુંછે. ગુજરાતમાંલોકાયુક્ત રનમવા ૧૦ વષયનો સમય કેમ લાગ્યો? શું ગુજરાત સરકારનાંભ્રષ્ટાચાર પર પડદો પાડવા આ રવલંબ કરાયો?

જેસરવાના શતાયુમહીજી દાદાનેમતદાનનુંમહત્વ

આણંદઃ રજલ્લાના પેટલાદથી નજીક આવેલા જેસરવા ગામના વતની અનેપવાતંત્ર્ય સેનાની એવા મહીજીભાઈ મરઘાભાઈ પટેલ ૧૦૦ વષિની વયે પણ દરેક ચૂટં ણીમાં મતદાન કરે છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, તેઓ ગ્રામ પંચાયતથી લઇને લોકસભા સુધીની દરેક ચૂટં ણીમાં મતદાન કરેછે. તેઓ ગામ લોકોનેકહેછે કે મતદાન કરવાનો અરધકાર એમને એમ મળ્યો નથી. પવતંત્ર્યતા મેળવવા માટે રિરટશ સરકાર સામે જે સંઘષિ કરવો પડયો હતો તેનો હુંસાક્ષી છુ.ં રિરટશ સરકારે ૧૯૪૧માં પવાતંત્ર્યની લડાઈમાં જોડાયો ત્યારેમનેનરડયાદની જેલમાં૧૫

રદવસ, ત્યાંથી અમદાવાદની સાબરમતી જેલમાં૪૦ રદવસ અને પછી મધ્યિદેશના અહેમદનગર રજલ્લાના જંગલમાં આવેલ રવસાપુર તાલુકાની જેલમાં ૭૦ રદવસ પુરવામાં આવ્યો હતો, એ રદવસો મને હજી યાદ છે. વધુમાં તેમણે જણાવ્યું હતું કે અત્યારે મારી ઉંમર ૧૦૦ વષિકરતા વધુછે, અને હું ૩૦ એરિલે ૧૬-આણંદ લોકસભાની ચૂટં ણીમાં ચોક્કસ મતદાન કરીશ. મારી પાસેચૂટં ણી કાડટછે. મારુંનામ ચૂટં ણી યાદીમાં છે. મેંઆ ઉંમરેપણ તપાસ કરાવી લીધી છે. હું એટલા માટે દરેક ચૂટં ણીમાંમતદાન કરુંછુંકારણ કે મનેખબર છેકેમતદાન કરવાનો અરધકાર કેવી રીતેમળ્યો છે.


16

બાબા રામદેવની જીભ ફરી લપસીઃ દલલતોમાંરોષ

લખનૌઃ ભાજપ માટે પ્રચાર કરતાં યોગગુરુ બાબા રામદેવે લખનૌમાં જણાવ્યું હતું કોંગ્રેસ નેતા રાહુલ ગાંધી દલલતોના ઘરે હનીમૂન અને લપકલનક માણવા જાય છે. જો તે દલલત યુવતી સાથે લગ્ન કરે તો તેમનું નસીબ બદલાઈ શકે છે અને તે વડા પ્રધાન બની શકેછે. આ ટીપ્પણી બદલ ઉત્તરપ્રદેશ પોલીસે ફલરયાદ દાખલ કરી છે. જોકે ટીપ્પણીથી લવવાદ થતા યોગગુરુએ વડોદરામાં માફી માગી લીધી છે. ભાજપે પણ યોગગુરુનો બચાવ કયોો છે. બાબા રામદેવના આ લનવેદનથી અનેક દલલતોમાં રોષ વ્યાપ્યો છે અનેતેમના લવરુદ્ધ લવલવધ સ્થળો પર કાયોિમો પણ યોજાયા હતા.

હેમા માલલની, જયાિદા, નગમાની ફફલ્મો ઉપર દૂરદશશનનો િલતબંધ

નવી લદલ્હીઃ ચૂંટણી પંચે લોકસભાની ચૂંટણીનાં ઉમેદવાર અને ફફલ્મ અલભનેત્રીઓ હેમા માલલની, જયાિદા, નગમા અને સ્મૃલત ઇરાની સલહત કલાજગત સાથે જોડાયેલા કલાકારોની ફફલ્મો અને કાયોિમોને દૂરદશોન પર દશાોવવામાંપ્રલતબંધ લાદ્યો છે. આવા તમામ લોકો આચારસંલહતાના ઘેરામાંછે. તેથી આ પ્રકારના ઉમેદવારોના કાયોિમોના પ્રસારણ ઉપર પ્રલતબંધ લાદવામાંઆવ્યો છે.

3rd May 2014 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

ફફલ્મી-ટીવી કલાકારો, લદગ્દશશક, સંગીતકાર, ગાયક, ખેલાડીઓ, જાદુગર અનેઆઈ.ટી. લનષ્ણાતનેસાંસદ બનવાના અભરખા... સ્મૃલત ઈરાનીઃ મૂળ ટીવી કલાકાર અત્યારે ગુ જ રા ત માં થી રાજ્યસભાની સાસંદ છે અને અમેઠીમાં કોંગ્રેસના રાહુલ ગાંધીનેટક્કર આપેછે.

પરેશ રાવલઃ ઉત્તર ગુજરાતના પલલયડના વતની પરેશ રાવલે ભાજપની લટફકટ મેળવીને અમદાવાદ (પૂવો) બેઠક પરથી રાજકારણમાંિંપલાવ્યુંછે.

આ વખતની લોકસભાની ચૂંટણીમાંલગભગ દરકેપાટટીએ લવલવધ બેઠક પર ‘પેરાશૂટ’ ઉમેદવાર મેદાનમાંઉતાયાશછે. આ પાટટીઓ ક્યાંક આ ઉમેદવારોના સ્ટાર પાવર તો ક્યાંક જ્ઞાલતવાદના ગલણતનો લાભ લેવા ઇચ્છેછે. તો બીજી તરફ આ ઉમેદવારો એવો તકકરજૂકરે છેકે, તેઓ આ મતક્ષેત્ર માટે‘આયાતી’નથી પરંતુતેમનો અહીં લદલનો સંબંધ છે. રાખી સાવંતઃ આ લવવાદસ્પદ બોલ્ડ ટીવી અલભનેત્રી મુંબઇની ઉત્તરપૂવો બેઠક પરથી રાષ્ટ્રીય આમ આદમી પાટટી શરૂ કરીનેચૂંટણી લડી રહી છે.

બપ્પી લાલહરીઃ બોલલવૂડ સંગીતકાર પશ્ચચમ બંગાળની શ્રીરામપોર બેઠક પર ભાજપના ઉમેદવાર છે. તેમની સામે પણ તૃણમુલના ગાયક-સંગીતકાર છે.

જાવેદ જાફરીઃ આ ફફલ્મી કલાકારને આમ આદમી પાટટીએ લખનઉમાં ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યિ રાજનાથ લસંહ સામે ઊભા રાખીને રસપ્રદ મુકાબલો બનાવ્યો છે.

શત્રુઘ્ન લસંહાઃ ભાજપના આ સાંસદ ફરીથી લબહારની પટણા સાલહબ બેઠક પરથી ચૂંટણીના મેદાનમાં છે. ગત વખતે તેમણે શેખર સુમનનેહરાવ્યા હતા.

રલવ ફકશનઃ આ ભોજપુરી અને લહન્દી ફફલ્મ અલભનેતા ઉત્તર પ્રદેશની જૌનપુર બેઠક પર કોંગ્રેસના ઉમેદવાર છે. તેઓ પ્રથમવાર ચૂંટણી લડેછે.

પી.સી. સરકાર નંદન લનલેકણીઃ (જૂલનયર) જાણીતા આ બેંગલોરમાં કોંગ્રેસના આ જાદુગરે ભાજપમાંથી ઉમેદવાર આધાર કાડડ પશ્ચચમ બંગાળની યોજનાના વડા છે અને આઇ.ટી કંપની ઇન્ફોસીસમાં પણ બારાસાત બેઠક પરથી રાજકારણમાં િંપલાવ્યુંછે. મહત્ત્વના હોદ્દેહતા.

ગુલ પનાગઃ પૂવો બ્યૂટી ક્વીન અને અલભનેત્રી અન્ય ફફલ્મ કલાકાર ફકરણ ખેર સામે ચંલદગઢમાં મેદાનમાં ઉતરી છે. તેને ‘આપ’ દ્વારા લટફકટ મળી છે.

લવનોદ ખન્નાઃ આ ફફલ્મ સ્ટાર પંજાબની ગુરુદાસપુર બેઠક પર અગાઉ સતત ત્રણ વખત ભાજપના સાંસદ રહ્લા છે. ગત વખતે ૮,૦૦૦ વોટથી હારી ગયા હતા.

રામ્યાઃ માત્ર ૩૧ વષટીય રામ્યા ગત વખતે સૌથી નાની વયની સાંસદ હતી. મૂળ ફફલ્મ અલભનેત્રી આ ચૂંટણીમાં ફરીથી કણાોટકમાંથી કોંગ્રેસની ઉમેદવાર છે.

મોહમ્મદ કૈફઃ આ યુવાન મનોજ લતવારીઃ થોડા લિકેટરને કોંગ્રેસે સમય પહેલા જ ભાજપમાં ઉત્તરપ્રદેશના ફુલપુરથી જોડાયેલા આ ભોજપુરી ઉમેદવાર બનાવ્યા છે. આ ફફલ્મોના અલભનેતા લબહારની બક્સર બેઠક પરથી ચૂટં ણી બેઠક પરથી પંલડત જવાહરલાલ નહેરુ ચૂંટાયા હતા. જંગમાંછે.

નગમાઃ ઘણી ઓછી ફફલ્મોમાંકામ કરી ચૂકેલી આ અલભનેત્રી ઉત્તરપ્રદેશની મેરઠ બેઠક પર કોંગ્રેસની ઉમેદવાર છે. તે છેડતીનો ભોગ પણ બની છે.

હેમા માલલનીઃ ભાજપની રાજ્યસભાની પૂવો સાંસદ અને અલભનેત્રી ઉત્તરપ્રદેશની મથુરા સીટ પર ચૂટં ણી લડેછે. તેની ટક્કર અર્ત લસંહના પુત્ર સામેછે.

અઝહરુદ્દીનઃ ઉત્તરપ્રદેશની મૂનમૂન સેનઃ લહન્દી અને રાજ બબ્બરઃ આ મોરાદાબાદ બેઠક પર બંગાળી ફફલ્મોની જાણીતી ફફલ્મસ્ટાર ગાલિયાબાદમાં કોંગ્રેસના સાંસદ અને પૂવો અલભનેત્રી મમતા બેનર્ોની કોંગ્રેસના ઉમેદાવાર છે. લિકેટર આ વખતે તૃણમુલ કોંગ્રેસમાંથી તેમની સ્પધાો ભાજપના પશ્ચચમ બંગાળની બંકરુ ા બેઠક પરથી જનરલ વી. કે. લસંઘ અને ‘આપ’નાં રાજસ્થાનની ટોંક સવાઇ માધોપુરમાં નસીબ અજમાવેછે. ઉમેદવાર છે. શાલિયા ઇલ્મી સામેછે.

મહેશ માંજરેકરઃ ‘વાસ્તવ’ જેવી ફફલ્મોના લદગ્દશોકે રાજ ઠાકરેની મહારાષ્ટ્ર નવલનમાોણ સેનાની લટફકટ પરથી મુંબઇની ઉત્તરપશ્ચચમ બેઠક પર ઉમેદવારી કરી છે.

જયાિદાઃ મૂળ દલિણ ભારતીય અલભનેત્રી આ વખતે અર્તલસંહના રાષ્ટ્રીય લોક દળમાંથી ઉત્તરપ્રદેશના લબજનોરમાંથી ચૂંટણી મેદાનમાંછે. તેસાંસદ પણ છે.

િકાશ ઝાઃ આ જાણીતા ફકરણ ખેરઃ અનુપમ ફફલ્મ લદગ્દશોકે લબહારમાં ખેરનાં પત્ની અને નીલતશકુમારના પિ અલભનેત્રી ચંલદગઢમાં જનતા દળ (યુ)ની લટફકટ ભાજપનાં પ્રલતલનલધ છે. પર પૂવટીય ચંપારણમાંથી ચૂંટણીમાં તેમની સામે કોંગ્રેસના પૂવો રેલવે િંપલાવ્યુંછે. પ્રધાન પવનકુમાર બંસલ છે.

બાઈચૂંગ ભૂલટયાઃ બાબુલ સુલિયોઃ ભાજપે ભારતના જાણીતા ફૂટબોલ આ બોલલવૂડ ગાયકને ખેલાડી તૃણમૂલ કોંગ્રેસની પશ્ચચમ બંગાળની લટફકટ પરથી દાર્ોલલંગના આસનસોલ બેઠક પરથી મેદાનમાં છે. તેમની સામે ભાજપના લટફકટ આપી છે. અહીં તેમનો એસ.એસ અહલુવાલલયા છે. મુકાબલો લેફ્ટ અનેતૃણમૂલ સામેછે.

કમાલ આર ખાનઃ આ લવવાદસ્પદ અલભનેતા મુંબઈની ઉત્તર-પશ્ચચમ બેઠક પરથી અપિ ઉમેદવાર છે. તેમનેઅગાઉ સમાજવાદી પાટટીએ લટફકટ આપી હતી.

ઈçª »є¬³ અ³щએÂщÄ ĮΜ Â¸Ц§ અ³щ »ђÃЦ®Ц કђÜ¹Ь╙³ªЪ ઈçª »є¬³ ˛ЦºЦ આ¹ђ╙§¯

╙¿¾ ´ЬºЦ®

ĴЪ ╙¢╙º ¶Ц´Ь³Ц ¸Ь¡щ ¶Ь²¾Цº ∟∞ ¸щ°Ъ ¸є¢½¾Цº ∟≡ ¸щ, ∟√∞∫ ÂЬ²Ъ

* ¶´ђº³Ц ∩.√√°Ъ ¶´ђº³Ц ∫.√√ ÂЬ²Ъ ·§³ђ * ¶´ђº³Ц ∫.√√°Ъ ÂЦє§³Ц ≡.∩√ ÂЬ²Ъ ક°Ц * ÂЦє§³Ц ≡.∩√°Ъ ºЦ╙Ħ³Ц ≤.√√ ÂЬ²Ъ આº¯Ъ * ºЦ╙Ħ³Ц ≤.√√ ´¦Ъ ¸ÃЦĬÂЦ±³Ьє╙¾¯º®

╙³њ¿Ьàક Ĭ¾щ¿

¿Ьĝ¾Цº ¿╙³¾Цº º╙¾¾Цº Âђ¸¾Цº ¸є¢½¾Цº

∟∩¸Ъ ¸щ ∟∫¸Ъ ¸щ ∟≈¸Ъ ¸щ ∟≠¸Ъ ¸щ ∟≡¸Ъ ¸щ

¿Ь· ĬÂє¢ђ

╙³њ¿Ьàક Ĭ¾щ¿

·§³ђ ºЦ╙Ħ³Ц ≤.∩√ ´¦Ъ ¿╙Ū ¸╙Ã¸Ц ÂЦє§³Ц ≡.√√ અ³щ·§³ђ ºЦ╙Ħ³Ц ≤.∩√ ╙¿¾ ´Ц¾↓¯Ъ ╙¾¾Цà ÂЦє§³Ц ≡.√√ કЦ╙¯↓ક §×¸ ÂЦє§³Ц ≠.√√ અ³щ¢®щ¿ §×¸ ÂЦє§³Ц ≡.√√ Ã³Ь¸Ц³ §×¸ ÂЦє§³Ц ≡.√√

¶щ×ક Ãђ╙»¬ъ∟≠¸Ъ ¸щ, ∟√∞∫ ╙¾¿щÁ ¸ÃЦλĩ ╙¿¾´а2 ∞√ ¾Ц¢щ

આ ´аC¸Цє·Ц¢ »щ¾Ц £∟≈³Ьє±Ц³ આ´¿ђ. (આ ´аC ¸Цªъ╙¿¾╙»є¢ અ³щλĩ¸Ц½Ц ╙³њ¿Ьàક ´аºЪ ´Ц¬¾Ц¸Цє આ¾¿щ, §щ´аC ´¦Ъ આ´ £щº »ઈ §ઈ ¿ક¿ђ.) ç°Ц³ ¸¹Ц↓╙±¯ Ãђ¾Ц°Ъ ¾Ãщ»Ц ¯щ´Ãщ»Ц³Ц ²ђº®щ¸ЦĦ ∞√≤ ¹§¸Ц³ »щ¾Ц¿щ.

±Ц³њ ¸ÃЦ ĬÂЦ±: £∟≈∞.... ´ђ°Ъ ´а§³: £≈∞.... ╙³Ó¹ આº¯Ъ: £≈ ક°Ц³Ц ¹§¸Ц³´±, ±Ц³ ³℮²Ц¾¾Ц, ¾ђ»єªЪ¹º °¾Ц ¯щ¸§ અ×¹ ¯¸Ц¸ ¸Ц╙Ã¯Ъ ¸Цªъ³Ъ¥щ§®Ц¾щ» ã¹╙Ūઅђ³ђ Âє´ક↕કº¾Ц ╙¾³є¯Ъ.

Subhasbhai Thaker: 0797 793 9457 • Anupambhai Rawal: 0795 861 0499 Ashok Rach: 07956 450 895 • Vijay Rugani: 07930 474 949 Hasubhai : 07946 565 888 • Umi Radia: 07760 388 911

Hariben Bachubhai Nagrecha Hall 198-202 Leyton Road. London E15 1DT


17

3rd May 2014 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

સાત તબક્કામાં૪૩૮ બેઠકો પર મતદાન પૂણણ ‘મનેતો મા ગંગાએ બોલાવ્યો છે’ઃ નરેન્દ્ર મોદી

િથમ તબક્કો- ૭ એસિલ કુલ બેઠકોઃ ૬ રાજ્યોઃ આસામ પાંચ બેઠકો (૭૮ ટકા), ણિપુરા એક (૮૫) બીજો તબક્કો- ૯ એસિલ કુલ બેઠકોઃ ૬ રાજ્યોઃ અરુણાચલ િદેશ બે(૫૫), મણણપુર એક (૮૦), મેઘાલય બે(૭૧), નાગાલેન્ડ એક (૮૧.૪૭) ત્રીજો તબક્કો- ૧૦ એસિલ કુલ બેઠકોઃ ૯૧ કેન્દ્રશાણસત િદેશોઃ આંદામાન-ણનકોબાર એક (૫૫.૯), ચંણદગઢ એક (૭૨), લક્ષણિપ એક (૭૧.૩૪) રાજ્યોઃ ણબહાર ૬ (૫૩), હણરયાણા ૧૦ (૭૩), જમ્મુ-કાચમીર એક (૬૯), ઝારખંડ ૪ (૫૮.૩), કેરળ ૨૦ (૭૩.૪), મધ્યિદેશ ૯ (૬૬), ઓણડશા ૧૦ (૬૭), મહારાષ્ટ્ર ૧૦ (૫૬), ણદલ્હી સાત (૬૪), ઉત્તરિદેશ ૧૦ (૬૫), છત્તીસગઢ એક (૫૧.૪) ઓણડશા ણિધાનસભાની ચૂંટણી ૭૦ (૬૭) ૧૧ એણિલેણમઝોરમમાંણિશેષ મતદાન યોજાયુંહતું. રાજ્યઃ ણમઝોરમ એક (૬૦) કુલ બેઠક- એક ચોથો તબક્કો- ૧૨ એસિલ કુલ બેઠકોઃ ૭ રાજ્યોઃ આસામ ૩ (૭૦), ગોિા બે (૭૫), ણસણિમ એક (૭૬), ણિપુરા એક (૮૨), ણસણિમ ણિધાનસભાની ચૂંટણી ૩૨ (૭૬)

• વડા િધાનના ભાઈ ભાજપમાંઃ દેશમાંમોદીની લહેર નહીં હોિાનો દાિો કરનાર િડા િધાન મનમોહનસસંહ ક્ષોભમાં મુકાયા છે. ગત સપ્તાહે અમૃતસરમાં ભાજપ-ણશરોમણી અકાલીદળની સભામાંડો. ણસંહના સાિકા ભાઈ દલસજત કોહલી ભાજપમાંજોડાયા છે. આ દરણમયાન તેમનો પણરચય િડા િધાનના ભાઈ તરીકે કરાિાયો હતો તથા તેમનું થિાગત નરેન્દ્ર મોદીએ કયુું હતું. નરેન્દ્ર મોદીએ આ અંગે જણાવ્યું કે, ‘મનમોહનણસંહના ભાઈ ભાજપમાં જોડાયા છે, તેનેકારણેઅમારી તાકાતમાંિધારો થશે. હુંતેમને પક્ષમાં આિકારું છું. આ અંગે િડા િધાને કહ્યું હતું કે, તેઓ તેમના દલજીત ણસંહના ભાજપમાંજોડાિાના

પાંચમો તબક્કો- ૧૭ એસિલ કુલ બેઠકોઃ ૧૨૧ રાજ્યોઃ ણબહાર ૭ (૫૪), છત્તીસગઢ ૩ (૬૫), જમ્મુ-કાચમીર એક (૬૯), ઝારખંડ ૬ (૬૨), કણાાટક ૨૮ (૬૬), મધ્યિદેશ ૧૦ (૫૪), મહારાષ્ટ્ર ૧૯ (૬૧.૭), મણણપુર એક (૭૪), ઓણડશા ૧૧ (૭૦), રાજથથાન ૨૦ (૬૩.૬૩), ઉત્તરિદેશ ૧૧ (૬૨.૫૨), પશ્ચચમ બંગાળ ૪ (૭૯), ઓણડશા ણિધાનસભાની ચૂંટણી ૭૭ (૭૦) છઠ્ઠો તબક્કો- ૨૪ એસિલ કુલ બેઠકોઃ ૧૧૭ કેન્દ્રશાણસત િદેશઃ પોંડીચેરી એક (૮૩), રાજ્યોઃ તાણમલનાડુ૩૯ બેઠકો (૭૩), મહારાષ્ટ્ર ૧૯ (૫૬), ઉત્તર િદેશ ૧૨ (૫૮), મધ્ય િદેશ ૧૦ (૬૪), ણબહાર ૭ (૬૦), છત્તીસગઢ ૭ (૬૨), પશ્ચચમ બંગાળ ૬ (૮૨), આસામ ૬ (૭૭), રાજથથાન ૫ (૫૯), ઝારખંડ ૪ (૬૩), જમ્મુઅનેકાચમીર ૧ (૨૮) સાતમો તબક્કો- ૩૦ એસિલ કુલ બેઠકોઃ ૮૯ કેન્દ્રશાણસત િદેશઃ દાદરા અનેનગર હિેલી ૧ (૮૫), દમણ અને ણદિ ૧ (૭૬), રાજ્યોઃ ગુજરાત ૨૬ (૬૨), જમ્મુ-કાચમીર ૧ (૨૫), પંજાબ ૧૩ (૭૩), ણબહાર ૭ (૬૦) ઉત્તરિદેશ ૧૪ (૫૭.૧૦), પશ્ચચમ બંગાળ ૯ (૮૩) આંધ્રિદેશ ૧૭ (૭૦) આંધ્રિદેશ ણિધાનસભાની ચૂંટણી ૧૧૯ (૭૦)

ણનણાયથી વ્યણથત છે. દલણજતણસંહે એિો દાિો કયોા હતો કે તેઓ લોકોના કોંગ્રેસ સામેના રોષને િાચા આપિા ભાજપમાંજોડાયા છે. • ત્રીજા મોરચાને સમથણનનું કોંગ્રેસનું આયોજનઃ કોંગ્રેસ િીજા મોરચાને સમથાન આપી શકે છે અને આ સંભાિના અત્યારના તબિેનકારી શકાય તેમ નથી. કેન્દ્રીય િધાન સલમાન ખુરશીદેગત સપ્તાહે જણાવ્યુંહતુંકે, ચૂંટણીની આ િખતની શ્થથણત જોતાં કોંગ્રેસ પણરણામો બાદ િીજા મોરચાનેસમથાન આપી શકે છે. થોડા ણદિસ પહેલા કોંગ્રેસના મહામંિી અજય માકને ૧૧ પક્ષોથી બનેલા િીજા મોરચાને સાથ આપિાની િાત કરી હતી. મહારાષ્ટ્રના મુખ્ય િધાન પૃથ્વીરાજ ચૌહાણે પણ આિો જ ણિચાર વ્યક્ત કયોાહતો.

Performed in Gujarati with scene synopses in English

From 5 – 10 May

#AllsWell #G2G

વારાણસીઃ લોકસભાની ચૂટં ણીમાં કોંગ્રસ ે ને હરાવી જીતનો ઇતતહાસ રચવાના જુસ્સા સાથે મેદાને પડેલા ભાજપના વડા િધાનપદના ઉમેદવાર નરેન્દ્ર મોદીએ લાખો લાકોની સાથે વારાણસીમાં ૨૪ એતિલે ઉમેદવારીપત્ર ભયુું હતુ.ં બનારસ તહંદુ યુતનતવિસટી ખાતેથી શરૂ થયેલ આ રોડ શો બે કક.મી. લાંબો હતો. ભાજપના કાયિકતાિઓ અને સમથિકોએ અત્યતં ઉત્સાહ સાથે પોતાના વડા િધાનપદના ઉમેદવારને આવકાર આપ્યો હતો. રેલીની શરૂઆત કરતાં પહેલાં તેમણે બનારસ તહંદુ યુતનતવિસટીના સ્થાપક મદનમોહન માલવવયા, સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ, સ્વામી વવવેકાનંદ અને ડો. આંબડે કરનાં પૂતળાંને પુષ્પાંજતલ અપિણ કરી હતી. મોદીનું ઉમેદવારીપત્ર ભરવા માટે તેમની સાથે મદનમોહન માલતવયાના િપૌત્ર વિવરધર માલવવયા જોડાયા હતા. મોદીના ખાસ અને ભાજપના મહામંત્રી અતમત શાહ પણ તેમની સાથે હતા

અને તેમણે મોદી લહેર હોવાની વાતને સમથિન આપ્યું હતુ.ં આ તવશાળ રોડ શોમાં હનુમાન, કૃષ્ણ, રામ, તશવ વગેરે ભગવાનનો વેશ ધારણ કરીને લોકો જોડાયાં હતાં. ચારે તરફ માત્ર મોદી અને ભાજપના સૂત્રોચ્ચાર ચાલી રહ્યા હતા. આ દરતમયાન કેટલાંક લોકો સૂત્રો પોકારી રહ્યાં હતાં કે, ‘વૃંદાવનમેં કનૈયા, વારાણસીમેં મોદી ભૈયા.’ આ તસવાય પણ મોદી અને ભાજપનાં િચારસૂત્રો ગાજી રહ્યાં હતાં. રસ્તા પર ભિવો લહેરાયો રસ્તા, મકાનો, દુકાનોની બહાર ચારે તરફ માત્ર કેસરી વસ્ત્રો અને ટોપીઓ પહેરલે ાં લોકો જોવા મળતાં હતાં. લોકોએ ગુલાબની પાંદડીઓ અને અન્ય ફૂલોની મદદથી મોદીની રેલી પર પુષ્પવષાિ કરી હતી. િંિા-જમનાની સંસ્કૃવત જાળવીશ મોદીએ અહીં લોકોને સંબોધતા કહ્યું હતું કે, ‘હું અહીં ક્યાંયથી આવ્યો નથી કે મને કોઈ અહીંયાં લાવ્યું નથી, મને તો મા ગંગાએ અહીં બોલાવ્યો છે. હું

વણકરોનો ઉદ્ધાર કરવા આવ્યો છુ.ં હું તશવનાં ધામ ગણાતાં વડનગરમાં જન્મ્યો છું અને અત્યારે વારાણસી ઊભો છુ.ં વારાણસી અને વડનગરને સદીઓ જૂનો સંબધં છે. એક બાળક પોતાની માતા પાસે જઈને જે અનુભતૂ ત કરે છે તે અનુભતૂ ત મને વારાણસીમાં થાય છે. ગંગા-જમનાની સંસ્કૃતતને જાળવી રાખીશ. મને અહીંયાની જનતાએ જે િેમ અને આવકાર આપ્યો છે તેનાથી હું અતભભૂત થયો છુ.ં મને ઈશ્વર શતિ આપે કે અહીંના લોકોની અપેક્ષાઓ પૂરી કરી શકું અને અહીંની પતવત્રતા અને સંસ્કારોને જાળવી શકુ.ં ’ ગંગા નદીમાં વધી રહેલાં િદૂષણ બાબતે પણ તચંતા વ્યિ કરતાં તેમણે જણાવ્યું કે, એક સમયે ગુજરાતમાં સાબરમતીની હાલત અત્યંત ખરાબ હતી, ત્યાં માત્ર ગટરોનું પાણી વહેતું હતુ.ં આજે અમે આ તવસ્તાર એટલો તવકતસત કયોિ છે કે લોકો માટે પયિટનસ્થળ બની ગયો છે. દેશમાં અમારી સત્તા આવશે તો હું સાબરમતીની જેમ મા ગંગાને પણ સ્વચ્છ કરીશ.


18

હાસ્ય

3rd May 2014 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

ભાવ છે?’ ‘જલતી મશાલ’ના માનલકમુદ્રક-પ્રકાશક જનુભાઈ કહે,

ટચૂકડી જાxખ, ગંજાવર ગોટાળો

ધીરજ ઉમરાણીયા

ઈડટરનેટ અને સ્માટટફોનના જમાનામાં દુનનયાભરના ડયુઝની ચોટલી પકડતા અમારા વ્હાલા એનઆરઆઈ ભાઈઓ, ભાભીઓ અને ભૂલકાંવ! ઈન્ડડયામાં ઓટલે બેઠા વાસી છાપાં વાંચતાં દેશીઓનાં જેશ્રીકૃષ્ણ! આજે તો બસ ટચૂકડાં છાપામાં છપાતી ટચૂકડી જાહેરખબરની એક ગમ્મતભરી વારતા સાંભળો... ••• એક સુરડે દ્રનગર જેવું ગામ હતુ.ં સુરડે દ્રનગર જેવું એટલે માટે કે ત્યાંથી ડઝનબંધ નાનાં નાનાં ‘ફરફનરયાં’ જેવા છાપાં બહાર પડે છે. પાનના ગલ્લેથી, કનરયાણાની દુકાનેથી કે એસટીડી બૂથમાં બેઠલ ે ા માનલક-મુદ્રક-પ્રકાશકો છાપાં બહાર પાડતા હોય છે. આવા જ એક નાનકડાં છાપામાં થતાં ગડબડ ગોટાળાનો આ કકસ્સો છે. નાનાં છાપાંઓને કમાણીનું એક જ સાધનો જાહેરખબરો. અને જા.ખ. આપનારા પણ ગામના ને ગામના જ, એટલે બધાને બધા ઓળખે. તો ચુનીલાલ મહેતા નામના એક સજ્જને આવા એક ‘જલતી મશાલ’ નામના છાપામાં ફોન કરીને કીધું કે, ‘ભાઈ, આપણે કલર ટીવી વેચવું છે. તો ટચૂકડીનો શું

‘ચુનીલાલ, તમારી પાંહથે ી હું લેવાનુ?ં ટચૂકડી છપાઈ જશે, તમે જરા નવગત લખાવી દ્યો.’ ચુનીલાલે બધી નવગત ફોનમાં લખાવી દીધી. પણ બરાબર છાપું છપાવા જવાનો ટાઈમ થયો ત્યાં ચુનીલાલને યાદ આવ્યું કે ટીવી સસ્તામાં વેચવાનું છે ઈ કે’વાનું તો રહી જ ગયુ.ં એટલે ઝટપટ ફોન કયોો, ‘જનુભાઈ, ‘સસ્તામાં’ એમ લખાવવાનું રહી ગયુ!ં ’ જનુભાઈ કહે, ‘નચંતા ના કરો. ઉમેરાઈ જશે.’ બીજા નદવસે ‘જલતી મશાલ’માં ટચૂકડી છપાઈ.

Fastlens Wholesale Glasses

વેચવાનું છે ચુનીલાલ મહેતાનું કલર ટીવી વેચવાનું છે. સાંજે ૭ પછી ફોન નં. ૪૨૪૨૨ પર ફોન કરીને લીલાબહેન સાથે વાત કરો. જે એમની સાથે રહે છે. સસ્તામાં. બીજા નદવસે સવારના પહોરમાં ચુનીલાલનો ફોન આવ્યો. ‘જનુભાઈ શું બાફો છો? લીલાબહેન મારી સાથે સસ્તામાં નથી રહેતાં! ટીવી સસ્તામાં દેવાનું છે! આ તો હું આખો નદવસ ઘરમાં રહેતો નથી અને લીલાબહેન સાંજે સાત વાગ્યા પછી હોય છે, એટલે.’ જનુભાઈ કહે, ‘તમે નચંતા ના કરો, કાલે આપણે સુધારો છાપી

from from from from

• 4 days Scotland Highland (2nd May) All Included £325 adult & £225 child • 3 days Paris Disneyland (24th May) All Included £265 adult & £195 child • 2 Days at Isle of Wight (10th May) All Included £125 adult & £95 child

www.fastlens.co.uk

Drop us a text with your name for the latest discounts on travel

0785 222 6085

Asian Foundation For Help

¹Ьક³ ы Ъ એક ¸ЦĦ µ¸↓§щ³Ъ અђЧµÂђ ÂΆЦÃ³Ц ÂЦ¯щ¹ ╙±¾Â ¡Ьà»Ъ ºÃщ¦щ.

2, Ambassador House, Wolseley Road, Harrow, Middlesex, HA3 5RT. Tel. 020 8861 6060 Mob: 07977 475529 Email: info@asianfoundation.org.uk Web: www.asianfoundation.org.uk

TB Patient Treatment per person Sponsor a Cow Food For Life

Various Ways in Which You can Support US AFH carries out numerous charitable activities on a regular basis. The following remain our main and most popular Relief Programmes. To sponsor any of the above projects, please kindly tick the appropriate box and complete below.

I I

Address:-

I

Cost £350.00 per camp (Approx. 40 operations)

I I I

£10.00 per month or £100.00 per annum £10.00 per month or £100.00 per annum £50.00 per month £10.00 per month or £120.00 per year £50.00 per day

Signature:-

T & C apply

Email : sales@citimax.co.uk Website: www.citimax.co.uk

%)#" " 3 0) & 3 #(%& 3 )-&/. 3 + 3

¹Ьકы³Ъ ¾²Ьઅ³Ь·¾ ²ºЦ¾¯Ъ અ³щç°Ц╙´¯ µ¸↓ ╙¾ΐ³Ъ Ĭ°¸ »ђ µ¸↓§щ³Ьє´ђ¯Ц³Ьє∟∫ ક»Цક ¥Ц»¯ЬєªЪ¾Ъ çªъ¿³ ¦щ. ¸Ãщº¶Ц³Ъ કºЪ³щ§Ьઅђ

I

I

ઇ¸ЪĠщ¿³³Ъ ¸Ьäકы»Ъ ¦щ? Âѓ°Ъ ĴщΗ ÂЦ°щ§ C¾.. ¯¸ЦºЪ µ½¯Ц એ અ¸ЦºЪ µ½¯Ц ¦щ. ¸µ¯ કЦ³Ь³Ъ Â»Цà ¸Цªъ§Ьઅђ ±º ¿╙³¾ЦºщÂЦє§щ≠°Ъ ≡ ³аº ªЪ¾Ъ - çકЦ¹ ¥щ³» ≤∞≥ ±º º╙¾¾Цºщ¶´ђºщ∩°Ъ ∫ ¾Ъ³Â ªЪ¾Ъ - çકЦ¹ ¥щ³» ≤√≈ ±º ¿╙³¾Цºщ¶´ђºщ∫°Ъ ≈ ¾Ъ³Â ªЪ¾Ъ - çકЦ¹ ¥щ³» ≤√≈

I I I I

I

I

I

I

3 3 3 3

Immigration Nationality Human Rights Visa Extension (Tier 1, 2,4, 5 and others) Appeals to First - Tier and Upper Tribunal Appeals to the Court of Appeal and Supreme Court Judicial Reviews in the High Court Discretionary Leave outside the immigration rules

Malik Law Solicitors

Offices : Bethnal Green – Southall – Birmingham

Tel: 020 7613 5454 www.maliklaw.com

Date:-

!

Dubai Holidays

3* Hotels Fr. £399 pp 4* Hotels Fr. £449 pp 5* Hotels Fr. £499 pp

0208 952 7400

Fixed Fees

www.maliklaw.tv

I enclose herewith a cheque for_________ Pounds made payable to AFH in sponsorship as selected above. Name:-

બધા પૂછે છે કે ચુનીલાલ આ શું માંડ્યું છે? મારા કારણે નબચારાં લીલાબહેન તો ત્રાસી ગ્યાં છે!’ જનુભાઈ કહે, ‘તમે નચંતા નો કરો. આપણે આજે પાકો સુધારો ફરી વાર છાપી દઈએ, બોલો પછી? અને પૈસાની જરાય નચંતા નો કરતા...’ ચુનીલાલ જરા ઢીલા પડ્યા, ‘ઠીક છે, ઠીક છે. પણ તમે ઓલું ‘આકષોક અને રંગીન મોડેલ’ એવું લખવાનું ય ભૂલી ગ્યા તા.’ જનુભાઈએ આ સૂચના બરાબર ધ્યાનમાં રાખી. ત્રીજા નદવસે ફરી એક વાર ટચૂકડી છપાઈ. અને આ વખતે તો જનુભાઈએ ખાસ પહેલા પાને બોલ્ડ અક્ષરોમાં છાપી. ચુનીલાલના ટીવીમાં સુધારો ચુનીલાલ મહેતાને ગઈકાલે છપાયેલી જા.ખ.ને કારણે ખૂબ બધા ગંદા ફોનો આવ્યા છે. કારણ કે સુધારામાં થોડા સુધારા કરવાના રહી ગયા હતા. હવે તે જા.ખ. આ મુજબ વાંચવીઃ ‘ચુનીલાલ મહેતાને એક કલર ટીવી વેચવાનું છે. સસ્તામાં. સાંજે ૭ વાગ્યા પછી ફોન નં. ૪૨૪૨૨ પર લીલાબહેન મળશે. આકષોક અને રંગીન મોડેલ છે.’ બીજા નદવસનું છાપું જોતાં જ ચુનીલાલ સીધા સાડા ત્રણ ફૂટ ઉછળ્યા. ‘હે ભગવા...ન!’ ચુનીલાલે જનુભાઈને ફોન જોડીને રાડારાડ કરવા માંડી, ‘જનુલાલ તમે તો સાવ ગધેડા જેવા છો!’ ‘પણ થ્યું શુ,ં ઈ તો ક્યો?’ જનુભાઈએ ફોનમાં બગાસું ખાધુ.ં ‘શું થ્યુ?ં ’ ચુનીલાલ લાઉડ સ્પીકરની જેમ ફાટ્યા, ‘આ

અનુસંધાન પાન-૨૪

ઇ¸ЪĠщ¿³ ¸Цªъ╙¾¥Цºђ ¦ђ, ¯ђ ¸╙»ક »ђ ╙¾Áщ╙¾¥Цºђ

A Voluntary International Organisation Raising funds to help the poor and needy

Blind Girl’s Education per blind child

છાપો છો? લીલાબેન મારા ઘરમાં ૭ વાગ્યા પછી રહેવા નથી આવતા!’ ‘લ્યો, તમે જ કીધુ’ં તું કે સાંજે ૭ પછી લીલાબહેન ઘરમાં રયે છે ને તમે નથી રે’તા!’ ચુનીલાલ ફોન પર બગડ્યા, ‘ઓ જનુભાઈ, લીલાબહેન મારે ઘરે સાંજે ૭ વાગ્યે રસોઈ કરવા આવે છે. હું એકલો માણસ છું અને તમારી ટચુકડીના કારણે આંયાં જાતજાતનાં ફોન આવી ગયા!

• Maa Kali Temple Day Trip - Weekly £30 • Isle of Wight visit - Weekly £35 • Bournemouth durdle door - weekly £35

અ¸ЦºщÓ¹Цє∞≈√√ કº¯Цє´® ¾²Цºщĭы¸ §ђ¾Ц ¸½¿щ. ¸ЦĦ ¯¸Цλє╙ĬçĝЪØ¿³ »ઇ³щઆ¾ђ. કђઇ ´® ªъ╙»╙¾¨³ એ¬¾ªЦ↓ઇ¨ ¬Ъ» કº¯Ц Âç¯Ь ¸ђªЦ·Ц¢³Ц ¥ä¸Ц આ´ ºЦà §Ьઅђ Ó¹ЦєÂЬ²Ъ¸Цє¯ь¹Цº કºЪ આ´Ъએ ¦Ъએ.

Programme Eye Camp Place*: Date*: * The dates and place subject to confirmation. Sponsor Children’s Education per blind child

લલલત લાડ

020 7231 1118

£10 £10 per pair £25 per pair £45 per pair

⌡ ±º ¸╙óщ£∞√ આ´Ъ³щએક ¸╙Ã³Ц ¸Цªъએક ¢Ц¹³щ¶¥Ц¾Ъ ¿કЦ¹. ⌡ £∞∟√ આ´Ъ³щએક ¾Á↓¸Цªъએક ¢Ц¹³щ¶¥Ц¾Ъ ¿કЦ¹. ⌡ ±º ¸╙óщ£∟≈ આ´Ъ³щએક ´╙º¾Цº³щએક ¸╙Ã³Ц ´аº¯ЬєºЦ¿³ આ´Ъ ¿કЦ¹.

આંયાંબધા ઓલરાઇટ છે!

Choose us for a hassle free coach travel !!

80 Mowbray Parade, Edgware Way, Edgware, Middlesex HA8 8JS Tel: 020 8958 9393

Frames Single Vision lenses Bifocal lenses Varifocal lenses

દઈશુ.ં ’ બીજા નદવસે ‘જલતી મશાલ’માં સુધારો છપાયો. સુધારો ગઈ કાલે ચુનીલાલ મહેતાની ટચૂકડીમાં ભૂલ રહી ગઈ હતી તે આ રીતે વાંચવી. ચુનીલાલ મહેતાનું કલર ટીવી સસ્તામાં વેચવાનું છે. ફોન નં. ૪૨૪૨૨ પર ફોન કરી લીલાબહેન સાથે વાત કરો જે એમના ઘરમાં સાંજે ૭ વાગ્યા પછી રહે છે. ટચૂકડી વાંચતાં જ ચુનીલાલ ચમક્યા. ‘અરે જનુલાલ, શું ઊંધું ને ઊંધું

લીલાબેન આકષોક અને રંગીન મોડલ નથી! મારું ટીવીનું મોડલ રંગીન અને આકષોક છે! યાર, જરા સમજો તો ખરા? હું આખો નદવસ ઘરમાં હોતો નથી, ન મારે બહારગામની નોકરી છે એટલે નબચારાં લીલાબેનને આ કામ સોંપવું પડે છે.’ ‘હમજી ગ્યો, હમજી ગ્યો.’ જનુભાઈએ કહ્યું, ‘લીલાબહેનને મારા વતી સોરી કહેજો.’ ‘અરે સોરીની તો હમણાં કહું એ...’ ચુનીલાલ તતડી ઉઠ્યા. ‘તમને ખબર નથી કે એમના પર કેવા ફોન આયવા છે. આ તો હું ઈ ટાઈમે ઘરે હોતો નથી, બાકી મેં તો બધાનાં મોઢાં તોડી લીધાં હોત.’ જનુભાઈ કહે, ‘મારી બવ મોટી ભૂલ થઈ ગઈ, ચુનીલાલ. તમારું કલર ટીવી વેચાઈ જાય પછી હું તમારી જાહેરમાં માફી માંગીશ. પણ હમણાં આ એક નવો સુધારો છપાઈ જવા દ્યો. અને બોલો, એમાં હજી કંઈ ઉમેરવું છે? તમારી પાસે પૈસા તો હવે લેવાના જ નથી. એટલે જે હોય ઈ બોલી દેજો.’ ‘ઠીક છે, ઠીક છે’ ચુનીલાલ ઢીલા પડ્યા. ‘જગા હોય તો લખજો કે લાઈવ ડેમોડટ્રેશન પણ જોવા મળશે.’ જનુભાઈએ સાત વખત ‘સોરી સોરી’ કીધું અને આ વખતે બરોબર ચોટલી વાળીને ધ્યાનથી લાંબીલચક જાહેરખબર લખી. જે આ મુજબ છપાઈ. પહેલાં જ પાને... લીલાબહેન આકષષક અને રંગીન નથી ચુનીલાલ મહેતાને ત્યાં સાંજે ૭ વાગ્યા પછી મળતાં લીલાબહેનને ગઈકાલે છપાયેલી જા.ખ. ને કારણે સેંકડો ગંદા ફોન આવ્યા છે.

10336

Non Stop Flights + 3 Nights Acomodation on Twin Sharing Basis. Including Breakfast and All airport taxes Restricted and Limited Availibility - Quote based on 10 may 14 departure

MUMBAI : DELHI : AMRITSAR : AHMEDABAD: BHUJ :

Fr Fr Fr Fr Fr

£ 443 £ 510 £495 £ 428 £ 545

2 2 2 2 2

. #$ . +. *$#(#. * - *!&.!+ -( *"+ #1 +-'

3 3 3 3 3

2 2 2 2

*$'+' &*$ ,+-# +*$ +*$ 0 ( (0),0-

3 3 3 3

#

"

2 2 2 2 2 / 2 / 2 2 2

!

MEGA DEAL VADODARA : RAJKOT : PORBANDER : DIU : GOA :

Restricted offer & travel Period / Conditions Applies

Fr Fr Fr Fr Fr

£ £ £ £ £

443 535 545 545 455

CALL NOW

0208 952 7400


વિવિધા

3rd May 2014 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

હળિી ક્ષણોએ...

બહોત હો ગઇ કુલ્ફી યાર... અબકી બાર .... ચોકો બાર! દર વખતેકંઇ મોદી સરકાર ના હોય! • હોળી ગઈ, પણ... એક દુકાનદાર 'કેજરીવાલ' બ્રાન્ડનો રંગ વેચે છે. એનો દાવો છે કે આ કલાકે કલાકે નવો રંગ બદલેછે! • ચચંટુઃ ભગવાન ચિવ અને માતા પાવવતી ટયારેય કમ્પ્યુટર ચલાવતાં ન િીખી િટયાં એનું કારણ જાણેછેતું? ચપંટુઃ હા, મને ખબર છે. તેઓ જ્યારે પણ કમ્પ્યુટર પર બેસતાં ત્યારે ગણપચતબાપ્પા માઉસ લઈનેભાગી જતાં. •

ચંગુઃ મેંછેલ્લાં૨૦ વષવમાંએક બાબત નોચટસ કરી છે. મંગુઃ એ વળી િું? ચંગુઃ સાલુજ્યારેપણ ફાટક બંધ થાય ત્યારે ત્યાંથી ટ્રેન ચોક્કસ પસાર થાય છે. • એક ડોટટરેનવુ-ં નવુંચિચનક િરૂ કયુ.ું એમાં એક ભાઈ પ્રવેશ્યા તો ડોટટરે પોતે ચબઝી હોવાનો દેખાવ કરવા માટે ખોટાં-ખોટાં નાટક કયાું અને ફોન પર લાંબી-લાંબી વાતો કરી. ડોટટરઃ (વાત પૂરી કરીને ચરસીવર મૂકતી વખતેપેિન્ટ સામે) બોલો િુંતકલીફ છે? માણસઃ હુંટેચલફોન એટસચેન્જમાંથી આવુંછું. તમારી વાત પૂરી થઈ ગઈ હોય તો ફોનની લાઈન એક્ટટવેટ કરી આપું? • પડોિીઃ તમારો દીકરો દારૂ પીએ છે. તમેએને કંઇ કહેતા નથી? બાપઃ મેંતો કેટલી વાર કહ્યું, પણ મનેઆપતો જ નથી!

Gujarat Samachar & Asian Voice

Anand Mela Presents

7th & 8th June 2014

AK Bollywood Dance Academy

Venue: Harrow Leisure Centre, Christchurch Avenue, Harrow HA3 5BD

Time: 10am to 7:30pm

Honey Kalaria

Food, Music, Dance and Shopping Property Section

Wedding Section

Raas-Garba

Television Media Partner

Navin Kundra

Ticket price

£2.50

Tours & Travel

Beauty & Jewellery Section

Food and Drink

An event for all ages Special program for children I Fun filled weekend I Enjoy your weekend with your family I I

per person per day Child under 12 years FREE

All proceeds from ticket sales goes to Shishukunj, the chosen charity for Anand Mela.

For Sponsorship, Stall booking and Tickets please call 020 7749 4087

19


કવર સ્ટોરી

3rd May 2014 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

લોકશાહીના...

લાલ કૃષ્ણ અડવાણી (ગાંધીનગર), કેન્દ્રીય પ્રધાનો દિનશા પટેલ (ખેડા), ભરતદિંહ િોલંકી (આણંિ), તુષાર ચૌધરી (બારડોલી), દવરોધ પિના નેતા શંકરદિંહ વાઘેલા, ફિલ્મ અદભનેતા પરેશ રાવલ (અમિાવાિ-પૂવ)વ વગેરને ો િમાવેશ થાય છે. નરેન્દ્ર મોદી સામેફરરયાદ બુધવારે િવારે અમિાવાિમાં મતિાન કયાવ બાિ પત્રકારો િાથેની વાતચીતમાં નરેન્દ્ર મોિીએ

પિનું ચૂટં ણી પ્રતીક કમળ િશાવવતાં તેમની િામે આચારિંદહતના ભંગ બિલ ગુનો નોંધવામાં આવ્યો છે. એટલું જ નહીં, મોિીના આ દૃશ્યો પ્રિાદરત કરનાર ટીવી ચેનલો િામે પણ ગુનો નોંધવામાં આવ્યો છે. મોિીએ કમળનું પ્રતીક િશાવવતા કોંગ્રેિ દ્વારા કેન્દ્રીય ચૂટં ણી પંચ િમિ િદરયાિ કરીને તેમની પગલાં લેવાની માગ કરી હતી. આ પછી કેન્દ્રીય ચૂટં ણી પંચે રાજ્યના પોલીિ વડા અને મુખ્ય િદચવને મોિી િામે ચૂટં ણી આચાર િંદહતાની કલમ ૧૨૬

દમણ

૧(બી)ના ભંગ બિલ ગુનો નોંધવા આિેશ આપ્યો હતો. કોંગ્રિ ે ે િલીલ કરી હતી કે મોિીનું આ કૃત્ય મતિારોને પ્રભાદવત કરવાનો પ્રયાિ છે. ૧૦૦ ટકા મતદાન! રાજ્યના નમવિા દજલ્લામાં ભલે દવક્રમજનક ૭૮ ટકા મતિાન

ĴЪ ¢Ц¹ĦЪ ¸Ц¯Ц3 ¥╙»¯ Ĭ╙¯ΗЦ ¸ÃђÓ¾

Investiture of Shree Gayatri Mata Swaroop) ¿Ьĝ¾Цº ∩√ ¸щ, ¿╙³¾Цº ∩∞ ¸щઅ³щº╙¾¾Цº ∞»Ъ §а³ ∟√∞∫

Friday 30th May, Saturday 31st May & Sundau 1st June 2014

¢Ь§↓º ╙Ã×±Ь¹Ь╙³¹³ ¶ђ¬↔અђµ ¢¾³↓Â↓અ³щક╙¸ªЪ ¸щܶÂ↓¯ºµ°Ъ ³İ¯Ц´а¾↓ક, Âñ¹ અЦ³є± ÂÃઅЦ¸єĦ® ´Ц«¾¯Цє §®Ц¾¾Ц³Ьє કы ĝђ»Ъ Â³Ц¯³ ¸є╙±º¸Цє ĴЪ ¾щ±¸Ц¯Ц ¢Ц¹ĦЪ³Ъ ¥╙»¯ Ĭ╙¯ΗЦ ¸ÃђÓ¾³Ьє અЦ¹ђ§³ કº¾Ц¸Цє અЦã¹Ьє ¦щ. અЦ Ħ® ╙±¾ÂЪ¹ ¸ÃђÓ¾¸Цє ·Ц¢ »щ¾Ц અЦ´³щÂô╙º¾Цº, ╙¸Ħ¸є¬½ ÂЦ°щ´²Цº¾Ц Âѓ³щ·Ц¾·¹Ь↨OÃщº અЦ¸єĦ®.

¥╙»¯Ĭ╙¯ΗЦ ¸ÃђÓ¾ કЦ¹↓ĝ¸

¿Ьĝ¾Цº-∩√ ¸щ∟√∞∫: Ãщ¸Ц╙ÕĴ¾®, ±¿╙¾╙² ΒЦ³, ¢®´╙¯ ´а§³, ¿ЦЩ×¯Ãђ¸, ĠÃ¿Цє╙¯ Ãђ¸. ¸¹: Â¾Цºщ∞√.√√ °Ъ ∟.√√; ¶´ђºщ∟.√√ °Ъ ∩.√√ ¸ÃЦĬÂЦ±. ÂЦє§щ≡.∩√ °Ъ ≥.∩√: ·§³ કЦ¹↓ĝ¸ Ĭ·Ь·§³ ¸є¬½ અ³щĝђ»Ъ ¹Ь° M´

fr £75 fr £65 fr £65 fr £75 fr £75

Package Tours to Kerala-God’s own country available

Saturday 31st May: 10 to 14: Jal Yatra, Jalmatruka Poojan, Sapta Samudra poojan; 14 to 15 Maha prasad; 15 to 17 Gayatri Deep Yagya.

º╙¾¾Цº ∞»Ъ §а³ ∟√∞∫: ¥»Ъ¯ Ĭ╙¯ΗЦ, ઔєє§³ ¿»ЦકЦ, ±´↓® ±¿↓³, ç°Ц╙´¯ ±щ¾ Ãђ¸, Ĭ²Ц³ Ãђ¸, અЦ²Цº Ãђ¸, Щç¾Γકж¯ Ãђ¸, ³¾Цµ╙¯ ¶╙»±Ц³, અ³щ´а®Ц↓κ╙¯. ¸¹: Â¾Цºщ∞√°Ъ ∟ અ³щ¸ÃЦĬÂЦ± ∟ °Ъ ∩; ´а®Ц↓κ╙¯ ¶´ђºщ∞∟.∩≥ ક»Цકы. Sunday 1st June: 10 to 14 Chalit Pratistha, Gayatri Yagya and 12.39 Shree Gayatri Mataji Murti Sthapan; 14 to 15 Maha prasad.

·ђ§³ ±Ц¯Ц /╙±¾Â ¸Цªъ £501 ÂЦ¸ĠЪ £101 ¾Ц£Ц (Dressing): »ђªЪ= ઉÓ¾ £21 અЦº¯Ъ:

Ahmedabad Mumbai Delhi Bangalore Goa

£1001 £501 £501

£5

Apple Tree Centre Gurjar Hindu Union (GHU) Ltd Sanatan Mandir, Ifield Avenue, Ifield, Crawley, RH 11 0AF crawleyhindu.com

For further information please contact: Chandubhai Nayee: 07440 744 098 Mandir: 01293 530105 Bharat Lukka: 07967 339 790 Dilip limbachia: 07808 932 858

Fully protected Atol bonded. Special baggage allowance 46k

APPPOINTED TRAVEL AGENT

કયા જજલ્લામાંકેટલુંમતદાન? ક્રમ જજલ્લો મતદાન (ટકા) ૧. કચ્છ ૬૦ ૨. પાટણ ૫૯ ૩. મહેસાણા ૬૬ ૪. બનાસકાંઠા ૬૦ ૫. સાબરકાંઠા ૭૦ ૬. અરવલ્લી ૬૪ ૭. ગાંધીનગર ૬૨ ૮. અમદાવાદ ૬૨.૩૦ ૯. સુરેન્દ્રનગર ૫૪ ૧૦. રાજકોટ ૫૮ ૫૫ ૧૧. મોરબી ૧૨. પોરબંદર ૪૬ ૧૩. જામનગર ૫૯.૪૨ ૧૪. દ્વારકા ૫૪.૨૨ ૧૫. જૂનાગઢ ૫૩ ૧૬. ગીર સોમનાથ ૬૫ ૧૭. અમરેલી ૫૩.૪૫ ૧૮. ભાવનગર ૫૯ ૧૯. બોટાદ ૫૪ ૨૦. આણંદ ૬૫ ૨૧. ખેડા ૫૬ ૨૨. મટહસાગર ૫૫.૪૫ ૨૩. પંચમહાલ ૬૦ ૨૪. દાહોદ ૬૫ ૨૫. વડોદરા ૭૦ ૨૬. છોટા ઉદેપુર ૬૮ ૨૭. નમમદા ૭૮ ૨૮. ભરૂચ ૬૫ ૨૯. સુરત ૬૧.૫૦ ૩૦. તાપી ૭૭.૫૦ ૩૧. ડાંગ ૭૫.૯૦ ૩૨. નવસારી ૬૯.૩૯ ૩૩. વલસાડ ૭૨.૬૦

Special fares to INDIA on

Many more destinations and airlines available.

¿╙³¾Цº ∩∞ ¸щ∟√∞∫: §»¹ЦĦЦ, §»¸ЦNકЦ ´а§³, ÂΆ ¸Ьĩ´а§³, §»Ц╙² ¾ЦÂ, ²Ц×¹Ц╙² ¾ЦÂ. ¸¹: Â¾Цºщ∞√ °Ъ ∟ અ³щ¸ÃЦĬÂЦ± ∟ °Ъ ∩ ¶´ђºщ∩°Ъ ÂЦє§³Ц ≠ ¢Ц¹ĦЪ ±Ъ´ ¹Φ અЦ´®Ц ¿ЦçĦЪP ĴЪ ·º¯·Цઇ³Ц ¿Ь·Ãç¯щ.

¸ÃђÓ¾¸ЦєÂщ¾Ц ¸Цªъઅ´Ъ»:

નોંધાયું હોય, ગુજરાતનું એક મતિાન મથક એવું છે જ્યાં ૧૦૦ ટકા મતિાન નોંધાયું છે! જૂનાગઢ દજલ્લામાં આવેલું બાણેજ મતિાન મથક િમગ્ર િેશમાં અનોખું છે. િેશના કુલ ૭.૩૦ લાખ મતિાન મથકોમાં આ એકમાત્ર મતિાન મથક એવું છે જ્યાં િક્ત એક જ મતિાર છે. ઊના મત દવસ્તારમાં આવેલા બાણેજ મતિાન કેન્દ્રમાં એકમાત્ર મતિાર મહંત ભરત િાિને મતિાન કરાવવા માટે પાંચ ચૂટં ણી અદધકારી અને બે િુરિા કમવચારીઓની વ્યવસ્થા ગોઠવાઇ હતી. અને તેમણે મતિાન કયુું તે િાથે જ અહીં ૧૦૦ ટકા મતિાન નોંધાયું હતુ.ં સૌથી વધુ૬૪ ટકા, સૌથી ઓછું૩૬ ગુજરાતમાં ૧૯૬૨થી ૨૦૦૯ની લોકિભાની ૧૪

ચૂંટણીઓમાં િૌથી ઊંચુ મતિાન ૧૯૬૭માં ૬૩.૭૭ ટકા થયું હતું. િામી બાજુ ૧૯૯૬માં િૌથી ઓછું માત્ર ૩૫.૯૨ ટકા મતિાન નોંધાયું હતું. આંકડાઓ પર નજર માંડીએ તો પહેલી િાત ચૂંટણીઓમાં ૫૪થી માંડીને ૬૩ ટકા નોંધાયું હતું. જ્યારે પછીની છ ચૂટં ણીઓમાં અથાવત્ ૧૯૯૧થી ૨૦૦૯માં માત્ર એક જ વાર ૫૦ ટકાથી વધુ મતિાન થયું હતું. ૧૯૯૮માં ૫૯.૩૦ ટકા નોંધાયું હતું. ગુજરાતમાં િૌથી ઓછું ૩૫.૯૨ ટકા મતિાન યોજાયું તે વષષે ૧૯૯૬ની ચૂંટણીમાં િૌથી વધુ ૫૭૭ ઉમેિવાર મેિાનમાં હતા. બીજી બાજુ, ૬૩.૭૭ ટકા જેટલા ઊંચા મતિાન વખતે ૧૯૬૭માં માત્ર ૮૦ ઉમેિવાર હતા. િુદશદિત-િુદવકદિત ગણાતા ગુજરાતમાં લોકિભા ચૂંટણી ઇદતહાિમાં ૬૦ ટકાથી વધુ મતિાન માત્ર એક જ વખત નોંધાયું હતું, હવે તેમાં ૨૦૧૪ની ચૂંટણીના ૬૨ ટકાનો ઉમેરો થયો છે.

All fares are excluding taxes

Friday 30th May: 10 to 14 Dehshuddhi Ceremony; 14 to 15 Mahaprasad; 19.30 to 21.30 evening Bhajans by Prabhu Bhajan Mandal & Crawley youh Group.

£1151

અમદાવાદ

ગુજરાતની ચૂંટણીઃ આંકડાઓમાં • કુલ મતદારો ૪,૦૫,૭૮,૫૭૭ • કુલ ઉમેદવારો ૩૩૪ • સૌથી વધુ ૨૫ ઉમેદવાર જામનગર બેઠક • સૌથી ઓછા ૪ ઉમેદવાર છોટા ઉદેપુર • કુલ મતદાન મથકો ૪૫,૩૮૦ • કુલ વોટટંગ મશીન ૬૨,૦૦૦ • સુરક્ષા જવાન ૧.૨૫ લાખથી વધુ • કુલ ચૂંટણી કમમચારીઓ - ૪ લાખથી વધુ.

અЦ¸єĦ® (Invitation)

¸ЬŹ ¹§¸Ц³: µв»ÃЦº (Garlands) ¢Ъ¯Ц ¹Φ ¹§¸Ц³: અ·ЪÁщક: £25

વડોદરા

Tel: 0208 548 8090

Email: info@travelviewuk.co.uk

Special Fares available on Jet Airways and BA We do visas to India, Dubai and China BOOK ONLINE WITH 56, Plashet Road, London E13 0RQ www.travelviewuk.co.uk Tel: 020 8548 8090

Enjoy fresh DOSA in your own garden Fresh Dosa.... Fresh Dosa.... Fresh Dosa....

We prepare variety of fresh Dosa at your place for your guests.

We cater for any occasion any where in the UK for Engagement, Mahendi night and any other occassion (minimum 50 people)

Fresh Dosa.... Fresh Dosa.... Fresh Dosa.... Fresh Dosa.... Fresh Dosa....

અમદાવાદ

અનુસંધાન પાન-૧

Fresh Dosa.... Fresh Dosa.... Fresh Dosa.... Fresh Dosa.... Fresh Dosa....

20

¸Ã′±Ъ ³Цઇª, ¢Цઇ અ³щઅ×¹ ĬÂє¢щ અ¸³щઅђ¬↔º આ´Ъ આ´ ╙³ºЦє¯ અ³Ь·¾ђ. ¹Ь.કы. ·º³Ц ¯¸ЦºЦ કђઇ´® ¾щ×¹Ь´º આ¾Ъ³щ¸Ãщ¸Ц³ђ³Ъ ÃЦ§ºЪ¸Цє અ¸щ¢º¸Ц ¢º¸ ઢ℮ÂЦ ´ЪºÂЪએ ¦Ъએ.

Ring for more details

NATIONWIDE SERVICE

Pu r e Ve ge ta r ia n Sou t h I n di a n Res t au r an t

South Indian / Punjabi & Chinese 549 High Road Wembley, Middx HAO 2DJ

Tel: 07748 63 62 64 / 020 8902 1515

www.sarashwathy.com

Open 7 days a week


21

3rd May 2014 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

ркЕрк╡рк╕рк░ ркЖркиркВркжркирлЛ...

рллрлкркорлА рк▓ркЧрлНркиркЬркпркВрк╢ркд рккрлНрк░рк╕ркВркЧрлЗрк┐рлБркнрлЗркЪрлНркЫрк╛ркЕрлЛ

рк╣рлЗркЗркЭрк┐рк╛ркВ рк░рк╣рлЗркдрк╛ ркЕркирлЗ рк┐рлВрк│ рк┐рк╕рк╖ркирк╛ рк╢рлНрк░рлА рк┐рк╣рлЗркХркжрлНрк░ркХрлБрк┐рк╛рк░ рккркЯрлЗрк▓ ркЕркирлЗ рк╢рлНрк░рлАрк┐ркдрлА рк╕рк░рк▓рк╛ркмрлЗрки рккркЯрлЗрк▓ (ркХрк░рк┐рк╕ркж)ркирлЗ ркдрк╛. рлй рк┐рлЗркирк╛ рк░рк╖ркЬ ркЖрк┐ркдрлА ркдрлЗрк┐ркирк╛ рк╕рлБркЦрлА рк▓ркЧрлНркиркЬрлАрк┐ркиркирлА рллрлкрк┐рлА ркПрк╡ркирк┐рк╕рлЛрк░рлА рк┐рк╕ркВркЧрлЗ ркХрлЗркиркбрлЗ рк╛, ркЕрк┐рлЗрк╡рк░ркХрк╛, ркЗркВркЧрлНрк▓рлЗркХркб ркЕркирлЗ ркнрк╛рк░ркдркерлА ркдрлЗрк┐ркирк╛ рк╡рк┐ркдрлНрк░рк╖, рк╕ркВркмркВркзрлАркЕрк╖ ркЕркирлЗ рккрк╡рк░рк┐рк╛рк░ркЬркирк╖ркП рк┐рлБркнрлЗркЪрлНркЫрк╛ркЕрк╖ рккрк╛ркарк┐рлА ркЫрлЗ.

рк┐рлБркн рк╢рк╡рк╡рк╛рк╣

рк╢рлНрк░рлАрк┐ркдрлА рк╡ркжрккрлАркХрк╛ркмрлЗрки ркЕркирлЗ рк╢рлНрк░рлА ркХрлМрк╡рк┐ркХркнрк╛ркЗ ркжрлЗрк╕рк╛ркЗркирк╛ рк╕рлБрккрлБркдрлНрк░ рк╡ркЪ. ркирлАрк▓ркирк╛ рк┐рлБркнрк▓ркЧрлНрки рк╢рлНрк░рлАрк┐ркдрлА ркЧрлАркдрк╛ркмрлЗрки ркЕркирлЗ рк╢рлНрк░рлА ркнрк░ркдркнрк╛ркЗ ркжрлЗрк╕рк╛ркЗркирк╛ рк╕рлБрккрлБркдрлНрк░рлА рк╡ркЪ. рк┐рлАркирк╛ ркжрлЗрк╕рк╛ркЗ рк╕рк╛ркерлЗ ркдрк╛. рлирлз-рлм-рлзрлкркирк╛ рк░рк╖ркЬ рк╡ркирк░ркзрк╛ркпрк╛рлЛ ркЫрлЗ. ркирк┐ркжркВрккркдрлНркдрлАркирлЗ 'ркЧрлБркЬрк░рк╛ркд рк╕рк┐рк╛ркЪрк╛рк░' рккрк╡рк░рк┐рк╛рк░ ркдрк░рклркерлА рк┐рлБркнркХрк╛рк┐ркирк╛ркЕрк╖.

рк╕ркЧрк╛ркЗ

рк╢рлНрк░рлАрк┐ркдрлА ркжркХрлНрк╖рк╛ркмрлЗрки ркЕркирлЗ рк╢рлНрк░рлА рк╕рлБрк╡ркирк▓ркХрлБрк┐рк╛рк░ рк┐рлЗрк┐рк╛ркиркВркж рккркЯрлЗрк▓ркирк╛ рккрлБркдрлНрк░ рк╡ркЪ. ркЕрк╡рк┐ркдркирлА рк╕ркЧрк╛ркЗ ркдрк╛. рлйрлз-рлл-рлзрлкркирк╛ рк░рк╖ркЬ рк┐рк┐рлАркХрк▓рк╛ркмрлЗрки ркЕркирлЗ рк╢рлНрк░рлА ркнрк░ркдркнрк╛ркЗ рккркЯрлЗрк▓ркирк╛ рк╕рлБрккрлБркдрлНрк░рлА рк╡ркЪ. рккрлВркЬрк▓ рк╕рк╛ркерлЗ ркерк┐рлЗ.

ркХрлМркнрк╛ркВркбрлЛ ркорк╛ркЯрлЗркжрлЛрк╖рлАркд ркХрлНрк░рлЛркпркбркиркирлА ркирлАрк▓рко ркжрлЗрк╕рк╛ркЗркирлЗрк╣рк╡рлЗрлзрлмркорлАркП рк╕ркЬрк╛ рк╕ркВркнрк│рк╛рк╡рк╛рк┐рлЗ

ркХрлНрк░рк╖ркпркбркиркирк╛ рк╕рлЗрк▓рк╣ркеркЯркб рк╕рлНркеркеркд ркирлАрк▓рк┐ ркжрлЗрк╕рк╛ркЗ (ркЙ.рк┐.рлйрлй)ркирлЗ ркХрлМркнрк╛ркВркб тАУ ркЫрлЗркдрк░рккрлАркВркбрлА ркЖркЪрк░рк┐рк╛ркирк╛ ркЧрлБркирк╛ркЕрк╖ ркмркжрк▓ рк╣рк┐рлЗ ркЖркЧрк╛рк┐рлА ркдрк╛. рлзрлмрк┐рлА рк┐рлЗ, рлирлжрлзрлкркирк╛ рк░рк╖ркЬ рк╕ркЬрк╛ рк╕ркВркнрк│рк╛рк┐рк┐рк╛рк┐рк╛ркВ ркЖрк┐рк┐рлЗ. ркЖ ркЕркЧрк╛ркЙ ркирлАрк▓рк┐рлЗ рккрк╖рк▓рлАрк╕ркирлЗ рклрк╡рк░ркпрк╛ркж ркХрк░рлА рк╣ркдрлА ркХрлЗ ркеркерк╛рк╡ркиркХ ркЕркЦркмрк╛рк░ 'ркХрлНрк░рк╖ркпркбрки ркПркбрк┐ркЯрк╛рлЛркЗркЭрк░'ркирк╛ рккркдрлНрк░ркХрк╛рк░ ркЧрлЗрк░рлЗрке ркбрлЗрк┐рлАрк╕ ркдрлЗркирлЗ ркЬрлБркжрк╛ ркЬрлБркжрк╛ ркХрлЗрк╕ рк╕ркВркмркВркзрлА рк┐рк╛рк╡рк╣ркдрлА рккрлВркЫрлАркирлЗ рккрк░рлЗрк┐рк╛рки ркХрк░рлЗ ркЫрлЗ. ркЬрлЗркирлЗ рккркЧрк▓рлЗ рккрк▓рлАрк╕рлЗ 'ркХрлНрк░рк╖ркпркбрки ркПркбрк┐ркЯрк╛рлЛркЗркЭрк░'ркирк╛ рккркдрлНрк░ркХрк╛рк░ркирлЗ ркирк╖ркЯрлАрк╕ рккрк╛ркарк┐рлА рк╣ркдрлА. ркЬрк╖ркХрлЗ ркЕркЦркмрк╛рк░рлЗ рккрк╖ркдрк╛ркирк╛ рк┐ркХрлАрк▓ рк┐рк╛рк░рклркдрлЗ рккрк╖рк▓рлАрк╕ркирлЗ рк╕ркЬрлНркЬркб ркЬрк┐рк╛ркм рккрк╛ркарк╡рлНркпрк╖ рк╣ркдрк╖ ркЕркирлЗ рк╡рк┐ркЯркиркирк╛ рккркдрлНрк░ркХрк╛рк░рк╖ ркЕркирлЗ рк╕ркВркЧркаркирк╖ркП рккрк╖рк▓рлАрк╕ркирк╛ рккркЧрк▓рк╛ркирлЗ рк┐ркЦрк╖ркбрлА ркХрк╛ркврлА ркдрлЗркирк╖ ркЙркЧрлНрк░ рк╡рк┐рк░рк╖ркз ркХркпрк╖рлЛ рк╣ркдрк╖. ркХрлМркнрк╛ркВркб рк╕рк╛ркерлЗ рк╕ркВркХрк│рк╛ркпрлЗрк▓рк╛ ркмрлЗ ркЪрлЗркХ рк▓ркЦрк┐рк╛, ркЪрк╖рк░рк╛ркпрлЗрк▓рлА ркЪрлЗркХркмрлБркХ рк░рк╛ркЦрк┐рк╛, ркмрлЗркХркХрк░рккрлНркЯ ркеркпрк╛ ркмрк╛ркж рккркг ркЗркХркЯрк░ркирлЗрк┐ркирк▓ ркЯрлНрк░рк╛рк┐рлЗрк▓ рк╡ркмркЭркирлЗрк╕ ркЪрк▓рк╛рк┐рк┐рк╛ ркЕркирлЗ рккрк╖ркдрк╛ркирлА рккрк╛рк╕рлЗ ркЖркЗрклрк╖рки рки рк╣рк╖рк┐рк╛ ркЫркдрк╛ркВ ркдрлЗркирлЗ рк┐рлЗркЪрк┐рк╛ркирк╖ рк┐ркпрк╛рк╕ ркХрк░рк┐рк╛ркирк╛ рк╡рк┐рк╡рк┐ркз ркЧрлБркирк╛ркЕрк╖ ркмркжрк▓ ркжрк╖рк╡рк╖ркд ркЬрк╛рк╣рлЗрк░ ркеркирк╛рк░ ркирлАрк▓рк┐ ркжрлЗрк╕рк╛ркЗркирлЗ рк╕ркЬрк╛ рклрк░рк┐рк╛рк┐рк┐рк╛ рк┐рк╛ркЯрлЗ рк╕рлМ рк┐ркерк┐ рк┐ркЦркд ркдрк╛. рлирлпрк┐рлА рк┐рк╛ркЪрлЛ, рлзрлкркирк╖ рк╡ркжрк┐рк╕ ркиркХрлНркХрлА ркХрк░рк╛ркпрк╖ рк╣ркдрк╖. ркдрлЗ рккркЫрлА рк╡рк┐ркиркВркдрлАркирлЗ рккркЧрк▓рлЗ ркдрк╛. рлирлл ркПрк╡рк┐рк▓, рлирлжрлзрлкркирк╛ рк░рк╖ркЬ рк╕ркЬрк╛ рклрк░рк┐рк╛рк┐рк┐рк╛ркирлБркВ ркиркХрлНркХрлА ркеркпрлБркВ рк╣ркдрлБ.ркВ рккркг, ркирлАрк▓рк┐ркирк╛ рк┐ркХрлАрк▓рк╖ркП ркЬркЬ ркеркЯрлАрклрки рк┐рк╖рк▓рк░ркирлЗ ркЕрк░ркЬрлА ркХрк░рлА рк░ркЬрлВркЖркд ркХрк░ркдрк╛ рк╣рк┐рлЗ ркмрлАркЬрлА рк┐ркЦркд ркдрк╛рк░рлАркЦ рккрк╛ркЫрлА ркарлЗрк▓рлАркирлЗ ркирлАрк▓рк┐ркирлЗ рк╕ркЬрк╛ рклрк░рк┐рк╛рк┐рк┐рк╛ркирлА ркдрк╛рк░рлАркЦ рлзрлмрк┐рлА рк┐рлЗ ркиркХрлНркХрлА ркХрк░рк╛ркЗ рк╣ркдрлА. ркЬрк╖ркХрлЗ ркХрк╖ркЯркб ркдрк░рклркерлА ркЖ рк┐рк╛ркЯрлЗркирлБркВ ркХрк╛рк░ркг ркЬрк╛рк╣рлЗрк░ ркХрк░рк╛ркпрлБркВ ркирк╣ркдрлБркВ. ркирлАрк▓рк┐ ркжрлЗрк╕рк╛ркЗркП рк┐рлЗркЯрлНрк░рлАрк┐рк╖ркирлАркпрк▓ рк┐рлЗркмрк╕рк╛ркЗркЯркирк╛ рк┐рк╛ркзрлНркпрк┐ркерлА ркХрлЗркЯрк▓рк╛ркХ рк▓рк╖ркХрк╖ рккрк╛рк╕рлЗркерлА рк╣ркЬрк╛рк░рк╖ рккрк╛ркЙркХркб рккркбрк╛рк╡рлНркпрк╛ рк╣рк╖рк┐рк╛ркирк╛ ркЖркХрлНрк╖рлЗрккркирлЗ рккркЧрк▓рлЗ 'ркХрлНрк░рк╖ркпркбрки ркПркбрк┐ркЯрк╛рлЛркЗркЭрк░' ркжрлНрк╡рк╛рк░рк╛ ркдрккрк╛рк╕ ркЖркжрк░рк┐рк╛рк┐рк╛ркВ ркЖрк┐рлА рк╣ркдрлА. ркЬрлЗркирк╛ ркЕркирлБрк╕ркВркзрк╛ркирлЗ ркирлАрк▓рк┐рлЗ рккрк╖ркдрк╛ркирлЗ рккрк░рлЗрк┐рк╛рки ркХрк░рк╛ркдрлА рк╣рк╖рк┐рк╛ркирлА рклрк╡рк░ркпрк╛ркж рккрк╖рк▓рлАрк╕ркирлЗ ркХрк░рлА рк╣ркдрлА. ркдрккрк╛рк╕ркирлЗ рккркЧрк▓рлЗ ркирлАрк▓рк┐ркирлА ркзрк░рккркХркб ркХрк░рк╛ркЗ рк╣ркдрлА ркЕркирлЗ ркдрлЗркирлЗ ркЧркд ркдрк╛. рлзрлм ркПрк╡рк┐рк▓ркирк╛ рк░рк╖ркЬ ркЬрк╛рк┐рлАрки рккрк░ рк┐рлБрк┐ ркХрк░рк╛ркЗ рк╣ркдрлА.

тАШркЧрлБркЬрк░рк╛ркд рк╕ркорк╛ркЪрк╛рк░ - ркПрк╢рк┐ркпрки рк╡рлЛркЗрк╕тАЩ рккрлНрк░рк╕рлНркдрлБркд тАШркЖркиркВркж ркорлЗрк│рк╛тАЩркорк╛ркВ ркнрк╛ркЧ рк▓ркЗ рк╡рлЗрккрк╛рк░-рк╡рлНркпрк╡рк╕рк╛ркпркирк╛ рк╢рк╡ркХрк╛рк╕ркирлА рк╕рлЛркирлЗрк░рлА ркдркХ

рк╡рк┐ркдрлЗрк▓рк╛ ркмрлЗ рк┐рк╖рк╖рлЛ ркжрк░рк╡рк┐ркпрк╛рки 'ркЖркиркВркж рк┐рлЗрк│рк╛'ркЕрк╖ркирлА ркнрк╡рлНркп рк╕рклрк│ркдрк╛ ркмрк╛ркж ркЧрлБркЬрк░рк╛ркдрлА ркЕркирлЗ ркнрк╛рк░ркдрлАркп ркЬркиркдрк╛ркирлА рк▓рк╖ркХрк▓рк╛ркЧркгрлАркирлЗ рк┐рк╛рки ркЖрккрлАркирлЗ 'ркЧрлБркЬрк░рк╛ркд рк╕рк┐рк╛ркЪрк╛рк░ ркЕркирлЗ ркПрк╡рк┐ркпрки рк┐рк╖ркЗрк╕' ркжрлНрк╡рк╛рк░рк╛ рклрк░рлА ркПркХ рк┐ркЦркд ркпрк╖ркЬрк╛ркЗ рк░рк╣рлЗрк▓рк╛ 'ркЖркиркВркж рк┐рлЗрк│рк╛'ркирлЗ рк╕ркЬрлНркЬркб рк╕рклрк│ркдрк╛ рк┐рк│рлА рк░рк╣рлА ркЫрлЗ ркЕркирлЗ рк╡рк┐рк╡рк┐ркз рк╡ркмркЭркирлЗрк╕рлАрк╕ ркдрк░рклркерлА ркеркЯрк╖рк▓ ркмрлБркХ ркХрк░рк╛рк┐рк┐рк╛ ркЕрк┐ркирлЗ рк╕ркВркЦрлНркпрк╛ркмркВркз рклрк╖рки ркХрк╖рк▓ рк┐рк│рлА рк░рк╣рлНркпрк╛ ркЫрлЗ. ркеркЯрк╖рк▓рлНрк╕ ркмрлБркХ ркХрк░рк╛рк┐рк╛ рк┐рк╛ркЯрлЗ рк┐ркзркдрлА ркЬркдрлА рк┐рк╛ркВркЧркирлЗ рккркЧрк▓рлЗ рк╡ркирк░рк╛рк┐ рки ркерк┐рлБркВ рккркбрлЗ ркдрлЗ рк┐рк╛ркЯрлЗ ркмркирлЗ ркПркЯрк▓рлА рк┐рк╣рлЗрк▓рлА ркдркХрлЗ рк┐рлЗрккрк╛рк░, рк╡рлНркпрк┐рк╕рк╛ркп ркдрлЗрк┐ркЬ ркЙркжрлНркпрк╖ркЧ ркХрлНрк╖рлЗркдрлНрк░рлЗ рк╕ркВркХрк│рк╛ркпрлЗрк▓рк╛ рк╕рлМркирлЗ ркеркЯрк╖рк▓ ркмрлБркХ ркХрк░рк╛рк┐рк┐рк╛ ркЖркЬрлЗ ркЬ рклрк╖рки ркХрк░рк┐рк╛ рк╡рк┐ркиркВркдрлА ркЫрлЗ. рк▓ркВркбркиркирк╛ рк╣рлЗрк░рк╖ рк╕рлНркеркеркд рк╣рлЗрк░рк╖ рк▓рлЗркЭрк░ рк╕рлЗркХркЯрк░ркирк╛ рк╡рк┐рк┐рк╛рк│ ркмрк╛ркпрк░рки рк╣рк╖рк▓рк┐рк╛ркВ ркЖркЧрк╛рк┐рлА рк┐рк╡ркирк┐рк╛рк░

ркдрк╛. рлн ркЕркирлЗ рк░рк╡рк┐рк┐рк╛рк░, ркдрк╛. рло ркЬрлВркиркирк╛ рк░рк╖ркЬ ркпрк╖ркЬрк╛ркирк╛рк░ ркнрк╡рлНркп 'ркЖркиркВркж рк┐рлЗрк│рк╛'рк┐рк╛ркВ ркмрлНркпрлБркЯрлА ркЕркирлЗ рк┐рлЗркбрлАркВркЧ, рк┐рк╖рккркЯркЯрлА, ркЯрлНрк░рк╛рк┐рлЗрк▓ ркПркХркб ркЯрлВрк░рлАркЭрк┐, ркЖрк░рк╖ркЧрлНркп, ркмрлНркпрлБркЯрлА ркЕркирлЗ ркЬрлНрк╡рлЗрк▓рк░рлА, рк╡рк┐ркХрлНрк╖ркг, рклрк╛ркЗркирк╛ркХрк╕ - ркмрлЗрк╕рлНркХркХркВркЧ ркЕркирлЗ ркЗркХркеркпрлБрк░ркВрк┐ рк╕рлЗрк┐рк╛ркЕрк╖ рк╕рк╡рк╣ркд ркЦрк╛ркгрлА рккрлАркгрлАркирк╛ ркеркЯрк╖рк▓рлНрк╕ рк╣рк┐рлЗ. ркЖркиркВркж рк┐рлЗрк│рк╛ркирлБркВ рк┐рк╖рк╖рлЛркерлА ркПркХ ркЖркЧрк┐рлБ ркЖркХрк╖рлЛркг рк╕рк╛ркВркеркХрлГрк╡ркдркХ ркХрк╛ркпрлЛркХрлНрк░рк┐рк╖ ркЫрлЗ. ркмрк╖рк▓рлАрк┐рлБркб ркЧрлАркд-рк╕ркВркЧрлАркд, ркирлГркдрлНркпрк╖, рклрлЗрк┐рки рк┐рк╖, ркмрк╛рк│ркХрк╖ркирк╛ рк╡рк┐рк┐рлЗрк╖ ркХрк╛ркпрлЛркХрлНрк░рк┐рк╖ рк╕рлМрк┐рк╛ркВ рк▓рк╖ркХрк╡рк┐ркп ркеркпрк╛ ркЫрлЗ. ркЖ рк┐рк╖рк╖рлЗ рк╡рк┐ркЦрлНркпрк╛ркд ркЧрк╛ркпркХ ркирк╡рк┐рки ркХрлБркВркжрлНрк░рк╛, рк╣ркирлА ркХрк▓рк╛рк░рлАркпрк╛ ркбрк╛ркХрк╕ ркПркХрлЗркбрлЗрк┐рлА ркдрлЗрк┐ркЬ ркПркХрлЗ ркбрк╛ркХрк╕ ркПркХрлЗркбрлЗрк┐рлАркирк╛ ркмрк╛рк│ ркХрк▓рк╛ркХрк╛рк░рк╖ркирк╛ ркирлГркдрлНркпрк╖ ркдрлЗрк┐ркЬ ркЕркХркп рк╢рлНрк░рлЗрк╖рлНркаркдрлНркдрк┐ ркХрк▓рк╛ркХрк╛рк░рк╖ркирк╛ ркЧрлАркд рк╕ркВркЧрлАркд ркЕркирлЗ рк┐ркирк╖рк░ркВркЬркиркирк╖ рк▓рк╛ркн рк┐рк│рк┐рлЗ. рк┐рклркд ркХрк╛рк░ рккрк╛рк░рлНркХрк┐ркЧркирлА рк╕ркЧрк┐ркб

рк╕рк╛ркерлЗ рк╡рлНркпрк╡рк┐ркжрлАрка рк┐рк╛ркдрлНрк░ ┬грли.рллрлжркирлА рк┐рк┐рлЗрк┐ рклрлА (рлзрли рк┐рк╖рлЛркерлА ркирлАркЪрлЗркирк╛ ркмрк╛рк│ркХрк╖ рк┐рк╛ркЯрлЗ рк┐рк┐рлЗрк┐ рк┐рклркд) рк░рк╛ркЦрк┐рк╛рк┐рк╛ркВ ркЖрк┐рлА ркЫрлЗ ркЕркирлЗ рк╡ркЯркХрлАркЯ ркжрлНрк╡рк╛рк░рк╛ ркеркирк╛рк░ ркдрк┐рк╛рк┐ ркЖрк┐ркХ 'рк┐рлАрк┐рлБркХрлБркВркЬ' ркЪрлЗрк░рлАркЯрлАркирлЗ ркЕрккрлЛркг ркХрк░рк┐рк╛рк┐рк╛ркВ ркЖрк┐рк┐рлЗ. рк┐ркзрлБ рк┐рк╛рк╡рк╣ркдрлА рк┐рк╛ркЯрлЗ рк╕ркВрккркХрк┐: 'ркЧрлБркЬрк░рк╛ркд рк╕рк┐рк╛ркЪрк╛рк░' ркХрк╛ркпрк╛рлЛрк▓ркп 020 7749 4085.

рк▓рлЗркеркЯрк░ркирлА рк┐рк╛рк│рк╛рк┐рк╛ркВ ркЧрлМрк┐рк╛ркВрк╕ рк╡рк┐рк╢рлНрк░рлАркд рк╣рк▓рк╛рк▓ рк▓рлЗркорлНркм ркХрк░рлА рк╡рккрк░рк╕рк╛ркЗ рк╣рк╖рк┐рк╛ркирк╛ ркЖркХрлНрк╖рлЗркк рк╕рк╛ркерлЗ рк▓рлЗркеркЯрк░ ркПрк╡рк┐ркпрки рк╡ркмркЭркирлЗрк╕ ркПрк╕рк╖рк╡рк╕ркПрк┐ркиркирк╛ ркЪрлЗрк░рк┐рлЗрки ркЙркжркп ркзрк╖рк│ркХрлАркпрк╛ркП ркЙркЧрлНрк░ рк╡рк┐рк░рк╖ркз ркХркпрк╖рлЛ ркЫрлЗ. ркдрлЗрк┐ркгрлЗ ркеркерк╛рк╡ркиркХ ркЯрлНрк░рлЗркбрлАркВркЧ ркеркЯрк╛ркХркбркбркб рк╕ркдрлНркдрк╛рк┐рк╛рк│рк╛ркЕрк╖ркирлЗ рк╕ркдркХрк┐ ркеркЗркирлЗ ркЖ ркЕркирлАрк╡ркдркирлЗ рк░рк╖ркХрк┐рк╛ ркЬркгрк╛рк╡рлНркпрлБркВ ркЫрлЗ. n

&YD M VT J WF %BU FT 'PS 

 %"5&4 "7"* -"#-& '03 &/("(&.&/54 8&%%* /(4 3&$&15* 0/4 OCI - PIO ┬╢╤Ф┬▓ ┬░╨ж┬╣ ┬п╤Й┬┤├Г╤Й┬╗╨ж ┬п╤Й┬╕╤Й┬╜┬╛┬╛╨ж┬│╨к ┬ж╤Й├а┬╗╨к ┬пркХ

OCI ркЕ┬│╤ЙPIO ┬╕╨ж┬к╤К┬│╨ж ┬▒├з┬п╨ж┬╛╤Й┬з╤Т┬│╨к ┬з╬╗тХЩ┬║┬╣╨ж┬п ┬Р┬в╤Й┬│╨к ┬а┬оркХ╨ж┬║╨к ├Г╤Т┬╣ ┬п╤Й┬╕ ┬ж┬п╨ж╤Ф┬б╨░┬к┬п╨ж ┬▒├з┬п╨ж┬╛╤Й┬з╤Т ┬╕╨ж┬к╤К┬╕╨░╤Ф┬и┬╛┬о ркЕ┬│╨м┬╖┬╛┬╛╨ж┬│╨к ┬з╬╗┬║ ┬│┬░╨к. ┬п┬╕╨ж┬║╨к ┬┤╨ж├В╤Й┬з╬╗┬║╨к ┬з╤Й┬к┬╗╨ж ┬▒├з┬п╨ж┬╛╤Й┬з╤Т ├Г╤Т┬╣ ┬п╤Й┬╗ркЗ┬│╤ЙркЕ┬╕╨ж┬║╨к ┬┤╨ж├В╤ЙркЖ┬╛╤Т ркЕ┬░┬╛╨ж ркЗ┬╕╤ЙркЗ┬╗ ркХ┬║╤Т ркЕ┬│╤Й┬б╨░┬к┬п╨ж ┬▒├з┬п╨ж┬╛╤Й┬з╤Т ┬╕╨ж┬к╤КркЕ┬╕╤Й┬п┬╕┬│╤Й┬з╬╗┬║ ┬╕┬▒┬▒ ркХ┬║╨к┬┐╨м╤Ф.

5).BZ   #"/, )0-* %": 8&&,&/% + VOF  5) 5)"QS J M  5)   3% 5)+ VOF  5)    3%.BZ 8FEEJ OH $BQBD J U Z  3FD FQU J PO $BQD J U Z -PD BU J PO  .J OVU FT G S PN . -POEPO (BU XJ D L "J S QPS U

5&-   &."* - * /'0┼й4)* 7&7&/54 $0 6, 8&# 888 4)* 7&7&/54 $0 6, 13&'&33&% 1"35/&34


22

કવર સ્ટોરી

3rd May 2014 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

સાતમો તબક્કો સૌથી ચચાાસ્પદઃ પશ્ચચમ બંગાળમાંસૌથી વધુ૮૩ ટકા મતદાન

નવી દિલ્હીઃ લોકસભા ચૂટં ણીના સાતિા તબક્કાિાં બુધવારે ગુજરાત સમહત સાત રાજ્યો અને બે કેન્દ્ર શામસત પ્રદેશોની કુલ ૮૯ બેઠકો િાટે િતદાન થયું હતું. જેિાં પશ્ચચિ બંગાળિાં સૌથી વધુ ૮૩ ટકા િતદાન નોંધાયું હોવાનું કેન્દ્રીય ચૂટં ણી પંચે જણાવ્યું હતુ.ં જ્યારે સૌથી ઓછું િતદાન જમ્િુ અને કાચિીરની એકિાત્ર બેઠક પર નોંધાયું હતું. અહીં િાત્ર ૨૫.૬૨ ટકા િતદાન થયું હતુ.ં દેશના અન્ય રાજ્યોની વાત કરીએ તો પંજાબિાં પણ ગુજરાતની જેિ એક જ તબક્કાિાં તિાિ ૧૩ બેઠકો િાટે િતદાન £∞

¶º ·Ц¾

= = £∞ = €∞ = $∞ = એક ĠЦ¸ Âђ³Ц³ђ ·Ц¾ એક અ⅜Â Âђ³Ц³ђ ·Ц¾ એક અ⅜Â Âђ³Ц³ђ ·Ц¾ એક ઔєÂ ¥Цє±Ъ³ђ ·Ц¾ £∞

થયું હતું. આ ઉપરાંત આંધ્ર પ્રદેશની ૧૭ બેઠક, ઉત્તર પ્રદેશની ૧૪, પશ્ચચિ બંગાળની નવ, મબહારની સાત અને જમ્િુ અને કાચિીરની એક બેઠક તેિ જ કેન્દ્રશામસત પ્રદેશો દાદરાનગરહવેલી અને દિણ-દીવની એકએક બેઠકો િાટે લોકોએ તેિના િતામધકારનો ઉપયોગ કયોય હતો. લોકસભા ચૂંટણીઓના સાતિા તબક્કાની સાથોસાથ આંધ્ર પ્રદેશ રાજ્ય મવધાનસભા િાટે ૧૧૯ બેઠકો િાટે અને ગુજરાતની સાત મવધાનસભા બેઠકોની પેટા-ચૂટં ણી િાટે પણ િતદાન થયું હતું. લોકસભા-૨૦૧૪ િાટે અત્યાર

Rates

λЦ. ∞√∞.≈√ ∞.∟∞ $ ∞.≠≤ λЦ. ≤∩.≥√ λЦ. ≠√.∫√ £ ∟∫.≡≈ £ ≡≠≥.√√ $ ∞∟≥∟.√√ $ ∞≥.∫√ €

One Month Ago

λЦ.

$

λЦ. λЦ. £

≥≥.≤√ ∞.∟∞ ∞.≠≠ ≤∟.≈√ ≠√.∞√ ∟≈.∞√ ≡≤√.∞√ ∞∟≥≈.√√ ∟√.√√

DG £

$

$

1 Year Ago

λЦ.

≤∫.∟√ ∞.∞≤ $ ∞.≈≈ λЦ. ≡∞.∩≈ λЦ. ≈∫.∩√ £ ∩√.∫√ £ ≥∫≈.∞√ $ ∞∫≠≈.√√ $ ∟∫.∟√ €

à{

સુધીિાં સાત તબક્કાિાં કુલ ૪૩૮ બેઠકો િાટે િતદાન થઇ ચૂક્યું છે. બમ્પર મતિાન િુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર ઝુત્સીએ બુધવારે સાંજે િતદાન પૂણય થયા બાદ જણાવ્યું હતું કે પંજાબિાં ૭૩ ટકા, ગુજરાતિાં ૬૨ ટકા, આંધ્ર પ્રદેશિાં ૭૦ ટકા, મબહારિાં ૬૦ ટકા, ઉત્તર પ્રદેશિાં ૫૭.૪ ટકા, જ્મ્િુ અને કાચિીરિાં ૨૫.૬૨ ટકા પશ્ચચિ બંગાળિાં ૮૩ ટકા અને દાદરાનગર હવેલી બેઠક પર ૮૫ ટકા િતદાન થયું છે. ઝુત્સીએ સાતિા તબક્કાિાં બમ્પર િતદાન થયું હોવાનું જણાવતાં ઉિેયુું હતું

કે દેશભરિાં ગુજરાત સમહત ક્યાંય પણ કોઇ અમનચ્છમનય બનાવ બન્યો નથી. િતદાન સંપણ ૂ ય શાંમતિય રહ્યું છે. બુધવારે જે કોઇ પણ સ્થળે િતદાન થયું છે તેિાંથી કોઇ પણ ફેરિતદાન કરવું પડે તેવી કોઇ શક્યતા જણાતી નથી. દિગ્ગજોનો ચૂટં ણી જંગ સાતિા તબક્કાિાં કોંગ્રેસ પ્રિુખ સોમનયા ગાંધી (રાયબરેલી), િુરલી િોહનર જોશી (કાનપુર) તેિના પ્રમતસ્પધટી કોંગ્રેસના શ્રીપ્રકાશ જયસ્વાલ, ઉિા ભારતી (ઝાંસી), રાજનાથ મસંહ (લખનઉ) તેિના પ્રમતસ્પધટી

કોંગ્રેસનાં રીટા બહુગુણા, ભૂતપૂવય િુખ્ય પ્રધાન કેપ્ટન અિમરંદર મસંહ (અમૃતસર) અને તેિના પ્રમતસ્પધટી ભાજપના અરુણ જેટલી જ્યારે મબહારિાં જનતા દળ (યુ)ના નેતા શરદ યાદવ, પપ્પુ યાદવ, ભૂતપૂવય ટેસ્ટ મિકેટર કકતટી આઝાદ અને પશ્ચચિ બંગાળિાં કફલ્િ સંગીતકાર બપ્પી લમહરી, શતાબ્દી રોય, જેવા ઉિેદવારોનું ભામવ ઇવીએિિાં કેદ થયું છે. સૌથી ચચાાસ્પિ તબક્કો લોકસભા ચૂંટણીનો સાતિા તબક્કાનો ચૂંટણી પ્રચાર સૌથી વધુ ચચાયસ્પદ રહ્યો છે. ભાજપે ગાંધી પમરવારના જિાઇ રોબટટ વાડરાના જિીન કૌભાંડની સીડી અને રાહુલ ગાંધી એક નાિીચા ગુનગ ે ાર સાથે બાઇક પર પ્રવાસ કરતા હોય તેવો ફોટોગ્રાફ જાહેર કયાય હતા તો કોંગ્રેસે હવાલા કૌભાંડના આરોપી અફરોઝ ફટ્ટાને નરેન્દ્ર િોદી સાથે દશાયવતી સીડી જાહેર કરી હતી. આ ઉપરાંત જમ્િુ-કાચિીરના નેતા ફારુક અબ્દુલ્લા, બાબા રાિદેવ અને ભાજપના મગરીરાજ કકશોર જેવા નેતાઓના બેફાિ ઉચ્ચારણો ભારે ચચાયસ્પદ બન્યા હતા.

NOMINATION FORM

The prestigious Asian Achievers Awards is hosted every year by UK’s leading news weeklies Asian Voice and Gujarat Samachar to honour British Asians par excellence. If there is someone you know who has broken boundaries and deserves recognition for their unique contribution to the community and the nation then please nominate them for one of the awards listed below. Make sure that you fill in this application form and send it on or before 14th July, 2014 by post, fax or email to Mr. L George, Tel: 020 7749 4013, Fax 020 7749 4081, Email: aaa@abplgroup.com. If you are sending it by post the address is Mr. L George, ABPL Group, Karma Yoga House, 12 Hoxton Market, London N1 6HW.

Please tick the appropriate category Entrepreneur of the Year ....................................................

Uniformed and Civil Services ............................................

Awarded to an entrepreneur with a proven track record of operating a successful business enterprise.

For outstanding achievements in uniformed and civil services or contribution to the community through any of the above services.

Achievement in Media, Arts and Culture ....................

Professional of the Year ......................................................

Someone who has made a mark in media including print and broadcast media; cinema, art and culture.

Achievement in Community Service................................

Professionals in the field of medicine, law, education, banking, finance and others, who have scaled the heights of their chosen profession.

International Personality of the Year ............................

In recognition for an individuals service to community.

Awarded to those who have acclaimed popularity internationally for his/her contribution in any particular sector and is recognised for their timeless philanthropic activities.

Sports Personality of the Year............................................ Awarded for excellence in sports.

Woman of the Year ................................................................ The award will recognise and honour a woman who has made a significant mark in any chosen field.

Business Person of the Year .............................................. Awarded to a business person who is a success in every sense of the word and can demonstrate a genuine passion for social issues.

Lifetime Achievement Award ............................................ To honour those individuals, who during their lifetime, have made immense contributions in any given field. This remarkable individual can be marked as an example for the younger generation.

Application FormName of the Person you are Nominating: __________________________________________________________________________Contact Details of the Nominee (Tel & email):_______________________________________________________________________Present Occupation of the Nominee:_______________________________________________________________________________Please attach the Nominees's CV which includes the following information (Please do not exceed a limit of 1000 words) (1) Personal background (2) Most important career achievements till date.

(3) Nominee's contribution to the community and nation. (4) Future Plans, ambitions and visions. (5) Any notable obstacles in the Nominee's career that has helped him/her to reach where they are today.  

Summary- (Please include a summary in not more than 150 words why the nominee is worthy of winning the particular award in a separate sheet) Nominator’s name and contact details: ____________________________________________________________________________ Nominator’s current Occupation/Company: _________________________________________________________________________ Tel/Mobile: _________________________________ Email: __________________________________________________________

NOMINATION AND SELECTION PROCESS This is a unique event where readers nominate and an independent panel of judges comprising of eminent personalities selects the winner. Judges’ decision is final. ABPL Group will not entertain any dialogue with members of the public regarding the judging process. In order to ensure a high degree of transparency and fairness, the management and members of the staff of Asian Voice and Gujarat Samachar will play no role in the nomination or judging process. You may use an additional sheet if the space provided is insufficient. The winners will be announced at the AAA Awards ceremony on 19th September, 2014. Asian Voice, Gujarat Samachar will publish the names of the short listed candidates and winners after the event. The winners names will also appear in our e-edition www.abplgroup.com You can nominate yourself if you wish to. Nominations and entries must follow the prescribed format. All nomination forms must reach our offices on or before 14th July, 2014

નરેન્દ્ર મોદીનો ચૂંટણી પ્રચારમાંવિશ્વ વિક્રમ

ગાંધીનગરઃ મુખ્ય પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ભાજપના વડા પ્રધાન પદના ઉમેદવાર જાહેર થયા છે ત્યારથી અત્યાર સુધીમાં ૨૯ પ્રાથમમક રેલીઓ, ૧૯૬ ભારત મવજય રેલી, ૨૪૧ અન્ય કાયયક્રમો અને મુલાકાતો, ૧૩૫૦ થ્રી-ડી રેલીઓ અને ૪૦૦૦ જેટલા ચાય

પે ચચાયના કાયયક્રમો સાથે વડોદરા અને વારાણસીમાં યોજાયેલા રોડ શો દ્વારા કુલ ૫૮૨૭ લોકસંપકકના કાયયક્રમો હાથ ધરીને મવશ્વ મવક્રમ સર્યોય હોવાનો દાવો ભાજપે કયોય છે. ભાજપના રાષ્ટ્રીય પ્રવક્તા મમનાક્ષી લેખીએ એક મનવેદનસમાં જણાવ્યું હતું કે, ૧૫મી સપ્ટેમ્બર-૨૦૧૩ના રોજ હમરયાણાના રેવાડીમાં ચાર લાખ કરતાં વધુ ભૂતપૂવય સૈમનકોની રેલીને સંબોધીને શરૂઆત કરનાર મોદીએ મહાત્મા ગાંધી તથા મવનોબા ભાવેની ભૂમમ વધાય ખાતે મવશાળ રેલીને સંબોમધત કરી કુલ ૩૮ મહા રેલીઓ દ્વારા લોકો સાથે સીધો સંપકક કયોય હતો. ૨૧ રાર્યોમાં ફેલાયેલા આ પ્રચાર અમભયાન દરમમયાન કાશ્મીરથી કન્યાકુમારી અને અમરેલીથી અરુણાચલ સુધીનો પ્રવાસ કયોય હતો. માચયમાં વૈષ્ણોદેવીના દશયન કરીને ઉધમપુરથી ચૂટં ણી પ્રચારનો પ્રારંભ કરી ૧૦મી મે સુધીમાં ૨૫ રાર્યોની મુલાકાત લઈને બે લાખ કકલોમીટરનો પ્રવાસ કરીને ૧૯૬ જેટલી મવક્રમી રેલી સંબોમધત કરીને અંદાજે ૧૦ કરોડ નાગમરકોનો સંપકક પ્રસ્થામપત કરશે.

• લોકસભા ચૂટં ણી દરમિયાન આસાિિાં એક બેઠકનાં ૪૮ િતદાન િથકો પર ૧૦૦ કરતાં વધુ િતદાન થયું છે. વાત િાન્યાિાં ન આવે તેવી હોવા છતાં હકીકત છે. કોહીિા મવસ્તારિાં લોકસભાની એક જ બેઠક છે. તે િાટે ૨૦૫૯ િતદાન કેન્દ્રો તૈયાર કરાયા હતા જેિાંથી ૪૮ બુથોિાં 'બોગસ' િતદાન થયાના અહેવાલ છે. જેિાં ૧૫ કેન્દ્ર તો એવા છે જ્યાં ૧૦૦ ટકા કરતા વધારે િતદાન થયું છે! પંચનું કહેવું છે કે િશીનની ખાિીથી પણ આવું બની શકે છે. • ઉત્તર પ્રદેશના સુલતાનપુરિાં સોિવાર સાંજે એક ટીવી ચેનલના કાયયિિિાં એક યુવક પોતાની જાતને આગ ચાંપ્યા બાદ સ્ટેજ પર દોડી જઇને બહુજન સિાજ પાટટીના નેતાને વળગી પડતાં બંને ગંભીર રીતે દાઝી ગયા છે. આ બેઠક પર ભાજપના વરુણ ગાંધી લડી રહ્યાાં છે. અહીં દૂરદશયનનો કાયયિિ જનિત ૨૦૧૪ ચાલતો હતો ત્યારે ભીડ વચ્ચેથી એક યુવક દુગશ ગે કુિાર આગળ આવ્યો અને તેણે બધાની હાજરીિાં પોતાને આગ ચાંપી હતી. આ પછી િંચ પર દોડી જઈને બસપાનાં નેતા કિરૂન્નીને વળગી પડ્યો હતો. આત્િમવલોપન કરનાર યુવક ૯૫ ટકા જ્યારે બસપાના નેતા ૫૦ ટકાથી વધુ દાઝી ગયા છે.


3rd May 2014 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

સતત પાંચ વિજય સાથેપંજાબ અજેય

દુબઇ, શારજાહ, અબુધાબીઃ દમડલ-ઇમટ દેશોની ધરતી પર રમાઇ રહેલી આઇપીએલ દસઝન૭નું લીગ રાઉડડ પૂણત સ ા તરફ આગેિચ ૂ િરી રહ્યું છે ત્યારે કિંગ્સ ઇલેવન પંજાબ ટીમ ટ્રોફીની મજબૂત દાવેદાર તરીિે ઉભરી છે. તેણે િથમ રાઉડડમાં રમાયેલી પાંચય ે મેચમાં દવજય મેળવ્યો છે. સુપર ઓવરમાંપણ ટાઇ અબુધાબીમાં મંગળવારે રમાયેલી મેચ િથમ રાઉડડની સૌથી રસિદ અને રોમાંચિ મેચ બની રહી હતી. રાજમથાન રોયડસ અને િોલિતા નાઇટ રાઇડસસ વચ્ચેની મેચ ટાઇમાં પદરણાપયા બાદ બંને ટીમો વચ્ચે રમાયેલી સુપર ઓવર પણ ટાઇ થઇ હતી. છેવટે રાજમથાનને ઇદનંગ્સમાં સૌથી વધારે બાઉડડ્રી ફટિારી હોવાથી દવજેતા જાહેર િરાયું હતુ.ં સુપર ઓવરમાં િથમ બેદટંગ િરતાં િોલિતાએ બે દવિેટે ૧૧ રન િયાસ હતા. જવાબમાં રાજમથાને પણ સુપર ઓવરમાં ૧૧ રન િયાસ હતા. અગાઉ રાજમથાને પાંચ દવિેટે ૧૫૨ રન િયાસ હતા. જ્યારે િોલિતાએ

¾²Цઈ......

૨૦ ઓવરમાં આઠ દવિેટે ૧૫૨ રન િરતાં મેચ ટાઇ થઈ હતી. િોલિતાના િેપ્ટન ગૌતમ ગંભીરે ૪૪ બોલમાં ૪૫ રન ફટિાયાસ હતા. બેંગલોર વવ. પંજાબ દુબઈમાં ૨૮ એદિલે રમાયેલી મેચમાં બોલસસના ચુમત િદશસન બાદ સેહવાગ અને દમલરે નોંધાવેલા ઉપયોગી રનની મદદથી કિંગ્સ ઇલેવન પંજાબે લીગ મેચમાં રોયલ ચેલડે જસસ બેંગલોરને પાંચ દવિેટે હરાવીને ટૂનાસમડે ટમાં સતત પાંચમો દવજય હાંસલ િયોસ છે. બેંગલોરના આઠ દવિેટે ૧૨૪ રનના જવાબમાં ટોસ જીતીને િથમ કફન્ડડંગ િરનાર પંજાબે પાંચ દવિેટના ભોગે લક્ષ્યાંિ િાપ્ત િયોસ હતો. હૈદરાબાદ વવ. ચેન્નઈ શારજાહમાં ૨૭ એદિલે રમાયેલી મેચમાં ઓપદનંગ બેટ્સમેન ડ્વેન ન્મમથ તથા મેક્કલ ુ મે નોંધાવેલી ૮૫ રનની ભાગીદારી વડે ચેન્નઇ સુપર કિંગ્સે ભારે રસાિસી બાદ સનરાઇઝસસ હૈદરાબાદને પાંચ દવિેટે પરાજય આપ્યો હતો. ટોસ જીતીને બેદટંગ િરનાર હૈદરાબાદના પાંચ દવિેટે

¾²Цઈ......

└ ĴЪ ¢ђ¾²↓³³Ц°ђ §¹╙¯ └

૧૪૫ રનના જવાબમાં ચેન્નઈએ પણ પાંચ દવિેટ ગુમાવી લક્ષ્યાંિ હાંસલ િયોસ હતો. એિ સમયે ચેન્નઈના ૧૪ ઓવરમાં બે દવિેટે ૧૧૪ રન થયા હતા, પણ તેણે ટૂિ ં ા ગાળામાં મહત્ત્વની દવિેટો ગુમાવી દેતાં મેચ હારી જાય તેવા સંજોગ હતા. વદલ્હી વવ. મુબ ંઈ શારજાહમાં ૨૭ એદિલે રમાયેલી મેચમાં વધુ એિ પરાજય સાથે વતસમાન ચેન્પપયન મુબ ં ઇ ઇંદડયડસે પરાજયની બાઉડડ્રી ફટિારી છે. ચુમત બોદલંગ બાદ ઓપનર મુરલી દવજય અને િેદવન પીટરસનના ઉપયોગી રનની મદદથી દદડહી ડેરડેદવડસે મુબ ં ઈ ઇન્ડડયડસને છ દવિેટે હરાવી હતી. ટોસ જીતીને િથમ બેદટંગ િરનાર મુબ ં ઈએ ૨૦ ઓવરમાં છ દવિેટે ૧૨૫ રનનો સામાડય જુમલો િયોસ હતો. જવાબમાં દદડહીએ ચાર દવિેટના ભોગે સાત બોલ બાિી રાખીને દવજય હાંસલ િરી લીધો હતો. મુરલી દવજય મેન ઓફ ધ મેચ થયો હતો. પંજાબ વવ. કોલકતા અબુધાબીમાં ૨૬ એદિલે

રમતગમત

23

કોણ જીત્યુ ? કોણ હાયુ ં ? ું

૨૨ એવિલઃ કિંગ્સ ઇલેવન પંજાબ (૧૯૩/૬)એ સનરાઇઝ હૈદ્રાબાદ (૧૨૧)ને ૭૨ રને હરાવ્યું ૨૩ એવિલઃ ચેન્નઈ સુપર કિંગ્સ (૧૪૦/૬)એ રાજમથાન રોયડસ (૧૩૩)ને ૭ રને હરાવ્યું ૨૪ એવિલઃ િોલિાતા નાઇટ રાઇડસસ (૧૫૦/૭)એ રોયલ ચેલેડજસસ બેંગલોર (૧૪૮/૫)ને ૨ રને હરાવ્યું ૨૫ એિિલઃ સનરાઇઝ હૈદ્રાબાદ (૧૮૪/૧)એ દદડહી ડેરડેદવડસ (૧૮૦/૪)ને ૪ રને હરાવ્યું ૨૫ એિિલઃ મુંબઈ ઇન્ડડયડસ (૧૪૧/૭)ને ચેન્નઈ સુપર કિંગ્સ (૧૪૨/૩)એ ૭ દવિેટે હરાવ્યું ૨૬ એિિલઃ રોયલ ચેલેડજસસ બેંગલોર (૭૦)ને રાજમથાન રોયડસ (૭૧/૪)એ ૬ દવિેટે હરાવ્યું ૨૬ એિિલઃ કિંગ્સ ઇલેવન પંજાબ (૧૩૨/૯)એ િોલિાતા નાઇટ રાઇડસસ (૧૦૯)ને ૨૩ રને હરાવ્યું ૨૭ એિિલઃ મુંબઈ ઇન્ડડયડસ (૧૨૫/૬)ને દદડહી ડેરડેદવડસ (૧૨૬/૪)એ ૬ દવિેટે હરાવ્યું ૨૭ એિિલઃ સનરાઇઝ હૈદ્રાબાદ (૧૪૫/૫)ને ચેન્નઈ સુપર કિંગ્સ (૧૪૬/૫)એ ૫ દવિેટે હરાવ્યું ૨૮ એિિલઃ રોયલ ચેલેડજસસ બેંગલોર (૧૨૪/૮)ને કિંગ્સ ઇલેવન પંજાબ (૧૨૭/૫)એ ૫ દવિેટે હરાવ્યું ૨૯ એિિલઃ રાજમથાન રોયડસ (૧૫૨/૫) અને કિંગ્સ ઇલેવન પંજાબ (૧૫૨/૮) મેચ ટાઇ થતાં સૌથી વધુ બાઉડડ્રી ફટિારનાર રાજમથાન દવજેતા જાહેર. કિંગ્સ ઇલેવન પંજાબ અને રાઇડસસને ૨૩ રને પરાજય આપ્યો ટીમ ૧૦૯ રનમાં ઓલઆઉટ થઈ િોલિતા નાઇટ રાઇડસસ ટિરાયા હતો. પંજાબે પહેલા બેદટંગ િરતાં ગઈ હતી. િોલિતાનો િેપ્ટન હતા. જેમાં ચુમત બોદલંગ િદશસનની ૨૦ ઓવરમાં નવ દવિેટે ૧૩૨ રન ગૌતમ ગંભીર ફક્ત એિ જ રન મદદથી પંજાબે િોલિતા નાઇટ િયાસ હતા. જવાબમાં િોલિતાની િરીને આઉટ થયો હતો.

¾²Цઈ......

└ ĴЪ ¾à»·Ц²Ъ¿ђ §¹╙¯ └

ĴЪ ¢ђ¾²↓³³Ц°Q³Ъ ¿Ьˇ ´Ь╙Γ¸Ц¢B¹ þщ»Ъ ‘»╙»¯Ц કЮі§│ Charity- JJT 1150060

§¢±¢Ьι ĴЪ¸ú ¾à»·Ц¥Ц¹↓ĬЦ¢M´Ъ« NÃЦ²Ъ´╙¯

´а. ´Ц. ¢ђ. ∞√≤ ĴЪ ˛Цºકы¿»Ц»Q ¸ÃЦºЦ§ ĴЪ (¥є´ЦºÒ¹, અ¸ºщ»Ъ, કЦє±Ъ¾»Ъ)

Address: WASP, Repton Avenue, Sudbury, Wembley, Middx, U.K. HAO 3DW Buses: 18, 92, 182, 245 Nearest Tube Station: Sudbury Town North Wembley Shri Govardhannathji Haveli “Lalita Kunj” IN THE DIVINE PRESENCE OF,

Goswami 108 Shri Anand Bavashri (¢ђç¾Ц¸Ъ ∞√≤ ĴЪ આ³є± ¶Ц¾ЦĴЪ)

ĴЪ ¾à»·³Ц ¾ÃЦ»Ц ¾ь殾, આ´³щÂЦ±º ·¢¾ú 縺®. અÓ¹є¯ આ³є±³Ц Â¸Ц¥Цº ¦щકыĴЪ ¢ђ¾²↓³³Ц°Q þщ»Ъ- »»Ъ¯Ц કЮ§ і ¸Цє¶щ╙±¾ÂЪ¹ ĴЪ «ЦકЮºQ³Ц ¸³ђº° ¯°Ц ´а˹ ¢ђç¾Ц¸Ъ ∞√≤ ĴЪ આ³є± ¶Ц¾ЦĴЪ³Ц ¾¥³ЦP¯³Ьєઆ¹ђ§³ કº¾Ц¸Цєઆã¹Ьє¦щ. May 2 Friday અΤ¹ O╙¯¹Ц (અ¡ЦĦЪ§)³ђ ઉÓ¾

May 10 Saturday (Ekadashi): Manorath Darshan: “Kunj” 12.00-12.30 pm Pravachan “Shri Vallabh Swarup” 12.30-1.30 pm Prasad (Faral - µºЦ½) 1.30-3.00 pm May 11 Sunday: Manorath Darshan: “Bagicha” 12.00-12.30 pm Pravachan “ Shri Vallabh Swarup” 12.30-1.30 pm Prasad 1.30 - 3.00 pm May 13 Tuesday: Nrusinh Jaynti Shayan ma Panchamrut Snan 6pm Pujya Je Je will be in UK from 2nd to 26th May 2014, For Padhramani, Brahma-Sambandha & other Information, you can contact him at 29 Park Road, Wembley HA0 4AS Ph: 020 8903 5121.

±¿↓³-આº¯Ъ Darshan-Aarti ¸є¢»Ц (Mangala) આº¯Ъ ĴỲ¢Цº (Shringar) ´»³Ц ºЦ§·ђ¢ (Rajbhog) આº¯Ъ ઉÓ°Ц´³ (Utthapan) ·ђ¢ (Bhog) આº¯Ъ ¿¹³ (Shayan) આº¯Ъ

¸¹ Time 7.30 to 8 am 8 am 10 to 11 am 12 to 12.30 pm 12.30 pm 4 to 4.30 pm 5 to 5.30 pm 5.30 pm 6 to 7 pm 7 pm

Please note for your Donation (×¹ђÉ¦Ц¾º ) to Ac name: JJT. Ac no: 03204049 Sc: 20 38 83 Swift: BARCGB22 Iban: gb26 barc 2038 8303 2040 49

Haveli: 0208 793 3254 Mukhyaji Kalpeshbhai Purohit: 07412 096 054 Babubhai Sangani: 07912 602 860 Jitubhai Patel: 07414 759 022 Rajubhai Raichura: 07930 408 369 Rajnikant Morarji Thakrar: 07903 824 675 www.sgnhaveli.com Email: info@sgnhaveli.com ³℮²њ ±ºщક ¾ь殾ђએ ¸³ђº° ╙¾¿щ¸Ц╙Ã¯Ъ ¸щ½¾¾Ц અ°¾Ц Âщ¾Ц ´²ºЦ¾¾Ц ઉ´º³Ц ³є¶º ઉ´º Âє´ક↕કº¾Ц ╙¾³є¯Ъ.

Email: courseinfo@trainingconnect.co.uk Tel: +44(0)207 099 2400

§ Life in the UK Preparation Course B1 Speaking and Listening - All Applicants after 28th October 2013 - Indefinite Leave to Remain (ILR) - British Passport / Naturalisation

§ IESOL Diploma (A1, A2, B1, B2, C1) - Spouse Visa English Test - Student Visa English Test - Work Permit English Test

0207 099 2400

Head Office: 694-712, London Road, Hounslow, TW3 1PG (SATNV TW31PX) New rules applicable from October 28th

OUR 100% COMMITMENT

YOU PAY ONLY ONCE & WE TRAIN YOU UNTIL YOU PASS for British Citizenship FREE INITIAL and Indefinite Leave ASSESSMENT to Remain (ILR)

Other Centres: Hounslow High Street, Wembley, Holloway Road, Whitechapel


વિવિધા

24

૬ ૧૧ ૧૮ ૨૪

3rd May 2014 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

૧૦

૧૫ ૧૬ ૨૧

૧૨

૨૨

૧૯ ૨૦

૨૫

૨૮

૧૭

૨૬

પિ તા

૧૩ ૧૪

૨૩

તા.૨૬-૪-૧૪નો જવાબ

રો

રૂ

રાં

ગા

૨૭

ગ ઉ

ટાં

ગ ર

રા

ભુ

કા જ

પપ

પલ

મા તા

તા મ

જા મ

આડી ચાવીઃ ૧. બાધા ન કરિા જે િું ૩ • ૩. હં મે શા ૨ • ૬. ભાજપનું ચૂં ટ ણી પ્રતીક ૩ • ૭. ગાંધીનગર પહે લાં ગુ જરાતનું મુખ્યમથક કયું ? ૫ • ૯. ગપણતમાં ની લખાતી સં ખ્ યા ૩ • ૧૧. ભય, બીક ૧ • ૧૨. મૃત્યુ , મોત ૩ • ૧૩. પિશાઓ કે ટ લી ૩ • ૧૫. નિી ૩ • ૧૭. સૂ યય , ભાથકર ૩ • ૧૮. જેનો પપત અિસાન પામ્યો છે તે િી થત્રી ૩ • ૧૯. તાપી નિીના કાં ઠે િસેલું એક શહેર ૩ • ૨૧. ઉપચત, બરોબર, યોગ્ય, ઘપટત ૩ • ૨૫. કમળના જે િી સું િર આં ખિાળી થત્રી ૬ • ૨૮. ધૂ ળનો બારીક અંશ, રે ણુ ૪ ઊભી ચાવીઃ ૧. આશા ..... છે . ૩ • ૨. પશશુ , બાળ-બચ્ચું ૩ • ૩. સૂ ઝ , અક્કલ, ડહાપણ ૪ • ૪. પપ્પાના પપ્પા ૨ • ૫. ‘...ઘે ર આનંિ ભયો...’ • ૮. િામમાગય પ્રમાણે નો આચાર વ્યિહાર ૪ • ૧૦. સ્ને હ , પ્રે મ , મારાપણાનો ભાિ ૩ • ૧૪. ચાં િી ૩ • ૧૫. સુ હાગણ, સૌભાગ્યિતી થત્રી ૩ • ૧૬. રસમ, ચાલ, પ્રથા, ધારો ૩ • ૧૭. જન્મ પામે લું ૨ • ૨૦. ઘોડા કે ઘોડીની ઝડપી સ્થથર ચાલ ૩ • ૨૨. ડરપોક ૩ • ૨૩. એક ફૂ ટ નો બારમો ભાગ ૨ • ૨૪. િે રો, હાથ ૨ • ૨૬.રક્ત ૨ • ૨૭. જાણીતું, પ્રખ્યાત ૨

સુ ડોકુ -૩૩૫ ૬

૮ ૨ ૩ ૧ ૫

૨ ૧

૭ ૧ ૬ ૫

૯ ૮ ૨

અનુસંધાન પાન-૧૮

ટચૂકડી જાxખ, ગંજાવર...

કારણ કે સુધારાના સુધારાના સુધારામાં થોડી ભૂલો હતી. હવે તે જા.ખ. આ મુજબ વાંચવા વવનંતી છે ચુનીલાલ મહેતાને ત્યાં ૭

સુડોકુ-૩૩૪નો જવાબ ૭ ૬ ૫ ૯ ૨ ૧ ૩ ૪ ૮

૨ ૩ ૯ ૮ ૪ ૫ ૬ ૧ ૭

૧ ૮ ૪ ૭ ૬ ૩ ૨ ૯ ૫

૬ ૨ ૩ ૫ ૧ ૪ ૭ ૮ ૯

૫ ૪ ૭ ૬ ૮ ૯ ૧ ૩ ૨

૯ ૧ ૮ ૨ ૩ ૭ ૫ ૬ ૪

વાગ્યા પછી મળતાં લીલાબહેન આકષવક અને રંગીન નથી. પરંતુ ચુનીલાલનું ટીવી જ એવું છે. િોન નં. ૪૨૪૨૨ પર લીલાબેનને િોન કરી, ટાઈમ િીસસ કરી ત્યાં જઈને તેમની પાસે ‘લાઈવ ડેમોડસ્ટ્રેશન’માં રંગીન પ્રોગ્રામો

NATIONAL ASSOCIATION OF PATIDAR SAMAJ Welcomes ALL to Patidar Samaj Hall, 26b Tooting High Street, London SW17 0RG

With BHARAT BHAGAT Charitra Kathamrut with Music ´ЦªЪ±Цº Â¸Ц§ Ãђ» ªЭªỲ¢¸Цє Âє¢Ъ¯¸¹¿ь»Ъ¸Цє·§³ ÂÓÂє¢ ÂЦ° ·Ū ¥ЦºЪĦ ક°Ц¯ 12 to 3.30pm with refreshments - ³Цç¯Ц ÂЦ°щ from Thursday 8 May to Sunday 11 May 2014. Contact Pravinbhai Amin 0208337 2873 Piyushbhai Patel 0208 977 8223

REQUIRED

Bhel Puri House in Reading, Berkshire requires Gujarati Cuisine and Street Food chef. Experience in catering preferred but not essential. Can provide accommodation if required. Salary: negotiable Good command over Gujarati & English Required

Please Send your CV to: nnpatel@btopenworld.com

૮ ૯ ૧ ૩ ૫ ૨ ૪ ૭ ૬

૩ ૭ ૨ ૪ ૯ ૬ ૮ ૫ ૧

૪ ૫ ૬ ૧ ૭ ૮ ૯ ૨ ૩

નવ ઊભી લાઈન અને નવ આડી લાઈનના આ ચોરસ સમૂહના અમુક ખાનામાં૧થી ૯ના અંક છે અનેબાકી ખાના ખાલી છે. તમારેખાલી ખાનામાં ૧થી ૯ વચ્ચેનો એવો આંક મૂકવાનો છેકેજેઆડી કે ઊભી હરોળમાંરરપીટ ન થતો હોય. એટલુંનહીં, ૩x૩ના બોક્સમાં૧થી ૯ સુધીના આંકડા આવી જાય. આ રિઝનો ઉકેલ આવતા સપ્તાહે.

જુઓ. કારણ કે તે વખતે ચુનીલાલ ઘરે હોતા નથી.’ બસ, એ પછી ચુનીલાલ મહેતા નામના એ સજ્જન માત્ર કલર ટીવી જ નહીં, એમનું આખું

અનુસંધાન પાન-૮

ગુજરાત-પ્રયોગઃ...

પછી પાડુરં ગ ં દાદાના પ્રભાવ હેઠળ આવેલા સરમણનું યે ખૂન થઈ ગયું હતુ.ં જામનગરમાં કાકા-ભત્રીજી સામસામે છે. કેટલાકને ‘ફિક્સસંગ’ની શંકા પણ છે! વવક્રમ માડમ કોંગ્રસ ે માંથી ૨૦૦૯માં ચૂટં ાઈ આવેલા, ભત્રીજી પુનમ ભાજપનાં ધારાસભ્ય છે અને હવે લોકસભા માટે થનગની રહ્યાં છે. જૂનાગઢમાં વદનુભાઈ સોલંકી અગાઉ જીત્યા, પણ તેમની સામેના કેસને લીધે આ વખતે વેરાવળના ધારાસભ્ય રાજેશ ચુડાસમાને ભાજપે ઊભા રાખ્યા એટલે કોંગ્રસ ે ે ઉનાના ધારાસભ્ય પૂજા વંશને વટફકટ આપી. ભાજપને જો આંતવરક ખેંચતાણ ના નડે તો યારી મળી શકે. અમરેલી પણ બખડજંતવરયું છે! નારણ કાછવડયા પૂવવ સાંસદ, િરી વાર ભાજપે વટફકટ આપી તેમની સામે - ૨૦૦૯માં હારેલા વીરજી ઠુમરને કોંગ્રસે ે ઊભા રાખ્યા. બાવકુ ઉંધાડ લાઠીમાંથી કોંગ્રસ ે ના જીતેલા ધારાસભ્ય પણ એ પહેલાં ભાજપમાં આવ્યા છે. ભાવનગરમાં રાજેડદ્રવસંહ રાણા ભાજપના ઉમેદવાર તરીકે અગાઉ પણ ચૂટં ાતા આવ્યા હતા. પ્રદેશ પ્રમુખે ય બનેલા. આ વખતે ભાજપે મવહલા ઉમેદવાર તરીકે શ્રીમતી ભારતી વશયાળ પર પસંદગી ઉતારી છે, કોંગ્રસ ે ે પ્રવવણ રાઠોડને વટફકટ આપી. સુરડે દ્રનગરમાં જેમ કોળી વવરુદ્ધ ઘર વેચીને, ગામ છોડીને જતા રહ્યાાં! અને હા, ઘર વેચવા માટે એમણે ટચૂકડી જા.ખ. નહોતી આપી! •••

³щ³Ъ §ђઇએ ¦щ

¶╙¸↨¢ÃЦ¸ Щç°¯ §ь³ ¸Цº¾Ц¬Ъ ¿ЬÖ² ¿ЦકЦÃЦºЪ ´╙º¾Цº³щ ¶щ ¶Ц½કђ³Ъ ÂЦºÂє·Ц½ અ³щ ºÂђઇ, ÂЦµÂµЦઇ, આ¹³—¢ ¯щ¸§ ºђ§¶ºђ§³Ц £ºકЦ¸¸Цє¸±± ¾¢щºщ¸Цªъ¶Ãщ³³Ъ §λº ¦щ. ºÃщ¾Ц ¸Цªъ અ»¢ λ¸, §¸¾Ц³Ъ ĴщΗ ã¹¾ç°Ц Â╙ï આકÁ↓ક ´¢Цº ¸½¿щ. Âє´ક↕: 07843 303 204.

કોળી, તેવું અહીં પણ ખરું! બાકી ગુજરાતમાં આણંદ કોંગ્રસ ે નો ગઢ છે. ૧૯૮૯ અને ૧૯૯૯ને બાદ કરતાં કોંગ્રસ ે જીતે છે. ભરતવસંહ માધવવસંહ સોલંકી િરી વાર કોંગ્રસ ે ી ઉમેદવાર તેમની સામે ભાજપના વદલીપ પટેલ છે. ખેડામાં જૂના જોગી વદનશા પટેલે લડવાની ના પાડી હતી, પણ કોંગ્રસ ે ે તેમને ઊભા રાખ્યા વસવાય આરો નહોતો. ભાજપે ધારાસભ્ય દેવવુ સંહ ચૌહાણને મેદાને ઉતાયાવ છે તેમણે પાંચ વાર ચૂટં ણી જીતેલા વદનશાને પડકારવાના રહેશ.ે પંચમહાલમાં પણ એ જ જૂનો ચહેરો પ્રભાતવસંહ ચૌહાણનો છે. ગઈ ચૂટં ણીનાં તેમણે શંકરવસંહ વાઘેલાને ટક્કર આપી હતી. આ બેઠક પર બાવરયા નરેશ, પીલુ મોદી અને સદોબા પાવટલ જેવા અગાઉ ચૂટં ણીના મહારથી હતા. દાહોદમાં પ્રભા તાવવયાડ (કોંગ્રસ ે ) અને રાજ્ય પ્રધાન જસંવતવસંહ ભાભોર (ભાજપ) લડે છે. વડોદરામાં નરેડદ્ર મોદીની સામે મધુસદૂ ન વમસ્ત્રી છે, ‘થાંભલા પર’ ચઢીને પોસ્ટર લગાવવા માટે મીવડયામાં ખૂબ ચમસયા હતા, હમણાં વળી સુષ્મા સ્વરાજ સાથે ‘સારા વદવસો આવશે’ સૂત્રને જોડીને વમસ્ત્રી જે કાંઈ બોલ્યા તેનાથી મવહલાઓ ગુસ્સામાં લાલઘૂમ થઈ ગઈ છે. આરિવાસી ક્ષેત્રે છોટાઉદેપરુ માં રામવસંહ રાઠવા (ભાજપ) વવરુદ્ધ નારણ રાઠવા (કોંગ્રસ ે ) છે. નારણવસંહ લ્યો, ત્યારે હવે સયારેક ઈક્ડડયા આવો ત્યારે ટચુકડાં છાપાની ટચૂકડી જાહેરખબરું વાંચીને આવી આવી વારતાઉં નો વવચારતા! બાકી ઝીંકે રાખો બાપલ્યા, આંયાં બધા ઓલરાઈટ છે!

રેલવે રાજ્યપ્રધાન હતા એ તમને યાદ છે? ભરુચમાં મનસુખ વસાવા (ભાજપ) અને જયેશ પટેલ (કોંગ્રસ ે )ની કશ્મકશ છે. બારડોલીમાં હમણાં જ પ્રભુ વસાવા કોંગ્રસે થી ભાજપ તરિ આવ્યા અને તેમને ભાજપે વટફકટની ચોકલેટ આપી પણ દીધી! પ્રભુ વસાવા (ભાજપ) સામે તુષાર ચૌધરી (કેડદ્રીય પ્રધાન) મેદાને છે. સુરતમાં દશવના જરદોશને ભાજપે િરી વાર વટફકટ આપી છે. સામે અનાવવલ સમાજના નૈષધ દેસાઈ (કોંગ્રસ ે ) છે. નવસારીમાં સી. આર. પાવટલ સામે મકસુદ વમરઝા (કોંગ્રસ ે ) છે. વલસાડમાં કે. સી. પટેલ (ભાજપ) અને ફકશન પટેલ (કોંગ્રસ ે ) વચ્ચે સંઘષવ થશે. જૂના જનસંઘી કાનજીભાઈ નારાજ હતા અને તેમની નારાજગી વાજબી હતી. છેવટે તેમને મનાવી લેવાયા છે. તો, આ ૨૬ બેઠકોનું વચત્ર ગુજરાતનું છે. તેમાં નાત-જાત, પક્ષપલટા, માફિયાવગરી મહત્ત્વના રહેશે કે ગુજરાતે વડા પ્રધાન આપવાના છે એવો ‘જોસ્સો’ કામ લાગશે એ જ સવાલના ઓછાયે મતદાન થયું છે. ¿ЬєઅЦ´ ╙¾» ¶³Ц¾¾Ц ╙¾¥ЦºЪ ºΝЦЦ ¦ђ?

'અщ¿ ╙¾àÂ' અЦ´³Ц £ºщઅЦ¾Ъ, અЦ´³Ъ અ³Ьક½ Ю ¯Цઅщ, અЦ´³Ъ ·ЦÁЦ¸Цє ¸$¾Ъ³щã¹Ц§¾Ъ ±ºщ╙¾» ¶³Ц¾Ъ અЦ´¿щ. અЦ´³Ц ´╙º¾Цº§³ђ³Ъ ÂЬºΤЦ ¸ЦªъઅЦ§щ§ ╙¾» ¶³Ц¾ђ. Make a WILL Today ‘Ash Wills’ can prepare one for you 1. At a fixed fee 2. In the comfort of your home. For the security of your loved ones

Thinking of Making A Will?

Tel: Manu

Thakkar FPC

020 8998 0888

KNG BUILDER Speaclist at: Lofts Conversions, Extensions,

Decoration, Electric-work, Plumbing, Kitchen, Bathroom, Bedroom etc. Free Quotation

Mr. K Gohil Mob.: 07885 690 154

Email: kngbuilder@hotmail.com

» ╙¾Á¹ક

»є¬³¸ЦєºÃщ¯Цєઅ³щ∩∞ ¾Á↓³Цє╙Ã×±Ь ¬Ъ¾ђÂЪ↓ ¶Ãщ³ ¸Цªъ¹ђÆ¹ અ³щ¾щ»Âщªà¬ ¹Ь¾ક ¯щ¸§ ¯щ³Ц ´╙º¾Цº ¯ºµ°Ъ Âє´ક↕ આ¾કЦ¹↓¦щ. .¥Цઇ ≈' ¦щ. ΦЦ╙¯ અ³щ .¸º³ђ ¶Ц² ³°Ъ. Âє´ક↕: 07823 573 374 07823 573 380.

ÃkeÃk÷ fuh

ÃkeÃk÷ fuh îkhk sÞ ÷k¾kýeLkku «kuøkúk{ MATV WÃkh hrððkhu Mkðkhu rLknk¤e þfkþu ÷tzLk{kt ðMkíkk ð]Ø ðze÷kuLke MkkhMkt¼k¤ ík{khk ½hu s fhkððk {kxu ÃkeÃk÷ fuh

f÷kfLkk Äkuhýu íku{s ÷eð-ELk Äkuhýu fuhh {¤þu Peepal Care : 07578424631 Email : info@peepalcare.com

Shree Aden Depala Mitramandal U.K. Charity: 293627

67A Church Lane, London N2 8DR Tel: 020 8444 2054 or 020 8346 6686 Well suited for Socials, Religious, Cultural and Official events. Terms & Conditions Apply.


3rd May 2014 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

અઠવાડિક ભડવષ્ય સદભાિના જનકલ્યાણ ટ્રસ્ટનુંસેિાકાયય તા. તા. ૧૪-૯-૨૦૧૩ ૩-૫-૨૦૧૪ થીથી૯-૫-૨૦૧૪ ૨૦-૯-૨૦૧૩ Tel. 0091 2640 220 525

જ્યોશતષી ભરત વ્યાસ

મેષ રાશશ (અ,લ,ઇ)

તુલા રાશશ (ર,ત)

કેટિાક પ્રસંગોથી લચંતામયક્ત બનશો. માનલસક પવપથતા જળવાશે. નવીન િલરસ્પથલત સાથે સાનયકૂળતા સાધશો તો આનંદ માણી શકશો. નાણાંકીય સ્પથલત કથળેનલહ તેજોજો. નોકલરયાત કામગીરી થકી યશ મેળવશે. જોકે જવાબદારી વધશે. સહયોગીઓ સાથે મતભેદ લનવારવા જરૂરી. ધંધા-વેિારમાં લવઘ્ન સંતોષીથી સાવધ રહેજો.

હાથ ધરેિી પ્રવૃલિઓ માટેજરૂરી સાનયકૂળતા ઊભી થઈ શકશે. સફળતા અનેઆશાપિદ સંજોગો તમારા ઉત્સાહમાંવધારો કરશે. માનલસક તંગલદિી ઘટતી અનયભવશો. નાણાંકીય દૃલિએ વાતાવરણ અને િલરસ્પથલત અનયકૂળ બનશે. ખચયમાટેજરૂરી આવક ઊભી થાય. નોકલરયાત વગયને આ સમય લમશ્ર ફળ આિનાર નીવિશે.

આવકવૃલિ કે કોઈ જયના િાભ મળતાં સમય રાહત આિતો િયરવાર થશે. તમારા માથે ખચાયઓની જોગવાઈ ઊભી થવાની આશા છે. જોકે કામ િૂરતાંનાણાં મળવાનો યોગ છે. શેર-સટ્ટાથી િાભની કોઇ શક્યતા નથી. નોકલરયાતને િલરસ્પથલત ધીમે ધીમે સયધરતી જણાશે. લવરોધીઓ દૂર થતાં િાગે. માગયસરળ બનશે.

આનંદ, પવપથતા અને શાંલત અનયભવશો. પ્રગલતકારક સંજોગો આશા પ્રેરશે. મૂંઝવણ હિ થતી જણાશે. આવકના ક્ષેત્રે બહુ સાનયકૂળતા નહીં જણાય કેમ કે ખચાયનયં પ્રમાણ વધશે. આલથયક આયોજનમાંધ્યાન કેસ્ન્િત કરવયં િિશે. નયકસાનથી બચશો. નોકલરયાતો માટે સમય પ્રગલતકારક અને અનયકૂળ છે. કાયયસફળતા મળશે.

સપ્તાહના ગ્રહયોગ દશાયવે છે કે લનધાયલરત યોજનાઓમાં હજય જોઈએ તેટિી પ્રગલત ન જણાતાં અપવપથતા વધશે. આ સમય તમારી નાણાંકીય બાબતો પ્રત્યે વધય િક્ષ કે તકેદારી માંગી િે તેવો છે. કૌટુંલબક અનેઆરોગ્ય સંબંલધત ખચાયઓ ઉિરાંત નવા મૂિીરોકાણને કારણે બોજો વધશે. નોકલરયાતેલવરોધીઓથી સાવચેત રહેવયંજરૂરી છે.

આ સમયમાં અગત્યના કાયયનો ભાર માનલસક તાણ રખાવશે. ઉમકેરાટ અનેઆવેગ િર સંયમ રાખવો. ઉતાવળા લનણયય ન િેવા સિાહ છે. નાણાંકીય સમપયાઓના કારણે આલથયક ક્ષેત્રે િલરસ્પથલત ઠેરના ઠેર જેવી રહેશે. વધારાની આવક ખચયના સિાટામાંવિરાઇ જશે. નોકરીના ક્ષેત્રે પ્રલતકૂળ સ્પથલત હશે તો બહાર નીકળી શકશો.

કેટિીક સાનયકૂળ અનેપ્રોત્સાહક િલરસ્પથલતનયંલનમાયણ થતાંસપ્તાહ લવકાસ સૂચવે છે. માગય આિે આવતા અંતરાયો દૂર થતાં જણાશે. મહત્ત્વની પ્રવૃલિઓથી આનંદ થશે. આલથયક બાબતો અંગે જણાતી મયમકેિીઓમાંથી માગય મેળવી શકશો. નોકલરયાતોનેમાટેસમય લવઘ્નરૂિ જણાય છે. તમારા કામકાજો હજય પથલગત રહેતા િાગશે.

િૂવય લનધાયલરત આયોજનોમાં આગેકૂચ કરી શકશો. દૃઢ મનોબળ અને મક્કમ લનધાયરથી સફળતા મળતાં ઉત્સાહ વધશે. આવેશ-આવેગને કાબૂમાં રાખજો. આ સમયગાળા દરલમયાન કોઈ પ્રકારના સાહસમાં નાણાં રોકવાનયં લહતાવહ નથી. નયકશાન અને વ્યય યોગ છે. આવક વધવાનો યોગ નથી.

સજયનાત્મક અને રચનાત્મક કાયયની ઇચ્છાઓ સાકાર થતાં આનંદ-ખયશી અનયભવશો. કાયોયમાં સાનયકૂળતા જણાશે. મનની ઇચ્છા સાકાર થતી જણાશે. બેચેનીનો બોજો હળવો થાય. આલથયક જવાબદારીઓ છતાં એકંદરે િલરસ્પથલત ટકાવી શકશો. નાણાંના અભાવે કશયં અટકશેનહીં. એકાદ-બેિાભના પ્રસંગોના કારણેલચંતા દૂર થાય.

લવના કારણ િલરસ્પથલત કે સંજોગોથી ઉત્િાત વતાયશે. તમારી િાગણીઓ કેપવમાન ઘવાય તેવા પ્રસંગો બેચેન બનાવશે. આત્મલવશ્વાસ અનેઇશ્વર પ્રત્યેની શ્રિા વિે જ તમે રાહત મેળવી શકશો. તમારા લવચારો અને હેતયને વળગી રહેજો. નોકલરયાતોની બઢતી આિેલવઘ્ન હશે તો તે દૂર થશે. ધંધાવેિારની િલરસ્પથલત સયધરશે.

િૂવલયનધાયલરત યોજનામાંલનધાયલરત પ્રગલત ન જોવાતાં અપવપથતા વધશે. ધીરજ-લનમચયાત્મકતા જેવા ગયણો વિે જ લવકાસ સાધી શકશો. તમારી નાણાંકીય બાબત પ્રત્યે વધય િક્ષ કેતકેદારી માંગી િે તેવો સમય છે. કૌટુંલબક અને આરોગ્ય માટેના ખચાય ઉિરાંત નવા મૂિીરોકાણના કારણે માથા િર બોજો વધશે. ઉઘરાણીમાં અન્ય અટવાયેિાં નાણાં િરત મળતાંથોિી-ઘણી રાહત વધશે.

સપ્તાહમાં કાલ્િલનક લચંતાઓ છોિજો. આલથયક સમપયાઓનો ઉકેિ સાંિિશે. િેણાં-ઉઘરાણીના કામકાજમાં સફળતા મળે. આલથયક બોજો હળવો થાય. વધારાની આવકનો માગય ઊભો થાય. મકાન-વહાન અંગે સમય પ્રલતકૂળતા સૂચવે છે. નાની હેરાનગલત જોવા મળે. ટેન્શન વધે. નોકલરયાતોને સાનયકૂળતા વધે. મહત્ત્વના કાયોય ઉકેિાય. ધંધાકીય ક્ષેત્રેપ્રગલત જણાય.

વૃષભ રાશશ (બ,વ,ઉ)

શમથુન રાશશ (ક,છ,ઘ)

કકકરાશશ (ડ,હ)

શસંહ રાશશ (મ,ટ)

કન્યા રાશશ (પ,ઠ,ણ)

વૃિશ્ચક રાશશ (ન,ય)

ધન રાશશ (ભ,ફ,ધ,ઢ)

મકર રાશશ (ખ,જ)

કુંભ રાશશ (ગ,શ,સ,ષ)

મીન રાશશ (દ,ચ,ઝ,થ)

રાજકોટઃ શહેરમાં સદભાવના જનકલ્યાણ ટ્રપટ સંચાલિત સદભાવના હોસ્પિટિે ચાર માસમાં ૭૪૯ દદદીને દૃલિદાન કરીને પ્રશંસનીય સેવાકાયય કયયું છે. ‘નેત્રજ્યોલત’ અલભયાન અંતગયત ટ્રપટ ઘરે-ઘરે જઇને નેત્રરોગનયં લનદાન કરે છે અને મોલતયાના દદદીનેલવનામૂલ્યેઓિરેશન કરી આિેછે. સદભાવના જનકલ્યાણ ટ્રપટનાંસેક્રટે રી સતીષભાઈ તન્ના કહે છે, ‘અમે છ વષયથી ‘નેત્રજ્યોલત’ અલભયાન ચિાવીએ છીએ, જેમાંનવેમ્બર-૨૦૧૩થી ફેબ્રઆ ય રી-૨૦૧૪ના ચાર માસમાં ૨૧ નેત્રયજ્ઞ યોજી ૭૪૯ દદદીને દૃલિદાન આિવામાંટ્રપટ લનલમિ બન્યયંછે.’ તેમણે કહ્યું હતયં કે સમગ્ર આયોજનમાં યયકન ે ાં સાકાર વેલ્ફેર ટ્રપટનાં શૈિશ ે ભાઈ રામાનયજ, પ્રમોદભાઈ િટેિ તથા રસ્મમબેન માવાણીનો સહયોગ મળ્યો છે. આ ઉિરાંત યયકન ે ાં દાતાઓ ભરતભાઈ મોઢા િલરવાર, મોઢવાલિયા િલરવાર, લ્યયના તથા ઓિેદરા િલરવાર, સલવતાબેન િટેિ, લસદાભાઈ અને િીરીબહેન કારાવદરા િલરવાર, જયંલતિાિ વાઢેર (િફબરો) િલરવાર, સયધાબેન ઠકરાર, સરિાબેન કાલરયા, થનયબી િાયન્સ કિબ-

િેપટર, પ્રકાશભાઈ િંડ્યા, ભાવનાબેન પ્રજાિલત, કકરણબેન ટંિિ ે , સયરશ ે ભાઈ ચાવિા, લનરુિમાબેન મહેતા, હષયદભાઈ દોશી, ભાવનાબેન પ્રજાિલત, સયલમત્રાબેન તથા શૈિષે ભાઈ જોષી, દક્ષેષભાઈ િટેિ િલરવાર, નવનાત મહાજન સંઘ-િંિન ઉિરાંત મયબ ંઈ લનવાસી ગોવાલિયા ટેન્ક જૈન સંઘના પ્રાણિાિભાઈ દોશી તથા નૈિશ ે ભાઈ દિાિે યોગદાન આપ્યયં છે. હોસ્પિટિમાં કકિનીના દદદીઓ માટેલવનામૂલ્યેચાિતા િાયાલિસીસ સેન્ટરના િાભાથથેિેપટર લનવાસી લદવ્યેશભાઈ અનેરીનાબેન શાહ કાયયક્રમ યોજીનેમદદરૂિ થયા હતા. ટ્રપટેિાંચ વષયમાં૨૦ હજારથી વધય િાયાલિસીસ લવનામૂલ્યેકયાયછે. ટ્રપટની વધય માલહતી માટે સંિકકઃ સતીષભાઇ તન્ના ફોન નં. ૯૪૨૬૭ ૮૫૦૧૯

વિવિધા અનુસંધાન પાન-૩૨

ફ્લા.લેફ. રાકેશ ચૌહાણનું...

25

મારી અનેમારી પત્ની સાથેકિશોરભાઇ અનેતેમના પત્નીએ ઘણા સામાજિિ િાયયક્રમોમાંહાિરી આપી છે. તેમણેિેગુમાવ્યુંછેતેનાથી અમનેઘણો આઘાત લાગ્યો છે. આપણી િોમ્યુજનટીના બહાદુર યુવાનને આ રીતે ગુમાવવો તેખરેખર આઘાતિનિ છે.’ ચૌહાણ પજરવાર સાથેપજરચય ધરાવતા જસટી મેયર સર પીટર સોલસ્બીએ િહ્યું હતુ,ં ‘બેલગ્રેવ જબઝનેસ િોમ્યુજનટીના સન્માનીય જહસ્સા તરીિે તેમની દુિાન અનેવેપાર સ્થાજપત હોવાથી હુંઆ પજરવારનેસારી રીતેજાણુંછુ.ં તેમના જિય અનેયુવાન પુત્રનેગુમાવ્યાની ઘટનાથી મનેદુ:ખ થયુંછે.આ િરુણ ઘટના જવદેશમાં આપણા સશસ્ત્ર દળોમાંફરિ બજાવતા સ્ત્રી-પુરુષોના બજલદાનોની યાદ અપાવેછે.’ પાકિસ્તાન બોડડરથી ૩૦ માઈલ દૂર તખ્તા પુલ જિલ્લામાં રાબેતાની મુિબની ફ્લાઈટ દરજમયાન હેજલિોપ્ટર તૂટી પડ્યું હતુ.ં તાજલબાની િૂથોએ હેજલિોપ્ટર તોડી પાડ્યાનો દાવો િયોય હતો. અફઘાજનસ્તાન પર ૨૦૦૧માં આક્રમણ પછી યુિે જમજલટરી હેજલિોપ્ટરની આ િથમ જીવલેણ દુઘટય ના છે. આ સાથેઅફઘાજનસ્તાનમાંજિજટશ દળોના સૈજનિોના મૃત્યુની સંખ્યા ૪૫૩ થઈ છે.


26

3rd May 2014 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

કાલિકટની તાજ ગેટવે હોટિમાં આયુવલવે િક સારવારનો અનન્ય અનુભવ બીના જ્યોજજ આયુવદિ એ જીવનવવજ્ઞાન છે, જેદરેક વ્યવિને તેના પ્રાકૃવતક પયાાવરણ સાથે સંપણ ૂ ા સંવાવદતામાં જીવવા વિમાયત કરેછે. કોઈ પણ વ્યવિનુંથવાથથ્ય િણ દોષ એટલે કે વાત, વપત અને કફની સંપણ ૂા સમતુલા પર આધાવરત િોય છે. આ વિદોષથી જ વ્યવિનું બંધારણ રચાય છે અને તેજ આપણી તંદરુ થતીનેજાળવેછેકેબગાડેછે. કાવલકટમાંબીચ રોડસ્થથત ધ ગેટવેિોટેલ આપના માટેસવાાંગ આયુવદિ િેલ્થ રીટ્રીટ છે. કાયાકલ્પ કરતા ચેતનાસભર વીકએન્ડનો અનુભવ લેવો િોય કે અસરકારક સારવાર, કાવલકટમાંતાજ ગ્રુપની માવલકીની બીચ રોડ સ્થથત 'ધ ગેટવેિોટેલ'માંઆવેલુંશાંત, રવળયામણુ અને ભીની સુગધં સાથેનો નજારો ધરાવતું આયુવવિદક સેન્ટર તમારા માટેઆદશાથથળ છે. પ્રોપેલર દ્વારા કાવલકટ સુધીના ઉડ્ડયનના વવચાર માિથી ગભરાટ અનુભવતાંમેંઅનેમારા ૧૫ વષષીય પુિએ વવમાન જમીનનેઅડતાંની સાથેજ રાિતનો શ્વાસ લીધો અને'ધ ગેટવેિોટેલ' પિોંચતાંજ તરવવરયા સેલ્સ મેનજ ે ર જાનકીએ અમારી મુલાકાત િોટલના જનરલ મેનજ ે ર િી મનોજ શમાાસાથેકરાવી િતી. જેઅો અમને આયુવવિદક સેન્ટર તરફ લઈ ગયા િતા. મારેવદકરો એક વષાનો િોવાથી તેમણેમનેતેની સાનુકળ ૂ તા અનેસમય મુજબ સારવાર િાથ ધરાશે તેવી ખાતરી આપી િતી. અમારો પવરચય આયુવવિદક ઈવતિાસ, તબીબી સારવારો અનેયોગનુંસંપણ ૂ ાજ્ઞાન ધરાવતાંઅનુભવી અનેવવદ્વાન આયુવવિદક વૈદ્ય ડો. વત્સલા સાથેકરાવ્યો િતો. અમારી પ્રથમ મસાજ થેરાપી સૂયાાથત અગાઉ શરૂ કરવાની અમનેસલાિ અપાઈ િતી. િોટેલના વૈભવી થયૂટમાંલીલાંનાવળયેરનુંપાણી પીનેતાજગીનો અનુભવ કરતા અમારા બાળકોનેિોટેલના રૂમમાંબેસાડીનેઅમે ડોક્ટર સાથેવાતચીત કરવા સીધાંજ આયુવવિદક સેન્ટર પિોંચ્યા િતા. અિીં અમને અલગ અલગ રૂમ અને વ્યવિગત થેરાવપથટ ફાળવાયા િતા, જેઓ સાત વદવસ સુધી અમારી સંભાળ રાખવાના િતા. અિીં જ મારી મુલાકાત સૌમ્યા સાથેથઈ અનેતેણેઆ જાણેમારુંઘર જ િોય તેવી વનરાંત આપી.

તેણે િળવા િાથે મારાં વાળમાં થોડું તેલ લગાવી માવલશ કયુાંઅનેશરીરના રૂવધરાવભસરણનેવેગ મળેતે માટેમનેલાકડાના ટેબલ પર સૂવડાવી ગરમ કરેલુંથોડું તેલ ચોક્કસ રીતેમારાંિાથ અનેપગ પર લગાવ્યુંિતુ.ં આ માવલશે મારાં રિપ્રવાિને વધારી ગરમી આપી, મારી ત્વચાનુંશુવિકરણ કયુાંિતુ.ં આ પછી મારી પીઠને માવલશ કરી શરીરની ચીકાશ દૂર કરવા શરીર પર મગની દાળનો લોટ લગાવ્યો િતો. આમ છતાં, ભીનાશ અને ચમક યથાવત રિી િતી. ગરમ શાવર પછી મનેશરદી ન લાગી જાય તે માટે તેણે રસનવધ પાવડર લગાવી કેરાલાની થટાઈલમાં મારા વાળ બાંધયાં િતા. હુંફાળુ જીરાજળ પીનેમારામાંતાજગી આવી ગઈ િતી. બાળકને જન્મ આપ્યા પછી થિી શારીવરક અને માનવસક રીતે વતવ્ર તણાવમાંથી પસાર થાય છે. મેં મેળવેલી આયુવવિદક સારવાર ત્વચાનેદૃઢતા અનેમનને િળવાશ બક્ષેછેઅનેશરીરનેપોષણ આપી શવિસભર બનાવી તાજગી સાથેમનની ક્ષમતા વધારેછે, જેથી તેની ખુશી અનેથવથથતા વધેછે. ભીનાશ પ્રદાન કરતા તેલથી પ્રસૂવતના થટ્રેચ માક્સાદેખાતા ઘટેછેઅનેપ્રેગનન્સી પછી મારાંમાટેઆ જ યોગ્ય સારવાર િતી. બીજો તબક્કો આયુવવિદક આિારનો િતો. અમારી મુલાકાત રેથટોરાંમાં એક્ઝીક્યુવટવ શેફ સાવલન કુમાર સાથેકરાવવામાંઆવી િતી. માવલશ અનેસ્નાન પછી તો ભૂખ ભારેઉઘડી િતી અને બૂફે ભોજનનો આથવાદ માણતા અનિદ આનંદ આવ્યો િતો. ભોજન લીધાંપછી થોડી શવિ મળી અને

અમેઆરામ કરવા રૂમમાંગયા િતા. બીજા વદવસેસવારે૮.૩૦ કલાકેયોગ અનેસારવાર માટેઅમેજઇ પિોંચ્યાં. જેસારવાર પ્રવિયા પ્રથમ વદવસ જેવી જ પરંતુજરા વવથતૃત પ્રકારની િતી. સૌ પિેલા તો ઔષધયુિ તેલ વમવિત કાજલ આંખમાંલગાવી આંખો ચોખ્ખી કરી ઔષધયુિ તેલમાંબોળેલુંદોરડુંસળગાવી શંકુ આકારના પાંદડાની મદદથી તેની ધૂણી શ્વાસમાં લેવડાવી િતી. આ પ્રવિયાથી નાકના સાયનસની શુસ્ધધ થવા સાથેજેકોઈ ઈન્ફેક્શન િોય તેદૂર થાય છે. આ પછી, ગળા અનેદાંત તેમ જ મુખશુસ્ધધ અનેકોઈ પ્રકારનું ઈન્ફેક્શન િોય તેદૂર કરવા ચોક્કસ પ્રકારનુંતેલ મોંમા ભરી ગગળાવીનેબેવખત કોગળા કરાવાયા િતા. આ પછી, વનયવમત તેલ માવલશ, મગની દાળના પાવડરથી શરીરનેઘસવા અનેગરમ સ્નાનની પ્રવિયા કરવામાંઆવી િતી. અમારા બપોરના ભોજનમાં ફૂલકા રોટલી સાથે ગાજર અને કોથમીરનો સૂપ, બે વેવજટેબલ કરીનો સમાવેશ થયો િતો. મરચુંઅથવા ગરમ મસાલા ન િોવા છતાંતેઘણુંથવાવદષ્ટ ભોજન િતુ.ં થોડાંકલાક પછી અમને ધયાન માટે બોલાવી પ્રાણાયામ અને શ્વાસ ઘોરવાની પધધવત શીખવવામાંઆવી િતી, જેમનેઘણી રસપ્રદ લાગી િતી. અમારા માટેના આયુવવિદક ઔષધો સીધાંજ રૂમમાંમોકલી અપાયાંિતા, જેઅમારેસવારે અનેસાંજના ૬ વાગેહુંફાળા પાણી સાથેલેવાના િતા. બપોરના ભોજન પછી વાઈન જેવુંકાશાયમ ઔષધ અને રાિેવડનર પછી શવિવધાક ઔષધ લેવાનુંિતુ.ં િીજા વદવસેઅમેઆયુવવિદક આિાર, સરળ અને આરોગ્યપ્રદ રસોઈપિવતની થવાથથ્ય પરની જાદુઈ અસર સમજાવતા વવવવધ સરળ વાનગીઓ શીખવાના વગામાં વનષ્ણાંત શેફ સાથેભાગ લીધો િતો. જેજાણકારી અદભૂત

ving Memory In Lo Jai Shree Hanuman

Om Bhrurbhuva Sva: Tat Saviturvarenyam Bhargo: Devasya Dhimahi Dhiyoyona: Prachodayat

લાગી. સવારના ૭.૩૦ કલાકે યોગ, ૮.૩૦ કલાકે બ્રેકફાથટ અને૯.૩૦ કલાકેમસાજ થેરાપી, આ પછી બપોરના ૩.૦૦ કલાકેધયાન અનેસાંજના ૭.૦૦ કલાકે વડનરનો િમ ચાલ્યો િતો. ચોથા વદવસની સારવારમાંકાંઈક નવવનતા િતી. માથાને ઠંડક આપવા આમળાના પાંદડાની પેથટની ગોળીઓ વાળીનેવાળમાંમૂકી તેના પર કેળના પાન મૂકી પાતળાંટોવેલથી માથુબાંધી દેવાયુંિતુ.ં તેલની માવલશ પછી પાંદડાનેમાથા પરથી િટાવી શેમ્પુકરી માથુંસાફ કરી દેવાયુ.ં આ પછી મગની દાળના પાવડરથી શરીરને ઘસવામાંઆવ્યુંિતુ.ં ચોથા અનેપાંચમા વદવસેપણ બીજા વદવસની સારવાર પ્રવિયાનુંપુનરાવતાન કરવામાં આવ્યુંિતુ.ં છઠ્ઠા વદવસેઅમનેસાંજના ૬ વાગ્યેહુંફાળા પાણીમાં િબાલ પાવડર પીવા જણાવાયું િતુ.ં આ પાવડરથી કોઈ પણ `જાતની પીડા વવના ઉદરશુસ્ધધ થઈ િતી. સારવારના તમામ સેશન્સ જેતેવ્યવિની આરોગ્ય અનેતબીબી પવરસ્થથવત પર આધાવરત અનેડોક્ટરના માગાદશાન બાદ તેમની સલાિ મુજબ અલાયદી વ્યવિગત સારવાર થાય છે. ડો. વત્સલા અને તેમના સાથીઓ સાથેનો મારો અનુભવ અદભૂત રહ્યો છે. જુનથી સપ્ટેમ્બર સુધીનો સમય તમામ પ્રકારની આયુવવિદક સારવાર - મસાજ માટેનો િેષ્ઠ સમય છે. તો શા માટેતેનો સદ્ઉપયોગ ન કરવો? 'તાજ ગેટવે' લવષે વધુ માલહતી માટે મહેરબાની કરીને લિખા કટારીયા, તાજ હોટેલ્સ રીસોર્સજ એન્ડ પેિસ ે ીસનો ફોન નં. 020 7834 6655 ext 3001 અથવા તો હોટેિ બુક કરાવવા માટે હોિીડેમડુ નો ફોન નં. 020 3475 3130 ઉપર સંપકક કરવા લવનંતી.

Jai Shree Swaminarayan

On the morning of the 26th of April, with great sadness we have lost our dearest father Sri Manubhai Umedbhai Patel the centre of our universe, a truly incredible soul who has travelled an incredible journey touching countless hearts that have crossed his path. Born to Umedbhai Fullabhai Patel and Shardaben Umedbhai Patel. Resided in Traj, Gujarat India before moving to London on Christmas Eve 1967. Devoted and unconditionally loving husband to late Dakshaben Manubhai Patel. Strong and proud father to Dipak Patel and Ashish Patel. In the toughest times where himself and his peers were struggling in a foreign land, he was there helping anyone and everyone in need without expecting anything in return. A resourceful, respected man whose nature was typified by simple and selfless acts of kindness. We have lost a pure hearted, generous man whose compassion was great enough to fulfil both a father’s love and the void of a mother’s. His lifetime of prayers and purity will ensure that his soul finds peace. There is only one way to describe this beautiful man. “The most beautiful people we have known are those who have known defeat, known suffering, known struggle, known loss, and have found their way out of the depths. These persons have an appreciation, a sensitivity, and an understanding of life that fills them with compassion, gentleness, and a deep loving concern. Beautiful people do not just happen.” Sincere and heartfelt thanks to all family and friends for their support at this difficult time. Please keep him in your prayers. May God rest his soul in eternal peace. Jai Swaminarayan Om Shanti: Shanti: Shanti:

Manubhai Umedbhai Patel (Milton Keynes)

Date of Birth: 18/10/1946 (Embu, Kenya) Demise: 26/04/2014 (Milton Keynes-UK)

Sons: Dipak and Ashish Father and mother in law: Balrambhai Umedbhai Patel and Laltaben Patel (Sojitra) Surendrabhai U Patel & Renukaben (Brother & Sister-in-Law) Aswinbhai U Patel & Arunaben (Brother & Sister-in-Law) Sumitaben M Patel (Sister) Arvindbhai G Patel & Rajanikaben (Brother & Sister-in-Law) Brothers and Sisters in Laws: Bankimbhai, Udaybhai & Nishaben , Ushaben & Hasmukhbhai, Geetaben, Nainaben, Narendrabhai Nephews and Nieces: Depen, Dipali, Mitul, Mona, Nitesh, Sachin, Sheetal, Piyush, Jiggar, Amrish, Pinku, Mihir, Seema, Neha, Nitisha, Ravi, Jignesh, Hiren, Kirtan

Funeral will be held on Thursday 8th of May 2014 at 11:30 a.m at Crownhill Crematorium, Oak Chapel, Dansteed Way, Crownhill, Milton Keynes, MK8 0AH

8 Waverley Croft, Monkston, Milton Keynes, Buckinghamshire, MK10 9BA Tel: 07956 454 211


3rd May 2014 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

ચિન્મય ચમશન યુકન ે ા પૂ. પવામી પવરૂપાનંદા આગામી તા. ૧૧થી ૧૬મી મે દરમમયાન રોજ સાંજે ૭-૩૦થી ૯ દરમમયાન સત્તાવીસ પાટીદાર સેસટર, ફોટટી એવસયુ, વેમ્બલી પાકક HA9 9PE ખાતે ભાગવદ ગીતાના અધ્યાય ત્રીજા પર 'સક્સેસ મવધાઉટ પટ્રેસ' મવષય પર કુલ ૬ પ્રવચનો કરશે. સંપકક: 07533 363 475. n શ્રી ગોવધધન નાથજીની હવેલી, લલીતા કુંજ, WASP રેપ્ટન એવસયુ, સડબરી HA0 3DW ખાતેતા. ૧૦, ૧૧ મે'ના રોજ બપોરે ૧૨થી ૩ અને તા. ૧૩ મે'ના રોજ બપોરે ૩ કલાકે શ્રી ઠાકોરજીના મનોરથ અનેપૂ. ગોપવામી શ્રી આનંદ બાવાજીના પ્રવચન તેમજ નૃમસંહ જયંમતનુંઆયોજન કરવામાંઆવ્યુંછે. પૂ. જેજેતા. ૨થી ૨૬મી મેસુધી યુકમ ે ાંછેતેમની પધરામણી, િહ્મસંબધં માટેસંપકક: હવેલી 020 8903 5121. n સનાતન ધમધ મંડળ અને મહસદુ કોમ્યુમનટી સેસટર, સીવ્યૂ મબલ્ડડંગ, પપ્લોટ માકકેટ સામે, લુઈસ રોડ, કામડિફ, CF24 5EB ખાતે રમવવાર, ૧૮ મે૨૦૧૪, બપોરના ૧થી ૫ દરમમયાન સમૂહ સત્ય નારાયણ કથાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. લંડનથી એમશયન હોમલડે ક્લબના શ્રી રજનીભાઈ આચાયય લંડનથી કોચ લઇને પધારનાર છે. સમૂહ કથામાં ભાગ લેવા સંપકક: પ્રમતભાબહેન પટેલ 07575 124 331. n પૂ. શ્રી ચગચિબાપુની ચશવ મહાપુિાણ કથાનુંઆયોજન તા. ૭થી ૧૩ મે, ૨૦૧૪ દરમમયાન રોજ સાંજે ૫થી ૮ દરમમયાન ગુજરાત મહસદુ સોસાયટી, સાઉથ મેડોલેન, પ્રેપટન PR1 8JN ખાતે કરવામાં આવ્યું છે. સંપકક: 01772 253 901. જ્યારે ઇપટ લંડન અને એસેક્સ િહ્મ સમાજ અને લોહાણા કોમ્યુમનટી ઇપટ લંડન દ્વારા પૂ. શ્રી મગમરબાપુની મશવ મહાપુરાણ કથાનુંઆયોજન તા. ૨૧થી ૨૭ મે, ૨૦૧૪ દરમમયાન રોજ બપોરે ૩થી રાતના ૮ સુધી હરીબેન બચુભાઇ નાગરેચા હોલ, ૧૯૮-૨૦૨ લેયટન રોડ, લંડન E15 1DT ખાતે કરવામાં આવ્યું છે.આ પ્રસંગેપ્રથમ ભજન, પછી કથા, આરતી અનેછેડલેપ્રસાદનો લાભ મળશે. તા. ૨૬મી મેના રોજ મહારૂદ્ર પૂજાનો લાભ મળશે. સંપકક: સુભાષભાઇ ઠાકર 07977 939 457 અને ઉમી રાડીયા 07760 388 911. n આધ્યશચિ માતાજી મંચિિ, ૫૫ હાઇપટ્રીટ, કાઉલી UB8 2DX ખાતેતા. ૪-૫-૧૪ના રોજ બપોરે૩ કલાકેશ્રી બુધ્ધદેવભાઇ અનેશ્રી મનુભાઇ કોટકના ભજન, આરતી થશે તે પછી મહાપ્રસાદનો લાભ મળશે. સંપકક: 07882 253 540. n હિેકષ્ૃણ મુવમેન્ટ – ઇપકોન દ્વારા તા. ૧૦-૫-૧૪ બપોરે ૨થી તા. ૧૧ મેદરમમયાન સાંજે૭ સુધી 'સાઉસડ્સ ફોર ધ સોલ' નામના વામષયક કાયયિમનું આયોજન રાધા પવામી સત્સંગ સેસટર, વોફક પટ્રીટ, હોકલી, B18 5HS ખાતે કરવામાં આવ્યું છે. જેમાં દેશ મવદેશના ગીતકારો સંગીતકારો પોતાના ગીત સંગીત ભમિ ગીતો રજૂકરશેઅનેપ્રવચનો, મંત્રોચ્ચારો તેમજ પ્રસાદનો લાભ મળશે. સતત ૧૫મા વષષેયોજાઇ રહેલા n

સંસ્થા સમાચાર

આ કાયયિમ પાછળ ભિ મોહન નાંદી જહેમત ઊઠાવી રહ્યા છે. સંપકક: કરણ વીર મોમહસદ્રુુ07531 350 006. n સિે સત્સંગ મંડળ, થોનયટન મહથ દ્વારા તા. ૩-૫-૧૪ શમનવારના રોજ બપોરે૧ થી ૪, પાચયમોર રોડ, પાચયમોર ચચયના 'પોપ ઇન હોલ'માં સુદં રકાંડના પાઠ, હનુમાન ચામલસા, ભજન કીતયન મવ.નુંઆયોજન કરાયું છે. સંપકક: મહેશભાઇ કમવ 020 8473 3121. n પૂ. િામબાપાના સાચિધ્યમાં શ્રી જીજ્ઞાસુ સત્સંગ મંડળ દ્વારા શ્રી ૧૦૮ હનુમાન ચાલીસાના કાયયિમનુંઆયોજન તા. ૪-૫-૧૪ રમવવારે સવારે ૧૧થી ૫ દરમમયાન સોશ્યલ ક્લબ હોલ, નોથયવીક પાકક હોલ્પપટલ, હેરો HA1 3UJ (કાર પાકક૩ સામે, મલપટર યુમનટ) ખાતે કરવામાં આવ્યું છે. પ્રસાદીનો લાભ મળશે. યજમાન સુમનતાબેન મંગલાણી USA, નેમાબેન અનેફતુભાઇ મુલચંદાણી છે. સંપકક: 020 8459 5758 / 07973 550 310. n શ્રી પુષ્ટીચનધી, શ્રીજીધામ, લેસ્ટિ દ્વારા ભારતથી પધારેલા શ્રી અક્ષય કુમારના સામિધ્યમાં તા. ૩થી ૫ મે દરમમયાન મવમવધ કાયયિમોનું આયોજન કરાયુંછે. સંપકક: 0116 212 2827. n સીટી ચહન્િુ નેટવકકના ઉપક્રમે તા. ૩ના રોજ બપોરે ૧૨થી ૧ દરમમયાન શ્લોક અનેભારતીય સંપકૃમત મવષેવેમ્બલી ખાતેકાયયિમ થશે. તા. ૪ના રોજ સાંજે૬-૩૦થી ૮ દરમમયાન મચસમય કકતટી એગટિન ગાડિન, લંડન ખાતેપવરાંજમલ ભજન થશે. તા. ૧૧ના રોજ બપોરે૧૨-૩૦થી ધ આરસીટી હોલ, હેરો ખાતે'સૌલ સાઉસડસ' મામસક ભજન થશે. n જૈન સેન્ટિ ૬૪-૬૮ કોમલસડેલ એવસયુ, કોમલસડેલ લંડન NW9 5DR ખાતે એલ.ડી. ઇસપટીટ્યુટ અોફ ઇસડોલોજી, અમદાવાદના ડાયરેક્ટર પંમડત શ્રી જીતેસદ્રભાઇ બી. શાહ તા. ૬થી ૧૧ મેદરમમયાન રોજ રાતના ૮થી ૧૦ દરમમયાન આદ્યાત્મોપમનષદ મવષે અને સવારે ૧૦થી ૧૨ દરમમયાન યોગશાપત્ર મવષેગુજરાતીમાંમશબીરનુંસંચાલન કરશે. સંપકક: નમવનભાઇ શાહ 020 8349 1963 / 07806 603 066. n નેશનલ એશોચસએશન અોફ પાટીિાિ સમાજ, ૨૬બી ટૂટીંગ હાઇપટ્રીટ, લંડન SW17 0RG ખાતેતા. ૮થી ૧૧ મેબપોરે૧૨થી ૩-૩૦ દરમમયાન કથાકાર ભરત ભગત સંગીતમય શૈલીમાં ભજન સત્સંગ સાથેભિ ચમરત્ર કથામૃત રજૂકરશે. સંપકક: પ્રમવણભાઇ અમીન 020 8337 2873. n એચશયા હાઉસ - બાગિી ફાઉન્ડેશન દ્વારા આગામી તા. ૬થી ૨૧ મે, ૨-૧૪ દરમમયાન એમશયા હાઉસ, ૬૩ સયુ કેવસેડીશ પટ્રીટ, લંડન W1G 7LP ખાતે લીટરેચર ફેપટીવલનું આયોજન કરાયું છે. સંપકક: 020 7307 5454. n ભાિતીય ચવદ્યાભવન, ૪એ કાસલટાઉન રોડ, વેપટ કેલ્સસંગ્ટન, લંડન W14 9HE ખાતેતા. ૧૦-૧૧ મેઇશા યોગા અનેતા. ૧૨-૧૬ મે દરમમયાન સૂયય મિયા યોગાનું આયોજન કરાયું છે. સંપકક: 020 7381 3086.

SATTAVIS PATIDAR CENTRE

"Best Banqueting Halls for Weddings, Receptions, Civil Ceremonies, Exhibitions, Conferences, Social & Corporate Events" G

G G G

G G G G G

G State of Art Venue in Wembley – 10 minutes walking distance from Wembley Park Station. G Hi-tech Banqueting Halls for Wedding and Receptions G Free car park for 150-160 cars G Your own caterers are welcomed. G Free setup of chairs and tables provided G Fully air-condition Halls G Bride & Groom changing room facilities G Civil Marriage Licence G Special affordable rates for weekdays events, such as for Chandlo Matli, Vidhi, Mahendi night and Garba G Birthday Parties, Anniversary Parties, Private Musical Party, Katha and Havan, or any other type of parties, Business Meeting, community organisations Meeting can be arranged with special prices during weekdays.

¾щܶ»Ъ ´Цક↕çªъ¿³°Ъ ¸ЦĦ ∞√ ╙¸╙³ª³Ц ¯ºщઅЦ¾щ» ĴЪ ÂǼЦ¾Ъ¿ ´ЦªЪ±Цº Âщתº અ˜¯³ ઢ¶³Ъ ÂЬ╙¾²Цઅђ, ¾»¯ђ અ³щઉǼ¸ ĬકЦº³Ъ ªъક³ђ»ђN°Ъ ÂŹ ¦щ. ≤≈√°Ъ ¾²ЬઅЦ¸є╙Ħ¯ђ ¶щÂЪ ¿કыએ¾Ъ ╙ªỲ¢ એºщק¸щת ¾Ъક ¬ъ¨¸Ц ╙¡çÂЦ³щ´º¾¬ъએ¾Ц ã¹Ц§¶Ъ ·Ц¾ અЦ Âщתº³Ц ¶4щ¶щ×ક¾щªỲ¢ Ãђ»¸Цє»M, ╙ºÂщØ¿³ ¯щ¸§ ¥Цєà»ђ-¸Цª»Ъ, ¢Цઇ, ¸Ã′±Ъ ´ЦªB, ÂЦєN³Ц ¢º¶Ц, ╙¾╙² §щ¾Ц ¸Цє¢╙»ક ĬÂє¢ђ ºЦ¡¾Ц ¸ЦªъઉǼ¸ ĬકЦº³Ьєç°½. ∞≈√ °Ъ ∞≠√ કЦº ¸ЦªъĭЪ કЦº´Цક↕ ¯¸ЦºЦ ¸³´Âє± કђઇ´® કыªºÂ↓³єЬ·ђ§³ ºЦ¡Ъ ¿કђ ¦ђ. ¶4щ¶щ×ક¾щªỲ¢ Ãђ» µвà»Ъ એºક×¬Ъ¿×¬. ¾º-ક×¹Ц³щ¯ь¹Цº °¾Ц ¸Цªъઅ»¢ ¥щЩק¢ λ¸ђ³Ъ ã¹¾ç°Ц. ╙Â╙¾» ¸щºщ§ ¸Цªъ»Ц¹Â× ²ºЦ¾щ¦щ. ¶Ъ¨³щ ╙¸ªỲ¢ અ°¾Ц ÂЦ¸Ц╙§ક Âєç°Цઅђ³Ъ ╙¸ªỲ¢ ¸Цªъ∟≈°Ъ ¸Цє¬Ъ ∞√√ ã¹╙Ūઅђ ¶щÂЪ ¿કыએ¾Ъ ╙¸ªỲ¢ λ¸ђ³Ъ ã¹¾ç°Ц ¦щ.

SATTAVIS PATIDAR CENTRE

FORTY AVENUE J/W THE AVENUE, WEMBLEY PARK, MIDDLESEX HA9 9PE

Contact: Tel: +44 (0)20 8904 9191

Fax: +44 (0)20 8904 9392 email: sales@sattavis.co.uk Office hours are:- Mon – Sun 9:00 am to 8:00 pm

* Viewing can be arranged for out of office hours and weekends by prior appointments.

27

પંકજ સોઢા પ્રપતુત નાટક 'પમત થયો એ પતી ગયો'ના શોનું આયોજન તા. ૩-૫-૧૪ના રોજ રાત્રે ૮ વાગે ઇલફડિ ઉસુયલાઇન એકેડેમી, િેનિુક રોડ (સંપકક: અનંત પટેલ 07958 744 464 અને રમસકાબેન 020 8472 3754), તા. ૫ નેબપોરે૨-૩૦ કલાકેરાયપલીપ મવસપટન ચચટીલ હોલ, (દીપા 07947 561 947) તા. ૬ સાંજે૭-૩૦ કલાકેરામ મંમદર હોલ, લેપટર (વસંત ભિા 07860 280 655) તા. ૭ રાત્રે૮ વાગેરાયપલીપ મવસપટન ચચટીલ હોલ (નરેનભાઇ 020 8428 4832), તા. ૮ સાંજે ૭ કલાકે ભારતીય મવદ્યાભવન, વેપટ કેલ્સસંગ્ટન (સુરસેદ્રભાઇ પટેલ 020 8205 6124 અનેભાનુભાઇ 07931 708 026) તા.૧૦ બપોરે૨ કલાકેહેચએસડ હાઇપકૂલ, (સુમનલ ગાંધી 07840 512 600 અને મુકેશભાઇ 07904 744 687), તા. ૧૦ સાંજે ૮ કલાકે હેચએસડ હાઇપકૂલ (મંજુ07931 534 270) અને તા. ૧૧ બપોરે ૧ કલાકે વેમ્બલી કોપલેસડ પકૂલ (મપનલ 07878 249 449 અને મવડીયોરામા 020 8907 0116) કરવામાંઆવ્યુંછે. n ઇન્ડો યુકે આટટ ચથએટિના નાટક 'વહાલી આવી સપના લાવી'ના શોનુંઆયોજન 'નમપતેકોમ્યુમનટી ફાઉસડેશન' દ્વારા તા. ૧૧-૫-૧૪ના રોજ બપોરે ૧૨-૩૦ કલાકે ધ વેસયુ, વોડટન હાઇ, ફાયકફડડ બારો, મમડટન કકસસ MK7 7WH ખાતેકરવામાંઆવ્યુંછે. સંપકક: નયના ટેલર 07956 323 120. n વસો નાગિીક મંડળ યુકે દ્વારા મીચમ લ્પથત લેનફ્રેસક પકૂલ ખાતે તા. ૧૧-૫-૧૪ના રોજ ડીનર એસડ ડાસસ કાયયિમનું આયોજન કરવામાંઆવ્યુંછે. સંપકક: પ્રદીપભાઇ અમીન 07930 474 711 અને પ્રમવણભાઇ અમીન 020 8337 2873. n શેક્સપીયસધ ગ્લોબ ચથએટિ ખાતે 'અોડસ વેલ ધેટ્સ એસડ વેલ – સૌ સારૂંજેનુંછેવટ સારૂં' ગુજરાતી નાટકના શોનું આયોજન તા. ૫થી HINDU PRIEST ૧૦ મે, ૨૦૧૪ દરમમયાન Ketul Joshi (Vedic Maharaj) રાખવામાં આવેલ છે. સંપકક: 020 International Hindu Religious 7401 9919. Ceremonies n જે એન્ડ એસ પ્રમોશન્સ દ્વારા ╙Ã×±Ь²Ц╙¸↓ક ╙¾²Ъ §щ¾Ъ કы»*, શંકર જયકકશનના ગોડડન હીટ્સ ÂÓ¹³ЦºЦ¹® ક°Ц, þ³, ¢Цઇ, ગીતોના કાયયિમ 'તુમ મુઝેભૂલા ન ¸Цє¬¾Ц ºђ´®, ¥Цє±»ђ - ¸Цª»Ъ, ¢, Â¾Ц ´Цє¥ આ³Ц, પાઅોગે'ના શોનું આયોજન Ù¹ЬÂÓÂє ³º» ¾¢щºщ¢Ь§ºЦ¯Ъ ╙Ã×±Ъ શમનવાર તા. ૧૦-૫-૧૪ના રોજ અ³щĠщ+¸Цє. એમલયટ હોલ, હેરો આટ્સય સેસટર, કºЦ¾¾Ц Âє´ક↕કºђ અક્ષમિજ રોડ, હેચએસડ HA5 Contact: T: 0208 951 5596 4EA ખાતે કરવામાં આવ્યું છે. M: 07903 735 365 સંપકક: મવડીયો રામા 020 8907 Email : 0116. Ketul_joshi@hotmail.co.uk n

W : www.hindupriestkjoshi.co.uk

Sattavis Gam Patidar Samaj (SSGPS) Golf Day on Saturday 14th June 2014 Dear All, Following last year’s success, we are proud to announce that SSGPS will be holding our 2nd Golf Day on Saturday 14th June 2014 at Wokefield Park Golf Club, Berkshire RG7 3AE (www.devere.co.uk) The day shall consist of a Full English Breakfast followed by a round of golf (1st Tee Time @ 12.15pm) and we shall then all move on to an evening dinner, presentation and music event which is to be held at Sattavis Patidar Centre, Forty Avenue, Wembley Park, London HA9 9PE. The cost for golfers for the full day shall be £75.00 and the cost for non golfers (partners and guests for the evening dinner and music) shall be £20.00 per person. You are all cordially invited to participate and we would request that you invite fellow golfers to take part on what promises to be a fantastic golf day. We do hope that you shall bring your partners/wives together with other non golfing friends along for the evening festivities. REGISTRATION FORM is available on http://golf.27gampatidar.org or

via a link on www.27gampatidar.org, which must be completed URGENTLY and returned by 6th June 2014, after which you will not be able to enter for this tournament. It would be appreciated if you could you all make the effort of completing and returning the form irrespective of whether or not you are attending. We promise a full fun-filled day for all and look forward to hearing from you. We are also looking for sponsors to sponsor for various things from Goody bags to the Floating Cup. If you are interested yourself or if you know someone who might be, then please contact us. As they say

“Every little helps…..”

Further information/details can be obtained from the following: Mayur Patel: mayur896@aol.com Dharmesh Patel: dharmeshpatel18@aol.com Or email: golf@sattavis.co.uk


28

3rd May 2014 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

અાભાર દશવન જય શ્રીનાથજી

પૂ. શ્રી મોરારી બાપુ

માતા-પત્ની, ભહગની, દાદીમાંતથા નાનીમાંસ્વરૂપે કમશઠ િતી એ નારી, સ્નેિથી સીંચી કુટંબ ુ ની ફૂલવાડી પૂરા કયાશકોડ સહુના, વગર કોઈ આશાએ, િસતાં લીધી હચરહવદાય, રડતાંમૂક્યા અમ સૌને, કમશયોગી તમારા આત્માનેપ્રભુરાખે હનજ ચરિોમાંએવી અંતરની આશા અમારી.

અમારા વ્હાલસોયા માતુશ્રી, દાદીમા, િરદાદીમા, નાની અને િરનાનીમા ગં.થવ. જશવંતીબહેન ધારશીભાઈ ધોળકીયા તા. ૧૯-૪-૨૦૧૪ના રોજ અમને સવો કુટુંબીજનોને લવલાિ કરતા મૂકી પ્રભુશરણ િામ્યા છે. તેમનો હસમુખો ચહેરો, પ્રેમાળ અને સેવાભાવી થવભાવ સમગ્ર િલરવાર કદાિી ભૂલશે નહીં. નાના અને મોટા સાિે ભળી જતા. મુસીબતના સમયે કદી ફલરયાદ કરતા નહીં. તેઓ ઉમદા વ્યલિત્વ, પ્રામાલણકતા, સરળ અને પ્રેમાળ થવભાવ ધરાવતા હોવાિી સવોના હૃદયમાં અનોખું થિાન પ્રાપ્ત કરી ગયા. ધમશકદી ભૂલ્યા નિીં, વ્યવિાર કદી ચૂક્યા નિીં, સુખ-દુઃખમાંસદા સૌની સાથેરહ્યાા. આિના િલવત્ર આત્માને પ્રભુ ચીર શાંલત આિે તેવી પ્રાિોના. સવવના જયશ્રી કૃષ્ણ ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

ગં.સ્વ. જશવંતીબિેન ધારશીભાઈ ધોળકીયા Jaswantiben Dharshi Dholakia જન્મ: તા. ૨૨-૬-૧૯૩૧ (રાજકોટ - ભારત) હનધન: તા. ૧૯-૪-૧૪ (વેહલંગબરો - યુકે)

It is with great sadness that we have to announce the tragic passing of our dearest Mother, Grandmother and Great Grandmother Jaswantiben Dharshi Dholakia on 19th April 2014. She was born in Rajkot, India and lived in Nairobi, Kenya before moving to Wellingborough, Northamptonshire. Our Mother was the strength and foundation of our entire family. She was a kind, loving and generous person who cared about our family deeply. She has left an amazing legacy and wonderful memories which will always be treasured by all those who had the fortune to know her. We pray for her peace and thank everyone for their support. Om Shanti, Shanti, Shanti The family would like to express its gratitude for the sympathetic support received at the funeral which took place on Thursday, 24th April 2014

Mr Navinchandra Thakershi Dholakia Mrs Ansuyaben Navinchandra Dholakia Mr Shashikant Dharshi Dholakia Mrs Ushaben Shashikant Dholakia Mr Hasmukh Dharshi Dholakia Mrs Bhartiben Hasmukh Dholakia Mr Kamlesh Dharshi Dholakia Mrs Kalpnaben Kamlesh Dholakia Mr Sanjay Dharshi Dholakia Mrs Shwetaben Sanjay Dholakia Late Champaben Mansukhlal Mandalia Mr Mansukhlal Raghavji Mandalia Mrs Joshnaben Mukesh Desai Mr Mukesh Dhanvantlal Desai Mrs Ranjanben Naresh Desai Mr Naresh Ramanlal Desai Mrs Jayaben Girish Shah Mr Girish Jayantilal Shah & All Grandchildren and Great Grandchildren. Jai Shree Krishna

107 Great Park Street, Wellingborough, Northamptonshire, NN8 4EA Tel: 01933 223513 Email: shashid_us@yahoo.co.uk

આભાર દશશન Jai Shri Hanuman

ભૂલાય બીજુંબધુંઆપના વાત્સલ્યનેભૂલાય નહિ અગહિત છેઉપકાર આપના એ કદી હવસરાય નહિ પ્રેરિાદાયી પથદશશક આપ કમશયોગીનાચરિોમાં ધરીએ અમેસૌ ભાવાંજહલ

Jai Shri Ambaji

મૂળ ગામ લીંબાસીના હાલ વોલલંગ્ટન સ્થિત અમારા વહાલસોયા લિતાશ્રી ઘનશ્યામભાઇ ડાહ્યાભાઇ િટેલ તા. ૨૩-૪-૧૪ બુધવારે શ્રીજીચરણ િામ્યા છે. અમારા કુટબ ું માં વાત્સલ્યસભર વડીલની ખોટ િડી છે. લિતાશ્રી થવભાવે સ્નેહાળ, આનંદી અને કુટુંબ પ્રત્યે ખૂબજ લાગણી ધરાવતા હતા. તેમના સદ્ગુણો અને સત્કમોોને જીવનમાં ઉતારી અનુસરીએ એજ સવો શ્રેષ્ઠ અંજલલ છે. આ દુ:ખદ પ્રસંગે રૂબરૂ િધારી, ટેલલફોન કે ઇમેઇલ દ્વારા અમને શોકસંદેશા િાઠવી લદલાસો આિનાર અમારા સવો સગાં સંબંધી તિા લમત્રોનો અમે અંત:કરણિૂવોક આભાર માનીએ છીએ. િરમકૃિાળુ િરમાત્મા િૂ. લિતાશ્રીના આત્માને શાશ્વત શાંલત આિે એજ પ્રાિોના. ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

સ્વ. શ્રીઘનશ્યામભાઇ ડાહ્યાાભાઇ પટેલ (લીંબાસી)

જન્મ: ૨૮-૯-૧૯૩૭ (લીંબાસી-ભારત) સ્વગશવાસ: ૨૩-૪-૨૦૧૪ (લંડન-યુ.કે.)

It is with great despondency that we announce the loss of our dearest Father, Mr. Ganshyambhai Dahyabhai Patel, Limbasi (Wallington) on Wednesday 23rd April 2014. Papa, you were the heart and soul of our family, your generosity, fun-loving personality, endless energy and altruistic nature will be profoundly missed by your family and friends. Your strength and resolve has been a great inspiration to us all. Papa, we love you dearly and you will always be in our hearts and minds. “May your soul rest in peace.” Om Shanti: Shanti: Shanti: Shardaben D. Patel (Mother) Hasumuti G. Patel (Wife) Hitesh G. Patel (Son) Uma H. Patel (Daughter in Law) Nimesh R. Desai (Son in Law) Nisha N. Desai (Daughter) Kalpana G. Patel (Daughter) Grandchildren: Avni, Jay, Saiyna Vinod D. Patel (Brother) Dilruba V. Patel (Sister in Law) Vinod N. Chohan (Brother) Hasmita V. Chohan (Sister in Law) Mukesh D. Patel (Brother) Sangita M. Patel (Sister in Law) Jayendra D. Patel (Brother) Manisha J. Patel (Sister in Law) Kirankumar S. Patel (Brother in Law) Minaxi K. Patel (Sister) Maheshkumar H. Patel (Brother in Law) Anila M. Patel (Sister) Nishal V. Patel (Son in Law) Jaymini N. Patel (Niece) All nieces & nephews of the Dahyabhai Patel family.

Mr Hitesh Ganshyambhai Patel 233 Stafford Road, Wallington, Surrey, SM6 9BX


3rd May 2014 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

બોલીવૂડ ડાન્સના લવશ્વલવક્રમના સિભાગી બનવા આમંત્રણ

બોલીવૂિ િાન્સના વવશ્વવવિમના સહભાગી બનવા આમંત્રણ બોલીગુિ દ્વારા ‘એવશયન વોઈસ’ના સહયોગથી સૌથી વવશાળ બોલીવૂિ િાન્સ માટેના વગનેસ વલ્િડ રેકોિડને પિકારવા વદલને જકિી રાખનારા સૂર, અદભૂત કોવરયોગ્રાફર જય કુમાર અને ઉદાર િાયોજકોની ટીમના સહકારથી સૌથી મોટી બોલીવૂિ પાટશીનુંઆયોજન કરાયું છે. વવશ્વના ૧૦ થથળોએ ૪,૦૦૦ લોકો એક જ સમયે એક વવશ્વવવિમ રચવા એકત્ર થશેજેમાંભાગ લેવા સૌનેવનમંત્રણ છે. રવવવાર, ૬ જુલાઈના રોજ બપોરના ૧૨ કલાકેલંિન, વલવરપુલ થટ્રીટના સ્થપટલકફલ્ડ્સ માકકેટ ખાતેઅબાલવૃધ્ધ સૌ માટેઆનંદિમોદ, નૃમય, હાથયની છોળો ઉિાવતા કાયશિમમાંજોિાઇનેઆપણા વમત્રો અને પવરવારોની સંભાળ રાખતા લોકો અનેમેકવમલન સંથથાનેમદદરૂપ થઇ વવશ્વવવિમ કરવાની અમૂલ્ય તક છે. બોલીગુિ દ્વારા ૨૦૧૨માંવગનેસ વલ્િડરેકોિડકરવા લંિનમાંવવશાળ બોલીવૂિ િાન્સ પાટશીનું આયોજન કરી મેકવમલન કેન્સર સપોટડ સંથથા માટે£૧૦,૦૦૦થી વધુરકમ એકત્ર કરાઇ હતી. વવશ્વભરમાંએક સાથે હજારો લોકો દ્વારા નૃમય કરવામાં આવ્યું હતું જેના પાછળની િેરણાથત્રોત સમરસેટની ૨૪ વષશીય સોફી પાર હતી. ૨૦૧૦માં વનદાનના ૧૬ જ વદવસમાંકેન્સરના કારણેમોતનેભેટેલી સોફીએ ટૂંકા ગાળામાંમેકવમલન કેન્સર સપોટડમાટેનાણાંએકત્ર કરવા એક બ્લોગની થથાપના કરી હતી. તેની વહંમત અનેજીવન માણવાનો ઉમસાહ તેમ જ બોલીવૂિ સંગીત િમયેનો િેમ િેરણાનુંસ્રોત બની રહ્યો છે! આ કાયશિમ તેના જીવન અને દરરોજ કેન્સર સામે સંઘષશ કરી ઝઝૂમતાં હજારો લોકોનાંજીવનનેઉજવવા માટેયોજાયો હતો. આ શુભહેતુ ધરાવતા વવશ્વથતરીય કાયશિમમાં જોિાવા માટે મહેરબાની કરી bollygood2014@gmail.com પર ઈમેઈલ કરવા વવનંતી.

Special offer:

આપણા અલતલિઃ લોકસાલિત્ય-િાસ્ય કલાકાર, લેખક અને‘સમાજલમત્ર’ શ્રી શૈલેષભાઈ સગર

સોરાષ્ટ્રની (હાલાર) દેવભૂવમ દ્વારકા જીલ્લાના ભાણવિના રહેવાસી એવા સૌરાષ્ટ્રના જાણીતા લોકસાવહમય - હાથય કલાકાર શૈલેષભાઈ સગર લંિન પધાયાશછે. સૌરાષ્ટ્રની સુગંધ, ગુજરાતની ગાથા અને આપણી લોકસંથકૃવતનું કરુણતાસભર દ્રષ્ટાંતો સાથે સુંદર અને મનનીય વનરૂપણ કરતા શૈલેષભાઇ હૃદયથપશશી લોકસાવહમય અને માવમશક હાથયરસ રજૂ કરવામાંવનપુણ છે. તેમની આગવી છટા ધરાવતા કાયશિમમાંભાગ લેવો તે પણ એક લ્હાવો છે. શૈલેષભાઈનો લોકિાયરો, હાથય અને લોકસાવહમયના કાયશિમો રાખવા માટેસંપકકકરો. સંપકકઃ શૈલષ ે ભાઈ સગર તથા નિલમ સગર 07417 592 239

વૈષ્ણવ સંઘ અોફ યુકેદ્વારા શ્રી વલ્લભ પ્રાગટ્ય ઉત્સવની ઉજવણી કરાઇ

વૈષ્ણવ સંઘ અોફ યુકે દ્વારા શ્રી વલ્લભ િાગટ્ય ઉમસવની ઉજવણી કરવા વવશેષ મનોરથનું આયોજન તા. ૨૭ એવિલના રોજ સવારે ૧૧થી ૩ દરવમયાન કેનન્સ કોમ્યુવનટી સેન્ટર, થટેનમોર ખાતે કરવામાં આવ્યું હતું. આ િસંગે ૨૦૦ જેટલા ભક્તોએ ઉપસ્થથત રહી શ્રી વલ્લભના વવવવધ થવરૂપના દશશનનો લાભ લીધો હતો અનેવનનાબેન અનેગૃપેવધાઇ પદ અનેકકતશન રજૂકયાશહતા તેમજ સૌએ રાસ અને િસાદનો લાભ લીધો હતો.

અવસાન નોંધ

સરેના વેથટ એવેલ ખાતેરહેતા અનેમૂળ ટાન્ઝાનીયાના મોરોગોરોના વતની શ્રી રમણીકલાલ જીવરાજ લવજી રાભેરૂનું ગત તા. ૨૬-૪૧૪ના રોજ વનધન થયું છે. સદ્ગત લોહાણા અગ્રણી સીજે રાભેરૂ અને શ્રી અશોકભાઇ રાભેરૂ CVO ના ભાઇ હતા. સદ્ગતની અંવતમવિયા તા. ૩-૫-૧૪ના રોજ સવારે૧૧-૩૦ કલાકેસાઉથ વેથટ વમિલસેક્સ વિમેટોરીયમ, હંસલો રોિ, હેનવથશ TW13 5JH ખાતે સંપન્ન થશે. તેમની િાથશના સભા ગત તા. ૨૯ના રોજ કિવા પાટીદાર સેન્ટર ખાતે રખાઇ હતી. સંપકક: રાકેશ રાભેરૂ 020 8394 2573.

n

Fly

MUMBAI fr £440

સ્મરણાંજલલ:

29

સ્વાલમશ્રીજી પૂ. ડો. સનંદભાઈ અનંતની યાત્રાએ

સંત પ.પૂ. જશભાઈ સાહેબજીના શરણમાં જીવન સમપશણ કરી, અનુપમ વમશનના ઉદ્ભવ અને વવકાસમાં મહમવપૂણશ યોગદાન આપનાર પૂ. િો. સનંદભાઈ અનંતની યાત્રાએ વસધાવ્યા છે. તેમણે વલ્લભ વવદ્યાનગરમાં કેમેથટ્રીમાં એમ.એસ.સી., પીએચ.િી.નો અભ્યાસ કયોશ હતો અને બ્ર.થવ. યોગીજી મહારાજે આ વદવ્ય આમમાનેથવીકારી પ.પૂ. સાહેબજીનેસોંપ્યા. અનુપમ વમશનનાંલોકકલ્યાણ સાથેઆમમકલ્યાણનાંકાયોશમાંઅને વવશેષ કરીનેકમશયોગમાંજીવનભર િવૃત્ત રહી સાધના કરતા રહ્યા. પૂ. સાહેબજીની આજ્ઞામાં પૂણશ કમશવનષ્ઠાથી જોિાઈને પોતાના સમગ્ર જીવનને શુિ કરી સાચી સાધુતા િાપ્ત કરી અને સહજાનંદમય બની રહ્યા. જીવનના િારંભેમાતા-વપતા તરફથી િાપ્ત થયેલ તમસ-રજસને યોગીબાપા અનેસાહેબજીની કૃપાથી પવરવવતશત કરી સાધુના સવશગણ ુે સભર બન્યા. દેહના અનેસંસારના સવશસંબધં ોથી વવરક્ત બની િભુઅનેિભુ સંબધં ીમાં આસક્ત રહી જીવનને િાથશનામય બનાવી લીધુ.ં અનુપમ વમશનમાં સેવાિવૃત્ત સંતો-ભક્તો સૌ માટે મહાપૂજા કરી બળ પૂરતા રહ્યા. આમ પૂ. સનંદભાઈએ ગુરૂઆજ્ઞા િમાણેથવધમશમાંઅચળ રહી, સૌમાં વનદોશષબુવિ રાખી, આધ્યાસ્મમક જીવનની િમયેક ક્ષણ વદવ્ય બનાવી લીધી. વવદાય વેળાએ તેઅોએ જીવન સંદશ ે આપ્યો... ‘સૌમાં વનદોશષબુવિ રાખજો....!’ સાહેબજીમાંમહારાજ અનેથવામી િગટ છે તેઓનેઓળખી રાજી કરી લેજો. પૂજ્ય સનંદભાઈનો દેહમયાગ એ કોઈ સામાન્ય જીવના થતા જન્મ-જીવન-મૃમયુ બરાબર નથી. આ વદવ્ય આમમા ભગવાનનુંકામ, ભગવાનની રીતે, ભગવાનના િમયક્ષ થવરૂપને રાજી કરવા આ પૃથ્વી પર દેહ ધરીનેઆવ્યા હતા તેભગવાનની મરજી િમાણેકરી ભગવાનમાંલીન થયા છે. તેઓનેઆપણાંહૃદયવંદન! નવિયાદના મૂળ વતની અને નોવટંગહામ ખાતે રહેતા િો. ચંદ્રકાન્તભાઇ દેસાઇના પત્ની શ્રીમતી જશુબેન દેસાઇનુંવનધન થયુંછે. થવગશથથની અંવતમિયા તા. ૩-૫-૧૪ના રોજ સાવારે૧૧-૧૫ કલાકે બ્રેનકોટ વિમેટોરીયમ, કોવેન્ટ્રી લેન, નોવટંગહામ NG9 3GJ ખાતે સંપન્ન થશે. સંપકક: 0115 923 2524.

n

with Skylord

DUBAI fr £390

±ºщક એº»Цઇ³³Ъ ã¹Ц§¶Ъ ·Ц¾³Ъ એº ╙ªકЪª ¸Цªъઆ§щ§ Âє´ક↕કºђ. Call 020 8582 1111 www.skylordtravel.com


30

દેશવવદેશ

કાળાંનાણાંમુદ્દેસરકારેનામ જાહેર કયાાં

નવી દિલ્હીઃ ભારત સરકારેએવા ૧૮ લોકોનાં નામ જાહેર કયાા છે જેમણેવવદેશી બેન્કમાંકાળાંનાણાં જમા કયાા છે અને તેમાંથી એક વ્યવિનું મૃત્યુ પણ થયું છે. બાકીના ૧૭ લોકો વવરુદ્ધ ઇન્કમટેક્સ વવભાગ કેસ ચલાવી રહ્યું છે. આ નામમાં મોટાભાગના ગુજરાતી છે. આ લોકોના તમામ ખાતા જમાની સ્થથત વલક્ટેંથટાઇનની એલજીટી બેન્કમાં છે. પાંચ લોકો એક જ પવરવારના સભ્યો છે. સરકારે મંગળવારે સુિીમ કોટટમાં એફિડેવવટ દાખલ કરીને વવદેશી બેન્કોમાં કાળાં નાણાં રાખનારા વ્યવિઓની માવહતી આપી હતી. તેમાં જણાયું હતું કે ૨૦૦૯માં જમાન સરકાર પાસેથી માવહતી મળી હતી કે

એલજીટી બેન્કમાં૧૨ ટ્રથટનાંખાતાં છે. તેમાં ભારતીય મૂળના ૨૬ લોકોનાંનામ હતાં. ‘ગાંધી’ની બોલબાલા ૧. હસમુખ ઇશ્વરલાલ ગાંધી – મવનચી ટ્રથટ ૨. વચંતન હસમુખ ગાંધી – મવનચી ટ્રથટ ૩. મધુ હસમુખ ગાંધી – મવનચી ટ્રથટ ૪. થવ. વમરાવ એચ ગાંધી – મવનચી ટ્રથટ ૫. ચંદ્રકાંત ઇશ્વરલાલ ગાંધી – રુવવશા ટ્રથટ ૬. રાજેશ ચંદ્રકાંત ગાંધી – રુવવશા ટ્રથટ ૭. વવરાજ ચંદ્રકાંત ગાંધી – રુવવશા ટ્રથટ ૮. ધનલક્ષ્મી ચંદ્રકાંત ગાંધી – રુવવશા ટ્રથટ ૯. અરુણકુમાર રમણીકલાલ મહેતા – ડેવનસ સ્થટિટંગ એન્ડ ડ્રાઇએડ સ્થટિટંગ ૧૦. હષાદ રમણીકલાલ મહેતા – ડેવનસ સ્થટિટંગ એન્ડ ડ્રાઇએડ સ્થટિટંગ

લો સોસાયટીમાંભેદભાવ અનેધાકધમકી

લંડનઃ સોલિલસટસસમાટેવ્યાવસાલયક સંસ્થા િો સોસાયટીમાંધાકધમકી અને ભેદભાવનું વાતાવરણ આજે પણ હોવાનું તેના કમસચારીઓના સવવેમાં જ બહાર આવ્યું છે. િો સોસાયટી ૧૫૦,૦૦૦ સોલિલસટસસનંુ પ્રલતલનલધત્વ કરે છે. સોસાયટીના આશરે ૪૦૦ કમસચારીના સવવેમાં જણાયું હતું કે ગયા વષસમાં ૧૬ ટકા સ્ટાફ પર ધાકધમકી આચરાઈ હતી. ૧૦ ટકા કમસચારીએ ભેદભાવનો લશકાર બન્યાનો દાવો કયોસહતો. રાષ્ટ્રીય સ્તરે સરેરાશ ૯ ટકા ભેદભાવ અને ૧૩ ટકા ધાકધમકીના પ્રમાણ કરતા િો સોસાયટીની ટકાવારી વધુછે. બેવષસઅગાઉના એક અભ્યાસમાં ખુદ ૧૭ ટકા સોલિલસટસવે તેમની સામે કામના સ્થળે ધાકધમકી અપાતી હોવાનું જણાવ્યું હતું. સરકારી વકીિો માટે આ ટકાવારી ૨૫ ટકાની હતી. ચીફ એક્ઝીક્યુલટવ ડેસ હડસનેસવવેનેગંભીરતાથી િેવાશેતેમ કહ્યુ હતુ. ૧૫ વષસઅગાઉ, તત્કાિીન વાઈસ પ્રેલસડેન્ટ મિસ કિલેશ બહલ સામેપણ પાંચ કમસચારીનેધમકી આપ્યાનો આક્ષેપ કરાયો હતો. તેમને વષસ ૨૦૦૦માં હોદ્દો છોડવાની ફરજ પડી હતી. જોકે, સોસાયટીના પ્રથમ મલહિા અને વંશીય િઘુમતી સોલિલસટર પ્રમુખ લમસ બહિે વતસમાન સવવેઅંગેકોઈ ટીપ્પણી કરવાનો ઈનકાર કયોસછે.

3rd May 2014 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

જન્મ, લગ્ન પ્રસંગ, એનીવનનીસરી અને દનધનની નોંધ: ‘ગુજરાત સમાચાર’નેસંગ

ઘરઘરમાંલોકવિય અને૨૫,૦૦૦ કરતાંવધારેનકલોનો િેલાવો ધરાવતા આપના પોતાના 'ગુજરાત સમાચાર – એવશયન વોઇસ' દ્વારા આપના આનંદના અવસર તેમજ થવજનના અવસાન, પૂણ્યવતથી અને અન્ય તમામ િસંગોની માવહતી કેનોંધ વવનામુલ્યેઅથવા તો વ્યાજબી દરેિવસધ્ધ કરાવી પહોંચાડી શકો છો. • બાળકનો જન્મ, લગ્ન અને અવસાન નોંધ: વષોાથી ચાલી આવતી પરંપરા મુજબ બાળકના જન્મ, લગ્ન અનેઅવસાનની નોંધ અમે િોટો વગર ૨૫ શબ્દો સુધીની મયાાદામાં અગાઉની જેમ વવનામૂલ્યે લેવામાંઆવશે. • જન્મ, જન્મ વદન, લગ્ન િસંગ, લગ્નની એવનવસારી, અવસાન, પૂણ્યવતથી અનેઅન્ય િસંગોની ૧૫૦ શબ્દો સુધીની િોટો સવહતની નોંધ માટેVAT સવહત £૧૨૦ ચાજાથશે. સંપકક: 020 7749 4006 / 4080

Asian Funeral Service " "

"

#

"

$

! %

Incorporating Asian Funeral Services

Serving the Asian community 346-354 Foleshill Road, Coventry CV6 5AJ

024 7666 5676 A division of the Heart of England Co-operative Society Ltd.

Indian Funeral Directors “first & foremost”

Bharat Shah, Sanjay Shah, Trupti Shukla, Ashvin Patel or Jaysen Seenauth

0208 952 5252 0777 030 6644

www.indianfuneraldirectors.co.uk

±щ¾³ ¥щºЪªъ¶» ĺçª (UK-USA-INDIA)

In Loving Memory

UK REGD. NO. 1106720 TAX Ref. XR 83504

‘╙¾³Ц¸а๠- ¦Ц¿ ╙¾¯º® કы×ĩ ¸Цªъ2Ãщº અ´Ъ»│ ¸Ц³¾Âщ¾Ц³щ»Σ¹¸ЦєºЦ¡Ъ ¯щ¸§ ‘Ãђ»Ъ ઉÓ¾│ ¶Ц± ¢º¸Ъ³Ъ ¿λઆ¯ °¯Ъ Ãђ¹ - અ¸ЦºЦ ĺçªЪઓ³Ъ અ³Ь¸╙¯°Ъ ¸µ¯ ¦Ц¿³Ьє╙¾¯º®

(∞) ¥ђ°Ц ¾Á›આ╙±¾ЦÂЪ ╙¾ç¯Цº એ¾Ц ²º¸´Ьº (╙§à»ђ ¾»ÂЦ¬ - ¢Ь§ºЦ¯)¸Цє (Ĭ╙¯╙±³ ¡¥↓£∫√/-) ¯щ¸§

ઉ³Ц½Ц³Ц ¶щ ¸Ц (¸щ અ³щ §а³ ∟√∞∫) ±º╙¸¹Ц³ ±ººђ§ ∞√√√ (એક Ã>º) ã¹╙Ūઓ³щ¸µ¯ ¦Ц¿³Ьє╙¾¯º® કº¾Ц³Ьє³ŨЪ કºщ» Ãђ¹ §щ³ђ ઔєє±Ц? ¡¥↓£∟∫√√ (¥ђ¾ЪÂђ ´Цઉ׬) Ãђઈ ¾› ±Ц¯Цઓ³щ ±Ъ³¯Ц´а¾↓ક અ´Ъ» કºЪએ ¦Ъએ કы ¦щà»Ц Ħ® ¾Á↓°Ъ આ´³Ъ Âщ¾Ц ¸½щ» ¦щ ¯щ ¸Ь§¶ આ ¾Á› ´® ∞√√√ ã¹╙Ūઓ³Ц આ¿Ъ¾Ц↓± ÂЦ°щઆ ´ЬÒ¹કЦ¹↓¸Цєઆ´³Ьє±щ¾Ъĩã¹ આ´Ъ ´ЬÒ¹ ક¸Ц¾¾Ц³ђ ¸ђકђ º¡щ¥аક¿ђ.

આ´³Ьє¹ђ¢±Ц³ ¹°Ц¿╙Ū, ¹°Ц¸╙¯, λ╙´¹Ц, ´Цઉ׬ ¹Ц ¬ђ»º¸Цє ³Ъ¥щ³Ц º³Ц¸щ¸ђક»¾Ц ╙¾³є¯Ъ ¦щ. CHEQUE PAYABLE TO DEVON CHARITABLE TRUST

¾²Ь2®કЦºЪ ¸Цªъ E-mail : LILAPUR@YAHOO.CO.UK

1. P.M. MAJITHIA: flat 9, Cornerways, 112 Sudbary court Road, Harrow (Middx) HA1 3SJ Tel : 020 8908 6402 2. Sukhabhai D. Mistry: 65, Lauderdale Street, Off Fishergate Hill Preston PR18JL Tel : 01772 824 269 3. Bhikhu Bhai L. Popat : 33, KENNETH Gardent, Stanmore (Middx) HA7 3SA Tel: 020 8954 2808 Mob : 07747 721 337

Om Namah Shivay Born: 05-10-1947 (Gujarat, India)

Jai Shri Krishna Demise: 29-12-2013 (Wolverhampton, UK)

Shri Balkrishna Mohanbhai Parekh (Kishanbhai)

With deep sorrow and regret we announce the passing of a beloved husband, father and grandfather Mr Balkrishna Mohanbhai Parekh on Sunday 29th December 2013. Kishanbhai was a man of generous spirit loved and respected by all who knew him. A great host with a kind heart who was always happy to welcome family and friends into his home. A charitable man with a strong sense of duty to help others any way he could. Above all a dedicated family man with an unbreakable bond of love for his wife and family ensuring we were always safe and secure. He leaves a family who love him and miss him more than words can express but he will always be in our hearts guiding us through life. We would like to thank our family and friends for the strength and comfort you have given us, we know you love him as much as we do. May his soul rest in peace. Om Shanti: Shanti: Shanti Mrs Shakuntla Balkrishna Parekh (Wife) Late Mr Mohan Sitarambhai Parekh (Father) & Late Mrs Shantaben Parekh (Mother) Mrs Charulatta McNulty (Daughter) & Mr John McNulty (Son-in-law) Mr Bhupendra Parekh (Son) Mrs Bhav-neeta Manga (Daughter) & Mr Vijesh Manga (Son-in-law) Grandchildren: Logan Parekh McNulty, Theo Manga & Ava Tulsi Manga Late Mr Subhashbhai M Parekh (Brother) & Mrs Vasanti Parekh (Sister-in-law) & family Late Mrs Sumitraben Parekh (Sister) Mrs Ramilaben Parekh (Sister) & Mr Jaswant Seth (Brother-in-law) & family Mrs Pravinaben Parekh (Sister) & Mr Jagdish Seth (Brother-in-law) & family Late Mr Kalidas Seth (Father-in-law) Mrs Laxmiben Parekh (Mother-in-law) & family Mrs Kusumben Parekh (Sister-in-law) & Mr Suresh Parekh & family Mrs Nirmilaben (Sister) & Mr Babu Seth & family His nephews, nieces and their families whom he loved as his own

26 Fairview Grove, Wednesfield, West Midlands, WV11 1BZ


31

3rd May 2014 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

¹Ьક³ы Ъ ∟≈√ ªђ´ ĺъક કі´³Ъ ´ьકЪ³Ц અщક (Â׬ъªЦઇÜ ∟√∞∩)


32

3rd May 2014 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

www.abplgroup.com

GUJARAT SAMACHAR

For Advertising Call 020 7749 4085

§»ЦºЦ¸ ¸³Ъ ĺЦ×µº અ³щ ´ЦÂ↓» Â╙¾↓Â

G

કђઇ ´® ¾²ЦºЦ³ђ કы¦Ь´ђ ¥Ц§↓»Ц¢¿щ³╙Ãє * T & C Apply

No Hidden – No Extra Charges - No Custome Duty* UK (local) ¯°Ц world³Ц કђઇ´® ç°½щ´ЦÂ↓» ¸ђક»¾Ц Âє´ક↕કºђ

www.jalaramuk.com

Forest Gate

અщક Чક»ђ ´® ¸ђક»Ъ ¿કЦ¹ Kenton

Open 7 days a week 8am to 8pm.

૨૯ વષષનો ગુજરાતી યુવાન ત્રીજી વખત કંદહારમાંફરજ બજાવવા ગયો હતો

2413

ફરજ બજાવવા ગયા હતા. પ્રભાવશાળી વ્યનિત્વ અિે રમુજી મવભાવ િરાવતા ચૌહાણિે કમાસ્ડડંગ ઓફફસર સનહતિા સાથીઓએ ભાવભરી અંજનલ અપમી હતી. ફ્લાઈટ લેફટિડટ રાકેશ ચૌહાણિા પનરવારમાં નપતા ફકશોરભાઈ, માતા જ્યોનતબહેિ અિે ૩૧ વષષિા મોટા ભાઈ કેશિો સમાવેશ થાય છે. ફકશોરભાઇ કરસિભાઇ ચૌહાણ દનિણ ગુજરાતિા બારડોલી તાલુકાિા વતિી છે. સમયાંતરે તેઓ આનિકામાં મથાયી થયા હતા. બાદમાં તેઓ િૈરોબી િજીકિા મચાકોસથી અત્રે આવીિે મથાયી થયા છે. હાલ લેમટરિી ઉત્તરે ક્રોપ્મટિમાં રહેતા ફકશોરભાઇિો પનરવાર બેલગ્રેવ રોડ પર ‘નમલિ સારીઝ’ શોપ િરાવે છે. લેમટરવાસીઓએ

P & R TRAVEL, LUTON

ચૌહાણ પનરવારિા આ જાંબાઝ પુત્રિા દેશપ્રેમ અિે એિી જવાંમદમીિે નબરદાવીિે નદલસોજી સંદશ ે ા પાઠવ્યા હતા. રાકેશિા ૬૧ વષમીય શોકાતુર નપતા ફકશોરભાઈએ જણાવ્યું હતું, ‘રાકેશ ૧૧ વષષિો હતો ત્યારથી તેિે એર ફોસષ તરફ ભારે લગાવ હતો. તેિે ઘણી મજા આવતી હતી અિે તેિે ખુશ જોઈિે મિે પણ આિંદ થતો હતો. તેિે નિટિ પ્રત્યે ભારે દેશદાઝ હતી, જેિા માટે તેણે આખરી બનલદાિ આપ્યું છે.’

Tel: 01582 421 421

After Business Hours / Bank Holidays / Sundays 07910 878 775 E-mail: info@pandrtravel.co.uk www.pandrtravel.co.uk HONEYMOON/TAILOR MADE PACKAGES:

28th Anniversary March 1986 March 2014

PLEASE CONTACT US. DO NOT BOOK ONLINE. WE HAVE SPECIAL CONTRACTS & CONTACTS WITH MOST HOTELS WORLD-WIDE. WE WILL NEGOTIATE FURTHER EXTRA DISCOUNTS, CANNOT NEGOTIATION ONLINE. ALSO WE SPECIALISE TAILOR MADE SAFARIS IN KENYA AND TANZANIA, GORRILA TRACKING IN UGANDA.

WORLDWIDE HOLIDAYS FROM 7 Nights Orlando RO £625 p.p 5 Nights Dubai, RO £450 p.p 7 Nights Mombasa, BB £385 p.p

Special Packages with FREE STOPOVER in Dubai, inc. Hotel & Transfers.

Biggest India & Dubai Sale

Ahmedabad From (p.p.) 3 Nights £550p.p.

Singapore Bangkok Hong Kong Mumbai Ahmedbad

£495 £445 £510 £420 £415

Mumbai 3 Nights

From (p.p.) £525p.p.

WORLDWIDE FLIGHTS from

New York San Francisco Los Angeles Chicago Orlando

£375 £585 £525 £495 £450

Nairobi Dar Es Salaam Johannesburg Entebbe Mombasa

£460 £460 £445 £450 £280

કђઇ ´® ઇ»щÄĺЪક» અ³щ ઇ»щÄĺђ╙³Ä ¾ç¯Ь ¸ђક»Ъ ¿ક¿ђ.

G

G ¯¸ЦºЦ ´ЦÂ↓»³Ьє અђ³»Цઇ³ ĺъકỲ¢ કºђ...

Sudbury

Toronto Halifax Vancouver Edmonton Calgary

£390 £395 £405 £570 £410

All Package/Flights are inclusive of Airport Taxes. All Offers are subject to availability & date of travel determines the price.

ફ્લાઈટ લેફટિડટ રાકેશ ચૌહાણે ૨૦૦૩માં એજબામટિ મકૂલ છોડી હતી અિે ૨૦૦૮માં ઓફફસર ટ્રેનિંગ શરૂ કરતા પહેલા ફાઈફમાં સેડટ એડડ્ર્યઝુ યુનિવનસષટીમાં અભ્યાસ કયોષ હતો. ફકંગ એડવર્સષ મકૂલિા પૂવષ નવદ્યાથમી ફ્લા. લેફ. ચૌહાણિી શાળાિા ચેપ્લીિ અિે કમ્બાઈડડ કેડટે ફોસષ કડટીજડટ કમાડડર રેવ. ડંકિ રેિોરે અંજનલ આપતા જણાવ્યું હતું કે, ‘રાકેશે રોયલ એર ફોસષમાં જોડાવાિા દઢ નિશ્ચય સાથે ૨૦૦૩માં ફકંગ એડવર્સષ મકૂલ છોડી હતી. તેણે ફાઈિલ વષષમાં કમ્બાઈડડ કેડટે ફોસષિા RAF સેક્શિમાં કેડટે વોરડટ ઓફફસરિી રેડક હાંસલ કરી હતી અિે મકૂલિા સૌથી િોંિપાત્ર કેડટે િો મેડલ પણ તેિે એિાયત કરાયો હતો. તેણે મટાફ અિે નવદ્યાથમીઓિું માિ મેળવ્યું હતુ.ં ’ તેમણે વિુમાં કહ્યું હતું કે ‘આસપાસિા નવશ્વમાં સાચો તફાવત ઉભો કરવામાં તેિી બુનિપ્રનતભા અિે તાલીમ ઉપયોગી બિે તેવી કામગીરી કરવામાં તેિે આિંદ મળતો હતો. તે જોખમો ખેડીિે પણ પોતાિે સોંપાયેલી કામગીરી પૂણષ કરતો હતો. અમિે તેિા મૃત્યુથી આઘાત લાગ્યો છે. અમે તેિે પ્રેમથી યાદ કરીશુ.ં ’ બેલગ્રેવ નબઝિેસ એસોનસયેશિિા ચેરમેિ અિે બોબીઝ રેમટોરાંિા માનલક િમમેશ લાખાણીએ જણાવ્યું હતું કે, ‘રાકેશિા નપતા ફકશોરભાઇ નબઝિેસ એસોનસયેશિિા કનમટી સભ્ય છે. અનુસંધાન પાન-૨૫

યુએસમાં ઇન્સાઇડર ટ્રેડડંગઃ બે ગુજરાતી ભાઇઓ દંડાયા

BUSINESS CLASS TO INDIA FR £1670

EUROPE PACKAGES FOR 3 NIGHTS, 4* HOTELS BRUSSELS FR £230PP PARIS WITH EURO STAR FR £270PP EURODISNEY WITH EURO STAR FR £290PP ALL PRICES ARE BASED ON SUBJECT TO AVAILABILITY

ગુપ્ત મારિતી ઇ-કોમિોના િીઇઓ રિસ્ટોફિ િેરિડેક્સિએ શાિબંધઓ ુ માંના એકને આપી િતી. ફેડિલ િેગ્યુલટે િના જણાવ્યા પ્રમાણેિુકન ે શાિેઆ મારિતીને આધાિે ઇન્િાઇડ ટ્રેરડંગ કિીને નફો િળ્યો િતો. તેમ જ િૂરચત િોદાની મારિતી તેના ભાઈ તેમ જ મેરડકલ વ્યવિાય િાથેિંકળાયેલી અન્ય વ્યરિનેઆપી િતી. િેટલમેન્ટ િેઠળ દોરિતોએ વ્યાજ િરિત દંડ ભિવાની િિમતી દશાોવી િતી. શાિ તેમ જ અન્ય દોરિતોએ ગેિકાયદેટીપ્િ થકી જેકમાણી કિી િતી તેના કિતાંત્રણ ગણી િકમ પેનલ્ટી પેટેચૂકવી િતી.

ન્યૂ યોકકઃ અમેરિકાના ફેડિલ િેગ્યુલટે િ રિસયોરિટીઝ એન્ડ એસિચેન્જ કરમશન (િેક)એ ઇન્િાઇડિ ટ્રેરડંગ બદલ બે ભાિતીય અમેરિકન િરિત છ વ્યરિનેદોરિત ઠિાવીનેઆકિો દંડ ફટકાયોોછે. દોરિતોમાંિુકન ે શાિ અનેરશમુલ શાિ નામના બે ભાઇઓનો પણ િમાવેશ થાય છે. ફેડિલ િેગ્યુલટે િે તમામ દોરિતોને ગુપ્ત મારિતીનો દુરુપયોગ કિીને તેમણે જે નફો િળ્યો િતો તેનાથી ત્રણ ગણો એટલેકેત્રણ લાખ ડોલિનો દંડ કયોોછે. માચો ૨૦૧૧માં ઇબે દ્વાિા થનાિા િૂરચત ટેઇકઓવિની

MONEY TRANSFER & PARCEL SERVICES Fast & Reliable Parcel Services (World Wide)

£2.50

SPRING : DHAMAKA OFFER Send Parcel BY AIR

to INDIA

LONDON - Branches

WEMBLEY Unit 7, City Plaza, 29-33, Ealing Road, HA0 4YA 0208 900 1349 HARROW

Tel: 0208 863 8623 CROYDON

1, Bridgestock Parade, Thorton Heath CR7 7HW Tel: 0208 684 5311 ILFORD

15 Goodmayes Road, Ilford IG3 9QE Tel: 0208 597 6666

Per KG*

UPTON PARK Unit 4, Venus Mall, 16, Carlton Terrace, Green Street, E7 8LH 0208 548 4223

AGENTS

69 Station Road, HA1 2TY

TOOTING

72, Upper Tooting Road, SW17 7PB Tel: 0208 767 2199 BLACKBURN/MANCHESTER Mob.: 07448 958 140

LEEDS / DEWSBURY / BRADFORD MOB: 07448 408 756 BIRMINGHAM / MIDLANDS MOB: 07946 231 833 07947 835 040

Special offer:Mobile starts from £20 Laptop starts from £40 TV starts from £80

³¾Ъ ¿Ц¡Цઅђ ¸Цªъ એ§×ª ╙³¸¾Ц³Ц ¦щ. Âє´ક↕: 07545 425 460 Email: jumboparcel@gmail.com www.jumboparcelservice.com

DUBAI HOLIDAYS –DEPARTING FROM LONDON HEATHROW AHMEDABAD – FR £450 DELHI – FR £480 MUMBAI – FR £460 GOA – FR £510

Wembley

782 Harrow Road, Sudbury, 226 Ealing Road, Wembley, 25A Oakdale Road 398 Kenton Road, Middlesex HA0 3EL Middlesex HA0 4QL Forest Gate, London E7 8JU Kenton, Middlesex HA3 9DW Ph&Fax: 0208 904 3228 Ph.&Fax: 0208 903 6233 Tel: 020 8586 2612 Ph&Fax: 0208 621 4378

ફ્લા.લેફ. રાકેશ ચૌહાણનું હેડલકોપ્ટર દુઘઘટનામાં મૃત્યુ

લેસ્ટરઃ દનિણ અફઘાનિમતાિિા કંદહાર પ્રાંતમાં શનિવારે સવારે તૂટી પડેલા નિનટશ હેનલકોપ્ટરિા પાંચ મૃતકોમાં લેમટરશાયરિા ૨૯ વષષિા ગુજરાતી યુવાિ અિે રોયલ એર ફોસષ (RAF)િા ઈડટેનલજડસ અનિકારી ફ્લાઈટ લેફ્ટિડટ રાકેશ ચૌહાણિો સમાવેશ થાય છે. તેમિા આકસ્મમક અવસાિથી સમગ્ર એનશયિ કોમ્યુનિટીમાં શોકિું મોજું ફરી વળ્યું છે. ફ્લાઈટ લેફ્ટિડટ ચૌહાણિી સાથે િોિ-કનમશડડ ઈડટેનલજડસ ઓફફસર લાડસ કોપોષરલ ઓનલવર થોમસ, કેપ્ટિ થોમસ ક્લાકક, વોરડટ ઓફફસર મપેડસર ફોકિર તેમ જ આમમી એર કોપ્સષિા કોપોષરલ જેમ્સ વોલ્ટર પણ દુઘટષ િાિો ભોગ બડયા છે. આ કરુણાંત અકમમાતિા કારણો શોિવા તપાસ આરંભાઈ છે. બનમિંગહામમાં જડમેલા ફ્લાઈટ લેફડટિડટ રાકેશ ચૌહાણ અફઘાનિમતાિમાં ત્રીજી વખત

≈-≡ ╙±¾Â¸ЦєÃђ¸ ¬Ъ»Ъ¾ºЪ

G

AIR & SEA PARCEL

UK³Ъ Âѓ°Ъ Âç¯Ъ ´ЦÂ↓» Â╙¾↓Â

£2.00 per Kg

¸ЦĦ

ઇЩ׬¹Ц ´ьÂЦ ¸ђક»¾Ц અ³щ¸є¢Ц¾¾Ц³Ьє·ºђÂЦ´ЦĦ ç°½ ²¸ЦકЦ અђµº Same Day અ³щNext Day delivery G ¶′ક ĺЦ×µº°Ъ ´ьÂЦ ¸ђક»Ъ ¿કЦ¿щ ·Цº¯·º¸Цє´ЦÂ↓» ¶Ц¹ એº µŪ £2/kg G

***Five nights in a 5* hotel on Jumeirah beach at £680pp*** ***Five nights accommodation with Flights, Transfers and Breakfast in a 5* city hotel at £560pp

5938

* T&C Apply.

CALL

TRAVLIN

STYLE

0208 954 0077 www.travelinstyle.co.uk *Subject to availability

GS 3rd May 2014  

Gujarat Samachar weekly newspaper (Issue 52)

GS 3rd May 2014  

Gujarat Samachar weekly newspaper (Issue 52)