Page 1

First & Foremost Gujarati Weekly in Europe

અ¸щ§щ¸Цє╙³æ®Цє¯ ¦Ъએ ¯щΤщĦ:

Vol 46 Issue 44

સંવત ૨૦૭૪, ફાગણ અમાસ તા. ૧૭-૩-૨૦૧૮ થી ૨૩-૩-૨૦૧૮

Flights only from:

Economy Ahmedabad £398 Mumbai £360 Dubai £310 Dar es salaam £380 Toronto £412 New York £420 Chicago £420 Singapore £360 Nairobi £410 Jo'burg £425

Business £1660 £1410 £1125 £1770 £1720 £2715 £2715 £1392 £1645 £1585

020 3883 8500 G These are starting prices & subject to availability

HOLIDAY&MORE retail agent for ATOL holders

17th March to 23rd March 2018

80p

મુકેશ અંબાણી સૌથી લોન કૌભાંડમાંનનક ધનાઢય ભારતીય પટેલને૨૫ વષષની કેદ

ન્યૂયોકકઃરવશ્વમાંસૌથી ધનાઢય છે ‘એમેઝોન’ના જેફ િેઝોસ અનેસૌથી ધનવાન ભાિતીય છે રિલાયટસના મુકેશ અંિાણી. અમેરિકાથી પ્રરસદ્ધ થતાં‘ફોર્સષ’ મેગેરઝન દ્વાિા ૨૦૧૮નું રવશ્વના ધનપરતનું રલટટ જાહેિ થયું છે. જેમાં ૧૧૨ રિરલયન ડોલિની કુલ સંપરત સાથે જેફ િેઝોસેપ્રથમ ટથાન મેળવ્યુંછે.

ઓલલાન્ડોઃ ફ્લોરિડા ટટેટના રિઝનેસમેન રનકેશ ઉફફે રનક પટેલને ૧૭.૯ કિોડ ડોલિના લોન કૌભાંડમાં ૨૫ વષષની કેદ થઇ છે. હોટેલઉદ્યોગ સાથે સંકળાયેલો રનક ૨૦૧૦થી ૨૦૧૪ દિરમયાન ૧૭.૯ કિોડ ડોલિ એટલે કે રૂ. ૧૧૫૦ કિોડનું કૌભાંડ આચિવાના કેસમાંદોરષત ઠયોષહતો.

અનુસંધાન પાન-૨૮

અનુસંધાન પાન-૨૮

મોક્ષનો માગગમોકળોઃ ભારતમાંહવેઇચ્છામૃત્યુનો અધિકાર

નવી દિલ્હીઃ દિેક મનુષ્યને ગૌિવ સાથે મૃત્યુનો અરધકાિ છેતેમ જણાવતાંભાિતની સવોષચ્ચ અદાલતે ઇછછામૃત્યુને પિવાનગી આપી છે. અલિત્ત, આ માટે આકિી માગષદરશષકા અનુસિવી પડશે. આ ઉપિાંત સુપ્રીમ કોટેેદેશના નાગરિકને રલરવંગ રવલ તૈયાિ કિવાની પિવાનગી આપી છે, જેમાંતે ઇછછા વ્યક્ત કિી શકેછેકેજો ભરવષ્યમાંતે અસાધ્ય િીમાિી કેઅટય કાિણસિ કોમામાં

એº ઈЩ׬¹Ц

સિી પડેતો તેની લાઇફસપોટેરસટટમ હટાવી લેવામાંઆવે. આ રવલમાંનાગરિક અગાઉથી રનવેદન આપી શકશેકેતેનેગંભીિ માંદગીના સમયમાં વેન્ટટલેટિ કે અટય આરટેફફરશયલ સપોટેરસટટમ દ્વાિા તેનુંજીવન ન લંિાવાય. તિીિી પરિભાષા પ્રમાણે, કોટેે‘રનન્ષ્િય’ ઇછછામૃત્યુમાટેમંજિૂ ી આપી છે. જેમાંકાયદો માત્ર દદદીની લાઇફ સપોરટિંગ રસટટમ હટાવી લેવા મંજિૂ ી આપેછે. ઇટજેક્શન, દવા કેઅટય

³є¶º ¾³ ´ђ¨Ъ¿³ ´º આ¾Ъ ¢ઇ ¦щ

ÃЪĨђ³Ц »щªъçª "Ù»Ц¹ ŭЦ¹ª એ׬ ĠЪ³" ºЪ´ђª↔¸Ь§¶ »Ä¨ЬºЪ¹Â ╙¾¸Ц³¸ЦєÂЪ²Ъ ઉ¬Ц³ ·ºђ »є¬³°Ъ ╙±àÃЪ, ¸Ьє¶ઈ, અ¸±Ц¾Ц± અ³щ³щ¾Цક↕ અ³щ ¶╙¸↨¢ÃЦ¸°Ъ ╙±àÃЪ / અ7¯Âº

ઓ³»Цઈ³ @www.airindia.in ઉ´º ¥щક ઈ³ કºђ અ³щ8¯щ§ ÂЪª ´Âє± કºђ

કોઇ પ્રકાિેદદદીના જીવનનો અંત આણવાની તેમાંછૂટ નથી. ટવૈન્છછક સંટથા કોમન કોઝ દ્વાિા ૧૩ વષષ પૂવવે થયેલી અિજી પિ ચીફ જન્ટટસ દીપક રમશ્રાના નેતૃત્વ હેઠળની જન્ટટસ રસકિી, જન્ટટસ ખાનરવલકિ, જન્ટટસ ચંદ્રચૂડ અને જન્ટટસ ભૂષણની પાંચ જજોની િંધાિણીય િેટચેઆ રસમારચહનરૂપ ચુકાદો આપ્યો હતો. અનુસંધાન પાન-૨૦


2 બ્રિટન

@GSamacharUK

17th March 2018 Gujarat Samachar

GujaratSamacharNewsweekly

www.gujarat-samachar.com

બાળ યૌન શોષણના કકસ્સાના મિન્સ હેરી સાથેલગ્ન પૂવવે નીસડન સ્વામીનારાયણ મંમદરમાં મામલેટેલ્ફડડફરી િિાયમાં મેગન મકકેલનુંધમાાંતરણ આંતરરાષ્ટ્રીય મમહલા મદવસની ઉજવણી

લંડનઃ બાળકોના શોષણનો કકસ્સો પહેલી વખત પ્રકાશમાં આવ્યા પછી પોલીસે હાથ ધરેલી તપાસના ચાર કરતા વધુ વષષ પછી ટેલ્ફડડમાં બાળ યૌન શોષણના કકસ્સાના પ્રમાણના નવા દાવા પ્રકાશમાં આવ્યા હતા. અખબારોએ યુકેના સૌથી ખરાબ જાતીય શોષણ કૌભાંડો પૈકી એક માટે ટેલ્ફડડને ઉદભવસ્થાન તરીકે વણષવ્યુંહતું. બરોના કાઉન્સસલરો અને લ્યૂસી એલન MP એ ૨૦૧૬માં તટસ્થ જાહેર તપાસની માગણી કરી હતી. ટેલ્ફડડમાં બાળકોના જાતીય શોષણના બે દાયકા દરમમયાન શું થયું તેનો પીમડતો અને પ્રજા જવાબ માગવા હકદાર છે. શોષણકારોમાં વેમલંગ્ટનની રીજસટ સ્ટ્રીટના બે ભાઈ એહદીલ અને મુબારક અલી મુખ્ય હતા. આઠ અઠવામડયાની ટ્રાયલ પછી એહદીલને ૨૬ વષષની અને મુબારક અલીને ૨૨ વષષની કેદ થઈ હતી.

નવા પુરાવાનું મવશ્લેષણ સૂચવેછેકે૪૦ વષષના ગાળામાં સેક્સ ગેંગ દ્વારા લગભગ ૧,૦૦૦ બાળકોનું જાતીય શોષણ કરાયુંહતું. ઓપરેશન ચેલીસના પમરણામે ૨૦૧૩માં ટેલ્ફડડના સાત લોકોને જેલની સજા થઈ હતી. આ ઓપરેશન દરમમયાન બાળ યૌન શોષણ ગેંગનો ભોગ બનેલી ૧૦૦થી વધુ છોકરીઓની ઓળખ મેળવી હોવાનુંપોલીસેજાહેર કયુુંહતું. ટેલ્ફડડના લ્યૂસી એલન MP એ વારંવાર રોધરહામની માફક આ મામલેતપાસ માટેઅનુરોધ કયોષહતો. ૨૦૧૬માંતેમણેકહ્યું હતું કે ટેલ્ફડડ અને રેકીન કાઉન્સસલે બાથ ધરેલી તપાસ બાદ તટસ્થ તપાસ કરવાની જરૂર હતી.

લંડનઃ મિન્સ હેરી સાથેના લલન પહેલા મેગન મકકેલને કેસટરબરીના આિયમબશપે તેનુંધિાયતરણ (બેપ્ટાઈઝ્ડ) કરાવ્યું હતું. સેસટ જેમ્સ પેલેસના ચેપલ રોયલ ખાતે ગઈ ૬ િાચચેસાંજેયોજાયેલી ૪૫ મિમનટની મવમધિાંજોડિન નદીના પાણીનો ઉપયોગ કરાયો હતો. ૩૬ વષષીય મડવોસષી અિેમરકન એક્ટ્રેસ િેગનનો એંન્લલકન ધિયિાંમિસસ હેરી, મિન્સ િાર્યસ અનેડિેસ ઓફ કોનયવોલ તેિજ ૧૮ િહેિાનોની ઉપન્થથમતિાં સિાવેશ કરાયો હતો. ડ્યૂક ઓફ કેમ્બ્રીજ અને ક્વીન આ િસંગેહાજર રહ્યા ન હતા. લગ્નમાંમેગન મકકેલ £૪ લાખનો ગાઉન પહેરશે મિમટશ શાહી લલન ફરી એક વાર ચચાયનો મવષય બનવા જઈ રહ્યુંછે. મિસસ હેરી અને તેિની ફફયાસસ િેગન િકકેલના લલનનો ખચયબિણો થઈ ગયો છે. િેગન લલનિાંઅત્યંત િોંઘો અંદાજે ૪ લાખ પાઉસડની ફકંિતનો ગાઉન પહેરશે. ઇઝરાયેલના મડઝાઇનર ઇન્બાલ ડ્રોરે આ ગાઉનની મડઝાઇન તૈયાર કરી છે.

- રાજેશ ધ્રુવ ભારતિાંપન્લલક િોમવડસટ ફંડ (PPF) િાંNRIનુંખાતુંહોય તો તેિણે તેના મવશે હવે મચંતા કરવાની જરૂર નથી. ભારત સરકારના અગાઉના પમરપત્ર િુજબ રેસીડેસટ વ્યમિ પીપીએફ ખાતું ધરાવતી હોય અનેતેજેમદવસથી NRI બનેતે મદવસથી જ તેનું ખાતુ બંધ થઈ ગયેલુંગણાતુંહતું . જોકે, ભારત સરકારના નાણાં િંત્રાલયે ગત ૨૩ ફેિુઆરી, ૨૦૧૮ના રોજ

એક પમરપત્ર બહાર પાડીને બીજો આદેશ ન થાય ત્યાંસુધી અગાઉના આદેશનો અિલ ન કરવા જણાવ્યું હતું. તે િુજબ હવેNRIનુંપીપીએફ ખાતુચાલુ ગણાશે. પીપીએફના મનયિ િુજબ NRI પીપીએફ ખાતુ ખોલાવી શકે નહીં. િાત્ર રેમસડેસટ લોકો જ આ ખાતુ ખોલાવી શકે છે. રેમસડેસટ લોકોનેજેસિયેNRIનો દરજ્જો િળેત્યારથી જ તેિનુંપીપીએફ ખાતુબંધ થયેલુંગણાતું.

લંડનઃ મિટનિાં કાયદાનો અભ્યાસ કરી રહેલા ૨૨ વષષીય શીખ મવદ્યાથષી અમરીકમસંઘને તેણે પાઘડી પહેરેલી હોવાથી નો મટં ગ હા િ શા ય ર ના િેસસફફટડિાં આવેલા રશ લેટ બારિાંથી બાઉસસરોએ બહાર કાઢ્યો હતો. બારિાં િાથે કોઈ જાતની ટોપી પહેરવા પર િમતબંધની નીમત હતી. તેથી તેનેપાઘડી ઉતારવા કહ્યુંહતું. જોકે, અિરીકમસંઘે પાઘડી તેની ધામિયક જરૂરતોનો એક

િેગનના લલનિાંસૌથી િોંઘી વથતુ તેનો આ ગાઉન હશે. એટલુંજ નહીં, િેગન હનીિૂન િાટેમિસસ હેરીનેમગફ્ટ પણ આપવાની છેઅનેતેની ફકંિત અંદાજે ૧,૨૦,૦૦૦ પાઉસડ હોવાનુંિનાય છે. કપલે મવસડસર કાસલિાં ૨,૬૪૦ િહેિાનોને આિંત્રણ આપ્યું છે. મિટનની િોટાભાગની સેમલમિટી આ લલનિાંહાજર રહેશે. લગ્નની આગલી રાત્રેમકકેલને ‘કરી’ ખાવાની મનાઈ િેગન િકકેલને તેના લલનના મદવસેઝોકા ન આવે તેિાટેતેનેલલનની આગલી રાત્રે ‘કરી’ ખાવાની અથવા બીયર પીવાની િનાઈ ફરિાવાઈ હતી. જોકે, િકકેલ થકીન સુધીંગ ફેસિાથકનો ઉપયોગ કરીને સારી ઉંઘ િાણી શકશે.

લંડનઃ BAPS થવાિીનારાયણ સંથથા (BAPS)ની િમહલા ફોરિે યુકિે ાં આંતરરાષ્ટ્રીય િમહલા મદવસનેઅનુલિીને‘સેલીિેમટંગ મવિેનઃ થટ્રેસથ ઈન યુમનટી’ શીષયક હેઠળ િેરણાદાયક સંિલ ે ન સાથે રાષ્ટ્રવ્યાપી ઉજવણી કરી હતી. તા. ૧૦ િાચયને શમનવારે યોજાયેલા સંિલ ે ન િાટે BAPS થવાિીનારાયણ િંમદર લંડન (નીસડન િંમદર તરીકેજાણીતા) સમહત દેશભરના BAPS સેસટરો ખાતેતિાિ વયની ૧,૮૦૦ કરતા વધુિમહલા એકત્ર થઈ હતી. સંિલ ે નિાંBAPSના વડા પૂ. મહંત સ્વામીએ એકતા વધારવા િાટે જે ત્રણ િુખ્ય બાબત – િાયાળુ, જાગૃત અનેિામહતગાર બનો - જણાવી હતી તેના પર મવશેષ ભાર િૂકવાિાંઆવ્યો હતો. થકેચ, િન્ટટિીમડયા િેઝસટેશન, મડથકશન પેનલ, ગેિ શો અને

સિુદાયની િમતમિત િમહલાઓના વિવ્યના િાધ્યિથી આ મવષયો રજૂકરાયા હતા. િેસટ સેસટ્રલના ડોન બટલર MP એ આંતરરાષ્ટ્રીય િેત્રે િમહલાઓએ આપેલા યોગદાનની િશંસા કરી હતી. તેિણેજણાવ્યું હતું , ‘આપ એક િમહલાનેમશમિત કરશો તો આપ આખા દેશને મશમિત કરશો. આપ િમહલા સાથે સારો વ્યવહાર કરશો તો આપનો દેશ સારો બનશે.’ વોટફડિની થકૂલના પૂવય હેડટીચર શ્રીમતી મીનાબહેન OBE અનેકંિનબહેન ભગતે સભાનેસંબોધી હતી. સંિલ ે નિાં શીલાબહેન પટેલ સમહત ઘણાં િમહલા િમતમનમધઓએ સંિલ ેન અંગેતેિના િમતભાવો રજૂકયાય હતા. સંિલ ે ન બાદ મડનરનું આયોજન કરાયુંહતું .

PPF ખાતા બાબતેNRIએ પાઘડીનેલીધેશીખ મવદ્યાથથીને બાળકોના ઘોંઘાટથી શાંમતમાંખલેલના મિંતા કરવાની જરૂર નથી નાઈટક્લબમાંથી કાઢી મૂકાયો કેસમાં૧ લાખ પાઉન્ડનો એવોડડ

Group of Friends

Discover Las Palmeras In the heart Of the Costa del Sol, Spain 12th September 2018 for 7 nights. 4* Accommodation - All inclusive

Pick up from Kenton, Harrow and Croydon

Sri Lanka G

£625pp From:

15 days (13 Nights) 29th November – 12th December 2018 Visiting: Colombo – Anuradhapura – Habarana – Polonnaruwa – Dambulla – Kandy – Nuwara Eliya – Bentota I Stop over in India can arrange.

For more info contact: 07900 911 047 / 020 8653 5974 Email: Satish.shah2@btinternet.com

£1795pp From:

Book before 30th March Get £100 Off

Acting on behalf of ATOL agent: ATOL No. 10989

One of the leading Boiler Servicing and Installing company that operates to provide efficient services to homes and organisations.

London : 0208 150 2025 Leicester : 0116 218 2680 Coventry : 0192 691 1330

લંડનઃ ૩૮ વષષીય સવવેનાઝ ફૌલાદીએ તેિના ઉપરના િાળે આવેલા ફ્લેટિાંરહેતા પમરવારના બાળકો દ્વારા કરાતા અસહ્ય શોરબકોરથી ત્રાસીને ડેિજી ેસ િાટેકેસ કયોયહતો. આ કેસિાંતે જીતી ગઈ હતી અને કોટેિ સાિાપિને ૧૦૭,૩૯૭ પાઉસડ ડેિજી ે સ તરીકેચૂકવી આપવા આદેશ કયોયહતો. વેથટ લંડનના કેન્સસંલટનિાં૨.૬ મિમલયન પાઉસડના ફ્લેટિાંરહેતા ભાગ હોવાનું જણાવીને પાં ચ વ્યમિના પમરવાર દ્વારા રોજ અસહ્ય ઘોંઘાટ કરવાિાંઆવતો ઉતારવાનો ઈનકાર કયોય હતો. તેથી તેને નાઈટક્લબિાંથી હતો. બાળકો િેદાનિાંડીશ રિતા હોય તેવી રીતેખૂબ અવાજ કરતા રિતા હતા. તેથી ફૌલાદીની શાંમતિાં મદવસે અને રાત્રે ખલેલ પડતો બહાર ધકેલી દેવાયો હતો. બારના િેનેજિેસટે તેની હતો. તેથી તેણેઉપરના િાળેરહેતા સારા અનેએહમદ અલ કેરામી િાફી િાગી હોવાની અને આ મવરુદ્ધ સેસટ્રલ લંડન કાઉસટી કોટિિાંઘોંઘાટ કરીનેત્રાસ પહોંચાડવા બાબત ચલાવી જ ન લેવાય િાટેકેસ કયોયહતો. ૧૯૨૦ િેસશન લલોકિાંિાતા સાથેરહેતા ફૌલાદીએ તેવી ગણાવીને સંબંમધત થટાફ જજનેજણાવ્યુંહતુંકેતેિના પડોશીના બાળકો ઘરનેરિતગિતના િેમ્બરને સથપેસડ કયોય હોવાનું િેદાન જેવુંગણતા હતા અનેઆખો સિય વથતુઓ ફ્લોર પર નાખતા જ રહેતા હતા, જેના અવાજથી તેિની શાંમતિાંભંગ પડતો હતો. જણાવ્યુંહતું.

• શતાયુલોકો માટે£૩૪૦ મમમલયનનુંભંડોળઃ દેશના લાખો લોકો ૧૦૦ની વયેપહોંચવાની અપેિા હોવાથી મિમનથટરોએ દેશને તૈયાર કરવા ૩૪૦ મિમલયન પાઉસડના ફંડની રચના કરી હતી. આ રકિનો ઉપયોગ લોકો તેિના ઘરોિાંલાંબુજીવન જીવી શકે તેવી ટેક્નોલોજી મવક્સાવવાિાં કરાશે. મબઝનેસ સેક્રટે રી ગ્રેગ ક્ાકકે જણાવ્યુંહતુંકે નવી ટેક્નોલોજીથી ક્રાંમત આવશે. હાલ જીવતા દસ મિમલયન લોકો ૧૦૦ની વય સુધી પહોંચે તેવી

શક્યતા છે. • યોગ્ય િમાણમાંસૂયિય કાશથી કેન્સરનુંજોખમ ઘટેઃ પૂરતા િિાણિાં સૂયિય કાશ લેવાથી કેસસર થવાનુંજોખિ ૨૦ ટકા ઘટતુંહોવાનું૩૪,૦૦૦ પુખ્ત લોકોના અભ્યાસિાંજણાયુંહતું . જેિનાિાંમવટાિીન ડીનુંિિાણ વધુહતુંતેિનેકેસસર થવાની શક્યતા ૨૦ ટકા ઓછી હતી. આ મવટાિીન ઓઈલી ફફશ, ઈંડા અનેફોમટિફાઈડ અનાજિાંિળેછે. પરંતુતેનો િુખ્ય સ્રોત સૂયિય કાશ છે.

Change your Existing Combi or Conventional Boiler ¾Á↓¢щºєªЪ Years Guarantee

10

5 Years Service Years Finance 5

for Parts & Labour

∞√ ≈ ¾Á↓Â╙¾↓ ≈ ¾Á↓µЦ¹³Ц×Â

´Цª↔ અ³щ»щ¶º Â╙ï

Gas certificate included

osit dep No pay o t

NOW FROM ONLY £50 PER MONTH finance for 60 months T&C apply

¢щ Â╙ª↔Чµકыª Â╙ï

±º ¸╙óщ¸ЦĦ £≈√°Ъ ¿λ ╙¬´ђ¨Ъª ¾¢º

≠√ ¸╙Ã³Ц ¸ЦªъµЦ¹³Ц× ╙³¹¸ђ અ³щ¿º¯ђ »Ц¢а


17th March 2018 Gujarat Samachar

www.gujarat-samachar.com

ભારતવંશી ઉદ્યોગપડત સંજીવ ગુપ્તાની ‘સ્લકલ એમ્બેસેિર’ તરીકેડનમણુંક થઈ

લંડનઃ પ્રિન્સ ચાર્સસે ભારતીય મૂળના ઉદ્યોગપતત સંજીવ ગુપ્તાને તિ ટ ન માં તિ દ્યા થ થી ઓ ને થટીલ ઉદ્યોગની તાતલમ આપતી સરકારી સંથથામાં થકીલ એમ્બેસડે ર તરીકેતનમણું ક કરી હતી. આ સંથથા તિદ્યાથથીઓમાં ઉત્પાદકતાના કૌશલ્યનો તિકાસ કરે છે અને થટીલ ઉદ્યોગમાંકયા િકારેથથાન જમાિી શકાય તેની આિડત કેળિિામાંમદદરૂપ થાય છે. સંજીિ ગુપ્તા પણ તિટનમાં થટીલ સેક્ટરના અગ્રણી ઉદ્યોગપતત ગણાય છે. તાજેતરમાં યોજાયેલા ઔદ્યોતગક તાતલમાથથીઓને એિોડડ તિતરણના કાયયક્રમમાં તિજસ ચાલ્સસે આ અંગે માતહતી આપી હતી. તેમણે જણાવ્યુંહતુંકે, સંજીિ ગુપ્તા હકીકતમાં તેમની કલ્પના અને તિચારોને મૂતતયમતં કરિામાંખૂબ સફળ રહ્યા છેઅને

આપણા દેશના ભારે ઉદ્યોગોને ટકાઉ આધુતનકરણ અનેઉત્પાદકતામાં ઉપયોગી બની રહયા છે. તેઓ તેમના જી.એફ.જી. એલાયજસ મારફતે સંપણ ૂ યસહૃદયતાથી આ ઔદ્યોતગક ક્ષેત્રે અભ્યાસ કરતા યુિાનો સાથે પણ જોડાયેલા રહેછે. તિટન સ્થથત જી.એફ.જી એલાયજસના િડા તરીકેગુપ્તાએ ગત કેટલાક મતહનામાં સેંકડો વ્યિસાયોનુંસજયન અને અનેક લોકોને રોજગારી મળે તેિી કાયયિાહી કરી હતી. યુ.કે.માંહાલ ૧૫૦૦૦ તિદ્યાથથીઓ ઔદ્યોતગક તાલીમ લઈ રહ્યા છેતેસંથથાના એમ્બેસડે ર પદે ગુપ્તાને નીમિામાં આવ્યા છે. તેમની સંથથા જી.એફ.જીના િતતતનતધ તિટનની ૨૬ ટ્રેતનંગથકૂલ મારફત એસ્જજતનયતરંગ ડેિલપમેજટ ટ્રથટ સાથેરહીનેઆ તિદ્યાથથીઓનેતાલીમ આપેછે.

• યુકમ ે ાંમુસ્લલમડવરોધી પત્રોની તપાસ: વિટનમાં પોલીસે મુસ્લલમવિરોધી પત્રો અંગે તપાસ શરૂ કરી છે. આિા પત્રો સમગ્ર દેશમાં ફરી રહ્યા છે. જેમાં લખિામાં આવ્યું છે કે ૩ એવિલના રોજ ‘પવનશ એ મુસ્લલમ ડે’ માટે લોકો સામેલ થાય. લંડન, યોકકશાયર અને વમડલેન્ડ્સના રહેિાસીઓને આિા પત્રો મળ્યા હતા.

@GSamacharUK

KPMG દ્વારા વંશીય લઘુમડત લટાિને ઓછુંવેતન

હિટન 3

GujaratSamacharNewsweekly

લંિનઃ KPMGએ તેના શ્વેત લટાફ અને ઈવિટી પાટટનસમને િંશીય લઘુમવત લટાફ કરતા સરેરાશ ૩૪ ટકા િધુ િેતન ચદકિતી હોિાનું જણાવ્યું હતું. િેતનના તફાિત વિશે પારદવશમતા િધારિાના આશયથી કરેલી લિૈસ્છછક જાહેરાતમાં કંપનીએ કબદલ્યું હતું કે લઘુમવત સમાજમાંથી આિતા પીઅસમ કરતા તેના શ્વેત પાટટનસમને તે ૯ ટકા રકમ િધુ ચદકિે છે. યુકેમાં કંપનીમાં ૧૫,૦૦૦થી િધુ કમમચારી છે. િેતન તફાિત ઉચ્ચ હોદ્દા પર િંશીય લઘુમવતના લટાફનો અભાિ હોિાનું સદચિે છે. કેપીએમજીના ૯૨ ટકા પાટટનર શ્વેત છે. EY એ પાટટનસમ સવહત િંશીય લઘુમવતને િેતનમાં ૩૮.૧ ટકા અને ડેલોઈટે વડસેમ્બરમાં ૧૨.૯ ટકા તફાિત હોિાનું જણાવ્યું હતું. ડેલોઈટના આંકડામાં ઈવિટી પાટટનસમનો નહીં પરંતુ, માત્ર િેતન ધરાિતા પાટટનસમનો સમાિેશ કરાયો હતો.

• મેટ ઓફિસના વિાએ હોદ્દો છોડ્યો: મેટ ઓફફસના િડા રોબ િાલલેએ વિટન પર એમ્મા િાિાઝોડું ત્રાટસયું તે િખતે જ તેમનો હોદ્દો છોડી દીધો હતો. તપાસમાં ખચમ વનયમન અને ગિનમન્સની બાબતે ગેરરીવતઓ બહાર આવ્યા પછી તેમણે હોદ્દો છોડ્યો હતો. ચીફ એસ્સઝસયુવટિના હોદ્દે તેઓ િેતન પેટે િષલે ૧૫૦,૦૦૦ પાઉન્ડ મેળિતા હતા.

ભારતમાંનોકરી માટેહિટનમાં‘હિંગ્લિશ’

લંિનઃ ભારતમાં અંગ્રેજી િત્યે લોકોનો િેઝ એટલો બધો િધી ગયો છે કે વહંદી ભાષાને િોત્સાહન આપિા માટે સરકારી લતર સુધી િયાસ કરિા પડે છે. તેનાથી ઉલટું વિટનમાં તો હિે વહંદી ભાષામાં લોકોનો રસ િધી રહ્યો છે. વિટનની કોલેજો તેના વિદ્યાથથીઓને વહંદી શીખિાડે છે. જાણીતી પોર્સમમથ કોલેજે વિદ્યાથથીઓ માટે વહંસ્લલશનો કોસમ શરૂ કયોમ છે. વહંદી અને અંગ્રેજી ભાષાના વમશ્ર ઉપયોગથી તે શીખિાય છે. ખાસ તો ભારતમાં નોકરી મેળિિા માટે આિું કરિામાં આિે છે. કોલેજમાં વહંસ્લલશ શીખિતા ભારતીય મદળના િોફેસર વિરાજ શાહે જણાવ્યું હતું કે વહંસ્લલશ શીખિાડિા માટે તે ભારતીય ફફલ્મોનો આધાર લે છે. ‘એક થા ટાઈગર’, ‘લિ આજકલ’,

‘શાદી કે સાઈડ ઈફેસર્સ’ જેિી ફફલ્મોની તે મદદ લે છે. આ કોસમ વિશે વિદ્યાથથીઓનો સારો િવતભાિ સાંપડતા સપ્ટેમ્બરમાં આગામી સત્રથી કોસમની સમયમયામદા િધારાય તેિું બની શકે. છ વષષઅગાઉથી તૈયારી વિવટશ રાજકારણીઓ ૨૦૧૨માં જ વહંદીના િધતા મહત્ત્િ વિશે સમજી ગયા હતા. ત્યારથી જ તેમણે િયાસો શરૂ કરી દીધા હતા. કોલેજના એ લેિલમાં વહંસ્લલશ ભણાિિાનું શરૂ કરી દેિાયું છે. ભાષા વિજ્ઞાની ડેવિડ વિલટલે જણાવ્યું હતું કે દુવનયામાં

• ક્વીને અશ્વપાલ માટે જાહેરાત આપી: િીન વિન્ડસર કેસલ એલટેટની આસપાસ હજુ પણ ઘોડેસિારી કરતા હોય છે. તેમણે અશ્વપાલની જોબ માટે જાહેરાત આપી હતી. કેસલમાં વિન્સ હેરી અને મેગન મકકેલના લલન માટેની તૈયારીઓ ચાલી રહી છે તેને અનુલક્ષીને આ કાયમી જલયા ઉભી થઈ છે. ૨૦,૮૦૦ પાઉન્ડની સેલરીની આ જોબ માટે રોયલ હાઉસહોલ્ડ િેબસાઈટ પર અપાયેલી જાહેરાતમાં જણાિાયું છે કે કમમચારી ઘોડો અને ટટ્ટુની સંભાળની તમામ રીતે જિાબદારી લઈ શકે તેિી સમવપમત ટીમનો

ભારતનું મહત્ત્િ િધી રહ્યું છે. તે જોતા વહંદી ભાષાનું મહત્ત્િ પણ ખદબ ઝડપથી િધી ગયું છે. ડહંસ્લલશ શુંછે? વહંસ્લલશની શરૂઆત આમ તો ૧૭મી સદીમાં ઉપવનિેશિાદ દરવમયાન જ થઈ ગઈ હતી. પરંતુ, તેનું વિલતૃત લિરૂપ હિે સામે આિી રહ્યું છે. ઘણી ટીિી ચેનલો અને ફફલ્મોમાં તેનો ઉપયોગ શરૂ થઈ ગયો છે. હકીકતે અંગ્રેજી બોલતા ઘણાં દેશોમાં ઘણાં વહંદી શબ્દો િચવલત છે. દુવનયામાં જાણીતી પાયજામો અને શેમ્પદ જેિા શબ્દોની શરૂઆત ભારતમાં જ થઈ હોિાનું મનાય છે.

સભ્ય હોિો જોઈએ. તેણે મુસાફરી કરિા ઉપરાંત અન્ય શાહી મહેલોમાં પણ કામકાજ કરિું પડશે. • વાંધાજનક ગીત માટેરેડિયો લટેશનનેદંિ:વબન મુસ્લલમો પરની વહંસાની િશંસા કરતા ગીતનું િસારણ કરિા બદલ નોવટંગહામ ખાતેના રેવડયો ડોનને ૨૦૦૦ પાઉન્ડનો દંડ કરાયો હતો. ૨૦૧૬માં બોસ્સસંગ ડેના રોજ ૧૭ વમવનટ માટે એક નાના છોકરાના અિાજમાં ઉદદમ ભાષામાં ‘નાશીદ’ િગાડીને લાયસન્સનો ભંગ કરાયો હોિાનું ઓફ્કોમને જણાતા આ પગલું લેિાયું હતુ.ં


4 બ્રિટન

@GSamacharUK

17th March 2018 Gujarat Samachar

GujaratSamacharNewsweekly

www.gujarat-samachar.com

િેક્ઝિટ માટેથેરેસા મેના ‘પાંચ ટેસ્ટ’

Â╙¥³ ¢ЬΆЦ

Ĭђ´ªЪ↓ ö ╙»╙¸ªъ¬³Ц ç°Ц´ક અ³щÂЪઈઓ

¶Ц¹ ªЭ»щª¸Цє¯ક»Ъµ°Ъ ¸કЦ³¸Ц╙»કђ ˛ЦºЦ Ĭђ´ªЪ↓³Ьє¾щ¥Ц® ¾Ö¹Ьє

Ĭђ´ªЪ↓ ¸Цકª³Ъ ´╙ºЩç°╙¯³Ьє╙¾ä»щÁ® ક¹Ц↓´¦Ъ ╙³æ®Ц¯ђ³ЬєકÃщ¾Ьє¦щકыþщ ¶Ц¹-ªЭ-»щª¸Цє ·Цºщ ¯ક»Ъµ ¦щ અ³щ ¸કЦ³¸Ц╙»કђ Ĭђ´ªЪ↓ ¾щ¥Ъ ºΝЦ ¦щ ¯°Ц આ¢Ц¸Ъ ¸¹ ¸Цªъ§щĬђ´ªЪ↓ ºЦ¡¾Ц³Ъ Ãђ¹ ¯щ³Ьє¯щઓ ·Ц¬Эѕ¾²ЦºЪ ºΝЦ ¦щ. એક ╙º´ђª↔¸Ь§¶ ╙¬Âщܶº અ³щ_×¹ЬઆºЪ ¾ŵщºщת» Ĭђ´ªЪ↓³Ц ´Ьº¾«Ц¸Цє ≤ ªકЦ³ђ £ªЦ¬ђ °¹ђ ïђ. Ë¹Цºщ³¾Ьє¸કЦ³ ·Ц¬ъºЦ¡¾Ц ઈɦ¯Ц »ђકђ³Ъ ÂєÅ¹Ц¸Цє ∞≤ ªકЦ³ђ ¾²Цºђ °¹ђ ïђ. ¯щ³Ц°Ъ ·Ц¬б¯ђ ¸Цªъઉ´»Ú² Ĭђ´ªЪ↓³Ъ ÂєÅ¹Ц £ª¯Ъ Ãђ¾Ц³Ьєઅ³щ·Ц¬Ц³Ц ¡¥↓´º ±¶Ц® ¾²¯ЬєÃђ¾Ц³Ьє§®Ц¹ ¦щ. ╙º´ђª↔¸Ь§¶ ±º ´Цє¥¸Цє°Ъ એક ·Ц¬б¯³щ¸કЦ³¸Ц╙»કы_×¹ЬઆºЪ°Ъ ¾²Ь·Ц¬Эѕ ¥аક¾¾Ц §®Цã¹Ьє Ã¯Ьє. ªъÄÂ¸Цє ¾²Цºђ °¾Ц°Ъ અ¢Цઉ°Ъ ¸Цકª¸Цє ºÃщ»Ц ¸કЦ³¸Ц╙»કђ³щ¸Цકª ¦ђ¬¾Ц³Ъ µº§ ´¬¯Ц ÃЦઉ╙Âє¢ çªђક¸Цє£ªЦ¬ђ °¹ђ ¦щઅ³щ þщ»ђકђ આ ÂщĪº¸ЦєĬ¾щ¿¯Ц ¢·ºЦ¹ ¦щ. ¸કЦ³³Ц ¾²Ь·Ц¾³щ»Ъ²щ¯щ³Ъ ¡ºЪ±Ъ £®Цє »ђકђ³Ъ ´Ã℮¥ ¶ÃЦº §¯Ц ·Ц¬б¯ђ³Ъ ÂєÅ¹Ц ¾²щ ¦щ. ´Цє¥¸Цє°Ъ એક ·Ц¬б¯ ·Ц¬Ц¸Цє¾²ЦºЦ³ђ અ³Ь·¾ કºЪ ºΝђ ¦щ¯щ¶Ъ§ђ µªકђ ¦щ. આ Щç°╙¯ ¦щà»Ц ¶щ¾Á↓°Ъ ¶Ц¹-ªЭ-»щª ÂщĪº¸Цє°¹щ»Ц ²º¡¸ µыºµЦº³щ»Ъ²щ ¦щ. ³¾Ъ ¶Ц¹-ªЭ-»щª ¡ºЪ±Ъ¸ЦєçªъÜ´ ^аªЪ ´º ∩ ªકЦ Âº¥Ц§↓, ¸ђ¢›§ ã¹Ц§ ´º ¸½¯Ъ ªъÄ ¦аª³Ьє³ЬÄÂЦ³ અ³щ¶′ક ઓµ ઈєÆ»щ׬³Ъ કЦ¹↓¾ЦÃЪ³щ»Ъ²щ¶Ц¹-ªЭ-»щª ¸ђ¢›§ ¸щ½¾¾Ьє¸Ьäકы» ¶³Ъ ¢¹Ьє¦щ. »є¬³, ÂЦઉ° ઈçª અ³щ±щ¿³Ц કыª»Цક ·Ц¢ђ¸ЦєË¹Цє¸કЦ³ђ³Ъ Чકє¸¯ Âѓ°Ъ ¾²Цºщ ¦щ અ³щ ³µЦ³ђ ·Ц¢ ¡а¶ ઓ¦ђ ¦щ Ó¹Цє £®Цє ¸કЦ³¸Ц╙»કђ³щ Ĭђ´ªЪ↓ ¾щ¥¾Ц³Ъ µº§ ´¬Ъ ïЪ.

¶Ц¹-ªЭ-»щª³Ьє ²а² є ½Ьє ·╙¾æ¹

આ ╙º´ђª↔¸Ь§¶ એ╙Ĭ» ∟√∞≠°Ъ ±¶Ц® Ãщ«½ ºÃщ»Ц ¶Ц¹-ªЭ- »щª³Ьє╙¥Ħ ²а²є ½Ь§®Ц¹ ¦щ. ઈתº╙¸╙¬¹ºЪ ¸ђ¢›§ »щ׬Â↓એÂђ╙Âએ¿³щકºщ»Ц અÛ¹Ц ¸Ь§¶ ¶Ц¹-ªЭ- »щª³Ьє ³щª ઈ×¾щ窸щת ¦щà»Ц ¶щ ¾Á↓¸Цє ≤√ ªકЦ £ªЪ³щ ∟≈ ╙¶╙»¹³ ´Цઉ׬°Ъ ∟√∞≡¸Цє¸ЦĦ ≈ ╙¶╙»¹³ ´Цઉ׬ °¹ЬєÃ¯Ь.є ¸ђªЦ·Ц¢³Ц ¸કЦ³¸Ц╙»કђ ¯щ¸³Ъ ÃЦ»³Ъ Ĭђ´ªЪ↓ ¾щ¥Ъ ºΝЦ ¦щ અ³щ ÂЦ¸щ ¯щª»Ъ ºક¸³Ъ Ĭђ´ªЪ↓ ¡ºЪ±¯Ц ³°Ъ, ¯щ¸³Ц ´ђª↔µђ╙»¹ђ¸Цє´® ¾²Цºђ કº¯Ц ³°Ъ અ³щ¯щ¸³Ъ ¸ђ¢›§ ¥аક¾Ъ ºΝЦ ¦щ. ≡≈ ªકЦ ¸કЦ³¸Ц╙»કђએ §®Цã¹ЬєÃ¯Ьєકы¯щઓ ³ЬÄÂЦ³ °¹ЬєÃђ¹, º·º °¯Ьє Ãђ¹ કы´аº¯ђ ³µђ ³ ¸½¯ђ Ãђ¹ ¯ђ Ĭђ´ªЪ↓ ¾щ¥¾Ц³Ъ µº§ ´¬ъ¦щ. ∫∞ ªકЦ ¸Ц╙»કђએ ¯щ¸³Ц ¾²¯Ц ¡¥↓³щ´Ã℮¥Ъ ¾½¾Ц ·Ц¬Эѕ¾²Цº¾Ц³Ъ µº§ ´¬¿щ¯щ¸ §®Цã¹ЬєÃ¯Ь.є કЦ¹±ЦકЪ¹ અ³щ╙³¹¸³¸Цє°¯Ц µыºµЦº³Ъ ÂЦ°щÂєક½Ц¹щ»Ц ¡¥↓³Ьє ´╙º®Ц¸ ·Ц¬Ц¸Цє ¾²Цºђ અ°¾Ц ¸કЦ³¸Ц╙»કђ ˛ЦºЦ Ĭђ´ªЪ↓³Ц ¾щ¥Ц®¸Цє આ¾¿щ. ¸કЦ³¸Ц╙»કђ ¸ђ¢›§ ¥аક¾®Ъ¸Цє ╙¬µђàª કº¿щ અ°¾Ц ¯щ¸³Ьє ³ЬÄÂЦ³ £ªЦ¬¾Ц³ђ ╙³®↓¹ »щ¿щ¯ђ Âѓ°Ъ ¡ºЦ¶ Щç°╙¯¸ЦєÃЦઉ╙Âє¢ ¸Цકª¸Цєક¬Цકђ ¶ђ»Ц¿щ. §ђકы, ÃЦ» ºકЦº આ ¶Ц¶¯щ╙³Щæĝ¹ ¦щ. Wembley Branch

38 Court Parade, East Lane, Wembley HA0 3HS Tel: 0208 903 1002

www.propertyhubltd.com

OCI, ´Ц´ђª↔અ³щ·Цº¯³Ц ╙¾¨Ц³Ъ Âщ¾Ц

¸ЦĦ ∞ § ╙±¾Â¸Цє·Цº¯³Ц ≠√ ╙±¾Â³Ц ઇ╙¾¨Ц ¸щ½¾ђ.

અ¸щ³¾Ъ Âщ¾Цઓ ¿λ કºЪ ¦щ.

Ù»Цઇª ¶ЬЧકє¢ અ³щholiday ´щક§ ы

ĴщΗ ·Ц¾ ¸Цªъકђ» અ°¾Ц અ¸ЦºЦ ઓЧµÂ³Ъ ¸Ь»ЦકЦ¯ »ђ. Âç¯Ъ Чકє¸¯ ¢щºªє Ъ Our new address: DX Telecom, Viva Village, Unit 3, 192 Ealing Road Wembley HA0 4QD

www.ocivisa.co.uk

Contact Nilesh Shah

0208 453 5666 / 07961 816 619 Email: nileshsairam@gmail.com

Due to retirement NEWSAGENT FOR SALE

IN HEREFORD–HEREFORDSHIRE

Counter news – news bill average £1100+p.w. G Turnover £6300+p.w. average G 3 bed accommodation above the shop G Currently run by staff G Asking price £40,000+ SAV leasehold G Freehold available G

For appointment & more details

call 01684 574 883 (After 5.00 pm)

લંડનઃ વડાપ્રધાન થેરેસા મેએ જણાવ્યું હતું કે વવશ્વમાં હાલ ઝયાંય પણ થતાંકોઈ પણ ફ્રી ટ્રેડ એગ્રીમેન્ટ કરતાં બ્રેક્ઝિટ ડીલ વધુ ઉંડાણપૂવવકનું અને વવજતૃત હોવું જોઈએ. થેરેસા મેના આ વિવ્યનેબ્રેક્ઝિટ વાટાઘાટોની વિશામાં આગળ વધવામાં વધુ એક પગલુંગણાવાયુંહતું . લંડનમાં ૧૮મી સિીના મેન્શન હાઉસ ખાતે પ્રવચનમાં વડાપ્રધાન થેરસ ે ા મેએ ડીલ માટે પાંચ ટેજટની વાત કરી હતી. આ પાંચ પરીક્ષણોમાં જૂન ૨૦૧૬માં લેવાયેલા લોકમત યથાથવનીવડે,

હંમેશ માટેનો ઉકેલ બની રહે, યુકેઅને ઈયુમાં નોકરી અને સલામતી જળવાઈ રહે, યુકેની આધુવનક, સવહષ્ણુ, મુિ યુરોવપયન લોકશાહી તરીકેની માન્યતા જળવાઈ રહે અને યુકન ે ા િેશો અનેતેના વવભાજીત મતિારોનુંસશવિકરણ થાય તે છે. તેમણેઉમેયુુંહતુંકેઆ માટે બન્ને પક્ષોએ કોઈ અન્ય વેપાર કરાર કરતાંવધુક્ષેત્રોનેઆવરી લઈને વધુ સહયોગ દ્વારા વવજતૃત અને ઉંડાણપૂવવકના કરાર માટેસંમત થવુંજોઈએ.

ભોજનમાંકેલેરીનુંપ્રમાણ ઘટાડવા રાષ્ટ્રીય અભભયાન હાથ ધરાશે

લંડનઃ નિટન દુનનયાનો પહેલો એવો દેશ બનશે જે લોકોના ભોજનમાં કેલરી ઓછી કરવા માટે રાષ્ટ્રીય સ્તરે અનભયાન હાથ ધરશે. હેલ્થ એન્ડ સોનશયલ કેર નડપાટટમેન્ટ લોકોમાં વધતી સ્થૂળતાથી ખૂબ નિંનતત છે. તેથી નડપાટટમન્ેટે૨૦૨૪ સુધીમાંદરેક ફૂડ પ્રોડક્ટમાં કેલરીનું પ્રમાણ ૨૦ ટકા ઓછું કરવા ફૂડ સેક્ટરનેઅનુરોધ કયોોહતો. જે લોકો સ્થૂળતાનો નશકાર છે તેમને પણ દૈનનક કેલરીના પ્રમાણમાં ૫ ગણા સુધીનો ઘટાડો કરવાની સલાહ અપાઇ છે. ફૂડ કંપનીઓએ તેમાટેઆ વષોથી જ પ્રનિયા શરૂ કરવી પડશેઅનેધીમે-ધીમેકરીને૨૦ ટકા ઓછી કેલરીનુંલક્ષ્ય પ્રાપ્ત કરવુંપડશે. નિટનના હેલ્થ નડપાટટમેન્ટે લોકોમાં વધતી સ્થૂળતાનો અભ્યાસ કરીને'કેલરે ી નરડક્શન'

નરપોટટ તૈયાર કયોો હતો. તેના તારણોના પગલે વધુ રાષ્ટ્રીય સ્તરેકેલેરી નવરુદ્ધ અનભયાનનો નનણોય લેવાયો હતો. હેલ્થ એન્ડ સોનશયલ કેર નડપાટટમન્ેટેલોકોના ભોજનમાંથી વધારાની કેલેરી ઓછી કરવા માટે ૬૦૦-૪૦૦-૪૦૦ નો નવો નનયમ પણ બનાવ્યો છે. તેનો અથો છે કે ૧૮ વષોથી વધુની દરેક વ્યનિએ નાસ્તામાં મહત્તમ ૬૦૦ કેલરી, લંિમાં મહત્તમ ૪૦૦ કેલરી અને નડનરમાંપણ ૪૦૦ કેલરી લેવી જોઈએ. નડપાટટમેન્ટનુંમાનવુંછે કેઆ નનયમનુંપાલન કરવાથી સ્થૂળતાની સમસ્યા ઘટશે.

Fastlens Wholesale Glasses

80 Mowbray Parade, Edgware Way, Edgware, Middlesex HA8 8JS Tel: 020 8958 9393

Frames Single Vision lenses Bifocal lenses Varifocal lenses

from from from from

£10 £10 per pair £25 per pair £45 per pair

અ¸ЦºщÓ¹Цє∞≈√√ કº¯Цє´® ¾²Цºщĭы¸ §ђ¾Ц ¸½¿щ. ¸ЦĦ ¯¸Цλє╙ĬçĝЪØ¿³ »ઇ³щઆ¾ђ. કђઇ ´® ªъ╙»╙¾¨³ એ¬¾ªЦ↓ઇ¨ ¬Ъ» કº¯Ц Âç¯Ь ¸ђªЦ·Ц¢³Ц ¥ä¸Ц આ´ ºЦà §Ьઅђ Ó¹ЦєÂЬ²Ъ¸Цє¯ь¹Цº કºЪ આ´Ъએ ¦Ъએ.

www.fastlens.co.uk

Mortgages.....Mortgages......

Major Estates Finacial Services

• Residential Mortgages • Buy to Let Mortgages • Re-Mortgages • Life Insurance

For further enquiries please call Dinesh Shonchhatra

Major Estate 77 High Street, Wealdstone Harrow, Middlesex, HA3 5DQ

020 8424 8686/ 07956 810 647

ભિટનના ડચેસ ઓફ કેક્મ્િજ ગભભવતી હોવા છતાંસતત જાહેર કાયભિમોમાંસભિય રીતેભાગ લઈ રહ્યા છે. કેટ એક્બબયન પ્રાઈમરી સ્કૂલમાં આયોભજત ભચબડ્રન મેન્ટલ હેબથ ચેભરટી ઈવેન્ટમાંભાગ લઈનેબાળકો સાથે સમય વીતાવ્યો હતો.

લંડનમાંઆતંકી હુમલા માટે‘બાળ સેના’ને તાલીમ આપવાના ગુનામાંઆતંકી દોષી

લંડનઃ આઈએસના ૨૫ સજા સંભળાવવાની વષષીય આતંકવાિી બાકી છે. હક્ક ઈજટ ઉમર એહમદ હક્કે લંડનના બાર્કગમાં િં લંડનમાં ટાવર બ્રીજ રીપલ રોડ પરની અને બીગ બેન મક્જજિમાં ઈવનીંગ સવહતના જથળો પર ક્લાસમાં ભણાવતો આતંકી હુમલાના હતો. તેમાં હકે આયોજન માટે ૧૧થી ઉમર એહમદ હક્ક ખાનગીમાં બાળકોને ૧૪ વચ્ચેની વયના ૧૧૦ ધડથી માથું અલગ કરતા બાળકોનેકવથત રીતેઉદ્દામવાિી વીવડયો િશાવવીને તેમજ બનાવવાનો પ્રયાસ કયોવહોવાનું આતંકવાિ વવશે વાતોના મનાય છે. હકનેઆતંકી હુમલા માધ્યમથી તાલીમ આપી હોવાનું માટે ‘બાળ સેના’ ને તાલીમ મનાય છે. ચેવરટી કવમશને આપવાનો િોષી ઠેરવાયો હતો. લંડન બ્રીજ આતંકી હુમલાનો હક્ક તેમજ અન્ય વશક્ષક ૧૯ ૨૭ વષષીય રીંગલીડર ખુરમ બટ્ટ વષષીય અબૂતહાહર મમુમને જે મક્જજિોમાં ઈબાિત કરવા આતંકી કૃત્યોની તૈયારી બિલ જતો હતો તે તમામ મક્જજિોમાં િોષી ઠેરવાયા હતા. મમુમ જુગાર તપાસનો આિેશ આપ્યો હતો. દ્વારા હુમલા માટેનાણાંએકઠા હકક મક્જજિના તેમજ તે ઈજટ કરતો હતો. લંડનની જેજકૂલમાંકામ કરતો પોલીસને જાણ ન કરવા હતો ત્યાં૨૫૦થી વધુબાળકોના બિલ િોષી ઠરેલા ૨૭ વષષીય સંપકકમાંહતો. મુહમ્મદ આબીદનેજેલ થવાની મેટ્રોપોવલટન પોલીસના હેડ શઝયતા છે. હક સાથે મળીને ઓફ કાઉન્ટર ટેરવરિમ કાવતરું ઘડવાના ગુનામાં ૨૬ કમાન્ડર ડીન હેડને જણાવ્યું વષષીય નિીમ પટેલને િોષમુિ હતુંકેતેની (ઉમર એહમિ હક) ઠેરવાયો હતો. પરંત,ુ અગાઉ યોજના લંડનમાં સંખ્યાબંધ તેણે પોતાની પાસે ગન હોવાનું આતંકી હુમલામાંમિિરૂપ થાય કબૂલ્યુંહતું . તેને૧૬ મવહનાની તે માટે ‘બાળ સેના’ ઉભી કેિ થઈ હતી જ્યારે અન્યોને કરવાનુંહતું .

• જાપાનમાંકોકાકોલાનુંઆબકોહોભલક પીણું: ૧૨૫ વષવપૂરા કયાવ પછી કોકાકોલાએ શરાબના કારોબારમાંિંપલાવવાનો વનણવય લીધો હતો. વવશ્વની સૌથી મોટી સોફ્ટ વિંઝસ કંપની આલ્કોહોલ સાથેના રેડી વમઝજડ વિંઝસ ‘ચુ - હી’ આલ્કોપોપ્સ માટે વવકસતા જાપાની બજારમાંપિાપવણ કરશે. * ,! +-(($" * & "&+, $$ * ' )- $",1 $-%"&"-% /"& '/+ ''*+ ,"'+ 0, &,"'&+ '&+ *. ,'*" +

'* ! + *'% '&$1 2 *'&, # ''* -$$1 ",, *'% '&$1 2 * & ! ''* ,"' ''* -$$1 ",, *'% '&$1 2

$

'

SUMAN MARRIAGE BUREAU INTERNATIONAL

Personal office based marriage introduction service, for all ages, backgrounds, marital status, professionals and non-professionals.

83 South Road, Southall, Middlesex, UB1 1SQ. Tel: 020 8571 5145 Email: info@s-m-b.com Web: www.s-m-b.com

UK DIY online Service: www.sumanonline.co.uk

Follow us on: www.facebook.com/SumanMarriageBureau

Established Since 1972 - Now in 45th Successful Year


17th March 2018 Gujarat Samachar

www.gujarat-samachar.com

@GSamacharUK

Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj

GujaratSamacharNewsweekly

Shri Akshar Purushottam Maharaj

Pragat Brahmaswarup Mahant Swami Maharaj

Jayanti Swaminarayan & Rama Navami Sunday 25 March 2018 hi(d<k (nm>#iN sv[< Bi(vk B±ti[n[ jNivti> hP< Yiy C[ k[ prb\M p&@Pi[_im Bgvin ~) Avi(mniriyN tYi myi<di p&@Pi[_im Bgvin ~) rimc>WJni[ jºmi[Rsv K*b j FimF*mY) BAPS ~) Avi(mniriyN m>(dr, (nsDn Kit[ ujvvimi> aivS[. ai am*Ãy avsr[ B±ti[n[ Bgvin ~) Avi(mniriyN tYi Bgvin ~) rimc>WJn[ pirN[ z&livvini[[ tYi (v(SOT kiy<k|mi[ni[ an[ri[ liB mLS[. ai S&B p\s>g[ shBig) Yvi Bi(vk B±ti[n[ hi(d<k (nm>#iN C[.

(vS[P kiy<k|mi[ svir[ 9.00 Y) si>j[ 8.00

Bgvinni> dS<n {m>(dr} tYi aºnk*T dS<n

svir[ 11.00

aºnk*T YiL

svir[ 11.45

aºnk*T airt) an[ rijBi[g airt)

bpi[r[ 12.00

~) rimc>W Bgvin jºmi[Rsv airt)

bpi[r[ 12.00 Y) si>j[ 8.00 ~) rimc>WJn[ pirN[ z&livvini[ liB si>j[ 5.00 Y) 6.00

k)t<n BI±t

si>j[ 7.00

s>¹yi airt)

ri#i[ 8.00 Y) 10.15

~) Avi(mniriyN jy>t) tYi ~) rimnvm) sBi

ri#i[ 10.10

~) Avi(mniriyN Bgvin jºmi[Rsv airt)

105-119 Brentfield Road, Neasden, London NW10 8LD +44 (0)20 8965 2651

info@londonmandir.baps.org

londonmandir.baps.org

neasdentemple

Organisers: BAPS Swaminarayan Sanstha, UK Inspirer: His Holiness Mahant Swami Maharaj

5


6 લિટન

@GSamacharUK

GujaratSamacharNewsweekly

િેબર પાટટી ભારિથી આિેિા લિદ્યાથટીઓ સાથેભેદભાિ નહીં રાખેઃ મેક ડનેિ

લંડનઃ લેબર શેડો કાઉસસીલર જ્હોન મેિ ડનેલ MPએ ઝડપથી નવકાસ કરી રહેલા ભારત સાથે મજબૂત આનથિક સંબધ ં ો ઘડવાની નદશામાં પોતાની પ્રનતબદ્ધતા વ્યિ કરી હતી. િેથામ હાઉસ ખાતે ઈક્સડયન પ્રોફેશનલ ફોરમ દ્વારા આયોનજત ‘િેક્ઝઝટ પછી યુકે અને ભારત – નબઝનેસ અને ઈનોવેશનનું નિત્ર’ કાયિક્રમને તેઓ સંબોધન કરી રહ્યા હતા. આ કાયિક્રમમાં િેક્ઝઝટના સંદભિમાં યુક-ે ભારતની ભનવષ્યની ભાગીદારીનું નિત્ર અને દેશમાં ટેક્નોલોજીકલ ઈનોવેશન અને રોકાણની ગનત વધારવા પર નવશેષ ભાર મૂકાયો હતો. મેક ડનેલે જણાવ્યું હતું કે લેબર પાટથીને લાંબા સમયથી એટલે કે ગઈ શતાક્દદની શરૂઆતમાં પક્ષની થથાપના થઈ ત્યારથી અત્યાર સુધી ભારત સાથે ગાઢ મૈત્રીપૂણિ સંબધ ં છે. છેલ્લા થોડા વષિમાં ઈયુ-ભારત વેપાર કરારની વાટાઘાટો પડી ભાંગી ત્યારથી નિટન અને ભારત બસને પાસે નવા મુિ વેપાર કરાર પર સંમનત સાધવા માટે મહત્ત્વની તક છે. તેમણે ભારપૂવક િ જણાવ્યું હતું કે બસને દેશો વચ્ચેના આનથિક સંબધો મજબૂત બનાવવા માટે નિટને ભારતને શેની જરૂર છે તે પણ જોવું જોઈએ. તેનો અથિ એવો કે ભારતથી અહીં ભણવા આવતા નવદ્યાથથીઓ સાથે ભેદભાવ િાલુ રાખવો જોઈએ નહીં. સામાસય રીતે કહીએ તો માઈગ્રસટસની નનક્ચિત સંખ્યાનું લક્ષ્ય રાખવાની સરકારની નીનત સાથે અમે સહેજ પણ સંમત નથી. એક લક્ષ્ય નક્કી કરવું અને પછી આનથિક અસર માટે નિંતા કરવી તેમાં કોઈ તકક નથી. તેમના િાવીરૂપ વિવ્ય પછી િેથામ હાઉસના એનશયા પ્રોગ્રામના હેડ ડો. ચમ્પા પટેલ, િીફ એક્ઝઝઝયુનટવ ઓફ ફંડીંગ લંડન મેગી રોડતરગ્િ – પીિા, એરબસ નડફેસસ એસડ થપેસના યુકે નસનવલ થપેસ એઝસપોર્સિના વડા જેમી રીડ અને કોલ્ટ ટેક્નોલોજીના ટી એસ નારાયણન દ્વારા પેનલ નડથકશન થયું હતુ.ં િેક્ઝઝટને કારણે નિટનના કૌશલ્યની હાલત નવશે તેમણે નિંતા વ્યિ કરી હતી. જેમી રીડે જણાવ્યું હતુ,ં ‘અમે નવશ્વથતરે પહોંિવા માટે ખૂબ મહેનત કરીએ છીએ. અમે લોકલ સપ્લાય િેઈસસ ઉભી કરવા માગીએ છીએ. ભારત પાસે અદભૂત કૌશલ્ય છે. આપણે થટાટટ અપ્સ, ટેનલકોમ અને ડેટામાં ભારતીય એક્સજનનયરોને સાંકળવાની જરૂર છે. અંતનરક્ષ ક્ષેત્રમાં નવકાસ માટે ભારત સાથે કેવી રીતે સંકળાવુ તે પણ િકાસવાનું છે. િેક્ઝઝટ નવશે તેમણે કહ્યું, ‘િેક્ઝઝટ માટે અમને નિંતા છે. તેના લીધે આપણા નરસિિ એસડ ડેવલપમેસટને અસર થશે.’ મેગી રોડનરગ્ઝ-પીઝાએ જણાવ્યું હતુ,ં ‘આપણે સી થટેજની ટેક

કંપનીઓમાં રોકાણ કરીએ છીએ. તે લંડનમાં શું બની રહ્યું છે તેનો નિતાર દશાિવે છે. યુકન ે ું બજાર અને યુરોનપયન બજાર સુદ્ધા નાનું છે. આપણે ભારત તરફ નજર દોડાવવી જોઈએ. આ બજારોનું રુખ બદલવાનું આ કંપનીઓ માટે ખૂબ મુચકેલ છે. આપણને એઝસપોટટ સપોનટિંગ નેટવઝસિની વધુ જરૂર છે. િેક્ઝઝટ નવશે તેમણે કહ્યું હતુ,ં ‘ આપણે વધુ ઉચ્ચ કૌશલ્ય પ્રાપ્ત શ્રનમકોની જરૂર છે. રેફરસડમ પછી યુરોપથી આવતા કુશળ શ્રનમકોમાં ભારે ઘટાડો નોંધાયો છે. લંડનમાં બેઠા બેઠા બેક્ઝઝિટની બહુ ભારે અસર વતાિઈ રહી છે.’

લેબર પાટટીના જ્હોન મેિ ડનેલ MPએ આઈપીએફના ચેરમેન ડો. મોહન િૌલની ઉપસ્થિતતમાં િાયયિમને સંબોધન િયયું હતયં.

કોલ્ટ ટેક્નોલોજીના ટી એસ નારાયણને જણાવ્યું હતુ,ં ‘ભારત અને િેક્ઝઝટ પછીના નિટન વચ્ચે મજબૂત પ્રતીકાત્મક સંબધ ં ો આકાર લઈ શકે. ભારતમાં ટેક્નોલોજીની પનરપક્વતા નથી. તેમાં યુકે મદદ કરી શકે.’ ભારતના ડેપ્યટુ ી હાઈ કનમશનર તદનેશ િે. પટનાયિે સમાપન ભાષણમાં જણાવ્યું હતુ,ં ‘ ભારતને એડવાસસ ટેક્નોલોજીની જરૂર છે. તેમાં નિટન મહત્ત્વની ભૂનમકા ભજવી શકે તેમ છે. આઈપીએફના િેરમેન ડો. મોહન િૌલે જણાવ્યું હતુ,ં ‘િેક્ઝઝટે નિટન અને ભારતને વધુ ગાઢ સંબધ ં બનાવવા માટે મોટી તક આપી છે. યોગ્ય ટેક્નોલોજીકલ અને કફનાક્સસયલ ઈકો નસથટમથી યુવા એક્સજનનયરો તરફથી ઈનોવેશન, એનજીિ અને એસટરપ્રાઈઝને પ્રોત્સાહન મળશે.

17th March 2018 Gujarat Samachar

www.gujarat-samachar.com

JITO દ્વારા તિપ્ટોિરટસી તિશે ૧૮ માચચે આંતરરાષ્ટ્રીય સંમેલન

લંડનઃ જૈન ઈટટરનેશનલ ટ્રેડ ઓગગેનાઈઝેશન (JITO) દ્વારા આગામી ૧૮ માચચને સોમવારે ‘બ્લોકચેઈન એટડ રિપ્ટોકરટસી ધ નેક્થટ ટેક્નોલોજીકલ રરવોલ્યુશન’ રવષય પર નેટવર્કગ િં ઈવેટટ અને આંતરરાષ્ટ્રીય સંમલ ે નનુંઆયોજન કરાયુંછે. ખાસ તો રિઝનેસ અને િોફેશનલ્સનેમદદરૂપ થાય તેવા ઉદ્દેશ સાથે યોજાનારા આ સંમલ ે નમાંવક્તાઓ બ્લોકચેઈન ટેક્નોલોજી, તેનુંમહત્ત્વ, તેના હાલના અને ભરવષ્યના ઉપયોગને સાદી સરળ ભાષામાં સમજાવવાનો િયાસ કરશે. વક્તાઓમાં બ્લોકપાસના રિઝનેસ ડેવલપમેટટ મેનજ ે ર ગે ડેવિસ, લંડન એટડ કેપીટલના ઈટવેથટમેટટ રડરેક્ટર અશોક શાહ, કોફાઉટડ ઈટના ચેરમેન ડેવિડ પેરીસ અને ગ્લોિકેપના થથાપક અને સીઈઓ માઈલ્સ રમલ્થટનનો સમાવેશ થાય છે. ૨૦૧૭માં જીટો દ્વારા આયોજીત આંતરરાષ્ટ્રીય સંમલ ે નમાં ભારત અને યુકન ેા િીઝનેસ મારલકો અને કોપોચરટે

કિરણ મહેતા

હેડ મોટી સંખ્યામાંઉપસ્થથત રહ્યા હતા અને સંમલ ે નને સારી સફળતા સાંપડી હતી. તેપછી આ કાયચિમનુંઆયોજન કરાયુંછે. જીટો યુકન ે ા ચેરમેન કકરણ મહેતાએ ‘ગુજરાત સમાચાર / એરશયન વોઈસ’નેએક સંદશ ે ામાં જણાવ્યુંહતુંકે આ સંમલ ે નનો એક હેતુ ટેક્નોલોજીની અસર સાથેકદમ રમલાવવાનો પણ છે. નવનાત સેટટર, રિસ્ટટંગ હાઉસ લેન, હેસ મીડલસેક્સ, UB3 1AR ખાતેયોજાનારા આ સંમલ ે ન માટેરરજથટ્રેશન શરૂ થઈ ગયુંછે. જીટોના પેટ્રટસ અને વારષચક સભ્યો માટે િવેશ મફત છે. રરજથટ્રેશન માટે jitouk.org/events ની મુલાકાત લેવા રવનંતી.

કોલ્ડ કોલિંગ પર પ્રલિબંધઃ િીબ ડેમનો ભવ્ય લિજય

લંડનઃ પેસશન, ક્લેઈમ મેનેજમેસટ અને અસય ફાઈનાક્સસયલ સનવિસમાં વધતા જતા બીનજરૂરી ફોનકોલનો અંત લાવવાની માગણી સાથે લોડડ શિટીના નેતૃત્વ હેઠળ લીબરલ ડેમોક્રેર્સના પીઅસસે હાઉસ ઓફ લોર્સિમાં ઝુંબેશ િલાવી હતી. તેમણે રજૂ કરેલા મહત્ત્વના સુધારાઓ સરકારે થવીકારી લેતા લીબરલ ડેમોક્રેર્સનો આ મુદ્દે ભવ્ય નવજય થયો હતો. હવે સરકાર પેસશસસ કોલ્ડ કોલીંગ પર તેમજ નુઝસાન પહોંિાડે તેવા અસય પ્રકારે થતા કોલ્ડ કોલીંગ પર પ્રનતબંધ મૂકવા પ્રનતબદ્ધ છે. સરકારે ફાઈનાક્સસયલ ગાઈડસસ એસડ ક્લેઈમ્સ બીલ હાઉસ ઓફ કોમસસને મોકલી આપ્યું હતું. લીબરલ ડેમોક્રેટ વકક એસડ પેસશસસના પ્રવિા થટીફન લોઈડે જણાવ્યું હતું કે સરકારે કોલ્ડ કોલીંગ પર પ્રનતબંધ મૂકવાનો નનધાિર વ્યિ કયોિ તેનાથી મને આનંદ થયો છે. કોલ્ડ કોલસિ દ્વારા દર વષસે લાખો લોકો હેરાનગનત અને છેતરનપંડીનો ભોગ બને છે. કેટલાંક કકથસામાં ખૂબ ગંભીર આનથિક પનરણામો આવી શકે તેમ હોય છે. આ પગલાંને લીધે પનરક્થથનતમાં ઘણો સુધારો થશે અને સરકાર તેના નનણિયમાંથી પીછેહઠ ન કરે તેનું હું ધ્યાન રાખીશ.

લંડનના નાઇટ્સતિજમાં ‘હેરોડ્રસ’ તડપાટડમેટટ થટોરની બહાર રથતા પર ૮ માચચે એિ િતારમાં પાિક િરાયેલી ચાર ગોલ્ડન સયપરિાસય જોઈને િારશોખીનો િંભી ગયા હતા. ઘણા લોિોએ આ મેટાતલિ ગોલ્ડ િાસયના ફોટોગ્રાફ્સ લીધા હતા. નોંધનીય છે િે આ ચાર િારનયં િુલ અંદાતજત મૂલ્ય £ પાંચ લાખ િાય છે. પાિક િરાયેલી િાસયમાં પોશચે, મસટીડીિ, બેટટલી અને ફેરારીના એિ-એિ મોડલનો સમાિેશ િતો હતો. સૌિી આગળ ફેરારી ૪૫૮ થપાઇડર જ્યારે તેની પાછળ મસટીડીિ એએમજી સી૬૩ પાિક િરાયેલી હતી. ત્રીજા નંબરે બેટટલી િોસ્ટટનેટટલ જીટીસી પાિક િરેલી હતી. જેની અંદાતજત કિંમત £ ૧.૬૦ લાખ છે. સૌિી પાછળ પોશચે પેનામેરા પાિક િરાયેલી હતી. જેની અંદાતજત કિંમત £ ૯૦,૦૦૦ છે. જોિે, આ ગોલ્ડન સયપરિાસય િોની માતલિીની હતી તે જાણી શિાયયં નિી.

સંતિપ્ત સમાચાર

• તિદ્યાિટીઓની પસંદગી માટે તડગ્રી િોસયને અલગ રેતટંગઃ સરકારની નવી યોજના મુજબ યુનનવનસિટીમાં ભણાવાતા અભ્યાસક્રમોની પસંદગીમાં નવદ્યાથથીઓને સરળતા રહે તે માટે ‘ગોલ્ડ નસલ્વર અને િોસઝ’ રેનટંગ અપાશે. નડપાટટમસે ટ ફોર એજ્યુકશ ે ને જાહેરાત કરી હતી કે ગ્રેજ્યુએશન પછી નવદ્યાથથીને નોકરીની તકો, સંભનવત આવક અથવા કોસિ િોપ આઉટ દર જેવા ધારાધોરણને આધારે આ રેનટંગ અપાશે. નવી રેનટંગ નસથટમથી નવદ્યાથથીઓ અલગ યુનનવનસિટીઓના અલગ કોસિ સાથે સરખામણી કરી શકશે અને સરકારના ધારાધોરણ પર તેનો વ્યનિગત થકોર જોઈ શકશે. • ફ્રેટચ િેસ્ઝિટ એડ પર પ્રતતબંધઃ નબઝનેસ માનલકોને િેક્ઝઝટ પછી યુકે છોડીને ફ્રાસસ જવાનો અનુરોધ કરતી લોનલી હાર્સિ થટાઈલની એડવટાિઈઝમેસટ પર લંડનના અંડરગ્રાઉસડ થટેશનોમાં પ્રનતબંધ મૂકાયો હતો. આ એડ કેમ્પેનમાં ઈયુમાંથી યુકન ે ી નવદાયને લીધે નિંનતત આંત્રપ્રનનયોસિને તેમનો મત વ્યિ કરવા જણાવાયું હતુ.ં • ‘બેબી બૂમસય’ને ઓછા શરાબસેિનનો અનયરોધઃનિંક અને િગ્સના સેવન સાથે સંકળાયેલા મૃત્યુની સંખ્યામાં ભારે વધારાની િેતવણી વચ્ચે બેબી બૂમસિ એટલે કે બીજા નવશ્વયુદ્ધ પછીના વષોિમાં જસમેલા લોકોને શરાબસેવનનું પ્રમાણ ઘટાડવા માટે અનુરોધ કરાયો હતો. ખાસ કરીને દવા લેતા હોય તેવા વડીલોને તેમના શરાબ સેવન નવશે વાત કરવા GP ને પ્રોત્સાનહત કરવામાં આવી રહ્યા છે. નનષ્ણાતો મુજબ બેબી બૂમર પેઢી એટલે કે ૬૦ અને ૭૦ના દાયકાની ઉંમરવાળા પુરુષો અને મનહલાનો ખૂબ જોખમ ધરાવતા ગ્રૂપમાં આવી રહી છે.


17th March 2018 Gujarat Samachar

@GSamacharUK

www.gujarat-samachar.com

અતીતથી આજ 7

GujaratSamacharNewsweekly

તેલુગુદેશમના બેપ્રધાનોનાંરાજીનામાંબેહાથમાંલાડુસમાન

ડો. હરર દેસાઈ વડા પ્રધાન નરેડિ મોદીની સરકારમાંથી આંધ્ર પ્રદેશના તેલગ ુ ુ દેશમ્ પાટટી (ટીડીપી)ના બે પ્રધાનો અશોક ગજપતત રાજુ અને સુજન ચૌધરીએ રાજીનામાં આપી દીધાં એટલે ભાજપના નેતૃત્વવાળા રાષ્ટ્રીય લોકતાંતિક મોરચા (એનડીએ) માટે માઠા તદવસો આવી રહ્યાનું માનવું એ ઉતાવતળયું આકલન ગણાશે. ભૂતકાળમાં અટલ તબહારી વાજપેયીની કેડિ સરકારને બહારથી ટેકો આપી ટીડીપીના સુપ્રીમો ચંિબાબુ નાયડુએ આંધ્ર માટે સૌથી વધુ આતથિક સાધનોની ફાળવણી મેળવી હતી. મોદીયુગમાં એવી ધાક બેસાડવા જતાં નાયડુ માટે ભોંય ભૂલવાના સંજોગો આવી પડવાનાં એંધાણ છે. આંધ્ર પ્રદેશમાંથી વષિ ૨૦૧૪માં બે રાજ્યો અસ્તતત્વમાં આવ્યાંઃ તેલગ ં ણ અને આંધ્ર પ્રદેશ. રાજધાની હૈદરાબાદ સતહતના દસ તજલ્લા તેલગ ં ણને ફાળે જતાં આંધ્રની નવી રાજધાની અમરાવતી બંધાય ત્યાં લગી હૈદરાબાદમાં બેઉ રાજ્યો સહકારથી રહેશ.ે રાજ્યોના તવભાજન પછી તેલગ ં ણમાં કે.સી.આર. એટલે કે ચંિશેખર રાવની તેલગ ં ણ રાષ્ટ્ર સતમતતની બહુમતી સાથેની સરકાર બની હતી. આંધ્રમાં તેલગ ુ ુ દેશમ્ પાટટી અને ભારતીય જનતા પાટટી તમિગઠબંધનથી સરકારમાં આવ્યાં હતાં. રાજ્યના તવભાજનને કારણે આંધ્ર પ્રદેશને ભારે આતથિક નુકસાન થયું હોવાને કારણે એ ભરપાઈ કરવા માટે કેડિ સરકારે

મોદીયુગમાં અટલજીની સરકારની જેમ કેન્દ્ર પર ચંદ્રબાબુ નાયડુનું દબાણ ચાલતું નથી

૪૦૦૦ કરોડ રૂતપયા ફાળવ્યા છતાં ટીડીપી અને ભાજપની સંયક્ત ુ સરકારના મુખ્ય પ્રધાન અને ટીડીપીના સુપ્રીમો ચંિબાબુ નાયડુએ રાજ્યને તવશેષ દરજ્જો અપાય એવો આગ્રહ સેવ્યો હતો. કેડિ સરકારનો તકક એ હતો કે ૧૪મા નાણાં પંચની ભલામણો અમલી બડયા પછી ‘તપેશ્યલ તટેટસ કેટગ ે રી’માં આંધ્રને મૂકવામાં આવે તો અડય રાજ્યો પણ એ માટેની માગણી કરે અને તવકટ સ્તથતત ઊભી થઈ શકે. નાણાં પ્રધાન અરુણ જેટલીએ તો નાયુડની માગણી તવશે સંરક્ષણ ખાતાના બજેટને કાપીને આંધ્રને તવશેષ આતથિક રાહત આપી ના શકાય એવું તનવેદન કરીને તવજયનો મધપૂડો છંછડ્ય ે ો છે. બે પ્રધાનોનાં રાજીનામાંની આંધ્રના રાજકારણમાં કેવી અસર પડશે, એ તવશેના તકકતવતકક છતાં ભાજપ ગજગામી છે.

પ્રધાનોનાં રાજીનામાં પછીય એનડીએમાં

તેલગ ુ ુ દેશમ્ પાટટીના બે પ્રધાનોનાં કેડિ સરકારમાંથી રાજીનામાંના પ્રત્યાઘાત તરીકે આંધ્ર સરકારમાંથી ભાજપના બે પ્રધાનોએ રાજીનામાં આપ્યાં છે. તેલગ ુ ુ દેશમ્ પાટટી ૧૭૫ સભ્યોની આંધ્રની તવધાનસભામાં ૧૦૨ સભ્યો ધરાવે છે એટલે એની સરકારને ભાજપ સાથે છૂટાછેડા થાય તો પણ વાંધો આવે તેમ નથી. એવું જ કેડિની મોદી સરકારનું પણ છે.

લોકસભામાં ટીડીપીના ૧૫ સાંસદો છે. ભાજપના ૨૮૨ સભ્યો છે. ૫૪૩ સભ્યોની લોકસભામાં (નામતનયુક્ત એંગ્લો ઈસ્ડડયન એવા બે સભ્યો તસવાય) ભાજપની તપષ્ટ બહુમતી હોવાથી એની સરકારને વાંધો આવે નહીં. નાયડુએ સમજીને હજુ એનડીએમાંથી નીકળી જવાનો તનણિય પાછો ઠેલ્યો છે. કેડિમાં સત્તારૂઢ મોરચામાં રહેવાના લાભથી એ સુતવતદત હોવાને કારણે તથા આંધ્રમાં વાય. એસ. જગન રેડ્ડીની વાય.એસ.આર. કોંગ્રસ ે ભાજપ સાથે જોડાણમાં નહીં હોવા છતાં એનડીએમાં આવવા બારણે ટકોરા જરૂર મારે છે. મોદી-શાહ જોડી માટે તો બેઉ હાથમાં લાડુ છે. જોકે, ભાજપ તમિપક્ષોના ટેકે ચાલવાને બદલે આપબળે ગજું કરવામાં માનતો હોવાથી નાયડુ તથા જગન રેડ્ડીને રમવા દઈને ભાજપ પોતાની લીટી મોટી કરવાની વેતરણમાં છે. અત્યારે લોકસભામાં આંધ્રમાંથી ભાજપના માિ બે સભ્ય છે અને તવધાનસભામાં માિ ૪ સભ્ય છે. આવા સંજોગોમાં આંધ્રમાં કેડિ સરકારની કામગીરીના પ્રચારથી લોકોને પ્રભાતવત કરીને એકલે હાથે ભાજપ પોતાની સ્તથતત વધુ મજબૂત કરવાની વેતરણમાં છે. આમ પણ મોદી-શાહના રાજકારણમાં તમિપક્ષો ભાજપને દબડાવી જાય એ સહન કરી લેવાને તથાન નથી.

રબહારે પણ રિશેષ દરજ્જો માંગ્યો

તબહારમાં અત્યારે જનતા દળ (યુનાઈટેડ) અને ભારતીય જનતા પક્ષની સંયક્ત ુ સરકાર છે. મુખ્ય પ્રધાનપદે નીતતશ કુમાર (જેડી-યુ) અને નાયબ મુખ્ય પ્રધાનપદે સુશીલ મોદી (ભાજપ) છે. તવપક્ષમાં જેલવાસી લાલુ પ્રસાદના રાષ્ટ્રીય જનતા દળનું સુકાન યાદવપુિો અને એમાંય નાના પુિ તથા અગાઉ નીતતશકુમાર સરકારમાં નાયબ મુખ્ય પ્રધાન રહેલા તેજતવી યાદવ સંભાળી રહ્યા છે. આંધ્રમાં તમામ રાજકીય પક્ષો રાજ્યને તવશેષ દરજ્જો મળે એ માટે આંદોલન ચલાવી રહ્યા છે અને કેડિ સરકારમાંથી ટીડીપીના બે પ્રધાનોના રાજીનામાં પડ્યાં, એ જ વેળા તબહારના સત્તારૂઢ પક્ષ જેડી (યુ) થકી તબહારને પણ તવશેષ દરજ્જો અપાય અને કેડિ સરકાર ખાસ પેકજ ે આપે એવી માગણી ઊઠી છે. અગાઉ ભાજપની નેતાગીરી પણ તબહારને તવશેષ દરજ્જો અપાયાના ટેકામાં હતી, પણ હવે કેડિમાં સત્તારૂઢ હોવાથી અડય રાજ્યો પણ આવી માગણી કરે તથા ૧૪મા નાણાં પંચની ભલામણોને આગળ કરીને આવો તવશેષ દરજ્જો આપવાનું શક્ય નહીં હોવાનું જણાવાય છે. તબહાર ઉપરાંત ઓતડશા પણ તવશેષ દરજ્જાની માગણી કરે છે. ૧૩મા નાણાં પંચે રાજ્યોને કેડિ સરકારની યોજના સહાય ૩૨ ટકા

આપવાની ભલામણ કરી હતી. એ વધારીને ભાજપ સત્તારૂઢ થયા પછી તનયુક્ત કરાયેલા ૧૪મા નાણાં પંચની ભલામણ મુજબ ૪૨ ટકા કરવામાં આવી હતી. અગાઉ પાંચમા નાણાં પંચે પછાત રાજ્યોને કેડિ તરફથી તવશેષ સહાય આપીને તવકાસની તક પૂરી પાડવાની ભલામણ કરી હતી. એટલે ૧૯૬૯થી એ જોગવાઈ અમલી બની હતી. સામાડય રીતે ડુગ ં રાળ પ્રદેશનાં રાજ્યોને અને ટાંચાં આતથિક સાધન ધરાવતાં રાજ્યોને માટે આ જોગવાઈ મુજબ, તવશેષ રાજ્યનો દરજ્જો અપાતો હતો. એમાં ૧૧ રાજ્યોનો સમાવેશ કરાયો હતો. અરુણાચલ પ્રદેશ, આસામ, મતણપુર, મેઘાલય, તમઝોરમ, નાગાલેડડ, તસતિમ, તિપુરા એટલે કે ઈશાન ભારતનાં રાજ્યો ઉપરાંત જમ્મુ-કાશ્મીર, તહમાચલ પ્રદેશ અને ઉત્તરાખંડ.

આંધ્ર-તેલગ ં ણની ધારાસભા ચૂટં ણી

લોકસભાની મે ૨૦૧૪ની ચૂટં ણીની સાથે જ આંધ્ર પ્રદેશમાંથી તવભાતજત થયેલાં બંને રાજ્યોમાં તવધાનસભાની ચૂટં ણી યોજાઈ હતી. આંધ્ર પ્રદેશથી તવપરીત તેલગ ં ણમાં કે. ચંિશેખર રાવની તેલગ ં ણ રાષ્ટ્ર સતમતતને બહુમતી મળી હતી. ચંિશેખ રાવ મુખ્ય પ્રધાન બડયા હતા. હવે એ રાષ્ટ્રીય રાજનીતતમાં જવાની તૈયારી કરી રહ્યા છે. અને રાજ્યનું સુકાન પોતાના પુિ કે.ટી.આર. એટલે કે

કે.ટી. રામારાવને સોંપવા ઈચ્છુક હોવાથી પક્ષના ઉમેદવારોની તટકકટોની વહેંચણી પણ કેટીઆરને સુપરત કરી રહ્યા છે. ચંિશેખર રાવની જેમ જ નર ચંિબાબુ નાયડુ પણ પોતાના અનુગામી તરીકે પુિ નર લોકેશને તૈયાર કરી રહ્યા છે. ચંિબાબુ પોતે સસરા એન.ટી. રામારાવને ઉથલાવીને ટીડીપીને કબજે કરી બેઠા છે. રામારાવનો પતરવાર પણ ભાજપ (દુગ્ગુબતી પુરડદેશ્વરી અગાઉ કોંગ્રસ ે ના કેસ્ડિય પ્રધાન) તથા ટીડીપીમાં તવભાતજત છે. વષિ ૨૦૧૯ની લોકસભાની ચુટં ણીની સાથે જ બંને રાજ્યોમાં તવધાનસભાની ચૂટં ણી પણ આવી રહી છે. આવા સંજોગોમાં ભાજપટીડીપીના જોડાણમાં ખટરાગ છે. ચંિશેખ રાવ કોંગ્રન ે ા નેતૃત્વમાં એનડીએ-યુપીએ અને ભાજપથી અલગ િીજા મોરચાની વેતરણમાં છે. આંધ્રમાં કફલ્મતટાર પવન કલ્યાણનો પક્ષ જનસેના પણ મેદાનમાં છે. અગાઉ એ ભાજપટીડીપી સાથે હતો. જોકે, એણે હજુ છૂટાછેડા લીધા નથી, પણ ચંિશેખર રાવના િીજા મોરચાને ટેકો આપી રહ્યા છે. આગામી તદવસોમાં લોકસભા અને તવધાનસભાની ચૂટં ણી આંધ્ર અને તેલગ ં ણમાં યોજાય એ પૂવવે કણાિટક, મધ્ય પ્રદેશ, રાજતથાન અને છત્તીસગઢની ચૂટં ણીમાં ભાજપ કેવું કાઠું કાઢે છે, એના પર તેલગ ુ ુ પ્રદેશ પર એનો પ્રભાવ નિી થશે.


8

ગુજરાત

@GSamacharUK

Air Holidays

 Australia, New Zealand and Fjiji - {25 days} 12/11 Japan and South Korea - {18 Days} 03/05, 03/09 China with River Cruise and Hong Kong - {18 Days} 16/05, 12/09 South Africa iwth Mauritius - {17 Days} 16/04, 17/09, 12/11 USA: Golden East and West with Niagra Falls - {18 Days} 04/05, 03/09 Far East with Hong Kong - {18 Days} 07/05, 01/08, 17/09, 12/11 East Africa safari - {18 Days} 03/09 Cyrpus - {7 days} 17/05, 06/08, 17/09 Malta - {8 days} 25/5/2018 £825 Portugal - {7 days} 08/05, 12/06, 11/09      

Coach Tours European Dhamaka - {9 Days} 05/05, 26/05, 21/07, 11/08 European Jewels - {14 Days} 21/05, 04/06 Paris & Disneyland - {3 Days} May, July, August Belgium & Hollnad - {3 Days} 05/05, 11/05, 25/08 Isle of Wight - {3 Days} May, July, August

Hindu Pilgrimage Kailash Mansarovar Yatra by Helicopter - {16 Days} 02/06 Kailash Mansarovar via Lhasa - {21 Days} 19/05 Luxury Chardham Yatra - {15 Days} 16/05, 02/06, 28/06, 07/09 Amarnath Yatra with Kashmir - {9 Days} 13/07, 02/08 11 Jyotirling Yatra with Puri - {29 Days} 18/11 12 Jyotirling Yatra – {25 days} – 01/05, 09/08 (Sravaan Maas)

Bollywood Themed Southern Caribbean Cruise {13 Days} - 15/11 - Premium All Inclusive Cruise - NCL JADE - Bollywood themed performances on board

E-mail: info@babaholidays.com • www.babaholidays.com 145 Melton Road Leicester, LE4 6QS

Leicester Tel: 0116 266 2481 London Tel: 0208 902 3007

17th March 2018 Gujarat Samachar

GujaratSamacharNewsweekly

www.gujarat-samachar.com

મોટી રકમનુંફંડ ટ્રાન્સફર કરતા NRG પર આવકવેરા વવભાગની નજર

અમદાવાદઃ વિદેશમાં િસતા ગુજરાતીઓ પોતેકમાતા ડોલરપાઉશડ સામેઆકષષક વરટનષમળી રહે તે હેતુથી ભારતમાં અને ખાસ કરીને ગુજરાતમાં મોટાપાયેડોલસષઠાલિેછે. થોડા સમય બાદ મૂડીરોકાણમાંબરકત આિે એટલે પોતાના એનઆરઆઈ બેશક ખાતા મારફતેઆ રોકાણ ટ્રાશસફર કરી દે છે. તાજેતરમાં જ સરકારને એનઆરઆઈના આિા ખાતામાં

મોટા ફંડ ટ્રાશસફર જોિા મળતાં આિકિેરા વિભાગનેઆ મામલે તપાસ કરિાનુંકામ સરકાર દ્વારા સોંપાયું છે. ૫૦ એનઆરઆઈ સંવદગ્ધ વ્યિહારો અંગે ઈડી તપાસમાં છે જેમાં ઓિરવસઝ રેવમટશસની જે દસ લાખ ડોલરની મયાષદા છે તેના કરતાં પણ િધુફંડ ટ્રાશસફર થયુંછે. કેશદ્રના ફાઇનાન્શશયલ ઈશટેવલજશસ યુવનટ (એફઆઈયુ)ને પડેલી શંકાના

સંબિપ્ત સમાચાર

આધારે હિે ઈડીએ તમામ એનઆરઆઈના વ્યિહારો પર િોચ રાખિાનું શરૂ કયુું છે. આમાં, મોટી રકમોના મૂડીરોકાણ કરી પ્રોપટટી કેશેર િેચી દઈ નફો ટ્રાશસફર કરતાં ગુજરાતીઓનો પણ સમાિેશ થાય છે. િળી એનઆરઆઈ ભારતમાંથી પોતાના દેશમાં એક િષષમાં એક વમવલયન ડોલર ફંડ ટ્રાશસફરની મંજૂર મયાષદા કરતાં િધુ રકમ ટ્રાશસફરના કકસ્સા છે.

રાઠવા અનેઅમીિહેન યાબિકેઉમેદવારી નોંિાવી હતી. પી. કે. વાલેરાએ કોંગ્રેસના સમથષનમાંઅપક્ષ • બિલકિસ િેસમાંપોલીસ સામેબરપોટટની તિઃ રહીને ફોમષ ભયુાં જ્યારે પરેિ મુલાણી અને સુપ્રીમ કોટટે ગુજરાત સરકારને વષષ ૨૦૦૨ના રજનીકાંત પટટલેપણ ઉમેદવારી ફોમષભયાષહતા. બિલકકસિાનુ કેસમાં દોબષત ઠરેલા પોલીસ • રંધોળામાં મૃતિોના પબરજનોને રૂ. િે લાખઃ અબિકારીઓ સામે બિસ્તભંગના પગલાં ભરીને ભાવનગરના રંઘોળા પાસે થયેલા માગષ સ્ટટટસ બરપોટે રજૂ કરવા સોમવારે અંબતમ તક અકસ્માતમાં૩૬ જાનૈયાઓ મૃત્યુપામ્યા હતા. આ આપી હતી. મુખ્ય ન્યાયમૂબતષદીપક બમશ્રાના નેતૃત્વ અકસ્માતમાં મૃત્યુ પામેલા દરેક જાનૈયાઓનાં હેઠળની સુપ્રીમ કોટટેસરકારનેજવાિ રજૂકરવા વારસદારોને પ્રિાનમંત્રી રાહત કોષમાંથી રૂ. િે વિુછ સપ્તાહનો સમય આપ્યો હતો. ગોિરા કાંડ લાખ આપવાની જાહેરાત કરાઈ છે અને પછી ગુજરાતમાં ફાટી નીકળેલી બહંસાથી િચવા અકસ્માતમાં ગંભીર રીતે ઈજા પામેલાઓને પ્રયાસ થઈ રહ્યો હતો તેવખતેરાબિકાપુર ગામમાં વ્યબિદીઠ રૂ. ૫૦ હજારની સહાય અપાિે. ૩ માચષ ૨૦૦૨ના રોજ સગભાષ બિલકકસિાનુ પર • સ્વ. િોંગ્રેસી પ્રિોધ રાવલનાંપત્નીનુંબનધનઃ સામૂબહક દુષ્કમષથયુંહતું . બિલકકસના કુટિના ું ૧૪ ગુજરાત રાજ્યના સ્વ. પૂવષગૃહ પ્રિાન અનેપ્રદેિ કોંગ્રેસના પૂવષ અધ્યક્ષ પ્રિોિ રાવલના િમષપત્ની સભ્યોની હત્યા થઈ હતી. • રાજ્યસભામાં ૪ િેઠિો માટે૮ની ઉમેદવારીઃ તથા અનેક સેવાકીય પ્રવૃબિઓથી ગરીિ ગુજરાતમાં આગામી રાજ્યસભાની ચૂંટણીની મબહલાઓના હૃદયમાં આગવું સ્થાન િરાવનારાં ઉમેદવારીના ફોમષભરવાનો સોમવારેછેલ્લો બદવસ બદવ્યાિેન રાવલનું ૧૦મી માચચે બનિન થયું હતું. હતો. તેમાં૪ િેઠકો સામેકુલ ૮ ફોમષભરાયાંહતાં. બદવ્યાિેન કેટલાંક વષોષથી ગાંિીનગરમાં બનવાસ ભાજપ તરફથી પરસોિમ રૂપાલા, મનસુખ કરતા હતા. અનેક સેવાકીય સંસ્થાઓમાં પ્રમુખ માંડવીયા અનેકકબરટબસંહ રાણાનેમેન્ડટટ અપાતા પદેરહી જીવનના છેલ્લા શ્વાસ સુિી કાયષરત રહ્યા ત્રણેજણેફોમષભયાાંહતાં. કોંગ્રેસ તરફથી નારણ હતા.


17th March 2018 Gujarat Samachar

@GSamacharUK

www.gujarat-samachar.com

ગત વષાકરતાંરિટનના સ્ટુડન્ટ રવઝામાં૨૮ ટકાનો વધારો નોંધાયો

અમદાવાદઃ ૨૦૧૭માં ૫.૨૬ લાખ ભારતીયોનેયુકેના વિવિધ વિઝા મળ્યા છે. જે અત્યાર સુધીના વિઝાથી સૌથી િધુછે. ગત િષષ કરતાં આ સંખ્યામાં ૧૦ ટકા જેટલા િધારો છે. થટુડન્ટ વિઝામાં તો ૨૮ ટકાના િધારા સાથે ૧૪૫૦૦ વિદ્યાથથીઓએ ઉચ્ચ અભ્યાસના વિઝા મેળવ્યા હતા. જ્યારે વિવઝટસષ વિઝામાં ૧૧ ટકાના િધારા સાથે કુલ ૪.૨૭ લાખ ભારતીયોનેવિવટશ વિઝા મળ્યા છે. નોકરી માટેના વિઝા પણ ૫૯ હજાર ભારતીય યુિાનોને

મળ્યા છે. જેદશાષિેછેકેભારત અને યુકે િચ્ચેના સંબંધો િધુ મજબૂત થઈ રહ્યા છે. આ સમગ્ર મામલેભારતમાં સ્થથત વિવટશ હાઈ કવમશનર સર ડોમમમિક એસ્કકવથે જણાવ્યુંહતુંકે, ‘આ આંકડાઓ બન્ને દેશો િચ્ચેના પરથપર સંબંધો મજબૂત થઈ રહ્યા હોિાનું જણાિે છે. એ િાતનો પણ વિશેષ આનંદ છેકેનોકરી, થટડી, વબઝનેસ કે ટૂર માટે યુકેની પસંદગી ભારતીયો વિશેષ પ્રમાણમાં કરી રહ્યા છે. યુકે જિા ઇચ્છતા ભારતીય

સંરિપ્ત સમાચાર

ગુજરાત

GujaratSamacharNewsweekly

વિદ્યાથથીઓમાં ૨૮ ટકાનો િધારો એ િાતનું સૂચક છે કે યુકન ે ી િર્ડડક્લાસ યુવનિવસષટીઓ ફરીથી ભારતીય યુિાનોનું આકષષણ બની રહી છે. અમારી વિઝા માટેની સેિાઓ પણ ભારતીયો માટે હંમેશાંથી શ્રેષ્ઠ રહી છે. વિઝા માટે અરજી કરનારા ૯૦ ટકા ભારતીયોને વિઝા ઇથયૂથાય છે. તેમાંય ૯૯ ટકાને તો ૧૫ સવિષસ ડેઝમાં વિઝા મળી જાય છે. અન્ય કોઈ પણ દેશ કરતાં ભારતમાં અમારા વિઝા એસ્લલકેશન સેન્ટસષપણ સૌથી િધુછે.’

અમદાવાદ એર પોટટ પર બેનવા એરોરિજ

અમદાવાદઃ અમદાવાદના ડોમેસ્વટક ટવમાનલ ટી-૧ પર ચાર એરોવિજ છે. જ્યારે ઇડટરનેશનલ ટવમાનલ ટી-૨ પર અત્યાર સુધી બે જ એરોવિજ હતા. એર પોટટના ટી-૨ પર ફ્લાઈટની સંખ્યા વધી રહી હોવાથી રૂ. ૪.૪૦ કરોડના ખચચે ટી-૨ પર વધુ બે એરોવિજ તાજેતરમાં મુકાયા છે. જેના પગલેટી-૨ પર હવે૪ એરોવિજ થતાં પેસેડજરો ટવમાનલમાંથી સીધા વવમાનમાં પહોંચી શકશે અને તેમનો સમય બચશે. આ બડને નવા એરોવિજ એ-૩૨૦ એરિાફ્ટ અને૭૪૭ વસવરઝના એરિાફ્ટને પણ ધ્યાનમાં રાખીને ખાસ તૈયાર કરવામાં આવ્યા છે.

પોલીસનેશંકા છેકે, રાજેડદ્ર શેખવાનો આ હત્યામાંહાથ હોઈ શકે. વળી શેખવાનો ફોન પણ સ્વવચઓફ આવી રહ્યો છે. પોલીસ તપાસમાં • જશવંત બીડીવાળા પરરવારના જીતેન્દ્ર પટેલનો આપઘાતઃ અમરેલીના સલીમ અનેઅનવર એ બેનામ પણ સામેઆવ્યાંછે. અમદાવાદના કણાાવતી ક્લબ નજીકના સ્વિંગ વવલેબંગલોમાંરહેતા • મુંબઈના ૧૫૦ હીરાવાળાના રૂ. હજાર કરોડ ડૂબ્યાઃ મુંબઈના જશવંત બીડીવાળા પવરવારના બીડી અને ફામાાના વ્યવસાયી ૬૬ હીરા અને કાપડના નાના વેપારી અને દલાલોના રૂ. ૧૦૦૦ કરોડ વષષીય જીતેડદ્ર ઉફફે રાજાભાઈ પટેલે પોતાની લાયસડસવાળી વબટકનેક્ટ, હેકવટા અને ટોવટા સવહતના વિપ્ટોકરડસીમાં ડૂબી વરવોલ્વરથી લમણામાંગોળી મારીને૧૦મી માચચેઆપઘાત કયોાહતો. ગયા હોવાની માવહતી છે. સુરતના વરાછા વવવતારના ભેજાબાજો પોલીસેજણાવ્યુંછેકે, ઘટનાવથળેથી કોઈ સુસાઈડ નોટ મળી નથી સતીષ કુંભાણી, સુરેશ ગોરવસયા અને વચરાગ લાવિયા મારફતે તેથી મૃત્યુનુંચોક્કસ કારણ જણાયુંનથી, પરંતુજીતેડદ્રભાઈની છેલ્લા વિપ્ટોકરડસીમાં રોકાણ કરીને પવતાઈ રહેલાં હીરાવાળાએ દુબઈ એક વષાથી વડિેશનની દવા ચાલતી હોવાથી વડિેશનમાં તેમણે આ સુધી ત્રણેયની શોધ ચલાવી રહ્યાનુંજાણવા મળેછે. પગલુંલીધાની શંકા છેઅનેપોલીસ કેસમાંવધુતપાસ કરી રહી છે. • સસ્પેન્ડેડ પ્રદીપ શમાાજેલમાંથી છૂટ્યા નેઝડપ્યા!ઃ ભૂકંપ પછી • અમદાવાદનાં મંરદરમાં વેપારીની ગોળી મારીને હત્યાઃ ફૂડ ભુજના પુનઃ વસનમાં ભ્રષ્ટાચારના આરોપમાં ધરપકડ બાદ કોપોારેશન ઓફ ઇસ્ડડયાના ટ્રાડસપોટટકોડટ્રાકટર ૫૮ વષષીય સુરેશ શ્રેણીબદ્ધ ગુનાઓમાંસંડોવાયેલા સવપેડડેડ અવધકારી િદીપ શમાાના શાહ અમદાવાદની લાવણ્ય સોસાયટીના વવરેિર મહાદેવ મંવદરમાં હવાલા કાંડમાં હાઈ કોટેટ જામીન મંજૂર કરતાં શમાા નવમીએ ૧૦મી માચચેબપોરેદશાન કરતા હતા ત્યારેતેમની પાછળ ઊભેલા બે સાબરમતી જેલમાંથી બહાર નીકળ્યા ત્યાંઅમદાવાદ એડટી કરપ્શન જણાએ તેમનાંમાથામાંપાઈપ ફટકારી હતી. એ પછી પોઇડટ બ્લેડક બ્યુરો (એસીબી)એ નવા ગુનામાં તેમને પકડ્યા હતા. સવપેડડેડ રેડજથી છાતીના ભાગેજમણી બાજુગોળી મારીનેતેમની હત્યા કરી આઇએએસ િદીપ શમાાસરકારની વશવપંગ કંપની મે.આલકોક અને કરી ભાગી ગયા હતા. વષા ૨૦૦૯માં સુરેશ શાહે ધંધાના હરીફ એસડાઉન (ગુજરાત)લીમાં ૨૦૦૭થી ૨૦૦૮માં મેનેવજંગ વડરેકટર અમરેલીના રાજેડદ્ર શેખવાની હત્યા માટે કાવતરું ઘડ્યું હતું. જેથી હતા. તેવખતે મુંબઇના નેવલ એસ્ડજવનયર સહાયરાજ સાવરીમથ્થુ

રાજસ્થાની સમાજ દ્વારા ફાગણ સુદ સાતમના રદવસેઘેર ઉત્સવ ઉજવવામાંઆવેછે. જેમાંરાજસ્થાની પુરુષો લાકડીઓ લઈનેઘેરનૃત્ય કરેછે. આ સાથેતેઓ રવરવધ પરંપરાગત નૃત્યો પણ કરેછે. અમદાવાદનાંજમાલપુર શાક માકકેટમાંઆ વખતેસાતમેએટલેકે આઠમીએ રાજસ્થાની સમાજ દ્વારા ઘેરનૃત્યનુંસામૂરહક આયોજન કરાયું હતું. જેમાંસમગ્ર શહેરમાંવસતા રાજસ્થાની આગેવાનો તથા યુવાનોએ હોંશેહોંશેહાજર રહીનેઉત્સવમાંનૃત્યની રંગત જમાવી હતી.

પાસેસરકારી વશવપંગ કંપનીનો કોડટ્રાકટ હતો. આ કોડટ્રાક્ટ માટે નાણાંમંજરૂ કરાવાના બદલામાંશમાાએ રૂ. ૨૫ લાખની લાંચ લીધાના આરોપમાંએસીબીએ તેમની ધરપકડ કરી હતી. • સાંગાણી - શારલગ્રામના રૂ. સો કરોડના દસ્તાવેજો જપ્તઃ ઇડકમટેક્સ વવભાગ દ્વારા શહેરના ત્રણ વબલ્ડર ગ્રુપ સાંગાણી ઇડફ્રાવટ્રક્ચર, સત્યમ ડેવલપસાઅનેશાવલગ્રામ વબલ્ડકોન પર સચા અને દરોડાની કાયાવાહી ચાલી રહી છે. આ ત્રણ વબલ્ડર ગ્રુપના અત્યાર સુધીમાંરૂ. ૧૦૦ કરોડના જમીન ખરીદીના દવતાવેજો જપ્ત કરાયા છે. આ વબલ્ડર ગ્રુપના ઓન મની વ્યવહારો અને વવદેશી બેડક ખાતાની વવગતો મળી આવી છે. • હારદાક પટેલની બહેનના લગ્નમાં રૂ. ૨૦ કરોડનો ધુમાડોઃ પાટીદાર સમાજ ‘પાસ’ના કડવીનર હાવદાક પટેલની બહેન મોવનકાના તાજેતરમાં રૂ. વીસ કરોડના ખચચે ભવ્યાવતભવ્ય લગ્ન વવરમગામમાં યોજાયાં હતાં. આ લગ્નની તસવીરો સોવશયલ મીવડયામાંવાયરલ થઈ તો હાવદાકના કટ્ટર દુશ્મન ગણાતા અવિન સાંકડાસવરયાએ અમદાવાદ ઇડકમટેક્સને પત્ર લખીને આ લગ્નમાં થયેલા પૈસાના ધુમાડાની તપાસ કરવા માગ કરી છે. ઉલ્લેખનીય છે કે આ લગ્નમાં કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય ઉપરાંત સુરતના મ્યુવન. કોપોારેટરો, ગઢડા વવામીનારાયણ સંિદાયના સંતો હાજર હતા.

þщ´ђçª અђЧµÂ°Ъ ¯¸ЦºЦ ´ьÂЦ ¸ђક»¾Ц³Ьє ¾²Ь¨¬´Ъ અ³щº½ ¦щ.

ÃЦ§º ¦щMoneyGramPlus કЦ¬↔*

¨¬´Ъ, º½ અ³щÂЬº╙Τ¯. þщ¡Ц ¯¸ЦºЪ ³%ક³Ъ ´ђçª અђЧµÂ°Ъ.

* ¿º¯ђ »Ц¢а, ¾²ЦºщV®કЦºЪ ¸Цªъકж´Ц કºЪ³щmoneygram.co.uk/postoffice ´º V¾. ¸³ЪĠЦ¸ ઈתº³щ¿³» ╙»╙¸ªъ¬, ¹Ь³Цઈªъ¬ ЧકєÆ¬¸¸ЦєµЦઈ³ЦЩ׿¹» ક׬Ī ઓ°ђ╙ºªЪ ˛ЦºЦ અ╙²કж¯ અ³щ╙³¹є╙Ħ¯ ¦щ. ¸³ЪĠЦ¸ અ³щUÔ¾Ъ³ђ ¢ђ½ђ ¸³ЪĠЦ¸³Ц Ĭ¯Ъક ¦щ, અ×¹ ¶ЦકЪ³Ц Ĭ¯Ъક ¯щ³Ц Âє¶є╙²¯ ¸Ц╙»કђ³Ъ Âє´╙Ǽ ¦щ. © 2017 ¸³ЪĠЦ¸. ´ђçª ઓЧµÂ ╙»╙¸ªъ¬ ઈєÆ»щ׬ અ³щ¾щàÂ¸Цєº╙§çª¬↔¦щ. º╙§çª§↓³є¶º 2154540. º╙§çª¬↔કЦ¹Ц↓»¹њ finsbury Dials, 20 Finsbury Street, London EC2Y 9AQ

9


10 તંત્રીલેખ

ઇચ્છામૃત્યુનો અજધકાર

@GSamacharUK

જ્યારે દરેક વ્યતિ સટમાન સાથે જીવવાનો અતધકાર ધરાવિી હોય િો પછી સટમાન સાથે મરવાનો કેમ નહીં? ભારિમાં લાંબા સમયથી ચચાષના ચોિરે ચઢેલા આ પ્રશ્નનો િવાબ આખરે સવોષચ્ચ અદાલિે આપી િ દીધો છે. સુપ્રીમ કોટેે કેટલીક આકરી શરિોને આધીન ભારિીયોને ‘ઇછછામૃત્યુ’નો અતધકાર આપિો ચુકાદો ફરમાવ્યો છે. કોટેે આ સીમાતચહનરૂપ ચુકાદો આપિી વેળા થવામી તવવેકાનંદ અને મહાત્મા ગાંધીના શબ્દો ટાંક્યા છે. કોટેે જીવનની િુલના તદવ્ય જ્યોતિ સાથે કરી છે િો સાથોસાથ જીવન અને મૃત્યુને એક તસક્કાની બે બાિુ પણ ગણાવ્યા છે. િો આ ચુકાદા સાથે િ અદાલિે દરેક વ્યતિને ‘તલતવંગ તવલ’નો અતધકાર આપ્યો છે. િે અંિગષિ વ્યતિ હવે પોિાની હયાિીમાં િ એવું તવલ કરી શકશે કે ભતવષ્યમાં પોિે ગંભીર કે અસાધ્ય રોગની સારવાર દતરમયાન એવી સ્થથતિમાં પહોંચી જાય કે િેની સારવાર િ શક્ય ન હોય અથવા િો કાયમ માટે કોમામાં સરી પડે અને અચેિન હાલિમાં િ વેસ્ટટલેટર પર તદવસોના તદવસો સુધી મૂકવા પડે એવી સ્થથતિમાં આવી જાય િો િેવા સંિોગોમાં િેમની લાઇફ સપોટે તસથટમ બંધ કરી દેવામાં આવે. આવું તવલ ના થયું હોય િો િેવા સંિોગોમાં દદમીના થવિનો લાઇફ સપોટે તસથટમ બંધ કરવા દેવાની પરવાનગી માટે હાઇ કોટેનો પણ સંપકક કરી શકશે. સવોષચ્ચ અદાલિે ગંભીર બીમારીનો સામનો કરી રહેલા લોકોને ‘ઇછછામૃત્યુ’નો અતધકાર િો આપ્યો છે. પરંિ,ુ આ અતધકાર માિને માિ એવા લોકો પૂરિો િ સીતમિ રાખવામાં આવ્યો છે, િેમના થવથથ થવાની સંભાવના લેશમાિ નથી. કોટેે ઇછછામૃત્યુની નવી િોગવાઇનો દુરુપયોગ રોકવા માટે કેટલીક આકરી શરિો પણ લાદી છે. આ પ્રકારના િમામ કકથસામાં મેતડકલ બોડેની મંિરૂ ી અતનવાયષ બનશે. બહુમિી ભારિીય સમાિ જીવનમૃત્યુને ઇશ્વરની દેન માને છે ત્યારે આ ચુકાદો ચચાષથપદ ન બને િો િ નવાઇ. િોકે આમ છિાં સવોષચ્ચ અદાલિનો આદેશ કેટલાય કેસોમાં આવકાયષ ગણવો રહ્યો. ઘણી વ્યતિઓ તિંદગીની અંતિમ ક્ષણોમાં એટલી હદે તરબાિી હોય છે કે જ્યારે િે મૃત્યુ પામે છે ત્યારે થવિનોનો એક િ પ્રતિભાવ હોય છે કે - સારું થયુ,ં તબચારા છૂટી ગયા... થવૈસ્છછક સંથથા કોમન કોઝ િારા ૧૩ વષષ પૂવવે

ઇછછામૃત્યુનો અતધકાર માગિી અરજી થઇ હિી. કોટેે અનેકતવધ પાસાંઓ પર ચચાષતવચારણા યોજ્યા બાદ, સુનાવણી કયાષ બાદ ચુકાદો આપિાં માટયું છે કે દરેક વ્યતિને ગૌરવપૂણષ જીવન જીવવાનો અતધકાર છે અને િેમાં અચેિન અવથથામાં હોસ્થપટલની પથારીમાં પડ્યા પડ્યા માિ મશીનોના સહારે શ્વાસ ચાલિા રહે િેવા જીવનનો સમાવેશ થિો નથી. આ પ્રકારના કેસોમાં દદમીના શરીરમાં જાિ જાિની નળીઓ ખોંસીને િેને કૃતિમ િબીબી સાધાનોના સહારે પરાણે જીવીિ રાખવો એ િૂરિા અને માનવગૌરવનો ભંગ િ છે. સુપ્રીમ કોટેના ચુકાદા સંદભવે મુબ ં ઇની કેઇએમ હોસ્થપટલની નસષ અરુણા શાનબાગનો ઉલ્લેખનીય છે. એક નરાધમે કરેલા દુષ્કમષના પ્રયાસ દરતમયાન અરુણા કોમામાં સરી પડી. વષોષના વહેવા સાથે પતરવારિનો અને તમિો પણ િેને છોડી ગયા. િોકે હોસ્થપટલના સાથી કમષચારીઓએ િેના અંતિમ શ્વાસ સુધી કાળજી રાખીને સાથ તનભાવ્યો હિો. અરુણાએ લગભગ ૪૨ વષષ સુધી તનશ્ચેિન અવથથામાં હોસ્થપટલના તબછાને વીિાવ્યા હિાં. અરુણાને િો નસીબદાર િ ગણી શકાય કે ‘પોિાના’ છોડી ગયા િો ‘પરાયા’એ હૂંફ આપી, પણ આવું િવલ્લે િ બનિું હોય છે િે પણ વરવી વાથિતવિા છે. ચુકાદાનો સાર એટલો િ કહી શકાય કે માિ શ્વાસ ચાલુ રહેવા એ િ તિંદગી નથી. કોઇ વ્યતિને પોિાના શરીર પર થનારા અત્યાચારને અટકાવિી રોકી શકાય નહીં. ઇછછામૃત્યુની મંિરૂ ીનો દુરુપયોગ થઇ શકે છે એવી આશંકાઓને સુપ્રીમ કોટેે ગણકારી નથી કારણ કે એમ િો કોઇ પણ કાયદાકીય િોગવાઇનો દુરૂપયોગ થઇ િ શકે છે. આથી વહીવટી િંિે એ બાબિની પણ કાળજી લેવી રહી કે નવી િોગવાઇનો દુરુપયોગ ન થાય િે માટે આવશ્યક શરિોનું ચોકસાઇપૂવકષ પાલન થાય. સંપતિના તવખવાદ કે વતસયિના દુરુપયોગની આશંકા ન રહે િેવી િોગવાઇઓ પર પણ તવચારણા કરવી િોઇએ. ‘ઇછછામૃત્યુ’નો અતધકાર આપવાનો તનણષય ઐતિહાતસક છે અને િે િ સંદભષમાં મૂલવવામાં આવશે િેવી અપેક્ષા અથથાને નથી. આ તવષય માનવીય સંવદે નાઓ સાથે િોડાયેલો હોવાથી આમાં રાિકારણ ન થાય િો સારું.

ચીનના સંસદગૃહે આખરે રાષ્ટ્રપતિ શી તિનતપંગને વધુ શતિશાળી બનાવિા બંધારણીય સુધારા પર મંિરૂ ીનું મત્તું મારી દીધું છે. ચીનમાં અત્યાર સુધી કોઇ પણ રાષ્ટ્રપતિ માિ બે િ મુદિ (એટલે કે દસ વષષ) સુધી હોદ્દા પર રહી શકિા હિા. માઓત્સે િુંગની િેમ કોઇ સવોષચ્ચ નેિા આજીવન સત્તા હથિગિ ન કરી શકે િે માટે ચીનમાં આ બંધારણીય િોગવાઇ કરવામાં આવી હિી. િોકે હવે તિનતપંગ ઇછછે િો આજીવન રાષ્ટ્રપતિ પદે રહી શકે છે. પહેલી નિરે ભલે આ મામલો ચીનની આંિતરક બાબિ ગણાય, પરંિુ ખરેખર એવું નથી. ક્યો દેશ, કઇ વ્યતિને પોિાના નેિાપદે ચૂટં ે છે એ િેની આંિતરક બાબિ હોઇ શકે છે, પરંિુ ચીનની વાિ અલગ છે. િેનું આંિતરક રાિકારણ સમગ્ર દુતનયાને પ્રભાતવિ કરે છે. દુતનયાભરના િમામ મોટા દેશોમાં ચીન એકમાિ એવો દેશ છે જ્યાં લોકિંિ નથી. અમેતરકા, ઈંગ્લેટડ, ફ્રાંસ, ભારિ, જાપાન, િમષની િેવા િમામ મોટા દેશોની સરકારોને પ્રજા લોકશાહી ઢબે ચૂટં ે છે. એવું પણ કહી શકાય કે આ ચૂટં ાયેલી સરકારને િનમિ અને લોકલાગણીને ધ્યાનમાં લેવા પડે છે. જ્યારે ચીનમાં એક િ પક્ષની સરકાર છે. લોકલાગણી કે િનમિને િો ત્યાં કોઇ થથાન િ નથી. આ સંિોગોમાં તિનતપંગને રાષ્ટ્રપતિપદે આજીવન રહેવાના અતધકારથી દુતનયા પર અચૂક રાિકીય પ્રભાવ પડશે િ. તિનતપંગના શાસનકાળ દરતમયાન રેડ આમમી િારા િે પ્રકારે ભારિની કનડગિ વધી છે િે િોિાં ચીનની સંસદનો તનણષય ભારિ માટે ખાસ

અસરકિાષ બને િેવો છે. એક સમય હિો જ્યારે ભારિ અને ચીન સારા તમિ હિા. પરંિુ ૧૯૬૨માં ચીને ભારિની પીઠમાં ખંિર ભોંક્યું િે પછી સંબધં ો વણથયા, િે ફરી ક્યારેય ઉષ્માપૂણષ બટયા િ નહીં. પોિાના પાડોશી દેશો સાથે સિિ તવખવાદ કરિાં રહેવાની ચીનને કુટવે છે. ભારિને ઉશ્કેરવા માટે ક્યારેક િે અરુણાચલ પ્રદેશમાં િો ક્યારેક બીજા કોઇ રાજ્યમાં ઘુસણખોરીના અટકચાળાં કરિું રહે છે. તિનતપંગને આજીવન રાષ્ટ્રપતિ પદે રહેવાની મંિૂરી આપિી બંધારણીય િોગવાઇ િેમને સરમુખત્યાર બનાવી શકે છે. માઓત્સે િુગ ં બાદ તિનતપંગને ચીનના સૌથી વધુ શતિશાળી રાષ્ટ્રપતિ ગણાવાઇ રહ્યા છે. ચીન પાકકથિાન સાથે મળીને ભારિને ઘેરાબંધી કરવા લાંબા સમયથી પ્રયત્નશીલ છે. આ સંિોગોમાં ચીનની આંિતરક રાિકીય ગતિતવતધ પર ભારિે ચાંપિી નિર રાખવી પડશે. ભારિ સરકાર ચીનની સાથે તિપક્ષી સંબંધ ભલે મિબૂિ કરે, પણ િેણે દેશના આત્મસટમાનનું ધ્યાન રાખવું રહ્યું. શતિસંિલ ુ ન માટે ભારિે નેપાળ, ભૂિાન, માલદીવની સાથેસાથે અમેતરકા અને રતશયા સાથે પણ સંબધં ો વધુ ઘતનષ્ઠ બનાવવા પડશે. ભારિ સરકાર ફ્રાટસ, ઓથટ્રેતલયા, જાપાન, તવયેિનામ વગેરે દેશો સાથે તવતવધ ક્ષેિે આ બાબિે સતિય બની છે િે આવકાયષ છે. ચીનના બંધારણમાં સુધારાની અસર ભારિ ઉપરાંિ બીજા દેશો પર પણ પડ્યા વગર નહીં િ રહે, પરંિુ ભારિે તવશેષ સાવધાની દાખવવાની િરૂર છે.

શી જિનજિંગ વધુશજિશાળી બન્યા

GujaratSamacharNewsweekly

17th March 2018 Gujarat Samachar

www.gujarat-samachar.com

Let noble thoughts come to us from every side

આનો ભદ્રાઃ ક્રતવો યન્તુ વવશ્વતઃ | દરેક વદશામાંથી અમને શુભ અને સુંદર વવચારો પ્રાપ્ત થાઓ

પૂવોોત્તરમાં ભાજપનો ભવ્ય વવજય

આપણા ‘ગુજરાત સમાચાર’ના તા ૧૦ માચચના અંકના પ્રથમ પાને ‘ડાબેરીઓના ગઢ માં કમળ ખીલ્યું’ સમાચાર વાંચીને ખૂબ આનંદ થયો. ઈશાન ભારતના િણ રાજ્યોમાં થયેલી ચૂંટણીમાં વિપુરા અને નાગાલેન્ડમાં ભાજપનો ભવ્ય વવજય થયો. આ બે રાજ્યોમાં કોંગ્રેસ ખાતું પણ ખોલાવી ન શકી અને િીજા મેઘાલયમાં કોંગ્રેસને ૨૧ અને ભાજપ ને માિ ૨ બેઠક મળવા છતાં પણ ત્યાં શાસન કરીને ભાજપે કોંગ્રેસ મુિ ભારતનું થવતન લગભગ પૂરું કયુું છે. વિપુરામાં ૨૫ વષચથી રાજ કરી રહેલા ડાબેરીઓને ધોબી પછાડ આપીને ભાજપે ભવ્ય વવજય મેળવ્યો છે. આમ પૂવોચિરના સાતમાંથી છ રાજ્યમાં ભાજપનો ભગવો લહેરાયો છે. આ વવજય જીએસટી અને નોટબંધીનો છે. ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ અવમત શાહે આ રાજ્યોમાં ભાજપના વવજય માટે પાયાથી માંડીને ટોચ સુધીનો વ્યુહ રચ્યો હતો. આમ ૨૦૧૯ માં ભાજપ ફરી સિા પર આવે તેનો પાયો નંખાઈ ગયો છે. - ભરત સચાણીયા લંડન

ઘડપણમાં લાચારી

થોડા સમય અગાઉ આ કોલમમાં ‘વડીલોએ જીવનનો આનંદ માણવો જોઈએ’ શીષચક નીચે મારો પિ પ્રગટ થયો હતો. તેને સારો પ્રવતસાદ મળ્યો હતો. ઘણાં લોકોએ જણાવ્યું હતું કે પિમાં લખેલી વવગત તેમના જીવનમાં બનતી હકીકતનું પ્રવતવબંબ હતી. પહેલાના જમાનામાં વહુઓ તો સાસુઓથી ડરતી અને તેમના હુકમ પ્રમાણે અને તે કહે તેમ કરતી. હવે પવરસ્થથવત બદલાઈ છે અને ઘરડા માબાપ છોકરાઓના દબાણ નીચે રહે છે. ઘર અને સંપવિ છોકરાઓના નામે કરી દીધા પછી તેઓ લાચારીભયુું જીવન જીવે છે. ઘડપણમાં એકલા પડી જવાશે અને પાછળની જીંદગી અજાણ્યા માણસો સાથે ઘરડા ઘરમાં કાઢવી પડશે તેવો તેમને ડર લાગ્યા કરે છે. છોકરાઓ આ પવરસ્થથવતનો લાભ ઉઠાવીને તેમની પાસે પૌિો સાચવવાનું અને તેમને થકૂલે લેવા મૂકવા જવાનું કામ કરાવે છે. બધા ઘરમાં આવું બને છે એવું નથી. પણ વડીલોએ ધ્યાન રાખવું જોઈએ કે તેમની પાછલી જીંદગી, તેમની જીવનની સંધ્યા, ઘરમાં ગોંધાઈ રહેવામાં પસાર ન થઈ જાય. તેમણે તેમની વયના વમિો સાથે પણ થોડો સમય પસાર કરવો જોઈએ. - વદનેશ શેઠ ઈલ્ફડડ

પૂવોજન્મ અને પુનજોન્મ

મોટાભાગના વહંદુઓમાં પૂવચજન્મ અને પુનજચન્મની માન્યતા ખૂબ પ્રચવલત છે. એના ઉંડા મૂળ આપણા રોજીંદા જીવનમાં પણ અસર કરતા હોવાનું મનાય છે. ‘આ જન્મમાં શારીવરક ખોડખાંપણ, ગરીબી, બીમારીઓ અને બીજા અનેક જાતના દુઃખ આપણા પૂવચજન્મના પાપ કે કમચના ફળ રૂપે જ મળે છે. તે તમામ રજેરજ ભોગવવાથી આવતા જન્મમાં સુખની પ્રાસ્તત થઈ શકે. જો એ પૂરેપૂરા ભોગવાય નહીં તો વળી પાછા બાકી રહેલા કે ઉધાર પાસા સરભર કરવા આવતા જન્મે ફરીથી ભોગવવા જ

માણસ સુખી થવા માટે દુઃખી થાય છે. - દુલા કાગ

પડે.’ હવે આવી વ્યવિઓને શારીવરક, માનવસક કે આવથચક મદદ કરીને એના દુઃખ ઓછાં કરાય તો એના ભોગવટામાં કાપ મૂકાય અને વળી પાછા એના પૂનજચન્મમાં ઉધાર પાસા સરભર કરવા ભોગવવા જ પડે. આવી પવરસ્થથવતમાં (આવતા જન્મમાં નુક્સાનકારક હોવા છતાં) એવી વ્યવિઓને મદદ કરવી યોગ્ય ગણી શકાય કે નહીં ? આવા સવચમાન્ય પૂરાવા વસવાયના વહેમ અને ભ્રમથી ભરેલી માન્યતાઓને વળગી રહેવું એ ઈચ્છવા યોગ્ય છે ખરું ? પૂવચજન્મ અને પુનજચન્મ જેવું કંઈ છે ખરું ? કે પછી એક જાતની કલ્પના માિ છે ? આ ગહન વવષય ખરેખર ઉંડો વવચારવવમશચ અને ચચાચ વવચારણા માગી લે છે. આપણા વાચક વમિો કંઈક પ્રકાશ પાડે તો સારું ! - ડો. નગીનભાઈ પી પટેલ લંડન

માતૃભાષામાં છાપું વાંચવાની તક

વવદેશમાં બેઠાં બેઠાં પણ પોતાની માતૃભાષામાં છાપું વાંચવાની તક મળે તેની વાત જ કંઈક અલગ હોય. ‘ગુજરાત સમાચાર’ આ કાયચ પ્રશંસનીય રીતે ઘણાં વષોચથી કરી રહ્યું છે તે બદલ પ્રથમ તો હું આ પસ્લલકેશન ગ્રુપને વબરદાવું છું. હું બાવીસેક વષચથી વેમ્બલીમાં રહું છું અને ‘ગુજરાત સમાચાર’નો વનયવમત વાચક છું. મને આ છાપામાં આવતી ‘અતીતથી આજ’ની કોલમ અને વવષ્લેષ્ણાત્મક લેખો ખૂબ જ વાંચવા ગમે છે. વિટન સવહત થવદેશના નાના મોટા સમાચાર ત્યાં સુધી કે પંથકોમાં બનતી ઘટનાના સમાચાર અહીં વિટનમાં વાંચવા મળે છે એ વાચકો માટે બહુ મોટી વાત છે. આ રીતે જ તમે અમને વતનના સમાચાર આપતા રહો એવી શુભેચ્છા અને અવભનંદન. - નવનીત પટેલ વેમ્બલી

ટપાલમાંથી તારવેલું

• નોવટંગહામથી નયન શેઠ લખે છે કે તા. ૩ માચચ, ૨૦૧૮ના અંકમાં પાન નં. ૨૦ પર યુવનવવસચટીના પ્રાધ્યાપકોની હડતાળના સમાચાર વાંચીને દુઃખ થયું. હડતાળને લીધે લાખો વવદ્યાથથીઓનો સમય, નાણાં અને અભ્યાસનો વ્યય થઈ રહ્યો છે. • ક્રાઉલીથી રન્ના શાહ લખે છે કે તા.૩-૩-૧૮ના અંકમાં પાન નં.૧૫ પર ‘ઈલેસ્ક્િક વાહનોની જાન જોડી’ સમાચાર ગમ્યા. ભારતમાં પ્રદૂષણ અટકાવવા માટે સૌએ ઈલેક્િીક વાહનોનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. • વેમ્બલીથી અજય પટેલ લખે છે કે તા. ૩-૩૧૮ના અંકમાં પાન નં. ૩ પર િેન્ટના સમાચાર વાંચીને ખૂબ આનંદ થયો. ૨૦૨૦ માટે તેને લંડન બરો ઓફ કલ્ચર જાહેર કરાતા તે ઘણી સાંથકૃવતક પ્રવૃવિઓનું કેન્દ્ર બની જશે. • સડબરીથી સુવનલ પંડ્યા લખે છે કે તા. ૩ માચચ, ૨૦૧૮ના અંકમાં પાન નં. ૫ પર નજીવી બીમારીમાં...વાંચ્યું. આ વાત પણ સાચી છે. પેરન્ટ્સ બીમાર બાળકોને પહેલા ફામાચવસથટ પાસે લઈ જાય તો તે તરત વનદાન કરીને યોગ્ય દવા આપી શકે અને GP ની એપોઈન્ટમેન્ટ માટે રાહ જોવાનું ટળે અને GP નો પણ સમય બચે.

Editor: CB Patel Asian Business Publications Ltd Karma Yoga House, 12 Hoxton Market, (Off Coronet Street) London N1 6HW. Tel: 020 7749 4080 • Fax: 020 7749 4081 For Sales Tel: 020 7749 4085 Email: sales@abplgroup.com Email: gseditorial@abplgroup.com Website: www.abplgroup.com © Asian Business Publications Bureau Chief: Nilesh Parmar

(BPO) AB Publication (India) Pvt. Ltd. 207 Shalibhadra Complex, Opp. Jain Derasar, Nr. Nehru Nagar Circle, Ambawadi, Ahmedabad-380 015. Tel: +91 79 2646 5960

Email: gs_ahd@abplgroup.com


17th March 2018 Gujarat Samachar

www.gujarat-samachar.com

@GSamacharUK

GujaratSamacharNewsweekly

11


12 સૌરાષ્ટ્ર

@GSamacharUK

૧૩ જાપાની યુવતીઓ ત્રણ મહિનામાં કડકડાટ સંસ્કૃતમાંવાતચીત કરતી થઈ

પોરબંદરઃ તેર જાપાનીઝ યુવતીઓ ભગવદ ગીતા, કૃષ્ણ વેદાંત અને પાણીની સંજકૃતનો અભ્યાસ કરવા માટેપોરબંદરમાંતેમના સાથીઓ સાથે આવીને રહે છે. આ યુવતીઓ પોરબંદર નજીક રીણાવાડા પાસે આવેલા ‘આષા સંજકૃરત તીથા’માંરહેછે. ‘આષાસંજકૃરત તીથા’ સંજથા ૧૨ વષાથી રહંદુશાજિોનો પ્રચાર અનેપ્રસાર કરેછે. ૧૩ જાપાની યુવતીઓનેભગવદ ગીતા, ભારતીય વેદ - ઉપરનષદમાં રસ જાગ્યો હોવાથી તે વધુ રરસચાઅનેઅભ્યાસ માટેઅહીં આવી છે. તેમને જવારમની રનષમાનંદા, જવારમની રનત્યકલ્યાણનંદા સરજવતીજી વેદાંત અને ઉપરનષદનુંજ્ઞાન આપી રહ્યાંછે. યુવતીઓ સાથે જાપાનથી િ આવેલા જવામી ચેતનાનંદ સરજવતીજી પાસે પણ તેઓ આ રવષયોનો અભ્યાસ અહીં કરેછે. યુવતીઓ ૧૨ રદવસમાં ભગવદ ગીતા, ઉપરનષદ, પાણીની સંજકૃત, કૃષ્ણ યિુવચેદીય, વૈરદક ચેનટીષ અને ભારતીય પિરત મુિબની (દરિણેિર) રશવ પૂજા કરતી થઈ હતી અને િણ મરહનામાંતો સંજકૃતમાંવાત કરતી થઈ છે. ઉલ્લેખનીય છે કે આ યુવતીઓ ઘણા સમયથી જાપાનમાં પણ ભારતીય સંજકૃરત, વેદ પુરાણ રવશે ઞ્જાન લઈ રહી છે. તેઓની સાથે આવેલા જાપાનીઝ જવામી ચેતનાનંદ સરજવતીજીએ કોઇમ્બતૂરમાંભારતીય સંજકૃરતનો અભ્યાસ કયોા હતો અનેએ પછી તેઓએ ભારતીય નામ જવામી

ચેતનાનંદ સરજવતીજી ધારણ કયુાંહતું . જાપાનમાં પણ તેઓ ભારતીય શાજિો અને સંજકૃરતનો પ્રચાર પ્રસાર કરી રહ્યા છે. જવામી ચેતનાનંદ સરજવતીજી એ સમગ્ર ભગવદ ગીતાનુંજાપાનીઝ ભાષામાં ભાષાંતર પણ કયુાં છે. તેમની સાથે આવેલી આ ૧૩ યુવતીઓ તેમની િ રવદ્યારથાનીઓ છે. આ જાપાનીઝ યુવતીઓ આશરે િણ મરહનામાં અહીં રોકાણ દરરમયાન શુિ સંજકૃત ભાષામાં ઉચ્ચારણ અને વાતચીત કરે છે તે િોઈને ભારતીય સંજકૃતરવદો પણ આશ્ચયા પામે છે. આ યુવતીઓ માિ શ્લોકનું પઠન િ કરતી નથી પરંતુ તેઓ શાજિોક્ત રવરધથી પૂજાપાઠ પણ કરે છે. આશ્રમમાં રશવરારિ રનરમત્તે યોજાયેલા લઘુરૂદ્ર યજ્ઞમાં પણ સહભાગી બની હતી.

GujaratSamacharNewsweekly

17th March 2018 Gujarat Samachar

ભાવનગરની હેતજવી સોમાણીનું રાષ્ટ્રીય જપધાવમાંયોગરત્નથી સન્માન

ભાવનગરઃ શહેરની હેતસ્વી સોમાણી નાનિણથી જ યોગ સાથે જોડાયેલી છે. આ ક્ષેત્રે હેતસ્વીએ ઘણી વસવિ િાપ્ત કરી છે. અત્યાર સુધીમાંિ૮ જેટલા ગોલ્ડ મેડલ જુદી-જુદી યોગસ્િધાિ હેતસ્વી મેળવી ચૂકી છે. હાલમાં હેતસ્વી યંગ ઓવલમ્પિયન ફેડરેશન િારા યોવજત ઓલ ઇમ્સડયા યોગ ચેમ્પિયન કોમ્પિવટશનમાં ભાગ લેવા આબુમાં િહોંચી હતી. ત્યાંઆશરેરિ૬ જેટલા યોગ ખેલાડીઓએ ભાગ લીધો હતો. આ સ્િધાિમાં હેતસ્વીએ ત્રણ અલગ ઇવેસટ જેવી કે આવટિસ્ટીક, કોમ્પબનેશન અને ઇમ્સડવવજ્યુઅલમાંભાગ લઇને

ત્રણ ગોલ્ડ મેડલ જીત્યાં અને િથમ નંબરેહતી. આ સ્િધાિમાં તે ચેમ્પિયન ઓફ ચેમ્પિયન બની હતી. વદલ્હીમાંતાજેતરમાં યોજાયેલી યોગસ્િધાિમાં તેને યોગરત્ન એવોડિમળ્યો હતો.

રણમાંમીઠુંપકવતાંદેવુબહેનની અરજી સંયુક્ત રાષ્ટ્રમાંફિી

ધ્રાંગધ્રાઃ રાિપર ગામે રહેતાં દેવુબહેન િયંતીભાઈ રાઠોડ રણમાં પરરવાર સાથે મીઠું • તાલાિાના ૪૦ ટકા આંબાઓમાં ફાલ નહીંઃ કેસર કરીના પાકનું ગઢ ગણાતા તાલાિા પંથકમાં પકવવાનું કામ કરી કેરીના પાક માટે મુશ્કેલી સજાાઈ છે. હવામાની પ્રરતકૂિ અસરથી આંબાવાડીઓમાં કેટલાક આંબામાં ગુિરાન ચલાવે છે. રણમાં ફાલ આવ્યો િ નથી અને કેટલાક આંબા મહોયાાં છે. આવી રવકટ ન્જથરતને લીધે ખેડૂતો મૂંઝાયા છે. આઠ મરહનામાં પાણી માટે આંબામાંમોર આવ્યા પછી બિી િવાના બનાવો બનતા હોય છેપણ આ વખતેતો ફાલ િ ન આવ્યો ડીઝલ પમ્પમાં રૂ. ૭૦ હોય તેવો બનાવ પ્રથમ વખત બજયો છે. ખેડૂતો કહેછેકે, કેરીના બગીચાઓમાંઆંબા પૈકી ૨૩૦થી ૪૦ હજારના ડીઝલનો ખચા ટકા આંબાઓમાં મોર આવ્યા િ નથી. બગીચામાં મોર આવ્યા હોય તે િ બગીચાના બીજા અજય થતો હતો. આથી મરહલા આંબાઓમાંમોર બેઠા નથી તેની નવાઈ છે. દ્વારા ‘સેવા’ નામની સંજથાના સહયોગથી સોલાર રસજટમ લોન પર લઈને રૂ. પચાસ હજારના રડઝલની બચત શરૂ કરી. આ

સંજથાની અજય મરહલાઓ સાથે યુનાઇટેડ નેશનની ઓકફસ ખાતેજવખચચેિઈ રણમાંસોલાર રસજટમ આપવા માટે મદદ કરવાની રિૂઆત દેવુબહેને કરી હતી. હાલમાંરણમાં૧૧૦૦ સોલર રસજટમ લગાવવામાં આવી છે. આમ અગરીયાઓને સોલાર રસજટમથી વષચે ડીઝલ

બચત દ્વારા પચાસ હજારનો ફાયદો થાય છે. દેવુબહેને પરરવાર માટે કંઈક કરવાની ધગશ સાથે ‘સેવા’ સંજથાનો કોજટેક્ટ કરી પોતાની સમજયા િણાવી હતી. ત્યારે સંજથા દ્વારા મરહલાને પાણી ખેંચવા માટે સોલાર રસજટમના પંપ માટે લોન અપાવી સંજથા મદદરૂપ બની હતી. એ પછી દેવબ ુ હેનેસંજથાને અજય મરહલાઓને પણ સોલાર રસજટમ વસાવવા મદદરૂપ બનવા રિૂઆત કરી. એ પછી હાલમાં રણમાં ૧૧૦૦ િેટલા સોલર રસજટમના સેટ નંખાયા છે. દેવુબહેન કહે છે, પાંચ વષાથી રણમાંસોલાર રસજટમથી આરથાક ફાયદો થતાં મારા દીકરા અને બંને દીકરીઓને સારુંરશિણ અપાવી રહી છું.

ભાવનગરઃ શહેરમાં આવેલી શાહ ખીમચંદ લક્ષ્મીચંદ બહેરામૂગાની શાળાના ધોરણ-૮માં ભણતી શ્રવણમંદ વવદ્યાવથિની પ્રભા સોલંકીએ તાજેતરમાં મુંબઈમાં રમાયેલી સાયલો ઓવલમ્પિયાડ ૨૦૧૮માં૨૦૦ મીટર દોડ અને ૪૦૦ મીટર દોડમાં રાષ્ટ્રીય કક્ષાએ િથમ સ્થાન મેળવીનેબેગોલ્ડ મેડલ િાપ્ત કયાાંહતાં. આ જ ઈવેસટમાં તેણે૪ બાય ૧૦૦ મીટર વરલેમાં વિતીય ક્રમ મેળવી વસલ્વર મેડલ િણ મેળવ્યો હતો. િભા સોલંકી ભાવનગર વજલ્લાના મહુવા તાલુકાના બગદાણા ગામના ગરીબ ઘરની

દીકરી છે. અભ્યાસમાંતેજસ્વી િભા રમતગમતમાંિણ મોખરે છે. શાળામાં તે પી.ટી. ઉષા તરીકે ઓળખાય છે. સંસ્થાના અશ્વિનભાઈ પંડ્યા, વિમ્સસિાલ ઈલાબહેન મજમુદાર, રમતગમત વશક્ષક સંદીિ ગોસ્વામીના માગિદશિનમાં તે રમતગમત ક્ષેત્રેનામ રોશન કરી રહી છે. અત્યાર સુધીમાંરાષ્ટ્રીય અને રાજ્ય કક્ષાએ વવવવધ દોડની સ્િધાિમાંછ બ્રોસઝ, આઠ વસલ્વર અને ૧૬ ગોલ્ડમેડલ તેણે મેળવ્યાંછે. રાષ્ટ્રીય દોડ સ્િધાિમાં તેનેરૂ. એક લાખ િુરસ્કાર િણ મળ્યો છે.

દેવુબહેન રાઠોડ

શ્રવણમંદ પ્રભા સોલંકીનેબેગોલ્ડ મેડલ

www.gujarat-samachar.com

સંળિપ્ત સમાચાર

• માળિયામાંદળરયાનુંપાણી મીઠુંકરવાનો પ્લાન્ટ બનશેેઃ રાજ્ય સરકાર દરરયાના ખારા પાણીને મીઠું કરવાનો પ્રથમ પ્લાજટ મારિયામાં નાંખશે. ઇઝરાયલના વડા પ્રધાન બેન્જિરમન નેતજયાહુ અહીં આવ્યા ત્યારેતેમની સાથેિ ખારા પાણીને મીઠું પાણી બનાવવાનો મોબાઈલ પ્લાન લઈને આવ્યા હતા. તેમની ગુિરાત મુલાકાત વખતેિ આ પ્લાજટનો ડેમો દશાાવાયો હતો. એ પછી રાજ્ય સરકારેરનણાય લીધો કેઆ માટેનો રાજ્યમાં પ્રથમ પ્લાજટ મારિયામાં નંખાશેઅનેસફિ થયા પછી અજય િગાએ પ્લાજટ નંખાશે. • ભાવનગરમાંનૂરેમહમદી મસ્જિદ તૂટતાંએકનું મોતઃ ચાવડી ગેટ રવજતારમાંપાવર હાઉસ પાસે આવેલી પ્રાચીન મન્જિદનુંરરપેરીંગ કામ ચાલતુ હતું . નવમીએ અચાનક આખી રમન્જિદ તૂટી પડતાંભાગદોડ થઈ હતી. આ બનાવ વખતે મન્જિદમાં૭ મિૂરો કામ કરતા હતા. િેમાંથી એકનુંમૃત્યુથયું હતુંઅનેચારનેઇજા પામેલાને હોન્જપટલમાંખસેડાયા હતા. • વઢવાણ પાસે કાર અકજમાતમાં ત્રણનાં મૃત્યુઃ વઢવાણના િોરાવરનગર પાસે ટાયર ફાટવાથી કાર પલ્ટી િતાંએક િ પરરવારના િણ સભ્યના ૧૨મી માચચે મૃત્યુ રનપિયા હતાં. િયારે િણ વ્યકકતનેઇજા થઇ હતી. આ ઘટનામાં સુરેજદ્રનગરના ૩૮ વષાના રહતેજદ્રરસંહ અનોપરસંહ પરમાર, ૪૫ વષાના હકુભા કનુભા પરમાર અને૪૪ વષાનાં કૈલાશબા કનુભા પરમારનાં મૃત્યુરનપજ્યા હતાં. ૬૩ વષાના અનોપરસંહ પરમાર, ૩૪ વષાના સહદેવરસંહ અનોપરસંહ પરમાર અને ૨૭ વષાના હરરસરિબા અનોપરસંહ પરમારનેઇજા થઇ હતી. • રાિકોટમાં છરીના ઘા મારીને પૂવવ પત્નીની હત્યાઃ નવાથોરાિાના આંબેડકરમાં રહેતી દીરપકા ઉફફેદીપુનાંએક માસ પહેલાંિ છૂટાછેડા થયાં હતાંઅનેતેપછી તેણેબીજાં લગ્ન કયાાં હતાં. બદલાની ભાવના રાખીને દીપુના પૂવા પરત અરિન ડાહ્યાભાઈ પરમારે૧૧મી માચચેછરીના ઘા મારીનેહુમલો કરતાંદીરપકાને નજીકના દવાખાનેખસેડવામાં આવી હતી જ્યાંતેનુંમૃત્યુથતાં અરિન પર હત્યાનો કેસ દાખલ કરાયો છે. • યુવતી સાથે ળલવઈનમાં રહેતા પ્રૌઢની હત્યાઃ રાિકોટના કોઠારરયા રોડ પરની કેદારનાથ સોસાયટી પાસે યુવતી સાથે રલવઈન રરલેશનરશપમાંરહેતા આધેડ ઉંમરના મુકેશ મોહનભાઈની ૧૧મી માચચેછરીના પાંચથી છ ઘા મારીને હત્યા કર નાંખવામાં આવી હતી. આ કેસમાં હત્યારાની તાપાસ ચાલી રહી છે અને શંકાના ઘેરામાં આવતાંની પણ પૂછપરછ કરાઈ રહી છે.


17th March 2018 Gujarat Samachar

@GSamacharUK

www.gujarat-samachar.com

ભરૂચના યુવાનનું દ. આનિકામાંમોત

ભરૂચઃ ભરૂચ તાલુકામાંઆવેલા ઝંગાર ગામના મુસ્થલમ યુવાન મોિસીન વલી કસકુછેલ્લા પાંચ વષમથી રોજગારી અથચે દહિણ આહિકામાંઆવેલા જોિહનસબગમ નજીકના લેસસ ટાઉનમાં થથાયી થયા િતા. ત્યાં તેઓ ટેમ્પો ડ્રાઈહવંગ કરતા િતા. તાજેતરમાં ટેમ્પો લઈનેનીકળેલા મોિસીનનો માગમમાંકસટેનર સાથેઅકથમાત સજામતાં મોત હનપજ્યું િતું. યુવાનના મોતના સમાચાર વતન ઝંગારમાં પહરવારજનોને મળતાં વતનમાંશોક છવાયો િતો.

નસવાડી ટાઉનમાંરહેતા આરીફભાઈ મેમણનેનવસાડીનાંરાયનધોળા નવથતારમાંરહેતી મંજુલાબહેન તડવીએ ભાઈ બનાવ્યા હતા. મંજુલાબહેનના પુત્ર અનનલના તાજેતરમાંલગ્ન હતાં. આ શુભ અવસરે આરીફભાઈ વાજતેગાજતેભાણેજનુંમામેરુંલઈનેબહેનનાંઆંગણે પહોંચ્યા હતાં. જ્યાંનહંદુપનરવારેસાનંદાશ્ચયિમામેરાનેવધાવ્યુંહતું.

સંનિપ્ત સમાચાર

• લંડનથી વતન આવેલી થત્રી સાથે ઠગાઈઃ લંડનથી આવેલાં એનઆરઆઈ મહિલા તાજેતરમાં બપોરેનહડયાદ–પેટલાદ રોડ પર આવેલાંભત્રીજાના ઘરેથી બેંકમાં જઇ રહ્યાં િતાં. તેઓ હિમાંશુ બંગલા પાસેથી પસાર થયા અનેબેંક પાસેપિોંચ્યા ત્યારેત્યાં બે માણસો પોલીસ યુહનફોમમમાં ઊભા િતા. તેમણે મહિલાનેસોનુંપિેરવા બાબતેસૂચનાઓ આપવાની શરૂ કરી ત્યાં એક ત્રીજો માણસ આવ્યો અને બે ઠગની વાતમાં િાએ િા કરીને યુવકે કેટલાક દાગીના પેપરમાંવીંટીનેઠગોનેઆપ્યા િતા. યુવકને સલામતી ખાતર દાગીના આપતાં જોઈને મહિલાએ પણ પોતાની બંગડી પેપરમાં વીંટીને આપી. બે ઠગ અને યુવકે થઈને િાથ ચાલાકીથી પડીકું બદલીને ખોટ્ટા દાગીનાવાળું પડીકું આધેડ મહિલાને પકડાવી ત્યાંથી ફરાર થઇ ગયા િતા. મહિલાએ બનાવની પોલીસમાંફહરયાદ કરી છે. • સરદાર પટેલ યુનનવનસિટીમાં બાઉન્સર તૈનાત: વલ્લભહવદ્યાનગર સ્થથત સરદાર પટેલ યુહનવહસમટીમાં થોડાં સમય અગાઉ એક હસસડીકેટ સભ્યએ વાઈસ ચાસસેલર ડો. હશરીષ કુલકણણી પર હુમલો કયોમિતો. ભહવષ્યમાં આવી અઘહટત ઘટના ન બને તે િેતુથી

વાઈસ ચાસસેલરે સુરિા બંદોબથત ગોઠવવાનો હનણમય લીધો િતો. જેને પગલે પિેલી માચમથી યુહન.માંકુલ છ સુરિાકમણીઓ તૈનાત કરાયા િતા. • આણંદના ડેપ્યુટી કલેક્ટરના પુત્રનુંભેદી મોતઃ ડેપ્યુટી કલેસટર તરીકે આણંદ પાણી પુરવઠા કચેરીમાં ફરજ બજાવતા એમ. એમ. પારધીના પુત્ર વનરાજહસંિનું પાલડીની નીલકંઠ િોટેલમાં ભેદી સંજોગોમાં મૃત્યુ થયું છે. દસમી માચચે બપોરે િોટેલ કમમચારીઓને રૂમના બેડ ઉપરથી મૃતદેિ મળતાં પોલીસને જાણ કરાઈ િતી. પાલડી પોલીસની િાથહમક તપાસમાં વનરાજહસંિનું મૃત્યુ ખેંચની બીમારીના કારણેકુદરતી રીતેથયાની હવગતો ખૂલી રિી છે. આ સંજોગોમાંપોલીસેવધુતપાસ િાથ ધરી છે. વનરાજહસંિ વડોદરામાં રિેતા પહરવારને ‘હમત્ર સાથેજાઉં છું’ તેમ કિી અમદાવાદ આવ્યા િતા. • ઘરમાંથી જ યુવાનનો મૃતદેહ મળ્યોઃ વડોદરાના આજવા રોડ ઉપર આવેલી અંહબકા દશમન ચાલીના મકાનમાંથી ટાયર કંપનીમાં કામ કરતા સુહનલ ગોથવામી (ઉં ૪૦)નો મૃતદેિ ૧૨મી માચચેમળી આવ્યો િતો. આજુબાજુના રિીશોએ જણાવ્યુંકેદારૂની લત ધરાવતો સુહનલ પત્ની અનેબાળકથી અલગ રિેતો િતો. પોલીસે લાશનો કબજો લઇને સયાજી િોસ્થપટલમાંપોથટમોટટમ માટેમોકલી િતી.

ENCHANTING ISLANDS OF THE INDIAN OCEAN BOUDICCA

DEPARTURES: OCT - DEC 2018

CALL THE TEAM NOW ON

OCEANVIEW UPGRADE FROM JUST £199pp

0203 884 2555

16

NIGHTS

FROM

Fly to Port Louis, Mauritius. stay overnight onboard then set sail to Praslin Island, Seychelles (Overnight); Silhouette Island; Mahé, Seychelles; Mayotte, Comoros; Nosy-Be, Madagascar; Diego Suarez, Madagascar; La Possession, Reunion Island and back to Mauritius. Disembark and fly back home.

£1699PP

WWW.CRUISE2.COM

CUNARD LUXURY MEDITERRANEAN ODYSSEY

DEPARTURES: APR ‘18 - MAY’19

07

NIGHTS

£899PP

THAILAND, MALAYSIA, INDONESIA & SINGAPORE FAR EAST MEDLEY

DEPARTURE: 29 SEP 2018 Fly to Rome, Italy. Embark ship and set sail to Barcelona, Spain; Ajaccio, France; Nice, France; Florence/Pisa, Italy; Rome, Italy; Messina Strait, Italy; Corfu, Greece; Split, Croatia; Portoroz, Slovenia and Venice, Italy. Stay overnight onboard the ship then disembark and fly back home.

QUEEN VICTORIA

STATEROOM UPGRADE FROM JUST £249pp!

14

14

NIGHTS

FROM

AMAZING VALUE 3 HOLIDAYS IN 1

Fly to Singapore and stay for two nights in a central hotel. Embark ship and set sail to Penang, Malaysia; Langkawi, Malaysia; Phuket, Thailand and back to Singapore where you'll disembark ship followed by a short flight to Bali, Indonesia where you'll stay for five nights then fly back to the UK.

£1299PP

£989PP

CHRISTMAS & NEW YEAR HAWAII GRAND VOYAGE

JUN, SEP’18; JAN, FEB, MAR’19 VOYAGER OF THE SEAS

NIGHTS

FROM

BACK TO BACK CRUISE: 14NTS FR £1199pp

FROM

Fly to Havana, Cuba. Embark ship and stay 2nts onboard then set sail to: ITINERARY A - Montego Bay, Jamaica; George Town, Cayman Islands; Cozumel, Mexico - ITINERARY B - Belize; Isla de Roatan, Honduras; Costa Maya, Mexico; Cozumel, Mexico - Then disembark in Havana and fly back home.

DEPARTURE: 18 DEC 2018 EMERALD PRINCESS

EXCLUSIVE FOR LIMITED EXPRESS READERS AVAILABILITY

17

Fly to Los Angeles and stay for 1 night then embark ship and set sail to Honolulu, Hawaii; Kauai (Nawiliwili), Hawaii; Maui (Lahaina), Hawaii; Hilo, Hawaii; Ensenada, Mexico then sail back to Los Angeles. Disembark ship for your overnight flight home. (Add 3 nights In Las Vegas from £249pp)

NIGHTS

FROM

CUBA AND THE CARIBBEAN WITH HAVANA STAY

ARMONIA / OPERA

GujaratSamacharNewsweekly

£1899PP

ATOL number: 6053. Price based on 2 people sharing g an inside cabin cabin. Subject to availability availability. Itineraries may vary vary. Both Cruise2 and the cruise lines terms & conditions apply. For terms & conditions visit: www.cruise2.com

દસિણ-મધ્ય ગુજરાત 13

ચારૂસેટ હોસ્પિટલમાં‘સૂયયકાંત છગનભાઈ િટેલ એસ્સસડેન્ટ એન્ડ ઈમરજન્સી સસવયસસસ’નુંનામાસભધાન

મૂળ બાંધણીના અમેનરકાસ્થથત લીલાબહેન સૂયિકાંતભાઈ પટેલે હોસ્થપટલનેરૂ. ૮ કરોડનુંદાન આપતાંભાથકર એવોડડથી સન્માન કરાયું

ચાંગાઃ ચરોતર મોટી સત્તાવીસ પાટીદાર કેળવણી મંડળના ઉપક્રમે ૧૦મી માચચે ચાંગાની ચારૂસેટ િોસ્થપટલમાં ‘સૂયમકાંતભાઈ છગનભાઈ પટેલ એસ્સસડેસટ એસડ ઈમરજસસી સહવમહસસ’ના નામાહભધાન તથા દાતા લીલાબા પટેલને દાન ભાથકર એવાડટનો કાયમક્રમ યોજાયો િતો. લીલાબાના િથતેજ આ સહવમહસસ માટેની તકતીનું અનાવરણ કરાયુંિતું. લીલાબા (બાંધણી, નૌરોબી, યુએસ) દ્વારા િોસ્થપટલનેરૂ. ૮ કરોડનુંદાન િાપ્ત થયુંિતું .આ િસંગે લીલાબાનાં અમેહરકા સ્થથત પુત્રી રસનાબિેન અનેજમાઈ ડો. મિીપ ગોયલ, પૌત્રપૌત્રી, લીલાબાના હદયર ડો. યશવંત પટેલ, પહરવારજનો અનેસગાં-થનેિીઓ ઉપસ્થથત િતાં. આ પહરવાર દ્વારા સમારોિમાંદીપિાગટ્ય પણ કરાયું િતું. િસંગે સી.એચ.આર.એફના ખજાનચી અનેકેળવણી મંડળના ઉપિમુખ કકરણ પટેલે થવાગત િવચન કયુું િતું. સી.એચ.આર.એફના ઉપિમુખ અને કેળવણી મંડળના ટ્રથટી વીરેન્દ્ર પટેલેમિેમાનોનો પહરચય આપ્યો િતો. પરંપરા અનુસાર કાયમક્રમમાં સસમાનપુષ્પ અનેદાન ભાથકર પુરથકાર એનાયત કરાયા િતા. સંથથાના મંત્રી ડો. એમ. સી. પટેલે લીલાબાનું પુષ્પગુચ્છથી અને માતૃસંથથા અને સીએચઆરએફના િમુખ નગીન પટેલેલીલાબાનું શાલ ઓઢાડીનેસસમાન કયુુંિતું. નગીનભાઈ પટેલે કહ્યું િતું કે, ચરોતરના ૩૫થી ૪૫ ગામોનેસરળતાથી ઉત્તમ થવાથથ્ય સેવા મળી રિેતેવા સંકલ્પ સાથેચારૂસેટ િોસ્થપટલ થકી થથાહપત થયો છે. ચારૂસેટ િોસ્થપટલનાં ચીફ ઓપરેટીંગ ઓકફસર ડો. ઉમા પટેલેિોસ્થપટલની રૂપરેખા આપી િતી. ચારૂસેટના િોવોથટ ડો. બી.

જી. પટેલેચારૂસેટ યુહન.નો પહરચય આપ્યો િતો. ચારુસેટના િમુખ સુરેસદ્ર પટેલ, ડો. એ. સી. પટેલ, કેળવણી મંડળના ઉપિમુખ કકરણભાઈ પટેલ (કમ્ફી ફનણીચર), જોઈસટ સેકટે રી ધીરુભાઈ પટેલ, મધુબહેન પટેલ, ચારૂસેટ યુહન.ના રહજથટ્રાર ડો. દેવાંગ જોશી, ચારૂસેટના

એડવાઈઝસમ, હવહવધ શાખાઓના ડીન, હિસ્સસપાલ, માતૃસંથથા અનેસીએચઆરએફના િોદ્દેદારો તથા કારોબારીના સભ્યો ઉપસ્થથત રહ્યા િતા. આ ઉપરાંત અગ્રણી દાતા પ્રફુલ્લકુમાર પટેલ અને મુંબઈના પૂવમ શેરીફ અને અગ્રણી ઉધોગપહત ડો. એમ આઈ પટેલ હવશેષ ઉપસ્થથત રહ્યા િતા. બાકરોલના ડાહ્યાાભાઈ કાશીભાઈ પટેલેઅગાઉ િોસ્થપટલમાંબેબેડનુંદાન આપ્યું િતું. તેઓએ ૧૦મીએ થવ. હપતા કાશીભાઈના થમરણાથચેવધુએક બેડ માટેરૂ. પાંચ લાખનો ચેક આપ્યો અને તેમના નાના ભાઈ તરફથી એક બેડના દાનનો સંકલ્પ કરાયો. નગીનભાઈએ આ િસંગે ડો. યશવંત પટેલ અને તેમના પત્ની સુરેખાબહેન દ્વારા અપાયેલા દાનને પણ હબરદાવ્યું િતું અને સૌને સવમ િકારે થવાથથ્ય યાત્રામાં જોડાવા આિવાન કયુું િતું. કાયમક્રમનું સંચાલન ડો. શરદ પટેલેકયુુંિતું.


14

@GSamacharUK

જીવંત િંથ

GujaratSamacharNewsweekly

સી. બી. પટેલ

માતૃદિન-દિતૃદિન

થયો કે અન્ય લોકો કરતાં આપણે કંઇક અંશે િધુ સુખિાયક સ્થથવતમાં છીએ. આ માટે આપણે પરમાત્માનો પાડ માનીએ અને જેમને જરૂર છે તેમના િત્યે િધુ અનુકપં ા, િમિિદી િાખિીએ તો કિાચ જીિન િધુ સાથપક ગણાય. નામિાર પોપની તસિીરમાં આ જ િતીકાત્મક સંિશ ે છૂપાયેલો છેઃ િંિશ ે ા દુહખયારાના આંસુલૂં છવા પ્રયત્નશીલ રિો.

17th March 2018 Gujarat Samachar

www.gujarat-samachar.com

ક્રમાંક - ૫૨૨

મુલાકાતથી રુડું શુ?ં ઉિર કોવરયા અને અમેવરકાના થફોટક સંબધં ો સરિાળે આખી િુવનયાને ભારે પડે તેમ છે. બે ‘માથાફરેલ આખલા’ની લડાઇમાં આખરે ખો તો િૈવિક શાંવતનો જ નીકળિાનો ખતરો છે.

વિથસો પણ છે. મતલબ કે સમગ્ર વિથતાર ભારત સાથે જોડાયેલો છે. પાકકથતાનની િજા અત્યાર સુધી તો ચીનના આવથપક સમથપનથી રાજી રાજી િતી, પરંતુ િિે તેમને વચંતા પેઠી છે. િિે પાકકથતાનમાં તે મુદ્દે િશ્ન ઉઠી પાકકસ્તાનમાં પરિવતતનનો પવન - ભલે આછોપાતળો રહ્યો છે કે ચીન િાકકલતાનને જે કંઇ અઢળક પાકકથતાનના સિાધીશો ભલે ભારતવિરોધી આહથમક સિાય આિી રહ્યુંછેતેના બદલાિાંઊંચા કાિાિાિ કરિામાં કોઇ કસર છોડતાં ન િોય, પરંતુ દરેવ્યાજ વસૂલ કરી રહ્યુંછે. આનાથી તો સરિાળે કાંટાથી કાંટો કઢાય અમેવરકાના પ્રિુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્િ પણ ‘આગિી પાકકથતાની નાગવરકો તો અંતે આપણા સિોિર જ પાકકથતાન િેિાના ડુગ ં ર તળે િટાતું જશે અને ચીન િવતભા’ જ ધરાિે છેન?ે ! અમેવરકા જેિી મિાસિાના કિેિાય ને? સીતેર િષપ પૂિવે આપણે એક જ િેશના આવથપક તંિરુ થતી િધતી જશે. ચીનની આવથપક સિોપચ્ચ થથાને વબરાજતા િોિા છતાં તેમના િતની િતા. સિાયથી સમયાંતરે પાકકથતાન પાયમાલ થઇ જશે િાિભાિ કે બોલચાલની લઢણ જ કંઇક એિી િલ્ડડ િેલ્થ ઓગવેનાઇઝેશન (WHO - ‘હૂ’)ના તેિું માનનારાઓની સંખ્યા વિિસે વિિસે િધી રિી વિવચત્ર છે કે તમે ઇચ્છો નિીં તો પણ અકળામણ ન આંકડાઓ અનુસાર પાકકથતાનમાં ગભાપધાન કરતી છે. જોકે પાકકથતાન અને ચીનની સાંઠગાંઠ એટલી થાય તો પણ અણગમો તો ઉપજે જ. મવિલાઓની કૂખે સરેરાશ ૭.૮ બાળક જન્િેછે. ઊંડી અને ઘવનષ્ઠ છે કે ભારતે ‘જાગતે રિો’નું જે સૂત્ર વિિની સૌથી શવિશાળી સરકારના િડા િોિા જોકે આિાંના અડધોઅડધ બાળકો બે વષમ કે અમલી બનાવ્યું છે તેનો અમલ િધુ ચુથતતાથી કરિો છતાં - પોતાનો માનમોભો ભૂલીને - છાશિારે એિા તેનાથી નાની વયિાંજ અવસાન િાિેછેતે િાત પડશે. ઉતાવળા સો બહાવિા વિિાિાથપિ વનિેિનો કરતાં રિે છે કે તેમની અલગ છે. પાકકથતાનમાં એક િેળા ધમાાંધતા એટલી રાજદ્વારી સમજશવિ માટે શંકા ન જાય તો જ િિે કઢંગી બની િતી કે ગભપિતી થત્રીઓ કે તેના સાઉદી અરેહબયાના પાટિી કુિં ર અને સાચા નિાઇ. િિેલાં આખી દુહનયાના છાિે ચઢે તેવંુ નિજાત શીશુઓના થિાથથ્યના જતન-સંિધપન માટે અથપમાં સવમસત્તાધીશ િોિમ્િદ હબન સલિાન ત્રણ હનવેદન કરે... અનેિછી તેનાથી ઉલ્ટુંજ વતમન કરે. આિશ્યક એિું િેક્સીનેશન (રસીકરણ) કરાવવાનું વિિસનો વિટનિિાસ પૂરો કરીને િાજતેગાજતે લોકો તો શું રાજદ્વારી બાબતોના વનષ્ણાતોને માથું જ લોકો ટાળતા િતા. િિે ધીરે ધીરે લોકો તેનું થિિેશ પરત ફયાપ. હિત્રો, સાચ્ચે જ હિહટશ ખંજિાળી ખંજિાળીને ટાલ પડી ગઇ છે કે આ મિત્ત્િ થિીકારતા થયા િોય તેિું લાગે છે. િુત્સદ્દીગીરીને કોઇ ન િિોંચ.ે.. નામિાર માણસ કિે છે શું અને કરે છે શુ?ં જોકે કેટલાક લોકો ‘હૂ’નો અિેિાલ જણાિે છે કે એક બાજુ મિારાણીએ ક્રાઉન વિન્સનાં ભરપૂર અછોિાનાં કયાપ. િોય છે જ એિા, તમે તેમની મથરાિટીનો તાગ જ પાકકથતાનમાં બાળમરણનું િમાણ ઘટી રહ્યું છે. ત્યારે લંચમાં પણ તેડાવ્યા અને શાિી ડીનર પણ યોજ્યુ.ં ન મેળિી શકો. અિેહરકાિાંટ્રમ્િનુંવ્યહિત્વ કંઇક સાથે સાથે જ રૂવઢચુથત મુસ્થલમ સમાજ િોિા છતાં લાલો લાભ વગર ન લોટે. વિવટશ શાસકો ભલે આ આવુંજ છે તો નોથમ કોહરયાિાં તાનાશાિ કકિ ગરીબમાં ગરીબ પવરિારમાં પણ ચારથી પાંચ સંતાન ગુજરાતી કિેિત જાણતા ન િોય, પણ તેમણે અમલ જોંગ ઉન િણ ઓછા ઉતરેતેવા નથી. બસ એિી મનોવૃવિ િસરી રિી છે. જોકે આમ છતાં કરી જાણ્યો. નામિાર મિારાણીએ ક્રાઉન વિન્સની બન્ને એકબીજાનું માથું ભાંગે એિા છે - િાણી- પણ પાકકથતાન સવિત બીજા કેટલાય િુસ્લલિ સરભરા કરીને પાંચ વબવલયન પાઉન્ડના જેટ િતપન-ભાષા િરેક િાતે. ટ્રમ્પે કીમ સામે તો િેખાિમાં દેશોિાંઝડિભેર વલતીવધારો થઇ રહ્યો છેતેના વિમાનની ખરીિીનો સોિો લગભગ નક્કી કરી ગુબ્બારા જેિા કીમે ટ્રમ્પ સામે વિષ-િમન કરિામાં િાઠા િહરણાિ લિષ્ટ જોઇ શકાય છે. નાંખ્યો છે. કંઇ બાકી નથી રાખ્યુ,ં પણ િિે બન્ને નેતાઓ િચ્ચે પાકકથતાનમાં નિાઝ શરીફે િડા િધાન પિેથી એક સમયે સાઉિી અરેવબયાના અથપતત્ર ં નો મુલાકાત યોજાય તેિો અકલ્પ્ય માિોલ આકાર લઇ વિિાય લીધા પછી શાિીિ અબ્બાસી નામના િડા િિીિટ એક ખાનગી પેઢીની જેમ રાજપવરિારની રહ્યો િોિાના અિેિાલ છે. કીિ જોંગ ઉન અને િધાને શાસનધુરા સંભાળી છે. આમાં પણ જ્યારથી જરૂરત અને મુનસુફીને કેન્દ્રમાં રાખીને થતો િતો, ડોનાલ્ડ ટ્રમ્િ વચ્ચેબેઠક યોજાઇ રિી છે. આ િાની અમેવરકાએ આકરા શબ્િોમાં ઝાટકણી કાઢીને ૩ પરંતુ િોિમ્િદ હબન સલિાન દેશના શાસન શકાય? મવિનામાં જ આવથપક મિિ ઘટાડિાનું એલાન કયુાં છે સંદભષે દૂરદં શ ે ીભયોમ અહભગિ ધરાવે છે. તેમણે કોઇ િાચક વમત્રને ટ્રમ્પ-કીમની તુતં -ું મૈંમૈં માટે ત્યારથી પાકકથતાની સુરક્ષા િળોએ જાણે આતંકિાિ િુબઇની જેમ સાઉિી અરેવબયામાં પણ િૈવિક મારો વિષ-િમન શબ્િિયોગ િધુ આકરો લાગતો સામે ઝુબ ં શ ે ચલાિી છે. એક આંકડા િમાણે મૂડીરોકાણ આકષપિા શ્રેણીબિ પગલાં લેિાનું શરૂ િોય તો જૂઓ તેમના વનિેિનના અંશોઃ પાકકથતાની સુરક્ષા િળોએ છેલ્લા મવિનામાં ૮૦૦ કયુાં છે. જોકે તેમના િયાસો કેટલા સફળ થાય છે તે • ૨૯ એવિલ ૨૦૧૭ના રોજ ટ્રમ્પે કહ્યું િતુંઃ એક ખૂખ ં ાર આતંકિાિીઓને ઠાર માયાપ છે. જોિું રહ્યું. પાગલને આપણે અણુશથત્રો સાથે જતો કરી શકીએ કંગાવલયતનો સામનો કરી રિેલા પાકકથતાનના ક્રાઉન વિન્સ સલમાનના થતુત્ય િયાસો છતાં નિીં... સિાવધશો કોઇ પણ િકારે આવથપક સિાય િાંસલ તેની સફળતા સામે સિાલ ઉઠાિિાનું કારણ છે • ઓગથટ ૮ના ટ્રમ્િ ઉવાચઃ િુવનયાએ ક્યારેય કરિા માટે ઝાિાં મારી રહ્યા છે. તે અમેવરકા અને િેશમાં િિતપતો કટ્ટરિાિ. િેશમાં આઠ દસકાથી દાસત્વ એ મહાગુણ જોયા ન િોય તેિા અગનગોળા (ઉિર કોવરયા પર) ચીન બન્ને પાસેથી આવથપક મિિ મેળિિા િયત્નશીલ કટ્ટરિંથી વિાબી િુસ્લલિ સિુદાયે િગદંડો આ જ કોલમમાં રજૂ થયેલો હિલતી ધિમગરુુ િરસાિશુ.ં .. છે - જેણે માગિા માટે િાથ જ લાંબો કરિાનો િોય જિાવ્યો છે. છેક ૧૯૩૦થી આ િેશમાં ઇલલાિનો િોિનો ફોટોગ્રાફ જોયો? કેથોવલક સંિિાયના • ૧૯ સપ્ટેમ્બરે યુએનમાં સંબોધન કરતાં ટ્રમ્િ તેણે શું વિચારિાનું િોય? આક્રિક, ચુલત, અસહિષ્ણુ ગણાય તેવો વિાબી સિોપચ્ચ િડા એક અિના આિમીના પગ ધોઇ રહ્યા બોલ્યાઃ રોકેટમેન આત્મઘાતી વમશન પર નીકળ્યો ખેર, અમેવરકાને તો િષોપપછી સાન આિી છે છે... તેથી આતંકિાિના અજગરને િૂધ પાઇ રિેલા • આના જવાબિાંકીિે૨૧ સપ્ટેમ્બરેકહ્યુંઃ હું પાકકથતાનની આવથપક સિાય પર કાપ મૂકિાનો આ માથાફરેલા અમેવરકનને અચૂકપણે તબાિ કરી વનણપય કયોપ છે. પરંતુ ચીનની વાત અલગ છે. તે નાખીશ. પાકકથતાનને મિિ કરિા તત્પર િોિાના બે મુખ્ય • ૧૦ ઓગથટે કીિે કહ્યુંઃ આિા માણસ સાથે કારણ છે. એક તો તેની પાસે મૂડીરોકાણ માટે અઢળક ફળિાયી સંિાિ શક્ય જ નથી. નાણાં ફાજલ છે, અને બીજું તે જાણે છે કે પાકકથતાન • કીિે નૂતન વષમના પ્રવચનિાં કહ્યુંઃ આખું ભારતનું કટ્ટર વિરોધી છે. ચીન જાણે છે કે અમેવરકા અમારા અણુશથત્રોની રેન્જમાં છે, અને પાકકથતાનને પોતાની પાંખમાં લઇને બહુ સરળતાથી ન્યૂવિયર બટન િંમશ ે ા મારા ટેબલ પર જ િોય છે. ભારતવિરોધી મોરચો માંડી શકાય તેમ છે. • જિાબમાં ત્રીજી જાન્યુઆરીએ ટ્રમ્િેકહ્યુંિતુંઃ આથી જ તેણે પાકકથતાની શાસકોના સિયોગથી છે. ફોટોગ્રાફ ભલે જૂનો િોય, પરંતુ ફોટો જોતાં થપષ્ટ મારી પાસે પણ ન્યૂવિયર બટન છે, પણ તે ઘણું મોટું તેની જ ધરતી પર મિત્ત્િાકાંક્ષી ઓબીઓઆર (વન જણાય છે તેમ તેઓ કોઇ શ્રવમકના ગંિા-ગોબરા પગ અને િધુ શવિશાળી છે, અને મારું બટન તો કામ બેલ્ટ, વન રોડ) કોવરડોર યોજના િાથ ધરી છે. ચીને ધોઇ રહ્યા છે. નાિદાર િોિ દર વષષેઇલટર િવષેઆ પણ કરે છે! િેખાિ તો એિો કયોપ છે કે આ િોજેક્ટ પાકકથતાનના િંથ ભારેવચમલવ ધરાવેછે. ખેર, યુિા શાસક સામા હવહધ કરેછે. જેમનો પડ્યો બોલ ઝીલિા સેંકડો કે વાચક હિત્રો, જોયું ને? આ બન્ને નેતાઓનાં વિકાસ માટે ઉપકારક છે, અને તે આમાં ૬૦ િિાિે તરિા માટે આતુર તો જણાય છે, પરંતુ િેશમાં િજારો નિીં, િુવનયાભરમાં િસેલાં કરોડો કેથોવલક ઝેરીલાં વનિેિનો અને તેના લેખાંજોખાં કરતાં તો વબવલયન ડોલરનું રોકાણ કરિા ધારે છે. જોકે સાચી િૈવિક મૂડીરોકાણ આડે અિરોધક બની રિેલા સિૈિ તત્પર િોય છે તેિા નામિાર પોપની આ ચેષ્ટા એમ જ લાગે છે કે આિા િુવનયામાં નઠારા માણસો િાત એ છે કે આ િોજેક્ટથી પાકકથતાન કરતાં ચીનને કટ્ટરિાિી તત્િો સામે તેઓ ક્યાં સુધી ઝીંક ઝીલી શકે કે િતપન આપણા સહુ માટે િેરણાિાયક તો ખરું જ... જ કિાચ િધુ વસવિ મેળિિામાં કાવમયાબ બનતાં િધુ લાભ છે. િોજેક્ટના ભાગરૂપે ચીન પાકકથતાનના છે તે જોિું રહ્યું. વનુભાઇ જીવિાજની રવદાય કોઇ પણ વ્યવિ ક્યારેય એવો દાવો ન કરી શકે િોય છે!!! ગ્િાિર બંિરથી શરૂ કરીને બલુવચથતાન થઇને છેક ખેર, આખરે તો કોઇ િણ સિલયા કે પ્રશ્નનું પોતાની સરિિ સુધી રથતાનું વનમાપણ કરી રહ્યું છે. કેએવુંધારી િણ ન શકેકેદુહનયાિાંસૌથી વધુ ૨૧ ફેિઆ ુ રીના રોજ લેથટરમાં વનુભાઇ િીડા, દુઃખ, દદમકેઉિાહધના િોટલાંતેના િાથેજ સિાધાન િંત્રણા કેવાટાઘાટ થકી જ શક્ય છે. અને એટલું જ નિીં, અિીં તે િીજમથકો પણ થથાપી રહ્યું જીવરાજ સોિૈયાએ વચરવિિાય લીધી. ૪૦ િષપથી ખડકાયા છે. આસપાસ નજર કરશો તો જણાશે કે બન્ને નેતાઓને આ િાત સમજાઇ છે તે જ અગત્યનું છે. ઉલ્લેખનીય છે કે ચીને જ્યાં આ િોજેક્ટ અંતગપત તેમની સાથે મારે વનકટનો સંબધં . તેમના પત્ની બીજાં આપણાં કરતાં અનેકગણાં િુઃખ, િિપ, પીડા છે. બન્ને નેતાઓ બેઠક યોજે, મંત્રણા કરે તેમાં જ વિવિધ િોજેક્ટનું વનમાપણકાયપ િાથ ધયુાં છે તે વિથતાર શ્રીિતી િંજલ ુ ાબિેન તો િારા રાખીબિેન. ભોગિી રહ્યાં છે. બીજા શબ્િોમાં આનો મતલબ એિો વિિનું ભલું છે. િેરઝેર શમતા િોય તો ટ્રમ્પ-ઉનની પાકકથતાન કબ્જાગ્રથત કાશ્મીરનો એક મિત્ત્િનો વડીલો સહિત સહુ વાચક હિત્રો, ગયા રવિિારે વિટનમાં માતૃવિનનો પાિક અિસર ઉજિાયો. આગામી મવિનાઓમાં વપતૃવિનની પણ ઉજિણી થશે. આિા વિિસોએ માતા-વપતાનું થમરણ કરિુ.ં શક્ય િોય ત્યાં તેમને રૂબરૂ મળિું કે અન્ય રીતે સંપકક સાધિો તેમાં સંબધં છે. સન્માનભાિ છે. િેમ અને સમપપણ પણ છે. િાતૃદેવો ભવઃ હિતૃદેવો ભવઃ સૂત્ર આપણા સંથકારનો અમર િારસો છે. સમય-સંજોગ અનુસાર જો તેમને રૂબરૂ ન મળી શકાય તો ફોન કે - આજના જમાનાના અવનિાયપ એિા - આઇપેડ કે કમ્પ્યુટર જેિા આધુવનક ઉપકરણો થકી િાત થઇ શકે કે પછી પુષ્પગુચ્છ મોકલીને હૃિયના ભાિ િકટ કરી શકાય તો પણ એમાં કંઇ અજૂગતું નથી. આમાં તો સમજણનો સિાલ છે. જૂઓને આપ સહુને મારી જ વિગતે િાત કરું... સિપશ્રી હવનુભાઇ, િંકજભાઇ, રિણભાઇ, સુશીલાિાસી, હવિળાબિેન, બકુબિેન મારા આત્મીયજનો છે. આ અને એિા થિજનોને મળિા જિાનું મને મન તો બહુ થાય છે પણ મેળ જ નથી પડતો, તેથી ફોન પર િાત કરીને સંતોષ માની લઉં છુ.ં સામાન્ય સંજોગોમાં કોઇ થિજનને િળી માઠું પણ લાગી જાય કે તમે એિા તે કેિા વબઝી કે અમને મળિા થોડોક સમય પણ ફાળિી શકતા નથી? પરંતુ આ લોકોની િાત અલગ છે. આ થિજનો એિા વિલિાર કિો તો વિલિાર અને ઉિારમના કિો તો ઉિારમના છે કે સામેથી મને કિે છે કે સી.બી., તમે ભાગંભાગી ન કરતા... િિે તમારી પણ ઉંમર પણ થઇ છે (લ્યો બોલો... બીજા કોઇ િનેઉંિર યાદ કરાવેકેનિીં, િણ આ લોકો કરાવી દેછે!)... બસ, તમે અમારા માટે િાથપના કરતા રિેજો, તમારી િાથપના અમને બહુ ફળતી િોય તેિું લાગે છે. ખેર, ઇિરેચ્છા બવલયસી... બીજું તો આપણે શું કિી શકીએ? આપણા સમાજમાં ઘણા લોકો એિા િશે કે જેઓ કોઇને કોઇ કારણસર નાનીમોટી આવધવ્યાવધ ભોગિતા િોય છે. આપણે તેમને મળિા જિાની અંતઃકરણપૂિકપ ઇચ્છા પણ ધરાિતા િોઇએ છીએ, પરંતુ કોઇને કોઇ કારણસર આિું શક્ય બનતું નથી ત્યારે મન ગુનાવિતપણાની લાગણી અનુભિે છે. જોકે થિજનોને ભલે રૂબરૂ ન મળી શકાય, પણ હું તો માનું છું કે એક ફોન કરીને, પુષ્પગુચ્છ પાઠિીને કે તેમના માટે િાથપના કરીને પણ િેમ િકટ કરી જ શકાય છે.

અનુસંધાન પાન-૨૪


17th March 2018 Gujarat Samachar

@GSamacharUK

www.gujarat-samachar.com

થાઈલેન્ડની છોરી અનેમાણસાનો માણણગર

ગાંધીનગર: માણસા તાલુકાના પારસા ગામના પ્રવીણ દશરથભાઈ પ્રજાપતિના ૧૧મી માચચે થાઈલેન્ડની યુવતી તિતરતદફા સાથે લગ્ન થયાં. પ્રવીણ અમદાવાદથી એશિયન દેિોના પ્રવાસ માટે ટ્રાવેલ્સનો વ્યવસાય કરે છે અને થાઈલેન્ડની શસશરફિદા આવી જ એક ટ્રાવેલ કંપનીની મેનશેજંગ શડરેક્ટર છે. એક જ પ્રકારના વ્યવસાયને કારણે બંનન ે ી મુલાકાતો થતી અનેમુલાકાતો પ્રેમમાંઅને પ્રેમે લગ્નનું સ્વરૂપ લીધું. શસશરફિદા બૌદ્ધ ધમમ પાળતી હોવાથી સ્વાભાશવક રીતે જ ભારતીય સંસ્કૃશતથી પ્રભાશવત હતી. તેથી શસશરફિદાએ ભારતીય રીતશરવાજ મુજબ િાસ્ત્રોક્ત શવશધથી પ્રવીણ સાથે લગ્ન કરવાનું કહ્યું. બંને પશરવારના લોકો પણ લગ્ન માટે સહમત થયાં અને બંનેએ પારસામાં સાત િેરા લીધાં. આ લગ્નમાં

સંરિપ્ત સમાચાર મેન્ગ્રોવના નાશ બદલ નેશનલ ગ્રીન રિબ્યુનલેનોરિસ ફિકારી

GujaratSamacharNewsweekly

ગણપત યુરન.ના પ્રેરસડેન્િ તરીકે ગણપત પિેલ

મહેસાણા: િણપતભાઈ પટેલે તાજેતરમાં િણપત યુદન.ના બીજા નંબરના પ્રેદસડેન્ટ તરીકે તાજેતરમાં શપથ ગ્રહણ કયાાં છે. યુદન.ના પ્રાંિણમાં ૧૧મી માચચે ઉજવાયેલા દવદ્યા દશલ્પી દિવસે તેમણે શપથ ગ્રહણ શસશરફિદાનાં શપતા ડીયન, માતા િમન અને કરીનેસંસ્થાના પેિન ઇન ચીફ ભાઈ-બહેનો પણ ખુિી ખુિી હાજર હતાં. અને અદધષ્ઠાતા િણપતભાઇ ભારતીય સંસ્કૃશત તથા રીત-શરવાજનેજાણવા માટે પટેલે હોદ્દાની ઔપચાદરક શસશરફિદાના પશરવારજનો અને શમત્રો મળીને જવાબિારી સ્વીકારી હતી.

દસેક લોકો એક મશહના પહેલાં જ ભારત આવી ગયા હતા અને અહીંના તમામ રીત-શરવાજને જાણવાની કોશિિ કરી હતી.

કરવા નોદટસ પાઠવી હતી. આ કેસની ૧૯ માચચે વધુ સુનાવણી થશે. િીનિયાલ પોટટ િસ્ટ દ્વારા કચ્છ દજલ્લાના ભચાઉ તાલુકામાંનાની અનેમોટી દચરાઇમાં મેનગ્રોને આડેધડ કાપવામાં આવે છે તેવી ફદરયાિ કચ્છ કેમલ બ્રુડીન એસોદસએશન િણપતભાઈએ કહ્યું કે, કચ્છ દજલ્લામાં િીનિયાળ પોટટ િસ્ટ દ્વારા દ્વારા કરાઈ હતી. અરજી પર દિબ્યુનલમાં સંસ્થાના પ્રથમ પ્રેદસડેન્ટ રહેલા અદનલભાઈ પટેલને શ્રદ્ધાંજદલ મેન્ગ્રોવ નાશ કરાઇ રહ્યા હોવાના આરોપ કરતી સુનાવણી ચાલી રહી હતી. ણ કરવાનો આ શ્રેષ્ઠ માિા અરજી અંિે નેશનલ ગ્રીન દિબ્યુનલે (એનજીટી) કચ્છમાંદેશનુંબીજા નંબરનુંમધ અપા છેકેયુદનવદસાટીનેઆપણેહજુ ઘણી ઊંચાઈએ લઇ જઇએ. સંવધધન મ્યુરિયમ બનશે કચ્છના ખેડૂતો અને કારીિરોને યોગ્ય ‘૨૦૧૮નુંવષાએટલેપદરવતાનનું માિાિશાન અનેતાલીમ મળેતો મધ આદથાક નફા વષા’ એવુંસૂત્ર તેમણેઆ પ્રસંિે સાથેપયાાવરણના જતનનુંમહત્ત્વનુંપદરબળ બની આપવામાં આવ્યું હતું. િણપત શકે છે. મધ સંવધાન માટે િેશનું પ્રથમ મ્યુદઝયમ યુદનવદસાટીના સ્થાપક સંવધાક આિામી થોડા વષોામાંકચ્છમાંદનમાાણ પામશે. આ અને હવે હૃિયસ્થ થયેલા અને ઉપરાંત અત્યારે િેશમાં મધનું એકમાત્ર દરસચા અદનલભાઇ પટેલના જન્મદિને કેન્દ્ર અને િુજરાત સરકાર તરફથી જવાબો સેન્ટર પુણેમાં કાયારત છે. હવે કચ્છમાં પણ આવું હવેિર વષચેદવદ્યા દશલ્પી દિવસ માગ્યા હતા. એનજીટીએ કેન્દ્રીય પયાાવરણ દરસચાસેન્ટર કાયારત કરવા માટેનુંઆયોજન છે. તરીકેઉજવવાનુંયુદનવદસાટીના દવભાિ - વન મંત્રાલય, િુજરાત રાજ્ય કોસ્ટલ કચ્છમાં ઉભા થનારા મ્યુદઝયમમાં મધની દવદવધ બોડટ ઓફ િવનાસાની કરેલા ઝોન મેનેજમેન્ટ ઓથોદરટી, િીનિયાળ પોટટિસ્ટ જાતના જીવંત દનિશાન સાથે શાળાના બાળકોને ઠરાવને અનુસરીને આ ઉજવણી શરૂ કરાઈ છે. અને અન્યોને એક સપ્તાહમાં તેમના જવાબો રજૂ પણ માદહતિાર કરવા માટેનુંઆયોજન પણ છે.

Radia Store: 0116 266 9409 Pan Cottage: 07519 507 509 Jeram Music: 0116 261 1666 Barkby Road Post Office: 07596 473 002

Naren Naik (Bankfield): 0116 253 5600 Alpa Suchak: 07814 616 807 Vasu Patel: 07859 104 993 Rohit Pandya: 07873 499 691

Yogita: 07983 408 082 Manisha: 07523 307 457 Usha Sidhpara: 07969 095 551 Ghansham Tailor: 07711 738 741

For further info, tickets and group bookings call Vasant Bhakta 07860 280 655 & Mehool Patel 07812 201 171

કચ્છ

ઉત્તર ગુજરાત 15

નારી એક, મોરચા અનેક

રહંમતનગર: એક નારી કેટલા મોરચેલડી શકે? અનેક મોરચે... માન્યામાં ન આવતું હોય તો જૂઓ આ સાથે રજૂ થયેલી તસવીર... સાબરકાંઠાના વડાલી તાલુકાના જેતપુર િામનાં વીણાબહેન રોજ સવારે પાંચ વાિે ઊઠીને િમાણમાં પહોંચેછે. િાયોને પહેલાં નવડાવે છે અને પછી મશીનથી િોહવાનું કામ કરે છે. િૂધ િોહ્યા પછી િૂધ ભરવા જાતે જ જાય છે. બાઇક ઉપર િૂધનાં બે કેન ભરાવીને િૂધ મંડળીમાં િૂધ ભરાવીને સાડા સાતેક વાિે ફામાહાઉસ પર પરત આવીને ઘરનું કામકાજ સંભાળે છે. તેમની ૧૮ એકર જમીન છે. પદત રાજેન્દ્રકુમારને આઠેક વષાથી કમરની તકલીફ છે, એટલે વીણાબહેન ખેતીનુંકામ પણ સંભાળે છે. જરૂર પડ્યે ખેતરમાં િેક્ટર પણ હંકારે છે. તેઓ બેસ્ટ ઇનોવેટીવ ફામાસા એવોડટ માટે નોદમનેટ પણ થયાં છે. વીણાબહેન પાસે ૧૯ િાયો છે. તેનુંિૂધ િોહીનેરોજ મંડળીમાંસવાર સાંજ ૧૩૦-૧૩૦ લીટર લેખે૨૬૦ લીટર િૂધ ભરાવેછે. મદહનેસરેરાશ રૂ. ૧.૨૫ લાખની આવક તેઓ િાયોનાંિૂધમાંથી મેળવેછે. • આડેસર પાસે અકસ્માતમાં એક જ પરરવારના ત્રણનાં મોત: રાપર તાલુકાના આડેસર નજીક અકસ્માતગ્રસ્ત િકમાં પાછળથી આવતી અલ્ટો કાર ઘૂસી જતાંમૂળ રાજસ્થાન અનેહાલમાંઆદિપુર રહેતા દિરધારીનાથ છોટુનાથ ચૌહાણ (ઉ. વ. ૩૩) તેમના ૩૦ વષષીય નાનાભાઈ ઓમપ્રકાશ અનેિોમતીબહેન ઓમપ્રકાશ ચૌહાણ (ઉ. વ. ૨૭)ના મોત થયાં હતાં. જ્યારે એક સાત વષષીય બાળક સુરેન્દ્રનો આબાિ બચાવ થયો હતો. એક પદરવારના ત્રણ લોકોનાં મોતના પિલેપદરવારમાંિમિીની છવાઈ હતી.


16

@GSamacharUK

GujaratSamacharNewsweekly

17th March 2018 Gujarat Samachar

www.gujarat-samachar.com

જાહેર અને રાજકીય જીવનમાં ઉત્કૃષ્ટ

જોનાથન એિવથષ MP એ ‘િેડો કેતિનેટ તમતનથટર ઓફ ધ યર’ એવોડડ ગુજરાિ સમાચાર/એતિયન વોઈસના પ્રકાિક િંત્રી સી િી પટેલના હથિે થવીકાયોષ હિો.

કૂલ કેક્સનાં કુલતવન્દર કુમાર િાગાએ િેમના પત્ની સાથે જોનાથન એિવથષ MP ના હથિે ‘ઈનોવેિન ઈન તિઝનેસ એવોડડ’ થવીકાયોષ હિો.

કીથ િચષે ‘ટ્રેડ યુતનયતનથટ ઓફ ધ યર’ એવોડડ સી િી પટેલના હથિે થવીકાયોષ હિો.

કન્સલ્ટન્ટ ફફતઝતિયન ડો. િાલુ પીચૈયાહે સી િી પટેલના હથિે ‘ડોક્ટર ઓફ ધ યર’ એવોડડ થવીકાયોષ હિો.

લીટલ કોલકાિા ના પ્રિીર ચટ્ટોપાધ્યાયે ‘ન્યૂ તિઝનેસ એન્ટ્રન્ટ ઓફ ધ યર’ એવોડડ જોનાથન એિવથષ MP ના હથિે થવીકાયોષ હિો.

લંડનઃ ‘એબશયન િોઈસ’ અને ‘ગુિરાત િિોની થિતંત્ર પેનલ બિિેતાની પસંદગી કરેછે. અગાઉ તેિના ઘર છોડ્યા, આ દેશિાંઆિિા િાટે સિાિાર’ના સંયિ ુ ઉપિિે તા.૧-૩-૨૦૧૮ને ‘કેબિનેટ બિબનથટર ઓફ ધ યર એિોડડ’ ઘણુંિોખિ લીધુંઅનેતેિનુંિ નહીં પરંત,ુ તેિના ગુરુિારે લંડનના પેલસ ે ઓફ િેથટબિન્થટર બ્થથત િેળિતા સેક્રટે રી ઓફ થટેટ ફોર કોમ્યુતનટીઝ િાળકો અનેપૌત્રોના સારા ભબિષ્યનુંઘડતર કયુું . પાલાથિન્ે ટ ખાતે૧૨િા ‘એબશયન િોઈસ પોબલબટકલ એન્ડ લોકલ ગવનષમન્ે ટ સાતજદ જાતવદે િણાવ્યું આિેઆપણા િાતા-બપતા કેિેઅો આપણા હીરો છે એન્ડ પબ્લલક લાઈફ એિોર્સથ’ (AVPPL)નો ભવ્ય હતું , ‘આ એિોડડ િેળિીને િને ખૂિ સન્િાન તેિનેયાદ કરિાની આ તક છે.’ સિારોહ યોજાયો હતો. આ સિારંભિાં કેબિનેટ િળ્યાની લાગણી થાય છે. એિોડડ િાટે િને િત લાઈફટાઈમ એતચવમેન્ટ એવોડડ તવજેિા, બિબનથટર સાબિદ જાબિદ MP, ભારતીય અબભનેતા આપનારા તિાિ િાિકો અનેએબશયન િોઈસનો ભારિીય અતભનેિા અને રાજકારણી િત્રુઘ્ન અનેરાિકારણી શત્રુઘ્ન બસંહા અને'લેથટર બસટી'ના ખૂિ આભાર િાનુંછું . આપણી લોકશાહીના િતન, તસંહાએ િણાવ્યુંહતું , ‘આ એિોડડ િાટે િને ફૂટિોલર બશન્જી ઓકાઝાકી સબહત આપિળે આપણે જાળિેલી થિતંત્રતા અને િે થિતંત્રતાએ નોબિનેટ કરિા િદલ સિવેિાિકો અને‘એબશયન આગળ આિી બસધ્ધીના બશખરો સર િોઈસ’નો હુંઆભાર િાનુંછું . િથિ આ વષષના પ્રતિતિિ તવજેિાઓ કરનાર બિબિધ ક્ષેત્રના અગ્રણીઅોને િખત િેંપેલસ ે ઓફ િેથટબિન્થટરિાં એિોડડ એનાયત કરીને સન્િાનિાિાં • કેબિનેટ બિબનથટર ઓફ ધ યર િિેશ િેળવ્યો છે. આપના થકી સાબિદ જાબિદ MP આવ્યા હતા. આ િસંગે‘બિથટ ફ્રોિ ધ • લાઈફટાઈિ એબિિિેન્ટ એિોડડ િળેલા આ એિોડડ દ્વારા િને આ શત્રુઘ્ન બસંહા ઈથટ’ લેખાિાયેલા આકરી ઠંડીના • શેડો કેબિનેટ બિબનથટર ઓફ ધ યર ઐબતહાબસક થથળની િુલાકાતની િોનાથન એશિથથMP િોજા અને'એિા' િાિાઝોડાની અસર • બિઝનેસ પસથન ઓફ ધ યર તક િળી છે તે િદલ હું આપનો િેિા સુભાષકરણ છતાં સાંસદો, બિઝનેસ અને • લેિર િેકિેન્િર ઓફ ધ યર આભારી છું . હુંજ્યાંપણ િઉં છુંત્યાં લૌરા પીડકોક MP કોમ્યુબનટીના અગ્રણીઓ, આમ્ડડ • કન્ઝિવેબટિ િેકિેન્િર ઓફ ધ યર ખાસ કરીને યુિા પેઢીને શીખ િેમ્સ ક્લેિરલી MP ફોસસીસના સદથયો અને બિબટશ • લીિરલ ડેિોિેટ ઓફ ધ યર આપિાનો િયાસ કરું છું કે લયલા િોરાન MP સિાિના િહાનુભાિો ખાસ ઉપબ્થથત • થપોર્સથપસથનાબલટી ઓફ ધ યર દુતનયામાં આત્મતવશ્વાસ જ મુખ્ય બશન્જી ઓકાઝાકી રહ્યા હતા. િાિિ છે. આત્મતવશ્વાસને લીધે • ડોક્ટર ઓફ ધ યર ડો. િાલુપીિૈયાહ પોતાની આગિી શૈલીિાંસિાિની • એિોડડફોર કોમ્યુબનટી સબિથસ પ્રતિિદ્ધિા આવે છે, દાલ િાિુ સેિા કરનાર અનેપોતેગિેતેક્ષેત્રિાં • યંગ એન્ત્રબિબનયોર ઓફ ધ યર પ્રતિિદ્ધિાથી દ્રઢિા આવે છે, નિન પાઠક કાયથરત હોય પણ પોતાના કાયથદ્વારા • રેથટોરાંઓફ ધ યર િબસથટી રેથટોરાંઅનેતારીક િેહિુદ દ્રઢિાથી સમપષણ આવે છે અને બિશ્વના હાલના અને ભબિષ્યના • ન્યૂબિઝનેસ એન્ટ્રન્ટ ઓફ ધ યર જ્યારે આપનાિાં આત્િબિશ્વાસ િિીર િટ્ટોપાધ્યાય કલ્યાણ અને બહત િાટે િહત્ત્િનું • ટ્રેડ યુબનયબનથટ ઓફ ધ યર ઉપરાંત િબતિિતા, દ્રઢતા અને કીથ િિથ યોગદાન આપનાર વ્યબિ બિશેષોનું • એરલાઈન ઓફ ધ યર િેટ એરિેઝ અનેલીડીયા નઝરેથ સિપથણ હોય ત્યારે િુથસો અને સન્િાન કરિાના બિનમ્ર િયાસરૂપે • એન્ટરિાઈઝ ઓફ ધ યર લગન આિે. આપનામાં જુથસો િુથતફા આિેદ તેિનેAVPPL એિોડડઅપથણ કરિાિાં • પબ્લલક સબિથસ એિોડડ હોય, લગન હોય િો આપ િધું જ અબનરુિ બસંઘ અનેVFS આિેછે. જીિી િકો છો. આ થપધાથત્િક • ઈનોિેશન ઈન બિઝનેસ એિોડડ કુલબિન્દર કુિાર િાગા યુકન ે ી રાિકીય િબિયાિાંતેિિ • ટેબલબિઝન િેનલ ઓફ ધ યર બિશ્વિાંઆપ અન્ય કરતા સારા છો કલસથટીિી સાિાબિક અનેથિૈબ્છછક સંથથાઓિાં • આર્સથએન્ડ ફફલ્િ એિોડડ તેિુંપૂરિાર કરિુંપડે છે. આપ ભાિના તલિાર સબિય ભૂબિકા ભિિીને પુરુષો અને આપની જાતનેશ્રેષ્ઠ પૂરિાર ન કરી િબહલાઓ ઘણી રીતેરાિકીય અનેજાહેર જીિનિાં બિશ્વિાં આપણા દેશને સૌથી િુિ અને સબહષ્ણુ શકો તો કાંઈ નહીં પણ અન્ય કરતા અલગ િનો એકસિાન રીતેભાગ લેછે. દેશો પૈકીનો એક િનાવ્યો છે તેદેશની ધરતી પર અનેઅલગ કરિાનો િયાસ કરો.’ આંતરરાષ્ટ્રીય રાિકારણીઓથી લઈનેસાિાન્ય આિેલી પાલાથિન્ેટિાંઆ એિોડડિેળિિો ખૂિ યોગ્ય રાિકારણનો પોતાની લગન ગણાિીનેશત્રુઘન વ્યબિઓિાંથી િેિણે પોતાના યોગદાન દ્વારા લાગેછે. આપણો દેશ િૈબિધ્યની િાત્ર ઉિિણી િ બસંહાએ ઉિેયુુંહતું , ‘ વ્યબિ કરતા પક્ષ િોટો છે અગાઉના ૧૨ િબહનાિાં બિશેષ અનુદાન કરનાર નથી કરતો પરંત,ુ દેશિાંિૈબિધ્ય પર સબિય બિકાસ અને પક્ષ કરતા દેશ િોટો છે. િારું સિગ્ર બહત બિબશષ્ટ િબતભાનુંદર િષવે આ એિોડડથી િહુિાન કરીએ છીએ.’ રાષ્ટ્રના બહતિાંછે. હુંિેપણ કહુંછુંતેહુંિારી શ્રેષ્ઠ કરિાિાંઆિેછે. તેિણે ઉિેયુુંહતું , ‘આ સિારંભિાં એિોડડ ક્ષિતા અને હેબસયતથી િોલુંછુંહું િારા દેશની અગાઉના િષોથની િાફક આ િખતેપણ એિોડડ િેળિનાર સૌનેતેિની બસબિ િદલ િારેધન્યિાદ તરફેણિાંિોલુંછું . મને વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ િાટે નોિીનીઝ િચ્ચે તંદરુ થત થપધાથ હતી. આ પાઠિિા િ િોઈએ. આ એવોડડ હું મારા માિા-તપિા મોદી માટે ખૂિ માન છે કારણ કે િેઓ દેિને સારું અનોખા ઈિેન્ટિાં િાિકો ઈબ્છછત વ્યબિને િેમજ આપ સૌના માિા-તપિાને સમતપષિ કરું છુ.ં નેતૃત્વ પૂરું પાડી રહ્યાા છે. નોબિનેટ કરેછેઅનેઅગ્રણી િબતભાઓની િનેલી કારણ કેઆપણા િાતાબપતા અનેદાદાદાદીએ િષોથ કોઈ િુદ્દા હોય તો તેની િિાથકરિી િોઇએ. આ અનુસંધાન પાન-૧૭

VFS ગ્લોિલ સતવષસીસના ચીફ ઓપરેતટંગ ઓફફસરયુરોપ અતનરુદ્ધ તસંઘે સી િી પટેલના હથિે ‘પસ્લલક સતવષસ એવોડડ’ મેળવ્યો હિો.

અગ્રણી મતહલા ફફલ્મ તડરેક્ટર ભાવના િલવારને સી િી પટેલે ‘આટ્સષ એન્ડ ફફલ્મ એવોડડ’ એનાયિ કયોષ હિો.

જેટ એરવેઝના યુકે અને આયલષેન્ડના જનરલ મેનેજર લીડીયા નઝરેથે ‘એરલાઈન ઓફ ધ યર’ એવોડડ સી િી પટેલના હથિે થવીકાયોષ હિો.

ભારિીય અતભનેિા અને રાજકારણી િત્રુઘ્ન તસંહાએ િેમની પુત્રી અને જાણીિી અતભનેત્રી સોનાક્ષી તસંહાને કવર પેજ પર ચમકાવિા તદવાળી મેગેતઝનનું તવમોચન સી િી પટેલ અને ‘ગુજરાિ સમાચાર’ના ન્યૂઝ એતડટર કમલ રાવની ઉપસ્થથતિમાં કયુું હિું.

‘એતિયન વોઈસ’ દ્વારા દર વષષે પ્રતસદ્ધ થિાં ‘એતિયન જાયન્ટ્સ’ મેગેતઝનનું તવમોચન સી િી પટેલ અને લાયકા મોિાઈલના ચેરમેન અલીરાજા સુભાષકરણે કયુું હિું.

સેક્રેટરી ઓફ થટેટ ફોર કોમ્યુતનટીઝ એન્ડ લોકલ ગવનષમેન્ટ સાતજદ જાતવદ MPને ‘કેતિનેટ તમતનથટર ઓફ ધ યર’નો એવોડડ એનાયિ કરિા સી િી પટેલ.


17th March 2018 Gujarat Samachar

www.gujarat-samachar.com

ркпрлЛркЧркжрк╛рки рк┐ркжрк▓

рк▓ркВркбркиркорк╛ркВ ркПркеркЯрлЗркЯ ркдрк┐ркЭркирлЗрк╕ркирк╛ ркорк╛ркдрк▓ркХ ркиркорки рккрк╛ркаркХрлЗ тАШркпркВркЧ ркПркирлНркдрлНрк░ркдрк┐ркдркиркпрлЛрк░ ркУркл ркз ркпрк░тАЩ ркПрк╡рлЛркбркб ркЬрлЛркирк╛ркерки ркПрк┐рк╡ркерк╖ MP рккрк╛рк╕рлЗркерлА ркерк╡рлАркХрк╛ркпрлЛрк╖ рк╣рк┐рлЛ.

@GSamacharUK

17

GujaratSamacharNewsweekly

AVPPL

ркПрк╡рлЛркбркбрк╕ркерлА рк╕ркирлНркорк╛рки

рк▓рк╛ркпркХрк╛ рк╣рлЗрк▓рлНркеркирк╛ ркЪрлЗрк░рккрк╕рк╖рки рк┐рлЗркорк╛ рк╕рлБркнрк╛рк╖ркХрк░ркгрлЗ тАШркдрк┐ркЭркирлЗрк╕ ркХрлЗрк╕рлНркорлНрк┐ркЬркирлА рк╕рлМркерлА ркЬрлВркирлА ркЕркирлЗ рк╡рлИркдрк╡ркзрлНркпрккрлВркгрк╖ ркнрлЛркЬрки ркорк╛ркЯрлЗ рккрк╕рк╖рки ркУркл ркз ркпрк░тАЩркирлЛ ркПрк╡рлЛркбркб рк╕рк╛ркдркЬркж ркЬрк╛ркдрк╡ркжMP ркирк╛ ркЬрк╛ркгрлАрк┐рлА рк╡ркдрк╕рк╖ркЯрлА рк░рлЗркеркЯрлЛрк░рк╛ркВркирк╛ рк┐рк╛рк░рлАркХ ркорлЗрк╣ркорлБркжрлЗ рк╕рлА рк┐рлА рккркЯрлЗрк▓ркирк╛ рк╣ркерк┐рлЗ ркерк╡рлАркХрк╛ркпрлЛрк╖ рк╣рк┐рлЛ. рк╣ркерк┐рлЗ тАШрк░рлЗркеркЯрлЛрк░рк╛ркВ ркУркл ркз ркпрк░тАЩ ркПрк╡рлЛркбркб ркорлЗрк│рк╡рлНркпрлЛ рк╣рк┐рлЛ.

ркдрк┐ркдрк╡рк▓рлЗркЬ рк╕рк▓рлВркиркирк╛ ркорлБркерк┐рклрк╛ ркЖрк┐рлЗркжрлЗ тАШркПркирлНркЯрк░рк┐рк╛ркИркЭ ркУркл ркз ркпрк░тАЩ ркПрк╡рлЛркбркб ркЬрлЛркирк╛ркерки ркПрк┐рк╡ркерк╖ MPркирк╛ рк╣ркерк┐рлЗ ркерк╡рлАркХрк╛ркпрлЛрк╖ рк╣рк┐рлЛ.

ркЕркирлБрк╕ркВркзрк╛рки рккрк╛рки-рлзрлм

ркХрк╛рк┐ ркмрк┐ркдрлНрк░рлЛркирлБркВркЕркирлЗркЦрк╛рк╕ ркХрк░рлАркирлЗркнрк╛рк┐рккркирк╛ рк╕ркнрлНркпрлЛркирлБркВркЫрлЗ. ркдрлЗркерлА рк┐ рк┐рк╛рк░рк╛ ркмрк┐рк╢рлЗркЧрлЗрк░рк╕рк┐рк┐ рки ркХрк░рк┐рк╛ рк╣рлБркВркЖркк рк╕рлМркирлЗ ркЕркирлБрк░рлЛркз ркХрк░рлБркВ ркЫрлБркВ . рк╣рлБркВ рк╢рлБркВркЫрлБркВ , ркХрлНркпрк╛ркВ ркЫрлБркВ , ркЦрк░рк╛рк┐ ркЫрлБркВркХрлЗ ркХркжрк░рлВрккрлЛ, рк╣рлБркВркЖрккркирлЛ ркЫрлБркВ , ркЖрккркирлЛ рк╣ркдрлЛ ркЕркирлЗрк╣ркВрк┐рк╢ рлЗ рк╛ рк┐рк╛ркЯрлЗ ркЖрккркирлЛ рк░рк╣рлАрк╢.тАЩ тАШркЧрлБркЬрк░рк╛рк┐ рк╕ркорк╛ркЪрк╛рк░тАЩ- тАШркПркдрк┐ркпрки рк╡рлЛркИрк╕тАЩркирк╛ ркЧркпрк╛ рк╡рк╖рк╖ркирк╛ ркдркжрк╡рк╛рк│рлА ркЕркВркХркирк╛ ркХрк╡рк░ рккрлЗркЬ рккрк░ рк┐рлЛркдрк▓рк╡рлБркбркирлА ркдрк╡ркЦрлНркпрк╛рк┐ ркЕркдркнркирлЗркдрлНрк░рлА ркЕркирлЗ рк┐рлЗркоркирлА рккрлБркдрлНрк░рлА рк╕рлЛркирк╛ркХрлНрк╖рлА ркдрк╕ркВрк╣рк╛ркирлА рк┐рк╕рк╡рлАрк░ ркЬрлЛркИркирлЗ рк┐ркдрлНрк░рлБркШрки ркдрк╕ркВрк╣рк╛ ркЦрлВрк┐ ркдрк┐ркирлНркЬрлА рк░рлЛркорк╛ркВркдркЪрк┐ ркеркпрк╛ рк╣рк┐рк╛ ркЕркирлЗрк▓рлЛркХрк┐рк╛ркЧркгрлАркирлЗрк▓ркИркирлЗркдрлЗрк┐ркгрлЗ ркУркХрк╛ркЭрк╛ркХрлА ркдрлЗ рк┐рлЗркЧркмрлЗркЭркиркирлБркВркмрк┐рк┐рлЛрк┐рки ркХркпрлБрлБркВрк╣ркдрлБркВ . рк╕рк╛ркерлЗ ркдрлЗрк┐ркгрлЗ ркПрк┐рлА рк┐ркЬрк╛ркХ рккркг ркХрк░рлА рк╣ркдрлА ркХрлЗ ркЖркЧрк╛рк┐рлА рк┐рк╖рк╡рлЗ 'рк╣рлЛрк│рлА рк▓рлЗркеркЯрк░ ркдрк╕ркЯрлАркирк╛ рклрлВркЯрк┐рлЛрк▓рк░ ркдрк┐ркирлНркЬрлА ркУркХрк╛ркЭрк╛ркХрлАркирк╛ рк╣рлЗрк░рлЛркирк╛ ркнрлВрк┐рккрлВрк╡рк╖ ркЪрлАркл рк╕рлБрккркдрк░ркирлНркЯрлЗркирлНркбркирлНркЯ ркжрк╛рк▓ рк┐рк╛рк┐рлБркирлЗ ркХрк▓рк╕рк╖ ркЯрлАрк╡рлАркирк╛ ркпрлБркХрлЗркирк╛ рк╣рлЗркб ркУркл рк╕рлЗрк▓рлНрк╕ рк░ркоркг рк░рлЗркЦрлАркП ркмрк┐рк╢рлЗрк╖рк╛ркВркХ'рк┐рк╛ркВркдрлЗрк┐ркирлЛ рк┐рк╣рлЗрк░рлЛ рк┐рк┐ркХрлЗркдрлЗрк┐рлБркВрк┐ркирлА рк╢ркХрлЗ. рк┐ркдрк┐ркдркиркдркзркирлЗ рк╕рк╛ркдркЬркж ркЬрк╛ркдрк╡ркж MP ркП тАШркерккрлЛркЯрлНрк╕рк╖ рккрк╕рк╖ркирк╛ркдрк▓ркЯрлА рк╕рлА рк┐рлА рккркЯрлЗрк▓рлЗ тАШркПрк╡рлЛркбркб рклрлЛрк░ ркХрлЛркорлНркпрлБркдркиркЯрлА рк╕ркдрк╡рк╖рк╕тАЩ ркЬрлЛркирк╛ркерки ркПрк┐рк╡ркерк╖ MP ркирк╛ рк╣ркерк┐рлЗ тАШркЯрлЗркдрк▓ркдрк╡ркЭрки ркЪрлЗркирк▓ тАШркПркмрк╢ркпрки рк┐рлЛркИрк╕тАЩ ркЕркирлЗ тАШркЧрлБрк┐рк░рк╛ркд рк╕рк┐рк╛рк┐рк╛рк░тАЩркирк╛ ркУркл ркз ркпрк░тАЩ ркПрк╡рлЛркбркб ркПркирк╛ркпрк┐ ркХркпрлЛрк╖ рк╣рк┐рлЛ. ркПркирк╛ркпрк┐ ркХркпрлЛрк╖ рк╣рк┐рлЛ. ркУркл ркз ркпрк░тАЩ ркПрк╡рлЛркбркб ркерк╡рлАркХрк╛ркпрлЛрк╖ рк╣рк┐рлЛ. рк┐ркХрк╛рк╢ркХ/ркдркВркдрлНрк░рлА рк╕рлА рк┐рлА рккркЯрлЗрк▓рлЗрк┐ркгрк╛рк╡рлНркпрлБркВрк╣ркдрлБркВ , тАШркЖ ркПрк┐рлЛрк░рлНрк╕рке .тАЩ тАШркПркмрк╢ркпрки рк┐рлЛркИрк╕тАЩ ркжрлНрк╡рк╛рк░рк╛ ркжрк░ рк┐рк╖рк╡рлЗрк┐ркЧркЯ ркХрк░рк╛ркдрк╛ ркжрлНрк╡рк╛рк░рк╛ рк┐рк╣рк╛рки ркХрк╛ркпрлЛркеркЕркирлЗркЬрк╛рк╣рлЗрк░ ркдркерк╛ рк░рк╛рк┐ркХрлАркп ркЬрлАрк┐ркирк┐рк╛ркВркмрк┐рк░рк╛ркЯ ркпрлЛркЧркжрк╛рки ркмрк╕ркмрк┐ркирлА ркЖрккркгрлЗ ркЙрк┐рк┐ркгрлА ркХрк░рлА рк╢ркХрлАркП ркЫрлАркП ркдрлЗркирк╛ рк┐рк╛ркЯрлЗ рк╣рлБркВ ркЧрлМрк░рк┐ркирлА ркзрккрк╛рк┐рк┐рк╛ ркЕркирлБрк░рлЛркз ркХрк░рлБркВркЫрлБркВ . ркЖ ркПрк┐рлЛрк░рлНрк╕ркеркХрлЛркорлНркпрлБркмркиркЯрлАркЭ ркЕркирлЗркмрк┐ркмркЯрк╢ рк╕рк┐рк╛рк┐рк┐рк╛ркВ тАШркз ркПркмрк╢ркпрки ркЬрк╛ркпркирлНрк░рлНрк╕тАЩ рк┐рлЗркЧркмрлЗркЭркиркирлБркВрк▓рк╛ркпркХрк╛ рк┐рлЛрк┐рк╛ркИрк▓ркирк╛ рк┐рлЗрк░рк┐рлЗрки ркЖрккркирк╛рк░рк╛ ркХрлЗркЯрк▓рк╛ркХ ркмрк┐ркмрк╢рк╖рлНркЯ рк▓рлЛркХрлЛркирлЗрк┐рлАрк░ркжрк╛рк┐рк┐рк╛рк┐рк╛ркВркЖрк╡рлНркпрк╛ ркЫрлЗ. ркХрлЛркИ рккркг рк▓рк╛ркЧркгрлА ркЕркирлБркнрк┐рлБркВркЫрлБркВ . рк░рк╛рк┐ркХрлАркп рккркХрлНрк╖, ркЬрк╛ркмркд, рк░ркВркЧ ркЕркерк┐рк╛ ркзрк┐ркеркирк╛ рк╣рлЛркп ркдрлЗркирлЗркзрлНркпрк╛ркирк┐рк╛ркВрк▓рлАркзрк╛ ркмрк┐ркирк╛ рк┐рк╣ркдрлНркдрлНрк┐ркирлБркВркпрлЛркЧркжрк╛рки ркЖрккркирк╛рк░ркирк╛ рк╕ркирлНрк┐рк╛рки рк┐рк╛ркЯрлЗркЫрлЗ. рк╣рлБркВркЖ рк┐рк╖ркеркирк╛ ркдрк┐рк╛рк┐ ркЕрк▓рлАрк░рк╛ркЬрк╛ рк╕рлБркнрк╛рк╖ркХрк░ркг ркЕркирлЗрк╕рлА рк┐рлА рккркЯрлЗрк▓рлЗркмрк┐рк┐рлЛрк┐рки ркХркпрлБрлБркВрк╣ркдрлБркВ (Photo courtesy: Raj D Bakrania, PR Mediapix) ркЬрлАрк┐ркиркирк╛ ркдрк┐рк╛рк┐ ркХрлНрк╖рлЗркдрлНрк░рк┐рк╛ркВ рк╕ркХрк╛рк░рк╛ркдрлНрк┐ркХ рккркмрк░рк┐ркдркерки рк▓рк╛рк┐ркирк╛рк░рк╛ рк▓рлЛркХрлЛркирлА ркмрк┐рк┐рлЗркдрк╛ркУркирлЗркЕркмркнркиркВркжрки рккрк╛ркарк┐рлБркВркЫрлБркВркЕркирлЗркдрлЗрк┐ркирк╛ ркЙркдрлНркХрлГрк╖рлНркЯ ркХрк╛ркпркеркирлЗркЖркЧрк│

fr ┬г ┬г460 460pp tOJHIUThBDDPNNPEBU BUJPO with daily breakfast. t5SBOTQPSUBUJPOTJHIUTFJOH in an air conditioned vehicle on private basis t&OHMJTITQFBLJOHESJWFS SHVJEF 5$TBQQMZ

fr ┬г525pp t3FUVSOnJHIUT t'SFF)BMG#PBSEVQHSBEF t4VQFSJPS3PPN t,JET4UBZBOE&BU BU'SFF t#BTFEPODPVQMFTPGGF GFS

frf ┬г ┬г565 565pp t3FUVSSO'MJHIUT tOJHI IUThBDDPNNPEBUJPOBU 5IF1BMN%VCBJ TUBS"UMBOUJT " t%FMVYYF3PPN t'SFF)BMG#PBSE6QHSBEF t6OMJN NJUFEBDDFTTUP"RVB WFOUVSF FUIF-PTU$IBNCFS

5$TBQQMZ

5$TBQQMZ

fr ┬г765 ┬г pp fr ┬г699pp

fr ┬г1097pp fr ┬г899pp

fr┬г1740pp fr ┬г1595pp

t3FUVSO 3 nJHIUT tOJHIUThBDDPNNPEBU BUJPO with room onlyy basis t"JSQP " SUUSBOTGFST $BS)JSF BOE E"UUSBDUJPO5JDLFUTBSF ava ailable at an additional cost.

t3FUUVSO'MJHIUT t)BMMGCPBSE t"JSDPOEJUJPOJOH HUPVSDPBDI for transfers ansfers and sightseeing t1SP PGFTTJPOBM&OHMJTITQFBL ing lo ocal guide

t'JYFE EEFQBSU SUVSFT t7FHFUUBSJBOGPPE t3FUVSSOnJHIUT H JODMVEFE

5$TBQQMZ

5$TBQQMZ

Destinations: nations: 'SBODF F#FMHJVN /FUIFSMBOET T(FSNBOZ 4XJU[FSSMBOE" "VTUSJB

Full terms are availa vailable on our webssite. e Lyca y Fly reserves the rig ght to withdraw this offer before the t expiry date, w without notice e.

5$TBQQMZ


18 તસવીરેગુજરાત

@GSamacharUK

17th March 2018 Gujarat Samachar

GujaratSamacharNewsweekly

વીત્યુંસપ્તાહઃ ઘટનાઓ નાની, મહત્ત્વ અધિક!

- વવષ્ણુપંડ્યા

‘ભારતીય લોકદવદ્યાનો ઇદતહાસઃ દવદવધ પ્રદેશોમાં તેનાં મૂદળયાં...’ આવા દવષય પર અહીં આણંદમાંએક આખો દદવસ તેના દવદ્વાન અભ્યાસીઓની ચચાચગોદિ થાય તે સાંથકૃદતક ગુજરાતની ઘટના ગણાય કેનહીં?’ લોકસાવિત્યનો મેળો આઠમી માચચઆમ તો હતો નારી દદવસ. ગૂજરાત દવદ્યાપીઠમાં ‘જૂઈ મેળો’ કરવાનો દનમચય ગુજરાતી અધ્યાપક–કવદયિી-દવવેચક ડો. ઉષા ઉપાધ્યાયે લીધો હતો. તેમનોય આગ્રહ કે ઉદઘાટનમાં આવું! પણ આણંદ એન. એસ. પટેલ કોલેજના લોકદવદ્યા પદરસંવાદમાં ન ગયો હોત તો દેશભરના આટલા લોકસાદહયયદવદોને મળવાનું ન થયુંહોત! તેમાંકણાચટક ઓપન યુદનવદસચટીના પૂવચ કુલપદત ડો. બી. ઓ. દવવેકા રાય, કેરળના ડો. એસ. કે. મકબુલ ઇથલામ, ડો. રાઘવન્ પેયાનંદ, ડો. કે. એમ. ભારતન્, આંધ્રથી ડો. સુજયકુમાર માંડવ, ડો. એન. ભિવયસલ રેડ્ડી, પ્રા. પી. સુબાચાદર, ઓદરસાથી ડો. કૈલાસ પટનાઇક, ડો. સેમ્યુઅલ દાની, અને હસુ યાદિક ગુજરાતના સમગ્ર

લોકસાદહયયના ઊંડા અભ્યાસી. (આ કાયચક્રમમાં મેં જોયું કે મહામાિ અજયદસંહ ચૌહાણ, જે. એમ. ચંદ્રવાદડયા, ડો. પ્રશાંત પટેલ અને ડો. પ્રતીક્ષા પટેલ જેવા અધ્યાપકો તેમને ‘હસુદાદા’ તરીકે જ બોલાવતા હતા! એંસીથી વધુ વય, સહધમચચાદરણીની દવદાય અને શારીદરક મુમકેલીઓ છતાંતેમનું સંશોધન-અધ્યાપન ચાલુ છે એનું આમચયચ કે આનંદ?) પ્રાચાયચ મોહનભાઈ પટેલનો દૃદિપૂવચકનો પુરુષાથચ આ કોલેજનેઆગવી ઓળખ આપી રહ્યો છે. મઝાની વાત એ થઈ કેઆ સમગ્ર દશક્ષણ સંથથાના અધ્યક્ષ ભીખુભાઈ પટેલ પણ ઉપસ્થથત હતા. સાદહયય અને લોકસાદહયયની દનસબત ધરાવતા મહાનુભાવ તરીકે તેમણે ટૂંકું અને સરસ પ્રવચન કયુું. દેશભરની કોઈ પણ સાદહસ્યયક પ્રવૃદિ માટે અમારી સંથથા અને પદરસર ખૂલલાં છે એમ પણ કહ્યું. પ્રણયતીથથનુંપ્રવાસન? ઉદઘાટન પ્રવચનમાં મેં ગુજરાતી લોકસાદહયયમાં પ્રણયનાં થથાનકો, ઘટનાઓ અનેતેની લોકકથાની વાત કરી. મેહ-ઉજળી, માંગડાવાળો, શેણીદવજાણંદ, જેસલ–તોરલ,

હમીરજી લાદઠયા, રાણક દેવડી આવાંતો એટલાંબધાંનામો છે, જેમણેઅમર પ્રણયગાથા રચીને બદલદાનો આપ્યાં છે. ઝવેરચંદ મેઘાણી કહેતા કે આ પ્રેમતીથોચ છે, તેની માવજત થાય તો પ્રવાસીઓ યયાં ઊમટશે. ભીખુભાઈ કહેકેએ જૂનાંલોકનાટકોનેએક આખી રાત લોકો સુધી પહોંચાડીએ તો કેવું? છેક મેઘાલય, બંગાળ, કણાચટક, સદહતના લોકદવદ્યાધારકો આ ગોદિમાં સામેલ થયા હતા. સામાન્યપણે આપણા ‘રાષ્ટ્રીય’ પદરસંવાદો નામ પૂરતા રાષ્ટ્રીય હોય છે. અહીં તેવું નહોતું. ઘણા સમયે એક ઉિમ કોલેજની મુલાકાત થઈ. એવુંજ નવસારીમાંસયાજી વૈભવ પુથતકાલયનું દનદમિ! એકસોથી વધુ વષચ પુરાણા ગ્રંથાલયને અદભૂત રીતે સાંચવવામાં આવ્યું છે. અગાઉ મહાદેવ દેસાઈનો આગ્રહ રહ્યો યયારે પહોંચી શકાયું નહીં, પણ હમણાં પુથતકાલય પ્રમુખ શ્રી પારેખ, માધવીબહેન શાહ, જયપ્રકાશભાઈ અને સમગ્ર ટીમને કારણે વ્યાખ્યાનમાળામાં પહોંચાયું. ‘સાંથકૃદતક ગુજરાત’ની વાતો કરી. બીજા દદવસે સમગ્ર અનાદવલ સમાજ તરફથી ‘મોરારજીભાઈ દેસાઈ

વ્યાખ્યાનમાળા’નું પાંચમું વ્યાખ્યાન થયું. મોરારજીભાઈને તો ૧૯૭૪થી નજીકથી જોવાનું બન્યું હતું. અટલ દબહારી વાજપેયીએ તેમના પર લખેલો ટચુકડો પણ મઝાનો લેખ હતોઃ ‘મુઝે મોરારજીભાઈ સે મહોબ્બત હો ગઈ હૈ!’ તે સાંભળીને નવસારીના અનાદવલોના ચહેરા પર રંગ લાગી ગયો. એક ૯૨ વષતીય પૂવચ ધારાસભ્ય લાકડીના ટેકે આવ્યા હતા એ પણ પછીથી મળ્યા! મોરારજીભાઈનું વ્યદિયવ અજબ-ગજબનું હતું. ‘સાધના’ના દનદભચક પિકારયવની તેમણેપીઠ થાબડી હતી. બે‘અનાવલા’ ભેગા મળે યયારે શું થાય તે થવ. મકરંદ દેસાઈએ ૧૯૭૭માં મોરારજીભાઈ સાથેની મુલાકાતની વાત કરીને મને કહી હતી. દવમલેષણ ઓછુંઅને સંથમરણો અદધકઃ એવું આ વ્યાખ્યાન થયું. ઇવતિાસનુંમનોમંથન િીજી સાંથકૃદતક ઘટના અમદાવાદમાંગુજરાત ઇદતહાસ પદરષદનાં વાદષચક સંમેલનની રહી. અધ્યક્ષ ડો. પ્રફુલલાબહેન બ્રહ્મભટ્ટ, પૂવચપ્રમુખ અનેએચ.

www.gujarat-samachar.com

કે. કોલેજના આચાયચડો. સુભાષ બ્રહ્મભટ્ટ, ડો. રસ્મમ ઓઝા, સોલંકી દશલપના દનષ્ણાત ડો. થોમસ પરમાર, ડો. ફાલગુની પુરોદહત, અથચશાથિ દવદ્વાન રમેશ શાહ, રાજકીય ઇદતહાસના પ્રદતબદ્ધ લેખક પ્રા. દસદ્ધાથચ ભટ્ટ (જેમના દપતા નરહરી ભટ્ટની જાણીતી રચના છે - ‘એક જ દે દચનગારી મહાનલ! એક જ દે દચનગારી...’) ઇદતહાસના અધ્યાપકો અને દવદ્યાથતીઓ... આ ઉદ્ઘાટક તરીકે ગંભીર દમલનમાંમેંઇદતહાસબોધ અને નવ્ય-ઇદતહાસ (નીઓ-દહથિી) દવશેના મુદ્દાઓ મૂક્યા. ગુજરાતની કવવયત્રીઓનું મેઘધનુષ હજુ એક કાયચક્રમની વાત પણ કરવી છે, તે જૂઈ મેળાની. ઉદઘાટન નહીં તો સમાપન સમયે ઉપસ્થથત રહ્યો તો મંચ પર ગુજરાતી કવદયિીઓની રચનાઓનુંમેઘધનુષ આકાદરત થઈ રહ્યું હતું. જૂઈ મેળાના આવાહક ડો. ઉષા ઉપાધ્યાય, પારુલ ખખ્ખર, રેખા શુકલ, ગોપાલી બૂચ, ભાગચવી પંડ્યા, પારુલ બારોટ, લક્ષ્મી ડોબદરયા, ડો. પન્ના દિવેદી, કાદલન્દી પરીખ, યાદમની વ્યાસ, નીલમ

દોશી, દદવ્યાશ, ડો. રાજેિરી પટેલ, ડો. મૃણાલીની કામથ, થમૃદત લાખાણી, નયના પટેલ, જીિા વ્યાસ, શ્રદ્ધા રાવલ, મસ્લલકા મુખરજી, રાદધકા પટેલ, વષાચ પ્રજાપદત, દવનીતા કુમાર, દક્ષા પટેલ, સોનલ મોદી, ડો. અમી ઉપાધ્યાય... આટલાં સાદહસ્યયક નામો એક સાથેમંચ પર આવ્યાં. કાવ્યપઠનમાંદસમા ધોરણમાંભણતી હીર – (દુષ્યંત દનમાવત અને અમી ઉપાધ્યાયની પુિી) સરસ અંગ્રેજી કદવતા સાથેપ્રથતૂત થઈ હતી. સમાપનમાં મેં વૈદિક કદવતાની વાત કરી. હંગેરી રદશયા - પોલેન્ડ – ઇદજપ્ત – બાંગ્લાદેશ – આદિકાના કેટલાક કવદયિીઓના ઉદાહરણ આપ્યાં. માદરના યસેવાતેયા, દસલવયા પાથ, માદરયા વીને અને આપણી વચ્ચે પોતાનો ખુદ્દાર અવાજ સંભળાવતી બાંગ્લાદેશી તસલીમા નસરીનના સંદભચથી ઇચ્છા વ્યિ કરી કે ગુજરાતી કદવતાના હથતાક્ષરોમાં આવી વૈદિક ચેતના પ્રકાદશત થાય. આમ ગુજરાતના વીયયા સપ્તાહેઆવું- ખુશ થવાય તેવું - પ્રદતદનદધયવ દશાચવ્યું!

ખેડત ૂ ોનેરડાવતો ડું ગળીનો મબલખ પાક

રાજકોટઃ ડુંગળીનુંઉયપાદન વધવાનેલીધેભાવ પાણી પાણી થઇ જતાં ખેડૂતોને લાખના બાર હજાર થઇ ગયા છે. દદવાળી સુધી ભારેતેજી હતી એટલે ખેડૂતોએ વાવેતર કયુું પણ હવે પાક બજારમાંપૂરજોશમાંઆવવા લાગતા ભાવ ગબડી ગયા છે. પહેલી માચચના દદવસેમહુવા યાડડમાંસફેદ ડુંગળીનો ભાવ રૂ. ૫૦થી ૨૯૦ હતો. જ્યારેલાલ ડું ગળીનો ભાવ રૂ. ૮૦થી ૨૪૦ હતો. ૧૧મી માચચે સફેદના રૂ. ૭૦થી ૧૦૦ અનેલાલના રૂ. ૧૨૦૧૪૦ હતા. નબળી ડુંગળી તો મણેરૂ. ૭૦-૮૦માં વેચાય છે. ચાલુ વષચે સૌરાષ્ટ્ર-ગુજરાત ઉપરાંત મહારાષ્ટ્ર, મધ્ય પ્રદેશ અનેઆંધ્રમાંડુંગળીનુંબહોળુંવાવેતર હતું. હવેનવા માલની આવકો વેગ પકડી રહી છે એટલે ડુંગળીને વેપારમાં મંદી પ્રવતતી છે. બીજી તરફ લાલ ડુંગળીની બજારમાંઘરાકી જ નથી. તેવું વેપારીઓનું કહેવું છે. વેપારીઓ કહે છે કે,

પાકકથતાનની ડું ગળી પાડોશી દેશોમાંસથતી વેચાય છેએટલેભારતીય ડું ગળીની દનકાસ નહીંવત્ થાય છે. વળી, મહુવા અને ભાવનગરમાં ડુંગળીની મહિમ આવકો રહેછે. મહુવામાંસફેદની આવક સોમવારે એક લાખ ગુણી અને લાલની આવક ૪૫ હજાર ગુણી હતી. ભાવનગરમાંસફેદની ૧૨ અને લાલની ૪૪ હજાર ગુણી આવક થઇ હતી. રાજકોટમાં ડુંગળીની ૨૫૦૦ દિન્ટલ અને ગોંડલમાં૪ હજાર દિન્ટલ આવેછે. ખેડતૂ ો ગામડે બેઠાંપણ સથતા ભાવેડુંગળી વેચી રહ્યા છે.


17th March 2018 Gujarat Samachar

www.gujarat-samachar.com

મહિલાઓને અને યુવતીઓને આજે કોઈ પણ પ્રસંગે મેહિંગ િોય એવી જ્વેલરી પિેરવી વધુપસંદ િોય છે. ગોટડ, હસટવર, પ્લેહિનમ, ઈહમિેશન, ડાયમંડ, પલલ, ટિોન અને બીડ્સની જ્વેલરી તો ટ્રેન્ડમાં રિેવાની જ, સાથે િવે બિન્સ જ્વેલરીનો પણ ટ્રેન્ડ જોવા મળે છે. ફંકી અને યુહનક કિી શકાય એવી બિનની જ્વેલરીમાં ઇચ્છો એ પ્રકારે વેહરએશન લાવીને ઘડાવી કે બનાવી શકાય છે. સટતી બિન જ્વેલરી બનાવવી િોય તો દોરામાં બિનને પરોવીને જાતે પણ બનાવી શકાય છે. કોઈ પણ પ્રસંગેપહેરાય બિનમાંથી તૈયાર થતી જ્વેલરીનો મલ્ટિપણ યુઝ કરી શકાય. ઓફફસમાં પાિટીમાં કે ઘરના પ્રસંગમાં આ જ્વેલરી યુહનક બની રિે છે. તમને

જાતેજ બનાવીને જાતનેસજાવી શકાય તેવી બટન્સ જ્વેલરી નવાઈ લાગશે પણ પ્રોફેશનલ યુવતીઓ ખાસ કરીને બિન્સમાંથી જ્વેલરી તૈયાર કરાવીને પિેરે છે. પાિટીમાં કે પ્રસંગે પણ ઘણી મહિલાઓ અને યુવતીઓ બિનમાંથી તૈયાર જ્વેલરી િવેપિેરતી થઈ છે. બિન્સ જ્વેલરીની ખાસ વાત એ છે કે પ્લાલ્ટિક કે લાકડાના બિનમાં રંગબેરંગી વાયર કે દોરા પરોવીને જાતે જ િેહવ કે હસમ્પલ હડઝાઈન તૈયાર કરી શકાય છે. લાકડાના બિન પર મનગમતા કલર કરીને કે રંગબેરંગી ભાત પાડીને પણ જ્વેલરી તૈયાર કરી શકાય છે. રંગબેરંગી મોતી અનેબિન્સના ઉપયોગથી ઇચ્છો તેવાં સુંદર આભૂષણો તૈયાર થઈ શકેછે. ફંકી જ્વેલરી ફંકી જ્વેલરીમાંપણ િાલમાં બિનમાંથી તૈયાર કરવામાં આવેલી જ્વેલરી કોલેજગટસલમાં ખૂબ જ પ્રખ્યાત છે. બિનના કાણામાંસેિ થઈ જાય તેવી રીતે બિનમાં મોતી પરોવીને ગૂંથેલી હડઝાઈનની િેન્ડમેઈડ જ્વેલરી બનાવી શકાય છે. આ પ્રકારની જ્વેલરી વેટિનલકપડાંસાથેખૂબ જ પિેરવામાં આવે છે. ઘરમાં પડી રિેલા બિનમાંથી કાનના લાંબા લિકહણયાવાળા, ટિડ, બ્રેસલેિ, નેકલેસ અને વીંિી વગેરેતૈયાર કરીનેફંકી જ્વેલરી

@GSamacharUK

સામાન્ય રીતે બિન્સ એવા મિીહરયલમાંથી તૈયાર થતાંિોય છેકેતેતૂિતાંનથી. જેમનેરોજ કંઈક નવુંપિેરવુંગમતુંિોય તે બિનમાંથી એકથી વધુ જ્વેલરી કે એક્સેસરી સેિ બનાવીને પિેરી શકેછેકારણ કેતેઅન્ય જ્વેલરી મિીહરયલ કરતાં પ્રમાણમાં સટતાં િોય છે. વળી ઘરમાં જૂના બિન પડ્યાં િોય તો તો તેમાંથી જ ગમતી જ્વેલરી બની શકે. જો તમે આ જ્વેલરી થોડી કોટિલી બનાવવા માગતા િો તો ગોટડ એન્ડ હસટવરમાં આ પ્રકારના બિન્સવાળા કાનના બુહિયા, નેકલેસ, વીંિી અને બ્રેસલેિ વગેરેપણ બનાવી શકાય છે.

ભારતીય એથિેરટક્સ ફેડરેશને ૧૮ પુરુષ અને ૧૩ મરિિા ખેિાડીઓના નામ ભારતીય કોમનવેલ્થ ગેમ્સ ટીમમાં સામેિ કયાાં છે. ભારતને એથિેરટક્સમાં ખાસ કરીને જેવિીન થ્રોઅર નીરજ ચોપરા અને રડક્સર થ્રોઅર સીમા પુરનયા તેમજ નવજીત કૌર પાસેથી મેડિ જીતવાની આશા છે. સરરતાએ ફેિુઆરીમાં જ ઈન્ડોનેરશયાના જાકાતાામાં રમાયેિી એરશયન ગેમ્સ ટેસ્ટ ઈવેન્ટ સ્પધાામાં ભારતને બે ગોલ્ડ મેડિ અપાવ્યા િતા.

Professional Financial Advice you can trust I

We can help you with all your financial requirements Pensions

I

Investments - ISA's

I

Inheritance Tax Planning

I I

Life Insurance & Critical Illness Cover Mortgage Brokers

દિલ્હીની નુપૂર કૌલેએકલપંડે ખેડ્યો ઈરાન-યુરોપ-જોડડનનો પ્રવાસ

નવી દિલ્હીઃ ૩૧ વષાની નુપરૂ કૌિને બાળપણથી જ પ્રવાસનો શોખ છે. તેથી તે બાઈક શીખી છે. નુપરૂ ના એકિપંડે ખેડિ ે ા પ્રવાસમાં રૂરિચુસ્ત ઇરાન દેશ પણ સામેિ છે. કમ્યુરનકેશન પ્રોફેશનિ નુપરૂ નું કિેવું છે કે તેને ઐરતિારસક મિત્ત્વ ધરાવતા શિેરોની મુિાકાત િેવી ગમે છે અને પ્રવાસથી તેનો આત્મરવશ્વાસ વધ્યો છે. યુરોપ, જોડડન અને ઇરાનનો પ્રવાસ ખેડી ચૂકિ ે ી નુપરૂ કિે છે, ઈરાન રવશે મેં ખૂબ વાંચ્યું િતું અને રરસચા પણ કયુાં િતુ.ં ત્યાંની સંસ્કૃરત અને ત્યાંના િોકોને સમજવા માટે મેં ત્યાં ૨૨ રદવસ વીતાવ્યા િતા. હું ઇરાન પિોંચી તે પિેિાં મારા મનમાં તે દેશને િઇને થોડો ડર િતો, પણ ત્યાંના િોકોએ મને જે રીતે પ્રેમ આપ્યો તેને શબ્દોમાં વણાવવો મુશ્કેિ છે. કોઇ દેશમાં એકિા મુસાફરી કરવાથી તમે નવા પડકારો ઝીિવા સમથા બનો છો. હું ઇરાન જઇ રિી િતી ત્યારે ઘણા િોકોએ મને કિેિું કે એકિા જવું તૈયાર કરાય છે અને િોય તો ઓસ્િેરિયા કે રિટન જા, પણ હું ઇરાન જવા કોલેજગટસલમાં આ પ્રકારની મક્કમ િતી. િુદનયાભરમાંલોકો એકસરખા જ્વેલરીનો ખાસ ક્રેઝ જોવા મળે નુપરૂ કિે છે કે, મુસાફરીએ મને શીખવ્યું કે છે. દુરનયાભરનાં િોકો એકસરખાં જ િોય છે. બસ સસ્તી સુંિર ટકાઉ તેમને પ્રેમ અને પોતીકાપણાની જરૂર િોય છે. બધાની

િદિણ ગુજરાતની સદરતા ગાયકવાડનો કોમનવેલ્થ ગેમ્સની ટીમમાંસમાવેશ

નવી દિલ્હીઃ સુરતની સરરતા ગાયકવાડની ઓસ્િેરિયાના ગોલ્ડ કોસ્ટમાં કોમનવેલ્થ ગેમ્સ માટેની ભારતીય ટીમમાં પસંદગી થઈ છે. આવતા મરિને યોજાનારી આ સ્પધાામાં ૪૦૦ મીટરની દોડમાં આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે સફળતા મેળવનારી સુરતના ડાંગમાં આવેિા કરાડીઆંબા ગામની સરરતાની પસંદગી થઈ છે. તે ૪ બાય ૪૦૦ મીટરની રરિે ઈવેન્ટ માટે આ સ્પોર્સા ઇવેન્ટમાં ભાગ િેવા જશે. કોમનવેલ્થ ગેમ્સ-૨૦૧૮માં ભારત ૩૧ એથિેર્સ િેક એન્ડ ફફલ્ડની સ્પધાામાં ઉતરશે.

GujaratSamacharNewsweekly

વાનગી

મહિલા 19

સમસ્યાઓ એકસરખી જ િોય છે. તેથી કોઇ પણ વ્યરિ કે દેશની સંસ્કૃરત માટે કોઇ અરભપ્રાય ન બાંધી િેવો. ઇરાન પિેિા હું જોડડન અને યુરોપ પણ એકિી ફરી ચૂકી િતી, પણ ઈરાનની રિપથી ઘણું શીખવા મળ્યુ.ં બાઈક પર નીકળુંતો લોકોનેનવાઈ નુપરૂ કિે છે કે, રદલ્િીની ગિીઓમાં પણ બાઈક િઈને નીકળું તો િોકોને નવાઈ િાગે છે. આજેય દેશમાં િોકોને સમજાવવા પડે છે કે તમારી દીકરીઓને સ્કૂિે મોકિો તો આવા સમાજમાં મને બાઈક ચિાવતી જોઇને િોકો દંગ રિી જાય તે સ્વાભારવક છે. મારું માનવું છે કે રજંદગીના દરેક પડકારને સ્વીકારો અને પૂણા કરો.

સામગ્રીઃ ૧ દૂધી • ૨ કપ િીિી બાફેિી દૂધીને ક્રશ કરી િો. એક ડુંગળી • ૨ ટામેટાં • ૧ ચમચી ક્રશ કિાઈમાં તેિ ગરમ થવા મૂકી તેમાં કરેિું િીિું મરચું • ૧ સૂકું મરચું જીરું, તમાિપત્ર, િાિ સૂકું મરચું • ૧ તમાિ પત્ર • ૧ ચમચી જીરું નાંખી તેમાં આદું-મરચાંની પેસ્ટ • ચપટી રિંગ • ૧ ચમચી આદુંનાંખો. આ પછી તેમાં િીિી ડુગ ં ળી નાંખીને સાંતળી િો. ત્યારબાદ મરચાંની પેસ્ટ • ૩ ચમચી િાિ મરચું • ૧ ચમચી િળદર • ૧ તેમાં ટામેટાં નાંખીને તેિ છૂટું પડે િૂ ધ ીનો ઓળો ચમચી ધાણાજીરું • ૧ ચમચી ગરમ એટિે ક્રશ કરેિી દૂધી નાંખીને મસાિો • મીઠું સ્વાદ મુજબ • કોથમીર સજાવવા ઉપર િળદર, મરચું, ધાણાજીરું, ગરમ મસાિો માટે નાંખીને રમક્સ કરી િો. િવે સરવાંગ બાઉિમાં રીતઃ દૂધીની છાિ કાિીને તેને બાફી િો. િવે કાિીને તેની પર કોથમીર નાંખી ડેકોરેટ કરો.


20 કવર સ્ટોરી

@GSamacharUK

Nominate your favourite charity

Do you know of any UK based charities / individuals who are solving pressing social issues of our time, both in Britain and globally

NOMINATIONS

OPEN NOW!

Nomination deadline

31 March 2018.

Nominate them for the Asian Voice Charity Awards 2018 by visiting our

w ww.asianvoicecharityawards.com

17th March 2018 Gujarat Samachar

GujaratSamacharNewsweekly

અનેચીફ જસ્ટિસે વિિેકાનંદનો ઉલ્લેખ કરતાંકહ્યુંઃજીિન વદવ્ય જ્યોવત, તેનુંસન્માન કરો

નવી દિલ્હીઃ કોટટે ચુકાદામાં કહ્યું હતું કે મરણપથારીએ પડટલી વ્યધિને એ અધિકાર હોવો જોઈએ કે ક્યારે તે અંધતમ શ્વાસ લે. લોકોને સન્માનથી મરવાનો પૂરો અધિકાર છે. બંિારણીય બેન્ચે તેમાં સુરક્ષાના ઉકેલો માટટ માગગદધશગકા પણ જાહેર કરી છે. કોટટે કહ્યું કે કાયદો બને નહીં ત્યાં સુિી આ માગગદધશગકાનો અમલ ચાલુ રહેશ.ે ચુકાદો સંભળાવતી વખતે પાંચ સભ્યોની બેન્ચે અનેક દાશગધનક વાતો પણ કરી. તેમાં ટવામી ધવવેકાનંદનાં કથનો સાથે જ પ્રખ્યાત કધવઓની કધવતાઓનો પણ ઉજલેખ કરાયો હતો. ચીફ જસ્ટટસ દીપક ધમશ્રાએ ટવામી ધવવેકાનંદની પંધિનો ઉજલેખ કરતાં કહ્યું કે જીવન એક જ્યોધત સમાન છે. આ ધદવ્ય જ્યોધતનું સન્માન થવું જોઈએ. બેન્ચે કહ્યું હતું કે ટવાધભમાન સાથે જીવવું આપણા જીવન જીવવાના અધિકારનું અધભન્ન અંગ છે. જીવન અને મૃત્યુને અલગ કરી શકાય નહીં. બન્ને એક ધસક્કાની બે બાજુ સમાન છે. દરેક ક્ષણે આપણા શરીરમાં પધરવતગન થાય છે. પધરવતગન એક ધનયમ છે.

www.gujarat-samachar.com

ઈચ્છામૃત્યુશુંછે?

ઈચ્છામૃત્યુ એટલે કે યુથનેધશયા. આ ગ્રીક શબ્દ છે. યુથનેધશયા, ઈચ્છામૃત્યુ અથવા મસસી કકધલંગ પર દુધનયામાં લાંબા સમયથી ચચાગ છે. અનેક દેશોમાં તેને મંજૂરી આપવાની માગ વિી રહી છે. મેધડકલ સાયન્સમાં ઈચ્છામૃત્યુની પાંચ પદ્ધધત છે.

ઈચ્છામૃત્યુની પાંચ પદ્ધવત

• વોલન્ટરી એક્ટટવ યુથનેદિયાઃ દદસીની મંજૂરી બાદ જાણીજોઈને એવી દવાઓ આપવી, જેનાથી તેનું મૃત્યુ નીપજે. નેિરલેન્ડ-બેસ્જજયમમાં કાયદેસર છે. • ઈનવોલન્ટરી એક્ટટવ યુથનેદિયાઃ દદસી મૃત્યુની મંજૂરી આપવા અસમથગ હોય ત્યારે તેના મૃત્યુ માટટ જાણીજોઈને આ માટટ દવાઓ આપવી. દુધનયામાં આ પદ્ધધત ગેરકાયદે છે. • પેદિવ યુથનેદિયાઃ દદસીના મૃત્યુ માટટ સારવાર બંિ કરવી અથવા લાઈફસપોટે ધસટટમ હટાવવી. • એક્ટટવ યુથનેદિયાઃ દદસીને એવી દવા આપવી, જેથી તેને રાહત મળે, પરંતુ બાદમાં તેનાથી મૃત્યુ નીપજે. • આદિસ્ટેડ િુિાઈડઃ સંમધતના આિારે ડોક્ટર દદસીને એવી દવા આપે છે, જેનું સેવન કરીને દદસી જીવન ટૂંકાવી શકે છે.

ક્યા દેશોમાંઇચ્છામૃત્યુનો અવિકાર?

સ્ટવટ્ઝરલેન્ડ, નેિરલેન્ડ્સ, લક્સમબગગ, અજબેધનયા, કોલંધબયા, જમગની, જાપાન, કેનેડા, બેસ્જજયમ, ધિટન, આયલલેન્ડ, ચીન, ન્યૂઝીલેન્ડ, ઈટાલી, ટપેન, ડટનમાકક, ફ્રાન્સ, રોમાધનયા, કફનલેન્ડમાં ઈચ્છામૃત્યુનો અધિકાર છે. આ ઉપરાંત અમેધરકાના આઠ અને ઓટટ્રટધલયાના ધવક્ટોધરયા ટટટટમાં પણ તેનો કાયદો છે.

દુવનયાનો સૌથી ચવચિત કેસ

િેરીના માિેઅમેવરકી સંસદમાંચચાિ

The Awards ceremony will be held on Friday 18th May 2018 at the Hilton, Park Lane , London

Award Categories

For Charities and Not-for Profit Institutions I Charity of the Year

This award recognises a UK-registered charity for their outstanding work and contribution to society, as well as demonstrated excellence service and achievement in its work over the last five years.

I

Start-Up of the Year

This award is similar to Charity of the Year, but specifically for charities that have been operational for three years or less.

I Outstanding PR Team

This award recognises excellence in charity PR, either in-house at a charity, or an agency undertaking a PR campaign on behalf of a charity

I Most Enterprising

This award recognises a social enterprise or the trading arm of a charity that has made a significant difference to beneficiaries through its ability to generate income to meet its social goals over the last two years.

I Social Impact Award

This award recognises an organisation for the social impact they have created and their contribution to society.

For Corporate Partnerships: I Excellence in Corporate Social Responsibility

This award recognises the best corporate partnership and corporate responsibility programmes. It honours a company which goes beyond simply CSR projects to engage in partnerships in the last two years with either UK-registered or international charities, social enterprises or unincorporated charitable projects, to demonstrate quantifiably positive impact to the community.

For Individuals: I Inspiring Individual

This award recognises an individual who has demonstrated dedication, professionalism and integrity over a sustained period of time, and who has produced an identifiably profound effect on the social sector in the UK or otherwise through their work, which could be voluntary or otherwise.

I Inspiring Young Person

This award recognises a young individual who has demonstrated dedication and integrity through their work with the social sector in the UK or otherwise over the past year.

FOR INFORMATION CONTACT : 0207 749 4085

email: rovin.george@abplgroup.com

અમેરિકી મરિલા ટેિી રિયાવો કેટલાય વષષસુધી દુરિયાભિમાંચચાષમાંિિી. ફ્લોરિડાિી વતિી ટેિી ૧૯૯૦માંપોતાિા ઘિમાંિાટટફેલ થવાિેકાિણેપડી ગઈ અિે િંમિ ે ા માટે કોમામાં સિી ગઈ. દસ વષષ આવી જ િાલતમાંિહ્યા બાદ તેિા પરતએ ડોક્ટિોિે કહ્યું કે તે ટેિીિી લાઈફસપોટટ રસપટમ િટાવી લે. ટેિીિા પરિજિોએ તેિો રવિોધ કયોષ. ટેિીિા િિીિમાંિલિચલિ દેખાયુંિોવાિો ડોક્ટિોએ દાવો કયોષિતો. સમગ્ર અમેરિકામાંચચાષિરૂ થઈ કેજો લાઈફ સપોટટરસપટમ િટાવી દેવાિેતો ઈચ્છામૃત્યુિે માજયતા મળી જિે. ટેિીિો મામલો અમેરિકી સંસદ કોંગ્રસ ે સુધી ગયો, જ્યાંતેિા પિ અિેક રદવસો સુધી ચચાષથઇ. કોઈ રિણષય કિાય તેિા પિેલાંજ ૧૮ માચષ ૨૦૦૫િા િોજ ટેિીિુંમૃત્યુથયું . અનુસંિાન પાન-૧

ભારતનો સૌથી ચવચિત કેસ

અરુણા ૪૨ િષિસુિી કોમામાંરહી, પણ...

વાત ૨૭ િવેમ્બિ ૧૯૭૩િી છે. અરુણા િાિબાગ મું બઈિી કેઈએમ િોસ્પપટલમાં િસષ તિીકે ફિજ બજાવતી િતી. સોિિલાલ વોડટબોય િતો. ૨૩ વષષિી અરુણા ડ્યુટી પતાવી ચેસ્જજંગ રૂમમાંગઇ તો સોિિે જાતીય હુમલો કયોષ. તેણેકૂતિાિા ગળેબાંધવાિી ચેિથી તેિુંગળુંદબાવ્યુ.ં તેથી અરુણાિા મગજિી િસો ફાટી ગઈ. તે કોમામાં જતી િિી. આંખિી િોિિી જતી િિી, િિીિેલકવો માિી ગયો. તેબોલી પણ િકતી િ િતી. સમય વીતતો ગયો તેમ પરિવાિ, રમત્રો સૌએ તેિો સાથ છોડી દીધો. જોકેિોસ્પપટલિા સાથી તેિેછોડવા તૈયાિ િિોતા. ૧૮ મે૨૦૧૫િા િોજ તેણેઅંરતમ શ્વાસ લીધા. હુમલાખોિ સોિિિે૭ વષષિી સજા થઇ િતી, પણ રિદોષષ અરુણાિે૪૨ વષષ કોમામાંિિેવાિી સજા ભોગવવી પડી િતી.

મોક્ષનો માગિમોકળોઃ...

ચુકાદામાં ચાર જજનાં અલગ અલગ મંતવ્ય હતાં, પરંતુ ધલધવંગ ધવલની પરવાનગીના મુદ્દે તમામ જજ એકમત જોવા મળ્યા હતા. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, કોમામાં સરી પડટલી વ્યધિને જીવવાની ઇચ્છા ન હોય તો તેને તે સ્ટથધતમાં પીડા ભોગવવા દેવી જોઈએ નહીં. સુપ્રીમ કોટટે ‘ધલધવંગ ધવલ’ના મેન્ડટટ માટટ આકરી માગગદધશગકાઓ જારી કરી હતી. દદસી કોમાની સ્ટથધતમાંથી બહાર આવીને સાજી થઈ શકશે કે કેમ તે અંગેનો ધનણગય લેવામાં મેધડકલ બોડેને સામેલ કરવાનો સુપ્રીમ કોટટે આદેશ આપ્યો છે. મૃત્યુઆપણો વમત્ર છે... સુપ્રીમ કોટટે આ ચુકાદો આપતાં કહ્યું હતું કે ટવાધભમાન સાથે જીવવું એ આપણા જીવન જીવવાના અધિકારનું અધભન્ન અંગ છે. જીવન અને મૃત્યુને અલગ કરી શકાતાં નથી. દરેક ક્ષણે આપણાં શરીરમાં બદલાવ

આવે છે. બદલાવ ધજંદગીનો અફર ધનયમ છે. જીવનને મૃત્યુથી અલગ કરી શકાતું નથી. મૃત્યુ જીવન જીવવાની પ્રધિયાનો જ ધહટસો છે. ચુકાદામાં રાષ્ટ્રધપતા મહાત્મા ગાંિીનું ઉચ્ચારણ ટાંકતા કહ્યું હતું કે મૃત્યુ આપણો ધમત્ર છે... આપણને યાતનાઓથી દૂર લઈ જાય છે. હું ક્યારેય ધનઃસહાય વ્યધિ તરીકે મરવાનું પસંદ કરીશ નહીં, ધનષ્ફળ વ્યધિ તરીકે તો નહીં જ. ‘સવિય’ અને‘વનસ્ક્રિય’ ગંભીર અને અસાધ્ય રોગથી પીડાતી વ્યધિને

છુટકારા માટટ ડોક્ટરની મદદથી તેની ધજંદગીનો અંત લાવવાને ઇચ્છામૃત્યુ કહે છે. તેના બે પ્રકાર છે. સધિય ઇચ્છામૃત્યુ અને ધનસ્ષ્િય ઇચ્છામૃત્યુ. સધિય ઇચ્છામૃત્યુમાં દદસીને ઝેર અથવા તો પેઇનકકલરના હેવી ડોઝ દ્વારા મૃત્યુ આપવામાં આવે છે. જ્યારે ધનસ્ષ્િય ઇચ્છામૃત્યુમાં દદસીની લાઇફ સપોધટિંગ ધસટટમ હટાવી લેવામાં આવે છે. ભારત સધહતના મોટા ભાગના દેશોમાં સધિય ઇચ્છામૃત્યુને પરવાનગી નથી, તેને અપરાિ માનવામાં આવે છે.


17th March 2018 Gujarat Samachar

www.gujarat-samachar.com

@GSamacharUK

GujaratSamacharNewsweekly

હળવેહૈયે...

જજઃ તમારા પર ઘડિયાળ ચોરવાનો આરોપ પુરવાર નથી થઈ શક્યો એટલે તમને છોિી મૂકવામાં આવે છે. ચંગુઃ તો જજસાહેબ, હવે ઘડિયાળ તો મારે જ રાખવાનુંને? • પપ્પાઃ મંગુ, જુગાર એ બૂરી બલા છે. ખરાબ ટેવ છે, કારણ કે એમાં જો તું આજે જીતીશ તો કાલે હારી જઈશ, પરમ ડિવસે જીતી જઈશ તો એના બીજા ડિવસે હારી જઈશ. મંગુઃ પપ્પા, તમે ડચંતા ન કરો, હું જુગાર એકાંતરા ડિવસે રમીશ. • ચંગુ અને ચંપા ગંભીર ચચાા કરી રહ્યાં હતાં. ચંપાઃ ભારતીય કત્રીઓ કપાળ પર લાલ કલરનો ચાંિલો શા માટે કરે છે? ચંગુઃ એ ચાંિલો રેકોડિિંગની ડનશાની છે. તેઓ બધું રેકોિડ કરે છે અને સાથે વોડનિંગ પણ આપે છે કે અત્યારે તમે ગુકસામાં તેમની સામે જે પણ બોલી રહ્યા છો એને તમારા ડવરુદ્ધમાં ગમેત્યારે ઉપયોગમાં લેવામાં આવશે. • ડચન્ટુ પાસ થઈને નવમા ધોરણમાં ગયો. ડનશાળનો પહેલો ડિવસ હતો એટલે બધા છોકરા ફક્ત ઘોંઘાટ કરતા હતા. નવા આવેલા સાહેબે બધાને ધમકાવતાં કહ્યું, ‘જુઓ બધા એકિમ શાંત થઈ જાઓ. મારે એકિમ શાંડત જોઈએ. એવી શાંડત કે જો ટાંકણી પિે તો પણ અવાજ આવવો જોઈએ. નહીંતર...’ આટલું કહીને હાથમાં રહેલી સોટી ટેબલ પર પછાિી એટલે તરત જ બધાં બાળકો શાંત થઈ ગયાં. થોિી વાર સુધી શાંત રહ્યા પછી અકળાઈ જતાં ડચન્ટુ બોલ્યોઃ ‘સાહેબ, હવે ટાંકણી તો પાિો.’ • િુકાન પર ડચન્કી બેઠી હતી અને એક ગ્રાહક ડબસ્કકટ લેવા આવ્યો.

વવવવધા 21

ગ્રાહકઃ મારી ભાડવ પત્નીના કૂતરા માટે ડબસ્કકટ આપોને. ડચન્કીઃ અહીં જ ખાશો કે પેક કરી િઉં? • સન્તા અને બન્તા ચાર વાગે એકબીજાને મળવાના હતા. એવામાં સન્તાનો ફોન આવ્યોઃ સન્તાઃ ઓય બન્તે, મૈં નહીં આ સકતા... યહાં બહોત બાડરશ હો રહી હૈ. બન્તાઃ તું ફફકર મત કર ઓયે, મૈં વહા આ જાતા હું ક્યું ફક યહાં તો બાડરશ નહીં હૈ ! • િુડનયાની ટૂંકામાં ટૂંકી લવ-કટોરી... છોકરોઃ સાંભળે છે... છોકરીઃ બોલો, મોટા ભાઈ ! - ધી એન્િ • લોકો થોિાક ડિવસ માટે િારૂ કે ડસગારેટ પીએ તો એમને આિત પિી જાય છે. પણ અમને જુઓ... બાળપણથી ભણતા આવ્યા છીએ પણ હજી ભણવાની આિત નથી! આને કહેવાય સેલ્ફ કન્ટ્રોલ... • િાિાઃ બેટા, ભણવાનું કેવું ચાલે છે ? પૌત્રઃ બસ તમારી ડજંિગીની જેમ જ ચાલે છે િાિાઃ મતલબ ? પૌત્રઃ ભગવાનની મહેરબાનીથી... • મડહલાઃ િોક્ટર સાહેબ, મારા પડત ઉંઘમાં બહુ બબિે છે. િોક્ટરઃ બહેન, એનો કોઈ ઈલાજ જ નથી. મડહલાઃ ના, મારે તે બંધ કરવાની િવા નથી જોઇતી, મારે તો એવી િવા જોઇએ કે જેનાથી હું મારા પડત શું બબિે છે એ ચોખ્ખું સાંભળી શકું. • સંતાઃ કોઈ એવી ડગફ્ટ મને સજેકટ કર કે જે તારી ભાભીના ડિલને તરત જ કપશશી જાય. બંતાઃ એમને બંિૂકની ગોળી મારી િે! •


22 ભારત

@GSamacharUK

GujaratSamacharNewsweekly

ફ્રાડસના રાષ્ટ્રપનત મેક્રોનની ભારત લાલુપુત્રનુંએલાનઃ નબહારની એક મુલાકાતઃ ૧૪ કરાર પર હજતાિર એક ઈંટ લઈ જઈ બનાવીશુંરામ મંનદર

નવી દિલ્હીઃ ફ્રાન્સના રાષ્ટ્રપતિ ઇમેનુએલ મેક્રોન હાલ ભારિના ચાર તિવસના પ્રવાસે છે. આ મુલાકાિમાં વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોિીએ સોમવારે િેમને

સમાવેશ થાય છે. ચીનનો ઉલ્લેખ કરીને મેક્રોને િોહરાવ્યું કે, િતરયાઈ માગોણ વચણથવશાળી સત્તા બનવા માટેના થથળ બની નહીં શકે.

ગંગામાંનૌકાનવહાર દ્વારા ત્રીસ ઘાટની મુલાકાત

અડધા કલાકમાં કાશીના ૩૦ ઘાટ પર રામરાજ્યથી લઈને બુદ્ધ સુધીની ઝાંખી બિાવી હિી િો ભારિના સંરક્ષણ પ્રધાન દનમમલા સીતારમણ સતહિના પ્રધાનોની હાજરીમાં ફ્રાન્સ અને ભારિ વચ્ચે ૧૪ કરાર થયા હિા. બંનેદેશો વચ્ચે૧૪ કરાર વ્યૂહાત્મક સંબંધોને મહત્ત્વપૂણણ રીિે તવથિારીને ભારિ અને ફ્રાન્સે સંરક્ષણ, સુરક્ષા, અણુઊર્ણ અને ગુપ્િ માતહિીના રક્ષણને લગિાં મહત્ત્વનાં ૧૪ ક્ષેત્રોમાં કરાર કયાણ છે. મોિી િથા મેક્રોન વચ્ચે વ્યાપક વાટાઘાટો બાિ આ કરારો પર હથિાક્ષર થયા હિા, જેમાં તહન્િ મહાસાગર અને પ્રશાંિમાં બિલાિી સુરક્ષાની પતરસ્થથતિ તવશેના કરારનો

હથિાક્ષર કરાયેલા કરારોમાં ગુપ્િ માતહિીના રક્ષણને લગિો કરાર પણ છે જે અબજો ડોલરના વચ્ચે રફાલ ફાઈટર જેટ તવમાન સોિાની તવગિો ર્હેર કરવાનું ભારિે નકાયાણ બાિ કરાયો છે. ગંગામાંનૌકાનવહાર બન્ને નેિાઓએ વારાણસીની મુલાકાિ િરતમયાન ગંગામાં બોટ પર ત્રણ કક.મી.નું અંિર ચચાણ કરિા કરિા પસાર કયુું હિું. મોિી મેક્રન અથસી ઘાટથી નૌકામાં બેઠા અને ૩ કક.મી. િૂર િશાશ્વમેઘ ઘાટ પહોંચ્યા. ૩૦ ઘાટો પર રામરાજ્યથી લઈને ભગવાન બુદ્ધ સુધીની ભારિની ઝાંખી મોિીએ િેમને બિાવી હિી.

નવી નદલ્હીઃ અયોધ્યામાં રામ મંદિરના મુદ્દે રાજકીય િાવપેચ ખેલાઇ રહ્યા છે તેવામાં રાષ્ટ્રીય જનતા િળના પ્રમુખ લાલુ પ્રસાદ યાદવના પુત્ર અને પૂવણ પ્રધાન તેજપ્રતાપે નાલંિામાં જનસભા સંબોધતાંકહ્યુંકે, જો આગામી સમયમાં દબહારમાં રાજિ સરકાર બનશેતો િેશના તમામ ધમોણના લોકોની સાથે મળીને, દબહારથી એક એક ઈંટ ઉત્તર પ્રિેશ લઈ જઈશુંઅને ત્યાં રામ મંદિરનું દનમાણણ કરીશું. મઘડા ગામમાં શીતલાષ્ટમી મેળામાંતેજપ્રતાપેરામ મંદિરના દનમાણણનો મુદ્દો ઉઠાવ્યો હતો. તેણે રાષ્ટ્રીય લવયંસેવક સંઘ અનેભાજપ પર દનશાન સાધતાં કહ્યુંકે, વોટ મેળવી લીધા બાિ લોકો મંદિરનો મુદ્દો ભૂલી જાય છે. આ વખતે દબહારમાં રાજિ સરકાર આવશે તો અયોધ્યામાં રામ મંદિર બનશે. રદવવારે આરએસએસના સરકાયણવાહ ભૈયાજી જોશીએ કહ્યું હતું કે અયોધ્યામાં દવવાદિત ભૂદમ પર મંદિર દસવાય અડય કશુંજ બની શકે નહીં. અલબત્ત, અગાઉ ઉત્તર પ્રિેશની યોગી સરકારના કેદબનેટ પ્રધાન લક્ષ્મી નારાયણ

ચૌધરીએ આ મુદ્દે કહ્યું હતું કે, રામ મંદિર અયોધ્યામાંનહીં તો શું ડયૂ યોકકમાં બનશે? લક્ષ્મી યોગી સરકારમાં ધાદમણક કાયણ અને સંલકૃદત તથા લઘુમતી દવભાગના કેદબનેટ પ્રધાન છે. તેઓએ મુટ્લલમ મદહલા સંમેલનમાંમુદ્દો ઉખેડ્યો હતો. અયોધ્યા દવવાિે મધ્યલથી દ્વારા ઉકેલની કોદશશોમાં સમાધાનને દશયા પસણનલ લો બોડટદ્વારા રિ કયાણબાિ તેમણે આ દનવેિન આપ્યું હતું. ઉલ્લેખનીય છે કે આટટ ઓફ દલદવંગના સંલથાપક શ્રીશ્રી રનવશંકરે અયોધ્યા દવવાિનો ઉકેલ લાવવા ઓલ ઇટ્ડડયા પસણનલ લો બોડટના સભ્ય સલમાન નદવી સાથે અગાઉ વાત કરી ત્યારે નિવીએ કહ્યું હતું કે, શદરયતમાં મટ્લજિને દશફ્ટ કરવાની જોગવાઇ છે. દહંિ-ુ મુટ્લલમ એકતા જળવાય તે રીતેઆ મુદ્દેચચાણકરવી યોગ્ય રહેશે. જોકે નિવીના દનવેિન પછી તેમને ઓલ ઇટ્ડડયા પસણનલ લો બોડટમાંથી એવું કહીને હાંકી કઢાયા કે, અયોધ્યા મુદ્દે મુટ્લલમ બોડટના વલણમાં ફેરફાર નહીં થાય. એક વાર મટ્લજિ બને તો તે દનયત જગાએ કાયમ રહેછે.

• કાશ્મીરમાંનાણાપ્રધાનની હકાલપટ્ટીઃ જમ્મુ-કાશ્મીરના નાણાં પ્રધાન હસીબ વાબુએ દિલ્હીમાંકહ્યુંહતુંકે, કાશ્મીર કોઈ રાજકીય નહીં પણ સામાદજક મુદ્દો છે. આ મુદ્દે કાશ્મીરમાં રાજકીય હડકંપ મચતાં મહેબુબા મુફતીએ તેમની હકાલપટ્ટીનો દનણણય લીધો હતો. બીજી તરફ આ દનવેિન અંગે પક્ષે તેને ખુલાસે કરવા માટે નોદટસ પણ ફટકારી છે. પીડીપી માનેછેકેજમ્મુ-કાશ્મીર એ એક રાજકીય મુદ્દો છેઅનેવાતચીતથી તેનો ઉકેલ આવશે.

17th March 2018 Gujarat Samachar

www.gujarat-samachar.com

ભારતની મુલાકાતે આવેલા પૂવિઅમેનરકી પ્રમુખ નબલ નિડટનના પત્ની નહલેરી સોમવારે માંડુમાંજામા મન્જજદની મુલાકાતે ગયા હતા. જ્યાં પગનથયા પર તેમનો પગ લપસી ગયો હતો. જોકેતરત જ સુરિા કમમીઓએ તેમનેટેકો આપ્યો હતો.

સુકમા જંગલમાંનક્સલી હુમલોઃ નવ સૈનનક શહીદ

સુકમાઃ છત્તીસગઢના સુકમા દજલ્લાના કકલટરામ પોલીસ ક્ષેત્રમાં નક્સલીઓએ સુરંગમાં દવલફોટ કરીને એડટી-લેડડમાઇન વ્હીકલ ઉડાવી િીધું હતું. આ ઘટનામાં કેડદ્રીય દરઝવણ પોલીસ િળના ૯ જવાન શહીિ થયા છેઅનેકેટલાક જવાનો ઘાયલ થયાના અહેવાલ છે. હુમલા બાિ ગૃહ પ્રધાન રાજનાથ નસંહે સીઆરપીએફ ડીજીને છત્તીસગઢ મોકલ્યા હતા. હુમલામાં શહીિ અને ઘાયલ જવાનોને એરદલફ્ટ કરી રાયપુર સારવાર માટેખસેડાઈ રહ્યા છે. અદધકારીઓએ જણાવ્યું કે સીઆરપીએફની ૨૧૨મી બટાદલયનના જવાનો એડટી-લેડડમાઇન વ્હીકલમાં રવાના થયા હતા. જ્યારે તે કકલટરામ પોલીસ ક્ષેત્રમાં હતા ત્યારે નક્સલીઓએ એક શદિશાળી દવલફોટ કરીનેવ્હીકલ ઉડાવી િીધું. આશરે૧૫૦ જેટલા નક્સલીઓએ દવલફોટ કરવા સાથે જવાનો પર અંધાધૂંધ ગોળીબાર જંગલમાંશરૂ કરી િીધો હતો. આ પછી તેઓ ફરાર થઈ ગયા હતા. સુરક્ષા િળોના જણાવ્યા પ્રમાણેઘટના બાિ આ જગાએ વધારાનું પોલીસ િળ, મેદડકલ તથા રેલકયુ ટીમ શબ અને ઘાયલ જવાનોને જંગલથી બહાર કાઢવા મોકલાઈ હતી. ઉલ્લેખનીય છે કે આ ઘટનાને લઈને આઈબીએ પહેલા જ એલટટ કયાાં હતાં. હુમલા બાિ ગૃહ પ્રધાન રાજનાથ દસંહે ટ્વવટ કયુાં છે કે, જે પદરવારોએ લવજન ગુમાવ્યા તેમનેહુંહૃિયપૂવણક સાંત્વના પાઠવુંછું.

સંનિપ્ત સમાચાર

• રૂ. ૬,૫૦૦ કરોડના કૌભાંડમાંહસમુખ શાહની ધરપકડઃ બેડક કોડસોદટટયમ સાથે રૂ. ૬,૫૦૦ કરોડની ગોલમાલ કરનારા દવડસમ ગ્રુપ અને ફોરએવર જ્વેલરી બ્રાડડના ડાયરેક્ટર હસમુખ શાહની સીબીઆઇએ સોમવારે ધરપકડ કરી છે. હસમુખ શાહ દવડસમ ગ્રુપના વડા અને મુખ્ય આરોપી જદતન મહેતાની નજીક મનાય છે. હસમુખ શાહ કંપનીના ઇમ્પોટટ એક્લપોટટનું કામ સંભાળતા હતા એટલુંજ નહીં બેડકો સાથેનુંલાયેઝનીંગ વકકસંભાળતા હતા. જતીન મહેતા હાલમાંકેરેદબયન આઇલેડડના સેંટ કકવસ અનેનેદવસમાંરહે છે. ભારત તેમની સાથેપ્રત્યાપણણની સંદધ ધરાવતુંનથી. • ઇન્ડડગો, ગો-એરનાં ૧૧ નવમાનો ગ્રાઉડડ થયાઃ દવમાની િુઘણટનાનેપગલેદડરેક્ટોરેટ જનરલ ઓફ દસદવલ એદવએશન દ્વારા આકરો દનણણય લેવાયો છે. એ પ્રમાણે ઇટ્ડડગો અને ગોએરના ૧૧ એરબસ ૩૨૦ (નીઓ) દવમાનોનેએટ્ડજનમાંરહેલી ખામીના કારણે તાકીિે ઉડાન રિ કરી ગ્રાઉડડ કરી િેવાયા છે. આ દવમાનોનું એટ્ડજન ચાલતી ફ્લાઇટમાંજ ગમેત્યારેબંધ થઈ જવાની ઘટનાઓ વધી ગઈ હતી. • જેટલી સનહતના પ્રધાનોની રાજ્યસભા માટેઉમેદવારીઃ કેડદ્રીય પ્રધાન અરુણ જેટલી સદહત કેડદ્રીય પ્રધાનો જેવા કે અશોક વાજપેયી, દવજયપાલ દસંહ તોમર, કાડતા કિમ, અદનલ જઈન, હરનાથ યાિવ વગેરેએ ઉત્તર પ્રિેશ રાજ્યસભાની ૧૦ બેઠકો માટે ૧૨મી માચચે ઉમેિવારી પત્રો ભયાાં હતા. ઉત્તર પ્રિેશમાં કુલ ૧૪ ઉમેિવારોએ ચૂંટણીમાંઝુકાવ્યુંછે. • ટુ-જી કેસમાંદેશનેઅંધારામાંન રાખોઃ ટુ-જી લપેક્ટ્રમ કેસ અંગે સોમવારે સુપ્રીમ કોટેટ સીબીઆઈ તથા ઈડીને કહ્યું કે, કેસ સાથે સંબંદધત મામલાઓની તપાસ છ મદહનામાંપૂરી કરવામાંઆવે. આ મામલાની તપાસ લાંબા સમયથી ચાલે છે. િેશની જનતાને આવા સંવેિનશીલ મામલેવધુસમય સુધી અંધારામાંરાખી શકાય નહીં. • રાજ્યસભાની નટકકટ ન મળતાં નરેશ અગ્રવાલ ભાજપમાંઃ સમાજવાિી પક્ષના રાજ્યસભા સાંસિ નરેશ અગ્રવાલને પક્ષે રાજ્યસભાની ચૂંટણી માટે દટકકટ ન આપતાં નારાજ અગ્રવાલ ધારાસભ્ય પુત્ર સાથેભાજપમાંજોડાયા છે. • કાનતિને ૧૩ નદવસની નવશેષ સેલની અરજી કોટેે ફગાવીઃ દિલ્હીની એક કોટેટ આઈએનએક્સ ભ્રષ્ટાચાર કેસમાં કાદતણ દચિામ્બરમને૧૩ દિવસ જેલમાંમોકલી આપ્યા હતા. આ સાથેતેણે ખાસ સેલ ફાળવવાની કાદતણની અરજીનેપણ ફગાવી િીધી હતી. • પાસપોટેનવગત નવના રૂ. ૫૦ કરોડથી વધુની લોન નહીંઃ બેડકો પાસેથી લોન લઈને દવિેશ ભાગી જતા લેભાગુઓને રોકવા માટે સરકાર કડક પગલાંઉઠાવી રહી છે. આ ક્રમમાંહવેસરકારી બેડકો પાસેથી રૂ. ૫૦ કરોડથી વધુની લોન માગનારા માટે પાસપોટટની દવગતો આપવી ફરદજયાત કરી િેવાઈ છે. બીજી બાજુ જે લોકોએ બેડકો પાસેથી ૫૦ કરોડ રૂદપયાથી વધુની લોન લીધી છે તેમને ૪૫ દિવસની અંિર પાસપોટટની દવગતો બેડકોનેઆપવા કહેવાયુંછે.


17th March 2018 Gujarat Samachar

www.gujarat-samachar.com

િયા-અજમતાભ બચ્ચન પાિે રૂ. ૧૦ અબિથીય વધુ જમલકત

રાજ્યસભામાં ચોથી વાર સભ્ય બનવા માટે તાજેતરમાં નામાંકન કરાવનારાંજયા અને તેનાં પતત અતમતાભ બચ્ચન પાસેરૂ. ૧૦.૧ અબજની સંપતિ દશાાવાઇ છે. નામાંકનપત્ર સાથે આપેલા શપથપત્રમાં જયા બચ્ચનના નામેબેડકમાંતવતવધ નાણાકીય સંથથાઓ પાસેથી લીધેલુંદેવુંરૂ. ૮૭,૩૪,૬ર,૦૮પનું છેજ્યારેઅતમતાભના નામેરૂ. ૧૮,ર૮,ર૦,૯૯૧નુંદેવુંછે. સંપતિના મામલે અતમતાભ જયાથી વધુ અમીર છે. અતમતાભ બચ્ચન પાસેરૂ. ૪.૭૧ અબજની જંગમ તમલકત છે જ્યારે જયા પાસે રૂ. ૬૭.૬૯ કરોડ છે. અતમતાભના નામે ૩.ર૦ અબજની થથાવર સંપતિ છે જ્યારે જયા પાસે ૧.ર૭ અબજની અચલ સંપતિ છે. જયાના હાથમાં અતમતાભથી વધુરૂતપયા રહેછે. શપથપત્ર મુજબ જયા પાસે રૂ. ર,૩૩,૦૦૦ કેશ છે જ્યારે અતમતાભ પાસે રૂ. ૧,૩ર,૦૦૦ કેશ છે. જયા બચ્ચને પોતાની પાસેરૂ. ર૬.૧૦ કરોડની જ્વેલરી દશાાવી છેજ્યારેઅતમતાભ પાસે રૂ. ૩૬.૩૧ કરોડની જ્વેલરી છે. આ રીતે જયા બચ્ચન પાસે રૂ. ૮,૮પ,૦૦૦ની કકંમતનાં વાહન

@GSamacharUK

ફિલમ-ઇલમ 23

GujaratSamacharNewsweekly

અમેજરકાના પ્રજતજિત અખબારે મધુબાલાની િુંદરતાને જબરદાવી

અમેતરકાના િમુખ અખબાર ‘ડયૂ યોકક ટાઈમ્સ’માં ઇસ્ડડયન તસનેમાની સું દર થવ. અતભનેત્રી મધુબાલાનેતવશ્વની ૧૫ મતહલાઓની યાદીમાં થથાન અપાયુંછે. અખબારમાં ૧૮૫૧થી િકાતશત ‘જીવન પતરચય’ ખંડમાંઆમ તો શ્વેત વ્યતિઓનેજ િાધાડય મળેછે, પરંતુ આ વખતે પંદર તેજથવી મતહલાઓની જીવનગાથામાં મધુબાલાની જીવનની સફરનો સમાવેશ પણ કરાયો છે. આયશા ખાનેમધુબાલાના લેખમાંલખ્યુંછેકેથવ. અતભનેત્રી મધુબાલાની તુલના મતલાન મુનરો સાથે થાય છે. એણે૧૬ વષાની કાચી વયેઅશોકકુમાર સાથેકફલ્મ ‘મહલ’થી મધુબાલાનુંઅંગત જીવન જોકેકફલ્મની વાતાાથી ઓછુંનહોતું . એણે તસનેમાની કારકકદદીની શરૂઆત કરી હતી. વીસ વષાકફલ્મોમાંશાનદાર ટૂં કી તજંદગીમાંિળહળતી કારકકદદી જોઈ અનેઅંગત જીવનમાંઅસફળ અતભનય આપ્યા બાદ દુતનયાનેઅલતવદા કહ્યું. ખુબસૂરતીની માલકણ િેમ અનેગંભીર બીમારી સતહતેતેનેદુઃખી પણ કરી હતી.

જિતેડદ્ર પર જપતરાઈ બહેનના ઇન્ડિયન જિનેમાના પીઢ કલાકાર શમ્મી આડટીનું જનધન યૌન શોષણનો ગુનો નોંધાયો તહડદી કફલ્મ ઇડડથટ્રીમાં ‘શમ્મી ‘મલ્હાર’ તેમની સોલો તહરોઇન તરીકે

છે જ્યારે અતમતાભ પાસે રૂ. ૧૩.રપ કરોડનાંવાહન છે. જયા બચ્ચન પાસે બે જગાએ ખેતીની જમીન છે. ભોપાલમાં રૂ. ૩પ કરોડની જમીન છેતો કાકોરીમાંરૂ. ર.રપ કરોડની ખેતીલાયક જમીન છે. અતમતાભ બચ્ચન પાસેકુલ રૂ. પ.૭પ કરોડની જમીન છે. જયા બચ્ચનના નામથી દુબઇની બેડકમાંરૂ. ૬.પ૯ કરોડ જ્યારેઅતમતાભ બચ્ચનના નામે લંડન સ્થથત બેડક ઓફ ઇસ્ડડયામાંરૂ. ૧૯ લાખ છેઅને પેતરસ શાખામાંરૂ. ૧ર લાખ છે. આ ઉપરાંત ફ્રાડસની એક બેડકમાં રૂ. ૧૩ લાખની કફક્સ તડપોતિટ છે.

અતભનેતા તજતેડદ્ર તવરુદ્ધ તેના કાકાની દીકરીએ ૪૭ વષા પછી જાતીય સતામણીની ફતરયાદ તશમલામાં નોંધાવી છે. મતહલાનુંકહેવુંછેકે, તે૧૮ વષાની હતી ત્યારે ૧૯૭૧માં તજતેડદ્રએ તેની કફલ્મનું શૂતટંગ જોવા માટે તેની નવી તદલ્હીથી તશમલા આવવાની વ્યવથથા કરી હતી. એ પછી રાત્રે નશાની હાલતમાંતજતેડદ્ર તેના રૂમમાંઆવ્યા હતા અને૨ બેડનેજોડીનેજાતીય સતામણી કરી હતી. કોટેેફતરયાદીની ફતરયાદ સાંભળવા સાથેએ વખતે જે હોટલમાં રોકાયાં હતાં ત્યાંના પુરાવા આપવા જણાવ્યુંછે. પોલીસેજણાવ્યુંકે, હજુસુધી મતહલા તરફથી કોઇ પુરાવો અપાયો નથી અને હોટલનુંનામ પણ નથી જણાવ્યું. તજતેડદ્ર તરફથી તેના વકીલે કેસને વાતહયાત અને જાતે ઘડેલી વાતાાકહ્યો છે.

આડટી’ના હુલામણા નામે િખ્યાત પીઢ અતભનેત્રી નરતગસ રાબદીનું છઠ્ઠી માચચે તનધન થયું છે. ૮૯ વષાનાં કલાકાર લાંબા સમયથી બીમાર હતાં. અતમતાભ બચ્ચન સતહતના બો તલ વૂ ડ ના કલાકારોએ સ્વવટર થકી તેમને શ્રદ્ધાંજતલ આપી હતી. શમ્મી આડટીનો જડમ ૧૯૨૯ની ૨૪ એતિલે મુંબઈના એક પારસી પતરવારમાં થયો હતો. તનમાાતા તદગ્દશાક સુલતાન અહમદ સાથે સાત વષાના ઘરસંસાર પછી તેમના છૂટાછેડા થયાં હતાં. ૧૮ વષાની ઉંમરે ઉથતાદ પેડ્રો (૧૯૪૯) કફલ્મથી તેમણે કફલ્મજગતમાં પદાપાણ કયુું. ગાયક મુકેશ તનતમાત

િથમ કફલ્મ હતી, પરંતુ તે િાિી ચાલી નહોતી. જોકે તદલીપકુમાર મધુબાલા સાથેની ‘સંગતદલ’ (૧૯૫૨)માં ચમક્યા પછી તેમણે ક્યારેય પાછું વાળીને જોયુંનહોતું. ૧ ૯ ૯ ૦ ના દાયકામાંગાજેલી ‘દેખ ભાઈ દેખ’, ‘જબાન સંભાલકે’, ‘કભી યેકભી વો’, ‘કફલ્મી ચક્કર’ જેવી ટીવી તસતરયલોમાં પણ તેઓ જોવા મળ્યાં હતાં. ફરાહ ખાન અને બમન ઇરાની થટાટર ‘શીરી ફરહાદ કી તો નીકલ પડી’ તેમની છેલ્લી કફલ્મ હતી. શમ્મી આડટી બોતલવૂડમાં ૬૪ વષા સુધી સતિયા રહ્યાં. તેમણે અંદાજે ૨૦૦ કફલ્મોમાંકામ કયુુંહતું.

Travel with award winning group and tailor made specialist

20 DAY – GRAND SOUTH AMERICA (Peru, Bolivia, Chile, Argentina, Brazil) Dep: 22 Feb, 10 Mar, 05 Apr, 10 May, 02 Jun, 08 Sep, 02Oct

26 DAY SCENIC AUSTRALIA – NEW ZEALAND – FIJI TOUR *£5399 Dep: 06 Mar, 04 Apr, 28 Apr, 14Sep, 12 Oct, 31 Oct, 16 Nov

14 DAY – DISCOVER THAILAND & CAMBODIA Dep: 08 Apr, 6 May, 05 Jun, *£1899

08 Jun, 29 Jun, 08 Sep, 06 Oct

Dep: 02 Dec, 18 Jan, 16 Feb, 12 Mar, 12 Apr, 05 May, 02 Jun, 30 Jun

15 DAY – SCENIC SOUTH AFRICA TOUR Dep: 05 Mar, 02 Apr, 28 Apr, 16 May, *£2399

16 DAY – PERU , ARGENTINA & BRAZIL EXPLORER

*£3299

Dep: 2 Dec, 26 Jan, 5 Mar, 6 Apr, 4 May, 2 Jun

15 DAY - EXPLORE BOTSWANA, ZAMBIA & SOUTH AFRICA

RUISLIP - FRIDAY 6TH APRIL WINSTON CHURCHILL HALL RUISLIP AT 8PM. TICKETS: £30, £25, £20 & £15 WITH DINNER FROM 6PM FOR TICKETS CALL: PRATIBHA LAKHANI 07956 454 644 SANDHYA GANDESHA 07956 883 342 BIRMINGHAM - SATURDAY 7TH APRIL SECOND CITY SUITE BIRMINGHAM 8PM TICKETS: £20 WITH DINNER FROM 6.30PM FOR TICKETS CALL: SUBHASHBHAI PATEL 07962 351 170 SARYUBEN PATEL 0121 604 5913 ILFORD - SUNDAY 8TH APRIL ILFORD TOWN HALL ILFORD HIGH ROAD AT 6PM. TICKETS: £15, £20, £25 WITH REFRESHMENTS FOR TICKETS CALL: SUBHASHBHAI THAKER 07985 206 656 SATSANG SWEET MART 0208 514 8288

LEICESTER - FRIDAY 13TH APRIL PEEPUL ENTERPRISE LEICESTER AT 8PM. TICKETS: £10, £15 & 20. FOR TICKETS CALL: MR B VASANT BHAKTA 07860 280 655 RADIA SUPERSTORE 0116 266 9409

RUISLIP - SATURDAY 14TH APRIL WINSTON CHURCHILL HALL RUISLIP AT 8PM. TICKETS: £15, £20 & £25 INCLUDING DINNER FROM 6PM. FOR TICKETS CALL: MANJU MADHAPARIA 07931 534 270 HARSUKH HALAI 07777 629 316.

SUNDAY 15TH APRIL THE CUBE THEATRE BUSHY ACADEMY AT 5PM TICKETS: £15, £20 & £25 WITH REFRESHMENTS FROM 4PM FOR TICKETS CALL: DEEPA 07947 561 947 VIDEORAMA 0116 907 0116 TILUBEN 07958 686 242

*£4899

Dep: 6 Mar, 12 Apr, 5 May, 14 Jun, 2 Sep, 29 Sep, 16 Oct, 14 Nov

*£3899

12 DAY – BEST OF UGANDA

Dep: 12 Apr, 05 May, 31 May, 16 Jun, 28 Aug, 16 Sep , 06 Oct

*£2699

Dep: 06 Apr, 05 May, 20 Jun, 31 Aug, 25 Sep, 16 Oct

*£3599

15 DAY – WEST COAST AMERICA & EXOTIC HAWAII

07 DAY – CULTURAL RUSSIA Dep: 10 Apr, 05 May, 28 May, 9 20 Jun, 29 Aug, 10 Sep, 05 Oct *£139

08 Sep, 30 Sep, 18 Oct, 25 Nov

16 DAY CLASSIC INDO CHINA (VIETNAM – CAMBODIA)

*£2099

14 DAY – SCENIC ROCKIES & SPECTACULAR ALASKA CRUISE TOUR Dep: 18 May, 04 Jun, 25 Jun, *£2699 28 Aug, 10 Sep 12 DAY – SCENIC JAPAN TOUR Dep: 20 Mar, 06 Apr, 02 May, 31 May, 9 14 Jun, 30 Jun, 28 Aug, 10 Sep, *£279 02 Oct

15 DAY – CLASSIC CHINA TOUR

Dep: 19 Mar, 07 Apr, 02 May, 31 May, 18 Jun, 08 Sep, 02 Oct

*£2299

14 DAY – CLASSIC TANZANIA SAFARI

Dep: 10 Mar, 09 Apr, 25 Jun, 29 Aug, 29 Sep, 21 Oct, 10 Nov

*£2599

15 DAY – JUNGLE & BEACHES OF

16 DAY – KENYA SAFARI & EXOTIC SEYCHELLES MALAYSIA & BORNEO Dep: 10 Apr, 12 May, 31 May, Dep: 25 Feb, 16 Mar, 12 Apr, 05 Jun, 2 Jul, 28 Aug, 08 Sep, 12 Oct *£2899 05 May, 14 Jun, 2 Sep

*£2399

AND MUCH MORE TAILOR MADE TO SUIT YOU Note: Vegetarian meals available in all our tours

www.skandaholidays.com

02071837321 01212855247

contact@skandaholidays.com

EVERY DAY DEPARTURE - PRIVATE & GROUP TOURS

Lines Open From 7 AM TO 11 PM - 7 DAYS A WEEK

All Price Per Person, Terms and conditions applies CALL US FOR DISCOUNTED AIR TICKET WORLD WIDE


24 હિહિધા

@GSamacharUK

‘નાના’ માણસોની ‘મોટી’ વાતો... • તુષાર જોશી •

‘કહું છું સાયેબ, આ તમે મને કિર આલ્યું એમાં તો મોટી રકમ છે. મારે આટલા બધા ના લેિાય.’ ફોનમાં વહતેશે વહમાંશન ુ ે કહ્યું. િાત લગ્નગાળાના સમયની છે. દરેક મા-બાપ હંમશ ે ાં એિું ઈચ્છતા હોય છે કે દીકરા-દીકરીના લગ્ન શ્રેષ્ઠ રીતે અને આયોજનબિ થાય. વહમાંશએ ુ પણ પોતાના પવરિારનો આિો જ એક િસંગ આનંદપૂિક વ ઉકેલ્યો હતો અને એમાં જ્યાં લગ્ન થયા એ જગ્યાની સારસંભાળ રાખનાર વહતેશને એણે લગ્નના બે-ચાર વદિસ પછી મીઠાઈ-કપડાં તથા રોકડ રૂવપયાનું એક કિર આપ્યું હતુ.ં રાજી થઈને આ કિર આપીને એ નીકળી ગયો પછી એકાદ કલાકે વહતેશે આ કિર ખોલ્યુ.ં .. સામાન્ય સ્થથવતમાં જીિનારા માણસો માટે એકસાથે મોટી રકમની નોટ જોઈને એની પત્નીએ કહ્યું, ‘આપણે આટલા બધા રૂવપયા ના લેિાય, ઈમની કાંઈ ભૂલ થઈ હશે. ફોન કરોને બોલાિો પાછા, ને કહો કે છોકરાને કપડાં કે મીઠાઈ ઠીક છે પણ આ રકમ બવિસરૂપે પણ િધુ છે.’ એટલે વહતેશે ફોન કયોવ ત્યારે વહમાંશુ ગદગવદત્ થઈ ગયો. એક સામાન્ય માણસના હૃદયની માણસાઈ અને િામાવણકતા ઉપર... એણે કહ્યું, ‘અરે, મેં સમજીને જ આપ્યા છે, છોકરાઓને રાજી રાખજો ને તમેય રહેજો!’ આ િાત સાંભળીને આિો જ અનુભિ શેર કરતા નીરજે કહ્યું કે મારે ત્યાં પણ મારી ભત્રીજીના લગ્નમાં અમે સાઉન્ડ વસથટમ અને ડીજેના કામ કરિા માટે એક વમત્રને બોલાવ્યો હતો. એ કાંઈ બહુ લોકવિય માણસ ન હતો, તો ય એણે કોઈ પૈસાની ચોખિટ કયાવ વિના સુદં ર કામ કરી આપ્યું અને જ્યારે રકમ સામેથી આપી તો કહે કે, ‘મારે આટલા રૂવપયા ના લેિાય, બે હજાર રૂવપયા લો આ પાછા.’ અનુસંધાન પાન-૧૪

જીવંત પંથ... વનુભાઇનો જન્મ ૧૩ ઓગસ્ટ ૧૯૨૯ના રોજ યુગાન્િાના મસાકામાંથયો હતો. જ્યારે મંજુલાબહેન દડિણ ગુજરાતના વલસાિ નજીક ધરમપુરમાંજન્મેલાંઅને- મારી યાદદાસ્તને સમયનો કાટ ન લાગ્યો હોય તો - ૧૯૫૭માં વનુભાઇ સાથે લગ્ન કયાા બાદ પહેલાં પૂવા આડિકામાં, અને પછી ડિટનમાંઆવી વસ્યાં. વનુભાઇ મોટા ગજાના પત્રકાર હતા, લેખક હતા. તેમની મોટી કઠણાઇ એ હતી કે બાળપણમાં મેનેન્જીટાઇસની બીમારીનો ભોગ બનતાં શ્રવણશમિ ગુમાવી દીધી હતી. વાતચીત કરી શકે, પણ સાંભળી શકેનહીં.

નીરજે આ રકમ લઈને ફરી પાછી એને િેમપૂિક વ આપી ત્યારે મહાપરાણે આ રકમ તેણે લીધી હતી. હજી આ િાતો ચાલતી હતી ત્યાં વહમાંશન ુ ી દીકરી, જેના લગ્ન થયા હતા એ આ િાતો સાંભળી રહી હતી, એણે િળી નિી િાત કહીઃ ‘લગ્ન માટે હું તૈયાર થઈને બેઠી હતી ને બહાર િરઘોડાના બેન્ડ-િાજાં િાગતા હતા ત્યારે એ વહતેશભાઈ અને એના િહુ મળિા આવ્યા હતા. મને કહે કે લ્યો બેટા આ શુકનના રૂવપયા છે, અમારે આંગણે કન્યાદાન અપાઈ રહ્યું છે એનો અમને આનંદ છે.’ એમ કહીને મેં ના પાડી તોયે મને બથસો રૂવપયા આપ્યા હતા.’ આ િાતે સહુના મનમાં વહતેશ અને એની પત્ની માટે િધુ િેમ િગટ કયોવ. આવથવક રીતે માંડ બે ટંક અનાજ ભેગું કરતા આ પવરિારની પૈસા માટેની લાલચ સહેજ પણ ન હતી અને એ કરતાંયે િધુ એની અંદર એમના વ્યવિત્િમાં િેમ ધબકતો હતો. આપણી આસપાસ ક્યાંક ને ક્યાંક મોટા િસંગોએ નાના માણસોની િામાવણકતાના, સહૃદયતાના અને િેમપૂણવ વ્યિહારના િસંગો બનતા જ રહે છે. આપણે એની નોંધ લઈએ ત્યારે આપણને આખીયે ઘટનામાં રહેલા િેમ, માણસાઈ અને પાવરિાવરક સંથકારો અનુભિાય છે. નાનો માણસ િધુ લાલચી હોય એ િાત ક્યાંક ક્યારેક સાચી હશે, એિો અનુભિ જેનો હશે એનો હશે, પરંતુ એિી ઘટનાને આધાર બનાિિા કરતા આિી ઘટનાઓને લોકો પાસે મુકીએ, એનો મવહમા ગાઈએ તો લાગે કે આપણે એ વ્યવિત્િોના સદ્ગુણોથી-િમાવણકતાથી રાજી છીએ ને એમના અજિાળાં આપણને પણ ઉજાગર કરતા રહે છે. લાઈટહાઉસ કોઈએ ગૌતમ બુિને પૂછ્ય,ું ‘તમે બહુ મોટા વિદ્વાન છો તો પણ આમ નીચે બેસો છો?’ ગૌતમ બુિે જિાબ આપ્યો, ‘નીચે બેસિાિાળો વ્યવિ ક્યારેય પડતો નથી.’

શરૂઆતથી જ તેમનેડવડવધ વગાના લોકોને મળવામાં, સમજવામાં, જાણવામાં, તેમના ડવશે લખવામાં બહુ રસ. યુગાન્િામાં વસવાટ દરડમયાન ૧૯૭૨માં વનુભાઇએ ભારે મોટું સાહસ ખેડ્યું હતું. તેમણે ડિન્ટીંગ ડબઝનેસ શરૂ કરવા અદ્યતન મશીનરી વસાવી. અખબાર શરૂ કરવાની તૈયારીમાંજ હતુંકેસરમુખત્યાર ઇદી અમીનનું એડશયનોની હકાલપટ્ટીનું ફરમાન આવી પડ્યું. વનુભાઇ અને મંજુલાબહેને ઘરબારમાલમમલકત વગેરેબધુંમૂકીને દેશ છોડવો પડ્યો. પડરવાર સાથે કેન્ટના રેફ્યુજી કેમ્પમાં આવીને વસ્યાં. આ પછી સ્ટ્રોક ઓન ટ્રેન્ટમાંવસવાટ શરૂ કયોા અને ‘નવમિટન’ નામથી

vAùckAene nmñ ivnùtI sAE su´A vAùckAene joAvvAnuù ke ‘gujrAt smAcAr’mAù æisŒ ¸tI ÀherAtAe Àe¤ kAe¤po cIj-vStunI ŠrIwI krAe a¸vA sÈvsnAe ¦pyAeg krAe tAe te mAqe amArI kAe¤ jvAbwArI n¸I. aenI yAeGytA je-te VyiKtae pAete tpAsI te aùge ino#y levAe.

HALL FOR HIRE FROM £65 P.H. Shree Aden Depala Mitramandal U.K. Charity: 293627

67A Church Lane, London N2 8DR

Contact: N. Chauhan 0208 346 8456 J. Depala 0208 349 0747. Well suited for Socials, Religious, Cultural and Official events. Terms & Conditions Apply. Capacity 350 Tel: 0208 444 2054 Email: sadmmlondon@gmail.com

17th March 2018 Gujarat Samachar

GujaratSamacharNewsweekly

માડસકનું િકાશન શરૂ કયુું. આ સામડયકના િારંભથી માંિીને તેના સંચાલનમાં મંજુલાબહેનનો મસંહફાળો હતો. સમયાંતરે તેઓ લેસ્ટરમાં આવીને વસ્યાં. અહીં લેસ્ટર લોહાણા કોમ્યુમનટી તરફથી શરૂ થયેલા પ્રકાશન ‘લોહાણા સંદેશ’માં પણ વનુભાઇ અને મંજુલાબહેનનું િશંસનીય યોગદાન રહ્યું. મારા અનુભવે સીધાસાદા, અત્યંત ડનષ્ઠાવાન એવા વનુભાઇની ડવદાયથી આપણા સમાજનેન પૂરાય તેવી ખોટ વતાાશે. તેઓ તેમની પાછળ ત્રણ દીકરા અને એક દીકરીનો બહોળો પડરવાર મૂકતા ગયા છે. આવા મદવ્યાંગે જીવનસાથીના સહયોગથી પમરવારથી માંડીને સામામજક મવકાસ માટે જે યોગદાન આપ્યું છે તે મચરસ્મરણીય બની રહેશે તેમાં બેમત નથી. પરમકૃપાળુ પરમાત્મા તેમના આત્માને ચીર શાંડત અપપે તેવી િાથાના સહ. ૐ શાંડત... શાંડત... શાંડત... (ક્રમશઃ)

૧૧

૧૪

૨૪

૮ ૧૫ ૨૧

૨૭

૧૨

૨૨

www.gujarat-samachar.com

૧૦

૨૫

૨૩

જા

૧૬ ૧૭

૧૮ ૧૯

તા.૧૦-૩-૧૮નો જવાબ

દુ

૧૩

૨૦

૨૬

૨૮

પા

ઈં

દ્ર

દી

હે

જા

રેં

રા

રા

જી

પેં

જી

મો હ

ભા ગ

િ

િ

સા દ

રા

તા

િ

વિ

ર દ

હા િ

િા

જ્ઞા ન

આડી ચાવીઃ ૧. પૈસાદાર, તાલેિતં ૪ • ૩. શાળામાં વિદ્યાથથીઓને પુથતકો વિ. લઈ જિાની થેલી, ૪ • ૬. શંકા ૩ • ૭. માંગિું તે ૨ • ૮. પરી ૩ • ૯. કૂળ, િંશ ૩ • ૧૧. મમ્મીના ભાઈ ૨ • ૧૨. કોઈપણ િતુળ વ ના મધ્યમવબંદથ ુ ી સામે પવરઘ સુધીની મોટામાં મોટી રેખા ૩ • ૧૪. જીભ ૩ • ૧૬. એકધારું, સાતત્યભયુું ૩ • ૧૮. કકતથી ૨ • ૨૦. વિકેટમાં દોડો તો મળે ૨ • ૨૧. સંભાળ, રિણ ૩ • ૨૩. વહમ, ઠરેલું કે જામેલું પાણી ૩ • ૨૪. અહીં ઊંધથ ે ી ચપોચપ-મુશ્કેટાટનો પયાવય મળશે ૨ • ૨૫. ભારતે બુલટે ટ્રેનનો કરાર કયોવ તે દેશ ૩ • ૨૭. અવભમાન ૪ • ૨૮. અવતવથ ૪ ઊભી ચાવીઃ ૧. એક રાવશ ૨ • ૨. માતાજીની આરાધનાનો નિ વદિસનો ઉત્સિ ૪ • ૩. કેર, જુલ્મ ૩ • ૪. એ નામનું એક ઝાડ ૩ • ૫. નસ ૨ • ૮. મવહનાનો સૌથી િધુ અંધાવરયો વદિસ ૩ • ૧૦. સુદં ર, મજાનું ૩ • ૧૧. વશકાર, મારી નાંખિું એ ૩ • ૧૩. પગાર, દરમાયો ૩ • ૧૫. િવસવિ ૩ • ૧૭. ભણી, બાજુ ૩ • ૧૯. મલમલ ૪ • ૨૧. સંિાંત િખતે શું ઊડાિાય ૩ • ૨૨. એક જાતનું ફૂલઝાડ ૩ • ૨૪. દુઃખ, વદલગીરી ૨ • ૨૬. છેલ્લી રાવશ ૨

સુ ડોકુ -૫૨૮

૩ ૨ ૮ ૧ ૯

૪ ૧ ૮

૪ ૩ ૫ ૨ ૬ ૧ ૩ ૫ ૩ ૧ ૪ ૯ ૩ ૨ ૬ ૪

સુડોકુ-૫૨૭નો જવાબ ૪ ૭ ૫ ૩ ૮ ૬ ૧ ૨ ૯

૯ ૩ ૨ ૭ ૪ ૧ ૬ ૫ ૮

૧ ૬ ૮ ૫ ૨ ૯ ૪ ૭ ૩

૩ ૯ ૪ ૧ ૭ ૮ ૨ ૬ ૫

૮ ૨ ૭ ૬ ૯ ૫ ૩ ૪ ૧

૬ ૫ ૧ ૨ ૩ ૪ ૯ ૮ ૭

૨ ૧ ૯ ૮ ૬ ૭ ૫ ૩ ૪

૫ ૮ ૩ ૪ ૧ ૨ ૭ ૯ ૬

૭ ૪ ૬ ૯ ૫ ૩ ૮ ૧ ૨

નવ ઊભી લાઈન અનેનવ આડી લાઈનના આ ચોરસ સમૂહના અમુક ખાનામાં ૧થી ૯ના અંક છેઅને બાકી ખાના ખાલી છે. તમારેખાલી ખાનામાં૧થી ૯ વચ્ચેનો એવો આંક મૂકવાનો છેકેજેઆડી કે ઊભી હરોળમાંરરપીટ ન થતો હોય. એટલુંનહીં, ૩x૩ના બોક્સમાં૧થી ૯ સુધીના આંકડા આવી જાય. આ રિઝનો ઉકેલ આવતા સપ્તાહે.

શમી આરોપીના કઠેડામાંઃ ઘરેલુહિંસા, મેચ ફિક્સસંગના આક્ષેપ કોલકતાઃ ટીમ ઇંડિયાનો સ્ટાર બોલર મોહમ્મદ શમી સામે તેની પત્નીએ ઘરેલુ ડહંસા, મારપીટ, ધાકધમકીની પોલીસ ફડરયાદ નોંધાવી છે. આની સાથોસાથ તેણે શમી સામે મેચફફક્સસંગમાં સંિોવણી તેમજ અન્ય યુવતીઓ સાથે અનૈડતક સંબંધોના આિેપો પણ કયાાછે. પત્ની હસીનજહાંએ પડત ઉપરાંત તેના પડરવારના ચાર સભ્યો સામે જાદવપુર પોલીસ સ્ટેશનમાંફડરયાદ નોંધાવી છે. જેમાંશમી ઉપરાંત તેની માતા, બહેન, ભાઈ અનેભાભીના નામ પણ છે. ફાસ્ટ બોલર પડત પર હત્યાના િયાસનો જ્યારે તેના ભાઈ પર દુષ્કમાનો કેસ નોંધાવાયો છે. હસીનજહાંનો આરોપ છેકેશમીએ તેનેભાઈ સાથે શારીડરક સંબંધો બાંધવા મજબૂર કરી હતી. આ ઉપરાંત તેણે શમી સામે મેચ ફફક્સસંગમાં સંિોવણીનો આરોપ મૂસયો છે. જોકેઆનો ઉલ્લેખ તેણેપોલીસ ફડરયાદમાંકયોાનથી. હસીનજહાંએ પહેલા સોડશયલ મીડિયા ઉપર શમી પર આરોપ લગાવ્યા હતા. પછી ફડરયાદ નોંધાવી હતી. આમ શમીની બેવફાઈથી શરૂ થયેલો મામલો હવે વધુ ગંભીર બન્યો છે. મીડિયામાં વહેતા અહેવાલ અનુસાર શમીનો એક ખાનગી ફોન તેની પત્ની હસીનજહાંના હાથમાં આવી ગયો હતો, જેમાંતેની અન્ય યુવતીઓ સાથેના ટેસસ્ટ મેસજી ે સ હતા. આ પછી તેની ડજંદગીમાં ઝંઝાવત સજાાયો

શમી અનેહસીનજહાંઃ સુખદ સંગાથ ભૂતકાળ બન્યો

છે. હસીનજહાંએ ઓડિયો ડિપ જાહેર કરી છે. ઓડિયોમાં શમી દ્વારા અડલસ્બા નામની યુવતીને મળવાનો ઉલ્લેખ કરાયો છે. ફોન કોલમાં નાણાં અંગેપણ વાતચીત થઈ રહી છે. હુંવાત કરવા તૈયાર: શમી હસીનજહાંના આરોપો અંગે શમીએ કહ્યું કે, હુંઆ મામલેવાત કરવા તૈયાર છું. જો વાતચીત દ્વારા સમસ્યાનો ઉકેલ આવેતો તેનાથી સારુંબીજું શુંહોઈ શકે? આ મુદ્દાનો ઉકેલ અમારા બંનેઅને અમારી દીકરી માટે યોગ્ય રહેશે. મને બોલાવશે ત્યાં વાતચીત કરવા જઇશ. જોકે હસીનજહાંએ કહ્યુંકે, શમીએ ભૂલ કરી પરંતુમેંઘર બચાવવાનો િયાસ કયોાહતો. હવેઝઘિો ઘણો મોટો થઈ ગયો છેઅનેશમીએ જેપણ કહેવુંહશેતેતેના વકીલ દ્વારા વાત કરે.

કыºº / ¸±±³Ъ¿ §ђઇએ ¦щ

¿Ц³±Цº ¸કЦ³ ¾щ¥¾Ц³Ьє¦щ

Âє´ક↕: 07500 703 224

Âє´ક↕: 07572 069 808

એ§¾щº ¡Ц¯щºÃщ¯Ц ú¯Ц µº¯Ц 8Ö² ╙Ã×±Ь±є´ǼЪ³Ъ ÂЦºÂє·Ц½ અ³щºÂђઇ, ÂЦµÂµЦઇ, »ђ×ļЪ, આ¹³—¢, ¿ђ´Ỳ¢ ¯щ¸§ ºђ§¶ºђ§³Ц £ºકЦ¸¸Цє ¸±± ¾¢щºщ¸Цªъઅ³Ь·¾Ъ, §¾Ц¶±Цº અ³щĬщ¸Ц½ ¸╙Ã»Ц કыºº³Ъ §λº ¦щ. Âђ¸°Ъ ¿╙³ Â¾Цºщ∞∞°Ъ ¶´ђº³Ц ∩ કЦ¸ કº¾Ц³ЬєºÃщ¿щ. આકÁ↓ક ´¢Цº ¸½¿щ.

ºЦ§કђª³Ц ╙¾Å¹Ц¯ કЦ»Ц¾¬ ºђ¬ ´º ºђ¹» ´Цક↕¸Цє આ¾щ»Ьє ∫ ¶щ¬λ¸, Ãђ», Чક¥³³Ьє µвà»Ъ µ³Ъ↓ä¬ ∞∟√ ¥ђºÂ ¾Цº³ЬєЬ ÂЬє±º ¢¾¬¯Цઅђ ²ºЦ¾¯Ьє ¿Ц³±Цº ÃЦઉ ¾щ¥¾Ц³Ьє ¦щ. ¸કЦ³¸Цє ∩ ¶щ¬λ¸¸Цє એªъɬ ªђ¹»щª ¶Ц°, ļЦઇ¾ ¾щ, ¶Цàક³Ъ ¾¢щºщ³Ъ ¢¾¬ ¦щ અ³щ ¶²Ц λ¸¸Цє µ³Ъ↓¥º ¦щ.


17th March 2018 Gujarat Samachar

www.gujarat-samachar.com

@GSamacharUK

અનન્ય બંધારણવિદ્દઃ ભુલાભાઈ દેસાઈ

GujaratSamacharNewsweekly

ભુલાભાઈ દેસાઈ અંગ્રેજો સામેએમના જ કાયદા ૧૯૨૮માંબારડોલીની લડત ચાલી. સરકારે વાપરીને લડ્યા અને જીત્યા. અંગ્રેજો કાયદાના કરેલો મહેસૂલ વધારો અન્યાયી સાનબત કરવા નનષ્ણાત. લોકશાહી અને રાજ્ય બંધારણના અભ્યાસપૂણગરજૂઆત કરવી પડે. આ અભ્યાસની નનષ્ણાત. આવા અંગ્રેજો પાસેથી દેશને આઝાદી જવાબદારી સરદારે ભુલાભાઈને સોંપી. અપાવવાની લડત નવનવધ રંગી હતી. કોઈએ ભુલાભાઈએ આ માટે ગામડાં ખૂંદયાં. ખેડૂતોને શતત્રો પકડ્યાં, કોઈએ સત્યાગ્રહ તો કોઈએ માત્ર મળ્યા. આનેલીધેતેમનેખેડૂતોની દશા સમજાઈ બંધારણનો આશરો લીધો. બંધારણનો આશરો અનેખેડતૂ ો પર િેમ વધ્યો. આથી કહેતા, ‘હુંપણ લઈને અંગ્રેજોને હંફાવનાર બે વ્યનિ અને બંને ખેડૂતનો દીકરો છું. તેમનુંદુઃખ એ મારુંદુઃખ છે. ગુજરાતી. એક હતા નવઠ્ઠલભાઈ પટેલ અનેબીજા તેમના શોષણ સામેલડવાની મારી ય ફરજ છે.’ હતા ભુલાભાઈ દેસાઈ. બંનેને સરદાર ૧૯૩૪માંવડી ધારાસભામાંચૂં ટાયા. ૧૯૪૫ વલ્લભભાઈ સાથે સંબંધ. નવઠ્ઠલભાઈ સુધીના દશ વષગ તેઓ ધારાસભામાં વલ્લભભાઈના મોટા ભાઈ તો કોંગ્રેસ પક્ષના નેતા રહ્યા. અગાઉ ભુલાભાઈ સરદારના આ પદ પર મોતીલાલ નેહરુ, સાથીદાર. બંને ખેડૂતના દેશબંધુ નચત્તરંજનદાસ જેવા દીકરા. નેતાઓ હતા. આ વલસાડ નજલ્લાના પુરોગામીઓની ખોટ ના ભદેલી ગામના લાગેતેમ કરવુંસરળ ન જીવણજી દેસાઈના હતું. ભુલાભાઈ આમાં લાડકા પુત્ર તે પાછા ના પડ્યા. ભુલાભાઈ. ભુલાભાઈ એ મ ના માં પહેલાંના બધાં મોતીલાલની ગંભીરતા, સંતાનોનું બાળમરણ લાલા લજપતરાયનો થયેલું પણ પછીનો જે જુતસો અને પંનડત દીકરો લઈ જવાનું મ દ ન મો હ ન યમરાજા ભૂલ્યા તેનુંનામ માલનવયાજીની ચોક્સાઈ ભુલાભાઈ. ૧૮૭૭માં એમ ત્રણેના ગુણોનું નમશ્રણ ભુલાભાઈ જન્મ્યા. ભુલાભાઈ હતું. તેમણેપદ શોભાવ્યું. તેઓ જે કામ હાથમાં લે તેમાં મંડી પડે રાષ્ટ્રીય નહતોના રખેવાળ બન્યા. અનેસફળ બને. ૧૮૯૩માંએ પહેલા કોંગ્રેસના નશતતબિ સૈનનક બન્યા. કોંગ્રેસે નંબરેમેનિક થયા આ પછી િથમ વગગમાંબી.એ. જ્યારેધારાસભા છોડવાનો આદેશ આપ્યો ત્યારે થયા. અમદાવાદની ગુજરાત નવના ખચકાટે તેમણે કોલેજમાંથી એમ.એ. થયા. ધારાસભા છોડી અને આગળ ભણવું હતું પણ નશતતબિ સૈનનક બન્યા. નપતાનું અવસાન થતાં, બંધારણના અજોડ પ્રા. ચંદ્રકાંત પટેલ ઘરની જવાબદારીનો ભાર અભ્યાસી તરીકે આવતાંમાત્ર ૨૩ વષગની વયેગુજરાત કોલેજમાં ૧૯૪૫માંએમની શનિનો સૌનેપનરચય થયો. લેક્ચરર થયા. ગુજરાતના મહાન સાક્ષર દુનનયાભરમાં ગાજેલો લાલ કકલ્લાનો મુકદ્દમો આનંદશંકર ધ્રુવ ત્યારેકોલેજના આચાયગહતા. સફળ રીતે લડીને તે જાણીતા થયા. સુભાષચંદ્ર ભુલાભાઈને ઘરની જવાબદારીઓને કારણે બોઝની આઝાદ નહંદ ફોજના ત્રણ કેપ્ટન પૈસાની ખૂબ ખેંચ હોવાથી કરકસરમાં જીવતા. શાહનવાઝ, ધીલોન અને સહગલ સામે ત્યારની છતાં મનમાં દયા, પરોપકાર અને ઉદારતાનો અંગ્રેજ સરકારે રાજદ્રોહ અને હત્યાઓ ભાવ ભયોગ હોવાથી નવદ્યાથથીઓ અને સગાં- કરાવવાનો આરોપ મૂક્યો હતો. એમને સંબધં ીઓનેમદદ કરતા. છોડાવવાના મુશ્કેલ કામની જવાબદારી ભુલાભાઈનું વાચન નવશાળ હતું. ભુલાભાઈએ લીધી. બચાવ પક્ષના મુખ્ય વકીલ નવદ્યાથથીઓને ભાતભાતનાં ઉદાહરણ આપી થયા. દુનનયાભરના કાયદાઓનો અભ્યાસ કરવા શીખવતા તેથી નવદ્યાથથીઓમાં નિય હતા. વાંચવા અનેનચંતન માંડ્યું. રાત-નદવસ ઉજાગરા ઈનતહાસમાંલેક્ચરર હતા, પણ ન્યાયશાતત્ર અને કયાાં. સતત પનરશ્રમથી તનબયત બગડી. ડોક્ટરે અથગશાતત્ર શીખવતા. ઉદૂગ અને ફારસીનો તેમણે તેમને આરામ કરવા સલાહ આપી. સલાહની અભ્યાસ કયોગ. ત્રણ વષગ પછી ૧૯૦૫માં નોકરી અવગણના કરીનેતેમણેરાત-નદવસની મહેનતથી છોડીને મુંબઈ જઈને વકીલાતની પરીક્ષા પાસ બચાવનામુંતૈયાર કયુાં. કરીનેવકીલાત શરૂ કરી. તેજમાનામાંમુંબઈમાં બચાવનામામાં તેમણે કહ્યું, ‘ગુલામોને ઘણા જાણીતા વકીલો હતા. એમની વચ્ચેરહીને શાસકો સામે લડવાનો અબાનધત અનધકાર છે. નામ કાઢવું અઘરું હતું. ભુલાભાઈની યાદશનિ માનવીનેગૌરવભેર જીવવાનો અનેએવુંજીવન ગજબની હતી. કોટટના ચુકાદાનાંઆખાંનેઆખાં િાપ્ત કરવાનો કુદરતી હક્ક છે.’ આ માટેતેમણે પાન વગર નોંધ્યેતેકોટટમાંસડસડાટ બોલી જતા. આંતરરાષ્ટ્રીય કાયદાના અનેક ઉદાહરણો ટાંક્યાં. એમનું ભાષણ તકકબિ અને કાયદાની કલમોની અંગ્રેજોએ મૂકેલા આરોપોની ઠેકડી ઊડાડી. સતત પૂરી નવગતવાળાંઅવતરણોથી ભરેલુંહતું. આવી રજૂઆતને અંતે સરકારે આરોપીઓને નનદોગષ શનિનેલીધેદશ વષગમાંએ મુંબઈના આગેવાન છોડ્યા. વકીલ ગણાતા થયા. ભુલાભાઈની આ સફળતાએ દેશભરમાં ભુલાભાઈને સારા કેસ મળવા લાગ્યા. આનંદની હેલી ચઢી. સરદાર વલ્લભભાઈ એમની કમાણી ખૂબ વધી ગઈ. ગમેતેવા અટપટા પટેલની નેતાગીરીમાં ચોપાટી પર મોટી સભા કેસમાં ય એમનો અસીલ જીતી જતો હોવાથી ભરાઈ નેભુલાભાઈનેસન્માન્યા અનેઅનભનંદ્યા! અસીલોની સંખ્યા વધતી ગઈ. એમની સમૃનિ ભુલાભાઈ પર દેશભરમાંથી અનભનંદનના વધી અને સમાજના ઉપલા વગોગ સાથે એમના સંદેશા અનેતારના ધોધ છૂટ્યા. જોકે, ભુલાભાઈ સંબધં ો વધતાંએમનો જાહેર જીવનમાંરસ વધ્યો. દેશની આઝાદીનું િભાત જોઈ ના શક્યા. ૧૯૧૮માં હોમરુલ લીગના એ મંત્રી થયા અને ૧૯૪૬ના મે માસમાં તેમની ઘસાયેલી કાયા ત્યારેિમુખ હતા મહંમદ અલી ઝીણા. ૧૯૧૯માં કાયમ માટે નવરમી. બીજાને બચાવવા જતાં એ મોન્ટેગ્યુ ચેમ્સફડટ સુધારા સૂચવવા ત્રણ જણની ના બચ્યા. એક કનમટી બની એમાંના એક સભ્ય તે ભુલાભાઈ જેવી બંધારણનવદ્દ અને ભુલાભાઈ. માનવતાવાદી િનતભાનું અસ્તતત્વ થોડાં વષગ મુંબઈમાં તેમણે તવદેશી સભા તથાપી. આ લંબાયું હોત તો ભારતના બંધારણને તેનો સુંદર સભા નમલમાનલકોને વાજબી નફો લેવા અને લાભ િાપ્ત થયો હતો. કદાચ માથાંગણવા અને રેશમી સૂતર ન ખરીદવા સમજાવતી. ભેગાંકરવાંએ જ લોકશાહી ન બનત.

ે ેગજ ુ રાત ે વિદશ દશ

સાપ્તાહિક ભહિષ્ય રાહિભહિષ્ય અઠિાહિક તા. ૧૭-૩-૨૦૧૮ થી ૨૩-૩-૨૦૧૮

મેષ રાવશ (અ,લ,ઇ)

વસંહ રાવશ (મ,ટ)

25

જ્યોવતષી ભરત વ્યાસ

ધન રાવશ (ભ,ફ,ધ,ઢ)

આ સમયમાં કોઈને કોઈ તવઘ્ન કે અવરોધો પેદા થશે. યોજના તવલંબમાં પડશે. જટીલ અને પ્રતિકૂળિામાંથી વધુ મહેનિે બહાર નીકળી શકશો. િમે જેટલી કાયગસફળિા અને લાભની અપેક્ષા રાખો છો િેટલી મળિી જણાય નતહ.

મહત્ત્વની બાબિો અંગે ટેન્શન જણાશે. તિંિા અનેપરેશાનીનો અનુભવ થશે. અગત્યના કામકાજોમાં અંિરાયો જણાશે. આતથગક બાબિો અંગે િમારે વધુ સજાગ રહેવું પડશે, નહીંિર િમારે નુકસાન અને અણધાયાગખિાગઓ જોવા પડે.

કોઈ પ્રકારની અશાંતિ કે તવખવાદોના પ્રસંગો વધશે, જેને શાંતિ અને કુનેહથી ઉકેલજો. લાગણીઓ પર કોઈ પણ બાબિની અસર થવા દેશો નહીં. નાણાંકીય દૃતિએ આ સમય મુશ્કેલીમાંથી બહાર લાવનાર છે.

આ સપ્િાહ અધૂરા કામકાજો પૂરા કરાવશે. અટવાયેલા લાભો મેળવી શકશો. અંગિ સમથયાઓ ઉકેલી શકશો. ધંધા કેનોકરીનેલગિી મૂંઝવણ હશે િો હલ થશે. નાણાંકીય પતરસ્થથતિ બગડી હશે િો સુધારી શકશો.

જવાબદારીનો બોજો વધશે. મન અશાંિ કે ઉદ્વેગભયુું રહેશે. શક્ય િેટલા હળવા રહેવાના પ્રયત્નો કરજો. આતથગક બાબિે આ તદવસો કટોકટીના જણાય છે. આવકના પ્રમાણમાં ખિાગ વધશેિેમજ વ્યય વધે. િૂકવણી િથા જવાબદારી વધશે.

અકારણ અને કાલ્પતનક કારણોસર અશાંતિ રહેિી જણાશે. િમારા તવિારોના ઘોડાને કાબુમાં રાખશો િો શાંતિ મળે. પતરણામો તવશે વધુ તિંિા કરશો નતહ. િમારી મૂંઝવણમાંથી માગગ મળશે. ધાયુું કામ ફળેનહીં.

ગ્રહયોગો દશાગવે છે કે પ્રશ્નો ગૂંિવાય, કાયગફળ મળવામાં તવલંબથી િાણ જણાશે. ધમગઅધ્યાત્મ થકી જ શાંતિ પામી શકશો. અથાગ પતરશ્રમ જ એક માત્ર તવકલ્પ છે. આતથગક બાબિે આવક કરિાંજાવક વધિાંઆ સમયમાંમુશ્કેલી વધે.

એક યા બીજા કારણસર અશાંતિ, ઉદ્વેગ કે તિંિાઓનો અનુભવ થયા કરશે. ખરેખર આવું કશું બનવાનું નથી માટે માનતસક થવથથિા જાળવીને િમારું અંગિ આરોગ્ય સાિવી લેજો. લાંબા ગાળે બહુ લાભ મળેનહીં.

સપ્િાહ દરતમયાન અતિશય કામકાજનું દબાણ વધારાના ખિગના પ્રસંગો સૂિવેછે. સંિાનો અંગેની સમથયાઓ વધશે. માનતસક રાહિ જોવા મળે નહીં. પ્રતિકૂળિાના કારણેકામ ધાયાગસમયમાંથશેનતહ. ઉપરી સાથેના સંબંધો સાિવજો.

આ સમયમાં પ્રગતિકારક આયોજનો થશે. નોકરી-ધંધાના ફેરફારો શક્ય બનાવી શકશો. નાણાંકીય બાબિો અંગેના તનણગયો લાભકારક બનશે. ઉઘરાણી-કરજની તિંિા દૂર થશે. મહત્ત્વના કોલ-કરારોથી પણ લાભ મેળવી શકશો.

સપ્િાહ દરતમયાન અગત્યના પ્રશ્નો હલ કરવા માટે સાનુકૂળિા વિાગશે. માનતસક તિંિા દૂર થાય. અવરોધોમાંથી માગગ મળી આવે. આતથગક રીિે આ સમય ખિાગળ નીવડશે. અણધાયાગ મોટા ખિગ થાય અને ખરીદી વધે.

આ સમયમાં મહત્ત્વની કાયગરિના સાકાર થિી જણાય. માનતસક ભારણ હળવું થાય. તનરાશાના વાદળો તવખેરાિા જણાય. આતથગક પતરસ્થથતિને િમે વધુ બગડિી અટકાવી શકશો. િમારા મહત્ત્વના પ્રશ્નો હલ કરી શકશો.

કન્યા રાવશ (પ,ઠ,ણ)

વૃષભ રાવશ (બ,િ,ઉ)

વમથુન રાવશ (ક,છ,ઘ)

તુલા રાવશ (ર,ત)

વૃશ્ચચક રાવશ (ન,ય)

કકકરાવશ (ડ,હ)

મકર રાવશ (ખ,જ)

કું ભ રાવશ (ગ,શ,સ,ષ)

મીન રાવશ (દ,ચ,ઝ,થ)

JASPAR CENTRE

A home away from home for the Asian elderly

The Jaspar Centre is managed by the Jaspar Foundation (Registered Charity No1127243)

The Jaspar centre is a meeting point for the elderly to flourish friendships, enjoy shared interests and feel a sense of belonging over a hot cup of tea

Membership benefits: I I I I I I I

Open Monday – Friday (9:30am – 4:30pm) Daily subsidised yoga and activities Refreshments provided Subsidised lunches on Request Mandir facilities Full use of separate lounges Computer/internet access provided

Facilities available for private hire: Kitchen, Lounges, Halls, Mandir Area & Office Rooms

Weekly Bhajan Evening

Come be part of an evening of

Bhakti and Bhajans

Date: Every Thrusday Time: 7pm-8:30pm (followed by prasad) Venue: Rosslyn Crecent, Harrow HA1 2SU If you or your family would like to sponsor the bhajans or prasad please contact us on 020 8861 1207 or info@jasparcentre.org.

All ages Welcome

Private Hire

For functions such as: Birthday parties, Baby showers, Bhajans, Conferences, and Wedding functions

For Further Information or to book onto any of the above please contact us: Tel: 020 8861 1207 Email: info@jasparcentre.org Website: www.jasparcentre.org Address: Rosslyn Crescent, Harrow, HA1 2SU


26 ઈતિહાસનાંનીરક્ષીર

@GSamacharUK

GujaratSamacharNewsweekly

17th March 2018 Gujarat Samachar

www.gujarat-samachar.com

અંગ્રેજ શાસકોના રવકૃત ઈરતહાસનેપ્રકાશમાંઆણનાર પંરિત સુંદરલાલ

િો. હરર દેસાઈ

ઈરતહાિલેખનમાં રવિૃરતઓ આણીને અંગ્રેજ શાિિોએ પોતાને અનુિૂળ લેખન થિી ભાિતીય તથ્યો અને િત્યોને િઈ િીતે ભાિતીયો માટે લરિત િિી મૂક્યાં એ રહંમતભેિ પંરડત િુંદિલાલ થિી ‘ભાિત મેં અંગિેજી િાજ’માં નીિક્ષીિ િિાયું છે. ૧૯૨૮નો એ િમયગાળો હતો. પુલતિ પ્રિારશત થાય એના ત્રણ રદવિ પહેલાં અંગ્રેજ િિિાિે એના પિ પ્રરતબંધ લાદી દીધો હતો. મહાત્મા ગાંધીએ પંરડત િુંદિલાલે લખેલા ઈરતહાિમાં િરતભાિ પિ અિત્ય નહીં હોવાનું િહ્યું અને ૧૯૨૮માં પ્રયાગની અદાલતમાં (અલ્લાહાબાદ)માં અંગ્રેજ િિિાિના પ્રરતબંધ િામે િાનૂની જંગ ખેલાયો. િુંદિલાલ વતી ધાિાશાલત્રી તિીિે િિ તેજબહાદુિ નાિાયણ િપ્રુએ અદાલતમાંિજૂઆત િિીઃ ‘આ પુલતિમાં એિ લાઈન પણ ખોટી લખાઈ નથી.’ િિિાિી વિીલે બધાને એવું િહીને આંચિો આપ્યો િે એ જ તો િામાયણ છેિેઆ પુલતિ એને િાિણે જ ખતિનાિ છે. િોઈ પણ િાજિીય શાિિ માટે પ્રર્ િત્ય ર્ણી ર્ય એ ખતિનાિ લેખાય છે. એટલેજ દિબાિી િંલિૃરતના ઈરતહાિિાિો ઈરતહાિલેખન િે પુનલચેખનમાં શાિિોને અનુિૂળ ઈરતહાિ લખે છે. શાળા-િોલેજોમાંપણ શાિિોને

રહંદુ-મુસ્લલમ એકતાના પ્રણેતાનેગીતા અનેકુરાણનના સંદેશમાંસામ્ય જણાતુંહતું

અનુિૂળ ઈરતહાિ ભણાવાય છે. મહાત્મા ગાંધીના પ્રમાણપત્રને પગલે ૧૫ નવેમ્બિ ૧૯૩૭ના િોજ ગવનચિેિુંદિલાલના પુલતિ પિ પ્રરતબંધ હટાવી દીધો, પણ એ પહેલાં દાયિા િુધી પ્રરતબંધ અમલી િહ્યો છતાં આઝાદીના લડવૈયાઓ પાિે િુંદિલાલ રલરખત ‘ભાિત મેં અંગિેજી િાજ’ની નિલો પહોંચતી િહી હતી. આઝાદી પછી તો અંગ્રેજો ગયા અને ભાિત િિિાિનો પ્રિાશન રવભાગ પંરડત િુંદિલાલ રલરખત આ બેનમૂન ગ્રંથને પ્રિારશત િિતો િહ્યો. બે ખંડના રહડદી પુલતિનું અંગ્રેજીમાં પ્રિાશન આઝાદીના બે-ત્રણ દાયિા પછી થયું તો ખરું, પણ હજુ આજે પણ એ લગભગ ઉપલલધ નથી. હમણાં મુંબઈના પોપ્યુલિ પ્રિાશન અનેરદલ્હીના િેજ પબ્લલિેશને પંરડત િુંદિલાલના એિ પુલતિને અંગ્રેજીમાં ઉપલલધ િિાવ્યું છે, પણ આટલા મોટા ગર્ના ઈરતહાિિાિ અને લવાતંત્ર્ય િૈરનિ, ગદિ પાટટીના િરિય િાંરતિાિીમાંથી મહાત્મા ગાંધીના અરહંિાવાદી લવાતંત્ર્ય-ચળવળિાિ બનેલા િુંદિલાલ વતચમાન યુગની આંખોથી લગભગ ઓઝલ છે. ઉિિ પ્રદેશના મુઝફ્ફિનગિના ખતૌની િિબાના ઈમલીતલ્લા મોહલ્લામાં ૨૬ િપ્ટેમ્બિ ૧૮૮૬માં જડમેલા િુંદિલાલ

ભાિતીય િંિદના િભ્ય િહ્યા, શાંરત રમશનમાં િરિય િહ્યા. રહંદુ-મુબ્લલમ એિતાના પ્રખિ િમથચિ િહ્યા અને ક્યાિેય િિામોહથી અંર્યા નહીં. ૯ મે ૧૯૮૧માં એમણે જીવનલીલા િંિેલી લીધી હતી. એમણે પરવત્ર ગીતા અને પરવત્ર િુિાચનના ઉપદેશમાં િામ્ય દશાચવવાનો પ્રયાિ િયોચ. ભારતીયતા સમજવા ‘ગીતા ઔર કુરાણન’ પંરડત િુંદિલાલે ૪૦ જેટલાં પુલતિો લખ્યાં. જડમ્યા ઉિિ પ્રદેશમાં અને ભણ્યા લાહોિમાં. એમનાંપુલતિો તથ્ય આધારિત હતાં. િિિાિી જૂઠાણાંને બેનિાબ િિનાિાં હતાં. ‘ભાિત મેંઅંગિેજી િાજ’ પિથી પ્રરતબંધ હટ્યા પછી તો એની ૧૧,૦૦૦ નિલો પ્રિારશત થઈ હતી અને એ રદવિોમાં એ રવિમ હતો. પ્રરતબંધ હતો ત્યાિે પણ છપાયેલી ૧૭૦૦ નિલો ચપોચપ વેચાઈ ગઈ હતી. િેટલીિ જપ્ત િિાઈ હતી. ‘ભાિત મેં અંગિેજી િાજ’ પુલતિલેખન માટેની પણ એિ િોચિ િહાણી હતી. પંરડતજીએ ત્રણ વષચના એિાંતવાિ દિરમયાન અલ્લાહાબાદના િાંરતિાિી બાબુ રનત્યાનંદ ચેટિજીના ઘિમાં િહીને આ પુલતિ લખ્યું હતું. શરૂઆતમાં એના ચાિ ભાગ હતા. અત્યાિે એ બે ભાગમાં ભાિત િિિાિના પ્રિાશન રવભાગ દ્વાિા પ્રિારશત છે. આ પુલતિ પ્રિારશત થવાનું

હતું એના ત્રણ રદવિ અગાઉ રિરટશ િિિાિને એની મારહતી મળી જતાં ૧૮ માચચ ૧૯૨૮ના િોજ એના પિ પ્રરતબંધ આવ્યો હતો. એ છેિ ૧૫ નવેમ્બિ ૧૯૩૭ લગી િહ્યો હતો. પંરડતજી રવશે એમના અંતિંગ રમત્ર એ. એમ. ખ્વાર્ના પુત્ર અને ભાિત િિિાિમાંિરચવ તિીિેરનવૃિ થયા પછી હૈદિાબાદની એડરમરનલટ્રેરટવ લટાફ િોલેજ ઓફ ઈબ્ડડયાના વતચમાન મહારનયામિ િાજેન હબીબ ખ્વાર્એ ‘હાઉ ઈબ્ડડયા લોલટ હિ ફ્રીડમ’ નામિ હમણાં પ્રિારશત પંરડતજીના પુલતિની પ્રલતાવનામાં લખેલી વાત હૃદયલપશટી છે. પંરડતજી રહંદુ-મુબ્લલમ એિતાના પ્રખિ પ્રણેતા હતા એટલુંજ નહીં ખ્વાર્એ એમને પરવત્ર િુિાચન અને મહંમદ પયગંબિ િાહેબ પિ તિિીિ માટે ૧૯૭૩માં રનમંત્ર્યા ત્યાિે ઘણા મુબ્લલમ શ્રદ્ધાળુઓનાં ભવાં ખેંચાયાં હતાં. જોિે, જ્યાિે પંરડત િુંદિલાલે પરવત્ર િુિાચનની આયાતોનો પાઠ િજૂ િિીને ઈલલામના મહારવદ્વાનની જેમ જે િીતે િિળ રહંદુલતાનીમાં એના બોધની િમજણ આપી એનાથી પેલા રવિોધ િિનાિ મુબ્લલમ રબિાદિો િાજી થયા હતા. પંરડતજી અિબી-ફાિિી ભાષાના પણ પંરડત હતા અને એટલી જ િહજતાથી એ ભાષામાંના મૂળ િંદભોચને

આતંકવાદી હાફિઝ સઈદના પક્ષને પાફકલતાન હાઈ કોટટની મંજૂરી અપાઈ

Established in 1984, we are the First and Foremost Funeral Directors serving exclusively the asian community with due respect to individual religious and cultural beliefs.

Our Unique service is available at any hour Including Saturday and Sunday Serving all the Asian communities in London & Countrywide. International transportation available offering repatriation service to and from India. Our Impressive Mandir is available for large service gatherings and final funeral rites. Extensive washing & dressing facilities available

Contact: Anil Ruparelia

Asian Funeral Service

FREEPHONE: 0800 026 9887 અщ╙¿¹³ µ¹Ь³º» Â╙¾↓Â

209 Kenton Road, Kenton, Harrow, Middlesex HA3 0HD Tel: 020 8909 3737

નવી દદલ્હી: અમેરિિામાં મોલટ વોડટેડ ર્હેિ િિાયેલા હાકફઝ િઈદના િાજિીય પક્ષનેઈલલામાબાદ હાઈ િોટેેઆઠમી માચચેમંજિૂ ી આપી છે. પાિ. ચૂંટણીપંચેહાકફઝનેપક્ષની નોંધણી િિવાનો રનદચેશ િયોચછે. ભાિત િરહતના દેશોમાંઆતંિી પ્રવૃરિ િિતો હાકફઝ હવે પાકિલતાનનો િિાવાિ િાજિાિણી બની જશે.

CHANDU TAILOR

07957 250 851

BHANUBHAI PATEL

07939 232 664

JAY TAILOR DEE KERAI

Chani House, Lower Park Road, New Southgate, London. N11 1QD

07956 299 280

07437 616 151

Tel: 020 8361 6151 Fax: 020 8368 1008 Email: jt@chandutailorandson.co.uk Website: www.chandutailorandson.co.uk

ટાંિતા હતા. એમણે ભગવદ્ ગીતા અને પરવત્ર િુિાચન રવશે પહેલાં રહંદી તથા ઊદૂચમાં જે પુલતિ લખ્યુંઅનેપાછળથી એ ગુજિાતી અને અંગ્રેજી િરહતની ભાષાઓમાંપ્રિારશત થયું. જુરનયિ ખ્વાર્ એના રવશે લખે છે િે પરવત્ર ગીતા અને પરવત્ર િુિાચનના િંદેશમાં િહેલી િમાનતા િમજવા માટે િોઈએ પણ ‘ગીતા ઔિ િુિાચન’નુંપઠન િિવુંપડે. પ્રત્યેિ ભાિતીયે ‘ભાિતીયતા’ની મહાનતા ઈડડો-વૈરદિ િંલિૃરત તિીિેિમજવા માટેઆ પુલતિ વાંચવું અરનવાયચ છે. અંગ્રેજ શાસકોએ ભાગલા પાડ્યા પંરડત િુંદિલાલનું દૃઢ માનવુંહતુંિેરિરટશ શાિિોએ રહંદુ-મુબ્લલમો વચ્ચે ભાગલા પાડીને પોતાની િિાને ભાિતમાં મજબૂત બનાવી હતી. એમનું િહેવું હતું િે ‘િોમવાદી ઝઘડાઓના મૂળમાં અંગ્રેજોની ફૂટ ડાલો ઔિ િાજ િિો નીરત જ હતી.’ આ િંદભચમાં એમની ૧૯૦૭માં પ્રિારશત નાની પુબ્લતિાનું શીષચિ હતુંઃ ‘બંદિ બાંટ’. આમાં અંગ્રેજ શાિિોને ટાંિીને જ એમણે ભાિતમાં બે ધમચના લોિોમાં એિમેિ માટે નફિત ફેલાવવા માટે િેવી િીતે હિીિતોને રવિૃત િિવામાં આવતી હતી એની વાત તેમણે મૂિી છે. લવતંત્રતા આંદોલનમાં આ બાબત િૌથી મોટો અવિોધ િજચનાિ ગણાતી હતી. ક્યાિેિ લોડે હારડિંગ પિ

બોમ્બ ફેંિનાિમાંિામેલ પંરડત િુંદિલાલ ગાંધીજી િાથેની મુલાિાતથી એિદમ અરહંિાવાદી બની ર્ય એવી ર્દુઈ અિિ મહાત્માનું વ્યરિત્વ અનેિો પિ િિતુંહતું. પંરડત િુંદિલાલના પુલતિમાં ટાંિવામાં આવેલી ફ્રેંચ પ્રવાિી બિરનયિ અને રિરટશ પત્રિાિ-નેતા રવરલયમ રડગ્બીની વાતનેિજૂિયાચરવના િહી શિાય તેમ નથી. વષચ ૧૭૦૦માં ફ્રેંચ પ્રવાિી બિરનયિે નોંધ્યું હતું િે ‘આ રહંદુલતાન એવડો મોટો ખાડો છે િે જેમાં દુરનયાભિના મોટા ભાગના િોના અને ચાંદીનો જથ્થો અનેિમાગચેઆવેછેઅને જેને બહાિ નીિળવાનો એિપણ માગચ મળતો નથી.’ વષચ ૧૯૦૦માં રિરટશ પત્રિાિ-નેતા રડગ્બીએ લખ્યુંિે, ‘વીિમી િદીની શરૂઆતમાં લગભગ બે િિોડ ભાિતીય એવા હતા જેમને િોઈ પણ િમયેપેટભિીનેખાવાનુંમળતું નહોતું... આ અધઃપતનનુંબીજું ઉદાહિણ આ િમયેબીર્ િોઈ િભ્ય અને રવિાિશીલ દેશમાં ક્યાંય જોવા મળતું નહોતું.’ ક્યાિેિ િોને િી રચરડયા િહેવાતા ભાિતને િેવી િીતે રવદેશી શાિિોએ ભૂખમિામાં ઝીંક્યો એના િાિણો િુંદિલાલે પોતાના પુલતિમાં વણચવ્યા છે. વધુ દવગતો માટે વાંચો Asian Voice અંક ૧૭ માચચ ૨૦૧૮ અથવા દિક કરો વેબદિંકઃ http://bit.ly/2FuD4Xb)

દીવઃ અદભુત દરિયાકિનાિા, ચચચ, કિલ્લા જેવા રવરવધ આિષચણો ધિાવતો િેડદ્રશારિત પ્રદેશ દીવ દેશનો પ્રથમ એવો િેડદ્રશારિત પ્રદેશ બડયો છે જે િંપૂણચપણે િૌિઊર્ચ િંચારલત છે. ૪૨ ચોિિ કિ.મી.માંપ્રિિેલા દીવના ૫૦ એિિ રવલતાિમાં િોલાિ પાવિ પ્લાડટ લગાવાયો છે. જેમાંથી ૧૩ મેગાવોટ વીજળી ઉત્પડન થાય છે. ૩ મેગાવોટ રૂફટોપ િોલાિ પ્લાડટ અને૧૦

મેગાવોટ અડય િોલાિ પાવિ પ્લાડટમાંથી આ વીજઉત્પાદન થાય છે. જોિેજ્યાંિુધી ભાિત ચીન પાિેથી રિરલિોન કફલ્મો ખિીદવાને બદલે ર્તે જ તે બનાવતું નહીં થાય ત્યાં િુધી િૌિઊર્ચ દેશને પિવડવાની નથી એ પણ એિ િત્ય છે.

દીવ દેશનો સંપૂણણસૌરઊર્ણ આધારરત પ્રથમ કેન્દ્રશારસત પ્રદેશ

Indian Funeral Directors “first & foremost”

Bharat Shah, Sanjay Shah, Trupti Shukla, Ashvin Patel or Jaysen Seenauth

0208 952 5252 0777 030 6644

www.indianfuneraldirectors.co.uk


17th March 2018 Gujarat Samachar

www.gujarat-samachar.com

સ્વામીનારાયણ મંનિર, નીસડનમાંરામનવમી અનેસ્વાનમનારાયણ જયંતીની ઉજવણી

BAPS પવામીનારાયણ મંદિર, નીસડન, ૧૦૫-૧૧૯, બ્રેન્ટફિલ્ડ રોડ, નીસડન લંડન NW10 8LD ખાતેતા. ૨૫-૩-૧૮નેરદવવારેભગવાન પવામીનારાયણ તથા મયાાિા પુરુષોત્તમ ભગવાન રામચંિજીના જન્મોત્સવની ધામધૂમથી શ્રદ્ધાપૂવકા ઉજવણી કરવામાંઆવશે. સવારે ૯.૩૦થી રાિે૮ િરદમયાન ભિજનોનેઅન્નકૂટના િશાનનો લાભ મળશે. બપોરે૧૨ વાગેરામચંિ જન્મોત્સવ આરતી થશે. આરતી બાિ રાિે ૮ સુધી શ્રી રામચંિને પારણે ઝૂલાવવાનો ભિજનોને લ્હાવો મળશે. સાંજે ૫થી ૬ િરદમયાન કીતાન ભદિ થશે. ૭ વાગે સંધ્યા આરતી બાિ રાિે ૮થી ૧૦.૧૫ િરદમયાન પવામીનારાયણ જયંતી તથા રામનવમીની સભા યોજાશે. રાિે૧૦.૧૦ વાગેપવામીનારાયણ ભગવાન જન્મોત્સવ આરતી થશે. સંપકક. 020 8965 2651 • લંડન સેવાશ્રમ સંઘ ૯૯A, ડેવનપોટટરોડ, લંડન W12 8PB ખાતે રદવવાર તા.૨૫-૩-૧૮ સવારે ૧૦ વાગે રામનવમીની ઉજવણીનું આયોજન કરવામાંઆવ્યુંછે. સંપકક. 020 8743 9048 • ગુજરાત હિંદુસોસાયટી, સાઉથ મેડો લેન, પ્રેપટન, PR1 8JN દ્વારા રદવવાર તા.૨૫-૩-૧૮ સવારે ૯.૩૦થી બપોરે સાંજે ૬ િરદમયાન રામનવમી દનદમત્તેપટિશાન, રામ જન્મ આરતી અનેઅખંડ ધૂનનું આયોજન કરાયુંછે. બપોરે ૧થી ૨ અને રાિે ૮થી ૯ િરદમયાન િળાહારની વ્યવપથા છે. સંપકક. 01772 253 901. • રાધાકૃષ્ણ મંહદર ૩૩ બાલમ હાઈ રોડ, SW12 9AL ખાતે રદવવાર તા.૧૮-૩-૧૮થી રદવવાર તા.૨૫-૩-૧૮ બપોરે૧૨થી ૪ િરદમયાન શ્રી રામ નવ પારાયણનુંઆયોજન કરાયુંછે. રદવવાર તા.૨૫મીનેરામનવમીએ પૂણાાહુદત, ત્યારબાિ મહાપ્રસાિ. સંપકક. 020 8675 3831 • શ્રી શ્રી ઠાકુર અનુકલ ુ ચંદ્રના સત્સંગનુંશદનવાર તા.૧૭-૦૩-૧૮ સાંજે૬.૩૦ વાગેVHPઈલ્િડટદહંિુસેન્ટર, ૪૩ – ૪૫, ક્લેવલેન્ડ રોડ, ઈલ્િડટ, IG1 1EE ખાતેઆયોજન કરાયુંછે. સંપકક. 07868 098 775 • પૂ. રામબાપાના સાદનધ્યમાંશ્રી જીજ્ઞાસુસત્સંગ મંડળ દ્વારા શ્રી ૧૦૮ હનુમાન ચાલીસાના કાયાક્રમનુંરદવવાર તા. ૧૮-૦૩-૧૮ સવારે ૧૧થી ૫ િરદમયાન સોમયલ ક્લબ હોલ, નોથાદવક પાકક હોસ્પપટલ, હેરો HA1 3UJ ખાતેઆયોજન કરવામાંઆવ્યુંછે. ભોજનપ્રસાિીના પપોન્સર નેમાબેન િતુભાઈ મૂલચંિાણી અને સુદનતાબેન મંગલાણી (યુએસએ) છે. સંપકક: 020 8459 5758 / 07973 550 310

@GSamacharUK

GujaratSamacharNewsweekly

• આદ્યશહિ માતાજી મંહદર, ૫૫ હાઇપટ્રીટ, કાઉલી UB8 2DZ ખાતે શદનવાર તા. ૧૭-૦૩-૧૮ બપોરની આરતી બાિ હનુમાન ચાલીસા - રદવવાર તા. ૧૮-૦૩-૧૮ બપોરે ૩ કલાકે ભજન અને બાિમાં આરતી, મહાપ્રસાિનુંઆયોજન કરાયુંછે. સંપકક: જશવંત માઇચા 07882 253 540 • સનાતન મંહદર, ક્રોલી, એપલ ટ્રી સેન્ટર, આઈફિલ્ડ એવન્યુ, ક્રોલી RH11 7AF ખાતેના કાયાક્રમો - શદનવાર તા.૨૪-૩-૧૮ ૧૦૮ કું ડી મહાયજ્ઞ - રદવવાર તા.૨૫-૩-૧૮ દલંબચીયા જ્ઞાદતબંધઓ ુ નું પનેહદમલન – શુક્ર. તા. ૨૩ અને શદન તા. ૨૪ સાંજે ૭થી હદરિાનભાઈ ગઢવી અને ગ્રૂપનો ડાયરો - રદવવાર તા.૨૫-૩-૧૮ બપોરે ૨ વાગે ગુજરાત દહંિુ યુદનયન (GHU)ની વાદષાક સાધારણ સભા સંપકક. 01293 530 105 • કાડડીફ સનાતન ધમમમંડળ અનેકોમ્યુહનટી સેન્ટર, Sea view Building, Lewis Road, Cardiff, CF24 5EB ખાતેઆગામી તા. ૧૩મી મે ૨૦૧૮ રદવવારના રોજ સવારે ૧૧થી બપોરના ૩ િરદમયાન ભગવાન શ્રી દવશ્વવકમાાિાિાની મૂદતાપ્રદતષ્ઠા મહોત્સવનું આયોજન કરાયુંછે. પ્રદતષ્ઠા પૂ. શ્રી ચંદિકાબેન જોશીના હપતેકરાશે. પૂજા, ભોજન પ્રસાિીનો લાભ મળશે. યુકને ા દવદવધ શહેરોના ભિોનેકોચ લઇનેપધારવા નમ્ર દવનંતી છે. સંપકકદવમલાબેન પટેલ 07979 155 320 અનેરસ્મમબેન ખંભાયતા: 07931 116 653 • હચન્મય હમશન યુકેદ્વારા ‘દવઝન ઓિ લાઈિ’ દવષય પર પવામી દમિાનંિના પ્રવચનનુંશુક્રવાર તા.૧૬-૩-૧૮ સાંજે૭.૩૦થી રાિે૯ િરદમયાન ક્રોયડન પાકકહોટલ, ૭, અલ્ટાયર રોડ, ક્રોયડન CR9 5AA ખાતેઆયોજન કરાયુંછે. સંપકક. 020 8203 6288

સાભાર સ્વીકાર

• હવશ્વગાયત્રી પ્રગટપીઠ, કાસોર દ્વારા પ્રકાદશત ‘દવશ્વ ગાયિી’નો અંક મળ્યો છે. • વસોથી જતીનભાઇ દ્વારા પ્રકાદશત ‘વસો માદસક પદિકા’નો અંક મળ્યો છે. • ગુજરાત હિન્દુસોસાયટી, પ્રેપટન દ્વારા પ્રકાદશત ‘સમાજ િીપ’નો અંક મળ્યો છે. • શ્રી રામકૃષ્ણ આશ્રમ દ્વારા પ્રકાદશત ‘રામકૃષ્ણ જ્યોત’નો અંક મળ્યો છે. • ઇસ્કોન દ્વારા પ્રકાદશત ‘બેક ટુપ્રભુપાિ'નો અંક મળ્યો છે.

રોજનીશી 27

આપણા કલાસાધકો

જાણીતા ગાયક કલાકાર રોકી

િડષદરામાં જન્મેલા અને ૧૯૮૬માં ડાન્સર તરીકે કવરયરની શરૂઆત કરનાર તેમજ પષતાના મનમષહક અિાજથી બ્રિટનના એવશયન સમુદાયને ઘેલું લગાડનાર રષકી િોસેટાઇલ વસંગર છે. ૧૯૯૬માં ગાયક કલાકાર તરીકે કરિયરની શરૂઆત કરનાર રષકી અત્યાર સુિીવમાં બષલીિુડના વિયયાત સિંગસ અમત કુમાર, મષહમમમદ અ અઝીઅ, બપ્પી લહેરી, શબમબીર કુમાર, સુદશ ે ભોંસલે, હંસ રાજ હંસ, અનુરાિા પૌડિાલ, ઉષા મંગેશકર તેમજ જાણીતા ગુજરાતી કલાકારષ સાથે ગીત સંગીતના કાોયક્રમષ રજૂ કરી ચૂક્યા છે. રષકી વિખમયાત કફલ્મ કલાકારષ સલવમાન ખાન તબબુ, ઉોમલા મતોંડકર, અકમષય ખનમના, રીના રષય, રષનીત રષય, િષા ઉસગવાંિકર, સંગીતા ોબજલાણી, સષનુિાલીયા, વશલ્પા શેટ્ટી સવહત વિિિ કલાકારષ સાથેસ્ટેજ શષ કરી ચૂક્યા છે. રષકીના મનપસંદ મ્યુઅીક ડાયરેક્ટર આર.ડી. બરમમન છેઅને તેમના વિય ગાયક કકશષર કુમાર છે. રષકી જુના-નિા ગીતષ, કવ્િાલી, ગઅલ, સુફી ગીતષ, રાસગરબા અનેપંજાબી ગીતષ ખૂબજ વદલથી ગાય છે. રષકી ૧૯૯૭થી યુકેમાંપવરિાર સાથેિસેછેઅને તેમના બષલીિુડ વહટ્સ મીક્સ, મુસાફીર હુંયારષ, સુનષ વસતમગર આલ્બમ હીટ થયા હતા. સંપકક: રષકી 07946 703 900.

અવસાન નોંધ

રામુભાઈ મટવાડકરનુંનનધન

દવિણ ગુજરાતના કાંઠા વિસ્તારના મટિાડ ગામના િતની અનેઘણાંિષષોથી લંડનમાંરહેતા શ્રી રામુભાઇ પટેલ ૯૨ િષોની િયેસષમિાર તા. ૧૨મી માચો૨૦૧૮ના રષજ દેહાિસાન પામ્યા છે. દાંડી કૂચ િેળાએ દાંડી, કરાડી, આંટ, મટિાડ આદી ગામના શૂરિીર ભાઇ બહેનષએ અિણોનીય કુરબાની આપી હતી. રામુભાઇ તેકષમના સાચે જ એક નર રત્ન સમાન િવતવનવિ હતા.તેમણે ત્રીસેક િષો પહેલા ‘ગુજરાત સમાચાર’ના તંત્રી મંડળમાંપત્રકાર તરીકેખૂબ જ કકંમતી ફાળષ આપ્યષ હતષ. સ્િ. રામુભાઇ તેમની પાછળ પત્ની લક્ષ્મીબેન, પુત્ર તેમજ પુત્રી અનેપવરિારની લીલી િાડી મૂકી ગયા છે. પરમકૃપાળુ પરમાત્મા સદ્ગતના આત્માનેપરમ શાંવત અપપેતેિી ગુજરાત સમાચાર પવરિારની િાથોના. સંપકક: િવિલ પટેલ 07940 543 851 અનેઇમેઇલ: patelpragnil@gmail.com


28 કવર સ્ટોરી

@GSamacharUK

અિુસંધાિ પાિ-૧

મુકેશ અંબાણી સૌથી...

વિિમાં સૌથી ધવિક ભારતીય તરીકે યાદીમાં પ્રથમ ક્રમે રહેલા મુકેશ અંબાણી ૪૦.૧ વબવલયિ ડોલરિી સંપવિ ધરાિે છે. બેઝોસે ૧૯૯૪માં ઓિલાઈિ િેચાણ માટે ‘એમેઝોિ’ કંપિી મથાપી હતી. શરૂમાંિેબસાઇટ પર માિ પુમતકોિુંિેચાણ થતુંહતું. આજે તેિા પર અિેકવિધ ચીજિમતુ મળે છે. ગયા િષષે બેઝોસિી સંપવિ ૭૩ વબવલયિ ડોલર હતી. મતલબ કે એક િષષમાં તેિી સંપવિમાં ૩૯ વબવલયિ ડોલરિો િધારો થયો છે. એમ કહી શકાય કેબેઝોસ ૨૩ લાખ અમેવરકિિી સરેરાશ આિક જેટલી કુલ સંપવિ ધરાિેછે. મુકેશ અંબાણી િંબર વિ ૪૦.૧ વબવલયિ ડોલર એટલે કે ૨,૬૦,૬૨૨ કરોડ રૂવપયાિી સંપવિ સાથે મુકેશ અંબાણી ભારતમાં સૌથી િધુ ધવિક છે. િૈવિક યાદીમાંતેઓ ૧૯મા ક્રમે છે. ૨૦૧૬થી અંબાણી દર િખતે સૌથી િધુ ધિિાિ ભારતીય તરીકે વલમટમાંપહેલા ક્રમેછે. ટેવલકોમ સેક્ટરમાંઝંપલાવ્યા પછી તેમિી સંપવિમાંિોંધપાિ વૃવિ થઈ છે. ૨૦૧૭િા વલમટમાં ૨૩.૨ વબવલયિ ડોલર સાથે તેઓ ૩૩મા ક્રમે હતા. એટલે કે ૧૨ મવહિામાંતેમિી સંપવિ ૧૬.૯ વબવલયિ ડોલર (૧૦૯૬.૫૧ વબવલયિ રૂવપયા)િો િધારો

થયો છે. તેમિા ભાઈ અવિલ અંબાણી ૨.૭ વબવલયિ ડોલરિી સંપવિ સાથે વલમટમાં ૮૮૭મા િંબરેછે. ગેટ્સ પહેલી વાર બીજા ક્રમે આ વલમટમાં માઈક્રોસોફ્ટ કંપિીિા મથાપક વબલ ગેટ્સ ૯૧.૨ વબવલયિ ડોલરિી સંપવિ સાથેબીજા ક્રમેધકેલાયા છે. ગેટ્સ ૧૯૯૫થી શરૂ કરીિે સતત ૨૦૧૭ સુધીિા િાવષષક વલમટમાં પહેલા ક્રમે રહ્યા હતા. હિેતેઓ વિવૃિ છેઅિેઆિક મળેએિી પ્રવૃવિ કરતા િથી. કુલ ૨૨૦૮ નબનલયોિેર વિિમાં કુલ ૨૨૦૮ વબવલયોિેર ‘ફોર્સષ’ વલમટમાંછે. આ બધાિી મળીિે કુલ સંપવિ ૯૧૦૦ વબવલયિ ડોલર થાય છે. આ વલમટમાં સૌથી િધુ ૫૮૫ વબવલયોિેસષ અમેવરકાિા છે. એ પછી ચીિિા ૩૭૩ ઉદ્યોગપવતિો સમાિેશ થયો છે. ભારતમાં વબવલયોિેસષિી સંખ્યા ૧૨૧ થઈ છે. ગયા િષષિા વલમટમાં૧૯િો ઉમેરો થયો છે. ૨૫૬ મનહલામાં ૮ ભારતીય વબવલયોિેસષવલમટમાં૨૫૬ મવહલા છે, જેમાંથી ૮ ભારતીય છે. જેમાં સાવિિી વજશદાલ, કકરણ મઝમૂદાર શો, સ્મમતા ગોદરેજ, લીિા વતિારી, વિિોદ રાય, અિુઆગા, શીલા ગૌતમ, મધુ કપૂરિો સમાિેશ થાય છે. િોલમાટટિા સંચાવલકા એવલસ િોલ્ટિ ૪૬ વબવલયિ ડોલરિી સંપવત સાથે જગતિા સૌથી ધવિક મવહલા બશયા છે.

GujaratSamacharNewsweekly

અિુસંધાિ પાિ-૧

લોિ કૌભાંડમાં નિક...

જુદા જુદા િામે ૨૬ લોિ અહેિાલ અિુસાર, વિક પટેલે ૨૦૧૦થી ૨૦૧૪ દરવમયાિ પેિશટ મેિેજમેશટિે લોિ આપિાિા િામે લોિ મંજૂર કરાિી હતી અિે પછી લોિિી આ રકમ પોતાિી પાસે રાખી લીધી હતી. આ લોિ કૌભાંડિા કારણે પેિશટ મેિજ ે મેશટ કંપિીિેતાળા લાગી હતા અિે પેિશટ મેિેજમેશટ સાથે સંકળાયેલી બીજી ઘણી કંપિીઓિે મોટું આવથષક િુકસાિ િેઠિું પડયું હતું. ફ્લોવરડામાં વિક પટેલે ફમટટ ફામષસષ ફાઈિાસ્શશયલ કંપિી શરૂ કરી હતી અિે એ કંપિીિા િામે હોટેલિા વબઝિેસમાંઝંપલાવ્યુંહતું. લોિ િેચિાિા બહાિે વિક પટેલે જુદા જુદા બિાિટી િામે લગભગ ૨૬ જેટલી લોિિી રકમ પોતાિી કંપિી માટે મેળિી લીધી હતી. બાદમાં આ રકમ તેણે તેિી ભવ્ય લાઈફમટાઈલ પાછળ ખચચી િાખી હતી. કોટટિી સુિાિણી િખતે હાજર રહેિા માટેય તે ચાટટર પ્લેિિો ઉપયોગ કરતો હતો એ જ િાત તેિી જાહોજલાલી ભરી જીિિશૈલી દશાષિેછે. જામીિ પર છૂટ્યા બાદ ફરી કૌભાંડ આચયુું ૨૦૧૦થી ૨૦૧૪ દરવમયાિ આચરાયેલા આ

17th March 2018 Gujarat Samachar

www.gujarat-samachar.com

આવથષક કૌભાંડ આચરીિેવિજય માલ્યા, લવલત મોદી, વિરિ મોદી જેિા વબઝિેસમેિ બીજા દેશમાં જઇ િમયા છે એિું જ આયોજિ ગુજરાતી મૂળિા વિકેશ પટેલ અિે તેિા સાથીદાર કેવિિ વતવમરચંદિું હતું. જોકે, અમેવરકિ પોલીસે વિક પટેલિેઝડપી લઈિેઆિા કૌભાંડીઓિે કઈ રીતે પકડી શકાય તેિુંઉદાહરણ પૂરુંપાડયું હતું. હીરા ખરીદી મિી લોન્ડરીંગિો ઇરાદો હતો વિક પટેલે અમેવરકાિા ‘પટેલ હોમ’ ખાતે એક પાટટીમાં નિક પટેલ ગવિનર નરક સ્કોટિો પનરચય કરાવતો જણાય છે. નિકિી એક કંપિીિા ફેસબુક પેજ પર આ ફોટો છે. કાયદાથી બચિા માટે સાઉથ લોિ કૌભાંડમાં સપ્ટેમ્બર- કેવિિ વતવમરચંદિે ફ્લોવરડાિા અમેવરકિ દેશ ઇક્વાડોરમાંસેટ ૨૦૧૪માં વિક પટેલિી કકવસમી એરપોટટ પરથી થઈ જિાિો તખ્તો તૈયાર કયોષ ધરપકડ કરાઇ હતી. ૨૦૧૬માં ઇક્વાડોર ભાગી જિાિી પેરિી હતો. આ અગાઉ અમેવરકિ દોવષત જાહેર થયા પછી તેિે કરતા એફબીઆઇએ ઝડપી આરોપીઓ - જુવલયસ અસાંજે અિે એડિડટ મિોડેિ પણ જેલમાં મોકલી દેિામાં આવ્યો લીધા હતા. બશિેઝડપાયા ત્યારેતેમિી ઈક્વાડોરમાંઆશ્રય લઈ ચૂક્યા હતો. તેણે તમામ કંપિીઓિે પૈસા પરત ચૂકિી દેિાિી કોટટિે પાસેથી ૨૦-૨૦ હજાર ડોલર છે. ઉલ્લેખિીય છેકેઅમેવરકા ઇક્વાડોર િચ્ચે ખાતરી આપીિે ૨૦૧૬માં જેટલી જંગી રોકડ, આઠ અિે પ્રત્યાપષ ણ િા કરારો િથી. આ મોબાઇલ ફોિ ઉપરાંત જામીિ મેળવ્યા હતા. છીંડાિો લાભ લે િ ા માટે વિક કોટેટ એિી આશાએ તેિે બેગમાંથી રહમયમય વ્હાઈટ જામીિ આપ્યા હતા કે તે પાિડર પણ મળી આવ્યો હતો. પટેલે પણ પત્િી અિે સંતાિો જેલમાંથી છૂટીિે જે કંપિીઓ આ પાિડર િશીલો પદાથષછેકે તેમજ સાથીદાર કેવિિ સાથે છેતરવપંડી કરી છે તેિે કેમ તેિી પોલીસ તપાસ કરી વતવમરચંદ સાથે ઇક્વાડોર જઈિે વબઝિેસ સેટ કરિાિી િળતર આપી દેશે. જોકે રહી છે. વિક પટેલ ઇક્વાડોર જતો યોજિા ઘડી હતી. જેલમાંથી છૂટયા બાદ ફરી તેણે વિક તો ૩.૩ કરોડ ડોલરિા ૧.૯ કરોડ ડોલર એટલે કે રહેતેિા બીજા જ વદિસેપત્િી અંદાજે ૧૨૩ કરોડ રૂવપયાિું વિશા અિે તેિા બાળકોિે ખચચે વિિિા અજોડ હીરાિો લઈિે ઇક્વાડોર જાય એિું સોદો પાર પાડિાિી પેરિીમાં લોિ કૌભાંડ આચયુુંહતું. નમત્ર સાથે એરપોટટ આયોજિ હતું, પણ આ આખો હતો. આ રીતે તે લોિ પરથી ઝડપાયો પવરિાર એફબીઆઈિી કૌભાંડમાંથી મળેલી જંગી રકમિે મિી લોશડરીંગ થકી ગત છઠ્ઠી જાશયુઆરીએ િજરથી બચી શક્યો િ હતો. વિક પટેલ અિે તેિા વમિ ભારતમાં જેમ કરોડોિા બચાિી લેિા માંગતો હતો.

In Loving Memory

Om Namah Shivay

Jay Shri Krishna

It is with great sadness that we ¸а½ ¾¯³ ´Цє¬ђ»Ъ, ¢Ь§ºЦ¯ અ³щ£®Цє¾Áђ↓કÜ´Ц»Ц announce the passing of Mr Rashiklal - ¹Ь¢Ц×¬Ц¸Цє ºΝЦ ¶Ц± આઇ¨»¾°↓ »є¬³ ¡Ц¯щ Vaghjibhai Patel (Pandoli) of Isleworth, ç°Ц¹Ъ °¹щ»Ц ´. ´а. ĴЪ º╙Âક»Ц» ¾Ц£H·Цઇ ´ªъ» London (formerly Kampala, Uganda). ¶Ь²¾Цº ¯Ц. ∟≤ µыĮЬઆºЪ ∟√∞≤³Ц ºђ§ ±щ¾»ђક He died surrounded by his family on ´Ц¸¯Цє અ¸щ ¾ÃЦ»Âђ¹Ц ´╙¯, ç³щÃЦ½ ╙´¯Ц અ³щ Wednesday 28th February 2018 at the Ĭщ¸Ц½ ±Ц±Ц³Ъ ¦Ħ¦Ц¹Ц ¢Ь¸Ц¾Ъ ¦щ. age of 82. ¡а¶ § ╙¸»³ÂЦº, ÃÂ¸Ь¡Ц, Ĭщ¸Ц½ અ³щ ¾↓ ĬÓ¹щ He will be lovingly remembered as a ¸·Ц¾ ±¿Ц↓¾¯Ц ╙´¯ЦĴЪ ²а´Â½Ъ³Ъ §щ¸ ÂЬ¾Ц kind, generous and selfless husband, ĬÂºЦ¾Ъ Â¾↓³Ц ķ±¹¸Цє અ³ђ¡Ьє ç°Ц³ ĬЦد કºЪ father, grandfather and greatgrandfather. He leaves a huge gap in ¢¹Ц ¦щ. our lives but he will always remain in અ¸ЦºЦ ´╙º¾Цº ´º આ¾Ъ ´¬ъ» આ ±Ь:¡± ¸¹щ our hearts. λ¶λ ´²ЦºЪ, ª´Ц», ªъ╙»µђ³ કы ઇ¸щઇ» ˛ЦºЦ Our family wishes to express our ¿ђકÂє±щ¿Ц ´Ц«¾Ъ ÂÕ¢¯³Ц આÓ¸Ц³Ъ ¿Цє╙¯ અ°› Mr Rashiklal Vaghjibhai Patel sincere thanks to all our relatives and ĬЦ°↓³Ц કº³Цº અ¸ЦºЦ ¾↓ Â¢Цє Âє¶є²Ъ ¯°Ц friends for their support at this difficult ╙¸Ħђ³ђ અ¸щઔєє¯:કº®´а¾↓ક આ·Цº ¸Ц³Ъએ ¦Ъએ. 15 February 1936 – 28 February 2018 time. ´º¸કж´Ц½Ь ´º¸ЦÓ¸Ц ãÃЦ»Âђ¹Ц 羧³³Ц આÓ¸Ц³щ May he rest in eternal peace. Spouse: Manjulaben Rashiklal Patel Om Shanti Shanti Shanti. ´º¸ ¿Цє╙¯ અ´›એ§ ĬЦ°↓³Ц. Children: Sunil & Dipti Patel Anju & Praful Sanghrajka ૐ ¿Цє╙¯: ¿Цє╙¯: ¿Цє╙¯: Bindu & Gordon Todd Grandchildren: Reena & Richard Allen Tulsi Patel Priyanka Patel Great-grandchildren: Nylah Mair

Nilesh Patel (late) Sejal & Damien Mair Dhru Patel Alexander Todd Kai Mair

Telephone Number: 020 8577 5773


17th March 2018 Gujarat Samachar

@GSamacharUK

www.gujarat-samachar.com

બાંગ્લાદેિી શવમાન કાઠમંડુમાં તૂટી પડતાં ૫૦નાં મૃત્યુ

કાઠમંડુઃ બાંગ્લાદેશી એરલાઇન કંપની યુએસ - બાંગ્લાનું ૬૭ પ્રવાસીઓ અને ૪ ક્રૂ મેમ્બર સાથેનું રવમાન નેપાળની રાજધાની કાઠમંડુનાં રિભુવન આંતરરાષ્ટ્રીય એર પોટટ પર

લેસ્ડડંગ વખતે ક્રેશ થતાં આ ઘટનામાં ૫૦ પ્રવાસીઓનાં મોત થયાં હતાં અને ૨૧ને ઇજાઓ થઈ હતી. કાઠમંડુ એરપોટટના અરધકારીએ જણાવ્યું કે, રવમાન એર પોટટ પર ઉતરાણ વખતે તૂટી પડ્યું અને ફ્લાઈટના કાટમાળમાંથી તુરંત ૪૦ જેટલા પ્રવાસીના મૃતદેહ બહાર કઢાયા હતા. આઠ પ્રવાસીઓનાં હોસ્થપટલમાં સારવાર દરરમયાન મોત થયાં હતાં. સત્તાવાળાઓને ભય છે કે મૃત્યુનો આંકડો ઊંચો જઇ શકે છે. કાઠમંડુ એર પોટટ ઓથોરરટીએ જણાવ્યું હતું કે, રવમાનમાં ફાટી નીકળેલી આગ તરત જ રનયંિણમાં લેવાઈ હતી. એર પોટટના પ્રવક્તા પ્રેમનાથ

ઠાકુરે જણાવ્યું હતું કે, બાંગ્લાદેશની રાજધાની ઢાકાથી ૬૭ પ્રવાસી અને ૪ ક્રૂ મેમ્બર સાથેનું સ્વવન એસ્ડજન ટબોલપ્રોપ રવમાન કાઠમંડુ આવતું હતું હતુ.ં પ્રવાસીઓમાં ૩૭ પુરુષ, ૨૮

મરહલા અને બે બાળકો હતાં. રવમાનમાં ૩૩ નેપાળી નાગરરક પણ પ્રવાસ કરી રહ્યા હતા. આ દુઘલટનામાં ૨૧ જેટલાં લોકો હજી પણ ઈજાગ્રથત થયા અને તેમની સારવાર ચાલી રહી છે. આ ઘટનામાં સામાડય ઈજા પામેલા બસંત બોહરાએ કહ્યું કે, પ્લેન જ્યારે ઢાકાથી ટેકઓફ થયું ત્યારે તો બધું જ એકદમ બરાબર હતું. પ્લેન નેપાળમાં લેડડ થવા આવ્યું ત્યારે ખામી સજાલઈ હશે એવું લાગે છે. કારણ કે પ્લેન જેવું લેડડ થયું કે તરત જ મોટો ધડાકો થયો હતો. બોહરાએ કહ્યું , મોત મને હાથતાળી દઈને જતું રહ્યું. હું રવમાનની બારી તોડીને નીકળ્યો ને બચી ગયો.

ગાંધીજીની સહી ધરાવતા ફોટાના રૂ. ૨૭ લાખ ઉપજ્યા

વોશિંગ્ટન: મહાત્મા ગાંધીના હથતાક્ષરવાળી એક દુલલભ તસવીર અમેરરકામાં ૪૧૮૦૬ ડોલર (અંદાજે રૂ. ૨૭ લાખથી વધુ)માં તાજેતરમાં વેચાઈ હતી. આ તસવીરમાં ગાંધીજી મદનમોહન માલવીયની સાથે છે. બોથટન સ્થથત આરઆર ઓક્શનના જણાવ્યા પ્રમાણે, આ તસવીર લંડનમાં સપ્ટેમ્બર, ૧૯૩૧માં યોજાયેલી બીજી ગોળમેજી પરરષદ પછીની છે. ફોટો પર ફાઉડટેન પેનથી મહાત્મા ગાંધીએ ‘એમ. કે. ગાંધી’ લખીને સહી કરી હતી. ૧૯૩૦થી ૧૯૩૨ સુધી િણ ગોળમેજી પરરષદનું આયોજન થયું હતું, જેનો હેતુ એ સમયે ભારતમાં બંધારણીય સુધારાની ચચાલનો હતો.

£∞

ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પેવિદેશ પ્રધાનનેજ ઘરેબેસાડ્યા!

િોવશંગ્ટનઃ અમેરિકાના િાષ્ટ્રપરિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે રિદેશ પ્રધાન રેક્સ વટલરસનને બિિિફ કિી નાખ્યા છે. આ સાથે જ િેમના સ્થાને સીઆઇએના િિતમાન ડાયિેક્ટિ માઇક પોમ્પપયોની રનમણૂકની જાહેિાિ કિી છે. રટલિસનની સેિા માટે આભાિ માનિા ટ્રપપે ટ્િીટ કયયુંકેનિા રિદેશ પ્રધાન ખૂબ સાિી િીિે કામ કિશે. આ સાથેિેમણેટ્િીટમાંજ મારહિી આપી છે કે સીઆઈએના નિા ડાયિેક્ટિ િિીકે વજના હાસ્પેલની રનમણયંક કિિામાં આિી છે. રજના હાસ્પેલ અમેરિકામાં સીઆઈએનાં પ્રથમ મરહલા ડાયિેક્ટિ હશે. િેક્સ રટલિસન રિિની સૌથી મોટી ઓઇલ કંપનીઓમાંની એક એક્સોન-મોરબલના મયખ્ય કાયતકાિી અરધકાિી િહી ચૂક્યા છે. આ કંપનીનો કાિોબાિ રિિના અનેક દેશમાંફેલાયેલો છે. િેમાં એિા દેશ પણ સામેલ છે જેમની સાથે હિે અમેરિકાના સંબંધો સાિા િહ્યા નથી. િેમાંનો એક દેશ િરશયા પણ છે, જેઓઇલ માટેની ટેક્નોલોજી અંગેપરિમના દેશો પિ રનભતિ િહેછે. વ્હાઇટ હાઉસની બહાિ પત્રકાિો સાથે િાિ

¶º ·Ц¾

= £∞ = £∞ = €∞ = $∞ = એક ĠЦ¸ Âђ³Ц³ђ ·Ц¾ એક અ⅜Â Âђ³Ц³ђ ·Ц¾ એક અ⅜Â Âђ³Ц³ђ ·Ц¾ એક ઔєÂ ¥Цє±Ъ³ђ ·Ц¾

Rate

દેશવિદેશ 29

GujaratSamacharNewsweekly

λЦ. ≥√.∫√ € ∞.∞∩ $ ∞.∫√ λЦ. ≤√.∞√ λЦ. ≠∫.≡√ £ ∩√.≈√ £ ≥∫≥.≠√ $ ∞∩∟≠.∩√ $ ∞≠.≠√

One Month Ago

λЦ.

$

λЦ. λЦ. £ £

$

$

≤≥.∟√ ∞.∟≈ ∞.∩≥ ≡≥.∫√ ≠∫.∩√ ∩√.≠√ ≥≈∩.∞√ ∞∩∞≠.≠≈ ∞≠.∩≈

1 Year Ago

λЦ.

≤√.√√ € ∞.∞≈ $ ∞.∟√ λЦ. ≡√.√√ λЦ. ≠≠.∟√ £ ∩∟.∞√ £ ≥≥≤.∩≈ $ ∞∟∩∫.≡√ $ ∞≡.∫≈

કિિા ટ્રપપે કહ્યું હિયં કે અમાિા બંને િચ્ચેના િૈચારિક મિભેદોના કાિણે િેમને બિિિફ કિિામાંઆવ્યા છે. ટ્રપપેકહ્યું, ‘અમેખિેખિ સાથે િહીને સારું કામ કિી િહ્યા હિા પિંિય કેટલીક બાબિો પિ અમાિી િચ્ચે મિભેદો હિા. ઈિાનની રડલમાં અમાિા િચ્ચે થોડા મિભેદો હિા. આ મામલે અમાિા બંનેના રિચાિો જયદા જયદા હિા.’ ટ્રપપે િધયમાં કહ્યું હિયં કે માઇક પોમ્પપયો સાથે માિા રિચાિો મળિા આિે છે. મને લાગે છે કે અમે સાિી િીિે સાથે કામ કિી શકીશયં. િેક્સ ખૂબ સાિા માણસ છેઅનેહુંિેમને ખૂબ જ પસંદ કરુંછયં.

આ સપ્તાહના તહેવારો

(તા. ૧૭-૩-૨૦૧૮થી તા. ૨૩-૩-૨૦૧૮) તા. ૧૭-૩ - St. Patricks Day તા. ૧૮-૩ - ચૈિી નવરાશિ પ્રારંભ, ગુડી પડવો તા. ૨૧-૩ - શવનાયક ચતુથથી તા. ૨૨-૩ - લક્ષ્મી પંચમી

અવસાન નોંધ

• પીનર ખાતે રહેતા શદનેિચંદ્ર ભાભુભાઇ દસાંદી ગત તા. ૬-૩-૧૮ના રોજ મંગળવારે દેવલોક પામ્યા છે. સંપકક: ભારવનીબેન 07984 497 810.

In Loving Memory of §¹ ĴЪ ¹¸Ь³Ц ¸ÃЦºЦ®Ъ

§¹ ĴЪ³Ц°L

Our beloved Mother, કº¸Â±³Ц ¾¯³Ъ ÃЦ» »є¬³-³Ъ¬³ Щç°¯ અ¸ЦºЦє It is with deep regret that we announce the ´º¸ ´а˹ ¸Ц¯ЬĴЪ અ╙³»Ц¶щ³ (ÂЬ»ђ¥³Ц¶щ³) tragic demise of our beloved mother Anilaben ÃÁ↓±·Цઇ ´ªъ» ¢Ьλ¾Цº, ∞»Ъ ¸Ц¥› ¾ьકЮі«¾ЦÂЪ °¹Цє (Sulochnaben) Harshadbhai Patel, on Thursday 1st March 2018. She was very spe¦щ. ¾ЦÓÂà¹Â·º ¸Ц¯ЬĴЪ ç¾·Ц¾щ ¡а¶ Ĭщ¸Ц½, cial to all of us, for she was caring, kind and ╙³¡Ц»Â અ³щÂѓ³щ¸±±λ´ ¶³¯ЦєÃ¯Цєએ¸³Ц આ helpful person, who had pleasant nature that ╙³¡Ц»Â અ³щ ´ºђ´કЦºЪ ç¾·Ц¾³щ »Ъ²щ ¯щઓ touched the heart of many. £®Ц³Ц è±¹¸Цєઅ³ђ¡Ьєç°Ц³ ĬЦد કºЪ ¢¹Цє¦щ. We pray to the Almighty to bless her the salvation in to HIM. અ¸ЦºЦ કЮªЭѕ¶ ´º આ¾Ъ ´¬ъ» આ ±Ь:¡± ´½щ λ¶λ You have left us great memories that we will ´²ЦºЪ અ¸ЦºЦ ±Ь:¡¸Цє ÂÃ·Ц¢Ъ ¶³³Цº ¯щ¸§ always treasure in our hearts and minds for ever. She passed on her support and strength µђ³, ઇ¸щ» કы ªъકçª ˛ЦºЦ ¿ђકÂє±щ¿Ц ´Ц«¾Ъ to all of us and we follow in her footsteps for અ¸ђ³щ આΐЦ³ આ´³Цº ¯°Ц ±¢¯³Ъ her grandchildren. ઔєє╙¯¸¹ЦĦЦ¸Цє ઉ´Щç°¯ ºÃЪ Â±¢¯³Ц આÓ¸Ц³Ъ We wish to convey our sincere gratitude and ¿Цє╙¯ અ°›ĬЦ°↓³Ц કº³Цº અ¸ЦºЦ Âѓ Â¢Ц Âє¶є²Ъ, Mrs Anilaben (Sulochnaben) Harshadbhai Patel express our thanks to all our relatives, friends and well wishers for their support and condo╙¸Ħђ³ђ અ¸щ Âè±¹ આ·Цº ¸Ц³Ъએ ¦Ъએ. ´º¸ lences. With the grace of almighty god may કж´Ц½Ь ´º¸ЦÓ¸Ц Â±¢¯³Ц આÓ¸Ц³щ ╙¥º¿Цє╙¯ આ´щ her soul rest in eternal peace. એ¾Ъ ĬЦ°↓³Ц. ૐ ¿Цє╙¯: ¿Цє╙¯: ¿Цє╙¯: Oum Shanti: Shanti: Shanti

ĴЪ¸¯Ъ અ╙³»Ц¶щ³ (ÂЬ»ђ¥³Ц¶щ³) ÃÁ↓±·Цઇ ´ªъ» (કº¸Â±) §×¸: ∞-∞∟-∞≥∩≤ (¾¬Э-¢Ь§ºЦ¯) ¾ьકЮі«¾ЦÂ: ∞-∩-∟√∞≤ (»є¬³-¹Ь.કы)

╙¥ºЦ¢ ÃÁ↓±·Цઇ ´ªъ» (´ЬĦ) Âє¢Ъ¯Ц ╙¥ºЦ¢ ´ªъ» (´ЬĦ¾²а) ĴЪL ¯¸Цºщ¿º®, ¾à»· ¯¸Цºщ¿º® Ãщ¸Цє¿ЬєÃÁ↓±·Цઇ ´ªъ» (´ЬĦ) ઉ¾↓¿Ъ Ãщ¸Цє¿Ь´ªъ» (´ЬĦ¾²а) ╙¾Ζ» ¯¸Цºщ¿º®, ¹¸Ь³Ц ¯¸Цºщ¿º® ¸щκ» (Tiny) ÃÁ↓±·Цઇ ´ªъ» (´ЬĦ) અ╙´↓¯Ц ¸κ» ´ªъ» (´ЬĦ¾²а) ¢Ьλ±щ¾ ¯¸Цºщ¿º®, ¶Ц½ક ¯¸Цºщ¿º®. ¯щ§Â, ╙Ĭ¹єકЦ, ╙¿¾Ц³Ъ, Â¸Ъº અ³щ¯¿Ц³ (´ѓĦ-´ѓĦЪઓ) Â╙ï ¾›કЮªЭѕ¶Ъ§³ђ³Ц §¹ĴЪ કжæ®

Chirag H. Patel Sangita C. Patel Hamansu H. Patel Urvashi H. Patel Mehool H. Patel Arpeeta M. Patel Grand Childrens: Tejas, Prianka, Shivani, Sameer, Tashaan

7 Sonia Gardens, Neasden, London NW10 1AG; TeL: 020 8208 0361


17th March 2018 Gujarat Samachar

GujaratSamacharNewsweekly

www.gujarat-samachar.com

®

®

યુવક ટેક્સીમાં૫૦૦ કક.મી. દૂર પહોંચ્યો બિલ આવ્યું૧ લાખ

અમદાવાદિા બાલકૃષ્ણ દોશીિે આર્કટિ ક્ે ટિો િોબેલ મિત્ઝકર એવોડડ

અમદાવાદઃ આર્કિટેક્ચર ક્ષેત્રે નોબેલ પુરસ્કાર ગણાતાં વિત્ઝકર આર્કિટેક્ચર એવોડડ માટે અમદાવાદના વવખ્યાત સ્થપવત બાલકૃષ્ણ દોશીની પસંદગી થઈ છે. છેલ્લા સાત દાયકાથી આ ક્ષેત્રે કાયયરત બાલકૃષ્ણ દોશી ૨૦મી સદીના બે મહાન આર્કિટેક્ટ લા કોર્યુયવઝયર અને લુઈ કાન્હ સાથે કામ કરી ચૂક્યા છે. પૂણેમાંજન્મેલા દોશીએ લો કોસ્ટ હાઉવસંગ અને અમદાવાદના વવખ્યાત સ્થાપત્ય ટાગોર હોલ, ‘આત્મા’, હુસૈન દોશી ગુફાનુંવનમાયણ કયુુંછે. ૯૦ વષષીય દોશી ચંદીગઢ માટેપણ કામ કરી ચૂક્યા છે. આ એવોડડઅંતગયત તેમનેએક લાખ યુએસ ડોલર અને કાંસ્ય પત્રક એનાયત થશે. તેમણે અમદાવાદમાં સ્કૂલ ઓફ આર્કિટેક્ચર એન્ડ પ્લાવનંગનુંવનમાયણ કયુુંહતું, જે આજેસેપ્ટ યુવનવવસયટી તરીકેદેશમાંમોખરાનુંસ્થાન ધરાવેછે. ૧૯૪૭માં આર્કિટેક્ચરના અભ્યાસ બાદ તેઓ લંડન ગયા હતા અનેત્યાંથી થોડો સમય પેવરસ ગયા હતા. બાદમાંતેમણેવવશ્વના બેમહાન આર્કિટેક્ટ કોર્યુયઝર અનેકાન્હ સાથેકામ કયુુંહતું.

¢Ь§ºЦ¯¸Цє§¸Ъ³-¸કЦ³³Ъ »щ-¾щ¥ ¸Цªъ અ°¾Ц ¾Цє²Ц-¾¥કЦ¾Ц½Ъ §¸Ъ³-¸કЦ³ ¾щ¥¾Ц ¸Цªъઅ¸Цºђ Âє´ક↕કºђ.

પિથી પડદો ઊઠાવ્યો છે. જે પ્રમાણે હાઇપિલૂપ રસસ્ટમ દિ કલાકેબટનેતિફથી અંદાજે૧૦ હજાિ પ્રવાસીઓનેતેમના રનયત સ્થાને પહોંચાડશે. દુબઇના આિટીએનું લક્ષ્ય ૨૦૩૦ સુધીમાં ૨૫ ટકા મુસાફિીઓ ડ્રાઇવિલેસ બનાવવાનું છે. હાઇપિલૂપના રડઝાઇન મોડલમાં તેનુંઇન્ટટરિયિ ખૂબ ભવ્ય દેખાઇ િહ્યું છે. સીટો આિામદાયક જણાય છે અને લાઇરટંગ પણ ધ્યાનાકષાક છે.

સમયમાં પરિવહન માટે ઉપયોગમાં લેવાતા તમામ સાધનોથી વધુ છે. તે ૧૨૦૦ કકલોમીટિ પ્રરત કલાકની ઝડપે દોડેછે. આ દેશોમાંપણ પ્રોજેક્ટ હાલ યુએઇ ઉપિાંત ભાિત, અમેરિકા, કેનડે ા, કફનલેટડ અને નેધિલેટડમાં પણ હાઇપિલૂપ અંગેકામ થઇ િહ્યુંછે. ભાિતમાં રવજયવાડા-અમિાવતી વચ્ચે તથા મું બઇ-પૂણે વચ્ચે તેનુંકામ પ્રાિંરભક તબક્કામાંછે.

અંદિ બુલટે જેવા શેપની લાંબી રસંગલ બોગી હવામાં તિતી ચાલે છે. વેક્યૂમ ટ્યૂબમાં કેપસ્યૂલને ચું બકીય શરિથી દોડાવાય છે. તેમાં વીજળી ઉપિાંત સૌિઉજાા અને પવનઉજાાનો પણ ઉપયોગ થઇ શકેછે. તેમાંવીજળીનો ખચાખૂબ ઓછો છે અને પ્રદૂષણ રબલકુલ નથી. ઇલોન મસ્કની શોધ હાઇપિલૂપ ટેસ્લાના સંસ્થાપક ઇલોન મસ્કના ભેજાની

P & R TRAVEL, LUTON Tel: 01582 421 421

E-mail: info@pandrtravel.co.uk www.pandrtravel.co.uk HONEYMOON/TAILOR MADE PACKAGES:

&

R Tr a v

ar ch h2 1986 - Marc

OUR BEST AND POPULAR HONEYMOON PACKAGE DEAL

per Kg*

INCLUDING GST CHARGES. UPTON PARK 38A Ferndale Road Forest Gate E7 8JX 0208 548 4223

COLOMBO 7 NIGHTS RAMAYAN RELIGIOUS TOUR + FREE STOPOVER INDIA FROM £895pp

* T&C Apply.

Special offer:Mobile starts from £40 Laptop starts from £85 TV starts from£220

Email: jumboparcel@gmail.com www.jumboparcelservice.com

ઉપજ છે, જેમણે૨૦૧૩માંએક વ્હાઇટપેપિના રૂપમાં હાઇપિલૂપની બેરઝક રડઝાઇનનો દુરનયાને પરિચય કિાવ્યો હતો. હાઇપિલૂપની સ્પીડ વતામાન

5 NIGHTS AT ROYAL ISLAND RESORT & SPA, MALDIVES, FB FROM - - - - - - - - - - - - £990pp 7 NIGHTS AT FLAMINGO CANCUN RESORT, ALL INCLUSIVE DIRECT FLIGHT FROM - - - £725pp 5 NIGHTS AT PARK HYATT, GOA, BB FROM - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - £850pp 7 NIGHTS AT SAVOY SEYCHELLES, HB FROM - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - £1495pp 7 NIGHTS MAURITUS HALF BOARD FROM - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - £875pp 14 NIGHTS VARADERO (CUBA) BB FROM - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - £895pp 7 NIGHTS MOMBASA BB FROM - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - £495pp 7 NIGHTS TENERIFE OR PAPHOS ALL INCLUSIVE FROM - - - - - - - - - - - - - - - - - - - £325pp

Special offer: Air Parcel

WEMBLEY Unit 7, City Plaza, 29-33, Ealing Road, HA0 4YA 0208 900 1349

દુબઈઃ જો બધું આયોજન પ્રમાણે સમું સૂતરું પાિ પડ્યુંતો યુનાઇટેડ આિબ અરમિાત (યુએઇ)ના બેસૌથી સમૃદ્ધ શહેિો દુબઈ અને અબુધાબી વચ્ચેનું ૧૪૦ કકલોમીટિનુંઅંતિ માત્ર ૧૨ રમરનટમાં કપાઇ જશે. હાઇપિલૂપથી આ શક્ય બનશે. આ સુરવધા ૨૦૨૦થી શરૂ થઇ જવાની છે. હાલ અબુ ધાબીથી દુબઈ કાિ લઇને જતાં ૯૦ રમરનટનો સમય લાગેછે. હાઇપરલૂપ શુંછે? દુબઈની િોડ્સ એટડ હાઇપિલૂપ એક ટ્યૂબ ટ્રાટસપોટટ ઓથોરિટી ટ્રાટસપોટટ ટેક્નોલોજી છે, જેમાં (આિટીએ)એ તાજેતિમાં રપલસા પિ એરલવેટડે ટ્યૂબનું દુબઇમાંહાઇપિલૂપની રડઝાઇન નેટવકક તૈયાિ કિાય છે. તેની

PLEASE CONTACT US. DO NOT BOOK ONLINE. WE HAVE SPECIAL CONTRACTS & CONTACTS WITH MOST HOTELS WORLD-WIDE.

World Wide Fast & Reliable Parcel Services

ALL OVER INDIA £2.50

માત્ર ૧૨ મમમિટમાંદુબઈથી અબુધાબી

M

MONEY TRANSFER & PARCEL SERVICES

2413

020 7749 4085

el

Tel.: 07545 425 460

વેસ્ટ વનજિનિયાઃ નશાની હાલતમાં ટેક્સી ભાડે કયાા બાદ તેમાં સૂઇ જવાનું એક યુવકને ખૂબ મોંઘુંપડી ગયું . અમેરિકાના ટયૂ જસસીના િહેવાસી કેની બેકમેનને ઉબિે ૧,૬૩૫ ડોલિ (અંદાજે ૧ લાખ ૬ હજાિ રૂરપયા)નુંરબલ પકડાવ્યુંછે. કેની ટેક્સીમાં સૂઇ ગયો ને ૫૦૦ કકલોમીટિ દૂિ પહોંચ્યા બાદ આંખ ખુલી ત્યાિેહકીકત સમજાઇ અને તેના મોતીયા મિી ગયા. હવેતેણે ટેક્સીભાડું ચૂકવવા ફંડિેઇઝીંગ શરૂ કયુુંછે. ૨૧ વષસીય કેનીએ રમત્રો સાથે પાટસી યોજ્યા બાદ નશામાંવેસ્ટ વરજારનયા યુરનવરસાટી કેમ્પસ જવા ઉબિ કેબ બુક કિાવી. કેની સૂઇ ગયો અને૫૦૦ કક.મી. દૂિ ટયૂ જસસી પહોંચ્યા બાદ તેની આંખ ખુલી ત્યાિેઘણુંમોડુંથઇ ચૂક્યું હતું. કેનીનું કહેવું છે કે 'આંખ ખુલી ત્યાિે માિી આસપાસ કેટલાક અજાણ્યા લોકો હતા. હું હેિાન હતો કે ક્યાં છું?' કેનીએ ઉબિ એક્સએલ બુક ન કિાવી હોત તો રબલ આટલુંવધાિેન હોત, કેમ કે તે બજેટ કેબથી મોંઘી હોય છે. ઉબિે પણ િાઇડની પુરિ કિતાં કહ્યું છે કે ડ્રાઇવિે કેનીને ત્યાં જ ઉતાયોા કે જ્યાં ઉતિવાનું તેણે કહ્યું હતું. આશ્ચયાતો એ છેકેિાઇડ પૂિી થયા બાદ કેનીએ ડ્રાઇવિને ફાઇવ સ્ટાિ િેરટંગ આપ્યુંછે.

For Advertising Call

01 6

@GSamacharUK

P

30

MUMBAI FROM RAJKOT FROM

£355 £435

BARODA FROM DELHI FROM

£445 £360

AHMEDABAD FROM BHUJ FROM

WORLDWIDE FLIGHTS FROM

£395 £475

Singapore £395 New York £335 Nairobi £375 Toronto £335 Bangkok £395 Orlando £395 Dar Es Salaam £380 Vancouver £385 Tokyo £425 Los Angeles £360 Cape Town £450 Calgary £395 All Package/Flights are inclusive of Airport Taxes. All Offers are subject to availability, change at any time without prior notice & date of travel determines the price.

Mumbai Bhuj Ahmedabad Delhi Baroda Dubai Nairobi Toronto

£329 £489 £347 £344 £568 £309 £385 £344 Dar es Salaam £413 3448

0207 318 8245 www.benztravel.co.uk


17th March 2018 Gujarat Samachar

www.gujarat-samachar.com

@GSamacharUK

GujaratSamacharNewsweekly

31


32

@GSamacharUK

GujaratSamacharNewsweekly

17th March 2018 Gujarat Samachar

www.gujarat-samachar.com

GS 17th March 2018  
GS 17th March 2018  

Gujarat Samachar weekly newspaper (Issue 44)