Page 1

FIRST & FOREMOST GUJARATI WEEKLY IN EUROPE

Let noble thoughts come to us from every side અા નો ભદ્રા: ક્રતવો યન્તુિવશ્વત: | દરેક દદશામંાથી અમનેશુભ અનેસુંદર દવચારો પ્રાપ્ત થાઅો

%"-

#+$$ ("'!$(* (,

'" %*+ &, ( '$ !)# &,

"-&")

80p

&-## +",-* '('! ('% $)''

Volume 42, No. 33

)+0&/ ! (#%-','#%/ .""$*

સંવત ૨૦૭૦, માગશર વદ ૪ તા. ૨૧-૧૨-૨૦૧૩ થી ૨૭-૧૨-૨૦૧૩

21st December to 27th December 2013

અ¸щ¢Ь§ºЦ¯Ъ¸Цє¾Ц¯ કºЪ ¿કЪએ ¦Ъએ.

Fly to India

Worldwide Specials

Mumbai £425 Ahmedabad £449 Delhi £445 Bhuj £579 Rajkot £569 Baroda £505 Amritsar £475 Goa £489

Nairobi £509 Dar Es Salam £575 Mombasa £619 Dubai £339 Jo’burg £495 Singapore £455 Kuala Lumper £515 Bangkok £479

Emirates flights to India with 3 Nights Stopover in Dubai

5 Star Hotel with breakfast & private transfers Dhow River Cruise & dinner, City Tour, Dessert safari with barbeque dinner & entertainment Prices from £845 pp. Based on Double/Twin sharing basis. I I

±Ь╙³¹Ц·º³Ъ µĄЦઇªÂ, Ãђ»Ъ¬ъઅ³щÃђªъ» ¸Цªъઅ¸³щµђ³ કºђ. BOOK G We offer visa service for India, Australia and USA. ONLINE G Above are starting prices and subject to availability.

020 3475 2080 www.holidaymood.co.uk

KERALA DUBAI 2 Adults 4 Nights & 5 Days

£1600

incl. flight

Disneyland

લોકપાલ બિલ રાજ્યસભામાંપસાર લોકલાગણી સામેરાજકીય પક્ષોની શરણાગબિ

નવી દિલ્હીઃ અત્યાર સુધી અસરકારક લોકપાલ બિલ લાવવા માટે ઠાગાઠૈયા કરતા રાજકીય પક્ષોને છેવટે િહુમતી ભારતીયોની લાગણી સામે શરણાગબત સ્વીકારવી પડી છે. મંગળવારે લોકપાલ બિલ પર રાજ્યસભામાં પાંચ કલાકથી વધુ ચચાા કયાા િાદ શાસક કોંગ્રસ ે અને બવપક્ષ ભાજપ સબિત લગભગ તમામ રાજકીય પક્ષોએ એક અવાજે તેનું સમથાન કયુું િતુ.ં દેશમાં ફેલાયેલા ભ્રષ્ટાચારના ભોરીંગને નાથવા માટે મજિૂત

BEST DEAL SRILANKA

ON WORLD WIDE £1400 £950 for 2 adult incl. flight TRAVEL 5 NIGHTS AND 6 DAYS INSURANCE Packages 2 Adults 5 Nights & 6 Days

EXCLUDING FLIGHTS

Contact: Ramnikbhai 020 8477 7105 Paras 020 8477 7123

or

લોકપાલની માગ સાથે અનશન શરૂ કરીને ભારતીયોમાં ક્રાંબત આણનાર ગાંધીવાદી સમાજસેવક અન્ના િઝારેએ પણ લોકપાલ બિલને મળેલા ટેકા માટે આનંદની લાગણી વ્યક્ત કરી િતી. અસરકારક લોકપાલની માગણી સાથે િાલ મિારાષ્ટ્રના રાલેગણ બસબિમાં આમરણ અનશન પર િેઠેલા અન્નાએ કહ્યું િતું કે આ બિલ લોકસભામાં પસાર થતાં જ તેઓ પારણાં કરી લેશે. અનુસંધાન પાન-૩૦

INDIA

GOLDEN TRIANGLE TOUR £945 for 2 adult 5 NIGHTS AND 6 DAYS

EXCLUDING FLIGHTS

GOA

£1600 for 2 adult 5 NIGHTS AND 6 DAYS INCLUDING FLIGHTS

For Packaged Tours Call Abijha 020 8477 7104 Pradeep 020 8477 7119

TRAVEL & TOURS

714 Romford Road Manor Park, London E12 6BT

A Moresand Ltd Group of Companies

Email: sales@samtravel.co.uk

www.samtravel.com

0800 368 0303 BOOK ONLINE


નિટિ

2

21st December 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

આ§щ§ ¸є¢Ц¾ђ....

એક ¾Á↓³єЬ»¾Ц§¸....

¢Ь§ºЦ¯ Â¸Ц¥Цº £∟≡.≈√ + એ╙¿¹³ ¾ђઇ £∟≡.≈√ = ¶4щÂЦΆЦ╙Ãકђ £≈≈.√√ એક ÂЦ°щ¸ЦĦ £∩∩.√√ ¶¥¯ £∟∟.√√ એª»щકы∫√%³Ъ ¶¥¯...

'¢Ь§ºЦ¯ Â¸Ц¥Цº' ╙¾´Ь», ╙¾ΐÂ³Ъ¹ અ³щ ╙¾ç9¯ Â¸Ц¥Цºђ... અ¾³¾Ц »щ¡ђ, કђ»¸ђ અ³щ ╙¾·Ц¢ђ³ђ ¸׾¹... ╙¾╙¾² ╙¾¿щÁЦєકђ, ╙±¾Ц½Ъ ઔєєક અ³щ કы»×щ ¬º £щº ¶щ«Ц ¸µ¯ ¸щ½¾ђ...

¸ЦĦ £≈-≈√ ¾²Цºщ·ºЪ³щઆ´³Ц Âє¯Ц³ђ ¸Цªъ'એ╙¿¹³ ¾ђઇÂ' ¸є¢Ц¾ђ..

»¾Ц§¸ ¸Цªъ¹ђÆ¹ ¶ђÄÂ¸Цє કºђ ¢Ь§ºЦ¯ Â¸Ц¥Цº અ³щએ╙¿¹³ ¾ђઇ ¢Ь§ºЦ¯ Â¸Ц¥Цº એ╙¿¹³ ¾ђઇÂ

'¢Ь§ºЦ¯ Â¸Ц¥Цº' અ³щ'એ╙¿¹³ ¾ђઇÂ'³Ьє¾Á↓³Ьє»¾Ц§¸ ¸ЦĦ £∩∩ એª»щºђ§³Ц ¸ЦĦ ≥ ´щ×Â

µыº ╙¾¥Цº®Ц ´¦Ъ ¹Ьºђ´ અ³щ╙¾ΐ³Ц »¾Ц§¸³Ц ±ºђ¸Цє ¡ЦçÂђ £ªЦ¬ђ કº¾Ц¸Цєઆã¹ђ ¦щ §щ³Ъ ³℮² »щ¾Ц ³İ ╙¾³є¯Ъ ¦щ. Please note the substantial reduction in subscription rates for Europe and world after reconsideration.

¯Ц. ∞-∞√-∞∩°Ъ »¾Ц§¸³Ц ³¾Ц ±º આ ¸Ь§¶ ºÃщ¿щ

G.S.

UK A.V. Both £33 £60

1 Year £27.50 £27.50 2 Years £50 £50

EUROPE G.S. A.V. Both

£75 £75 £125 £140 £140 £240

G.S.

£85 £160

WORLD A.V. Both £85 £150 £160 £280

¡Ц ³℮²њ ∩√ ╙±¾Â ´¦Ъ »¾Ц§¸³Ъ ºક¸³ЬєºЪµі¬ ¸½¿щ³╙Ãє.

¸Ãщº¶Ц³Ъ કºЪ³щઆ µђ¸↓³щકЦ´Ъ³щ¥щક કыĝы╙¬ª/¬ъ╙¶ª કЦ¬↔³Ъ ¸Ц╙Ã¯Ъ ÂЦ°щ³Ъ¥щ³Ц º³Ц¸щ¸ђક»Ъ આ´ђ

GUJARAT SAMACHAR & ASIAN VOICE

ઇ-એ╙¬¿³ ¸Цªъ ╙Ŭક કºђ Tel: 020 7749 4080 / 020 7749 4000 Fax: 020 7749 4081 www.abplgroup.com 12 Hoxton Market, (Off Coronet Street) London N1 6HW

E-mail: support@abplgroup.com NAME

ADDRESS Email:

£

Card No:

Signature

POST CODE

www.abplgroup.com TEL:

I'd like to be kept up to date by email with offers and news from ABPL

Please charge my VISA / ACCESS / MASTERCARD for

Card Expiry date

Date

Â╙¾¿щÁ ³℮²: ‘¢Ь§ºЦ¯ Â¸Ц¥Цº│ અ³щ‘અщ╙¿¹³ ¾ђઇÂ│³Ц Âѓ ĠЦÃકђ³щ§®Ц¾¾Ц³Ьєકы§щઅђ ĝы¬Ъª કЦ¬↔°Ъ ¯°Ц ç¾Ъ¥ કЦ¬↔°Ъ ¯щ¸³Ьє»¾Ц§¸ ·º¿щ, ·ºщ¦щ¯щઅђ³Ц ¶′ક çªъª¸щת¸Цє‘Asian Business Publications Ltd’ »¡Цઇ³щઅЦ¾¿щ. અЦ ¶Ц¶¯ ¡Ц ³℮² »щ¾Ъ. Cheque payable to Gujarat Samachar / Asian Voice »¾Ц§¸Ъ ĠЦÃકђ ¸Цªъઅ¢Ó¹³Ъ Âа¥³Ц: અЦ´ Ãђ»Ъ¬ъ¸Цє §¾Ц³Ц Ãђ અ³щ ¯щ ¸¹ ±º╙¸¹Ц³ ─¢Ь§ºЦ¯ Â¸Ц¥Цº અ³щ અщ╙¿¹³ ¾ђઇÂ┌ ¶є² કºЦ¾¾Ц Ãђ¹ કы આ´³Ь º³Ц¸Ь ¶±»Ц¹Ьє Ãђ¹ ¯ђ અ¢Цઉ°Ъ ¯щ³Ъ :® »щ╙¡¯¸Цє ª´Ц», µыÄ કы ઇ¸щ» ˛ЦºЦ ¸ђક»¾Ц ╙¾³є¯Ъ. µђ³ ´º અщ ઔєє¢ ઔєє¢щ ¾Ц¯¥Ъ¯ ³ કº¾Ц ╙¾³є¯Ъ ¦щ. અђЧµÂ ¿╙³¾Цºщ અ³щ º╙¾¾Цºщ ¶є² ºÃщ ¦щ.

યુકેની વમતી ૨૫ વષષ પછી ૭૮ મિમિયન

િંડનઃ યુકન ે ી વટતી ધાયાાકરતા ઝડપથી વધી રહી છે. અત્યારે વટતી વવક્રમી ટતર ૬૩.૭ વમવિયન છે, જે૨૫ વષાપછી ૨૦૩૭ સુધીમાં ૭૮ વમવિયન અને૫૦ વષાપછી ૯૩ વમવિયન નજીક પહોંચી જશે. થોડાં સમય પહેિા ઓફિસ િોર નેશનિ ટટેટસ્ેટટક્સ દ્વારા આગાહી કરાઈ હતી કે આગામી ૨૫ વષામાં યુકન ે ી વટતીમાં ૧૦ વમવિયનનો વધારો થશે. જોકે, નવો અંદાજ કહેછેકેસાચી વટતી આગાહી કરતા ચાર વમવિયન વધુ રહેશ.ે આ જ ગણતરીએ આગળ વધીએ તો આગામી સદીના આ જ સમય સુધીમાં વટતી ૧૩૨ વમવિયન સુધી પહોંચી જશે.

PUBLICAT

IONS LTD

NESS Coronet Street) ASIAN BUSI 12 Hoxton Market (Off 020 7749 4081 Fax: House, 4085 Karma Yoga 020 7749 4080 020 7749 6HW Tel: Samachar London N1 & Gujarat Asian Voice Advertising up.com www.abplgro

14 JANUARY 20

Âє¾¯

WED

TUE

MON

SUN

1

¸Ц¢¿º

Amas

THU

2

Sud Ekam

∟√≡√

FRI

Sub Bij

´ђÁ

3

´ђÁ

SAT

4

Sud Choth

´ђÁ

કેલેન્ડર ૨૦૧૪િી ભેટ

વાચક વમત્રોને હરહંમેશ સુજ્ઞ માવહતીસભર અંકો અને વાંચન સામગ્રી આપવાની આગવી પરંપરા ધરાવતા 'ગુજરાત સમાચાર અનેએવશયન વોઇસ' દ્વારા હંમેશની જેમ આ વષજે નૂતન વષા ૨૦૧૪નું કેિેન્ડર આ અંક સાથે સવજે િવાજમી ગ્રાહકોને અમે સાદર અપાણ કરી રહ્યા છીએ. આ વખતેકેિેન્ડરના ટપોન્સરર િાયકા મોબાઇિ છે. વહંદુ, જૈન, વશખ, બૌધ્ધ, મુસ્ટિમ અનેવિટતી પવોાની વતવથ-વાર માવહતી આપતું કેિેન્ડર વમત્રો અને ટવજનો માટે નવા વષાની શ્રેષ્ઠ ભેટ બની રહેશ.ે નવુંિવાજમ ભરનાર દરેક ગ્રાહકોનેપણ (ટટોકમાં હશેત્યાંસુધી) આ કેિેન્ડર ભેટ આપવામાંઆવશે. જેવાચક વમત્રો વધુકેિેન્ડર ખરીદવા માગંતા હોય તેઅો પ્રવત કેિેન્ડરના £૩.૫૦ના દરે (પોટટ એન્ડ પેકેજીંગ સવહત) ખરીદી શકે છે. એથી વધારે કેિેન્ડર મેળવવા માટેસંપકકકરો: 020 7749 4080. another too old to set You are never a new dream. or to dream - C. S. Lewis

10 11

9 8 6 17 18 1 5 1 4 12 13 1 24 25 1 22 23 19 20 2 0 31 8 29 3 26 27 2

5

Sud Pancham

ÂЬ± ´Цє¥¸

goal

Sud Baras

´ђÁ

6

Sud Chhath

¢Ьι ¢ђ╙¾є±╙ÂєÃ ¦Ζ §¹є¯Ъ ÂЬ±

´ђÁ

´ђÁ

Sud Teras

´ђÁ

d Jayanti ± ¯щºÂ Vivekanan ± §¹є¯Ъ ÂЬ

કЦ³є ÂЬ± ¶ЦºÂ ╙¾¾щ Vad Trij

¾± ĦЪ§

Vad Dasam

Vad Choth

¾± ¥ђ° ÂєકΓ ¥ђ° ´ђÁ Vad Agiyaras

¸Ц¢¿º

ÂЬ± ÂЦ¯¸

´ђÁ

Sud Chaudas

ÂЬ± આ«¸

Sud Chaudas

Pongal Makar Sankranti Prophet│s Birthday ¸કº ÂєĝЦє╙¯ ÂЬ± ¥ѓ±Â

´ђÁ

ÂЬ± ¥ѓ±Â

ઇ±щ╙¸»Ц±

Vad Pancham

´ђÁ

¾± ´Цє¥¸

Vad Baras

´ђÁ

Vad Chhath

´ђÁ

¾± ¦Ζ

Vad Teras

´ђÁ

ÂЬ± ³ђ¸

Poonam

´ђÁ

´ђÁ

´ђÁЪ ´а³¸

Vad Satam

´ђÁ

¶ЦºÂ એકЦ±¿Ъ ¾±

¾± ¯щºÂ

ÂЬ± ¶Ъ§ Sud Dasam

´ђÁ

Vad Ekam

¾± એક¸

Vad Atham

´ђÁ

Amas

Din

´ђÁ

ÂЬ± ±Â¸

´ђÁ

¾± ÂЦ¯¸

Gandhiji Nirvan

day Holocaust Memorial ÁЩί»Ц

·Цº¯³ђ ¾± અ╙¢¹ЦºÂ ĬWÂǼЦક ╙±³

Indian Republic Day

¾± ±Â¸

´ђÁ

7

Sud Satam

Day New Year│s ÂЬ± એક¸ Bank Holiday ³а¯³ ¾ÁЦ↓ºє· ¾± અ¸Ц ╙ğç¯Ъ ´ђÁ Sud Nom Sud Atham

ÂЬ± ¥ђ°

Sud Agiyaras

´ђÁ

Chinese New

Vad Bij

´ђÁ

¾± આ«¸ Sud Ekam

╙±³ ¢Цє²ЪX ╙³¾Ц↓®અ¸Ц ÂЬ± એક¸ ¸ѓ³Ъ ¾± અ¸ЦÂ

ÂЬ± અ╙¢¹ЦºÂ

¾± ¶Ъ§

Vad Nom

¸ÃЦ

Year

´ђÁ

´ЬĦ±Ц એકЦ±¿Ъ

´ђÁ

´ђÁ

¾± ³ђ¸

CAPRICORN20 DEC 22 - JAN

માઈગ્રન્ટ્સ માટેબેનિફિટ ક્લેઈમ પહેલાંઇંગ્લલશ ટેસ્ટ િરનિયાત

િંડનઃ ધ વકક એન્ડ પેન્શન્સ સેક્રેટરી ઈઆન ડંકન સ્મિથે ટપષ્ટપણે કહ્યું છે કે બેવનફિટનો ક્લેઈમ કરતા પહેિાં તમામ માઈગ્રન્ટ્સેઈંસ્લિશ ભાષાનુંપૂરતું જ્ઞાન હોવાનું દશાાવવું પડશે. કાયાસંબંધી વેલ્િેર પેમેન્ટ્સનો દાવો કરનારા માટે પરીક્ષા વધુ કડક બનાવાશે. વકક એન્ડ પેન્શન્સ વવભાગે જણાવ્યું છે કે દરેક માઈગ્રન્ટે તેમના માટેખાસ તૈયાર કરાયેિાં ૧૦૦ પ્રશ્નોનો ઉત્તર આપવાનો રહેશે અને બેવનફિટ ક્લેઈમ કરવા મંજૂરી અપાય તે અગાઉ વધુ પૂરાવા રજૂ કરવાના રહેશે. રોજગાર મેળવવામાં ભાષાકીય અપૂણાતા અવરોધ સજજે તેમ ન હોવાનું સાવબત કરવું પડશે. આ ઉપરાંત, યુકે આવતા પહેિાં તેમણે કામ શોધવા શું પ્રયાસો

કયાું છે તે પણ પૂછાશે. માઈગ્રન્ટ્સે તેઓ દેશમાં કાનૂની રીતેરહેવાનેિાયક છેઅનેદેશ સાથેતેમના પૂરતાંસંબંધો છેતેમ પણ પૂરવાર કરવાનુંરહેશે. ડંકન સ્ટમથે જણાવ્યું હતું કે ઈંલિેન્ડ, વેલ્સ અનેટકોટિેન્ડના જોબ સેન્ટસામાં વધુ મજબૂત વસટટમ દાખિ કરવામાં આવશે. વિવટશ બેવનફિટ્સ વસટટમને દુરૂપયોગથી બચાવવા કડક વનયમો રાખવામાં આવે તે સંપૂણાતઃ યોલય છે. તાજા આંકડા અનુસાર ૫.૬ વમવિયનથી વધુ િોકો વફકિંગએજ બેવનફિટ્સનો દાવો કરેછે. આમાંથી ૩૯૭,૦૦૦ એટિે કે સાત ટકા બીન-યુકે નાગવરકો હોવાનું કહેવાય છે. ૨૦૦૮ની સરખામણીએ આવા િોકોમાં ૧૦૦,૦૦૦થી વધુની વૃવિ થઈ છે.

ઓિાન, કતાર અને યુએઈ િાટેયુકેિાં મવઝાિુક્ત પ્રવેશ

િંડનઃ પવશાયન ગલ્િ રાષ્ટ્રો ઓમાન, કતાર અને યુએઈથી મુિાકાતે આવતાં િોકોને યુકમ ે ાં પ્રવેશ કરવા પહેિી જાન્યુઆરી ૨૦૧૪થી વવઝાની જરૂર નવહ પડે. હોમ ઓફિસે જાહેર કયુું હતું કે યુકમે ાં છ મવહનાથી ઓછો સમય રોકાણ કરવા ઈચ્છતાંિોકોનેઆ વનયમ િાગુપડશે. આ પછી કુવત ૈ માટેપણ આવી વ્યવટથાનો સંકત ે અપાયો છે. અબુ ધાબીસ્ટથત વિવટશ એમ્બેસીએ જણાવ્યુંહતુંકે અમીરાતના નાગવરકોએ પ્રવાસના મુક્ત પાસ મેળવવા માટેવેબસાઈટ મારિતે વવનંતી કરવાની રહેશ.ે યુકમ ે ાં પ્રવાસ અગાઉ ૪૮ કિાક પહેિા તેમણે ઓનિાઈન ઈિેક્ટ્રોવનક વવઝા વેઈવર ડોક્યુમન્ે ટ મેળવ્યો હશે તો આ ત્રણ દેશના નાગવરકો યુકમ ે ાં વવઝામુક્ત પ્રવાસ કરી શકશે.


ડિટન

21st December 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

મિસિસ અને નૂતન વષષની શુભકાિનાઅો

ઇસુનું ૨૦૧૩નું િષગ લિદાય લઇ રહ્યું છે અને ૨૦૧૪ના નૂતન િષગનું શુભઆગમન થઇ રહ્યું છે ત્યારે લિસ્તી લબરાદરો અને અમારા સિવે િાચક લમત્રો, જાહેરખબર દાતાઅો અનેસહયોગીઅોનેઅમેલિસમસ પિગઅનેનૂતનિષગની ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઅો પાઠિીએ છીએ.

આવતા સપ્તાહે અંક બંધ રહેશે

લિસમસ પિગ અને નૂતન િષગ પ્રસંગે 'ગુજરાત સમાચાર - એલશયન િોઇસ' કાયાગલય તા. ૨૫થી ૨૭ લડસેમ્બરના રોજ રજા પાળશે. જેના કારણે 'ગુજરાત સિાચાર'નો આગાિી તા. ૨૮ ડીસેમ્બર, ૨૦૧૩નો અંક પ્રગટ થશે નમહ. એ પછી તા. ૪ જાન્યુઆરી, ૨૦૧૪નો અંક રાબેતા િુજબ પ્રકામશત થશે જેની નોંધ લેિા સિવેસુજ્ઞ િાચકોનેનમ્ર લિનંતી છે.

યુકેનુંસૌથી વયોવૃદ્ધ દંપતી

િંડનઃ ભારતીય સંતાન, ૨૭ પૌત્રમૂળના ૧૦૮ પૌત્રી અને ૨૩ િષગના કરિ ચંદ પ્રપૌત્ર-પ્રપૌત્રીનો અને તેમના ૧૦૧ બહોળો પલરિાર િષગના પત્ની ધરાિે છે. દીઘગ કટારી દેવી યુકન ે ું અને ખુશહાલ સૌથી િયોવૃિ લ ગ્ન જી િ ન નું પરીલણત દંપતી છે. પંજાબી રહસ્ય પૂછિામાં આિતા પલત દંપતીએ ૧૧ નિેમ્બરે તેમની કરમ ચંદે જણાવ્યું હતું કે, ‘કોઈ ૮૮મી લગ્નગાંઠની ઉજિણી કરી ગુપ્તતા ન રાખિી અનેદલીલો ન હતી. ભારત ૧૯૨૫માં લિલટશ કરિી તેજ રહસ્ય છે. અમેસાથે શાસન હેઠળ હતું ત્યારે તેમના રહીનેખુશ જીિન વ્યતીત કયુુંછે. લગ્ન ભારતમાં થયાં હતાં. આ લગ્નનું એક િધુ િષગ ઉજિિાનું દંપતી ૧૯૬૫માં ઉત્તર ઈંગ્લેન્ડના અમારુંસ્િપ્ન પાર પડ્યુંછે. અમને િેડિડટમાંરહેિા આવ્યુંહતુ.ં અમારા પલરિારનું ગૌરિ છે, પોતાના લાંબા લગ્નને સાચા તેમની સાથે ઊજિણી કરિાનું આશીિાગદ ગણાિતા દંપતી આઠ અમનેગમેછે.’ •રાજકીય પક્ષો કરદાતા પાસેથી ૪૦ મિમિયન પાઉન્ડ િેળવશેઃ લિટનના રાજકીય પક્ષો લેબર પાટટી અને લલબરલ ડેમોિેટ્સ દ્વારા લિચારાતી યોજના હેઠળ ચૂંટણીમાં ૪૦ લમલલયન પાઉન્ડનું સરકારી ભંડોળ મેળિી શકશે. ત્રણ મુખ્ય રાજકીય પક્ષો ધનિાન વ્યલિઓ અને િેડ યુલનઅન્સ પાસેથી મોટાં દાન મેળિિાનો માગગ બંધ કરી નાણાંમાંથતી ખોટનેકરદાતાઓના નાણાંમાંથી સરભર કરિા માગેછે.

3

વધુઈડમગ્રન્ટ્સ લાવોઃ િોડમનો’ઝ ડિસેમ્બર માસમાંસ્ટાફમાંથયેલ ફેરફાર ડિડટશનેવધુવેતન આપોઃ હાપિર ABPL સાથેજોિાતા શ્રી મેહુલ જમીનદાર

િંડનઃ ડોલમનો’ઝ પીઝાના સીઈઓ િાન્સ બેચિરે લિટનમાં િધુ ઈ લમ ગ્ર ન્ ટ્ સ ને પ્રિેશ આપિા માગણી કરી છે. ડો લમ નો ’ ઝ કંપનીમાં ડ્રાઈિર િાન્સ બેચિર િાકક હાપષર અને કૂક સલહત ૧,૦૦૦ જગ્યા ખાલી પડી છે, મેળિિામાં મુશ્કેલી નડે છે. જેના પર લિલટશરો કામ કરિા ડોલમનો’ઝના યુકેમાં ૨૫,૦૦૦ માગતા નથી. ઈલમગ્રન્ટ્સ આ કમગચારી છે અને દર િષવે તેની નોકરીઓ લઈ શકશે. જોકે, નિી ૪૫ શાખા ખુલે છે, જેનાથી ઈલમગ્રેશન લમલનસ્ટર િાકક હાપષરે ૨,૫૦૦ નિી નોકરીનું સજગન પ્રલતભાિમાં કહ્યુ હતુ કે, ખાલી થાય છે. સરકારેયોગ્ય ચકાસણી જગ્યા પર લિલટશ અરજદારો પિલત દાખલ કરી ડોલમનો’ઝ મળતાંન હોિાની િલરયાદ કરતી જેિી કંપનીઓને બહારથી સ્ટાિ કંપનીઓએ તેમનેઆકષગિા ઊચું લાિિામાંમદદ કરિી જોઈએ. માકક હાપગરે કહ્યુ હતુ કે, િેતન ઓિર કરિું જોઈએ. ડોલમનો’ઝ કોઈ અંકુશ લિના તેમણે કહ્યું હતું કે ડોલમનો’ઝ ૫૦૦ લમલલયન લોકો ધરાિતાં િેતનો નીચાં રાખી શકે તે માટે સમગ્ર ઈયુ ક્ષે ત્ર માંથી સ્ટાિની સરકાર ઈલમગ્રેશન કાયદા હળિાં ભરતી કરી શકે છે. લાખો કરેતેનો પ્રશ્ન જ નથી. લોકોમાં થ ી યોગ્ય કમગ ચારી ન પીઝા લડલલિરી ચેઈનના મળતો હોય તો, તમે કે ટ લુંિેતન િહીિટી િડા બેચલરેકહ્યુંહતુંકે આપો છો તે ન ા તરિ ધ્યાન ઈલમગ્રેશન કાયદા સખત આપિુ ં જોઈએ. બનાિાયા પછી અમને કમગચારી

સાંસદોને ‘પ્રાિામણકતા’ના પાઠ શીખવાડાશે

િંડનઃ લિલટશ સાંસદો સાચા અને ખોટાં િચ્ચેનો ભેદ પારખી શકે તે માટે સ્ટાન્ડર્સગ િોચડોગ દ્વારા નીલતશાસ્ત્ર સંબંલધત તાલીમ કાયગિમો તૈયાર કરિામાં આિનાર છે. નિાં સાંસદોને જાહેર હોદ્દા પર રહીનેકેિુંિતગન કરિું તે શીખિિા િરલજયાત

‘પ્રામાલણકતા’ના પાઠ શીખિાડાશે. રાજકારણીઓના શ્રેણીબિ કૌભાંડો જાહેર થયાં પછી લોકોમાં અજંપો િેલાયો છે અનેરાજકારણ લિશેતેમની દૃલિ અને માન્યતા બદલાયાં છે. નૈલતકતાના તાલીમ પાઠ લોકોનાં અજંપાનુંલનિારણ લાિશે.

અમને જાહેર કરતા આનંદ થાય છે કે શ્રી િેહુિ જિીનદાર લબઝનેસ ડેિલપમેન્ટ એક્ઝઝઝયુલટિ તરીકેABPL સાથેજોડાયા છે. તેઓ શ્રી મનમહર શાહ પાસેથી તમામ જિાબદારીઓ સંભાળી લેશે. શ્રી મનમહર શાહ તા. ૧ મડસેમ્બર, ૨૦૧૩થી ‘ગુજરાત સિાચાર’ અને ‘એમશયન વોઈસ’ િાટે કાિ કરતા નથી તેની નોંધ િેશો. તમે શ્રી િેહુિનો સંપકક email:mehul.jamindar@ abplgroup.com અનેઓફિસ ટેલીિોન નંબર - 020 7749 4009 અથિા મોબાઈલ નંબર - 07718 122 339 દ્વારા કરી શકો છો.

ઈયુમાઈગ્રન્ટ્સ પર વાડષિક મયાિદા લાદવાની દરખાસ્ત

િંડનઃ યુરોપ સાથે લિટનના સંબંધોમાં ધરમૂળ પલરિતગન આવ્યાના ભાગરૂપે સરકારે ઈયુ ઈલમગ્રેશન પર િાલષગક ૭૫,૦૦૦ની મયાગદા લાદિાની શઝયતા દશાગિી છે. હોમ ઓફિસની લીક દરખાસ્તો અનુસાર જમગની, હોલેન્ડ અથિા ઓક્સ્િયા જેિાં દેશોનાં પ્રોિેશનલ અને કુશળ માઈગ્રન્ટ્સ પાસે નોકરીની ઓિર હોય તો જ લિટનમાં પ્રિેશી શકશે. ઈયુ ઈલમગ્રન્ટ્સ યુકેમાં પાંચ િષગ બેલનફિટ્સનો ક્લેઈમ ન કરી શકે, લિલટશ નાગલરકો માટે નોકરીઓ અનામત રાખિી, ઈયુના ગરીબ દેશોમાંથી િકકરોની હેરિેર મયાગલદત રાખિા સલહતની દરખાસ્તો પણ દસ્તાિેજમાંછે. હાલ ૧૦૬,૦૦૦ ઈયુ માઈગ્રન્ટ્સ યુકેમાંઆિેછે, જેમાં ૩૦,૦૦૦નો કાપ મૂકિાની લિચારણા હોમ સેિેટરી થેરેસા િે કરી રહ્યાં છે. હોમ સેિેટરીની યોજના લિટનનેઈયુમાંથી બહાર

નીકળિાની િરજ પાડશે તેિો આક્ષેપ કન્ઝિવેલટિ પક્ષના જ સાથીઓ લગાિી રહ્યા છે. ઈયુના ઈલમગ્રેશનમાં કાપની યોજના અમલી બનાિિા લિટને સમજૂતીઓ લિશેપુનઃ િાટાઘાટ કરિી પડશે. આમ ન થાય તો, યોજનાના કાનૂની અમલ માટે લિટને ઈયુ છોડિું પડશે. ૩૦ ટોરી સાંસદો ઈયુમાંથી બહાર નીકળિું લાભકારી ગણાિે છે, પરંતુ ઓછામાં ઓછાં ૫૦ સાંસદ ઈયુસાથેજોડાઈ રહેિા માગેછે. માઈગ્રન્ટ્સની મુિ હેરિેરના લાભ - ગેરલાભ તપાસતા ‘બેલેન્સ ઓિ કોમ્પીટન્સીસ’ રીપોટટને જાહેર કરિાનુંસરકારેહાલ માંડી િાળ્યું હોય તેમ જણાય છે. આ રીપોટટ દેશો િચ્ચે કામદારોની અિરજિર અંગે ઈયુના િતગમાન લનયમો અંગે પોલઝલટિ હોિાના કારણે હોમ સેિેટરી થેરેસા મે તેની પ્રલસલિ લિલંબમાં નાખી રહ્યાંહોિાનુંકહેિાય છે.


4

રાજેશ પરિાર વિરૂધ્ધના આરોપો પડતા િૂકાયા પ્રોસીક્યુશન કોઇ પૂરાવા રજૂ નનહં કરી શકતા િાજેશ પિમાિ સામેના આરોપો કોટેટ પડતા મૂક્યા હતા. નવલ્ડસ્ટોનના પાલ્મરસ્ટન રોડ પર આવેલ નહન્દુમંનદર નસધ્ધાશ્રમ શનિ સેન્ટિના સ્થાપક રાજેશ પરમાર સામેના આરોપો હેિો ક્રાઉિ િોટટ ખાતે થયેલ સુનાવણી દરનમયાન ગત સપ્તાહે પડતા મૂકાયા હતા. હેડસ્ટોન ડ્રાઇવ ખાતે રહેતા ૪૨ વષણના રાજેશ પરમાર સામે કોઇ એક મનહલા પર હુમલો કરવાના (એક્યુચ્યુલ બોડી હામણ), જાતીય હુમલાના કાવતરાના તેમજ કાયદાને ગેરમાગવે દોરવાના આરોપો કરાયા હતા. પ્રોસીક્યુશન કોઇ પણ પૂરાવા રજૂ કરવામાં નનષ્ફળ રહેતા, રાજેશ પરમારે નકારેલા તમામ આરોપો પડતા મૂકવામાં આવ્યા હતા. હવે આગામી વષવે જેની સુનાવણી થવાની હતી તે ટ્રાયલ ચાલશે નનહં એમ 'ધીસ ઇઝ લોિલ લંિિ' વેબસાઇટ પર જણાવવામાં આવ્યું હતું. (વધુ માનહતી માટે જુઅો ગત સપ્તાહિું 'ગુજિાત સમાચાિ' તા. ૧૪-૧૨-૧૩ પાિ િં. ૪)

n એમ્પલોયમેન્ટ ટ્રીબ્યુિલમાંજીત મેળવી હોવા છતાંત્રીજા ભાગના કમણચારીઅોને કંપની ફડચામાં ગઇ હોવાથી અથવા તો કંપની દ્વારા નાણાં ચૂકવવા માટે ઇન્કાર કરવાના કારણે વળતરના નાણાં મળતા નથી. ડીપાટટમેન્ટ ફોર નબઝનેસ, ઇનોવેશન એન્ડ સ્કીલ્સ દ્વારા ૧,૨૦૦ કેસનો અભ્યાસ કરાયા બાદ જણાયુંહતુંકે૩૫% લોકોનેકંપની દ્વારા નાણાંચૂકવાતા નથી અને૧૬%નેઆાંશીક વળતર ચૂકવાય છે.

21st December 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

ટાયરનેલાત િારતા લોકો

IP Travel & Tours

India number: 0091 7930 070 354 / (m) 0091 9099 903 993 UK number: 0203 551 5866 Hotel only • International Hotel Booking Booking • Domestic Hotel Booking

Our Services

Customise • Domestic Tour Desine Your Tour • International Tour Desine Flight Only • Domestic Flight (Withing India) Services • Internationa Flight • (Through Out the World)

Goa 14 Nights 3* Just GBP 280 on Christmas & New Year 4* Just GBP 425 on Christmas & New Year 5* Just GBP 630 on Christmas & New Year

Royal Rajasthan Palace Tour 10 Nights Just GBP 599

Goa 7 Nights 3* Just GBP 130 on Christmas & New Year 4* Just GBP 210 on Christmas & New Year 5* Just GBP 399 on Christmas & New Year

Kerala 14 Days Christmas & New Year Just GBP 475

પત્નીની ઇષાો: ચાહેતેપ્રિુખની જ કેિ ન હોય

દર ત્રણમાંથી એક ડ્રાઇવર ટાયરનું પ્રેશર ચેક કરવા કારના ટાયરને લાત મારતા હોય છે. ચોથા ભાગના લોકોનેખબર નથી હોતી કે તેમના ટાયરના થ્રેડ બરોબર છેકેનનહંઅનેતેકઇ રીતે ચેક કરવુ?ં જ્યારે દર આઠમાંથી એક વાહન ચાલકને ખબર નથી હોતી કેતેમની પાસેસુયોગ્ય સ્પેર એ પછી તો પત્ની નમશલિેજાણેકેકોરાણેમૂકી જી હા, દનિણ આનિકાના ભૂતપૂવવ િાષ્ટ્રપ્રમુખ ટાયર કે પછી પંકચર કીટ છે કે દઇને અોબામા સાહેબ ડેનીશ વડાપ્રધાન સાથેવાતો િે લ્ સિ મં િ ે લ ાની અંનતમ નવધી વખતે અમે ન રકાના નનહં? આ બધું હાલફોર્સણ દ્વારા પ્રમુખ બિાિ અોબામા બાજુની સીટ પર બેઠેલા કરવા લાગી પડ્યા હતા. નમશેલ અોબામાનેઆ જરા કરાયેલા સવવેમાંજણાયુંછે. ડેન્માકકના વડાપ્રધાન હેલ થોિનીંગને જોઇને થોડાક પણ પસંદ પડ્યુંનહોતુ.ં બસ, જેવા અોબામા પ્રવચન હિે, પ્લાસ્ટીક બેગના ૫ ગેલમાં આવી ગયા હતા. અોબામા, કેમરન અને કરવા ઉભા થયા કે તુરંત જ નમશેલ પનતની ખુરશી પેન્સ ચૂકિિા પડશે હેલેજુવાનીયાઅોની જેમ જ જાતેજ મોબાઇલ પર પર બેસી ગયા હતા. બસ આ બેતસવીરો ઘણુંબધી નાના કન્વીનીયન્સ સ્ટોસણમાંથી પોતાના ફોટો પણ પડાવ્યા હતા. કહી દેશે... કેમ ખરૂને..! ખરીદી કરનારા ગ્રાહકોએ હવેજો વિટાવિન્સની ટીકડીઅો... નયોોબકિાસ પ્લાસ્ટીક બેગ લેવી હશે તો તેના રશ્િીબેનનો 'ચીકુભાઇ' જોહ્નસ હોપકિન્સ યુનિવસસીટી સ્િૂલ અોફ પેટે ૫ પેન્સ પ્રનત બેગ ચૂકવવા એબરડીનશાયરના ન્યુમાચર ખાતે મેનિસીિ અિે ધ યુનિવસસીટી અોફ વોનિિના પડશે. ૩૩,૫૦૦ જેટલા રહેતા ઇયાિ અિે નમશેલ નનષ્ણાંત વૈજ્ઞાનનકોએ જણાવ્યુંછેકેલોકો દ્વારા િેસીિે તેમના આનિકન ગ્રે કન્વીનીયન્સ સ્ટોસણમાથી ખરીદી લેવામાં આવતી નવટાનમન્સની ગોળીઅો માત્ર પોપટ 'નસમ્બા'એ રીતસર ગાંડા જ કરતા ગ્રાહકોએ હવેટૂકં સમયમાં પૈસાનો બગાડ જ છે અને ઘણી વખત તો તે જ પ્લાસ્ટીક બેગ માટે ૫ પેન્સ કરી દીધા છે. જી હા, આ માદા પોપટ તેના ઘરની નજીક ફાયદો કરવા કરતા કહેવાતી બીમારીઅોના ચૂકવવા પડશે. એક જ વખત આવેલ મશીનરી, પસાર થતી ટ્રક અને ગ્રાઇન્ડરના ભયને પગલે નુકશાન પહોંચાડે છે. આપણે વપરાતી પ્લાસ્ટીક બેગનો વપરાશ આબેહૂબ અવાજ કાઢી શકેછે. દંપત્તીનેઆશા છેકેઆવતા ભારતીયોએ તો જીપીની સલાહ મૂજબ જ મનહનેકામ પૂણણથઇ જતા આ અવાજ બંધ થઇ જશે. ઘટાડવા આ પગલુભરાયુંછે. આવી દવાઅો લેવી...

Christmas Party

Christmas/New year Theme Party In Delhi /Bombay Just GBP 100

Book your space in the next

UK domestic property magazine

ASIAN HOUSE AND HOME

Asian House and Home Property Magazine offers a wide range of advertising opportunities to suit the needs of individual sellers, agents, developers and other businesses related to the property industry. With extensive advertising options available, we offer the perfect gateway to reach 200,000 readers.

Publishing Date: February, 2014 Call us now on 020 7749 4085 and find out how you can benefit by advertising in this special magazine.


5

21st December 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

7% off

ANY COACH TOUR booked before 31/01/2014*

5% off

ANY TOUR booked before 16/02/2014*

25% off

ANY nation-wide Pick-Up booked before the 16/02/2014*


6

નિટિ

ડાયાબીમિક બાળકોને સંભાળનો ઈનકાર

નારીલવાતંત્ર્યના મહમાયતી મિિનમાંજ લત્રી અનેપુરુષ વચ્ચેભેદભાવ મુસ્લલમ સમુદાય દ્વારા આચરવામાંઆવેછે, જેનુંઉદાહરણ આ તસવીર છે. ફેિુઆરીમાંલેલિર યુમનવમસિિી ખાતેતેની ઈલલામમક સોસાયિી દ્વારા આયોમજત ‘કોલ ઓફ ડ્યૂિી’ તાલીમ કાયિક્રમમાંઆરંભની ચાર હરોળની બેઠકો માત્ર પુરુષો માિેહતી. આ પછી થોડુંઅંતર રાખીનેલત્રીઓ માિે અલગ બેસવાની ખુરશીઓ રખાઈ હતી. આ કાયિક્રમના મહેમાન વક્તા કટ્ટરવાદી ઈલલામમક જૂથના સભ્ય હતા. લત્રી - પુરુષ સમાનતાની મનસ્ચચત ગાઈડલાઈન્સ છતાંયુમનવમસિિીઝ યુકેદ્વારા પણ કોઈ વાંધો લેવાયો નથી. લેલિર યુમનવમસિિીમાંજ માચિમાંઆયોમજત અન્ય કાયિક્રમમાંલત્રી અને પુરુષ માિેના અલગ પ્રવેશદ્વાર રખાયાંહતાં.

બેનિફિટ્સ ફ્રોડ બદલ જોહરા બેગમિેજેલ

લંડનઃ છેતરમપંડી કરીને૮૨,૦૦૦ પાઉન્ડના બેમનફફટ્િનો ગેરલાભ લેનારી ૩૨ વષાની જોહરા બેગિને ઓલ્ડ બેઈલી કોટટ દ્વારા આઠ િમહનાની જેલની િજા કરાઈ હતી. જોહરા બેગિ અને તેનો પમત િોહમ્િદ ચૌધરી (૩૩) છેક ૨૦૦૭થી બનાવટી િેઈમ્િ કરતા હતા. િોહમ્િદ કોટટિિક્ષ હાજર ન થતા તેનેિજા જાહેર થઈ નથી. જોહરાને ઓફફિરો દ્વારા બળજબરીથી જેલિાં લઈ જવાઈ હતી. બે વખત કાર અકપિાતના કારણે તે કાિકાજ કરવા અક્ષિ હોવાના દાવા િાથે બેમનફફટ્િ િેળવતી જોહરા બેગિનું કહેવું

હતુંકેતેના પમતની વેઈટર તરીકે િાપ્તામહક આવક ૩૦ પાઉન્ડ હતી. વાપતવિાં કોલ્ચેપટરિાં વામષાક ૪૦૦,૦૦૦ પાઉન્ડની કિાણી કરાવતી પ્રમિદ્ધ પપાઈમિિ તંદરૂ ી રેપટોરાંનો તે િામલક હતો. જોહરાના િાતામપતા િકાનિામલક હોવાં છતાં તે હાઉમિંગ બેમનફફટનો િેઈિ કરતી હતી. િૂળ બાંગલાદેશી જોહરા બુરખો પહેરવાં છતાં હેરડ્રેિર પાછળ દર વખતે ૧૩૦ પાઉન્ડ ખચાતી હતી અનેમડઝાઈનર વપત્રો અને હેન્ડબેગ્િ વાપરતી હતી. તેનેઅગાઉ દુકાનોિાંથી તફડંચી કરવા બદલ િજાઓ થઈ છે.

લંડનઃ ડાયાબીટીિ ધરાવતાં ચારિાંથી એક બાળકને તેિની હાલત અંકુશ બહારની હોવાથી એમ્પ્યુટશ ે ન અને અંધાપાનું વધુ જોખિ રહે છે. ધ રોયલ કોલેજ ઓફ પીડીઆટ્રીક્િ એન્ડ ચાઈલ્ડ હેલ્થે બાળકોને ડાયાબીટીિની નબળી િારિંભાળ િળે તે અપવીકાયા હોવાનું જણાવ્યું છે. િાત્ર ૧૭ ટકા બાળકો તેિની હાલત પર િારો અંકુશ ધરાવેછે. ઈંગ્લેન્ડ અનેવેલ્િિાંડાયાબીટીિ ધરાવતાં ૨૫,૦૦૦ બાળકોનાં રેકોર્િાનુંઓમડટ થતાંજણાયુંહતું કે૧૫િાંથી એક બાળકનેભલાિણ કરાયેલી િારવાર િળેછે. NHS ખાતેઓબેમિટી અનેડાયાબીટીિ િાટેના નેશનલ મિમનકલ મડરેક્ટર જોનાથન વલભજીએ જણાવ્યુંહતુંકેNHS પાિેિંભાળ િુધારવા િારાં નાણાકીય પ્રોત્િાહનો છે. ડાયાબીમટક બાળકોનેબીનજરૂરી હોસ્પપટલિાં દાખલ કરાતા ઘટાડવા િાટે િેનજ ે િાનેજવાબદારી િોંપાશે. • જાતેમકાન બંધાવવા લોકોને મમમલબેન્ડની સલાહઃ લેબર પાટટીના નેતા એડ મિમલબેન્ડે હાઉમિંગની તંગી મનવારવા અને નવાં િકાનોનું મનિાાણ બિણું કરવા લોકોનેપોતાનુંિકાન ખુદ બનાવવા હાકલ કરી છે. મિમલબેન્ડે ફ્રાન્િનું ઉદાહરણ આપ્યુંછે, જ્યાંઅથાતત્ર ં િુશ્કેલીિાં હોવાં છતાં મિટન કરતા આશરે ત્રણ ગણાંિકાનોનુંમનિાાણ થાય છે. મિટનિાંલોકો દ્વારા પથામનક મબલ્ડરો રાખીને ૧૦િાંથી એક કરતા ઓછાં િકાનનું મનિાાણ કરાય છે.

21st December 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

માઈગ્રન્ટ્સ પર મયાાદા શા માટેજરૂરી?

લંડનઃ ઈયુ દેશોના માઈગ્રસટ્સ બેનનફિટ્સ ક્લેઈમ કરી શકે તે પહેલા તેમના ઈંગ્લલશની કુશળતાની પરીક્ષા લેવાની નિનિશ સરકારની દરખાસ્તથી રોજગારી બાબતોના ઈયુકનમશનર લાસ્ઝલો એસડોર નારાજ છે. આવા નનયંત્રણોથી યુરોનપયન ભાવનાને નુકસાન પહોંચશે, તેમ તેમનુંકહેવુંહતુ. નવવાદાસ્પદ પેપર ‘ધ બેલેસસ ઓિ કોમ્પીિસસીસ બીિવીન યુરોનપયન યુનનયન એસડ ધ યુકેઈન ધ એનરયા ઓિ ફ્રી મૂવમેસિ ઓિ પસસસસ’માં કરાયેલી દરખાસ્તો તેમને વધુ નારાજ કરશે તે સ્વાભાનવક છે. આ દસ્તાવેજમાંયુરોપીય દેશોના માઈગ્રસટ્સ પર મયાસદા મૂકવાની સ્પષ્ટ વાત કરાઈ છે. આ દરખાસ્તો અંગે સરકારમાં પણ મતભેદ હોવાનું કહેવાય છે. ‘ધ બેલેસસ ઓિ કોમ્પીિસસીસ’ રીપોિટમાં નકારાત્મક પાસા ધરાવતાંપાંચ મુદ્દાની છણાવિ થઈ છે. નિનિશ પોનલનિક્સમાંયુરોપ અનેઈનમગ્રેશન બે મુખ્ય નવવાદી મુદ્દા છે. હોમ સેક્રિે રી થેરસ ે ા મેએ ઈયુ બહારના દેશોમાંથી ઈનમગ્રેશન પર સજ્જડ અંકુશ લગાવી દીધો છે. ૨૦૧૦માં બીન ઈયુ દેશોનાં માઈગ્રસટ્સ ૨૧૮,૦૦૦ હતાં, જે૨૦૧૩માંઘિીને ૧૪૦,૦૦૦ થયાં હતાં. આમ છતાં ઈયુમાંથી આવતાંમાઈગ્રસટ્સેથેરસ ે ા મેની કામગીરી પર પાણી િેરવી દીધું છે. ઈયુ દેશોનાં માઈગ્રસટ્સની સંખ્યા ૭૨,૦૦૦થી વધી ૧૦૬,૦૦૦ થઈ છે. શ્રમ બજારનેઅસર હાઉસ ઓિ લોર્સસમાંથી પ્રાપ્ત પૂરાવા અનુસાર ઓપન બોડટર નીનતનો સૌથી વધુલાભ માઈગ્રસટ્સને થયો છે, જ્યારેસૌથી વધુનુકસાન ઓછાંપગારની નોકરીઓમાં નિનિશ વકકરોને થયું છે. ઓછી કુશળતાના ઈયુ માઈગ્રસટ્સનો પ્રવાહ વધવાથી પગાર નીચાં ગયાં છે. યુવાન કામદારો અને સ્વરોજગાર કરનારાનેતેની અવળી અસર નડી રહી છે. તબીબી ક્ષેત્રે ઈયુ મેનડકલ સ્િાિની ભાષાકીય કુશળતાના અભાવેપેશસટ્સની સલામતી અંગેપણ પ્રશ્નો ઊભાંથયાંછે. અપરાધ અનેઘરબારવિહોણાંલોકો ઓપન બોડટર નીનતના કારણે અપરાધ તેમ જ

શેરીઓમાંરખડતાંઅનેસૂતાંલોકોની સંખ્યામાંભારે વધારો થયો છે. ભીખ માંગતાં લોકોમાં રોમાનનયનોની સંખ્યા વધુ છે. અપરાધીઓ મુક્ત હેરિેરનો લાભ લઈ યુકેમાં ગુના આચરવા આવી જાય છે. ડ્રલસ, બનાવિી માલસામાન અનેલોકોની ગેરકાયદે હેરિેરના ગુનાઓ વધ્યાં છે, જેમાં ઈયુ માઈગ્રસટ્સનુંપ્રમાણ વધુછે. બેવનફિટ્સ અનેઆરોગ્યસંભાળ રીપોિટમાં કનથત ‘બેનનફિટ્સ િુનરઝમ’ અંગે નચંતા વ્યક્ત કરાઈ છે. નિિનના ઉદાર બેનનફિટ્સ કાયદાઓ ઈયુમાઈગ્રસટ્સનેઆકષષેછે. સરકાર માને છે કે જેઓ દેશને કશું આપે તેઓ જ બેનનફિટ્સનો લાભ લઈ શકવા જોઈએ. િેક્સ ક્રેનડિ, હાઉનસંગ અનેચાઈલ્ડ બેનનફિટ્સ સનહતના લાભ અસય કોઈ ઈયુ દેશ કરતાં યુકેમાં વધુ છે. ૧૨૧,૦૦૦ ઈયુ માઈગ્રસટ્સ માચસ ૨૦૧૩માં બેનનફિટ્સ મેળવતાં હોવાનું રીપોિટમાં નોંધાયું છે. ઘણાં લોકો તો યુકેની બહાર અસય ઈયુ દેશમાં રહેતાં બાળકો માિે પણ ચાઈલ્ડ બેનનફિટ્સનો ક્લેઈમ કરેછે. કોમ્યુવનટીઝ અનેહેલ્થકેર પૂવસ યુરોપથી યુકે આવેલાં નવા માઈગ્રસટ્સના કારણે કાઉગ્સસલોની સેવા પર દબાણ વધી ગયુંછે. ઈયુના આનથસક રીતે નબળાં મુલાકાતીઓ તેમની તબીબી સારવાર કરાવવા યુકે આવી પહોંચે છે. તેમની સારવારનો ખચસ ઈયુના જે તે દેશ પાસેથી વસૂલ કરવાની ભલામણ પણ ઘણી સંસ્થા દ્વારા કરાઈ છે. ‘યુગવ’ પોલમાં મુક્ત હેરિેર સામે ૪૯ િકાએ નવરોધ દશાસવ્યો છે જ્યારે ૩૮ િકા એ તેની તરિેણ કરી છે.

PREMIER BANQUETING (Under New Management)

DJ WITH DHOL PLAYERS BRAZILIAN DANCERS - BELLY DANCERS

WELCOME DRINK • 5 COURSE MEAL • CHOCOLATE FOUNTAIN & MORE

VIP TICKETS £60 PER HEAD

LIMITED NUMBER ONLY 120 FRONT TABLES - NEXT TO DANCE FLOOR (DEDICATED WAITERS FOR EACH TABLE)

GENERAL TICKETS £40 PER ADULT CHILDREN BETWEEN 4-11 - £ 25 10% DISCOUNT ON GROUP BOOKINGS

(MIN. 10 TICKETS)

Premier Banqueting 1 Canning Road, Harrow, Middlesex HA3 7TS Tel: 020 8427 4237, Mobile : 07970 074 697, Email: info@phbltd.co.uk for more information please visit : www.premierhousebanqueting.com/NYE2013


21st December 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

ркЧрлБркЬрк░рк╛ркдркирк╛ ркмрлЗрк╕рк╣рк┐ркд рлзрлз рк╕рк╛ркВрк╕ркжрлЛ рк╕рлНркЯрк┐ркВркЧ ркУрккрк░рлЗрк╢ркиркорк╛ркВркЭркбрккрк╛ркпрк╛

ркирк╡рлА рк╕рк┐рк▓рлНрк╣рлАркГ рк╕рлНркЯркЯркВркЧ ркУрккрк░рлЗрк╢рки ркЧрк▓рлНрк▓рк╛-ркдрк▓рлНрк▓рк╛ркВ ркХркпрк╛рк╖ ркЫрлЗ. рккрк░ркВркдрлБ ркорлЗркВ ркХрк░рлАркирлЗ рк▓рк╛ркВркжркЪркпрк╛ ркирлЗркдрк╛ркУ ркдрлЗрко ркЬ ркХрлЛркИ ркЬ рк▓рлЗркЯрк░ рк▓ркЦрлНркпрлЛ ркиркерлА.тАЩ ркдрлЛ рк░рк╛ркЬркХрк╛рк░ркгрлАркУркирлЗ ркЦрлБрк▓рлНрк▓рк╛ рккрк┐рлА ркмрлАркЬрлА ркдрк░ркл рк▓рк╛рк▓рлБркнрк╛ркЗркирк╛ рккркдрлНркирлА рк░рк╣рлЗрк▓рлА ркХрлЛркмрлНрк░рк╛ рккрлЛркЯркЯ ркжрлНрк╡рк╛рк░рк╛ рклрк░рлАркерлА ркдрк░рлБркгрк╛ркмрлЗркирлЗ ркХрк╣рлНркпрлБркВрк╣ркдрлБркВркХрлЗ, рк▓рк╛рк▓рлБркнрк╛ркИ тАШркУрккрк░рлЗрк╢рки рклрк╛рк▓рлНркХрки ркХрлНрк▓рлЛтАЩ ркирк╛ рккркЯрлЗрк▓ рккрк╣рлЗрк▓ркерлА ркЬ рк▓рлЛркХрлЛркирлА рк╕рлЗрк╡рк╛ ркирк╛ркорлЗ рк╕рлНркЯркЯркВркЧ ркУрккрк░рлЗрк╢рки ркеркпрлБркВ рк╣ркдрлБркВ. ркХрк░рк╡рк╛ркирлА ркнрк╛рк╡ркирк╛ рк░рк╛ркЦркдрк╛ рк╣рлЛрк╡рк╛ркерлА ркЬрлЗркиркВрлБ ркЕрк╕рлНркЯркдркдрлНрк╡ ркЬ ркиркерлА ркдрлЗрк╡рлА ркмркзрк╛ркирлЗ ркдрлЗркУ рккркдрлНрк░ рк▓ркЦрлАркирлЗ ркнрк▓рк╛ркоркг ркХрк░ркдрк╛ ркжрк╡рк┐рлЗрк╢рлА ркХркВрккркирлАркирлА рк╣рлЛркп ркЫрлЗ. рк░рлВркжрккркпрк╛ ркд рк░ рклрлЗ ркг ркорк╛ркВ рк▓ркИркирлЗ ркнрк▓рк╛ркоркг ркнрк▓рк╛ркоркг рккркдрлНрк░ ркХрк░рлЗркдрлЗрк╡рк╛ркд ркдркжрлНркжрки рк▓ркЦрлА ркЖрккрк╡рк╛ ркЦрлЛркЯрлА ркЫрлЗ. ркмрк┐рк▓ ркжрк╡ркжрк╡ркз ркЖ рккркХрлНрк╖ркирк╛ рлзрлз рк╕рк╛ркВрк╕рк┐рлЛркП ркХркжркеркд рк╕рк╡ркХрлНрк░рко ркорк╛ркбрко рк▓рк╛рк▓рлБркнрк╛ркИ рккркЯрлЗрк▓ рк╕рк╛ркВ рк╕ рк┐рлЛ ркП рллрлж рк╣ркЬрк╛рк░ркерлА рккрк╛ркВркЪ рк▓рк╛ркЦ рк░рлВркжрккркпрк╛ ркУркЯркЯрлНрк░рлЗркжрк▓ркпрк╛ркирлА ркмркирк╛рк╡ркЯрлА ркУркИрк▓ рк╕ркВрк╢рлЛркзрки ркХркВрккркирлА ркЯркерк╛рккрк╡рк╛ рк▓рлАркзрк╛ рк╣ркдрк╛. ркЫрлЗрк▓рлНрк▓рк╛ ркПркХ рк╡рк╖рк╖ркерлА ркЪрк╛рк▓рлА ркнрк▓рк╛ркоркгрккркдрлНрк░ рк▓ркЦрлА ркЖрккрк╡рк╛ ркдрлИркпрк╛рк░рлА рк░рк╣рлЗрк▓рк╛ ркЖ рк╕рлНркЯркЯркВркЧ ркУрккрк░рлЗрк╢ркиркорк╛ркВ рк┐рк╢рк╛рк╖рк╡рлА рк╣ркдрлА рккркг ркдрлЗркирк╛ркВ ркмрк┐рк▓рк╛ркорк╛ркВ ркХрлЛркВркЧрлНрк░рлЗрк╕, ркнрк╛ркЬркк, ркмрк╣рлБркЬрки рк╕ркорк╛ркЬ рк▓рк╛ркВркЪ ркорк╛ркЧрлА рк╣ркдрлА. рк┐рлЗрк╢ркирк╛ркВ ркЙркдрлНркдрк░рк╖ рк╛ркВ рк░рк╛ркЬрлНркпрлЛркорк╛ркВ ркХркВрккркирлАркирлЗ ркУркИрк╕ рккрк╛ркЯрк╖рлА, ркЬрлЗрк┐рлА-ркпрлБ ркдрлЗрко ркЬ рккрлВрк╡рки ркЕркирлНркирк╛ркжрлНрк░ркорлБркХркирк╛ рк╕рк╛ркВрк╕рк┐рлЛ рк▓рк╛ркВркЪ рк╕ркВрк╢рлЛркзрки ркЕркирлЗрк╢рк╛рк░ркХрк╛рко ркХрк░рк╡рк╛ркирк╛ркВ ркорк╛ркЧркдрк╛ ркЭрк┐рккрк╛ркдрк╛ рк░рк╛ркЬркХрлАркп ркХрлНрк╖рлЗркдрлНрк░рлЗ ркЕркжркзркХрк╛рк░рлЛ ркЕрккрк╛рк╡рк╡рк╛ ркорк╛ркЯрлЗ ркЦрк│ркнрк│рк╛ркЯ ркоркЪрлА ркЧркпрлЛ ркЫрлЗ. ркЖ рлзрлз ркнрк▓рк╛ркоркг рккркдрлНрк░рлЛ рк▓ркЦрк╡рк╛ ркдрлЗркоркЬ рк╕рк╛ркВрк╕рк┐рлЛркорк╛ркВ ркЬрк╛ркоркиркЧрк░ркирк╛ ркХрлЛркВркЧрлНрк░рлЗрк╕рлА ркХрлЗркирлНркжрлНрк░ркирк╛ркВ рккрлЗркЯрлНрк░рлЛркжрк▓ркпрко ркоркВркдрлНрк░рк╛рк▓ркпркорк╛ркВ рк╕рк╛ркВрк╕рк┐ рк╕рк╡ркХрлНрк░рко ркорк╛ркбрко ркЕркирлЗ ркжрк┐рк╡- рк▓рлЛркжркмркВркЧ ркХрк░рк╡рк╛ ркЖ рк╕рк╛ркВрк╕рк┐рлЛ ркдрлИркпрк╛рк░ рк┐ркоркгркирк╛ ркнрк╛ркЬрккркирк╛ рк╕рк╛ркВрк╕рк┐ ркеркпрк╛ рк╣ркдрк╛. ркнрк╛рк░ркдрлАркп ркЬркиркдрк╛ рк▓рк╛рк▓рлБркнрк╛ркЗ рккркЯрлЗрк▓ркирлЛ рк╕ркорк╛рк╡рлЗрк╢ ркерк╛ркп рккрк╛ркЯрк╖рлАркП ркХрлЛркмрлНрк░рк╛ рккрлЛркЯркЯркирк╛ ркЯркЯрлАркВркЧ ркЫрлЗ. ркжрк╡ркХрлНрк░рко ркорк╛рк┐ркорлЗ ркЖ ркЕркВркЧрлЗ ркУрккрк░рлЗрк╢ркиркорк╛ркВ рккрк┐рк╛рклрк╛рк╖рк╢ ркеркпрлЗрк▓рк╛ ркЬркгрк╛рк╡рлНркпрлБркВрк╣ркдрлБркВркХрлЗ, тАШркоркирлЗркЦрлЛркЯрлА рк░рлАркдрлЗ ркдрлЗркирк╛ ркдрлНрк░ркгрлЗркп рк╕рк╛ркВрк╕рк┐рлЛ-рк▓рк╛рк▓рлБркнрк╛ркЗ рклрк╕рк╛рк╡рк╡рк╛ркирлЛ рккрлНрк░ркпрк╛рк╕ ркХрк░рк╛ркпрлЛ ркЫрлЗ, рккркЯрлЗрк▓, рк░рк╕рк╡ркжркжрлНрк░ркХрлБркорк╛рк░ рккрк╛ркВркбрлЗ рккркг ркдрлЗркУ рклрк╛рк╡рлНркпрк╛ ркиркерлА. ркХрлЗрко ркХрлЗ, ркЕркирлЗ рк╣рк╕рк░ ркорк╛ркгркЬрлАркирлЗ ркирлЛркЯрлАрк╕ ркорк╛рк░рк╛ ркнрк▓рк╛ркоркг рк▓рлЗркЯрк░ ркорк╛ркЯрлЗ ркдрлЗркоркгрлЗ рклркЯркХрк╛рк░рлА ркЫрлЗ. тАв ркирк╡рлА ркжрк┐рк▓рлНрк╣рлАркорк╛ркВ ркЧркд рк╡рк╖рк╖рлЗ рлзрлм ркжрк┐рк╕рлЗркорлНркмрк░рлЗ рлирлй рк╡рк╖рк╖рлАркп ркпрлБрк╡ркдрлА рккрк░ркирк╛ ркмрк│рк╛ркдрлНркХрк╛рк░ркирлА ркШркЯркирк╛ркирлЗ ркПркХ рк╡рк╖рк╖ ркеркпрлБркВ. рккрлЗрк░рк╛ркорлЗркжрк┐ркХрк▓ркирлА ркЖ ркжрк╡ркжрлНркпрк╛ркжркерк╖ркирлАркирлБркВ ркШркЯркирк╛ рккркЫрлАркирк╛ рккркЦрк╡рк╛рк┐рлАркпрк╛ркорк╛ркВркорлГркдрлНркпрлБркеркпрлЗрк▓рлБркВрккркг ркдрлЗркирлБркВркмркжрк▓рк┐рк╛рки ркПрк│рлЗркЧркпрлБркВ ркирк╣рлАркВ. ркмрлАркЬрлБркВ ркХркВркЗ ркирк╣рлАркВ ркдрлЛ ркмрк│рк╛ркдрлНркХрк╛рк░ ркЬрлЗрк╡рк╛ ркЧрлБркирк╛ркУ ркорк╛ркЯрлЗ ркирк╡рлЛ ркХрк╛ркпрк┐рлЛ ркмркирлНркпрлЛ. ркпрлБрк╡ркдрлАркирк╛ ркжрккркдрк╛ркП ркЬркгрк╛рк╡рлНркпрлБркВрк╣ркдрлБркВркХрлЗ, тАШркЕркорк╛рк░рк╛ ркЖркВрк╕рлБркВрк╕рлБркХрк╛ркпрк╛ ркиркерлА. ркирк╡рк╛ ркжрк┐рк╡рк╕ркирлА рк╕рк╛ркерлЗрккрлБркдрлНрк░рлАркирлА ркпрк╛рк┐ рк╡ркзрлБркдрлАрк╡рлНрк░ ркмркирлЗркЫрлЗ.

ркШркгрк╛ ркХрлЛркВркЧрлНрк░рлЗрк┐рлА тАШркЧрлЗтАЩ ркЫрлЗркГ ркмрк╛ркмрк╛ рк░рк╛ркорк┐рлЗрк╡

ркирк╡рлА рк╕рк┐рк▓рлНрк╣рлАркГ ркпрлЛркЧ ркЧрлБрк░рлБ ркмрк╛ркмрк╛ рк░рк╛ркорк┐рлЗрк╡рлЗ рклрк░рлАркерлА ркПркХрк╡рк╛рк░ ркжрк╡рк╡рк╛рк┐рк╛ркЯрккрк┐ ркжркирк╡рлЗрк┐рки ркЖрккрлНркпрлБркВ ркЫрлЗ. ркмрк╛ркмрк╛ рк░рк╛ркорк┐рлЗрк╡рлЗ рк╕ркорк▓рлИркВркжркЧркХркдрк╛ рккрк░ ркХрлЛркВркЧрлНрк░рлЗрк╕ркирк╛ ркирк░рко рк╡рк▓ркг рккрк░ ркжрк╡рк░рлЛркз рк┐рк╢рк╛рк╖рк╡рлНркпрлЛ ркЫрлЗрккрк░ркВркдрлБркЬрлНркпрк╛рк░рлЗркдрлЗркоркгрлЗркЖ ркжрк╡рк╢рлЗ ркмрлЛрк▓рк╡рк╛ркирлБ рк╢рк░рлВ ркХркпрлБрк╖ ркдрлНркпрк╛рк░рлЗ ркдрлЗркоркгрлЗрккрлЛркдрк╛ркирлА ркнрк╛рк╖рк╛ркирлА ркоркпрк╛рк╖рк┐рк╛ ркЬ ркЧрлБркорк╛рк╡рлА рк╣ркдрлА. ркмрк╛ркмрк╛ рк░рк╛ркорк┐рлЗрк╡рлЗ ркЬркгрк╛рк╡рлНркпрлБркВ рк╣ркдрлБркВ ркХрлЗ, рк▓рк╛ркЧрлЗ ркЫрлЗ ркХрлЗ ркорлЛркЯрк╛ркнрк╛ркЧркирк╛ ркХрлЛркВркЧрлНрк░рлЗрк╕рлАркУ рк╕ркорк▓рлИркВркжркЧркХ ркЫрлЗркЕркирлЗркдрлЗркерлА ркЬ ркдрлЗркУ рк╕ркорк▓рлИркВркжркЧркХркдрк╛ркирлЗ рк╕ркоркерк╖рки ркЖрккрлА рк░рк╣рлНркпрк╛ ркЫрлЗ. ркдрлЗркоркгрлЗ ркЖрко ркЖрк┐ркорлА рккрк╛ркЯрк╖рлА ркжрк╡рк╢рлЗ ркХрк╣рлНркпрлБркВ ркХрлЗ ркЪрк╛рк░ ркЭрк╛рк┐рлБрк╡рк╛рк│рк╛ркирлА ркЬрк░рлВрк░ ркдрлЛ рк╕ркВрк╕рк┐ркорк╛ркВ рккркг рк╣рлЛркп ркЫрлЗ, ркдрлЗркерлА ркШркгрк╛ рккрлНрк░ркпркдрлНркирлЛ рккркЫрлА ркмрлЗ-ркЪрк╛рк░ рк▓рлЛркХрлЛ ркдрлЛ рк╕ркВрк╕рк┐ рк╕рлБркзрлА рккрк╣рлЛркЪрлА ркЬ ркЬрк╢рлЗ. ркирлЛркВркзркирлАркп ркЫрлЗ ркХрлЗ рк╕рлБрккрлНрк░рлАрко ркХрлЛркЯрлЗркЯ рлирлжрлжрлпркорк╛ркВ рк╣рк╛ркИркХрлЛркЯркЯркирлЛ ркжркиркгрк╖ркп ркмрк┐рк▓рлАркирлЗ рк╕ркорк▓рлИркВркжркЧркХ рк╕ркВркмркВркзрлЛркирлЗ ркЕрккрк░рк╛ркз ркЧркгрк╛рк╡рлНркпрлЛ ркЫрлЗ. рк╕рлБрккрлНрк░рлАрко ркХрлЛркЯркЯркирк╛ ркЖ ркжркиркгрк╖ркпркирлЛ рк╕рлЛркжркиркпрк╛ ркЧрк╛ркВркзрлА, рк░рк╛рк╣рлБрк▓ ркЧрк╛ркВркзрлА рк╕ркжрк╣ркд ркШркгрк╛ ркХрлЛркВркЧрлНрк░рлЗрк╕рлА ркирлЗркдрк╛ркУркП ркжрк╡рк░рлЛркз ркХркпрлЛрк╖ркЫрлЗ. тАв рк╕рлБрккрлНрк░рлАрко ркХрлЛркЯркЯркирк╛ ркжркирк╡рлГркдрлНркд ркЬрк╕рлНркЯркЯрк╕ ркП. ркХрлЗ. ркЧрк╛ркВркЧрлБрк▓рлАркирлА ркжрк╡рк░рлБркжрлНркз ркХрк╛ркпрк┐рк╛ рк╢рк╛ркЦрк╛ркирлА ркжрк╡ркжрлНркпрк╛ркерк╖рлАркирлА ркЬрк╛ркдрлАркп рк╕ркдрк╛ркоркгрлА ркорк╛ркорк▓рлЗ рк╣ркХрлАркХркдрлЛ ркмрк╣рк╛рк░ ркЖрк╡рлА ркЫрлЗ. ркПркжрк┐рк╢ркирк▓ рк╕рлЛркжрк▓ркжрк╕ркЯрк░ ркЬркирк░рк▓ ркЗркирлНркжрк┐рк░рк╛ ркЬркпрк╕рк┐ркВрк╣рлЗ рккрлАркжрк┐ркдрк╛ркирк╛ рк▓рлЗркжркЦркд ркжркирк╡рлЗрк┐ркиркирлЗ рк╕рк╛рк╡рк╖ркЬркжркиркХ ркХркпрлБрлБркВ ркЫрлЗ. рккрлАркжрк┐ркд ркпрлБрк╡ркдрлАркП ркЬркгрк╛рк╡рлНркпрлБркВ ркЫрлЗ ркХрлЗ ркЬрк╕рлНркЯркЯрк╕ ркЧрк╛ркВркЧрлБрк▓рлАркП ркдрлЗ рк░рк╛ркдрлНрк░рлЗ ркдрлЗркирлЗ ркмрк╛рке ркнрк░рк╡рк╛ркирлЛ рккрлНрк░ркпркдрлНрки ркХркпрлЛрк╖ рк╣ркдрлЛ. рк╣рк╛рке ркЙрккрк░ ркЪрлБркВркмрки ркХркпрлБрлБркВрк╣ркдрлБркВркЕркирлЗркдрлЗркоркирк╛ ркЬ рк░рлВркоркорк╛ркВрк╕рк╛ркерлЗрк░рк╣рлЗрк╡рк╛ ркорк╛ркЯрлЗрк┐ркмрк╛ркг ркХркпрлБрлБркВрк╣ркдрлБркВ.

       

    !" #$  %  & '$"" 

       

(  )* +

 )(+ )(  )"+, )" - ./ +0 1110/ +0 23333345

ркнрк╛рк░ркд

7

┬в┬║┬▒┬│┬│╨ж ┬▒╨м┬б╨ж┬╛╨ж┬│╤Т ркУ┬┤┬║╤Й┬┐┬│ ┬╛┬в┬║ ркИ┬╗╨ж┬з

├Г╨ж┬░ ркЕ┬│╤Й┬┤┬в┬╕╨ж╤Ф┬░┬п╨к ┬и┬о┬и┬о╨ж┬к╨к, ├В╨ж┬╣тХЩ┬кркХ╨ж, ┬╕┬оркХ╨ж, ┬в╨ж┬▒╨к┬│╨ж ┬▒╨м┬б╨ж┬╛╨ж┬│╤Т ┬┤╤ЙркИ┬│ ркХ┬╗╨к┬│╨кркХ ┬╕╨ж╤ФркЙ┬┤┬е╨ж┬║ ркЕ┬╕┬▒╨ж┬╛╨ж┬▒╤Ъ ркЙ┬┤┬║┬░╨к ┬п╤Й┬╕┬│╨ж ┬в┬║┬▒┬│┬│╨к ┬в╨ж┬▒╨к ┬б├В╨к ркЖ┬┤┬о╨ж ┬┐┬║╨к┬║┬╕╨ж╤Ф ├В┬п┬п ┬г├В╨ж┬║╤Т ┬вркЗ ┬ж╤Й┬п╤Й┬╛╨м╤ФтХЩ┬│┬▒╨ж┬│ ркХ┬╣╨м.тЖи ┬░╨ж┬╣ ┬ж╤Й. ┬╛┬╜┬╛╨ж┬│╨к, ┬╛┬з┬│ ркК╤Ф┬еркХ┬╛╨ж┬│╨к, ркЕ┬│╤Й ┬п╤Й┬╕┬│╤Й ┬┤╤ЙркЗ┬│ ┬╕╤Й┬│┬з ╤Й ┬╕╤Й├Ч┬к┬│╨к ┬╛┬╜╨ж╤ФркХ ┬╗╤Й┬╛╨ж┬│╨к ркЕ┬│╤Й ┬╕┬║┬м┬╛╨ж┬│╨к ркЖ ┬┤├Ц┬▓тХЩ┬п ┬╛┬м╤К ├В╨ж┬║┬╛╨ж┬║ ркЖ┬┤╨к. ┬▒╨ж┬╣ркХ╨ж┬│╨к тХЩ─Э┬╣╨ж┬░╨к ┬п┬╕╨ж┬║╨к ┬в┬║┬▒┬│┬│╤Й ркП┬│╨ж┬░╨к ├Г├В╨м┬╕тХЩ┬п┬╢╤Й┬│┬│╤Т ┬▒╨м┬б╨ж┬╛╤Т ┬╢╤Й┬░╨к ┬╕╤Т┬к╨к ркЕ├В┬║ ┬░╨ж┬╣ ┬ж╤Й. ┬╕╤Т┬к╨ж ┬╖╨ж┬в┬│╨ж ┬╗╤ТркХ╤Т┬│╤Й ─ж┬о тХЩ┬▒┬╛├В┬╕╨ж╤Ф ркУ┬ж╤Т ┬░ркЗ ┬в┬╣╤Т ркЕ┬│╤Й ┬┤╤Ф┬▒┬║ ┬п╤Й┬╕┬│╨ж R┬╛┬│┬╕╨ж╤Ф ркХ╤ТркИ┬│╤Й ркХ╤ТркИ ┬п┬╢┼и╤Й ┬в┬║┬▒┬│┬│╨к тХЩ┬▒┬╛├В┬╕╨ж╤Ф┬з┬╕┬о╨ж╤Ф├Г╨ж┬░┬╕╨ж╤Ф┬░╨к ┬▒╨м┬б╨ж┬╛╤Т ├В╤Ф┬┤┬о ╨░ тЖУ┬в╨ж┬╣┬╢ ┬┤╨к┬м╨ж┬│╤Т ркЕ┬│╨м┬╖┬╛ ┬░╨ж┬╣. ├В┬╕┬╣ ┬з┬п╨ж ┬▒╨м┬б╨ж┬╛╨ж┬│╨к ┬░ркЗ ┬в┬╣╤Т. ┬┤╤ЙркЗ┬│ ┬╕╤Й┬│┬з ╤Й ┬╕╤Й├Ч┬к┬│╨к ┬┤├Ц┬▓тХЩ┬п тХЩ┬╛┬┐╤Й ┬┤╨к┬м╨ж ┬╛┬▓┬п╨к ┬з Q┬╣ ┬ж╤ЙркЕ┬│╤Й┬з╤Й┬▒┬║┬║╤Т┬з┬│╨ж ркХ╨ж┬╕┬╕╨ж╤Ф ┬╕╨жтХЩ├Г┬п╨к ркЖ┬┤┬п╨ж ┬┤╤ЙркЗ┬│ ├з┬┤╤Й├д┬╣╨ж┬╗╨к├з┬к ┬м╤Т. тХЩ├Г┬п╤Й┬┐ ┬┤┬о ркЕ┬╛┬║╤Т┬▓ ркЖ┬┤╤Й ┬ж╤Й ркЕ┬│╤Й ркЖ┬┤┬│╨к ┬┤┬к╤К┬╗╤Й ┬з┬о╨ж├г┬╣╨м╤Ф ркХ╤Л ркЖ ┬┤├Ц┬▓тХЩ┬п┬╕╨ж╤Ф ┬╗╨жркЗ┬╛ ркП├Д├В-┬║╤Й ркХ╨ж┬╣тЖУ┬┐╨к┬╗┬п╨ж┬│╤Й┬г┬к╨ж┬м╤К┬ж╤Й. ┬╕╨ж╤Ф ┬з╤Т┬п╨ж ┬з╤Т┬п╨ж ркЗ├Ч┬з╤Й├Д┬┐┬│┬│╨к ├В╤Т┬╣ ┬▒╨м┬б╨ж┬╛╨ж┬│╨к ┬в┬║┬▒┬│┬╕╨ж╤Ф ┬г├В╨ж┬║╨ж┬│╨к ─мтХЩ─Э┬╣╨ж┬░╨к ┬в┬║┬▒┬│┬│╨к ┬з├Ж┬╣╨ж ├В╨м┬▓╨к ┬╗ркЗ ┬з┬╛╨ж┬╕╨ж╤ФркЖ┬╛╤Й┬ж╤ЙркЕ┬│╤Й┬▒╨м┬б╨ж┬╛╨ж┬│╨ж ┬┤╨к┬м╨ж ┬п╤Й┬╕┬з ┬п┬╕╨ж┬║╨ж ┬б┬╖╨ж, ├Г╨ж┬░ ркХ┬╣╨ж ркХ┬╣╨ж ┬▒╨м┬б╨ж┬╛╨ж┬│╨к ├В╨ж┬║┬╛╨ж┬║ ┬╕╨м┬╜┬╕╨ж╤Ф ├В╨ж┬║┬╛╨ж┬║ ркХ┬║┬╛╨ж┬╕╨ж╤Ф ркЕ┬│╤Й ┬┤╤ФQ┬╕╨ж╤Ф ┬┤╨к┬м╨ж ┬╡╤Л┬╗╨ж┬╣ ┬ж╤Й тМб ркХ┬╕┬║┬│╤Т ┬▒╨м┬б╨ж┬╛╤Т ркЖ┬╛╤Й┬ж╤Й. ркЕ┬│╤Й┬п╤Й┬╕╨ж╤Ф├В╤Ф┬╛┬▒╤Й ┬│┬┐╨░├Ч┬╣┬п╨ж ркЕ┬│╤Й тМб ┬╕┬оркХ╨ж ┬п┬░╨ж ┬в╨ж┬▒╨к┬│╤Т ┬▒╨м┬б╨ж┬╛╤Т ┬┤╤ЙркЗ┬│ ┬╕╤Й┬│╤Й┬з┬╕╤Й├Ч┬к┬│╨к ┬│┬╢┬╜╨жркИ ркЖ┬╛╤Й┬ж╤Й. ┬┤├Ц┬▓тХЩ┬п ┬╛┬м╤К ркУ┬┤┬║╤Й ┬┐┬│ ┬╛┬в┬║ тМб ┬в╨ж┬▒╨к ┬б├В╨к ┬з┬╛╨ж┬░╨к ┬░┬п╤Т ┬▒╨м┬б╨ж┬╛╤Т ┬з┬╣╨ж┬║╤Й┬в┬║┬▒┬│┬│╨ж ┬╕┬оркХ╨ж┬│╨к тМб ┬╗╨ж╤Ф┬╢╨ж ├В┬╕┬╣┬│╨ж ┬┐┬║╨к┬║┬│╨ж ┬▒╨м┬б╨ж┬╛╨ж ркХ┬╕┬║┬│╤Т ┬▒╨м┬б╨ж┬╛╤Т, ┬в┬║┬▒┬│┬│╤Т ┬в╨ж┬▒╨к ┬б├В╨к Q┬╣ ┬ж╤Й ├У┬╣╨ж┬║╤Й тМб ├Г╨ж┬░ ркЕ┬│╤Й┬┤┬в┬╕╨ж╤Ф┬░┬п╨к ┬и┬о┬и┬о╨ж┬к╨к ┬▒╨м┬б╨ж┬╛╤Т, ├В╨ж┬╣тХЩ┬кркХ╨ж, ┬б┬╖╨ж┬│╤Т ├Г╨ж┬░┬╕╨ж╤Ф ┬и┬о┬и┬о╨ж┬к╨к ┬░╨ж┬╣ ┬ж╤Й тМб ┬╕┬оркХ╨ж┬│╨ж ─н╤ЛркХ┬е┬║ ┬▒╨м┬б╨ж┬╛╤Т, ─║╨ж┬╣┬з╤ЙтХЩ┬╕┬│┬╗ ркЕ┬│╤Й ркЖ┬б╨ж ├Г╨ж┬░┬╕╨ж╤Ф ркЕтХЩ┬п┬┐┬╣ тМб ─║╨ж┬╣┬з╤ЙтХЩ┬╕┬│┬╗ ├Ч┬╣╨м┬║╨ж┬╗RркЕ╨ж ├Ч┬╣╨м┬║╨ж┬╗R┬╣╨ж ┬з╤Й┬╛╨ж ┬║╤Т┬в╤Т┬│╨к ┬▒╨м┬б╨ж┬╛╤Т ┬░╨ж┬╣ ┬ж╤Й. ркЖ ркЙ┬┤┬║╨ж╤Ф┬п ркУ┬┤┬║╤Й┬┐┬│ ┬╛┬в┬║ ├В╨ж┬║┬╛╨ж┬║ ┬в┬║┬▒┬│┬╕╨ж╤Ф ┬▒╨м┬б╨ж┬╛╤Т ┬░╨ж┬╣ ┬ж╤Й, тМб ркХ╤Л├Ч├В┬║┬│╨ж ┬▒╨м┬б╨ж┬╛╨ж ркХ┬║┬╛╨ж┬╕╨ж╤ФркЖ┬╛╤Й┬ж╤Й. ┬е┼и┬║ ркЖ┬╛╤Й ┬ж╤Й. ркЖ┬╛╨ж тМб ├В╨ж┬╣тХЩ┬кркХ╨ж ркЖ ┬к╤КтХЩ┼лркХ ркЕ╦Ь┬п┬│ ┬▒┬▒KркУ┬│╤Й├Г┬╛╤ЙркУ┬┤┬║╤Й┬┐┬│ ┬╛┬в┬║ ркЗ┬╗╨ж┬з ┬┐├Д┬╣ ┬ж╤Й. ┬┤╦ЗтХЩ┬п ┬ж╤Й, ┬п╤Й┬╕╨ж╤ФркПркХ ┬│╨ж┬│ркХ┬м╨к ├В╤Т┬╣ ┬╛┬м╤КркП├Д├В├Г├В╨м┬╕тХЩ┬п┬╢╤Й┬│┬│╨к ┬в┬║┬▒┬│┬│╨ж ┬╕┬оркХ╨ж┬│╨к ┬в╨ж┬▒╨к ┬║╤Й ┬╕┬┐╨к┬│┬╕╨ж╤Ф ┬з╤ТркЗ┬│╤Й ┬▒╨м┬б╨ж┬╛╨ж┬│╨ж ├з┬░╨ж┬│ ┬┤┬║ ркХ╤Л ┬б├В╨к ┬вркЗ ├Г┬п╨к. ┬п╤Й┬╕┬│╤Й ┬з┬╕┬о╨ж ├Г╨ж┬░┬╕╨ж╤Ф ┬б╨м┬╢ ┬з ┬▒╨м┬б╨ж┬╛╤Т ┬╗ркЗ ┬з┬п╨к ┬│├В┬│╨к ├В╨ж┬║┬╛╨ж┬║ ркХ┬║╨ж┬╣ ┬ж╤Й. ┬▒╨м┬б╨ж┬╛╤Т ркЕ┬│╤Й ┬и┬о┬и┬о╨ж┬к╨к ┬░┬п╨к ├Г┬п╨к. ┬п╤Й┬╕┬о╤Й ┬╗╨к┬╛┬╛╤Й┬╗ ┬┤╤ЙркИ┬│ тХЩ┼мтХЩ┬│ркХ┬╕╨ж╤Ф тХЩ┬│├ж┬о╨ж┬п ┬м╤Т├Д┬к┬║ ркЖ ┬г┬о╨к┬╢┬▓╨к ┬▒┬╛╨жркУ ркХ┬║╨ж┬╛╨к ┬┤┬║╤Ф┬п╨мркХ╤ТркЗ ┬╡╨ж┬╣┬▒╤Т ┬░┬п╤Т ├В╨ж┬║┬╛╨ж┬║ ┬б╨м┬╢ ┬е╤Т├Д├В╨жркИ ┬┤╨░┬╛ркХ тЖУ ркХ┬║╤Й ┬ж╤Й. ┬▒┬▒KркУ┬│╨к ┬│ ├Г┬п╤Т. ┬╕╤Т┬к╨ж┬╖╨ж┬в┬│╨ж ┬м╤Т├Д┬к┬║╤ТркП ркУ┬┤┬║╤Й┬┐┬│ ├В╤Ф├Е┬╣╨ж ркЕ┬│╤Й ├В╨ж┬║┬╛╨ж┬║┬│╨к ─┤╤Й╬Ч ┬в╨м┬о┬╛╟╝╨ж┬░╨к ркХ┬║╨ж┬╛┬╛╨ж┬│╨к ├В┬╗╨ж├Г ркЖ┬┤╨к. ┬┤┬║╤Ф┬п╨м ├Г├В╨м┬╕тХЩ┬п┬╢╤Й┬│┬│╤Й ┬╗╨к┬╛┬╛╤Й┬╗ ┬┤╤ЙркИ┬│ тХЩ┼мтХЩ┬│ркХ ркЖ┬з╤Й┬в╨м┬з┬║╨ж┬п┬│╨м╤Ф ┬│╤Ф┬╢┬║ ркУ┬┤┬║╤Й┬┐┬│┬░╨к ┬м┬║ ┬╗╨ж┬в┬п╤Т ├Г┬п╤Т. ┬╛┬│ ┬┤╤ЙркИ┬│ ┬╕╤Й┬│┬з ╤Й ┬╕╤Й├Ч┬к ├В╤Й├Ч┬к┬║ ┬╢├Ч┬╣╨м╤Ф┬ж╤Й. ┬▒┬║├Ь┬╣╨ж┬│ ┬п╤Й┬╕┬о╤Й ркЕ┬╕┬▒╨ж┬╛╨ж┬▒┬╕╨ж╤Ф ├Г╤Й┬╗┬╕╤Й┬к ├ВркХтЖХ┬╗ ┬╗╨к┬╛┬╛╤Й┬╗ ┬┤╤ЙркЗ┬│ тХЩ┼мтХЩ┬│ркХ ┬┤╨ж├В╤Й ркЖ┬╛╤Й┬╗╨ж ┬╗╨к┬╛┬╛╤Й┬╗ ┬┤╤ЙркЗ┬│ ┼м╨к┬│╨кркХ тХЩ┬╛┬┐╤Й тЙИтИЪтИЯ, ╬╣─й ркЖркХяге┬м, ├Г╤Й├а┬╕╤Й┬к ├ВркХтЖХ┬╗, ┬╕╤Й┬╕┬│┬в┬║, ├В╨ж╤Ф┬╖├в┬╣╨м╤Ф┬п╤Й┬░╨к ┬п╤ЙркУркП ┬╗╨к┬╛┬╛╤Й┬╗ ┬┤╤ЙркЗ┬│ ┼м╨к┬│╨кркХ┬╕╨ж╤Ф ркЕ┬╕┬▒╨ж┬╛╨ж┬▒, ┬в╨м┬з┬║╨ж┬п, ркИ╨й├Ч┬м┬╣╨ж. +91 98250 40252, +91 79 40 30 30 31 ┬╢┬п╨ж├г┬╣╨м.╤Ф ┬┤╤ЙркЗ┬│ ├з┬┤╤Й├д┬╣╨ж┬╗╨к├з┬к ┬м╤Т. тХЩ├Г┬п╤Й┬┐ ┬┤┬к╤К┬╗╤Й www.livewellpainclinic.com ├Г├В╨м┬╕тХЩ┬п┬╢╤Й┬│┬│╨к ркП┬╕.ркЖ┬║.ркЖркЗ. ркЕ┬│╤Й ркП├Д├В-┬║╤Й

ркУ┬┤┬║╤Й┬┐┬│ тХЩ┬╛┬│╨ж ┬з ┬▒╨м┬б╨ж┬╛╨ж┬│╨к ├В╨ж┬║┬╛╨ж┬║


8

21st December 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

ડિસેમ્બરમાંનાતાલની મીણબત્તી, સરદાર અનેસાડિત્ય પડરષદ તસિીરેગુજરાત વિષ્ણુપંડ્યા

ઇસુ વષષ ૨૦૧૩ના હવે થોડાક જ દિવસો બાકી છે. હમણાં નાતાલના પાંચય ે દિવસો ઇસુ દિપતની યાિ સાથે મનાવવામાં આવશે અને ૨૫મીથી મીણબત્તીનું અજવાળું ૩૧મી દડસેમ્બરે નવાં વષષ ૨૦૧૪ના આગમનની પૂવષ રાદિને બડી ધામધૂમથી ઊજવવામાં આવશે. દવક્રમ સંવત ૨૦૭૦નાં નૂતન વષાષદિનંિન પછીનો આ બીજો અવસર, ‘હેપ્પી ન્યૂ ઇયર’નો! ગુજરાત પણ નવાં વષષને પાછલાં વીતી ગયેલાં વષષની ‘ખોયા-પાયા’ ગણતરી સાથે આવકારશે. િદવષ્યવાણી થશે. ‘શ્રીગણેશ’ની સાથે ‘ગનેશા સ્પપક્સ’ને જોડનારા અમારા પારસી-બાવા બેજન િારૂવાલાની િદવષ્યવાણીનું પુપતક બજારોમાં સૌથી અદધક લોકદિય છે. બેજન અગાઉ અધ્યાપક હતા, હવે તો તેમની િીકરી પણ સફળ િદવષ્યવેતા છે! એ પવીકારવાજોગું તથ્ય છે કે મનુષ્યને તેના આગામી દિવસોની ઉત્સુકતા રહે છે. ગમેતવે ી બૌદિક સામગ્રી ઠાલવનારાં અખબારો પછી તે અંગ્રેજી હોય કે ગુજરાતી-માં રોદજંિો દિવસ કેવો જશે તે અચુક િશાષવાય છે અને અઠવાદડયે એક વાર, રદવવારની પૂદતષ સાપ્તાદહક િદવષ્ય કથન કરે છે. ૨૦૧૪નાં વષાષરિ ં ે વળી વાદષષક આગાહીથી અખબારી પાનાં િરચક રહેશ.ે ટીવી ચેનલોમાં તો ટેરો કાડડ, અંકશાપિ, પૂવષ અને પસ્ચચમની જ્યોદતષ-પિદત (સૂયષ અને ચંદ્રની ગદત િમાણેના ગ્રહોની અસર) તેમ જ કઈ રાદશવાળાએ કયા નંગ પહેરવાં તે પણ રોજે રોજ કાયષક્રમો આવે છે.

Fastlens Wholesale Glasses

80 Mowbray Parade, Edgware Way, Edgware, Middlesex HA8 8JS Tel: 020 8958 9393

Frames Single Vision lenses Bifocal lenses Varifocal lenses

from from from from

£10 £10 per pair £25 per pair £45 per pair

FARES ARE EXCLUDING ALL THE TAXES.

Mumbai £65 Ahmedabad £65 Baroda £145 Rajkot & Bhuj £185 Goa £95

અ¸ЦºщÓ¹Цє∞≈√√ કº¯Цє´® ¾²Цºщĭы¸ §ђ¾Ц ¸½¿щ. ¸ЦĦ ¯¸Цλє╙ĬçĝЪØ¿³ »ઇ³щઆ¾ђ. કђઇ ´® ªъ╙»╙¾¨³ એ¬¾ªЦ↓ઇ¨ ¬Ъ» કº¯Ц Âç¯Ь ¸ђªЦ·Ц¢³Ц ¥ä¸Ц આ´ ºЦà §Ьઅђ Ó¹ЦєÂЬ²Ъ¸Цє¯ь¹Цº કºЪ આ´Ъએ ¦Ъએ.

www.fastlens.co.uk

We will close on the 20th December and re open on the 5th of January.

Rajkot – Kalawad Road 2 BHK Premium Apartment only Rs. 18.21 Lacks

આ²Ь╙³ક ÂЬ╙¾²Ц, કЮ±º¯Ъ Â℮±¹↓અ³щ ╙¾ΐЦ³ђ ¸׾¹

અમિાવાિ સદહત સવષિ હીરામાણેકની આધુદનક િુકાનો પણ ગ્રાહકને તેની રાદશ મુજબનાં રત્નો (પૂરતી કકંમત લઈને) પૂરાં પાડે છે, અને છાપાંઓમાં ટચુકડી કે મોટી જાહેરાતો અનેક જ્યોદતષી મહારાજોના હાથે િેમલગ્ન, છૂટાછેડા, વશીકરણ, આદથષક સ્પથદત, પરીિામાં સફળતા... જેવા માણસની સાથે કાયમ માટે જડાઈ ગયેલા મુદ્દાઓ પર ‘અસરકારક ઉકેલ’ની બાહેંધરી આપતી રહે છે. દડસેમ્બરની આ છેલ્લી પાદિકીમાં ગુજરાતે સરિાર વલ્લિિાઈની પમૃદતને િેશવ્યાપી બનાવી િીધી. દવશ્વની સૌથી વધારે ઊંચાઈ ધરાવતી સરિાર વલ્લિિાઈની િદતમા નમષિા કકનારે સાધુ બેટમાં ખડી કરાઈ રહી છે, તો ૧૫ દડસેમ્બરે મોિી-દિમાગે આપેલો કાયષક્રમ ‘રન ફોર યુદનટી’ િેશિરનાં ઘણાં શહેરોમાં યોજાયો. કેરળમાં કોંગ્રસ ે નેતા અને લખનૌમાં બસપા નેતાઓએ પણ તેમાં િાગ લીધો. જોકે કોંગ્રસ ે નેતાઓ આને ‘રન ફોર દિલ્હી’ ગણાવે છે અને ‘સરિાર તો આરએસએસ અને િાજપના કટ્ટરદવરોધી હતા, ૨૫ વષષ કોંગ્રસ ે ની અડીખમ સેવા કરી હતી, જવાહરલાલની અને તેમની જુગલજોડી હતી...’ આવાં દનવેિનો ચાલુ જ છે. કોઈને ઇદતહાસનાં સંપણ ૂ ષ સત્યની સાથે લેવાિેવા નથી. અનુકળ ૂ પડે એટલો સંિિષ ટાંકે છે. પણ મોિીનો િારતીયોએ એટલા માટે તો આિાર માનવો જોઈએ કે સરિાર-પમૃદતને તેમણે ગાજતી-ગરજતી તો કરી િીધી! ૧૯૫૦માં સરિારનાં અવસાનથી આટલાં વષષ સુધી આટલી વ્યાપક રીતે સરિારને યાિ કરાયા નહોતા, તે આ વખતે થયુ.ં ૫૦ લાખથી વધુ લોકોએ ‘રન ફોર યુદનટી’માં િેશિરમાં િાગ લીધો. વડોિરા-અમિાવાિમાં તેનો િેખાવ અિિૂત રહ્યો. કોંગ્રસ ે ને લાલ કૃષ્ણ અડવાણીની એ વાત સાચી લાગી કે મોિી મોટા ‘ઇવેન્ટ મેનજ ે ર’ તો છે જ! હવે આ મેનજ ે ર નવી દિલ્હીની ગાિી સુધી પહોંચી ન જાય તેને માટે કોંગ્રસ ે મુખ્ય અને બીજા કેટલાક પિો સામાન્યપણે, મથામણ કરવા લાગ્યા છે. પાંચમાંથી ચાર રાજ્યોમાં િાજપે અસરકારક સફળતા મેળવી. દિલ્હીમાં ‘આપ’ (આમ આિમી પિ)ના અરદવંિ કેજરીવાલનો પિ બીજા ક્રમે

80% SOLD

Tel: 020 8472 7017 3928

www.ptctravel.co.uk

%)#" " 3 0) & 3 #(%& 3 )-&/. 3 + 3 3 3 3 3

Site Address: Nr. Takshashila College, 150ft

Ishwaria Ring Road, Off Kalawad Road, Rajkot Office Address: Shreenathji, 150ft Ring Road, Balaji Hall, Nr. Jayshan Marble, Rajkot – 360 005 : : : : : : :

020 8903 6007 / 020 8903 6154 020 8427 0045 0203 118 7042 07417 562 211 07897 482 660 0116 251 2831 01274 771 322

India: +91 99091 85888 www.vrajdevelopers.com

We Guarantee Dealership Quality Without Premium Prices

email. info@sapphireautos.co.uk web. www.sapphireautos.co.uk

અનુસંધાન પાન-૨૨

´ђº¶є±º¸Цє¶щÙ»щª ¾щ¥¾Ц³Ц ¦щ

´ђº¶є±º¸Цє, ¢Ц¸¸Цє ¸ђકЦ³Ъ §Æ¹Цએ , çªъ¿³ ºђ¬ ઉ´º, અº╙¾є± ³¢º ÂђÂЦ¹ªЪ, ¢Ц¹ĦЪ »щ¬Ъ¨ ªъઈ»º³Ъ ¶Ц§Ь¸Цє ¾щ» Ø»Ц׬ ¶щ¶щ¬ λ¸ En-suite ³Ц ¶щÙ»щª એક ´Ãщ»щ¸Ц½щઅ³щ ¶Ъ§ђ ¶ЪS ¸Ц½щ. ¶Ц°λ¸¸Цє ઉǼ¸ ĬકЦº³Ц §щ¢¾Ь Цº ĮЦє¬³Ц µЪªỲ¢, ઈєÆ»Ъ¿ ¾ђ» ¹Ь╙³ª ªђઇ»щª અ³щ ¿Ц¾º,¥Цº ¶Цàક³Ъ, ¸ђªЭѕ »ђ×§ ઉ´ºЦє¯ ¸Ãщ¸Ц³ђ ¸Цªъ ´щ§ щ ¸Цє કђ¸³ ¶Ц°λ¸. ³¾Ъ ¬Ъ¨Цઇ³³Ъ ÂЬ╙¾²Ц ¾Ц½Ьє ³¾Ьє ºÂђ¬Эѕ. ∟∫ ક»Цક ¢º¸ ´Ц®Ъ ¸Цªъ ªъºщÂ¸Цє ¸аકы»Ц Âђ»º ´щ³», NRI çªъ׬¬↔ Ĭ¸Ц®щ ¶³щ»Ц Ù»щª ¸ЦĦ £75000/ ´Цઉ׬ Each ¸Цє(ONO) ¡ºЪ±¾Ц³Ъ ¯ક.

Âє´ક↕: ºЦ§Ь·Цઈ √√≥∞ ≥∫∟≡ ∫∫≠ ≥∞∞

Porbander.

³¾ÂЦºЪ¸Цє£º³Ц ¸Ц╙»ક ¶³¾Ц³Ъ અ®¸ђ» ¯ક

2 2 2 2 2

. #$ . +. *$#(#. * - *!&.!+ -( *"+ #1 +-'

3 3 3 3 3

2 2 2 2

*$'+' &*$ ,+-# +*$ +*$ 0 ( (0),0-

3 3 3 3

For more information Call:

WEMBLEY HARROW HOUNSLOW SOUTHALL CROYDON LEICESTER BRADFORD

આવ્યો અને પોતે િીજા ક્રમે રહેવા છતાં કોંગ્રસ ે ને ‘હાશ’ એટલી થઈ કે િાજપ સત્તા પર ના આવ્યો. તેમણે ‘આપ’ને દબનશરતી ટેકોય આપી િીધો તો ‘આપ’ના નેતાએ જોરશોરથી કહ્યું કે અમારા ૧૮ મુદ્દા પવીકારો તો ટેકો કહેવાય! આવું િારતનાં ચૂટં ણીજંગમાં બન્યું નથી. િરેક પિના પોતાના ચૂટં ણી ઢંઢરે ા હોય છે, તે િમાણે તેણે ‘જનાિેશ’ ગણવો પડે. ‘આપ’ના ઢંઢરે ામાં નવી દિલ્હીને ‘પવગષ’ બનાવી િેવાના વાયિા અપાયા એટલે સત્તા પર આવીએ તો શું થાય તેની દચંતાએ આ પિને બહાવરો બનાવી િીધો છે, ત્યાં સુધી કે જેના ખિે બંિક ૂ રાખીને ફોડી હતી તે અન્ના સાહેબને ય હાંદસયામાં ધકેલી િીધા! હવે એમ કહેવામાં આવે છે કે અન્ના, તમે તો િીષ્મ કે દ્રોણ છો, કૌરવોના પિે ચાલ્યા ગયા છો! ગુજરાતમાં આણંિ નગરમાં આ દિવસોમાં ગુજરાતી સાદહત્ય પદરષિનાં અદધવેશનથી સાદહત્યની આબોહવા ફેલાશે. નવા અધ્યિ ધીરુિાઈ પરીખ ઉત્તમ કદવ-દવવેચક-અધ્યાપક છે. બચુિાઈ રાવતનાં ‘કુમાર’ માદસકને તેમણે ગદત આપી છે, નહીંતર ‘કુમાર’ બચુિાઈના જવાથી કરમાઈ ગયું હોત. બચુિાઈની ખ્યાત ‘બુધસિા’ને ય પરીખ ચલાવે છે.

For Genuine Buyer - Ready possession Opportunity to buy house at apartment prize.

4 Bedroom House All En suite.

2 2 2 2 2 / 2 / 2 2 2

FREE India ticket for genuine buyer.

³¾ÂЦºЪ ³Pક એ´Цª↔¸щת³Ъ Чકі¸¯щ∫ ¶щ¬λ¸ ÃЦઉ ⌐ ¶²Ц § ¶щ¬λ¸ એ³ ç¹Ьª I

I ªђ´ ŭђ╙»ªЪ ªЦઇà અ³щ Ġщ³Цઇª Â╙ï µ╙³↓ Чક¥³. ¶²Ц § λ¸ђ³Ъ ¿Ъ╙»є¢ ´Ъ.અђ.´Ъ. અ³щએ».ઇ.¬Ъ. »Цઇª Â╙ï. I એક એºકі¬Ъ¿³³ђ ´® એ¸Цє Â¸Ц¾щ¿. I ¶²Ц § ªъØ ¸Цªъ કі´³Ъ³Ъ ¢щºєªЪ I ╙ÂĹђ╙ºªЪ ¢Ц¬↔અ³щCCTV કы¸щºЦ I ¸щઇ¬ Â╙¾↓ અ³щ ¸щઇתъ× Â╙¾↓ ´® ´аºЪ ´Ц¬¾Ц¸Цє અЦ¾¿щ.

¬Ъ´ђ¨Ъª ·ºЪ³щºщ¬Ъ ´¨щ¿³¸ЦєÃΆщ°Ъ ³Ц®Цє¥аક¾ђ.

!

"

#

ÃΆЦ કы»ђ³ (Bank Approved) ´® ઉ´»Ú²

!

Mercedes Benz Servicing & Repairs MOT’s while you wait Full Diagnostics Genuine Parts & Lubricants

Ĭ╙¾® ÃЦ»Цઇ ¸╙Â↓¬Ъ ç´щä¹Ц»Ъçª Â╙¾↓Â, MOT ¯°Ц અ×¹ ºЪ´щºỲ¢ ¸Цªъ·ºђÂЦ´ЦĦ ³Ц¸... ÂщµЦ¹º અђªђ

Sapphire Autos Lexus House, Rosslyn Crescent, Harrow HA1 2RZ

Site: Near Navsari-Aru-Chapara Rd. Near school.

Contact: 07854 185 954 (UK) Pankil Shah: 07896 255 270 (UK)

020 8427 8779 CALL TODAY

of % i 50 lersh p Up

to

dea rices p

f


21st December 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

મોબાઇલ માંગેમોર!

પ્લસ, એક વલપસ્ટીક ફોલ્ડર પણ હોય, નેજોડેસ્ટીકર વબંદી મૂકિા નાનુંપોકેટ હોય તો... વમડસ કે...

બધી રીતેહારું. પણ જ્યાંિરસાદ પડ્યો કે આની બોલતી બંધ થઈ જાય! ના ના, મારું એમ કે’િું છે કે આમાં એક નાનકડી હીટરની પાતળી પ્લેટ ફીટ નો થાય?

મોબાઇલ જરા િધારે યુઝફૂલી યુઝ થઈનેિપરાય કેનવહ?’ પ્રેક્ટટકલ સજેશન જામ ખંભાવળયામાં ‘જય ખોવડયાર રેવડયો રીપેરીંગ સવિસસ’ની દુકાન લઈને બેઠેલા રતુભાઈ કટાવરયા પાસે બહુ લતલિ લાડ જોરદાર સજેશડસ છે. સૌથી પહેલાં તો એમણે વમવસસ રંજનાબેન કોટેચાનું શું બગાસું ખાઈને આળશ મરડતાં કહેિુંછે? ‘એટલે, વમડસ કે, આમાં કહ્યું, ‘આમાંમાખીયુંમારિાનુંસ્િે આમ તો બધું ડે-ટુડે યુઝના નો મળે? કારણ કે દુકાને આખો પપસઝનું ઘણું ઇનફ હોય છે. પણ વદ બેઠાંબેઠાંમાવખયુંમારીનેહાથ જસ્ટ, આ મોબાઇલમાં એક દુખી જાય છે. બાપલ્યા! અનેહા, નેઇલ-કટર ઓલ્સો એકસ્ટ્રા હોિું આ ડબલામાં કાંઈ એિી દાંડી જોઈએ. વમડસ કે, એનાથી કેટલો બેહારોનેકેકાનનો મેલ પણ જરા ફાયદો થાય, નંઈ? ને જો હારી પેઠેસાફ થાય?’ રતુભાઈ કહેછે, ‘ડબલુંબીજી સાઇડમાં સ્મોલ વમરર હોય,

પ્લગમાંનાંખ્યુંકેઝટ હીટર ગરમ થાય, નેભેજ તરત જ ઉડી જાય! બોલો, શુંકકયો છો?’ સેલ્ફ રીંગર છેક કાલુપુર પાંચપટ્ટીથી લઈને દવરયાપુર, જમાલપુર, શાહપુર અને છેક દાણીલીમડા સુધીની દુકાનોમાં અગરબત્તી અનેજાતજાતનાંઅત્તરો િેચિાનું કામ કરતા ફઝલુદ્દીનેફોન કરીને જોરદાર સજેશન આપ્યુંછેઃ ‘હલોઓઓ... મૈંક્યા કહેતા હું, કે તમ કુ ઇસ મોબાઇલ મેં એસી ફેસીલીટી ડાલણી ચાવહયેકે અપણી જેબ મેં રખકર જ ઇસ્કી એક ચાંપ દબાણે સે ઇસ્કી રીંગ અપણે આપ જ બજણે લગે! સાંમનેિાલેકુંલગેકેકહીં સેફોન

છે. એને પણ જો તમારા મોબાઇલમાંસમાિી આપો તો... બેક સ્ક્રેચર સુરતથી અમારા બચુભાઈ બાટલીિાલા કહે છે કે, ‘આ ઉનાળો આિહે વતયારે, બેનની જાત મારું, બડ્ડામાં (બરડામાં) અળાઈ બો’ થતી છે. પણ એ અળાઇની બી જાત મારું, એિી જગ્યાએ થતી છે કે હહરીને ખંજિાળતાંબી નીં ફાિે! ઉં ખાલી એમ કે’મ (કહું) કે આ તમારી કંપનીના મોબાઇલની ઉપર નાલ્લું હરખું પેલું જે ડાંડીયું લાખેલું છે તેની ઉપર ફીટ થઇ જાય તેિું પ્લાસ્ટીકની અણી-અણીિાળુંએક એટેચમેડટ આપોનીં? તો હુંછેકે, નિરા બેઠાં બેઠાં બડ્ડો (બરડો) ખંજિાઇલા કરીએ!’ બ્યુટી એટેચમેટસ નવડયાદથી રોજ અમદાિાદ સુધી મેમુટ્રેનમાંઅપડાઉન કરતાં

આંયાંબધા ઓલરાઇટ છે!

ધીરજ ઉમરાણીયા

ઇંગ્લેડડ કહેતાં વિલાયતમાં બેઠાં બેઠાં ‘ઇન્ડડયા કોવલંગ’ કાડડ િડે ફોનું કરતાં અમારા વ્હાલા એનઆરઆઇ ભાઇઓભાભીઓ અને ભૂલકાંિ! ઇન્ડડયામાં મફતનો વમસ-કોલ મારીનેસામેિાળો ફોન કરેતો જ િાત કરતાંદેશીઓનાંજેશ્રીકૃષ્ણ! આજકાલ કોઈ આપણને આિી કહે કે, ‘મારે ત્યાં બાબો આવ્યો...’ તો આપણે પૂછી પૂછીને શું પૂછીએ? ‘કેટલા કકલોનો છે? મમ્મીની તવબયત સારીને? શું રાવશ આિે છે?...’ બસ. પણ જો કોઈએ નિો મોબાઇલ લીધો હોય તો?... સિાલોની ઝડી િરસિા માંડેઃ કેટલામાંલીધો? આમાંકેમરે ા છે? મુિી કેમરે ા ખરોને? મેમરી કેટલી છે? ઇડટરનેટ છે? ફેસબુક ટ્િીટર ખરુંને? કોનું કાડડ નંખાયું? વિપેઇડ કેપેલ?ું રીંગટોન કેટલા છે? કોલર ટ્યૂન કઈ સેટ કરી? અચ્છા બીજા કયા ફીચસસ છે? બસ આટલાં જ છે? યાર, મને કહેિું હતું ને... આના કરતાં િધારે સારા ફીચસસિાળો અપાિત. અચ્છા મને એક વમસ-કોલ માર ને? તારો નંબર સેિ કરી લઉં...’ આટલુંતો સ્ટાડડડડછે. પણ જે રીતે મોબાઇલ ફોનમાં જાતજાતનાંનિાંફીચસસઉમેરાતાંજાય છે એ વહસાબે એક વદિસ મોબાઇલમાં નહાિાનું બાથટબ પણ આિિા માંડે તો નિાઈ નવહ! ઠીક છે. બધું આપજો, પણ અમારી થોડી પાયાની વડમાડડો

આયેલા હૈ. કફર અપણે ઉસ્કે સામણે રોલા પાડણે કે વલયે બડી બડી બાતાં જ કરણે કી... ચલ એય, દસ હજાર કા ઓડડર લે વલયા ના? અબી ફોરન િહાં સે વખસક લે ઔર સીધ્ધા એરપોટડ ચલા જા. િહાં સી જો ઇમ્પોટેડ સેડટ કા કડસાઇનમેડટ પેવરસ સી આયા હૈ ઉસ્કુ... હેલોઓઓ.... ઉસ્કુ... - ખાલી એક બટન જ નિા નાંખણેકા સિાલ હૈને!’ ઓટોમેટટક ફફચસસ રાજપીપળાના રાજુભાઈ ખરેખર ત્રાસી ગયા છે. ‘અલા, મારી બૈરી ફોન લગાડુંપછી એ મેકતી જ નવહંલા ઐયા ગાડી આપડે મોબાઇલનાં વબલો કેટલાંચડેલા? ઉં તો ખાલી એમ જ કંઉ લા, કે વમવસસનો ફોન ખાલી એક જ વમલીટમાંકટ થઈ જાય એિું કંઈ ફીચર નાંખી આલો ન?’ અલ્ટીમેટ ફીચર મુંબઈના યંગ વબઝનેસમેન જે. ડી. મહેતાની અનોખી વડમાડડ છેઃ ‘ભીડુ, આ લેણદારો કડટીડયુસ ફોન કરીનેવદમાગની િાટ લગાડી દેછે. તમનેએક ઝક્કાસ કફચરનો આઇડીયા આપુ?ં આ લેણદારોના ઇનકવમંગ કોલ્સ લોક થઈ જાય એિી વતકડમ ફીટ કરો ને? સાલી, બધી ભંકસબાજી જ બંધ થઈ જાય, ભીડુ!’ લ્યો હાલો, અમને તો આિા જ દેશી આઇડીયા આિિાના, પણ ફોરેનની કંપનીયુંક્યાંહમજેછે? અટલેઝીંકેરાખો બાપલ્યા, આંયાં બધા ઓલરાઇટ છે!

હાસ્ય

9

પત્ની આરામ કરશે, પતિ એક મતિનો બાળકો ઉછેરશે

ઝજજરઃ આ રસિદ કિસ્સો હરરયાણાના જસોરખેડી ગામનો છે. પરિ શરાબ પીનેપત્નીનેએ હદે મારિો હિો િે િેના શરીર પર ચાઠાંપડી જિાંહિાં. અનેિ વષોો સુધી પત્ની અત્યાચાર સહન િરિી રહી. આખરેિેની સહનશરિની હદ આવી ગઇ. પત્નીએ મૌન િોડ્યું અનેપોલીસના મરહલા સેલમાંપરિ સામે ફરરયાદ િરી. હવે પરિને સજા મળી છે. િેણે એિ મરહના સુધી પોિાનાંત્રણ સંિાનોનુંપાલન િરવું પડશે. આ દરરમયાન પત્ની રપયરમાં આરામ િરશે અને ઘરખચોમાટેપરિ િેનેરૂ. બેહજાર પણ મોિલશે. પત્નીને સિાવનારા પરિને આ સજા મરહલા સંરક્ષણ અરધિારીએ આપી છે. આ લગ્ન આઠ વષો પહેલાં થયાં હિાં. િાજેિરમાંમરહલાએ સુરિન્ટેન્ડેન્ટ ઓફ પોલીસની ઓકફસમાં ફરરયાદ િરી િેપરિ િેનેમારેછે. મરહલાના જણાવ્યા અનુસાર લગ્નના થોડા રદવસ સુધી િો બધું બરાબર ચાલ્યુ.ં સંિાનનો જન્મ થયો િે િરિ પરિની વિોણિ ૂ બદલાઈ ગઈ. િેનુંએિ સંિાન બે વષોનુંછે, અન્ય બાળિો ચાર અને છ વષોના છે. પરિ િોઈ િામધંધો િરિો નથી. દારૂ પીનેમારપીટ િરે છે. ફરરયાદ મળિા મરહલા સંરક્ષણ અરધિારીએ પરિનેએિ મરહનામાંસુધરવા ચેિવણી આપી છે. આ દરરમયાન િેણેસંિાનોની દેખરેખ રાખવી પડશે. એિ મરહનો િેસંિાનોનો યોગ્ય ઉછેર િરશેિો િેના પર ઘરેલુરહંસાનો િેસ નહીં થાય. પરિએ સજા સ્વીિારી છે.


10

21st December 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

ભારતમાંસમલૈંગિક્તાઃ જગિલ મુદ્દો વધુિૂંચવાયો

ભારતમાંસેક્સ સંબંચધત સામાદય પ્રશ્નોની ચચાોનો ભલે છોછ વતાોતો હોય, પરંતુ સમાન જાચતની બે વ્યચિઓ વચ્ચેના સમલૈંચગક સંબંધોને કાનૂની માદયતા મળવી જોઇએ કેનહીં તેમુદ્દો દેશભરમાં ચચાોના ચોતરે ચઢ્યો છે. સમલૈંચગક સંબંધોને કાનૂની માદયતા આપતા ચદલ્હી હાઇ કોટટના ચુકાદાને રદ ઠરાવતો ચુકાદો સુપ્રીમ કોટેટ આપ્યો છે. સમલૈંચગિા આમ પણ જચટલ માનવીય સંબંધ ગણાય છે ત્યારે દેશની સવોોચ્ચ અદાલતે આ સંબંધને અમાદય ઠરાવીને તેને ચવવાદના કેદદ્રમાં મૂકી દીધો છે. કોટેટ સમલૈંચગક સંબંધોને અપરાધી કૃત્ય ગણાવતી ઇંચડયન ચપનલ કોડની કલમ ૩૭૭માં સુધારો કરવા કે પછી આ કલમને રદ કરવાનો ચનણોય સંસદ પર છોડ્યો છે. દેશની સવોોચ્ચ અદાલતે ચદલ્હી હાઇ કોટટના વષો ૨૦૦૯ના ચુકાદાને ઊલટાવતાં દોઢસો વષો જૂના કાયદાનેઅચધકૃત ગણાવવાની સાથોસાથ ભારતીય સંસ્કૃચત અને ધાચમોક ભાવનાઓનો પણ હવાલો આપ્યો છે. સમલૈંચગકો, કકન્નરો અને મુખ્ય પ્રવાહથી અલગ કોઇ પણ જાતીય પ્રાથચમિા ધરાવતા લોકો પ્રત્યે સામાચજક સમાનતા દાખવવાનુંવલણ ચવશ્વના બહુ ઓછા દેશમાંજોવા મળે છે તે સાચું, પરંતુ તેને દંડનીય અપરાધ માનવાનુંવલણ તો કદાચ ભારતમાંજ જોવા મળે છે. સવાસો કરોડની વસ્તી ધરાવતા ભારતમાં અંદાજે૨૫ લાખ લોકો (સમાજની દૃચિએ) અલગ પ્રકારની સેક્સ્યુઅલ પ્રાયચરટી ધરાવતા હોવાનું મનાય છે. ચદલ્હી હાઇ કોટટના ચુકાદામાં આવા લોકોને ઇજ્જતથી જીવવાનો અચધકાર આપવામાં આવ્યો હતો. જ્યારે સુપ્રીમ કોટેટ સાધુસંતો અને કેટલાક ધાચમોક સંગઠનોની અરજીની સુનાવણી બાદ હાઇ કોટટનો આ ચુકાદો ફેરવી તોળ્યો છે. માત્ર ભારતમાં જ આ મુદ્દો ચવવાદનો ચવષય છે તેવંુનથી - દુચનયાભરમાંઆ મુદ્દો ચચાોતો રહેછે. ૫૩ કોમનવેલ્થ રાષ્ટ્રોમાંથી ૪૧માં સમલૈંચગક સંબંધની પરવાનગી નથી. ગયા સપ્તાહે જ ઓસ્ટ્રેચલયાની કોટેટ સજાતીય લગ્નોને ગેરકાયદે ઠરાવતો ચુકાદો આપ્યો છે. બીજી તરફ, અમેચરકા - ચિટન સચહત ચવશ્વના અનેક દેશોમાંસમલૈંચગક સંબંધો પરત્વેઉદાર વલણ જોવા મળેછે. ભારતીય સમાજની વાત કરીએ તો, બહોળો વગો આ પ્રકારના જાતીય સંબંધોનો ચવરોધ કરે છે. તેમના

મતે આ એક પ્રકારની ચવકૃચત છે. બીજી તરફ, સમલૈંચગક સંબંધોને ગુનાહીત કૃત્ય ગણવાના સુપ્રીમ કોટટના ચુકાદાનો ચવરોધ કરતાં લોકોની દલીલ એવી છેભારતીય સમાજમાંસૈકાઓ પૂવવેથી આવા પ્રકારના સંબંધોનું સ્થાન રહ્યું છે ને? મધ્ય પ્રદેશમાં ખજૂરાહોની ગુફાઓમાં જોવા મળતાં ચશલ્પો આ વાતનો મજબૂત પુરાવો છે. સુપ્રીમ કોટટના ચુકાદાને સમલૈંચગક સમુદાય જ નહીં, એમેદસ્ટી ઇદટરનેશનલ સચહત અનેક સંગઠનો માનવાચધકારો અને મૌચલક અચધકારોનો ભંગ ગણાવી રહ્યા છે. સુપ્રીમ કોટેટચુકાદામાંસ્પિ કયુુંછેકેતેણેતો ભારતીય બંધારણની કલમને ધ્યાનમાં રાખીને ચુકાદો આપ્યો છે. સરકાર ઇચ્છેતો સંસદમાંખરડો પસાર કરીને બંધારણીય જોગવાઇમાં સુધારો કરી શકે છે. સુપ્રીમ કોટેટ ચુકાદામાં એવો મત વ્યિ કયોો છે કે આ પ્રકારના જચટલ સામાચજક મુદ્દાઓ પરની અરજી દરચમયાન સરકાર એક પક્ષકાર બનીને કોટટમાં ઊભી રહી જાય છે, પરંતુ આ મુદ્દે કાયદો બનાવવા માટેસંસદમાંકોઇ પહેલ કરવામાં આવતી નથી. કોટટના આ તારણ સાથે અસંમત થવાને કોઇ કારણ નથી. પરંતુ એક હકીકત એ પણ છેકેછેલ્લા બેદસકામાંસમાજમાંથી જ નહીં, રાજકારણમાંથી ચવકૃચતઓ દૂર કરવાની પહેલ સુપ્રીમ કોટટદ્વારા થઇ જ છેત્યારેઆ કકસ્સામાંકેમ તેણે સત્તાચધશોને યોગ્ય ચદશા ચનદવેશ આપવાનું ટાળ્યું તે સમજાતું નથી. ભારત સરકારના એચડશનલ સોલીસીટર જનરલ ઇન્દદરા જય ચસંહે ચુકાદા અંગે કંઇક એવો પ્રચતભાવ આપ્યો છે કે સવોોચ્ચ અદાલત તો અનેક મુદ્દાઓ અનેનીચતગત ચુકાદાઓની દયાયાચયક સમીક્ષા કરેછે, પરંતુઆ પ્રકરણમાં તેણે જવાબદારી સંસદ પર નાખી દીધી છે. મતલબ કેસુપ્રીમ કોટેટઆ કકસ્સામાંપણ પહેલ કરવાની જરૂર હતી. ઇન્દદરા જય ચસંહની વાત સાચી પણ છે, ભારત સરકાર અને ભારતીય રાજકારણની મયાોદાઓથી તો કોણ અજાણ છે? બદલાતા સમાજમાં આપણે સંસ્કૃચતનો હવાલો આપીનેસદીપુરાણા કાયદાના ભરોસેરહી શકીએ નહીં. બીજી તરફ, સુપ્રીમ કોટટના ચુકાદાથી ચદગ્મૂઢ સમલૈંચગક સમાજે પણ એ સમજવું રહ્યું કે તેઓ ભારતમાં રહીને પન્ચચમના દેશોની જેમ યૌન સ્વતંત્રતા હાંસલ કરી શકેએમ નથી.

ભારતના સંરક્ષણ પ્રધાન ખુદ જ્યારે ચીન-ભારત સરહદે બન્ને દેશના લચકરી દળો આમને-સામને આવી જવાની આશંકા નકારતા ન હોય ત્યારેસહુ કોઇએ આ વાતનેચચંતાજનક અનેગંભીર ગણવી જ રહી. ચીની સૈચનકોની ભારતીય સરહદમાં ઘુસણખોરી હવે નવાઇની વાત રહી નથી, પણ આ વખતેતેઓ પાંચ ભારતીય નાગચરકોનેબંધક બનાવીને પોતાની સાથે લઇ ગયા હતા. ચીન સરહદ સાથે જોડાયેલા લેહ થી ૩૦૦ કકલોમીટરના અંતરે આવેલા ચુમાર ક્ષેત્રમાં ગયા સપ્તાહે આ ઘટના બની. ભારત-ચીન વચ્ચે બે મચહના પૂવવે જ થયેલી સીમા સુર ક્ષા સહયોગ સંચધનો હવાલો અપાયો ત્યારે ચીની દળોએ આ ભારતીય બંધ કોને છોડ્યા. ભારત-ચીન સરહદે આ હાલત છે. પોતાના ચનદોોષ નાગચરકોને છોડાવવા માટે ભારત સરકારને (ઉચ્ચ લચકરી અચધકારીઓની) ફ્લેગ ચમટીંગનો સહારો લેવો પડે છે. અને આમ છતાં ભારત સરકાર તો એમ જ કહે છે કે પ્રશ્ન ચમત્રતાપૂણો માહોલમાં ઉકેલાઇ ગયો છે! આ તેકેવી ચમત્રતા? પાકકસ્તાન હોય કે ચીન, ચમત્રતાની જવાબદારી ચનભાવવાનો ઠેકો ભારતે જ લીધો છે કે શું? પાકકસ્તાન હોય કે ચીન, કોઇએ ક્યારેય ચમત્રતા ચનભાવ્યાનું જાણ્યું નથી. ખરેખર તો ચીનની આવી હરકત આપણને સતત કમજોર ઠેરવવાનુંષડયંત્ર છે. ચીનનો વ્યૂહ કંઇક એવો જણાય છે કે ભારતને રાજદ્વારી બાબતોમાંસતત અટવાયેલંુરાખવુંજેથી તેબીજી કોઇ બાબતમાં ધ્યાન જ આપી શકે નહીં. એક તરફ, મંત્રણા ચાલુ રાખવી, પણ સીમા ચવવાદ ઉકેલવો નહીં. બીજી તરફ, વારંવાર ભારતીય

પ્રદેશો પર પોતાનો દાવો કરતા રહેવો જેથી ભારતીય શાસકો સતત અટવાતા રહે. ત્રીજી તરફ, ભારતચવરોધી માનચસિા ધરાવતા (પાકકસ્તાન જેવા) દેશોના દુસાહસને પ્રોત્સાહન આપતા રહેવું. આ બધી બાબતો ચીનની સમજીચવચારીને અમલમાં મૂકાયેલી રણનીચતનો ચહસ્સો છે. જ્યારે ભારતીય શાસકોની તકલીફ એ છે કે તેઓ ચીન સાથેના નાના-નાના પ્રશ્નો હલ કરીને સંતોષ માની રહ્યા છે. ખરેખ ર તો આ સમય ભારતના ચીન સાથેના સંબંધોની સવોગ્રાહી સમીક્ષા કરવાનો છે. ચીન મુખ મેં રામ અને બગલ મેં છુરીની નીચત અપનાવીને પોતાના બેવ ડા ચહત સાધી રહ્યું છે. ચીન ભારત સાથે મૈત્રીપૂણ ો સંબંધ ના ઓઠા તળે ભારત પર વ્યાવસાચયક અને રાજદ્વારી સરસાઇ મેળવી રહ્યું છે. ભારત સરકારેહવેચચંતા વ્યિ કરીનેસંતોષ માની લેવાના બદલે થોડુંક આકરું વલણ અપનાવવું રહ્યું. આ માટે કંઇ ચીન સામે તોપ તાકવાની જરૂર નથી. વડા પ્રધાન તેમના સહયોગીઓ - સંર ક્ષણ પ્રધાન, ચવદેશ પ્રધાન, વાચણજ્ય પ્રધાન અને નાણાં પ્રધાન સાથે મળીને ચીનનું નાક દબાવવાનો રાજદ્વારી વ્યૂહ ઘડી શકે છે. ચીન આચથોક મહાસત્તા છેતેની ના નહીં, પણ તેના પાયામાં ભારત જેવા ચવકાસશીલ દેશો છે. ચીનનેપણ પોતાના ઉત્પાદનો વેચવા માટેભારત જેવા ચવશાળ બજારની જરૂર છે. ભારત આચથોક ચનયંત્રણો વડે ચીનને આ વાત યાદ કરાવી શકે છે. ઘી સીધી આંગળીએ ન નીકળેત્યારેઆંગળી વાંકી કરવી જ જોઇએ.

ભારત-ચીન સંબંધઃ સંબંધની સવવગ્રાહી સમીક્ષા આવશ્યક

અરવવંદ કેજરીવાલ અનેવદલ્િી

તાજેતરમાં થયેલ ચૂંટણીઅોમાં અરવિંદ કેજરીિાલની 'આમ આદમી પાટટી' વદલ્હીમાં ૨૮ બેઠકો મેળિીને બીજા ક્રમે ચૂંટાઇ આિી. કોંગ્રેસે 'આમ આદમી પાટટી' અને અરવિંદ કેજરીિાલ સાથે અગાઉ જે વ્યિહાર કયોો હતો તેનો તેને પરચો અને બદલો મળી ગયો અને કુલ ૭૦માંથી માત્ર ૮ જ બેઠકો કોંગ્રેસને મળી. માત્ર ૧૦% બેઠકો મેળિનાર કોંગ્રેસના હાલ હિાલ ખરાબ છે ત્યારે કોંગ્રેસે નિા દાિ તરીકે અરવિંદ કેજરીિાલની પાટટીને સરકાર રચિા માટે ટેકો આપિાનું નક્કી કયુું છે. 'આમ આદમી પાટટી' હિે કોંગ્રેસના સહકારથી સત્તા સંભાળશે એમ લાગે છે. હિે 'આપ'ને ખબર પડશે કે 'કેટલી િીસે સો થાય છે'. શું કોંગ્રેસ કેજરીિાલને શાંવતથી શાસન કરિા દેશે? કોંગ્રેસના ટેકાથી સરકાર રચનાર કેજરીિાલ પાંચ-છ મવહના પછી આિનાર લોકસભાની ચૂંટણીમાં કયા મોઢે કોંગ્રેસ વિરોધી મત માંગિા જનતા પાસે જશે? કેજરીિાલ હોય કે અડય નેતાઅો. બધા નેતાઅો 'ચાયના ગેટ'ના ફિલ્મી ડાયલોગની જેમ 'કોંગ્રેસ સામે લડિાની તાકાત તો ગમે ત્યાંથી એકત્ર કરી લેશે પણ કોંગ્રેસની જે ખંધાઇ છે તે તેઅો ક્યાંથી લાિશે? - રાજેશ પંચાલ, હેરો

સત્તાની સેવમફાઇનલ

ભારતની લોકસભાની સામાડય ચૂંટણીઅોના હિે ૫-૬ મવહના જ બાકી રહ્યા છે ત્યારે ભાજપે સત્તાની સેવમિાઇનલ લગભગ જીતી લઇને કોંગ્રેસના 'છોતરા' કાઢી નાંખ્યા છે. કોંગ્રેસી નેતાઅો અને બીજા પિોના નેતાઅો દેખીતી રીતે ભાજપની જીત પાછળ ગુજરાતના મુખ્ય મંત્રી શ્રી નરેડદ્રભાઇ મોદીની મહેનત અને નામ જિાબદાર હોિા છતાં શ્રી મોદીને 'ક્રેવડટ' આપતા ગભરાય છે. મોટાભાગના નેતાઅોને કારમી હારમાં કોંગ્રેસના શાસન સામેનો વિરોધ નજર પડે છે. પરંતુ કોઇ નેતાને એ નથી દેખાતું કે શ્રી મોદીએ જે ૪૦ બેઠકો માટે પ્રચાર કયોો હતો તેમાંથી ભાજપને ૩૧ બેઠકો મળી છે. શ્રી મોદીએ ૭૫% સિળતા મેળિી છે અને જો તે લોકસભામાં પણ મળશે તો એટલું ચોક્કસ છે કે કોંગ્રેસને ૧૪ િષો કરતા િધારે સમયનો િનિાસ મળશે. સત્તા ત્યાગ ન કરિો પડે એ માટે હિે કોંગ્રેસના િામણા નેતાઅો િરીથી રાહુલ ગાંધીના શરણે જશે એમાં બે મત નથી. - અજીત શાિ, સડબરી

ગાંિીજીના ચશ્માની િરાજી

બે-ત્રણ સપ્તાહ પહેલાં 'ગુજરાત સમાચાર'માં રાષ્ટ્રવપતા ગાંધીજીના ચશ્માની હરાજી થઈ તેના સમાચાર િાંચ્યા હતા. તે પહેલાં તેમનાં ચશ્મા તથા ચંપલની હરાજી થઈ હતી. આ જાણી મનમાં દુઃખ થયું કે જે માણસે અનેક કષ્ટ િેઠી અવહંસાના માગગે દેશને ગુલામીમાંથી મુક્ત કરાવ્યો એમની જ અંગત િકતુઓની હરાજી કરાિિી શું યોગ્ય છે? આપણે તેમની િકતુઓને યાદગીરી રૂપે કોઈ મોટા મ્યુવિયમમાં મૂકી તેમના પ્રત્યે આદર કે પ્રેમ વ્યક્ત ના કરી શકીએ? ગાંધીજી વસિાય ઘણા વિરલાઓએ બવલદાન આપી માતૃભૂવમ પ્રત્યે પ્રેમ દાખવ્યો હતો. પરંતુ આજે જુઓ કે દેશની શું હાલત છે? પદ માટે એકબીજા અપશબ્દના બાણ ચલાિી એકબીજાના ગળા કાપિા તૈયાર છે. ભ્રષ્ટાચાર, લાંચરુશ્વતથી દેશ બેહાલ છે. આ બધામાંથી મુક્ત કરિા કોઈ મસીહો, કોઈ પયગંબર આિે તો ભારત માતાની ખરેખર જય બોલાય. આમ જોિા જઈએ તો વિરલા તરીકે માનીએ તો શ્રી નરેડદ્રભાઈ મોદીની બહુમવત દેખાય છે. આપણે આશા રાખીએ

બિારની ગરમી ઓછી કરવા માટેએ.સી. છે. પણ અંદરની બળતરાનુંશું? પ્રભુભવિમાં લીન થાવ... બળતરા જતી રિેશે. - મોરાવર બાપુ કે ૨૦૧૪માં તેઅો પી.એમ. બને અને દેશને અનેક દુવિધાઓમાંથી ઉગારે એિી પ્રાથોના સૌ કોઈ કરે. - ચંપાબિેન સ્વામી, માંચેસ્ટર

બીન વનવાસી ભારતીયો

ભારતમાં એનઆરઆઈને િેઠિી પડતી મુશ્કેલીઓ, તકલીિો અને રંજાડના કડિા અનુભિ થતા હોય છે એટલે આ લખિા પ્રેરણા થઈ. એનઆરઆઈને પોતાનું િતન, માતૃભૂવમ અને સંકકારભૂવમ હોય એટલે કિાભાવિક રીતે ભારતનું આકષોણ હોય જ. એનઆરઆઈની અિરજિર ભારત તરિી હંમેશા હતી અને િધતી જ જાય છે. ભારતના વિકાસ માટે એનઆરઆઈનો િાળો બહુ નોંધપાત્ર છે તે ભારત સરકારની જાણ બહાર નથી. આમ છતાં, એરપોટટના કમોચારીઓ, પોલીસ અવધકારીઓ, બેંકો, ધમો ઇત્યાદી કથળોએ કોઈ ખોટી તકલીિ કે કનડગત થાય તે માટે ભારત સરકારે કોઈ ખાસ પગલાં ભયાું હોય તેિું લાગતું નથી. એનઆરઆઈ લોકો ભારત જઇને ઉદારપણે દાન, ધમાોદા, સખાિતો કરી અનેક ગરીબોને મદદરૂપ થાય છે અને જંગી ખરીદી કરી ત્યાંના ધંધાઓને પોષણ અપગે તેમજ પ્રોપટટી અને અડય િેત્રે રોકાણ કરી દેશની આવથોક િમતામાં વૃવિ કરે છે. જો ભારત સરકારનું એનઆરઆઈ માટેનું િલણ બદલાય અને આ બધા પાસા ઉજાગર કરી પ્રજામાં જાગૃવત લાિિી તથા એનઆરઆઇની દેખભાળ કરિી એ સરકારની અને પ્રજાની નૈવતક િરજ છે. સરકાર રખે ન સમજે કે એનઆરઆઈ એટલે 'નકામા રખડતા ઈન્ડડયન'! ભારતથી હજારો-લાખોની સંખ્યામાં આ દેશમાં કાયમી િસિાટના ઈરાદાથી કટુડડટ વિિા, હાઈલી ન્કકલ્ડ માઈગ્રડટ્સ પ્રોગ્રામ અને અડય યોજના હેઠળ ઘણા ભારતીયો આ દેશમાં કથાયી થિામાં કાવમયાબ થયા છે. આ બાબતની ભારત સરકાર નોંધ લે અને કંઈક શીખે. - વનરંજન વસંત, વેસ્ટ નોરવુડ

‘સંવાદ’ની અનેરી મઝા

ગત તા. ૨૩-૧૧-૧૩ના રોજ 'ગુજરાત સમાચાર' કમોયોગા હાઉસ ખાતે યોજાયેલા 'સંિાદ' કાયોક્રમમાં ઉપન્કથત રહેતા ખૂબ જ મિા આિી. શ્રી અપોણ અને વમત્તલ પટેલના ગીત સંગીતને એક સંગીતકાર - ગીતકારની હેવસયતથી મનભરીને માણ્યું અને 'સંગત સેડટર'ના શ્રી કાંવતભાઇ નાગડા અને દેિીબેન પારેખના પ્રિચનથી ઘણું જ નિું જાણિાનું મળ્યું અને ખૂબ જ આનંદ આવ્યો. ત્રણેય પ્રિક્તાઅોએ તેમની રજૂઆત ખૂબજ સારી રીતે કરી હતી. - ડો. પ્રભાતદેવ ભોજક, નોથથવેમ્બલી

ટપાલમાંથી તારવેલું

• કેનેડાના મારખમથી સુરેશભાઇ અને ભાવનાબેન પટેલ જણાિે છે કે 'અમે હિાઇ ટાપુની ક્રુિ ટૂર પર ગયા હતા ત્યારે મારા બનેિી મહેડદ્રભાઇ પટેલ લંડનથી 'ગુજરાત સમાચાર'ના ઘણા બધા અંકો સાથે લઇ આવ્યા હતા. જે િાંચિાની અમને તેમજ અડય મુસાિરોને ખૂબ જ મિા આિી હતી. ધડયિાદ ગુજરાત સમાચાર.' • રાજેશ દેસાઇ, ન્યુબરીથી જણાિે છે કે દવિણ આવિકાના ગાંધી નેલ્સન મંડેલાની વિદાયને પગલે સમગ્ર વિશ્વને િધુ એક શાંવત ચાહકની ખોટ પડશે. શ્રી મંડેલાના પ્રયાસો થકી જ રંગભેદનો અંત આવ્યો છે તેમ કહેિું ખોટું નથી.

ગુજરાત સમાચાર અનેએિશયન વોઇસનેઆપ કોઇ સંદેશ આપવા માગો છો? લવાજમ/વવજ્ઞાપન સંબંવિત કોઇ માવિતી જોઇએ છે? િમણાંજ ફોન ઉઠાવો અથવા ઇ-મેઇલ કરો. અમેઆપનેમદદ કરવા તત્પર છીએ. Karma Yoga House, 12 Hoxton Market (Off Coronet Street) London N1 6HW

Tel: 020 7749 4080/4000 Fax: 020 7749 4081

Email: gseditorial@abplgroup.com, aveditorial@abplgroup.com, www.abplgroup.com www.facebook.com/GujaratSamacharNewsweekly


ગુજરાત

21st December 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

MCIના

વડાંપદેડો. જયશ્રી મહેતાની વરણી

11

સંસ્થાનાં સિોયચ્ચપદે પ્રથમ િાર મવહલાની વબનહરીફ વનમણૂક

વડોદરાઃ દેશની તમામ મેડિકલ કોલેજો ઉપર સીધું ડનયંત્રણ ધરાવતી મેડિકલ કાઉન્સસલ ઓફ ઈન્સિયા (એમસીઆઇ)નાં પ્રમુખપદે વિોદરાના ડો. જયશ્રીબેન મહેતાની ડિનહરીફ વરણી થઈ છે. એમ. એસ. યુડનવડસિટીના પૂવિ પ્રાધ્યાપક અને સુમનદીપ ડવદ્યાપીઠના પૂવિ વાઇસ ચાસસેલર િો. જયશ્રીિેન મહેતાની ૧૦ ડિસેમ્િરે એમસીઆઇનાં પ્રમુખ (ચેરપસિન) તરીકે ડનમણૂક થઇ છે. ૧૯૩૩થી શરૂ થયેલી એમસીઆઇના વિાં પદે પ્રથમ વખત મડહલાને જવાિદારી સોંપવામાં આવી છે. પોરિંદરના વતની અને જામનગર મેડિકલ કોલેજથી એમિીિીએસની પદવી મેળવી િરોિા મેડિકલ કોલેજમાં પ્રાધ્યાપક તરીકે કારર્કદિ ી શરૂ કરનાર િો. જયશ્રીિહેને એમ. એસ. યુડનવડસિટી ઉપરાંત વાઘોડિયાની સુમનદીપ ડવદ્યાપીઠમાં પણ શૈક્ષડણક ક્ષેત્રે ઉિમ યોગદાન આપ્યું છે. િરોિા મેડિકલ કોલેજમાં સજિરી ડવભાગમાં પ્રાધ્યાપક તરીકે ફરજ દરડમયાન ૧૯૮૨થી ૧૯૯૭ સુધી ત્રણ ટમિ માટે તેઓ સેનટે ડસન્સિકેટ સભ્ય પણ રહ્યા હતા. વષિ ૨૦૦૦માં ડનવૃડિ િાદ પણ તેઓ શૈક્ષડણક ક્ષેત્રે કાયિરત રહ્યા અને ૨૦૦૩માં સુમનદીપ મેડિકલ કોલેજના ફાઉસિર િીન િસયા હતા. ૨૦૦૭માં સુમનદીપ મેડિકલ કોલેજને ડિમ્િ યુડનવડસિટીનો

દરજ્જો મળતા તેમને જ વાઇસ ચાસસેલર પદની જવાિદારી સોંપાઇ હતી. ૩૦ નવેમ્િર ૨૦૧૩ના રોજ તેઓ સુમનદીપ યુડનવડસિટીમાંથી ડનવૃિ થયા હતા. ૧૯૩૩માં મેડિકલ કાઉન્સસલની થથાપના િાદ અનેક િોક્ટરોની પ્રમુખ તરીકે વરણી થઇ છે. પરંતુ િો. જયશ્રીિેન પ્રથમ મડહલા પ્રમુખ છે. અને તે પણ વિોદરાના ડશક્ષણ જગત સાથે જોિાયેલા હોય તેવા િો. મહેતાની પસંદગી સમગ્ર ગુજરાત માટે ગૌરવની વાત છે. લોડડભીખુપારેખના સંસ્મરણ લોિડ ભીખુ પારેખે િો. જયશ્રીિેન સાથેના કાયિકાળને યાદ કરતા જણાવ્યું છે કે, ‘હું જ્યારે એમ. એસ. યુડનવડસિટીનો વાઇસ ચાસસેલર હતો ત્યારે મેં િો. મહેતા સાથે ૩૦થી વધુ વષિ સુધી િહુ નજીકથી કામ કયુું છે. તેઓ મારી યુડનવડસિટીની ટીમના સેનટે અને ડસંિીકેટ મેમ્િર હતા. મેડિકલ વ્યવસાય અને આરોગ્ય ક્ષેત્રે તેઓ થવચ્છ પ્રડતભા ધરાવતા વ્યડિ છે અને તેમના સાથી કમિચારીઓ પ્રત્યે

સમભાવ રાખે છે. તેમની પ્રમુખ તરીકે ડનમણૂક થતા આપણું તિીિી ડશક્ષણ એક સક્ષમ વ્યડિને સોંપાયું છે.’ લોડડનૂન દ્વારા આવકાર લંિનવાસી ઉદ્યોગપડત લોડડ ગુલામ નૂનેિો. મહેતાની ડનમણૂકને આવકારતા અને તેમને અડભનંદન પાઠવીને તેમની સાથેના સંથમરણો વાગોળ્યા હતા. લોિડ નૂને જણાવ્યું હતું કે, ‘મને આશા છે કે એમસીઆઇમાં િો.મહેતાની વરણીથી ભારતના મેડિકલ ડશક્ષણ ક્ષેત્રે સકારાત્મક પડરવતિન આવશે. છેલ્લે િે વષિ પહેલા હું તેમને વિોદરામાં મળ્યો હતો. તેમણે અમારી રાજથથાનમાં ભવાની મંિીન્થથત હોન્થપટલમાં િોકટરોની ભરતી કરવામાં અમને માગિદશિન આપ્યું હતું અને ત્યાં મુલાકાત પણ લીધી હતી. તેઓ હોન્થપટલની પ્રગડત ડવશે હંમશે ા પૂછપરછ કરતાં રહે છે.’ બ્રેસ્ટ કેન્સરમાંરીસચચ સુમનદીપ ડવદ્યાપીઠના સંચાલક ડો. દીક્ષિત શાહેજણાવ્યું હતું કે િો. જયશ્રીિેન, ગાંધી ડવચારોને આદશિ માની ખૂિ જ સાદગીભયુું જીવન જીવે છે. સુમનદીપમાં પણ તેમને બ્રેથટ કેસસરને લઇને ઘણા રીસચિ કયાિ છે. તેમ જ તેમના અનેક રીસચિ પેપસિ પણ ડવડવધ ખ્યાતનામ પ્રકાશનોમાં પ્રકાડશત થયા છે. િો. મહેતા ડવદ્યાથથીઓ-પ્રાધ્યાપકો માટે હંમશ ે ા મદદરૂપ થવા તત્પર રહે છે.

વિવિધ રજિાડાંઓને એક કરીને અખંડ ભારતની રચના કરનાર લોકખંડીપુરુષ સરદાર િલ્લ્ભભાઈ પટેલની ૧૫ વડસેમ્બરે ૬૩મી પુણ્યવતથી વનવમતે દેશભરમાં એકતા માટેની દોડ ‘રન ઓફ યુવનટી’નું આયોજન કરનાર ગુજરાતના મુખ્ય પ્રધાન અને િડા પ્રધાન પદના ભાજપના ઉમેદિાર નરેન્દ્ર મોદીએ િડોદરામાં દોડનો પ્રારંભ કરાવ્યો હતો. લોકસભાની ચૂંટણીને આડે પાંચ જ મવહના રહ્યાં છે ત્યારે દેશભરમાં લોકોને ભાજપ સાથે દોડિાના પ્રયારૂપે યોજાયેલા આ કાયયક્રમમાં દેશના ઘણા વિસ્તારોમાં લોકોએ દોડમાં ભાગ લીધો હતો. િડોદરામાં યોજાયેલી આ દોડને વગનેસ બુક ઓફ િલ્ડડ રેકોડડમાં સ્થાન અપાિિા કાયયિાહી થઇ રહી છે. વિશ્વમાં કોઈ પણ સ્થળે એક સાથે તમામ િયજૂથ, સમુદાયના ૨.૧૦ લાખ નાગવરકોથી િધુ લોકો એક સાથે ક્યારેય દોડયા નથી તેિો દાિો િડોદરાના ક્લેક્ટર વિનોદ રાિે કયોય છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, િડોદરામાં ૧૫ વડસેમ્બરે એકસાથે ૨.૫૭ લાખ નાગવરકો દોડયા હોિાના વિશ્વ વિક્રમને અવધકૃતતા આપિા વગનેસ બુક ઓફ િલ્ડડ રેકોડડઝના સત્તાવધશોને રજૂઆત કરી છે. નિી વદલ્હીમાં ભાજપના રાષ્ટ્રીય પ્રમુખ રાજનાથ વસંહની આગેિાનીમાં પણ રન ફોર યુવનટીનું આયોજન થયું હતું.

સંવિપ્ત સમાચાર

• અમદાિાદમાં વિવદિસીય ગૌકથામૃત મહોત્સિઃ ગાયોની રક્ષા અને તેનું સંવધધન કરવાના હેતુથી લોકજાગૃતત કેળવવા અમદાવાદ ખાતે ગુજરાતમાં સૌપ્રથમ વખત ગૌ કથામૃત મહોમસવનું આયોજન કરાયું છે. જાણીતા કથાકાર અને પોરબંદરના સાંદીપતન આશ્રમના થથાપક ગૌભકત પૂ. ભાઈશ્રી રમેશભાઈ ઓઝા આ ગૌ કથાના વક્તા છે. તેઓ ગાયનું સામાતજક, આધ્યાત્મમક અને આરોગ્યલક્ષી મહત્ત્વ સમજાવશે. ગૌ સેવા અને ગૌચર તવકાસ બોડડના ચેરમેન અને મહોમસવ સતમતતના અધ્યક્ષ ડો. િલ્લભભાઈ કથીરીયાએ જણાવ્યું હતું કે અમદાવાદના તનકોલત્થથત બેટી બચાવો મેદાનમાં ૨૦થી ૨૨ તડસેમ્બર દરતમયાન સુધી બપોરના ત્રણથી સાંજના સાત કલાક સુધી આ મહોમસવની ઉજવણી કરાશે. કથામૃતની સાથે સાથે ગાય સાથે સંકળાયેલા તવતવધ કાયધિમો પણ મહોમસવના થથળે યોજાશે. ગૌ સેવા અને ગૌચર તવકાસ બોડડના ઉપિમે આ કથાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. જેમાં ગૌ સંથકૃતતની

પુનથથાપના સાથે સમગ્ર રાષ્ટ્રમાં ગૌ ચેતના જગાવવાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ છે. • BCAના પ્રમુખપદે સમરજીત ગાયકિાડ ચૂટં ાયાઃ બરોડા તિકેટ એસોતસએશનની ગત સપ્તાહે યોજાયેલી ચૂંટણીમાં વડોદરાના મહારાજા સમરજીતવસંહ ગાયકિાડ ચૂટં ાયા છે. તેમણે વતધમાન પ્રમુખ અને ફામાધ ઉદ્યોગનાં માંધાતા વચરાયુ અમીનને ૨૧૮ મતથી હરાવ્યા છે. છેલ્લા ૨૬ વષધથી એસોતસએશન પર અમીનનું શાસન હતું. જીત બાદ ગાયકવાડે જણાવ્યું હતું કે, તેઓ વડોદરાને આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાનું થટેતડયમ મળે તેવા પ્રસાયને પ્રાથતમકતા આપશે. • વનવૃત્ત આઈપીએસ ઓફફસર ‘આપ’માં જોડાયાઃ ગુજરાતના પૂવધ કેતબનેટ પ્રધાન અને વડોદરાના પોલીસ કતમશનર રહી ચુકેલા જશપાલ વસંઘ ‘આમ આદમી પાટટી’ (આપ)માં જોડાયા છે. ઉલ્લેખનીય છે કે જશપાલ તસંઘ અગાઉ ભાજપ સરકારમાં પ્રધાન હતા પછી પક્ષ તવરોધી કાયોધ બદલ તેમને સથપેન્ડ કરવામાં આવ્યા હતા. તેમણે અન્ના હઝારેની તરફેણમાં અનેક તનવેદન આપ્યા હતા.


12

સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છ-ઉત્તર ગુજરાત

21st December 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com ગુજિાતના પૂવવનાણા પ્રધાન અને િાજકોટના ઠાકોિ સાહેબ મનોહિરસંહજી જાડેજાના પૌત્ર અને યુવિાજ માંધાતારસંહના પુત્ર જયદીપરસંહનો સગાઇનો પ્રસંગ િાજકોટના િણરજતરવલાસ પેલસ ે ખાતે ૧૨ રડસેમ્બિેદેશભિના િાજવીઓની ઉપસ્થથરતમાંયોજાયો હતો. ડુગ ં િપુિના યુવિાજ હષવવધવનરસંહજીના પુત્રી રશવાસ્મમકાકુમાિી સાથેસગાઇરવરધ (ટીક્કાપ્રસંગ) પહેલાંફુલક ે ુંિાજકોટના િાજમાગોવપિથી પસાિ થયુંહતુ.ં મયાિબાદ, પેલસ ે માંટીક્કારવરધ અને ચુદં ડીની રવરધ થઈ હતી.

જાસૂસીકાંડઃ યુવતી પરિવાિ સાથેપેરિસમાં?

• રહંમ તનગિ બીએપીએસ મંરદિમાં મૂરતવપ્ર રતષ્ઠાઃ બોચાસણવાસી શ્રી અક્ષરપુરુ ષોત્તમ સ્વામમનારાયણ સંસ્ િાન દ્વારા મહંમ તનગર ખાતે નવમનમમવત શ્રી સ્વામમનારાયણ મંમદરમાં ૧૨ મડસેમ્બરેમૂમતવપ્રમતષ્ઠા મહોત્સવ યોજાઈ ગયો. વષવ ૨૦૧૦માં પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના હસ્તે આ

મંમદરનું ભૂમમ પૂજન અને મશલાન્યાસ મવમધ સંપન્ન િયાં હતાં અને ત્યાર બાદ ખૂબ જ ટૂંક સમયમાં આ ભવ્ય મંમદરનું મનમાવણ કરાયું છે. સાડા ત્રણ વષવના ટૂંકા ગાળામાં ૧૭૬ ફૂટ ઊંચાઈ, ૧૯૩ ફૂટ પહોળાઈ અને ૯૦ ફૂટ ઊંડાઈ ધરાવતા આ મંમદરનું મનમાવણ િયું હતું, જેમાં સ્િાપન કરાયેલી મૂમતવઓ નું પૂજ ન પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના હસ્તે િયું હતું.

One stop party warehouse

%

'* ! + *'% '&$1 2 *'&, # ''* -$$1 ",, *'% '&$1 2 * & ! ''* ,"' ''* -$$1 ",, *'% '&$1 2

$

'

Early bird offers for advance bookings on your flights and packages... Please call 0208 909 1752

EMIRATES NOW OFFERING 40K TO INDIA

Ãщºђ³Ц ╙¾ΐЦ´ЦĦ ĺЦ¾щ» એ§×ª અ¸щ ¢Ь§ºЦ¯Ъ ¶ђ»Ъએ ¦Ъએ ±Ь╙³¹Ц³Ц કђઇ ´® ç°½щ §¾Ц Âç¯Ъ એº ╙ªકЪª ¸Цªъ અ¸Цºђ Âє´ક↕ કºђ

WORLDWIDE Ahmedabad Rajkot Bhuj Mumbai Delhi

DISCOUNTED FLIGHTS & HOLIDAYS fr £440* Mombasa fr £550 fr £550 Nairobi fr £450 fr £550 New York fr £380 fr £405* Chicago fr £450 fr £429 Toronto fr £398

Inclusive of tax. Subject to availability. Prices are valid during off peak times. T&C’s apply

www.aftatravel.co.uk

111, Kenton Road, Near Kenton Station, Harrow, HA3 0AN

For a unique selection of Xmas & New Year’s decorations to suit every theme, colour & style...visit Wembley Greeting Cards Ltd.

We supply the following for all types of party and occasions.

(including Xmas & New Year’s, Birthdays, Wedding, Anniversaries, Engagements & many more)

Disposable plates, table covers, napkins, cutlery, banners, balloons,table decorations, organza rolls, favor boxes and sugared almonds plus more!!!

-(, ,$(' (* & *" ' $ + % 1$'" "$. -+

2 ( $%

* ,! +-(($" * & "&+, $$ * ' )- $",1 $-%"&"-% /"& '/+ ''*+ ,"'+ 0, &,"'&+ '&+ *. ,'*" +

╙ĝ¸ અ³щ×¹Ь¹º ´Цª) કђઇ´® §Æ¹Цએ Ãђ¹-´Цª) ¬ъકђºщ¿³ ¾ç¯Ь¸Цªъઅщક § ³Ц¸ ¹Ц± ºЦ¡ђ, ¾щܶ»Ъ ĠЪªỲ¢ કЦÐÂ↓.

$ #$! !" $ !" "# !" $ ' #" ( # ! # "" !! !" "" $# # " ' % & $% # " $ #$! !" $ !" "# !" $ $ %" $ ' ! !% ! $ !# "$! % ! $ !# $ & #

(* !*

ગાંધીધામઃ નકલી એન્કાઉન્ટરમાં સંડોવાયેલા આઇપીએસ રગિીશ રસંઘલ અનેપૂવવગૃહ રાજ્ય પ્રધાન અમમત શાહની કમિત જાસૂસીની વાતચીત દરમમયાન બહાર આવેલા ભૂજની યુવતીના જાસૂસીકાંડમાં એક નવો વળાંક આવ્યો છે. તે યુવતી તેના પમરવાર સાિેફ્રાન્સના પેમરસમાંસ્િાયી િઇ હોવાનુંસૂત્રો જણાવે છે. આ જાસૂસીકાંડની કમિત સીડી બહાર આવ્યા પછી માત્ર ગુજરાત જ નહીં, પરંતુસમગ્ર દેશમાં હોબાળો મચી ગયો હતો. મીમડયા પણ આ યુવતીને શોધી રહ્યુંછેત્યારેઅચાનક સમગ્ર સોની પમરવાર ગાયબ િઇ હતો. સૂત્રો કહેછેકેઆ યુવતી તેના પમત ઉપરાંત મપતા, તેના બેભાઇ સાિેપેમરસમાંઇ છે. આ આર્કટિ ક્ે ટ યુવતીનો મોટોભાઇ અગાઉ પેમરસમાંદોઢિી બેવષવનોકરી કરી ચૂક્યો છે. એટલે સોની પમરવાર ફ્રાન્સના વાતાવરણિી પમરચીત છે. તેિી તેઓ ત્યાંસ્િાયી િયા છે. આ યુવતીના લગ્ન જ્યારે અમદાવાદમાં િયાં ત્યારે મુખ્ય પ્રધાન નિેન્દ્ર મોદી હાજરી આપવાના હતા. એટલેગુપ્તતા તિા મસક્યોમરટીના કારણોના લીધે યુવતીના મપતાએ ભૂજમાં તેમના ભાઇઓને તિા પમરવારના નજીકના લોકોનેલગ્નમાંઆમંત્રણ આપ્યુંન હતુ.ં

/

%% ,( 0

& $% )* .$' # % $ "& $% (& .& # ) *$ "& $% (& +$, #-* #$%% ( (!! $%% + ' $"# ( (' ('

We also stock a large variety of gift boxes & gift bags which are available in different size for every occasion… along with Office Stationery, Greeting Cards & toys.

Wembley Greeting Cards Ltd

First way, Wembley Stadium Ind Estate Wembley, Middx HA9 0TU Tel: 020 8903 8990 Fax: 020 8903 5812 www.wembleygreetings.com

27

Celebrating years in Business

/ &.2/, /2 &.15*2& "#/54 9/52 .&"2&34 $&.42& $",, /52 4&"- /.

45%&.4;3 *.".$& /.%/.

7*4) /.4"$4 &4"*,3 45%&.4 /..&$4 %5$"4*/. /.35,4".$9 *34" *() 42&&4 /5.3,/7 *%%,&3&8 ! &, ).%*.'/ 345%&.4$/..&$4 *.'/ 777 45%&.4 /..&$4 *.'/

&.42&

*2-*.()"-

*4*:&.3)*0

)&''*&,%

,/5()

.4&2."4*/.",

*0,/-"

.%&'*.*4& &"6& 4/ &-"*. 0/53& *3" .(,*3) &34 2*4*3) "330/24 "452",*3"4*/. 45%&.4 *3" .(,*3) &34 !/2+ &2-*4 84&.3*/. )".(& /' -0,/9&2 Get £20 off with .42&02&.&52 .6&34/2 *3" .(,*3) &34 this advert


મધ્ય-દરિણ ગુજિાત

21st December 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

નાિાયણ સાંઈ દ્વાિા પોલીસનેરૂ. ૧૩ કિોડની લાંચનો પ્રયાસ

કેવડીની કથતુરબા આશ્રમશાળાની સુવણણજયંતી પ્રસંગે ઉપસ્થથત રહેલા પૂ. મોરામરબાપુએ ઉમરાપાડાનાં ઉમરઝરમાં આમદવાસીની ઝૂંપડીમાં જઈ રોટલા-શાકનું ભોજન લેતાં પમરવાર ભાવૂક થયો હતો. ઉલ્લેખનીય છે કે ગત સપ્તાહે પૂ. બાપુની રામકથાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.

સુરતઃ સુરતની સાધિકા સાથે દુષ્કમમ કરવાના ગુનામાં ૫૮ ધદવસ બાદ ઝડપાયેલા અને શહેરની ક્રાઇમ બ્રાંચમાં રાખવામાં આવેલા આસારામના પુત્ર નારાયણનો આ કેસ નબળો થાય, અન્ય આરોપીઓને પકડવામાં પોલીસ લાપરવાહી દાખવે, પોલીસે કબજે કરેલા દપતાવેજોના પથાને અન્ય દપતાવેજો મુકી શકાય તેમ જ ન્યાયતંત્રમાં નારાયણ તરફી કાયમવાહી થાય અને નવી ધસધવલ હોસ્પપટલ તેમ જ જેલમાં નારાયણને વીઆઇપી સવલતો મળે તે માટે આ તમામ તંત્રને

મહેળાવના વતનીની અમેરિકામાંગોળી માિી હત્યા

આણંદઃ અમેતરકાના લેક્સસગ્ટનમાં મેરાથોન ગેસ પટેશન પર કાયશરત ચરોતરના વતનીનું ગત સપ્તાહે અજાણ્યા શખસે છાતીમાં ગોળી મારતાં મોત થયું હતુ.ં મુકશ ે ભાઈ કનુભાઇ પટેલને ગોળી મારનાર ૧૮ વષષીય ટ્રાવીશ મમશેલ બ્રેડહોલ્ડને લેક્સસંગ્ટન પોલીસે બીજા તદવસે પકડ્યો હતો. લૂટં ના ઇરાદે મુકશ ે ભાઈની ગોળી મારી હત્યા કરાઇ હોવાનું પ્રાથતમક તારણમાં જણાવાયું છે. આણંદ તજલ્લાના મહેળાવ ગામના વતની મુકશ ે ભાઈ વષશ ૨૦૦૩માં પત્ની હીના અને બે પુિો મયંક અને હષશ સાથે અમેતરકામાં પથાયી થયા હતા. મુકશ ે ભાઈના માતાતપતા સાથે અજય પતરવારજનો અગાઉથી જ અમેતરકામાં પથાયી થયેલા હતા.પ૧ વષષીય મુકશ ે ભાઈ આ ગેસ પટેશન પર બપોરથી રાતિના દસ વાગ્યા સુિી કલાકક તરીકે ફરજ બજાવતાં

હતા. ફરજ દરતમયાન મુકશ ે ભાઈની છાતીમાં કોઇએ ગોળી મારી હતી. બપોરના િણ વાગ્યા બાદ ગેસ પટેશન પર આવેલી પથાતનક મતહલાએ કાઉજટર પર ઢળી પડેલા મુકશ ે ભાઈની ગંભીર હાલત જોઇને પોલીસને જાણ કરી હતી. ત્યારબાદ મુકશ ે ભાઈને યુકે હોક્પપટલમાં ખસેડાતાં તેમનું મોત થયું હતુ.ં મુકશ ે ભાઈના મોતથી પતરવાર-વતનમાં શોકનું મોજુ ફરી વળ્યું હતુ.ં મુકશ ે ભાઈના મોટાભાઈ ઘનશ્યામભાઈ અમેતરકાના અજય પટેટમાં રહેતાં હોવાથી તેઓ પણ મુકશ ે ભાઈના ઘરે જવા નીકળી ગયા હતાં. પામોલમાં રહેતાં મુકશ ે ભાઈના સસરાં મગનભાઈ પટેલને પણ આ સમાચાર મળતાં તેઓ અમેતરકા જવા નીકળી ગયા હતા.

• રેવનદાસ મહારાજ બ્રહ્મલીન થયાઃ આણંદ તાલુકાના સુદં ણ ગામે રામદેવજી મઢીના ગાદીપતત સંત રેવનદાન મહારાજે ગત સપ્તાહે દેહત્યાગ કરતાં હજારો ભાતવકો તેમના અંતતમ દશશન માટે ઊમટ્યા હતા. રામદેવજી મઢીમાં તેમને શાપિોક્ત તવતિથી સમાતિ અપાઇ હતી. સુદં ણ ખાતે તા. ૧-૫-૧૯૩૦ના રોજ જજમેલા સંત રેવનદાસ બાળપણથી નેજાિારી રામદેવ મહારાજના પરમભક્ત હતા અને તેમણે લોકસેવા માટે પોતાનું જીવન સમતપશત કયુું હતુ.ં તેમણે આણંદ, વડોદરા, દાહોદ અને પાદરાના પંથકના હજ્જારો તશષ્યોને વ્યસનમુક્ત કયાશ હતા.

GP PROMOTIONS

in association with

CAVENDISH BANQUETING

E V E S ’ R A CE E N Y A D NEW NER & an ULTIMATE Dream Venue

...

unces.

anno roudly

p

DIN

FICE EVENTS PRESENTING BOX OF

D& WNE TED O N RE EBRA CEL

PLUS L

live

DJ-RAJ (of Host My Event)

Management reserves the right of admission

IVE SINGING BY KIR AN & ANITA Ultra Crisp Sound - Laser Lighting - Themed Decor - Bollywood Flavours VIP Service Starter/Dinner served on the table by Cavendish Banqueting Date: Venue:

Tuesday 31st December 2013 Cavendish Banqueting Suite

Time: 8pm

till Early Hours

Edgware Road (opp. Mercedes Benz Showroom), Colindale, London NW9 5AE

TICKETS AVAILABLE FROM:

G. P. DESAI

020 8452 5590 07956 922 172

BOX OFFICE EVENTS VIDEORAMA MEERA PAAN HOUSE BOLLYWOOD PAN CENTRE PANACHAND PAAN HOUSE ANAND PAN CENTRE (Ilford) ANAND PAN CENTRE (Green St)

design & print by:

printconnections

07447 184 634 020 8907 0116 020 8952 0412 020 8204 7807 020 8902 9962 020 8514 3800 020 8472 4425 020 8205 5560

TICKETS:

£35 inc: 3 Course Veg & Non Veg Dinner, Quality Wine & Soft Drinks TABLE OF 10 FOR £330

રૂ. ૧૩ કરોડની લાંચ આપવાની યોજનાનો સુરત પોલીસે ગત સપ્તાહે પદામફાશ કયોમ છે. સુરત પોલીસે યોજનામાં સામેલ ક્રાઇમ બ્રાંચના પી.એસ.આઇ. કુંભાણી અમદાવાદ આસારામ આશ્રમના પ્રવકતા, સુરતના જાણીતા ધબલ્ડર સધહત સાત લોકોની િરપકડ કરી રોકડા રૂ. પાંચ કરોડ, એક કાર, આઠ મોબાઇલ ફોન અને કેટલાંક દપતાવેજો કબજે કયામ છે. પોલીસે આ પ્રકરણમાં નારાયણ સધહત પાંચ લોકો ધવરુદ્ધ અલગ ગુનો નોંિી તપાસ શરૂ કરી છે અને આગામી ધદવસોમાં અન્યોની પણ સંડોવણી બહાર આવે તેવી શક્યતા સુરતના પોલીસ કધમશ્નર રાકેશ અસ્થાનાએ વ્યક્ત કરી છે. લેવડદેવડનો મજબૂત પુરાવો કરોડો રૂધપયાની ઓફર

આવતાની સાથે જ પીએસઆઇ કુંભાણી નારાયણના વષોમ જુના સાિક કરતા પણ વફાદાર બની ગયા હતા. મૂળ જૂનાગઢના કેશોદના બાલાગામના કુંભાણીએ નારાયણના સાિકો પાસે ચોકબજારમાં રૂધપયાની જે લેવડ દેવડ કરી હતી તે આખો ઘટનાક્રમ ત્યાં લાગેલા કેમેરામાં કેદ થયો હતો જે પોલીસ માટે સૌથી મજબૂત પૂરાવો સાધબત થાય તેમ છે. નારાયણ પકડાઇ ગયા પછી પણ પોલીસને તેના સાિકો ફોડવાની કોધશશ કરશે તેવી પૂરેપૂરી ખાતરી કધમશનરને હતી એટલે ક્રાઇમબ્રાન્ચમાં કેમેરા ગોઠવાયા હતા. કરોડો રૂધપયાનું નામ પડતા જ કુંભાણીએ ૧૩ કરોડમાં પોલીસ, ન્યાય તંત્ર, મેધડકલ ઓથોધરટી અને જેલસત્તાિીશોને ફોડવાની ખાતરી આપી હતી. આ પ્રકરણમાં નારાયણ સાંઇના સાિકો કારમાં એક કરોડ લઇને પહોંચ્યા હતા તે ફૂટેજ કેમેરામાં કેદ થયા છે.

13

લંડનમાં જન્મેલા યુવકના લાપતા થવાના મુદ્દે હાઈકોટટમાં મરટ

અમદાવાદઃ વડોદરામાંથી ગુમ થયેલા લંડનમાં જજમેલા યુવકની તપાસનો અહેવાલ રજૂ કરવા માટે હાઇકોટેે પોલીસને આદેશ કયોશ છે. વડોદરામાં હાડેવેર એક્જજતનયતરંગનો અભ્યાસ કરી રહેલ અને લંડનમાં જજમેલ સુરજ સુમનલ પટેલ ૨૦૦૮માં પોતાના તમિો સાથે ગોવા ગયા બાદ ગુમ થયો હતો. જોકે તે તદશામાં પોલીસે કોઇ યોગ્ય તપાસ નહીં કરતા તેના દાદાએ હાઇકોટેમાં દાદ માગી હતી. આ કેસમાં જાજયુઆરીમાં વિુ સુનાવણી હાથ િરાશે. સુરજના દાદા પરસોત્તમભાઇ પટેલ દ્વારા એડવોકેટ એ.એ. ઝાંબુઆવાલા દ્વારા હાઇકોટે સમક્ષ તપતટશન દાખલ કરી હતી. એવી રજૂઆત કરી છેકે પોતાના તમિો સાથે ગોવા ગયા બાદ સુરજ પરત આવ્યો નથી. આ બાબતે પોલીસ દ્વારા યોગ્ય તદશામાં તપાસ કરી નથી. જેથી આ કેસની તપાસ સીબીઆઇ જેવી પવતંત્ર્ય એજજસીને સોંપવી જોઇએ.


14

જીવંત પંથ

21st December 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

- સી. બી. પટેલ

ક્રમાંક - ૩૩૭

મારી નાડ તમારેહાથ હરર સંભાળજો રે...

વડીલો સહિત સહુ વાચક હિત્રો,

પ્રાથથનાનુંબળ

સવવ ધિવિાં િાથવનાની આવશ્યિા અને ઉપયોગીતા થવીકારવાિાં આવે છે. ભજન િોય, ગીત િોય કે પછી ભલે ને કોઇ ફિલ્િી ગાયન િોય, પોત પોતાની રીતે તે ગાયકને કે શ્રોતાને એક અનેરો થવાનુભવ કરાવે છે. પૂ. િોરાહર બાપુ પોતાની રાિકથાિાં અને તે જ િિાણે િોગરી સ્થથત અનુપિ હિશનના પૂ. જશભાઇ સાિેબ પણ જાિેર સિારંભોિાં િભુ િાથવના જેવા ફિલ્િી ગીતોનો લાભ લેતા-આપતા િોય છે. હિસિસની રજાઓ આવી રિી છે. આ વષવનો આપણા સાપ્તાહિકનો આ છેલ્લો અંક થશે. આિ આ અરસાિાં આપને આવું કંઇક વાંચવાનો કે વાગોળવાનો થોડોક સિય પણ સાંપડશે અને સાથે સાથે જ હિસિસ એટલે શાંહતદૂત ઇસુનો અવસર પણ ખરોને? શહનવારે ઓથટ્રેહલયા-ઇંગ્લેશડ વચ્ચેની ત્રીજી હિકેટ િેચ હનિાળતો િતો. ઈંગલેન્ડની ટીમનો નબળો દેખાવ મને ગમતો નથી. - ભારત સામે હોય તે સસવાય. િાથિાં હરિોટ િોય, એટલે ચેનલ સફિિંગ થતું રિેવું થવાભાહવક છે. વચ્ચે વચ્ચે ભારતના સિાચારો પર નજર િેરવી લેતો િતો. બે સિાચાર િુખ્ય િતા. હદલ્િીિાં સરકાર રચવાના િુદ્દે ભાજપ અને આિ આદિી પાટટી (‘આપ’) વચ્ચે પિેલે આપ, પિેલે આપની ખો-ખો રિાતી િતી. જ્યારે િિારાષ્ટ્રના અિિદનગર નજીક રાલેગાંવ હસહિિાં અન્ના િઝારે લોકપાલની િાગ સાથે આિરણ અનશન પર બેઠા િતા. રાજકીય ગહતહવહધ જાણતો િતો ત્યાં જ હિત્ર શ્રી ઘનશ્યાિભાઇ અિીનનો િોન આવ્યોઃ ‘સી.બી., ટીવી જૂઓ છો? આથથા ઉપર પૂ. બાપુની કથા આવે છે.’ બારડોલીમાં સ્વરાજ આશ્રમના િાંગણમાં સરદાર સનવાાણ સદને રામકથાની પૂણાાહૂસત થનાર હતી. પૂ. બાપુની રાિકથાની િાહિતી િળે એટલે હું તો ઝાલ્યો ન રહું િો બાપલ્યા... તેિાંય સરદારશ્રીના બારડોલી સત્યાગ્રિની થમૃહત અને તે ઐહતિાહસક અવસરના સંભારણાની સાથોસાથ ‘બોનસ’ પણ િળ્યુ.ં આપણી ગુજરાતી ભાષાના િખર હવદ્વાન અને િચંડ વિા એવા શ્રી ગુણવંત શાિે - પૂ. બાપુના અનુરોધથી - કરેલું િવચન સાંભળવાનો અવસર પણ સાંપડ્યો. સરદાર સાિેબ બાળપણિાં કોઇ સંિદાયના અનુયાયી િશે, પણ ૧૯૧૭ બાદ તેિને અધ્યાત્િિાં જ વધુ શ્રિા િતી. તેઓ કદી ચીલાચાલુ ‘ધાહિવક’ બશયા નિોતા. ગુણવંતભાઇએ કથાિાં િોટી સંખ્યાિાં ઉપસ્થથત શ્રોતાઓ સિિ રાિનારાયણ હવ. પાઠકના એક પુથતકિાંથી કેટલાક અવતરણો સાદર કયાવ. જીવનના છેલ્લા હદવસોિાં... હડસેમ્બર ૧૯૫૦ના િથિ સપ્તાિિાં સરદારશ્રીને હદલ્િીથી િુબ ં ઇ ખસેડાયા િતા. તેિની નરિ તહબયતને હદલ્િી કરતાં િુબ ં ઇની આબોિવા વધુ િાિક આવશે તેવી દાકતરી સલાિ િતી. ડાકોટા હવિાનિાં તેિને હદલ્િીથી િુબ ં ઇ પિોંચાડતા ચાર કલાક લાગ્યા િતા. (અને આજે સવા કલાક. હવજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી કેવા કાિિાં આવે છે(?) રાિનારાયણ હવ. પાઠકના પુથતકિાં એવો પણ ઉલ્લેખ છે કે પોતાના ભવ્ય જીવનના આખરી સદવસોમાં સરદારશ્રી તેમનું સિય ભજન સતત ગણગણતા રહેતા હતા. આ ભજન હતુંઃ મારી નાડ તમારે હાથ... વાચક હિત્રો, આ ભજન આપ સહુના ઉપભોગ િાટે રજૂ કરી રહ્યો છુ.ં (જુઓ બોક્સ) ભજન હવશે તો કોઇ ટીપ્પણી કરવાની િને જરૂર જણાતી નથી. પણ તેના રચહયતા કેશવ િહર કોણ? તેવો િશ્ન પણ ક્યાંક કોઇક સભાિાં પૂછાયો િતો. િારું પણ આ હિય ભજન છે. અત્યારે ભારત વષવિાં કેશવ િસાદ થવાિી, કેશવાનંદ કે કેશવ કહવ નાિના િિાનુભાવો પણ ઉપસ્થથત છે, પણ કેશવ િહર? ક્યાંય કનેક્શન િળતું નથી! ‘આશ્રિ ભજનાવહલ’ સૌિથિ ૧૯૨૨િાં નવજીવન િુદ્રણાલય-અિદાવાદ દ્વારા િકાહશત થઇ િતી. ગાંધીજીના દહિણ આહિકાથી િાંડીને ભારતભરિાં જુદા જુદા થથળે િુકાિ દરહિયાન હનયહિતપણે િાથવનાસભાઓ યોજાતી િતી. જેિાં ગવાયેલી હવહવધ સંિદાયો અને જુદી જુદી ભારતીય ભાષાઓની થતુહત-ભજન-િાથવનાઓનું સંકલન એટલે

‘આશ્રિ ભજનાવહલ’. પંહડત નારાયણ િોરેશ્વર ખરેએ સત્યાગ્રિ આશ્રિ-સાબરિતીની િદદ વડે આ સુદં ર સંગ્રિ તૈયાર કયોવ િતો. એક બીજી પણ અંગત વાત િારે તિને જણાવવી જોઇએ. અિારા ઘરિાં, કાયાવલયિાં આપને ‘આશ્રિ ભજનાવહલ’ની ચારેક નકલો જોવા િળશે. અિારા હવહઝટસવ રૂિિાં પણ આપને ‘આશ્રિ ભજનાવહલ’ અને ‘શ્રીિદ્ ભગવદ્ ગીતા’ના પુથતકો વાંચવા િાટે ઉપલબ્ધ િોય છે. િને ‘આશ્રિ ભજનાવહલ’નો પિેલો પહરચય થયો તે ઘટનાિિ પણ રસિદ છે. ૧૯૪૯િાં હું નહડયાદિાં િારા પૂ. ભોગીલાલિાિા અને નાની િા પૂ. કાશીબાને ત્યાં રિીને સરથવહત િાઇથકૂલિાં એક વષવ ભણ્યો. હું તેિની સાથે જ્યાં રહ્યો એ િકાનના િૂળ િાહલક િતા

સાદર કરી છે. (જુઓ બોક્સ) આ કહવતા પિેલી વખત વાંચતાં જ ખૂબ િસન્નતાથી િન છલકાઇ ગયુ.ં બીજી વખત ધીરે ધીરે પણ જરા િોટા અવાજે વાંચતો િતો ત્યારે હિશદી ફિલ્િ ‘૧૯૪૨ - અ લવ થટોરી’ના એક ગીત ‘એક લડકી કો દેખા તો...’ની થમૃહતથી િન તરબતર થઇ ગયુ.ં તે ગીતિાં બહુ સરસ રીતે એક યુવકના યુવતી િત્યેના થપંદનો વ્યિ થયાં છે. મૃગાંક શાિ તેિની કહવતાિાં ઘર હવશે કંઇક આવી જ અિલાતૂન વ્યાખ્યાઓ િાંડે છે. મૃગાંકભાઇ તો કહવ હૃદય છે. તેિના આદશવથી પણ હું અિુક રીતે જાણકાર છુ,ં પણ બાપલા તેઓ ભારે ‘ઉદાર’ િોય તેવું લાગે છે. ‘એ તમારું ઘર’માં રહેતા બીજા સહુ તમને સમજે, વ્હાલ કરે, તમને સાંત્વન

મારી નાડ તમારેહાથ

એ તમારુંઘર

મારી નાડ તમારેહાથ હરર સંભાળજો રે! મુજનેપોતાનો જાણીને, પ્રભુપદ પાળજો રે! પથ્યાપથ્ય નથી સમજાતું, દુઃખ સદૈવ રહેઉભરાતું, મનેહશેશુંથાતુંનાથ રનહાળજો રે! અનારદ આપ જ વૈદ્ય છો સાચા, કોઇ ઉપાય રવશેનરહ કાચા, રદવસ રહ્યા છો ટાંચા વેળા વાળજો રે! રવશ્વેશ્વર શુંહજી રવચારો, બાજી હાથ છતાંકાંહારો ? મહા મૂંઝારો મારો, નટવર ટાળજો રે! કેશવ હરર મારુંશુંથાશે? ઘાણ વળ્યો શુંગઢ ઘેરાશે! લાજ તમારી જાશે, ભૂધર ભાળજો રે! - કેશવરામ

જશભાઇ િકનજી. ગુજરાતના િુઠ્ઠીઉંચેરા િુખ્ય િધાન બાબુભાઇ જશભાઇ પટેલના તેઓ હપતાશ્રી. વડીલ વડતાલ થવાિીનારાયણ િંહદરના િુખ્ય વ્યવથથાપક િતા. બાબુભાઇ તે વેળા િુબ ં ઇ રિેવા ગયા િતા. િુબ ં ઇ રાજ્યની સરકારિાં તેઓ િધાન િતા. જ્યારે તેિના ભાઇ હવનુભાઇ અને િધુભાઇનો અિદાવાદિાં િુકાિ. આથી તેિનું પરંપરાગત િકાન ખાલી થયું િતુ.ં વધારાના િાલસાિાનનો ઘરની બિાર કાઢીને ખડકલો કરી દેવાયો િતો. આ ઢગલાિાં ‘આશ્રિ ભજનાવહલ’ અને ફકશોરલાલ િશરૂવાલાનું પુથતક ‘ગીતાધ્વહન’ પણ ખરાં. (બાય ધ વે, આ પુથતકિાં તેિણે ગીતાનો સરસ સિશ્લોકી અનુવાદ રજૂ કયોવ છે.) િારી બિેન શકુતં લાની નજર તે પુથતકો પર પડી. શકુ તે વેળા બહુ નાની િતી - િાંડ સાતેક વષવની. જ્યારે હું બારેક વષવનો િોઇશ. શકુ બન્ને પુથતકો લઇને ‘િોટા ભાઇ’ પાસે પિોંચી. િારા વાચનિેિી જીવને બન્ને પુથતક ગિી ગયા. આ િસંગને ૬૪ વષવ વીતી ગયા છે, હિત્રો, પરંતુ આજેય બન્ને પુથતકો િારી સંપહિિાં અગત્યની જણસ બનીને સચવાઇ રહ્યા છે. િૂળ વાત પર પાછા િરીએ તો, ગુણવંતભાઇએ િાથવના-થતુહતનું િિાત્મ્ય રજૂ કયુું અને પૂ. િોરારી બાપુએ િકારિાં િાથું િલાવીને તેિાં પોતાનો સૂર પુરાવ્યો. વાતનો સાર હતો - િાથાનામાં અદભૂત શસિ સમાયેલી હોય છે. સરદાર પટેલના િોઠ પર જીવનના છેલ્લા કલાકો સુધી આ ભજન રિતું રહ્યું િોવાનું રાિનારાયણ હવ. પાઠકે નોંધ્યું છે. સમગ્ર સવશ્વ જાણે છે કે ગાંધીજીના િાણે તેમનો પાસથાવ દેહ છોડ્યો ત્યારે તેમના હોઠ પર ‘હે રામ...’ શબ્દ હતા, સરદાર સાહેબે આ ભજન થકી તેમના જીવનની છેલ્લી પળો પરમાત્માના ચરણોમાં સમસપાત કરી હતી.

મૃગાંકભાઈ, આટલુંકરશો?

ભાઇ મૃગાંક શાિ એક નોખા િકારના કહવ છે. ઉચ્ચ દરજ્જાના સજવક છે એિ કહું તો પણ તેિાં લગારેય અહતશ્યોહિ નથી. તેઓ રોજની એક કહવતા રચે છે અને હવશ્વભરિાં િેલાયેલા પોતાના ચાિકોને, વાચકોને ઇ-િેઇલ થકી પિોંચતી કરે છે. ‘એ તિારું ઘર’ કહવતા િને ગુરુવારે સાંપડી તેની આગળ ચચાવ કરું તે પૂવવે વાચક હિત્રો, આ કહવતા આપ સહુ િાટે અત્રે

જ્યાંતમનેસૌ સમજેએ તમારુંઘર, જ્યાંસ્નેહ સૌનો તમારા પર વરસેએ તમારુંઘર. લોહીના સંબંધોથી જ ઘર નથી બનતું, જ્યાંની દીવાલો તમારી માટેતરસેએ તમારુંઘર. ભલેનેરમત્રતા તાજી હોય, ઓળખાણ કાચી હોય, જ્યાંતમનેજોઈનેકોઈનુંહૈયુંમલકેએ તમારુંઘર. નાસીપાસ તમેજો થાઓ, સાંત્વન માટેક્યાંજાઓ, જ્યાંકોઈ તમારા પર હાથ ફેરવેહલકેએ તમારુંઘર. ભલેનેકોઈ ગરીબ હોય, ખાવાનુંય જરીક હોય, જ્યાં, હોય એમાંથી અડધુંતમનેપીરસેએ તમારુંઘર. તમારા સુખેસુખી થાય અનેતમારા દુઃખેદુખી, જ્યાંકોઈ વ્યરિ તમારી પીડામાંકણસેએ તમારુંઘર. - મૃગાંક શાહ

આપે, હળવે હળવે હાથ ફેરવે, તમારા સુખે સુખી થાય અને તમારા દુખે દુખી પણ થાય... આ બધું તો સિજ્યા, પણ આ બધું મેળવવા માટે જે તે વ્યસિની લાયકાત પણ હોવી જોઇએને? પોતાના પસરવારજનો િત્યે તે વ્યસિનું શું અનુદાન છે તે સવાલ તો ખરો જને? એકપક્ષી અપેક્ષા રાખીએ તે તો સ્વાથથી વલણ કહેવાય... ભાઇ મૃગાંક શાિની કહવતા સરસ છે. િને અને સહુને િજા પડે તેવી છે, પણ અગાઉ તેમણે એવી કોઇ કસવતા લખી હોય કે જેમાં આવું બધું મેળવવા વ્યસિ કેવી લાયકાત ધરાવતી હોય તે જણાવાયું હોય તો તે જાણવામાં મને રસ છે. આવી કહવતા લખી િોય તો મૃગાંકભાઇ િને િોકલી આપે, અને અગાઉ ન લખી િોય તો લખી નાખે. આ કંઇ હું દુધિાંથી પોરા કાઢતો નથી, પણ જાિેરિાં હવનતી કરું છુ.ં િેં તો ‘એ તિારું ઘર’ કહવતાની િજા િાણી જ, તેની નકલ કરીને કાયાવલયિાં દરેક સાથીને તેની એક એક કોપી પણ આપી. દરેકને આ કહવતા બહુ ગિી પણ ખરી. આથી િવે બીજી કહવતા આવશે ત્યારે તેની પણ લ્િાણી કરવાનું નક્કી કયુું છે. ભલા િાણસ, કહવરાજ િકરંદભાઇ કિી ગયા છે તેિ, ગિતાનો ગુલાલ તો કરવો જ જોઇએને... િારા િતે એિ પણ કિી શકાય કે કોઈપણ વ્યહિએ આ િકારે સજ્જતા િેળવવી િોય તો સદા સવવદા કાયવરત રિેવું પડે અને િરજો િત્યે સહિયતા દાખવવી પડે.

સ્વજન સાથેનો સંબંધ નનભાવી જાણો

પહત, પત્ની, પહરવાર, હિત્રિંડળ કે વ્યવસાયધંધાના સિયોગીઓ સાથે આપણે ક્યારેક, કેવી રીતે, ક્યા મુદ્દે શું વલણ લઇએ છીએ તે પણ અવારનવાર (ભલે સનયસમત નહીં તો પણ...) સવચારવાનો અવકાશ મેળવવો જોઇએ. જો િાનહસક તનાવ સતત રિેતો િોય તો સંભવ છે કે અલ્ઝાઇિસવ કે હડિેસ્શશયા કે હડિેશન વધતી વયે પા પા પગલાં કરીને િળવા આવવાને બદલે ઝટ દોટ પણ િાંડ.ે િાનવ થવભાવનું આપણે હવશ્લેષણ કરીએ તો જણાશે કે આ થઇ રહ્યું છે કે આ નથી બશયું તેનું કારણ તપાસવા જઇએ તો સુખદુઃખના સમીકરણમાં

આપણી અપેક્ષા, સદા વધતી જતી અપેક્ષાઓ અને અપેક્ષાઓનો અસતરેક પણ પાયાનું પસરબળ છે. તાજેતરિાં િેં બે-ત્રણ ઘટનાઓ હવશે જાણ્યુ.ં હિટનિાં સાિાહજક પહરવતવનના જે આંકડાઓ બિાર પડે છે તેિાં જણાવાયું છે કે ૪૫થી ૫૫ વષવની વયના પહત-પત્ની વચ્ચે અણગિા અને તનાવ વધતાં અલગ પડવાના કે છૂટાછેડાના કેસોનું િિાણ અગાઉના ૩૦ વષવ કરતાં લગભગ ૩૫ ટકા વધ્યું છે. ભૌહતક પહરબળો જેિ કે, સુખ-સગવડનાં સાધનો અને આહથવક િાલતિાં ખાથસો એવો ઉિેરો થયો િોવા છતાં! પૂવવ આહિકા કે અશય દેશોિાંથી આપણે બધા આ દેશિાં છેલ્લાં ૪૦-૫૦ વષવિાં આવ્યાં અને ઠરીઠાિ થયાં. સમયનાં વ્હેણ સાથે અને આસથાક સવકાસ સાથે સુખ - શાંસત વધવાં જોઇએ તેવું જો આપણે માનતા હોઇએ તો હકીકત જરા જુદી જણાય છે. ૫૦-૫૫ વષવના દંપતી િોય, સંતાનો જીવનિાં ઠરીઠાિ થયા િોય, તેિના પણ સંતાનો િોય તો પછી બીજું શું જોઇએ? સંભવ છે કે આપે જીવન જીવવાની કુચં ી સંપાદન કરી લીધી િોય, આપે આપના પહરવારજનોને સિજવાનો ને તિારા પોતાના િકારાત્િક તથા આનંદદાયક વ્યહિત્વનો પહરચય કરાવ્યો િોય તો તે સોનાિાં સુગધં ભળવા જેવું ગણી શકાય, પરંતુ - આ બધા છતાં - સિયના વ્િેણ સાથે ગિા-અણગિાની વૃહિ અવશ્ય ઉભી થાય જ છે. હિત્રો, ખણખોદ એ ખોડ નથી, પણ કાયમ ટીક ટીક કરીને ખુદં રા કાઢવા કે સદા રોદણાં રડતાં રહેવું તે જરૂર ખોડ છે. આવો થવભાવ સિય વીતવા સાથે એક સિજ િહિયા બની જાય છે તેિ પણ અભ્યાસિાં જણાયું છે. પરંતુ તેનો ઉપાય શુ?ં િેં એક જગ્યાએ વાંચ્યું િતું કે એકબીજાને સનભાવવા જોઇએ. એકબીજાને ખમાવવા જોઇએ. ખમાવવા - એ જૈન સંસ્કૃસતનો શબ્દ છે. હિચ્ચ્છાહિ દુક્કડિ કિેવા-સાંભળવાનો અવસર ભલે વષવિાં એક જ વખત િળતો િોય, પસરવારજનો સાથે સતત એકબીજા િત્યે વધુ િેમ અને આનંદ િગટ કરતા રહેવું જરૂરી છે. પસરવારની કોઇ વ્યસિ કંઇ સારું કામ કરે તો તેને જશ આપવામાં નાનમ નથી. અને પસરવારજનોથી કોઇ નાની-મોટી ક્ષસત થઇ ગઇ હોય તો મન મોટું રાખીને જતું કરવામાં કંઇ ખોટું નથી. રજનું ગજ કરવાને બદલે કે ટીકાની ઝડી વરસાવવાના બદલે પિેલાં તો એ સિજી લેવું રહ્યું કે આવી ભૂલ િારાથી પણ થઇ શકે છે. સિજી-હવચારીને થોડીક ઉદારતા, થોડીક સિજદારી કેળવાય તો સહિષ્ણુતાવાળો થવભાવ જરૂર િાપ્ત થઇ શકે. સહનશસિ કે સમજદારી કોઈ ગોળી ખાવાથી નથી મળતાં કે નથી બજારમાં તેના ઇન્જેક્શન મળતાં. ટેબ્લેટ-કેપ્થયુલ ખાઇને જ સિનશહિ-સિજદારી િળી જતાં િોત તો આજે િાિવસી ઉદ્યોગ હડિેશનની દવાઓ કરતાં આવી ગોળીઓનો િોટો વેપલો કરતો િોત. વાચક હિત્રો, ઉપર રજૂ કરેલું ભજન અને મૃગાંકભાઇની કહવતા વાંચ્યાં બાદ આપણા સહુના િનિાં એટલું જરૂર થવું જોઇએ કે આઇ કેન બી રોંગ, યુ કેન બી રાઇટ. હું ખોટો પણ હોઇ શકું છુ,ં તમે સાચા પણ હોઇ શકો છો. િાણસિાત્ર ભૂલને પાત્ર િોય છે. આ બધું આપણે સહુ પોતપોતાની િાત્રાિાં સિજીએ, સિજાવીએ અને તેના આધારે થવજન પાસેથી નાની-િોટી અપેિાઓ રાખીએ તો ભયો ભયો...

છતવાળાઓની છનાછની!!!

હવશ્વભરિાં કુકરી એટલે કે પાકશાથત્ર હવશે િોખરાનું થથાન ધરાવતા નાઇજેલા લોશનની ભૂતપૂવવ કિવચારીઓ સાિેનો એક કેસ િાલ લંડનની કોટટિાં ચાલી રહ્યો છે. કેસની સુનાવણી ચાલુ િોવાથી તે હવશે વધુ તો ન લખી શકાય, પણ ધનાઢય પુરુષોની આવી રૂપવંતી પત્નીઓની - કોટટ-કચેરીિાં સુનાવણી દરહિયાન બિાર આવતી - કેટલીક હવગતો રસિદ િોય છે. જેમ કે, મસહને ૨૦-૨૨ હજાર પાઉન્ડનો ખચા તો તેમના માટે રમત વાત હોય છે. એટલું જ નહીં, આવા લોકો દારૂનું સેવન, ડ્રગ્સ, વસ્ત્રો-જૂતાંની કોડીબંધ ખરીદી પાછળ પણ લખલૂટ ખચોા કરતાં ખચકાતા નથી. બાબવરા એહિયલની વાત કરું તો, તેિની પાસે ૧૦૦ જોડી તો હડઝાઇનર જૂતાં િતા. જાણે સંગ્રિાલય ન િોય, એટલી બધી વેરાયટી. અનુસંધાન પાન-૨૮


વીતેલુંવષષ- ૨૦૧૩ ભારત

21st December 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

15

ઉત્તરાખંડમાંપૂર પ્રકોપઃ અફઝલ ગુરુનેફાંસી

જાન્યુઆરી • ઝારખંડમાં ભાજપના મુખ્ય પ્રધાનપદેથી અજુશન મુંડાનુંરાજીનામું • ભારતીય વરઝિશ બેન્કના ઉપાધ્યક્ષપદે ઊવજશત પટેલની વનમણૂક • પાકકસ્તાન દ્વારા બે ભારતીય સૈવનકોની વનમશમ હત્યાથી હાહાકાર • વરયાવલટી શો- ‘વબગ બોસ-૬’માં ગુજરાતી મૂળની અવભનેિી ઉિશશી ધોળકકયા વિજેતા બની • ગૃહ પ્રધાન સુવશલ વશંદેનું વિિાદસ્પદ વનિેદનઃ ‘ભાજપ-સંઘ વહન્દુિાસિાદ ફેલાિેછે’ • ઉત્તર પ્રદેશના અલ્લાહાબાદમાંકુભ ં મેળાનો પ્રારંભ • ઝારખંડમાંરાષ્ટ્રપવતશાસન લાગુથયું • જયપુરના કોંગ્રેસ સંમેલનમાંરાહુલ ગાંધીનેપક્ષનું ઉપાધ્યક્ષપદ સોંપાયું • ‘કફલ્મફેર’ એિોડડમાં‘બરફી’ છિાઇ, રણબીરવિદ્યા બાલન શ્રેષ્ઠ કલાકાર • ભાજપના રાષ્ટ્રીય પ્રમુખપદેથી નીવતન ગડકરીનું રાજીનામું, રાજનાથી વસંહ નિા સુકાની

અિઝલ ગુરુ અનેિંિદ

િેબ્રુઆરી • બહુચવચશત લોકપાલ વબલને ભારત સરકારની મંજૂરી, અન્ના હજારે, ભાજપનો વિરોધ • ભારતીય સંસદ પર આતંકિાદી હુમલાના દોવષત અફઝલ ગુરુને વદલ્હીમાં નિ ફેિુઆરીએ ફાંસી અપાઇ • ચેક બાઉન્સ કેસમાં વહન્દી-ગુજરાતી કફલ્મોના

ઉત્તરાખંડ િલય અનેબચાવ કામગીરી

વનમાશતા મેહુલકુમારનેમુંબઇમાંબેિષશની જેલ સજા • વિવટશ િડા પ્રધાન ડેવિડ કેમરન ભારતની િણ વદિસની મુલાકાતે • હૈદરાબાદમાં બે વિસ્ફોટ, ૧૬ લોકોનાં મોત, ૧૦૦થી િધુઘાયલ • ડેવિડ કેમરને જવલયાંિાલા હત્યાકાંડને શરમજનક ગણાવ્યું માચચ • નાણાંપ્રધાન વચદમ્બરમેબજેટમાંસંરક્ષણ ક્ષેિેરૂ. બેલાખ કરોડથી િધુરકમ ફાળિી • ઉત્તર-પૂિષીય રાજ્યો-મેઘાલય, નાગાલેન્ડ, વિપુરામાંયોજાયેલી વિધાનસભાની ચૂંટણીમાંશાસક પક્ષોનેબહુમતી મળી • પશ્ચચમ બંગાળના ભૂતપૂિશ રાજ્યપાલ અને સૌરાષ્ટ્રના િતની વિરેન જે. શાહ (૮૬)નુંજોડડનમાં વનધન • પાકકસ્તાનના િડા પ્રધાન રાજા પરિેઝ અશરફે અજમેરમાં મોઇનુદ્દીન વચચતીની દરગાહ પર વઝયારત કરી • અલ્લાહાબાદમાં મહાકુંભ મેળાની પૂણાશહુવતઃ મહાવશિરાિીએ ૭૦ લાખ લોકોનુંસ્નાન • વદલ્હી ગેંગરેપના બળાત્કારીએ જેલમાં આત્મહત્યા કરી • ઇરફાન ખાનનેશ્રેષ્ઠ અવભનેતાનો રાષ્ટ્રીય એિોડડ

• િણ રાજ્યોની વિધાનસભાની ચૂટં ણીમાંભાજપનેબહુમત મળતા મધ્ય પ્રદેશમાંશિવરાજ શિંહ ચૌહાણે, રાજસ્થાનમાંવિુધ ં રા રાજેશિંશધયાએ અનેછત્તીસગઢમાંડો. રમણશિંહેમુખ્ય પ્રધાનપદના શપથ લીધા છે. જ્યારે વમઝોરમમાંકોંગ્રસ ે ના ૭૧ િષષીય મુખ્ય પ્રધાન લાલ થાન્હાવાલાએ શપથ લીધા છે. વદલ્હીમાંવિશંકુવિધાનસભા રચાતા રાષ્ટ્રપવત શાસન લાદિાના ભણકાર િાગી રહ્યા છે.

• કરુણાવનવધના ડીએમકે પક્ષે ભારત સરકારને આપેલુંસમથશન પાછુંખેંચ્યું • ૨૦ િષશ પછી ગુજરાતી કફલ્મ ‘ધ ગૂડ રોડ’ને રાષ્ટ્રીય એિોડડમળ્યો • સુપ્રીમ કોટેડ૧૯૯૩ના મુંબઇ બ્લાસ્ટ કેસમાંસંજય દત્તનેફરીથી જેલિાસની સજા કરી એશિલ • નરેન્દ્ર મોદીને ભાજપના સંસદીય બોડડમાં છ િષશ પછી સ્થાન મળ્યું • શવમશલા ટાગોર અનેસ્િ. રાજેશ ખન્ના ‘પદ્મભૂષણ’ અને નાના પાટેકર તથા શ્રીદેિી ‘પદ્મશ્રી’થી સન્માવનત • લાંબા સમયબાદ સોના-ચાંદી બજારમાં મંદીનું મોજું, રોકાણકારોનેલાભ • અવભનેતા પ્રાણને દાદાસાહેબ ફાળકે એિોડડ જાહેર • સુપ્રીમ કોટેડ ગીરના વસંહોને મધ્ય પ્રદેશમાં પણ િસાિિાની મંજૂરી આપી • કોલ બ્લોકની ફાળિણીમાં ગેરરીવતના મુદ્દે સોગંદનામાથી કેન્દ્ર સરકાર ફસાઇ • વહન્દી કફલ્મોના પાશ્વશગાવયકા શમશાદ બેગમ (૯૪)નુંમુંબઇમાંવનધન મે • રેલિે પ્રધાનના ભાણેજની રૂ. ૯૦ લાખની લાંચ

• વદલ્હી વિધાનસભાની ચૂટં ણીમાં આમ આદમી પાટષીના પ્રદશશનથી દેશભરના લોકોનો તેમાંવિશ્વાસ િધ્યો છે. લોકસભાની ચૂટં ણી લડિાનો વનધાશર આપ પાટષીએ વ્યક્ત કરતાં જ આ પક્ષને દાન આપનારાઓની રીતસર લાઈન લાગી છે. દર કલાકેઆપના એકાઉન્ટમાંઅંદાજેએક લાખ રૂવપયા જમા થાય છે. વદલ્હીના જંતર-મંતર ખાતેકાયશકતાશઓની રેલીમાં લોકોનેફરીથી દાન કરિાની અપીલ થઈ હતી.

બદલ ધરપકડ • મુંબઇમાં સાવહત્યકાર ગુલાબદાસ િોકરના પુિ વિનોદ િોકર (૮૩) હત્યા • કણાશટક વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં ભાજપનો સફાયો, કોંગ્રેસનુંશાસન • લાંચના આક્ષેપમાંરેલિેપ્રધાન પિનકુમાર બંસલ અનેકોલસા કૌભાંડમાંઅશ્વનીકુમારનુંરાજીનામું • ચીનના િડા પ્રધાન લી કેકકઆંગ ભારતની યાિાએ, બંનેદેશોએ સહકારનો સંકલ્પ લીધો જૂન • બોવલિૂડ અવભનેિી વજયા ખાનની મુંબઇમાં આત્મહત્યા • બંગાળી કફલ્મસજશક ઋતુપણોશઘોષનુંવનધન • ભાજપમાંથી જાણીતા િકીલ અને સાંસદ રામ જેઠમલાણીની હકાલપટ્ટી • નરેન્દ્ર મોદીની ભાજપની રાષ્ટ્રીય પ્રચાર સવમતીના અધ્યક્ષ પદેિરણી • ઉત્તરાખંડમાં પૂર પ્રકોપઃ બદ્રીનાથ, કેદારનાથ, ગંગોિી અનેયમુનોિીમાંઅનેક લોકોનાંમોત

ધ ગુડ રોડ ફિલ્મનુંપોસ્ટર

• ડો. મનમોહન વસંહ પ્રધાનમંડળનુંવિસ્તરણ, ચાર કેવબનેટ અનેચાર રાજ્યકક્ષાના પ્રધાનોનો સમાિેશ • ગુજરાત ભાજપના નેતા અવમત શાહને ઉત્તર પ્રદેશના પ્રભારી બનાિાયા, જ્યારે ગુજરાતના કોંગ્રેસના પૂિશ સાંસદ મધુસૂદન વમસ્િીની પણ ઉત્તર પ્રદેશ પ્રભારી પદેવનમણૂક • ભારતના પ્રથમ નેિીગેશન ઉપગ્રહ IRNSS-1Aનું સફળ પ્રક્ષેપણ

• ચારા કૌભાંડના એક કેસમાંરાંચીની વબરસા મુડં ા જેલમાં૭૭ વદિસ પસાર કયાશપછી આરજેડી સુપ્રીમો લાલુિિાદ યાદવ સોમિારેજામીન પર બહાર આવ્યા હતાં. ત્યારબાદ તેમણે નરેન્દ્ર મોદી અંગે પૂછાયેલા એક પ્રશ્રના જિાબમાંજણાવ્યુંહતુંકે, ‘હિેહુંજેલમાંથી બહાર આિી ગયો છુ.ં નરેન્દ્ર મોદી હોય કેપછી બીજા કોઇ મોદી હુંઆિી ગયો છુ.ં કોમિાદી તાકતોનેદૂર કરિા માટેહુંકોઇ પણ બવલદાન આપીશ.’


16

વીતેલંુવષા- ૨૦૧૩ રિટન

21st December 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

રાજવી પરરવારમાંપુત્રરત્નનુંઆગમનઃ પ્રથમ મરિલા વડાપ્રધાન માગાારેટ થેચરનુંરનધન િરેક ઇદમગ્રડટ દિટન આવવા નાણાં ચૂકવે અને િેશને કંઇક આપે, અને બેદનફફટ્સ માઇગ્રડટ્સનો મૂળભૂત અદધકાર નિી • િેશભરમાં બરફના વાવાઝોડાિી હજ્જારો ઘરમાં અંધારપટ • ચાડસેલર જ્યોજષ ઓથબોનને નજીવી રાહત અનેધીમો વૃદિિર ધરાવતુંબજેટ રજૂકયુું એવિિ • દિટનનાં િિમ મદહલા વડાં િધાન માગાષરેટ િેચરનું દનધનઃ મહારાણી, દિડસ ફફદલપ અને વડા િધાન ડેદવડ કેમરનની હાજરીમાંઅંદતમ દવદધ • જાણીતા લેદખકા રુિ િવાર જાભવાલાનુંદનધન • ‘ધ સડડેટાઇમ્સ’નું૨૫મુંદરચ દલથટ જાહેર, લક્ષ્મી દમત્તલ અને દહડિુજા બંધુઓ જેવા એદશયન ધદનકોનેપણ થિાન મળ્યું • દિટન હાઇ કોટેડ હનીફ ટાઇગરની િત્યાપષણ અરજી રિ કરી • કેર હોમમાં જીવન દવતાવતા ઓથકાર દવજેતા ફફલ્મ ‘ગાંધી’ના સજષક દરચડડએટનબરો • ભૂતપૂવષ ફોરેન સેક્રેટરી ડેદવડ દમદલબેડડની રાજકારણનેઅલદવિા મે • યુકન ે ી ૩૪ કાઉડટીની ચૂટં ણીમાંયુકેઇસ્ડડપેડડડસ પાટષીનો િબિબો • દિદટશ સરકારે માત્ર ભારતીયો માટે એક જ

AGENT REQUIRED ALL OVER UK. OPPORTUNITY TO EARN EXTRA MONEY Contact: 0783 753 5538 HEAD OFFCE WEMBLEY TEL: 020 8903 6007 020 8903 6154

·Цº¯·º¸Цє¸ђ¶Цઇ» µђ³, ªЪ¾Ъ અ³щ »щ´ªђ´ ¸ђક»ђ from £30*

*T & C apply

>Æ»щ׬³Ц કђઇ ´® ç°½щ°Ъ ¯¸Цλ અщº ´ЦÂ↓» અ¸щ ´Ъક અ´ કºЪ³щ ¶Ц¹ એº ·Цº¯ ¸ђક»Ъ¿Ьє. ¸ЦĦ £3-00* per Kg

WE DELIVER WITH A PEACE OF MIND FOR YOU

BRANCH OFFICE

HARROW: KENTON: SOUTHALL: LEICESTER:

020 8427 0045 0208 905 0107 0208 571 0357 0116 251 2831

વિન્સ વિવિયમ અનેકેટ વમડિટન પુત્ર સાથે

દિવસમાંદવઝાની યોજના લાગુકરી જૂન • દિદટશ રાજકારણમાંભૂકંપ, લોડડઅનેએમપીનું કેશ ફોર ક્વેરી કૌભાંડ • ભારતીય મૂળના દિદટશ દબઝનેસમેન સંજીવ કનોદરયાએ ઓસ્થિયન બેડક ખરીિી • લેથટરમાં ભારતીય દવઝા સેડટર શરૂ કરવાની જાહેરાત િઇ • દિડસ દવદલયમ અને હેરીનું ગુજરાત કનેક્શનઃ ડીએનએ પરીક્ષણમાં તેઓ ભારતીય વંશપરંપરાનો અંશ હોવાનુંજણાયું • ‘ધી ઇસ્ડડપેડડડટ’ તંત્રી પિેભારતીય મૂળના ૨૯ વષષના અમોલ રાજનની દનમણૂક • દસંગાપોરસ્થિત ભારતીય દબઝનેસમેન બી. કે. મોિીએ લંડનમાંબેડક થિાપવાની જાહેરાત કરી

CHEAP AIR TICKES for INDIA call 020 8903 6007 / 6154

( T & C apply, Retail agent for ATOL holders

UK 2 INDIA CARGO SERVICE £1.50 / KG MINIMUM 20KG EACH BAG PICK UP SERVICE AVAILABLE, NO CUSTOMDUTY, PLEASE CALL -0208 902 1177, 07402 974 435

AGENTS

BRADFORD: 01274 771 322 CROYDON: 07897 482 660

*T & C apply

• કાશ્મીર િશ્ને દિટન હથતક્ષેપ નહીં કરે, સરકારનો મત ફેબ્રુઆરી • યુકેમાં સૌિી બોલાતી છ ભા ષા ઓ માં પંજાબી, બંગાળી અને ગુજરાતીનો સમાવેશ માગાારેટ થેચર િોડડડોિર પોપટ • પાલલો દપકાસોનુંદચત્ર ૨૮.૫ દમદલયનમાંવેચાયું એનાયત • ટ્યૂબ િારા લંડનની સેવાના ૧૫૦ વષષની ઉજવણી • એબીપીએ ગ્રૂપ િારા હાઉસ ઓફ કોમડસ ખાતે • થવાદમ દવવેકાનંિની ૧૫૦મી જડમજયંદતની યુકમ ે ાં એદશયન વોઇસ પોદલદટકલ એડડ પસ્લલક લાઇફ એવોડડસ એનાયત ઉજવણી • હાઉસ ઓફ લોડડસમાંિિમ ગુજરાતી િધાન લોડડ • યુકેમાં મહારાણી એદલઝાબેિ-દિતીય સૌિી શદિશાળી મદહલા ડોલર પોપટ • ૧૦૧ વષષીય િોડવીર ફૌઝાદસંહે મેરેિોન િેકની • દિટન પર દહમવષાષનો કહેર, ૧૧ લોકોનાંમોત • ક્રાઇમ અને કોટડ દબલ કદમટીમાં શૈલેષ વારાની અલદવિા કરી માચા દનયુદિ • સેડિલ લંડનમાં હેદલકોપ્ટર તૂટતાં બે લોકોનાં • નાઇજીરીયામાં ઓઇલ માટેની કોડિાક્ટ મેળવવાના મુદ્દે લક્ષ્મી દમત્તલ અને મોની વમાષ વચ્ચે મોત, ૧૧ ઘાયલ • અદભનેત્રી સોફફયા હક (૪૧)નુંલંડનમાંઅવસાન કોટડબહાર સાવધાન • ઇથટ દમડલેડડ્સ ૨.૯ની તીવ્રતાના ભૂકંપિી • માંચેથટરના ગુજરાતી દપતા-પુત્રી પર વંશીય હચમચ્યું હુમલો • િિમ શીખ લોડડતારસેમ ફકંગ (૭૫)નુંદનધન • વડા િધાન ડેદવડ કેમરને દહમાયત કરી છે કે જાન્યુઆરી • દિલ્હી બ ળા ત્ કા ર ના પડઘા લંડનમાં પડ્યા, ભારતીય હાઇકદમશન સામે ભા ર તી યો ના િેખાવ • એજવેરસ્થિત પોપટલાલ સોજપર શાહ નાિુ શાહને એમબીઇ એવોડડ

HOUNSLOW: 0208 814 0162 HOUNSLOW: 0203 118 7042 GREENFORD: 07968 449 301


વીતેલુંવષય- ૨૦૧૩ દેશરવદેશ 17

21st December 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

ભાિતીય કથાનક ‘લાઈફ ઓફ પાઈ’નેચાિ ઓસ્કાિ એવોડડ

લાઈફ ઓફ પાઈ કફલ્મનું દ્રશ્ય

જાડયુઆરી • અમેનરકામાં નહટદુ સાંસદ તુલસી ગબ્બાિેટ ગીતા પર હાથ રાખી શપથ લીધા • અમેનરકામાં કોલેજ સ્થાપિા પજલિી અિે કકરણ સી. પટેલ દ્વારા માતબર દાિ • ભારતીય કથાિક આધાનરત કફજમ ‘લાઇફ ઓફ પાઇ’િું ઓસ્કાર માટે િામાંકિ • અન્જજનરયાિી અણઘિ સૈટય કાયવિાહીથી ચાર નિનટશર સનહત ૮૧ લોકોિાં મોત • બરાક ઓબામાએ િોનશંગ્ટિમાં ૨૧ જાટયુઆરીએ પ્રમુખપદિા શપથ લીધા • મુબ ં ઇ આતંકિાદી હુમલાિા એક માસ્ટર માઇટિ તહવ્િુર રાણાિે અમેનરકાિી કોટેટ ૧૪ િષવિી જેલ સજા • ઇનજપ્તમાં નહંસાઃ રાષ્ટ્રપનતએ ત્રણ શહેરોમાં કટોકટી લાદી

ફેિઆ ુ રી • અમેનરકામાં હેજથકેર કૌભાંિમાં બાબુભાઇ ‘બોબ’ પટેલિે ૧૭ િષવિી જેલ સજા • ‘લાઇફ ઓફ પાઇ’િે ચાર ઓસ્કાર એિોિટ માચચ • કેટયામાં રાષ્ટપનત પદે ઉરુહુ કેટયાટા ચૂટં ાયા • િસેજસ એરપોટટ પર ૩ નમનિટમાં ૩૨ નમનલયિ પાઉટિિા હીરાિી નદલધિક લૂટં • વ્હોટટિ ઇન્ટિયા ઇકોિોનમક ફોરમે િરેટદ્ર મોદીિે વ્યાખ્યાિ સંબોધિા આપેલું આમંત્રણ પાછું ખેંચ્યું

વડા િધાનપદે િપથ લેતાં નવાઝ િરીફ

અમેરિકામાંભાિતીય મરિલા િાજદૂત સાથેગંભીિ દુર્યયવિાિ

વોહિંગ્ટનઃ અમેરીકામાં ભારતીય મનહલા રાજદૂતિા કપિા ઉતારીિે તેિી તપાસ કરિામાં આિી હોિાિી િાત સામે આિી છે. ભારતીય રાજદૂતાિાસિા એક ટોચિા અનધકારી દેવ્યાની ખોિાગડેિી ઘરમાં િોકરાણી રાખિા માટે એક ભારતીય વ્યનિિા બોગસ દસ્તાિેજો રજૂ કરિા બદલ ધરપકિ થઇ હતી. એટલું જ િહીં પરંતુ એમિે પોલીસ સ્ટેશિમાં ખૂંખાંર કેદીઓ અિે િશાખોરો સાથે રાખિામાં આવ્યા. િોકરાણીએ દેવ્યાિી પોતાિા પર અત્યાચાર ગુજારી રહ્યાિી અિે િક્કી કયાવ કરતાં ઓછો પગાર ચૂકિતાં હોિાિી ફનરયાદ કરી હતી. ગત સપ્તાહે દેવ્યાિી પોતાિી પુત્રીિે સ્કૂલમાં મૂકિા ગયા ત્યારે પોલીસે તેમિી ધરપકિ કરી હતી અિે હાથકિી પહેરાિીિે લઇ ગયાં હતાં. જોકે, કોટટમાં પોતે નિદોવષ હોિાિી રજૂઆત કયાવ બાદ પણ તેમિે ૨૫૦,૦૦૦ િોલરિા બોટિ પર મુિ કરાયા હતાં.

ટયૂ યોકકમાં બિેલી ઘટિાિો મામલો સામે આવ્યા બાદ આ મુદ્દે ભારતે પોતાિી િારાજગી વ્યિ કરી હતી. ભારત સરકારે આ અંગે કિક િલણ અપિાિીિે નદજહીમાં યુએસ એમ્બેસી પાસેથી બેનરકેિ હટાિી લીધા છે અિે યુએસ એમ્બેસી અિે તેિા સ્ટાફિા પનરિારોિે ભોજિ, દારૂ િગેરે જેિી ચીજ-િસ્તુઓ આપિાિું બંધ કયુું છે. સાથોસાથ સરકારે તમામ નિલલોમેનટક સ્ટાફિા એરપોટટ પાસ પણ પરત લીધા છે. ભારત સરકારે અમેનરકાિે જણાવ્યું છે કે, યુએસિે ઈસ્યુ કરેલા તમામ આઈકાિટ જમા કરાિિામાં આિે. અમેનરકિ કોટસ્યુલેટ્સમાં કામ કરતા ભારતીય સ્ટાફિે અપાતા પગારિી નિગત પણ મંગાિિામાં આિી છે. લોકસભાિાં સ્પીકર મીરાં કુમાર અિે ગુજરાતિા મુખ્ય પ્રધાિ નરેડદ્ર મોદીએ પણ આ મુદ્દે અમેનરકિ પ્રનતનિનધ મંિળ સાથેિી મુલાકાત ટાળી હોિાિું કહેિાય છે.

• તાજેતરમાં નિધિ પામેલા નેલ્સન મંડેલાિી દફિનિનધ ૧૪ નિસેમ્બરે તેમિા િતિમાં થઇ હતી. આ મહામાિિિી અંનતમનિયામાં લાખો લોકો ઊમટ્યા યા હતા, ભારે સટમાિ સાથે તેમિા મૃતદેહિે િતિમાં લાિિામાં આવ્યો હતો જ્યાં તેમિે રાજકીય સટમાિ સાથે સુપુદદે ખાક કરાયા હતા. • મીનિયા સૂત્રોિા જણાવ્યા મુજબ ઇરાિે નિટિ માટે જાસૂસી કરિાિા આરોપસર એક વ્યનિિી ધરપકિ કરી છે. સત્તાિાળા ઘણા સમયથી આ શખસ પર િજર રાખી રહ્યા હતા અિે છેિટે દનિણપૂિવ ઇરાિમાં કામવિ શહેરમાંથી તેિી ધરપકિ કરાિિામાં આિી હતી, એિું રાજ્ય સમાચાર સંસ્થા ઇરિાએ જણાવ્યું હતું.

ડો. કકરણ અને પલ્લવી પટેલ

નેિલ ભોગાયતા હમસ ઈન્ડડયા વલ્ડડવાઈડ

િમુખપદે િપથ લેતાં બરાક ઓબામા

વોહિંગ્ટનમાં ભારતીયોનું સંમેલન યોજાિે

ડયૂ યોકકઃ નિશ્વભરમાં િસતા નબિનિિાસી ભારતીયો (એિઆરઆઈ) ૨૨ નિસેમ્બરે િોનશંગ્ટિમાં એકત્ર થશે. આ કોટફરટસિું આયોજિ નબિસરકારી સંસ્થા ઓિરસીઝ િોલન્ટટયર ફોર એ બેટર ઇન્ટિયા દ્વારા થયું છે. આ કોટફરટસિો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય મતદાિ અંગે લોકોમાં જાગ્રનત આિે, ખાસ કરીિે ભારતમાં યોજાિારી લોકસભાિી તેમ જ અટય ચૂંટણીઓમાં એિઆરઆઇ યોગદાિ આપી શકે તે હેતુથી આ કાયવિમ યોજાશે, આ દરનમયાિ આઇ િોટ ફોર અ બેટર ઇન્ટિયા િામિી એક એન્લલકેશિિે પણ લોટચ કરાશે. કોટફરટસિી અધ્યિતા આટટ ઓફ નલનિંગિા પ્રણેતા શ્રી શ્રી રહવિંકર કરશે. તેઓ આઇ િોટ ફોર ઇન્ટિયા અનભયાિ અંગે પણ પોતાિી રજૂઆત કરશે. આ કોટફરટસમાં જે લોકો આિશે તેઓ ભારતિા નિકાસમાં શું શું યોગદાિ આપી શકાય તે અંગે પોતપોતાિો અનભપ્રાય આપશે. આ ભવ્ય કોટફરટસ અમેનરકાિી યુનિનિવસટી ઓફ મેનરલેટિિા કોલેજપાકકમાં આિેલા સેમ્યુલ નરગ્સ ફોર એજયુમનિ સેટટર ખાતે યોજાશે, જેમાં નિદ્યાથથીઓથી લઇિે નિદેશમાં િસતાં ભારતીયો જોિાશે.

હિટનનું સદા અગ્રેસર સાપ્તાહિક.... ‘ગુજરાત સમાચાર’

• રોમિ કેથોનલક નિસ્તીઓિા િિા પોપ તરીકે આજદેન્ટટિાિા જ્યોજવ માનરયો બગોવગ્લીયો ચૂટં ાયા એહિલ • અમેનરકાિા બોસ્ટિમાં મેરથ ે ોિ રિ દરનમયાિ બે બોમ્બ નિસ્ફોટોમાં ત્રણ લોકોિા મોત, ૧૪૪ ઘાયલ મે • લાહોર જેલમાં ભારતીય કેદી સરબજીત પર હુમલો, સારિારમાં મોત • ઇટાલીિા પૂિવ િિા પ્રધાિ ગીઉલીઓ એટડ્રેઓટ્ટીિું નિધિ • લેસ્ટરિી ભારતિંશી િેહલ ભોગાયતાિા નશરે ‘નમસ ઇન્ટિયા િજિટિાઇિ’િો તાજ

બોસ્ટન મેરેથોન બ્લાસ્ટ

• પાકકસ્તાિમાં મુસ્લીમ લીગ (એિ)િે બહુમતી, િિાઝ શરીફ િિા પ્રધાિપદે આરુઢ • નિજ્ઞાિિો ચમત્કારઃ ઓસ્ટ્રેનલયામાં સાત મૃતકો જીિીત થયા • અમેનરકાિા ઓક્લાહોમા શહેરમાં નિિાશક િાિાઝોિું ત્રાટક્યું જૂન • દનિણ આનિકાિા ભૂતપૂિવ રાષ્ટ્રપનત િેજસિ મંિલ ે ાિી તનબયત ગંભીર • અમેનરકામાં ભાજપિા સ્થાપક મુકલ ુ મોદીિું નિધિ • આનિકા ખંિિા સેશજસ ટાપુ પર ૭૫૦ ગુજરાતીઓ પર સ્થાનિકો દ્વારા હુમલાિી ઘટિા • કેિિે ામાં પૂરથી ૭૫ હજારથી િધુ લોકો બેઘર બટયા • અમેનરકિ પ્રમુખ બરાક ઓબામા આનિકાિી મુલાકાતે

SKANDA HOLIDAYS ઓકલોિામામાં વાવાઝોડાનું દ્રશ્ય

EXPLORE THE WORLD 18 DAY

SCENIC SOUTH AFRICA & ZAMBIA

Dep: 31 Dec, 01 Feb, 05 Mar, 10 Apr, 01 May, 05 Sep

*£2899

14 DAY KENYA & TANZANIA & UGANDA SAFARI Dep: 29 Jan, 5 Feb, 12 Mar, *£3299 20 Apr, 7 May , 1 Jun

23 DAY AUSTRALIA & NEW ZEALAND & FIJI Dep: 31 Dec, 30 Jan, 01 Mar, 05 Apr, 21 Sep, 14 Oct *£4199

14 DAY CLASSIC PERU & GALAPAGOS ISLAND Dep: 05 Jan, 21 Feb, 31 Mar, *£2699 01 May, 09 Sep, 19 Oct 18 DAY GRAND SOUTH AMERICA

(BRAZIL – ARGENTINA – PERU – CHILE – BOLIVIA)

15 DAY SOUTH EAST ASIA

(SINGAPORE – MALAYSIA – THAILAND)

Dep: 01 Dec, 25 Dec, 12 Jan, 19 Feb, 31 Mar

*£1649

15 DAY SCENIC ROCKIES & ALASKA CRUISE TOUR Dep: 24 May, 7 Jun, 21 Jun, *£2449 12 Jul, 2 Aug, 6 Sep

SPECIAL OFFERS

10 DAY – EXOTIC KERALA TOUR --------------- £1149 08 DAY – CLASSIC JORDAN TOUR ------------ £1399 14 DAY – ANCIENT CHINA TOUR ---------------- £1499 08 DAY – EXOTIC SEYCHELLES ----------------- £1349 12 DAY – SCENIC JAPAN TOUR ---------------- *£2499 07 DAY – OMAN HIGHLIGHTS TOUR ------------ £949 11 DAY – CLASSIC THAILAND TOUR ---------- £1099

Dep: 29 Dec, 31 Jan, 05 Mar, 07Apr, 08 Sep

*£4099

18 DAY GRAND TOUR OF CHINA Dep: 25 Mar, 29 Apr, 17 May, 01 Jun, 30 Jun, 15 Jul, 05 Aug, *£2099 03 Sep, 03 Oct

18 DAY CLASSIC INDO CHINA (VIETNAM – CAMBODIA – MALAYSIA – LAOS) Dep: 2 Dec, 2 Jan, 7 Feb, 31 Mar, 1 May, 5 Jun, 31 Aug, *£2399 16 Sep , 12 Oct

18 DAY CLASSIC CHINA & SCENIC JAPAN Dep: 31 Mar, 28 Apr, 30 May, 28 Jun, 7 Jul , 01 Aug , 9 *£329 29 Aug , 09 Sep , 03 Oct

AND MUCH MORE TAILOR MADE TO SUIT YOU Note: Vegetarian meals available in all our tours

www.skandaholidays.com

EVERY DAY DEPARTURE - PRIVATE & GROUP TOURS 0207 18 37 321 Lines Open From 7 AM TO 11 PM - 7 DAYS A WEEK 0121 28 55 247 All Price Per Person, Terms and conditions applies

contact@skandaholidays.com

CALL US FOR DISCOUNTED AIR TICKET WORLD WIDE


18

િીતેલુંિષષ- ૨૦૧૩ રમતગમત

21st December 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

આઇસીસી ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફીની ફાઇનલમાંઇંગ્લેન્ડ સામેભારતનો વિજય

ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફીમાંવિજેતા ભારતીય ટીમ

ગેઈલે૩૦ દડામાંસદી નોંધાિી

જાન્યુઆરી • વન-ડેનિકેટ શ્રેણીમાંભારત સામેપાકકસ્તાનની જીત • દનિણ આનિકાની ટીમ સામે કયૂ ઝીલેકડ ૪૫ રનમાં ઓલઆઉટ, ૧૨૭ વષષ જૂનો રેકોડડતૂટ્યો • ભૂતપૂવષ ટેસ્ટ નિકેટર રુસી સુરતીનુંનનધન • ઇંગ્લેકડ સામે વન-ડે નસનરઝમાંભારતની જીત • ઓસ્િેનલયન ઓપનમાંહેનિક સાથેઇનતહાસ સજષતો જોકોનવચ • આઇસીસી રેન્કકંગમાં ભારતીય નિકેટર સુરેશ રૈના, રનવકદ્ર જાડેજાને ટોપ-ટેનમાં સ્થાન ફેબ્રુઆરી • આઇપીએલ ટ્વેકટી-૨૦ની

AUTHENTIC INDIAN CUISINE BEST Indian Restaurant in Wembley City

Quality Service and Delicious Indian Cuisine at Affordable Prices. We Cater To All Occasions.

નસઝન-૬ માટેખેલાડીઓની હરાજી, રૂ. ૫.૩ કરોડ સાથે ઓસ્િેનલયાનો મેક્સવેલ (મુંબઇ ઇન્કડયકસ) સૌથી મોંઘો ખેલાડી • ઇકટરનેશનલ ઓનલન્પપક કનમટીએ કુસ્તીને ૨૦૨૦ની ઓનલન્પપક રમતોની યાદીમાંથી રદ કરી • આઇસીસી નવમેકસ વર્ડડ કપમાં વેસ્ટ ઇન્કડઝને હરાવી ઓસ્િેનલયા નવજેતા • જમષનીના સ્પધષકને હરાવીને નવશ્વનાથન્ આનંદ ગ્રેકકે ચેસ ક્લાનસક ચેન્પપયન • ભારતીય ટીમે ટેસ્ટ નિકેટના આઠ દસકાના ઇનતહાસમાંપ્રથમવાર ઓસ્િેનલયાને૪-૦થી હરાવ્યું • દનિણ આ નિ કા ની નિકેટ ટીમના પૂવષ કેપ્ટન ક્લાઇવ રાઇસે ઘટસ્ફોટ કયોષ કેહેકસી િોકયે અને બોબ વૂર્ મ ર ની ડેવિડ બેકહામેવનવૃવિ જાહેર કરી હત્યા થઇ હતી • નિનટશ સરકારે સનચન તેંડુલકરને ‘સર’નો નખતાબ આપવા માટે નામાંકનેમંજૂરી આપી • ઇંગ્લેકડના ફૂટબોલર માઇકલ ઓવેને પ્રોફેશનલ ફૂટબોલમાંથી નનવૃનિની જાહેરાત કરી એવિલ • ઇન્કડયન પ્રીનમયર લીગની છઠ્ઠી નસઝનનો કોલકાતામાંરંગચ ેગ ં ેપ્રારંભ • નિટનના એકડી મરેએ નમયામી માસ્ટસષટેનનસ ચેન્પપયન • આઇપીએલની મેચમાંરોયલ ચેલકે જસષબેંગલોરની ટીમના નિસ ગેઇલે ૩૦ બોલમાં૧૦૦ રન ફટકારી સૌથી ઝડપી સદીનો નવિમ નોંધાવ્યો OFF મે 15% this • આઇપીએલમાં સ્પોટ કફક્સીંગ કૌભાંડનો પદાષફાશ, with n o p u શ્રીસં ત, અજીત ચંનડલા, o C અંકકત ચૌહાણ અનેનવંદુદારા નસંહની સંડોવણી EAT IN • ફૂટબોલર ડેનવડ બેકમે નનવૃનિ જાહેર કરી જૂન • ઇંગ્લેકડમાંમીની નિકેટ વર્ડડ કપ સમાન ચેન્પપયકસ િોફીનો

Phone: 020 8453 5555 Email: reserve@indiamirchi.co.uk Website: www.indiamirchi.co.uk

Catering

Parking available

T & C apply

પ્રારંભ • શ્રીલંકાના મહેલા જયવદષનેવન-ડેનિકેટમાં૧૧,૦૦૦ રન પૂણષકયાષ • આઇસીસી ચેન્પપયકસ િોફીની ફાઇનલમાં ઇંગ્લેકડ સામે ભારતનો નવજય

કыºЦ»Ц આ¹Ь¾›± ¸Ġ¯¹Ц અ╙·¢¸ ´º આ²Ц╙º¯ ¾↓ĠЦÃЪ ¯¶Ъ¶Ъ ÂЦº¾Цº ´ˇ╙¯ ¦щ, §щ³Ц ¸а½ ¾щ╙±ક Âєçકж╙¯¸Цє¦щ. અ¸щ ╙¾ΐЦ´ЦĦ અ³щ ´╙º®Ц¸»ΤЪ ´є¥ક¸↓ ÂЦº¾Цº ³Ъ¥щ ¸Ь§¶³Ъ ´╙ºЩç°╙¯ ¸Цªъ ´аºЪ ´Ц¬Ъએ ¦Ъએњ ⌡ ´Ъ«³ђ ±Ьњ¡Ц¾ђ ⌡ ÂЦє²Ц³ђ ±Ьњ¡Ц¾ђ ⌡ આ²Ц¿Ъ¿Ъ- ¸ЦઈĠщ³ ⌡ Ó¾¥Ц³Ц ºђ¢ ⌡ ¢Ц±Ъ-¸®કЦє¡ÂЪ §¾Ц ⌡ µыÂЪ¹» ´àÂЪ

⌡ ç´ђÎÂ↓ઈקºЪ¨ ⌡ ¬Ц¹Ц¶ЪªЪ ⌡ çĺђક ⌡ ¬ЪĬщ¿³ ⌡ ÂЦ¹щªЪકЦ ⌡ ÂЦઇ³ÂЦઇ╙ªÂ

⌡ આĨЦ↓ઈ╙ªÂ ⌡ Ú»¬ Ĭщ¿º ⌡ ãÃЪ´»щ¿ ⌡ ¸Ц°Ц³ђ ±Ь:¡Ц¾ђ ⌡ અ╙³ĩЦ ⌡ ¯®Ц¾

⌡ ç°а½¯Ц- ¸щ±ç¾Ъ¯Ц ⌡ ĭђ§³ ¿ђà¬º

╙ĝ¸ ´¾›╙¾¿щÁ અђµº (¯Ц. ∞≈ _×¹ЬઆºЪ, ∟√∞∫ ÂЬ²Ъ§)

µЮ» ¶ђ¬Ъ ¸ÂЦ§ ╙¾° ö↓» çªЪ¸ ¶Ц° £128.00 (¥Цº Âщ¿³ ¸Цªъ) µв» ¶ђ¬Ъ ¸ÂЦ§-´ђª»Ъ ÂЦ°щ(¶є¬» ¸ÂЦ§) £148.00 (¥Цº Âщ¿³ ¸Цªъ) I Â⅜±¹↓ÂЦº¾Цº ¿λઆ¯ £22.00 I µв» ¶ђ¬Ъ ¸ÂЦ§ ÂЦ°щ╙¿ºђ²ЦºЦ £135.00 (Ħ® Âщ¿³) I

╙ĝ¸ અђµº.... ╙¾¿щÁ અђµº... ╙ĝ¸ અђµº... ╙¾¿щÁ અђµº.... Ħ® µв» ¶ђ¬Ъ ¸ÂЦ§ ¶Ьક કºЦ¾ђ ¸ЦĦ £70.00 (¯Ц. ∞≈ _×¹ЬઆºЪ, ∟√∞∫ ÂЬ²Ъ§) Pranava Kerala Ayurveda Clinic

Dubai Holidays

Non Stop Flights +3 Nights Accomodation on twin sharing basis. Including Breakfast and Airport taxes

10336

¢ЪÙª ¾Цઉ¥º ¸½¿щ

197, Kenton Road, Harrow, HA3 0HD Tel: 020 8907 7902 / Mob: 07988 636 576 web: www.pranavaayurveda.co.uk email: info@pranavaayurveda.co.uk

3* Hotels Fr. £415 pp 4* Hotels Fr. £465 pp 5* Hotels Fr. £515 pp

Email : sales@citimax.co.uk Website: www.citimax.co.uk

સુરેશ રૈના અનેરવિન્દ્ર જાડેજા

I

Please note: Minimum order of £15 for Home Delivery Service. Drinks are not included in the 15% offer with coupon

0208 952 7400

વિશ્વનાથન આનંદ

Ĭ®¾ કыºЦ»Ц આ¹Ь¾± ›

Takeaways & Deliveries

115, Wembley Park Drive HA9 8HG

એન્ડી મરેવિજેતા

Restricted and Limited Availibility –Above Quote based on 29 Nov departure

SUPER SEAT SALE From

MUMBAI : £ DIU : £ DELHI : £ GOA : £ AHMEDABAD : £ RAJKOT : £

475 AMRITSAR : 574 PORBANDER : 496 BHUJ : 511 VADODARA : 488 BANGKOKO : 575 COLOMBO :

DECMBER SCHOOL HOLIDAYS & CHRISTMAS SPEND in INDIA

£489 £574 Fares Fr £586 Non Stop Flights £499 Limited Availibility £488 £488 Based on Dept.14-22 DEC

Restricted offer & travel period / Conditions Applies

£749 pp

Returning 1st weekend in January

CALL NOW

0208 952 7400


21st December 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

અઠવાડિક ભડવષ્ય આઇસીસી એિોડડઃ ચેતેશ્વર પૂજારા ઇમવજિંગ વિકેટર તા.તા.૨૧-૧૨-૨૦૧૩ ૧૪-૯-૨૦૧૩થીથી૨૭-૧૨-૨૦૧૩ ૨૦-૯-૨૦૧૩ Tel. 0091 2640 220 525

જ્યોવતષી ભરત વ્યાસ

મેષ રાવિ (અ,લ,ઇ)

તુલા રાવિ (ર,ત)

સપ્તાહમાંમાનદસક થવથથતા અને સંયમ ર્ળવવા પડે. શંકાની લાગણીનેમનમાંથી હાંકી કાઢશો તો જ રાહત માણી શકશો. આવક થશે, પણ સામે ખિથ રહેશ.ે નુકસાનના પ્રસંગો બનશે. જૂના લાભો અટવાયા હશે તો મળતા થશે. નોકરીના ક્ષેિે તમારા પ્રયત્નો ફળશે. સફળતા મળે. નોકરીનું પદરવતથન િાહતા હો તો પ્રયત્નો કરવાથી લાભ મળે.

સામાદજક કાયોથમાંસાનુકળ ૂ તાથી આનંિ-ખુશી વતાથશે. મનની ઇચ્છા સાકાર થતી જણાય. બેિન ે ીનો બોજ ઘટે. આ સમયમાં આદથથક મૂંઝવણનો ઉપાય મળશે અને કોઈની મિિથી તમારી દિંતા િૂર થાય. તમે લાભના પ્રયત્નો કરશો તો સફળતા દનશ્ચિત છે. નોકદરયાતને સાનુકૂળ પદરણામ મળે. માગથ આડેના દવઘ્નો િૂર થતાંલાગશે.

તમારી માનદસક શ્થથદત અથવથથ અને બેિેનીભરી જણાશે. નાણાંકીય સંજોગો ગમે તેટલા દવપરીત હશે તો પણ તેમાંથી બહાર નીકળવાનો યોગ્ય માગથ મેળવશો. આદથથક આયોજન થઈ શકશે. નોકરી-ધંધાના ક્ષેિેઆ સમય િરદમયાન સાનુકળ ૂ તા અને સંજોગોનો બને તેટલો લાભ લઈ લેજો. સુથત બનશો નદહ. દવકાસ કેપ્રગદત માટેતક મળશે.

કોઈ નવા કાયોથ કે સાહસમાં ફતેહ આપનાર સમય છે. મહત્ત્વની તકો નસીબ ઝળકાવશે. આદથથક મુચકેલીઓ હળવી બને. ખિાથઓનેદનયંદિત કરી શકો તો વધુરાહત જણાશે. નોકદરયાતોનેમાગથઆડેઆવેલા અવરોધો, પ્રગદત આડે આવતી રૂકાવટો પણ િૂર થાય. ઉન્નદતનો રથતો સરળ બનશે. વેપારધંધાના ક્ષેિેધાયુુંથાય નદહ.

સજથનાત્મક પ્રવૃદિનો દવકાસ થાય. મહત્ત્વના કામકાજો િારા વધુ સારી તક અને સફળતા મેળવશો. માનદસક અશાંદતથી હવે રાહત મળશે. પ્રોત્સાહક પ્રસંગો બનશે. આ સમયમાં નાણાંભીડનો અનુભવ કરવો પડે. ધાયુુંફળ મળેનદહ. પુરુષાથથ બાિ નાણાંકીય જોગવાઈના કામો પાર પડશે. જરૂદરયાત પૂરતાં નાણાંની આવક થાય

સમય સાનુકૂળ છે. યોજનાઓને આગળ ધપાવી શકશો. તમારા દમિો ઉપયોગી બને. માગથ આડેના અવરોધોને પાર કરી શકશો. આદથથક જવાબિારીઓ અિા થઈ શકે તે માટે જરૂરી સંજોગો સર્થય. અટવાયેલા લાભ-લેણાં મળશે. ખિાથને કાબુમાં રાખજો. નોકદરયાતો માટેબઢતીની તક દનણાથયક બને અનેદનમાથણ થાય.

યોગ્ય દિશામાં પુરુષાથથ તમને દનશ્ચિત સફળતા અપાવશે. પ્રગદતનો માગથ ખુલશે. આગળ વધો, સફળતા મેળવો. કાયથશીલ રહેશો. ધીરજ ધરશો તો આદથથક સમથયા ગમે તેટલી જદટલ હશે તો પણ હલ થશે. એકાિ મહત્ત્વના લાભની આશા ફળશે. નોકદરયાત વગથને માગથમાં આવતા દવઘ્નો કે અંતરાયો િૂર થતાંપ્રગદતનો માગથખુલ્લો થશે.

ગ્રહયોગ િશાથવે છે કે કેટલાક પડકારોનો સામનો કરવો પડશે. તમારા પ્રયત્નો કેકામગીરી મુજબ યશ કે લાભ ન મળતા મન વ્યદથત બનશે. વ્યથાના કડવા ઘૂંટ પીવા પડશે. આ સમય નાણાંકીય દૃદિએ એક કેબીજી રીતે દિંતાપ્રિ બનશે. નોકદરયાતોને પદરવતથનની તક મળશે. દવકાસ આડેના અવરોધ િૂર થતાંજણાશે.

તમારી રિનાત્મક પ્રવૃદિઓનો દવકાસ થશે. બૌદિક અને યોજનાલક્ષી કામગીરીમાં સફળ થશો. ઉત્સાહ અનુભવશો. ધ્યેય દસિ કરવાની સાનુકૂળતા વધશે. જોકે સપ્તાહ આદથથક પદરશ્થથદતને તંગ બનાવશે. આવક અને ખિથ વચ્ચેનો તફાવત મોટો રહેતો જણાશે. નોકદરયાતો માટે સમય એકંિરે સાનુકૂળ નીવડશે.

મનની મુરાિો સાકાર થતી જણાય. સાનુકૂળતા સર્થય તેનો લાભ ઉઠાવી લેજો. લાગણીઓના ઘોડાને કાબૂમાં રાખવાથી શાંદત જળવાશે. આદથથક પ્રગદતનો માગથ ખૂલતો જણાય. આવકવૃદિ માટેના પ્રયાસો સફળ થતા લાગે. નોકદરયાતો માટે વાતાવરણ સાનુકૂળ છે. લાંબા સમયથી અટકેલા લાભો અને બઢતીની તકો વધશે. મહેનત સફળ થશે.

દિધા-પરેશાનીનો અંત આવતાં દવધેયાત્મક માગગેઆગળ વધશો. આનંિ માણી શકશો. પ્રોત્સાહક પ્રસંગે બનશે. અગત્યની તકો મળતા દવકાસ જણાશે. આદથથક સમથયાનો ઉપાય મળશે. દમિોથવજનોની સહાયથી દિંતા િૂર થાય. નોકદરયાતો માટે સમય દમશ્ર ફળ આપનાર છે. વધુ પ્રયાસેકાયથસફળતાના યોગ છે. વેપારીઓને પણ પ્રોત્સાહક વાતાવરણ જણાશે.

અવરોધો વચ્ચેથી માગથ કાઢીને પણ પ્રગદત કરશો. મહત્ત્વના દનણથય લાભિાયી થશે. મૂંઝવણનો ઉકેલ મળશે. રિનાત્મક કાયોથફળશે. સ્નેહીદમિોનો સહકાર અને મિિ મળશે. આવકની દૃદિએ સમય ઠીક ઠીક કહી શકાય. ઉઘરાણી સમયસર પરત મળશે. દમલકતભાડાંવગેરન ે ી પણ આવક થાય. નોકદરયાતને સપ્તાહમાં ઉત્સાહકારક તક મળે.

વૃષભ રાવિ (બ,વ,ઉ)

વમથુિ રાવિ (ક,છ,ઘ)

કકકરાવિ (ડ,હ)

વસંહ રાવિ (મ,ટ)

કન્યા રાવિ (પ,ઠ,ણ)

વૃિશ્ચક રાવિ (િ,ય)

ધિ રાવિ (ભ,ફ,ધ,ઢ)

મકર રાવિ (ખ,જ)

કુંભ રાવિ (ગ,િ,સ,ષ)

મીિ રાવિ (દ,ચ,ઝ,થ)

દુબઇઃ સૌરાષ્ટ્રના ભારતીય વિકેટર ચેતશ્વ ે ર પૂજારાને ઇસટરનેશનલ વિકેટ કાઉસ્સસલ (આઇસીસી) દ્વારા વષોના શ્રેષ્ઠ ઇમવજિંગ વિકેટર તરીકે પસંદગી થઇ છે. જ્યારે ઓપટ્રેવલયાના કેપ્ટન માઇકલ ક્લાકકને સવફોચ્ચ સસમાન વિકેટર ઓફ ધ યર અનેટેપટ વિકેટર ઓફ ધ યરનફ વવજેતા જાહેર કરાયફ છે. આઇસીસીએ જાહેર કરેલી યાદી અનુસાર, ક્લાકકે બે મુખ્ય એવફડડ જીતી લીધા છે. જ્યારે શ્રીલંકાનફ વસવનયર બેટ્સમેન સંગકારા વન ડેવિકેટર ઓફ ધ યર જાહેર થયફ છે. જફકે એવફડડ વવજેતાઓની યાદીમાં પૂજારા વસવાય ભારતના બીજા કફઇ ખેલાડીના નામ નથી. ઉલ્લેખનીય છે કે અગાઉ મુબ ં ઇમાંયફજાયેલા એક કાયોિમમાં

ચેતશ્વ ે ર પૂજારાએ ભારત તરફથી સૌથી ઝડપી ૧૦૦૦ ટેપટ રન ફટકારવાના રેકફડડમાં બીજું પથાન મેળવ્યું છે. તેણે આ વસવિ માચોમાંહૈદરાબાદ ખાતેરમાયેલી ઓપટ્રેવલયા સામેની ટેપટમાંબેવડી સદી ફટકારીનેહાંસલ કરી હતી. તે ધફનીને પીપલ્સ ચફઇસ એવફડડનફ મેચમાંચેતશ્વ ે ર પૂજારા અનેમુરલી વવજેતા જાહેર કરાયફ હતફ. જ્યારે વવજયે ૩૭૦ રનની ભાગીદારી ક્લાકકને આઇસીસીની ટેપટ અને કરી હતી. પૂજારાએ ૧૫ ટેપટમાં વન ડે ટીમમાં સામેલ કરવામાં ૬૫.૫૦ની સરેરાશથી કુલ ૧૩૧૦ આવ્યફ હતફ. રન ફટકાયાોછે. એવોડડવવજેતાઓ • માઇકલ ક્લાકકઃ વિકેટર ઓફ ધ યર અનેટેપટ પ્લેયર ઓફ ધ યર • સંગકારાઃવન-ડેવિકેટર ઓફ ધ યર • ચેતેશ્વર પૂજારાઃ ઇમવજિંગ વિકેટર ઓફ ધ યર • ઉમર ગુલઃ ટી-૨૦ પફફોમસસ • માહેલા જયવદોનેઃ સ્પપરીટ ઓફ વિકેટ • સુઝી બેટીસઃ વવમેસસ વન-ડેવિકેટર • સારાહ ટેલરઃ વવમેસસ ટી-૨૦ વિકેટર • વરચાડડ કેટલબફરફઃ અપપાયર ઓફ ધ યર • મહેસદ્ર વસંહ ધફનીઃ પીપલ્સ ચફઇસ એવફડડ

વિવિધા

19

ટેવિસ સ્ટાર એન્ડી મરેિેબીબીસી એવોડડ

લંડનઃ વવપબલ્ડન ચેસ્પપયન એસડી મરેને બીબીસીએ વષો ૨૦૧૩ના સૌથી શ્રેષ્ઠ એથ્લીટ તરીકેનવાજ્યફ છે. ૨૬ વષષીય મરેએ આ વષષે વવપબલ્ડન ટાઇટલ જીત્યું હતુ.ં તે ૭૭ વષોબાદ વવપબલ્ડન જીતનાર પ્રથમ વિવટશ બસયફ હતફ. મરેએ અમેવરકન ઓપનનફ વખતાબ પણ જીત્યફ છે. જફકે મરે અમેવરકાના વમયામીમાં નવી વસઝન માટે તૈયારી કરતફ હફવાથી એવફડડ સમારંભમાંહાજર નહફતફ. આ ઉપરાંત ઇંસ્લલશ પ્રીવમયર લીગ માસચેપટર યુનાઇટેડના પૂવો મેનજ ે ર સર એલેક્સ ફલયુસ ો નને ડાયમંડ એવફડડ અપાયફ હતફ. રેડબુલના જમોન ચાલક સેબસ્ેપટયન વેટ્ટલને ઓવરસીઝ પપફટ્સો પસોનાવલટી ઓફ ધ યરનફ એવફડડ અપાયફ હતફ.


20

વીતેલુંવષષ- ૨૦૧૩ ગુજરાત

21st December 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

ટિટિશ પ્રધાન હ્યુગો સ્વાયર અનેનરેન્દ્ર મોદી વચ્ચેગાંધીનગરમાંસફળ મુલાકાત

જાન્યુઆરી • રાજ્યપાલ દ્વારા લોકાયુિપદેજસ્ટિસ આર. એ. મહેતાની નનમણૂકનેસુપ્રીમ કોિટેયોગ્ય ઠટરવી • હજીરાના IOC પ્લાન્િમાંઆગથી રૂ. ૪૫ કરોડનું નુકસાન, ચાર લોકોના મોત • ગાંધીનગરમાં વાઇિન્િ ગુજરાત ગ્લોબલ ઇન્વેટિર સનમિ યોજાઇ, • ડાંગના આહવામાંરાજ્યકિાના પ્રજાસત્તાક પવવની ઉજવણી • પૂવવમહેસલ ૂ પ્રધાન દલસુખભાઇ ગોધાણીનુંનનધન • રાજ્યના મુખ્ય સનચવપદે ડો. વરેશ નસંહાની નનયુિી • વનરષ્ઠ પત્રકાર દેવન્ે દ્ર પિટલ અને‘સેવા’ સંટથાના રીમા નાણાવિીને‘પદ્મશ્રી’ સન્માન જાહેર ફેબ્રુઆરી • લોકાયુિ મુદ્દે રાજ્ય સરકારની સુપ્રીમમાં નરવ્યૂ નપનિશન • કચ્છમાંદુષ્કાળથી માલધારીઓની નહજરત • પાિણ નજલ્લાના સમી નજીક માગવ અકટમાતમાં ૨૪ લોકોનાંમોત • રાજકોિમાંરૂ. ૬૦ લાખના સોનાની લૂંિ • સુરેન્દ્રનગર નજલ્લાના વતની અને મુંબઇવાસી દાનવીર ચીમનલાલ ઉજમસી (સી.યુ) શાહ (૯૫)નું અવસાન • નગરપાનલકાઓની ચૂિં ણીમાંભાજપનેવધુબેઠકો મળી • યુરોનપયન યુનનયન (ઇયુ)એ યુરોનપયન

સાથેલગ્ન થયા

હ્યુગો સ્િાયર અિેિરેન્દ્ર મોદી

પાલાવમેન્િમાં ભાગ લેવા નરેન્દ્ર મોદીને આમંત્રણ આપ્યું • અમદાવાદની સાબરમતી જેલમાં ૨૬ ફૂિ લાંબી સુરંગ મળી, ત્રાસવાદીઓનુંષડયંત્ર નનષ્ફળ • બેનજલ્લા પંચાયતમાંકોંગ્રેસની જીત, તાલુકામાં ભાજપનેસત્તા મળી • કોંગ્રેસના સાંસદ નવઠ્ઠલ રાદનડયા અને તેમના ધારાસભ્ય પુત્ર જયેશ રાદનડયા ભાજપમાંજોડાયા • બહુચનચવત ઇશરત જહાં એન્કાઉન્િર કેસમાં ઉચ્ચ પોલીસ અનધકારીઓની ધરપકડ માચચ • નવઠ્ઠલ રાદનડયાએ પોરબંદરના કોંગ્રેસી સાંસદ પદેથી અને તેમના પુત્ર જયેશે જેતપુરના ધારાસભ્યપદેથી રાજીનામુંઆપ્યું • અનમતાભ પાઠકની ગુજરાતના પોલીસ વડા તરીકેનનયુનિ • બનાસકાંઠાના કોંગ્રેસી સાંસદ મુકેશ ગઢવી (૫૦)નુંઅવસાન • પ્રમુખ ટવામીએ BAPSનુંસુકાન મહંત ટવામીનેસોંપ્યું • લોકાયુિ મુદ્દે ગુજરાત સરકારની સુપ્રીમ કોિેમાંક્યુરેનિવ નપનિશન • નિનિશ પ્રધાન હ્યુગો ટવાયર અને નરેન્દ્ર મોદી વચ્ચે ગાંધીનગરમાં સફળ મુલાકાત • વડોદરાના નિકેિર યુસુફ પઠાણના સુનિતા નિનિયમ્સ િતિિી મુિાકાતે મુંબઇવાસી ફફનિયોથેરાનપટિ આફનરન

એનિિ • મુખ્ય પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીનેઅમેનરકન સાંસદોનુંઆમંત્રણ • ગુજરાત ભાજપના પ્રમુખપદે ફરીથી આર. સી. ફળદુની વરણી • નાસાના એટટ્રોનોિ સુનનતા નવનલયમ્સ ગુજરાતની ત્રણ નદવસની મુલાકાતે • રાજકોિમાં એક નેપાળી પનરવારના પાંચ સભ્યોએ નીંભર તંત્ર સામે આિોશ વ્યિ કરવા આત્મનવલોપન કયુું • રાજપીપળા પાસેથી રૂ. ત્રણ કરોડની ફકંમતનો દારૂ પકડાયો • સુરતમાં હોસ્ટપિલના નનમાવણ માિટ લવજી

મિોજ િાડિા, િરેન્દ્ર મોદી અિેપરેશ રાિિ

બાદશાહનુંરૂ. ૧૧.૧૧ કરોડનુંદાન • ગીરના નસંહોના ટથળાંતરના મુદ્દેસાસણ સજ્જડ બંધ • ગુજરાતમાં ભરઉનાળે ચોમાસું માહોલ, લોકોનેરાહત, કૃનષનેનુકસાન • અમદાવાદના નવા મેયરપદે મીનાિીબેન પિટલની વરણી • પૂવવ પ્રધાન અને દનલત આગેવાન ફકીરભાઇ વાઘેલાનુંનનધન મે • નવસારીમાંગુજરાત ટથાપના નદનની ઉજવણી • બનાસકાંઠા-સૌરાષ્ટ્રમાંમાવઠું • ધોરણ-૧૨ સાયન્સનું રેકોડે ૯૨.૫૩

િકા પનરણામ • સન્યાસ આશ્રમના વડા ટવામી નવશ્વદેવાનંદજી િહ્મલીન થયા • ગોંડલના સંતપુરુષ માઇભિ નાથાભાઇ જોશીનું નનધન જૂિ • નદલીપ સંઘવીની સન ફામાવ કંપનીએ સ્ટવનડશ કંપની ખરીદી • સૌરાષ્ટ્ર-દનિણ ગુજરાતમાંભારેવરસાદ • બે લોકસભાની અને ચાર નવધાનસભાની પેિાચૂંિણીમાં ભાજપની જીત, કોંગ્રેસ તમામ બેઠક ગુમાવી • પોરબંદરના ખનીજ ચોરી કૌભાંડમાં કૃનષ પ્રધાન બાબુભાઇ બોખીનરયાનેત્રણ વષવની કેદ અનેદંડ • દનિણ ગુજરાતમાંથી રૂ. ૭૬ કરોડનું કાળું નાણું પકડાયું • ગુજરાત સમાચાર-એનશયન વોઇસ દ્વારા એકત્ર કરાયેલી અમદાવાદ-લંડનની સીધી ફ્લાઇિ માિટની નપનિશન લોયર મનોજ લાડવા અનેફફલ્મ અનભનેતા પરેશ રાવલ દ્વારા ગાંધીનગરમાંમુખ્ય પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીનેસુપરત કરાઇ • સુરત (પસ્ચચમ)ના ભાજપના ધારાસભ્ય ફકશોર વાંકાવાલનુંનનધન • ભાજપનાં પૂવવ કેન્દ્રીય પ્રધાન ભાવનાબેન ચીખનલયાનુંનનધન • બનાસકાંઠાના કોંગ્રેસના પૂવવ સાંસદ હનરનસંહ ચાવડાનુંનનધન

SATTAVIS PATIDAR CENTRE

"Best Banqueting Halls for Weddings, Receptions, Civil Ceremonies, Exhibitions, Conferences, Social & Corporate Events "

20%

િાઈબ્રન્ટ ગુજરાત - ૨૦૧૩

Discount In March 2014

For Hall Booking

G State of Art Venue in Wembley – 10 minutes

walking distance from Wembley Park Station.

G Hi-tech Banqueting Halls for Wedding and

Receptions Free car park for 150-160 cars Your own caterers are welcomed. Free setup of chairs and tables provided Fully air-condition Halls Bride & Groom changing room facilities Civil Marriage Licence Special affordable rates for weekdays events, such as for Chandlo Matli, Vidhi, Mahendi night and Garba G Birthday Parties, Anniversary Parties, Private Musical Party, Katha and Havan, or any other type of parties, Business Meeting, community organisations Meeting can be arranged with special prices during weekdays. G G G G G G G

G ¾щܶ»Ъ ´Цક↕ çªъ¿³°Ъ ¸ЦĦ ∞√ ╙¸╙³ª³Ц ¯ºщ અЦ¾щ» ĴЪ ÂǼЦ¾Ъ¿ ´ЦªЪ±Цº Âщתº અ˜¯³ ઢ¶³Ъ ÂЬ╙¾²Цઅђ, ¾»¯ђ અ³щઉǼ¸ ĬકЦº³Ъ ªъક³ђ»ђN°Ъ ÂŹ ¦щ. G ≤≈√°Ъ ¾²Ь અЦ¸є╙Ħ¯ђ ¶щÂЪ ¿કы એ¾Ъ ╙ªỲ¢ એºщק¸щת G ¾Ъક ¬ъ¨¸Ц ╙¡çÂЦ³щ ´º¾¬ъ એ¾Ц ã¹Ц§¶Ъ ·Ц¾ G અЦ Âщתº³Ц ¶4щ ¶щ×ક¾щªỲ¢ Ãђ»¸Цє »M, ╙ºÂщØ¿³ ¯щ¸§ ¥Цєà»ђ-¸Цª»Ъ, ¢Цઇ, ¸Ã′±Ъ ´ЦªB, ÂЦєN³Ц ¢º¶Ц, ╙¾╙² §щ¾Ц ¸Цє¢╙»ક ĬÂє¢ђ ºЦ¡¾Ц ¸ЦªъઉǼ¸ ĬકЦº³Ьєç°½. G ∞≈√ °Ъ ∞≠√ કЦº ¸Цªъ ĭЪ કЦº´Цક↕ G ¯¸ЦºЦ ¸³´Âє± કђઇ´® કыªºÂ↓³Ьє ·ђ§³ ºЦ¡Ъ ¿કђ ¦ђ. G ¶4щ ¶щ×ક¾щªỲ¢ Ãђ» µвà»Ъ એºક×¬Ъ¿×¬. G ¾º-ક×¹Ц³щ ¯ь¹Цº °¾Ц ¸Цªъ અ»¢ ¥щЩק¢ λ¸ђ³Ъ ã¹¾ç°Ц. G ╙Â╙¾» ¸щºщ§ ¸Цªъ »Ц¹Â× ²ºЦ¾щ ¦щ. ¶Ъ¨³щ ╙¸ªỲ¢ અ°¾Ц ÂЦ¸Ц╙§ક Âєç°Цઅђ³Ъ ╙¸ªỲ¢ ¸Цªъ∟≈ °Ъ ¸Цє¬Ъ ∞√√ ã¹╙Ūઅђ ¶щÂЪ ¿કыએ¾Ъ ╙¸ªỲ¢ λ¸ђ³Ъ ã¹¾ç°Ц ¦щ.

SATTAVIS PATIDAR CENTRE

FORTY AVENUE J/W THE AVENUE, WEMBLEY PARK, MIDDLESEX HA9 9PE

Contact: Tel: +44 (0)20 8904 9191

Fax: +44 (0)20 8904 9392 email: sales@sattavis.co.uk Office hours are:- Mon – Sun 9:00 am to 8:00 pm * Viewing can be arranged for out of office hours and weekends by prior appointments.


21st December 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

બ્લેકબનનમિન્દુસેન્ટરે૪૦િી જન્િ જયંમતની ઉજવણી કરી

21

ગુજરાતી ક્લચરલ સોસાયટી બ્રાઇટન દ્વારા મદવાળી ઉત્સવની ઉજવણી કરાઇ

Shr i

td sL

ગુજરાતી ક્લચરિ સોસાયટી બ્રાઇટન દ્વારા સુદવખ્યાત હોવ ટાઉન હોિ ખાતે દિવાળી ઉત્સવની શાનિાર ઉજવણી કરાઇ હતી. આ પ્રસંગે 'ગુજરાત સમાચાર અિે એમશયિ વોઇસ'ના તંત્રી પ્રકાશક શ્રી પ્રમતુત તસવીરિાંડાબેથી જયભારતી ચુડાસિા (વાઇસચેર), અશોકભાઇ ચુડાસિા (સેક્રેટરી), અશોક દયાલ સીબી પટેલે સંપથા સાથે (ચેર), પ્રભા દયાલ (ભૂતપૂવનવાઇસ ચેર), િેયરેસ, િયેર શ્રી સલીિ િુલ્લા, નવમનત ગોમિલ અનેડો. ક્લાઉસ સં ક ળાયે િા તમામ બ્રાઇટન, બુંગ, અમિન કારા (ખજાનચી) મદપમસંિ જેઠજી તેિજ નીચેબેઠેલા ડાબેથી જયાબેન વાઢેર, ભારતી ચોિાણ, િધુ હોવ અને નજીકના પંડ્યા, અસ્મિતા ચુડાસિા અનેિધુપરિાર. પ્રમતુત તસવીરિાંડાબેથી સવનશ્રી ધનસુખભાઇ, ભરતભાઇ ચોટાઇ, કિલ રાવ, બ્લેકબિસ મિસદુ સેસટરની સરાહના કરી સૌ ભૂતપૂવા સદહત દવદવિ સંપથાઅોના નગરોમાં રહેતા સિપયોને ધીરૂભાઇ ગઢવી અનેપ્રવચન કરતા સીબી પટેલ પથાપનાની ૪૦મી જડમ જયંદતની કારોબારી સિપયોનું શાિ અગ્રણીઅો દ્વારા મોકિવામાં દિવાળી પવવે શુભેચ્છાઅો જાણીતા અગ્રણી શ્રી ભરતભાઇ આ પ્રસંગે િીતુ શાિ અને શાનિાર ઉજવણી ફકંગ જ્યોજા અોઢાડીનેતેમજ મદહિા સિપયોને આવેિ સંિેશાઅો ઉપરાંત પાઠવી હતી અનેબ્રાઇટનના ઐદતહાસીક મહત્વ અંગે માદહતી ચોટાઇએ મુ ખ્ ય મહે મ ાન તરીકે ગૃપે ખૂબજ સુંિર ગીતો રજૂકયાા હોિ, બ્િેકબના ખાતે મેયર સાડીઅો અપાણ કરી બહુમાન સંપથાનો ઇદતહાસ, યોજાયેિા કાઉન્સસલર સલીમ મુલ્લાની કરાયું હતું. સંપથાના સેક્રેટરી શ્રી દવદવિ કાયાક્રમોની તસવીર સહ આપી હતી. શ્રી સીબી પટેિે ઉપસ્પથત રહેિા શ્રી સીબી હતા અને સૌ શાકાહારી ભોજન ઉપસ્પથતીમાંસંપન્ન થઇ હતી. આ અશોક ચુડાસમાએ સંપથા માટે માદહતી, દવદ્યાથથીઅોની દસધ્િીઅો બ્રાઇટનના ઇદતહાસનેવાગોળતા પટેિનું પુષ્પગુચ્છ અપાણ કરી િઇ છૂટા પડ્યા હતા. Ban taurants T/A quet & Ca પ્રસંગે સુંિર સોવેદનયર બુકિેટ િાંબા સમયથી સેવા આપતા વગેરેનો સમાવેશ કરાયો છે. જણાવ્યું હતું કે બ્રાઇટનમાં એક બહુમાન કયુું હતું. જ્યારે ter Res er m a વખત ભારતીય સૈ દ નકોની સં પ થાના કમીટી સિપય શ્રી R બહાર પાડવામાંઆવી હતી અને પટાફ અને શ્રોતાઅોનો સહકાર કાયાક્રમના પ્રારંભે ૧૦ વષાની 'ગુજરાત મેયરની ચેરીટીમાંડોનેશન અપાણ આપવા બિિ આભાર વ્યક્ત કયોા બાળા સ્વાધા ગુપ્તાએ નૃત્ય રજૂ છાવણી હતી અને અદહં ઘણા ધિસુખભાઇએ ભારતીય સૈ દ નકોએ વસવાટ પણ સમાચાર'ના ડયુ ઝ એદડટર શ્રી હતો. કરાયુંહતું. કયુું હતું અને િેપટરથી આવેિ કયોા હતો. આજે પણ ભારતીય કમલ રાવને પુ ષ્ પ ગુ ચ્ છ અપા ણ બહાર પાડવામાં આવેિ ઇસ્ડડયન બેડડે ગરબા, બોિીવુડ આ પ્રસંગે ૨૪૦ જેટિા સૈ દ નકોની શહાિતનુ ં માન કયોા હતો. કાયા ક્ર મનુ ં સં ચ ાિન મહેમાનોની ઉપસ્પથતીમાંસંપથાને સોવેદનયરમાં એમપી જેક સ્ટ્રો, ગીતો અને ભાંગરા રજૂ કયાા જાળવતી છત્રી બ્રાઇટનમાંમોજુિ સંપથાના પ્રેદસડેડટ શ્રી ધીરૂભાઇ ªЪµЪ³ Â╙¾↓ £щº ¶щ«Ц આ પથાને પહોંચાડનાર સૌની ઇન્સડયિ કાઉસસેલ, બદમુંગહામ હતા. છે. ખરેખર તો આ સૈદનકોની ગઢવીએ કયુું હતું અને તેમના ÂЦ¯щ¹ ╙±¾Â લાયન્સ ક્લબ અોફ મિલમિલ દ્વારા િેલ્પ ફોર િીરોનેઉદાર સખાવત કરાઇ સરાહના કરતા કાયાક્રમોનું માગાિશાન હેઠળ કમીટીના I ´Цє¥ÂΆЦÃ³Ц ºђª»Ъ ¶щ¿Цક, લાયસસ ક્લબ અોફ આયોજન કરવુંજોઇએ. સિપયોએ ખૂબજ સુંિર રીતે આ ±Ц½, ·Ц¯ મમલમિલ દ્વારા 'િેલ્પ ફોર આ પ્રસંગે ફામાસી ક્ષેત્રના કાયાક્રમનુંઆયોજન કયુુંહતું. ╙¸ΓЦ³+અ°Ц®Ь є િીરો'ને £૧૦,૦૮૦ની ઉિાર n મિમીયર બેસકવેટીંગ, ૧ કેનીંગ રોડ, હેરો HA3 7TS or µºÂЦ® ¥ª®Ъ. Free Delivery સખાવત કરાઇ હતી. આ માટેનો ખાતે (નવુ મેનેજમેડટ - મોયાા રેપટોરંટવાળા સંદિપભાઇ (¸╙Ã³Ц³Ц ¸щ×¹Ь¸Цªъµђ³ કºђ) ચેક હાઉસ અોફ કોમડસ ખાતે રૂપારેદિયા દ્વારા) ડયુ યર ઇવ - ડીનર એડડ ડાડસ કાયાક્રમનું ╙¾ક³Ц ¸ЦĦ £30 હેલ્પ ફોર હીરોના પ્રદતદનદિ જેમ્સ આયોજન તા. ૩૧-૧૨-૧૩ના રોજ કરવામાં આવ્યું છે. જેમાં Wembley, Alperton, Sudbury, બડસાનેઅપાણ કરાયો હતો. વેિકમ દિંક્સ, ૫ કોસામીિ, ચોકિેટ ફાઉડટેઇન, ડીજેવીથ ઢોિ Harrow, Stanmore, Edgware, સામાડય રીતે આપણા પ્િેયસા, બ્રાઝીિીયન ડાડસસા અને બેિે ડાડસસાનો િાભ મળશે. Pinner, Kingsbury, Queensbury Tel.: 020 8907 2022/2030. સમાજના િોકો હોસ્પપટિ, સૌની રક્ષા કરતા સૈદનકો માટેફંડ બસસસ, ક્લબિા િમુખ સુમિલ સંપકક: 020 8427 4237 હોપપીસ, બાળકો માટેકામ કરતી એકત્ર કરવું. તેમની આગેવાની પટેલ, જસ્ટીિ ગ્રીિીંગ (સેક્રેટરી સંપથાઅો વગેરેને િાન કરે છે. હેઠળ દવદવિ કાયાક્રમો દ્વારા અોફ સ્ટેટ ફોર ઇસટરિેશિલ પરંતુ સાઉથફફલ્ડમાં રહેતા £૧૦,૦૮૦નું ફંડ એકત્ર કરાયું ડેવલપમેસટ), લાયસસ સવસશ્રી Experience the world of Baba Holidays 6178 સુમિલભાઇએ નક્કી કયુું હતું કે હતું. પ્રપતુત તસવીરમાં ચેક શશી ચૌિાણ અિે મશરીષ શેઠ િેશના દસમાડાની અને આપણી અપાણ કરતા ડાબેથી શ્રી જેમ્સ નજરેપડેછે. AIR HOLIDAYS - With Vegetarian Meals

Ram│s Thali

BABA

The Complete Chimney and Fireplace Service G G G

Bespoke Fireplaces Original Fireplaces Modern Fireplace

G

Repro Cast Iron Fireplaces G Stoves G Stocklist of all top brands

HOLIDAYS LTD.

Far East visiting Macau, Kualampor, Singapore, Bang Kok, Pattaya with Hong Kong 18 days 20/01/14 Depart. 9 March 2014 Australia+Newzealand+Fiji Jan 2014. 25 days, Adult £4850 visiting MELBOURNE, CAIRNS, SYDNEY, CHRISTCHURCH, AUCKLAND, MT COOK AREA, QUEENS TOWN, FRANCE JOSEF. SriLanka + Kerala Depart 10th January 2014 15 Days East Africa tour - 2 March 2014 visiting Kampala, Matchinson Falls, Jinja, Nairobi, Masaai Mara, Nakuru, Malindi, Mombasa, Dar Es Salaam, Zanzibar 16 days £3499 adult Golden East and West coast with Niagara Falls 17th May-Return 3rd June 2014 Sumatra+Java and Bali Tour - Departing on 1 March 2014. Price - £2525 per person.

COACH HOLIDAYS

Belgium and Holland: 3 days 18th April, 19th April, 3rd May Paris with Disney Land 3 days 18th April, 3rd May, 24th May, 14th June, 12th July, 19th July, 22nd August Paris with Disney Land 4 days 18th April, 22nd August

CRUISE

WE ARE YOUR ONE STOP SHOP

A family run business established over 30 years. Stockist of all top brands including Gazco,Capital,Gallery and Dimplex.

Opening Times:

Mon-Wed: 09.00-17.00 Thu:

Closed

Fri-Sat:

09:00-17:00

Sun:

10:00-13:00

561 High Road, Ilford, London, IG11TZ Email: enquiries@thefireplace-london.com Web: www.thefireplace-london.com Tel: 020 8220 0056 Fax: 020 8597 2225 Parking available outside shop. PARENT COMPANY:

FAF CHIMNEY SERVICES Ltd

WWW.FAFCHIMNEYSERVICES.COM

Parent Company FAF: Chimney Engineers work within M25 and Home Counties

REGISTER

Special Jalaram Katha by Cruise 10/5/14. 8 days. Eastern Caribbean Depart: 2nd May 2014 from £1385 adult.

Canary Island visiting Barcelona, casablanca

(morocco), Santa Cruz (Tenerife), Lanzarote (Spain), Malaga (granada) Spain Date: 1st December 10 days.

Option 2: Book before 15/01/14 & Get £50

Eastern Mediterranean Cruise visiting Rome (Italy), Katakolon (Olympia) Greece, Piraeus (Athens) Greece, Izmir (Ephesus) Turkey, Istanbul (Turkey), Naples (Italy),. Depart: 18th December, 10 days Alaska Cruise with Rocky Mountains - May and Jun 2014.

PICK UP ALSO POSSIBLE FROM LUTON, EDGWERE NORTH LONDON, NEWBURY PARK STATION EAST LONDON

Tel: 0116 266 2481

E-mail: info@babaholidays.com www.babaholidays.com 145 Melton Road Leicester, LE4 6QS


વિવિધા

22 ૧

૧૧ ૧૨

૧૪

૧૬

૨૪

21st December 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

૧૮

૨૧

૧૦

૧૩

૧૫

૧૭

૨૫

મય

લં

કે

૧૯ ૨૦

૨૨ ૨૩

તા.૧૪-૧૨-૧૩નો જવાબ

ફ્ફ ર

ધા ર

પા

ડા

પી

દા

દા

દા

જા વ ન

મા ન

ડો

હો દ પ

ટી

ગી રી

ક્ષ્મી

ક પ

મા ર તમ

વયં

લા ક પ

આડી ચાવીઃ ૧. મયલાયમતસંહનયં રાજ્ય ૬ • ૬. ચૌટું,હાટ, માકકેટ ૩ • ૭. વખાર, ગોડાઉન ૩ • ૮. ચૂલાનયં કામ દે તી એક બનાવટ ૩ • ૧૦. ભગવાન તવષ્ણય નો પાં ચ મો અવતાર ૩ • ૧૧. રહે વાખાવાની સગવડ આપતયં મથળ (અંગ્રેજી) ૨ • ૧૪. ગાયન કે વાદન, મ્યયતઝક ૩ • ૧૫. રેલવેના ડલબામાં સૂવાનયં પાતટયયં (અંગ્રેજી) ૨ • ૧૬. શરીરનો રંગ ૨ • ૧૭. ગયજરાતનયં મયખ્ય શહેર ૫ • ૧૮. એક ધાતય, ગેર્વેનાઈઝ ૩ • ૧૯. મા, મધર ૨ • ૨૧. અડચણ, તડમટબથન્સ ૩ • ૨૨. તવિમ સંવતનો બીજો મતહનો ૪ • ૨૪. પ્રાણીઓના માસમાં રહેલો તૈલી પદાથથ ૩ • ૨૫. સાંકળ, બેડી ૩ ઊભી ચાવીઃ • ૧. આનંદ, ઉમંગ, હષથ ૩ • ૨. દૂધને ઉકાળી બનાવાતી વાનગી ૩ • ૩. જનતા, પસ્લલક ૨ • ૪. તવલંબ, ઢીલ, મોડું (તહન્દી) ૨ • ૫. ખયર્લી સપાટ જમીન, ચોગાન ૩ • ૭. ગાયનયં છાણ, ગોબર ૩ • ૯. તખન્ન, ઉદાસ ૪ • ૧૨. મહેનત, શ્રમ ૪ • ૧૩. અજયથનનયં એક નામ, પૃથાનો પયિ ૨ • ૧૪. ચચાથ, સવાલ-જવાબ ૩ • ૧૫. કાળા કમથ કરનારું, લૂચ્ચયં ૪ • ૧૭. મૂળ, ઓતરતજનલ ૩ • ૧૮. ગૂંચળાવાળી એક તમઠાઈ ૩ • ૨૦. તારવીને કાઢેલયં તે, સાર, તાત્પયથ ૩ • ૨૧. ગધેડો, રાવણનો ભાઈ ૨ • ૨૨. વૃદ્ધા, ઘરડી મિી ૨ • ૨૩. ફળની અંદરનો ગભથ ૨

સુ ડોકુ -૩૧૭ ૬

૮ ૯

૨ ૭ ૬ ૫ ૨

૧ ૩ ૯ ૭ ૨

સુડોકુ-૩૧૬નો જવાબ ૬ ૩ ૯ ૨ ૪ ૭ ૧ ૮ ૫

૪ ૫ ૧ ૮ ૩ ૯ ૭ ૨ ૬

૨ ૮ ૭ ૧ ૫ ૬ ૪ ૩ ૯

૫ ૧ ૮ ૩ ૬ ૨ ૯ ૪ ૭

૯ ૨ ૬ ૪ ૭ ૮ ૫ ૧ ૩

૩ ૭ ૪ ૯ ૧ ૫ ૨ ૬ ૮

૧ ૯ ૩ ૭ ૮ ૪ ૬ ૫ ૨

૮ ૬ ૨ ૫ ૯ ૧ ૩ ૭ ૪

૭ ૪ ૫ ૬ ૨ ૩ ૮ ૯ ૧

નવ ઊભી લાઈન અને નવ આડી લાઈનના આ ચોરસ સમૂહના અમુક ખાનામાં૧થી ૯ના અંક છે અનેબાકી ખાના ખાલી છે. તમારેખાલી ખાનામાં ૧થી ૯ વચ્ચેનો એવો આંક મૂકવાનો છેકેજેઆડી કે ઊભી હરોળમાંડરપીટ ન થતો હોય. એટલુંનહીં, ૩x૩ના બોક્સમાં૧થી ૯ સુધીના આંકડા આવી જાય. આ ડિઝનો ઉકેલ આવતા સપ્તાહે.

આ·Цº ±¿↓³

ૐ ³¸њ ╙¿¾Ц¹

ĴЪ Âє¯ºЦ¸ ¸ÃЦºЦ§

§×¸ ¯Ц. ≠-∞-∞≥∟≠ (¾ЪºÂ±-ઇЩ׬¹Ц)

ç¾¢↓¾Ц ¯Ц. ≥-∞∟-∞∩ (»є¬³-¹Ьકы)

ç¾. Â¾Ъ¯Ц¶щ³ ·Цઈ»Ц»·Цઈ ±щÂЦઈ (³¬Ъઆ±)

¡щ¬Ц ╙§à»Ц³Ц ³¬Ъઆ±³Ц ¸»Ц¾Ъ-આ╙ĭકЦ¸Цє £®Цє ¾Áђ↓ ºΝЦє ¶Ц± Â╙¶↓ª³-ºщ Щç°¯ અ¸ЦºЦ ´а. ¸ЦWĴЪ ¯Ц. ≥-∞∟-∟√∞∩ Âђ¸¾Цºщ ±щ¾»ђક ´ЦÜ¹Ц ¦щ. ¡а¶ § Ĭщ¸Ц½, આ³є±Ъ અ³щ ¸Ъ»³ÂЦº ç¾·Ц¾³Ц અ¸ЦºЦ ¾›³Ц ĸ±¹¸Цє અ³ђ¡Ьє ç°Ц³ ĬЦΆ કºЪ ¢¹Ц ¦щ. અ¸ЦºЦ ´╙º¾Цº ´º આ¾Ъ ´¬ъ» આ ±Ьњ¡± ´½ђ¸Цє λ¶λ ´²ЦºЪ ¹Ц ªъ╙»µђ³ કы ઇ¸щઈ» ˛ЦºЦ અ¸щ ¿ђકÂє±щ¿Ц ´Ц«¾Ъ અ¸³щ આΐЦ³ ¯°Ц ĴˇЦє¥╙» અ´↓³Цº ¾↓ Â¢Цє Âє¶є²Ъ ¯°Ц 羧³ђ³ђ ઔєє¯њકº®´а¾↓ક આ·Цº ¸Ц³Ъએ ¦Ъએ. ´º¸કж´Ц½Ь ´º¸ЦÓ¸Ц Â±¢¯ આÓ¸Ц³щ ¿Цΐ¯ ¿Цє╙¯ અ´› એ§ ĬЦ°↓³Ц. ૐ ¿Цє╙¯њ ¿Цє╙¯њ ¿Цє╙¯њ ╙». ¾↓કЮªЭѕ¶Ъ§³ђ ç¾. ·Цઈ»Ц»·Цઈ આ±Ъ¯·Цઈ ±щÂЦઈ ¢є. ç¾. કЦ×¯Ц¶щ³ ¶Ц¶Ь·Цઈ ±щÂЦઈ ĴЪ §¿Ь·Цઈ આ╙±¯·Цઈ ±щÂЦઈ અ.Âѓ. §¹Ц¶щ³ §щ. ±щÂЦઈ ĴЪ ╙±³Ь·Цઈ આ╙±¯·Цઈ ±щÂЦઈ ĴЪ º§³ЪકЦє¯ ·Цઈ»Ц»·Цઈ ±щÂЦઈ (´ЬĦ) અ.Âѓ. ´³Ц¶щ³ આº. ±щÂЦઈ (´ЬĦ¾²а) ĴЪ અλ®·Цઈ ·Цઈ»Ц»·Цઈ ±щÂЦઈ (´ЬĦ) અ.Âѓ. ºщ®ЬકЦ¶щ³ એ. ±щÂЦઈ (´ЬĦ¾²а) ĴЪ ¹щΐЪ³·Цઈ ·Цઈ»Ц»·Цઈ ±щÂЦઈ (´ЬĦ) અ.Âѓ. ³Ъ¯Ц¶щ³ ¾Ц¹. ±щÂЦઈ (´ЬĦ¾²а) ĴЪ કжæ®કЦє¯ કы. ´ªъ» (§¸Цઈ) અ.Âѓ. ╙¾º¶Ц½Ц કы. ´ªъ» (´ЬĦЪ) ĴЪ ╙ĝÁ³કЮ¸Цº એ³. ´ªъ» (§¸Цઈ) અ.Âѓ. ઉÁЦ¶щ³ કы. ´ªъ» (´ЬĦЪ) ĴЪ ¸Ьકы¿કЮ¸Цº એ³. ´ªъ» (§¸Цઈ) અ.Âѓ. ºΤЦ¶щ³ એ¸. ´ªъ» (´ЬĦЪ) ´ѓĦѓ-´ѓĦЪઓ, ·Ц®Ц-·Ц®Ъઓ ¯°Ц ¾↓ કЮªЭѕ¶Ъ§³ђ³Ц §¹ ĴЪ કжæ®. Arun B. Desai, 12 Cherry Close, Carshalton, Surrey, SM5 2BW. Tel. : (020) 8647 6790 Email : arundesai@hotmail.co.uk

એશીઝ શ્રેણીઃ ત્રીજી ટેસ્ટ મેચમાંપણ ઇંગ્લેન્ડની હાર

પથથઃ યજમાન ઓમટ્રેતલયાએ એશીઝ શ્રેણીની િીજી ટેમટ મેચમાં પણ ઇંગ્લેન્ડને કારમો પરાજય આપવાની સાથે ૩-૦થી શ્રેણી જીતી લીધી છે. ઓમટ્રેતલયાએ પથથ ટેમટમાં ૧૫૦ રને તવજય મેળવ્યો હતો. આ શાનદાર જીત સાથે જ ઓમટ્રેતલયા સાત વષથના લાંબા ગાળા પછી ફરી એશીઝ ટ્રોફી જીતવામાં સફળ રહ્યું છે. ઓમટ્રેતલયા શ્રેણી ભલે જીતી ગયયં હોય, પણ તેની પીચની તિકેટરોએ આકરા શલદોમાં ટીકા કરી છે. આ પીચ કોઈ ગામડાંના ખેતર જેવી દેખાતી હતી. કેટલાક અખબારે તો પીચની તસવીરો પ્રકાતશત કરીને એવી કોમેન્ટ કરી હતી કે આ તે તિકેટ પીચ છે કે ધરતીકંપમાં નયકશાન થયેલો તવમતાર? ઓમટ્રેતલયાએ પ્રથમ દાવ લેતાં ૩૮૫ રનનો જયમલો ખડક્યો હતો. જેના જવાબમાં ઇંગ્લેન્ડનો પ્રથમ દાવ માિ ૨૫૧ રનમાં જ સમેટાયો હતો. આ પછી દાવમાં આવેલા ઓમટ્રેતલયાએ પ્રથમ દાવની સરસાઇ સાથે બીજા દાવમાં િણ તવકેટે ૩૬૯ રન કયાથ હતા. ઇંગ્લેન્ડ ૫૦૩ રનના ઊંચા લક્ષ્યાંકને આંબી શક્યયં નહોતયં અને તેનો દાવ ૩૫૩ રનમાં જ સમેટાયો હતો. અનુસંધાન પાન-૮

ડડસેમ્બરમાંનાતાલની...

સાતહત્ય પતરષદના અધ્યક્ષ ભોળાભાઈ પટેલનાં અવસાન પછી કાયથકારી અધ્યક્ષ તરીકે નવલકથાકાર (અને રંગભૂતમ પરનાં અતભનેિી) વષાથ અડાલજાએ પદ સંભાળ્યયં હતય.ં પોતાની મૌતલક કથાશતિ ઉપરાંત વષાથ અડાલજાને વાચકો ગયજરાત સાગરકથાના લેખક ગયણવંતરાય આચાયથનાં પયિી તરીકે ય ઓળખે છે. ઇલા આરબ મહેતા બીજાં પયિી પણ સફળ નવલકથાકાર છે. ચૂટં ણી થતાં ડો. ધીરુભાઈ સવાથનમય તે ચૂટં ાયા. રણતજતરામ મહેતાથી શરૂ થયેલી સાતહત્ય પતરષદે ઘણા અધ્યક્ષો આપ્યા છે. આચાયથ ધ્રયવ, ગાંધીજી, બળવંતરાય ઠાકોર, કે. કા. શામિી, યશવંત શયકલ, તવષ્ણયપ્રસાદ તિવેદી, ઉમાશંકર જોશી, બકુલ તિપાઠી, ગયલાબદાસ બ્રોકર, તવનોદ ભટ્ટ, રઘયવીર ચૌધરી... અને બેશક કનૈયાલાલ મયનશી! હા, ઝવેરચંદ મેઘાણી, હતરશ્ચંદ્ર ભટ્ટ, સયરશ ે જોશી, જયંતત દલાલ, કૃષ્ણલાલ શ્રીધરાણી અને ધૂમકેતય જેવા કોઈને કોઈ રીતે બાકાત રહી ગયા હતા. કનૈયાલાલ મયનશીના જન્મની સવા શતાલદી ઊજવાઈ રહી છે. આણંદનાં અતધવેશનમાં િણ તદવસ તવતવધ તવષયોની ચચાથ થવાની છે કતવ સંમલ ે ન થશે, અધ્યક્ષોનાં પ્રવચનો યે ખરાં. પણ આ િણ તદવસમાં ક્યાંય કનૈયાલાલ મયનશીનય,ં તેમની સવા શતાલદી વષષે, કોઈ મમરણ કેમ નહીં હોય? તેમની નવલકથાઓ, સંશોધન, નાટકો, પતરષદને આપેલી લાંબા સમયની સેવાઓ, દેશની રાજનીતત અને બંધારણમાં આપેલયં મહત્ત્વનયં પ્રદાન અને આજે જે ‘ગયજરાતની અસ્મમતા’નો મંિ દેશતવદેશે તવમતયોથ છે તેના ઉદગાતા મયનશીના કોઈ એકાદ પાસાં તવશે તો ચચાથસિ થવયં જોઈતયં હતય!ં

• ભારતે સતત ચોથી વખત કબડ્ડી વર્ડડ કપ જીત્યોઃ ભારતે તેના કાયમી પ્રતતદ્વંદી પાકકમતાનને કબડ્ડી વર્ડડ કપની ફાઇનલમાં હરાવીને ટાઇટલ કલજે કયયું છે. ગયરુ નાનક મટેતડયમમાં રમાયેલી વર્ડડ કપની ફાઇનલમાં ભારતે પાકકમતાનને ૪૮-૩૯થી હરાવી તવજય મેળવ્યો હતો.

SHANTI FUNERAL SERVICES MAKING A DIFFICULT TIME A LITTLE EASIER

184 Pinner Road, Harrow, HA1 4JP Call Hitesh Solanki on

0208 427 8778 0789 273 9111

24 Hour Service

www.shantifunerals.co.uk

Incorporating Asian Funeral Services

Serving the Asian community 346-354 Foleshill Road, Coventry CV6 5AJ

024 7666 5676 A division of the Heart of England Co-operative Society Ltd.

Indian Funeral Directors “first & foremost”

Bharat Shah, Sanjay Shah, Trupti Shukla, Nitesh Pindoria or Jaysen Seenauth

0208 952 5252 0777 030 6644

www.indianfuneraldirectors.co.uk

Asian Funeral Service " "

"

#

"

$

! %


21st December 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

વિસમસ પવશના કાયશિમો

ધ અરીના બાર એન્ડ રેસ્ટોરંટ, ૧૭ સેન્ટ્રલ સકકસ, હેન્ડન, લંડન NW4 3AS (હેડડન ટ્યુબ થટેશન પાસે) ખાતેતા. ૩૧-૧૨-૧૩ના રષજ મંગળવારે સાંજના ૭િી રાતના ૧ દરનમયાન ડયુ યર પાટટીનું આયષજન કરવામાં આવ્યું છે. આ િસંગે બષલીવુડ સોંગ્સ, જુના નવા ગીતષ અને ડીનરનષ લાભ મળશે. નટકીટ £૨૦. સંપકક: નરેશ: 07956 631 757 અને ભૂપેડદ્ર મકવાણા 07956 891 198. n જીપી િમોશન્સ િારા તા. ૩૧-૧૨-૧૩ના રષજ રાિે ૮િી મષડે સુધી કેવેડડીશ બેડકવેટીંગ થયુટ, એજવેર રષડ, કષનલડડેલ NW9 5AE ખાતે ડયુયસમઇવ ડીનર એડડ ડાડસ પાટટીનુંઆયષજન કરવામાંઆવ્યુંછે. લાઇવ ડીજે રાજના ગીત સંગીત, થ્રી કષસમ ડીનરનષ લાભ મળશે. સંપકક: જીપી દેસાઇ 07956 922 172. (જુઅષ જાહેરાત પાન ૧૩.) n સી એન્ડ એલ કંટ્રી ક્લબ, નષિષમર્ટ UB5 6RD િારા ડયુ યસમ ઇવ ડીનર એડડ ડાડસનું આયષજન રાિે ૮િી મષડે સુધી. સંપકક: 020 8845 5662. (જુઅષ જાહેરાત પાન ૨૬) n શ્રી જલારામ જ્યોત મંવદર, WASP, રેપ્ટન એવડયુ, સડબરી, વેમ્બલી HA0 3DW ખાતેનિસમસ ડેિસંગેબુધવાર, તા. ૨૫-૧૨-૧૩ના રષજ જલારામ બાવની બપષરના ૨.૩૦િી સાંજના ૫. ગુરુવાર, તા. ૨૬-૧૨૧૩ જલારામ બાપાની કિા, ભજન અનેિસાદ બપષરના ૨.૩૦િી રાનિના ૯.૩૦. બુધવાર, તા. ૧-૧-૧૩ શાંનત પાઠ હવન, ભજન અને િસાદ સવારના ૧૧િી. સંપકક: મંનદર 020 8902 8885. (જાહેરાત પાન ૨૬) n શ્રી જલારામ મંવદર, ૩૯-૪૫ અષર્ડફફર્ડ લેન સાઉિ, ગ્રીનફડડ UB6 9LB ખાતેતા. ૩૧-૧૨-૧૩ના રષજ રાિે૮િી ડયુયર ઇવ િસંગેભજન અનેમહા આરતી િશે. તા. ૧-૧-૧૪ના બુધવારેસવારે૧૧િી ૬ હનુમાન ચાનલસા અને મહાિસાદ. વીબી એડડ સડસ પાછળનું કાર પાકક વાપરવા નવનંતી. સંપકક: 020 8578 8088. n લાયન્સ ક્લબ અોફ કકંગ્સબરી અને સ્થવસ કષટેજ િારા યુગાડડામાં એમ્બ્યુલડસના દાન માટેનિસમસ મહેફીલ-ડીનરનુંઆયષજન તા. ૨૪-૧૧૩ ના રષજ સાંજે ૭-૩૦ કલાકે નિમીયર બેડકવેટીંગ હષલ, હેરષ ખાતે કરવામાં આવ્યું છે. ગીત સંગીત અનનલા ગષનહલ અને ગૃપ રજૂ કરશે. સંપકક: નદનેશ સષનછિા 020 8424 8686. n ઇન્ટરનેશનલ વસધ્ધાશ્રમ શવિ સેન્ટર, પાર્મરથટન રષડ, હેરષ નવર્ડથટષન ખાતેતા. ૩૧-૧૨-૧૩ના ડયુયર ઇવના રષજ સાંજે૫િી ૧૦૮ હનુમાન ચાલીસાના પાઠ િશે. સંપકક: 020 8426 0678. n ક્લબ જાસ્મીન, ૨૦૨ અપર ટૂટીંગ રષડ, લંડન SW17 7EW ખાતે તા. ૩૧-૧૨-૧૩ ગુરૂવારના રષજ સાંજે૭-૩૦ કલાકેડયુયર ઇવ ડીનર એડડ ડાડસ કાયમિમનુંઆયષજન કરવામાંઆવ્યુંછે. રેફલ, ફૂડ અનેસષફ્ટ નિંક્સનષ લાભ મળશે. સંપકક: ભરતભાઇ 07930 311 743. (જુઅષ જાહેરાત પાન ૨.) n

n પ. પૂ. રામબાપાના સાવિધ્યમાં શ્રી જીજ્ઞાસુ સત્સંગ મંડળ િારા શ્રી ૧૦૮ હનુમાન ચાલીસાના કાયમિમનું આયષજન તા. ૨૨-૧૨-૧૩ રનવવારે સવારે ૧૧િી ૫ દરનમયાન સષશ્યલ ક્લબ હષલ, નષિમવીક પાકક હષસ્થપટલ, હેરષ HA1 3UJ ખાતે કરવામાં આવ્યું છે. યજમાન ફતુભાઇ નેમાબેન મુલચંદાણી અને સુનનતાબેન મંગલાણી USA છે. જ્યારે તા. ૨૬-૧૨-૧૩ના રષજ ગુરૂવારે સવારે ૧૧િી ૫ દરનમયાન નસંધી મંનદર – કષમ્યુનનટી સેડટર, ૩૧૮ નિકલ વુડ બ્રષડવે, લંડન NW2 6QD (મેટલન સામે) ખાતે કરવામાં આવ્યું છે. તા. ૨૯ ડીસેમ્બરનષ કાયમિમ બંધ રાખવામાં આવ્યષ છે. િસાદીનષ લાભ મળશે. સંપકક: 020 8459 5758 / 07973 550 310. n ઇન્ટરનેશનલ પુષ્ટીમાગટીય િૈષ્ણિ પવરષદ યુકે િારા તા. ૨૯-૧૨૧૩ના રષજ બપષરે ૨િી ૬ દરનમયાન શ્રી ગુંસાઇજીના િગટ્ય ઉત્સવનું આયષજન બ્રેડટ ઇસ્ડડયન એસષનસએશન હષલ, ૧૧૬ ઇલીંગ રષડ, વેમ્બલી HA0 4TH ખાતે કરવામાં આવ્યું છે. સંપકક: સુરશ ે ભાઇ કષટેચા 020 8900 1300.

'સંવાદ' કાયશિમ : તા. ૨૧મીએ સંગત સેડટરમાંયોજાશે

અવસાન નોંધ

23

િોયડન લેનફ્રેડક સ્કૂલ ખાતેસ્વામી વવવેકાનંદ અનેઇન્ડડયન વસવવલાઇઝેશન વવષેપ્રદશશન

ધમમજના મૂળ વતની અને કંપાલા - યુગાડડામાં વષષમ સુધી રહી હાલ કેડસલ રાઇઝ સ્થિત શ્રી નરહરીભાઇ મણીભાઇ પટેલનું તા. ૧૪-૧૨-૧૩ શનનવારે સવારે૧૧ વાગે૭૮ વષમની વયે નનધન િયું છે. સંપકક: જીમીત પટેલ 020 8960 4149. n મૂળ યુગાડડાના વતની અને થલાઉ ખાતે રહેતા વિજીયાબેન નૌતમલાલ પટેલનું ૭૧ વષમની વયે તા. ૧૭-૧૨-૧૩ના રષજ દુ:ખદ નનધન િયું છે. થવગમથિને શ્રધ્ધાંજનલ અપમણ કરવા તા. ૧૯૧૨-૧૩ ગુરૂવારના રષજ રાિે ૮િી ૧૦ દરનમયાન સત્તાિીસ પાટીદાર , ફોટટી એિન્યુ, િેમ્બલી HA9 9PE ખાતે િાિમના સભાનું આયષજન કરવામાંઆવ્યુંછે. ફ્યુનરલ અને વધુમાનહતી માટેજુઅષ વેબસાઇટ

શુભ વવવાહ

Ù¹Ь³º» ¾¢щºщ¢Ь§ºЦ¯Ъ ╙Ã×±Ъ અ³щĠщ+¸Цє.

'ગુજરાત સમાિાર અને એવશયન િોઇસ' િથતુત 'સંિાદ'નષ આગામી અને પાંચમષ કાયમિમ તા. ૨૧ નડસેમ્બર શનનવારના રષજ બપષરના ૩ િી ૬ દરનમયાન હેરષના સંગત સેન્ટર, Sancroft Road, Harrow, HA3 7NS ખાતેયષજવામાંઆવેલ છે. જેમાં લષહાણા સમાજના અગ્રણી શ્રી સી. જે. રાભેરૂ અનેનવજીવન વડીલ કેડદ્રના શ્રી જયંત દોશીનું સડમાન કરાશે. ઉભરતા ગાયક શ્રી વિયેશ શાહ ચુનંદા ગીતષની રસર્હાણ પીરસશે. સંપકક: શ્રી વિનોદ કપાસી 07966 006 261 અથિા શ્રી કમલ રાિ 020 7749 4001.

n

સ્િામી વિિેકાનંદ ૧૫૦મી જન્મ જયંવત ઉત્સિ કમીટી અનેસબરંગ આર્સસ િારા આગામી તા. ૪-૫ જાડયુઆરી, ૨૦૧૪ના રષજ સવારે ૧૦િી ૬ દરનમયાન ધ આિસવબશપ લેનફ્રેન્ક સ્કૂલ, મીચમ રષડ, િષયડન CR9 3AS ખાતેથવામી નવવેકાનંદ અનેઇસ્ડડયન નસનવલાઇઝેશન નવષેિદશમનનું શાનદાર આયષજન કરવામાંઆવ્યુંછે. પશ્ચીમી રાષ્ટ્રષને ભારતના વેદાંત અને http://slp-samaj.org.uk/bereavયષગની િ વચારધારાનષ પનરચય કરાવનાર અને નશકાગષમાં ૧૮૯૩માં યષજાયેલ પાલામમેડટ અષફ વર્લ્સમ mentnews અને નૌતમલાલ રીલીજીયડસમાં અનિતીય અને મનનીય િવચન આપી ભારતનું નામ પટેલ Tel: 01753 531 671. રષશન કરનાર થવામી નવવેકાનંદજીના નવચારષ અનેજીવન કવન નવષે HINDU PRIEST માનહતી આપવા આ કાયમિમનું આયષજન કરાયું છે. આ િસંગે યુગ, Ketul Joshi (Vedic વૈનદક ગનણત, આયુવવેદ, ભારતીય પારંપનરક નૃત્યષના વકકશષપ્સ અને International Maharaj) Hindu Religious થવામીજી નવષેનાટકનષ લાભ મળશે. Cenremoneis તા. ૫ના રષજ સાંજે૫િી ૬-૩૦ દરનમયાન બેરષનેસ ઉષા િાશર ╙Ã×±Ь²Ц╙¸↓ક ╙¾²Ъ §щ¾Ъ કы»*, મુખ્ય મહેમાન તરીકેઉપસ્થિત રહીનેિવચન કરશે. તેપછી ડીનરનષ ÂÓ¹³ЦºЦ¹® ક°Ц, þ³, ¢Цઇ, લાભ મળશે. તા. ૪ અને ૫ના રષજ યષજાનાર નવનવધ કાયમિમષ માટે ¸Цє¬¾Ц ºђ´®, ¥Цє±»ђ - ¸Цª»Ъ, સંપકક: કેદાર શુક્લા 07961 943 862. ÂÓÂє¢, Â¾Ц ´Цє¥ આ³Ц, શ્રીમતી સ્થમતાબેન અનેશ્રી કૌનશકભાઇ શાંનતલાલ પટેલના સુપિ ુી વિ. અંજવલના શુભ લગ્ન શ્રીમતી ભાવનાબેન અને શ્રી પરેશભાઇ મહેશભાઇ પટેલના સુપુિ વિ. જેવમત સાિે શનનવાર તા. ૨૫-૧૧૩ના રષજ નનરધાયામ છે. નવદંપત્તીને 'ગુજરાત સમાચાર' પનરવાર તરફિી શુભકામનાઅષ.

કºЦ¾¾Ц Âє´ક↕કºђ

Contact: T: 0208 951 5596 M: 07903 735 365 Email :

Ketul_joshi@hotmail.co.uk W : www.hindupriestkjoshi.co.uk


24

21st December 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

આભાર દશગન

આભાર દશગન

જય ચામુંડા માં

ૐ નમ:વશવાય

અજુગનભાઈ જન્મ ઃ તા. ૨૦/૧/૧૯૨૦ (રાણાવાવ, ભારત) વનધન ઃ તા. ૧૧/૧૨/૨૦૧૩ (એકટન, લંડન)

સ્વ. અજુગનભાઈ રાજસી લાડવા સ્વ. નંદુબેન અજુુનભાઈ લાડવા

ૐ નમ: વશવાય

જયશ્રી કૃષ્ણ

નંદબ ુ ેન જન્મ ઃ તા. ૧૮/૧૨/૧૯૨૫ (માણાવદર, ભારત) વનધનઃ તા. ૧૩/૯/૨૦૧૩ (એકટન, લડન)

સ્વગગવાસ: તા.૧૦-૧૨-૨૦૧૩ (લંડન-યુ.કે)

જન્મ: તા. ૧૪-૬-૧૯૨૪

સ્વ. શ્રી. રવવન્દ્રભાઇ અંબાલાલ પટેલ (સોજીત્રા)

રાણાવાવ, ભારતના મૂળ વતની, કેન્યામાં નકુરૂને કમોભૂજમ બનાવી અને હાલમાં છેલ્લા પસાચ વષોથી એક્ટન, લંડન ખાતે વસવાટ કરતાં, અમારા પૂજ્ય જપતાશ્રી અિુોભાઈ રાિસી લાડવા બુધવાર, તા. ૧૧/૧૨/૨૦૧૩ના રષિ ૯૪ વષોનું લાંબુ અને જનરષગી આયુષ્ય ભષગવી, પાછળ ચાર દીકરા અને ચાર જદકરીઓની સુખી, સમૃદ્ધ અને જવશાળ પજરવારની લીલી વાળી મુકી, સમથત કુટંબ ુ પજરવારને હંમેશાંને માટે કલ્પાંત કરતાંછષડી, અચાનક વૈકુંઠવાસ જસધાવેલ. અમારા પૂજ્ય જપતાશ્રી એટલેઉમદા વ્યજિત્વ, સાલસ થવભાવ, સાદગી, િમાજણકતા અનેશ્રદ્ધાનષ સંગમ. જપતાશ્રી થવભાવેખૂબ િ હસમુખા, માયાળુ, ધમોિેમી અનેઉદાર જદલના વ્યજિ હતા. અમારા પૂજ્ય માતૃશ્રી નંદુબા માયાળુ, િેમાળ અને જવવેકજવન્ય સંથકારના ભંડાળ. અમારા પૂ્જ્ય જપતાશ્રીનષ ૭૦ વષોનષ સાથ છષડી, ફિ ત્રણ માસની અંદર અમષએ માતાજપતાની છત્રછાયા ગુમાવી િેઅમારા માટેખૂબ િ અસહ્ય કહેવાય. અમારા પજરવાર ઉપર અચાનક આવી પડેલ દુઃખદ સમયેરૂબરી પધારી, અમષનેજદલાસષ આપનાર તેમિ ઇમેલ, ટેલીફષન, તથા ટેક્થટ મેસેિ દ્વારા સંદશષ પાઠવી, આશ્વાસન આપનાર તેમિ થવગોથથની અંજતમ જિયામાં ઉપસ્થથત રહી, ભાવભરી શ્રદ્ધાંિજલ અપોનાર સૌ સગાસંબધં ી, સ્નેહીિનષ, જમત્રષ સૌનષ વ્યજિગત આભાર માનવષ મુશ્કેલ હષય, આ એ ‘ગુિરાત સમાચાર’ દ્વારા દરેકનષ લાડવા પજરવાર અંતકરણપૂવોક આભાર વ્યિ કરે છે. અમારા માવતરના શુભ આજશષ અમારા ઉપર હંમેશાંરહષ.

ભૂલો ભલેબીજુંબધુૂમા-બાપનેભૂલશો નવહ,અગવણત છેઉપકાર એના એ વવસરશો નવહ

સષજીત્રાના મૂળવતની, કેન્યા-મષમ્બાસામાં વષષો રહ્યા બાદ થષડાં વષો ગુિરાતમાં રહી, લંડન અાવી થથાયી થેલા અમારા પરમ પૂઝ્ય જપતાશ્રી રજવન્દ્રભાઇ અંબાલાલ પટેલ િેઅષ બચુભાઇના હુલામણા નામેજાણીતા હતા; તેઅષએ મંગળવાર તા.૧૦-૧૨-૨૦૧૩ના રષિ અણધારી િ જચરજવદાય લઇ લેતાંઅમારા પજરવાર પર કારમષ વજ્રઘાત થયષ છે. થવ. જપતાશ્રી રજવન્દ્રભાઇની જચરજવદાયથી અમારા પજરવારેવાત્સલ્યસભર, ધમોજિય, સત્સંગી, લાગણીશીલ વહાલા થવિનનું જશરછત્ર ગુમાવ્યું છે. એમની જચરજવદાયથી અમારા પજરવારમાં કદીયે ન પૂરાય એવી ખષટ પડી છે. "જેજન્મેછેએનું મૃત્યુતનશ્ચચત છે" એ ન્યાયેમન મનાવવુંજ રહ્યું. અમારા પજરવાર પર અાવી પડેલ અા દુ:ખદ પળેરૂબરૂ પધારી અમારા દુ:ખમાંસહભાગી થનાર તેમિ ફષન, ઇમેલ કેટેક્સટ્ મેસિ ે દ્વારા શષકસંદશ ે ા પાઠવી અમષનેઅાશ્વાસન અાપનાર અમારા સૌ સગાંસંબધં ી તથા જમત્રષનષ અમેઅંત:કરણપૂવોક અાભાર માનીએ છીએ. "િભુદ્વાર તમારા ખષલેને, અાવ્યષ એક પૂણ્યાત્મા" ૐ શાંતત: શાંતત: શાંતત:

થવ. મંિુલાબેન રજવન્દ્રભાઇ પટેલ (ધમોપત્ની) ગૌતમભાઇ રજવન્દ્રભાઇ પટેલ (પુત્ર-નૈરષબી) વષાોબેન ગૌતમભાઇ પટેલ (પુત્રવધૂ-નૈરષબી) મહેશભાઇ રજવન્દ્રભાઇ પટેલ (પુત્ર-યુ.કે) નયનાબેન મહેશભાઇ પટેલ (પુત્રવધૂ-યુ.કે.) મનષિકુમાર ટી. પટેલ (િમાઇ-યુએસએ) રાજગણી એમ પટેલ (પુત્રી-યુએસએ) પારૂલકુમાર એમ. પટેલ (િમાઇ-યુએસએ) હષષીબેન પી પટેલ (પુત્રી-યુએસએ) પૌત્રો: જચરાગ, અનુિ, અાયુષ, જનજખલ, જનશય. પૌત્રીઅો: બંસરી, તૃષ્ણા, જમતાલી તથા સવવેકુટુંબીિનષના િયશ્રી કૃષ્ણ.

Our dearest beloved father and grand father Arjunbhai Rajshi Ladwa at the age of 94 sadly passed away on Wednesday, 11/12/2013. He was a great kind and courageous mentor to us all. His love, affection and the way he cherished 8 children, 14 grandchildren and 11 great grandchildren will stay in all of our hearts forever. May our grandparents blessing be with us for always.

ૐ Shanti: Shanti: Shanti: Contact: Chandrakant Tel: 020 8743 5015 Email: varsha_ladwa@yahoo.com 72 Perryn Road, Acton, London W3 7LX

60 Alleyn Park, West Dulwich, London SE21 8SF Tel: 0208 670 8030

અાભાર દશગન શ્રી ભુવનેશ્વરી મા

હેનાથ જોડી હાથ પાયેપ્રેમથી સૌ માંગીએ, શરણૂંમળેસાચુંતમારુંએ હ્દયથી માંગીએ જેજીવ અાવ્યો અાપ પાસેશરણમાંઅપનાવજો, પરમાત્મા એ અાત્માનેશાંતત સાચી અાપજો

શ્રી હનુમાનજી

ખેડા જિલ્લાના ઉત્તરસંડાના મૂળવતની અનેમ્બાલે-યુગાન્ડામાંવષષોસુધી રહી ૧૯૭૨થી લંડન-યુ.કે. અાવી થથાયી થયેલા અમારા પરમ પૂજ્ય જપતાશ્રી ડાહ્યાભાઇ સષમાભાઇ પટેલ (મેશીયલ-મ્બાલેવાળા) શુિવાર, તા ૧૩ જડસેમ્બર ૨૦૧૩ના રષિ થવગોવાસી થતાંઅમેવહાલસષયા જપતાશ્રી, દાદાજીની છત્રછાયા ગુમાવી છે. અમારામાંસુસંથકારષનું જસંચન કરી જીવનપથ પર યષગ્ય માગોદશોન અાપનાર વાત્સલ્યસભર વડીલની ખષટ અમનેસદાય સાલશે. કતોવ્યજનષ્ઠ, િેમાળ અનેસવોિત્યેસમભાવ દશાોવતા િેમાળ, આનંદી અનેલાગણીશીલ થવભાવ ધરાવનાર જપતાશ્રી ધૂપસળીની િેમ સુવાસ િસરાવી સવોના હ્દયમાંઅનષખુંથથાન િાપ્ત કરી ગયા છે. અાપના અગણીત ઉપકાર અમેભૂલીશુંનજહ. અમારા પજરવાર પર આવી પડેલ આ દુ:ખદ સમયેરૂબરૂ પધારી અમારા દુ:ખમાંસહભાગી બનનાર તેમિ ફષન, ઇમેઇલ કે ટેક્સટ્ દ્વારા શષકસંદશ ે ા પાઠવી અમને અાશ્વાસન અાપનાર તથા સદ્ગતની અંજતમજિયામાં ઉપસ્થથત રહી ભાવભરી શ્રધ્ધાંિજલ અપોનાર સૌ સગાંસંબંધીઅષ તથા જમત્રષનષ અમેઅંત:કરણપૂવોક આભાર માનીએ છીએ. પરમકૃપાળુપરમાત્મા સદગત જપતાશ્રીના પૂણ્યાત્માનેશાશ્વત શાંજત આપે એિ િાથોના. ૐ શાંતતઃ શાંતતઃ શાંતતઃ

સ્વ.શ્રી. ડાહ્યાાભાઇ સોમાભાઇ પટેલ (ઉત્તરસંડા) જન્મ: તા.૫-૭-૧૯૨૨ (ઉત્તરસંડા-ગુજરાત) સ્વગગવાસ: તા.૧૩-૧૨-૨૦૧૩ (લંડન-યુ.કે.)

Sarojben Patel (Daughter) Hemantbhai Dahyabhai Patel (Son) Jaymesh Patel (Grandson) Arti Jaymesh Patel (Granddaughter in law) Natasha Hemantbhai Patel (Granddaughter) Sunayana Hemantbhai Patel (Granddaughter) Santaben Kantibhai Patel and Family (Indiana, USA) Santaben Bhailalbhai Patel and Family (USA) Induben Navnitlal Patel and Family (London) Bipinbhai Kantibhai Patel and Family (Alabama, USA) Nitinbhai Kantibhai Patel and Family (Indiana, USA) Bhanuben Vinulal Patel and Family (Calcutta, India)

Kiritbhai Manibhai Patel and Family (Calcutta, India) Jayantbhai Manibhai Patel and Family (Calcutta, India) Ravindrabhai Manibhai Patel and Family (Calcutta, India) Taruben Patel and Family (Baroda, India) Rohitbhai Bhailalbhai Patel and Family (USA) Bipinbhai Bhailalbhai Patel and Family (London) Jayantbhai Pursotambhai Patel and Family (Hemel Hampstead) Sarlaben Bhanubhai Patel and Family (London) Manjuben Chandrakant Amin and Family (Chicago, USA) Hitenbhai Hariharbhai Patel and Family (London) Tinaben Kaushikkumar Patel and Family Nishi Kamleshkumar Patel and Family

2 Mount Drive, Wembley HA9 9ED Tel: 0208 904 3426


25

21st December 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

પ્રથમ પૂણ્યતિતથએ શ્રધ્ધાંજતિ In Loving Memory

જય શ્રી ગણેશ દેવા

જય શ્રીનાથજી

દેહાવસાન: ૨૭ તડસેમ્બર ૨૦૧૨ (િંડન-યુ.કે.)

જન્મ: િા.૨૦ અોગષ્ટ ૧૯૫૪ (િીન્ડી-ટાન્ઝાતનયા)

સ્વ. શ્રી અશોકકુમાર વસનજી બજરીઅા Late AshokKumar Vasanji Bajaria

અાપની ચિરચિદાયની પ્રથમ પૂણ્યચિથીએ િિ િરણેધરીએ અમેસૌ શબ્દ રૂપી શ્રધ્ધાંજચિ. પરમ કૃપાળુપરમાત્મા અાપના પૂણ્યાત્માને જ્યાંહો ત્યાંપરમ શાંચિ-સુખ અાપેએિી અમારી હ્દયપૂિવક પ્રાથવના. My beloved Dad

I know this man Who is dear to my heart Suddenly one day It was torn all apart

This man taught me every thing That I needed to know But I never really listened Until he had to go He gave me love And touched my life Its all over now He no longer has to fight He tried to teach me Right for wrong

The day he left I wasn't that strong

He is gone now It is hard to believe This man is my dad Who I will never see

But I will see him again This I know The day will come When its time for me to go

So, I'll hold him dear And close to my heart Cause the day we meet I know we'll never be torn apart.

Pragna Ashokkumar Bajaria (Wife) Vishal Ashokkumar Bajaria (Son) Jailesh & Rajen Bajaria (Brothers) & BAJARIA FAMILY

15 Leyton Park Road, Leyton, London E10 5RJ

Tel: 0208 539 5531


26

21st December 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

૫૯મી લગ્નજયંતતએ અતભનંદન

સન્માનનીય

શ્રી ચંદભ ુ ાઇ કાનાણી તથા શ્રીમતી કંચનબેન કાનાણીને તેમની ૫૯મી લગ્નજયંલતએ ખૂબ ખૂબ અલભનંદન. શ્રી ચંદભ ુ ાઇ ખૂબ જ આગળ પડતા સમાજ સેવક અને પીઢ કાયસકતાસિતા. ૨૦૦૪માંલોિાણા કોમ્યુલનટીએ તેમની ૫૦મી વષસગાંઠ લનલમત્તે તેમનું બહુમાન કરેલ. તેમનેગુજરાત સમાચાર - એલશયન વોઇસ તરફથી એલશયન એલચવસસ એવોડડ(AAA) પણ એનાયત કરવામાંઆવ્યો િતો. પ્રભુબન્નેનંુઆગામી જીવન સુખ, શાંલત અનેસ્વાસ્થ્યપૂણસરાખે એજ પ્રાથસના. હીના દેવાણી (પુત્રી), મયુર દેવાણી (જમાઇ), જયના તથા રોહન (દોસહત્રી અનેદોસહત્ર)

સન્માનપત્ર

શ્રી રમેશભાઈ તશવાભાઈ પટેલ ભાદરણ

ગુજરાતમાં સિકારીક્ષેિે આગવી નામના ધરાવતી ધી ભાદરણ સેવા સહકારી મંડળી સલસમટેડમાં આપશ્રીએ લવલવધ િોદ્દાઓ ઉપર રિી માનદ્ સેવાઓ આપેલી. સને ૧૯૭૨થી ૧૯૭૭ દરલમયાન માનદ્ સેક્રેટરી પદે રિી સફળ નેતૃત્વ પુરૂ પાડી મંડળીનેલવકાસનેપંથેલઈ જવામાંઆપશ્રીનુંમિત્ત્વનુંયોગદાન રહ્યુંછે. સિકારી ક્ષેિેઆપશ્રીની કામગીરી સરાિનીય અનેપ્રેરણાસ્િોત સમી છે. મંડળીના ‘સુવણણ જયંસત ઉજવણી મહોત્સવના શુભ અવસરે’ આપશ્રીનુંઅમો બહુમાન કરી આપનેસન્માલનત કરતા ગૌરવની લાગણી અનુભવીએ છીએ. પરમ કૃપાળુ પરમાત્મા આપને આરોગ્યમય દીઘાસયુ બક્ષે અને લોકલિતાથસકાયોસકરવાની શલિ આપેતેવી પ્રભુપ્રાથસના. ધી ભાદરણ સેવા સિકાળી મંડળી લલ. ને સદાય આપશ્રીની હુંફ, પ્રેરણા અને માગસદશસન મળતાંરિેતેવી શુભકામના સિ. તારીખઃ૦૧-૧૨-૨૦૧૩ સ્થળ ઃભાદરણ આપના ગુણાનુરાગી તૃપેશભાઈ એચ. પટેલ (ચેરમેન, સંચાલનમંડળ) ધી ભાદરણ સેવા સહકારી મંડળી સલ., ભાદરણ

પાકટ વયનો નવલો પ્રેમ

પ્રેમ કરવા માટે કદી ઉંમરના બંધન નથી નડતા તે ઉલિને સાચી પાડતા બનાવનમાં સસડ રેટક્લીિ (ઉ.વ. ૯૭) અને આઇસરસ લો (ઉ.વ. ૯૦)એ તાજેતરમાં જ વુલ્વરિેમ્પટન ખાતેમેરજ ે રજીસ્ટ્રાર સમક્ષ જીવનભર એક બીજાના બની રિેવા લગ્ન કયાસિતા. તેઅો બન્ને૨૦૦૧માંએક બસ સ્ટોપ પર મળ્યા િતા અનેતેમની વચ્ચેપ્રેમ પાંગયોસિતો. િજુછ સપ્તાિ પિેલા તેમની સગાઇ થઇ િતી. લનવૃત્ત સેક્રેટરી અને િવે શ્રીમતી રેટક્લીફ બનેલા આઇરીસ લવધવા છે અને તેમને પોતાના પાંચ સંતાનો, ૯ પૌિપૌિીઅો અને ૬ પ્રપૌિ-પ્રપૌલિઅો છે. શ્રીમતી રેટક્લીફે કહ્યું િતું કે આ અમારા વચ્ચેનો પ્રેમ છેઅનેતેના માટેકદી મોડુંનથી થતું.

લો કુતરો હવેકપડા ધોઇ દેશે!

જે લોકો પોતે અસક્ષમ છે, અપંગ છે અને જે બાળકો અોટીઝમથી પીડાય છે તેમ ના માટે 'સપોટટ ડોગ્સ શેફિલ્ડ' નામની ચેરીટી સંસ્ થાએ એવું વોશીંગ મશીન બનાવ્યું છે જેને

SHREE JALARAM JYOT MANDIR NEW VIRPURDHAM IN WEMBLEY WASP, REPTON AVENUE, SUDBURY, WEMBLEY, MIDDX HA0 3DW TEL: 020 8902 8885 / 07958 275 222 Email: mahajanwadi@aol.com BUSES:18/92/245 STATION: SUDBURY TOWN IN ASSOCIATION WITH: LOHANA COMMUNITY WEST LONDON & LM(UK) TRUST ORGANISES FOLLOWING EVENTS

╙ĝ¸ અ³щ¶ђЩÄÂє¢ ¬ъ'³Ц કЦ¹↓ĝ¸ђ

⌡ ╙ĝ¸ ¬ъ¶Ь²¾Цº, ∟≈ ╙¬Âщܶº-§»ЦºЦ¸ ¶Ц¾³Ъ ¶´ђº³Ц ∟.∩√°Ъ ÂЦє§³Ц ≈ ⌡ ¢Ьι¾Цº, ∟≠ ╙¬Âщܶº-¶Ц´Ц³Ъ ક°Ц-¶´ђº³Ц ∟.∩√°Ъ ÂЦє§³Ц ≠ ÂЬ²Ъ °¿щ. આ ´¦Ъ ·§³ђ- ÂЦє§³Ц ≡.√√ °Ъ ºЦ╙Ħ³Ц ≥.∩√ ¶´ђº³Ц ∞.√√°Ъ ¶´ђº³Ц ∟.∩√ ÂЬ²Ъ ĬÂЦ±³Ьє╙¾¯º®

³¾Ц ¾Á↓³Ц ╙±¾Â³Ц કЦ¹↓ĝ¸ђ

⌡ ¶Ь²¾Цº, ¯Ц. ∞ M×¹ЬઆºЪ - ¿Цє╙¯ ´Ц« þ³ Â¾Цº³Ц ∞∞.√√°Ъ ¶´ђº³Ц ∞.√√ ÂЬ²Ъ, આ ´¦Ъ ĬÂЦ±³Ьє╙¾¯º®... ¹§¸Ц³ ç´ђ×º╙¿´ £≈∞ ´аM±Ъ« (¶щã¹╙Ū) ¶Ц´Ц³Ц આ¿Ъ¾Ц↓± ÂЦ°щ³¾Ц ¾Á↓³ђ આºє· કºђ ⌡ ¶Ь²¾Цº, ∞ M×¹ЬઆºЪ - ·§³-¶´ђº³Ц ∟.∩√°Ъ ÂЦє§³Ц ≈ ÂЬ²Ъ, આ ´¦Ъ ĬÂЦ±³Ьє╙¾¯º® આº¯Ъ ¹§¸Ц³ £∟≈, ·§³ ç´ђ×º╙¿´ £≈√∞

અ¸ЦºЦ ╙³¹╙¸¯ કЦ¹↓ĝ¸ђњ

§»ЦºЦ¸ ·§³њ±º ¢Ьι¾Цº.....ç´ђ×º╙¿´ £∩≈∞ (¶Ц´Ц³ђ ³Ц³ђ µђªђ ¸аક¾ђ) Ã³Ь¸Ц³ ¥Ц»ЪÂЦњ±º ¿╙³¾Цº....ç´ђ×º╙¿´ £∟≈∞.√√ (Ã³Ь¸Ц³N³ђ ³Ц³ђ µђªђ ¸аક¾ђ) ç¾. ĴЪ ´ђ´ª·Цઇ λ´Цºщ»Ъ¹Ц³Ц આÓ¸Ц³Ъ ¿Цє╙¯ અ°› ¯Ц. ∞≥ E×¹ЬઆºЪ ∟√∞∫ º╙¾¾Цº³Ц ºђ§ ¶´ђºщ ∟-∩√°Ъ ≈ ±º╙¸¹Ц³ ĴÖ²Цє§╙» ·§³ ¯щ ´¦Ъ ĬÂЦ±³ђ »Ц· ¸½¿щ.

ĭЦ׳ђ Ĭ¾ЦÂ, ¶Ц´Ц³Ъ ક°Ц ÂЦ°щĝЮ¨ Ĭ¾ЦÂ, અ³щЩç¾Î¨»›×¬³ђ Ĭ¾Ц §»ЦºЦ¸ ˹ђ¯ ¸є╙±º ˛ЦºЦ çકЦ¹╙»×ક³Ц ÂÃકЦº ÂЦ°щઆ¹ђ╙§¯... ¿ЦકЦÃЦºЪ કыª╙ºє¢

Âє´ક↕њ ÂЪ§щºЦ·щι Âє¢Ъ¯Ц¶Ãщ³ અλ®Ц¶Ãщ³ અЩç¸¯Ц¶Ãщ³

Âє´ક↕њ ¸є╙±º

F. ¸¿ι એ¸. ¢ђકЦ®Ъ અλ®Ц¶Ãщ³

07958 275 222 07575 763 574 020 8991 0908 07905 348 333

¸²Ь¶Ãщ³ ╙¾§¹Ц¶Ãщ³ ÂЬ²Ц¶Ãщ³

020 8902 8885 07956 863 327 020 8841 1585 020 8991 0908

020 8922 7811 020 8909 3969 020 8997 3650

ÂЪ§щ ºЦ·щι 07958 275 222 ¬Ъ. ¢╙ઢ¹Ц 07946 304 651 અЩç¸¯Ц¶Ãщ³ 07905 348 333

⌡ ⌡

Pure Vegetarian Restaurant ⌡ Open 7 Days a week Mon-Thur 10am to 8pm Fri-Sat-Sun 10am to 10pm

for family tables do advance bookings

પ્રથમ પ્રેમનુંસંભારણું

ધી ભાદરણ સેવા સહકારી મંડળી તલમીટેડ (ભાદરણ)

દર પાંચમાથી એક મલિલા પોતાના પલત કે પ્રથમ પ્રેમી દ્વારા આપવામાં આવેલ સંભારણું કે ભેટ પોતાની પાસે રાખી મૂકે છે એમ એક અભ્યાસમાં બિાર આવ્યું છે. આ ચીજ વસ્તુ કે ભેટમાં જૂના ફોટોગ્રાફ, પિો, ઝવેરાત, સૂકા ફુલ, કાર્સસકેએન્ગેજમેન્ટ રીંગ વગેરે િોય છે. પોતાના વતસમાન પલત કેસાથીનેખબર ન પડેતેરીતેપલતથી ખાનગી રાખેછે. મ્યુઝીયમ અોફ લંડન દ્વારા ૨૦૦૦ મલિલાઅોનેઆ માટેપૂછાયુંિતું.

NEW YEAR’S EVE DINNER & DANCE LIVE DJ Ц щ³¾

° Ъ ђ ÂЦ ¾® ╙¸Ħ ↓³Ъ ઉ§ ¾Á કºђ

8.00pm till late For advance Booking

020 8845 5662

Email: skrudki1@hotmail.co.uk Northolt - Middx - UB5 6RD

³щ³Ъ §ђઈએ ¦щ

³³Ъª³¸Цє ºÃщ¯Ц Ĭђµы¿³» ·Цº¯Ъ¹ ´╙º¾Цº³щ ∩ અ³щ ∟ ¾Á↓³Ц ¶Ц½કђ³Ъ ÂЦºÂє·Ц½ અ³щ ºÂђઇ, ÂЦµÂµЦઇ, »ђ×ļЪ, આ¹³—¢ ¯щ¸§ ºђ§¶ºђ§³Ц £ºકЦ¸¸Цє ¸±± ¾¢щºщ ¸Цªъ ¶Ãщ³³Ъ §λº ¦щ. ºÃщ¾Ц §¸¾Ц³Ъ ĴщΗ ã¹¾ç°Ц Â╙ï આકÁ↓ક ´¢Цº ¸½¿щ. ¹Ьકы¸Цє કЦ¹±щº કЦ¸ કº¾Ц³Ц ╙¾¨Ц Ãђ¾Ц §λºЪ ¦щ. Âє´ક↕: 07525 127 999 and 07709 949 595.

તાલલમ પામેલ કૂત રો ચલાવી શકશે. આ વોશીંગ મશીન કુત રાના ભસવાના અવાજથી ચાલશે અને કુત રો સ્પેશ્ યલ બટન પર પગ દબાવશે એટલે તે વોશીંગ મશીન ખુલી જશે અને મોઢા વડે દોરડુ પકડીને કુત રો દરવાજો ખોલી શકશે. આ મશીનમાં માઇક્રોફોન મૂક વામાં આવ્યા છે જે કુત રાનો અવાજ પારખશે.

»( ╙¾Á¹ક

∫∫ ¾Á↓³Ц ≠ µЪª 8¥Цઇ ²ºЦ¾¯Ц ¾щ» Âщªà¬, ╙ĮªЪ¿ ╙ÂªЪ¨³ ¢Ь§ºЦ¯Ъ ¹Ь¾Ц³ ¸Цªъ∩≤°Ъ ∫∫ ¾Á↓³Ц ╙Âє¢» / ╙¬¾ђÂЪ↓, ÂЬ╙¿ΤЪ¯, ÂЬ¹ђÆ¹ અ³щ ÂЪ¸Ъ»º ¶щકĠЦઉ׬ ²ºЦ¾¯Ъ ¹Ь¾¯Ъ અ°¾Ц ¯щ¸³Ц ¸Ц¯Ц-╙´¯Ц ¯ºµ°Ъ Âє´ક↕આ¾કЦ¹↓¦щ. ºÂ ²ºЦ¾³Цº ã¹╙Ūએ ´ђ¯Ц³Ц ¯Ц§щ¯º³Ц µђªђ ÂЦ°щ╙¾¢¯ ¸ђક»¾Ц ╙¾³є¯Ъ. Âє´ક↕: Mobile ⌐ 07545 501 235 અ³щ email - patel207@hotmail.co.uk

» ╙¾Á¹ક

# " # #

$

#

! !

¹Ьકы¸Цє§×¸щ»Ц અ³щ¹Ьકы¸Цє§ ºÃщ¯Ц ∩√ ¾Á↓³Ц ≈' ≤" 5¥Цઇ ²ºЦ¾¯Ц આઇªЪ Ġщ˹Ьએª °¹щ»Ц ´ªъ» ¹Ь¾ક ¸ЦªъÂЬ╙¿ΤЪ¯, ÂЬ¹ђÆ¹ અ³щÂЬє±º ¢Ь§ºЦ¯Ъ - ╙Ã×±Ьક×¹Ц - 6¾³ÂЦ¿°Ъ §ђઇએ ¦щ. ºÂ ²ºЦ¾³Цº ã¹╙Ūએ Âє´ક↕કº¾Ц ╙¾³є¯Ъ. Âє´ક↕: 01375 671 718 Day Time OR

01375 361 688 After 6-30 pm. Email: dineshamin@hotmail.co.uk

¾щEªъºЪ¹³ »ђકђ ¸Цªъ¡Ь¿¡¶º..... ઈ»µ¬↔¸Цєઆ×ªЪ E³Ьєઆ¢¸³

´єD¶Ъ કºЪ: કђÙ¯Ц કºЪ, ÂЦ¢, ´Ц»ક ´³Ъº, Seating capacity upto 80 guests ±Ц» ¸¡³Ъ, ´³Ъº ╙ªŨЦ ¾¢щºщ Party booking ´ºЦ«Ц: ¸Ь»Ъ, ¢ђ¶Ъ, આ»Ь, ´³Ъº welcome અ╙İ¯ÂºЪ કЮ»¥Ц ⌡ ¯є±ºЬ Ъ ºђªЪ/³Ц³ ⌡ ¥³Ц ·¯ЬºЦ Ãщ׬¸щઈ¬ ઈЩ׬¹³ çªЦઈ» ´Ъ¨Ц: ∞∟°Ъ ¾²Цºщ¾щºЦઈªЪ (કђ°¸Ъº ´Ъ¨Ц, ¸ђÂЦ ´Ъ¨Ц, ¥Ъ»Ъ ´³Ъº ´Ъ¨Ц ╙¾.) »çÂЪ - ╙¸àક ¿щક, ઈªЦ╙»¹³ કђµЪ

43, York Road, Near Punjab National Bank , Ilford IG1 3AD Tel: 020 8514 3004


27

21st December 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

કચ્છમાંબેમમિના લાંબા રણોત્સવનો પ્રારંભ

અમદાવાદઃ કચ્છનો િણોત્સવ મંગળવાિ ૧૭ દડસેમ્બિથી શરૂ થયો છે, આગામી ૧૫ ફેબ્રુઆિી, ૨૦૧૪ સુિી સળંગ બે મદહના માટે ચાલશે. ગુજિાત પ્રવાસન દનગમના ઉપક્રમે પ્રદત વષચ યોજાતા િણોત્સવનું આ વષવે પબ્લલક-પ્રાઇવેટ પાટટનિશીપ (પીપીપી) મોડેલ પિ આયોજન થયું છે, જેમાં પ્રથમ તબક્કે સમગ્ર ટેન્ટ દસટીનું ૪૫ ટકા જેટલું બુફકંગ થયું છે. િાજ્ય સિકાિના પ્રવક્તાપ્રિાન સૌિભ પટેલે િણોત્સવને ખુલ્લો મૂક્યો હતો. કચ્છના િણમાં િોિડો નજીક ચાંિની િાતના અજવાળે સફેિ િેતીના િણમાં કેમલ સફાિી અને કચ્છની ભાતીગળ લોકસાંટકૃદતકનો સમન્વય કિીને આ બે મદહનાના િણોત્સવનું આયોજન કિાયું છે. િણોત્સવમાં આ વષવે ૩૦૦ જેટલા એ.સી. અને નોન એ.સી. ટેન્ટ િોિડોની ટેન્ટ દસટીમાં ઉપલલિ

કિાવા છે. જ્યાિથી િણોત્સવ શરૂ થયો છે ત્યાિથી િિ વષવે મુખ્ય પ્રિાન નિેન્દ્ર મોિીના હટતે તે ખૂલ્લો મૂકાયો છે, પિંતુ આ વષવે પ્રથમ વખત તેઓ અન્ય કાયચક્રમમાં વ્યટત હોવાથી તેમની ગેિહાજિીમાં િણોત્સવ ખૂલ્લો મૂકાયો છે. ઉલ્લેખનીય છે કે કચ્છના સફેિ િણને દવશ્વના શ્રેષ્ઠ પયટનચ ટથળ તિીકે

દવકસાવવાનો દવચાિ મોિીનો જ હતો અને તેના ભાગરૂપે જ િિ વષવે િણોત્સવનું આયોજન કિાય છે. િણોત્સવ-૨૦૧૩માં દવશેષ આકષચકરૂપે પહેલી વાિ ઓનલાઈન ફોટોગ્રાફી ટપિાચનું આયોજન કિાયું છે. આ ફોટો ફેસબુક, બ્વવટિ જેવા સોદશયલ દમડીયામાં આવા અપલોડ કિવાના િહેશે. શ્રેષ્ઠ ફોટોગ્રાફની પસંિગી ફોટોગ્રાફી

ક્ષેત્રના દવદશષ્ટ તજજ્ઞોની પેનલ દ્વાિા કિાશે અને દવજેતાઓને આકષચક ઈનામો પણ અપાશે. િણોત્સવના ભાગરૂપે સફેિ િણની ઊંટ સવાિી, કચ્છની સંટકૃદત આિાદિત કચ્છના કલા-કસબીઓ દ્વાિા પિંપિાગત સંગીત વાદ્યોના સાંટકૃદતક કાયચક્રમોની ઝલક, માંડવીના િદિયાકાંઠે બીચ ફેબ્ટટવલ, પ્રવાસીઓને કચ્છની ઝાંખી કિાવતા થીમ પેવેદલયન, કાળા ડુંગિનો પ્રવાસ વગેિે આયોજન થયા છે. િણોત્સવ િિદમયાન એડવેન્ચિ ટુદિઝમ અંતગચત પાવિ હેન્ગ ગ્લાઈડિ, પેિામોટદિંગ અને પેિાસેઈદલંગ, ડેઝટટ બાઈફકંગ જેવા િોમાંચક અનુભવો પણ પ્રવાસીઓ કિી શકે તેવું દવદશષ્ટ આયોજન કિાયું છે.

અમદાવાદ એરપોટટના ઈમમગ્રેશન કાઉન્ટર પર વોઈસ રેકોડટર ગોઠવાયાં

અમદાવાદ: થોડાક દિવસ પૂવવે અમેદિકાથી આવેલા પ્રવાસીને કોિા પાસપોટટ પિ દિયિન્સ કિાવી એિપોટટની બહાિ નીકળી જવા િેવાતા દવવાિ ઊભો થયો હતો. આ ઘટનામાં ઇદમગ્રેશનના ચાિ અદિકાિીની સંડોવણી બહાિ આવતા તેમની ટ્રાન્સફિ કિી નંખાઇ હતી. આ ઘટના બાિ ઇન્ટેદલજન્સ લયુિો ઓફ ઇદમગ્રેશને એિપોટટ પિ ફિજ પિના અદિકાિીઓ પિ વોચ િાખવા તમામ કાઉન્ટિ પિ વોઇસ િેકોડટિ દડવાઇસ મૂક્યા છે. જેમાં ઇદમગ્રેશન કિાવવા આવનાિ પ્રવાસી અને અદિકાિીઓ વચ્ચેનો સંવાિ િેકોડટ િહેશે. આ િેકોડટ દિલ્હી લયુિો ઓફ ઇદમગ્રેશન દવભાગ હટતક િહેશે. નવી ગોઠવણથી આંતિિાષ્ટ્રીય એિપોટટ પિથી

દવિેશમાં અવિજવિ કિતા પ્રવાસીઓ પાસેથી ઇદમગ્રેશન ઓફફસિ પાસપોટટ દિયિન્સ કિવાના પૈસાની માગણી કિવાનું દડપાચચિ અને ટાળશે. અિાઇવલના તમામ કાઉન્ટિ પિ વોઇસ િેકોડટિ દડવાઇસ મૂકાયું છે. ઉલ્લેખનીય છે કે પાસપોટટ દિયિન્સ કિવા અદિકાિીઓ પ્રવાસીઓ પાસેથી પૈસાની માગણી કિતા હોવાની અનેક ફદિયાિ ઉઠી હતી. િેશના અદત વ્યટત મુંબઇ અને દિલ્હી એિપોટટનો ઇદમગ્રેશન દવભાગ આઇબી હટતક છે તેમ છતાં ઇદમગ્રેશન કાઉન્ટિ પિ વોઇસ િેકોડટિ દડવાઇસ નથી. આમ અમિાવાિ િેશનું પ્રથમ એિપોટટ બન્યું છે કે જ્યાં ઇદમગ્રેશન કાઉન્ટિ પિ વોઇસ િેકોડટિ દડવાઇસ ગોઠવાયા છે.


28

આવી ૧.૬૦ લાખથી વધુ ચેહરટેબલ સંસ્થાઓ િાયતરત છે. જીવંત પંથ... ચે હરટી કહમશનરના ચોપિે તેનું આવા અનેક કકસ્સાઓમાં જોવા મળે છે તેમ અહત ધનવાન નામ પણ નોંધાયેલું હોય છે. અને ઘરાનાની સ્ત્રીઓમાં દારૂ સેવન, તમે તેના એકાઉસટ્સ સમયાંતરે ધુમ્રપાન, નશીલા પદાથોષનું સેવન ઓનલાઇન જોઇ પણ શકો છો. સામાસય હોય છે. આવા કકસ્સામાં પરંતુ હમણાં ચેહરટી કહમશનરના બહાર આવે છે તેમ પોતાની ચેરમેને જાહેર કયુું છે તે પ્રમાણે આધુહનક જીવનશૈલીને છાવરવા ૧૪ જાણીતી ચેહરટીના ૩૦ માટે પોતાના નાની ઉંમરના િોદ્દેદારો વષષેદિાડે એિ લાખ સંતાનોને પણ ધુમ્રપાનના રવાિે પાઉન્ડનો દરમાયો મેળવે છે. ચઢાવાતા હોય છે. સંતાનોને આથી પણ વધુ નવાઇજનક વાત િાંજો કે અફીણનું સેવન પણ તો એ છે કે કેટલીક ચેહરટી કરવા દેવાય છે. ચોરની મા સંસ્થાઓની આવક ઘટી છે ત્યારે કોઠીમાં મોં નાખીને રિે તે તો જૂની પણ આવા અહધકારીઓની વાત છે. સદભાગ્યે આપણા આવકમાં વધારો થતો જણાયો છે. સમાજની મહિલાઓ િજુ િજાના નાણાં મેળવતી દરેિ પહરવારની અમાન્યા રાખતી સંસ્થા િજાની હવશ્વાસપાત્ર અને સન્માનપાત્ર બની રિે તે તેની જોવા મળેછેતેનોંધપાત્ર છે. ફરજ છે. સખાવતો મેળવો, તો આ તંત્રીલેખમાં એવો પણ પોતીકો લાભ ટાળો ઉલ્લેખ છે કે આવી ચેહરટી મંિળવાર, ૧૭ હિસેમ્બરે સંસ્થાના જે ખચાત થાય છે તેની ફાઇનાન્સસયલ ટાઇમ્સ દૈહનકમાં પણ માહિતી પૂરપે રૂ ી બિાર એક ખૂબ હવચારણીય તંત્રીલેખ પાડવી જોઇએ. આવી સંસ્થાઓ પ્રહસદ્ધ થયો છે - ચેહરટેબલ પોતાની કાયષવાહી ચલાવવા માટે હિહવંિ મીન્સ લેસ ટેકિંિ. આ જે ખચષ કરતી હોય છે તેની હવિતો શબ્દોનો હું સરળ અથષ એ કરું છું ચેહરટી કહમશનની વેબસાઇટમાં કે સખાવતો મેળવો તો (તેમાંથી) અપાય છે તેમાં ‘ક્લેવર પોતીિો લાભ મેળવવાનું ટાળો. એકાઉસટીંિ’ અને ‘ક્લેવર હિસમસના આ સપરમા હદવસોમાં િીસ્ક્લોઝીંિ’ હોય છે. સાદા જાતભાતની ચેહરટી વધુને વધુ દાન શબ્દોમાં કહું તો આંકિાઓની મેળવવા પ્રચાર-પ્રસાર કરતી હોય એવી ચતુરાઇપૂવકષ માયાજાળ રચી છે. સ્વૈચ્છછિ ક્ષેત્રમાં હિટનમાં અનુસંધાન પાન-૧૪

હોય છે કે સામાન્ય માનવીને ખ્યાલ જ નથી આવતો પોતાની પરસેવાની િમાણીના જે નાણાં સત્િાયતમાટેસખાવતમાંઆપ્યા છે તેનો યોગ્ય ઉપયોિ થયો જ નથી. દાન દેનાર જાગ્રત બને તે આવશ્યક છે તો સાથે સાથે જ ચેહરટી સંસ્થાના આિેવાનો તેમ જ લઘુમતી પ્રકાશનોએ પણ આવા દૂષણ સામે આંખ આિા કાન કરવાનું વલણ ટાળવું જોઇએ. બાકી તો ચેતતો નર સદા સુખી...

અનેછેલ્લેછેલ્લે

હિસમસ વેકશ ે નનું કાઉસટિાઉન શરૂ થઇ િયું છે. આ સાથે જ કેટલાય પહરવારોમાં હમજબાનીઓનું આયોજન થઇ િયું હશે કે ક્યાં? ક્યારે? શું કરવુ?ં તેની ચચાષ ચાલતી હશે. તમે પણ હિસમસ પાટટી માણવા તૈયાર થઇ િયા હશો. આ સંદભષે મેં એક લેખ વાંચ્યો છે જેમાં રજૂ થયેલી હવિતો પ્રત્યે આપ સહુનું ધ્યાન દોરવા માિું છુ.ં લેખ અનુસાર, હિસમસની રજાના આ હદવસો દરહમયાન - એક નહીં અનેક કકસ્સામાં જોવા મળ્યું છે તે પ્રમાણે - તંદરુ સ્ત વ્યહિ પણ બે હાથ ખુલ્લા કરીને જાતભાતના રોિોને આવકારવા હરખભેર દોિી જતી જોવા મળે છે. જેમ કે, વધુ પિતું દારૂનું સેવન. કેટલાક

21st December 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

પહરવારો તો એવી જ િેરસમજમાં રાચતા જોવા મળે છે કે હિસમસ સેહલબ્રેશન હોય એટલે હાિડ હિસક તો લેવું જ પિે. પીવું પણ પિે, અને પીવિાવવું પણ પિે. હિસમસ લંચ કે હિનરમાં ભરપેટ ભોજન સાજાનરવા માણસને પણ કકિની કે લીવર પ્રોબ્લેમ ભણી પહોંચાિી દેતા હોય છે. પાટટી પીવાની હોય કે ખાવાની, જરા સાચવી લેવું બાપલા. હિસમસ સેહલબ્રેશનના અવસર હજંદિીમાં એક નહીં, અનેકવાર મળશે. પહેલું સુખ તે જાતે નયાષ. જીવતો નર ભદ્રા પામે તેવું સૂત્ર તો તમે પણ સાંભળ્યું જ હશે. (હા, એક ચોખવટ કરી દઉં કે આ ભદ્રા એટલે કોઇ ભદ્રાબહેનની વાત નથી કરતો હોં, બાપલ્યા) ટૂકં માં કહું તો પાટટી વેળા દારૂનું સેવન, ધુમ્રપાન કે હલજ્જતદાર લંચ કે હિનરમાં સંયમ જાળવજો. િીંક લઈને િાઈહવંિ ના કરાય. હું તમને આ સલાહ નથી આપતો (કેમ કે મારી આવી લાયકાત પણ નથી) પરંતુ જાત અનુભવના આધારે આ બધું કહી રહ્યો છુ.ં મારી રજૂઆતમાં કંઇ અનુહચત જણાયું હોય તો દરિુજર કરશો...

MERRY CHRISTMAS TO ALL OF YOU... HAPPY (ક્રમશઃ) NEW YEAR...

નવા વષષમાં૪૮ લગ્ન મુહૂતષઃ સૌથી વધુમેમહિનામાં

અમદાવાદઃ પહેલી જાસયુઆરીથી શરૂ થઇ રહેલા વષષ ૨૦૧૪માં લગ્નના મુહૂતષ તો વધુ છે, પરંતુ પહેલા છ મહહ નામાં જ. આ પછી (૮ જુલાઇથી ૩૧ હિસેમ્બર સુધી) માત્ર એક જ મુહૂતષ છે. જ્યોહતષીઓના મતે શુિ અસ્ત હોવાથી દેવઊઠી અહિયારસે પણ લગ્ન નહીં થઇ શકે. સામાસય સંજોિોમાં આ હદવસથી લગ્નની હસઝનનો પ્રારંભ થતો હોય છે. જ્યોહતષીઓના જણાવ્યા પ્રમાણે, આિામી વષષે લગ્નના સૌથી વધુ મુહૂતષ મે મહહ નામાં છે. ૨૦૧૪માં જાસયુઆરીથી માંિીને સાતમી જુલાઇ સુધી લગ્નના ૪૭ મુહૂતષ છે. આ પછી આઠમી જુલાઇથી ૩૧ હિસેમ્બર વચ્ચે લગ્નનું માત્ર એક મુહૂતષ છે. શુિ અંદાજે બે મહહના સુધી અસ્ત રહેશે તેથી દેવઊઠી અહિયારસે પણ લગ્નનું મુહૂતષ નથી. આ પછી છઠ્ઠી

હિસેમ્બરે માત્ર એક હદવસ લગ્નનું મુહૂતષ છે. તે પછી ધનુમાષસ લાિી જશે. તેમાં પણ લગ્ન નહીં થઇ શકે. ૨૦૧પમાં મકરસંિાંહત પછી જ લગ્ન થઇ શકશે. માચષથી જુલાઇ દરહમયાન લગ્નની સંખ્યા વધી જશે કારણ કે તે દરહમયાન ૩૩ મુહૂતષ આવે છે. લગ્નના શુભ મુહૂતત જાન્યુઆરી: ૧૯, ૨૦, ૨૧, ૨૨, ૨પ, ૨૬ અને ૨૮ ફેિઆ ુ રી: ૩, ૪, ૮, ૧૪, ૧૭, ૧૮, ૨૨ અને ૨૬ માચત: ૨, ૩ અને ૭ એહિલ: ૧૮, ૧૯, ૨૧ અને ૨૨ મે: ૧, ૨, ૭, ૮, ૧૦, ૧પ, ૧૭, ૧૮, ૧૯, ૨૪, ૨પ અને ૩૦ જૂન: પ, ૬, ૭, ૧૦, ૧૧, ૧૨, ૨૦ અને ૨૧ જુલાઇ: ૧, ૨, ૩, ૪ અને ૭ આઠમી જુલાઇથી દેવશયન કાળ શરૂ થઇ જશે, જે ત્રણ નવેમ્બર સુધી રહેશે.

¾¬ђ±ºЦ¸Цє અ»કЦ´ЬºЪ એ╙º¹Ц¸Цє અ╙ºÃє¯ ઓتЪકà ¥ä¸Ц ¯°Ц ¢ђ¢à³ђ એક ╙¾¿Ц½ ¿ђ-λ¸. Ë¹Цє Recogn Optom ˛ЦºЦ આє¡³Ъ ¯´Ц કº¾Ц¸Цє આ¾щ ¦щ. ¥ä¸Ц³Ъ ĭыÜÂ³Ьє╙¾¿Ц½ ક»щÄ¿³. ³ƻЦÂЪÂ¸Цє ઈתº³щ¿³» »¢·¢ ¶²Ъ § ĮЦ×Рએક±¸ ºЪ¨³щ¶» ·Ц¾°Ъ. અº§×ª¸Цєએક § ક»Цક¸Цє ¥ä¸Ц³Ъ ¬Ъ»Ъ¾ºЪ. કђ×ªъÄ »щ×ÂЪ ÃЦ§º çªђક¸Цє. ¾щºЪµђક»

ç´щ╙¿¹Ц╙»çª એક¸ЦĦ

¾¬ђ±ºЦ³Ьє¢ѓº¾ અ╙ºÃє¯ ઓتЪકàÂ

Computerised ShowRoom ¾¬ђ±ºЦ ¢¹Ц

Ãђ¹ ¯ђ એક ¾Цº ¯ђ અ¥аક ¸Ь»ЦકЦ¯ »щ¾Ц³Ьє¸³ °Ц¹ એ¾Ьє¦щ. ¾¬ђ±ºЦ³Ьє ¢ѓº¾ એª»щ અ╙ºÃє¯ ઓتЪકà Arihant Opticals

G/6, Concorde, Alkapuri, Vadodara, Ph: + 91 265 2322731 Website: www.arihantopticals.net Mail: arihantoptic@gmail.com


29

21st December 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

શરીરના અણગમતા વાળનેદુર કરવાની ઝડપી, સલામત અનેપીડારહીત પદ્ધશતઃ એનડીયાગ લેસર અનેડાયોડ લેસર

શરીર પરના અણગમતા વાળના કારણે ઘણા સામાજિક અને માનજસક પ્રોલલેમ િોવા મળે છે. ચહે રા તથા શરીરના બીજા ભાગો િેવા કે હાથ, પગ, છાતી, પીઠ, બગલના અણગમતા વાળને દૂ ર કરવા સામાસય રીતે વેક્સીંગ, થેડ્રીંગ, પ્લકીંગ તથા બ્લલજચં ગ િેવી પદ્ધજતનો ઉપયોગ થાય છે , િે વાળને કામચલાઉ દૂ ર કરે છે. જ્યારે લેસર સારવારમાં ખાસ પ્રકારની લાઇટ વાળના મૂળનો નાશ કરીને અસરકારક, ઝડપી, સલામત, પીડારજહત અને કાયમી ધોરણે વાળ દૂર કરે છે. વડોદરાની અમીષ હોબ્પપટલ શ્રે ષ્ઠ કક્ષાની Ndyag અને Diode બં ને ટે કનોલોજીનો ૧૨ વષષનો બહોળો અનુ ભવ ધરાવતું ગુ િરાતનું એક માત્ર મેજડકલ સેસટર છે . અહીં અનુ ભવી લેડી ડોક્ટર દ્વારા સારવાર અપાય છે. આ માટે કે ટલી વખત સારવારની િરૂર પડે ? તેવા સવાલના િવાબમાં અમીષ હોબ્પપટલના પ્લાપટીક અને

એપથેજટક સિષન ડો. ઉમેશ શાહ કહે છે કે મોટા ભાગે પાંચ થી આઠ સારવાર િરૂરી છે. સારવારની સં ખ્યા વાળની જાડાઈ, ચામડીનો રંગ, શરીરના ભાગ તથા હોમોષન ના પ્રોલલેમ જવગેરે પર આધાર રાખે છે. લગભગ છ મજહને, િરૂર પડે તો ટચ અપ પણ કરાવવું પડે છે. જ્યારે હોમોષ નના પ્રોલલેમ વાળા કેસમાં ઘણી વાર ૧૫થી ૨૦ સીટીંગની િરૂર પડી શકે છે. વ્યજિએ લે સર ટ્રીટમેસટ કરાવતા પહેલાં અને પછી લેવી પડતી કાળજી ડો. શાહ કહે છે કે થે ડ્રીંગ, વે ક્સીંગ, પ્લકીંગ કે બ્લલજચં ગ ૨૦ જદવસ પહેલાં કરાવવું નજહ. માત્ર સારા રેઝર કે કાતરથી વાળ દૂર કરી શકાય. લેસર કયાષ પછી ૧૫ જદવસ તડકામાં િવાનું ટાળવું િોઇએ અને સનપિીન લોશન લગાડવું િોઈએ. આ સારવારથી કોઇ આડઅસર થાય છે કે કેમ તેવા પ્રશ્ન અંગે ડો. શાહનું કહેવું છે કે થોડાક કલાક માટે સાધારણ સોિો અને લાલાશ રહે છે.

ક્યારેક થોડી બળતરા થાય છે, પણ તે કોલ્ડ પેકથી િતી રહે છે. પ્રેગનસસીમાં આ ટ્રીટમેસ ટ કરાવવું ટાળવું િોઇએ. લેસ ર હેર જરમુવ લ ટ્રીટમેસ ટનો ખચષ રૂ. ૫૦૦થી ૨૫૦૦ (સંપૂણ ષ શરીર) અને શરીરના ભાગ પ્રમાણે અલગ-અલગ ચાજીષસ લેવાય છે. અણગમતા વાળ દૂર કરવા માટેની ઇલેક્ટ્રોલીસીસ ટ્રીટમેસટ અને લેસર ટ્રીટમેસ ટ વચ્ચેનો તફાવત િણાવતા ડોક્ટર કહે છે કે બંનેમાં વાળ લાંબા સમય સુધી અને કાયમી ધોરણે દુર થાય છે, પણ ઇલેક્ ટ્રોલીસીસ પદ્ધજતમાં વાળના દરેક મૂળ માં સોય દાખલ કરીને કરંટ અપાય છે. લગભગ ૩x૩ સેમીનો ભાગ કરતાં એક કલાક લાગે છે. આથી આ પદ્ધજત કંટાળાિનક અને પીડાકારક છે. જ્યારે લેસ ર પદ્ધજતમાં આટલા િ ભાગની ટ્રીટમેસ ટ માત્ર ૧૦ સેકસડમાં અને પીડા વગર થઈ શકે છે. વધુ માજહતી માટે ઈ-મેઇલ કરોઃ amishhospital@hotmail.com

શુ ંઆપના ઘરે‘એશશયન વોઈસ’ આવેછે ? ન આવતુ ંહોય તો આજેજ મં ગાવો

ડિસમસ પછી હવાઈભાડામાં૨૫ ટકા ડડસ્કાઉન્ટની ઓફર

મુંબઈ: છેલ્લા કેટલાક જદવસોમાં જવમાન ભાડાંમાં તીવ્ર વધારો થયો છે, પરંતુ જવદેશી એરલાઇસસ છેક િૂન ૨૦૧૪ સુધી ફ્લાઇટ્સ પર જડપકાઉસટ ઓફર કરી રહી છે. તેમાં પણ ખાસ કરીને મધ્યપૂવષની એરલાઇસસ ભારે જડપકાઉસટ ઓફર કરે છે. એજતહાદ એરવેઝ, એજમરેટ્સ, કતાર એરવેઝ અને ઓમાન એર મજહના અગાઉ જટકકટ બુકકંગ પર ૨૦થી ૨૫ ટકા જડપકાઉસટ ઓફર કરે છે. એજતહાદ એરવેઝે ૨૯મી નવેમ્બરથી શરૂ કરેલા ‘ગ્લોબલ સુપર સેલ’માં ૧૩ જાસયુઆરીથી ૩૦ િૂન સુધી પ્રવાસ કરનારને ૨૫ ટકા સુધી જડપકાઉસટ ઓફર કયુું છે. આજથષક દૈજનક ‘ધ ઇકોનોજમક ટાઇમ્સ’ના અહેવાલ પ્રમાણે, કતાર એરવેઝે ગ્રાહકો માટે આ િ પ્રકારની ઓફરની જાહેરાત કરી છે, તે મુિબ ગ્રાહકો ઇકોનોમી અને જબઝનેસ ક્લાસ જટકકટ્સ બંનેમાં ૨૫ ટકા સુધી બચત કરી શકશે. એજમરેટ્સે આ િ પ્રકારની ઓફર કેપટાઉન, મોરેજશયસ, સયૂ યોકક, વોજશંગ્ટન, લોસ એસિલસ, સાન ફ્રાબ્સસપકો, એમ્પટડડમ, બાજસષલોના, બજમુંગહામ, ફ્રેસકફટડ,

ઇપતંબુલ, લંડન, મ્યુજનક, પેજરસ, રોમ અને ઝ્યુજરક માટે કરી છે. માચષ સુધી પ્રવાસીને ૨૦ ટકા જડપકાઉસટ મળશે. જિસમસ અને નવા વષષની રજાઓ પૂરી થતાં ઓકફસો અને પકૂલો ખૂલી ગયા પછી

એરલાઇસસ સેક્ટરમાં પ્રવાસીના ધસારામાં ઘટાડો િોવા મળે છે. આ વષષે કેટલાક રૂટ પરનું જડપકાઉસટ ગયા વષષ કરતાં વધારે છે, કારણ કે જવમાન કંપનીઓને માંગમાં સામાસય કરતાં વધારે ઘટાડો થવાનો ડર છે.


30

- વિસ્ટોફર બેન્જામીન, પ્રેસબિટેરીઅન ચચચ-વેમ્િલી થવગગનું સુખ તેં મુકી દીધું, માનવ દુઃ ખ નનહાળી નભથી ભૂ લગ નીચો થઈને છેક થયો તું ખાલી જય જય ઈશુ નિથત દયામય થવામી. આ ભજનમાં નિસમસનો શુભ સંદેશ સમાયેલો છે. થવગગનું સુખ મુકીને આ પૃથ્વી પર આવીને દેવપુત્ર પ્રભુ ઈશુએ માનવોને પ્રેમનો પયગામ પહોંચાડ્યો. પોતાના સજગનને હેતુસરનું જીવન જીવવાની તક આપવા માટે પરમેશ્વર માનવ બન્યા. પરમેશ્વર માનવજીવનમાં સામેલ થયા અને સેવકનું રૂપ ધારણ કયુું. સામાનજક હકારાત્મક પનરવતગન લાવવા માટે પરમેશ્વર જાતે માનવજીવન સાથે જોડાયા. આ પ્રકારનું પનરવતગન એટલે કે નવા ખ્યાલ, નવા નવચાર અને નવા વ્યવહારની શરૂઆત પ્રભુ ઈશુના જન્મથી થઈ. આંખને બદલે આંખ અને દાંતના બદલે દાંતનો જે નનયમ હતો તેને પ્રભુ ઈશુએ બદલી નાખ્યો અને વેર વાળવાને બદલે િમા આપવાનું શીખવ્યું. નશષ્યોના પગ ધોઈને સેવાનો પાઠ શીખવ્યો. દુશ્મનને સાત વખત નનહ, પણ સેંકડો વખત િમા કરવાનો આદેશ આપનાર આ પ્રભુએ મૃત્યુ સમયે માફીનો મહામૂલો મંત્ર જીવી બતાવ્યો. દરેક વષષે નિસમસનો સમય નવશ્વમાં વ્યાપેલી દુષ્ટતા અને જે ખોટું છે તેને પડકાર આપે છે. ભૂખ્યાં અને મુશ્કેલીઓ સહન કરતાં લોકો પ્રત્યેનો આપણો ભેદભાવ અને અન્યાય સાચા ઇશ્વરની આપણે કરેલી અવગણના દશાગવે છે. સાચા અથગમાં આ પ્રેમનું પવગ સાથગક બને તે નિસમસનો પડકાર છે. આપણને સહુને નિસમસનો સમય ગમે છે. નવેમ્બર માસ આવતાં જ નિસમસનો આનંદનો માહોલ રચાય છે. જુદા જુદા કલ્ચરમાંથી આવેલા રીતનરવાજોના સુંદર સુમેળથી આ સમયના પ્રસંગો રચાયા છે. આ બધામાં જે મુખ્ય વાતનો આપણે નવચાર કરીએ છીએ તે છે, પરમેશ્વરનો પ્રેમ. નિસમસના ડેકોરેશનમાં નિસમસ ટ્રી

21st December 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

ક્રિસમસ પવવનો શુભ સંદેશ

સહુથી મહત્ત્વનું બની જાય છે. નિસમસ ટ્રી બાળ ઈશુનું પ્રતીક છે. બાળકો માટે આ આનંદનું થથળ હોય છે, જ્યાં તેમના માટે ભેટ મૂકવામાં આવે છે. સખત હીમવષાગમાં પણ લીલાછમ રહેતાં ફરના નાના વૃિોને નિસમસ ટ્રી તરીકે શણગારવામાં આવે છે. આપણને પ્રશ્ન થાય કે ફરનું વૃિ શા માટે? આની સાથે

એક સંતની વાત જોડાયેલી છે. બોનીફસ નામના સાધુએ એક મોટું ઓકનું ઝાડ કાપ્યું. આ કપાયેલા ઓકના ઝાડમાંથી એક નાનું ફરનું ઝાડ ઊગી નીકળ્યું. આ નાના ફરના વૃિમાંથી સાધુ બોનીફસને સંદેશ મળ્યો કે આ નાનું ઝાડ આ જ રાત્રીએ પનવત્ર વૃિ બનશે. તેના હંમેશા લીલા રહેતાં પાન અનંત જીવનની, મોિની નનશાની છે. તેની ડાળીઓ હંમેશા આકાશ તરફ ફેલાયેલી રહે છે જે થવગગ તરફ નનદષેશ કરે છે. આમ આ નાના વૃિને બાળ ઈશુના વૃિ તરીકે ઓળખવામાં આવશે. આથી આ વૃિને પ્રભુ ઈશુની હાજરીમાં પ્રતીક તરીકે ઘરમાં શણગારવામાં આવે છે.

પવવવવશેષ

પ્રભુ ઈશુએ પોતાની બચાવ કારકકદદીની (Rescue mission for sinners) સમજ આપવા માટે આ વાતાગ કહી હતી. વાતાગનું નામ છેઃ Parable of loss and

redemption

એક માણસને સો ઘેટાં હતા. આ સો ઘેટાંમાંથી એક ઘેટું ખોવાય ગયું. પેલા નવ્વાણું ઘેટાંને મુકીને ઘેટાંપાળક એક ઘેટાની શોધમાં જાય છે. જ્યારે આ ખોવાયેલું ઘેટું મળે છે, ત્યારે તે તેને ઊંચકીને ઘેર લઈ આવે છે. અને તે તેના નમત્રોને બોલાવીને કહે છે કે મારી સાથે આનંદ કરો કારણ કે મારું ઘેટું ખોવાયું હતું તે મને જડ્યું છે. અહીં ઘેટાપાલક તેના ખોવાયેલા ઘેટાની અવગણના કરતો નથી. ખોવાયેલું ઘેટું ઘેટાપાલકથી છૂટું પડી ગયું હતું. આવી અરનિત સ્થથનતમાં તે મોટા જોખમમાં મૂકાય છે. ઘેટાપાલક ખોવાયેલા ઘેટાની અવગણના કરતો નથી, પરંતુ તેની શોધ કરે છે અને જ્યારે તે જડે છે ત્યારે તે પ્રેમથી તેનો થવીકાર કરે છે. ઇશ્વરથી દૂર ગયેલી વ્યનિ ખોવાયેલી કહી શકાય. માણસનો અહંકાર તેને ઇશ્વરથી દૂર કરી દે છે. આ સ્થથનતમાં તે અંધારામાં હેતુ નવનાના ફાંફા મારે છે. દરેક માગગ ભૂલેલાને પરમેશ્વર મૂલ્યવાન ગણે છે. પરમેશ્વર તેમના મહાન પ્રેમના કારણે આ બચાવ નમશન માટે આ પૃથ્વી પર અવતયાગ. એક પાપી પથતાવો કરે ત્યારે તેનો સંબંધ પરમેશ્વર સાથે પુનઃ થથાનપત થાય છે. આથી નવ્વાણું ન્યાયીઓને પથતાવાની જરૂર નથી, પરંતુ એક પાપી પથતાવો કરે તેને લીધે થવગગમાં આનંદ થશે. પ્રભુ ઈશુએ કહ્યું ખોવાયેલા માનવોને શોધવા તથા મોિ આપવા માટે હું આવ્યો છું.

‘For you were like sheep going astray; but are now have returned to the Shepherd and overseer of your souls.’

ગુજરાત સમાચારના સૌ વાંચકોને નિસમસની શુભેચ્છા અને નવા વષગની શુભકામનાઓ.

અનુસંધાન પાન-૧

જનિાંવિનો જય હો...

રાજ્યસભા બાદ હવે બબલને સંભવત બુધવારેલોકસભામાંરજૂ કરાશે. કેટલાક સુધારાવધારા થયા હોવાથી તેનેલોકસભામાંફરી રજૂ કરાશે. લોકપાલ મુદ્દે જનક્રાંબત આણનાર અન્ના હઝારે બબલથી ખુશ છે, પરંતુ આંદોલનના પ્રારંભથી જ તેમનેસાથ આપનાર આમ આદમી પાટટીના નેતા અરબવંદ કેજરીવાલ બબલની જોગવાઇથી સંતષ્ટ ુ નથી. તેમના મતેઆ લોકપાલની જોગવાઇથી ભ્રષ્ટ કમમચારીનેતો શુ,ં ઉંદરનેપણ જેલમાંનહીં મોકલી શકાય. જ્યારે અન્નાના મતે લોકપાલ બબલ ભ્રષ્ટાચારને નાથવા માટેની અસરકારક જોગવાઇ ધરાવેછે. સહુનો આભારઃ અન્ના હઝારે રાજ્યસભામાં મુલાયમ બસંહના સમાજવાદી પક્ષને બાદ કરતાંલગભગ તમામ પક્ષેબબલને સમથમન આપ્યુંછે. અન્ના હઝારેએ કહ્યું અસરકારક લોકપાલ દેશની માંગ છે, માત્ર અન્ના હઝારેની માંગ નથી. અન્ના હઝારેકોણ છે? એક ફકીર માણસ છે. એમનાં માટે નહીં, દેશ માટેમાગ્યુંછે. આજનાં સમયમાંતમેસરકારી તંત્રમાંપૈસા આપ્યા બવના કોઇ કામ થતુંનથી. લોકપાલથી ભ્રષ્ટાચાર ખતમ તો નહીં થાય, પણ ૪૦થી ૫૦ ટકા ઘટશે જરૂર. જનતા તરફથી હું સહુનો આભાર માનુંછુ.ં તેમણેકહ્યું હતું કે બબલમાં સીબીઆઇ પરથી સરકારી અંકુશ દુર કરાયો છે તે એક મહત્ત્વપૂણમબાબત છે. લોકપાલ-સીબીઆઇ સ્વતંત્ર રાજ્યસભામાંબબલ પર ચચામ

કરતાંકાનૂન પ્રધાન કબપલ બસબ્બલે કહ્યું હતું કે વડા પ્રધાનને પણ લોકપાલમાં આવરી લેવાયા છે અનેલોકપાલની પસંદગીમાંપણ સરકારની સામેલગીરી સીબમત છે. લોકપાલ અનેસીબીઆઇ ટવતંત્ર હશે. આ મજબૂત કાયદો છે. તમામ પક્ષોએ રાજકારણથી પર રહીને આનુંસમથમન કયુુંછેકેમ કેલોકોની માગ હતી. જનતા ભ્રષ્ટાચારથી ત્રાસી ગઇ છે. રાજ્યસભામાં બવપક્ષના નેતા અરુણ જેટલીએ લોકપાલ બબલની જોગવાઇઓનો ઉલ્લેખ કરતાંકહ્યું હતુંતેનેઅસરકારક બબલ ગણાવ્યું હતુ.ં કોંગ્રસ ે ના ઉપપ્રમુખ રાહુલ ગાંધીએ લોકપાલ બબલ માટેઅન્ના હઝારેને બબરદાવતા કહ્યું હતું કે આમાંતેમનો મહત્ત્વનો રોલ છે. ઉલ્લેખનીય છેકેબેવષમપૂવવે પણ લોકપાલ બબલ રાજ્યસભામાં મૂકાયુંહતુ,ં પરંતુરાજકીય પક્ષોના બવરોધના કારણેતેમંજરૂ થઇ શક્યું નહોતુ.ં લોકપાલ બબલ પસાર થતાં જ રાલેગણ બસબિમાં ઉલ્લાસભેર ઉજવણી કરાઇ હતી. લોકપાલ અનેતેની પસંદગી સુપ્રીમ કોટટના ભૂતપૂવમ ચીફ જસ્ટટસ કે બનવૃત જજ કે કોઇ મહત્ત્વપૂણમ વ્યબિને લોકપાલ બનાવાશે. લોકપાલમાંવધુમાંવધુ આઠ સભ્યો હશે, જેમાં અડધાથી વધુ કાનૂની બાબતોના જાણકાર હશે. લોકપાલની પસંદગી વડા પ્રધાનના અધ્યક્ષ પદે રચાયેલી સબમબત કરશે. સબમબતમાંલોકસભા અધ્યક્ષ, લોકસભામાં બવપક્ષના નેતા, સુપ્રીમ કોટટના ચીફ જસ્ટટસ કે તેમના દ્વારા નીમાયેલા સુપ્રીમ કોટટના જજ અને રાષ્ટ્રપબત દ્વારા બનમાયેલી પ્રબતબિત વ્યબિ હશે.


21st December 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

31


32

21st December 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

www.abplgroup.com

GUJARAT SAMACHAR

For Advertising Call 020 7749 4085

§»ЦºЦ¸ ¸³Ъ ĺЦ×µº અ³щ ´ЦÂ↓» Â╙¾↓Â

ઇЩ׬¹Ц ´ьÂЦ ¸ђક»¾Ц અ³щ¸є¢Ц¾¾Ц³Ьє·ºђÂЦ´ЦĦ ç°½ ²¸ЦકЦ અђµº G Same Day અ³щ Next Day delivery G ¶′ક ĺЦ×µº°Ъ ´ьÂЦ ¸ђક»Ъ ¿કЦ¿щ ·Цº¯·º¸Цє´ЦÂ↓» ¶Ц¹ એº µŪ £2.50/kg G

UK³Ъ Âѓ°Ъ Âç¯Ъ ´ЦÂ↓» Â╙¾↓Â

કђઇ ´® ¾²ЦºЦ³ђ કы¦Ь´ђ ¥Ц§↓»Ц¢¿щ³╙Ãє Forest Gate

¸ЦĦ £2.50 per Kg અщક Чક»ђ ´® ¸ђક»Ъ ¿કЦ¹

Kenton

G G

≈-≡ ╙±¾Â¸ЦєÃђ¸ ¬Ъ»Ъ¾ºЪ

કђઇ ´® ઇ»щÄĺЪક અ³щ ઇ»щÄĺђ╙³Ä ¾ç¯Ь ¸ђક»Ъ ¿ક¿ђ.

G ¯¸ЦºЦ ´ЦÂ↓»³Ьє અђ³»Цઇ³ ĺъકỲ¢ કºђ...

Sudbury

Wembley

No Hidden – No Extra Charges - No Custome Duty* * T & C Apply 782 Harrow Road, Sudbury, 226 Ealing Road, Wembley, 25A Oakdale Road 398 Kenton Road, UK (local) ¯°Ц world³Ц કђઇ´® ç°½щ´ЦÂ↓» ¸ђક»¾Ц Âє´ક↕કºђ Middlesex HA0 3EL Middlesex HA0 4QL Forest Gate, London E7 8JU Kenton, Middlesex HA3 9DW Opening time 7 days a week 8am to 8pm.

Tel: 020 8586 2612

ચાઇલ્ડ બેટનફિિ પર તોળાતો કાપ

લંડનઃ વડા પ્રધાન ડેટવડ કેમિનના સલાહકાિ અને િોિી સાંસદ નટદમ ઝહાવી દ્વાિા કિાયેલી ભલામણો અનુસાિ, માતા-ટપતાને પ્રથમ બે સંતાન સુધી િ ચાઈલ્ડ બેટનફફિ આપવાની યોિના અંગે ટવચાિણા ચાલી િહી છે. િો આ િોગવાઇ અમલી બની તો ત્રણ બાળક ધિાવતાં માતા-ટપતાને ભટવષ્યમાં વષવેદહાડે ૬૯૬ પાઉન્ડ ગુમાવવા પડશે. આ ઉપિાંત, વષવે ૩૦ હજાિ પાઉન્ડથી ઓછી કમાણી કિનાિને ૨૭૨૫ પાઉન્ડની ચાઈલ્ડ િેક્સ ક્રેટડિ આપવાની િોગવાઇ પણ િદ થશે. આવા પગલાંથી બેટનફફવસ ટબલમાં વાટષસક પાંચ ટબટલયન પાઉન્ડનો કાપ મૂકવાની સિકાિની ધાિણા છે. વડા પ્રધાન કાયાસલય ૧૦ ડાઉટનંગ સ્ટ્રીિે સાંસદ નટદમ

પડે. હાલ ત્રણ સંતાન ધિાવતા માતા-ટપતાની વાટષસક આવક ૩૦ હજાિ પાઉન્ડથી ઓછી હોય તો ચાઈલ્ડ બેટનફફિ મેળવવાને પાત્ર છે, પિંતુ સૂટચત િોગવાઇથી તેઓ વાટષસક ૬૯૬ પાઉન્ડ ગુમાવશે. વાટષસક ૩૦ હજાિ પાઉન્ડથી ઓછી કમાણી હોય તેને ૨,૭૨૫ પાઉન્ડની ચાઈલ્ડ િેક્સ ક્રેટડિનું નુકસાન થશે. આમ, પ્રટત સપ્તાહે ૬૫ પાઉન્ડની ખોિ િશે. ઉલ્લેખનીય છે કે ઝહાવી ચાન્સેલિ જ્યોિસ ઓસ્બોનસના ટનકિના સાથી છે. ઓસ્બોનવે તાિેતિમાં કહ્યું હતું કે તેઓ વેલ્ફેિ બિેિમાં વધાિાના ટબટલયન્સ પાઉન્ડની બચત મેળવવા માગે છે. પ્રજા વેલ્ફેિમાં કાપની તિફેણ કિતી હોવાનું િનમત સવવેક્ષણમાં પણ જાણવા મળ્યું છે.

ઝહાવીની ભલામણો સાથે સંમટત હોવાનું નકાયુું છે. તો નાયબ વડા પ્રધાન ટનક ક્લેગ દ્વાિા સૂટચત િોગવાઇનો ટવિોધ થવાની શક્યતા છે. ઝહાવી ૨૦૧૫ની ચૂંિણીના ઢંઢેિામાં બે સંતાનની મયાસદાનો સમાવેશ કિાવવા માગે છે. ૨૦૧૫ પછી િે માતા-ટપતાને ત્રણ બાળક હોય તેમના ચાઇલ્ડ બેટનફફવસમાં કાપ મૂકાશે. િોકે અત્યાિે બેથી વધુ બાળક ધિાવતાં પટિવાિોને આ કાપ લાગુ નટહ

P & R TRAVEL, LUTON

2413

Tel: 01582 421 421

After Business Hours / Bank Holidays / Sundays 07910 878 775 E-mail: info@pandrtravel.co.uk www.pandrtravel.co.uk HONEYMOON/TAILOR MADE PACKAGES:

PLEASE CONTACT US. DO NOT BOOK ONLINE. WE HAVE SPECIAL CONTRACTS & CONTACTS WITH MOST HOTELS WORLD-WIDE. WE WILL NEGOTIATE FURTHER EXTRA DISCOUNTS, CANNOT NEGOTIATION ONLINE. ALSO WE SPECIALISE TAILOR MADE SAFARIS IN KENYA AND TANZANIA, GORRILA TRACKING IN UGANDA.

WORLDWIDE HOLIDAYS FROM 7 Nights Orlando RO £550 p.p 5 Nights Dubai, BB £450 p.p 7 Nights Mombasa, BB £680 p.p

Special Packages with FREE STOPOVER in Dubai, inc. Hotel & Transfers.

Ahmedabad From (p.p.) 3 Nights £585p.p.

Singapore Bangkok Hong Kong Mumbai Ahmedbad

£520 £450 £525 £415 £455

Mumbai 3 Nights

From (p.p.) £530p.p.

WORLDWIDE FLIGHTS from

New York San Francisco Los Angeles Chicago Orlando

£340 £525 £495 £470 £460

Nairobi Dar Es Salaam Johannesburg Entebbe Mombasa

£460 £495 £495 £480 £480

Toronto Halifax Vancouver Edmonton Calgary

£420 £525 £435 £565 £435

INDIA

*Subject to availability

All Package/Flights are inclusive of Airport Taxes. All Offers are subject to availability & date of travel determines the price.

World Wide Packages Euro Star Or Coach Packages Cruise Or Safari

£460

fr

Ph&Fax: 0208 621 4378

Ph&Fax: 0208 904 3228

Ph.&Fax: 0208 903 6233

આધુનનક જીવનની ટિટિશરોનેઘર અંગેશરમ અનેક્ષોભ

આડઅસર

લંડન: આમ ટિટિશ નાગટિક સતત ભાગદોડ ભિી ટિંદગી અને પૈસા કમાવાની લાયમાં એવો તો વ્યસ્ત બન્યો છે કે હવે તેનો સેક્સમાંથી િસ ઘિી િહ્યો છે. એક અભ્યાસના તાિણ અનુસાિ, ટિિનનાં લોકો હવે પહેલાં કિતાં ઓછું સેક્સ માણે છે. પૈસા કમાવાનું િેન્શન અને સોટશયલ મીટડયામાં વ્યસ્તતાને કાિણે લોકોનો સેક્સમાં િસ ઓછો થતો ગયો છે. સંશોધકો દ્વાિા ૧૫,૦૦૦ િેિલાં ટિટિશસસની સેક્સલાઇફનો અભ્યાસ કિાયો હતો, િેમાં ૧૬થી ૪૪ વષસનાં વયિૂથનાં લોકોને આવિી લેવાયાં હતાં. આવાં લોકો મટહનામાં પાંચ વખતથી પણ ઓછું સેક્સ માણે છે તેવું િણાયું હતું. અગાઉનાં સવવેમાં િણાયું હતું કે ટિટિશ નાગટિક મટહનામાં સિેિાશ છ કિતાં વધુ વખત સેક્સ માણતાં હતાં. આમ આધુટનક જીવનશૈલીને કાિણે લોકોની શાિીટિક સંબંધો બાંધવાની ઇચ્છામાં ઘિાડો થઈ િહ્યો છે. યુટનવટસસિી કોલેિ ઓફ લંડનના ડો. કૈથ મસસિના િણાવ્યા મુિબ લોકો પોતાનાં કામમાં વ્યસ્ત અને ટચંટતત હોય છે. તેમનામાં સેક્સ કિવાનો મૂડ હોતો નથી. પૈસા કમાવાની દોડમાં લોકો સેક્સ પાછળ ઓછો સમય આપે છે. સોટશયલ મીટડયા દ્વાિા લોકો ફેસબુક, ટ્વવિિ, ઈમેલ પિ લોકો સાથે વાતચીતમાં વ્યસ્ત િહે છે. પાિટનિ સાથે સેક્સ માણવાને બદલે લોકો પોનસ વીટડયો કે ફફલ્મો િોવામાં મગ્ન િહે છે.

લંડનઃ મોટા ભાગના ટિટટશ નાગટિક તેમના ઘિ અંગેએટલી શિમ અને ક્ષોભ અનુભવેછેકેટમત્રોનેઘેિ આવવાનુંઆમંત્રણ આપતા પણ સંકોચ અનુભવેછે. અભ્યાસ અનુસાિ, દસમાંથી સાત ટિટટશિો કહેછેકેતેઓ ઘિની હાલત અંગેશિમ અનુભવેછેઅનેલગભગ ૫૦ ટકા ટિટટશસસઆ કાિણે ટમત્રોને આમંત્રણ આપવાનું ટાળે છે. ૨૫ ટકા તો એટલો ક્ષોભ અનુભવેછેકેતેમણેઘિમાંકદી કોઈ પ્રસંગ ઉજવ્યો નથી. પોતાના ઘિ અંગે શિમ અનુભવવાનું કાિણ જૂનીપૂિાણી કાપપેટ, ટતિાડોવાળી છત, વષોસજન ૂ ા વોલપેપિ, ટનસ્તેજ િંગો હોય છે. એકલાંિહેતા ટિટટશસસમાંથી ૩૧ ટકાનો પ્રટતભાવ હતો કે તેઓ સંભટવત પાટટનિથી ઘિને છૂપાવતા હોવાથી તેમની સેક્સ લાઈફનેપણ અસિ થાય છે. ૩૧ ટકાનુંકહેવુંહતુંકે તેહાલના ઘિનેસુધાિવા કિતા નવી પ્રોપટટી કેઘિ ખિીદવાનુંપસંદ કિશે.

વહાલા વાચકો, રાખીએ હાથમાંહાથ, સદા અમારો સાથ....

! ) %# $ # " # $ #' $ *:; #.42*+4. "*9,.4 $.9=2,.: (794- (2-.

$.6- "*9,.4 ;7 !

)@ #

".9 !

9*6,1.:

( ) -(2 (26 +!7! !+(-& .!$

&"%!

" #

%$ #!) !

%!!%

0($&%12.#* !0!$% '.02.- %!2'

//%0 ..2(-& %.4 &#

%.4

7+ $ ($ &#) !

!#

.!$ $% # #

!#

# %.4

$ !

$8.,2*4 7//.9

# $ " #

www.jalaramuk.com

Hotel only deals or Pickup from Delhi or Mumbai

Visa to India, Kenya, Canada

7+24. :;*9;: /975 ? *8;78 :;*9;: /975 ? %' :;*9;: /975 ?

CALL

%

884>

5*24 3<5+78*9,.4 05*24 ,75 555 )3,"./!0#%+1%04(#% #.,

TRAVLIN STYLE 0208 954 0077 GREAT PRICES IN ALL MAJOR CITIES.

www.travelinstyle.co.uk

GS 21st December 2013  

Gujarat Samachar weekly news paper