Page 1

FIRST & FOREMOST GUJARATI WEEKLY IN EUROPE

Let noble thoughts come to us from every side અા નો ભદ્રા: ક્રતિો યન્તુિિશ્વત: | દરેક વદિામંાથી અમનેિુભ અનેસુદં ર વિચારો પ્રાપ્ત થાઅો

%"-

#+$$ ("'!$(* (,

'" %*+ &, ( '$ !)# &,

"-&")

80p

&-## +",-* '('! ('% $)''

Volume 42, No. 32

)+0&/ ! (#%-','#%/ .""$*

સંિત ૨૦૭૦, માગિર સુદ ૧૨ તા. ૧૪-૧૨-૨૦૧૩ થી ૨૦-૧૨-૨૦૧૩

આજના અંકમાં...

• પવરણામો આિી ગયાં, પડકાર િધી પડ્યા... પાન-૧૬ • આખરેનારાયણ સાંઇ પોલીસના સકંજામાં... પાન-૧૧

અ¸щ¢Ь§ºЦ¯Ъ¸Цє¾Ц¯ કºЪ ¿કЪએ ¦Ъએ.

Fly to India

Worldwide Specials

Mumbai £425 Ahmedabad £449 Delhi £445 Bhuj £579 Rajkot £569 Baroda £505 Amritsar £475 Goa £489

Nairobi £509 Dar Es Salam £575 Mombasa £619 Dubai £339 Jo’burg £495 Singapore £455 Kuala Lumper £515 Bangkok £479

Emirates flights to India with 3 Nights Stopover in Dubai

5 Star Hotel with breakfast & private transfers Dhow River Cruise & dinner, City Tour, Dessert safari with barbeque dinner & entertainment Prices from £845 pp. Based on Double/Twin sharing basis. I I

±Ь╙³¹Ц·º³Ъ µĄЦઇªÂ, Ãђ»Ъ¬ъઅ³щÃђªъ» ¸Цªъઅ¸³щµђ³ કºђ. BOOK G We offer visa service for India, Australia and USA. ONLINE G Above are starting prices and subject to availability.

020 3475 2080 www.holidaymood.co.uk

<

(8076 -+,76 %;6

14th December to 20th December 2013

સત્તાની સેમિ-ફાઇનલિાં નવી દિલ્હીઃ આવતા વષષે યોજાનારા લોકસભા સૌથી િોટા રાજકીય પક્ષ તરીકે ઉભયોો છે. ચૂંટણી જંગની સેમિ-ફાઇનલ તરીકે ઓળખાવાયેલી જોકે અહીં સરકાર રચવા િાટે કોઈ પક્ષને થપષ્ટ ચાર રાજ્યોની ચૂટં ણીિાં ભાજપનો ભવ્ય મવજય થયો બહુિતી નહીં િળતાં મિશંકુ સરકાર રચવાની સ્થથમત છે, જ્યારે કોંગ્રેસનો લગભગ સફાયો થઇ ગયો છે. સજાોઈ છે. મદલ્હીિાં રાષ્ટ્રીય પક્ષોના સારા દેખાવ છતાં જોકે, મિઝોરિિાં કોંગ્રેસે ૩૧ બેઠકો સાથે બે ‘આપ’એ પહેલી જ તૃતીયાંશ બહુિતી વાર રાજકારણિાં હાંસલ કરી છે. ઝંપલાવીને જાયન્ટ ચાર રાજ્યોની કકલર તરીકે ૨૮ ચૂંટણીના જનાદેશે બેઠકો જીતી લોકોને મદલ્હી, િધ્ય પ્રદેશ, આશ્ચયોિાં િૂકી દીધાં રાજથથાન અને છે. હજી એક વષો છત્તીસગઢિાં જનિત પહેલાં જ રચાયેલા સવષેક્ષણના તારણોને આ પક્ષે લોકોને લગભગ સાચા ઠેરવ્યા અચંબાિાં િૂક્યાં છે. છે. રાજથથાન, િધ્ય ‘આપ’ના ઉિેદવારો પ્રદેશ અને છત્તીસગઢિાં ભાજપને ભાજપના ભવ્ય વિજયના વિલ્પી નરેન્દ્ર મોદીનેનિી વદલ્હીમાં નવા ચહેરા હતા. પિના િડા મથકેઉમળકાભેર આિકારતા કાયયકરો. આિ છતાં ભાજપ થપષ્ટ બહુિતી િળી છે જ્યારે મદલ્હીિાં પાતળી સરસાઈ હાંસલ કરી છે. તેિ જ કોંગ્રેસની છાવણીિાંથી ૨૮ બેઠકો આંચકી અરમવંદ કેજરીવાલની આિ આદિી પાટટી લીધી હતી. ‘આપ’એ હવે તેના સારા દેખાવ પછી (‘આપ’)એ પહેલી જ વાર ચૂંટણી લડતા હોવા છતાં રાષ્ટ્રીય રાજકારણિાં ઝંપલાવવાનો મનધાોર કયોો છે મદલ્હીિાં ૨૮ બેઠકો પર જ્વલંત મવજય િેળવીને અને લોકસભાની આગાિી ચૂંટણી લડવાનો ઈરાદો દશાોવ્યો છે. ભારતીય રાજકારણિાં ઇમતહાસ રચ્યો છે. રાહુલ ગાંધીએ આિઆદિી પાટટીના દેખાવ િધ્ય પ્રદેશ અને છત્તીસગઢિાં ભાજપે સત્તા જાળવી રાખી છે જ્યારે રાજથથાનિાં કોંગ્રેસ પાસેથી પરથી કોંગ્રેસ અને ભાજપ બંનેએ પદાથોપાઠ સત્તા આંચકી લીધી છે. ભાજપને રાજથથાનિાં ૧૬૨ શીખવાની જરૂર છે તેવો ઈશારો કયોો છે. અનુસંધાન પાન-૨૩ બેઠકો િળી છે. જ્યારે મદલ્હીિાં ૩૩ બેઠકો જીતીને

" <

(8076 -+,76 %;6

$

$

!

<

<

"

! " " %$

<

%$

*35

! $

%(807

દવિણ આવિકાના ગાંધીની વિદાય વિિેષ અહેિાલ પાનઃ ૧૪, ૧૭, ૧૯, ૨૦, ૨૧, ૨૨

!

#

%235 %5/ " #

$

! "

31*35( 3%( 32(32 !

" %!

!

#

1%-0 6%0)6 6%175%9)0 '3 8/

::: 6%175%9)0 '31 327%'7

%12-/&,%%5%6

35

%00

35 %'/%+)( !3856 &-.,% 5%())4


2

મિટન

નવા ભારતીય હાઈ કમમશનર રંજન મથાઈનો સ્વાગત સમારંભ

લંડનઃ યુકેસ્ટથત નવા ભારતીય હાઈ કબમશનર શ્રી રંજન મથાઈએ આઠ બડસેમ્બરે પોતાનો કાયજભાર સંભાળી િીધો છે. ભારતીય હાઈ કબમશનર શ્રી રંજન મથાઈના ટવાગત માટે ગુરુવાર, ૧૯ બડસેમ્બરે સાંજે ૫.૦૦ કિાકે ઈસ્સડયા હાઉસ, એલ્ડવીચ ખાતે ટવાગત સમારંભનુંઆયોજન કરાયુંછે. શ્રી રંજન મથાઈનો જસમ મે ૨૪, ૧૯૫૨માં થયો હતો. યુબનવબસજટી ઓફ પૂનામાં પોબિબટકિ સાયસસમાં પોટટ ગ્રેજ્યુએશન કયાજ પછી તેઓ ૧૯૭૪માં ઈસ્સડયન ફોરેન સબવજસમાં જોડાયા હતા. તેમણે બવયેના, કોિંબો, વોબશંગ્ટન, તહેરાન અનેિસેલ્સના ભારતીય બમશનોમાં ફરજ બજાવી છે. તેમણે જાસયુઆરી ૧૯૯૫થી ફેિુઆરી ૧૯૯૮ દરબમયાન

ભારતીય બવદેશ મંત્રાિય, નવી બદલ્હીમાં જોઈસટ સેક્રેટરી તરીકે બાંગિાદેશ, શ્રી િંકા, મ્યાંમાર અને માિદીવ્સ સાથે ભારતના સંબધ ં ોના બવભાગનું વડપણ સંભાળ્યુ હતુ. તેમણે ભારતના એમ્બેસેડર તરીકે ઈઝરાયિ (ફેિુઆરી ૧૯૯૮-જૂન ૨૦૦૧) અને કતારમાં (ઓગટટ ૨૦૦૧જુિાઈ ૨૦૦૫) કામગીરી સંભાળી હતી. તેઓ ઓગટટ ૨૦૦૫થી જાસયુઆરી ૨૦૦૭ દરબમયાન યુકેમાં ભારતના ડેપ્યુટી હાઈ કબમશનર તરીકે િંડનમાં હતા. તેમણે જાસયુઆરી ૨૦૦૭થી ઓગટટ ૨૦૧૧ સુધી ફ્રાસસમાં ભારતીય એમ્બેસેડર તેમ જ ઓગટટ ૨૦૧૧થી જુિાઈ ૨૦૧૩ સુધી બવદેશ સબચવની કામગીરી સંભાળી હતી. તેમના પત્ની શ્રીમતી ગીતા છે અનેસંતાનોમાંબેપુત્રી છે.

HFBના વચગાળાના

પ્રમુખ હરરલાલ હાલાઈ

લંડનઃ બહસદુફોરમ ઓફ બિટનના વચગાળાના િમુખપદે હરરલાલ એમ. હાલાઈની સવાજનમુ તેબનમણૂક ં કરાઈ છે. સંટથાની કોર કબમટીની બેઠક છઠ્ઠી બડસેમ્બરની સાંજે પાકફરોયિ, િંડનની ઓકફસેમળી હતી. સભ્યોએ બદવંગત અરજણ વેકરરયાનેશ્રદ્ધાંજબિ અપજવા સાથે તેમના અકાળ મૃત્યુ અંગે શોક અનેઆઘાત વ્યિ કયોજહતો. બહસદુ ફોરમ ઓફ બિટનની ટથાપનાકાળથી જ સંટથા સાથે જોડાયેિા હબરભાઈએ બવબવધ હોદ્દા પર સેવા આપી છે અને હાિ બદવાળી આયોજન સબમબતનું વડપણ સંભાળવા સાથે સંટથાના એક ટ્રટટી પણ છે. તેઓ ૨૦૧૪ના ઉનાળામાં બહસદુ ફોરમ ઓફ બિટનની યોજાનારી વાબષજક સામાસય સભામાં િમુખની ચૂટં ણી થાય ત્યાંસુધી િમુખપદ સંભાળશે. અરજણ વેકબરયાના બનધનનો શોક વ્યિ કરવા બહસદુ ફોરમ ઓફ બિટન દ્વારા ટુક ં સમયમાં શોકસભાનુંઆયોજન કરાશે.

14th December 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

પ્રોપટટી માકકેટમાંતેજીઃ મકાનોની કકંમતમાંદસ ગણો વધારો થયો

લંડનઃ બિટનના િોપટષી બજારમાં પાઉસડનો વધારો સૂચવે છે. ૨૦૦૯ પછી માગ અને પૂરવઠા સરેરાશ વેતન ૦.૮ ટકાના દરેજ વચ્ચેની ખાઈ વધુ તીવ્ર બની છે. વધે છે. ઓકફસ ઓફ બજેટ બિટનના સૌથી મોટાં મોગનેજ રીટપોસ્સસબબબિટી દ્વારા જણાવાયું ધીરાણકાર હેબિફેક્સ અનુસાર છેકે૨૦૧૩ અને૨૦૧૮ના ગાળા બવક્રમી નીચાં વ્યાજદર અને દરબમયાન મકાનોની કકંમત ૨૦ સરકારની ‘હેલ્પ ટુબાય’ ટકીમથી ટકાથી વધુઊછળી શકેછે. િંડન માગ આસમાનેપહોંચી છે. આથી અનેસાઉથ-ઈટટ ઈંગ્િેસડમાંમાકકેટ મકાનોની કકંમતમાં સામાસય વધુગરમ થવાનો ભય સેવાય છે. જોકે, િોપટષી બજારમાંતેજીનો સરેરાશ આવકની ગબત કરતા િગભગ ૧૦ ગણો વધારો થયો છે. િાભ ટ્રેઝરીને મળશે.ે ગણતરી અત્યારે સામાસય મકાનની અનુસાર વતજમાન અને ૨૦૧૮કકંમત ૧૭૪,૯૧૦ પાઉસડ ગણાય ૧૯ના ગાળા વચ્ચેનાણા મંત્રાિયને છે, જે ગયા વષજ કરતા ૧૩,૫૭૭ રેબસડેસ્સસયિ ટટેમ્પ ડ્યૂટીમાં વધુ પાઉસડ વધુ છે, જે દૈબનક ૩૭ £ ૯ બબબિયન આવક થશે. •નાની દુકાનો બંધ થતી અટકાવવા કરરાહતઃ યુકન ે ી બીમાર હાઈ ટટ્રીટ્સમાં દુકાનોને બંધ પડતી અટકાવવા ૨.૫ બબબિયન પાઉસડની કરરાહત અપાઈ છે. દેશમાં૨૨,૦૦૦થી વધુદુકાન બંધ છેત્યારેનાના એકમો પર કરભારણ ઘટાડવા ચાસસેિર જ્યોજજ ઓટબોનને ઓટમ ટટેટમેસટમાંબબઝનેસ રેટ્સ ઘટાડ્યા છે. એક વષજથી વધુસમય બંધ રીટેિ શોપના ટથળેકાયજરત થનારા બબઝનેસને૧૮ મબહના માટેબબઝનેસ રેટ્સમાં ૫૦ ટકા બડટકાઉસટ અપાશે. વાબષજક ૧,૦૦૦ પાઉસડનું આ બડટકાઉસટ મેળવવા પબ, કાફે, રેટટોરાં, હેરડ્રેસસજ અને ચેબરટી શોપ્સ જેવાં નાના બબઝનેસીસેએબિિ ૧,૨૦૧૪થી માચજ૩૧,૨૦૧૬ સુધી બંધ દુકાનમાંકાયજરત થવું પડશે. આગામી સ્ટિંગ સુધીમાં બંધ થનારી ટમોિ બબઝનેસ રેટ્સ રાહતનેએબિિ ૨૦૧૫ સુધી િંબાવાતા ૫૪૦,૦૦૦ નાની પેઢીનેિાભ થશે.

બોલ્ટન હાઉસની શંકાસ્પદ આગમાંત્રણના મોત

લંડનઃ ગ્રેટર માસચેટટરના હીટન, બોલ્ટન ખાતેના એક મકાનમાં વહેિી સવારે બે વાગે િાગેિી આગમાં એક જ પબરવારની ત્રણ વ્યબિના મોત નીપજ્યાં હતાં. પોિીસ આ ઘટનાને શંકાટપદ ગણાવી રહી છે. પડોશીઓએ માબહતી આપી હતી કેઆગ િાગી તેઅગાઉ એક ધડાકો સાંભળવા મળ્યો હતો. ત્રણ બેડરૂમના ૪૦૦,૦૦૦ પાઉસડની કકંમતના આ મકાનમાંિોઢ ઈરાની દંપતી બનવૃત્ત કંપની બડરેક્ટર હસન રફી (૪૯), તેમના પત્ની મહેનાઝ અને મહેનાઝની માતા સાથેરહેતાંહતાં એક પડોશીએ જણાવ્યુંહતુંકે૧૦ વષજથી અહીં રહેતાં દંપતીના બે બાળકો યુબનવબસજટીમાં અભ્યાસ કરે છે. બોલ્ટન બડબવઝનિ કમાસડર ચીફ સુપબરસટેસડસટ ડેવ હલે કહ્યું હતું કે સંયિ ુ તપાસ શરૂ કરાઈ છે. ઘટનાને શંકાટપદ ગણવા છતાં આગના સંદભને અત્યારે કોઈ માટે તપાસ કરી રહ્યા નથી. બોલ્ટનના મેયર કોરલન શોએ આગમાં ત્રણ વ્યબિના મૃત્યુ અંગે આઘાત વ્યિ કયોજ હતો. બમ. રફી કોમ્પ્યુટર રીટેઈિ શોપ ચિાવતા હતા, જ્યારે મહેનાઝ ઉફફ મોના ક્લોથ્સ શોપમાં નોકરી મળ્યા અગાઉ ટટોરમાં ક્લાકફ હતી. મોનાની માતાને કેસસરનું બનદાન થયા પછી તેઓ અહીં રહેવા આવ્યાંહતાં.

બ્રેસટના લેબર કાઉન્સસલર રલબ ડેમ પાટટીમાંસામેલ

ધીરજ કટારરયા સાથેપોલ લોબબર

લંડનઃ વેટટ હાપજના કાઉસ્સસિર ધીરજ કટારરયા િેબર પાટષી છોડીનેત્રીજી બડસેમ્બરેધ બિબરિ ડેમોક્રેટ પાટષીમાં જોડાયા હતા. તેમના આ બનણજથી િેસટ કાઉસ્સસિની બિબરિ ડેમોક્રેટ પાટષી મજબૂત બની છે. ધીરજ કટાબરયાએ િાઈિેરીઓ બંધ કરી દેવાના બદિે ટથાબનક કોમ્યુબનટીઝના ટવયંસવે કો તેમનું સંચાિન કરે તેવી માગણી કરી હતી. જોકે, િેબર પાટષીએ આ માગણી નકારી કાઢી હતી. તેમણે કહ્યું હતું કે િેસટ િેબર ગ્રુપની કામગીરીથી હું રાજી ન હતો. િેબર પાટષીએ સુબવધાઓમાં કાપ મૂક્યો, ટથાબનક કોમ્યુબનટી ઉત્સવો બંધ કયાાં પરંતુ પાટષીઓ પાછળ ધૂમ ખચાજ થાય છે. કાઉસ્સસિર પોલ લોબબરેબિબરિ ડેમોક્રેટ પાટષીમાં કટાબરયાને આવકાયાજ હતા. િેસટ કાઉસ્સસિ એક માત્ર િેબર બરો છે, જ્યાં બિબરિ ડેમોક્રેટ્સે પેટાચૂટં ણીમાં પોતાની બેઠક જાળવી રાખી હતી. • જોબ ઈસટરવ્યુ ન આવતા વંશીય ભેદભાવનો આક્ષેપઃ પોિીસ વોચડોગ ઈસડીપેસડસટ પોિીસ કમ્પ્િેઈસટ્સ કબમશનમાં ઈસવેસ્ટટગેટરની નોકરી માટે અરજી કરવા છતાંઈસટરવ્યૂનબહ મળતા ૫૯ વષષીય બેબરટટર નતાશા બશવાનંદનનેકબમશન સામેવંશીય અનેજાતીય ભેદભાવનો દાવો કયોજ છે. કબમશનના ધારાશાટત્રીઓએ અનુભવના અભાવે અરજી ફગાવાઈ હોવાની દિીિ કરી હતી.


14th December 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

િરીઆનો અમલ કરાિિા િદલ ‘મુસ્લલમ પેટ્રોલ’ના ત્રણ સભ્યનેજેલ

લંડનઃ ઈલટ લંડનમાં ઈલલાહમક વતયનના ગુનાની કબૂલાત કરી કાયદા શરીઆનો ફરહજયાત િતી. તેઈલટ લંડનમાંશરાબ પર અમલ કરાવવા બદલ કિેવાતા ‘મુસ્લલમ પેિોલ’ના ત્રણ કટ્ટરવાદી સભ્યોનેઓલ્ડ બેઈલી કોટેટ સજા ફરમાવી છે. જોડડન હોનલર ઉફક જમાલ ઉદ્દીનને ૬૮ સપ્તાિ, બરકાડોલ મેકફાલલેનને ૧૨ મહિના અને અન્ય વ્યહિને ૨૪ સપ્તાિની સજા થઈ િતી. કહથત ‘મુસ્લલમ પેિોલ’ના બરકાડોલમેકફાલલેન - જોડડન હોનલર ઈલલાહમક કટ્ટરવાદીઓએ ગયા િહતબંધ લાદતા પોલટરો લગાવતો હડસેમ્બરમાં ઈલટ લંડનમાં પણ જોવામાં આવ્યો િતો. તેને દંપતીઓ િાથમાંિાથ મેળવી જઈ આ વષગે ફોટોગ્રાફર સાથે ન શકે તેવી ફરજ પાડી િતી. મારામારી બદલ જેલ થઈ િતી. તેઓ શેરીઓમાં શરાબપાન મેકફાલગેને(૩૬) ધમકીપૂણયવાણી કરતા લોકો સાથે મારામારી અને વતયનના ગુનાની કબૂલાત કરતા િતા. તેઓ આ હવલતારને કરી િતી. મુસ્લલમ ગણાવી ચોક્કસ િકારના જજ રેબેકા પોઉલેટે કહ્યું વલત્રો નહિ પિેરવા મહિલાઓને િતું કે, ‘હિટનમાં સહિષ્ણુતા ફરજ પાડતા િતા. અને અન્યોન્ય માનની ભાવના જોડટન િોનયર (૧૯) હિટનમાં મુખ્ય છે. લોકો એકબીજાની શરીઆ કાયદો દાખલ કરવા ધાહમયક માન્યતા, વલત્રોની પસંદ માગતા કટ્ટરવાદી ઉપદેશક અને જીવનશૈલી તરફ માન અંજેમ ચૌધરીનો સાથી છે. ધરાવે છે. જો તમારી જેમ હિંસા ઈલલામ અપનાવતા અગાઉ તે કે આક્રમકતાથી અસહિષ્ણુતા ડ્રગ્સની િેરાફેરી કરતો િતો. દશાયવાય તો કાયદો લોકોનું તેણે હુમલા, ધમકીભયાય વાણી- લક્ષણ અવશ્ય કરેછે.’ • બિટન ઈબમગ્રેશન મુદ્દે ઉન્માદી હોવાની ટીકાઃ યુરોપીય સંઘના એમ્પ્લોયમેન્ટ માટેના કહમશનર લેલઝ્લુ એન્ડોરે રોમાહનયન અને બલ્ગેહરયન ઈહમગ્રેશન પર હનયંત્રણો મૂકવાની વડા િધાન ડેહવડ કેરનની હટપ્પણી પર તીવ્ર િિારો કયાય છે. ઈયુ કહમશનર એન્ડોરે કહ્યુ િતુ કે હિટન ઈહમગ્રેશનના મુદ્દે ઉન્માદી બન્યું છે. રોમાહનયન અને બલ્ગેહરયનોનાં િવેશ અટકાવવાની યોજનાના કારણે તેને અહિય દેશ ગણાવાય તેવુંજોખમ રિેલુંછે. કેમરન ઈહમગ્રેશન અંગેઅસત્ય ઉચ્ચારતા િોવાનો તેમણે આક્ષેપ લગાવ્યો િતો. અગાઉ, વડા િધાને કહ્યું િતુ કે હિટન આવતા રોમાહનયા અને બલ્ગેહરયાના નાગહરકોએ બેહનકફટનો ક્લેઈમ ન કરી શકેતેવા નવા હનયમોનો સામનો કરવો પડશે.

વિટન

સંબિપ્ત સમાચાર

• લઘુ ઉદ્યોગોને લોન મળવી હીરાથી દુલલભઃ ગયા મહિને લઘુ ઉદ્યોગોનેધીરાણ મુશ્કેલીથી મળ્યુંિતુંઅનેપહરવારોનેસારી શરતોએ વધુઋણ અપાયુંિોવાના આંકડા બિાર આવ્યા પછી ધીરાણકારો પર દબાણ વધી ગયુંછે. લઘુઅનેમધ્યમ લતરના ઉદ્યોગોનેધીરાણમાં૫૦૫ હમહલયન પાઉન્ડનો ઘટાડો થયો િતો, જ્યારે પહરવારોને વધુ ૧.૭ હબહલયન પાઉન્ડના ધીરાણ સાથે કુલ ધીરાણનો આંકડો ૧.૪૩ હિહલયન પાઉન્ડની ટોચ પર પિોંચી ગયો િતો. હબઝનેસીસને નવો વ્યાજદર ૨.૫૬ ટકાથી વધી ૨.૭૩ ટકા થયો િતો, જ્યારેપહરવારો માટે મોગગેજનો વ્યાજદર ૩.૦૯ ટકાથી ઘટી ૩.૦૪ ટકા થયો િતો. • કારકકદદી માટેબાળકો નુકસાનકારક હોવાનો ૮૧ ટકા સ્ત્રીનેભયઃ એક સવગેઅનુસાર ૮૧ ટકા મહિલા તેમની કારકકદદીનેબાળકો નુકસાન પિોંચાડશેતેવો ભય ધરાવેછે. બીજી તરફ ૮૯ ટકા લત્રીઓ માનેછેકે કાયયરત માતા િોવાથી તેમનુંજીવન સંતુહલત બનેછેઅનેતેઓ સારી આદશય પણ બની શકે છે. કાયયના લથળે લત્રીઓનાં અનુભવો હવશેના સૌથી વ્યાપક સવગેના તારણો કિે છે કે કારકકદદી અને માતા તરીકેની ભૂહમકામાં સફળ થવાની અપેક્ષાઓ અવાલતહવક િોવાનું ૬૬ ટકા મહિલાઓ માનેછે. • બબલોની ચૂકવણી પછી માબસક ૧૦ પાઉન્ડ જેટલી જ બસલકઃ હિટનમાંઘણાંપહરવારનેબેછેડાંસરખાંકરવાની તકલીફ રિેછે. દર ૧૧માંથી એક વ્યહિ અથવા પુખ્ત વયના ૪.૫ હમહલયન હિહટશ લોકો પાસે તેમના જરૂહરયાતના હબલોની ચૂકવણી પછી માહસક ૧૦ પાઉન્ડ જેટલી જ રકમ રિેછે. મત આપનારા ૨,૧૪૯ લોકોમાંચારમાંથી એક વ્યહિએ કહ્યું િતું કે હબલોની ચૂકવણી પછી તેમની પાસે વાપરવા માહસક ૫૦ પાઉન્ડથી ઓછી રકમ િોય છે. સમગ્ર હિટનમાં સરેરાશ માહસક િાથ પર વાપરવાલાયક આવક ૨૨૪.૫૦ પાઉન્ડ િતી. • અપરીબણત દંપતીઓમાં સંબંધોનો બવચ્છેદ વધુઃ સંતાનો ધરાવતાં તમામ દંપતીઓમાંલગ્ન કયાયહવનાના દંપતીનો માત્ર ૨૦ ટકાનો હિલસો િોવાં છતાં પહરવારના હવચ્છેદની અડધાથી વધુ ઘટનાઓમાં તેમનું િમાણ વધુ િોય છે. એક નવા સંશોધન અનુસાર પરીહણત દંપતીની સરખામણીએ અપરીહણત દંપતીઓમાં સંબંધોના હવચ્છેદની શક્યતા ચાર ગણી રિે છે. આના પહરણામે, તેમના સંતાનોનાં કલ્યાણ પર હવપરીત અસરો પડેછે. • ઈબમગ્રેશન ઘટાડાનુંલક્ષ્ય મુશ્કેલ હોવાનુંસ્વીકારતા કેમરનઃ વડા િધાન ડેહવડ કેમરનેનેટ ઈહમગ્રેશન ઘટાડવાનુંવચન પાળવાનુંમુશ્કેલ િોવાનુંજણાવ્યુંિતું. ઈહમગ્રેશનની સંખ્યામાંિજારોનો ઘટાડો કરવાની ખાતરી અપાયા છતાંગયા વષગેતેસંખ્યા ૧૬૭,૦૦૦થી વધીને૧૮૨,૦૦૦ થઈ િતી. અન્ય દેશમાંરિેવા જતાંહિહટશરોની સંખ્યા ઓછી િોવાથી પણ વધારો દેખાયો િતો. સરકાર પકડ ગુમાવી રિી િોવાનું નકારી વડા િધાનેકહ્યુંિતુંકેઆગંતુકોની સંખ્યા મયાયહદત કરવાના િયાસો ચાલુરખાશે.

વિજય ગોયેલ ધ એવિયન વિઝનેસ એસોવસયેિનના ચેરમેન વનયુક્ત

લંડનઃ સૌથી મોટી ભારતીય કાનૂની પેઢીઓમાંની એક હસંઘાહનયા એન્ડ કંપની, લંડનના પાટટનર અને ઈન્ડો યુરોહપયન હબઝનેસ ફોરમના લથાપક બવજય ગોયેલ લંડન ચેમ્બર ઓફ કોમસય એન્ડ ઈન્ડલિી ખાતે ધ એહશયન હબઝનેસ એસોહસયેશનના ચેરમેન હનયુિ થયા છે. હવજય ગોયેલને ભારતના રાષ્ટ્રપહત દ્વારા ‘નેશનલ લો ડે એવોડટ’ એનાયત કરાયા ઉપરાંત, તેઓએ ઘણાંએવોડટમેળવ્યા છે. હવશ્વભરના હબઝનેસીસ સાથે સંકળાયેલા ગોયેલ અનેક હબઝનેસ અને ચેહરટી સંલથાઓનાં બોડટ પર લથાન ધરાવેછે. હવજય ગોયેલ પોતાના નેતૃત્વ િેઠળ ધ એહશયન હબઝનેસ એસોહસયેશનને નવી

ઊંચાઈએ પિોંચાડવા માગેછે. લંડનના અથયતંત્રમાં એહશયન હબઝનેસગૃિો દ્વારા વ્યાપક િદાનને ધ્યાનમાં રાખી ધ એહશયન હબઝનેસ એસોહસયેશન (ABA)ની લથાપના કરવામાં આવી િતી. ABA લંડનમાં એહશયન હબઝનેસ કોમ્યુહનટી માટે સૌથી મિત્ત્વપૂણય ફોરમ િોવાથી તેમના અવાજ તરીકે મીહડયા, લથાહનક અને રાષ્ટ્રીય સરકારમાંમંતવ્યોનુંિહતહનહધત્વ કરેછે. ABAની સફળતા યુકેમાં એહશયન હબઝનેસીસની સફળતાનુંિહતહબંબ છે. હસંઘાહનયા એન્ડ કંપનીની ઓકફસો નવી હદલ્િી, મુંબઈ, કોલકટા, ચેન્નાઈ, બેંગલોર, િૈદરાબાદ, ચંડીગઢ અને ન્યુ યોકકમાંછે.

લંડનઃ ઓફિસ િોર નેશનલ ટટેટસ્ેટટક્સના નવા આંકડા મુજબ યુકેઆવતા માઈગ્રન્ટ્સમાંચીનનો િાળો વધ્યો છે. ચીનમાંથી રહેવાં અને કામ કરવા આવતાં માઈગ્રન્ટ્સની સંખ્યા ગયા વષષે ૪૦,૦૦૦ થઈ છે, જે કોઈ પણ દેશની સરખામણીએ વધુછે. આ માટે ચીનથી અભ્યાસાથષે યુકે આવતાંવવદ્યાથથીઓમાંવધારો પણ કારણભૂત છે. ભારતથી યુકે આવતાં વવદ્યાથથીઓની સંખ્યામાં નોંધપાિ ઘટાડો થયો છે. વિવટશ

સરકાર ભારતીય વવદ્યાથથીઓનો વિટનમાંપ્રવેશ વનયંવિત કરી રહી ન હોવાની ખાતરી આપવા નડા પ્રધાન ડેવવડ કેમરને ગત ૧૨ મવહનામાં બે વખત ભારતની મુલાકાત લીધી હતી. બીજી તરિ, યુરોઝોનમાં આવથિક સમટયાઓ વધતાં ટપેન અને પોટટગ ુ લ જેવાં દેશોમાંથી પણ માઈગ્રન્ટ્સની સંખ્યામાંઊછાળો આવ્યો છે. ગયા વષષે ટપેનમાંથી ૨૭,૦૦૦ લોકો યુકે આવ્યા હતાં, જે સંખ્યા ૨૦૧૧માં૧૭,૦૦૦ની હતી.

યુકેમાંચીની માઈગ્રન્ટ્સ વધ્યા

Call us 24/7:

Book online:

0208 819 0486

www.brightsun.co.uk

11 Days Value Thailand Malaysia with Singapore

SEASON’S SALE

Bangkok | Pattaya | Kuala Lumpur | Genting Highlands | Sentosa Island | Singapore

SHARE THE WORLD WITH BRIGHTSUN TRAVEL

From

Extend your tour by

£ 799 pp

2 nights aboard

(Incl 11 days Accom. with FB, Transfers, Sightseeing)

SuperStar Virgo

Relax for the rest of the year knowing you have the best deal already wrapped up! Forever Goa

Flights, 7 nights B&B at The Zuri White Sands Resort & Casino & transfers from

£759 pp

Experience Dubai

Flights, pay 4, stay 5 nights B&B at Habtoor Grand Resort & Spa

from

from

£555

pp

Relax in the Mauritius

5 nights in France and Italy from £xxx Flights, pay 5, stay 7 nights HB at LUX* Grand Gaube from

£1079 pp

K1888

Specialising in Worldwide flights & holidays. ABTA

3

We price match

Hot Flight Offers: Mumbai Ahmedabad New York Dubai Bangkok Goa

from

£404

from

£417

from

£319

from

£360

from

£435

from

£486

Prices subject to availability. Book online or call us 24/7

We price match so you will get the best price! All packages are subject to availability, terms and conditions apply. Est. 1986.


4

જાતીય હુમલા અનેમારઝૂડના આક્ષેપોનો સામનો કરતા સસધ્ધાશ્રમના રાજેશ પરમાર કોટટમાંફરીથી હાજર

જાતીય હુમલો અને મારઝૂડના આક્ષેપોનો સામનો કરી રહેલા હેરો વિલ્ડપટોનના પાલ્મરપટન રોડ ઉપર આિેલા ઇન્ટરનેશનલ વસધ્ધાશ્રમ શવિ સેન્ટરના ધાવમિક િડા રાજેશ પરમાર તા. ૫મી વડસેમ્બર, ૨૦૧૩ના રોજ ફરીથી હેરો ક્રાઉન કોટટમાં હાજર થયા હતા. રાજેશ પરમારે આજ આરોપસર હિે તા. ૧૩ વડસેમ્બરના રોજ હેરો ક્રાઉન કોટટમાંહાજર થિાનુંછે. 'હેરો ટાઇમ્સ'માંછપાયેલા અહેિાલો અનુસાર હેડપટોન ડ્રાઇિ ખાતે રહેતા ૪૨ િષિના રાજેશ પરમાર સામે હુમલો કરિાના (એક્યુચ્યુલ બોડી હામિ), જાતીય હુમલાના કાિતરાના તેમજ કાયદાને ગેરમાગગેદોરિાના આરોપો છે. અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે આ અગાઉ તા. ૫મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૩ના રોજ હેરો અોબ્ઝવવરમાં પ્રવસધ્ધ થયેલ અહેિાલ મુજબ રાજેશ પરમાર ઉપર ગત તા. ૨૪-૦૯૨૦૦૬ના રોજ એક મવહલા પર હુમલો કરી તેને ઇજા પહોંચાડિાનો આરોપ છે. તેજ મવહલા ઉપર ગત તા. ૨૬

માચિ, ૨૦૧૩ના રોજ જાતીય (સેક્પયુઅલ) ગુનો આચરિાના હેતન ુ ો પણ રાજેશ પરમાર ઉપર આરોપ છે. જોકેરાજેશ પરમારે હેરો ક્રાઉન કોટટમાંગત તા. ૧૯ જુલાઇ, ૨૦૧૩ના રોજ થયેલ સુનાિણી દરવમયાન પોતાના પર મૂકિામાં આિેલ આરોપને નકાયાિ હતા અને તેને જામીન પર મુિ કરિામાંઆવ્યા હતા. 'ટોક અોફ ધ ટાઉન' બનેલા આ કેસ અંગે અમે રાજેશ પરમારનો ફોન દ્વારા સંપકક કયોિ હતો પરંતુ આ કેસ કોટટમાંચાલતો હોિાથી આ કેસ બાબતે અમે તેમના કોઇ અવિપ્રાય િગેરેજણાિી શકતા નથી. અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે ગત ગુરૂિારે અને આજે (આ અહેિાલ લખાય છે) મંગળિારે પણ આ કેસ અંગે સનરાઇઝ રેડીયો પરથી સમાચારનું પ્રસારણ કરાયુંહતું.

Rajkot – Kalawad Road 2 BHK Premium Apartment only Rs. 18.21 Lacks

આ²Ь╙³ક ÂЬ╙¾²Ц, કЮ±º¯Ъ Â℮±¹↓અ³щ ╙¾ΐЦ³ђ ¸׾¹

80% SOLD

Site Address: Nr. Takshashila College, 150ft

Ishwaria Ring Road, Off Kalawad Road, Rajkot

Office Address: Shreenathji, 150ft Ring Road,

Balaji Hall, Nr. Jayshan Marble, Rajkot – 360 005

For more information Call:

WEMBLEY HARROW HOUNSLOW SOUTHALL CROYDON LEICESTER BRADFORD

: : : : : : :

020 8903 6007 / 020 8903 6154 020 8427 0045 0203 118 7042 07417 562 211 07897 482 660 0116 251 2831 01274 771 322

India: +91 99091 85888 www.vrajdevelopers.com

14th December 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

સિટનમાંવાવાઝોડુઅનેપૂર: બેના મોત

વિટનમાં િાિાઝોડા અને િારે િરસાદના કારણે બે વ્યવિઅોના મોત વનપજ્યા હતા. વિટનના દવરયાકાંઠેછેલ્લા ૬૦ િષિમાંન આિી હોય તેિી િરતી, તોફાની મોજા અને પૂરના કારણે સેંકડો લોકોને પોતાનુંઘર છોડિુંપડ્યુંહતુ.ં પકોટલેન્ડની કેટલીક પિિતમાળાઅો પરથી તો ૧૪૦ માઇલની ઝડપેપિન ફૂંકાયો હતો. િેપટ લોથીયાનમાંિારેપિનના કારણેએક લોરી રપતા પર પાકક કરાયેલ કારો પર ઉંધી િળી જતા લોરી ડ્રાઇિરનું મોત વનપજ્યું હતું. જ્યારે નોટીંગહામશાયરના રેટફડટ ખાતે એક અસક્ષમ વ્યવિના મોબીલીટી પકૂટર પર ઝાડ પડતા તેનુંમરણ થયુંહતું. આ િાિાઝોડાની અસર સમગ્ર પકોટલેન્ડ, ઉત્તરીય ઇંગ્લેન્ડ અનેપવિિય કાંઠાના નોરફોક, સફોક, એસેક્ષ, કેન્ટ અનેનોથિિેપટ ઇંગ્લેન્ડના કેટલાક િિપતારોનેથઇ હતી. નોરફોકમાં તો પોલીસ અને ફાયરવિગેડની મદદે લશ્કર બોલાિાયું હતું. ઇપટ એંગ્લીયા, વલંકનશાયરના કેટલાક વિપતાર અને કેન્ટમાં પૂરની કુલ ૫૭ જેટલી ચેતિણીઅો અપાઇ હતી. દુબઇથી બવમિંગહામ આિી રહેલા એવમરેટ્સના બોઇંગ ૭૭૭ વિમાનને િારે પિનના કારણેબેિખત ઉતારી ન શકાતા તેનેગેટિીક એરપોટટડાયિટટ કરાયું હતું. ગ્રેટ યારમથ વિપતારમાં ૯,૦૦૦ ઘરને ખાલી કરિા પોલીસેસૂચના આપી હતી.

પસરવારોનેતૂટતા બચાવવા એક જ જીવનસાથીનુંલેસન આપો

આિતા િષગેવનવૃત્ત થઇ રહેલા ફેવમલી વડવિઝનના જજ સર પૌલ કોલરીજે જણાવ્યું છે કે જો પવરિારેને તૂટતા બચાિિા હશે તો પવત પત્નીનેએક પત્નીત્િ કેએક પવતત્િના વસધ્ધાંતોનુંલેસન અપિુંપડશે. િધતા જતા કજીયા કંકાસથી બાળકોના મગજ પર ખૂબજ ઉંડી અસર પડેછે.

જાડા એટલેતંદરુ સ્ત: ખોટી વાત

સામાન્ય રીતેઆપણા સૌમાંએમ ધારી લેિાય છેકેજેલોકો જાડા કેતાજા-માજા છેતેઅોનુંઆરોગ્ય સારૂંછે. પરંત,ુ ના આ ખોટી િાત છે. િૈજ્ઞાવનકોના જણાવ્યા મુજબ જેલોકો પથૂળ શરીર ધરાિેછેતેઅોનો મૃત્ય દર પાતાળા વ્યવિ કરતા ૨૫% િધારેછે. જેલોકોના શરીર પર િધારેપડતી ચરબી હોય છેતેમનેિલેનેઆરોગ્યની કોઇ જ તકલીફ ન હોય પણ તેમ છતાંતેમનેહાઇ બ્લડ પ્રેશર અનેકોલોપટોરોલની તકલીફ િધી શકે છે. ટોરોન્ટો કેનડે ાની માઉન્ટ વસનાઇ હોસ્પપટલના ડો. રવવ રેત્નાકરને જણાવ્યું હતું કે લોકોની માન્યતા ખોટી છે કે બ્લડ પ્રેશર, કોલોપટોરલ અનેબ્લડ ગ્લુકોઝનેસાચિી લેિાય તો કોઇ િાંધો નથી.

ફૂલ ટાઇમનુંકામ છોડતા પહેલા સવચારજો

HSBC દ્વારા કરાયેલા સિગેમાંફૂલ ટાઇમ કામ છોડીનેપાટટટાઇમ કામ શરૂ કરનાર દર ત્રણ િયપક વ્યવિમાંથી બેજણાએ જણાવ્યુંછેકે તેઅો ફૂલ ટાઇમનુંકામ છોડ્યા બાદ હિેપપતાય છે.

જંક ફૂડં થી સગીર બાળાઅોમાંકેન્સરનુંજોખમ

િધુ પડતું જંક ફૂડ ખાનાર સગીર બાળાઅોને પતન કેન્સર થિાનું જોખમ રહેલુંછે. િધારેપડતી ચરબી આ કેન્સર થિા માટેજિાબદાર હોિાનુંસંશોધનોમાંજણાયુંછે.

બચતમાં આવ્યો કાપ

બેન્ક અોફ ઇંગ્લેન્ડના જણાવ્યા મુજબ છેલ્લા ૪૦ િષિમાંસૌ પ્રથમ િખત બચત કરનારાઅો પોતાના એકાઉન્ટ્સમાંથી સૌથી િધારે ઝડપે નાણાં ઉપાડી રહ્યા છે. છેલ્લા ૧૨ િષિમાં લાંબા સમયના રોકાણની રકમમાંથી કુલ £૨૩ વબલીયન ઉપાડી લેિાયા છે. જેયુકન ે ા પ્રત્યેઘર દીઠ £૯૦૦ થાય છે.

તીખામાંતીખા મરચાં

ડોરસેટના ડોન્કાપટરની જોય વમચૌડ નામની ૫ િષિની ખેડૂતે વિશ્વના સૌથી િધારેતીખા મરચા ઉગાડ્યા છે. આ મરચાની વતખાશની વીજળીના સબલ £૫૦ ઘટશે કસોટી પકોવિલ હીટ પકેલ પર કરાતા તેની વતખાશ ૧.૨ વમલીયન યુવનટ જ્યોજવઅોસબનવદ્વારા ગ્રીન લેિીમાંઘટાડો કરિામાંઆિતા હિે હોિાનુંજણાયુંહતુ.ં અત્યાર સુધી જમૈકન સ્કોચ નામના મરચા ૧-૨ િીજળીના વબલમાં પ્રવત િષિ કુલ £૫૦નો ઘટાડો થશે. આ માટે છ લાખ યુવનટ વતખા હોિાનું નોધાયું છે. જો હાથમાં બે લેટેક્ષ ગ્લોવ્ઝ મોટી કંપનીઅો અનેવમવનપટસિિચ્ચેિાત થઇ હતી. પહેરીનેજ મરચાનેઅડકેછે.

એક સદવસ લશ્કરનુંનેતૃત્વ મસહલા કરશે

વિટનના સૌથી મોટા સીનીયર મવહલા અોફફસર એર વાઇસ માશવલ એલાઇન વેસ્ટે જણાવ્યું છે કે એ વદિસો ગયા કે મવહલાઅો યુધ્ધ મોરચા પર લડી ન શકે. હિેતો એિા વદિસો આિશેકેવિટનના શસત્રદળોના િડા તરીકેમવહલાની વનમણુંક કરાશે. કારણ કેવમલીટ્રી સમાજનું જ પ્રવતવબંબ રજૂ કરે છે અને મને કદી નથી લાગ્યું કે વમલીટ્રીમાંમવહલાઅો માટેકોઇ પડદો છે.

TOUR & TRAVEL

´щºЪÂ¸Цє╙ĝÂ¸Â³Ъ ¸¨Ц ¸Ц®ђ - £235 Dep: 24th Dec 3 Days

કђ¥ Ĭ¾ЦÂ: ¬Ъ¨³Ъ »щ׬ અ³щએµЪ» ªЦ¾º અ³щ ºЪ¾º ĝЮ¨, Ãђªъ», ĮщકµЦçª ¾щ§/³ђ³¾щ§ ¬Ъ³º ´щºЪÂ¸Цє×¹Ьઈ¹º ઉ§¾ђ - £235 Dep: 30th Dec 3 Days કђ¥ Ĭ¾ЦÂњ ¬Ъ¨³Ъ»щ׬, એµЪ» ªЦ¾º અ³щºЪ¾º ĝЮ¨, Ãђªъ», ĮщકµЦçª, ¾щ§/³ђ³¾щ§ ¬Ъ³º ĴЪ»єકЦ - £1050 ∞√ ╙±¾Â - Dep: 27th Jan µђºçªЦº Ãђªъ», કђ»є¶ђ, Ã¶Ц³Ц↓, કы׬Ъ, ³Ь¾Цºщ»Ъ¹Ц. કыºЦ»Цњ ∞√ ╙±¾Â - £750 Dep: 4th Feb કђ¾Ц»¸, ક×¹ЦકЮ¸ЦºЪ, કђžЦ¹¸, «ъક¬Ъ, ¸Ь³Цº અ³щકђ¥Ъ³. ¾ьΐ® ¹ЦĦЦњ ¸ÃЦĬ·Ь2 ¶щ«ક - £975 ∞≈ ╙±¾Â Dep: 2nd Feb »¡³ѓ, ³ь¸Ъ¿º®, અ¹ђÖ¹Ц, ¾ЦºЦ®ÂЪ, અàÃЦ¶Ц±, ક»ક¯Ц, ºЦ¹´аº (કђ¥, ¬ђ¸щçªЪક Ù»Цઈª, ĺъ³) ╙¾¹щª³Ц¸ અ³щકܶђ¬Ъ¹Ц ¯щ¸§ »Цઓ - £1999 ∞≠ ╙±¾Â, Dep : 14th Feb Ãщ³ђઈ, Ãщ»Ỳ¢¶щ, ઔєє¢કђº¾Цª, ÂЦєઈ¢ђ³, કђ¬Цઈ, ¥ЪªЪ³щ» ±ºщક ªбº¸Цє»є¬³°Ъ Ù»Цઈª³ђ Â¸Ц¾щ¿ ³°Ъ. ¯¸щ·Цº¯¸ЦєÃђ¹ ¯ђ Ó¹Цє°Ъ ´® અ¸ЦºЪ ªбº¸Цє§ђ¬Цઈ ¿કђ ¦ђ.

╙³ºЦ¿Ц³щªЦ½¾Ц ¾Ãщ»Цº ¶ЬЧકє¢ કºЦ¾ђ.

આ§щ § ĴЪ º§³Ъ·Цઈ આ¥Ц¹↓³щ µђ³ કºђ.

asian

Book early to avoid disappoint, Token deposit required London: 07931 650 337 / 020 8676 4411 Leicester: 0116 266 8016

Holiday Club ઈ¸щઈ»њ asianholidayclub@hotmail.com * T & C apply - Retail Agent for ATOL holders

Perfect-Partner.com

UK’S ASIAN MATRIMONIAL WEBSITE

REGISTER ONLINE FREE

020 8868 1879 Are you looking for a Gujarati/Hindu Partner? 7iëiVˆ>ˆÃiˆ˜Vœ˜w`i˜Ìˆ> “>ÌV…“>Žˆ˜}ÃiÀۈViÃvœÀ ̅ičÈ>˜ œ““Õ˜ˆÌÞ


14th December 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

જમમન મલિિા એક્ઝિઝયુલટવ સાથે£૬૨૫,૦૦૦ની છેિરલિંડી

લંડનઃ અગ્રણી જમથન મદહલા ચીફ એક્ઝીક્યુદટવ િાકેસ્િાઉસે (૪૬) કહેવાતા ધનવાન દિદટશ ઈકવેવટરના વેશમાં રહેલા પ્રેમી અને પૂવથ દસક્યુદરટી ગાડટ ટરઝવાન બિ (૪૫)ના પ્રેમમાં આવી જઈ તેને૬૨૫,૦૦૦ પાઉકડ રોકાણ કરવા આપી િીધાં હતાં. માકચેવટર ક્રાઉન કોટટ સમક્ષ ગજૂઆત થઈ હતી કે દરઝવાને જમથન મદહલા સાથે લંડનની વૈભવી હોટેલોમાં દબઝનેસ મીદટંગો ગોઠવી તેને પ્રભાદવત કરી િીધી હતી. જોકે, તે ખુિ તેની માતા સાથે લોકગસાઈટના જૂના મકાનમાં રહેતો હતો. દરઝવાને ફ્રોડ સદહતના આરોપો નકારી કાઢ્યા છે. કેસ આગળ ચાલશે. બે મદહનાના કૌભાંડમાં દરઝવાને ફાઈનાકસ દવશેના જ્ઞાનથી દમદસસ વટાઉસને પ્રભાદવત કરી હતી. તેણેપોતાના ન્વવસ બેકક એકાઉકટ તેમ જ દમડલ ઈવટના ધનવાન ઈકવેવટરો સાથેમેળાપ કરી આપવાની વાત

પણ કરી હતી. તેણે વટાઉસની કંપની એટીજીમાં ૧.૫ દબદલયન ડોલરનો મોટો સોિો પાર પાડવા પરત મળવાને પાત્ર એક દમદલયન ડોલરની ડીપોદઝટ માગતા વટાઉસ અને તેના પદત રોમાન (૪૪) કોઈ તપાસ કયાથ દવના બટના બેકકખાતામાં રકમ ટ્રાકસફર કરવા સંમત થયા હતા. જોકે, એટીજી ઈકવેવટમેકટ મેનેજસથ દલદમટેડ ખાતે સાથી દડરેક્ટરને દડપોઝીટ દવશે દચંતા થતા તેણે દરઝવાન દવશે તપાસ કરી હતી. દરઝવાન માત્ર ૬૫૭ પાઉકડની દમલકત સાથેક્લીદનંગ કંપની ચલાવતો હોવાનું બહાર આવ્યુંહતુ.ં વટાઉસનેઆની જાણ કરાતા તેને છેતરદપંડી થઈ હોવાનું જણાતાં પ્રેમી દરઝવાન પાસેનાણાંપરત માગ્યાંહતાં. નાણાંમળ્યાંનદહ, પરંતુચાર સપ્તાહ પછી પોલીસે દરઝવાનને ઝડપી લીધો હતો. તેણેવટાઉસના નાણાંથી ૧૭૫,૦૦૦ પાઉકડનું મકાન તથા ઓડી અનેમસસીડીસ કાર ખરીદ્યાંહતાં.

લિબોર ગેરરીલિનુંકાટટેિ રચવામાંસાથ બદિ RBSનેદંડ

લંડનઃ બેકચમાકકઈકટરેવટ રેટ્સ માટેગેરકાયિેકાટેટલ રચવામાંસાથ આપવા બિલ રોયલ બેકક ઓફ વકોટલેકડ (RBS)ને ૩૨૪ દમદલયન પાઉકડ (૩૯૧ દમદલયન યુરો) નો િંડ કરવામાં આવ્યો છે. યુરોદપયન કદમશન દ્વારા દલબોર ગેરરીદતની ઘટનામાં તપાસ કરાયા પછી બાકકલેઝ, ડોઈચે અને કરિાતાઓના નાણાંથી ધીરાણ કરતી RBS સદહત આઠ વૈદિક બેન્કકંગ જાયકટ્સને દવક્રમરૂપ ૧.૪ દબદલયન પાઉકડ (૧.૪ દબદલયન યુરો)નો િંડ ફટકારાયો હતો. સરકાર RBS માં ૮૧ ટકાની માદલકી ધરાવે છે. ગેરરીદતની તપાસમાં સહકાર આપવાના કારણેRBS યુરોદપયન કદમશન દ્વારા િંડમાં૧૩૦ દમદલયન પાઉકડથી વધુરકમ ટાળી શકી છે.

લોડડભાટિયા નાણાકીય ટવવાદમાં

લંડનઃ

ખચથકૌભાંડના પગલે હાઉસ ઓફ લો ર્ સ થમાંથી સવપેકડ થયેલા ૮૧ વષથના લોડડ ભાટિયા એ થ દન ક મા ઈ નો દર ટી ફાઉકડેશન (EMF) સાથેકાનૂની દવવાિમાં સપડાયા છે. લોડટ ભાદટયા સામે આ ચેદરટી સંવથાના ૬૦૦,૦૦૦ પાઉકડ પોતાની વૈભવી જીવનશૈલી માટે ઉપયોગમાં લેવાનો આક્ષેપ છે. દબઝનેસમેન અને EMF ના પૂવથ ચેરમેન લોડટ ભાદટયાએ પોતાના પ્રવાસો માટેસંસિીય ખચથદસવટમ અને EMF બન્ને પાસેથી નાણાં મેળવ્યા હોવાનો પણ આક્ષેપ છે. લોડટભાદટયાનેિોની બ્લેર દ્વારા ૨૦૦૧માં પીપલ્સ પીઅર તરીકે હાઉસ ઓફ લોર્સથમાં પ્રવેશ અપાયો હતો. આક્ષેપોનેનકારતા લોડટ ભાદટયાએ ચેદરટીને કદથત લોનરૂપે આપેલા ૨૫૦,૦૦૦ પાઉકડ પરત મેળવવા અલગ િાવો માંડ્યો છે. • બે વખત કોકેન લીધાની નાઈજેલાની કબૂલાતઃ સેલેદિટી કૂક નાઈજેલા લોસને આઈઝલવથથક્રાઉન કોટટસમક્ષની જુબાનીમાં પોતે નશાની બંધાણી હોવાનું નકાયુું હતુ. જોકે, તેણે ભૂતકાળમાંબેવખત કોકેન લીધું હોવાની કબૂલાત કરી હતી. તેણે કહ્યુંહતુંકેજુલાઈ ૨૦૧૦માંતેના દિવંગત પદત જ્હોન ડાયમકડને કેકસરનો આખરી તબક્કો હોવાની જાણ થઈ ત્યારે બન્નેએ કોકેન લીધું હતું. સાચ્ચી દ્વારા તેની પર લાગણીનો ત્રાસ ગુજારાયો હોવાનો આક્ષેપ પણ તેણેલગાવ્યો હતો.

લિટન

5

મિત્ત્વના ઉિકરણોની શોધના ૧૦૦ વષમ

લંડનઃ ગત સદીમાં વર્ડડ વાઈડ વેબથી માંડી હેરડ્રાયરની શોધખોળોએ આપણા જીવનને તદ્દન બદલી નાખ્યું છે. ઉપકરણોના શોખીન ૪૦૦૦ લોકો દ્વારા મતદાનમાં તેમની પસંદગીના સાધનોની યાદી તૈયાર કરાઈ છે. આ યાદીમાં પ્રથમ સ્થાન ડડસેમ્બરમાં ૧૦૦ વષષ પૂરા કરનારી ડિપનું છે અને છેર્લું સ્થાન ૨૦૧૪માં જારી થનારા પ્લેસ્ટેશન ૪નું છે. ગેજેટ

લેપિોપ-૧૯૮૧

શો લાઈવ દ્વારા સંકડલત આ યાદીમાં સમયની પરીક્ષામાં સફળ નીવડેલાં સેન્ડડવચ બેગ્સ, ડબરો (બોલપોઈન્ટ પેન), આર્કલાઈન બેટરીિ, જીવનને સરળ બનાવનારી શોધ સેન્ડડવચ મેકર અને ડડસ્પોિેબલ બાળોડતયાં તથા ટેકનોલોડજકલ

કૃટિમ હૃદય-૧૯૪૧

હરણફાળ જેવાં રડાર, હેડલકોપ્ટર અને કલર ટેલીડવિનનો સમાવેશ પણ થયો છે. એક સદી અગાઉ થયેલી ડિપની શોધથી બૂટ પહેરવાનું અને પસષ ખોલ-બંધ કરવાનું સુગમ બન્યું હતું. ફેશન ઈન્ડસ્િીને તેનો ઉપયોગ પેન્વસ કે િાઉિસષમાં કરવામાં આ શોધ પછી ૩૦ વષષ લાગ્યાં હતાં. આજે પણ આ શોધ ઉપયોગમાં

પોપ-અપ િોસ્િર -૧૯૧૯

એપલ્સ આઇપોડ-૨૦૦૧

છે. હેરડ્રાયર (૧૯૨૦), કાર રેડડયો (૧૯૨૯), ઈલેક્ટ્રિક રેિર (૧૯૩૧), ડડસ્પોિેબલ બાળોડતયાં (૧૯૪૬), કેડસયો ડડડજટલ વોચ (૧૯૫૭) જેવી અનેક શોધોએ સુખસુડવધામાં

વધારો કયોષ છે. કૃડિમ હૃદય (૧૯૪૧), કકડની ડાયાડલસીસ મશીન (૧૯૪૪), શ્રવણયંિ (૧૯૫૬) અને પેસમેકર (૧૯૫૮)ની શોધ તબીબીડવશ્વ માટે મહત્ત્વપૂણષ બની રહી છે. આપણા રસોઈઘરમાં જીવનશૈલીને સુડવધાપૂણષ બનાવતાં પોપ-અપ ટોસ્ટર (૧૯૧૯), ઈલેકડિક કીટલી (૧૯૨૨), કેનવૂડ ફબૂડ

ઝીપ ૧૯૧૩

ડમટ્રસર (૧૯૪૭) અને માઈક્રોવેવ (૧૯૪૭)ને કેવી રીતે ભૂલી શકાય? તાજેતરના વષોષમાં ટેકનોલોજી અને કોમ્યુડનકેશન શોધનું મહત્ત્વ છે. પ્રથમ ટેલીડવિન (૧૯૨૮) અને રંગીન ટેલીડવિન (૧૯૪૦), પેજર (૧૯૪૮), ઈન્ટરનેટ (૧૯૬૯), ડડડજટલ મોબાઈલ ફોન્સ (૧૯૮૮), વર્ડડ વાઈડ વેબ (૧૯૮૯), એપલ આઈપોડ (૨૦૦૧) અને ક્વવટર (૨૦૦૯) જેવી શોધોએ લોકોને નજીક લાવી જીવન બદલી નાખ્યાં છે.

• માર્સસ એન્ડ સ્પેન્સર દ્વારા PwC ઓટડિસસ સાથે જૂના સંબંધોનો અંત: માક્સથ એકડ વપેકસર દ્વારા નવા ઓદડટર તરીકેડેલોઈટની દનમણૂંક કરવામાંઆવી છે. યુરોપમાંઓદડટર કંપનીઓ માટેનવા સુધારા આવી રહ્યાના અહેવાલોના પગલેમાક્સથએકડ વપેકસર પેઢીએ PwC ઓદડટર કંપની સાથેતેના ૯૦ વષથજૂના સંબંધોનો અંત આણ્યો હતો. દિટન અને યુરોપમાં મોટી કંપનીઓ અને તેમના વષોથ જૂના ઓદડટસથ વચ્ચે સંબંધો તોડવા રાજકીય પગલાંલેવાઈ રહ્યાંછે.


6

બ્રિટન

14th December 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

મારુંનામ ના વટાવશો

લોડડનૂન મેંનાઈરોબીના કરપીણ દૃચયો ભારેઆઘાત સાથેનનહાળ્યા છે. મારા ધમમના નામેકશુંકરાય તેનાથી મનેનફરત થાય છેતેકારણેજ નનહ, પરંતુમુબ ંઈ હુમલાઓ દરનમયાન આવા જ સંજોગોમાંમેંજોયેલાંદૃચયોની પણ તેમને યાદ અપાવેછે. હુંમુબ ં ઈમાંતાજ મહાલ હોટેલના મારા રૂમમાંફસાયો હતો, જ્યારે નજીકમાં અન્ય લોકોની હત્યા થતી હતી અને આસપાસ અગન જવાળાઓના ભડકાં દેખાતાં હતાં. આખરે હું તો તેમાંથી બહાર આવી શક્યો, પરંતુતેનદવસેઅનુભવેલાંદૃચયો અનેઅવાજોથી થયેલાંમાનનસક ઉઝરડાંઆજેપણ લીલાંછે. હુંજાણી ગયો છુંકેફાસીવાદી આંદોલનો કઈ રીતેઈથલાનમક હોવાનો દાવો કરી શકેછેઅનેતેનો આડેધડ ઉપયોગ લોકોની હત્યા અનેકાપાકાપીથી અપંગ બનાવવામાંથઈ શકેછે. જેલોકો એમ માનતાંહોય કેઆ પ્રકારનો હુમલો અહીં થવો શક્ય નથી, તેમણેમહેરબાની કરીનેએ યાદ કરવુંજોઈએ કે૨૦૧૩ની ૨૨ મેની બપોર પછી વુલીચમાંશુંબન્યુંહતુ.ં ઈથલામના નામેનિનટશ સૈનનક ડ્રમર (પ્રાઈવેટ) લી રગ્બીની હત્યા કરવામાંઆવી હતી. આપણેનિટનમાંબેસીનેકેન્યા અનેમુબ ં ઈના હુમલાઓનાંમૂળ કારણો શોધવા જહેમત ઉઠાવી રહ્યાંહોઈએ, ત્યારેનિટનમાંધમાાંધતાનો ઉદય રોકવાના પગલાંનવચારી શકીએ. આપણેથવીકારવુંજ રહ્યુંકેઆપણામાં કેટલાંક એવાંછે, જેમનેકટ્ટરવાદ માટેભરતી કરવા નસવાય કોઈ રસ નથી. તેઓ યુવાનો અનેઅસલામત લોકોનેયુનિ-પ્રયુનિઓથી લલચાવે તેપહેલા આપણેસનિય બનવુંપડશે. ધાનમમક કટ્ટરવાદ ઝડપથી વૈનિક શાંનત, સલામતી અને સ્થથરતા માટે ધમકીરૂપ બનવાની સાથેત્રાસવાદ મારફત રાષ્ટ્રીય અનેપ્રાદેનશક અશાંનતનુંમૂળ કારણ બની રહેલ છે. ઈથલામવાદ એવી નવચારધારા છે, જેમાં લોકો ઈથલામના પનવત્ર કાયદાનુંસંપણ ૂ પમ ણેપાલન કરેતેવો આગ્રહ હોય છે, તેશક્ય તેટલા બાહ્ય પ્રભાવનેપણ નકારેછે. બીનમુસ્થલમો પ્રત્યેઊંડા નવરોધનો ભરપૂર પ્રભાવ

હોવાં સાથે તેમાં પસ્ચચમ તરફ નવશેષ શત્રુતા પણ હોય છે. એક ધમમ અને સભ્યતા ઈથલામને નવચારધારામાં ફેરવવાનો આ પ્રયાસ છે. મીનડયા અને ઈન્ટરનેટ દ્વારા અન્ય લોકોનેપ્રભાનવત કરવાની તક કેટલાંક લોકોનેમળેનનહ તેમ કરવાની જરૂર છે. ઘૃણા અપરાધના કાયદાઓનાં ઉપયોગ થકી આપણે યુકમે ાં અનત જમણેરી જૂથોની પ્રવૃનિઓને અંકુનશત કરી છે. એંસીના દાયકામાં તો આપણેનોધમનમઆયલલેન્ડના લોયનલથટ અનેરીપસ્લલકન ગ્રુપ્સના શલદોનું પ્રસારણ કરતાંટીવી થટેશનોનેરોકવાની હદ સુધી ગયાંહતાં. મારો પ્રશ્ન એ છે કે આપણે શા માટે આ ‘મુસ્થલમ’ ધમમઝનૂનીઓને ટેલીનવઝન અથવા રેનડયો પર રજૂકરાતાંઅનેતેમનેભૂખ છેતેવી પ્રનસનિ મેળવતાંપ્રનતબંનધત કરતાંનથી? કેટલાંક કહેશેકેઆ વાણીથવાતંત્ર્યના માનવ અનધકારનુંઉલ્લંઘન ગણાશે. મારી દલીલ એ છેકેવાણીથવાતંત્ર્યની સાથેજેતેદેશના કાયદાના પાલનની મોટી જવાબદારી પણ આવેછેતેમનું વતમન ઘૃણા અને કત્લેઆમને ઉચકેરવા નસવાય કશું નથી- આ વાણીથવાતંત્ર્ય નથી. કેટલાંક માનતા હશેકેકટ્ટર ઈથલામવાદી સંગઠનો પર પ્રનતબંધ અયોલય ગણાશે. પરંતુઆમાંના કેટલાંક એ દલીલ કરશેજ કેઆપણેબહુવંશીય કોમ્યુનનટીઝ વચ્ચેઘૃણા ફેલાવવા ઈચ્છતાંઈંસ્લલશ ડીફેન્સ લીગ અનેનિનટશ નેશનલ પાટટી જેવાંઅનત જમણેરી સંગઠનોના સભ્યોનેપ્લટે ફોમમઆપવુંન જોઈએ. સેન્ટર ફોર સોનશયલ કોહીઝન દ્વારા ૨૦૧૦ના રીપોટડમાંઈથલાનમક ત્રાસવાદ બદલ દોનષત ૧૨૪ લોકોની પ્રોફાઈલનુંસંકલન કરી જણાવાયુંછે કે૬૯ ટકા અપરાધ નિનટશ નાગનરકત્વ ધરાવતાંલોકો દ્વારા કરાયાંહતાં. લી નરલબીની અરેરાટીપૂણમહત્યા પછી સરકારેનવા ‘ટેકલીંગ એક્થટ્રીનમઝમ

IP Travel & Tours

એન્ડ રેનડકલાઈઝેશન ટાથક ફોસમ’ (TERFOR) રચવાની જાહેરાત કરી હતી. આ ફોસમ ઉદ્દામ-વાદીકરણના ટ્રેન્ડ્સ પર નજર રાખી ‘ઝેરી વૃતાન્તો’નેઅટકાવશેતેમ જ જેલ, શાળાઓ, કોલેજો અનેમસ્થજદોમાં સંભનવત રંગરૂટની ભરતીનેનજરમાંરાખતા કટ્ટર ઉપદેશકો પર ધ્યાન કેસ્ન્િત કરશે, તેમ કહેવાયુંછે. પરંતુતેમણેનહંસક ઉગ્રવાદ અનેગેંગ પ્રવૃનિ વચ્ચેકડીઓ તરફ વધુ બારીકાઈથી ધ્યાન આપવાની યુવા કાયમકરોની હાકલોને પણ નજરમાં રાખવી જોઈએ. કોમ્યુનનટી નેતાઓ સતત આ બાબત ઉઠાવતાંરહ્યાંછે. આવાં વૃિાન્તોનો સામનો કરવા માટે યુવા મુસ્થલમો અને પોલીસ વચ્ચેની તંગદીલી ઘટાડવા સાથે ઉદ્દામવાદીકરણના નવનવધ તબક્કાની સાચી સમજના હેતુસાથેના થથાનનક પોનલસીંગનો ઉપયોગ થવો જોઈએ. અન્ય વળતું પગલું મુસ્થલમ નાગનરક સામેલગીરીનું છે, જેના દ્વારા થથાનનક ધાનમમક નેતાઓ તેમના સમુદાયોમાં અસંતષ્ટ ુ યુવાનોને પ્રભાવ હેઠળ લાવીનેઘરેલુંકટ્ટરવાદનો સામનો કરી શકેછે. આપણેસંવદે નશીલ મુદ્દાઓની વાતચીતમાંઉપયોગ કરાતાંસૂરનુંમહત્ત્વ પણ ધ્યાનમાંરાખવું જોઈએ. ઉદ્દામવાદના સામના માટેમુસ્થલમ કોમ્યુનનટીનાંસભ્યોનો સહકાર પ્રાપ્ત કરવા થથાનનક સામેલગીરીનો નાજૂક અનભગમ આવચયક છે. આના પનરણામે, યુકમે ાં તેઓ ઉપેનિત અને અલાયદી કોમ્યુનનટી હોવાની અવધારણાનેમુસ્થલમ નેતાઓ નનશાન બનાવી શકશે. નિટનમાં ઉદભનવત ત્રાસવાદની ધમકી ચાલુ જ રહેશ.ે મયામનદત સ્રોતોનાંનવિમાં, ઈન્ટેનલજન્સ અનેકાનૂન અમલપાલન એજન્સીએ આ જોખમ અનેતેના સામના નવશેનવનશષ્ટ સમજ કેળવવી પડશે. સુગ્રનથત કાનૂન અમલપાલન મોડલ દ્વારા અટકાવલિી, ઈન્ટેનલજન્સ આધાનરત પોનલનસંગ પિનતઓનો નવચાર કરવો પડશેઅનેસરકારેપણ સ્રોતો ઓછાં હોય ત્યારે‘પ્રીવેન્ટ’નેપ્રાધાન્યતા આપવાની ચોકસાઈ રાખવી જોઈશે. શુંઆ યુિ આપણેજીતી રહ્યાંછીએ? આપણેતેનાથી ઘણાંજ દૂર છીએ. નસવાય કે, અગ્રણી મુસ્થલમો ઊભા થાય અનેકહેકેબસ, હવેબહું થયુ,ં યુિ જીતી નનહ શકાય. હુંતો બુલદં અવાજેઆ ધમમઝનૂનીઓનેકહીશ - મારાંનામેતો કશું જ નનહ. મારુંનામ વટાવશો નનહ.

India number: 0091 7930 070 354 / (m) 0091 9099 903 993 UK number: 0203 551 5866

Christmas Kerala package: 7 Nights 8 Days Cochin / Munnar / Thekkady / Alleppy / Poovar

Meal Plan: Half board Total Cost: Accomodation: 4 Star Resort / Hotels Transfers: (Cochin To Cochin) Only Private Car hires throughout your journey. Per Person Inclusion: • Accommodation in 01 Double room from 20-Dec-2013 to 27-Dec-2013 • Meal plans Half Board . • Kumarakom Drop will be provided in Alleppey • Houseboat will be APAI (Fulltime AC as per guest request). • All transfers and sightseeing by A/c Indica as per the itinerary (Kilometer blocked 1176km) - Garage to Garage • Arrival At - Cochin Airport , Departure From - Cochin Airport • All toll, tax, parking, driverbata & fuel cost.

£385

Rajasthan Palace Tour (Feel Royal test of Rajasthan) Udaipur + Khimsar + Jaipur

Total Cost: Meal Plan: Half board Accommodation: only Khimsar sand dunes (Desert Luxury Huts) Per Person • Room Type: Luxury Huts (2 Nights ) Loha gadh fort jaipur (Forest Resort) (2 Nights) • Room Type: Tree house OR Cottage With private Swimming pool.

£485

SHIKARBADI HOTEL (Palace of King of the Udaipur) • Room Type: Deluxe Palace Room (2 Nights ) Inclusion: • Accommodation in 01 Double room from • Domestic Flight From BOMBAY-JAIPUR-BOMBAY • Meal plans Half Board. • All transfers and sightseeing by Private A/c car as per the itinerary • Arrival At - Bombay, Departure From - Bombay • All toll, tax, parking, driverbata & fuel cost.

Dubai Holidays

T & C apply

3* Hotels Fr. £415 pp 4* Hotels Fr. £465 pp 5* Hotels Fr. £515 pp

0208 952 7400

Email : sales@citimax.co.uk Website: www.citimax.co.uk

Non Stop Flights +3 Nights Accomodation on twin sharing basis. Including Breakfast and Airport taxes

10336

Restricted and Limited Availibility –Above Quote based on 29 Nov departure

SUPER SEAT SALE From

MUMBAI : £ DIU : £ DELHI : £ GOA : £ AHMEDABAD : £ RAJKOT : £

475 AMRITSAR : 574 PORBANDER : 496 BHUJ : 511 VADODARA : 488 BANGKOKO : 575 COLOMBO :

DECMBER SCHOOL HOLIDAYS & CHRISTMAS SPEND in INDIA

£489 £574 Fares Fr £586 Non Stop Flights £499 Limited Availibility £488 £488 Based on Dept.14-22 DEC

Restricted offer & travel period / Conditions Applies

£749 pp

Returning 1st weekend in January

CALL NOW

0208 952 7400


વિટન

14th December 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

લેસ્ટરમાંનવુંઇન્ડડયન વવઝા સેડટર

સંવિપ્ત સમાચાર

• ટેવિકલ ખામીથી અનેક ફલાઇટો અટિાઈઃ ટિિનમાં એર િાફફક કંિોલ સેડિર ખાતે સજામયેલી િેટિકલ ખામીના લીધે ટિિન અને આયલલેડડ ટરપક્લલકના એરપોટ્સમ પર અવ્યવથથા ઊભી થઈ હતી. અનેક ફ્લાઈિ રદ થતાં અને કેિલીક ફ્લાઈિ મોડી પડવાથી હજારો મુસાફરો ફસાયા હતા. હીથ્રો, થિેનથિેડ, કાટડિફ, ગ્લાસગો, એટડનબગમ, માડચેથિર, બટનિંગહામ, સાઉધમ્પિન, લ્યુિન, લંડન ટસિી, ડયૂકેસલ સટહ તના એરપોિિ પર ફ્લાઈિને અસર થઈ હતી. હેમ્પશાયરમાં થવેનટવક સેડિર ખાતે ટસથિમમાં રાટિના સમયને ટદવસના સમયમાં ફેરવવામાં સમથયા સજામતા અવ્યવથથા ઊભી થઈ હતી. • સાંસદોને ૧૧ ટકા િેતનિધારાથી નારાજગીઃ િજા અને િણ રાજકીય પક્ષોના નેતાઓ તરફથી ભારે ટવરોધ છતાં સાંસદોને તેમના વેતનમાં ૧૧ િકાનો વધારો મળશે. વેતનવધારાથી સાંસદોનો પગાર ૬૬,૩૯૬ પાઉડડથી વધીને વાટષમક ૭૪,૦૦૦ પાઉડડ થઈ જશે, જે રાષ્ટ્રીય સરેરાશ વેતન ૨૬,૫૦૦ પાઉડડથી લગભગ િણ ગણો છે. આ વધારો ૨૦૧૫ની ચૂંિણી પછી અમલમાં આવશે. ઘણાં કામદારોનાં વેતન થથટગત કરી દેવાયાં છે અથવા તેનું વાથતટવક મૂલ્ય ઘિી ગયું છે તેવી પટરક્થથટતમાં સાંસદોને વેતનવધારો મળશે. • ભારતમાંવિવટશ વનકાસમાં૨૦ ટકાનો ઊછાળોઃ ટબઝનેસ સેિિે રી ટવડસ કેબલની ચાર ટદવસની ભારતયાિાનો સોમવારથી આરંભ થયો છે. તેમની સાથે ૨૫ ટિટિશ કંપનીના િટતટનટધ સામેલ થયા છે. ભારતમાં ૨૦૧૫ સુધીમાં ટનકાસ બમણી કરવાના અટભયાનને ટિટિશ કંપનીઓએ સારો િટતભાવ આપ્યો છે અને આ વષમમાં અત્યાર સુધી ટશપમેડિમાં ૨૦ િકાનો વધારો થયો છે. ટિટિશ કંપનીઓ ભારતમાં ઝડપથી ટવકસતાં િાદેટશક શહેરોમાં વેપારની તક તપાસશે. • લીગલ એઈડ ફીમાંકાપના વિરોધમાંિોકઆઉટ કરાશેઃ ઈંગ્લેડડ અને વેલ્સમાં ટિટમનલ કોટ્સમનું કામકાજ છઠ્ઠી જાડયુઆરીએ ખોરવાઈ જવાની શટ્રયતા છે. સરકાર દ્વારા લીગલ એઈડ ફીમાં ૩૦ િકા સુધીનો કાપ મૂકવાની યોજનાનો ટિટમનલ બાર એસોટસયેશન દ્વારા ટવરોધ કરાયો છે. જક્થિસ સેિેિરી ટિસ ગ્રેટલંગ વાટષમક ૨૨૦ ટમટલયન પાઉડડની બચતની આ દરખાથતો પડતી મૂકે તે માિે િત્યક્ષ ટવરોધરૂપે હજારો બેટરથિર અને સોટલટસિસમ સામૂટહક વોકઆઉિમાં જોડાશે. • માઈગ્રસટ દીઠ િાવષસક ૮,૩૫૦ પાઉસડનો ખચસઃ િત્યેક ઈટમગ્રડટ્સ માિે વાટષમક ૮,૩૫૦ પાઉડડ સુધીનો ખચમ આરોગ્ય સંભાળ, ટશક્ષણ અને બેટનફફટ્સ પાછળ કરવામાં આવે છે. હોમ ઓફફસના ટવશ્લેષણમાં જણાવાયું છે કે યુરોપ બહારથી આવતા ઈટમગ્રડટ્સના ટશરે િવેશ સમયે જ વાટષમક ૨૦૦ પાઉડડનો NHS ચાજમ લગાવાય તો હજારો લોકોને ટિિન આવતાં અિકાવી શકાય તેમ છે. આના પટરણામે, ટવદેશી વકકરો દ્વારા લેવાતી વાટષમક ૧,૦૦૦ નોકરી ટિટિશ નાગટરક માિે ઉભી થઈ શકે છે. હેલ્થ લેવી લાદવાથી જાહેર ખચમ પાછળ વાટષમક ૬૦ ટમટલયન પાઉડડની બચત કરી શકાય છે.

,'-$(&+" #$'* !.& .&)$!%%%

લેથટરઃ ટિિનના લેથિર શહેરને ૨૦ વષમના અટભયાન બાદ આગવું ઇક્ડડયન ટવઝા સેડિર મળ્યું છે. નવું ઇક્ડડયન ટવઝા સેડિર શરૂ થતાં આ ટવથતારના ભારતીય મૂળના બહોળાં સમુદાયને લાભ થશે. લેથિરમાં શ્વેત ટિટિશરો લઘુમતીમાં છે. અહીં ભારતીય મૂળના ગુજરાતી પટરવારોની સંખ્યા ટવશેષ છે. લેથિરના ભારતીય મૂળના લેબર પાિટીના સાંસદ કકથ િાઝ અને િી. એસ. રામવલંગમે જણાવ્યું હતું કે બટમિંગહામના ભારતીય દૂતાવાસ દ્વારા શહેરના બેલગ્રેવ ટવથતારમાં સત્તાવાર સેડિર શરૂ કરાયું છે. હાઉસ ઓફ કોમડસ હોમ એફેસમ

સીલેટ્રિ કટમિીના અધ્યક્ષ વાઝે જણાવ્યું હતું કે હું માની શકતો નથી કે ઘણાં વષોમના અટભયાન બાદ અંતે સફળતા મળી. લેથિરને મળેલી તે સુંદર ભેિ છે. સેડિરમાં ભારતીય ટવઝા માિે અરર્ કરનારા વાઝે જણાવ્યું હતું કે હોમ ઓફફસના બાયોમેટિક સેડિર અને હવે નવાં ઇક્ડડયન ટવઝા સેડિર સાથે લેથિર શહેર ઇથિ ટમડલેડડ્સનું મુખ્ય મથક બની ગયું છે. તેમણે ઉમેયુિં હતું કે લફબરો, કોવેડિી, અને નોધમમ્પિન જેવાં લેથિરની બહારનાં થથળોના લોકો શહેરમાં આવતાં થશે. આ ટવઝા સેડિર શરૂ થતાં શહેરને વધુ ટબઝનેસ મળશે.

લંડનઃ ડ્રાઈટવંગ લાઈસડસ માિેની નવી પેનલ્િી પોઈડટ્સ નીટતના કારણે ગત ચાર વષમમાં ૪૯,૦૦૦ નવાં વાહનચાલકોનાં લાઈસડસ રદ કરાયાં છે, જેની વધુ અસર યુવાન પુરૂષ ડ્રાઈવરો પર પડી છે. ૨૫ વષમથી ઓછી વયના ૧૦માંથી સાત ડ્રાઈવરના લાઈસડસ રદ થયાં છે. રદ કરાયેલાં લાઈસડસમાં ૧૦માંથી આઠ ડ્રાઈવર પુરુષ છે. નવા ડ્રાઈવરો દ્વારા ગંભીર અકથમાતોની સંખ્યા ઘિાડવા ડ્રાઈટવંગ લાઈસડસ ઓથોટરિીએ આ કડક પગલાં લીધાં છે. ડ્રાઈટવંગ િેથિ પસાર કયામ પછી બે વષમમાં જેમના છ કે તેથી

વધુ પેનલ્િી પોઈડટ્સ નોંધાય તો તેમના લાઈસડસ આપોઆપ રદ થઈ જાય છે. ૨૦૦૯ પછી ૪૮,૯૮૩ ડ્રાઈવરના લાયસડસ રદ થયાં છે અને તેમાંથી ૩૩,૯૧૦ની વય ૨૫ વષમથી ઓછી હતી. વધુ ઝડપના કારણે ૩થી છ પેનલ્િી પોઈડિસ, ચાલુ વાહને મોબાઈલના ઉપયોગ અથવા રેડ ટસગ્નલના ભંગથી ૩ પોઈડટ્સ, જાહેર માગોમ પર અડય વાહનો સાથે રેસ કરવાથી ૩થી ૧૧ પોઈડિસ, વીમારટહત વાહન ચલાવવાથી ૬થી ૮ પોઈડિસ તેમ જ શરાબપાનથી વાહન ચલાવવા માિે અયોગ્ય ક્થથટત માિે ૧૦ પેનલ્િી પોઈડિસ લાગુ પડે છે.

વિતીય વિશ્વ યુદ્ધમાંએડોર્ફ વહટલરના કબજા હેઠળના યુરોપમાંિવતકાર આંદોલનો ચલાિિામાંમદદ કરનારી મવહલા એજસટોનેસસમાનિા માટેના મેમોવરયલનુંઅનાિરણ વિસસ ચાર્સસિારા કરાયુંહતું. નૂર ઈનાયત ખાન સવહતની આ મવહલા એજસટો ૧૯૪૦માંવિસથટન ચવચસલ િારા થથપાયેલા ભૂગભસદળ થપેવશયલ ઓપરેશસસ એક્ઝીક્યુવટિ (SOE)નો વહથસો હતી. વહટલરના દળોનો સામનો કરિા ગેવરલા યુદ્ધ માટેથત્રી અનેવપરુષોની ભરતી આ ખાસ દળ િારા કરાતી હતી. જાસયુઆરીમાંગામિાસી તાઝી હુસૈન િારા આ થમારક રચિાની દરખાથતનેટેમ્પ્સફડડપેવરશ કાઉન્સસલે સમથસન આપ્યુંહતું. થમારકના અનાિરણ િસંગેબેરોનેસ ક્રાઉલી અને MI6ના િડા સર જ્હોન સોઅસસપણ ઉપન્થથત હતાં.

૪૯,૦૦૦ નવાંવાહનચાલકોનાં લાઈસડસ રદ, પુુરુષો મોખરે શાહી નામોની લોકવિયતામાંઘટાડો

લંડનઃ નવજાત બાળકોના આ સાથે કેટ અને માતાટપતા શાહી નામોની વિવલયમની લોકટિયતામાં ધામધૂમથી થાકી અથવા કંિાળી અનુિમે ૧૮ અને ૧૧ િકાનો ગયાં હોવાનું જણાય છે. ઘિાડો નોંધાયો છે. હેરી નામની બાળકોના નામકરણ માિે લોકટિયતા ૩૧ િકા, જ્યારે બાળકોનાં નામની યાદીમાં જુલાઈ ચાર્સસની ૧૬ િકા અને ટિડસ મટહનામાં વિસસ જ્યોજમના જડમ જ્યજમના વચલા નામ લુઈની પછીના એક જ મટહનામાં તેમના લોકટિયતા ૬૦ િકા ઘિી છે. BabyCentre.co.uk ના નામની લોકટિયતા ઘિી ૯મા િમથી ૧૩મા િમે પહોંચી છે. સભ્યોએ આપેલાં ૨૧,૦૦૦ બાળકોને આ નામ આપવામાં ૨૦ નામોની યાદીમાં ઓવલવિયા અને ઓવલિર િથમ િમે રહ્યા છે. િકાનો ઘિાડો થયો છે. • Npower વિટનમાં૧૪૬૦ કામદારનેછુટા કરશે:જમમન ઈલેક્ટ્રિક યુટિટલિી જાયડિ આરડબલ્યુઈની પેિાકંપની, એનર્મ િોવાઈડર Npower દ્વારા ટિિનમાં ૧૪૬૦ નોકરીઓમાં કાપની અને કથિમર સટવમસ ઓપરેશડસનું ભારતમાં આઉિસોટસિંગ કરવાની ઘોષણા થઈ છે. ટિિનમાં કંપનીના કુલ ૧૧,૦૦૦ના વકકરમાંથી ૧૪૬૦ની છિણી કરાશે.

All our escorted tour prices are per person, full board and include all flights inclusive of taxes

Escorted Tours

Enchanting China from

Cambodia & Vietnam

£2451

from

16 Day tour with Yangtze River Cruise Tour dates: 07 Mar, 15 Apr, 12 May & 09 Jun 14

£2290

17 Day tour with optional 5 Day Tour add-on for Laos Tour dates: 11 Feb, 11 Mar, 07 Oct & 11 Nov 14

Highlights of Japan from

South American Discovery

£3375

from

15 nights tour Tour dates: 14 Oct 14

£4854

23 Days with optional 3 nights in Buzios Tour dates: 19 Mar & 10 Sep 14

Packages Eastern China

Beijing Visa free tour

6 nights from £658 Shanghai / Zhujiajiao Water Village / Hangzhou Nanjing / Wuxi / Suzhou

3 nights

from

£620

Including flights

Including flights

Eastern China / Guangdong / Zhuhai / Macau

China Highlights

9 nights from £858

9 8 nights from £959 Including flights

Including flights

Flights only Flights from London to

Multi-leg fl h from l l flights London - Toronto - New York - London London - Dubai - Bangkok - Hong Kong - Dubai - London London-Hanoi-Bangkok-SiemReap-HoChiMinh-London London-Colombo-KualaLumpur-Delhi-Colombo-London

£592 from £607 from £726 from £969

from

Plus more...

www.namaste.travel

7

Dubai from £335

Bangkok from £433

Beijing from £467

Singapore from £489

Toronto from £488

New York from £367

Rio from £520

Lima from £525

Nairobi from £453

Mumbai from £420

Hanoi from £470

Sydney from £667

£95

Geneva from £138

Zurich from £124

Paris from

56 Baker Street, London W1U 7BU

Tel: 020 7725 6765 Mob: 07807 775 767 Contact: sales@namastetravel.co.uk Pricing is per person & subject to availability and change. Terms and conditions apply

Bringing you travel deals for over 35 years Authorised to sell Travel Insurance Namaste travel is a division of the


ભારત

8

14th December 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

આ§щ§ ¸є¢Ц¾ђ....

¢Ь§ºЦ¯ Â¸Ц¥Цº £∟≡.≈√ + એ╙¿¹³ ¾ђઇ £∟≡.≈√ = ¶4щÂЦΆЦ╙Ãકђ £≈≈.√√ એક ÂЦ°щ¸ЦĦ £∩∩.√√ ¶¥¯ £∟∟.√√ એª»щકы∫√%³Ъ ¶¥¯...

'¢Ь§ºЦ¯ Â¸Ц¥Цº' ╙¾´Ь», ╙¾ΐÂ³Ъ¹ અ³щ ╙¾ç9¯ Â¸Ц¥Цºђ... અ¾³¾Ц »щ¡ђ, કђ»¸ђ અ³щ ╙¾·Ц¢ђ³ђ ¸׾¹... ╙¾╙¾² ╙¾¿щÁЦєકђ, ╙±¾Ц½Ъ ઔєєક અ³щ કы»×щ ¬º £щº ¶щ«Ц ¸µ¯ ¸щ½¾ђ...

¸ЦĦ £≈-≈√ ¾²Цºщ·ºЪ³щઆ´³Ц Âє¯Ц³ђ ¸Цªъ'એ╙¿¹³ ¾ђઇÂ' ¸є¢Ц¾ђ..

»¾Ц§¸ ¸Цªъ¹ђÆ¹ ¶ђÄÂ¸Цє  કºђ ¢Ь§ºЦ¯ Â¸Ц¥Цº અ³щએ╙¿¹³ ¾ђઇ ¢Ь§ºЦ¯ Â¸Ц¥Цº એ╙¿¹³ ¾ђઇÂ

'¢Ь§ºЦ¯ Â¸Ц¥Цº' અ³щ'એ╙¿¹³ ¾ђઇÂ'³Ьє¾Á↓³Ьє»¾Ц§¸ ¸ЦĦ £∩∩ એª»щºђ§³Ц ¸ЦĦ ≥ ´щ×Â

µыº ╙¾¥Цº®Ц ´¦Ъ ¹Ьºђ´ અ³щ ╙¾ΐ³Ц »¾Ц§¸³Ц ±ºђ¸Цє ¡ЦçÂђ £ªЦ¬ђ કº¾Ц¸Цє આã¹ђ ¦щ §щ³Ъ ³℮² »щ¾Ц ³İ ╙¾³є¯Ъ ¦щ. Please note the substantial reduction in subscription rates for Europe and world after reconsideration.

¯Ц. ∞-∞√-∞∩°Ъ »¾Ц§¸³Ц ³¾Ц ±º આ ¸Ь§¶ ºÃщ¿щ

G.S.

UK A.V. Both £33 £60

1 Year £27.50 £27.50 2 Years £50 £50

EUROPE G.S. A.V. Both

£75 £75 £125 £140 £140 £240

G.S.

£85 £160

WORLD A.V. Both £85 £150 £160 £280

¡Ц ³℮²њ ∩√ ╙±¾Â ´¦Ъ »¾Ц§¸³Ъ ºક¸³ЬєºЪµі¬ ¸½¿щ³╙Ãє.

¸Ãщº¶Ц³Ъ કºЪ³щઆ µђ¸↓³щકЦ´Ъ³щ¥щક કыĝы╙¬ª/¬ъ╙¶ª કЦ¬↔³Ъ ¸Ц╙Ã¯Ъ ÂЦ°щ³Ъ¥щ³Ц º³Ц¸щ¸ђક»Ъ આ´ђ

GUJARAT SAMACHAR & ASIAN VOICE

ઇ-એ╙¬¿³ ¸Цªъ ╙Ŭક કºђ Tel: 020 7749 4080 / 020 7749 4000 Fax: 020 7749 4081 www.abplgroup.com 12 Hoxton Market, (Off Coronet Street) London N1 6HW

E-mail: support@abplgroup.com NAME

ADDRESS Email:

www.abplgroup.com

POST CODE

TEL:

I'd like to be kept up to date by email with offers and news from ABPL

Please charge my VISA / ACCESS / MASTERCARD for

£

Card No:

જૈન NRI યયવાઓનયં પસરચય િંમેલન

એક ¾Á↓³єЬ»¾Ц§¸....

Card Expiry date

Signature

Date

Â╙¾¿щÁ ³℮²: ‘¢Ь§ºЦ¯ Â¸Ц¥Цº│ અ³щ‘અщ╙¿¹³ ¾ђઇÂ│³Ц Âѓ ĠЦÃકђ³щ§®Ц¾¾Ц³Ьєકы§щઅђ ĝы¬Ъª કЦ¬↔°Ъ ¯°Ц ç¾Ъ¥ કЦ¬↔°Ъ ¯щ¸³Ьє»¾Ц§¸ ·º¿щ, ·ºщ¦щ¯щઅђ³Ц ¶′ક çªъª¸щת¸Цє‘Asian Business Publications Ltd’ »¡Цઇ³щઅЦ¾¿щ. અЦ ¶Ц¶¯ ¡Ц ³℮² »щ¾Ъ. Cheque payable to Gujarat Samachar / Asian Voice »¾Ц§¸Ъ ĠЦÃકђ ¸Цªъઅ¢Ó¹³Ъ Âа¥³Ц: અЦ´ Ãђ»Ъ¬ъ¸Цє §¾Ц³Ц Ãђ અ³щ ¯щ ¸¹ ±º╙¸¹Ц³ ─¢Ь§ºЦ¯ Â¸Ц¥Цº અ³щ અщ╙¿¹³ ¾ђઇÂ┌ ¶є² કºЦ¾¾Ц Ãђ¹ કы આ´³Ь º³Ц¸Ь ¶±»Ц¹Ьє Ãђ¹ ¯ђ અ¢Цઉ°Ъ ¯щ³Ъ :® »щ╙¡¯¸Цє ª´Ц», µыÄ કы ઇ¸щ» ˛ЦºЦ ¸ђક»¾Ц ╙¾³є¯Ъ. µђ³ ´º અщ ઔєє¢ ઔєє¢щ ¾Ц¯¥Ъ¯ ³ કº¾Ц ╙¾³є¯Ъ ¦щ. અђЧµÂ ¿╙³¾Цºщ અ³щ º╙¾¾Цºщ ¶є² ºÃщ ¦щ.

´ђº¶є±º¸Цє¶щÙ»щª ¾щ¥¾Ц³Ц ¦щ

´ђº¶є±º¸Цє, ¢Ц¸¸Цє ¸ђકЦ³Ъ §Æ¹Цએ , çªъ¿³ ºђ¬ ઉ´º, અº╙¾є± ³¢º ÂђÂЦ¹ªЪ, ¢Ц¹ĦЪ »щ¬Ъ¨ ªъઈ»º³Ъ ¶Ц§Ь¸Цє ¾щ» Ø»Ц׬ ¶щ¶щ¬ λ¸ En-suite ³Ц ¶щÙ»щª એક ´Ãщ»щ¸Ц½щઅ³щ ¶Ъ§ђ ¶ЪS ¸Ц½щ. ¶Ц°λ¸¸Цє ઉǼ¸ ĬકЦº³Ц §щ¢¾Ь Цº ĮЦє¬³Ц µЪªỲ¢, ઈєÆ»Ъ¿ ¾ђ» ¹Ь╙³ª ªђઇ»щª અ³щ ¿Ц¾º,¥Цº ¶Цàક³Ъ, ¸ђªЭѕ »ђ×§ ઉ´ºЦє¯ ¸Ãщ¸Ц³ђ ¸Цªъ ´щ§ щ ¸Цє કђ¸³ ¶Ц°λ¸. ³¾Ъ ¬Ъ¨Цઇ³³Ъ ÂЬ╙¾²Ц ¾Ц½Ьє ³¾Ьє ºÂђ¬Эѕ. ∟∫ ક»Цક ¢º¸ ´Ц®Ъ ¸Цªъ ªъºщÂ¸Цє ¸аક» ы Ц Âђ»º ´щ³», NRI çªъ׬¬↔ Ĭ¸Ц®щ ¶³щ»Ц Ù»щª ¸ЦĦ £75000/ ´Цઉ׬ Each ¸Цє(ONO) ¡ºЪ±¾Ц³Ъ ¯ક.

Âє´ક↕: ºЦ§Ь·Цઈ √√≥∞ ≥∫∟≡ ∫∫≠ ≥∞∞

Porbander.

Hindu Holidays Speciality Mexico 2nd April 2014

7 nights All Inclusive 4* Resort Coach Pick up Kenton & Croydon

પૂનાઃ ભારતીય જૈન સંગઠન દ્વારા ઉચ્ચ વશક્ષણ ધરાવતા જૈન NRI યુવક-યુવતીઓના પવરચય સંમેલનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આ સંમેલન રવવવાર, ૨૯ વડસેમ્િર-૨૦૧૩ના રોજ હોટેલ ‘O’, કોરેગાંવ પાકક, પૂના ે નમાંભાગ ખાતેયોજાશે. આ સંમલ લેવા ઇચ્છુક યુવક-યુવતીઓએ રજીલટ્રેશન ફોમા ભરીને ૨૩ વડસેમ્િર સુધીમાં મુખ્ય કાયાાલયમાં પહોંચાડવું જરૂરી છે. આ ફોમા સંલથાની વેિસાઇટhttp://www.bjsindia.org/bjsnrips2013.php પર ઉપલબ્ધ છે.

વધુ માવહતી માટે શ્રી શસશકાંત મયનોટનો મોિાઇલ નં. +9194204-77052 પર સંપકકકરવો.

• ચૂટં ણીનાંપસરણામો િયશાિનની જરૂસરયાત દશાાવે છે: ચાર રાજ્યોની વવધાનસભાની ચૂંટણીનાં પવરણામોએ એવો જોરદાર સંદેશ આપ્યો છે કે, સરકાર અને રાજકીય પક્ષોએ સુશાસન અને ભ્રષ્ટાચારમુક્ત શાસન આપવું જોઈએ એવું ઔદ્યોવગક જગતના અગ્રણીઓએ જણાવ્યું હતું. ‘કોંગ્રેસને નિળી રાજકીય નેતાગીરી અને ભ્રષ્ટાચાર પ્રત્યેના અલવીકાયા અવભગમને કારણે દરવાજો દેખાડવામાંઆવ્યો છે, તેમ વિઝનેસ વુમન કકરણ મજુમદાર શોએ એક કડક સંદેશમાં જણાવ્યું હતું. એસોચેમે જણાવ્યું હતું કે, ‘ચૂંટણીનાં પવરણામોએ વવધાનસભાની ચૂંટણીમાં લપષ્ટ સંદેશો આપી દીધો છે. શાસનની ગુણવત્તાનુંજ આખરી મહત્ત્વ છે.’

• મનમોહનેસ્વીકાયયુંકેમોદી ગંભીર પડકારઃ વડાપ્રધાન મનમોહન સિંહે શુક્રવારે ભાજપના વડાપ્રધાન પદના ઉમેદવાર નરેન્દ્ર મોદીને કોંગ્રેસ માટેએક ગંભીર પડકાર તરીકેલવીકાયાાછે. પરંતુતેમણેકોમી રમખાણ વવરોધી વિલને વોટ િેન્કનું રાજકારણ ગણાવવાના તેમના આરોપને ભારપૂવાક નકારી કાઢ્યો હતો. વસંહે કહ્યું, વવધાનસભાની ચૂંટણીનાં પવરણામો ગમે તે આવે, કોંગ્રેસ ૨૦૧૪ની લોકસભાની ચૂંટણીમાંવવશ્વાસપૂવાક ઉતરશે. §¹ ¸ђ¸Цઈ ·º¯·Цઈ એÂ. ºЦ˹¢Ьλ

Shiv

Jay Momai M. 09727773796 09426268172 09727283737

ઈ³ђ¾Ц, ªЦ¾щºЦ, ઈ׬ЪકЦ, ઈ×¬Ъ¢ђ ¯щ¸§ ±ºщક ĬકЦº³Ъ µђº ãÃЪ»º ¢Ц¬Ъઓ એÂЪ ¯°Ц ³ђ³ એÂЪ ·Ц¬ъ¸щ½¾¾Ц ¸Цªъ&¸³¢º°Ъ ઓ»ઓ¾º ઈ×¬Ъ¹Ц ªЭºЪçª

From £1050pp

“Shivkrupa” Mayur Park, Street No. 4, 146/4, B/h. Mehul Cinemax, Khambhalia Road, JAMNAGAR-361 006. visit us: www.bharattravelsjamnagar.com

From

╙ĝ¸ અ³щ×¹Ь¹º ´Цª) કђઇ´® §Æ¹Цએ Ãђ¹-´Цª) ¬ъકђºщ¿³ ¾ç¯Ь¸Цªъઅщક § ³Ц¸ ¹Ц± ºЦ¡ђ, ¾щܶ»Ъ ĠЪªỲ¢ કЦÐÂ↓.

Early Booking Discount Book before 15th December 2013 and get £50 off Limited places only. Book early to avoid disappointment

Malaysia 9th May 2014

£1895pp 11 Nights Half Board  Langkawi (3 Nights)  Penang (3 Nights)  Kuala Lumpur (3 Nights)  Malacca (2 Nights)  Coach Pick up Kenton & Croydon Early Booking Discount Book before 20th January 2014 and get £75 off

Also Tailor made packages for Far East Asia can be arranged for group of 20 plus

For more information: Contact: Satish Shah / Hitesh Shah

E Mail: info@jetworldtravel.com / hinduholidays@btinternet.com

Tel: 01908 585 850 / 07900 911 047 / 020 8653 5974 T & C Apply / acting as a retail agent for ATOL Member

ભાજપની જીત પર રૂ. ૨૦ હજાર કરોડનો સટ્ટો

મયબ ં ઇઃ વદલ્હી, રાજલથાન, મધ્યપ્રદેશ, છત્તીસગઢ તેમ જ વમઝોરમમાંયોજાયેલા વવધાનસભાની ચૂટં ણીનેલઈનેભારતમાંરાજકીય ગરમાવા સાથેસટ્ટા િજાર પણ ગરમી જોવા મળી રહી છે. િુકીઓના મતેઆ વવધાનસભાની ચૂટં ણીના પવરણામો ભારતનો રાજકીય ઈવતહાસ િદલી શકેતેમ છે. ત્યારેઆ સટ્ટો ભારતના રાજકીય ઈવતહાસનો અત્યાર સુધીનો સૌથી મોટો સટ્ટો એક અંદાજે તે રૂ. ૨૦ હજાર કરોડ સુધીનો મનાતો હતો. નરેન્દ્ર મોદીને ભાજપના વડાપ્રધાન પદના ઉમેદવાર તરીકે જાહેર કરાયા ત્યારથી પાંચ રાજ્યોના વવધાનસભાની ચૂટં ણીનેલઈનેરાજકીય માહોલ િની ગયો, સાથોસાથ સમગ્ર ભારતના સટ્ટોડીયાઓએ પણ ચૂટં ણીમાંઅિજોનો દાવ લગાવ્યો હતો. જેમાં ગત ૨૮ નવેમ્િરેસટ્ટાિજારમાંભાજપ માટે૮૦ પૈસા અનેકોંગ્રસ ે માટેરૂ. ૧.૨૫ ભાવ ખુલ્યો હતો. િાદમાંચૂટં ણી પૂણાથયા િાદ ભાજપ માટે૫૫ પૈસા અનેકોંગ્રસ ે માટે૧.૨૫ પૈસાનો નવો ભાવ ખોલાયો હતો.

િંસિપ્ત િમાચાર

• અણ્ણાના ફરીથી ઉપવાિઃ અણ્ણા હઝારેએ ફરી એકવાર જનલોકપાલ વિલ અંગે સરકાર સામે સત્યાગ્રહનું શલત્ર ઉગામ્યું છે. મંગળવારે મહારાષ્ટ્રમાંપોતાના ગામ રાલેગણ વસવિમાંજ અચોક્કસ મુદ્દતના ઉપવાસ પર ઉતરી જતાંહઝારેએ આ અંગેજણાવ્યુંહતુંકેકોંગ્રસ ે ેતેમની સાથેદગો કયોાછે. તેમણેમાગણી કરી છેકેકાંતો તમેલોકપાલ વિલ પસાર કરવાનું તમારું વચન પાળો અથવા સત્તા છોડો. જનલોકપાલ વિલ અત્યારે રાજ્યસભામાં ચચાા માટે પડ્યું છે. અણ્ણાએ કહ્યું હતું કે અમયાાવદત ભ્રષ્ટાચારથી ચારેય રાજ્યોમાંકોંગ્રસ ે ની હાર થઇ છે. • બાબરી માટેકેિ કરનાર અન્િારીનો મોદીનેટેકોઃ અયોધ્યા-કેસમાં વષોાથી કાનૂની લડાઇ ચલાવનાર હાવશમ અન્સારી ખુલ્લેઆમ નરેન્દ્ર મોદીની તરફેણમાંઆવ્યા છે. રામજન્મભૂવમની જમીન પરની માવલકીનો દાવો કરનાર હાવશમે એવું કહ્યું હતું કે કોંગ્રસ ે મોદીનો ડર િતાવીને મુસ્લલમોમાંડરનો માહોલ પેદા કરી રહી છે, કોંગ્રસ ે મક્કાર પક્ષ છે. તેમણે કહ્યુંહતુંકેએક લાખ મોદી પેદા થઇ જાય તો પણ મુસ્લલમોના સહકાર વગર વડા પ્રધાન િની શકે તેમ નથી. િાિરી મસ્લજદ ધ્વંસની ૨૧મી વરસીએ તેમણેકહ્યુંહતુંકેમંવદર-મસ્લજદનો ઝઘડો િહુ ચાલ્યો. મસ્લજદ લઇ જાઓ જોઇતી હોય તો પણ દેશનેશાંવત આપો. દેશમાંઅત્યારેશાંવતની જરૂર છે. અમેશાંવત ઇચ્છીએ છીએ, જમીન નહીં, છેલ્લાં૫૦ વષાથી મુસ્લલમો કોંગ્રસ ે ને ટેકો આપતા રહ્યા છે પણ આ પક્ષે િદલામાં મુસ્લલમોને કોમી રમખાણો જ આપ્યાં છે. સમાજવાદી પક્ષના મુસ્લલમ પ્રધાનો પણ સામર્યાવવહીન છે. • ‘આપ’ લોકિભાની ૧૦૦ બેઠક પરથી ચૂટં ણી લડશેઃ વદલ્હીમાં કોંગ્રસ ે ની સત્તાનેનાિુદ કરનાર અનેભાજપ માટેચઢાણ કપરા કરનાર પ્રથમવાર જ ચૂટં ણી લડનાર આમ આદમી પાટટી ‘આપ’ એ કહ્યુંહતુંકેપક્ષ લોકસભાની ચૂટં ણીઓ લડવા તૈયાર છેપરંતુકેવી રીતેઅનેક્યારે? એનો વનણાય હજી સુધી કયોાનથી. રાજકીય વતુળ ા ોના ચચાામુજિ આપ ૧૦૦ િેઠકો પરથી ચૂટં ણી લડેતેવી શક્યતા છે. • દૂધમાંભેળિેળ કરનારાઓનેઆજીવન કેદ?ઃ દૂધમાંભેળસેળ કરીને લોકોના આરોગ્યનુંજોખમ ઊભુંકરનારા લોકો સામેસુપ્રીમ કોટેેઆકરું વલણ અપનાવ્યુંછેઅનેરાજ્ય સરકારોનેપૂછ્યુંછેકેઆવા ગુનામાંજે દોવષત થાય તેને'આજીવન કેદ'ની સજા શા માટેન આપવી?

» ╙¾Á¹ક

¹Ьક¸ ы Цє§×¸щ»Ц અ³щ¹Ьક¸ ы Цє§ ºÃщ¯Ц ∩√ ¾Á↓³Ц ≈' ≤" 5¥Цઇ ²ºЦ¾¯Ц આઇªЪ Ġщ˹Ьએª °¹щ»Ц ´ªъ» ¹Ь¾ક ¸ЦªъÂЬ╙¿ΤЪ¯, ÂЬ¹ђÆ¹ અ³щÂЬє±º ¢Ь§ºЦ¯Ъ - ╙Ã×±Ьક×¹Ц - 6¾³ÂЦ¿°Ъ §ђઇએ ¦щ. ºÂ ²ºЦ¾³Цº ã¹╙Ūએ Âє´ક↕કº¾Ц ╙¾³є¯Ъ. Âє´ક↕: 01375 671 718 Day Time OR

01375 361 688 After 6-30 pm. Email: dineshamin@hotmail.co.uk

One stop party warehouse

³¾ÂЦºЪ¸Цє£º³Ц ¸Ц╙»ક ¶³¾Ц³Ъ અ®¸ђ» ¯ક

For genuine buyer (location-Location) Opportunity to buy house at apartment prize.

4 Bedroom House All En suite.

For a unique selection of Xmas & New Year’s decorations to suit every theme, colour & style...visit Wembley Greeting Cards Ltd.

FREE India ticket for genuine buyer.

We supply the following for all types of party and occasions.

(including Xmas & New Year’s, Birthdays, Wedding, Anniversaries, Engagements & many more)

Disposable plates, table covers, napkins, cutlery, banners, balloons,table decorations, organza rolls, favor boxes and sugared almonds plus more!!!

We also stock a large variety of gift boxes & gift bags which are available in different size for every occasion… along with Office Stationery, Greeting Cards & toys.

Wembley Greeting Cards Ltd

First way, Wembley Stadium Ind Estate Wembley, Middx HA9 0TU Tel: 020 8903 8990 Fax: 020 8903 5812 www.wembleygreetings.com

³¾ÂЦºЪ ³Mક એ´Цª↔¸щת³Ъ Чકі¸¯щ∫ ¶щ¬λ¸ ÃЦઉ ⌐ ¶²Ц § ¶щ¬λ¸ એ³ ç¹Ьª I

27

Celebrating years in Business

I ªђ´ ŭђ╙»ªЪ ªЦઇà અ³щ Ġщ³Цઇª Â╙ï µ╙³↓ Чક¥³. ¶²Ц § λ¸ђ³Ъ ¿Ъ╙»є¢ ´Ъ.અђ.´Ъ. અ³щએ».ઇ.¬Ъ. »Цઇª Â╙ï. I એક એºકі¬Ъ¿³³ђ ´® એ¸Цє Â¸Ц¾щ¿. I ¶²Ц § ªъØ ¸Цªъ કі´³Ъ³Ъ ¢щºєªЪ I ╙ÂĹђ╙ºªЪ ¢Ц¬↔અ³щCCTV કы¸щºЦ I ¸щઇ¬ Â╙¾↓ અ³щ ¸щઇתъ× Â╙¾↓ ´® ´аºЪ ´Ц¬¾Ц¸Цє અЦ¾¿щ.

Ready Possession.

ÃΆЦ કы»ђ³ (Bank Approved) ´® ઉ´»Ú²

Site: Near Navsari-Aru-Chapara Rd. Near school.

Contact: 07854 185 954 (24 Hours) Pankil Shah: 07896 255 270


14th December 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

ભાજપનેસફળતા મોદીના કારણેનથી મળીઃ અમેરરકી રનષ્ણાંતો

વોશિંગ્ટનઃ ભારતના ચાર રાજ્યોમાં યોજાયેલી વિધાનસભાની ચૂંટણીના પવરણામોએ વિરોધ પિ ભાજપને આગામી સામાન્ય ચૂંટણીઓ પહેલાંઅવતજરૂરી એિી ઝડપ તો આપી છે, પરંતુઆ પવરણામોમાં ક્યાંક ‘મોદી લહેર’ જણાઈ નહોતી કે ન તો એિી ગેરંટી આપી શકાય કે આિા પવરણામોનું લોકસભા ચૂંટણીમાં પણ પુનરાિતતન થશે એમ અહીંના વનષ્ણાતોએ સોમિારે કહ્યુંહતુ.ં

રાજટથાન, એમપી, છત્તીસગઢ અને વદલ્હીમાં ભવ્ય સફળતાનો શ્રેય ભાજપને આપી આ વનષ્ણાંતો જેમની ભારતીય ચૂંટણી ઉપર બારીક રાખી હતી તેમણે એિું તારણ કાઢ્યું હતું કે ભાજપના સારા દેખાિ માટેમાત્ર મોદી જ જિાબદાર નથી. આ રાજ્યોમાંભાજપ જ હંમશ ે ા મુખ્ય ટપધાતમાંહતો, જેની આછી ઝલક િષત ૨૦૦૩ની ચૂંટણીમાં દેખાઈ હતી. હિેસૌથી મોટો પ્રશ્ન તો એ છેકેશુંભાજપ આંધ્ર, તવમલનાડુ, પશ્ચચમ બંગાળ અને કેરળમાં

સંક્ષિપ્ત સમાચાર

• અમેરિકામાં ગત સપ્તાહે મોટાભાગના રિસ્તાિોમાં બિફના તોફાનથી કારતલ ઠંડીનું મોજું ફિી િળ્યું હોિાથી સામાડય જનજીિન ખોિિાયુંહતુ.ં ભાિેબિફ િષાાથી િીજ પુિિઠો ખોિિાતાં હજાિો લોકો અંધાિપટમાં િહેિા મજબૂિ થયા હતા. બિફના તોફાનનેકાિણેડલાસથી િિાના થનાિી ૪૦૦ ફ્લાઇટ િદ કિિામાંઆિતા સેંકડો પ્રિાસીઓ ઇડટિનેશનલ એિપોટટપિ અટિાયા હતા. આ તીવ્ર તોફાનમાંસાત વ્યરિનાંમોત થયા હતા. લોકોનેબહાિ નહીં જિા અનેિાહનો ડ્રાઇિ નહીં કિિા તેમ જ પોતાના ઘિમાં જ પૂિાઈ િહેિાની સલાહ આપિામાં આિી છે. રહમાિષાાનેકાિણેઉત્તિપશ્ચિમી રમનેસોટામાંતાપમાન માઇનસ ૫૦ રડગ્રી સુધી ગગડિાની હિામાન ખાતાએ આગાહી કિી હતી. મોનટના અનેસાઉથ ડાકોટામાં પાિો માઇનસ ૨૦ રડગ્રી સુધી ગગડ્યો હતો. • અમેરિકામાં રિશ્વભિના મ્યુરિયમમાંથી પ્રાિીન કલાના નમૂનાની િોિી કિી િેિિાનુંકિોડો ડોલિનું કૌભાંડ િડપાયુંછે. આ મૂરતાઓમાંપ્રાિીન ભાિતીય મૂરતાઓનો સમાિેશ થાય છે. આ કૌભાંડમાંસંડોિાયેલા એક ભાિતીયનેમદદ કિિાના આિોપ હેઠળ અમેરિકી શખસની ધિપકડ કિિામાં આિી છે. ભાિત, પાકકસ્તાન, અફઘારનસ્તાન અને દરિણ એરશયાના

સફળતા મેળિી શકશે? દવિણમાં છેલ્લી બે ચૂટં ણીઓમાં ભાજપ લોકસભામાં માત્ર બે જ બેઠકો જીતી શક્યો હતો એમ સાઉથ એવશયન મેકલોટી એવશયન મેલોટી એસોવસએટસના ડાયરેકટર વરચાડડએમ. રોસોિેકહ્યુંહતુ.ં જો કે અમેવરકન એન્ટરપ્રાઈઝ ઈશ્ન્ટટટયુટના સદાનંદ ધૂમએ ે કહ્યું હતું કે મોદી િડાપ્રધાન પદના ઉમેદિાર જાહેર થયા ત્યાર પછીની પ્રથમ કસોટી પાર કરી શક્યા છે.

અડય દેશોમાંથી િોિાયેલ બુદ્ધ ભગિાન તેમ જ રહડદુ મૂરતાઓ િેિિા બદલ સુભાષ કપૂિ નામના શખસની ગેલિે ીનો ઉપયોગ થતો હતો. ધિપકડ કિાયેલો એિીન ફ્રીમેન તેની પ્રીડસટન ખાતેની ગેલિે ીમાંમેનજ ે િ હતો. એિોન ઉપિ સુભાષ કપૂિનેિોિીની મૂરતાઓ િેિિામાં મદદ કિિાનો આિોપ હતો. • િષા૨૦૧૩ના સૌથી મોટા સમાિાિોની યાદીમાંટાઇમ મેગરેિનેભાિતની રદલ્હી ગેંગિેપની ઘટનાનો સમાિેશ કયોાછે, જેનેટાઇમે‘ઇશ્ડડયાસ િેપ એપેડરેમક’ નામ આપ્યું છે. રડસેમ્બિ, ૨૦૧૨માં રદલ્હીમાં ઘૃણાસ્પદ સામૂરહક બળાત્કાિ બાદ સમગ્ર દેશમાંફાટી નીકળેલા આક્રોશને અમેરિકાના અગ્રણી ડયૂિ મેગરેિને િષા ૨૦૧૩ના ટોિના સમાિાિોની યાદીમાંસ્થાન આપ્યુંછે. • કેડયાની કોટેટએક યુિકનેદસ િષાની જેલની સજા ફટકાિી હતી. આ યુિકનેબકિી સાથેબળજબિીપૂિક ા જાતીય સંબધ ં બાંધિા બદલ દોરષત ઠેિિિામાંઆવ્યો હતો. આ ઘટના ૨૫ નિેમ્બિેકેડયાના દબાસો નામના ટાઉન નજીક બની હતી. બકિીના મારલકેકટાના ગોના નામના ૨૮ િષાના યુિક પિ બકિી પિ િેપ કિિાનો આિોપ મૂક્યો હતો. તેણેલોકલ પોલીસ સ્ટેશનમાંયુિક સામેફરિયાદ પણ કિી એ પછી િેટિનિી ડોક્ટિ પાસે બકિીનું પિીિણ કિાયું હતુ.ં જેમાં િેપ થયો હોિાનું બહાિ આવ્યુંહતુ.ં કોટટમાંજજ કસૂિિાિ જાહેિ કિેલા યુિકનેસજા િખતેકોટટરૂમમાંબકિીનેપણ લિાઈ હતી.

અમેરરકા-આરિકા

9

羧³³Ъ ╙¯¸ ╙¾±Ц¹ ¸ЦªъĴщΗ આ²Цº: ¿Цє╙¯ Ù¹Ьº³» Â╙¾↓Â

§щ¸³щ આ¡Ъ _є±¢Ъ ¥ЦΝЦ Ãђ¹ ¯щ Âķ±¹Ъ ÂЦ²³ÂЦ¸ĠЪ³Ъ ã¹¾ç°Ц કº¾Ц³Ъ અ³щ ¦щà»щ 羧³³Ьє Ë¹Цºщ ╙³²³ °Ц¹ Ó¹Цºщ ´╙º¾Цº ઉ´º અЩç°·ç¸ ¸щ½¾Ъ³щ ¯щ³щ ÂЦ¥¾¾Ц³Ъ Âщ¾Ц કЦº¸ђ આ£Ц¯ આ¾Ъ ´¬ъ¦щઅ³щઆ¾Ц Âє§ђ¢ђ¸Цє આ´¾Ц¸Цєઆ¾щ¦щ. આª»Ьє § ³╙Ãє ¿Цє╙¯ Ù¹Ь³º» Â╙¾↓ ˛ЦºЦ ¯щ 羧³³Ъ ઔєє╙¯¸╙ĝ¹Ц ╙¾╙²╙¾²Ц³´а¾↓ક, આ¹ђ§³¶Ö² અ³щ ÂЬ¹ђÆ¹ ºЪ¯щ Âє·Ц½´а¾ક↓ °Ц¹ ]Ó¹Ь ´Ц¸³Цº 羧³³щ ´╙º¾Цº§³ђ³Ъ ´Âє±¢Ъ ¯щ¾Ъ ´╙º¾Цº³Ц Âѓ કђઇ³Ъ ઇÉ¦Ц Ãђ¹ ¦щ. આ¾Ц ¸Ь§¶ ´Ьæ´Цє§╙» અ´↓® કº¾Ц ¸Цªъ╙¾╙¾² ĬકЦº³Ц ºЪ° ¾¢щº³ щ Ъ ã¹¾ç°Ц કº¾Ц¸Цєઆ¾щ¦щ. Âє§ђ¢ђ¸Цє 羧³³Ъ ઔєє╙¯¸ ╙¾±Ц¹³щ ¿Цє╙¯ Ù¹Ь³º» Â╙¾↓ ˛ЦºЦ §щ¸³Ъ ¯щ¸³Ц ¸ђ·Ц³щ અ³Ьλ´ ¶³Ц¾¾Ц ¸Цªъ આ¾ક અђ¦Ъ Ãђ¹ ¯щ¸³щ ºકЦº³Ц ¸Ц¹Ц½Ь ´╙º¾Цº ˛ЦºЦ Âє¥Ц╙»¯ ¿Цє╙¯ ╙¬´Цª↔¸×щª અђµ Âђä¹» ╙ÂÄ¹ЬºЪªЪ³Ц Ù¹Ь³º» Â╙¾↓ ¡ºщ¡º ÂЦ¥Ц અ°↓¸Цє Âђä¹» µі¬¸Цє°Ъ Ù¹Ь³º» ¸Цªъ ¸±± ¡а¶ § ¸±±λ´ °ઇ ¿કы¦щ. ¸½Ъ ºÃщ ¯щ ¸Цªъ ´® §λºЪ ¯¸Ц¸ આ´®щ Âѓ ^®Ъએ ¦Ъએ ¯щ¸ ]Ó¹Ь ÂÃકЦº અ³щ ¸±± આ´¾Ц¸Цє આ¾щ ¦щ. ક±Ъ ¸¹ §ђઇ³щ ³°Ъ આ¾¯Ьє અ³щ અ¥Ц³ક આ¾³Цº ]Ó¹Ь´╙º¾Цº§³ђ ¸Цªъ ╙ïщ¿·Цઇ Âђ»єકЪ આ ઉ´ºЦє¯ ¿Цє╙¯ Ù¹Ь³º» Â╙¾↓ ¡Ц¯щ ]¯ક³Ц આÓ¸Ц³Ъ ¿Цє╙¯ ¸Цªъ ¡а¶§ આ£Ц¯§³ક અ³Ь·¾ ¶³щ §ђ કђઇ³щ ĬЦ°↓³Ц Â·Ц³Ьє ¦щ. ¿Цє╙¯ Ù¹Ьº³» Â╙¾↓ ˛ЦºЦ આ¹ђ§³ કº¾Ьє Ãђ¹ ¯ђ ≈√ આ ´½ђ³щ ¡а¶§ ÂЦºЪ ºЪ¯щ ã¹╙Ūઅђ³щ Â¸Ц¾Ъ ¿ક¯Ц ¸_³щ ]¯ક³Ц ´╙º¾Цº§³ђ³щ Ãђ»³Ъ ¸µ¯ Âщ¾Ц આ´¾Ц¸Цє કђઇ § ĬકЦº³Ъ અ¢¾¬ ³ ´¬ъ¯щ આ¾щ¦щ. ºЪ¯щ §λ╙º¹Ц¯ ¸Ь§¶ Ù¹Ь³º» ¿Цє╙¯ Ù¹Ь³º» Â╙¾↓Â³Ьє Â╙¾↓Â³Ьє Âє´® а ↓ આ¹ђ§³ કºЪ ÂЬકЦ³ Ãщà°કыº ઇ׬çĺЪ¸Цє આ´¾Ц¸Цє આ¾щ ¦щ અ³щ ]¯ક ã¹╙Ū³Ц આ ¦щà»Ц અ╙²કЦº³щ ¢╙º¸Ц અ´↓® ¶Ãђ½ђ અ³Ь·¾ ²ºЦ¾¯Ц ¬Ц¹ºщĪº ╙ïщ¿·Цઇ કº¾Ц ÂЦ°щ ¸Ġ ╙¾╙²³Ъ ã¹╙Ū¢¯ ±щ¡ºщ¡ Âђ»єકЪ Âє·Ц½щ ¦щ. ╙ïщ¿·Цઇ³ђ ╙¾¿Ц½ અ³Ь·¾ ±ºщક Ù¹Ь³º»³щ ઉŵ篺³Ьє, અ§ђ¬ અ³щ ºЦ¡¾Ц¸Цєઆ¾щ¦щ. ¾щçª »є¬³³Ц Ãщºђ³Ц ∞≤∫, ╙´³º ºђ¬ ´º આ¹ђ§³¶Ö² ¶³Ц¾щ ¦щ. ╙ïщ¿·Цઇએ ´ђ¯Ц³Ц (HA1 4JP) આ¾щ» ¿Цє╙¯ Ù¹Ь³º» Â╙¾↓ એક ±¹Ц½Ь ç¾·Ц¾³щ »Τ¸Цє »ઇ³щ Â¸Ц§³щ ¾²Ь ÂЦºЪ ઇ×¬Ъ´щ׬ת Ù¹Ь³º» Â╙¾↓ ¦щ. ¿Цє╙¯ Ù¹Ьº³» ºЪ¯щ Âщ¾Ц આ´¾Ц³Ц ઇºЦ±щ આ ã¹¾ÂЦ¹³щ ´Âє± а ↓ ¯Ц╙»¸ Â╙¾↓ ˛ЦºЦ ]¯±щóщ ¥щ´» ÂЬ²Ъ ¡Âщ¬¾Ц³Ъ, ક¹ђ↓ ¦щ અ³щ Ù¹Ь³º» Âщ¾Ц ઔєє¢щ³Ъ Âє´® ´╙º¾Цº³Ъ §λ╙º¹Ц¯ ¸Ь§¶ Ù¹Ь³º»³Ъ ¯ЦºЪ¡, ¯щ¸®щ ¸щ½¾щ»Ъ ¦щ. ╙ïщ¿·Цઇ³Ъ ´¬¡щ ºÃЪ³щ ¸¹ અ³щ ç°½³Ъ ã¹¾ç°Ц, ઔєє╙¯¸ ╙¾╙² ¸Цªъ ¯щ¸³Ц ╙±કºЪ અç¸Ъ Âђ»єકЪ ´® Âщ¾Ц આ´щ ¦щ. §λºЪ ±ç¯Ц¾щ§ђ³Ъ ã¹¾ç°Ц, ]¯ક³Ц ±щóщ ¿Цє╙¯ Ù¹Ь³º» Â╙¾↓ ˛ЦºЦ ¯¯ ¥ђ¾ЪÂщ¹ ક»Цક ³¾¬Ц¾Ъ³щ ¯ь¹Цº કº¾Ц³Ъ, ´Âє±¢Ъ ¸Ь§¶³Ц Âщ¾Ц આ´¾Ц¸Цєઆ¾щ¦щ. કђµЪ³³щ ઉ´»Ú² કº¾Ц³Ъ, Ù¹Ь³º»³Ц ╙±¾Âщ Tel: 020 8427 8778 / 07892 739 111 184 Pinner Road, Harrow HA1 4JP ╙»¸ђ¨Ъ³ કыકЦº³Ъ ã¹¾ç°Ц કº¾Ц³Ъ, ╙Ã×±Ь╙¾╙² Email: info@shantifunerals.co.uk ¸Ь§¶³Ьє Ù¹Ь³º» ¢ђ«¾¾Ц ¸Цªъ §λºЪ www.shantifunerals.co.uk


10

14th December 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

અલમિદા નેલ્સન મંડેલા

સદી પૂિન વે ી િાત છે. આપણા રાષ્ટ્રરપતા ‘મહાત્મા’ બન્યા તે પહેલાં દરિણ આરિકા િકીલાતની પ્રેક્ટટસ કરિા ગયા હતા. રેલિે પ્રિાસ દરરમયાન ફસ્ટટ ક્લાસની રટકકટ હોિા છતાં એક ઘમંડી ગોરાએ તેમને ચાલુ િેને ફેંકી દીધા. આ ઘટનાિમે ગાંધીજીના જીિનમાં સમાનતા, સ્િાતંત્ર્યની લડત માટેની રચનગારી પ્રકટાિી. ગાંધીજી તો ૨૫ િષા બાદ ભારત પાછા ફયાા, પણ દરિણ આરિકામાં િાંરતનું બીજ રોપાઇ ગયું હતુ.ં અન્યાય, અસમાનતા સામે ગાંધીજીએ ઉઠાિેલા અિાજે સમયાંતરે નેલ્સન મંડલે ા નામના યુિાનને રંગભેદ, અસમાનતા, માનિ અરધકારોના ભંગ સામે અિાજ ઉઠાિિા પ્રેયોા. તેણે આંદોલનની મશાલ પ્રટટાિી. અને તેના ઉજાસે સમગ્ર દરિણ આરિકામાંથી રંગભેદ, અસમાનતાનો અંધકાર દૂર કયોા. માનિઅરધકારોના આિા મશાલચી નેલ્સન મંડલે ાની રચરરિદાયથી રિશ્વસમુદાયમાં શોકનું મોજું ફરી િળ્યું છે. અમેરરકામાં અશ્વેત શોરષત, અસમાનતાનો ભોગ બનેલા, માનિ અરધકારોથી િંરચતોને સ્િમાન અને સમાનતા અપાિિા મારટટન લ્યુથર કકંગે રહંમતભયુું અને ઐરતહારસક કામ કયુું અને ભારતમાં મહાત્મા ગાંધીએ ગુલામીની ઝંઝીર તોડિા માટે સત્યરનષ્ઠ સાધના કરી તેિું કામ મંડલે ાએ દરિણ આરિકામાં કરી દેખાડ્યુ.ં રિશ્વના છેલ્લી બે સદીના ટોચના મહાનુભાિોમાં ગાંધીજી, કકંગ અને મંડલે ા મોખરાનું સ્થાન ધરાિે છે, પણ ઇરતહાસ પર નજર ફેરિતાં જણાશે કે મંડલ ે ાનું કામ િધુ મુશ્કેલ હતુ.ં અમેરરકા લોકતાંરિક દેશ અને ભારતના અંગ્રેજ શાસકો મૂળભૂત રીતે માનિ સ્િાતંત્ર્યના પુરસ્કતાા, પણ દરિણ આરિકાના ગોરા શાસકોએ તો એ દેશની અશ્વેત પ્રજા ઉપર ગોઝારી ગુલામી અને રંગભેદનું બેિડું ભારણ લાદયું હતુ.ં આરિકાની દરરદ્ર, ગુલામીમાં સબડતી અને અજ્ઞાન પ્રજાને પોતાના અરધકારો પ્રત્યે સભાન, સજાગ અને સરિય બનાિિાનું પાયાનું કામ આસાન નહોતુ.ં પણ આ કપરું કામ મંડલે ાએ કરી દેખાડ્યુ.ં આ માટે તેમણે અકથ્ય યાતનાઓ િેઠી, પણ ચળિળ પડતી મૂકી નહીં. આ માણસે પોતાની રજંદગીના મહામૂલા િષોા કાળ કોટડીમાં િીતાિી નાખ્યા કેમ કે તે પોતાના દેશમાંથી રંગભેદને નાબૂદ કરીને દેશિાસીઓને સમાનતાનો અરધકાર અપાિિા માગતા હતા. દુરનયાને ન્યાયપૂણા અને માનિીય બનાિિામાં જે મહાન હસ્તીયોની ભૂરમકા રહી છે તેમાં નેલ્સન મંડલે ાનું નામ સદા ઝળહળતું રહેશ.ે દુરનયામાં જ્યારે પણ રંગભેદના કલંકકત સમયને યાદ કરાશે ત્યારે

મંડલે ાના સંઘષા તેમજ રસરિના સુિણા કાળને યાદ કયાા િગર િાત અધૂરી રહેશ.ે જે લોકો રંગભેદના દંશનો ભોગ બન્યા છે તેમના માટે જ નહીં, માનિ અરધકારો અને સમાનતાના સમથાકોને પણ તેમની રિદાયથી મોટી ખોટ પડી છે. દરિણ આરિકાના કેટલાક શ્વેત લોકોએ પોતાની ગોરી ચામડીના જોરે એિો આતંક ફેલાવ્યો હતો કે જાણે તેઓ જ મનુષ્ય હતા અને અશ્વેતો પશુ. ૭ જૂન, ૧૮૯૩ની રાિે ગાંધીજીને ચાલતી િેને ફેંકી દેિાયા હતા કેમ કે તેઓ શ્વેત લોકોના કોચમાં પ્રિાસ કરતા હતા. ગાંધીજીએ પહેલી િખત દરિણ આરિકામાં રંગભેદ સામે રિરોધનો બૂરં ગયો પીટ્યો હતો. આ ચળિળને આગળ િધારિાનું શ્રેય નેલ્સન મંડલે ાને આપી શકાય. નેલ્સન મંડલે ાએ કેટલીય િખત સ્િીકાયુું છે કે રંગભેદ-રિરોધી સંઘષાની પ્રેરણા તેમને ગાંધીજી પાસેથી જ મળી હતી. મંડલ ે ાને આરિકાના ગાંધીજી તરીકે ઓળખાિિામાં આિે છે. જેલમાં િીતાિેલા તેમના રદિસો અને જેલમાંથી છૂટ્યા પછી તેમની સકારાત્મક રાજનીરત દુરનયાભરમાં ચચાામાં રહી છે. તેમણે દરિણ આરિકાનું કલેિર સમૂળગું બદલી નાંખ્યુ.ં અશ્વેતોને પણ માથું ઉઠાિીને ચાલિાનો જ નહીં, જીિિાનો પણ અરધકાર અપાવ્યો. નિા અને ન્યાયપૂણા દરિણ આરિકાનો સમગ્ર રિશ્વે સ્િીકાર કયોા. આજે આપણી િચ્ચેથી એક એિા નેતા ચાલ્યા ગયા છે, જેમને સમગ્ર દુરનયા સન્માનની નજરે રનહાળતી હતી. ભારત સરકારે મંડલ ે ાના યોગદાન અને પ્રભાિને સૌથી પહેલા પારખ્યો અને તેમને ભારતના સિોાચ્ચ સન્માન ‘ભારત રત્ન’થી પોંખ્યા. બાદમાં નોબેલ પારરતોરષકથી પણ તેઓ સન્મારનત થયા. શાંરત-સદભાિ માટે આપિામાં આિતું દુરનયાનું ભાગ્યે જ એિું કોઇ સન્માન હશે જે મંડલે ાને મળ્યું નહીં હોય. ભારત સરકારે મંડલ ે ાને અંજરલ અપાિા પાંચ રદિસનો રાજકીય શોક જાહેર કયોા છે તેમાં કંઇ આશ્ચયાજનક નથી. ભારતે હંમશ ે ા સારપનો આદર કયોા છે, સન્માન કયુું છે અને તેમાંથી પ્રેરણા મેળિી છે. મંડલ ે ાની રિદાય એક ભારતપ્રેમી આંતરરાષ્ટ્રીય રાજનીરતજ્ઞની રિદાય છે. એક િાર નેલ્સન મંડલે ાએ કહ્યું હતું કે હું જીિનમાં શીખ્યો છું કે બહાદુરીનો મતલબ એ નથી કે તમારી રજંદગીમાં ડર ન હોય. બહાદુરી તો ડરને જીતિાનું નામ છે. આ ડરને જીતી લઇને તેમણે દુરનયાનું રદલ જીતી લીધું હતુ.ં આથી જ તેમના રનધનથી દુરનયાભરને ન પૂરી શકાય તેિી ખોટ પડી છે.

ભારતમાં પાંચ રાજ્યોના ચૂટં ણી પરરણામો જાહેર થઇ ગયા છે. ઘણા અંશે ઓરપરનયન પોલ સાચા ઠયાા છે. ભાજપનો રિજય થયો છે, અને કોંગ્રસ ે નો રકાસ થયો છે. પરંતુ રાજકીય રિરતજ પર નિા ઉભરેલી આમ આદમી પાટટી (‘આપ’)ની સફળતાએ શાસક કોંગ્રસ ે અને રિપિ ભાજપ સરહતના રાજકીય પિોને પોતાની પરંપરાગત નીરતરીરત રિશે રિચારતા કરી દીધા હશે તેમાં બેમત નથી. આ ચૂટં ણીના પરરણામો પ્રજાને માિ મતદાર સમજીને પોતાના રાજકીય રોટલા શેકી લેિા માગતા રાજકીય પિો અને રાજકીય નેતાઓ માટે લાલ બતી સમાન છે. રાજસ્થાન અને પાટનગર રદલ્હીમાં જનતાએ કોંગ્રસ ે નો સફાયો કરી નાખ્યો છે. મધ્ય પ્રદેશ અને છત્તીસગઢમાં ભાજપે ફતેહ જરૂર મેળિી છે, પણ તેના અનેક રદગ્ગજો ભોંય ભેગા થઇ ગયા છે. કોંગ્રસ ે ના શીલા દીરિત જેિા ટોચના નેતાઓને હજુ હારની કળ િળી નથી. મતદારોએ રાજકીય પિોને સંકતે આપ્યો છે કે જારતિાદ, િેિિાદ અને િંશિાદનો દોર હિે લાંબો સમય ચાલિાનો નથી. અનેક નેતાઓના સંતાનો અને સગાંઓને પ્રજાએ ઘરભેગા કરી દીધા છે. આિી જ હાલત દેશમાં જારતિાદનું ઝેર ફેલાિતા લોકોની થઇ છે. જારતિાદના નામે ચૂટં ણીની િૈતરણી પાર કરિા માગતા નેતાઓના સપનાં િેરરિખેર થઇ ગયા છે. રાજસ્થાનમાં કકરોડીમલ મીણાનો પિ રાજપા જારતિાદના નામે સત્તાના શીખરે પહોંચિાના અરમાન સેિતો હતો. રાજકીય રિશ્લેષકો પણ માનતા હતા કે મીણાનો પિ ભલે બહુમતી નહીં મેળિે તો પણ સરકારની રચનામાં મહત્ત્િની ભૂરમકા જરૂર ભજિશે. પિને ગણીને ચાર બેઠક મળી છે. કકરોડીમલ મીણાના પિને મળેલો કારમો પરાજય દશાાિે છે કે પ્રજા હિે ન તો જારતિાદના ઉશ્કેરાિાની છે, અને ન તો પ્રદેશિાદના

ચક્કરમાં ફસાિાની છે. રાજસ્થાનમાં ગેહલોત સરકારના ૨૨ પ્રધાનો ચૂટં ણી હારી ગયા છે અને પ્રદેશ કોંગ્રસ ે પ્રમુખે તો રડપોઝીટ ગુમાિી છે. મધ્ય પ્રદેશમાં ભાજપે રિજયની હેરિક ફટકારી છે. સમજો કે રાજ્યમાં ભાજપની તરફેણમાં મોજું હતુ,ં પણ તેના દસ પ્રધાનો ચૂટં ણી હાયાા છે. રદલ્હીમાં તો કોઇ પિને એિો સ્પષ્ટ જનાદેશ નથી મળ્યો કે છાતી ઠોકીને સરકાર રચિા દાિો કરી શકે. રાજકીય પિો જારતિાદ કે પ્રદેશિાદના નામે તો મતદારોને લલચાિિામાં રનષ્ફળ રહ્યા જ છે, પણ લોકભોગ્ય યોજનાઓના નામે પણ મતદારોને આકષાિામાં ફાવ્યા નથી. રાજ્ય રિધાનસભાના ચૂટં ણી પરરણામોએ સંકતે તો ઘણા આપ્યા છે, પરંતુ હિે જોિાનું એ છે કે રાજકીય પિો આમાંથી કંઇ બોધપાઠ લે છે કે નહીં. બહુમતી મેળિનાર રાજકીય પિો પ્રધાનમંડળની રચનામાં અને િરહિટમાં જો આ િાતનું ધ્યાન રાખશે તો દેશના રાજકારણની દશા અને રદશા બન્ને બદલાઇ શકે છે. પ્રધાન મંડળની રચનામાં પ્રદેશિાદ, જારતિાદ અને િંશિાદને પ્રાધાન્ય આપિાને બદલે માિ લાયકાતને િધુ મહત્ત્િ અપાશે તો રાજકારણનું સ્તર િધુ કથળતું અિશ્ય અટકાિી શકાશે. રાજ્ય સરકારો રનણાયો ભલે કંઇ પણ લે, પરંતુ તે વ્યરિ કે પિના બદલે માિ રાજ્યના રહતમાં હોિા જોઇએ. રાજ્યના રહતથી િધીને રાષ્ટ્રરહત રસિાય કશું જ ન હોિું જોઇએ. આિું કરિાનું મુશ્કેલ હશે, પરંતુ અશટય નથી. આજે સમયની માગ છે કે રાજકીય પિો જૂનીપુરાણી નીરતરીરત છોડે અને નિી રિચારધારાને અપનાિે. જો આિું નહીં થાય તો મતદારો િીજા રિકલ્પને અપનાિતા, અજમાિતા ખચકાશે નહીં. રદલ્હીમાં અરરિંદ કેજરીિાલે સ્થાપેલી આમ આદમી પાટટી આનું જ્વલંત ઉદાહરણ છે.

ભારતીય મતદારોનો બદલાતો મમજાજ

બાર સાંિેઅનેતેર તૂટેતેવા િાલ

મકાનોના ભાવમાંતેજી આવી હોવાના સમાચારો છેપરંતુતેનેનાથવા માટેહવેવ્યાજના દર વધારાશે ત્યારે મધ્યમવગગની હાલત કેવી થશે તેની કોઇને ચચંતા નથી. લંડન ચવશ્વકક્ષાનું ચવરાટ શહેર છે અને તેથી ત્યાં અને નજીકના ચવસ્તારોમાં તો હંમેશા ભાવ વધવાના જ. પરંતુ તે ભાવ વધારો રોકવા વ્યાજના દર વધારવામાંઆવશેતેની અસર સમગ્ર ચિટનના લોકોનેથશે. અત્યારેમધ્યમવગગના લોકોની હાલત બાર સાંધે અનેતેર તૂટેતેવી છે, મોટાભાગના બેનીફીટ્સ બંધ કરાયા છેઅનેપગારો વધતા નથી ત્યારેઆ તેકેવો ન્યાય. - સુવનલ બમમન, કાર્ડિફ

જય િો, વવષ્ણુભાઈની.....

ઈચતહાસચવદ્દ શ્રી ચવષ્ણુભાઈ પંડ્યા ગુજરાતની ભૂગોળ અને ગરવા ગુજરાતીઓની ઈચતહાસની અમરગાથા ગાતાં ગાતાં તેઓશ્રીના સ્મરણના સથવારે, કાચિયાવાડથી નીકળી કચ્છ-બનાસકાંિા અનેભારતની સરહદ પરના છેલ્લા ગામ જલોયાથી થરપારકર - પાકકસ્તાનના સરહદી ગામ વડતલઈયા સુધીના મીિાંના રણનેપગપાળા ખુંદી વળીનેહેમખેમ નગરપારકર આવી પહોંચ્યા છેત્યારેહુંતેનેચોખાનો ચાંદલો અને કેસુડાંના ફૂલડાંથી હષગભેર વદાવી લઈ તેમનુંમનોમન સ્વાગત કરુંછું. શ્રી ચવષ્ણુભાઈ તમે આ તમારા સ્મરણોનો જે વૈભવ છે તેની ગુજરાત સમાચારના લાખો વાચક ભાઈઓને અને અન્યને અચવરત લહાણી કરતા રહેશો જી. શ્રી ચવષ્ણુભાઈ તેમની લેખનશૈલીમાં ગુજરાતમાં ગામડાંઓની તળપદી ભાષાનો જેશબ્દપ્રયોગ કરેછે (બાજરીના વડાં, ખોરડું, ઢોરઢાંખર) તે આજના આધુચનક યુગમાં ચવસરાતી જતી અને લગભગ મૃતપ્રાય અવસ્થાને આરે આવી પડેલી ગુજરાતી તળપદી ભાષાનેજીવન સંજીવની સમાન પૂરવાર થશે તેમ મારુંમાનવુંછે. અને મને તો આ તળપદી ભાષાનો શબ્દપ્રયોગ ગુંદરી જુવારના રોટલા જેવો મીિો લાગેછે. (હુંરયો કાચિવાડી એટલેરોટલા ઉપર વળી પાછો માખણનો લોંદો પણ જોઈએ હોં! બાપલા) - નવવનત ફટાવણયા, હેનવેલ

જેમ જળ વવના િાન્ય નથી ઊગતું એમ મિેનત વવના પ્રાપ્ત કરેલું જ્ઞાન ફળદાયી નથી િોતું. - ભગવાન મિાવીર તેઅો સ્લો બોલર હતા તેમજ મોટાભાગે લેગ િેક બોલ નાખતા. એક મેચમાં તેમની સામે રણજીત ચસંહની ટીમ હતી. રાજકોટ ટીમે ૧૬૮ રન બનાવેલ. એમ્પાયર મેકનેટન હતા. રણજીતે૪ રન કરેલા અનેછેલ્લા ૧૫ રન બાકી હતા ત્યારે ભાઉબાને ગાંધીજીએ આઉટ કરેલ. છેલ્લે૨ રન બાકી હતા ત્યારેચબલ રમવા આવ્યા હતા અનેબોલીંગ કરવા ગયેલ ગાંધીજીએ ચબલ દોડી જતા સ્ટમ્પની દાંડી હલાવી દઇ રણજીતચસંહની ટીમને હરાવી હતી. આ ઘટના ૧૮૮૨-૮૯ની હોવાનો અંદાજ છે. ગાંધીજીની આ કોિાસૂઝેપહેલા ચિકેટમાં જીત મેળવી હતી અને પછી સત્યાગ્રહ કરી દેશને આઝાદ કયોગહતો. - પ્રફુલ્લ પંડ્યા, લેસ્ટર

દમણ ગંગાનો વતમમાન પ્રવાિ

એ મેરેપ્યારેવતન એ મેરેબીછડેચમન તુઝ પેદીલ કુરબાન - મન્નાડે આપણે જાણીએ છીએ કે દમણ-ગંગા નદી ગુજરાત રાજ્યના વાપી શહેરમાંથી પસાર થઈ દમણમાં સમુદ્રને મળે છે. હાલ વાપી તથા દમણના ઉદ્યોગોએ દમણ ગંગાના પાણીનેપ્રદૂચષત કયુુંછે. તેને લીધેદમણના માછીમારોનેમચ્છીમારીમાંતકલીફ પડે છે તેમજ વાપી આસપાસના ખેડૂતોની જમીન પણ ખેતીલાયક રહી નથી. હાલમાં ગુજરાતની ઘણી એસ.ટી. બસને દમણ-ગંગા નામ આપવામાં આવ્યું છે. દમણ-વાપીનેજોડતા મુખ્ય માગગનેમહાત્મા ગાંધી માગગનામ આપવામાંઆવ્યુંછે. હમણાંઆ માગગપર અકસ્માતો ઘણા થઈ રહ્યા છે. ખરેખર તો વાહનચાલકોએ અને આપણે બધાએ સુધરવાની જરૂર છે. આથી હવે દમણ તેમજ વાપીની જનતાએ સાથે મળીને અકસ્માત તેમજ પયાગવરણને નુકસાન પહોંચાડતા કારણોનેદૂર કરી માણસો, પશુ-પક્ષીઓ, વૃક્ષોનેપણ સુખ-ચૈન મળેતેવુંકરવુંજોઈએ. અંતમાં મારેએટલુંજ કહેવુંકેમાણસની જાતનેકેટલી વખત કહેવું. અંતઃકરણની ભાવના - સ્વામી સમસ્યાનંદ, લેસ્ટર હંમેશા સમયસર મળતા 'ગુજરાત સમાચાર નોંિ: સ્વામીજીના નામે આ પત્ર લખનાર એચશયન વોઈસ' વાંચીને ખૂબ જ સંતોષ થાય છે. પત્રલેખકના પત્ર અનેપ્રશ્નો સુયોગ્ય જણાતા તેમનું આપેચદવાળી અંક મોકલાવ્યો અનેદરેક ગ્રાહકોએ ઉપનામ લખાયેલું િોવા છતાં અમે આ પત્ર પ્રશંસા કરી, કરે છે અને કરશે જ. તેનું સાચુ અને પ્રકાવશત કરીએ છીએ. પરંતુ સ્વામીજીને તેમની ખાસ કારણ એ જ કેઆપેકંજુસ થઈ પૈસા - પાઉન્ડ સાચી અોળખ જણાવવા નમ્ર વવનંતી છે. પત્ર બચાવવા માટે કોઈ અંક બંધ ન કયાગ અને રાબેતા લખનાર સ્વામીજી ભાઇ છેકેબેન તેજાણવુંજરૂરી મુજબ 'ગુજરાત સમાચાર - એચશયન વોઈસ'ના અંકો છે. દરેક પત્ર લેખકો અનેસ્વામીજીનેનમ્ર વવનંતી મોકલતા રહ્યા. કે તેઅો પોતાના પત્ર નામ, સરનામા તેમજ સંપકક અંક સુશોચભત અનેઆકષગક છે. પહેલુંજ પાનું નંબર - ઇમેઇલ વગેરેસાથેજ મોકલે. અન્યથા પત્ર જોઈને એમ થાય કે, સેવા તો ખરેખર 'ગુજરાત પ્રકાવશત કરાશેનવિં. સમાચાર' જ આપેછે. કારણ કેઆપનામાંલોભવૃચિ - તંત્રી નથી. પણ ઉમદા સેવા - લાગણી અને ગ્રાહકોને ટપાલમાંથી તારવેલું સંતોષ આપવો એ જ આપની અંતઃકરણની ભાવના • બવમિંગિામથી કકશોરભાઇ પંચાલ જણાવે છે કે કેમુદ્રાલેખ છે. આપણા વડાપ્રધાન ડેચવડ કેમરન ભારતની મુલાકાત - પ્રભુદાસ જે. પોપટ, હંસલો બાદ હવેચીન જઇ ચિટનના વેપાર ઉદ્યોગમાંરોકાણ

ગાંિી વિકેટર

ભારતને આઝાદી અપાવનાર મહાત્મા ગાંધી કુશળ ચિકેટર હતા. આની નોંધ જામનગરના રાજવી રણજીતચસંહે કરી છે. રણજીતચસંહ ઈંગ્લલશ કાઉન્ટીમાં૧૮૯૯માં૩૦૦૦ રન કરનાર અનેકેપ્ટન પદ સંભાળનાર પ્રથમ ભારતીય હતા. ૧૮૯૫ એમસીસી લોડડઝ મેદાન પર રમનાર પ્રથમ ભારતીય હતા. ગાંધીજી રાજકોટની ટીમ તરફથી રમેલા અને

કરવા સમજાવી રહ્યા છે. શુંઆ નવા યુગના એંધાણ નથી? • વમલ્ટન કકન્સથી મંજુલાબેન પટેલ જણાવે છે કે 'ભારત સચહત ચવશ્વના દેશોની સરખામણીએ અહીની સરકારી શાળાઅોમાં બાળકોના ચશક્ષણનું સ્તર ગગડી રહ્યું છે અને તેને કારણે સ્થાચનક શ્વેત અને અશ્વેત બાળકોને મોટા થતા નોકરીઅોમાં તકલીફ પડી રહી છેતેયોલય નથી.

ગુજરાત સમાચાર અનેએિશયન વોઇસનેઆપ કોઇ સંદેશ આપવા માગો છો? લવાજમ/વવજ્ઞાપન સંબંવિત કોઇ માવિતી જોઇએ છે? િમણાંજ ફોન ઉઠાવો અથવા ઇ-મેઇલ કરો. અમેઆપનેમદદ કરવા તત્પર છીએ. Karma Yoga House, 12 Hoxton Market (Off Coronet Street) London N1 6HW

Tel: 020 7749 4080/4000 Fax: 020 7749 4081

Email: gseditorial@abplgroup.com, aveditorial@abplgroup.com, www.abplgroup.com www.facebook.com/GujaratSamacharNewsweekly


14th December 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

આસારામનો ભાગેડુપુત્ર નારાયણ સાંઇ ઝડપાયો

સુરતઃ પ૮ દિવસ સુધી ફરાર રહ્યા પછી છેવટે િુષ્કમમનો આરોપી નારાયણ સાંઇ પોલીસના હાથેપકડાયો છે. ગત સપ્તાહે દિલ્હી પોલીસની ક્રાઇમ બ્રાન્ચે તેને પંજાબ-હદરયાણા બોડડરથી પકડયો હતો. પોલીસે નારાયણ સાંઇનેદિલ્હીની કોટડમાં રજૂ કરતાં તેને દરમાન્ડ પર ગુજરાત પોલીસનેસોંપ્યો છે. સુરતની બે બહેનમાંથી એક બહેનેછ ઓક્ટોબરેનારાયણ પર િુષ્કમમનો કેસ િાખલ કયોમ હતો. બીજી બાજુ, નારાયણના દપતા આસારામ પણ િુષ્કમમના આરોપસર જોધપુરની જેલમાંકેિ છે. ક્રાઇમ બ્રાન્ચે નારાયણની સાથે કારમાં જઇ રહેલા ડ્રાઇવર રમેશ અને કૌશલ ઠાકુર ઉફફે હનુમાનની પણ ધરપકડ કરી છે. આ ત્રણેયને કુરુક્ષેત્રના પીપલી ગામમાંથી પકડ્યા હતા. તે પછી તેમને દિલ્હી લઇ જવાયા હતા. તેમની ઓળખ પાકી કરીને કોટડમાં રજૂ કયામ હતા. દિલ્હીની ક્રાઇમ બ્રાન્ચ(નોથમ)ના ડીસીપી કુમાર જ્ઞાનેશે જણાવ્યું કે ૩પ અદધકારીની નવ ટીમે૩૬ કલાક સુધી સતત કાયમરત હતી. દિલ્હીથી હદરયાણા સુધીના ૩૩૨ કકલોમીટર લાંબા રસ્તા પર નાકાબંધી કરી હતી ત્યારે નારાયણ પકડાયો હતો. પાઘડી-ટ્રેક સૂટમાંહતો નારાયણ ધરપકડ વખતેનારાયણેલાલ પાઘડી અનેવાિળી રંગનો ટ્રેક સૂટ પહેરેલો હતો. ધરપકડ વખતેતેની પાસેરૂ. ૨.૬૧ લાખ, છ મોબાઇલ ફોન અને ૧૨૯ દસમકાડડ હતા. આ ઉપરાંત ગાડીમાં રાંધવાનાં વાસણો અને ચૂલો પણ હતાં. પૂછપરછ િરદમયાન તે કશું જ બોલતો ન હતો. હુંનારાયણ સાંઇ નથી... પોલીસનેપાકી બાતમી હતી કે, યુપી પાદસંગની ફોડડ ઇકો સ્પોર્સમ કાર ટાઇટેદનયમમાં નારાયણ સાંઇ પસાર થવાનો છે.

સુરત (પશ્ચચમ) લિધાનસભાની ચૂંટણીમાં ભાજપનો લિજય

પાંચ રાજ્યોની સુરતઃ ચવધાનસભાની ચૂટં ણી સાથેસુરત (પશ્ચચમ) ચવધાનસભાની પેટાચૂંટણી યોજાઇ હતી. જેમાં ભાજપના પૂણણેશ મોદીએ કોંગ્રેસના દલપત પટેલને૬૬૨૭૪ મતની સરસાઇથી હરાવ્યા હતા. મોદીને ૮૬૦૨૯ મત મળ્યા હતા જયારે દિપત પટેિને માત્ર ૧૯,૭૫૫ મત જ મળ્યા હતા. આ પેટાચૂંટણીની મહત્ત્વની બાબત એટલેપોલીસેનેશનલ હાઇવેનં. સાથેના િુષ્કમમના કેસમાંસોમવારે એ હતી કે દસ જેટલા અપિોએ ૧ પર તેનો પીછો શરૂ કયોમહતો. તેની પત્ની જાનકી સામેબેસાડીને ઉમેદવારી કરવા છતાંતેતમામને તેની કારને ઓવરટેક કરી પોલીસે ઉલટ તપાસ કરી હતી. ભેગા મળીને માત્ર ૧૬૬૪ મત જ પોલીસે પૂછપરછ શરૂ કરી ત્યારે જેમાં પત્ની જાનકીની સંમદતથી મળ્યા હતા. જયારેNOTA (નન નારાયણ સાંઇ અને હનુમાને નારાયણ અને જમનાએ ઓિ ધ અબવ)ના ચવકલ્પને મતદારોએ પંસદ કયોા પોતાની ઓળખ છુપાવી હતી. અનૌરસ સંતાનને જન્મ આપ્યો ૨૩૦૭ હતો. ચૂંટણીપંચે આ પેટાચૂંટણી તમેનારાયણ સાંઇ છો ને? આવો હોવાના નારાયણના જુઠ્ઠાણાનો પ્રથમવાર ગુજરાતમાં એકપણ સવાલ પૂછાતાંતેણેના પાડી હતી પિામફાશ થતા પોલીસનેિુષ્કમમના ઉમેદવાર પસંદ ના હોય તો અને પોતાનું ખોટું નામ જણાવ્યું કેસમાં મહત્ત્વની સફળતા મળી NOTA નો ચવકલ્પ આપ્યો હતો.

હતું. પોલીસે કારને કોમડન કરી હતી અને બીજી ટીમ આવતા તમામને દિલ્હી લઈ જવાયા હતા. જ્યાં પૂછપરછમાં શીખ જેવો વેશ ધારણ કરનારા શખસે પોતે નારાયણ સાંઇ હોવાનું કબૂલી લીધુંહતું. સલાહકારોએ ફસાવ્યો નારાયણ પકડાઈ ગયા બાિ હવે િોષનો ટોપલો હવે તેના કાનૂની સલાહકારના માથા પર ઢોળી રહ્યો છે. તેણે કહ્યું કે, મને ભાગતા ફરવા માટે કહેવાયું એટલેહુંઅલગ અલગ જગ્યાઓ પર છુપાઈ રહ્યો હતો. નારાયણ સાંઇએ દિલ્હીમાં કબૂલાત કરી હતી કે, મારી સામે જ્યારે ગુનો નોંધાયો ત્યારે મારા કાનૂની સલાહકારોએ મને એવી સલાહ આપી હતી કે, જો તમે પોલીસ સમક્ષ હાજર થશો તો ફસાઈ જશો. એટલે તમે અલગ અલગ જગ્યા પર ફરતા રહો. જો તમે પોલીસના હાથે આવશો તો પોલીસ તમારી સામે ખોટા પુરાવા ઉભા કરી િેશે. એટલે હું ભાગતો ફરી રહ્યો હતો. પત્ની સામેપૂછપરછ નારાયણ સાંઇની સાદધકા

છે. સુરત પોલીસના ડીસીપી ડીસીપી શોભા ભૂતડાના નેતૃત્વમાં પોલીસ ટીમે જહાંગીરપુરા આશ્રમમાંનારાયણ સાંઇનેલઇ જઇ જયાંિુષ્કમમકયુું હતું તે શાંદતકુદટયા સદહતનું પંચનામું કયુું હતું. નારાયણે કુટીયાને ઓળખી બતાવવાની સાથે પોલીસ સમક્ષ કેટલીક મહત્ત્વની કબૂલાત કરી હતી. આ કેસમાં નારાયણ સાંઇના બોડી ગાડડહનુમાન ઉફફેકૌશલ ઠાકુરની દરમાન્ડ િરદમયાન પૂછપરછ થઇ રહી છે. આસારામની અરજી ગાંધીનગર કોટેેફગાવી સુરતની યુવતી ઉપર બળાત્કારના ગુનામાં પોલીસે ઝડપેલાં આસારામ અત્યારે જોધપુરની જેલમાં છે ત્યારે તેમની રેગ્યુલર જામીન માટેની અરજી ગાંધીનગર એડી. સેસન્સ કોટેડ ફગાવતાં તેમના વકીલે ડીસ્ટ્રીક્ટ કોટડમાં જામીન માટે અરજી કરી હતી. જેની સુનાવણી બાિ ચોથી દડસેમ્બરે ગાંધીનગર ડીસ્ટ્રીક્ટ કોટડના જજ જી.કે. ઉપાધ્યાયે આસારામની જામીન અરજી ફગાવી છે.

• ગીર અભયારણ્યને શ્રેષ્ઠ સુરલિત લિસ્તારનો સેન્ચુરી એિોડડઃ સમગ્ર એચશયામાં ચસંહના વસવાટ માટે જાણીતા જૂનાગઢ ચજલ્લાના ગીર અભ્યારણ્ય અને રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાનને બેસ્ટ પ્રોટેક્ટ એચરયા માટે સેન્ચુરી મેગેઝીન એવોડડ મુંબઈ ખાતે એનાયત થયો છે. જુનાગઢના સી.સી.એિ. આર.એિ. મીનાએ આ એવોડડ સ્વીકાયોા હતો. ગીર અભયારણ્ય અને રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન ૧૪૦૦થી વધુ ફકલોમીટરમાં પથરાયેલ છે અને તેમાં માલધારીઓ ૬૦૦૦ પશુઓ સાથે રહે છે. આ માલધીરીઓનો વન્ય પ્રાણી પ્રત્યેના પ્રેમનેકારણેવન્ય પ્રાણીઓ વધુસુરચિત છે. જાનવરોની સુરિાની કદરરૂપેઆ એવોડડમાટેગીર અભયારણ્ય અનેરાષ્ટ્રીય ઉદ્યાનની પસંદગી થઇ હતી.

ગુજરાત

• પાલિતાણામાં લિશાળ રંગોળીનું સજજનઃ પાચલતાણાના સરોડમાં રાજેન્દ્ર ચવદ્યાધામ તીથા ખાતેયોજાઈ રહેલા ભવ્ય પ્રચતષ્ઠા મહોત્સવ દરચમયાન તીથા પચરસરમાં મુંબઇના જાણીતા રંગોળી કલાકાર રાહુિ સ્િામીએ ૨૪,૦૦૦ ચોરસ િૂટ ચવસ્તારમાં ૧૩ કલાકની મહેનતને અંતે ચવશાળ રંગોળી બનાવી છે, જે એક રેકોડડ હોવાની પણ સંભાવના છે. આ ચવશાળ રંગોળીમાં ચવચવધ કલરના ૨૪ ફકલોનો એક કટ્ટો એવા ૧૩૨ કટ્ટા તેમ જ સિેદ ચચરોડીના ૯૦ કટ્ટા મળી કુલ ૫૫૫૦ ફકલો ચચરોડીનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે.

11

ગાંધીજીના અલિંસાના લસદ્ધાંતોનેઅપનાિીનેદલિણ આલિકામાં રંગભેદ લિરોધી ચળિળ ચિાિનાર નેલ્સન મંડેિાએ ૨૭ જાન્યુઆરી, ૧૯૯૫ના રોજ તેમની અમદાિાદ મુિાકાત દરલમયાન ગાંધી આશ્રમની મુિાકાત િીધી િતી. ગાંધી ટોપી પિેરીનેઅંબર ચરખા પર િાથ અજમાિતા મંડેિા તેમની િાિાલણક મુદ્રામાંઆ ફાઈિ તસિીરમાં નજરેપડેછે. ૬ લડસેમ્બરેતેમના લનધનના સમાચાર મળતાંજ ગાંધી આશ્રમમાંપ્રાથજનાનુંઆયોજન કરાયુંિતું. સ્િ. મંડેિાનેરાજ્યપાિ ડો. કમિાજી, મુખ્ય પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી, લિધાનસભામાંલિરોધપિના નેતા શંકરલસંિ િાઘેિા તથા કોંગ્રેસ પ્રદેશ પ્રમુખ અજુજન મોઢિાલડયાએ સદગતના કાયોજનેયાદ કરી શ્રદ્ધાંજલિ પાઠિી છે.

ભાજપના કમળમાંથી ભગવાનેરામ રામ

સુરતઃ ભારતમાં બીજા નંબરના મોટામાં મોટા રાજકીય પિ, ભારતીય જનતા પાટટીનો પયાાય કહો કેઓળખ સમા ચૂંટણી ચચહ્ન કમળમાંથી કેસરીયો રંગ દૂર કરવામાં આવ્યો છેભાજપના ચૂંટણી ચચહ્ન કમળમાં કોઇપણ પ્રકારનો રંગનો ઉપયોગ નહીં કરવા અને કમળને બ્લેક એન્ડ વ્હાઇટ સ્વરૂપમાંરજૂ કરવાની માગાદશાન સૂચનાઓ સમગ્ર દેશનાંભાજપના એકમોના વડાઓ જોગ જારી કરવામાં આવી છે. આચચયાપમાડેતેવી વાત એ છે કે ભાજપના ચચહ્ન કમળને

બ્લેક એન્ડ વ્હાઇટ કરવા અંગેનો ચનણાય તાજેતરમાં સંપન્ન થયેલી પાંચ રાજ્યોની ચૂંટણી પહેલા લેવાઇ ચૂક્યો હતો, પરંતુ, આ ચનણાયની જાહેરાત થાય એ પહેલા તો પાંચેય રાજ્યોમાં ભાજપના ચૂંટણી સાચહત્યનું છાપકામ પૂણા કરાયું હતું. પરીણામેહવેથી તમામ સ્થળે કેસરીયા રંગ જ કાઢી નાખવાની સાથેકોઈપણ પ્રકારના રંગ, બેકગ્રાઉન્ડ, ગ્રાફિક્સ વગરના બ્લેક બોડડર ધરાવતા કમળના ચચહ્નનો જ ઉપયોગ િરચજયાતપણે કરવા સૂચના આપવામાંઆવી છે.


12

ркЧрлБркЬрк░рк╛ркд

14th December 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

рк▓рлЛркХрк╕ркнрк╛ ркЪрлВркВркЯркгрлАркГ ркЧрлБркЬрк░рк╛ркдркирлА ркдркорк╛рко рк╕рлАркЯрлЛ рккрк░ AAP ркЭркВрккрк▓рк╛рк╡рк╢рлЗ

ркжрк┐рк▓рлНрк╣рлАркирлА ркЕркоркжрк╛рк╡рк╛ркжркГ ркжрк┐ркзрк╛ркирк╕ркнрк╛ ркЪрлВркВркЯркгрлАркорк╛ркВ рк░рк╛ркЬркХрлАркп ркЗркжркиркВркЧ рк╢рк░рлВ ркХрк░ркирк╛рк░ тАШркЖрко ркЖрк┐ркорлА рккрк╛ркЯркЯрлАтАЩ (ркЖркк)ркирк╛ ркЬрлЛрк░рк┐рк╛рк░ рккрлНрк░рк┐рк╢рк╢ркиркерлА ркирлИркжрк┐ркХ рккрлНрк░рлЛркдрлНрк╕рк╛рк╣рки ркорк│рк┐рк╛ рккркХрлНрк╖рлЗ рлирлжрлзрлк рк▓рлЛркХрк╕ркнрк╛ркирлА ркЪрлВркВркЯркгрлАркорк╛ркВ рккркг ркЭркВрккрк▓рк╛рк┐рк┐рк╛ркирлА рк┐рлИркпрк╛рк░рлА рк┐рк╢рк╛рк╢рк┐рлА ркЫрлЗ. тАШркЖркктАЩркирк╛ ркЕркЧрлНрк░ркгрлА ркирлЗрк┐рк╛ ркЕркирлЗ рккркЯрккркбркЧркВркЬ ркжрк┐ркзрк╛ркирк╕ркнрк╛ ркмрлЗркаркХ рккрк░ркерлА ркнрк╛ркЬрккркирк╛ ркЙркорлЗрк┐рк┐рк╛рк░ркирлЗ рк╣рк░рк╛рк┐ркирк╛рк░рк╛ ркоркирк┐рк╖ ркирк┐рк┐рлЛркжрлАркпрк╛ркП ркЬркгрк╛рк╡рлНркпрлБркВ рк╣рк┐рлБркВ ркХрлЗ ркЖркЧрк╛ркорлА рк▓рлЛркХрк╕ркнрк╛ ркЪрлВркВркЯркгрлАркорк╛ркВ рк┐рлЗркоркирлЛ рккркХрлНрк╖ ркЧрлБркЬрк░рк╛рк┐ркирлА рк┐ркорк╛рко рлирлм ркмрлЗркаркХрлЛ рккрк░ ркЙркорлЗрк┐рк┐рк╛рк░рлА ркХрк░рк╢рлЗ.

ркорлБркЦрлНркпркдрлНрк┐рлЗ тАШркЖркктАЩркирлЗ ркорлЛрк┐рлА рклрлЗркХркЯрк░ркерлА ркХрлЛркЗ рклрлЗрк░ рккркбрк┐рлЛ ркиркерлА ркЕркирлЗ рк░рк╛ркЬркХрлАркп рккркжрк░рк┐рк┐рк╢рки ркЬрк░рлВрк░рлА рк╣рлЛрк┐рк╛ркерлА ркорлЛрк┐рлАркирлА рк╕рк╛ркорлЗ рккркг рк┐рлЗркУ ркЪрлВркВркЯркгрлА рк▓ркбрк╢рлЗ, рк┐рлЗрк┐рлЛ ркжркиркзрк╛рк╢рк░ ркжрк╕рк╕рлЛрк┐рлАркпрк╛ркП рк╡рлНркпркХрлНркд ркХркпрлЛрк╢ рк╣рк┐рлЛ. рк┐рлЗркоркгрлЗ рк┐ркзрлБркорк╛ркВ ркЬркгрк╛рк╡рлНркпрлБркВ рк╣рк┐рлБркВ ркХрлЗ рк▓рлЛркХрлЛркП ркЕркоркирлЗ рк╕рк╣ркХрк╛рк░-ркЖрк┐ркХрк╛рк░ ркЖрккрлНркпрлЛ ркЫрлЗ. ркЬрлЗркирлЛ ркПркХ ркЕркерк╢ ркП рккркг ркирлАркХрк│рлА рк╢ркХрлЗ ркЫрлЗ ркХрлЗ рк▓рлЛркХрлЛркП ркнрк╛ркЬркк ркЕркирлЗ ркХрлЛркВркЧрлНрк░рк╕ рлЗ ркирлЗ ркЬрк╛ркХрк╛рк░рлЛ ркЖрккрлНркпрлЛ ркЫрлЗ. рк▓рлЛркХрлЛ рккркжрк░рк┐рк┐рк╢ркиркирлБркВ рк░рк╛ркЬркХрк╛рк░ркг ркЕркирлЗ ркЗркЪрлНркЫрк╛ ркзрк░рк╛рк┐рлЗ ркЫрлЗ. ркЕркорлЗ рк▓рлЛркХрлЛркирлА ркЗркЪрлНркЫрк╛рккрлВркжрк┐рк╢ ркорк╛ркЯрлЗ рлирлжрлзрлкркорк╛ркВ рк▓рлЛркХрк╕ркнрк╛ркирлА ркЪрлВркВркЯркгрлАркорк╛ркВ рккркг

тАв ркнркЯрлНркЯ ркдрккрк╛рк┐ рккркВркЪркирлЗ рк╣рк╛ркЗркХрлЛркЯркЯркорк╛ркВ рккркбркХрк╛рк░ркГ ркХркЪрлНркЫркирлА ркпрлБрк┐ркдрлАркирлА ркЬрк╛рк┐рлВрк┐рлА ркХрлЗрк┐ркорк╛ркВ ркЧрлБркЬрк░рк╛ркд рк┐рк░ркХрк╛рк░рлЗ ркдрккрк╛рк┐ рккркВркЪркирлА рк░ркЪркирк╛ ркХрк░рлА ркЫрлЗ. рк╣рк┐рлЗ ркЧрлБркЬрк░рк╛ркд рк╣рк╛ркЗ ркХрлЛркЯркЯ рк┐ркоркХрлНрк╖ ркеркпрлЗрк▓рлА ркЬрк╛рк╣рлЗрк░рк╣рлАркдркирлА ркПркХ рк░рлАркЯркорк╛ркВ ркЖ рккркВркЪркирлЗ рк╕рк┐ркЦрлЗрк░рлА ркирк╛ркЦрлА рк┐ркоркЧрлНрк░ рк┐ркХрк░ркгркирлА ркдрккрк╛рк┐ рк┐рлАркмрлАркЖркЗркирлЗ рк┐рлЛркВрккрк┐рк╛ркирлА ркжрк╛ркж ркорк╛ркЧрк┐рк╛ркорк╛ркВ ркЖрк┐рлА ркЫрлЗ. ркжрлЗрк╢ркирк╛ рлпрлйрлжрлжрлж ркирк╛ркЧрк╕рк░ркХрлЛркирлА ркорк╛ркдрлНрк░ ркирк┐ ркорк╛рк┐ркирк╛ ркЧрк╛рк│рк╛ркорк╛ркВ ркЬ ркеркпрлЗрк▓рлА ркЬрк╛рк┐рлВрк┐рлАркирк╛ ркХрлЗрк┐ркорк╛ркВ ркдрккрк╛рк┐ ркХрк░рк┐рк╛ркирлЗ ркмркжрк▓рлЗ рк┐рк░ркХрк╛рк░ ркорк╛ркдрлНрк░ ркПркХ ркорк╕рк╣рк▓рк╛ркирлА ркЬрк╛рк┐рлВрк┐рлА ркорк╛ркЯрлЗ ркХрлЛркЗ ркЬрк╛рк╣рлЗрк░рк╣рлЗркдрлБ рки рк╣рлЛрк┐рк╛ ркЫркдрк╛ркВ ркдрккрк╛рк┐рккркВркЪркирлА рк░ркЪркирк╛ ркХрк░рлА ркЫрлЗ. ркЕрк░ркЬркжрк╛рк░рлЗ ркЖ ркХрлЗрк┐ркирлА ркЬрк▓рлНркжрлА рк┐рлБркирк╛рк┐ркгрлА ркХрк░рк┐рк╛ ркорк╛ркЯрлЗ ркЧркд рк┐рккрлНркдрк╛рк╣рлЗ ркЪрлАркл ркЬркирлНркеркЯрк┐ркирлА ркЦркВркбрккрлАрка рк┐ркоркХрлНрк╖ ркжрк╛ркж ркорк╛ркЧрлА рк╣ркдрлА. ркЬрлЛркХрлЗ рк╣рк┐рлЗ ркЖ рк╕рк░ркЯ рккрк░ рк┐рлБркирк╛рк┐ркгрлА рк╣рк╛рке ркзрк░рк╛рк╢рлЗ. ркХркЪрлНркЫркирк╛ рккрлВрк┐рк╡ ркХрк▓рлЗркХрлНркЯрк░ рк┐ркжрлАркк рк╢ркорк╛рк╡ ркЖ ркпрлБрк┐ркдрлАркирк╛ рк┐ркВрккркХркХркорк╛ркВ рк╣рлЛрк┐рк╛ркерлА ркдрлЗркирлА ркЬрк╛рк┐рлВрк┐рлА ркеркЗ рк╣рлЛрк┐рк╛ркирлЛ ркЖркХрлНрк╖рлЗркк ркеркпрк╛ ркЫрлЗ.

┬е╤Т┬║╨к┬│╤Т ┬╖┬╣?

GOOD NEWS! WE ARE HERE TO PROTECT YOU

SECURITY SPECIALISTS

Manufacturers and installers of quality Steel Fabrications Domestic and Commercial. Collapsible Security Grilles, Window Fixed Bar Grilles, Wrought Iron Gates, Ornamental remote control Gates, Railings, Fire escapes Stair Cases and Steel Door.

Call for free estimate: Pravin, Ketan or Manubhai on

Tel: 020 8903 6599 Mobile: 07956 418 393 Add: 592c Atlas Road, Wembley, HA9 0JH

Fax No: 020 8900 9715

www.kpengineering.co.uk

ркЭркВрккрк▓рк╛рк┐рлАрк╢рлБ.ркВ ркЖрко ркЖрк┐ркорлА рккрк╛ркЯркЯрлАркирк╛ ркЧрлБркЬрк░рк╛рк┐ркирк╛ рккрлНрк░ркорлБркЦ ркиркжрк┐рлЗрк╢ркнрк╛ркЗ рк╡рк╛ркШрлЗрк▓рк╛ркП ркЬркгрк╛рк╡рлНркпрлБркВ рк╣рк┐рлБркВ ркХрлЗ, тАШрк┐рлЗрк╢ркирк╛ рк┐ркгрк╕рлЛ ркжркЬрк▓рлНрк▓рк╛ркорк╛ркВ ркЕркорк╛рк░рк╛ рккркХрлНрк╖ркирк╛ ркХрк╛ркпрк╢ркХрк░ ркЫрлЗ. ркЧрлБркЬрк░рк╛рк┐ркирк╛ рлирлж ркжркЬрк▓рлНрк▓рк╛ркорк╛ркВ тАШркЖркктАЩркирк╛ ркХрк╛ркпрк╢ркХрк░рлЛ рккркХрлНрк╖ркирлА ркжрк┐ркЪрк╛рк░ркзрк╛рк░рк╛ркирлЛ рккрлНрк░ркЪрк╛рк░ ркХрк░рлЗ ркЫрлЗ. тАШркЖркктАЩ ркХрлЛркЗ ркХрлНрк╖рлЗркжрк┐ркп ркХрлЗ рк╕рлНркерк╛ркжркиркХ рккркХрлНрк╖ ркиркерлА, рккрк░ркВрк┐рлБ рк░рк╛ркЬркХрлАркп рккркХрлНрк╖ рк╣рлЛрк┐рк╛ркерлА ркЖркЧрк╛ркорлА ркЪрлВркВркЯркгрлАркорк╛ркВ ркЧрлБркЬрк░рк╛рк┐ рк╕ркжрк╣рк┐ ркЖркЦрк╛ рк┐рлЗрк╢ркорк╛ ркЪрлВркВркЯркгрлА рк▓ркбрк╢рлЗ. ркЧрлБркЬрк░рк╛рк┐ркорк╛ркВ рк╕рк╛рк░рк╛ рккркХрлНрк╖ркирк╛ рк╕рк╛ркерлЗ рк╕рк╛рк░рк╛ ркжрк┐рккркХрлНрк╖ркирлА рккркг ркЬрк░рлВркжрк░ркпрк╛рк┐ ркКркнрлА ркеркЗ ркЫрлЗ.

тАв ркЧрлБркЬрк░рк╛ркдркирк╛ ркирк╡ркиркиркпрлБркХрлНркд рк▓рлЛркХрк╛ркпрлБркХрлНркдркирлА ркмрлБркзрк╡рк╛рк░рлЗ рк╢рккркеркирк╡ркиркзркГ рк░рк╛ркЬрлНркпркирк╛ ркЪрлЛркерк╛ ркирк┐рк╕ркиркпрлБркХрлНркд рк▓рлЛркХрк╛ркпрлБркХрлНркд ркбрлА. рккрлА. ркмрлБркЪркирлЗ ркмрлБркзрк┐рк╛рк░рлЗ рк░рк╛ркЬрлНркпрккрк╛рк▓ ркбрлЛ. ркХркорк▓рк╛ ркмрлЗркиркирк╡рк╛рк▓ рк░рк╛ркЬркнрк┐ркиркорк╛ркВ рк╣рлЛркжрлНркжрлЛ ркЕркирлЗ ркЧрлБрккрлНркдркдрк╛ркирк╛ рк╢рккрке ркЧрлНрк░рк╣ркг ркХрк░рк╛рк┐рк╢рлЗ. ркЖ рк┐рк┐ркВркЧрлЗ рк╕рк┐ркзрк╛ркирк┐ркнрк╛ркирк╛ ркЕркзрлНркпркХрлНрк╖ рк╡ркЬрлБркнрк╛ркЗ рк╡рк╛рк│рк╛, ркорлБркЦрлНркп рк┐ркзрк╛рки ркирк░рлЗркирлНркжрлНрк░ ркорлЛркжрлА, рк╕рк┐рк░рлЛркз рккркХрлНрк╖ркирк╛ ркирлЗркдрк╛ рк╢ркВркХрк░ркирк┐ркВрк╣ рк╡рк╛ркШрлЗрк▓рк╛ рк┐рк╕рк╣ркдркирк╛ ркЕрк╕ркп ркорк╣рк╛ркирлБркнрк╛рк┐рлЛ ркЙрккркирлНркеркеркд рк░рк╣рлЗрк╢рлЗ.

рккрлА. рк┐рлА. ркарк╛ркХрлБрк░ ркЧрлБркЬрк░рк╛ркдркирк╛ рккрлЛрк▓рлАрк┐ркирк╛ ркирк╡рк╛ рк╡ркбрк╛

ркЧрк╛ркВркзрлАркиркЧрк░ркГ ркорлБркЦрлНркп рк┐ркзрк╛рки ркирк░рлЗркирлНркжрлНрк░ ркорлЛркжрлАркП ркЧрлБркЬрк░рк╛ркдркирк╛ ркирк┐рк╛ рлирлпркорк╛ рккрлЛрк▓рлАрк┐ рк┐ркбрк╛ ркдрк░рлАркХрлЗ ркЕрк╕ркзркХ рккрлЛрк▓рлАрк┐ ркорк╣рк╛рк╕ркиркжркжрлЗрк╢ркХ ркЕркирлЗ рк░рк╛ркЬрлНркпркирлА ркЬрлЗрк▓рлЛркирк╛ рк┐ркбрк╛ рккрлА. рк┐рлА. ркарк╛ркХрлБрк░ркирлЗ рк┐ркорлЛрк╢рки ркЖ рккрлА ркирлЗ рк╕ркиркоркгрлВркХ ркХрк░рлА ркЧрлГрк╣ ркЫрлЗ. рк╕рк┐ ркнрк╛ ркЧ ркирлЛ рк╣ рк┐рк╛ рк▓рлЛ рк┐ркВркнрк╛рк│ркдрк╛ ркорлБркЦрлНркп рк┐ркзрк╛рки ркирк░рлЗрк╕ркжрлНрк░ ркорлЛркжрлАркП рк┐рлЛркорк┐рк╛рк░рлЗ рккрлА.рк┐рлА. ркарк╛ркХрлБрк░ рк┐рк╕рк╣ркд ркХрлБрк▓ рлзрлм ркЖркИрккрлАркПрк┐ркирлЗ ркмрквркдрлА ркЖрккрлА ркЫрлЗ. ркЖ рк┐рк╛ркерлЗ ркЬ рк░рк╛ркЬрлНркпркирк╛ ркПрк╕ркбрк╢ркирк▓ рк░рлЗрк╕ркХркирк╛ ркЗрк╕ркЪрк╛ркЬрк╡ ркбрлАркЬрлАрккрлА рккрлНрк░ркорлЛркжркХрлБркорк╛рк░ркирлЗ рккркг ркмрквркдрлА ркЖрккрк┐рк╛ркорк╛ркВ ркЖрк┐рлА ркЫрлЗ. ркЙрк▓рлНрк▓рлЗркЦркирлАркп ркЫрлЗ ркХрлЗ, ркУркЧркеркЯркорк╛ркВ ркдркдрлНркХрк╛рк▓рлАрки ркбрлАркЬрлАрккрлА ркЕрк╕ркоркдрк╛ркн рккрк╛ркаркХркирлБркВ ркмрлЗркВркЧркХрлЛркХркорк╛ркВ ркорлГркдрлНркпрлБ ркеркдрк╛ ркПрк╕ркбрк╢ркирк▓ ркбрлАркЬрлАрккрлА рк┐ркорлЛркжркХрлБркорк╛рк░ ркЭрк╛ркирлЗ ркЧрлБркЬрк░рк╛ркдркирк╛ рккрлЛрк▓рлАрк┐ рк┐ркбрк╛ ркдрк░рлАркХрлЗркирлЛ ркЪрк╛ркЬрк╡ рк┐рлЛркВрккрк╛ркпрлЛ рк╣ркдрлЛ. ркЪрк╛рк░ ркорк╛рк┐ркирк╛ ркЕркВркдрлЗ рк░рк╛ркЬрлНркпркирлЗ рккрлВркгрк╡ рк┐ркоркпркирк╛ ркбрлАркЬрлАрккрлА ркорк│рлНркпрк╛ркВ ркЫрлЗ. рк░рк╛ркЬркХрлЛркЯркирк╛ рккрлЛрк▓рлАрк┐ ркХрк╕ркорк╢ркирк░ ркПркЪ.рккрлА. ркирк┐ркВрк╣ркирлЗ ркбрлАркЬрлАрккрлА ркдрк░рлАркХрлЗ ркмрквркдрлА ркорк│рлА ркЫрлЗ.

Early bird offers for advance bookings on your flights and packages... Please call 0208 909 1752

EMIRATES NOW OFFERING 40K TO INDIA

├Г╤Й┬║╤Т┬│╨ж тХЩ┬╛╬Р╨ж├В┬┤╨ж─ж ─║╨ж┬╛╤Й┬╗ ркП┬з├Ч┬к ркЕ┬╕╤Й ┬в╨м┬з┬║╨ж┬п╨к ┬╢╤Т┬╗╨кркП ┬ж╨кркП ┬▒╨мтХЩ┬│┬╣╨ж┬│╨ж ркХ╤ТркЗ ┬┤┬о ├з┬░┬╜╤Й ┬з┬╛╨ж ├В├з┬п╨к ркП┬║ тХЩ┬кркХ╨к┬к ┬╕╨ж┬к╤К ркЕ┬╕╨ж┬║╤Т ├В╤Ф┬┤ркХтЖХ ркХ┬║╤Т

WORLDWIDE Ahmedabad Rajkot Bhuj Mumbai Delhi

DISCOUNTED FLIGHTS & HOLIDAYS fr ┬г440* Mombasa fr ┬г550 fr ┬г550 Nairobi fr ┬г450 fr ┬г550 New York fr ┬г380 fr ┬г405* Chicago fr ┬г450 fr ┬г429 Toronto fr ┬г398

Inclusive of tax. Subject to availability. Prices are valid during off peak times. T&CтАЩs apply

www.aftatravel.co.uk

111, Kenton Road, Near Kenton Station, Harrow, HA3 0AN

6,TMFBEJOHTPMJDJUPST GPS/3*TFSWJDFT $ #$! !" $ !" "# !" $ ' #" ( # ! # "" !! !" "" $# # " ' % & $% # " $ #$! !" $ !" "# !" $ $ %" $ ' ! !% ! $ !# "$! % ! $ !# $ & #

рккрлНрк░ркорлБркЦрк╕рлНрк╡рк╛ркорлА ркорк╣рк╛рк░рк╛ркЬркирк╛ ркЬркирлНркоркжрк┐ркиркирлА ркЙркЬрк╡ркгрлА

ркЕркоркжрк╛рк╡рк╛ркжркГ ркмрлАркПрккрлАркПрк┐ ркерк┐рк╛ркорлАркирк╛рк░рк╛ркпркг рк┐ркВ рке ркерк╛рки ркжрлНрк╡рк╛рк░рк╛ рлзрлж рк╕ркбрк┐рлЗ ркорлН ркмрк░, ркорк╛ркЧрк╢рк░ рк┐рлБ ркж рлоркирк╛ рк░рлЛркЬ рк┐ркорлБ ркЦ ркерк┐рк╛ркорлА ркорк╣рк╛рк░рк╛ркЬркирлЛ рлпрлйркорлА ркЬрк╕ркоркЬркпркВ ркдрлАркирлА ркЙркЬрк┐ркгрлА ркеркЗ рк╣ркдрлА. ркЖ рк┐рк┐ркВ ркЧрлЗ ркорлБ ркЦрлН ркп ркХрк╛ркпрк╡ ркХрлНрк░ рко рк┐рк╛рк│ркВркЧрккрлБрк░ ркЦрк╛ркдрлЗ ркКркЬрк┐рк╛ркпрлЛ рк╣ркдрлЛ, ркЬрлНркпрк╛ркВ рк┐рлЛркорк┐рк╛рк░ркерлА ркЬ ркжрлЗрк╢рк╕рк┐ркжрлЗрк╢ркерлА ркорлЛркЯрлА рк┐ркВ ркЦрлН ркпрк╛ркорк╛ркВ рк╣рк╕рк░ркнркХрлНркдрлЛ ркдрлЗ рко ркирк╛ ркжрк╢рк╡ рки ркХрк░рк┐рк╛ ркорк╛ркЯрлЗ рккрк╣рлЛркВркЪрлНркпрк╛ рк╣ркдрк╛. ркЖ ркЙрккрк░рк╛ркВ ркд ркЕркоркжрк╛рк┐рк╛ркж рк┐рк╕рк╣ркд ркжрлЗ рк╢ рк╕рк┐ркжрлЗ рк╢ ркорк╛ркВ рккркг рк┐ркорлБ ркЦ ркерк┐рк╛ркорлАркирлА ркЬрк╕ркоркЬркпркВ ркдрлАркирлА ркЙркЬрк┐ркгрлАркирк╛ ркнрк╛ркЧрк░рлВрккрлЗ ркЕркирлЗ ркХ ркХрк╛ркпрк╡ ркХрлНрк░ ркорлЛркирлБркВ ркЖркпрлЛркЬрки ркХрк░рк╛ркпрлБркВ

тАв ркЕркорк░рлЗрк▓рлАркирк╛ рк╕рк┐ркирлНрк╕рк┐рккрк╛рк▓ рк╕рк┐рк╕ркиркпрк░ рк╕рк┐рк╕рк┐рк▓ ркЬркЬ ркЬрлЗ.ркХрлЗ.ркЬрк╛ркирлА рккрк╛рк┐рлЗ ркЖрк┐ркХ ркХрк░ркдрк╛ркВ рк┐ркзрлБ рк┐ркВрккрк╕рк┐ рк╣рлЛрк┐рк╛ркирлБркВ рк┐ркеркоркжрк╢рк╢рлАркп рклрк╕рк▓ркд ркеркдрк╛ркВ ркдрлЗркоркирлЗ ркЧрлНрк░рк╛ркорлНркп ркХрлЛркЯркЯркорк╛ркВ рк░ркЬрлВ ркХрк░рлА ркЬрлЗрк▓ рк╣рк┐рк╛рк▓рлЗ ркХрк░рк┐рк╛ркорк╛ркВ ркЖрк╡рлНркпрк╛ ркЫрлЗ.

Travel & Transport

127 Denzil Road, Willesden, London NW10 2XB Tel: 07852 919 123 E-mail: natashatravel@hotmail.com

MUMBAI SPECIAL fr. ┬г450.00 Travel 1st Nov - 4th Dec 13 Inc tax

Book before 19th Nov 13

We offer a 3 day visa service for 6 Months & 5 Years Visas. We also offer a OCI & POI service Indian Visa Service only ┬г15* *Form filled on pc only, ┬г20 for hand written

Tel: 020 7328 1178

ркЕ┬╕╨ж┬║╤Т ├з┬к╨ж┬╡ ┬в╨м┬з┬║╨ж┬п╨к ркЕ┬│╤ЙтХЩ├Г╤Ф┬▒╨к ┬╖╨ж├Б╨ж┬╕╨ж╤Ф┬╛╨ж┬п ркХ┬║╨к ┬┐ркХ╤Л┬ж╤Й. Subject to TтФВs & CтФВs

NEWтАИYEARтАЩSтАИEVE DINNERтАИ&тАИDANCE LIVEтАИDJ ╨ж ╤Й┬│┬╛ 8.00pm till late For advance Booking

┬░ ╨к ╤Т ├В ╨ж ┬╛┬о тХЩ┬╕─ж тЖУ┬│╨к ркЙ┬з ┬╛├Б ркХ┬║╤Т

020 8845 5662

Email: skrudki1@hotmail.co.uk Northolt - Middx - UB5 6RD

%)#" " 3 0) & 3 #(%& 3 )-&/. 3 + 3

t0$*1*0DBSET - Preparing full application

рк╣ркдрлБркВ . ркмрлАркПрккрлАркПрк┐ рке рк┐рк╛ ркорлА ркирк╛ рк░рк╛ ркп ркг рк┐ркВ рке ркерк╛ рки ркирк╛ рк┐ркорлБ ркЦ ркерк┐рк╛ркорлА ркорк╣рк╛рк░рк╛ркЬ ркжрлНрк╡рк╛рк░рк╛ ркжрлЗ рк╢ рк╕рк┐ркжрлЗ рк╢ ркорк╛ркВ рлзрлжрлжрлжркерлА рк┐ркзрлБ ркоркВрк╕ркжрк░рлЛркирлБркВ рк╕ркиркорк╛рк╡ ркг ркХрк░рк┐рк╛ркорк╛ркВ ркЖрк╡рлНркпрлБркВ ркЫрлЗ. ркЬрлНркпрк╛рк░рлЗ ркдрлЗ рко ркирк╛ ркорк╛ркЧрк╡ ркж рк╢рк╡ рки ркорк╛ркВ рлпрлжрлжркерлА рк┐ркзрлБ рк┐ркВ ркдрлЛ-ркорк╣ркВ ркдрлЛ ркжрлЗ рк╢ рк╕рк┐ркжрлЗ рк╢ ркорк╛ркВ ркнрк╛рк░ркдрлАркп рк┐ркВ рке ркХрлГ рк╕ркдркирлЛ рк┐ркЪрк╛рк░ рк┐рк┐рк╛рк░ ркХрк░рлА рк░рк╣рлНркпрк╛ ркЫрлЗ. ркдрлЗ рко ркирлЛ ркЬрк╕ркорк╕ркжрк┐рк┐ркирлА ркЙркЬрк┐ркгрлА ркорк╛ркЯрлЗ рк┐рк╛рк│ркВ ркЧ рккрлБ рк░ ркЦрк╛ркдрлЗ рк╕рк┐рк╢рлЗ рк╖ рк┐рк╛ркорлИ ркпрлБркВ ркеркпрлБркВ рк╣ркдрлБркВ ркЬрлЗ ркорк╛ркВ ркорлЛркЯрлА рк┐ркВ ркЦрлН ркпрк╛ркорк╛ркВ рк╣рк╕рк░ркнркХрлНркдрлЛ ркдрлЗркоркирк╛ ркжрк╢рк╡рки ркорк╛ркЯрлЗ ркЙркоркЯрлНркпрк╛ рк╣ркдрк╛.

3 3 3 3

- Transferring OCI visa on to new passport - Re-issue of OCI / PIO card (if lost or stolen) - 100% money back guarantee (subject to T&C) - Avoid the Indian High Commission queues

2 2 2 2 2

. #$ . +. *$#(#. * - *!&.!+ -( *"+ #1 +-'

3 3 3 3 3

2 2 2 2

*$'+' &*$ ,+-# +*$ +*$ 0 ( (0),0-

3 3 3 3

2 2 2 2 2 / 2 / 2 2 2

t1"/DBSEBQQMJDBUJPOT t"GmEBWJUT4VSSFOEFSPG*OEJBOQBTTQPSU t*OEJBO8JMMT1PXFSPG"UUPSOFZ

%

-(, ,$(' (* & *" ' $ + % 1$'" "$. -+

2 ( $%

%% ,( 0

/

& $% )* .$' # % $ "& $% (& .& # ) *$ "& $% (& +$, #-* #$%% ( (!! $%% + ' $"# ( (' ('

t*NNJHSBUJPOBOE/BUJPOBMJUZ 502-504 Honeypot Lane Stanmore Middlesex HA7 1JR

tJOGP!QJOEPSJBMBXDPN

XXXQJOEPSJBMBXDPN

AGENT REQUIRED ALL OVER UK. OPPORTUNITY TO EARN EXTRA MONEY Contact: 0783 753 5538 HEAD OFFCE WEMBLEY TEL: 020 8903 6007 020 8903 6154

┬╖╨ж┬║┬п┬╖┬║┬╕╨ж╤Ф┬╕╤Т┬╢╨жркЗ┬╗ ┬╡╤Т┬│, ┬к╨к┬╛╨к ркЕ┬│╤Й ┬╗╤Й┬┤┬к╤Т┬┤ ┬╕╤ТркХ┬╗╤Т from ┬г30*

*T & C apply

>├Ж┬╗╤Й├Ч┬м┬│╨ж ркХ╤ТркЗ ┬┤┬о ├з┬░┬╜╤Й┬░╨к ┬п┬╕╨ж╬╗ ркЕ╤Й┬║ ┬┤╨ж├ВтЖУ┬╗ ркЕ┬╕╤Й ┬┤╨кркХ ркЕ┬┤ ркХ┬║╨к┬│╤Й ┬╢╨ж┬╣ ркП┬║ ┬╖╨ж┬║┬п ┬╕╤ТркХ┬╗╨к┬┐╨м╤Ф. ┬╕╨ж─ж ┬г3-00* per Kg

WE DELIVER WITH A PEACE OF MIND FOR YOU

BRANCH OFFICE

HARROW: HOUNSLOW: SOUTHALL: LEICESTER:

020 8427 0045 0203 118 7042 07417 562 211 0116 251 2831

!

"

#

!

CHEAP AIR TICKES for INDIA call 020 8903 6007 / 6154

( T & C apply, Retail agent for ATOL holders

UK 2 INDIA CARGO SERVICE ┬г1.50 / KG MINIMUM 20KG EACH BAG PICK UP SERVICE AVAILABLE, NO CUSTOMDUTY, PLEASE CALL -0208 902 1177, 07402 974 435

AGENTS

BRADFORD: 01274 771 322 CROYDON: 07897 482 660

KENTON: 0208 905 0107 GREENFORD: 07968 449 301

*T & C apply

(* !*


સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છ-ઉત્તર ગુજરાત

14th December 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

કચ્છી માડુની છત્તીસગઢમાં નવજય હેનિક

દ્વારકામાં ભગવાન દ્વારકાધીિને અનેક ભક્તો દ્વારા વારંવાર સુવણા અને કકંમતી ભેટ ધરવામાં આવે છે. તાજેતરમાં પંજાિના હોંનિયારપુરના ડો. નદલિાગ રાય પનરવાર દ્વારા દ્વારકાધીિને ૧૦૬ ગ્રામ વજનનો સોનાનો મુગટ અપાણ કરાયો હતો.

માંડવીમાંલેઉઆ પટેલ કન્યા કેળવણી માટેદાનનો ધોધ વહ્યો

માંડવીઃ કચ્છના લેવા પટેલના માંડવી સમાજ એકમ દ્વારા ૮ ડડસેમ્બરે યોજાયેલા ૧૭મા સમૂહલગ્નમાં ૨૩ નવદંપતીઓએ પ્રભુતામાં પગલા પાડ્યા હતા. આ પ્રસંગે ચોવીસીમાંથી અંદાજે દસ હજાર જ્ઞાડતબંધુ ઉમટી પડ્યા હતા. અહીં પડરસરમાં કન્યા શાળા, છાત્રાલય ડનમાાણના પ્રોટેક્ટ માટે રૂ. ૩૨ લાખનું દાન જાહેર થયું હતુ.ં કન્યાઓને સામૂડહક કડરયાવાર કરાયા હતા. માંડવી સમાજ ભવનના મુખ્યદાતા કાનજીભાઇ મૂરજી રાબડડયા અને કાન્તિભાઇ છભાડડયાની દરખાસ્તથી અહીં કન્યાશાળા-

છાત્રાલય માટે દાતાઓને ટહેલ નખાઇ હતી. જેના જવાબમાં ડવશ્રામભાઇ ધનજી ખીમાણી (દડહંસરા)એ પ્રથમ તબક્કે રૂ. ૨૫,૧૧,૧૧૧, યુગાન્ડા કમ્પાલાના દાનવીર પરબિભાઇ ભીમજી ડિયાણી (ડમરજાપર)એ રૂ. ૫,૫૫,૫૫૫, ડિિેશ રવજી જેિાણી અને સમાજ શ્રેષ્ઠી દેવશીભાઇ કરશન િાલાઇ (ગોડપર)એ રૂ. ૧,૧૧,૧૧૧નું તથા ધનજીભાઇ મનજી મેપાણીએ રૂ. ૫૦ હજારનું દાન જાહેર કયુું હતુ.ં ઉપરાંત કેટલાક લોકોએ ૨૧, ૧૧, ૫ હજારના દાન લખાવ્યા હતા.

સુરેન્દ્રનગર-પોરિંદરઃ કુદરત પણ ક્યારેક માનિી સાથે એિી મજાક કરે છે કે તેને કોઇની પર ભરોસો રહેતો નથી. પોરબંદર અને સુરેદદ્રનગરના જોરાિરનગરમાં ગત સપ્તાહે બનેલી બે ઘટનાથી માનિી લાચાર બની ગયો. જોરાિરનગર શંકર મંવદર પાસે રહેતા રણછોડભાઈ નમસ્િીની પુત્રીનાં ૪ વડસેમ્બરે લગ્ન હતાં. અમદાિાદથી જાન આિી હતી. એક તરફ દીકરીની વિદાયની ઘડી ને બીજી બાજુ વપતાનું હૃદયના હુમલામાં મૃત્યુ થતાં પવરિાર પર જાણે આભ ફાટી પડ્યું હતું. પુત્રીએ પ્રભુતામાં પગલા પાડિાનું શુકન જાળિી જાન સાથે વિદાય લઇ પુત્રિધૂની ફરજ અદા કરી હતી. બીજા વદિસે િહેલી સિારે પુત્રીની ફરજ બજાિિા પવત સાથે જોરાિરનગર આિી

હતી. અહીં તેણે મહેંદી રચેલા હાથથી અને મીઢંળબંધા િરરાજાએ રણછોડભાઈનાં પાવથયિ દેહને કાંધ આપી થમશાન સુધી લઇ આવ્યા હતાં. જ્યાં પુત્રીએ વપતાની અંવતમવિવધ કરી હતી. બીજી એક ઘટનામાં રાજકોટમાં સૌરાષ્ટ્ર યુવનિવસયટીના પરીિા વિભાગ ફરજ બજાિતા માંડણભાઈ માલદેવભાઈ ઓડેદરાના પુત્ર ભાવેિના લગ્ન પ્રસંગે પોરબંદરના આંબારામા ગામે ફામયહાઉસમાં દાંવડયારાસ રમી રહ્યા હતા ત્યારે તેમનું હાટટએટેકથી મૃત્યુ થતા અરેરાટી ફેલાઈ હતી. પરંતુ લગ્ન સાચિિા બીજા વદિસે પાંચ વ્યવિનું ખાંડુ જૂનાગઢ લગ્ન માટે ગયું હતું. તે પરત આવ્યા બાદ અંવતમયાત્રા નીકળી ત્યારે સૌ વહબકે ચઢ્યા હતા.

મોટી નવરાણીઃ ‘ઉતાિળે આંબા ન પાકે’ એ કહેિત ખોટી ઠરી રહી હોય તેમ કુદરતે તેનો કવરશ્મા બતાવ્યો છે. પ્રાકૃવતક િાતાિરણમાં પવરિતયનને કારણે તેની અસર ફળફળાદીબાગાયતી પાકના ઉત્પાદન પર પડી છે. કુદરતનો કવરશ્મા કહી શકાય તેમ નખત્રાણા તાલુકાના દનણા ગામની બે િાડીમાં ભરવશયાળે કેસર કેરીના વૃિોમાં ફાલ આિતાં તેને જોિા લોકો ઉમટ્યા હતા. દનણા ગામના વશિશવિ ફામયના સંચાલક સોઢા ગજેન્દ્રનસંહ રાણુભાએ જણાવ્યું

હતું કે હિામાનમાં ફેરફાર થિાથી બાગાયતી ફળફળાદીમાં પોતાના ફામયમાં કેસર કેરીના આંબા પૈકી કેટલાકમાં તથા બાજુની રાજેિ નારણ ચૌહાણની િાડીમાં પણ દસ-બાર આંબામાં આંબાનો ફાલ લાગ્યો છે. િૈશાખ-જેઠ મવહનામાં ભરઉનાળે જોિા મળતો ફાલ ભરવશયાળે જોિા મળતાં આ વિથતારના લોકો નજારો જોિા ઉમટી રહ્યા છે. નાની-મોટી સાઈઝના ઝૂંડમાં લાગેલો કેરીનો ફાલ થોડા વદિસમાં પાકશે તેિી આશા ખેડૂતોમાં બંધાઇ છે.

કુદરતની ક્રુર મજાકઃ બેઘટનામાં લગ્ન ટાણેજ પુત્ર-પુત્રીના પપતાનુંમૃત્યુ

કચ્છમાંઉતાવળેઆંબા પાક્યા

ભૂજઃ મૂળ વિથોણના દેવજીભાઈ નિવજી સોમાણીએ છત્તીસગઢની ધરતીિા બેઠક પરથી ૨૮૧૮ મતોથી જીતીને હેવિક નોંધાિી છે. ત્રીજી િખત બહુમતીથી વિજયી થતાં વિથોણ તથા કડિા પાટીદાર સમાજમાં આનંદની લાગણી ફેલાઈ છે, તેમ વિથોણથી વસંત ખેતાણી તથા રામપુર (છત્તીસગઢ)થી જગદીિ ખેતાણીએ જણાવ્યું હતું.

13

નવશ્વ પ્રનસદ્ધ સોમનાથ મંનદરના નિખરને અંદાજે રૂનપયા િણ કરોડની કકંમતના ૧૦ કકલો સોનાથી મઢવાનું કામ નદલ્હીથી આવેલા ખાસ ૧૨ કારીગરોએ ગત સપ્તાહે કયુું હતું. જયપુરના વેપારી નદલીપભાઈ લાખી પનરવાર દ્વારા ૩૦ કકલો સોનું અપાણ કરી મંનદરના ગભાગૃહને તેનાથી મઢવામાં આવ્યું હતું. પછી આ પનરવારે સોમનાથ મંનદરને વધુ ૧૦ કકલો સોનાનું દાન કરી મંનદરના ૧૫૧ ફૂટ ઉંચા નિખર, ધ્વજ, ડમરુ, નિિુલને સુવણાથી મઢવા માટેની કામગીરી કરાવી હતી.

સંનિપ્ત સમાચાર

• મોદીના રાજમાં એક વષામાં ૧૬ હજાર ગાયોની કતલઃ અમરેલી વજલ્લાના વિશ્વ વહદદુ પવરષદના અગ્રણીની હત્યા બાદ ગુંદરણ ગામે યોજાયેલ શોકસભામાં પવરષદનાં નેતા ડો. પ્રવીણ તોગડીયાએ ગજયના કરતાં હત્યારાઓ નહીં પકડાય તો બંધના એલાનની ધમકી આપી ભાજપનાં રાજમાં વહદદુઓ ભયભીત બદયા છે તેનો ઉકળાટ વ્યિ કયોય હતો. ગુજરાતમાં વહદદુઓ પરના હુમલાઓ હિે અમયાયવદત બદયા હોિાનું જણાિી તેમણે મોદી સરકાર પર પ્રહાર કયોય હતો. ડો. તોગવડયાએ જણાવ્યું હતું કે, ગુજરાતમાં હિે વહદદુ સલામત રહ્યો નથી. વિકાસની િાતો કરતી સરકાર વહદદુઓના રિણમાં નાસીપાસ બની છે. છેલ્લા એક િષયમાં ૧૬ હજાર ગાયોની કતલ થઈ છે. ગુજરાતમાં જ્યાં જુઓ ત્યાં હિે વહદદુઓ પર પોલીસ હુમલાના બનાિો અમયાયવદત બની ગયા છે. આ અંગે સરકારે ગંભીરતાપૂિયક વિચારિું પડશે. ગુજરાતમાં આિી સ્થથવત ક્યારેય ન હતી. • નસરાનમક ઉદ્યોગના સમથાનમાં મોરિી િંધઃ મોરબી, થાન, અને સુરેદદ્રનગર પંથકમાં પથરાયેલા વિશ્વકિાના વસરાવમક ઉદ્યોગમાં હડતાળથી કરોડો રૂવપયાનું ટનયઓિર અને હજારો લોકોની રોજગારી બંધ થઇ ગઇ છે. સરકારના વનણયયનો પ્રચંડ વિરોધ કરિા મંગળિારે મોરબી બંધનું એલાન અપાયું હતું. જેમાં તમામ એસોવસએશન જોડાયા હતા. મોરબી, થાન, સુરદે દ્રનગર તથા વહંમતનગરમાં વિથતારમાં સેનટે રી િોલ ટાઇલ્સ, ફલોર ટાઇલ્સ તથા વિિીફાઇડ ટાઇલ્સના ૧૦૦૦ જેટલા યુવનટો તેમની માગણીઓને લઇને છેલ્લા ૧૨ વદિસથી હડતાલમાં જોડાયા છે. પ્રથમ વદિસે હજારોની સંખ્યામાં મોરબીમાં ‘માચય પાથટ’ કરી કલેકટર કચેરીએ આિેદનપત્ર આપિામાં આવ્યું હતું. પછી ઉત્પાદન અને િેચાણ બંધ કરિામાં આવ્યું હતું. જેને સેનેટરીિેસય એસોવસએશન, પેપર વમલ એસોવસએશન, કોરૂગેટેડ બોકસ એસોવસએશન, િેડસય એસોવસએશન અને મોરબી-િાંકાનેર િાદસપોટટ એસોવસએશને ટેકો જાહેર કયોય હતો. બાદમાં ૪૦ ગામોના સરપંચોએ પણ આંદોલનને ટેકો જાહેર કયોય હતો. • ડો.મંડેલાએ લતીપુરના કલાકારોને આિીવાાદ આપેલાઃ દવિણ આવિકાના ડો. નેલ્સન મંડેલા જેલિાસ ભોગવ્યા પછી મુિ થયા પછી સૌપ્રથમિાર ભારત આવ્યા હતા. ભારત સરકાર દ્વારા વદલ્હીના ઇસ્દદરા ગાંધી થટેવડયમ ખાતે પચાસ હજાર લોકોની હાજરીમાં ભવ્ય અવભિાદન સમારોહનું આયોજન કરિામાં આવ્યું હતુ.ં ૧૫ ઓક્ટોબર૧૯૯૦ના વદિસે યોજાયેલા આ અવભિાદન સમારોહમાં જામનગર-

મોરબી પંથકના લતીપુરની વિશ્વ વિખ્યાત પટેલ રાસ મંડળીનો સાંથકૃવતક કાયયક્રમ યોજાયો હતો. ભારતની ગ્રામ્ય સંથકૃવત લોકનૃત્ય વનહાળીને ડો. નેલ્સન મંડેલા ભાિવિભોર બની ગયા હતા અને મંડળીના કલાકારોની કલાને વબરદાિીને તેમને આશીિાયદ આપ્યા હતા. • પ્રાંસલામાં નવભારતના નનમાાણ માટે રાષ્ટ્રકથા નિનિરઃ આિતીકાલના નાગવરકોનું ઉજ્જિળ ભવિષ્ય બનાિિાના હેતથ ુ ી િૈવદક વમશન િથટ દ્વારા ૨૧થી ૨૮ વડસેમ્બર દરવમયાન પોરબંદર નજીકના પ્રાંસલામાં સ્વામી ધમાિંધુજીના માગયદશયન હેઠળ ૧૫મી રાષ્ટ્રકથા વશવબરનું આયોજન કરાયું છે. આઠ વદિસની આ વશવબરમાં ગુજરાત ઉપરાંત વિવિધ રાજ્યના કુલ ૧૭૧૩૫ યુિાનો, યુિતીઓ જોડાશે. દેશના જાણીતા અથયશાથત્રીઓ, વશિણશાથત્રીઓ, પયાયિરણવિદો, િૈજ્ઞાવનકો માગયદશયન આપશે. વિવિધ વિષયો પર વિદ્યાથીઓ સાથે ગોવિ યોજાશે. માનિ સેિા, રાષ્ટ્રસેિા અને ગૌસેિાના હેતુઓ માટે સમવપયત થિામી ધમયબંધુજીના જણાવ્યા મુજબ, પ્રાંસલામાં ૧૬ િષયથી યુિા ઘડતરનો મહાયજ્ઞ ચાલી રહ્યો છે. તેમાં આહુતી આપિા ત્યાર સુધી ડો. એપીજે અબ્દુલ કલામ, ડો. અનનલ કાકોડકર, ડો. પી. શ્રીકુમાર, ડો. એન. કે. મંડલ, ડો. અભાસ નમિા સવહત જાણીતા રાજનીવતજ્ઞો, િૈજ્ઞાવનકો આિી ચૂક્યા છે. દર િષયની જેમ આ િષષે પણ દરેક વશવબરાથથીઓને યોગ, પ્રાણાયામના સાથે શારીવરક કિાયતોનું ઘવનિ વશિણ આપિામાં આિશે. વશવબરાથથીઓ માટે ભારતીય લશ્કર દ્વારા ૫૦૦ જેટલા ટેદટ ફાળિિામાં આવ્યા છે. નેશનલ વડઝાથટર રેથક્યુ ફોસય ગાંધીનરની ટીમના ૧૬૦ જિાનો વશવબરાથથીઓને આગ, પાણી, િાિાઝોડા કે ભૂકંપ જેિી દુઘયટનામાં કંઈ રીતે સલામતી જાળિિી તેનું માગયદશયન આપશે. બીએસએફના ૩૦૦ જિાનો વશવબરાથથીઓને શારીવરક કિાયતો શીખિશે. • ડીસા પાનલકાના પ્રમુખ-ઉપપ્રમુખ સામે અનવશ્વાસની દરખાસ્તઃ ડીસા નગરપાવલકાના પ્રમુખ અને ઉપપ્રમુખ સામે ૧૩ સદથયોએ અવિશ્વાસની દરખાથત દાખલ કરતાં થથાવનક રાજકારણમાં ગરમાિો આવ્યો છે. બનાસકાંઠા વજલ્લાના િેપારી મથક ડીસામાં ૩ િષય અગાઉ થયેલી નગરપાવલકાની ચૂંટણીમાં ભાજપને ૧૬, અપિને ૧૬ અને કોંગ્રેસના ફાળે માત્ર ૪ બેઠક આિી હતી. તેમ છતાં કોંગ્રેસના નવપુલ િાહે અપિોના ટેકાથી પાવલકામાં સત્તા મેળિી હતી. જોકે અનેક ચઢાિ-ઉતાર અને સામા પ્રિાહે ચાલીને તેમણે તેમના પ્રમુખ પદનો અઢી િષયનો કાયયકાળ સંપન્ન કયોય હતો. ત્યારબાદ છ મવહના અગાઉ પાવલકાના બીજા ટમયના પ્રમુખ-ઉપપ્રમુખની ચૂંટણી યોજાઈ હતી. જેમાં ચાર અપિ સભ્યોના ટેકાથી ભાજપના ડો. તેજલિહેન પટેલ પ્રમુખપદે અને નનલેિભાઈ ઠક્કર ઉપપ્રમુખપદે ૧૯ મતથી વિજેતા થયા હતા. (ભાજપના એક સદથય સથપેદડ થયા છે). જોકે પાવલકામાં ભાજપની સત્તા આિતાં વિરોધ થતો હતો. જેથી વિરોધ ઉગ્ર બનતાં પાવલકા વિિાદોમાં સપડાઈ હતી.


14

જીવંત પંથ

14th December 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

- સી. બી. પટેલ

ક્રમાંક - ૩૩૬

માનવ સ્વભાવના સવવોચ્ચ સદગુણવનવ સરવાળવ - નેલ્સન મંડેલા ધ્યેયનનષ્ઠા, દ્રઢનનશ્ચય, રાષ્ટ્રપ્રેમ અનેમૂલ્યભનિનો આદશશ

કાંતશેકોણ? પીંજશેકોણ?

આ પળોજણ વિશેએક સુદં ર દૃષ્ટાંત કથા સંત પુવિત મહારાજેકહી હતી. રાંદરે ના એક પીંજારાનો દીકરો યુસફુ મુબ ં ઇ જઇ પહોંચ્યો. આકરી જાતમહેનતની સાથે સાથેહૈયાસૂઝ અનેઆગળ વધવાની મહત્ત્વાકાંિા પણ ખરી. પરરણામે જોતજોતામાં તો યુસફુ ભાઇએ ભારે િગરત કરી. વતનમાં વસતાં અને સાધારણથી પણ નબળી હાલત ધરાવતા અબ્બાજાનને મુબ ં ઇની મુલાકાતેઆવવા યુસફુ ભાઇ અવારનવાર આગ્રહ કરે. પણ ચાચા રાંદરે છોડવા રાજી નહોતા. એમ કરતાં કરતાંવષોોવીતી ગયાં. છેવટેચાચાએ મુબ ં ઇ દીકરાનેમળવા જવાનુંનક્કી કયુ.ું ચાચા મોહમયી નગરી મુબ ં ઇ પહોંચ્યા. પુત્ર યુસફુ નુંભવ્ય મકાન, બેઘોડાવાળી બગી જોતાંતેઓ ફુલ્યા સમાય નહીં. એક વખત યુસફુ ભાઇ અબ્બાજાનને લઇને મુબ ં ઇ દશોન કરાવવા નીકળ્યા. ફરતાં ફરતાં બોરીબંદર જઇ પહોંચ્યા. ત્યાં પરદેશથી આવેલી અસંખ્ય કપાસની ગાંસડીઓ પડી હતી. આટલી મોટી સંખ્યામાંરૂનો જથ્થો રનહાળીનેચાચા તો જાણેહબકી જ ગયા. આખી વજંદગી પીંજારાિું કામ કરિાર ચાચાિેરૂિો પહાડ જોઇિેપહેલો વિચાર એ આવ્યો કેઆટલુંબધુંરૂ કાંતશેકોણ? પીંજશેકોણ? ચાચાએ રવચાયુુંકેરાંદરે માંએક ગાદલા જેટલુંરૂ કાંતતા ઘણો સમય લાગી જાય છેત્યારેઅહીં તો રૂના ગંજ ખડકાયા છે. ખાધા-પીધા રવના ચોવીસેય કલાક પીંજીએ તો પણ આમાં તો કેટલા બધાં રદવસ લાગી જાય? ચાચાની દુરનયા બહુ મયાોરદત હતી. તેમનુંતો મગજ ચથકી ગયુ.ં યુસફુ ભાઇનેતો ભારેથઇ. અબ્બાજાનનેતેડાવ્યા હતા મુબ ં ઇ નગરી બતાવવા, અહીં તો મુશ્કેલી થઇ ગઇ. પરરવારમાં રચંતાનું મોજું ફરી વળ્યુ.ં ઘણા ડોક્ટરોનેબતાવ્યુ,ં અનેવૈદ્યો પણ તપાસી ગયા. કાશ, કોઇ ઉપચાર લાગુપડી જાય. પણ અબ્બાજાિ સાજા થાય તેિો કોઇ અણસાર િહોતો. તેમિા મોઢેતો એક જ િાત હતી... ‘કાંતશેકોણ? પીંજશેકોણ?’ બધા ઇલાજ વિષ્ફળ ગયા હતા અિે પવરિારજિોએ આખો મામલો પરિરવદગાર પર છોડી દીધો હતો. આ જ અરસામાંએક અલગારી જેિો માણસ યુસફુ ભાઇિે મળી ગયો. એક જ નજરમાં તેની અનુભવી આંખેયુસફુ ભાઇના ચહેરા પરની રચંતાની લકીર જોઇ લીધી. સદા આનંદમાંરહેતા યુસફુ ભાઇ તનાવમાં હતા. ખબરઅંતર પૂછ્યા. યુસફુ ભાઇએ અબ્બાજાનની તકલીફની વાત કરી. અલગારી જીવ સમજી ગયો. તેણે યુસફુ ભાઇને કહ્યું મારે તમારા અબ્બાજાનનેમળવુંછે. યુસફુ ભાઇ તેમનેઘરેલઇ ગયા. પે’લા અલગારી જીિે તો યુસફુ ભાઇિે ઘરે પહોંચતા જ બાંધલ ે ુંફાવળયુંમાથા પર ઓઢી લઇિે રીતસર પોક મૂકી. અરેરરે .ે... હુંતો બરબાદ થઇ ગયો, પાયમાલ થઇ ગયો. યુસફુ ભાઇિા વપતા તો મૂઝ ં ાઇ ગયા. મહેમાિિેકહ્યુંકેઅરેઆમ રડો છો શા માટે? શુંવાત થઇ છેતેકહો તો ખરા... તરત જ યુસફુ ભાઇના રમત્ર બોલ્યા કેબોરીબંદરેરાખેલી મારી રૂિી ૮૦,૦૦૦ ગાંસડીઓ આગમાં બળીિે રાખ થઇ ગઇ છે. મિેભારેમોટો આવથિક ફટકો પડ્યો છે. હિેહુંઆમાંથી કઇ રીતેબહાર આિીશ? ચાચાનેઆ જાણીનેદુખ તો થયુ,ં પણ થોડીક જ િણોમાંતેમના ચહેરા પર રાહતનો ચમકારો થયો. અને તેમના સાનભાન ઠેકાણેઆવી ગયા. તેમનેમન તો આ ગાંસડીઓનેકાંતશેકોણ? પીંજશેકોણ?ની જફા ટળી હતી ને?! ખેર, યુસફુ ભાઇને કંઇ સમજાયું તો નહીં, પણ તેમણે એટલો હાશકારો અવશ્ય અનુભવ્યો કે અબ્બાજાનનુંરદમાગ ઠેકાણેતો આવ્યુ.ં વરડલો સરહત સહુ વાચક રમત્રો, કાંતશે કોણ? પીંજશે કોણ? જેિી મુઝ ં િણ યુસફુ ભાઇિા અબ્બાજાિિેથઇ શકેછેતેિુંિથી. આિી પળોજણ રસોડાિી રાણી (કેરાજાિે) પણ થાય. શુંપકવવુ?ં થવારદષ્ટ પણ હોય, આરોગ્ય માટેસારુંપણ હોય અને પરરવારને પસંદ પડે તેવું પણ હોવું જોઇએ... જોકે આવી અવઢવ કેઉપારધ રચંતાકારક નથી, પણ અવસર જરૂર છે. અરેરસોઇ પકિિારિેજ ઉપાવધ થાય તેિું િથી. પીરસિારિી પળોજણ વિશે પણ જરા વિચારિા જેિું છે. કેટલી બધી વાનગીઓ હોય, તેમાંથી શુ?ં કેટલુ?ં ક્યારેપીરસવુ?ં તેતો રવચારવુંપડે ને... જોકેમારા કાયાોલયના સાથીદારોનેઆવી મુઝં વણ થવાનો સવાલ નથી. તેઓ જાણે છે કે વાચકોને શું

તેમની વાત સાંભળીને હું પણ મલકી ગયો. મેં વાંચવાનુંગમશે? અનેકઇ વાત-મારહતીમાંથી પોષણ મળશે... મારા સાથીદારો પાટલેવબરાજેલા િાચક હસતા હસતા કહ્યું, ‘અરેભલા માણસ આવુંહોય તો દેિિે સદા છપ્પિ ભોગિો રસથાળ પીરસિા એક વધુ લવાજમ ભરી દોને... બધા એક સાથે આ સાપ્તારહકો વાંચી શકશો.’ પ્રયત્નશીલ હોય છે. રમત્રો, સજ્જનની ફરરયાદ જરૂર હતી, પણ હા, કંઇક ઓછુવં તુંકરવાનુંહોય તો તેઓ મનેપણ કહે, સીબી, તમારેઆટલી જગ્યામાંકોલમ સમાવવાની ગળચટ્ટી હતી. અમારા િકાશનો માટેનો આટલો છે. આ જગ્યા કેટલી તે અંગે બધું તંત્રીમંડળિી લગાવ જ અમનેતમારા માટેસતત કંઇક નવુંકરતાં બેઠકમાંિક્કી થાય. (દર સપ્તાહેયોજાતી અમારી રહેવા િેરેછે. તંત્રી મંડળિી બેઠકમાંજો તમારેપણ આિિુંહોય કેનડે ીની હત્યા તો તમેઅગાઉથી કમલભાઇિેિાત કરીિેહાજર ૨૨ િિેમ્બર, ૧૯૬૩િા રોજ અમેવરકિ પ્રમુખ રહી શકો છો.) જ્હોિ (જોિ િહીં હોં...) એફ. કેિડે ીિી હત્યા થઇ આ બેઠકમાંપત્રકાર તંત્રી-િકાશકનેિશ્ન પૂછી શકે તેિખતેહુંદારે-સલામમાંકતટમ ખાતામાંકારકુિ છેએટલુંજ નહીં, િશ્ન પૂછેપણ છે. ‘સી.બી. આમ તરીકેકામ કરતો હતો. સાંજ પડતાંજ ઓકફસ પૂરી કેમ કયુ?... ું આમ કયુુંહોત તો?...’ વગેરેવગેરેવાતો કરીનેસવાચારેઘરેપહોંચી જાઉં. સીરટંગ રૂમમાંજઉં થાય, રનણોયો લેવાય. મારેપણ સાથીદારોનો આ િેમ, અનેસીધો જ મારો જમોન બનાવટનો રેરડયો ઓન કરું. રવશ્વાસ કાયમ રાખવા માટે, સંગીન યોગદાન બીબીસી વલ્ડડમારુંરિય રેરડયો થટેશન. દુરનયાભરના દીઘોકાલીન બની રહેતેમાટેમારી રજૂઆત સરવનય સમાચાર સાંભળવાનુંશરૂ કરુંકેબીજી તરફ તરત જ અનેસચોટપણેકરવી જ પડે. આપિેજાણીિેઆિંદ કુસમુ ભાભી ચા-નાથતો મૂકી જાય. આ મારો રનત્યિમ. થશેકેઆ જ આપણા પ્રકાશિોિી સફળતાિુંહાદિ પણ તેરદવસેરેરડયો ચાલુકરતાંજ જ્હોન એફ. છે. કેનડે ીની અમેરરકાના ડલ્લાસ બન્ને િકાશનો - ગુજરાત શહેરમાં હત્યા થયાના સમાચાર સમાચાર અનેએરશયન વોઇસ માટે જાણ્યા. ભારે આઘાત અનુભવ્યો. અલગ અલગ બેઠકો યોજાય. કુસમુ બહેને તે રદવસે નાથતામાં એવશયિ િોઇસ માટે રુપાંજિા સમોસા બનાવ્યા હતા, પણ મારા દત્તા, તન્િીર માિ તેમ જ અન્ય તો હાથ અનેમોંઢુબન્નેસ્થથર થઇ કટારલેખકો હાજર હોય. જ્યારે ગયા હતા. સમોસા તો ઘણા ગુજરાત સમાચાર માટે મેિવેજંગ બિાિેછે, પણ તેકુસમ ુ બહેિિા તંત્રી કોકકલાબહેિ પટેલ, ન્યૂઝ સમોસાિી તોલે િ આિે. અહેમદ કથરાડા એવડટર કમલ રાિ સવહતિા અન્ય કુસમ ુ બહેિિા સમોસા ખાધાિે સાથીદારો બેસ.ે ભલેિષોિિીતી ગયા છે, પણ આજેય તેિો તિાદ અનેહા, હુંમારા માટેએટલુંઅવશ્ય કહી શકુંકે મારી દાઢેિળગેલો છે. સાચેજ મારા માટેપીરસણનુંકામ રવકટ નથી. હા, આ કુસમુ બહેનના પરરવારમાંપરત મનુભાઇ, દીકરી માટેથોડુકં સંશોધન પણ કરવુંપડે, રવચારવુંપણ પડે, હીના અને દીકરો નીલેશ. આ પરરવારના મકાનમાં અનેવ્યવસ્થથત ગોઠવણી માટેહોમવકકપણ કરવુંપડે... એક અલગ રૂમમાં હું રહેતો હતો. સિાર-સાંજ (‘વલજ્જતદાર ભોજિ’ માટે આટલી મહેિત તો વમવસસ ભાિા ઘરેજમિાિુ.ં વમવસસ ભા (ભાવટયા કરિી જ જોઇએ તેિુંતમિેિથી લાગતુ?ં ) મવહલા) વિશી જેિું ચલાિે, જ્યાં મારા રમત્રો કોકકલાબહેન અનેકમલ રાવ સાથેની તાજેતરની મનુભાઇ ઠક્કર, મહેન્દ્રભાઈ પટેલ, રમરણકભાઇ બેઠકમાંનક્કી થયા મુજબ, ભાઇશ્રી કમલ મારી અંગત સચદેવ, નટવરભાઇ પાલેજા, મહેન્દ્ર રાજા જૈન બધા લાઇબ્રેરીને વધુ વ્યવસ્થથત કરશે. અહીં ઉપસ્થથત સાથેજમવા જતાં. દારેસલામની અંગ દઝાડતી ગરમી ઢગલાબંધ પુથતકોનું વગગીકરણ કરીને તેને શોધવાનું વચ્ચેપણ રમસીસ ભા બહુ હેતપૂવકો જમાડતા. અમારા સરળ બનેતેમાટેિયાસ કરશે. આ ઉપરાંત અમેબીજી જેવા ભૂખ્યાડાંસ સાથે જમવા બેઠા હોય, અને તેમાં કેટલીક વાચનસામગ્રી રવશે પણ રવચાયુું છે. ક્યારેક અમારા તરફથી રોટલી ટપોટપ ઊપડી જાય. કોકકલાબહેન પટેલ છેલ્લા ૩૦ વષોથી ગુજરાત પરંતુરમસીસ ભા અનેતેમના પરતના ચહેરા પર સતત સમાચાર સાથે જોડાયેલાં છે. તેમણે નક્કી કયુું છે કે સ્થમત હોય. હુંલગભગ ચારેક વષોત્યાંજમ્યો. સવારનો ૧૯૯૪માં‘ગુજરાત સમાચાર’ દ્વારા હરેકૃષ્ણ મંવદર અનેસાંજનો નાથતો કુસમુ ભાભીનેત્યાંકરવાનુંનક્કી. બચાિો આંદોલિ પરીસીમાએ પહોંચ્યુંહતુંઅિે૧૪ કુસમુ ભાભીના સમોસા ખાધાનેઆજેતો વષોોવીતી તારીખેલંડિિા હજારો વહન્દુઓએ સરઘસ યોજીિે ગયા છે, પણ નોથો લંડનના એજવેરમાં રહેતા વિવટશ પાલાિમન્ેટિેમંવદર બંધ કરાિિાિો આદેશ કુસમુ ભાભીનો કોઇનેસંપકકહોય તો કહેજો સીબીની રદ કરિાિી ફરજ પાડી હતી તેઘટિાક્રમિેઆિરી જીભેઆજેપણ તમારા પાકશાથત્રનો ચટાકો યથાવત્ લેતી પુસ્તતકા તેઓ તૈયાર કરી રહ્યા છે. છે. તેમના સમોસામાંવટાણા, બટાકા સરહતનો બધો પણ ચાલો, આજેઆપણેઆજની વાત કરીએ. મસાલો માપસર હોય, એટલે જ તેનો થવાદ પણ વાચક રમત્રોનેકંઇક રવશેષ, કંઇક વધુઉપયોગી, કંઇક એકધારો હોય. પોષણ પણ મળે, થવાદ પણ મળેઅને વધુસત્વશીલ વાંચન, કાયમી ભાથુંઆપવાનો ગુજરાત કંઇક પામ્યાનો આનંદ પણ થાય. હુંપણ હંમશ ેાઆ સમાચારનો ઉત્સાહ-ઉમંગ તો છેજ, અનેઆપ સહુ જ વિચારુંછુંકેમારા િાચકવમત્રોિેસાપ્તાવહકોમાંજે વાચકો તે જાણો છો. આ અંગે આપનો આનંદ કંઇ પીરસુંતેિાથી તેમિેમાવહતીરૂપી પોષણ પણ અવારનવાર વ્યક્ત કરો છો તેપળ અમારા માટેહંમશ ે ા મળે અિે જ્ઞાિરૂપી ભૂખ પણ સંતોષાય. ખેર, ગૌરવરૂપ બને છે. અમે અમારા વાચક-દેવની સેવા કેનડે ીની હત્યાની મૂળ વાત પર પાછા ફરીએ તો... કરવામાંસહેજ પણ થાક અનુભવતા નથી. હત્યાની ઘટનાને૫૦ વષોથયા. હું ગયા સપ્તાહે એક માંગરલક િસંગે હાજરી જ્હોિ એફ. કેિડે ીએ અમેવરકાિા પ્રમુખ આપવા ગયો હતો. ગુજરાત સમાચારના તંત્રી-િકાશક તરીકેિા પોતાિા ટુકં ા કાયિકાળ દરવમયાિ કેટલુયં આવ્યા હોવાનું જાણીને એક સજ્જન મળવા આવી કાયમી િજરાણું આપ્યુ.ં અવકાશ િેત્રે અમેરરકાને પહોંચ્યા. આવતા વેંત જ તેમણે‘ફરરયાદ’ કરીઃ તમે રરશયા સાથેની હોડમાં જીતશે જ તેવો રવશ્વાસ અમારા ઘરમાંમાથાકુટ થાય તેવુંકરો છો... હુંતો બે અપાવ્યો. એટલુંજ નહીં, આ તેમણેસાકાર પણ કરી ઘડી તેમનેજોઇ રહ્યોઃમનમાંિશ્ન પણ થયો કેભલા દેખાડ્યુ.ં અમેવરકાિેઆશાિાદ અિેઆત્મવિશ્વાસ માણસ હુંશુંકરવા તમારા ઘરમાંમાથાકુટ કરાવુ?ં ! આપ્યો. ખાસ કરીને યુિા પેઢીિે માિિસેિા માટે સજ્જને વાત આગળ ચલાવતા કહ્યુંઃ અમારા તૈયાર કરી. તે ગાળામાં હજારો યુિક-યુિતીઓ પરરવારના તમામ સભ્યો તમારા ગુજરાત સમાચાર શાંવતદૂત (Peace corps) તરીકે વિશ્વિા અિેક અનેએરશયન વોઇસના ચાહકો છે. ઘરેપોથટમાંમળે દેશોમાંજઇ પહોંચ્યા હતા. કેતરત દીકરો એરશયન વોઇસ લઇ લેઅનેતેની મમ્મી અમેરરકી યુવાન-યુવતીઓનું આવું જ એક જૂથ ગુજરાત સમાચાર લઇ લે. તમેજ કહો... આમાંથી હું દારે-સલામ આવ્યું હતુ.ં અને તે વેળા અમેરરકન કોઇને રોકી તો ન શકુન ં ?ે પછી બન્ને અખબારની એમ્બેસી દ્વારા મેંદુભારષયા તરીકેકામ કયુુંહતુ.ં અમે અદલાબદલી કરીનેવાંચ.ે.. આ પૂરુંથાય ત્યાંઘરમાં બાગામોયા પાસેઝૂપં ડાઓિા બિેલા એક કતબામાં ત્રીજુંકોઇક તૈયાર જ હોય... આ ખેંચતાણમાંહુંલાંબા જઇ પહોંચ્યા હતા. કથટમ ખાતામાં અમારી સાથે સમય સુધી હાથ ઘસતો રહી જાઉં છુ.ં સૌથી છેલ્લેમારો ઝુબરે ી લેસો નામનો આરિકન યુવાન પણ કામ કરતો વારો આવે... તમેજ કહો આનુંરનવારણ શુ?ં હતો. ઝુમ્બા તરીકેઓળખાતા ઝૂપં ડાઓની આસપાસ

એ જ સદાબહાર માહોલ હતો. આઠ-દસ મરઘાં-બતકાં ફરતાંહોય, થોડાંક બકરાંબેં-બેંકરતા હોય. નાનકડા વાડામાંમોગો ઉગાડેલો હોય. આ રસવાય તુવરે નો છોડ કેબીજા શાકભાજીના વાડ-વેલા પણ ઉગેલા દેખાય. એકાદ-બે ફળાઉ ઝાડ પણ હોય. દરરયા નજીકનો રવથતાર હોય એટલેકાજુના ઝાડ પણ જોવા મળી જાય. વ્યવસ્થથત ખેતી તો ન હોય, પણ પારરવારરક ખાધાખોરાકી માટેજરૂર પૂરતી ખેત ઉપજ મેળવી લે. ઝુબરે ીએ અગાઉ જ ખબર પહોંચાડી દીધા હોવાથી કથબાના નાના-મોટા બધા લોકો એક થથળેભેગા થયા હતા. ભારત જેવો પુરુષ િધાન સમાજ નહીં... અહીં તો થત્રી-પુરુષ સહુનેસમાન દરજ્જો મળેલો છે. અમેવરકિ યુિા પેઢીએ િાતાિલાપ શરૂ કયોિ. દુભાવષયા તરીકેમેંપણ પ્રશ્નો પૂછિા શરૂ કયાિઃ શું કરો છો? કેિી રીતે? શા માટે? વાતનો સાર એવો હતો કે વ્યવસ્થથત ખેતી કરો, મરઘી-ઇંડાનો વેપાર કરો, તમારી ખેત પેદાશ વધારો, ઉત્પાદન વધારો, વધુ કમાણી કરો અનેતમારી ઉત્પાદન સામગ્રીનેનજીકના ગામ કેશહેર સુધી પહોંચાડવા વાહન પણ રાખો. આમ અઢળક કમાણી કરો. યુવા પેઢી તેમને આધુરનક સમાજજીવનના પાઠ ભણાવી રહી હતી. કથબાવાળાઓ વતી ચચાોનુંસુકાન ગામના એક બુઝગ ુ ગે સંભાળ્યું હતુ.ં આખા ગામના િવક્તા જેવી ભૂરમકા ભજવતા આ આરિકન ડોસા જ્યારેપણ યુવાનો તેમનેકંઇ સલાહસૂચન કરતા હતા ત્યારેકહેતા - પછી શુ?ં પછી શુ?ં અનેછેલ્લેઅમેરરકન યુવા ટીમનો જવાબ આવતો હતોઃ બસ, પછી મોજ કરો, જલ્સાથી જીવો. િાત પૂરી થયેયુિા પેઢીએ જાણેકતબાિાસીઓિે સુખથે ી જીિિાિી માતટર કી આપી દીધી હોય તેમ સહુ સામેઆશાભરી િજરેજોયુ.ં પે’લા બુઝગ ુ ોપણ ઘડીક સહુનેજોતાંરહ્યાં, અનેપછી જેહળવેકથી કહ્યું તેનો સાર કંઇક આવો હતોઃભલા માણસ, અમેતો અત્યારે પણ મોજથી જ જીિીએ છીએ, જલ્સો કરીએ છીએ તો પછી િેપાર-ધંધાિી આ જફાબાજી શા માટે? શુંકરિા અમિેભેખડેભરાિો છો? અમે શાંવતથી, અમારી મતતીમાં જીિીએ છીએ તેમ જીિિા દો િે... તેવડીલનો કોઠાસુઝભયોો, જીવનમાંજેકંઇ મળ્યું છેતેિત્યેસંતોષ વ્યક્ત કરતો જવાબ સાંભળીનેહુંતો દંગ થઇ જ ગયો. અનેઅમેરરકન યુવા ટીમ? ઉભી જ થઇ ગઇ, રવાના થવા માટે. ફરી પાછો જ્હોિ એફ. કેિડે ીિી િાતિો દોર સાંધીએ તો... તેમણેઅમેરરકાનેનવીનતમ ઉર્વમો ાગો બતાવ્યો. કાળિમેતેમના િેમિકરણો, લગ્નેતર સંબધં ો રવશેપણ ઘણુંબધુંબહાર આવ્યુ.ં ઘણુંછાપેપણ ચઢ્યુ.ં પરંતુઆ બધાની ચચાોકરવાની મારી હેરસયત નથી. દરેકને તેમનું અંગત જીવન પોતાની રીતે જીવવાનો અરધકાર હોય છે, તેમાંકોઇએ ચંચપુ ાત કરવો જોઇએ નહીં તેવુંહુંમાનુંછુ.ં કેનડે ીની હત્યાના થોડાક અરસામાં જ પંવડત િેહરુિા અિસાિ સમાચાર પણ મળ્યા હતા. આ િેળા કોલેજ કાળિા વમત્ર જયસુખ મહેતાએ સુરત કે અમદાિાદથી કવિતા જેિો પત્ર લખ્યો હતો તેમિે આજેય યાદ છે. કેનડે ી હોય કેનેહરુ, આવા મહાપુરુષો જ્યારે ધરતી પરથી રવદાય લે છે ત્યારે પણ તેમની અમીટ થમૃરત મૂકી જાય છે, સંવદે ન મૂકી જાય છે. કંઇક આવી જ વાત મારેનેલ્સન મંડલે ાની કરવી છે.

મંડલ ે ા બાપુ

એક વાર નેલ્સન મંડલે ાએ નવી રદલ્હીમાંકહ્યુંહતુ,ં તમે દરિણ આરિકાને મોહનદાસ કરમચંદ ગાંધી આપ્યા અને અમે તેમને મહાત્મા બનાવીને પાછા મોકલ્યા. ગયા શવિિારેરમણભાઇ િાયકિા પૌત્રી મવહતાિા િીલેશ પટેલ સાથેિા લગ્નપ્રસંગેહાજરી આપિા ગયો હતો. ત્યાંએક વડીલ વાચક મળી ગયા. તેમનો િશ્ન હતોઃગાંધીજી પહેલા ‘મહાત્મા’ બન્યા હતા અને પછી ‘બાપુ’... મંડલ ે ા પણ તેમના રસદ્ધાંતોને અનુસયાો છે, તેમની જેમ જ અરહંસાના માગગે લડત ચલાવી છે તો તેમિે મંડલ ે ા બાપુ કેમ િ કહીએ? િડીલિી િાત વિચારિી જેિી જરૂર છે. િેલ્સિ મંડલ ે ા વિશેખાસ કંઇ જાણતો િહોતો ત્યારે ૧૯૬૨માંતેઓ દારે-સલામ આવ્યા હતા. જશભાઇ પટેલ નામના એક વેપારી-ધંધાથગી આરિકનોની થવતંત્રતા ચળવળમાંખૂબ ઉત્સાહથી સરિય હતા. અનુસંધાન પાન-૨૦


14th December 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

સુરતના અબ્રામાસ્થથત સિાણી ફામષ ખાતે ૮ વડસેમ્િરે અનોખો લગ્નોત્સિ યોજાયો હતો. શહેરના જાણીતા પી. પી. સિાણી ગ્રૂપ દ્વારા આયોવજત ‘સંિંધ ભિોભિના’ કાયષક્રમ અંતગષત સમુહલગ્નોત્સિમાં વપતાની છત્રછાયા ગુમાિી ચૂકેલી ૫૩ દીકરીઓ (મુસ્થલમ સવહત)એ પ્રભુતામાં પગલાં પાડ્યા હતા. મહેશ સિાણી અને તેમના પત્નીએ મુસ્થલમ દીકરીનું પણ કન્યાદાન કરી વપતાની છત્રછાયા પુરી પાડી હતી. અહીં નિદંપતીઓએ સપ્તપદીની સાથે આઠમી પ્રવતિા સજોડે લઇને થત્રીભૃણ હત્યા ન કરિાના શપથ લીધાં. ચાર ફેરા પછી પાંચમો ફેરો આ શપથ સાથે પૂણષ થયો હતો. આ પ્રસંગે સાધ્િી ઋતુંભરાજી િરરાજાઓના માતાવપતાને પુત્રિધૂને િહુ નહીં પણ દીકરી તરીકે ગણિા જણાવ્યું હતું. આ ૫૩ દીકરીઓના પાલક વપતા મહેશભાઇ સિાણીએ તમામ કન્યાઓને પોતાના સાસરે િડીલોને માન આપિાનું અને સાસરે િહુ નહીં પરંતુ દીકરી થઈને રહેિાની શીખ આપી હતી.

ભજજયાની લારી પર ઇન્કમટેક્સના દરોડા! િડોદરાઃ જિલ્લાના ડભોઇ ખાતે ઇન્કિટેક્સ સોિવારે અજધકારીઓએ એસ.ટી. ડેપો રોડ પર રંગઉપવન બાગ નજીક ભજીયાની લારી પર સવવે શરૂ કયોપ હતો. લાલાભાઇ ભજીયાિાળા તરીકે જાણીતા આ ભજીયાના વેપારીની લારી પર િયેલા ઇન્કિટેક્સ (આઇટી) ના િરોડાિી નાગજરકોિાં આચચયપની લાગણી વ્યાપી હતી. રોિના અંિાિે રૂ. ૩૦ હજારનું ટનપઓવર ધરાવતા લાલા ભજીયાવાળાને ત્યાં આઇટીની કાયપવાહીિી ડભોઇના વેપારીઓિાં પણ ફફડાટ વ્યાપ્યો

હતો. વડોિરાિી ગયેલી અજધકારીઓની એક ટીિે રોિની િંગી આવક ધરાવતા આ ભજીયાવાળાને ત્યાં ભજીયાનો ઓડડર આપીને સવવે શરૂ કરતાં િ ભજીયા ખરીિવા આવેલા ગ્રાહકોિાં પણ િોડધાિ િચી હતી. જવભાગે નગરપાજલકાના ભાિપના ઇન્ચાિપ પ્રિુખ ડો. િી. જે. બ્રહ્મભટ્ટની જશવિ હોસ્થપટલ અને ગારિેન્ટ, પેથટીસાઇડના વેપાર સાિે સંકળાયેલા ગોરધનભાઇ દોલાણી નાિના વેપારીને ત્યાં સવવેની કાયપવાહી હાિ ધરી હોવાનું કહેવાય છે.

ફાઇિર ટુ ફેશન પ્રદશષનમાં પાક.-ચીનની કંપનીઓએ ભાગ લીધોઃ ટેક્સાઇલ ઉદ્યોગને જવશ્વથતરે લઈ િવા િજિણ ગુિરાત ચેમ્બર ઓફ કોિસપ એન્ડ ઇન્ડથટ્રી દ્વારા ફાઇબર ટુ ફેશન પ્રિશપનનું આયોિન િાય છે. િર વષપની િેિ આ વષવે ૭િી ૯ જડસેમ્બર િરજિયાન સરસાણાસ્થિત સુરત ઇન્ટરનેશનલ કન્વેશનલ સેન્ટરિાં યોજાયેલ ફાઇબર ટુ ફેશન પ્રિશપનિાં પાકકથતાન, ચીન અને નાિીબીયાની કંપનીઓએ પણ ભાગ લીધો હતો. આ ઉપરાંત પ્રિશપનિાં યુકે અને િુબઇના ખરીિિારો પણ આવ્યા હતા. ચેમ્બરનાં પ્રિુખ કમલેશ યાવિકે કહ્યું હતું કે, ચેમ્બરે િેશજવિેશના

સંવિપ્ત સમાચાર

• ડી.એન. હાઇથકૂલના પૂિષ વિદ્યાથથીઓનું મહાસંમેલન યોજાશેઃ ગાંધીવાિી પૂ. જવઠ્ઠલકાકાના િન્િજિને િેશ-જવિેશિાં રહેતા તેિના જવદ્યાિથીઓ દ્વારા ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪ના રોિ પ્રિિ વખત ડી.એન. હાઇથકૂલ અને કથતુરબા કન્યા જવદ્યાલયના પૂવપ જવદ્યાિથીઓનું િહાસંિેલન યોજી તેિને અનોખા જવદ્યાસિુન અપપવાનો કાયપક્રિ હાઇથકૂલના પ્રાંગણિાં યોજાશે. િે ભૂતપૂવપ જવદ્યાિથી આ સંિેલનિાં ભાગ લેવા ઇચ્છતા હોય તેિણે કેમ્પસ ડાયરેક્ટર મહેશભાઈ પટેલ અિવા આચાયપ સાહેબનો ફોન નં. ૨૪૩૦૮૩ ઉપર સંપકક કરવો. ઉપરાંત સંથિાના ઇિેલ એડ્રેસ dn-kkv@hotmail.com ઉપર સંપકક કરી શકાશે. વધુિાં તેિલબેનનો િોબાઇલ નં. ૮૨૩૮૦ ૮૬૭૮૫ અિવા ૯૯૨૫૦ ૧૭૩૨૫ ઉપર સંપકક કરવા િણાવાયું છે. • ૨૨ કરોડથી િધુનું વિનવહસાિી નાણું પકડાયુંઃ ઇન્કિટેક્સ જવભાગે િજિણ ગુિરાતના ફૂડ યુજનટ, ડાયિંડ યુજનટ અને જબલ્ડરને ત્યાં હાિ ધરેલી તપાસિાં રૂજપયા ૨૨ કરોડિી વધુ રકિનું કાળુ નાણું પકડ્યું છે. ઇન્કિટેક્સ જવભાગે મથુરભાઇ સિાણીના િેગાજસટી પ્રોિેક્ટ પર સવવે કાિગીરી કરી હતી. ઓલપાડ તરફ બનાવવાિાં આવેલાં આ પ્રોિેક્ટની િાજહતી અજધકારીઓને િળી હતી. અહીં તપાસ િરજિયાન અનેક િથતાવેિ ડોક્યુિેન્ટ િળ્યા હતા િેના આધારે જવભાગને રૂ. ૨૧ કરોડનું કાળું નાણું િળ્યું હતું. જ્યારે બીજી તરફ કોસંબાની પેટકો ફૂડિાંિી રૂ. એક કરોડની બેનાિી આવક િળી હતી. • ચોયાષસી ડેરીના પૂિષ ચેરમેન નટુભાઇ પટેલનું વનધનઃ ચોયાપસી ડેરીના પૂવપ ચેરિેન, પૂવપ કોપોપરટે ર અને સહકારી આગેવાન નટિરભાઇ પટેલ (િેડ)નું ગત સપ્તાહે અવસાન િયું છે. તેિણે સુરત િહાનગરપાજલકાિાં કોંગ્રેસના કોપોપરેટર તરીકે તિા ખેતીવાડી ઉત્પન્ન બજાર સજિજતનાં જડરેક્ટર પિે સેવા આપી હતી. • ભાદરણ સેિા સહકારી મંડળીના ૫૫ િષષ પૂણષઃ ભાિરણ સેવા સહકારી િંડળીએ ગત સપ્તાહે તેની થિાપનાના ૫૫ વષપ પૂણપ કરતાં કેન્દ્રીય પ્રધાન વદનશા પટેલની ઉપસ્થિજતિાં સુવણપ િયંજત િહોત્સવ ઉિવાયો હતો. આ પ્રસંગે િંડળી િાટે યોગિાન આપનાર તિાિનું સન્િાન કરાયું હતું. જિનશા પટેલે િણાવ્યું હતું કે, સહકારની ભાવના િૂજતપિંત કરવાની પ્રેરણા સરિાર પટેલ અને પૂ. ગાંધીજીએ આપી છે અને સહકાર આપણા લોહીિાં છે. ગાિ, ફળીયા, પોળોિાં સહકારની ભાવના ઓછી િઈ રહી છે પરંતુ સાિે સાિે જિલ્લા, રાજ્ય અને િેશના િેત્રિાં સહકારની ભાવના જવશાળ િઈ રહી છે. • ખેડા મધ્યથથ િેંકની ચૂટં ણીમાં કોંગ્રેસની પેનલ વિજયીઃ ચરોતરની સૌિી િોટી-સમૃદ્ધ આજિપક સહકારી સંથિા સિાન ખેડા જિલ્લા િધ્યથિ સહકારી બેંકની તાિેતરિાં યોજાયેલી ચૂંટણીિાં વતપિાન ચેરિેન ધીરુભાઇ ચાિડાની પેનલના િોટાભાગના ઉિેિવારો જવિયી િયા હતા.

ખરીિિારોને આકષથીને કાપડ ઉદ્યોગ િાટે એક બ્રીિનું કાિ કયુું છે. ભારતિાંિી પસ્ચચિ બંગાળ, તાજિલનાડુ, કણાપટક, યુપી તિા િહારાષ્ટ્રનાં ટ્રેડસપ આવ્યા છે. પ્રિશપનિાં િીિ પેવજે લયન અને ડીઝાઇનસપ થટ્રીટ જવશેષ આકષપણ રહ્યા હતા આ પ્રિશપનિાં ફાઇબર, યાનપ, ફેબ્રીક્સ, સાડી અને ડ્રેસ િટીરીયલ્સ, િરી લેસ િેન્યુફક્ચ ે સપ, હોિ ટેક્સટાઇલ ગાિવેન્ટ્સ અને ફેશન એસેસરીઝ, ટેક્નીકલ ટેક્સટાઇલ, નેરો ફેબ્રીક્સ, હોઝીયરી, નીટવેર અને ટેક્સટાઇલ સેક્ટર િાટે ઉપયોગી સોફ્ટવેર સજવપસીઝ અને ડીઝાઇન થટુજડયો અને કન્સલ્ટન્ટ િેવા એક્ઝીબીટસવે ભાગ લીધો હતો.

દજિણ-મધ્ય ગુજરાત

15

પારસીના મૃતદેહનેઅજિદાહ આપવા પોલીસ સુરિા માગવી પડી

વલસાડઃ પારસી સમાજમાં મૃતદેહની અંતતમતિતિમાં તિનપારસીઓ માટેપ્રિેશિંિીના રૂતિચુસ્ત તનયમોને લઇને સમયાંતરે ઉઠી રહેલા તિિાદ સામે િલસાડના એક િયોવૃધ્િ પારસી ગૃહસ્થે તમામ િાતમિક તિતિ તેમના ઘરમાં જ અને સ્મશાનમાં અતિદાહ આપિો તે મુજિનુંિીલ કયુુંહતું. જોકે, અગાઉ િડોદરામાં ભારતના પ્રથમ મતહલા ફોટોજનિતલસ્ટ હોમાઇ વ્યારાવાલા અને િડોદરાના પારસી અગ્રણી દારા હકીમની ઇચ્છા મુજિ તેમની અંતતમતિતિ અતિદાહથી કરિામાં આિી હતી. િલસાડમાં પારસી ગૃહસ્થતમનોચર દસ્તુરે કરેલા િીલ મુજિ તેમના મૃતદેહને સોમિારે સ્મશાનગૃહમાં અતિદાહ આપિામાંઆવ્યો હતો. જેઘટના િલસાડમાં પારસી સમાજના ઇતતહાસમાં પ્રથમ જ હોિાથી રૂતિચુસ્ત પારસીઓએ નોંિાિેલા પ્રચંડ તિરોિને પગલે મૃતકના પતરિારે પોલીસ સુરક્ષા માગિાની ફરજ પડી હતી.

પારસી સમાજમાં, પારસીનો મૃતદેહ જો કોઇ તિનપારસી વ્યતિ જોઇ લે તો તે અપતિત્ર થઇ જાય તેિી માન્યતાને પગલે પારસી સમાજના વ્યતિનું મૃત્યુ થાય કે તુરત જ સ્નાન કરાિીને, મૃતદેહનુંમોિુંિાંકિામાંઆિેછે. આ માન્યતાનો તમનોચર દસ્તુરએ તિરોિ કયોિહતો. આ ઉપરાંત િલસાડમાં આર.પી.એફ. મેદાન નજીક પારસીઓના ટાિર ઓફ સાયલન્સમાંગીિ પક્ષી જિલ્લેજ નજરેપડતા મૃતદેહોનો નિ-નિ મતહના સુિી તનકાલ થતો નથી અને તેમાં જીિાતો પડિાથી પારસી અંજુમન ટ્રસ્ટ દ્વારા સોલાર તસસ્ટમ િેસાડી હતી. જેની મદદથી મૃતદેહનો ચારપાંચ તદિસમાંતનકાલ થતો પરંતુ તેનું મેઇન્ટેનન્સ ન કરાતા પારસીઓના મૃતદેહ રઝળતા હોિાની િાતે વ્યતથત િનેલા તમનોચર દસ્તુરે પોતાના િતસયતનામામાં તેમના મૃતદેહની તમામ તિતિ ઘરે જ કરિી અનેતમામ કોમના લોકોને તેના દશિન કરિા દેિા તેિું જણાવ્યુંહતું.

આણંદઃ જિલ્લાના બોરીઆવી થવાજિનારાયણ િંજિરિાં તાિેતરિાં લંડનસ્થિત િાતા ડો. ભરતભાઈ યુ. પટેલનું સન્િાન કરવાિાં આવ્યું. બોરીઆવીના વતની એવા બી.યુ. પટેલે જવદ્યાિથીઓને અભ્યાસ િાટે રૂ. ૧૫ લાખ થવાજિનારાયણ િંજિરના કોઠારી રમેશભાઈ પટેલને અપપણ કયાપ છે. થવાિીજીના

આશીવાપિ સાિે ડો. બી.યુ. પટેલનું શાલ ઓઢાડી સન્િાન કરવાિાં આવ્યું હતું. આ પ્રસંગે જસજનયર જસટીઝન ફોરિ-બોરીઆવીના ઉપપ્રિુખ હસમુખભાઈ સી. બ્રહ્મભટ્ટ, િંત્રી જિનુભાઈ એમ. પટેલ, સુરેશભાઈ એ. પટેલ, જવિેશવાસી હષષદભાઈ આર. પટેલ, અરવિંદભાઈ સી. પટેલ વગેરે હાિર રહ્યા હતા.

બોરીઆવીમાંલંડનસ્થિત દાતાનુંસન્માન


16

14th December 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

પરિણામો આવી ગયાં, પડકાિ વધી પડ્યા... તસિીરેગુજરાત વિષ્ણુપંડ્યા

પયો ત્યારે, પાંચેરાજ્યોની વિધાનસભા ચૂટં ણીનાંપવરણામો આિી ગયાં. ગુજરાતનેઆ પવરણામોની સાથેસીધો સંબધં રહ્યો. કારણ, ભાજપે િડા પ્રધાનપદ માટેનક્કી કરેલા મુખ્ય પ્રધાન આ રાજ્યોમાંપવરણામો માટે સવિય હતા. અન્ય પિો રાહ જોઈનેબેઠા હતા કેજો રાજથથાન, મધ્ય પ્રદેશ, છત્તીસગઢ અનેવદપહીમાંથી બે-િણ રાજ્યોમાંભાજપ હારી જાય તો ચારેતરફ બૂમરાણ થઈ શકેકેજુઓ, જુઓ, મોદી જીતાડિા માટેસફળ નથી થયા! કોંગ્રસ ે નેએમ પણ લાગતુંહતુંકેએન્ટી-ઇન્કંબસીના જોરેમધ્ય પ્રદેશ - રાજથથાનનેખૂચં િી લેિાશે. વિપરીત ચમત્કાર પણ, આ તો વિપવરત થયુ.ં ગુજરાતમાંથી ભાજપ-કોંગ્રસ ે ેમોટા પાયે કાયયકતાયઓનેરાજથથાનથી વદપહી સુધી મોકપયા હતા. મોદીએ ગળુંબેસાડી દેનારી ચૂટં ણીસભાઓ પણ કરી. રાહુલ-સોવનયાની સભાઓ થઈ. રાજથથાનની ગેહલોત સરકારે પોતાનાં કામોની યાદી બહાર પાડી. સામાવજક માધ્યમોનો ભરપુર ઉપયોગ થયો. છતાંકોંગ્રસે હારી. આ પ્રજાનો ‘પ્રોટેથટ િોટ’ (વિરોધના ગુથસાનો મત) હતો. સાલુ,ં સિાર પડેનેખબર પડેકેપેટ્રોલ-ડીઝલના દામ િધી ગયા છે, શાકભાજી જેિી સામાન્ય ચીજિથતુમોંઘીદાટ થઈ જાય અનેપડતાંપર પાટું મારિા માટે નિી વદપહીનાં વિશાળ આયોજન ભિનના એરકન્ડીશન્ડ રૂમમાંથી ફતિો બહાર પાડિામાંઆિેકે૨૦થી ૩૦ રૂવપયા કમાનારો કંઈ

ગરીબ ના કહેિાય! આ મનોદશાનો જિાબ આપિાનો મોકો મતદાનથી િધુઉત્તમ બીજો શો હોય? વિલ્હીનો ચમત્કાર એિુંજ થયુ.ં વદપહીમાં૧૫ િષયથી વશલા દીવિતનુંમુખ્ય પ્રધાન તરીકે દૃઢ થથાન હતુ.ં રાહુલેતેમનાંકામોનેિખાણ્યા હતાં. એક સભામાંરાહુલ આિતાંપહેલાંસભાજનો થથાન છોડીનેચાલિા માંડ્યા તો માઇક પરથી વશલા દીવિતેવિનંતી કરી કેરાહુલજીનેસાંભળિા દસેક વમવનટ તો બેસી જાિ! પણ વશલાજી અનેરાહુલ - બન્નેનેચોક્કસ પ્રકારનો સંદશ ે ો આપિા પ્રજા મતદાનનો વદિસ રાહ જોઈ રહી હતી. વશલા દીવિતના મતવિથતારમાં(જ્યાંઆમ આદમી પાટટી - ‘આપ’ના કેજરીિાલ જીત્યા) ગુજરાતના આદવરયાણા ગામના ૧૦૦૦ િાઘરી લોકો િષોયથી રહેછે. આ િસાહતેપહેલી િાર કોંગ્રસ ે ના વિરોધમાંમત આપ્યા છેએમ મનેભૂજથી હેમદુ ાન ગઢિીએ જણાવ્યુ!ં આિુંબીજા િગોયમાંપણ હતુ.ં નહીંતર સામાન્ય વિકેટ કોચ અશોક ચૌહાણ, વસવિલ સિટીસ માટેવદપહી આિેલો અવખલેશપવત વિપાઠી, િીમા એજન્ટ જગદીપ વસંહ, કોપોયરશ ે નનો સામાન્ય કારકૂન પ્રકાશ જરિાલ જેિા - રાજકારણમાંતદ્દન નિા - ચહેરા મોટા રાજકીય ખેલાડીઓનેહરાિીને જીતેખરા? વદપહીમાં‘આપ’ પાટટીએ આિો ચમત્કાર કયોય, પણ તેનાથી કોંગ્રસ ે સત્તાથી િંવચત થિા છતાંબચી ગઈ. ભાજપ સૌથી િધુસીટ મેળિનારો પિ તો છે, સરકાર રચિા તેની મથામણ છે. ‘આપ’ ટેકો આપેતો કોંગ્રસ ે કેભાજપ સત્તા પર આિી શકે, પણ ‘આપ’ તો ના પાડેછેકેઅમારેતો િૈકલ્પપક રાજકારણ કરિું છે, પિોના વતક્કડમમાં પડિું નથી. સંસદીય લોકશાહીમાંઆ ‘આદશય’ સમજાય કેચવરતાથયથાય એિો નથી. એક સમયે ‘પિવિવહન લોકશાહી’માંમાનતા થયેલા જયપ્રકાશ નારાયણનેય કોંગ્રસ ે વિરોધ પિ બનાિિા જનસંઘ - સંથથા કોંગ્રસ ે - ભાલોદનેકહેિુંપડ્યુંઅને

SKANDA HOLIDAYS

we wish you a Merry christmas and a happy new year

EXPLORE THE WORLD 18 DAY

SCENIC SOUTH AFRICA & ZAMBIA

Dep: 31 Dec, 01 Feb, 05 Mar, 10 Apr, 01 May, 05 Sep

*£2899

14 DAY KENYA & TANZANIA & UGANDA SAFARI Dep: 29 Jan, 5 Feb, 12 Mar, *£3299 20 Apr, 7 May , 1 Jun

23 DAY AUSTRALIA & NEW ZEALAND & FIJI Dep: 31 Dec, 30 Jan, 01 Mar, 05 Apr, 21 Sep, 14 Oct *£4199

14 DAY CLASSIC PERU & GALAPAGOS ISLAND Dep: 05 Jan, 21 Feb, 31 Mar, *£2699 01 May, 09 Sep, 19 Oct 18 DAY GRAND SOUTH AMERICA

(BRAZIL – ARGENTINA – PERU – CHILE – BOLIVIA)

15 DAY SOUTH EAST ASIA

(SINGAPORE – MALAYSIA – THAILAND)

Dep: 01 Dec, 25 Dec, 12 Jan, 19 Feb, 31 Mar

*£1649

15 DAY SCENIC ROCKIES & ALASKA CRUISE TOUR Dep: 24 May, 7 Jun, 21 Jun, *£2449 12 Jul, 2 Aug, 6 Sep

SPECIAL OFFERS

10 DAY – EXOTIC KERALA TOUR --------------- £1149 08 DAY – CLASSIC JORDAN TOUR ------------ £1399 14 DAY – ANCIENT CHINA TOUR ---------------- £1499 08 DAY – EXOTIC SEYCHELLES ----------------- £1349 12 DAY – SCENIC JAPAN TOUR ---------------- *£2499 07 DAY – OMAN HIGHLIGHTS TOUR ------------ £949 11 DAY – CLASSIC THAILAND TOUR ---------- £1099

તેમાંથી જનતા પિ રચાયો હતો. આંતવરક ખૂબી-ખામી રાજથથાને િળી પાછા િસુધં રા રાજેનાં શાસન માટે મત આપ્યાં. ‘ચાિલ િાલે બાબા’ અને ‘ડોક્ટર શવનચર’ તરીકે આવદિાસીઓમાં જાણીતા, આયુિવદક વે તબીબ ડો. રમણ વસંહ કશ્મકશના જંગમાં છેિટે જીત્યા. લોકો તેમનેપ્રેમથી ‘મામાજી’, કહેતા તેવશિરાજ ચૌહાણ જીત્યા. ‘મહારાજ’ (જ્યોવતરાવદત્ય)નુંમુખ્ય પ્રધાન બનિાનુંસપનુંસપનુંજ રહ્યું. તેમનો બળાપો સાંભળિા જેિો છે- ‘પિમાંબધુંજ બધુંખરાબ છે...’ મધ્ય પ્રદેશમાં વટકકટ ન મેળિિાને કારણે એક કોંગ્રસ ે ી સભ્ય નરવસંહ માલવિયાએ (ભોપાલ) તો હતાશ થઈનેઆપઘાત કરી નાખ્યો હતો! છત્તીસગઢના આવદિાસી વિથતારમાંઅગાઉ યાિામાંમાયાયગયેલા કોંગ્રસ ે ના મહેન્દ્ર કમાયનાં પત્ની દેિતી કમાયને વટકકટ આપી અને સહાનુભવૂતના મત મળ્યા, જીતી ગયાં. પરંતુ છત્તીસગઢમાં ૮૫ િષયના મોતીલાલ િોરા કોંગ્રસ ે ના પ્રચારપ્રમુખ હતા. અવજત જોગીને માટે તે અણગમતી બાબત હતી. સરિાળેપિની આંતવરક નબળાઈ અનેમોંઘિારી - બેપ્રશ્નો કોંગ્રસ ે ને નડ્યા. વદપહીમાંકોંગ્રસે -વિરોધ બેછાિણીમાંવિભાવજત થયા, ભાજપ અને આમ આદમી પાટટી. આનેલીધેત્યાંરાજકીય અલ્થથરતાએ જન્મ લીધો છે, કકરણ બેદીનુંકહેિુંસાચુંછેકેભાજપ-‘આપ’ બન્નેએ ભેગા મળીનેસરકાર રચિી જોઈએ. પણ ‘આપ’ના કેટલાક પોતાનેજ ‘પવિિ ગાય’ (હોલી કાઉ) માનેછે, બાકી બધા ખરાબ અનેઅમે‘નૈવતક રાજનીવત’ના િાહકો! સંસદીય રાજનીવતમાંઆિો ભ્રવમત આદશયચાલેનહીં. એક િધુપડકાર ગુજરાતે૧૯૭૪માંપહેલી િાર વબનકોંગ્રસ ે ી શાસન આરુઢ કયુુંહતુ,ં આજેતેિુંપુનરાિતયન ચાર રાજ્યોમાંથયુંછેતેનેલીધેવિવજત પિ તેમ જ પરાવજત પિ - બંનેસામેના પડકારો િધી ગયા છે.

Dep: 29 Dec, 31 Jan, 05 Mar, 07Apr, 08 Sep

*£4099

18 DAY GRAND TOUR OF CHINA Dep: 25 Mar, 29 Apr, 17 May, 01 Jun, 30 Jun, 15 Jul, 05 Aug, *£2099 03 Sep, 03 Oct

18 DAY CLASSIC INDO CHINA (VIETNAM – CAMBODIA – MALAYSIA – LAOS) Dep: 2 Dec, 2 Jan, 7 Feb, 31 Mar, 1 May, 5 Jun, 31 Aug, *£2399 16 Sep , 12 Oct

18 DAY CLASSIC CHINA & SCENIC JAPAN Dep: 31 Mar, 28 Apr, 30 May, 28 Jun, 7 Jul , 01 Aug , 9 *£329 29 Aug , 09 Sep , 03 Oct

AND MUCH MORE TAILOR MADE TO SUIT YOU Note: Vegetarian meals available in all our tours

www.skandaholidays.com

EVERY DAY DEPARTURE - PRIVATE & GROUP TOURS 0207 18 37 321 Lines Open From 7 AM TO 11 PM - 7 DAYS A WEEK 0121 28 55 247 All Price Per Person, Terms and conditions applies

contact@skandaholidays.com

CALL US FOR DISCOUNTED AIR TICKET WORLD WIDE

Narayan Seva Sansthan UK

Registration No. 1149630 Office:(1) 68-76 Belgrave Road, Victoria, London, SW1V 2BP. Tel. 07973 266 569 (2) 12 Melton Road, Leicester, LE4 5EA Tel. 0116 3800 212

Trustees

Baldev Krishen Bhikhubhai P Patel 68-76 Belgrave Road, Victoria, 131-133, Sycamore Close, Bradford, BD3 0EA. London SW1V 2BP. Tel. 07448 269 808 Tel. 07973 266 569 Office Associate: Ms. Rashmi Mavani - 07909 President: Prashant Aggarwal Hasmukh Gohil Highfield Bungalow, 2 Upper Beulah Hill, London, SE19 3LG. Tel. 07831 230 112

Global Vice Presidents

Kulbhushan Rai Prashar 111 Devonshire Road Smethwick B67 7QH Tel. 07815 430 077

Branch Presidents

Dr. Pramod M Patel 23, Coral Street, Leicester, LE4 5BF. Tel. 07504 458 048 860 770

Mrs. Lalita Gautam “Ma ki Mamta”, 54, Jarrow Road, Chadwell Heat, RM6 5RH Tel. 07912 610 679

Ramnikbhai Raniga Jayshree Mehta Jagjivanbhai Mistry 290-292 Green Street 261, Fulbridge Road 115, Nansen Road Forest Gate, London Peterborough, PE4 6SL Leicester, LE5 5NL E7 8LF Tel. 0208 4701221 Tel. 07834 590 284 Tel. 0116 221 7427 Vasantbhai K Mistry Sukhabhai Mistry Mrs. Sarla Kakad 45, Wynford Terrace 65, Lauderdale Street 646, Vauxhall Drive Leeds LS16 6HU Preston PR1 8JL Woodley RG5 4DU Tel. 07713 791 877 Tel. 01772 824 269 Tel. 07753 527 467 Bank Details:Lloyds Bank, A/c Name: Narayan Seva Sansthan UK Sort Code: 30-92-90 A/c No. : 27364568 આ´³Ьє¹ђ¢±Ц³ ઉ´º §®Ц¾щ» ઓЧµÂђ, ĺçªЪઓ, ¾Цઇ ĬщÂЪ¬ъת અ°¾Ц ĮЦє¥ ĬщÂЪ¬ъת³щ ─Narayan Seva Sansthan UK┌³Ц ³Ц¸щ¸ђક»Ц¾Ъ ¿કђ ¦ђ.

CREATING QUALITY FOR OUR CUSTOMERS

Manufacturers of Potato Crisps & Snacks

KOLAK SNACK FOODS LTD

308-310 Elveden Road, Park Royal, London NW10 7ST (UK). T: +44 20 8965 5331 F: +44 20 8961 9313 E: sales@kolak.co.uk

W: www.kolak.co.uk


14th December 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

રંગભેદના લડવૈયા નેલ્સન મંડેલાનુંનનધન

જોહાતનસબગગઃ દહિણ આહિકાને રંગભેદના દૂષણમાંથી મુહિ અપાિી પિાતંત્ર્ય પંથે દોરી જનાર હિશ્વ શાંહતદૂત નેલ્સન મંડલ ે ાનું હનધન થયુંછે. છેલ્લા લાંબા સમયથી બીમાર મંડલ ે ા ૯૫ િષષના હતા. તેમણે જોહાહનસબગષ ખાતેના હનિાસપથાનેપહરિારજનોની હાજરીમાંઅંહતમ શ્વાસ લીધા હતા. દહિણ આહિકાના ગાંધી તરીકે ઓળખાિાતા આ મહામાનિને સમગ્ર હિશ્વે ભાિભીની અંજલી અપપી છે. રહિિારે યોજાયેલી અંહતમહિયામાંહાજરી આપિા હિશ્વના મહાનુભાિો દહિણ આહિકા પહોંચી રહ્યા છે. ભારતીય િહતહનહધ મંડળ રાષ્ટ્રપહત િણિ મુખજીષના નેતૃત્િમાં આહિકા પહોંચ્યુંછે. મંગળિારેસોિેટોના નેશનલ પટેહડયમમાં યોજાયેલી પમૃહત સભાને સંબોધતાંરાષ્ટ્રપહત િણિ મુખજીષએ કહ્યું હતું કે નેલ્સન મંડલ ે ા ભારત માટે રત્ન સમાન હતા. ભારતીયો મંડલ ે ામાંમહાત્મા ગાંધીજીને હનહાળતા હતા. જ્યારે અમેહરકાના િમુખ બરાક ઓબામાએ નેલ્સન મંડલ ે ાને મહાત્મા ગાંધી સાથે સરખાિતા કહ્યું હતું કે તેઓ જોખમ ઉઠાિિાની હહંમત ધરાિતા હતા. તેઓ હસદ્ધાંતો સાથેસમાધાન કરનારા નેતા નહોતા. નેલ્સન મંડલ ે ાનેઅંહતમ હિદાય આપિા માટે હિટનના િડા િધાન ડેહિડ કેમરન, નાયબ િડા િધાન હનક ક્લેગ, સહહત ૯૧ દેશના િમુખ, ૧૦ ભૂતપૂિષ િમુખો, હિહિધ દેશોના ૮૬ િહતહનહધ મંડળો અને ૭૫થી િધુ મહાનુભાિો દહિણ આહિકા પહોંચી રહ્યા છે. આ પૂિવેછઠ્ઠી હડસેબબરેદહિણ આહિકાના િમુખ જેકોબ ઝુમાએ રાષ્ટ્રજોગ સંબોધનમાં નોબેલ પાહરતોહષક હિજેતાના હનધનના સમાચાર આપ્યા હતા. તેમણે જણાવ્યું હતું કે લોકતાંહિક દહિણ આહિકાના પથાપક િમુખ અને દેશના પનોતા પુિ નેલ્સન મંડલ ે ા ફાની દુહનયા છોડી ગયા છે. ૧૯૯૦માંભારતના સિોષચ્ચ સન્માન ‘ભારત

હિચારોની ઊંડી અસર હતી. છેલ્લાં બે િષષ દરહમયાન અનેક બીમારીઓના કારણે તેમને અનેકિાર દિાખાનેખસેડાયા હતા. અનેઘણાં લાંબા સમયથી તેમણે જાહેરમાં આિિાનું બંધ કયુુંહતુ.ં ‘મૃત્યુનો મહોત્સવ’ દહિણ આહિકામાં અનેક લોકો મંડલ ે ાના અિસાનના સમાચાર મળતાં જ રપતા ઉપર ઊતરી આવ્યા હતા. સોિાંતોમાંજાણે૧૯૭૬ની હિદ્યાથપી િાંહત જેિો માહોલ રચાયો હતો. લોકોએ મંડલ ે ાના પૂિષ હનિાસપથાન પાસે એકઠા થઈને ગીત, સંગીત અને પરંપરાગત ડાન્સ સાથે'મૃત્યુનો મહોત્સિ' મનાવ્યો હતો. મંડલ ે ાના પિ આહિકન નેશનલ કોંગ્રસ ે (એએનસી)ના લાલ, પીળા અને કાળા રંગના ઝંડા સાથે લોકોએ રપતામાં કુડં ાળે િળીને મંડલ ે ાની ચળિળ િખતના ગીતો ગાયા હતા. લોકોનું કહેિું હતું કે તેઓ મંડલ ે ાના જીિનની ઉજિણી કરી રહ્યા છે. ભારતની અંજતલ હિશ્વના શાંહતદૂત નેલ્સન મંડલ ે ાનાં તમામ લોકોએ તેમનેખૂબ િેમ કયોષ. તેઓ આ હનધન અંગેભારત સરકારેશોક અનેદુઃખની લાગણી વ્યિ કરીને પાંચ હદિસનો રાષ્ટ્રીય દેશના પહેલા અશ્વેત રાષ્ટ્રિમુખ બન્યા હતા. િકીલ અને પૂિષ બોક્સર મંડલ ે ાએ દહિણ શોક જાહેર કયોષ હતો. િધાનમંડળની આહિકાની આઝાદીની ચળિળ દરહમયાન ૨૭ કેહબનેટની બેઠકમાં આ હનણષય લેિાયો હતો. ે ાને અંજલી આપતાં જણાિાયું હતું કે િષષતો જેલમાંજ િીતાવ્યા હતા. જેમાનો મોટા મંડલ ેા ભાગનો સમય તેમને રોબેન આઇલેન્ડ જેલમાં રંગભેદની નીહતના કટ્ટર હિરોધી નેલ્સન મંડલ રખાયા હતા. ૧૯૯૪માં પહેલી લોકતાંહિક સમગ્ર હિશ્વના મુઠ્ઠી ઊંચરે ા માનિી હતા. તેઓ ચૂટં ણીમાંિમુખ બન્યા બાદ તેઓ એક મુદ્દત માટે તેમની પેઢીના જ નહીં પણ આ યુગ માટેના આ પદેરહ્યા અનેતેમણે૧૯૯૯માંહનવૃહિ લીધી. યુગદૃષ્ટા હતા. રંગભેદ સામેની તેમની લડાઈ ે ાને શ્રદ્ધાંજહલ આપ્યા મંડલ ે ાએ પત્ની હિહિને ૧૯૯૦માં છૂટાછેડા િેરણાદાયક હતી. મંડલ આપ્યા હતા. તેમની િથમ પત્ની એિલીન થકી પછી સંસદનાંબંનેગૃહની બેઠક મુલતિી રખાઇ ે િમુખ તેમનેચાર સંતાનો હતા. તેમનાંિીજા પત્ની ગ્રાસા હતી. િડા િધાન મનમોહન હસંહ, કોંગ્રસ મશેલ મોઝાસ્બબકના િમુખ સમોરાના હિધિા છે. સોહનયા ગાંધી, રાષ્ટ્રપહત િણિ મુખરજી, ૧૯૧૮માં એટલે કે દહિણ આહિકામાં હિપિના નેતા સુષ્મા પિરાજ સહહતના રાજકીય ે ાનાંઅિસાન અંગેશોક વ્યિ મહાત્મા ગાંધીની બે દશક લાંબી લડત બાદ નેતાઓએ મંડલ જન્મેલા મંડલ ે ાના જીિન પર મહાત્મા ગાંધીના કયોષહતો અનેશ્રદ્ધાંજહલ અપપી હતી.

રત્ન’થી નિાજાયેલા મંડલ ે ાને િણ મહહના સુધી હિટોહરયાની હોસ્પપટલમાંરખાયા બાદ સપ્ટબેબર મહહનામાંઘરેલિાયા હતા. ત્યારથી તબીબોની ટીમ તેની સારિાર કરી રહી હતી. ઝુમાએ શોક વ્યિ કરતાંજણાવ્યુંહતુંકેદહિણ આહિકાની િજાએ હપતા ગુમાવ્યા છે. દહિણ આહિકાએ ૧૦ હદિસનો જ્યારે ભારતે પાંચ હદિસનો રાષ્ટ્રીય શોક પણ જાહેર કયોષછે. પિતંિતા માટેની મંડલ ે ાની લડતને યાદ કરતાંઝુમાએ કહ્યુંહતુંકેઆ સંઘષષના કારણેજ તેઓ આખા હિશ્વમાં આદરને પાિ થયા અને

કવર સ્ટોરી

17

નેલ્સન મંડેલાનુંદનિણ ગુજરાત કનેકશન

સુરતઃ નેલ્સન મંડલ ે ા દહિણ આહિકાનેઆઝાદીના પંથેદોરી ગયા હતા. તેમની આ લડાઇમાં અનેક હહન્દીઓનો અને તેમાં પણ ખાસ કરીને ગુજરાતીઓનો હિશેષ સહયોગ હતો. ઘણા ગુજરાતી ભાઇઓ-બહેનો તેમની સાથેહનકટનો સંપકકધરાિતા હતા. આમાંથી દહિણ ગુજરાતના િતની એિા બેમહહલાઓ નિસારીના અમીના કચાલીયા અનેસુરતના ફાહતમા મીર સાથેના મંડલ ે ાના સંબધ ં -સંપકકની િાત બહુ જાણીતી થઇ હતી. મંડલ ે ા નવસારીના અમીનાનેમનાવી ન શક્યા... ‘અ િુમન હુ ટોલ્ડ નો ટુ મંડલ ે ા’ની િાતે િણ િષષ પહેલાં દહિણ આહિકામાં ભારે હલચલ મચાિી હતી. મંડલ ે ાનેલગ્ન માટેના પાડી દેનાર આ મહહલા બીજુંકોઇ નહીં, પરંતુમૂળ નિસારી નજીકના એક ગામના અમીના કચાલીયા હતા. તેમણે તેમના પહત સાથે મળીને આહિકાના પિાતંત્ર્ય સંગ્રામમાં મહત્ત્િની ભૂહમકા ભજિી હતી. તેમના પહતના હનધન બાદ મંડલ ે ાએ તેમનેલગ્ન માટેની ઓફર કરી હતી. મૂળ નિસારીના િેપમા નજીક આિેલા કાલાકાછા ગામના અમીના કચાહલયાએ મંડલ ે ાની લગ્ન માટેની ઓફર ઠુકરાિી દીધી હતી. અમીના અનેતેમના પહત યુસફ ુ કચાલીયા આહિકાના રાજકારણમાંિષોષસુધી સહિય રહ્યા હતાં. યુસફ ુ કચાલીયા અને નેલ્સન મંડલ ે ા િચ્ચે પાહરિાહરક સંબધ ં ો હતાં. ૧૯૯૫માં યુસફ ુ કચાલીયાનુંહનધન થઇ ગયુંહતુ.ં બેિષષપૂિવેઅમીના કચાલીયાની ૮૦મી િષષગાંઠ હતી ત્યારે મંડલ ે ાએ તેમને લગ્નની ઓફર કરી હતી, જે તેમણે ઠુકરાિી દીધી હતી. અમીના કચાલીયાનું૩૧ જાન્યુઆરી, ૨૦૧૩ના રોજ હનધન થઇ ગયુંહતુ.ં ...પણ સુરતના ફાતતમા મીરેમંડલ ે ાનેમનાવી લીધા બહુ ઓછા જાણતા હશેકેમંડલ ે ાની પહેલી બાયોગ્રાફી લખનાર મહહલા મૂળ સુરતના રામપુરા હિપતારનાં ફાહતમા મીર હતા. આ મહહલાના દબાણથી જ તેઓ તેમનુંજીિનચહરિ લખાિિા માટેતૈયાર થયા હતા. આમ હિરલ વ્યહિની િથમ બાયોગ્રાફી લખિાનુંશ્રેય ગુજરાતી મહહલાનેજાય છે. મંડલ ે ાની પહેલી બાયોગ્રાફી રામપુરાના ફાહતમા મીરેલખી હતી. આ પહરિારના જ એક સભ્ય અષષદ મીરના જણાવ્યા અનુસાર નેલ્સન મંડલ ે ા તેમના ભારેદબાણનેિશ થઇનેતેઓ બાયોગ્રાફી લખાિિા તૈયાર થયા હતા. ફાહતમા મીરેપણ આહિકાની આઝાદીની ચળિળમાંમહત્ત્િની ભૂહમકા ભજિી હતી. ૧૯૫૬માંયુહનિહસષટી ઓફ નાતાલમાંલેક્ચરર તરીકે નોકરી મેળિી હતી. આ નોકરી મેળિનાર તેઓ પહેલા અશ્વેત મહહલા હતાં. ૧૯૪૯માંડરબનમાંઆહિકન અનેભારતીયો િચ્ચેરમખાણો થયા હતા ત્યારેભારતીય િસાહતમાંિાન ભરીનેતેઓ બેબી હમલ્ક પહોંચાડતા હતા. ૧૯૨૮માંજન્મેલા ફાહતમા મીરનું૨૦૧૦માંહનધન થયુંહતુ.ં

! 020 8684 6822 Enquiries@shivtravel.co.uk www.shivtravel.co.uk

GP

FLIGHTS

HOTELS

VISAS

HONEYMOONS

TAILOR-MADE HOLIDAYS

PROMOTIONS

in association with

CAVENDISH BANQUETING

E V E S ’ R A CE E N Y A D NEW NER & an ULTIMATE Dream Venue

o ly ann proud

DIN

... unces.

FICE EVENTS PRESENTING BOX OF

D& WNE TED O N RE EBRA CEL

PLUS L

live

CALL US FOR THE MOST COMPETITIVE PRICES

DJ-RAJ

Management reserves the right of admission

IVE SINGING BY KIR AN & ANITA Ultra Crisp Sound - Laser Lighting - Themed Decor - Bollywood Flavours VIP Service Starter/Dinner served on the table by Cavendish Banqueting

Tuesday 31st December 2013 Venue: Cavendish Banqueting Suite

Time: 8pm

till Early Hours

Edgware Road (opp. Mercedes Benz Showroom), Colindale, London NW9 5AE

TICKETS AVAILABLE FROM:

G. P. DESAI

020 8452 5590 07956 922 172

BOX OFFICE EVENTS VIDEORAMA MEERA PAAN HOUSE BOLLYWOOD PAN CENTRE PANACHAND PAAN HOUSE ANAND PAN CENTRE (Ilford) ANAND PAN CENTRE (Green St)

design & print by:

printconnections

07447 184 634 020 8907 0116 020 8952 0412 020 8204 7807 020 8902 9962 020 8514 3800 020 8472 4425 020 8205 5560

$)"! ! ,3 +- *#"(",3 ),%.- , ,3 /) % ,3 .( Departure *. , 3 June, 26th July %,+ % and 6th September ,3 Dates: 5th *#'+' ,3 "1 +,' ,3 $/& , 3 18 Days – Full Board ,( *!+ ,3 $"** % ,3 +, *! , ***Early Bird Offer From £1950.00 Per Person*** , 3 $% #+ ,3 &'+. ,3 , ( ) ,3 * , * %- + ,3 / % ,3 +,+*.+ ,3 Including Vaishno Devi and Amritsar *." " ,3 * +/0", ,3 Departing + , 3 11th September !+! , 2012 ,3 -$%*#.+* ,3 2!", ! ,3

Kailash Mansarovar Yatra 2012

(of Host My Event)

Date:

amArAe SqAf gujrAtI bAele 0e

TICKETS:

£35 inc: 3 Course Veg & Non Veg Veg Dinner, Quality Wine & Soft Drinks

Char Dham Yatra 20 Days – Full Board

For Further Information Please Call 020 8684 6822

TABLE OF 10 FOR £330

332 London Road,West Croydon, Surrey, CR0 2TJ *ALL FLIGHT PRICES INCLUDE TAXES AND ARE SUBJECT TO AVAILABILITY,TERMS & CONDITIONS APPLY.


હાસ્ય

રૂપાળા ઈંગ્લાંડની રૂપાળી ડેમોિેટિક આબોહવામાં છૂિથી જલસો કરતા અમારા વ્હાલા એનઆરઆઈ ભાઈઓ, ભાભીઓ અને ભૂલકાંવ! ઈન્ડડયામાં ચૂિં ણીની લોકશાહી છતાં ઈ ના ઈ જ નેતાઓ જેનાં લમણે લખાયાં છે એવા હંધાય દેશીઓનાં જેશ્રીકૃષ્ણ! એવી કેિલી ચીજું છે જે આજે નો હોય તો તમને કશોય ફેર નો પડે? અને હેલો, આંયાં આપણી બગલના વાળ કે નાકમાંથી નીકળતા ગૂગ ં ાની વાત નથી કરતા! હાલો, હંધાય ટસરીયસ થઈ જાવ. તમે ભલે એમ માનતા હો કે િીવી, સલમાન ખાન અથવા પાણીપુરી ટવના તમને આખી ટજંદગી ખેંચી કાઢો એવા છો, પણ બોસ, મન તો મકકિ જેવું છે! ગુલાંિ માયાા ટવના રહેતું જ નથી! ચોળાફળીની સાથે મફતમાં ખાવા મળતી પેલી ચિણી આપણે ભલે પહેજયે ચાખવાના ના હોઈએ છતાં તે પાછી નથી આપતા! છતાંય, અમે એવી છ ચીજોનું ટલપિ બનાવ્યું છે જેના ટવના.... ચાલે યાર!

14th December 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

(૧) સન્માન સમારંભો મારી મચડીને ઊભા કરેલા આવા સડમાન સમારંભોમાં હાજરી આપવી એ બેસણામાં હાજરી આપવા સમાન જ હોય છેઃ નો જાવ તો સારું નો લાગે! બાકી આવા કાયાિમોમાં શરૂઆતમાં તો ‘શ્રી ફલાણાલાલ ઢીંકણાવાળાનું શ્રીમતી ઢીકણાંગૌરી ચલાણાંવાલા પુષ્પગુચ્છ વડે પવાગત કરશે...’ અને ‘શ્રીમાન પૂછ ં ડાશંકરનું કુમારી કકંજલબાળા વાળના ગુચ્છા વડે પવાગત કરશે...’ એવું જ ચાલ્યા કરતું હોય છે. પછી ભાષણોનો વારો આવે. ‘આપણા માનનીય મુખ્ય મહેમાન

આંયાંબધા ઓલરાઇટ છે! લલલત લાડ

ટવશે શું કહું? એમના માથાની સુવં ાળી િાલ પર જેિલા વાળ છે એિલા મારી પાસે વખાણના શબ્દો પણ નથી!’ આપણા મગજના કોષોને મરણતોલ મૂઢમાર મારતાં આવાં ભાષણો ન હોય તો હું ચેલડે જથી

આના વિના જરૂર હાલે!

કહું છે કે આપણી આખી ગુજરાતી પ્રજાનો આઈ.ક્યુ. રાતોરાત ઊંચો આવી જાય! (૨) ગુજરાતી ફિલ્મો આ ગુજરાતી કફલ્મોની ટિકકિોનો ભાવ પંચોતેર પૈસા રાખો, એક ઉપર એક ફ્રી આપો, દરેક શોમાં ઈનામી ડ્રો રાખો, સુપર બમ્પર ઈનામમાં નરેશ કનોડીયા સાથે કુઆલા લમ્પુરમાં ત્રણ ટદવસ અને બે નાઈિનું િુટરપિ પેકજ ે આપો... અરે, પાછા આવ્યા પછી મેડિલ હોન્પપિલની તમામ સારવારનો ખચા આપો છતાંય ફુલ એ.સી. હોય એવા ટથયેિરમાં માત્ર ‘કેવી રીતે જઈશ’ નામની એક જ કફલ્મ જોઈ શકાય! કારણ કે આ એક માત્ર ગુજરાતી કફલ્મ એવી છે જેનાં દૃશ્યો જોઈને પોતાના વાળ ખેંચી કાઢવાનું કે ટથયેિરની સીિો પર માથાં પછાડીને આપઘાત કરવાનું મન થતું નથી. બાકીની તમામ ગુજરાતી કફલ્મો જો આપણા છ કરોડ ગુજરાતીઓ (અને, સ્નેહલતાને ગુજરાતી ગણો તો છ કરોડ એક

ગુજરાતીઓ) નટહ જુએ તો સાચું કહું છુ,ં ઈડરના ઉષ્ણાતામાનમાં કે ભુજના ભેજના પ્રમાણમાં કશોય

સવવેક્ષણો જો આજ પછી છાપાંઓમાં નટહ આવે તો શું ફેર પડવાનો છે? પણ તમે જાણતા નથી! પછી એવા સરવે છપાશે કે ‘માણાવદર, ઉપલેિા અને

ફેર પડવાનો નથી. (૩) અમેરરકા-રિટનના સવવેક્ષણો અમારાં ગુજરાતી છાપાંઓમાં છાશવારે ફોરેનનાં જાતજાતના સવવેક્ષણો છપાયાં કરતાં હોય છે. જેમ કે, ‘ઊંઘતી વખતે જમણા નાકમાંથી નસકોરાં બોલાવતા જમાન પુરુષો કરતાં, િીવી જોતાંજોતાં ઝોકે ચડીને ડાબા નાકમાંથી નસકોરાં બોલાવતા ટિિીશ પુરુષોમાં, પોતાના જાતીય આકષાણ વડે ઊંઘમાં ચાલવાની બીમારી ધરાવતી, ફ્રાડસમાં જડમેલી અમેટરકન યુવતીઓને, પોતાની ગલાફ્રેડડ બનાવ્યા પછી... છીંકો આવવાની શક્યતાઓ વધી જાય છે!’ બાપલ્યા, હું કહું છું કે આવાં રોજેરોજ છપાતાં ઉિપિાંગ

ખેડિહ્મામાં રખડતાં ૩૪૬ ભૂડં પર થયેલા એક સવવેક્ષણના તારણમાં એવું જાણવા મળ્યું છે કે એમાંથી ૫૭.૭ િકા ભૂડં ોને દૂરદશાન પર આવતી ગુજરાતી ટસટરયલો જોયા પછી ગિર અને ઉકરડાની ગંદકીઓ વધુ પવાટદષ્ટ લાગે છે.’ (૪) પીએચ.ડી.ના રનબંધો આ પીએચ.ડી. પતાવો યાર! કારણ કે ‘ગુજરાતના મધ્યકાલીન ભટિમાગગી કટવઓના તંબરૂ ાઓ’ ટવશે મહાટનબંધ અથવા ‘ઉમાશંકરની સમગ્ર કટવતાઓની પપતી ખાઈને પચાવી જનાર ઉધઇનું મનોજગત’ એવા ટવષય પર સંશોધન... કે પછી ‘પચાસમા દાયકાના મહાટનબંધની ઝેરોક્સ નકલ વડે આધુટનક મહાટનબંધોની સજાનપ્રટિયા’... જેવા તદ્દન નવા ટવષયો ઉપર પણ જો હવે

ધીરજ ઉમરાણીયા

18

પીએચ.ડી. થવા માંડે તોય આપણાં ટવશ્વટવદ્યાલયો (એિલે આપણી યુટનવટસાિીઓ) એિલાં જ દોદળાં અને નમાલાં રહેવાનાં. એના કરતાં સતત પોતાનાં બગાસાં વડે પીએચ.ડી.નું ગાઈડડસ આપતા પ્રોફેસર સાહેબોને િુડ્રં પ્રદેશમાં મોકલી આપોને? ત્યાં આમેય છ છ મટહના લગી સૂરજ ઉગતો નથી. તો ભલે ને ઈ એન્પકમોને પીએચ.ડી. કરાવ્યા કરતા! (૫) પ્રાણી સંગ્રહાલયો ‘પપ્પા ગધેડા!... પપ્પા ગધેડા!’ પ્રાણી સંગ્રહાલયોનાં પાંજરામાં સીધાસાદા ગધેડાઓને પૂરલ ે ા જોઈને બાળકો ટખલટખલાિ હસવા માંડે છે. પણ એમને ખબર નથી કે જો આમ ને આમ ચાલ્યું તો વાઘ, ટસંહ, અજગરની જેમ ગધેડાઓ પણ માત્ર પ્રાણી સંગ્રહાલયોમાં જ જોવા મળશે. આઠ ફૂિ બાય આઠ ફૂિના પાંજરામાં હુપાહુપ કરીને ટચટચયારીઓ પાડતાં ટચમ્પાડઝીઓ ટબચારા હસમુખા પવભાવના હોય છે. બાકી આવાં મુગ ં ા પ્રાણીઓને ગોંધી રાખીને જુલમ ગુજરતાં પ્રાણી સંગ્રહાલયો જો બંધ કરવામાં આવે તો જીવદયા સંપથાઓના સભ્યોમાં એક િકાનો ય વધારો કે ઘિાડો નટહ નોંધાય. લખી રાખજો. (૬) સરકસો હવે સરકસનું શું કામ છે? આિલા બધા રાજકારણીઓ આપણે શેના માિે રાખ્યા છે? લ્યો હાલો, એમ તો અમે આ ગાંડઘું લ ે ું લખીએ છીએ ઈ યે તમે નો વાંચો તો હાલે! પણ ઝીંકે રાખો બાપલ્યા, આંયાં બધા ઓલરાઈિ છે!

¢Ь§ºЦ¯³Ьє»є¬³ - આ®є±

µŪ ∟∩.≈ »Ц¡ λ╙´¹Ц¸Цє∩ ¶щ¬λ¸³ђ ¶є¢»ђ (Payment in Installment)

Amenities: Wide Attractive Main Gate, 25 Feet Wide Road, Children Play Area, Attractive Landscap, 24 hours Security, 24 Hours Water Supply, Community Hall, Temple etc.

For further Details : Call

APPPOINTED TRAVEL AGENT

56, Plashet Road, London E13 0RQ Tel: 020 8548 8090

Tel: 0208 548 8090

Ahmedabad Mumbai Delhi Bangalore

fr fr fr fr

£75 £65 £65 £75

Goa Dubai Nairobi

UK: 07838 829 772 or 07432 065 578 Email: satishbhatt2013@gmail.com fr £75 fr £81 fr £188

All fares are excluding taxes

BOOK ONLINE WITH www.travelviewuk.co.uk SPECIAL FARES ON BA AND JET AIRWAYS We do visas to India, Dubai and China

Many more destinations and airlines available.

Email: kumar@travelviewuk.co.uk Package Tours to Kerala - God’s own country available Website: www.travelviewuk.co.uk Fully protected Atol bonded. Special baggage allowance 46k

Special fares to INDIA on


14th December 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

૧૯૮૯માંમંડલ ે ા ૭૧ વષષના હતા જીવનની સંધ્યા ઢળી રહી હતી. ત્યારે તેમણેજેલના સળળયામાંથી સુરજનુંિથમ કિરણ જોયુ.ં તેઓ ૨૭ વષષપછી ૧૧ ફેબ્રઆ ુ રી, ૧૯૯૦ના રોજ મુક્ત થયા. તેમના પ૦ વષોષનો રાજિીય સંઘષષ દળિણ આળિિાની િાળી ધરતીનેપોતાના રંગમાંરંગી રહ્યો હતો. આ રંગ સમાનતાનો, પવતંત્રતાનો હતો. તેમાંિેત-અિેતનો િોઈ ફરિ ન હતો. તેમના ળપતાએ િેમથી નામ રોળહજહાલા રાખ્યુંહતુ.ં જેનો અથષથાય છેવૃિની ડાળીઓનેતોડનારો િેવ્હાલુંશેતાની સંતાન. તેઓ ળવિમાંિેત સરિારોની રંગભેદ નીળતના ળવરોધ િરનારા નેતા તરીિેઉભયાષ. • નેજસનના પળરવારનો સંબધ ં શાહી પળરવાર સાથેહતો. ૧૮મી સદીમાંતે આ િેત્રનો મુખ્ય શાસિ પળરવાર હતો. પરંપરા મુજબ ઘરનો િોઈ એિ યુવિ જ ગામનો િધાન બનતો હતો. આ પરંપરા યુરોપેગામ પર િબજો જમાવ્યો એ પહેલા સુધી ચાલી. • મંડલ ે ા તેમના ળપતાની બીજી પત્ની નેક્યુફી નોપિેનીના િથમ સંતાન હતા. િુલ ૧૩ ભાઈઓમાં એ ત્રીજા હતા. લોિોને આશા હતી િે પળરવારની પરંપરા મુજબ તેઓ શાહી સલાહિાર બનશે. • ળવદ્યાથથીજીવનમાંતેમનેરોજ યાદ અપાવાતુંહતુંિેતેમનો રંગ િાળો છે. તેસડિ પર છાતી પહોળી િરીનેચાલી શિતા નથી. આવુંિરવાથી જેલમાં જવુંપડતુંહતુ.ં આવા અન્યાયેતેમનેક્રાંળતિારી બનાવી દીધા. ે ાએ હેજડટાઉનથી ગ્રેજ્યુએશન પૂરુંિયુુંહતુ.ં હેજડટાઉન અિેતો • મંડલ માટેબનાવવામાંઆવેલી એિ ળવશેષ િોલેજ હતી. અહીં તેમની મુલાિાત ઓળલવર ટેમ્બો સાથેથઈ હતી, જેજીવનભર તેમના ળમત્ર રહ્યા. ૧૯૪૦ સુધી ે ા અને ટેમ્બોએ િોલેજ િેમ્પસમાં પોતાના રાજિીય ળવચારો અને મંડલ િાયોષથી લોિળિયતા હાંસલ િરી હતી. િોલેજ િશાસનનેજ્યારેખબર પડી તો બંનન ે ેિોલેજમાંથી િાઢી મુિાયા. • મંડલ ે ાની ક્રાંળતથી પળરવાર પરેશાન હતો. બધાની ઈચ્છા હતી િેતેઘરે પાછો ફરેઅનેજલદીથી એિ છોિરી પસંદ િરેજેથી તેમનેપાળરવાળરિ જવાબદારીઓમાંબાંધી શિાય. બીજી તરફ, મંડલ ે ા મનોમન પરેશાન હતા. લગ્નની વાત સાંભળી તેઓ ઘર છોડીનેજોહાળનસબગષભાગી ગયા. • તેઓ જોહાળનસબગષ આવ્યા અને સોનાની ખાણમાં ચોિીદાર તરીિે નોિરી િરી. એલેક્ઝાન્ડ્રા વસાહતમાંતેઓ રહેતા હતા. અહીં જ તેમની મુલાિાત વોજટર ળસસુલુઅનેવોજટર એજબરટાઈન સાથેથઈ. બંનએ ે તેમના રાજિીય જીવનનેખૂબ િભાળવત િયુ.ું ત્રણેય રંગભેદના ળવરોધમાંહતા. મંડલ ે ાએ ફરી િાયદાિીય ફમષમાંિાિકની નોિરી શરૂ િરી. • ૧૯૪૪માંમંડલ ે ાએ ઈવળલન મેસ સાથેલગ્ન િયાું. ઈવળલન તેમના ળમત્ર વોજટર ળસસુલન ુ ી બહેન હતી. તેઓ આ ળદવસોમાંજ આળિિી નેશનલ િોંગ્રસ ે માં સામેલ થઈ ગયા. ટૂિ ં સમયમાં જ તેમણે ટેમ્બો, ળસસુલુ અને પોતાના િેટલાિ સાથીઓ જોડેમળીનેઆળિિી નેશનલ િોંગ્રસ ે યૂથ લીગ બનાવી. ૧૯૪૭માંમંડલ ે ા તેના સળચવ બની ગયા. • લોિો મંડલ ે ાની ળવચારસરણી અનેિામથી િભાળવત થવા લાગ્યા હતા. એિ મહાન નેતા જન્મ લઈ રહ્યા હતા. આ દરળમયાન જ તેમણેિાયદાનો અભ્યાસ શરૂ િયોષ, પરંતુખૂબ વ્યપત રહેવાથી તેઓ પરીિા પાસ ન િરી શક્યા. ત્યારેજ આળિિી નેશનલ િોંગ્રસ ે ચૂટં ણીમાંહારી ગઈ. પાટથીના

મંડેલાએ દૂર કયોોરંગનો ભેદ દક્ષિણ આક્ષિકાનેરંગભેદથી આઝાદ કરાવનારા 'મદીબા’ મંડેલાની જીવનઝરમર

અધ્યિ પદેથી તેમનેહટાવી નવા અધ્યિની માંગણી થઈ. ળસસુલએ ુ એિ િાયષયોજના બનાવી, જેપાટથીએ પવીિારી. ૧૯પ૧માંમંડલ ે ાનેયૂથ િોંગ્રસ ે ના અધ્યિ તરીિેચૂટં ાયા. તેમણેપોતાના લોિોની િાયદાિીય લડત લડવા માટે૧૯પ૨માંએિ િાયદાિીય ફમષની પથાપના િરી. • આ એવો તબક્કો હતો જ્યારેઆખી દુળનયા મહાત્મા ગાંધીથી િભાળવત હતી અનેમંડલ ે ા પણ થયા. વૈચાળરિ રૂપેતેઓ પોતાનેગાંધીજીની ખૂબ ળનિટ માનતા હતા અનેઆ િભાવ તેમના દ્વારા ચલાવાયેલા આંદોલનમાં પપષ્ટ દેખાતો હતો. થોડા સમયમાંજ તેમની ફમષઅિેતો દ્વારા ચલાવાતી દેશની િથમ ફમષબની. તેમનેટ્રાન્સવાલ િોંગ્રસ ે ના અધ્યિ બનાવાયા. • સરિારનેતેમની વધતી લોિળિયતા પસંદ નહોતી. તેમના પર િળતબંધ લગાવાયો. વગષભદે ના આરોપમાંજોહાળનસબગષની બહાર મોિલી દેવાયા. • સરિારના દમનથી બચવા મંડલ ે ા અનેઓળલવર ટેમ્બોએ 'એમ’ પ્લાન બનાવ્યો. 'એમ’ મતલબ મંડલ ે ા. નક્કી થયુંિેિોંગ્રસ ે ના ભાગલા પાડીને િામ િરવુ.ં જરૂર પડેતો ભૂળમગત રહીનેિામ િરવામાંઆવે. િળતબંધ છતાંપણ ભાગીનેતેઓ ળિપ ટાઉન આવ્યા. િોંગ્રસ ે ના િાયષક્રમોમાંભાગ લેવા લાગ્યા. લોિોની ભીડની આડશમાંબચતા બચતા તેમણેએવાંતમામ સંગઠનો સાથેિાયોષિયાષજેઅિેતોની પવતંત્રતા માટેસંઘષષિરતાંહતાં. • આંદોલનમાંતેમની વધુપડતી વ્યપતતાના િારણેપળરવારનેતેઓ સમય નહોતા આપી શિતા. પત્ની ઈવળલનથી તેમનું અંતર વધવા લાગ્યું હતુ.ં ઈવળલનેતેમનો સાથ છોડી દીધો. • આંદોલન અનેમંડલ ે ા જીવનસાથી બની ગયા. તેમના નેતૃત્વમાંઆંદોલન સતત વેગ પિડતુંગયુ.ં સરિાર ગભરાયેલી હતી. દેશમાંધરપિડો શરૂ

Book your space in the next

UK domestic property magazine

ASIAN HOUSE AND HOME

Asian House and Home Property Magazine offers a wide range of advertising opportunities to suit the needs of individual sellers, agents, developers and other businesses related to the property industry. With extensive advertising options available, we offer the perfect gateway to reach 200,000 readers.

Publishing Date: February, 2014 Call us now on 020 7749 4085 and find out how you can benefit by advertising in this special magazine.

કવર સ્ટોરી 19

થઈ ગઈ. પાટથી અધ્યિ અનેમંડલ ે ા સાથે૧પ૬ નેતાઓની ધરપિડ િરાઇ. નેજસન અનેસાથીઓ પર દેશ ળવરુદ્ધ યુદ્ધ િરવાનો તેમ જ દેશદ્રોહનો િેસ ચાજયો. ગુનાની સજા મૃત્યુદડં હતી. ૧૯૬૧માંમંડલ ે ા અને૨૯ સાથીઓને ળનદોષષ જાહેર િરી છોડી મૂિાયા. આ િેસ દરળમયાન તેમની મુલાિાત નોમજામો ળવની મેળડકિલાજા સાથેથઈ. તેમણેબંનએ ે લગ્ન િરી લીધાં. • સરિાર દ્વારા િરાયેલુંદમન પિ અનેમંડલ ે ાનો જનાધાર વધારી રહ્યો હતો. દરળમયાનમાંિંઇિ એવા િાયદા બનાવાયા જેઅિેતોનેપવીિાયષન હતા. તેમણેઆ િાયદાઓનો ળવરોધ િરવા માટેદેખાવો િયાષ. એિ દેખાવ દરળમયાન દળિણ આળિિી પોલીસે શાપષળવલે શહેરમાં દેખાવિારો પર ગોળીબાર િયોષ. ૧૮૦ લોિો માયાષગયા અને૬૯ લોિો ઘવાયા. • દળિણ આળિિાની જમીન અત્યાચારોના રંગથી લાલ થઇ ગઇ હતી. પાટથી અનેઅન્ય મુખ્ય પિોએ સશપત્ર લડાઇ લડવાનો ળનણષય લીધો. બન્નેએ જ પોતાનુંલડાયિ દળ બનાવી લીધુ.ં પિેલડાયિ દળનુંનામ 'પફીયર ઓફ ધ નેશન’ રાખ્યુ.ં મંડલ ે ાનેતેના અધ્યિ બનાવાયા. સરિારેતેમના દળ સામેિળતબંધ લાદી દીધો. મંડલ ે ા વૈળિિ નેતા બની રહ્યા હતા. • િાયષવાહીથી બચવા મંડલ ે ા દેશ બહાર ભાગી ગયા. સવષિથમ તેમણે એળડસ અબાબામાંઆળિિી નેશનળલપટ લીડસષિોન્ફરન્સનેસંબોધન િયુ.ું ત્યાંથી અલ્જજળરયા ગયા. ગેળરલા લડાઇ શીખી. પછી લંડન ગયા, ત્યાં ટામ્બો તેમની સાથેજોડાયા. લંડનમાંળવપિોનેમળ્યા અનેદં ોલનનો અથષ સમજાવ્યો. ફરી દળિણ આળિિા પહોંચ્યા. તેમની ધરપિડ િરાઇ. • મંડલ ે ાનેપાંચ વષષની સજા િરાઇ. ગેરિાનૂની રીતેદેશ બહાર જવાનો તેમની સામેઆરોપ મુિાયો. દરળમયાનમાંજોહાળનસબગષના લીલીસલીફમાં સરિારેદરોડો પાડીનેમંડલ ે ાનુંમુખ્યાલય તોડી નાખ્યુ.ં બધા નેતા પિડાયા અનેનેજસન સળહત બધા લોિો સામેદેશની ળવરુદ્ધમાંલડવાનો આરોપ ઘડવામાંઆવ્યો. તેમની સાથેઅન્ય પાંચ નેતાઓનેઆજીવન િારાવાસની સજા સંભળાવાઇ. તેમનેરોબેન આઇલેન્ડ જેલમાંમોિલી દેવાયા. • રંગભેદી સરિાર પર સમગ્ર ળવિમાંથી દબાણ વધી રહ્યુંહતુ.ં સરિારે મંડલ ે ા અનેળસસુલન ુ ેરોબેન આઇલેન્ડથી આળિિા લાવીનેિેપટાઉન પાસે પાજસમૂર જેલમાંરાખ્યા. નેતા તરીિેતેમનો આ િથમ ળવજય હતો. પોતાના િભાવથી સરિારનેઝુિાવવામાંતેઓ સફળ રહ્યા. દરળમયાનમાંતેમની તળબયત બગડી ગઇ. સરિારેઇમરજન્સી જાહેર િરી. નેજસનનેતાિીદે હોલ્પપટલેલઇ જવાયા. પછી સરિાર થોડી નરમ થઇ. • િાયદાિધાન િોબી િોએત્જીએ તેમનેઆગ્રહ િયોષિેતેઓ પવતંત્રતા મેળવવા માટેળહંસાનો માગષછોડી દે, પરંતુનેજસનેના પાડી દીધી. સરિારે તેમનેઘણી રાહતો આપી. નેજસનેજલી હવામાંિાસ લેવાનુંશરૂ િયુુંહતુ.ં • ૧૯૮૯માંદળિણ આળિિામાંસરિાર બદલાઇ. ઉદાર િાિકદેશના વડા બન્યા. તેમણેઅિેત પિો સામેના િળતબંધ ઉઠાવી લીધો. નેજસન સળહત બધા િેદીઓનેછોડી દેવાયા. ૧૯૯૦ની ૧૧ ફેબ્રઆ ુ રીએ બધા મુક્ત થયા. • અિેતોનેતેમના અળધિાર માટે૧૯૯૧માં'િન્વેન્શન ફોર એ ડેમોક્રેળટિ સાઉથ આળિિા’ની રચના િરાઇ. દેશનુંબંધારણ બદલાયુ.ં પછીના વષષે દળિણ આળિિામાં રંગભેદ રળહત ચૂટં ણીઓ યોજાઇ. આળિિી નેશનલ િોંગ્રસ ે નેળવજય હાંસલ થયો. મંડલ ે ાનેરાષ્ટ્રપળત બનાવાયા.


20

14th December 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

િેલ્સિ મંડેલા માટે મેં ચાર શબ્દો અંગ્રેજીમાં છે. મહાત્મા ગાંધીિી જેમ િેલ્સિ મંડેલાિી િોંધ્યા જીવંત પંથ... નાઇરોબીમાં અંબુભાઇ એચ. પટેલ પણ જોમો આવી િનતબદ્ધતા પાછળ રહેલા મિોબળિા કેશયાટા મુનિ ચળવળમાંસનિય હતા. ટાંગાનિકામાં પાયામાંછે- માનવતા (Humanity), નમ્રતા (Huઆનિકિ િેશિલ યુનિયિિી પડખે જાહેરમાં જો mility), હાસ્યવૃસિ (Humour) અને સ્વમાન કોઇ એનશયિોમાંઉભા હોય તો તે- મારી જાણકારી (Honour). આ ચાર લિણો વ્યસિ જીવનમાં વાસ્તવમાં મુજબ - કેવળ જુજ નહશદી ભાઇ-બહેિો જ હતા. ે ાબાપુકેગાંધીબાપુ જશભાઇએ જ વાત કરી કે િેલ્સિ મંડેલા આવ્યા ઉતારેતો આપણેબધા જ મંડલ બની શકીએ. એશટી એપરથે ડ મૂવમેશટ લંડિમાંવધુ હતા અિેહવેલંડિ જઇ પહોંચ્યા છે. બસ, આટલી વે ગ વાિ બિી નબશપ ટ્રેલર હડલસિિી જ વાત હતી. તે વેળા દનિણ આનિકા એટલે ગોરાઓિો આગેવાિીમાં. તેઓ ચચણ ઓફ ઇંગ્લેશડિા પાદરી મુલક. કોઇ યુવાિ-યુવતી બ્લેક હોય, નમક્સ રેસ હતા અિે કેટલાય વષોણ ટાંગાનિકામાં નમશિરી હોય કે અશય વણણ... ગોરી લત્રી કે પુરુષ તેિી સાથે તરીકે કામ કયુું હતું. તેમિા પત્ની એથલ (જો મિે લગ્ન કરી શકે િહીં કે લગ્ન વગર પણ સહજીવિ સાચું િામ યાદ રહ્યું હોય તો) ટાંગાનિકાિા વીતાવી શકે િહીં. આ દરનમયાિ દારેસલામમાં ટબોટાિા આનિકિ હતા. એસટી એપરથેડ આશરો લઈ રહેલ સસંઘ દંપતીને મળવાનું થયું મૂવમેસટની સબશપના સનવાસસ્થાને યોજાતી હતું. નસંઘિા પત્ની યહૂદી પનરવારિા દીકરી હતા બેઠકમાંહુંપણ હાજરી આપતો હતો. ફેિર બ્રોકવે અિે દેખાવે ખૂબ જ રૂપાળા તથા સુંદર. તેમિી પણ મુઠ્ઠીઉંચેરા મહામાિવ હતા. ૧૯૩૨માં પાસેથી ઘણું જાણવા મળ્યું. આનિકિ િેશિલ ગાંધીજીિા તેઓ વધુ સંપકકમાં આવ્યા હતા અિે કોંગ્રેસ, દનિણ આનિકાિો લવાતંત્ર્ય સંઘષણ, િેલ્સિ યરવડા જેલમાં તેમ જ મદ્રાસ ખાતે ગાંધીજી ગયા ત્યારે સાથે રહ્યા હતા. આવા તો કંઇ કેટલાય મંડેલાિી ચળવળ વગેરેવગેરે... ગોરાઓએ આનિકિોિા ઉત્થાિ માટે ઘણો સંઘષણ આ અંકમાં મારા સાથીઓ આપિી સમિ િેલ્સિ મંડેલા નવશે, તેમિા અવસાિ નવશે તેમ જ કયોણ છે. તો દસિણ આસિકા કે પૂવવ આસિકામાં અભૂતપૂવણ કહી શકાય તેવી અંનતમનિયા નવશે ભારતીય અનુદાન પણ સારા પ્રમાણમાં રહ્યું છે. માનહતી રજૂ કરશે જ, પરંતુ મારે પણ આપ સહુ જોકે આપણે તેને ગ્રંથસ્થ કરી શક્યા નથી તે સમિ દનિણ આનિકાિી લવાતંત્ર્ય ચળવળ અંગેિા આપણી કમનસીબી. પણ દનિણ આનિકામાં ગાંધીજીએ ૧૯મી સદીિા અંનતમ દાયકામાં, ૨૦ મારા લપંદિો રજૂકરવા છે. સદીિા િારંભે જ્યારે દનિણ આનિકા ઇંનડયિ અનુસંધાન પાન-૧૪

પણ તેમણે નહશદીઓિા અિુદાિિે નબરદાવ્યું હતું. િેનસડેશટ કાઉશડા સાથેયોજાયેલા ભોજિ સમારંભમાં ભાિુભાઇ પંડ્યા પણ હાજર હતા. બાય ધ વે, કાઉસડા શુદ્ધ શાકાહારી હતા. વળી તેઓ કશું ગરમ પણ ખાતા િહોતા. મારા પત્નીએ તેમિે ભાત પણ નિઝમાં મૂકીિે ઠંડો કરેલો પીરલયો હતો. આ બન્ને નેતાઓ - પ્રે. કાઉસડા અને પ્રે. સયેરેરે - બન્ને ગાંધીજીના ભિ હતા. બન્નેએ અનહંસક વલણ દાખવ્યું હતું. પણ દનિણ આનિકા, નહશદીઓ અિે િેલ્સિ મંડેલાિા સાથી તરફ વધારે ધ્યાિ કેશદ્રીત કરવા માંગુછું. સંખ્યાબંધ સહસદી પુરુષ અનેસ્ત્રીઓએ દસિણ આસિકામાં રંગભેદ સામે સંઘષવમાં ખૂબ અનુદાન (તન, મન, ધનનું) આપ્યું છે. તેમાં માનનીય અહમદ કથરાડા, ઇસ્માઇલ અિે અમીનાબહેન કચાલીયા, મોસટી નાઇકર, યુસુફ દાદુ, ઇસ્માઇલ અિે ફાસતમા મીરે પણ મંડેલા સાથે ખભેખભો નમલાવીિેકામ કયુુંહતું. કથરાડા, ઈસ્માઇલ મીર અિે મેક મહારાજ (સત્યેશદ્રિાથ મહારાજ) ત્રણેય નહશદી િેતાઓ મંડેલા સાથે રોબેન આઇલેસડ જેલમાંબંદીવાન બશયા હતા. બીજુંએ પણ જાણવુંરહ્યુંકેમંડેલા ઇસ્ટનવકેપ પ્રોસવસસના તેમના વતન કુનુથી જોહાસનસબગવ આવ્યા. અહીં તેઓ ભણ્યા અને લડતનો આરંભ કયોવ ત્યારથી જ તેમને સહસદીઓનો સાથ મળતો રહ્યો હતો. મંડેલાિે સાથ આપિારાઓમાં દુલ્લાહ ઓમરિુંિામ પણ ટાંકવુજ રહ્યું. ૨૭ વષણજેલિી કાળી કોટડીમાં વીતાવ્યા બાદ મંડેલાિે જેલ-મુિ કરવામાં આવ્યા અિે નવક્ટર વલટટર નિઝિ જેલમાંથી છોડાયા. આ પછી રહેવું ક્યાં તે સવાલ આવ્યો હતો. મંડેલા દુલ્લાહ ઓમરના ઘરે રહેવા ગયા હતા. તે વખતે સબશપ ડેસમસડ ટુટુએ તેમિે ફોિ કરીિેજણાવ્યુંહતુંકેતમેજતા રહ્યા છો, પણ અહીં મોટી માિવમેદિી ચાર-પાંચ કલાકથી તમારી રાહ જોઇ રહી છે. તેઓ તમિેમળવા માગેછે, સાંભળવા માગે છે. અિે આમ સશમાિ સમારોહ થયો હતો. ૧૯ મે, ૧૯૯૪ના રોજ નેલ્સન મંડેલા આસિકન દેશના પ્રથમ અશ્વેત પ્રમુખ બસયા. તેમણે પ્રથમ સંબોધન કરતાં ¸ЦĦ £∟√ એક ¢ºЪ¶³ђ કહ્યુંહતુંકેતમારો રંગ ગમેતે 0²Ц´ђ અªકЦ¾щ¦щ હોય, જાસત ગમેતેહોય, સહુ કોઇને સમાન હક સાંપડશે. ³ЦºЦ¹® Âщ¾Ц Âєç°Ц³. ઉ±щ´Ьº³Ц ╙´¯Ц¸Ã મંડેલાએ પહેલી સરકાર ĴЪ કю»Ц ¸Ц³¾³Ъ ±ЪકºЪ કà´³Ц ¢ђ¹»щ બનાવી તેના પ્રધાનમંડળમાંછ 0²-અ´є¢ђ³щ¸±± કº¾Ц ¯ЦºЦ Âєç°Ц³³Ъ ç°Ц´³Ц કºЪ સહસદીને સ્થાન આપ્યું હતું. ઇસ્માઇલ મોહમ્મદ, પાલાવમેસટ સ્પીકર પદે પારસી બાનુ િેની જીનવાલા, દુલ્લાહ ઓમરને સમસનસ્ટર ફોર જસ્ટીસ બિાવાયા હતા જ્યારે અહમદ કથરાડાને બનાવાયા પાલાવમેસટરી કાઉન્સસલર ઇન ધ ઓફફસ ઓફ ધ પ્રેસસડેસટ. ¸ђ¯Ъ¹Ц³Ц એક ઓ´ºщ¿³ ¸Цªъ¸ЦĦ £∟√. જ્યારે ડેપ્યુટી સમસનસ્ટર ફોર ફોરીન અફેસવ તરીકે આ´³Ьє±Ц³ એક ╙³ºЦ¿ ઔєє²§³³Ц ¾³¸Цє અઝીઝભાઇ પહાડની વરણી આ¿Ц³ђ ±Ъ´ Ĭ¢ªЦ¾¿щ થઇ હતી. દીપક પટેલ નામના પટેલ ભાયડાએ પણ મહત્ત્વનું 55 Loughborough Road Leicester LE4 5LJ યોગદાન આપ્યું હતું. વચ્ચે Tel.: (0116) 266 2652 / 216 1698 ૧૯૮૩માં યુસુફ દાદુનું Email: info@indiaaid.com અવસાન થયુંહતું. WE ACCEPT CREDIT/DEBIT CARD

િેશિલ કોંગ્રેસ લથાપી હતી અિેજેિા પગલેપગલે આનિકિ િેશિલ કોંગ્રેસ લથપાઇ તેમાંશરૂથી ત્યાંિા નહશદીઓએ અિેકનવધ િકારે અિુદાિ આપ્યું હતું. નહશદીઓમાં પણ ગુજરાતીઓિું અિે તેમાં પણ મુસ્લલમોિુંઅિુદાિ નવશેષ હતું. જોકેતેવેળા દનિણ આનિકામાંગુજરાતી વલતી ખૂબ ઓછી - ૩૫ હજારથી વધુ િહીં હોય. પણ તાનમલ અિે દનિણ ભારતિા લાખો અબાલ-વૃદ્ધો વસતા હતા. મુખ્યત્વે િાતાલિા શેરડીિા ખેતરો અિેખાંડ ઉદ્યોગો નહશદી કમણચારીઓ અિેમજદૂરો ચલાવતા હતા. હુંદનિણ આનિકા પર વધુધ્યાિ કેશદ્રીત કરુંતે પૂવણઆનિકાિી એક વાત - જેઆપ સહુ જાણતા જ હશો તેિું- પુિરાવતણિ કરવા માગુંછું. ૧૯૦૫થી ૧૯૧૦ના ગાળામાં ગાંધીજી મોમ્બાસા થઇને ભારત ગયા - કોલકતા કોંગ્રેસમાંહાજરી આપવા. આ જ ગાળામાં ગોખલે દસિણ આસિકા ગયા હતા. (હવેઆ મરાઠી સજ્જિ ગોખલેહતા કેબાળ ગંગાધર ટીળક તેિામમાંકંઇક ગરબડ-સરબડ થઇ હોય તો વાચકો મિે માફ કરજો. કેમ કે િોંધપોથી તપાસવાિો ટાઇમ મળ્યો િથી. બાકી નડમેસ્શશયા િથી થયો હોં બાપલ્યા...) તે વેળા કેસયા ઇંસડયન કોંગ્રેસ બની. પછી ઇસ્ટ આસિકન કોંગ્રેસ બની. તેમાં સંકળાયેલા કેટલાક િામો જોઇએ તો ઓિરેબલ એ.બી. પટેલ, ચિિ નસંહ, પંડ્યા સાહેબ અિે એવા કેટલાય લોકોએ ખૂબ પનરશ્રમ ઉઠાવ્યો હતો. િેનસડેશટ જૂસલયસ સયરેરે લંડિિી સેશટ જ્યોજીણસ હોસ્લપટલમાં દાખલ થયા હતા તેમિે હું મળવા અવારિવાર જતો હતો ત્યારેઅિેપ્રેસસડેસટ કાઉસડા ‘ગુજરાત સમાચાર’િા કમણયોગ હાઉસમાં બે-ત્રણ વખત ભોજિ માટે પણ આવ્યા હતા ત્યારે

Âє´ક↕њ ·Цº¯ ¾щàµыº ĺçª

અનુસંધાન પાન-૨૧

Charity Reg No 1077821

/ &.2/, /2 &.15*2& "#/54 9/52 .&"2&34 $&.42& $",, /52 4&"- /.

45%&.4;3 *.".$& /.%/.

7*4) /.4"$4 &4"*,3 45%&.4 /..&$4 %5$"4*/. /.35,4".$9 *34" *() 42&&4 /5.3,/7 *%%,&3&8 ! &, ).%*.'/ 345%&.4$/..&$4 *.'/ 777 45%&.4 /..&$4 *.'/

&.42&

*2-*.()"-

*4*:&.3)*0

)&''*&,%

,/5()

.4&2."4*/.",

*0,/-"

.%&'*.*4& &"6& 4/ &-"*. 0/53& *3" .(,*3) &34 2*4*3) "330/24 "452",*3"4*/. 45%&.4 *3" .(,*3) &34 !/2+ &2-*4 84&.3*/. )".(& /' -0,/9&2 Get £20 off with .42&02&.&52 .6&34/2 *3" .(,*3) &34 this advert


21

14th December 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com અનુસંધાન પાન-૨૦

જીવંત પંથ...

સ્થળ સંકોચના કારણે આજે માત્ર જે હિન્દી ભાઇ-બિેનોએ દહિણ આહિકાની સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામ ચળવળમાં સહિય અને નોધપાત્ર અનુદાન આપ્યું િતું તેનો જ ઉલ્લેખ કરી રહ્યો છું. આવા લોકોમાં અહમદ કથરાડા, લાલુ (ઇસુ) છીબા, બબબલ નાયર, ઇન્દ્રીયાસ નાયડુ, એમ.ડી. નાયડુ, દુલ્લાહ ઉંમર, ઇતમાઇલ મીર, ઇતમાઇલ અયુબ, અમીન કાજી, ઇતમાઇલ ઇબ્રાહીમ, અઝીઝ પહાડ, ઇસપ પહાડ, દીપક પટેલ, ઇવાન બપલ્લાઇ, વેલા બપલ્લાઇ, અબનશ શંકર, મોહમ્મદ શેખ, શબીર શેખ, યુનુસ શેખ, દેબી બસંઘ, ઝાક યાકુબ, મોહમ્મદ વલી મુસા, મોન્ટી નાયકર, પ્રવીણ ગોરધન (જેઓ ૧૯૭૪થી નાતાલ ઇંહિયન કોંગ્રેસ સાથે જોિાયેલા િતા.) ૧૯૮૫માં ત્યાંની રંગદ્વેષી સરકારે ધરપકિ કરી. આ પછી ૧૯૯૪માં તેઓ આહિકન નેશનલ કોંગ્રેસ તરફથી સંસદ સભ્ય બન્યા. પછીના વષોોમાં દહિણ આહિકાના યુરોપીયન યુહનયન ખાતે એમ્બેસેિર પદે રહ્યા. અને અમયારે સમતત આબિકા ખંડના સૌથી વધારે ધનાઢય દેશના નાણાં પ્રધાન તરીકે કાયયરત છે. આ ઉપરાંત રાધાકૃષ્ણ લક્ષ્મણ, અનંત બસંઘ સહિત એવા તો કેટલાય મુઠ્ઠીઉંચેરા ભારતીય ભાઇઓ-બિેનો છે જેમણે દહિણ આહિકાના અદભૂત કિેવાય તેવા પહરવતોનમાં નોંધપાત્ર ફાળો આપ્યો છે. આવું જ એક બીજું નામ છે સોન્ની વેંકટ રત્નમ્. તેની ટેરહરઝમ એક્ટ તળે ધરપકિ થઇ િતી. મંિેલાની ધરપકિના થોિાક સમય બાદ ધરપકિ કરીને તેમને જોિાહનસબગો જેલમાં રખાયા િતા. થોિા સમય બાદ તેને મંિેલાને રખાયા િતા તે રોબેન આઇલેન્િમાં જેલમાં ખસેિાયા િતા. અિીં બધા કેદીને અમુક કલાક પથ્થર તોિવાનું કામ સોંપાતું િતું. રત્નમને પણ મંિેલા સાથે પથ્થર તોિવા પિતા િતા. આ દરહમયાન બન્ને વચ્ચેનો સંપકક વધ્યો. અહીં બધા કેદીઓને આઇસોલેશન કતટડીમાં રખાતા હતા. મતલબ કે કેદીને કોટડીમાં એકલા

જ પૂરે, ખાવાનું મયાયબદત મળે અને સૂવા માટે નાની અને પાતળી સાદડી મળે. રેબડયોની તો વાત છોડો, અખબાર પણ ન મળે. એટલે બહારની દુબનયાથી તમારો સંપકક સાવ જ કપાઇ જાય. પુતતકો પણ જેલ સત્તાવાળાઓ મંજૂર કરે તે જ વાંચવા મળે. મંિેલા અને રત્નમનો પહરચય ગાઢ કઇ રીતે બન્યો તે જાણવા જેવું છે. મંિેલાને રોબેન આઇલેન્િ જેલમાં ખસેિાયા ત્યારે તે પોતાની સાથે છુપી રીતે ‘કલેક્ટેડ વકકસ ઓફ બવબલયમ શેક્સબપયર’ પુસ્તક લઇ ગયા િતા. બધા વારાફરતી છુપાઇને પુસ્તક વાંચતા રિે. દરબમયાન જેલરની નજરે તે પુતતક ચડી ગયું અને જપ્ત કરી લીધું. મંડેલાની બહુ ઇચ્છા હતી કે આ પુતતક મળે તો જરૂર વાંચવું છે. કંઇક નવું જાણવા પણ મળે અને કોટડીમાં સમય પણ પસાર થાય. તેણે રત્નમને વાત કરી. રત્નમે તેની પત્ની થેરેસાને વાત કરી કે મંડેલાને આ પુતતક વાંચવું છે, કંઇક તોડ કર. થેરેસા બહુ ગરીબીમાં બદવસો પસાર કરતી હતી, પણ તેણે ગમે તેમ કરીને પુતતકનો જોગ કયોય. પુસ્તકના આગળ-પાછળના કવરપેજ કાઢી નાખીને તેના પર ભગવાન શ્રીરામ-શ્રીકૃષ્ણના ફોટોગ્રાફ ચોંટાડી દઇને પુતતકનું કલેવર જ બદલી નાંખ્યું. આ પછી થેરેસાએ યુવા એટનની નવી બપલ્લાઇની મદદ લીધી. તેને વાત કરી કે પુસ્તક જેલમાં પિોંચાિવું છે. તેણે અકસીર ઉપાય કાઢ્યો. નવી બપલ્લાઇ પુતતક લઇને રત્નમને આપવા જેલ પહોંચી. સત્તાવાળાઓએ તેને અટકાવી તો કહ્યું કે આ તો બહન્દુ બાઇબલ છે. તમે ધાહમોક પુસ્તક કેદીને આપવાની મનાઇ ન કરી શકો. જેલ અહધકારીઓ ભરમાઇ ગયા. અને પુસ્તક જેલમાં ‘સત્તાવાર’ પિોંચી ગયું. કેટલાક હિન્દુ એમ પણ કિી શકે કે મંડેલા, રત્નમ સબહતના કેદીઓએ ‘મરા.... મરા....’ કરવાના બદલે ‘રામ... રામ’ કયુું તેથી જ જીવતા બચી ગયા! (અને હા... શ્રીમતી નવી બપલ્લાઇ હાલમાં યુએન હાઇ કબમશનર ફોર હ્યુમન રાઇટ્સ તરીકે કાયયરત છે.) વાચક હમત્રો, મંિેલા પ્રકરણની પૂણાોહુહત પૂવવે

એક મુદ્દો મારે આપ સહુની સમિ મારે રજૂ કરવો છે. ભારતમાં સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામ વેળા િજારો ભાઇભાંિુઓ, ગાંધીજી અને સરદાર જેવા નેતાઓને જેલમાં ધકેલી દેવામાં આવ્યા િતા. સામ્રાજ્યવાદીઓ દાવો કરતાં હોય છે કે જ્યારે તવાતંત્ર્ય સંગ્રામમાં પ્રવૃત્ત કોઇ વ્યબિ, ઉગ્રવાદી કે ઉદ્દામવાદી બવચારસરણી ધરાવનાર કાયયકર કે નેતા અથવા તો બહંસાતરફી ઝોક ધરાવતી વ્યબિ લાંબો સમય જેલમાં સજા ભોગવે છે મયારે તેનું માનસપબરવતયન થતું હોય છે. તે જ્યારે જેલમાંથી બિાર નીકળે છે ત્યારે તે વધુ મવાળ બને છે. સમજદાર બને છે. હિંસાથી અહિંસા તરફ તે દોરાય છે. શું વાસ્તવમાં આવું િોય છે? ના. ખરેખર તો આ પ્રબિયા સાવ ઉલ્ટી જ છે. નેલ્સન મંિેલા ૨૭ વષો અસહ્ય ત્રાસજનક જેલમાં રહ્યા. જ્યાં તેઓ તો પથ્થર તોિવાનું જ કામ કરતા િતા ને? પરંતુ જેલ અહધકારીઓની તેમના પર સતત નજર િતી. રાજકેદીઓને કાળ કોટિીમાં પૂરનાર સામ્રાજ્યવાદી શાસકોએ તેમની રજેરજ માહિતી મેળવવાની વ્યવસ્થા કરી જ િોય ને? અબધકારીઓ આવા કેદીઓની રોબજંદી બદનચયાયનો ઝીણવટથી અભ્યાસ કરતા હતા. દરેક જેલમાં જેલર, ડોક્ટર, મુકાદ્દમ, ચેપ્લીન, રસોઇયા વગેરે હોવાના જ, તેમને પણ આ કામ સોંપાયું હોય. જેમ કે, મંિેલા શું કરે છે? કોની સાથે વાતચીત કરે છે? ક્યા મુદ્દે વાતચીત કરે છે? મંિેલા જેવા રાજકીય કેદીનું માનસ સમજવા માટે સામ્રાજ્યવાદી શાસકો તેના વાણી-વતોનનો ઊંિો અભ્યાસ કરતા િોય છે. િકીકત એ છે આ બધું જાણીને (રાજકીય કેદીના હવચાર-વાણી-વતોન હવશે માહિતી મેળવીને) ખરેખર તો સામ્રાજ્યવાદી શાસકોનું માનસ બદલાય છે. તેમને આવા કેદીઓની હવચારસરણી હવશે સાચી સમજ આવે છે. જેમ કે, મંિેલાના કકસ્સામાં તેમને સમજાયું િશે કે નેલ્સન મંિેલા રંગભેદહવરોધી ચળવળ જરૂર ચલાવે છે, પરંતુ તેઓ ગોરાહવરોધી નથી. તેઓ ખરેખર તો દેશપ્રેમી છે. તેઓ તો દહિણ આહિકાનો હવકાસ કાયમી કરવા માટે દરેકને સમાન અહધકાર આપવા આતુર છે. હિન્દી કેદીઓ, હમક્સ

રેસના કે અન્ય તમામ વંશ કે વણોના લોકો સાથે તેમનું વતોન માનવતાભયુું છે. આમ ખરેખર તો (હવરોધી હવચારસરણી ધરાવનાર) વ્યહિને કેદ કરનાર સામ્રાજ્યવાદી શાસકો સાચી સમજ કેળવે છે. મંિેલાના કકસ્સામાં પણ ઘણા અંશે આવું જ બન્યું છે. દબિણ આબિકાના શાસકોને પણ લાગ્યું કે મંડેલાને બહાર લાવીને સત્તા સોંપીએ તો આ દેશમાં સહ અસ્તતમવ અને બવકાસનો નવો સૂરજ જ ઉગશે. અલબત્ત, મંિેલાની જેલમુહિમાં હવશ્વભરમાં તેમની લિતના સમથોનમાં ફૂંકાયેલા વંટોળે પણ નોંધપાત્ર ભૂહમકા ભજવી િતી. જેલમાં ગોંધી રખાયેલા મંિેલા અને બીજા કેદીઓને સત્વરે મુિ કરવાની માગ અનેક દેશની સરકારોએ ઉઠાવી િતી. દહિણ આહિકાના સામ્રાજ્યવાદી શાસકોને જણાવાતું િતું કે તમે આવું કરીને ભૂલ કરી રહ્યા છો. એક તરફ આહિકી શાસકો પર કફટકાર વરસતો િતો તો બીજી તરફ, તેના પર એક પછી દેશ આહથોક-રાજદ્વારી પ્રહતબંધ લાદી રહ્યા િતા. ભારતે પણ દહિણ આહિકા સાથેના સંબંધો તોિી નાખ્યા િતા. આ બધાના પહરણામે મંિેલા જેલની કાળ કોટિીમાંથી બિાર આવ્યા અને ઇહતિાસ રચાયો. આજે દહિણ આહિકામાં તમામ વણોો વચ્ચે ગોરાથી માંિીને કાળા સુધી સહુ કોઇ વચ્ચે સિચયો જોઇ શકાય છે. નેલ્સન મંડેલા વારંવાર કહેતા હતા કે તેઓ કંઇ ‘સંત’ નથી. જનસાધારણની ખૂબી-ખામીઓ તેમનામાં િોવા છતાં માનવ તવભાવના આવા સવોયચ્ચ સદગુણો ધરાવતા વ્યબિની બચરબવદાયની ઉજવણીનો અવસર પણ આપણને પ્રાપ્ત થયો છે. અશ્રુ આનંદના, હષયના હોઇ શકે, શોકના નહીં. મંડેલા ચીલાચાલુ અથયમાં ધાબમયક નહોતા, પણ મુઠ્ઠીઉંચેરા આધ્યાસ્મમક તો અવશ્ય હતા. હમત્રો વાત જ્યાંથી શરૂ કરી િતી ત્યાં જ પૂરી કરું છું. મંિેલાબાપુ એટલે Humanity, Humility, Humour અને Honour વિે બનેલા ગાંધી મિામંત્રના આદશો ઉપાસક. (ક્રમશઃ)

BOOK NOW ON:

DON’T MISS OUT

0208 646 2177

BOOK NOW WWW.CHAK89.COM

SEE IN 2014 WITH STYLE AT CHAK89’S

NEW YEARS EVE PARTY 105 Bond Road, Mitcham, Surrey CR4 3HG

Tuesday 31st December 2013

7.00PM - 1.00AM

SUITE 1 £35.00 per person

SUITE 2 £45.00 per person

• Excellent CHAK89 Cuisine 3 course meal, 4 starters, 5 mains and a dessert served to your table • DJ • Dance the night away to Bollywood, Bhangra & English Music • Bollywood Dance workshop with a Professional Choreographer • Mood lighting

• Excellent CHAK89 Cuisine 3 course meal, 4 starters, 5 mains and a dessert served to your table • DJ & Live Singer • Dance the night away to Bollywood, Bhangra & English Music • Bollywood Dance workshop with a Professional Choreographer • Mood lighting


22

કવર સ્ટોરી

ºЦ˹ЦĴ¹ ¸Ц¢³ЦºЦ »ђકђ ÂЦ°щઅÓ¹Ц¥Цº

╙Įª³¸Цє ºЦ˹ЦĴ¹ ¸Ц¢³ЦºЦ »ђકђ ¯щ¸³Ц Ŭщઈ¸ ╙¾¿щ ╙³®↓¹ »щ¾Ц¹ Ó¹Цє ÂЬ²Ъ ºЦà §ђ¯Цє Ãђ¹ Ó¹Цºщ Ãђ¸ ઓЧµÂ ¯щ¸³Ц ¸ЦªъºÃщ¾Ц³Ъ ¢¾¬ આ´щ ¦щ, §щ¡ºщ¡º ¯ђ અÃỲ આ¾¾Ц³Ъ ╙Ãє¸¯ કº¾Ц અ³щઆĴ¹ ¸Ц¢¾Ц ¶±»³Ъ ╙¿ΤЦ § Ãђ¹ ¦щ. ઊє±º, ¾є±Ц અ³щ અ×¹ c¾§є¯Ьઓ³Ъ ÂЦ°щ¯щ¸³щºÃщ¾Ц³Ьє Ãђ¹ ¦щ, ·щ§ ¯ђ ÂЦ¸Ц×¹ ¶Ц¶¯ ¦щ Ãђ¸ ઓЧµÂ³Ц Â¶-કђ×ĺЦĪÂ↓અ³щ¯щ¸³Ц ´® ¶કђ×ĺЦĪÂ↓ ˛ЦºЦ ±Ьä¸³Ц¾ª અ³щ આĝ¸ક¯Ц³ђ ¯щ¸®щÂЦ¸³ђ કº¾ђ ´¬ъ¦щ. ¯щ¶²Цє⌐આ »ђકђÂЦ°щ ╙¯ºçકЦº°Ъ ¾Ц¯ કºщ ¯щ ÂЦ¸Ц×¹ § ¢®Ц¹ ¦щ. Ãђ¸ એµыÂ↓ ÂЪ»щĪ ક╙¸ªЪ ˛ЦºЦ asylum ╙¾¿щ³Ц અÃщ¾Ц»¸Цєઆ ¶Ц¶¯ bÃщº °ઈ ¦щ. ºÃщ«Ц®³Ц આ¾Цє ‘આ£Ц¯§³ક│ ²ђº®ђ ઔєє¢щÂЦєÂ±ђએ ´® ·¹ ã¹Ū ક¹ђ↓¦щ. ´ђ¯Ц³Ц ¾¯³³Ц ºЦ∆¸Цє ªђ¥↓º અ³щ અ×¹ આ£Ц¯ђ Âó કºЪ અÃỲ આ¾щ»Цє ºЦ˹ЦĴ¹ ઈɦ³ЦºЦ અÂ»Ц¸¯ »ђકђએ ¯ˆ³ અbÒ¹Ц ¯щ¸ § ¯щ¸³Ъ ÂЦ°щઆĝ¸ક¯Ц°Ъ ¾¯›¯щ¾Цє»ђકђ ÂЦ°щλ¸ ¿щº કº¾Ц ´¬ъ¦щ. અç°¸Ц³Ц ±±Ъ↓ઓ³щ ¶щ±ºકЦºЪ´а¾↓ક ¥щઈ³ ç¸ђકÂ↓ ÂЦ°щ ºЦ¡¾Ц¸Цє આ¾щ¦щ, Ë¹Цºщλ¸¸ЦєÂЦ°щºÃщ³ЦºЦє¾ŵщ²Ц╙¸↓ક અ°¾Ц ÂЦєçકж╙¯ક Âє£Á↓ °¾Ц³Ъ ¿Ä¹¯Ц Ãє¸щ¿Цє ╙¾¥ЦºЦ¯Ъ ³°Ъ. આ ºÃщ«Ц®ђ³Ъ ¥Ц¾Ъ ²ºЦ¾¯Ц એકђ¸ђ¬ъ¿³ એ§×ÂЪ³Ц çªЦµ ˛ЦºЦ કђઈ ´® ¸¹щ £аÂЪ આ¾Ъ અç¾ЪકЦ¹↓ ÂщÄç¹Ьઅ» Ö¹Ц³ ¡′¥¾Ц³Ц Ĭ¹ЦÂђ ╙¾¿щ એક»¾Ц¹Ъ çĦЪઓએ µ╙º¹Ц±ђ ´® કºЪ ¦щ. ºЦ˹ЦĴ¹ ¸Ц¢³ЦºЦ »ђકђ ÂǼЦ¾Ц½Цઓ³щ ´¬કЦº¯Цє ¢·ºЦ¹ ¦щ અ³щ આ³Ц ´╙º®Ц¸щ અ³ь╙¯ક ¸કЦ³¸Ц╙»કђ³щ ¸ºc અ³ЬÂЦº ¾¯↓³ કº¾Ц³Ьє¸ђક½Ьє¸щ±Ц³ ¸½Ъ ºÃщ¦щ. Ãђ¸ ઓЧµÂ

¶-કђ×ĺЦĪÂ↓ ˛ЦºЦ અ´Ц¹щ»Ъ Ĭђ´ªЪ↓¸Цє ºÃщ¯Цє ºЦ˹ЦĴ¹ ઈɦ³ЦºЦ એક §а°щ ¯щ¸³Ц £º¸Цє ¢щÂ³Ъ ¢є£ ╙¾¿щµ╙º¹Ц± કºЪ ïЪ. ¸કЦ³¸Ц╙»કђએ કЅєકы¯щ¸®щ£º³Ъ ¸Ь»ЦકЦ¯ »Ъ²Ъ Ã¯Ъ અ³щ કђઈ ¢є² §®Цઈ ³ ïЪ. ¢є² ³°Ъ કы¸ç¹Ц ³°Ъ. Ĭђ´ªЪ↓³Ц એક ╙¾╙¨ªº ˛ЦºЦ ² ³щ¿³» ╙Ġ¬ ઈ¸§↓×ÂЪ Â╙¾↓³щ ¶ђ»Ц¾Цઈ Ã¯Ъ અ³щ ¢щ એ×c³Ъઅº³щ ¢щ »Ъક °¾Ц³Ьє §®Ц¯Цє ╙¾çµђª³Ъ ¿Ä¹¯Ц ªЦ½¾Ц ¯ÓકЦ½ ¢щ ´Ьº¾«ђ ¶є² કºЪ ±щ¾Ц¹ђ ïђ. ઈ¸§↓×ÂЪ Â╙¾↓³щ ¶ђ»Ц¾Ц¯Цє ¸કЦ³¸Ц╙»ક ºђÁщ ·ºЦ¹ђ ïђ અ³щ ¶а¸¶ºЦ¬Цє ÂЦ°щ કЅє કы, ‘આ ¶²Ьє ¯¸Цºщ અ¸ЦºЦ ´º ¦ђ¬Ъ ±щ¾Ьє§ђઈએ. │ ºકЦº³Ц ઈºЦ±Ц ╙¾¿щ ¸³щ કÃщ¾Ц ±ђ કы ¢Ьઆ×ªЦ³Ц¸ђ ¶щ અ³щ આ ºÃщ«Ц®ђ ¾ŵщ ¿Ьє ¯µЦ¾¯ ¦щ. ¯µЦ¾¯ ¸ЦĦ એક ¦щ, §щ 85 કы±Ъઓ³щ ╙¬ç¥Ц§↓ અ´Ц¹ђ ïђ ¦¯Цє ¯щઓ³щ અªકЦ¹¯¸ЦєºЦ¡Ъ çЬઆ §щ»ђ³Ъ ઔєє±º § ¶є² º¡Ц¹Ц ¦щ, Ë¹Цºщ આ »ђકђ³щ અªકЦ¹¯¸Цє º¡Ц¹Ц ³°Ъ, ¦¯Цє ÂǼЦ¾Ц½Цઓ ˛ЦºЦ ¯щ³Ц ´º º¡ђ § અÓ¹Ц¥Цº અ³щ¸Ц³╙Âક ĦЦ ¢ЬbºЦ¹ ¦щ. »щ窺¸Цє ∞∫∩ »Цµ¶ºђ ºђ¬ ¡Ц¯щ ¯Ц. ∞≠-≤-∞∩°Ъ અ¸ЦºЪ ઇ¸ЪĠщ¿³ અђµЪ ¿λ °ઇ ¢ઇ ¦щ. §¹Цє ¯¸³щ અ¸ЦºЪ Âщ¾Ц³ђ »Ц· »ઇ ¿ક¿ђ. Fehmina Farani

Farani Javed Taylor solicitors Verulam House, 60 Grays Inn Road London WC1X 8LU

Mob 07773 706 866 Fax. 02072427306

Email: ffarani@faranitaylor.com

14th December 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

દનિણ આનિકાના ગાંધીનેનિશ્વના મહાનુભાિોની શબ્દાંજનલ...

• રંગભેદ આંદોલનના અગ્રેસર નેતા નેલ્સન મંડેલાએ ઇસતહાસ પોતાની મુઠ્ઠીમાંબાંધી લીધો હતો અને નૈસતક મૂલ્યોનાં ધનુષ્યને ન્યાય તરફ તાક્યું હતું. શક્ય છે કે હવે આપણને ક્યારેય નેલ્સન મંડેલા જેવી બીજી વ્યસિ જોવા નહીં મળે. હું એવાં લાખો લોકોમાં એક છું, જેઓ મંડેલાને પ્રેરણાસ્રોત માને છે. મારું સૌપ્રથમ રાજકીય કાયષ રંગભેદની સવરુદ્ધ સંઘષષ જ હતું. મંડેલા માનવીય ગૌરવ અને સ્વતંત્રતા તથા શાંસત અને સમત્રતાના સમથષક હતા, જેમણેપુરવાર કરી દીધુંહતુંકેિમામાંજ સ્વતંત્રતા છે. બરાક ઓબામા, અમેરિકી પ્રમુખ • નેલ્સન મંડેલાનાં સનધનના સમાચાર જાણી દુઃખ થયું. તેમણે પોતાના દેશનાં સહત માટે અથાક કામ કયુું હતું અને આજે આપણે જે શસિશાળી દસિણ આસિકાને જોઈએ છીએ તે તેમણે જ આપેલી સવરાસત છે. ક્વીન એનલઝાબેથ • સવશ્વનો સૌથી પ્રકાશમાન જ્યોસતપુંજ બુઝાઈ ગયો. નેલ્સન મંડેલા માત્ર આપણા સમયના જ નહીં, બલ્કે સવષકાલીન મહાનાયક હતા. મંડેલાએ આપણને સાહસ, આશા, સુસંગતતાનો ખરો અથષ શીખવ્યો હતો. ડેનિડ કેમરન, વડા પ્રધાન • નેલ્સન મંડેલા અત્યાચાર અને અન્યાય સામે લડતાં લોકો માટે આશાનું કકરણ હતા. રંગભેદસવરોધી ચળવળમાં પોતાનું સમગ્ર જીવન સસમષપત કરી દીધુંહતું. મંડેલાનાંઅવસાનથી જેટલી ખોટ દસિણ આસિકાને પડી છે તેટલી જ ખોટ ભારતનેપણ પડી છે. મનમોહન નસંહ, વડા પ્રધાન-ભાિત • નેલ્સન મંડેલાની રંગભેદ-સવરોધી ચળવળનું આદશષપ્રતીક હતા. તેઓ હંમેશાંઈસતહાસમાંઅમર

રહેશે. મંડેલા જ્યાં૨૬ વષષકારાવાસ ભોગવી ચૂકયા હતા તેસ્થળ અનેતેમનાંઘરનેજોઈનેયુવાનો ઘણું શીખી શકેછે. અબ્દુલ કલામ, ભાિતના ભૂતપૂવવિાષ્ટ્રપરત • હું હંમેશાં નેલ્સન મંડેલાનો આદર કરતો હતો. વ્યસિ તરીકે તેઓ મને ખૂબ પસંદ હતા. તેઓ ઉદાર સદલના વ્યસિ હતા. તેમનામાં અપાર અનુકંપા હતી. ક્લાકક, આરિકાના આખિી શ્વેત પ્રમુખ • મંડેલાએ પોતાના દેશનો ઇસતહાસ બદલી નાખ્યો હતો. તેઓ નૈસતક સહંમત ધરાવતા એક મહાન વ્યસિ હતા. તેમનામાં ૨૬ વષષ કારાવાસ ભોગવ્યા બાદ પણ જેલરને માફ કરવાની નોંધપાત્ર િમતા હતી. જ્યોજગબુશ, અમેરિકાના ભૂતપૂવવપ્રમુખ • મંડેલા એક માનવપ્રેરણા હતા, જેમણે રંગભેદ સવરુદ્ધ આખી સજંદગી જંગ ખેલ્યો હતો. મંડેલા સવશ્વમંચ પર એક અનોખી હસ્તી હતા. શાંસત, ગસરમા અને આકાશને આંબતી ઉપલબ્ધધઓ રૂપ વ્યસિ, ન્યાય માટે એક ઉદાર અને સવનમ્ર માનવપ્રેરણા. મંડેલા એક પ્રેરણાદાયી પ્રસતભા હતા. જેમણેલાખો લોકોની સજંદગી બદલી નાખી હતી. હું તેમનાંઅવસાનથી ખૂબ વ્યસથત છું. બાન-કી-મૂન, યુએનના મહામંત્રી • 'દૃઢ ઇચ્છાશસિ, સવશ્વાસ અને ધૈયષના પ્રતીકસમાન વ્યસિ નેલ્સન મંડલ ે ાનુંસનધન થઈ ગયું છે. તેઓ તેમની પાછળ સત્ય માટે લડવાનો પાઠ મૂકતા ગયા છે. મને બે વાર તેમને મળવાનો અને તેમની સાથેસમય પસાર કરવાનો મોકો મળ્યો હતો. તેમના અનેક ગુણો પૈકી સવનમ્રતા સૌથી મોટો ગુણ હતો.' અનમતાભ બચ્ચન, અરભનેતા

મન્ડેલાના આત્મવૃતાંતનો ડ્રાફ્ટ મેક મહારાજ ચોરી લાવ્યા

જોહાનનસબગગઃ નેલ્સન મન્ડેલાની ઓટોબાયોગ્રાફી ‘લોંગ વોક ટુ સિડમ’નો પ્રથમ મુસદ્દો જેલમાંથી બહાર લાવવાની કામગીરી એએનસીના સભ્ય મેક મહારાજે કરી હતી. આજીવન કેદની સજા પામેલા નેલ્સન મન્ડેલા, વોલ્ટેર સસસુલુ અને અહમદ કાથરાડા સાથે ૧૯૬૪માં રોબન આઈલેન્ડ ખાતે મેક મહારાજને પણ કેદમાં રખાયા હતા. તેમને ૧૨ વષષના જેલવાસ પછી ૧૯૭૬માં મુિ કરાયા હતા. વતષમાન પ્રમુખ જેકોબ ઝુમાના પ્રવિા મેક મહારાજેમન્ડેલા સાથેજેલમાંવીતાવેલા સદવસોની યાદ ‘ધ ટાઈમ્સ’ સાથેવાગોળી હતી. જેલમાંમન્ડેલાનું વતષન ગૌરવપૂણષ હતું. તેઓ કદી કોઈની સાથે ઊંચા સાદે વાત કરતા ન હતા. તેમણે કેદીઓને સત્યાગ્રહ શીખવાડ્યો હતો. ખૂંખાર કેદીઓ પણ તેમની સાથેમાનભયોષવ્યવહાર રાખતા હતા.


કવર સ્ટોરી

14th December 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com અનુસંધાન પાન-૧

સત્તાની સેરમ-ફાઇનલ..

દિલ્હીમાંકોકડુંગૂંચવાયું દિશંકુ દિલ્હીમાં દિધાનસભાનાં પદિણામો બાિ સિકાિ િચિાના મુદ્દે કોકડું ગૂંચિાયું છે. ભાજપ અને ‘આપ’

બહુમતી માટે ભાજપ પાસે પૂિતું સંખ્યાબળ ન હોિાિી તેણે સિકાિ િચિાનો િાિો કિિાનું ટાળ્યું છે. ભાજપના મુખ્ય પ્રધાનપિના ઉમેિિાિ હષવિધવને િદિિાિે જણાવ્યું હતું કે, તે હોસવ ટ્રેદડંગ કિિા કિતા દિપક્ષમાં

વસુંધિા િાજેરસંરધયા રિવિાજ રસંહ ચૌહાણ

બન્ને પક્ષોએ સિકાિ બનાિિાની િાતનો ઇનકાિ કિી િીધો છે. બન્ને પક્ષોએ જણાવ્યું છે કે, સ્થિિ સિકાિ િચિા માટે તેમની પાસે પૂિતી સંખ્યા નિી. બીજી તિફ, અિદિંિ કેજિીિાલના ભૂતપૂિવ સાિીિાિ કકિણ બેિીએ ભાજપ અને ‘આપ’ને સાિે મળીને સિકાિ િચિા અનુિોધ કયોવ છે. સામાન્ય િીતે દિશંકુ દિધાનસભાની પદિસ્થિદતમાં સૌિી િધુ બેઠકો ધિાિતો પક્ષ બહુમતી માટે અન્ય પક્ષો સાિે જોડાણ કિતો હોય છે. ૭૦ સભ્યો ધિાિતી દિલ્હી દિધાનસભામાં ભાજપને તેના સાિી પક્ષ અકાલી િળની એક બેઠક સાિે ૩૨ ધાિાસભ્યો ધિાિે છે. જોકે સિકાિ િચિા માટેના મેદજક કફગિ ૩૬માં તેને ઓછામાં ઓછા ચાિ િધુ ધાિાસભ્યોના ટેકાની જરૂિ છે. ‘આપ’એ ૨૮ બેઠકો મેળિી છે. જ્યાિે કોંગ્રેસને આઠ બેઠકો મળી છે. જનતા િળ (યુ) એક બેઠક ઉપિ જીત્યો છે અને મુંડકા બેઠક ઉપિિી એક અપક્ષ ઉમેિિાિે દિજય પ્રાપ્ત કયોવ છે. સામાન્ય

અિરવંદ કેજિીવાલ

બેસિાનું પસંિ કિશે. સાિોસાિ ભાજપે થપષ્ટતા કિી છે કે દિલ્હીની પ્રજાને ચૂટં ાયેલી સિકાિ આપિા તે બનતા પ્રયાસો કિશે. પરાજયનો ‘દવનમ્રતા’થી સ્વીકાર કરતા સોદનયા દિધાનસભા ચૂંટણીમાં પ્રજાના દમજાજને 'દિનમ્રતા'િી માિે ચડાિતા કોંગ્રેસની ટોચની નેતાગાિીએ હિે પોતાનું ધ્યાન ૨૦૧૪ની લોકસભા ચૂંટણીઓ તિફ કેન્દ્રીત કયુું છે. લોકસભા ચૂંટણી માટે યોગ્ય સમયે િડા પ્રધાન પિના ઉમેિિાિ જાહેિ કિાશે તેિું કોંગ્રેસનું કહેિું છે. પિાજયના કાિણોની ચોખિટ

£∞

કિતાં કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ સોદનયા ગાંધીએ જણાવ્યું હતું કે મોંઘિાિી સદહતના મુદ્દાઓ હાિ પાછળ જિાબિાિ છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે ચાિ િાજ્યોની દિધાનસભાની ચૂંટણીના પદિણામો ઘણા દનિાશાજનક છે. જેના કાિણે હિે

ડાે. હષષવધષન

ઊંડું મનોમંિન કિિું પડશે. નિી દિલ્હી ખાતે કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ અને તેમના પુિ તેમ જ કોંગ્રેસના ઉપપ્રમુખ િાહુલ ગાંધીએ પિકાિો સાિે િાતચીત કિી હતી. કોંગ્રેસના િડામિક ખાતે યોજાયેલી પિકાિ પદિષિમાં બન્નેએ દિજય બિલ દિિોધ પક્ષોને અદભનંિન પાઠવ્યા હતા. સોદનયા ગાંધીએ જણાવ્યું હતું કે લોકો ખિેખિ િુખ ઃ ી છે નહીં તો તેમણે આિા પદિણામો આપ્યા ન હોત. ચૂંટણી પરિણામોના લેખાંજોખાં જુઓ પાનઃ ૩૦

¶º ·Ц¾

= £∞ = £∞ = €∞ = $∞ = એક ĠЦ¸ Âђ³Ц³ђ ·Ц¾ એક અ⅜Â Âђ³Ц³ђ ·Ц¾ એક અ⅜Â Âђ³Ц³ђ ·Ц¾ એક અ⅜Â ¥Цє±Ъ³ђ ·Ц¾

Rates

λЦ. ∞√√.∟≈ € ∞.∞≥ $ ∞.≠∫ λЦ. ≤∫.∟≈ λЦ. ≠∞.∟≈ £ ∟∫.≡√ £ ≡≠≤.∩√ $ ∞∟≠√.√√ $ ∟√.∟≈

ડાે. િમણ રસંહ

One Month Ago

λЦ. ∞√∞.∟≈ € ∞.∞≥ $ ∞.≠√ λЦ. ≤≈.∞√ λЦ. ≠∩.∟≈ £ ∟≈.≤√ £ ≤√∩.∞√ $ ∞∟≤≈.√√ $ ∟∞.≈√

1 Year Ago

λЦ.

≤≠.∫√ € ∞.∟∫ $ ∞.≠√ λЦ. ≠≥.≡√ λЦ. ≈∫.√√ £ ∩∫.∞≈ £ ∞√≠∟.∟√ $ ∞≡√√.√√ $ ∩∩.≤√

23

મિઝોરિિાંબહુિતીથી કોંગ્રેસનેરાહત

ઐઝવાલઃ ચાર રાજ્યોની ચૂટં ણીમાં કારમી હારનો સામનો કરનાર કોંગ્રસ ે ને સોનનયા ગાંધીના જન્મનિવસ - નવમી નિસેમ્બરેસારા સમાચાર મળ્યા હતા. નમઝોરમ નવધાનસભાની ચૂટં ણીનાં જાહેર થયેલાં પનરણામોમાં કોંગ્રસ ે ને બે તૃનતયાંશ બહુમતી મળી છે. ૪૦ બેઠકોની નમઝોરમ નવધાનસભામાં કોંગ્રસ ે ને ૩૧ બેઠકો મળી છે. જ્યારે નમઝો નેશનલ ફ્રન્ટ (એમએનએફ)નેસાત બેઠકો મળી છે. હવેમુખ્ય પ્રધાન લાલ થાનવાલા સતત પાંચમી વખત રાજ્યમાં પોતાની સરકાર બનાવશે. તેઓ શેરનછપ અનેહરાંગતુઝરેખાતેથી ચૂટં ણી લિયા હતા અને બંને બેઠકો પરથી જીતી ગયા હતા. શેરનછપમાંથી થાનવાલા વષષ ૧૯૭૮થી ચૂટં ાય છેઅનેતેઓ આ

! $ " &

%!

&

" !

# $

$

! !

$ # !

!

"

"$ #

2 BEDROOM FLAT FOR SALE IN SOUTH GOA

Bharat Raithatha, Publisher of MatchMaker Magazine on 07770 962 520 or e: bharat@perfect-partner.com ­-iÀˆœÕà ˜µÕˆÀˆiÃ"˜Þ‡˜œ̈“iÜ>ÃÌiÀëi>Ãi®

BABA

"$

"

લાલથાનનલઆના, નનહાર કાંનત ચકમાએ નવજય પ્રાપ્ત કયોષહતો. એક બેઠક માટેફિી ચૂટં ણી ં માં મતનવસ્તાર નતલ્િાવનગલુગ ફરીથી ચૂટં ણી યોજવાના આિેશો આપવામાં આવ્યાં છે. સંયક્ત ુ ચૂટં ણી અનધકારી એચ. લાલેન્ગમાનવયાએ જણાવ્યુંહતુંકે, બુધવારે ફરીથી ચૂટં ણી યોજાશે અને તેની મતગણતરી ૧૨મી નિસેમ્બરના રોજ મતગણતરી થશે. તેમણેજણાવ્યુંહતુંકે, ખામીયુક્ત ઇવીએમ મશીનનેકારણેઆ બેઠક ઉપરથી મત ગણતરી થઈ શકી નહોતી.

Situated near Colva Beach, some 20km from airport, state œv >ÀÌ ëiVˆwV>̈œ˜ ˆ˜ > ˜iÜ >Ìi` œ“«iÝ ܈̅ ÃiVÕÀˆÌÞ] -܈“] ޓ] VÕL …œÕÃi] “>˜`>Àˆ˜ «>̅Ü>Þà ÃiÌ >“ˆ`ÃÌ > VœVœ˜ÕÌ }ÀœÛi ܈̅ > Li˜` œv Vœ˜Ìi“«œÀ>ÀÞ >ÀV…ˆÌiVÌÕÀi >˜`˜>ÌÕÀ>ÃÕÀÀœÕ˜`ˆ˜}ð/…ˆÃƂŽ>ÀVÀi>̈œ˜ˆÃ>ÓLi`Àœœ“ >«>À̓i˜Ìv>Vˆ˜}Ã܈““ˆ˜}«œœ]ÌܜL>̅Àœœ“Ã]>ÃiVœ˜` yœœÀL>Vœ˜ÞۈiÜ]>Ài>>««ÀœÝœv™Î-µiÌiÀÃ܈̅Ãi«>À>Ìi V>À«œÀÌ܈̅}ÀœÜ̅iÝ«iVÌ>̈œ˜vÕÀ̅iÀ£x¯°ƂŽ>À Ài>̈œ˜Ã are also prepared to offer a Rent Back scheme for this project.

! %

વખતે નવક્રમજનક નવમી વખત ચૂટં ાયા છે. તેમણે પોતાના પ્રનતસ્પધધીને માત્ર ૭૩૪ મતોની પાતળી સરસાઇથી હરાવ્યા હતા. બીજી તરફ હરાંગતુઝરેમાં મુખ્ય પ્રધાને નમઝોરમ પીપલ્સ કોન્ફરન્સના નેતા લાલથાન સાંગાને ૧૬૩૮ મતોથી હરાવ્યા હતા. ૧૧ પ્રધાનોમાંથી ચૂટં ણી લિેલા પ્રધાનો આર. નવ લાલનઝનલઆના, રાતહુઆમા, પી. સી. ઝોરમ સંગનલઆના, રાહલુના, લાલનરનનલઆના સાઇલો, લાલસ્વાતા, ઝોનિનલુન્ગા, પી. સી.

"$

HOLIDAYS LTD.

Experience the world of Baba Holidays

AIR HOLIDAYS - With Vegetarian Meals

6178

Far East visiting Macau, Kualampor, Singapore, Bang Kok, Pattaya with Hong Kong 18 days 20/01/14 Depart. 9 March 2014 Australia+Newzealand+Fiji Jan 2014. 25 days, Adult £4850 visiting MELBOURNE, CAIRNS, SYDNEY, CHRISTCHURCH, AUCKLAND, MT COOK AREA, QUEENS TOWN, FRANCE JOSEF. SriLanka + Kerala Depart 10th January 2014 15 Days East Africa tour - 2 March 2014 visiting Kampala, Matchinson Falls, Jinja, Nairobi, Masaai Mara, Nakuru, Malindi, Mombasa, Dar Es Salaam, Zanzibar 16 days £3499 adult Golden East and West coast with Niagara Falls 17th May-Return 3rd June 2014 Sumatra+Java and Bali Tour - Departing on 1 March 2014. Price - £2525 per person.

COACH HOLIDAYS

Belgium and Holland: 3 days 18th April, 19th April, 3rd May Paris with Disney Land 3 days 18th April, 3rd May, 24th May, 14th June, 12th July, 19th July, 22nd August Paris with Disney Land 4 days 18th April, 22nd August

CRUISE

Special Jalaram Katha by Cruise 10/5/14. 8 days. Eastern Caribbean Depart: 2nd May 2014 from £1385 adult.

Canary Island visiting Barcelona, casablanca

(morocco), Santa Cruz (Tenerife), Lanzarote (Spain), Malaga (granada) Spain Date: 1st December 10 days.

Option 2: Book before 15/01/14 & Get £50

Eastern Mediterranean Cruise visiting Rome (Italy), Katakolon

(Olympia) Greece, Piraeus (Athens) Greece, Izmir (Ephesus) Turkey, Istanbul (Turkey), Naples (Italy),. Depart: 18th December, 10 days Alaska Cruise with Rocky Mountains - May and Jun 2014.

PICK UP ALSO POSSIBLE FROM LUTON, EDGWERE NORTH LONDON, NEWBURY PARK STATION EAST LONDON

Tel: 0116 266 2481

E-mail: info@babaholidays.com www.babaholidays.com 145 Melton Road Leicester, LE4 6QS


વિવિધા

24 ૧

૮ ૧૫

૧૨

૧૮ ૧૯

૨૨

૩૦

14th December 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

૩ ૯

૧૩

૧૬

૨૫ ૨૬

૨૩

૧૪

૧૦ ૧૧

૧૭

૨૦ ૨૧ ૨૭

૨૮

૩૧

જો ધ

પુ ર

અ જો ડ

રા

ન ૨૪

૨૯

૩૨

કા બ

વ્ય થા

િી િ

કી ર

હા મા રી

મા ક

ડું

િ

વા

રી

િા ડ

મા ળો

અ દા

શ્ક

પં

વા જો

િો

ના ય ક

આડી ચાવીઃ ૧. હાિ ઉત્તરપ્રદેશમાં આ શહેરમાં લહંિા ભડકી ઊઠી ૭ • ૬. ખચા, ઉધારેિી રકમ ૩ • ૮. પ્રવાહની મધ્ય ધાર ૪ • ૧૦. માગા, રલતો ૨ • ૧૨. મુસ્લિમોમાં પલવત્ર ગણાતો પુરૂષ ૨ • ૧૩. માણિ, મનુષ્ય ૩ • ૧૬. પંચમહાિનું એક ગામ ૩ • ૧૭. ગામલડયો, મૂરખ ૩ • ૧૮. ફૂિની અંદર વચ્ચે રહેતો િુગંલધત રેિો ૩ • ૨૦. નાનો ટુકડો ૩ • ૨૨. લનયમ, કાયદો, શરેહ ૨ • ૨૫. બળજબરી, ગુંડાગીરી ૪ • ૨૮. ૬૦ લમલનટનો િમય ૩ • ૩૦. પાણી પીવાની િાવાજલનક જગા ૩ • ૩૧. ધનની દેવી ૨ • ૩૨. લતર, થર ૨ ઊભી ચાવીઃ ૨. મારામારી, હાથાપાઈ ૪ • ૩. લવમાનોની ઝડપ, લદશા જાણવાનુંયંત્ર (અંગ્રેજી) ૩ • ૪. ગણપલતજીનું એક નામ ૪ • ૫. અવાજ, ધ્વલન ૨ • ૭. ચા પીવાનો પ્યાિો (અંગ્રેજી) ૨ • ૯. તીક્ષ્ણ ધારવાળું ૪ • ૧૧. ભયથી ધ્રૂજવું, કાંપવું ૪ • ૧૩. નશો ચઢે તેવું, કેફી ૩ • ૧૪. વેરાન પ્રદેશ ૩ • ૧૫. િંકાપલત, રાવણ ૩ • ૧૯. નાયક, િીડર ૪ • ૨૧. કેડ, કમર ૨ • ૨૩. પહેરેદાર, ચોકકયાત ૨ • ૨૪. મેળાપ, લમિન ૩ • ૨૬. અંકુશ, ધાક ૨ • ૨૭. લિનેમાના દ્રશ્યની પટ્ટી (અંગ્રેજી) ૨ • ૨૯. એકવાર ખાંડેિી ડાંગર ૨

સુ ડોકુ -૩૧૬ ૩ ૨

૯ ૨

૧ ૬

૭ ૬ ૯

૪ ૫ ૧ ૮ ૫ ૮

૩ ૭

સુડોકુ-૩૧૫નો જવાબ ૮ ૩ ૧ ૯ ૪ ૭ ૨ ૬ ૫

• ભારતીય લિકેટના લપોન્િરલશપના રાઇટ્િ લટાર ગ્રૂપે મેળવ્યા છે. જે અંતગાત લટાર ગ્રૂપ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪થી ૩૧ માચા ૨૦૧૭ િુધી બીિીિીઆઈ, એિીિી અને આઈિીિી અંતગાત ભારતીય ટીમ દ્વારા રમાનારી પ્રત્યેક મેચ દીઠ રૂ. ૧.૯૨ કરોડ બોડડને ચૂકવશે.

૭ ૯ ૫ ૧ ૬ ૨ ૮ ૩ ૪

૬ ૪ ૨ ૩ ૫ ૮ ૯ ૭ ૧

૧ ૨ ૯ ૬ ૮ ૩ ૪ ૫ ૭

૩ ૫ ૮ ૭ ૧ ૪ ૬ ૨ ૯

૪ ૭ ૬ ૫ ૨ ૯ ૩ ૧ ૮

૫ ૬ ૩ ૮ ૯ ૧ ૭ ૪ ૨

૯ ૧ ૪ ૨ ૭ ૬ ૫ ૮ ૩

૨ ૮ ૭ ૪ ૩ ૫ ૧ ૯ ૬

સહુનેશાંનત જાળવવાની અપીલ કરી છે. કનમશને જણાવ્યું હતું કે ભારેલો અશિ... આ ઘટના બાદ થથાનનક હાલમાંન્થથનત કાબૂહેઠળ છેઅને પોલીસે૨૭ લોકોની ધરપકડ કરી અમેતથા નસંગાપોરના સિાનધશો છે. જેમાં ૨૪ ભારતીયો છે. લોકોને શાંનત જાળવવા માટે ધરપકડ કરાયેલા અડય લોકોમાંબે અપીલ કરી રહ્યા છીએ. અમને બાંગ્લાદેશના નાગનરકો અનેએક આશા છેકેતમામ નાગનરકો શાંનત નસંગાપોરના રહેવાસીનો સમાવેશ જાળવશે. ભારતીય હાઇ કનમશનર થાય છે. તમામ આરોપી ૨૩થી નવજય નસંહ ઠાકુર પણ આ અંગે ૨પ વષષના છે અને તેમના ઉપર સિાનધશો સાથે સતત સંપકકમાં ઘાતક હનથયારો સાથે રમખાણ રહીને કામ કરી રહ્યા છે. નવજય કરવાનો આરોપ મૂકાયો છે. નસંહે જણાવ્યું હતું કે મૃતક આમાંના મોટા ભાગનાને કુમારવેલુ તાનમલનાડુનો વતની રોજગારીના થથળેલઘુતમ વેતનથી હતો અને આ અંગેની જાણકારી તેના પનરવારજનોનેકરી દેવાઇ છે. વંનિત રખાયા છે. રનવવાર રજાનો નદવસ કુમારવેલુ છેલ્લાં બે વષષથી હોવાથી આ નલટલ ઇન્ડડયા નસંગાપોર ખાતે રહીને બાંધકામ નવથતારમાં કામદારો અને મજૂરો ક્ષેિેકામ કરતો હતો. ગંભીર ઘટનાઃ વડા પ્રધાન મોટી સંખ્યામાંએકિ થાય છે. વડા પ્રધાન લી સીન લૂગ ંે મૃતક તામિલનાડુનો વતની એમની ફે સ બુ ક પોથટમાં આ નસંગાપોર ખાતેના ભારતીય હાઇ કનમશનેરમખાણો ફાટી બાદ રમખાણોનેઅત્યંત ગંભીર ઘટના અનુસંધાન પાન-૩૨

તા.૭-૧૨-૧૩નો જવાબ

નવ ઊભી લાઈન અને નવ આડી લાઈનના આ ચોરસ સમૂહના અમુક ખાનામાં૧થી ૯ના અંક છે અનેબાકી ખાના ખાલી છે. તમારેખાલી ખાનામાં ૧થી ૯ વચ્ચેનો એવો આંક મૂકવાનો છેકેજેઆડી કે ઊભી હરોળમાંશરપીટ ન થતો હોય. એટલુંનહીં, ૩x૩ના બોક્સમાં૧થી ૯ સુધીના આંકડા આવી જાય. આ શિઝનો ઉકેલ આવતા સપ્તાહે.

અડય એક પીનડતાએ જણાવ્યુંહતું કે, હરનબંદર પશુની જેમ તેના પર જોકે જ્યૂરીએ તેને નનદોષષ તૂટી પડ્યો હતો અને તેણે મારી ઠરાવ્યો હતો. નનદોષષ છૂટ્યાના છ સાથેજેકયુુંતેનેકારણેહુંજીવનમાં જ સપ્તાહ બાદ હરનબંદરે એક જ હતાશ થઇ ગઇ છુ.ં ડબબીના થટ્રીટ સીસીટીવી રાતમાંડબબીની િણ મનહલાઓ પર ફૂટજ ે માંથી કટ કરેલી તસવીરોમાં ઘરમાંઘુસીનેહુમલો કયોષહતો. હરનબંદરના દુષ્કમષનો ભોગ જોઇ શકાય છેકે, રાિેહરનબંદર બનેલી પીનડતાએ કોટટમાં જુબાની ક્યાંક જઇ રહ્યો છે. થોડી વારમાં આપતાં કહ્યું હતું કે હવસખોર એવું કંઇક બને છે જેથી એક હરનવંદરેતેના ઘરમાંપરાણેઘૂસી મનહલા ભાગતી સીસીટીવીમાં જઇને તેના પર બળાત્કાર કયોષ દેખાય છે અને તેની પાછળ હતો. અને બાદમાં એવી ધમકી હરનબંદર પણ દોડતો જોવા મળેછે. ડબબી ક્રાઉન કોટટના જજ જ્હોન આપી હતી કે જો તે આ અંગે બગગે સે જણાવ્યું હતું કે, હરનબંદર પોલીસને જણાવશે તો તે તેના સંતાનોને મારી નાખશે. જ્યારે અત્યંત અધમ અને વાનહયાત અનુસંધાન પાન-૩૨

બળાત્કારી...

ભારતીય ટીમના હાિના લપોન્િર તરીકે લિકેટ ટીમની લપોન્િરલશપ મેળવવા માટેલટાર િહારા ગ્રૂપ છે, જેનો કરાર આગામી ૩૧મી ગ્રૂપ ઉપરાંત િોની, યુબી ગ્રૂપ, ડબલ્યુએિજી, લડિેમ્બર ૨૦૧૩ના રોજ પૂરો થઇ રહ્યો છે. ગેમ્િ અનલિલમટેડ, િહારા અને એરટેિ િહારા ગ્રૂપ પ્રત્યેક આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ દીઠ રેિમાંહતા. ૩.૩૪ કરોડ ચૂકવતું હતું. ભારતીય Religious Worker (Priest & Musician)

³щ³Ъ §ђઇએ ¦щ

»ЪШ ´ЦÂщ ºÃщ¯Ц ¾щ2ªъ╙º¹³ ¬ђÄªº ´╙º¾Цº³щ અઢЪ ¾Á↓³Ц ¶Ц½ક³Ъ ÂЦºÂє·Ц½ અ³щ ºÂђઇ, ÂЦµÂµЦઇ ¯щ¸§ ºђ§¶ºђ§³Ц £ºકЦ¸¸Цє ¸±± ¸Цªъ ╙Ã×±Ъ ¶ђ»Ъ ¿કы ¯щ¾Ц ¶Ãщ³³Ъ §λº ¦щ. ºÃщ¾Ц §¸¾Ц³Ъ ĴщΗ ã¹¾ç°Ц Â╙ï આકÁ↓ક ´¢Цº ¸½¿щ. Âє´ક↕: 07896 888 186.

Required for Hindu Worship.

Full time Religious worker (Priest and Musician) required for a ISSC-UK. You will have been trained as a Hindu Priest or Musician and be fully knowledgeable on all Hindu vidhis and rituals, also to know Music for Bhajan and Kirtan. Essential to have good spoken English as well as be able to read and write in Gujarati, Hindi and Sanskrit.You will be the main point of contact for all matters in the spiritual centre, perform daily activities and uphold Hindu values and traditions. This is a 2 Year contract. Closing date 15th January 2013. Send CV to Box No 6066 c/o Gujarat Samarchar, Karma yoga House, 12 Hoxton Market, London. N1 6HW

• એશિઝ ટેસ્ટઃ ઈંગ્લેન્ડનો ફરી ધબડકોઃ યજમાન ઓલટ્રેલિયાએ પીટર લિડિ અને રેયાન હેલરિની શાનદાર બોલિંગની મદદથી એલશઝ લિરીઝની બીજી ટેલટમાં ઇંગ્િેન્ડને ૨૧૮ રને પરાજય આપ્યો હતો. ઓલટ્રેલિયાએ પ્રથમ બેલટંગ કરતાંનવ લવકેટે૫૭૦ રન કયાા હતા. જવાબમાં ઇંગ્િેન્ડની ટીમ ૧૭૨ રનમાંઓિઆઉટ થઇ ગઇ હતી. ઓલટ્રેલિયાએ બીજી ઇલનંગમાં ત્રણ લવકેટે ૧૩૨ રન બનાવીને ઇંગ્િેન્ડને ૫૩૧ રનનો ટાગગેટ આપ્યો હતો. જવાબમાં ઇંગ્િેન્ડની ટીમ ૩૧૨ રનમાં ઓિઆઉટ થઇ ગઇ હતી. મેચમાં ૮ લવકેટ િેનાર જ્હોન્િનને મેન ઓફ ધ મેચ જાહેર થયો હતો.

ગણાવી ઉમેયુું હતું કે, 'આ રમખાણો પાછળના કારણો ગમેતે હોય પરંતુએના માટેઆ પ્રકારની નહંસક અને તોડફોડની ગુનાઈત પ્રવૃનિનો કોઈ જ બિાવ હોઈ ન શકે. આની પાછળના સાિા ગુનગ ે ારોને શોધી કાઢવા તમામ તાકાત લગાડીશું અને જવાબદારોને કાયદાને આધીન સખતમાંસખત સજા કરીશુ.ં’ મિંસા અકલ્પનીયઃ પારુલ મિવેદી બે દસકાથી નસંગાપોરમાં વસતા ભારતીય પારુલ નિવેદીએ કહ્યું 'નસંગાપોરમાં આ પ્રકારના રમખાણો અકલ્પનીય છે. સરકારી વાહનો પર હુમલા ક્યારે જોયા નથી. જોકે પોલીસે એક જ કલાકમાંસમગ્ર પનરન્થથનત પર કાબુ મેળવી લીધો. હુંમારા કનરયાણાની ખરીદી માટેદર વીક-એડડમાંત્યાં જઉ છુ.ં જોકે હવે ત્યાં કાર િલાવતા ધ્યાન રાખવુંપડશે.’

માણસ છે. તેને કોઇના પ્રત્યે લાગણી જ નથી. તેણેથિીઓ સાથે જેકયુુંછેતેઅત્યતં હીન છે. કોટટમાં પણ તેણેઅસભ્ય વતષન કયુુંહતુ.ં જજેકહ્યુંહતુંકે, જેમાણસ કોટટમાં આટલા લોકો હોવા છતાં આવું અસભ્ય વતષન કરેતેઘરમાંરહેલી એકલી થિી સાથે શું નહીં કરતો હોય? આવા અધમ માણસ સમાજ માટેભારેનુક્સાનકારક છે.

# " # #

$

#

! !

Incorporating Asian Funeral Services

Serving the Asian community 346-354 Foleshill Road, Coventry CV6 5AJ

024 7666 5676 A division of the Heart of England Co-operative Society Ltd.

Indian Funeral Directors “first & foremost”

Asian Funeral Service " "

"

#

"

$

! %

Bharat Shah, Sanjay Shah, Trupti Shukla, Nitesh Pindoria or Jaysen Seenauth

0208 952 5252 0777 030 6644

www.indianfuneraldirectors.co.uk


વિવિધા

14th December 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

અઠવાડિક ભડવષ્ય

તા.તા.૧૪-૧૨-૨૦૧૩ ૧૪-૯-૨૦૧૩થીથી૨૦-૧૨-૨૦૧૩ ૨૦-૯-૨૦૧૩ Tel. 0091 2640 220 525

જ્યોશતષી ભરત વ્યાસ

મેષ રાશિ (અ,લ,ઇ)

તુલા રાશિ (ર,ત)

આ સમય ઉત્સાહવધણક સારબત થશે. અશાંરત સજણતા પ્રસંગોથી બચશો. મહત્ત્વની કામગીરીમાં સફળતાના આશાકપદ સંકેત આનંદનો અનુભવ કરાવશે. કવજનો સાથે રમિન-મુિાકાત થાય. આરથણક બાબતો પ્રત્યે વધુ સજાગ રહેવું પડશે. અગાઉની જવાબદારીના કારણે ખચણ-વ્યય વધી શકે છે. નાણાંકીય દૃરિએ મૂંઝવણો સજાણશે.

સિાહમાં અશાંરત કેરવખવાદના પ્રસંગનો સામનો કરવો પડશે. શાંરત અને માનરસક સંયમ કેળવવા જરૂરી છે. િાગણીઓ પર અંકુશ રાખજો. નાણાંકીય દૃરિએ મુશ્કેિીમાંથી બહાર નીકળી શકશો. હાથ ધરેિી કામગીરી માટે સફળતાસૂચક સમય છે. રવરોધીઓ અંતરાય નાંખવાની કોરશષ કરશેજેનેતમે નાકારમયાબ બનાવી શકશો.

અંગત કારણોસર અજંપો કે બેચેનીનો અનુભવ કરશો. ધાયુાં ન થવાથી રનરાશા કેહતોત્સાહ ન બનશો. મનોબળ ટકાવી રાખજો. નાણાંકીય દૃરિએ તમારી પરરસ્કથરત અગાઉ કરતાં પણ વધુસમકયા સૂચવેછે. દેવુંકે કરજ ન વધારશો. નાણાંની પ્રારિનો માગણ અવરોધાતો જણાશે. સરકારી નોકરરયાતોને સફળતા મળવામાંરવઘ્ન જણાશે.

િાગણીઓના પ્રશ્નેમનમાંઉત્પાત વધે. મનના આવેશને કાબૂમાં રાખજો. વ્યથણ વાદ-રવવાદના પ્રસંગો ઊભા ન થાય તે જોવું જરૂરી છે. જરૂરરયાતના પ્રમાણમાં આવક ઓછી રહેતા આરથણક ભીડ વતાણશે. જોકે કરજ-િોન દ્વારા પરરસ્કથરત સાચવી શકશો. માગણમાં આવતા રવઘ્નો કે અંતરાયો દૂર થતાં પ્રગરતનો પંથ મોકળો થશે.

અકારણ અને કાલ્પરનક કારણસર અશાંરત રહેશે. રવચારોના ઘોડાઓને કાબૂમાં રાખશો તો જ શાંરત શક્ય છે. પરરણામો રવશે વધુ રચંતા કરવાની જરૂર નથી. અણઉકેલ્યા નાણાંકીય પ્રશ્નોનો સારો ઉકેિ મળશે. મૂંઝવણમાંથી માગણમળશે. રધરાણ-િોન સહાય દ્વારા આરથણક રચંતા દૂર થશે. ખચણ પર કાપ મૂકવો પડશે.

શુભાશુભ અનુભવ થશે. િાગણી અને કવમાન પ્રશ્ને રદિમાં અજંપો રહે. ધાયાણ પ્રમાણેની પરરસ્કથરત ન જણાતાંઅંતઃકરણમાં ઉત્પાત જણાય. તમેનોકરી કરતાંહો તો તમારા માટે સમય હજી સારો નથી. જવાબદારીનો બોજો વધતો જણાશે. પ્રરતકૂળ સંજોગોનો સામનો કરવો પડશે. વેપારધંધાના ક્ષેત્રે પણ ધારી સફળતા મળેનરહ.

આ સમય પ્રગરતકારક કહી શકાય. મકાન-રમિકતનેિગતી રચંતા-ઉપારધનો માગણ મળશે. રચનાત્મક કાયોણમાં સફળતા મળશે. જોકે રહતશત્રુઓના કારણે અશાંરત રહે. નોકરરયાતોને ગેરસમજો, અપયશની રચંતા રહેશ.ે ધંધાકીય કામકાજોમાં કામ વધે, પણ આવક ન વધે. આ સ્કથરતમાં નાણાંભીડ જણાશે.

િાંબા સમયથી મનમાં રમતી ઇચ્છા સાકાર થતી જણાય. અગમ્ય બેચેની દૂર થશે. જોકે આરથણક બાબતો પ્રત્યેવધુસજાગ રહેવું પડશે. નોકરીના ક્ષેત્રે મૂંઝવણો પ્રવતણતી હશે તો માગણ મળશે. વેપાર-ધંધાની પરરસ્કથરત વ્યવસ્કથત બનાવી સારા િાભની તકો ઊભી કરી શકો છો. જોકે સંપરિને િગતી પ્રશ્નોના કારણે રચંતાજનક માહોિ સજાણશે.

નાણાંકીય પરરસ્કથરત પર નજર રાખવી પડશે. આવક કરતાં ખચાણવધી ન જાય તેજોવુંજરૂરી છે. આરથણક વ્યવહારોમાં સાવધ નરહ રહો તો નુકસાન ભોગવવું પડશે. દામ્પત્યજીવનની બાબતો માટેઆ સમયના યોગ શુભ કહી શકાય. સમકયાઓ હશે તો હળવી થશે. આ સમયમાંનોકરીધંધાના ક્ષેત્રે અવરોધ કે મુશ્કેિીઓમાંથી પસાર થવુંપડે.

આ સમય મૂંઝવણરૂપ જણાશે. અજંપાની ભાવના માનરસક બોજો વધારશે. તમે જે િાભની આશા રાખો છો તે આ સમયમાં મળેતેમ જણાતું નથી. આવકના નવા માગણ મળતા જણાય નરહ. શેર-સટ્ટાથી િાભ િેવાની િાિચમાંપકતાવું પડે નરહ તેની કાળજી િેજો. સારી નોકરી મેળવવાના પ્રયત્નોમાં કંઇક આશાકપદ સંકેત મળશે.

અંગત બાબતોના કારણેઅજંપો રહેશે. મનનેસરિય રાખશો તો જ મુશ્કેિીનો સામનો કરી શકશો. નાણાંકીય તકિીફોમાંથી બહાર નીકળવાનો માગણ મળશે. રમત્રો-કવજનોની સહાયતાથી કામ પાર પડે. ખચણ અને ચૂકવણીના કારણે આવક વપરાશે. અણધાયાણમાગગેિાભની આશા ફળે નહી. નોકરરયાતે રવરોધીથી સાવધ રહેવ.ું ઉતાવળા રનણણયો િેવાનુંટાળવું.

મનોકામનાની પૂરતણ માટે સંજોગોનો સાથ મળતો જણાશે. અશાંરત અનેરચંતાના વાદળો દૂર થતાં જણાશે. નાણાંભીડ છતાં ખચણપૂરતી જોગવાઈ કરી શકશો. નોકરરયાતોને તેમના કાયણની કદર થતા જોવા મળે. મહત્ત્વની કામગીરીમાં સહકમણચારીનો સહકાર મળશે. વેપાર-ધંધામાં િાભદાયી અને સાનુકૂળ સંજોગોનો ફાયદો ઉઠાવી શકશો. જરૂરી મદદ મળી રહેશે.

વૃષભ રાશિ (બ,વ,ઉ)

શમથુન રાશિ (ક,છ,ઘ)

કકકરાશિ (ડ,હ)

શસંહ રાશિ (મ,ટ)

કન્યા રાશિ (પ,ઠ,ણ)

વૃિશ્ચક રાશિ (ન,ય)

ધન રાશિ (ભ,ફ,ધ,ઢ)

મકર રાશિ (ખ,જ)

કુંભ રાશિ (ગ,િ,સ,ષ)

મીન રાશિ (દ,ચ,ઝ,થ)

25

શ્રી લક્ષ્મી હોલઃ ઘર ઘરની એકમાત્ર પસંદ આયયન ગ્રૂપઃ રીઅલ એસ્ટેટ ક્ષેત્રેમોખરાનુંનામ

ભારતીય રીતરરવાજો પ્રમાણેમાંગરિક પ્રસંગે નારીના પરરધાનમાં વૈરવધ્યપૂણણ સાડી મોખરાનુંકથાન ધરાવે છે. સાડીનેસૌંદયણઅને સંકકારરતાનો અવ્વિ દરજ્જો મળેિ છે. સંકકારી નગરી વડોદરાએ ફેશનજગતમાં આગવી ઓળખ બનાવી છે. શહેરની મધ્યમાંમંગળબજારમાંપાંચ દસકા કરતાં પણ વધુસમયથી રવશ્વસનીય નામ એટિે ‘િક્ષ્મી હોિ’ અને એક દસકાથી અિકાપુરીમાંસફકિટ હાઉસ સામેઆવેિો શો-રૂમ ‘શ્રી િક્ષ્મી હોિ’. આ બન્નેકથળેભારતભરની જાણીતી સાડીઓ - બનારસી, ઉપાડા, ધમાણવરમ, કોરા રસલ્ક, ટીકયુ રસલ્ક, રાજકોટી પટોળાં, ઓરરસા રસલ્ક, બાંધણી તેમ જ રડઝાઈનર સાડી, નેટ, ભાગિપુરી, િેપ, િેપ જેકાડડ, વેિવેટ, શીફોન, ફેન્સી િાસો, ચરણયા-ચોળી સાડી, પાટિી સાડી, રેડી ટુ વેર સાડીઓ, કુદં ન વકિ, કાશ્મીરી વકિ, ઉપાડા વકિ, રાજકોટી વકિ, બાંધણી વકિની રવરવધ વેરાયટી ઉપરાંત

વાજબી અને ફફક્સ પ્રાઈસ માટેજાણીતા છે. પાનેતર, ઘરચોળાં, િાઈડિ વેર, ચરણયાચોળીનું પણ અહીં અનોખુંકિેક્શન છે. અિકાપુરી ખાતેના શ્રી િક્ષ્મી હોિમાં વૈરવધ્યપૂણણ સાડીઓ ઉપરાંત રેડીમેડ ડ્રેસીસ, કુતતીઝ (ટોપ)નુંતમામ સાઇઝમાં િેટકે ટ કિેક્શન ઉપિબ્ધ છે. ચરણયાચોળીની રવરવધ વેરાઈટીઝ, પાનેતર, ગરબા પ્રસંગ તેમ જ નવરાત્રી માટેપણ રંગબેરગ ં ી કિેક્શન મળી રહેશ.ે એક વખત મુિાકાત િેનાર ગ્રાહક પોતાના કવજનોનેપણ અહીંથી જ ખરીદી કરવા સૂચવેછેકેમ કેઅહીં બેકટ ક્વોરિટીનું િેટકે ટ કિેક્શન એકદમ વાજબી ભાવે મળી રહેછે. ફફક્સ પ્રાઈઝનેકારણેનવા અને અજાણ્યા ગ્રાહકો પણ છેતરાવાના ભય વગર ખરીદી કરી શકે છે. રવનમ્ર અને િાગણીસભર કટાફ નારીઓના કવપ્નોનેસાકાર કરવા સદાય તત્પર રહે છે. વધુ મારહતી માટે જૂઓ વેબસાઇટઃ

www.shreelaxmihall.com

વડોદરા એટિે ગુજરાતનુંજાણીતુ,ં સુદં ર અને સંકકારી નગર. થોડાક રદવસ પણ આ શહેરમાં વસવાટ માટે આવેિી વ્યરિ કાયમ અહીં જ રહી જવાનુંપસંદ કરે. વડોદરામાંરીઅિ એકટેટ ક્ષેત્રે આયણન ગ્રૂપ ખૂબ જાણીતુંનામ છે. આ ૭૫૦-૨૦૦૮ સરટડફાઈડ કંપનીની કથાપના ૧૯૯૭માંનીરતનભાઈ પટેિ અનેડાહ્યાભાઈ પટેિેકરી છે. તેમના નેતૃત્વમાંઆયણન ગ્રૂપેનામાંફકત અને પ્રખ્યાત કંપનીના પ્રોજેક્ટ શ્રેષ્ઠ ગુણવિાયુિ કામ સાથેપૂણણ કયાણછે. તેમણેટુક ં ા ગાળામાંપૃિી વારટકા, આકથા ડુપ્િક્ે સ, રશયા એન્કિેવ તથા રનસગણએવન્યુજેવી સ્કકમો પૂણણકરીને સફળતા મેળવી છે. આ સફળતાનેઆધારેનીરતનભાઈ પટેિેતેમની ટીમ સાથે સુદં ર અનેસરસ પ્િારનંગવાળા, દરેક પરરવારનેપહેિી જ નજરે ગમી જાય તેવા િક્ઝુરરયસ ડુપ્િક્ે સની આયણન રેરસડેન્સી સ્કકમ શરૂ કરી છે. જેમાંત્રણ બેડરૂમ-હોિ-કીચન તેમ જ બેબેડરૂમહોિ-કીચનના સુદં ર એરિવેશન ધરાવતા મોકળાશભયાાંઅને સુરનયોરજત પ્િારનંગવાળા ભવ્ય િક્ઝુરરયસ ડુપ્િક્ે સ સાકાર થઇ રહ્યા છે. ઘણા રિટનવાસી ભારતીયો આયણન ગ્રૂપના ડુપ્િક્ે સ ખરીદીનેગવણઅનુભવેછેકેમ કેઅહીં ખૂબ જ આકષણક ડુપ્િક્ે સ ફ્િેટના ભાવે ઉપિબ્ધ છે. બુકીંગ સરહતની વધુ રવગતો માટેજુઓ વેબસાઈટઃ www.bhargavirealty.com


26

મિસિસ સયુયરની ઉજવણીના કાયપિિો

ચક-૮૯, ૧૦૫ બોન્ડ થટ્રીટ, વમચમ CR4 3HG - થયુટ ૧ અને થયુટ ૨ ખાતેતા. ૩૧-૧૨-૧૩ના રોજ સાંજે૭થી ૧ દરવમયાન ન્યુયસમ ઇિ િાટડીનું આયોજન કરાયું છે. જેમાં થ્રી કોસમ ડીનર, ડાન્સ અને બોલીિુડ-ઇંગ્લીશ ગીત સંગીતનો લાભ મળશે. બુકકંગ સંિકક: 020 8646 2177. (જુઅો જાહેરાત િાન ૧૭) n જાસ્પર સેન્ટર, ફોમમર હેરો મેજીથટ્રેટ કોટડ, રોઝલીન િેસન્ટ, હેરો HA1 2SU ખાતેતા. ૧૩-૧૨-૧૩ના રોજ બિોરે૧થી ૪ દરવમયાન વિસમસ િાટડીનું આયોજન કરિામાં આવ્યું છે. લંચ, મ્યુઝીક, મથતી અને ડાન્સીંગનો લાભ મળશે. સંિકક: 020 8861 1207. n રેડમિજ ગુજરાતી વેલ્ફેર એસોમસએશન, ઇલફડડ મેથોવડથટ ચચમ, ઇલફડડIG1 2JZ ખાતેતા. ૨૦-૧૨-૧૩ શુિિારેબિોરે૧૨થી ૪ દરવમયાન વિસમસ િાટડી. જેમાંફેન્સી િેસ, ગીતસંગીત અનેભોજનનો લાભ મળશે. તા. ૨૦થી ૬ સેન્ટર બંધ રહેશ.ે સંિકક: િુષ્િાબેન જાની 020 8270 2303. n

શ્રી સ્વામિ નારાયણ િંમિર, સ્ટેનિોર ખાતેતુલસી મવવાહ સંપન્ન

14th December 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

‘સંવાિ’ની સંગીતસભર રજૂઆત: અગ્રણી સિાજસેવકોના કાયપની િસ્તુમત

- મવનોિ કપાસી શવનિાર તા. ૨૩ નિેમ્બરના રોજ ‘ગુજરાત સમાચાર – એવશયન િોઇસ’ના ‘કમમયોગા હાઉસ' ખાતે સંિાદનો ચોથો કાયમિમ યોજિામાં આવ્યો હતો. બિોરના ૨ થી ૫ દરવમયાન યોજાયેલા આ ભાતીગળ કાયમિમમાં ‘ગુજરાત સિાચાર - એમશયન વોઈસ’ના તંત્રી શ્રી સી.બી. પટેલે સહુને આિકાર આપ્યો હતો. કાયમિમના મંગળાચરણ 'ગુજરાત સિાચાર અનેએમશયન વોઇસ' દ્વારા એનાયત થતું'કિપયોગી સસિાન' સ્વીકારતી વખતે થિરૂિે વિખ્યાત ગાયક કલાકાર દંિત્તી શ્રી ડાબેથી શ્રી મવનોિભાઇ કપાસી, સસિાન િેળવનાર સંગત સેસટરના શ્રી કાંમતભાઇ નાગડા, ગાયક અપપણ પટેલ અને શ્રીિતી મિત્તલ પટેલે બેલડી શ્રીિતી મિત્તલ પટેલ અનેશ્રી અપપણ પટેલ, શ્રી િહેશભાઇ પારેખ અનેશ્રીિતી િેવીબેન પારેખ તેિજ શ્રી કિલ રાવ સુમધુર કંઠેભાિસભર પ્રાથમનાઓ ગાઈ હતી. પ્રાથમના બાદ િણ તેમણે બંનેએ અન્ય ગીતો મદદરૂિ થાય છે તેનો ખ્યાલ આપ્યો હતો. કાંવતભાઇ નાગડા તથા શ્રીમતી દેિીબેન િીરસીને શ્રોતાઓના મન હરી લીધા હતા. તેમની સંથથાનું આજે મોટું નામ છે તે તેમના િારેખનેસન્માન િત્ર અિમણ કરિામાંઆવ્યાં અિમણભાઈએ િોતાના સંગીત શોખ વિશેતથા અવિરત કાયમઅનેધગશનેઆભારી છે. હતાં. સંગીતની તેમની તાલીમ અને અભ્યાસ વિશે કાયમિમનું સંચાલન શ્રી મવનોિ કપાસી, કાંવતભાઈના પ્રિચન બાદ શ્રીિતી ટૂંકુંપ્રિચન આપ્યુંહતું. િેવીબેન પારેખેવિટનના તેમના િસિાટ કાળ સંિાદના કો-ઓડડીનેટર દ્વારા કરિામાં આવ્યું સંગત સેન્ટર, હેરોના અગ્રણી શ્રી દરવમયાન કરેલા સંઘષમની સાથોસાથ તેમની હતું. વિનોદભાઈએ િણ તેમના િોતાના કાંમતભાઈ નાગડાએ સંગત સંથથાની થથાિના સાવહત્યની અવભરૂવચ તથા તેમણે યોજેલા જીિન ઘડતરના એક-બે પ્રસંગોની િાત કરી કેિા સંજોગોમાં થઈ અને સેંકડો વ્યવિઓને સાંથકૃવતક કાયમિમોની િાત કરી હતી. હતી. શ્રી કિલ રાવેપ્રાસંવગક બેશબ્દો કહ્યાં દર િષમ ઇમીગ્રેશન, િીસા તથા અન્ય ‘ગુજરાત સમાચાર’ તરફથી સમાજના હતાં. કાયમિમ બાદ અલ્િાહાર લઈ સહુ છૂટાં સામાવજક, િહીિટી બાબતોમાં કઈ રીતે આિણા દીિકો ઃઅિમણ અનેવમત્તલ િટેલ, શ્રી િડ્યાંહતાં.

મહસિુફોરિ અોફ મિટન અરજણભાઇ વેકરીયાને શ્રધ્િાસુિન અપપણ કરશે

જાણીતા િેિાર અગ્રણી અને વહન્દુ ફોરમ અોફ વિટનના પ્રમુખ શ્રી અરજણભાઇ વેકરીયાને શ્રધ્ધાંજવલ અિમણ શ્રી સ્વામિ નારાયણ િંમિર, ધમમભવિ મેનોર, થટેનમોર ખાતે કરિા માટે તા. ૧૫-૧૨-૧૩ના તુલસી વિિાહ કાયમિમનું શાનદાર આયોજન ગત તા. ૧૭ના રોજ રોજ શ્રી સનાતન મહન્િુ િંમિર, કરિામાંઆવ્યુંહતું. આ પ્રસંગેમાતા તુલસીના વિતા તરીકેહરીભાઇ ઇલીંગ રોડ, િેમ્બલી HA0 હાલાઇએ સેિા આિી હતી. મંવદરના પ્રમુખ ખીિજીભાઇ ખેતાનીએ 4TA ખાતે સાંજે ૬-૦૦થી ૭જણાવ્યુંહતુંકે"આિણેજો સાચા પ્રેમનેજાણિો હોય તો આિણેસૌએ ૩૦ દરવમયાન શ્રધ્ધાંજવલ સભાનું આયોજન મહન્િુ ફોરિ અોફ માતા વૃંદાની િાતો જાણિી જ જોઇએ. તુલસી વિિાહ એક મવહલા મિટન દ્વારા કરિામાં આવ્યું છે. અનેભગિાન િચ્ચેની એકતા અનેસહઅસવતત્િની િાત કહેછે. સંિકક: 020 8965 0671.

In Loving Memory

Jay Shree Ambe Maa

Jay Shree Krishna

Demised 07/12/2013 (London-UK)

Born 01/11/1942 (Uganda - Mbale)

વેસ્ટ લંડન મબઝનેસ એવોર્ઝપખાતેત્રણ મબઝનેસ એવોડડિેળવતુંકોલક સ્નેક ફૂર્સ લી

િાકક રોયલ ખાતે આિેલ વિખ્યાત કોલક સ્નેક ફૂડ્સ લી.ને િેથટ લંડન વબઝનેસ એિોર્ઝમ સમારોહમાં 'અોિરઅોલ વબઝનેસ અોફ ધ યર', 'િેથટ લંડન વબઝનેસ અોફ ધ યર' અનેખ્યાતી પ્રાપ્ત 'ફૂડ એન્ડ વિન્ક વબઝનેસ અોફ ધ યર' એિોડડ' સવહત કુલ ત્રણ વબઝનેસ એિોડડએનાયત થયા હતા. કોલકના મેનેજીંગ ડાયરેક્ટર શ્રી અશોકભાઇ લાખાણીએ જણાવ્યુંહતુંકે 'િેથટ લંડનના િેિાર ક્ષેત્રેવિવિધ ક્ષેત્રની કંિનીઅો સામેઆ ત્રણ એિોડડમેળિતા િસ્તુત તસવીરિાંડાબેથી કોલક સ્નેક ફૂડના મડરેક્ટસપસવપશ્રી અમે ગિમ અનુભિીએ છીએ. હાઇ થટ્રીટ મરકકન લાખાણી, અશોક લાખાની અનેભરત લાખાણી. િરના રીટેલ ગ્રાહકોની જરૂવરયાતો િર છેતેઅિણમનીય છે. કોલકની થથાિના િખતેમાત્ર ધ્યાન કેસ્ન્િત કરીનેઅમેઆ સફળતા મેળિી છે. આ ૧૦૦ કમમચારી હતા તેને થથાને અત્યારે ૭૫૦ ઉિરાંત વિવિધ ગ્રાહક િગમ તરફથી િણ અમારી કમમચારીઅો સેિા આિે છે. કોલકે સમગ્ર વિથતારને ગ્રાહક સેિા અંગેઉચ્ચ અવભપ્રાય મળેલા છે.' ખૂબ મોટો લાભ આપ્યો છે અને સેંકડો િવરિારોના એિોડડ એનાયત કરનાર જજીંગ િેનલે જણાવ્યું જીિનને તેમણે વિકાસ કયોમ છે. િળી ગ્રાહકોનો હતુંકે'કોલક દ્વારા નોકરીનેજેતકોનુંવનમામણ કરાયું કોલક વિષેનો અવભપ્રાય િણ સુંદર છે.

જૈન નેટવકકદ્વારા મિસિસ લંચનુંઆયોજન

Dinker Bhogilal Patel (Karamsad)

Dinker, Dinsa, Dinesh, Dinubhai, a man of many names. My dear husband, father and dada had a heart of gold. Our Father’s smile will forever be cherished in our hearts. Dada has left us with many qualities and memories. His soul brings to mind all of the sunny, cheerful feelings of warmth and happiness. He was a true gentleman and a dear friend to all. May he be remembered for his calming nature that brought sunshine to our lives. Om Shanti; Shanti; Shanti: Beloved son of: Late Bhogilal Purshottam Patel and Late Kashiben Bhogilal Patel Pala (Pratima) Patel (Wife) Amlesh, Sunita, Beej and Jessica (Sons and Daughter in laws) Krina (Daughter) Milan, Krisha, Alisha, Marissa and Deeana (Grandchildren) Navinbhai Patel & Family Bipinbhai Patel & Family Jayntibhai Patel & Family Rashmi Patel & Family Late Harshadbhai Desai & Family Late Arvindbhai Patel & Family Beloved son in law of: Late Rambhai Ashabhai Patel and Late Kamlaben Rambhai Patel & Family (Sojitra) St Albans, Hertfordshire

િસ્તુત તસવીરિાંઉપરની હરોળિાંડાબેથી ડો. નટુભાઇ શાહ, શ્રી મિતિ લાલ, િમતમનમિ, ભારતીય હાઇકમિશન, િેસટના િેયર - કાઉન્સસલર બોબી થોિસ, હેરોના િેયર - કાઉન્સસલર નાના અસાસતેતેિજ નીચેની હરોળિાંડાબેથી એિપી િાઇક ફ્રીર, GLA સિસ્ય એસડરયુમડસ્િોર, એિપી બેરી ગાડડીનર અને એિપી િેથ્યુઅોફોડડ.

જૈન નેટવકક દ્વારા તા. ૧૧૨-૧૩ના રોજ જૈન સેન્ટર, કોવલન્ડેલ ખાતે વિસમસ લંચનું શાનદાર આયોજન કરિામાં આવ્યું હતું. જેમાં જૈન નેટિકકના ચેરમેન અને CEO ડો. નટુભાઇ શાહે સૌ મહેમાનોનું થિાગત કયુુંહતું.

આ પ્રસંગે િેન્ટના મેયર, િેન્ટ અને હેરોના એમિી, થથાવનક સમુદાયના જાણીતા અગ્રણીઅો ઉિસ્થથત રહ્યા હતા. લોડડ ડોલર પોપટે િણ િોતાના સંદેશામાં જૈન સમુદાય દ્વારા કરિામાં આિતા વિકાસ કાયોમની સરાહના કરી હતી. જૈન નેટિકક

દ્વારા ખૂબજ સુંદર મંવદર અને કોમ્યુવનટી સેન્ટરનું વનમામણ કરિામાં આિનાર છે. આ કાયમિમમાં ઉિસ્થથત મહેમાનો સવહત એમિીઅોએ િણ સેન્ટરના વનમામણ માટે ઇંટોના દાનની જાહેરાત કરી હતી.


14th December 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com n શ્રી

ઇન્ટરનેિનલ પુષ્ટીમાગગીય વૈષ્ણવ પશરષદ યુકે દ્વારા શ્રી શિઠ્ઠલનાથજીના ઉત્સિ. તા. ૨૯૧૨-૧૩ રશિિાર બપોરના ૨થી ૬ પથળ: બ્રેડટ ઇન્ડડયન એસોશસએિન, ૧૧૬ ઇશલંગ રોડ, િેમ્બલી HA0 4TH. સંપકક: 020 8903 3019. n જલારામ જ્યોત મંશદર, રેપ્ટન એિડયુ, સડબરી, િેમ્બલી HA0 3DW ખાતે જલારામ ભજન અને પ્રસાદ દર ગુરૂિારે સાંજે ૭-૦૦થી ૯-૧૫. હનુમાન ચાલીસા અનેપ્રસાદ દર િશનિારેસિારે ૧૧થી ૧. સંપકક: સીજેરાભેરૂ 07958 275 222. n પૂ. રામબાપાના સાશિધ્યમાંશ્રી જીજ્ઞાસુસત્સંગ મંડળ દ્વારા શ્રી ૧૦૮ હનુમાન ચાલીસા અને પ્રસાદ. તા. ૨૬-૮-૧૨ રશિિારેસિારે૧૧થી ૫. પથળ: સોશ્યલ ક્લબ હોલ, નોથથિીક પાકક હોન્પપટલ, હેરો HA1 3UJ. પપોડસરર ફતુભાઇ અને નેમાબેન મુલચંદાણી અને સુશનતાબેન મંગલાણી USA છે. સંપકક: 020 8459 5758 / 07973 550 310. n ગુજરાત શિન્દુ સોસાયટી, સાઉથ મેડોલેન, પ્રેપટન PR1 8JN ખાતેભજન ભોજન કાયથક્રમ તા. ૧૫-૧૨-૧૩ સિારે ૯-૩૦થી સાંજના ૫૦૦. જેમાં બાળકો અને મશહલાના ભજન થિે. સંપકક: 01772 253 901. n ઇન્ટરનેિનલ શસધ્ધાશ્રમ િશિ સેન્ટર, હેરો એડડ શિલ્સડન ખાતે તા. ૧૪-૧૨-૧૩ના રોજ રાિે૮-૦૦ કલાકેફીલીપાઇડસના અસરગ્રપતોના લાભાથષેભજન-ભોજન કાયથક્રમ. સંપકક: 020 8426 0678. n લેસ્ટર િેન્ડ્સ અોફ અોક્સફડડસેન્ટર ફોર શિન્દુ સ્ટડીઝ દ્વારા તા. ૧૪-૧૨-૧૩ના રોજ સાંજે૬૩૦થી ૯ દરશમયાન બેલગ્રેિ નેઇબરહુડ સેડટર, રોથલી પટ્રીટ, લેપટર LE4 6LF ખાતેઅનુરાધા દૂનીના 'ધ શહડદુ કાપટ શસપટમ: િણાથ, જાતી, દશલત્સ અને ડાયપફોરા' શિષે િક્તવ્ય. સંપકક: www.ochs.org.uk n શ્રી સ્વામીનારાયણ આજ્ઞા ઉપાસના મંડળ દ્વારા સત્સંગ સભા અનેમહાપ્રસાદ. તા. ૧૫-૧૨-૧૩ બપોરે ૪થી ૮. પથળ: ટાઇની ટ્િીંકલ નસથરી, વ્હાઇટ ક્રોસ હોલ, શિડચેપટર એિડયુ, કકંગ્સબરી NW9 9TA. સંપકક: નારાયણભાઇ સોની 07830 979 829.

સંસ્થા સમાચાર

શદિાળીના ચટપટા ફરસાણ અનેમઘમઘતી િાનગીઅોથી સજાિેલ રસથાળ જેિો રસપ્રદ િાંચનથી ભરપૂર શદપોત્સિી અંકનેસિથત્રથી અાિકાર

અાજેજ લિાજમી ગ્રાહક બની બેિડો લાભ મેળિો

"ગુજરાત સમાચાર-એશિયન વોઇસ" દ્વારા શદપાિલી શનશમત્તે પ્રશસધ્ધ થયેલા દળદાર શદપોત્સિ અંકને િાંચકોએ હષથભેર િધાિી લીધો છે. એમાં પીરસાયેલ શિશિધ િાંચનના રસથાળની પિાશદષ્ટતાની લહાણી એમના શમિો-સ્નેહીજનોને કરીને અા સાપ્તાશહકોના લિાજમી ગ્રાહક બનિા પ્રેશરત કયાથ છે. અમારા સુજ્ઞ િાંચકો થકી રોજે રોજ ફોનથી અને પોપટમાં નિા લિાજમી ગ્રાહકો િધી રહ્યા છે. અમને ખબર છે કે અાશિકા, યુરોપ, યુ.કેઅનેઅમેશરકા સશિત દૂરપૂવન વા દેિોમાં વસતા અાપણા યુવાનો, ભાઇ-બિેનો અને વડીલોને કેવું વાંચન, કેવું સાશિત્ય, કેવા સમાચાર જોઇએ છીએ એની પરખ અમારા તંિીમંડળનેછે. અમેસતત જનસંપકકમાં રહીએ છીએ, સમાજ સાથે અોતપ્રોત રહી એની ગશતશિશધ જાણિા પ્રયાસ કરીએ છીએ. અિેના સામાશજક પ્રિાહ અને પશરિતથનને લક્ષ્યમાં રાખી એને લગતા લેખો રજૂકરીએ છીએ. અહીંના વ્યિસાયીઅો, ઉદ્યોગપશતઅો, શ્રેષ્ઠીઅો અનેસાહશસકોની પ્રત્યક્ષ મુલાકાત લઇ એમની સંઘષથમય સાહસકથાઅો પ્રશસધ્ધ કરી શનરાિ અને નાસીપાસ થયેલા ભાઇ-બહેનોનેપ્રોત્સાશહત કરિા પ્રયાસ કરીએ છીએ. જીવન જીવવાની ચાવીરૂપ તંત્રીશ્રીનો "જીવંતપંથ" દરેકનેમાટેટોશનક સમો પૂરવાર થઇ રહ્યો છે. શદપોત્સિ ટાંણે ગઇકાલનો

ઇશતહાસ કે એના રાજ-રજિાડાં અને સમ્રાટોની શિતી ગયેલી િાતો રજૂકરી િાંચકને"બોર" કરિા માગતા નથી કે સંતો-મિંતોને સાધુ-સદગુરૂઅોની તાજપોિી કે દંતકથાઅો રજૂ કરી શદપોત્સવી અંકના પાના ભરી વાંચકોને કંટાળાજનક વાંચન પીરસવાની અમારી નીશત-રીશત નથી. ૨૪ કલાકમાં રીઝલ્ટ લાિનાર દંભી તાંશિકો, કે માતાજીના નામે ચરી ખાનાર જયોશતષી ઠગોનાં તરભાણાં ભરતી ખોટી જાહેરાતો છાપી અમારા િાંચકિગથનેગૂમરાહ કરતા નથી. અમે શ્રધ્ધામાં માનીએ છીએ, અંધશ્રધ્ધામાં લેિમાિ નશહ. અમનેખબર છેકેઅમારા િાંચકો અને દુકાનોમાંથી અંક ખરીદનાર ગ્રાહક દર િષષે "ગુજરાત સમાચારએશિયન િોઇસ"ના શદપોત્સિ અંકની કાગડોળેરાહ જોતો હોય છે. કારણ?! એમાં સત્વિીલ, સંસ્કારી વાંચન, અત્રેના સામાશજક િવાિને અનુરૂપ રસિદ વાતાવઅો, િવાસ વણવનો, સાિસકથાઅો, રજૂ થાય છે. અરે.. હા.... અા િષષે તો અિે જડમેલી અાપણી યુિાપેઢીમાં અાપણો સંપકારિારસો કેિો સચિાય રહ્યો છે એનું પ્રમાણ રજૂ કરતા કેટલાક બાળ લેખકોના લેખો અંગ્રેજીમાંરજૂથયા છે એનેસિથિથી અાિકાર સાંપડ્યો છે. ઘરે ઘરમાં િંચાતા અા સંપકારી સમાચારપિો જેના માટે અમારો દરેક િાંચક કહેછેકે"બીજુંબધુંપછી, પહેલું

અમારું "ગુજરાત સમાચાર" એ અાપના કોઇ શમિ કેસગા-સ્નેહીજનના ઘરે ન જતું હોય તો એમને અાંગળી ચીંધિાનું પૂણ્ય સમજી અા બન્ને સાપ્તાશહકોના લિાજમી ગ્રાહક બનિા પ્રેશરત કરો. અાપ િષથના માિ £27.50નું લિાજમ ભરો એમાં તમને દર િીકે ગુજરાત સમાચાર સાપ્તાશહક તો મળે જ સાથે સાથે અા િષથનો શદિાળી અંક (૨૦૧૩) અને અાિતા િષથ (૨૦૧૪)નો શદિાળી અંક અા ઉપરાંત લગભગ દર મશહને-બેમશહને પ્રશસધ્ધ થતા શિશિધ પ્રકારના, માશહતીપ્રદ શિિેષાંકો પણ શિનામૂલ્યે પોપટમાં રિાના કરીએ છીએ. "ગુજરાત સમાચાર" સાથે અમારું અંગ્રેજી સાપ્તાશિક "એશિયન વોઇસ" યુવાપેઢીમાં ખૂબ લોકશિય થઇ રહ્યું છે. અમારા યુિાન તંિીમંડળ અને પિકારો દ્વારા રજૂ થતા સમાચારો, ઇડટરવ્યુઝ અને સંિોધનાત્મક અહેિાલો તેમજ હેલ્થ અને બોલીિુડ કોલમનેસુદં ર અાિકાર મળી રહ્યો છે. અાપ ગુજરાત સમાચાર અનેAsian Voice એમ બન્ને સાપ્તાશહકોના લિાજમી ગ્રાહક બનિા માગતા હો તો માિ £33માંબેઉ સાપ્તાશહકો પ્લસ જુદા જુદા મેગેઝીનો પણ ઘેરબેઠા મેળિી િકિો. લિાજમ ભરિા અાજે જ અમારા કાયાથલયનો સંપકક કરો 0207 749 4080 - કોકકલા પટેલ મેનજી ે ગ ં એશડટર

27

યુકેએશિયન શિમેન્સ કોન્ફરન્સ, નોથથલંડનના હોદ્દેદારો

યુકે એશિયન શિમેડસ કોડફરડસ, નોથથ લંડનના હોદ્દેદારોની તાજેતરમાં જ થયેલ એજીએમમાં િરણી કરિામાંઆિી હતી. ચેરપસથન: િષાથ બાિીિી, િાઇસ ચેર: ઉષા પટેલ, સેક્રટે રી: ઉમમીલા પટેલ, જોઇડટ સેક્રેટરી: જ્યોશત મહેતા, ટ્રેઝરર: રીટા જરીિાલા, જોઇડટ ટ્રેઝરર: િંદના પટેલ. કમીટી મેમ્બસથ: ઇલ્સ ભૂિા, પ્રશતભા પટેલ, ભાનુ પટેલ, તરલા િાહ, હંસા િેઠ, શનરૂ ઠાકર, પ્રશિણા ઉત્તમ, મંજુલા પટેલ, નશલની પટેરલડેશિડસન.

HINDU PRIEST Ketul Joshi (Vedic International Maharaj) Hindu Religious Cenremoneis

╙Ã×±Ь²Ц╙¸↓ક ╙¾²Ъ §щ¾Ъ કы»*, ÂÓ¹³ЦºЦ¹® ક°Ц, þ³, ¢Цઇ, ¸Цє¬¾Ц ºђ´®, ¥Цє±»ђ - ¸Цª»Ъ, ÂÓÂє¢, Â¾Ц ´Цє¥ આ³Ц, Ù¹Ь³º» ¾¢щºщ¢Ь§ºЦ¯Ъ ╙Ã×±Ъ અ³щĠщ+¸Цє.

કºЦ¾¾Ц Âє´ક↕કºђ

Contact: T: 0208 951 5596 M: 07903 735 365 Email :

Ketul_joshi@hotmail.co.uk W : www.hindupriestkjoshi.co.uk


28

14th December 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

અાભાર દશશન શ્રી ઘનશ્યામ મહારાિ

શ્રી ગુણાતીતાનંદ સ્વામી

િયશ્રી નાથજી

અક્ષરવાસ: તા. ૨૮-૧૧-૨૦૧૩ (લંડન-યુ.કે.)

િન્મ: તા.૨-૯-૧૯૨૭ (મષમ્બાસા-કેન્યા)

સ્વ.ડષ. નરેન્દ્રકુમાર મણીભાઇ પટેલ (સષજીત્રા)

સુખમય હતી એ જિંદગી, વષષશબધા વીતી ગયા, કયાંગયા નેકેમ ગયા, મુિનેખબર એ ન રહી,સાથેહયાશ, સાથેફયાશ, સુખદુઃખ સહુ સાથેસહયા, શુંધાયુુંહતુંનેશુંથઈ ગયું, વાતષ અધુરી રહી ગઈ, મસ્ત હતી એ જિંદગી, એ યાદષ સંભારણુબની રહી, િઇશુંસંગાથેઆપણે, વતનની મહેંક માણવા, ન જાણ્યુંજાનકી નાથેસવારેશુંથવાનુંછે....!. ઇચ્છા ન થઈ પૂરી અાપણી, તમેઅણચેતવ્યા ચાલ્યા અનંતપ્રવાસ, શ્રીજી અાપના પૂણ્યાત્માનેહસતષ રાખેસદાય. નરેન્દ્રકુમારનો નશ્વરદેહ ઇથતમ્બૂલ ખાતેથી લંડન લવાયો હતો. અમારા કુટુંબના પૂિનીય વડીલ, અાણંદ જિલ્લાના સોજીત્રા ગામના મૂળવતની અને યુગાન્ડાના કંપાલામાં વષોો સુધી તબીબી સ્નેહાળ પજત, માગોદશોક ભાઇ, મામા, કાકા, માસા, મોટા દાદા અને ગરીબોના મસીહાની પ્રેકટીશ કરી ૧૯૭૨માંસાઉથ-ઇથટ લંડનમાંથથાયી થઇ ન્યુિોસ ખાતે૨૫ સુધી િનરલ પ્રેકટીશ્નર જચરજવદાયથી કદી ન પૂરાય એવી ખોટ પડી છે. તરીકે તબીબી ફરિ બજાવનાર ડો. નરેન્દ્રકુમાર મણીભાઇ પટેલ તા. ૨૮ નવેમ્બર, ગુરૂવારે ૮૬ અમારા કુટુંબ પર અણધારી અાવી પડેલ અા દુ:ખદ પળે રૂબરૂ પધારી અમારા દુ:ખમાં વષોની વયેશ્રીજી ચરણ પામ્યા છે. જનવૃત્ત જીવન જવતાવનાર ડો. નરેન્દ્રકુમાર ખૂબ િ સરળ, શાંત, સહભાગી બનનાર અથવા ફોન, ફેક્સ, ટેક્સટ્ દ્વારા શોકસંદશ ે ા પાઠવી અમોનેઅાશ્વાસન અાપનાર સાચા અથોમાંપરોપકારી, લાગણીશીલ અનેધમોપરાયણ થવભાવ ધરાવતા હોવાથી સવોના હ્દયમાં તથા સદગતના અાત્માની શાંજત અથથેપ્રાથોના કરનાર તેમિ અંજતમજિયામાંઉપસ્થથત રહી ભાવભરી અનોખું થથાન પ્રાપ્ત કરી ગયા છે. માદરે વતનના જન:સહાય, ગરીબ િરૂરતમંદોને એ ઉદારમને શ્રધ્ધાંિજલ-પુષ્પાંિજલ અપોણ કરનાર અમારા સૌ સગા-સંબંધી, જમત્રો અને સત્સંગીઅોનો અમે મદદરૂપ થતા. અનાથોના અાંસુલૂછી સ્નેહથી એમનુંલાલન-પાલન કરનાર ડોકટરની જચરજવદાયથી હ્દયપૂવોક અાભાર માનીએ છીએ. તેઅોએ જાણે એક વહાલસોયા જપતાની છત્રછાયા ગુમાવી હોય એટલા શોકાતુર બન્યા છે. ગત સદગતના પૂણ્યાત્માને પ્રભુ જચર શાંજત અાપે અને અમને એમની જચરજવદાયનું દુ:ખ સહન ગુરૂવારેવતન વાટેહવાઇ સફર કરતાંકરતાંજીવનસંજગની દીપકબહેન સાથેવાતો કરી રહ્યા હતા કરવાની શજિ અાપેએવી પ્રાથોના. અોમ શાંજત: શાંજત: શાંજત: ત્યારે િ અચાનક િ જીવલેણ હ્દયરોગનો હુમલો થતાં ડોકટરનું પ્રાણપંખેરુ ઉડી ગયું હતું. ડો. In memory of my wonderful Husband Husband you meant everything in all the world to me and I will always miss you for all eternity. But when I look to the skies and see a twinkling star I know that you are with me watching over from afar. Because you're in a special place that's another life away a place of peace and endless love where we'll meet again some day

મુકદું ભાઇ મણીભાઇ પટેલ (ભાઇ) પ્રમોદભાઇ મણીભાઇ પટેલ (ભાઇ) યતીનભાઇ મણીભાઇ પટેલ (ભાઇ) રનલેશ સૂયકમ ાન્તભાઇ પટેલ (ભત્રીજો) જતીન મુકદું ભાઇ પટેલ (ભત્રીજો) સમીર પ્રમોદભાઇ પટેલ (ભત્રીજો) બીરંજ પ્રમોદભાઇ પટેલ (ભત્રીજો)

દીપકબહેન નરેન્દ્રકુમાર પટેલ (ધમમપત્ની)

મધુરરકાબેન અરરિંદભાઇ પટેલ નીશૂલ પ્રમોદભાઇ પટેલ (ભત્રીજો) સુધાબેન પ્રમોદભાઇ પટેલ ભાિેશ યતીનભાઇ પટેલ (ભત્રીજો) નયનાબેન યતીનભાઇ પટેલ રમરાજ રનલેશ પટેલ (પૌત્ર) મીના રનલેશ પટેલ હેતલ યતીનભાઇ પટેલ (ભત્રીજી) રૂપા જતીન પટેલ સ્મમતા રબપીનભાઇ પટેલ (ભત્રીજી) સપના સમીર પટેલ અમીતા મુકદું ભાઇ અનેમુદ્રા નાયર રીતૂબીરંજ પટેલ સરહત સિવેકુટુંબીજનોના જયશ્રી મિારમનારાયણ

જશુબને રજનીકાન્ત પટેલ (બહેન) નીશેલ રનલેશ પટેલ (પૌત્ર) રિભૂતી ચંદ્રશ ે પટેલ (ભાણી) પંકજભાઇ જ. પટેલ (ભાણો) રસ્મમબેન પ. પટેલ (ભાણાિહુ) િલ્લરી કૌશલ સોનેજી (પૌત્રી) દેિાંશી રીતેશ મોદી (પૌત્રી)

219 Rochester Way, London SE3 8AY, Tel: 0208 856 6493

હેમતં પટેલ (ભાણો) બીના તુષાર પટેલ (પુત્રિધૂ) િંદન અરરિંદભાઇ પટેલ (ભત્રીજો) કૃપા નીરજ પટેલ (ભત્રીજી)


14th December 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

ગુજરાતી ક્લચરલ સોસાયટી બ્રાઇટન દ્વારા સ્વામી મવવેકાનંદની ૧૫૦મી જન્મ જયંતી ઉજવાઇ

વાહ રેનસીબ

નસીબનો બળીયો તે આનું નામ. જી હા, આજથી ૬૦ વષસ પૂવષે જાપાનની એક હોસ્પપટિમાં જન્મેિા બે બાળકોની અદિાબદિી થઇ જતા ગરીબનું સંતાન સાધન સંપન્ન પમરવારના ત્યાં જાહોજિાિીમાં ઉછયુુંહતું. જ્યારેઅમીર પમરવારના ફરજંદેજીવનભર ગરીબી વેઠવી પડી હતી. ગરીબ પમરવારને સોંપાયેિ બાળક બે વષસનું હતું ત્યારે જ તેના પાિક મપતાનું મરણ થયું હતું. મવધવા પાિક માતાએ પોતાના ત્રણ મોટા સંતાનો સમહત ચોથા સંતાન માટેસરકારી મદદ પર આશ્રીત રહેવા સાથેપુશ્કળ મહેનત કરવી પડી હતી. કોટેેતેમનેમસમોટુવળતર આપ્યુંછેપણ હવેતેશુંકામનું?

હથેળીમાંચાંદ: લો કાલની વાત કરો આજે...

ઉજાસ ક્ષેત્રની તકિીફો ધરાવતા માત્ર જાપાન જ નમહં પણ સમગ્ર મવશ્વની તકિીફોનો અંત આણવા માટેટોક્યો સ્પથત કન્પટ્રક્શન કંપની ગુજરાતી ક્લચરલ સોસાયટી, બ્રાઇટન અને સ્વાિી દવવેકાનંિ શીમુઝુ કોપસએ અફિાતુન યોજના બનાવી છે. આ યોજના અંતગસત ૧૫૦િી જન્િ જયંતી િહોત્સવ કિીટી દ્વારા પવામી મવવેકાનંદની કંપની ચંદ્ર ઉપર ૨૫૦ માઇિ િાંબા પટ્ટા પર સોિાર પેનિ િગાવશે ૧૫૦મી જન્મ જયંતી મહોત્સવનું આયોજન પોટ્સસિેડ ટાઉન હોિ, જેના દ્વારા ઉત્પન્ન થનાર વીજળીનેપૃથ્વી પર તૈયાર કરવામાંઆવેિા પોટ્સસિડે ખાતે તા. ૧૭-૧૧-૧૩ના રોજ કરવામાં આવ્યું હતુ.ં જેમાં ખાસ મથકો દ્વારા ધરતી પર ઉતારવામાંઆવશે. આ પટેશન િેસર કે મોટી સંખ્યામાંબ્રાઇટન, હોવ, પોટ્સસિડે અનેઆજુબાજુનના નગરના માઇક્રોવેવ ટ્રાન્સમીશનના રૂપમાં વીજળી મેળવશે. આ સૂમચત િૂના િોકો ઉપસ્પથત રહ્યા હતા. આ પ્રદશસનમાં મવજ્ઞાન, ગમણત, અવકાશ રીંગ ૧૩,૦૦૦ ટેરાવોટ્સ વીજળી મોકિી શકશે. જેઅમેમરકાએ વષસ મવજ્ઞાન, કિા, નૃત્ય, સંગીત, યોગ, ધમસ, ભાષા, આયુવદષે અને જીવન ૨૦૧૧માંવાપરેિ ૪૧૦૦ ટેરાવોટ્સ કરતા ત્રણ ગણી હશે. પધ્ધમત મવષેમવપતૃત છણાવટ કરવામાંઆવી હતી. ચમત્કાર તેઆનુંનામ જાણીતા મહન્દુ અગ્રણી શ્રી િણવભાઇ શુક્લાએ પવામી મિંકનશાયરના ચેપિ સેન્ટ િીયોનાર્સસ પાસે એક સાયકિ મવવેકાનંદજીના જીવન કવન મવષે અને બ્રાઇટનના ડો. જાનીએ અકપમાતમાં ઘાયિ થયા બાદ િાગિગાટ ચાર માસ સુધી કોમામાં મહન્દુઇઝમ, વેદ અનેઉપમનષદ મવષેમનનીય વિવ્ય આપ્યુંહતુ.ં રહેિ ૧૬ વષસનો રીયાન સ્પમથે ગત તા. ૨૬ના રોજ આંખો ખોિી આ પ્રસંગેસાંજેસાંપકૃમતક કાયસક્રમનુંપણ આયોજન કરવામાંઆવ્યું પોતાના મપતા માકક સ્પમથને આમિંગન આપ્યું હતું. પોતાના વાળની હતું. કાયસક્રમનું સંચાિન અને આયોજન સોસાયટીના િિુખ શ્રી પટાઇિ બગડી ન જાય તેમાટેમરયાનેહેિમેટ પહેયુુંનહોતું. પરંતુતેને ધીરૂભાઇ ગઢવી, હિીરભાઇ અનેકમીટીએ કયુુંહતુ.ં પવાગત પ્રવચન અકપમાત થતા તે ભાન ગુમાવી બેઠો હતો. પેરામેમડક્સ તરીકે સેવા શ્રી અક્ષત િહેતાએ કયુું હતું. દવશ્વેશ િહેતા દ્વારા કરાયેિા 'સૂયસ આપતા માકકરોજ હોસ્પપટિ જઇ પોતાના મદકરાની પડખેઉભા રહેતા નમપકાર'માં ઉપસ્પથત અન્ય બાળકો પણ જોડાયા હતા. તો શ્રી હતા. જેમની મધરજેતેમના મદકરાનેફરીથી ઉભો કયોસહતો. હિીરભાઇ, દબન્િુબને અનેઅજૂનૂ ભાઇએ સુદં ર ભજનો રજૂકયાસહતા. પ્રદિાનમાંવક્તવ્ય સાંભળી રહેલા મહેમાનો

સરદાર વલ્લભભાઇ પટેલનેમનવાાણ મદનેકાવ્યાંજમલ

સમગ્ર દુમનયાને અસર કરે તેવા 'અસરદાર' સરિાર વલ્લભભાઇ પટેલનો મનવાસણ મદન તા. ૧૫મી ડીસેમ્બર ૨૦૧૩ના રોજ સમગ્ર મવશ્વમાં ઉજવાઇ રહ્યો છે ત્યારે આપણા મવખ્યાત કદવ શ્રી પંકજભાઇ વોરાએ ભારતના પનોતા પુત્ર સરદાર વલ્િભભાઇ પટેિ મવષે સુંદર કમવતા િખી કાવ્યાંજમિ અપસણ કરી છેજેઅત્રેપ્રપતુત છે. સરિાર એટલેસરિાર સરદાર એક નામ નથી અનન્ય ઊમજસત ઘટના છેઃ ગૂજસરવીરોના પવપ્નોની ગમરમાભરી રટણા છે.... (૧) ગાંધીનો પમરતોષ છેસરદાર, નેહરુનો પૂમનત કોષ છેસરદાર, સુભાષનો ક્રાંમતઘોષ છેસરદારઃ સરદાર, મવશ્વમાંમુઠ્ઠી ઊંચેરી કદના છેઃ સરદાર, એક સંબોધન નમહ, પાવનકારી ઘટના છે... (૨) કમસયોગના નૈમિક મનવ્યાસજ રાહી એ, રુદ્ર, ભદ્ર મવશ્વપુરુષની દુહાઈ એ, આદશસવાટના વાપતવવાદી સીપાહીએઃ

કરવા ગયા કંસાર, થઇ ગઇ થુલી

સરદાર, પુણ્યની પ્રસાદી નેઆમશષ ભારતના છેઃ સરદાર, એક નેતા જ નમહ, અનન્ય ઘટના છે... (૩) અખંડ ભારતનો પ્રચંડ સૂર સરદાર, ગૂજસરવીરોની ખુદ્દારીનુંઉર સરદાર, જયભારતનુંઝળહળતુંનૂર સરદારઃ સરદાર, ખુમારી ખેિમદિી નેખેવના છેઃ સરદાર, મવશેષણ નમહ, મદવ્ય ઘટના છે...(૪) રાષ્ટ્રધમસના અમધનાયક સરદાર, ગૂજસર અસ્પમતાના ગાયક સરદાર, INDIAનેભારત કરનાર મવધાયક સરદારઃ સરદાર, એક મવરાસત, વંટોળ, મવભાવના છેઃ સરદાર, વ્યમિ નમહ, પ્રેરક ઘટના છે...(૫) સરદાર, એક શબ્દ નથી નૂતન યુગની ઘોષણા છે: મવશ્વગૂજસરીના પવપ્નોની અમવનાશી તૃષ્ણા છે... (૬) - પંકજ વોરા.

૧૯૮૦ના દાયકામાંશેરહોલ્ડસસના £૨૮.૬ મમમિયન ચાંઉ કરી જવા બદિ સજા પામેિ પોિી પેક ટાયકૂન અસીલ નાદિરનેતેની પવરૂપવાન પત્ની નૂર નાદિર છૂટાછેડા આપનાર છે. આ એજ નૂર છેજે૭૧ વષસના અસીિ નાદીર સામેઅોલ્ડ બેઇલી કોર્ટમાંકેસ ચાિતો હતો ત્યારેતેના પડખેઉભી રહી હતી. ગત અોગપટ મમહનામાંદોમષત સાબીત થયા બાદ અસીિ હાિ બેિમાશસજેિમાં૧૦ વષસની સજા કાપી રહ્યા છે. n આ વષષે પ્રાથમમક શાળાના મશક્ષક તરીકે કારકકદદીને પસંદ કરનાર ૪,૧૦૦ િોકોમાંથી માત્ર ૨૧% િોકો જ પુરૂષ હતા. આ વષષેસપ્ટેમ્બર માસમાં ગ્રેજ્યુએટ ટ્રેઇની ટીચર તરીકે ૪૧૦૦ િોકોની પસંદગી થઇ હતી.

29

'ગુજરાત સમાચાર અનેએમિયન વોઇસ' પ્રસ્તુત 'સંવાદ': તા. ૨૧મીએ સંગત સેન્ટરમાંયોજાિે

'ગુજરાત સિાચાર અનેએદશયન વોઇસ' પ્રપતુત 'સંવાિ'નો આગામી કાયસક્રમ તા. ૨૧ મડસેમ્બર શમનવારના રોજ હેરોના સંગત સેન્ટર ખાતે યોજવામાં આવેિ છે. બપોરના ૩ થી ૬ સુધી યોજાનારા આ કાયસક્રમમાંિોહાણા સમાજના અગ્રણી શ્રી સી. જે. રાભેરૂ તેમના જાહેર જીવનના અનુભવો અને તેમના કાયસ અને મસમિઓ મવશેવકતવ્ય આપશે. જ્યારે નવજીવન વડીિ કેન્દ્રના શ્રી જયંત િોશી તેમના મહમાિયના ટ્રેકીંગ મવશેના અનુભવો રજૂ કરશે. શ્રી જયંતભાઈ છેલ્િા દશ વષસથી મહમાિયના ટ્રેકીંગ માટેજાય છે. ૭૪ વષસની ઉંમરે ભયંકર ઠંડીમાં મદવસો અને રાત્રીઓ પસાર કરીને આકરા ચઢાણ ચડવા પડેછેતેમવગતો રજૂકરશે. આ કાયસક્રમમાંનવયુવાન અનેઉભરતા ગાયક શ્રી દિયેશ શાહ ચુનંદા ગીતોની રસલ્હાણ પીરસશે. સરનામું: સંગત સેન્ટર, Sancroft Road, Harrow, HA3 7NS. કાયસક્રમમાંપધારવા સવષેનેમનમંત્રણ છે, પરંતુસૌની સગવડ સચવાય તે માટે નામ નોંધાવવું આવશ્યક છે. સંપકક: શ્રી દવનોિ કપાસી 07966 006 261 અથવા શ્રી કિલ રાવ 020 7749 4001.

શ્રી કચ્છ સત્સંગ સ્વામમનારાયણ મંમદર, બોલ્ટન ખાતે તુલસી મવવાહ થયા

શ્રી કચ્છ સત્સંગ સ્વાદિનારાયણ િંદિર, બોલ્ટન ખાતે તુિસી મવવાહના કાયસક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ પ્રસંગે કન્યા પક્ષે શાિજીભાઇ વરસાણી અને વરરાજા પક્ષે હરીશભાઇ રાઘવાણીએ િાભ િીધો હતો. છેલ્િે સૌએ મહાપ્રસાદનો િાભ િીધો હતો. સંપકક: વાલજીભાઇ હાલાઇ, સેક્રેટરી 01204 386 740.


30

કવર સ્ટોરી

દદલ્હી • સૌથી મોટો પિ છતાં ભાજપને બહુમતી નહીં • ‘આપ’ બીજા ક્રમે ૨૮ બેઠક મળી • મુખ્ય પ્રધાન શીલા િીદિત કેજરીવાલ સામે ૨૫,૦૦૦ મતથી હાયાો • ભાજપને બહુમતી મેળવતાં ફાંફાં પડશે, ટેકો શોધશે • ‘આપ’ના નેતા કેજરીવાલે જાહેર કયુું છે કે કોઈને ટેકો નહીં આપીએ. • અણ્ણાએ કેજરીવાલનાં વખાણ કયાો • દવજેતા દદગ્ગજઃ હષોવધોન-ભાજપ, અરદવંિ કેજરીવાલ‘આપ’, મનીષ દસસોદિયા- ‘આપ’, અરદવંિ દસંહ-કોંગ્રેસ, હારુન યુસુફ-કોંગ્રેસ • પરાજીત દદગ્ગજઃ શીલા િીદિત-કોંગ્રેસ, રાજકુમાર ચૌહાણ-કોંગ્રેસ, ખુશીરામ ચુનાર- ભાજપ, પ્રેમ દસંહકોંગ્રેસ, સાજીયા ઈલમી-‘આપ’ મધ્ય પ્રદેશ • ચૌહાણ 'મામા'ની હેદિક, કોંગ્રેસને ટાટા • ભાજપને ગત ચૂંટણી કરતાં ૨૨ બેઠક વધુ મેળવી • જ્યોદતરાદિત્ય દસંદધયાને ત્રણ મદહના પહેલાં જ સુકાન સોંપ્યું એટલે તેઓ પણ ખાસ કશું કરી શક્યાં નહીં • િેશના ઈદતહાસમાં દશવરાજ હેદિક કરનાર ૧૪મા મુખ્ય પ્રધાન • દિગ્વવજયના

14th December 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

ચૂંટણી પદરણામોના લેખાંજોખાં પુત્ર જીત્યા પણ, દિગ્વવજય ક્યાંય િેખાયા નહીં • મધ્ય પ્રિેશની જનતાએ દવકાસના નામે મત આપ્યા • દવજેતા દદગ્ગજઃ દશવરાજ દસંહ ચૌહાણ-ભાજપ, કૈલાશ દવજયવગટીય-ભાજપ, સરતાઝ દસંહ-ભાજપ, નરોત્તમ દમશ્રા-ભાજપ, રાજેન્દ્ર શુક્લા-ભાજપ, યશોિા રાજે દસંદધયા-ભાજપ, જયવધોન-કોંગ્રેસ • પરાજીત દદગ્ગજઃ લક્ષ્મીકાંત શમાો-ભાજપ, અનૂપ દમશ્રા-ભાજપ, િજેન્દ્ર પ્રતાપ દસંહ-ભાજપ, જગન્નાથ દસંહભાજપ, કરણ દસંહ-ભાજપ રાજસ્થાન • મહારાણી વસુંધરા રાજે દસંદધયાએ વટભેર દસંહાસન પાછું મેળવ્યું • ભાજપે કોંગ્રેસનો કચ્ચરઘાણ કાઢયો • રાજસ્થાનની પ્રજાએ ફરી વખત પાંચ વષષે સરકાર બિલી • ભાજપને ધારણા કરતાં ઘણી વધારે સફળતા મળી • વસુંધરાએ જીતનું શ્રેય નરેન્દ્ર મોિીની સભાઓને આપ્યું • અન્ડર કરન્ટ સમજવામાં કોંગ્રેસ સિંતર દનષ્ફળ રહી

• જીતનાર દદગ્ગજઃ વસુંધરા રાજે દસંદધયા-ભાજપ, ગુલાબચંિ કટાદરયા-ભાજપ, ઘનશ્યામ દતવારી-ભાજપ, નરપત રાવજી-ભાજપ, દિયા કુમારી-ભાજપ, રાજેન્દ્ર દસંહ-કોંગ્રેસ, જીતદસંહ માલદવયા-ભાજપ, દિજેન્દ્ર ઓલા-ભાજપ • પરાજીત દદગ્ગજઃ િાદનશ અિાર-કોંગ્રેસ, હેમારામ ચૌધરી-કોંગ્રેસ, અમીન ખાન-કોંગ્રેસ, ડો. ચંદ્ર ભાણકોંગ્રેસ, મમતા શમાો-કોંગ્રેસ છત્તીસગઢ • ભારે રસાકસી બાિ રમણ દસંહ જીત્યા ખરા • રમણ દસંહ ભાજપના હેદિક કરનાર ત્રીજા મુખ્ય પ્રધાન બનશે • બસ્તરમાં થયેલા નકસલી હુમલામાં કોંગ્રેસના તમામ ટોચના નેતા માયાો ગયા હતા તેની ખોટ ચૂંટણીમાં પડી • દવજેતા દદગ્ગજઃ રમણ દસંહ-ભાજપ, લાલચંિ બાફનાભાજપ, લખન િેવગન-ભાજપ, રામસેવક પાઇક્રા-ભાજપ • પરાજીત દદગ્ગજઃ રવીન્દ્ર ચોબે-કોંગ્રેસ, રામપુકાર દસંહકોંગ્રેસ, બોધરામ કંવર-કોંગ્રેસ, પ્રેમસાંઇ દસંઘ તેકામકોંગ્રેસ.

મોદીએ ૪૦ બેઠકો માટેપ્રચાર કયોોઃ ૩૧ બેઠકો મળી

નવી દદલ્હીઃ રદવવારે જાહેર થયેલા ચાર રાજ્યોના દવધાનસભાની ચૂટં ણી પદરણામમાં ભાજપને ઘી-કેળાં થઈ ગયા છે, જ્યારે કોંગ્રસ ે નો કારમો પરાજય થયો છે. ભાજપની સફળતામાં તેના સ્ટાર પ્રચારક અને વડા પ્રધાનપિના ઉમેિવાર નરેન્દ્ર મોિીનો શ્રેય ઓછો આંકી શકાય નહીં. મોિીએ ચારેય રાજ્યોમાં કુલ મળીને ૪૦ બેઠકો માટે પ્રચાર કયોો હતો. તેમાંથી ભાજપે ૩૧ બેઠકો પર જીત મેળવી છે. આમ મોિીની રેલીઓને સરેરાશ ૭૩ ટકા સફળતા મળી કહેવાય. જોકે એ વાત પણ નોંધવા જેવી છે કે એક બેઠક માટેની પ્રચાર રેલીની

અસર તેની આજુબાજુની પાંચ બેઠકોનાં પદરણામો પર પડી શકે છે. આથી મોટું દચત્ર જોઈએ તો મોિીની સફળતાની સ્િાઇક રેટ ૭૩ ટકાથી વધુ ગણી શકાય. આ સરેરાશ મોિી માટે આનંિિાયક ગણાય, પણ દિલ્હી જેવા અદત મહત્ત્વનાં રાજ્યમાં મોિીની ધાયાો પ્રમાણેની અસર જોવા મળી નથી. દિલ્હીની જે પાંચ બેઠકો માટે મોિીએ પ્રચાર કયોો તેમાંથી ત્રણ સીટ પર ભાજપ જીત્યું જ્યારે કોંગ્રસ ે અને આમ આિમી પાટટીએ ૧-૧ બેઠકો પર જીત નોંધાવી. જોકે મધ્ય પ્રિેશ અને રાજસ્થાનને મોિી ફેક્ટરથી બહુ લાભ મળ્યો છે.

પદરણામઃ આંકડાઓમાં

દદલ્હી (કુલ ૭૦ બેઠક) બેઠક પક્ષ ભાજપ ૩૧ કોંગ્રેસ ૦૮ આપ ૨૮ અન્ય ૦૩

રાજસ્થાન (કુલ ૧૯૯ બેઠક) ભાજપ ૧૬૨ ૨૧ કોંગ્રેસ અન્ય ૧૬ મધ્યપ્રદેશ (કુલ ૨૩૦ બેઠક) ભાજપ ૧૬૫ કોંગ્રેસ ૫૮ અન્ય ૦૭ છત્તીસગઢ (કુલ ૯૦ બેઠક) ભાજપ ૪૯ કોંગ્રેસ ૩૯ અન્ય ૦૨ દમઝોરમ (કુલ ૪૦ બેઠક) ૩૧ કોંગ્રેસ એમએનએફ ૦૮ અન્ય ૦૧ • ‘હું બેવકૂફ છું ને...’ શીલા અકળાયાઃ દિલ્હીની ચૂંટણીમાં પરાજય પછી ઉશ્કેરાયેલાં શીલા િીદિતને જ્યારે પૂછવામાં આવ્યું કે, રાજ્યમાં કોંગ્રેસ મતિારોનો મૂડ પારખવામાં દનષ્ફળ ગઈ છે? ત્યારે શીલાએ જવાબ આપ્યો હતો કે, ‘બેવકૂફ હૈ ના...’ અને તેઓ ઊભાં થઈ પત્રકાર પદરષિ છોડી ગયાં હતાં. શીલા િીદિત ચોથી વખત મુખ્ય પ્રધાન બનવા માટે ચૂટં ણી લડી રહ્યાં હતાં, પરંતુ તેમનો પિ દિલ્હીની ૭૦ બેઠકમાંથી આઠ બેઠક જ જીતી શક્યો છે.


14th December 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

31


32

14th December 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

www.abplgroup.com

GUJARAT SAMACHAR

For Advertising Call 020 7749 4085

§»ЦºЦ¸ ¸³Ъ ĺЦ×µº અ³щ ´ЦÂ↓» Â╙¾↓Â

ઇЩ׬¹Ц ´ьÂЦ ¸ђક»¾Ц અ³щ¸є¢Ц¾¾Ц³Ьє·ºђÂЦ´ЦĦ ç°½ ²¸ЦકЦ અђµº G Same Day અ³щ Next Day delivery G ¶′ક ĺЦ×µº°Ъ ´ьÂЦ ¸ђક»Ъ ¿કЦ¿щ ·Цº¯·º¸Цє´ЦÂ↓» ¶Ц¹ એº µŪ £2.50/kg G

UK³Ъ Âѓ°Ъ Âç¯Ъ ´ЦÂ↓» Â╙¾↓Â

કђઇ ´® ¾²ЦºЦ³ђ કы¦Ь´ђ ¥Ц§↓»Ц¢¿щ³╙Ãє Forest Gate

¸ЦĦ £2.50 per Kg અщક Чક»ђ ´® ¸ђક»Ъ ¿કЦ¹

Kenton

≈-≡ ╙±¾Â¸ЦєÃђ¸ ¬Ъ»Ъ¾ºЪ

G

કђઇ ´® ઇ»щÄĺЪક અ³щ ઇ»щÄĺђ╙³Ä ¾ç¯Ь ¸ђક»Ъ ¿ક¿ђ.

G

G ¯¸ЦºЦ ´ЦÂ↓»³Ьє અђ³»Цઇ³ ĺъકỲ¢ કºђ...

Sudbury

Wembley

No Hidden – No Extra Charges - No Custome Duty* * T & C Apply 782 Harrow Road, Sudbury, 226 Ealing Road, Wembley, 25A Oakdale Road 398 Kenton Road, UK (local) ¯°Ц world³Ц કђઇ´® ç°½щ´ЦÂ↓» ¸ђક»¾Ц Âє´ક↕કºђ Middlesex HA0 3EL Middlesex HA0 4QL Forest Gate, London E7 8JU Kenton, Middlesex HA3 9DW Opening time 7 days a week 8am to 8pm.

Tel: 020 8586 2612

ભારેલો અબિ ૨૪ ભારતીયો િામેબહંિક તોફાનોનો આરોપ

સિંગાપોરઃ બસંગાપોરના બલટલ ઇંબડયા તરીકેજાણીતા બવસ્તારમાં રબવવારે એક ભારતીય મજૂરનું બસ નીચે કચડાઇ જવાથી મૃત્યુ થયા બાદ ફાટી નીકળેલા તોફાનોએ બહંસક વળાંક લીધો છે. આ તોફાનો હવે મજૂરોને અપૂરતું વેતન આપીને તેમનું શોિણ થઇ રહ્યું હોવાના

P & R TRAVEL, LUTON

2413

Tel: 01582 421 421

After Business Hours / Bank Holidays / Sundays 07910 878 775 E-mail: info@pandrtravel.co.uk www.pandrtravel.co.uk HONEYMOON/TAILOR MADE PACKAGES:

PLEASE CONTACT US. DO NOT BOOK ONLINE. WE HAVE SPECIAL CONTRACTS & CONTACTS WITH MOST HOTELS WORLD-WIDE. WE WILL NEGOTIATE FURTHER EXTRA DISCOUNTS, CANNOT NEGOTIATION ONLINE. ALSO WE SPECIALISE TAILOR MADE SAFARIS IN KENYA AND TANZANIA, GORRILA TRACKING IN UGANDA.

WORLDWIDE HOLIDAYS FROM 7 Nights Orlando RO £560 p.p 5 Nights Dubai, BB £440 p.p 7 Nights Mombasa, BB £850 p.p

Special Packages with FREE STOPOVER in Dubai, inc. Hotel & Transfers.

Singapore Bangkok Hong Kong Mumbai Ahmedbad

£520 £450 £525 £420 £435

Mumbai 3 Nights

From (p.p.) £530p.p.

WORLDWIDE FLIGHTS from

New York San Francisco Los Angeles Chicago Orlando

£340 £525 £495 £470 £460

Nairobi Dar Es Salaam Johannesburg Entebbe Mombasa

£460 £495 £495 £480 £675

Toronto Halifax Vancouver Edmonton Calgary

£425 £525 £415 £565 £425

INDIA

*Subject to availability

All Package/Flights are inclusive of Airport Taxes. All Offers are subject to availability & date of travel determines the price.

World Wide Packages Euro Star Or Coach Packages Cruise Or Safari

£460

fr

Ph.&Fax: 0208 903 6233

બિંગાપોરના બલટલ ઇંબિયામાં બળાત્કારી હરબબંદરનેઆજીવન કેદ

વહાલા વાચકો, રાખીએ હાથમાંહાથ, સદા અમારો સાથ....

Ahmedabad From (p.p.) 3 Nights £585p.p.

Ph&Fax: 0208 904 3228

Ph&Fax: 0208 621 4378

આક્રોશમાં ફેરવાઇ રહ્યા છે. પોલીસે આ ઘટનામાં અત્યાર સુધીમાં ૨૪ ભારતીયો સબહત કુલ ૨૭ એબશયનોની ધરપકડ કરી છે. બસંગાપોરમાં ચાર દસકામાં પ્રથમ વખત આટલા મોટા પાયે બહંસક તોફાનોની ઘટના બની છે. બસંગાપોરના વડા પ્રધાન લી સેઇન લૂન્ગે લોકોને શાંબત જાળવવા માટટની અપીલ કરવાની સાથોસાથ સમગ્ર પ્રકરણમાં તપાસનો આદેશ આપ્યો છે. પોલીસે જણાવ્યું હતું કે ૧૦ પોલીસકમબીઓ સબહત ૧૮ લોકો આ રમખાણોમાં ઘવાયા હતાં. અહીંના ભારતીયોની વસ્તી ધરાવતા બજલ્લામાં૪૦૦ લોકોએ પોલીસ પર હુમલો કયોો હતો અને ૧૬ વાહનોને નુકસાન પહોંચાડયું હતું. રબવવારે બનેલા આ અકસ્માતમાં ખાનગી બસે જેવો ૩૩ વિબીય ભારતીય યુવકને કચડયો કે તુરંત સ્થાબનક લોકો એકઠા થઇ ગયા હતા. બસના કાચ તોડયા હતા અને બસને સળગાવવાનો પ્રયાસ કયોોહતો. અનુસંધાન પાન-૨૪

લંડનઃ ડબબીમાં વસતાં ભારતીય હરબબંદર ખટકરને બળાત્કાર કેસમાં આજીવન કારાવાસની સજા ફટકારાઇ છે. હરબબંદરને ૧૮ બવબવધ ગુનાઓમાં દોબિત ઠયોો છે. તેના તમામ ગુના મબહલાઓ બવરુદ્ધના છે. હરબબંદરે એક જ રાતમાંછ મબહલાઓ પર બળાત્કાર ગુજાયોો હતો. આવા જઘન્ય અપરાધ બદલ તેને આજીવન કારાવારની સજા ઉપરાંત આવતા ૧૪ વિો સુધી કોઇ પણ કારણોસર તેનેપેરોલ ન મળેતેવો આદેશ કોટટેઆપ્યો છે. બસનફફનમાં રહેતો હરબબંદર જે

૧૮ ગુનામાંદોબિત ઠયોોછે, તેમાં છ બળાત્કાર ઉપરાંત ઘરમાં ઘૂસવાના, લૂટં કરવી, જાતીય સતામણી, હુમલો કરવો જેવા ગુનાઓનો સમાવેશ થાય છે. હરબબંદર અગાઉ ૨૦૧૧માંએક મબહલા સાથેબળજબરી કરવાના આરોપસર પકડાયો હતો. અનુસંધાન પાન-૨૪

! ) %# $ # " # $ #' $ *:; #.42*+4. "*9,.4 $.9=2,.: (794- (2-.

$.6- "*9,.4 ;7 !

)@ #

".9 !

9*6,1.:

( ) -(2 (26 +!7! !+(-& .!$

&"%!

" #

%$ #!) !

%!!%

0($&%12.#* !0!$% '.02.- %!2'

//%0 ..2(-& %.4 &#

%.4

7+ $ ($ &#) !

!#

.!$ $% # #

!#

# %.4

$ !

$8.,2*4 7//.9

# $ " #

www.jalaramuk.com

Hotel only deals or Pickup from Delhi or Mumbai

Visa to India, Kenya, Canada

7+24. :;*9;: /975 ? *8;78 :;*9;: /975 ? %' :;*9;: /975 ?

CALL

%

884>

5*24 3<5+78*9,.4 05*24 ,75 555 )3,"./!0#%+1%04(#% #.,

TRAVLIN STYLE 0208 954 0077 GREAT PRICES IN ALL MAJOR CITIES.

www.travelinstyle.co.uk

GS 14th december 2013  

Gujarat Smachar Weekly News paper

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you