Page 1

FIRST & FOREMOST GUJARATI WEEKLY IN EUROPE

Let noble thoughts come to us from every side આનો ભદ્રાઃ ક્રતવો યન્તયદવશ્વતઃ | િરેક દિશામાંથી અમનેશયભ અનેસયંિર દવચારો પ્રાપ્ત થાઓ

·ºђÂђ કºЪ ¿કЦ¹ ¯щ¾Ъ કЦ³а³Ъ »Цà અ¸щ§щ¸Цє╙³æ®Цє¯ ¦Ъએ ¯щΤщĦ:

G G

80p

╙¸àક¯ђ ઔєє¢щ³Ц કЦ¹±Ц ઇ¸ЪĠщ¿³

G G

´╙º¾Цº ઔєє¢щ³Ц કЦ¹±Ц ¯કºЦºђ

020 8951 6989

Volume 45 No. 31

સંવત ૨૦૭૩, માગશર સયિ ૪ તા. ૦૩-૧૨-૨૦૧૬ થી ૯-૧૨-૨૦૧૬

3rd December 2016 to 9th December 2016

www.axiomstone.co.uk info@axiomstone.co.uk

TM

Axiom Stone Solicitors is the trading name of Axiom Stone London Limited. Company Registration No. 6546205. We are Authorised and Regulated by the Solicitors Regulation Authority.

¹Ьકы°Ъ ±ººђ§ ´Цє¥ ³ђ³-çªђ´ Ù»ЦઈÎÂ

╙¶¨³щÂ Ãђ¹ કыઆ³є±-Ĭ¸ђ±, એº ઈЩ׬¹Ц³Ц ļЪ¸»Цઈ³º એºĝЦÙª¸Цєઉƒ¹³ કºђ ⌡ ¶щ¬Ц¹ºщĪ Ù»Цઈª - »є¬³ ÃЪĨђ°Ъ ╙±àÃЪ ÂЬ²Ъ ⌡ ±ь╙³ક એક ¬Ц¹ºщĪ Ù»Цઈª - »є¬³ ÃЪĨђ°Ъ ¸Ьє¶ઈ ÂЬ²Ъ

⌡ ±ь╙³ક એક Ù»Цઈª - ¶╙¸↨¢ÃЦ¸°Ъ ╙±àÃЪ/ અ0¯Âº ÂЬ²Ъ ⌡ ÂدЦÃ¸Цє¥Цº Ù»Цઈª - »є¬³ ÃЪĨђ°Ъ અ¸±Ц¾Ц± ÂЬ²Ъ ⌡ ÂدЦÃ¸ЦєĦ® Ù»Цઈª - »є¬³ ÃЪĨђ°Ъ ×¹Ь¹ђક↕ÂЬ²Ъ

અંદરના પાને...

• ઈંગ્લેન્ડ ટેસ્ટમાંભલેહાયયું , પણ હસીબેદિલ જીત્યા •

• કાશ્મીરમાંઆમમી કેમ્પ પર આતંકી હુમલોઃ ૭ જવાનો શહીિ અ¸щ¢Ь§ºЦ¯Ъ¸Цє¾Ц¯ કºЪ ¿કЪએ ¦Ъએ.

Special fares to India

Mumbai £327 Amritsar Ahmedabad £375 Delhi Kolkata £405 Bhuj Bangaluru £382 Rajkot Chennai £370 Baroda Surat £495 Goa Jaipur £420 Tiruvananthapuram £365

£400 £345 £412 £412 £412 £365

Worldwide Specials Nairobi Mombasa Toronto New York

£355 £425 £345 £427

Dar Es Salam £380 Dubai £285 Atlanta £545 Tampa £458 BOOK ONLINE

020 3475 2080 ±Ь╙³¹Ц·º³Ъ µĄЦઇªÂ, Ãђ»Ъ¬ъઅ³щÃђªъ» ¸Цªъઅ¸³щµђ³ કºђ.

G We offer visa service for Australia and USA. G Above are starting prices and subject to availability.

www.holidaymood.co.uk

૫૦ ટકા પેનલ્ટી ચૂકવીનેકાળયંનાણયંકાયિેસર કરવા સરકારની ઓફર

નવી દિલ્હીઃ વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ૫૦૦ અને ૧૦૦૦ રૂપિયાની ચલણી નોટો રદ કયાા િછી હવે ભારતીય અથાતત્ર ં ને ઉધઇની જેમ કોરી રહેલા કાળાં નાણાંના દૂષણનેડામવા કમર કસી છે. સરકારે નોટબંધીની જાહેરાત બાદ બેન્કોમાં જમા થયેલી જંગી બેપહસાબી રકમ િર મસમોટો ટેક્સ વસૂલવાની તૈયારી કરી લીધી છે. અત્યાર સુધી અહેવાલો હતા કે સરકાર બેપહસાબી આવક િર ૨૦૦ ટકા સુધીનો તોપતંગ ટેક્સ વસૂલ કરશે. જોકેઆ બધી વાતો અટકળો જ િુરવાર થઈ છે અને હવે ખુદ સરકારે ૫૦ ટકા ટેક્સ લઈને બ્લેક મનીને વ્હાઈટ કરી આિવાની યોજના જાહેર કરી છે. ૯ નવેમ્બરથી અમલી બનેલી નોટબંધી બાદ બેન્કોમાં જમા કરાવાયેલાં કાળા નાણાં િર ટેક્સની વસુલાત માટે ઈનકમ ટેક્સ લો સંશોધન પબલ-૨૦૧૬ સોમવારે નાણાં પ્રધાન અરુણ જેટલીએ લોકસભામાં રજૂ કયુું હતું . આવકવેરા કાયદામાં સુધારા કરતા આ ખરડામાંનોટબંધી બાદ બેન્કનાં ખાતાઓમાં જમા કરાવાયેલી, િરંતુ જાહેર નહીં કરેલી આવક િર ૫૦ ટકા ટેક્સ, િેનલ્ટી અને સરચાજાની વસુલાતનો પ્રસ્તાવ મૂકાયો છે. જો આ સ્કીમની મુદત િૂરી થયા બાદ જાહેર નહીં કરેલું

બેપહસાબી નાણું આવકવેરા પવભાગની તિાસમાંઝડિાશે તો તેના િર ૮૫ ટકા ટેક્સ અને િેનલ્ટીની વસુલાત કરાશે. વડા પ્રધાને ૫૦૦ અને ૧૦૦૦ની નોટ રદ કરવાની જાહેરાત કયાાનાંત્રણ સપ્તાહ બાદ નાણાં પ્રધાને આવકવેરા સુધારા ખરડો લોકસભામાં રજૂ કયોા છે. નાણાં પ્રધાને આ પબલ ‘મની પબલ’ તરીકેરજૂકયુુંહોવાથી તેને માત્ર લોકસભાની જ મંજરૂ ી જરૂરી છે. આમ સંસદના પશયાળા સત્રમાં જ તેિસાર થઇ જશે. ઉલ્લેખનીય છે કે શાસક િક્ષને રાજ્યસભામાં િૂણાબહુમતી નથી. ખરડામાં કરાયેલી જોગવાઈ અનુસાર અઘોપષત આવક જાહેર કરનારે તે રકમના ૨૫ ટકા ફરપજયાત વડા પ્રધાન દ્વારા જાહેર કરાયેલી પ્રધાનમંત્રી ગરીબ

કલ્યાણ પડિોપઝટ સ્કીમમાં જમા કરાવવા િડશે. વ્યાજરપહત આ સ્કીમમાં ચાર વષાનો લોક-ઇન પિપરયડ રહેશ.ે એટલે વ્યપિને ચાર વષા સુધી આ રકમ િરત મળશેનહીં. જેલોકો નોટબંધી બાદ જાહેર થયેલી આ વોલન્ટરી પડસ્ક્લોઝર સ્કીમ અંતગાત કાળાં નાણાંની જાહેરાત નહીં કરે અને બાદમાં તેમની અઘોપષત આવક ઝડિાશે તો તેમના માટે સરકારે આકરાં િગલાંની જોગવાઈ ખરડામાંકરી છે. આ પ્રકારની અઘોપષત આવક િર ફ્લેટ ૬૦ ટકા ટેક્સ ચૂકવવો િડશે. તેઉિરાંત ટેક્સના ૨૫ ટકા સરચાજાની વસુલાત કરાશે. આમ કુલ ૭૫ ટકા ટેક્સ િેટેચૂકવી દેવી િડશે. તે ઉિરાંત એસેપસંગ ઓફફસર આ ૭૫ ટકાના ટેક્સ િર ૧૦ ટકા િેનલ્ટી િણ વસૂલી

શકે છે. આમ, બેપહસાબી નાણાંમાંથી ૮૫ ટકા રકમ સરકારી પતજોરીમાંિહોંચી જશે. પ્રધાનમંત્રી ગરીબ કલ્યાણ દિપોઝીટ સ્કીમ ૨૦૧૬ નોટબંધીનેકારણેછેલ્લા ૨૦ પદવસથી સમગ્ર દેશમાં ભારે િરેશાની ભોગવી રહેલા લોકોની લાગણીનેવાચા આિતા પવિક્ષના ઉગ્ર પવરોધ વચ્ચે રજૂ કરાયેલા પબલમાંપ્રધાનમંત્રી ગરીબ કલ્યાણ પડિોઝીટ સ્કીમ ૨૦૧૬ની દરખાસ્ત છે. જેમાં ૧૦મી નવેમ્બરથી ૩૦મી પડસેમ્બર સુધીમાં બેન્કોમાં એકત્ર થયેલી રકમ િર ૩૦ ટકા ટેક્સ અને૧૦ ટકા િેનલ્ટી લાગુથશે. આ ઉિરાંત ૩૩ ટકા સરચાજાસાથેઆ રકમ ૫૦ ટકા સુધી િહોંચી જશે. રેવન્યુ સેક્રટે રી હસમુખ અપિયાએ કહ્યું કે, પ્રધાનમંત્રી ગરીબ કલ્યાણ પડિોઝીટ સ્કીમ અંતગાત મળતાંનાણાંમાટેજેકોઈ રકમ આવશે તેનો સ્રોત િૂછાશે નહીં. તેને વેલ્થ ટેક્સ, નાગપરકી કાયદાઓ અને બ્લેક મની એક્ટમાંથી બાદ રખાશે. આ યોજના અંતગાત જેનાણાંભંડોળ મળશે તેનો ઉિયોગ પસંચાઈ, હાઉપસંગ, ટોઇલેટ, બુપનયાદી સેવાઓ, પ્રાથપમક પશક્ષણ અને આરોગ્ય તેમજ રોજગારી પનમાાણ માટેથશે. અનયસંધાન પાન-૨૪


2 વિશેષ અહેિાિ

@GSamacharUK

GujaratSamacharNewsweekly

3rd December 2016 Gujarat Samachar www.gujarat-samachar.com

હેમન્ડેનાણાકીય સુવિધાઓ કરપાત્ર બનાિી, વિવિંગ િેજ િધશેઃ હિેથી ઓટમમાંબજેટ

લંડન: ચાન્સેલર ફિલલપ હેમન્ડેલમલિ બજેટ- ઓટમ થટેટમેન્ટમાંએક લબલલયિ પાઉન્ડ એકત્ર કરવા માટેમધ્યમવગગીય િોકલરયાતોિેમળતી મોબાઈલ િોન્સ, કંપિી કાર, આરોગ્ય સંભાળ, જીમિા સભ્યપદ અિે પ્લેથટેશન્સ સલહતિી િાણાકીય સુલવધાઓિે આગામી એલિલથી ટેટસિા દાયરામાં લઈ લેતા મોટો આંચકો આપ્યો છે. જોકે, હેમન્ડે એલિલ મલહિાથી ૨૫ વષષથી વધુ વયિા માટે િેશિલ લલલવંગ વેજ િલત કલાક ૭.૨૦ પાઉન્ડથી વધારી ૭.૫૦ પાઉન્ડ કરવાિી પણ જાહેરાત કરી હતી. તેમણેસતત સાતમા વષષેફ્યુલ ડ્યુટી થથલગત રાખી પેટ્રોલિી વધતી ફકંમતો પર અંકુશ રાખવા િયાસ કયોષછે. આ પગલાંથી લોકોિે૮૫૦ લમલલયિિી રાહત મળશે. હેમન્ડેયુએસ અિેજમષિીિી સરખામણીએ યુકેિી ઉત્પાદકતા ૩૦ ટકા ઓછી હોવાિુંજણાવ્યુંહતુંઅિેઆ માટે૨૩ લબલલયિ પાઉન્ડિા િવા િંડિી જાહેરાત કરી હતી. તેમણે ગ્રામર થકૂલ્સિે લવથતરણ માટે આગામી ચાર વષષ સુધી દર વષષે વધારાિા ૫૦ લમલલયિ પાઉન્ડ આપવા તેમજ માગષ સુધારણા માટે ૧.૩ લબલલયિ પાઉન્ડ ખચષવાિી પણ જાહેરાત કરી છે. ચાન્સેલરેમહત્ત્વિી જાહેરાતમાં૨૦૧૭થી ઓટમ થટેટમેન્ટિેમુખ્ય બજેટ બિાવવાિી જાહેરાત કરી છે. હવે, દેશમાંસ્થિંગ બજેટમાંઅથષતત્ર ં િા હાલ લવશેમાલહતી અપાશેઅિેતેમાંટેટસીસ અિે ખચાષલવશેખાસ લિણષયો િલહ હોય. મિડલ ક્લાસના પર્સસહવેટેર્સનેપાત્ર લમડલ ક્લાસ વકકસષિે મોબાઈલ િોન્સ, કંપિી કાર, આરોગ્ય સંભાળ, જીમિા સભ્યપદ અિે પ્લેથટેશન્સ સલહતિી િાણાકીય સુલવધાઓ થકી જેલાભ મળતો હતો તેિેટેટસેબલ બિાવી ચાન્સેલરે કોરડો વીંઝ્યો છે. તેઓ આમાંથી એક લબલલયિ પાઉન્ડ મેળવવા ધારે છે. જે કમષચારી આવી સુલવધાિા બદલે પગારિો થોડો લહથસો જતો કરવા તૈયાર હતા તેઓ આગામી વષષથી દંલડત થશે. આ પગલાંિો અથષ એ છે કે આવી સવલતો મેળવતા રહેવું હશે તો તેમણે ટેટસ અિે િેશિલ ઈન્થયુરન્સમાં સેંકડો પાઉન્ડ વધુ ચુકવવા પડશે. બીજી તરિ, કંપિીઓિેપણ આવી સવલતો ઓિર કરવાિુંપરવડશેિલહ તેથી આ લાભ રદ થઈ જશે. ટીકાકારોએ જણાવ્યુંહતુંકેઓછો પગાર ધરાવતા લાખો વકકસષ બે છેડાં મેળવવા માટે આ સવલતો પર આધાર રાખતા

હતા તેઓ મુશ્કેલીમાંઆવી જશે. મિડલ વકકરનેપર્સસથી ૨૩૫ મિમલયન પાઉન્ડનુંનુકસાન એકાઉન્ટન્સી િમષડેલોઈટિા જણાવ્યા અિુસાર વાલષષક ૩૦,૦૦૦ પાઉન્ડિું વેતિ મેળવિાર કમષચારી જીમિું સભ્યપદ મેળવવા માલસક ૩૦ પાઉન્ડ જતા કરતા હોય તેમણે ટેટસ અિે િેશિલ ઈન્થયુરન્સમાં વાલષષક ૧૧૫ પાઉન્ડ વધારાિા ચુકવવાિા થશે. વતષમાિ લિયમો અિુસાર કંપિી કાર, મોબાઈલ િોન્સ અથવા જીમિા સભ્યપદ જેવાં લાભ મેળવવાિા બદલામાં પગારિો થોડો લહથસો જતો કરી શકે છે. સવલતો મેળવિાર કમષચારી અિેઆપિાર િોકરીદાતા તેમિા કરપાત્ર આવકમાંથી ટેટસ અિે િેશિલ ઈન્થયુરન્સમાં કપાત મેળવી શકે છે. આવી યોજિા હેઠળ ઓિર કરાતી કેટલીક સવલતો પર ટેટસ લેવાતો જ િથી અથવા વકકરિા ચોક્કસ ઈન્કમ ટેટસ દર કરતા ઘણા િીચાં િમાણમાં તે ચુકવવાિા થાય છે. એમ્પ્લોયસષ પણ ઓછાં લેવાયેલાં પગાર પર િેશિલ ઈન્થયુરન્સ ચુકવવામાંથી બચે છે. આ યોજિા અન્વયે બેલિક રેટ કરદાતા એમ્પ્લોયર દ્વારા િોિ કોન્ટ્રાટટ માટે પગારમાંથી ૭૦૦ પાઉન્ડ જતાંકરેતો તેમિા પગાર પરિા ટેટસ અિે િેશિલ ઈન્થયુરન્સમાં વાલષષક ૨૨૪ પાઉન્ડ અિે તેમિો એમ્પ્લોયર િેશિલ ઈન્થયુરન્સમાંવાલષષક ૯૭ પાઉન્ડ બચાવી શકેછે. જોકે, સરકાર માિે છે કે આ રાહતિા દુરુપયોગથી ટ્રેિરીિે વષષે ૨૩૫ લમલલયિ પાઉન્ડિું િુકસાિ જાય છે. સરકારિે આ પગલાથી આવતા વષષે ૮૫ લમલલયિ પાઉન્ડિી બચત થશેઅિે૨૦૨૧૨૨માં તે વધીિે ૨૬૦ લમલલયિ પાઉન્ડ થશે. તદ્દિ ઓછાં એલમશન્સિી કંપિી કાર, પેન્શન્સમાં િાળો અિે આવવાજવા માટેબાઈલસકલ ટેટસિેપાત્ર િલહ રહે. કાર, એકોમોડેશિ અિે થકૂલ િીમાં પગારિા લહથસાિા બલલદાિિી આ વ્યવથથા ૨૦૨૧ સુધી સંરલિત રખાશે. હવેથી િુખ્ય બજેટ ઓટિિાં ટેટસ યરિા અંત પહેલા િેરિારોિા અમલ માટે વધુ સમય મળી રહે તે માટે બે દાયકામાં સૌિથમ વખત બજેટ ઓટમમાં રજૂકરાશે. આશ્ચયષકારી પગલામાં

ફિલલપ હેમન્ડે જાહેર કયુું હતું કે વાલષષક અથષતંત્ર સંબંલધત ઓટમ થટેટમેન્ટ પડતુંમુકાશેઅિેઆગામી વષષથી બજેટ ઓટમમાંરજૂકરાશે. ચાન્સેલર સ્થિંગમાં ઈકોિોમીિા હાલ લવશે અપડેટ આપવાિું ચાલુ રાકસે. જોકે, ટ્રેિરીિા સૂત્રોએ જણાવ્યુંહતુંકેસ્થિંગ બજેટ ટેટસીસ અિે ખચષલવષયક લિણષયોિે સાંકળતી મહત્ત્વિી ઘટિાિા બદલે ચીલાચાલુ બાબત જ બિી રહેશે. હેમન્ડેજણાવ્યુંહતુંકે૨૦૧૭માં સ્થિંગ બજેટ અિેઓટમ બજેટ જોવા મળશે, જેવ્યાપક સ્થથરતા-ચોકસાઈ આપશે. સાતિા વષષેપણ ફ્યુલ ડ્યુટી ફ્રીઝ પમ્પ્સ પર વધતાંભાવ પર અંકુશ રાખવા સતત સાતમા વષષેપણ ફ્યુલ ડ્યુટીમાં કોઈ વધારો કરવામાં આવ્યો િથી. ચાન્સેલરે જણાવ્યું હતુંકેઆ પગલાથી લોખો મહેિતુલોકોિેિાયદો થશેઅિેઆગામી વષષે૮૫૦ લમલલયિ પાઉન્ડિી કરરાહત ગણાશે. ચાન્સેલરેજણાવ્યુંહતું કેમાચષ૨૦૧૧માંફ્યુલ ડ્યુટી ૫૭.૯૫ પેન્સિા દરેફ્રીિ કરાયા પછી કાર ડ્રાઈવરિેવાલષષક ૧૩૦ પાઉન્ડ અિેવાિ ડ્રાઈવરિેવાલષષક ૩૫૦ પાઉન્ડિી બચત થઈ છે. મોટલરથટ કેમ્પેઈિસષેલિરાશા દશાષવતા જણાવ્યું છે કે ચાન્સેલરે ફ્યુલ ડ્યુટીમાં કાપ જાહેર કરવો જોઈતો હતો. ડ્યુટી થથલગત રાખવાથી જેબચત થશેતેઈન્થયુરન્સ િીલમયમ ટેટસ વધવાથી ધોવાઈ જશે. જોકે, આ પગલાથી ટ્રેિરીિે આગામી પાંચ વષષમાં ૪.૩ લબલલયિ પાઉન્ડથી વધુબોજો સહિ કરવાિો આવશે. જાન્યુઆરી મલહિાથી િેલમલી કારિે ફિલલંગ કરાવવાિા ખચષમાં પાંચ પાઉન્ડ જેટલો વધારો થયો છેઅિેપેટ્રોલિી ફકંમત ૨૬ ડોલરિા તલળયેથી વધી ૫૦ ડોલર સુધી વધી છે. આ જ સમયગાળામાંઓઈલ માટે ઉપયોગમાં લેવાતી કરન્સી ડોલર સામે પાઉન્ડિા મૂલ્યમાં ૧૫ ટકાિો ઘટાડો થયો છે. પેટ્રોલિો ભાવ િલત લલટર ૧૦૨.૬૯ પેન્સથી વધી ૧૧૪.૭૭ પેન્સ જ્યારે, ડીિલિો ભાવ િલત લલટર ૧૦૫.૯૯ પેન્સથી વધી ૧૧૬.૮ પેન્સ થયો છે. ઉત્પાદકતાિાંમિટન ઘણુંપાછળ ચાન્સેલર હેમન્ડેજણાવ્યુંહતુંકેલિટિ ઉત્પાદકતાિા મામલેયુએસ અિે જમષિીથી ૩૦ ટકા, ફ્રાન્સથી ૨૦ ટકા અિે ઈટાલીથી આઠ ટકા પાછળ છે. લિટિમાં ઉત્પાદકતા એટલી િબળી છે કે જે કામ કરતા જમષિ વકકરિેચાર લદવસ લાગેતેલિલટશ વકકર પાંચ લદવસમાંકરેછે. આ સમથયા હલ કરવા ૨૩ લબલલયિ પાઉન્ડિું િવું િેશિલ િોડસ્ટટલવટી ઈન્વેથટમેન્ટ િંડ રચાશે, જે આગામી પાંચ વષષમાં ઈિોવેશિ અિે ઈન્ફ્રાથટ્રક્ચર પાછળ ખચષ કરશે. આ ખચષમાં ૪.૭ લબલલયિ સાયન્સ અિે ઈિોવેશિ િોજેટટ, ૭૦૦ લમલલયિ અલ્ટ્રાિાથટ 5G મોબાઈલ િેટવટસષ, ૪૦૦ લમલલયિ ઈિોવેલટવ થટાટટ-અપ્સ પેઢીઓ તેમજ લબલલયન્સ પાઉન્ડ િવા ઘર અિે ટ્રાન્સપોટટિા ખચષિો સમાવેશ થાય છે. લિષ્ણાતો કહે છે કે જો લિટિ તેિી ઉત્પાદકતામાં વાલષષક એક ટકાિો પણ વધારો કરી શકેતો એક દાયકામાંઅથષતંત્રિા કદમાં૨૪૦ લબલલયિ પાઉન્ડિો અથવા લિટિિા દરેક પલરવાર માટે ૯,૦૦૦ પાઉન્ડિો ઉમેરો થશે. જી-૨૦િાંસૌથી ઓછો મબઝનેસ ટેર્સ હેમન્ડ ૨૦૨૦ સુધીમાંકોપોષરશ ે િ ટેટસ ૨૦ ટકાથી ઘટાડી ૧૭ ટકા કરવાિા મુદ્દાિે વળગી રહ્યા હતા. જોકે, યુએસિા વરાયેલા િમુખ ડોિાલ્ડ ટ્રમ્પે લબિિેસ ટેટસ ૧૫ ટકા કરવાિી જાહેરાત કરી છે ત્યારે હેમન્ડ વધુ મોટી જાહેરાત કરે તેવી આશા પર પાણી િરી વળ્યું હતું. સરકારે૨૦૧૦થી ૨૮ ટકાિા કોપોષરેશિ ટેટસમાંકાપ મૂકી ૨૦ ટકા કયોષહતો. નેશનલ મલમવંગ વેજિાં૩૦ પેન્સનો વધારો ચાન્સેલર હેમન્ડે એલિલ મલહિાથી ૨૫થી વધુ વયિાઓ માટે િેશિલ લલલવંગ વેજમાં૩૦ પેન્સિા વધારાિી જાહેરાત કરી હતી. અનુસંધાન પાન-૩


3rd December 2016 Gujarat Samachar

www.gujarat-samachar.com

@GSamacharUK

પવશેષ અહેવાલ 3

GujaratSamacharNewsweekly

સાંકળતા ૨૭ વમવિયન પાઉસડના એઝસિેસવેમાટેમંજરૂ ી આપી દેવાઈ છે. ઓઝસફડટ અને કેક્બ્રિજને સાંકળતી સૂવચત ઈટટ-વેટટ રેિ િાઈન હેમન્ડેિાણાકીય... માટે૧૧૦ વમવિયન પાઉસડના ભંડોળની પણ હેમસડેજાહેરાત કરી હતી. મુખ્ય વિસ્તારોમાંહાઉવસંગ માટે£૨.૩ વિવલયન આમ, વિવવંગ વેજ િવત કિાક ૭.૨૦ પાઉસડના િદિે ૭.૫૦ ભારે ડીમાસડ ધરાવતા વવટતારોમાં નવા ૧૦૦,૦૦૦ મકાનો પાઉસડ થશે. આ વધારો ૧૦ પેસસ ઓછો છે પરંતુ, સપ્તાહના ૩૮ િાંધવામાં ૨.૩ વિવિયન પાઉસડનું ઈસફ્રાટિક્ચર ફંડ મદદ કરશે. આ કિાકના વેતનમાંવાવષોક િગભગ ૬૦૦ પાઉસડનો વધારો કરશે. ઉપરાંત, પરવડી શકે તેવા વધારાના ૪૦,૦૦૦ ઘર ખરીદવા કે ભાડે ટ્રાફિક જામ ઘટાડિા માગગસુધારણા માટે£૧.૩ વિવલયન વિટનમાંિાફફક જામ પાછળ ખચાોતો સમય અથોતંત્રનેવિવિયસસ આપવા માટેિીજા ૧.૪ વિવિયન પાઉસડ અપાશે. ટથાવનક કાઉક્સસિો પાઉસડનું નુકસાન પહોંચાડી ઉત્પાદકતા ઘટાડે છે. માગોો પરની ભીડ ભંડોળ મેળવવા િોિી િગાવી શકશે અને તેનો શ્રેષ્ઠ ઉપયોગ ઝયાં ઓછી કરવા અને ટથાવનક માગોોને અપગ્રેડ કરવા પાછળ ૧.૧ કરવો તેનો વનણોય કરી શકશે. ઘરના િકાર પર વનયંત્રણ રાખતા વિવિયન અને ઈંગ્િેસડના મોટરવેિ અને વિિી જંઝશસસની સમટયા વનયમો હળવાંિનાવાશે. મોડનગગ્રામર સ્કૂલ્સ માટેએકસ્ટ્રા £૫૦ વમવલયન હિ કરવા ૨૨૦ વમવિયનની ફાળવણી કરવામાં આવશે. હેમસડે ગ્રામર ટકૂલ્સના વવટતરણ માટેઆગામી ચાર વષોમાટેવાવષોક વધુ જણાવ્યુંહતુંકેનોથોમાંિાસસપોટટવિસક સુધારવા આગામી પાંચ વષોમાં ૨૩ વિવિયન પાઉસડ ખચાોશ.ે ઓઝસફડટ, વમલ્ટન કીનેસ અનેકેક્બ્રિજને £૫૦ વમવિયન ફાળવણી થશે. આનો અથો એ છે કે િવતોમાન સારી વસિેક્ઝટવ ટકૂલ્સ પેરસટ્સની માગણી હશે તો પડોશના નગરોમાં પૂરક શાળાઓ િાંધી શકશે. વમવનટટરોએ ટકોટિેસડ, વેલ્સ અને નોધોનો લંડનઃ વિટને રાષ્ટ્રીય દેવાંમાં નવો આયિષેસડમાં વશક્ષણ માટે ૧૦ વવક્રમ સર્યોો છે. વિટનનું દેવું એક વમવિયન પાઉસડની િાંહેધરી આપી દાયકા અગાઉ ૨૦૦૬માં ૫૦૦ છે. ટોની બ્િેરે ૧૯૯૮માં નવી વિવિયન પાઉસડ હતું, જે વધીને ગ્રામર ટકૂલ્સ પરિગાવેિો િવતિંધ વવક્રમી £૧,૬૪૦,૦૦૦,૦૦૦,૦૦૦ ઉઠાવવા થેરેસા મેવવચારી રહ્યાંછે. એટિે કે ૧૬૪૦ વિવિયન (૧.૬૪ જેલમાંવહંસા અનેડ્રગ્સના વિવિયન) પાઉસડ થયુંછે. આનો અથો સામના માટેિધુ£૫૦૦ એમ થાય કેદરેક વિટનવાસીના માથે વમવલયન ૨૫,૦૦૦ પાઉસડનુંદેવુંછે. દેશની જેિોમાં વહંસા અને જોકે, એક આશ્વાસન િઈ શકાય કે ડ્રગ્સની નશાખોરીનું િમાણ વધી ૧૪ વષોમાંપહેિી વખત દેવાંની વૃવિ જતા તેના સામના સામે વધુ ૫૦૦ અથોતંત્ર કરતા ધીમાં દરે થઈ છે. વમવિયન પાઉસડની ફાળવણી ઓઝટોિર ૨૦૧૫થી ઓઝટોિર ૨૦૧૬ના િેક્ઝિટ મતદાન પછી વિટન વવશ્વમાંસૌથી સારી વમવનટિી ઓફ જક્ટટસને કરવામાં ગાળામાંજ દેવું૫૦.૯ વિવિયન પાઉસડ વધી ગયું કામગીરી ધરાવતું મોટુ અથોતંત્ર છે અને ૨૦૦૨ આવશે. વિિન અવધકારીઓની હતું. વેટ અને કોપોોરેશન ટેઝસની આવકોમાં પછી પહેિી વખત રાષ્ટ્રીય આવકની ટકાવારી ઘટતી સંખ્યાની ફવરયાદોના પગિે ઉછાળો આવ્યો હોવાંછતાંસરકારેટેઝસની આવક તરીકે કરજ ઘટ્યું છે. આનો અથો એ થાય કે ૧૪ ૨,૫૦૦ વધુ ફ્રસટિાઈન વિિન કરતા વધુ ખચો કયોો હોવાથી ઓઝટોિરમાં વધુ વષો પછી પહેિી વખત રાષ્ટ્રીય દેવાંની અવધકારીઓ માટે વાવષોક ૧૦૪ ૪.૮ વિવિયન પાઉસડ કરજ િેવાની ફરજ પડી સરખામણીએ અથોતંત્ર વધુિડપેવવટતરી રહ્યુંછે. વમવિયન પાઉસડનું ભંડોળ ઉભુ હતી. જોકે, ૨૦૦૮ પછી પહેિી વખત આ ખાધ ગયા વષષે ઓઝટોિરમાં ઋણ રાષ્ટ્રીય આવકના કરાશે. ઈંગ્િેસડ અનેવેલ્સની ભરચક સૌથી ઓછી હતી અને ગત વષોના ઓઝટોિરની ૮૪.૩ ટકા હતું, જે આ વષષે ઓઝટોિરમાં ઘટીને જેિોમાં વહંસા, ડ્રગ એબ્યુિ અને ૮૩.૮ ટકા થયુંહતું. સરખામણીએ ૨૫ ટકા ઓછી હતી. રમખાણો, કૌભાંડો, નિળી સુરક્ષાની અિુસંધાિ પાિ-૨

વિટનનુંવિક્રમી £૧,૬૪૦,૦૦૦,૦૦૦,૦૦૦ દેિું

ઘટનાઓ મોટા પાયે િહાર આવી છે. ખાસ નોંધવાનું કે ઓટિોનોના માચોિજેટમાંવમવનટિી ઓફ જક્ટટસનેપાંચ વષોમાં૧૫ ટકાના િજેટ કાપની ફરજ પડાઈ હતી. નેશનલ ઈન્સ્યુરન્સ િાળામાંમાર પડ્યો સરકારે૪૦ પેસસના ટેઝસ માટેઈસકમ ટેઝસની જાળમાંઆવવાની મયાોદા ૪૩,૦૦૦ પાઉસડથી વધારી ૪૫,૦૦૦ પાઉસડ કરી છે. આ ફેરફારથી વષષે ૪૦૦ પાઉસડની િચત થશે તેમ કહેવાયું હતું. જોકે, કરદાતાએ પગારના જે િેવિે ૧૨ ટકા નેશનિ ઈસટયુરસસ ફાળો ચુકવવો પડેછેતેમયાોદા ૪૩,૦૦૦ પાઉસડથી વધારી ૪૫,૦૦૦ પાઉસડ કરાઈ છે. અત્યારેઊંચી આવક રળનારાએ ૪૩,૦૦૦ પાઉસડ સુધી ૧૨ ટકા અને તે પછી ૨ ટકાના ધોરણે ચુકવવો પડે છે. પરંતુ હવે સમગ્ર રકમ માટે ૧૨ ટકાના ધોરણે ફાળો ચુકવવો પડશે. આમ, ૨૦૦ પાઉસડના છુપા ટેઝસનો માર કરદાતાએ સહન કરવો પડશે અને વાટતવવક િાભ ૪૦૦ નવહ, ૨૦૦ પાઉસડનો જ મળશે. આ પગિાથી િેિરીનેવધારાના એક વિવિયન પાઉસડની આવક થશે. િેક્ઝિટથી માઈગ્રન્ટ્સ ઘટશે? જો વિટને ઈયુમાં રહેવાનો મત આપ્યો હોત તો ઈવમગ્રેશન ટતર વષષે૮૦,૦૦૦ જેટિુંવધી ગયુંહોત. એવી આગાહી OBR દ્વારા તૈયાર કરાઈ હતી. તેણેએવી આગાહી પણ કરી હતી કેઈવમગ્રસટ્સની સંખ્યા ઘટવાથી ટેક્ષ રેવસયુમાંપણ ૧૬ વિવિયન પાઉસડનો ઘટાડો થઈ શકેછે.

છેતરપિંડી બદલ પિતેશ લાડવાનેજેલ

બનમિંગહામઃ સાઉથ યોકકશાયરમાં વેવલલી ખાતેની ઓરગ્રીવ કોલ્યરી (કોલસાની ખાણ)ની જગ્યાને સુંદર બનાવીને ત્યાં કોમ્યુનનટી ફોરેસ્ટ ઉભું કરવા માટે ક નથ ત રૂ પે £૯૮,૦૦૦ની રકમ લીધા બાદ એક પણ વૃક્ષ નનિ વાવીને છેતરનપંડી કરવા બદલ બનમિંગિામ ક્રાઉન કોટેે ૨૯ વષલીય ઉદ્યોગસાિનસક નિતેશ લાડવાને ૨૭ મનિનાની જેલની સજા કરી િતી. ફનરયાદી ડેનિયલ ઓસ્ક્રોફ્ટે કોટેને જણાવ્યું િતું કે

જ્યાં જંગલ િોવું જોઈતું િતું ત્યાં તેવું કશું જ ન િતું. ત્યાં ક્યારેય વૃક્ષ વાવવામાં આવ્યા િોય તેનો પણ પુરાવો ન િતો. વૃક્ષ રોપવા માટે જગ્યા પણ સાફ કરવામાં આવી ન િતી. િકીકત એ છે કે બે અનુભવી ઓફફસર ત્યાં ગયા િતા અને ત્યાં કોઈ કામ થયું જ ન િોવાનું તેમણે જોયું િતું. લાડવાએ છેતરનપંડી કરી િોવાનો ઈનકાર કયોો િતો. તેણે દાવો કયોો િતો કે તેણે અને તેના નમત્રે થોડાં છોડ રોપ્યા િતા અને વકકરોને બાકીના છોડ વાવવા માટે રોકડ પણ ચૂકવી િતી.


4

રિટન

@GSamacharUK

GujaratSamacharNewsweekly

3rd December 2016 Gujarat Samachar

બ્લેક િનીઃ િોદીનુંયુદ્ધ એ આપણુંજ યુદ્ધ છે પ્રધતબંધિત ભારતીય ચલણ અંગે

- મનોજ લાડવા જો ભારતમાં પચરંગી હવરોધ પક્ષોના નેતાઓ સાચા િોય તો નરેસદ્ર મોદી સરકારનો રૂહપયા ૧૦૦૦ અને રૂ. ૫૦૦ની નોટો પાછી ખેંચવાના હનણનયને મોટી આફત હસવાય બીજું કંઈ કિી શકાય નિીં. શાણા માનવીઓ પણ કમનસીબે પ્રલયની આગાિી કરનારાની કાગારોળમાં તણાઈ ગયા છે અને તેઓ વધુ સૈદ્ધાંહતક અહભગમ અપનાવી રહ્યાં છે. એ વાત સાચી છે કે બીનહિસાબી અથવા ‘બ્લેક’ મનીનો ‘ઓજીયેન પટેબટસ’નો કચરો સાફ કરવાના નાટ્યાત્મક પગલાથી થોડા સમય તકલીફ તો થશે જ. િા, તેનાથી કદાચ ગ્રાિક માગને ધક્કો પિોંચશે અને થોડા મહિનાઓ સુધી જીડીપી હવકાસ અડધો ટકા ઓછો પણ થઈ શકે છે. પરંતુ આ નકારાત્મક હવચારો ધરાવનારાએ એટલું યાદ રાખવું જોઈએ કે તેનાથી િાલ ચલણમાં ફરી રિેલાં અંદાજે ૭૦ હબહલયન ડોલર હબનહિસાબી નાણા પણ ખતમ થઈ જશે. આ નાણાથી ભ્રષ્ટાચાર, ત્રાસવાદ, નાકોનહટક્સ વેપાર તેમજ દુષ્ટ પ્રવૃહિઓને ઉિેજન મળે છે જે ભારતીય અથનતત્ર ં અને સમાજને ઉધઈની માફક કોરી ખાય છે, સરકારને કાયદેસરની રેવસયુથી દૂર રાખે છે અને ગરીબીનું એક હવષચિ સજનવામાં મદદ કરે છે. જે નાબૂદ કરવા મોદીએ પ્રહતજ્ઞા કરી છે. આથી જ હું કહું છું કે

ભ્રષ્ટાચાર હવરુદ્ધ મોદીનું યુદ્ધ આપણું જ યુદ્ધ છે આ ત્રાસવાદ સામેનું યુદ્ધ છે. તેની સાથોસાથ ગરીબી સામેનું યુદ્ધ પણ છે. આથી, યુકમ ે ાં તમાશામાં જોડાઈ જનારા લોકોએ હબનહનવાસી ભારતીયોને પડતી મુશ્કેલીઓનો મુદ્દો ઉઠાવી ઇલ્સડયા િાઉસની બિાર હવરોધ અહભયાનોની નેતાગીરી લેવા ધમકીઓ આપી છે, તેમને આગળ વધતા અટકાવવા જ જોઈએ. તમે જરા એ પહરવારોનો હવચાર કરો જેમણે ત્રાસવાદીઓ અને ગુડં ાઓના િાથે પોતાના પનેિીજનોને ગુમાવ્યા છે. એ ગરીબોને યાદ કરો જેમનું ભહવષ્ય ભ્રષ્ટાચારીઓના િાથે રોજ રોળાતું રિે છે. િવે આપણે ચોક્કસ બાબતો જોઈએ. ડીમોનેટાઇઝેશન પિેલથી ભારતીય હરઝવન બેંકની જવાબદારી ૭૦ હબહલયન ડોલર જેટલી ઘટી જવાની અથવા એક વષનનું ઋણ ઓછું લેવાની ધારણા છે. આના પહરણામે ખાનગી સેકટરમાં રોકાણો માટે નવા સંજોગો ઊભા થશે. વ્યાજના દર ઘટી શકશે અને ભારતના હવકાસશીલ અથનતત્ર ં ની કરોડરજ્જુ સમાન ખેડત ૂ ો અને ઉદ્યોગ સાિહસકો બંને માટે હવશાળ પ્રમાણમાં િેહડટ પ્રાપ્ત થશે. આ પછીના તમામ વ્યવિારો ‘વ્િાઈટ’ અથવા ફોમનલ અથનતત્ર ં ને વેગ પૂરો પાડશે. અને આખરમાં આ સંજોગો

કેપ્ટન રાધિકા મેનનનેIMO દ્વારા વીરતા પુરસ્કાર એનાયત

તો નીચલા પતરની નોકરશાિી અને ખાસ તો કપટમ્સ અને પ્રત્યક્ષ તથા પરોક્ષ ટેક્સ હવભાગો દ્વારા લાંચની સતત માગણીઓથી પરેશાન અને ભારતમાં સાિસ પથાપવામાં ભયભીત હવદેશી રોકાણકારો માટે તો ઈશ્વરદિ વરદાન જેવું છે. મિારાષ્ટ્ર અને ગુજરાતમાં તાજેતરમાં યોજાયેલી પથાહનક ચૂટં ણીઓમાં મોદીના ભાજપને જે અભૂતપૂવન હવજયો સાંપડ્યા છે તે પપષ્ટ દશાનવે છે કે પ્રલયની આગાિી કરનારાઓ ખોટા છે અને અચાનક ડીમોનેટાઈઝેશનથી થોડી તકલીફો પડવા છતાં વ્યાપક કટયાણ માટે ભારતીય પ્રજા તે સિન કરવા તૈયાર છે. ભૂતકાળમાં પણ ઘણા લોકોએ અનેક વખત કહ્યું છે તેમ મોદી હિંમતવાન રાજકીય જુગારી છે. તેઓ જાણે છે કે દેશ તેમની પાછળ એકસંપ થઈને ઊભો છે અને આ સમથનનથી તાકાત મેળવીને તેઓ ‘લેસ કેશ’ ભારતને આધુહનક હડજીટલ કેશલેસ સમાજમાં રૂપાંતહરત કરવા તત્પર છે. જો આપણે અત્યારે વડા પ્રધાન મોદી સાથે ખભાથી ખભા હમલાવીને ઊભા નિીં રિીએ તો ક્યારે ઊભા રિીશુ?ં ’ (મનોજ લાડવા રાજકીય પિેટજી ે પટ તેમજ ઇલ્સડયા ઇસક.ના પથાપક અને ચીફ એક્ઝીક્યુટીવ છે.)

ગુરુ નાનક જયંતીની ભવ્ય ઉજવણી

લેસ્ટરઃ ગુરુ નાનક જયંતી હનહમિે લેપટરમાં આયોહજત શોભાયાત્રામાં િજારો શીખ ભાઈ-બિેનો જોડાયા િતા. શોભાયાત્રાનો પ્રારંભ ગુરુદ્વારા બિાર પરંપરાગત પ્રાથનના- કીતનન સાથે થયો િતો. નગર કીતનન ધાહમનક યાત્રા ઈપટ પાકક રોડલ્પથત ગુરુ તેગબિાદૂર ગુરુદ્વારાથી નીકળી, િોલી બોસસમાં ગુરુ નાનક ગુરુદ્વારા પિોંચી િતી. શોભાયાત્રાની મોખરે ઢોલ વગાડતા શીખ યુવાનની પાછળ તલવારો અને બેનરો સાથે ધાહમનક સૂત્રો પોકારતા ‘પંજ પ્યારે’ ચાલતા િતા. ૩૦ જેટલા પુરુષ, લંડનઃ ઈડટરનેશનલ મેરરટાઈમ એક નારવકની મુખ્ય ફરજ છે. હું મહિલા અને બાળકો સાવરણીથી ઓગગેનાઈઝેશન (IMO) દ્વારા જે પ્રકારના જિાજ પર ફરજ રપતો સાફ કરી ‘ગુરુ ગ્રંથ સાહિબ’ ભારતની પ્રથમ મરિલા મચચડટ બજાવું છું ત્યાં મરિલા િોય કે સાથેના રથના માગનમાં ફૂલોની વેરતા િતા. નેવી કેપ્ટન રાધિકા મેનનનું પુરુષ તેનાથી કોઈ જ ફરક પડતો પાંદડીઓ શોભાયાત્રાને હનિાળવા લોકો લંડનમાંવીરતા એવોડડથી સડમાન નથી. મેંમારુંકતચવ્ય કયુુંછે.’ ગયા વષગે જૂનમાં રશરપંગ મોટી સંખ્યામાં એકત્ર થયા િતા. કરવામાં આવ્યું િતું. વષચ ૨૦૧૫માં બંગાળની ખાડીમાં કોપોચરેશન ઓફ ઈન્ડડયાના મોટા યાત્રાના રૂટ પરના સાતથી આઠ ફસાયેલા એક િોડીના સાત ઓઈલ ટેડકર જિાજ ‘સંપૂણચ પટોલ પરથી શોભાયાત્રામાં સામેલ લોકો તેમજ અસય લોકોને શીખ માછીમારોનેબચાવવા માટેતેમને થવરાજ’નો કમાડડ રારિકા મેનન સંપ્રદાયની લંગર પરંપરા અનુસાર આ એવોડડએનાયત કરાયો િતો. પાસે િતો. આ જિાજના સેકડડ ભોજન અને પીણું અપાયું િતુ.ં ઓરડશાના કેપ્ટન રારિકા ઈન્ડડયન નેવીની ઓફફસરે ગુરુ તેગબિાદૂર ગુરુદ્વારાના પ્રથમ મરિલા કેપ્ટન િોવાં ગોપાલપુરના ફકનારાથી અઢી સેિટે રી એમ એસ સાંઘાએ ઉપરાંત સમુદ્રમાં લોકોને ફક.મી.ના અંતરે દરરયામાં આ જણાવ્યું િતું કે શિેરમાં ૧૯૯૨થી બચાવવા માટે સડમાન માછીમારોને મુશ્કેલીમાં જોયા દર વષષે શોભાયાત્રા નીકળે છે. મેળવનારાં પણ પ્રથમ મરિલા િતા. તેમનેબચાવવા માટેકેપ્ટન નાનક જયંતીના પ્રસંગમે ાં લોકો રારિકાએ પોતાનો જીવ ભાગ લે છે. શીખ કાઉલ્સસલ, છે. ે ા લેપટરમાં રિેતા કરતાર લંડનમાં IMOના િેડક્વાટડર જોખમમાં મૂકીને દરરયામાં યુકન સસં ઘ ેજણાવ્યુ િતું કે વૈહવધ્યતાની ખાતે યોજાયેલા સમારંભમાં ઉછળતાં નવ મીટર ઉંચા મોજાં ઉજવણી રૂપે શોભાયાત્રા નીકળે એવોડડ થવીકારતાં કેપ્ટન અને ૬૦થી ૭૦ નોરટકલ ત્યારે િંમશ ે ા સાનુકળ ુ વાતાવરણ રારિકાએ જણાવ્યુંિતું ,‘ મનેઆ માઈલની ઝડપે ફૂંકાતા પવન િોય છે. લેપટર ફોરેપટ ઈપટના એવોડડ થવીકારતાં મારાં માટે વચ્ચે તેમણે માછીમારોને બલબીર કૌરે જણાવ્યું િતુ,ં ‘ તેમજ મારી ટીમ માટે ગવચની બચાવવા માટે રાિત અરભયાન અમારી ધાહમનક ઉજવણીના લાગણી થાય છે. મુશ્કેલીમાં િાથ િરવાનો આદેશ આપ્યો ભાગરૂપે શોભાયાત્રાના આયોજનનું અમને ગૌરવ છે.’ ફસાયેલા લોકોને મદદ કરવી તે િતો.

સાંસદ ગેરેથનો ચાન્સેલરનેપત્ર

www.gujarat-samachar.com

દરરોજ ૬૪૦ ટ્રેન રદ થાય છે

લંડનઃ િેરો વેથટના સાંસદ ગેરેથ થોમસે ભારતમાં પ્રરતબંરિત કરાયેલી રૂ.૫૦૦ અને રૂ. ૧,૦૦૦ની ચલણી નોટ્સ સંદભગે ચાન્સેલર ફિધલપ હેમન્ડને પત્ર લખી યુકેન્થથત ભારતીયોની મુશ્કેલીને વાચા આપી આપી છે. તેમણે ચાડસેલરનેભારતીય નાણાપ્રિાન જેટલી સાથે આ મુદ્દો ઉઠાવી પાછી ખેંચાયેલી આ નોટ્સ મુદત સુિીમાં બદલાવી શકાય તેવી વ્યવથથા કરવા સૂચન પણ કયુુંછે. ગેરેથે પત્રમાં જણાવ્યું છે કે,‘મારા મતરવથતારમાં લોકોએ મને કહ્યા મુજબ રૂ.૫૦૦ અને રૂ.૧,૦૦૦ની નોટ્સ પાછી ખેંચવાના ભારત સરકારના રનણચયના કારણો તેઓ સમજેછે.

લંડનઃ હિટનમાં ગત ૧૨ જોકે, ભારતની મહિનામાં પ્રવાસીઓની િાડમારી બિાર મોટા ભાગના વધારતા ૨૩૩,૬૦૬ િેન પ્રવાસ રદ કરવામાં આવ્યા િતા. આમાં મની એક્સચેડજીસ આશરે ૮૩,૦૦૦ િીપ રદ કરવા દ્વારા નોટ્સ બદલવા સાથે સૌથી ખરાબ િાલત સધનન ઈનકાર કરાયો છે.’ િેસસ ચલાવતી ગોહવઆ મારા રવથતારના થેમ્સહલસક રેલવેની છે, જે ઘણા ભારતીયો થેમ્સહલસક, ગ્રેટ નોધનનન અને પારરવારરક અથવા ગેટહવક એક્સપ્રેસ સહવનસ પણ રબઝનેસ કારણોસર ભારતની ઓપરેટ કરે છે. લંડનથી આવતા રનયરમત મુલાકાત લેતા રિે છે અને જતાં પ્રવાસીઓએ દૈહનક અનેતેઓ દરેક વખતેયુકેપાછા સરેરાશ ૨૨૮ િેન રદ થવાની ફરે ત્યારે નાણા એક્સચેડજ મુશ્કેલી સિન કરવી પડી િતી. કરાવતા નથી પરંતુંબીજા પ્રવાસ રેલ કંપનીઓએ ગયા વષષે િેનો પડવાના કારણે માટેનાણા િાથવગાંરાખેછે. જે મોડી પ્રવાસીઓને ૪૫ હમહલયન લોકો આ વષચના અંત સુિીમાં પાઉસડનું વળતર ચુકવવું પડ્યું ભારત જવાનો ઈરાદો રાખતા િતું, જે તેની અગાઉના વષષે ૨૬ નથી તેમના માટે એક માત્ર હમહલયન પાઉસડ િતું. રવકલ્પ ભારત જઈ રિેલા જોકે, તેની સામે કંપનીઓને કોઈકનેશોિી તેમના વતી નોટ્સ અચાનક િેનસેવા ખોરવાઈ બદલાવી શકે તેમ કરવાનો છે. જવાના મામલે નેટવકક રેલ જોકે, બિા કેસમાં આ શક્ય પાસેથી ૧૦૫ હમહલયન પાઉસડ મળ્યા િતા. નથી.’

લંડનઃ હમહનપિી ઓફ જલ્પટસે ઈહમગ્રેશન હિબ્યુનટસ માટે લાગુ કરેલો ૫૦૦ ટકા ફી વધારો પાછો ખેંચવાની નાટ્યાત્મક જાિેરાત કરી છે. જાિેર પરામશનમાં જનતાના ભારે હવરોધના પગલે આ પગલું લેવાયું છે. ઈહમગ્રેશન હિબ્યુનલ ફી અંગે જાિેર પરામશનમાં ૧૪૭માંથી ૧૪૨ પ્રહતભાવમાં સૂહચત ફેરફાર સામે હવરોધ કરાયો િતો. જોકે, ફીના ધોરણો સુધારવા માટે હમહનપટસન િજુ કહટબદ્ધ છે. આ ફી વધારાથી વષષે ૩૪ હમહલયન પાઉસડ મળવાની આશા િતી. કોર્સન અને જલ્પટસ હવભાગ માટે જવાબદાર હમહનપટર સર ઓસલવર હીલ્ડે પાલાનમેસટરી હનવેદનમાં જણાવ્યું િતું કે િવે તમામ અરજદારો પાસેથી જૂના ધોરણે ફી પવીકારાશે અને જેમણે નવા દરે ફી ભરી િશે તેમને વધારાની રકમ પરત કરાશે. જોકે, તેમણે જણાવ્યું િતું કે જે લોકો આપણી કોર્સન અને

હિબ્યુનટસનો ઉપયોગ કરે છે તેમના માટે પી વધારવી યોગ્ય િોવાનું સરકાર માને છે. લો સોસાયટી ઓફ ઈંગ્લેસડ એસડ વેટસ દ્વારા ફીવધારો રદ થવાને આવકાર અપાયો છે. ઈહમગ્રેશન અને એસાઈલમ કેસીસનો િવાલો ધરાવતી ફપટટહટયર હિબ્યુનલને અરજીનો દર આ ઓટમથી ૮૦ પાઉસડથી વધારીને ૪૯૦ પાઉસડ કરાયો િતો, જ્યારે મૌહખત સુનાવણીની ફી ૧૪૦ પાઉસડથી વધારીને ૮૦૦

પાઉસડ કરાઈ િતી. સૌપ્રથમ વખત અપર હિબ્યુનલમાં કરાતી અપીલોનો ચાજન દરેક અરજી માટે ૩૫૦ પાઉસડ અને અપીલ સુનાવણી માટે ૫૧૦ પાઉસડ રખાયો િતો. પૂવન જલ્પટસ સેિટે રી માઈકલ ગોવ દ્વારા ઈહમગ્રેશન હિબ્યુનલ ફી વધારો દાખલ કરાયો િતો. તેઓ પ્રથમ વખત જલ્પટસ સેિેટરી બસયા ત્યારે પુરોગામી દ્વારા લીગલ ફીમાં કરાયેલા અનેક વધારા રદ કયાન િતા.

લંડનઃ આહથનક સદ્ધરતા યુકન ે ા નાગહરકોના પવાપથ્ય પર સૌથી વધુ અસર કરતું પહરબળ છે. સેસિલ YMCA ચેહરટી દ્વારા સંશોધન મુજબ પવપથ રિેવાની બાબતમાં સમાજમાં આહથનક રીતે સૌથી વધુ અને સૌથી ઓછા સંપસન લોકોના ૫૨ ટકા છે. આહથનક રીતે સંપસન ૧૯ ટકા લોકોના પવાપથ્યમાં સુધારો થયો િતો. જ્યારે નાણાંની બાબતે ખૂબ હચંતા ધરાવતા ૩૩ ટકા લોકોનું પવાપથ્ય કથળ્યું િતુ.ં પવપથતા અને અલગ લાઈફ પટાઈલના પહરબળો પવાપથ્ય પર કેવી અસર કરે છે તે અંગેના ૧૪ પટેટમેસટ પર યુકન ે ા ૧,૦૦૦ યુવાનોનો સવષે કરવામાં આવ્યો િતો. હિટનમાં આહથનક અસમાનતાની ખાઈ વધી રિી છે. ઓક્સફામના આ વષનના સંશોધન

મુજબ યુકન ે ી વપતીના અહત ધનવાન ૧ ટકા લોકોની સંપહિ ગરીબો કરતાં ૨૦ ગણી વધુ છે એટલે કે યુકન ે ી દર પાંચમી વ્યહિ અહત ગરીબ છે. વષન ૨૦૧૫માં લંડન પકૂલ ઓફ ઈકોનોહમક્સ દ્વારા કરાયેલા અભ્યાસમાં જણાયું િતું કે ૨૦ વષનના યુવાનો પાંચ વષન અગાઉ જેવા િતા તેના કરતાં વીસીની વયના લોકોનું પવાપથ્ય ૧૮ ટકા કથળ્યું િતુ,ં જે ફેરફારમાં થઈ રિેલી ઝડપને દશાનવે છે. પવાપથ્ય પર અસર કરનારા અસય પહરબળોમાં સારા સંબધ ં ોના અભાવને લીધે અપવપથતામાં ૫૦ ટકાનો વધારો, માનહસક પફૂહતનના અભાવને લીધે ૪૮ ટકા જ્યારે શારીહરક રીતે સૌથી વધુ અને સૌથી ઓછાં સહિય રિીશોના પ્રમાણમાં ૩૨ ટકાનો તફાવત નોંધાયો િતો.

લેસ્ટરઃ ગોવર પિીટના મેગાઝોનમાં હમક્પડ એજ સેશનમાં અલ્ટટમેટ રેહપડ ફાયરના ત્રીજા રાઉસડમાં રમી રિેલા આઠ વષનના આયયનનું છ ફૂટના ટીનેજર સાથે અથડાવાથી હલવરમાં ઈજા થયાના એક કલાક પછી િોલ્પપટલમાં મૃત્યુ થયું િતુ.ં તેનું મૃત્યુ અકપમાતે થયું િોવાનું જ્યુરીએ ઠેરવ્યા બાદ ફેહમલી પટેટમેસટમાં વ્યહથત હપતા રાજેન્દ્ર પટેલેલેઝર ટેગ એરેનામાં વધુ સલામતી, સુપરહવઝનની વ્યવપથા ઉભી કરવા તથા પટાફને પૂરતી િેઈહનંગ માટે અપીલ કરી િતી. આઈટી મેનજ ે ર તરીકે ફરજ બજાવતા ૪૫ વષષીય રાજેસદ્ર પટેલે જણાવ્યું િતુ,ં ‘ મેગાઝોન આ કમનસીબ ઘટના પરથી પાઠ લઈને ભહવષ્યમાં અસય પહરવારને અમારા જેવું દુઃખ સિન ન કરવું પડે તેની તકેદારી લેશે તેવી મને આશા છે.’

ઈરિગ્રેશન રિબ્યુનલ્સ િાટેઅિલી ૫૦૦ ટકા ફી વધાિો પાછો ખેંિાયો

યુકેના નાગરિકોના સ્વાસ્થ્ય પિ આરથિક રિંતાનો ઓછાયો

મેગાઝોનમાંટીનેજર સાથે અથડાતા બાળકનુંમૃત્યુ


3rd December 2016 Gujarat Samachar

@GSamacharUK

www.gujarat-samachar.com

જિટન 5

GujaratSamacharNewsweekly

કારનો ક્રુઝ કંટ્રોલ ખોટકાતા કૌશલ જિના જમલરઃ િેક્ઝઝટ કાનૂની યુદ્ધનો ચહેરો ગાંધીનુંઅકસ્માતમાંકરુણ મોત

લંડનઃ બીકસસફીલ્ડ કોરોનર કોટડમાં શવશચત્ર કાર અકટમાત સબબે હેરોના શમડલસેસસ શવટતારના રહેવાસી અને મૂળ ગુજરાતી કંપની શડરેસટર કૌશલ ગાંધીના મૃત્યુની ઈસક્વેટટ સુનાવણી કરાઈ હતી. કૌિલ ગાંધીની ટકોડા ઓસટાશવયા કાર િુઝ કસટ્રોલ ખોટકાઈ જતાંટલાઉ નજીક M40 મોટરવે પર પાકક કરાયેલી ટ્રક સાથે અથડાઈ હતી અને તેમનું મૃત્યુ થયું હતું . અકટમાતની આઠ શમશનટ અગાઉ ગાંધીએ ૯૯૯ને ઈમજવસસી કોલ કરી મદદ માગી હતી. આ કોલ દરશમયાન જ અકટમાત સર્વયો હતો. શસશનયર કોરોનર શિન્ટપન બટલરે જણાવ્યું હતું કે ઓસસફડડમાં જ્હોન રેડશિફ હોન્ટપટલમાં પોટડ-મોટડમ તપાસમાં ગાંધીના લોહીમાં ડ્રાઈશવંગને અસર કરેતેવા કોઈ પદાથવમળ્યા ન હતા. બીજી ફેિઆ ુ રીએ વહેલી સવારે ત્રણ વાગ્યે શવશચત્ર અકટમાતમાં કૌિલ ગાંધીની ટકોડા કાર મોટરવે પર પાકક કરાયેલી ટ્રક સાથેઅથડાઈ હતી. અકટમાત અગાઉ, ગાંધીએ ટટાટડ-

ટટોપ બટન દબાવીને કારનું એસજીન બંધ કરવાનો પણ પ્રયાસ કયોવહતો. તેણેથેમ્સ વેલી પોલીસ કોલ હેસડલરને જણાવ્યુંહતુંકે, ‘તેણેબટન દબાવવાનુંચાલુરાખ્યું પણ એ માત્ર અવાજ જ કરે છે, કારની ઝડપ વધી રહી છે. મેં કારનો મોડ બદલવાનો પ્રયાસ કયોવહોવાથી કદાચ આમ થાય છે. હુંટપોટ્સવમોડમાંહતો અનેનોમવલ મોડમાં આવવા માટેનું બટન દબાવ્યુંઅનેપછી કારની કસટ્રોલ શસટટમ મનેકંઈ કરવા દેતી નથી.’ ટકોડા કારના શનમાવતા ફોસસવેગન કંપનીના કાર સેફ્ટીના શનષ્ણાત માજટિન ક્લેટવથથીએ જણાવ્યુંકે, કારના અકટમાતની પાંચ સેકસડ પહેલા તેની ઝડપ ૧૧૬mph હતી અને

એન્સસલરેટર પેડલ સંપણ ૂ પવ ણે દબાયેલુંહતુંઅને િેક મરાયાનો કોઈ રેકોડડ નથી. અકટમાત અગાઉ કારની ઈલેસટ્રોશનક શસટટમ કોઈ ખામી સર્વયાનો પણ શનદનેિ નથી. પોલીસ કોલીઝન ઈસવેન્ટટગેટર એન્ડ્રયુ ઈવાન્સે કહ્યું હતુંકે ગાંધીએ જે ખામીઓ દિાવવી તેનો અથવ એ થઈ િકે કે ટકોડામાં એકસાથે શમકેશનકલ અનેઈલેસટ્રોશનક શનષ્ફળતા ઉભી થઈ હતી. તેમણેસમર્વ્યુંહતુંકે હેસડિેકનો ઉપયોગ કરાયો હોત તો કારની રીઅર વ્હીલ્સ લોક થઈ જવાથી ગાંધીનો જીવ બચી િસયો હોત. ઘટનાના સાક્ષી રોબટિ હેગે ઈમરજસસી સશવવસ માટેફોન કયોવ હતો. ટ્રક ડ્રાઈવર એમ્મા પેરોટે ઈસક્વેટટમાં જણાવ્યુ કે,‘જોરદાર ટક્કરથી કાર ફેંકાઈ ગઈ હતી. મને તરત ભાન થયુંકે વ્હાઈટ ટકોડા ઓસટાશવયામાં કોઈના બચવાની સંભાવના નહોતી.’ કૌિલ ગાંધીના ફેશમલી ફ્રેસડ ગટીન્દર કૌરેજણાવ્યુંકે, ‘કૌિલ અમારા પુત્ર જેવો, ગાઢ અને શવશ્વાસુશમત્ર હતો.’

• ઓસ્બોનનેપ્રવચનોમાંથી ભારેકમાણી કરીઃ પૂવવચાસસેલર અનેટોરી સાંસદ જ્યોજવઓટબોનને૨૭ સપ્ટમ્ેબરથી ૨૭ ઓસટોબરના ગાળામાંમાત્ર પાંચ પ્રવચન આપી ૩૨૦,૪૦૦ પાઉસડની ભારેકમાણી કરી છે. ચાસસેલર પદ છોડ્યા પછી ઓટબોનવવોશિંગ્ટન ટપીકસવબ્યુરો સાથેસંકળાયા છે. તેમણેયુએસની બેસકો, નાણાકીય સંટથાઓ અનેયુશનવશસવટીમાંપ્રવચનો આપ્યા છે, જેમાંઈસવેટટમેસટ બેસક જેપી મોગવનમાં(૮૧,૧૭૪ અને૬૦,૫૭૮ પાઉસડ), પાલ્મેસસ ડેશરવેશટવ્ઝમાં(૮૦,૨૪૦ પાઉસડ), શસસયુશરટીઝ ઈસડટટ્રી એસડ ફાઈનાન્સસયલ માકકેટ્સ એસોશસયેિનમાં (૬૯,૯૯૨ પાઉસડ) તેમજ ટટેનફોડડયુશનવશસવટીની હૂવર ઈન્સટટટ્યુિન (૨૮,૪૫૪ પાઉસડ)નો સમાવેિ થાય છે. સાંસદ તરીકેતેમનુંવાશષવક વેતન ૭૪,૦૦૦ પાઉસડ જેટલુંછે.

Cambodia & Vietnam

from

£2515 P/P

17 Day Tour optional 3 Day Tour add on for Laos. Tour Dates 31st Jan, 28th Feb, 10th Oct & 14th November 2017

South African Adventure

from

£3100 P/P

14 Day Tour with optional 2 night add on for Victoria Falls, Tour dates 7th Feb, 31st March & 11th September 2017

લંડનઃ િેન્સઝટ પ્રશિયા સંબંશધત કાનૂની યુદ્ધનો ચહેરો બની ગયેલા ઈસવેટટમેસટ બેસકર જિના જમલરે શિશટિ પ્રાઈમ શમશનટટર થેરેસા મે શવરુદ્ધ કાનૂની કાયવવાહી અશભયાનમાંનેતાગીરી સંભાળી છે. તેમણે એવી દલીલ કરી છે કે પાલાવમેસટ અને સાંસદોની મંજરૂ ી મેળવ્યા શવના યુરોશપયન યુશનયન છોડવા માટે શલટબન સંશધના આશટડકલ-૫૦ અસવયે પ્રશિયા આરંભવાની કાનૂની સત્તા કેશબનેટના વ્યશિગત સભ્યો પાસે નથી. ટું કમાં કહીએ તો, આશટડકલ-૫૦ અસવયેિેન્સઝટ પ્રશિયા આરંભતા અગાઉ પાલાવમસે ટ સાથે સલાહ-મસલત થવી આવશ્યક છે. શલટબન સંશધનો આશટડકલ-૫૦ યુકેના ઈયુ છોડવાની ઔપચાશરક પ્રશિયાનુંપ્રથમ કદમ જ છે. શજના શમલરનો જસમ ગયાનામાંથયો હતો પરંત,ુ ઉછેર શિટનમાંથયો છે. તેમના શપતા દૂદનાથ જસંહ ગયાનાના એટનની-જનરલ હતા. શજનાના ભાઈનુંનામ ગેરી છે. શજનાએ ૨૦૦૯માંતેના ત્રીર્ પશત અને૫૨ વષનીય ફંડ મેનજ ે ર એલન સાથે મળીને ઈસવેટટમેસટ ફમવ SCM Privateની ટથાપના કરી હતી, જેનુંનામ હવે SCM Direct છે. તેઓ વેટટ લંડનના ચેલ્સીમાં રહેછેઅને૧૧ અને૯ વષવના બેસંતાનના પેરસટ છે. શજના શમલરે ૨૦ વષવની વયે પ્રથમ લગ્ન કયાાં હતાં જેનાથી ૨૮ વષનીય અક્ષમ પુત્રી લ્યુસી-એન પણ છે, જેને જસમ સમયે ઓન્સસજન મળી િસયો ન હતો. શજનાએ ધ ટાઈમ્સનેજણાવ્યુંહતુંકે, ‘તેઅત્યારે૨૮ વષવની છેપરંત,ુ તેની માનશસક વય માત્ર છ વષવની છે અનેઅત્યારેતેની સાથેજ રહેછે. આથી, લોકો મારાં શવિે ધારણાઓ બાંધે છે ત્યારે હું શવચારું છુંકે તમે મનેજરા પણ ર્ણતા નથી.’ શજનાનુંબીજુંલગ્ન શવવાદાટપદ ફાઈનાન્સસયર િોન મેગ્વાયર સાથેથયુંહતું , જેના ઈસવેટટમેસટ ફંડે પાછળથી આિરે ૧૨૦ શમશલયન પાઉસડ ગુમાવ્યા હતા. શજનાની મુલાકાત ૨૦૦૨માંએલન શમલર સાથે થયા પછી તેણેમેગ્વાયર સાથેના લગ્ન તોડ્યાંહતાં. શજના શમલરેકહ્યુંહતુંકે૧૩ વષવઅગાઉ તેમનુંલગ્ન તુટ્યુંતેપહેલા શબઝનેસમેન મેગ્વાયરેતેનુંિોષણ કયુાં હતું અને તેના દ્વારા િારીશરક હુમલો કરાયા પછી શજનાને કાનૂની રક્ષણ પણ અપાયું હતું. જોન મેગ્વાયરે૨૦૧૦ની સામાસય ચૂં ટણીમાંએન્સટ-િસેલ્સ પ્લેટફોમવ પરથી ઉમેદવારી કરી હતી. મેગ્વાયરનો

South American Discovery

from

£5200

સામનો કયાવ પછી શજનાને સરકાર સામે લડવાની પ્રેરણા મળી હતી. શજના શમલરના ઓનલાઈન LinkedIn પેજ અનુસાર તેણે ઈટટ સસેસસના ઈટટબોનવની મોઈરા હાઉસ ગલ્સવ ટકૂલ અને તે પછી લંડનની યુશનવશસવટીમાંઅભ્યાસ કયોવહતો. તેઅગાઉ મોડેલ અનેચેમ્બરમેઈડ પણ રહી હોવાનુંકહેવાય છે. જોકે, ઈસવેટટમેસટ અને પેસિન ફંડ્સમાં પારદશિવતાનું અશભયાન છેડવા બદલ તેઓ વધુર્ણીતા છે. શજના શમલર પશત એલન સાથે લોસચ કરેલી શમલર ફફલાસથ્રોપીના ટથાપક અને ચેરમેન પણ છે. આ દંપતીએ ISAના ચાજીવસ ઘટાડવા તેમજ ફાઈનાન્સસયલ સશવવસીસ ઈસડટટ્રીમાં‘અપ્રામાશણકતા’ નાબૂદ કરવાના હેતથ ુ ી ‘ટ્રુ એસડ ફેર કેમ્પેઈન’ પણ આરંભી હતી. આ દંપતી રોયલ હોન્ટપટલ ચેલ્સી ખાતે માગાવરેટ થેચર ઈસફમવરી માટે મહત્ત્વના દાતા બની રહ્યાંછે. વડા પ્રધાન થેરસ ે ા મેના િેન્સઝટ પ્રશિયા અંગેના શનણવયને અટકાવવાના પ્રયાસમાં શજના શમલરે પ્રથમ તબક્કામાં લંડનની રોયલ કોટ્સવ ઓફ જન્ટટસની સયાશયક પ્રીવ્યૂ કાયવવાહીમાં ત્રીજી નવેમ્બરે સફળતા પ્રાપ્ત કરી છે. શજના શમલરે લંડનન્ટથત ટપેશનિ હેરડ્રેસર ડેર દોસ સાન્તોસ અનેગ્રેહામ જપગ્નેદ્વારા ટથાશપત પીપલ્સ ચેલેસજ ગ્રૂપ સાથે મળી િેન્સઝટ કાનૂની યુદ્ધનો આરંભ કયોવછે. આ કેસનેલોકભંડોળ કેમ્પેઈનનુંસમથવન પણ પ્રાપ્ત છે. તેમણે એવી દલીલ કરી છેકેસરકાર પાલાવમસે ટ પાસેમંજરૂ ી મેળવ્યા શવના આશટડકલ-૫૦નુંઆહ્વાન કરી િકેનશહ. સરકારેઆ કેસના ચુકાદા સામે અપીલ કરી છે અને સુપ્રીમ કોટડ શડસેમ્બરમાંતેના પર શવચારણા હાથ ધરિે.

Sri Lankan Explorer

£2150 P/P

P/P

24 Day Tour Covering Peru, Bolivia, Argentina, Brazil, Tour Dates 19th April & 6th September 2017. (£100 P/P discount if booked by 15th January 2017).

Indonesian Overland Discovery from

£2044

13 Day Tour, Tour Dates 31st Jan and 5th Sept. 2017 other dates available for smaller groups.

Highlights of Myanmar

from

£3388 P/P

P/P

15 Day Tour, Tour dates 8th May & 12 Oct 2017

from

15 Day Tour, Tour Dates 8th Jan & 30th Sept 2017

Incredible Tours Ltd

Tel: 0208 621 2491 / Tel: 07956 599 859 1 Olympic Way, Wembley, Middlesex, HA9 0NP

Email: info@incredibletours.co.uk | Website www.incredibletours.co.uk *All our escorted tour prices are per person, full board and include all flights, inclusive of taxes.


6 દિટન

લંડનમાંપાંચ માળના ભવ્ય સ્વામીનારાયણ મંદિરનુંદનમાાણ કરાશે

@GSamacharUK

પદયાત્રીઓની સલામતી માટેTFL લંડનની કાયમવાહી

3rd December 2016 Gujarat Samachar

GujaratSamacharNewsweekly

લંડનઃ તિટસબરી ખાતે લંડનઃ લોકો માટે ચાલવાનું આવેલા વાસણા સંટથાના સરળ અને આનંદદાયક એક માળના ટવામીનારાયણ બનાવવાની લંડન શહેરના મેયર મંતદરના તડમોતલશનની સાદદક ખાનની િતતબદ્ધતાના મંજૂરી િેટટ કાઉન્ટસલ અને ભાગરૂપે ટ્રાટસપોટટ ફોર લંડન પ્લાતનંગ કતમટી દ્વારા અપાઈ (TFL)એ ટુતટંગમાં આવેલી JR છે. આ ટથળે એક માળના હલાલ બુચસતતવરુદ્ધ ફૂટપાથ પર વેરહાઉસને તોડીને પાંચ અવરોધ દ્વારા ર્હેર સુરક્ષાને માળના ભવ્ય તશખરબંધ જોખમમાં મૂકવા બદલ અદાલતી મંતદરનું તનમાતણ કરવામાં કાયતવાહી કરી હતી. લેવેટડર આવશે. આ અંગેSMVSના તહલ મેતજટટ્રેટ કોટેટ કંપનીના હતરભક્તોએ િેટટ તબઝનેસ તડરેટટર ઝાદહદ કાઉન્ટસલનો સમુદાય સાથે અને તડમોતલશનની મંજૂરી આપી હતી. ચૌધરીને ૪૦૦ પાઉટડના દંડ ઉલ્લેખનીય છે કે, એક ઉપરાંત, સમુદાય માટે કામ કરવા બદલ ૧૪૧૦ પાઉટડ માળના વેરહાઉસના બદલે પાંચ િોતસટયુશન કોટટ અને ૪૦ આભાર માટયો છે. કૃણાલ ઠક્કરે જણાવ્યા માળના મંતદર બનાવવાનો પાઉટડ તવન્ટટમ સરચાજત તરીકે અનુસાર હતરભક્તોએ તવશાળ ટથાતનક લોકોએ તવરોધ કયોત ચૂકવવા આદેશ કયોતહતો. મંતદરના તનમાતણ અથથે િેટટ હતો. કાઉન્ટસલની મંજૂરી મળ્યા TFLએ માચત, ૨૦૧૫માં કાઉન્ટસલ સમક્ષ રજૂઆત કરી બાદ સહુ હતરભક્તો ખુશીથી ઝૂમી ઓપરેશન ક્લીયરવે હાથ ધયુું હતી. સુનાવણી સમયે ઉઠ્યા હતા. હતરભક્તોએ ત્યારથી ફૂટપાથ ઉપર ૧,૧૭૪ હતરભક્તોએ કાઉન્ટસલને જણાવ્યું હતું કે આ મંતદરના અવરોધ નોંધાયા છે. ૭૮૩ જણાવ્યું હતું કે, આ ટથળે માત્ર તનમાતણમાં ઉચ્ચ ગુણવિાની વોતનુંગ લેટસત મોકલવા ઉપરાંત, સામાતજક અનેધાતમતક િવૃતિઓ સામગ્રીનો જ ઉપયોગ કરવામાં ૨૯૧ ફફટટડ પેનલ્ટી નોતટસ ઈટયૂ તથા સમુદાયને સંબંતધત આવશે. આ ટવામીનારાયણ કરવામાંઆવી છે. િાચીન અગાઉ તલફ્ટ રેટટોરાં, બાન કાયતિમોનું આયોજન કરવામાં મંતદરનું તનમાતણ પરં પ રાગત તહટદુ ટથાપત્ય તમલ કાફે, કોનતર શોપ, ટુતટંગ આવે છે. અહી કોઈ િકારની કરાશે તેમજ તે સુપર માકકેટ, ટુતટંગ માકકેટ અને ગુનાઈત િવૃતિ આચરવામાં શૈલીમાં આવતી નથી. આ રજૂઆતના સામુદાતયક વ્યવટથા તથા ધાતમતક ટુતટંગ બેક હેટડ કાર વોશના પગલેિેટટ કાઉન્ટસલેઆ એક િતીકવાદનુંપાલન કરનારુંબની માતલકોને પણ આ ગુના બદલ દંડ કરવામાંઆવ્યો હતો. માળના વેરહાઉસના રહેશે. • પાસપોટટઓફિસના ૨૫૦ કમમચારી કાયમ કરાયાઃ પાસપોટટઅરાજકતાનુંપુનરાવતતન ન થાય તેમાટેથેરસ ેા સરકારે૨૫૦ હંગામી કમતચારીનેકાયમી નોકરીમાંસમાવી લીધા છે. થોડા વષતઅગાઉ જ ટોરી વડપણ હેઠળની ગઠબંધન સરકારેઆઈડેન્ટટટી એટડ પાસપોટટસતવતસના ૭૦૦ કમતચારીની નોકરીઓ નાબૂદ કરી ટટાફની સંખ્યા ૩,૧૦૦ જેટલી કરી હતી. પાસપોટટઓફફસમાં૫૦૦,૦૦૦ અરજીના બેકલોગ અનેરીટયુઅલ માટેલાંબી લાઈનોથી ૨૦૧૪માંઅરાજકતા સર્તઈ હતી. આના પગલે૧,૦૦૦થી વધુહંગામી કમતચારી બેવષતના કોટટ્રાટટ પર લેવાયા હતા, જેમાંથી ૨૫૦ને કાયમી કોટટ્રાટટ આપી દેવાયા છે.

www.gujarat-samachar.com

ભારતીય દવદ્યાથથીઓના ઘટવાથી દિટનનેનુકસાન, અન્ય િેશોનેલાભ

‘લંડનઃ અભ્યાસ માટેયુકેઆવતા ભારતીય તવદ્યાથથીઓની સંખ્યા ચાર વષતમાં અડધી થઈ છે અને હર્રો તવદ્યાથથી હવે યુએસ અથવા અટય યુરોતપયન દેશોમાં જવાનું પસંદ કરતા હોવાનું હાયર એજ્યુકેશન ટટેટેન્ટટટસ એજટસીના સવથેમાં ટપષ્ટ થયુંછે. સવથેના ડેટા અનુસાર ૨૦૦૯-૧૦માં ૩૧,૨૦૦ ભારતીય તવદ્યાથથી ડીગ્રી કોસથીસમાં જોડાયા હતા તેની સરખામણીએ ૨૦૧૩૧૪માં આ સંખ્યા ૧૬,૫૦૦ની હતી. તિટનમાં ગયા વષથે દતરયાપારના તવદ્યાથથીઓમાં ભારતીયો છ ટકા હતા, જે ૨૦૧૦માં ૧૪ ટકા હતા. જોકે, તમતનટટસતનો દાવો એ છે કે પૂરતાં ઈટફ્રાટટ્રક્ચર તવના જ આંતરરાષ્ટ્રીય તવદ્યાથથીઓને િવેશ આપતી ‘ફધતર એજ્યુકેશન’ સેટટરની ૮૦૦ જેટલી બોગસ કોલેજો બંધ કરી દેવાયાથી ભારતીય તવદ્યાથથીઓની સંખ્યા ઘટેલી જણાય છે. ઘણા ભારતીય અને તબન-ઈયુ દેશોના તવદ્યાથથી આવી કોલેજોમાં જોડાઈ અભ્યાસના બદલે નોકરીઓ કરતા હોવાનું ધ્યાનમાં આવતાં હોમ ઓફફસે ૨૦૧૦થી આવી કોલેજો બંધ કરાવી દીધી છે. તમતનટટસથે પાલાતમેટટમાં જણાવ્યું છે કે યુતનવતસતટીઓમાં અભ્યાસ કરતા ભારતીય તવદ્યાથથીઓની સંખ્યા વાટતવમાંવધી છે. ઈતમગ્રેશન તમતનટટર રોબટટ ગુડદવલે એક ચચાતમાં જણાવ્યું હતું કે યુકેની યુતનવતસતટીઓમાં અભ્યાસ માટે આવતા ભારતીય તવદ્યાથથીઓ ૨૦૧૦માં ૫૦ ટકા હતા, જે૨૦૧૫ સુધીમાંવધીને૯૦ ટકા થયા હતા. જોકે, હાઉસ ઓફ લોર્સતની અટય ચચાતમાં લોડટ કરન દબદલમોદરયાએ ટટુડટટ તવઝાની ખરાબ નીતતથી સફળ એટસપોટટસેટટરનેતવપરીત અસર તવશે તચંતા વ્યક્ત કરી હતી. તવદેશ અભ્યાસ માટે તૈયારી કરતા ભારતીય તવદ્યાથથી આદિષ જૈને ‘ગુજરાત સમાચાર’ અને ‘એતશયન વોઈસ’નેખાસ જણાવ્યું હતું કે, ભારતીયો ઉચ્ચ અ ભ્ યા સા થ થે યુકે જવાનું * ,! +-(($" * & "&+, $$ * ' )- $",1 $-%"&"-% /"& '/+ ''*+ પસંદ કરે છે, ,"'+ 0, &,"'&+ '&+ *. ,'*" + પરંતુ યુકે '* ! + *'% '&$1 2 સ ર કા ર *'&, # ''* -$$1 ",, *'% '&$1 2 * & ! ''* ,"' ''* -$$1 ",, *'% '&$1 2 અમારા ઈરાદા અંગે શંકાશીલ છે આથી, અમે ઓ ટ ટ્રેતલ યા , $ ' યુએસ, ફ્રાટસ, અને જમતની જવાનું પસંદ કરીએ છીએ.

India 

WORLDWIDE FLIGHTS

 USA  Canada  Far East  Pakistan Bangladesh  Africa  South Africa

OCI and Indian Visa Service available Tel: 020 8888 5280  Tel/Fax: 020 8889 3360 Email: bg-travel@btconnect.com  www.bg-travel.co.uk 9 Northbrook Road, Bounds Green, London N22 8YQ

યુકેજતા ભારતીય તવદ્યાથથીની સંખ્યા ઘટવાનુંમુખ્ય કારણ ૨૦૧૨થી બંધ કરાયેલા પોટટ-ટટડી વકક તવઝા છે, જે અભ્યાસ માટે નાણા રળવા ઈચ્છતા ભારતીય તવદ્યાથથીમાંલોકતિય હતા. જો મોટા બાગે બેટક લોન થકી તમે ૩૦,૦૦૦ પાઉટડની જંગી ફી ભરતા હો તો અનુભવ ઉપરાંત, તમારો ખચતકાઢવા માટે પણ યુકેમાં કામ કરવાનું ઈચ્છશો.’ તિતટશ કાઉન્ટસલના તરપોટટઅનુસાર ૨૦૨૫ સુધીમાંસમગ્ર તવશ્વમાં ૧૮-૨૨ વયજૂથની સૌથી વધુ વટતી ભારતમાં હશે. યુએસ તવદેશ ખાતાની ભાગીદારીમાં ‘ઓપન ડોસત’ના તરપોટટ અનુસાર યુએસ અથતતંત્રમાં ભારતીય તવદ્યાથથીઓનો ફાળો પાંચ તબતલયન ડોલર (ચાર તબતલયન પાઉટડ)નો છેઅનેચીનના ફાળા પછી બીર્ િમે છે. જોકે, ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ િમુખપદેચૂંટાયા પછી ભારતીય તવદ્યાથથીઓ કેનેડા, જમતની, ફ્રાટસ, ઓટટ્રેતલયા અનેટયુઝીલેટડ તરફ વળે તેવી શંકા પણ તરપોટટમાં દશાતવાઈ છે. કેનેડાની ભારતીય દવદ્યાથથીઓ પર નજર કેનેડાએ તાજેતરમાંજ નવા ઈતમગ્રેશન તનયમો ર્હેર કયાત છે, જે ત્યાં ભારતીય સતહત આંતરરાષ્ટ્રીય તવદ્યાથથીઓને લાભકારી બની રહેવાની શટયતા છે. કેનેતડયન તશક્ષણ સંટથાઓમાંથી ગ્રેજ્યુએટ થનારા તવદ્યાથથીઓ અને ઉચ્ચતમ કુશળ ઈતમગ્રટટ્સને પરમેનટટ રેતસડેટસી આપવાની િતિયાને તવટતારતા એટસિેસ એટટ્રી િોગ્રામમાં ફેરફારની રુપરેખા ર્હેર થઈ છે, જેનો અમલ ૧૮ નવેમ્બરથી શરુ કરી દેવાયો છે. ભારતીય દવદ્યાથથીઓને આકષમવા યુકે દ્વારા સ્કોલરદિપ્સની ઓિર યુકે સરકારે દેશમાં અભ્યાસ માટે આવતાં ભારતીય તવદ્યાથથીઓને આકષતવા ૨૦૧૭માં એક તમતલયન પાઉટડની ટકોલરતશપ્સ ઓફર કરી છે. તિતટશ કાઉન્ટસલ ઈટટ ઈન્ટડયાના તડરેટટર દેબાંજન ચક્રબતથીએ જણાવ્યું હતું કે નવી ૧૯૮ ટકોલરતશપ્સ ‘Great’ કેમ્પેઈન હેઠળ ઓફર કરાશે, જેના તવષયોમાંઆટટઅનેતડઝાઈનથી માંડી ઈજનેરી, કાયદા અને મેનેજમેટટ સતહત નો સમાવેશ થાય છે. યુકેની ૪૦ યુતનવતસતટી આ િોગ્રામમાં ભાગ લઈ રહી છે.

ULA SOLICITORS

No Win No Fee Free Initial Consultation Specialists in:

Criminal Law Personal Injury (Car Accidents, Accident at Work) Immigration Law Family Law Civil & Commercial Litigation Commercial Leases

¢Ь§ºЦ¯Ъ¸ЦєÂ»Цà ¸Цªъ ╙³¿Ц ´ªъ»³ђ Âє´ક↕કºђ

CONTACT: MISS NISHA PATEL

Tel: 020 8830 4800 - Email: Info@ulasolicitors.com

220 Church Road, Willesden NW10 9NP (Near Neasden Mandir)


3rd December 2016 Gujarat Samachar

www.gujarat-samachar.com

કિંગપટન હોસ્પિટલમાં ડિમેન્શીઆ ફ્રેન્િલી વોિડ

કિંગપટનઃ રોયલ બરો ઓફ કિંગપટન અપોન થેલસના ભારતીય મૂળના મેયર િાઉન્સસલર રોય સંજીવ અરોરા અને તેમના પત્ની મડનષા િટેલ અરોરાએ ૨૦૧૫-૧૬માં તેમની મેયરલ ચેરરટી તરીિે કિંગપટન હોન્પપટલ રિમેસશીઆ અપીલની પસંદગી િરી હતી. કિંગપટન હોન્પપટલે તેના વૃદ્ધોની સારસંભાળ માટેના વોિડને સંપૂણણપણે રિમેસશીઆ ફ્રેસિલી વાતાવરણમાં ફેરવી નાખ્યો છે. આ વોિડ મંગળવાર, ૨૨ નવેલબરે ખુડલો મૂિાયો હતો. મેયર અને તેમના પત્નીએ રિમેસશીઆ રવશે જાગૃરત િેળવી ૭૫,૦૦૦ પાઉસિની માતબર રિમ એિત્ર િરી હતી, જે કિંગપટનના િોઈ પણ મેયરે એિત્ર િરેલી રિમથી વધુ છે. રોય, મરનષા અને તેમની દીિરી સોનાલીએ પ્રીવ્યુની સાંજે આ ચેિ અપણણ િયોણ હતો. તેમના

ટેિાનો આભાર પ્રદરશણત િરવા માટે િવવેસટ વોિડના િે રુમને ‘મરનષા અરોરા’ િે રુમ નામારભધાન િરાયું હતું. િાઉન્સસલર અરોરાએ જણાવ્યું હતું િે,‘ દદદીઓને કિંગપટન હોન્પપટલના નવા રિમેસશીઆ ફ્રેસિલી વોિડમાં શ્રેષ્ઠ સંભાળ પ્રાપ્ત થશે. આ શક્ય બનાવવામાં સાથ આપનારા તમામનો અમે આભાર માનીએ છીએ. આપણા વિીલો અને કિંગપટન િોલયુરનટીની સારસંભાળ લેવામાં અમે ગૌરવ અનુભવીએ છીએ.’ કિંગપટન હોન્પપટલ NHS ફાઉસિેશન િપટ ખાતે રિરનિલ રિરેક્ટર ફોર એડિરલી િેર, િો. લુઈ હોગેિવવેસટ વોિડના રૂપાંતરને રબરદાવ્યું હતું. જો તમે રિમેસશીઆ અપીલને ટેિો આપવા ઈચ્છતા હો તો fundraising@kingstonhospital.nhs.ukને ઈમેઈલ િરી શિો છો.

@GSamacharUK

ટાટા ટિટટશ સ્ટીલવર્સસમાં£૧૦૦ ટમટલયન રોકશે

GujaratSamacharNewsweekly

લંડનઃ ભારતીય જાયન્ટ ટાટા સ્ટીલ તેના ટિટટશ સ્ટીલવર્સસ માટે વાટષસક ૧૦૦ ટમટલયન પાઉન્ડના રોકાણની યોજના કરી રહેલ છે. આ સાથેતેના પૂવસકોરસ સામ્રાજ્યને વેચવા માટે આઠ મટહનાથી ચાલતી કાયસવાહીમાં અચાનક વળાંક આવ્યો છે. આ યોજનાથી મુશ્કેલીગ્રસ્ત ઈન્ડસ્ટ્રીમાં હજારો નોકરીઓ બચી જશેઅને ૧૦ વષસસુધી સ્ટીલવર્સસસલામતી અનુભવશે. જોકે, સમગ્ર રોકાણયોજના સ્ટીલવકકસન સ ી ૧૫ ટબટલયન પાઉન્ડની પેન્શન યોજનાનો અંત આવેઅનેટિટટશ કામકાજમાં ઉત્પાદકતા વધે તેના પર છે. ટાટાના પોટટ ટોલ્બોટ સટહતના ટિટટશ સ્ટીલવર્સસમાં ૧૧,૦૦૦ લોકો કામ કરેછે. ટાટા સ્ટીલે સસ્તા ચાઈનીઝ માલની આયાતથી થતી ભારે ખોટના કારણે ટિટટશ ટબઝનેસ બંધ કરવા ટનણસય લીધો હતો. જોકે, ઈયુ છોડવાના જનમત પછી પાઉન્ડનુંમૂલ્ય ઘટવાથી તેના યુકે પ્લાન્ટ્સ ફરી નફો કરવા લાગ્યા છે. ટાટા જૂથના કાયસકારી ચેરમેન રતન ટાટાના ટવશ્વાસુ લેબર ઉમરાવ લોડટભટ્ટાચાયયેતાજેતરમાં કહ્યું હતુંકે ટિટનમાં ઓછામાં ઓછાં ૧૦ વષસ કાયસરત રહેવાય તેવી યોજના કંપની ઘડી રહી છે. નવી રોકાણ યોજનાના પટરણામે તેના યુરોપ સ્ટીલ ટબઝનેસનું જમસનીના થીસ્સેનકૃપ જૂથ સાથે મજસરની શર્યતા વધી જશે.

સેરેના રીસઃ લોન્જરી પછી બિલ્ડિંગ્સ અનેઆર્કિટેક્ચરનો અદમ્ય શોખ

લંિન: િાશ્મીરી ભારતીય મૂળની સફળ રિરટશ રબઝનેસવુમન સેરેના રીસને આિષણિ દેખાતી બાબતો ઘણી ગમે છે પરંતુ તે ખુદ મહાન ગારયિા નથી. સેરેના રીસ એજસટ પ્રોવોક્ટરના સહ-પથાપિ તરીિે વધુ જાણીતી છે. એજસટ પ્રોવોક્ટર પર્યુણલસ, પગરખાં તેમજ અંિરવેસણના વેચાણ સાથે સંિળાયેલા લોસજરી રબઝનેસમાં છે. િંટાળાજનિ મેલખાઉ અંિરગામવેસટ્સ પરરધાન િરતી પત્રીઓને રનહાળી થાિેલી રીસને રંગબેરંગી અને પટાઈરલશ લોસજરીથી ભરપૂર હોય તેવો લોસજરી પટોર ખોલવાનો રવચાર આવ્યો હતો. તેણે ૧૦૦૪માં પોતાના તત્િાલીન પરત તેમજ િેમ ડવડવયન વેપટવૂિ અને માલ્િોમ મેક્લારેનના પુત્ર જોસેફ િોરે સાથે ભાગીદારીમાં સોહોની િોિરવિ પિીટમાં એજસટ પ્રોવોક્ટર પટોરનો આરંભ િયોણ હતો. વષોણ અગાઉ ગારિડયનમાં સેરેના રીસને એમ િહેતા ટાંિવામાં આવી હતી િે,‘સુંદર અંતવણપત્ર (અંિરવેર) સારી પટાઈલનો આધાર છે. દરેિ પત્રીએ સુંદર લોસજરી પહેરવી જોઈએ- તમે અસય ગમે તે વપત્રો પહેયાાં હોય તેમ છતાં તમે શ્રેષ્ઠતાનો અનુભવ િરી શિો છો.’ સેરેનાએ ૨૦૦૭માં અસય રબઝનેસ રહતોની શોધમાં એજસટ પ્રોવોક્ટર પટોર છોિી દીધો અને પ્રાઈવેટ ઈરિટી ફમણ 3i દ્વારા યુિે લોસજરી રબઝનેસ એજસટ પ્રોવોક્ટર ૬૦ રમરલયન પાઉસિમાં હપતગત િરી લેવાયો હતો. સેરેના રીસે ૨૦૦૬માં જોસેફ િોરેને છોિી પૂવણ િેશ બારસપટમાંથી પેઈસટર બનેલા િોલ ડસમોનોનનો સાથ લીધો ત્યારે લંિનની ફેશન ઈસિપિીએ ભારે આંચિો અનુભવ્યો હતો. સેરેના િોિોમાયા ચોિલેટ ઉત્પાદિની પણ સહપથાપિ છે. તે

New Fruit and Veg Store Now Opened

Adjoining our kingsbury Branch

અ¸ЦºЦ ¸Ц³¾є¯Ц ĠЦÃકђ³Ъ ÂЬ╙¾²Ц ¸Цªъઅ¸ЦºЪ ЧકіÆ¶ºЪ ĮЦ×¥³щઅ¬Ъ³щ§ ĭы¿ ĭвª અ³щ¾щ0ªъ¶àÂ³Ъ ±ЬકЦ³³ђ ĬЦºє· ક¹ђ↓¦щ. ´²Цºђ અ³щ/¯щ§ ¡Ц¯ºЪ કºђ ¯Ц/ ĭвª અ³щ»Ъ»ђ¯ºЪ ¿Цક·Ц0 ¯ˆ³ કЪµЦ¹¯ ·Ц¾¸Цє Fruit and Veg Branch

બિટન 7

730-732 Kenton Road, Next to VB & Sons, Kenton - Harrow, HA3 9QS

પોતાની પુત્રી િોરા અને પાટડનર રસમોનોન સાથે સેસિલ લંિનમાં રહે છે. િોરા સેરેના રીસ અને જોસેફ િોરેની પુત્રી છે. િાળા ચળિતાં વાળ ધરાવતી ૧૯ વષદીય િોરા િોરે લંિનની સૌથી વધુ ધ્યાન અપાતી સેલેરિટી સંતાન છે, જેણે માત્ર ચાર વષણની વયે મોિેરલંગની દુરનયામાં પદાપણણ િયુાં હતું. ૪૮ વષદીય સેરેના રીસની પેસટીઝ અને પેપિીઝના રવશ્વથી તદ્દન અલગ અને રહપયપૂણણ ઉત્િટ લાગણી જાણીને તમે ચોંિી જશો. તેનો આ શોખ રબન્ડિંગ્સ અને આકિિટક્ચ ે ર સંબધં ે છે. સેરેના રીસ માટે સમગ્ર લંિનમાં પ્રોપટદીની ખરીદી, તેની તોિફોિ- ફેરફાર અને નવેસરથી સજાવટ િરવી તે વળગણ જેવું બની ગયું છે. તેણે ૧૯૮૦ના દાયિામાં ચેડસીના કિંગ્સ રોિથી થોિા અંતરે ભાિાં પરનો ર્લેટ છોડ્યાં પછી સૌપ્રથમ પ્રોપટદી નોરટંગહામ રહલમાં ખરીદ્યા પછી, સેસટ જ્હોસસ વૂિમાં, રપન્લલિોમાં રવશાળ ટાઉનહાઉસની જોિીના પ્રોજેક્ટ્સ હાથ ધયાાં હતાં. આ પછી, િિકેનવેલમાં ઈસિન્પિયલ રબન્ડિંગ હાથમાં લીધું હતું. તેણે મેરીરલબોનમાં ચાટડરહાઉસ પિેર, પોટડલેસિ પ્લેસની િામગીરી પણ સંભાળી હતી, જ્યાં સયૂ યોિિના અપર ઈપટ સાઈિ પરના હોટેલ પયૂટ્સમાંથી પ્રેરણા લઈ ‘લેટરલ હોમ’નું સજણન િયુાં હતું. આ નવા રબઝનેસ પ્રોજેક્ટ્સ સેરેનાને સયૂ યોિિ તેમજ સમગ્ર રવશ્વમાં વ્યપત રાખતાં હોવાથી તેણે રરજેસટ્સ પાિિન્પથત પટાઈરલશ ઘરને ૧૫ રમરલયન પાઉસિમાં વેચાણ માટે માિકેટમાં મૂિવાનો રનણણય લીધો છે. સસિે ટાઈલસના રરપોટડમાં સેરેનાને એમ િહેતાં ટાંિવામાં આવી છે િે,‘નવા ઘર તરફ પ્રયાણ િરવાનું હંમેશાં રોમાંચિ હોય છે.’


8

@GSamacharUK

3rd December 2016 Gujarat Samachar

GujaratSamacharNewsweekly

www.gujarat-samachar.com

પંજાબમાંચૂંટણી પૂવવેખાદલસ્તાનનયંભૂત ધૂણવા માંડ્યયં સત્તારૂઢ અકાલી-ભાજપ હાંણસયામાં, મુખ્ય સ્પધાષ‘આપ’ અનેકોંગ્રેસ વચ્ચે!

- ડો. હણર દેસાઈ

ભારતીય રાજ્ય પંજાબમાં વિધાનસભાની ચૂં ટણીનો ગરમાટો અનેધમધમાટ િતાાિા માંડ્યો છે. લગાતાર ઓવપવનયન પોલ સિારૂઢ મોરચા અકાલી દળ અને ભાજપને બદલ વદલ્હીના મુખ્ય પ્રધાન અરવિંદ કેજરીિાલ અને પવતયાળાના રાજિી પવરિારના કેપ્ટન અમવરન્દર વસંહની કોંગ્રેસ િચ્ચે મુખ્ય તપધાા હોિાના સંકેત આપે છે. આચચયા એ િાતનું છે કે વદલ્હી સરકારમાં ‘આપ’ પાટટી ઝાઝું ઉકાળી શકી નહીં હોિા છતાંલગાતાર ઓવપવનયન પોલમાંપંજાબમાંએની જ સરકાર રચાતી લાગેછે. પંજાબમાં અત્યારે ભારે ઉહાપોહ છે. પંજાબની વપતા-પુત્રની સરકારનેઉગારી લેિા માટેિડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ કોઈ પણ વનવમિે પંજાબમાં જનસભાઓ કરિા માંડી છે. મુખ્ય પ્રધાન પ્રકાશવસંહ બાદલ અને નાયબ મુખ્ય પ્રધાન સુખબીર વસંહ બાદલ તેમજ કેન્દ્રમાં પ્રધાન એિાં મુખ્ય પ્રધાનના પુત્રિધૂ હરવસમરત કૌર બાદલ સાથે િડા પ્રધાન મોદી એક મંચ પર સભા ગજિેછે. ૫૦૦ અને૧૦૦૦ રૂવપયાની ચલણી નોટો રદ્દ કરિાની િાતે સિા મોરચાની વશિ સેના પાટટી મોદીવિરોધી ભૂવમકા સાથે રાષ્ટ્રપવત પ્રણિ મુખરજી સમિ ફવરયાદ કરિા માટે પશ્ચચમ બંગાળના મુખ્ય પ્રધાન મમતા બેનરજીના નેતૃત્િમાંકૂચ કરિામાંસંકોચ અનુભિતી નથી. પણ અકાલી દળ આ મુદ્દેસાિધ રહેછે. વિધાનસભાની કુલ ૧૧૭ બેઠકોની આગામી જાન્યુઆરી ૨૦૧૭ દરવમયાન યોજાનારી ચૂંટણીમાં અકાલી અને ભાજપને કુલ મળીને માંડ ૧૭ બેઠકો મળિાનાંએંધાણ તમામ મતદાતા સિવેિણ આપેછે. અત્યારે વિધાનસભામાં અકાલી દળની ૫૬ અને ભાજપની ૧૨ બેઠકો તથા કોંગ્રેસની ૪૬ બેઠકો હોિા છતાં સતલજ-યમુના વલંક (એસિાયએલ) હેઠળ પાડોશી રાજ્ય હવરયાણાને પંજાબ તરફથી પાણી આપિાના સુપ્રીમ કોટટના ચૂકાદાના વિરોધમાં કોંગ્રેસના લોકસભાના સભ્ય કેપ્ટન અમરીન્દર વસંહ તથા તેમના પિના ધારાસભ્યોએ ગૃહમાંથી રાજીનામાંઆપી દીધાંછે.

નાભા જેલ તોડી ખાણલસ્તાની નેતા અલોપ

પંજાબ પ્રદેશ કોંગ્રેસના િડા અને મુખ્ય પ્રધાન રહી ચુકેલા કેપ્ટન અમરીન્દર વસંહ ચૂંટણી નજીક આિતી જશે એમ ખાવલતતાની વહંસા િકરિાનાં

એંધાણ આપી રહ્યા હતા. અકાલીઓ સિા ગુમાિિાના થાય ત્યારે પંજાબમાં વહંસાની હોળી ખેલાતી હોિાનો ઈવતહાસ સિાવિવદત છે. જોકેકેપ્ટન તો કેનેડાના કેટલાક શીખ પ્રધાનો અનેસાંસદો પણ અલગ ખાવલતતાનની ચળિળને ટેકો આપી રહ્યા હોિા ઉપરાંત ચૂંટણી દરવમયાન વહંસક અથડામણો

પંજાબમાં‘આપ’નો ઉદય

પંજાબમાં૨૦૧૨ની વિધાનસભાની ચૂંટણી િખતે ‘આપ’નું રાજ્યમાં અશ્તતત્િ નહોતું, પરંતુ મે

(ડાબેથી) અમણરંદર ણસંહ, અરણવંદ કેજરીવાલ, પ્રકાશણસંહ બાદલ

સજાાિાની શક્યતા વનહાળતા હતા. એમણે તો ખાવલતતાનિાદીઓ સાથેકેજરીિાલની પાટટીએ હાથ વમલાવ્યા હોિાના આિેપ પણ કયાાં છે. પંજાબમાં ખાવલતતાનિાદી ચળિળ સાથે જોડાયેલા સંત વભંડરાંિાલેજેિા આતંકી ગણાિાયેલા અને૧૯૮૪ના બ્લ્યુતટાર ઓપરેશનમાં મોતને ઘાટ ઉતારાયેલા વભંડરાંિાલેને અકાલી સરકારે ‘શહીદ’ ગણાિિા ઉપરાંત એમના પવરિારની સાથે બાદલ પવરિારનો સંપકક જળિાયાની ઘટના અજાણ નથી. સિારૂઢ ભાજપના ચાર પ્રધાનો અકાલીઓના વભંડરાિાલેને ‘શહીદ’ ગણાિિાના વનણાય સાથે અસંમત હોિા છતાંસિામાંથી ફારેગ થિા તૈયાર નથી. રવિિાર, ૨૭ નિેમ્બરના રોજ નાભાની સૌથી સુરવિત જેલમાંથી જે કેદીઓને ભગાડી જિામાં આવ્યા એમાં ખાવલતતાન વલબરેશન ફ્રંટ નામના પ્રવતબંવધત સંગઠનના િડા હરવમન્દર વસંહ ‘વમન્ટુ’નો પણ સમાિેશ હતો. નાયબ મુખ્ય પ્રધાન સુખબીર વસંહ બાદલે નાભા જેલ તોડિાના કાિતરામાં પાકકતતાની ગુપ્તચર સંતથાની સંડોિણીની શક્યતા વ્યક્ત કરી છે, પરંતુ ભૂતપૂિા મુખ્ય પ્રધાન અમરીન્દર વસંહ તો આ સઘળી કિાયતને રાજ્યના શાસકોના મેળાપીપણાનું

ઈંગ્લેન્ડ મેચ હાયયું, પણ હસીબેદિલ જીત્યા

મોહાલીઃ ભારત સામેની િીજી ટેવટમાં ઈંગ્લેન્િની હાલત ખરાબ હતી. માથે પરાજયનો ખતરો મંિરાઇ રહ્યો હતો. હારથી બચવાની શક્યતા બહુ ઓછી હતી. પરંતુ ભારત સામેની આ ટેવટ શ્રેણીમાં જ પોતાની આંતરરાષ્ટ્રીય ડિકેટ કારકકદદી શરૂ કરનાર ૧૯ વષશના હસીબ હમીદે હાર માની નહોતી. દડિણ ગુજરાતનો ભરૂચના મૂળ વતની અને હાલમાં ઈંગ્લેન્િ ડિકેટ ટીમમાંથી રમી રહેલો બોલ્ટનનો આ યુવા ડિકેટર આંગળીમાં ઈજાના કારણે ઓપનીંગ કરવા મેદાનમાં ઉતરી શક્યો નહોતો. જોકે ઈંગ્લેન્િના તમામ બેટ્સમેનોએ ભારતીય બોલસશ સામે શરણાગડત વવીકારી લીધી ત્યારે તે મેદાન પર પહોંચી ગયો. આ સમયે ઈંગ્લેન્િની ૧૦૭ રનમાં છ ડવકેટ પિી ગઇ હતી. પરંતુ પીચ પર પહોંચેલા હસીબે તીન મહત્ત્વની ભાગીદારી નોંધાવીને એક બેટ્સમેન તરીકેની મહત્ત્વપૂણશ ફરજ બજાવી. તેણે જો રુટ સાથે સાતમી ડવકેટ માટે ૪૫ રનની ભાગીદારી કરી. આ પછી ડિસ વોક્સ સાથે આઠમી ડવકેટ માટે ૪૩ રન કયાશ.

પવરણામ લેખાિે છે. સુખબીરનો આિેપ છે કે પંજાબમાં ચૂંટણીના વદિસોમાં અશાંવત સજાિા માટે પાકકતતાન ગુનાખોરો સાથેમળીનેખેલ પાડી રહ્યુંછે.

અને ૧૦મી ડવકેટ માટે જેમ્સ એન્િરસન સાથે ૪૧ રનની ભાગીદારી કરી હતી. ભારતીય બોલસશ પરેશાન હતા કેમ કે તેમને ધારણા હતી કે ૨૦૭ રનમાં ઈંગ્લેન્િનો દાવ સમેટાઇ જશે, પણ આમ ન થયું. છેલ્લી ડવકેટ માટે ભારતીય બોલસશ ઝઝૂમી રહ્યા હતા. આ સમયે એન્િરસન આઉટ થઇ ગયો અને હસીબનો ચહેરો ડવલાઇ ગયો. હસીબે અણનમ ૫૯ રન કયાશ. ભારતે મેચ જીતી લીધી, પરંતુ હસીબે રમતના મેદાનમાં ઇજાગ્રવત આંગળી છતાં મેદાનમાં ઉતરીને એક લિવૈયા જેવો અડભગમ દશાશવીને દશશકોના ડદલ જીતી લીધા.

હસીબ મેચ પૂરી થયા બાદ સારવાર માટે ડિટન પરત આવવા રવાના થયો હતો. રાજકોટ ટેવટથી પોતાની ટેવટ કારકકદદી શરૂ કરનાર હસીબે પહેલી ટેવટમાં ૩૧ રન અને ૮૨ રન કયાશ હતા. જ્યારે ડવશાખાપટ્ટનમ ટેવટમાં તેણે ૧૩ અને ૨૫ રન કયાશ હતા. મોહાલી ટેવટમાં તેણે ૯ અને ૫૯ રન કયાશ છે. આમ તેણે િણ ટેવટમાં ૪૩.૮૦ રનની એવરેજથી ૨૧૯ રન કયાશ છે. માિ ૧૯ વષશની વયે ઈંગ્લેન્િ તરફથી ટેવટ મેચ રમનાર હસીબને ડિકેટચાહકો ‘બેબી બોયકોટ’ના હુલામણા નામે ઓળખે છે.

૨૦૧૪ની લોકસભાની ચૂંટણી િખતે પંજાબની કુલ ૧૩ લોકસભા બેઠકોમાંથી ‘આપ’ને ફાળે ચાર બેઠકો ગઈ હતી. રાજ્યમાંઅકાલી-ભાજપ મોરચાની સરકાર હોિા છતાં કોંગ્રેસને ૩ અને ‘આપ’ને ૪ બેઠકો મળતાં બહુમતી બેઠકો સિારૂઢ મોરચા વિરુદ્ધના પિોને મળી હતી. એટલું જ નહીં, અમૃતસરની બેઠક પરથી િતામાન કેન્દ્રીય નાણા પ્રધાન અરુણ જેટલી કોંગ્રેસના અમરીન્દર વસંહ વિરુદ્ધ લડ્યા અને હાયાા હતા. અકાલીને ૪ તથા ભાજપને ૨ બેઠકો મળી હતી. પંજાબની યુિાપેઢીને અકાલી સરકાર નશાખોર બનાિીને બરબાદ કરી રહી હોિાના ‘આપ’ના આિેપ અને‘ઊડતા પંજાબ’ કફલ્મના પ્રભાિે કેજરીિાલની પાટટીભણી લોક સહાનુભૂવતનુંમોજુંિાળ્યુંહતું. જોકે તેમના નેતાઓ સામેના આિેપ તથા ભાજપના રાજ્યસભા સાંસદ તરીકે રાજીનામું આપનાર વિકેટર-રાજનેતા નિજોતવસંહ વસદ્ધુઅને તેમનાં ભાજપી ધારાસભ્ય પત્ની ડો. નિજોત કૌર વસદ્ધુ ‘આપ’માં જોડાય એિી કેજરીિાલની પાટટીને ઘણા સમય સુધી પ્રતીિા હતી. હિેડો. નિજોત કૌર કોંગ્રેસમાંજોડાયાંછેઅનેતેમના પવત નિજોતવસંહ વસદ્ધુકોંગ્રેસનો પ્રચાર કરિાના છે. આિા સંજોગોમાં અનુસંધાન પાન-૩૨

રાજકીય વચત્ર બદલાઈ શકે.

પંજાબની ચૂંટિીમાંકયા મુદ્દા હશે

પંજાબની ચૂંટણી ખૂબ રસાકસીભરી જરૂર રહેિાની. સૌથી િધુ મહત્ત્િનો મુદ્દો તો હવરયાણાને પાણી આપિા અંગે સુપ્રીમ કોટટના ચુકાદા સંદભવે રાજકીય પિોની ભૂવમકા વિશેનો રહેિાનો. અકાલી દળ પણ હવરયાણાનેજરા પણ પાણી આપિાના પિે નથી છતાં કોંગ્રેસના સાંસદ અને ધારાસભ્યોએ ગૃહમાંથી સભ્યપદનાં રાજીનામાં આપીને આ મુદ્દે પોતાની આિમક ભૂવમકાનાં પ્રજાને દશાન કરાિીને સહાનુભૂવત મેળિિાનો પ્રયાસ કયોાછે. પંજાબમાં અકાલી દળ અને કોંગ્રેસ િચ્ચે જાટ શીખ એટલેકેઉચ્ચ િગાની િોટબેંકમાંખેંચતાણ િધુ રહેિાની છે અને પછાત િગાની મતદાર સંખ્યા નોંધપાત્ર હોિાથી કેજરીિાલે પોતાનો પિ સિામાં આિતાંપછાત િગાનેએટલેકેદવલતનેનાયબ મુખ્ય પ્રધાન બનાિશે એિી ઘોષણાઓથી દવલતોને પોતાના પિે કરિા પ્રયત્નશીલ છે. પંજાબની શાંવત ઝંખતી પ્રજા વહંસક અથડામણો અને ખાવલતતાની ઉહાપોહને પસંદ કરે નહીં, છતાં આિતા મવહનાઓમાંવહંસક અથડામણો જરૂર સજાાિાની. અકાલી અનેભાજપ બેઉ તરફથી ૧૯૮૪માંિડાં પ્રધાન ઈંવદરા ગાંધીની હત્યાનેપગલેવદલ્હીમાં૩૦૦૦ શીખોની કત્લેઆમ કોંગ્રેસી સિાધીશોની વનશ્રામાં થયાનો મુદ્દો પણ ખૂબ ઊછાળિામાં આિશે. કારણ આ મુદ્દેકોંગ્રેસની નેતાગીરીનેભીંસમાંલઈ શકાશે.

પંજાણબયતનો મુદ્દો હવાઈ ગયો

બાદલ સરકારે ભારતના પંજાબ અને પાકકતતાનના પંજાબના લોકોની િચ્ચે સેતુ રચિા માટે પંજાવબયતનો મુદ્દો આગળ કરીને બે દેશના સંયુક્ત ઉત્સિોનાં આયોજન કયાાં હતાં, પણ િતામાન સંજોગોમાં પઠાણકોટ હુમલા, ઉરી હુમલા તેમજ કાચમીર અને પંજાબમાં આતંકી પ્રવૃવિને પ્રોત્સાવહત કરિાના પાકના નાપાક ઈરાદાઓને કારણે પંજાવબયતની ભાિનાને પ્રવતકૂળ અસર પહોંચી છે. જોકે આિા તણાિભયાા સંજોગોમાં પણ પાકકતતાનમાં આિેલા શીખ ધમાના સંતથાપક અને પ્રથમ ગુરુ એિા ગુરુ નાનકના જન્મતથળ નાનકાના સાહેબની યાત્રાએ જિા માટેના યાત્રાળુઓના જથ્થાને અનુકૂળતા કરી અપાઈ છે. એ જ રીતે પાકકતતાનની શીખ શ્રદ્ધાળુભારત આિી શકેએમાં પણ અિરોધ સજાાયો નથી. ધમાબધાનેજોડેછે.

મોહાલી ટેસ્ટઃ ભારતનો...

• ભારતે ઇંગ્લેન્િ સામે સાતમી કે તે પછીની ડવકેટ માટેની ૫૦થી વધુની ભાગીદારી નોંધાવી હોય તેવું કુલ ૨૪ વખત અને છેલ્લા ૧૦ વષશમાં ૨૧ વખત બન્યું છે. • બેન વટોક્સ ભારતમાં પાંચ ડવકેટ ખેરવનારો છેલ્લા ૩૦ વષશમાં ઇંગ્લેન્િનો માિ બીજો ફાવટ બોલર છે. છેલ્લે ૨૦૦૬માં મેથ્યુ હોગાિેટ નાગપુર ટેવટમાં આ ડસડિ હાંસલ કરી હતી. • એડલવટર કૂકે સાતમી વખત કૂકને પોતાનો ડશકાર બનાવ્યો અનુસંધાન પાન-૩૨

છ વષષનો ટેણિયો...

ઘણી વાર તો તાપમાન માઇનસ ૮થી ૧૨ ડિગ્રી સુધી પહોંચી જાય છે. પાયલ જણાવે છે કે અદ્વૈતને િાસ લેવામાં તકલીફ થવા લાગી હતી, પરંતુ તે આનો ઉપાય યોગ્ય રીતે સમજી શકી રહ્યો હતો. અમે મોટા જાણીએ છીએ કે ચઢતી વખતે નાકથી િાસ લેવો જોઇએ પરંતુ તે એમ કરી રહ્યો હતો. રાતના સમયે તે ઘણો થાક મહેસુસ કરતો હોવા છતાં શાંત રહેતો હતો. ઉઠીને બેસી જતો અને ઉંિો િાસ લેતો હતો. રાડિએ તેને બહુ તરસ પણ

છે. જેમાંથી િણ વાર વતશમાન ડસરીઝમાં જ કૂક અડિનનો

લાગતી હોવા છતાં ભારે જુવસાવાળો અદ્વૈત કહે છે કે આગામી વાર તાન્ઝાડનયાનો માઉન્ટ કકડલમંજારો પર ચઢવા માગુ છુ.ં પાયલ જણાવે છે કે ત્યાં પુરતી સુડવધાઓ નથી, તેથી ઉનાળામાં ત્યાં જવાની શક્યતા છે. ખરેખર, અદ્વૈતમાં ભરપૂર ઉજાશ છે, જે તેના કામોથી પણ જાહેર થાય છે. સવારે ૭-૩૦ વાગ્યાથી બપોરે દોઢ વાગ્યા સુધી તે વકૂલમાં રહે છે. તે ફૂટબોલ, ડિકેટ રમે છે. માશશલ આટટની િેડનંગ લઇ રહ્યો છે. સ્વવડમંગમાં તેને બટર ફ્લાય અને ફ્રી વિોક

ડશકાર બન્યો છે. • એડલવટર કૂકે ટેવટ ડિકેટમાં ૨૪૯મી ટેવટ ઇડનંગ્સમાં ૧૦૯૩૪ રન કયાશ છે. આ સાથે જ ટેવટ ડિકેટમાં સૌ થી વધુ રન કરનારા બેટ્સમેનની યાદીમાં સ્વટવ વોને પાછળ મૂકી કૂક ૧૦મા વથાને આવી ગયો છે. • ભારતની સ્વપન ડિપુટીએ ૪૨૪ બોલમાં ૨૧૭ રનનું યોગદાન આપ્યું છે.

પસંદ છે. પાયલ જણાવે છે કે જે ડદવસે સ્વવડમંગ કરતો નથી તેને ઉંઘ આવતી નથી. પુણે ઇન્ટરનેશનલ મેરાથોનમાં તે પહેલી વાર િણ વષશની વયે સામેલ થયો હતો અને પાંચ કકલોમીટરની દોિ પુરી કરી હતી. ત્યારથી દર વષષે તે મેરાથોનમાં સામેલ થાય છે. સંગીતને તે દરરોજ અડ્ધો કલાક આપે છે. વાયડલન, ડપયાનો અને તબલા વગાિે છે. વાયડલનમાં ગ્રેિ વનનો કોસશ જાપાનની સંવથાથી કયુું છે. ડપયાનો વગાિવાનો સડટટકફકેટ કોસશ તેણે ડિડનટી કોલેજ ઓફ લંિનથી કયોશ છે.


3rd December 2016 Gujarat Samachar

@GSamacharUK

www.gujarat-samachar.com

рккркЬрк░рк╡рк╛рк░рлЗркорк│рлАркирлЗрлк ркХрк░рлЛркбркирлБркВрк╕рлЛркирлБркВрк▓рлВркВркЯркпрлБркВркГ ркнрк╛ркЗ-ркмрк╣рлЗркиркирлА ркзрк░рккркХркб

ркжрлЗрк╢ркирк╛ ркЕркерк╖ркдркВркдрлНрк░, ркЬркиркХрк╛рк╕рлЛ, рк╡рлЗрккрк╛рк░-ркЙркжрлНркпрлЛркЧрлЛркорк╛ркВркдрлЛ ркЧрлБрк┐рк░рк╛ркд ркЕркирлЗ ркЧрлБрк┐рк░рк╛ркдрлАркУркирлЛ ркбркВркХрлЛ рк╡рк╛ркЧрлА рк┐ рк░рк╣рлНркпрлЛ ркЫрлЗ, рккрк░ркВркдрлБркпрлЛркЧрк╛ркирлБркпрлЛркЧ ркдрк╛рк┐рлЗркдрк░ркорк╛ркВ ркмрлАркПрк╕ркЗркирк╛ ркЧрлБрк┐рк░рк╛ркдрлА рк╕рлАркЗркУ ркЖркЬрк╢рк╖ ркЪрлМрк╣рк╛ркг ркЕркирлЗркЧрлБрк┐рк░рк╛ркдркирк╛ ркорлБркЦрлНркп рккрлНрк░ркзрк╛рки ркЬрк╡рк┐ркп рк░рлВрккрк╛ркгрлАркП рккрлНрк░ркгрк╛рк▓рлАркирк╛ ркнрк╛ркЧрк░рлВрккрлЗркмрлАркПрк╕ркЗ ркЦрк╛ркдрлЗркУрккркЬркиркВркЧ ркмрлЗрк▓ рк╕рлЗрк╢ркиркорк╛ркВркнрк╛ркЧ рк▓рлАркзрлЛ рк╣ркдрлЛ.

NIDркорк╛ркВркерлА рк░рлВ. рли.рллрлж рк▓рк╛ркЦркирлА ркЦрлБрк░рк╢рлА ркЪрлЛрк░рк╛ркЗ

ркЕркоркжрк╛рк╡рк╛ркжркГ ркЕркорлЗрк▓рк░ркХрк╛ркирк╛ ркЦрлНркпрк╛ркдркирк╛рко ркХрк╛рк╖рлНркЯ ркХрк▓рк╛ркХрк╛рк░ ркЬрлНркпрлЛрк┐рк╖ ркирк╛ркХрк╛рк╕рлАркорк╛ ркжрлНрк╡рк╛рк░рк╛ ркмркирк╛рк╡рк╛ркпрлЗрк▓рлА рк▓рк╛ркХркбрк╛ркУркирлА рк╡рккркдрлБркУркирлБркВрк┐ркжрк╢рк╖рки рк▓рк╡рк╢рлНрк╡рк▓рк╡ркЦрлНркпрк╛ркд рк╕ркВрккркерк╛ ркирлЗрк╢ркирк▓ ркЗрк╕рлНрк╕рлНрккркЯркЯркпрлБркЯ ркУркл рк▓ркбркЭрк╛ркЗрки (ркПркиркЖркЗркбрлА)ркорк╛ркВ ркХрк░рк╛ркпрлБркВ рк╣ркдрлБркВ. ркЖ ркжрк░рк▓ркоркпрк╛рки ркирк╛ркХрк╛рк╕рлАркорк╛ркирлА ркЦрлБрк░рк╢рлА ркЪрлЛрк░рк╛ркЗ рк┐ркдрк╛ркВ ркЙрк╣рк╛рккрлЛрк╣ ркоркЪрлА ркЧркпрлЛ рк╣ркдрлЛ. ркЖ ркЦрлБрк░рк╢рлАркирлА ркХркХркВркоркд рк░рлВ.рк▓рккркпрк╛ рли.рллрлж рк▓рк╛ркЦ рк╣ркдрлА. ркЖ ркорк╛ркорк▓рлЗ

ркПркиркЖркЗркбрлА

ркжрлНрк╡рк╛рк░рк╛

рккрк╛рк▓ркбрлА

рккрлЛрк▓рлАрк╕ рккркЯрлЗрк╢ркиркорк╛ркВ рклрк▓рк░ркпрк╛ркж рккркг ркеркИ ркЫрлЗ. рккрлЛрк▓рлАрк╕рлЗ рк╕рлАрк╕рлАркЯрлАрк╡рлА ркХрлЗркорлЗрк░рк╛ркирк╛ рклрлВркЯрлЗрк┐ркирк╛ ркЖркзрк╛рк░рлЗ ркЧрлБркирлЗркЧрк╛рк░ркирлЗ рккркХркбрк╡рк╛ ркорк╛ркЯрлЗ ркдрккрк╛рк╕ркирлЛ ркжрлЛрк░ рк╢рк░рлВ ркХрк░рлА ркжрлАркзрлЛ ркЫрлЗ.

ркдрк╛рк░ркХ ркорк╣рлЗркдрк╛ркирлЗрк╣рлЛрк╕рлНрккрк┐ркЯрк▓ркорк╛ркВркжрк╛ркЦрк▓ ркХрк░рк╛ркпрк╛

ркЕркоркжрк╛рк╡рк╛ркжркГ ркЧрлБрк┐рк░рк╛ркдркирк╛ рк▓рлЛркХрк▓рк┐ркп рк╣рк╛рккркпрк▓рлЗркЦркХ ркдрк╛рк░ркХ ркорк╣рлЗркдрк╛ркирлЗ ркирк╛ркжрлБрк░рккркд рккрк╡рк╛рккркерлНркпркирлЗ рккркЧрк▓рлЗ рлирлмркорлА ркирк╡рлЗркорлНркмрк░рлЗ ркЕркоркжрк╛рк╡рк╛ркжркирлА ркЦрк╛ркиркЧрлА рк╣рлЛрк╕рлНрккрккркЯрк▓ркорк╛ркВ ркжрк╛ркЦрк▓ ркХрк░рк╡рк╛ркорк╛ркВ ркЖрк╡рлНркпрк╛ ркЫрлЗ. рлирлмркорлА ркирк╡рлЗркорлНркмрк░рлЗ рк╕рк╛ркВрк┐рлЗ рлпрлж рк╡рк╖рк╖рлАркп ркдрк╛рк░ркХ ркорк╣рлЗркдрк╛ркП ркиркмрк│рк╛ркИркирлА рклрк▓рк░ркпрк╛ркж ркХрк░рлА рк╣ркдрлА ркЕркирлЗрк┐рлЗркирк╛ рк▓рлАркзрлЗркдрлЗркоркирлЛ ркдрк╛ркдрлНркХрк╛рк▓рк▓ркХ ркЬрлАрк╡рк░рк╛рк┐ рккрк╛ркХркХрккрк╛рк╕рлЗркирлА ркЦрк╛ркиркЧрлА рк╣рлЛрк╕рлНрккрккркЯрк▓ркорк╛ркВркжрк╛ркЦрк▓ ркХрк░рк╛ркпрк╛ ркЫрлЗ. ркдрк╛ркХрлАркжрлЗ рк╕рк╛рк░рк╡рк╛рк░ ркорк│рлА рк┐ркдрк╛ркВрк╣рк╡рлЗркдрлЗркУркирлБркВрккрк╡рк╛рккркерлНркп рк╕рлБркзрк╛рк░рк╛ рккрк░ ркЫрлЗ.

тАв ркзрк╛ркгрк╛ркЬрлАрк░рлБркорк╛ркВрк░рк╛ркЦ ркнрлЗрк│рк╡ркдрк╛ рк╡рлЗрккрк╛рк░рлАркирлЗркдрлНрк░ркг рк╡рк╖рк╖ркирлА ркХрлЗркжркГ ркзрк╛ркгрк╛ркЬрлАрк░рлБркорк╛ркВ рк░рк╛ркЦ ркЕркирлЗ рк╣рк│ркжрк░ ркнрлЗрк│рк╡рлА рк▓рлЛркХрлЛркирк╛ ркЖрк░рлЛркЧрлНркп рк╕рк╛ркерлЗ ркЪрлЗркбрк╛ ркХрк░ркирк╛рк░ ркХрк╛рк▓рлБрккрлБрк░ркирк╛ рк╡рлЗрккрк╛рк░рлА ркЧрлБрк▓рк╛ркм рк╕рк╛рк╡рк▓рк╛ркирлАркирлЗ рлирлнркорлАркП ркдрлНрк░ркг рк╡рк╖рк╖ркирлА рк╕ркЦркд ркХрлЗркж ркЕркирлЗрк░рлВ. рлзрлж рк╣ркЬрк╛рк░ ркжркВркбркирлЛ ркорлЗркЯрлНрк░рлЛрккрлЛрк▓рк▓ркЯрки ркорлЗрк▓рк┐рккркЯрлНрк░рлЗркЯ ркПрк╕. ркПрко. ркХрк╛ркирк╛ркмрк╛рк░рлЗ ркЖркжрлЗрк╢ ркХркпрлЛрк╖ркЫрлЗ. ркЕркоркжрк╛рк╡рк╛ркж ркорлНркпрлБрк▓рки. ркХрлЛрккрлЛрк╖рк░рк╢ рлЗ ркиркирк╛ рк╣рлЗрк▓рлНрке рк▓рк╡ркнрк╛ркЧрлЗркдрлНрк░ркг ркорк╛ркЪрк╖ рлирлжрлжрлкркирк╛ рк░рлЛрк┐ ркХрк╛рк▓рлБрккрк░рлБ ркорк╛ркХркХрлЗркЯркорк╛ркВркжрк░рлЛркбрк╛ рккрк╛ркбрлНркпрк╛ рк╣ркдрк╛. рк┐рлЗркорк╛ркВрк╡рлЗрккрк╛рк░рлА ркЧрлБрк▓рк╛ркм рккрлЗркХркЯрлЗ ркирлБркВрк▓рлЗркм.ркорк╛ркВрккрк░рлАркХрлНрк╖ркг ркХрк░рк╛рк╡ркдрк╛ ркдрлЗркорк╛ркВркнрлЗрк│рк╕рлЗрк│ркирлЛ рк▓рк░рккрлЛркЯркЯркЖрк╡рлНркпрлЛ рк╣ркдрлЛ.

ркЕркоркжрк╛рк╡рк╛ркжркГ ркирк╡рк░ркВркЧрккрлБрк░рк╛ркорк╛ркВ ркорлАркарк╛ркЦрк│рлА ркЫ рк░рккркдрк╛ рккрк╛рк╕рлЗркирлА рк╡рк╕ркВркд рк▓рк╡рк╣рк╛рк░ рк╕рлЛрк╕рк╛ркпркЯрлАркорк╛ркВркЖрк╡рлЗрк▓рлА SIS ркХрлЗрк╢ рк╕рк▓рк╡рк╖рк╕ рк┐рк╛. рк▓рк▓. ркХркВрккркирлАркорк╛ркВ рлирллркорлА ркирк╡рлЗркорлНркмрк░рлЗркоркзрк░рк╛ркдрлНрк░рлЗркХркВрккркирлАркирк╛ рк▓рк╕ркХрлНркпрлБрк▓рк░ркЯрлА ркЧрк╛ркбркЯ рк╕ркдрлАрк╖рккрк╛рк▓ркирлЗ ркорк╛ркерк╛ркорк╛ркВ рк▓рлЛркЦркВркбркирлА рк╣ркерлЛркбрлА ркЕркирлЗ рк╕рк▓рк│ркпрлЛ ркорк╛рк░рлАркирлЗркЧркВркнрлАрк░ рк░рлАркдрлЗркЗркЬрк╛ ркХрк░рлАркирлЗркХркВрккркирлАркорк╛ркВркерлА рк░рлВ. рлк ркХрк░рлЛркбркирк╛ рк╕рлЛркирк╛ркирлА рк▓рлВркВ ркЯ ркеркИ рк╣ркдрлА. ркЖ ркХрлЗрк╕ркорк╛ркВ ркХрлНрк░рк╛ркЗркоркмрлНрк░рк╛ркВркЪркирлЗ ркорк│рлЗрк▓рлА ркмрк╛ркдркорлАркирк╛ ркЖркзрк╛рк░рлЗ рккрлЛрк▓рлАрк╕рлЗ ркбрлНрк░рк╛ркЗрк╡-ркЗрки рк░рлЛркб рккрк░ркирк╛ ркЗрк╕рлНркжрлНрк░рк┐рккрке ркЯрк╛рк╡рк░ркорк╛ркВ рк░рк╣рлЗркдрк╛ рк╕рк╛ркЧрк░ рк╕ркдрк░рк╛ркоркнрк╛ркЗ ркнрк╛ркЧркЪркВркжрк╛ркгрлА ркЕркирлЗ ркдрлЗркирлА ркмрк╣рлЗрки рк▓рккрк╕рлНркХрлАркирлА ркзрк░рккркХркб ркХрк░рлА рк╣ркдрлА рккрлЛрк▓рлАрк╕рлЗ ркдрлЗркУ рккрк╛рк╕рлЗркерлА рк░рлВрк▓рккркпрк╛ рлй.рлорлж ркХрк░рлЛркбркирлБркВ рлзрлй.рллрлжрлж ркХркХрк▓рлЛ рк╕рлЛркирлБркВ ркХркмрк┐рлЗ ркХркпрлБрк╛ркВ рк╣ркдрлБркВ. рк▓рлВркВркЯ ркЪрк▓рк╛рк╡рлНркпрк╛ ркмрк╛ркж рлзрлк ркХркХрк▓рлЛ рк╕рлЛркирк╛ркорк╛ркВркерлА ркиркВркжрлБ ркЕркирлЗ ркХрк░ркг ркжрлЗрк╕рк╛ркЗркирлЗрлзрлжрлж ркЧрлНрк░рк╛рко рк╕рлЛркирк╛ркирк╛ рккрк╛ркВркЪ рк▓ркмрккркХрлАркЯ ркЖрккрлНркпрк╛ рк╣рлЛрк╡рк╛ркирлА ркХркмрлВрк▓рк╛ркд ркХрк░рлА рк╣ркдрлА. рккрлЛрк▓рлАрк╕рлЗ ркдрлЗркирк╛ ркШрк░рлЗркерлА рлзрлй.рллрлжрлж ркХркХрк▓рлЛ рк╕рлЛркирлБркВ ркХркмрк┐рлЗ ркХркпрлБрк╛ркВ рк╣ркдрлБркВ . рк▓рлВркВ ркЯ рк╡ркЦркдрлЗркХрклркВркЧрк░ рк▓рк┐рк╕рлНркЯ ркЖрк╡рлЗ ркирк╣рлАркВ ркП ркорк╛ркЯрлЗ рк╣рк╛ркеркорк╛ркВ рккрк╛рк╡ркбрк░ рк▓ркЧрк╛ркбрк╡рк╛ рк╕рк▓рк╣ркдркирлЛ рккрлНрк▓рк╛рки рк╕ркВркдрк╛ркирлЛркирлЗ ркорк╛ркдрк╛ркП ркШркбрлА ркЖрккрлНркпрлЛ рк╣ркдрлЛ ркдрлЛ рк▓рлВркВркЯ рккркЫрлА рк╕рлЛркирлБ рк╕ркВркдрк╛ркбрк╡рк╛ркорк╛ркВ рк▓рккркдрк╛ркП ркоркжркж ркХрк░рлА рк╣рлЛрк╡рк╛ркирлБркВрккрлЛрк▓рлАрк╕рлЗрк┐ркгрк╛рк╡рлНркпрлБркВркЫрлЗ. тАв ркЬрк┐рк▓рлНрк▓рк╛ рккрлЗркЯрк╛ркЪрлВркВркЯркгрлАркорк╛ркВ рлмрлиркерлА рлнрлз ркЯркХрк╛ ркоркдркжрк╛ркиркГ ркЕркоркжрк╛рк╡рк╛ркж рк▓рк┐рк▓рлНрк▓рк╛ рккркВркЪрк╛ркпркдркирлА ркмрлЗ ркмрлЗркаркХркирлА ркЪрлВркВ ркЯркгрлА рк░ркж ркеркдрк╛ рк░рк▓рк╡рк╡рк╛рк░рлЗркмрлЗркаркХркирлА рккрлЗркЯрк╛ркЪрлВркВркЯркгрлА ркпрлЛркЬрк╛ркЗ рк╣ркдрлА. ркдрлЗркорк╛ркВ ркоркдркжрк╛рки ркорк╛ркЯрлЗ ркоркдркжрк╛рк░рлЛркирлЛ ркнрк╛рк░рлЗ ркзрк╕рк╛рк░рлЛ рк┐рлЛрк╡рк╛ ркорк│рлНркпрлЛ рк╣ркдрлЛ. ркЕркоркжрк╛рк╡рк╛ркжркирк╛ рк▓рк╡рк░ркоркЧрк╛рко ркдрк╛рк▓рлБркХрк╛ркирлА ркерлЛрк░рлА-ркерк╛ркВркнрк╛ркирлА ркмрлЗркаркХркорк╛ркВ рлнрлз ркЯркХрк╛ ркЕркирлЗ ркзрлЛрк│ркХрк╛ ркдрк╛рк▓рлБркХрк╛ркирлА ркорлЛркЯрлАркмрлЛрк░рлА ркмрлЗркаркХркорк╛ркВрлмрли ркЙрккрк░рк╛ркВркд ркмрк╛рк╡рк│рк╛ ркиркЧрк░рккрк╛рк▓рк▓ркХрк╛ркирлА ркЪрк╛рк░ ркмрлЗркаркХрлЛ ркорк╛ркЯрлЗрлмрлп ркЯркХрк╛ ркоркдркжрк╛рки ркеркпрлБркВ рк╣ркдрлБркВ. ркХрлЛркВркЧрлНрк░рлЗрк╕рлЗ рк┐ркгрк╛рк╡рлНркпрлБркВ ркХрлЗ рк▓рлЛркХрлЛркП ркирлЛркЯркмркВркзрлАркирлЛ рк░рлЛрк╖ ркоркдркжрк╛рки ркХрк░рлА ркарк╛рк▓рк╡рлНркпрлЛ ркЫрлЗ. ркЬрлНркпрк╛рк░рлЗ ркнрк╛рк┐рккрлЗ ркирлЛркЯркмркВркзрлАркирк╛ рк▓ркиркгрк╖ркпркирлЗ рк▓рлЛркХрлЛркП ркЖрк╡ркХрк╛ркпрлЛрк╖рк╣рлЛрк╡рк╛ркирлБркВрк┐ркгрк╛рк╡рлА ркЬрлАркдркирлЛ ркжрк╛рк╡рлЛ ркХркпрлЛрк╖рк╣ркдрлЛ.

рк░рк╛ркЬрлНркпркирлА ркЧрлНрк░рк╛рко рк┐ркВркЪрк╛ркпркдркирлА ркЪрлВркВркЯркгрлАркирк╛ рк┐ркбркШрко

ркЧрк╛ркВркзрлАркиркЧрк░ркГ рк░рк╛ркЬрлНркпркирлА рлзрлжрлйрлзрло ркЧрлНрк░рк╛рко рккркВркЪрк╛ркпркдркирлА рк╕рк╛ркорк╛рк╕рлНркп ркЪрлВркВркЯркгрлА рлирлн рк▓ркбрк╕рлЗркорлНркмрк░рлЗркпрлЛрк┐рк╡рк╛ркирлА ркЬрк╛рк╣рлЗрк░рк╛ркд рк░рк╛ркЬрлНркп ркЪрлВркВркЯркгрлА ркЖркпрлЛркЧрлЗ ркХрк░рлА ркЫрлЗ. рккркВркЪрк╛ркпркдркирлА ркЪрлВркВркЯркгрлАркорк╛ркВ рк┐ркерко рк╡рк╛рк░ ркирлЛркЯрк╛ркирлЛ ркЙрккркпрлЛркЧ ркХрк░рк╛рк╢рлЗ. ркЖ ркЬрк╛рк╣рлЗрк░рк╛ркдркирлА рк╕рк╛ркерлЗ рк┐ ркЧрлНрк░рк╛ркорлНркп рк▓рк╡рккркдрк╛рк░рлЛркорк╛ркВ рк╕рлЛркорк╡рк╛рк░ркерлА рк┐ ркЖркЪрк╛рк░рк╕ркВрк▓рк╣ркдрк╛ ркЕркорк▓рлА ркмркирк╢рлЗ. рк╡рлЛркбркЯркирк╛ рк╕ркнрлНркпрлЛ ркЕркирлЗ ркЧрк╛ркоркирк╛ рк╕рк░рккркВркЪ ркПрко ркмрк╕рлНркирлЗркирлА ркЪрлВркВркЯркгрлА ркПркХрк╕рк╛ркерлЗ ркпрлЛркЬрк╛рк╢рлЗ. рлзрлжрлйрлзрло ркЧрлНрк░рк╛рко рккркВркЪрк╛ркпркдркирк╛ рк╕рк░рккркВркЪ ркЕркирлЗ рлпрлзрлжрлжрли рк╡рлЛркбркЯркорк╛ркВ рк╕ркнрлНркпрлЛркирлА ркЪрлВркВркЯркгрлА ркпрлЛркЬрк╛рк╢рлЗ. рлирллрлкрллрлк ркоркдркжрк╛рки ркоркеркХ рккрк░ркерлА рлз.рлорлп ркХрк░рлЛркб ркоркдркжрк╛рк░ ркоркдрк╛рк▓ркзркХрк╛рк░ркирлЛ ркЙрккркпрлЛркЧ ркХрк░рк╢рлЗ. рк░рк╛рк┐ркХрлАркп рккркХрлНрк╖рлЛркирк╛ рк▓ркЪрк╣рки рк▓рк╡ркирк╛ ркЪрлВркВркЯркгрлА рк▓ркбрк╛рк╢рлЗ ркЫркдрк╛ркВ ркнрк╛рк┐ркк ркЕркирлЗ ркХрлЛркВркЧрлНрк░рлЗрк╕ рккрлЛркдрк╛ркирк╛ ркдрк░рклрлА ркЙркорлЗркжрк╡рк╛рк░рлЛркирлЗ рк▓рк╡рк┐ркпрлА ркмркирк╛рк╡рк╡рк╛ ркорлЗркжрк╛ркирлЗркЫрлЗ. ркЕркЧрк╛ркЙ рккркерк╛рк▓ркиркХ рккрк╡рк░рк╛ркЬрлНркпркирлА ркЪрлВркВркЯркгрлАркорк╛ркВ ркирлЛркЯрк╛ркирлБркВ ркУрккрлНрк╢рки рккрк╡рлАркХрк╛рк░рк╛ркпрлБркВ ркирк╣рлЛркдрлБркВ. ркЧркд рк╡рк╖рк╖рлЗ

GujaratSamacharNewsweekly

рккрк╛рк▓рк▓ркХрк╛ ркЕркирлЗ рк▓рк┐рк▓рлНрк▓рк╛-ркдрк╛рк▓рлБркХрк╛ рккркВркЪрк╛ркпркдрлЛркирлА ркЪрлВркВ ркЯркгрлАркерлА ркдрлЗркирлЛ ркЕркорк▓ рк╢рк░рлВ ркеркпрлЛ рк╣ркдрлЛ. рк╣рк╡рлЗ ркЧрлНрк░рк╛рко рккркВркЪрк╛ркпркдрлЛркорк╛ркВ тАШркЙрккрк░рлА рккрлИркХрлАркирк╛ ркХрлЛркИ рккркг ркирк╣рлАркВтАЩ ркПрк╡рлЛ ркирлЛркЯрк╛ркирлЛ рк▓рк╡ркХрк▓рлНркк рккрк╕ркВркж ркХрк░рк╡рк╛ркирлА ркоркдркжрк╛рк░рлЛркирлЗ рк┐ркерко рк╡рк╛рк░ ркдркХ ркорк│рк╢рлЗ. ркЖркЧрк╛ркорлА рккрк╛ркВркЪркорлА рк▓ркбрк╕рлЗркорлНркмрк░рлЗ ркЪрлВркВркЯркгрлАркирлБркВ ркЬрк╛рк╣рлЗрк░ркирк╛ркорлБркВ рк┐рк▓рк╕ркжрлНркз ркерк╢рлЗ. рлзрлжркорлА рк╕рлБркзрлАркорк╛ркВ ркЙркорлЗркжрк╡рк╛рк░рлАрккркдрлНрк░рлЛ ркнрк░рлА рк╢ркХрк╛рк╢рлЗркЬрлНркпрк╛рк░рлЗ рлзрлиркорлАркП ркЪркХрк╛рк╕ркгрлА ркЕркирлЗ рлзрлкркорлА рк╕рлБркзрлАркорк╛ркВ рккрк░ркд ркЦрлЗркВркЪрлА рк╢ркХрк╛рк╢рлЗ. рлирлн рк▓ркбрк╕рлЗркорлНркмрк░рлЗ рк╕рк╡рк╛рк░рлЗ рлоркерлА рк╕рк╛ркВрк┐рлЗ рлл рк╡рк╛ркЧрлНркпрк╛ рк╕рлБркзрлА ркоркдркжрк╛рки ркерк╢рлЗ. рк┐рк░рлВрк░ рк┐ркгрк╛рк╢рлЗркдрлЛ рлирлоркорлАркП рккрлБркиркГ ркоркдркжрк╛рки ркЕркирлЗрлирлпркорлАркП ркоркд ркЧркгркдрк░рлА ркерк╢рлЗ. рк░рк╛ркЬрлНркп ркЪрлВркВркЯркгрлА ркХрк▓ркорк╢ркирк░ рк╡рк░рлЗрк╢ рк▓рк╕ркВрк╣рк╛ркП рк┐ркгрк╛рк╡рлНркпрлБркВ ркХрлЗ, рлпрло.рлмрлк рк▓рк╛ркЦ рккрлБрк░рлБрк╖ ркЕркирлЗ рлпрлж.рлорли рк▓рк╛ркЦ рккркдрлНрк░рлА ркоркдркжрк╛рк░ ркорк│рлАркирлЗ ркХрлБрк▓ рлз.рлорлп ркХрк░рлЛркб ркоркдркжрк╛рк░ ркоркдркжрк╛рки ркХрк░рк╢рлЗ. рлмрлзрлзрлирло ркоркдрккрлЗркЯрлАркирлЛ ркЙрккркпрлЛркЧ ркХрк░рк╛рк╢рлЗ. рккрк╛ркВркЪ рк╣ркЬрк╛рк░ркерлА рк╡ркзрлБ ркЪрлВркВркЯркгрлА ркЕрк▓ркзркХрк╛рк░рлА ркдркерк╛ ркоркжркжркирлАрк╢рлЛ, рлз.рлкрлп рк▓рк╛ркЦ рккрлЛрк▓рк▓ркВркЧ

рккркЯрк╛ркл ркЬрлНркпрк╛рк░рлЗ рлмрлж,рлкрлорлм рккрлЛрк▓рлАрк╕ ркХркорк╖ркЪрк╛рк░рлА ркдрк╣рлЗркирк╛ркд рк░рк╣рлЗрк╢рлЗ. рк╡ркзрлБ рккркВркЪрк╛ркпркдрлЛ рк╣рлЛрк╡рк╛ркерлА ркЗрк╡рлАркПркоркирлЛ ркЙрккркпрлЛркЧ ркеркИ рк╢ркХрлЗркдрлЗрко рки рк╣рлЛрк╡рк╛ркерлА ркмрлЗрк▓рлЗркЯ рккрлЗрккрк░ркерлА ркЪрлВркВркЯркгрлА ркпрлЛркЬрк╛рк╢рлЗ. ркЪрлВркВ ркЯркгрлА рккркВркЪрлЗрлорлн ркорлБркХрлНркд рк┐ркдрлАркХ ркиркХрлНркХрлА ркХркпрк╛рк╛ркВркЫрлЗ. рк╕рк░рккркВркЪрлЛркирлЛ ркЯрлЗркХрлЛ ркдрлЛ рккркХрлНрк╖ ркЬрлАркдрлЗ рк░рк╛ркЬрлНркпркирлА ркЧрлНрк░рк╛рко рккркВркЪрк╛ркпркдрлЛркорк╛ркВ ркнрк▓рлЗ рк░рк╛рк┐ркХрлАркп рккркХрлНрк╖рлЛркирк╛ рк┐ркдрлАркХрлЛркирлЛ ркЙрккркпрлЛркЧ ркеркдрлЛ рки рк╣рлЛркп рккрк░ркВркдрлБ, ркЖ ркЪрлВркВркЯркгрлАркорк╛ркВ ркнрк╛рк┐ркк-ркХрлЛркВркЧрлНрк░рлЗрк╕ ркорк╛ркЯрлЗ рккркерк╛рк▓ркиркХ рккркдрк░ркирлЛ рк┐рлВркерк╡рк╛ркж ркорлЛркЯрлЛ рккркбркХрк╛рк░ ркмркирлАркирлЗ ркКркнрк░рлА рк░рк╣рлНркпрлЛ ркЫрлЗ. ркЖркерлА, рк▓рк╡ркзрк╛ркирк╕ркнрк╛ ркмрлЗркаркХ ркорк╛ркЯрлЗ рк▓ркЯркХркХркЯ ркорк╛ркЯрлЗрк┐рлЗркирк╛ рк┐рлЗркЯрк▓рк╛ рк╕ркоркерк╖ркХрлЛ рк╕рк░рккркВркЪрккркжрлЗ рк╡ркзрлБ ркЪрлВркВркЯрк╛ркИ ркЖрк╡рк╢рлЗ ркдрлЗркирлЛ рлирлжрлзрлнркорк╛ркВ рк▓ркЯркХркХркЯ ркорк╛ркЯрлЗ ркжрк╛рк╡рлЛ рккрк╛ркХрлНркХрлЛ ркмркирк╢рлЗ. ркЖркерлА, ркнрк╛рк┐рккркХрлЛркВркЧрлНрк░рлЗрк╕ ркЕркирлЗ ркЕрк╕рлНркп рк░рк╛рк┐ркХрлАркпрккркХрлНрк╖рлЛ ркЧрлНрк░рк╛ркорлНркп рккркдрк░рлЗ ркорк┐ркмрлВркд ркерк╡рк╛ркирк╛ рк┐ркпрк╛рк╕рлЛркорк╛ркВ рк▓рк╛ркЧрлА ркЧркпрк╛ ркЫрлЗ. рккркХрлНрк╖рлЛ ркЖрк┐ркХрк╛рк▓ рк╕рк░рккркВркЪркирлЗ ркорк┐ркмрлВркд ркмркирк╛рк╡рк╡рк╛ркирк╛ рк┐ркпркдрлНркирлЛркорк╛ркВрккркг рк▓рк╛ркЧрлА ркЧркпрк╛ рк╣рлЛрк╡рк╛ркирлБркВрк┐ркгрк╛ркп ркЫрлЗ.

┬п╤Й├Ч─й ркЙ┬╕тХЩ┬п┬╣╨ж

┬╕╨м├Е┬╣ ─м┬▓╨ж┬│ тХЩ┬╛┬з┬╣┬╖╨жркИ ╬╗┬┤╨ж┬о╨к┬│╨к ├В┬║ркХ╨ж┬║┬╕╨ж╤Ф ┬║╨ж┬з╤Й├Ч─й тХЩ─ж┬╛╤Й┬▒╨к ┬║┬╕┬п-┬в┬╕┬п, ┬╣╨м┬╛╨ж ркЕ┬│╤Й ├В╨ж╤Ф├зркХ╨╢тХЩ┬пркХ ─мrтХЩ╟╝ркУ (├з┬╛┬п╤Ф─ж ├Г┬╛╨ж┬╗╤Т), ┬╣╨ж─ж╨ж┬▓╨ж┬╕ тХЩ┬╛ркХ╨ж├В тХЩ┬╛┬╖╨ж┬в┬│╤Т ┬║╨ж├Л┬╣ркХ╬д╨ж┬│╨ж ─м┬▓╨ж┬│ ┬п┬║╨кркХ╤Л┬│╤Т ркХ╨ж┬╣тЖУ┬╖╨ж┬║ ├В╤Ф┬╖╨ж┬╜╤Й ┬ж╤Й. ┬п╤ЙркУ ┬в╨м┬з┬║╨ж┬п тХЩ┬╛┬▓╨ж┬│├В┬╖╨ж┬│╨к тИЯтИЪтИЮтИЯ┬│╨к ┬е╨░┬к╤Ф ┬о╨к┬╕╨ж╤Ф ┬╛┬м╤Т┬▒┬║╨ж┬│╨к ┬║╨ж┬╛┬┤╨м┬║╨ж ┬╢╤Й┬лркХ ┬┤┬║ ┬е╨░┬к╤Ф ╨ж┬╣╨ж ┬ж╤Й. ┬╛├БтЖУтИЯтИЪтИЪтЙб┬░╨к тИЯтИЪтИЮтИЯ ├В╨м┬▓╨к ┬п╤Й┬╕┬о╤Й┬в╨м┬з┬║╨ж┬п ┬╖╨ж┬з┬┤┬│╨ж ┬╗╨к┬в┬╗ ├В╤Й┬╗┬│╨ж ┬╕├Ц┬╣┬и╤Т┬│┬│╨ж ркХ├Ч┬╛╨к┬│┬║ ┬п┬║╨кркХ╤Л ├В╤Й┬╛╨ж ркЖ┬┤╨к ├Г┬п╨к. ┬п╤Й┬╕┬│╨к ┬║╨ж┬зркХ╨к┬╣ ркХ╨ж┬║╨зркХ┬▒╨ктЖУ ┬б╨░┬╢ ┬╗╨ж╤Ф┬╢╨к ┬ж╤Й. ┬╛├БтЖУтИЮтЙетЙетИй┬░╨к тИЮтЙетЙетЙа ├В╨м┬▓╨к ┬п╤Й┬╕┬о╤Й ┬╛┬м╤Т┬▒┬║╨ж ┬┐├Г╤Й┬║ ┬╖╨ж┬з┬┤ ркЙ┬┤─м┬╕╨м┬б┬│╤Т ├Г┬╛╨ж┬╗╤Т ├В╤Ф┬╖╨ж├в┬╣╤Т ├Г┬п╤Т ркЕ┬│╤Й ┬┤╬д ├В╤Ф┬в┬л┬│┬│╤Й ┬╕┬з┬╢╨░┬п ┬╢┬│╨ж┬╛┬╛╨ж┬╕╨ж╤Ф ┬╕├Г╟╜┬╛┬│╨м╤Ф┬╣╤Т┬в┬▒╨ж┬│ ркЖ├Ш┬╣╨м╤Ф├Г┬п╨м.╤Ф тХЩ─ж┬╛╤Й┬▒╨кркП ┬▒├В ┬╛├БтЖУ ├В╨м┬▓╨к ┬╛┬м╤Т┬▒┬║╨ж┬╕╨ж╤Ф ├Ь┬╣╨мтХЩ┬│тХЩ├В┬┤┬╗ ркХ╨жркЙ╨й├Ч├В┬╗┬║ ┬п┬║╨кркХ╤Л ─мs┬│╨к ├В╤Й┬╛╨ж ркХ┬║╨к ├Г┬п╨к. ┬п╤Й ркЙ┬┤┬║╨ж╤Ф┬п, ┬┤╨ж╤Ф┬е ┬╛├БтЖУ ├В╨м┬▓╨к ┬п╤ЙркУ ┬╛┬м╤Т┬▒┬║╨ж ┬╕├Г╨ж┬│┬в┬║┬┤╨жтХЩ┬╗ркХ╨ж┬│╨к ─м╨ж┬░тХЩ┬╕ркХ тХЩ┬┐╬д┬о ├ВтХЩ┬╕тХЩ┬п┬│╨ж ркЕ├Ц┬╣╬д ┬п┬║╨кркХ╤Л ркХ╨ж┬╣тЖУ┬║┬п ┬║╬Э╨ж ├Г┬п╨ж. ┬в╨м┬з┬║╨ж┬п ┬╢╨ж┬║ ркХ╨жркЙ╨й├Ч├В┬╗┬│╨ж ┬е╤Й┬║┬╕╤Й┬│, ┬╛╨жркИ├В ┬е╤Й┬║┬╕╤Й┬│ ркЕ┬│╤Й ркП╨й├Д┬и├Д┬╣╨мтХЩ┬к┬╛ ┬е╤Й┬║┬╕╤Й┬│ ┬п┬║╨кркХ╤Л┬п╤Й┬╕┬о╤Й ├В╤Й┬╛╨ж ркЖ┬┤╨к ┬ж╤Й. ркЖ ркЙ┬┤┬║╨ж╤Ф┬п, ┬п╤ЙркУ ┬╕├Г╨ж┬║╨жs ├В┬╣╨жt┬║╨ж┬╛ ┬╣╨мтХЩ┬│┬╛тХЩ├ВтЖУ┬к╨к┬│╨ж ├В╤Й┬│┬к╤Й ├В├Ы┬╣ ┬ж╤Й. ┬╛├БтЖУ тИЯтИЪтИЪтИй┬░╨к тИЯтИЪтИЪтЙа ├В╨м┬▓╨к ┬п╤ЙркУ ркЖ ┬╣╨мтХЩ┬│.┬│╨ж тХЩ├В╨й├Ч┬мркХ╤Л┬к ├В├Ы┬╣ ├Г┬п╨ж. ┬║╨ж┬з╤Й├Ч─й┬╖╨жркИ┬│╤Т ┬з├Ч┬╕ тИЮтЙе ┬з╨░┬│, тИЮтЙетЙИтИл┬│╨ж ┬║╤Т┬з ┬╛┬м╤Т┬▒┬║╨ж┬╕╨ж╤Ф ┬░┬╣╤Т ├Г┬п╤Т. ┬п╤Й┬╕┬о╤Й ┬╢╨к.ркП├В.├В╨к ркЕ┬│╤Й

ркЧрлБркЬрк░рк╛ркд

├г┬╣тХЩ┼к тХЩ┬╛┬┐╤Й├Б╤Ъ ┬║╨ж┬з╤Й├Ч─й тХЩ─ж┬╛╤Й┬▒╨к

9

(┬╕╨ж┬│┬│╨к┬╣ ┬║╨ж├Л┬╣─м┬▓╨ж┬│╤Ъ ┬║┬╕┬п-┬в┬╕┬п, ┬╣╨м┬╛╨ж ркЕ┬│╤Й├В╨ж╤Ф├зркХ╨╢тХЩ┬пркХ ─м#тХЩ╟╝ркУ (├з┬╛┬п╤Ф─ж ├Г┬╛╨ж┬╗╤Т), ┬╣╨ж─ж╨ж┬▓╨ж┬╕ тХЩ┬╛ркХ╨ж├В тХЩ┬╛┬╖╨ж┬в, ┬в╨м┬з┬║╨ж┬п ├В┬║ркХ╨ж┬║) ркП┬╗.ркП┬╗.┬╢╨к ├В╨м┬▓╨к┬│╤Т ркЕ├Ы┬╣╨ж├В ┬б╤Й┬╗╨ж┬м╨кркУ ┬┤┬о ┬┤╤Т┬п╨ж┬│╨к ─мтХЩ┬п┬╖╨ж ркХ┬╣╤ТтЖУ ┬ж╤Й. ┬б╤Й┬п╨к ркЕ┬│╤Й ┬╛ркХ╨к┬╗╨ж┬п┬│╨ж ┬▒┬┐╨жтЖУ┬╛╨к ┬┐ркХ╤Л ┬п╤Й┬╕╨ж┬к╤К├з┬┤╤ЙтХЩ┬┐┬╣┬╗ ┬б╤Й┬╗ ╤Ц ┬│╨м╤Ф ркЖ┬╣╤Т┬з┬│ ркХ┬║┬╛╨ж┬╕╨ж╤Ф ├г┬╣┬╛├В╨ж┬╣ ├В╨ж┬░╤Й ├В╤ФркХ┬╜╨ж┬╣╤Й┬╗╨ж ┬ж╤Й. ┬╕├Г╨жркХ╨о┬╖ ┬╛╨ж╤Ф┬е┬│┬│╤Т ┬┐╤Т┬б ┬▓┬║╨ж┬╛┬п╨ж ркЖ┬╛╤Й┬ж╤Й. ┬╛┬▓╨м┬╕╨ж╤Ф, ┬║╨ж├Л┬╣┬╕╨ж╤ФтИЮтИЮтЙа ┬║╨ж┬з╤Й├Ч─й┬╖╨жркИ┬│╤Й ркХтХЩ┬╛┬п╨ж ┬╗╤Й┬б┬│, ┬┐╨ж┬╜╨ж┬╕╨ж╤Ф ркИ┬│ ├зркХ╨▓┬╗ ┬╣╤Т┬з┬│╨ж ┬║┬╕┬п┬в┬╕┬п ркЕ┬│╤Й ┬│╨ж┬кркХ╤Т ┬з╤Т┬╛╨ж┬╕╨ж╤Ф ркФ╤Ф╤Ф┬п┬втЖУ┬п тЙатЙИ ├Гs┬║ ┬б╤Й┬╗╨ж┬м╨кркУ┬│╤Й ┬п╨ж┬╗╨к┬╕ ркЕ┬┤╨ж┬╣ ┬ж╤Й. ркЖ ркЙ┬┤┬║╨ж╤Ф┬п, ┬║╨жтИЖ╨к┬╣ ркЕ┬│╤Й ркЖ╤Ф┬п┬║┬║╨жтИЖ╨к┬╣ ркХ╬д╨жркП тХЩ├ВтХЩ╦З ─м╨ж├Ш┬п ркХ┬║┬│╨ж┬║╨ж ┬б╤Й┬╗╨ж┬м╨кркУ┬│╤Й─║╤КтХЩ┬│╤Ф┬в ркЕ┬│╤Й ┬▒┬║╤ЙркХ┬│╤Й ┬┐тХЩ┼к┬▒╨░┬п ┬╣╤Т┬з┬│╨ж ├Г╤Й┬л┬╜ ┬╕├Г╟╝┬╕ ╬╗.тИЯтЙИ ┬╗╨ж┬б ├В╨м┬▓╨к┬│╨к ├В├Г╨ж┬╣ ркХ┬║┬╛╨ж┬╕╨ж╤ФркЖ┬╛╤Й┬ж╤Й. ┬п╤Й┬╕┬о╤ЙркЙ┬╕╤Й┬╣╨мтЖи├Г┬п╨м╤ФркХ╤Л┬║╨ж├Л┬╣┬│╨ж ┬╣╨м┬╛╨ж┬│╤Т┬│╤Й ┬║┬╕┬п┬в┬╕┬п┬│╨к ┬п╨ж┬╗╨к┬╕ ┬╕┬╜╤Й ┬п╤Й ┬╕╨ж┬к╤К ┬▒┬║╤ЙркХ t├а┬╗╨ж┬╕╨ж╤Ф ┬┤┬о ┬║├В ┬ж╤Й. ркЕ┬│╤ЙркХтХЩ┬╛┬▓ ├В╨ж┬╕╨жтХЩ┬зркХ ├В┬║┬▒╨ж┬║ ┬┤┬к╤К┬╗ ┬║┬╕┬п ├В╤ФркХ┬╗ ╨о ┬╣╤Т┬з┬│╨ж ─мrтХЩ╟╝ркУ ├В╨ж┬░╤Й├В╤ФркХ┬╜╨ж┬╣╤Й┬╗╨ж ┬ж╤Й. ─┤╨к ркФ╤Ф╤Ф┬п┬втЖУ┬п t├а┬╗╨ж ркХ╬д╨ж┬│╨ж ├з┬┤╤Т├О├ВтЖУ тХЩ─ж┬╛╤Й┬▒╨к┬│╨ж ┬┤тХЩ┬║┬╛╨ж┬║┬╕╨ж╤Ф ┬┤├У┬│╨к, ┬╢╤Й ркХ╤Т├Ь┬┤┬╗╤Й├Д├В┬│╨м╤ФтХЩ┬│┬╕╨жтЖУ┬о ┬░ркИ ┬║╨Е╤Ф┬ж╤Й. ┬┤╨м─ж ┬п┬░╨ж ркПркХ ┬┤╨м─ж╨к ┬ж╤Й. ─┤╨к тХЩ─ж┬╛╤Й┬▒╨кркП ┬з┬о╨ж├г┬╣╨м╤Ф ├Г┬п╨м╤Ф ркХ╤Л тАШ┬в╨м┬з┬║╨ж┬п ├В┬╕╨ж┬е╨ж┬║тФВ ├В╨ж┬░╤Й┬│╨к ┬╣╨ж─ж╨ж┬▓╨ж┬╕╤Т┬│╨ж ├В┬╛╨жтЖи┬в╨к тХЩ┬╛ркХ╨ж├В ┬╛╨ж┬п┬е╨к┬п┬╕╨ж╤Ф─┤╨к тХЩ─ж┬╛╤Й┬▒╨кркП ┬з┬о╨ж├г┬╣╨м╤Ф ┬╕╨ж┬к╤К ┬║╨ж├Л┬╣ ├В┬║ркХ╨ж┬║ ├В┬п┬п ├Г┬п╨м╤ФркХ╤ЛркХ╤Т┬╗╤Й┬зркХ╨ж┬╜ ┬▒┬║тХЩ┬╕┬╣╨ж┬│ ┬п╤ЙркУ ─м┬╣├У┬│┬┐╨к┬╗ ┬ж╤Й. ркФ╤Ф╤Ф┬╢╨жt ┬б╨ж┬п╤ЙтЙИтИЮ ┼м╨ж├В тХЩ┬║─м╤Й┬и├Ч┬к╤КтХЩ┬к┬╛ ркЕ┬│╤Й ┬╡╤ЛркХ├а┬к╨к ┬┐тХЩ┼к┬┤╨к┬л ┬▒┬┐тЖУ┬│ ┬┤тХЩ┬║─Э┬╕╨ж, тИйтЙИтЙд тХЩ┬║─м╤Й┬и├Ч┬к╤КтХЩ┬к┬╛ ┬п┬║╨кркХ╤Л ┬е╨░┬к╤Ф ╨ж┬╣╨ж ├Г┬п╨ж. ├В╨м┬╛┬отЖУ ркХ┬╜┬┐ ├ВтХЩ├Г┬п ркЕ├Ч┬╣ ┬п╤Й┬╕┬│╤Й ├В┬╕╨ж┬з┬│╨ж ┬г┬м┬п┬║┬╕╨ж╤Ф тХЩ┬╛ркХ╨ж├ВркХ╨ж┬╕╤Т ┬┤╨░┬║╨ж ┬░┬╣╨ж ┬ж╤Й. ┬╣╤Т┬в┬▒╨ж┬│ ркЖ┬┤┬╛╨ж┬│╨к ркЕ┬│╤Й┬╗╤ТркХ╤Т┬│╨ж ╦Ы╨ж┬║ркХ╨ж, ┬м╨жркХ╤Т┬║, ┬┐╨ж┬╕┬╜╨жt, ─м─┤╤Т ркЙркХ╤Л┬╗┬╛╨ж┬╕╨ж╤Ф┬╕┬▒┬▒╬╗┬┤ ┬░┬╛╨ж┬│╨к ┬╢╬║┬е┬║╨жt ┬п┬░╨ж ┬┤╨ж┬╛╨ж┬вркв ┬б╨ж┬п╤Й тХЩ┬╛┬┐╤Й├Б ┬╗╨ж┬в┬о╨к ┬ж╤Й. ┬е╨ж┬╗╨к ┬║├Г╤Й┬╗╨ж ┬╢╨кs ┬п┬╢┼и╨ж┬│╨ж ┬п╤Й┬╕┬│╨ж тХЩ┬╛┬╖╨ж┬в╤Т┬│╨к ркХ╨ж┬╕┬в╨к┬║╨к тХЩ┬╛ркХ╨ж├ВркХ╨ж┬╕╤Т ┬к╨▒ркХ╤Х ├В┬╕┬╣┬╕╨ж╤Ф┬з ┬┤╨░┬║╨ж тХЩ┬╛┬┐╤Й ─┤╨к тХЩ─ж┬╛╤Й┬▒╨кркП ┬з┬о╨ж├г┬╣╨м╤Ф ркХ╤Л ┬░┬┐╤Й. ┬▒╤Й┬╛┬│╨к ┬╕╤Т┬║╨к ┬╣╤Т┬з┬│╨ж ┬╕╨ж┬к╤К ┬│╤Й┬┐┬│┬╗ ┬в╤Й├Ь├В┬╕╨ж╤Ф┬в╨м┬з┬║╨ж┬п ркЕ┬в╨жркЙ ╬╗. тИЮтЙд ркХ┬║╤Т┬м┬│╨ж ркХ╨ж┬╕╤Т┬│╨м╤Ф тИЯтЙд┬╕╨ж ─Э┬╕╤Й├Г┬п╨м╤Ф┬п╤ЙтИЯтИЪтИЮтЙИ┬╕╨ж╤ФтЙе┬╕╨ж ркЖ┬╣╤Т┬з┬│ ркХ┬║╨ж┬╣╨м╤Ф┬ж╤Й. ┬п╤Й┬╕┬о╤ЙркЙ┬╕╤Й┬╣тЖи╨м ├з┬░╨ж┬│╤Й ┬┤├ГтДо├Й┬╣╨м╤Ф ┬ж╤Й ркЕ┬│╤Й ┬п╤ЙркУ ├Г┬п╨м╤Ф ркХ╤Л ркХ╤О┬╗╨ж├В ┬╕╨ж┬│├В┬║╤Т┬╛┬║┬│╨ж ┬в╨м┬з┬║╨ж┬п┬│╤Й┬к╤Т┬е┬│╨ж ─Э┬╕╤Й┬╗ркИ ┬з┬╛╨ж тИЮ,тИЯтЙбтИй ┬╣╨жтХЩ─жркХ╤Т┬│╤Й ╬╗.тИЯ.тЙетИй ┬╕╨ж┬в╤Й ┬ж╤Й. ┬п╤Й┬╕┬о╤Й ркХ╨Е╤Ф ркХ╤Л тХЩ┬▒├г┬╣╨ж╤Ф┬в ркХ┬║╤Т┬м┬│╨к ├В├Г╨ж┬╣ ┬е╨░ркХ┬╛╨жркИ ┬ж╤Й.

0$+(1'5$*2+,/

CHRISTMAS SPECIAL 1257+&<3586-'$<6 'HF  +27(/ ┬ЕSS

WORLDWIDE LUXURY PACKAGES 6RXWK$IULFD )5((9LFWRULD)DOOV -'$<6 )HE ┬ЕSS &DSH7RZQ.UXJHU1DWLRQDO3DUN9LF)DOOV PRUH &DQDGLDQ5RFNLHV $ODVND&UXLVH-'$<6 0D\ ┬ЕSS &21),50('*5283_'$<6_$//72856,1&/8'('

'LG\RXNQRZZHLQFOXGH$//WKH0$,1DWWUDFWLRQVLQRXUVWRXUV" &DPERGLD 9LHWQDP-'$<6 -DQ ┬ЕSS 6LHP5HDS$QJNRU:DW+DQRL6DLJRQ+D/RQJ%D\ 6UL/DQND-'$<6 -DQ ┬ЕSS &RORPER'DPEXOOD.DQG\1XZDUD(OL\D<DOD %HQWRWD &KLQD-'$<6 0DUFK ┬ЕSS %HLMLQJ;LDQ6KDQJKDL*WZDOORI&KLQD PRUH 5XVVLD-'$<6 $SU ┬ЕSS 0RVFRZ6W3HWHUVEXUJ&DWKHULQ3DODFH.UHPOLQ PRUH .HUDOD *RD-'$<6 )HE ┬ЕSS

1RUWK&LUFXOD DU5RDG/RQGRQ1:4$  LQIR#FREUDKROLGD\VFRP_ZZZFREUDKROLGD\VFRP $/ //35 ,&(6$5()5 20 $1'68%-(&772$9 9$ $,,/$%,/,7<


10

@GSamacharUK

GujaratSamacharNewsweekly

ચૂંટણી પવિણામો અનેિાજકીય સૂવચતાથોો

ભાિતમાં એક વગવ ગળું િાડી િાડીને દાવો કિતો હતો કે નોટબંધીના રનણવયની નકાિાત્મક અસિ ભાજપને ચૂંટણીમાં જોવા મળશે. િજા જે િીતે હેિાનપિેશાન થઇ િહી છે તે જોતાં લાગે છે કે પિના સૂપડાંસાિ થઇ જશે. આથી જ દેશઆખાને ‘કતાિબદ્ધ’ કિી દેનાિ આ રનણવયના થોડાક જ રદવસો પછી યોજાયેલી લોકસભા (ચાિ) અને રવધાનસભા (આઠ) બેઠકોની પેટા ચૂંટણીના પરિણામો પિ સહુ કોઇની નજિ હતી. પિંતુએવા કંઇ આંચકાજનક પરિણામ આવ્યા નથી. આ પછી મહાિાષ્ટ્રમાં નગિપારલકાની ચૂંટણીઓ યોજાઇ. તેમાં તો વળી ભાજપે જ્વલંત દેખાવ કયોવ. આમ નોટબંધી પછી યોજાયેલી ચૂંટણીના પરિણામોમાં કંઇ આચચયવજનક કે આંચકાજનક દેખાતું નથી. ભાજપને નોટબંધીના કાિણે કંઇ નુકસાન થયાનું જણાતું નથી ને કોંગ્રેસ (હિહંમેશની જેમ) તેનો દેખાવ ખાસ સુધાિી શકી નથી. લોકસભા અને રવધાનસભાની પેટા ચૂંટણીના જંગમાં ઝૂકાવનાિા બધા પિો પોતપોતાની બેઠકો જાળવી મહદ્ અંશે સિળ િહ્યા છે. િાષ્ટ્રીય પરિિેક્ષ્યમાંજોવામાંઆવે તો એવું રચિ ઉપસે છે કે કોંગ્રેસની ધોલાઇ હજુ ચાલુ જ છે ને ભાજપની લોકરિયતાની સુવાસ અકબંધ છે. લોકસભાની ચાિ બેઠકમાંથી બેભાજપના અને બે તૃણમૂલ કોંગ્રેસના િાળે ગઇ છે. ભાજપે રવધાનસભાની આઠમાંથી િણ બેઠકો જીતી છે. ભાજપેઅસમ અનેઅરુણાચણ િદેશની એક-એક રવધાનસભા બેઠક કોંગ્રેસ પાસેથી છીનવી લીધી છે. ભાજપે પબ્ચચમ બંગાળમાં - લાંબો સમય શાસન કિનાિ - ડાબેિીઓને િીજા ક્રમે ધકેલીને બીજું થથાન મેળવ્યું છે. હા, તેના મતોની સિસાઇ ઘટી છેતેઅલગ વાત છે. રિપુિામાંપણ ભાજપ પહેલી વાિ બીજા થથાને િહ્યો છે. મધ્ય િદેશ અને અસમમાં તો જંગ જીત્યો જ છે. ભાજપનું શીષવ નેતૃત્વ પણ ગળું ખોંખાિીને કહી િહ્યું છે કે પેટા ચૂંટણીના પરિણામો દશાવવે છે કે સમગ્ર દેશ સિકાિની સાથેછે. પરિણામોમાં ભલે નોટબંધીની નકાિાત્મક અસિ ન જોવા મળતી હોય, પિંતુ ભાજપે એ ન ભૂલવું જોઇએ કે પેટા ચૂંટણીઓ કે નગિપારલકાઓની ચૂંટણીઓમાં સામાન્યતઃ િાદેરશક નેતૃત્વની કસોટી થતી હોય છે. કેટલાક લોકો ભલે આને વડા િધાન નિેન્દ્ર મોદીના નોટબંધીના રનણવય પિ િજાની મંજૂિીનો થપ્પો ગણાવતા હોય, પણ હકીકતમાં કહી શકાય નહી.

હા, આ પરિણામો એ વાતનો અવચય સંકેત આપે છે કે સત્તામાં આવ્યા બાદ ભાજપે મોદીના નેતૃત્વમાં પોતાનું થથાન વધુ મજબૂત કયુયં છે. મોદીની લોકરિયતા અસમ, પબ્ચચમ બંગાળ કે મધ્ય િદેશમાં જ નહીં, સમગ્ર દેશમાં છે. થપષ્ટ છે કેઆનો લાભ પિનેપણ મળ્યો જ છે. અસમ અને મધ્ય િદેશના પેટા ચૂંટણીના પરિણામો દશાવવે છે કેત્યાંિાજ્ય સિકાિનેજનસમથવન હાંસલ છે. પેટા ચૂંટણીઓ કે થથારનક થવિાજની ચૂંટણીઓમાં મતના િાજવે હંમેશા થથારનક િરતરનરધઓની કામગીિી તોળાતી હોય છે. આથી જ્યાં જ્યાં કોઇ િાજકીય પિનું થથારનક નેતૃત્વ કમજોિ હોય છે ત્યાં ત્યાં સિળતા સામે સવાલ સજાવય છે. કોંગ્રેસના પરિિેક્ષ્યમાં આ વાતને સાિી િીતે સમજી શકાય છે. નોટબંધીના િેંસલાને તેણે જોિશોિથી ચગાવવાનો િયાસ કયોવ. તેને આશા પણ હતી કે કેટલીક બેઠકો ઝોળીમાં આવી જ પડશે, પિંતુ પુડુચેિી રવધાનસભા બેઠકને બાદ કિતાંક્યાંય તેનેસિળતા મળી નથી. ખિેખિ તો આ ચૂંટણી પરિણામોએ ઉત્તિ િદેશ અને પંજાબમાં રવધાનસભા ચૂંટણીની તૈયાિીમાં લાગેલી કોંગ્રેસ માટે ખતિાની ઘંટડી વગાડી છે. કોંગ્રેસ અધ્યિ સોરનયા ગાંધી પણ આ પરિણામો સંદભભે કહી ચૂક્યા છે કે ચૂંટણીમાં સિળતા માટે અસલી મહેનત તો થથારનક નેતૃત્વે જ કિવી પડશે. જોકે આજે કોંગ્રેસની જે બ્થથરત જોવા મળે છે તેમાં ક્યાંય તેનું મજબૂત િાદેરશક નેતૃત્વ જોવા મળતુંનથી. કેટલાક િાજ્યોમાંકોંગ્રેસ અનેભાજપ વચ્ચેસીધી ટક્કિ મનાય છે, પિંતુત્યાં પણ િદેશ કોંગ્રેસ જૂથબંધીમાં સપડાયેલી જોવા મળે છે. આમ રવધાનસભાની આગામી ચૂંટણીઓમાં કોંગ્રેસ પોતાની તાકાત પિ મોટી સિળતા હાંસલ કિે તેવી શક્યતા અત્યાિે તો જણાતી નથી. એક માિ પંજાબ એવું િાજ્ય છે કે જ્યાં તે સાિો દેખાવ કિી શકે તેમ છે, પિંતુ ત્યાં ભાજપ પોતાના સંગઠનને મજબૂત કિવાના કામે લાગ્યુંહોવાથી કોંગ્રેસ કેટલુંજોિ દેખાડી શકેછેએ તો સમય જ કહેશે. રદવસોના વહેવા સાથે કોંગ્રેસની બ્થથરત કથળી િહી છે કેમ કે તેની પાસે કોઇ મજબૂત નેતા નથી. કોંગ્રેસ અધ્યિ સોરનયા ગાંધી બીમાિ િહે છે અને ઉપાધ્યિ િાહુલ ગાંધી ભાષણબાજીથી આગળ વધતા નથી. કોંગ્રેસ પિ કુટુંબ રસવાય બીજા નેતાનેઆગળ કિવાના મૂડમાં નથી એટલે આગામી રદવસોમાં તેને વધાિે મુચકેલીનો સામનો કિવો પડશેએટલુંનક્કી છે.

અમેરિકા જેવી મૂડીવાદી મહાસત્તા સામે પાંચ-પાંચ દસકા સુધી લગાતાિ ઝઝૂમનાિા ક્યૂબાના પૂવવ િાષ્ટ્રપરત અનેક્રાંરતવીિ નેતા ફિડેલ કાથિોએ ૯૦ વષવની વયે શ્વાસ મૂક્યા. અને જાણે ક્રાંરતકાિી ચળવળનુંદસકાઓ જૂનુંિકિણ બંધ થયું . અડધી સદી કિતાંપણ વધુલાંબી િાજકીય કાિફકદદી દિરમયાન તેમણે અસાધાિણ ઉતાિચઢાવનો સામનો કયોવ, અને છતાં તેઓ લગાિેય ઝૂક્યા કે ડગ્યા નહીં એ જ વાત તેમના લડાયક રમજાજનો પિચો આપે છે. તેઓ વડા િધાન જવાહિલાલ નેહરુના સમયથી ભાિતના રમિ હતા, અનેઈંરદિા ગાંધીનેબહેન માન્યા હતા. ક્રાંરતકાિી સંઘષવની રમસાલ કાયમ કિતા તેમણેમાિ ક્યુબાની સત્તાનુંથવરૂપ જ નહોતુંબદલ્યું , પિંતુ સાથે સાથે પોતાના દેશના ભાગેઆવેલી ગિીબી સામેઝઝૂમતા ઝઝૂમતા પણ િજાલિી મૂલ્યો પિ અડગ િહ્યા હતા. આ ગુણો જ તેમને રવશ્વના ચુનદં ા નેતાઓની હિોળમાં મૂકે છે. ફિડેલનો શાબ્દદક અથવ થાય છે આથથા ધિાવનાિ. ફિડેલ કાથિો રવશ્વના એકમાિ એવા દીઘવકાલીન શાસક હતા, જેમણેમૂલ્યો િત્યેની પોતાની આથથામાં લગાિેય ઉણપ આવવા દીધી નહોતી. આ જ કાિણ છેકેતેમનેમાથુંઉંચુંિાખીને આ દુરનયામાંથી રવદાય લેવાનો અવસિ મળ્યો છે.

મૂલ્યો િત્યેની આ વિાદાિીના કાિણે જ રવિોધીઓ પણ આજે તેમનેગૌિવભેિ યાદ કિી િહ્યા છે. કોલ્ડ વોિ અને સરવશેષ તો સોરવયેત યુરનયનના રવઘટન પછી ક્યુબા દુરનયાથી ઘણા અંશેઅલગ પડી ગયુંહતું . થથારનક િજામાંપણ નાિાજગી સાથે અસંતોષ હતો. પિંતુ કાથિોએ રદવસ-િાત એક કયાવ અને ક્યુબાને આ કપિી બ્થથરતમાંથી બહાિ કાઢ્યું . આજે ક્યુબાની આિોગ્ય સેવા દુરનયાભિમાં આગવી નામના ધિાવે છે. ત્યાંની રશિણપદ્ધરત દેશની દિેક વ્યરિને રશરિત બનાવવાના માટે જાણીતી છે. જોકે ટેકરનક્લ િેિે ક્યુબા આજે પણ ઘણુંપછાત છે. આજે દુરનયા ટેક્નોલોજીની પાંખે રવકાસપંથેહિણિાળ ભિી છે, પણ માઈક્રોસોિટ હજુ ક્યુબા પહોંચ્યુંનથી. દેશમાં િેસબુક અને ગૂગલનો ઉપયોગ તો થાય છે, પણ ઈન્ટિનેટ સેવા ઘણી મોંઘી અનેગોકળગાયની ગરતએ ચાલેછે. ક્યુબાનેજ્યાં સુધી સોરવયેત યુરનયનનો સાથ હતો ત્યાંસુધી તેની ટેક્નોલોજી અપડેટ થતી િહેતી હતી, પિંતુહવેઆ આગેકચૂ અટકી ગઇ હોય તેવુંલાગે છે. જોકે આ અને આવી સમથયાઓ છતાં પણ ફિડેલ કાથિો જીવનપયયંત ક્યુબન િજાના હીિો બની િહ્યા, અને તેપણ માિ પોતાના જીવનમૂલ્યોનેકાિણેજ.

ફિડેલ કાસ્ત્રોઃ એક લડાયક નેતાની વિદાય

ટીચર જશુબેન વેકરીયાને અભભનંદન

આપણા ‘ગુજરાત સમાચાર’ના તા.૧૯ નવેમ્બરના અંકના છેલ્લા પાને જશુબેન વેકરીયાને િતતતિત પીઅસસન ટીતચંગ એવૉડડએનાયત થયો તે સમાચાર વાંચીને ખુબ જ ગવસ થયું છે. આજકાલ ભારતમાંતશક્ષણ ક્ષેિેઘણો ફેરફાર આવ્યો છેત્યારે એક મૂળ ભારતીય રહેવાસી યુકેમાં તશક્ષણ ક્ષેિે જે કંઈ કામ કરે છે તે ઉિમ જ છે. તેમણે કહ્યું હતું કે સ્કૂલના વ્યવસ્થાપકો જે જવાબદારી સોંપશે તે પોતે તનિાપૂવક સ તનભાવશે, તેમની આ વાત ખૂબ િસંશાને પાિ છે. તેઓ સ્કૂલમાં ભણાવવા ઉપરાંત તેઓ તવધાથથીઓને અસય રીતે પણ સહાય કરે છે, તેમને હાતદસક અતભનંદન. આ જ અંકમાં પાન.૩ પર તિટનના સમાચાર વાંચીનેખૂબ ખુશી થઈ. ભારતના વડાિધાન નરેસદ્ર મોદીએ ગત ૮ નવેમ્બરેઅચાનક ભારતીય ચલણની રૂતપયા પાંચસો અને હજારની નોટો રદ કરી નાખી. કમલ રાવે યુકેમાં રહેતા એનઆરઆઈ કેવી રીતે જૂની નોટો બદલાવી શકેતેની માતહતી ભારતના યુકે તવભાગના કામચલાઉ હાઈકતમચનરને ફોન કરીને મેળવીને ‘ગુજરાત સમાચાર’ના વાચકો માટે સારું કામ કયુું છે. તે બદલ તેમને ધસયવાદ. જૂની નોટ બદલાવવા માટે ભારત સરકારે ઘણો સમય આપ્યો છેઅનેએનઆરઆઈના કાયદા વગેરેપણ જોવાના હોય તેથી જરા સમય તો લાગે જ. પરંતુ, જે લોકો પાસેઅહીં સાચી રીતેરૂતપયા છેતેમના માટે કાયદા અનુસાર કોઈ નેકોઈ પગલાંલેવાશેઅનેતેમના પૈસા હેમખેમ રહેશે. બસ થોડી રાહ જોવાની છે. - ભરત સચાણીયા, લંડન

કાળા નાણાં પર કાગારોળ

પોતાને લોકતહતચાહક ગણાવતા ભારતના નેતાઓ ખરેખર જ જનતાનું તહત લક્ષમાં રાખીને કામ કરતા હોય તો તેઓ સંસદગૃહમાં કાગારોળ કરી હોબાળો મચાવવામાં કરોડો રૂતપયાનો ખચસ તનદોસષ જનતાને ભોગવવો પડે એની દરકાર કેમ રાખતા નથી? કહેવાતા તહતતચંતકોને હૈયે તો પોતાની તતજોરી તર કરવામાં જ રસ હોય એમ તે સામાસય લોકોને બેવકુફ બનાવીને સિાનો દુરૂપયોગ કરતા હોય છે. ભ્રષ્ટાચાર અટકાવવાના વડાિધાન નરેસદ્ર મોદીના પગલાંને આવકારવાના બદલે તેઓ તબનજરૂરી વાંધા તવરોધ કરીને તેમના પર લટકતી તલવારથી બચવાનો એકમાિ ઉપાય અજમાવી રહ્યા હોય એવું લાગે છે. બાકી બીમારી માટે કડવી દવા પીવડાવવી આવચયક લેખાય. (ઓપરેશન) વાઢકાપની વેદના પણ સહન કરવી પડતી હોય છે. તેવી વેદના તેમનેથઈ રહી હોય તેવું લાગેછે. ભ્રષ્ટાચારના ભોતરંગે સામાસય જનતાનું લોહી ચૂસીને હાડતપંજર બનાવી દીધી છે. આઝાદીના ૬૯ વષસપછી પણ ગરીબીમાંસબડતાંલોકો િત્યેકરૂણા દાખવીનેતેમનેતન, મન અનેધનથી મદદરૂપ થવાને બદલે કાગારોળ મચાવી સંસદની કાયસવાહી ઠપ્પ કરાવી કરોડો રૂતપયાનો બોજો જનતાના માથે નાખવામાં મહામૂલી લોકશાહીનું છડેચોક ઉલ્લંઘન કરવા તસવાય બીજો કયો હેતુ હોઈ શકે ? આ ખરેખર ભારતની જનતા માટેદુભાસગ્યપૂણસલેખાય. ‘‘અય મેરેવતનકેલોગો જરા આંખમેંભર લો પાની જો શહીદ હુએ હૈઉનકી જરા યાદ કરો કુરબાની’’ - વલ્લભભાઈ એચ. પટેલ, વેમ્બલી

પ્રજાએ મૂકેલો ભવશ્વાસ ટ્રમ્પ ભનભાવશે ?

અમેતરકાના ૪૫મા રાષ્ટ્રપતત તરીકે ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની જીતથી સૌ અચંબામાં પડી ગયા. આ તવષય પર ટીવી, સોતશયલ મીતડયામાંઘણુંબધુંઆવી ગયું. તાજતેરમાંતહંદઓ ુ ના ઉત્સવ તદવાળીની ઉજવણી ભારત તથા પરદેશમાં ધામધૂમથી કરવામાં આવી. તદવાળી અને નવરાતિના તહેવાર આપણને મોટો ઉપદેશ એ આપે છે કે લંકાના રાજા રાવણ પાસે સિા, સંપતિ હતી. તે ધાતમસક હતો અને તેણે ભગવાન તશવનુંતપ કયુુંહતું. તેના બદલામાંમળેલા વરદાનનો દૂરુપયોગ કરી તેને આખા તવશ્વના રાજા થવાનો મોહ, અતભમાન અનેઅહંકાર હતો. તેથી તેણેિજા તથા અસયો પર

3rd December 2016 Gujarat Samachar

www.gujarat-samachar.com

ભૂલોનેરોકવાના દરવાજા બંધ કરશો, તો સત્ય પણ બહાર રહી જશે - ખલિિ લિબ્રાન

અત્યાચાર કરીનેકાળો કેર વતાસવેલો. છેવટેતેબધી જ હદ પાર કરી ગયો ત્યારે રાજા રામ તથા દુગાસમાતાએ તેનો સંહાર કરી રામરાજ્યની સ્થાપના કરી. ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ પાસે પણ સિા, સંપતિ છે અને તેઓ તબઝનેસમાંખૂબ હોંતશયાર છે. તેમનેતેનો નશો તથા અતભમાન છે. મોટા વચનો આપીને તેમણે અમેતરકાની િજાને િભાતવત કરીને આસમાનના તારા બતાવ્યા અને ઓછું ભણેલી િજા તેનાથી અંજાઈ ગઈ. લોકોને લાગ્યું કે ટ્રમ્પ તેમની જાદૂઈ લાકડી ફેરવીનેરાતોરાત તેમનેસુખી કરી દેશે. ઘણા બાબા, ગુરુ પણ પોતાની વાકછટાથી સામાસય લોકોને િભાતવત કરીને િેઈનવોશ કરીને પૈસા પડાવતા હોય છે. તેઓ લોકોને મોક્ષ અપાવવાના વચનો આપે છે અને તેનાથી અંજાઈ ગયેલા લોકોનો તેઓ દૂરુપયોગ કરે છે અને તેમનું જાતીય શોષણ કરતા પણ અટકાતા નથી. કમસનો એક તસદ્ધાંત છે. સારા અથવા ખરાબ કરેલા કમોસનુંફળ તેિમાણેવહેલુંકેમોડુંઘણુંખરું આ જગતમાંજ મળતુંહોય છે. - સુરેશ અનેભાવના પટેલ, મારખમ, કેનેડા

સૌને એકસમાન ગણીએ....

મારા મતે ઉંચ, નીચ, નાતજાતના તરવાજો જે સંકુતચત લોકોએ ઘડ્યા છેતેઓ તધક્કારનેપાિ છે. મનુષ્ય કોઈ પણ રંગ કેનાતના હોય તો તેઈશ્વરની દેન છે. મૃત્યુનજીક પહોંચેલી વ્યતિનેતેવા મનુષ્યનું લોહી કામમાં આવે છે. તેનું ઉદાહરણ ફફલ્મ ‘સુજાતા’માંજોવા મળ્યુંહતું . આ ફફલ્મનેએવોડડપણ મળ્યો હતો. તિતટશ શાસન વખતે ભારતના અભણ અને ગરીબ તહંદઓ ુ રોજીરોટી માટેગામના ટોઈલેટ ધોતા, તો સમાજ તેમને અછૂત તરીકે ગણતો. તમશનરીઓએ સુતવધા અને િેમ આપીને તેમને તિશ્ચચયન બનાવ્યા. મહાત્મા ગાંધીજીએ આવા ગરીબોને ‘હરીજન’ નામ આપ્યું. આજેઆ મજબૂર જાતતને‘દતલત’ એવું નામ અપાયું છે, પણ અફસોસ તેમના િત્યે વાણી અનેવતસન ખરાબ રહ્યા છે. ભારતમાં એક ઘટનામાં દતલત તવદ્યાથથી રોતહત વેમુલ્લાને તિશ્સસપાલની વતસણુંકથી લાગી આવતા તેણે આપઘાત કયોસ હતો. ગુજરાતમાં પણ મરેલી ગાયોને લઈ જતા દતલતોને કેટલાક લોકોએ માર માયોસહતો. - સુધા રભસક ભટ્ટ, ગ્લાસ્ગો

યુકેના ઓવરસ્ટેયસસનો યક્ષ પ્રશ્ર

વધુ સંખ્યામાં તવઝા મંજૂર કરવા માટે તવઝાની મુદત વીત્યા પછી પણ યુકેમાં રહેતા હજારો ઓવરસ્ટેયસસને સ્વદેશ પાછા બોલાવવા તે યોગ્ય કારણ નથી. આમ, તો જે લોકોએ કાયદાનો ભંગ કયોસ હોય તેમને શોધી કાઢીને દેશતનકાલ કરવાની ફરજ હોમ ઓફફસની છે. હું માનું છું કે ભારતના વડાિધાન નરેસદ્ર મોદી આ બાબતેમક્કમ રહેશેકારણ કેભારતનેતિટનની જરૂર છેતેના કરતાંતિટનનેભારતની વધારેજરૂર છે. વેપારમાં ફ્રાસસ શ્રેિ ભાગીદાર તરીકે તિટન કરતા આગળ નીકળી ગયું છે અને તે યુકે કરતાં વધારેરોકાણ કરેછે. - ભૂપેન્દ્ર ગાંધી, ઈમેલ દ્વારા

માભહતીસભર ભદવાળી અંક

‘ગુજરાત સમાચાર’ના અંકની સાથે તદવાળીનો તવશેષાંક મળ્યો. ગ્લોસી પેપર પરનું તિસટીંગ અને તેમાં પીરસવામાં આવેલી વૈતવધ્યપૂણસ માતહતી તેમજ ટૂંકી વાતાસઓ અને સમયને અનુરૂપ લેખો વાંચીને ખૂબ જાણવા મળ્યુ. વાચકોને આવો સુંદર તવશેષાંક આપવા બદલ એબીપીએલ ગ્રૂપને ખૂબ ખૂબ અતભનંદન. આવું સાતહત્ય સદાય વાચકોને આપતા રહો તેવી તવનંતી. - ધીરેન શાહ, ક્રોયડન

Editor: CB Patel Asian Business Publications Ltd TM Karma Yoga House, 12 Hoxton Market, (Off Coronet Street) London N1 6HW. Tel: 020 7749 4080 • Fax: 020 7749 4081 For Sales Tel: 020 7749 4085 Email: sales@abplgroup.com Email: gseditorial@abplgroup.com Website: www.abplgroup.com © Asian Business Publications


3rd December 2016 Gujarat Samachar

@GSamacharUK

www.gujarat-samachar.com

GujaratSamacharNewsweekly

નોટબંધી સામેરાજ્યભરમાંકોંગ્રેસનો દેખાવ

અમદાવાદઃ નોટબંધીના નનણણય બાદ પ્રજાને પડી રહેલી હાલાકી સામે કોંગ્રેસે રાજ્યભરમાં રેલ રોકો-બસ રોકો આંદોલન કયયું હતયં. અમદાવાદમાં ગીતા મંનદર, એસટી બસ મથકે કોંગ્રેસીઓએ બસ રોકવા કોનિિ કરી હતી. આ તબક્કે ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ અનમત િાહ સનહત ભાજપ સરકાર સામે નારેબાજી કરાઈ હતી. કોંગ્રેસના આગેવાનોકાયણકરો અને પોલીસ વચ્ચે ઘષણણ સજાણયયં હતય.ં એ પછી ૨૫૦થી વધય કોંગી કાયણકરોની અટકાયત કરાઈ હતી. અલબત્ત, કેટલાક નજલ્લામાં આંદોલન વખતે જૂથબંધી પણ બહાર આવી છે. રેલ રોકો, બસ રોકો આંદોલન દરનમયાન કોંગ્રેસે આરોપ લગાવ્યો કે, સરકારનો અણઘડ નનણણય ખેડૂત, ખેતમજૂર, પિયપાલક, શ્રનમક, સામાન્ય-મધ્યમવગણ તેમજ નાના વેપારીની આજીનવકા પર જીવલેણ તરાપ છે. નોટબંધીથી લોકો પરેિાન છે તેને દૂર કરવા આરબીઆઈ અવ્યવથથા દૂર કરે અને ઝડપથી વધયમાં વધય કેિ કાઉન્ટર ખોલે તેવી માગ કરી હતી. અમમત શાહનેકાળા વાવટા નલંબાયતમાં એક કાયણક્રમમાં હાજીર આપવા આવેલા ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ અનમત િાહનો હુરયો બોલાવી તેમની સામે કાળા વાવટા ફરકાવ્યા હતા.

રથવવારેકોંગ્રેસના કાયયકરો ધારાસભ્ય ભૂષણ ભટ્ટના ખાથિયા સ્થિત ઘરની બહાર દેખાવો કરવા પહોંચ્યા હતા, પરંતુભૂષણ ભટ્ટેકોંગ્રેસના કાયયકરોને‘ઉમળકાભેર’ આવકાયાયહતા અનેનાથતો કરાવ્યો હતો. કોંગ્રેસીઓ પણ નોટબંધીનો થવરોધ બાજુએ મૂકીનેએટલી જ ‘થમત્રતા’ બતાવી હોંશેહોંશેનાથતો કયોયહતો. વેરાવળના ભાજપ સાંસદ ચુનીભાઈ ગોથહલેપણ કોંગ્રેસીઓનેઆઇસ્થિમ ખવિાવ્યો હતો.

ઉત્તર ગુજરાત કોંગી કાયણકરોએ ઉત્તર ગયજરાતના ગાંધીનગર, મહેસાણા, પાટણ, બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠા અને અરવલ્લીમાં નવરોધ પ્રદિણન કયયું હતયં. પાલનપયર, મહેસાણા, ઊંઝા, નવસનગર, બાયડ, ધનસયરા, મોડાસા, તલોદ-પ્રાંનતજ, સનહત અનેક તાલયકાન મથકે બસ રોકી નવરોધ કયોણ હતો. અને કોંગી કાયણકરોની અટકાયત કરાઈ હતી. મધ્ય ગુજરાત વડોદરામાં િહેરમાં નવરોધ કરાયો હતો. તો દયમાડ ચોકડી નજીક કોંગી કાયણકરોએ ટાયર

નાણા વગરનો નાથિયો...

આંગથિયાઓનો ૪૦ ટકા થટાફ છૂટો

નોટબંધી પછી આંગશડયા પેઢીઓએ ૪૦ ટકા થટાફને નોકરીમાંથી છૂટા કયાિ છે. જયારે બાકી રહેલા થટાફનેકહેવાયુંછેકે, ત્રણ માસ પગાર નહીં મળે કામ કરવું હોય તો કરો. આંગશડયા પેઢીઓ ખોલવી કેકેમ તેની શમટીંગ આગામી ૧લી શડસેમ્બરે રખાઈ છે. અમિાવાિમાં આિરે ૩૦૦થી વધુ આંગશડયા પેઢીઓ છે. આંગશડયા પેઢીઓનો િૈશનક કારોબાર આિરે રૂ. ૬૦૦ કરોડથી વધુનો છે. શિવાળીના તહેવારના ત્રણ શિવસ પહેલાં આંગશડયા પેઢીઓ બંધ થઈ હતી. જે િેવ શિવાળી બાિ િરૂ થવાની હતી, પણ બજારમાંનાણાંની અછત હોવાથી કેટલાક આંગશડયા પેઢીઓએ રજાઓ લંબાવીને૧લી શડસેમ્બર સુધી રાખી છે.

થરક્ષાભાિામાંિેથબિ-િેથિટ કાિડચાલશે

છુટ્ટા નાણાની અગવડના કારણે અમિાવાિ ઓટો શરક્ષા ડ્રાઇવર યુશનયન દ્વારા એસબીઆઇ બેંક સાથેટાઇઅપ કરીનેપાંચ હજાર શરક્ષામાંથવાઇપનાં મિીન લગાવાિે. મુસાફર ભાડા ઉપરાંત ડ્રાઇવર પાસેથી એટીએમની જેમ કેિ ઉપાડ પણ કરી િકિે. અમિાવાિ ઓટોશરક્ષા ડ્રાઇવર યુશનયનની ૧૦ હજાર શરક્ષા સાથેથટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડડયાનુંજોડાણ કરાયું છે.

નોટ બદલતાંરાજ્યમાંછનાંમોત

કેડદ્ર સરકારે જૂની નોટો બિલતા સજાિયેલી ન્થથશતમાં ગુજરાતમાં જ છ કરતા વધારે લોકોના મોત થયા છે. જેમનેયોગ્ય વળતર ચૂકવવામાંઆવે તેવી માગણીઓ ઊઠી છે. સામાશજક કાયિકર ચંદ્રવિન ધ્રૂવે ગુજરાત હાઇકોટટના ચીફ જન્થટસ, મુખ્ય પ્રધાન સશહત અડયોને પત્ર પાઠવી વળતર ચૂકવવા માગ કરી છે. તેમણે ૨૬મીએ જણાવ્યું કે, કેડદ્ર સરકાર દ્વારા યોગ્ય વ્યવથથા નહીં કરવાને કારણે તેમજ નાગશરકોને સમય મયાિિામાં જરૂરી નાણાંનહીં મળતા સજાિયેલી ન્થથશતમાંગુજરાતમાંછ કરતા વધારેલોકોના મૃત્યુનીપજ્યા છે. તેમના મૃત્યુ માટેજવાબિાર સરકારેતેમનેયોગ્ય વળતર ચૂકવવું જોઈએ. તેમણે એવી માગણી કરી છે કે, આ મૃતકોના પશરવારજનોને રૂ. પાંચ લાખ સુધીનું વળતર મળવુંજોઈએ.

સળગાવ્યા હતા. જેના કારણે ચક્કાજામની સ્થથનત સજાણઈ હતી. દાંનડયા બજાર ચાર રથતે ટ્રાફફકથી ભરચક રોડપર એસટી બસો રોકવામાં આવી હતી. વડોદરામાં ૩૦થી વધયની અટકાયત કરાઈ હતી. ખેડા, નડીઆદ, આણંદ, મહીસાગરમાં પણ કોંગ્રેસી કાયણકરોએ નવરોધ કયોણ હતો. દમિણ ગુજરાત સયરત સનહત નજલ્લાભરમાં કોંગ્રેસે ઉગ્ર દેખાવ કયોણ હતો. થપનિયલ અને ગયજરાત મેલને અટકાવી દેતાં મયસાફરો અટવાયા હતા. તાપીમાં વ્યારા-ધયનલયા હાઇવે ઉપર ચક્કાજામ કરાવ્યો

કરન્સી થવદેશ લઈ જવા િેકલેરેશન આપવું

અમિાવાિ ઇડટરનેિનલ એરપોટટપરથી શવિેિ જતાંપેસેડજરો પાસેથી ફોરેન કરડસી હિેતો કથટમ સમક્ષ શડક્લેર કરવું પડિે. કથટમના અશધકારીઓ પેસેડજરની પૂછપરછ કરેત્યારેપેસેડજર પાસેફોરેન કરડસી ક્યાંથી લીધી તેની શરસીપ્ટ હોવી જરૂરી છે.

પાથલકાઓનેરૂ. ૪૮૬ કરોિની આવક

કેડદ્ર સરકારે જરૂરી વેરામાં જૂની નોટો થવીકારવાની પરવાનગી આપી છે. તેથી રાજ્યની મહાનગરપાશલકાઓ અને નગરપાશલકાઓમાં અત્યાર સુધીમાંકુલ રૂ.૪૮૬ કરોડની આવક થઈ છે. નાયબ મુખ્ય પ્રધાન નીશતન પટેલેકહ્યુંકે, સૌથી વધુ અમિાવાિ મ્યુશન. કોપોિરેિનને રૂ. ૧૬૧ કરોડ, સુરતનેરૂ. ૧૪૮.૩૦ કરોડ, વડોિરાનેરૂ. ૧૯ કરોડ, રાજકોટનેરૂ. ૩૭.૧૯ કરોડ, જામનગરનેરૂ. ૧૦.૩૨ કરોડ, ભાવનગરનેરૂ. ૮.૦૨ કરોડ, જામનગરનેરૂ. ૪.૧૬ અને ગાંધીનગરને રૂ. ૩.૨૬ કરોડની આવક થઈ છે.

લગ્નના ખચયમાટેવ્યાજેનાણાનો ઉપાિ

સરકારે ભલે લગ્નના ખચિ માટે રૂ. ૨.૫૦ લાખ ઉપાડવાની છૂટ આપી હોય, પરંતુ મોંઘવારીના જમાનામાંઆટલી રકમમાંલગ્ન પ્રસંગ પુરો થાય એ િક્ય નથી. સાવ સાિાઇથી લગ્ન આયોશજત કરવામાં પણ રૂશપયા ૫ લાખ સહેજેય વપરાઇ જાય છે. આપણે ત્યાં લગ્નએ સામાશજક પ્રશતષ્ઠા સાથે જોડવામાંઆવતા હોવાથી પરંપરા અનેરીત શરવાજો મુજબ ખચિકરવો ફરશજયાત બની જાય છે. લગ્નમાં થતા વ્યવહાર, પહેરામણી, જમણવાર, કશરયાવર જેવા વ્યવહારો ફરશજયાત કરવા પડે છે. કેટલાક સમાજમાં જમણવારનો સામાડય ખચિ પણ રૂ. ૬૦ હજારથી ૧ લાખ રૂશપયા સુધીનો ખચિ થતો હોય છે. જો બેંકો રૂ. ૨.૫૦ લાખ આપે તો પણ વ્યશિને પોતાનો લગ્ન પ્રસંગ પૂરો કરવા માટેઉછીના કેવ્યાજે પૈસા લેવા પડેતેવી ન્થથશત ઉભી થઇ છે. જોકે બેંકમાં રૂ. ૨.૫૦ લાખ જેટલી રકમ પણ સરળતાથી મળતી નથી. અનેક પુરાવાઓ રજૂકરવા છતાંપૈસા ન મળવાના કારણેલોકો વ્યાજેપૈસા લેવા મજબૂર બડયા છે. ઘણી બેંકોમાંતો લગ્નની કંકોત્રી અનેજરૂરી િથતાવેજ રજૂકરવા છતાંબેંકમાંથી પૈસા મળતા નથી. આથી આવી પડેલા પ્રસંગના ખચચેને પહોચી વળવા લોકો હવેનવી કરડસીમાંઉંચા વ્યાજ

હતો. વલસાડ બસ ડેપોમાં કાયણકરો અને પોલીસ વચ્ચે ઝપાઝપી થઈ હતી. બારડોલીમાં સયરતી નાકા નવથતારમાં પોલીસે ૭૦ કાયણકરોની અટકાયત કરી હતી. સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છ સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છમાં કોંગ્રેસી કાયણકરો દ્વારા ઠેર ઠેર નવરોધ પ્રદિણન સાથે સરકાર નવરૂદ્ધ સૂત્રોચ્ચાર કયાણ હતા. રાજકોટ, ગોંડલ, જૂનાગઢ, પોરબંદર, અમરેલી જામનગર, ભયજ, સયરેન્દ્રનગર, ભાવનગર, પાનલતાણા સનહતના નવથતારોમાં કોંગી કાયણકરોની અટકાયત પણ કરાઈ હતી. શાકભાજી ખરીદવા કાડડસ્કેન કોંગ્રેસના દેખાવો વચ્ચેૈ રાજકોટમાં રોકડાની તંગીને ધ્યાને લઈને મહાપાનલકાએ હવે િહેરમાં િાકભાજી વેચતા પાંચ હજારથી વધય ફેનરયાઓ રોકડા વગર ધંધો કરી િકે તે નદિામાં ૨૬મીએ પ્રથમ કદમ માંડ્યયં હતયં. તે સફળ થયા બાદ િાકમાકકેટમાં કોઈ વ્યનિ િાકભાજીની ખરીદી માટે પચાસ-સો રૂ. આપવાને બદલે સીધયં ડેનબટકાડડ આપીને એ રકમ કપાત કરાવી િકિે તેમ મ્યયનન. સૂત્રોએ જણાવ્યયં છે. જોકે કોંગ્રેસીઓએ આવી કોઈ પણ વ્યવથથા સામે સવાલો ઉઠાવીને તેની સામે નવરોધના વાવટા ફરકાવ્યા છે અને િાકમાકકેટમાં પણ દેખાવો કયાણ છે.

ગુજરાત 11

NRIનાંઆશરેરૂ.

૮ હજાર કરોડ રદ્દી થઈ જશે

અમદાવાદઃ કેન્દ્ર સરકારે NRI માટે ભારતીય નાણાના એક્સચેન્જની કોઈ પ્રકારની વ્યવસ્થથત વ્યવથથા કરી નથી. આમ, એક અંદાજ અનયસાર નોટબંધી બાદ એનઆરઆઇની રૂનપયા આઠ હજાર કરોડની ચલણી નોટ હવે રદી સમાન બની ગઈ છે. યયનાઇટેડ નેિન્સના વષણ ૨૦૧૫ના અહેવાલ અનયસાર નવશ્વના અલગ-અલગ દેિોમાં એનઆરઆઇની વસતી ૧.૬૦ કરોડથી વધારે છે. આ પ્રત્યેક એનઆરઆઇ સરેરાિ રૂનપયા પાંચ હજારનયં ભારતીય ચલણ પોતાની પાસે એટલા માટે રાખે છે કે કેમ કે કોઈ ઇમરજન્સીમાં ભારત આવવાનયં થાય તો તેમને સમથયા નડે નહીં. એનઆરઆઇને ભારત પહોંચતાં જ એરપોટડથી નરક્ષા, ટેક્સીથી હોટેલ-ઘરે પહોંચવા કે અન્ય પરચૂરણ ખચણ માટે આ રોકડ રકમ ઉપયોગી પયરવાર થતી હોય

છે. સરેરાિ રૂનપયા પાંચ હજારને વધારે ગણતરી કરવામાં આવે તો આ ચલણી નોટ અંદાજે રૂનપયા આઠ હજાર કરોડની છે તેમ કહી િકાય. આ રકમ કાળયં નાણયં કે ગેરકાયદે નહીં હોવા છતાં તે હવે રદ થઈ જાય તેવી સ્થથનત સજાણઈ છે. કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા કોઈ એક્સચેન્જ ગેટની વ્યવથથા નહીં કરવામાં આવી હોવાને લીધે આ નાણયં ભારતીય બેન્ક નસથટમ સયધી પણ પહોંચી િકિે નહીં. આ ઉપરાંત મોટાભાગની એલચી કચેરીઓએ પણ જૂની ચલણી નોટ એક્સચેન્જ કરાવવાના મામલે પોતાના હાથ ઊંચા કરી દીધા છે. વષણ ૨૦૧૫માં અમેનરકામાં સૌથી વધય ૩૨ લાખ એનઆરઆઇ છે. ઇંગ્લેન્ડમાં ૧૪.૫૨ લાખ, અન્ય યયરોનપયન દેિમાં ૧૮ લાખ, નમડલ ઇથટમાં ૪૨ લાખ, એનિયાના અન્ય દેિમાં ૧૧ લાખ, ઓથટ્રેનલયામાં ચાર લાખ જેટલા એનઆરઆઇ છે.

રાજ્યના જનધન ખાતાઓમાંબમણી આવક

અમદાવાદઃ નોટબંધી પછી રાજ્યમાંજનધન ખાતામાંરહેલી થાપણનો આંક લગભગ બમણો થયો છે. ૯ નવેમ્બરેઆ ખાતામાંકુલ રૂ. ૧,૬૮૬ કરોડની જમા રાશિ હતી જે૨૩ નવેમ્બરેવધીને૩,૫૫૯ કરોડ થઈ છે. આમ ૧૫ શિવસમાંઆ ખાતામાંકુલ જનધન ખાતાના શનયમ અનુસાર આ ખાતામાં એકજ મશહનામાં જો ૫૦,૦૦૦ થી વધુ રકમ જમા કરાવવામાંઆવેતો આ ખાતા ઝીરો બેલડે સ ખાતામાંથી શનયશમત બચત ખાતામાંપશરવશતિત થઈ જાય છે. આથી નવેમ્બર ૯ના રોજ ગુજરાતમાં જનધન ખાતાની સંખ્યા ૧૯,૨૬,૭૯૩ હતી. તે ઘટીને નવેમ્બર ૨૩ના રોજ ૩૯,૯૦૯ ઘીને૧૮,૯૫,૮૮૪ થઈ છે.

SKANDA HOLIDAYS ® EXPLORE THE WORLD Travel with award winning group and tailor made specialist

20 DAY – GRAND SOUTH AMERICA

( Peru ,Bolivia , Chile , Argentina , Brazil) Dep: 12 Nov , 16 Jan , 01 Mar , 06 Apr , 05 May , 08 Sep

30 DAY - GRAND TOUR OF AUSTRALIA Dep: 25 Nov, 16 Jan, *£5699 02 Mar , 06 Apr 15 DAY SOUTH EAST ASIA

(SINGAPORE – MALAYSIA –THAILAND )

Dep: 18 Nov, 16 Jan, 21 Feb, *£1799 14 Mar, 16 Apr, 19 May, 06 Jun, 02 Jul, 28 Aug, 20 Sep

16 DAY – WONDERS OF MEXICO – COSTA RICA – PANAMA Dep: 19 Nov, 20 Jan, 25 Feb, *£3099 02 Apr, 05 May, 30 Sep, 25 Oct

15 DAY – SCENIC JAPAN & SOUTH KOREA TOUR

Dep: 20 Mar, 13 Apr, 7 May, 2 Jun, 30 Jun, 8 Sep, 6 Oct

*£2399

15 DAY – SCENIC SOUTH AFRICA TOUR

Dep: 16 Oct, 14 Nov, 2 Dec, *£2399 16 Jan, 12 Feb, 5 Mar, 2 Apr, 28 Apr

15 DAY – TWIGA SAFARI (KENYA & TANZANIA)

*£3099

Dep : 20 Nov , 16 Jan , 26 Feb , 31 March , 25 Apr

*£4299

21 DAY – SCENIC ZAMBIA & SOUTH AFRICA & MAURITIUS TOUR Dep: 25 Nov, 25 Jan, 26 Feb, 3399 24 Mar, 5 May, 6 Sep, 12 Oct, 6 Nov *£

16 DAY CLASSIC INDO CHINA (VIETNAM – CAMBODIA – LAOS)

Dep: 28 Nov, 10 Jan, 16 Feb, 12 Mar, 02 Apr, 06 May, 08 Jun, 14 Sep, *£2399 06 Oct , 02 Nov

17 DAY – ROCKY MOUNTAINEER & ALASKA CRUISE TOUR 9 Dep: 20 May, 3 Jun, 17 Jun, *£299 15 Jul, 12 Aug, 2 Sep, 9 Sep

16 DAY – CLASSIC CHINA TOUR

Dep : 31 Mar, 19 Apr, 2 May, 29 May, 9 *£239 28 Jun, 27 Aug, 12 Sep, 02 Oct

15 DAY – MYANMAR DISCOVERY TOUR *£2899

Dep: 8 Nov, 30 Nov, 20 Jan, 25 Feb, 15 Mar

15 DAY – CLASSIC RAJASTHAN TOUR Dep: 12 Nov, 05 Dec, 19 Jan, *£1899 12 Feb , 09 Mar

18 DAY JEWELS OF SRILANKA & KERALA Dep: 02 Nov, 05 Dec, 16 Jan, 26 Feb, 18 Mar

*£2399

AND MUCH MORE TAILOR MADE TO SUIT YOU Note: Vegetarian meals available in all our tours

www.skandaholidays.com

0207 18 37 321 0121 28 55 247

contact@skandaholidays.com

EVERY DAY DEPARTURE - PRIVATE & GROUP TOURS

Lines Open From 7 AM TO 11 PM - 7 DAYS A WEEK

All Price Per Person, Terms and conditions applies CALL US FOR DISCOUNTED AIR TICKET WORLD WIDE


12 સૌરાષ્ટ્ર

@GSamacharUK

ભાવનગરમાંમહિલાઓ માટેહપંક હરક્ષા

GujaratSamacharNewsweekly

કુખ્યાત બલી ડાંગર દોઢ વષષેપકડાયો

ભાવનગરઃ ભાવનગરની એક મલહિાએ મલહિાઓ માટે એક થવપ્ન જોયું હતું અને તે થવપ્ન સાકાર કરવા તેઓએ અિાગ પલરશ્રમ કરી ૩૦ જેટિી શ્રમર્વી મલહિાઓને લરક્ષા િિાવતા શીખવાડી પોતાનુંભાવનગરમાંલપંક લરક્ષાનુંથવપ્ન સાકાર કયુું છે અને આગામી ૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭િી ભાવનગર શહેરમાં મલહિા દ્વારા િાિતી માત્ર મલહિાઓ માટે લરક્ષા ફરતી િશે. જોકે, પલરવાર અનેબાળકો સાિેહશેતો તેવા મુસાફરોની સવારી િેવાશે. ભાવનગર લરક્ષા િાિક એસોલસએશનનાંપ્રમુખ અને મલહિા અગ્રણી ભાવનાબહેન રાવિે મલહિાઓ લરક્ષા િિાવી અને પોતાનાં પલરવારને આલિાક મદદરૂપ િાય તેવી ભાવના સાિેમાત્ર પાંિ બહેનોને લરક્ષા િિાવતા શીખવાડવાની શરૂઆત િિાવતી કરી છે. એટિુંનહીં મલહિા લરક્ષાિાિકની કરી હતી અનેમાત્ર બેમાસમાં૩૦ બહેનોનેલરક્ષા લરક્ષામાંમાત્ર મલહિાઓનેમુસાફરી કરશે.

રાજકોટઃ ખૂન, ગોિીબાર, અપહરણ, ધમકી, ખંડણી અને ળમલકતો પચાવી પાડવા સળહતના સંખ્યાબંધ ગુનાઓમાં સંડોવાયેલા અને ચારથી વધુ વખત પાસા હેઠિ અટકાયતમાં લેવાઈ ગયેલા ભૂમાકફયાની છાપ ધરાવતા ડોન બલી ડાંગર ઉફફે બિદેવ ળવરભાનુભાઇ ડાંગરને બે ળપપતોલ અને ૧૩ કારતુસ તેમજ તેના ત્રણ સાગરીત સાથે ઝડપી લેવામાં અંતે પોલીસને સફિતા મિી છે. અમદાવાદ હાઇ-વે પરના બેટી ગામ પાસેથી ૨૮મી નવેમ્બરના રોજ વહેલી સવારે આ કુખ્યાત શખસોને ઝડપી લેવામાં આવ્યા હતાં.

અમરેલીઃ બાબરા તાલુકામાં પવખચચે કરોડો રૂળપયાના ડેમો બનાવીને અમરેલી ળજલ્લામાં ળરવરમેન તરીકે ઓિખાતા

ઓખાઃ ભારતીય સળજષકલ પટ્રાઈક પછી ભારતીય સરહદો પર સેના દ્વારા એલટડ જાહેર છે, એ દરળમયાન સૌરાષ્ટ્રના દળરયામાં અજાણી બોટમાં આતંકવાદીઓ આરડીએક્સના બોક્સ સાથે આવતા હોવાની માળહતી પરથી કોપટગાડડ, કપટમ, નેવી અન મરીન પોલીસ સતકક બની હતી. ઓખા મરીન પોલીસની ટીમે ૨૪મી નવેમ્બરે આ અજાણી બોટનું ચેકકંગ કરી તેમાંથી પાંચ આતંકવાદીઓને આરડીએક્સના ચાર બોક્સ સાથે ઝડપી લીધા હતા. આતંકવાદીઓની પૂછપરછ કરાતા તેઓ દ્વારકા મંળદર પર હુમલો કરવા આવ્યા હોવાનું જણાવ્યું હતું. બોટ સફીના

અલહુસેનીને ઓખા બંદરે લવાઈ ત્યારે તેમાં ભારતીય સુરક્ષા એજન્સીના માણસો નીકિતા તમામ એજન્સીઓએ રાહતનો

પોરબંદરઃ ભારતમાં માત્ર ત્રણ જ ળવશેષ પક્ષી જોયું અને તુરંત જ બોલ્યું. પક્ષીપ્રેમીઓએ આ પક્ષી વખત અને ગુજરાતમાં પ્રથમ પક્ષને ળનરીક્ષણ કયુું અને ૧૫ પ્રથમ વાર જોયું અને તરત જ વખત પોરબંદર પક્ષી ળમળનટ સુધી ફોલો કયુું. આ ળવળવધ માગષદશષન પોથીઓનો અભયારણ્યમાં દેખાયું હોય તેવું દરળમયાન સાઇબેળરયન કપતુરો અભ્યાસ કરી આ સાઇબેળરયન સાયબેળરયન કપતુરો જોનારા થ્રસ હોઇ શકે તેવો અંદાજ વનળવભાગના કમષચારીઓ અને લગાવ્યો અને ત્યારબાદ ળવળવધ પક્ષીપ્રેમીઓ રોમાંળચત બની તજજ્ઞોને ફોટો ઇમેઇલ કરીને ઉઠયા છે. તાજેતરના જ એક સવચે નક્કી કરાયું કે આ સાઇબેળરયન મુજબ ગુજરાતમાં કુલ ૫૭૪ થ્રસ જ છે. ળવળવધ પ્રકારના પક્ષીઓ જોવા આ અગાઉ આ પક્ષીના મિે છે જેમાંથી અંદાજે ૨૮૫ ભારતમાંથી માત્ર બે જ વાર જેટલા પક્ષીઓ પોરબંદરમાં જોવા તસવીર નોંધ લેવામાં આવેલી છે. મિે છે. પોરબંદરના પક્ષી વષષ ૨૦૧૩માં પસ્ચચમ બંગાિના પ્રેમીઓએ પોરબંદરમાં જ નહીં સુંદરવનમાંથી ઘણા વષોષ અગાઉ પણ ગુજરાતમાં પ્રથમ વાર જમીન પરના સૂકા પાંદડાઓમાંથી આ પક્ષી દેખાયું. મળણપુર, સાઇબેળરયન થ્રસની નોંધ કરી ળવળવધ જીવજંતુઓની શોધ મહારાષ્ટ્ર અને પોટડબ્લેરમાં પણ છે. પોતાના દૈળનક પક્ષી દશષન કરીને ળજયાફત માણતું રહ્યું અને જોવા મળ્યું હતું અને યોગ્ય દરળમયાન કારાભાઇએ એક એકાદ વાર પોતાના મધુર અવાજે નમૂના પણ એકત્ર કરાયા હતા. • યુવતીનેબચાવવા સુરન્ે દ્રનગર પોલીસેલોહી આપ્યુંઃ ળજલ્લા પોલીસ વડા દીપકકુમાર મેઘાણીની સૂચનાથી જાહેર જગ્યાએ સુરક્ષા અને સાવચેતીના પગલાં માટેની બોમ્બ પકવોડડ અને એસઓજીની ટીમની ટ્રેળનંગ ચાલી રહી હતી. જેના ભાગરૂપે પોલીસકમમીઓ સુરેન્દ્રનગરના સી. યુ. શાહ મેળડકલ સેન્ટરમાં હતા. આ સેન્ટરમાં દાખલ ૨૧ વષમીય હંસાબહેનના શરીરમાં માત્ર બે ટકા લોહી હોવાથી તેમને લોહી ચઢાવવાની જરૂર હતી. એસઓજી ટીમના જવાનોને આ કેસની જાણ થઈ તો તેમણે રક્તદાન કરીને યુવતીની ળજંદગી બચાવી હતી.

રાજકોટઃ સૌરાષ્ટ્રના કેટલાક ગ્રામ્ય ળવપતારોમાં કોઠાસૂઝ ધરાવતા માણસોએ સરિ ઉપાય શોધી કાઢયા છે. રજવાડા વખતમાં ચાલતી ળવળનમય પ્રથાથી ફરી ગાડું ગબડાવાઈ રહયું છે. આ પ્રથા હાલ અમરેલી ળજલ્લાના કેટલાક ગામડાઓમાં શરૂ થયાનું પ્રકાશમાં આવ્યું છે. આઝાદી પહેલાં રજવાડાના સમયના કરન્સી ળસક્કા ચલણમાં હતા તે વખતે સાવરકુંડલા ભાવનગર રાજયમાં આવતું અને અમરેલી ગાયકવાડ રાજયમાં • ખંભાળિયા તાલુકાના નાના આસોટા ગામના ૨૫ વષષના ભીમજી હુકાભાઈ ખૂંટી નામના યુવાને ૨૪મી નવેમ્બરે અગમ્ય કારણોસર ઝેરી દવા પી લીધી હતી. તેને વધુ સારવાર માટે રાજકોટની હોસ્પપટલમાં ખસેડાયો હતો. જ્યાં તેનું મૃત્યુ નીપજ્યું હતું.

જે. પી. ઠેરસયાએ ઈંગોરાળામાં પાંચ આતંકવાદીઓ ઓખાના શાળાના આચાયય, પોલીસનેમાર માયોય દરરયામાંRDX સાથેઝડપાયા

સુરતના ઉદ્યોગપળત જે. પી. ઠેપસયાને જેલની હવા ખાવાનો વારો આવ્યો છે. પોતે દાનમાં આપેલી જમીન પર બનેલી સરકારી પ્રાથળમક શાિામાં જઈને

૨૫મી નવેમ્બરે જે. પી.એ કોઈ બાબતે બોલાચાલી બાદ આચાયષ મનસુખ ગોપહલને હોકી અને બેઝબોલના ધોકાથી માર માયોષ હતો. આ મામલે પોલીસ ફળરયાદ નોંધાઈ હતી. બાબરા પોલીસના પીએસઆઈ રામાવત અને કોન્પટેબલની ટીમ આ મામલે તપાસ માટે ૨૬મી નવેમ્બરે ઈંગોરાિા પહોંચી હતી ત્યારે જે.પી.એ પીએસઆઈને બે તમાચા માયાષ હતા. સાથે આવેલા બે કોન્પટેબલને પણ માર માયોષ હતો. ઈજાગ્રપત પીએસઆઈ અને કોન્પટેબલને સારવાર અથચે ખસેડી પોલીસે આ મામલે તાત્કાળલક ઠેળસયાની ધરપકડ કરીને કાયદેસરની કાયષવાહી હાથ ધરી હતી.

દમ લીધો હતો. સાગર સુરક્ષા અંતગષતની આ મોકડ્રીલ સફિ રહી હતી. સુરક્ષા ઓકફસરે મરીન પોલીસની કામગીરીને ળબરદાવી હતી.

3rd December 2016 Gujarat Samachar

www.gujarat-samachar.com

લગ્નમાંજમણ લેતાં૨૪૦નેફૂડ પોઇઝરનંગ લાઠી, બાબરા, વાંકાનેરઃ લગ્નસરામાં બાબરાના લુણકી તથા લાઠીના ઝરળખયા ગામ અને લાઠીમાં બે લગ્ન પ્રસંગના જમણવારમાં ૧૭૫ જેટલાં લોકોને ખોરાકી ઝેરની અસર થતાં ગ્રામ્ય ળવપતારોમાં એમ્બ્યુલન્સની દોડાદોડી શરૂ થઈ હતી. ર૫મીએ રાત્રે ૯ વાગ્યે લગ્નની તૈયારી

વચ્ચે પણ બે-ચાર બે-ચાર કેસ સારવારમાં હતા. જ્યારે વાંકાનેરમાં બપોરે લગ્નપ્રસંગે ભોજન લીધા બાદ ૨૫મી નવેમ્બર સાંજે ખોરાકી ઝેરની અસર થતા હોસ્પપટલમાં અસરગ્રપતો દાખલ થયા હતા. મોડીરાત સુધી તે આંકડો ૯૦ સુધી પહોંચ્યો હતો. હાલ ૬૦ સારવારમાં છે.

જેતપુરઃ જેતપુરમાં પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિલમટેડ લવભાગીય કિેરી, પેટા લવભાગીય કિેરી અનેગ્રામ્ય પેટા લવભાગીય કિેરીના નવા કાયાાિયનું ખાતમુહૂતા, ગુજરાત એનર્ા ટ્રાન્સલમશન કોપોારેશન, લિલમટેડ દ્વારા નવલનલમાત રબાલરકા સબથટેશન, જેતિસર સબથટેશન અને ગુંદાસરી સબથટેશનનું

િોકાપાણ રાજ્યપ્રધાન િીમનભાઈ સાપલરયા અનેજયેશ રાદલડયાની ઉપશ્થિલતમાં ૨૮મી નવેમ્બરેકરાયુંહતું. આ પ્રસંગેનાણાબંધીમાં પ્રજાની તકિીફો સામે સરકાર યોગ્ય પગિાં િેશે તેવી હૈયાધારણા પ્રધાનો દ્વારા આપવામાં આવી હતી. પ્રજા પણ સરકારનો સાિ આપેતેવી અપીિ કરાઈ હતી.

જામનગરઃ મોટી ખાવડીની ળરલાયન્સ ઈન્ડપટ્રીઝ ળલ. ડીટીએમાં ૨૩મીએ રાત્રે મેઈન્ટેનન્સ શટડાઉન કાયષ દરળમયાન આગ ભભૂકી હતી, જેમાં ૮ કામદારો દાઝી જતાં સારવાર માટે જામનગરની હોસ્પપટલમાં ખસેડાયા હતા જ્યાં બે કામદારનાં મૃત્યુ થયાં હતાં અને છની સારવાર ચાલે છે. ળરલાયન્સના કહેવા પ્રમાણે, ળરલાયન્સ ફાયરળિગેડ દ્વારા તુરત આગને બુઝાવી દેવામાં આવી હતી. કેટલાક કોન્ટ્રાકટ કામદારોને દુઘષટનામાં ઇજા થઇ

હતી, જેમને જરૂરી તબીબી સારવાર આપવામાં આવશે. ળરલાયન્સના ડીટીએ સાઈટ પર ૨૩મી નવેમ્બરે રાત્રે ત્રણ વાગ્યે કરાતાં મેઈન્ટેનન્સ શટડાઉન હેઠિના એક યુળનટમાં આગ લાગી હતી. ઘટનામાં અમૃતલાલ ડાંગી, નરેન્દ્રળસંહ પાંડે, પપ્પુ કુમાર, બદ્રીલાલ ડાંગી, પુષ્પેન્દ્ર પાંડે, ળશવાજી ચૌહાણ, તેજીલાલ ઠાકુર અને શમાષજી સળહત આઠ કામદાર દાઝ્યા હતા, જેમાં અમૃતલાલ અને નરેન્દ્રળસંહનું મોત ળનપજ્યું હતું.

આવતું. બંને ગામો નજીક હોવા છતાં બંનેનું ચલણ જુદું જુદું હતું. જેથી સાવરકુંડલાના ખેડૂતો અમરેલીમાં શાકભાજી વેચવા જાય તો અહીંના જુદા ચલણના કારણે સામાવાિી વ્યકકતની સમજૂતીથી શાક સામે દૂધઅનાજ, કઠોિ, ફિ લેવાતાં. સાવરકુંડલાના અભરામપરામાં ખેતરમાં ટ્રેકટર ચલાવવાનું કામ કરતા જનકભાઈ પડસાલા, કમલેશભાઈ નસીત દ્રારા ખેતરમાં ખેડ કરાવતા તેના બદલામાં ૧૦ લીટર કેરોસીન આપ્યું હતું.

હરેશભાઈ ટેમ્પાવાિા રોજના ફેરાની સામે નાણાના બદલે એકાદ-બે મુસાફર પાસેથી દૂધ બંધાવી લીધું છે. કોઈ ઢોરનો ચારો આપી જાય છે. આવા નાના નુખસા અપનાવીને જીવન જરૂળરયાતની ચીજ-વપતુની આપ-લે માટે વ્યવહાર અત્યારે સચવાતા ળવળનમય પ્રથાની યાદ અપાવી રહયા છે. ગામડાના કોઠાસૂઝ ધરાવતા માનવીઓએ રજવાડાના સમયને ફરી તાજો કરી દીધો છે.

જેતપુરમાં PGVCL કાયાયલયનુંખાતમુહૂતય

રરલાયન્સ ફેક્ટરીમાંઆગ લાગતાં બેકામદારનાંમોત, ૬ ઘાયલ

પોરબંદરમાંપહેલી વાર દેખાયો સાયબેરરયન થ્રસ નોટબંધી સામેગામડાઓમાંરવરનમય પ્રથા

Job vacancy for experienced beautician: London area

Contact

Candidate must know THREADING & WAXING. BEST SALARY PAID @ £8.00+ PER HOUR.

07438 873 221

Fastlens Wholesale Glasses

80 Mowbray Parade, Edgware Way, Edgware, Middlesex HA8 8JS Tel: 020 8958 9393

Frames Single Vision lenses Bifocal lenses Varifocal lenses

from from from from

£10 £10 per pair £25 per pair £45 per pair

અ¸ЦºщÓ¹Цє∞≈√√ કº¯Цє´® ¾²Цºщĭы¸ §ђ¾Ц ¸½¿щ. ¸ЦĦ ¯¸Цλє╙ĬçĝЪØ¿³ »ઇ³щઆ¾ђ. કђઇ ´® ªъ╙»╙¾¨³ એ¬¾ªЦ↓ઇ¨ ¬Ъ» કº¯Ц Âç¯Ь ¸ђªЦ·Ц¢³Ц ¥ä¸Ц આ´ ºЦà §Ьઅђ Ó¹ЦєÂЬ²Ъ¸Цє¯ь¹Цº કºЪ આ´Ъએ ¦Ъએ.

www.fastlens.co.uk

Closed from 22nd December to 6th January

પુત્રીનાંલગ્નના નાણાંન મળતાંપપતાનો આપઘાત

રાજકોટઃ રાજકોટમાં આવેલી આજી વસાહતનાં મહેશભાઈ સોલંકી (ઉ.વ. ૪૫)એ ૨૩મીએ વહેલી સવારે ગિે ફાંસો ખાઈને આત્મહત્યા કરી હતી. ૯મી ળડસેમ્બરના રોજ તેની વચેટ પુત્રી આરતીનાં લગ્ન હતા, પરંતુ નોટબંધીને કારણે સગાસંબંધીઓ, ળમત્રો પણ નાણાની સહાય કરી શકે તેમ નહોતા. મહેશભાઈ અગાઉ ડ્રાઈળવંગ કરતા હતા. બે વખત હાટડએટેક આવી જતાં છૂટક મજૂરી કરીને ગુજરાન ચલાવતા હતા. સંતાનમાં ત્રણ પુત્રી અને એક પુત્ર છે. મોટી પુત્રી પૂજાનાં લગ્ન થઈ ગયા છે. બીજી પુત્રી આરતીના ૯મી ળડસેમ્બરે લગ્ન હતાં. પુત્ર અજયનાં જણાવ્યા પ્રમાણે, ઘરની આળથષક પળરસ્પથળત નબિી હોવાથી નોટબંધી પહેલાં ળપતાએ આરતીના લગ્ન માટે સગાસંબંધીઓને આળથષક મદદ માટે કહ્યું હતું, પણ નોટબંધીના કારણે સૌ પાછા ખસી ગયા હતા અને રૂળપયાની વ્યવપથા થઈ નહોતી. ઉપરથી રોજ નોટબદલી માટેના ધક્કા થતા હતા. રાત્રે જમીને તેઓ ટીવી જોતા હતા ત્યારે નોટબંધીના સમાચાર જોઈને વધુ ળડપ્રેશનમાં આવી ગયા હતા. ત્યારબાદ સુવા જતાં રહ્યા હતા અને વહેલી સવારે પૈસાની વ્યવપથા કરવા જવાનું છે તેમ કહી ફરીથી રૂમમાં જતા રહ્યા અને ગિાફાંસો ખાઈ લીધો હતો. લગ્નની ળચંતામાં મહેશભાઈએ આ આત્મઘાતી પગલું ભરી લીધાનું પળરવારજનોએ જણાવ્યું હતું. પોલીસે આ કેસની વધુ તપાસ જારી રાખી છે.


3rd December 2016 Gujarat Samachar

www.gujarat-samachar.com

@GSamacharUK

GujaratSamacharNewsweekly

અમેતો ઉર્જિતભાઈના કામથી ખુશ છીએઃ મહુધાવાસીઓ

નડિયાદः રિઝવવ બેંકના ગવનવિ ઉડજિત પટેલનું વતન ખેડાનરડયાદ પાસે આવેલું મહુધા છે. ઉરજવત પટેલનો જડમ નૈિોબીમાં થયો હતો, પણ ઉરજવતના રપતિાઈ ભાઈઓ અને સગાસંબંધીઓ મહુધામાં આજે પણ િહે છે. નોટબંધી પછી ચલણના મેનેજમેડટ અંગે રિઝવવ બેંકને સફળતા મળી નથી. એ માટે ઉરજવતની ટીકાઓ થઈ િહી છે ત્યાિે મહુધાવાસીઓ ઉરજવતની કામગીિીને વખાણતા કહે છે કે, બીજા જે કહે તે અમે ઉરજવતના કામથી ખુશ છીએ. ગામનો દીકિો દેશ-રવદેશમાં કામ કયાવ પછી રિઝવવ બેંકના ગવનવિ જેવા મોભાદાિ હોદ્દે છે એ વાત જ ગામવાસીઓ માટે બહુ મોટી છે. મહુધામાં સાત બેંકો છે. ચાિ િાષ્ટ્રીય અને ત્રણ સહકાિી. આખા દેશની બેંકોની માફક અહીંની બેંકો પણ ખાલી છે. જરૂરિયાત કિતાં માંડ ૨૦-૨૫ ટકા નાણા જ ગામવાસીઓમાં વહેંચાય છે. નાણાબદલી માટે લોકોએ લાઈનમાં ઉભા િહેવું પડે છે, પિંતુ દેશરહતમાં લોકોને લાઈનમાં ઉભા િહેવામાં જિાય વાંધો નથી. અછતને કાિણે સાત પૈકીની એકેય બેંક પોતાના ખાતેદાિને લગ્ન માટે રૂ. અઢી લાખની િકમ ચૂકવી શકી નથી. અમનેવાંધો નથી મહુધાવાસીઓ નોટબંધીના

રનણવયને આવકાિે છે. સામારજક અગ્રણી અને બેંકિ સાિંગભાઇ પિીખ કહે છે કે, આટલા મોટા રનણવયથી તકલીફ તો પડે જ છતાં જો તેનાથી દેશને ફાયદો થવાનો હોય તો આપણે પણ તકલીફો સહન કિવા તૈયાિ િહેવું જોઇએ. શાળાના આચાયવ ડદનેશભાઇ ડિવેદીનું માનવું છે કે, આટલી તકલીફો વેઠયા પછી આખિે મોંઘવાિી અને મંદીમાં ફાયદો થશે તેવી આશાએ આ પગલાંને આવકાિવો જ િહ્યો. અડય એક બેંક મેનેજિ ટી. કે. વાલગોિા જણાવે છે કે, આજે ભલે આપણે થોડા રદવસ હેિાન થઇએ, પણ લાંબા ગાળે તેનો ફાયદો થશે જ. જો આ રનણવય કિતી વખતે સપ્લાયનું પ્લારનંગ બિાબિ કયુું હોત તો આટલી તકલીફ પણ ન પડત. અગ્રણી વેપાિી રસદ્દીક મડસુિી જણાવે છે કે મહુધાના છોકિાએ લીધેલો આ રનણવય આજે આખા દેશ અને દુરનયામાં આવકાિાયો છે. ગુજરાતીમાંજ વાત કરેછે! ટાવિ પાસે આવેલા અંબે માતાના ફરળયામાં ૬૦ વષવના ખેડૂત જગદીશભાઇ િાહ્યાભાઇ પટેલ િહે છે. ઉરજવત પટેલ આ જગદીશભાઇના સગા કાકા પરષોત્તમભાઇના પૌત્ર છે. ખેતીકામ કિતા જગદીશભાઈ કહે છે, હું મુંબઇ માિા મંજુલાકાકીને (ઉરજવતના માતા) ફોન કરું ત્યાિે

મહુધામાંઆવેલા વારસાઈ મિાનમાંઉદજોત પટેલની ભાગીદારી છે. ઉદજોતના દપતરાઈ જગદીશભાઈ સદહતના પાદરવાદરિ સભ્યો મહુધામાંરહે છે. ઉદજોત દરઝવોબેંિના ગવનોર જાહેર થયા ત્યારેજ તેમનેઅદભનંદન આપતા પોસ્ટરો ગામવાસીઓએ લટિાવ્યા હતા. અલબત્ત, આખા દેશની માફિ મહુધાની બેંિો પણ હાલમાંનાણાિીય િટોિટીમાંજ છે.

ઘણીવાિ ઉરજવત સાથે પણ વાતો થાય. એ ગુજિાતીમાં જ અમાિા સૌ સાથે વાતો કિે. બાકી તો બહુ વ્યસ્ત હોય છે. સવાિે દૂધને ભાખિી ખાઇને નીકળે તો િાત્રે આવવાનું ઠેકાણું હોતું નથી. છેલ્લી મુલાકાત ૨૦૧૩માં ઉરજવતના રપતા રડવન્દ્રભાઈના દેહાંત પછી સરહયાિી જમીનમાં નામ દાખલ કિવા માટે ઉરજવત હજુ ૨૦૧૩માં જ ગામ આવ્યા હતા. એ વખતે તેઓ રિઝવવ બેંકના ડેપ્યુટી ગવનવિ હતા. તો પણ તલાટી ઓફફસે સામાડય વ્યરિની જેમ જઈને સહી કિી હતી. આજે પણ એ પાંચ વીઘા જમીન છે અને જગદીશભાઈ તેમાં ખેતી કિે છે.

જોકે એ જમીનમાં હવે ઉરજવતભાઈનો ભાગ નથી, પિંતુ મૂળ સરહયારું મકાન છે એ સચવાયેલું છે. કાનન અનેનીતા બહેનો નથી કાળા નાણા પિ સરજવકલ સ્ટ્રાઇકને લીધે રિઝવવ બેંકના ગવનવિ ઉરજવત પટેલ ઘણા ચચાવમાં છે. તેના ભાગરૂપે તાજેતિમાં એવા સમાચાિ પણ વહેતા થયા હતા કે ઉરજવત અને રિલાયડસ ઇડડસ્ટ્રીના મુકેશ અંબાણી સાઢુભાઈ છે. મૂળ ચિોતિના અને હાલ અમેરિકામાં િહેતા અડનલ પટેલે આ અંગે સ્પષ્ટતા કિતાં કહ્યું હતું કે, ઉરજવતનાં પત્ની કાનન માિી દીકિી છે અને નીતા અંબાણીની બહેન નથી

રૂ. ૧૩૦૦ િરોડ સામેરૂ. ૩૮ િરોડની બદલી ‘મન િી બાત’માંમોદીએ સુરતના યુગલનેદબરદાવ્યું

નવસારીઃ િોટબંધીથી બેંકો ગ્રાહકોિે જરૂનરયાત મુજબ િાણા આપી શકતી િથી. ગ્રાહકોએ બેંકોમાં અંદાજે રૂ. ૧૩૦૦ કરોડિી રદ થયેલી રૂ. ૫૦૦ - ૧૦૦૦િી િોટો જમા કરાવી છે. તેિી સામે ગ્રાહકોિે અંદાજે કુલ રૂ. ૩૮ કરોડિી િોટો બદલી અપાઈ છે. િવસારી નજલ્લામાં મુખ્યત્વે બેંક ઓિ બરોડા અિે પટેટ બેંક ઓિ ઇન્ડડયાિી બોલબાલા છે. BOBિી નજલ્લામાં ૬૧ શાખા અિે ૭૭ એ.ટી.એમ. મશીિો છે. જ્યારે SBIિી ૨૪ શાખા અિે ૫૭ ATM છે. નજલ્લામાં કુલ ૨૦૨ ATM પૈકી આ બેંકોિાં ૧૩૪ ATM છે. જ્યારે અડય બેંકોિા ૬૮ ATM છે, પરંતુ કરડસી િોટિો પુરવઠો આ બેંકોિે િહીં મળવાથી ATM બંધ હોવાિા સતત બોડટ ગ્રાહકોિે જોવા મળી રહ્યાં છે.

૮૦ ટિા િારખાના બંધઃ હજારો િામદારો બેિાર

સુરતઃ મોદી સરકાર દ્વારા િોટબંધી લાગુ પડાયા બાદ તેિી સામાનજક અિે આનથાક અસરો હવે જોવા મળી રહી છે. આરબીઆઈએ કરડટ એકાઉડટમાંથી સપ્તાહમાં િાણાં ઉપાડવાિી નલનમટ રૂ. ૫૦ હજાર અિે સેનવંગ્સમાં રૂ. ૨૪ હજાર કયાા બાદ પણ ઉદ્યોગકારોિે પૂરતાં િાણાં િ મળતાં માત્ર ટેક્ષ્ટાઈલ ઉદ્યોગમાં જ ૮૦ ટકા ઉત્પાદિ થયું છે. અિે કારણોસર મંદીરિી અસર દનિણ ગુજરાતમાં વતાાવા લાગી છે. ખાસ કરીિે સુરતમાં િાિાં-મોટાં એકમોિા કામદારોિે છૂટા કરવામાં આવી રહ્યા છે અિે તેઓ પોતાિા વતિ િણી પનરવાર સાથે જઈ રહ્યાં છે.

દોઢ કિલો સોના સાથેમુંબઇના બેપિડાયા

વાપીઃ નિલાડ પોલીસે બાતમીિા આધારે સરીગામ જીઆઇડીસી નવપતારમાં ૨૭મી િવેમ્બરે વોચ ગોઠવી હતી. તે વખતે કારિી િજીક બે માણસોિે જોઇિે પોલીસે એક ડમી ગ્રાહકિે મોકલ્યો હતો અિે બંિેએ ડમી ગ્રાહકિે રૂ. ૩૭ લાખમાં એક કકલો સોિા સામે રદ થયેલી રૂ. ૫૦૦-૧૦૦૦િી િોટ લેવાિી વાત કરી હતી. તે પછી પોલીસે કારમાં તપાસ કરતાં ૧૦૦ ગ્રામિા વજિ વાળી ૧૫ િંગ સોિાિી લગડીઓ મળી આવી હતી. જેથી બંિેિી પોલીસે ધરપકડ કરી છે.

ભાજપ િોપોોરેટરનો ભાઈ રૂ. ૩૧ લાખ સાથેઝબ્બે વડોદરાઃ િાજપિા કોપાારેટર નવજય પવારિા સગાિાઈ વૈકુંઠ રૂ. ૩૧ લાખિી રોકડ સાથે ક્રાઇમબ્રાંચિા હાથે ૨૩મી િવેમ્બરે વડોદરામાં ઝડપાઈ જતાં િારે ચકચાર મચી છે.

યોગેશ પટેલ સામેઆઇટીની તપાસ

વ્યારાઃ વ્યારા પનિયારી ગામ પાસે ૧૭મીએ ગુરુકૃપા સેવા ટ્રપટિાં યોગેશ પટેલિી કારમાંથી ઝડપાયેલી રૂ. ૫૦૦ અિે ૧૦૦૦િી કુલ રૂ. ૪૦ લાખિી કરડસી મળ્યા બાદ આઇટીએ આ િાણાિી તપાસ આદરી છે.

સુરતઃ વેડરોડમાં રહેતા િરત ધમસેશ મારુ અિે દિા િરત મારુિી ૨૪મી ઓકટોબરે સગાઈ હતી. રીત નરવાજો મુજબ ૧૭મી િવેમ્બરે લગ્િ કરવાિું િક્કી થયું હતુ.ં જોકે લગ્િિી તારીખ િજીક હતી ત્યારે વડા પ્રધાિ િરેડદ્ર મોદીએ ભ્રષ્ટાચાર અિે કાળા િાણા પર અંકુશ લાવવા ૮મી િવેમ્બરે રૂ. ૫૦૦ અિે ૧૦૦૦િી િોટ ચલણમાંથી રદ કરી. િોટબંધીિે કારણે મંડપવાળો, રસોઇયો, બ્યૂટીપાલાર સનહત તમામિે રૂનપયા આપવાિી નચંતા થઈ હતી. ત્યારે ગ્રેજ્યુએટ દિા અિે આઠ ધોરણ િણેલા િરતે લગ્િમાં ખોટા ખચા કરવાિે બદલે સાદગીથી લગ્િ કરવાિો નિણાય લીધો હતો. પનરવારે તો આ નિણાય નબરદાવ્યો, પણ વડા પ્રધાિે પણ મિ કી બાતમાં આ વાત જાહેર કરીિે યુગલ અિે પનરવારોિે નબરદાવ્યા હતા.

એિ દદવસમાંહજારો િરોડનુંટનોઓવર

સુરતઃ કાપડ બજારમાં એક વષાિું જે ટિાઓવર હોય છે તે ટિાઓવર એક સપ્તાહમાં કે એક નદવસમાં કાપડ બજારિા ટ્રેડસા દ્વારા કરી દેવાથી આઈટી નડપાટટમેડટ પણ ચોંકી ગયો છે. િોટબંધી પછી સુરત આઈટી દ્વારા કાપડિા વેપારીઓ - પેઢીઓિું ક્રોસ વેનરકિકેશિ શરૂ કરાયું છે. દરનમયાિ એક દુકાિિું ટિાઓવર એક જ નદવસમાં ટ્રેડસસે રૂ. ૧૦ કરોડથી લઈિે હજારો કરોડિું બતાવતાં ખળિળાટ મચી ગયો છે.

સપ્તાહમાંરૂ. ૧૩૦૦ િરોડ જમા થશે

સુરતઃ રૂ. ૫૦૦ અિે રૂ. ૧૦૦૦િી િારતીય ચલણિી િોટ પર હવે બંધીિી જાહેરાત બાદ જૂિી િોટિો નિકાલ કરવા માટે લોકોએ બેંકોિી બહાર લાઈિ લગાવી છે. અત્યાર સુધી સામાડય લોકોએ બેંકોમાં રૂનપયા િયાા છે. હવે આવિારા નદવસોમાં મોટાગજાિા નબલ્ડરો, ઉદ્યોગપનતઓ અિે વેપારીઓ કે જેમણે આઇડીએસમાં કરોડોિું નડપકલોઝર કયુું છે તેઓ બેંકો છલકાવી દેશે એવું આનથાક નિષ્ણાતોિું માિવું છે. ૩૦મી િવેમ્બરિા રોજ આઇડીએસિો પહેલો હપ્તો િરવાિી મુદત છે. સુરતમાંથી રૂનપયા ૨૮૦૦ કરોડિી બ્લેકમિી જાહેર થઈ હતી. જેિા ૨૫ ટકા એટલે કે રૂનપયા ૭૦૦ કરોડ તો બેડકોમાં જમા થશે જ, પરંતુ જૂિી રૂ. ૫૦૦િી િોટિો નિકાલ કરવાિી દરેકિે નચંતા હોય એ પવાિાનવક છે. એ જોતાં કુલ ૪૫ ટકા પ્રમાણે ૧૨૬૦ કરોડ જેટલા રૂનપયા બેંકોમાં ઠલવાઈ એવી સંિાવિા છે. આ ઉપરાંત આવિારા સમયમાં એડવાડસ ટેક્સિો હપ્તો પણ આવિાર છે અિે બેંકોમાં જે રોકડ જમા થઈ રહી છે તેિી પર પણ ૩૦ ટકા લેખે ટેક્સ જમા થિાર છે. એટલે આવિારા સમયમાં બેંકોિી નતજોરી છલકાઈ જવાિી એ િક્કી છે. ઉલ્લેખિીય છે કે ઇડકમ ડેકલેરેશિ પકીમ હેઠળ સુરતમાંથી કુલ રૂનપયા ૨૮૦૦ કરોડિી બ્લેકમિી જાહેર થઈ હતી.

દર્િણ-મધ્ય ગુજરાત 13

બોચાસણવાસી અક્ષર પુરુષોત્તમ સ્વાદમનારાયણ સંસ્થાન દ્વારા પૂજ્ય બાપાના ૯૬માંજન્મજયંદત અનેઅડાજણ મંદદરના ૨૦ વષોની પૂણાોહુદત આયોદજત મહોત્સવ દાંડી રોડ ખાતે૪૦૦ એિરમાંસ્વાદમનારાયણ નગરમાંથવાનો છે. જેનુંઉદ્ઘાટન તાજેતરમાંથયુંહતું. પૂજ્ય મહંતસ્વામી ગાદી સંભાળ્યા બાદ પ્રથમવાર સુરતમાં૨૬મીએ આવી પહોંચ્યા હતા. અડાજણ મંદદર ખાતેતેમના સ્વાગત અથથેનીતનવા આિષોણ અનેહદરભક્તો ઉમટી પડ્યા હતા.

પૂ. મહંતસ્વામી ચારુસેટની મુલાકાતે

આણંદઃ બોચાસણવાસી શ્રી અિર પુરુષોત્તમ પવાનમિારાયણ સંપથા

ચારુસેટ કેળવણી મંડળિા પ્રમુખ સુરેન્દ્રભાઈ પટેલ, કેળવણી મંડળિા ઉપપ્રમુખ સી. એ. પટેલ

(બીએપીએસ)િા છઠ્ઠા વડા મહંત સ્વામીએ ૧૮મી િવેમ્બરે ચારુસેટ હોન્પપટલિી મુલાકાત લીધી હતી. આ પ્રસંગે માતૃસંપથા અિે સીએચઆરએિિા પ્રમુખ નગીનભાઈ પટેલે પુષ્પમાળાથી પવામીજીિું પવાગત કયુું હતું. ચારુસેટ કેમ્પસિા અંબાલાલ આઈ પટેલ ઓનડટોનરયમ ખાતે યોજવામાં આવેલા આ કાયાક્રમમાં

સનહત ચારુસેટ સાથે સંકળાયેલા મહાિુિાવો હાજર હતા. આ પ્રસંગે ડો. એમ. સી. પટેલે જાહેરાત કરી હતી કે, પી ડી પટેલ પનરવાર તરિથી રૂ. ત્રણ કરોડિું માતબર દાિ મળતાં યુનિવનસાટી દ્વારા પી ડી પટેલ સેડટર ઓિ એક્સેલડસ ઈિ નરડયુએબલ એિજીા સેડટર પથાનપત કરાશે.

નવસારીઃ ‘બેટી બચાવો - બેટી ભણાવો’ના સૂત્ર સાથે લંડનથી ૩૨ દેશોનો પ્રવાસ કિી એનઆિઆઇ મરહલા ભારૂલતા કાંબળે ૨૬મી નવેમ્બિે નવસાિી આવી પહોંચી હતી. ૫૭ રદવસમાં ૩૨ દેશોમાંથી આ કાિ પસાિ થઇને નવસાિી પહોંચી હતી. ભારૂલતા કાંબળેનું નવસાિી પારલકાની કચેિી બહાિ પારલકા પ્રમુખ અલકાબહેન દેસાઇ સરહત મહાનુભવોએ સ્વાગત કયુું હતુ.ં મૂળ નવસાિીના પડઘા ગામના ભારૂલતા કાંબળેએ કાિ ડ્રાઇવ કિીને ૩૨ દેશોનો ૩૧૮૦૦ ફકલોમીટિનો પ્રવાસ કિીને રગરનઝ બુક ઓફ વર્ડડ િેકોડડમાં સ્થાન મેળવવાનો દાવો નોંધાવ્યો છે. રિરટશ - ઓસ્ટ્રેરલયન ભારૂલતા સુબોધ કાંબળે (ઉ.વ. ૩૯)એ ૧૩ સપ્ટેમ્બિના િોજ ઇંગ્લેડડથી ઇન્ડડયા સુધીનો ૩૧૮૦૦ ફકલોમીટિનો પ્રવાસ પ્રાિંભ કયોવ હતો. ભારૂલતા બીએમડબર્યુ કાિ એકલા ડ્રાઇવ કિીને નવસાિી પહોંચ્યા છે.

એલએલબી સુધી અભ્યાસ કિનાિા ભારૂલતાનાં પરત િો. સુબોધભાઇ કાંબળે

૩૨ દેશનો કાર િવાસ કરીનેNRI ભારૂલતા નવસારી પહોંચ્યા

ઇંગ્લેડડમાં િોબોરટક સજવિીના રનષ્ણાત છે. તેમના પરિવાિમાં બે પુત્રો મોટો ડિયમ (ઉ. વ. ૧૦) અને નાનો આરૂષ (ઉ. વ. ૮) છે. ભારૂલતાએ ૮મી નવેમ્બિે ભાિતમાં પ્રવેશ કયોવ હતો. બાદમાં પરિવાિ સાથે નવી રદર્હીમાં વડા પ્રધાન નિેડદ્ર મોદીની શુભેચ્છા મુલાકાત લીધી હતી. ૩૦ નવેમ્બિે તેઓ મહાિાષ્ટ્રના િાયગઢ રજર્લાના મહાડ ગામે આ પ્રવાસની પૂણાવહુરત કિશે. આ ગામ તેમનું સાસરું છે.


14

વડીલો સહિત સહુ વાચક હિત્રો, ૧૨-૧૩ નવેમ્બર અને૧૯-૨૦ નવેમ્બર - એમ બસનેવીકેસડ મારા માટેથોડાક ભારેરહ્યા. ના, બાપલ્યા... ના કોઇ ગ્રહ-દશા સંદભભેનહીં, પણ આરોગ્ય-દશા સંદભભે આ વાત કરી રહ્યો છું . આપ સહુ તો જાણો જ છેકેગ્રહો સાથેતો મારો ‘મનમેળ’ જ નથી. શરદી-ખાંસી એટલા બધા થઇ ગયા હતા કેફરજીયાતપણેઘરમાંઆરામ જ કરવો પડ્યો. પગના તળળયેભમરો ધરાવતા મારા જેવા માણસને તો આ બહુ કાઠુંપડે હોં... બધુંસાવ અણધાયુુંથયુંહતું- જીવનમાંઘણુંબધુંઅણધાયુુંબને છે તેમ જ. તળબયતની તો હું બહુ કાળજી રાખુંછું . સારવાર કરતાં સાવચેતી સારી એવો મારો હંમશ ેા અળભગમ રહ્યો છે, પરંતુઆ વખતેઝડપાઇ જ ગયો. શરદી-ખાંસીએ શરીરમાંએવો તેઅડીંગો જમાવ્યો કે વાત ન પૂછો... શુિવાર, ૧૧ નવેમ્બરે, મારા આમંત્રણથી ભાઇશ્રી દીહિત જોશી કાયાાલયે આવ્યા હતા. તેઓ આંતરરાષ્ટ્રીય પતરેબેસકીંગ િેત્રેખૂબ ગણનાપાત્ર હોદ્દો ધરાવેછે. પવાભાળવક છેકેએક બેસકરના દૃળિકોણથી તો મારેતેમની સાથેવાતચીત કરવાની ઓછી હોય, પરંતુઅથાશાપત્ર કેતેનેસંકળલત ળવષયોની ઘણી બધી વાતો કરી. અમેલગભગ દોઢેક કલાક સાથેવીતાવ્યો. તેમની સાથે ચચાા કરીને, તેમની સાથે ળવચારોનું આદાનપ્રદાન કરીનેઘણુંપામ્યો તેમ કહુંતો ખોટુંનથી. દીળિતભાઇ બેસકીંગ િેત્રના મહારથી તો છે જ, પરંતુ સળવશેષ તો તેઓ ભારતીય સંસ્કૃહત અને દશશનશાસ્ત્રના ઊંડા અભ્યાસુ પણ છે. ખાસ કરીને તેઓ યુવા પેઢી સાથે જોડાયેલી ળવળવધ પ્રકારની રચનાત્મક પ્રવૃળિના પ્રોત્સાહક - સમથાક રહ્યા છે. સેવાકાયોામાંપણ ખૂબ સળિય જોવા મળેછે. અમુક વાચક ળમત્રો જાણતા જ હશે કે દીહિતભાઇના દાદા હિતિલાલ ને ૧૯૦૫િાં િોિનદાસ કરિચંદ ગાંધીએ ખાસ દહિણ આહિકા તેડાવ્યા િતા. કાળઠયાવાડના પાટનગર જેવા રાજકોટમાં વસવાટ દરળમયાન ગાંધી પળરવાર અને જોશી પળરવાર વચ્ચેગાઢ ઘરોબો હતો. કાળિમેજોશી પળરવાર દળિણ આળિકા જઇ વપયો. વેપાર-ધંધામાં મોટુંકાઠુંકાઢ્યું . પાંચકે વષા પૂવભે દીળિતભાઇના હપતાશ્રી અહિનભાઇ અનેિાતુશ્રી જ્યોહતબિેન સાથેદળિણ આળિકાથી પચાસેક જેટલા ળનવૃિ વયના ગુજરાતીઓનો સમૂહ લંડનના પ્રવાસે આવ્યો હતો. તેમના ઘરે (પટેનમોર)ના ળનવાસપથાને બેઠક રાખી હતી. મારે પણ આ લોકોને સંબોધવાના હતા. ભાનુભાઇ પંડ્યાએ હાપયરસમાં ધૂબાકાં ખવડાવીને સહુ કોઇ માટેઆ પ્રસંગ યાદગાર બનાવી દીધો હતો. શુિવારેઅમેસાથેબેઠા હતા ત્યારેઆ સંપમરણો પણ વાગોળ્યા. વ્યળિ ભલેને કોઇ પણ િેત્રમાં ળનષ્ણાત હોય, પરંતુ તેની સાથેના ળમલન-મુલાકાત, ળવચારોનું આદાનપ્રદાન હંમશ ે ા આપણા જ્ઞાનમાંઉમેરો જ કરતું

@GSamacharUK

જીવંત પંથ

GujaratSamacharNewsweekly

સી. બી. પટેલ / મનલેશ પરમાર

ઘૂંઘટ કા પટ ખોલ

હોય છે. દીળિતભાઇ સાથેની મુલાકાત પણ મારા માટે આવી જ બની રહી. ગુજરાત સિાચાર કેવી રીતેઅને ક્યા િકારે વધુને વધુ સિાજોપયોગી બની શકે તે પણ ચચાશય.ુંવાતવાતમાંતેમના હપતા અહિનભાઇનો પણ ઉલ્લેખ થયો. તેમણેકહ્યુંકેતેમની તળબયત થોડીક નરમ છે, અનેહાલમાંસાઉથ આળિકામાંહોસ્પપટલમાં સારવાર હેઠળ છે. બસ, આટલી જ વાત થઇ હતી. રહવવારે રાત્રે અહિનભાઇ કૈલાસવાસી થયાનો

- ઘૂંઘટ કા પટ ખોલ રે...

- કબીર

ઘૂંઘટ કા પટેખોલ રે... તોકો પીવ સમલેંગેઘૂંઘટ કા પટ ખોલ રે. ઘટઘટ િેંવહ િાંઇ રમંતા કટુક વિન મત બોલ રે.

ધન જોબન કો ગરબ ન કીજૈજૂથ પિરંગ િોલ રે. િુન્ન મહલ મેંસદયના બાસર લેઆિ િોં મત ડોલ રે. જોગ જુગત િોં રંગ મહલ મેંસપય પાયો અનમોલ રે, કહૈકબીર આનંદ ભયો હૈબાજત અનહદ ઢોલ રે.

દીહિતભાઇનો ઇ-િેઇલ વાંચીનેઆઘાતનો આંચકો અનુભવ્યો. સ્વ. અહિનભાઇની જીવન ઝરિર ગુજરાત સિાચારના ૧૯ નવેમ્બર, ૨૦૧૬ના અંકિાંપાન ૨૬ પર આપ સહુએ વાંચી જ હશે. શળનવારે, લંડનમાં અળિનભાઇની પમૃળતમાં પ્રાથાના સભાનુંઆયોજન થયુંહતું . હાજરી આપવાની ઇચ્છા તો ઘણી હતી, પણ મેં નરમ તળબયતના કારણોસર જવાનુંટાળ્યુંહતું . લોકોની સાથે બેસીને ખાંસીના ઠહાકા મારીને બીજામાં પણ ચેપ ફેલાવવો તેના કરતાંઘરેજ રહેવાનો ળનણાય કયોા. બસનેવીકેસડમાંચારેય ળદવસ ઘરેજ પડ્યા રહેવું તેએક રીતેકમનસીબ બાબત ગણી શકાય. મનેતો હંમશ ે ા સમાજમાંહરતાંફરતાંરહેવાનું , લોકોનેમળતાં રહેવાનુંગમે. ફરે તે ચરે. જોકે શરદી-ખાંસી જેવી બીમારી વેળા ઘરમાંરહીનેઆરામ કરવાનુંજ બહેતર ગણાય. બસ, હાથપગનેકિ આપ્યા વગર ઘરમાંપડ્યા રહેવાનું . અલબિ, તિેતનનેકાબૂિાંરાખી શકો, િન તો િુિ ગગનનુંપંખી ખરુંન?ે તનને તમે જેટલું અંકુશમાંરાખશો એટલુંજ મન ચંચળ બનવાનું . નવરા બેઠાં અનેક જાતના ળવચારો આવે, સંજોગોને પણ દોષ દઇએ. એક પ્રકારના બંધનના કારણે માનસપટલ પર વેદના, ઉદાસીનતા, આિોશ જેવી લાગણીઓના મોજાંની જાણેભરતી ઉમટે. શરદી કે ખાંસી બીમારી જ એવી કે તમને ક્યાંય જંપીને બેસવા ન દે. એક તો કોઇનેલાગેનહીં કેતમેબીમાર છો, અનેતમેઅંદરથી સુપતી, અકળામણ, અપવપથતા અનુભવતા હો. અસયોનેચેપ લાગી જવાના ભયેતમે ઘરના સાથેપણ બહુ હળીભળી ન શકો અનેટીવીના પરદેપણ મન ચોંટેનહીં. આંખિાંપાણીની ઝાંય િોય નેિગજિાંસુસ્તી િોય - ક્યાંથી િજા આવે?

જોકે હું તો આમાંથી રપતો કાઢી લઉં છું . આવા સમયેમારા માટેશ્રેષ્ઠ અનેમનગમતો ળવકલ્પ હોય છે ઇિર સ્િરણ. અથવા તો રચનાત્િક યાદદાસ્તને તાજી કરવી, જૂના સંપમરણો વાગોળવા કે પછી િનગિતા પુસ્તકોનુંવાચન કરવું . મારા માટે તો હાથમાં ગમતુંપુપતક આવે એટલે આંખ પણ ખુલી જાય અનેમન પણ દોડતુંથઇ જાય. આંખો ભલેપથુળ પુપતકના પાન પર દોડતી હોય,

જેગમેજગત ગુરુ જગદીશને - નરસિંહ મહેતા જેગમેજગત ગુરુ જગદીશને, તેતણો ખરખરો ફોક કરવો આપણો સિંતવ્યો અથથકંઈ નવ િરે, ઊગરેએક ઉદ્વેગ ધરવો જેગમેજગત ગુરુ દેવ જગદીશને હુંકરું, હુંકરું, એ જ અજ્ઞાનતા શકટનો ભાર જેમ શ્વાન તાણે સૃસિ મંડાણ છેિવથએણી પેર જોગી જોગેશ્વરા કો'ક જાણે જેગમેજગત ગુરુ દેવ જગદીશને નીપજેનરથી તો કોઈ ના રહેદુઃખી શત્રુમારીનેિૌ સમત્ર રાખે રાય નેરંક કોઇ દૃિેઆવેનસહ ભવન પર ભવન પર છત્ર દાખે જેગમેજગત ગુરુ દેવ જગદીશને ઋતુલતા પત્ર ફળ ફૂલ આપે, યથા માનવી મૂખથમન વ્યથથશોિે જેહના ભાગ્યમાં જેિમેજેલખ્યું તેહને તેિમે તેજ પહોંિે જેગમેજગત ગુરુ દેવ જગદીશને ગ્રંથેગરબડ કરી, વાત ન કરી ખરી જેહનેજેગમેતેહનેતેપૂજે મન કમથવિનથી આપ માની લહે િત્ય છેએ જ મન એમ િૂઝે જેગમેજગત ગુરુ દેવ જગદીશને

િુખ િંિારી સમથ્યા કરી માનજો કૃષ્ણ સવના બીજુંિવથકાિું જુગલ કર જોડી કરી નરિૈંયો એમ કહે જન્મ પ્રસત જન્મ હસરનેજ જાિું જેગમેજગત ગુરુ દેવ જગદીશને

પરંતુ આખરે તો આ પ્રવૃળિ અંતરિનના ચિુ ઉઘાડવાનુંજ કાિ કરતી હોય છે. એક પ્રકારે સબકોસ્સસયસ માઇસડમાં (અધાજાગ્રત મનમાં) જાણે ચેતનાનો સંચાર થાય છે. શરીરમાંશરદી-ખાંસીએ ભલે ડેરા-તંબૂતાણ્યા, પરંતુઆ ચારેય ળદવસ અંતરમનમાં

નારી તુંનારાયણી...

ળિટનના વડા િધાનપદેહબરાજનારા થેરસ ે ા િે બીજા િહિલા નેતા છે. તેઓ ભલે િમમાં બીજા રહ્યાં, પરંતુતેમની જેજીવનયાત્રા છે, જેસાધના છે, જે હવચારસરણી છે તેને અહિહતય ગણી શકાય. થેરેસા મે ળવશે અગાઉ આ જ કોલમમાં ળવગતવાર હતા. તો પાકકસ્તાનના વડા િધાન પદેરિી ચૂકેલા કફલીપ અને થેરેસાનો પહરચય બેનઝીર ભૂટ્ટોએ વાતો કરી ચૂક્યો છું એટલે પુનરાવતાન ટાળી રહ્યો બેનઝીર ભૂટ્ટો તો આ સંગઠનના િથિ હબન-ગૌર કરાવ્યો હતો, તેવાત કદાચ બહુ ઓછા લોકો જાણતા છું, પરંતુ પાદરી ળપતાના એકમાત્ર સંતાન એવા િેહસડેસટ બનવાનું બહુિાન િેળવી ચૂક્યા છે. હશે. થેરેસા તેમના સંપકાર-વારસાને નજર સમિ રાખીને કામ કરી રહ્યા છે. ઓક્સફડડ યુહનવહસશટીિાં સાથે અભ્યાસ કરતા િતા ત્યારે પહત કફહલપનો પળરચય થયો હતો, જે સમયના વહેવા સાથે આજીવન સંબંધમાં પલટાયો. ળવિભરના યુળનવળસાટી પટુડસટ્સ યુળનયનમાંઓક્સફડડયુહનયન ટોચનુંપથાન ધરાવે છે. રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય મુદ્દે અહીં થતી ચચાાઓ, સંવાદો, ળવચારોનું આદાનપ્રદાન ભાળવ વડા પ્રધાનોનું ઘડતર કરતી હોય છે. એક સમયેભૂતપૂવાવડા પ્રધાન (ડાબેથી) માગાારેટ થેચર, થેરેસા મે, નીકક હેલી અનેજીના મમલર ડેહવડ કેિરન પણ અહીં ચચાામાંસામેલ થતા

3rd December 2016 Gujarat Samachar www.gujarat-samachar.com

ક્રમાંક - ૪૭૧

ડોકકયુંકરવાનો અમૂલ્ય લ્હાવો જરૂર મળ્યો. હુંતો માનું છુંકેઆપણેઅંતરિનિાંડોકકયુંકરીએ તો અફાટ અંતરીિનેપણ હનિાળી શકીએ છીએ. કબીરેપણ કંઇક આવી જ અનુભળૂત બાદ સુપ્રળસિ ભજન રચ્યું હશેઃ ઘૂં ઘટ કા પટ ખોલ, તોિેહપયા હિલેંગે... કબીર ઘૂં ઘટ ઉઠાવવાનુંકહેછે. આ ઘૂં ઘટ શાનો છે? આપણા અંતરચિુસાિેરાગ, િેષ, દંભ, ઇર્યાશ, િોિ, િાયા, લાલચ, કડવાશનો જે પરદો પડેલો છે તેને ઉઠાવવાનુંકબીર કિેછે. કબીર કહેછેકેતમેઆ મનોજંજાળમાંથી મુળિ મેળવળો તો નજર સામેળપયા પવરૂપે ઇિર હાજરાહાજુર હશેતેનક્કી સમજો. જો આપણી દૃહિ, અહભગિ િકારાત્િક નિીં િોય તો આપણે સંકહુચતતાના કોચલાિાં પૂરાતા જઇશું , અને આિ ધીિેધીિેદુસયવી દૂષણોના ઘેરાિાંલપેટાઇ જઇશું . આમ આ ચારેય ળદવસ શારીળરક અપવપથતા ભલે અનુભવી, પરંતુ માનળસક રીતે સુખની લાગણી અનુભવતો હતો. આપણો આ અળભગમ જ શરીરની રોગપ્રળતકારક શળિ (ઇમ્યુળનટી પાવર) વધારતો હોય છેતેવુંમારુંપપિ માનવુંછે. આરામ કયાાબાદ શરીર વધુતંદરુ પત બસયાનુંઅનુભવ્યું . વાચક હિત્રો, આ બધુંલખુંછુંત્યારેમનમાંથોડોક સંશય, થોડોક ડર પણ છે. ક્યાંક મારી વાતમાંઅથાનો અનથાન થઇ જાય. નવસારીના એક શાયરેલખ્યુંિતું અનેક્યાંક આ કોલમમાંઅગાઉ તેનો ઉલ્લેખ પણ કરી ચૂક્યો છું , પરંતુઆજેયાદ આવતુંનથી. આ શાયરની વ્યાળધ એવી હતી કેતેઓ વધુખ્યાહત ધરાવતા થઇ ગયા છેએવુંતેિનેલાગતુંિતું . આ જ રીતેહુંપણ હંમશ ે ા સાવચેત રહું છુંકે ‘હું કરું હું કરું તે જ અજ્ઞાનતા, શકટનો ભાર જેિ િાન તાણે...’ના ચક્કરમાંઅટવાઇ ન જાઉં. આ કોલમ સાથેરજૂકરેલા આ ગીતને હું હંમશ ે ા નજરમાં રાખુંછું , જેથી તનમનમાં રળતભાર પણ અહમ્ પ્રવેશી ન જાય. હું તો હંમશ ે ા, હર પળ ઇિર કૃપાનો એકરાર કરુંછું . આપ સહુ વાચકો, પહરહચતો, શુભચ્ેછકોના િેિથી જ આ ડોસો ‘જુવાન’ છે તેિ કિેવાિાં લેશિાત્ર અહતશ્યોહિ નથી. ભ્રમર જેમ ભ્રમણ કરવુંઅને ળવળવધ પુષ્પોમાંથી જ્ઞાનરૂપી મધ એકત્ર કરીનેઆપ સમિ રજૂકરવુંતેમારો ‘જોબ’ છે. આજકાલ અત્ર-તત્ર-સવાત્ર રેડીમેડની બોલબાલા છે. વપત્રો તો સમજ્યા, ફૂડ પણ રેડીમેડ! બજારમાંરેડીટુ-ઇટ ફૂડ પેકટ્ે સ મળે જ છે ને... પેકટે માંથી પરોઠા કાઢો, શેકો અને પેટમાં પધરાવો. િારો ઇરાદો પણ આપ સહુ િાનવંતા વાચક હિત્રોને ઇસસ્ટંટ ફૂડ પીરસવાનો િોય છે, પરંતુ ફાપટફૂડ કે જંકફૂડ નહીં હો... ‘િેલ્ધી ફૂડ’ જ આપની સેવામાં ધરું છું . મારો હંમશ ે ા પ્રયાસ રહ્યો છે કે અસયોસયના જ્ઞાનમાં અળભવૃળિ થાય તેવી સત્વશીલ અને પોષક વાચનસામગ્રી રજૂકરવી. હુંહંમશ ે ા એ વાતેકાળજી રાખુંછુંકેઆપ સહુની સમિ જેકંઇ વાચન પીરસું તે આરોગ્યવધશક પણ િોય અને ઉભયપિને હિતકારી પણ.

થેરેસા પળત કફલીપ કરતાં એક વષા મોટા છે, પરંતુઆ દંપતી વચ્ચેગજબનુંઐક્ય જોવા મળેછે. ઓક્સફડડયુળનયનના ળદવસો દરળમયાન કફલીપ વધુ જાણીતો ચહેરો હતા. કાળિમે બસને લગ્નબંધને બંધાયા. થેરેસા મે એક બેસકમાં ઉચ્ચ હોદ્દા પર ઓકફસર તરીકે કાયારત હતા અને સાઉથ લંડનના મટડન ળવપતારમં રહેતા હતા. તે વખતે ળિળટશ પાલાામેસટમાં કસઝવભેળટવ પાટટીના માત્ર ૧૨ મળહલા સભ્યો હતા. એમપી તરીકે સંસદમાં પહોંચવા માટે સલામત ગણાતી બેઠક મળવી હંમેશા મુશ્કેલ હોય છે. આ માટે લાંબી રાહ જોવી પડતી હોય છે. મહેનતનું બીજ વાવ્યા પછી વષોા રાહ જૂઓ ત્યારે સફળતાનું ફળ મળતુંહોય છે. જોકે પથાળનક િટડન બરો કાઉન્સસલના કાઉન્સસલર તરીકે ઉમેદવારોની પસંદગી શરૂ થઇ ત્યારેકફલીપેબહુ સમજદારીપૂવાક ળનણાય લઇને આ પથાન માટે દાવેદારી નોંધાવવા થેરેસાનેિોત્સાહિત કયાશ. અનુસંધાન પાન-૧૮


3rd December 2016 Gujarat Samachar

www.gujarat-samachar.com

@GSamacharUK

એશિયાના સૌથી ધશનક માધાપરમાં નોટબંધીથી બેંકમાંશિપોઝીટોનો વધારો

GujaratSamacharNewsweekly

કાળા નાણાંધોળા કરવાના સચણમાં મિેસાણા મોખરે

અમદાવાદઃ નોટબંધી પછી 'બ્લેક ભુજઃ કચ્છમાં આવેલા અનેલેવા પટેલોની વસતી જાણકારોએ જણાવ્યું હતું. થથાશનકો ખેતીના મની'ને 'વ્હાઇટ'માં કેવી રીતે ધરાવતા તથા તેના થકી જ એશિયાના સૌથી વ્યવસાય તથા એનઆરઆઈઓ સાથે સંકળાયેલા ફેરવવા એના ઉપાયો િોધવા ધનવાન ગામનુંશિરુદ મેળવેલા માધાપરની િેંકોમાં હોવાથી રોશજંદા વ્યવહાર તથા ખરીદી માટે ઘરમાં માટે ગૂગલ વેબસાઇટની મદદ નોટિંધી ૧૫૦થી ૨૦૦ કરોડ વધુ ઠાલવવા પણ મોટી રોકડ રાખતા હોય છે. હાલમાંઆ નાણા લેનારાઓમાં ભારતના અડય કારણભૂત િનિે તેવા અણસાર છે. હાલ ગામમાં પણ િેંકમાંજમા થઈ રહ્યા છે. જેથી ગામની િેંકોની તમામ રાજ્યોની સરખામણીએ રકમ ઉપાડનો રેશિયો માત્ર ૨૦ ટકા છે તો સામે સ્થથશત વધુસદ્ધર થિે. જાણકારોએ જણાવ્યુંહતુંકે, ગુજરાતે છેલ્લા બે સપ્તાહથી જમા કરાવવાની રકમનો રેશિયો ૮૦ ટકા છે. મે ૧૮ િેંક તથા પોથટ ઓફિસ એમ મળીને૧૯ થથાને મોખરાનું થથાન જાળવ્યું છે. માસમાં એકત્ર શવગતમાં માધાપરમાં ૧૮ િેંક તથા ૩૦મી શડસેમ્િર સુધી નાણા જમા કરાવનારાની ગુજરાતમાંથી પણ બ્લેક મનીને પોથટમાંમળીનેરૂ. ૩૪૭૭ કરોડની શડપોઝીટ હતી. સંખ્યા રોજની સરેરાિ ૬૦૦થી ૭૦૦ની ગણીએ વ્હાઈટમાં કેવી રીતે ફેરવવા એ લંડન, અમેશરકા, અખાતના દેિો, આશિકા તથા અનેવ્યફકત દીઠ ઓછામાંઓછા રૂ. ૫૦ હજાર લેખે માટે મહેસાણા મોખરે છે જ્યારે રાજકોટ બીજા થથાને છે. ઓથટ્રેશલયા રહેતા એનઆરઆઈ તથા થથાશનક ગણીએ તો પણ રૂ. ૧૫૦ કરોડથી વધુનો આંકડો આશ્ચયણની વાત એ છેકેયાદીમાં પટેલો થકી આ ગામ કુિેરના ભંડાર જેવું છે. આ થાય. આ ઉપરાંત નોટિંધીના કારણે ભારત િહાર ગુજરાતનું 'હબ' ગણાતું કારણે જ દર વષષે અહીં એક નવી િેંક ધામા નાંખે વસતા એનઆરઆઈઓ પોતાની ઈસ્ડડયન કરડસી અમદાવાદ ૨૨ નવેમ્બર સુધી છે. સંભવત માધાપર એવું ગામ હિે જે એશિયામાં સંિંધીઓની મદદથી પાછી િેંકમાં મૂકવાની ટોપ-ફાઇવમાંપણ થથાન ધરાવતું સૌથી વધુ િેંક ધરાવતું હિે ત્યારે નોટિંધીથી ગોઠવણમાંલાગી ગયા છે. આમ આ નાણુંપણ િેંક નથી. આ યાદીમાં જામનગર થથાશનક પટેલોએ પણ િેંકોમાં નાણા ઠાલવતાં ખાતામાંજમા થઈ રહ્યુંછે. સામાડય ગણતરીમાંપણ િીજા, સુરત ચોથા, ગાંધીનગર પાંચમાંથથાનેછે. ગામની શડપોઝીટ રૂ. ૩૬૭૭ કરોડથી ઉપર જાય તેવું રૂ. ૨૦૦ કરોડથી વધુનો આંક પહોંચેછે.

નોટો ન બદલાઈ તો બેંક કેશિયરના ઘરેગોળીબાર

ગાંધીધામઃ ભચાઉમાં નાણા બદલવા લાઇનમાં ઊભા રહીને કંટાળેલા એક યુવાને ૨૩મી નવેમ્બરે બેંકના કેશિયરને ઘરે ગોળીબાર કરી નાંખ્યો હતો. યુવક રાિેબંદૂક લઇનેબેંકના કેશિયરના ઘરેપહોંચીને નાણા બદલાવી આપવા કહેતાં કેશિયરે કહ્યું કે અહીં બદલી િકાય? આ સાંભળતાં ઉશ્કેરાઇને યુવાને હવામાં ગોળીબાર કરી દીધો હતો. જેમાં એક ગોળી કોઈ રીતે ઊંધી ફૂટતાં યુવકને જ વાગી હતી અને ઈજાગ્રથત થયો હતો. પોલીસ તપાસમાંજાણવા મળ્યુંકે, ચાર શદવસથી કેિ બદલવામાંયુવકનો વારો આવતો નહોતો ૨૩મીએ વારો આવ્યો તો બેંકમાંકેિ ખલાસ થઇ ગઇ. તેથી તેગુથસામાંકેશિયરના ઘરેપહોંચી ગયો. યુવાનેઅફવાઓ અનુસાર, બેંકો ગેરવહીવટ કરતી હોવાનુંમાની લઇનેરાશિના ભાગેકેશિયરના ઘરેધસી જવાનુંપગલુંભયુુંહતું.

૧૧ શદવસમાંપ્રવાસીઓમાં૭૮ ટકાનો ઘટાડો

ભુજઃ નોટબંધીના કારણે કચ્છમાં રણોત્સવ ઝાંખો દેખાય છે. તે સાથે કચ્છ આવતા પ્રવાસીઓના પ્રવાહમાં પણ ૧૧ જ શદવસમાં ૭૮ ટકા જેટલી જબરદથત ઓટ આવી હોવાનુંસામેઆવ્યુંછે.

સરકારના નોટબંધીના શનણણય સામેકોંગ્રેસેદૂધ, િાકભાજી, રૂ જેવા રોકશડયા પાક રસ્તેફેંકીનેશવરોધ કયોણછે. એમાંવ્યાપક પ્રમાણમાંદૂધિાકભાજીનો બગાડ દેખાય છેત્યારેશિંમતનગરમાંએક ગરીબ મશિલાએ આ અનાજ-િાકભાજી રસ્તેથી એકઠાંકરી લીધાંિતાં.

કચ્છ-ઉત્તર ગુજરાત 15

હોંગકોંગની પેટી અનેમાણસાના રવિના વહન્દુશાસ્ત્રોક્ત વિવિથી લગ્ન થયા

ગાંધીનગરઃ હોંગકોંગની યુવતી પેટી અને માણસા તાલુકાના ભીમપુરા ગામના યુવાન રશવએ શહડદુિાથિોક્ત શવશધથી ૨૫મી નવેમ્બરેપ્રભુતામાંપગલા પાડ્યા. પેટી અને રશવ યુએસમાં રહે છે અને પાંચ વષણથી બંને વચ્ચે પ્રેમસંબંધ છે. ભીમપુરા પાસેના એક શરસોટડમાં ૨૫મી નવેમ્બરે પેટી અને રશવના ધામધૂમથી લગ્ન થયા. પેટી તેના પશરવાર, બેિણ શમિો સાથે લગ્ન માટે ઇસ્ડડયા આવી હતી. રશવ અનેપેટી પ્રથમ વખત પાંચ વષણ પૂવવે મળ્યા હતા. કોલેજનો એક મ્યુશઝકલ પ્રોગ્રામ બંનન ે ા શમલન માટેમાધ્યમ બડયો હતો. સમય જતાં સંબંધ ગાઢ બડયો હતો. બંનેએ લગ્ન કરવાનો શવચાર કયોણ. રશવએ

શહડદુિાથિોક્ત શવશધથી ઇસ્ડડયામાંલગ્ન કરવાનો પ્રથતાવ પેટી સામે મૂક્યો. પેટીએ આ પ્રથતાવ થવીકારી લીધો. બંનેના માતા શપતાને જાણ કરવામાં આવી. બંને પક્ષ સંમત થયા. આખરે ૨૫મી નવેમ્બર શદવસ નક્કી થયો. પેટી અને રશવ અમેશરકાથી ઇસ્ડડયા આવ્યા અને લગ્નબંધનથી જોડાઈ ગયા.

બેંક સો કકલોમીટર દૂર એટલેએક જ ટંક જમવાનું!

ધોળાવીરાઃ પુરાતત્ત્વીય સંથકૃશત માટે શવખ્યાત ધોળાવીરામાં અઢી હજારની વસતી છે. ધોળાવીરા છેવાડાનું ગામ છે. એ પછી રણપ્રદેિ િરૂ થઈ જાય છે. ધોળાવીરાથી સૌથી નજીક ૧૦૦ કક.મી. દૂર આવેલું રાપર છેઅનેતાલુકા મથક ભચાઉ ૧૫૫ કક.મી. દૂર છે. ધોળાવીરામાં અત્યારે પ્રવાસીઓની ઝાઝી અવરજવર નથી અને બેંકકંગ સેવા માટે રાપર જવું પડે છે. નોટબંધીની સ્થથશત માટે ગામના નાગશરક જયમલભાઈ મકવાણા કહેછેકેસરકારનો શનણણય સારો હિેતેની ના નહીં, પરંતુ રાતોરાત નોટબંધીથી ધોળાવીરામાં ભારે મુશ્કેલી છે. ગામની મોટા ભાગની પ્રજા ગરીબ છે. મજૂરી કરે છે. રોજનું કમાઈને ખાય છે. એમનેમજૂરી મળતી જ બંધ થઈ ગઈ છેએટલેહવેકેટલાક ઘરોમાં ખાવા ધાન નથી. એ તો ઠીક છે કે ગામડું છે એટલે લોકો હળીમળીનેરહેછેઅનેપાડોિમાંકોઈ પાસેધાન હોય તો ઉછીનુંઆપે છે, પણ તોય કેટલાય ઘરો રોટલાના ભાગ કરીનેખાય છે. અમેપોતે જ હવે એકાદ ટંકનું જમવાનું ટાળી દઈએ છીએ. ધોળાવીરામાં કાડડ દ્વારા કે ચેક દ્વારા લેવડદેવડ કરવાની તો કલ્પના પણ થઈ િકે તેમ નથી તો ઈડટરનેટ આ ગામેક્યાંથી પહોંચ્યુંહોય?


16 વિશેષ અહેિાલ

@GSamacharUK

GujaratSamacharNewsweekly

પેટીએમ અનેઇ-િોલેટ લાિિાની તૈયારીઃ ગામડાંમાંસબસીડી પર મળશેસ્માટટફોન

www.gujarat-samachar.com

ક્યાંક સહકાર ક્યાંક ફટકાર RBI શક્ય પગલાંલેછે

રિઝવવ બેંક ઓફ ઈન્ડિયાના ગવનવિ ઉરજવત પટેલે૨૭મીએ રનવેદન આપ્યુંકે, િામારિક લોકોની મુચકેલી શક્ય એટલી ઓછી કિવા RBI દ્વાિા તમામ પગલાંલેવાઈ જ િહ્યા છે. અમેરૂ. ૫૦ અનેરૂ. ૧૦૦ની ઘરેલુસોના પર દનયંત્રણ નહીં નોટો વધુનેવધુરિન્ડટંગમાંમોકલી છે. િજાનેઅપીલ નોટબંધી પછી સરકાર ઘરમાં રાખવામાં કેઅત્યાિેિેરબટ કાિડઅનેરિરજટલ વોલેટનો વધુ ે ના નેતા જયિામ િમેશે આવતા સોના પર વનયંત્રણો લાદી શકે એવી ઉપયોગ કિે. આ મુદ્દેકોંગ્રસ કહ્યું હતું કે , નોટબં ધ ીના રનિવ ય મુદ્દેસિકાિેRBIને ચચાણએ જોર પકડ્યુંછે ત્યારે લોકોમાં વ્યાપેલી પિ અંધાિામાં િાખી હશે . ઉરજવ ત પટેલેપિ અધૂિી અસમંજસને ધ્યાનમાં રાખીને ૨૫મીએ તૈ ય ાિી કિીને દે શ ને ગે િ માગગે દોયોવ હોય એવુંપિ નાણામંત્રાલયે થપષ્ટતા કરી હતી કે, લોકોનાં હોઈ શકે અથવા તો RBIની ટવાયિતાનો ભોગ ઘરોમાંરહેલા સોના પર વનયંત્રણ લાદવા સરકાર આપ્યો હોઈ શકે.

નવી દિલ્હીઃ મોદી સરકારેદેશમાંરોકડ વ્યવહાર પર સંપણ ૂ ણ નાબૂદી તૈયારી ઝડપી રીતે કરી છે. પેટીએમની માફક સરકારી ઇ-વોલેટ લાવવા પર વવચાર થઈ રહ્યો છે. આ યુપીઆઇથી અલગ અથવા એમનુંઅપડેટ વઝણન હોય શકેછે. આ ઇવોલેટ દ્વારા કોઈ પણ રીતે આપ-લે પર ચાજણ લાગશે નવહ. એટલુંજ નવહ, સરકાર ગ્રામ્ય વવથતારોમાં લોકોને સબવસડી પર થમાટટફોન આપવાની યોજના પણ બનાવી રહી છે. અનુમાન છેકેઆગલા બજેટમાંઆ મુદ્દેકોઈ જાહેરાત થઈ શકેછે. સરકારી ઇ-વોલેટની રૂપરેખા બનાવવામાં વવત્ત, દૂરસંચાર અનેસૂચના ઔદ્યોવગકી મંત્રાલય જોડાયા છે. આ તમામ પાછળ નીવત આયોગ ધ્યાન આપશે. પબ્લલક અને પ્રાઇવેટ સેટટરના બેન્કોના સીઇઓની સાથેવીવડયો કોન્ફરન્સમાંપણ નાણા પ્રધાન અરુણ જેટલીએ કેશલેસ ઇકોનોવમનેપ્રાધાન્ય આપવા માટેના થપષ્ટ સંકતે આપી દીધા છે. જેટલીએ કહ્યું કે સરકાર ફફવજકલ કરન્સી અનેટ્રેડનેપ્રોત્સાહન આપશે. વડવજટલ ઇકોનોવમના લક્ષ્યનેવમશનની રીતેધ્યાનમાં લેવાશે. ઇ-વોલેટ અનેસબદસડી પર સ્માટટફોન લોકોને થમાટટફોન દેવામાં આવશે તેમના સબવસડીના પૈસા આધાર સાથેજોડાયેલા એકાઉન્ટમાંઆવી જશે. સરકારી ઇ-વોલેટ તેમાંઇન-વબલ્ટ હશે. બસ તેનેયોગ્ય એકાઉન્ટ નંબર આધાર નંબર નાખીનેએબ્ટટવેટ કરવાનું રહેશ.ે તેનો ઉપયોગ મોટા થતર પર થાય તેમાટેતેના

માટેદરેક સરકારી રેશનની દુકાનો, પેટ્રોલપંપ, દૂધના બૂથ તથા રેલવેથટેશન, સરકારી બસ સેવા, સરકારી થકૂલ - કોલેજમાંતેનેચૂકવણી માટેનુંમાધ્યમ બનાવવાશે. રોકડ આપ-લેથી બચવા ઇચ્છેછેસરકાર માથટરકાડટની વરપોટટબતાવેછેકેકરન્સી ઓપરેશન પર દર વષષે રૂ. ૨૧૦૦૦ કરોડ ખચણ થાય છે. જુલાઈ ૨૦૧૫થી જૂન ૨૦૧૬ દરવમયાન વરઝવણબેન્કે૨૧.૨ અબજ નોટોની સપ્લાઇ કરી. આનેબનાવવામાં૩૪૨૧ કરોડનો ખચણથયો. ૨૦૦૦ અને૫૦૦ની નોટ છાપવા પર ૧૫૦૦૦ કરોડ ખચણથયાનો અંદાજ છે. બીજી તરફ સરકારના કાળા નાણા પરની સવજણકલ થટ્રાઈકના પગલાંમાંજનતા સાથ આપતી હોય તેમ ૨૯મી નવેમ્બર સુધીમાં જનધન ખાતાઓમાં ૬૪,૦૦૦ કરોડ રૂવપયા જેવી કેશ રકમ જમા થઈ ગઈ છે અને હજી આ આંકડામાંવધારો નોંધાઈ શકેતેમ છે.

ભાિત સિકાિેકિેલા રિમોનેટાઇઝેશનનેપગલે ટૂં કા ગાળામાંગ્રોથ નબળો િહેશ.ે જોકેલાંબા ગાળે સિકાિની કિવેિાની આવકમાં વધાિો થશે અને દેશની નાિાકીય તાકાતમાંવધાિો થશે, એમ મૂિીઝ ઇડવેટટસવસરવવસેજિાવ્યુંહતું . ભાિત સિકાિ અને બેડકો માટેનોટો પિનો િરતબંધ લાભદાયક પુિવાિ થશે, પિ દેશમાંમોટાપાયેઆરથવક કામકાજનેટૂં કા ગાળામાંભાિેઅસિ પિશે. ભાિત સિકાિેમૂકલ ે ા રૂ. ૫૦૦ અનેરૂ. ૧૦૦૦ની ચલિી નોટ પિના િરતબંધની અસિ દેશનાંમોટા ભાગનાંક્ષેત્રો પિ પિશેઅનેએનો મુખ્ય લાભ બેડકોનેથશે. સિકાિના પગલાનેકાિિે જીિીપી ગ્રોથ પિ દબાિ થશેઅનેસિકાિની આવક પિ પિ પિશે. અલબિ, આ આિ અસિો છતાં લાંબા ગાળે સિકાિની આવકમાં સાિો એવો વધાિો થશે અને સિકાિ ઊંચો મૂિીખચવકિી શકશે, જેથી સિકાિની

નાિાકીય ન્ટથરત ઘિી મજબૂત બનશે. વ્યરિકગત અનેકંપનીઓનેતેમની બેનબ ં િની આવકમાંનુકસાન થશેઅનેકેટલાક તેમની પાસેિહેલા રૂરપયાનો સ્રોત જિાવવો પિશે તે બીકે રબનરહસાબી નાિાં જાહેિ નહીં કિવા માટેબેડકોમાંકદાચ જમા ન પિ કિાવે. રિમોનેટાઇઝેશનનેપગલેતાત્કારલક ધોિિેઆરથવક કામકાજ ખોિવાશે, જેના પરિિામે વપિાશ ઘટતાં જીિીપી ગ્રોથમાંપિ ઘટાિો થશે. આ ઉપિાંત બેડકોમાં ઉપાિની મયાવદાને કાિિે રસટટમમાં પિ િોકિની હેિફેિ ઘટશે. મધ્યમ ગાળા માટે કંપનીઓના વેચાિના વોલ્યુમમાં અને િોકિિવાહમાં ઘટાિો નોંધાશે. સિકાિે કેશલેસ વ્યવહાિોને િોત્સાહન આપવા માટે બેન્ડકંગ ચાજવ નાબૂદ કિતાં રિરજટલ ચૂકવિીમાંવધાિો થશે. આનેલીધેદેશના ઇઝ ઓફ િુઇંગમાંસુધાિો થશેઅનેઉત્પાદકોનેઝિપથી પેમડે ટ મળશેઅનેભ્રષ્ટાચાિમાંઘટાિો થશે.

નોટબંધી ભારતના અથથતંત્ર પર વિપવરત અસર કરશેઃ મૂડીઝ

દ્વારા કોઈ પ્રથતાવ નથી. અગાઉ એવા અહેવાલો પ્રગટ થયા હતા કે ૮મી નવેમ્બરે નોટબંધીની જાહેરાત થયા બાદ સંખ્યાબંધ લોકોએ કાળા નાણાં દ્વારા સોનુંખરીદી લીધુંહતું . સરકાર આવુંસોનું ખરીદનારા લોકો સામેવનયંત્રણનુંપગલુંઉઠાવી શકેછે. નોટોનુંએક્સ્ચેન્જ બંધ સરકારેજણાવ્યુંછેકે, ૧૫ વડસેમ્બર સુધી માત્ર રૂ. ૫૦૦ની નોટો જીવનજરૂરી સેવાઓ, પેટ્રોલપંપ, દૂધનાં બૂથ, સરકારી વબલ અનેટેટસ વગેરેભરવા માટેમાન્ય રાખી છે. ૧૫ વડસેમ્બર સુધી ૫૦૦ની નોટો વનબ્ચચત કરાયેલા વ્યવહારો માટેજ ચલણમાંરહેશ.ે ૧,૦૦૦ની રદ નોટો હવે૩૧મી વડસેમ્બર સુધી બેંકમાંજમા કરાવી શકાશે. તેનેટયાંય ઉપયોગમાંલઈ શકાશેનહીં. નોટબંધીથી કાળુંનાણુંનાબૂિ થશેઃ સરકાર નોટબંધીના વનણણય અંગેવવપક્ષોની સતત ટીકાઓ સહન કરી રહેલી મોદી સરકારેસુપ્રીમ કોટટમાંપોતાના વનણણયનો બચાવ કયોણછે. સરકારેસુપ્રીમ કોટટમાંનોટબંધી મુદ્દે સોગંદનામુંદાખલ કરીને દાવો કયોણ છે કે આ પગલાંથી ૭૦ વષણથી જમા થયેલ કાળા નાણાંનેસમાપ્ત કરવાના પ્રયત્નો કરવામાંઆવ્યા છે. વવશ્વમાંજીડીપીના માત્ર ૪ ટકા રોકડ વ્યવહારો થાય છે. જ્યારેઆપણા દેશમાંજીડીપીના ૧૨ ટકા રોકડ વ્યવહારો થાય છે. આ બ્થથવતમાં નોટબંધીનો વનણણય રોકડ વ્યવહારો ઘટાડી વડવજટલ પેમન્ેટને પ્રોત્સાહન આપવા માટે લેવામાં આવ્યો છે. સોગંદનામામાંસરકારેજણાવ્યુંછેકેઅમને જાણવા મળ્યુંછેજનધન ખાતાઓમાંડીપોઝીટ રકમમાં મોટો ઉછાળો જોવા મળ્યો છે. કેટલાક અસામાવજક તત્ત્વો પોતાના કાળાં નાણાંને વ્હાઇટ બનાવવા માટે ગરીબ અનેવનદોણષ લોકોના જનધન ખાતાનો ઉપયોગ કરી રહ્યાં છે. આવા ખાતાઓ પર ચાંપતી નજર રાખવામાંઆવી રહી છે. જનધન ખાતાધારકોનેઅમારી અપીલ છે કે તેઓ પોતાના ખાતામાં અન્ય લોકોનાં નાણાંજમા કરાવેનહીં. નોટબંધીનેકારણેવરઅલ એથટેટ સેટટર પર અંકુશ આવશે. રોકેટ ગવતએ વધી ગયેલા મકાનોના ભાવ નીચા આવશે.

દેખાિીને ભાિતીય ચલિ કમાવવાનો નુટખો અજમાવ્યો હતો. જમવની, ઓટટ્રેરલયા અને ફ્રાડસના કેટલાક લોકોએ બ્રહ્મા મંરદિ પાસેગીતો ગાઈને ભાિતીય ચલિની કમાિી કિી હતી. તેમિે ‘અમને મદદ કિો. પૈસીની તકલીફ છે.’ એવુંબોિડ હાથમાં િાખ્યું હતું .’ તેમિે લોકોને પોતાને નાિાકીય મદદ કિવા અપીલ કિી હતી. ગોિડેનેભાઈનુંશબ માંડ મળ્યું કેડદ્રીય િધાન સદાનંદ ગોવિાના ૫૪ વષવના ભાઈ ભાટકિ ગોવિેનુંકમળાના કાિિે ૨૩મી નવેમ્બિેમેંગલોિની એક ખાનગી હોન્ટપટલમાં મૃત્યુ થયુંહતું . ગોવિાના ભત્રીજાઓએ રૂ. ૪૦ હજાિનું રબલ ચૂકવવા િદ થયેલી નોટો આપી તો જૂની ચલિી નોટ લેવાની હોન્ટપટલેના કહી. અંતેરબલની ચેકથી ચૂકવિી કિી. ભંગારના િેપારીની આત્મહત્યા ઉિિ પૂવવ રદલ્હીના મુટતફાબાદમાં બેડક બહાિ લાગતી લાંબી કતાિોમાં સાત રદવસ ઊભા િહેવા છતાંતેનુંકોઈ પરિિામ હાથ ના લાગતાં ૩૫ વષવની ઉંમિના ભંગાિના વેપાિી મહંમદ શકીલે પંખા પિ લટકીનેઆત્મહત્યા કિી લીધી હતી. રૂરપયા ૫,૦૦૦ની જૂની નોટ તેને બદલવવાની હતી. બેલોનના હપ્તા પિ

ભિવાના હતા. યુપીમાંરૂ. ૨,૦૦૦ મેળિિા નસબંધી ઉિિ િદેશમાં સિકાિની એક યોજના િમાિે નસબંધી કિાવનાિ પુરુષને રૂ. ૨,૦૦૦ અને મરહને રૂરપયા ૧,૪૦૦ ચૂવવામાંઆવેછેતેથી અલીગઢ, મથુિા, આગિામાં શ્રરમકો પરિવાિનાં ગુજિાન માટેઆ યોજનાનો સહાિો લેવા મજબૂિ બની ગયા છે. રોજના રૂ. ૩૫૦ રળતાનેનોવટસ! રબહાિમાં િોજના રૂ. ૩૫૦ માંિ કમાતા સુથાિીકામ કિતા સુધીિકુમાિ શાહનેઆવકવેિા રવભાગેરૂ. ૩૩૩ કિોિ રૂરપયાની કિવસૂલાતની નોરટસ મોકલી છે. નોરટસ મળ્યા પછી એક અઠવારિયા સુધી તો સુધીિ ઘિની બહાિ નીકળ્યો નહોતો. આઇટી અરધકાિી િરવકુમાિે કહ્યુંકે, કોમોરિટી ટ્રાડઝેકશનના કાિિે આ િકાિની નોરટસ મોકલાવાઈ હશે. હાલમાં તપાસ ચાલી િહી છે કે નોરટસ ભૂલથી મોકલાઈ છેકેનહીં. બેંકમાંજૂનો પ્રેમી મળ્યો અને... નારસકમાં એક ૨૩ વષવની યુવતી નોટ બદલવવા બેંકમાં કતાિમાં ઊભી હતી તેની નજીકની લાઈનમાંજૂના િેમીને ઊભેલો જોયો. ચાિ વષવ પહેલાં તે તેને છોિીને ભાગી ગયો હતો તે વાત યાદ

રોકડની અછત પાંચ મવહના

બેડક એમ્પ્લોરયઝ ફેિિેશન ઓફ ઇન્ડિયા (BEFI)એ ૨૫મીએ જિાવ્યુંહતુંકેજો દેશમાંનોટ છાપવાના ચાિેચાિ િેસને મહિમ ક્ષમતાથી કામ કિાવાશેતો પિ દેશમાંિોકિની અછત ચાિથી પાંચ મરહના િહેશ.ે બેસતા મરહનેલોકોનેતેમના પગાિ મેળવવાની પિ તકલીફ િહેશ.ે સંગઠનના જનિલ સેક્રટે િી પી. કે. રબશ્વાસે જિાવ્યુંહતુંકે, નોટ છાપવાના ચાિ િેસનેમહિમ ક્ષમતાથી ચલાવાય તો પિ દેશમાંિોકિની અછત ચાિથી પાંચ મરહના જાિી િહેશ.ે તેમિેઆિોપ મૂક્યો હતો કે, જાહેિ ક્ષેત્રની બેંકોની કેટલીક શાખાઓ ગ્રાહકોએ હુમલા કિી તોિફોિ મચાવતાં બેંકની કામગીિી ખોિવાઈ ગઈ હતી. માચવમરહનાના આંકિા િમાિેદેશમાંરૂરપયામાં રૂ. ૫૦૦ની ૧૫,૭૦૭ રમરલયન અને૧૦૦૦ની ૬૩૨૬ રમરલયન નોટો બજાિમાંફિી િહી હતી.

નોટબંધી આિકાર દાયકઃ રતન ટાટા

નોટબંધીના રનિવયથી ગિીબો માટે સિકાિે કેટલાક િાહતનાંપગલાંલીધા પછી ઉદ્યોગપરત િતન ટાટાએ ૨૬મીએ કહ્યુંકે, મોદી સિકાિેનોટબંધી, દેશમાંલાઈસડસ િાજનો અંત અનેજીએસટી એમ ત્રિ મહત્ત્વના આરથવક સુધાિા કયાવછે. નોટબંધીનું પગલુંઆવકાિદાયક છે.

RBIના લીધેનોટો રદ થઈઃ રવિશંકર

કાયદા અને આઈટી િધાન િરવશંકિ િસાદે ૨૬મી નવેમ્બિેજિાવ્યુંહતુંકેસિકાિેરિઝવવબેડક ઓફ ઇન્ડિયાએ કિેલી ભલામિનેપગલેરૂરપયા રૂ. ૫૦૦ અનેરૂ. ૧૦૦૦ની નોટ િદ થઈ છે. રિઝવવબેંક ચલિી નોટનેચલિમાંથી દૂિ કિવાની ચલિમાંથી દૂિ કિવાની સિા ધિાવેછે.

કાળા નાણા કઢાિિા મોદીનેટેકો: નીતીશ

રબહાિના મુખ્ય િધાન નીરતશકુમાિે મોદીના નોટબંધીના રનિવયને સાહરસક ગિાવ્યો હતો. નીરતશેમાગ કિી હતી કેસિકાિેહવેબેનામી સંપરિ સામેકાયવવાહી કિવી જોઈએ.

મોદીનુંવહંમતભયુુંપગલું: અમરવસંહ

સમાજવાદી પાટટીના નેતા અમિરસંહેનોટબંધીનાં પગલાંનેરહમતભયુુંગિાવી કહ્યુંકેઅડય નેતાઓ તેમનેઆ મુદ્દેટેકો આપેકેન આપેપિ હુંમોદીના રનિવયને ટેકો આપુંછું , આને કાિિે બ્લેક મની, ભ્રષ્ટાચાિ અને બનાવટી નોટોનુંદૂષિ દૂિ થશે. આવતાં યુવતીએ ભાઈ અને રપતાને ભ્રષ્ટાચાિનાંમૂળનેિામવા આવા રહંમતભયાવપીએમ બોલાવી લીધા અનેિેમીનેમાિ માિવાનું આપિનેમળ્યા છેતેનો મનેગવવછે. બેંકખાતુંન હોય તેનેપ્રીપેઇડ ડેવબટકાડડ શરૂ કિી દીધું . જે વ્યરિને માિ પિી કેડદ્રીય નાિામંત્રાલયે દેશની તમામ બેંકોને િહ્યો હતો તેની ઉંમિ ૩૫ વષવની હતી. આદે શ આપ્યો છે કે, બેંકમાં ખાતુ ન હોય, પિ યુવતીએ માિપીટ કયાવ પછી પોતે જ આધાિકાિડ કે માડય ઓળખપત્ર હોય તેવા પોલીસનેજાિ કિી હતી. નાગરિકોને િે રબટકાિડઉપલબ્ધ કિાવવામાંઆવે. ગામેભંડોળથી લગ્ન સંભિ બનાવ્યા આ સવાને િીરિચાજવ િેરબટકાિડસેવાનુંનામ અપાયું કોલ્હાપુિ નજીક યલગુિ ગામના છે . આ કાિડ મ ાં વ્યરિ એક રનન્ચચત મયાવદામાંનાિા એક પરિવાિમાં પુત્રી સયાલીના લગ્ન જમાવી કિાવી શકશે . વ્યરિ તેનો ઉપયોગ ૨૩મી નવેમ્બિે હતા. નોટબંધીના લીધે પ્ લ ાન્ ટ ટક મની તિીકે કિી શકશે. બેંકમાંથી બચત ઉપાિી શકાઈ નહીં તો મં વ દરોમાં ઇ-િોલે ટ એટીએમની સુવિધા ગામલોકો, રમત્રો, સંબધ ં ીઓએ નાની નોટબં ધ ીના લીધે કે ટ લાક મં ર દિ સં ક લ ુ માં એટીએમ નાની િોકિ િકમ ઉપાિીને ભંિોળથી સુ ર વધા કિાઈ છે . ક્યાં ક ઈ-વોલે ટ સુ ર વધા થઈ છે. લગ્ન કયાવ. પુ િ ીના જગડનાથ મં ર દિમાં ચે ક દ્વાિા દાન અપાય છત્તીસગઢમાંનક્સલીઓના રૂવપયા છે . રૂરપયા ૫૦૦ અને ૧૦૦૦ની નોટ બં ધ થતાં છિીસગઢના નકસલ િભારવત કે ટ લાક મં ર દિ તે નોટ ટવીકાિ િહ્યા હતા તો રવટતાિમાં આવેલી બેડકની ૫૦ કે ટ લાક મં ર દિ નહોતા ટવીકાિી િહ્યા. શાખાઓમાંબેસપ્તાહ દિરમયાન રૂરપયા ૨૦ કિોિ જમા થયા છે. ગુપ્તચિ જૂની નોટનો ઢગલો એિરેસ્ટથી ૩૦૦ ગણો જાહેિ ક્ષેત્રની અનેખાનગી ક્ષેત્રની બેડકોમાંરૂ. શાખાના અહેવાલને પગલે આ ૫૦૦ અને૧૦૦૦ની જૂની નોટોનો ખિકલો થઈ ગયો બેંકખાતાઓના વ્યવહાિો પિ િરતબંધ છે અને તેમને માટે હવે આ ઢગલો સાચવવાની લાગ્યો છે. પોલીસને શંકા છે કે સમટયા વધી છે. હજી આ નોટો ટવીકાિાઈ િહી છે બેંકખાતાઓમાં જમા થયેલા નાિાં અને ૩૦ રિસેમ્બિ સુધી લોકો જૂની નોટો બેંકોમાં નકસલવાદીઓનાં છે, પિંતુ નોટબંધી જમા કિાવતા જ િહેશ.ે આ નોટોનો ઢગલો કિો તો પછી જૂની નોટ ભિવા અડય માઉડટ એવિેટટ કિતાં૩૦૦ ગિો ઊંચો થાય તેવી બેડકખાતાધિાકોનાં ખાતામાં તે નાિાં ન્ટથરત છે. જમા કિવામાંઆવ્યાંછે.

વિદેશોમાંપણ નડી રહી છેભારતીય નોટબંધી

અમદાિાદઃ રવદેશોમાં પિ ‘લીટલ ઇન્ડિયન ટટોસવ’ ધિાવતા ગુજિાતી વેપાિીઓએ રૂ. ૫૦૦ અને૧૦૦૦ની િદ થયેલી ભાિતીય નોટો લેવાનુંબંધ કયુુંછે જેથી NRI કે ભાિતીય િવાસીઓને ખિીદીમાં મુચકેલી પિે છે. દુબઈમાં મીનાબજાિ, બેંગકોંકમાં ઇડદ્રા ટકવેિ અને રસંગાપોિમાં મુટતફા માકકેટના રલટલ ઇન્ડિયન ટટોસવમાં ભાિતીયો ખિીદી કિતા હોય છે. આ રલટલ ઇન્ડિયન ટટોસવમાં ત્યાંની કિડસીના બદલે ભાિતીય ચલિ ટવીકાિાય છે. નોટબંધી પછી રવદેશમાં લોકોએ િદ થયેલી નોટોથી બેફામ ખિીદી કિતાં રવદેશોમાં પિ િદ ચલિ લેવાતુંનથી. એક રિપોટડ મુજબ દુબઈ, રસંગાપોિ, બેંગકોંગમાં ભાિતીયો આવીને ખિીદી કિી જાય છે. બીજી તિફ અમદાવાદ એિપોટડ પિ કટટમ રવભાગ દ્વાિા રવદેશમાંઅવિજવિ કિતા મુસાફિો પિ સઘન વોચ ગોઠવી છે. જો િવાસી પાસે ભાિતીય ચલિમાં૨૫ હજાિ અનેપાંચ હજાિથી વધુ િોલિ હોય તો કટટમ રવભાગને રિકલેિ કિવુંપિે છે. બીજી તિફ પુષ્કિના મેળામાંખચવકાઢવા માટે કેટલાક રવદેશી ભાઈઓએ ગીતો ગાઈને અનેમરહલાઓએ એક્રોબેરટક્સ કિતબો

3rd December 2016 Gujarat Samachar


3rd December 2016 Gujarat Samachar

www.gujarat-samachar.com

@GSamacharUK

GujaratSamacharNewsweekly

નગરોટાિાંઆિમી કેમ્પ પર આતંકી હુિલોઃ ૭ જવાન શહીદ

જમ્િુઃ આતંકવાદીઓએ મંગળવાિે િવાિે નગિોટામાં આવેલા એક આમમી કેબપ પિ કિેલા હુમલામાં લશ્કિના બે અિિિો અને પાંચ જવાનો શહીદ થયા છે. િામી બાજુ ભાિતીય િુિિા દળોએ કિેલી વળતી કાયયવાહીમાં ત્રણેય હુમલાખોિ આતંકવાદીઓનેઠાિ માિવામાં આવ્યા છે. ભાિતીય િેનાના જણાવ્યા પ્રમાણે, આતંકવાદીઓ આમમી કેબપમાં અસધકાિીઓની મેિ તેમજ અન્ય ભાગોમાંપ્રવેશ્યા હતા અને૧૨ િૈસનકો, બે મસહલાઓ અને બે બાળકોને બંધક બનાવે તેવી સ્થથસત િજાયઇ હતી. જોકે ઓપિેશનના બીજા તબક્કામાં

મોદી સસહત ૨૨ નેતાની હત્યાનુંકાવતરું

નવીસદલ્હીઃ નેશનલ ઇન્વેસ્થટગેશન એજન્સીએ મદુરાઈમાં અનેક થથળો પર છાપા મારીને ત્રણ શંકાથપદ અલકાયદાના આતંકીઓની ધરપકડ કરી છે. પોલીસના જણાવ્યા મુજબ ત્રણેય આરોપીઓએ વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સભહત દેશના ૨૨ ટોિના નેતાઓ પર હુમલો કરવાનું કાવતરું ઘડ્યું હતું. પોલીસે કહ્યું કે ત્રણેય જણાએ ૬ દેશોના હાઈ કભમશનને ધમકી આપી હતી. તેમજ ભવભવધ અદાલતોમાં થયેલા બોમ્બ ભવથફોટોમાં પણ તેમની સંડોવણી હોવાનું જણાયું હતું. ધરપક કરાયેલા શંકમંદોની ઓળખાણ એમ કરીમ, આરીફ સુલ્તાન મોહમ્મદ અને અબ્બાસ અલી તરીકે કરવામાં આવી છે. આભસફ અને અબ્બાસને તેમની પાસેથી ભવથફોટકો પણ મળ્યાં છે.

ભાિતીય િેનાએ આક્રમક કાયયવાહી હાથ ધિીને તમામને િુિસિત મુક્ત કિાવ્યા હતા. ભાિતીય િેનાના પ્રવક્તા કનયલ મસનષ મહેતાએ કહ્યું હતું, ‘આમમી કેબપમાં કોસ્બબંગ ઓપિેશન ચાલી િહ્યું છે. િમગ્ર સવથતાિમાં ઘેિાબંદી કિવામાં આવી છે. બે અસધકાિીઓ અને પાંચ િૈસનકો માયાય ગયા છે. હસથયાિબદ્ધ આતંકવાદીઓએ વહેલી પિોઢે પાંચ વાગ્યે ૧૬૬ સમસડયમ આસટિલિી િેજીમેન્ટ પિ હુમલો કયોયહતો. કેટલુંનુકિાન થઇ િહ્યું છે તેનો તાગ મેળવવા તપાિ ચાલી િહી છે.’ કનયલ મહેતાના જણાવ્યા પ્રમાણેઆ કોસ્બબંગ બુધવાિેપણ

ચાલુ િહેશે. જબમુથી લગભગ ૧૫ ફકલોમીટિના અંતિેઆવેલા નગિોટામાંજ ભાિતીય િેનાની ૧૬ કોિનું વડું મથક છે. આ ટુકડી િિહદી િુિિા અને આતંકવાદસવિોધી ઝૂંબેશની યોજના બનાવેછે. એક અહેવાલ અનુિાિ, કટ્ટિવાદીઓ તિિથી કેટલાક લોકોને બંધક બનાવવામાં તેવા િંજોગો િજાયયા હતા. જોકે િેનાએ ૧૨ જવાનો, બે મસહલાઓ અને બે બાળકોને છોડાવી લીધા હતા. એક અન્ય અહેવાલ અનુિાિ, બીજી એક ઘટનામાં િાંબા િેક્ટિમાં આંતિિાષ્ટ્રીય િીમા નજીક ઘુિણખોિીનો

પ્રયાિ કિી િહેલા આતંકવાદીઓ અનેિીમા િુિિા દળના જવાનો વચ્ચેભાિેગોળીબાિ થયો હતો. િાંબા િેક્ટિમાંત્રણ ત્રાિવાદીને ઠાિ માયાય હોવાનો બીએિએિના જવાનોએ જણાવ્યું હતું. નગિોટામાં આતંકી હુમલાની ઘટના બાદ જબમુને કાશ્મીિ ખીણ પ્રદેશ િાથેજોડતા હાઇવેપિ િુિિા વધાિી દેવામાં આવી છે અને વાહનોની અવિજવિ અટકાવી દેવામાં આવી છે. જબમુના સજલ્લા ક્લેક્ટિ સિમિનદીપ સિંહના જણાવ્યા પ્રમાણે નગિોટામાં શાળાઓ બંધ િાખવાના આદેશ અપાયા છે.

વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ તાજેતરમાંતેમની પંજાબ યાત્રાના ભાગરૂપે આનંદપુર સાહેબની મુલાકાત લીધી હતી તથા અહીં તેમણેતખ્તશ્રી કેસગઢ સાહેબમાંમાથુંટેકવ્યુંહતું. મોદીની સાથેપંજાબનાંમુખ્ય પ્રધાન પ્રકાશસસંહ બાદલ ઉપપ્રમુખ પ્રધાન સુખબીરસસંઘ બાદલ, કેન્દ્રીય પ્રધાન સવજય સાંપલા પણ જોડાયા હતા.

સંસિપ્ત સમાચાર

• આઈટી સવભાગેબેંકમાંજમા થયેલા ૪૦ કરોડ પકડ્યાઃ નોટબંધી લાગુ થયા પછી આઈટી ભવભાગ દ્વારા નવી ભદલ્હી ખાતે એસ્સસસ બેક ં માં રૂ. ૪૦ કરોડ જેટલું જમા થયેલી બ્લેક મની શોધી કાઢવામાં આવી હતી. બેંક ખાતે પ્રભતબંભધત રૂ. ૫૦૦ અને ૧૦૦ની નોટ થકી આ રકમ જમા કરવામાં આવી હતી. કાશ્મીર ગેટ બ્રાન્િ ખાતે આ રકમ પકડાઈ હતી. સૂત્રોના જણાવ્યા પ્રમાણે આઈટી દ્વારા ભદલ્હી અને તેની આસપાસના ભવથતારો પર િાંપતી નજર રાખવામાં આવી છે. કારણ કે અહીંયા સૌથી વધુ કાળું નાણું રહેલું હોવાની શસયતા છે. • કેન્દ્ર પ્રધાન પાસેથી લગ્નખચચનો સહસાબ માગીનેકેજરી ફસાયાઃ ભદલ્હીના મુખ્ય પ્રધાન અરભવંદ કેજરીવાલ ભાજપના નેતા અને કેન્દ્રીય પ્રધાન ડો. મહેશ શમાવને સોભશયલ મીભડયા પર ભનશાને લેવા જતાં પોતે જ ફસાયા હતા. કેજરીવાલે સ્વવટ કયુું હતું કે, ભાજપના સાંસદ ડો. મહેશ શમાવની દીકરીનાં લગ્ન છે. આ લગ્નમાં તમામ પેમેન્ટ િેક દ્વારા જ કરવામાં આવશે. શું તેઓ માત્ર રૂ. અઢી લાખમાં જ લગ્ન કરી રહ્યાં છે? તેમણે નોટો કવી રીતે બદલાવી? આ સ્વવટ કયાવ બાદ થોડા સમયમાં જ મહેશ શમાવએ સ્વવટર પર કેજરીવાલને આડે હાથે લીધા હતા. તેમણે સ્વવટ કયુવ કે, કેજરીવાલે કોઈના ભવશે કંઈ પણ લખતાં પહેલાં તથ્યો િકાસવા જોઈએ. તેમણે લખ્યું કે, કેજરીવાલની જાણકારી માટે લખું છે કે, મારી દીકરી નહીં પણ દીકરાનાં લગ્ન છે. તમામ પ્રકારના પેમેન્ટ િેક દ્વારા જ કરવામાં આવ્યા છે. • નોટબંધીથી કંટાળી આરએસએસના નેતા સીપીએમમાંઃ નવીદિલ્હીઃ પંજાબની ગેંગથટિ ગુિપ્રીતસિંહ લેહબબિને ઉતાિાયો હતો. ત્યાંથી તેણે નોટબંધીના કારણે સંઘના કેરળના નેતા સંઘ સાથે છેડો ફાડીને હાઈસિક્યુસિટી નાભા જેલમાંથી તેના િાથીઓ િાથે ઝડપી લીધો કુરુિેત્રથી પાણીપતની બિ પકડી સીપીએમમાં જોડાયા હતા. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, નોટબંધીના કારણે નાિી છૂટ્યાના ૧૬ કલાકમાં હતો. હજુ સવક્કી ગોંડિ, હતી. પાણીપતથી બિ બદલી પડી રહેલી તકલીફોના કારણે તેઓ િાર દાયકા જૂનો સંઘ સાથેનો ખાસલથતાની આતંકવાદી અમનદીપ ડોંડા અને નીટા સદલ્હી પહોચ્યો હતો. દીપે સંબંધ તોડીને સીપીએમ સાથે જોડાય છે. ભહંદુ ઐસય વેદીના સેટ્ટ હરદિન્િરદિંહ દિન્ટુ િોમવાિે દેઓલ નામના ગેંગથટિો અને જણાવ્યું હતું કે, પંજાબ પોલીિે સેિેટરી પી. પદમકુમારે જણાવ્યું કે, તેઓ ભાજપ અને સંઘના આ કાશ્મીિસિંહની અમે જાણકાિી આપી હતી કે અમાનવીય ભનણવયોથી દુઃખી છે અને તેના કારણે જ સીપીએમ સાથે િાત્રે ૧થી ૨ની વચ્ચે સદલ્હીનાં આતંકવાદી સનઝામુદ્દીન િેલવેથટેશન ખાતેથી તલાશ ચાલી િહી છે. નાભા જેલ સમન્ટુસદલ્હી તિિ આવી િહ્યો છે. જોડાણ કરે છે. ભાજપ અને સંઘ દ્વારા ભહંસાનું રાજકારણ રમવામાં ઝડપાઈ ગયો હતો. સદલ્હી પિ હુમલાના માથટિમાઈન્ડ તેથી અમે િંખ્યાબંધ થથળોએ આવી રહ્યું છે. તેમાંય નોટબંધી દ્વારા ભાજપે જે અમાનવીય અભભગમ પોલીિના થપેસશયલ કસમશન પિસમંદિસિંહને ઉત્તિ પ્રદેશ નાકાબંધી કિી હતી. પોલીિના અપનાવ્યો છે તે સહ્ય છે. આ કારણે જ તેઓ સીપીએમ સાથે જોડાઈ રહ્યા છે. અિસવંદ દીપે જણાવ્યું હતું કે, પોલીિે િસવવાિે જ શામલી માણિોએ તેનેસનઝામુદ્દીન િેલવે • સસદ્ધુની પત્ની નવજોત અને પરગટ કોંગ્રેસમાંઃ ભાજપના જેલમાંથી નાિી છૂટ્યા બાદ સમન્ટુ સજલ્લાના કૈિાના ખાતેથી ઝડપી થટેશન ખાતેજોયો હતો. અમૃતસરનાં ધારાસભ્ય રહેલા અને ભૂતપૂવવ ભિકેટર નવજોતભસંહ પોલીિની બાજ નજર બેબિ બદલીનેપંજાબથી સદલ્હી લીધો હતો. ભસદ્ધુનાં પત્ની નવજોત કૌર સોમવારે કોંગ્રેસ પાટટીમાં સામેલ થઈ ગયા જેલમાંથી નાિી છૂટ્યા બાદ છે. તેમની સાથે જ ભૂતપૂવવ હોકી ખેલાડી અને અકાલી દળના ભૂતપૂવવ દિન્ટુદિલ્હી પહોંચ્યો પહોંચ્યો હતો. તે સનઝામુદ્દીન એક પોલીિ અસધકાિીએ સમન્ટુએ શીખોમાં અત્યંત પસવત્ર ધારાસભ્ય પરગટભસંહ પણ કોંગ્રેસમાં જોડાયા છે. િેલવે થટેશનથી મહાિાષ્ટ્રના પનવેલ જવાનો પ્રયાિ કિી િહ્યો જણાવ્યું હતું કે, તે ગોવા પહોંચી મનાતાં દાઢી-મૂછ સિમ કિી • સરહદેતનાવથી ૨૦૦ સહન્દુયાત્રાળુઓએ પાક.ની યાત્રા રદ કરીઃ હતો. ત્યાિે જ ઝડપાઈ ગયો હો. ત્યાંથી દેશ છોડી જવાની નાખ્યાં હતાં. તેમ છતાં પોતાની સરહદે પ્રવતવતી તંગભદલીને કારણે ૨૦૦ જેટલા ભહન્દુ યાત્રાળુઓએ દિસમયાન પંજાબ પોલીિેજલંધિ ફિિાકમાંહતો. સમન્ટુનેકાિ દ્વાિા જાતને પોલીિની બાજનજિથી પાકકથતાની પાટનગર ઇથલામાબાદ નજીક કટાસરાજ મંભદરની યાત્રાનો કાયવિમ રદ કયોવ છે. આ મંભદર િકવાલ ભજલ્લામાં આવેલું અને ભહન્દુઓ ખાતેથી જેલમાંથી નાિી છૂટેલા ૯૦ ફકમી દૂિ હસિયાણામાં િંતાડવામાંસનષ્િળ ગયો હતો ફેબ્રુઆરી તેમજ નવેમ્બરમાં આ મંભદરની મુલાકાતે જાય છે. આ અંગે માભહતી આપતાં ‘ઇવેસયુઇ ટ્રથટ પ્રોપટટી બોડડ’ના વડા ભસદ્દીક અલ ફારૂકે કહ્યું હતું કે આપણી સરકારે ભવઝા આપી દીધા હતા. સઘન સુરક્ષા િૂંટણીના પહેલા તબક્કામાં શ્રીનગર: જમ્મુ-કાશ્મીરના પૂવવ વાતનો થવીકાર કરેલો છે. તેમણે વ્યવથથા પણ કરાઈ હતી. પણ તેમના તરફથી (ભારત)આ યાત્રા રદ રાજ્યના મતદારોએ ભાજપને મુખ્ય પ્રધાન ફારૂક અબ્દુલ્લાએ કહ્યું કે, ભારત સરકાર પાસે કરાઈ છે. આ યાત્રા રદ થયા પૂવવે શીખ યાત્રાળુઓ તેમના તીથવથથાન આપેલા મત બદલ મહારાષ્ટ્રની ભારતીય સંસદમાં પીઓકે પાકકથતાન સરકાર સાથે ‘નાનકાના સાભહત્ય’ની ભસંધમાં યાત્રા કરી આવ્યા છે. જનતાનો આભાર, એમ વવીટ ભારતનું અભભન્ન અંગ હોવાના વાટાઘાટો ભસવાય કોઈ ભવકલ્પ • ઝાકકરની ધરપકડની તૈયારી થતાં કમચચારીઓનાં રાજીનામાઃ મુદ્દે રજૂ થયેલા પ્રથતાવ અંગે કહ્યું નથી કે જેથી કરીને જમ્મુ- ઇથલાભમક ધમવ પ્રિારક ઝાકકર નાઇકની મુશ્કેલીઓ ભદવસેને ભદવસે વધી દ્વારા મોદીએ જણાવ્યું હતું. આ ભવજય ગરીબ જનતા હતું કે, પીઓકે શું તમારા બાપનું કાશ્મીરની જનતા પર થઈ રહેલા રહી છે. મુબ ં ઈ પોલીસ અને એનઆઇની ટીમે થોડા ભદવસ પહેલા ઝાકકર અને ભવકાસના રાજકારણનો છે, છે. ભિનાબ ઘાટીમાં આયોભજત અત્યાિારોનો અંત આવી શકે. નાઇકની સંથથા ઇથલાભમક ભરસિવ ફાઉન્ડેશનની લગભગ ૧૦ એમ તેમણે કહ્યું હતુ.ં મુખ્ય પ્રધાન એક કાયવિમને સંબોધતાં તેમણે કાયવિમમાં તેમના પુત્ર ઉમર જગ્યાઓએ છાપા મારીને ગેરકાયદે િીજો પુરાવાની શોધખોળ કરી દેવેન્દ્ર ફડણવીસે પણ ભાજપના કહ્યું કે, હાલ પીઓકે અબ્દુલ્લા પણ ઉપસ્થથત હતા. હતી અને તેના એનજીઓ પર પાંિ વષવ માટે પ્રભતબંધ લગાવવામાં યુપીએ સરકારમાં કેન્દ્રીય આવ્યો હતો. જે બાદ હવે આ એનજીઓના કમવિારીઓ એક બાદ એક ભવજય બદલ ખુશી વ્યક્ત કરી પાકકથતાનના કબજા હેઠળ છે. જનતાનો અબાર માન્યો હતો. ભારતની અંગત ભમલકત નથી પ્રધાનપદ સંભાળી િૂકેલા ફારૂક રાજીનામા આપી રહ્યા છે. પ્રાપ્ત અહેવાલો અનુસાર એનજીઓના લોકસભાની અને ભવધાનસભાની તેથી પોતાના દાદા, પરદાદા અબ્દુલ્લાએ જણાવ્યું હતું કે સીઇઓએ પણ રાજીનામું આપી દીધું છે. દરભમયાન, એનઆઇએ દ્વારા િૂંટણી બાદ નગરપાભલકાની તરફથી વારસામાં મળેલી ભારતમાં એટલી ભહંમત નથી કે આ એનજીઓનો જે થટાફ છે તેના મોબાઇલ પણ જપ્ત કરી પૂછપરછ િૂંટણીમાં પણ ભાજપ અને ભમલકતની જેમ દાવો ના કરી પીઓકેને પાકકથતાન પાસેથી હાથ ધરી છે. ઝાકકર નાઇક હાલ મુસ્થલમ દેશોમાં ફરી રહ્યો છે ત્યારે ભશવસેનાનો હાથ કોંગ્રેસ શકે. અબ્દુલ્લાએ કહ્યું કે કાશ્મીર છીનવી શકે, તો પાકકથતાનમાં બીજી તરફ તેની ધરપકડની પણ તૈયારીઓ િાલી રહી છે. તો ઝાકકરે અને રાષ્ટ્રવાદી કોંગ્રેસની ઉપર મુદ્દે પાકકથતાન પણ એક પક્ષકાર પણ કાશ્મીરને છીનવી લેવાની ભનવેદન આપ્યું છે કે હું ખોટી રીતે કંઈ પણ કામ કરતો હોઉં તો પૈસાદાર છે. ભારત સરકારે પણ આ તાકાત નથી. રહ્યો હતો. ન હોઉં? મારી પાસે કંઈ ખોટી રીતે મેળવેલી ભમલકત નથી.

નાભા જેલબ્રેકના ૧૬ કલાકિાંખામલસ્તાની આતંકી હરમિન્દર મિન્ટુમદલ્હીથી ઝડપાયો

િહારાષ્ટ્ર પામલકાઓિાંભાજપનો જય ‘પીઓકેબાપદાદાની મિલકત નથી’

મુંબઈઃ સોમવારે રાજ્યની ૧૪૭ નગરપાભલકાઓની િૂંટણીનું પભરણામ જાહેર કરવામાં આવ્યું હતું. જેમાં ભાજપે બાજી મારી હતી. ભાજપે ૩૧ નગરપાભલકાઓ ઉપર પોતાનો ભગવો લહેરાવી ભપકાદાર ભવજય મેળવ્યો હતો જ્યારે સત્તામાં સહભાગી એવી ભશવસેનાએ ૧૬ નગરપાભલકાઓમાં પોતાનો ઝંડો ફરકાવ્યો હતો. ભાજપની મોટી જીત બદલ વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ પણ જનતાનો આભાર માન્યો હતો તેમ જ થથાભનક નેતૃત્ત્વની પીઠ થાબડી હતી. પાભલકા અને નગરપંિાયતની

ભારત 17


18

@GSamacharUK

GujaratSamacharNewsweekly

3rd December 2016 Gujarat Samachar

www.gujarat-samachar.com

કાસ્ટ્રોથી ગાંધી? એક કેડી વાયા ગુજરાત પણ ખરી? તસવીરેગુજરાત દવષ્ણુપંડ્યા

.....તો, સાહેબ, આ કાથટ્રો પણ ગયો! એકવચન કોઈ તુચ્છકારથી નહીં, પણ દુનનયામાં નબરાદરોનો લાડલો હતો એટલા માટે પ્રયોજું છું. ફિડલ કાથટ્રો નેવું વષષ જીવ્યો અને પોતાના બળવાન હાથ, નદમાગ અને નવચાર સાથે જીવ્યો. અટલ નબહારી વાજપેયી વડા પ્રધાન હતા યયારે વાતવાતમાં પૂછ્યું કે દુનનયાના ક્યા વડા પ્રધાન યા રાષ્ટ્ર પ્રમુખે તમને વધુ પ્રભાનવત કયાષ હતા? તેમનો જવાબ હતો કે કાથટ્રો મને વધુ ગમ્યો હતો. કારણ? કારણ એ હશે કે છેક બચપણથી તમામ રાજકીય લડાઈ કરીને ય પોતાના દેશને નાગચૂડમાંથી મુિ કરવાનું તેનું સાહસ અદ્દભુત હતું, વાજપેયી લોકશાહીના રથતે ભારત માટે એવું કરી રહ્યા હતા અને અમેનરકીનવરોધ છતાં પરમાણુ પ્રયોગ કયોષ હતો. કાથટ્રોનો રથતો લોનહયાળ હતો અને સામ્યવાદી માકકસવાદી હતો. નહંસા અને અનહંસાના સાધનોની ચચાષ રાજકીય થતરે તો બહુ મોડી આવી છે. અશોકની અનહંસા કનલંગ પ્રદેશના બેસુમાર

નાગનરકોની કરપીણ હયયા પછી જ પેદા થઇ હતી. દરેક વખતે નહંસાની બધે જરૂર પણ નથી રહેતી, પણ આવચયકતા પ્રમાણે તે માધ્યમનો ઉપયોગ થતો રહ્યો છે. ના, હું તો બધે જ બધે એકલી અનહંસાનો ઉપયોગ કરીશ એ એક જીદ્દી અનહંસક નહંસાચાર છે. હમણાં કથતુરબા ગાંધીની ડાયરી નામે સરસ પુથતક અંગ્રેજીમાં પ્રકાનશત થયું છે તેમાં વાથતનવક કથતુરબાના જીવનસંઘષષનું સરસ નચત્ર આલેખાયું છે. તેમાં એક જગ્યાએ પુત્ર હનરદાસ નવશે નવધાન છે કે તેને તમે સાથે ના રાખો એ તમારા નનણષયની નહંસા નથી? હું આ અનહંસાના અનતરેકમાંથી થવાધીન ભારતની લોક્શાહીમાં થતા રાજકીય નવરોધ સુધી દોરી જવા માગું છું. માની લીધું કે અસહકાર, ધરણા, ઉપવાસ, આમરણ ઉપવાસ... આ બધા સયયાગ્રહી રથતા છે. પણ તેની દશા શું થઇ છે? નોટબંધીના નવરોધમાં ભારત બંધ અને તે પહેલાની ઘટનાઓ. નહંસા તેના જુદા-જુદા થવરૂપે હાજર નથી

સુબ્રતો રોય રૂ. ૬૦૦ કરોડ જમા કરાવી પેરોલ લંબાવી શકેઃ કોટટ

હોતી? અને છતાં કહેવામાં તો એમ જ આવે કે ‘અમે ગાંધી ચીંધ્યા રથતે આંદોલન કરી રહ્યા છીએ...’ આપણો ગુજરાતી કનવ યાદ આવે આ છલના સમયે: ‘...અમે બાપુ તણા પગલે બધા એવા છીએ ચાલ્યા, હવે બાપુ તણા પગનું પગેરું શોધવું પડશે!’ પણ એવું નથી. મૂલ્યાંકનો પછી તે વ્યનિના કે ઘટનાના કરવામાં આવે છે તે લગભગ અધૂરા હોય છે. કેટલાંક તો માત્ર પક્ષપાત અને પૂવષગ્રહથી રંગાયેલા હોય છે. ગાંધીજી અને તેમના સયયાગ્રહમાં એવું જ બસયું છે. પશ્ચચમી દેશોનો એક વગષ તેમનાથી અનભભૂત થયો કેમ કે તેઓ પોતાના ભૂતકાળ અને વતષમાનથી થાકી રહ્યા હતા. કૈંક નવું એડવેસચર જોઈતું હતું એટલે ગાંધી ચાલ્યા, પણ તમે જૂઓ કે પનરવતષનના મોટા ભાગના પ્રવાહો રચનારા થતાલીન, માઓ, ડી’ વેલેરા, સુભાષ ચંદ્ર બોઝ..., કોઈએ તેમનો પ્રભાવ અનુભવ્યો નથી. બીજા છેડાના ઉદાહરણો પણ છે, પણ કહેવાનું તાયપયષ એ કે સમગ્ર નવશ્વમાં સમગ્ર ગાંધીનવચાર પ્રભાવી છે અને તમામનું ભલું નવના શથત્ર કરી નાખ્યું છે એમ કહી શકાય તેમ નથી. અનુસંધાન પાન-૧૪

જીવંત પંથ...

પક્ષના હાઇ કમાસડને કાઉશ્સસલરની બે ઠ ક માટે નવી દિલ્હીઃ સુપ્રીમ કોટટેસહારાના ચીફ સુબ્રતા રોયની પેરોલ વધારી થે રે સાનું નામ સૂ ચ વ્યું . આપણે દીધી છે. જોકે સાથોસાથ જણાવ્યું એમ પણ જણાવ્યું છે કે જો તેઓ ઘણી વખત કહીએ છીએ કે જેલની બહાર રહેવા ઇચ્છતા હોય તો ૬ ફેબ્રઆ ુ રી પહેલાંરૂ. ૬૦૦ કરોડ દરેક સિળ પુરુષની પાછળ એક જમા કરાવી દે. સવોોચ્ચ અદાલતે જણાવ્યું હતું કે તેઓ ૬ ફેબ્રુઆરી, થત્રીનો હાથ હોય છે . જોકે ૨૦૧૭ સુધીમાં રૂ. ૬૦૦ કરોડ જમા ન કરાવી શકે તો તેમણે થે રે સાના ફકથસામાં આથી ઉલ્ટું આત્મસમપોણ કરી દેવું જોઈએ. અગાઉ ૨૨મી ઓકટોબરે સુપ્રીમ કોટટે છે . આ સ્ત્રીની સફળતા સુબ્રાતા રોયના પેરોલ ૨૮ નવેમ્બર સુધી લંબાવ્યા હતા. સુબ્રાતા રોય પાછળ એક પુરુ ષનો, તે મ ના રૂ. ૨૦૦ કરોડ સેબીમાંકોટેના નનદદેશ મુજબ જમા કરાવ્યા છે. પનતદેવનો હાથ અને સાથ છે. થેરેસા મેને પતત ફફલીપે દરેક પળે, દરેક સ્થળેભારેસમથથન SHOP FOR SALE આપ્યું છે તે ના જ પનરણામે Sleaford - NG34 7SU આજે તે ઓ વડા પ્રધાન પદ A Leasehold Lock up સુ ધી પહોંચ્યા છે એમ કહીએ News Agent's Shop with તો ખોટું નથી. અરે ખુદ થેરેસા off Licence In Linconshire for Sale. એમ વારંવાર કહે છે... Weekly Turn over £8500 pw + Lottery £5000 pw G.P. £95000 pa, Rent £ 8500 pa વાચક તમત્રો, એક બીજી Two BED Rooms Accomodation on the shop is possible પણ અગયયની વાત કરી જ for £400 Rent pm લઉં. નમનસસ માગષ રે ટ થે ચ ર For further details contact: D. R. Shah 07886 533 489 / 0208 931 3756 નિટનના પ્રથમ મનહલા વડા પ્રધાન હતા તે સાચું , પરં તુ તે મ ણે દે શ ની મનહલાઓ Mortgages.....Mortgages...... રાજકારણમાં વધુ સનિય થાય, Major Estates Finacial વધુ પ્રવૃિ થાય તે માટે ખાસ Services

• Residential Mortgages • Buy to Let Mortgages • Re-Mortgages • Life Insurance

For further enquiries please call Dinesh Shonchhatra

Major Estate 77 High Street, Wealdstone Harrow, Middlesex, HA3 5DQ

020 8424 8686/ 07956 810 647

¥ђºЪ³ђ ·¹?

બુદ્ધ અને ગાંધી, બસને નતબેટની મુનિમાં ક્યાંય સિળ ના થયા એટલે ધમષશાળામાં તેમની નવથથાનપત નતબેટ સરકારના ત્રીજી-ચોથી પેઢીના યુવકોને લાગે છે કે એક ધમષપુરુષ તરીકે દલાઈ લામા બરાબર છે. પણ નતબેટમાં આપણે પાછા િરવું હોય તો સશથત્ર નવપ્લવ નવના છૂટકો નથી. થોડાક વષષ પહેલા નદલ્હીના સયય પૌલે મહેમદાવાદમાં એક નશનબર રાખ્યો હતો તેમાં મને આ યુવા નતબેટીઓ મળ્યા હતા. તેમની આંખોમાં અજંપો હતો, આમ નિયા અને પ્રનતનિયા એ સાવષજનનક જીવનની એક વાથતનવકતા છે. ગાંધીચીંધ્યા બંધમાં નહંસા થાય તેના માટે તે બંધનું એલાન કરનાર પક્ષ કે સંથથાઓ જવાબદાર છે અને જે કરોડોનું ખચષ કે માનહાની થયા તેનું પૂરેપૂરું વળતર તેની પાસેથી વસુલ કરવું એવો એક ચુકાદો મુંબઈ હાઈ કોટટનો નમુનારૂપ છે. તેવા પગલા જ દેશને અકારણ તબાહીથી મુિ કરશે. કેટલાક નનષ્ણાતો એમ માને છે કે મઝહબી આતંકવાદ અને નશીલા દ્રવ્યોની હેરાિેરીમાં નકલી નોટોનો ધૂમ ઉપયોગ થતો હતો. તેણે દેશના અથષતંત્રને હલબલાવી નાખ્યું હતુ.ં તેની સામે

પ્રયાસો કયાષ નહોતા. થેરેસાની ખાનદાની છે કે તેમણે એક થત્રી તરીકે ના નવશે ષાનધકાર ભોગવીને રાજકીય કારફકદથી આગળ ધપાવવાના ઉધામા કયાષ વગર જ જાતમહે ન તથી આગળ વધ્યા છે. જોકે રાજકીય યાત્રા દરનમયાન તે મ ણે પણ અનુ ભ વ્યું હશે કે આ ક્ષે ત્રે પોતાની કારફકદથી આગળ ધપાવવાનું એક મનહલા માટે કેટલું મુચકેલ પુરવાર થતું હોય છે. આથી તેમણે એમ.પી. થયા બાદ અસય મનહલા સાં સ દોના સહયોગમાં નવું સંગઠન થથાપ્યું - Women 2 win (નારીશનિ જીતેંગે) થેરેસા મેપોતેડાયાતિટીક છે અને દરરોજ ચાર વખત ઇન્સ્યુતલનના ઇન્જેઝ શન લે છે. અને હા, આ વાત તે ઓ છુ પાવતા નથી. બહુ ઓછા લોકો જાણે અને સમજે છે કે ડાયાનબટીસ એ બીમારી કે રોગ નથી, પરંતુ શારીનરક શ્થથનત છે. પે શ્ સિયાસ ગ્લે સ ડમાં ઇસથયુ નલન ન બનતું હોવાથી બ્લડમાં સુગર

GOOD NEWS! WE ARE HERE TO PROTECT YOU

SECURITY SPECIALISTS

Manufacturers and installers of quality Steel Fabrications Domestic and Commercial. Collapsible Security Grilles, Window Fixed Bar Grilles, Wrought Iron Gates, Ornamental remote control Gates, Railings, Fire escapes Stair Cases and Steel Door.

Call for free estimate: Pravin, Ketan or Manubhai on

Tel: 020 8903 6599

Mobile: 07956 418 393

Add: 592c Atlas Road, Wembley, HA9 0JH

Fax No: 020 8900 9715

www.kpengineering.co.uk

આ નોટબંધી જો સિળ થાય તો તે મોટું કામ થયું ગણાશે. બાકી આખા દેશને વષોષથી ઘેરી વળેલો કાળા નાણાંનો રોગ જલ્દીથી નષ્ટ થાય તેવો નથી. લોકોને પહેલી આશંકા જ રાજકારણીઓ, અનધકારીઓ, ઉદ્યોગપનતઓ, જમીન અને નમલકતના ધંધાથથીઓ પર છે. દરેક પગલાને તે બડી ચતુરાઈથી નકામા બનાવી દેશે. બેસકની કતારમાં પાંચ-પચીસ હજારની જૂની નોટો બદલાવવા ઉભો રહેલો નાગનરક તેવો ગુનેગાર નથી અને નરઝવષ બેસકના તદ્દન રેનઢયાળ અમલીકરણને લીધે આ કતારો ઘટતી નથી, વધતી જાય છે. આવા નદવસોમાં કાથટ્રો ચમક્યો, છાપાંઓમાં અને ટીવી પર. આ ઐનતહાનસક સરમુખયયારની એક પુત્રી જુલ્મી નપતાના શાસનથી ત્રાસીને એક નદવસ રાજમહેલ અને પોલીસની નજરમાંથી છટકી જઈને અમેનરકા ભાગી છૂટી હતી તેની આયમકથા રુંવાડા ખડા કરી દે તેવી છે. આવો ઘૃનણત સિાવાદ? આવું જ લેખન થટાનલનપુત્રી થવેતલાનાનું યે છે. ગુજરાતની સાથે કાથટ્રો કે થટાનલનનો સીધો સંબંધ તો ક્યાંથી હોય? પણ સામ્યવાદી નવચાર અને સાનહયયનું ખેડાણ

નનયંત્રણ થતું નથી. આ શ્થથનત નનવારવા માટે ઇસથયુનલન લેવું સહજ છે. વાત નારીશતિની ચાલી રહી છે તો અમેતરકાના નીફક હેલીનો ઉલ્લેખ કયાથ વગર તો વાત અધૂરી જ રહે. અમેનરકાના પ્રેનસડેસટ ઇલેક્ટ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે સુ શ્રી નીફક હે લીની યુ નાઇટે ડ નેશસસમાં અમેનરકી એમ્બેસેડર તરીકે નનમણૂ ક કરી છે . કોઇ ભારતવં શી વ્યનિએ અમે નરકી સરકારમાં કે નબને ટ પ્રધાન સમકક્ષ દરજ્જો મે ળ વ્યો હોવાની આ પ્રથમ ઘટના છે . નીફક પણ માગથરેટ થેચ રની જેમ ૧૨ વષથના હતા ત્યારે માતાને ધંધામાં મદદ કરતા હતા. કુમળા છોડને વાળો તેમ વળે . નીફક હે લીએ આજે સિળતાના આસમાનમાં ઊં ચી ઊડાન ભરી હોવા છતાં તેમના પગ ધરતી પર છે તેના મૂળમાં પાયાની વાત એ છે કે તે મ નો ઉછેર સામાસય માહોલમાં થયો છે . આપને આ અંકમાં તે મ ના વ્યનિયવ નવશે અસયત્ર નવગતવાર વાંચવા મળશે. ભારતવં શી નીફક હેલીનું નામ અમેનરકામાં ગાજી રહ્યું છે તો જીના તમલરનુંનામ કેટલાક સમયથી નિટનમાં ગાજી રહ્યું છે . ગયાનાના તહન્દુ પતરવારની આ પુત્રી ‘બ્રેક્ઝિટ’ના નનણષ ય ને હાઇ કોટટ માં પડકારીને દે શ ભરમાં છવાઇ ગઇ છે . જીનાનો જસમ ગયાનામાં થયો છે , પણ ઉછે ર નિટનમાં . તેના તપતા દૂદ નાથ તસંહ ગયાનામાં એટનની-

ગુજરાતમાં વષોષથી ચાલ્યું. ચંદ્રભાઈ ભટ્ટ અને ભોગીલાલ ગાંધી શરૂઆતના એવા લેખકો. નદનકર મહેતાની આયમકથા અને માઓના નવચારો પુથતકોમાં લખાયા. સામ્યવાદી પક્ષને અહીં પ્રનતબદ્ધ નબરાદરો મળી રહેતા. સૌરાષ્ટ્રમાં વજુભાઈ શુક્લ, મીઠાભાઈ પરસાણા, સુબોધ મહેતા, હરૂ મહેતા... આ બધા સભાઓ ગજવતા. િાંનતનો નશો તેમના નદમાગ પર છવાયેલો રહ્યો. ચે ગ્વેરા માથા પર જેવી કેપ પહેરતા તેવી આજેય વૃદ્ધ થઇ ચુકેલા સુબોધ મહેતાના મથતક પર જોવા મળશે. ગુજરાતનો થવભાવ કંઈ કેરળ કે બંગાળ જેવો નહીં એટલે તેનું કોઈ સંગઠન જામ્યું નહીં. ઘણાને ભ્રમ નનરસન થયું. અમદાવાદમાં નપપલ્સ બુકની મોટી દુકાન હતી. ભાઈ નહમ્મત શાહ તેનું સંચાલન કરતા. નમખાઇલ ગોબષચોિના રનશયામાં બદલાવ પછી આ પ્રકાશન સંકેલાઈ ગયું. તેમાં કેટલાક ઉિમ સાનહશ્યયક પુથતકોના અનુવાદ મળી રહેતા. ભોગીભાઈ તો તેમના આદશષ જયપ્રકાશની જેમ જ માક્સષ-મુિ થઇ ગયા, હવે સામ્યવાદ માક્સષવાદ પ્રવૃનિ દેખાતી નથી.

જનરલ હતા. બહુમુખી પ્રનતભા ધરાવતી જીના નમલર ફિલાસથ્રોપીની થથાપક ચે ર મે ન છે . આ સં થ થા તે મ ણે બાવન વષથીય પનત એલનના સહયોગમાં થથાપી છે . એલન નાણાકીય સં થ થામાં િં ડ મે ને જ રના ઉચ્ચ હોદ્દા પર કાયષરત છે. નારીશનિએ અને ક નવધ ક્ષે ત્રે હાં સ લ કરે લી સિળતાની યાદી તૈ યાર કરો તો આ અંક પણ નાનો પડે , પરં તુ આપણે સેરેના રીસની વાત કરીને આ સપ્તાહ પૂ ર તી કલમ-યાત્રાને અટકાવશું . નીફક હે લી અને જીના નમલરની જે મ જ આજકાલ સે રે નાનું નામ બહુ ચચાષ માં છે . કાશ્મીરી-ભારતીય પતરવારની સેરેનાએ નિટનમાં નબઝને સ ક્ષે ત્રે એજસટ પ્રોવોકે ટ રના સહ-થથાપક તરીકે આગવી નામના મે ળ વી છે . આ કં પ ની પરફ્યુ મ , શૂ ઝ તે મ જ થત્રીઓના અંતવષ થ ત્રોના ઉયપાદન ક્ષે ત્રે બહુ જાણીતું નામ છે. આજે દતરયાપારના દેશોમાં ભારતીય સમાજ જે આગેકૂચ કરી રહ્યો છે, નવકાસપંથે હરણિાળ ભરી રહ્યો છે તેમાં માતૃશતિનું અમૂલ્ ય યોગદાન છે. પરંતુ અિસોસ... સમાજ તે થવીકારતો નથી. યત્ર નાયયેસ્તુ પૂજ્ યંતે, રમન્તે તત્ર દેવ તા... જ્યાં નારીની પૂ જા થાય છે યયાં જ દે વ તાઓનો વાસ હોય છે તેવી આપણી જ સંસ્ કૃતતનું સૂત્ર ભૂલી ગયા હોય તેવું લાગે છે. (ક્રમશઃ)


3rd December 2016 Gujarat Samachar

@GSamacharUK

www.gujarat-samachar.com

પડવા-આખડવાથી મૂઢ માર વાગ્યો હોય કે છોલાયું હોય ત્યારે આપણા દાદા-દાદી કહેતાં કે રાતે સૂતા પહેલાં હળદરવાળું દૂધ પી લે, ચાર-પાંચ રદવસમાં સારું થઈ જશે. વાત સાચી છે. હળદરવાળું દૂધ પીવાથી ઘા પાકતો નથી અને િડપથી રુિાય છે. હાડકું પણ જલદી સંધાય છે. જોકે દૂધ અને હળદરનો ટવાદ બહુ લોકોને જીભરિય નથી હોતો એટલે રનયરમત એ પીવાતું નથી. જોકે દવા તરીકે એના ઘણા ગુણો આજેય ઘરે-ઘરે િચરલત છે. દૂધ અને હળદર કોન્બબનેશન તો બેટટ છે, પણ સયારેક બટને દ્રવ્યોના ગુણ-અવગુણ સમજ્યા રવના જ આંધળો ભરોસો મૂકવામાં આવે છે જે યોગ્ય નથી. હળદરવાળા દૂધના કેટલાક િયોગો અરત ઉત્તમ છે જે આજની મોડનન મેરડરસનની મોંઘીદાટ દવાઓ પણ ન કરી શકે એવા છે, જ્યારે કેટલાક રોગોમાં એનો રવપરીત ઉપયોગ થાય છે. હળદિ અનેદૂધના ગુણ સૌથી પહેલાં હળદર અને દૂધના મુખ્ય ગુણો સમજીએ. દૂધ કફકારક છે, મતલબ કે કફ પેદા કરે છે, જ્યારે હળદરનું કામ છે કફનો નાશ કરવાનું અને કફ સૂકવવાનું. હળદરમાં એન્ટટબાયોરટક, એન્ટટ-વાઇરલ, એન્ટટમાઇક્રોબાયલ િોપટટી છે એટલે ઇટફેકશનવાળા ઘણા રોગો રિવેટટ કરવામાં એ ખૂબ મદદરૂપ છે. હળદર હારનકારક સૂક્ષ્મ જીવો અને િેરી પયાનવરણીય તત્ત્વોથી

શરીરને બચાવવામાં મદદરૂપ છે. દૂધ પચવામાં ભારે છે અને વેરજટેરરયટસ માટે કેન્શશયમ તેમજ િોટીનનો ઉત્તમ સ્રોત છે. કેવા િોગોમાંપી શકાય? • શ્વસનતંત્રની તકલીફોમાંઃ હળદર કફનો નાશ કરે છે અને ગળામાં ભરાયેલા કફને ખોતરીને કાઢે છે. સૂકી ખાંસી થઈ હોય ત્યારે હળદર અને દૂધ બેટટ છે. કફ પેદા થયા જ કરતો હોય તો ગરમ પાણીમાં એક ચમચી હળદર અને ચપટીક નમક નાખીને લેવાથી ઇટટટટટ ફાયદો થાય છે. અટથમા, બ્રોટકાઇરટસ, સાઇનસ અને ફેફસાંમાં કફ ભરાવાની તકલીફોમાં હળદરવાળું દૂધ પી શકાય. • સોજો અને દુઃખાવોઃ શરીરમાં બાહ્ય કે આંતરરક સોજો હોય ત્યારે એમાં હળદરવાળું દૂધ બેટટ છે. રૂમેટોઇડ આર્ાનઇરટસમાં સાંધામાં સોજો અને દુખાવો હોય છે. પેટમાં અશસસન થયાં હોય તો એની હીરલંગ િોસેસ પણ િડપી

બનાવે છે. માથું દુખતું હોય કે શરીરમાં કળતર હોય તો એ પણ દૂધવાળા હળદરના રનયરમત સેવનથી દૂર થાય છે. એમાં દૂધ કરતાં હળદર વધુ કામ કરે છે. દૂધને બદલે પાણીમાં પણ હળદર લેવામાં આવે તોય ચાલે. • બોન ડેન્સસટીઃ હાડકાં પોલાં પડવાને કારણે ઓન્ટટઓઆર્ાનઇરટસ થાય ત્યારે પણ હળદરવાળું દૂધ ઉત્તમ છે. જોકે એમાં હળદરના ગુણો નહીં, દૂધના બળવધનક ગુણો વધુ કામ કરે છે. • લોહીનું શુરિકિણઃ હળદર બેટટ બ્લડ-પ્યોરરફાયર છે. હળદરથી શરીરમાં લોહીનું ભ્રમણ પણ સુધરે છે. એ રલબફગ્રંરથઓમાં વહેતા ફ્લુઇડ તેમજ રક્તવારહનીઓની અંદરની અશુદ્ધતાઓને દૂર કરીને લોહી તેમજ રલબફ-રસટટમને

લવ રરલેશન સારા ના હોય તેના કરતા સારી હોય છે. જો લોકો િેમમાં હોય છે તેઓ પોતાની કાળજી રવશેષપણે રાખતા હોય છે. તેમાં ડેટટલ હેશથનો પણ સમાવેશ થાય છે. સંશોધનકતાનઓનું કહેવું છે કે જે લોકો ઇમોશનલ ઇટટીમસીથી બચવાના િયાસ કરે છે કે પછી ટેટશનમાં રહે છે તેમના પાટટનર તેમને જરૂરના સમયે છોડી પણ શકે છે. તો બીજી તરફ જે લોકો િેમમાં હોય છે, તેઓ બીજા પર વધુ રવશ્વાસ મૂકે છે અને તેમની ઓરલ હેશથ પણ સારી હોય છે કેમ કે તેઓ તેની કાળજી લેતા હોય છે.

ચેરની સાઇડ ઇફેક્ટઃ દર વષષે૪.૩૩ લાખ લોકો મૃત્યુપામેછે

દુરનયાભરમાં દર વષષે ૪.૩૩ લાખ લોકોના મોતનું કારણ ચેર ઇફેસટ હોય છે. આ સંખ્યા કુલ મોતની સંખ્યાના ૪ ટકા છે. લોકોની બેઠાડું જીવન અને બેઠા રહીને કામ કરવાની આદતને કારણે આમ થાય છે. આવા લોકો ત્રણ કલાક કરતાં વધારે સમય એક જ ટથળે બેઠા રહેતા હોય છે. હાલમાં બ્રારિલની યુરનવરસનટી ઓફ સાઓ પાઉલો તરફથી કરાયેલા એક અભ્યાસમાં આ ચોંકાવનારો ખુલાસો થયો હતો. ગત ૧૦ વષનમાં એવા ઘણા અભ્યાસ કરવામાં આવ્યા હતા જે સતત બેઠા રહીને કસરત ન

કરવાનું જોખમ લેતા હોય છે. તાજેતરના સંશોધનને અમેરરકન જનનલ ઓફ રિવેન્ટટવ મેરડરસનમાં િકારશત કરવામાં આવ્યું છે. પહેલી વાર સંશોધન દ્વારા સંશોધકોએ ૫૪ દેશોની વસતી અને ચેર ઇફેસટને કારણે થયેલા મોતની સરેરાશનો અભ્યાસ કયોન હતો. તેના માટે આ દેશોના ૨૦૦૨થી ૨૦૧૧ સુધીના આંકડાની અભ્યાસ કરવામાં આવ્યો હતો. સંશોધકો જણાવે છે કે, અકારણે થતાં મોતને અટકાવવા માટે સતત બેઠાં રહેવાની આદતથી છુટકારો મેળવવાની

સુધારવામાં મદદરૂપ છે. હળદરવાળું દૂધ રનયરમત પીવાથી એ ફાયદો થાય છે. એને કારણે ત્વચાનો વણન સુધરે છે. • રલવિ ડી ટો ન્ સસ ફા ય િઃ શરીરમાં દાખલ થતાં તમામ કેરમકશસને બ્રેકડાઉન કરવાનું કામ રલવર કરે છે અને એટલે એમાં નકામાં અને

દવાથી વજન ઊતરે એવું શસય નથી. કેટલાક લોકો ત્વચાના રોગોમાં આનો ઉપયોગ કરે છે એ પણ ઠીક નથી. ખરજવું કે ત્વચાના અટય કોઈ પણ રોગોમાં દૂધ વજ્યન ગણાય છે. હળદરથી ફાયદો થઈ શકે છે, પણ એ પાણીમાં જ લેવી જોઈએ. દૂધ સાથે લેવાથી રોગ વકરી શકે. કેટસરમાં પણ હળદરથી ફાયદો થાય છે, પણ એમાંય દૂધ લેવાનું ઠીક નથી. હળદરની

હારનકારક દ્રવ્યોની જમાવટ થાય છે. હળદરથી રલબફ-રસટટમ સુધરવાની સાથે રલવરનું ક્લેન્ટિંગ પણ થાય છે. • મારસકના ક્રેમ્પ્સઃ કેટલીક મરહલાઓને મારસક દરરમયાન પેઢુમાં ખૂબ જ ક્રેબપ્સ આવે છે અને પેટમાં ગરબડ થઈ હોય એવું લાગે છે. હળદરવાળું દૂધ એન્ટટટપાિમોરડક વકક કરે છે. એનાથી ક્રેબપ્સ ઘટે છે. િેગ્નટટ મરહલાઓએ રડરલવરી પહેલાંના ગાળામાં સરળતાથી રડરલવરી થાય એ માટે તેમજ રડરલવરી પછી િડપથી રરકવરી થાય એમાં પણ એ મદદરૂપ છે. શામાંઉપયોગી ન થાય? ઘણા લોકો માને છે કે હળદરવાળું દૂધ વેઇટલોસ કરવામાં મદદરૂપ થશે જે સાચું નથી. એના ઉપરાંત ડાયરટંગમાં કાળજી રસવાય માત્ર આ જ

એન્ટટ-ઇટફલેમેટરી િોપટટીિનો ફાયદો કેટસરમાં લેવો હોય તો લીલી-કાચી હળદર જ લેવી જોઈએ. હળદિવાળુંદૂધ કઇ િીતે બનાવવુંજોઇએ? સામાટય રીતે લોકો દૂધ ગરમ કરીને એમાં એક ચમચી હળદર નાખી દે છે. જોકે આ બધા ફાયદા ત્યારે જ વધુ થાય છે જ્યારે દૂધમાં લીલી-કાચી હળદર નાખવામાં આવે. સૂકવીને ખાંડલ ે ી હળદરમાંથી એન્ટટ-ઓન્સસડટટ્સ તત્ત્વોનું િમાણ ખૂબ જ ઘટી જાય છે. જો લીલી હળદર વાપરવી હોય તો પા ગ્લાસ પાણી લેવું. એમાં એક વેઢા જેટલી હળદરનો ગાંગડો વાટીને ઉકાળવો. બરાબર ઉકળી જાય એ પછી પોણો ગ્લાસ દૂધ ઉમેરવું. ઠરે એટલે દૂધ પી લેવું અને હળદરનો કૂચો ચાવી જવો.

હળદરવાળુંદૂધઃ ક્યારેપીશો અનેક્યારેનહીં?

સેકસલાઈફમાંસમસ્યા હોય તો ડેન્ટલ ચેકઅપ કરાવો

જો તમારી સેસસલાઇફથી ખુશ ના હો તો મુખ સંબંધી સમટયા (ઓરલ હેશથ) પણ કારણભૂત હોઈ શકે છે. તાજેતરમાં આ મુદ્દે એક અભ્યાસ હાથ ધરવામાં આવ્યો. તેનાં તારણમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે ઓરલ હેશથ અને સેસસલાઈફને સંબંધ છે. સંશોધનના પરરણામ જનનલ ઓફ ક્વોરલટી ઓફ લાઇફ રરચસનમાં જાહેર થયા હતા. સંશોધન મુજબ તમારી સેસસ લાઇફ સારી ન હોય તો ડેટટલ ચેક અપ કરાવવું જોઈએ કેમ કે ડેટટલ હેશથ તમારા િેમ અને ખુશીની સારબતી છે. જેના િેમ સંબંધ સારા હોય તેમની ઓરલ હેશથ જેમના

સદાબહાર સ્વાસ્થ્ય 19

GujaratSamacharNewsweekly

જરૂર છે. તેમના મતે જો સતત બેઠા રહેવાની આદતમાં સુધારો કરવામાં આવે તો ઉંમરમાં ૦.૨૦ વષનનો વધારો કરી શકાય તેમ છે. સંશોધનના પરિણામો • દુરનયાભરમાં ૬૦ ટકા લોકો ત્રણ કલાકનો સમય બેઠા બેઠા પસાર કરી નાખે છે. • પુખ્તોમાં આ સરેરાશ ૪.૭ કલાક િરતરદન છે. • લાંબા સમય સુધી બેઠા રહેવાની આદત ૩.૮ ટકા મોતનું કારણ બની રહી છે. • અમેરરકા અને યુરોપની સાથે દરિણપૂવન એરશયામાં પણ આરામરિય લાઇફટટાઇલ લોકોને મોત તરફ ધકેલે છે.

¾↓Ĭ°¸ ¾Ц╙Á↓ક ¸Ц¢↓±╙¿↓કЦ અ³щ╙¬ºщĪºЪ 'એ╙¿¹³ ¾ђઈ અ³щ ¢Ь§ºЦ¯ Â¸Ц¥Цº' ˛ЦºЦ એ╙¿¹³ Â¸Ь±Ц¹³Ц »ђકђ ¸Цªъ I¾³³Ъ અ¥Ц³ક અ³щ અ³´щ╙Τ¯ £ª³Цઓ¸Цє ¸±±ι´ ¶³Ъ ¿કы ¯щ¾Ъ ¾↓Ĭ°¸ ¾Ц╙Á↓ક ¸Ц¢↓±╙¿↓કЦ અ³щ ╙¬ºщĪºЪ ‘Shanti - Now & After│ ¯ь¹Цº કºЦઈ ºÃЪ ¦щ. આ ¸Ц¢↓±╙¿↓કЦ¸Цє ╙¾±щ¿Ъ Ĭ¾ЦÂ, »Цઈµ અ³щ Ãщà° ઈ×ç¹Ьº×ÂЪÂ, ªъÄ ػЦ╙³є¢ અ³щ ¾ЦºÂЦઈ, આ´³Ц ç³щÃЪ§³³Ъ આ¡ºЪ ╙¾±Ц¹ ÂЦ°щ Âє¶є╙²¯ ╙¾╙¾² ¸Ц╙Ã¯Ъ ²ºЦ¾¯Ц »щ¡ђ ¾¢щºщ³щ ¯щ¸Цє આ¾ºЪ »щ¾Ц¿щ.

શરતના આધારેખુશી ન મેળવી શકાય

જમમન વિચારક આલ્બટટ શ્વાઇત્ઝરે કહ્યું છે કે સફળતા અથિા કંઇક પ્રાપ્ત કરી લેિું ખુશી મેળિિાનુંમાધ્યમ નથી. પરંતુખુશી એ માધ્યમ છેજેનાથી સફળતા અને અન્ય ઉપલબ્ધિઓ મળેછે. જો તમેજે કામ કરી રહ્યા હશો તેમનગમતું હશે તો તમે ખુશ રહેશો. કંઇક આિી જ િાત અમેવરકી પ્રોફેસર ડેવનયલ વગલબટટના સ્ટમ્બવલંગ ઓન હેપ્પીનેસ નામની શોિમાં જાણિા મળી છે. તેમણે આવસસ્ટન્ટ પ્રોફેસરના એક સમુહ ઉપર આ અંગેઊંડાણપૂિક મ અભ્યાસ કયોમ હતો. લોકોએ કહ્યુંકેજો તેમનો કાયમકાળ િિારી દેિામાંઆિેતો તે ઘણાં ખુશ રહેશ.ે જોકે એિું થયુંપણ ખરું, પરંતુખુશી સ્થાયી નથી હોતી એ પણ એટલી જ સત્ય હકીકત છે. ન્યૂ યોકકના સાઇકોએનાવલસ્ટ એમી ટેલસેકહેછેકે આપણે જાતે નક્કી નથી કરી શકતાંકેઆપણેખુશ રહેિુંછેકે કેમ. ખુશી એક એિી િસ્તુછેજે તમેવિચારીનેઅથિા તો મહેનત કરીને કેકંઇક ખરીદીને ખુશી હાંસલ કરી શકતા નથી. ખુશી તો આપમેળે અનુભિાય છે. કેટલીક મેન્ટલ અને ઇમોશનલ કસરત કરીને પણ તમે ખુશી મેળિી શકો છો. વિજ્ઞાનીઓએ સ્િીકાયુમછેકે સારી ટેિ જેમ કે પોવઝવટિ િાચન, વમત્રો માટેસમય ગાળિો િગેરેજેિા કારણોસર પણ ખુશી મળી શકેછે.

‘Shanti - Now & After│ ¹Ьકы³Ъ ¾↓Ĭ°¸ ¾Ц╙Á↓ક ¸Ц¢↓±╙¿↓કЦ

Æ»ђÂЪ ¸щ¢щ¨Ъ³

╙³æ®Цє¯ђ ˛ЦºЦ કыÂ çª¬Ъ¨³Ьє╙³ι´®

⌡ એકЦઉת×Π⌡ ªъÄ »ЦÃકЦºђ ⌡ Ù¹Ь³º» ╙¬ºщĪÂ↓- ઔєє╙¯¸ ÂєçકЦº³Ъ Âщ¾Цઓ ⌡ Âђ╙»╙ªÂ↓અ³щ¾╙¹¯ђ અ³щ¾ЦºÂЦઈ આ»щ¡કђ ⌡ ઈ×ç¹Ьº× કі´³Ъઓ, ¶щ×Ä અ³щ¾щà° ¸щ³щ§Â↓ ⌡ કыº ÃђÜ અ³щÃђç´Ъ╙ ⌡ ç³щÃЪ§³³Ъ આ¡ºЪ ╙¾±Ц¹¸Цє╙±»ÂђQ ⌡ ╙³OǼЪ Q¾³ ´¦Ъ³Ьєઆ¹ђ§³ PÃщºЦ¯ આ´¾Ц³Ъ ¦щà»Ъ ¯ЦºЪ¡ November 25, 2016

Ĭ╙ÂЩÖ²³Ъ ¯ЦºЪ¡

December 10, 2016

આ ¸щ¢щ¨Ъ³¸Цє¾²Ь¸Ц╙Ã¯Ъ ¯щ¸§ PÃщºЦ¯ ¶Ьક કºЦ¾¾Ц આ§щ§ Âє´ક↕કºђ: ABPL Sales, +44 (0)20 7749 4085 - sales@abplgroup.com


20 મહિલા સૌંદયય

@GSamacharUK

લ્કકન િોનનેમેચ થાય એવો મેક અપ કરો

મોટાભાગની યુવતીઓ અને કત્રીઓને મૂઝં વણ હોય કે મેક અપ કકટમાં રહેલી કઈ વકતુનો ઉપયોગ કરે તો તેમને સૂટ થાય? તો મેક અપ માટે તમારે સ્કકન મુજબ મેક અપ કકટમાં રહેલી વકતુઓનું યોગ્ય કોસ્બબનેશન કરવાનું રહે છે. દરેક પ્રકારનો મેક અપ દરેક પ્રકારની સ્કકન પર સારો નથી લાગતો. મેક અપના રંગો સાથે ત્વચાનું કોબપ્લેક્શન મેચ થવું જરૂરી છે. ગોરી, ઘઉંવણણી કે શ્યામ કત્રીઓએ ત્વચા પર શોભે એવા રંગો જ લગાવવા જોઈએ. કેવી ત્વચા સાથે કેવો મેક અપ ખરા અથથમાં સુદં ર લાગે એ જાણીને તમારી ત્વચાના રંગ પ્રમાણે મેક અપ કરશો તો કોઈ પણ પ્રસંગે છવાઈ જશો. અહીં ગોરી, ઘઉંવણણી અને શ્યામ ત્વચા ધરાવતી યુવતીઓ અને કત્રીઓ માટે કેટલીક મેક અપ ટટપ્સ આપવાનો પ્રયત્ન કયોથ છે. ગોરી ત્વચા કટરશ્મા કપૂર કે કેટરીના કૈફ જેવી ખૂબ ગોરી ત્વચા હોય ત્યારે ફાયદો એ છે કે એના પર જુદા-જુદા રંગો સાથે એક્સપટરમેસટ કરી શકાય છે. ફેર સ્કકનમાં કવીટ ગલણી લુકથી લઈને બોલ્ડ ડ્રામેટટક લુક સુધી બધું જ સારું લાગી શકે છે, પરંતુ જો યોગ્ય રીતે કરવામાં આવે તો, કારણ કે ગોરી ત્વચા પર જો કોઈ ડાઘ હોય તો એ ઊઠીને દેખાય છે એટલે એને ઢાંકવા જરૂરી છે. • ડાકક કાજલ: ડાકક કાજલથી આંખોને ડ્રામેટટક લુક આપી શકાય. આંખોની ઉપરના ભાગમાં કમૂધ બેઝ બનાવવા ક્રીમ બેઝ્ડ કસ્સસલર વાપરો અને ત્યાર પછી લાઈનર કે કાજલ લગાવો. ડાકક આઇ-શેડોને કમૂધ કરવા માટે બ્રશનો ઉપયોગ કરી એને ઉપરની તરફ અને ત્યાર પછી બહારની તરફ બ્લેસડ કરવુ.ં • પિન્ક શેડ પલપ્સ: આંખોને હાઈલાઇટ કયાથ બાદ હોઠને બને એટલા નેચરલ રહેવા દો. સોફ્ટ

વાનગી

ટપસક શેડની ટલપસ્કટક સારી લાગશે. સૌથી પહેલાં ટલપ બામ લગાવી એને સેટ થવા દો અને ત્યાર બાદ ટપસક જ લાઇનરથી હોઠને આઉટલાઇટ આપો. ત્યાર બાદ અંદરના ભાગમાં નેચરલ ટપસક અથવા ટપચ શેડ ફીલ કરો. છેલ્લે થોડો ગ્લોઝ લગાવી શકાય. • ગાલ િર ગ્લો: ટપસક ટોનવાળું કસ્સસલર લઈ ગાલ પર બ્લેસડ કરો. એ પછી એના પર ટટસટેડ મોઇશ્ચરાઇઝર લગાવો. નેચરલ ટપસક, પ્લમ કે ટપચ શેડનું બ્લશર પણ સારું લાગશે. ઘઉંવણણી ત્વચા ઘઉંવણણી ત્વચામાં પણ કેવા રંગો લગાવી શકાય એ બાબતે કોઈ ચોક્કસ માપદંડ નથી. આવી સ્કકન પર કેટી આઈ અને ડાકક ટપસક ટલપસ્કટક સારી લાગે છે. આ લુક વસસેટાઈલ છે અને એમાં વધુ મહેનત નથી લાગતી. પાટણીઓમાં ટશમટરંગ લુક માટે બ્રોસઝર પણ લગાવી શકાય. • કેટી આઈસ: પહેલાં લાઈનર સીધી લીટી જેવું જ રહેત,ું પરંતુ હવે ટવસગ્ડ લાઈનર એટલે કે ખૂણાઓ પાસેથી થોડું ફસકી લાગે એવું લાઇનર લગાવવાનો ટ્રેસડ આવ્યો છે. આવું લાઈનર લગાવવા માટે ટલટિડ લાઈનરનો ઉપયોગ કરવો. અંદરના ખૂણાથી શરૂઆત કરીને બ્રશને બહાર સુધી ખેંચો. એ પછી બહારના ખૂણા પાસે ડબલ લાઇન બનાવો. જે થોડી બોક્સ જેવી ઈફેક્ટ આપશે. છેલ્લે મકકરા લગાવીને વધુ સારો લુક મેળવી શકાય. • બ્રાઈટ પલપ્સ: પાટણીઓમાં રેડ, ફુટશયા, ટપસક જેવા શેડ્સ ટ્રેસડમાં રહેશ.ે હોઠ પર સૌથી પહેલાં થોડું કસ્સસલર લગાવી એને કમૂધ બનાવવા અને ત્યાર બાદ જ એના પર કોઈ ડાકક કલર લગાવવો. • બ્રોન્ઝડ ફેસઃ ચહેરા પર કસ્સસલર લગાવ્યા બાદ બ્રશનો

ઉપયોગ કરી કપાળ, નાકની નીચે અને હોઠના ફૂલલ ે ા ભાગ પર બ્રોસઝર લગાવો. શ્યામ ત્વચા કફલ્મ અટભનેત્રી નંટદતા દાસ કે ટબપાશા બાસુ જેવી થોડી ડાકકડકકી સ્કકન હોય તો એના પર મેટાટલક શેડ સારા લાગશે. ગોલ્ડ, બ્રોસઝ, ડીપ બ્રાઉન અને કમોકી આઈઝ આ સ્કકન પર સારી લાગશે. હોઠ પર કોરલ કે ઓરેસજ શેડ સારો લાગશે. • સ્મોકી આઈસ: ડાકક કે ડકકી સ્કકન ધરાવતી યુવતીઓ કે મટહલાઓએ હંમશ ે ાં હેવી આઈ મેક અપ લગાવવાનું રાખવું જોઈએ. અટભનેત્રી રેખા હંમશ ે ાં હેટવ આઈ મેક અપમાં દેખાય છે. આ જ તેના લુકની ખાટસયત છે. આંખોમાં લાંબું લાઈનર અને કાજલ લગાવ્યા બાદ ડાકક આઇશેડો લગાવો. અને રૂનું પૂમડું લઈ એને બ્લેસડ કરો. મકકરાથી કફટનટશંગ આપી શકાય. હાઈલાઇટર લગાવવું હોય તો બ્રશની મદદથી આંખોના વચ્ચેના ભાગમાં લગાવવુ.ં • ડાકક મેટ ફફપિશ શેડ: સૌથી પહેલાં હોઠ પર ટલબ બામ લગાવો અને એ સેટ થાય એટલે એના પર ડાકક મેટ કફટનશ ધરાવતી ટલપસ્કટક લગાવો. ટલપલાઈનરનો ઉપયોગ પણ કરી શકો. હોઠ ફાટી જવાની તકલીફ હોય તો ટલપ બામ પછી કોઈ ટ્રાસસપરસટ કે લાઈટ શેડની ટલપસ્કટક લગાવો. ટ્રાસસપરસટ ગ્લોસ પણ લગાવી શકાય. • બ્લશ્ડ લુક: ચહેરાને મોઇકચરાઇઝ કરીને એના પર કસ્સસલર લગાવવુ.ં કસ્સસલર બરાબર બ્લેસડ થાય એ જરૂરી છે. ત્યાર પછી લાઈટ ટપસક શેડનું રૂઝ લઈ હોઠના હાડકાંવાળા ભાગ પર લગાવવુ.ં લગાવ્યા બાદ એને ગોળાકાર મોશનમાં બ્લેસડ કરી લેવ.ું

સામગ્રીઃ ટાિેટા િોટા ૩ નંગ એકરસ કરીને ગાળી લો. એક પેનિાં • િગની પીળી િાળ િોઢ ટે. સ્પૂન િાખણ ગરિ કરી કાંિાને ગુલાબી • કાંિો બારીક કાપેલો ૧ નંગ સાંતળી લો. આ પછી તેિાં ટાિેટાં અને • કોનચફ્લોર ૧ ટી સ્પૂન - પાણીિાં િાળનું શિશ્રણ રેડો. જરૂર િુજબ પાણી ઓગાળેલો • ખાંડ ૧ ટેબલ સ્પૂન ઉિેરો અને ઉકળવા િો. ઉકળી જાય • ગરિ િૂધ અડધો કપ • િીઠું અને એટલે ઓગાળેલો કોનચફ્લોર ઉિેરો. િરીનો ભૂકો સ્વાિ િુજબ • િીિ ૧ તેિાં ગરિ િૂધ ઉિેરો. સ્વાિ િુજબ ચિચી • બ્રેડ ફ્રૂટોજસ - સવચ કરવા ખાંડ નાંખો. ખાંડ ઓગળે એટલે િીઠુ-ં ટોમેટો-મગ રીતઃ ટાિેટા અને િગની િાળને ત્રણ- દાળનો હેર્ધી સૂપ િરીનો ભૂકો ઉિેરો. એક બાઉલિાં ચાર ન્હહસલથી િેિર કૂક કરો જેથી સૂપ કાઢી લો. િીિથી ગાશનચિ કરી બરાબર ચઢી જાય. ત્યારબાિ બ્લેજડર ચલાવીને બ્રેડ ફ્રૂટોજસ સાથે સવચ કરો.

3rd December 2016 Gujarat Samachar

GujaratSamacharNewsweekly

www.gujarat-samachar.com

શ્રુહત ચતુવવેદીઃ ચાયપાની સાથેપ્રેરણાનુંઝરણું

- ખુશાલી દવે ઉંિર ૨૩ વષચ. ભણતરની વાત કરીએ તો, એન્જજશનયશરંગના બે વષચ કરીને ઈજનેર બનવાનો શવચાર િાંડી વાળ્યો. કેલ્ક્યુલટે ર કરતાં કલિ િાટે લગાવ વધુ હતો. આંકડાઓ સાથે કડાકૂટ કરવા કરતાં િબ્િોનું સાંશનધ્ય વધુ ગિતું હતુ.ં બેચલર ઓફ આર્સચિાં એડશિિન લીધું. અિિાવાિની સેજટ ઝેશવયસચ કોલેજિાંથી આર્સચ ગ્રેજ્યુએિનની સાથેસાથે શડપ્લોિા ઈન જનાચશલઝિ પણ કયુ.ું આ પછી અિિાવાિની એક જયૂઝ ચેનલિાં એજકર તરીકે પણ કાિ કયુું અને શરપોટટર તરીકે પણ. કેટલાકને લાગતું હતું કે આ છોકરીના જીવને તો જપ જ નથી, ક્યાંય પગ ટકતા જ નથીને... પરંતુ તેનો સ્વભાવ ‘જાણતા’ લોકો શનન્ચચંત હતા. તેિને ખબર હતી કે પાણી જેિ રસ્તો િોધી લે છે તેિ આ છોકરી પણ ધાયુું લક્ષ્ય હાંસલ કરી જ લેિ.ે અને છોકરીએ પણ તેિને શનરાિ નથી જ કયાચ. આ ‘છોકરી’ એટલે અિિાવાિની જાણીતી યંગ એજટ્રિેજયોર શ્રુશત ચતુવવેિી. શનખાલસ, શજજ્ઞાસુ, ઉત્સાહી અને જીવનિાં સતત આગળ ધપવા િાટેની ધગિનો સરવાળો એટલે શ્રુશત. આજે શ્રુશત ચાયપાની ડોટકોિની સવવેસવાચ છે. આ વેબસાઇટ આપણા જીવનિાં આસપાસિાં બનતા રહેતા નાનાિોટા િેરણાત્િક િસંગો, ઘટનાઓને વાચા આપે છે. શ્રુશત ૧૧િા ધોરણિાં અભ્યાસ કરતી હતી ત્યારે બ્લોગ િરૂ કયોચ હતો. આ બ્લોગરૂપી બીજ આજે વેબસાઇટ બનીને શવસ્તયુું છે. બ્લોગના િારંભે શ્રુશત તેના પર વાતાચઓ, લેખો, િસંગો લખતી. લોકો વાંચતા. લાઈક કરતા. િેર કરતા. બ્લોગ લોકશિય થવા લાગ્યો. વેબ ટ્રાફફક વધતાં શવશવધ કંપનીઓની જાહેરાત બ્લોગ પર આવવા લાગી. કેટલીક કંપનીઓને શ્રુશતના લખાણિાં પણ રસ પડ્યો હતો. શ્રુશતએ આ કંપનીઓને હયાવસાશયક ધોરણે લખી આપવાનું કાિ િરૂ કયુું. આિ સ્કૂલ ટિચ પૂરી થતાં સુધીિાં તો તે િશહને ૨૫થી ૩૦ હજાર રૂશપયા કિાવા લાગી હતી. જોકે એન્જજશનયશરંગ છોડીને આર્સચિાં અભ્યાસ કરનારી શ્રુશત કહે છે, ‘આ શનણચય િારો હતો, અને તેની સાિે પશરવારને વાંધો નહોતો, પણ તેિને શચંતા એ હતી કે િારું હયાવસાશયક ભશવષ્ય િું? તેથી ગ્રેજ્યુએિનની સાથે સાથે િેં શવશવધ ક્ષેત્રોિાં ઈજટનચશિપ િરૂ કરી. િાકકેશટંગ, બ્રાન્જડંગ,

યુનાઇટેડ નેશન્સ (યુએન) અનેઆઇકોન્ગો - ઇન્ટરનેશન કન્ફેડરેશન ઓફ એન્જીઓ’સ (વર્ડડના એનજીઓનુંગ્રુપ) મળીનેસામાજિક ક્ષેત્રેસારું કામ કરનારનેઆંતરરાષ્ટ્રીય ‘કમમવીર ગ્લોબલ ફેલોજશપ એવોડડ’થી સન્માન કરેછે. રજવવારેસાંિેગુરુગ્રામમાંશ્રુજતનેઆ એવોડડઅપાયો હતો.

એકાઉન્જટંગ જેવા શવશવધ શવષયો, ક્ષેત્રોિાં કોલેજકાળ િરશિયાન િેં કુલ ૧૧ ઈજટનચશિપ કરી હતી. આ સાથે ચાયપાની બ્લોગ તો પાછો ચાલે જ...’ શ્રુશત કહે છે કે એક ગુજરાતી જયૂઝ ચેનલિાં હું જોબ કરતી હતી ત્યારે ઘણી પોશઝશટવ સ્ટોરી ધ્યાનિાં આવતી હતી. િરેક સ્ટોરી (ટીવી પર) લાઈવ કરવી અિક્ય હોય. આથી આવી સ્ટોરીઝ લખીને હું િારા બ્લોગ પર િૂકતી. લોકો રસપૂવચક એ વાંચતા. બ્લોગ પર જાહેરાતો આવવા લાગી. આિાંની કેટલીક કંપનીઓ સાિે િેં િસ્તાવ િૂક્યો કે પોશઝશટવ સ્ટોરીને તેિની બ્રાજડ સાથે સાંકળીને સાઈટ પર િૂકીએ. આ આઈશડયા ક્લીક થઇ ગયો. જોકે િને વધુ ખુિી તો એ વાતની હતી કે હું જેિની વાત રજૂ કરતી હતી તેિને એક યા બીજા િકારે િિિ િળવા લાગી હતી. કોઇને આશથચક તો કોઇને િાનશસક સહારો િળતો હતો.’ થોડાક સિય પૂવવેની જ વાત છે. શ્રુશતએ એક શિએશટવ છોકરીના સંઘષચથી િાંડીને તેના કૌિલ્યની વાત વેબસાઇટ પર રજૂ કરી હતી. આ વાત વાંચીને જાણીતી કલસચ ટીવી ચેનલે તેના શિએશટવ ટાસ્ક િાટે આ યુવતીનો સંપકક કયોચ હતો. આ જ રીતે વેબસાઈટ પર રજૂ થયેલી એક સ્ટોરી વાંચીને એક હયશિએ આત્િહત્યાનો શવચાર િાંડી વાળ્યો હતો. તેણે શ્રુશતનો સંપકક કરીને કહ્યું હતું કે ચાયપાની ડોટકોિ પર એક પોશઝશટવ સ્ટોરી વાંચીને િેં આપઘાત કરવાનો ઇરાિો બિલી નાંખ્યો છે. શ્રુશત કહે છે, ‘િને આનંિ છે કે ચાયપાની ડોટકોિ

પોશઝશટશવટી ફેલાવે છે.’ શ્રુશત કહે છે, ‘ચાયપાની ડોટકોિની પોશઝશટવ સ્ટોરીઝની સફળતા જોઈને િારા એક ગ્રાફફક શડઝાઈનર શિત્રે િને વેબસાઈટ િાટે લોગો બનાવી આપતાં સજેસ્ટ કયુું કે તું આ વેબસાઈટ સ્ટાટટઅપ તરીકે લોજચ કર. સાચું કહું તો ત્યારે િને સ્ટાટટ અપ વેજચર એટલે િું? એની પણ ગતાગિ નહોતી. િેં એક્સપર્સચની, શિત્રોની સલાહ લઈને કંપની રશજસ્ટર કરાવવાનો શનણચય લીધો. ચાયપાની નાિથી સફળતા પણ િળી હતી, અને આિ પણ આ િબ્િ લોકોના હોઠે તો ચઢેલો જ હતો એટલે કંપનીનું નાિ એ જ રાખ્યું. ઓગસ્ટ ૨૦૧૫થી ચાયપાની ડોટકોિ એક િોફેિનલ સ્ટાટટ અપ વેજચર બજયું. સિયાંતરે િારી સાથે ચાર સાથીઓ પણ જોડાયા. હવે નાિ જાણીતું બજયું હોવાથી અિારે પોશઝશટવ સ્ટોરીઝ િેળવવા ખાસ જહેિત પણ ઉઠાવવી પડતી નથી. કેટલાક લોકો સાિેથી જ અિારો સંપકક કરે છે. આજે અિારી કંપની િશહને આિરે બે લાખ રૂશપયાની કિાણી કરે છે. હવે અિે શહજિીિાં પણ પોશઝશટવ સ્ટોરી આપવાનું આયોજન કરી રહ્યા છીએ. આજે લોકો ખૂબ જ હયસ્ત શજંિગી જીવી રહ્યા છે. ઇચ્છા હોવા છતાં વાંચવાનો સિય બધા પાસે હોતો નથી આથી અિે વેબસાઇટ પર ઓશડયો કજટેજટ પણ લાવવાની તૈયારી કરી રહ્યા છીએ. ઓફ્ફકોસચ, તેિાં પણ પોશઝશટવ સ્ટોરી જ કેજદ્રસ્થાને હિે, વાત તો શજંિગી િત્યેના હકારાત્િક અશભગિની જ હિે.’

પુરુષો કરતાંમહિલાઓનુંમલ્ટિ િાલ્કકંગ સારું: સંશોધન

મોસ્કો: રશિયાની નેિનલ શરસચચ યુશનવશસચટી હાયર સ્કૂલ ઓફ ઇકોનોશિક્સના સંિોધકોનું કહેવું છે કે, િશહલાઓ િાટે એક જગ્યાનું કાિ છોડી બીજી જગ્યાએ કાિ પર ધ્યાન આપવાનું સરળ હોય છે. કેિ કે તેિને શિિાગને સશિય કરવા િાટે વધારાના કોઇ સ્રોતની જરૂર પડતી નથી. જનચલ હ્યુિન ફફલોસોફીિાં િકાશિત થયેલા આ સંિોધનના અહેવાલ િુજબ, શલંગ અને ઉંિર અનુસાર કાિ

બિલવા િાટે શિિાગના અિુક શહસ્સાને સશિય કરવા ખૂબ જરૂરી હોય છે તેથી ૨૦થી ૬૫ વષચની િશહલાઓ અને પુરુષો પર આ સંિોધન થયું હતું. િયોગ િરશિયાન જણાયું હતું કે િશહલાઓને એક કાિ છોડીને બીજું કાિ કરવાિાં શિિાગ પર વધારે જોર આપવું પડતું નથી. જેની સાિે પુરુષોને એક કાિ છોડીને બીજું કાિ કરવા િાટે કહેવાિાં આવે ત્યારે તેિણે બહુ િહેનત કરવી પડે છે.


3rd December 2016 Gujarat Samachar

@GSamacharUK

www.gujarat-samachar.com

GujaratSamacharNewsweekly

હળવી ક્ષણોએ...

બેમિિો ઘણા વષષેિળ્યાં મિિ એક: શુંકરેછેપમરવાર, છોકરાંછય ૈ ાં? મિિ બે: એક સ્ટેટ બેજક ઓફ ઇંમિયાિાં છે, બીજો બેજક ઓફ બરોિાિાં, િીજો એક્સિિ બેજકિાં, ચોથો... મિિ એક: અરેવાહ, તો તો લાઇફિાંબધા િેટ છે... મિિ બે: અરે ના, ના! આ તો નોટ બદલવા િાટેબેજકોની લાઈનિાંઉભા છે. • જટીલિાંજટીલ િિસ્યાનો એક કલાકિાંઉકેલ લાવવાનો દાવો કરતા તાંમિક બાબા ભૈરવનાથ ૪ હજાર રૂમપયા િાટે ૫ કલાકથી બેજકની લાઈનિાં ઉભા છે. • િસ્ત પમતનો િવાલ: િેંિારી પત્નીના ખાતાિાં પાંચ લાખ જિા કરાવ્યા છે. હવેઈજકિટેક્ષવાળા તેને પકિી તો જશેને? • બદલવા દેિેરેનોટ એ ગામલબ યા વો જગહ બતા દેજહાંકતાર ન હો • ગંભીર રીતે મબિાર પિેલા પમતને લઈ પત્ની િોસટર પાિેપહોંચી. િોસટરઃ તિારા પમતને રોજ સ્વાસ્થ્યવધધક નાસ્તો આપવાનુંરાખો... તેિને ખુશ અને િારા િૂિિાં રાખો. ટેસ્ટી લંચ અને મિનર બનાવો અને તિારા પ્રોબ્લેિની તેિની િાથેચચાધન કરો. તેિની િાિેટીવી િીમરયલો ન જુઓ. નવા કપિાંની મિિાજિ ન કરો. જો આટલુંએક વષધિુધી કરશો તો તિારા પમત િારા થઈ જશે. પમત અને પત્ની દવાખાનેથી ઘરે આવી રહ્યા હતા. ત્યારે પમતએ પત્નીને પૂછયું , ‘િોસટરે શું કહ્યું?’ પત્નીઃ તિારુંબચવુંિુશ્કેલ છે. • ગોલ્ફ રિતા બે પ્લેયરો છેક ૧૮િા હોલ િુધી પહોચી ગયા હતા. જેને શોટ િારવાનો હતો એ િાણિ વારેપિતો ટાઇિ લઈ રહ્યો હતો. 'શુંવાત છે, આટલો નવધિ કેિ લાગી રહ્યો છે?'

le el

S

Sri Lanka L Rama ay yana trails 10 da ays

holiday A life time day

holi A life time

South America 23 da ay ys Dep Dates: Apr 27, Jun 29, Nov 16

S PECIAL OFFE R: First 10 pax get £400 0 off: Sold out.

Next 10 pax get £3 300 off

Price £5199 now w at £4899 Countries: Peru, Bolivvia, Argentina, Brazil

ON

LI N E

T O

ww

o. uk

Y• DA

• B OO

Visit: Lima, Machu Pic cchu, Colca Canyon, Arequipa, Cu usco, Lake Titicaca, La Paz, Uyun ni Salt Plains, Buenos Aires, es Iguazu Falls, alls Rio and much more

K

'શુંકહું યાર? િારી વાઇફ ક્લબ હાઉિની બાલ્કનીિાંથી િનેસયારની જોઈ રહી છેઅનેિારે પરફેસટ શોટ લગાિવો છે...' 'વામહયાત મવચારો ના કર દોસ્ત! આટલેદૂરથી તુંએનેકોઈ મહિાબેમહટ ના કરી શકે!' • ... બજટી: િમ્િી, તેંિનેખોટુંકીધુંહતું િમ્િી: સ્પીક ઇન ઇંક્લલશ ઓજલી... બજટી: િોિ યુ લાઇિ ટુ િી. યુ િેઇિ િાય મિસ્ટર ઇઝ એજજલ, બટ શી િીિ નોટ ફ્લાય વ્હેન આઇ પુશ્િ હર ફ્રોિ બાલ્કની... િમ્િી: િોબા! ગધેિા! તારી નાની બહેનને બાલ્કનીિાંથી નીચેફેંકી દેવાય? બજટી: બહેનને કશુંનથી થયું . હું તો તારું ઇંક્લલશ ચેક કરતો હતો! (િારઃ િગજ છટકે ત્યારે િાતૃભાષા જ યાદ આવે) • એક કોલેમજયનઃ હુંનામળયેરના ઝાિ ઉપર ચઢી જાઉં તો એક્જજમનયમરંગ કોલેજની છોકરીઓનેજોઈ શકીશ. બીજો કોલેમજયનઃ હા, પણ ઉપર જઈને હાથ છોિી દઈશ તો િેમિકલ કોલેજની છોકરીઓનેપણ જોઈ શકીશ! • ચિનલાલઃ યાર, િોસટરેિારી આંખોની રોશની િાટે લીલા ઝાિ જોવાનુંકહ્યું છે, પણ અિારી કોલોનીિાંતો દૂર-દૂર િુધી ઝાિ નથી! િગનઃ એિાં મચંતા કરવાની જરૂર નથી, ભાભીનેચાર-પાંચ લીલી િાિી ખરીદીનેઆપી દે. ચિનઃ પણ િોસટરે િને ઝાિ જોવાનુંકહ્યું છે, પહાિ જોવાનુંનમહ! • િકાનિામલકે‘િકાન ખાલી છે’નુંબોિડલગાવી રાખ્યુંહતું . િાથેએવુંપણ લખ્યુંહતુંકે‘આ િકાન એ લોકોને આપવાિાં આવશે જેને બાલ-બચ્ચાં ન હોય!’ પપ્પુ િકાનિામલક પાિે ગયો અને કહ્યું, ‘આ િકાન િને ભાિે આપી દો, િારે ફક્ત િા-બાપ જ છે!’

Spe ecial offer for European Coach tours. Boo ok online before 31s st Jan and get 7% offf.

r

st Be

વવવવધા 21

w. sonatours.c

Canada a, Rockies & Alask ka 14 Da ay ys Book before 3 30th Nov 2016 with a deposit for on nly £500 per person. Strongly reco ommend to book in advance to avvoid disappointment. After Nov 30th h prices subject to increase

Departur p e da ate for 2017 May 23 Jun 06 Aug 15 Sep 05

from m £2600 (Last 24 seats) from m £2700 (Last 16 seats) from m £2750 from m £2600

Cruise – Icy Strrait Point, Hubbard Glacier, Juneau u, Ketchikan 4* hotels & 5 Star with Celebrity Cruise. Direct flight from Heathrow with Air Canada. No exttra border crossing into USA. First Rockies k and then Cruise. Includes: Calga ary City Tour Tourr, Banff, Columbia Ice F Field & Glacier Skywalk, Lake Louise, Em merald lake, Spiral tunnels, Bow Falls, a Jasper, Kamloops, Vancouver City T Tour our

Dep dates: d Jan 21, Feb 25 First 20 2 pax £150 off. Price from £1599 now at £1449

Vietn nam Cambodia & Laos 16 da ay a ys Dep p Dates: D Jan 11,, Feb 15,, Mar 15 Price from £2250

Bur ma m 14 da ays Dep date: d Feb 18, Mar 11 First 20 2 pax £200 off Price from £2800 now at £2600

Chin na 15 da ays Dep d date: May 19, Jun 16, Jul 14, Aug 04, Sep 08, 0 Oct 20 Price from: £2650 now at £2450 offer till end of o Dec

Far E East 11 da ays Dep Date: D Feb 14, Apr 04, May 16, Jun 13, Jul 18 8 Price from: £1749 now at £1349 offer till end of o Dec

Japa an 12 da ays: Cher r y Blossom Dep date: d Apr 15, May 27 Book before end of December with depos site of £500 onlyy.. Price from £3199 now at £ 2999

Costta Rica & Panama 13 da ays Dep dates: d Feb 07, Mar 14, Apr 12 Price from £3499 now at £ 2999

Chile, Argentina & Patagonia 13 da ay ys Dep Dates: Jan 15, Feb 12 1 Price from £3729

Mexico 15 da ay ys Dep dates: Jan 13, Feb 15 Price Form £2850

South Africa 14 da ays Dep date: Feb 10, Apr 1 Prices from £2850

Canada Roc ckies kies & Alaska A Cr uise 15 da ay ys Dep dates: Dep date Julyy 10 Price from £2900

Australia, New Zealand and Fiji 26 da ay a ys Dep Dates: Feb 28 - Lasst 2 seats remaining

From £5749 Visit: Perth, Melbourne, e, Cairns, Sydneyy,, Christchurch, Queenstown, town, Auckland, Fiji and much more. Inclusive: All flights, half alf board, All excursions, caring tour ur manager London to London, No o Optional tours.

A

day lifef time holi

r

le el S t

s

Be

CALL A TODAY: 020 8951 1 0111 W: www.sonatours.co o.uk E: info@sonatours.c co.uk

sonatourrs

For other offers including: European Coach tours, European Flight tours, V Various arious Cruise packages, World wide destinations. Sona T Tours ou urs Terms and conditions apply: View our webs site for full details.

Visit our office: 718 Kenton Road, Kingsbury g y Circle,, Harrow, HA3 9QX X

ABTA No.Y3020 20


22 બોરલવૂડ

@GSamacharUK

GujaratSamacharNewsweekly

3rd December 2016 Gujarat Samachar

www.gujarat-samachar.com

અક્ષયની કફલ્મના રદગ્દશશિની જીભ ‘દંગલ’ની રિલીઝની રિંતામાં ફિી સ્મોકિંગના િવાડે િાપી લાવનાિનેએિ િિોડનુંઇનામ! આરમિ આમિર ખાનની ખૂબ જ ઉત્સુકતાપૂવકવ રાહ જોવાઈ રહેલી

અક્ષય કુમારિી આગામી ફિલ્મ ‘ટોઇલેટ એક િેમકથા’ સવવાદોમાં છે. સદગ્દશજકિી જીિ કાપી લાવિારિે એક કરોડ રૂસપયાિુંઇિામ મથુરાિા િંતોએ જાહેર કયુુંછે. મથુરાિા િંતોએ ફિલ્મમાંિંદ ગામ અિેબરિાિા ગામિા યુવક-યુવતીિાંલગ્િ પર િારાજગી વ્યકત કરી છે. તાજેતરમાંથયેલી મહાપંચાયતમાં ફિલ્મિા સદગ્દશજકિી જીિ કાપી લાવિારિેએક કરોડ રૂસપયાિું ઇિામ આપવાિો આદેશ બહાર પડયો છે. ફિલ્મિા સદગ્દશજક િારાયણસિંહ છેઅિેતેમિી આ થટોરી બે સવવાસદત ગામિા યુવક-યુવતીિાં િેમલગ્િ પર આધાસરત છે. બરિાિા ગામમાં યોજાયેલી મહાપંચાયતમાંિંતોએ સદગ્દશજક પર ફિલ્મમાં લગ્િિા

દૃશ્યિે પગલે અહીંિા લોકોિી િાવિાઓ દુિાઇ હોવાિો આરોપ મૂકયો છે. આ િંતોિાં મતેઆ લગ્િ સદગ્દશજક ફિલ્મમાં દશાજવી વષોજથી ચાલી રહેલી ગામિી પરંપરાિેતોડી રહ્યાંછે. આ બંિે ગામિા યુવક-યુવતી એકબીજા િાથે લગ્િ કરી શકે િહીં. કારણ કે લાંબા િમયથી આ બંિે ગામો વચ્ચે લગ્િ િ કરવાિી પરંપરા છે. આ બંિે ગામ એટલે કે િંદ ગામ કૃષ્ણ િગવાિિું છે અિે બરહાિા ગામ રાધાિુંહોવાથી અહીંિા યુવક – યુવતી એકબીજાિે િેમ તો કરી શકે પણ લગ્િ િ કરી શકે. આ મહાપંચાયતમાં છ ગામિા િધાિ, િંત અિે થથાસિક લોકો એમ ૨૦૦થી વધુ લોકો િેગા થયા હતા.

Editor: CB Patel Chief Executive Officer: Liji George Tel: 020 7749 4013 Email: george@abplgroup.com Managing Editor: Kokila Patel Tel: 020 7749 4092 Email: kokila.patel@abplgroup.com Consulting Editor: Jyotsna Shah News Editor: Kamal Rao Tel: 020 7749 4001 Email: kamal.rao@abplgroup.com Editorial Department: Dr Jagdish Dave Head of Sales & Marketing: Rovin J George Email: rovin.george@abplgroup.com Tel: 020 7749 4097 Mobile: 07875 229 219 Advertising Manager: Kishor Parmar Tel: 020 7749 4095 Mobile: 07875 229 088 Email: kishor.parmar@abplgroup.com Business Development Managers: Urja Patel Tel: 020 7749 4098 Email: urja.patel@abplgroup.com Head - New Projects and Business Development: Cecil Soans Email: cecil.soans@abplgroup.com Tel: 020 7749 4089 - Mobile: 07875 229 111 Advertising Sales Executive: Rintu Alex Email: rintu.alex@abplgroup.com Tel: 020 7749 4003 - Mobile: 07816 213 610 Design/Layout: Harish Dahya Tel: 020 7749 4096 Email: harish.dahya@abplgroup.com Ajay Kumar Tel: 020 7749 4005 Email: ajay.kumar@abplgroup.com Customer Service: Ragini Nayak (For Subscription press No 3) Tel: 020 7749 4080 Email: support@abplgroup.com Leicester Distributors: Shabde Magazine, Shobhan Mehta Mobile: 07846 480 220 Media Representation - Belgium: Kishore A Shah, 35 Quinten Matsijslei, Bus 24, 2018 Antwerpen, Belgium Tel: 00323 231 6269 International Advertisement Representative: Jain International Tel: +91 44 42041122/3/4 Fax: +91 44 25362973 Mumbai: +91 222471 4122 Email: jainmedia@eth.net Delhi: +91 44 931158 1597 Email: jain@jaingroup.net (BPO) AB Publication (India) Pvt. Ltd. 207 Shalibhadra Complex, Opp. Jain Derasar, Nr. Nehru Nagar Circle, Ambawadi, Ahmedabad Tel: +91 79 2646 5960 Bureau Chief (BPO): Nilesh Parmar (M) +91 9426636912 Email: nilesh.parmar@abplgroup.com Consulting Editor (BPO): Bhupatbhai Parekh, Ahmedabad, Gujarat Tel: +91 79 2630 4142 Rajpipla: Bharat Vyas Tel: +91 2640 220525 Mumbai: Kanti Bhatt, Hemraj Shah (Jumbo Advertiser) Horizon Advertising & Marketing: 205 Shalibhadra Complex, Opp. Jain Derasar, Nr. Nehru Nagar Circle, Ambawadi, Ahmedabad Tel: +91 79 2646 5960 (M) +91 9173595960 Email: horizon.marketing@abplgroup.com Business Manager: Hardik Shah (M) +91 99250 42936 Email: hardik.shah@abplgroup.com Advertising Manager: Neeta Patel (Vadodara) M: +91 98255 11702 Email: neeta_abplgroup@yahoo.co.in Business Co-ordinator: Shrijit Rajan M: +91 98798 82312 Email: shrijit.rajan@abplgroup.com News Representatives in Various parts of India, especially in Gujarat

Gujarat Samachar Head Office Karma Yoga House, 12 Hoxton Market, (Off Coronet Street) London N1 6HW. Tel: 020 7749 4080, Fax: 020 7749 4081 www.abplgroup.com © Asian Business Publications Asian Voice switchboard: 020 7749 4000 Gujarat Samachar switchboard: 020 7749 4080 Advertising Sales: 020 7749 4085

ફિલ્િ ‘દંગલ’ મરલીઝ થવા તૈયાર છે, પણ ફિલ્િની મરલીઝ પહેલાં આમિર ખૂબ જ નવવસ દેખાય છે. આમિરની આ મિંતાનો અંદાજ એ વાત પરથી લગાવી શકાય કેતેણેસ્િોફકંગ (ધુમ્રપાન) કરવાનું શરૂ કરી દીધુંછે. જોકેઆ કંઈ પહેલી વાર નથી કેઆમિર મસગારેટ પીવા લાગ્યો હોય. વાસ્તવિાંઆમિર તેની દરેક ફિલ્િની મરલીઝ પહેલાંનવવસ થઈ જાય છેઅનેતણાવનેદૂર કરવા તેસ્િોફકંગ શરૂ કરી દેછે. જોકેજ્યારેતેનો પુત્ર આઝાદ તેની નજીક હોય ત્યારેતે સ્િોફકંગથી દૂર રહેછે. આમિરેિાલુવષવના જાન્યુઆરી િમહનાિાં જ સ્િોફકંગ કરવાનુંછોડ્યુંહતું . જેપછી ફિલ્િિાંપહેલવાન દેખાવા િાટેતેણેમજિિાંખૂબ પરસેવો પણ વહાવ્યો હતો. જોકેહવેજ્યારે ‘દંગલ’ મરલીઝ થવાની તૈયારીિાંછેત્યારેઆમિર તેપહેલાંદરેક તણાવનેધુિાડાિાંઉડાવી દેવા િાગેછે.

પાફકસ્તાની અપભનેત્રી ફકસ્મતની ૧૧ ગોળીઓ મારીનેહત્યા

પાફકથતાિિી લોકસિય અસિિેત્રી ફકથમત બેગિી ગોળી મારી હત્યા થઈ છે. પોલીિે જણાવ્યું હતું કે, લાહોરમાં કેટલીક અજાણી વ્યસિઓ તેિા પગ, હાથ અિે પેટમાં ૧૧ ગોળીઓ મારીિેિાગી ગઈ હતી. પોલીિિે શંકા છે કે ફકથમતિી હત્યા પાછળ તેિો કોઈ હતાશ િેમી હોઈ શકેછે. જોકેહજી િુધી કોઈિું િામ િામે િથી આવ્યું. સિસિયર અસિિેતા િાિા ઘટિાિી રાત્રે ફકથમત એક તામિલનાડુના રહેવાસી એક પાટેકર વધુ એક દેશિસિિી શોમાંથી પોતાિા ઘરે પરત િરી ફિલ્મિી તૈયારી કરી રહ્યો વૃદ્ધ દં૫તીએ ધનુષને પુત્ર રહી હતી. તેિા કાર ડ્રાઇવર હોવાિી માસહતી મળી હતી. હવે બતાવતા કોટટિાં એક પીમટશન હંકારી રહ્યો હતો. આ ઘટિામાં િાિા અિે ટોચિા ફિલ્મ િજજક િાઇલ કરી છે. િેલૂર ખાતેરહેતા ડ્રાઇવરિેપણ ગોળીઓ વાગી છે મહેશ માંજરેકરેહાથ સમલાવ્યા છે કાથીરેસન અને તેિની ૫ત્નીએ અિે તેિી ન્થથસત ગંિીર છે. અિે બતિે િાથે મળીિે કોટટિાં દાખલ કરેલી અરજીિાં પોલીિિા જણાવ્યા મુજબ, હુમલો દેશિસિિી એક ફિલ્મિું દાવો કયોવછેકેધનુષ તેિનો પુત્ર આપ્યાં છે. દંપતીના જણાવ્યા થયા પછી ડ્રાઇવર ફકથમતિે પ્લાસિંગ કરી રહ્યા છે. તાજેતરમાં છે. અરજી પછી િેલૂરના િુજબ અિેતેનુંનાિ કલૈિેલવન લઇિે હોન્થપટલ પહોંચ્યા હતો, િટિમ્રાટ જેવી િુપરસહટ મરાઠી જ્યુમડમશયલ િેમજસ્ટ્રેટે ધનુષના રાખ્યુંહતું. તેણેદસિાની પરીક્ષા પણ ત્યાં િુધી વધુ માત્રામાં લોહી ફિલ્મ આપ્યા પછી હવે િાિા નાિનુંસિન્સ જારી કયુુંછે. જેિાં પાસ કરી ત્યારે તેને એડિોષણ વહી જવાથી ફકથમતિિુંમોત થયું પાટેકર રાષ્ટ્રિેમિી ફિલ્મ મશવગંગા મજલ્લાની એક સ્કૂલિાં હતું.પોલીિિેઆપેલા સિવેદિમાં બિાવશે. અગાઉ પણ િાિા તેને કોટટ સિક્ષ હાજર થવાનો અિે દાખલ કરાવી દીધો, પણ ડ્રાઇવરે કહ્યું હતું કે, એક પાટેકરે ‘સતરંગા’ અિે હુકિ કરાયો છે. દંપતીએ અભ્યાસ છોડીનેતેિેન્નાઈ જતો હુમલાખોર ગોળી મારવા ‘ક્રાન્તતવીર’ જેવી ફિલ્મો કરી ધનુષનો બાળપણનો એક િોટો દરસમયાિ કહી રહ્યો હતો કે અને જન્િનો દાખલો પુરાવા રહ્યો અનેધનુષ રાજા નાિ રાખી ‘ફકથમત હવે તું કદી િાચી હતી. મસનેિાવલ્ડટિાં એન્ટ્રી લીધી. શકીશ િહીં.’ પોલીિે વધુમાં દંપતીએ ધનુષ પાસે હવે દર જણાવ્યું હતું કે, હુમલાખોરો િમહનેરૂ. ૬૫ હજાર ભરણપોષણ પહેલેથી જ સથયેટર બહાર તેિી િાગ કરી છે. sAE su´A vAùckAene joAvvAnuù ke ‘gujrAt smAcAr’mAù æisŒ વાટ જોઈ રહ્યા હતા.

નાના પાટેકર દેશભપિની ફિલ્મ બનાવશે

ધનુષના માતા પપતા હોવાનો તાપમલનાડુના દંપતીનો દાવો

vAùckAene nmñ ivnùtI

¸tI ÀherAtAe Àe¤ kAe¤po cIj-vStunI ŠrIwI krAe a¸vA sÈvsnAe ¦pyAeg krAe tAe te mAqe amArI kAe¤ jvAbwArI n¸I. aenI yAeGytA je-te VyiKtae pAete tpAsI te aùge ino#y levAe.

અђÂЪઆઇ, ´Ъઆઇઅђ અ³щ·Цº¯³Ц ╙¾¨Ц³Ъ Âщ¾Ц અ¸щઆ´³щ·Цº¯³Ц ╙¾¨Ц અ³щઅђÂЪઆઇ અ°¾Ц ´Ъઆઇઅђ ¸щ½¾¾Ц ¸Цªъ¸±± કºЪ¿Ь.є ³¾Ъ અº! ¯щ¸§ ³¾Ц ´Ц´ђª↔´º અђÂЪઆઇ અ³щ´Ъઆઇઅђ ĺЦ×µº કºЦ¾¾Ц ¸½ђ. અ¸Цºђ ¥Ц§↓¦щ¸ЦĦ £99 DX Telecom, Radha Silk House, Unit 8, 190 Ealing Road, Wembley HA0 4QD

www.ocivisa.co.uk

Contact Nilesh Shah

0208 453 5666 / 07961 816 619 Email: nileshsairam@gmail.com

HALL FOR HIRE FROM £60 P.H. Shree Aden Depala Mitramandal U.K. Charity: 293627

67A Church Lane, London N2 8DR

Contact: N. Chauhan 0208 346 8456 J. Depala 0208 349 0747. Well suited for Socials, Religious, Cultural and Official events. Terms & Conditions Apply. Capacity 350 Tel: 0208 444 2054 Email: sadmmlondon@gmail.com

કыºº §ђઇએ ¦щ

¸Цє¥щ窺 ³,ક ºÃщ¯Ц ¢Ь§ºЦ¯Ъ ¾¬Ъ» ±є´¯Ъ ¸Цªъ કыºº ¶Ãщ³³Ъ §λº ¦щ. ¾¬Ъ» ±є´¯Ъ³Ъ ÂЦº Âє·Ц½ ºЦ¡Ъ ¿કы, ¯щ¸§ ºÂђઈ અ³щ અ×¹ £ºકЦ¸¸Цє ¸±± કºЪ ¿કы ¯щ¾Ц ¸Ц¹Ц½Ь¶Ãщ³³Ъ §λº ¦щ. G ¡Ц¾Ц, ´Ъ¾Ц, ºÃщ¾Ц Â╙ï આકÁ↓ક ´¢Цº આ´¾Ц¸Цєઆ¾¿щ.

0758 6345 784 or Âє´ક↕: Mukund Jay 0790 0410 390

Matrimonial Gujarati family invites a proposal for their daughter of 29 yrs of age, 5’1”, slim, professional, British Citizen; looking for a suitor of 29 to 33 years age, professional, non-smoker, British citizen and, with a moderate family values.

E-mail: japatel1305@gmail.com

»Æ³ ╙¾Á¹ક

³ђ°↓»є¬³¸ЦєºÃщ¯Ц ≠∫ ¾Á↓³Ц ╙³7Ǽ, ╙³:Âє¯Ц³, ¬Ъ¾ђÂЪ↓ અ³щ¶Ц½કђ ³╙Ãє²ºЦ¾¯Ц ¢Ь§ºЦ¯Ъ ╙Ã×±Ь·Цઇ ¸Цªъ≈√ ¾Á↓કº¯Ц ¸ђªЪ ¾¹³Ц ¬Ъ¾ђÂЪ↓, ╙Âє¢» કы╙¾²¾Ц ¸╙Ã»Ц ¯ºµ°Ъ »Æ³ ╙¾Á¹ક Âє´ક↕આ¾કЦ¹↓¦щ. ΦЦ╙¯ - 8¯Ъ - ±щ¿³ђ ¶Ц² ³°Ъ અ³щ ¸╙Ã»Ц³щ¶Ц½કђ ÿщ¯ђ ´® ¥Ц»¿щ.

Âє´ક↕: 07438 598 220.

Carer Wanted

Gujarati Lady (not disabled) 90 yrs, living in Finchley London N3, requires live - in carer / companion. Lot of free time. Contact: 07778 887 080 / 07973 150 800.


3rd December 2016 Gujarat Samachar

www.gujarat-samachar.com

@GSamacharUK

દેશવિદેશ 23

GujaratSamacharNewsweekly

ફિડેલ કાસ્ટ્રોનુંનનધનઃ ક્યૂબામાંશોક, નમયામીમાંજશ્ન

હવાના (ક્યૂબા)ઃ ૨૬મી નવેમ્બરે મોડી રાત્રે ફફડેિ કામટ્રોનું અવસાન થતાં અડિી રાતે તેમન નાના ભાઈ રાઉિ કામટ્રોએ ટીવી પર તેવાતની જાહેરાત કરી હતી. લમયામીમાંપણ ઝડપથી સમાચાર ફેિાઈ ગયા હતા. અને અહીં રહીનેદેશવટો ભોગવતા ક્યુબન નાગલરકોએ જશ્ન મનાવ્યો હતો. ક્યૂબાથી ૨૦ વષોપહેિાંભાગેિા લશક્ષણલવદ્ પૈબ્િો અરેનલસલબયાએ જણાવ્યુંહતુંકે, કોઈના મૃમયુ પર જશ્ન મનાવી રહ્યા છીએ તે દુઃખદ ઘટના છે પરંતુ આ પ્રકારના માનવી કદી જસમવા ના જોઈએ. ક્રાંલત દ્વારા ક્યૂબાને ૨૦મી સદીના વૈચાલરક અને આલથોક લવભાજનનું પ્રતીક બનાવનાર ક્યૂબાના સામ્યવાદી શાસક ફફડિ કામટ્રોનું ૯૦ વષોની વયે લનિન થયુંહતું . શેરડી પકવતા ખેડૂતના પુત્ર કામટ્રોએ ૨૫ વષોથી જુિમ ગુજારી રહેિા સરમુખમયાર કુિજેન્સસયો બાલતમતાની સિા સશમત્ર ક્રાંલત દ્વારા ઊથિાવી દેશની સંપલિ નાગલરકોને વહેંચવાના વચન સાથે પહેિી જાસયુઆરી ૧૯૫૯ના રોજ ક્યૂબામાંસિાના સૂત્રો સંભાળ્યા હતા. રોમાસસ, લસગાર, દાઢી અને કોમ્બેટ શૂઝ સાથેના કામટ્રો લવશ્વના ડાબેરીઓ માટે આધ્યાન્મમક વ્યલિમવ બની

રહ્યા હતા. ફફડેિ કામટ્રોનુંઅવસાન થતાં ક્યૂબા શોકમગ્ન છે. તો ફ્િોલરડાનાંલમયામીની સડકો પર િોકોએ જશ્ન મનાવ્યો હતો. લમયામી ખાતે ક્યબાઈ-અમેલરકી નાગલરકો મોટી સંખ્યામાં વસી રહ્યા છે. લમયામીની સડકો પર કામટ્રોના મૃમયુ પછી આઝાદી આઝાદી જેવા સૂત્રોચ્ચાર થયા. ખાસકરીને ક્યૂબાની સામ્યવાદી સરકારે જેમને દેશલનકાિ આપ્યો હતો. તેમની સંખ્યા દેખાવકારોમાં વિુ હતી. રમતા પર કારહોનો વગાડીને, ડ્રમ વગાડીને, ડાસસ કરીને તેમજ ક્યૂબાનો ધ્વજ િહેરાવીનેખુશી જાહેર કરી હતી.

સંનિપ્ત સમાચાર

• પાક.ના ૧૬મી આમમી ચીિ બનતા કમર બાજવાઃ પાકિપતાના વડાપ્રધાન નવાઝશરીફેવવદાય લઈ રહેલા સેનાધ્યાિ રાવહલ શરનેપથાને િમર બાજવાની વનયુવિ િરી છે. જનરલ રાવહલ શરીફના સુરવિત ઉત્તરાવધિારી તરીિે નવાઝને ચારનામમાંથી પસંદગી િરવાની હતી. શરીફેશવનવારેઆ પસંદગીની જાહેરાત િરી દીધી હતી. ઉમેદવારોની પ્રવિયામાંવવદેશનીવત પર એમના વવચાર અનેભાારત સાથેના સંબધ ં ોની જાણિારીને વધુ મહત્ત્વ અપાયુંહતું . વતઘમાન સેનાધ્યિ રાવહલ શરીફ ૨૯મી નવેમ્બરેવનવૃત્ત થયા છે. જનરલ બાજવાનેિાશ્મીર મામલેલાંબો અનુભવ છેજેતેમનુંજમા પાસુંબની રહ્યુંછે. • પાક.ના ગ્વાદર બંદરની સુરિા માટે ચીની જહાજો મુકાશેઃ ચીન નેવીના જહાજો પાકિપતાનના ગ્વાદર બંદરે તૈનાત થશે એવી જાહેરાત પાકિપતાન નેવીએ િરી છે. ઇિોનોવમિ િોવરડોરની સુરિા માટે આ જહાજો તૈનાત િરાશે એવુંએિ વનવેદનમાં િહેવામાં આવ્યુંછે. પાકિપતાનના બલુવચપતાન પ્રાંતના ગ્વાદર બંદરેચીન પોતાની હાજરી દજઘ િરીનેલાંબાગાળાની વ્યૂહનીવત ઘડી રહી છે. તેના ભાગરૂપેહવેગ્વાદર બંદરેચીન ટૂં િ સમયમાંજાહજો તૈનાત િરશે. • યુગાન્ડામાં આનદવાસી રાજની ધરપકડ કરાઈઃ યુગાન્ડાની પોલીસે સુરિાદળો અનેઆવદવાસીઓ વચ્ચેની અથડામણમાં૫૫ લોિોનાંમોત પછી આિરી િાયઘવાહી િરીનેઆવદવાસી રાજાની ધરપિડ િરી છે. અહીં રવેન્ઝુરુરુ રાજ્યના રાજા ચાર્સઘવેપલેના નગર િાસીસીમાંઅથડામણ થઈ હતી. તેના રોયલ ગાડસસેપેટ્રોવલંગ િરતા સુરિાદળો પર હુમલો િયોઘહતો અને ૧૪ પોલીસ અવધિારીઓને મારી નાખ્યા હતા. જ્યારે અન્ય ૪૧ ઉગ્રવાદીઓ માયાઘગયા હતા. • UAEમાંભારતીય ચા વાળો ગેસ્ટ ઓિ ઓનરઃ એિ પચાસ વષષીય ભારતીય ચાવાળાને યુએઇમાં ઇલેક્ટ્રોવનિ શોપની એિ નવી બ્રાન્ચના ઉદ્ઘાટનમાં ગેપટ ઓફ ઓનર તરીિે આમંવિત િરાયો હતો. મૂળ િેરળના મોહમ્મદ શફીએ વરબન િાપીનેબ્રાન્ચનુંઉદ્ઘાટન િયુુંહતું . • પાફકસ્તાનમાં૧૭ વષષથી વસ્તીગણતરી નથી થઈઃ પાકિપતાનમાં૧૭ વષઘબાદ વપતીગણતરી થવાની હતી, પરંતુભારતીય સરહદેતંગવદલીને િારણેવપતી ગણતરી અચોક્કસ મુદત માટેમોિૂફ રાખવામાંઆવી છે. ઘેર-ઘેર જઇનેવપતીગણતરીના આંિડા એિવિત િરવા સૈન્યના િમઘચારી મળતાં વનણઘય લેવાયો છે. પાકિપતાન બ્યૂરો ઓફ પટેવટસ્પટક્સના જણાવ્યાનુસાર વપતી ગણતરી માટેસૈન્યના ૧,૬૭,૦૦૦ િમઘચારીઓની જરૂર પડશે. સૈન્યનુંિહેવુંછેિેહાલ સરહદેજેસ્પથવત છેતેનેધ્યાનમાં લેતાંઆટલી મોટી સંખ્યામાંિમઘચારીઓ ફાળવી શિાય તેમ નથી. • કુવત ૈ ની જનતાએ કડક કાયદા લાગુકરનારાઓનેપાઠ ભણાવ્યોઃ વવશ્વમાંસૌથી મોંઘા ચલણવાળા તેલ સમૃદ્ધ દેશ િુવત ૈ માંજનતાએ િડિ િાયદા લુગા િરનારા સાંસદોનેઆિરી સજા િરી છે. રવવવારેનેશનલ એસેમ્બલીનાંપવરણામ જાહેર થયાં. િુલ ૫૦ સભ્યનુંસંખ્યાબળ ધરાવતા ગૃહની ૨૪ સીટ મુસ્પલમ બ્રધરહૂડ સાથેજોડાયેલા વવરોધપિોએ જીતી છે. ઇપલામી, નેશનવલપટ અને વલબરલ વવપિે ચૂં ટણીનો ચાર વષઘથી

ફકિોમીટર દૂર આવેિાંઆઇિેસડ પર લમસાઇિ ગોઠવવાની મંજરૂ ી આપી હતી. • ૧૧ અમેરિકન પ્રેરસડેટટ સામે ટક્કિઃ અમેલરકાના ક્યૂબા પર આલથોક પ્રલતંબિ િાગ્યો હતો. પરંતુ ક્યારેય અમેલરકા સામે ઝૂક્યા નહીં. તેમણે આઇજેનહાવરથી િઇનેલિસટન સુિી ૧૧ અમેલરકન રાષ્ટ્રપલતઓ સામે બાથ ભીડી. જ્યોજો બુશનો લવરોિ પણ સહન કયોો. થોડા સમય પહેિાં અમેલરકાના રાષ્ટ્રપલત ઓભામા ક્યૂબા ગયા હતાં. • આજજેન્ટટનાના ચે ગ્વેિાએને ઉદ્યોગ પ્રધાન બનાવ્યાઃ આજજેન્સટનાના સજોક ચે ગ્વેરાને

કામત્રોને ગોલરિા યુદ્ધની ટ્રેલનંગ આપી હતી. ક્યુબાના વડા પ્રિાન બનવા પર કામત્રોએ ૩૩ વષોના ચે ગ્વેરાને ઉદ્યોગ પ્રિાન બનાવ્યા. પરંતુ પછી િેલટન અમેલરકામાં ક્રાંલતનો સંદેશ પહોંચાડવા માટે જંગિોમાંચાલ્યા ગયા હતાં. દાઢી અંગે... • કામત્રોની દાઢી તેમની ઓળખ હતી. ૧૯૫૯માં તેમણે જણાવ્યું હતુંકેહુંદાઢી કાપી શકું , મનેતેની આદત પડી ગઈ છે.અને મારી દાઢી દેશ માટેમહત્ત્વની છે. • તેઓ કહેતા હતા કે જો તમે રોજ ૧૫ લમલનટ દાઢી કરતા હો તો વષોમાં પાંચ હજાર લમલનટ હું આટિો સમય બરબાદ કરી શકું . • જ્યારે ક્યુબા પોતે બ્િેડ બનાવવા જેટિુંલવકલસત થઈ જશે મયારેહુંદાઢી કરીશ ત્રણ મોટાંકામ રિક્ષણ: ૧૯૬૦માંસાક્ષર લમશન ચિાવ્યું. લશક્ષકો, કામદારો, અને એક િાખ યુવા ટ્યુટર લમશન સાથેસંકળાયા. દેશનો સાક્ષરતાનો દર ૯૬ ટકાનો થઈ ગયો. આિોગ્ય: ૧૧૯૯૦ સુિી દેશમાં મફત લચફકમસા શરૂ કરી. ક્યુબાનાં બાળ મૃમયુ દરને લવકસીત દેશો જેટિો કરી નાખ્યો. કૃરિ: ૧૯૬૦માંપેટ પ્રોજેક્ટ શરૂ કયોો. ઉબ્રેબ્િેક જાલતની ગાય એક લદવસમાં૧૧૦ લિટર દૂિ આપતી હતી.

મેલબોનનઃ ઓમટ્રેલિયાએ જેને મોમટ વોસટેડ જાહેર કયોો છે એ ભારતીય મૂળનો નીિ પ્રકાશ તુકકીમાંથી પકડાઈ ગયાના અખબારી અહેવાિો વહેતા થયા હતા. જોકે, અગાઉ અમેલરકાએ ઇરાકમાં તે માયોો ગયો હોવાનો દાવો કયોો હતો. આતંકી સંગઠન આઇએસ સાથે જોડાયેિા અને ઝીમ્બાબ્વેએ તેની ૨ અને૫ ડોલરની નોટ્સ રદ કરવા સાથેનવી અમેરીન ઓમટ્રેલિયામાં આઈએસ માટે બોન્ડ નોટ્સ બહાર પાડવાની જાહેરાત કરી છે. ચલણ એટલી હદેતૂટી આતંકીઓની ભરતી કરતો નીિ ગયુંછેકે, ઝીમ્બાબ્વેનેબેડોલરની નવી નોટ્સ બહાર પાડવી પડી છે. પ્રકાશ ઓમટ્રેલિયાના બવહષ્િાર િરી રાખ્યો હતો. શવનવારે થયેલુંમતદાન ૨૦૧૨ બાદ ચોથું મોમટવોસટે ડ ની યાદીમાં હતો. મતદાન હતું . છેર્લા આંિડા મુજબ ભંગ સંસદના ૫૦માંથી ૨૨ સભ્ય ભારતીય મૂળનો આ ફીજી ચૂં ટણી હારી ગયા જ્યારેઆઠ સભ્ય ચૂં ટણી લડ્યા જ નહોતા. • પાફકસ્તાનમાંજજ નવરુદ્ધ નટપ્પણી બદલ બેટીવી ચેનલનાંલાઇસન્સ નાગલરક નીિ પ્રકાશ અબુ રદઃ પાકિપતાનમાં ન્યાયપાવલિા સામે સવાલ ઊભા િરનાર િણ ટીવી ખાલિદ અિ-કમ્બોડી નામથી

૨૦૧૩ના વષોથી આઇએસમાં જોડાયો હતો. ઓમટ્રેલિયામાં આતંકી હુમિાનુંકાવતરુંકરવાના આરોપમાંતેનેમોમટવોસટેડ જાહેર કરાયો હતો. નીિ પ્રકાશ તુકકીમાંથી ઝડપાયો હોવાના અખબારી અહેવાિો વહેતા થયા હતા. એબીસી સયૂઝે તુકકીના અલિકારીને ટાંકીને એક અહેવાિમાં નીિ પ્રકાશ તુકકીમાંથી પકડાયો હોવાનો દાવો કયોો હતો. અમેલરકાના સંરક્ષણ મંત્રાિયના એક અલિકારીને ટાંકીનેઅમેલરકન મીલડયાએ પણ નીિ પ્રકાશની િરપકડ થઈ હોવાની અટકળ કરી હતી.

શીતયુદ્ધના સમયગાળામાં કામટ્રોએ ડાબેરી દેશોની પડખે રહવાનેબદિેભારતના નેતૃમવમં શરૂ કરાયેિા લબનજોડાણવાદી દેશોના સંગઠન NAMના ચેરમેન તરીકેકરાઈ હતી. કામટ્રો ભારતના મવ. વડા પ્રિાન ઇંલદરા ગાંિીને પોતાની મોટી બહેન માનતા હતા. ૧૯૭૯માં મવ. ઇન્સદરા ગાંિીને NAMના ચેરમેન લનયુિ કરાયાં તે સમયે હવાના ખાતે કામટ્રોએ કરેિી રમજૂ ઘણી ચચાોમપદ રહી હતી. મવ. ગાંિીને લવલિવત રીતે NAMનું અધ્યક્ષપદ સોંપતા પહેિાં કામટ્રોએ જણાવ્યું હતું કે, ઇંલદરા ગાંિી મારા મોટા બહેન છે. ચેરમેનપદનું પ્રતીક ઇંલદરા

ગાંિીના હાથમાં સોંપતી વખતે ઇંલદરાએ હાથ િંબાવ્યો, પરંતુ કામટ્રોએ પ્રતીક આપ્યુંનહીં અને રહમયમય રીતે ન્મમત કરતાં ઇંલદરા સામે જોઈ રહ્યા હતા. આખરે બિાનાં આશ્ચયો વચ્ચે કામટ્રોએ આગળ વિીને ઇંલદરા ગાંિીનેઆલિંગનન આપ્યુંહતું . • ૧૯૬૨માં અમેરિકા સામે રમસાઇલઃ ૧૯૬૨માં શીત યુદ્ધ સમયે ફફદેિ કામત્રો સોલવયેત સંઘનેપોતાની સરહદમાંઅમેલરકા લવરુદ્ધ લમસાઇિ ગોઠવવાની મંજૂરી આપી દુલનયાને આશ્ચયોચકીત કરી હતી. કામત્રોના પગિાંએ દુલનયાને પરમાણુ યુદ્ધ પર િાવી દીિુ હતું. મોમકોએ અમેલરકા સામે માત્ર ૧૪૪

ચેનલો વવરુદ્ધ િાયઘવાહી હાથ ધરતાં તેમાંથી બે ચેનલના લાઈસન્સ રદ િરી દેવાયા છે અને િીજી ચેનલને દંડ ફટિારાયો છે. દંડ ઈલેક્ટ્રોવનિ મીવડયા ઉપર નજર રાખનાર પેમરે ાએ સજા ફટિારી છે. ટીવી ચેનલોએ સુપ્રીમિોટટના એિ ન્યાયાધીશ ઉપર વટપ્પણી િરી હતી. જેને આધારવવહોણી ગણવાઇ હતી. જેની સામે વદન ન્યૂઝનું૩૦ વદવસ અનેવનયો ટીવીનુંસાત વદવસ માટેલાઈસન્સ રદ િરી દેવાયુંછેતેમજ ૧૦ લાખનો દંડ ફટિારાયો છે. જોિેસચ ટીવી ઉપર એિ દશઘિના વવચાર સંભળાવવાના આરોપ હેઠળ ૧૦ લાખ રૂવપયાનો દંડ ફટિારાયો છે. • નસંગાપોરમાં નકલી ડોલર છાપનાર ભારતીયને ત્રણ વષષની કેદઃ વષષીય એિ ભારતીયનેવસંગાપોરની નિલી નોટ છાપવાના ગુનામાંિણ વષઘની જેલની સજા ફરમાવવામાં આવી છે. શશીિુમાર લક્ષ્મણને ૧૦૦ અને૫૦ વસંગાપોરના ડોલર છાપવાનો ગુનો િયોઘહતો. સરિારી વિીલે િોટટને જણાવ્યુંહતુંિે લક્ષ્મણને, તે પોતે નાણાંિીય મુશ્િેલીમાં હોવાને િારણે નિલી નોટો છાપવાનુંનક્કી િયુુંહતું . અને તેણે એસ. જી.ડી. ૧૦૦ની નિલી ‘ફોટો િોપી’ તૈયારી િરી હતી જેઅસલ નોટનેઆબેહુબ મળતી હતી. તેમણેઆ નિલી નોટની મદદથી િુલ ૨૧.૮૦ એસ.જી.ડી.ની બે પેિટે સીગારેટ ખરીદી હતી અને ૭૮.૨૦ ડોલર પરત મેળવ્યા હતા. આ નિલી નોટ અંગેપટોલ સુપરવાઇઝરનેખ્યાલ આવી જતા ૧૩મીએ ફવરયાદ િરી હતી. લક્ષ્મણને નિલી નોટ છાપ્યાના બે વદવસમાં આ બાબત ઝડપાઈ ગઈ હતી. પોલીસે લક્ષ્મણના ઘરે દરોડો પાડીને ૫૦ ડોલરની નોટ અનેઅન્ય િેટલીિ વપતુઓ ઝડપી લીધી હતી.

ઓસ્ટ્રેવિયાનો મોસ્ટ િોન્ટેડ નીિ પ્રકાશ તુકકીમાંથી ઝડપાયો?

• ઈરાનનાં સ્ટેશને બે ટ્રેન વચ્ચે ટક્કર, ૪૪નાં મૃત્યુ, ૧૦૩ને ઈજાઃ ઇરાનમાંતહેરાનની ૨,૫૦૦ કિ.મીના અંતરેઆવેલાંએિ રેલવેપટેશન પર બેટ્રેન ટિરાઈ જતાં૪૪ લોિોનાંમૃત્યુથયાંહતાંઅને૧૦૩થી વધુ લોિોનેઈજા પહોંચી હતી. સેમનાન પ્રાંતના શહરૂદ શહેરનાંહફ્તખાન પટેશન પર દૂઘઘટના સજાઘઈ હતી. હોસ્પપટલમાં દાખલ એિ પ્રવાસીએ જણાવ્યુંહતુંિેદુઘઘટના સજાઘઈ ત્યારેતેસૂતો હતો.

£∞

¶º ·Ц¾

= = £∞ = €∞ = $∞ = એક ĠЦ¸ Âђ³Ц³ђ ·Ц¾ એક અ⅜Â Âђ³Ц³ђ ·Ц¾ એક અ⅜Â Âђ³Ц³ђ ·Ц¾ એક ઔєÂ ¥Цє±Ъ³ђ ·Ц¾ £∞

Rates

λЦ. ≤≈.≠∟ ∞.∞≤ $ ∞.∟≈ λЦ. ≡∟.≠≡ λЦ. ≠≤.≠≈ £ ∩√.≈∟ £ ≥∫≥.≡≈ $ ∞∞≤∫.≠≡ $ ∞≠.≈√ €

One Month Ago

λЦ.

$

λЦ. λЦ. £ £

$

$

≤∞.≡√ ∞.∞∞ ∞.∟∟ ≡∩.∩√ ≠≠.≤√ ∩∩.≠∫ ∞√∫≠.∩≥ ∞∟≡≤.≥∞ ∞≡.≤∫

1 Year Ago

λЦ. ∞√√.√√ € ∞.∫∫ $ ∞.≈∞ λЦ. ≡√.∩√ λЦ. ≠≠.≈√ £ ∟∩.√≈ £ ≡∞≡.√√ $ ∞√≡≠.∞∫ $ ∞∫.∞≡


24

@GSamacharUK

કતતવ્યરનષ્ઠાનુંઉજળુંઉદાહરણ • તુષાર જોશી •

‘િાલે વહેલી સવારે મુબ ં ઈ જવું છે તો ગાડી બુિ િરાવી?’ મનીષાએ પરતને િહ્યું... મોડી રાત સુધી ચાલેલા િામ, મુબ ં ઈ સામારજિ પ્રસંગમાં જવાનું હોવાથી એની તૈયારી અને મોડી રાત્રી સુધી જૂના ગીતો સાંભળવાના મૂડમાં પરતદેવ ગાડી બુિ િરાવવાનું ભૂલી ગયા. એલામય મૂક્યો હતો એટલે વહેલી સવારે ચાર વાગ્યે સફાળા જાગ્યા અને યાદ આવ્યું િે રેલવે સ્ટેશને જવા માટેની ગાડી બુિ િરવાનું તો રહી જ ગયુ.ં તાત્િાલીિ દીિરીને ભર ઊંઘમાંથી જગાડી અને િહ્યું, ‘બેટા, હું સ્નાન - સેવા પૂજા પૂરા િરું ત્યાં તું ગાડી બુિ િરાવને...!’ ‘પૂજા િરીને શાંરતથી ફ્રેશ થાવ ડેડી...’ દીિરીએ િહ્યું. ‘ગાડી બુિ િરાવી દીધી છે... અવાજ ઉપરથી લાગ્યું િે િોઈ જેન્ટલમેન વાત િરી રહ્યા છે’ દીિરીએ રેલવે સ્ટેશને પહોંચી તો જવાશે ને? એ રચંતા હળવી િરવા િહ્યું. સમય િરતાં દસ રમરનટ પહેલા વાહન આવી ગયુ.ં પરરવારને આવજો આવજો - જયશ્રી િૃષ્ણ િહીને રવાના થયા... ગાડીમાં બેઠા ને ડ્રાઇવરે ‘ગુડ મોરનિંગ, બ્રધર’ િહ્યું - એના અવાજમાં આવિાર અને મીઠાશ બન્ને હતા... લાગ્યું િે લઢણ અને બોલી સૌરાષ્ટ્રના છે. ‘તમે સહેજ પણ રચંતા િરતા નરહ, જરાયે રફ ડ્રાઇરવંગ િયાય રવના તમને રેલવે સ્ટેશને સહી સલામત પહોંચાડી દઈશ’ એમ િહી એણે જ પૂછયુ,ં ‘આપનું વતન િયુ?ં ’ મનીષાએ િહ્યું, ‘તમારા મતે િયું હોઈ શિે?’ જવાબ મળ્યો, ‘અમદાવાદી ભાષા તો નથી જ’ મનીષાના પરતએ સાહરજિરૂપે િહ્યું, ‘અમારું વતન ભાવનગર છે, ભાઈ’ આગળ જઈ ઉમેય,ુિં ‘હવે દોઢ દાયિો થયો અહીં રહેતા રહેતા એટલે આ અમદાવાદ શહેર પણ અમારું થયુ’ં ... રાજી થઈને ડ્રાઇવરે િહ્યું ‘અરે, તો, તો તમે મારા ગામના... મને તમારી વાતચીત પરથી લાગતું હતું િે સૌરાષ્ટ્રના છો.’

ભાવનગરની નજીિ ૨૩-૨૪ કિલોમીટર અંતર પ્રાચીન અને ઐરતહારસિ નગરી રસહોર આવેલી છે ત્યાં એનું વતન હતુ.ં રસહોર ગામમાં ઊંચા ડુગ ં ર પર રસહોરી માતા રબરાજે છે - અહીં એિ સમયે ત્રાંબારપત્તળના વાસણોના ઉદ્યોગની જાહોજલાલી હતી. અહીંના દુધના માવાના બનેલા િણીદાર પેંડાનો સ્વાદ આજે પણ શોખીનોને યાદ છે. અનેિ ઐરતહારસિ િથાઓ આ નગર સાથે જોડાયેલી છે. રસહોર ગામમાં એનું ઘર હતું અને એણે બાળપણનું સ્મરણ િરી એના રપતાની વાત િરી એના રપતાનું નામ ઇબ્રાહીમભાઈ. એના િહેવા મુજબ ૧૯૬૦ના દાયિાથી એમણે ડ્રાઇવર તરીિે નોિરી િરી અને ૧૯૯૨માં રરટાયર થયા હતા. એ સમયના રદવસોમાં તેઓ એસ.ટી. બસ ચલાવે અને માગયમાં િોઈને ઉભેલું જુએ. િોઈ નાગરરિ હાથ ઊંચો િરે તો તેઓ બસને થોભાવતા. તેઓ માનતા િે આ વાહન મારી રોજી રોટી છે અને તેના દ્વારા ગુજરાન ચાલે છે તો મારી એ ફરજ છે િે મારે પણ એસ.ટીની ઇમેજને ઉજળી િરવી જોઈએ. એની આવિ વધે, એના દ્વારા લોિોને ઉપયોગી થવાય એવા પ્રયત્નો િરવા જોઈએ. પરરણામે પ્રવાસીઓ અને સહિમયચારીઓને એમના માટે આદર હતો. ‘સ્ટેશન આવી ગયું લ્યો, રપતાજીના આપેલા સંસ્િારોને - અમે પણ આગળ વધારીએ છીએ’ િહી - પૈસા સ્વીિારી હસતા હસતા આવજો િહી એણે એના માગગે ગાડી આગળ વધારી મનીષા અને તેના પરતના મન પર િતયવ્યરનષ્ઠ વ્યરિત્વની ઇમેજ છોડતો ગયો. પ્રત્યેિ વ્યરિ પોતે જ્યાં પણ છે ત્યાં રહીને માનવતાપૂણય અરભગમ દાખવીને - બીજાને મદદરૂપ થઈને પોતાની અને પોતે જેમાં િામ િરે છે એ સંસ્થાની ઇમેજ િેટલી સરસ રીતે ઊભી િરી શિે છે એ વાતની અનુભરૂ ત આવા નાના નાના પ્રસંગોમાંથી થાય ત્યારે િતયવ્યરનષ્ઠાના અજવાળા રેલાય છે. ઃલાઇટ હાઉસઃ ધાયયુંધણીનયંથાય પરંત,ય સત્ય કમમતયંકરતો જા. - દેશી ભજનવાણી અનુસંધાન પાન-૧

Indian Funeral Directors “first & foremost”

Bharat Shah, Sanjay Shah, Trupti Shukla, Ashvin Patel or Jaysen Seenauth

0208 952 5252 0777 030 6644

www.indianfuneraldirectors.co.uk

GILDERSON & SONS

FUNERAL DIRECTORS PROVIDING SPECIALIST SERVICE Worldwide Repatriation Service Scattering Ashes G Horse Drawn Funerals G Weekend Funerals G Use of Large Private Shiva Chapel Ritual Service Ritual Items Provided G Full Washing and Dressing facilities G Choice of Coffins G Priest Arrangements G Funeral arrangements at Home or Funeral Home

કાળુંનાણુંધોળું...

જે લોકો બેહિસાબી નાણાંને છુપાવશે અને બાદમાં આવકવેરા આ નાણાંપકડાશેતો આવકવેરા કાયદાની જોગવાઈમાં કરાયેલા સુધારા પ્રમાણેફ્લેટ ૬૦ ટકા ટેક્સ અનેતેની પરના ૨૫ ટકા સરચાજજ એટલે કે ૮૫ ટકા સુધી વસૂલાત કરાશે. ‘અમે જોયુંછે કે કેટલાક લોકો નવી ચલણી નોટોનો ઉપયોગ કરીને કાળાં નાણાંને ફરીથી કાળાંકરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે’ તેમ અહિયાએ કહ્યુંિતું . પ્રહતબંહધત ૫૦૦ અને૧૦૦૦ની નોટમાંજેણેપણ બેહિસાબી રકમ જમા કરાવી છે તેમાંથી ૫૦ ટકા

૧ ૫ ૧૦

૧૧

૧૨

૧૩

૧૬ ૧૭

૧૮

24 HOUR SERVICE

0208 478 0522 90/92 LEY STREET, ILFORD IG1 4BX Part of Dignity Funerals A BRITISH COMPANY

www.gujarat-samachar.com

તા. ૨૬-૧૧-૧૬નો જવાબ

સં

મો લ

૧૪

મે

ય મ

દા

૧૯

દા

દા

વા

મી ર

પ્ર

િા િા

૧૫

હે ત

રા

હે

દા

રા

મં

દા

જા િ

કિ રર

ના ની

રૂ

આડી ચાવીઃ ૧. માણસને ગળી જાય એવો મોટા િદનો સાપ ૪ • વૃક્ષનું બી જે માળાના મણિામાં વપરાય છે ૩ • ૪. ધીમો િે ગંભીર સૂર ૨ • ૫. પ્રપંચ, િાવતરું ૪ • ૭. અરત ઊંડુ, તાગ ન મેળવી શિાય તેવું ૩ • ૯. સૂિું, શુષ્િ ૨ • ૧૦. સાડીનો છેડો, દામન ૩ • ૧૧. ક્રોરધત ૫ • ૧૨. અત્યંત મોટા િદનું બંદિ ૂ જેવું શસ્ત્ર ૨ • ૧૩. લગ્ન વખતે વર-વધૂના હાથના રમલનની રવરધ ૫ • ૧૬. ઠંડુ ૩ • ૧૮. મન ચંગા તો .... મેં ગંગા ૪ • ૧૯. તરંગી ૨ ઊભી ચાવીઃ ૧. અવાજરરહત, શાંત ઉચ્ચારવાળું ૩ • ૨. ભયંિર એવું રશવરૂપ ૨ • ૩. િાયય, િાયય િરવાની શરિ ૩ • ૬. યંત્રની જેમ, ચોક્સાઈથી ફેરફાર રવના ૪ • ૭. નાશ ન પામે તેવું ૩ • ૮. જવું તે ૩ • ૯. રજત, એિ સફેદ કિંમતી ધાતુ ૨ • ૧૦. ઈનામ ૫ • ૧૧. ઘોંઘાટ ૪ • ૧૪. માનવસમૂહ, ટોળું ૩ • ૧૫. આંખની પાંપણ ૩

સુ ડોકુ -૪૬૪ ૧ ૩ ૫ ૭

૫ ૮ ૨ ૪

૫ ૭ ૧ ૪

૩ ૬ ૭ ૪ ૨ ૭ ૩ ૫ ૬ ૮

રકમ પ્રધાનમંત્રી ગરીબ કલ્યાણ યોજના ૨૦૧૬માં જમા કરાશે. જમા રકમમાંથી ૨૫ ટકા જ ઉપાડી શકાશેજ્યારેબાકીના ૨૫ ટકા ચાર વષજસુધી વ્યાજ હવનાના લોક-ઇન હપહરયડમાંરિેશ.ે સ્રોત અંગેસવાલ નહીં રેવન્યુ સેક્રટે રી અહિયાએ જણાવ્યુંિતુંકે, કાળુંનાણુંસંગ્રિ કરનારામાં ભય માટે આકરી જોગવાઈ જરૂરી િતી. પ્રધાનમંત્રી ગરીબ કલ્યાણ યોજનામાં આવકના સ્રોત અંગે કોઈ સવાલ નિીં કરાય. તેમાં વેલ્થ ટેક્સ, હસહવલ લો અને અન્ય ટેક્સેશન કાયદામાંથી પણ મુહિ આપશે. જોકે ‘ફેમા’, પીએમએલએ,

07957 07956 07583 07939 07437

250 299 616 232 616

૩ ૫

૧ ૨

G

CHANDU TAILOR JAY TAILOR NITESH PINDORIA BHANUBHAI PATEL DEE KERAI

G

DIGNITY FUNERAL PLAN at TODAY PRICES

3rd December 2016 Gujarat Samachar

GujaratSamacharNewsweekly

851 280 151 664 151

સુડોકુ-૪૬૩નો જવાબ ૩ ૬ ૫ ૯ ૧ ૪ ૭ ૨ ૮

૯ ૧ ૨ ૭ ૫ ૮ ૪ ૩ ૬

૮ ૭ ૪ ૬ ૨ ૩ ૯ ૧ ૫

૨ ૪ ૯ ૮ ૭ ૫ ૧ ૬ ૩

૫ ૩ ૭ ૪ ૬ ૧ ૮ ૯ ૨

૬ ૮ ૧ ૩ ૯ ૨ ૫ ૭ ૪

૧ ૨ ૬ ૫ ૪ ૯ ૩ ૮ ૭

નાકોજહટક્સ અને બ્લેક મની એક્ટમાંથી કોઈ છૂટછાટ અપાશે નિીં. ૧૦મી નવેમ્બરથી જમા હડપોહિટોને આ યોજના અંતગજત આવરી લેવાશે. આઈટી સુધાર ખરડો પસાર થઈ ગયા બાદ અમે છેલ્લી તારીખ જાિેર કરીશું . મોટા ભાગે તે ૩૦ હડસેમ્બર રિેવાની સંભાવના છે. ઓછી આવક દશાજવવા પર ૫૦ ટકા ટેક્સ અને આવકની ખોટી માહિતી આપવા પર ૨૦૦ ટકા ટેક્સની જોગવાઈઓ ચાલુજ રિેશ.ે ઓછી આવક દશાજવવી અથવા તો આવકની ખોટી માહિતી આપવી અને આવકવેરા હરટનજમાં દશાજવલ ે ી રકમ અને

૪ ૯ ૮ ૨ ૩ ૭ ૬ ૫ ૧

૭ ૫ ૩ ૧ ૮ ૬ ૨ ૪ ૯

નવ ઊભી લાઈન અનેનવ આડી લાઈનના આ ચોરસ સમૂહના અમુક ખાનામાં ૧થી ૯ના અંક છેઅને બાકી ખાના ખાલી છે. તમારેખાલી ખાનામાં૧થી ૯ વચ્ચેનો એવો આંક મૂકવાનો છેકેજેઆડી કે ઊભી હરોળમાંરરપીટ ન થતો હોય. એટલુંનહીં, ૩x૩ના બોક્સમાં૧થી ૯ સુધીના આંકડા આવી જાય. આ રિઝનો ઉકેલ આવતા સપ્તાહે.

એસેસ્ડ આવક વચ્ચેઅંતર છે. રૂ. ૬૫ હજાર કરોડ જાહેર સરકારની આ યોજનાને ઇન્કમ હડકલેરશ ે ન સ્કીમ (આઇડીએસ)નો બીજો તબક્કો ગણાય છે. કાળું નાણું બિાર લાવવા આઇડીએસ જાિેર કરાઇ િતી. પિેલી જૂનથી ૩૦ સપ્ટેમ્બર સુધી આ યોજના િતી. યોજનામાં બેહિસાબી આવકની માહિતી જાિેર કરનારને ૪૫ ટકા વેરા અને દંડ સાથે કાનૂની કાયજવાિીમાંથી મુહિ મળી છે. યોજના અંતગજત ૩૦ સપ્ટેમ્બર સુધીમાં ૬૪,૨૭૫ લોકોએ ૬૫,૨૫૦ કરોડ રૂહપયાના કાળા નાણાંની જાિેરાત કરી િતી.

Established in 1984, we are the First and Foremost Funeral Directors serving exclusively the asian community with due respect to individual religious and cultural beliefs.

Our Unique service is available at any hour Including Saturday and Sunday Serving all the Asian communities in London & Countrywide. International transportation available offering repatriation service to and from India. Our Impressive Mandir is available for large service gatherings and final funeral rites. Extensive washing & dressing facilities available

Contact: Anil Ruparelia

Asian Funeral Service

FREEPHONE: 0800 026 9887 અщ╙¿¹³ µ¹Ь³º» Â╙¾↓Â

209 Kenton Road, Kenton, Harrow, Middlesex HA3 0HD Tel: 020 8909 3737


3rd December 2016 Gujarat Samachar

www.gujarat-samachar.com

@GSamacharUK

સાપ્તાહિક ભહિષ્ય રાહિભહિષ્ય અઠિાહિક િા. ૩-૧૨-૨૦૧૬ થી ૯-૧૨-૨૦૧૬

જ્યોસિષી ભરિ વ્યાિ

લેખિકા રેિા પટેલના બેપુસ્તકોનુંલોકાપપણ

ડેલાવર-અમેરરકા ખાતે નવોરિત વાતાાકાર અને તમારા આયોજનનો અમલ ગ્રહયોગો જોતાં તમારે કેટલાક તમારા માગમ આડેના વિઘ્નો દૂર નવલકથાકાર ભાિરણકરિામાંધારણા કેઅપેક્ષા કરતાં પડકારોનો સામનો કરિો પડશે. થાય. તમારા માગગે સફળતાપૂિમક વાલવોડના રેખા રવનોિ પટેલના પ્રવતકૂળ સંજોગો જણાતાંઅશાંવત તમારા પ્રયત્નો કે કામગીરી આગળ િધી શકશો. ખચમ અને ‘લીટલ ડ્રીમ્સ’ અને અને ઉત્પવત િધશે. આવથમક મુજબ યશ કેલાભ ન મળિાથી વ્યયનુંપ્રમાણ િધતુંજણાશે. ખચમ સમપયાઓ ઘેરી જણાય તો પણ મન ઉદ્વેગ બનશે. વ્યથાના કડિા અને ખરીદી પર કાબુ રાખજો. ‘લાગણીઓના ચિવાત’ નામના કાયમશીલ રહી ચાલશો તો કોઈને ઘૂંટ પીિા પડે. આ સમય કુદરતી રીતે આવથમક બેપુટતકોનો રવમોચન સમારોહ કોઈ રીતેનાણાંનો બંદોબપત થઇ નાણાકીય દૃવિએ એક યા બીજી મૂંઝિણમાંથી બહાર નીકળિાનો ગુજરાતી રલટરરી એકેડમીના િમુખ રામ ગઢવી અને જશેઅનેતમારા કામ ઉકેલાશે. રીતેવચંતાપ્રદ જણાશે. માગમદેખાશે. પૂવાિમુખ પન્ના નાયકના વૃષભ રાસશ (બ,િ,ઉ) કન્યા રાસશ (પ,ઠ,ણ) મકર રાસશ (ખ,જ) શુભહટતેયોજાઈ ગયો. વચંતાના િાદળો વિખેરાતાં તમારી પિપથતા અને પિાપથ્ય લાંબા ગાળાથી અટિાયેલા ‘ગાડડી રરસચા ઈન્ન્ટટટ્યુટ મનોબળ મજબૂત બનશે. સાચિિું જરૂરી છે. આ સમયમાં કાયોમનો વનકાલ આિેઅથિા તો ફોર ડાયટપોરા ટટડીઝ’ના આયોજનને તેમાંપ્રગવત થતી જણાશે. આવથમક નાણાકીય દૃવિએ જે કંઈ નાણાંકીય તકલીફો જણાશે તેમાંથી બહાર વ્યિસ્પથત નવહ રાખો તો ગરબડ પવરસ્પથત સામાન્ય રહેશે. જરૂર રનયામક અને ડાયટપોરા નીકળિાનો માગમ મળે. ખચામઓ િધે. ખોટા ખચમિધી જિા સંભિ કરતાં િધુ ખચમ અને હાવનના સારહત્યના સંશોધક ડો. બળવંત માટે જરૂરી નાણાંની વ્યિપથા છે. હજુ અટિાયેલા લાભો કે પ્રસંગો સામે આિકનું પ્રમાણ જાનીએ ભૂરમકા આપતા જણાવ્યું ઉઘરાણી મેળિિામાં વિલંબ વચંતા જન્માિશે. કરજનો ભાર હતું કે "રેખા પટેલ સોશ્યલ કરી શકશો. સારો લાભ મળશે. રમડીયામાં રિયાશીલ છે. જણાશે. ધીમી પ્રગવત થાય. મહત્ત્િની ખરીદી થાય. અકળાિશે. સમથુન રાસશ (ક,છ,ઘ) િુલા રાસશ (ર,િ) કું ભ રાસશ (ગ,શ,િ,ષ) ‘ફફરલંગ્સ’, ‘અરભયાન’ વગેરે સાપ્તારહકોમાંરનયરમત લખેછે. આ સમયમાં અંગત કારણસર કેટલાક પ્રસંગોથી વચંતામુક્ત તમારી વચંતા કે સમપયા હશે તો તેઓની કથાઓમાં અમેરરકન કોઈ અજંપો કે બેચેનીનો બનશો. એકંદરે માનવસક તેને ઉકેલ મળે. કોઈ મહત્ત્િનું ગુજરાતી સમાજની નવી પેઢીના અનુભિ કરાિતું િાતાિરણ પિપથતા જાળિી શકશો. કાયમ સફળ બનતું જણાય. રહેશે. ધાયુુંન થિાથી વનરાશ યા ગૂંચિાયેલા આવથમક પ્રશ્નોનો પ્રયત્નો સફળ થતાં લાગશે. િશ્નો કેન્દ્ર ટથાનેહોય છે.” આ િસંગે જારણતા લેરખકા હતોત્સાવહત ન બનશો. મનોબળ ઉકેલ મળશે. અણધારી સહાયથી નાણાકીય મુશ્કેલીનો ઉકેલ મળે.

મેષ રાસશ (અ,લ,ઇ)

સિંહ રાસશ (મ,ટ)

ધન રાસશ (ભ,ફ,ધ,ઢ)

ટકાિી રાખજો. નાણાકીય દૃવિએ આ સમય સુધારો સૂચિે છે. મહત્ત્િની ખરીદી થાય.

કામકાજ નભી જશે. જરૂરી નાણાકીય વ્યિપથા ઊભી કરશો. અિરોધો દૂર થાય.

તેમજ તમારા ખચમ અને દેિાને પહોંચી િળિા માટે મદદ ઊભી થઈ શકશે. કોઈ મોટુંખચમથશે.

લાગણીઓના ઘોડાપુરમાં િધુ પડતા તણાશો તો ઉશ્કેરાટ, વ્યથા અને માનવસક તંગવદલી વસિાય કશું મળિાનું નથી. માનવસક પિપથતા હણાય તેિા પ્રસંગો સજામય. કૌટુંવબક અને ગૃહજીિનનેલગતા ખચામનુંપ્રમાણ સવિશેષ રહેતાંનાણાભીડ રહે.

માનવસક અશાંવત યા તંગવદલીના પ્રસંગો ઓછા થશે. સાનુકળ ૂ તાનો લાભ ઉઠાિજો. મૂંઝિણો દૂર થાય. લાંબા સમયથી અટિાયેલા લાભ મેળિી શકશો. નાણાકીય મૂંઝિણનો કોઈ સારો ઉકેલ મળશે. કૌટુંવબક કાયોમઅંગેખચમ િધશે. તકરારમાંન પડિું.

કોઈ મહત્ત્િનુંકાયમસફળ બનતાં આનંદ જણાય. પ્રયત્નો સફળ થતાં જણાશે. નાણાકીય મુશ્કેલીઓનો ઉકેલ આિતો જણાશે. નોકવરયાતોએ વહતશિુઓથી સાિધ રહેિું. માનવસક અકળામણ જણાશે. મકાનની લે-િેચ થઈ શકશે.

કકકરાસશ (ડ,હ)

દીપસશખા

વૃશ્ચચક રાસશ (ન,ય)

- વીનેશ અંતાણી ‘રિયજન’ નવલકથાથી સુખ્યાત વીનેશ અંતાણી દ્વારા વધુ એક નવરલકાસંગ્રહ એટલે િીપરશખા. ૨૪ નવલકથા, ૫ નવલકથા સંગ્રહ, ૪ રનબંધસંગ્રહથી માંડીને અનેક રચનાઓના રસદ્ધહટત સજાકના આ સંગ્રહમાં ૧૨ વાતાાઓના સંગ્રહમાં ‘િીપરશખા’, ‘કૌરશકીની રવિાય’, ‘લહેરરયું ’, ‘અધૂરુંકામ’, ‘ચુકાિો’, ‘અલોપ’, ‘ચન્દ્રી’, ‘બબો’, ‘અવલંબન’, ‘શોભા’, ‘ત્રણ રવધવા’ અને ‘રનઃશબ્િ’નો સમાવેશ થાય છે. લેખકની વાતાાઓ રબનજરૂરી િયોગમાંઅટવાયા વગર વાતાાકળાનાંઊંચાંરશખર સર કરે છે. એમની વાતાાઓ સરળતાનો ભોગ લીધા રવના સંકલ ુ બને છે. માનવસંબધં ોની આંટીઘૂં ટી, સંવિે નોનુંસૂક્ષ્મ આલેખન, સાહરજક રીતે ઊઘડતો જતો અથાસભર પરરવેશ અને ઘૂં ટાતું જતું વાતાવરણ એમની વાતાાઓને કલાત્મક પરરમાણ બક્ષે છે. ‘િીપરશખા’માંસામેલ વાતાામાંઆ બધી જ આગવી કળાસૂઝ જોવા મળેછે. (પૃષ્ઠઃ ૧૫૧ • પ્રકાશકઃ આર. આર શેઠ એન્ડ કંપની પ્રા. લિ. - અમદાવાદ • www.rrsheth.com) vvvvvvvvvv

ખિખિધા 25

GujaratSamacharNewsweekly

મીન રાસશ (દ,ચ,ઝ,થ)

મુરિ કે મોક્ષ અપાવતુંહોય તો એના જેવી સરળ ભરિ બીજી કઇ હોઇ શકે? રસદ્ધપુરના સંતરશરોમરણ િેવશંકર બાપાએ રવષ્ણુસહટત્રનામને કરળયુગના કલ્પવૃક્ષ સાથે સરખાવ્યું છે, તો રવનોબાજીએ ‘રવષ્ણુસહટત્રનામથી ટનાન કયાાની અનુભરૂત થાય છે’ એમ કહીને રવષ્ણુસહટત્રનામના મરહમાનેપુરટકૃત કયોા છે. રચંતક અનેરવચારપુરુષ ગુણવંત શાહ પણ ‘રવષ્ણુસહટત્રનામ’માં રવષ્ણુનુંએક નામ ‘અનુકલ ૂ ઃ’ એટલે કે સેંકડો આવતાનોમાંરવષ્ણુમનુષ્યનેઅનુકલૂ થતા રહેછેએમ કહી ‘રવષ્ણુસહટત્રનામ’ના મરહમાનેમરહમાવંત કરે છે. પરમતત્ત્વના અને જીવનસત્ત્વના િત્યેક ચાહકે ઘરમાંરાખવા જેવુંઆ પુટતક રજંિગીના િત્યકે વળાંક પર સૌનેમાગાિશાન આપતુંરહેશ!ે શ્રી સિષ્ણિ ુ હસ્ત્રનામ (પૃષ્ઠઃ ૧૮૦ • પ્રકાશકઃ આર. આર. શેઠ - ડો. હરીશ લિવેદી એન્ડ કંપની પ્રા. લિ. - અમદાવાદ ભગવાન રવષ્ણુના ૧૦૦૦ નામ અને આધુરનક • www.rrsheth.com) vvvvvvvvvv સંિભામાંઅનોખુંજીવનિશાન કરાવતુંપુટતક એટલે ‘શ્રી રવષ્ણુસહટત્રનામ’. ભગવાન રવષ્ણુના જેમ એક િાભાર સ્િીકાર હજાર નામ છે,એ જ રીતે‘શ્રી રવષ્ણુસહટત્રનામ’ રવશે તમે મન મૂકીને વરસ્યા... પણ અનેક વ્યાખ્યાઓ જોવા મળેછે. આનો અથાએ (પૂ. સવવેશભાઇ વોરા સાથે લશલિર સત્સંગ) થયો કે‘શ્રી રવષ્ણુસહટત્રનામ’ ટવયંભગવાન રવષ્ણુનો સંકિનઃ આશા શાહ પયાાય છે. ‘શ્રી રવષ્ણુસહટત્રનામ’નો પણ એક આગવો (પૃષ્ઠઃ ૧૬૮ • પ્રકાશકઃ આર. આર શેઠ એન્ડ મરહમા છે. પરમતત્ત્વનું‘નામટમરણ’ જ જો કોઇ કંપની પ્રા. લિ. - અમદાવાદ

સૂરચ વ્યાસ તથા ગુજારી ડાયજેટટના સંપાિક ફકશોર િેસાઈ, અકાિમીના રાજેશ

છે એનો રાજીપો િગટ કયોા હતો. આ િસંગે નવોરિત લેરખકા રનકેતા વ્યાસ પણ

રેખા પટેલના "લીટલ ડ્રીમ્િ' પુસ્િકનુંસિમોચન કરિા ડાબેથી બળિંિ જાની, પન્ના નાયક, રેખા પટેલ, રામ ગઢિી, િૂચી વ્યાિ

ભગત પણ ઉપન્ટથત રહ્યા હતા. પન્ના નાયક અનેરામ ગઢવીએ અમેરરકામાં નવોરિતો ઘરે-ઘરે સોશ્યલ રમડીયા દ્વારા અનેરિન્ટ રમડીયાના માધ્યમથી સારહત્યક્ષેત્રે પિાપાણ કરી રહ્યા

• સિટનમાં જાહેર સ્થળોએ ઈ-સિગારેટ પર પ્રસિબંધની માગઃ વિશ્વના આરોગ્ય સંગઠનેવિટનને જાહેર પથળોએ ઇલેક્ટ્રોવનક વસગારેટ પર તત્કાળ પ્રવતબંધ મૂકિા જણાવ્યુંછે. WHOનુંકહેિુંછેકેદેશોએ હિેઈ-વસગારેટ પર પ્રવતબંધ મૂકિાની જરૂર છેકારણ કેજેલોકો ધૂમ્રપાન નથી કરતા તેમનેપણ જેતેપથળે ધૂમ્રપાનથી પેદા થતા ધૂમાડાની અિળી અસર થાય છે. ફેફસા, હાટટઅનેવશશુના જન્મનેઆિી અસર થાય છે. વિશ્વ આરોગ્ય સંગઠનના અહેિાલમાં શાળાઓ, હોસ્પપટલો, બાગબગીચા, પસ્લલક ટ્રાન્સપોટટ િગેરે ક્ષેિોમાં તમાકુ અને ઇ-વસગારેટ પર પ્રવતબંધ મૂકિા જણાિાયુંછે. વિટનમાંમુશ્કેલી એક જ છેકેડોક્ટરો જ વસગારેટની ટેિ છોડાિિા ઇ-વસગારેટ પીિાનુંકહેછે.

ઉપન્ટથત રહ્યા હતા. િીલ રેરડયોના રવજયભાઈ ઠક્કરે સમગ્ર કાયાિમનું સંચાલન કયુું હતું . કૌરશકભાઈ અમીન, સુભાષ શાહ, ચંદ્રકાંત િેસાઈએ શુભેચ્છાઓ પાઠવી હતી.

• સિટનની પ્રથમ સ્પમમ બેન્ક બંધ થશેઃ વિટનની પ્રથમ નેશનલ પપમમબેન્કેબેિષમબાદ િેપારી ધોરણે ચલાિિાની વનષ્ફળતા પિીકારી લેતા તેને હિે બંધ કરાશે. ઓક્ટોબર ૨૦૧૪માં ૭૭,૦૦૦ પાઉન્ડની સરકારી ગ્રાન્ટથી પથપાયેલી બેન્કનો હેતુશુિાણુદાતા મેળિિાનો હતો પરંત,ુ બે િષમમાં માિ આઠ દાતા નોંધાયા અનેતેમાંથી એક દાતા અધિચ્ચેછોડી ગયા હતા. બેન્કમાં દાનમાં પ્રાપ્ત શુિાણુ કૃવિમ ગભામધાન માટેઅપાતા હતા. ભારેપ્રચાર- પ્રસાર, વિજ્ઞાપનો પછી પણ દાતાઓ આગળ નવહ આિતા બેન્ક બંધ કરિાની ફરજ પડશે. દાતા મેળિિાની પ્રવિયા ૧૮ માસ ચાલતી હોય છે. કોઈપણ શુિાણુદાતા પાસેથી ૧૦થી ૧૫ િખત દાન પિીકારાતુંહતું .

ĴЪ કжæ® ¿º®є¸ā

§¹ ĴЪ કжæ®

§¹ ĴЪ Ã³Ь¸Ц³

ç¾. ¢ђ╙¾є±·Цઈ §ђ¢Ъ·Цઈ ´ªъ» §×¸њ ¯Ц. ∟∩-√≈-∞≥∟≡ (કЮ¥щ± - ¢Ь§ºЦ¯) ╙³²³њ ¯Ц. ∞≥-∞∞-∟√∞≠ (કыת³ - Ãщºђ - ¹Ьકы)

³ь³є╙¦×±Щׯ ¿çĦЦ╙®, ³ь³є±Ã╙¯ ´Ц¾ક: ┐ ³ ¥ь³ Ŭщ±¹×Ó¹Ц´ѓ, ³ ¿ђÁ¹╙¯ ¸Цλ¯: ┐

આÓ¸Ц³щ¿çĦђ Ã®Ъ ¿ક¯Ц ³°Ъ, આ¢ ¶Ц½Ъ ¿ક¯Ъ ³°Ъ ┐ ´Ц®Ъ ·Ỳ§¾Ъ ¿ક¯Ьє³°Ъ, ´¾³ ÂЬક¾Ъ ¿ક¯ђ ³°Ъ ┐┐ (·¢¾ú ¢Ъ¯Ц) ¸а½ ¾¯³ કЮ¥щ± (Ià»ђ ³¾ÂЦºЪ) અ³щ£®Цє¾Áђ↓અ׬ђ»Ц (¨Цє¶Ъ¹Ц) ¡Ц¯щºΝЦ ¶Ц± Ãщºђ-»є¬³ ¡Ц¯щઆ¾Ъ³щ ç°Ц¹Ъ °¹щ»Ц અ¸ЦºЦ ´. ´а. ╙´¯ЦĴЪ ¢ђ╙¾є±·Цઈ §ђ¢Ъ·Цઈ ´ªъ»³Ьє ¯Ц. ∞≥-∞∞-∟√∞≠³Ц ºђ§ ±Ь:¡± ╙³²³ °¹Ьє¦щ. અ¸ЦºЦ ´╙º¾Цº³Ц ¾¬Ъ»³Ъ ╙¥º ╙¾±Ц¹°Ъ આ¾щ»Ъ અ®²ЦºЪ આ£Ц¯³Ъ ´½ђ¸Цє, અ¸ЦºЦ ±Ьњ¡¸Цє ÂÃ·Ц¢Ъ °³Цº અ³щĴˇЦє§╙» ´Ц«¾³Цº ¯¸Ц¸ ╙¸Ħђ, 羧³ђ અ³щ¿Ь·╙¥є¯કђ³Ц અ¸щĸ±¹´а¾↓ક ઋ®Ъ ¦Ъએ. ´º¸કж´Ц½Ь´º¸ЦÓ¸Ц ÂÕ¢¯ ╙´¯ЦĴЪ³Ц આÓ¸Ц³щ¿Цΐ¯ ¿Цє╙¯ અ´›એ§ ĬЦ°↓³Ц. ૐ ¿Цє╙¯: ¿Цє╙¯: ¿Цє╙¯:

§¹є¯Ъ - અλ®Ц ´ªъ» (´ЬĦ ⌐ ´ЬĦ¾²Ь) »Σ¸Ъ - ¸ђ¯Ъ ´ªъ» (´ЬĦЪ - §¸Цઈ) ºщ¡Ц ´ªъ» (´ЬĦЪ) ¾Ъ®Ц - ÃÁ↓± ´ªъ» (´ЬĦЪ - §¸Цઈ) ¯°Ц Â¸ç¯ ´╙º¾Цº³Ц §¹ĴЪકжæ®

1, Calverley Gardens, Kenton, Harrow, Middlesex HA3 0PE Tel. : 0208 904 9781


26

@GSamacharUK

GujaratSamacharNewsweekly

3rd December 2016 Gujarat Samachar www.gujarat-samachar.com

I

ving Memory o L of n

Jay Swaminarayan

DoB: 15th February 1958

Jay Shri Hunuman Ji

Demise: 28th November 2016

Vijaykumar Ramanbhai Patel (Sanjaya)

It is with great sadness and regret that we ¸а½ ¾¯³ Âєe¹Ц અ³щ ªЦ×¨Ц³Ъ¹Ц³Ц Ü¾Цєe¸Цє §×¸щ»Ц અ³щ £®Цє ¾Áђ↓°Ъ announce the sad demise of my beloved Husband ¾ђ×Ш¾°↓⌐ »є¬³ ¡Ц¯щºÃщ¯Ц ╙¾§¹કЮ¸Цº º¸®·Цઇ ´ªъ» ¢¯ ¯Ц. ∟≤-∞∞-∟√∞≠³Ц Vijaykumar Ramanbhai Patel of (Sanjaya) born in ºђ§ Âђ¸¾Цºщ±щ¾»ђક ´ЦÜ¹Ц ¦щ. ¡а¶ § ╙¸»³ÂЦº, ÃÂ¸Ь¡Ц, કЦ¹↓ ╙³Η, ¾↓ ĬÓ¹щ ¸·Ц¾ ±¿Ц↓¾¯Ц Ĭщ¸Ц½ Mwanza, Tanzania lived in Wandsworth for 30 years. He ´╙¯, ╙´¯ЦĴЪ, »Ц¬ક¾Ц¹Ц ·Цઇ અ³щÂѓ³Ц ãÃЦ»Ц ¸Ц¸Ц ¯°Ц કЦકЦ³Ъ અ¸³щÃє¸щ¿Ц passed away on 28th November 2016. My Husband was an amazing person and loved by ¹Ц± આ¾¿щ. ઉŵ ÂєçકЦºђ, ઉ¸±Ц અ³щ ´ºђ´કЦºЪ ç¾·Ц¾ ˛ЦºЦ ²а´Â½Ъ³Ъ §щ¸ everyone. He was a loving husband, father, brother and ÂЬ¾Ц ĬÂºЦ¾Ъ Â¾↓³Ц ĸ±¹¸Цєઅ³ђ¡Ьєç°Ц³ ĬЦد કºЪ ¢¹Ц ¦щ. uncle. He was a very jolly character full of love, laughter અ¸ЦºЦ ´╙º¾Цº ´º આ¾Ъ ´¬ъ» આ ±Ь:¡± ¸¹щλ¶λ ´²ЦºЪ, ª´Ц», ªъ╙»µђ³ and personality. He would always bring out the best in કы ઇ¸щઇ» ˛ЦºЦ ¿ђકÂє±щ¿Ц ´Ц«¾Ъ અ¸³щ κєµ અ³щ આΐЦ³ આ´³Цº ¯°Ц everyone. He lived life to the full and brought happiness ÂÕ¢¯³Ц આÓ¸Ц³Ъ ¿Цє╙¯ અ°› ĬЦ°↓³Ц કº³Цº અ¸ЦºЦ ¾↓ Â¢Цє Âє¶є²Ъ ¯°Ц to those around him. He will be sadly missed but always ╙¸Ħђ³ђ અ¸щઔєє¯:કº®´а¾↓ક આ·Цº ¸Ц³Ъએ ¦Ъએ. in our hearts. ´º¸કж´Ц½Ь ´º¸ЦÓ¸Ц અ¸ЦºЦ ãÃЦ»Âђ¹Ц 羧³³Ц આÓ¸Ц³щ ¿Цΐ¯ ¿Цє╙¯ અ´› Om Shanti: Shanti: Shanti: એ§ ĬЦ°↓³Ц. ૐ ¿Цє ╙¯: ¿Цє ╙¯: ¿Цє ╙¯:

Nayna Vijaykumar Patel (Wife) Pukar Vijaykumar Patel (Son) Hinal Pukar Patel (Daughter in Law) Bhanuben V Patel (Sister) Vinodchandra D Patel (Gada) India (Brother In Law) Chanda H Patel (Sister) Hemant Kumar B Patel (Bakrol) UK (Brother In Law) Dintaben R Patel (Sister) Ramesh C Patel (Anand) UK (Brother In Law) Kalpnaben H Patel (Sister) Hasmukhlal R Patel (Dabhou) USA (Brother In Law) Nephews & Nieces: Amit & Shilpa Bhavesh & Nimisha Jayesh & Hothal Ritesh & Darshna Kalpesh & Darpna Pragnesh & Gayatri Ravi & Ushma Jigar & Roshni Aarti Amit

Funeral will be held at Stretham Park cemetery, Rowan Road, Stretham, London, SW16 5JF on Saturday 3rd December 2016 at 10:00 am. Puja Ceremony at home at 8:30 am. POOJA AT HOME IS FOR IMMEDIATE FAMILY ONLY. No flowers please, donations to be made to the Cancer Charity.

Address: 58 Tonsley Hill, Wandsworth, London, SW18 1BD. Tel: 07956 277 161.


3rd December 2016 Gujarat Samachar

@GSamacharUK

www.gujarat-samachar.com

• નેશનલ કોંગ્રેસ ઓફ ગુજરાતી ઓગગેનાઈઝેશન્સ (NCGO), યુકે દ્વારા દિવાળી-દિસમસ ધમાકા, દિનર એન્િ િાન્સનુંશદનવાર તા.૩-૧૨૧૬ સાંજે ૬.૩૦ વાગે કિવા પાટીિાર સેન્ટર, કેન્મોર એવન્યુ, હેરો HA3 8LU ખાતેઆયોજન કરાયુંછે. સંપકક. 07956 922 172 • લેસ્ટર ફ્રેન્ડ્સ ઓફ OCHS દ્વારા ‘હાઉ હનુમાન કોન્ક્વિડહાર્સસ’ દવષય પર OCHS ના અનુરાધા િૂનીના પ્રવચનનુંશદનવાર તા.૩-૧૨૧૬ સાંજે૬ વાગેજલારામ કોમ્યુદનટી સેન્ટર, ૮૫, નારબરો રોિ, લેસ્ટર LE3 0LF ખાતેઆયોજ કરાયુંછે. સંપકક. 01865 304 300 • વલ્લભ યુથ ઓગગેનાઈઝેશન (VYO) લેસ્ટર દ્વારા સ્વાસ્થ્ય અંગે માદહતીપ્રિ સેદમનાર ‘હેપ્પી એન્િ હેલ્ધી યંગસ્ટસસ’નું શદનવાર તા.૩૧૨-૧૬ બપોરે૩થી ૫ િરદમયાન બેલ્ગ્રેવ નેબરહુિ સેન્ટર, રોથલેસ્ટ્રીટ, લેસ્ટર LE4 6LF ખાતેઆયોજન કરાયુંછે. સંપકક. 01162 221 004 • પૂ.રામબાપાના સાનનધ્યમાં શ્રી જીજ્ઞાસુ સત્સંગ મંડળ દ્વારા શ્રી ૧૦૮ હનુમાન ચાલીસાના કાયસિમનું રદવવાર તા.૪-૧૨-૧૬ સવારે ૧૧થી સાંજના ૫ િરદમયાન સોશ્યલ ક્લબ હોલ, હેરો, HA1 3UJ ખાતે આયોજન કરાયું છે. ભોજન પ્રસાિીના સ્પોન્સરર નેમાબેન ફતુભાઈ મૂલચંિાણી અનેસુદનતાબેન મંગલાણી (USA) છે. સંપકક. 020 8459 5758 • શ્રી જલારામ મંનિર, ગ્રીનફડડદ્વારા ભૂદમપૂજન દવદધનુંરદવવાર તા. ૪-૧૨-૧૬ સવારે ૧૧.૧૫થી ૧૨.૩૦ િરદમયાન ૩૯-૪૫, ઓલ્િ ફફલ્િ લેન સાઉથ, ગ્રીનફિડUB6 7JD ખાતેઆયોજન કરાયુંછે. બાિમાં પેદરવેલ મંદિર ખાતેભોજનની વ્યવસ્થા છે. સંપકક. 020 8578 8088 • વનિક એસોનસએશન, યુકેદ્વારા દિવાળી/દિસમસ પાટટીનુંશદનવાર તા.૧૦-૧૨-૧૬ સાંજે૭ વાગેઈમ્પીરીયલ લોંજ, એરપોટડહાઉસ, પલટી વે, િોયિન CR0 0XZ ખાતેઆયોજન કરાયુંછે. સંપકક. મનીષ મહેતા 07931 447 965 • એનશયન મ્યુનઝક સકકીટ દ્વારા સંગીત, નૃત્ય અનેકદવતાના સમન્વય સાથેના કાયસિમ ‘ટાગોસસ ટ્રાવેદલંગ ટ્રન્ક’નું રદવવાર તા.૧૧-૧૨-૧૬ સાંજે૭ વાગેકેિોગન હોલ, ૫, સ્લોન ટેરેસ, લંિન SW1X 9DQ ખાતે આયોજન કરાયુંછે. વધુદવગત માટેજુઓ જાહેરાત ‘એદશયન વોઈસ’ પાન નં.૧૩ સંપકક. 020 7730 4500 • સ્થૂળ દદદીઓ માટે ખચાાળ વેઈટ વોચસા ક્લાસીસની ભલામણઃ થથૂળ પેશન્ટ્સ પાતળા બની શકે તે માટે ૧૨ સપ્તાહના ખચાાળ ‘વેઈટ વોચસા’ કાઉન્સેલિંગ સેશન્સમાં મોકિવા NHSના ડોક્ટસાને જણાવાયું છે. હેલ્થ વોચડોગ NICEનું માનવું છે કે પ્રલત કિાકના ૧૦૦ પાઉન્ડની કકંમતની થેરાપી દેશની થથૂળતાના રોગચાળાને ઘટાડી શકશે. જોકે, ટીકાકારોએ આ યોજનાને વાલહયાત અને કરદાતાના નાણાને પાણીમાં વહાવનારી ગણાવી છે. ડોક્ટરો થથૂળ દદદીઓને મફત ગેસ્થિક બેન્ડ ઓપરેશન્સ માટે રીફર કરે તેવી ભિામણ પણ નવી ગાઈડિાઈન્સમાં કરાઈ છે. સંશોધનો અનુસાર લિટનમાં ૨૫ ટકાથી વધુ પુખ્ત િોકો મેદથવી છે. થથૂળતા સંબંલધત આરોલય સમથયાઓનાં િીધે NHSને વાલષાક ઓછામાં ઓછાં ૫.૧ લબલિયન પાઉન્ડ અને સમગ્ર ઈકોનોમીને ૧૬ લબલિયન પાઉન્ડ ખચાવા પડે છે.

કડકડતી ઠંડીમાંધ્રુજતા લોકોની મદદ માટેજાહેર અપીલ

દેવન ચેલરટેબિ િથટ દ્વારા દર વષસે લશયાળાની ઋતુમાં રાજકોટ અને જામનગર લવથતારમાં રહેતા અને મજુરી કરી પેટીયું રળતા આલદવાસી - ગરીબ પલરવારોને ગરમ ધાબળાનું લવતરણ કરવામાં આવે છે. આ વષસે ગરીબ પલરવારોને ૫૦૦ ધાબળાનું લવતરણ કરવાનું િક્ષ્ય છે. દરેક ધાબળાની કકંમત માત્ર £૫ છે. યુ.કે.માં રહેતા ઉદાર મનના સવસે

દાતાઓને માનવસેવાના આ ઉમદા કાયામાં મન મૂકીને દાન આપી ગરીબ પલરવારોને મદદ કરવા નમ્ર લવનંતી છે. આપે ફૂિ નલહ તો ફૂિની પાંખડી તરીકે આપેિું નાનકડું દાન પણ કોઇને ઠંડી સામે રક્ષણ આપશે. જેના આશીવાાદ આપને મળશે. સંપકક પુરુષોત્તમભાઈ મજીઠીયા. Tel. 020 8908 6402. (અથવા જુઓ જાહેરાત પાન 27.)

પ્રાઈવેટ ટેક્સી ડ્રાઈવરો માટેઈંગ્લિશ જાણીતા ભાષવવદ ડો. જગદીશ દવેનુંસન્માન િેન્ગવેજ ટેસ્ટ વવરુદ્ધ વિવટશન

લંડનઃ પ્રાઈવેટ ટેક્સી ડ્રાઈવરો માટે ઈંસ્લિશ િેન્ગવેજ ટેથટ ફરલજયાત બનાવતા નવા લનયમને રદ કરવાનો િંડનના મેયર સાલદક ખાનને અનુરોધ કરતી એક લપલટશનને ૧૦,૮૦૦થી વધુ િોકોએ તેમની સલહ સાથે ટેકો આપ્યો છે. પાંચ વષાથી વધુનો અનુભવ ધરાવતા ડ્રાઈવરોને ટેથટની ફરજ ન પાડવા માટે આ અરજી કરાઈ છે. ઘણાં ડ્રાઈવર એલશયન છે. નાલદયા ઈથિામના લપતાએ પ્રાઈવેટ હાયર ડ્રાઈવર તરીકે ૧૦થી વધુ વષા સુધી કામ કયુિં હોવા છતાં તેમને ઈંસ્લિશ ટેથટ આપવા ફરજ પડાઈ રહી હોવાથી આ લપલટશન કરાઈ છે. નાલદયાએ જણાવ્યું હતુ,ં ‘ આ લનયમ યોલય નથી. એ હકીકત છે કે આમાંના ઘણાં ડ્રાઈવર િખી શકતા ન હોય પણ પેસેન્જર સાથે તેના લનધાાલરત થથળ સુધીના ચોક્સ રૂટ અને ભાડા લવશે તેઓ સરળતાથી ચચાા કરે છે અને તેમની ફરજમાં જે કામ આવતું

સેંકડો નસારી સ્કૂલ્સ બંધ થવાનુંજોખમ

થકૂિ િીડસા યુલનયન NAHT દ્વારા ચેતવણી અપાઈ છે કે ભંડોળની કટોકટીના કારણે ઈંલિેન્ડના અંતલરયાળ લવથતારોમાં કાયારત નસારી થકૂલ્સ સલહત સેંકડો નસારી બંધ પડવાનું જોખમ છે. વકકિંગ ફેલમિીઝને મદદ કરવા ૩૦ કિાકની ફ્રી ચાઈલ્ડકેર ઓફર કરવાની સરકારની યોજનાનું પણ બાળમરણ થશે તેમ હેડ ટીચસસે જણાવ્યું છે. સૌથી વધુ નસારી થકૂલ્સ ધરાવતી િોકિ ઓથોલરટીઝને આવી થકૂિોના ભંડોળમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો થવાથી બલમિંગહામની ૨૭ નસારી થકૂલ્સ માટે ભંડોળ ૪૭ ટકા ઘટશે, જ્યારે િેન્કેશાયરની ૨૪ થકૂલ્સ, હટટફોડટશાયરની ૧૪ થકૂિ અને ડરહામની ૧૨ થકૂિ માટે ભંડોળમાં અનુક્રમે ૪૬ ટકા, ૨૮ ટકા અને ૩૮ ટકાનો ઘટાડો જોવાં મળશે. ઈંલિેન્ડમાં દરરોજ હજારો બાળકની સંભાળ રાખતી આશરે ૪૦૦ નસારી થકૂલ્સ છે, જેમાંથી ૬૫ ટકા તો ઈંલિેન્ડના સૌથી અંતલરયાળ એવા ૩૦ લવથતારોમાં આવેિી છે.

DEVON CHARITABLE TRUST (UK. USA. INDIA)

¸Ц³¾Âщ¾Ц ¸ЦªъDÃщº અ´Ъ»

કЦ¯Ъ» «ѕ¬Ъ¸ЦєĪа§¯Ц ºЦ§કђª-D¸³¢º ╙¾ç¯Цº³Ц આ±Ъ¾ЦÂЪ ¸Цªъ

Ú»щ×કыª - ²Ц¶½Цє╙¾¯º®

સંસ્થા સમાચાર 27

GujaratSamacharNewsweekly

Blanket cost £5

╙¿¹Ц½Ц³Ъ «ѕ¬Ъ¸ЦєĪа§¯Ц એ¾Ц ¢ºЪ¶ કЮªЭѕ¶ђ §щ³Ъ ´ЦÂщ કі¯Ц³³ђ કªકђ ´® Ãђ¯ђ ³°Ъ ¯щ¾Ц §λ╙º¹Ц¯¸є± ´╙º¾Цº ¸Цªъ≈√√ (´Цє¥Âђ) ¢º¸ ²Ц¶½Ц³Ьє╙¾¯º® ĺçªЪ¸є¬½ ¯ºµ°Ъ ³ŨЪ કºщ» ¦щ. એક ¢º¸ ²Ц¶½Ц³Ъ Чકє¸¯ £5 Ãђ¹, ¾›±Ц¯Цઓ³щ, આ ¸Ц³¾Âщ¾Ц³Ц કЦ¹↓¸Цє·Ц¢Ъ±Цº °¾Ц ³İ ╙¾³є¯Ъ ÂЦ°щ

આ´³Ьє¹°Ц¿╙Ū ¹ђ¢±Ц³ ³Ъ¥щ³Ц º³Ц¸щ- ¸ђક»¾Ц અ³Ьºђ² કºЪએ ¦Ъએ. Cheque payable to 'Devon Charitable Trust'

Tel: 0208 908 6402 Âє´ક↕њ P.M. Majithia Flat 9, Cornerway, 112, Sudbury Court Road, Harrow, Middx, HA1 3SJ Email: lilapur@yahoo.co.uk REGD. CHARITY NO. 1106720

હોય તે પણ યોલય રીતે જ કરે છે. દાખિા તરીકે મારા લપતાને િખતા નથી આવડતું એટિે તે ઈંસ્લિશ રાઈટીંગ ટેથટમાં નપાસ થશે. જોકે, ૧૦થી વધુ વષા તરીકે તેમણે ડ્રાઈવર તરીકે કામ કયુિં તે દરલમયાન પેસેન્જરો સાથે વાતચીત કરવામાં તેમને કોઈ મુશ્કેિી પડી નથી. તેવી જ રીતે પેસેન્જરોને પણ તે શું કહે છે તે સમજવામાં કોઈ તકિીફ પડી નથી. TFLની જાહેરાત બાદ પ્રાઈવેટ ડ્રાઈવરોમાં ઈંસ્લિશ ટેથટ અંગે ઉહાપોહ શરૂ થઈ ગયો હતો. નવા લનયમ મુજબ ડ્રાઈવરો પાસે GSCE-િેવિ સલટટકફકેટ નહીં હોય તો તેમણે રીટન એસે અને થપીકકંગ ટેથટ માટે £૧૮૦ ચૂકવવા પડશે. TFLટેક્સી એન્ડ પ્રાઈવેટ હાયરના જનરિ મેનેજર હેિન ચેપમેને જણાવ્યું હતું,‘ પ્રાઈવેટ હાયર ઈન્ડથિીનું ધોરણ સુધારવા માટે ઘણાં પગિા પૈકીનું આ એક છે.

પ્રસ્તુત તસવીરમાંડાબેથી મેગેઝિન ‘પ્રવાસી સંસાર’ના તંત્રી રાકેશ પાંડે, જગદીશભાઇ દવેઅનેડો. બલવંતભાઇ જાની

િંડનના હેરો લસલવક સેન્ટરમાં ગત ૧૯ નવેમ્બરે યોજાયેિા કાયાક્રમમાં ડાયથપોરા ભાષાલવદ-કલવ જગદીશ દવેનું હેરોના મેયર રેખાબહેન શાહના હથતે શાિ, થમૃલતલચન્હ અને પ્રમાણપત્ર અપાણ કરીને સન્માન કરવામાં આવ્યું હતુ.ં માનવસેવા તેમજ લહંદી ભાષાના પ્રસાર માટે કાયારત થવૈસ્છછક સંથથા ‘કથા યુક’ે અને ભારતના મેગલે ઝન ‘પ્રવાસી સંસાર’ના સંયક્ત ુ ઉપક્રમે મુશાયરો/કલવ સંમિ ે નનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતુ.ં ‘પ્રવાસી સંસાર’ મેગલે ઝનના દશાસ્દદ ઉજવણી ઉત્સવ પ્રસંગે જગદીશ દવેના સન્માનનો આ કાયાક્રમ યોજાયો હતો. ‘કથા યુક’ે ના તેજન્ે દ્ર

શમાાએ ડો. જગદીશ દવેનો પલરચય આપતા જણાવ્યું હતું કે ભાષા, ભાષા લવજ્ઞાન, સાલહત્ય અને ડાયથપોરા સમાજ માટે ડો. દવેએ લિટનમાં સાડા ત્રણ દાયકા સુધી જે સેવા કરી છે તેને લબરદાવીને તેમને M.B.E.ની પદવી અપાઈ હતી. કાયાક્રમમાં GLA સદથય નવીનભાઈ શાહ પણ ઉપસ્થથત રહ્યા હતા. આ પ્રસંગે જગદીશ દવે તથા ૨૦ કલવઓએ તેમની કૃલતનું પઠન કયુિં હતુ.ં ‘ગુજરાતી ડાયથપોરા સાલહત્ય’ના સંશોધક સંપાદક ડો. બિવંત જાનીએ ડો. દવેને અલભનંદન પાઠવ્યા હતા. ‘પ્રવાસી સંસાર’ના તંત્રી રાકેશ પાંડએ ે આભાર પ્રવચન કયુિં હતુ.ં


28 નવલકથા

@GSamacharUK

GujaratSamacharNewsweekly

3rd December 2016 Gujarat Samachar

www.gujarat-samachar.com

...અનેનિટનની નારાજગીનુંએક નનનિત્ત હતો પંનિત જવાહરલાલ નેહરુનો ગુપ્ત પત્ર

તે

મણે જોસેફ ટતાલિનનો સંપકક સાધ્યો, તેમની સંમલત લિના તો આિી સમજૂલત કઈ રીતે થઈ શકે? માશશિ ઝુકોિ આ મોરચા પર સિશસિાલિશ હોિા છતાં તેણે ટતાલિનને પૂછિાનું જ મુનાલસબ િાયુું. ઓમ્જટકની છાિણીમાં ભારે હિચિ હતી. જમશન સૈજય અને હિાઈ દળને પરાટત કરિા માટે તો સાઇલબલરયાના આ ઠંડા મુિકમાં રલશયન સૈલનકી તાકાતને કેટિાંક િષોશ પૂિવે ખડકી દેિામાં આિી હતી. બોઝના એક પ્રલતલનલિને પણ મસિતમાં સામેિ કરાયો તેનું નામ ‘કાતો કઈચુ’ હતું. કોણ હતો આ કાતો? સમયના જંગિમાં તે નામ જ ક્યાંક ખોિાઈ ગયું છે, પણ અનુમાન થઈ શકે કે છદ્મ નામે ભારતીયને નેતાજીએ મોકલ્યો હશે. કોઈ ઓળખપત્ર લિના જ ગયેિા કાતોનું શું થયું તેના પર અંિારપટ છે. તે પછી નેતાજી પહોંચ્યાની પૂિવે રલશયન સૈલનકી છાિણી અને અફસરોની લહિચાિ િિી ગઈ. જાપાનીઝ માગણીને ટિીકારી િેિી? કે બીજે બિે થયું તેમ અહીં રાબેતા મુજબ યુદ્ધકેદીની છાિણી ઊભી કરીને પરાલજત જાપાનીઓને બંદી બનાિી દેિા? બોઝને તો કઈ રીતે ટિીકારી શકાય? તેમને પાછા મોકિિામાં આિે... ‘તો હું ટોકકયો પાછો ફરીશ અને અમેલરકનોને આત્મસમપશણ કરીશ, પરંતુ લિલટશરોને તો નહીં જ.’ નેતાજીએ જાપાની અફસરોને ટપષ્ટ કરી દીિું. દરલમયાન લશદેઈ કોઈ પણ ભોગે ‘ચંદ્ર બોઝ’ને અભયદાન મળે તેિા મરલણયા પ્રયાસો કરી રહ્યો હતો. તેમણે ‘ટમેશશ’ના અલિકારીઓનો સંપકક સાધ્યો. શું હતું આ ‘ટમેશ’શ ? ૧૯૧૩માં જ ટતાલિનનાં ભેજાંમાંથી આ

ગુપ્ત સંગઠનનો જજમ થયો હતો. મંચુલરયામાં રાજિી ઝારના સમયના સમુદાયોને અહીં િસાિિામાં આવ્યા હતા. બીજા રલશયનો પણ સામેિ હતા. ‘ટમેશશ’નું આ મુખ્ય મથક. તેનો સિવેસિાશ લિક્ટર આબકુમોિ. ટતાલિનનો તે અંતરંગ લમત્ર છે એમ કહેિાતું. કોને - ક્યાં ખતમ કરિા કે ‘ગુિાગ’માં

૩૨

- ૭૩૧ના કુખ્યાત હલથયારોની પૂરી યોજના રલશયનોને સુપરત કરિામાં આિે. આ ખતરનાક શટત્ર-રહટય માટેનું સમગ્ર ટટાફની રલશયન બાયોિોલજકિ િોરફેર માટેના કેજદ્રમાં ભરતી કરિામાં આિશે. યુક્રેઇનના ટિેડડિોવ્ટકમું ટથાન તેને માટે પસંદ કરિામાં આવ્યું. ત્યાં જ ચંદ્રા બોઝ અને

વિષ્ણુપંડ્યા

પાગિ ઠેરિિા, તેની સૂચના ટતાલિન પાસેથી મેળિતો. એટિે તો અહીં બંલિયાર લજંદગીનું સામ્રાજ્ય હતું. દૂર સુદૂરથી ફરલજયાત િાિીને અહીં િસાિાયેિા પ્રખર િૈજ્ઞાલનકો, રાજ્યશાટત્રીઓ, કમ્યુલનટટ પાટટીના પૂિશ સભ્યો, લશક્ષકો, એન્જજલનયરો, લિદ્યાથટીઓ, ‘સેલમઝદાત’ (ભૂગભશ પ્રવૃલિ)માં પકડાયેિા બળિાખોરો... આ બિાનું ગંતવ્ય એટિે સાઇબીલરયા! ડેરેઇનમાં કનશિ ગેગોલરિ ઉતેલખનને આિી જ સિા સોંપિામાં આિી હતી. તે ‘ટમેશશ’ની સીિી હકુમત હેઠળનો જુિમગાર હતો. જાપાનીઝ સૈજયના જનરિ ઓટેઝો યામાદોને લશદેઈ મળ્યો. મસિતો થઈ. ક્વાંતુંગ આમટીના આ િડાને જિાબદારી સોંપિામાં આિી કે ‘ટમેશશ’ના સિોશચ્ચની સાથે મંત્રણા કરીને જાપાની સૈલનકોની શરણાગલત અને ચંદ્રા બોઝની રાજકીય વ્યિટથા - આ બજને બાબતોનો લનણશય િે. આટિું થાય તો પછી યુલનટ

લશદેઈને રલશયન સેનામાં હાથમાં સોંપી દેિામાં આિશે. આ યોજના એટિી ગુપ્ત હતી કે કોઈને જરા સરખો યે અણસાર ન આિે. આ સમગ્ર યોજનાના લશલ્પી જનરિ લશદેઈને અમેલરકા કે રલશયાએ ‘યુદ્ધકેદી’ તરીકે જાહેર કરીને તેના પર િચકરી અદાિતમાં કામ ચિાિિાનું પગિું પણ ન િીિું. લશદેઈ અને બોઝ રલશયામાં. આ ઐલતહાલસક ઘટના ટથાલપત થઈ. રલશયન િોખંડી અંિાલરયા પરદા પાછળના સુભાષ... ક્યાં અને કેિી રીતે તમે, સુભાષ, જીવ્યા... બંિાયેિા હાથે પણ તમે ક્યાં શાંત રહેિાના હતા? કાજી નઝરુિ ઇટિામે તો ગાયું હતું તમે તો એ ગીતને જીિી રહ્યા હતા, આલમ લચર લબદ્રોહી ઓશાજત!’ સાઇબીલરયાના િેઝેજિલસકી લજલ્િાનો ‘ગુિાગ’ કેમ્પ નંબર ૪૮.

સોલિયેત કેદખાનું સુઝહેિ અહીંથી માંડ પચાસ કકિોમીટર દૂર છે. જાપાની ફોજના સૈલનકોને અહીં યુદ્ધકેદીઓ તરીકે રાખિામાં આવ્યા છે, તેમની સામે અપરાિી સજાની સૈલનકી અદાિતમાં મુકદમો ચાિશે. અહીં જ છે નેતાજી સુભાષચંદ્ર બોઝ અને જનરિ લશદેઈ. જાપાને પિરાિેિી લસક્રેટ યુલનટ-૭૩૧ના કારણે તેમને રલશયન શરણાગલત આપિામાં આિી છે, પણ લિટન-અમેલરકા આ ખબર મળતાં જ બેબાકળા થઈ ગયા. અરે, અમારો સૌથી મોટો રાજદ્રોહી અપરાિી... તેને આશ્રય આપ્યો? જોસેફ ટતાલિન સાથે સીિો

સંપકક કરાયો. પૂછિામાં આવ્યુંઃ તમે તો અમારી સાથે રહીને જાપાન-જમશનીની સામે િડ્યા છો, તમે આિું પગિું િીિું? જોસેફ ટતાલિને ઠંડોગાર પણ કુલટિ જિાબ આપી દીિોઃ Wait and Watch. ... અને લિટનની નારાજગીનું એક લનલમિ હતો પંલડત જિાહરિાિ નેહરુનો ગુપ્ત પત્ર. ભારતમાં આઝાદ લહજદ ફોજના સેનાની - શાહનિાઝ ખાં, લિિોન અને સામે રાજદ્રોહનો મુકદમો ચાિી રહ્યો હતો. આઝાદ ફોજના સૈલનક સેનાપલતઓને કાનૂની રીતે બચાિી િેિા માટે િારાશાટત્રી ભૂિાભાઈ દેસાઈનાં નેતૃત્િમાં એક ટીમ બની, તેમાં સર તેજબહાદુર સપ્રુ, કૈિાસનાથ કાત્જુ, અસફઅિી અને જિાહરિાિ સામેિ હતા. અસફઅિીના ટટેનો તરીકે ચયામિાિ જૈન કામ કરતો હતો. એક લદિસ જિાહરિાિે તેને તાબડતોબ બોિાવ્યો અને પત્ર િખાવ્યો. પત્ર ક્લેમેજટ એટિીને સંબોિીને િખાયો હતો, જે લિટનના િડા પ્રિાન હતા. પત્ર આ પ્રમાણે હતો.

December 26, 1945 Dear Mr. Clement Atlee, I understand from a most reliable source that Subhash Chandra Bose, your war criminal, has been

allowed by J. Stalin to enter Russian territory, which action of his clear treachery and detrayel of faith as when Russia was an ally of British and Americans, Stalin should not have done so. This is just for your information and must be taken note of. yours sincerally Jawharlal Nehru.

ચયામિાિનો આ પત્ર મોકિાયો અને મૂળ પ્રત કાબશન પેપર સાથે બાળી નાખિાનું કહેિાયું. ચયામિાિ જૈને આ ઘટના જન્ટટસ ખોસિા આયોગને જાતે હાજર રહીને જણાિી હતી! જિાહરિાિ. એક સમયના પરમ લમત્ર - અને ભારતીય યુિકોની આંખોમાં છિાયેિી યુિા જોડિીમાંના એક-નો આિો પત્ર? દેશભિ નેતાજીને માટે? આશંકકત પ્રચનો આપણને દૂર સુિી દોરી જાય છે. ૧૯૪૫નાં એ િષોશ ભારતની ટિતંત્રતા માટેની લિલટશ તૈયારીના હતા. ગાંિીની પસંદગીમાં જિાહિાિ અગ્રતાક્રમે હતા. પ્રિાનમંત્રી બની રહ્યાના અહેિાિો અને િારણો આકાશમાં ફેિાયેિાં હતાં... શું સુભાષ રલશયાથી ભારત આિે તો?નો પ્રચન જિાહરિાિને પ્રથમ િડા પ્રિાન બનિાની મહત્ત્િાકાંક્ષામાં અિરોિક બની રહ્યો હતો? અને, એટિે... એ જ લદિસોમાં સર ઇિાન મેરેલડથ જેન્જકજસને સર રોબટડ ફ્રાન્જસસ મુડીનો એક અહેિાિ અને ભિામણ પત્ર મળ્યો. મુડી નિી લદલ્હીમાં લિલટશ રાજ્યની કાઉન્જસિના પ્રમુખ સદટય હતા. તેમણે ખાસ સૂચના આપિામાં આિી હતી કે સુભાષચંદ્રના જીલિત કે મૃત હોિાની તમામ હકીકતો શોિી કાઢીને અહેિાિ તૈયાર કરિામાં આિે. તેમણે િખ્યુંઃ

August 23, 1945 The most difficult question that will confront the home department in the near future is the treatment of Subhash Chandra Bose. It then proceeds to list a number of options (1) Bring him back to India and try him either for wiging war against the King of Emperor or under the enemy Agent's Ordinance. (2) Interning him in India would only lead to an agitation to let him out and to his release in a short time. He might then escape to Russia, as he did in 1941. (3) There is more to be

said for detention and internment somewhere in India. Out of sight would be, to some extent. Out of mind and the agitaion for his release might be less. Also escape to Russia would be difficult. (4) In many ways the easiest course be to leave him where he is and not ask for his release. He might of course, in certain circumstances, be welcomed by the Russians. This course would raise fewest political difficulties but the security authorities consider that in certain circumstance his presense in Russia would be so dangerous as to rule it out together...

સુભાષ લશદેઈએ િાંચેિા પત્ર પર હસી પડ્યાઃ ‘Leave him where he is...’ આ લિલટશરોને મારા ટિાતંત્ર્યજીિને તદ્દન સમાપ્ત કરિામાં જ રસ છે.. લશદેઈઃ પણ જિાહરિાિ, તમારા પૂિશ લમત્ર સુભાષ ગ્િાલનપૂિશક બોલ્યાઃ જિા દે, લશદેઈ, એ િાત! મનુષ્ય લિરોિાભાસોનું પોટિું છે... તે લનન્ચચત ધ્યેયને જ િળગી રહે એિું બનતું નથી, જિાહરનું પણ તેિું જ છે. નહીંતર ખંલડત દેશની આઝાદી - અને તે ય ડોલમલનયન ટટેટ તરીકે - ટિીકારી િેિા આ કોંગ્રેસ નેતાઓ ઉતાિળા થઈ જાય? ‘- પણ બેલરટટર લજજનાહ તો પાકકટતાનની લજદ પકડીને બેઠા છે...’ ‘તો શું થયું? લજજનાહને સમજાિી શકિાની તાકાત તમામ ગુમાિી બેઠા એ જ દુભાશગ્ય! ભારતમાં હું હોત તો આ પૂિશરાષ્ટ્રિાદી નેતાને સમજાિીને પાકકટતાનની હઠથી પાછા િાળ્યા હોત! તેમનો વ્યલિગત અહમ્ માત્ર ગાંિી સામે ટકરાતો હતો, મારી સાથે નહીં!’ ‘પરંતુ હિે... અહીં શું?’ સુભાષ બોલ્યાઃ જોસેફ ટતાલિનમાં મને થોડાંક આશાના કકરણો દેખાય છે. લશદેઈ ટતબ્િ બની ગયોઃ ટતાલિનમાં આશા? ચંદ્રા બોઝ, આ તમે શું કહી રહ્યા છો? આ પાગિ અને ખંિો સરમુખત્યાર તેના પોતાના િોકોની જ હત્યા કરાિી રહ્યો છે, તે આપણું કેટિુંક સાંભળશે? સુભાષે લશદેઈના ખભા પર હાથ મૂક્યોઃ એ તો તમે જાણો છો ને કે દરેક સરમુખત્યારની એકથી િિુ ખાલસયતો હોય છે? લશદેઈઃ હા. સુભાષ એ લદિસની ટમૃલતમાં સરી પડ્યાઃ હેમ લહટિરની મુિાકાત િખતે િોન લરબેનટ્રોપે મને ચેતવ્યો કે લહટિરને સમજિો મુચકેિ છે, અમે તેના લિશ્વાસુ સાથીઓ પણ ઘણી િાર થાપ ખાઈ જઈએ છીએ. િાત પસંદ ના પડે તો ટેબિ પર હાથ પછાડીને ઊભો થઈ ખંડની બહાર નીકળી જાય! મેં કહ્યું કે સરમુખત્યારો પણ છેિટે તો મનુષ્ય દેહિારી છે, તેને કયા ખૂણે, શું સંતાયું છે તે જાણી િો એટિે બસ ઘણું! (ક્રમશઃ)


26th November 2016 Gujarat Samachar

www.gujarat-samachar.com

£૩૬૯

- કમલ રાવ

@GSamacharUK

મિમિયનના ખચચેબકિંગહાિ પેિસ ે નુંરીનોવેશન

એક સમયે જેમના શાસનનો સુરજ મધ્યાહ્ને તપતો હતો તે નિટનના મહારાણી એનલઝાબેથના નવરાટ અને શાનદાર મહેલ બકકંગહામ પેલેસનું આગામી ૧૦ વષસ દમનરયાન £૩૬૯ નમનલયનના ખિથે રીનોવેશન કરવાની યોજનાને વડાિધાન થેરેસા મે, િાન્સેલર ફીલીપ હેમન્ડ તેમજ સરકારી તીજોરી દ્વારા મંજુરી આપવામાં આવી છે. પરંતુ રીનોવેશનનો આ અંકડો બે ગણો થાય તેવી શક્યતાઅોનેપગલેબની શકેછેકેસત્તાપથાનેબેઠલ ેા અનેનવરોધપક્ષના કેટલાક એમપી આ રીનોવેશનનો નવરોધ કરે. જોકે આગામી એનિલ સુધીમાં પાલાસમન્ેટમાં આ ખિાસને મંજરુ ી મળશે તેવી આશા છે. સમગ્ર નવશ્વના ટુરીપટોને આકષસતા અને દરેક દેશના રાજકારણીનુંજે મહેલમાં એક વખત જવાનું પવપ્ન છે તે બકકંગહામ પેલેસની વાત જ કાઇંક અલગ છે. જી હા, અન્ય પેલસ ે કરતા બકકંગહામ પેલસ ે ઘણી બધી રીતે અલગ, જાજરમાન અને શાનદાર છે. ૭૭૫ રૂમ, ૧૯ જેટલા પટેટ રૂમ, ૭૮ બાથરૂમ અને ૧૫૧૪ દરવાજાઅો ધરાવતા બકકંગહામ પેલેસનો ઇનતહાસ ખૂબજ રોિક છે. ૧૬૯૯માં ડ્યુક અોફ બકકંગહામે મૂળ બાંધકામને તોડાવીને બકકંગહામ હાઉસની રિના કરી હતી. ૧૮૨૦માંજ્યોજસિોથાએ આ નબર્ડીંગને રાજમહેલમાં બદલવા જ્હોન નેશની વરણી કરી હતી. ૧૮૪૫માંમહારાણી નવક્ટોરીયાએ એડવડડબ્લોરની વરણી કરી નવી પાંખ બનાવવા કામ સોંપ્યુંહતું . જેમાં સેન્ટ્રલ બાર્કની - ધ મોલ તરફના મુખ્ય ભાગનો સમાવેશ થતો હતો. ૧૮૫૨માં આકકકટક્ે ટ જેમ્સ પેનથોનથેબોલરૂમ અનેકોન્સટડરૂમનું બાંધકામ પૂણસ કયુુંહતું . જ્યારે તેની કમાનને હાઇડ પાકકના નોથસઇપટ ખુણામાંખસેડવામાંઆવી હતી જે આજનુંમાબસલ આિસછે. બીજા નવશ્વ યુધ્ધ દરનમયાન થયેલા બોમ્બીંગ બાદ ૧૯૫૦માં પેલેસના કેટલાક ભાગનુંસમારકામ કરાયુંહતુંઅને ૧૯૬૨માં નવી નવી ગલેરીનુંનનમાસણ કરાયુંહતું . ૧૯મી સદીના અંતભાગમાંઅને૨૦મી સદીના આરંભમાં, ઇમારતના માળખામાં છેર્લો મહત્વનો વધારો કરવામાં આવ્યો હતો. જેમાં પૂવસતરફના મોખરાના ભાગનો સમાવેશ થાય છે. અનહં એ િખ્યાત ઝરૂખો છે જ્યાં શાહી પનરવાર બહાર ઉભી રહેલી જનમેદનીના અનભવાદન માટેભેગો થાય છે. બીજા નવશ્વયુદ્ધમાં જમસનીના બોમ્બમારામાં નાશ પામેલ પથળેરાણીની ગૅલરે ી બનાવવામાંઆવી હતી. નવરાટ રીપેરીંગ દરનમયાન બકકંગહામ પેલસ ે ની અંદરના ૫ હજાર જેટલા લાઇટ કફટીંગ્સ, ૧૦૦ માઇલ જેટલા ઇલેક્ટ્રીક કેબલ, ૬૫૦૦ જેટલા ઇલેક્ટ્રીક સોકેટ, ૩૩૦ ફ્ુયૂજ બોક્ષ, ૨૦ માઇલ જેટલી હીટીંગ પાઇપલાઇન, ૧૦ માઇલ જેટલા ઠંડા

29

GujaratSamacharNewsweekly

અનેગરમપાણીના પાઇપનુંકામ, ૨૫૦૦ રેડીયેટસસ, ૫૩૫ જેટલા ટોયલેટ - બાથ અનેવોશબેઝીન જેવા સેનટે રી વેસ,સ ૨૦ માઇલ જેટલા પકટટીંગ બોર્સસઅને ૩૦,૦૦૦ પકવેર ફીટ જેટલા ફલ્ોરીંગ બોડડને બદલવામાંઅવશેઅથવા તો તેનેરીફબણીશ કરાશે. આ રીપેરીંગ માટે મહેલમાં રહીને કામ કરતા ૩૭ પટાફના સદપયો રહી શકેઅને૧૨૫ વ્યનિઅો કામ કરી શકે તે માટે પેલસ ે ના ગાડડનમાં વ્યવપથા કરાશે. પેલસ ે ની વેપટ નવંગની છત પર સોલાર પેનલ લગાવવાનુંપણ અયોજન છે. જ્યારેનવા બોઇલર નાંખીને કાબસન ફુટનિન્ટ ૪૦% જેટલું ઘટાડવાનો ઇરાદો છે. સોલાર પેનલ અનેનવા બોઇલરનેકારણે જનતાના £૩.૪ નમનલયન િનત વષસબિી શકશે. ગત વષથેસમરમાંરીનોવેશનનો અંદાજીત આંકડો £૧૫૦ નમનલયન હતો પરંતુહવેઆ આંકડો £૩૬૯ નમનલયન થશે તેમ મનાય છે. તકલીફ એ છે કે જો આ સમારકામ કરાવવામાં ન આવે તો આખા મહેલની વ્યવપથા ખોટકાઇ શકે તેમ છે. આમ, મહારાણી તેમનેમળતી ગ્રાન્ટ તરીકે૨૦૧૭-૧૮માં કુલ £૭૬.૧ નમનલયન મેળવશે અને આગામી દસ વષસ સુધી આ રકમ મેળવતા રહેશે. રીપેરીંગ દરનમયાન મહારાણી અને તેમના પનત ડ્યુક અોફ એનડનબરા મહેલમાંજ રહેશેતેમ જણાવાયુંછે. મહારાણીના માપટર અોફ ધ ક્વીન્સ હાઉસહોર્ડ ટોની જોહ્નપટન-બટેડ જણાવ્યું હતું કે "આ રીપેરીંગ કરાવવાથી સમગ્ર નવશ્વમાં િનતષ્ઠીત મહેલ તરીકે અોળખાતો આ મહેલ આગામી ૫૦ વષસ એટલે કે ૨૦૬૭ સુધી વાપરવા યોગ્ય રહેશે. પ્લમ્બીંગ, ઇલેક્ટ્રીકલ અનેઅન્ય જરૂરી સમારકામ છેર્લા ૫૦ વષસથી કરાયુંનથી.”

¾¬ђ±ºЦ¸Цєઆє¡ђ³Ьє§¯³ એª»щઅ╙ºÃє¯ ઓЩتકàÂ

¾¬ђ±ºЦ¸Цє અ»કЦ´ЬºЪ આº. ÂЪ. ±Ǽ ºђ¬ ઉ´º કђ×ક¬↔ કђÜ´»щΤ¸Цє અ╙ºÃє¯ ઓЩتકà³ђ ¥ä¸Ц³ђ ¿ђ-λ¸ આ¾щ» ¦щ. Ë¹Цє કÜØ¹ЬªºЦઈ̬ અ³щ ¸щ×¹Ьઅ» આє¡ђ³Ьє ¥щકઅ´ Â╙ª↔µЦઈ¬ ઓتђ¸щĺЪçª ˛ЦºЦ ¯°Ц આє¡ђ³щ »¢¯Ъ §ђ કђઈ ¯ક»Ъµ Ãђ¹ ¯ђ Opthalmologist³Ъ Âщ¾Ц ´® આ´¾Ц¸Цє આ¾щ ¦щ. ¥ä¸Ц, ¢ђ¢à ¯°Ц કђ×ªъક »щ×ÂЪÂ³Ъ ¾à¬↔ ŬЦ ĮЦ׬ъ¬ Ĵщ®Ъ §ђ¾Ц ¸½щ ¦щ. Âѓ°Ъ ¸Ãǽ¾³Ьє ´ЦÂЬє §ђ Ãђ¹ ¯ђ ¸Ц╙»ક ĴЪ અ¯Ь»·Цઈ ¿Цóђ ¸½¯Ц¾¬ђ ç¾·Ц¾ અ³щ ઓЩتક» »Цઈ³³Ьє ¯щ¸³Ьє ³ђ»щ§. ∟≤ ¾Á↓³ђ ¯щ¸³ђ ¶Ãђ½ђ અ³Ь·¾. અ╙ºÃє¯ ઓЩتકàÂ³Ьє

Âѓ°Ъ ¸ђªЭѕ §¸Ц ´ЦÂЬє એ ¦щ કы ¯щ¸³щ Ó¹Цє°Ъ ¥ä¸Ц કы કђ×ªъĪ »щ×ÂЪ ¡ºЪ± ક¹Ц↓ ´¦Ъ §ђ ³ µЦ¾щ કы ³ ¢¸щ ¯ђ ¯щઓ ∞√√ ªકЦ ¸³Ъ ¶щક ¢щºєªЪ આ´щ ¦щ. ∫√°Ъ ઉ´º³Ъ d¸º³Ц ĬђĠщ╙¾ Æ»ЦÂЪ µЪªỲ¢³Ъ એ¸³Ъ ¾¬ђ±ºЦ¸Цє ¸ЦçªºЪ ¢®Ц¹ ¦щ. ĬђĠщ╙¾/¾щºЪµђક» Æ»ЦÂЪ ¸Цªъ³Ьє ³ђ¾Ц કі´³Ъ³Ьє ¸Цક—¢ ¸¿Ъ³ આ¡Ц ¾¬ђ±ºЦ¸Цє µŪ ¯щ¸³Ъ ´ЦÂщ § ¦щ. ºЪ¨³щ¶» ĬЦઈ¨ એ એ¸³Ьє ¶½Ьє ´ЦÂЬє ¦щ. ªбѕક¸Цє અ╙ºÃє¯ ઓЩتકàÂ³Ъ એક¾Цº ¸Ь»ЦકЦ¯ »Ъ²Ц ´¦Ъ અ³щ એ¸³Ц ¸Ц╙»ક અ¯Ь»·Цઈ³щ ¸â¹Ц ´¦Ъ ¯¸щ ´ђ¯щ ´® કÃщ¾Ц »Ц¢¿ђ કы ¡ºщ¡º અÃỲ¹Ц § અ¾Ц¹.

ARIHANT OPTICALS

G/6, Concorde, Opp. C.H. Jewellers Alkapuri, Vadodara Ph: 0265 2322731 / Whatsapp: +91 98240 41201 E-mail: arihantoptic@gmail.com

લંડનના વેમ્બલી પાકકમાંન્યુઝ એજન્ટને ચપ્પુના વાર કરી લુંટવાનો પ્રયાસ કરાયો

લંડનના વેમ્બલી પાકકનવપતારમાંન્યુઝ એજન્ટની દુકાન ધરાવતા એક ગુજરાતીને દુકાનમાં ઘુસીને િપ્પુના વાર કરી ચયામ વણણીય લુંટારા દ્વારા લુંટ કરવાનો િયાસ કરાયો હતો. મળતી માનહતી મુજબ ગુજરાતી સદગૃહપથ ગત બુધવારે ૨૩ તારીખે સાંજે ૬ વાગ્યાના સુમારે પોતાની દુકાનમાં હતા ત્યારે એક ચયામ વણસનો લુંટારો દુકાનમાં ઘુસી ગયો હતો. બીજી તરફ લુંટારાના સાગરીતેદુકાનની બહારથી દુકાનનુંશટર નીિે પાડીને બંધ કરી દીધું હતું. જેથી કોઇ દુકાનદારને મદદ કરી ન શકે. લુંટારાએ દુકાનના ટીલમાં હોય તેટલા પૈસા આપી દેવા જણાવતા દુકાનદાર ભાઇ ગભરાઇ ગયા હતા અનેિીસાિીસ કરી મૂકી હતી. બીજી તરફ લુંટારાએ ડરાવવાના ઇરાદે દુકાનદાર ભાઇને િપ્પુના બે વાર કરી દીધા

હતા. દુકાનમાંથી િીસો સંભળાતા બાજુમાં આવેલા પબના પટાફના સદપયો દુકાન તરફ દોડી આવ્યા હતા અને શટર ખોલતા જ લુંટારો ભાગી છુટ્યો હતો. દુકાનદાર ભાઇને તાત્કાલીક સારવાર અથથે હોશ્પપટલ ખસેડવામાંઆવ્યા હતા. આ બનાવને પગલે એટલું સાફ છે કે લુંટના બનાવો ડામવા માટે દુકાનમાં સીસીટીવી હવે જાણે કેફરજીયાત થઇ ગયુંછે. સામાન્ય રીતેમોટાભાગની દુકાનોમાં ઇલેક્ટ્રીક મોટર અોપરેટેડ શટર હોય છે જેનેબહારથી જાતેબંધ કરી શકાતા નથી. પરંતુઆ દુકાનમાં તેવું શટર ન હોવાથી લુંટારો હુમલો કરવામાંસફળ થયો હતો. દુકાનદાર ભાઇની નવનંતીને કારણે તેમનું નામ સરનામુજણાવાયુંનથી.

લંડનના દદનેશભાઇ દશંગાડીયાનો મૃતદેહ રાજકોટ બસ સ્ટેશન પરથી મળ્યો મૂળ સૌરાષ્ટ્રના રાણાવાવના વતની અને હાલમાં ઇપટ લંડનના ટાવર હેમલેટ નવપતારમાં રહેતા નદનેશભાઇ અમરતભાઇ નશંગાડીયાનો મૃતદેહ સોમવાર તા. ૨૮-૧૧-૨૦૧૬ના રોજ રાજકોટના એસટી બસ પટેશનના બાંકડા પરથી મળી આવતા પોલીસે તપાસ આદરી હતી. નદનેશભાઇ પાસેથી તેમનો નિટીશ પાસપોટડ, કપડા, જેકેટ તેમજ ૫૨,૮૪૦ રૂનપયાની રોકડ રકમ પણ મળી આવી હતી. ૧૯૫૬માં નાઇરોબીમાં જન્મેલા અને ઘણાં વષોસથી યુકેમાંરહેતા નદનેશભાઇના પાસપોટડપરની

એન્ટ્રી મુજબ તેઅો ૬-૭-૨૦૧૬ના રોજ ભારત ગયા હતા અને ભારતના નવનવધ યાત્રાપથાનોની મુલાકાત લીધી હોવાનું બસ પટેશનની કેન્ટીનમાં કામ કરતા બાબુભાઇને જણાવ્યું હતું. પોલીસનેતેમની પાસેની થેલીમાંથી કપડા અને જેકેટ મળી આવ્યા હતા. પોલીસેમૃતદેહનેપોપટમોટડમ અથથેમોકલી આપ્યો હતો. "ગુજરાત સમાિાર" દ્વારા અત્રે તપાસ કરતા જાણવા મળ્યું હતું કે તેમના પત્ની શારદાબેન સાથે

તેમના નડવોસસ થયેલા હતા અને તેમને ૬ નદકરીઅો છે. જે પૈકી મોટી નદકરી પરણીનેકેનેડા રહેછે. તેઅો છેર્લા કેટલાક સમયથી નનવૃત્ત હતા અને ભારત ફરવા ગયા હતા. તેઅો રાજકોટની મુલાકાત દરનમયાન તેમના કાકાના નદકરાનેઘરેપણ ગયા હતા. પોલીસે આદરેલી તપાસમાં તેમના વાલી વારસો તેમજ પનરવારજનોની માનહતી મળી આવતા લંડન ખાતે પણ સગા પવજનોનેજાણ કરાઇ હતી.

યુગાન્ડામાંઅલગતાવાદીઅો સાથેઅથડામણ: ૫૫ના મોત

યુગાન્ડાના પશ્ચિમી શહેર કસેસેમાં શનનવારે ફાટી નીકળેલી નહંસામાં અોછામાંઅોછા ૫૫ માણસોના મોત નનપજ્યા હતા. કસેસેનગર રૂએન્ઝુરૂરૂ રાજ્યના રાજા િાર્સસવેપલી મુમ્બેરેનુંનગર છેઅનેતેમના ગાડડઝેપેટ્રોલીંગ કરતા નસક્યુરીટી ફોસસના જવાનો પર હુમલો કયોસ હતો. આ ગાડડ યુગાન્ડા અનેકોંગોના નવપતારોનેઅલગ દેશ બનાવવાની માંગ સાથેનહંસા આિરતા અલગાવવાદીઅો સાથે સંકળાયેલા હોવાનું પોલીસ માને છે. પોલીસે દરોડો પાડીનેરાજા િાર્સસસનહત કેટલાક સાથીદારોની ધરપકડ કરી હતી.


30 પિટન

@GSamacharUK

GujaratSamacharNewsweekly

3rd December 2016 Gujarat Samachar

www.gujarat-samachar.com

પસંગલ માકકેટના સભ્યિદ મુદ્દે કોમનવેલ્થ વ્હીસલબ્લોઅર વેણુપ્રસાદ લેખકો, વાચકોનેઅનુરોધઃ છેતરપિંડીના કેસમાંશકમંદ પિપટશ સરકારનેિડકારાશે ઉઠાંતરી જેવુંક્યારેય ન કરશો...

લંડનઃ ટિટિશ સરકાર સામે િેક્ઝિિ પછી ટસંગલ માકકેિના સભ્યપદ મુદ્દેકાનૂની પડકાર ઉભો થવાની શઝયતા છે. વકીલો દાવો કરેછેકેજૂન રેફરટડમમાંલોકોને ટિિનેઈયુછોડવુંકેનટિ તેજ પ્રશ્ન કરાયો િતો. તેમાં આટથિક સુટવધાના જટિલ મુદ્દા ટવશે કશું કિેવાયું ન િતું . યુરોટપયન ઈકોનોટમક એટરયા (EEA)માં ટિિન રિેકેનટિ તેમાંપાલાિમટેિનો અવાજ િોવો જોઈએ કે નટિ તેવી દલીલો કાનૂની પડકારમાંઉઠાવાશે. સરકાર ઈયુ છોડવાની પ્રટિયાના મુદ્દેઆ બીજા પડકારનો સામનો કરશે, જેમાંનોવવેજેવા અટય ટબન-ઈયુ દેશોની માફક યુકે

EEAમાં રિી શકે તેવો અવાજ ઉઠાવવાની સત્તા પાલાિમટે િ પાસે િોવી જોઈએની રજૂઆત કરાશે. અગાઉના પડકારમાં િાઈ કોિટે ચુકાદામાં જણાવ્યું િતું કે માત્ર પાલાિમટે િ પાસે જ િેક્ઝિિ પ્રટિયા આરંભવાની સત્તા છે. આ ચુકાદા સામેસરકારની અપીલની સુનાવણી સુપ્રીમ કોિેમાંથનાર છે. ટિટિશ ઈટફ્લુઅટસના ડટપ્યિુ ી ટડરેઝિર જોનાથન ટલસ દ્વારા ટયાટયક સમીક્ષાની માગણીની યોજના છે. તેમણે કહ્યું િતુંકે ટસંગલ માકકેિનો મુદ્દો જનમતના મતપત્ર પર ન િતો. ટસંગલ માકકેિને છોડવાથી અથિતત્રં પર ખરાબ અસર પડશે.

લંડનઃ કોમનવેલ્થ સેિિે રટ ીએિના અકલ્પનીય ધરખમ ખચિની ટવગતો લીક કરનાર ૪૩ વષષીય વ્િીસલબ્લોઅર રાજદૂત રામ વેણુપ્રસાદ ભારતમાં કેનેરા બેંક સાથે ૧૧ ટમટલયન પાઉટડની છેતરટપંડીના કેસમાં સીબીઆઈની નજરમાં શકમંદ િોવાનું બિાર આવ્યું િતું. આ કેસમાં તેની કટથત ભૂટમકા અંગે ૧૩ વષિ સુધી તપાસ થઈ િતી. તેને ટિિનના કામે જવા માિટ ભારત છોડતી વખતે પાસપોિે મેળવવા સ્થાટનક કોિોિની પરવાનગી લેવી પડી િતી. કોમનવેલ્થ સેિેિરી જનરલના ડટપ્યુિી િેડના િોદ્દેથી

સસ્પેટડ કરાયેલા વેણુપ્રસાદેદાવો કયોિ િતો કે સેિેિરી જનરલ બેરોનેસ સ્કોિલેટડ ઓફ એસ્થાલ QC એ તેમનેફેરો એટડ

બોલ પેઈક્ટિંગ પાછળ ૩૩ િજાર પાઉટડ અને બાથરૂમના ટરનોવેશન પાછળ ૨૪ િજાર પાઉટડનો ખચિ કરવા સૂચના આપી િતી. ટદલ્િીમાં ૨૦૦૫માં એક કોિેને સુપરત કરવામાં આવેલા દસ્તાવેજોમાંવેણુપ્રસાદ અનેતેની કંપની એક્ઝિમ સેલ્સ કોપોિરેશનના નામ િતા. વેણુપ્રસાદ પર એઝસપોિે ટશપમેટિના નાણા કેનેરા બેંકમાં જમા કરાવવાને બદલે અટયત્ર મોકલવામાં સંડોવણીનો આક્ષેપ િતો. વેણુપ્રસાદના વકીલ પ્રમોદ દૂબેએ જણાવ્યું િતું કે તેમના અસીલ સામે સીબીઆઈનો કોઈ આરોપ નથી કે તે જામીન પર પણ નથી. ૧૩ વષિની તપાસ બાદ સીબીઆઈએ કેસ પૂરો કયોિ િોવાનુંતેમણેઉમેયુુંિતું.

વાચક મિત્રો, ‘ગુજરાત સિાચાર’ મિટનવાસી ગુજરાતી સામિત્યસજજકોને પ્રોત્સાિન આપવાના ઉિદા ઉદ્દેશ સાથે થથામનક લેખકો દ્વારા લખાયેલ વાતાજઅો, લેખો અને કમવતાઅો િંિેશા દીપોત્સવી અંકિાં પ્રકામશત કરે છે. તે પાછળનો અિારો આશય થથામનક થતરે વધુને વધુસામિત્યીક પ્રવૃમિ વધેતેિોય છે. પરંતુકિનસીબેયુકેિાંરિેતા એક થથામનક અનેઉત્સાિી લેખકે અિદાવાદ સ્થથત લેખક શ્રી પ્રફુલ્લ કાનાબાર દ્વારા લખાયેલ અને ભારત સ્થથત અન્ય સાપ્તામિકિાંઆ અગાઉ રજૂથયેલ એક વાતાજ આ વષજના દીપોત્સવી અંકિાં િાત્ર પાત્રોના નાિિાં ફેરફાર સાથે પ્રકામશત કરવા િોકલી આપી િતી. ઘણાંવષોજથી તેલેખક વાતાજઅો િોકલતા િોવાથી અિે તેિના પર ભરોસો રાખીને તે વાતાજ દીપોત્સવી અંકિાંપ્રકાશીત કરી િતી. આ ગંભીર બાબત અંગેવાતાજના સાચા લેખક શ્રી પ્રફુલ્લભાઇએ ‘ગુજરાત સિાચાર’ની એમિટોમરયલ ટીિનું ધ્યાન દોરતાં થથામનક લેખકનો સંપકક કરાયો િતો. જેિાં તે લેખકે ફોન પર જ અન્ય લેખકની કૃમત પોતાના નાિેપ્રકામશત કરાવવાની ગંભીર ભૂલ થયાનું થવીકારીનેક્ષિા પ્રાથથી છે. તેિણેથપિતા કરી છેકેઆ શ્રેષ્ઠ કૃમતને વધુિાંવધુવાચકો સુધી પિોંચાિવા િાગતા િોવાથી તેિણેઆિ કયુું િતું. થથામનક લેખકે મનખાલસપણે, ખેલદીલીપૂવજક થવીકારેલી ભૂલ આવકાયજછે. પરંતુલેખકનો ઇરાદો ભલેગિેતેટલો સારો િોય, પણ કોઇ અન્ય લેખકની કૃમત પોતાના નાિેચઢાવીનેપ્રકામશત કરાવવાની પદ્ધમત સદંતર અયોગ્ય અનેઅથવીકાયજછે. વાચક મિત્રો, આ ઘટનાક્રિ અિીં ટાંકવાનો ઉદ્દેશ કોઇને નીચાજોણું કરાવવાનો નથી. પરંતુ અિે વાચકોથી િાંિીને તિાિ લેખકો-સજજકોનેતાકીદ કરવા િાગીએ છીએ કેકોઇ અન્ય લેખક કે સજજકની િૌમલક કૃમતનેપોતાના નાિેચઢાવીનેપ્રકામશત કરાવવાની લાલચથી બચજો. કાનૂની દૃમિકોણથી તો આ ગેરકાયદેછેજ, નૈમતક િૂલ્યોના દમિકોણથી પણ આવુંવલણ અયોગ્ય છે. વાતાજના લેખક શ્રી પ્રફુલ્લભાઇએ યુકેના થથામનક લેખકની ક્ષિાયાચનાનેથવીકારીનેઆ ગંભીર ચૂક સાિેઉદારતા દાખવીનેજતું કરવાની ભાવના દાખવી છે તે બદલ ‘ગુજરાત સિાચાર’ તેિનો આભાર વ્યક્ત કરેછે. - કમલ રાવ, ન્યુઝ એડિટર


3rd December 2016 Gujarat Samachar

www.gujarat-samachar.com

@GSamacharUK

GujaratSamacharNewsweekly

¹Ьક³ы Ъ ∟≈√ ªђ´ ĺъક કі´³Ъ ´ьકЪ³Ц અщક (Â׬ъªЦઇÜ ∟√∞∩)

31


32

@GSamacharUK

3rd December 2016 Gujarat Samachar

GujaratSamacharNewsweekly

www.gujarat-samachar.com

For Advertising Call

મમ્મી અને પુત્રની યાત્રા નેપાળના લુક્લા ગામથી શરૂ થઇ. ગામ એવરેવટ વેલીમાં ૮૯૦૦ ફૂટની ઉંચાઇએ વસેલું છે અને માનવીની છેલ્લી વસતી છે, પરંતુ પાયલને થોડોક ડર હતો, તેથી તેમણે નેપાળમાં રહેતી પોતાની એક ફ્રેડડને કહીને એવી વ્યવવથા કરી લીધી હતી કે જો ચઢતી વખતે કોઇ મુશ્કેલી પડે તો એક કલાકમાં હેવલકોપ્ટર પહોંચી જાય. ચઢવાનું શરૂ કયુું તો આગળ વધતા રવતામાં િૂધ કોસી નિી, િેવિારના ઝાડોના સુિં ર જંગલ અને પછી બરફના વશખર પાછળ રહી ગયા. પહાડોનો થાક, ઓછું થતું ઓસ્સસજન, શૂડયથી પણ નીચે જતો પારો તો મોટાઓને પણ પવત કરી િે છે. અનુસંધાન પાન-૮

Per KG*

£2.50 Per KG* BY AIR

LONDON - Branches

WEMBLEY

AIR & SEA PARCEL

Unit 7, City Plaza, 29-33, Ealing Road, HA0 4YA 0208 900 1349

UPTON PARK 38A Ferndale Road Forest Gate E7 8JX 0208 548 4223

Special offer:Mobile starts from £40 Laptop starts from £85 TV starts from £220

³¾Ъ ¿Ц¡Цઅђ ¸Цªъએ§×ª ╙³¸¾Ц³Ц ¦щ.

Âє´ક↕: 07440 622 086

Email: jumboparcel@gmail.com www.jumboparcelservice.com

46 Church Road, Stanmore, Middlesex, London HA7 4AH

email@travelinstyle.co.uk

* T&C Apply.

P & R TRAVEL, LUTON Tel: 01582 421 421

E-mail: info@pandrtravel.co.uk www.pandrtravel.co.uk HONEYMOON/TAILOR MADE PACKAGES:

ar ch h 19 8 6 - Marc

PLEASE CONTACT US. DO NOT BOOK ONLINE. WE HAVE SPECIAL CONTRACTS & CONTACTS WITH MOST HOTELS WORLD-WIDE.

AMD From BOM From WORLDWIDE HOLIDAYS FROM Return flight to Ahmedabad/Mumbai with 3 nights in Dubai inc Hotel, RO------------ £435.00p.p. -------- £435.00p.p. We are now booking the Ramayan Religious 7 days Tour in Sri Lanka with guided tour and with hotels and with a free stopover in India from --------------------- £850.00p.p.

Mauritius 7 nights HB from £925.00p.p. Bali 7 nights BB £525.00p.p. Goa 7 nights BB from £495.00p.p. Mombasa 7 nights BB from £550.00p.p. Dubai One&Only Royal Mirage 3 nights BB from £650.00p.p. Dubai Jumeirah Beach or Anantara 3 nights HB from £575.00p.p. Maldives 7 nights, BB from £775.0p.p. BARBADOS 7 nights all inclusive from £950.00p.p. MUMBAI FROM £340 BARODA FROM £435 AMRITSAR FROM AHMEDABAD FROM £365 DELHI FROM £370 GOA FROM Singapore Bangkok Hong Kong

£385 £340 £365

WORLDWIDE FLIGHTS FROM £380 New York San Francisco £460 Los Angeles £450

£380 Nairobi Dar Es Salaam £420 £425 Johannesburg

Toronto Vancouver Calgary

અનુસંધાન પાન-૮

R Tr

el

£1.50 BY SEA

2413

વવજય ઝીરો રને આઉટ થઈ ગયો હતો. બાિમાં પાવથષવ પટેલે ધમાકેિાર બેવટંગ કરીને ૧૧ ફોર અને એક વસસસ ફટકારતાં ૬૭ રન કયાષ હતા. જ્યારે વવરાટ કોહલી ૬ રન બનાવીને અણનમ રહ્યો હતો. મેદાનમાં તલવાર લાવી શકતો નથીઃ જાડેજા મોહાલી ટેવટમાં ભારતને ‘ડ્રાઇવવંગ સીટ’ પર મૂકવામાં મહત્વનું યોગિાન આપનારા જાડેજાએ જણાવ્યું હતું કે ‘ઇંગ્લેડડના બોલરો ખૂબ જ નકારાત્મક અને કંટાળાજનક લાઇન સાથે બોવલંગ કરી રહ્યા હતા. જેના કારણે મેં તેની સામે આિમક બેવટંગની રણનીવત અપનાવી હતી. જે શોટ ફટકારવામાં હું આઉટ થયો તે મારો મનગમતો શોટ છે. આ શોટથી મેં અનેક વાર વસસસ ફટકારેલી છે. આ વખતે પણ શોટ ફટકારતી વખતે વસસસ ફટકારી

M

Send Parcel to All over INDIA

પાવથષવ પટેલના ૪૨, ચેતેિર પૂજારાના ૫૧, જયંત યાિવના ૫૫ અને અવિનના ૭૨ રન ઉપરાંત સૌથી મોટું ૯૦ રનનું યોગિાન ‘સર’ રવીડદ્ર જાડેજાનું હતુ.ં જાડેજાએ ૧૦ ફોર અને એક વસસસર ફટકારી હતી. િશષકો તેનું ઝમકિાર બેવટંગ વનહાળીને ખુશ થઇ ગયા હતા. આ પછી ભારતીય બોલસગે પ્રભાવશાળી પ્રિશષન કરતા પ્રવાસી ઇંગ્લેડડને ભીંસમાં લીધું હતું. ૧૩૪ રનના િેવા સામે ઇંગ્લેડડે ત્રીજા વિવસને અંતે ૪ વવકેટે ૭૮ રન નોંધાવ્યા હતા. બાિમાં તેનો બીજો ૨૩૬ રનમાં જ સમેટાઇ ગયો હતો. આમ ભારતને મેચ જીતવા માટે ૧૦૩ રનનું આસાન લક્ષ્યાંક મળ્યું હતુ.ં જે તેણે બે વવકેટના ભોગે હાંસલ કરી લીધું હતુ.ં ભારત તરફથી બીજા િાવનો પ્રારંભ મુરલી વવજય અને પાવથષવ પટેલે શરૂ કયોષ હતો. જોકે, મુરલી

શકીશ તેવો વવિાસ હતો. પરંતુ બોલ ધીમો આવ્યો હોવાથી હું જજમેડટમાં થાપ ખાઇ ગયો હતો. સિી ચૂકી જવાનો મને અફસોસ નથી. મને એ વાતનો સંતોષ છે કે લોઅર ઓડડરની મક્કમ બેવટંગથી ભારતે મજબૂત પકડ મેળવી લીધી છે. છેલ્લા કેટલાક સમયથી હું નેટ્સમાં બેવટંગ પાછળ વધારે સમય ફાળવી રહ્યો હતો, જેનો પણ મને ફાયિો થયો છે.’ જાડેજાએ અડધી સિી ફટકાયાષ બાિ તલવાર ફેરવતો હોય તેમ બેટ ઘુમાવીને ઉજવણી કરી હતી. આ અંગે પૂછવામાં આવતા જાડેજાએ જણાવ્યું કે ‘આ રાજપૂતની પરંપરાગત શૈલી છે અને તેમાં ખાસ કંઇ નથી. હું ગ્રાઉડડમાં તલવાર લાવી શકતો નથી.’ બીજી ટેસ્ટ મેચઃ રેકોડડબકુ • ભારતના સાતમા િમ કે તેનાથી નીચા િમના ત્રણ બેટ્સમેનોએ ૫૦ થી વધુનો વકોર કયોષ હોય તેવું પ્રથમ વાર બડયું છે. ટેવટ વિકેટની આ ૧૪મી ઘટના છે. આમ, ભારતના લોઅર ઓડડરે એક રીતે ઈવતહાસ રચ્યો છે. • ભારતે ૨૦૦ કે તેથી વધુનો વકોર કયાષ બાિ ૬ વવકેટ ગુમાવી હોવા છતાં બમણો વકોર કયોષ હોય તેવું ચોથી વખત બડયું છે. અગાઉ ૧૯૮૧-૮૨, ૧૯૮૪-૮૫માં ઇંગ્લેડડ અને ૧૯૯૮-૯૯માં ડયૂ ઝીલેડડ સામે આ વસવિ મેળવી હતી.

av

MONEY TRANSFER & PARCEL SERVICES Fast & Reliable Parcel Services (World Wide)

મોહાલીઃ ભારતે મોહાલી ટેવટમાં મહેમાન ઈંગ્લેડડને આઠ વવકેટે હરાવીને ભવ્ય વવજય સાથે ૨૦થી સરસાઇ મેળવી છે. ભારતના આ વવજયમાં ગુજરાતી ખેલાડીઓનું ઉલ્લેખનીય પ્રિાન રહ્યું છે. લાંબા સમય પછી ટેવટ મેિાનમાં પુનરાગમન કરનાર પાવથષવ પટેલ હોય કે હાલ ફૂલ ફોમષમાં રહેલા રવીડદ્ર જાડેજા અને ચેતેિર પૂજારા હોય. સહુનો ઝમકિાર િેખાવ ટીમને વવજયના પંથે િોરી ગયો હતો. ટેવટ ટીમમાં પુનરાગમન કરનાર પાવથષવ પટેલે પણ આઠ વષોષ બાિ ધમાકેિાર કફફ્ટી ફટકારી હતી. ટીમ ઈસ્ડડયાને મેચ જીતવા માટે ૧૦૩ રનનો ટાગગેટ મળ્યો હતો. જવાબમાં ટીમ ઈસ્ડડયાએ બે વવકેટ ગુમાવીને જ મેચ જીતી લીધી હતી. ઈંગ્લેડડ સામે ૨૩ વષોષ બાિ સતત બે જીત મેળવનાર વવરાટ કોહલી પાંચમો કેપ્ટન છે. ઈંગ્લેડડે પ્રથમ િાવમાં ૨૮૩ રન કયાષ હતા. જેમાં બેવરવટોના ૮૯ અને બટલરના ૪૩ રન મુખ્ય હતા. આ વસવાયના મોટા ભાગના બેટ્સમેન ભારતીય બોલસષ સામે છૂટ લઇ શસયા નહોતા. ભારત તરફથી શમીએ ત્રણ અને રવીડદ્ર જાડેજા તથા ઉમેશ યાિવે બે-બે વવકેટ ઝડપી હતી. આ પછી મેિાનમાં ઉતરેલી ટીમ ઇંવડયાએ ધમાકેિાર બેવટંગ કરીને ૪૧૭ રન કયાષ હતા. આમાં વવરાટ કોહલીના ૬૨ રન ઉપરાંત

20 16

પૂણેઃ શહેરના છ વષષનો બાળક અદ્વૈત ખરા અથષમાં પોતાના નામને સાથષક કરી રહ્યો છે. આટલી નાની વયે તે સાત ભાષા જાણે છે, એકથી વધુ રમતમાં માહેર છે, સારો સ્વવમર છે, મેરેથોન રનર છે, સંગીતના વવવવધ વાદ્યો વગાડી જાણે છે, અને હવે તેણે એવરેવટ બેઝ કેમ્પની મુશ્કેલ ચઢાઇ પૂરી કરી છે. આટલી નાની વયે આવી વસવિ મેળવનાર તે પ્રથમ ભારતીય બાળક છે. પહેલા ધોરણમાં ભણતા આ માસુમે હવે એવરેવટ બેઝ કેમ્પ સર કયોષ છે. અદ્વૈત ભરવતયાને ૧૭,૫૯૩ ફૂટની ઉંચાઇ સર કરતાં ૧૩ વિવસ લાગ્યા હતા. અદ્વૈતના મમ્મી પાયલ પણ ટ્રેકર છે. પહેલા તેમણે એકલા ટ્રેકકંગ અવભયાન પર જવાનું નક્કી કયુું હતું, પરંતુ જ્યારે અદ્વૈતને ખબર પડી તો તેણે કહ્યું કે હું પણ ચાલીશ. મમ્મીએ તેને સમજાવ્યું કે આ સંભવ નથી. મુશ્કેલ ચઢાઇ છે પરંતુ અદ્વૈત માડયો. આખરે પાયલે કહ્યું કે મારી સાથે આવવું હશે તો પહેલા ટ્રેવનંગ લેવી પડશે. ટ્રેવનંગ હતી - િરરોજ પોતાના ચાર માળના ઘરની સીડીઓ ૨૫ વાર ચઢવી. સખત ટ્રેવનંગ પછી

મોહાલી ટેસ્ટઃ ભારતનો આઠ વિકેટેભવ્ય વિજય

P&

છ િષષનો ટેવિયો એિરેસ્ટ ચઢ્યો

020 7749 4085

£395 £415 £340 £460 £445

All Package/Flights are inclusive of Airport Taxes. All Offers are subject to availability & date of travel determines the price.

Mumbai Bhuj Ahmedabad Delhi Baroda Dubai Nairobi Toronto

£324 £459 £367 £347 £447 £278 £376 £311 Dar es Salaam £414 3448

0207 318 8245 www.benztravel.co.uk

GS 3rd December 2016  

Gujarat Samachar weekly newspaper (Issue 31)

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you