Page 1

FIRST & FOREMOST GUJARATI WEEKLY IN EUROPE

Let noble thoughts come to us from every side અા નો ભદ્રા: ક્રતવો યન્તુિવશ્વત: | દરેક દદશામંાથી અમનેશુભ અનેસુંદર દવચારો પ્રાપ્ત થાઅો

આ સપ્તાહેવાંચો....

• ગુજરાતમાંઆનંદીબહેન પટેલેસુકાન સંભાળ્યું પેજ - ૭

• ગુજરાત સરકારના પ્રધાનમંડળની સંપણ ૂ ણયાદી પેજ - ૮

80p

Volume 43, No. 04

સંવત ૨૦૭૦, જેઠ સુદ ત્રીજ તા. ૩૧-૦૫-૨૦૧૪ થી ૦૬-૦૬-૨૦૧૪

• નરેન્દ્ર મોદી સરકારના પ્રધાનમંડળની સંપણ ૂ ણયાદી પેજ - ૧૬

31st May to 6th June 2014

MITESH PATEL PARTNER Winner of: Best in Legal Services Lawyer of the Year (Asian Achievers Awards 2013) Email: mpatel@levenes.co.uk

www.levenes.co.uk

Direct Dial: 0208

826 1375

મોદીએ ટ્વવટ કરી લાખો દેશવાસીઓનો આભાર માન્યો હતો તો શપથ ગ્રહણ સમારંભ બાદ તરત જ વડા પ્રધાનની સત્તાવાર વેબસાઈટનું હોમપેજ બદલાઈ ગયું હતું અને વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીનો સંદેશ આવી ગયો હતો. જેમાં તેમણે દેશવાસીઓને ભવ્ય ભારતનું સ્વપ્ન તનહાળવા માટે આહવાન કયુુંહતું.

નવી દિલ્હીઃ રાજધાનીમાં મંગળવારેભારત-પાકકસ્તાનના વડા પ્રધાનો વચ્ચે યોજાયેલી તિપિી મંિણામાં તવતવધ િેિે સહકાર વધારવાની સાથોસાથ િાસવાદનો મુદ્દો પણ ચચાાયો હતો. નવતનયુક્ત વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અનેબેતદવસના ટૂંકા ભારત પ્રવાસે આવેલા પાકકસ્તાનના વડા પ્રધાન નવાઝ શરીફ વચ્ચે હૈદરાબાદ હાઉસમાંઆ બેઠકનુંઆયોજન થયુંહતું.

અ¸щ¢Ь§ºЦ¯Ъ¸Цє¾Ц¯ કºЪ ¿કЪએ ¦Ъએ.

BANGKOK

DUBAI

4* Hotel, 7 Nights

5* Hotel, 5 Nights £560pp Inc flights

Fly to India

£570pp Inc flights Mumbai £425 Ahmedabad £425 Delhi £439 Bhuj £539 Rajkot £509 Baroda £445 Amritsar £439 Goa £459

Worldwide Specials Nairobi £469 Dar Es Salam £479 Mombasa £539 Dubai £349 Jo’burg £479 Singapore £499 Kuala Lumper £499 Bangkok £458

±Ь╙³¹Ц·º³Ъ µĄЦઇªÂ, Ãђ»Ъ¬ъઅ³щÃђªъ» ¸Цªъઅ¸³щµђ³ કºђ. BOOK G We offer visa service for India, Australia and USA. G Above are starting prices and subject to availability. ONLINE

020 3475 2080 www.holidaymood.co.uk

KERALA DUBAI 2 Adults 4 Nights & 5 Days

£1400

incl. flight

Disneyland

નવી દિલ્હીઃ સોમવારે સાંજે નરેન્દ્ર મોદીએ વડા પ્રધાન પદે શપથ લીધા તેસાથેજ ભારતીય રાજકારણમાં મોદીયુગનો પ્રારંભ થયો છે. રાષ્ટ્રપતત ભવનના પ્રાંગણમાં યોજાયેલા ભવ્ય સમારોહમાં રાષ્ટ્રપતત પ્રણવ મુખર્ાએ મોદી અને તેમના પ્રધાનમંડળના ૪૫ સભ્યોને હોદ્દાની ગુપ્તતાના શપથ લેવડાવ્યા હતા. દેશ-તવદેશના ટોચના

BEST DEAL SRILANKA

ON WORLD WIDE £1100 £800 for 2 adult incl. flight TRAVEL 5 NIGHTS AND 6 DAYS INSURANCE Packages 2 Adults 5 Nights & 6 Days

Contact: Ramnikbhai 020 8477 7105 Niaz 0208 4777101

or

EXCLUDING FLIGHTS

નેતાઓ અને તવતવધ િેિના મહાનુભાવો સતહત ૪૦૦૦થી વધુમહેમાનો આ પ્રસંગના સાિી બન્યા હતા. આમંતિત અતતતથઓમાં પાકકસ્તાનના વડા પ્રધાન નવાઝ શરીફ, શ્રીલંકાના પ્રમુખ મતહન્દા રાજપિે સતહત દતિણ એતશયાઇ દેશોના ટોચના નેતાઓનો સમાવેશ થતો હતો. ૬૩ વષષીય નરેન્દ્ર મોદી ભારતના ૧૫મા વડા પ્રધાન બન્યા છે. શપથ લેતાં પૂવવે

INDIA

GOLDEN TRIANGLE TOUR £800 for 2 adult 5 NIGHTS AND 6 DAYS

EXCLUDING FLIGHTS

અનુસંધાન પાન-૩૦

GOA

£1300 for 2 adult 5 NIGHTS AND 6 DAYS INCLUDING FLIGHTS

For Packaged Tours Call Pradeep 020 8477 7119

અનુસંધાન પાન-૧૫

TRAVEL & TOURS

714 Romford Road Manor Park, London E12 6BT

A Moresand Ltd Group of Companies

Email: sales@samtravel.co.uk

www.samtravel.com

0800 368 0303 BOOK ONLINE


2

લિટન

31st May 2014 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

લિવરપૂિની આગમાંમાતા-પુત્રનુંમોત યુરોપીય સંસદની ચૂંટણીમાં ક્લેગની નેતાગીરી સામેપડકાર લંડનઃ લિવરપૂિમાં Ukipની ઝળહળતી સફળતા લંડનઃ યુરોપિયન ચૂંટણીઓમાં ભારતીય મૂળની પિબરિ ડેમોક્રેટ્સનો કરુણ

મલહિા જન્મા જોશીનું તેના ચાર વષોના પુત્ર જય જોશી સાથે આગમાં ગત સપ્તાહે મોત થયું હતું. ફામોસી આલસસ્ટડટ જડમાએ જન્મા જોશી અનેપુત્ર જય જોશી ઈપ્ડડયન મચોડટ નેવી ઓફફસર મોવિત નંદા સાથે િગ્ન શાળામાંથી ૧૫ કરતા વધુ લદવસ કયાો હોવાનું કહેવાય છે. જોકે, બહાર હતો, તેમ પટેિે ઈડક્વેસ્ટ અગાઉ તેના િગ્ન ૪૩ વષટીય દરલમયાન જણાવ્યું હતું. આ હવે િેડકેશાયર લિલટશ ભારતીય પરેશ પટેલ બાબત સે ફ ગાલડિં ગ લચલ્ડ્રન બોડડ ની કેસ સાથે થયા હતા અને જય જોશી પે ન િ સમક્ષ મૂ ક ાશે . રીવ્યુ તેમનો પુત્ર છે. પરેશ પટેિે તેના પરે શ પટે િ ના િગ્ન હવે પુત્રને બચાવવા ઝડપી કાયોવાહી દે વ યાની સાથે થયે િ ાં છે અને ન કરવા બદિ યુકે સોલશયિ તેઓ ત્રણ વષોના પુત્ર અને બે સલવોસીસનો ઉધડો િીધો હતો. વષો ની પુત્રીના લપતા છે. ભારતીય મીલડયાના સ્થાલનક મે લ િમોલનયિ વેબસાઈટ થકી અહેવાિો કહે છે કે બાળકની જડમા જોશી સાથે તેમનો સંબંધ સંપૂણો કસ્ટડી પોતાની પાસે ન બં ધ ાયો હતો. બન્ને છૂટા પડ્યા રહેતા જડમા જોશીએ જ ત્યારે જડમા જોશી સગભાો હતાં. ઈરાદાપૂવોક આગ િગાવ્યાનો જોકે , પોતે તે મ ના પુ ત્ર ના ઉછે રમાં આક્ષેપ પરેશ પટેિે કયોો હતો. સલિય ફાળો આટયો હોવાનુ ં પટે િે ઈસ્ટરની શાળાની રજાઓ પછી જણાવ્યુ ં હતુ ં . જય બે વષો તે ન ી જયની સોંપણી જડમાએ કરી ન માતા પાસે રહ્યો હતો અને લપતા હતી. કોટડના આદેશનું પાિન કરાવવાની લવનંતીઓ છતાં તેને લનયલમતપણે મળતા હતા. લિવરપૂિના સત્તાવાળાઓએ જય અઢી વષોનો થયા પછી કોટેડ મલહના સુધી કોઈ પગિાં િીધાં ન પટેિને સંપૂણો કસ્ટડી સોંપી હતા તેવો દાવો પટેિે કયોો હતો. હતી. જડમા જોશીને દર જય તેના મોતના ચાર સપ્તાહ પખવાલડયે જયની મુિાકાતની અગાઉ માતાની પાસે હતો તેમ જ મંજૂરી અપાઈ હતી. • વિિાદી પોસ્ટર વિશે પોલીસ તપાસઃ પોલિસે નોફોોકના એટિબરો બેપ્ટટસ્ટ ચચોમાં િગાવેિા લવવાદી પોસ્ટર લવશે તપાસ હાથ ધરી છે. બીનલિસ્તીઓ નકકમાં સળગી રહેશે તેવા િખાણ અને લચત્ર સાથેનું પોસ્ટર નોલટસ બોડડ પર િગાવાયું હતુ.ં પાદરીને પોસ્ટર દૂર કરવાની ફરજ પડાઈ હતી. રોબટડ ગ્િેડલવને ફલરયાદ કરી હતી કે આ પોસ્ટર ‘પડોશીને પ્રેમ કરો’ના લિસ્તી લસદ્ધાંતની લવરુદ્ધ હોવા સાથે ઘૃણાને ઉત્તેજન આપે છે.

લંડનઃ ધ યુકે પાટટી ઈડડીપેડડડસ (Ukip)એ યુરોલપયન પાિાોમેડટ ઈિેકશડસમાં સૌપ્રથમ વખત સૌથી વધુ બેઠક અને મત સાથે ઝળહળતી સફળતા હાંસિ કરી છે. Ukipએ નવા ૧૦ યુરોપીય સાંસદ મેળવ્યા છે, જે સાથે તેના કુિ ૨૩ MEP થયાં છે. ૧૯૯૩મા સ્થપાયેિા આ પક્ષને ૨૭.૫ ટકા વોટ, જ્યારે િેબર પાટટીને ૨૫.૪ ટકા અને કડઝવવેલટવ પાટટીને ૨૪ ટકા મત મળ્યા છે. િેબર અને કડઝવવેલટવ પાટટીને ૧૯૧૦ પછી રાષ્ટ્રીય ચૂંટણીઓમાં એક પણ બેઠક ન મળવાની આ પ્રથમ ઘટના છે. બન્ને પક્ષના ૧૮ MEP છે. Ukipના નેતા નાઈજેલ ફરાજેએ કહ્યું હતું કે યુરોલપયન ચૂંટણીઓમાં અમારા પક્ષની સફળતા રાજકીય પક્ષોને ગભરાવશે તથા એડ વમવલબેન્ડ અને વનક ક્લેગ માટે આફતરૂપ

પૂરવાર થશે. યુકેમાં Ukipના કોઈ સાંસદ અથવા કાઉપ્ડસિ નેતા પણ નથી. તેઓ આ લવજયનો ઉપયોગ યુકેની આગામી સામાડય ચૂંટણીમાં ગંભીર પડકાર આપવા કરશે. તેઓ ૨૦-૩૦ બેઠકો માટે િડશે અને ચારથી ૧૦ બેઠક જીતવા આશા રાખે છે. કડઝવવેલટવ પાટટીના કેટિાંક સાંસદોએ Ukip સાથે આગામી ચૂંટણીમાં સમજૂતી કરવા હાકિ કરી છે છે. જોકે, કેમરને આ સૂચન ફગાવી દીધું છે. ફોરેન સેિેટરી વિવલયમ િેગે જણાવ્યું હતું કે જે મતદારોએ યુરોલપયન ચૂંટણીઓમાં Ukipને ટેકો આટયો છે તેઓ આવતા વષવે ટોરી પાટટીને ટેકો આપશે. ફરાજેએ કહ્યું હતું કે આ પલરણામ લિલટશ રાજકારણમાં મૂળભૂત પલરવતોન િાવશે. Ukipની સફળતા લિબ ડેમ અને િેબર પાટટી માટે આફત સજોશે.

• મની બ્યુરોના માવલક અને કમમચારીને જેલઃ પોતાના લબઝનેસ મારફત ગુનેગારીની ૧૦૦ લમલિયનથી વધુ રકમની ઉચાપત કરવાની ઘટનામાં માલિક લથિાનાથન કુમારાથાસ તેમ જ તેના બે કમોચારી રામનાથન થાયાપરાન અને લદનેશ કુમાર આનંદનને જેિની સજા ફરમાવાઈ છે. લિલમનિ ગેડગ્સ દ્વારા ચોરાયેિા નાણાને આ િોકો લવક્ટોલરયા, િંડનના બે નાણા લવલનમય કેડદ્રમાં બદિી આપતા હતા, જેના બદિામાં તેમને કલમશન મળતું હતું. આ કલમશનના નાણાનો ઉપયોગ તેઓ યુકે, ફ્રાડસ અને ભારતમાં પ્રોપટટી ખરીદવા કરતા હતા. લબઝનેસ અને રહેઠાણના સ્થળેથી £૮૪,૦૦૦ની રોકડ જપ્ત કરવામાં આવી હતી. કેડદ્રના માલિક

રકાસ થવાના િપરણામેિક્ષના નેતા અને નાયબ વડા પ્રધાન નનક ક્લેગની નેતાગીરી સામે િડકાર સર્ષયો છે. જોકે, પનક ક્લેગે સ્િષ્ટ કયુું હતું કે તેઓ રાજીનામાની માગણી સામે ઝૂકી જશેનપહ. અત્યારેતેમને નેતાિદેથી ખસેડવાથી િક્ષને વધુ નુકસાન જશે તેમ જણાવતા ક્લેગે Ukipના નાઈજેલ ફરાજ સામે સીધા આક્રમણની તેમની રણનીપત પનષ્ફળ ગયાનુંતેમણેસ્વીકાયુું હતું. ૨૦૦૯માં િાટટીના ૧૧ MEP જીત્યા હતા, જ્યારેહવે તેનો એક જ પ્રપતપનપધ રહ્યો છે અનેતેિાંચમા સ્થાનેિહોંચ્યા છે. અગાઉ, સ્થાપનક ચૂંટણીઓમાં િણ િક્ષનો દેખાવ ૩૦ વષષમાં સૌથી ખરાબ રહ્યો હતો. પિબ ડેમના

ઉમેદવારો સપહત ૨૫૦ વપરષ્ઠ સભ્યોએ ક્લેગની નેતાગીરી બદિવાના િત્ર િર સહીઓ કરી છે. આ સભ્યોની દિીિ છે કે જો પનક ક્લેગ નેતાિજે ચાિુ રહેશે તો િક્ષને વધુ સહન કરવું િડશે. જોકે, લોડડ એશડાઉન અને સાંસદ સર મેન્ઝીસ કેમ્પબેલ જેવા નેતાઓએ િપરણામો પનરાશાજનક હોવા છતાં આગામી સામાન્ય ચૂંટણીઓ માટે તૈયારી કરવાની હાકિ કરી હતી.

કુમારાથાસને નવ વષો, થાયાપરાનને પાંચ વષો અને લદનેશ કુમારને બે વષો જેિની સજા થઈ છે. • પૂિમ વિદ્યાથથી દ્વારા કોલેજને £૪૦ વમવલયનનું દાનઃઈપ્પપલરયિ કોિેજ િંડનના પૂવો લવદ્યાથટી માઈકિ ઉરેને લશક્ષણસંસ્થાને બાયોમેલડકિ એડજીનીઅલરંગ રીસચો સેડટરના લનમાોણ માટે £૪૦ લમલિયનનું દાન આટયું છે. પૂવો લવદ્યાથટી દ્વારા િંડન કોિેજને મળેિું આ સૌથી મોટું દાન છે. માઈકિ ઉરેનની ડ્રેલજંગ અને લસમેડટ કંપનીનું વેચાણ ૨૦૦૬માં £૪૦૦ લમલિયનમાં થયું હતું.

DENTAL CONCEPTS DENTAL SPA AND IMPLANT CLINIC

DR.DHIMANT GALA & DR.JIGAR GALA Consultant: Lilavati Hospital, Mumbai

Affordable dental treatments done in INDIA in less than a week

Ceramic Crowns from £ 80

Dental Implants

from £ 300

Root Canal

from £ 50

For Free consultation and Discussion in London with Dr.Jigar Gala between “7thJune to 14 June” Visit our stall in “Anand Mela” at Harrow Leisure Centre on 7th & 8th June, 2014 please take appointments on:

Enjoy fresh DOSA in your own garden Fresh Dosa.... Fresh Dosa.... Fresh Dosa....

We prepare variety of fresh Dosa at your place for your guests.

We cater for any occasion any where in the UK for Engagement, Mahendi night and any other occassion (minimum 50 people)

UK TEL: 07817 891 153

Fresh Dosa.... Fresh Dosa.... Fresh Dosa.... Fresh Dosa.... Fresh Dosa....

Fresh Dosa.... Fresh Dosa.... Fresh Dosa.... Fresh Dosa.... Fresh Dosa....

dentalconcepts@hotmail.co.in or call on 0044 7529578207 (7th June onwards) Website: www.dentalconceptsmumbai.com ¸Ã′±Ъ ³Цઇª, ¢Цઇ અ³щઅ×¹ ĬÂє¢щ અ¸³щઅђ¬↔º આ´Ъ આ´ ╙³ºЦє¯ અ³Ь·¾ђ. ¹Ь.કы. ·º³Ц ¯¸ЦºЦ કђઇ´® ¾щ×¹Ь´º આ¾Ъ³щ¸Ãщ¸Ц³ђ³Ъ ÃЦ§ºЪ¸Цє અ¸щ¢º¸Ц ¢º¸ ઢ℮ÂЦ ´ЪºÂЪએ ¦Ъએ.

Ring for more details

NATIONWIDE SERVICE

Pu r e Ve ge ta r ia n Sou t h I n di a n Res t au r an t

South Indian / Punjabi & Chinese 549 High Road Wembley, Middx HAO 2DJ

Tel: 07748 63 62 64 / 020 8902 1515

www.sarashwathy.com

Open 7 days a week


31st May 2014 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

નીસડન મંવિર વિશ્વમાંિવિ, સોફિયા લોરેન ‘વિવિષ્ઠ’ અવિનેત્રી ૬૦ વષતઅગાઉ કાન કફલ્મ પવિત્રિા અનેવિક્ષણનુંઆિિભ ફેકાનઃ ન્ટટવલમાંિહેલી વખત હાજરી

લંડનઃ યુકેન્ટથત ભારતીય હાઈ કપમશનર રંજન મથાઈ રપવવાર ૨૫ મે, ૨૦૧૪ના પદવસે નીસડનના BAPS શ્રી ટવામીનારાયણ મંપદર ખાતે યોગીજી મહારાજની જસમની વષતગાંઠ પનપમત્તે મુખ્ય મહેમાન હતા. ભગવાન ટવામીનારાયણના ચોથા આધ્યાન્મમક વારસદાર યોગીજી મહારાજ સંિદાયના વતતમાન વડા િમુખટવામી મહારાજના ગુરુ હતા. હેરોના લોડડ િોિટ િણ ઊજવણીમાં જોડાયા હતા. આ િસંગની ઊજવણી માટે ૨૦૦૦થી વધુ ભાપવકો મંપદર ખાતે હાજર રહ્યા હતા. ભારતીય હાઈ કપમશનરેઆ િસંગે તેમને આમંપિત કરવા બદલ આભાર દશાતવી કહ્યુંહતુંકે નીસડન મંપદર સમગ્ર પવશ્વમાં ભપિ, િપવિતા અને પશક્ષણ માટેઆદશતબની રહ્યુંછે. મથાઈએ કહ્યું હતું કે, ‘આ માિ િૂજા-િાથતનાનું ટથળ નથી. આ ટથળ ભારતની ભવ્યતા, પહસદુ સંટકૃપત તેમ જ સંટકૃપત સાથે સંકળાયેલા મૂલ્યોને િણ

િદપશતત કરે છે. અહી આવતા તમામ સંિદાયોના લોકો માટે તે પશક્ષણનું ટથળ િણ છે. અહીં ટથાિમયની ભવ્યતા અને તમારી ભપિ ભારતના હાઈ કપમશનર તરીકે મારા માટે ભારે ગૌરવની બાબત છેઅનેભારતની શ્રેષ્ઠતા બહાર લાવવા બદલ હું આિનો આભારી છું.’ રંજન મથાઈએ BAPS ટવામીનારાયણ સંટથામાં ટવૈન્છછક સેવાની ભાવનાને પબરદાવી હતી. તેમણે યોગીજી મહારાજના અભૂતિૂવત જીવન અને પસપિઓની િણ નોંધ લઈ િમુખટવામી મહારાજ સાથે ઈઝરાયલમાં થયેલી મુલાકાતને િણ યાદ કરી હતી.

જાવિ આધાવરિ ગિભપાિ ગેરકાનૂની

લંડનઃ પિટનમાં જાપત આધાપરત ગભતિાત થતાં હોવાના અહેવાલો િછી માિ જાપતના આધારે ગભતિાત કરવો ગેરકાયદે હોવાની ટિષ્ટતા યુકેના આરોગ્ય સત્તાવાળાઓ દ્વારા કરવામાં આવી છે. યુકેના પડિાટડમેસટ ઓફ હેલ્થ દ્વારા આ માટે માગતદપશતકા જારી કરાઈ છે. તેમાંજણાવાયું છે કે જે તબીબો અજસમા બાળક (ભ્રૂણ)ની જાપત તેમ જ આગોતરા હટતાક્ષર સાથેના એબોશતન ફોમતના આધારે ગભતિાત કરે છે તેઓ કાયદાનો ભંગ કરેછે. જાપત આધાપરત ગભતિાતના અહેવાલો છતાં આરોગ્ય પવભાગ વતી

કરાયેલાં નવા ડેટા એનાપલસીસમાં ઈંગ્લેસડ અને વેલ્સમાં જાપતિસંદગી કરાતી હોવાના કોઈ િૂરાવા સાંિડ્યા નથી. તબીબોનેએબોશતન એક્ટ પવશે િૂરતી માપહતી કે સલાહ અિાઈ નપહ હોવા પવશે ક્રાઉન િોસીક્યુશન સપવતસ (CPS) દ્વારા જણાવાયા િછી જાપત આધાપરત ગભતિાત બાબતેઆ માગતદપશતકા જાહેર કરવામાં આવી છે.

સંશિપ્ત સમાચાર

• સ્કોશિિ સમાજમાં વંિીય બહુશવધતાનો વધારોઃ ટકોટલેસડના સેસસસ ડેટાના પવશ્લેષણ મુજબ મયાંબેઅથવા વધુ સભ્યના છ િપરવારમાંથી એક િપરવાર પમશ્ર વંશીયતા ધરાવેછે. ઈપમગ્રસટ્સના નવા પવટતારોમાંવસવાટ સાથેટકોપટશ સમાજમાં વંશીય બહુપવધતા વધી રહી છે. યુપનવપસતટી ઓફ માસચેટટર અને ગ્લાસગોના સહકાર સાથે સેસટર ઓન ડાયનેપમક્સ ઓફ એથપનપસટી દ્વારા આ સરખામણી થઈ હતી. • શવદેિી શવદ્યાથથીઓ વાડાબંધી માિેજવાબદારઃ પવદેશથી પિટન અભ્યાસ કરવા આવતા પવદ્યાથથીઓ બોપડિંગ ટકૂલ્સમાં રહે છે અને ઘણી વખત જાપત કે વણત આધાપરત વાડા ઉભાં કરે છે. હજારો માઈલ દૂરથી આવતા ચીની અથવા રપશયન બાળકો અસય દેશી કે પવદેશી બાળકો સાથે હળવામળવામાં ખચકાટ અનુભવે છે, જ્યારે માતાપિતા બાળકોમાં ઝડિી િપરવતતન ઈછછેછે. આ િકારની વાડાબંધીથી પશક્ષકો તકલીફ અનુભવેછે, િરંતુટટાફનેનાણાંઆિનાર ગ્રાહકથી સંતોષ જ માનવાનો રહેછે. • શપતા દ્વારા જ પુત્રીની ચૂિં ણી ગેરરીશતનો આિેપઃ લેસકેશાયરની પહસડબનત કાઉન્સસલની ચૂટં ણી માટે Ukip તરફથી માલ્કમ પિટ્ચાડડઅનેલેબર િાટથી તરફથી તેમની િુિી ક્લેર આમનેસામને છે. િાપરવાપરક કલહમાં પિતાએ કાઉન્સસલર િુિી ક્લેર પિટ્ચાડડ દ્વારા ચૂટં ણી ગેરરીપતનો આક્ષેિ કરતા તેને લેબર િાટથીમાંથી સટિેસડ કરવામાં આવી હતી અને તેણે અિક્ષ ઉમેદવારી નોંધાવી હતી. આક્ષેિોની તિાસ િોલીસેહાથ ધરી છે. ક્લેરેગયા વષષેપિતાનેચૂટં ણીમાં હરાવ્યા હતા.

આિનારી ઈટાપલયન અપભનેિી સોકફયા લોરેન આજેિણ એટલું જ આકષતણ જમાવેછે. તેના િુિ દ્વારા પદગ્દપશતત ટુક ં ી કફલ્મ ‘લા વોસ ઉમાના’માં તેણે અપભનય આપ્યો છે, જે િાંચ વષતમાં િથમ િોજેક્ટ છે. તાળીઓનાં ભારે ગડગડાટથી વધાવી લેવાયાં િછી ૭૯ વષતની સોકફયાએ કહ્યુંહતુંકે ઈસડટટ્રી દ્વારા તેનું આટલું ત અપભવાદન કદી કરાયું ઉષ્માિૂવક નથી. હોલીવુડના પનમાતતાઓ દ્વારા તેખરેખર સુદં ર નપહ હોવાની ટીકા થયાના િગલેસોકફયાએ અપભનય છોડી દેવાનું િણ પવચાયુું હતુ.ં લોરેને દાવો કયોત હતો કે અગાઉ તેનુંમોં ઘણુંમોટુંતેમ જ નાક ઘણું નાનુઅનેદાંત ઊંચાનીચા હોવાની ટીકા થતી હતી. મારો ચહેરો ફોટોજપનક ન હતો. લોરેને કહ્યું

હતુંકે‘સૌંદયતનુંખાસ મહત્ત્વ નથી. તમારેઅસય લોકોથી અલગ હોય તેવા રસિદ બનવું જોઈએ. તેણે કહ્યું હતું કે િોતાની સુદં રતા િર આધાર રાખનારી અપભનેિીઓ ‘ઢીંગલી’ જેવી હોય છે, જેમની િાસે નક્કર પવશેષતા હોતી નથી.’ લોરેને અપભનયની કોઈ તાલીમ લીધી ન હોવા છતાંફ્રાસક પસનાિા, કેરી ગ્રાસટ, ગ્રેગરી િેક, માલોતન િાસડો ચાલતટન હટટન, ક્લાકક ગેબલ અને િોલ સયૂમન ે જેવા હોલીવૂડના નામાંકકત અપભનેતાઓ સાથેલગભગ ૧૦૦ કફલ્મોમાંઅપભનય આપ્યો હતો.

વિટન

3

‘એશિયન વોઇસ’માંશવિેષ પુરવણી 'Modi Era Begins'

લોકસભા ચૂટં ણી જંગ - ૨૦૧૪માં‘પવકાસ િુરુષ’ નરેસદ્ર મોદી બહોળા જનસમથતન સાથેરાષ્ટ્રીય નેતા તરીકેઉભયાતછે. ટિષ્ટ જનાદેશ સાથે ભારતમાંસૌિથમ પબન-કોંગ્રસ ે ી સરકાર રચવામાંસફળ રહેલા નરેસદ્ર મોદીમાંએવુંતેક્યુંતમવ છેજેતેમનો સીધો નાતો લોકોના પદલ સાથે જોડેછે- તેમનુંિભાવશાળી વ્યપિમવ? તેમની વકતૃમવશપિ? તેમના ટિષ્ટ પવચારો? મવપરત પનણતયશપિ? કેિછી વહીવટી કૌશલ્ય? આ અનેઆવા બધા િશ્નોના જવાબ મેળવવા તમારે‘એપશયન વોઇસ’ની પવશેષ િુરવણી 'Modi Era Begins' વાંચવી રહી. નરેસદ્ર મોદીના આગવા વ્યપિમવ િર િકાશ િાડતા માપહતીસભર લેખો સાથેની િુરવણી આ સપ્તાહે ‘એપશયન વોઇસ’માં િકાપશત કરવામાં આવી છે. જેમાંતેમના સીધા સંિકકમાંઆવેલા, ચૂટં ણી િચાર દરપમયાન તેમની સાથેરહીનેકામ કરનારા લોકોએ નરેસદ્ર મોદી પવશેના િોતાના પવચારો રજૂકયાતછે.

• વૃદ્ધો સાથેફ્રોડ બદલ લાંબી સજાઃ યુકમે ાંછેતરપિંડી અનેઠગાઈના કકટસા વધેછેમયારેઅિરાધીનેસજાના નવા પનયમો હેઠળ જજીસનેવધુ સત્તા અિાઈ છે. વૃિો અનેઅસલામત લોકો સાથેઠગાઈ-ફ્રોડના કેસમાં અિરાધીઓનેલાંબા કારાવાસની સખત સજા જજ આિી શકશે. ફ્રોડ કે ઠગાઈનો પશકાર વ્યપિની િીડા કેયાતનાનેધ્યાનમાંલઈ જજ નવા કડક પનયમો હેઠળ િોતાની પવવેકબુપિ અનુસાર અિરાધીનેજેલની લાંબી સજા ફરમાવી શકશે. વતતમાન પનયમો હેઠળ ઠગાઈ કેછેતરપિંડીથી ઊભી થયેલી નાણાકીય અસરનેધ્યાનમાંલઈનેજજ અિરાધીઓનેસજા ફરમાવેછે.


4

31st May 2014 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

હ્રદયસમ્રાટ શ્રી નરેન્દ્રભાઇ મોદીની જીતની યુ.કે. ભરમાંથયેલી શાનદાર ઉજવણી

ગુજરાતના ઇશતહાસમાં સૌથી લાંબા સમયગાળા સુધી મુખ્યિધાન તરીકે પદ સંભાળનાર અને આગવી િાસનપધ્ધશતને પગલે સમગ્ર ભારત જ નશહં પણ શવશ્વમાં 'ગુજરાતના શવકાસ મોિેલ'ને િશસધ્ધ કરનાર ગુજરાતના પનોતા પુત્ર અને લોકલાિીલા નેતા શ્રી નરેસદ્રભાઇ મોદીની આગેવાની હેઠળ ભારતીય જનતા પાટટીએ લોકસભાની ચૂંટણીઅોમાં મેળવેલા શવજયની હજ્જારો ગુજરાતી

મીરા'ઝ ડવલેજમાંઉજવણી કરતા મોદીજીના સમથયકો

અને ભારતવાસીઅોએ આનંદ ઉલ્લાસભેર લંિન, લેથટર, બશમિંગહામ, વેશલંગબરો, કાિટીફ, લીડ્ઝ સશહત શિટનભરમાં ઠેરઠેર ઉજવણી કરી હતી. લંિનમાં મોદીજીના શવજયની ઠેરઠેર ઉજવણીઅો કરાઇ હતી. અોવરસીઝ ફ્રેસડ્ઝ અોફ બીજેપી િારા ક્વીસસબરી સ્થથત મીરાઝ શવલેજ - રેથટોરંટ ખાતે ગત તા. ૧૬મી મે, ૨૦૧૪ના રોજ શવજયોત્સવની તૈયારીઅો કરાઇ હતી. લોકસભાની ચૂંટણીઅોના રીઝલ્ટ શવિાળ ટીવી થક્રીન પર જાહેર થતા હતા તેમ તેમ ઉપસ્થથત અોવરસીઝ ફ્રેસડ્ઝ અોફ બીજેપીના કાયસકરો તેમજ અસય સમથસકોનો ઉત્સાહ બેવિાઇ રહ્યો હતો. છેવટે સવારે દસેક વાગતા સુધીમાં ભાજપ અને એનિીએ સંપૂણસ બહુમત તરફ ધસી રહ્યો છે તેમ લાગતાં જ બધાનો ઉત્સહ બેવિાઇ ગયો હતો અને સૌ રેથટોરંટ બહાર આવેલા પાકકમાં એકત્ર થઇ ગયા હતા અને ઢોલના ધબકારા સાથે 'મોદી મોદી'ના સુત્રોચ્ચારો સાથે નાચવા કુદવા લાગ્યા

હતા. કેટલાક ઉત્સાહી લોકોએ તો આવતા જતા લોકોને શમઠાઇ અને શિંક્સની મોજ પણ કરાવી હતી. તો કેટલાક ઉત્સાહી કાયસકરો ફટાકિા લઇ આવ્યા હતા અને આતિબાજી કરી મોદીજીના શવજયની ઉજવણી કરી હતી. આ ઉજવણીમાં શવશવધ પક્ષોના એમપી, કાઉસ્સસલર અને અગ્રણીઅો ઉપસ્થથત રહ્યા હતા. કેટલાક ઉત્સાહી લોકોએ ક્વીસસબરી સકકલ પાસે પણ મોદીજીના શવજયની ઉજવણી કરી હતી.

ક્વીન્સબરી સકકલ પાસેડવજયોત્સવની ઉજવણી કરતા એમપી બોબ બ્લેકમેન અનેઅન્ય અગ્રણીઅો (તસવીર સૌજન્ય: સૂયક ય ાન્ત જાદવા)

લેસ્ટરવાસીઅોએ સવારથીજ ફટાકિા ફોિી ડવજયોત્સવ ઉજવ્યો

લેથટર હરહંમેિ ગુજરાતીને લગતી કોઇ પણ ઘટના અંગે િશતભાવ આપવા શવખ્યાત છે. એમાં પણ નરેસદ્રભાઇ મોદી વિાિધાન બની રહ્યા હોય તો પૂછવું જ િું. તા. ૧૬મીની સવારે ૬-૩૦ના સુમારે મોદીજીની જીત પાકી જણાતાં જ લેથટરવાસીઅોએ ફટાકિાના ધિાકા કરવાની િરૂઆત કરી દીધી હતી. લેથટરમાં કુલ વથતીના ૫૪% લોકો લઘુમતીના છે અને તેમાં પણ ભારતીયોની સંખ્યા સૌથી વધારે છે. શવકાસલક્ષી ભારતની વાત સાથે શ્રી મોદીજી અને ભાજપને બહુમતી મળતા લેથટરમાં આનંદનુ સુનામી સજાસઇ હતી. લેથટરના બેલગ્રેવ, અોિલી, શવગ્થટન, હેશમલ્ટન, રૂષીમેિ, નોશટંગહામ અને લાફબરોમાં આવેલી શમઠાઇની દુકાનોમાંથી અનેક લોકોએ

ÂђĦЦ Â¸Ц§ (¹Ьક)ы આ¹ђ¯

આ¹»›×¬³ђ કђ¥ Ĭ¾Ц (All are welcome)

આ કђ¥ Ĭ¾ЦÂ¸ЦєÃђª», ĮщકµЦçª, »є¥, ¬Ъ³º, ÂђÙª ╙ļѕÄÂ, §ђ¾Ц »Ц¹ક ç°½ђ અ³щµыºЪ³ђ Â¸Ц¾щ¿ °Ц¹ ¦щ. Âђ/ĦЦ Â¸Ц§³Ц ¸щܶº ³ Ãђ¹ ¯щ»ђકђ ´® આ Ĭ¾ЦÂ¸Цє§ђ¬Цઇ ¿કы¦щ. કђ¥ ¾щܶ»Ъ°Ъ ઉ´¬¿щ¯щ³Ъ ³℮² »щ¾Ъ.

SOJITRA SAMAJ (UK)

COACH TOUR TO IRELAND FROM 4TH JULY TO 9TH JULY PRICE £399 ADULT £365 CHILD

Includs : I ALL SIGHT SEEING I BREAKFAST I LUNCH I VEG / NON VEG DINNER I FREE SOFT DRINKS

ONLY FEW SEATS LEFT PLEASE NOTE ALL ARE WELCOME PICK UP from WEMBLEY TRIANGLE

FOR FURTHER INFORMATION PLEASE CONTACT PRAVINBHAI PATEL MAHESHBHAI PATEL VASUDEVBHAI PATEL

02083619190(h) / 07986560760 0208 470 6955 / 07795830439 02089024346 / 07528920558

આવ્યું હતું. દેિભશિના ગીતો અને શિનર સાથે યોજાયેલા આ કાયસક્રમમાં શ્રી નરેસદ્રભાઇ મોદીના એક વખતના શનકટના સાથી અને થથાશનક અગ્રણી શ્રી જગદીિભાઈ ગણાત્રાએ શ્રી મોદીજીની ૪૫ વષસની જાહેરજીવનની કારકકદટીના અનેક િસંગોની રજુઆત કરી હતી.

લેસ્ટરના બેલગ્રેવ રોિ પર ડવજયનેવધાવતા ગુજરાતીઅો

મોદીજીની જીતનેવધાવતા અગ્રણીઅો - સંસ્થાઅો

* વેલ્સના પાટનગર કાિટીફમાં પણ મોદીજીને જીત માટે શહસદુ કાઉસ્સસલ અોફ વેલ્સના ચેર પસસન શવમલાબેન પટેલ, વાઇસ ચેર શનમસલાબેન શપસવાિીયા, સેક્રેટરી રાધીકા કબાિા અને ખજાનચી નારણભાઇ પટેલ તેમજ અસય સદથયો અને થથાશનક અગ્રણીઅોએ મોદીજીને વધાઇ આપી હતી. * શ્રી સનાતન મંશદર – વલ્લભ શનશધ ટ્રથટ યુકેના ચેરમેન શ્રી નરેસદ્રભાઇ ઠકરાર તથા તેમના બોિડ અોફ ગવનસસસ િારા મોદીજી અને ભાજપને અશિતીય શવજય બદલ વધાઇ આપી હતી. * શ્રી સત્તાવીસ ગામ પાટીદાર સમાજ યુરોપના શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના ચાિક વગને ચેરમેન શ્રી મુકેિભાઇ પટેલ અને બોિડ અોફ ટ્રથટીઝ વેડલંગબરોમાંડવજયોત્સવ ઉજવ્યો િારા વિાિધાન શ્રી નરેસદ્રભાઇ મોદીને કેસદ્ર સરકારમાં ભાજપ અને સાથીપક્ષોને મળેલી િુભકામનાઅો સાથે વધાઇ સંદેિ પાઠવ્યો છે. જંગી બહુમતીથી વેશલંગબરોમાં ખુિીનો માહોલ * િેસટ ઇસ્સિયન એસોશસએિનના ચેરમેન શ્રી સજાસયો હતો. તા. ૧૭ના રોજ િવાસી મંિળના રજનીકાંતભાઇ પટેલ તથા ટ્રથટીઅોએ નરેસદ્રભાઇ હોલમાં િાનદાર શવજયોત્સવનું આયોજન કરવામાં મોદી અને ભાજપને સંપૂણસ બહુમત મેળવી િાસનધૂરા સંભાળવા બદલ અશભનંદન પાઠવ્યા હતા. * એબીટોટલ કેર ગૃપના ચેરમેન અને એમિી શ્રી જયેિભાઇ પટેલ અને દેવયાનીબેન પટેલે શ્રી નરેસદ્રભાઇ મોદીને અશભનં દ ન પાઠવ્યા હતા. વેડલંગબરોમાંડવજયોત્સવ ઉજવતા કાયયકરો

શમઠાઇઅો ખરીદીને લોકોને વહેંચી હતી. આટલેથી ઉત્સાહ ન િમતા લેથટરમાં શતરંગા બરફી, શતરંગા િાસસ અને પબ શતરંગા શિંક્સથી સૌ નાચી ઊઠ્યા હતા. તો કેટલાક લોકો ઢોલ ત્રાંસાના નાદ સાથે ગરબા ઝીલવા લાગ્યા હતા. ફ્રેસડ્ઝ અોફ ગુજરાતના સભ્યોએ િેશવિ કેમરનને મોદીને વધાવવા બદલ અશભનંદન પાઠવ્યા હતા. લેથટર સ્થથત અગ્રણીઅો કકિન દેવાણી, ભૂપેન દવે, શવનોદ પોપટ, શદપક જોિી, કુલશવર ભામરા, ફ્રીના ગુલઝાર વગેરેએ ભારતના શવજયને આવકાયોસ હતો.

પેડિંગ્ટન પોલીસ સ્ટેશનના િીટેક્ટીવના નામેગઠીયાઅો બાનનેટની મડિલાના £૩૦,૦૦૦ના દાગીના લઇ ગયા

- કમલ રાવ બાનનેટના થક્વાયસસ લેન N3 ખાતે રહેતા એક એશિયન મશહલાને પેશિંગ્ટન પોલીસ થટેિનમાંથી પોલીસ કોસથટેબલ મેસન બોલું છું તેમ જણાવી 'તમારા બેસક કાિડ પરથી મોટી રકમની ખરીદી થઇ છે અને ગઠીયાઅો પાસે તમારી તમામ માશહતી હોવાથી તમારી સંપત્તી - દાગીના જોખમમાં છે' તેમ જણાવી ગઠીયાઅો ૩૦ હજારના સોનાચાંદીના દાગીના ચોરી જતા એશિયન બહેનના માથે આભ તૂટી પડ્યું છે. ચોંકી ઉઠેલી પોલીસે સતકક થઇને આ અંગે જનતાને મદદરૂપ થવા અપીલ કરી આવા સંજોગોમાં કઇ સાવચેતી રાખવી તે અંગે માશહતી આપી છે. અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે આ બનાવના શદવસે જ 'ગુજરાત સમાચાર'ના પત્રલેખક શ્રી ભરતભાઇ સચાણીયાને પણ આવો જ ફોન કરાયો હતો પરંતુ ભરતભાઇ સાવચેતીના કારણે બચી ગયા હતા. જેનો અહેવાલ 'ગુજરાત સમાચાર'માં તા. ૧૯ એશિલના અંકમાં પાન ૪ ઉપર િકાિીત કરાયો હતો. બાનનેટ પોલીસના જણાવ્યા મુજબ બાનનેટના થક્વાયસસ લેન N3 ખાતે રહેતા એક એશિયન મશહલાને પેશિંગ્ટન પોલીસ થટેિનમાંથી પોલીસ કોસથટેબલ મેસન બોલું છું તેમ જણાવી ગત તા. ૩ એશિલના રોજ સાંજે ફોન કરાયો હતો. ફોન પર બોસ પોલીસ(ગઠીયા)એ જણાવ્યું હતું કે 'તમારા બેસક કાિડનો ઉપયોગ કરીને સેસટ્રલ લંિનમાં મોટી રકમની ખરીદી કરનાર ઠગને અમે પકિી લીધો છે. તેની પાસેની પસસનલ િાયરીમાંથી તમારા બેસકના નામ અને કાિડ વગેરેની શવગતો છે માટે તમારા કાિડની પાછળ લખાયેલ નંબર પર ફોન કરીને બેસકને સાવચેત કરો.' આટલું કહીને ગઠીયાઅોએ ફોન હેલ્િ કરી દીધો હતો. બીજી તરફ તે બહેને ફોન કરતા હેંગ કરાયેલ ફોનના સામે છેિેથી ગઠીયાના સાથીદારે પોતાનું નામ જે તે બેસકનો અશધકારી 'જ્હોન' બોલું છું તેમ જણાવી બેસક કાિડના પાછળના ત્રણ સીક્યોરીટી નંબર, પીન નંબર સશહતની બધી ખાનગી માશહતી મેળવી લીધી હતી. આટલું જ નશહં 'જ્હોને' તે બેનને જણાવ્યું હતું કે 'પકિાયેલ ચોર પાસે તમારા સરનામા સશહતની બધી માશહતી હોવાથી આ સંજોગોમાં ઘરે કકંમતી દાગીના રાખવા સલાહભયાસ નથી.' બીચારા ભોળા બહેને પોતાના

ઘરે સોનાચાંદીના દાગીના વગેરે છે તો િું કરૂં તેમ કહેતા જ્હોને જણાવ્યું હતું કે 'તમે કહો તો અમે તમને સેફ િીપોઝીટ લોકરની સવલત આપીએ અને તમારા દાગીના લઇ જઇએ અને બીજે શદવસે તમને લોકરની ચાવી મોકલી આપીિું જેથી તમે દાગીના લઇ મૂકી િકો.' ભોળવાઇ ગયેલા બહેને તે માટે સંમતી આપતા તા. ૩ના રોજ રાત્રે દસેક વાગે તેમના ઘરે ૨૫-૩૦ વષસનો ૫' ૩" ઉંચાઇ ધરાવતો ટૂંકા વાળ અને મુંછ ધરાવતો એશિયન યુવાન આવ્યો હતો અને જ્હોને જણાવ્યા મુજબનો પાસવિડ બોલીને આિરે ૩૦ હજારની રકમના સોનાચાંદીના દાગીના અને બેનના બેસક કાિડ વગેરે લઇને ભાગી છૂટ્યો હતો. િીટેક્ટીવ કોસથટેબલ િેશવના કુલેને જણાવ્યું હતું કે 'ભોગ બનનાર શનદોસષ બહેનની હાલત ખૂબજ કફોિી થઇ ગઇ છે. આ ગઠીયાઅોએ શિકારને ફસાવવા માટે ચતુરાઇપૂવસક ખૂબજ મહેનત કરતા હોય છે' આવા ગઠીયાઅો ચાલાકીથી શિકારને ભોળવીને તેમના બેસક કાિડ અને તમામ સંપત્તી જોખમમાં હોવાનું જણાવી િરાવી દઇ તેમના શદમાગ અને ચતુરાઇ પર કબ્જો કરી લઇ છેતરપીંિી કરતા હોય છે. પોલીસે સૌને ચેતવણી આપતાં જણાવ્યું હતું કે "એક સોનેરી શનયમ ધ્યાનમાં રાખવો કે બેસક, પોલીસ કે અસય કોઇ પણ કમસચારીને નાણાં ઉપાિવા માટે વાપરો છો તે ખાનગી પીન નંબર ફોન પર કે રૂબરૂમાં પૂછવાની સત્તા નથી તેથી તે પીન નંબર કોઇને આપવો નશહં. બીજુ તમારુ કાિડ કોઇને આપવું નશહં. જો તમને મળીને કે ફોન કરીને કોઇ તમારો પીન નંબર કે કાિડ માંગે તો ફોન હેંગ અપ કરી દેવો અને બીજા નંબર પરથી પોલીસને ૧૦૧ નંબર ઉપર ફોન કરવો અથવા તો હેંગ અપ કરેલ ફોન પરથી પાંચ શમશનટ બાદ જ ફોન કરી પોલીસને જાણ કરવી. પોલીસે આ કેસમાં સંિોવાયેલ એશિયન યુવાનને તા. ૩-૪-૧૪ના રોજ રાત્રે દસેક વાગ્યાના અરસામાં કોઇએ જોયો હોય અથવા તો તસવીરમાં બતાવેલ દાગીના કોઇએ જોયા હોય તો પોલીસને ફોન નં. ૧૦૧ ઉપર અથવા તો ક્રાઇમ થટોપસસને 0800 555 111 ઉપર માશહતી આપવા શવનંતી કરી છે.


31st May 2014 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

સીમરયા ત્રાસવાદનો પ્રથિ મિમટશ ગુનેગાર

ધમાાંતર કરનારા મુસ્લિમો માટેસુરક્ષા

લંડનઃ ઈલલામમાંથી ધમાાંતર કરીને નિશ્ચિયાનનટીને અંગીકાર કરનારા મુશ્લલમો સામે સામાનિક બનિષ્કાર અથવા નિંસક બદલાથી તેમને બિાવવા ‘નિશ્ચિયન કોન્સનન’ કેમ્પેઈન િૂથ સલામત મકાનોનું રાષ્ટ્રીય નેટવકક તૈયાર કરી રહ્યું છે. નિટનમાં ૧,૧૦૦ પૂવન લંડનઃ પોટ્સિમાઉથ, મુશ્લલમોને િોખમ િોવાનું હેમ્પશાયરિો િશુદરૂ રહેિાન કિેવાય છે, પરંતુ આ િૂથ ચૌધરી જેહાદ માટેતાલીમ લેવા મુિબ સાિી સંખ્યા ૩૦૦૦ની સીનરયા જવાિા િાસવાદિા િોઈ શકે છે. આ િૂથની િીફ ગુિા બદલ દોષી ઠરિારો આન્દ્રેઆ સૌપ્રથમ નિનટશ િાગનરક એક્ઝીક્યુનટવ બડયો હતો. ચૌધરીિે વિવલયમ્સે િણાવ્યું િતું કે કકંગ્સટિ-અપોિ-થેમ્સ ક્રાઉિ નવનિત્ર પનરશ્લથનતમાંફસાયેલાં કોટડિી જ્યૂરીએ તેિે લોકો તરફ પ્રેમ અને દયાની િાસવાદિો ગુિો આચરવાિી લાગણીથી અમેપ્રેરાયા છીએ.

િેડફડડના ઈલલામ છોડનારા મુશ્લલમ વનસ્સાર હુસૈનની કાર અને બાિુમાં આવેલી ખાલી નમલકત સળગાવી દેવાઈ િતી. સગાંઓ દ્વારા તેમનો બનિષ્કાર પણ કરાયો િતો. તેને અગાઉ િેતવણી અપાઈ િતી, પરંતુ પોલીસે આવી િેતવણીનો ભાગ્યે અમલ કરાતો િોવાનું તેનેસમજાવ્યુંિતુ.ં આવા એક સલામત ઘરમાં યુનનવનસનટી ઓફ લંડનની નબબબેક કોલેિની નવદ્યાનથનની સૌપ્રથમ રિેવા િશે. પોતાના અભ્યાસના પનરણામે તેનેમુશ્લલમ આલથા સામેપ્રશ્ન ઉભો થયો િોવાનુંતેણેિણાવ્યું િતુ.ં તેને પણ મોતની ધમકી અપાઈ િતી.

રંગભેદી દંપતીની શ્વેત ડોક્ટર િાટેિાગણી

લંડનઃ યુકમે ાંરંગભેદિુંચલણ વધી રહ્યું છે. એક રંગભેદી દંપતીએ તેમિા બાળકિી સારવાર શ્વેત નિનટશ ડોક્ટર જ કરે તેવો આગ્રહ રાખ્યો હતો. પોતાિા બાળકિી તપાસ અશ્વેત અથવા વંશીય લઘુમતી ડોક્ટર પાસે િનહ કરાવવાિો દુરાગ્રહ રાખ્યા પછી NHS હોન્ટપટલિા નિનિકલ નડરેક્ટરે તેમિી તરફેણમાં નિણિય લીધો હતો અિે એક વષિ કરતા વધુ સમય તે બાળકિી સારવાર શ્વેત ડોક્ટરે કરી હતી. મુશ્કેલ પનરન્ટથનતમાં સારો નિણિય લેવાિું આ ઉદાહરણ હોવાિુંકહેવાયુંહતુ.ં નિનટશ મેનડકલ જિિલમાં લખતા એક ડોક્ટરે જણાવ્યું તૈયારીિા ગુિા માટે દોનષત • ભારતીય પ્રોફેસરની બાળ યૌનશોષણની શંકાથી ધરપકડઃ ઓક્સફડડ હતું કે આ રીતે દંપતીિી ગણાવ્યો હતો. તેિેસજા જાહેર યુનિવનસિટીિા ૬૦ વષષીય પ્રોફેસર સુબીર સરકારિી બાળ યૌિશોષણિી માગણીિો ટવીકાર કરવાથી કરવાિી બાકી છે. અલ શંકાિા આધારેધરપકડ કરાઈ હતી અિેતેમિે૧૭ જૂિ સુધી જામીિ પર રંગભેદી મંતવ્યોિેકાયદેસરતા કાયદાિા જૂથ માટે સીનરયામાં મુિ કરાયા હતા. િીટસ બોર પ્રોફેસરનશપ એિાયત કરાયેલા સુબીર મળી હતી. હોન્ટપટલોમાં લડતા નમિ ઈફ્તેખાર જિાને સરકાર ભારતિી ઈન્ડડયિ ઈન્ડટટટ્યુટ ઓફ ટેકિોલોજીમાંઅભ્યાસ તેમ રંગભેદિો સામિો કેમ થઈ શકે સીનરયા આવવા ચૌધરીિે જ મુબ ં ઈિી તાતા ઈન્ડટટટ્યુટ ઓફ ફડડામેડટલ રીસચિમાંપીએચ.ડી અિે તેિું ઉદાહરણ આપવાથી આ પ્રોમસાહિ આપ્યુંહતુ.ં આ પછી અધ્યાપિ કાયિપછી ૧૯૯૦માંઓક્સફડડયુનિવનસિટીમાંજોડાયા હતા. કકટસો બહાર આવ્યો હતો. ગત ઓક્ટોબરમાં અડય ચાર પે શ ડટિી તપાસ અિે કડસટટેશિમાં અપાય તેિે • વષષે ૫૦,૦૦૦ ઈમિગ્રન્ટ િાટે Ukip તૈ ય ારઃ Ukip વ્યનિ સાથેતેસીનરયા પહોંચ્યો નિષ્ણાત અિે સૌથી વનરષ્ઠ ડોક્ટરેજોખમી ગણાવ્યો યુ ર ોનપયિ સં સ દિી ચૂ ટ ં ણી જીતવા રં ગ ભે દ િો સહારો હતો. તે માિ ૧૭ નદવસ રહી છે . નિનટશ મે ન ડકલ એસોનસયે શિ (BMA)િી જીપી લઈ રહ્યું છે તે વ ા આક્ષે પ ોિો ઉત્તર તે િ ા એક િે ત ાએ પાછો ફયોિ મયારે એરપોટડ પર વાળ્યો છે . િે વ ાકક પે ટ ાચૂ ટ ં ણીમાં Ukipિા ઉમે દ વાર કનમટીિા અધ્યક્ષ ડો. ચાં દ િાગપાલે જણાવ્યુંહતુંકે તેિી ધરપકડ કરાઈ હતી. રોજર હેટમરે જણાવ્યું હતું કે દર વષષે િવા ૫૦,૦૦૦ પેશડટ્સિી દરકાર લેિારા ડોક્ટરોિી ભારે અછત અગાઉ, નવદેશમાં કેડસરિી ઈનમગ્રડટ નિટિમાંટથાયી થવા આવેતેિી સામેપક્ષિે હોવાથી ગરદિતોડ ઝડપે પેશડટસિી માિ ૧૦ સારવાર કરાવવાિા બહાિા કોઈ વાંધો િથી. અમારો નવરોધ તો વષષે૩૦૦,૦૦૦ િેટ નમનિટમાં તપાસ કરી લઈ તેિે તબીબી સલાહ હેઠળ તેણેપનરવાર અિેનમિો ઈનમગ્રેશિ સામે છે. ઉદ્યોગોિી જરૂનરયાત મુજબિા આપવામાં આવે છે. આ ‘કડવેયર બેટટ મેનડસીિ’ પાસેથી £૩૫,૦૦૦ ઉધાર કુશળતા ધરાવિારાિી પસંદગી આપણેકરી શકીએ પદ્ધનત પેશડટિી સલામતી માટે ખતરિાક છે. ગયા મેળવ્યા હતા. અમયાર સુધી તો ૫૦,૦૦૦િા િેટ ઈનમગ્રેશિ સામેનવરોધ િથી. મનહિે જીપી માટેિા િવા કોડટ્રાક્ટમાં પેશડટદીઠ ૫૦૦થી વધુનિનટશર સીનરયામાં • પેશન્ટની સલાિતી િાટે જોખિ સર્જાશેઃ ફેનમલી એપોઈડટમેડટ માટે ઓછામાં ઓછી ૧૦ નમનિટ લડવા ગયા હોવાિુંમિાય છે. ડોક્ટરો દ્વારા માિ ૧૦ નમનિટથી ઓછો સમય ફાળવવાિા નિયમિેરદ કરાયો હતો.

દિટન

5

BAPS લવામીનારાયણ મંદિરસાઉથએન્ડ-ઓન-સી દ્વારા ઊજવણી

લંડનઃ BAPS શ્રી ટવામીિારાયણ મં નદ ર , સા ઉ થ એ ડ ડ ઓિ-સી દ્વારા ૧૦મી વષિગાંઠ નિનમત્તે ગુરુવાર, ૧૫ મેથી િણ નદવસ માટે યો જા યે લી ઊજવણીમાં સેંકડો લોકોએ ભાગ લીધો હતો. આ ઊજવણીમાં ભજિસંધ્યા, અનભષેક, પ્રવચિો, િાટકો અિે પરંપરાગત ગરબાિો સમાવેશ કરાયો હતો. િણે નદવસ દરનમયાિ દરેક કાયિક્રમિા અંતે ટવાનદષ્ટ પ્રસાદિું નવતરણ પણ કરાયુંહતું. શનિવાર, ૧૭મેિા નદવસે માિ કોમ્યુનિટીિી મનહલાઓ માટેિો ખાસ કાયિક્રમ નિલકંઠવણષી મહારાજિા અનભષેક સાથે આરંભ કરાયો હતો. આ પછી ભનિભાવ સાથે ભજિો, મિિીય પ્રવચિો, મિોરંજક િાટકો અિે આખરે ગરબા ગવાયા હતા. રનવવારે ઊજવણીિો મુખ્ય નદવસ વ્યટત હતો. આ નદવસે પણ ભજિગાિ, િાટકો, મન્ટટમીનડયા પ્રેઝડટેશડસ અિે નવદ્વાિ સાધુઓ દ્વારા પ્રેરણાદાયી પ્રવચિો સાંભળવા સેંકડો ભાનવકો ઉમટ્યા હતા. પૂવિ ઈંગ્લેડડિી મધ્યે ટવામીિારાયણ કોમ્યુનિટી માટે

હૃદયસમાિ આ મંનદરિી ટથાપિા સાત મે,૨૦૦૪િા રોજ થઈ હતી. આ પછી, મયાં સાપ્તાનહક બેઠકો અિેઉમસવોિી ઊજવણીઓ થતી આવી છે. દર વષષે ૧૦ કકલોમીટર ચેનરટી વોકિા આયોજિ થકી ટથાનિક અિે રાષ્ટ્રીય ચેનરટી સંટથાઓ માટે ભંડોળ એકિ કરવામાં આવેછે. શ્રદ્ધા, આધ્યાન્મમકતા, િૈનતકતા અિે િીનત ઉપરાંત, મજબૂત મૂટયોિે અગ્રેસર રાખી મંનદરેસંખ્યાબંધ વ્યનિઓ અિે પનરવારોિાં જીવિમાં પનરવતિિ લાવવામાંમદદ કરી છે. મંનદરિા એક વોલડટીઅર અમી દેસાઈએ કહ્યું હતું કે ‘સાઉથએડડમાં મંનદરિી ટથાપિાિે ૧૦ વષિ થયાિી ઊજવણી નિનમત્તે િણ નદવસિા કાયિક્રમે ટથાનિક નહડદુઓિે એકનિત કયાિ હતા. આપણાં આધ્યાન્મમક નવકાસ, પરંપરાઓિી જાણવણી તેમ જ પનરવાર અિે નમિોિી એકતા સનહતિા અિેક કારણો મંનદરિી અગમયતા સમજાવેછે.’


6

લેસ્ટર-બહમિંગિામ

31st May 2014 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

તલા. લેતટ. રાકેશ ચૌિાણનેલશ્કરી સન્માન સાથેઅશ્રુભીની હિદાય

લેસ્ટરઃ અફઘાનિસ્તાિમાં હેનિકોપ્ટર અકસ્માતમાં મોતિે ભેટિ ે ા ફ્લાઈટ લેફ્ટનન્ટ રાકેશ ચૌહાણિેઆખરી નિદાય આપિા ૨૦૦૦થી િધુ િોકો િેસ્ટરિા બેિગ્રેિ રોડ પર એકત્ર થયાંહતાં. ગુરુિાર, ૨૨મેએ િફબરો િીમેટોનરયમ ખાતેસંપણ ૂણ િશ્કરી સન્માિ સાથે તેમિી અંનતમનિયા કરી અશ્રુભીિી નિદાય આપિામાં આિી હતી. પ્રાથણિા અિેશ્િોકોિા ઉચ્ચારો સાથે અંનતમયાત્રા ચૌહાણ પનરિારિી નમિિ સાડી દુકાિ પર પહોંચી હતી. ફ્િાઈટ િેફ્ટિન્ટ રાકેશ ચૌહાણ માટે મેમોનરયિ સનિણસ યોજિામાં આિી હતી. શહીદ

દેશભક્તિે માિ આપિા િેસ્ટર ગોલ્ડિ માઈિ ખાતેઅંનતમયાત્રામાંસ્થાનિક સાંસદ કકથ વાઝ સનહત અિેક અગ્રણીઓ અિે િોકો જોડાયાંહતાં. ચૌહાણ પનરિારિા નમત્ર રાજિન્દર બુલરે બીબીસીિે જણાવ્યું હતું કે, ‘હું િગભગ એક મનહિાથી આ પનરિાર સાથે છુ.ં તેઓ પોતાિા પુત્ર માટેગૌરિ અિુભિે છે. તેણેપોતાિા દેશ માટેજીિિ આપ્યુંછે અિે એક હીરો તરીકે તેિું મોત થયું છે. િોકો આ દુખ ઃ દ પ્રસંગે આટિી મોટી સંખ્યામાં તેમિા શોકમાં સહભાગી બિિા આવ્યા તેથી ચૌહાણ પનરિાર ભારે

HOLIDAYS LTD. BABA Experience the world of Baba Holidays

AIR HOLIDAYS - With Vegetarian Meals

(ફોટો સૌજટયઃ લેસ્ટર મર્યુષરી)

િાગણીશીિ બન્યો છે.’ બેિગ્રેિ નબઝિેસ એસોનસયેશિિા ચેરમેિ ધમમેશ લાખાણીએ કહ્યું હતું કે સમગ્ર સમુદાય શોકગ્રસ્ત પનરિારિેટોકો આપિા ઉમટ્યો હતો. બનમિંગહામમાં જન્મેિા ફ્િાઈટ િેફ્ટિન્ટ ચૌહાણ અફઘાનિસ્તાિિી ત્રીજી મુિાકાતે ગયા હતા. તેમિી સાથે કેપ્ટિ થોમસ ક્લાકક, િોરન્ટ ઓફફસર ક્લાસ-ટુ સ્પેન્સર ફોકનર અિે કોપોણરિ િેમ્સ વોલ્ટસસ અિે કોપોણરિ ઓજલવર થોમસ પણ અકસ્માતમાં મોતિે ભેટ્યા હતા. આ ઘટિાિા કારણોિી તપાસ હાથ ધરાઈ છે. 6178

Far East with Hongkong 27th July, 7th September, 9th November, Far East visiting BangKok, Pattaya, Singapore & Malaysia 30th July, 10th Sept.,12th Nov Srilanka Special Ramayana Trek 16th Nov - Srilanka+Kerala 9th December China + HKG 7th June, 1st September Vietnam+Cambodia 11th October Bali+Java+Sumatra 6th November Turkey 11 June, 21st July, 1st September Cyprus 23rd July, 17th September Australia + Newzealand+Fiji Depart: 7th November. £4975 visiting MELBOURNE, CAIRNS, SYDNEY, CHRISTCHURCH, AUCKLAND, MT COOK AREA, QUEENS TOWN, FRANCE JOSEF. South Africa+Mauritious 16th November East Africa visiting Kenya+Uganda+Tanzania with Zanzibar 2nd September Japan + South Korea Depart 1 September 2014 - £3999 Grand Tour of Morroco 9 days, 26th April Portugal Tour - 11 May 2014 - 8 Days - £649 Spain by Air – 8 days – Departing on 11 Jun - £599.

COACH HOLIDAYS

Paris with Disney Land 3 days 24th May, 14th June, 12th July, 19th July, 23rd August Paris with Disney Land 4 days 22nd August Isle of Wight 21st June, 11th July, 23rd August, 12th September Switzerland 12th July, 19th July and 22nd August. Eastbourne 27th June, 29th Aug Italy 19-July Scotland 3 days - 21st June, 25th July, 23rd August, 12th September Mini Europe 9 days 19th July 2014 visiting Amsterdam, Brussels, Koblenz, heidelberg, Innsbruck, Switzerland, Paris and Oostende. Dublin 5 days 4th July, 27th August £405 Austria 7 day 2nd August £499

CRUISE

Southern Caribbean 14 days 19th November with Sai Katha from £1499 Alaska Cruise with Rocky Mountains - Depart - 4 Jun 2014 - from £2400 Amazon Cruise in Christmas: 21st December Return: 31/12/14

PICK UP ALSO POSSIBLE FROM LUTON, EDGWERE NORTH LONDON, NEWBURY PARK STATION EAST LONDON

Tel: 0116 266 2481

E-mail: info@babaholidays.com www.babaholidays.com 145 Melton Road Leicester, LE4 6QS

ઈફ્તિખારેત્રણ મહિનાથી સિિ ગાળો બોલી પડોશીઓની ઉંઘ િરામ કરી

બમમિંગહામઃ શહેરના યાડડલી મવસ્તારમાં રહેતા ૪૮ વષષના ઈફ્તતખાર હુસૈને તેના પડોશીઓની ઉંઘ ખરાબ કરી નાખી છે. ત્રણ મમહનાથી તેસતત હાથની તાળીઓ વગાડવા સાથે મોટા અવાજે ગાળાગાળી કરતો રહ્યો છે. આના કારણે ઘણાં પડોશીને તો તબીબી સહાય મેળવવાની ફરજ પડી છે. બમમિંગહામ મેમજસ્ટ્રેટ્સ કોટડ સમક્ષ રજૂઆત કરાઈ હતી કે હુસૈન અગાઉ શહેરના બોડેસ્ડ લી ગ્રીન મવસ્તારમાંરહેતો હતો. તેણે અટય વ્યમિનેઝાડૂથી માયાષપછી

તેની સામે એન્ટટ-સોમશયલ બીહેમવયર ઓડડર (Asbo) મનયંત્રણો લગાવાયાં હતાં. આ અંકુશો ઉઠાવી લેવાયા પછી તેણે મોટે મોટેથી સતત ગાળો બોલવા અને તાલીઓ પાડવાની શરૂઆત કરી હતી. આના કારણે અટય પમરવારોનેમાનમસક ત્રાસ સર્ષતો હતા. તેની સામે કેસ ચલાવાયા પછી હેરાનગમતના ગુના માટે દોમષત ઠરાવી છ સપ્તાહની સસ્પેટડેડ જેલની સર્ સાથે ૧૮ મમહના દેખરેખ હેઠળ રાખવાનો તેમ જ £૧૮૦ દંડ અનેખચષતરીકે ચૂકવવા આદેશ કરાયો હતો.

• ‘ક્રેશ ફોર કેશ’ અકસ્માત કૌભાંડઃ બસ સાથેઅકસ્માતના ખોટાંદાવા કરી વીમાના નાણાં મેળવવાનું ‘િેશ ફોર કેશ’ કૌભાંડ ધ્યાને આવતા બમમિંગહામની સેટટ્રલ બસીસ દ્વારા સ્મોલ હીથથી વોડડએટડનો રૂટ-૯૮ બંધ કરી દેવાયો હતો. બમમિંગહામ અને બ્રેડફડડ ‘િેશ ફોર કેશ’ કૌભાંડની રાજધાની ગણાય છે. બમમિંગહામ શહેરમાંબેવષષમાં૧૫ ગણા અકસ્માત ફ્રોડનો કેસ નોંધાયો હતો. બેપેસટેજર સાથેની બસના આગળ મોટરચાલકે બ્રેક મારતા અકસ્માત સર્ષયો હતો. કોઈનેઈર્ ન થવા છતાં, અકસ્માતમાં ઈર્ બદલ ૧૫ દાવેદારેઈટસ્યુરટસના નાણાનો ક્લેઈમ કયોષહતો. આવો અકસ્માત મિમમનલ્સ દ્વારા જ ઉભો કરવામાંઆવતો હોય છે. બસ અને કારના રીપેમરંગ પાછળ £૧૦૦૦નો જ ખચષથયો હતો, છતાંબસ કંપનીએ કોટડકેસ ટાળવા ૧૫ દાવેદારોને£૨૫,૦૦૦ ચૂકવવા પડ્યા હતા.


ркЧрлБркЬрк░рк╛ркд

31st May 2014 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

7

рк░рк╛ркЬрлНркпркирк╛ркВрккрлНрк░ркерко ркорк╣рк┐рк▓рк╛ ркорлБркЦрлНркп рккрлНрк░ркзрк╛рки рккркжрлЗркЖркиркВркжрлАркмрк┐рлЗрки рккркЯрлЗрк▓ ркЖрк░рлБркв

ркЧрк╛ркВркзрлАркиркЧрк░ркГ рк▓рлЛркХрк╕ркнрк╛ркирлА ркЪрлВркВркЯркгрлАркорк╛ркВ ркорлБркЦрлНркп рк┐ркзрк╛рки ркирк░рлЗркирлНркжрлНрк░ ркорлЛркжрлАркирлЗ ркжрк┐рк▓рлНрк╣рлАркирлА ркЧрк╛рк┐рлА ркорк│ркдрк╛ркВ ркЧрлБркЬрк░рк╛ркдркорк╛ркВ ркХрлЛркирлЗ рк╕рлБркХрк╛ркирлА ркмркирк╛рк╡рк╡рк╛ркорк╛ркВ ркЖрк╡рк╢рлЗ ркдрлЗркирлА ркЪркЪрк╛рк╛ ркЪрк╛рк▓ркдрлА рк╣ркдрлА, ркЬрлЛркХрлЗ ркдрлЗркорк╛ркВ ркорк╣рлЗрк╕рлВрк▓ рк┐ркзрк╛рки ркЖркиркВркжрлАркмрк╣рлЗрки рккркЯрлЗрк▓ рк░рлЗрк╕ркорк╛ркВ ркорлЛркЦрк░рлЗ рк╣ркдрк╛. ркЕркирлЗ ркЕркВркдрлЗ рлирлз ркорлЗркП ркнрк╛ркЬркк рк╣рк╛ркЗркХркорк╛рк╕ркбрлЗ ркЖркиркВрк┐рлАркмрк╣рлЗркиркирлА ркЬ рккрк╕ркВрк┐ркЧрлА ркХрк░ркдрк╛ркВ ркдрлЗркоркгрлЗ рлирли ркорлЗркП рк░рк╛ркЬрлНркпркирк╛ рк┐ркерко ркоркжрк╣рк▓рк╛ ркорлБркЦрлНркп рк┐ркзрк╛рки ркдрк░рлАркХрлЗркирк╛ рк╢рккрке рк▓рлАркзрк╛. ркжрк╡ркзрк╛ркирк╕ркнрк╛ркорк╛ркВ ркнрк╛ркЬрккркирк╛ ркирлЗркдрк╛ ркдрк░рлАркХрлЗ ркЖркиркВрк┐рлАркмрк╣рлЗркиркирлА рк╡рк░ркгрлА ркеркдрк╛ ркдрлЗркУ ркнрк╛рк╡рлВркХ ркмркирлА ркЧркпрк╛ рк╣ркдрк╛. ркоркВркЪ рккрк░ рк┐рк╡ркЪрки ркХрк░ркдрлА рк╡рлЗрк│рк╛ркП ркЖркиркВрк┐рлАркмрлЗркиркирк╛ ркЧрк│рк╛ркорк╛ркВ ркбрлБркорлЛ ркнрк░рк╛ркИ ркЬркдрк╛ркВ рк▓ркЧркнркЧ ркПркХ ркжркоркжркиркЯ рк╕рлБркзрлА ркдрлЗркУ рккрлЛркдрк╛ркирлБркВ рк┐рк╡ркЪрки ркХрк░рлА рк╢ркХрлНркпрк╛ рки рк╣ркдрк╛. ркдрлНркпрк╛рк░ ркмрк╛рк┐ рккркг ркдрлЗркоркирк╛ рлзрлж ркжркоркжркиркЯркирк╛ ркЯрлВркВркХрк╛ рк┐рк╡ркЪркиркорк╛ркВ рккркг ркдрлЗркУ рк╡рк╛рк░ркВрк╡рк╛рк░ ркЧрк│ркЧрк│рк╛ ркеркИ ркЧркпрк╛ рк╣ркдрк╛. ркЖркиркВрк┐рлАркмрк╣рлЗркирлЗ ркорлБркЦрлНркп рк┐ркзрк╛рки ркдрк░рлАркХрлЗ ркдрлЗркоркирлА рк╡рк░ркгрлА ркХрк░рк╡рк╛ ркмрк┐рк▓ ркнрк╛ркЬрккркирк╛ ркзрк╛рк░рк╛рк╕ркнрлНркпрлЛ ркЕркирлЗ рк╢рлАрк╖рк╛рк╕рлНрке ркирлЗркдрлГркдрлНрк╡ркирлЛ ркЖркнрк╛рк░ ркорк╛рк╕ркпрлЛ рк╣ркдрлЛ ркЕркирлЗ рк╕рк╛ркерлЗ рк╕рк╛ркерлЗ ркЦрк╛ркдрк░рлА ркЖрккрлА рк╣ркдрлА ркХрлЗ ркдрлЗркУ ркирк░рлЗрк╕ркжрлНрк░ ркорлЛрк┐рлАркП ркХркВркбрк╛рк░рлЗрк▓рк╛ рк░рк╕рлНркдрлЗ ркЪрк╛рк▓рлАркирлЗ рк╕рлМркирк╛ рк╕рк╛рке рк╕рк╣ркХрк╛рк░ркерлА рк░рк╛ркЬрлНркпркирк╛ ркжрк╡ркХрк╛рк╕ ркорк╛ркЯрлЗ ркХрк╛ркпрк╛ ркХрк░рк╢рлЗ. ркЖркиркВркжрлАркмрк╣рлЗркиркирлЛ рк░рк╛ркЬрккрке ркорлБркЦрлНркп рк┐ркзрк╛рки рккрк┐рлЗ

ркЖркиркВрк┐рлАркмрк╣рлЗркиркирк╛ ркирк╛ркоркирлЛ ркжркиркгрк╛ркп рлзрлл ркжрк┐рк╡рк╕ рккрк╣рлЗрк▓рк╛ркВ ркжрк┐рк▓рлНрк╣рлАркорк╛ркВ рк▓рлЗрк╡рк╛ркпрлЛ рк╣ркдрлЛ. ркдрлЗркоркирлБркВ ркирк╛рко ркиркХрлНркХрлА ркХрк░рк╡рк╛ ркЕркирлЗркХ рккркжрк░ркмрк│рлЛ рк╣ркдрк╛ркВ. ркЬрлЗ ркорлБркЬркм ркЧрлБркЬрк░рк╛ркд ркПркХ ркПрк╡рлА ркоркжрк╣рк▓рк╛ркирлЗ рк╕рлЛркВрккрк╡рлБркВ ркЬрлЗ ркнрк╛ркЬркк рк╕рк╛ркерлЗ рк▓рк╛ркВркмрк╛ рк╕ркоркпркерлА ркЬрлЛркбрк╛ркпрлЗрк▓рк╛ркВ рк╣рлЛркп ркЕркирлЗ рккркХрлНрк╖ркирк╛ ркжрк╕ркжрлНркзрк╛ркВркдрлЛркирлЗ рккрлВрк░рлЗрккрлВрк░рк╛ркВ рк╡рк░рлЗрк▓рк╛ркВ рк╣рлЛркп. ркЖркиркВрк┐рлАркмрк╣рлЗркиркорк╛ркВ ркЖ ркмркВркирлЗ ркЧрлБркг ркЫрлЗ. рлзрлпрлпрлкркорк╛ркВ рк░рк╛ркЬрлНркпрк╕ркнрк╛ркирк╛ркВ рк╕ркнрлНркп ркдрк░рлАркХрлЗ ркдрлЗркоркирлА рккрк╕ркВрк┐ркЧрлА ркеркЗ ркЕркирлЗ рлзрлпрлпрллркорк╛ркВ ркдрлЗркоркирлЗ ркЧрлБркЬрк░рк╛ркд рккрк░ркд рк▓рк╛рк╡рк╡рк╛ркорк╛ркВ ркЖрк╡рлНркпрк╛ркВ. ркХрлЗрк╢рлБркнрк╛ркИ рккркЯрлЗрк▓ ркЕркирлЗ ркирк░рлЗрк╕ркжрлНрк░ ркорлЛрк┐рлА ркЬрлЗркЯрк▓рк╛ ркЬ рк╕рлАркжркиркпрк░ ркЖркиркВрк┐рлАркмрк╣рлЗрки ркПркХркорк╛ркдрлНрк░ ркПрк╡рк╛ркВ ркоркжрк╣рк▓рк╛ ркзрк╛рк░рк╛рк╕ркнрлНркп ркЫрлЗ ркЬрлЗркУ рлзрлпрлпрллркерлА ркЕркдрлНркпрк╛рк░ рк╕ркдркд ркжрк╡ркЬрлЗркдрк╛ рк░рк╣рлНркпрк╛ ркЫрлЗ. ркирк░рлЗрк╕ркжрлНрк░ ркорлЛрк┐рлАркирлА рк╕рлМркерлА ркиркЬрлАркХркирк╛ ркмрлЗ рк╕рк╛ркерлАрк┐рк╛рк░рлЛркорк╛ркВ ркЕркоркоркд рк╢рк╛рк╣ рккркЫрлА ркмрлАркЬрк╛ ркиркВркмрк░рлЗ ркЖркиркВрк┐рлАркмрк╣рлЗркиркирлБркВ ркирк╛рко ркЖрк╡рлЗ ркЫрлЗ. ркЖркиркВрк┐рлАркмрк╣рлЗрки ркХрк╣рлЗ ркЫрлЗ ркХрлЗ, тАШркорк╛рк░рлА ркиркмрк│рк╛ркИ ркХрлЗ рк▓рк╛ркХрлНрк╖ркжркгркХркдрк╛ ркЬрлЗ ркХрк╣рлЛ ркП, рккркг ркоркирлЗ ркХрк╛рко ркХрк░рк╡рк╛ ркжрк╕рк╡рк╛ркп ркмрлАркЬрлБркВ ркХрк╛ркВркИ рк╕рлВркЭркдрлБркВ ркиркерлА. ркоркирлЗ рк▓рк╛ркЧрлЗ ркЫрлЗ ркХрлЗ ркП рк╡рк╛ркд рккрк╛ркЯркЯрлА ркЕркирлЗ рк╕рлАркжркиркпрк░ ркирлЗркдрк╛ркУркП рк╡ркзрлБ ркзрлНркпрк╛ркиркерлА ркирлЛркВркзрлА рк╣рлЛркИ рк╢ркХрлЗ.тАЩ ркЧрк╛ркоркерлА ркЧрк╛ркВркзрлАркиркЧрк░ рлирлз ркирк╡рлЗркорлНркмрк░, рлзрлпрлкрлзркирк╛ рк░рлЛркЬ ркорк╣рлЗрк╕рк╛ркгрк╛ рккрк╛рк╕рлЗркирк╛ ркЦрк░рлЛркб ркЧрк╛ркорлЗ ркЬрк╕ркорлЗрк▓рк╛ркВ ркЖркиркВрк┐рлАркмрк╣рлЗркиркирлЗ ркирк╛ркирккркгркерлА ркнркгрк╡рк╛ркорк╛ркВ ркЦрлВркм ркЬ рк░рк╕ рк╣ркдрлЛ. ркжрккркдрк╛ ркЬрлЗркарк╛ркнрк╛ркИркирлЗ

ркдрлЗркоркгрлЗ рллрлжркирк╛ рк┐рк╕ркХрк╛ркорк╛ркВ рк╕ркоркЬрк╛рк╡рлНркпрк╛ рк╣ркдрк╛ ркЕркирлЗ рк╡ркЪрки рк▓рлАркзрлБркВ рк╣ркдрлБркВ ркХрлЗ ркП ркЬрлНркпрк╛ркВ рк╕рлБркзрлА ркдрлЗркУ ркнркгрк╡рк╛ ркЗркЫркЫрлЗ ркдрлНркпрк╛ркВ рк╕рлБркзрлА ркдрлЗркоркирлЗ ркнркгрк╡рк╛ рк┐рлЗрк╡рк╛ркорк╛ркВ ркЖрк╡рлЗ. рлзрлж ркмрк╛рк│ркХрлЛркорк╛ркВ рлпркорк╛ ркХрлНрк░ркоркирлА ркЖ рк┐рлАркХрк░рлАркирлЗ ркжрккркдрк╛ркП рк╡ркЪрки ркЖрккрлНркпрлБркВ ркЕркирлЗ ркЖркиркВрк┐рлАркмрк╣рлЗрки ркмрк╛рк▓ ркнрк╛рк░ркдрлА ркХрк╕ркпрк╛рк╢рк╛рк│рк╛ркорк╛ркВ ркзрлЛрк░ркг-рлк рк╕рлБркзрлА ркнркгрлНркпрк╛ркВ ркЦрк░рк╛ркВ, рккркг рккркЫрлА ркЧрк╛ркоркорк╛ркВ ркХрлЛркИ ркХрк╕ркпрк╛рк╢рк╛рк│рк╛ рки рк╣рлЛрк╡рк╛ркерлА ркдрлЗркоркгрлЗ ркЦрк░рлЛркб ркХрлБркорк╛рк░рк╢рк╛рк│рк╛ркорк╛ркВ рк┐рк╡рлЗрк╢ рк▓рлАркзрлЛ. рк╕рлНркХрлВрк▓ркорк╛ркВ рлнрлжрлж ркЫрлЛркХрк░рк╛ркУ ркЕркирлЗ ркПркХркорк╛ркдрлНрк░ ркжрк╡ркжрлНркпрк╛ркжркерк╛ркирлА ркЖркиркВрк┐рлА. ркзрлЛрк░ркг-рло рк╕рлБркзрлА ркЖркиркВрк┐рлАркмрк╣рлЗрки ркЖркЯрк▓рк╛ ркЫрлЛркХрк░рк╛ркУ рк╡ркЪрлНркЪрлЗ ркПркХрк▓рк╛ркВ ркнркгрлНркпрк╛ркВ ркЕркирлЗ рккркЫрлА рк╡рлАрк╕ркиркЧрк░ркирлА ркирлВркдрки рк╕рк╡рк╛ ркжрк╡ркжрлНркпрк╛рк▓ркпркорк╛ркВ рк╡ркзрлБ ркЕркнрлНркпрк╛рк╕ ркХркпрлЛрк╛. ркП рккркЫрлА рк╡рлАрк╕ркиркЧрк░ркорк╛ркВ ркЬ ркдрлЗркоркгрлЗ ркмрлАркПрк╕.рк╕рлА рккрлВркгрк╛ ркХркпрлБрлБркВ ркЕркирлЗ ркП рккркЫрлА ркЧрлЛрк▓рлНркб ркорлЗркбрк▓ рк╕рк╛ркерлЗ ркорк╛рк╕рлНркЯрк░ ркжркбркЧрлНрк░рлА рккркг ркорлЗрк│рк╡рлА. ркдрлЗркУ рк╡рлЗркХрлЗрк╢ркиркорк╛ркВ

ркжрккркдрк╛ркирлЗ ркЦрлЗркдрлАрк╡рк╛ркбрлАркорк╛ркВ ркорк┐рк┐ рккркг ркХрк░ркдрк╛ рк╣ркдрк╛. ркЖркиркВрк┐рлАркмрк╣рлЗркиркирлЗ ркЖркЬрлЗ рккркг ркЦрлЗркдрлАркжрк╡рк╖ркпркХ ркдркорк╛рко ркорк╛ркжрк╣ркдрлА ркзрк░рк╛рк╡рлЗ ркЫрлЗ. ркЦрлЗркдрк░ркирлА ркорк╛ркЯрлА ркЬрлЛркЗркирлЗ ркХрлЗркЯрк▓рк╛ рклрлВркЯ ркКркВркбрлЗ рккрк╛ркгрлА рк╣рк╢рлЗ ркПркирлБркВ ркдрк╛рк░ркг ркдрлЗркУ рк╕рк░рк│ркдрк╛ркерлА ркХрк░рлА рк╢ркХрлЗ ркЫрлЗ ркЕркирлЗ ркорк╛ркЯрлАркирлА рк╕рлБркЧркВркз рккрк░ркерлА ркЬркорлАрки рккрк░ ркХркпрлЛ рккрк╛ркХ рк▓рлЗрк╡рк╛ркорк╛ркВ ркЖрк╡рлНркпрлЛ рк╣ркдрлЛ ркПркирлБркВ рк╕ркЪрлЛркЯ ркЕркирлБркорк╛рки рккркг ркЖрккрлА рк╢ркХрлЗ. ркЖркиркВрк┐рлАркмрк╣рлЗркирлЗ рк╕рк╛ркпрк╕рк╕ркорк╛ркВ ркорк╛рк╕рлНркЯрк╕рк╛ ркХрк░рк╡рк╛ркирлА рк╕рк╛ркерлЗ B.Ed ркЕркирлЗ M.Ed рккркг ркХркпрлБрлБркВ ркЕркирлЗ рк╡рлАрк╕ркиркЧрк░ ркХрк╕ркпрк╛ ркЫрк╛ркдрлНрк░рк╛рк▓ркпркорк╛ркВ рк╕ркВркЪрк╛ркжрк▓ркХрк╛ рккркг рк░рк╣рлНркпрк╛ркВ. рк╡рлАрк╕ркиркЧрк░ркерлА ркЕркоркжрк╛рк╡рк╛ркж ркорклркдркнрк╛ркИ рккркЯрлЗрк▓ рк╕рк╛ркерлЗ рк▓ркЧрлНрки ркеркпрк╛ рккркЫрлА рлзрлпрлмрллркорк╛ркВ ркЖркиркВрк┐рлАркмрк╣рлЗрки ркЕркорк┐рк╛рк╡рк╛рк┐ ркЖрк╡рлНркпрк╛ ркЕркирлЗ рлзрлпрлмрлоркорк╛ркВ ркорлЛркжрк╣ркирлАркмрк╛ ркХрк╕ркпрк╛ ркжрк╡ркжрлНркпрк╛рк▓ркпркорк╛ркВ ркЧркжркгркд-ркжрк╡ркЬрлНркЮрк╛ркиркирк╛ркВ ркжрк╢ркХрлНрк╖ркХ ркдрк░рлАркХрлЗ ркЬрлЛркбрк╛ркпрк╛ркВ. рлзрлпрлпрло рк╕рлБркзрлА ркЖ рк╕рлНркХрлВрк▓ рк╕рк╛ркерлЗ ркЬрлЛркбрк╛ркпрлЗрк▓рк╛ркВ

ркЖркиркВрк┐рлАркмрк╣рлЗрки рлзрлпрлорлоркорк╛ркВ рк╕рлНркХрлВрк▓ркирк╛ркВ ркжрк┐ркирлНрк╕рк╕рккрк╛рк▓ рккркг ркмрк╕ркпрк╛ркВ ркЕркирлЗ ркП рккркЫрлА ркдрлЗркоркгрлЗ рк╕рлНрк╡рлИркирлНркЫркЫркХ ркжркирк╡рлГркжрк┐ рк▓ркИркирлЗ рк░рк╛ркЬркХрк╛рк░ркгркирлА ркжрк┐рк╢рк╛ркорк╛ркВ ркЖркЧрк│ рк╡ркзрк╡рк╛ркирлБркВ ркиркХрлНркХрлА ркХркпрлБрлБркВ. рк░рк╛ркЬркХрк╛рк░ркг ркЖркиркВрк┐рлАркмрк╣рлЗркиркирлА ркЬрлАрк╡ркиркорк╛ркВ ркЕркЪрк╛ркиркХ ркЬ ркЖрк╡рлНркпрлБркВ ркЫрлЗ. рк░рк╛ркЬркХрк╛рк░ркгркирлЗ рк▓ркИ ркЖрк╡ркирк╛рк░рлА ркЖ ркШркЯркирк╛ ркЬрк░рк╛ ркзрлНркпрк╛ркиркерлА ркЬрлЛрк╡рк╛ ркЬрлЗрк╡рлА ркЫрлЗ. ркХрлЗрк╡рлА рк░рлАркдрлЗрк░рк╛ркЬркХрк╛рк░ркгркорк╛ркВркЖрк╡рлНркпрк╛? рк╡рк╖рк╛ рлзрлпрлорлнркорк╛ркВ рк╕рлНркХрлВрк▓ркорк╛ркВркерлА ркиркорк╛рк┐рк╛ ркХркХркирк╛рк░рлЗ ркжрккркХркжркиркХ ркЧркИ рк╣ркдрлА. ркдрлНркпрк╛ркВ ркПркХ ркЬркЧрлНркпрк╛ркП ркКркВркбрк╛ ркЦрк╛ркбрк╛ркорк╛ркВ ркмрлЗ ркжрк╡ркжрлНркпрк╛ркжркерк╛ркирлА рккрк╛ркгрлАркорк╛ркВ ркЧрк░ркХ ркеркИ ркЧркИркирлЗ рк╕рк╣рлБ ркжркЪркВркжркдркд ркмрк╕ркпрк╛. ркХрлЛркЗркирлЗ ркдрк░ркдрк╛ рккркг ркЖрк╡ркбркдрлБркВ ркирк╣рлЛркдрлБркВ. ркЫрлЛркХрк░рлАркУ ркмркЪрк╡рк╛ ркорк╛ркЯрлЗ ркдрк░рклркжркбркпрк╛ркВ ркорк╛рк░рлА рк░рк╣рлА рк╣ркдрлА. ркЖркиркВрк┐рлАркмрк╣рлЗркиркирлЗ ркЬрлНркпрк╛рк░рлЗ рк┐рлЗркЦрк╛ркпрлБркВ ркХрлЗ ркХрлНркпрк╛ркВркпркерлА ркорк┐рк┐ ркорк│рлЗ ркПрко ркиркерлА ркдрлНркпрк╛рк░рлЗ ркдрлЗркоркгрлЗ ркХрлЛркИ ркЬрк╛ркдркирлА рккрк░рк╡рк╛ ркХркпрк╛рк╛ ркжрк╡ркирк╛ рккрк╛ркгрлАркорк╛ркВ ркЭркВрккрк▓рк╛рк╡рлНркпрлБркВ ркЕркирлЗ ркорк╣рк╛ркорк╣рлЗркиркдрлЗ ркдрлЗ ркмркВркирлЗркирлЗ рккрк╛ркгрлАркорк╛ркВркерлА ркмрк╣рк╛рк░ рк▓рк╛рк╡рлНркпрк╛ркВ. рк╕рлНрк╡рк╛ркнрк╛ркжрк╡ркХрккркгрлЗ ркЖ рк╡рлАрк░ркдрк╛ркнркпрк╛рк╛ рк┐рк┐рк╢рк╛ркиркирк╛ркВ ркмркзрлА ркЬркЧрлНркпрк╛ркП рк╡ркЦрк╛ркг ркеркпрк╛ркВ ркЕркирлЗ ркЧрлБркЬрк░рк╛ркдркирк╛ркВ рк░рк╛ркЬрлНркпрккрк╛рк▓рлЗ рккркг ркЖ ркШркЯркирк╛ркирлЗ ркЕркирлЗ ркЖркиркВрк┐рлАркмрк╣рлЗркиркирлА ркмрк╣рк╛рк┐рлБрк░рлАркирлЗ ркжркмрк░рк┐рк╛рк╡рлА ркЕркирлЗ ркдрлЗркоркирлЗ рк╕рк░ркХрк╛рк░ркирлЛ рк╕рлМркерлА ркЧрлМрк░рк╡рк┐рк┐ ркПрк╡рлЛ тАШрк╡рлАрк░ркмрк╛рк│рк╛тАЩ рккрлБрк░рк╕рлНркХрк╛рк░ ркЖрккрлНркпрлЛ. ркЖ рккрлБрк░рк╕рлНркХрк╛рк░ рк╕рк╛ркерлЗ ркЬ рк░рк╛ркЬркХрлАркп рккркХрлНрк╖рлЛркирлА ркиркЬрк░ ркЖркиркВрк┐рлАркмрк╣рлЗрки рккрк░ рк╕рлНркерк╛ркпрлА ркеркИ. ркХрлЛркВркЧрлНрк░рлЗрк╕, ркЬркиркдрк╛ рк┐рк│ ркЕркирлЗ

ркнрк╛ркЬрккрлЗ ркЖркиркВрк┐рлАркмрк╣рлЗркиркирлЗ рк░рк╛ркЬркХрк╛рк░ркгркорк╛ркВ ркЖрк╡рк╡рк╛ркирлА ркЕркирлЗ рккркХрлНрк╖ркорк╛ркВ ркЬрлЛркбрк╛рк╡рк╛ ркХрк╣рлНркпрлБркВ. рк╢рк░рлВркорк╛ркВ ркдрлЛ ркдрлЗркУ ркЖркиркВрк┐рлАркмрк╣рлЗркиркирлЗ рк░рк╛ркЬркХрк╛рк░ркгркорк╛ркВ ркЬрк╡рк╛ркирлЛ ркХрлЛркИ рк░рк╕ ркирк╣рлЛркдрлЛ, рккрк░ркВркдрлБ рк▓рлАркбрк░ ркмркирлАркирлЗ ркЖркЧрлЗрк╡рк╛ркирлА рк▓рлЗрк╡рк╛ркирк╛ рк╕рлНрк╡ркнрк╛рк╡ ркЕркирлЗ рк╕рк░ркХрк╛рк░рлА ркХрк╛ркоркорк╛ркВ рк╕рк░рк│ркдрк╛ ркЖрк╡рк╡рлА ркЬрлЛркИркП ркПрк╡рлА ркоркиркорк╛ркВ ркзрк░ркмрк╛ркпрлЗрк▓рлА ркЗркЫркЫрк╛ркирлЗ ркХрк╛рк░ркгрлЗ ркдрлЗркУ рк░рк╛ркЬркХрк╛рк░ркгркорк╛ркВ ркЬрлЛркбрк╛ркпрк╛. рк╕рлНрк╡рк┐рлЗрк╢рлА ркирлАркжркдркорк╛ркВ ркорк╛ркиркдрк╛ркВ ркЕркирлЗ ркнрк╛рк░ркдрлАркпркдрк╛ркирлЗ ркорк╣ркдрлНрк╡ ркЖрккркдрк╛ркВ рк╣рлЛрк╡рк╛ркерлА рк╕рлНрк╡рк╛ркнрк╛ркжрк╡ркХ рк░рлАркдрлЗ ркдрлЗркоркгрлЗ ркнрк╛ркЬркк рк╕рк╛ркерлЗ ркЖркЧрк│ рк╡ркзрк╡рк╛ркирлБркВ ркиркХрлНркХрлА ркХркпрлБрлБркВ. ркнрк╛ркЬрккрлЗ ркЖркиркВрк┐рлАркмрк╣рлЗркиркирлЗ рк╕рлМркерлА рккрк╣рлЗрк▓рлБркВ ркХрк╛рко ркоркжрк╣рк▓рк╛ ркХрк╛ркпрк╛ркХрк░рлЛркирлЗ рккркХрлНрк╖ркорк╛ркВ рк▓ркИ ркЖрк╡рк╡рк╛ркирлБркВ рк╕рлЛркВрккрлНркпрлБркВ, ркЬрлЗ ркЖркиркВрк┐рлАркмрк╣рлЗркиркирлА ркжрлГркжрк┐ркП рк╕рлМркерлА ркорк╣ркдрлНрк╡ркирлБркВ ркЕркирлЗ рккрк╛ркпрк╛ркирлБркВ ркХрк╛рко рк╣ркдрлБркВ. ркоркжрк╣рк▓рк╛ ркорлЛрк░ркЪрлЛ рк╕ркВркнрк╛рк│рлА рк▓рлЗркирк╛рк░рк╛ркВ ркЖркиркВрк┐рлАркмрк╣рлЗркиркирлЗ рлзрлпрлпрлкркорк╛ркВ рк░рк╛ркЬрлНркпрк╕ркнрк╛ркирк╛ркВ ркорлЗркорлНркмрк░ ркмркирк╛рк╡рк╡рк╛ркорк╛ркВ ркЖрк╡рлНркпрк╛ркВ ркЕркирлЗ ркП рккркЫрлА рлзрлпрлпрллркорк╛ркВ ркХрлЗрк╢рлБркнрк╛ркИ рккркЯрлЗрк▓ркирлА ркЖркЧрлЗрк╡рк╛ркирлАркорк╛ркВ ркдрлЗркУ ркЕркорк┐рк╛рк╡рк╛рк┐ ркжркЬрк▓рлНрк▓рк╛ркирк╛ ркорк╛ркВркбрк▓ркорк╛ркВркерлА ркжрк╡ркзрк╛ркирк╕ркнрк╛ркорк╛ркВ ркЪрлВркВркЯрк╛ркпрк╛ ркЕркирлЗ рк┐ркеркорк╡рк╛рк░ ркжрк╢ркХрлНрк╖ркг рк┐ркзрк╛рки ркмрк╕ркпрк╛ркВ. рлирлжрлжрли ркЕркирлЗ рлирлжрлжрлнркорк╛ркВ рккрк╛ркЯркгркорк╛ркВркерлА ркЕркирлЗ ркЫрлЗрк▓рлНрк▓рлЗ рлирлжрлзрлиркорк╛ркВ ркЕркорк┐рк╛рк╡рк╛рк┐ркирлА ркШрк╛ркЯрк▓рлЛркжркбркпрк╛ ркмрлЗркаркХ рккрк░ркерлА ркдрлЗркУ ркжрк╡ркзрк╛ркирк╕ркнрк╛ркорк╛ркВ ркЪрлВркВркЯрк╛ркпрк╛.

    

  

in association with

           

We know you want to make a difference. Do you want to laugh and dance AND break a world record doing just that? Come celebrate the moment!

Sunday 6 July 2014 @ 12pm Spitalfields Market

RO OME ME

Deal From

GOA

Deal From

TU UNISIA NISIA

Deal From

MAURITIUS AURITIUS

ICELAND CELAND

Deal From

MARRAKECH ARRAKECH

┬г129pp

┬г625pp

OLDEN LDEN CIRCLE IRCLE GO + GOA

USA-NY Y/V VEGAS EGAS

Deal From

┬г1279pp

Deal From

┬г899pp

www.spitalfields.co.uk

BollyGOOD 2014 in association with AsianVOICE are doing it again. Thousands of people are coming together for one dance and raising tens of thousands pounds for Macmillan Cancer support.

┬г369pp

Deal From

p ┬г1295pp

In 2012 an amazing event took place. One song. One dance. Thousands of people raised tens of thousands of pounds for Macmillan cancer support.

Join us again this summer.

p ┬г289pp

Deal From

┬г259pp

For many many more more deals deals & destinations... destinations... For

   


8

ગુજરાત

31st May 2014 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

આનંિીબહેન પટેલ મુખ્ય પ્રધાન

ગૃહ, શહેરીદવકાસ, મહેસૂલ, નમમિા, કલ્પસર, સામાન્ય વહીવટ, ક્લાઈમેટ ચેન્જ, બંિરો, માદહતી પ્રસારણ અને અન્ય પ્રધાનોને ન ફાળવેલા દવભાગો

અગાઉના મુખ્ય પ્રધાનો શહેરીદવકાસ, મહેસૂલ જેવા મહત્ત્વના દવભાગો અન્ય પ્રધાનોને ફાળવતાં હતાં, જે આનંિીબહેને પોતાની પાસે રાખ્યા છે.

કેદબનેટ પ્રધાનો

નીદતનભાઈ પટેલ આિોગ્ય, માગધ અને મકાન, િાહન વ્યિહાિ અને િબીબી દશક્ષણ

• કારણઃ રાજ્યની ૮, ૯, ૧૦, ૧૨ અને ૧૩મી દવધાનસભામાં સતત ચૂંટાતા રહ્્યાા છે. કડવા પટેલોનું પ્રદતદનદધત્વ.

રમણલાલ વોરા સામાદજક ન્યાય અને અદધકાિીિા, પછાિ િગોધનું કલ્યાણ

• કારણઃ અનુસૂદચત જાદતનું પ્રદતદનદધત્વ કરતા હોવાથી પ્રધાન મંડળમાં જળવાયા.

ભૂપેન્દ્રદસંહ ચુડાસમા દશક્ષણ, અન્ન અને

નાગદિક પૂિિઠો, ગ્રાહકોની બાબિો

• કારણઃ અદમત શાહના ખાસ દવશ્વાસુ અને િદિય સમાજના નેતા હોવાથી.

સૌરભ પટેલ નાણાં, ઊજાધ અને પેટ્રોકેદમકલ્સ, ખાણ-ખદનજ, પ્રિાસન, નાગદિક ઊડ્ડયન

• કારણઃ ઉચ્ચ અભ્યાસ અને ઉદ્યોગ િેિે સૂઝબૂઝ ધરાવતા હોવાનો એડવાન્ટેજ.

આનંિીબહેન પટેલનું ૨૧ સભ્યોનું પ્રધાન મંડળ રાજ્યકિાના પ્રધાનો

દિલીપકુમાર ઠાકોર સામાદજક અને શૈક્ષદણક

પછાિ િગોધનું કલ્યાણ, શ્રમ-િોજગાિ

• કારણઃ ઉત્તર ગુજરાતના ઠાકોર અને ઓબીસી સમાજનું પ્રદતદનદધત્વ.

વસુબહેન દિવેિી મદહલા અને બાળકલ્યાણ, (સ્િિંત્ર હિાલો) ઉચ્ચ અને િેદિકલ દશક્ષણ

• કારણઃ આનંિીબહેનની નજીક. કેદબનેટમાં એક માિ મદહલા અને બ્રાહ્મણ.

પ્રિીપદસંહ જાડેજા િેિસ્થાન, યાત્રાધામ

દિકાસ, દબનદનિાસી ગુજિાિી પ્રભાગ

• કારણઃ િદિય જ્ઞાદતનું પ્રદતદનદધત્વ. અમિાવાિ દજલ્લામાં મજબૂત નેતા.

છિદસંહ મોરી અન્ન અને નાગદિક પુિિઠા,

ગ્રાહકોની બાબિો

• કારણઃ કારદડયા રાજપૂત અને િદિણ ગુજરાતમાં મહત્ત્વનું પ્રદતદનદધત્વ.

જયદ્રથદસંહ પરમાર માગધ અને મકાન, પાિનગિ યોજના

• કારણઃ મૂળ પંચમહાલના રાજવી. આદિવાસી દવસ્તારમાં નોંધપાિ સમથમન.

ગણપત વસાવા િન અને પયાધિિણ,

રજનીકાંત પટેલ ગૃહ, પોલીસ, સિહિી સુિક્ષા

• કારણઃ કોંગ્રેસના આદિવાસી નેતાઓ સામે ભાજપનું આદિવાસી ટ્રમ્પકાડડ હોવાથી.

• કારણઃ કડવા પાટીિાર સમાજના નેતા, ઉત્તર ગુજરાતમાં દબનદવવાિાસ્પિ.

પુિિઠો, કૃદિ સહકાિ, પશુપાલન, મત્સ્યોદ્યોગ

િન અને પયાધિિણ

આદિજાદિ દિકાસ, િૈદ્યાદનક અને સંસિીય બાબિો

નાગદિક સંિક્ષણ, ગૃહિક્ષક િળ, નશાબંધી

બાબુભાઈ બોખીદરયા જળસંપદિ, પાણી

ગોદવંિભાઈ પટેલ કૃદિ અને પાણી પુિિઠો,

• કારણઃ પોરબંિરમાં વચમસ ધરાવતી મેર જ્ઞાદતના નેતા તરીકે તેમનો સમાવેશ થતો રહ્્યયો છે.

• કારણઃ સૌરાષ્ટ્રમાં લેઉઆ પટેલ સમાજનું પ્રદતદનદધત્વ કરતા હોવાથી સમાવાયા.

નાનુભાઈ વનાણી િમિગમિ, યુિા

સાંસ્કૃદિક પ્રવૃદિઓ, જળસંપદિ, દશક્ષણ

• કારણઃ િદિણ ગુજરાત - સુરતનું પ્રદતદનદધત્વ અને મૂળ સૌરાષ્ટ્રના પાટીિાર નેતા.

જયંદતભાઈ કવાદડયા પંચાયિ, ગ્રામ ગૃહ

દનમાધણ અને ગ્રામ દિકાસ (િમામ સ્િિંત્ર હિાલો)

• કારણઃ ઝાલાવાડ પંથકનું પ્રદતદનદધત્વ કરતા હોવાથી પ્રધાન મંડળમાં સમાવાયા.

શંકરભાઈ ચૌધરી આિોગ્ય અને પદિિાિ કલ્યાણ, િાહનવ્યિહાિ, શહેિી ગૃહ દનમાધણ

• કારણઃ દમલ્ક - કો-ઓપરેદટવ િેિે મજબૂત યુવાન નેતા તરીકે ઊભયાાં.

તારાચંિ છેડા કુદિિ ઉદ્યોગ, મીઠા ઉદ્યોગ અને ગૌસંિધધન

• કારણઃ વાસણ આદહર સામે આિેપો. કચ્છનું પ્રદતદનદધત્વ જળવાયું.

જયેશભાઈ રાિડીયા પ્રિાસન અને

નાગદિક ઊડ્ડયન

• કારણઃ કો-ઓપરેદટવ બેંક અને મંડળીઓ પર પ્રભુત્ત્વ હોવાથી સમાવાયા.

બચુભાઈ ખાબડ પશુપાલન અને મત્સ્યોદ્યોગ

• કારણઃ િાહોિ દજલ્લાની િેવગઢબારીયા બેઠક પરથી ચૂંટાયેલા છે. આ ઉપરાંત કોળી સમાજનું પ્રદતદનદધત્વ કરતા હોવાથી પ્રધાન મંડળમાં સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે.

કાંદતભાઈ ગામીત આદિજાદિ દિકાસ

• કારણઃ પ્રધાન મંડળમાં આદિવાસી સમાજનું પ્રદતદનદધત્વ. તાપી દજલ્લાની દનઝર બેઠક પરથી ચૂંટાયા છે. ૧૧મી દવધાનસભામાં પણ પેટાચૂંટણીમાં દવજેતા થયા હતા.

ધમમ, સંસ્કાર, ભાષા જાળવવા ‘ગુજરાત સમાચાર’ વાંચો...


31st May 2014 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

рк╣рк╡рлЗрк░рк╛рко ркоркВркжрк┐рк░ ркмркирк╛рк╡рлЛ, ркХрк╛рк│рлБркВркзрки рк▓рк╛рк╡рлЛркГ рк╡рк╛ркШрлЗрк▓рк╛ ркорлЛркжрлАркП ркХрк╣рлНркпрлБркВ, тАШркЖрк┐ркЬрлЛ ркЧрлБркЬрк░рк╛ркд...тАЩ

ркЧрк╛ркВркзрлАркиркЧрк░ркГ ркХрлЗркирлНркжрлНрк░ркорк╛ркВ рк╕рк░ркХрк╛рк░ ркмркирк╛рк╡рк╡рк╛ ркорк╛ркЯрлЗ ркнрк╛ркЬркк рккрк╛рк╕рлЗ рк╕рлНрккрк╖рлНркЯ ркмрк╣рлБркоркд ркЫрлЗ ркдрлНркпрк╛рк░рлЗ ркжрлЗрк╢ркирк╛ рк╡ркбрк╛ рккрлНрк░ркзрк╛рки рккркжрлЗ ркиркмрк░рк╛ркЬрлЗрк▓ ркирк░рлЗркирлНркжрлНрк░ ркорлЛркжрлАркП ркмркВркзрк╛рк░ркгркирлА ркоркпрк╛рлЛркорк╛ркВ рк░рк╣рлАркирлЗ рк░рк╛рко ркоркВркиркжрк░ркирк╛ ркиркиркорк╛рлЛркг ркорк╛ркЯрлЗ, ркирк╡ркжрлЗрк╢ркорк╛ркВркерлА ркХрк╛рк│рлБркВ ркзрки рк▓рк╛рк╡рк╡рк╛, ркнрлНрк░рк╖рлНркЯрк╛ркЪрк╛рк░ ркирк╛ркмрлВркж ркХрк░рк╡рк╛, рккрлЛркдрк╛ркирк╛ ркЬ ркжрлЗрк╢ркорк╛ркВ ркиркирк░рк╛рк┐рлАркд ркмркирлЗрк▓рк╛ркВркХрк╛рк╢рлНркорлАрк░ркирк╛ рккркВркиркбркдрлЛркирлЗрккрлБрки: рк┐рлАркиркЧрк░ркорк╛ркВ рк╡рк╕рк╛рк╡рк╡рк╛, ркЧрлБркЬрк░рк╛ркд ркЕркирлЗ ркжрлЗрк╢ркорк╛ркВ ркЧрлМ рк╣ркдрлНркпрк╛ ркЖркЪрк░ркирк╛рк░рк╛ркУ рк╕рк╛ркорлЗ рк╣ркдрлНркпрк╛ркирлЛ ркЧрлБркирлЛ ркирлЛркВркзрк╡рк╛, рк╕рлАркмрлАркЖркЗркирлЛ рк░рк╛ркЬркХрлАркп ркжрлБрк░рлБрккркпрлЛркЧ ркЕркЯркХрк╛рк╡рк╡рк╛ рк╕ркирк╣ркдркирк╛ ркХрк╛ркпрлЛрлЛркирлЗрккрлНрк░рк╛ркеркиркоркХркдрк╛ ркЖрккрк╡рлА ркЬрлЛркИркП ркПрко ркирк╡рк░рлЛркзрккрк┐ркирк╛ ркирлЗркдрк╛ рк╢ркВркХрк░рк╡рк╕ркВрк╣ рк┐рк╛ркШрлЗрк▓рк╛ркП ркЬркгрк╛рк╡рлНркпрлБркВркЫрлЗ. ркирк░рлЗркирлНркжрлНрк░ ркорлЛркжрлАркирлЗркирк╡ркжрк╛ркп ркЖрккрк╡рк╛ рлирлз ркорлЗркП ркпрлЛркЬрк╛ркпрлЗрк▓рлА ркирк╡ркзрк╛ркирк╕ркнрк╛ркирлА ркирк╡рк╢рлЗрк╖ ркмрлЗркаркХркорк╛ркВ рк╡рк╛ркШрлЗрк▓рк╛ркП ркжрлЗрк╢ркорк╛ркВ ркЧрлЗрк░ркХрк╛ркпркжрлЗрк╡рк╕ркдрк╛ ркмрк╛ркВркЧрлНрк▓рк╛ркжрлЗрк╢рлАркУркирлЗрк╣рк╛ркВркХрлА ркХрк╛ркврк╡рк╛, ркХрлЛркорки ркирк╕ркирк╡рк▓ ркХрлЛркбркирлЛ ркЕркорк▓, ркХрк╛рк╢рлНркорлАрк░ркирлЗ ркирк╡рк╢рлЗрк╖ ркжрк░ркЬрлНркЬрлЛ ркЖрккркдрлА рлйрлнрлжркирлА ркХрк▓рко, ркиркиркпркд рк╕ркоркпркорк╛ркВ ркорлЛркВркШрк╡рк╛рк░рлА ркШркЯрк╛ркбрк╡рк╛, ркпрлБрк╡рк╛ркирлЛркирлЗ рк░рлЛркЬркЧрк╛рк░рлА ркЖрккрк╡рк╛, ркЖркдркВркХрк╡рк╛ркжркирлЗ ркирк╛ркерк╡рк╛, ркЪрлАрки-рккрк╛ркХркХрк╕рлНркдрк╛рки рк╕рк╛ркерлЗркирк╛ ркирк┐рккрк┐рлАркп рк╕ркВркмркз ркВрлЛ рк╕рлБркзрк╛рк░рк╡рк╛ рк╕ркирк╣ркдркирлА ркЕркирлЗркХ рк╕рк╛ркВрккрлНрк░ркд рк╕ркорк╕рлНркпрк╛ ркЙркХрлЗрк▓рк╡рк╛ ркЕркирлЗ ркХрлЗркирлНркжрлНрк░ рк╕рк░ркХрк╛рк░ рк╕ркорк┐ рк▓рк╛ркВркмрк╛ рк╕ркоркпркерлА рккркбркдрк░ ркЧрлБркЬрк░рк╛ркдркирк╛ рккрлНрк░рк╢рлНркирлЛркирк╛ ркЭркбрккрлА ркиркирк░рк╛ркХрк░ркг ркорк╛ркЯрлЗркЖрк╢рк╛ рк╡рлНркпркХрлНркд ркХрк░рлА рк╣ркдрлА. ркЕрк▓ркмркдрлНркд, рк╡рк╛ркШрлЗрк▓рк╛ркП рк╡рлНркпркВркЧрк╛ркдрлНркоркХ рк╢рлИрк▓рлАркорк╛ркВ ркорлЛркжрлА рк╕ркорк┐ рк╕ркорк╕рлНркпрк╛ркУркирк╛ рк╡ркгрлЛркиркирлА рк╕рк╛ркерлЗ рк╕рк╛ркерлЗ ркорлЛркжрлАркирк╛ ркХрлЗркЯрк▓рк╛ркХ ркЧрлБркгрлЛркирлЛ ркЙрк▓рлНрк▓рлЗркЦ ркХрк░рлАркирлЗ ркиркоркдрлНрк░ркдрк╛ рккркг ркиркиркнрк╛рк╡рлА рк╣ркдрлА. рк╡рк╛ркШрлЗрк▓рк╛ркирк╛ рк╡рлНркпркВркЧ ркЕркирлЗ рк╣рк│рк╡рк╛рк╢ркерлА ркХрк╣рлЗрк╡рк╛ркпрлЗрк▓рлА ркЧркВркнрлАрк░ ркмрк╛ркмркдрлЛркирлЗрккркЧрк▓рлЗркЧрлГрк╣ркорк╛ркВрк╣рк╛рк╕рлНркпркирлА ркЫрлЛрк│рлЛ ркЙркбрлА рк╣ркдрлА ркЕркирлЗ ркдркорк╛рко рк╕ркнрлНркпрлЛркП рккрк╛ркЯрк▓рлА ркерккркерккрк╛рк╡рлАркирлЗркдрлЗркоркирк╛ рк╡ркХрлНркдрк╡рлНркпркирлЗ рк╡ркзрк╛рк╡рлНркпрлБркВрк╣ркдрлБ.ркВ ркирк╡рк░рлЛркзрккрк┐ркирк╛ ркирлЗркдрк╛ркП ркПркХ ркЧрлБркЬрк░рк╛ркдрлА ркдрк░рлАркХрлЗркЧрлМрк░рк╡ ркЕркирлБркнрк╡ркдрк╛ркВркХрк╣рлНркпрлБркВркХрлЗ, ркХрлЛркВркЧрлНрк░рк╕ рлЗ рлЗркирк╡рк╢рк╛рк│ ркиркжрк▓ рк░рк╛ркЦрлАркирлЗрк╡ркбрк╛ рккрлНрк░ркзрк╛рки ркмркирк╡рк╛ ркЬркИ рк░рк╣рлЗрк▓рк╛ркВркорлБркЦрлНркп рккрлНрк░ркзрк╛ркиркирлЗркирк╡ркжрк╛ркп ркЖрккрк╡рк╛ ркорк╛ркЯрлЗркирк╡рк╢рлЗрк╖ ркмрлЗркаркХ ркмрлЛрк▓рк╛рк╡рк╡рк╛ рк╕ркВркоркиркд ркЖрккрлА рк╣ркдрлА. ркЬрлЛ ркХрлЗ, ркдрлЗркоркгрлЗ ркЕркЧрк╛ркЙ рк╡ркбрк╛ рккрлНрк░ркзрк╛рки рккркжрлЗ рк░рк╣рлА ркЪрлВркХрк▓ рлЗ рк╛ркВ ркорлЛрк░рк╛рк░ркЬрлА ркжрлЗрк╕рк╛ркИ ркЕркирлЗ ркорлЛркжрлАркирк╛ рк╡ркбрк╛ рккрлНрк░ркзрк╛ркирккркжркирлА рк╕рк╛ркорлНркпркдрк╛ркирлЛ ркЙрк▓рлНрк▓рлЗркЦ ркХрк░ркдрк╛ркВ ркХрк╣рлНркпрлБркВ ркХрлЗ, ркмркВркирлЗ ркорк╣рк╛ркирлБркнрк╛рк╡рлЛркирлЛ ркиркжрк▓рлНрк╣рлАркирлЛ ркорк╛ркЧрлЛрк╡рк╛ркпрк╛ тАШркЧрлЛркзрк░рк╛тАЩ ркиркХрлНркХрлА ркеркпрлЛ ркЫрлЗ. ркжрлЗрк╕рк╛ркИ рлзрлпрлирлнркорк╛ркВ ркЧрлЛркзрк░рк╛ркирк╛ ркбрлЗ.ркХрлНрк▓рлЗркХрлНркЯрк░ рк╣ркдрк╛ ркЕркирлЗркХрлЛркорлА рк░ркоркЦрк╛ркгрлЛ ркеркпрк╛ркВ ркдрлНркпрк╛рк░рлЗркдрлЗркоркирк╛ рккрк░ рккрк┐рккрк╛ркдркирк╛ ркЖрк┐рлЗрккрлЛркирлЗрккркЧрк▓рлЗркмркжрк▓рлА ркХрк░рк╛ркИ рк╣ркдрлА. ркжрлЗрк╕рк╛ркИ ркирлЛркХрк░рлА ркЫрлЛркбрлА рлзрлпрлйрлжркорк╛ркВркЖркЭрк╛ркжрлАркирлА рк▓ркбркдркорк╛ркВ ркЬрлЛркбрк╛ркпрк╛ ркЕркирлЗ рлзрлпрлнрлнркорк╛ркВ рк╡ркбрк╛ рккрлНрк░ркзрк╛рки ркмркирлНркпрк╛.

ркЬрлНркпрк╛рк░рлЗркорлЛркжрлА ркЧрлЛркзрк░рк╛ ркЕркирлЗ рк╡ркбрлЛркжрк░рк╛ркорк╛ркВ рк╕ркВркШркирк╛ рккрлНрк░ркЪрк╛рк░ркХ рк░рк╣рлА ркЪрлВркХрлНркпрк╛ ркЫрлЗркЕркирлЗркнрк╛ркЬрккркорк╛ркВркЖрк╡рлНркпрк╛ ркмрк╛ркж ркЧрлБркЬрк░рк╛ркдркирк╛ ркорлБркЦрлНркп рккрлНрк░ркзрк╛рки ркЕркирлЗрккркЫрлА рлирлжрлжрлиркирк╛ ркХрлЛркорлА рк░ркоркЦрк╛ркгрлЛ ркмрк╛ркж ркЖркЬрлЗрк╡ркбрк╛ рккрлНрк░ркзрк╛рки ркмркирк╡рк╛ ркЬркИ рк░рк╣рлНркпрк╛ ркЫрлЗ! рк╡рк╛ркШрлЗрк▓рк╛ркП рк╣рк│рк╡рлА рк╢рлИрк▓рлАркорк╛ркВ ркХрк╣рлНркпрлБркВ ркХрлЗ, ркнрк╛ркЬрккркирлЗ рлйрлз ркЯркХрк╛ ркоркд ркорк│рлНркпрк╛ ркЫрлЗ. рк╣рк╡рлЗ ркдркорлЗ ркнрк╛ркЬрккркирк╛ ркирк╣рлАркВ, рккрк░ркВркдрлБ ркжрлЗрк╢ркирк╛ рк╡ркбрк╛ рккрлНрк░ркзрк╛рки ркмркирк╡рк╛ркирк╛ ркЫрлЛ ркдрлНркпрк╛рк░рлЗ ркмрк╛ркХрлАркирк╛ рк▓рлЛркХрлЛркирлА ркиркЪркВркдрк╛ ркХрк░ркЬрлЛ. ркпрлБрккрлАркП рк╕рк░ркХрк╛рк░рлЗрлзрлжрлж ркиркжрк╡рк╕ркорк╛ркВ ркорлЛркВркШрк╡рк╛рк░рлА ркжрлВрк░ ркХрк░рк╡рк╛ркирлБркВрк╡ркЪрки ркЖрккрлНркпрлБркВрк╣ркдрлБ.ркВ ркдркорлЗркЫ ркоркирк╣ркирк╛ ркХрк╣рлНркпрк╛ ркЫрлЗрккрк░ркВркдрлБркЕркорлЗрлзрли ркоркирк╣ркирк╛ рк╕рлБркзрлА рк░рк╛рк╣ ркЬрлЛркИрк╢рлБ.ркВ рккркЫрлА ркЙркШрк░рк╛ркгрлА ркХрк░рлАрк╢рлБ.ркВ ркдрлНркпрк╛рк░рлЗркорк╛ркирк╛ ркЦрлЛрк│рк╛ркорк╛ркВркмрлЗркЖркВрк╕рлБрк╕рк╛рк░рлА рк▓рлЗркЬрлЛ.. рк╢ркВркХрк░ркирк╕ркВрк╣рлЗркЕркВркдрлЗ ркорлЛркжрлАркирлЗ ркХрк╣рлНркпрлБркВ ркХрлЗ, ркЖ ркЯрлЛрк│рк╛ркВркорк╛ркерлА ркХрлНркпрк╛рк░рлЗркХ ркПркХрк▓рк╛ рккркбрлЛ... рккркЫрлА ркЕркЯркХрлАркирлЗркХрк╣рлНркпрлБркВркХрлЗ, ркЖрко ркдрлЛ ркдркорлЗркПркХрк▓рк╛ ркЬ ркЫрлЛ, ркирлЛ ркмркбрлА ркИркЭ ркпрлЛрк╕рлЛ...ркХрлНркпрк╛рк░рлЗркХ ркпрк╛ркж ркЖрк╡рлЗркдрлНркпрк╛рк░рлЗркорк╛ркдрк╛ рк╣рлАрк░рк╛ркмрк╛ркирк╛ ркЦрлЛрк│рк╛ркорк╛ркВркЖрк╡рлАркирлЗркмрлЗркЖркВрк╕рлБ рк╕рк╛рк░рлА рк▓рлЗркЬрлЛ...ркдрлЛ рк╕рк╛рк░рлБркВрк░рк╣рлЗрк╢.рлЗ.. ркХрлИрк▓рк╛рк╕ркирк╛ рк╢ркВркХрк░ркирлЗркмркжрк▓рлЗркЖ 'рк╢ркВркХрк░'ркирлЗрккрлНрк░рлЛркмрлНрк▓рлЗрко ркеркпрлЛ рк╡рк╛ркШрлЗрк▓рк╛ркП рлзрлпрлорлм-рлорлнркирк╛ рк╡рк╖рлЛркирлЛ ркЙрк▓рлНрк▓рлЗркЦ ркХрк░ркдрк╛ркВркХрк╣рлНркпрлБркВ ркХрлЗ, ркорлЛркжрлА ркдрлНркпрк╛рк░рлЗрк╕ркВркЧркарки ркоркВркдрлНрк░рлА рк╣ркдрк╛ ркЕркирлЗркдрлЗркУ рк╕рк╛ркВрк╕ркж рк╣ркдрк╛. ркорлЛркжрлАркП ркдрлЗркоркирлА рк╕ркорк┐ ркХрлИрк▓рк╛рк╕ ркЬрк╡рк╛ркирлА ркИркЪрлНркЫрк╛ рк╡рлНркпркХрлНркд ркХрк░рлА рк╣ркдрлА ркЕркирлЗ ркдрлЗркирк╛ ркорк╛ркЯрлЗ ркдрлЗркоркгрлЗ рк╕рк░ркХрк╛рк░рлА-рк╡рк╣рлАрк╡ркЯрлА рккрлНрк░ркирк┐ркпрк╛ркорк╛ркВрк░рк╕ рк▓рлАркзрлЛ рк╣ркдрлЛ. ркорлЛркжрлА ркдрлЛ ркирк╣ркорк╛рк▓ркпркорк╛ркВрк░рк╣рлЗрк╡рк╛ ркИркЪрлНркЫркдрк╛ рк╣ркдрк╛ рккрк░ркВркдрлБ ркХрлИрк▓рк╛рк╢рк╡рк╛рк│рк╛ ркП рк╢ркВркХрк░ркирлЗ рккрлНрк░рлЛркмрлНрк▓рлЗрко ркерк╛ркп ркПркирк╛ ркХрк░ркдрк╛ркВ ркЖ рк╢ркВркХрк░ (рк╢ркВркХрк░ркирк╕ркВрк╣ рк╡рк╛ркШрлЗрк▓рк╛)ркирлЗ рккрлНрк░рлЛркмрлНрк▓рлЗрко ркнрк▓рлЗ ркерк╛ркп ркПрк╡рлБркВ рк╕ркоркЬрлАркирлЗ рккрк╛ркЫрк╛ ркЧрлБркЬрк░рк╛ркдркорк╛ркВ ркорлЛркХрк▓рлА ркЖрккрлНркпрк╛! рк╡рк╛ркШрлЗрк▓рк╛ркирк╛ рк╕ркдрлНркпркиркоркирк┐ркд рк╡рлНркпркВркЧркерлА ркЧрлГрк╣ркорк╛ркВ рк╣рк╛рк╕рлНркпркирлБркВркорлЛркЬрлБркВрклрк░рлА рк╡рк│рлНркпрлБркВркЕркирлЗркЦрлБркж ркорлЛркжрлА ркЦркбркЦркбрк╛ркЯ рк╣рк╕рлА рккркбрлНркпрк╛ рк╣ркдрк╛.

SKANDA HOLIDAYS ┬о

ркЧрк╛ркВркзрлАркиркЧрк░ркГ ркЧрлБркЬрк░рк╛ркдркорк╛ркВркЕркдрлНркпрк╛рк░ рк╕рлБркзрлАркирк╛ ркорлБркЦрлНркп рк┐ркзрк╛ркирлЛркорк╛ркВ рк╕рлМркерлА рк╡ркзрлБ рк╡рк╡ркХрлНрк░ркорлА рлкрлмрлжрлп рк╡рк┐рк╡рк╕ркирлБркВ рк╢рк╛рк╕рки рк╕ркВркнрк╛рк│ркирк╛рк░ ркирк░рлЗркирлНркжрлНрк░ ркорлЛркжрлАркП рлирлз ркорлЗркП рккрлЛркдрк╛ркирк╛ ркорлБркЦрлНркп рк┐ркзрк╛рки ркЕркирлЗ ркзрк╛рк░рк╛рк╕ркнрлНркпрккрк┐ркирлЗ ркдрлНркпрк╛ркЧрлА ркорк╛ркдрлГрк╢рлНрк░рлА рк╣рлАрк░рк╛ркмрк╛ркирк╛ ркЖрк╢рлАрк╡рк╛рк╛рк┐ рк▓ркИ ркЫ ркХрк░рлЛркбркирлА ркЬркиркдрк╛ркирлЗтАШркЖрк╡ркЬрлЛ ркЧрлБркЬрк░рк╛ркдтАЩ ркХрк╣рлНркпрлБркВ рк╣ркдрлБркВ. ркмрккрлЛрк░рлЗ рлзрли.рлйрлп рк╡рк╛ркЧрлЗ рк░рк╛рк╖рлНркЯрлНрк░рлАркп ркирлЗркдрлГркдрлНрк╡ркирлА ркЙрккрк╕рлНркеркерк╡ркдркорк╛ркВ ркпрлЛркЬрк╛ркпрлЗрк▓рк╛ рк░рк╛ркЬрлНркпркирк╛ркВрк┐ркерко ркорк╡рк╣рк▓рк╛ ркорлБркЦрлНркп рк┐ркзрк╛рки ркЖркиркВркжрлАркмрк╣рлЗрки рккркЯрлЗрк▓ ркЕркирлЗ ркдрлЗркоркирк╛ рк┐ркзрк╛рки ркоркВркбрк│ркирк╛ рк╢рккркерк╡рк╡рк╡ркз рк╕ркорк╛рк░рлЛрк╣ркорк╛ркВ рк╣рк╛ркЬрк░рлА ркЖрккрлА рк╣ркдрлА. ркдрлНркпрк╛рк░ ркмрк╛рк┐ ркЖ ркирлЗркдрлГркдрлНрк╡ рк╕рк╛ркерлЗ ркнрлЛркЬркирк╕рк╣ ркмрлЗрка ркпрлЛркЬрлАркирлЗ ркдрлЗркУ рк╕рк╛ркбрк╛ ркдрлНрк░ркг рк╡рк╛ркЧрлНркпрк╛ ркмрк╛рк┐ ркЧрк╛ркВркзрлАркиркЧрк░ркорк╛ркВ рк░рк╣рлЗркдрк╛ ркорк╛ркдрк╛ рк╣рлАрк░рк╛ркмрк╛ркирк╛ рк╡ркирк╡рк╛рк╕ркеркерк╛ркирлЗрккрк╣рлЛркВркЪрлНркпрк╛ рк╣ркдрк╛ ркЕркирлЗркдрлНркпрк╛ркВркдрлЗркоркирк╛ ркЖрк╢рлАрк╡рк╛рк╛рк┐ рк▓рлАркзрк╛ рк╣ркдрк╛. ркорлЛрк┐рлАркП рк╡рк┐рк▓рлНрк╣рлАркирлА рк╡рк╛ркЯ рккркХркбрк╡рк╛ ркПрк░рккрлЛркЯркЯркЬркдрк╛ркВркЬ рккрлЛркдрк╛ркирк╛ рк╕рлНрк╡рк╡ркЯрк░ ркПркХрк╛ркЙркирлНркЯркерлА рк╕рлМркирлЗ ркЬрк╛ркг ркХрк░рлА рк╣ркдрлА ркХрлЗ ркдрлЗркУ ркПрк░рккрлЛркЯркЯ ркЬркИ

рк░рк╣рлНркпрк╛ ркЫрлЗ. ркПрк░рккрлЛркЯркЯркЦрк╛ркдрлЗрк┐рлЛркЯрлЛркХрлЛрк▓ рк┐ркорк╛ркгрлЗ ркорлБркЦрлНркп рк┐ркзрк╛рки ркЖркиркВрк┐рлАркмрк╣рлЗрки, ркорлЗркпрк░ ркоркоркирк╛ркХрлНрк╖рлА рккркЯрлЗрк▓, ркорлБркЦрлНркпрк╕рк╡рк┐рк╡ рк╡рк░рлЗрк╢ ркорк┐ркВрк╣рк╛, ркЕрк╡ркзркХ ркорлБркЦрлНркпрк╕рк╡рк┐рк╡ ркПрк┐. ркХрлЗ. ркиркВркжрк╛, рк░рк╛ркЬрлНркп рккрлЛрк▓рлАрк╕ рк╡ркбрк╛ рккрлА.рк┐рлА. ркарк╛ркХрлБрк░ ркдрлЗрко ркЬ рк╡рк╡рк░рк╖рлНрка рк╕рк╡рк┐рк╡рлЛ, рккрк┐рк╛рк╡ркзркХрк╛рк░рлАркУ, ркнрк╛ркЬрккркирк╛ ркЖркЧрлЗрк╡рк╛ркирлЛ, рк╕ркВркдрлЛ, ркзркорк╛рк╛рк┐рк╛ркпрлЛрк╛ркП ркдрлЗркоркирлЗ ркЙрк╖рлНркорк╛рк╕ркнрк░ рк╡рк╡рк┐рк╛ркп ркЖрккрлА рк╣ркдрлА. ркЖ рк┐рк╕ркВркЧрлЗ ркорлБркЦрлНркп рк┐ркзрк╛рки рклрк░рлАркерлА ркнрк╛рк╡рлВркХ ркмркирлА ркЧркпрк╛ рк╣ркдрк╛. ркЖ ркШркЯркирк╛ркирлЗ ркХркВркбрк╛рк░рк╡рк╛ ркорк╛ркЯрлЗ рккрк╣рлЛркВрк┐рлЗрк▓рк╛ ркорлАрк╡ркбркпрк╛ркирлЛ ркорлЛрк┐рлАркП ркЖркнрк╛рк░ ркорк╛ркирлНркпрлЛ рк╣ркдрлЛ. ркорлЛрк┐рлАркП ркХрк╣рлНркпрлБркВ ркХрлЗ, ркдрлЗрк░ рк╡рк╖рк╛ ркХрк░ркдрк╛ркВ рккркг рк╡ркзрлБ рк╕ркоркп рк╕рлБркзрлА ркЧрлБркЬрк░рк╛ркдркирлА рк╡рк╡ркХрк╛рк╕ ркЧрк╛ркерк╛ркорк╛ркВ рк╡рк┐ркирлНркЯ рк╣рлЛркп ркХрлЗ ркЗрк▓рлЗркХркЯрлНрк░рлЛрк╡ркиркХ ркорлАрк╡ркбркпрк╛, рк▓рлЗркЦркХрлЛ, рккркдрлНрк░ркХрк╛рк░рлЛ, рк╕рк╛рк╡рк╣ркдрлНркпркХрк╛рк░рлЛ, ркХркЯрк╛рк░ рк▓рлЗркЦркХрлЛ рк╕рк╡рк╣ркд рк╕рлМ ркорлАрк╡ркбркпрк╛ ркЬркЧркдркирк╛ рк▓рлЛркХрлЛркП ркЬ рк╕рк╛рке рк╕рк╣ркХрк╛рк░ ркЖрккрлНркпрлЛ ркЫрлЗ, ркдрлЗ рк╕рлМркирлЛ рк╣рлБркВ ркЖркнрк╛рк░ ркорк╛ркирлБркВ ркЫрлБркВ. ркорлЛрк┐рлАркП рк╡рк╡ркорк╛ркиркорк╛ркВ ркмрлЗрк╕ркдрк╛ рккрк╣рлЗрк▓рк╛ рк╕рлНрк╡рк╡ркЯ ркХрк░рлА рк╣ркдрлА тАШркЖрк╡ркЬрлЛ ркЧрлБркЬрк░рк╛ркдтАЩ.

тАв рк╣рлАрк░рк╛ркмрк╛ркирк╛ рк╣рк╛ркерлЗрк▓рк╛рккрк╕рлА ркЦрк╛ркзрлАркГ ркирк░рлЗркирлНркжрлНрк░ ркорлЛркжрлА ркорк╛ркЯрлЗркЧркд ркЧрлБрк░рлБрк╡рк╛рк░ркирлЛ ркиркжрк╡рк╕ рккркг ркЕркдрлНркпркВркд ркнрк╛рк╡рлБркХ рк░рк╣рлНркпрлЛ. ркдрлЗркУ ркиркжрк▓рлНрк╣рлА ркЬркдрк╛ркВрккрк╣рлЗрк▓рк╛ркВркдрлЗркоркирлА ркорк╛ркдрк╛ рк╣рлАрк░рк╛ркмрк╛ркирлЗ ркорк│рк╡рк╛ ркорк╛ркЯрлЗркнрк╛ркИ рккркВркХркЬ ркорлЛркжрлАркирк╛ ркШрк░рлЗркЧркпрк╛. ркЕрк╣рлАркВ рк╣рлАрк░рк╛ркмрк╛ркП рккрлЛркдрк╛ркирк╛ рк╣рк╛ркерлЗ ркдрлЗркоркирлЗрк▓рк╛рккрк╕рлА ркЦрк╡ркбрк╛рк╡рлА рк╣ркдрлА ркЕркирлЗрк╢рлБркХркиркирк╛ рк░рлВ. рлзрлжрлз рк░рлЛркХркбрк╛ ркЕркирлЗркирк╕ркХрлНркХрлЛ рккркг ркЖрккрлНркпрк╛ рк╣ркдрк╛. рк╣рлАрк░рк╛ркмрк╛ркП ркЕркирлЗркХ рк╡ркЦркд рккрлБркдрлНрк░ркирк╛ ркорк╛ркерлЗрк╣рк╛рке рклрлЗрк░рк╡рлНркпрлЛ рк╣ркдрлЛ. тАв рк╡ркжрк▓ркжрк╛рк░ ркирк░рлЗркирлНркжрлНрк░ ркорлЛркжрлАркГ ркорлБркЦрлНркп рккрлНрк░ркзрк╛рки рккркжрлЗркерлА ркирк╡ркжрк╛ркп рк▓рлЗркдрк╛ркВрккрк╣рлЗрк▓рк╛ркВркирк░рлЗркирлНркжрлНрк░ ркорлЛркжрлА рккрлЛркдрк╛ркирлЗ ркдрлНркпрк╛ркВ рк╡рк╖рлЛрлЛркерлА ркХрк╛рко ркХрк░ркдрк╛ ркбрлНрк░рк╛ркЗрк╡рк░, рк╕рлЗрк╡ркХрлЛркирлА ркжрлАркХрк░рлАркУркирк╛ ркХрк▓рлНркпрк╛ркг ркорк╛ркЯрлЗркЕркдрлНркпрк╛рк░ рк╕рлБркзрлА рккрлЛркдрк╛ркирлА ркЕркВркЧркд ркмркЪркдркорк╛ркВркерлА рк░рлВ. рлирлз рк▓рк╛ркЦркирлА рк░ркХрко ркЖрккркдрк╛ ркЧркпрк╛ ркЫрлЗ. ркЙрккрк░рк╛ркВркд ркЕркдрлНркпрк╛рк░ рк╕рлБркзрлА ркдрлЗркоркирлЗ ркорк│рлЗрк▓рлА ркнрлЗркЯ рк╕рлЛркЧрк╛ркжрлЛркирлА рк╣рк░рк╛ркЬрлАркерлА ркЙрккркЬрлЗрк▓рк╛ рк░рлВ. рлпрлж ркХрк░рлЛркбркирлА рк░ркХрко ркХркирлНркпрк╛ ркХрлЗрк│рк╡ркгрлА ркиркиркиркзркорк╛ркВ ркЬркорк╛ ркХрк░рк╛ркдрлА рк╣ркдрлА. ркдрлЗркиркВрлБркПркХ ркЕрк▓ркЧ рклрк╛ркЙркирлНркбрлЗрк╢рки рк░ркЪрлАркирлЗрк╕ркжркЙрккркпрлЛркЧ ркХрк░рк╡рк╛ркирлА рк╕рлВркЪркирк╛ ркЖрккркдрк╛ ркЧркпрк╛ ркЫрлЗ.

EXPLORE THE WORLD

CRUISE TOURS *┬г1649

18 DAY

SCENIC SOUTH AFRICA & ZAMBIA

Dep: 06 Sep, 05 Oct, 07 Nov, 29 Nov, 31 Dec

*┬г2899

16 DAY GRAND MALAYSIAтАУTHAILANDтАУCAMBODIA Dep: 30 Jun, 23 Aug, 08 Sep, 02 Oct, 05 Nov , 01 Dec , 02 Jan *┬г1799 20 DAY GRAND SOUTH AMERICA

(BRAZIL тАУ ARGENTINA тАУ PERU -CHILE -BOLIVIA)

Dep: 08 Sep, 03 Oct, 10 Nov, 29 Dec, 31 Jan

*┬г4299

15 DAY - SOUTH EAST ASIA

(SINGAPORE тАУ MALAYSIA тАУTHAILAND тАУ BALI )

Dep: 05 May, 10 Jun, 03 Jul, 29 Aug, 19 Sep, 03 Oct , 07 Nov , *┬г1899 01 Dec , 31 Dec 18 DAY - CLASSIC INDO CHINA

(VIETNAM - CAMBODIA - MALAYSIA - LAOS)

Dep: 05 May, 02 Jun, 20 Aug, 08 Sep, 14 Oct, 18 Nov, 31 Dec

*┬г2399

23 DAY AUSTRALIA & NEW ZEALAND & BALI Dep: 25 Sep, 19 Oct, 07 Nov, 399 01 Dec, 07 Jan, 01 Mar, 05 Apr *┬г4

17 DAY CLASSIC CHINA TOUR Dep: 4 May, 1 Jun, 03 Jul, 29 Aug, 24 Sep , 12 Oct *┬г2399

15 DAY SCENIC ROCKIES & ALASKA CRUISE TOUR Dep: 24 May, 7 Jun, 21 Jun, *┬г2499 12 Jul, 2 Aug, 6 Sep

12 DAY BEST OF JAPAN TOUR Dep: 3 May, 2 Jun, 25 Aug, 1 Oct

*┬г2899

16 DAY INCREDIBLE NORTH INDIA & MYSTICAL NEPAL Dep: 29 Aug, 23 Sep, 10 Oct, *┬г1849 05 Nov, 03 Dec, 02 Jan, 05 Feb 18 DAY CLASSIC PERU тАУ BRAZIL 9 *┬г309 тАУ ARGENTINA TOUR

L O C K E R S F RO M O N LY ┬г 9 9 ( F I R S T 2 0 0 C U S TO M E R S O N LY )

            

   

 

                         

       NOW TO CALL NO W ON N 020 8588 06 36 T O RESERVE RESER RVE R VE A BOX. BOX.

Note: Vegetarian meals available in all our tours

EVERY DAY DEPARTURE - PRIVATE & GROUP TOURS 0207 18 37 321 Lines Open From 7 AM TO 11 PM - 7 DAYS A WEEK 0121 28 55 247 All Price Per Person, Terms and conditions applies

contact@skandaholidays.com

CALL US FOR DISCOUNTED AIR TICKET WORLD WIDE

тАв рк░рк╛ркЬрлНркпркирк╛ ркирк╡ркиркиркпрлБркХрлНркд ркорлБркЦрлНркп рккрлНрк░ркзрк╛рки ркЖркиркВркжрлАркмрк╣рлЗрки рккркЯрлЗрк▓рлЗ ркирк╡ркзрк╛ркирк╕ркнрк╛ркорк╛ркВ рк░рк╛ркЬрлНркп рк╕рк░ркХрк╛рк░ркирк╛ ркорлБркЦрлНркп ркжркВркбркХ ркдрк░рлАркХрлЗ ркиркиркбркпрк╛ркжркирк╛ ркзрк╛рк░рк╛рк╕ркнрлНркп рккркВркХркЬркХрлБркорк╛рк░ рк╡рк┐ркирлБркнрк╛ркИ ркжрлЗрк╕рк╛ркИркирлА ркиркиркоркгрлВркХ ркХрк░рлА ркЫрлЗ. ркирк░рлЗркирлНркжрлНрк░ ркорлЛркжрлА рк╕рк░ркХрк╛рк░ркорк╛ркВ рккркг рккркВркХркЬркнрк╛ркИ ркжркВркбркХ ркдрк░рлАркХрлЗркирлА рк╕рлЗрк╡рк╛ркУ ркЖрккрлА ркЪрлВркХрлНркпрк╛ ркЫрлЗ.

A Sta State S Stat te Of O The The Art Ar t Safe Dep D Deposit it Ce Centre Centre

AND MUCH MORE TAILOR MADE TO SUIT YOU

www.skandaholidays.com

ркЕркоркжрк╛рк┐рк╛ркжркГ рк╡ркбрк╛ рккрлНрк░ркзрк╛рки ркирк░рлЗркирлНркжрлНрк░ ркорлЛркжрлАркирк╛ ркзркорлЛрккркдрлНркирлА ркЬрк╢рлЛркжрк╛ркмрлЗрки ркЧркд рк╢рлБрк┐рк╡рк╛рк░рлЗ ркжркирк┐ркг ркнрк╛рк░ркдркирлА ркЬрк╛ркдрлНрк░рк╛ ркХрк░рлА ркЕркоркжрк╛рк╡рк╛ркж ркЖрк╡рлА рккрк╣рлЛркВркЪрлНркпрк╛ рк╣ркдрк╛. ркдрлЗркоркгрлЗ ркорлАркиркбркпрк╛ рк╕рк╛ркерлЗркирлА рк╡рк╛ркдркЪрлАркдркорк╛ркВ ркХрк╣рлНркпрлБркВ рк╣ркдрлБркВ ркХрлЗ, тАШркдрлЗркоркирк╛ рк╡ркбрк╛ рккрлНрк░ркзрк╛рки рккркжркирк╛ рк╕ркорк╛ркЪрк╛рк░ ркЬрк╛ркгрлАркирлЗркоркирлЗркЦрлВркм ркЬ ркЖркиркВркж ркеркпрлЛ ркЫрлЗ ркЕркирлЗ ркорк╛рк░рлЛ ркдрлЗркоркирк╛ ркорк╛ркЯрлЗ рк╢рлБркнрк╕ркВркжрлЗрк╢ ркЫрлЗ. рк╣рлБркВ ркдрлЗркоркирлЗ ркдрлЗркоркирк╛ ркХрк╛ркоркорк╛ркВркЖркЧрк│ рк╡ркзрлЗркдрлЗрк╡рлА рк╢рлБркнркЪрлНрлЗ ркЫрк╛ рккрк╛ркарк╡рлБркВ ркЫрлБркВ. ркорк╛рк░рлА ркЬрк╛ркдрлНрк░рк╛ рк╕рклрк│ ркеркИ ркЫрлЗ, ркорлЗркВ ркдрлЛ ркдрлЗркоркирк╛ ркорк╛ркЯрлЗ ркЖркЦрлА ркиркЬркВркжркЧрлА ркорк╛ркиркдрк╛ рк░рк╛ркЦрлА ркЫрлЗ.тАЩ ркЬрк╛ркдрлНрк░рк╛ ркжрк░ркиркоркпрк╛рки ркоркдркЧркгркдрк░рлАркирк╛ рккркирк░ркгрк╛ркорлЛ ркЖрк╡рлА ркЬркдрк╛ ркиркдрк░рлВрккркиркдркорк╛ркВ ркирк╡ркЬркпрлЛркдрлНрк╕рк╡ ркЙркЬрк╡рлНркпрлЛ рк╣ркдрлЛ. ркдрлЗркоркгрлЗ ркирк╡ркЬркпрлЛркдрлНрк╕рк╡ ркжрк░ркиркоркпрк╛рки ркЬрк╛ркдрлНрк░рк╛ркорк╛ркВ рк╕рк╛ркорлЗрк▓ рлзрллрлжрлж рк▓рлЛркХрлЛркирлЗ рккрлЗркВркбрк╛ ркЦрк╡ркбрк╛рк╡рлНркпрк╛ рк╣ркдрк╛.

ING SOON IN HARR OW!

Dep: 8 Sep, 2 Oct, 5 Nov,31 Dec, 2 Feb

SOVEREIGN SO V EREIGN ER SAFE SA DEPOSIT DEPO O SIT S CENTRES CENT RES

www.depositcentres.co.uk www .depos p it cent r es .co.uk

9

ркдрлЗркоркирк╛ ркорк╛ркЯрлЗркирлА ркорк╛рк░рлА ркЬрк╛ркдрлНрк░рк╛ рклрк│рлАркГ ркЬрк╢рлЛркжрк╛ркмрлЗрки

OPEN

17 DAY PANAMA CANAL CRUISE Norweigan Cruise Line Dep :11 Oct ,16 Nov, 19 Jan , 01 Feb, 15 Apr

ркЧрлБркЬрк░рк╛ркд


10

31st May 2014 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

ભાિતની રવદેશ નીરતમાંપરિવતતનનો પવન લોકશાહીનું મંવદર ગણાતા સંસદ ભવનમાં પહેલું ડગલું માંડતા પૂવયે પગવથયે નતમતતક થઇ ભારતીયોને નવો સંદશ ે આપી ચૂકલ ે ા વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ વડા પ્રધાન પદ સંભાળતા પૂવયે જ મારેલા રાજદ્વારી માતટર તટ્રોકે સહુને ચોંકાવી દીધા છે. તેમણે સોમવારે યોજાયેલા પોતાના શપથવવવધ સમારોહમાં ઉપસ્તથત રહેવા ‘સાકક’ (ધ સાઉથ એવશયન એસોવસએશન ફોર વરજનલ કો-ઓપરેશન)ના તમામ સભ્ય દેશો પાકકતતાન, બાંગ્લાદેશ, શ્રીલંકા, નેપાળ, માલવદવ્સ અને ભૂતાનના શાસકોને હાવદમક આમંિણ પાઠવ્યુ.ં તો અફઘાવનતતાનના પ્રમુખ હવમદ કરઝાઇને તથા મોરેવશયસના વડા પ્રધાનને પણ તેડાવ્યા હતા. આ તમામ દેશના વડાઓ સોમવારે ભારત સરકારના મહેમાન બન્યા હતા. વડા પ્રધાન પદના શપથગ્રહણ સમારોહમાં વવદેશી રાષ્ટ્રાધ્યિોને વનમંિણ અપાયા હોય તેવું ભારતના ઇવતહાસમાં પ્રથમ વખત બન્યું હતુ.ં મોદીના આ પગલા સામે ભારતમાં વવરોધ પણ થયો. શ્રીલંકામાં તાવમલોના વહતેચ્છુ હોવાનો દાવો કરતાં દવિણ ભારતીય નેતાઓ - જયલવલતા, કરુણાવનવધ, વાઇકો વગેરએ ે શ્રીલંકાના પ્રમુખને આમંિણ આપવાનો વવરોધ કયોમ. કોંગ્રસ ે ની નેતાગીરીએ પાકકતતાનના વડા પ્રધાનને ભારત બોલાવવા સામે વાંધો ઉઠાવ્યો હતો. અરે, શાસક એનડીએના જ સાથી પિ વશવ સેનાએ પણ નવાઝ શરીફને આમંિણ સામે નારાજગી દશામવી. વવરોધ પાછળ સહુને પોતપોતાની રાજકીય ગણતરીઓ હતી, પરંતુ આ કહેવાતા ‘પીઢ’ નેતાઓ એટલું ભૂલી ગયા કે આવા અવવવધસરના વમલન-મુલાકાતના પ્રસંગો જ બે વદલો વચ્ચે કે બે દેશો વચ્ચેની કડવાશ દૂર કરવામાં વનવમત્ત બનતા હોય છે. રાજદ્વારી બાબતોના ખેરખાંઓ - ‘સાકક’ દેશના નેતાઓને આમંિણ આપવાના - મોદીના પગલાંને માતટર તટ્રોક ગણાવે છે. તેમના મતે આ પગલું એક તરફ, મોદી સરકાર પડોશી દેશો સાથે સારા સંબધં ો બનાવવાના મુદ્દે ગંભીર હોવાનો સંકતે આપે છે, તો બીજી તરફ મોદીએ વૈવિક રાજનીવતમાં પોતાને તટેટ્સમેન (પીઢ રાજપુરૂષ) તથાવપત કરવાની વદશામાં પગરણ માંડ્યા છે. ભવવષ્યમાં આંતરરાષ્ટ્રીય તખ્તે મોદી કેવા મજબૂત નેતા તરીકે ઉભરે છે તે તો સમય કહેશ,ે પણ અત્યારે તો મોદીનો ‘માતટર તટ્રોક’ કામયાબ વનવડ્યો

જણાય છે. પાકકતતાનના વડા પ્રધાન નવાઝ શરીફ તેમના જ દેશમાં આશરો લઇ રહેલા કટ્ટરવાદી પવરબળોના ઉગ્ર વવરોધ અને ઉચ્ચ લચકરી અવધકારીઓની નારાજગી છતાં - પ્રવતવનવધ મંડળ સાથે શપથવવવધ સમારોહમાં ઉપસ્તથત રહ્યા. એટલું જ નહીં, મંગળવારે તેમણે નવવનયુિ વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સાથે અનૌપચાવરક બેઠક પણ યોજી. (આશા રાખીએ કે આ બેઠકમાં ભાવવ મંિણાનો પાયો નંખાયો હશે.) જો નવાઝ શરીફને આમંિણ જ ન અપાયું હોત તો? ભારત-પાકકતતાન સંબધં ોમાં િાસવાદ, ઘુસણખોરી સવહતના જે કોઇ મુદ્દે વષોમજનૂ ી કડવાશ પ્રવતયે છે તે જોતાં બેમાંથી કોઇ પણ દેશે મંિણાની પહેલ કરવાનું ટાળ્યું હોત. આમંિણના રાજનીવતક દાવ દ્વારા મોદીએ તપષ્ટ સંકતે આપ્યો છે કે પહેલા સગા પડોશી. વવદેશ નીવતમાં પસ્ચચમની મોટી તાકાતોની સાથોસાથ િેવિય તાકાતોનું પણ વવશેષ તથાન હશે. દવિણ એવશયાઇ દેશોના રાષ્ટ્રાધ્યિોને વદલ્હી તેડાવવાનું પગલું પડોશી દેશો સાથે સંબધં સુધારવાની વદશામાં સકારાત્મક પગલું છે. મોદીએ આ પગલું ભરીને તમામ પ્રાદેવશક પિો - પછી તે શ્રીલંકન પ્રમુખની મુલાકાતનો વવરોધ કરતાં દવિણ ભારતીય પિો હોય કે નવાઝ શરીફને આમંિણનો વવરોધ કરતાં એનડીએની જ સહયોગી વશવ સેના હોય - સહુને સાનમાં સમજાવ્યું છે કે દેશની વવદેશ નીવત નક્કી કરવાનો ભારત સરકારનો અબાવધત અવધકાર છે. અને તેમાં રાજ્ય સરકારો કે પ્રાદેવશક પિો કોઇ પણ પ્રકારે હતતિેપ કરી શકે નહીં. આજે ભારતના આંતરરાષ્ટ્રીય સંબધં ો પર નજર નાખશો તો તપષ્ટ જણાશે કે એક પણ દેશ એવો નથી કે જેને ભારત પોતાનું અવભન્ન વમિ ગણાવી શકે. આ સંજોગોમાં પડોશી દેશો સાથે રાજદ્વારી સંબધં ો સુધારવા માટે ઉઠાવાઇ રહેલા પગલાંનું તવાગત થવું જોઇએ. આવથમક વવકાસની સાથોસાથ વવિ-તખ્તે રાજદ્વારી સંબધં ોનું આગવું મહત્ત્વ છે. ગમે તેવા વવરોધ છતાં કોઇ પણ દેશ રાજદ્વારી સંબધં ોની ઉપેિા કરી શકે નહીં. અને આવું કરવું પણ ન જોઇએ. શરીફ અને રાજપિેને વદલ્હી આમંિીને મોદી સરકારે વવદેશ નીવત સંદભયે સંકતે આપ્યા છે કે તેઓ પૂવગ્ર મ હના બદલે રાષ્ટ્રવહતમાં વનણમયો કરશે. સહુ કોઇએ પિીય રાજકારણથી ઉપર ઉઠીને આવા વનણમયને આવકારવા જોઇએ.

લોકસભા ચૂંટણી જંગમાં નરેન્દ્ર મોદીના સબળ નેતૃત્વમાં એનડીએને મળેલી જ્વલંત સફળતાએ કોંગ્રેસની બૂરી વલે કરી છે. કોંગ્રેસનો લગભગ સફાયો થઇ ગયો છે એમ કહીએ તો પણ ખોટું નથી. સતત બે ટમમ દેશની શાસનધુરા સંભાળનાર કોંગ્રસ ે ને આ વખતે માંડ ૪૪ બેઠકો મળી છે, જે કુલ બેઠકોના ૧૦ ટકા પણ નથી. ભૂતકાળમાં સત્તા હાંસલ કરવા માટે મોરચો રચનાર કોંગ્રેસને હવે વવરોધ પિનું નેતૃત્વ મેળવવા સાથી પિોનો ટેકો લેવો પડે તેવા સંજોગ છે! ચૂટં ણીમાં હાર-જીત તો એક વસક્કાની બે બાજુ જેવા છે, પરંતુ અફસોસની વાત એ છે કે ચૂંટણી પવરણામોમાં ભારે દુદમશા થઇ હોવા છતાં કોંગ્રસ ે નું હાઇકમાન્ડ તેના નેતૃત્વ કે કાયમપિવત અંગે મોકળા મને વવચાર કરવા તૈયાર નથી. જો આવું ન હોત તો કોંગ્રેસ વકકિંગ કવમવટએ પિના અધ્યિ સોવનયા ગાંધી અને ઉપાધ્યિ રાહુલ ગાંધી - કે જેમણે પિના પ્રચારનું સુકાન સંભાળ્યું હતું તેમના રાજીનામાની ઓફર વગર વવચાયયે ફગાવી દીધી ન હોત. કોંગ્રેસની હારના કારણો તપષ્ટ છે. ‘યુવરાજ’ રાહુલ ગાંધી કાચા પડ્યા છે અને અથમશાતિીમાંથી વડા પ્રધાન બનાવી દેવાયેલા ડો. મનમોહન વસંહનું મૌન કોંગ્રેસને ભારે પડ્યું છે. નારાજ મતદારોએ યુપીએ સરકારની સારી બાજુને ધ્યાને લેવાનું પણ ટાળ્યું છે. બાકી માવહતીનો અવધકાર, વશિણનો અવધકાર, અન્નનો અવધકાર, શ્રવમકને લઘુતમ રોજગારીનો અવધકાર આપતી ‘મનરેગા’ યોજના... કેટકેટલી વસવિઓ હતી, પણ ભ્રષ્ટાચાર, મોંઘવારી અને વહીવટી તંિની અવનણામયિા યુપીએ સરકારની આ વસવિને ભરખી ગયા. કોંગ્રેસ હવે

હારના કારણો શોધવા માટે આત્મમંથનની વાત કરે છે, સવમવત પણ રચી છે, પરંતુ આ બધું ડહાપણ હવે નકામું છે. રાહુલબાબા જ્યારથી પિમાં સવિય થયા છે ત્યારથી આજ સુધીમાં યોજાયેલી લગભગ તમામ ચૂટં ણીઓમાં પિનો કારમો પરાજય થયો છે. રાહુલ ગાંધીએ જ પિમાં નીવત નક્કી કરી છે કે બે વખત પરાવજત ઉમેદવારને પિ વટકકટ નહીં આપે, પણ તેઓ ખુદ આખા પિને પરાજયના પંથે દોરી જાય છે તેનું શુ?ં ચૂટં ણીપ્રચાર દરવમયાન કોંગ્રસ ે ે પોતાની સરકારની વસવિઓ ગણાવવાના બદલે ભાજપ અને તેના વડા પ્રધાન પદના ઉમેદવાર નરેન્દ્ર મોદીને વનશાન બનાવીને આિેપોની ઝડી વરસાવી હતી. કોંગ્રેસ હાઇકમાન્ડ દરેક પગલું ગાંધી પવરવારના ઇશારે ભરે છે ત્યારે આ રણનીવત માટે પણ સોવનયા અને રાહુલને જ જવાબદાર ગણવા રહ્યા, પણ કોઇ કોંગ્રસ ે ી વબલાડીના ગળે ઘંટ બાંધવા તૈયાર નથી. પિ આજે સૌથી કપરા સમયમાંથી પસાર થઇ રહ્યો છે. લોકસભામાં પહેલી વાર ફિ બે આંકડામાં સમેટાઇ ગયેલા દેશના આ સૌથી જૂના પિે તેનું રાજકીય અસ્તતત્વ ટકાવવું હશે તો આમૂલ પવરવતમન કયામ વગર છૂટકો નથી. નેહરુ-ગાંધી પવરવારથી આગળ વવચારવું પડશે. લોકસભા ચૂંટણી પવરણામોનું એકમાિ તારણ એ છે કે જો કોંગ્રસ ે ે તેનું ભવવષ્ય ઉજળું બનાવવું હશે તો વ્યવિવાદ અને વ્યવિપૂજાનાં વમળમાંથી બહાર નીકળીને સત્તાનું વવકેન્દ્રીકરણ કરવું પડશે. કડવી વાતતવવિા સામે શાહમૃગ નીવત અપનાવવાને બદલે પિમાં ધરમૂળ સુધારા અપનાવવા પડશે. ગયા મવહના સુધી દેશમાં સરકાર પાંગળી હતી. હવે વવરોધ પિ વલખાં મારી રહ્યો છે.

કોંગ્રેસ પક્ષઃ હવેતો પરિવાિ પૂજા છોડો

વિાવો સરદારના વારસને

નમો નવયુગના દિવ્ય સુરજને નમો કેશદરયા દવજયધ્વજને વધાવો વડનગરના વીરને વધાવો અસ્મમતાના મુગ્ધ સમીરને વધાવો વતનના વીર ખમીરને નમો ગુજરજ ગદરમાના સાવજને નમો કેશદરયા દવજયધ્વજને નર નથી મવયંઇન્િર છે સપના નેસંકલ્પોના વજ્જર છે સફળતાના સમથજસીકંિર છે નમો સમપજણની સકલ રજરજને નમો કેશદરયા દવજયધ્વજને ચલો સરજવા નવો ઈદતહાસ ચલો ઝીલવા નવો પ્રકાશ અદિલાષા સાથેલઈ અહેસાસ નમો આમજનોની ખાસ સમજને નમો કેશદરયા દવજયધ્વજને વધાવો સરિારના વારસને વધાવો દિલાવરીના સાહસને વધાવો મંગલમય બનારસને નમો આમથાના પાવક પંકજને નમો કેશદરયા દવજયધ્વજને - પંકજ વોરા, દરકમન્સવથજ

અરજી

જતાંપહેલા સહુનેએકવાર મળજો અમનેફળ્યા તેવા િેશ આખાયનેફળજો ગુજરાતનેઆપેલી સુરક્ષાનો અનુિવ િેશ આખાની બહેન િીકરીઓનેકરાવજો બુદિ બની બળ, નેવાણી સરવાણી બની ત્યારેદવજય કેરા વાવટા ફરકાવજો દસદિ પ્રદસદિ વરી જ્યારેિવ્યતાની સાથે ત્યારેયશની કલગી શોિાવજો પછી તો.... જગ આખુય તમારુંને... અમારા તો તમેએક જ જોજો... અમનેએકડા દવનાના મીંડા ન કહેવડાવજો અંતઃ કરણની એક જ ઈચ્છા ‘નમો’ જગ આખુય ં જીતીનેલાવજો સત્તા તો છેજ પણ હૈયેવસજો સહુના ‘નમો’થી નારાયણ સુધીનો ફલક દવમતારજો ખૂબ બધી વ્યમતતામાંક્યારેક મળજો ગુજરાતને બની ગુજરાતી પોતાપણાનુંદરચાજજકરાવજો નથી ગોપ કેગોવાલણ નેતો કૃષ્ણ અનુિવાવ છો અમારેતો એક આંખેહરખનેબીજીમાંઆંસુલાગે જાણેગોકુળથી મથુરા દસધાવો છો નરથી નરદસંહ બન્યા, હવેનારાયણની અનુિદૂત કરાવજો દિવ્ય અનેિવ્ય િારતના િશજન કરાવજો. - ભાવવની જાની, અમિાવાિ

િવેમોદીજી ડાયરેક્ટ ફ્લાઇટ શરૂ કરાવશે

હું નિયમીત રીતે 'ગુજરાત સમાચાર' વાંચુ છું અિે આપણે અગાઉ અમદાવાદ અિે લંડિ વચ્ચેિી ડાયરેક્ટ ફ્લાઇટ માટેિી તમામ પીટીશિિો હું સાિી છું અિે મેં પણ ઘણા નમત્રો સંબધ ં ીઅોિી સહીઅો કરાવીિે આપિે મોકલી આપી હતી. હવે માિિીય િરેન્દ્રભાઇ મોદી વડાપ્રધાિ પદે આરૂઢ થઇ ગયા છે ત્યારે મિે આશા છે કે તેઅો હવે આપણા અમદાવાદ – લંડિ વચ્ચેિી ડાયરેક્ટ ફ્લાઇટિા પ્રશ્નિો ઉકેલ લાવી દેશ.ે જરૂર પડે તો આપણે ફરીથી પણ પીટીશિ ફાઇલ કરવી જોઇએ જેથી આપણા પ્રશ્નિો તાકીદે નિવેડો આવે. આપણો િાિકડો પ્રયત્ન આપણિે જરૂર સફળતા અપાવશે. - વવનયભાઇ પટેલ, રેડબ્રીજ

ગુજરાત સમાચારના સેવાકાયોો

શ્રી સીબીએ મારા લેપ્રસીિા સેવા કાયોો નવષે તેમિી

સપનાંએ નથી જેતમેવનંદ્રામાંજ વનિાળો, સપનાંતો એવાંિોવા જોઈએ જેતમનેસુવા જ ન દે. - નરેન્દ્ર મોદી

'જીવંત પંથ' કોલમમાં અિે સમાચાર દ્વારામાં જે રજૂઆત કરી તે બદલ મિે લેસ્ટર, બનમિંગહામ, લંડિ, કોવેન્ટ્રી, કકંગ્સબરી વગેરે શહેરો - િગરોમાંથી ૨૫ કરતા વધારે લોકોએ ફોિ કરીિે આનભિંદિ આપી સેવા કાયોોમાં તમામ રીતે સહયોગ આપવાિી ખાતરી આપી છે. દનિણ ગુજરાતમાં રાજ્યિા સૌથી વધુ એટલે કે ૭,૦૦૦ જેટલા લેપ્રસીિા દદદીઅો છે અિે અહીથી ભારત જઇિે હું દાહોદ તેમજ િવસારી નવસ્તારમાં લેપ્રસી નિમૂલ ો િ અનભયાિ શરૂ કરિાર છુ.ં 'ગુજરાત સમાચાર અિે એનશયિ વોઇસ' દ્વારા નવદેશમાં પણ લોકોિે નશિીત કરવાિુ,ં જિજાગૃનત આણવાિું અિે જિમત તૈયાર કરવાિું જે મહત્વિું કાયો થઇ રહ્યું છે તે કાનબલે તારીફ છે. બન્ને અખબારો ખરેખર સાચા અથોમાં અખબારી ધમો નિભાવે છે. આપ સવવે બન્ને અખબારો દ્વારા હજુ વધુિે વધુ સેવા કાયોો કરો તેવી શુભકામિા. - ડો. કકરીટ આચાયો, ઇમેઇલ દ્વારા

મોદીજીનેશુભચ્ેછાઅો

આપણા િરેન્દ્ર મોદી વડાપ્રધાિપદે આવી ગયા અિે ખૂબ જ સારી રીતે જીતી ગયા તે બદલ શ્રી મોદી, ભાજપ અિે સૌિે અનભિંદિ. મોદીજીિા નવજય અિે સોગંદનવનધિા તસવીરસહ નવસ્તૃત સમાચાર 'ગુજરાત સમાચાર'માં નવગતવાર વાંચવા મળશે. 'ગુજરાત સમાચાર અિે એનશયિ વોઈસ' આયોનજત આિંદ મેળા ઉત્સવિી આતૂરતાપૂવક ો રાહ જોઈએ છીએ. આ આિંદ મેળામાં આપણા ભાઈબહેિો, વનડલો અિે પ્રભુિા પ્યારા બાળકો ખૂબ ખૂબ આિંદ કરે તે માટે નવનવધ પ્રકારિા પ્રોગ્રામો રાખેલ છે. માત્ર ૨.૫૦ પાઉન્ડ નટકીટ અિે તે પણ બાળકોિે ફ્રી. આવી ઉદારતા, પ્રેમ, લાગણી તો ફિ 'ગુજરાત સમાચાર' અિે સી.બી. જ આપી શકે. ફરવાિી મજા, ખાવાિી મજા, અંદર ઘણા ઘણા સ્ટોલો રાખેલા છે એટલે જરૂર આિંદ આવશે. સૌ પ્રેમી ભાઈ-બહેિો, વડીલો આ આિંદમેળામાં હાજરી આપે અિે 'ગુજરાત સમાચાર'િે સહકાર આપે કે કારણ કે નટકીટિી તમામ રકમ શીશુકજ ું ચેરીટીિે દાિ કરવામાં આવશે. - પ્રભુદાસ જે. પોપટ, હંસલો

જો જીતા વોિ વસકંદર

તાજેતરમાં ભારતમાં ચૂટં ણી યોજાઈ ગઈ. દરેક પાટદીિા ચૂટં ણી ઢંઢરે ામાં અવિવા વચિો અપાયા અિે પ્રવચિોમાં એકબીજા પર કાદવ ઊછાળી પ્રજાિા મતિે હાંસલ કરવા િેતાઅોએ કમર કસી હતી. પણ આ વખતે િરેન્દ્રભાઈ મોદીિી લહેર ચારે નદશાઅોમાં ફરી વળી અિે લોકોએ ભાજપિે બહુમતી આપી અિે 'િમો'એ વડા પ્રધાિિું પદ સંભાળ્યુ.ં હાલિા તબક્કે શ્રી િરેન્દ્રભાઈ મોદીએ ગુજરાતમાં સારી એવી પ્રગનત કરી છે. ભારતિી જિતાએ તેમિામાં નવશ્વાસ મૂક્યો. મોદીિે ભારતિી છબી બદલવી છે. હવે જોવાિું એ છે કે કેટલે અંશે તેઓ જવાબદારી તથા વચિિું પાલિ કરી શકે છે. તેમિી કારકકદદી નિહાળ્યા બાદ લાગે છે કે તેઓ ભારતિી છબી બદલી શકશે. ભ્રષ્ટાચાર, કાળું ધિ, યુવાિોિે િોકરી તેમજ ગરીબી હટાવવા તેઓ શનિશાળી વડા પ્રધાિ બિે તેવી પ્રાથોિા અિે અનભિંદિ. - ચંદભ ુ ાઈ કાનાણી, નોથજહેરો

ટપાલમાંથી તારવેલું

• બવમિંગિામની સ્પાકકવિલ ગુજરાતી શાળાિા નશિકો અિે નવદ્યાથદીઅો તરફથી શ્રી િરેન્દ્રભાઇ મોદી અિે ભારતીય જિતા પાટદીિે લોકસભાિી ચૂટં ણીઅોમાં નવજય મેળવવા બદલ અનભિંદિ પાઠવવામાં આવ્યા છે.

ગુજરાત સમાચાર અનેએિશયન વોઇસનેઆપ કોઇ સંદેશ આપવા માગો છો? લવાજમ/વવજ્ઞાપન સંબંવિત કોઇ માવિતી જોઇએ છે? િમણાંજ ફોન ઉઠાવો અથવા ઇ-મેઇલ કરો. અમેઆપનેમદદ કરવા તત્પર છીએ. Karma Yoga House, 12 Hoxton Market (Off Coronet Street) London N1 6HW

Tel: 020 7749 4080/4000 Fax: 020 7749 4081

Email: gseditorial@abplgroup.com, aveditorial@abplgroup.com, www.abplgroup.com www.facebook.com/GujaratSamacharNewsweekly


31st May 2014 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

ભૂત-પ્રેતના ડરથી ગામ ખાલી થઇ ગયું મગરમચ્છેNRI યુવાનનો ભોગ લીધો

નહડયાદઃ ખેડા વજલ્લાના એક ગામમાંભૂત-પ્રેતનો િાસ હોિાની અફિાથી ગભરાયેલા ગામ લોકોએ વહજરત કરતા આ પંથકમાં ચકચાર મચી છે. જોકે બીજા વદિસે તમામ લોકો િાજતેગાજતેિરઘોડા સાથેપરત ફયાચહતા આ અંગેની માવહતી મુજબ ખેડા વજલ્લાના લાલી ગામમાં છેલ્લાં કેટલાક સમયથી ભૂતનો િાસ હોિાની િાતો ચચાચઈ રહી હોિાથી ગત શવનિારે સિારથી અંદાજે ૩૨૦૦ની િસ્તી ધરાિતા આ ગામમાં વશવિતો સવહત િારાફરતી તમામ લોકો ધીમેધીમે ગામમાંથી વહજરત કરીને નજીકના ગામમાં પહોંચી ગયા હતા. આજના આ હાઈટેક યુગમાં પણ લોકો આિી બાબતને સાચી

માની ગામમાંથી વહજરત કરી જાય તે નિાઈની િાત ગણી શકાય. બાજુના ગામિાસીઓએ પણ આ વહજરતીઓ માટે રાતિાસો તથા ખાિા-પીિાની વ્યિસ્થા કરી હોિાનું જાણિા મળી છે. બીજી તરફ એિી પણ માવહતી મળી છે કે શવનિાર રાતભર આ ગામમાંથી ભૂતપ્રેતનો િાસ દૂર કરિા ખાસ હોમ અને હિનનો કાયચક્રમ રાખિામાં આવ્યો હતો. સૂત્રોના જણાવ્યા પ્રમાણે છેલ્લાં ચાર-પાંચ િષચથી આ ગામમાં દર િષષે ત્રણથી ચાર યુિાનોના મોત થતા હોિાથી ગ્રામજનોએ આ અંગેજાણકારોને પૂછતા ગામમાં કોઈ ભૂતપ્રેતનો િાસ હોિાથી આિુંબનતુંહોિાનું બહાર આવ્યુંછે.

• ચારુસેટ હોસ્પિટલના નગીનભાઈ િટેલને એવોડડઃ સમાજને શ્રેષ્ઠ આરોગ્યલિી સુવિધા પૂરી પાડિાના મુખ્ય ઉદ્દેશ સાથેસ્થપાયેલ ચરોતર હેલ્થકેર એડડ રીસચચ ફાઉડડેશનના પ્રમુખ નગીનભાઈ િટેલને તેમણે સમાજ ઉત્થાન માટેઆપેલી સેિાઓ આપિા બદલ ‘પ્રાઇડ ઓફ ઇન્ડડયા’ એિોડડથી સડમાવનત કરિામાં આવ્યા છે. આ એિોડડ નગીનભાઈ િતી ફાઉડડેશનના સી.ઓ.ઓ. ડો. ઉમા િટેલે૧૮ મેએ બેંગલોર ખાતેનેશનલ યુવનટી એડડ ઇડડસ્ટ્રીયલ ગ્રોથ વિષય પર યોજાયેલ કોડફરડસ દરવમયાન

¾²Цઈ

┐┐ ĴЪ ¢ђ´Ц»»Ц»6 ╙¾§¹¯щ┐┐ ┐┐ ĴЪ ¾à»· ┐┐

ભરૂચઃ નરેડદ્ર મોદીનેિડા પ્રધાન એન્ડજવનયવરંગ) તથા િકીલાતનો બનાિિામાં સોવશયલ મીવડયાનો અભ્યાસ કરનારા વહતેશ બારોટે વસંહ ફાળો રહ્યો છે ત્યારે તેમની આઇટી િેત્રમાં મહારથ હાંસલ ટીમમાંઆઇ.ટી. પ્રોફેશનલ તરીકે કરી હતી. અમેવરકાની ઇડટેલ કાયચરત ભરૂચ વજલ્લાના િતની કંપનીમાં નોકરી મળ્યાં બાદ યુિાનને ૨૧ મેએ મગરમચ્છે વહતેશ બારોટ વદલ્હીમાંપત્ની અને નદીમાંખેંચી લીધો હતો. ત્રણ સંતાનો- રોહન, જયમલ અને ભાલોદ ગામના િતની અને તહનષ્ક સાથે રહેતા હતા. વદલ્હી અમેવરકન નાગવરકત્િ ધરાિતા આવ્યાં બાદ તેઓ ઇડટેલની હહતેશ બારોટ છ મવહના અગાઉ નોકરી છોડીનેજીઇ ઇલેક્ટ્રોવનકમાં વિદેશી કંપનીની નોકરી છોડીને જોડાયા હતા અને પછી નોકરી નરેડદ્ર મોદીની સોવશયલ મીવડયા છોડી નરેડદ્ર મોદીની સોવશયલ ટીમમાંજોડાયો હતો. મીવડયા ટીમમાંકાયચરત હતા. ભાલોદના સુરન્ે દ્રહસંહ બારોટ દેશમાં ચૂટં ણીઓ સંપન્ન થયાં તેમના પવરિાર સાથે૪૦થી ૫૦ િષચ બાદ તેત્રણ વદિસથી તેના િતન અગાઉ અમેવરકાના લોસ ભાલોદ ગામે આવ્યો હતા. જ્યાં એડજેલસ ે માં સ્થાયી થયાં હતાં. નમચદા નદીમાં સ્નાન કરતી િખતે સુરડે દ્રભાઈને સંતાનમાં વહતેશ અચાનક ધસી આિેલાંમગરેતેના નામનો પુત્ર હતો. અમેવરકામાં પર હુમલો કરી પાણીમાંખેંચી ગયો બીએસસી (બાયો હતો જેથી તેમનુંમોત થયુંહતુ.ં સ્િીકાયોચ હતો. આ એિોડડ કણાચટક સરકારના મ્યુવનવસપાવલટી અને લોકલ બોડી વિભાગના પ્રધાન ઉમર અલ ઇપલામેઅપચણ કયોચહતો. • ૭૦ હજાર લોકોનેમફત ચાઃ કોઇ ગુજરાતી િડા પ્રધાન બનતુંહોય તો રાજ્ય માટેસૌથી ગૌરિની િાત કહેિાય. સુરત હોટેલ એડડ રેસ્ટોરડટ એસોવસએશન દ્વારા પણ સોમિારેસુરતના વિવિધ વિસ્તારોમાં૬૦ જેટલા સ્થળો પર મફત ચા વિતરણ કરિાનુંઆયોજન કયુુંહતુ.ં જેમાંઅંદાજે ૭૦ હજાર લોકોનેમફતમાંચા પીિડાિિામાંઆિી હતી.

Honoured by the Presence of Our Beloved Guru and Patron,

¾²Цઈ

ઉત્તર-મધ્ય-દવિણ ગુજરાત

11

મુખ્ય પ્રધાન તરીકેઆનંદીબહેન િટેલનુંનામ જાહેર થતાંજ ખરોડ, કડા અનેિાટણ ખાતેપ્રજાજનો દ્વારા ઉત્સવ મનાવવામાંઆવ્યો હતો.

આનંદીબહેનનુંવિજાપુરમાંવપયર અનેવિસનગરમાંસાસરી

મહેસાણાઃ રાજ્યનાં નવાં મુખ્ય પ્રધાન આનંદીબહેન પટેલ પણ નરેન્દ્ર મોદીની જેમ મહેસાણા જજલ્લાના વતની છે. જવજાપુર તાલુકાનું ખરોડ ગામ તેમનું જપયર અને જવસનગરનું કડા સાસરી થાય છે. જવસનગરની નૂતન હાઇસ્કૂલમાં તેમના પજત જિક્ષક હતા ત્યારે તેઓ

જવસનગરમાંજ રહેતાંહતાં. ગત બુધવારે સાંજે આનંદીબહેનનુંનામ મુખ્ય પ્રધાન તરીકે જાહેર થતાં ખરોડમાં યુવકોએ બાઇક પર રેલી કાઢી તેમ જ સાસરી કડામાં ફટાકડા ફોડી આતિબાજી સાથે ખુિી વ્યક્ત કરતાંલોકોએ એકબીજાને મીઠાઈ ખવડાવી હતી.

His Holiness Shree 108 Dwarkeshlalji Mahodayshri (Kadi-Ahmedabad) 108 Shree Vallabh Swaroop Mahotsav & Shree Sarvottam Stotra Raspan Katha Programme Friday 20 June, 2014 5 to 8 pm Saturday 22 June 2014 3-30 to 7-30 pm. Sunday 22 June 2014 3-30 to 7-30 pm

Aarti will be performed daily after the Katha and Manorth followed by Mahaprasad

Venue: Kadwa Patidar Centre, Kenmore Avenue, Kenton, Harrow, Middx HA3 8LU

We cordially invite everyone to participate in this Auspicious Mahotsav Vaishnav Sangh of UK, Registered Charity No : 1138847 Registered Office : 309 Hoe Street, London E17 9BG Website : www.vaishnavsangh.org.uk.

∞√≤ ĴЪ ¾à»· ç¾λ´ ¸ÃђÓ¾

»є¬³¸ЦєĴЪ ¸ÃЦĬ·Ьq³Ц ∞√≤ ç¾λ´ђ³щ(ĴЪ Â¾ђ↓Ǽ¸ ç¯ђĦ¸ЦєĴЪ ¢ЬєÂЦઈq ˛ЦºЦ ╙³±›¿Ъ¯ ∞√≤ ³Ц¸ અ³ЬÂЦº) ´²ºЦ¾¾Ц¸Цєઆ¾¿щ. ´а˹ ĴЪ ˛Цºકы¿»Ц»q ¸Ãђ±¹ĴЪ³Ц ¸Ц¢↓±¿↓³ એ¾єÂЦ╙³Ö¹¸Цє¸³ђº°Ъ Ãç¯щ╙¾╙²¾¯ ¯щ¸³ЬєÂщ¾³ એ¾єઆºЦ²³Ц Ħ® ╙±¾Â ÂЬ²Ъ કº¾Ц¸Цєઆ¾¿щ. ¸³ђº°³Ц ¦щà»Ц ╙±¾Âщç¾λ´ ¸³ђº°Ъ³щ´²ºЦ¾Ъ ±щ¾Ц¸Цєઆ¾¿щ. ╙¾¿щÁ ³℮²њ આ ¸¹ ¸ÃђÓ¾ ±ºÜ¹Ц³ ‘‘ij§²Ц¸ þщ»Ъ││ »щ窺¸Цє¶ЪºЦ§¯Ц ĴЪ ¸ÃЦĬ·Ьq³Ц અ»ѓЧકક ç¾λ´³щ¸³ђº°¸Цє(»є¬³) ´²ºЦ¾¾Ц¸Цєઆ¾¿щ.

ĴЪ Â¾ђ↓Ǽ¸ ç¯ђĦ ºÂ´Ц³ ક°Ц

¾ŪЦњ ¾ьæ®¾Ц¥Ц¹↓´.´а. ¢ђ. ∞√≤ ĴЪ ˛Цºકы¿»Ц»q ¸Ãђ±¹ĴЪ (ક¬Ъ-અ¸±Ц¾Ц±) ´. ´а. ĴЪ ˛Цºકы¿»Ц»q³Ц ĴЪ¸Ь¡щĴЪ ¸ÃЦĬ·Ьq³Ц ¾ђ↓Ǽ¸ ç¯ђĦ ╙¾Á¹ ´º ¾¥³Цp¯ °¿щ. એ¾є¯щઔєє¯¢↨¯ ╙¾╙¾² ¸³ђº° °¿щ.

¸³ђº°Ъ ×¹ђ¦Ц¾º

¸³ђº°

ºђ§³Ц ¸ÃђÓ¾ ¸ЬŹ ¸³ђº°Ъ £≈,√√∞ ¿Ьĝ¾Цº ∟√/≠/∞∫ ĴЪ ¾à»· ĬЦĪђÓ¾ (³є± ¸ÃђÓ¾) ºђ§³Ц ¸ÃЦĬÂЦ± ¸ЬŹ ¸³ђº°Ъ £∟,≈√∞ ¿╙³¾Цº ∟∞/≠/∞∫ ĴЪ ¾à»·Ц¥Ц¹↓¸ÃЦĬ·Ьq³ђ ક³કЦ╙·Áщક ºђ§³Ц ¸ÃЦĬÂЦ± ÂÃЦ¹ક ¸³ђº°Ъ £≈√∞ º╙¾¾Цº ∟∟/≠/∞∫ ĴЪ ¸ÃЦĬ·Ьq³ђ ╙¾¾Цà ¸ÃђÓ¾ £∞√∞ ç¾λ´ ¸³ђº°Ъ

For Manorathi information please contact:

Subhash Lakhani Shiluben Patel

077 4832 4092 Vijay Morzaria 079 8362 1876 078 2820 8181 Minaben Popat 079 5843 6586 Leicester Vrajdham Haveli: ¾ьæ®¾Ц¥Ц¹↓ĴЪ ˛Цºકы¿»Ц»q³Ц ÂЦ╙³−³Ö¹¸ЦєĴЪ ¾à»·ЦÅ¹Ц³ ક°Ц ¯Ц. 27 & 28 §Ь³, ∟√∞∫ / ¶´ђºщњ 3.30 pm °Ъ 7.30pm Manchester, Radha Krishna Mandir: ĴЪ »ђªЪq ઉÓ¾ ¯Ц. 29 §Ь³, 2014 / ¶´ђºщњ 12 pm °Ъ 6pm, Tel 0161 633 0863. For coach facilities to LEICSTER and MANCHESTER

Contact : Manishbhai Popatiya 0757 027101

"

! "

!

!

# # # # #

Sunday 1st of June at 7pm Copland School, Cecil Avenue, Wembley HA9 7DU Tickets £10 / £15 / £20 with refreshments Info and Tickets call Ash / Deepa 07947 561 947, Videorama 020 8907 0116 P. R. Patel 020 8922 5466 / 07957 555 226 Bhanubhai Pandya 020 8427 3413 / 07931 708 026

Sunday 1st of June at 2pm Copland School, Cecil Avenue, Wembley HA9 7DU Tickets £10 / £15 / £20 With Refreshments. Info & Tickets Call: Ranjan Manek (MBE) 07930 335 978 / 07956 433 664, Varsha Dalia 020 8933 3255 / 07903 878 401, Chandra Sodha 020 8902 2399 / 07830 221 976, Videorama 0208 907 0116, P. R. Patel 020 8922 5466/07957 555 226 Bhanubhai Pandya 020 8427 3413/07931 708 026 Friday 30th May at 7.30 pm for 8pm Event Managed & Co-Ordinated by Vasant Bhakta (Mr B) At Shree Lohana Mahajan Hall, Hildyard Road Leicester LE4 5GG Tickets £15, £12 & £10 per head. All numbered seats (full price for all age groups) Radia’s Superstore 0116 266 9409, Vasant Bhakta (Mr B) 07860 280 655

Saturday 31st May at 8pm. Hariben Bachubhai Nagrecha Hall, 198-202 Leyton Road, London E15 1DT Tel: 020 8555 9318, Tickets £20 / £15 / £10. Call - Subhashbhai 07977 939 457, Harshad Kothari 07956 334 162 Anant Patel 07958 744 464, Rasikaben 0208 472 3754


12

સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છ

31st May 2014 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

કચ્છમાંકેસર કેરીનુંમબલખ ઉત્પાદન

નરેન્દ્ર મોદીએ સોમિારે સાંજે િડા પ્રધાન પદના શપથ લેતાંની સાથે જ પ્રથમ જ્યોવતિવલંગ સોમનાથ મહાદેિ ખાતે િૈશાખ િદ તેરસ ‘વશિરાત્રી’ની વિશેષ મહાપૂજા કરિામાં આિી હતી. આ ઉપરાંત મંવદરમાં દીિડાં પ્રગટાિિામાં આવ્યાં હતાં. નરેન્દ્ર મોદી સફળતાપૂિિક રાષ્ટ્રભવિ કરે તે માટે ભોળાનાથને અરજ કરિામાં આિી હતી. આ પ્રસંગે મોટી સંખ્યામાં વશિભિો ઉમટી પડ્યા હતા.

ભૂજઃ કચ્છની કેસર કેરી સૌરાષ્ટ્ર અને ગુજરાતની કેરી કરતાંહંમેશાંદર િષષે૨૦ વદિસ મોડી આિેછે. આ િષષેજૂનાગઢ વજલ્લાના તાલાલા ગીરની કેસરનું ઉત્પાદન ઓછું છે. તાજેતરમાં આિેલા કમોસમી િરસાદના કારણે કેરી ખરી જિાથી અત્યારથી બજારમાં ઓછી જોિા મળે છે. જ્યારે િલસાડની કેરી પણ કચ્છની બજારમાંઆિેછેપરંતુકચ્છીઓ તેનેઓછી પસંદ કરેછે. અંજાર તાલુકાના ખેડોઇ, લોહાવરયા, નાગલપર ગામોમાં કેસર કેરીનું ઉત્પાદન થાય છે. અંજારના

હવજયાબિેન કોટેચાના ૭૫મા જન્મહદને લંડનવાસી મહિલાનુંવતનમાંસેવાકાયય ભૂજઃ પવતના પમરણાથષે સામાહજક-શૈક્ષહિક કાયયક્રમો િાગિત સપ્તાહમાં

પોરબંદરઃ સમાજસેવાના ભેખધારી મોહનભાઇ કોટેચાના જીવનસાથી વિજયાબહેનના ૭૫મા જન્મદિન પ્રસંગે ૧૩ જુલાઇના રોજ દવદવધ સામાદજક અને શૈક્ષદિક કાયયક્રમો યોજાયા છે. પૂ. ‘ભાઇશ્રી’ રમેશભાઇ ઓઝાના સાંદનધ્યમાં અને મેઘાવિનીબહેન મહેતાના અધ્યક્ષથથાને વી. આર. ગોઢાદિયા મદિલા કોલેજમાં યોજાનાર કાયયક્રમનું ઉદ્ઘાટન લંડનના વહમાંશુભાઇ અને રૂપલબહેન કોટેચાના િથતેથશે. આ પ્રસંગે અદતદથદવશેષ પિે નૈરોબી (કેન્યા)થી ઉદ્યોગપદત

Are you looking for a more rewarding career?

Media Advertising Sales Representative Media Advertising Sales Representative positions are available with Asian Business Publications Ltd publishers of Asian Voice and Gujarat Samachar, the leaders in ethnic media.

Choose us for a hassle free coach travel !!

020 7231 1118

• Maa Kali Temple Day Trip - Weekly £30 • Isle of Wight visit - Weekly £35 • Bournemouth durdle door - weekly £35

020 8868 1879 Are you looking for a Gujarati/Hindu Partner? 7iëiVˆ>ˆÃiˆ˜Vœ˜w`i˜Ìˆ> “>ÌV…“>Žˆ˜}ÃiÀۈViÃvœÀ ̅ičÈ>˜ œ““Õ˜ˆÌÞ

Asian Voice & Gujarat Samachar are the largest selling Asian news weeklies, now in their 42nd year with paid subscription of almost 25,000 and additional 5000 copies sold through retail outlets. Check us online www.abplgroup.com

• 4 days Scotland Highland (2nd May) All Included £325 adult & £225 child • 3 days Paris Disneyland (24th May) All Included £265 adult & £195 child • 2 Days at Isle of Wight (10th May) All Included £125 adult & £95 child

Drop us a text with your name for the latest discounts on travel

0785 222 6085

$ #$! !" $ !" "# !" $ ' #" ( # ! # "" !! !" "" $# # " ' % & $% # " $ #$! !" $ !" "# !" $ $ %" $ ' ! !% ! $ !# "$! % ! $ !# $ & #

Send your CV with a covering letter to: Mr CB Patel Asian Business Publications Ltd Karma Yoga House 12 Hoxton Market (Off Coronet Street) London N1 6HW or email: cb.patel@abplgroup.com

(* !*

%

´щઢЪ ±º ´щઢЪ°Ъ ¢ђà¬ કђઇ³ અ³щ¢ђà¬¶Цº¸Цє ¾ЪએªЪ ĭЪ ºђકЦ® કº¾Ц ¸Цªъ ╙¾ΐЦ´ЦĦ ³Ц¸

-(, ,$(' (* & *" ' $ + % 1$'" "$. -+

2 ( $%

Our prices are the cheapest. The National Association Of Goldsmiths Member

%% ,( 0

Do phone us on

/

Dubai Holidays

10336

Non Stop Flights + 3 Nights Acomodation on Twin Sharing Basis. Including Breakfast and All airport taxes Restricted and Limited Availibility - Quote based on 10 June 14 departure

020 8767 7627

Minar Jewellers The Diamond Specialists 181 Upper Tooting Road, London SW17 7TG

& $% )* .$' # % $ "& $% (& .& # ) *$ "& $% (& +$, #-* #$%% ( (!! $%% + ' $"# ( (' ('

3* Hotels Fr. £399 pp 4* Hotels Fr. £449 pp 5* Hotels Fr. £499 pp T & C apply

• આસારામ વિરોધી િૈદ્ય અમૃત પ્રજાપવત ઉપર ગોળીબારઃ એક સમયે આસારામ સાથેસંકળાયેલા અનેપછી તેના વિરોધી બની અનેક આક્ષેપો કરનાર અમદાિાદના િૈદ્ય અમૃત પ્રજાપવત ઉપર ગત સપ્તાહે રાજકોટ ફાયરીંગ થયું હતુ.ં એક વિવનકમાં દદદીનાં પિાંગમાં આિેલા શખસે ફાયરીંગ કયુુંહતુ.ં તેઓનેખાનગી હોસ્પપટલમાંખસેડાયા હતા.

REGISTER ONLINE FREE

Central London Permanent Immediate

0208 952 7400

ડાયાવલસીસના દદદીઓ માટે દાનપેટી મૂકાિી તેમાં પોતાના રૂવપયા લંડનના ઉમેરીને જશુબેને સમાજમાં પ્રેરણારૂપ ઉદાહરણ આપ્યુંછે. તાજેતરમાંમાધાપર ખાતેપોતાના પવતના પમરણાથષેસમૂહમાં ૨૩ િાગિત સપ્તાહનુંઆયોજન થયુંત્યારેયજમાન સમક્ષ વમતેશભાઈ શાહે ડાયાવલસીસના દદદીઓની િેદના રજૂ કરતાં દાનપેટી મૂકિામાં આિી હતી, જેમાં આઠ હજાર જેિી રકમ જમા થઇ. તેમાં યજમાન લંડનના જશુબેન અરજણ મેપાણીએ પોતાના તરફથી ૧૨ હજાર રૂવપયા ઉમેરીને૨૦ હજાર રૂવપયા ડાયાવલસીસ માટેઆપ્યા હતા.

UK’S ASIAN MATRIMONIAL WEBSITE

We are seeking confident assertive, energetic, and goal-oriented individual with or without previous experience in sales. Position is responsible for building effective consultative business conversations with decision makers and win business. Selected candidates will receive a competitive salary and commissions. For consideration please email resume with references.

Email : sales@citimax.co.uk Website: www.citimax.co.uk

િસુભાઇ તથા અરુિાબિેન િાવડા, મથકતથી નીદતનકુમાર અને મયુરીબિેન કોટક તેમ જ અન્ય મિાનુભાવો ઉપસ્થથત રિેશે. દવજયાબિેનના જન્મદિનની ઉજવિી પ્રસંગે ૭૫ તેજથવી દવદ્યાથથીઓનું સન્માન, ૭૫ રિિાતાઓ દ્વારા રિિાન અને તેમનું સન્માન, ૭૫ જરૂરતમંિ દવધવાબિેનોને આદથયક સિાય વગેરેનો સમાવેશ થાય છે. આ પ્રસંગે જૂનાગઢના જાિીતા ગાયકો રાજુભાઇ ભટ્ટ અને નીરુબહેન દિે ભદિરસ સભર કાયયક્રમ રજૂકરશે.

Perfect-Partner.com

Using a mixture of face to face, telephone and electronic contact, the position will entail selling advertising space for both Asian Voice and Gujarat Samachar, theme based specials, sponsorships for various events we conduct through out the year.

LOCATION: JOB TYPE: START DATE:

ખેડૂતો-િેપારીના જણાવ્યા પ્રમાણે છેલ્લા ત્રણ િષષથી િાતાિરણમાં ફેરફાર આિિાથી કચ્છમાં કેસર કેરીનું ઉત્પાદન ઘટી રહ્યું હતું. પરંતુ આ િષષે િાતાિરણ સારુંતથા ખેડત ૂ ો દ્વારા સમયસર માિજત કરિામાંઆિતાંમબલખ ઉત્પાદન મળશે. અંજાર યાડડમાંકચ્છના િૂજ, નખત્રાણા, માંડિી, મુદં રા, અંજાર તાલુકાના ગામોમાંથી કેરી િેચાણ માટે આિેછે. મોરબી, રાજકોટ, જામનગર, િાિનગર, અમદાિાદ, પાટણ, હારીજ િગેરે શહેરમાંથી િેપારીઓ કચ્છમાંકેરી ખરીદિા આિેછે.

• ગોંડલસંઘના ગાદીપવત તરીકે વગરીશમૂવનઃ ગોંડલ સંપ્રદાયના ગાદીપવત તરીકે વગરીશમૂવન મહારાજનો અવિષેક ગત સપ્તાહે કરિામાં આવ્યો હતો. હજારોની સંખ્યામાં ઉમેટલા જૈનો અને જૈન અગ્રણીઓની ઉપસ્પથવતમાં શહેરમાંથી એક વિશાળ િરઘોડો નીકળ્યો વગરીશમૂવન મહારાજે તેમના ગાદીપવત તરીકેના પ્રથમ પ્રિચનમાંજ ગોંડલ સંપ્રદાય અને શ્રીસંઘોને એકમેકની પ્રગવતમાં જોડાિા અપીલ કરી હતી.

MUMBAI : DELHI : AMRITSAR : AHMEDABAD: BHUJ :

Fr Fr Fr Fr Fr

£ 443 £ 510 £495 £ 428 £ 545

MEGA DEAL VADODARA : RAJKOT : PORBANDER : DIU : GOA :

Restricted offer & travel Period / Conditions Applies

Fr Fr Fr Fr Fr

£ £ £ £ £

443 535 545 545 455

CALL NOW

0208 952 7400


13

31st May 2014 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

દિલ્હી, ગુજરાત અનેરાજ્યારોહણ! તસિીરેગુજરાત

ભૂતપૂિથ વ ી અભૂતપૂિવ! પહેલાં ગુજરાત અને પછી બિલ્હી. ગુજરાતી રાજકારણે આ વખતે રાજ્યથી કેન્દ્ર સુધીનું સામ્રાજ્ય સર કયુું. તેની તમામ પ્રબતબનબધ ઘટનાઓ વીતેલા સપ્તાહે જોવા મળી. પહેલાં બિલ્હીમાં સંસિીય િળે મોિીને પોતાના નેતા તરીકે ચૂંટી કાઢ્યા, પછી ગાંધીનગરમાં મોિી ‘ભૂતપૂવય મુખ્ય પ્રધાન’ િન્યા અને શ્રીમતી આનંિીિહેન પટેલે મુખ્ય પ્રધાન પિ થવીકાયુું. આ ઘટનાને અનેક રીતે વણયવી શકાય તેમ છે. ૧૯૬૦ પછી પહેલી જ વાર ગુજરાતમાં મબહલા મુખ્ય પ્રધાન આરુઢ થયા છે. ૧૯૫૨થી ગુજરાત – મુંિઈ – સૌરાષ્ટ્રનાં રાજકારણમાં શબિશાળી મબહલાઓ ધારાસભા અને લોકસભામાં પણ ચૂંટાઈ આવેલી. પુષ્પાિહેન મહેતા, ઊબમયલાિહેન ભટ્ટ, અરુણાિહેન િેસાઈ, મંજુલાિેન િવે, આયશા િેગમ શેખ, ઉવયશી િેવી, જ્યોત્સનાિહેન શુકલ, મબણિહેન પટેલ, હેમાિહેન આચાયય... આ તો હોઠે ચડ્યા નામો છે. આમાંથી કોઈને ય, પિે ધાયુું હોત તો મુખ્ય પ્રધાન િનાવ્યાં હોત?

વિષ્ણુપંડ્યા

‘જો’ અને‘તો’ આ તો ‘જો’ અને ‘તો’ની વાત થઈ. આજે રાજકીય પબરસ્થથબત એવી છે કે સૌરભ પટેલ, નીબતન પટેલ, અબમત શાહ, ભૂપેન્દ્રબસંહ ચુડાસમા, વજુભાઈ વાળા જેવા ‘સંભબવત’ નામોને પાછળ રાખીને આનંિીિહેને મુખ્ય પ્રધાન તરીકેનો ધ્વજ રોપી િીધો! કારણો તો ઘણાં હોઈ શકે. ૧૯૮૦ના િશકમાં, મોબહનાિા ગલ્સય હાઇથકૂલમાં પ્રાચાયાયએ રાજકારણમાં પ્રવેશ કયોય ત્યારે ભાજપમાં નરેન્દ્ર મોિી, શંકરબસંહ વાઘેલા, મકરંિ િેસાઈ, ચીમનભાઈ શુકલ, કેશુભાઈ પટેલ, હરીબસંહજી ગોબહલ જેવાં ચમકતાં – ઝળકતાં નામોનો િિિિો હતો. આનંિીિહેન મબહલા મોરચામાં સક્ર્બય રહ્યાાં ને પછી ધારાસભ્ય િન્યાં. કેશુભાઈના પ્રધાનમંડળમાં બશિણ બવભાગના પ્રધાન િન્યાં... એક મોટી તક મળી છે રાજકારણમાં જો પોતાની િમતા અને આસપાસના સમૂહોને પોતાના તરફ વાળવાની શબિ હોય તો ચડતીનો ક્રમ જારી રહે છે. મોિી પ્રધાનમંડળમાં બશિણ, મહેસૂલ, શહેરીબવકાસ

પુનઃશ્ચ

(અટલ બિહારી વાજપેયી પ્રથમવાર વડા પ્રધાન થયા ત્યારે ચાર બિવસાંતરે - તા. ૧૨ મે ૧૯૯૬, ૧૮ મે ૧૯૯૬, ૧૨ ઓક્ટોિર ૧૯૯૯ અને ૨૫ બડસેમ્િર ૧૯૯૯ એમ ટૂકડે ટૂકડે આ કબવતા પૂરી થઈ હતી. નવી બિલ્હી સ્થથત ‘ગુજરાત ભવન’માં ચૂંટાયેલા સંસિ સભ્યોની િેઠકમાં આ કાવ્યપઠન થયું ત્યારે વાજપેયીજી હસતાં હસતાં િોલ્યાઃ અરે, યે તો એક પત્રકાર-કબવ કી અપેિા િુસરે રાજનીબતક–કબવ કો બમલી! મુઝે તો લોગ મંત્રીપિ માંગને કે બલયે બમલતે હૈ, બલખતે હૈ!) સંબવધાન કે થવણાયિરો કા ઉજાસ યહ, બિખાઈ નહીં િેનેવાલે ઉન ઝોંપડોં મેં કહાં? ભાદ્રપિી સુરજ કી તન્મયી કકરણે િેશ કો બમલા રિરંબજત િંટવારા, છપ્પર સે બનકલ કર ભીષણ થથળાંતર, અન્ધેરે િંિ કમરે મેં અલગાવ કી આંબધયાં, ઇધર-ઉધર ખેલને લગી હૈ, સંસિ કો હોના ચાબહયે થા ભગવાન સબવતાનારાયણ કો શાતાિાબયની જાહનવી કા નીકલનાહી હૈ, અપને વાચાહીન િબરદ્ર તક પહૂંચને કા રાથતા ‘સુરજ કે સાતવેં ઘોડે’ કો લેકર. લેકકન વે તો િન િૈઠે મેરે િેશ કા અન્ધેરે િંિ કમરા ભી થવયં િુભૂબિત િેવતા! આજ, છોટી-છોટી આશાકકરણોં કો લાલ કકલ્લે સે સંસિભવન કા રાથતા સજાધજા કર કકસાન કે ધૂલ ભરે પૈરોં સે તો અન્ધેરે કે અચલાયતન કો િૂર કરને વાલે િૂર હી રહા! સૂયયરથ કે રથી કી પ્રતીિા મેં હૈ... ઇસ િૂરી કો સમાપ્ત કરના, હે સારથી! ‘ન િૈન્યમ્, ન પલાયનમ્’ કા બિના હતાશ હુએ, ઈસ રથ કો પાંચજન્ય િજાના, ઔર પીડા ઔર મહત્વાકાંિા સે જાગનેવાલોં કો ભી જગાના! પબરપ્લાબવત જનતા તક હાં, અવશ્ય પહુંચાના! વો સુિહા ભી આયેગી! રાજનીબત સે િંધે શાસનાલય તક • કભી નહીં પહુંચતી યે આવાઝેં.

વગેરેમાં આનંિીિહેને વજનિાર અસ્થતત્વ જાળવી રાખ્યું અને હવે મોિીના શૂન્યવકાશને પૂરવાની તેમને તક મળી છે. િૂરિશયનના સંવાિિાતાએ મને મોિી – આનંિીિહેન વચ્ચેના તફાવત બવશે પ્રશ્ન કયોય ત્યારે શરૂઆતમાં મેં મજાક કરી હતી કે - એક પુરુષ છે, િીજા મબહલા છે! આ વાતને

સમાજશાથત્રીય રીતે પણ ગંભીર મુદ્દો ગણી શકાય કે નહીં? નારીવાિીઓના અબતરેક સાથે સંમત ન થઈએ અને એમ કહીએ કે મબહલા – જેમ િાકી િધે – અંતરતમથી સમજિારી કેળવે છે તેવું શાસનમાં યે કરે તો ગુણાત્મક ફેરફાર થાય કે નહીં? મબહલા સશબિકરણની આ એક ઉજળી િાજુ છે. મીનળિેવી તેનું

જાજરમાન ઉિાહરણ હતું. અરે, િનાસકાંઠાનો ઇબતહાસ ઊથલાવતો હતો તેમાં પોપાિાઈની ઘટના જાણી. ‘પોપાિાઈનું રાજ’ એ પ્રચબલત ઉબિમાં જાણે કે થત્રી રાજ્ય ન કરી શકે તેવો ખતરનાક દૃબિકોણ છે. ‘રાંડી રાંડનું ખેતર’ વળી તેવો જ ઉપહાસ. એક ત્રીજી ધૃણાજનક કહેવત છે -

‘આ કોઈ િોડી િામણીનું ખેતર નથી...’ આ શરમજનક વહેવારોથી ઉપર જઈને સવય િેત્રે મબહલા તાકાતને અનુકૂળતા મળતી થઈ છે. ખુિ આનંિીિહેને, પોતાના ભાઈઓ નારાજ થવા છતાં િાળલગ્ન અટકાવ્યાં હતા! રાજ્ય-કેન્દ્ર સંબધ ં નુંસંતુલન ગુજરાત – બિલ્હીની વચ્ચે હવે કોઈ ભેિભાવ નહીં રહે એ પણ મોટી વાત છે. સામાન્યપણે કેન્દ્ર – રાજ્ય સંિંધોમાં આપણે ત્યાં વહાલાં-િવલાંની રીત રહી છે. િુષ્કાળ િરબમયાનનો આનંિીિહેનનો યે અનુભવ એવો હતો કે કેન્દ્રની બનરીિક ટીમ જાણે કે ઉપકાર કરતી હોય તેમ વતયન કરતી. જે માગણી કરવામાં આવી હોય તેને શંકાની નજરે જ જુએ! હવે એ બિવસો રહેશે નહીં. આ લખી રહ્યો છું તે બિવસ બિલ્હીમાં વડા પ્રધાનના શપથબવબધનો છે. આ ભવ્ય સમારોહમાં મને વાજપેયીજી પણ યાિ આવી ગયા. ૧૯૯૬માં તેમના સોગંિબવબધ વખતે એક કાવ્ય લખ્યું હતું. ‘સહારા’ અને ‘એિીપી’ ટીવી ચેનલોના મુલાકાતીઓએ તેનું પઠન કરાવ્યું! આ કાવ્ય આ લેખની સાથે મુક્યું છે, પ્રજાની મહત્ત્વાકાંિાનું તેમાં રહેલું પ્રબતબિંિ આજે નરેન્દ્ર મોિીના રાજ્યારોહણમાં યે એટલું જ પ્રથતુત છે!


14

જીવંત પંથ

31st May 2014 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

- સી. બી. પટેલ

હીરાબાનો હીરો

વડીલો સતહત સહુ વાચક તમત્રો, થવતંિ ભાિતના ઇરતહાસમાં સવાપ્રથમ વાિ એવું િન્યું છે કે વડા પ્રધાન થનાિ મહાપુરુષના માતુશ્રી હયાત હોય, પૂિેપૂિા સિેત હોય અને દીકિો પણ એવા ઊંિા ગજાનો હોય કેિૂંટણીમાંજ્વલંત રવજય િાદ સીધો જ આશીવાાદ મેળવવા માતાના િિણોમાં પહોંિી જાય. ભાજપે વડા પ્રધાન પદ માટે પોતાના નામને સવાાનુમતે મંજૂિીની મહોિ માિી તે વેળા પણ ગુજિાત પહોંચ્યા કે સીધા જ નિેન્દ્ર મોદી હીિાિા પાસેપહોંિી ગયા હતા. મા તે મા બીજા બધા વગડાના વા... કંઇ અમથતું થોડું કહેવાયું છે? દસકા કિતાં પણ વધુ લાંિો સમય ગુજિાતની શાસનધુિા સંભાળનાિ પુિનુંકાયાાલય પણ હીિાિાએ જોયુંનથી, પણ હવે િાજ્ય છોડીને દેશનું નેતૃત્વ કિવા જઇ િહેલા દીકિાને માતાએ હિખભેિ મોં મીઠું કિાવ્યું, આશીવાાદ આપ્યા અને હાથમાં શુકનના ૧૦૧ રૂરપયા પણ આપ્યા. નિેન્દ્ર મોદીએ ગુજિાતમાંથી રવદાય લેતા પૂવવે ભલેપોતાની અંગત િિતમાંથી ૨૧ લાખ રૂતપયા જેવી જંગી િકમ પોતાના કાયાાલયના િોથા વગાના કમાિાિીઓના સંતાનોની કેળવણી માટે આપ્યા હોય, પિંતુ હીિાિાએ આપેલા ૧૦૧ રૂતપયાનું મૂલ્ય તેમનેમન કુિેિભંડાિીના અખૂટ ભંડાિ કિતાં પણ રવશેષ હશેતેની મનેતો ખાતિી છે. વાચક તમત્રો, થવતંિ ભાિતના વડા પ્રધાનોની યાદીમાં તપાસશો તો જણાશે કે ભાિતના પંદિમા વડા પ્રધાન િનેલા માનનીય નરેન્દ્ર મોદી અનેક રીતેનોખા નહીં, અનોખા છે. કઇ િીતે? ૧) દેશની આઝાદી િાદ જન્મેલા પ્રથમ વડા પ્રધાન છે. ૨) માતા હયાત હોય તેવા પ્રથમ વડા પ્રધાન છે. ૩) થપષ્ટ િહુમતી મેળવનાિ રિન-કોંગ્રેસી સિકાિના પ્રથમ વડા પ્રધાન છે. ૪) મુખ્ય પ્રધાનમાંથી સીધા વડા પ્રધાન િનનાિ સૌપ્રથમ િાજનેતા છે. ૫) સંસદ ગૃહમાં પ્રવેશતાં જ વડા પ્રધાન પદે રિિાજ્યા હોય તેવા પણ પ્રથમ લોકપ્રરતરનરધ છે... ૬) વડા પ્રધાનના સત્તાવાિ રનવાસ થથાનમાંપ્રથમ વાિ ઘિધણી એકલા (પરિવાિ રવના) ૭) ભાિતીય પિંપિાને સમરપાત (માતૃવંદના, ગંગાવંદના, પાલાામેન્ટના પગથાળેવંદના વ.) ૮) િાની કકટલીથી રસંહાસન સુધી અદનામાંઅદનો આદમી પહેલીવાિ આ થથાને. ૯) િાણક્ય અને િંદ્રગુપ્તના ભાિતવષાની યાદ અપાવેતેવી ઐરતહારસક શપથરવરધ તમે પણ નજિ કિશો તો આવી એક નહીં, અનેક રવશેષતા જોવા મળશે. ગાંધીજી, મોહમ્મદ અલી ઝીણા, સિદાિ પટેલ અને મોિાિજીભાઇ દેસાઇ પછી િાષ્ટ્રીય થતિે- આઝાદી પહેલાંકેપછી - છવાઇ ગયેલા ગૌિવવંતા ગુજિાતી એટલેનિેન્દ્ર મોદી.

ઉન્નત શશખર ભણી પ્રયાણ

ગુજિાતના પનોતા પુિ નિેન્દ્ર મોદીએ તાજેતિના વષોામાંઅદભૂત કહી શકાય તેવી પ્રગરત યાિાના પંથે સતત પગિણ માંડ્યા છે. ૨૦૦૧માં અથવથથ અને સંતાપ ભયાા માહોલમાં ગુજિાતમાં તેમનુંમુખ્ય પ્રધાન તિીકેઆગમન થયુ.ં માિ પાંિકે મરહનામાંજ કેટલાક ભાનભૂલલ ે ા, િહુમરતનેડિાવી દેવા અને રનદોાષોને કિડી નાખવા માટે આતુિ િિરપપાસુઓએ ગોધિા િેલવે થટેશન નજીક નિસંહાિ આિયોા. મરહલાઓ, િાળકો સરહત ૫૯ યારિકોનેજીવતા સળગાવી નાખવામાંઆવ્યા. આ ઘટનાના પગલેફાટી નીકળેલા જનાક્રોશેકોમવાદની આગનુંથવરૂપ ધાિણ કયુું. સેંકડો હણાયા. ગુજિાતને િદનામ અને િિિાદ કિવા માટે દેશ-રવદેશમાંિક્રો ગરતમાન િન્યા. આવા રવપરિત સંજોગોમાંસૂઝિૂઝ ઉપિ સંપણ ૂ ાકાિૂમેળવીનેનિેન્દ્ર મોદીએ સાંથકૃરતક અને આરથાક પ્રયોજનો દ્વાિા ગુજિાતની આન-િાન-શાનમાં અનેકગણો ઉમેિો કયોા. ભાિતવષામાં તેમની પ્રરસરિ અને પ્રભાવ વધતા ગયા. નવ મરહના પૂવવે ભાજપે િૂંટણી

ક્રમાંક - ૩૫૭

માનનીય વડા પ્રધાનશ્રી નરેન્દ્રભાઈ,

ડાયરેક્ટ ફ્લાઈટ તમારેજ શરૂ કરવાની છે

રિટન અનેઅમેરિકામાંઅંદાજે૨૫ લાખ ગુજિાતીઓ વસી િહ્યા છે. ગુજિાત, દરિણ િાજથથાન કે પશ્ચિમ મધ્ય પ્રદેશના કેટલાય િહેવાસીઓ માટે અમદાવાદ-લંડન કે અમદાવાદ-અમેરિકાને જોડતી ડાયિેક્ટ ફ્લાઇટ કંઇ લક્ઝિી નથી. પ્રવાસ દિરમયાન િાિથી છ કલાક કે ક્યાિેક તો તેનાથી પણ વધુસમય વેડફાય છે. અનેતેમાંપણ વૃિો, નાદુિથત તરિયત ધિાવતા લોકો, સગભાાઓ અને નાના િાળકો સાથે પ્રવાસ કિતી મરહલાઓને ડાયિેક્ટ ફ્લાઇટના અભાવેભાિેહેિાનગરત અનેસંતાપ સહન કિવો પડેછે. વ્યાપાિઉદ્યોગ સાથે સંકળાયેલા મહાનુભાવો કે મૂડીિોકાણકાિો માટે જ્યાિે પળ પળ કકંમતી હોય છેત્યાિેઆ લોકોનેવાયા મુંિઇ, રદલ્હી કેપછી રમડલ ઇથટના દેશોમાંથી જવુંકેઆવવુંપડેછેતેખિેખિ રનિાશાજનક છે. માનનીય નરેન્દ્રભાઇ, આ પ્રશ્નની રવગતથી આપ સંપણ ૂ પા ણેસુરવરદત છો. ૨૦૦૩માં રિટનશ્થથત આપણા ભાઇભાંડુઓએ કિેલી િજૂઆત, રપરટશન રનષ્ફળ િહી હતી. કોઇ િજૂઆત કાનેધિતુંનહોતું. તેવેળા મેંઆપની સમિ - ભાિતીય સમુદાય વતી - વ્યરિગત િજૂઆત કિીને આ પ્રશ્નનો રનવેડો લાવવા અનુિોધ કયોા હતો. અને ગણતિીના રદવસોમાં સમથયાનું સમાધાન થઇ ગયુંહતું. આપેતેવેળાની એનડીએ સિકાિના રસરવલ એરવએશન પ્રધાનનો સંપકક સાધ્યો હતો. અનેજોતજોતામાંલંડનના રહથ્રો એિપોટટનેઅમદાવાદના સિદાિ વલ્લભભાઇ પટેલ આંતિિાષ્ટ્રીય એિપોટટ સાથે સાંકળતી લંડન-અમદાવાદલંડન ફ્લાઇટ ઉડતી થઇ ગઇ હતી. એિ ઇંરડયાએ પ્રારંભેસપ્તાહની એક સીધી ફ્લાઇટ શરૂ કરી હતી. પણ પછી પ્રવાસીઓનો ધસારો વધતાંપ્રતત સપ્તાહ પાંચ-પાંચ ફ્લાઇટ ઓપરેટ થવા લાગી હતી. થવાભારવક છેકેતેમનેપૂિતા પ્રવાસીઓ મળતા હશેતેથી જ ફ્લાઇટની સંખ્યા વધાિી હશે. ડાયિેક્ટ ફ્લાઇટ માટે અહીંના પ્રવાસીઓને રટકકટ દીઠ ૫૦ પાઉન્ડ એક્સ્ટ્રા આપવા પડતા હતા. આમ છતાંઅમેસહુએ આ ‘િાંદલો’ હસતા મોઢે થવીકાિી લીધો હતો. કાિણ િહુ થપષ્ટ હતુંઃપ્રવાસ દિરમયાન િાિથી છ કલાક જેવો સમય િિતો હતો. અને અમાિા પરિવાિજનોને ફ્લાઇટ િદલવાની હાડમાિીમાંથી મુરિ મળતી હતી. ડાયિેક્ટ ફ્લાઇટ માટેપ્રવાસીઓનો ધસાિો જ દશાાવતો હતો કે અહીંના લોકો માટે આ ફ્લાઇટ કેટલી ઉપયોગી અને અનુકૂળ છે. ધાિો કે ૩૦૦ પ્રવાસીઓનું રવમાન હોય તો એિ-ઇંરડયાની એક ટ્રીપ દીઠ સિકાિી રતજોિીમાં૧૫ હજાિ ઉમેિાતા હતા. થોડાક સમય િાદ રદલ્હીમાંસિકાિ િદલાઇ. અટલ રિહાિી વાજપેયીની એનડીએ સિકાિ ગઇ અનેડો. મનમોહન રસંહની યુપીએ સિકાિ આવી. પ્રફુલ પટેલ તસતવલ એતવએશન પ્રધાન બન્યા. કોને ખિિ શું થયું? (આમ જૂઓ તો રિટનવાસી ભાિતીયો કાિણ જાણે જ છે!) અને કલમના એક જ ઝાટકે ડાયરેક્ટ ફ્લાઇટ બંધ કરી દેવામાં આવી - કોઇ પણ જાતની આગોતિી નોરટસ આપ્યા વગિ જ. ફલાઇટ ફિી શરૂ કિાવવા નવેસિથી િજૂઆતનો દોિ શરૂ થયો. આ ફ્લાઇટ િંધ કિવાનો રનણાય જેમના મંિાલયેલીધો હતો તેપ્રફુલભાઇના કાને પણ વાત નાખી. એટલું જ નહીં, રદલ્હીમાં ગુજિાતનું પ્રરતરનરધત્વ કિતા અહમદભાઇ પટેલ, રદનશા પટેલ, ભિતરસંહ સોલંકી, હરિનભાઇ પાઠક - સહુ કોઇની સાથેવાત કિીનેઅમાિી મુચકેલીઓ જણાવી. પિંતુવાત આગળ વધી જ નહીં. ફ્લાઇટ િંધ કિવાનું સાિુંખોટું કાિણ તો શું હશે પ્રફુલભાઇ જાણે, પણ કેટલીક ઘટનાઓ સૂિવેછેકેએક ખાનગી એિલાઇનનેધંધો અનેનફો કમાવી દેવા માટેજ એિ-ઇંરડયાની સીધી ફ્લાઇટ િંધ કિાવી દેવાનો કાિસો િિાયો હતો. પરિણામેરિટન-અમેરિકામાંવસતાંભાિતીય ભાઇભાંડઓ ુ નેતો અન્યાય થયો જ, સિકાિી રતજોિીને પણ ફટકો પડ્યો. એિ-ઇંરડયાએ છેલ્લા છ-સાત

સંગ્રામનું સુકાન તેમને સોંપ્યું. જોતજોતામાં પિના વડા પ્રધાન પદના ઉમેદવાિ તિીકેતેમનુંનામ જાહેિ થયું. સાિું કહું તો ભાજપ પાસે આ રસવાય િીજો કોઇ રવકલ્પ પણ નહોતો. નામેય નિેન્દ્ર અનેનિોમાં પણ ઇન્દ્ર. નિેન્દ્રભાઇએ ઝંઝાવાતી િૂંટણી પ્રિાિ કયોા. ભાિતના ૨૫ િાજ્યોમાં ફિી વળ્યા. સેંકડો સભાઓ ગજાવી. લાખો લોકો સાથે સીધો સંપકક સાધ્યો. ખાસ કિીને યુવાશરિ, નાિીશરિને પ્રભારવત કિવામાંસફળ િહ્યા. પરિણામ થપષ્ટ હતું. ૧૬મી તારીખે મતગણતરી પૂવવે જ નરેન્દ્ર મોદી ભારતના વડા પ્રધાન તરીકેતનશ્ચચત હતા. સંકટ આવે ત્યાિે સંકટ રવમોિક પણ જગતરનયંતા દ્વાિા જ મોકલવામાં આવે છે. શ્રીમદ્ ભગવદ્ ગીતામાં કહ્યું જ છેને - યદા યદા હી ધમમસ્ય... સંપૂણા ઊંડા રિંતન સાથે સુરનયોજન, રનણાય કિવામાં લગાિેય લાગણીવેડા નહીં, પણ લક્ષ્યાંક િાિત અવચય ભાવનાશીલ. પોતાના પિાસેક વષાના જાહેિ જીવનની પળ પળનો

વષોામાંહજાિો કિોડ રૂરપયાની નુકસાની ભોગવી છેતેવાત ક્યાંછુપી છે? ખેિ, અમેતો તમાિા શબ્દોમાંભિોસો િાખીનેિેઠા છીએ - ‘અચ્છેતદન આનેવાલેહૈ...’ ડાયરેક્ટ ફલાઇટની વાત નીકળી જ છે ત્યારે આપને એક પ્રસંગ યાદ અપાવુંતો... િાિેક વષાઅગાઉ અમદાવાદ શ્થથત સિદાિ વલ્લભભાઇ પટેલ ઇન્ટિનેશનલ એિપોટટના ટરમાનલ-ટુના ઉદ્ઘાટન સમાિોહમાં આપ પણ ઉપશ્થથત હતા. આ પ્રસંગેનાગરિક ઉડ્યન પ્રધાન પ્રફુલભાઇ પટેલની હાજિીમાં આ સીધી ફ્લાઇટનો મુદ્દો ઉઠ્યો હતો. તેમના જ સાથી પ્રધાનો રદનશા પટેલ, ભિતરસંહ સોલંકી તેમ જ અમદાવાદ એિપોટટ ઓથોરિટીના અધ્યિ તિીકે હરિનભાઇ પાઠક વગેિેની જોિદાિ િજૂઆતના પગલેપ્રફુલભાઇએ મંિ પિથી જાહેિાત કિી કેઓક્ટોિિના આગામી રશયાળુસમયપિકથી આ ફ્લાઇટ શરૂ થઇ જશે. આ પછી સૌિાષ્ટ્ર પ્રવાસ દિરમયાન પણ તેમણે આ જ ગાણું ગાયું હતું. પણ હાથીના ચાવવાના દાંત જુદા હોય, અને બતાવવાના જુદા હોય તેવુંજ પ્રફુલભાઇએ કયુું. જાહેિાતો મોટા ઉપાડેકિી, પણ અમલ ક્યાિેય ન કયોા. આ પછી તો પ્રફુલભાઇ પાસેથી રસરવલ એરવએશન ખાતુંપણ ગયુ,ં અને યુપીએ સિકાિ પણ ગઇ. અમનેસહુનેએ વાતનો અફસોસ છેકેનરડયાદના મૂળ વતની એવા પ્રફુલભાઇએ તેમના રવદેશવાસી ભાઇભાંડુઓ (ગુજિાતી ગણો તો ગુજિાતી અનેભાિતીય ગણો તો ભાિતીયો) સાથેજ છળકપટ કયુું. ખેિ, સહુનેપોતપોતાના કમોાનુંફળ મળી જ િહેતુંહોય છેતેથી તેમના રવશે વધુકંઇ કહેવા ઇચ્છતો નથી, પિંતુઆપ વધુશરિસભિ થથાનેિેઠા છો. આપની સિકાિ રવદેશી મૂડીિોકાણ આકષાવા આતુિ છે. રવદેશવાસી યુવા પેઢીને ભાિતના રવકાસમાં - પ્રત્યિ કે પિોિ િીતે - સામેલ કિવા પ્રરતિિ છે ત્યાિેઅમને- રવદેશવાસી ભાિતીયોને- આશા છેકેઆપ ડાયરેક્ટ ફ્લાઇટના મુદ્દેસત્વરેઘટતુંકરશો. અહીં વસતી યુવા પેઢી માદિેવતનની મુલાકાત લેવા ઇચ્છેછે, પણ ડાયિેક્ટ ફ્લાઇટના અભાવેતેઓ પ્રવાસ ટાળેછે. હું આ ખુલ્લા પત્ર દ્વારા આપને જાહેિ રવનંતી કરું છું કે દરિયાપાિના દેશોમાં વસતાં અને ભાિતમાતાના િાજદૂત તિીકે કામ કિતાં અમાિા જેવા રવદેશવાસી ભાિતીયોની લાગણી ધ્યાને લો અને સીધી ફ્લાઇટના પ્રશ્નનો રનવેડો લાવો. ભૂતકાળની સરકારો દ્વારા ગુજરાતને અનેક બાબતે અન્યાય થયો છેતેમાંઆ સીધી ફ્લાઇટનો પ્રશ્ન પણ સામેલ છે. ભાિતવષાના ભવ્ય પરિવતાનમાં આપ મહાનાયક તિીકે જે પ્રકાિે ઘરડયાળના કાંટા જોયા વગિ, અંગત થવાથાની ખેવના િાખ્યા વગિ દેશસેવામાં પ્રવૃત્ત છો તેજોતાંઅમારી આ નાની, પણ મહત્ત્વની માગણી તવશેપણ ઘટતું કરશો તેવી આશા અથથાનેનથી. અમેસહુ, આપ કહો તેથતિેિજૂઆત કિવા તૈયાિ છીએ. જો લંડન તેમ જ અમેરિકાના પૂવા કે પશ્ચિમના કકનાિેથી અમદાવાદનેજોડતી સીધી ફ્લાઇટ શરૂ થઇ શકેતો ભાિત પ્રવાસેજતાંહજાિો લોકોનેઘણી જ િાહત સાંપડશે. રવશ્વભિમાંવસતાંભાિતીયો જાણેછેકેઆપ મન-કમમ-વચનથી રાષ્ટ્રસેવા માટેપ્રતતબદ્ધ છો. લોકસભાની િૂંટણીઓમાંભાિતીય જનતા પિનેઆપના નેતૃત્વમાં મળેલા જ્વલંત રવજયમાં આ વાત પ્રરતરિંરિત થાય છે. પિંતુ આ તિક્કે આપને ભાિતીયો તિફથી એટલો અનુિોધ પણ અવચય કિવાનો કે ભાિત માતાને આપના જેવા કમાઠ સેવકની દીઘાકાળ સુધી જરૂિ છે. આપની સેવા દેશને દીઘમકાળ સુધી મળતી રહે તે માટે આપે આપનું આરોગ્ય પણ જાળવવુંરહ્યું. ગુજિાતના ૧૩ વષાના શાસનકાળમાંઆપેજેહાંસલ કિી દેખાડ્યુંછેતેનું રવિાટ થવરૂપ ભાિતવષામાં સહુ કોઇ રનહાળી શકે, વધાવી શકે, માણી શકે તેવી પિમ કૃપાળુપિમાત્માનેહૃદયપૂવાક પ્રાથાના સહ... - સી.બી. પટેલના વંદેમાતરમ્...

સદ્ઉપયોગ િાષ્ટ્રભરિને સાદિ કયોા છે. જેના કણ કણમાં િાષ્ટ્રપ્રેમ અને સેવા સમાયા છે, તેવા નિેન્દ્રભાઇએ અકલ્પ્ય રસરિ મેળવી. પહેલાં ગુજિાતમાં અને હવે પછી ભાિતભિમાં. તેમના સાથીઓને(પ્રધાન મંડળના, પિના અનેઅન્ય સૌને) પદની પ્રરતષ્ઠાનેઅનુરૂપ જવાિદાિી વહન કિવા માટે જરૂિી પ્રેિણા, પ્રોત્સાહન અને પરિિળ પૂિા પાડવા આ નેતા સિમ છે, સિળ છે. અને જ્યાં જ્યાં જરૂિ જણાય ત્યાં તશક્ષાત્મક પગલાં લેતા તેઓ ખિકાય તેવા નથી. પ્રમાદ, આળસ કે જનતાની ઉપેિાને મતદાિો વાંચ્છતા નથી અને આ વડા પ્રધાન એવું થવીકાિી શકે તેવા નથી. તેમની એક જ સુિના હોય છે- કામ સોંપ્યુંછેતો કરી બતાવો. નમાદેકહ્યુંછે... દીપેઅરુણુંપરભાત, ધ્વજ પ્રકાશશેઝળળ કસુંબી, પ્રેમશૌયયઅંકકત; તુંભણવ ભણવ નીજ સંતતી સઉને, પ્રેમ ભક્તિની રીત ઉંચી તુજ મંગળ જાત...

... શુભ શકુન દીસેમધ્યાહ્ શોભશે, વીતી ગઈ છેરાત વાચક તમત્રો, તમને એવું નથી લાગતું કે આ શબ્દો ભાિતના નવોરદત વડા પ્રધાનને ઉદ્દેશીને જ કતવ નમમદેકંડાયાાહશે? મને આજે પણ યાદ છે ૨૦૦૨નો એ પ્રસંગ. જ્યાિે મેં એક વ્યરિગત મુલાકાતમાં નિેન્દ્રભાઇને સત્તા હાંસલ કિવા િદલ અરભનંદન આપ્યા તો તેમણે મને કહ્યું હતું કે આ તો કાંટાળો તાજ છે. એક ગુલાિની આસપાસ નવ કાંટા હોય છે, આ િધાથી િિીનેતમાિેફૂલ િૂંટવાનુંહોય છે. માનનીય નરેન્દ્રભાઇ, તમાિી વાત સાિી, પણ અમે િધા ભાિતીયો તો એટલું જાણીએ કે મા ભાિતનો આ જણ અસાધ્યને સાધ્ય કિવાની ખેવના િાખેછે, તમન્ના િાખેછે. અનેસમય વીતવા સાથેતેણે પ્રરતપારદત કયુુંછેકેઅસંભવનેપણ સંભવ કિી શકાય છે- જો તમાિા ઇિાદા નેક અનેઅડગ હોય તો. જય તહન્દ... જય ભારત... (ક્રમશઃ)


કવર સ્ટોરી 15

31st May 2014 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com અનુસંધાન પાન-૧

ભારિ-પાકિસ્િાન...

પૂવનવ િધધવનિત કધયવક્રમ અિુસધિ બન્ને દેશિધ વડધ પ્રધધિો વચ્ચે ૩૦ નમનિટિી બેઠકિું આયોજિ થયું હતુ,ં પણ બેઠક ૫૦ નમનિટ સુધી ચધલી હતી. આ બેઠકમધં સવધિે જ નવદેશ પ્રધધિ તિીકે કધયવભધિ સંભધળિધિ સુષ્મધ થવિધજ પણ ઉપસ્થથત િહ્યધધ હતધ. બન્ને દેશિધ િેતધઓ વચ્ચેિી મંત્રણધ બધદ ભધિતિધ નવદેશ સનચવ સુજાતધ નસંહે પત્રકધિ પનિષદિે સંબોધતધ જણધવ્યું હતું કે ચચધવ દિનમયધિ વડધ પ્રધધિ િિેન્દ્ર મોદીએ ‘સીમધ પધિ આતંકવધદ’િો મુદ્દો ઉઠધવ્યો હતો અિે પધકકથતધિિે તેમિું વચિ યધદ અપધવ્યું હતું કે તેમિધ દેશમધં ઉગ્રવધદી પ્રવૃનિઓ ચધલવધ દેવધશે િહીં.

રાષ્ટ્રપતિ ભવનના પતરસરમાંરાષ્ટ્રપતિ પ્રણવ મુખરજી, ઉપરાષ્ટ્રપતિ હાતમદ અન્સારી અનેનવતનયુક્ત વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સાથેદતિણ એતશયન દેશના નેિાઓ

મંત્રધલયિધ જણધવ્યધ અિુસધિ, મોદીએ શિીફ સધમે આંતકવધદ અંગે ભધિતિી નચંતધ િજૂ કિી હતી.

સમધિ મુદ્દધઓ છે, જે આ ક્ષેત્રમધં શધંનત અિે સ્થથિતધ વગિ હધંસલ કિવધિું શક્ય િથી. તેમણે કહ્યું હતું

અિે નિપક્ષી સંબધં ોમધં એક િવધ અધ્યધય ઉમેિવધ સમધિ ગણધવતધ િવધઝ શિીફે કહ્યું હતું કે બન્ને દેશો

રાષ્ટ્રપતિ ભવનમાંયોજાયેલા ભોજન સમારંભમાં(ડાબેથી) તવદેશ પ્રધાન સુષ્મા સ્વરાજ, પાકિસ્િાનના વડા પ્રધાન નવાઝ શરીફ, નરેન્દ્ર મોદી અનેરાષ્ટ્રપતિ પ્રણવ મુખરજી

તેમણે કહ્યું હતું કે વડધ પ્રધધિે મુબ ં ઇમધં ૨૦૦૮િધ આતંકવધદી હુમલધિો કેસ પધકકથતધિમધં ધીમી ગનતએ ચધલી િહ્યધધે હોવધિો મુદ્દો પણ ઉઠધવ્યો હતો. ભધિતીય નવદેશ

જોકે પધકકથતધિિધ વડધ પ્રધધિ િવધઝ શિીફે મુલધકધત બધદ પત્રકધિો સધથેિી વધતચીતમધં જણધવ્યું હતું કે બન્ને દેશો પધસે નવકધસ અિે આનથવક પ્રગનતિધ એક

કે આપણે સંઘષવિધ બદલે સહયોગિો મધગવ અપિધવવો જોઇએ. આિોપ-પ્રત્યધિોપ આગળ વધવધમધં અવિોધક બિશે. આ મુલધકધતિે ઐનતહધનસક

વચ્ચે તમધમ મુદ્દે વધતચીત મધટે પધકકથતધિ તૈયધિ છે. તેમણે કહ્યું હતું કે નિપક્ષી મુદ્દધઓિી સમીક્ષધ કિવધ મધટે અિે તેિે આગળ વધધિવધ મધટે બન્ને

દેશોિધ નવદેશ સનચવ આગધમી નદવસોમધં બેઠક યોજશે. વડધ પ્રધધિ િિેન્દ્ર મોદી સધથે બેઠક પૂવવે િવધઝ શિીફ નદલ્હીિી જામધ મસ્થજદિી મુલધકધતે ગયધ હતધ. અહીંથી તેઓ લધલ કકલ્લધિી મુલધકધત લીધી હતી. બધદમધં તેઓ ભધિતિધ પૂવવ વડધ પ્રધધિ અટલ નબહધિી વધજપેયીિે મળવધ તેમિધ નિવધસથથધિે ગયધ પણ હતધ. ઉલ્લેખિીય છે કે ૧૯૯૯મધં તત્કધલીિ વડધ પ્રધધિ વધજપેયી િવધઝ શિીફિધ નિમંત્રણથી બસમધં લધહોિ ગયધ હતધ અિે બન્ને દેશો વચ્ચેિધ સંબધં ોિે વધુ બહેતિ બિધવવધ મધટે પ્રયધસ કયોવ હતો. જોકે તે પછી કધનગવલ યુદ્ધ અિે િવધઝ શિીફ સિકધિિધ પતિ બધદ તે મંત્રણધ ખોિવધઇ ગઇ હતી. ‘શાંતિના સંદશ ે વાહક’ આ પૂવવે િવધઝ શિીફે નદલ્હી આગમિ વેળધ જણધવ્યું હતું કે તેઓ િવધ વડધ પ્રધધિ સધથે વધટધઘધટિો દોિ ત્યધંથી સધંધવધ મધંગે છે જ્યધંથી ૧૯૯૯મધં વડધ પ્રધધિ અટલ નબહધિી વધજપેયીએ અિે તેમણે અધૂિો છોડયો હતો.

શિીફે તેમિે વધજપેયી પ્રત્યે ભધિે મધિ હોવધિું પણ કહ્યું હતુ.ં િવધઝ શિીફ સોમવધિે બપોિે પધટિગિમધં આવી પહોંચ્યધ હતધ. લધહોિથી આવતધ પૂવવે તેમણે કહ્યું હતું કે તેઓ 'શધંનતિધ સંદશ ે વધહક' તિીકે ભધિત જઇ િહ્યધધ છે. શિીફે જણધવ્યું હતું કે બન્ને દેશિી સિકધિોિે મજબુત બહુમતી મળી છે તે સંજોગોમધં ઇચ્છીએ તો આપણધ દેશિધ સંબધં ોમધં િવધ પ્રકિણ ઉમેિી શકીએ તેમ છીએ. મોદી સાથે કામ કરવા િૈયારઃ પુતિન િનશયધિધ પ્રમુખ વ્લધનદમીિ પુનતિે િિેન્દ્ર મોદીિધં વખધણ કયધાં હતધં અિે કહ્યું હતું કે િનશયધ ભધિત સધથે કધમ કિવધ આગળ વધી િહ્યું છે. આ બન્ને દેશો વચ્ચે આનથવક, ટેકનિકલ કે નમનલટિી બધબતો અંગે જે કોઇ પણ અવિોધક પ્રનતબંધો હશે તેિે હટધવવધિધ પ્રયધસો કિધશે. જ્યધિે મોદી અંગે પૂછવધમધં આવ્યું તો તેમણે કહ્યું હતું કે હું મોદીિે મળ્યો છું, હવે તેમિી સધથે નિકટતધપૂવવક કધમ કિવધિું છે.


16

31st May 2014 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

નરેન્દ્ર મોદીના દરિારમાં૪૫ પ્રધાનો સ્મૃબત ઈરાની

માનવ સંસાધન બવકાસ

નરેન્દ્ર મોદી

વડા પ્રધાન, પરમાણુઊર્મ

કલરાજ બમશ્ર

કેબિનેટ પ્રધાનો

નાના તથા મધ્યમ ઉદ્યોગો

ડો. હિમવધમન

રાજ્યકક્ષાના પ્રધાનો

મેનકા ગાંધી

રાજનાથ બસંહ

આરોગ્ય અનેપબરવાર કલ્યાણ

(સ્વતંત્ર હવાલો)

જન. વી.કે. બસંહ

રાજ્યકક્ષાના પ્રધાનો

જી.એમ. બસિેશ્વર નાગબરક ઊડ્ડયન

મનોજ બસંહા રેલવે

બનહાલ ચંદ

રસાયણ અનેખાતર

ગૃહ

મબહલા અનેિાળ બવકાસ

પૂવોમત્તર બવકાસ-NRI િાિતો

બવદેશ િાિતો

રસાયણ અનેખાતર

આયોજન અનેસંરક્ષણ

ગ્રામીણ બવકાસ, સ્વચ્છતા ભારેઉદ્યોગો

અનંત કુમાર

સુષ્મા સ્વરાજ અરુણ જેટલી

રબવશંકર પ્રસાદ

રાવ ઈન્દ્રબજત બસંહ સંતોિ ગંગવાર

નાણાં, કોપોમરેટ, સંરક્ષણ

ટેબલકોમ, આઈ.ટી., કાયદો

ટેક્ષ્ટાઈલ-સંસદીય િાિતો

શહેરી બવકાસ-સંસદીય િાિતો

નાગબરક ઊડ્ડયન

પયમટન-સંસ્કૃબત િાિતો

ભારેઉદ્યોગો

પેટ્રોબલયમ-કુદરતી ગેસ

ફૂડ પ્રોસેબસંગ

યુવા-રમતગમત

એમ. વેંકૈયાનાયડુ નીબતન ગડકરી ટ્રાન્સપોટટઅનેિંદરો

અશોક ગજપબત રાજુ અનંત ગીતે

સદાનંદ ગૌવડા

હરબસમરત કૌર િાદલ

ઉમા ભારતી

નરેન્દ્રબસંહ તોમર

રેલવે

જલ સંસાધન-ગંગા શુબિકરણ

નજમા હેપતુલ્લા લઘુમબત િાિતો

કૃષ્ણપાલ ગુજ્જર

સવામનંદ સોનવલ

ડો. સંજીવકુમાર િાલયાન

પ્રકાશ ર્વડેકર

મનસુખ વસાવા

પીયૂિ ગોયલ

રાવસાહેિ દાનવે

ઊર્મ-કોલસો

રાધામોહન બસંહ

રામબવલાસ પાસવાન

થાવરચંદ ગેહલોત

અન્ન, નાગબરક પૂરવઠો

ધમમેન્દ્ર પ્રધાન

આબદવાસી િાિતો

ગોપીનાથ મુંડે

ગ્રામીણ બવકાસ-પંચાયતી રાજ

કકરણ બરજુજૂ

માબહતી-પ્રસારણ, પયામવરણ

ડો. બજતેન્દ્ર બસંહ

માનવ સંસાધન પ્રધાન જોશી ૮૦ વષષના છે. સોમવારેસવારેમોદીએ ભાબવ પ્રધાનોને ચા પર િોલાવ્યા હતા, પરંતુ જોશી તેમાં સામેલ ન હતા. આ િન્ને વબરષ્ઠ નેતાઓ ઉપરાંત શાંતા કુમાર અનેિી.સી. ખંડરુ ી પણ કેબિનેટમાં નથી. ૭૦ની વય વટાવી ગયેલા માત્ર િે નેતાઓ નજમા હેપ્તલ્ુ લાહ અને કલરાજ બમશ્રા જ કેબિનેટમાં સામેલ છે.

·Цº¯³Ц ¾¬ЦĬ²Ц³ ĴЪ ³ºщ×ĩ·Цઇ ¸ђ±Ъ³щ ÃЦ╙±↓ક અ╙·³є±³

ગૃહ

ટ્રાન્સપોટટઅનેિંદરો કૃબિ-ફૂડ પ્રોસેબસંગ

આબદવાસી િાિતો

ગ્રાહકો,અન્ન,નાગબરક પુરવઠો

બવષ્ણુદેવ સાંઈ

કૃબિ

બવજ્ઞાન-ટેકનોલોજી, પીએમઓ

ખાણ, સ્ટીલ, શ્રમ-રોજગાર

સામાબજક ન્યાય-અબધકાબરતા

વાબણજ્ય,નાણાં,કોપોમરેટ

સામાબજક ન્યાય-અબધકાબરતા

બનમમલા સીતારામન

નવી બદલ્હીઃ વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની કેબિનેટમાં ભાજપના વબરષ્ઠ નેતાઓ લાલ કૃષ્ણ અડવાણી અને મુરલી મનોહર જોશીને સ્થાન નથી. માનવામાં આવે છે કે મોદીની ૭૫ વષષથી ઓછી વયના પ્રધાનમંડળની ફોર્યુલ ષ ામાંઆ િન્નેનેતાઓ ફફટ ન હતા. પૂવષ નાયિ વડા પ્રધાન અડવાણી ૮૬ વષષના છે તો પૂવષ

પી. રાધાકૃષ્ણન

શ્રીપદ નાઈક

ખાણ, સ્ટીલ, શ્રમ-રોજગાર

જુએલ ઓરામ

ઉપેન્દ્ર કુશવાહા

અડવાણી, મુરલી મનોહર કેબિનેટમાંથી આઉટ

સુદશમન ભગત

* Guajrati Thali available

* Tiffin service * Jalebi Specialist * Lamba & Vanela Ghathiya * Pure Mawa Sweets

* ªЪЧµ³ Â╙¾↓ * §»щ¶Ъ ç´щ¿Ъ¹Ц»Ъçª * ¢Ь§ºЦ¯Ъ °Ц½Ъ * »Цє¶Ц અ³щ¾®щ»Ц ¢Цє╙«¹Ц * عђº ¸Ц¾Ц³Ъ ╙¸«Цઇ Address: 28 Watford Road, Sudbury, Wembley, HA0 3EP

Tel: 020 8908 4148

§»ÂЦ ç¾Ъª³Ъ ╙¸«Цઇ°Ъ ¾¬ЦĬ²Ц³ ¸ђ±ЪK³Ъ ¹¿ç¾Ъ ╙ÂЩÖ²³ЬєÂщ»ЪĮщ¿³ કºђ

Chairman Mr Mukesh Patel, Secretary Kalpen Patel and Board of Trustees of Shree Sattavis Gam Patidar Samaj (Europe) take pleasure in congratulating Shri Narendra Modi on being elected as the Prime Minister of India

SATTAVIS PATIDAR CENTRE

"Best Banqueting Halls for Weddings, Receptions, Civil Ceremonies, Exhibitions, Conferences, Social & Corporate Events"

Striniketan group-Shree Sattavis Gam Patidar Samaj (Europe)

G State of Art Venue in Wembley – 10 minutes walking distance from Wembley Park Station. G Hi-tech Banqueting Halls for Wedding and Receptions G Free car park for 150-160 cars G Your own caterers are welcomed. G Free setup of chairs and tables provided G Fully air-condition Halls G Bride & Groom changing room facilities G Civil Marriage Licence G Special affordable rates for weekdays events, such as for Chandlo Matli, Vidhi, Mahendi night and Garba G Birthday

Parties, Anniversary Parties, Private Musical Party, Katha and Havan, or any other type of parties, Business Meeting, community organisations Meeting can be arranged with special prices during weekdays.

SATTAVIS PATIDAR CENTRE

FORTY AVENUE J/W THE AVENUE, WEMBLEY PARK, MIDDLESEX HA9 9PE

Contact: Tel: +44 (0)20 8904 9191

Fax: +44 (0)20 8904 9392 email: sales@sattavis.co.uk Office hours are:- Mon – Sun 9:00 am to 8:00 pm

* Viewing can be arranged for out of office hours and weekends by prior appointments.

The chairman and Board of Trustees of Shree Sattavis Gam Patidar Samaj (Europe)


31st May 2014 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

17

On behalf of Brent Indian Association, we hereby extend our heartiest congratulations to Shri Narendra Modi, the Prime Minister of India on his phenomenal victory.

Brent Indian Association C OMMUNITY R ESOURCE C ENTRE

વડા પ્રધાન પદનો કાયયભાર સંભાળ્યા બાદ સૌપ્રથમ કેબબનેટ બમબટંગનેસંબોધતા નરેન્દ્ર મોદી.

પાવર પોઇન્ટ પ્રેઝન્ટેશન સાથેરાહ જોતાંસેક્રેટરીઓ

નવી બદલ્હીઃ નરેન્દ્ર મોદીના પ્રધાનમંડળની રચના થઈ ગઈ છે ત્યારે વિવિધ મંત્રાલયના સેક્રટે રીઓએ નિા િડા સમક્ષ પોતપોતાના વિભાગની રૂપરેખા રજૂકરિા માટેની તૈયારી લગભગ પૂરી કરી નાખી છે. િડા પ્રધાન તથા ખાતાના પ્રધાન સાથેવ્યવિગત બેઠક યોજીને સેક્રટે રીઓનેપાિર પોઈન્ટ પ્રેઝન્ટેશન રજૂકરિાનુંછે ત્યારેસેક્રટે રીઓમાંઉત્સાહ સાથેથોડીક હતાશા પણ જોિા મળી રહી છે. નિી સરકાર સેક્રટે રીઓમાંમોટા પાયેફેરબદલ કરેતેિી શક્યતા વનહાળી રહ્યાા છે. પાિર પોઈન્ટ પ્રેઝન્ટેશન મારફતે મોદી દેશની આવથિક-સામાવજક સ્થથવતનો ક્યાસ મેળિશેઅનેતેના આધારે તેઓ ભાવિ યોજનાઓ ઘડશે એમ એક

સેક્રટે રીએ કહ્યુંહતુ.ં િવહિટમાં કુનહે માટે જાણીતા મોદી કોઈ અઘરા સિાલ પૂછશે તો તેનો શું જિાબ આપિો તેનો પણ સેક્રટે રીઓના મનમાંડર છે. કેવબનેટ સેક્રટે રી અવજત શેઠીએ દરેક મંત્રાલયના સેક્રટે રીઓને પ્રેઝન્ટેશનમાંકોઈ પણ જાતની કચાશ ન રહી જાય તેની તકેદારી લેિા સૂચના આપી છે. િડા પ્રધાન સપ્તાહ દરવમયાન ગમે ત્યારે બેઠક બોલાિશેએમ સેક્રટે રીઓનેઅગાઉથી જણાિી દેિાયું હોિાથી તેઓ ઊનાળાના િેકશ ે નની રજાઓ ટૂક ં ાિીને કામે લાગી ગયા છે. પ્રારંભમાં નાણાં મંત્રાલય, ગૃહ મંત્રાલય તથા સંરક્ષણ મંત્રાલયોના સેક્રટે રીઓ સાથે બેઠક યોજાય તેિી શક્યતા છે.

Top Op Foods family heartily congratulate Mr. Narendra Modi on becoming the 15th prime minister of India with absolute majority in general election & forming most stable government in last 30 years. We are confident that under his leadership & result oriented approach India will be on the forefront of development & sustainable economy.

Top-Op Foods Ltd. 5a Parr Road, Stanmore - HA7 1NP Tel: 020 3589 2583/ 020 8951 1786 Email : neelesh@top-op.com, Web : www.top-op.com

Congratulations to PM Narandra Modi ĴЪ ³ºщ×ĩ ¸ђ±Ъ³Ъ ¥Ц ¾Ц½Ц ¯ºЪકы³Ъ ã¹¾ÂЦ╙¹ક ¿λઆ¯°Ъ »ઈ ±щ¿³Ц ¾¬Ц Ĭ²Ц³ ´± ÂЬ²Ъ³Ъ ¹ЦĦЦ અ³щ ╙Â╙ˇ Âѓ ·Цº¯Ъ¹ђ ¸Цªъ¢ѓº¾Ĭ± ¦щ. આ´³ђ ·ã¹ ╙¾§¹ »ђક¿ЦÃЪ³Ьє¢ѓº¾ અ³щÂ×¸Ц³ ¦щ. આ´³Ъ ╙Â╙ˇ³Ц Âђ³щºЪ ĬÂє¢щઅ╙·³є±³ અ³щ¿Ь·કЦ¸³Ц ´Ц«¾¯Цєઅ¸³щ અ³Ã± ÃÁ↓અ³щઆ³є±³Ъ »Ц¢®Ъ °Ц¹ ¦щ. - ±Ъ´ક ક℮ઢЪ¹Ц, ˹ђ╙¯ ક℮ઢЪ¹Ц Specialist in : 22ct. Gold, Diamond, White Gold & Platinum Jewellery

Y WE M B LE SER F VI C EL E ABOV E S

ESTD. 1965

116 Ealing Road Wembley Middlesex, HAO 4TH Tel: 020 8903 3019 e-mail: info@biauk.com web: www.biauk.com

ADVICE & SERVICES ON † Immigration † Visas † OCI, PIO & Passports † Welfare Rights/Benefits & † Housing † Legal Advice on Various Matters † Yoga Classes

HALL FOR HIRE † Banqueting Halls Capacity 225 & 150 People † Rooms Suitable For Social & Corporate Events & Meetings † Birthday Parties, Prarthana & Bhajans † Available At Reasonable & Affordable Rates For Further Information , please contact: The Manager Or Advisior : +44(0)20 8903 3019 info@biauk.com

Come and enjoy an amazing experience at The Spicy Affair. We serve aromatic food from the roots of india specialising in pure Gujarati food to the delicious treats from the streets of India. (also do jain and swaminaryan) We also cater for all occasions including weddings, mehndi vidhi, katha, havan, funerals and birthday parties. Looking for good quality food? The Spicy Affair is the place for you!!

Jyoti Jewellers 519 Kingsbury Road, London NW9 9EG

Tel / Fax : 020 8204 7483

Congratulations to PM Narandra Modi

·Ц§´³щ ·ã¹ ╙¾§¹ અ´Ц¾³Цº ·Цº¯³Ц ઉŹ¾½ ·Ц╙¾³Ц Ĭщºક ³¾╙³¹ЬŪ ¾¬Ц Ĭ²Ц³ ĴЪ ³ºщ×ĩ·Цઈ ¸ђ±Ъ³щ અ¸ЦºЦ ÃЦ╙±↓ક અ╙·³є±³ અ³щ ¿Ь· કЦ¸³Ц.

- Ĭ╙¾®·Цઈ ¿ЦÃ, ºђ§¶Ãщ³ ¿ЦÃ

For more information please contact Pravin Shah

Mausum – Nytec (London) Ltd Dealers of Indian Arts. & Crafts.

5 Garland Road, Stanmore Middlesex, HA7 1QU Tel: +44 20 8952 5226 Mob: 44 7899 987 570 www.masum.com

On the 16th May 24, 2014 The Spicy Affair threw a party in the happiness of Narendra Modi on becoming the priminister of India. 150 people came to enjoy a free dinner and celebrated this occasion. They were all very proud to see a Gujarati in the place of priminister. 162-164 Cherry Orchard Road, Croydon, London, CRO 6BB

FREE HOME DELIVERY (within 2 mile radius on minimum order £20) Tuesday-Thursday - 5pm-10pm, Friday-Sunday - 5pm-11pm Lunch Time : 12pm-3pm I Tiffin service Available

Vishnubhai : 020 3251 0099 / 07946 123949


18

31st May 2014 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

╙¬¸щЩ׿¹ЦĠç¯ અ³щઅ¿Ū ¾¬Ъ»ђ³Ъ કЦ½&´а¾ક↓ કыº કº¯Ц '·╙Ūä¹Ц¸Ц કыº Âщתº'¸Цє¸Ц%╙±³³Ъ ઉ§¾®Ъ

-કђЧક»Ц ´ªъ» ¹єĦ¹Ь¢¸Цє ¾ьΦЦ╙³ક ¿ђ²¡ђ½ ˛ЦºЦ ¯¶Ъ¶Ъ ╙¾ΦЦ³ ´® ╙±³Ĭ╙¯╙±³ ¯ºŨЪ કº¯Ьє ¹ ¦щ એ¸ ¸Ц³¾ ¿ºЪº³щઅ³щક ºђ¢ђ §ક¬¯Ц ¹ ¦щ. ·Ц¢¯Ъ-±ђ¬¯Ъ ±Ь╙³¹Ц ÂЦ°щ ¯Ц» ╙¸»Ц¾¯Цє ¸³Ь湀¾³ ¸Ц³╙Âક-¿ЦºЪ╙ºક અЦ╙²-ã¹Ц╙² Ħç¯ ¶³¯ђ ¹ ¦щ. અЦ´®Ц ¾¬¾Цઅђ³Ц ¸¹¸Цє è±¹ºђ¢, કы׺, એઇРઅ³щ¬Ц¹Ц╙¶ªЪ¿³Ьє³Ц¸ ·Цƹщ § Âє·½Ц¯Ь.є અЦ§щ એ³Ц ¸Цªъ કђઇ ³¾Цઇ ºÃЪ ³°Ъ. ¸³Ьæ¹એ ¹ђ¢, કº¯, ¡Ц®Ъ´Ъ®Ъ¸Цє ¯કы±ЦºЪ ÂЦ°щ ºђ¢ ઉ´¥Цºક ±¾Цઅђ »ઇ ºщºЦ¿ અЦ¹Ьæ¹³Ъ €¾Ц±ђºЪ³щ»є¶Ц¾Ъ ±Ъ²Ъ ¯ђ ¦щ´® એ ¸Ц®Â³щ ¸¢§³Ъ ╙¶¸ЦºЪ અ²¸аઅђ કºЪ ºΝЦ³Ц ¥℮કЦ¾³ЦºЦ અЦєક¬Ц ¶ÃЦº ´{Ц ¦щ. અЦ ç}╙¯ અ°¾Ц ¹Ц±¿╙Ū §¯Ъ ºÃщ¾Ц³ђ ºђ¢ એª»щ ╙¬¸щЩ׿¹Ц-અà¨Цઇ¸º. ¹Ь.કы.¸Цє ≤√√,√√√ »ђકђ અЦ ╙¬¸щЩ׿¹Ц³ђ ·ђ¢ ¶³щ»Ц ¦щ. ≠≈ ¾Á↓°Ъ ઉ´º³Ц »ђકђ¸Цє ±º Ħ®щ એક §®³щ ╙¬¸щ×¿Ъ¹Ц³Ъ અº ¿λ °¯Ъ Ãђ¾Ц³Ьє કÃщ¾Ц¹ ¦щ §щ³щ અЦ´®Ц¸Цє³Ц કыª»Цક "╙¥Ǽį¸"¸Цє «ъº¾щ ¦щ. એક ઔєє±Ц§ ¸Ь§¶ ∟√∟∞ ÂЬ²Ъ¸Цє¹Ь.કы.¸Цє∞ ╙¸╙»¹³ »ђકђ³щ ╙¬¸щЩ׿¹Ц °Ц¹ એ¾Ьє અ³Ь¸Ц³ ¦щ. ╙¬¸щЩ׿¹Ц°Ъ ´Ъ╙¬¯ ã¹╙Ū³щ એક»Ц £º¸Цє ºЦ¡Ъ ¿કЦ¯Ц ³°Ъ એ¸³Ъ ¯¯ ±щ¡ºщ¡ Ãщ«½ કыº કº¾Ъ ´¬ъ¦щ. અЦ´®Ц એ╙¿¹³ ¾¬Ъ»ђ¸Цє ╙¬¸щЩ׿¹Ц-અà¨Цઇ¸º³Ьє Ĭ¸Ц® ¾²Ъ ºЅє ¦щ. અЦ ¸Ц³╙Âક ╙¶¸ЦºЪ ´Ъ╙¬¯ ¾¬Ъ»ђ³Ъ ÂЦº¾Цº કы ±щ¡·Ц½ ºЦ¡¾Ъ અÓ¹є¯ ¸Ьäકы»Ъ·¹Ь↨ ¶³щ ¦щ. એ¸³Ц ΒщÃЪ§³ђ કы કЮªѕ¶ Э Ъ§³ђ³Ц Â±ç¹ђ³щઅЦ ±щ¿¸ЦєકЦ¸²є²щ ¯ђ §¾Ьє § ´¬ъ. એ¾Ц Âє§ђ¢ђ¸Цє ¿Ьє કº¾Ьє એ¾ђ Â¾Ц» ઉ±·¾щ. ╙¬¸щЩ׿¹Ц ´Ъ╙¬¯ ¾¬Ъ»ђ³щ કыº Ãђ¸¸Цє ºЦ¡¾Цє એ »Ц÷¹Ь↨ અ³щ અЦ¾કЦ¹↓ ´¢»Ьє ¦щ. ¢¯ ∟√ એ╙Ĭ»щ ÂЦઉ° »є¬³³Ц ¶Ц»¸ ÃЦઇ ºђ¬³Ц ·╙Ūä¹Ц¸Ц અЦĴ¸ºЦ²Ц-કжæ® ¸є╙±º³Ъ ¶ºђ¶º અ¬Ъ³щ અЦ¾щ» "·╙Ūä¹Ц¸Ц કыº Âщתº"¸Цє '¸²Â↓ ¬ъ Âщ»ЪĮщ¿³' ĬђĠЦ¸¸Цє §¾Ц³Ьє °¹Ьє. »¢·¢ ∟≈ §щª»Ц ~Ö²અ¿Ū અ³щ ╙¬¸щЩ׿¹Ц ´Ъ╙¬¯ ¾¬Ъ»ђ અ³щ એ¸³Ц કЮªЭѕ¶Ъ§³ђ³щઅЦ કЦ¹↓ĝ¸¸Цє¸½¾Ц³ђ ¸ђકђ ÂЦє´{ђ. અÃỲ ≤≠ ¾Á↓³Цє ºє·Ц¶щ³ ·ºЦ¬ЪઅЦ³Ц ±ЪકºЦ º¸щ¿·Цઇ અ³щ ±ЪકºЪ ³Ъ»¸¶Ãщ³ કÃщ ¦щ કы, "·╙Ūä¹Ц¸Ц કыº Ãђ¸¸Цє અ¸ЦºЦ ¶Ц³щ ¡а¶ µЦ¾Ъ ¢¹Ьє ¦щ. ¯щઅђ કÃщ ¦щ કы ¸Цºщ £ºщ ³°Ъ §¾Ьє, ¸³щ º¸щ¿щ ¡а¶ ¸³Ьє £º »ઇ ±Ъ²Ьє ¦щ, અÃỲ κє ÂЬ¡щ°Ъ અЦ³є±´а¾↓ક ºκє ¦Ьє." ≥∟ ¾Á↓³Ц ¢ђº²³·Цઇ ´ªъ» ¡а¶ એકªЪ¾ ¦щ, ≥≤ ¾Á↓³Цє »╙»¯Ц¶Ãщ³ ´ªъ» ´¬Ъ §¾Ц°Ъ ╙¶»કЮ» ¥Ц»Ъ ¿ક¯Ц ³°Ъ, Ħ® ¸╙Ã³Ц ÃђЩç´ª»³Ъ ÂЦº¾Цº

»ઇ અЦ કыº Ãђ¸¸Цє ºÃщ ¦щ. ≤≥ ¾Á↓³Цє »Ъ»Ц¾є¯Ъ¶щ³ ´Цєઉ ╙¬¸щЩ׿¹Ц ´Ъ╙¬¯ ¦щ. એ¸³Ц ╙±કºЦ §¹є¯·Цઇ કÃщ¦щકы¶Ц³щઅ¸щએક ¾Á↓£ºщ ºЦÅ¹Цє ´¦Ъ અЦ કыº Ãђ¸³Ъ ÂЦº¾Цº Ãщ«½ ºЦÅ¹Цє ¦щ., ≤≤ ¾Á↓³Ц કЦЩׯ·Цઇ ´Цºщ¡ અђ´³ ÃЦª↔ §↓ºЪ અ³щ ÃЪØÂ³Ьє અђ´ºщ¿³ કºЦã¹Ц ¶Ц± ³¾ ¸╙Ã³Ц Ãђç´ª»¸Цє ºÃЪ અЦ કыº Ãђ¸¸Цє અЦã¹Ц ¦щ. ≥∞ ¾Á↓³Цє ¢Ьº¶ŵ³ Âаºઇ ╙¬¸щ×¿Ъ¹Ц³ђ ·ђ¢ ¶×¹Цє¦щ, એ¸³Ц ´ЬĦ ú±щ¾╙Âє£щ§®Цã¹Ьєકы, ¸ЦºЦ ╙´¯Ц એક ¾Á↓ ´Ãщ»Цє }Ó¹Ь ´ЦÜ¹Ц એ ´¦Ъ ¸Ü¸Ъ³щ ╙¬¸щ×¿Ъ¹Ц °¹ђ ¦щ. એ એ¸³Ъ § ±Ь╙³¹Ц¸Цє ¦щ. ¸ЦĦ ¸³щ § અђ½¡щ ¦щ." §¹Ц¶щ³ ±Ц¸€ ÂЬĩЦ, ≤√ ¾Á↓³Цє¦щ, ક¸·Цƹщએ¸³Ц ´╙¯

(ઔєє²) અЦє¡щ ±щ¡Ъ ¿ક¯Ц ³°Ъ અ³щ §¹Ц¶щ³ ´¬Ъ §¾Ц°Ъ ક¸º°Ъ ³Ъ¥щ³Ц ·Ц¢щ û³¥»³ કºЪ ¿ક¯Цє ³°Ъ." ∫√-∫≈ ¾Á↓³Ъ એક ¹Ь¾¯Ъ ÂєÖ¹Ц±Ц ¢а¸¿а¸ એક»Ъ ¶щ«Ъ Ã¯Ъ એ¸³щ ¸′ ´аÊ¹Ьє કы ' અЦ´³Ьє અÃỲ કђ® ¦щ? ÂєÖ¹Ц³Ъ ¾Ц¯ ÂЦє·½Ъ ±ЪકºЪ Ãђ¹ ¯ђ ╙±' ¾Ц½щઉ╙Ū ¹Ц± અЦ¾Ъ. ╙¬¸щЩ׿¹Ц ´Ъ╙¬¯ ≥∞ ¾Á↓³Ц ╙´¯Ц ¥º®±ЦÂ³Ъ £ºщ°Ъ Âщ¾Ц કº¯Ъ એ¸³Ъ અЦ ±ЪકºЪ ÂєÖ¹Ц³щ ¶ђ³¸щºђ કы׺³Ъ અÂЦÖ¹ ╙¶¸ЦºЪ »Ц¢Ь ´¬Ъ. ╙¶¸Цº ╙±કºЪ³щºЦ¯╙±¾Â ╙´¯Ц³Ъ ╙¥є¯Ц Â¯Ц¾¯Ъ ïЪ. એ³Ц ╙´¯Ц³щ∟∫ ક»Цક કыº³Ъ §λº¯ ïЪ. એ®щ ╙³ä¥¹ ક¹ђ↓ કы ¸ЦºЦ ╙´¯Ц³Ъ ±щ¡·Ц½ ¸Цªъ ¸³щ §¹Цє ÂЬ²Ъ ¹ђÆ¹ §Æ¹Ц ³╙à ¸½щ Ó¹Цє ÂЬ²Ъ ÃђЩç´ª»¸ЦєĺЪª¸щת ³°Ъ »щ¾Ъ. ÂєÖ¹Ц Ãщà° એ׬ Âђä¹» કыº¸Цє કЦ¸ કºщ ¦щ એ³щ ¶Ц»¸³Ц અЦ '·╙Ū ä¹Ц¸Ц કыº Ãђ¸'³Ъ ¸Ь»ЦકЦ¯ »Ъ²Ъ અ³щ

Ó¹Цє એ³Ьє ¸³ «¹Ь↨. ≥∞ ¾Á↓³Ц ¥º®±Ц અÃỲ કÜ´»Ъª»Ъ ¶щ¬¸Цє Ãђ¾Ц ¦¯Цє એ¸³Ъ ÂЦºЪ કыº °¯Ъ Ãђ¾Ц³ђ Âє¯ђÁ ã¹Ū ક¹ђ↓. ≥√ ¾Á↓³Ц ╙¬¸щ×¿Ъ¹Ц ´Ъ╙¬¯ Âºç¾¯Ъ¶щ³³Ц ±ЪકºЦ ÂЬ·ЦÁ ±ǼЦએ §®Цã¹Ьє કы, "અ¸щ ¶Ц³щ ¦ ¸╙Ã³Ц £ºщºЦÅ¹Цє. ¸ЦºЪ ´zЪ §ђ¶ ´º ¹ અ³щ κє ¸ЦºЪ અђЧµÂ¸Цє કЦ¸ કº¯Цє ÂЪ.ÂЪ ªЪ¾Ъ કы¸щºЦ ˛ЦºЦ ¶Ц £ºщ ¿Ьє કºщ ¦щ એ³Ъ ¯¯ ³§º ºЦ¡¯ђ ´ºє¯Ь¶Ц £º³ђ ±º¾Ц§ђ ¡ђ»Ъ ¶ÃЦº ¥Цà¹Цє§¯Цє એª»щ અ¸Цºщ ¶Ц³щ અЦ કыº Ãђ¸¸Цє ¸аક¾Ц ´{Ц. અÃỲ³ђ çªЦµ ¶Ц³Ъ કЦ½€´а¾↓ક Âщ¾Ц કºщ ¦щ. અЦ કыº Ãђ¸¸Цє¦щà»Ц ¥Цº ¸╙Ã³Ц°Ъ ºÃщ¯Цє≤∟ ¾Á↓³Цє ¿Цº±Ц¶щ³ ´ªъ» ´® ¦щà»Ц Ħ® ¾Á↓°Ъ ╙¬¸щЩ׿¹Ц°Ъ ´Ъ¬Ц¹ ¦щ. એ¸³Ъ ±ЪકºЪ ¾³Ъ¯Ц¶щ³ અ³щ ±Ъકºђ ¸Ãщ¿·Цઇ ºщ°Ъ ¸²Â↓¬ъ ઉ§¾¾Ц અЦã¹ЦєÃ¯Цє. ¯щ¸®щકЅєકы,' ·╙Ū ä¹Ц¸Ц કыº Ãђ¸"³ђ çªЦµ ¶Ц³Ъ ÂЦºЪ Âщ¾Ц કºщ ¦щ. ≡≠ ¾Á↓³Цє ક¸½Ц¶щ³ ´ªъ» ¿ºЪºщ°Ъ ¯¯ §ક¬Цઇ ¢¹Цє ¦щ એª»щ ¯щ ╙¶»કЮ» û³¥»³ કºЪ ¿ક¯Цє ³°Ъ. અÃỲ કыº Ãђ¸³ђ çªЦµ એક ³Ц³Ц ¶Ц½ક³щ §¸Ц¬ъ એ¸ ¡а¶ Ĭщ¸°Ъ ક¸½Ц¶щ³³щ §¸Ц¬¯Ц Ã¯Цє. ≥≡ ¾Á↓³Цє ÃЪλ¶Ц ´® ╙¬¸щЩ׿¹Ц³ђ ·ђ¢ ¶×¹Цє ¦щ. »щ窺Щç°¯ એ¸³Ц ±ЪકºЦ અ}¯»Ц» úЪઅЦ, ´zЪ ¸є§» Ь Ц¶щ³ કÃщ ¦щ કы અ¸щ અ«¾Ц╙¬¹щ ¶щ-Ħ® ¾Цº ¶Ц³щ¸½¾Ц અЦ¾Ъએ ¦Ъએ. એ¸³Ц ªбªỲ¢¸Цє ºÃщ¯Ц ±ЪકºЦ Ĭµв»·Цઇ ´® ╙³¹╙¸¯ ¶Ц³щ¸½¾Ц અЦ¾щ¦щ. ÂЦ°щÂЦ°щ¬ъתЪçª ´ѓĦ-´ѓĦЪઅђ ´® ¶Ц ÂЦ°щ અЦ¾Ъ³щ ¾Ц¯ђ કºщ ¦щ." ´ЦЧકç¯Ц³ ¸а½³Ц §¸Ъ»Ц અЦžЦ³щ ´® ╙¬¸щЩ׿¹Ц °¹ђ ¦щ. ¯щઅђ "·╙Ūä¹Ц¸Ц કыº Âщתº"¸Цє ¶³¯Ьє ¿ЦકЦÃЦºЪ ·ђ§³ §¸щ ¦щ અ³щ ક´Ц½щ »Ц» ¥Цєà»ђ કºЪ ╙³¹╙¸¯ ¿®¢Цº §щ ¦щ. અЦє¡³Ъ ĩ╙Γ¸Цє °ђ¬Ъ અ¢¾¬ Ãђ¾Ц ¦¯Цє "¸Ц|╙±³щ" §³³Ъ³Ъ §ђ¬ Â¡Ъ ³╙à §¬ъ ºщ »ђ»' કЦã¹ ¸²ι 羺щ º§а કº³Цº અЦº¯Ъ¶щ³ ´ªъ»щ અЦ€¾³ ¸Ц|Âщ¾Ц કºЪ ¦щ. એ¸³Цє ≤≡ ¾Á↓³Цє ¸Ц¯Ц º¸Ц¶щ³ ´ªъ» "´щ»ЪએªЪ¾ કыº"¸Цє Ã¯Цє Ó¹Цє અ¸³щ »ઇ ¢¹Цє.

¸Цє±¢Ъ³Ц ╙¶¦Ц³щ ¯±³ અ¥щ¯³ અ¾ç°Ц¸Цє Âа¯» щ Цє º¸Ц¶щ³³Ц ¶щ¬ ³€ક ¯¯ ¢Ц¹ĦЪ¸єĦ³Ъ ÂЪ¬Ъ ¾Ц¢¯Ъ ïЪ. "·╙Ū ä¹Ц¸Ц કыº" Âщתº³Ц ¸щ³щ€є¢ ¬Ц¹ºщકªº §¹щ¿·Цઇ ´ªъ»³Ц §®Цã¹Ц ¸Ь§¶ અЦ કыº Ãђ¸¸ЦєºÃщ³Цº ±ºщક ¾¬Ъ»³щ£º°Ъ ±аº ´ђ¯ЪકЮі £º §щ¾ђ અ³Ь·¾ °Ц¹ ¦щ. અ¸ЦºЦ çªЦµ ÂЦ°щઅЦ ¾¬Ъ»ђ ´ђ¯Ц³Ц 羧³ђ §щ¾ђ ã¹¾ÃЦº કºЪ એક¶Ъ ÂЦ°щઅђ¯Ĭђ¯ °ઇ ¢¹Ц ¦щ. કыº Ãђ¸³Ц ╙Â╙³¹º એ¬╙¸╙³çĺъªº ¸Ьકы¿·Цઇ ±щ´Ц½Ц³Ц ¸Ц¢↓±¿↓³ અ³щ ±щ¡ºщ¡ Ãщ«½ ∟√ §щª»Ъ કыººÂ↓ ĬЦ¾Ц કђઇºЦ»Ц, ¸Ъ³ЦΤЪ ´ªъ», ´º¸€¯ કѓº, §¹ĴЪ ¶Ц¾Ъ¿Ъ, અ¸ºЪ×±º કѓº અ³щઅ×¹ ÂÛ¹ђ કЦ¸ કºщ ¦щ. અЦ´®Ц Â¸Ц§¸Цє કыª»Цક ·Цઇ¶Ãщ³ђ »ђક»Ц§ અ°¾Ц કђઇ ¿Ьє કÃщ¿щ? એ ¶Ъકы ╙¬¸щ×¿Ъ¹Ц ´Ъ╙¬¯ ¸Ц-¶Ц´³щ કыº Ãђ¸¸Цє ¸аક¾Ц³Ьє ªЦ½щ¦щ§щ¹ђÆ¹ ³°Ъ. અЦ¾Ц ¾¬Ъ»ђ³щએક»Ц ¸аકЪ ³ђકºЪ-²є²щ §¾Ц³Ъ કыª»Цક કЮªЭѕ¶Ъ§³ђ³щ ¸§¶аºЪ ઉ·Ъ °Ц¹ ¦щ. ´ºє¯Ь ÂЦ¥Ъ ¾Ц¯ ¯ђ એ ¦щ કы ╙¬¸щЩ׿¹Ц અ°¾Ц અà¨Цઇ¸º ´Ъ╙¬¯ ¾¬Ъ»ђ³щ એક»Ц £º¸Цє ºЦ¡¾Ц અÓ¹є¯ §ђ¡¸કЦºક ¦щ. કыº Ãђ¸¸Цєક¬ક ╙Âક¹ЬºЪªЪ ¾ŵщ¯Ц»Ъ¸¶Ö² çªЦµ §щ ºЪ¯щએ¸³Ъ Âщ¾Ц-ÂЬĴЬÁЦ કºщ¦щએ¾Ъ £ºщ·Цƹщ§ °ઇ ¿કы¦щ.

Currently recruiting Gujarati/Hindi speaking staff on NVQ Level 4 or 5 to assist us in managing the care home, RGNs with a valid UK NMC pin number, Care Workers for Care in the community. Training will be provided however experience of working with Dementia Care/End of Life Care/Community Care would be advantageous. The company would like to encourage housewives to train and participate in delivering care and supplement their household income. We can employ staff who wish to work minimum 4 hours per day. As we are a 24/7 employer they may work part time day or night shifts. We are an equal opportunities employer. Please email your cv to neeshapatel@abbeytotalcare.co.uk clearly stating the position applied for. For more information please call Head Office Team on 0208 504 3863.

સંઘ સમથથિત થથન્ક ટેન્ક મોદીનેમાગિચીંધશે વડા પ્રધાન મોદી પહેલા જપાન, ચીન નવી થદલ્હીઃ કેડદ્રમાં સત્તા પરિવતતન મારહતી પૂિી પાિશે. સાથોસાથ તેઓ ભૂરમકા ભજવી હતી. ઇન્ડિયા પોરલસી અનેપછી યુ એસ જાય તેવી અટકળો થયું છે ત્યાિે ટવાભારવક છે કે તેને મહત્ત્વના ઇનપુટ્સ અનેનાનામાંનાની ફાઉડિેશન સૌથી યુવા અને સરિય

સલાહ-સૂચન આપનાિા પણ બદલાશે. મંગળવાિે કાયતભાિ સંભાળનાિ નિેડદ્ર મોદી સિકાિનેત્રણ રથડક ટેડક સલાહ-સૂચન અનેમાગતદશતન આપશે તેવા અહેવાલ છે. આ રથડક ટેડકમાં િાષ્ટ્રીય ટવયંસવે ક સંઘ નું સમથતન ધિાવતા કેિળના ભાિતીય રવચાિ ં ઈના િામભાઉ મ્હાલગી કેડદ્રમ્, મુબ પ્રબોરધની (આિએમપી) અને રદલ્હીના ઇન્ડિયા પોરલસી ફાઉડિેશન (આઇપીએફ)નો સમાવેશ થાય છે. આ તમામ સંગઠનો બૌરિક

મારહતીથી પણ તેઓ સિકાિનેવાકેફ કિશે. સંશોધનને પ્રોત્સાહન આપવા માટે ૧૯૭૩માં ટથપાયેલા દીનદયાલ રિસચતઇન્ડટટટ્યૂટેતેનુંફોક્સ ગુમાવી દીધું છે. તેને વષોત સુધી ચલાવનાિા ટવગગીય નાનાજી દેશમુખે ગ્રામ્ય ક્ષેત્રે આ સંગઠનની કામગીિીનેવાળી દેતાં આ પરિન્ટથરત ઉભી થઈ છે. સદ્ગત પ્રમોદ મહાજને૮૦ના દાયકાના અંતમાં તેમના મેડટિ અનેજનસંઘના વરિષ્ઠ નેતા િામભાઉ મ્હાલગીની ટમૃરતમાં આિએમપીની િચનામાં મહત્ત્વની

સંગઠન છે અને તેના બોિડ ઓફ ગવનતસમત ાં દત્તાત્રેય હોસબોલે, મનમોહન વૈદ્ય, સુિશ ે સોની અને બજિંગ લાલ ગુપ્તાનો સમાવેશ થાય છે. આિએમપીના રિિેક્ટિ જનિલ અને પન્લલક પોરલસી રિસચતના રિિેક્ટિ રવનય સહસ્રબુિન ે ંુકહેવુંછે કેતેઓ નવી સિકાિ સાથેઘણાંકામો કિવા અંગે રવચાિે છે. મોદી એવા થોિાક િાજકાિણીઓમાંટથાન ધિાવે છે જેઓ સિકાિમાં માનવ સંશાધન રવકાસની મહત્તા અંગેવાત કિેછે.

નવી થદલ્હીઃ વિા પ્રધાન પદ સંભાળ્યા પછી નિેડદ્ર મોદીની રવદેશનીરત કેવી િહેશેતેઅંગેની અટકળો પણ તેજ બની છે. વિા પ્રધાન તિીકેમોદી રવદેશ પ્રવાસ કિેતો પ્રથમ ક્યા દેશોનેપસંદગી આપશેતે મુદ્દો િાજકીય રનષ્ણાંતોમાંચચાતના ચકિોળેચઢ્યો છે. એક ચચાતએવી છેકેમોદી જપાન અનેચીનના પ્રવાસ પછી અમેરિકાની મુલાકાત લેશ.ે અમેરિકાએ છેલ્લા દસ વષતથી નિેડદ્ર મોદીને ગુજિાતના મુખ્ય પ્રધાન તિીકે પણ અમેરિકામાં પ્રવેશ આપવાનો ઈનકાિ કયોતહતો અનેઅમેરિકા સાથેસંબધ ં ોમાંમીઠાશ તો નહોતી જ. આમ છતાં આ મતભેદ ભૂલી જઈનેબિાક ઓબામાએ તેમને

અમેરિકા આવવાનુંઆમંત્રણ તો આપ્યુંછે, પિંતુ મોદી તેનો અમલ ક્યાિેકિેતેજોવાનુંિહેછે. બીજી તિફ ગુજિાતના મુખ્ય પ્રધાન તિીકે નિેડદ્ર મોદીએ જપાનના ઉદ્યોગપરતઓનેભાિતમાં આકષતવા માટે ઘણા પગલાં લીધા હતા અને જપાનના ઉદ્યોગ ક્ષેત્ર સાથે સંબધ ં ો રવકસાવ્યા હતા. ચીનના ઉદ્યોગ ક્ષેત્ર સાથે પણ સંબધ ંો રવકસાવવાના પ્રયાસો કયાતહતા અનેતેમાંઘણી સફળતા પણ મળી હતી. આથી વિા પ્રધાન તિીકે રવદેશ પ્રવાસ કિવાનો થાય તો તેમની પ્રથમ પસંદગી જપાન અને ચીન હશે તેમ િાજકીય વતુળ ત ોનુંઅનુમાન છે.


વિવિધા 19

31st May 2014 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

હળિી ક્ષણોએ...

જજ (ખિસ્સાકાતરુને)ઃ તું મને એક કહે કે તેં આમનું ખિસ્સું કેવી રીતે કાપ્ય? ું ખિસ્સાકાતરુઃ માફ કરજો સાહેબ હું આ ટેખિક કોઈને શીિવાડતો નથી. • પત્નીઃ જો હું તમને એક મખહના સુધી રોજેરોજ મારા હાથે બનાવેલું ભોજન િવડાવું તો તમે શું આપશો? પખતઃ મારે કાંઈ જ આપવું નહીં પડે કારણ કે મારી વીમાની રકમ તો તને આપમેળે મળી જ જશે. • મદનઃ ડોક્ટર સાહેબ, આિી રાત ઉંઘ નથી આવતી. આિો ખદવસ ગભરાયેલો રહું છુ.ં જરાક અવાજ થતાં એવું લાગે છે કે હું મરી જઈશ. ડોક્ટરઃ આવું ક્યારથી થાય છે? મદનઃ લગ્નના છ મખહના પછીથી શરૂ થઈ ગયું હતુ.ં ડોક્ટરઃ ગભરાવવાની જરૂર નથી. આવું તમારી

¾²Цઈ......

જોડે નહીં બધા જ પરણેલા પુરૂષો સાથે થાય છે. • ચંગુ અને મંગુ તેમના બીજા ખમત્રો સાથે ફરવા ગયા. ગાડીમાં પાછા ઘરે આવી રહ્યા હતા એટલામાં ગાડીનું પેટ્રોલ િલાસ થઈ ગયુ.ં ચંગુઃ પેટ્રોલ-પમ્પ અહીંથી પાંચ કકલોમીટર દૂર છે અને આ વેરાન રસ્તે ધક્કો મારીને ગાડી ત્યાં સુધી લઈ જવી પડશે. બધા ખમત્રોએ ધક્કો મારવાનું શરૂ કયુ.ું અડધા ખમત્રો તો ધક્કો મારતાં-મારતાં થાકી ગયા. કેટલાક બેહોશ થઈ ગયા. બધા માંડ-માંડ પેટ્રોલ પંપ સુધી પહોંચ્યા. ચંગએ ુ પેટ્રોલ ભરાવ્યુ.ં મંગુઃ ચંગ,ુ પાછળ જે ટેન્ક છે એ પણ જરા ભરાવી નાિ. ચંગુઃ એ તો ફુલ જ છે. એ ઇમજજન્સી માટે રાિી છે.

¾²Цઈ......

└ ĴЪ ¢ђ¾²↓³³Ц°ђ §¹╙¯ └

¾²Цઈ......

└ ĴЪ ¾à»·Ц²Ъ¿ђ §¹╙¯ └

ĴЪ ¢ђ¾²↓³³Ц°Z³Ъ ¿Ьˇ ´Ь╙Γ¸Ц¢H¹ þщ»Ъ ‘»╙»¯Ц કЮ§ і │ Charity- JJT 1150060

§¢±¢Ьι ĴЪ¸ú ¾à»·Ц¥Ц¹↓ĬЦ¢X´Ъ« YÃЦ²Ъ´╙¯

´а. ´Ц. ¢ђ. ∞√≤ ĴЪ ˛Цºકы¿»Ц»Z ¸ÃЦºЦ§ ĴЪ (¥є´ЦºÒ¹, અ¸ºщ»Ъ, કЦє±Ъ¾»Ъ) Address: WASP, Repton Avenue, Sudbury, Wembley, Middx, U.K. HAO 3DW Buses: 18, 92, 182, 245 Nearest Tube Station: Sudbury Town North Wembley

Happy 50th Birthday to Pujya HH Goswami Shree Dwarkeshlalji Maharaj From All Vaishnavas of Lalita Kunj Haveli, Sudbury, London

¯Ц. ∩√¸Ъ ¸щ¿Ьĝ¾Цº: ´а. ´Ц. ¢ђ. ∞√≤ ĴЪ ˛Цºકы¿»Ц»Z ¸ÃЦºЦ§ ĴЪ³ђ §×¸ ╙±¾Â ¸³ђº° ³є± ¸ÃђÓ¾ (∞∟ °Ъ ∞ ºЦ§·ђ¢¸Цє)

¯Ц. ≤-≠-∟√∞∫

±¿↓³-આº¯Ъ ¸¹ Darshan-Aarti Time ¸є¢»Ц (Mangala) 7.30 to 8 am ¯Ц. ∞∩-≠-∟√∞∫ આº¯Ъ 8 am ˹щΗЦ અ╙·Áщક ĴỲ¢Цº (Shringar) ´»³Ц 10 to 11 am ¸є¢½Ц±¿↓³ Â¾Цºщ6-15 - 6-30 ºЦ§·ђ¢ (Rajbhog) 12 to 12.30 pm ΒЦ³³Ц ±¿↓³ Â¾Цºщ6-45°Ъ 12.30 pm ¯Ц. ∟≥-≠-∟√∞∫ º°¹ЦĦЦ ¶´ђºщ∞∟°Ъ ∟ આº¯Ъ ઉÓ°Ц´³ (Utthapan) 4 to 4.30 pm Please note for your Donation (×¹ђÉ¦Ц¾º ) ·ђ¢ (Bhog) 5 to 5.30 pm to Ac name: JJ TRUST આº¯Ъ 5.30 pm Ac no: 03204049 Sc: 20 38 83 ¿¹³ (Shayan) 6 to 7 pm Swift: BARCGB22 Iban: gb26 barc 2038 8303 2040 49 આº¯Ъ 7 pm Haveli: 0208 793 3254 Mukhyaji Kalpeshbhai Purohit: 07412 096 054 Babubhai Sangani: 07912 602 860 Jitubhai Patel: 07414 759 022 Rajubhai Raichura: 07930 408 369 Rajnikant Morarji Thakrar: 07903 824 675 Pratibhaben Lakhani: 07956 454644 www.sgnhaveli.com Email: info@sgnhaveli.com

¢є¢Ц±Â¸Ъ ³Ц¾³ђ ઉÓ¾ (ºЦ§·ђ¢¸Цє)

³℮²њ ±ºщક ¾ь殾ђએ ¸³ђº° ╙¾¿щ¸Ц╙Ã¯Ъ ¸щ½¾¾Ц અ°¾Ц Âщ¾Ц ´²ºЦ¾¾Ц ઉ´º³Ц ³є¶º ઉ´º Âє´ક↕કº¾Ц ╙¾³є¯Ъ.


હાસ્ય

ઘરે બેસીને જૂની નવી તમામ હિડદી ફિલમું ડીવીડી પર જોતાં અમારા વ્િાલા એનઆરઆઈ ભાઈઓ, ભાભીઓ અને ભૂલકાંવ! ઇન્ડડયામાં મૂવી ચેનલો પર વારંવાર એકની એક જૂની હિડદી ફિલમું જોયે રાખતા િંધાય દેશીઓનાં જેશ્રીકૃષ્ણ. હબચારા સંજય દત્ત તો િજી જેલમાં િસાણો છે, પરંતુ ખરેખર મુન્નાભાઈ જેવો કોઈ ટપોરી દવાખાનું ખોલીને બેસી જાય તો? તો એના દવાખાના ઉપર એકદમ ડીસ્કો સ્ટાઇટલના લાઇટીંગવાળું પાહટયું િોત જેના પર લખ્યું િોયઃ સબ દરદ કી વાટ લગા ડાલનેવાલે મુન્નાભાઈ એમબીબીએસ કા અડ્ડા! તમે અંદર જાઓ એટલે કે પાહટયા પર લખ્યું િોયઃ ‘હમલને કા ટાઇમ રાત કો નૌ સે બારા.’ અંદર ગોઠવેલી બેડચો પાછળની ભીંત પર લખ્યું િોયઃ ચૂપચાપ બૈઠને કા... િપ્તા તૈયાર રખને કા... દવાઈ કે વાસ્તે મુન્નાભાઈ કે િોલ્ડર કો ડાયરેક્ટ કોડટેક્ટ નંઇ કરને કા! (િોલ્ડર એટલે કબપાઉડડર) મુન્નાભાઈ કા ઇસ્ટાઇલ તમે મુન્નાભાઈ પાસે જઈને બેસો એટલે એ િાથમાં થમોોમીટર ઉઠાવતાં કિેશે, ‘ચલ, મુંિ કી ડલબી ખોલ! અંદર કી લૂલી ઊંચી કર! અબ યે કાંચ કી પેન્ડસલ મુંિ મેં એક હમહનટ તક પકડ કે રખ.

મુન્નાભાઈ ખરેખર

MBBS

અભ્ભી પતા ચલ જાયેગા ફક તુ ફકતની ગરમી લે કે ઘુમ રૈલા િૈ.’ તમારી છાતી પર સ્ટેથોસ્કોપ મૂકતાં કિેશે, ‘ચલ, અબ યોગા કર!’ ‘યોગા?’

ભીડુ. રાત કો સોતા નિીં ક્યા? દેખ, તેરી સિેદ ગોટીમેં ફકતની લાલ-લાલ જાલી પડ ગૈલી િૈ!’ મુન્નાભાઈ કી ભપકી વધારે તપાસ માટે તમને સૂવડાવી દીધા િોય એ દરહમયાન

‘અબે સાંસ લે, સાંસ!’ મુન્નાભાઈ મોં બગાડીને કિેશે, ‘િવા પર કોઈ ટેક્સ નિીં િૈ, સમઝા ના?’ ‘સમજા.’ ‘તો ફિર લે ના? ધબમણ હિલતી િૈ ફક નંઇ?’ તમારી આંખો જોવા માટે મુન્નાભાઈ બેટરીની લાઇટ નાંખીને હુકમ છોડશે, ‘ચલ સબ આંખ કે બટન ઘૂમા... ઉપર... નીચે... દાંયે... બાંયે... ક્યા

જો કોઈ મોબાઈલ આવી જાય તો હસહનયર ડોક્ટર જોડે લાંબી વાતે ચડી જશે, ‘દેખ અપુન તેરે કો ક્યા બોલતા િૈ, તુ ઉસ કો કાટ ડાલ, ચીર ડાલ, ઉસર કે સ્પેરપાટટ બદલ ડાલ, કુછ ભી કર... મગર લાસ્ટ મેં ઉસ કી ઠીક સે હસલાઇ કર કે િસ્ટટ-ક્લાસ રિુ કરને કા! સમઝા ના?’ આ લાંબી વાત દરહમયાન જો તમે કંટાળીને આંખો બંધ કરી ઝોલે ચડી ગયા તો મુન્નાભાઈ

31st May 2014 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

બનેતો?

તમને િચમચાવી નાંખશે., ‘એ..ય, મૈં તેરે કો ઇધર લેટને કો બોલા થા, સોને કો નંઈ! યે તેરે કો બોબબે સેડટ્રલ કા બાંકડા હદખતા િૈ ક્યા?’ તમને જો ઇડજેકશન આપવાનું િશે તો અસલી ટપોરી સ્ટાઇલમાં તમને વોહનિંગ સાંભળવા મળશે, ‘દેખ, પિલે રૂઇ ચલેગી, ફિર સૂઈ ચલેગી! યે તો તેરી તકદીર અચ્છી િૈ શાણે, વરના અપુન તો ઇસ િાથ મેં ચપ્પુ પકડતા થા. અભી દેખ, હસરિ સૂઇ િૈ!’ મુન્નાભાઈ કા ડાયાગ્નોસિિ દરેક રોગના હનદાન માટે મુન્નાભાઈની સ્ટાઇલ અનોખી જ િોય. આજકાલનાં ડોક્ટરોની જેમ હદવેલ પીધેલું ડાચું રાખીને અને મોઢામાં મગ ધીરજ ઉમરાણીયા

20

ç¾. §щºЦ¸¢ЪºЪ¶Ц´Ьઆє¡³Ъ ÃђЩç´ª»³Ц »Ц·Ц°› ´а. ĴЪ ±¹Ц¢ЪºЪ¶Ц´Ь˛ЦºЦ ¿Ъ¾ક°Ц અ³щકю»Ц¿ ¸Ц³Âºђ¾º ¹ЦĦЦ

આંયાંબધા ઓલરાઇટ છે! લલલત લાડ

ભરીને મુન્નાભાઈ બેસી નિીં રિે. તમને શરદી થઈ િશે તો મુન્નાભાઈ તમારા મોં પર તમને કિેશે, ‘તેરે િેિડે મેં સબ િોગટ કે ભાડૂઆત ઘૂસ ગયેલે િૈં! અખ્ખા ચાલી ખાલી કરવાના પડેંગા... મગર તુ ફિકર મત કર. અપુન ઐસા દમદાટી કા ગોલી લગાયેલા ના, ફક સબ સાલે અપના અપના બોહરયા હબસ્તર ઉઠાકર ચાર હદનમેં ભાગ જાયેંગે!’ તમને ખાંસી થઈ િોય તો

કિેશે, ‘એ હચરકુટ, તુ ખાંસતા કાયકો િૈ, માલુમ? ક્યું ફક તેરે ગલે મેં બિોત સારે છોટે છોટે ટપોરી અપને પૈરોં મેં હખલ્લીવાલે જુતે પિનકર ડીસ્કો કર રૈલે િૈં! મગર તુમ ડરને કા નિીં. હબલકુલ ડરને કા નિીં. અપુન કો હસિફ એક અવાજ કરને કા. ફિર દેખ, મુન્નાભાઈ ઉન ટપોરીયોં કી કૈસી વાટ લગાતા િૈ!’ તમને તાવ આવ્યો િશે તો કિેશે, ‘તેરા રેડીયેટર તો ભોત ગરમ િૈ ભીડુ... જરા િવા આને દે, થોડી ઠંડક િોને દે, ભાઈ! અભી અખ્ખા બોડી ઇતના ગરમી સે બાત કરેંગા તો સારે સ્પેર પાટટ ઢીલ્લે જ િો જાયેંગે ના? તુ તો બસ, દો હદન તક હબસ્તર પકડ લે. ટોટ્ટલ રેસ્ટ!’ જેને ઝાડા થઈ ગયા િોય એવા દરદીને કિેશે, ‘તેરે પેટ મેં ભોત રાડા ચલ રૈલા િૈ, બાપ! અભી બિાર સે પુલીસ-વુલીસ કો ભેજકર સાલી રાડાબાજ પન્લલક કો ભગાના પડેંગા. ઔર ભગાને કે બાદ પીછુ કા દરવાજા ભી ટાઇટ બંધ કરના પડેંગા! સમઝા ના?’ મુન્નાભાઈ હાટટસ્પેશ્યાલીસ્ટ મુન્નાભાઈ તો ગમે તે લાઇનના સ્પેશીયાલીસ્ટ બની જાય! એને કોણ રોકે? જેના હૃદયમાં વાલ્વની ટ્રબલ િોય એવા વડીલ કાકાને મુન્નાભાઈ શાંહતથી ખભે િાથ મૂકીને સમજાવશે, ‘અરે ચાચુ, તેરે હદલ મેં ખાલી પ્લન્બબંગ કામ કરવાને કા િૈ, બસ! વો ક્યા િૈ, હદલ કી ટંકી મેં જો વાલ્વ આતા િૈ ના, વો થોડા લીક િો રૈલા િૈ. તો િીકર કાયકુ કરને કા? મૈં તેરેકુ એક પ્લન્બબંગ િીટીંગ કા કામ કરનેવાલે ડાક્ટર કા પતા દેતા હું ના? તુ વિાં જાકર િીટીંગ

પુત્ર-પુત્રી, પતિપત્ની, દાદા-દાદી એટલેકેસમગ્ર પતિવાિ વાંચી શકે િેવુંસાપ્તાતિક.....

ĴЪ ·ђ»щ³Ц° Âщ¾ЦÂєç°Ц³³Ц ç°Ц´ક અ³щ╙¾ΐ╙¾Å¹Ц¯ ક°ЦકЦº ´а. ±¹Ц¢ЪºЪ¶Ц´ЬĬщºЪ¯ આє¡³Ъ ÃђЩç´ª»¸Цє¢ºЪ¶ђ ¸Цªъ╙¾³Ц¸аà¹щ આє¡³Ц ઇ»Ц§³Ъ ã¹¾ç°Ц °Ц¹ ¦щ. ¿Ъ¾ક°Ц³Ц કЦ¹↓ĝ¸ђ

¯Ц. ∟/≠/∞∫°Ъ ≤/≠/∞∫ ĴЪ ╙Ã×±Ь¸є╙±º, »щ窺 ¯Ц. ∞∞/≠/∞∫ અђ¸ ¿Чક¯ ¬ъÂщתº, »є¬³ ¯Ц. ∩/≡/∞∫°Ъ ∟∫/≡/∞∫ ºЦ²Ц ╙ĝæ® ¸є╙±º, ×¹а§ÂЪ↓ ¯Ц. ∟≡/≡/∞∫°Ъ ∫/≤/∞∫ ĴЪ ¾à»·³Ъ²Ъ ¸є╙±º, ¾щܶ»Ъ ¯Ц. ∞≠/≤/∞∫°Ъ ∟∫/≤/∞∫ ĴЪ §»ЦºЦ¸ ¨Ьє´¬Ъ, ÃєÂ»ђ

¯Ц. ∞/≥/∞∫°Ъ ∞∫/≥/∞∫ કю»Ц¿ ¸Ц³Âºђ¾º ¹ЦĦЦ, ¥Ъ³-╙¯¶щª

¿Ъ¾ક°Ц ¯°Ц ¹ЦĦЦ³ђ »Ц· »щ¾Ц ¾›·Ūђ³щÃЦ╙±↓ક આ¸єĦ® Âє´ક↕ĴЪ ºЦ§щ×ĩ¢ЪºЪ¶Ц´Ь√√≥∞ ≥∫∟≠≈ ≥∞≡∟≥ ક°Ц/Ĭ¾¥³ ¶ЬકỲ¢ ¯°Ц ¸Ц╙Ã¯Ъ ¸ЦªъÂє´ક↕

·Цº¯ ¾щ»µыº ĺçª (Charity Reg 1077821)

55, Loughborough Road, Leicester, LE4 5LJ Email : info@indiaaid.com Tel. : (0116) 222 2652/ 216 1698

કરવા લે ના? વો ચાર સાલ કી ગેરંટી ભી દેતા િૈ, િાં!’ જેના હૃદયમાં પેસમેકર બેસાડવાનું િોય તેને મુન્નાભાઈ શી રીતે સમજાવશે? ‘દેખ મામુ, તેરા જો હદલ િૈ ના, ઉસકી બેટરી ડાઉન િો ગૈલી િૈ. અભી જૈસે કાર કા બેટરી ડાઉન િોવે તબ પીછુ સે ધક્કા લગાના પડતા િૈ ના? વૈસે ચ તેરે હદલ કો ભી ધક્કા મારના પડેંગા! તો ઉસ કે વાસ્તે ક્યા કરને કા? હદલ કે હબલકુલ બાજુમેં એક પેસમેકર િીટ કરવા ડાલનેકા. ફિર તુ હબડદાસ!’ મુન્નાભાઈ કા એડવાઇિ મુન્નાભાઈની સલાિ િંમેશાં પ્રેક્ટીકલ જ િોય. કોઈ પેશડટ મરવાની અણી પર િોય તો તેનાં સગાંવ્િાલાંને બોલાવીને કિી દેશે, ‘ઉસ કો પૂછો, જીડદગી મેં કુશ કરને કા બાકી િૈ ક્યા? હડસ્કો-હબસ્કો દેખને કા િોવે તો હદખા ડાલો! ક્યું ફક ઇસ કા શો અભી છૂટનેવાલા િૈ. લાસ્ટ રીલ ચલ રૈલી િૈ. બાપ!’ પૈસાદાર જાડીયા પેશડટને ગોલ્ડન સલાિ આપશે, ‘દેખ મોટુ, તુ ક્યા કર... એક બેગ મેં પાંચ લાખ રૂહપયા ભરને કા. ફિર તેરે નૌકર કો બોલ, બેગ કો લેકે ભાગે! જબ વો ભાગે તો તુમ ઉસ કે પીછે ભાગને કા. રોજ આધા ઘડટા ઐસા કરને કા.’ જાડીયો પેશડટ પૂછશે, ‘પણ એવું કેમ?’ ‘ક્યું ફક તુમ સાલા હસિફ પૈસે કે પીછે િી ભાગ સકતા િૈ!’ તમારા ઇગ્લાંડમાં તો આવો કોઈ ટપોરી ડોક્ટર નહિ મળે, પણ ઇન્ડડયા આવો ત્યારે એકાદ મળી પણ જાય! પણ હચંતા નો કરો, ઝીંકે રાખો બાપલ્યા, આંયાં બધા ઓલરાઉડડ છે!

Ahmedabad Mumbai Delhi Bangalore Goa

fr £75 fr £65 fr £65 fr £75 fr £75

All fares are excluding taxes

Many more destinations and airlines available.

Package Tours to Kerala-God’s own country available Fully protected Atol bonded. Special baggage allowance 46k

APPPOINTED TRAVEL AGENT

Special fares to INDIA on

Tel: 0208 548 8090

Email: info@travelviewuk.co.uk

Special Fares available on Jet Airways and BA We do visas to India, Dubai and China BOOK ONLINE WITH 56, Plashet Road, London E13 0RQ www.travelviewuk.co.uk Tel: 020 8548 8090


31st May 2014 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

દરેક િાઇડની ઇચ્છા હોય છેઃ પોતાના લગ્નના દદવસે દિન્સેસ જેવા દેખાવાની. સહજીવનમાં ડગલું માંડવાનું હોય, નવજીવનનો િારંભ થઇ રહ્યો હોય ત્યારે કોઇ પણ યુવતી આવા અરમાન સેવે તે સહજ છે. આ માટે તે મોંઘામાં મોંઘાં અને સુંદર પદરધાન ખરીદે છે. જોકે પદરધાનની વાત આવે ત્યારે દરેક દુલ્હનને મુખ્ય દિંતા તેનાં લેહંગા-િોલી કે સાડીની જ હોય છે. લગ્ન પૂવવે છેક છેલ્લી ઘડી સુધી

જેમ-તેમ ગડી કરીને કબાટમાં િડાવી દેવાથી કામ નહીં િાલે. આવું કરવાથી તો તેનું ડેદલકેટ ફેદિક અને એમ્િોઇડરીને નુકસાન થઇ શકે છે. આથી જ આ વખતે અહીં લે હં ગા - િો લી ની સા િ વ ણી કઈ રીતે કરવી એ જણાવ્યું છે. • ડ્રાય-ક્લીડનંગઃ લગ્ન બાદ ફુરસદ મળે

લગ્ન બાદ મોંઘેરા લેહંગાનુંશું?

તેને દિંતા એ વાતની હોય છે આ લેહંગા-િોલી કે સાડી મને બરાબર સૂટ તો થશેને? લગ્નિસંગે આવેલા દમત્રો-સ્વજનો તેને વખાણે એટલે આ દિંતા હળવી થાય. જોકે લગ્ન કે દરસેપ્શન પૂરું થયે નવી દિંતા શરૂ થાય છે - હવે આ મોંઘેરા લેહંગા-િોલી કે સાડીને સાિવવા કઇ રીતે? આવી દિંતાના બે કારણ હોય છેઃ એક તો, તેની ઊંિી કકંમત અને બીજું, તેની સાથે જોડાયેલી લાગણીઓ. દરેક યુવતી ઇચ્છતી હોય છે કે આ વસ્ત્રો દજંદગીભર સરસ રીતે સિવાય રહે. પરંતુ આ માટે િસંગ પતી ગયે લેહંગા-િોલીને

સ્ત્રીઓ અઠવાડિયાના છ કલાક પોતાના દેખાવ પાછળ ખચચેછે

એટલે પહેલું કામ ત મા રા એ ક્ સ ક્લુ દિ વ ડ્રેસને ક્લીન કરવાનું કરો. આ કામમાં દવલંબ ન કરવો જોઇએ. લગ્ન વખતે કંક,ુ મીઠાઈ, પરફ્યુમ, જૂસ જેવી કોઈ પણ િીજોના ડાઘ લાગ્યા હોય તો એને સાફ કરાવવા જરૂરી છે. ક્યારેક પરસેવાની વાસ રહી આખા ડ્રેસમાં િસરી જતી હોય

છે. ડ્રાય-ક્લીન કરવાથી ફેદિક લાંબા સમયે પણ એવું ને એવું રહે છે. • ઇસ્ત્રીઃ લગ્નની સાડી કે લેહંગાને ફરી પાછાં નજીકના કોઈ િસંગમાં પહેરવાનું પ્લાદનંગ કરતા હો તો એને ડ્રાય-ક્લીદનંગ બાદ ઇસ્ત્રી પણ કરાવીને રાખો જેથી એના પર લાગેલી ક્રીિ જતી રહે. જોકે આ િયોગ ઘરે ન કરતાં બહાર ડ્રાય-ક્લીનર પાસે જ કરાવો, જેથી ડેદલકેટ ફેદિકને નુકસાન ન થાય. અને જો ઘરે જ ઇસ્ત્રી કરવાનો દવિાર હોય તો ટેમ્પરેિર ફે દિ ક ને ધ્ યા ન માં રાખીને સેટ કરવું અને એમ્િોઇડરીને નુકસાન ન થાય એ રીતે ઇસ્ત્રી કરવી. • ફિડનડિંગ ટચઃ લગ્નમાં સાડી કે િદણયા-િોળી પહેયાા હોય ત્યારે કોઈ કારણસર એમાંથી કોઈ મોતી કે સ્ટોન ખરી પડ્યો હોય, દસલાઈ નીકળી ગઈ

DG

હોય, કાપડ ડેમેજ થયું હોય તો એ બધું દરપેર કયાા બાદ જ એને પેક કરો. લગ્નના િસંગોમાં કપડાં થોડાં ડેમેજ થાય એ કોમન છે. એવામાં દરપેર કરીને મૂકવાથી નેક્સ્ટ ટાઇમ જ્યારે એ કપડાં પહેરવાં હશે ત્યારે છેલ્લી ઘડીએ દોડાદોડી નહીં થાય. • િોલ્ડિંગઃ િાઇડલ સાડી અને િદણયા-િોળીને સારી રીતે ગડી કરવામાં આવે એ જરૂરી છે. યોગ્ય રીતે ગડી ન થવાથી એના વકકને નુકસાન થાય છે. ગડી કરતી વખતે વચ્ચે દટશ્યુ પેપર અથવા છાપાં મૂકો જેથી સોફ્ટ ફેદિક અને એના પર કરેલું વકક

à{

વાનગી

એકબીજા સાથે ઘસાઈને ડેમેજ ન થાય. દોરાવકક હશે તો ઘસાઈની ગૂંિવાઈ પણ શકે છે. આથી જ સાડીની ગડી હંમેશાં ઊંધી અને વચ્ચે પેપર રાખીને જ કરવી. • જાળવણીઃ દસલ્ક અને દટશ્યુની સાડીઓને જો એમ જ રાખી દેવામાં આવે તો એમાં જીવાત પડી જવાથી કાપડ સડી જાય તેવું બની શકે છે. આથી હંમેશાં આવી જરી અને વકકવાળી સાડીઓને કોટનના અથવા મલમલના સફેદ કાપડમાં વીંટીને સૂકી જગ્યા પર મૂકો. એ દસવાય એમાં નેપ્થાલીનની ગોળીઓ પણ રાખી શકાય, જેથી સાડીઓ

મહહલા-સૌંદયય 21

ભેજમુક્ત રહે અને જીવાત ન પડે. અને છેલ્લું, કાપડને પણ તાજી હવા લાગવી જરૂરી છે. આથી વષોાનાં વષોા સાડી, લેહંગા-િોલી, સૂટ જેવાં કપડાંને પેક કરીને મૂકી ન દેતાં થોડાંથોડાં દદવસોએ એને બહાર કાઢી ખુલ્લી હવામાં રાખો જેથી ફ્રેશ હવા લાગે અને કપડાં સારાં રહે. લગ્નિસંગની સ્પેશ્યલ યાદોમાં વસ્ત્રોનું ખૂબ મહત્ત્વનું સ્થાન છે. આથી જ આ વસ્ત્રોને દજંદગીભર સરસ રીતે પોતાની પાસે રાખવાં હોય તો તેની યોગ્ય સાિવમી જરૂરી છે.

અને મીઠું ઉમેરીને ઝીણી પેકટ વાટી સામગ્રી: ત્રણ કપ પનીરના ટુકડા લો. હવે પનીરના ટુકડાઓમાં કાંટા વડે • એક કપ સમારેલો કાંદો • પા કપ દૂધ કાણાં પાડી લો. તૈયાર કરેલી પેકટમાં • દોઢ ચમચી ગરમ મસાલો • એક પનીરના ટુકડાઓને ૧૫થી ૨૦ મમમનટ ચમચો બટર • એક ચમચી તેલ માટે મેમરનેટ કરવા માટે મૂકો. હવે એક પેસ્ટ માટેઃ બે કપ ઝીણી સમારેલી પેનમાં બટર ગરમ કરો અને એમાં કોથમીર • અડધો કપ ઝીણાં સમારેલાં કાંદાને ગુલાબી થાય ત્યાં સુધી ફુદીનાનાં પાન • બેથી ત્રણ લીલાં સાંતળો. હવે મેમરનેટ કરેલા પનીરના મરચાં • એકાદ ઇંચ જેટલો આદુન ં ો મખમલી પનીર ટુકડા ઉમેરીને પાંચથી સાત મમમનટ ટુકડો • પા કપ કાજુના ટુકડા • પા કપ દહીં • એક ચમચો લીંબન ુ ો રસ • મીઠું કવાદ પ્રમાણે સુધી સાંતળો. હવે દૂધ ઉમેરીને જ્યાં સુધી દૂધ બળી રીત: મમક્સરના જારમાં કોથમીર, ફુદીનાનાં પાન, ન જાય ત્યાં સુધી ચડવા દો. છેલ્લે ગરમ મસાલો લીલાં મરચાં, આદુ,ં કાજુના ટુકડા, દહીં, લીંબન ુ ો રસ ભભરાવીને તરત સવવ કરો.

NOMINATION FORM

The prestigious Asian Achievers Awards is hosted every year by UK’s leading news weeklies Asian Voice and Gujarat Samachar to honour British Asians par excellence. If there is someone you know who has broken boundaries and deserves recognition for their unique contribution to the community and the nation then please nominate them for one of the awards listed below. Make sure that you fill in this application form and send it on or before 14th July, 2014 by post, fax or email to Mr. L George, Tel: 020 7749 4013, Fax 020 7749 4081, Email: aaa@abplgroup.com. If you are sending it by post the address is Mr. L George, ABPL Group, Karma Yoga House, 12 Hoxton Market, London N1 6HW.

Please tick the appropriate category

કત્રીઓ મદવસનો મોટા ભાગનો સમય અરીસા સામે મવતાવે છે એ વાતમાં પહેલથ ે ીજ કોઇ શંકા નહોતી, પરંતુ તાજેતરમાં થયેલા સંશોધનના તારણો પણ તે વાતને સમથવન આપે છે. લંડનમાં થયેલા અભ્યાસના તારણ અનુસાર, કત્રીઓ અઠવામડયે ૬.૪ કલાકનો સમય પોતાના દેખાવ પાછળ આપે છે. લુકસ માટે સમય આપવાની બાબતે જોકે પુરુુ ષો થોડા પાછળ છે. મરપોટટ કહે છે કે પુરુષો અઠવામડયે સાડા ચાર કલાક લુક્સ પાછળ ખચચે છે. જોકે ટીનેજસવ તો કત્રીઓ કરતા પણ આગળ હોય એમ ૭.૭ કલાક અરીસા સામે જ હોય છે. ૨૦૦૦ એડલ્ટ્સ અને ૨૦૦૦ ટીનેજસવને આવરી લેતા આ કટડીમાં એ પણ જાણવા મળ્યું હતું કે ૬૦ ટકા પુખ્ત વયની કત્રીઓને અઠવામડયામાં એક વાર પોતાના લુક્સ મવશે નેગટે ીવ મવચારો આવે છે. આવું ફીલ કરવાવાળા પુરુષોની સંખ્યા માત્ર ૩૬ ટકા હતી. કત્રીઓમાં લુક્સને લઇને સૌથી વધુ મચંતા પેટની હતી. ૬૯ ટકાને પેટની મચંતા હતી તો ૪૦ ટકાને સ્કકનની, ૩૯ ટકાને થાઇઝ માટે અને ૩૨ ટકાને વાળની મચંતા હતી.

Entrepreneur of the Year ....................................................

Uniformed and Civil Services ............................................

Awarded to an entrepreneur with a proven track record of operating a successful business enterprise.

For outstanding achievements in uniformed and civil services or contribution to the community through any of the above services.

Achievement in Media, Arts and Culture ....................

Professional of the Year ......................................................

Someone who has made a mark in media including print and broadcast media; cinema, art and culture.

Achievement in Community Service................................

Professionals in the field of medicine, law, education, banking, finance and others, who have scaled the heights of their chosen profession.

International Personality of the Year ............................

In recognition for an individuals service to community.

Awarded to those who have acclaimed popularity internationally for his/her contribution in any particular sector and is recognised for their timeless philanthropic activities.

Sports Personality of the Year............................................ Awarded for excellence in sports.

Woman of the Year ................................................................ The award will recognise and honour a woman who has made a significant mark in any chosen field.

Business Person of the Year .............................................. Awarded to a business person who is a success in every sense of the word and can demonstrate a genuine passion for social issues.

Lifetime Achievement Award ............................................ To honour those individuals, who during their lifetime, have made immense contributions in any given field. This remarkable individual can be marked as an example for the younger generation.

Application FormName of the Person you are Nominating: __________________________________________________________________________Contact Details of the Nominee (Tel & email):_______________________________________________________________________Present Occupation of the Nominee:_______________________________________________________________________________Please attach the Nominees's CV which includes the following information (Please do not exceed a limit of 1000 words) (1) Personal background (2) Most important career achievements till date.

(3) Nominee's contribution to the community and nation. (4) Future Plans, ambitions and visions. (5) Any notable obstacles in the Nominee's career that has helped him/her to reach where they are today.  

Summary- (Please include a summary in not more than 150 words why the nominee is worthy of winning the particular award in a separate sheet) Nominator’s name and contact details: ____________________________________________________________________________ Nominator’s current Occupation/Company: _________________________________________________________________________ Tel/Mobile: _________________________________ Email: __________________________________________________________

NOMINATION AND SELECTION PROCESS This is a unique event where readers nominate and an independent panel of judges comprising of eminent personalities selects the winner. Judges’ decision is final. ABPL Group will not entertain any dialogue with members of the public regarding the judging process. In order to ensure a high degree of transparency and fairness, the management and members of the staff of Asian Voice and Gujarat Samachar will play no role in the nomination or judging process. You may use an additional sheet if the space provided is insufficient. The winners will be announced at the AAA Awards ceremony on 19th September, 2014. Asian Voice, Gujarat Samachar will publish the names of the short listed candidates and winners after the event. The winners names will also appear in our e-edition www.abplgroup.com You can nominate yourself if you wish to. Nominations and entries must follow the prescribed format. All nomination forms must reach our offices on or before 14th July, 2014


22

દેશરવદેશ

ઓ¾ºçªъ¹Â↓¸Цªъ³¾Ц ઈ╙¸Ġщ¿³ ╙³¹¸ђ અ³щ´ђ╙»ÂЪ Âщĝªы ºЪ ઓµ çªъª ˛ЦºЦ ╙¬Âщܶº 2013¸Цє³¾ЦєµђÜÂ↓FLR-FP ±Ц¡» કº¾Ц¸Цєઆã¹Ц ¦щ. ¸ЦઈĠ×ÎÂ³Ъ ·Цºщ є¯ ¾ç¯Ъ ¸Цªъ આ µђÜÂ↓ ÂЦ¥щ § ÂЬ¢ §®Ц¹ ¦щ. આ ´ђ╙»ÂЪ Ãщ«½ અºm કºЪ ¿કы¯щ¾Цєઅº§±Цº³Ъ ¥Цº કыª¢ ъ ºЪ આ ¸Ь§¶ ¦щ. 1. µы╙¸»Ъ »Цઈµ એ¨ અ ´Цª↔³º (∞√ ¾Á↓³ђ λª) 2. µы╙¸»Ъ »Цઈµ એ¨ અ ´щº×ª (≈ ¾Á↓³ђ λª) 3. µы╙¸»Ъ »Цઈµ એ¨ અ ´щº×ª (∞√ ¾Á↓³ђ λª) 4. ĬЦઈ¾щª »Цઈµ ઈ³ ¹Ьકы(∞√ ¾Á↓³ђ λª) ∞. µы╙¸»Ъ »Цઈµ એ¨ અ ´Цª↔³º (∞√ ¾Á↓³ђ λª) આ Ĭ°¸ કыª¢ ъ ºЪ એ¾Ъ ã¹╙Ū³Ъ Щç°╙¯ ±¿Ц↓¾щ ¦щ, §щકђઈ ±ºn ╙¾³Ц અÃЪ ¾²ЬºђકЦ¹Ц Ãђ¹ કыºΝЦ Ãђ¹ અ³щ╙Į╙ª¿ ³Ц¢╙ºક ÂЦ°щ»j કºщ»Ц Ãђ¹. આ¾Ъ ã¹╙Ū ╙¾¿щ╙¾¾щક¶Ь╙ˇ³Ц ´¢»ЦєÃщ«½ ╙¾¥Цº કº¾Ц¸Цє આ¾¿щ. §ђ UKBA ¯щ³Ъ ╙¾¾щક¶Ь╙ˇ³ђ અ¸» કºщ ¯ђ આ¾Ц ¸ЦઈĠת³щ ¥Цº ¾¡¯ અઢЪ ¾Á↓³Ъ ºl´º¾Ц³¢Ъ આ´¾Ц¸Цє આ¾¿щ, §щ કЮ» ∞√ ¾Á↓³ђ ¸¹¢Ц½ђ ±¿Ц↓¾¿щ. ∟. µы╙¸»Ъ »Цઈµ એ¨ અ ´щº×ª (≈ ¾Á↓³ђ λª) આ કыª¢ ъ ºЪ ÂÃщ§ ¸m ¿કЦ¹ ¯щ¾Ъ ¦щ અ³щ §щઓ ╙Į╙ª¿ ³Ц¢╙ºક ¶Ц½ક³Ц ´щº×ª Ãђ¹ ¯щ¾Цє »ђકђ³ђ ╙¾¥Цº કºщ¦щ. ∩. µы╙¸»Ъ »Цઈµ એ¨ અ ´щº×ª (∞√ ¾Á↓³ђ λª) ╙Į╙ª¿ ³Ц¢╙ºક ¶Ц½ક³Ц ´щº×ª Ãђ¾Ц ઔєє¢щઆ એક અ×¹ ¸Ц¢↓¦щ. ∫. ĬЦઈ¾щª »Цઈµ ઈ³ ¹Ьકы(∞√ ¾Á↓³ђ λª) §щ ¸ЦઈĠ×Πકђઈ ´® કЦ³а³Ъ ±ºn ╙¾³Ц § અÃЪ ºђકЦઈ ¢¹Ц Ãђ¹ અ°¾Ц ¢щºકЦ¹±щ ºÃщ¯Ц Ãђ¹ ¯щ¸³Ц ¸Цªъઆ ¸Ц¢↓અÓ¹є¯ ºÂĬ± અ³щ¸±±ક¯Ц↓¦щ. આ કыª¢ ъ ºЪ¸Цє ¹Ьક¸ы Цє ∞√ ¾Á↓³Ц ºÃщ«Ц®³Ъ ÂЦ╙¶¯Ъ ¸Ц¢¾Ц¸Цє આ¾щ ¦щ. આ¾Ц ºÃщ¾ЦÂ°Ъ ¹Ьક¸ы Цє ¡Ц³¢Ъ m¾³³щĬç°Ц╙´¯ કº¯ЬєÂ¸°↓³ ¸½¾Ьє§ђઈએ. ĬЦઈ¾щª »Цઈµ કы ¡Ц³¢Ъ m¾³¸Цє કºщ»Цє કЦ¸, ¥аક¾щ»Цє ªъÄÂЪÂ, ç¾ьЩɦક કЦ¸¢ЪºЪ અ°¾Ц ¹Ьક³ы Ц Â¸Ц§ કы

ÂÛ¹¯Ц Âє¶╙є²¯ કђઈ ´® ĬકЦº³Ъ ÂકЦºЦÓ¸ક Ĭk╙Ǽઓ ¯ºЪકы ±¿Ц↓¾Ъ ¿કЦ¹ ¦щ. ¹Ьક³ы Ц ઈ╙¸Ġщ¿³ ╙¾ΐ¸Цє આ³Ьє µ»ક અ╙¯¿¹ ã¹Ц´ક ¦щ. ╙¬Âщܶº ∟√∞∩ ´¦Ъ ¯щ¸³Ъ ´ЦÂщ ¹Ьક¸ы Цє ºÃщ¾Ц³ђ Ŭщઈ¸ કºЪ ¿કЦ¹ ¯щ¾ђ ¸Ц¢↓ Ãђ¾Ц³Ъ આ¾Ъ ¸Ц╙Ã¯Ъ ╙¾³Ц § ºÃщ¯Ц ÂєÅ¹Ц¶є² ¸ЦઈĠ×Π¹Ьક¸ы Цє¦щ. ¸ђªЦ ·Ц¢³Ц ĬщЩĪ¿³ºђ ˛ЦºЦ આ¾Ъ કыªъ¢ºЪ³щ ·Цºщ આ¾કЦº અ´Ц¹ђ ¦щઅ³щએક ³Ъ╙¯ ¯ºЪકы¯щ³щ¸Ц³¾Ц¸Цєઆ¾щ ¦щ. આ¾Ъ અºm³Ц ´╙º®Ц¸ ╙¾¿щકђઈ ªЪØ´®Ъ કº¾Ъ £®Ъ ¾Ãщ»Ъ ¢®Ц¹. §ђકы, ¸ЦઈĠ×ÎÂ³Ц ¾щ╙ªѕ¢ કы ¥કЦÂ®Ъ ¸Цªъ˛ЦºЦ આ ÂકЦºЦÓ¸ક ¿Ь·¥щΓЦ ¦щ. þщ Âщĝªы ºЪ ઓµ çªъª³Ъ ¢®¯ºЪ એ¾Ъ ¦щ કы ¸ЦઈĠ×γщઅ»¢ ¾¢Ъ↓કº®¸ЦєºЦ¡¾Ц³Ьєઆ¾ä¹ક ¦щ આ°Ъ §, ¯щ¸³щ ¥Цº અ»¢ ¾¢Ъ↓કº®¸Цє ╙¾·Цm¯ કº¾Ц³ђ Ĭ¹Ц ક¹ђ↓¦щ. આ ¦щà»Ъ કыª¢ºЪ £®Ъ ã¹Ц´ક ç¾λ´³Ъ ¦щ, ´ºє¯Ь ¯щ³Ц°Ъ ╙¾¿Ц½ ÂєÅ¹Ц¸Цє ¸ЦઈĠ×γщ ¯щ¸ § ¢щºકЦ¹±щ અ³щ ¾²Ь´¬¯Ьє ºђકЦ® કº³ЦºЦ ¸ЦઈĠ×ÎÂ³Ъ ¾²¯Ъ ÂєÅ¹Ц³ђ ¾¯↓¸Ц³ ¸Ьˆђ û કº¾Ц³Ъ કЦ¸¢ЪºЪ¸ЦєUKBA ³щ¸±± ¸½¿щ.

»щ窺¸Цє ∞∫∩ »Цµ¶ºђ ºђ¬ ¡Ц¯щ ¯Ц. ∞≠-≤-∞∩°Ъ અ¸ЦºЪ ઇ¸ЪĠщ¿³ અђµЪ ¿λ °ઇ ¢ઇ ¦щ. §¹Цє ¯¸³щ અ¸ЦºЪ Âщ¾Ц³ђ »Ц· »ઇ ¿ક¿ђ.

Fehmina Farani

Farani Javed Taylor solicitors Verulam House, 60 Grays Inn Road London WC1X 8LU

Mob 07773 706 866 Fax. 02072427306

Email: ffarani@faranitaylor.com

31st May 2014 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

મોસ્કોઃ યુક્રેનમાં િાષ્ટ્રપરત ચૂંટણીમાં ચોકલેટ કકંગ પેટ્રો પોરોશેંકો ભાિે બહુમતીથી જીતી ગયા છે. જીતની જાહેિાતની સાથે જ તેમણે પૂવવીય યુક્રેનમાં કબજો જમાવી બેઠેલા િરશયન સમથાક રવદ્રોહીઓને ચેતવણી આપી છે. તેમણે કહ્યું છે કે તેઓ બળવાખોિો સાથે કોઈ પણ પ્રકાિની વાતચીત કિાશે નહીં. જોકે તે ક્ષેત્રના લોકો સાથે વાતચીત કિવા માટે તૈયાિ છે. િરશયન સમરથાત બળવાખોિોએ પૂવવીય યુક્રેનના અનેક શહેિો પિ કબજો જમાવી િાખ્યો છે.

વોશિંગ્ટનઃ નરેડદ્ર મોદીએ વડા પ્રધાન તરીકે લીધેલા શપથ અને તેમની વરણીને અમેરરકાવાસી બરાક ઓબામા ભારતીયોએ પણ ભારેધામધુમથી અફઘાનિસ્તાિમાં ઉજવી હતી. અમેરરકામાં વસતા કાબુલઃ અમેરિકન પ્રમુખ બરાક ભારતીયોએ દેશભરમાંજુદા જુદા ઓબામાએ અફઘારનટતાનમાં તૈનાત અમેરિકન સૈરનકોનેમળવા સ્થળોએ મોદીના પદગ્રહણ માટે ગુપ્ત િીતે અફઘારનટતાનની સમારોહ વખતેઉજવણીની સાથે મુલાકાત લીધી હતી. ઉલ્લેખનીય આશા વ્યક્ત કરી હતી કેતેનાથી હવે ભારતમાં રવકાસના એક છે કે અમેરિકન સૈરનકો ટૂક ં સમયમાં અફઘારનટતાનમાંથી નવા જ યુગનો પ્રારંભ થશે. રવદાય લેવાના છે. ઓબામાએ આ અમેરરકામાંરસરલકોન વેલી, યાત્રા દિરમયાન અમેરિકન ડયૂયોકક, ડયૂજસસી, હ્યુસ્ટન, લોસ સૈરનકો સાથે થોડાક કલાકો એડજલ્સ અને તામ્યા ખાતે રવતાવ્યા હતા. જોકેતેઓ કાબુલ મોદીના પદગ્રહણ સમારોહની પણ ગયા ન હતા અને અફઘાન ઉજવણી થઇ હતી. આ પ્રમુખ હામીદ કિઝાઈની પણ

મુલાકાત લીધી ન હતી. ઓબામાની આ ચોથી યાત્રા હતી. Leicester જોકે૨૦૧૨માંફિીથી ચૂટં ાયા પછી 143 Loughborough Road, તેઓ પ્રથમ વખત અફઘારનટતાન Leicester. LE4 5LR આવ્યા હતા. • સાઉદી અિબમાં એક સપ્તાહ ચાલનાિા મેંગો ફેસ્ટટવલમાં ભાિતીય શું તમે મોજમાં િથી... કેિીની દસ જાત પણ મુકાયેલી છે. સાઉદી અિબમાંકણાાટકના માંડ્યા તો વાંચો ‘ગુજરાત સમાચાર’ રજલ્લાની કેિીઓ મૂકવામાં આવી છે. અખાતી પ્રદેશના ૧૧૦ વેચાણકેન્દ્રો ખાતે ફેસ્ટટવલમાં વેચાણ થઈ િહ્યું છે. ફેસ્ટટવલમાં અђÂЪઆઇ, ´Ъઆઇઅђ અ³щ·Цº¯³Ц ╙¾¨Ц³Ъ Âщ¾Ц આલ્ફાન્સો, કેસિ, તોતાપુિી, બદામી અને િાજાપુિી સરહતની કેિી અ¸щઆ´³щ·Цº¯³Ц ╙¾¨Ц અ³щઅђÂЪઆઇ અ°¾Ц ´Ъઆઇઅђ ¸щ½¾¾Ц મૂકવામાંઆવી છે. સાઉદી અિેરબયા કેિીની આયાત કિનાિો દેશ છે. ¸Цªъ¸±± કºЪ¿Ьє. ³¾Ъ અº! ¯щ¸§ ³¾Ц ´Ц´ђª↔´º અђÂЪઆઇ અ³щ ´Ъઆઇઅђ ĺЦ×µº કºЦ¾¾Ц ¸½ђ. અ¸Цºђ ¥Ц§↓¦щ¸ЦĦ £25 Fastlens Wholesale Contact Nilesh Shah 0208 453 5666 / 07961 816 619 DX Telecom, Radha Silk House, Unit 8, 190 Ealing Road, Wembley HA0 4QD

Finance Banking and Insurance Magazine (FBI) in association with

The only magazine of its kind within UK’s ethnic media. A must read for all British Asians For Advertisement Booking

Look out for the 2014 Edition

Call 020 7749 4085

Glasses

80 Mowbray Parade, Edgware Way, Edgware, Middlesex HA8 8JS Tel: 020 8958 9393

Frames Single Vision lenses Bifocal lenses Varifocal lenses

from from from from

£10 £10 per pair £25 per pair £45 per pair

FBI Release Event

= = £∞ = €∞ = $∞ = એક ĠЦ¸ Âђ³Ц³ђ ·Ц¾ એક અ⅜Â Âђ³Ц³ђ ·Ц¾ એક અ⅜Â Âђ³Ц³ђ ·Ц¾ એક ઔєÂ ¥Цє±Ъ³ђ ·Ц¾ £∞

λЦ. ≥≥.∟≈ ∞.∟∩ $ ∞.≠≤ λЦ. ≤√.≡√ λЦ. ≈≥.∞√ £ ∟∫.≡√ £ ≡≠≡.≤√ $ ∞∟≥√.√√ $ ∞≥.∩≈ €

One Month Ago

λЦ. ∞√∞.≠√ ∞.∟∞ $ ∞.≠≤ λЦ. ≤∫.√√ λЦ. ≠√.∫≈ £ ∟∫.≤√ £ ≡≡∟.√√ $ ∞∟≥≡.√√ $ ∞≥.≠√ €

1 Year Ago

λЦ.

≤∫.≤√ ∞.∞≡ $ ∞.≈√ λЦ. ≡∟.≈√ λЦ. ≈≠.≈√ £ ∟≥.≠√ £ ≥∟√.√√ $ ∞∩≤√.√√ $ ∟∟.∞√ €

Email: kngbuilder@hotmail.com

ઇ¸ЪĠщ¿³ ¸Цªъ╙¾¥Цºђ ¦ђ, ¯ђ ¸╙»ક »ђ ╙¾Áщ╙¾¥Цºђ

2 2 2 2 2

. #$ . +. *$#(#. * - *!&.!+ -( *"+ #1 +-'

3 3 3 3 3

2 2 2 2

*$'+' &*$ ,+-# +*$ +*$ 0 ( (0),0-

3 3 3 3

In keeping with its profile the FBI magazine will be released at the House of Commons, June 2014 in the presence of distinguished guests.

¹Ьક³ ы Ъ એક ¸ЦĦ µ¸↓§щ³Ъ અђЧµÂђ ÂΆЦÃ³Ц ÂЦ¯щ¹ ╙±¾Â ¡Ьà»Ъ ºÃщ¦щ.

2 2 2 2 2 / 2 / 2 2 2

I I

I

I

I

I

#

!

Fixed Fees

¹Ьકы³Ъ ¾²Ьઅ³Ь·¾ ²ºЦ¾¯Ъ અ³щç°Ц╙´¯ µ¸↓ ╙¾ΐ³Ъ Ĭ°¸ »ђ µ¸↓§щ³Ьє´ђ¯Ц³Ьє∟∫ ક»Цક ¥Ц»¯ЬєªЪ¾Ъ çªъ¿³ ¦щ. ¸Ãщº¶Ц³Ъ કºЪ³щ§Ьઅђ www.maliklaw.tv

I

"

Rates

KNG BUILDER Speaclist at: Lofts Conversions, Extensions,

I

!

¶º ·Ц¾

Mr. K Gohil Mob.: 07885 690 154

www.fastlens.co.uk

3 3 3 3

£∞

ઉજવણીમાં લોકો ‘નમો સાથે ભારતનો ઉદય’, ‘મોદી ફાઈડ ઈન્ડડયા’, ‘ભાજપ, મોદીને અરભનંદન’ જેવા પ્લેકાડડ સાથે આવ્યા હતા. આ તમામ ઉજવણી સ્થળોએ આયોજકોએ રમઠાઈ વહેંચી હતી અને ચા-નાસ્તાના કાયયક્રમો રાખ્યા હતા. આ પ્રસંગે ‘ફેડડઝ ઓફ ઈન્ડડયા સોસાયટી ઈડટરનેશનલ’ના ગૌરાંગ દેસાઈએ આશા વ્યક્ત કરી હતી કે મોદીએ જે રવકાસનું દેશને વચન આપ્યું છે. તેના દસમા ભાગનો રવકાસ પણ જો સાધી શકાય તો તેકોંગ્રેસના ૬૦ વષયના શાસન કરતા વધારેહશે.

Decoration, Electric-work, Plumbing, Kitchen, Bathroom, Bedroom etc. Free Quotation

અ¸ЦºщÓ¹Цє∞≈√√ કº¯Цє´® ¾²Цºщĭы¸ §ђ¾Ц ¸½¿щ. ¸ЦĦ ¯¸Цλє╙ĬçĝЪØ¿³ »ઇ³щઆ¾ђ. કђઇ ´® ªъ╙»╙¾¨³ એ¬¾ªЦ↓ઇ¨ ¬Ъ» કº¯Ц Âç¯Ь ¸ђªЦ·Ц¢³Ц ¥ä¸Ц આ´ ºЦà §Ьઅђ Ó¹ЦєÂЬ²Ъ¸Цє¯ь¹Цº કºЪ આ´Ъએ ¦Ъએ.

%)#" " 3 0) & 3 #(%& 3 )-&/. 3 + 3

અમેરિકામાંપણ નિેન્દ્ર મોદીના શપથગ્રહણની ઉજવણી થઈ

ચોકલેટ કકંગિી યુક્રેિિી રાષ્ટ્રપનત ચૂંટણીમાંજીત

ઇ¸ЪĠщ¿³³Ъ ¸Ьäકы»Ъ ¦щ? Âѓ°Ъ ĴщΗ ÂЦ°щ§ C¾.. ¯¸ЦºЪ µ½¯Ц એ અ¸ЦºЪ µ½¯Ц ¦щ. ¸µ¯ કЦ³Ь³Ъ Â»Цà ¸Цªъ§Ьઅђ ±º ¿╙³¾ЦºщÂЦє§щ≠°Ъ ≡ ³аº ªЪ¾Ъ - çકЦ¹ ¥щ³» ≤∞≥ ±º º╙¾¾Цºщ¶´ђºщ∩°Ъ ∫ ¾Ъ³Â ªЪ¾Ъ - çકЦ¹ ¥щ³» ≤√≈ ±º ¿╙³¾Цºщ¶´ђºщ∫°Ъ ≈ ¾Ъ³Â ªЪ¾Ъ - çકЦ¹ ¥щ³» ≤√≈

I I I I

I

I

I

I

Immigration Nationality Human Rights Visa Extension (Tier 1, 2,4, 5 and others) Appeals to First - Tier and Upper Tribunal Appeals to the Court of Appeal and Supreme Court Judicial Reviews in the High Court Discretionary Leave outside the immigration rules

Malik Law Solicitors

Offices : Bethnal Green – Southall – Birmingham

Tel: 020 7613 5454 www.maliklaw.com


31st May 2014 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

અયોધ્યામાંરામ મંદિર બનાવોઃ સંઘના દવચારક એમ.જી.વૈદ્ય

નવી દિલ્હીઃ કેન્દ્રમાં ભાજપની સરકાર બની છે. એવામાંરાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘે પણ પોતાની ઇચ્છા વ્યક્ત કરી છે. સંઘ તરફથી સ્પષ્ટ કરવામાંઆવ્યુંછેકેતેમના તરફથી સરકાર રચવાની પ્રમિયામાં કોઇ દરમમયાનગીરી કરવામાં આવશે નહીં. પરંતુ બીજી બાજુ ભાજપની પ્રભાવશાળી જીત બાદ સંઘના મવચારક એમ.જી.વૈદ્યે અયોધ્યામાં રામ મંમદર મનમાાણ અને કાશ્મીરમાંથી કલમ ૩૭૦ હટાવવાની માગણી દોહરાવી છે. વૈદ્યે પોતાના બ્લોગમાં લખ્યું છે કે, ૧૯૯૯માં ભાજપ માત્ર

૧૮૮ બેઠકો જીતી શક્યો હતો, ત્યારે નેશનલ કોન્ફરન્સ જેવા પક્ષોનો ટેકો મેળવવાની મજબૂરી હતી. એટલા માટે કોમન મમમનમમ પ્રોગ્રામ સાથી પક્ષોને ધ્યાનમાં રાખીને તૈયાર કરવામાં આવ્યો હતો. એ વખતે કલમ ૩૭૦ હટાવવાની અનેઅયોધ્યામાંરામ મંમદર મનમાાણનો મુદ્દો કોલ્ડ સ્ટોરેજમાંમુકાયો હતો. જોકેહવે ટીડીપી, મશવસેના અને અકાલીદળ એનડીએના ભાગરૂપ છે. એવામાં શક્ય છે કે આ પક્ષોનેરામ મંમદર બનાવવા સામે કોઇ વાંધો નહીં હોય.

સંવિપ્ત સમાચાર

• ભારતે વડા પ્રધાનની સોગંદઝવઝધનું ઝનમંત્રણ પાઠવ્યાની વળતી શુભચ્ે છા પેઠેપાફકસ્તાનેભારતના ૧૫૧ માછીમારોનેમુિ કયાણછે. જ્યારે શ્રીલંકાના વડા મવિન્દા રાજપિેએ પણ કેદ પકડાયેલા તમામ ભારતીય માછીમારોનેમુિ કયાણછે. મોદીએ આ બન્નેનેતાઓનો આભાર માન્યો છે. પાફકસ્તાન સત્તાવાળાઓએ કરાંચીની મઝલયાર જેલમાંથી ૫૯ ભારતીય માછીમારોનેમુિ કયાણછે. જ્યારેપાફકસ્તાનના ઝસંઘ પ્રાંતના હૈદરાબાદની નારા જેલમાંથી ૯૨ ભારતીય કેદીઓનેમુિ કયાણછે. આ મુઝિ પાફકસ્તાનના વડાપ્રધાન નવાિ શરીફ ભારતમાં નરેન્દ્ર મોદીના શપથ સમારોહમાંભાગ લેવા આવી રહ્યા છેતેપ્રસંગેકરવામાંઆવી છે.

જામીન ના મેળવવા પર અટકેલા આમઆદમી પાટટીનાં સંયોજક અરવવંદ કેજરીવાલને મંગળવારે ઝદલ્હી હાઇ કોટટમાંથી પણ હાઇ વોલ્ટેજનો િટકો લાગ્યો છે. હાઇ કોટેટ તેમની જામીન અરજીની સુનાવણી પહેલાં જ તેમને બેલ બોન્ડ ભરવા માટે કહ્યું હતુ.ં ઉલ્લેખનીય છે કે કોટટની સલાહ પછી છેલ્લાં સાત ઝદવસો પછી જેલની હવા ખાઇ રહેલાંકેજરીવાલ બેલ બોન્ડ ભરવા માટેતૈયાર થઇ ગયા છે. કેજરીવાલનાં બોન્ડ ભયાણ પછી ઝદલ્હીની પઝટયાલા હાઉસ કોટેટતેમનેજામીન આપ્યા અનેતેમનેછોડવાનો આદેશ કયોણ છે. • ઝદલ્હીથી ગોરખપુર જઈ રહેલી ગોરખધામ સુપર ફાસ્ટ એક્સપ્રેસ ટ્રેનના ડબા પાટા પરથી ઉતરીનેસોમવારેસવારેનજીકના પાટા પર ઊભેલી માલગાડી સાથે ટકરાઈ જતાં ૨૬ લોકોનાં મૃત્યુ થયા છે. રેલવેમંત્રાલયેઆ ઘટનામાંઉચ્ચ તપાસના આદેશ આપ્યા છે. • હવેનવી એમ્બેસડે ર કાર ભારતના રસ્તા પર જોવા મળશેનઝહ. ઘટતી જતી માંગ અનેખરાબ નાણાંકીય હાલતનેપગલેઝહન્દુસ્તાન મોટસસેઆ કારનુંઉત્પાદન બંધ કરવાનો ઝનણણય કયોણછે. ૧૯૫૮માં એમ્બેસડે રનુંઉત્પાદન શરૂ થયુંહતુ.ં • અગસ્તા વેસ્ટલેન્ડ કંપની દ્વારા ઇટાલીમાંરખાયેલી બેંક ગેરન્ટી આંઝશક રીતે જપ્ત કરવાની ભારતને મંજરૂ ી મળી ગઈ છે. વીવીઆઇપી હેઝલકોપ્ટર ખરીદી પ્રઝિયામાં લાંચના આરોપો પછી ભારતેઆ સોદો રદ કયોણહતો. ઇટાલીની કોટેટરૂ. ૧૮૧૮ કરોડની મૂલ્યની બેંક ગેરન્ટી ઉપાડવાની આંઝશક મંજરૂ ી આપી દીધી છે. અગસ્તા વેસ્ટલેન્ડની મૂળ કંપની ફફનમેક્કઝેનકાની તરફથી જારી કરાયેલા ઝનવેદનમાંઉપરોિ બાબતની પુઝિ થઈ છે. • લોકસભાની ચૂટં ણીમાંમળેલા કારમા પરાજ્ય બાદ આમઆદમી પાટટી-આપને શઝનવારે બેવડો ફટકો પડયો હતો. ‘આપ’નાં સહસ્થાપક શાવિયા ઇલ્મીએ પક્ષનાંતમામ પદેથી રાજીનામુંઆપી દીધું હતું જ્યારે દેશમાં સૌથી સસ્તી સેવા આપનારી એરલાઇન કંપની એર ડેક્કનની શરૂઆત કરનારા કેપ્ટન જી.આર. ગોપીનાથે

ઘર ઘરમાંવંચાતું ‘ગુજરાત સમાચાર’ આજેજ મંગાવો

• ભાજપના નેતા નીવતન ગડકરીનાં માનહાઝન કેસનાં મામલે

Gujarat Samachar & Asian Voice Presents

in association with

Property Show

7th & 8th June 2014 Harrow Leisure Centre

Christchurch Avenue, Harrow HA3 5BD

10am to 7:30pm

alaria

yK Hone

h

a Sha

Hemin

Rekha

Wedding

Tour & Travel

AK Bollywood Dance Academy

Television Media Partner

For Sponsorship Stall booking & Tickets

Kund ra

Come & Enjoy! ey

Sawhn

Jewellery

Navin

Adil Hashmi

Mehi

Kisha

A Fun-Filled,

n Am

in

Family Weekend with Delicious Food, Countless Shopping Stalls and Dazzling Entertainment!

INDIAN  FREE ENTRY PROPERTY SHOW

All proceeds from ticket sales go to TICKETS Shishukunj, the per person per day EE chosen charity Under 12 go FR for Anand Mela

£2.50

Please call Now

Strategic partners

020 7749 4087

ભારત

23

માત્ર ૧૩ વષષઅને૧૧ મવિનાની ટીનએજમાંવવશ્વનુંસૌથી ઊંચુંવશખર માઉન્ટ એવરેસ્ટ સર કરી આંધ્રપ્રદેશની યુવતીએ રેકોડડકયોષછે. આ રેકોડડિવેઆંધ્રપ્રદેશના વનિામાબાદ વજલ્લાની પૂણાષનાંનામેછે. આવદવાસી યુવતી પૂણાષસરકારી શાળામાંધોરણ નવમાંઅભ્યાસ કરે છેઅનેતેસરકારી િોસ્ટેલમાંરિેછે. પૂણાષના વપતા ખેતીમાંમજૂરીકામ કરેછે. આ મુશ્કેલ વમશનમાંતેના જ કલાસનો વવદ્યાથથી આનંદ પણ તેની સાથેિતો. આનંદ એ ખમ્મમ વજલ્લાના સાઇકલ વમકેવનકનો દીકરો છે. આનંદેકહ્યુંકેતેવવશ્વનુંસૌથી ઊંચુંવશખર માઉન્ટ એવરેસ્ટ સર કરનાર પ્રથમ દવલત છે.

પણ પક્ષમાંથી રાજીનામુંઆપી દીધુંહતુ.ં શાઝિયા ઇલ્મીએ જણાવ્યું કે, સ્વરાજની વાત કરનાર આ પક્ષમાંજ આંતઝરક લોકતંત્ર નથી. પક્ષમાંઅમુક લોકો જ ઝનણણયો લઈ રહ્યાંછેઅનેતેમનુંમહત્ત્વ ન રહેવાનેકારણેતેમણેપક્ષ છોડી દીધો છે.


તિતિધા

24

૫ ૧૦

૨૨

૧૫ ૧૬

31st May 2014 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

૧૩

૧૧ ૧૨

૧૯

રં

ખા

૧૪

૨૦

૨૧ ૨૮

ભૂ

ભા ગ

૧૭ ૧૮

૨૩ ૨૪

૨૭

૨૫ ૨૬

આઈપીએલ-૭ઃ અંતિમ િબક્કામાંપ્રસ્થાન

તા. ૨૪-૫-૧૪નો જવાબ નમ

પા

ચા ટ

િ

યો ગ

નડ

થા

મી ન

નત ર

વા ન

રો

કા

દી

પા

સું

દા

લો ક ર

હીં

ક્ષ

આડી ચાવીઃ ૧. ....... નોકરી સુખસાહ્યબી વાળી મનાય છે ૪ • ૩. જેના ઉપરથી નકલ કરવાની હોય તે મૂળ િત ૩ • ૫. હદ, મયાવદા ૨ • ૭. કાળજી ૩ • ૮. શરદી ૪ • ૧૦. રેશમ ૨ • ૧૧. ઘોડાની એક િકારની ચાલ ૩ • ૧૪. ઘંટડી ૩ • ૧૫. દેવયોગે ૩ • ૧૭. આડખીલી, નડતર ૩ • ૨૦. એક િકારનું પહેરવાનું વસ્ત્ર ૩ • ૨૨. મેળાવડો, પનરષદ ૨ • ૨૩. મગજ ૩ • ૨૫. ચરણનું સમાનાથથી ૨ • ૨૭. ઝઘડો, કનજયો ૪ • ૨૮. કેળવણી, નશક્ષણ ૩ ઊભી ચાવીઃ ૧. વતવમાન પત્રોનો મુખ્ય ખોરાક ૪ • ૨. કામકાજ કરનારું ૪ • ૪. એક.....ને એવી ટટવ, પથ્થર એટલા પૂજે દેવ ૩ • ૬. પાક ૩ • ૯. મજાક ૩ • ૧૦. હીરો ૩ • ૧૨. લોક..... ૩ • ૧૩. પક્ષીઓનું અનણયાળું મોં ૨ • ૧૪. ટોળી ૩ • ૧૬. ગુજરાતીઓનો નિય ખોરાક ૪ • ૧૮. જાગૃત ૩ • ૧૯. દારૂ ૩ • ૨૧. ધીમેથી મારેલી થાપટ ૩ • ૨૪. મારવું તે ૨ • ૨૬. .... ઊઠાને કે નલયે મેં તો નજયે જાઉંગા ૨ ૫

સુ ડોકુ -૩૩૯ ૩

૨ ૭

૬ ૮ ૧ ૨ ૫ ૯ ૪ ૭ ૩

૨ ૮

૯ ૪ ૬ ૧

૭ ૬ ૮ ૯

સુડોકુ-૩૩૮નો જવાબ

૯ ૧

૬ ૨ ૧ ૪ ૭

૩ ૯ ૨ ૪ ૭ ૧ ૬ ૮ ૫

૭ ૪ ૫ ૬ ૩ ૮ ૯ ૨ ૧

૯ ૧ ૭ ૩ ૨ ૬ ૫ ૪ ૮

૪ ૨ ૩ ૯ ૮ ૫ ૧ ૬ ૭

૫ ૬ ૮ ૧ ૪ ૭ ૨ ૩ ૯

• ભારતીય નિકેટ કડટ્રોલ બોડે આયોજીત આઇપીએલ-૭ના કાયવકારી અધ્યક્ષ સુનનલ ગાવસ્કરે ૨૨ મેના રોજ એ વાતનો પદાવફાશ કયોવ હતો કે આ વખતે આઇપીએલમાં સટ્ટાખોરોએ બે ખેલાડીઓનો સંપકક સાધ્યો હતો. જોકે આ અંગે આઇપીએલની એડટી કરપ્શન યુનનટને જાણ કરી દેવાઇ છે.

Gujarat Hindu Society, Preston

Require a Priest

(Non pastoral religious worker) To carry out daily worship in a Hindu temple. Must have knowledge of Hinduism and ability to perform religious rites & rituals and attend to deities. For further details including application form please contact: President, Gujarat Hindu Society, South Meadow Lane, Preston, PR1 8JN Email – ghsenterprise@hotmail.com Tel – 01772 253901 Closing date – 30th June 2014

૧ ૭ ૪ ૮ ૯ ૨ ૩ ૫ ૬

૮ ૩ ૬ ૫ ૧ ૪ ૭ ૯ ૨

૨ ૫ ૯ ૭ ૬ ૩ ૮ ૧ ૪

નવ ઊભી લાઈન અને નવ આડી લાઈનના આ ચોરસ સમૂહના અમુક ખાનામાં૧થી ૯ના અંક છે અનેબાકી ખાના ખાલી છે. તમારેખાલી ખાનામાં ૧થી ૯ વચ્ચેનો એવો આંક મૂકવાનો છેકેજેઆડી કે ઊભી હરોળમાંરરપીટ ન થતો હોય. એટલુંનહીં, ૩x૩ના બોક્સમાં૧થી ૯ સુધીના આંકડા આવી જાય. આ રિઝનો ઉકેલ આવતા સપ્તાહે.

• સુિીમ કોટટે ભારતીય નિકેટ બોડેના ભૂતપૂવવ િમુખ શ્રીનનવાસનની અરજી ફગાવી દીધી છે જેમાં તેમણે બોડેના અધ્યક્ષ તરીકે કામ કરવા દેવાની મંજરૂ ી માગી હતી.

મુંબઇઃ આઈપીએલ નસઝન-૭ની ગ્રૂપ મેચોમાં તમામ ટીમોએ ૧૪૧૪ મેચો રમીને પ્લેઓફમાં પોતાનું સ્થાન નક્કી કરી લીધું છે. કકંગ્સ ઇલેવન પંજાબ િારંભથી જ શાનદાર િદશવન કરી રહી છે. બીજી તરફ ગત નસઝનની ચેન્પપયન મુંબઇ ઇન્ડડયડસે યુએઇમાં પાંચેય મેચ હારીને અનોખો રેકોડે બનાવ્યો હતો. આ પછી ભારતમાં શરૂ થયેલા બીજા રાઉડડમાં મુંબઈ અને કોલકતા નાઇટ રાઇડસસે શાનદાર િદશવન કરતાં અડય

૨૦ મેઃ રોયલ ચેલેડજર બેંગલોર (૧૬૦/૬)ને સનરાઇઝ હૈદરાબાદ (૧૬૧/૩)એ સાત નવકેટટ હરાવ્યું ૨૦ મેઃ ચેન્નઇ સુપર કકંગ્સ (૧૫૪/૪)ને કોલકતા નાઇટ રાઇડસવ (૧૫૬/૨)એ આઠ નવકેટટ હરાવ્યું ૨૧ મેઃ કકંગ્સ ઇલેવન પંજાબ (૧૫૬/૮)ને મુંબઈ ઇન્ડડયડસ (૧૫૯/૩)એ સાત નવકેટટ હરાવ્યું ૨૨ મેઃ કોલકતા નાઇટ રાઇડસવ (૧૯૫/૪)એ રોયલ ચેલેડજર બેંગલોર (૧૬૫/૫)ને ૩૦ રને હરાવ્યું ૨૨ મેઃ ચેન્નઇ સુપર કકંગ્સ (૧૮૫/૩)ને સનરાઇઝ હૈદરાબાદ (૧૮૯/૪)એ છ નવકેટટ હરાવ્યું ૨૩ મેઃ મુંબઈ ઇન્ડડયડસ (૧૭૩)એ નદડહી ડટરડટનવડસ (૧૫૮/૪)ને ૧૫ રને હરાવ્યું ૨૩ મેઃ કકંગ્સ ઇલેવન પંજાબ (૧૭૯/૪)એ રાજસ્થાન રોયડસ (૧૬૩/૮)ને ૧૬ રને હરાવ્યું ૨૪ મેઃ રોયલ ચેલેડજર બેંગલોર (૧૫૪/૬)ને ચેન્નઇ સુપર કકંગ્સ (૧૬૦/૨)એ આઠ નવકેટટ હરાવ્યું ૨૪ મેઃ સનરાઇઝ હૈદરાબાદ (૧૬૦/૭)ને કોલકતા નાઇટ રાઇડસવ (૧૬૧/૬)એ ચાર નવકેટટ હરાવ્યું ૨૫ મેઃ નદડહી ડટરડટનવડસ (૧૧૫)ને કકંગ્સ ઇલેવન પંજાબ (૧૧૯/૩)એ સાત નવકેટટ હરાવ્યું ૨૫ મેઃ રાજસ્થાન રોયલ (૧૮૯/૪)ને મુંબઈ ઇન્ડડયડસ (૧૯૫/૫)એ પાંચ નવકેટટ હરાવ્યું

ટીમોની ગણતરી ખોરવી નાખી હતી. અત્યારે પ્લેઓફમાં કકંગ્સ ઇલેવન પંજાબ, કોલકતા નાઇટ રાઇડસવ, ચેન્નઈ સુપર કકંગ્સ અને મુબ ં ઈ ઇંનડયડસે સ્થાન મેળવ્યું છે. મુંબઈ રવ. રાજસ્થાન રનવવારે રમાયેલી આઇપીએલ-૭ની છેડલી લીગ મેચમાં મુંબઈ ઇન્ડડયડસે એડડરસનની આિમક ઇનનંગ્સની મદદથી રાજસ્થાન રોયડસને પાંચ નવકેટટ હરાવી પ્લે ઓફમાં સ્થાન મેળવ્યું હતું. રાજસ્થાનના ચાર નવકેટટ ૧૮૯ રનના સ્કોર સામે િથમ કફન્ડડંગ

2, Ambassador House, Wolseley Road, Harrow, Middlesex, HA3 5RT. Tel. 020 8861 6060 Mob: 07977 475529 Email: info@asianfoundation.org.uk Web: www.asianfoundation.org.uk

⌡ ±º ¸╙óщ£∞√ આ´Ъ³щએક ¸╙Ã³Ц ¸Цªъએક ¢Ц¹³щ¶¥Ц¾Ъ ¿કЦ¹. ⌡ £∞∟√ આ´Ъ³щએક ¾Á↓¸Цªъએક ¢Ц¹³щ¶¥Ц¾Ъ ¿કЦ¹. ⌡ ±º ¸╙óщ£∟≈ આ´Ъ³щએક ´╙º¾Цº³щએક ¸╙Ã³Ц ´аº¯ЬєºЦ¿³ આ´Ъ ¿કЦ¹.

Various Ways in Which You can Support US AFH carries out numerous charitable activities on a regular basis. The following remain our main and most popular Relief Programmes. To sponsor any of the above projects, please kindly tick the appropriate box and complete below.

Programme Eye Camp Place*: Date*: * The dates and place subject to confirmation. Sponsor Children’s Education per blind child Blind Girl’s Education per blind child TB Patient Treatment per person Sponsor a Cow Food For Life

Address:-

૧૫ બોલમાં ધમાકેદાર અડધી સદી કરી હતી. ચેન્નઇ રવ. બેંગ્લોર બેંગ્લોરમાં રમાયેલી લીગ મેચમાં ચેન્નઈ સુપર કકંગ્સે મેન ઓફ ધ મેચ કેપ્ટન ધોની અને પ્લેનસસના ધમાકેદાર બેનટંગની મદદથી રોયલ ચેલેડજસવ બેંગ્લોરને આસાનીથી આઠ નવકેટટ હરાવ્યું હતું. બેંગ્લોરના છ નવકેટટ ૧૫૪ રનના જવાબમાં ટોસ જીતીને િથમ કફન્ડડંગ કરનાર ચેન્નઇ સુપર કકંગ્સે ૧૭.૪ ઓવરમાં બે નવકેટટ ૧૬૦ રન બનાવીને જ્વલંત નવજય હાંસલ કયોવ હતો.

£ºકЦ¸ ¸Цªъ¸±±³Ъ¿ §ђઇએ ¦щ

'* ! + *'% '&$1 2 *'&, # ''* -$$1 ",, *'% '&$1 2 * & ! ''* ,"' ''* -$$1 ",, *'% '&$1 2

'

Matrimonial #' % "

$

! !

! $

!

#

# !

!

!

' &

Handsome, Gujarati, Hindu 27yrs, UK graduate Doctor, MRCP, Midlands based, single, non-smoker, Vegetarian, tall, slim, athletic, believes in Hindu values, loves travelling, seeks -Single,Gujarati, vegetarian 23 to 27yrs Doctor, dentist, pharmacist, optician or accountant with similar interests. Contact : doc86patel@gmail.com

Cost £350.00 per camp (Approx. 40 operations) £10.00 per month or £100.00 per annum £10.00 per month or £100.00 per annum £50.00 per month £10.00 per month or £120.00 per year £50.00 per day

I enclose herewith a cheque for_________ Pounds made payable to AFH in sponsorship as selected above. Name:-

એક અડય મેચમાં કકંગ્સ ઇલેવન પંજાબે નદડહીને હરાવ્યું હતું. બોલરોની ચુસ્ત બોનલંગ બાદ મનન વ્હોરા અને ડટનવડ નમલરની શાનદાર બેનટંગની મદદથી પંજાબે નદડહી ડટર ડટનવડસને સાત નવકેટટ હરાવ્યું હતું. નદડહીનો દાવ ૧૮.૧ ઓવરમાં ૧૧૫ રને સમેટાયા બાદ પંજાબે આ સરળ લક્ષ્ય ૧૩.૫ ઓવરમાં ત્રણ નવકેટના ભોગે હાંસલ કયુું હતું. કોલકતા રવ. હૈિરાબાિ કોલકતા નાઇટ રાઇડસવના યુસુફ પઠાણે ગયા શનનવારે આઇપીએલની સૌથી ઝડપી અડધી સદી નોંધાવતા ઇડન

એÂщÄÂ¸Цє ºÃщ¯Ц ·Цº¯Ъ¹ ±є´ǼЪ³щ ºђ§¶ºђ§³Ц £ºકЦ¸ ¯°Ц ºÂђઇ³Ц કЦ¸¸Цє¸±± ¸ЦªъĬ¸Ц╙®ક અ³щ ¸Ãщ³¯Ь ¸±±³Ъ¿³Ъ §λº ¦щ. ºÃщ¾Ц ¸Цªъ Ù»щª³Ъ ã¹¾ç°Ц Â╙ï આકÁ↓ક ´¢Цº ¸½¿щ. ¾²Ь ¸Ц╙Ã¯Ъ ¸Цªъ³Ъ¥щ³Ц ³є¶º ઉ´º Âє´ક↕કº¾Ц ╙¾³є¯Ъ. Âє´ક↕: 01268 751 190 અ°¾Ц 07971 512 672 (Mob)

Asian Foundation For Help A Voluntary International Organisation Raising funds to help the poor and needy

ગાડેડસમાં રમાયેલી મેચમાં સનરાઇઝસવ હૈદરાબાદને ચાર નવકેટ પરાજય આપ્યો હતો. હૈદરાબાદના સાત નવકેટટ ૧૬૦ રનના જવાબમાં ટોસ જીતીને િથમ કફન્ડડંગ કરનાર કોલકતાએ ૧૪.૨ ઓવરમાં છ નવકેટટ લક્ષ્યાંક હાંસલ કયોવ હતો. યુસુફે માત્ર ૨૨ બોલમાં પાંચ બાઉડડ્રી તથા સાત નસક્સર વડટ ૭૨ રન ફટકાયાવ હતા. તેણે સ્ટટઇનની એક ઓવરમાં બે નસક્સર તથા ત્રણ બાઉડડ્રી વડટ ૨૬ રન કયાવ હતા. યુસુફે માત્ર

કોણ જીત્યુ ? કોણ હાયુ ં ? ું

* ,! +-(($" * & "&+, $$ * ' )- $",1 $-%"&"-% /"& '/+ ''*+ ,"'+ 0, &,"'&+ '&+ *. ,'*" +

$

કરનાર મુંબઈને નવજય હાંસલ કરવા ૧૪.૩ ઓવરમાં ૧૯૦ રન કરવાના હતા. આ લક્ષ્ય તેણે પાંચ નવકેટના ભોગે ૧૪.૪ ઓવરમાં હાંસલ કયુું હતું. બન્ને ટીમે એક સરખા ૧૪-૧૪ પોઇડટ મેળવ્યા હતા, પણ રાજસ્થાન કરતા મુંબઈએ વધારે સારા રનરેટના આધારે પ્લે ઓફમાં સ્થાન પાક્કું કયુું હતું. મેન ઓફ ધ મેચ એડડરસને ૪૪ બોલમાં અણનમ ૯૫ રન કયાવ હતા. પંજાબ રવ. રિલ્હી મોહાલીમાં શનનવારે રમાયેલી

Signature:-

Date:-

Shree Aden Depala Mitramandal U.K. Charity: 293627

67A Church Lane, London N2 8DR Tel: 020 8444 2054 or 020 8346 6686 Well suited for Socials, Religious, Cultural and Official events. Terms & Conditions Apply.


વવવવધા

31st May 2014 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

25

લીગમાંવિયલ મેવિડ ચેમ્પિયન બીજી વન-ડેમાંશ્રીલંકાનો આસાન વવજય અઠવાડિક ભડવષ્ય મેચેડ્રિમ્પડઃિયન્સ ટટ્રાઇકર ગેરથે બેલ, રમરનિેગોલ કરતાંમેચ એક્ટટ્રા તા. ૩૧-૫-૨૦૧૪ ૧૪-૯-૨૦૧૩ થી થી ૬-૬-૨૦૧૪ ૨૦-૯-૨૦૧૩

માસસેલો તથા રિસ્ટિયાનો Tel. 0091 2640 220 525 રોનાલ્ડોએ એકટટ્રા િાઇમમાં નોંધાવેલા જ્યોવતષી ભરત વ્યાિ ગોલની મદદથી રરયલ તુલા રાવિ (ર,ત) મેષ રાવિ (અ,લ,ઇ) મેરિડે એટ્લેરિકો કેટિાક પ્રસંગોથી લચંતામુક્ત આ સમયમાં અનુકૂળ અને મેરિડને ૪-૧થી બનશો. માનલસક થવથથતા ઇલ્છછત તકો મળતાંખુશી વધશે. હરાવીને ૧૦મી વખત જળવાશે. નવીન પલરલ્થથલત સાથે સારા સંબંધો બંધાશે. ચેસ્પિયન્સ લીગ અનુકૂળતા સાધશો તો વધારે પલરવતણનની તકો સાંપડશે. ફૂ િ બોલ ટ્રોફી જીતી આનંદ માણી શકશો. ગૂંચવાયેિા તંગલદિી હળવી બનશે. સંજોગો આલથણક પ્રશ્નોનો ઉકેિ મળશે. સુધરવામાં સમય િાગશે તેથી હતી. મેરિડમાંરરવવારેરમાયેલી અણધારી સહાયથી કામકાજો સમજી-લવચારીને ખચાણ કરવા ફાઇનલમાં એક સમયે એવું નભી જશે. જરૂરી નાણાંકીય જરૂરી છે. નોકલરયાતોનેબદિી- લાગતુંહતુંકેએટ્લેરિકો િોતાનું વ્યવથથા ઊભી કરી શકશો. બઢતીના યોગ છે. સારી નોકરી પ્રથમ યુરોરિયન િાઇિલ નોકલરયાતોની સમથયાના ઉકેિ મેળવી શકશો. લવરોધીઓથી જીતવામાંસફળ રહેશેકારણ કે માટેસાનુકૂળતા સર્ણશે. લચંતાનુંકારણ નથી. રડયેગો ગોરડિને પ્રથમ હાફમાં વૃષભ રાવિ (બ,િ,ઉ) વૃિશ્ચક રાવિ (ન,ય) હેડર દ્વારા કરેલા ગોલની ગુથસા-આવેશની િાગણીઓને નવસજણનાત્મક પ્રવૃલિનો લવકાસ મદદથી અંરતમ ક્ષણોમાં તે ૧કાબુમાં નલહ રાખો તો લવવાદ- થાય. મહત્ત્વના કામકાજો દ્વારા ૦ની સરસાઇ િર હતુ.ં છેલ્લી ઘષણણના પ્રસંગો બની શકે છે. વધુસારી તકો કેસફળતા મેળવી સેકન્ડોમાંસરજિયો રામોસે૯૩મી આલથણક રીતેઆ સમય લમશ્ર છે. શકશો. માનલસક તાણ અને તમારી જરૂલરયાતો પૂરતી નાણાંની જોગવાઈ ઊભી કરવામાં સફળતા સાંપડે. ખચણને પહોંચી વળવાનો ઉપાય મળશે. મકાનજમીન કે વાહનના પ્રશ્નોથી તકિીફ. નોકરી અંગેના ગૂંચવાયેિા પ્રશ્નો હિ થાય.

અશાંલતથી રાહત મળશે. પ્રોત્સાહક પ્રસંગો સર્ણશ.ે આલથણક મુદ્દે લચંતાનો અનુભવ થશે. ધાયુું ફળ મળેનલહ. ઘણા પુરુષાથણબાદ આલથણક જોગવાઈ કરવાના કામો પાર પડશે. નોકરીના ક્ષેત્રે વાતાવરણ યથાવત્ રહે.

ગ્રહોની ચાિ દશાણવેછેકેતમારી પ્રવૃલિઓમાં વેગ આવશે. નવરચનાઓ થાય. સારા અને મહત્ત્વના કામકાજોનો લવકાસ થતાં માનલસક ઉત્પાત ઘટશે. કાડપલનક લચંતાઓ છોડી દેશો તો વધુઆનંદમય રીતેસમય પસાર થશે. અવરોધ કેમુશ્કેિી હશેતો પાર કરી શકશો. આલથણક મૂંઝવણનો ઉકેિ મળે. જરૂરી નાણાંની વ્યવથથા થઈ શકશે.

મનોમૂંઝવણ વધે તેવા પ્રસંગો બનશે. ધાયુું આયોજન પાર ન પડતાંતાણ વધશે. થવથથતા અને શાંલતમાં ખિેિ પડશે. આલથણક બાબત સંબંલધત લચંતામાંથી બહાર નીકળશો. આવકવૃલિના ઉપાય કારગત નીવડશે. નોકલરયાતને કાયણબોજ વધશે. લવઘ્નો કે અવરોધોનું વાતાવરણ લચંતા વધારશે. લવરોધીથી સાવચેત રહેજો.

મનની મૂંઝવણો કે આંતલરક વ્યથાની લ્થથલતમાંથી ગ્રહયોગ છૂટકારો સૂચવે છે. આત્મલવશ્વાસપૂવણક આગળ વધવું. આવકના સ્રોતો વધારવાનુંકાયણસંપન્ન થશે. ચાિુ આવક ઉપરાંત વધારાની આવક થાય. ખચણ પણ લવશેષ થવાના યોગ છે. લવરોધીઓથી લચંતા કયાણ લવના આગળ વધો. કાયણ સફળતાનો યોગ છે.

તમારો પુરુષાથણ યોગ્ય લદશાનો અને સફળ રહેતા સલિયતા વધશે. મુશ્કેિીના માહોિમાંથી બહાર નીકળશો. આગળ ધપો અને ફતેહ મેળવો. જરૂલરયાતો પૂરતી આવક થશે અને આલથણક ભીંસ છતાં પણ તમારું કામકાજ અટકશેનલહ. ઉતાવળા સાહસથી દૂર રહેજો. બોજો-કરજ વધારવા નહીં. ધંધા-વેપારના ક્ષેત્રે સમય સાનુકૂળ નીવડશે.

સપ્તાહ દરલમયાન તમારી મનોદશા લવષાદભરી રહેશે. લનણણયો િેવામાં ગૂંચવાશો. લનરાશા અનેબેચેનીનો અનુભવ થશે. લવના કારણ લચંતાઓથી વ્યથા જન્મશે. નાણાંકીય પ્રવૃલિઓનો લવકાસ થશે. નોકલરયાતો માટે ગ્રહયોગ શુભ છે. પ્રલતકૂળતામાંથી માગણ મળે. લવરોધીઓના અવરોધોને પાર પાડી શકશો.

સપ્તાહમાં માનલસક મુંઝવણ વધે તેવા પ્રસંગો બનશે. ધાયુું કામ સારી રીતે પાર પાડવાથી તાણ વધશે. અંગત કે સાંસાલરક પ્રશ્નોમાંથી તમારી થવથથતા અને શાંલતમાં ખિેિ પડતી જણાશે. ગ્રહયોગ દશાણવે છે કે આલથણક મુશ્કેિી અને નાણાંની તંગી સાિશે. નોકલરયાતોને મહત્ત્વની સમથયાઓનો ઉકેિ મળતાં આનંદ થશે.

અનુકૂળ અનેઅનેઇલ્છછત તકો મળતાંખુશી વધશે. સારા સંબંધો બંધાશે. પલરવતણનની તકો સાંપડશે. માનલસક તંગલદિી હળવી બનશે. નાણાંકીય બાબતો તરફ ધ્યાન આપવું જરૂરી છે. વ્યવલ્થથત બનીને રહેવાથી અગવડ ઓછી થશે. એકાદ-બે ખચણના પ્રસંગો આવશે. જૂની ઉઘરાણીથી આવક થાય. નોકરીના ક્ષેત્રે વાતાવરણ યથાવત્ રહે.

મનોવેદનાના બનાવો બનશે. કેટિીક તકિીફો વધતા લચંતાનો અનુભવ થશે. થવથથતા કેળવવા વધુ િક્ષ આપજો. નાણાંકીય દૃલિએ લવકટ પલરલ્થથલતમાંથી માગણ કાઢવો પડશે. ધારો છો તેટિો િાભ મળવાના યોગ નથી. આવક સામે ખચાણઓ જણાશે તેથી નાણાંભીડના અનુભવ થશે. નોકરી- વ્યવસાયના ક્ષેત્રે પ્રગલતકારક કાયણની રચના થશે. ઉન્નલતનો માગણખુડિો થશે.

વમથુન રાવિ (ક,છ,ઘ)

કકકરાવિ (ડ,હ)

વિંહ રાવિ (મ,ટ)

કન્યા રાવિ (પ,ઠ,ણ)

ધન રાવિ (ભ,ફ,ધ,ઢ)

મકર રાવિ (ખ,જ)

કુંભ રાવિ (ગ,િ,િ,ષ)

મીન રાવિ (દ,ચ,ઝ,થ)

િાઇમ સુધી લંબાવાઈ હતી.

એક્ટટ્રા ગેરથે બેલે ૧૧૦મી રમરનિે ગોલ નોંધાવીને રરયલ મેરિડને ૨-૧થી આગળ કયુું હતુ.ં આ િછીની આઠમી રમરનિેમાસસેલોએ આ સરસાઇને ૩-૧થી મજબૂત કરી દીધી હતી. રોનાલ્ડોએ ૧૨૦મી રમરનિે િેનલ્િી કોનિરનેગોલમાંફેરવીને એટ્લેરિકોની આશા િર િાણી ફેરવી દીધુંહતુ.ં

ચેસ્ટર લી સ્સ્િટઃ મેન ઓફ ધ રમાયેિી પ્રથમ વન-ડેમાં મેચ લદિશાનના ૮૮ રન બાદ ઈંગ્િેન્ડનો ૮૧ રને લવજય થયો સેનાનાયકે તથા કુિશેખરાએ હતો. વરસાદથી પ્રભાલવત આ સંયુક્ત રીતે ઝડપેિી સાત મેચમાં બેટ્સમેનોની શાનદાર લવકેટની મદદથી શ્રીિંકાએ બેલટંગ બાદ બોિસવે કરેિી ચુથત રલવવારે અહીં રમાયેિી બીજી બોલિંગની મદદથી ઇંગ્િેન્ડે વન-ડેમાં ઇંગ્િેન્ડે ૧૫૭ રને લવજય મેળવ્યો હતો. ઇંગ્િેન્ડે કારમો પરાજય આપ્યો હતો. આ પ્રથમ બેલટંગ કરતાં૩૯ ઓવરમાં સાથે જ શ્રીિંકાએ પાંચ મેચની છ લવકેટે ૨૪૭ રન કયાણ હતા. શ્રેણી ૧-૧થી સરભર કરી હતી. ઇંગ્િેન્ડની ઇલનંગ્સ પૂરી થઈ શ્રીિંકાએ આઠ લવકેટે ૨૫૬ રન ત્યારેફરી વરસાદ પડતા મેચ ૩૨ કયાણહતા. જવાબમાંટોસ જીતીને ઓવરની કરાઇ હતી. આમ પ્રથમ ફફલ્ડડંગ કરનાર ઇંગ્િેન્ડની શ્રીિંકાને ૩૨ ઓવરમાં ૨૨૬ ટીમ ૨૬.૧ ઓવરમાં ૯૯ રનના રનનો િક્ષ્યાંક મળ્યો હતો. જોકે થકોરેઓિઆઉટ થઈ ગઈ હતી. શ્રીિંકાની સમગ્ર ટીમ ૨૭.૫ ઓવરમાં૧૪૪ રનમાંઆઉટ થઈ પ્રથમ િન-ડે આ પૂવવે ૨૩ મેના રોજ ગઈ હતી. • એક માત્ર ટી૨૦માંશ્રીલંકાનો વિજયઃ બેટ્સમેનોના મહત્ત્વપૂણણયોગદાન બાદ કેપ્ટન મલિંગાની શાનદાર બોલિંગની મદદથી શ્રીિંકાએ એકમાત્ર ટી૨૦ મેચમાંઇંગ્િેન્ડનેનવ રનેહરાવ્યુંહતુ.ં શ્રીિંકાએ પ્રથમ બેલટંગ કરતાં ૨૦ ઓવરમાં સાત લવકેટે ૧૮૩ રન કયાણ હતા. જવાબમાં ઇંગ્િેન્ડ ૨૦ ઓવરમાં સાત લવકેટ ગુમાવીને ૧૭૪ રન કરી શક્યું હતુ.ં શ્રીિંકાએ એકમાત્ર ટી૨૦ મેચ નવ રનેજીતી હતી.


26

ભારત જિા ફ્લાઇટની હટકીટ જીતો

ટ્રાવેલ ઇન સ્ટાઇલ દ્વારા યોજવામાંઆવેલ હહરફાઇ અંતગસત નીચે જણાવેલા ત્રણ આસાન પ્રશ્નોનો ઉત્તર આપો અનેભારત જવા માટડની ફ્લાઇટની બેહટકીટ જીતો. સાચો જવાબ આપનાર હવજેતાની પસંદગી વહેલા તેપહેલાના ધોરણેથશે. પ્રશ્ન-૧: બ્રાઝીલના પાટનગરનુંનામ શુંછે? પ્રશ્ન-૨: હીથરોથી ભારત જવા માટડજેટ એરવેઝ દ્વારા રોજની કેટલી ફ્લાઇટ ઉડાવાય છે? પ્રશ્ન–૩: હીથરોના કયા ટમડીનલ પરથી જેટ એરવેઝની ફ્લાઇટ ઉડડછે? આપના જવાબ આજેજ પૂરા નામ સરનામા અનેસંપકકની માહહતી સાથે alka.shah@abplgroup.com પર તા. ૩૧મી મે, ૨૦૧૪ પહેલા મોકલી આપવા હવનંતી છે. (T & C Apply) ટ્રાવેલઇન સ્ટાઇલ દ્વારા ૨૦૦૨માં હાલના ચચસ રોડ, સ્ટડનમોર ખાતે વેપારની શરૂઆત કરવામાં આવી હતી. તેમની અોફફસને સ્થાહનક રહેવાસીઅો ઉપરાંત અસય ગ્રાહકો તરફથી ખૂબજ સુંદર પ્રહતસાદ સાંપડડ છે. સતત જાહેરખબરો અને ભલામણોને પગલે ટ્રાવેલઇન સ્ટાઇલ બહમિંગહામ, લેસ્ટર, બ્રેડફડે, સ્કોટલેસડ સહહત લંડનમાંહવશાળ ગ્રાહક વગસધરાવેછે. આપ ટ્રાવેલઇન સ્ટાઇલ દ્વારા હવશ્વના કોઇ પણ સ્થળે જવા માટડ કોઇ પણ એરલાઇસસની હટકીટ બુક કરાવી શકો છો અનેતેઅો ખૂબજ વ્યાજબી દરેહોલીડડપેકેજ અનેહોટડલનુંબુફકંગ પણ કરી આપેછે. ટ્રાવેલઇન સ્ટાઇલ સપ્તાહના ૬ હદવસ સોમવારથી શહનવાર દરહમયાન રોજ સવારના ૯થી ૬ સુધી ખુલ્લી રહેછે. સંપકક: 020 8954 0077 Travlin style Limited, 46 Church Road, Stanmore, Middx HA7 4AH

શ્રી વલ્લભ નિનિ યુકે દ્વારા શ્રી દેવી ભાગવત કથાિુંશાિદાર આયોજિ સિાતિ મંનદર, વેમ્બલી ખાતે કરાયું છે. શ્રી બાલેન્દુભાઇ પ્રસાદ તા. ૩૧ સુિી રોજ બપોરે ૨-૩૦થી ૫-૩૦ સુિી કથાિો લાભ આપશે. તા. ૧ જૂિિા રોજ સવારે ૧૦ કલાકે નશવ શનિ હવિ થશે. પ્રસ્તુત તસવીરમાં મિોહર આરતીિી ઝલક િજરેપડેછે.

ૐ ³¸њ ╙¿¾Ц¹

§×¸ ¯Ц. ∟≥-∫-∞≥∩∟ ¸»Ц¾Ъ-આ╙ĭકЦ

31st May 2014 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

અલ-હિજરાિ ઈસ્લાહિક શાળાનો હિિાદ િકયોો

‘ટ્રોજન હોસસ’ ટલોટ સાથે ગાઢપણે સંકળાયેલી મનાતી બોડડેસ્લીની અલ-હહજરાહ સ્કૂલમાં પોલીસ મોકલવાનો હનણસય બહમિંગહામ હસટી કાઉન્સસલે કયોસ હતો. સ્કૂલને સ્વહસ્તક લેવાના પ્રયાસનો શારીહરક પ્રહતકાર સ્ટાફ દ્વારા કરવામાં આવ્યો હતો. ગત સપ્તાહેસમગ્ર ગવહનિંગ બોડીની હકાલપટ્ટી કરાયા પછી નવા કાયસકારી હેડ ટીચર ગ્રેહામ હાડડી અનેવચગાળાના બોડેની હનયુહિ કરી હતી. વતસમાન હેડ ટીચર અહનતા બેન્ટટસ્ટડ નવા તંત્રને સહકાર નહહ આપવા સ્ટાફને જણાવ્યું હતું. કાઉન્સસલને અભ્યાસ અને ભંડોળની મોટી હચંતા છે.

આ·Цº ±¿↓³

ૐ ³¸њ ╙¿¾Ц¹

§¹ ¸ÃЦºЦ§ §×¸: ¯Ц. √≠-√≠-∞≥∞≡ (¾Âђ ⌐ ·Цº¯)

ç¾¢↓¾ЦÂ: ∞≥-√≈-∟√∞∫ (»є¬³ ⌐ ¹Ьક)ы

¢є. ç¾. ´а˹ ¿Ц×¯Ц¶Ãщ³ ³º╙ÂєÃ·Цઈ ´ªъ» (³╙¬¹Ц±)

¡щ¬Ц ╙§à»Ц³Ц ¸а½ ³╙¬¹Ц± ¢Ц¸³Ц ¾¯³Ъ ÃЦ» ¹Ь.કы. Щç°¯ અ¸ЦºЦє¾ÃЦ»Цє¸Ц¯ЬĴЪ ¿Ц×¯Ц¶Ãщ³ ³º╙ÂєÃ·Цઈ ´ªъ» (≥≠ ¾Á↓) Âђ¸¾Цºщ¯Ц. ∞≥-√≈-∟√∞∫ અ¸³щ¾↓કЮªЭѕ¶Ъ§³ђ³щ╙¾»Ц´ કº¯Ц ¸ЬકЪ Ĭ·Ь¿º® °¹Цє¦щ. ¡а¶ § ¸Ц¹Ц½Ьઅ³щ»Ц¢®ЪĬ²Ц³ ¸Ц¯Ц, ¾ЦÓÂà¹Â·º ±Ц±Ъ¸Ц અ³щ³Ц³Ъ¸Ц Ĭщ¸°Ъ ·º´аº ĸ±¹ અ³щ¾↓ĬÓ¹щ Â¸Ц³·Ц¾Ъ Ã¯Цє. ¯щ¸³Ъ ¦Ħ¦Ц¹Ц¸Цєઅ¸щÂѓ ÂЬ¡Ъ Ã¯Цє. આ ±Ьњ¡± ¸¹щλ¶λ ´²ЦºЪ ¯°Ц ઇ¸щઇ» કыªъ╙»µђ³°Ъ અ¸³щ ╙±»ЦÂђ આ´Ъ અ¸ЦºЦ ±Ь¡¸Цє ÂÃ·Ц¢Ъ ¶³³Цº ¯°Ц ¯щ¸³Ъ ĬЦ°↓³Ц¸Цє ÃЦ§º ºÃЪ ¯щ¸³щ ·Ц¾·ºЪ ĴˇЦє§╙» આ´³Цº ¾↓Â¢ЦєÂє¶є²Ъ ¯°Ц ╙¸Ħђ³ђ અ¸щ ¯њકº®´а¾↓ક આ·Цº ¸Ц³Ъએ ¦Ъએ. Ĭ·Ь¯щ¸³Ц ´аÒ¹ЦÓ¸Ц³щ¿Цΐ¯ ¿Цє╙¯ આ´щએ§ ĬЦ°↓³Ц. ૐ ¿Цє╙¯: ¿Цє╙¯: ¿Цє╙¯: ╙». ¾↓કЮªЭѕ¶Ъ§³ђ ç¾. ĴЪ ·Ц³Ь·Цઈ એ³. ´ªъ» (´ЬĦ - ¹Ь.કы.) ¢є.ç¾. ¸¸¯Ц¶Ãщ³ ¶Ъ. ´ªъ» (´ЬĦ¾²а) ĴЪ £³ä¹Ц¸·Цઈ એ³. ´ªъ» (´ЬĦ - ¹Ь.કы.) અ.Âѓ. ¢Ъ¯Ц¶Ãщ³ S. ´ªъ» (´ЬĦ¾²а) ĴЪ ÂЬºщ¿¥єĩ એ³. ´ªъ» (´ЬĦ - ¹Ь.એÂ.એ.) અ.Âѓ. §¹ĴЪ¶Ãщ³ એÂ. ´ªъ» (´ЬĦ¾²а) ç¾. ĴЪ ¥Ъ¸³»Ц» એ¸. ´ªъ» (§¸Цઇ - ¹Ь.એÂ.એ.) ¢є.ç¾. ÂЬ¿Ъ»Ц¶Ãщ³ ÂЪ. ´ªъ» (´ЬĦЪ) ĴЪ ÃºщÁકЮ¸Цº ÂЪ. અ¸Ъ³ (§¸Цઈ - ¹Ь.એÂ.એ.) અ.Âѓ. ºΤЦ¶Ãщ³ (¶щ³Ц) એ¥. અ¸Ъ³ (´ЬĦЪ) ç¾. ĴЪ ºЦ§щ¿·Цઈ એ. ´ªъ» (·ĦЪ§ђ - ¹Ь.કы.) ¢є. ç¾. ઇ×±Ь¶Ãщ³ આº. ´ªъ» (·ĦЪR¾κ) ĴЪ º¸®·Цઈ એ. ´ªъ» (·ĦЪ§ђ - ¹Ь.કы.) અ.Âѓ. ¢Ъ¯Ц¶Ãщ³ આº. ´ªъ» (·ĦЪR¾κ) ĴЪ º¸щ¿·Цઈ એ. ´ªъ» (·ĦЪ§ђ - ¹Ь.કы.) અ.Âѓ. ÂЪ¸Ц¶Ãщ³ આº. ´ªъ» (·ĦЪR¾κ) ĴЪ ·а´щ×ĩ·Цઈ ÂЪ. ´ªъ» (·ĦЪ§ђ - ¹Ь.કы.) અ.Âѓ. ÂєÖ¹Ц¶Ãщ³ ¶Ъ. ´ªъ» (·ĦЪR¾κ) FROM ALL GRANDCHILDREN & GREAT GRANDCHILDREN

¯°Ц ¾↓કЮªЭѕ¶Ъ§³ђ³Ц §¹ĴЪ કжæ®

450 Bromley Road, Downnam, Bromley, Kent BR1 4PP Tel. 02086983715

આ·Цº±¿↓³

In Loving Memory

ĴЪ »Σ¸®±Ц ¸ÃЦºЦ§

╙³²³њ ¯Ц. ∞≈-≈-∟√∞∫ ¸ђ¬↔³-ºщ

ç¾. ĴЪ §¿·Цઈ આ±Ъ¯·Цઈ ±щÂЦઈ (³╙¬¹Ц±)

¡щ¬Ц ╙§à»Ц ³╙¬¹Ц±³Ц ¾¯³Ъ અ³щ ¸»Ц¾Ъ¸Цє £®Цє ¾Áђ↓ ºΝЦ ¶Ц± ÃЦ» ¸ђ¬↔³ - ºщ Щç°¯ અ¸ЦºЦ ´º¸ ´а˹ ╙´¯ЦW ĴЪ §¿·Цઈ આ±Ъ¯·Цઈ ±щÂЦઈ ¯Ц. ∞≈-≈-∟√∞∫ ¾ь¿Ц¡ ¾± એક¸³Ц ¢Ьλ¾Цºщ Â¾Цºщ ±щ¾»ђક ´ЦÜ¹Ц ¦щ. અ¸ЦºЦ ´╙º¾Цº³Ц Ĭщº®Ц±Ц¹Ъ અ³щ ઔєє¯ ¸¹ ÂЬ²Ъ ´°±¿↓ક, ΒщÃЦ½ 羧³³Ъ ╙¥º╙¾±Ц¹ અ¸ЦºЦ ¸Цªъ આ£Ц¯§³ક ¦щ. અ¸ЦºЦ ´º આ¾Ъ ´¬ъ» આ ±Ьњ¡± ´½ђ¸Цє λ¶λ ´²ЦºЪ ¹Ц µђ³ ˛ЦºЦ ¿ђકÂє±щ¿Ц ´Ц«¾Ъ અ¸ђ³щ આΐЦ³ આ´³Цº ¯щ¸§ ±¢¯³Ъ ઔєє╙¯¸ ¹ЦĦЦ¸Цє ઉ´Щç°¯ ºÃЪ ·Ц¾·ºЪ ĴˇЦє§╙» અ´↓³Цº અ¸ЦºЦ Âѓ Â¢ЦєÂє¶є²Ъ, ╙¸Ħђ ¯°Ц ΒщÃЪ§³ђ³ђ અ¸щ ઔєє¯њકº®´а¾↓ક આ·Цº ¸Ц³Ъએ ¦Ъએ. ´º¸કж´Ц½Ь ´º¸ЦÓ¸Ц Â±¢¯³Ц આÓ¸Ц³щ ¿Цΐ¯ ¿Цє╙¯ આ´щ અ³щ અ¸ђ³щ ¾ÃЦ»Âђ¹Ц 羧³³Ъ ╙¥º╙¾±Ц¹³щ અÂΝ આ£Ц¯ Âó કº¾Ц³Ъ ¿╙Ū આ´щ એ¾Ъ ĸ±¹´а¾↓ક ĬЦ°↓³Ц. ૐ ¿Цє╙¯: ¿Цє╙¯: ¿Цє╙¯: ç¾. આ±Ъ¯·Цઈ ºщ¾³±Ц ±щÂЦઈ ç¾. કЦ¿Ъ¶Ãщ³ આ±Ъ¯·Цઈ ±щÂЦઈ ¢є.ç¾. §¹Ц¶Ãщ³ §¿·Цઈ ±щÂЦઈ Чક¿³કЮ¸Цº §¿·Цઈ ±щÂЦઈ ¸¸¯Ц¶Ãщ³ કы. ±щÂЦઈ ╙±³Ь·Цઈ આ±Ъ¯·Цઈ ±щÂЦઈ ç¾. ´Ьæ´Ц¶щ³ ╙±³Ь·Цઈ ±щÂЦઈ ¹¯Ъ³કЮ¸Цº ╙±³Ь·Цઈ ´ªъ» ³Ъ¸Ц¶Ãщ³ ¾Ц¹. ´ªъ» ¿ь»щÁકЮ¸Цº ¶єÂЪ²º ´ªъ» ºä¸ЪકЦ¶Ãщ³ એÂ. ´ªъ» ³Ъ¸ЪΤЦ¶Ãщ³ §¿·Цઈ ±щÂЦઈ ¢є. ç¾. કЦє¯Ц¶щ³ ¶Ц¶Ь·Цઇ ±щÂЦઇ

´ѓĦ-´ѓĦЪ-·Ц®Ц-·Ц®Ъઓњ ÂЦºЪકЦ, ºЦκ», ³Ъ», ±Ъ³Ц, ´╙º³, ³Ъ¿Ъ» અ³щ ╙¿¾Ц³Ъ ¯°Ц ¾› ´╙º¾Цº³Ц §¹ ¸ÃЦºЦ§ Address: 411, Hillcross Avenue, Morden, Surrey, SM4 4BZ

Ramanbhai Rambhai Patel (Dharmaj) Om Bhrurbhuva Sva: Tat Saviturvarenyam Bhargo: Devasya Dhimahi Dhiyoyona: Prachodayat

Ramanbhai Rambhai Patel of Dharmaj, Athamni Khadki. Also known as Mamu. (2nd December 1926 to 22nd May 2014).

Funeral to be held at: Southwest Middlesex Crematorium, Hounslow Road, Hanworth, Feltham, Middlesex TW13 5JH, on Saturday 31st May at 11:30am.

Ramanbhai Patel was: father to Rajendra Patel (wife Pratiksha Patel); grandfather to Sushil Patel (wife Natasha Patel) and Radhika (late) Manubhai Patel, Patel; and brother of (late) Kantibhai Patel, Chandubhai Patel, and Kanubhai Patel. 7 Kingsmead Avenue, Sunbury on Thames, Middlesex. TW16 5HW. Tel: 07930 574 167


31st May 2014 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

શ્રી નરેન્દ્રભાઇ મોદીના તિજયની ઉજિણીના કાયયક્રમો

અોિરસીઝ ફ્રેન્ડ્ઝ અોફ બીિેપી દ્વારા ભારતના વિરલ સમ્રાટ શ્રી નરેન્દ્રભાઇ મોદી અનેભારતીય િનતા પાટડીના અભૂતપૂિન વિિયની ઉિિણી કરિા તા. ૩૧-૫-૧૪ના રોિ સાંિે૫ કલાકેકિિા પાટીદાર સેન્ટર, કેન્મોર એિન્યુ, હેરો HA3 8LU ખાતેચૂટં ણી વિિયની ઉિિણી થશે. સંપકક: શશીકાંત પટેલ 07966 249 134. n NAPS અને યોગા ગૃપ દ્વારા શ્રી નરેન્દ્રભાઇ મોદી અને ભાિપના વિિયની ઉિિણી NAPS હોલ, નેટિેપટ બેન્કની ગલીમાં ટૂટીંગ બ્રોિિે ખાતે તા. ૫-૬-૧૪ બપોરે૧૨થી ૫ દરવમયાન હળિા નાપતા અને રાષ્ટ્રગીત સાથેકરિામાંઆિશે. જ્યારેતા. ૭૬-૧૪ના રોિ બપોરે૧૨થી ૬ મ્યુઝીક પાટડી. સંપકક: પ્રિીણભાઇ અમીન 020 8337 2873.

આશ્રમ એવશયન સેન્ટર, ૪૫૨ પટ્રેધામ હાઇ રોિ, લંિન SW16 3PY ખાતેતા. ૪-૬૧૪ બપોરે ૧૨-૩૦થી ૩ શ્રી નરેન્દ્રભાઇ મોદી અનેભાિપના વિિયની ઉિિણી. સંપકક: નગીનભાઇ પટેલ 020 8677 1503. n પતાંિવલ યોગ પીઠ યુકે ટ્રપટ દ્વારા આઇફોર યુવનટી અને વસધ્ધયોગ મંવદર ટ્રપટના સહકારથી પૂ. પિામી રામદેિજી દ્વારા લેિાયેલ 'કોંગ્રસ ે મુક્ત ભારતની પ્રવતજ્ઞા' પૂણન થતાંઅનેમોદીજી િિાપ્રધાન પદેઆરૂઢ થતાં તેની ઉિિણી કરિા વિશેષ કાયનિમનું આયોિન તા. ૧-૬-૧૪ રવિિારના રોિ બપોરે ૧૧થી ૪ દરવમયાન હેપટન હાઇિ હોટેલ, નોથન હાઇિ લેન, હંસલો TW5 0EP ખાતેકરિામાંઆવ્યુંછે.

વિવિધ િેિોમાં વ્યિસાયો ધરાિતી એમ.બી. ગ્રુપ ઓફ કંપનીના મેનેવિંગ વિરેક્ટર આમંવિત શ્રી દીપેનભાઈ મોહનભાઈ વિંિા જાણતી પથાવનક લોહાણા અગ્રણી શ્રી કલ્યાણજીભાઈ મોરારજી ઠકરાર અને મનોિભાઈ િાકાણી પવરિારના વનમંિણને માન આપીને યુકેની મુલાકાતે પધારી રહ્યા છે. શ્રી વિંિાની એમ.બી. ઈન્ટરનેશનલ (ફ્લેગવશપ કું) ૧૯૮૬થી યુ.એસ., યુ.કે. અને કેનેિામાં ભારતીય કવરયાણા અને મસાલાની વનકાસ કરે છે તો એમ.બી. પ્રિાસ (આઈએટીએ માન્યતાપ્રાપ્ત ટ્રાિેલ એિન્ટ) ૧૯૯૨થી અગ્રણી ટ્રાિેલ એિન્ટ, એર-ટીકકવટંગ અને ટૂર પેકેિ િેિે સેિા આપેછે. આ ઉપરાંત એમ.બી. ફોરેક્સ અને િેપટનન યુવનયન મની ટ્રાન્સફર િલ્િડિાઈિ સેિા પણ આપે છે. એમ.બી. હોટેલ અને હોસ્પપટાવલટી ઉદ્યોગ તરફથી તમામ

આ ધુ વન ક સુવિધાઓ સાથે િૈભિી રૂમ-સવિનસ એ પા ટ ડમેન્ ટ ની સગિિ પણ આપે છે. એમબી ગૃપને િેપાર ઉદ્યોગ િેિના ઘણા પ્રવતવિત પુરપકાર પ્રાપ્ત થયા છે. સંપકક: 07773 777 454.

n

n

આપણા અતિતિઃ દીપેનભાઈ તિંડા

અિસાન નોંધ

મૂળ પાટણા, ગુિરાતના િતની અને હાલ ઇપટ એક્ટન ખાતેરહેતા શ્રી બાબુલાલ માનવસંહ રાિનું તા. ૨૧-૫-૧૪ના રોિ દુ:ખદ વનધન થયું છે. પિગનપથની અંવતમવિયા ગુરૂિાર તા. ૨૯-૫-૧૪ના રોિ બપોરે ૩ કલાકે મેરેલીબોન વિમેટોરીયમ, ઇપટ એન્િ રોિ, ફીંચલી N2 0SE ખાતે સંપન્ન થશે. સંપકક: સ્પમતાબેન રાિ 07703 538 950.

શ્રી ગોવધધનનાથજીની શુધ્ધ પુહિમાગગીય હવેલી, WASP, રેપ્ટન એિન્યુ, સિબરી HA0 3DW ખાતે તા. ૩૦-૫-૧૪ બપોરે ૧૨થી ૧ દરવમયાન રાિભોગમાં રોિ પૂ. શ્રી દ્વારકેશલાલજી મહારાિશ્રીના ૫૦મા િન્મ વદન મનોરથ નંદ મહોત્સિની ઉિિણી કરાશે. તા. ૮૬-૧૪ના રોિ રાિભોગમાં ગંગા દસમી નાિનો ઉત્સિ ઉિિાશે. સંપકક: હિેલી 020 8793 3254. n ગુજરાત હહન્દુ સોસાયટી, સાઉથ મેિોલેન, પ્રેપટન PR1 8JN ખાતે તા. ૨થી ૮ િૂન, ૨૦૧૪ સાંિે ૭-૩૦થી ૯ દરવમયાન શ્રી ભક્ત ચવરિ કથામૃત. કથાકાર શ્રી ભરત ભગત. સંપકક: 01772 253 901. n ઇન્ટરનેશનલ હસધ્ધાશ્રમ શહિ સેન્ટર, ૨૨ પાલ્મસનટન રોિ, હેરો HA3 7RR ખાતે નારાયણ સેિા સંપથા યુકે દ્વારા અમર કથા તા. ૩૧મી મે'થી તા. ૬ િૂન, ૨૦૧૪ રોિ સિારે ૧૧થી બપોરના ૨. કથાનો રસલાભ ભારતથી પધારેલ પૂ. શ્રી વિપ્રાગીરી બાપુ કરાિશે. સંપકક: 020 8426 0678. n આધ્યશહિ માતાજી મંહદર, ૫૫ હાઇપટ્રીટ, કાઉલી UB8 2DZ ખાતેતા. ૧-૬-૧૪ બપોરે ૩ ભિન. દર મંગળિારેહનુમાન ચાલીસા બપોરે ૧૨-૧૫. સંપકક: 07882 253 540. n હશવ મંહદર, હલસ્બન, પોટટડગલ દ્વારા ૫૧ પોથી શ્રીમદ ભાગિત કથા જ્ઞાન યજ્ઞનું આયોિન તા. ૭-૬-૧૪થી તા. ૧૩-૬-૧૪ દરવમયાન રાખેલ છે. કથાનો લાભ પૂ. શ્રી દ્વારકેશલાલજી કરાિશે. સંપકક: કાંવતલાલ દાિિા 00351 917257611. n ઇન્ડો યુકે હથએટર આર્સધ દ્વારા તા. ૨૮-૬૧૪ રવિિારે બપોરે ૨-૩૦ કલાકે લંચ સાથે 'િહાલી આિી, સપના લાિી'ના શો. ધ આચનવબશપ લેનફ્રેન્ક પકૂલ, િોયિન CR9 3AS. સંપકક: િરૂણ ધ્યાની 07960 946 285. n નહેરૂ સેન્ટર, ૮ સાઉથ અોિલી પટ્રીટ, લંિન W1K 1HF ખાતેતા. ૨-૬-૧૪ના રોિ સાંિે ૬-૧૫ કલાકે અવનતા આહુજાના પ્રદશનન 'એટ િોર વિથ ધ અોબ્િીયસ'નો શુભારંભ. તા. ૪ િૂનના રોિ સાંિે ૬-૩૦ કલાકે કૌશીકી સહાના નૃત્ય 'કલારીઆંિવલ'. સંપકક: 020 7491 3567. n

ચાલો.. િેલ્સ કાલીમાિાના દશયને

27

એવશયન હોલીિે ક્લબ દ્વારા િેલ્સ કાલી માતાના દશનનના કોચ પ્રિાસનુંઆયોિન તા. ૬ િૂન, ૨૦૧૪ના રોિ કરિામાંઆવ્યુંછે. ગુિરાતી િીનર અને નાપતા સાથે થ્રી પટાર હોટેલમાં એક રાતના રોકાણ સવહતની આ કોચ યાિામાંકાલી માતાના દશનન, અવભષેક, વશિ - વિષ્ણુભગિાનના અવભષેક, કાવતનક પિામીની પૂજાનો લાભ મળશે. વટકીટ £110. િૂિ સીટ િ બાકી છેઅનેહતાશ થિુંન પિે તેમાટેઆિેિ રિનીભાઇ આચાયનનેફોન કરો: 020 8676 4411 / 07931 650 337

સનાિન મંતદર, કાડડીફ દ્વારા સમૂહ સત્યનારાયણ કિા યોજાઇ

સનાતન મંવદર, કાિડીફ દ્વારા િેલ્સમાંસૌ પ્રથમ િખત વિશાળ પાયે ગત તા. ૧૮મી મેના રોિ સમૂહ સત્યનારાયણ કથાનું શાનદાર આયોિન કરાયું હતું િેમાં ૧૨૨ યિમાન દપત્તીએ ભાગ લીધો હતો. એવશયન હોલીિે ક્લબના શ્રી રિનીભાઇ આચાયન લંિનથી ૫૦ િેટલા ભક્તોને કોચમાં લઇ ગયા હતા. કથા દરવમયન ભારતમાં વિશાળ બહુમતી મેળિનાર શ્રી નરેન્દ્રભાઇ મોદી તેમિ ભાિપના વિિયને િધાિી લઇ નિી સરકાર સારા કાયોન કરે તે માટે પ્રાથનના કરાઇ હતી.

HINDU PRIEST Ketul Joshi (Vedic International Maharaj) Hindu Religious Ceremonies

╙Ã×±Ь²Ц╙¸↓ક ╙¾²Ъ §щ¾Ъ કы»*, ÂÓ¹³ЦºЦ¹® ક°Ц, þ³, ¢Цઇ, ¸Цє¬¾Ц ºђ´®, ¥Цє±»ђ - ¸Цª»Ъ, ÂÓÂє¢, Â¾Ц ´Цє¥ આ³Ц, Ù¹Ь³º» ¾¢щºщ¢Ь§ºЦ¯Ъ ╙Ã×±Ъ અ³щĠщ+¸Цє.

કºЦ¾¾Ц Âє´ક↕કºђ

Contact: T: 0208 951 5596 M: 07903 735 365 Email :

Ketul_joshi@hotmail.co.uk W : www.hindupriestkjoshi.co.uk


28

31st May 2014 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

In loving Memory Jay Shri Nathji

Om Bhrurbhuva Sva: Tat Saviturvarenyam Bhargo: Devasya Dhimahi Dhiyoyona: Prachodayat

Jai Amba Maa

અિને જણાિતાં દુ:ખ િાય છે કે અિાિા િહાલસોયાં િાતુશ્રી અને દાદીિા પૂ. િંજલ ુ ાબેન રદનુભાઇ પટેલ તા. ૨૨-૫-૧૪ ગુરૂિાિે દેિલોક પામ્યાં છે. ખૂબ જ િાયાળુ, લાગણીપ્રધાન અને સિિ પ્રત્યે સિાનભાિી િાતુશ્રીની ખોટ કોઇ પૂિી શકશે નરહં. આ દુ:ખદ પ્રસંગે રૂબરૂ પધાિી, ઇિેઇલ કે ટેરલફોન દ્વાિા અિને રદલાસો આપનાિ અિાિાં સિિ સગાં સંબંધી તિા રિત્રોનો અિે અંત:કિણપૂિિક આભાિ િાનીએ છીએ. પિિકૃપાળુ પિિાત્િા અિાિા િાતુશ્રીના પૂણ્યાત્િાને શાશ્વત શાંરત આપે એજ પ્રાિિના.

ૐ શાંમત: શાંમત: શાંમત:

It is with heart felt sadness to announce the passing of our dearest Mother and Grandmother, Manjulaben Dinubhai Patel on 22nd May 2014. Born to proud parents Dhayabhai Dhoribhai and Diwaliben Patel in Dharmaj, our mother grew to take on immense responsibilities at a very young age. After passing of our father Dinubhai Muljibhai Patel (Sojitra), our mother raised 5 children across 3 continents on her own in adversity. Arriving in the UK in 1969, she was determined to ensure the future of her children was forged with her affectionate love and happiness. She was a lady of huge generosity who welcomed everyone to her home with her infectious happiness always having a lasting impact on everyone who came in contact with her. Her family values and sense of creating a bond was natural that leaves our family strengthened by her everlasting presence in our hearts and minds knowing she completed everything for us. Her memories will be a guiding light for all of us, leaving a sense of belonging and a duty to teach our children the right way. Her belief and spiritual faith in God was deep and everlasting, always teaching us to have complete faith in God. She would always tell us "this is all we needed for everything to be fine". Our mother leaves a family safe and secure knowing her life's duty was complete. Her friends will always remember her as someone who was so resilient in adversity, and who had an affectionate way of always lifting them too. Nothing was impossible for our mother. We would like to thank all our family and friends for the love, support and strength they gave our mother during her lifetime, but especially in recent times during her illnesses. We know your love for our mother was truly heart felt that created the burning light (diva) that kept her going. May our mother's soul rest in peace. Om Shanti, Shanti, Shanti

Manjulaben Dinubhai Patel DoB: 15/12/1937 (Dharmaj - India) Demise: 22/5/2014 (London - UK)

Our gratitude from: Mr Vipinbhai D Patel (Brother) Hiteshbhai & Smitaben D Patel (Son & Daughter in law) Pankajkumar & Pragnaben P Patel (Son in law & Daughter) Urvashiben Patel (Daughter) Maheshkumar & Yoginiben M Patel (Son in law & Daughter) Bhaminiben D Patel (Daughter) Grandchildren: Vikesh & Anita Patel Sejal P Patel, Meera & Vineet Patel-Abraham, Rupal P Patel, Sonal M Patel, Manisha H Patel, Sanjay H Patel Great grandchildren: Maya A Patel, Akshay V Patel

Mr Hiteshbhai D. Patel, 199 Lynmouth Avenue, Lower Morden, SM4 4RR

આભાર દશશન Gurumayi Chidvilasananda

સ્વ. રાવજીભાઈ છોટાભાઈ પટેલ (મહેળાવ - યુ.કે.)

જન્મ તા. ૩૧-૭-૧૯૨૪ સ્વગશવાસ તા. ૨૨-૫-૨૦૧૪

Bhagawan Om Namah Shivay Nityananda Baba ભૂલાય બીજુંબધુંઆપના વાત્સલ્યનેભૂલાય નહીં અગણિત છેઉપકાર આપના એ કદી ણવસરાય નહીં પ્રેરિાદાયી પથદશશક આપ કમશયોગીના ચરિોમાંધરીએ અમેસૌ ભાવાંજલી Muktananda Baba

િૂળગાિ િહેળાિના હાલ એન્ફીલ્ડ સ્મિત અિાિા િહાલસોયા રપતાજી શ્રી િાિજીભાઈ છોટાભાઈ પટેલ તા. ૨૨-૫-૨૦૧૪ના ગુરૂિાિે શ્રીજી ચિણ પામ્યા છે. અિાિા કુટુંબિાં િાત્સલ્યભિ િડીલની ખોટ પડી છે. રપતાજી મિભાિે સ્નેહાળ, આનંદી અને કુટુંબ પ્રત્યે ખૂબ જ લાગણી ધિાિતા હતા. તેિના સત્કિોિ અને સદગુણો જીિનિાં ઉતાિી અનુસિીએ એ જ સિિસંપૂણિ અંજરલ છે. આ દુઃખદ પ્રસંગે રૂબરૂ પધાિી ટેરલફોન કે ઈિેઈલ દ્વાિા શોકસંદેશ પાઠિી રદલાસો આપનાિા અિાિ સિિ સગાં-સંબંધી તિા રિત્રોનો અિે અંતઃકિણપૂિિક આભાિ િાનીએ છીએ. પિિકૃપાળુ પિિાત્િા પૂ. રપતાશ્રીના આત્િાને શાશ્વત શાંરત આપે એિી પ્રાિિના. ૐ શાંમતઃ શાંમત શાંમતઃ શૈલેષભાઈ -લીલાબહેન પટેલ (ભાઈ-ભાભી) યુએસએ જશુબહેન હરિભાઈ પટેલ એન્ડ ફેરિલી (બહેન) યુ.કે. અિરિંદભાઈ - ચંરિકાબહેન પટેલ (પુત્ર-પુત્રિધૂ) યુ.કે. જીતેન્િભાઈ - જયશ્રીબેન પટેલ (પુત્ર-પુત્રિધૂ) યુ.એસ.એ. બકુલભાઈ - અિીતાબહેન પટેલ (પુત્ર-પુત્રિધૂ) યુ.કે. સ્મિતાબહેન નયનકુિાિ પટેલ (દીકિી) યુ.કે. િીનાબહેન નેહલકુિાિ ઠાકિ અને પરિિાિ યુ.એસ.એ. પૌત્ર-પૌત્રીઓઃ અરપિત-શ્રીના, સંદીપ, અંકકત, જય, કૃપા, ચાંદની, િીિા

પ્રાથથનાસભા મંગળવાર તા. ૩-૬-૨૦૧૪ના સાંજે૮થી ૧૦ દરમમયાન શ્રી સત્તાવીશ ગામ પાટીદાર સમાજ, વેમ્બલીમાંરાખેલી છે.

Arvind R. Patel, 233, Firs Lane, Winchmore Hill, N21 2PH. Tel : 020 8360 4656 (Home) 020 8539 4313 (Shop)


29

31st May 2014 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

બોલ્ટનના ૭૦ વષષના ઇલાબેન શાહ આવ્યો છેઉત્સવ આનંદ મેળાનો: ચાલો, ચાલો રેઆનંદ મેળામાં ડાયાબીટીશ યુકેમાટેચેરીટી વોક કરશે શવનવાર તા. ૭ અનેરવવવાર, તા. ૮ જૂન: બાયરન હોલ, હેરો લેઝર સેડટર, લંડન બોલ્ટનના ૭૦ વષષના

ઇલાબેન નાનુભાઇ શાહ ડાયાબીટીશ યુકે માટે આગામી તા. ૮ જૂનના રોજ બપોરે ૧૨-૩૦થી ૩-૩૦ દરમમયાન બોલ્ટનના લીવરહ્યુમ પાકકમાં ચાર માઇલની ચેરીટી વોક કરનાર છે. ૭૦ વષષની વયે પણ ઇલાબેન સતત આ દેશનેઅને આપણા સમુદાયને ચેતનવંતો રાખેછેઅનેડાયાબીટીશ ચેરીટીનેવષોષથી મદદરૂપ થાય છે. તેમણે ગત તા. ૯-૬-૨૦૧૩ના રોજ આ ચેરીટી સ્પોડસડડ વોકનું આયોજન કયુષ હતું અને £૩,૧૬૪નું ચેરીટી ભંડોળ એકત્ર કયુું હતું. ઇલાબેનનેબોલ્ટન મહડદુફોરમનો સહકાર પણ સાંપડ્યો છે. ઇલાબેનના પમત નાનુભાઇને૨૦ વષષસુધી ડાયાબીટીશની બીમારી રહી હતી અને ગત તા. ૨૩-૧૧-૧૨ના રોજ તેમનુંમનધન થયુંહતું. જેમની યાદમાં ઇલાબેન ડાયાબીટીશ યુકન ે ેમદદરૂપ થઇ રહ્યા છે. તેમણે૧૨૦ લોકોને આ ચેરીટી વોકમાંભાગ લેવા પ્રોત્સામહત કયાષહતા. ઇલાબેન જણાવે છેકે'મારા પમત નાનુભાઇ ભલેહયાત ન હોય પણ ડાયાબીટીશ માટેના મારા પ્રયત્નોને પગલે તેઅો જરૂર ગવષ સાથે આનંદ અનુભવતા હશે. સંપકક: ઇલાબેન શાહ 01204 535 073.

એડન વવણક એસોવસએશન અોફ યુકન ે ા હોદ્દેદારો

શ્રી નમવનભાઇ શેઠ (ચેરપસષન – 01923 827 294), સુશ્રી તેજસ્ે વીનીબેન શેઠ (સેક્રટે રી - 07969 876 300), કકશોર શ્રીમાંકેર (ખજાનચી), ભાનુ કે. શાહ (મેમ્બરશીપ સેક્રેટરી). કમીટી મેમ્બસષ: અમનલ પારેખ, અરમવંદ પાઠક, જગદીશ પી. શાહ. કો-અપ્ટ મેમ્બસષ: રન્મમ કે. શાહ અને લત્તા કે શેઠ. માનદ અોડીટર: નીમતન પારેખ.

શુભવવવાહ

કરમસદના મૂળ વતની અને કેડલી સરે ખાતે રહેતા શ્રીમતી જ્યોત્સનાબેન અને શ્રી નટુભાઇ નરસીભાઇ પટેલના સુપુત્ર મચ. આમશષના શુભલગ્ન ગાડાના વતની અને હાલ કેડટમાં રહેતા શ્રીમતી મમનાક્ષીબેન અને શ્રી ભરતભાઇ પટેલના સુપુત્રી મચ. ભામમમન સાથે તા. ૨૮ જૂન, ૨૦૧૪ના રોજ મનરધાયાષ છે. નવદંપત્તીને 'ગુજરાત સમાચાર' પમરવાર તરફથી શુભકામનાઅો.

આનંદ મેળામાંસ્ટોલ રાખી વેપાર-વ્યવસાયનો વવકાસ કરવાની શ્રેષ્ઠ તક

છેલ્લા બે વષષમાં 'ગુજરાત સમાચાર એમશયન વોઇસ' પ્રસ્તુત ત્રણ 'આનંદ મેળા'અોની ભવ્ય સફળતા બાદ લંડનના હેરો લેઝર સેડટરના મવશાળ બાયરન હોલ, HA3 5BD માંઆગામી શમનવાર તા. ૭ અનેરમવવાર, તા. ૮ જૂનના રોજ સવારના ૧૦થી સાંજના ૭-૩૦ દરમમયાન આનંદ મેળાનુંભવ્ય આયોજન કરવામાંઆવ્યુંછે.

એફોડેેબલ ઇન્ડડયા પ્રોપટટી શો હેરો ૨૦૧૪

ઇડડીયાબુલ્સ હાઉસીંગ ફાઇનાડસ મલ. અને એસેટ ઇડડીયા દ્વારા 'આનંદ મેળા'ના સહકારથી 'એફોડેડબલ ઇન્ડડયા પ્રોપટટી શો હેરો ૨૦૧૪'નું આયોજન હેરો લેઝર સેડટર HA3 5BD ખાતે શમનવાર તા. ૭ અને રમવવાર, તા. ૮ જૂનના રોજ કરવામાંઆવ્યું છે. આ પ્રોપટટી શો સવારના૧૦થી સાંજના ૭ દરમમયાન ખુલ્લો રહેશે. પ્રોપટટી શોમાં સૌને માટેપ્રવેશ મફત છેઅનેમફત મવશાળ કાર પાકકીંગની સગવડ પણ છે. પોસાય તેવા ભાવની પ્રોપટટીની મવશાળ શ્રેણી ધરાવતા અમદાવાદ, રાજકોટ, વડોદરા, મુબ ં ઇ, પુણ,ે મદલ્હી NCR, ગોવા, કોલકતા, બેંગલુરૂ અને ચેન્નઇના મવખ્યાત પ્રોપટટી ડેવલપસષઆ પ્રોપટટી શોમાંભાગ લઇ રહ્યા છે. આ શોમાં આપને ૧૫ લાખ રૂમપયાથી લઇનેમોટી રકમની પ્રોપટટી રોકાણ માટે કે પછી રહેવા માટે પસંદ કરવાની સોનેરી તક સાંપડશે. આ પ્રોપટટી શોમાં પધારી પોતાનુંનામ નોંધાવનારાઅોનેભારત જવાની મફત એર મટકીટથી લઇને અડય ઇનામો જીતવાની તક પણ મળશે. આ પ્રોપટટી શો અંગે વધુ મામહતી મેળવવા માટે

મહેરબાની કરીનેફોન નં. 020 7440 1822 કાયષક્રમો અથવા તો ઇમેઇલ IBLONDON@INDIABULLS.COM * બોલીવુડ ગીત-સંગીત, રાસ-ગરબા, ઢોલ કરવા મવનંતી છે. પ્લેયસષ, નૃત્યો, ફેશન શો, બાળકોના મવશેષ ટોપઅપ ફૂડ્ઝના સ્ટોલનુંઆગવું કાયષક્રમો * મવખ્યાત ગાયક કલાકારો નમવન કુંદ્રા, આકષષણ છેક ૧૯૭૪થી એમશયન અને B4Uની ગાયીકા રેખા શૌની, હેમીના કોડટીનેડટલ ફૂડ્ઝના મોટા સપ્લાયર તરીકે શાહ અને કકશન અમીનના અફલાતુન મવખ્યાત થયેલ ટોપઅપ ફૂડ્ઝ પણ આનંદ ગીત સંગીત કાયષક્રમો મેળામાં સૌને લાભ આપવા જોડાયેલ છે. * હની ડાડસ એકેડેમી, શીશુકુંજ, મીરા ટોપઅપ ફૂડ્ઝ દ્વારા આનંદ મેળામાંઉપસ્થીત સલાટ, તેમજ એકે ડાડસ એકેડેમીના બાળ મવશાળ સમુદાય સમક્ષ ભારતીય ફૂડ, મિંક્સ, કલાકારોના નૃત્યો કમરયાણુઅનેમસાલાની મવશાળ એક્ઝોટીક * 'એફોડેડબલ ઇન્ડડયા પ્રોપટટી શો હેરો શ્રેણી રજૂકરવામાંઆવનાર છે. કંપની દ્વારા ૨૦૧૪' મવશેષ આકષષણ મવશ્વની ૨,૦૦૦ જેટલી શ્રેષ્ઠ ફૂડ પ્રોડક્ટની * ઘરેબેઠાંસાડી-જવેલરી, શણગાર, મહેંદી મવશાળ શ્રેણી રજૂકરવામાંઆવેછે. આનંદ અથવા ચટપટા નાસ્તા કે ઘર સજાવટની મેળામાં કંપની દ્વારા તેની ત્રણ બ્રાડડ વસ્તુઅોનો બીઝનેસ કરતા હો તો સ્ટોલ મનહરાતી, પેપર બોટ અને ગીટ્ઝની દ્વારા કમાણી અને જાહેરાત કરવાની શ્રેષ્ઠ પ્રોડક્ટ્સ રજૂ કરવામાં આવશે. આટલું જ તક નમહંઆ પ્રોડક્ટ્સના મફત સેમ્પલ અનેતેના * મેળાની સજ્જડ સફળતાને પગલે સ્ટોલ મફત ટેસ્ટીંગના લાભ ઉપરાંત લકી િો અને બુક કરાવવા થઇ રહેલી પડાપડી * મનરાશ ન થાવ આજે જ સ્ટોલ બુક મવશેષ અોફરનો લાભ પણ મળશે. કરાવો આનંદ મેળાના આકષષણો: * સૌનેમફત કાર પાકકકગની સગવડ * મવતેલા વષષમાંત્રણ 'આનંદ મેળા'અોની * વ્યમિદીઠ માત્ર £૨.૫૦ની પ્રવેશ ફી ભવ્ય સફળતા સતત ચોથી વખત આયોજન (૧૨ વષષથી નીચેના બાળકો માટે પ્રવેશ * બ્યુટી અનેવેડીંગ, ટ્રાવેલ એડડ ટૂરીઝમ, મફત). પ્રવેશ ફીની સંપૂણષ આવક આરોગ્ય, બ્યુટી અને જ્વેલરી, મશક્ષણ, બાળકોના કલ્યાણ અને મશક્ષણનું કામ ફાઇનાડસ - બેન્ડકંગ અને ઇડસ્યુરંશ કરતી સંસ્થા 'શીશુકુંજ' ચેરીટીને અપષણ સેવાઅોના સ્ટોલ કરાશે. * ખાણી પીણીમાંપંજાબી, સાઉથ ઇન્ડડયન, સ્ટોલ બુકીંગ અને વધુ મામહતી માટે પાણીપુરી અને ચાટ્સ, દાબેલી, સુરતી અાજે જ કાયાષલયમાં 020 7749 4080; લોચો, ફરસાણ વગેરેના સંખ્યાબંધ 07875 229 188ઉપર અક્ષય દેસાઇનો સ્ટોલ્સ... સંપકકકરો. * આગવુ અને મવશેષ આકષષણ સાંસ્કૃમતક


30

કિર સ્ટોરી

31st May 2014 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

અનુસંધાન પાન-૧

મોિી સરકારનો...

આખી બાંયના સફેદ કૂતાા અને જેકટે માં સજ્જ નરેન્દ્ર મોદી સાથે રાજનાથ સસંહ, અરુણ જેટલી, સુષ્મા સ્વરાજ સસહત ૨૩ કેસબનેટ પ્રધાનો, ૧૦ રાજ્યકક્ષાના પ્રધાનો (સ્વતંત્ર હવાલો) અને ૧૨ રાજ્યકક્ષાના પ્રધાનોએ શપથ લીધા હતા. રાત્રે રાષ્ટ્રપસત ભવનમાં મહાનુભાવો માટે તેમના દરજ્જા અનુસાર હાઇ-ટીથી માંડીને ભવ્ય ડીનરનું આયોજન થયું હતુ.ં રાષ્ટ્રપસતએ સવસવધ રાષ્ટ્રના વડાઓ માટે યોજાયેલા ભોજન સમારંભમાં ગુજરાતી વ્યંજનો ઢોકળાં, કેળામેથીનું શાક વગેરને ી સાથે ‘કેમ છો? મજામાં’ શબ્દો સાથે ગુજરાતી માહોલ છવાઇ ગયો હતો. ભવ્ય ભારતનુંસ્વપ્ન નરેન્દ્ર મોદી તેમની ઝડપી અને નાવીન્યસભર કાયાશલ ૈ ી માટે જાણીતા છે આ વાતનો ‘સત્તાવાર’ પુરાવો ભારતીયોને સોમવારે સાંજે મળી ગયો હતો. શપથ લેતાં પૂવવે તેમણે ટ્વવટ કયુું અને શપથના પળભરમાં તો વડા પ્રધાનની સત્તાવાર વેબસાઈટના રંગરૂપ પણ બદલાઈ ગયા. તેમનો રાષ્ટ્રજોગ સંદશ ે જ નહીં, શપથસવસધનું પ્રસારણ મુકાઈ ગયું હતુ.ં મોદીએ શપથ લેતાં પહેલાં ટ્વવટ કરીને ટીવી મારફતે શપથ સવસધ જોનારા લોકોનો આભાર માન્યો હતો તો શપથ લીધા પછી તરત જ તેમણે પોતાની સત્તાવાર વેબસાઈટ www.pmindia.nic.in પર સંદશ ે ો લખીને ભારતીયોને ભવ્ય ભારતનું સપનું જોવા આહવાન કયુું હતુ.ં તેમણે જણાવ્યું હતું કે આ વેબસાઈટ દ્વારા તમને મારાં ભાષણો, કાયાક્રમો, સવદેશયાત્રાઓ

એનડીએ સરકારના ભવ્ય શપથ ગ્રહણ સમારોહ બાિ રાષ્ટ્રપવત પ્રણિ મુખરજી, ઉપરાષ્ટ્રપવત હાવમિ અન્સારી અનેિડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોિી સાથેપ્રધાન મંડળના સભ્યો.

અને ઘણીબધી અન્ય બાબતોની તાજી જાણકારી મળતી રહેશ.ે હું એ પણ જણાવતો રહીશ કે ભારત સરકાર કયા પ્રકારના પગલાં લઇ રહી છે. દશિણ એશિયાનો દબદબો વડા પ્રધાન તરીકે નરેન્દ્ર

યામીન અબ્દુલ ગયૂમ જ્યારે બાંગ્લાદેશના વડા પ્રધાન શેખ હસીના સવદેશ પ્રવાસે હોવાથી તેમના પ્રસતસનસધ તરીકે સ્પીકર શીરીન ચૌધરી હાજર રહ્યાં હતાં. આ પ્રથમ પ્રસંગ છે જ્યારે ભારતના વડા પ્રધાનના શપથ

સમારોહ હતો. આ સમારોહમાં રાષ્ટ્રના વડાઓ, પૂવા વડા પ્રધાનો, કફલ્મ કલાકારો, ઉદ્યોગપસતઓની સાથે ધમાગરુુ ઓ પણ હાજર રહ્યા હતા. આ સમારોહમાં પણ મોદીની સભાઓની જેમ જ મોટા પ્રમાણમાં લોકો હાજર રહ્યા હોવા છતાં અને

દેશ-વિદેશના ઉદ્યોગપવિઓનો મેળાિડો

નિી વિલ્હીઃ રાષ્ટ્રપતિ ભવનમાં યોજાયેલા મોદી માલ્યા, મતહડદ્રા જૂથમાંથી આનંદ મતહડદ્રુ, ઇફકોના સરકારના શપથ ગ્રહણ સમારંભમાંદેશના જ નહીં, ચેરમેન યુ. એસ. અવટથી, ‘ફફક્કી’ના વડા તવદેશના અગ્રણી ઉદ્યોગપતિઓ પણ હાજર રહ્યા તસદ્ધાથયતબરલા આ સમારંભમાંહાજર રહી શક્યા હિા. અંબાણી પતરવારમાંથી અતનલ અને મુકેશ નહોિા. તમત્તલ બંધુઓમાંથી સુતનલ, રાકેશ અને અંબાણી િેમના માિા કોફકલાબેન અને પતરવાર રંજન તમત્તલ આવ્યા હિા િો હીરો મોટોકોપયમાંથી સાથેહાજર હિા િો તિટનથી તમત્તલ બંધુઓ િેમ પવન મુંજાલ, ડીએલએફના રાજીવ તસંહ, જ તહડદુજા બંધુઓમાંથી અશોક તહડદુજા પણ સુઝલોનમાંથી િંિી બંધુઓ, િો જેટ એરવેઝમાંથી આવ્યા હિા. ભારિમાંથી અદાણી ગ્રૂપના ગૌિમ નરેશ ગોયલ અને એર એતશયામાંથી તમત્તુ અદાણી િેમ જ એટસાર ગ્રૂપના શશી રુઇયા અને ચંડેતલયા પણ ખાસ ઉપસ્ટથિ રહ્યા હિા. પ્રશાંિ રુઇયા ખાસ હાજર રહ્યા હિા. વીતડયોકોન ગ્રૂપના રાજકુમાર ધુિ અને યસ જોકે ટાટા ગ્રૂપના રિન ટાટા અને િેમના બેંકના વડા રાણા કપુર િેમ જ આઇટી ક્ષેિમાંથી અનુગામી સાયરસ તમટિી, યુબી ગ્રૂપના તવજય આર. ચંદ્રશેખર હાજર રહ્યા હિા.

મોદીની શપથસવસધમાં પાકકસ્તાનના વડા પ્રધાન નવાઝ શરીફ, અફઘાસનસ્તાન પ્રમુખ હમીદ કરઝાઇ, શ્રીલંકા પ્રમુખ મસહન્દા રાજપક્ષે, ભૂતાનના વડા પ્રધાન શેસરંગ તોબગે, નેપાળના વડા પ્રધાન સુશીલ કોઇરાલા, માલસદવના પ્રમુખ અબ્દુલ્લા

કыºº §ђઇએ ¦щ

»є¬³ ³7ક આ¾щ»Ц ¾щ»Ъ³ ¢Ц¬↔³ ÂЪªЪ ¡Ц¯щ ºÃщ¯Ц ╙Ã×±Ь6Ö² ¸╙Ã»Ц³Ъ ÂЦºÂє·Ц½ ¸Цªъ¯щ¸³Ъ ÂЦ°щ અ³ЬકЮ½ °ઇ ¿કы અ³щ ¢Ь§ºЦ¯Ъ ¶ђ»Ъ ¿કы ¯щ¾Ц ╙¾ΐЦÂЬ, Ĭщ¸Ц½ અ³щ ¸Ãщ³¯Ь કыºº ¶Ãщ³³Ъ µв» ªЦઇ¸ ¸Цªъ §λº ¦щ. ºÃщ¾Ц §¸¾Ц³Ъ ĴщΗ ã¹¾ç°Ц Â╙ï આકÁ↓ક ´¢Цº ¸½¿щ. Âє´ક↕: 01223 526 925 or Email: babubhai63.shah@yahoo.com

ગ્રહણ સમારંભમાં ‘સાકક’ દેશોના તમામ નેતાઓને આમંત્રણ અપાયું હતુ.ં મોરેસશયસના વડા પ્રધાન રામગૂલામ પણ આ સમારંભમાં હાજર હતા. કાશનવવલ જેવો માહોલ મોદીનો શપથ સમારોહ આમ તો બંધારણીય પ્રસંગ હતો, પરંતુ સમગ્ર સમારોહનો માહોલ ઉત્સવ જેવો જણાતો હતો. તાજેતરમાં યોજાયેલા સમારંભો પૈકી રાષ્ટ્રપસત ભવન ખાતેનો આ સૌથી મોટો

ખુબ સશસ્તબદ્ધ માહોલમાં સમગ્ર સમારોહ યોજાઇ રહ્યો હોવા છતાં જ્યારે નરેન્દ્ર મોદી શપથ લેવા મંચ પર પહોંચ્યા ત્યારે 'ભારત માતા કી જય'નો સૂત્રોચ્ચારની વાતાવરણ ગાજી ઉઠ્યું હતુ.ં રાષ્ટ્રપસત ભવનના પ્રાંગણમાં આ પૂવવે કદી એક સાથે ૪૦૦૦થી વધુ માણસો એકત્ર થયા હોય તેવો પ્રસંગ બન્યો નથી. સોમવારે સત્તાના સૂત્રો મનમોહન સસંહના હાથમાંથી ગુજરાતના નરેન્દ્ર

Indian Funeral Directors “first & foremost”

Bharat Shah, Sanjay Shah, Trupti Shukla, Ashvin Patel or Jaysen Seenauth

0208 952 5252 0777 030 6644

www.indianfuneraldirectors.co.uk

મોદીને સોંપવાના આ સમારોહમાં પણ લોકોનો ઉમંગ-ઉત્સાહ છલકતો જોવા મળતો હતો. મહાનુભાવો પરસેવેરેબઝેબ! શપથ ગ્રહણ સમારંભ દરસમયાન પંખાઓની વ્યવસ્થા કરાઇ હોવા છતાં ભારે ગરમીને કારણે મહાનુભાવો પરસેવે રેબઝેબ થઇ ગયા હતા. સમારંભમાં હાજર રહેલા ટીના અંબાણી અને કેરળના રાજ્યપાલ શીલા સદક્ષીત સસહતના વીવીઆઇપીઓ ગરમીથી બચવા બ્રોશરનો પંખા તરીકે ઉપયોગ કરતા દેખાતા હતા. તો કેટલાક મહાનુભાવો સૂયના ા તાપથી બચવા પોતાની સાથે છત્રી પણ લઇને આવ્યા હતાં. હવામાન સવભાગે સોમવારે સદલ્હીમાં હળવો વરસાદ પડવાની શકયતા દશાાવી હતી પરંતુ વરસાદ ન પડતા શપથસવસધ સમારંભ પૂવા સનધાાસરત રીતે આગળ વધ્યો હતો. હીરાબા શદલ્હી ન ગયા નરેન્દ્ર મોદીનાં પત્ની જશોદાબહેને શપથગ્રહણ સમારંભ ટીવી પર લાઇવ સનહાળ્યો હતો. તેમને સમારંભમાં હાજર રહેવા સનમંત્રણ નહોતું મળ્યુ.ં તો મોદીના માતા હીરાબાએ પણ ટીવી પરદે જ સમારંભ જોયો હતો. તેમને સનમંત્રણ પત્ર મળ્યું હતુ,ં પરંતુ તેઓ નાદુરસ્ત તસબયતના કારણે સદલ્હી જઇ શક્યા નહોતા. તેમની સાથે નરેન્દ્ર મોદીના ભાઈ પંકજ મોદી સસહતનો પૂરો પસરવાર હાજર હતો. મહાનુભાવો હાજર... સરલાયન્સ જૂથના મુકશ ે અંબાણી, માતા કોકકલાબહેન, પત્ની નીતા અંબાણી, અદાણી જૂથના ગૌતમ અદાણી અને તેમના પત્ની, અશોક સહન્દુજા, શશી રુઇયા, પ્રશાંત રૂઇયા, રાજીવ સસંહ, પવન મુજા ં લ, તુલસી તંતી, રાજકુમાર ધૂત, નરેશ ગોયલ, સમટ્ટુ ચાંસડલ્ય, રાણા કપૂર, આર. ચંદ્રશેખર, સસદ્ધાથા સબડલા, શરદ જયપુસરયા અને યુ. એસ. અવસ્થી. કફલ્મ કલાકારો જાવેદ અખ્તર, શબાના આઝમી, અનુપમ ખેર, ધમવેન્દ્ર, સલીમ ખાન, સલમાન ખાન, હૃસતક રોશન, પૂનમ સધલ્લોન, સવવેક ઓબેરોય.

સમારોહની વિશેષતા

• રાષ્ટ્રપતિ ભવનમાં અત્યાર સુધીમાં યોજાયેલા કાયયક્રમોમાં સૌથી તવશાળ કાયયક્રમ હિો, જેમાંમહેમાનોની સંખ્યા ૪૦૦૦ને વટાવી ગઈ હિી. • શપથતવતધનો આ કાયયક્રમ કદાચ એવો હશે કે જેનું સૌથી વધુ પ્રસારણ થયું હશે. કાયયક્રમનું દૂરદશયન દ્વારા આઠ કેમેરા લાઈવ કવરેજ કરાયું હિું. િેમાંસાથેએક આઉટડોર િોડકાટટ વાન પણ હિી. માિ ભારિમાંજ િમામ ટીવી ચેનલો પર નહીં, ‘સાકક’ના િમામ સભ્ય દેશોમાં દૂરદશયન નેટવકક દ્વારા િેનુંપ્રસારણ થયુંહિું. • પ્રથમ વખિ બડયું હિું કે શપથ તવતધમાં ‘સાકક’ નેિાઓ, તડપ્લોમેટ્સ, ગવનયસય અને મુખ્ય પ્રધાનો આટલી મોટી સંખ્યામાં હાજર રહ્યા હોય. અડય આમંતિિોમાં બંધારણીય સત્તાધીશો જેમ કે ચીફ જસ્ટટસ ઓફ ઈસ્ડડયા, પદ્મ એવોડડ તવજેિા, યુપીએ-૨ની કેતબનેટના પૂવય નેિાઓ અને ભાજપના નેિાઓ સતહિ રાજ્યસભા અને લોકસભાના િમામ ૭૭૭ સભ્યો હાજર રહ્યા હિા. • મહેમાનો માટે૧૨ બગીઓ કે ગોલ્ફ કાટ્સય સેવામાં હિી અને જેઓને ચાલવામાં િકલીફ છે િેઓને આવવા-જવામાં મદદ કરી હિી. • આ શપથતવતધમાંલાઈવ બેડડ હિું, જેણે દેશભતિના ગીિો િેમ જ તહડદી ફફલ્મોના દેશભતિનાં ગીિોની ધૂન વગાડી હિી. • કોઈ પણ જાિની કટોકટીભરી સ્ટથતિને પહોંચી વળવા માટે એમ્બ્યુલડસ અને િબીબોની ટીમ હાજર હિી.

... અનેગેરહાજર ઓસડસાના મુખ્ય પ્રધાન નવીન પટનાયક, પટ્ચચમ બંગાળના મુખ્ય પ્રધાન મમતા બેનરજી, તાસમલનાડુના મુખ્ય પ્રધાન જયલસલતા, ઉદ્યોગપસતઓ આનંદ મસહન્દ્રા, સવજય માલ્યા, કુમાર મંગલમ સબરલા, દીપક પારેખ, લતા મંગશ ે કર, અસમતાભ બચ્ચન, રેખા અને રજનીકાન્ત.

Incorporating Asian Funeral Services

Asian Funeral Service " "

#

Serving the Asian community 346-354 Foleshill Road, Coventry CV6 5AJ

"

"

$

! %

024 7666 5676 A division of the Heart of England Co-operative Society Ltd.


31

31st May 2014 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

¹Ьક³ы Ъ ∟≈√ ªђ´ ĺъક કі´³Ъ ´ьકЪ³Ц અщક (Â׬ъªЦઇÜ ∟√∞∩)


32

31st May 2014 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

www.abplgroup.com

GUJARAT SAMACHAR

For Advertising Call 020 7749 4085

§»ЦºЦ¸ ¸³Ъ ĺЦ×µº અ³щ ´ЦÂ↓» Â╙¾↓Â

G

કђઇ ´® ¾²ЦºЦ³ђ કы¦Ь´ђ ¥Ц§↓»Ц¢¿щ³╙Ãє * T & C Apply

No Hidden – No Extra Charges - No Custome Duty* UK (local) ¯°Ц world³Ц કђઇ´® ç°½щ´ЦÂ↓» ¸ђક»¾Ц Âє´ક↕કºђ

www.jalaramuk.com

Forest Gate

બિટનના રોયલ નેવીના કાફલામાં આટટફૂલ નામની સિમરીન સામેલ કરવામાંઆવી છે. આશરે એક બિબલયન પાઉટડના જંગી ખચચેિનેલી ૯૭ મીટર લાંિી આ સિમરીનનુંવજન ૭૪૦૦ ટન છે અનેતેટયુબિયર પાવરથી ઓપરેટ થશે. એક નહીં, અનેક બવશેષતાઓ ધરાવતી આ સિમરીન પાણીમાંથી િહાર નીકળ્યા બવના સમગ્ર પૃથ્વીનુંભ્રમણ કરી શકવા સક્ષમ છે. સિમરીન પર ૩૯,૦૦૦ એન્ટટ-એકોન્ટટક ટાઈફસ લગાવવામાં આવી છે જેથી એનો અવાજ એક િેિી ડોન્ફફનના અવાજ કરતા પણ ઓછો થઈ જાય છે. સામાટય રીતે સિમરીનોમાંપેબરટકોપ લગાવાય છે, પણ આ સિમરીનમાં ફાઈિર ઓન્ટટક કેિલથી મળતી ઈમેજ કંટ્રોલ રૂમમાં પહોંચશે. એ ન્ટપયરફફશ હેવી ટોપપીડો અને ટોમ-હોક બમસાઈલોથી સજ્જ છે. આ બમસાઇલ ૧૨૦૦ ફકલોમીટર દૂરનુંબનશાન પણ આસાનીથી ભેદી શકેછે. સિમરીનમાં પીવાનુંપાણી અનેએમાંકાયયરત જવાનો માટેનો ઓન્સસજન દબરયાના પાણીમાંથી જ મેળવાશે. આ પ્રકારની િે સિમરીન રોયલ નેવીમાંકાયયરત છેઅનેઆવી િીજી પાંચ સિમરીનો તૈયાર થઈ રહી છે.

Tel: 01582 421 421

After Business Hours / Bank Holidays / Sundays 07910 878 775 E-mail: info@pandrtravel.co.uk www.pandrtravel.co.uk HONEYMOON/TAILOR MADE PACKAGES:

28th Anniversary March 1986 March 2014

PLEASE CONTACT US. DO NOT BOOK ONLINE. WE HAVE SPECIAL CONTRACTS & CONTACTS WITH MOST HOTELS WORLD-WIDE. WE WILL NEGOTIATE FURTHER EXTRA DISCOUNTS, CANNOT NEGOTIATION ONLINE. ALSO WE SPECIALISE TAILOR MADE SAFARIS IN KENYA AND TANZANIA, GORRILA TRACKING IN UGANDA.

WORLDWIDE HOLIDAYS FROM 7 Nights Orlando RO £485 p.p 5 Nights Dubai, RO £435 p.p 7 Nights Goa, BB £625 p.p

Special Packages with FREE STOPOVER in Dubai, inc. Hotel & Transfers.

Biggest India & Dubai Sale

Ahmedabad From (p.p.) 3 Nights £550p.p.

Singapore Bangkok Hong Kong Mumbai Ahmedbad

£595 £585 £625 £415 £415

Mumbai 3 Nights

From (p.p.) £565p.p.

WORLDWIDE FLIGHTS from

New York San Francisco Los Angeles Chicago Orlando

£330 £590 £525 £495 £375

Nairobi Dar Es Salaam Johannesburg Entebbe Mombasa

£450 £460 £440 £465 £625

Toronto Halifax Vancouver Edmonton Calgary

£395 £395 £410 £590 £410

All Package/Flights are inclusive of Airport Taxes. All Offers are subject to availability & date of travel determines the price.

May and June Departure AHMEDABAD – DELHI – MUMBAI – GOA – SINGAPORE – BANGKOK – HONGKONG –

FR £435 FR £480 FR £445 FR £475 FR £505 FR £480 FR £500

BUSINESS CLASS TO INDIA - FR £1505 ARE SUBJECT TO AVAILIBILITY

≈-≡ ╙±¾Â¸ЦєÃђ¸ ¬Ъ»Ъ¾ºЪ

કђઇ ´® ઇ»щÄĺЪક» અ³щ ઇ»щÄĺђ╙³Ä ¾ç¯Ь ¸ђક»Ъ ¿ક¿ђ.

G ¯¸ЦºЦ ´ЦÂ↓»³Ьє અђ³»Цઇ³ ĺъકỲ¢ કºђ...

Sudbury

Wembley

પેન્શનરો, ટીપુસુલતાનની વીંટી સાબદા રહેજો મૂલ્ય ૧.૪૫ લાખ પાઉન્ડ

રોયલ નેવીમાંએક બિબલયન પાઉટડની નવી સિમરીન

2413

G

782 Harrow Road, Sudbury, 226 Ealing Road, Wembley, 25A Oakdale Road 398 Kenton Road, Middlesex HA0 3EL Middlesex HA0 4QL Forest Gate, London E7 8JU Kenton, Middlesex HA3 9DW Ph&Fax: 0208 904 3228 Ph.&Fax: 0208 903 6233 Tel: 020 8586 2612 Ph&Fax: 0208 621 4378

Open 7 days a week 8am to 8pm.

P & R TRAVEL, LUTON

અщક Чક»ђ ´® ¸ђક»Ъ ¿કЦ¹ Kenton

G

We also offer Coach Tour to Europe with Indian Dinners, Lunch, Sightseeing and Services of a Tour guide included Call 0208 751 4242/ 0208 954 0077

લંડનઃ ફ્રોડ આચરનારા લોકો ઠગાઈ કરવા માટે અવનવી તરકીબો અજમાવતા રહે છે, જેમાંહવેવૃદ્ધ પેસશનરોનેનનશાન બનાવવાના કકસ્સા વધી રહ્યાા છે. આવા અપરાધીઓ પેસશનરોને ફોન કરી તેમના પેસશનની નનઃશુલ્ક સમીિા કરવાની ઓફર કરે છે. આવી કહેવાતી સમીિા પછી તેઓ ચોક્કસ રોકાણો કરવાની સલાહ આપે છે. આવી રીતે રોકાણો કરવાથી પેસશરોને ઘણી વખત તેમની જીવનભરની બચતના નાણાંગુમાવવાનો વારો પણ આવેછે. નસટી રેગ્યુલેટર ધ ફાઈનાન્સસયલ કસડક્ટ ઓથોનરટી (FCA)એ જોખમી રોકાણોમાં ફસાઈને પેસશનની બચતો ગુમાવવી ન પડે તે માટે પેસશનરોને સાબદા રહેવા માટે ચેતવણી આપી છે. રેગ્યુલેટરના જણાવ્યા અનુસાર સરકારી સમથથન ધરાવતી મફત સલાહની ઓફરો ટેનલફોન કરીને આપવામાં આવે છે. ‘ફ્રી પેસશન નરવ્યુ’ની ઓફર સાથેના ટેનલફોન કોલ્સ, ઈમેઈલ્સ, ટેક્સ્ટ મેસેજીસ અથવા ઓનલાઈન નવજ્ઞાપનો અથવા તો વધુ સારા વળતર મેળવવા માટે તેમની પેસશન બચતોનુંરોકાણ અસયત્ર કરવાની સલાહ તેમને મળે તો સાવધ રહેવાની ચેતવણી આપવામાં આવી છે.

લંડનઃ મૈસુરના રાજા ટીપુ સુલતાનની સોનાની દુલભ થ વીંટી હરાજીમાં ૧,૪૫,૦૦૦ પાઉસડ જંગી કકંમતે વેચાઈ છે. આ રકમ તેની અપેનિત કકંમત કરતા દસ ગણી વધુ હોવાનું નિસ્ટી ઓકશન હાઉસે જણાવ્યું છે. ૧૮મી સદીની આ વીંટીનું વજન ૪૧.૨ ગ્રામ છે અને સેસટ્રલ લંડનની એક અજ્ઞાત વ્યનિએ તેના માટે સવાથનધક બોલી લગાવી હતી. આ વીંટી પર દેવનાગરી લીપીમાં ભગવાન રામનુંનામ કોતરાયેલંુ

વાંચવા મળે છે. નિનટશ ઇસ્ટ ઇન્સડયા કંપનીના સૈસય સાથે ૧૭૯૯માં શ્રીરંગપટ્ટનમ્ ખાતે યુદ્ધ દરનમયાન ટીપુ સુલતાન પાસેથી આ વીંટી લઈ લેવાયાનું મનાય છે.

MONEY TRANSFER & PARCEL SERVICES Fast & Reliable Parcel Services (World Wide)

£2.50

Send Parcel £1.85 BY AIR to INDIA Gujarat & Mumbai Other States Per KG*

SPECIAL OFFER OF EID FESTIVAL LONDON - Branches

WEMBLEY Unit 7, City Plaza, 29-33, Ealing Road, HA0 4YA 0208 900 1349 HARROW

New York – FR £465 Orlando – FR £450 Barbados – FR £510 Toronto – FR £590 Dubai – FR £370 We also offer accommodation and car hire at very competitive prices Book now for July – we have special fares on most of the airlines Call 0208 751 4242/ 0208 954 0077

AGENTS

69 Station Road, HA1 2TY Tel: 0208 863 8623 CROYDON

1, Bridgestock Parade, Thorton Heath CR7 7HW Tel: 0208 684 5311 ILFORD

15 Goodmayes Road, Ilford IG3 9QE Tel: 0208 597 6666

AIR & SEA PARCEL

UK³Ъ Âѓ°Ъ Âç¯Ъ ´ЦÂ↓» Â╙¾↓Â

£2.00 per Kg

¸ЦĦ

ઇЩ׬¹Ц ´ьÂЦ ¸ђક»¾Ц અ³щ¸є¢Ц¾¾Ц³Ьє·ºђÂЦ´ЦĦ ç°½ ²¸ЦકЦ અђµº Same Day અ³щNext Day delivery G ¶′ક ĺЦ×µº°Ъ ´ьÂЦ ¸ђક»Ъ ¿કЦ¿щ ·Цº¯·º¸Цє´ЦÂ↓» ¶Ц¹ એº µŪ £2/kg G

UPTON PARK Unit 4, 277 A Green Street E7 8LJ 0208 548 4223 TOOTING

72, Upper Tooting Road, SW17 7PB Tel: 0208 767 2199 LEEDS / DEWSBURY / BRADFORD

MOB: 07448 408 756

BIRMINGHAM / MIDLANDS MOB: 07946 231 833 07947 835 040

Special offer:Mobile starts from £20 Laptop starts from £40 TV starts from £80

³¾Ъ ¿Ц¡Цઅђ ¸Цªъ એ§×ª ╙³¸¾Ц³Ц ¦щ. Âє´ક↕: 07545 425 460 Email: jumboparcel@gmail.com www.jumboparcelservice.com

* T&C Apply.

CALL TRAVLIN STYLE 0208 954 0077

5938

www.travelinstyle.co.uk *Subject to availability

GS 31st May 2014  

Gujarat Samachar weekly newspaper (Issue 04)

GS 31st May 2014  

Gujarat Samachar weekly newspaper (Issue 04)