Page 1

FIRST & FOREMOST GUJARATI WEEKLY IN EUROPE

Let noble thoughts come to us from every side અા નો ભદ્રા: ક્રતવો યન્તુિવશ્વત: | દરેક રદિામંાથી અમનેિુભ અનેસુદં ર રવચારો પ્રાપ્ત થાઅો

%"-

#+$$ ("'!$(* (,

'" %*+ &, ( '$ !)# &,

"-&")

80p

&-## +",-* '('! ('% $)''

Volume 42, No. 36

)+0&/ ! (#%-','#%/ .""$*

સંવત ૨૦૭૦, પોષ સુદ ૧૧ તા. ૧૧-૦૧-૨૦૧૪ થી ૧૭-૧૧-૨૦૧૪

11th January to 17th January 2014

MITESH PATEL PARTNER Winner of: Best in Legal Services Lawyer of the Year (Asian Achievers Awards 2013) Email: mpatel@levenes.co.uk

www.levenes.co.uk

Direct dail: 0208

અ¸щ¢Ь§ºЦ¯Ъ¸Цє¾Ц¯ કºЪ ¿કЪએ ¦Ъએ.

Fly to India

Worldwide Specials

Mumbai £425 Ahmedabad £449 Delhi £445 Bhuj £579 Rajkot £569 Baroda £505 Amritsar £475 Goa £489

Nairobi £509 Dar Es Salam £575 Mombasa £619 Dubai £339 Jo’burg £495 Singapore £455 Kuala Lumper £515 Bangkok £479

Emirates flights to India with 3 Nights Stopover in Dubai

5 Star Hotel with breakfast & private transfers I Dhow River Cruise & dinner, City Tour, Dessert safari with barbeque dinner & entertainment Prices from £845 pp. Based on Double/Twin sharing basis. I

±Ь╙³¹Ц·º³Ъ µĄЦઇªÂ, Ãђ»Ъ¬ъઅ³щÃђªъ» ¸Цªъઅ¸³щµђ³ કºђ. BOOK G We offer visa service for India, Australia and USA. ONLINE G Above are starting prices and subject to availability.

020 3475 2080 www.holidaymood.co.uk

KERALA DUBAI 2 Adults 4 Nights & 5 Days

£1600

incl. flight

Disneyland

કુદરતનો ઠંડોગાર સિતમ

ઇંગ્લેન્ડ અનેવેલ્સમાંહર્યુુલસ ચક્રવાત તથા પૂર માટેરેડ એલટટછેતો અમેરરકા અનેકેનેડામાંબેદસકાની સૌથી કારતલ ઠંડીનુંમોજુંફરી વળ્યુંછે

(ડાબે) એબ્રેસવીથમાંવોટરફ્રન્ટ નજીક ઉછળતા ઊંચા દરરયાઇ મોજા અને(જમણે) રિકાગોમાંથીજીનેબરફ થઇ ગયેલી રમરિગન નહેર

લંડન, ન્યૂ યોકક, ઓન્ટારિયોઃ ઇંગ્લેન્ડ અને અમેરિકામાં કુદિતે નૂતન વષષના પ્રાિંભેજ કેિ વતાષવ્યો છે. કુદિતના બદલાયેલા રમજાજે અનેક સ્થળે જનજીવન ખોિવી નાંખ્યું છે. બે સપ્તાહથી અરત રવષમ હવામાનનો સામનો કિી િહેલા ઈંગ્લેન્ડ અનેવેલ્સના લોકો માટે હવે હર્યુલ ષ સ ચક્રવાત અને

BEST DEAL SRILANKA

ON WORLD WIDE £1400 £950 for 2 adult incl. flight TRAVEL 5 NIGHTS AND 6 DAYS INSURANCE Packages 2 Adults 5 Nights & 6 Days

826 1375

EXCLUDING FLIGHTS

Contact: Ramnikbhai 020 8477 7105 Paras 020 8477 7123

or

પાિો માઇનસ ૪૦ રડગ્રીથી પણ નીચો ઉતિી ગયો છે. અમેરિકાકેનડે ાના અનેક શહેિોમાંસ્થારનક વહીવટી તંત્રે લોકોને કામ વગિ ઘિની બહાિ નહીં નીકળવા સૂચના આપી છે. ઈંગ્લેન્ડ અનેવેલ્સ ઈંગ્લેન્ડ અને વેલ્સ માટે રશયાળુતોફાન હર્યુલ ષ સ ચક્રવાત

પૂિની ચેતવણી જાહેિ કિવામાં આવી છે. જ્યાિે અમેરિકામાં છેલ્લા બે દસકાની સૌથી કારતલ ઠંડીએ જાણેઆખા દેશનેથીજાવી નાંખ્યો છે. અમેરિકામાંભાિેબિફ વષાષના કાિણે સેંકડો ફ્લાઇટ િદ કિવામાં આવતાં હજાિો પ્રવાસો એિપોટટ પિ અટવાઇ પડ્યા છે. કેનડે ામાંઅનેક સ્થળેતાપમાનનો

INDIA

GOLDEN TRIANGLE TOUR £945 for 2 adult 5 NIGHTS AND 6 DAYS

EXCLUDING FLIGHTS

GOA

£1600 for 2 adult 5 NIGHTS AND 6 DAYS INCLUDING FLIGHTS

For Packaged Tours Call Abijha 020 8477 7104 Pradeep 020 8477 7119

અને પૂિનો િેડ એલટટ જાિી કિવામાં આવ્યો છે. છેલ્લાં બે સપ્તાહથી યુકેના લોકો અરત રવષમ હવામાનના કાિણે૬૦થી ૭૦ કકલોમીટિ પ્રરત કલાકની ઝડપે સૂસવાટા માિતા પવનો અને પૂિનો પ્રકોપ સહન કિી િહ્યાંછે. અનુસંધાન પાન-૩૦

TRAVEL & TOURS

714 Romford Road Manor Park, London E12 6BT

A Moresand Ltd Group of Companies

Email: sales@samtravel.co.uk

www.samtravel.com

0800 368 0303 BOOK ONLINE


2

મિટન

11th January 2014 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

યુકેમાંભારતીયો સૌથી મોટુંમવદેશી જૂથ લગ્નેલગ્નેકુંવારા રોમમયો રોન શેપાડડ

લંડનઃ ઈંગ્લેડડ અને વેલ્સમાં વસતા ૭.૫ મમમલયન લોકો મવદેશમાં જડમેલાં હોવાનું ઓફફસ ફોર નેશનલ થટેટેસ્થટક્સ (ONS) દ્વારા જણાવાયું છે. ૧૯૫૧માં આ સંખ્યા ૧.૯ મમમલયનની હતી, જે કુલ વથતીના ૪.૩ ટકા હતી, પરંતુ ૨૦૧૧ સુધીમાં સંખ્યા વધીને ૭.૫ મમમલયન થઈ હતી. ઈંગ્લેડડ અને વેલ્સમાં દમરયાપાર જડમેલાં લોકોની વથતી છેલ્લાં ૬૦ વષષમાં ચાર ગણી થઈ છે. ૨૦૧૧ની વસતી ગણતરી મુજબ, યુકેમાં કુલ ૫૬ મમમલયન મવદેશી નાગમરકો વસે છે. જેમાં નવા સેડસસ ડેટાના આંકડા અનુસાર આટલા વષોષમાં

વથતીના ફેરફારમાં ૪૫ ટકા મહથસો માઈગ્રેશનનો રહ્યો છે. સેડસસ ૨૦૧૧ અનુસાર ૨૦મી સદીના મોટા ભાગમાં સૌથી મોટા માઈગ્રડટ જૂથ તરીકે આઈમરશ ઈમમગ્રડટ્સ હતા, જે પાછળથી ચોથા ક્રમે ધકેલાઈ ગયા હતા. અત્યારે સૌથી મોટું જૂથ ભારતમાં જડમેલાં લોકોનું છે. ઈંગ્લેડડ અને વેલ્સમાં તેમની સંખ્યા ૬૯૪,૦૦૦ની છે. આ પછી, ૫૭૯,૦૦૦ માઈગ્રડટ્સ સાથે પોલેડડવાસીઓનું જૂથ છે. ૨૦૦૧માં પોલ લોકોની સંખ્યા માત્ર ૫૮,૦૦૦ હતી, જેમાં૧૦ ગણો વધારો થયો છે. સંખ્યા પાફકથતાનીઓની ૪૮૨,૦૦૦ છે અને આઈમરશ

પ્રતીક દત્તાણી ફફક્કીના નવા યુકેમડરેક્ટર

લંડનઃ ફેડરેશન ઓફ ઈચ્ડડયન ચેમ્િસચ ઓફ કોમસચ એડડ ઈડડટટ્રી (FICCI)ના નવા યુકે રડરેક્ટર તરીકેપ્રતીક દત્તાણીની રનમણૂંક કરાઈ િે. ફફક્કીના યુકે અને ફ્રાડસ માટેના પૂવચ રડરેક્ટર રામિકા બત્રા યુએસના ફફક્કી રડરેક્ટરનો ચાજચસંભાળવાના િે. યુકેમાં ફફક્કીના માનદ સલાિકારનો િોદ્દો રોજર હેઈઝ સંભાળશે. અથચશાટત્રીની પશ્ચાદભૂ ધરાવતા પ્રતીક દત્તાણીએ ડેલોઈટમાંજાિેર નીરત અને રનયમનની કામગીરી સંભાળી િતી. િેલ્લાં િે વષચથી તેઓ ખાસ કરીને ભારતમાં રશિણ અને પરોપકારની

કામગીરી સાથે વધુ સંકળાયેલા રિે િે. ૧૯૨૭માં ટથારપત ફફક્કી ભારતમાં સૌથી મોટું અને જૂનું રિઝનેસ સંગઠન િે. દત્તાણીની ભૂરમકા રવરવધ ઉદ્યોગો સંિંધે ભારત અને યુકે વચ્ચે સરકારી અને રિઝનેસ નીરત રવરનમયમાં મદદરૂપ િનવાની રિેશે.

૪૦૭,૦૦૦ છે. ૨૭૦,૦૦૦ લોકો સાથે જમષની પાંચમા ક્રમે છે. મૂળ દેશોની ટોપ ૧૦ યાદીમાં ૧૯૧,૦૦૦ માઈગ્રડટ્સ સાથે નાઈમજમરયાનો પ્રવેશ થયો છે. ONSના ડેટા મુજબ ૧૯૬૧-૧૯૭૧ના ગાળામાં ઈંગ્લેડડ અને વેલ્સમાં ભારતીય વથતીમાં લગભગ બમણો વધારો થયો હતો, જ્યારે પાફકથતાનમાં જડમેલા માઈગ્રડટ્સ ૧૯૬૦ના દાયકામાં ચાર ગણા વધી ૩૧,૦૦૦થી ૧૩૬,૦૦૦ થયાં હતાં. તાજેતરમાં યુદ્ધ-રાજકીય દમનના કારણોસર મઝમ્બાબ્વે, કોસોવો, ઈરાક, અફઘામનથતાન, શ્રી લંકા અને સોમામલયાના માઈગ્રડટ્સનુંપ્રમાણ વધ્યુંછે.

ચચચઓફ ઈંગ્લેન્ડ દ્વારા વકકરોના મિમિનલ રેકોર્સચની તપાસ

લંડનઃ ચચચ ઓફ ઈંગ્લેડડ દ્વારા એક વષચમાં ઘંટ વગાડનારા, ફ્લોરરટટ, ટટુઅડડસ, ટુર ગાઈડ્સ અને ઓગગેરનટટ સરિત ૫૮,૦૦૦ ટવૈચ્છિક વકકરોના રિરમનલ રેકોડ્સચની તપાસ કરાવી િતી. આચચરિશપ જચ્ટટન વેલ્િીએ ચચચના અરત ઉત્સાિી પગલાંને વખોડતા કહ્યું િતું કે આના કારણે વકકરોને તેમની કામગીરી સામે વાંધો િોવાની લાગણી થશે. િાળકો અથવા અસુરરિત પુખ્ત લોકોના શોષણની ફરરયાદો અટકાવવા આવી તપાસ કરવાની શરૂઆત કરવામાંઆવી િતી.

Book your space in the next

લંડનઃ કોઈ પણ પુરુષ એક પત્ની અને તેની સાથે લટકાંમાં મળતી સાસુથી કંટાળી જ જાય િે. પરંતુ દુરનયામાં એક ભડવીર એવો િે જેણે આઠ પત્ની અને સાસુને સિન કરવામાંજરા પણ પીિેિઠ કરી નથી. આથી જ તે પોતાને િિાદુર પણ ગણાવેિે. રિટનના ૬૫ વષચના લગ્ને લગ્ને કુવં ારા રોરમયો રોન શેપાડડે આઠ ટત્રી સાથે લગ્નજીવન માણ્યું િે. વતચમાન અને િેલ્લી (?) પત્ની વેન્ગ પ્લેમિનો સાથેતેમણેસફળ ૧૦ વષચ ગાળ્યા િે. રોન શેપાડડ તેની આઠમી વત્ની વેડગ સાથે ૧૦મી લગ્નગાંઠ ૧૫ નવેમ્િરે ઉજવી િતી. પૂવચ િોરલડે કેમ્પેઈનર રોનની ફેિઆ ુ રીમાં પ્રકારશત થનારી આત્મકથા ‘લોડડઓફ ધ વેરડંગ રરંગ’ પરથી ફફલ્મ િનાવવાનું આયોજન િે,

જેમાં જૂડ લોને િીરો િનાવાય તેવી અટકળો િે. રોને સૌ પિેલા ૧૯ વષચની વયે ૧૯૬૬માં િાગાચરિે સાથે લગ્ન કયાચ િતા. આ પિી, તેણે જેનિે (૧૯૭૩), લેસ્લી (૧૯૭૬), કેથી (૧૯૮૨), સ્યૂ(૧૯૮૬), ઊષા (૧૯૯૯), વાન (૨૦૦૩) અનેિેલ્લેવેન્ગ (૨૦૦૪) સાથે લગ્ન કયાચ િતા. આ લગ્નો થકી તે આઠ સંતાનનો રપતા િનવા સાથે ૧૩ ગ્રાડડરચલ્ડ્રડસ ધરાવે િે. તેનું સૌથી લાંિુ લગ્નજીવન ૧૩ વષચઅનેસૌથી ટુક ંુ લગ્નજીવન ૧૦ મરિના ચાલ્યુિતુ. માટોચક, સમરસેટમાં રિેતા

લંડનઃ ભારત જતાં પ્રવાસીઓએ નવા વષષથી મિટન પરત ફરતી વખતે નવુ કથટ્મ્સ ફોમષ ભરવાનું રહેશ.ે જોકે, પરત ફરતા ભારતીય પ્રવાસીઓ માટે ઈમમગ્રેશન ફોમષ ભરવાની જરૂમરયાત રદ કરાઈ છે. લંડન સ્થથત ભારતીય હાઇકમમશનના સુત્રોના જણાવ્યા મુજબ ભારત આવતા બધાં પ્રવાસીએ ‘ઈસ્ડડયન કથટ્મ્સ ડેક્લરેશે ન ફોમષ’ ભરવાનુંરહેશ,ે જેમાં

માગેલી મવગતો જણાવવી પડશે. આ ફોમષ અત્યારે આગમન સમયના ઈમમગ્રેશન કાડડના મહથસારૂપ અલગ કરી શકાતી પફોષરટેડે થટ્રીપથી અલગ હશે. નવા કથટ્મ્સ ફોમષમાં ડ્યૂટીને પાત્ર અને પ્રમતબંમધત ગુડ્ઝની જાહેરાત માટેનવી મવગતો ભરવાની થશે. સૌપ્રથમ વખત પ્રવાસીએ કોઈ પ્રકારના પ્રમતબંમધત સામાન, ગોલ્ડ જ્વેલરી (મનયત મુક્ત મયાષદાથી

ભારતથી પરત ફરતાંપ્રવાસી માટેનવુકસ્ટમ્સ ફોમમ

PEARSONS CLAIMS LTD.

COMMERCIAL AND DOMESTIC INSURANCE CLAIMS!

No win no fee* Contact Pearsons (experienced Insurance Loss Assessors) for all your Insurance claims

• Do you have an Insurance claim? • Do you know what you can claim for? • Why not have an expert to handle your claim? • Fire • Flood • Water Damage • Burglary • Impact • Subsidence Claims

UK domestic property magazine

ASIAN HOUSE AND HOME

Asian House and Home Property Magazine offers a wide range of advertising opportunities to suit the needs of individual sellers, agents, developers and other businesses related to the property industry. With extensive advertising options available, we offer the perfect gateway to reach 200,000 readers.

Publishing Date: February, 2014 Call us now on 020 7749 4085 and find out how you can benefit by advertising in this special magazine.

રોન કિે િે કે, ‘મને સાચા પ્રેમની તલાશ િતી. દરેક માટે યોગ્ય વ્યક્ત િોય જ િે તેમ હું માનું િું, પરંતુ કમનસીિે મારી તલાશ લાંિી ચાલી િતી. આખરે વેડગમાં મને સાચી જીવનસાથી મળી િે. આ મારા આખરી લગ્ન િે. તેની સાથેમારો દરેક રદવસ િનીમૂન િે. અગાઉ, તો હું ડાઈવોસચકોટડમાંજ ફયોચિું.’

Have you suffered a burst pipe or fire? Have you been the victim of crime? If yes, call Pearsons Claims Ltd in the first instance. Pearsons are here to help.

With over 40 years experience dealing with the major insurance companies including Prudential, Direct Line, Legal & General, Aviva, Churchill and LV

Pearsons Claims Ltd.

(Authorised & Regulated by Financial Conduct Authority) We act for you and not for the Insurance company

Contact: Tel: 020 8868 4349 (M) 07831 876 663 Fax: 020 8868 7870 Email: ashokbhatt@pearsonsclaims.com www.pearsonsclaims.com We also advise in Gujarati, Hindi & Urdu *Terms and conditions apply

વધુ), ગોલ્ડ બુમલયન અને રૂ. ૭,૫૦૦થી વધુના ભારતીય ચલણની જાહેરાત નવા ફોમષમાંકરવાની રહેશ.ે • ભારતમાં રહેતા (અને નેપાળ, ભૂતાન, મ્યાનમાર અને ચીનથી આવતાં) અને૧૦ વષષથી વધુવય ધરાવતાં ભારતીય મૂળના અને મવદેશી પ્રવાસીઓ રૂ.૬,૦૦૦નું ડ્યૂટી ફ્રી એલાવડસ મેળવવાનેપાત્ર રહેશ.ે જો પ્રવાસીઓ આ ચાર ઉલ્લમેખત દેશોથી આવતાંન હોય તો રૂ.૩૫,૦૦૦નુંડ્યૂટી ફ્રી એલાવડસ મેળવવાનેપાત્ર રહેશ.ે • ભારતીય પ્રવાસી, જેઓ એકથી વધુવષષથી મવદેશ રહેતા હોય તેઓ કોઈ જાતની ઈમ્પોટડ ડ્યૂટી ચૂકવ્યા મવના રૂ. ૫૦,૦૦૦ (પુરુષો માટે) અને રૂ. ૧૦૦,૦૦૦ (થત્રીઓ માટે)ની ગોલ્ડ જ્વેલરી લાવી શકશે. તમામ પ્રવાસીઓ તેમની સાથે બે મલટર સુધીના મલકર અથવા વાઈન, ૨૦૦ની સંખ્યા સુધીમાંમસગારેટ્સ, ૫૦ની સંખ્યા સુધીમાંમસગાર અથવા ૨૫૦ ગ્રામ સુધી તમાકુલાવી શકશે. • ૧૮ વષષ અને તેથી વધુ વયના પ્રવાસી કથટ્મ્સ ડ્યૂટી ચૂકવ્યા મવના એક લેપટોપ પણ તેમની સાથેલાવી શકશે. • ડ્યૂટી ફ્રી એલાવડસની મયાષદાથી વધુ હોય તેવાં તમામ ડ્યૂટીપાત્ર સામાનના મૂલ્ય પર કથટ્મ્સ ડ્યૂટી ૩૬.૦૫ (બેમઝક) ટકાના દરે(૩૫ ટકા કથટ્મ્સ ડ્યૂટી + ૩ ટકાના દરે એજ્યુકશે ન સેસ) ચૂકવવાપાત્ર રહેશ.ે


ркдрк┐ркЯрки

11th January 2014 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

3

ркорлЛркжрлА рк╢рк╛ ркорк╛ркЯрлЗрккрк╢рлНркЪрк╛рк┐рк╛ркк ркжрк╢рк╛рк╛рк╡рлЗ? ркЖ ркХрк╣рлЗрк╡рк╛ркп рккркдрлНркирлАркГ ркЬрк╛рк╕рлВрк╕рлА ркХрк░рк╛рк╡рлЗ ркпрлБркХрлЗркорк╛ркВрк╕рлНркерк╛ркпрлА ркЬрлВркирк╛ рк╡рк╕рк╛рк╣рк┐рлА ркирк╡рк╛ рк┐ркВркбрк┐ркГ ркХрлЛрк┐ркВрк╡рк┐ркпрк╛ ркЕркирлЗркмрлЗрк╡рклрк╛ рккркдрк┐ркирлЗркорк╛ркл рккркг ркХрк░рлЗ ркИркдркоркЧрлНрк░ркирлНркЯрлНрк╕ркирлЗркЖрк╡ркХрк╛рк░рк╡рк╛ рк░рк╛ркЬрлА ркиркерлА ркпрлБрк╡рк┐рк┐рк╡рк╕рк┐ркЯрлАрк┐рк╛ рк┐рлЛрклрлЗрк╕рк░

ркЕрк┐рлЗ ркЕркерк┐рк╢рк╛ркеркдрлНрк░рлАркУ ркЬркЧркжрлАрк╢ ркнркЧрк┐ркдрлА ркЕрк┐рлЗ ркЕрк░рк╡рк┐ркВркж рккрк╛рк┐ркЧрк╡рк░ркпрк╛ркП ркпрлБркХрк┐ рлЗ рк╛ тАШ ркИ ркХрлЛ рк┐рлЛ рк╡рко рке ркЯ тАЩ ркЕркЦрк┐рк╛рк░рк┐рк╛ ркдркВркдрлНрк░рлАрк┐рлЗ рк┐ркЦрлЗрк┐рк╛ рккркдрлНрк░ркорк╛ркВ ркЕрк░рк╡рк┐ркВркж рккрк╛рк┐ркЧрк╡рк░ркпрк╛ ркЕрк┐рлЗркЬркЧркжрлАрк╢ ркнркЧрк┐ркдрлА ркЧрлБ ркЬ рк░рк╛ ркд рк┐рк╛ ркорлБркЦрлНркпрк┐ркзрк╛рк┐ ркЕрк┐рлЗ ркнрк╛рк░ркдрк┐рк╛ рк┐ркбрк╛ рлирлжрлжрлиркорк╛ркВ тАШрк╡рк┐ркХркВркжрк┐тАЩ рк┐рк╡рк┐, рккрк░ркВркдрлБ рк┐ркзрк╛рк┐ рккркжрк┐рк╛ ркнрк╛ркЬрккрк┐рк╛ ркЙркорлЗркжрк┐рк╛рк░ рк╕рк╛ркВрк┐ркжрк╛рк╡ркпркХ рк░ркоркЦрк╛ркгрлЛ ркЬ ркеркпрк╛ркВ рк┐рк░рлЗркирлНркжрлНрк░ ркорлЛркжрлА рк╕рк╛ркорлЗрк┐рк╛ ркЖркХрлНрк╖рлЗрккрлЛ рк┐ркдрк╛ркВ, ркЬрлЗркорк╛ркВ ркЪрлЛркерк╛ ркнрк╛ркЧрк┐рк╛ ркорлГркдркХ рк╡рк┐ркбркжрлБ рк┐ркдрк╛ ркЕрк┐рлЗ ркдрлЗркорк╛ркВркерлА рлзрлнрлж ркдрлЛ ркЕркВркЧрлЗ рк╡рк┐рк░рлЛркз рк╡рлНркпрк┐ ркХркпрлЛрк┐ рк┐ркдрлЛ. ркдрлЗркоркгрлЗ рк┐ркЦрлНркпрлБркВ рк┐ркдрлБ ркХрлЗ ркнрк╛рк░ркдрк┐рлА рккрлЛрк┐рлАрк╕рк┐рлА ркЧрлЛрк│рлАркУркерлА ркоркпрк╛рк┐ рк┐ркдрк╛. рк╕рлБрк┐рлАрко ркХрлЛркЯркб рк┐рк╛рк░рк╛ рк╡рк┐ркпрлБрк┐ ркЖркерлА рк╡рк┐рккрк░рлАркд, рлзрлпрлорлкркорк╛ркВ ркИркорлНркбркжрк░рк╛ ркерккрлЗрк╡рк╢ркпрк┐ ркИркбрк┐рлЗркорлНркеркЯркЧрлЗрк╢рк┐ ркЯрлАркорлЗ ркЧрк╛ркВркзрлАрк┐рлА рк┐ркдрлНркпрк╛ рккркЫрлА рк╕ркВркЦрлНркпрк╛рк┐ркВркз рк╢рлАркЦрлЛрк┐рк╛ркВ ркорлЛркд ркП ркЬ тАШрк╡рк┐ркХркВркжрк┐тАЩ (SIT) ркорлЛркжрлА рк╕рк╛ркорлЗ рккрлБрк┐рк░рк╛рк┐рк╡ркдрк┐ркд ркЖркХрлНрк╖рлЗрккрлЛрк┐рлА рк╕рк┐рк┐рк┐рк╛рк┐рлА ркдрккрк╛рк╕ ркХркпрк╛рк┐ рк┐ркдрлБ,ркВ ркЬрлЗркорк╛ркВ ркорк╛ркдрлНрк░ рк╢рлАркЦрлЛрк┐рлЗ рк╡рк┐рк╢рк╛рк┐ рккркЫрлА ркЖркХрлНрк╖рлЗрккрлЛ рккрк╛ркпрк╛рк╡рк┐рк┐рлЛркгрк╛ркВ рк┐рк┐рк╛рк┐рк╛ркпрк╛ркВ рк┐ркдрк╛ркВ. ркорлЛркжрлАрк┐рлА рк╡рк┐рк░рлВркжрлНркз ркПркХ рккркг ркЧркгрк╛рк┐рлА ркдрлЗркорк┐рлЗ ркХрлНрк▓рлАрк┐ рк╡ркЪркЯ ркЖрккрлА рк┐ркдрлА. ркорлЛркжрлАркП ркЧрлБркЬрк░рк╛ркдркорк╛ркВ ркЖрк░рлЛркк рк╡рк╕ркЯрк┐рлА ркдрккрк╛рк╕ркорк╛ркВ ркЯркХрлА ркорлБркорлНркерк┐ркорлЛрк┐рк╛ тАШрк╡рк┐ркХркВркжрк┐тАЩ рк┐рк╛рк┐ркдрлЗ рк╢ркХрлНркпрлЛ рк┐ркерлА ркдрлНркпрк╛рк░рлЗ ркдрлЗркорк┐рлЗ рккрк╢рлНркЪрк╛ркдрк╛ркк ркжрк╢рк╛рк┐рк┐рк┐рк╛ ркИрк┐ркХрк╛рк░ ркХркпрлЛрк┐ рккрк╢рлНркЪрк╛ркдрк╛ркк ркХрк░рк┐рк╛рк┐рлБркВ ркХрк┐рлЗрк┐рлБркВ рк┐рлЛрк┐рк╛рк┐рк╛ркВ ркорлБркжрлНркжрлЗ ркдрлЗркоркгрлЗ ркЬркгрк╛рк╡рлНркпрлБркВ рк┐ркдрлБркВ ркХрлЗ рк┐рк╛ркеркпрк╛ркерккркж ркЫрлЗ.

рккркдрлНрк░ркХрк╛рк░ ркорк╛ркиркм ркоркЬрлВркоркжрк╛рк░ркирлБркВркдркиркзрки

рк┐ркВркбрк┐ркГ рк┐ркВркбрк┐ркорлНркеркеркд рк┐рк╡рк░рк╖рлНрка ркнрк╛рк░ркдрлАркп рккркдрлНрк░ркХрк╛рк░ ркорк╛рк┐ркм ркоркЬрлВркоркжрк╛рк░рк┐рлБркВ рлк ркЬрк╛ркбркпрлБркЖрк░рлА, рк╢рк╡рк┐рк┐рк╛рк░рлЗ рк┐рк┐рлЗрк┐рлА рк╕рк┐рк╛рк░рлЗ рк╡рк┐ркзрк┐ ркеркпрлБркВ рк┐ркдрлБркВ. ркдрлЗркУ рлнрлй рк┐рк╖рк┐рк┐рк╛ рк┐ркдрк╛. ркоркЬрлВркоркжрк╛рк░рлЗ ркИркорлНркбркбркпрк╛ рк┐рлАркХрлНрк▓рлА ркЕрк┐рлЗ рк╡рк╕ркЯрлАрк┐рлЗркбркХркорк╛ркВ рккркг ркХрк╛ркоркЧрлАрк░рлА рк┐ркЬрк╛рк┐рлА рк┐ркдрлА. ркдрлЗркУ ркИркорлНркбркбркпрк╛ рк┐рлАркЧ ркЕрк┐рлЗ ркерк┐рлИркорлНркЫркЫркХ ркПркЬркбрк╕рлА ркХрлЗрк░ ркИркбркЯрк░рк┐рлЗрк╢рк┐рк┐ рк╕рк╛ркерлЗ рккркг рк╕ркВркХрк│рк╛ркпрлЗрк┐рк╛ рк┐ркдрк╛. ркжрлБркЧрк╛рк┐ рккрлБркЬрк╛рк┐рк╛ ркЖркпрлЛркЬрк┐ркерлА ркорк╛ркВркбрлА ркорк┐рк╛ркдрлНркорк╛ ркЧрк╛ркВркзрлАрк┐рк╛ ркЬркбркорк╡ркжрк┐ ркЕрк┐рлЗ рк╡рк┐рк┐рк╛рк┐ркгрк╡ркжрк┐рлЗ ркдрлЗркорк┐рлА рк┐рк╡ркдркорк╛рк┐рлЗ рк┐рк╛рк░ рккрк┐рлЗрк░рк╛рк┐рк┐рк╛ рк╕рк╡рк┐ркд рк┐ркВркбрк┐ркорк╛ркВ ркнрк╛рк░ркдрлАркп рк╕ркорк╛ркЬ рк╕ркВрк┐ркВрк╡ркзркд ркорлЛркЯрк╛ркВ ркнрк╛ркЧрк┐рк╛ ркХрлНрк╖рлЗркдрлНрк░рлЛркорк╛ркВ ркдрлЗркУ ркХрк╛ркпрк┐рк┐рк╡рлГркдрлНркд рк░рк┐рлЗркдрк╛ рк┐ркдрк╛. ркЕрк┐рлЗркХ ркнрк╛рк░ркдрлАркп рк╡рк┐ркХрлЗркЯрк╕рк┐ ркдрлЗркорк┐рк╛ ркЕркВркЧркд рк╡ркоркдрлНрк░рлЛ рк┐ркдрк╛. ркдрлЗркорк┐рк╛ рккрлБркдрлНрк░ рк╕ркВркЬркп ркоркЬрлВркоркжрк╛рк░ рк┐рк┐рлА рк╡ркжрк▓рлНрк┐рлАркорк╛ркВ рк┐рлАрк┐рлАрк╕рлАрк┐рк╛ рк╕ркВрк┐рк╛ркжркжрк╛ркдрк╛ ркЫрлЗ.

рк┐ркВркбрк┐ркГ рккркдрлНркирлАркУ рк┐ркВркорлЗрк╢рк╛ркВ ркдрлЗркорк┐рк╛ рккрк╡ркдрк┐рк╛ рк┐ркдрк┐рк┐рк┐рлЗ рк╢ркВркХрк╛рк┐рлА рк┐ркЬрк░рлЗ рк╡рк┐рк┐рк╛рк│ркдрлА рк┐рлЛркп ркЫрлЗ. рк┐рлЛ рклркорк┐ ркерк┐рлЗркЯрк░ ркПркбркб ркЧрлЛркбркбрк┐ рк┐рк╛рк░рк╛ ркЕркнрлНркпрк╛рк╕рлЗ рккркг рккрлБрк╡рк┐ ркЖрккрлА ркЫрлЗ ркХрлЗ рлйрлм ркЯркХрк╛ ркорк╡рк┐рк┐рк╛ ркдрлЗркорк┐рк╛ рккрк╡ркд рк┐рлЗрк┐рклрк╛ркИ ркЖркЪрк░ркдрк╛ рк┐рлЛрк┐рк╛рк┐рлА рк╢ркВркХрк╛ рк░рк╛ркЦрлЗ ркЫрлЗ. ркЖрк┐рлА ркорк╛ркЯрлЗ ркЕрк╡ркнрк┐рк╛ркп ркЖрккрк┐рк╛рк░рлА рк╕рк░ркЦрк╛ркоркгрлАркП рлирлк ркЯркХрк╛ рккрлБрк░рлБрк╖ ркеркдрлНрк░рлАркУрк┐рк╛ркВ рлйрлл ркЯркХрк╛ркП ркерккрк┐ ркХркпрлБрлБркВ ркдрлЗркорк┐рлА рккркдрлНркирлА рк┐рлЗрк┐рклрк╛ рк┐рлЛрк┐рк╛рк┐рлА рк╢ркВркХрк╛ рк┐ркдрлБркВ ркХрлЗ ркдрлЗркорк┐рлА ркЬрк╛рк╕рлВрк╕рлАркорк╛ркВ рккрк╡ркдрк┐рлА рк░рк╛ркЦрлЗ ркЫрлЗ. ркЬрлЛркХрлЗ, рк╢ркВркХрк╛ рк╕рк╛ркЪрлА рк┐рлАрк┐ркбрлЗ рк┐рлЗрк┐рклрк╛ркИрк┐рк╛ рккрлВрк░рк╛рк┐рк╛ ркорк│рлЗ ркдрлЛ рккркг ркдрлЛ ркорк╛ркдрлНрк░ рлйрлл ркЯркХрк╛ ркеркдрлНрк░рлАркУ ркдрлЗркорк┐рк╛ ркдрлЗркУ рк┐ркЧрлНркирк┐рлЛ ркЕркВркд рк┐рк╡рк┐ рк┐рк╛рк┐рлЗ. рк┐ркЧрлНркирк┐рлЛ ркЕркВркд рк┐рк╛рк┐рк┐рк╛ ркИркЫркЫрлЗ. ркорк┐ркдрлНркдрлНрк┐рк┐рлБркВ ркдрк╛рк░ркг ркП ркЫрлЗ ркХрлЗ рлирлжрлзрлзрк┐рк╛ ркЕркнрлНркпрк╛рк╕рк┐рк╛ ркдрк╛рк░ркгрлЛ рк┐ркЧрлНркирлЗркдрк░ рк╕ркВрк┐ркВркзрлЛ рк┐рк┐рлЗ ркбрк╛ркИрк┐рлЛрк╕рк┐ ркорк╛ркЯрлЗ ркХрк┐рлЗ ркЫрлЗ ркХрлЗ рккркдрлНркирлАркУ рк╕рк╛ркорк╛ркбркп рк╕рк╛ркорк╛ркбркп ркнрлВрк╡ркоркХрк╛ рк░рк╣рлНркпрк╛ркВ рк┐ркерлА. ркЬрк╛рк╕рлВрк╕рлА рк┐рк╛рк░рк╛ рк┐рлЗрк┐рклрк╛ркИрк┐рк╛ рккрлВрк░рк╛рк┐рк╛ ркЖрко ркЫркдрк╛ркВ, рк╡рк┐рк╢рлНрк╡рк╛рк╕ ркЕрк┐рлЗ рк┐рлЗркорк┐рлЛ рк╢рлЛркзрк┐рк╛ рккрк╡ркдрк┐рк╛ рклрлЛрк┐, рк┐рлЗркбркХ ркЕркнрк╛рк┐ ркбрк╛ркИрк┐рлЛрк╕рк┐ рк╕рлЗркЯрк┐ркорлЗркбркЯрлНрк╕ркорк╛ркВ ркеркЯрлЗркЯркорлЗркбркЯ ркЕрк┐рлЗ ркИ-ркорлЗркИрк┐ ркдрккрк╛рк╕ркдрлА ркорлБркЦрлНркп ркнрлВрк╡ркоркХрк╛ ркнркЬрк┐рлЗ ркЫрлЗ. ркерк┐рлЗркЯрк░ рк░рк┐рлЗ ркЫрлЗ. ркЫркорк╛ркВркерлА ркПркХ ркеркдрлНрк░рлА рккрк╡ркдрк┐рк╛ ркПркбркб ркЧрлЛркбркбрк┐ ркЦрк╛ркдрлЗ рклрлЗрк╡ркорк┐рлА рк┐рлЛркпрк░ ркИркбркЯрк░рк┐рлЗркЯ ркИрк╡ркдрк┐рк╛рк╕ рккрк░ рк┐ркЬрк░ ркХрк╛рк┐рлАрк┐ ркЕрк┐рк┐рк░ ркХрк┐рлЗ ркЫрлЗ ркХрлЗ, рк░рк╛ркЦрлЗ ркЫрлЗ, ркЬрлНркпрк╛рк░рлЗ рлзрлж ркЯркХрк╛ ркеркдрлНрк░рлА тАШркЕркорк╛рк░рлЗ ркдрлНркпрк╛ркВ ркЖрк┐ркдрк╛ркВ рлзрлжркорк╛ркВркерлА рккрк╡ркдрк┐рлА рк┐рк╛ркЬрк░рлА ркЪркХрк╛рк╕рк┐рк╛ ркУркХрклрк╕рлЗ рлп ркХрлЗрк╕ркорк╛ркВ рккрк╛ркЯркбрк┐рк░ рк╕рк╛ркерлЗ рк╡рк┐рк╢рлНрк╡рк╛рк╕рк┐рк╛ рк╕рлЗрккрк░рлЗрк╢рк┐рк┐рлЛ рк╡рк┐ркЪрк╛рк░ рклрлЛрк┐ рккркг ркХрк░рлА рк┐рлЗ ркЫрлЗ. ркЖрк┐рлА ркорлБркжрлНркжрлЗ рк╕рк╛рк┐ркЪрлЗркдрлА рк░рк╛ркЦрк┐рк╛ ркЫркдрк╛ркВ, ркЕркнрлНркпрк╛рк╕ ркжрк╢рк╛рк┐рк┐рк╛ркп ркЫрлЗ.тАЩ тАв рк╡рк┐ркирлНрк╕ рк╡рк┐рк╡рк┐ркпркорлЗ ркХрлЗркорлНркмрлНрк░рк┐ркЬ ркпрлБрк╡рк┐.рк┐рк╛ ркПрк╡рк┐ркХрк▓рлНркЪрк░ ркорлЗрк┐ркЬ рлЗ ркорлЗркирлНркЯ ркХрлЛрк╕рк╕ркорк╛ркВ рк┐рк┐рлЗрк╢ ркорлЗрк│рк╡рлНркпрлЛркГ рк╡рк┐ркбрк╕ рк╡рк┐рк╡рк┐ркпркорлЗ рклрк░рлА ркХрлЗркорлНркмрлНрк░рк┐ркЬ ркпрлБрк╡рк┐рк┐рк╡рк╕рк┐ркЯрлАркорк╛ркВ рк┐рк┐рлЗрк╢ рк┐рлАркзрлЛ ркЫрлЗ. ркдрлЗркУ ркорк╛ркЪрк┐ ркорк╡рк┐рк┐рк╛ркорк╛ркВ рккрлВркгрк┐ ркерк┐рк╛рк░рлЛ рлзрлж рк╕рккрлНркдрк╛рк┐рк┐рлЛ рклрлВрк┐ркЯрк╛ркИрко ркПрк╡рк┐ркХрк▓рлНркЪрк░ ркорлЗрк┐ркЬ рлЗ ркорлЗркбркЯрк┐рлЛ ркХрлЛрк╕рк┐ ркХрк░рк╢рлЗ. рк╡рк┐ркбрк╕ рк╡рк┐рк╡рк┐ркпрко рк╕ркеркЯрлЗрк┐рк╡рлЗ рк┐рк╡рк┐ркЯрлА рк┐рлАркбрк░рк╡рк╢ркк рк┐рлЛрк┐рк╛ркорк┐рлЛ ркХркеркЯрко рк╡ркбркЭрк╛ркИрк┐ ркХрлЛрк╕рк┐ркорк╛ркВ рклрлВрк┐ ркЯрк╛ркИрко ркеркЯрлБркбркбркЯ ркЫрлЗ ркЕрк┐рлЗ ркЦрлЗркдрлАрк┐рлА ркнрлВрк╡ркорк┐рлБркВ ркорлЗрк┐ркЬ рлЗ ркорлЗркбркЯ, рк┐рлЛрккркЯркЯрлА ркЕрк┐рлЗ ркИркбрк┐рлЗркеркЯркорлЗркбркЯ рк╡рк┐рк╢рлЗ ркЕркнрлНркпрк╛рк╕ ркХрк░рк╢рлЗ. рлзрлж ркЕркарк┐рк╛рк╡ркбркпрк╛рк┐рк╛ рк╕ркоркпрк┐рлЛ ркЖ ркХрлЛрк╕рк┐ ркорк╛ркВ рккрлВрк░рлЛ ркерк╢рлЗ. ркдрлЗркорк┐рлЗ ркпрлБрк┐рк╛ркИркЯрлЗркб ркХркХркВркЧрлНркбркорк┐рлЗ рк┐ркбркдрк╛ ркорлЛркбркбрк┐ ркПрк╡рк┐ркХрк▓рлНркЪрк░рк┐ рк╡рк┐ркЭрк┐рлЗрк╕ ркЕрк┐рлЗ рк░рлВрк░рк┐ ркХркмрлНрк░ркпрк╡рлБ рк┐ркЯрлАрк┐рк╛ рк┐рк╢рлНркирлЛрк┐рлЛ ркЙркХрлЗрк┐ рк┐рк╛рк┐рк┐рк╛ ркорк╛ркЯрлЗрк┐рлБркВ рк╡рк╢ркХрлНрк╖ркг ркЕрккрк╛рк╢рлЗ. тАв рккрлЛрк╡рк┐рк╕ рклрк╛ркИрк┐рк╛ркирлНрк╕ ркмрлЛрк╕ рк╕рлНркЯрлАрк┐ рк╣рлЛркЧрк╕рк┐рк┐рлБркВ рк░рк╛ркЬрлАрк┐рк╛ркорлБркВркГркорлЗркЯрлНрк░рлЛрккрлЛрк╡рк┐ркЯрк┐ рккрлЛрк╡рк┐рк╕рк┐рк╛ рклрк╛ркИрк┐рк╛ркбрк╕ рк┐рлЛрк╕ ркеркЯрлАрк┐ рк┐рлЛркЧрк╕рк┐рлЗ ркдрлЗрк┐рк╛ рк╕рк┐ркХрк╛ркпрк┐ркХрк░рлЛ рк╕ркоркХрлНрк╖ ркХрк╡ркеркдрккркгрлЗ ркЕрккрк╢ркмрлНркж ркЙркЪрлНркЪрк╛ркпрк╛рк┐ рккркЫрлА рк┐рлЛркжрлНркжрк╛ рккрк░ркерлА рк░рк╛ркЬрлАрк┐рк╛ркорлБркВ ркЖрккрлА ркжрлАркзрлБркВ ркЫрлЗ. рккрлЛрк╡рк┐рк╕ рк┐ркЬрлЗркЯркорк╛ркВ рк┐рк╛ркЦрлЛ рккрк╛ркЙркбркбрк┐рлА рк┐ркЪркд ркХрк░рк┐рк╛ ркорк╛ркЯрлЗ рк┐рлЛркЧрк╕рк┐рк┐рлЗ рклрлЗрк┐ркЖ рлБ рк░рлАркорк╛ркВ ркЬ рк╡рк┐ркпрлБрк╡рк┐ ркЕрккрк╛ркИ рк┐ркдрлА. ркорлЗрк┐ркЬ рлЗ ркорлЗркбркЯ ркХркбрк╕рк▓рлНркЯркбркЯ рк┐рлЛркЧрк╕рк┐рлЗ ркЖрк░рлЛркЧрлНркп рк╡рк┐ркнрк╛ркЧ, рк╡рк┐рк╡ркЯрк╢ ркПрк░рк┐рлЗркЭ ркЕрк┐рлЗ рк░рлЛркпрк┐ ркорлЗркИрк┐ркорк╛ркВ рккркг рк╕рлЗрк┐рк╛ ркЖрккрлА рк┐ркдрлА.

рк░рлБрккрк╛ркВркЬрк┐рк╛ ркжркдрлНркдрк╛ рк┐ркВркбрк┐ркГ рк╡рк┐рк╡ркЯрк╢рк░рлЛ рк┐ркВркорк╢ рлЗ рк╛ркВ ркИрк╡ркорк┐ркбркЯрлНрк╕ ркЕрк┐рлЗ рк╡рк┐рк╡ркЯрк╢ рк╕рлЛрк╕рк╛ркпркЯрлАрк┐рлЗ ркдрлЗркорк┐рк╛ рк┐ркжрк╛рк┐ ркЕркВркЧрлЗ рк╢ркВркХрк╛ ркзрк░рк╛рк┐ркдрк╛ркВ рк░рк╣рлНркпрк╛ркВ ркЫрлЗ. рккрк░ркВркдрлБ ркПркХ рк┐рк┐рк╛ ркЪрлЛркВркХрк╛рк┐рк┐рк╛рк░рк╛ ркЕркнрлНркпрк╛рк╕ркорк╛ркВ ркПрко рк┐рк┐рк╛рк░ ркЖрк╡рлНркпрлБркВ ркЫрлЗ ркХрлЗ рк┐рк╛ркВрк┐рк╛ рк╕ркоркпркерлА рк╡рк┐ркЯрк┐ркорк╛ркВ ркеркерк╛ркпрлА ркеркпрлЗрк┐рк╛ рк┐рк╕рк╛рк┐ркдрлАркУ рккркг рк┐рк┐рк╛ ркИрк╡ркорк┐ркбркЯрлНрк╕рк┐рк╛ рк┐рк┐рк╛рк┐рк┐рлЗ ркЖрк┐ркХрк╛рк░рк┐рк╛ рк░рк╛ркЬрлА рк┐ркерлА. ркИрк╡ркорк┐рлЗрк╢рк┐ ркШркЯрк╛ркбрк┐рк╛рк┐рк╛ ркорлБркжрлНркжрлЗ рккркг ркИрк╡ркорк┐ркбркЯрлНрк╕рк┐рк╛ рк┐рк┐ркгрлЛ рк╕ркоркпрк╛ркВркдрк░рлЗ рк┐ркжрк┐рк╛ркдрк╛ркВ рк░рк╣рлНркпрк╛ркВ ркЫрлЗ. ркдрлЗркУ ркЬрлЗркЯрк┐рк╛ркВ рк┐рк╛ркВрк┐рк╛ рк╕ркоркпркерлА рк╡рк┐ркЯрк┐ркорк╛ркВ ркеркерк╛ркпрлА ркеркпрк╛ркВ ркЫрлЗ ркдрлЗ ркжрк░рк╡ркоркпрк╛рк┐ ркпрлБркХрк┐ рлЗ рлА рк╕рк░рлЗрк░рк╛рк╢ рк┐ркеркдрлАрк┐рлА рк╡рк┐ркХркЯ ркЖрк┐ркдрк╛ркВ ркЧркпрк╛ркВ ркЫрлЗ. рлзрлпрлнрлжрк┐рлА ркЕркЧрк╛ркЙ рк╡рк┐ркЯрк┐ ркЖрк┐рлЗрк┐рк╛ рк┐рк╕рк╛рк┐ркдрлАркУрк┐рк╛ рлнрлж ркЯркХрк╛ ркИрк╡ркорк┐рлЗрк╢рк┐ркорк╛ркВ ркерлЛркбрк╛ркВ ркШркЯрк╛ркбрк╛рк┐рлА рк╡рк┐ркорк╛ркпркд ркХрк░рлЗ ркЫрлЗ. ркЖ ркЯркХрк╛рк┐рк╛рк░рлА рк╕ркорк┐рккркгрлЗ рк░рк╛рк╖рлНркЯрлНрк░рлАркп рк╡ркЪркдрлНрк░ ркЬрлЗркЯрк┐рлБркВ ркКркВркЪрлА рк┐ркерлА, рккрк░ркВркдрлБ ркдрк╛ркЬрлЗркдрк░рк┐рк╛ ркИрк╡ркорк┐ркбркЯрлНрк╕ ркЬрлВркерк┐рлА рк╕рк░ркЦрк╛ркоркгрлАркП ркШркгрлА рк┐ркЬрлАркХ ркЫрлЗ. рлзрлпрлнрлз-рлзрлпрлпрлжрк┐рк╛ ркЧрк╛рк│рк╛рк┐рк╛ ркИрк╡ркорк┐ркбркЯрлНрк╕ ркЕрк┐рлЗ рлзрлпрлпрлзрлирлжрлжрлжрк┐рк╛ ркЧрк╛рк│рк╛рк┐рк╛ ркИрк╡ркорк┐ркбркЯрлНрк╕рк┐рк╛ ркЕрк╡ркнркЧрко рк┐ркЪрлНркЪрлЗ ркорлЛркЯрлЛ ркдрклрк╛рк┐ркд ркЫрлЗ. рк┐ркерко ркЬрлВркерк┐рлА рк┐рк╣рлБркоркдрлА ркШркЯрк╛ркбрк╛рк┐рлА ркдрк░рклрлЗркгркорк╛ркВ ркЫрлЗ. рк┐рлАркЬрлБркВ ркЬрлВрке рлирлжрлжрлж рккркЫрлА рк╡рк┐ркЯрк┐ркорк╛ркВ ркЖрк┐рлЗрк┐рк╛ рк┐рк╕рк╛рк┐ркдрлАркУ ркЬрлЗрк┐рлБркВ ркЬ рк┐рк┐ркг ркзрк░рк╛рк┐рлЗ ркЫрлЗ. ркИрккрлНрк╕рлЛрк╕ ркорлЛрк░рлА (Ipsos MORI)рк╕ркВркеркерк╛ рк┐рк╛рк░рк╛ рлзрлп ркжрлЗрк╢ркорк╛ркВ ркХрк░рк╛ркпрлЗрк┐рк╛ рк┐рк┐рк╛ ркЖркВркдрк░рк░рк╛рк╖рлНркЯрлНрк░рлАркпркЕркнрлНркпрк╛рк╕ркорк╛ркВ ркЬркгрк╛ркпрлБркВ ркЫрлЗ ркХрлЗ рк╡рк┐ркЯрк┐рк┐рлЗ ркИрк╡ркорк┐рлЗрк╢рк┐ ркХркВркЯрлНрк░рлЛрк┐ ркЕркВркЧрлЗ ркнрк╛рк░рлЗ рк╡ркЪркВркдрк╛ ркЫрлЗ. рк╡рк┐ркЯрк┐ркорк╛ркВ рлкрлй ркЯркХрк╛ рк┐рлЛркХрлЛркП ркжрлЗрк╢ рк╕ркоркХрлНрк╖рк┐рк╛ ркдрлНрк░ркг рк╕рлМркерлА ркорк┐ркдрлНркдрлНрк┐рк┐рк╛ ркорлБркжрлНркжрк╛ркорк╛ркВ ркИрк╡ркорк┐рлЗрк╢рк┐ ркХркВркЯрлНрк░рлЛрк┐рк┐рлЗ ркеркерк╛рк┐ ркЖрккрлНркпрлБркВ ркЫрлЗ. ркЧркд рлирлж рк┐рк╖рк┐ ркжрк░рк╡ркоркпрк╛рк┐ ркЬ ркдрлЗ рк╡ркЪркВркдрк╛рк┐рлЛ рк╡рк┐рк╖ркп рк┐ркбркпрлЛ ркЫрлЗ ркЕрк┐рлЗ рлзрлпрлпрлж рккрк┐рлЗрк┐рк╛ ркдрлЛ ркдрлЗ рк░рк╛рк╖рлНркЯрлНрк░рлАркп рк╡ркЪркВркдрк╛рк┐рлЛ ркорлБркжрлНркжрлЛ рк┐ркдрлЛ ркЬ рк┐рк╡рк┐. рк┐рлАркЬрк╛ рк┐ркорлЗ ркУркеркЯрлНрк░рлЗрк╡рк┐ркпрк╛рк┐рк╛ рлйрли ркЯркХрк╛ркП ркИрк╡ркорк┐рлЗрк╢рк┐ ркХркВркЯрлНрк░рлЛрк┐рк┐рлЗ ркЕрк╡ркд ркЧркгрк╛рк╡рлНркпрлБркВ ркЫрлЗ. ркорк┐ркдрлНркдрлНрк┐рккрлВркгрк┐ ркЬрк╛ркбркпрлБркЖрк░рлАркерлА рк░рлЛркорк╛рк╡рк┐ркпрк╛ ркЕрк┐рлЗ рк┐рк▓рлНркЧрлЗрк╡рк░ркпрк╛рк┐рк╛ рк┐рк╛ркЧрк╡рк░ркХрлЛрк┐рлЗ рк┐рк┐рлЗрк╢ рккрк░рк┐рлЛ рк┐рк╡ркдрк┐ркВркз ркжрлВрк░ ркеркпрк╛ркВ рккркЫрлА ркнрк╛рк░рлЗ рк╢ркдрлНрк░рлБркдрк╛рккрлВркгрк┐ ркЪркЪрк╛рк┐ ркЬрк╛ркЧрлА ркЫрлЗ. рк┐рлЛрко ркПрклрлЗрк╕рк┐ рк╕рлАрк┐рлЗркХрлНркЯ ркХрк╡ркоркЯрлАрк┐рк╛ ркЪрлЗрк░ркорлЗрк┐ ркХркХрке рк┐рк╛ркЭ рк╕рк╡рк┐ркд рк┐рлЗ рк╕рк╛ркВрк╕ркжрлЛ ркПрк░рккрлЛркЯркб рккрк░ ркЖрк┐ркдрк╛ ркИрк╡ркорк┐ркбркЯрлНрк╕рк┐рк╛ рк┐ркерко ркЬрлВркерк┐рлЗ ркЖрк┐ркХрк╛рк░рк┐рк╛ ркЧркпрк╛ рк┐ркдрк╛. ркЖрко ркЫркдрк╛ркВ, ркЖ рк╕рк┐рк╡рлЗ ркХрк┐рлЗ ркЫрлЗ ркХрлЗ рк╡рк┐ркЯрк┐ркорк╛ркВ ркеркерк╛ркпрлА ркИрк╡ркорк┐ркбркЯрлНрк╕ рк╕рк╡рк┐ркдрк┐рк╛ рк┐рк╕рк╛рк┐ркдрлАркУ ркдрк░ркл рк╡рк┐рк╡ркЯрк╢рк░рлЛрк┐рлБркВ рк┐рк┐ркг ркЕрк┐ркЧ-ркЕрк┐ркЧ ркЫрлЗ. рлзрлпрлмрлл ркЕркЧрк╛ркЙ ркЬркбркорлЗрк┐рк╛ рк┐рлЛркХрлЛ ркИрк╡ркорк┐ркбркЯрк╕рк┐рлЗ ркЕрк┐рк░рлЛркзркХ ркорк╛рк┐рлЗ ркЫрлЗ, ркЬрлНркпрк╛рк░рлЗ рлзрлпрлмрлм-рлнрлп рк┐ркЪрлНркЪрлЗ ркдркерк╛ рлзрлпрлорлж рккркЫрлА ркЬркбркорлЗрк┐рк╛ рк┐рлЛркХрлЛркорк╛ркВ ркИрк╡ркорк┐ркбркЯрк╕ рк┐ркдрлНркпрлЗ рк╡рк┐рк░рлЛркзрк╛ркнрк╛рк╕рлА ркЕрк┐рлЗ рк╡рк┐ркзрк╛рккрлВркгрк┐ рк┐рк┐ркгрлЛ ркЫрлЗ. рк░рк╕рк┐ркж рк┐рк╛рк┐ркд ркП ркЫрлЗ ркХрлЗ ркпрлБрк┐рк╛ рк╡рк┐рк╡ркЯрк╢рк░рлЛрк┐рлЗ ркИрк╡ркорк┐ркбркЯрлНрк╕рк┐рк╛ рк┐рлАркзрлЗ рк┐рлЛркХрк░рлА ркЧрлБркорк╛рк┐рк┐рлА рккркбрлЗ ркЫрлЗ, ркЬрлНркпрк╛рк░рлЗ рлзрлпрлкрллрк┐рлА ркЖрк╕рккрк╛рк╕ ркЬркбркорлЗрк┐рк╛ рк┐рлЛркХрлЛрк┐рлЗ рк╕ркеркдрк╛ркВ ркХрлЗрк░рк╕рк┐ ркЕрк┐рлЗ ркХрлНрк▓рлАрк┐рк╕рк┐ркерлА рк╕рлМркерлА рк┐ркзрлБ рк┐рк╛ркн ркерк╛ркп ркЫрлЗ. 

  !

 ! "#$ %&'( $%

$

./  !" !# $

$

()*"' +,

**(

.23

 " % &'' $

-- !  $

 ! 0!1!$

)* % *  + ! %-1 

2

%

,

%) / 

%

4

%3

%

-('. -((.

-11 -.0( -

1

 

   

 

  "     # 

    

 $
બ્રિટન

4

11th January 2014 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

આ§щ§ ¸є¢Ц¾ђ....

એક ¾Á↓³єЬ»¾Ц§¸....

¢Ь§ºЦ¯ Â¸Ц¥Цº £∟≡.≈√ + એ╙¿¹³ ¾ђઇ £∟≡.≈√ = ¶4щÂЦΆЦ╙Ãકђ £≈≈.√√ એક ÂЦ°щ¸ЦĦ £∩∩.√√ ¶¥¯ £∟∟.√√ એª»щકы∫√%³Ъ ¶¥¯...

'¢Ь§ºЦ¯ Â¸Ц¥Цº' ╙¾´Ь», ╙¾ΐÂ³Ъ¹ અ³щ ╙¾ç9¯ Â¸Ц¥Цºђ... અ¾³¾Ц »щ¡ђ, કђ»¸ђ અ³щ ╙¾·Ц¢ђ³ђ ¸׾¹... ╙¾╙¾² ╙¾¿щÁЦєકђ, ╙±¾Ц½Ъ ઔєєક અ³щ કы»×щ ¬º £щº ¶щ«Ц ¸µ¯ ¸щ½¾ђ...

¸ЦĦ £≈-≈√ ¾²Цºщ·ºЪ³щઆ´³Ц Âє¯Ц³ђ ¸Цªъ'એ╙¿¹³ ¾ђઇÂ' ¸є¢Ц¾ђ..

»¾Ц§¸ ¸Цªъ¹ђÆ¹ ¶ђÄÂ¸Цє કºђ ¢Ь§ºЦ¯ Â¸Ц¥Цº અ³щએ╙¿¹³ ¾ђઇ ¢Ь§ºЦ¯ Â¸Ц¥Цº એ╙¿¹³ ¾ђઇÂ

'¢Ь§ºЦ¯ Â¸Ц¥Цº' અ³щ'એ╙¿¹³ ¾ђઇÂ'³Ьє¾Á↓³Ьє»¾Ц§¸ ¸ЦĦ £∩∩ એª»щºђ§³Ц ¸ЦĦ ≥ ´щ×Â

µыº ╙¾¥Цº®Ц ´¦Ъ ¹Ьºђ´ અ³щ╙¾ΐ³Ц »¾Ц§¸³Ц ±ºђ¸Цє ¡ЦçÂђ £ªЦ¬ђ કº¾Ц¸Цєઆã¹ђ ¦щ §щ³Ъ ³℮² »щ¾Ц ³İ ╙¾³є¯Ъ ¦щ. Please note the substantial reduction in subscription rates for Europe and world after reconsideration.

¯Ц. ∞-∞√-∞∩°Ъ »¾Ц§¸³Ц ³¾Ц ±º આ ¸Ь§¶ ºÃщ¿щ

G.S.

UK A.V. Both £33 £60

1 Year £27.50 £27.50 2 Years £50 £50

EUROPE G.S. A.V. Both

£75 £75 £125 £140 £140 £240

G.S.

£85 £160

WORLD A.V. Both £85 £150 £160 £280

¡Ц ³℮²њ ∩√ ╙±¾Â ´¦Ъ »¾Ц§¸³Ъ ºક¸³ЬєºЪµі¬ ¸½¿щ³╙Ãє.

¸Ãщº¶Ц³Ъ કºЪ³щઆ µђ¸↓³щકЦ´Ъ³щ¥щક કыĝы╙¬ª/¬ъ╙¶ª કЦ¬↔³Ъ ¸Ц╙Ã¯Ъ ÂЦ°щ³Ъ¥щ³Ц º³Ц¸щ¸ђક»Ъ આ´ђ

GUJARAT SAMACHAR & ASIAN VOICE

ઇ-એ╙¬¿³ ¸Цªъ ╙Ŭક કºђ Tel: 020 7749 4080 / 020 7749 4000 Fax: 020 7749 4081 www.abplgroup.com 12 Hoxton Market, (Off Coronet Street) London N1 6HW

E-mail: support@abplgroup.com

www.abplgroup.com

NAME

ADDRESS Email:

POST CODE

TEL:

I'd like to be kept up to date by email with offers and news from ABPL

Please charge my VISA / ACCESS / MASTERCARD for

£

Card No:

Card Expiry date

Signature

Date

Â╙¾¿щÁ ³℮²: ‘¢Ь§ºЦ¯ Â¸Ц¥Цº│ અ³щ‘અщ╙¿¹³ ¾ђઇÂ│³Ц Âѓ ĠЦÃકђ³щ§®Ц¾¾Ц³Ьєકы§щઅђ ĝы¬Ъª કЦ¬↔°Ъ ¯°Ц ç¾Ъ¥ કЦ¬↔°Ъ ¯щ¸³Ьє»¾Ц§¸ ·º¿щ, ·ºщ¦щ¯щઅђ³Ц ¶′ક çªъª¸щת¸Цє‘Asian Business Publications Ltd’ »¡Цઇ³щઅЦ¾¿щ. અЦ ¶Ц¶¯ ¡Ц ³℮² »щ¾Ъ. Cheque payable to Gujarat Samachar / Asian Voice »¾Ц§¸Ъ ĠЦÃકђ ¸Цªъઅ¢Ó¹³Ъ Âа¥³Ц: અЦ´ Ãђ»Ъ¬ъ¸Цє §¾Ц³Ц Ãђ અ³щ ¯щ ¸¹ ±º╙¸¹Ц³ ─¢Ь§ºЦ¯ Â¸Ц¥Цº અ³щ અщ╙¿¹³ ¾ђઇÂ┌ ¶є² કºЦ¾¾Ц Ãђ¹ કы આ´³Ь º³Ц¸Ь ¶±»Ц¹Ьє Ãђ¹ ¯ђ અ¢Цઉ°Ъ ¯щ³Ъ :® »щ╙¡¯¸Цє ª´Ц», µыÄ કы ઇ¸щ» ˛ЦºЦ ¸ђક»¾Ц ╙¾³є¯Ъ. µђ³ ´º અщ ઔєє¢ ઔєє¢щ ¾Ц¯¥Ъ¯ ³ કº¾Ц ╙¾³є¯Ъ ¦щ. અђЧµÂ ¿╙³¾Цºщ અ³щ º╙¾¾Цºщ ¶є² ºÃщ ¦щ.

BABA

HOLIDAYS LTD.

Experience the world of Baba Holidays

AIR HOLIDAYS - With Vegetarian Meals

6178

Far East with Hongkong 9th March,27th July, 7th September, 9th November Far East visiting BangKok, Pattaya, Singapore and Malaysia 23rd January, 12th Marh, 30th July, 10th September, 12th November Srilanka Special Ramayana Trek 16th Nov - Srilanka+Kerala 9th December China+HKG 7th June, 1st September - Vietnam+Cambodia 6th October Bali+Java+Sumatra 1st March, 6th October Turkey 7th April, 5th May, 9th June, 21st July, 1st September Cyprus 7th May, 23rd July, 17th September Golden East and West Coast 17th May Australia+Newzealand+Fiji Depart: 7th November. 25 days, Adult £4850 visiting MELBOURNE, CAIRNS, SYDNEY, CHRISTCHURCH, AUCKLAND, MT COOK AREA, QUEENS TOWN, FRANCE JOSEF. Golden East and West coast with Niagara Falls 17th May-Return 3rd June 2014 Sumatra+Java and Bali Tour - Departing on 1 March 2014. PP - £2525 per person. South Africa+Mauritious 16th November East Africa visiting Kenya+Uganda+Tanzania with Zanzibar Russia 6th May visiting Moscow, St Petersburg Japan+South Korea 1st September Grand Tour of Morroco 9 days, 26th April

COACH HOLIDAYS

Belgium and Holland: 3 days 18th April, 19th April, 3rd May Paris with Disney Land 3 days 19th April, 3rd May, 24th May, 14th June, 12th July, 19th July, 23rd August Paris with Disney Land 4 days 18th April, 22nd August Isle of Wight, 3rd May, 21st June, 12 July, 16 Aug, 7th Sept Switzerland 14th June,19 July,16 & 22 Aug Eastbourne 18 April, 9th May, 29th Aug Germany, 23-Aug - Italy 19-July - Dublin 20-June

CRUISE

Special Jalaram Katha by Cruise 10/5/14. 8 days.

Eastern Caribbean Depart: 2nd May 2014, from £1385 adult.

Western Carribean

5th April 2014

Alaska Cruise with Rocky Mountains - May and Jun 2014.

PICK UP ALSO POSSIBLE FROM LUTON, EDGWERE NORTH LONDON, NEWBURY PARK STATION EAST LONDON

Tel: 0116 266 2481

E-mail: info@babaholidays.com www.babaholidays.com 145 Melton Road Leicester, LE4 6QS

સોહામણો ચહેરો, શેરના ભાવ વધારે

પહેલા સેલ્સ ગલલરૂપાળી હોય તો વેચાણ વધારે થતું હોવાની માન્યતા હતી, પરંતુ હવે તો કંપનીના વડા કેસીઇઅો હેન્ડસમ કે સોહામણા હોય તો શેરના ભાવો વધતા હોવાનું 'બ્યુટી ઇઝ વેલ્થ: CEO એપીયરન્સ એન્ડ શેર હોલ્ડર વેલ્યુ' નામના અભ્યાસમાં બહાર આવ્યું છે. 'સ્ટાન્ડડડ એન્ડ પુઅર ૫૦૦'ના ૬૭૭ જેટલા ચચફ એક્જીક્યુટીવ્સના 'આકષલક ચહેરાના ક્રમ'ને ધ્યાનમાં લઇને કરાયેલા આ અભ્યાસમાં જણાયું હતું કે આવા અચધકારીઅો નોકરીમાં જોડાય તેજ ચિવસે તેમની 'છાપ અનેછટા'ના કારણે

૨ કરોડ લોકોએ ટીવી જોઇને નવા વષષની ઉજવણી કરી

ખરાબ હવામાન, ૯૯૯ સલવમસની હડતાળ અને જાહેર પલરવહન સેવાઅોની તકિીફને કારણે આશરે બે કરોડ િોકોએ તા. ૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪ના રોજ ઘરે બેસીને ટીવી જોવાનું મુનાસીબ માન્યુંહતું.

અહો વૈચિત્ર્યમ

શેરના ભાવ વધી જાય છે. જો તેઅો સોહામણા કે હેન્ડસમ હોય તો ચનયચમત અખબાર કે ટીવીમાં તેમની તસવીરો આવવાના કારણે શેરોના ભાવ વધે છે. પ્રસ્તુત તસવીરમાંયાહુના મારીસા માયર નજરેપડેછે.

નૂતન વષમની પૂવમસંધ્યાએ ફ્રાન્સમાં આ વષચે માત્ર ૧,૦૬૭ કાર અને વાનને જ આગ િગાવાઇ હતી. અગાઉના વષચે ૧,૧૯૩ કાર અને વાનને આગ િગાવાઇ હતી. ૧૯૯૦માંનૂતન વષમની પૂવમસંધ્યાએ પૂવવીય ફ્રાન્સના થટારબગમ લવથતારમાં યુવાનો દ્વારા આગ િગાવવાની િથા શરૂ થઇ હતી.

અન્ય િકારના વાહનો અને ૫,૫૦૦ જેટિા કાગોમકન્ટેઇનસમને અફઘાલનથતાનના હેિમન્ડ

િોલવન્સના કેમ્પ બેશીયનથી વાયા ઉઝબેકકથતાનથી રોડ અને રેિ માગચે તેમજ પાકકથતાન થઇ રોડ અને દલરયાઇ માગચે દુબઇ સ્થથત અિ-લમનહાદ બેઝ પર િઇ જવાશે અને ત્યાં તેને ધોઇસફાઇ કરીને હવાઇ માગચે લિટન પરત િવાનાર છે. આટિી મોટી માત્રામાંશથત્રો અને અન્ય સરંજામ િાવવો મુશ્કેિ છે.

અફઘાનીસ્તાનમાંથી લશ્કરની વાપસી વધુમુશ્કેલ

૨૦૦૧માં અફઘાનીથતાનને તાલિબાનની ચુંગાિમાંથી મુિ કરાવવા માટે લિટને અમેલરકાની સાથે પોતાનું િશ્કર ઉતાયુુંહતું. હેતુપૂરેપૂરો લસધ્ધ થયો ન હોવા છતાં હવે િશ્કરને પરત બોિાવવાનું નક્કી થયુંછેઅનેતેમાટે£૧૧ લમલિયનના ખચચે વ્યવથથા ગોઠવાઇ છે. આશરે ૩,૩૪૫ આમમડડ અને

અરાઉન્ડ ધ વર્ડડ

• કમષિારીને અકસ્માત થતાં ટેસ્કોને £૧૧૫,૦૦૦નો દંડ : સેન્ટ્રિ િંડનના લવક્ટોલરયા ખાતે આવેિ ટેથકો મેટ્રોમાં કામ કરતા મો હ મ્ મ દ ફીરદોષ નામના ૩૧ વષમના ક મ મચા રી નો જમણો પગ બગડી ગયેિા એિીવેટરમાં ૧૦ લમલનટ સુધી ફસાઇ જતા તેના પગની પાંચેય આંગળીઅો કપાઇ ગઇ હતી. અોગથટ, ૨૦૦૯માં થયેિા આ અકથમાતમાં સુપરમાકકેટ ચેઇન ટેથકોને £૧૧૫,૦૦૦નો અને એલિવેટર કંપની Otisને £૧૧૦,૦૦૦નો દંડ થયો હતો. • ૩૫૦ કેસમાંકલાક સુધી ફાયરચિગેડ ન આવ્યુ:ં ફાયર લિગેડ લવતેિા વષમમાં આગ િાગવાના ૩૫૦ કેસમાંએક કિાક સુધી મદદેપહોંચી શક્યુંન હતું. જે અગાઉના વષમની સરખામણીએ ૮૨% વધારે હતી. ૨૦૧૨-૧૩માં ૮૨ જેટિા િાથલમક કક્ષાના બનાવોમાંફાયરમેન કિાક કરતા વધારેસમય માટે બચાવ કામગીરી માટે જઇ શક્યા ન હતા જે અગાઉના વષમની સરખામણીએ ૭૩% જેટિા વધારે હતા. • ૨૦૧૪: ઘર વેિવાનુંવષષ: તાજેતરમાંથયેિા એક સવચે મુજબ ૨૦૧૪નું વષમ ઘર વેચવા માટે શ્રેષ્ઠ વષમ છે. ઘરની કકંમતોમાંઆવેિા ઉછાળાને િક્ષમાં િઇનેિોકો ૨૦૧૪નેશ્રેષ્ઠ વષમમાની રહ્યા છે. લવતેિા એક વષમમાં િંડનમાં મકાનોના ભાવમાં ૧૦%નો ઉછાળો આવ્યો છે. પરંતુ ઉત્તર પૂલવમય લવથતારોમાં ૧.૬%નો ઘટાડો નોંધાયો છે. • પુરુષ માટે સંબંધોની શરૂઆત ૨૨થી: ઇહામમની દ્વારા કરાયેિા સવચે મુજબ હવે યુવાનો ૨૨મા વષચે િલતબધ્ધ સંબધ ં ો બાંધવાનુંસુયોગ્ય માનેછે. ૧૦ વષમ પહેિા ૨૪મા વષચેયુવાનો સંબંધોમાંજોડાવાનુંયોગ્ય માનતા હતા. • લો કરો વાત...િીની પત્ની પચતને મળી શકતી નથી: કેમ્િીજ યુલનવસવીટીમાં િાયિેરીયન તરીકે ફરજ બજાવતા ડેલવડ રુશમર (૪૮)ની ચાઇનીઝ પત્ની વેંગ ઝીયાંગને હોમ અોકફસે તેમના િગ્ન બનાવટી (શેમ) હોવાનું

જણાવી લવઝા આપવાનો ઇન્કાર કરી દીધો છે. તેઅો જૂન ૨૦૧૨માં પોએટ્રી વેબસાઇટ દ્વારા મળ્યા હતા. તેસમયેપોતાના પૂવમપલત સાથેલિટન આવેિ સુશ્રી વેંગેછૂટાછેડા બાદ ડેલવડ સાથેરહેવાનુંશરૂ કયુુંહતું અનેચીનમાંિગ્ન કયામબાદ હવેહોમ અોકફસ તેમના િગ્ન બનાવટી હોવાનુંજણાવી લવઝા આપતી નથી. • દાદા-દાદીની અણમોલ બેન્ક: દાદા-દાદીને હરહંમશ ે માટેમૂડી કરતા વ્યાજ એટિેકેપૌત્ર-પૌત્રીઅો અને દોલહત્ર-દોલહત્રીઅો વધારે વહાિા હોય છે. આ વ્હાિની સાબીતી આપતા હોય તેમ ગત વષચેલિટનના ૧૪.૪ લમલિયન જેટિા દાદા-દાદીઅોએ પોતાના પૌત્રપૌત્રીઅો અને દોલહત્ર-દોલહત્રીઅોને કુલ્િે £૨.૮૩ લબલિયન પાઉન્ડ રોકડા આપ્યા હતા. આ રકમ ટ્રેઝરી લવભાગ દ્વારા દર વષચે બેન્કો પાસેથી િેવાતી િેવી કે ઇનહેરીટન્સ ટેક્સ કરતાંપણ વધારેછે. • વોકેશનલ ટેક્નીકલ ચશક્ષણ પર ભાર મૂકતા ડ્યુકઃ ડ્યુક અોફ યોકક લિન્સ એન્ડ્રયુએ લવ દ્યા થ વી અો માં પા રં પ લર ક યુલન વ સ વી ટી ના ગ્રેજ્ યુએ શ ન ના લશક્ષણ કરતાં શાળાઅોમાં વોકેશનિ ટેક્નીકિ લશક્ષણ વધે તેના પર ભાર મૂકવા આદરેિા અલભયાનનેવધુટેકો મળી રહ્યો છે. જી હા, લવન્ડ અપ રેડીયોના શોધક ટરેવર બેયિીસે (૭૬) આ અલભયાનને ટેકો આપી આ િથતાવ થકી લિટનની 'થકીિ ગેપ'નેવધારી શકાશે એમ જણાવ્યુંછે. • ચિટનમાં દદદી દીઠ ડોક્ટરની સંખ્યા તળીયેઃ લિટનમાંદદવી દીઠ ડોક્ટરની સંખ્યા સમગ્ર યુરોપના દેશોમાં તળીયે હોવાનુંબહાર આવ્યું છે. યુકેમાં દર હજાર વ્યલિએ ડોક્ટરની સંખ્યા ૨.૭૧ની છે. જે બુલ્ગેરીયા, ઇથટોનીયા અને િેટવીયા કરતાં પણ અોછી છે. યુરોપના ૨૭ દેશમાંડોક્ટરની સંખ્યા માટે યુકેનો નંબર ૨૪મો આવ્યો હતો. યુકેમાં હજાર વ્યલિ દીઠ ડોક્ટરની સંખ્યા થિોવેલનયા, રોમાનીયા અનેપોિેન્ડ કરતાંવધારેછે. • ઇઝરાયેલી નેતા શેરોનની તચબયત ગંભીરઃ ૮૫ વષમના ઇઝરાયેિી નેતા અને પૂવમ વડાિધાન એલરયિ શેરોનની તલબયત ઝડપથી ગંભીર થઇ રહી છે. તેઅો જ્યારે ૨૦૦૬માં સત્તાની ટોચે હતા ત્યારે આવેિા થટ્રોકના કારણેતેઅો કોમામાંસરી પડ્યા હતા. • ધ યુકેઇન્ડીપેન્ડન્સ પાટવીના સદથયોની સંખ્યા વષમ ૨૦૧૩ના અંતે ૩૨,૫૦૦ની થઇ છે. જે વષમની શરૂઆતમાં૧૯,૫૦૦ હતી.


5

11th January 2014 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

7% off

ANY COACH TOUR booked before 31/01/2014*

5% off

ANY TOUR booked before 16/02/2014*

25% off

ANY nation-wide Pick-Up booked before the 16/02/2014*


6

જિટન

સંવિપ્ત સમાચાર

• સસ્તાંવિદેશી િકકરોનેઅટકાિિા વમવલબેન્ડની ખાતરીઃ લેબર પાટટીના મુખ્ય નેતા એડ વમવલબેસડે સસ્તાં વવદેશી વકકરોને અટકાવવાની ખાતરી આપી છે. વમવલબેસડે વવદેશી એજસસીના વકકરોને વિવટશ કમષચારીઓ કરતાં ઓછું વેતન આપવાની સવલત આપતાંછીંડાનેપૂરી દેવાનુંવચન આપ્યુંહતું. • મતદારેઓળખ સાવબત કરિી પડશેઃ સરકારના ઈલેક્શન વોચડોગની ભલામણ હેઠળ મતદારે ચૂંટણીમથકોમાં પોતાની ઓળખ સાવબત કરવા તેમના પાસપોટટ અથવા ડ્રાઈવવંગ લાઈસસસ દશાષવવાના રહેશે. સંખ્યાબંધ લોકોની ઓળખ ચોરી તેમના બદલેવોવટંગ કરાતુંહોવાના કકસ્સાના કારણે આ ભલામણ થઈ છે. જે મતદારનો પાસપોટટ રીસયુઅલમાંહોય તેસવહત તેમનુંઓળખપત્ર રજૂન કરી શકેતેનેમત આપવા નવહ દેવાય. • માગાારેટ થેચરને વિટનના સિાશ્રેષ્ઠ િડાપ્રધાનનુંસન્માનઃ આયનષલેડી તરીકેદુવનયામાં પ્રખ્યાત થયેલાં માગષરેટ થેચરને વિટનનાં સવષશ્રેષ્ઠ વડાપ્રધાન તરીકે પસંદ કરાયાં છે. વિટનના સાંસદોએ એક સવષેમાં સવાષવધક અંકો આપીને સસમાન આપ્યું છે. લંડન યુવનવવસષટીના રાજનીવત અને આંતરરાષ્ટ્રીય સંબંધ વવષયના વવદ્યાથટીઓ દ્વારા સવષેમાંવવસસ્ટન ચવચષલનેચોથુંસ્થાન મળ્યુંછે. • ખૂનીઓ અનેગંભીર ગુનેગારોનેસેંકડો િષાની સજા અપાશેઃ યુરોવપયન માનવ અવધકાર જજ્સ દ્વારા આજીવન સજાની પ્રવતબંધની ઉપરવટ જવા વમવનસ્ટસષ ગંભીર અપરાધીઓને યુએસ સ્ટાઈલમાં ૧૦૦ કે તેથી વધુ વષષના જેલવાસની સજા ફરમાવી

11th January 2014 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

શકાય તેવો ફેરફાર સજાના વનયમોમાંકરવા વવચારે છે. આના પવરણામે, જજ ખૂંખાર ખૂનીઓ અને ગંભીર ગુનાઓના અપરાધીઓ દાયકાઓ અને સદીઓ સુધીની કેદની સજા ફટકારી શકશે. • લાપતા વનદા અલ-નાસીરની મોટા પાયે શોધઃ ગ્વેસટ પોવલસે ૨૮ વડસેમ્બરથી લાપતા ૧૮ વષષની વનદા અલ-નાસીરની શોધ કરવા મોટા પાયે કામગીરી આરંભી છે. વિફર ડોગ્સ અને ૪૦ અવધકારીઓએ સયુપોટટમાં ઘેર ઘેર ફરીને પૂછપરછ આદરી હતી. વનદા પાસેતેની દવાઓ પણ ન હોવાથી પોવલસ વચંવતત છે. તે છેલ્લે વલસટ્ન સ્િીટના તેના મકાનમાંથી કચરો બહાર ફેંકવા જતી દેખાઈ હતી. • રોમાવનયનોની ભરતી કરતી વિવટશ કંપનીઓઃ વિટનમાં ઉચ્ચ કુશળતાપૂણષ નોકરી બજારમાં ખાલી જગ્યા અને વિવટશરોએ રસ ન દશાષવ્યો હોય તેવી નોકરીઓ માટેવિવટશ કંપનીઓ હજારો રોમાવનયન વકકરોની ભરતી કરવાના મેળાં યોજે છે. કેર હોમ વકકસષથી માંડી ટેક્સી ડ્રાઈવસષઅનેહોટેલ સ્ટાફ માટે મુખ્ય રોમાવનયન જોબ વેબસાઈટ્સ પર યુકેની કંપનીઓએ ૪,૮૯૬ નોકરી માટેજાહેરાતો આપી છે. ૨૦૧૩માં૬૨,૦૦૦થી વધુનોકરી માટેજાહેરાતો થઈ હતી. NHS દ્વારા કુશળ નસટીસની ભરતી માટે રોમાવનયામાંગયા મવહનેભરતીમેળો યોજાયો હતો. • ખાંડનો િપરાશ અડધો કરાિિા ઝૂંબેશઃ લોકો પોતાના ખોરાકમાં કેટલી ખાંડનો વપરાશ કરી શકે તેવી ભલામણ વવશ્વ આરોગ્ય સંસ્થાના વનષ્ણાતો કરે છે. હવે આ વનષ્ણાતોએ ખોરાક અને પીણાંમાં ઉમેરાતી ખાંડની પ્રમાણ અડધું કરાવવાની ઝૂંબેશ આદરી છે. જોકે, તેમના આ પગલાનો ફૂડ ઈસડસ્િી દ્વારા વવરોધ થઈ શકેછે.

કેમરન લહાણીના મૂડમાં

લંડ નઃ વડા પ્રધાન ડેવિડ કેમ રને નવા વષષમાં પેસ શનરો માટેઓછામાંઓછાં૨૦૨૦ સુધી રોકડ પ્રોત્સાહનોનુંચૂંટણીવચન આપવા સાથે વિટનની આવથષક રીકવરીની ઘોષણા કરી છે. તેમણેમધ્યમ અનેઉચ્ચ કમાણી કરનારા માટે ભવવષ્યમાં કરમાં કાપનાં સંકેત પણ આપ્યા છે. વડા પ્રધાને સરકારી પેસ શનમાં ૨૦૨૦ સુધી વધારવાનું વચન આપ્યું હતું. તેમણે વચન આપ્યું હતું કે જો તેઓ ૨૦૧૫માં પુનઃ સત્તાસ્થાને આવશે તો પેસશનમાં વષષેઓછામાંઓછાં૨.૫ ટકાની વવિની ખાતરી સાથે આગામી પાલાષમેસ ટની મુદ ત માટે કવથત વિપલ-લોક જાળવી રાખશે.

જિમી જમસ્ત્રીના ફ્લેજિઆ સાથેલગ્ન

લંડનઃ ‘ઈસ્ટેસડસષ’ અને ‘ઈસ્ટ ઈઝ ઈસ્ટ’ કાયષક્રમોમાંભૂવમકાઓ માટેખ્યાવત મેળવનારા ૪૦ વષટીય અવભનેતા વિમી વમસ્ત્રીએ તેની ‘સ્સ્િક્ટલી કમ ડાસ્સસંગ’ પાટટનર ફ્લેવિઆ કાકેસ સાથે રવવવાર, ૨૯ વડસેમ્બરેલગ્ન કરી લીધા હતા. આ લગ્ન લંડનની સેસટ પેસક્રાસ રેનેસાં હોટેલમાં યોજાયા હતા. વમસ્ત્રીએ બીબીસી વનની બોલરુમ સ્પધાષની ૨૦૧૦ની એવડશનમાં પ્રોફેશનલ ડાસસર

ફ્લેવવઆ સાથે જોડી જમાવી હતી. આ શોની સેવલવિટીએ તેની ડાસ્સસંગ પાટટનર સાથે લગ્ન કયાષની આ કદાચ પ્રથમ ઘટના છે. ૩૪ વષટીય ડાસસરેટ્વીટર પર તેની અટક Cacaceથી બદલીને Cacace-Mistry કરી હતી.

IP Travel & Tours

India number: 0091 7930 070 354 / (m) 0091 9099 903 993 UK number: 0203 551 5866 Dubai holiday From UK

(Jan/Feb/Mar/April 2014) Hotel: 3 Stars B&B + Return Direct Flight (From INDIA) 3 nights’ Accommodation Daily Breakfast at Hotel Desert Safari with BBQ Dinner Half Day Dubai City Tours Dhow Cruise Dinner Two Way Dubai Airport Transfer Starting From Just £414 PP

(Jan/Feb/Mar/April 2014) Hotel: 3 Stars B&B + Return Flight (From UK) 3 nights’ Accommodation Daily Breakfast at Hotel Desert Safari with BBQ Dinner Half Day Dubai City Tours Dhow Cruise Dinner Two Way Dubai Airport Transfer Starting From Just £599 PP

Hotel: 5 Stars B&B + Return Direct Flight (From INDIA) 3 nights’ Accommodation Daily Breakfast at Hotel Desert Safari with BBQ Dinner Dhow Cruise Dinner Half Day Dubai City Tours Two Way Dubai Airport Transfer Starting From Just £504 PP

Hotel: 5 Stars B&B + Return Flight (From UK) 3 nights’ Accommodation Daily Breakfast at Hotel Desert Safari with BBQ Dinner Dhow Cruise Dinner Half Day Dubai City Tours Two Way Dubai Airport Transfer Starting From Just £699 PP

Hotel: 4 Stars B&B + Return Direct Flight (From INDIA) 3 nights’ Accommodation Daily Breakfast at Hotel Desert Safari with BBQ Dinner Half Day Dubai City Tours Dhow Cruise Dinner Two Way Dubai Airport Transfer Starting From Just £464 PP

Goa 7 Nights Just £130 Goa 14 Nights Just £280 7 Nights Mauritius HB Just £760

Royal Rajasthan, Palace Tour, 10 Nights Just £599

Hotel: 4 Stars B&B + Return Flight (From UK) 3 nights’ Accommodation Daily Breakfast at Hotel Desert Safari with BBQ Dinner Half Day Dubai City Tours Dhow Cruise Dinner Two Way Dubai Airport Transfer Starting From Just £649 PP

14 Days Kerala Just £475

4 Nights Thailand (Bangkok + Pattaya) £405 including flight EX INDIA

7 Days (Bangkok + Pattaya + Phuket) Thailand Just £550 EX INDIA

AGENT REQUIRED ALL OVER UK. OPPORTUNITY TO EARN EXTRA MONEY Contact: 0783 753 5538 HEAD OFFCE WEMBLEY TEL: 020 8903 6007 020 8903 6154

·Цº¯·º¸Цє¸ђ¶Цઇ» µђ³, ªЪ¾Ъ અ³щ »щ´ªђ´ ¸ђક»ђ from £30*

*T & C apply

>Æ»щ׬³Ц કђઇ ´® ç°½щ°Ъ ¯¸Цλ અщº ´ЦÂ↓» અ¸щ ´Ъક અ´ કºЪ³щ ¶Ц¹ એº ·Цº¯ ¸ђક»Ъ¿Ьє. ¸ЦĦ £3-00* per Kg

WE DELIVER WITH A PEACE OF MIND FOR YOU

BRANCH OFFICE

HARROW: KENTON: SOUTHALL: LEICESTER:

020 8427 0045 0208 905 0107 0208 571 0357 0116 251 2831

CHEAP AIR TICKES for INDIA call 020 8903 6007 / 6154

( T & C apply, Retail agent for ATOL holders

UK 2 INDIA CARGO SERVICE £1.50 / KG MINIMUM 20KG EACH BAG

*T & C apply

Dubai holiday from INDIA

PICK UP SERVICE AVAILABLE, NO CUSTOMDUTY, PLEASE CALL -0208 902 1177, 07402 974 435 HOUNSLOW: 0208 814 0162 AGENTS HOUNSLOW: 0203 118 7042 BRADFORD: 01274 771 322 GREENFORD: 07968 449 301 CROYDON: 07897 482 660 HENDON: 0203 490 2120


11th January 2014 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com સેવનનટ્રેન્ટ વોટર કંપનીમાં લેથટરસ્થિત િોગ્રામ મેનજ ેર જય ‘લજતુ’ લમથત્રીએ ચેલરટી વોટર એઈડ માટેપોતાની લિય મૂછ ં મૂડં ાવી નાખી હતી. તેઓ ૩૫ વષનિી વોટર ઈન્ડથટ્રીમાંકામ કરેછે. શ્રી િજાપલત એસોલસયેશન (SPA) યુકન ે ા િમુખ લમથત્રીએ વોટર એઈડ ચેલરટી માટેનાણા એકત્ર કરવા મૂછ ં મૂડં ાવી હતી. લવશ્વના લવકાસશીલ દેશોમાં પીવાના થવચ્છ પાણી પૂરું પાડવાના ધ્યેયમાંતેમનુંઆ પગલુંમદદરૂપ બનશેતેવી આશા તેમણેવ્યક્ત કરી છે. જય લમથત્રીના મૂછ ં મૂડં નિી ૧૦૦૦ પાઉન્ડ એકત્ર કરી શકાયા હતા. તેઓ લડનર, ડાન્સ ઈવલનંગ અનેધાલમનક િવૃલતઓ િારા ૧૮,૦૦૦િી ૨૦,૦૦૦ પાઉન્ડ એકત્ર કરવાની આશા રાખેછે.

વેમલંગ બરો કાઉસ્સસલર ભૂપેસ દ્ર પટેલ ના રાજીનામાની માગણી

વેલલંગબરોઃ બેહનકફટ ફ્રોડની કબૂલાત કરનારા કસઝવગેહટવ કાઉક્સસલર અને પૂવષ મેયર ભૂપેન્દ્ર પટેલના રાજીનામાની માગણી કરવામાં આવી છે. વેહલંગબરોના કાઉક્સસલર ભૂપસે દ્ર પટેલને ગત સપ્તાહે મેહજલટ્રેટ્સ દ્વારા આઠ સપ્તાહના સલપેસડેડ જેલવાસની સજા કરાઈ હતી. પટેલે અક્ષમતા બેહનકફટ ક્લેઈમ કરતી વખતે કાઉક્સસલર તરીકે મળતુંએલાવસસ છુપાવ્યુંહોવાની કબૂલાત કરી હતી. કાઉક્સસલે જણાવ્યું છે કે પટેલે કસઝવગેહટવ વ્હીપ તરીકે રાજીનામું આપી દીધું છે, પરંતુ કાઉક્સસલરના પદેચાલુરહ્યા છે. પટેલે લપષ્ટ કયુિં છે કે તેઓ રાજીનામું આપવાના નથી. જોકે, તેમણે વધુ ટીપ્પણી કરવાનો ઈનકાર કયોષ હતો. ૬૧ વષષના પટેલ ૨૦૦૩થી શહેરના હેહમંગવેલ વોડડનુંિહતહનહધત્વ કરે છે અને ૨૦૧૧-૧૨ દરહમયાન વેહલંગબરોના મેયર પણ હતા. કાઉક્સસલ ચીફ એક્ટઝટયુહટવ જ્હોન કેમ્પબેલે

જણાવ્યું હતું કે ‘લોકલ ગવમગેસટ એટટ ૧૯૭૨ હેઠળ કાઉક્સસલરને દોહષત ઠરાવાયા પછી ત્રણ મહહનાથી ઓછી જેલની સજા થાય તો બરો કાઉક્સસલના સભ્ય તરીકે તેઓ ગેરલાયક ઠરતા નથી. આમ છતાં, બરો કાઉક્સસલર પદેથી રાજીનામું આપવા હું તેમને ભારપૂવષક અનુરોધ કરું છું. અમે તેમને કાનૂની રીતેકાઉક્સસલ પરથી દૂર કરી શકીએ તેમ નથી અને લવતંત્ર સભ્ય તરીકે તેઓ બધી કહમટીઓમાં બેસવા તેમ જ ચચાષ અને હનણષયોમાં ભાગ લેવાના અહધકારી છે. કાઉક્સસલના નેતા તરીકે હું ભૂપેસદ્ર પટેલના કૃત્યને વખોડી કાઢુંછું.’

લંડનઃ ગ્રેટર માસચેસ્ટર પોલીસની ભૂલોના કારણે રોશડેલ સેટસગ્રુમમંગ ગેંગ્સ ફૂલીફાલી હોવાનું એક લીક થયેલાં મરપોટટમાં સ્પષ્ટ કરાયું છે. ૩૦૦ પાનાનાં અહેવાલમાંઅનેક ખામીઓ અને મનષ્ફળતાની ઓળખ કરાઈ છે, જેઅનુસાર બાળશોષણની તપાસ કરવા તાલીમ નમહ પામેલા ડીટેક્ટટવોનો કરાયેલો ઉપયોગ, સ્રોતોનો અભાવ અને ભૂલોનો સમાવેશ થાય છે. ગ્રેટર માસચેસ્ટરમાં પાંચ શ્વેત બાળાઓને આયોજનપૂવવક લલચાવી તેમનાં યૌનશોષણ બદલ ગયા વષષે ૯ એમશયનને ચારથી ૧૯ વષવ સુધીની જેલની સજા અપાયા પછી રોશડેલ

કાઉક્સસલે કેસની ગંભીર સમીિા કરવાની જાહેરાત કરી હતી. કુલ ૫૦ બાળાને મસકાર બનાવાઈ હોવાનુંકહેવાય છે. આ ટ્રાયલથી મોટા ભાગેપાકકસ્તાની પુરૂષોની ગેંગ્સની ભૂમમકા અંગે રાષ્ટ્રીય ચચાવઉભી થઈ હતી. આંતમરક સમીિાના તારણો અનુસાર પોલીસ દળોએ યૌનશોષણ માટે ગેંગ્સ દ્વારા અસુરમિત બાળાઓને લલચાવી હતી અને દળો મનષ્ફળ રહ્યાં હોવાનો સ્વીકાર ગ્રેટર માસચેસ્ટર પોમલસે કયોવ છે. દળો યૌનશોષણને ઓળખી શટયાં જ ન હતાં. તારણોમાં મુખ્ય આ બાબતોનો સમાવેશ થયો છેઃ • ફમરયાદ નમહ કરવાના ક્રાઉન

ચૂલત શાકાહારી રોશની બારોટને રેલટોરાંમાંમાંસાહારી વાનગી પીરસાઈ

બલમિંગહામઃ વેલટ હમ ડ લે સ ડ્ સ હવ લ તા ર માં હટ હવ ડે લ ની રહેવાસી અને ચૂલત શાકાહારી ૨૮ વષટીય મહહલા રોશની બારોટને યુકેના એક રેલટોરાંમાં ભૂલથી હચકનની વાનગી હપરસાતાં તેને ભારે આઘાત લાગ્યો હતો. રેલટોરાંના મેનેજરે તેની માફી માગી હતી અને બીજા ભોજનના વાઉચર આપવાની ઓફર કરી હતી, જેને રોશનીએ નકારી હતી. રોશની બારોટે નાસદો‘સના બુલહરંગ આઉટલેટમાંગ્રીલ્ડ હચઝ હપઝાનો ઓડડર આપ્યો હતો. ફ્રેસડની સાથે વાત કરતાં કરતાં મોટા ભાગનું ભોજન પુરું કરી લીધાં પછી તેને ખબર પડી હતી કે તેણે હચકનની વાનગી ખાધી છે. તેણે રેલટોરાંમાં જ રડવાનું શરૂ કરી દીધું હતું. તેણે ઉલટી કરી બધુંખાધેલુંકાઢી નાખવાનો

િયાસ કયોષ પરંતું તેમાં સફળતા મળી ન હતી. આખી રાત તેની આવી હાલત રહી હતી અનેતેઊંઘી પણ શકી ન હતી. યુહન વ હ સષટી ઓ ફ બહમિંગહામમાંપ્લેસમેસટ ઓકફસર તરીકે કામ કરતી રોશનીનો ઉછેર યુકેના ચૂલત શાકાહારી હહસદુ પહરવારમાં થયો છે. તેણે કહ્યુંહતુંકે, ‘શાકાહારી હોવાની મારી પસંદગી છીનવી લેવાઈ છે. મેં હજંદગીમાં માંસ ખાધું જ નહહ હોવાનુંહુંહવેકહી શકીશ નહહ. મારાં શરીરમાં હજું તેની હાજરી વતાષય છે. હું હવે કદી નાસદો‘સમાંજઈશ નહહ.’ નાસદો‘સના િવક્તાએ જણાવ્યુંહતુંકે, ગ્રાહકનેભૂલથી માંસાહારી વાનગી પીરસાયાનો અમને ખૂબ જ અફસોસ છે. ભહવષ્યમાં આવી ભૂલ ન થાય તે માટેઅમેપગલાંલઈ રહ્યાંછીએ.

લેથટરઃ લેલટરશાયરમાં M1રોડ પર અકલમાતમાં બે તરુણીના મોત નીપજ્યાં હતાં. તેઓ ની કાર પાળાંની નીચે પડી વૃક્ષો સાથે અથડાઈ હતી. પોલીસે જણાવ્યું હતું કે આ બે છોકરીઓની વય ૧૪ અને ૧૮ વષષની હતી અને ઘટનાલથળે જ તેમના મોત થયાં હતાં. આ ઘટનામાં કાર ચલાવતી ૩૫ વષષની મહહલા તેમ જ ૧૮ વષષના એક પુરુ ષ િવાસીને સામાસય ઈજા પહોંચી હતી. પોલીસે જણાવ્યું હતું કે આ અકલમાતમાં અસય કોઈ વાહન સંકળાયેલા નથી. કસવટટીબલ બ્લેક વોટસોલ એટલટ્રા કાર શહનવારે સાંજે લેલ ટર શાયરમાં જંક શન ૧૯ અને ૨૦ની વચ્ચે કેરેજ વેની બહાર નીકળી હતી. સાંજ ના

૭થી ૭.૧૫ના સમયગાળામાં આ હવલતારમાં કાર ચલાવતાં કોઈએ પણ પોલીસનો સંપ કક સાધવા જણાવાયું છે. ડીટેકટીવ કોસસેટ બલ એડ્રીયન કીબલે કહ્યું હતું કે આ કાર M6ના જંક શન ૧૯ને પસાર કરીને એક માઈલ દૂર પહોંચી હતી. અને ઉત્તરની તરફ M1 માગગે આગળ વધી રહી હતી.

અકલમાતમાંબેતરુણીના મોત

લેલટર-બમમિંગહામ

7

દાદીમા લાધીબહેન રાવતની ૧૦૦મી વષનગાંઠ ઉજવવા પાંચ પેઢી એકત્ર િઈ હતી. દાદીમાની ૧૦૦મી વષનગાંઠ નવા વષનના લદવસેહતી, પરંતુ ઊજવણી ૪ જાન્યુઆરી, શલનવારેકરાઈ હતી, જેમાં૧૫ પલરવારજન હાજર હતા. લધીબહેન ૧૯૭૦ના દાયકામાંકેન્યાિી લેથટર રહેવાંઆવ્યાંહતાં. તેણેયુવાન વયેપલત લહરજીભાઈનેગુમાવી દીધા હતા. તસવીરમાં(બેઠેલાડાબેિી) સામજી રાવત, લાધીબહેન રાવત, કેઈલેન પટેલ અનેનમનદા રાવત છે, જ્યારે(પાછળ ઉભેલાં) લદનેશ રાવત, હંસા પંખાણીઆ, નીતા રાવત, લનમેશ પંખાણીઆ, લિયા રાવત, જ્યોલત પટેલ અનેડેલવડ રાવત છે. ક્વીન એલલઝાબેિ લિતીય િારા તેમનેજન્મલદનની વધાઈ આપતો પત્ર પણ મોકલાયો હતો.

ચાર મુસ્લલમ ગુનેગારની તલાશ

લેથટરઃ ચોરી, લૂટં , માદક પદાથોષ અને ચો રા યે લાં માલસામાનની હેરફેર જેવાં ગુ ના ઓ માં ફાહીમ ગંગાટ, અબ્દી માહન ઉથમાન, હમઝા ફાહીદ, મીરઝમાન અલી સંક ળા યેલા મનાતા લોકોને શોધવા પોલીસ ઓપરેશન ટાઈગર હેઠળ લેલટરશાયર પોલીસ દળના ડીટેક્ટટવોએ ચાર મુક્લલમ શંકાલપદોની તસવીરો જારી કરી છે. આ શંકાલપદ ગુનગ ે ારોમાંફાહીમ ગંગાટ (૨૮), અબ્દી માહન ઉથમાન, હમઝા ફાહીદ ઉફક હમસે ફાહી (૨૯) અને મીરઝમાન અલી ઉફક ઈસા દીનનો સમાવેશ થાય છે. પોલીસે એક મહહના અગાઉ, ૧૦ વોસટેડ અપરાધીની તસવીરો જાહેર કરી હતી. ઓપરેશન પર નજર રાખતા પોલીસ સુહિટેસડસટ માટટીન બેલેજણાવ્યુંહતુંકેચાર શંકાલપદોનેઓળખી કાઢી તેમનેઅટકમાંલેવાયા હતા.

પ્રોસીટયુશન સમવવસના મનણવયને અમધકારીઓએ પડકાયોવન હતો. • સત્તાવાર મવનંતીઓ છતાં તપાસ માટે પૂરતું ભંડોળ ફાળવાયું ન હતું. • બાળ યૌનશોષણ તપાસની તાલીમ ન ધરાવતાંડીટેક્ટટવ્સનેતપાસ માટે કામેલગાવાયા હતા. • ૨૦૦૮ અને ૨૦૦૯ની તપાસોમાં સંચાલકીય નજરઅંદાજની ભૂલો હતી. • ઘરેથી નાસી જનારી અસરગ્રસ્ત છોકરીઓને ફરીથી તેમના શોષણકારો તરફ જતી અટકાવવા રણનીમતઓ ઘડાઈ ન હતી. • પોલીસ અમધકારીઓમાં અસરગ્રસ્તો પ્રત્યે ભેદભાવપૂણવ વલણ હોવાની શટયતા સ્વીકારાઈ હતી.

• લેથટરમાં મકાનની સરેરાશ કકંમતમાં ૧૧ ટકાની વૃલિઃ લેલટરમાં મકાનની સરેરાશ કકંમતમાં ૨૦૧૩માં ૧૧ ટકાનો વધારો થતાં સરેરાશ કકંમત ૧૫૨,૦૫૨ પાઉસડથી વધી ૧૬૮,૭૭૮ પાઉસડ થઈ હતી. આ સાથે યુકેમાંમકાનોની કકંમતમાંનાટ્યાત્મક રીતેવધી હોય તેવાંપાંચ શહેરોમાંલેલટરનો ચોથા ક્રમેસમાવેશ થયો છે. માસચેલટરમાંમકાનની સરેરાશ કકંમતમાં૨૧ ટકાની વૃહિ થઈ હતી. આ પછી, બ્રાઈટન અનેબહમિંગહામનો ક્રમ છે. યુકેમાંમકાનની રાષ્ટ્રીય સરેરાશ કકંમત ૭.૧ ટકા વધી હતી.

HEREANDNOW365

પોલીસની અનેક ભૂલોથી રોશડેલ સેક્સ ગ્રુમમંગ ગેંગ્સ ફૂલીફાલી હોવાનુંતારણ


8

11th January 2014 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

‘આપ’, ગુજરાત અનેફેસ્ટિવલ

કેજરીવાલના તમામ પ્રધાનોએ ઝટપટ રવદેશી કાર ઇનોવા વાપરવી શરૂ કરી દીધી તેનાથી ‘આપ’ રવશેની મુગ્ધતા ઘણી રીતેઓછી થઈ ગઈ છે.

તસિીરેગુજરાત ચિષ્ણુપંડ્યા

અમદાિાદમાંસાચિત્ય ઉત્સિ

કલસચરયા અનેજસપાલ

ગુજરાતમાં ‘આપ’ (આમ આદમી પાટટી)ને કનુભાઈ કલસરરયા અનેજસપાલ રસંહ મળ્યા તેના પરથી તેના પ્રભાવ-અભાવનો અંદાજ મળી જાય છે. બન્ને છેલ્લાં વષોોમાં ચૂંટણીમાં પરારજત ધારાસભ્યો છે. પણ અયયારેતો તેની નજર એકલા રદલ્હીમાં, એકલા કેજરીવાલ તરફ છે. બાકી બધા તો ધોળી ટોપી પહેરીનેફરેછે, પણ ધાયુુંકેજરીવાલનું થાય છે. હમણાં અન્નાના પૂવો લલોગર તેમ જ સંદીપ રાવે ‘નેટ’ પર જે મારહતીઓ આપી છે તે ચોંકાવનારી છે. ‘પરરવતોન’, ‘પબ્લલક કોઝ રરસચોફાઉસડેશન’, ‘કબીર’ વગેરેકેજરીવાલ આરણ કંપનીની ટવૈબ્છછક સંટથાઓને કરોડો રૂરપયા બહારથી આવે છે તેમાં સીઆઇએ, વલ્ડડ બેસક, ‘પાનોસ’, ‘પોપ્યુલેશન કાઉબ્સસલ’, ‘અવાજ’, ‘રહવોસ’ વગેરે સંગઠનોનો હાથ છે. એક આશંકા એવી છે કે પ્રશાંત ભૂષણે કાશ્મીરમાં જનમત અને લશ્કર હઠાવી લેવાની જે વાત કરી હતી તે અમેરરકન રવદેશ નીરતને માફક આવી છે. આથી ભારતમાં નરેસદ્ર મોદી અને ભાજપ સત્તા પર ના આવેએટલેકેજરીવાલનેઊભા કરી દીધા છે. ટટીવન સોલરનકના જાહેર એકરાર મુજબ ૩ લાખ ૬૯ હજાર ડોલર તો એકલા ‘કબીર’ સંટથાને અપાયા. તેના સંચાલક મનીષ રસસોરદયા છે, અને તે કેજરીવાલના જમણા હાથ છે. ગુજ રાતમાં મોદી-સરકાર ના રહે તે માટે ડચ દૂતાવાસે એનજીઓ HIVOS દ્વારા ૨૦૦૮થી ૨૦૧૨ સુધીમાં૧૩ લાખ યુરો (સવા નવ કરોડ રૂરપયા)નો નાણાંકીય ધોધ ગુજ રાતમાં ઠાલવ્યો, એટલે ગુજરાતની જે સેક્યુલર એનજીઓ મોદી-રવરોધનો મંચ રચે

જસપાલ ચસંિ

કનુભાઈ કલસચરયા

છે તેના તરફ શંકાની સોય વળે તેમાં નવાઈ નથી.

સીઆઈએની િાલ?

અમેરરકાએ ફફલીપાઇસસમાં ક્વેરરનોની છબી બગાડીને નોઇસોનારલટટ પાટટીનેમદદ કરી, તેનેઆંતરરાષ્ટ્રીય ટતરે‘ડટટી રિક્સ’ નામ અપાયું હતું. આના જ ભાગરૂપે અરરવંદ કેજરીવાલને મેગેસેસ એવોડડ અપાયાની આશંકા આ તમામ ‘લલોગ્સ’માં જે રીતે થઈ તેની ચચાોરદલ્હીથી ગાંધીનગર સુધી ચાલેછે. કોંગ્રેસે‘આપ’નેઆપેલુંસમથોન પણ આ ખેલનો જ એક રહટસો છે, એમ પણ જણાવાઈ રહ્યુંછે. કેજરીવાલે‘પોતેઇમાનદાર છે, આમ આદમી છે’ એવી છબી ઉપસાવી તો ખરી, પણ તેચાલુરાખવા ભારે તૈયારી કરવી પડશે. પ્રથમ ગ્રાસે તેમણે કોંગ્રેસની મદદ લીધી (એક હોટેલમાં ‘આપ’, કોંગ્રેસ અને એક ઉદ્યોગપરતએ આ કારસો રછયો છે. કેટલાકના મતે રદલ્હીના ઓટો-ઉદ્યોગનો એક ઉદ્યોગપરત તેમાં સામેલ હતો. બીજા કેટલાક એમ માનેછેકેએક ગુજરાતી ઉદ્યોગપરત તેમાં સામેલ હતા.) બીજી તકલીફ યયાં પેદા થઈ કે ‘સાદા-સીધા’ રહેવાની હાકલ કરતાં કેજરીવાલને માટે આલીશાન બંગલો ફાળવવામાંઆવ્યો. મીરડયાએ તેવાતનેચગવી એટલેકેજરીવાલેતે મકાનમાંજવાનુંટાળ્યું. ‘ટવરાજ’ પુટતકમાં‘ટવદેશી’ની રચના કરનાર

ગુજરાતે હમણાં બે સારહબ્યયક પ્રસંગો ઊજવ્યા. એક આણંદમાં સારહયય પરરષદનું અરધવેશન થયું. બીજું, જાસયુઆરીની ૩-૪-૫ તારીખે અમદાવાદમાં ‘રલટરેચર ફેબ્ટટવલ’ ઊજવાયો. િણ રદવસમાં ૭૦ સારહબ્યયકોએ ચચાોમાં ભાગ લીધો. લગભગ ૪૮ સિો યોજાયાં, તેના આયોજકો તસવી કારરયા, સમફકત શાહ, રનરમત્ત કારરયા તેમ જ નૌરશલ મહેતા, ધીરેન અવારશયા, અરવનાશ પારેખ, અરુણા મહેતા, રનહારરકા શાહ, રાજેસદ્ર પટેલ, રચંતન પંડ્યા, પારસ જહા, જુમાના શાહ અનેશ્યામ પારેખ... આ બધાંનેઅરભનંદન ઘટેછેકારણ કેઆ પ્રકારનો સારહયય-ઉયસવ પહેલી વારનો હતો જેમાંહોંશેહોંશેયુવાનોએ પણ ભાગ લીધો. મારા ભાગે સનત મહેતા - જયનારાયણ વ્યાસની સાથે‘મુનશીના મુંજાલ’ની ચચાોકરવાની આવી હતી. આ ઉપરાંત રઘુવીર ચૌધરી, મધુરાય, વષાોઅડાલજા, ઇલા આરબ મહેતા, બળવંત જાની, ઉપેસદ્ર રિવેદી, જય વસાવડા, કાજલ ઓઝા, કુમારપાળ દેસાઈ, સૌમ્ય જોષી, અજય ઉમટ, ડો. સુમન શાહ, રદનકર જોશી, ભાગ્યેશ જ્હા, અતુલ કરવલ, હસમુખ અરિયા, રવનોદ ભટ્ટ, સંજય છેલ, પ્રીરત સેનગુપ્તા, એષા દાદાવાલા, રરતલાલ બોરીસાગર, દલપત પરિયાર, ભરત ઘેલાણી, ગુણવંત શાહ, ચીનુ મોદી, રાજેસદ્ર શુકલ અનેબીજા ઘણા (લગભગ ૭૦થી વધુ)એ ચચાોમાંભાગ લીધો... મારાંસિમાં‘મુનશીનો મુંજાલ’ની ચચાોદરરમયાન મેંકહ્યુંકેસાહેબો, ‘રુડી ગુજરાતી વાણીનો હું વકીલ છું...’ એમ દલપત રામે અમટતુ નહોતું કહ્યું, મુનશીએ તો તેનાં તમામ પાિોની પાછળ ‘ગુજરાતની અબ્ટમતા’ની ભાવનાનેઆરાધી હતી. આજનો દેશરવદેશનો ગુજરાતી યુવક કહેશેઃ‘ફફર ભી રદલ હૈગુજરાતી!’ ફેબ્ટટવલનો ઇરાદો ‘ફન’નો યે હતો, તે ભલે, પણ આ પ્રકારના ‘ફન’માંથી યેસારહયયની ચેતના પ્રકટ થઈ શકેછે.

ગઝલકાર ચિનુમોદીનેસાચિત્ય અકાદમી પુરસ્કાર ‘સૌરાષ્ટ્રનો ટવાતંત્ર્ય સંઘષષ’ ગ્રંથનુંમોરારરબાપુના હાથેલોકાપષણ

અમદાિાદઃ સારહત્ય અકાદમીએ ગત સપ્તાહે ગુજરાતી ગઝલકાર રચનુ મોદીના ગઝલસંગ્રહ ‘ખારાં ઝરણ’નેપુરથકાર આપ્યો હતો. ૭૩ વષષીય ચિનુમોદી અમદાવાદમાંરહે છે અને કરવતા, ગઝલ, નાટ્યલેખન તથા સારહત્યસજષન પણ કરેછે. ‘ખારાં ઝરણ’ ગઝલસંગ્રહ

૨૦૧૦માં પ્રગટ થયો હતો. આ ગઝલ સંગ્રહમાંની ગઝલો

$ #$! !" $ !" "# !" $ ' #" ( # ! # "" !! !" "" $# # " ' % & $% # " $ #$! !" $ !" "# !" $ $ %" $ ' ! !% ! $ !# "$! % ! $ !# $ & #

(* !*

%

EMIRATES NOW OFFERING 30K TO INDIA

Ãщºђ³Ц ╙¾ΐЦ´ЦĦ ĺЦ¾щ» એ§×ª અ¸щ ¢Ь§ºЦ¯Ъ ¶ђ»Ъએ ¦Ъએ ±Ь╙³¹Ц³Ц કђઇ ´® ç°½щ §¾Ц Âç¯Ъ એº ╙ªકЪª ¸Цªъ અ¸Цºђ Âє´ક↕ કºђ

%% ,( 0

/

& $% )* .$' # % $ "& $% (& .& # ) *$ "& $% (& +$, #-* #$%% ( (!! $%% + ' $"# ( (' ('

APPPOINTED TRAVEL AGENT

56, Plashet Road, London E13 0RQ Tel: 020 8548 8090

રાજકોટઃ સૌરાષ્ટ્રના થવાતંત્ર્ય સંઘષષનેપહેલી જ વાર, ૧૮૫૭થી ૧૯૪૭ના તમામ દથતાવેજી તથ્યો અનેલોકજબાન પર જળવાયેલી તવારરખને શબ્દથથ કરવાનું કાયષ ખ્યાત લેખક-પિકારસંશોધક રવષ્ણુ પંડ્યા અને ડો. આરતી પંડ્યાએ ગ્રંથ થવરૂપેકયુું તેને જાણીતા કથાકાર આદરણીય મોરારર બાપુએ હારદષક અરિનંદન આપ્યા હતા. ૨૬ રડસેમ્બરના રોજ સૌરાષ્ટ્ર યુરનવરસષટીના સિા િવનમાં િરચક હાજરી સાથે યોજાયેલા કાયષક્રમમાં, મેઘાણીસન્માન મેળવનાર સારહત્યકાર કનુિાઈ જાની, કુલપરત મહેન્દ્રિાઈ પાડરલયા, મહામાિ

Early bird offers for advance bookings on your flights and packages... Please call 0208 909 1752

-(, ,$(' (* & *" ' $ + % 1$'" "$. -+

2 ( $%

રચનુિાઈએ તેમનાં પત્ની િંસાબિેનની યાદમાં લખી હતી. રચનુિાઈએ કહ્યું હતું કે હંસાનું અવસાન થયાને૨૦ વષષથયાંછે. પહેલાં૧૦ વષષમાંજેગઝલો લખાઈ એ ‘સરહયર’ નામેપ્રગટ થઈ અને છેલ્લાં ૧૦ વષષની ગઝલો ‘ખારાં ઝરણ’માંસમાવાઈ છે. સારહત્યકારોમાં થપષ્ટવિા તરીકેવધુઓળખાતા રચનુિાઈના કરવતાના ૧૬ પુથતકો અને નવલકથા તથા લઘુકથાના ૧૭ પુથતકો પ્રકારશત થઈ ચૂક્યાં છે. રચનુિાઈએ ૧૪ નાટકો લખ્યાંછે તો રનબંધના પાંચ અનેસંકલનના ચાર પુથતકો પણ લખ્યાં છે. રચનુિાઈએ આ અગાઉ ૧૦થી વધુ અવોડડથી સન્મારનત કરવામાં આવ્યા છે.

Tel: 0208 548 8090

Ahmedabad Mumbai Delhi Bangalore

WORLDWIDE Ahmedabad Rajkot Bhuj Mumbai Delhi

DISCOUNTED FLIGHTS & HOLIDAYS fr £440* Mombasa fr £550 fr £550 Nairobi fr £450 fr £550 New York fr £380 fr £405* Chicago fr £450 fr £429 Toronto fr £398

Inclusive of tax. Subject to availability. Prices are valid during off peak times. T&C’s apply

www.aftatravel.co.uk

111, Kenton Road, Near Kenton Station, Harrow, HA3 0AN

fr fr fr fr

£75 £65 £65 £75

Goa Dubai Nairobi

રમેશ પરમાર સરચવ િાગ્યેશ જહા તેમ જ રાજ્યના રશક્ષણ પ્રધાન વસુબહેન રિવેદી ખાસ ઉપસ્થથત હતાં. સૌરાષ્ટ્ર યુરનવરસષટી અને મેઘાણી લોક સંશોધન કેન્દ્રના ઉપક્રમે યોજાયેલા કાયષક્રમમાં લોકારપષત પુથતક ‘સૌરાષ્ટ્રનો થવાતંત્ર્ય સંઘષષ’ અને સામરયક ‘લોકગુજષરી’નો પરરચય આપતાં પ્રા. બળવંત જાનીએ કહ્યું કે રવષ્ણુિાઈએ થવાતંત્ર્ય જંગ રવશે કરેલું સંશોધન સીમાડા રવનાનું છે અને ગુજરાત, દેશ તેમ જ રવદેશો સુધી રવથતરેલુંછે. પ્રથતુત પુથતકમાં ૧૮૫૭ના રવપ્લવથી ૧૯૪૭ની આરઝી હકુમત સુધીની રવગતો સમાવી લેવાઇ છે. જેમાં વીર વાઘેરોનો રણસંગ્રામ, કનરા ડુંગર પર ૮૨ ખાંિીઓની કથા કહેતો મઈયા રાજપૂતોનો સત્યાગ્રહ, નાના સાહેબ પેશવાનો મોરબીરશહોરમાંઅંરતમ રનવાસ, કેનેડા

fr £75 fr £81 fr £188

સુધી પહોંચેલા ‘ગદર’ ક્રાંરતકાર-પિકાર છગન ખેરાજ વમાષને ફાંસી, દયાનંદ સરથવતીનો ૧૮૫૭ સાથેનો નાતો, રવવેકાનંદ-નાનાસાહેબ રમલાપ, આરઝી હકુમતનો જૂનાગઢ-મુરિનો સંઘષષ, દીવમુરિ સત્યાગ્રહ વગેરેની રવગતે મારહતી અપાઇ છે. ઉપરાંત સૌરાષ્ટ્રમાં રાજકોટ, લીંબડી, વઢવાણ, વીરમગામ, ખાખરેચી, જામનગર વગેરે ૧૫ જેટલા સત્યાગ્રહોની રવગતો પણ સામેલ કરાઈ છે. ૧૦૦ જેટલા ફોટોગ્રાફ્સ પણ અપાયા છે. ‘ગુજરાત સમાચાર’ના કટાર લેખક રવષ્ણુ પંડ્યા અને તેમનાં પત્ની આરતી પંડ્યાનો ‘ગુજરાતના ક્રાંરતતીથોષ’ ગ્રંથ આ પહેલાં ‘ગુજરાત સમાચાર’ના ઉપક્રમેઅમદાવાદમાંમુખ્ય પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને પૂ. મોરારર બાપુના વરદ હથતે ૨૦૧૦માં લોકારપષત કરાયો હતો.

All fares are excluding taxes

BOOK ONLINE WITH www.travelviewuk.co.uk SPECIAL FARES ON BA AND JET AIRWAYS We do visas to India, Dubai and China

Many more destinations and airlines available.

Email: accounts@travelviewuk.co.uk Package Tours to Kerala - God’s own country available Fully protected Atol bonded. Special baggage allowance 46k Website: www.travelviewuk.co.uk

Special fares to INDIA on


11th January 2014 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

ગુજરાતી દાનવીર ડો. દીપચંદ ગારડીનુંમુંબઇમાંનનધન

મુંબઇઃ અનેક સંથથાઓમાં દાન આપનાર અનેભારતના ભામાશા તરીકે િોકચાહના મેળવનાર દીપચંદભાઈ ગારડી (૯૮)નું સોમવારે મોડી રાત્રે મુંબઇમાં લનધન થયું છે. ૨૫ એલિિ, ૧૯૧૫ના રોિ રાિકોટ નજીકના પડધરીમાં િન્મેિા દીપચંદભાઇ છેલ્િા ૨૦ લદવસથી મું બ ઇ ની હો સ્ થપ ટ િ માં સારવાર હેઠળ હતા. તેમના બંને પુત્રો લવદેશમાં હોવાથી તેઓ આ સમાચાર મળતાંતાત્કાલિક મુંબઇ પહોંચ્યા હતા. સદગતના લનધનથી સામાલિક અને શૈક્ષલણક ક્ષેત્રે શોક છવાયો છે. મુખ્ય િધાન નરેન્દ્ર મોદી સલહતના આગેવાનોએ દીપચંદભાઇને શ્રદ્ધાંિલિ પાઠવી હતી. દીપચંદભાઈએ િાથલમક લશક્ષણ પડધરીમાં િીધુ, બાદમાં

ભાવનગર અને સુરેન્દ્રનગર, મુંબઈ ખાતે અભ્યાસ કયોિ હતો. અભ્યાસમાં ખૂબ તેિથવી દીપચંદભાઈએ િંડનમાં બેરીથટરની પદવી િાપ્ત કરી હતી. ડો. દીપચંદભાઈએ આરોગ્ય, સામાલિક તેમ િ શૈક્ષલણક ક્ષેત્રે િાખો દરરોિ રૂલપયાનું દાન કરવાનો રેકોડટ તેમના નામે થથાપ્યો છે. તેમણે સૌરાષ્ટ્ર યુલન વ લ સિટી માં કરોડો રૂલપયાનું દાન સખાવત કયુું છે. આ યુલનવલસિટી દ્વારા દીપચંદભાઈને ડી'િીટની પદવી એનાયત કરવામાંઆવી છે. તેઓ સુરેન્દ્રનગરના વઢવાણના વતની હોવાથી તેમણે ત્યાં અનેક સંથથામાં દાન આપ્યું છે. િૈન આગેવાન દીપચંદભાઈ મુંબઈથી અવારનવાર મૂળી ખાતેના માંડવરાયજીના દશિનાથવે આવતા હતા.

સંશિપ્ત સમાચાર

• પતંગ મહોત્સવમાં૩૫ દેિોના પતંગબાજો ભાગ લેિેઃ અમદાવાદના સાબરમતી લરવરફ્રન્ટ ખાતેતા.૧૧થી ૧૩ જાન્યુઆરી દરમ્યાન યોજાનારા આંતરરાષ્ટ્રીય પતંગમહોત્સવમાંઆ વખતેલવશ્વના ૩૫ દેશોના પતંગબાિો ભાગ િેશ.ે આ વખતના પતંગ મહોત્સવમાં થીમ પેલવલિયન, ફુડ કોટટ, એડવેન્ચર પેલવલિયન, આલદત્ય થતુલત, બાળકો દ્વારા સૂયન િ મથકાર, વગેરે ભારેઆકષિણ િમાવશે. બીજી તરફ ૭ અને૮ જાન્યુઆરીએ ન લદલ્હી અનેમુબ ં ઇમાંગુિરાતનો પતંગ મહોત્સવ યોજાશે. ૯ જાન્યુઆરી સાપુતારા અને૧૦મીએ કચ્છના માંડવી અનેઘોરડો ખાતેપતંગ મહોત્સવ યોજાશે. • શવદેિ ગયેલા ચાર શિિકોનેિો કોઝ નોશિસઃ સરકારી શાળાઓમાં રજા મૂકી લવદેશ િતા રહેિા લશક્ષકો સામે આણંદ લિલ્િા િાથલમક લશક્ષણાલધકારીએ િાિ આંખ કરતાં ચાર લશક્ષકોને શો કોઝ નોલટસ ફટકારી િેલખત ખુિાસો માંગ્યો છે. આ લશક્ષકો સંતોષકારક ખુિાસો લનયત સમયમયાિદામાંનહીં આપેતો તેમનેસથપેન્ડ કરવા સુધીની કાયિવાહી હાથ ધરાશે. રાજ્ય સરકાર િાથલમક લશક્ષણનેિાધાન્ય આપી એકપણ બાળક લશક્ષણથી વંલચત ન રહી તેમાટેિાથલમક લશક્ષકોની ભરતી કરે છે, પરંતુએનઆરઆઈ હબ ગણાતા ચરોતરમાંલવદેશની ઘેિછાનેિઈને લશક્ષકો તક મળતાંિ રજા મૂકીનેલવદેશ ચાલ્યા િતાંિાથલમક લશક્ષણ ઉપર લવપરીત અસર પડેછે. િેચાર લશક્ષકોનેશો-કોઝ નોલટસ ફટકારી છેતેમાંઅગાસ થટેશન િાથલમક શાળાના પી. જે. બ્રહ્મભટ્ટ, રામનગર કોટા તિાવડી િાથલમક શાળાના નેહલબેન એ. પિેલ, ઉમરેઠ સૈયદપુરા િાથલમક શાળાના શિયંકાબેન આર. મકવાણા અનેઉમરેઠ બ્રાન્ચ કન્યા શાળા-૩નાંનીલાબહેન એ. પિેલનો સમાવેશ થાય છે. • કોંગ્રસ ે ની સદાચાર યાત્રાનો િારંભઃ ગુિરાત કોંગ્રસ ે દ્વારા આયોલિત સદાચાર યાત્રાનો મંગળવારે ગુિરાત િદેશ કોંગ્રસ ે િમુખ અિુન િ મોઢવાલડયાએ પોરબંદર ખાતેથી િારંભ કરાવ્યો હતો. જ્યારેબનાસકાંઠા લિલ્િાનાંથરાદ ખાતેથી લસધ્ધાથિપટેિ, પાટણ લિલ્િાનાંવારાહી ખાતેથી કકરીટ પટેિ અનેભાવલસંહ રાઠોડેસદાચાર યાત્રાનેિથથાન કરાવ્યુંહતુ.ં િોકસસભા ચૂટં ણી પૂવવે સંગઠનમાં િાણ ફૂક ં વાનાં હેતથ ુ ી કોંગ્રસ ે દ્વારા આયોજીત આ યાત્રાનેપોરબંદરમાંસંબોંધતા અિુન િ મોઢવાલડયાએ િણાવ્યુ કેગુિરાતમાંકાયદો અનેવ્યવથથાની સ્થથતી કથળી છેઅનેિૂટં , ખૂન અનેબળાત્કારનાંગુનાનુંિમાણ વધ્યુંછે. સદાચાર યાત્રા ૨૩ જાન્યુઆરી સુધી રાજ્યમાં૪૯૦૦ કકિોમીટરનુંઅંતર કાપશેઅનેિનસંપકકકરશે. • આસારામની દવા બોગસઃ આશારામ આશ્રમની દવા પર છાપવામાં આવેિા તત્વો બોગસ નીકળ્યા છે. થફૂલતિવધિક અને કફ-પીત નાશક આયુવલદક વે દવાના સેમ્પિ હોવાનુંિણાવનાર આશ્રમ સંચાિકોના દવા પર િખાયેિા તમામ દાવા િેબોરેટરી ટેથટીંગમાંલનષ્ફળ ગયા હોવાની લવગત જાણવા મળી છે. ડ્રગ્સ એન્ડ ફૂડ કંટ્રોિ લવભાગ દ્વારા ફોિદારી કાયિવાહી કરવામાંઆવનાર હોવાની લવગત જાણવા મળી છે. ૧૦ ઓક્ટોબરના રોિ સુરત ઉપરાંત અમદાવાદ અને ગુિરાતના અન્ય આશ્રમોમાંથી દવાના સેમ્પિો િેવામાંઆવ્યા હતા. તમામ દાવાઓ ખોટા નીકળતા ડ્રગ્સ એન્ડ ફૂડ કંટ્રોિ એક્ટ ૧૯૪૦ િમાણેકાયિવાહી કરાશે. • મોદી, અમીત િાહ સામેફશરયાદ નોંધવા પોલીસની નાઃ ભૂિના સોની પલરવારની આકકકટક્ે ટ યુવતી કોઈપણ િકારની ગુનાઇત િવૃલિમાં સંકળાયેિી ન હોવા છતાંખોટા દથતાવેિો ઊભા કરી મોબાઈિ કંપનીઓને છેતરી તેના પર જાસૂસી કરાવવા બદિ મુખ્ય િધાન નરેન્દ્ર મોદી, તત્કાલિન ગૃહ રાજ્ય િધાન અલમત શાહ, ઉચ્ચ પોિીસ અનેવલહવટી અલધકારીઓ અરુણ કેશમાિ, વૈષ્ણવ, ડાભી અનેઆગળ તપાસમાંમળેતેતમામ સામેિ સોમવારેસથપેન્ડેડ આઈએએસ અલધકારી િદીપ શમાિએ ગાંધીનગર સેક્ટર ૭ પોિીસ થટેશનમાંફલરયાદ આપી હતી. િોકે, પોિીસેફલરયાદ દાખિ કરવાનો ઇન્કાર કરી તેનેઅરજી થવરૂપેથવીકારીનેજાહેર કયુુંછેકે, આ કેસમાંતપાસ પંચ લનમાયુંછેઅનેપંચની િોગવાઈ િમાણેિેબાબતેતપાસ પંચ લનમાયુંહોય તેમાંફલરયાદ નોંધવાની હોતી નથી.

રાજ્યમાંભરશિયાળે માવઠુંઃ ખેતીનેનુકસાન

ગુજરાત

9

નતસ્તા સેતલવાડ નવરુદ્ધ રમખાણ પીનડતોનુંભંડોળ ઓળવવાની ફનરયાદ

અમદાવાદઃ વાતાવરણમાં અચાનક પિટો આવતાં ૨ જાન્યુઆરીએ ઉિર ગુિરાત, આવ્યા હતા. જે તેમણે ચરોતર અનેઝાિાવાડના લવલવધ અમદાવાદઃ ગુજરાતમાં પોતાના અંગત ખાતામાં વષષ ૨૦૦૨માં થયે લ ા લવથતારોમાં માવઠું થયું હતું. જમા કરી દીધા હતા અનેજે રમખાણોમાં મુ ખ્ ય પ્રધાન લશયાળામાં માવઠું થતાં રલવપાક હે તુ માટે આવ્યા હતા તેમાં નરે ન્ દ્ર મોદીને સતત પર સંકટ ઊભું થયું છે અને ખેડૂતોના જીવ અધ્ધર થઈ ગયા ભીંસમાં લેનાર સામાજજક તેમણેઉપયોગ કયોષનથી. હતા. પાટડીમાં મીઠાના અગરને કાયષકર તિસ્િા સેિલવાડ આ અંગે જતસ્તા નુકસાન થયુંછે. સેતલવાડે જણાવ્યું હતું કે અને તેમના પજત જાવેદ ગાંધીધામના મચ્છુનગરમાં આનંદ હવે મુશ્કેલીમાં ગુલબગષ સોસાયટીમાં ભોગ આવી ખાતરી ૨૦૦૭થી આપી રહેતા યુવાનનું વહેિી સવારે મૂકાયા છે. તેમની સામેગુલબગષ હતી, પણ તે જદશામાં કોઈ બનેલાઓને ન્યાય અપાવવાના ઠંડીમાં ઠૂંઠવાઈ િવાથી મૃત્યુ તેના સંઘષષમાં અત્યાર સુધી જે સોસાયટીના રહીશોએ આપેલી કાયષવાહી થતી નહોતી. નીપજ્યું હતું. વધુ એક યુવાન પ્રકારે તેની સામે વેરવૃજિ ફજરયાદની તપાસ બાદ ગત મોતને ભેટતા કચ્છમાં ઠંડીનો ૨૦૧૨માં રહીશોને ખ્યાલ દાખવીને ખોટા કેસ ઊભા સપ્તાહે શહે ર ક્રાઈમ બ્રાન્ચે જતસ્તા મૃત્યુઆંક ત્રણ પર પહોંચી ગયો આવ્યો કે જતસ્તા તેમના પજત છે. આણંદ લિલ્િાના ખંભાત સજહત કુલ પાંચ વ્યકકતઓ સામે જાવેદ આનંદે ગુલબગષના નામે કરવામાં આવ્યા છે તેમાં આ પંથકમાં સામાન્ય છાંટા પડ્યા છેતરજપંડીનો ગુનો દાખલ કયોષ કરોડો રૂજપયાનું ભંડોળ જવદેશથી ફજરયાદ વધુ એક ઉમેરો છે. હતા. ખેડા લિલ્િાના નલડયાદમાં છે. ગુલબગષ સોસાસટીના રહીશ મગાવ્યું હતું, જે અસરગ્રસ્તોને ગુલબગષ સોસાયટીના રહીશોના છાટાં થતાં રોડ ભીંજાઈ િવાની ફિરોઝ પઠાણ અને અન્ય નામેતદ્દન બનાવટી લેટરહેડ પર સાથે ઠંડીનો સૂસવાટો ફેિાયો રહીશોએ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩માં મળવાને બદલે તેમણે પોતાના પોતાની સામે ફજરયાદ થઈ છે બેંક ખાતામાં જમા કરાવ્યું હતું. હતો. ક્રાઈમ બ્રાન્ચનેઅરજી આપી દાદ આ અંગેની અરજી મળ્યા બાદ અને આ અંગે ક્રાઈમ બ્રાન્ચના ઉિર ગુિરાતમાં ગાત્રો માગી હતી કે જતસ્તા સેતલવાડ પોલીસે તેની તપાસ શરૂ કરી જોઇન્ટ પોલીસ કજમશનર એ કે થીજાવતી ઠંડીથી િોકો ઠુઠવાયા અને તેમના સાથીઓએ ગુલબગષ હતી. જે અંગે તેમણે મુંબઈ શમાષનુંધ્યાન પણ દોરેલુંહોવાનું કડી, મહેસાણા, હતા. લહંમતનગર, િાંલતિ, લભિોડા, સોસાયટીના સળગી ગયેલા ચેજરટી કજમશનર તેમ જ તેમણેઉમેયુુંહતું. પોલીસની તપાસના આધારે મોડાસા, બાયડ તેમ િ પાટણના મકાનો તેમની સ્વૈચ્છછક સંસ્થા જતસ્તાના મુબ ં ઈના બેન્ક એકાઉન્ટ કેટિાક લવથતારોમાં છાટાં પડતાં દ્વારા ખરીદી લેવાશે અને તે તપાસ્યા હતા. જેના આધારે ક્રાઈમ બ્રાન્ચે જતસ્તા સામે ખેડૂતોનોના જીવ અધ્ધર થઈ મકાનોને રમખાણોની યાદમાં પ્રાથજમક તપાસમાં ફજલત થયું આઈપીસી ૪૦૬, ૪૨૦ અને ગયા હતા. ભારે ઠંડીને કારણે સંગ્રહાલયમાં રૂપાંતરણ કરાશે. હતું કે ગુલબગષ સોસાયટી માટે ૧૨૦ તેમ જ આઈટી એક્ટ હેઠળ િનજીવનને વ્યાપક અસર થઇ જતસ્તાએ ગુલબગષના રહીશોને જવદેશથી કુલ રૂ. ૧.૫૧ કરોડ ગુનો નોંધ્યો છે. હતી. • ઉમંગ ઠક્કર ૫૦ લાખના જામીન પર મુક્તઃ રૂ. ૨.૬૫ કરોડના સલવિસ ટેક્સની ચોરીના કેસના આરોપી અનેધમિદવે ઇન્ફ્રાથટ્રક્ચર લિલમટેડના ચીફ મેનલેિંગ લડરેક્ટર ઉમંગ ઠક્કરનેફોિદારી કોટટના એલડશનિ ચીફ મેટ્રોપોલિટન મેલિથટ્રેટ મમતા કે. ચૌહાણેરૂ. ૫૦ િાખના શરતી જામીન પર મુક્ત કરવાનો આદેશ કયોિછે. આરોપી તપાસ એિન્સી સમક્ષ સતત છ માસ સુધી તપાસમાંસહકાર આપવા માટેસપ્તાહમાંએક વાર હાિર થવાનુંરહેશ.ે


10

11th January 2014 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

પણ ‘મૌન’મોહન સિંહ બોલ્યા શા માટે?

અત્યાર સુધી મનમોહન વસંહ બોલતા નથી, બોલતા નથી એિી ફવરયાદ થતી રહી છે. હિેતેઓ બોલ્યા છેતો બધાનેએ પ્રશ્ન થઇ રહ્યો છેિેતેઓ બોલ્યા શા માટે? દરેિ પત્રિાર પવરષદ સાથેિોઇ ચોક્કસ ઉદ્દેશ િેિારણ જોડાયેલુંહોય છે. પરંતુઆમાંતો પત્રિાર પવરષદ પૂરી થયા પછી પણ િોઇનેસમજાયુંિેઆમાં ખાસ હતુંશુ?ં બસ જાહેરાત થઇ હતી - િડા પ્રધાન મનમોહન વસંહ પત્રિાર પવરષદ સંબોધશે. અનેતેમણે દસ િષવના શાસનની છેલ્લી િહી શિાય એિી પત્રિાર પવરષદ સંબોધી. ત્રણ િષષેતેઓ માધ્યમો સમક્ષ હાજર થયા હતા. ભ્રષ્ટાચાર, ખોરંભેપડેલો આવથવિ વિિાસ, રાજિીય પીછેહઠ અને એિ પછી એિ હારના માહોલમાંતેમણેપત્રિારોનેમળિાની જાહેરાત િરી ત્યારેઘણાનેલાગ્યુંિેતેઓ અટિેલા આવથવિ સુધારાને આગળ ધપાિિાનો અણસાર આપશે. તિાભાવિિ છે િે એિ અથવશાતત્રી િડાપ્રધાન પાસે આ જ અપેક્ષા હોય. પણ આિું િંઇ બન્યું નહીં. તેઓ િડા પ્રધાન પદના િોંગ્રસ ે ી ઉમેદિાર તરીિેરાહુલ ગાંધીનુંનામ નક્કી હોિાનો સંિતે આપશેતેિી આશા હતી. તેિું ય િંઇ બન્યુંનહીં. આથી ઉલટુ,ં ‘મૌન’મોહન તરીિે િગોિાયેલા મનમોહન વસંહે- તિભાિથી વિપવરત ભાજપના િડા પ્રધાન પદના ઉમેદિાર નરેન્દ્ર મોદી પર સીધો પ્રહાર િયોવ. તેમના શબ્દો િંઇિ આિા હતાઃ હુંવનષ્ઠાપૂિિવ િહુંછુંિેમોદી દેશના િડા પ્રધાન બન્યા તો તેદેશ માટેવિનાશિ હશે. અથવશાતત્રી િડા પ્રધાન િદાચ િાતનેઆડેપાટે લઇ જિા માગતા હતા, પણ િેડો મૂિે તો પત્રિારો શાના? પત્રિારોએ ફૂગાિો, ભ્રષ્ટાચાર, મોંઘિારી, સરિારી અવનણાવયિા અનેતેમની યુપીએ સરિારના િૌભાંડો જેિા મુદ્દાઓ પર ચોમેરથી ઘેયાવ ત્યારે મનમોહન વસંહ લાચાર જણાયા. તેમણેલૂલો બચાિ િયોવિેમારા િાયોવનુંજેરીતેમૂલ્યાંિન થઇ રહ્યુંછેતે મારી સાથે અન્યાય છે. મને આશા છે િે ઇવતહાસ મારી સાથેન્યાય િરશે. મનમોહન વસંહનો આ જિાબ ખરેખર રીઢા રાજિારણી જેિો હતો. જે વ્યવિએ ૧૯૯૧માં એિ પ્રખર અથવશાતત્રી તરીિે દેશની આવથવિ દશા અનેવદશા બદલિામાંવનણાવયિ ભૂવમિા ભજિી હતી, જેવ્યવિએ વિશ્વતખ્તેભારતનુંતથાન ઝડપથી વિિસતા રાષ્ટ્ર તરીિેમૂિી દેખાડ્યુંહતુંતેમનો આ રાજિીય જિાબ સહુ િોઇ માટે આશ્ચયવજનિ હતો. સહુ િોઇ તેમની પાસેથી આવથવિ વિિાસથી માંડીનેતેમની સરિારની આવથવિ ગોબાચારી અંગેના તાકિિિ જિાબ ઇચ્છતા હતા, પણ તેમના ઉત્તરો ભાગ્યે જ તિિસબ ં દ્ધ હતા. િોલસાિાંડ અનેટુ-ર્ તપેક્ટ્રમની ફાળિણી જેિા ભ્રષ્ટાચારના સૌથી મોટા િૌભાંડો અંગેના સીધા સિાલોના જિાબમાંતેમણેયુવત સરિારની રાજિીય મજબૂરીનુંિારણ આગળ ધયુ,ું અનેપછી ‘તપષ્ટતા’ િરી િે આ િૌભાંડો તો યુપીએ સરિારની પ્રથમ મુદતમાંથયા હતા. આ પછી તો અમેચૂટં ણીમાંલોિો

સમક્ષ ગયા હતા અને તેમણે જ અમને ફરી સત્તા સોંપતો ચુિાદો આપ્યો હતો. આ જિાબનો અથવશું સમજિો? શુંતેઓ એમ િહેિા માંગતા હતા િેચૂટં ણી ર્ત્યા એટલે અગાઉના શાસનિાળમાં િરેલા પાપભ્રષ્ટાચારો-િૌભાંડોના આરોપો ધોિાઇ ગયા? િૌભાંડો યુપીએ સરિારની પહેલી મુદતમાંથયા હતા અને પછી જનતાએ તેમને ફરી ચૂટં ી િાઢયા હોિાનુંજણાિી મનમોહન વસંહેજાતેજ ક્લીનચીટ મેળિિાનો પ્રયાસ િયોવ છે, પણ તેઓ આ જ તિિ નરેન્દ્ર મોદીને લાગુ પાડતા નથી. નરેન્દ્ર મોદી તો ગુજરાતમાં૨૦૦૨ના રમખાણો પછી ત્રણ-ત્રણ િાર ચૂટં ાઇને ગુજરાતના મુખ્ય પ્રધાન બન્યા છે. મનમોહનનુંલોવજિ તિીિારીએ તો નરેન્દ્ર મોદીનેતો ક્યારનીય ક્લીનચીટ મળી ચૂિી ગણાય. ખરુંન?ે િૌભાંડ સંદભષે મનમોહન વસંહે એિ તબક્કે પોતાની પ્રામાવણિા દશાવિિા એિો પણ બચાિ િયોવ િે અંગત રીતે તો તેઓ ટુ-ર્ તપેક્ટ્રમની હરાર્ િરાિિાના પક્ષમાં હતા. (પણ તત્િાલીન ટેવલિોમ પ્રધાન એ. રાજાએ તેમ િયુું નહીં.) આ જિાબ આપીનેતો તેમણેપોતાની જાંઘ જ ખુલ્લી િરી છે. િડા પ્રધાન પદની ખુરશી પર બેસીનેતેઓ પોતેજે સાચુંમાનતા હોય તેનો પોતાના જ એિ પ્રધાન પાસે અમલ ન િરાિી શિતા હોય તો તેઓ દેશનો િારભાર િઇ રીતેસંભાળિાના હતા? ‘મૌન’મોહન વસંહ બોલ્યા શા માટે? આ પ્રશ્ન તો રાજિીય વિશ્લેષિોથી માંડીને પત્રિારોને િે આમ આદમીનેસતાિેછે. િોંગ્રસ ે ની નેતાગીરીનેતો બીજો પ્રશ્ન સતાિી રહ્યો છેઃ ‘મૌન’મોહન વસંહ બોલ્યા તો બોલ્યા, પણ આિુંશા માટેબોલ્યા? નરેન્દ્ર મોદી િડા પ્રધાન બન્યા તો તેદેશ માટેવિનાશિ સાવબત હશે તેિી મનમોહન વસંહની ટીપ્પણીથી િોંગ્રસ ેી નેતાગીરીના પેટમાંતેલ રેડાયુંછે. િોંગ્રસ ે ી નેતૃત્િને બરાબર યાદ છેિેભૂતિાળમાંતેમના અધ્યક્ષ સોવનયા ગાંધીએ નરેન્દ્ર મોદીને‘મૌત િા સોદાગર’ ગણાવ્યા હતા ત્યારે મોદીએ (તેમના તિભાિ અનુસાર) આ ત્રણ શબ્દોનો ચૂટં ણી પ્રચારમાંએિો ‘સરસ’ ઉપયોગ િયોવ િે ગુજરાતમાં િોંગ્રસ ે ના સૂપં ડા સાફ થઇ ગયા હતા. િોંગ્રસ ે ીઓ જ નહીં, મોદીના તિભાિનેજાણતા રાજિીય વિશ્લેષિો પણ માને છે િે ‘વિનાશિ િડા પ્રધાન’િાળી ટીપ્પણી ભાજપને નહીં, િોંગ્રસ ે ને જ ભારે પડી શિે છે. નરેન્દ્ર મોદી સમય આવ્યે આ નિારાત્મિ શબ્દોમાંથી એિો સિારાત્મિ લાભ ઉઠાિશે િે િોંગ્રસ ે બચાિની સ્તથવતમાં મૂિાઇ જશે. ખેર, બોલાયેલા શબ્દોનેિદી પાછા િાળી શિાતા નથી - પછી તે પોતાની તરફેણમાં બોલાયા હોય િે અન્યોની વિરુદ્ધમાં. રહી િાત નરેન્દ્ર મોદીના વિનાશિ સાવબત થિાની, તો આ માટેઅત્યારેએટલું જ િહી શિાય િે દેશ માટે તેઓ વિનાશિ સાવબત થાય િે નહીં, િોંગ્રસ ે માટે તો તેઓ વિનાશિારી સાવબત થઇ જ રહ્યા છે.

પડોશી દેશ બાંગલાદેશમાં રવિિારે સંસદીય ચૂટં ણી માટે મતદાન થયું છે, પણ તેની વિશ્વસનીયતા સામેનો સિાલ યથાિત્ છે. ૧૯૭૧ના ભારતપાકિતતાન યુદ્ધ બાદ અસ્તતત્િમાંઆિેલુંબાંગલાદેશ ચાર દસિા પછી પણ લોિશાહી માટેઝઝૂમી રહ્યુંછે. અગાઉ પૂિવપાકિતતાન તરીિેઓળખાતા આ દેશમાં પણ પાકિતતાનની જેમ જ લોિશાહી તંત્ર વિિસી શક્યું નથી. બાંગલાદેશમાં વહંસિ માહોલ િચ્ચે યોજાયેલી ચૂટં ણીમાંમાત્ર ૨૨ ટિા મતદાન થયુંછે. ગત ચૂટં ણીમાં૭૦ ટિા જેિુંભારેમતદાન થયુંહતું તેની સરખામણીમાંઆ આંિડો ઘણો નીચો હોિાનું મુખ્ય િારણ એ છે િે મુખ્ય વિપક્ષ બાંગલાદેશ નેશનલ પાટટી (બીએનપી) અનેતેના સાથી પક્ષોએ ચૂટં ણીનો બવહષ્િાર િયોવ હતો. શાસિ-વિપક્ષની ખેંચતાણે દેશમાં એિી અરાજિા સર્વ છે િે જનર્િન ખોરિાયુંછે, આવથવિ વિિાસ અટિી પડ્યો છે. લગભગ ત્રણેિ મવહનાથી પ્રિતવતી રાજિીય અશાંવતમાં અત્યાર સુધીમાં ૨૦૦ જેટલી માનિવજંદગી હોમાઇ ગઇ છે. બીએનપીના નેતા ખાલીદા વઝયા અને તેમના સહયોગીઓની માગ હતી િે શેખ હસીનાની અિામી લીગ સરિારે રાર્નામું આપીને તટતથ સરિારની દેખરેખમાં ચૂટં ણી યોજિાની જરૂર હતી. જ્યારેશાસિ અિામી લીગે વિપક્ષની માગ એિું િહીને ફગાિી હતી િે

ચૂટં ણી એિ બંધારણીય જરૂવરયાત છે. અહીં સૌથી મોટો સિાલ એ છેિેજેચૂટં ણીમાંવિપક્ષ જ સામેલ ન હોય તે ચૂટં ણી અને તેના પવરણામનું ઔવચત્ય િેટલુ?ં તપષ્ટ છે િે આમાં તો શાસિ પક્ષ અિામી લીગનેપૂણવબહુમતી મળી જશે. ૨૦૦૮માંપણ આ જ રીતેઅિામી લીગેસત્તા સંભાળી હતી. પડોશી દેશમાં પ્રિતવતી રાજિીય અસ્તથરતા ભારત માટેવચંતાજનિ છે. શેખ હસીનાની અિામી લીગ સરિાર સાથેભારતના સંબધં ો સુદૃઢ બન્યા છે. તેણે બાંગલાદેશમાં ફાલીફૂલી રહેલા િટ્ટરપંથીઓ સામે આિરી િામગીરી િરીને તેમને નાથિામાં ભારતને મદદ િરી છે. બન્ને દેશોએ પારતપવરિ િેપાર-િણજ િધારિા સવહતના પગલાં પણ લીધા હતાં. પરંતુ પ્રિતવમાન રાજિીય માહોલ અલગ છે. વિપક્ષની ગેરહાજરીમાંયોજાયેલી ચૂટં ણીમાંઅિામી લીગના વિજયને તિીિૃવત આપિાનું િોઇ પણ લોિશાહી દેશ માટેમુશ્િેલ છે. જો ભારત ભૂતિાળને નજરમાંરાખીનેઅિામી લીગ સરિાર સાથેસંબધં િધુસુદૃઢ બનાિેતો તેઅવિશ્વસનીય ઢબેયોજાયેલી ચૂટં ણીનેમાન્યતા આપેછેતેિી છાપ ઉપસેઅનેજો તે અિામી લીગ સરિારથી અંતર જાળિશે તો ભૂતિાળમાંવિિસાિેલા સંબધં ો પર પાણી ફરી િળશે. ભારતીય વિદેશ મંત્રાલયની સ્તથવત અત્યારે સૂડી િચ્ચેસોપારી જેિી છે.

ચૂંટણી બાંગલાદેશમાં, મૂંઝવણ ભારતમાં

વિંદ-ુમુસ્લલમ સાથેમળીનેવવચારે

કરબલામાં શહાદતને વરેલા મહંમદ સાહેબના દીકરી ફતેમા અને દીકરા ઈમામ હુસૈન અને અન્ય ૭૨ શહીદ આત્માઅોની યાદમાં તા. ૨૪-૧૨-૨૦૧૩ના રોજ MSKI મુસ્લલમ ખોજા શીયા ઈશનાસરી સંલથાના ધમમવડા સાથે લગભગ ૮૦ વ્યશિઅોએ બ્લડ ડોનેશન કયુ.ું દુ:ખ સાથે કહેવું પડે છે કે આ દેશમાં એશશયનો બ્લડ ડોનેશનમાં શનસ્ક્રિય છે. આ જોઈને શહંદઓ ુ એ ુ ોએ પશવત્ર શવચાર કરવો જ રહ્યો. આપણે શહંદઅ તહેવારોએ, બથમ-ડે, ફાધર-ડે, મધર-ડે શવગેરે શદવસે 'રિ દાન' કરી માનવધમમને ઉજવી શકીએ. મંશદર, મસ્લજદ, ગુરદ્વારા, મહંત, મુલ્લા સવવેએ શવચારવા જેવો પ્રશ્ન છે. આવુજ ં મહત્વ અંગ દાનનું પણ છે. જ્યાં માણસાઈના દીવા પ્રગટે છે ત્યાં જ ધમમ અને તીથમધામ છે. ધાશમમક કટ્ટરતાથી મુિ થઈએ તો ઘણુ.ં માણસે ઉપગ્રહ છોડ્યા છે પણ પૂવગ્ર મ હ છોડી શકતો નથી. મુસ્લલમ ભાઈઅોની સંલથાએ સૌને સંદશ ે ો આપ્યો. િાંશતકારી શવચાર છે, સૌને સલામ અને અશભનંદન. - પ્રફુલ્લ પંડ્યા, લેસ્ટર

નેલ્સન મંડલ ે ાનેઆખરી સલામ

દશિણ આશિકાના પ્રથમ બ્લેક પ્રમુખ અને શવશ્વમાં દશિણ આશિકાના મહાત્મા ગાંધીજીના ઉપનામથી ખ્યાતી પામેલા નેલ્સન મંડલ ે ાએ ફાની દુશનયાને આખરી સલામી આપી. દુશનયાભરમાં તેઓને ખૂબ જ ભાવાંજશલ આપવામાં આવી. જોગાનુજોગ એ શદવસે ભારતના બંધારણના ઘડવૈયા ડો. બાબા સાહેબ આંબડે કરજીની પુણ્ય શતથી પણ હતી. નેલ્સન મંડલ ે ાએ દશિણ આશિકાને મુિ કરવા માટે ભર જુવાની જેલમાં શવતાવી. તેઅો તમામ લલચાવનારા પ્રયોજનને ઠુકરાવીને દશિણ આશિકાને ગોરાઓના રાજમાંથી મુશિ અપાવવા માટે અડગ રહ્યા અને આખરે મુશિ અપાવીને ધ્યેય શસધ્ધ કયોું. સીબીએ પણ જીવત પંથ દ્વારા નેલ્સન મંડલ ે ાને અંજશલ આપી. દેશમાં યોજાયેલ ૫ રાજ્યોની ચૂટં ણીના પશરણામથી ફશલત થાય છે કે આગામી લોકસભાની ચુટં ણીમાં ભાજપ અને 'એનડીએ'ના વડા પ્રધાન પદના ઉમેદવાર આદરણીય મોદીજીના નામ પર ભારતની પ્રજા મોહર લગાવશે. શદલ્હીમાં 'આમ આદમી પાટટી'નો ચમત્કારી ઉદય થયો છે. અરશવંદ કેજરીવાલે રાજકીય પિ બનાવીને આદરણીય અન્ના હજારેજીનો શવશ્વાસ ભંગ કરીને શદલ્હીમાં સફળતા પ્રાપ્ત કરી તો છે પણ કોંગ્રસ ે ના ટેકે મુખ્યમંત્રી બનેલા કેજરીવાલ કેટલું કાઠુ કાઢે છે તે તો સમય જ કહેશ.ે - ભરત સચાણીયા, લૌરેલ વ્યુ

કેલન્ે ડરની અપ્રવતમ ભેટ

ગ્રાહકોને મીઠી પ્રસાદીરૂપ વષમમાં અનેક અંક દ્વારા ભરપૂર મંગલમય સામગ્રી પીરસતા આવો છો અને વળી સોનામાં સુગધ ં જેવું ૨૦૧૪નું કેલન્ે ડર પણ મળ્યું છે કે જેમાં કોઈ ખામી જ નથી. પરમકૃપાળુ પરમાત્માની કૃપાથી 'ગુજરાત સમાચાર'ને દરેક વડીલોના અમુલ્ય આશીવામદ મળે છે અને મળશે. 'જુગ જુગ જીવો આપણું પ્રાણ પ્યારું ગુજરાત સમાચાર અને એશશયન વોઈસ'. ‘જીવંત પંથ’ તો અમારા માટે ખરેખર સોનાની લગડી જેવું વાંચન છે. જે વાંચવાથી ઘણું ઘણું સમજવાનુ,ં જાણવાનુ,ં શીખવાનું મળે છે. કારણ કે જે સી.બી.ની મીઠી ટકોર હોય છે તો એક કાંકરે ૩-૪ લાભ ઊઠાવવાનો સંદશ ે આપે છે. - પ્રભુદાસ જે. પોપટ, હંસલો

ઉત્તરાયણનુંપવવ

ચૌદમી જાન્યુઆરી એટલે સવમત્ર મકરસંિાંશતનો તહેવાર. આ મકરસંિાંશતને ગુજરાતમાં મકરસંિાંશત, ઉત્તરાયણ, ઉત્તર પ્રદેશ અને પ.શબહારમાં ખીચડી, તાશમલનાડુમાં પોંગલ, રાજલથાનમાં ઉત્તરાયણ કહેવામાં આવે છે.

વશક્ષણ એ સૌથી પાવરફૂલ શલત્ર છેજેનો તમેવવશ્વનેબદલવા માટેઉપયોગ કરી શકો. - નેલ્સન મંડેલા

આપણાં બધા જ તહેવારો ધમમ, સંલકૃશત અને પરંપરા સાથે સંકળાયેલા છે. પરંતુ ઉત્તરાયણનું પવમ ધમમ, આકાશી શવજ્ઞાન, દાન અને પુણ્ય સાથે સંકળાયેલું છે. આજનું માનવજીવન આધુશનકતામાં પ્રવેશતા, આપણા તહેવારોમાં પણ આધુશનકતાની છાંટ જોવા મળે છે. આમ તહેવારો શહેરી અને ગ્રામીણ પ્રથા મુજબ મનાવાય છે. શહેરીપ્રથા મુજબ તહેવારમાં મનોરંજનનું મહત્ત્વ મોખરે હોય છે અને ઉત્તરાયણને શદવસે શહેરોમાં સૌ ગરમાગરમ ઊંશધયા અને જલેબી, બોર, શેરડી, તલના લાડુ અને તલપાપડીના થાળ સાથે પતંગની મોજ માણે છે. આપણો દેશ ખેતીપ્રધાન દેશ છે એટલે ગ્રામીણ પ્રથા મુજબ ગામડાંઓમાં આ તહેવાર 'ખીસર' તરીકે ઓળખાય છે. વળી તે ધમમ સાથે સંકળાયેલો છે. ૂ ોની લણણી (Harvest) પૂરી થઈ ગઈ હોય છે. ખેડત ઘરમાં જીવનશનવામહ માટે અનાજ આવી ગયું છે. આ શદવસે ખેડત ૂ ો અન્ન દેવતાનો આભાર વ્યિ કરી ગરીબો અને િાહ્મણોને અન્નનું દાન કરે છે તો મૂગ ં ા પશુઓને ઘાસચારો અને કૂતરાંઓને બાજરાના રોટલાની મોજ કરાવે છે. જ્યારે પોતાની બેનદીકરીઓને સાત ધાન મેળવેલ ખીચડાનું દાન કરે છે. આ ખીચડાને 'ખીસર'નો ખીચડો કહે છે અને સાંજના જમણમાં ખાસ આ 'ખીચડો' રાંધવામાં આવે છે અને ઘરના બધાં જ સભ્યો સાથે બેસીને પ્રેમથી આ ખીચડો જમે છે. ખરેખર તો જે વ્યશિ પોતાની પત્ની, બાળકો સાથે અન્ન ગ્રહણ કરી શકે છે તે જ ધનવાન છે. આજે અહીં યુકમે ાં પણ મારા ઘર સશહત ઘણા પશરવારોમાં મકરસંિાંશતના શદવસે સાંજે જમણમાં સાત ધાનવાળો ખીચડો રાંધવામાં આવે છે. - નવનીત ફટાવણયા, હેનવેલ

સોનામાંસુગિ ં કેલન્ે ડરની ભેટ

‘ગુજરાત સમાચાર’ સાથે ૨૦૧૪નું કેલન્ે ડર મળ્યુ.ં ખૂબ જ આકષમક અને દરેક જ્ઞાશત માટે શતશથ-વારની માશહતી આપતું કેલન્ે ડરનું વણમન લખવા માટે શબ્દો નથી. અવારનવાર માશહતીસભર અંકો અને વાંચનસામગ્રી મળતી જ રહે છે. ૨૦૧૪નું કેલન્ે ડર લવાજમી ગ્રાહકોને ખૂબ જ ઉપયોગી નીવડશે તેવું મારું માનવું છે અને વધુમાં એટલું જ કહીશ કે સોનામાં સુગધ ં ભળે તેવું કેલન્ે ડર આપવા બદલ શ્રી સી.બી. સાહેબ અને સવવે કાયમકતામઓને ખૂબ જ આભાર માનું છુ.ં - ચંદભ ુ ાઈ કાનાણી, નોથથહેરો

વિન્દુિમવમુશ્કેલીમાં

આપણી તમામ ધાશમમક શવશધઅોમાં ગણેશજીની લથાપના કરીને જ શવશધ શરૂ કરવામાં આવે છે. ગણનો અન્ય એક અથમ થાય છે ઇસ્ન્િ. જ્યારે આપણે કોઇ એક કમમ લઇને બેસીએ ત્યારે જો આપની ઇસ્ન્િઅો સબૂત કે મજબૂત નશહં હોય તો આપણે કોઇ કમમ યથાયોગ્ય રીતે નશહં કરી શકીએ. અત્યારે જે માહોલ ચાલે છે તે જોતા મને શહન્દુ ધમમની 'ગોળી' કાણી થતી લાગે છે અને ધમમ જ્ઞાન અને ગીતાનો અભ્યાસ ઘણો જરૂરી લાગે છે. - નીછાભાઇ સોલંકી, લેસ્ટર

ટપાલમાંથી તારવેલું

• કેટવરંગથી કોકકલાબેન પંડ્યા જણાવે છે કે 'બહોળુ વાંચન ધરાવતું 'ગુજરાત સમાચાર' ઘરે ઘરે વંચાય છે અને તે માટે તમે ધન્યાવાદને પાત્ર છો. સૌને નૂતન વષમના અશભનંદન.’ • મુકશ ે ભાઇ પટેલ, સડબરીથી જણાવે છે કે ''તમામ તહેવારો અને ખાસ કરીને શિટનમાં મળતી હોલીડે વગેરન ે ી માશહતી ધરાવતું કેલન્ે ડર તૈયાર કરીને મોકલવા બદલ અશભનંદન.

ગુજરાત સમાચાર અનેએિશયન વોઇસનેઆપ કોઇ સંદેશ આપવા માગો છો? લવાજમ/વવજ્ઞાપન સંબંવિત કોઇ માવિતી જોઇએ છે? િમણાંજ ફોન ઉઠાવો અથવા ઇ-મેઇલ કરો. અમેઆપનેમદદ કરવા તત્પર છીએ. Karma Yoga House, 12 Hoxton Market (Off Coronet Street) London N1 6HW

Tel: 020 7749 4080/4000 Fax: 020 7749 4081

Email: gseditorial@abplgroup.com, aveditorial@abplgroup.com, www.abplgroup.com www.facebook.com/GujaratSamacharNewsweekly


કચ્છ-ઉત્તર ગુજરાત

11th January 2014 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

એન્કરવાલા પરરવાર દ્વારા દાન અપપણ

ભૂજઃ કચ્છના જાણીતા દાનવીર એન્કરવાલા પરરવારના મોભી દામજીભાઈ શાહ તથા જાદવજીભાઈ શાહ તરફથી નવા વષષે માતાના મઢ જાગીર ટ્રથટને રૂ. ૨૧ લાખ અને મથકાસ્થથત એન્કરવાલા હોસ્થપટલને રૂ. ૧૨ લાખના દાનના ચેક અપપણ કરાયા હતા. સંથથાના અધ્યક્ષ અને માંડવીના ધારાસભ્ય તારાચંદભાઈ છેડાએ માતના મઢ જાગીર ટ્રથટના ટ્રથટી ખેંગારજીભાઈ જાડેજા તથા પ્રવીણરિંહ વાઢેરને આ ચેક સુપ્રત કયોપ હતો. આ પ્રસંગે ઉપપ્રમુખ મહેન્દ્રભાઈ જોશી પણ ઉપસ્થથત રહ્યા હતા અને દાતાઓનો આભાર માન્યો હતો.

મોડાસા પાસેખોદકામ દરમમયાન કકંમતી મસક્કા મળ્યા

ઉિરપ્રદેશના રહંમતનગરઃ ડોરડયા ખેડામાં ગત વષષે ખોદકામ દરરમયાન સોનાના રસક્કાનો ખજાનો ભલે ન મળ્યો હોય પણ અરવલ્લી રિલ્લાના મોડાસા તાલુકાના એક ગામમાં ગત સપ્તાહે ખોદકામ દરરમયાન સોના તથા ચાંદીના રસક્કાનો ખજાનો મળતા લોકોના ટોળેટોળાં ઉમટી પડ્યા હતા. લોકોના હાથમાં િે આવ્યું તે લઈ ભારે નાસભાગ મચી હતી. આ િગ્યા પર વધુ ખજાનો હોવાની શક્યતા છે. રિલ્લા કલેક્ટર ખોદકામ કરાવે તેવી માગ ઉઠી છે. મોડાસા તાલુકાના અમલાઈ ટાંડા ગામની પ્રાથરમક

િંરિપ્ત િમાચાર

• નવા વષપના પ્રારંભેકચ્છમાંપ્રવાિીઓ ઉમટ્યાઃ નવા વષપના પ્રથમ રદવસે કચ્છમાં દેશરવદેશના પ્રવાસીઓ ઉમટી પડ્યા હતા. નવા વષપ૨૦૧૪ને આવકારવા પયપટકો ધોરડો, નારાયણ સરોવર િેવા થથળોએ પહોંચ્યા હતા. આ ઉપરાંત રાજ્યની અનેક શૈક્ષરણક સંથથાઓમાંથી રવદ્યાથથીઓ માંડવી, મુદં રા, ભૂિ સરહતનાં થથળોએ પ્રવાસે આવ્યા હતા. કચ્છના પ્રાચીન થથાપત્યો અને રમણીય પ્રાકૃરતક થથળોએ માનવ મહેરામણ િોવા મળ્યો હતો. પરંતુ કડકડતી ઠંડીનાં કારણે ૨૦૧૩નો અંરતમ રદવસ ઠંડોગાર બની રહ્યો હતો અને રાત્રે રથતા સુમસામ બન્યા હતા. રદવસે ભૂિના પ્રાગમહેલ, આયના મહેલ, કચ્છ મ્યુઝીયમ, રામકુડં સરહતના થથળોએ પયપટકો આવ્યા હતા. બહારથી આવનાર લોકોએ કચ્છની પ્રખ્યાત દાબેલીની મજા માણી હતી. • રતનપુર (ભીલડી)ના ગૌભક્ત અમરાબાપાનું અવિાનઃ ડીસા તાલુકાના ભીલડીથી નજીક આવેલા રતનપુરા (ભીલડી) ગામના અને પંથકમાં દાનેશ્વરી રૂપે ઓળખાતા ગૌભક્ત અમરાભાઈ િામતાભાઈ પટેલ (૮૦)નું ગત સપ્તાહે રનધન થતાં પંથકમાં શોકની લાગણી છવાઈ ગઈ છે. થવ.ના માનમાં ભીલડી માકકેટયાડડ સરહતના તમામ નાના-મોટા વેપારીઓએ થવયંભૂ બંધ પાળ્યો હતો. સદગતની અંરતમયાત્રામાં ખૂબ મોટી સંખ્યામાં લોકો િોડાયા હતા. આ પંથકમાં ‘અમરાબાપા’ના

શાળા નજીક આવેલા પુલ પાસેના એક ઈંટવાડાના મારલક દ્વારા ગામના િ એક ખેડૂતના ખેતરમાં ખોદવાની પ્રરિયા ચાલતી હતી. દરરમયાન સોનાના ચાર તથા ચાંદીના ૧૦૦થી વધુ રસક્કા મળતા ખોદકામ કરતા મિૂરો ચાંદીના રસક્કા લઈ ફરાર થઈ ગયા હતા. આ વાતની જાણ નજીક ગામ લોકોને થતા તેઓ પણ દોડી આવ્યા હતા અને િેના હાથમાં િે આવ્યું હોય તેમ રીતસર લૂંટફાટ મચી હતી અને ચાંદીની ખરાઈ કરાવવા કેટલાય લોકો મોડાસા સુધી દોડી ગયા હતા.

11

કચ્છના અફાટ રણની િફેદ ધરા પર ૧ જાન્યુઆરીએ નવા વષષેપડેલુંપ્રથમ કકરણ માત્ર પ્રવાિન અને રવકાિનેવેગવંતુજ નહીં પરંતુમહાજાતી ગુજરાતીનેજાણેપ્રગરત, િુખ, િમૃરિ અનેઉજ્જવળ ભરવષ્યની શુભેચ્છા પાઠવવાનુંહોય એવુંજણાય છે. િફેદરણમાંથી ઉદય પામી રહેલા િૂયપનારાયણના ઉજાિનેવહેલી િવારે, કડકડતી ઠંડીમાંપયપટકો રદલથી માણી રહેલા જણાય છે.

હુલામણા નામે ઓળખાતા થવ. અમરાભાઈ પટેલ ઉપર પ્રારંભથી િ મા લક્ષ્મીની કૃપા હતી. • કચ્છી સ્વાતંત્ર્ય િૈરનકનું રનધન ઃ ભારતની થવાતંત્ર્ય ચળવળમાં મહાત્મા ગાંધીજીની હાકલને પગલે િોડાયેલા અને આઝાદી પછી કચ્છરાિ સામેની ચળવળમાં પણ િોડાયેલા મૂળ ભૂિના થવાતંત્ર્ય સેનાની ચંદ્રકાંતભાઇ ભગવાનલાલ માંકડ (૯૧)નું ૪ જાન્યુઆરીએ અવસાન થયું છે. સ્વ. કુન્દનલાલભાઇ ધોળકકયા, દયારામભાઇ કેવરડયાની સાથે થવાતંત્ર્ય સંગ્રામની ભૂગભથીય પ્રવૃરિઓમાં મહત્ત્વની ભૂરમકા ભિવનારા ચંદ્રકાંતભાઇ માંકડ યુવા વયે િ મહાત્મા ગાંધીના રંગે રંગાયા હતા અને આજીવન ખાદીધારી રહ્યા હતા. થવતંત્રતાની લડત વખતે મુંબઇમાં ગાંધીજીની સભાઓ અને અરધવેશન યોજાતા ત્યારે તેઓ ભૂિથી મુંબઇ પહોંચી િતા હતા. સદગતના રનધન બદલ રાજ્યના મુખ્ય પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી, કચ્છી પ્રધાન વાિણભાઇ આરહર સરહતનાએ શ્રદ્ધાંિરલ અપથી હતી. • કેન્દ્રીય ગૃહ િરચવ કચ્છની મુલાકાતેઃ ભારત સરકારના ગૃહ રવભાગ અંતગપત સરહદ વ્યવથથાપન રવભાગના ગૃહ સરચવે ગત સપ્તાહે કચ્છની ત્રણ રદવસની મુલાકાતે આવ્યા હતા. તેમણે કચ્છના િીક રવથતાર, લખપત, હરામીનાળા ધોરડો અને કોટેશ્વરની મુલાકાત લીધી હતી. કોટેશ્વર, િીક રવથતાર, લખપત હરામીનાળા અને ધોરડોની

મુલાકાત બાદ તેમણે ધોળાવીરા બોડડર પોથટની મુલાકાત પણ લીધી હતી. આ ઉપરાંત તેમણે રવઘાકોટ સરહદની મુલાકાત અને સરહદ રવથતારનું રનરરક્ષણ કયુું હતું. ધમપશાળાના વોર મેમોરીયલ ખાતે તેમણે શહીદોને શ્રદ્ધાંિરલ અપપણ કરી હતી. • પાકકસ્તાની રહન્દુઓની િમસ્યાની મોદી િમિ રજૂઆતઃ પાકકથતાનથી રહિરત કરીને કચ્છ આવેલા રહન્દુઓને આટલા વષોપ પછી પણ અનેક સમથયા છે અને તેમણે આ અંગે ગાંધીનગરમાં રાજ્યના મુખ્ય પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સમક્ષ રિૂઆત કરી છે. મૂળ પાકકથતાનના રસંધ પ્રાંતના પૂવપ ધારાસભ્ય રામરિંહ િોઢાએ મોદી સમક્ષ િે રિૂઆત કરી છે તેમાં કચ્છમાં આવતા નાગરરકોને લાંબી મુદ્દતના રવઝા (એલટીવી)નો મુદ્દો મુખ્ય રહ્યો હતો. આ નાગરરકોને ટૂક ં ી મુદ્દતના રવઝા તો મળે છે પરંતુ િો એલટીવી આપવામાં આવે તો મોટી રાહત થાય તેમ, સોઢાએ િણાવ્યું હતું. આ ઉપરાંત તેમણે પાકકથતાનથી કચ્છમાં વસેલા લોકોને ભારતીય નાગરરકત્વ આપવાની સિા ફરી કલેકટરને આપવા સરહત તેમને થતી તકલીફોની પણ મુખ્ય પ્રધાન સાથે રવથતૃત ચચાપ કરી હતી. રસંધના રમટ્ટી બેઠક પરથી લઘુમતી રહન્દુ ધારાસભ્ય રહી ચૂકેલા સોઢા મોદીને ભૂિમાં ૬૭મા થવાતંત્ર્ય પવપ ઉિવણી વખતે રાજ્યપાલ દ્વારા યોજાયેલા ‘એટ હોમ’ કાયપિમમાં મળ્યા હતા જ્યાં મોદીએ તેમને ગાંધીનગર આવવાનું આમંત્રણ આપ્યું હતું. િેના અનુસંધાને તેઓ વચ્ચે મુલાકાત થઇ હતી.


12

સૌરાષ્ટ્ર

સંશિપ્ત સમાચાર

જૂનાગઢના ગીરનાર પવષત પર ૫ જાન્યુઆરીએ ગુલાબી ઠંડી વચ્ચે રાજયકિાની ૨૯મી ગીરનાર આરોહણ-અવરોહણ સ્પધાષયોજાઇ હતી. જેમાં૭૦૧ સ્પધષકોએ ભાગ લીધો હતો. આ સ્પધાષમાંસીનીયર ભાઇઓમાં ઊનાનાંખીલાવડ ગામનાંરાજેશ ચૌહાણે૫૬.૦૧ શમશનટમાંસ્પધાષપૂણષકરી હતી, જયારેશસનીયર બહેનોમાંમધુચૌહાણે૩૯.૨૮ શમશનટમાં, જૂશનયર ભાઇઓમાંઅનીલ બાંભણીયાએ ૬૧.૧૫ શમશનટમાંઅનેજૂનીયર બહેનોમાં પ્રશવણા મજેઠીયાએ ૪૦.૫૧ શમશનટમાંગીરનાર સર કરી પ્રથમ નંબર મેળવ્યો હતો. સ્પધાષના અંતેશવજેતાઓનેઇનામ આપવામાંઆવ્યા હતા.

• ધીરુભાઈ અંબાણીના ખાસ શમત્રનુંઅવસાનઃ વિશ્વભરનેવિઝનેસનું ગવિત શીખિાડનાર ધીરુભાઈ અંિાિીનેિાળપિમાંગવિત વિષયનાં દાખલામાં મુશ્કેલી પડતી ત્યારે તેઓ ચોરિાડના જ તેમના ખાસ વમત્ર િાઘજીભાઈ પાસે ગવિત શીખિા જતા હતા. િાઘજીભાઈનું ચોરિાડમાં જ ૮૩ િષષની િયે વનધન થયું છે. તેઓ વશક્ષક હતા. વશક્ષક તરીકે ફરજ િજાિી ૧૯૮૯થી િાઘજીભાઈ રાઠોડ વનવૃત્ત જીિન ગાળતા હતા અને ૩૧ વડસેમ્િરે હૃદયરોગના હુમલાથી તેમનું વનધન થયું છે. ધીરુભાઈને એટેક આવ્યા િાદ િાઘજીભાઈએ માનેલી માનતાની જાિ થતાં મુકેશ અંિાિીએ તેમનો આભાર માનતો પત્ર પિ િાઘજીભાઈને મોકલ્યો હતો. જેિાઘજીભાઈ પાસેસચિાયેલો હતો.

• રાજકોટમાં જૈન બોશડિંગ માટે રૂ. ત્રણ કરોડનું દાનઃ રાજકોટમાં એરોડ્રામ રોડ નજીક ૧૯૧૩માં શેઠ દેિકરિ મૂળજી સ્થાવપત સૌરાષ્ટ્ર વિશાશ્રીમાળી જૈન િોવડિંગનેગત સપ્તાહે૧૦૦ િષષપૂિષથતા િેવદિસીય સાંસ્કૃવતક કાયષક્રમનું આયોજન થયું હતું. આ પ્રસંગે િોવડિંગ પાસેના પ્લોટમાં વનમાષિ પામનાર અદ્યતન વિલ્ડીંગ માટે દાતાઓએ દાનનો ધોધ િહાિતા જોત જોતામાં અંદાજે રૂ. ત્રિ કરોડનું અનુદાન એકત્ર થયુંહતું. વશક્ષિના હેતુમાટેએક વદિસમાંઆટલી મોટી રકમનુંદાન મળ્યુંહોય તેિો કકસ્સો પિ ઇવતહાસમાંકદાચ પ્રથમ િખત િડયો હશે. • ત્રણ શજલ્લામાં ભૂકંપના આંચકાઃ નિા િષષની શરૂઆતમાં જ ૫ જાડયુઆરીએ ઉપલેટા અને ખંભાવળયા પંથકમાં ભૂકંપના આંચકા આિતા લોકોને િષષ ૨૦૦૧ના ગોઝારા ભૂકંપની યાદ આિી ગઇ અને ફફડી ઉઠયાં હતા. ઉપલેટા તાલુકા તેમ જ આસપાસના વિસ્તારોમાં રવિિારેિહેલી સિારેઆિેલા આંચકાનુંકેડદ્રવિંદુઉપલેટાથી માત્ર ૧૭ કકલોમીટર દૂર જિાયુંછે. ભૂકપં નુંએપીસેડટર પ્રથમિાર આ વિસ્તારમાં નોંધાતા નિી કોઇ ફોલ્ટલાઇન સક્રીય થઇ હોિાની આશંકા વ્યક્ત થઇ રહી છે. જામનગર, પોરિંદર અને રાજકોટ વજલ્લામાં પિ ભૂકંપની અસર અનુભિાઇ હતી. આ આંચકો ઉપલેટા તાલુકાના ખાખીજાવળયા, ગઢાળા, ભાયાિદર, ખારવચયા, ચરેવલયા તેમ જ આસપાસના ગામોમાં પિ આવ્યો હોિાનું સરપંચો દ્વારા જાિિા મળેલ હતું. કચ્છમાં પિ રવિિારે રાત્રે ૧૨-૧૭ વમવનટે ૧.૩ની તીવ્રતાનો આંચકો આવ્યો હતો તેિુંડેટા સેડટરમાંથી જાિિા મળ્યુંછે. કચ્છમાંરાપરથી ૨૨ કકલોમીટર દૂર ઉત્તર-પૂિષવદશામાંભૂકંપનુંકેડદ્રવિંદુનોંધાયુંહતું. • રાજકોટમાંઠંડીનો છ વષષનો રેકોડડતૂટ્યોઃ ગુજરાતમાંગત સપ્તાહે કોલ્ડ િેિને કારિે ૧ જાડયુઆરીએ રાજ્યનું સરેરાશ ઓછામાં ઓછું તાપમાન ૮.૪ વડગ્રી નોંધાયુંહતું. નિા િષષના પ્રથમ વદિસેજૂનાગઢના ગીરનાર પિષત પર લઘુતમ તાપમાન ૧.૩ વડગ્રી નોંધાયુંહતુ.ં ગુજરાતના સૌથી ઠંડા શહેર એિા અમરેલી વજલ્લાના ધારીમાંપાંચ વડગ્રી ઠંડી હતી તો કચ્છના નવલયામાં ૫.૫ ઠંડી પડી હતી. રાજકોટમાં ૬ િષષની રેકોડડબ્રેક ઠંડી પડી હતી અનેલઘુતમ તાપમાન ઘટીનેછેક ૬.૪ વડગ્રી પર પહોંચી ગયુંહતું.

શુંતમારા ઘરે ‘એશશયન વોઈસ’ આવેછે? ન આવતુંહોય તો આજેજ મંગાવો

www.universal-estates.co.uk

´Ъ ¿કЪ¿.Ь આ ъ Ц¬ · § Цє Цક¸ »ક¯ ∟∫ ક» ╙¸ Ъ ³ ´ આ щ ¯ђ ⌡ અ¸ щЦ ·Ц¬Цє³Ъ ¾ Ц»Ц¹ક ╙¸»ક ¾ ´ Ь Ū ¸ આ ъ Ъµ » Ц¬ ક · ⌡¯ і ³Ъઓ³Ъ અ³щક´ » ³ ы ¿ ђµ Ĭ ⌡ ¿³ ⌡ 0% ક╙¸ Properties required in Chelsea, Fulham, Wandsworth, Kensington, Westminister, Vauxhall, Battersea, Clapham, Balham, Tooting, Streatham, Brixton, Norbury, Mitcham, Croydon, Dulwich and Harrow

¸µ¯ ¾щà¹Ьએ¿³ ¸ЦªъÂє´ક↕કºђ. 020

11th January 2014 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

8764 6444

વેરાવળ નજીકના સૂત્રાપાડાના દશરયામાંજાળમાંફસાયેલી ૩૬ ફૂટ લાંબી અનેઅંદાજેત્રણ ટન વજન ધરાવતી વ્હેલ શાકકમાછલીનેત્રણ કલાકના રેસ્ક્યુઓપરેશન બાદ તાજેતરમાંમુક્ત કરાઈ હતી. વ્હેલ શાકકજાળમાં ફસાઇ હોવાની જાણ વન શવભાગનેકરાતાંતેમણેખલાસીઓની મદદથી ત્રણ કલાક સુધી જહેમત ઉઠાવી હતી.

ખોડલધામમાંભારતનો સૌથી મોટો કૃષિમેળો યોજાશે

રાજકોટઃ અત્યાર સુધી ઉદ્યોગ હોય કેકૃવષ દેશના ટોચના મેળાનું વદલ્હીના પ્રગવત મેદાનમાં આયોજન થાય છે. આ પ્રિાલીને ખોટી પાડીને ખોડલધામ ટ્રસ્ટ દ્વારા કાગિડ ખાતે ર૧થી ર૪ જાડયુઆરી સુધી દેશનુંસૌથી મોટું કૃવષપ્રદશષન યોજાશે. મુખ્યપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના હસ્તે આ કૃવષપ્રદશષનનુંઉદ્ઘાટન થશે. આ કૃવષમેળામાં ૭૦૦ જેટલા સ્ટોલનુંઆયોજન છે. ખોડલધામ ટ્રસ્ટના પ્રમુખ નરેશભાઇ પટેલે જિાવ્યું હતું કે, કાગિડમાં

યોજાનાર એગ્રીવિઝન ઇન્ડડયાર૦૧૪માં પ૧ જેટલા ઓપન પેગોડામાં લાઇિ ડેમોડસ્ટ્રેશન થશે.જેનો લાભ ઘેર િેઠા સૌરાષ્ટ્રના ખેડૂતોને સૌ પ્રથમ િખત મળશે. આ ઉપરાંત સમગ્ર આયોજનની પૂિષતૈયારી પૂિષથઇ રહી છે. જેમાં પાકકિંગ અને વડઝાસ્ટર મેનેજમેડટ સવહત ર૦ જેટલી સવમવતઓની રચના કરિામાંઆિી છે. એક અંદાજ મુજિ આ કૃવષ મેળામાંચાર વદિસ દરવમયાન ૩૦ લાખથી િધુલોકો ઉમટી પડશે.


મધ્ય-દચિણ ગુજરાત

11th January 2014 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

ખંભાતમાંપતંગનુંવેચાણ મંદઃ વેપારીઓ ચચંતામાં

ખંભાતઃ ગુિરાતભરમાં પતંગના ઉત્પાદન િેત્રે મોખરે રહેતા ખંભાતમાં ઉત્તરાયણ નજીક આવવા છતાંજચંતાનો માહોલ છે. ખંભાતમાં પતંગના નાના-મોટા ૩૦૦થી વધુ ઉત્પાદકો છે. ખંભાતની ચીલ, તુક્કલ િેવી પતંગોની રાજ્યભરમાંમાગ હોય છે, પરંતુ આ વષષે મોડી મોડી ખરીદી અને માલના ઉપાડના ૫૦થી ૬૦ ટકા ઘટાડો નોંધાતા વેપારીઓ જચંજતત બડયા છે. દર વષષેઉત્તરાયણના એકાદ મજહના અગાઉ ખંભાતમાં ખરીદદારોની ભીડ ઉમટી પડતી હતી પરંતુ મોંઘવારીના લીધે પતંગના ભાવમાં ૧૫ ટકા િેટલો વધારો થતાં પતંગોત્સવની ઉિવણી હિુ બરાબર જામતી નથી. અનેક વેપારીઓનો તૈયાર માલ પડી રહ્યો હોવાનું જાણવા મળે છે. પતંગ ઉત્પાદક બીપીનભાઈ ચુનારા િણાવેછેકે ખંભાતમાંદર વષષેકરોડથી વધુની પતંગો રાજ્યભરમાં પહોંચે છે, પરંતુઆ વષષેપતંગ ખરીદદારોમાં

ઉદાસીનતા િોવા મળી રહી છે. વાંસ અને કાગળના ભાવમાં વધારો થતાં ચાલુ વષષે પતંગમાં ૧૫ ટકાનો વધારો કરાયો છે.

NRIના બેંક એકાઉન્ટમાંથી રૂ. ૧.૧૩ કરોડની ઉચાપત

અહીંની નવસારીઃ આઇ.સી.આઇ.સી.આઇ બેંકમાં NRIનાં એકાઉન્ટમાંથી કોઇ અજાણ્યા હેકરે નેટબેંકીંગનો ઇ-મેલ, યુઝર પાસવડડ હેક કરી કોલકાતાની બે કંપનીનાં ખાતામાં રૂ. ૧.૧૩ કરોડની રકમ ટ્રાન્સફર કરી લેતા ચકચાર મચી છે. એકાઉન્ટધારક અમેરરકાવાસીએ ૫ જાન્યુઆરીએ નવસારી ટાઉન પોલીસમાં છેતરરપંડી થયાની ફરરયાદ નોંધાવતાં પોલીસે સાયબર ક્રાઇમનો ગુના નોંધી તપાસ હાથ ધરી છે. અખબારી અહેવાલમાં પોલીસ સૂત્રોના જણાવ્યા મુજબ ચીખલી તાલુકાનાં તેજલાવનાં િોકે ઉત્તરાયણ નજીક આવતા વતની અને વષોોથી અમેરરકાનાં ફલોરીડામાં ખરીદી વધશે એવો આશાવાદ હોટે લ વ્યવસાય કરતાં શિશરષ કલાન દુલ્લભે સેવાઈ રહ્યો છે. આ ઉપરાંત ખંભાતમાં (ઉ.વ. ૭૨) ગત વષો- ૨૦૧૩માં નવસારીનાં ૭૦૦૦થી વધુ મુસ્ટલમ-ચુનારા ફુવારા ખાતે આવેલી આઇ.સી.આઇ.સી.આઇ.

રાવળ સમાિના લોકો પતંગની આવક ઉપર નભરે છે. જહડદુ, મુસ્ટલમ સાથે બેસી પતંગનું જનમાયણ કરેછે. ગત વષષેરૂ. ચાર કરોડનો વ્યવસાય થયો હતો.

સંજિપ્ત સમાચાર

• નવસારી જિલ્લા કોંગ્રસ ે માં ૧૦૦ હોદ્દેદારોના રાજીનામાઃ નવસારી જિલ્લા કોંગ્રસ ે પ્રમુખ ગોજવંદભાઇ પટેલની આપખુદી સામેકાયયકરોમાંફાટી નીકળેલા રોષનેપગલેરજવવારેનવસારી ખાતેકાયયકરોની એક જમજટંગમાં જિલ્લા પ્રમુખ, તમામ તાલુકા પ્રમુખ અનેશહેર કોંગ્રસ ે ના વતયમાન પ્રમુખોને તેમના હોિા પરથી દૂર કરવાની માંગણી સાથે ૧૦૦થી વધુ કોંગ્રસ ેી હોિેદારો અને કાયયકતાયઓએ પ્રદેશ કોંગ્રસ ે પ્રમુખને રાજીનામાં મોકલી આપ્યા હતા. કોંગ્રસ ે ી કાયયકરોના આ પગલાંની સામે નવસારી શહેર કોંગ્રસ ે પ્રમુખ દીપક બારોટે નવસારી પાજલકાના કોંગ્રસ ે ી સભ્ય અને કોંગ્રસ ે ી અગ્રણી વેણીલાલ રાણાનેપિમાંસટપેડડ કયાયહતા. િોકેશહેર પ્રમુખને વેણીલાલ રાણાને સટપેડડ કરવાની સત્તા ન હોવાનું પ્રદેશ ઓબ્ઝવયર યુસફ ુ સાવા અનેનીરવભાઈએ િણાવ્યુંહતુ.ં • સુરતમાં૨૭ લાખના કકંમતી દાગીનાની ચોરીઃ દજિણ ગુિરાત ચેમ્બર ઓફ કોમસય દ્વારા આયોજિત ટપાકકલ િેમ્સ એડડ િવેલરી એકકઝજબશનમાં૫ જાડયુઆરીએ ચાર મજહલા અનેબેયુવાનોએ રૂ. ૨૭ લાખના દાગીના ચોરી કયાયહતા. હેપ્પી િેમ્સ એડડ િવેલરી તથા મુબ ં ઈના ટ્રેઝસયિવેલરી નામના ટટોલ પર નિર ચૂકવીનેહીરાિજડત નેકલેસ અને ચાર બંગડી ચોરાઈ હતી. દાગીના ગાયબ હોવાનું િણાતા સીસીટીવી કેમરે ાના આધારે તપાસ થઇ ત્યારે કેમરે ામાં દેખાયેલા ૬ શકમંદ સામે ટ્રેઝસયના ટટોલ સંચાલક જવિયભાઈ શાહની ફજરયાદ લઈ પોલીસેગુનો નોંધ્યો હતો. ટપાકકલ એકકઝજબશનના એડટ્રી ગેટ પાસેના પહેલા િ ટટોલ હેપ્પી િેમ્સ અનેટ્રેઝસયટટોલમાંઅનુક્રમેબપોરે૧ અને૧:૨૬ વાગ્યેચોરી થઈ હતી. • ભટકલનેછોડાવવા જવમાન હાઇિેક થઇ શકેઃ ગુિરાતની આજથયક રાિધાની કહેવાતા સુરતમાં પરમાણુ હુમલો કરવાની યોિના હોવાની ચોંકાવનારી કબૂલાત નેશનલ ઇડવેસ્ટટગેશન એિડસી (એનઆઈએ) સમિ કરનાર ઇસ્ડડયન મુજાજહજિન (આઈએમ)ના ત્રાસવાદી યાસીન ભટકલેઆપી હતી. ભટકલનેમુક્ત કરાવવા આતંકી સંગઠનો ભારતીય જવમાનનુંઅપહરણ કરેતેવી માજહતી ગુપ્તચર જવભાગેઆપતા દેશભરના તમામ એરપોટટનેએલટટકરવાની સાથેસુરિા વ્યવટથા સઘન બનાવવામાં સૂચના આપવામાંઆવી છે. અમદાવાદના જસરીયલ બ્લાટટ અનેત્યારબાદ સુરતના જવજવધ જવટતારમાંથી મળેલા ૨૯ જીવતા બોમ્બની આતંકી ઘટનામાં અમદાવાદ અને સુરત પોલીસમાં પણ વોડટેડ એવો યાસીન ભટકલ ગત વષષેઝડપાયો હતો. િેની અત્યારેએનઆઈએ દ્વારા જદલ્હીમાં ટપેજશયલ સેલમાંપૂછપરછ થઇ રહી છે. • ખાંડ ઉદ્યોગ સંઘના પ્રમુખપદે માનજસંહ પટેલની પુનઃ વરણીઃ સહકારી િેત્રના અગ્રણી અને સૂમલ ુ ડેરીના ચેરમેન માનજસંહભાઈ કલ્યાણજીભાઈ પટેલની ગુિરાત સહકારી ખાંડ ઉદ્યોગ સંઘના અધ્યિ પદેપુનઃ વરણી થઇ છે. આ જનમણૂકથી દજિણ ગુિરાતમાંશેરડી પકવતા ખેડત ૂ ો અનેસુગર ફેક્ટરી સંચાલક મંડળોમાંખુશી ફેલાઈ છે. • વડોદરાના પૂવવ મેયર ડો. વી. સી. પટેલનું જનધનઃ વડોદરાના પૂવય મેયર પદ્મશ્રી ડો. વી. સી. પટેલનું(૮૧) વષયની ઉંમરેગત સપ્તાહેબરોડા હાટટ હોસ્ટપટલમાં જનધન થયું હતુ.ં સદગતની અંજતમયાત્રામાં રાિકીય અગ્રણીઓ, નામાંકકત ડોક્ટરો તેમ િ સમાિસેવકો મોટી સંખ્યામાંિોડાયા હતા. ટવ .વી. સી. પટેલનેતેમની ત્રણ પૂત્રીઓ- ડો. સુજાતા મોદી, ડો. સોનલ જમશ્રા અને કલ્પનાબેન પટેલે કાંધ આપી હતી અને તેમણે િ જપતાના નશ્વર દેહને અજિદાહ આપ્યો હતો. ડો. જવઠ્ઠલભાઈ છોટાભાઈ પટેલ વષય૧૯૮૨માંફતેગિ ં વોડટમાંથી કોપાયરટે ર તરીકેચૂટં ાયા હતા અને ૧૯૮૩માંશહેરના મેયર બડયા હતા. • ધમવજસંહ દેસાઈ યુજનવજસવટીને ઓક્સફડડ એવોડડઃ ધમયજસંહ દેસાઈ યુજનવજસયટીને૫૫ યુજનવજસયટીની હરીફાઈ વચ્ચેસૌ પ્રથમવાર યુરોપના દેશો બહારની યુજન.ને ઓક્સફડટ એવોડટ એનાયત થયો છે. આ પ્રસંગે યોજાયેલા સમારંભમાં રાજ્યપાલ ડો. કમલાજી, કેસ્ડિય પ્રધાન જદનશા પટેલ, યુજન.ના ડો. નરેડિભાઈ દેસાઈ, યુજનવજસયટીના વાઈસ ચાડસેલર ડો. એચ.એમ. દેસાઈ, રજિટટ્રાર રિનીકાંત િૈન વગેરેઉપસ્ટથત રહ્યા હતા.

13

બેંકમાં પોતાનું ખાતું ખોલાવ્યું હતુ.ં ભારતમાં પણ તેમનો રબઝનેસ હોવાથી હૈદરાબાદની બેંકમાં પણ તેમનું ખાતું હતુ.ં બેંક મેનજ ે રને તેમણે પોતાનો તમામ બેંકીંગ વ્યવહાર ઇ-મેલથી કરાવવાનું કહીને શીરીષ કલાન દુલ્લભ અમેરરકા જતા રહ્યાં હતાં. હૈદરાબાદની આઇ.સી.આઇ.સી.આઇ. બેંકનો વહીવટ તેમના પુત્ર શિમલનો રમત્ર શવનોદ ચેલાની (રહે. હૈદરાબાદ) કરતા હતાં અને તે પણ રશરરષ કલાન દુલ્લભને ઇ-મેલથી જાણ કરતા હતાં. અમેરરકા પરત ગયેલા રશરરષને તેમના પુત્ર રબમલે કહ્યું હતું કે, તમે નવસારીની બેંકમાં ખાતું ખોલાવ્યું છે પરંતુ ત્યાં દેખરેખ કરનાર કોઇ નથી. આથી આ ખાતામાંથી તમામ રકમ હૈદરાબાદની બેંકમાં ટ્રાન્સફર કરી દો. ત્યાં મારો રમત્ર રવનોદ ચેલાની દેખરેખ કરશે.

દરરમયાન તા. ૨૬-૯-૨૦૧૩ના રોજ નવસારીની આઇ.સી.આઇ.સી.આઇ. બેંકનાં સેલ્સ મેનજ ે રે ફોન કરીને રશરરષ કલાન દુલ્લભને કહ્યું હતું કે, તમારા ખાતામાંથી મોટી રકમ ટ્રાન્સફર થઇ છે. આથી તેઓ એવું સમજ્યા કે પુત્ર રબમલે હૈદરાબાદની બેંકમાં રકમ ટ્રાન્સફર કરાવી હશે. ત્યારબાદ અવારનવાર ચાર વખત મોટી રકમો ટ્રાન્સફર થતાં બેંક મેનજ ે ર જીમીભાઇએ અમેરરકા ફોન કરી મોટી રકમ ટ્રાન્સફર ઓથોરાઇઝ કરી છે. જે કોલકાતાની એમ.જી. એન્ટરપ્રાઇઝ અને રબઝનેસ ઇન્ડીયાનાં ખાતામાં જમા થઇ છે. તેના ઇ-મેલ તમને કયાો હોવાનું જણાવતાં રશરરષભાઇએ પોતાના પુત્ર રબમલના રમત્ર રવનોદ ચેલાનીને પૂછતાં તેણે આ અંગે કોઇ મારહતી ન હોવાનું કહી પોતાનાં એકાઉન્ટમાંથી કોઇએ ગરબડ કરી હોવાનું ધ્યાને આવતાં તેઓ ગત સપ્તાહે નવસારી આવી પોલીસમાં હેકીંગની ફરરયાદ નોંધાવી છે.


14

જીવંત પંથ

આિા ધુતારાઓથી ચેતતા રહેજો

- સી. બી. પટેલ

થોડીક સાવચેતી કાયમી શાંતત

પશ્ચિમ ઈંગ્લેસડમાં ગ્લોથટરશાયર, િેલ્ધરહામ, હેરફોડડશાયરમાં હજુ હમણાં સુધી એલન લિકમોરનું નામ ગાજતું હતું. ૫૭ વષષનો આ સોલલલસટર ૩૦ વષષ જૂની ધીકતી પ્રેશ્ટટસ અને સમાજમાં મોટી નામના ધરાવતો હતો. સોલલલસટર હોવા ઉપરાંત તે લવથતારમાં કોરોનર તરીકે પણ સેવા આપતો હતો. લિલટશ સયાય પદ્ધલતમાં કોરોનરનો હોદ્દો ખૂબ મહત્ત્વનો અને માનભયોષ ગણવામાં આવે છે તે તો આપણે સહુ જાણીએ જ છીએ.

મહત્ત્વની છે. આવા કકસ્સાના બોધપાઠ લઇને લાગતા-વળગતા સહુ કોઇ જાગ્રત રહે, સજાગ રહે તે જરૂરી છે. મહેરબાની કરીને કોઇ અગત્યના (ધંધાદારી) કાગળ પર કે દસ્તાવેજ પર સહી કરવાની હોય ત્યારે કાનૂની સલાહકાર ઉપરાંત નજીકના સગાંસંબંધીની સલાહ લઇને જ આગળ વધવું. અને હા, સગાંસંબંધી પણ એવા શોધવા જે પ્રામાલણક હોય, ભરોસાપાત્ર હોય. નવા વષષના પ્રારંભે આવી સુજ્ઞ વાતો કરીને મારા સુજ્ઞ વાિકો ગભરાય તેવું મારે કરવું નથી, પણ આવી વાતો જાણીએ, જાગતા રહીએ તો સંકટ લનવારી શકાય.

ગરથ ગાંઠે

એલન વિકમોર - વિશ્વાસઘાતી સોવલવસટર

11th January 2014 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

તાજેતરમાં આ ધુતારા સોલલલસટર ઉપર થથાલનક હાઇ કોટડમાં ખટલો િાલ્યો અને ક્લાયસટોના ખાતામાંથી બે લમલલયન પાઉસડની ઉિાપત કરવા બદલ તેને ગુનેગાર ઠેરવવામાં આવ્યો છે. આવી જંગી રકમના નાણાં તે પોતાના મોજશોખ સંતોષવામાં અને ઠાઠમાઠ દેખાડવામાં ઉડાવતો હતો. સોલલલસટર હોવાની સાથોસાથ કોરોનર પણ હોય તે વ્યલિ સમાજમાં માનપાન સાથે આગવી પ્રલતષ્ઠા ધરાવતી હોય છે. આથી આવા સોલલલસટરની લવશ્વસનીયતા માટે સામાસયપણે કોઇ શંકા કરવામાં આવતી નથી. લિલટશ અખબારોના પાને અવારનવાર આવા ધુતારાઓના બખડજંતરના પરદા ખૂલતા હોય છે. કમનસીબે પોલીસની બે, પણ ચોરની ચાર. અને મારા-તમારા જેવા સામાન્ય માણસો હોય તેની આંખે તો અત્યંત પ્રભાવ અને ભરોસાના પ્રતાપે પાટા જ હોય છે ને? એલશયન સોલલલસટર, પણ આવા કાળા કરતૂત માટે અવારનવાર પકડાતા હોય છે. મોટા ભાગના વ્યવસાયીક સલાહકાર (સોલલલસટસષ, એકાઉસટસટ, ડોટટસષ, લવ.) પ્રામાલણક અને લનષ્ઠાવાન હોવા છતાં આવા ધૂતારા ટયાંક આપણી ભેઠે િઢી જાય છે. આ શ્થથલત મોટી ઉંમરના લનવૃિજનોને માટે ભારે સંતાપજનક નીવડતી હોય છે. થોડાક વષષ પૂવવે નાઇરોબીના એક ધનાઢય પલરવારની પુત્રી ઈંગ્લેસડમાં પરણી હતી. તેના પલતનું અિાનક અવસાન થયું. લાખો પાઉસડની અથટયામત હતી, પણ વચ્ચે એવો સોલલલસટર ભટકાયો કે ન પૂછો વાત. નાઇરોબીના પલરવારે મારો પણ સંપકક સાધ્યો હતો. પણ જ્યાં ધુતારો કાયદેસર દથતાવેજો લઇને બેઠો હોય કે જંગી રકમ સગેવગે થઇ ગઇ હોય ત્યારે શું થઇ શકે? તેમાં પણ જ્યારે કોઇ ધનવાન, અલત ધનવાન, એકલા રહેતો હોય, તેના જીવનસાથી કે સંતાન હયાત ન હોય, અને કરોડો પાઉસડની લમલ્કત હોય ત્યારે આવું બનવાની શટયતા વધુ હોય છે. આવા કકસ્સામાં વકીલ જ તેના ક્લાયન્ટની મોટા ભાગની વાતોથી જાણકાર હોય છે. પોતાના ક્લાયસટની ખૂબીઓ અને ખામીઓ, તેની લાગણીશીલતા કે લાગણીવેડા... આ બધું જ આવા વ્યવસાયીઓ સારી રીતે જાણતા હોય છે. એક અસય કકથસામાં આવી ધનાઢય વ્યલિના છેલ્લા લદવસોમાં આવા વ્યવસાયીએ તેના અંગત લમત્રસમાન ક્લાયસટને ખંખેરી લીધો. સમજો કે ૫૦ લમલલયન પાઉસડની લમલ્કતનો સારો એવો લહથસો પણ પેલા વ્યવસાયી સલાહકારને મળ્યો - અને તે પણ કાયદેસર! પે’લા વ્યવસાયી સલાહકારે બધું કાયદેસર લખાવી લીધું હતું. આવા ક્લાયસટની વધુ માલહતી જાહેર કરવાનું હું જરૂરી માનતો નથી. કેમ કે આમાં વ્યલિની ઓળખ કરતાં થયેલા લવશ્વાસઘાત, છેતરલપંડી અંગેની જાણકારી વધુ

કરાવવાનો મારો ઇરાદો નથી, પરંતુ નમ્રપણે કહું તો આપણા વડવાઓ કહેતા હતા તેનો અમલ અવચય કરવોઃ સોનાની પોટલી પોતાના ઓપશકા નીચે જ મૂકી રાખવી. મતલબ કે પોતાની મૂડી અંપતમ ઘડી સુધી પોતાની પાસે જ રાખવી. જે થવજનને આ બધું આપવાનું છે તેને લવદાયની ઘડીએ પણ આપી જ શકાય છે ને? ટૂંકમાં, અત્યારથી સંતાનને બધું આપી દઇએ અને ન કરે નારાયણ ને એક યા બીજા કારણસર સંતાનના જીવનમાં જ સમસ્યા આવી પડી તો? આપણે તો પાછલી લજંદગીમાં કામે લાગી જઇએ. ન જાણ્યું જાનકી નાથે, સવારે શું થવાનું છે... કંઇ અમથતું નથી કહેવાયું.

કમુબેન કાવરયાની અગમચેતી

પૂવષ આલિકા તેમ જ અસય દેશોમાંથી લિટનમાં પૂજ્ય કમુબેન કાલરયા એ લિટનના, ખાસ થયેલા આપણા થથળાંતરના જે પ્રણેતાઓ છે કરીને લંડનના ગુજરાતી સમુદાયમાં મોટેરું નામ છે. તેમાંના ૮૩ ટકાએ આ દેશમાં પોતાના મકાન તેઓ પૂવષ આલિકાથી અત્રે આવ્યા. કાળિમે પલતની ખરીદયા. ૪૦ વષષ પૂવવે ૫૫૦૦ પાઉસડનું ટેરેસ છત્રછાયા ગુમાવી. સમાજસેવા - ખાસ કરીને મકાન લંડનમાં ખરીદયું હોય તો અત્યારે તેના વૈષ્ણવ સમુદાયની - પ્રવૃલિમાં તેઓ ખૂબ સરેરાશ સાડા ત્રણ લાખથી િાર લાખ પાઉસડ ઉત્સાહપૂવષક અનુદાન અને નેતૃત્વ આપતા હોવાનું સહેજેય ઉપજે. પેટે પાટા બાંધીને મોગવેજ ભરાઇ મને આજે પણ બરાબર યાદ છે. િૂટયું હોય, સંતાન પણ પોતાની રીતે માળામાંથી તેમના અવસાનના થોડાક સમય પૂવવે, નવ ઊડી ગયા હોય તેવા અમુક કકથસામાં જોવા મળે છે કે વયોવૃદ્ધ માતા કે પપતા સામાન્યપણે વધારે તો માતાઓ જ (કેમ કે પલત કરતાં પત્ની પાંિસાત વષષ સરેરાશ વધુ જીવતી હોય છે) ગફલતમાં રહે કે લાગણીવેડામાં તણાય જાય છે ત્યારે પજંદગીના પાછલા વષોો આપથોક તથા અન્ય પ્રકારે ભારે પરેશાની ભયાો પનવડી શ્રીમતી કમુબેન કારિયાને નિેમ્બર ૨૦૦૫માં ‘ગુજરાત સમાચાર અને એવિયન શકે છે. િોઇસ’ િસ્તુત સંસ્કાર ગવરમા એિોડડ એનાયત કરતા લેડી એન ધોળકીયા, તા જે ત ર માં સર જે કે ચાંદે અને શ્રી વિતમ પંડ્યા એલાઇડ હેલ્થકેર નામની સંથથાએ વડીલો, તેમનું આરોગ્ય તથા ઓક્ટોબર, ૨૦૦૯ના રોજ પૂ. કમુબહેને એક તેમની આલથષક હાલત લવશે અભ્યાસપૂણષ સંશોધન લેપખત પનવેદન પણ તૈયાર કયુું હતું. તેમણે કયુું છે. આ માટે ૧૧,૭૦૦ વ્યલિઓને પ્રશ્નો પોતાના નજીકનાં સગાંસંબંધીઓને તેમની નકલ પૂછીને માલહતી એકત્ર કરવામાં આવી હતી. આપી રાખી હતી. તેમની સ્થાવર અને જંગમ અભ્યાસના તારણ અનુસાર, ૮૭ ટકા લોકોએ પમલ્કતનું પણ આ આદરણીય મપહલાએ ખૂબ એવો મત વ્યક્ત કયોો હતો કે જ્યારે હાથ-પગ કે સરસ પ્લાપનંગ કયુું હતું. એટલું જ નહીં, પણ શરીરનું અન્ય કોઇ અંગ નબળું પડે ત્યારે તેઓ મરણોિર અંલતમલિયાથી માંડીને બાદમાં ભજનકેર હોમમાં જવાના બદલે તેમના પોતાના જ સત્સંગ-પ્રાથષના-યજ્ઞ તેમ જ અસય સામાલજક ઘરમાં સેવા-સુશ્રુષા મળી રહે તેવું વધુ પસંદ કરે લવધીની પણ તેમણે લવગતવાર નોંધ કરી હતી. છે. ઘરબેઠાં કેર હોમની સગવડ મેળવવી હોય તો સંપલિમાંથી બહેન-દીકરીઓને કોને કેટલું આપવું કાઉશ્સસલ કે બીજા સરકારી ખાતા તરફથી અમુક અને અશ્થથ લવસજષનની વાત પણ તેમણે ટપકાવી મયાષદામાં કેરર ઘરે આવી શકે. આ કેરર દદદીને છે. (તેમના આ પનવેદનની એક નકલ મારી પાસે ખવડાવવા-પીવડાવવા-નવડાવવા જેવા રોલજંદા પણ છે.) કાયોષમાં મદદરૂપ થતી હોય છે. પણ જ્યારે સરકારી આ બધું વાંિીને મને પૂ. કમુબહેન માટે વધારે બજેટ જ સંકોિાઇ રહ્યું છે, તેમાં સરકારી સહાયમાં માન થયું. મારા બાનું નામ પણ કમળાબા. અને કાપ મૂકાઇ રહ્યો છે ત્યારે આ પ્રકારની સવલતમાં તેમના ગયા પછી તો હું કમુબહેનને જ માતૃતુલ્ય ઘટાડો જોવા મળી રહ્યો છે. ભાવથી પનહાળતો હતો. વડીલોએ પોતાની એલાઇડ હેલ્થ કેરના લરપોટડમાં એક સૂર એવો મનોભાવના લનકટના સગાં સાથે વ્યવશ્થથતપણે નીપજે છે કે જેની પાસે કંઇક સંપપત હોય તેણે લવિારી આયોજન કરવું અને તેમ જણાવવું એ પોતાના સંતાનોને કે અન્ય કોઇને જીવતેજીવ બધું યથાયોગ્ય છે. જ સુપ્રત કરી દેવું જોઇએ નહીં. છેલ્લા વષોોમાં વિટનમાં કેમરન સરકારનો આિાિાદ પોતીકી રકમ કે પમલ્કતમાંથી ‘ખાનગી’ કેરર વડા પ્રધાન ડેલવડ કેમરને જાહેર કયુું છે કે રાખી શકાય. પેસશનરોને અપાતી રકમમાં ૨૦૨૦ સુધી પ્રલત વષષ આવો જ એક બીજો અભ્યાસલેખ પણ વાંચ્યો. લનયલમત સારો એવો વધારો થતો રહેશે. તેમણે પિટનમાં ગ્રાન્ડ પેરન્ટ્સ તેના ગ્રાન્ડ પચલ્ડ્રનને - એમ પણ કહ્યું છે કે અથષતંત્ર ઉપર છેલ્લા પાંિેક પછી તે પૌત્ર હોય, પૌત્રી હોય, દોલહત્ર હોય કે વષષથી મંડરાઇ રહેલા મંદીના કાળાંલડબાંગ વાદળો દોલહત્રીને - વષષેદહાડે ૨.૮ પબપલયન પાઉન્ડ હવે દૂર થઇ રહ્યા છે અને સારા લદવસો આવી રહ્યા બક્ષીસ તરીકે આપતા હોય છે. એક અથષમાં તે છે. તેમના નાણાં પ્રધાન (િાસસેલર જ્યોજષ ટેટસ પ્લાલનંગ પણ કહેવાય. પણ જ્યારે વડીલની ઓથબોનષ) જણાવે છે કે કરવેરાનો દર ઘટાડવામાં યાદશલિ નબળી પડી ગઇ હોય ત્યારે કાગલળયા આવશે. જોકે કોઇ એ કહેતું નથી કે લધરાણ ઉપરનું ઉપર, સાિા-ખોટા કાગલળયા ઉપર સહી કરાવી બેસક વ્યાજ ખૂબ ઓછું હતું તેમાં સારો એવો વધારો લેવાનું એટલું બધું મુચકેલ તો નથી જ ને?! થશે. પલરણામે લોન, મોગવેજ, ઓવરડ્રાફ્ટ કે િેલડટ આ મુદ્દે વધુ લખીને કોઇને ખોટી લિંતા કાડડના લધરાણ માટે હપ્તાની રકમમાં ઉમેરો થશે.

િમાંક - ૩૩૯

ડેવિડ કેમરન

આ બધું વાંિી-જાણીને એવું લગારેય ધારી લેવાની જરૂર નથી કે કેમરન સરકારને પેન્શનરો માટે બહુ પ્રેમ ઉભરાઇ ગયો છે. લિટનની આશરે સવા છ કરોડ - સાડા છ કરોડની વથતીમાં ૬૫ વષષથી વધુ વયના પેસશનરોનું પ્રમાણ ઝડપભેર વધી રહ્યું છે. ટોરી પક્ષે થોડા સમય પૂવવે એક સવવેક્ષણ કરાવ્યું હતું. અભ્યાસમાં જાણવા મળ્યું હતું કે ૨૦૧૦ની ચૂંટણીમાં ૭૬ ટકા પેન્શનરોએ મતદાન કયુું હતું. જ્યારે તે પસવાયના મતદારોનું પ્રમાણ ૪૫ ટકા હતું. કેમરનનો ઇરાદો થપષ્ટ છે. અત્યારથી જ પેસશનરોને પપલાવ્યા હોય તો તેમના મતો ટોરી પક્ષની તરફેણમાં જ પડશે તેવી ગણતરી તેમણે માંડી છે. એક બીજો પ્રશ્ન પણ અત્યારે - ખાસ કરીને આપણી યુવા પેઢીને - સતાવી રહ્યો છે. આ પ્રશ્ન એટલે બેરોજગારી. સવા સાત કે સાડા સાત ટકા બેરોજગારી તો રાષ્ટ્રીય આંક થયો. ઘઉંવણાો કે શ્યામ યુવક-યુવતીઓને તેમની ક્ષમતા અનુસાર નોકરી મળતી નથી તે પણ હકીકત છે. પલરણામે આપણા ૩૦થી ૩૫ વષષની વયના કેટલાય યુવકયુવતીઓ યોગ્ય કામલવહોણા છે અથવા તો સાવ બેરોજગાર છે એમ પણ કહી શકો. તેમને કે તેમના પલરવારને તમાિો મારીને ગાલ રાતો રાખવો પડતો હોય છે તે બીજી વાત છે. આ સમથયાનું બીજું પણ એક વરવું સત્ય જાણવા જેવું છે. નવરો બેઠો નખ્ખોદ વાળે. ધંધોરોજગારી મેળવવાની સતત ઇચ્છા હોવા છતાં કંઇ કામધંધો ન મળે અને નબળા મનનો એ માનવી વધુ ધુમ્રપાન, દારુસેવન, ગેમ્બલીંગ કે ડ્રગસેવન જેવી આદતોની લતે કે કુસંગે ગુનાખોરીમાં િઢી જાય ત્યારે ઉલમાંથી ચૂલમાં પડવાનું બને છે. આપણા સમાજમાં ૭૦ ટકા જેટલા મધ્યમ વગષના હોય એવું આપણે થવીકારી લઇએ. પરંતુ બાકીના ૩૦ ટકા, આરોગ્યના કારણોસર કે પલરવારમાં કમાનાર વ્યલિના અકાળે મોતના કારણે, નાણાંભીડમાં મૂકાઇ જાય છે ત્યારે પલરવારની હાલત બહુ કફોડી થાય છે. યહૂદી કે પારસી સમુદાયમાં મુશ્કેલીમાં મૂકાયેલા પોતાના ભાઇભાંડુઓની મદદ માટે ખાસ સેફ્ટી નેટવકક કાયોરત હોવાનું જોવા મળે છે. આપણા સમાજમાં આવું કોઇ વ્યવશ્થથત નેટવકક હોવા લવશે મારી જાણમાં તો નથી. જેમ કે, મુંબઇ પારસી પંચાયતના ઠરાવ અનુસાર, પારસી પપરવારની આવક પ્રપત માસ ૪૦ હજાર રૂપપયાથી ઓછી હોય તેમનું સાધારણ સુખ-સગવડ સાથે યોગ્ય ભરણપોષણ થઇ રહે તે માટે ઉપચત આપથોક સહાય મળે તેવી વ્યવસ્થા થઇ છે. આપણા સમાજની વાત કરું તો, અત્રે તો ખબર નથી, પણ આલિકામાં મેં જોયું છે કે કોઇ ખોજા પપરવારમાં આપથોક કઠણાઇ હોય તો જમાતખાનામાંથી જોઇતી તમામ મદદ પહોંચી જાય છે - અને તે પણ ગુપ્તપણે. આથી જ તો ખોજા લોકો નામદાર આગાખાન પ્રત્યે ભારે હેતભાવ રાખે છે. આપણા સમાજમાં આવું કંઇ થયું હોય તો સારી વાત છે, પણ ન થતું હોય તો સહુએ સાથે મળીને લવિારવું રહ્યું. અછતવાળા પ્રત્યે છતવાળાઓએ ફૂલ નહીં તો ફૂલની પાંખડી સ્વરૂપે કંઇક તો અનુદાન આપવું જ જોઇએ તેવું મારું નમ્રપણે માનવું છે. (ક્રમશઃ)


11th January 2014 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

એશિઝ શ્રેણીઃ ઇંગ્લેન્ડનો ૫-૦થી ધબડકો

સિડની, દુબઈઃ ઓસ્ટ્રેલિયાએ પ્રવાસી ઇંલિેકડને પાંચમી તથા અંલતમ ટેસ્ટમાં પણ કારમો પરાજય આપીને એલિઝ કપ ૫-૦થી કબ્જે કયોો છે. ઓસ્ટ્રેલિયાએ ઈંલિેકડને ૨૮૧ રને હરાવ્યું હતું. ઇંલિેકડે છેલ્િા લિવસે તો માત્ર બાવન લમલનટમાં સાત લવકેટ ગુમાવી હતી. ઓસ્ટ્રેલિયાએ આપેિા ૪૪૮ રનના િક્ષ્યાંક સામે ઇંલિેકડનો બીજો િાવ ૩૧.૪ ઓવરમાં માત્ર ૧૬૬ રનના સ્કોરમાં જ સમેટાયો હતો. ઇંલિેકડના બીજા િાવમાં પાંચ તથા મેચમાં કુિ આઠ લવકેટ ઝડપનાર રેયાન હેલરસન મેન ઓફ ધ મેચ થયો હતો. જ્યારે એલિઝ શ્રેણીમાં કુિ ૩૭ લવકેટ ઝડપનાર લમચેિ જહોકસનને પ્િેયર ઓફ ધ લસરીઝ બકયો હતો. એલિઝ શ્રેણી િરલમયાન ઇંલિેકડની ટીમ છઠ્ઠી વખત ૨૦૦ કરતા ઓછા સ્કોરમાં ઓિઆઉટ થઇ હતી. ઉલ્િેખનીય છે કે ગયા વષષે જ કૂકની ટીમે ઓસ્ટ્રેલિયાને ૩-૦થી એલિઝમાં પરાજય આપ્યો હતો. ઓસ્ટ્રેલિયાએ પ્રથમ િાવમાં ૧૦ લવકેટે ૩૨૬ રન કયાો હતા. જવાબમાં ઈંલિેકડનો પ્રથમ િાવ ૧૫૫ રનમાં સમેટાઇ ગયો હતો.

આ પછી ઓસ્ટ્રેલિયાએ બીજા િાવમાં ૨૭૬ રન કયાો હતા. આમ ઈંલિેકડે મેચ જીતવા કુિ ૪૪૮ રન કરવાના હતા, પણ તેનો િાવ ૧૬૬ રનમાં જ સમેટાયો હતો. ભાવુક તથા યાદગાર પળ: કલાકક ઓસ્ટ્રેલિયન કેપ્ટન માઇકિ કિાકકે કહ્યું હતું કે ગયા વષષે સતત ત્રણ મેચમાં પરાજય સાથે આ પ્રલતલિત શ્રેણી ગુમાવ્યા બાિ અમે આટિા િાનિાર લવજયની અપેક્ષા રાખી નહોતી. અમારા માટે આ લવિેષ તથા યાિગાર પળ છે. ઇંલિેકડ સામે ગયા વષષે ૩૦થી હાયાો બાિ અમે આટિા મોટા અંતરના લવજયની આિા પણ રાખી નહોતી. અમારા

ટેસ્ટ રેન્કિંગમાંપૂજારા પાંચમા ક્રમે

દુબઈઃ ભારતનો ઉભરતો બેટિંગ પિાર ચેતેિર પૂજારા આઈસીસીના િેપિ રેન્કિંગમાં બે િમ ઉપર ચઢ્યો છે. જ્યારે ટિરાિ િોહલી નીચે ઊતરીને ૧૧મા િમે પહોંચ્યો છે. પૂજારાએ િારકિદદીના શ્રેષ્ઠ ૮૫૧ પોઈકિ સાથે િોચના દસ બેટ્સમેનોમાં તેનું પથાન જાળવ્યું છે. ઓફ ન્પપનર રિીચંદ્રન અટિનેબોલરોની યાદીમાંસાતમો િમ જાળવ્યો છે. ઓલરાઉકડરના રેન્કિંગમાં અટિને તેનો દબદબો િિાવ્યો છે. દટિણ આટિિાનો એબી ડી’ટિટલયસસિેપિ રેન્કિંગમાં૯૧૨ પોઇકિ સાથેિોચ પર છે, તેના પછી િેપિ ઇકડીઝનો ટિિનારાયણ ચંદરપોલ (૮૭૬) અને કયૂઝીલેકડનો રોસ િેલર (૮૭૧) છે. િોહલીના ૭૩૯ પોઈકિ છે. ડાબોડી ન્પપનર પ્રજ્ઞાન ઓઝા બોલરોની યાદીમાં નિમા િમે છે જેમાં દટિણ આટિિાનો િેરનોન કફલેકડર િોચના િમેછે.

બોિસષે પૂરી શ્રેણી િરલમયાન િાનિાર પ્રિિોન કયુું હતુ.ં મેન ઓફ ધ મેચ રેયાન હેલરસે જણાવ્યું હતું કે હું હજુ વધુ એક એલિઝ શ્રેણીમાં રમી િકું છું. િતત હારથી પતન: કૂક શ્રેણીમાં ૫-૦થી કારમા પરાજય બાિ ઇંલિેકડના કેપ્ટન એલિસ્ટર કૂકે કબૂલ્યું છે કે પરાજયની હારમાળા બાિ ઇંગ્લિિ ટીમનું પતન થયું છે અને અમારી ટીમ તલળયે પહોંચી ગઇ છે. જોકે તેણે આિા વ્યકત કરી હતી કે અમે આ લનરાિામાંથી બહાર આવીને ફરીથી ટોચની ટીમોમાં સ્થાન મેળવિું. કૂકે જણાવ્યું હતું કે અમારી ટીમમાં ટેિેકટની કોઇ ખોટ નથી, પરંતુ અમે પાંચેય ટેસ્ટમાં ક્ષમતા મુજબનું પ્રિિોન કરી િકયા નથી. ટેસ્ટ રેન્કકંગમાંઓસ્ટ્રેસલયા ત્રીજા ક્રમે એલિઝ શ્રેણીમાં ઇંલિેકડનો વ્હાઇટવોિ કરીને ઓસ્ટ્રેલિયાએ ટેસ્ટ રેગ્કકંગમાં બે ક્રમાંકની આગેકૂચ કરીને ત્રીજું સ્થાન મેળવ્યું છે. ઇંલિેકડ એક સ્થાન પાછળ સરકીને ચોથા ક્રમે પહોંચ્યું છે. સાઉથ આલિકાએ ટોચનું સ્થાન જ્યારે ભારતે બીજો ક્રમાંક જાળવ્યા છે.

• મોકટી પાનેસર ફરી વિિાદમાંઃ ઇંગ્લેકડનો ન્પપનર મોકિી પાનેસર ફરી એિ િખત ટિિાદમાંછે. ઇંગ્લેકડની િીમ એટિઝ શ્રેણીના પરાજયના દુખમાં હતી ત્યારે પાનેસરે તેની હોિેલના રૂમમાં આિિા એિ યુિતીને આમંત્રણ આપ્યું હોિાનો અહેિાલ ચચાસપપદ બકયો છે. એટલસન નામની અમેટરિન યુિતીએ એિ અખબારને જણાવ્યું હતું િે મોકિી સાથે મારી મુલાિાત મેચમેકિંગ મોબાઇલ એપ દ્વારા થઇ હતી. અમારા િચ્ચે િેિલાિ સમયથી ચેટિંગ થતું હતું. ઇંગ્લેકડનો પરાજય થયો એ સાથે જ મોકિીનો મારી પર મેસેજ આવ્યો િે અમારી િીમના પ્લેયસસ માિે

રમતગમત

15

ભારત અંડર-૧૯ એશિયા કપ ચેમ્પપયન

શારજાહઃ ભારતની અંડર-૧૯ ટિિેિ િીમે એટિયા િપની ફાઇનલ મેચમાં પાકિપતાનને ૪૦ રનથી હરાિીને િુનાસમેકિ જીતી લીધી છે. િીમના ટિજયમાંિેપ્િન ટિજય ઝોલ અનેસંજુસેમસનની િાનદાર સદી તથા અંિુિ બેકસના ૪૭ રનનુંમહત્ત્િનુંપ્રદાન હતું. એટિયન ટિિેિ િાઉન્કસલની આ પપધાસની ફાઇનલમાં ભારતે ટનધાસટરત ૫૦ ઓિરમાં આઠ ટિિેિ ગુમાિીને ૩૧૪ રન િયાસ હતા. જેના જિાબમાં પાકિપતાને ૫૦ ઓિરમાં નિ ટિિેિ ગુમાિીને ૨૭૪ રન િયાસ હતા. ભારતે આ સાથે જ પાકિપતાન સામે લીગ

સંવિપ્ત સમાચાર

મેચમાં મળેલા પરાજયનો બદલો પણ લઈ લીધો હતો અને ચેન્પપયકસિીપ પણ જીતી લીધી હતી. ભારતના િેપ્િન ટિજય ઝોલ તથા સંજુ સેમસને ૧૦૦૧૦૦ રનની ઇટનંગ્સ રમી હતી. આ ઉપરાંત અંિુિ બેકસે ૩૪ બોલમાં સાત બાઉકિી તથા એિ ટસક્સરની મદદથી ૪૭ રનનું યોગદાન આપ્યુંહતું. પાકિપતાન તરફથી ઓપનર સમી અસલમે આિમિ ૮૭ રન િયાસ હતા જ્યારે ટમડલ ઓડડર બેટ્સમેન િમરાન ગુલામે ૧૦૨ રનની ઝમિદાર ઇટનંગ્સ રમી હતી. ભારત તરફથી િુલદીપ યાદિે૭૨ રન આપીનેત્રણ ટિિેિ લીધી હતી.

િહી છે. પાકિપતાને સલામતીના િારણોસર બાંગ્લાદેિમાં યોજાનારા એટિયા િપમાંથી હોિેલની બહાર જિાની મનાઇ છે. મને ખસી જિાની ધમિી આપી છે. િેિલાિ ટિકક્સમાં સાથ આપિા તું મારી રૂમમાં આિી સમયથી ચાલી રહેલી રાજિીય ગરમાગરમીને િિેછે. મોકિીની િાત પરથી મનેતેનો ઇરાદો િારણે બાંગ્લાદેિનું િાતાિરણ ડહોળાયું છે સારો જણાયો નહીં અને મેં તે ઓફર ફગાિી જેના િારણેએટિયા િપ, ટ્િેકિી-૨૦ િલ્ડડિપ દીધી હતી. મોકિી પાસેથી મને આિી અપેિા યોજિા પ્રશ્નાથસ હતો. એટિયન ટિિેિ નહોતી, મનેઆઘાત લાગ્યો છે. અહેિાલ અંગે િાઉન્કસલ, આઈસીસીએ બાંગ્લાદેિમાં જ આ બંનેિુનાસમેકિ યોજિા ગ્રીન ટસગ્નલ આપી દીધું મોકિીએ ટિપ્પણી િરિા ઇનિાર િયોસહતો. • ટુનાામકે ટમાંથી ખસી જિા પાિ.ની ધમિીઃ છે. હિે આ મંજૂરી બાદ પાિ. ટિિેિ બોડેડ છેલ્લા િેિલાિ િષસમાં સલામતીના મુદ્દે ટિદેિી એટિયા િપમાંથી ખસી જિાની ધમિી આપતાં િીમો પાકિપતાનના પ્રિાસનો ઈનિાર િરતી િહ્યુંછેિેઅમેસલામતી વ્યિપથાનુંટનરીિણ જોિા મળી છે, પરંતુ આ િખતે ઉલિી ગંગા િયાસબાદ ત્યાંરમિા અંગેટનણસય લઈિું.


16

ચૂંટણી વિશેષ

11th January 2014 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

એવિલ-મેમવિનામાંલોકસભા ચૂંટણીની શક્યતાઃ પંચેતૈયારી શરૂ કરી

ચૂંટણીમાં ૭૧.૪ કરોડ અને ૨૦૦૪ની લોકસભાની ચૂંટણીમાં ૬૭.૧ કરોડ મતિારો હતા. નાણાંપ્રધાન બજેટ નહીં લેખાનુિાન રજૂકરશે ચૂંટણી કાયાક્રમની જાહેરાત પહેલાં, લોકસભાની બેઠક છેલ્લી વાર મળી શકે છે, જેમાં નાણાંકીય વષા ૨૦૧૪-૧૫ના િારંદભક છ મદહનાના ખચામાટે લેખાનુિાન (વોટ ઓન એકાઉન્ટ) બજેટ પસાર કરવામાં આવશે, તેના પગલે નવી સરકારને આગામી લોકસભામાં સંપૂણા કિાનું બજેટ રજૂ કરવા માટે સમય મળી જશે. સંસિનુંખાસ સત્ર બોલાવાશે એવી પણ અટકળો વહેતી િઇ છે કે ચૂંટણી પહેલાં સરકાર િારા ભ્રષ્ટાચાર દવરોધી પગલાં ફેબ્રુઆરીની આખર સુધીમાં ભરવા માટેટૂંક સમયમાંસંસિનું અિવા તો માચા મદહનાની એક ખાસ સત્ર કિાચ શરૂઆતના િિમ બે-ત્રણ બોલાવવામાં આવશે. વતામાન દિવસમાં કરવામાં આવશે. વષા લોકસભાની મુદ્દત ૧ જૂનના રોજ ૨૦૦૯માંયોજાયેલી લોકસભાની સમાપ્ત િાય છે અને નવી

નવી દિલ્હીઃ ભારતીય ચૂંટણી પંચના દવશ્વસનીય સૂત્રોએ ગત સપ્તાહે જણાવ્યું હતું કે લોકસભાની ચૂંટણીઓ મધ્ય એદિલ અનેમેમદહના આરંભમાં ૫િી ૬ તબિામાં યોજવામાં આવશે, જેમાં૮૦ કરોડ મતિારો પોતાના મતાદધકારનો ઉપયોગ કરશે. લોકસભાની ચૂંટણીઓની સાિે સાિે આંધ્રિિેશ, ઓદરથસા અને દસદિમ રાજ્યોની દવધાનસભાની ચૂંટણીઓ પણ યોજાશે. સૂત્રોના જણાવ્યા િમાણેઆ ચૂંટણીના કાયાક્રમની જાહેરાત

લોકસભાની રચના ૩૧ મે સુધીમાંકરવી પડશે. ચૂંટણી માટે૧૨ લાખ મશીનનો ઉપયોગ કરાશે િરેક રાજ્યમાં ચૂંટણી માટે અંિાજે ૧૨ લાખ ઇલેકટ્રોદનક વોદટંગ મશીન (ઇવીએમ)નો ઉપયોગ કરવામાંઆવશેઅનેતે માટેની તૈયારીઓ ચાલી રહી છે. ચૂંટણી પંચ મધ્ય ફેબ્રુઆરી સુધીમાં ૨.૫૦ લાખ નવા ઇવીએમ મેળવશે. આ માટે દવદવધ જાહેર િેત્રની કંપનીઓને મશીન પૂરા પાડવા માટે ઓડડર આપવામાંઆવ્યા છે. શરિ પવાર લોકસભાની ચૂંટણી નહીં લડે કેન્દ્રીય કૃદષિધાન અને મહારાષ્ટ્રની નેશનાલીથટ કોંગ્રેસ પાટટીના (એનસીપી)ના િમુખ

શરિ પવારે ગત સપ્તાહે જણાવ્યું હતું કે તેઓ લોકસભાની આગામી ચૂંટણી લડશે નહીં, પરંતુ તેઓ રાજ્યસભાના માગગે

સંસિમાંજવાનુંપસંિ કરશે. ૭૩ વષાના શરિ પવારે જણાવ્યું હતું કે, ‘મેંહવેચૂંટણી નહી લડવાનો દનણાય કયોા છે, તેના કારણે મને પિના કામકાજ માટે વધુ સમય મળશે. હું રાજ્યસભામાં જવાની

કેજરીિાલ સરકારેવિધાનસભામાંવિશ્વાસનો મત મેળવ્યો

નવી દિલ્હીઃ દિલ્હીમાં પાંચ દિવસ જૂની અરદવંિ કેજરીવાલ સરકારે ૨ જાન્યુઆરીએ દવધાનસભામાંઆખરેદવશ્વાસનો મત મેળવી લીધો છે. દવશ્વાસનાં મતની તરફેણમાં ૩૭ અને દવરૂધ્ધમાં ૩૨ મત પડયા હતા. આમઆિમી પાટટીનાં ૨૮, કોંગ્રેસનાં ૮ અને જનતા િળ (યુ) નાં એક મળી કેજરીવાલને ૩૭ મત મળ્યા હતા. કેજરીવાલે દવશ્વાસ િથતાવની ચચાાનાં જવાબમાં જણાવ્યું હતું કે, ‘િેશમાં જે વ્યદિ િમાદણક છે તે આમઆિમી છે જ્યારે બેઈમાન છેતેવીઆઈપી કેખાસ આિમી છે. અમે આમઆિમીને ભ્રષ્ટાચાર મુિ શાસન આપીશું. દિલ્હી સરકાર વતી મનીષ દસસોદિયાએ ગૃહમાંદવશ્વાસ િથતાવ રજૂકયોા હતો. કેજરીવાલેઆપેલુંભાષણ મુિાસર અને ધારિાર હતું જેને ઐદતહાદસક ગણી શકાય. કેજરીવાલે આમઆિમી પાટટીની નવી પદરભાષા રજૂ કરી હતી. તેમણે કહ્યું હતું કે ભાજપ સદહતનાં તમામ રાજકીય પિો રેકડી ચલાવનાર, દરિાવાળા, મજૂરોનેઆમઆિમી માને છે પણ અમારા મતે જે વ્યદિ થવચ્છ વહીવટ અને િામાદણક સરકાર ઈચ્છે તે આમઆિમી છે. બાકીનાંબેઈમાન લોકો ખાસ આિમી છે. વીઆઈપી કલ્ચર વહેલી તકેબંધ કરાશે. સરકારી ભંડોળનો ઉપયોગ ક્યાં અને કેવી રીતેકરવો તેલોકો નિી કરશે, સરકાર નહીં. દરટેલમાં એફડીઆઈનો અમે દવરોધ કરીએ છીએ. અમે વેપારીઓની સ્થિદત

સુધારીશું. ખેડૂતો અને ગ્રામ્યજનોનું જીવનધોરણ સુધારીશું. મદહલાઓની સુરિા માટે િરેક થિળે મદહલા સુરિા િળ થિાપીશું તેમ તેમણેકહ્યુંહતું. નેતાઓએ આમ આિમીનેઓળખ્યો જ નથી કેજરીવાલે લોકોને ભાવવશ દવનંતી કરી હતી કે અમે ભ્રષ્ટાચાર િૂર કરવા ઝુંબેશ ચલાવી અનેઉપવાસ કયાાત્યારેલોકોએ અને રાજકીય પિોએ અમને નબળા ગણ્યા હતા. નેતાઓએ અમારી અરજ સાંભળી જ નહોતી. નેતાઓએ કહ્યું કે પદરવતાન ઈચ્છતા હો તો ચૂંટણી લડો એટલેઅમેપિ રચ્યો અનેચૂંટણી લડીને જીત્યા. નેતાઓએ આમઆિમીને ઓળખ્યો જ નિી. આ િેશનો આમઆિમી હળ જોડીનેખેતી કરનારો છે, નેતાઓ નહીં. આ િેશનો આમઆિમી કપડા બનાવે છે, નેતાઓ નહીં. આ િેશનો આમઆિમી ચંદ્ર પર જાય છે, નેતાઓ નહીં. હવેહુંભગવાનમાંમાનુંછું ઈશ્વર, ભગવાન, અલ્લાહની કૃપા આમઆિમી પર છે. ૪ દડસેમ્બરની રાત્રે ચમત્કાર િયો. લોકોએ અમને મત આપ્યા. અમને જીતાડયા. પહેલાં હું ભગવાનમાં માનતો નહોતો પણ હવે મને સમજાય છે કે ઈશ્વરની કૃપાિી જ આ ચમત્કાર િયો છેતેમ હમણાં સુધી નાસ્થતક ગણાતા કેજરીવાલે જણાવ્યુંહતું. ઉતાવદળયા દનણણયો ન લેશો: કોંગ્રેસ દિલ્હીમાં આમઆિમી પાટટીને ટેકો

આપનાર કોંગ્રેસે કહ્યું હતું કે મહત્ત્વનાં દનણાયો લેવામાં ઉતાવળ કરશો નહીં. અમારો ટેકો તમને મળતો રહેશેતેિી દિલ્હી સરકારનાં અસ્થતત્વ સામે ખતરો નિી. જ્યાં સુધી લોકોને ફાયિો િાય તેવા દનણાયો લેશે ત્યાં સુધી કોંગ્રેસ ટેકો ચાલુ રાખશે તેમ કોંગ્રેસનાં નેતા લવલીએ જણાવ્યુંહતું. કેજરીવાલનો મેટ્રો પ્રવાસ પબ્લલદસટી સ્ટંટ દિલ્હીનાં દવપિનાં નેતા ભાજપનાં ડો. હષાવધાને દવશ્વાસનાં મતની ચચાામાં કહ્યું હતું કે મફત પાણી અને સથતી વીજળી આપીને કેજરીવાલ સરકારે લોકો સાિેછેતરદપંડી કરી છે. દિલ્હી મેટ્રોમાંિવાસ કરીને કેજરીવાલ અને તેમનાં સાિીઓએ દિલ્હીવાસીઓ માટેસમથયાઓ સજીાછે. આ તેમનો પસ્લલદસટી થટંટ છે. ભ્રષ્ટાચારીઓ માટેકડક કાયિો ઘડીશું અરદવંિ કેજરીવાલેકહ્યુંહતુંકે, દિલ્હીમાં અમે એવો કાયિો બનાવીશું કે ભ્રષ્ટાચારીઓ ધ્રુજી ઉઠશે. ભ્રષ્ટાચારીનેતરત જ જેલમાંપૂરી શકાય તેવો કાયિો ઘડીશું. નેતાઓએ બનાવેલા કાયિાિી લોકોને સરળતાિી રેશન કાડડપણ મળતુંનિી. અદધકારીઓની પાછળ િોડી િોડીને લોકો િાકી ગયા છે. એક જ ફુટપાિનેતોડીનેનવી બનાવાય છેપણ એવો કાયિો નિી બનાવી શકતા કે છોકરીઓ પોતાનેસુરદિત ગણે. દિલ્હીથી સ્વરાજની શરૂઆત કેજરીવાલે કહ્યું હતું કે અમે દિલ્હીિી થવરાજની શરૂઆત કરીશું. દિલ્હીને પૂણા રાજ્યનો િરજ્જો આપીશું. વીજળી કંપનીઓનું ઓદડટ કરાવીશું. સરકારી શાળાઓની સ્થિદત સુધારીશું અને ખાનગી શાળાઓની લૂંટણખોરીને રોકીશું. ડોનેશન િિા બંધ કરીશું. કયા દવથતારમાંકઈ સુદવધા માટેકેટલા પૈસા ખચાવા તેલોકો નિી કરશે. આને કહેવાય સાચું થવરાજ. અમે દિલ્હીિી તેની શરૂઆત કરીશું.

દવરુદ્ધ નિી. સંસિના ઉપલા ગૃહની દિવાદષાક ચૂંટણીઓ માચામાં યોજાશે.’ પવારે તાજેતરમાં દવધાનસભાની ચૂંટણીમાં કોંગ્રેસના રકાસ બાિ જણાવ્યુંહતુંકેકોંગ્રેસ અનેતેના સાિી પિોએ પદરણામો પર દવચાર કરવાની જરૂર છે. પવારે જોકે જણાવ્યું હતું કે તાજેતરના ચૂંટણી પદરણામો િારા મનોબળ ઓછું કરવાની જરૂર નિી. જોકે તેમણે જણાવ્યું હતું કે લોકોને દનણાાયક નેતાઓની જરૂર છે. જે લોકો દનણાય લે છે તેને લોકો સમિાન આપેછે. ૧.૧ કરોડ કમણચારી ફરજ બજાવશે દનષ્પિ અને થવતંત્ર ચૂંટણી યોજવા માટે કુલ ૧.૧ કરોડ ચૂંટણી કમાચારીઓને તૈનાત કરવામાં આવશે, જેમાં અડધા ભાગના કમાચારીઓ સુરિાિળના જવાનો હશે. ચૂંટણી કાયાક્રમની જાહેરાત પહેલાં કેન્દ્રીય અધાલશ્કરી િળોને તૈનાત કરવાની યોજનાનેઆખરી ઓપ આપવા માટે કેન્દ્રીય ગૃહ સદચવની સાિે બેઠક યોજવા માટેની તારીખો પર દવચારણા કરવામાંઆવી રહી છે. રાજ્યોમાંપણ ચૂંટણી માટે તૈયારીઓ

દવદવધ રાજ્યોના મુખ્ય ચૂંટણી અદધકારીઓ પણ ચૂંટણી માટે રાજ્યના પોલીસિળો ઉપલલધ કરાવવા રાજ્યોના પોલીસ મહાદનિગેશકો સાિે અલગિી બેઠકો યોજી રહ્યા છે. ચૂંટણીપંચ ચૂંટણી માટે મતિાન મિકોની યાિીને પણ આખરી ઓપ આપી રહ્યુંછે. િેશભરમાં મતિાન માટે ઓછામાં ઓછા આઠ લાખ મતિાન મિકો ઊભા કરવામાં આવશે. ચૂંટણી પંચ મતિારો અને ચૂંટણી કમાચારીઓ બંનેની સગવડતા ખાતર મતિાન કેન્દ્રોમાં છેલ્લી ઘડીના ફેરફાર માટે કામ કરી રહ્યા છે. પાંચ કેછ તબક્કામાંચૂંટણી યોજાશે ચૂંટણીપંચ એ બાબતે પણ દવચાર કરી રહ્યુંછેકેચૂટં ણી પાંચ તબિામાં યોજવી કે છ તબિામાં યોજવી જોઇએ. ચૂંટણીપંચના એક વદરષ્ઠ અદધકારીએ જણાવ્યું હતું કે અમારી પાસે અગાઉિી જ મતિારયાિી છે, જેમાં ફેરફાર કરવાનો રહેશે. અમારી અપેિા િમાણે જાન્યુઆરીના અંત સુધીમાં િિમ યાિી તૈયાર કરવામાંઆવશે.

આણંિઃ કોંગ્રેસ સ્થાપના દિવસ-૨૮ દિસેમ્બરે જ ખેિા દજલ્લાના કોંગ્રેસી સાંસિ દિનેશા પટેલે દનવૃદિ જાહેર કરી છે. એ ન . એ સ . યુ. આ ઈ દ્વારા આયોદજિ બ્લ્િ િોનેશન કેમ્પમાં દિનશા પટેલે સદિય રાજકારણમાંથી દનવૃત્ત થવાની ઈચ્છા વ્યક્ત કરી હિી. ખેિા દજલ્લો કોંગ્રેસનો ગઢ

રહ્યો છે. લોકસભાની ચૂંટણીમાં આ બેઠક દિનશા પટેલે સિિ જીિી છે. જોકે ગિ વષષે ભાજપના ઉમેિવારથી થોિી સરસાઇથી િેઓ ખેિા બેઠક જીિવામાંસફળ રહ્યાં હિાં. િેઓ ખેિા દજલ્લાના રાજકારણમાં ૪૦ વષષથી સદિય છે. અત્યારે િેઓ ભારિ સરકારમાંખાણ પ્રધાન છે.

બેંગલોરઃ કણાષટકના પૂવષ મુખ્યપ્રધાન યેદિયુરપ્પા ભાજપમાં પાછા ફયાષ છે. ભાજપનું અદભન્ન અંગ ગણાિા યેદિયુરપ્પા એક વષષ પહેલાં પક્ષ સાથે છેિો ફાિીને અલગ થયા હિા. થોિા સમય પહેલાં ભાજપે પોિાના પૂવષ અને મહત્ત્વના રાજકીય ખેલાિી યેદિયુરપ્પાને ભાજપમાં પરિ ફરવાની ઔપચાદરક િરખાસ્િ કરી હિી. આ િરખાસ્િને પ્રાથદમક ધોરણે અવગણ્યા બાિ આખરે યેદિયુરપ્પાએ િેને સ્વીકારી લીધી હિી. સૂત્રોના જણાવ્યા પ્રમાણે આગામી લોકસભાની ચૂંટણીને ધ્યાનમાં રાખીને યેદિયુરપ્પાએ ભાજપમાં આવવાનું યોગ્ય માન્યું હિું. ભાજપના વિાપ્રધાનપિના

ઉમેિવાર નરેન્દ્ર મોિીના નેતૃત્વમાં આગામી લોકસભાની ચૂંટણી લિવા અને ભાજપને દવજયી બનાવવા માટે િેઓ િૈયાર થયા હિા. થોિા સમય પહેલાંજ નરેન્દ્ર મોિીએ જણાવ્યું હિું કે ભાજપને યેદિયુરપ્પા જેવા દમત્રોની જરૂર છે અને િેઓ ભાજપમાં પાછા ફરે િે બંને પક્ષે દહિકારી છે. આવા દહિેચ્છુઓને કોઈપણ ભોગે પક્ષમાં પાછા લાવવા જોઈએ. યેદિયુરપ્પાએ ભ્રષ્ટાચારના આરોપસર કણાષટકના મુખ્ય પ્રધાન પિેથી રાજીનામું આપ્યું હિું અને પછી પક્ષ સાથે મિભેિ થિા િેમણે ભાજપ સાથે છેિો ફાિી અલગ કણાષટક જનિા પાટટીની રચના કરી હિી.

દિનશા પટેલ લોકસભાની ચૂટં ણી નહીં લડે

યેદીયુરપ્પાનુંભાજપમાં‘કમબેક’


ચૂંટણી વિશેષ

11th January 2014 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

મારો જન્મ કોઇ એક પદ માટે નથી થયોઃ નરેન્દ્ર મોદી

િડા પ્રધાન પદેનરેન્દ્ર મોદી સૌથી વિનાશકઃ મનમોહન વસંહ

નવી દિલ્હીઃ અત્યાર સુધી ‘મૌન’મોહન સસંહ તરીકે નવી દિલ્હીઃ ભાજપના વડાપ્રધાન આપવાનુટાળ્યુંહતું. પંકાયેલા વડા પ્રધાન ડો. પદના ઉમેદવાર નરેન્દ્ર મોદી ૫ મોદીએ વધુમાં જણાવ્યું હતું મનમોહનસસંહે અંતે તેમના જાન્યુઆરીએ યોગગરુ બાબા કે ટેક્સ દસથટમ પર ભાજપ ટીકાકારોને જડબાતોડ જવાબ રામદેવ દ્વારા દદલ્હીમાંઆયોદજત દવચાર કરી રહ્યો છે, ટેક્સ એક કાયયક્રમમાં ઉપસ્થિત રહ્યા દસથટમને દુર કરીને તેના આપીને તેમનાં મોં બંધ કયાાં છે. ‘મૌન’મોહન હતા. તાલકટોરા થટેદડયમાં બદલામાં અન્ય ઉપાયો પર મનમોહનને કહે ન ાર ગુ જ રાતના મુખ્ય પ્રધાન આયોદજત બાબા રામદેવના પાટટીના અન્ય નેતાઓ અનેભાજપના વડાપ્રધાન પદના ઉમેદવાર નરેન્દ્ર મોદીને તેમણે આકરા શબ્દોમાં ઝાટકી નાખ્યા હતા અને તેમની બોલતી બંધ કરી હતી. ૩ જાન્યુઆરીએ નવી સદલ્હીમાં પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં મનમોહનસસંહે કહ્યું હતું કે, ‘જો મોદી દેશના પીએમ બનશે તો દેશ બરબાદ થઈ જશે.’ ગુજરાતમાં૨૦૦૨માંથયેલાં રમખાણો માટે આડકતરી રીતે ભારત થવાદભમાન ટ્રથટના દવચારદવમશયકરી રહ્યા છે. તેમણે મોદી તરફ ઈશારો કરનાર થિાપના દદન પ્રસંગે નરેન્દ્ર વધુમાં જણાવ્યું કે ટેક્સ વડાપ્રધાને કહ્યું હતું કે સડકો પર મોદીએ બાબા રામદેવની કાળું દસથટમિી સામાન્ય માનવીય અમદાવાદની નાણું પરત લાવવાની શરતોને જીવન પર બોજ વધે છે, તેિી નરસંહાર કરાવનાર દેશના થવીકારીને તેને પૂણય કરીશ તેમ સમયની માગ છે કે ભાજપ આ પીએમ કેવી રીતે બની શકે? જણાવ્યુંહતું. મામલે ગંભીરતાિી દવચાર કરે. શસિશાળી પીએમનો મતલબ મોદીએ જણાવ્યું હતું કે હું રામદેવના વચનોને યાદ કરતી એવો નથી કે સનદોોષ જનતાનો કોઇ પદ માટેપેદા નિી િયો, જો વેળાએ નરેન્દ્ર મોદીએ જણાવ્યું નરસંહાર કરવો. મોદીનું ઇરાદો હોય તો આ વ્યવથિાને હતું કે અત્યારે સમય વચનો કોંગ્રેસમુિ ભારતનું સપનું બદલી શકાય. કેન્દ્ર સરકારની આપવાનો નહીં પણ ઇરાદાઓનો ક્યારેય સાકાર થશે નહીં તેવું નીદતઓ પર આક્ષેપ કરતા તેમણે છે. તેમણેસવશ્વાસપૂવોક જણાવ્યુંહતું. જણાવ્યું હતું કે સીત્તેરના મોિી કોંગ્રેસ માટેદવનાશક ફરીથી વડા પ્રધાન નથી બનવું દાયકામાં સોનાની તથકરીનું સાદિત થશે લોકસભાની ચૂંટણીઓ પછી પ્રમાણ વધારે હતું, આજે મોદીએ તો વડાપ્રધાનના ત્રીજી મુદત માટે વડા પ્રધાન માફિયાઓનું રાજ વધી ગયું છે, દનવેદન પર કોઇ દટપ્પણી નહોતી દદલ્હીની સરકાર ખોટી કરી પણ બાબા રામદેવે પોતાના બનવાની તેમની ઇચ્છા નથી તેવું નીદતઓને પગલે દેશમાં સોનાની ભાષણમાં વડાપ્રધાન ડો. ડો. સસંહે પત્રકારોને કહ્યું હતું. તથકરી વધી છે. ઉલ્લેખનીય છે કે ૩ જાન્યુઆરીએ વડાપ્રધાન ડો. મનમોહનદસંહે મોદીને આડેહાિ લેતા જણાવ્યુંહતુંકેમોદી દેશના વડાપ્રધાન બનશે તો દેશનો દવનાશ િશે, વડાપ્રધાનના આ દનવેદનનો મોદીએ કોઇ જ જવાબ આપ્યો નહોતો તેિી આ કાયયક્રમાં લોકો પણ આશા સેવી રહ્યા હતા કેમોદી વડાપ્રધાન પર કોઇ તો દનવેદન જરૂર કરશેપણ તેમણે આમ નહોતું કયુું અને વડાપ્રધાનના દનવેદનનો જવાબ

મનમોહનદસંહે ઘેરતા જણાવ્યું હતુંકેનરેન્દ્ર મોદી દેશ માટેનહીં પણ કોંગ્રેસ માટે દવનાશક સાદબત િશે. તેમણે સાિે સાિે વડાપ્રધાનને૧૯૮૪ના રમખાણોને યાદ કરવાની પણ સલાહ આપી હતી. રામદેવે જણાવ્યું હતું કે જો વડાપ્રધાન દેશમાં મોંઘવારી, ભ્રષ્ટાચાર પર કાબુ મેળવવામાં દનષ્િળ રહ્યા હોય તો તેમણે વડાપ્રધાન પદને ત્યજીને અમારી સાિેપ્રાણાયામ કરવા આવી જવું જોઇએ.

અમિાવાિઃ ગુજરાત કોંગ્રેસના સંગઠનના માળખામાં ધરખમ િેરિારો અંગે છેલ્લા ઘણા સમયિી ચાલતી અટકળો બાદ કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રીય પ્રમુખ સોદનયા ગાંધીની સૂચનાિી ગુજરાતમાં ગત સપ્તાહે દસ દજલ્લા પ્રમુખોને

સોંપવામાંઆવ્યો છે. આ ઉપરાંત કચ્છ દજલ્લાના પ્રમુખ વી.કે. હુંબલના થિાનેનવલદસંહ જાડેજા અને સુરત શહેર પ્રમુખ અશોકભાઈ જીરાવાલાનેખસેડીને તેમના થિાને નૈષધ દેસાઈને શહેર પ્રમુખ બનાવવામાં આવતા

બદલીને કોંગ્રેસનું સંગઠન મજબૂત કરવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યા છે. જેમાં અમદાવાદ શહેરના કોંગ્રેસના પ્રમુખ પંકજ શાહનેખસેડીનેતેમના થિાનેપૂવય ગૃહ પ્રધાન અને કોંગ્રેસ પ્રમુખ થવ. પ્રબોધ રાવળના પુત્ર ચેતન રાવળનેશહેર પ્રમુખનો કાયયભાર

કોંગ્રેસના સંગઠનમાં આગામી દદવસોમાં વધુ િેરિાર િશે તેવા થપષ્ટ એંધાણ વતાયઈ રહ્યા છે. જેમાં મુખ્યત્વે પ્રદેશ પ્રમુખ અજુયન મોઢવાડીયાના થિાને દસદ્ધાિય પટેલને િરીિી પ્રદેશ પ્રમુખ બનાવવામાં આવે તેવી જોરદાર અટકળો કોંગ્રેસમાંવહેતી િઈ છે.

કોંગ્રેસેદસ વજલ્લા પ્રમુખો બદલ્યા

શહેર-દિલ્લો કચ્છ રાજકોટ મોરબી દેવભૂદમ દ્વારકા અમદાવાદ શહેર છોટા ઉદેપુર સુરત શહેર આણંદ વલસાડ ડાંગ

પ્રમુખનુંનામ નવલદસંહ જાડેજા દદનેશ ચોવટીયા દિજેશ મેરજા પ્રતાપદસંહ એસ. જાડેજા ચેતન રાવલ ઉમેશ શાહ નૈષધ દેસાઈ કાંદતભાઇ સોઢા પરમાર નટવરભાઇ પટેલ ગૌતમ પટેલ

17

તેમણે વધુમાં કહ્યું હતું કે, ‘ચૂંટણીઓ પછી હું નવા વડા પ્રધાનના હાથમાં સત્તાનું સુકાન સોંપીશ તેવું કહીને તેમણે રાહુલ ગાંધીમાં વડા પ્રધાન બનવાની તમામ લાક્ષસણકતાઓ છે તેવો આડકતરો ઈશારો કયોો હતો.’ સરકારની નકારાત્મક છબી અને પોતાના પર લાગેલા નબળા વડા પ્રધાનનાં લેબલ અંગે મનમોહનસસંહે દાવો કયોો હતો કે સાડા નવ વષોના કાયોકાળમાં દેશ માટે સારામાં સારાં કાયોો કરવાનો પ્રયાસ કયોો છે અને સવકાસના પાટેગાડી ચડાવી છે. યુપીએ શાસનમાંસરેરાશ ૭.૭ ટકા ગ્રોથ યુપીએ-૧ અનેયુપીએ-૨નાં ૧૦ વષોના શાસનકાળમાં દેશમાં સરેરાશ ૭.૭ ટકાનો આસથોક સવકાસદર નોંધાયો છે. અગાઉના દાયકામાં સરેરાશ ગ્રોથરેટ ૬.૨ ટકા હતો. દસમી અને અસગયારમી યોજના દરસમયાન કૃસષ ક્ષેત્રનો સવકાસદર અનુક્રમે ૨.૫ ટકા અને ૩.૭ ટકા રહ્યો હતો. ૧૨મી યોજનામાંતે૪ ટકા રહેશે. છેલ્લાં ૧૦ વષોમાં દેશની જીડીપી રૂ. ૧૦૦.૨૮ લાખ કરોડ થઈ છે. માથાદીઠ આવક ત્રણ

ગણી વધીને ૨૦૧૨માં રૂ. ૬૮,૭૪૭ રહી છે. ૨૦૧૩માંરૂ. ૫.૭ લાખ કરોડના રોકાણવાળા ૨૯૩ પ્રોજેક્ટ મંજૂર કરાયા છે. ગઠબંધન સરકારની મજબૂરી કોગ્રેસ સફળતાપૂવોક ગઠબંધન સરકાર ચલાવી શકેછે તે અમારા ૧૦ વષોનાં શાસનમાં પુરવાર થયું છે, જોકે અમારે સરકાર ચલાવવા માટેઅનેક મુદ્દે સમજૂતીઓ અને સમાધાન કરવું પડયુંછે. ત્રણ દનષ્ફળતા સ્વીકારી વડા પ્રધાન મનમોહનસસંહે સરકારની ૧૦ વષોની સસસિઓની સાથેસાથે સરકારની ત્રણ મહત્ત્વની સનષ્ફળતાઓ પણ કબૂલ કરી હતી. તેમણે સ્વીકાર કયોો હતો કે મોંઘવારી, બેકારી

અનેભ્રષ્ટાચાર એ સરકારની ત્રણ સનષ્ફળતાઓ રહી છે. દનવેિનથી ભાજપ નારાજ મનમોહન સસંહ દ્વારા મોદી પર કરવામાં આવેલા પ્રહારોને ભાજપે વખોડયા હતા. ભાજપે જણાવ્યું હતું કે કોટટ અને સ્પેસશયલ ઇન્વેસ્ટીગેશન ટીમની સસમસત દ્વારા જ્યારેનરેન્દ્ર મોદીને ક્લીન સચટ આપવામાંઆવેપછી વડાપ્રધાન મોદી સવશે આવા ઉચ્ચારણો કરે તે ખરેખર ખેદજનક છે. તેમણેકરેલો ભાષા પ્રયોગ તેમના પદનેયોગ્ય નથી. તે જે પદ પર સબરાજમાન છે તે પ્રમાણેતેમણેઆવા શબ્દ પ્રયોગ ન કરવા જોઈએ. બીજી તરફ રાજ્યસભામાં સવરોધપક્ષના નેતા અરુણ જેટલીએ વડાપ્રધાન પર વાકબાણ ચલાવ્યા હતા. વડાપ્રધાન પર પ્રહારો કરતા તેમણેજણાવ્યુંકેપોતાના શાસન દરસમયાન સસંહે દેશના સવકાસ માટે ખાસ કંઈ કયુાં નથી. વડાપ્રધાન ભ્રષ્ટાચારને અટકાવવા, ફુગાવાને ડામવા કે પછી નવી રોજગારીની તકો ઉત્પન્ન કરવા માટે ક્યારેય ગંભીરતા દાખવી નથી. તેમણે ક્યારે ભારતીય સમાજના સવકાસ માટે પણ કોઈ માગોદશોન આપ્યું નથી. તેમણે પોતાના શાસન દરસમયાન મળેલી તમામ તકો ગુમાવી અને વેડફી નાખી છે.

ભાજપના બેપૂિવધારાસભ્યો આમ આદમી પાટટીમાંજોડાયા

અમિાવાિઃ લોકસભાની ચૂંટણીનાં પડઘમ વાગી રહ્યા છે અને દદલ્હીમાં મળેલી અભૂતપૂવય સિળતા બાદ આમ આદમી પાટટી દેશભરમાંપોતાનો દવથતાર કરી રહી છે. આ સંજોગોમાં ગુજરાતમાં આપ આદમી પાટટીને મોટી સિળતા મળી છે. ભાજપનાં બેપૂવયધારાસભ્ય ગત સપ્તાહેઆમઆદમી પાટટીમાં જોડાયા છે. જેમાં મહૂવાનાં પૂવય ધારાસભ્ય અને સદભાવના સદમતીનાં ચેરમેન ડો. કનુભાઇ કલસદરયા અને અમરેલી દજલ્લાના લાઠીનાં પૂવય ધારાસભ્ય હનુભાઇ ધોરાજીયા ભાજપમાં જોડાતા સૌરાષ્ટ્ર પંિકમાંઆમ આદમી પાટટીના પદરસ્થિતી મજબૂત િઇ હોવાનું રાજકીય સદમક્ષકો માની રહ્યા છે. ૧ જાન્યુઆરીએ ડો. કનુભાઇ

કલસદરયા તેમના સમિયકો સાિે અમદાવાદમાં આમઆદમી પાટટીમાં દવદધવત રીતે જોડાયા હતા. લોકોને સંબોધતાં કનુભાઇએ જણાવ્યું હતું કે, હું ભાજપમાંત્રણ ટમયસુધી ધારાસભ્ય રહ્યો, પરંતુમારું કોઈએ સાંભળ્યું નહીં. આિી હવે હું આમ આદમી પાટટીમાંજોડાયો છું.’ અમદાવાદના ઘણા લોકો મોટી સંખ્યામાં આમઆદમી પાટટીના સભ્ય બનવા માટે આરટીઓ ખાતે પહોંચી ગયા હતા. બીજી તરિ ‘આપ’ના કાયયકરોએ ‘હમારા નેતા કૈસા હો, કેજરીવાલ જૈસા હો’ ના નારાિી આરટીઓ ગજવી દીધુંહતું. આમ આદમી પાટટી દ્વારા મોટાપાયેસભ્ય નોંધણી ઝુંબેશનો પ્રારંભ કરવામાંઆવ્યો છે.


18

હાસ્ય

સ્પાઇડરમેનનો દેશી અવતાર!

આંયાંબધા ઓલરાઇટ છે! લલલત લાડ

‘ધોમતયું પહેરવામાં છ મમહના?’ ‘હાસ્તો?’ યોગી બોલ્યા, ‘આ કંઈ જેવું તેવું રાસ-ગરબાનું રેડીમેડ ધોમતયું નથી. અહીં તો સ્પાઈડરમેનનું ધોમતયું પહેરવાનું છે. અને એ પિ એ રીતે કે ધોમતયું નીચે આવે અને બ્લુ કલરનો જાંમિયો ધોમતયાની ઉપર આવે!’ ‘તે એમાં શું ધાડ મારવાની છે? પહેલાં ધોમતયું પહેરી લેવાનુ.ં પછી ઉપર જાંમિયો ચડાવી લેવાનો!’ ‘એટલું સહેલું નથી.’ યોગી ગંભીર અવાજે બોલ્યા. ‘કારિ કે સ્પાઈડરમેનના નવા કોસ્ચ્યૂમમાં ચડ્ડી અલગથી નથી આવતી! આમાં નાડું પિ નમહ હોય, બેલ્ટ પિ નમહ હોય અને ઈલાસ્ટીક પિ નથી!’ નવા કોસ્ચ્યુમના પ્રોબ્લેમ દોઢ વરસની ટ્રેમનંગ પછી સ્પાઈડરમેન યોગી પાસે આવીને કહેવા લાગ્યો, ‘ગુરુ, આ ડ્રેસમાં થોડા પ્રોબ્લેમ છે.’ ‘દાખલા તરીકે?’ ‘આ ફેસ-માસ્કમાં નાક પાસે કાિાં નથી.’ ‘એ તો ઈન્ડડયાની હવામાં પોલ્યુશન એટલું બધું છે કે આવું જ રાખવું પડે!’ ‘અને મોં આગિ પિ કોઈ કાપો નથી. બોલતાં નથી ફાવતું.’ ‘મચંતા ના કર. તારાં કામ બોલશે!’ ‘એ તો જ્યારે કરીશ ત્યારની વાત છે. પિ પ્રવાહી ખોરાક પર

ક્યાં સુધી ખેંચીશ? નિનું પાિી અને સાંભાર પી-પીને હું તો ત્રાસી ગયો છું.’ ‘જો ભઈ, ઈન્ડડયામાં આવું બધું તો તારે સહન કરવું જ પડશે. પિ આ તારા મોં પર પાંદડાં શેનાં ચોંટ્યા છે?’ ‘મીઠાં લીમડાનાં પાન હશે. હમિાં જ ગુજરાતી દાિ પીધી ને, એટલે!’ પહેલી ચેલેન્જ યોગીની ટ્રેમનંગ પછી પમવત્ર પ્રભાકર પૂરો સ્પાઈડરમેન બની

એમાં... ‘કરવું’ શી રીતે?’ ‘કેમ?’ ‘કેમ શું?’ સ્પાઈડરમેને ચીસ પાડી, ‘આ બ્લુ જાંમિયા નીચેથી ધોમતયું ઢીલું કરવામાં જ દસ મમમનટ લાગી જાય છે. અને દર વખતે મારી પાછિ મોટું ટોિું જમા થઈ જાય છે! જલ્દી કરો... ભઈ, જલ્દી કરો!’ મુંબઈની કમાણી... ‘સ્પાઈડરીયા, તારું કામ દહાડે દહાડે રેમઢયાિ થતું જાય છે હોં?’ યોગીજી સ્પાઈડરમેનને

ગયો એટલે તેને પહેલું કામ સોંપવામાં આવ્યું. ‘સાંભિ. ભારતના એક બહુ મોટા અડડરવલ્ડટના ડોન મવરુદ્ધના તમામ પુરાવા જે ફાઈલમાં છે તે ફાઈલ ચોરાઈ ગઈ છે. તારે એ ફાઈલ શોધીને ગમે તેમ કરીને પોલીસ કમમશનર સાહેબના ટેબલ પર પહોંચાડવાની છે! સમજી ગયો?’ છ મમહના પછી સ્પાઈડરમેન સાવ ધોયેલા મૂિા જેવો થઈને યોગી પાસે પાછો આવ્યો. યોગી તો ધૂંવાપૂંવા થઈ ગયા હતા. ‘અલ્યા, એક ફાઈલના કામમાં આટલી બધી વાર? મિી કે નમહ એ ફાઈલ?’ ‘ફાઈલ તો મિી ગઈ, પિ પોલીસ કમમશનરના ટેબલ સુધી પહોંચાડવામાં જ પ્રોબ્લેમો થઈ રહ્યા છે.’ ‘શું પ્રોબ્લેમ છે?’ ‘એક એક ટેબલ પર ફાઈલ આગિ ખસેડવાના રૂમપયા ખવડાવવા પડે છે! અને તમે ડ્રેસ કેવો આપ્યો છે? આમાં તો મખસ્સાં જ નથી!’ ન કહેવાય, ન સહેવાય છ મમહના પછી ધોમતયાધારી સ્પાઈડરમેન પાછો આવ્યો. ‘ગુરુ, આપિું રાજીનામું લઈ લો. આપિને જરાય ફાવતું નથી.’ ‘અરે પિ શું નથી ફાવતું?’ સ્પાઈડરમેને યોગીના કાન નજીક જઈને કહ્યું, ‘ગુરુ, પેશાબ કરવાનું નથી ફાવતું?’ ‘હેં?’ યોગી ડિાઈ ગયા. ‘હા ગુરુ!’ સ્પાઈડરમેનની ખોપડી છટકેલી હતી. ‘એક તો શહેરમાં જાહેર મૂતરડીઓ જ શોધી જડતી નથી. માંડ માંડ કોઈ ગંધાતી ગંદી મૂતરડી દેખાય તો

ખખડાવી રહ્યા હતા, ‘છેલ્લા બે મમહનામાં તેં ખાલી બે પાકકટમારોને પકડ્યા છે, બસ. ન તો તું પેલી ફેક્ટરીની આગ બૂઝાવવા ગયો કે ન તો ગેટવે ઓફ ઈન્ડડયા સામેના દમરયામાં ડૂબી રહેલી પેલી હોડી બચાવવા આવ્યો. મેં તને કેટકેટલા એસએમએસ કરેલા?’ સ્પાઈડરમેને બગાસું ખાધું, ‘જુઓ બોસ, તમારે મને ધંધાના ટાઈમે ખોટી નમહ કરવાનો.’ ‘ધંધો?’ યોગી બબડ્યા. ‘સ્પાઈડરીયા, આ જ તો તારો ધંધો છે.’ ‘હા, પિ એમાં મિે છે શું? એક દસ હજાર રૂમપયાના સરકારી ઈનામના પૈસા મિતાં મિતાં છ-છ મમહના લાગી જાય છે. જ્યાં જાઓ ત્યાં બધા પૂછે છેઃ રેશકનકાડટ ક્યાં છે? પાનકાડટ બતાડો! ઉંમરનો પુરાવો ક્યાં છે? રેસ્ક્યુ ઓપરેશન પૂરું કયામનું પ્રમાિપત્ર ક્યાં છે?’ યોગી જરા છોભીલા પડી ગયા. ‘સારું સારું. પિ તેં આ જે નવો ધંધો શરૂ કયોમ છે તે શેનો છે?’ ‘મકાન ધોિવાનો!’ સ્પાઈડરમેને કહ્યું, ‘મુંબઈના ઊંચા ઊંચા મબલ્ડીંગોની બહારની મદવાલો પર પેઈડટ લગાડી આપવાના આપિે કોડટ્રાક્ટ લીધા છે!’ ••• જાવા દ્યો બાપલ્યા, ઈન્ડડયામાં સુપરમેન આવે કે એનો બાપ આવે, કાંઈ બદલાવાનું નથી. ભલેને મોદી ફડાકા મારતા! અટલે ઝીંકે રાખો બાપલ્યા, આંયાં બધા ઓલરાઈટ છે!

ધીરજ ઉમરાણીયા

લો, સ્પાઈડરમેનનો દેશી અવતાર હવે ખરેખર આવી રહ્યો છે! કહે છે કે હવે ઈન્ડડયામાં નવી કોમમક સ્ટ્રીપ ચાલુ થશે જેમાં ‘પમવત્ર પ્રભાકર’નામનો એ યુવાન કોઈ ગેબી શમિ ધરાવતા યોગી પાસે જઈને મકડીમાનવ (મહડદીમાં), કરોમિયામાનવ (ગુજરાતીમાં) અથવા તંતુમમિ જાિી પટ્ટનમાનવમ્ (મલયાલમમાં) એટલે કે સ્પાઈડરમેનનો દેશી અવતાર બનવાનો છે. અને હા એ સ્પાઈડરમેન ધોમતયું પહેરતો હશે! તો સાંભિો એનાં પરાક્રમો... યોગીની ટ્રેનનંગ સૌથી પહેલાં તો યોગીના આશ્રમમાં એને ટ્રેમનંગ લેવા જવાનું હતું. એડમમશન ફોમમ ભરતાં ભરતાં એિે પૂછ્યું, ‘કેટલા મમહનાનો કોસમ છે?’ યોગી બગડ્યા, ‘આ કંઈ જનામલીઝમનો પાટટટાઈમ કોસમ નથી કે અઠવામડયામાં ત્રિ દહાડા સાંજ પડે હેંડ્યા આવો. અહીં તો ખાલી ધોમતયું પહેરવાની ટ્રેમનંગ જ છ મમહના ચાલે છે!’

11th January 2014 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

હળવી ક્ષણોએ...

સોનુએ ચિસમસમાંસાંતા ક્લોઝનેચિઠ્ઠી લખી. સોનુઃ ચિયર સાંતા, મારા ઘરમાં મારો ભાઈ મોનુપણ છે. એટલેતમેમનેજેટલી ચિફ્ટ આપો તેબધી િબલ આપજો. એટલેહુંમારા ભાઈનેપણ આપી શકું. ચિઠ્ઠી લખ્યા પછી સોનુચિિારિા માંડ્યો કેજો આ યુચિ િાલી જશે તો દર િષષે હું આ ચિઠ્ઠીમાં એક ભાઈ િધારતો જઈશ. • એક િાર બેભાઈ ચિસમસના આિલા ચદિસે તેમની દાદીના ઘરે િયા. રાત્રે સૂતા પહેલાં બંને ભાઈ ભિિાન ઈશુનેપ્રાથથના કરિા લાગ્યા. ત્યારે અિાનક નાનો ભાઈ મોટેમોટેથી બોલિા લાગ્યો. નાનોઃ હેભિિાન, પ્લીઝ તમેસાંતા ક્લોઝને કહેજો કેઆ ચિસમસમાંમનેએક સારુંપ્લેસ્ટેશન ચિફ્ટમાંઆપે. મોટોઃ તું આટલું મોટેથી કેમ બોલે છે, ઈશુ બહેરા નથી. નાનોઃ મનેખબર છે. પણ દાદી તો બહેરાંછે ને! • એક ચદિસ પચત ઓફિસથી ઘરેઆવ્યો એટલે પત્નીએ તેને િચરયાદ કરતાં કહ્યુંઃ મને કોઈ પ્રેમ નથી કરતું. મારું કોઈ ધ્યાન નથી રાખતું. મને આખી દુચનયા નિરત કરેછે. પચતઃ ના ચિયર, એિું કંઈ નથી. તું એટલી િેમસ નથી કે આખી દુચનયા તને પ્રેમ કે નિરત કરે. ઘણા લોકો તો તનેઓળખતા પણ નથી. • એક માણસ રસ્તા પરથી પસાર થઈ રહ્યો હતો. ત્યાં રસ્તામાં એક પથ્થર દેખાયો, જેના પર લખ્યું હતું, ‘આને િેરિશો તો તમને કાંઈક બની જશો.’ ઉત્સાહમાં આિીને માણસે પથ્થરને ઉઠાિીને િેરવ્યો. પથ્થર નીિે લખ્યું હતું... ‘શાબાશ... તમે બેિકૂિ બન્યા છો.’ • સિાર સિારમાં પત્ની પચત ઉપર િુસ્સે થઈને

બોલીઃ ‘શુંકરો છો? મારી ઉપર પાણી કેમ િેંકો છો?’ પચત પ્રેમથી બોલ્યોઃ તારા પપ્પાએ આપણા લગ્ન પછી ચિદાય િખતે મને કહ્યું હતું કે મારી દીકરી િૂલ જેિી છે તેને કરમાિા દેતા નહીં એટલે... • સંતાઃ જે માણસ િોરી કરે છે તે પાછળથી જરૂર પસ્તાય છે. િાઈિઃ અનેતમેલગ્ન પહેલાંમારી ઉંઘ િોરી લીધી હતી તેનુંશું? સંતાઃ કહુંતો છુંકેજેિોરી કરેછેપાછળથી જરૂર પસ્તાય છે. • પત્નીઃ શાહજહાંએ પોતાની મૃત પત્નીની યાદમાં તાજમહાલ બંધાવ્યો હતો તો તમે મારા મૃત્યુ પછી મારી યાદમાંશુંબંધાિશો? પચતઃ બાજુની હોટેલમાંથી ચટિીન. • ઈન્ટરવ્યુલેનાર િંિુએ લખપચત મંિુનેપૂછ્યુંઃ તમે અત્યારે લખપચત છો એનું શ્રેય કોને આપો છો? મંિુઃ મારી પત્નીને િંિુઃ તે િોક્કસ હોંચશયાર સ્ત્રી હશે, પણ તેની સાથેલગ્ન કયાથએ પહેલાંતમેશુંહતા? મંિુઃ અબજોપચત • િંિુએ હોટેલમાં જઈને કહ્યુંઃ એિી િા પીિિાિ જે પીને તન-મન ઝૂમી ઊઠે, શરીર લહેરાિા માંિેઅનેચદલ હિમિી જાય. િેઈટરઃ સર... અમારે ત્યાં ભેંસનું દૂધ આિે છે, નાિણનુંનહીં. • િંિુ૨૫ માળ ઊંિા ચબલ્િીંિની છત પર જઈને ઊભો હોય છેત્યારેતેનો િોન આવ્યોઃ ‘િંિુજી તમારી પત્ની મરી િઈ છે.... િંિુદુઃખી થઈનેત્યાંથી જ કૂદતો મારી દેછે. ઉપરથી નીિેપિતાંપહેલાંિચ્ચેજ તેનેયાદ આિે છેકેતેતો હજી કુંિારો છે.


બોડલવૂિ 19

11th January 2014 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

દીકરીને પકિી લાવવાનું કામ સોંપે છે. બીજી બાજુ િેસબુક-ફ્રોિ જનરલ કોપા ભાલેરાવ કબાના (સ્નેહલ િાભી) પોતાના સાથીદારો એમ. કે. (ડવજય રાઝ), વ્રજેશ હીરજી (હીરા) વગેરેને ગેહના (ગીતા બસરા)ને તેના િેમી લોહા સાથે લગ્ન કરતી રોકવા માટે કામે લગાિે છે. આ ભાંજગિમાં ઇન્ટરનેશનલ ટેરડરસ્ટ કાલોષસ (જાવેદ જાિરી) પણ ઉમેરાય છે. સતત લોલીપોપ ચૂસતો કાલોષસ મટ્ટટપલ પસષનાડલટી ડિસઓિડરથી પીડિત છે જે લોલીપોપ સાથે વાતો કરેછે, કારણ કેતેસમજેછેકેલોલી તેની મમ્મી છે અને પોપ તેના પોપ એટલે કે પપ્પા છે. કાલોષસને પકિવા માટે ઇન્સ્પેટટર શાંડતડિયા િિનીસ (સોહા અલી ખાન) પણ ડરવોટવર લઈને નીકળી પિે છે. કાયમ શટડનાં બે બટન ખુટલાં રાખીને િરતી શાંડતડિયા ડિટેટ્ટટવ જો બી આ ફિટમમાં અશષદ વારસી (ડમસ્ટર જો બી કરવાલોની ભૂતપૂવષ િેડમકા છે. વષોષ પહેલાં કરવાલો) એક િાઇવેટ ડિટેટ્ટટવના રોલમાં છે. બંનેનુંએક ડવડચત્ર એટ્ટસિન્ટનેકારણેબ્રેક-અપ એક ડદવસ તેને ડમસ્ટર ખુરાના (શડિ કપૂર) થયુંહતું. અંતમાંશુંથાય છેતેજાણવા આ ફિટમ પોતાના નોકર રામલાલ સાથે ભાગી ગયેલી જોવી રહી.

કોમેિી ફફલ્મ

• નિમમાતમઃ ભોલારામ માલવિયા, વિતલ માલવિયા • નિગ્િશાકઃ સમીર વતિારી • અન્ય કલમકમરઃ મનોજ જોિી, રણજીત, વિમાની વિિપુરી, બાબુલ સુપ્રીયો, કુણાલ ખેમુ, કવરશ્મા કોટક િગેરે • લેખકઃ મિેિ રામચંદાણી • ગીતકમરઃ અવમતાભ ભટ્ટાચાયય, વિરાગ વમશ્રા, પુનીત િમાય, જાિેદ જાફરી • સંગીતકમરઃ અમર્યય રાહુત

જ્હોન અબ્રાહમેગલલફ્રેન્િ ડિયા રુચાલ સાથેલગ્ન કયાાં

જ્હોન અબ્રાહમેતેની ગલષફ્રેન્િ ડિયા રુચાલ સાથેલગ્ન કરી લીધા છેઅનેઆ વાતની કોઇનેખબર પણ પિી નથી. જોકે, જ્યારે જ્હોનએ ખુદ ટ્વવટર ઉપર આ સમાચાર આપ્યા ત્યારે તેના ચાહકો અને ડમત્રોને જાણ થઇ છે. જ્હોને હજુ સુધી લગ્નની કોઇ સ્પષ્ટ પણે જાહેરાત નથી કરી પણ તેને જે ટ્વવટ કરી છેએના પરથી સ્પષ્ટ થાય છેકેતેહવેએક માંથી બેથયા છેઅનેડિયા સાથેલગ્નગ્રંડથથી જોિાયા છે. જ્હોનેટ્વવટમાંજણાવ્યુંછેકે, ‘તમનેઅનેતમારા પ્યારને ૨૦૧૪ની શુભેચ્છા અને આવનાર વષષ તમારા જીવનમાં િેમ અનેખુશીઓ આવે’ લવ જોન અનેડિયા અબ્રાહમ. આમ આ ટ્વવટમાં જ્હોને ડિયાને અબ્રાહમ તરીકે ઉટલેખ કરીને તેમના લગ્નની પુષ્ટી કરી હોય તેમ જણાય છે.

‘વેલકમ બેક’ દ્વારા ડિમ્પલ ‘ધૂમ-૩’ રૂ. ૩૦૦ કાપડિયાનુંકમ બેક કરોિ તરફ આગેકૂચ

અનીસ બાઝમીની ફિટમ ‘વેલકમ બેક’માં ડિમ્પલ કાપડિયા જોવા મળે તેવી સંભાવના છે. આ ફિટમમાં વષષ ૨૦૦૭ની ‘વેલકમ’ની ડસકવલ છે. થોિા સમય પહેલા એવી ચચાષથતી હતી કેફિટમ ડનમાષતા આ ડસક્વલ ફિટમ માટેઅડમતાભ બચ્ચન અનેરેખાનેલેવા માંગેછે. એવુંપણ કહેવાતુંહતુંકેઅડમતાભ આ ફિટમમાં િોન આરિીએટસનુંપાત્ર ભજવશે. પરંતુ ડબગ બીએ આ ફિટમમાં કામ કરવા અંગે ઇન્કાર કયોષ હતો. રેખાએ એક ધડનક િેશનવાળી મડહલાનું પાત્ર ભજવવાનું હતું. પરંતુ અડમતાભ અને રેખા આ ફિટમમાં કામ નથી કરવાના એટલે તેમનું પાત્ર નસીરુદ્દીન અને ડિમ્પલ કાપડિયા ભજવશે તેવું કહેવાય છે.

વિસેમ્બરના છેલ્લા વદિસોમાં પ્રદવિયત થયેલી બહુચવચયત ફફલ્મ ‘ધૂમ-૩’એ અગાઉ બોક્સ ઓફફસ પર કમાણીના વિિમો પ્રસ્થાવપત કયાય બાદ િિે રૂ. ૩૦૦ કરોિના કલેકિન તરફ આગળ િધી રિી છે. આવમર ખાન, કેટવરના કૈફ, અવભષેક બચ્ચન અને ઉદય ચોપરા અવભવનત આ ફફલ્મે અર્યાર સુધીમાં રૂ. ૨૬૦.૪૬ કરોિની કમાણી તો કરી પણ લીધી છે. અગાઉ વરવતક રોિનની ફફલ્મ ‘વિસ-૩’એ બોક્સ ઓફફસ પર રૂ. ૩૦૦ કરોિની કમાણી કરી િતી. આ ઉપરાંત િાિરૂખ અવભનીત ‘ચેન્નઈ એક્સપ્રેસ’ ફફલ્મે રૂ. ૨૧૬ કરોિની કમાણી કરી િતી. યિરાજ બેનર િેઠળ તૈયાર થયેલી અને ૨૦ વિસેમ્બરે સમગ્ર વિશ્વમાં એક સાથે ચાર િજારથી િધુ સ્િીન પર વરલીઝ થયેલી ‘ધૂમ-૩’ના િતયમાન કલેકિનના આંકિા જોઇને તજજ્ઞો એિો મત વ્યક્ત કરી રહ્યા છે કે ૩૦૦ કરોિ સુધી પિોંચિામાં આ ફફલ્મને ખાસ િાંધો આિે તેમ નથી. આ ફફલ્મ િાલમાં વિદેિમાં પણ સારી કમાણી કરી રિી છે.

ઓસ્કારની રેસમાંઅમદાવાદી યુવાન

એ.આર. રહેમાનની ગુજરાતમાં ડનમાષણ સંગીત સંસ્થામાં ત્રણ પામેલી અને કચ્છના વષષનો અભ્યાસ કયોષ. આ વાંધાજનક ડચત્રને પગલે દરડમયાન જ સૂિી ગાયન ડવવાદ જગાિનારી જ્ઞાન માટે તેની પસંદગી થઇ. કોડરયાની ફિટમ ‘ધ ગૂિ તાજેતરમાં ડરલીઝ થયેલી રોિ’ ભલે ઓસ્કાર કામસૂત્ર થ્રી-િીમાં એવોિડની સ્પધાષમાંથી આડદત્યએ બે ગીતમાં બહાર થઇ ગઈ, પણ એક સ્વર આપ્યો છે અને તેને ગુજરાતી યુવા ગાયક ઓસ્કાર માટે મોકલાયા આડદત્ય ગઢવી છે. આ ગાયકની ઓસ્કારની રેસમાં સામેલ સિળતામાં તેના કૌટુંડબક થયા છે. માત્ર ૧૯ વષષી ઉંમરે લોકસંગીતમાં કાઠું કાઢેલા આડદત્યએ વારસો ઘણો મહત્ત્વનો છે. તેના ડપતા યોગેશ ગઢવી ૨૦૧૨માંઈટીવીના લોકડિય કાયષક્રમ ‘લોકગાયક ઊંચા ગજાના લોકસાડહત્યકાર છે અને ભાજપની ગુજરાત’માં શ્રેષ્ઠ ગાયકનો એવોિડ મેળવ્યો હતો. દરેક મોટી સભામાંસંચાલન કરેછે. અગાઉ તેઓ ત્યારબાદ તેણે ચેન્નાઈમાં ડવખ્યાત સંગીતકાર ભાજપના સાંસ્કૃડતક સેલના કન્વીનર હતા.

છૂટાછેિા માટેકોઇ જવાબદાર નથીઃ સુઝેન

એક સમયે બોડલવૂિમાં આદશષ દંપતી કહેવાતા ડરડતક રોશનસુઝેન ખાન હવે એકબીજાથી છૂટા પિી ગયા છે. છૂટાછેિા બાદ તાજેતરમાં સુઝાને િથમ વખત મીડિયા સાથે વાત કરી અને કહ્યું કે આ બ્રેકઅપ માટેકોઇ જવાબદાર નથી. સુઝેને જણાવ્યું કે, ‘આ સંબંધ તૂટવા માટે કોઇપણ જવાબદાર નથી. જીવનમાંકેટલીક વાર કઠોર ડનણષયો લેવા પિતા હોય છે. સુઝન ેે તેના સ્ટોરના ઉદ્ઘાટન વેળા આ ડનવેદન આપતા તેના ઉદ્ઘાટનમાં શાહરૂખ ખાન, સલમાન ખાન પણ હતાં. વળી અજુષન રામપાલ તેમની પત્ની સાથે ત્યાં હાજર હતો. જ્યારે અજુષન રામપાલને આ છૂટાછેિા ડવશે પૂછાયું તો તેણે અંગત જીવનને સન્માન આપવાની શીખ આપી હતી.

SKANDA HOLIDAYS EXPLORE THE WORLD 18 DAY

SCENIC SOUTH AFRICA & ZAMBIA

Dep: 31 Dec, 01 Feb, 05 Mar, 10 Apr, 01 May, 05 Sep

*£2899

14 DAY KENYA & TANZANIA & UGANDA SAFARI Dep: 29 Jan, 5 Feb, 12 Mar, *£3299 20 Apr, 7 May , 1 Jun

23 DAY AUSTRALIA & NEW ZEALAND & FIJI Dep: 31 Dec, 30 Jan, 01 Mar, 05 Apr, 21 Sep, 14 Oct *£4199

14 DAY CLASSIC PERU & GALAPAGOS ISLAND Dep: 05 Jan, 21 Feb, 31 Mar, *£2699 01 May, 09 Sep, 19 Oct 18 DAY GRAND SOUTH AMERICA

(BRAZIL – ARGENTINA – PERU – CHILE – BOLIVIA)

15 DAY SOUTH EAST ASIA

(SINGAPORE – MALAYSIA – THAILAND)

Dep: 01 Dec, 25 Dec, 12 Jan, 19 Feb, 31 Mar

*£1649

15 DAY SCENIC ROCKIES & ALASKA CRUISE TOUR Dep: 24 May, 7 Jun, 21 Jun, *£2449 12 Jul, 2 Aug, 6 Sep

SPECIAL OFFERS

10 DAY – EXOTIC KERALA TOUR --------------- £1149 08 DAY – CLASSIC JORDAN TOUR ------------ £1399 14 DAY – ANCIENT CHINA TOUR ---------------- £1499 08 DAY – EXOTIC SEYCHELLES ----------------- £1349 12 DAY – SCENIC JAPAN TOUR ---------------- *£2499 07 DAY – OMAN HIGHLIGHTS TOUR ------------ £949 11 DAY – CLASSIC THAILAND TOUR ---------- £1099

Dep: 29 Dec, 31 Jan, 05 Mar, 07Apr, 08 Sep

*£4099

18 DAY GRAND TOUR OF CHINA Dep: 25 Mar, 29 Apr, 17 May, 01 Jun, 30 Jun, 15 Jul, 05 Aug, *£2099 03 Sep, 03 Oct

18 DAY CLASSIC INDO CHINA (VIETNAM – CAMBODIA – MALAYSIA – LAOS) Dep: 2 Dec, 2 Jan, 7 Feb, 31 Mar, 1 May, 5 Jun, 31 Aug, *£2399 16 Sep , 12 Oct

18 DAY CLASSIC CHINA & SCENIC JAPAN Dep: 31 Mar, 28 Apr, 30 May, 28 Jun, 7 Jul , 01 Aug , 9 *£329 29 Aug , 09 Sep , 03 Oct

AND MUCH MORE TAILOR MADE TO SUIT YOU Note: Vegetarian meals available in all our tours

www.skandaholidays.com

EVERY DAY DEPARTURE - PRIVATE & GROUP TOURS 0207 18 37 321 Lines Open From 7 AM TO 11 PM - 7 DAYS A WEEK 0121 28 55 247 All Price Per Person, Terms and conditions applies

contact@skandaholidays.com

CALL US FOR DISCOUNTED AIR TICKET WORLD WIDE


20

સદાબહાર સ્વાસ્થ્ય

11th January 2014 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

જિટનમાંિેસ્ટ ટ્રાન્સપ્લાન્ટનું રજજસ્ટ્રેશન કરવામાંઆવશે

વ્યરિની આંખોની દરિ ચોરી લેતી બીમારી એટલે ગ્લુિોમા. ગુજરાતીમાં ઝામર અને બોલચાલની ભાષામાં િાળા મોરતયા તરીિે ઓળખાતો આ રોગ આંખમાં છુપાયેલા શિુ સમાન છે. આ રોગનું સૌથી મોટું જોખમ એ છે િે ઘણી વાર દદદીને આની જાણ થાય તે પહેલાં તો તે પોતાની દૃરિ ગુમાવી દે છે. તબીબી દૃરિએ, સદાને માટે જીવનમાં અંધિાર છવાય જવાનાં િણ મુખ્ય િારણો હોય છે, જેમાંથી ઝામરનો વ્યારધ સૌથી વધુ નુિસાનિારિ છે. આથી જ આંખમાં ઝામર જમાવટ િરે તે પહેલાં તેને જાિારો આપી દેવો જોઈએ. આપણી આંખની અંદર તરલ પદાથા રહેલો હોય છે. આંખની શારીરરિ રચના અનુસાર આ તરલ પદાથા આંખની અંદર સતત બનતો રહે છે અને બહાર

ગ્લુકોમા

આંખનુંતેજ ચોરી લેતી બીમારી

નીિળે છે. આ પ્રરિયામાં જ્યારે િોઈ ગરબડ ઊભી થાય ત્યારે આંખનું દબાણ વધી જાય છે. તદુઉપરાંત આંખમાં ઓમ્ટટિ નવા આવેલી હોય છે. તેની મદદથી િોઈ પદાથાનો સંિેત મગજને મળતો હોય છે. આંખનું વધેલું દબાણ આ ઓમ્ટટિ નવાને નુિસાન પહોંચાડે છે. તેથી ધીમે ધીમે આંખનું તેજ ઓછું થતું જાય છે. સૌથી વધુ અગત્યની બાબત એ છે િે ઝામરને લીધે આંખને જે નુિસાન થયું હોય તેનો િોઈ ઇલાજ નથી. આથી જ વહેલી તિે ગ્લુિોમાની સારવાર િરવામાં ન આવે તો દૃરિ ગુમાવવાનો ખતરો સજાાય છે. રનષ્ણાત નેિ રચકિત્સિોના મતે ઝામરથી પીડાતા અડધોઅડધ દદદીઓને ગ્લુિોમા થયો હોવાની ખબર જ હોતી નથી. આંખમાં છુપાયેલા આ ચોરને સમયસર પારખી લેવામાં આવે તો આ બીમારીને િાબૂમાં રાખી શિાય છે. ગ્લુિોમાના સાત પ્રિાર છે. પ્રાયમરી ઓપન એંગલ, નોમાલ ટેન્શન, એંગલ િોઝર, એક્યુટ, રપગ્મેન્ટરી, ટ્રોમા રરલેટેડ અને બાળપણમાં થતો ગ્લુિોમા. ગ્લુકોમા થવાનુંકારણ શું? ગ્લુિોમા વારસાગત છે. આંખમાં િોઈ પણ પ્રિારની ઇજા થઈ હોય અથવા િોઈ ઓપરેશન થયું હોય તો પણ ઝામર થવાનું જોખમ વધી જાય છે. ડાયારબટીસ, માઇગ્રેનથી

પીડાતા દદદીઓ અથવા જેમનું બ્લડપ્રેશર વધઘટ થયા િરતું હોય તેમને ગ્લુિોમા થવાની શક્યતા રહે છે. જે લોિો અટથમા અથવા આિાાઇરટસની બીમારીને લીધે સારવાર દરરમયાન લાંબા સમયથી મ્ટટરોઇડ લેતાં હોય તેમને ઝામર થઇ શિે છે. ગ્લુકોમાના લક્ષણો ક્યા? વારંવાર ચશ્માંના નંબર બદલાય. આખો રદવસ િામ િયાા પછી આંખ અથવા માથું દુખ.ે લાઇટ બલ્બની ચારે બાજુ રવરવધ રંગ દેખાય. અંધારામાં રૂમમાં ગયા પછી વટતુઓ ફોક્સ િરવામાં તિલીફ પડે. સાઇડ રવઝનને નુિસાન થાય, બાિીનું રવઝન નોમાલ રહે. આ બધા ગ્લુિોમા થયાનાં લક્ષણો છે. આવાં લક્ષણો દેખા દે તો માનવું િે ઝામરની સમટયા ઊભી થઈ છે. હનદાન કઇ રીતે? ગ્લુિોમાના રનદાન માટે સૌથી પહેલાં આંખનું પ્રેશર તપાસવામાં આવે છે. જો આંખનું પ્રેશર વધારે જણાય તો ગોરનયોટિોપી, કફલ્ડ ચારટિંગ, એચઆરટી અને િોરનાયાની જાડાઈનો ટેટટ એમ ચાર ટેટટ્સ િરાવામાં આવે છે. ઉપચાર શું? ઝામરથી થતાં નુિસાનથી આંખને ચોક્કસ બચાવી શિાય છે. જોિે, જીવનપયુંત તેની

સારવાર ચાલે છે. ઝામરથી મુરિ મેળવવાના િુલ િણ ઉપાય છે. પહેલો માગા દવાનો છે. સારવાર દરરમયાન સૌથી પહેલા આંખનું પ્રેશર ઘટાડવામાં આવે છે. આ માટે નેિ રોગના રનષ્ણાત દદદીઓને આંખનાં ટીપાં નાખવાની સલાહ આપે છે. અમુિ કિટસાઓમાં મોંએથી લેવાની દવાઓ અપાય છે. ડોક્ટર િહે એ પ્રમાણે દવાઓ, ડ્રોટસ અને આંખની તપાસ િરાવતાં રહેવું જોઈએ. િોઇિ કિટસામાં દવાઓની આડઅસર જોવા મળે તો ડોક્ટર લેસર ટ્રીટમેન્ટ અથવા સજારીની સલાહ આપે છે. અમુિ િેસમાં લેસર ટ્રીટમેન્ટ િરાવ્યા પછી પણ અમુિ દદદીઓને દવા લેવાની જરૂર પડે છે. ઝામરથી દૂર રહેવાનો છેવટનો અને સૌથી સફળ ઉપાય સજારીનો હોવાનું મનાય છે. સાવચેતી એ જ શ્રેષ્ઠ સારવાર આંખ લાલ રહેતી હોય િે ઝાંખુ દેખાતું હોય, આંખ દુખ્યા િરે એવી સામાન્ય જણાતી તિલીફોની ઉપેક્ષા િરવાનું ટાળવું જોઇએ. ઝામરની સૌથી મોટી અને સફળ સારવાર સાવચેતી છે. આ વારસાગત બીમારી હોવાથી િુટુંબીજનોમાં િોઈને આ રોગ થયો હોય તો બીજી પેઢીમાં ઝામર થવાની શક્યતા બેવડાઈ જાય છે. જે ઘરમાં િોઈ વ્યરિ ઝામરથી પીડાતી હોય તે ઘરની યુવા પેઢીએ ૩૫ વષાની વય વટાવ્યા પછી દર વષષે રનયરમતપણે આંખની તપાસ િરાવતા રહેવી જોઈએ. જેથી આંખના આ છુપા શિુને ઉગતો જ ડામી શિાય.

લંડનઃ રિટનનાં િૃરિમ િેટટ ટ્રાન્સટલાન્ટ િરાયા પછી મરહલાઓને તિલીફની ફરરયાદો વધતાં સરિારે હવે તેનું રરજટટ્રેશન િરવાનો રનણાય લીધો છે. અત્યાર સુધી ત્યાં આવી િોઈ વ્યવટથા ન હોવાથી ડોક્ટરો દદદીને ખરાબ ટતન પ્રત્યારોપણથી થનારી આડઅસરો અને ખતરાથી લોિોને મારહતગાર િરતા નહોતા. જોિે વેલ્સ, ટિોટલેન્ડ અને ઉત્તરીય આયરલેન્ડ આ પ્રરિયામાં જોડાશે િે િેમ તે હજી નક્કી નથી. એિ અહેવાલ એવા પણ છે િે રિરટશ સરિાર હવે િૃરિમ ટતન પ્રત્યારોપણને વેગ આપનારી જાહેરાતો પર પ્રરતબંધ મૂિવા રવચારી રહી છે. પરરણામે 'રવન અ બૂબ જોબ' જેવી ટપધાાઓની જાહેરાતો પર પ્રરતબંધ આવી શિે છે. પ્રેમીઓ

દ્વારા તેની પ્રેરમિાનાં ટતન મફતમાં ટ્રાન્સટલાન્ટ િરવાની જાહેરાતો પર પણ પ્રરતબંધ આવી શિે છે. ૨૦૧૫ સુધીમાં બિઝનેસ ૩.૬ અિજ પાઉન્ડ થશે વ્યરિનાં સૌંદયાને આગવો રનખાર આપતાં આ ટતન ટ્રાન્સટલાન્ટનો રબઝનેસ રિટનમાં ફૂલ્યોફાલ્યો છે. ૨૦૦૫માં િેટટ ટ્રાન્સટલાન્ટનો રબઝનેસ ૭૫ િરોડ પાઉન્ડનો હતો, જે ૨૦૧૫ સુધીમાં વધીને ૩.૬ રબરલયન પાઉન્ડ પર પહોંચશે. ટતન પ્રત્યારોપણમાં ગોટાળાને ધ્યાનમાં લઈને ડોક્ટરો હવે તેનાં નિારાત્મિ પાસાંઓ લોિોને જણાવવા લાગ્યા છે. ડોક્ટરોએ િહ્યું હતું િે મરહલાઓની તંદુરટતીને જોખમમાં મૂિતી જાહેરાતો પર સરિારે પ્રરતબંધ મૂિવો જોઈએ.

લંડનઃ વૈજ્ઞારનિોએ તાજેતરમાં હાથ ધરેલા એિ અભ્યાસ પરથી જાહેર થયું છે િે નવલિથાનું વાંચન તમારા મગજને બદલી શિે છે. અમોરી યુરનવરસાટી ખાતેના સંશોધિોએ આ અનુભૂરતને લગતાં જૈરવિ લક્ષણો શોધી િાઢયાં છે. નવલિથા વાંચ્યા બાદ મગજમાં વાટતરવિ ફેરફાર થોડા રદવસ સુધી જારી રહેશે. આ અભ્યાસમાં િોઈ પણ નવલિથા િે વૃત્તાંત વાંચવાથી જ્ઞાનતંતુઓ પર થતી અસરો પર ધ્યાન િેમ્ન્િત િરાયું હતું. સતત ૧૯ રદવસ સુધી હાથ

ધરાયેલા આ પ્રયોગમાં ૨૧ અંડરગ્રેજ્યુએટ રવદ્યાથદીઓએ ભાગ લીધો હતો. તમામ ભાગ લેનારાએ પ્રાચીન ઇટલીમાં માઉન્ટ વેસુવાઇરસના વાટતરવિ રવટફોટ પર આધારરત રોબટટ હેરરસ રલરખત રિલર નવલિથા 'પોપપેઇ'નું વાંચન િયુું હતું.

પુસ્તક વાંચવાથી મગજની સજિયતા વધેછે

સેલ ફોનનો સતત ઉપયોગ તણાવમાંવધારો કરેછે દારૂનો નશો થાય પણ આદત ન પડેતેવી દવા

લંડનઃ સેલફોનના વારંવારના ઉપયોગથી રવદ્યાથદીઓમાં તણાવ, આનંદમાં ઘટાડાનું પ્રમાણ વધી શિે છે તેમ જ તેમના ગ્રેડમાં ઘટાડો થઇ શિે છે તેમ એિ નવા અભ્યાસમાં જણાયું છે. સંશોધિોએ શોધી િાઢ્યું છે િે સેલફોનનો વપરાશ ગ્રેડ પોઈન્ટ એવરેજ (જીપીએ)ના સંદભામાં નિારાત્મિ અને તણાવના સંદભામાં હિારાત્મિ સંબધં ધરાવે છે. સંશોધિોએ જણાવ્યું હતું િે સેલફોનનો વપરાશ સતત વધી રહ્યો છે ત્યારે શૈક્ષરણિ ક્ષેિે રવદ્યાથદીઓની િાયાક્ષમતા, તણાવ

અને આનંદ જેવી બાબતોમાં રવદ્યાથદીઓની સફળતા માટે સેલફોનના વપરાશના મહત્ત્વ અંગે રવચાર થવો જોઈએ. િેન્ટ ટટેટ યુરનવરસાટીના સંશોધિો એન્ડ્રયુ લેપ, જેિોબ બાિકલે અને અના િરપાન્ટિીએ યુરનવરસાટીના ૫૦૦થી વધુ રવદ્યાથદીઓને આવરી લેતાં અભ્યાસ હાથ ધયોા હતો. સંશોધિોએ પ્રત્યેિ રવદ્યાથદીના દૈરનિ સેલફોન વપરાશ અને તેમના તણાવ તથા આનંદનું ટતર રિરનિલ યંિ દ્વારા માટયું હતું. અંતે સંશોધિોએ સંશોધનમાં ભાગ લેનારા બધા જ

લંડનઃ િોરોનરી એટલે િે હાટટની મુખ્ય રિવારહનીઓનો રોગ રપતાને રજનેરટિલ તિલીફને િારણે હોય તો એ દીિરાને થવાની શક્યતા વધારે હોય છે એવું રિટનની યુરનવરસાટી ઓફ લેન્િેટટરના િારડટયોવેટક્યુલર સાયન્સ અને રજનેરટક્સ રડપાટટમેન્ટના સંશોધિોનું િહેવું

છે. રજનેરટિલ તિલીફ વાય રંગસૂિ સાથે સંિળાયેલી હોય છે અને ટિીઓમાં એ િોમોઝોમ હોતું જ નથી. વારસામાં આગળ વધતી વખતે વાય રંગસૂિ પરની અસરો સરળતાથી દીિરામાં જાય છે, પણ દીિરીમાં એ રંગસૂિ ન હોવાને િારણે રપતાનો હાટટ-

રવદ્યાથદીઓઐની એિંદર િોલેજ ગ્રેડ પોઈન્ટ એવરેજ મેળવવા માટે તેમની શૈક્ષરણિ િાયાક્ષમતા ચિાસવામાં આવી હતી.

જપતા દીકરાનેહાટટ-જડસીઝ આપેછે, દીકરીનેનહીં રડસીઝ દીિરીને થવાની શક્યતાઓ ઓછી હોય છે.

સત્વસભર, માહિતીસભર, જ્ઞાનસભર

લંડનઃ તમે દારૂની આદત છોડાવવા માટે દવા લેવાના કિટસાઓ તો અનેિ વખત જોયા જ હશે, પરંતુ હવે એવી દવા તૈયાર િરવામાં આવી છે જેના િારણે દારૂ જેવો નશો ચડે છે. અને વધુ રસપ્રદ વાત એ છે િે આ દવા લેવાથી દારૂની જેમ તેની આદત પડતી નથી. લંડનમાં આવેલી ઈમ્પપરરયલ િોલેજ ખાતે પ્રોફેસર ડેરવડ નટ્ટ અને ન્યૂરોસાઇિોફામાાિોલોજીના પ્રોફેસર એડમંડ સાફાએ એવા અણુઓ શોધી િાઢ્યા છે જે દારૂના નશા જેવો આનંદ આપે, પરંતુ તેનાથી માનવશરીર પર રવપરીત અસર (ઝેરી અસર) ખૂબ જ ઓછા પ્રમાણમાં થાય છે. સંશોધિોએ જણાવ્યું હતું ગાબા નામનું એિ રસાયણ મગજમાં ઉત્પન્ન થાય છે જે દારૂના નશાથી થતા આનંદનો અનુભવ િરાવે છે, પરંતુ તે

મગજના અન્ય રસાયણોના રરસેટટર પર પણ અસર િરે છે. નવી તૈયાર િરાયેલી આ દવા પસંદગી પોલા ગાબા રરસેટટરને ધ્યાનમાં રાખીને જ તૈયાર િરાઇ છે. આ દવા એવી રીતે તૈયાર િરાઇ છે જેથી તેની આડઅસરોથી બચી શિાય છે. સંશોધિ પ્રોફેસર ડેરવડ નટ્ટે જણાવ્યું હતું િે આ પ્રિારના રસાયણનું પ્રથમ પરીક્ષણ ઘણા વષોા પહેલા થઈ ચૂક્યું છે, પરંતુ તેનો બહેતર રવિલ્પ હવે તૈયાર થઈ શક્યો છે. તેમણે િહ્યું હતું િે આ દવાના િારણે મગજ પર િોઈ પણ

આડઅસર વગર દારૂના નશાનો સંપૂણા આનંદ લઈ શિાય છે. િેટલાિ પ્રયોગમાં તો આ દવાની અસર એિદમ દારૂ જેવી જ જોવા મળી હતી. જોિે દવા શોધવામાં અમારો મૂળ હેતુ દારૂના િારણે લોિોમાં આ િ મ િ તા , યાદશરિમાં ઘટાડો અને અન્ય સમટયાઓથી છૂટિારો મેળવવાનો છે. અમને લાગે છે િે ચોક્કસ મોલેક્યુલર મોડેલ તૈયાર િરીને દારૂની આદતના જોખમથી છૂટી શિાય છે.

ખાસ નોંધ

‘સદાબિાર સ્વાસ્થ્ય’

હવભાગમાં અપાયેલી કોઇ પણ માહિતી કે ઉપચારનો અમલ કરતાં પૂવવે આપના શરીરની તાસીર ધ્યાનમાં રાખવા અને તબીબી હનષ્ણાંતનું માગગદશગન મેળવવુંહિતાવિ છે. -તંત્રી


11th January 2014 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

ркЬрлЛ рк╡ркзркдрлА ркЙркВркорк░рк┐рлА рк╕рк╛ркерлЗ ркорлЗркХркЕрккркорк╛ркВ рккркг ркПрк┐рлЗ ркЕрк┐рлБрк░рлВркк ркЬрк░рлВрк░рлА рклрлЗрк░рклрк╛рк░рлЛ ркХрк░рлЛ ркдрлЛ ркЖрко ркХрк░рк╡рлБркВ рк╢ркХрлНркп ркЫрлЗ. ркорлЗркХ-ркЕркк ркЪрк╣рлЗрк░рк╛рк┐рлА ркХрк░ркЪрк▓рлАркУ ркЫрлБрккрк╛рк╡рлАрк┐рлЗ ркдркорк╛рк░рк╛ ркЪрк╣рлЗрк░рк╛рк┐рк╛ркВ рклрлАркЪрк╕рк╕рк┐рлЗ рк╡ркзрк╛рк░рлЗ рк┐рк╣рк╛рк░ рк▓рк╛рк╡рлЗ ркЫрлЗ ркЕрк┐рлЗ ркЪрк╛ркоркбрлАрк┐рлЗ ркЪркоркХ ркЖрккрлЗ ркЫрлЗ. ркпрлЛркЧрлНркп рк░рлАркдрлЗ ркЕрк┐рлЗ ркЙркВркорк░ рк┐ркорк╛ркгрлЗ ркХрк░рлЗрк▓рлЛ ркорлЗркХ-ркЕркк ркдркорк┐рлЗ рклрк░рлАркерлА ркпрлБрк╡рк╛рк┐ рк┐рк┐рк╛рк╡рлА ркжрлЗрк╢рлЗ. рк╡ркЧрк░ркирк╡ркЪрк╛ркпркпрлЗ ркорлЗркХ-ркЕркк ркХрк░ркдрк╛ рк░рк╣рлЗрк╢рлЛ ркдрлЛ ркзрлАрк░рлЗ-ркзрлАрк░рлЗ ркЪрк╣рлЗрк░рк╛рк┐рлА ркЖркХрк╖рк╕ркХркдрк╛ ркЦркдрко ркеркЗ ркЬрк╢рлЗ. ркЧрк╛рк▓ ркмрлЗрк╕рлА ркЧркпрк╛ рк┐рлЛркп... ркЙркВркорк░ рк╡ркзрлЗ ркПрко ркЯркдрлНрк░рлАркУрк┐рк╛ ркЧрк╛рк▓ ркЕркВркжрк░рк┐рлА ркдрк░ркл ркКркдрк░рлА ркЬрк╛ркп ркЫрлЗ. ркКркдрк░рлА ркЧркпрлЗрк▓рк╛ ркЖ ркЧрк╛рк▓ркорк╛ркВ ркШрк╛ркЯрк╛

ркорлЗркХ-ркЕрккркерлА ркЕркЯркХрк╛рк╡рлЛ рк╡ркзркдрлА ркЙркВркорк░

рк░ркВркЧрк┐рлБркВ ркмрлНрк▓рк╢рк░ рк▓ркЧрк╛рк╡рк╡рк╛ркерлА ркЧрк╛рк▓ рк╡ркзрк╛рк░рлЗ ркжрлВрк┐рк│рк╛ рк▓рк╛ркЧрлЗ ркЫрлЗ. ркЖрк┐рлЗ ркХрк╛рк░ркгрлЗ ркЙркВркорк░ рк╡ркзрк╛рк░рлЗ ркжрлЗркЦрк╛рк╡рк╛ рк▓рк╛ркЧрлЗ ркЫрлЗ. рк╢рлБркВркХрк░рк╢рлЛ?: ркдрк╛ркЬркЧрлАркнркпрк╛рк╕ ркпрлБрк╡рк╛рк┐ ркЪрк╣рлЗрк░рк╛ ркорк╛ркЯрлЗ ркмрлНрк▓рк╢рк░ ркЧрк╛рк▓рк┐рк╛ ркКрккрк╕рлЗрк▓рк╛ ркнрк╛ркЧ рккрк░ рк▓ркЧрк╛рк╡рлЛ, ркХрк╛рк░ркг ркХрлЗ ркЬрлНркпрк╛рк░рлЗ ркдркорлЗ рк╣рк╕рлЛ ркЫрлЛ ркдрлНркпрк╛рк░рлЗ ркЖ ркП ркЬ ркЬркЧрлНркпрк╛ ркЫрлЗ ркХрлЗ ркЬрлНркпрк╛ркВ ркорк╛ркВрк╕ ркнрлЗркЧрлБркВ ркеркИ ркЬрк╛ркп ркЫрлЗ. ркмрлНрк░рк╢рк┐рлА ркоркжркжркерлА ркЧрлЛрк│рк╛ркИркорк╛ркВ рклрлЗрк░рк╡ркдрк╛ркВ рк╣рлЗрк░рк▓рк╛ркЗрк┐ ркдрк░ркл рк▓ркИ ркЬркдрк╛ркВ ркЖркЫрлБркВ ркХрк░рлАрк┐рлЗ ркмрлНрк▓рк╢рк░ рк▓ркЧрк╛рк╡рлЛ. рккрлАркЪ-ркирккркЯркХ рк░ркВркЧ рк╕рлМркерлА рк╕рк╛рк░рлЛ ркЫрлЗ. ркП рккркЫрлА ркПркХрк╕рк░ркЦрлБркВ ркХрк░ркдрк╛ркВ рк╕рклрлЗркж ркирк╢ркорк░рлА рк╢рлЗркбрлЛ ркЧрк╛рк▓рк┐рлА рк╣рк╛ркбркХрлАркУ рккрк░ рк▓ркЧрк╛рк╡рлЛ. ркПрк┐рк╛ркерлА ркЧрк╛рк▓ рк▓рк┐ркбркдрк╛ рк╣рлЛркп ркПрк╡рлБркВ рк┐рк╣рлАркВ рк▓рк╛ркЧрлЗ. рк┐рлЛрка ркЧрлБрк▓рк╛ркмрлА рки ркжрлЗркЦрк╛ркдрк╛ рк┐рлЛркп... ркЙркВркорк░ рк╡ркзрк╡рк╛рк┐рлА рк╕рк╛ркерлЗ рк╣рлЛрка рккрлЛркдрк╛рк┐рлЛ ркЧрлБрк▓рк╛рк┐рлА ркжрлЗркЦрк╛рк╡ ркЧрлБркорк╛рк╡рлА ркжрлЗ ркЫрлЗ. ркЖркерлА рк╡рлАрк╕ рк╡рк░рк╕рк┐рлА ркЙркВркорк░рлЗ ркЬрлЗ ркмрлНрк░рк╛ркЙрк┐ ркирк▓рккрк╕рлНркЯркЯркХ ркЦрлВрк┐рк╕рлВрк░ркд рк▓рк╛ркЧркдрлА рк╣ркдрлА ркП ркЬ ркЖ ркЙркВркорк░ркорк╛ркВ ркдркорк╛рк░рк╛ рк╣рлЛркарк┐рлЗ ркЕрк┐рк╛ркХрк╖рк╕ркХ ркжрлЗркЦрк╛ркбрк╢рлЗ. рк╢рлБркВ ркХрк░рк╢рлЛ?: рк░рлЛркЬ рк░рк╛ркдрлЗ рк╡рлЗрк╕рлЗркирк▓рк┐ ркЕркерк╡рк╛ ркХрлЛркИ рккркг ркирк▓ркк ркХрлНрк░рлАрко рк▓ркЧрк╛рк╡рлАрк┐рлЗ рк╕рлВркИ ркЬрк╛ркУ, ркЬрлЗркерлА рк╣рлЛрка рккрк░ рккрлЛрккркбрлА

ркЖркВркЦрлЛркорк╛ркВрк╕рлЛркЬрк╛ ркЖрк╡рлНркпрк╛ рк┐рлЛркп... ркЙркВркорк░ рк╡ркзрк╡рк╛рк┐рлА рк╕рк╛ркерлЗ ркЖ ркдркХрк▓рлАркл ркЦрлВрк┐ ркЬ рк╕рк╛ркорк╛ркЯркп ркЫрлЗ. рк╡ркзрк╛рк░рлЗ рк╡рк╛ркВркЪрк╡рк╛ркерлА ркХрлЗ ркЯрлАрк╡рлА ркЬрлЛрк╡рк╛ркерлА ркЖркВркЦрлЛрк┐рлА рк┐рлАркЪрлЗ рк╕рлЛркЬрк╛ ркЖрк╡рлА ркЬрк╛ркп ркЫрлЗ. рк╢рлБркВ ркХрк░рк╢рлЛ?ркГ ркирк╢ркорк░ рк╢рлЗркбрлЛрк┐рлЛ ркЙрккркпрлЛркЧ ркХрк░рк╡рк╛рк┐рлБркВ рк╢рк░рлВ ркХрк░рлА ркжрлЛ. ркПрк┐рлБркВ рк▓рк╛ркЗркЯ ркЯрлЗркХрлНркЯркЪрк░ ркХрк░ркЪрк▓рлАркУркорк╛ркВ ркнрк░рк╛ркдрлБркВ рк┐ркерлА ркЕрк┐рлЗ ркЖркВркЦрлЛ ркдрк╛ркЬрлА рк▓рк╛ркЧрк╡рк╛ ркорк╛ркВркбрлЗ ркЫрлЗ. ркЖркВркЦрлЛрк┐рлЗ ркдрк░ркд рк░рк╛рк╣ркд ркЖрккрк╡рк╛ ркорк╛ркЯрлЗ рк┐рлЗ ркЪркоркЪрлА рклрлНрк░рлАркЭрк░ркорк╛ркВ ркорлВркХрлА ркжрлЛ. ркерлЛркбрлАркХ рк╡рк╛рк░ рккркЫрлА ркПрк┐рлЗ рк┐рк╣рк╛рк░ ркХрк╛ркврлЛ ркЕрк┐рлЗ ркЖркВркЦрлЛ рккрк░ ркорлВркХрлА ркжрлЛ. ркП рккркЫрлА ркЖркЫрлЛ ркорлЗркХ-ркЕркк ркХрк░рлЛ. ркЖркВркЦрлЛ рк▓рк╛ркВрк┐рк╛ рк╕ркоркп рк╕рлБркзрлА рк╕рлБркВркжрк░ ркжрлЗркЦрк╛рк╢рлЗ. ркЖркЗрк▓рк╛ркЗркирк░ рк╡рк╛рккрк░ркдрк╛ рк┐рлЛ ркдрлНркпрк╛рк░рлЗ... ркЬрк╛ркбрлА ркЖркЗрк▓рк╛ркЗрк┐рк░ ркЖркВркЦрлЛркорк╛ркВ ркЦркВркЬрк╡рк╛рк│ рккрлЗркжрк╛ ркХрк░рлА рк╢ркХрлЗ ркЫрлЗ ркЕрк┐рлЗ рккрк╛ркВрккркгрлЛрк┐рлЗ рк┐рлАрк░рк╕ рк┐рк┐рк╛рк╡рлА рк╢ркХрлЗ ркЫрлЗ. ркПрк┐рк╛ркерлА ркЖркВркЦрлЛ ркерк╛ркХрлЗрк▓рлА рк▓рк╛ркЧрлА рк╢ркХрлЗ ркЫрлЗ. рк╢рлБркВркХрк░рк╢рлЛ?: ркЙрккрк░рк┐рлА рккрк╛ркВрккркг рк┐рлАркЪрлЗрк┐рлА рккрк╛ркВрккркг ркХрк░ркдрк╛ркВ ркШрлЗрк░рлА рк╣рлЛрк╡рлА ркЬрлЛркИркП. рккрк╛ркдрк│рлА ркЕркгрлАрк╡рк╛рк│рк╛ ркЖркЗрк▓рк╛ркЗрк┐рк░ ркмрлНрк░рк╢рк┐рлЛ ркЙрккркпрлЛркЧ ркХрк░рлЛ. ркХрлЛркЯрк┐ рк┐ркбрлНрк╕ркорк╛ркВ ркЖркЫрлБркВ ркоркЯркХрк░рк╛ рк▓ркИрк┐рлЗ рк┐рлАркЪрлЗрк┐рлА рккрк╛ркВрккркгрлЛрк┐рлЗ рк╕рк╣рлЗркЬ-рк╕рк╣рлЗркЬ ркШрлЗрк░рлА ркХрк░рлЛ. ркЖ ркЖркВркЦрлЛрк┐рлЗ ркЬрлЛркИрк┐рлЗ ркХрлЛркИ рккркг рк┐рк╣рлАркВ ркХрк╣рлЗ ркХрлЗ ркдркорлЗ ркЙркВркорк░рк┐рк╛ ркХркпрк╛ ркорлБркХрк╛рко рккрк░ ркЫрлЛ.

ркорк╣рк┐рк▓рк╛ркУркирлА рк┐рлЗркирлНркбркмрлЗркЧркорк╛ркВркЯрлЛркпрк▓рлЗркЯ ркХрк░ркдрк╛ркВрккркг рк╡ркзрк╛рк░рлЗркХрлАркЯрк╛ркгрлБркВрк┐рлЛркп ркЫрлЗ

рк▓ркВркбркиркГ рк╡рлИркЬрлНркЮрк╛ркирк┐ркХрлЛркП ркдрлЗ рк╡рк╛ркдрк┐рлЗ рк╕рк╛ркирк┐ркд ркХрк░рлА ркЫрлЗ ркХрлЗ ркШрк░ркорк╛ркВ ркШркгрлАрк┐ркзрлА ркЬркЧрлНркпрк╛ркУ ркПрк╡рлА рк╣рлЛркп ркЫрлЗ ркЬрлЗ ркЯрлЛркпрк▓рлЗркЯрк┐рлА рк╕рлАркЯ ркХрк░ркдрк╛ркВ рккркг рк╡ркзрк╛рк░рлЗ ркЧркВркжрлА рк╣рлЛркп ркЫрлЗ. рккркг ркПркХ рк╕ркВрк╢рлЛркзрк┐ркорк╛ркВ рк╣рк╡рлЗ ркПрк╡рлА рк╡рк╛ркд ркЬрк╛ркгрк╡рк╛ ркорк│рлА ркЫрлЗ ркХрлЗ ркоркирк╣рк▓рк╛ркУрк┐рлА рк╣рлЗркЯркбрк┐рлЗркЧркорк╛ркВ ркЯрлЛркпрк▓рлЗркЯ ркХрк░ркдрк╛ркВ рккркг рк╡ркзрк╛рк░рлЗ ркХрлАркЯрк╛ркгрлБркУ рк╣рлЛркп ркЫрлЗ. рккрк╛ркВркЪркорк╛ркВркерлА ркПркХ ркоркирк╣рк▓рк╛рк┐рлА рк┐рлЗркЧркорк╛ркВ ркПрк╡рк╛ркВ ркХрлАркЯрк╛ркгрлБркВркУ рк╣рлЛркп ркЫрлЗ ркЬрлЗ ркорк╛рк┐рк╡ркЯрк╡рк╛ркЯркерлНркп ркорк╛ркЯрлЗ ркЦркдрк░рлЛ ркКркнрлЛ ркХрк░рлА рк╢ркХрлЗ ркЫрлЗ. ркЕркнрлНркпрк╛рк╕ркорк╛ркВ ркЬрк╛ркгрк╡рк╛ ркорк│рлНркпрлБркВ рк╣ркдрлБркВ ркХрлЗ, рк╣рлЗркЯркбрк┐рлЗркЧркорк╛ркВ рк╣рлЗркЯркбркХрлНрк░рлАрко ркЕрк┐рлЗ рк┐рлЛркЯрк▓рлЛркорк╛ркВркерлА ркЧркорлЗ ркдрлЗ ркПркХркорк╛ркВ ркЯрлЛркпрк▓рлЗркЯрк┐рлА рк╕рлАркЯ ркХрк░ркдрк╛ркВ рккркг рк╡ркзрк╛рк░рлЗ рк┐рлЗркХрлНркЯрлЗркирк░ркпрк╛ ркЬрлЛрк╡рк╛ ркорк│рлЗ ркЫрлЗ. ркЬрлЛркХрлЗ рк┐рлЗркЧркорк╛ркВ рк░рк╛ркЦрк╡рк╛ркорк╛ркВ ркЖрк╡рлЗрк▓рлА ркирк▓рккрк╕рлНркЯркЯркХ ркЕрк┐рлЗ ркХрк╛ркЬрк▓ рккрк░ ркерлЛркбрк╛ркХ ркУркЫрк╛ркВ ркХрлАркЯрк╛ркгрлБркВ ркЬрлЛрк╡рк╛ ркорк│рлНркпрк╛ркВ рк╣ркдрк╛ркВ. рк╡рлИркЬрлНркЮрк╛ркирк┐ркХрлЛрк┐рк╛ ркЬркгрк╛рк╡рлНркпрк╛ ркЕрк┐рлБрк╕рк╛рк░ рк▓рлЗркзрк░ рк┐рлЗркЧркорк╛ркВ ркХрлАркЯрк╛ркгрлБркВркУ рк╡ркзрк╡рк╛рк┐рлА рк╕рлМркерлА рк╡ркзрк╛рк░рлЗ рк╢ркХрлНркпркдрк╛ркУ рк╣рлЛркп ркЫрлЗ. ркЖ ркорк╛ркЯрлЗ ркдрлЗркоркгрлЗ ркоркирк╣рк▓рк╛ркУрк┐рлЗ рк╕рлВркЪрк┐рк╛ ркЖрккрлА ркЫрлЗ ркХрлЗ ркдрлЗркУ рк░рлЛркЬ ркПрк╕рлНркЯркЯрк┐рлЗркХрлНркЯрлЗркирк░ркпрк▓ ркЬрлЗрк▓рлА рк╡ркбрлЗ рккрлЛркдрк╛рк┐рлА рк╣рлЗркЯркбрк┐рлЗркЧрк┐рлЗ рк╕рк╛ркл рк░рк╛ркЦрлЗ ркдрлЛ ркЖ ркорлБрк╢рлНркХрлЗрк▓рлАркерлА рк┐ркЪрлА рк╢ркХрлЗ ркЫрлЗ.

 

-J OFT BS F PQFO .POEBZ  'S J EBZ BN  QN 4BU VS EBZ BN  QN

3: "/6" + & 4"

3: "/6" + & 4"

").&%"#"%  .6.#"*  %&-)*

b

'30.

53"7&- %"5& 5) + "/ ┼л 45 ."3 3&563/ 8* 5)* / .0/5)4 0' 53"7&- %"5& "* 3 * /%* " '-* ()5 3&453* $5* 0/4 "11: 0''&3 '* /* 4)&4 45 + "/6"3: 

").&%"#"%  .6.#"*  %&-)*  (0"

b

'30.

53"7&- %"5& 5) + "/ ┼л 5) + 6/ 3&563/ 8* 5)* / .0/5)4 0' 53"7&- %"5& 0''&3 '* /* 4)&4 45 + "/6"3: 

").&%"#"% '30.

7"%0%"3" '30.

b b .6.#"* '30.

(0"  %&-)* '30.

b b $)&//"*  ):%&3"#"%  #"/("03& '30.

b

0''&3 '* /* 4)&4 5)  + "/6"3: 

#"/(,0, '30.

b

$00.#0  )0/( ,0/(  4* /("103& '30.

b

0''&3 '* /* 4)&4 /% + "/6"3: 

53"7&- %"5& 5) + "/ ┼л 5) 4&1 $"-- 64 '03 5)& #&45 13* $&4 50 #)6+ ┼л 3"+ ,05 ┼л 103#"/%"3 ┼л %* 6 ┼л ".3* 54"3 ┼л 53* 7"/%36.

"-- '-* ()5 13* $&4 * /$6%& 5 "9&4 "/% "3& 46#+ &$5 50 "7"* -"#* -* 5: 5&3.4 $0/%* 5* 0/4 "11: 

1IPOF  

21

рк┐ ркЬрк╛ркорлЗ. рк╣рлЛрка рккрк░ рк┐рлЗрк░рлА, рк░рлЛркЭ ркЕркерк╡рк╛ ркПркирк┐ркХрлЛркЯ ркЬрлЗрк╡рк╛ рк╣рк│рк╡рк╛ ркЕрк┐рлЗ рк╡рк╛ркЗркмрлНрк░ркЯркЯ рк░ркВркЧ рк▓ркЧрк╛рк╡рлЛ. ркЖ ркЪркоркХркнркпрк╛рк╕ рк░ркВркЧ рк╣рлЛрка рккрк░ ркЬрлАрк╡ркВркдркдрк╛ ркнрк░рк╢рлЗ ркЕрк┐рлЗ рк╣рлЛрка ркорлЛркЯрк╛ рк▓рк╛ркЧрк╢рлЗ. рк┐рлАркЪрк▓рк╛ рк╣рлЛркарк╡рк╛рк│рк╛ ркнрк╛ркЧркорк╛ркВ ркирк▓ркк ркЧрлНрк▓рлЛрк╕рк┐рлА рк▓рк╛ркЗрк┐ ркЦрлЗркВркЪрлА ркХрк╛ркврлЛ. рк▓рк╛ркЗркЯ ркПрк┐рк╛ рккрк░ рккркбрк╢рлЗ ркдрлЛ ркЬрк╛ркжрлБркИ ркЪркоркХ рккрлЗркжрк╛ ркХрк░рк╢рлЗ. рк╡рк╛ркиркЧрлА рккрк╛ркЙркбрк░ ркдрлНрк╡ркЪрк╛ркирк╛ рк╣ркЫркжрлНрк░рлЛркорк╛ркВркнрк░рк╛ркИ ркЬрк╛ркп... ркХрк░рлЛ. ркПркХ ркХркбрк╛ркИркорк╛ркВ ркдрлЗрк▓ ркЧрк░рко ркХрк░рлАркирлЗ рк┐рк╣рлБ рк╡ркзрк╛рк░рлЗ рккрк╛ркЙркбрк░ рк▓ркЧрк╛рк╡рк╡рк╛ркерлА ркП ркЪрк╛ркоркбрлАрк┐рк╛ркВ рк╕рк╛ркоркЧрлНрк░рлАркГ рккркирлАрк░ рлирлжрлж ркЧрлНрк░рк╛рко тАв ркдрк╛ркЬрлБркВ ркжрк╣рлА рлирлжрлж ркЧрлНрк░рк╛рко тАв ркХрлНрк░рлАрко ркПркХ ркЪркоркЪрлЛ ркдрлЗ ркорк╛ркВ ркдркорк╛рк▓рккркдрлНрк░, ркдркЬ, ркПрк▓ркЪрлА ркирк╛ркЦрлЛ. ркиркЫркжрлНрк░рлЛркорк╛ркВ ркнрк░рк╛ркИ ркЬрк╛ркп ркЫрлЗ. ркПрк┐рк╛ркерлА ркХрк░ркЪрк▓рлАркУ тАв ркбрлБ ркВ ркЧ рк│рлА ркПркХ ркиркВ ркЧ тАв рк▓рлАрк▓рк╛ркВ ркорк░ркЪрк╛ркВ ркЖ рккркЫрлА ркдрлЗркорк╛ркВ ркбрлБркВркЧрк│рлА, рк▓рк╕ркг ркЕркирлЗ ркЫрлБрккрк╛рк╡рк╛рк┐рлЗ рк┐ркжрк▓рлЗ рк╡ркзрк╛рк░рлЗ ркжрлЗркЦрк╛рк╡рк╛ рк▓рк╛ркЧрлЗ ркЫрлЗ. рк╡рк╛рк░ркВрк╡рк╛рк░ ркмрлЗ ркдрлНрк░ркг ркиркВ ркЧ тАв рк▓рк╕ркг ркдрлНрк░ркг-ркЪрк╛рк░ ркХрк│рлА ркЖркжрлБ ркВ-ркорк░ркЪрк╛ркВркирлА рккрлЗрк╕рлНркЯ ркирк╛ркЦрлАркирлЗ ркмрлНрк░рк╛ркЙрки ркЯркЪ-ркЕркк ркХрк░рк╡рк╛ркерлА рккркг ркЪрк╛ркоркбрлА ркХрк░ркорк╛ркпрлЗрк▓рлА рк▓рк╛ркЧрлЗ ркЫрлЗ. тАв ркдркорк╛рк▓рккркдрлНрк░ ркмрлЗ-ркдрлНрк░ркг ркиркВркЧ тАв ркдркЬ рк░ркВркЧркирлА рк╕рк╛ркВркдрк│рлЛ. ркмрлЗ ркЪркоркЪрк╛ рккрк╛ркгрлА рк╢рлБркВ ркХрк░рк╢рлЛ?: рккрк╛ркЙркбрк░ ркЬрлНркпрк╛ркВ ркЬрк░рлВрк░рлА рк╣рлЛркп ркдрлНркпрк╛ркВ ркЬ ркирк╛ркирлЛ ркЯрлБркХркбрлЛ тАв ркПрк▓ркЪрлА ркмрлЗ-ркдрлНрк░ркг ркиркВркЧ ркЙркорлЗрк░рлЛ. ркдрлЗ рккркЫрлА ркдрлЗркорк╛ркВ рк╡рк▓рлЛрк╡рлЗрк▓рлБркВ ркжрк╣рлАркВ, рк▓ркЧрк╛рк╡рлЛ. ркЦрк╛рк╕ ркХрк░рлАрк┐рлЗ ркХрккрк╛рк│, рк┐рк╛ркХ ркЕрк┐рлЗ ркиркЪрк┐рлБркХ рккрк░ тАв ркзрк╛ркгрк╛ рккрк╛ркЙркбрк░ ркПркХ ркЪркоркЪрлА тАв ркорк░ркЪрлБркВ ркорк░ркЪрлБ ркВ, ркзрк╛ркгрк╛ рккрк╛ркЙркбрк░ ркЕркирлЗ ркорлАркарлБркВ рккрк╛ркЙркбрк░ рк┐ рк▓ркЧрк╛рк╡рлЛ. ркЪрк╣рлЗрк░рк╛ рккрк░рк┐рлБркВ рк╡ркзрк╛рк░рк╛рк┐рлБркВ ркдрлЗрк▓ ркПркХ ркЪркоркЪрлА тАв ркорк░рлАркирлЛ рккрк╛ркЙркбрк░ ркПркХ ркорк╕рк╛рк▓рк╛ ркжрк┐рлАркВ рккркирлАрк░ ркЙркорлЗрк░рлЛ. ркПркХ ркХркк рккрк╛ркгрлА рк░рлЗркбрлА ркЦрлВркм рк╕рлВркХрк╡рк╡рк╛ ркорк╛ркЯрлЗ ркмрлНрк▓рлЛркиркЯркВркЧ рккрлЗрккрк░рк┐рлЛ ркЙрккркпрлЛркЧ ркХрк░рлЛ. рккрк╛ркЙркбрк░ ркЪркоркЪрлА тАв ркЖркжрлБркВ ркирк╛ркирлЛ ркЯрлБркХркбрлЛ тАв ркорлАркарлБркВ рк╕рлНрк╡рк╛ркж ркЕркирлБрк╕рк╛рк░ рк╣рк▓рк╛рк╡рлАркирлЗ ркКркнрк░рлЛ ркЖрк╡рлЗ ркдрлНркпрк╛ркВ рк╕рлБркзрлА рк░рк╣рлЗрк╡рк╛ ркжрлЛ. рк╡ркЧрк░ ркЪрк╣рлЗрк░рк╛рк┐рлБркВ ркдрлЗрк▓ рк╣ркЯрк╛рк╡рк╡рк╛ ркорк╛ркЯрлЗ ркЖ рк╕рлМркерлА рк╕рк╛рк░рлА тАв рк╕ркорк╛рк░рлЗрк▓рлА ркХрлЛркеркорлАрк░ ркЬрк░рлВрк░ ркорлБркЬркм рккркирлАрк░ркирк╛ ркЯрлБркХркбрк╛ ркирк╛ркЦрлАркирлЗ ркоркоркХрлНрк╕ ркХрк░рлЛ. ркдрлЗркирк╛ рккрк░ рк░рлАркд ркЫрлЗ. ркЙркВркорк░ рк╡ркзрк╡рк╛рк┐рлА рк╕рк╛ркерлЗ рккрк╛ркЙркбрк░рк┐рлЛ ркЙрккркпрлЛркЧ рк░рлАркдркГ рк╕рлМрккрлНрк░ркерко рккркирлАрк░ркирк╛ рк▓рк╛ркВркмрк╛ ркЯрлБркХркбрк╛ ркХрк░рлЛ. ркбрлБркВркЧрк│рлА, рк╕ркорк╛рк░рлЗрк▓рлА ркХрлЛркеркорлАрк░, ркХрлНрк░рлАрко ркЕркирлЗ рк▓рлАрк▓рк╛ркВ ркорк░ркЪрк╛ркВ рк▓рк╕ркг, ркЖркжрлБркВ-ркорк░ркЪрк╛ркВркирлЗ ркХрлНрк░рк╢ ркХрк░рлАркирлЗ рккрлЗрк╕рлНркЯ ркдрлИркпрк╛рк░ ркнркнрк░рк╛рк╡рлА рк╕рк╡рк╡ ркХрк░рлЛ. ркУркЫрлЛ ркХрк░рлА рк┐рк╛ркЦрк╡рлЛ ркП рк╕ркоркЬркжрк╛рк░рлА ркЫрлЗ. '-* ()54   t   )05&-4   t   * /%* " 7* 4"4 )0/&:.00/4  t   5 "* 03 ."%& )0-* %":4 $36* 4&4   t   (3061 '-* ()54   t   50634

&45 "#* 4)&% 4* /$& 

ркорк╣рк┐рк▓рк╛-рк╕рлМркВркжркпркп

&NBJ M  &ORVJ S J FT !T IJ WU S BWFM D P VL

8FCT J U F XXX T IJ WU S BWFM D P VL


22

દેશવિદેશ

11th January 2014 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com બુિનખનલફા, દુબઈ

પાલાનમેન્ટ હાઉસ, લંડન

પલનહાબનર, નસડની

કુઆલાલમ્પુર, મલેનશયા

ટાઇમ્સ સ્કવેર, ન્યૂયોકક

િેલકમ ૨૦૧૪

નવનવધ દેશોમાં૩૧ નડસેમ્બરેરાત્રેબરાબર ૧૨ કલાકેનવા વષનની વધામણી થઇ હતી. યુકે, અમેનરકા, મલેનશયા, દુબઇ, ઓસ્ટ્રેનલયા, બ્રાનિલ, સ્પેન, કેનેડા, ન્યૂિીલેન્ડના મુખ્ય શહેરોની ગગનચૂંબી ઇમારતોમાંઆતશબાજી થઇ હતી અને સ્થાનનક લોકોએ નવા વષનનુંસ્વાગત કયુુંહતું. લોકો આ આતશબાજીનેનનહાળવા ઉમટી પડ્યા હતા અનેઆ નજારો જોઇનેઆશ્ચયનચકકત થઇ ગયા હતા.

થેમ્સ નરવર, લંડન

પામ બીચ, દુબઈ

ઓકલેન્ડ, ન્યૂનિલેન્ડ

નરઓ નડ જાનેરો, બ્રાનિલ

સોવનયા ગાંધી અમેવરકન કોટટમાંકેસ બંધ કરિા અપીલ કરશે

ન્યૂયોકકઃ એક શીખ સંગઠન દ્વારા પોતાની વિરુદ્ધ અમેવરકન કોટટમાં દાખલ થયેલા કેસનેબંધ કરાિિા સોનિયા ગાંધી અમેવરકન કોટટમાં અપીલ કરશે. આ સાથે તે અમેવરકન કોટટનેઅપીલ કરશેકે કોટટ આ સંગઠનને ૧૯૮૪નાં રમખાણો મુદ્દે અમેવરકામાં િધુ કેસો કરતા અટકાિિામાં આિે. અમેવરકામાં એક શીખ સંગઠન દ્વારા સોનિયા ગાંધી વિરુદ્ધ કેસ દાખલ થયો છે. કોટટ દ્વારા આ મામલે સોવનયા ગાંધીને નોવટસ પણ ફટકારિામાં આિી હતી.

પાકકસ્તાની શનરયત કોટટમાંમનહલા જજ

કરાંચીઃ પાકકપતાનની શરરયત કોટડને૩૩ વષમમાંપહેલીવાર મરહલા ફયાયાધીશ મળ્યાં છે. ૫૬ વષમનાં અશરફ જહાં ઇપલામી કાયદા હેઠળ આવનારા કેસોની સુનાવણી કરશે. અશરફ જહાં હાઇકોટડમાં ફયાયમૂરતમ હતાં. શરરયત અદાલતની રચના સરમુખત્યાર રિયા ઉલ હકના કાયમકાળ દરરમયાન ૧૯૮૦માં થઈ હતી. પાકકપતાની સંપથાઓના ઇપલામીકરણ માટે થયેલી પહેલ અંતગમત આ પગલુંલેવામાંઆવ્યું હતુ.ં હુદુદ જેવા સમાંતર કાયદા આધારેતેઓ ફયાય તોળશે. • ચાન્સેલર મકકેલ ઘાયલઃ જમમનીના ચાફસેલર એન્જેલા મકકેલ પકીઇંગ કરતી વખતે ઇજાગ્રપત થયા છે. તેમના થાપાના હાડકામાં ફ્રેક્ચર થયું છે. તબીબોએ તેમને ત્રણ સપ્તાહ આરામ કરવા સલાહ આપવામાં આવી છે.

અમેવરકામાંિારંિાર આ સંગઠન દ્વારા શીખ રમખાણોને મામલે અમેવરકાની દખલગીરી અંગે માંગણી કરતુંરહ્યુંછે. સોવનયા ગાંધીના િકીલ રનિ બત્રાએ ન્યૂ યોકકની ઇટટ વિસ્ટિક કોટટમાં ૮૫ પાનાનું આિેદનપત્ર જમા કરાિી તેમણે શીખ ફોર જસ્ટટસ(એસએફજે) નામનાં સંગઠન દ્વારા સોવનયા ગાંધીના કેસને રદ કરિાના સોવનયાના પ્રટતાિનેસમથથન આપ્યુંહતુ.ં આ આિેદનપત્રમાં બત્રાએ જણાવ્યું હતુંકે, ‘સોવનયા ગાંધી સંગઠનના

કેસને રદ કરિાનો આદેશ મેળિિા ૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪ના રોજ ઇટટ વિસ્ટિક કોટટમાંઅપીલ કરશે’ આ કેસને રદ કરિાનો આધાર કોટટનાં અવધકારક્ષેત્રને બનાિિામાં આિશે. આ કેસ અમેવરકન કોટટના અવધકારક્ષેત્રમાં આિતો નથી, આ સાથે એિી દલીલ પણ કરાશે કે આ કેસમાં દરેક પ્રવિયાઓનો યોગ્ય રીતે અમલ થયો નથી, જો આ કેસ રદ થશે તો સોવનયા ગાંધી માટે લોકસભા પહેલાં એક સારી બાબત ગણાશે.

મેલબોનનઃ ઓપટ્રેરલયામાં અભ્યાસ કરવા ગયેલા ભારતીય રવદ્યાથથી પર હુમલો કરનાર એક શકમંદ વ્યરિની મેલબોનમ પોલીસે તાજેતરમાં ધરપકડ કરી છે. આ ઘટનામાં હુમાલખોરોને પકડવા માટે ભારતીય કોફપયુલેટ, મેલબોનમ પોલીસ તેમ જ ભારતીય રવદ્યાથથીનો પરરવાર

સંપકકમાં હતા. જે રવદ્યાથથી હુમલાનો ભોગ બફયો છેતે હોસ્પપટલમાંકોમાંહોવાનુંજાણવા મળ્યુંછે. ભારતના ૨૦ વષમના મનનરજનવન્દર નસંઘ અને તેના બે રમત્રો પર કેટલાક અજાણ્યા હુમલાખોરો દ્વારા હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો.

ઓસ્ટ્રેવલયામાંભારતીય પર હુમલો કરનાર પકડાયો

• દેવયાનીની નોકરાણીના દેશનનકાલ માટે અમેનરકા તૈયાર હતુંઃ અમેરરકાએ કોઈ અગમ્ય કારણોસર પોતાનું વલણ બદલ્યા પહેલાં તે શરૂઆતમાં ભારતીય રાજદ્વારી દેવયાની ખોબ્રાગડેની નોકરાણી સંગીતા રીચડડને દેશરનકાલ કરીને ભારત પરત મોકલવા સંમત થયું હતુંઅનેઆ માટેયોગ્ય વ્યવપથા કરવા સંબંરધત સત્તાવાળાઓનેજાણ પણ કરી હતી. ખોબ્રાગડેઅનેરવદેશી રમશફસનાંકાયામલય વચ્ચેથયેલા શ્રેણીબદ્ધ ઈ-મેલ્સ દશામવેછેકેઅમેરરકાએ વાપતવમાંડેપ્યુટી કોફસલ જનરલ દેવયાની ખોબ્રાગડેની નોકરાણી તરીકેનુંએરિડેટેશન રદ કયુું હતુંઅનેતેનેતેની નોકરીના અંતના બરાબર ૩૦ રદવસ બાદ ૨૨જુલાઈ સુધીમાંદેશ છોડવા જણાવ્યુંહતું.

સ્પેન ટોરન્ટો, કેનેડા

સંનિપ્ત સમાચાર

• ઉકરડામાંપડેલી લોટરી નટકકટમાંથી ૪.૫૦ કરોડનુંઈનામ મળ્યુંઃ અમેરરકામાંએક નાગરરકનેઉકરડા જેવી જગ્યાએથી મળેલી લોટરીની રટકકટમાંથી રૂ. ૪.૫૦ કરોડ (૭.૮૦ લાખ ડોલર)નુંઈનામ મળ્યુંછે. ફયૂ યોકકરાજ્યના હીક્સવીલેમાંરહેતો માવવીન માટવીનેજ વાવાિોડુંઆવ્યા બાદ પોતાના ઘરની આસપાસથી કચરો દૂર કરી રહ્યો હતો ત્યારેતેને ત્યાંથી લોટરીની રટકકટ મળી હતી અનેઆ રટકકટનેજ ઈનામ લાગ્યું હતુ.ં માટથીન લોટરી કંપનીની ઓકફસેરટકકટ લઈ ગયો હતો અનેઆખી ઘટના જણાવી હતી. જોકેઅફય કોઈ વ્યરિ આ લોટરીની રટકકટ પર દાવો કરવા આગળ આવ્યો ન હતો અનેમાટથીનનેઈનામ મળ્યુંહતું. • બાંગ્લાદેશમાંનહંસક ચૂંટણી બાદ સત્તા પિની જીતઃ બાંગ્લાદેશમાં તાજેતરમાંજ થયેલી રહંસક ચૂંટણીનાંપરરણામો જાહેર થયાંહતાં. જેમાં સત્તા પિને રવજયી જાહેર કરાયો હતો. આ ચૂંટણી દેશના અત્યાર સુધીના ઇરતહાસની સૌથી રહંસક ચૂંટણી રહી હતી. આ ચૂંટણીનો ઘણા રવપિોએ રવરોધ કયોમહતો જેનેકારણેમતદાનનુંપ્રમાણ ખૂબ જ ઓછું રહ્યુંહતું, જોકેસત્તા પિનો રવજય થવાનેકારણેદેશની આરથમક સ્પથત બગડી શકે છે અને ૧.૬ કરોડની વસતી ધરાવતા આ દેશમાં ફરીથી રહંસા ભડકવાની શક્યતા જણાઈ રહી છે. આ પહેલા મુખ્ય રવપિેઅને તેનાા અફય સાથી પિોએ આ ચૂંટણીનો રવરોધ કરવા રેલી કાઢવાનો પ્રયાસ કયોમ હતો જેને સત્તા પિે રનષ્ફળ બનાવી હતી. રવપિોએ ચૂંટણીનો બરહપકાર કરવાની જાહેરાત કરી લોકોને મત ન આપવા જણાવ્યુંહતું. આ રહંસાની ઘટનાઓમાં૨૦ લોકોનાંમોત થયા હતા. • દ.સુદાનમાં બળવાખોરો દ્વારા શાંનતના પ્રયાસોઃ દરિણ સુદાનના બળવાખોરો અને સરકારનાં પ્રરતરનરધઓ વચ્ચે રરવવારે પ્રથમવાર શાંરતવાતામમાટેબેઠક યોજાઇ હતી. રવશ્વનાંસૌથી રહંસક દેશમાંચાલી રહેલી હંસાની ઘટનાઓનો હવે અંત આવવા જઈ રહ્યો છે. આ વાતામ અમુક કારણોસર મોડી યોજાઈ રહી હતી. બંનેપિો દ્વારા બેઠકમાંએ બાબતે ચચામ કરવામાં આવી હતી કે આ યુદ્ધરવરામ કઈ રીતે લાગુ કરવો જોઈએ. બંનેપિો દ્વારા એ વાત નક્કી કરવામાંઆવી નહોતી કે આ યુદ્ધરવરામ ક્યારથી લાગુ થશે. સરકાર દ્વારા બળવાખોરોએ બંધક બનાવેલા ટોચના નેતાઓને છોડી મૂકવાની જાહેરાત કરી હતી તો બળવાખોરો તરફથી એ વાત મૂકવામાં આવી હતી કે રાષ્ટ્રપરત નસલવા કીરે બે રાજ્યોની લાદેલી ઇમરજફસીને પાછી ખેંચી લેવામાં આવે. આ પહેલા બળવાખોરો રાષ્ટ્રપરત કીરનાં રવરુદ્ધ પ્રદશમન કરી રહ્યાંહતા. • દુબઇમાં ભારતીયનું નસીબ ખુલ્યુંઃ ૩૩ વષમના એક ભારતીય દરજીને દુબઇમાં બે લકિરી કાર અને એક લાખ રદરહામનું ઇનામ રેફલ રટકકટમાં લાગ્યું છે. દુબઇ શોરપંગ ફેસ્પટવલના બીજા રદવસે કેરળના ફસલુદ્દીન કુટ્ટીપલક્કલ ઇસ્ફફરનટી મેગા રેફલનો રવજેતા થયો હતો. કુટ્ટીપલ્લક્કલ છેલ્લાં ૧૦ વષમથી રેફલ રટકકટમાં પોતાનું નસીબ અજમાવતો હતો. તેને ત્યાં ત્રણ રદવસ પહેલાં પુત્રનો જફમ થયા બાદ તેનું નસીબ ચમક્યું હતું. બે-બે લકિરી કાર-QX60 અને G 25 જીતવા ઉપરાંત તેનેએક લાખ રદરહામનુંરોકડ ઇનામ લાગ્યુંહતું.

કારનગલ મુદેપાકકસ્તાન તપાસ કરશે

ઈસ્લામાબાદઃ પાકકપતાનના પૂવમ રાષ્ટ્રપ્રમુખ પરવેિ મુશરમફ સામેની મુશ્કેલીઓ ઉત્તરોત્તર વધી રહી છે. સંરિણ પ્રધાન ખ્વાજા આનસફે કારરગલ મુદ્દે તપાસ અને તત્કાલીન સેનાધ્યિ મુશરનફ સામે કેસ દાખલ કરવાની જાહેરાત કરી હતી. બીજી તરફ ગત સપ્તાહે દેશદ્રોહના કેસમાં કોટડમાં જતી વખતે પરવેિ મુશરમફની તબીયત લથડતા તેમને તાત્કારલક હોસ્પપટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા હતા. તેમનેહૃદયરોગના હુમલાના કારણે આઇસીયુમાં સારવાર હેઠળ રાખવામાં આવ્યા છે. આરસફે કહ્યું કે ૧૯૯૯ના સત્તાપરરવતમન બદલ પણ મુશરમફ સામે કેસ દાખલ થવો જોઈએ. તેમણે કહ્યું કે ગયા સપ્તાહે જે રવપફોટક સામગ્રી મુશરમફના રનવાસ નજીકથી મળી હતી તે મુશરમફના માણસોએ જ મુકી હતી. તેમણેવધુમાંઉમેયુુંહતુંકેસરકાર મુશરમફને તેમના ફામમ હાઉસમાં રાખીને તેમના પ્રત્યે ઉદારતા દાખવી રહી છે.

• શ્રીલંકામાં થયેલાં આંતરરક યુદ્ધને કારણે તેના પર યુદ્ધના અપરાધો લગાવવા અંગેની તપાસ માટે અમેરરકી રાજદૂત શ્રીલંકા પહોંચ્યા છે. શ્રીલંકામાં રસંહાલી અને તારમલો વચ્ચે છેલ્લાં ઘણાં વષોમથી આંતરરક યુદ્ધ ચાલતુંહતુ.ં જેમાં તરમલોની હત્યા થઇ હતી. તારમલોની હત્યાને ત્યાં સરકાર મૂક પ્રેિકની જેમ જોઈ રહી હતી. સરકાર દ્વારા ત્યાંરહેતા તારમલોને મતારધકાર મળતો નથી અને સરકાર પણ તરમલો સાથેસરકારી યોજનાઓના લાભ આપવામાં ભેદભાવ કરતી નજરેપડતી હતી.


ભારત સરકારેરૂ. ૩૬૦૦ કરોડનો વીવીઆઇપી હેલિકોપ્ટરનો સોદો રદ કયોો

નવી દિલ્હીઃ ભારત સરકારે બહુચલચિત વીવીઆઇપી હેલિકોપ્ટર ખરીદવાનો સોદો રદ કયોિ છે. સંરક્ષણ પ્રધાન એ.કે. એન્ટનીએ ગત નવેમ્બરમાં આ અંગે સંકેત આપ્યો હતો અને તેનો લનણિય ગત સપ્તાહેકરવામાં આવ્યો હતો. એંગ્િો-ઇટાલિયન કંપની અગસ્તા-વેસ્ટ િેન્ડ કંપની પાસેથી વાયુસેનાએ ૧૨ હેલિકોપ્ટર ખરીદ કરવાના કરાર કયાિ હતા. તેની કકંમત હતી રૂ. ૩૬૦૦ કરોડ. પરંતુ પછીથી આરોપ િાગ્યા કેકંપનીએ સોદો પાર પાડવા માટે રૂ. ૩૬૦ કરોડની િાંચ િેવામાં આવી હતી. કેસની તપાસ હજી પણ ચાિુ છે. ભારતમાં સીબીઆઇ અને ઇટાિીમાં ત્યાંની પોિીસ તપાસ કરી રહી છે, પરંતુ તે દરલમયાન કેન્દ્ર સરકારેસોદો રદ કરવાના આદેશ આપ્યા છે.

અગસ્તા-વેસ્ટિેન્ડ સાથે વાયુસન ે ાએ ૨૦૧૦માંકરાર કયાિ હતા. આ સોદામાં કલમશન અપાયાની વાત ગયા વષષે સામે આવી હતી. પરંતુયુ.કે. નારાજ આ સોદાને રદ કયાિ પછી એન્ગિો-ઈટાલિયન કંપની દ્વારા ભરવામાં આવેિી રૂ. ૧૭૦૦ કરોડની બેંક ગેરંટીને પરત િેવાની પ્રલિયા શરૂ કરી હતી. જોકે લિલટશ સરકારે આ એન્ગિો-ઈટાલિયન કંપની અગસ્તા વેસ્ટિેન્ડનો બચાવ કયોિ

સંડિપ્ત સમાચાર

• ડશરિીમાંનવ ડિવસમાંરૂ. ૧૬ કરોિનું િાનઃ ઃ વશરડીના સાંઇબાબાની દાનપેટીમાંમાત્ર નિ વદિસમાં જ રૂ. ૧૬.૭૭ કરોડનું દાન આવ્યુંછે. એટલેકેરોજના રૂ. ૧.૮૯ કરોડ દાનમાં મળ્યા છે. દેશવિદેશમાંથી આિેલા ભક્તોએ ગત ૨૪ વડસેમ્બરથી ૧ જાડયુઆરી સુિીમાંઆટલી જંગી રકમ દાનમાં આપી છે. માત્ર ૩૧ વડસેમ્બર અને ૧ જાડયુઆરીએ જ રૂ. ૩.૭૮ કરોડનું દાન મળ્યું હોિાનું મંવદર સંટથાનના અવિકારી અજય મોરેએ જણાવ્યુંહતુ.ં

£∞

પણ િમણના વસદ્ધાંતની વિરુદ્ધનું ગણાિી જણાવ્યું છે કે લગ્ન કરિાના િાયદાએ પુખ્ત િયની બે વ્યકકત િચ્ચેનું દરેક સેકસ િાયદો પૂરો નહીં થિાની ન્ટથવતમાંદુષ્કમણથઇ જતુંનથી. વિશ્વનો કોઇપણ િમણ લગ્ન પૂિનેસેકસ કરિાની મંજરૂ ી આપતો નથી. અવિક સેશડસ જજ વીરેથદ્ર ભટ્ટેએિુંપણ જણાવ્યુંકેપુખ્ત િયની, વશવિત અને ઓકફસે જનારી કોઇપણ મવહલા જો લગ્ન કરિાના આશ્વાસન પર સેક્સ કરે છે તો એિું તે પોતાના જોખમે કરે છે. કોટેટ જણાવ્યું કેમારા અવભપ્રાય મુજબ લગ્ન કરિાનુંિિન આપીને પુખ્ત િયની બે વ્યકકતએ સેક્સ માણ્યું હોય અને ત્યાર પછી જો યુિક લગ્ન કરિાનું િિન પૂરું નહીં કરેતો તેમનુંસેક્સનુંદરેક કૃત્ય અપરાિ થઇ જતું નથી. • કાશ્મીર અંગે ભૂષણનું ડનવેિનિી પિિી ડવરુદ્ધઃ આમ આદમી પાટટી (આપ)ના નેતા પ્રશાંત ભૂષણ કાચમીર અંગેવનિેદન કરીનેિેરાઇ ગયા છે. પ્રશાંત ભૂષણ અનેતેમની પાટટી સામેિોમેરથી હુમલા થતા જોઇને સોમિારે આપના સંયોજક અરડવંિ કેજરીવાલ બિાિ કરિા આિી ગયા છે. તેમણે જણાવ્યું કે જો કે તેમણે એિું પણ કહ્યું કે સૈડય તૈનાતીના મામલે કાચમીરીઓની ભાિનાઓને ધ્યાનમાંરાખિી જોઇએ. આખરેપ્રશાંત ભૂષણેકહેિું પડયું કે કાચમીર ભારતનું અવભન્ન અંગ છે. જોકે અગાઉ તેમણે જણાવ્યું હતું કે કેડદ્રમાં આપની સરકાર બનશે તો કાચમીરમાં સૈડયની તૈનાતી અને સશટત્ર બળ વિશેષાવિકાર કાયદા અંગે લોકમત મેળિાશે. લોકો ના પાડશેતો કાયદો ખતમ થશે.

¶º ·Ц¾

= £∞ = £∞ = €∞ = $∞ = એક ĠЦ¸ Âђ³Ц³ђ ·Ц¾ એક અ⅜Â Âђ³Ц³ђ ·Ц¾ એક અ⅜Â Âђ³Ц³ђ ·Ц¾ એક અ⅜Â ¥Цє±Ъ³ђ ·Ц¾

Rates

λЦ. ∞√∟.√√ € ∞.∟√ $ ∞.≠∫ λЦ. ≤≈.√√ λЦ. ≠∟.∞√ £ ∟∫.∟≈ £ ≡≈∫.≈√ $ ∞∟∩≡.≈√ $ ∟√.∟≈

One Month Ago

λЦ. ∞√√.≈√ € ∞.∞≥ $ ∞.≠∫ λЦ. ≤∫.≈√ λЦ. ≠∞.∟√ £ ∟∫.∞√ £ ≡≈√.√√ $ ∞∟∩√.√√ $ ∞≥.∫≈

Email: courseinfo@trainingconnect.co.uk Tel: +44(0)207 099 2400

§ Life in the UK Preparation Course B1 Speaking and Listening - All Applicants after 28th October 2013 - Indefinite Leave to Remain (ILR) - British Passport / Naturalisation

§ IESOL Diploma (A1, A2, B1, B2, C1) - Spouse Visa English Test - Student Visa English Test - Work Permit English Test

‘આપ’ની લોકસભાની પ્રિમ યાિી િૂંક સમયમાંજાિેર િશે

ડિલ્િીઃ વદલ્હી નવી િૂટં ણીમાં વિિાનસભાની અભૂતપૂિણ સફળતા મેળિનાર નિોવદત આમઆદમી પાટટીએ હિે રાષ્ટ્રીય રાજકારણમાં નજર દોડાિી છે. લોકસભાની િૂટં ણીમાં તેઓ પૂરી તાકાત સાથે મેદાનમાં ઉતરશે અને આગામી ૧૦થી ૧૫ વદિસમાં પોતાના ઉમેદિારોની પ્રથમ યાદી જાહેર કરશે. ૪ જાડયુઆરીએ યોજાયેલી રાષ્ટ્રીય કારોબારી બેઠકમાં આ વનણણય લેિામાંઆવ્યો હતો. પિના નેતા પ્રશાંત ભૂષણેઆ િાતની માવહતી આપી હતી. જો કે આપના નેતા અને વદલ્હીના મુખ્ય પ્રિાન અરવિંદ કેજરીિાલ લોકસભાની િૂટં ણી લડશેનહીં. ભૂષણે જણાવ્યું કે મોટાભાગના રાજયોમાંિિુમાંિિુ બેઠકો પર ઉમેદિારોને મેદાનમાં ુ રીના મધ્યમાં ઉતારશે. ફેબ્રઆ સુિીમાંમોટાભાગના ઉમેદિારોના નામની જાહેરાત થઇ જશે. તે દરવમયાન રાજય એકમો પોતાને ત્યાં ઉમેદિારોની પસંદગીની પ્રવિયા પૂરી કરશે. પિના નેતા સંજયવસંહે કહ્યું કે વદલ્હી િૂટં ણી જેિી જ ઉમેદિારી પસંદગીની પ્રવિયા રહેશે કે જેથી કરીને પ્રામાવણક ઉમેદિારોને શોિી શકાય.

શુંઆપના ઘરેઆવેછે?

નવા વષવેભારતનેએક વૈજ્ઞાડનક ભેિ મળી છે. ઇસરો દ્વારા ટવિેશી ક્રાયોજડનક એન્થજન ધરાવતા જીએસએલવી િી પનુંરડવવારેસફળ લોન્થચંગ કરવામાંઆવ્યુંિતું, તેની સાિેજીસેિ-૧૪ નામના કોમ્યુડનકેશન સેિેલાઈિ લોથચ કરાયો િતો. આ સાિેજ ભારતમાંકોમ્યુડનકેશન િેત્ર વધુસિમ બની ગયુંછે. ડજયોસાઇથક્રોનસ સેિેલાઇિ લોથચ ડવડિકલ (જીએસએલવી િી-૫)માંટવિેશી બનાવિનુંએન્થજન ફફિ કરાયુંછે. આ સેિેલાઇિનેસતીશ ધવન ટપેસ સેથિર પરિી લોથચ કરવામાંઆવ્યુંિતું. આ સેિેલાઇિના સફળ લોન્થચંગ સાિેજ ઇસરોએ ડવશ્વના સૌિી શડિશાળી િેશોની ટપેસ એજથસીઝમાંછઠ્ઠુ ટિાન પ્રાપ્ત કયુુંછે.

પાસપોટટમાંસરનામાના પુરાવા તરીકેપાસબુક સ્વીકારાશે

ચેન્નાઇઃ વિદેશ મંત્રાલયેપાસપોટટ માટેની અરજી સાથે ઘરના સરનામા તરીકે જાહેર િેત્રની કેટલીક બેડકના ટટેટમેડટ અને પાસબુકની નકલ ટિીકારિાની શરૂઆત કરી છે. પ્રાદેવશક પાસપોટટ અવિકારી સી.સેન્થિલ પાંડિયનના જણાવ્યા મુજબ વિદેશ મંત્રાલયના આ વનણણયનેપગલેહિે સરનામાના પુરાિા તરીકે બેંક ટટેટમેડટ તેમ જ પાસબુકનો ટિીકાર થશે. અગાઉ વિદેશ મંત્રાલયના વનયમ મુજબ ઘરના સરનામાના પુરાિા તરીકેપાણી કે િીજળીના વબલની નકલ કે પછી

Perfect-Partner.com

UK’S ASIAN MATRIMONIAL WEBSITE

REGISTER ONLINE FREE

020 8868 1879 Are you looking for a Gujarati/Hindu Partner? 7iëiVˆ>ˆÃiˆ˜Vœ˜w`i˜Ìˆ> “>ÌV…“>Žˆ˜}ÃiÀۈViÃvœÀ ̅ičÈ>˜ œ““Õ˜ˆÌÞ

પ્રાદેવશક ગ્રામીણ બેડકને બાદ કરતાં બેડક ખાતાની પાસબુકનું એક િષણનું ટટેટમેડટ માડય કરિાનુંરહેતુંહતુ.ં આ બેડકોમાં અલ્હાબાદ બેડક, આંધ્ર બેડક, બેડક ઓફ બરોડા, બેડક ઓફ ઇન્ડડયા, બેડક ઓફ મહારાષ્ટ્ર, કેનરે ા બેડક, સેડટ્રલ બેડક ઓફ ઇન્ડડયા િગેરન ે ો સમાિેશ થાય છે. Ban taurants T/A quet & Ca tere Res m r Ra

Ram│s Thali

ªЪµЪ³ Â╙¾↓ £щº ¶щ«Ц ÂΆЦÃ³Ц ÂЦ¯щ¹ ╙±¾Â I ´Цє ¥ ºђª»Ъ ¶щ¿Цક, ±Ц½, ·Ц¯ ╙¸ΓЦ³+અ°Ц®Ьє or µºÂЦ® ¥ª®Ъ. Free Delivery (¸╙Ã³Ц³Ц ¸щ×¹Ь¸Цªъµђ³ કºђ)

╙¾ક³Ц ¸ЦĦ £30

Wembley, Alperton, Sudbury, Harrow, Stanmore, Edgware, Pinner, Kingsbury, Queensbury

Tel.: 020 8907 2022/2030.

Human Service Trust UK (Charity Reg. No. 271312)

Amazing Little Stars

To celebrate Sankrat and Republic Day Presents the

1 Year Ago

λЦ. ≤≤. ≈√ € ∞.∟∩ $ ∞.≠∞ λЦ. ≡∟.√√ λЦ. ≈≈.√√ £ ∩∩.√≈ £ ∞√∟≡.≥√ $ ∞≠≈≈.√√ $ ∩√.≈√

23

td sL

• અંતેજન્ટિસ ગાંગુલીનુંરાજીનામુંઃ અંતેજન્ટટસ (વનવૃત્ત) એસ. કે. ગાંગુલીએ પન્ચિમ બંગાળના માનિઅવિકાર પંિના અધ્યિ પદેથી રાજીનામું આપી દીિું છે. બે મવહના પહેલાં એક મવહલા લો ઇડટનને ગાંગુલી પર જાતીય સતામણીના આરોપો મુક્યા હતા. ત્યારથી જ તેમના રાજીનામાની માગણી થઈ રહી હતી. અગાઉ ગાંગલ ુ ીએ રાજીનામાના સંકત ે આપ્યા હતા. ગાંગુલીના અવડયલ િલણને કારણે કેડદ્ર સરકારે તેમને દૂર કરિાની પ્રવિયા શરૂ કરી હતી. કેવબનેટેપ્રેવસડેન્ડશનયલ રેફરડસનેમંજરૂ કયોણહતો. અંતે સોમિારે ગાંગુલીએ પન્ચિમ બંગાળના રાજ્યપાલ એમ. કે. નારાયણને રાજીનામું આપ્યું હતું. લો ઇડટનણનો આરોપ હતો કે ૨૪ વડસેમ્બર ૨૦૧૨ના રોજ ગાંગુલીએ વદલ્હીની લી મેવરવડયનમાં તેની સાથેદુવ્યણિહાર કયોણહતો. • પોલેથિની મડિલા સાિે ડ્રાઇવરનું િુષ્કમમઃ પોલેડડની એક મવહલાએ ટેક્સી ડ્રાઇિર સામે દુષ્કમણનો કેસ નોંિાવ્યો છે. પોલીસે જણાવ્યું કે આ ઘટના બીજી જાડયુઆરીની છે. વિદેશી મવહલાએ મથુરાથી વદલ્હી જિા માટે આરોપી ટેક્સી ડ્રાઇિર પાસેવલફટ માગી હતી. મવહલાએ જણાવ્યુંકેડ્રાઇિરે ટપ્રેથી તેને બેભાન કરી હતી અને ત્યાર પછી તેની સાથે દુષ્કમણ કયુું હતું. મવહલાના મેવડકલ વરપોટટમાં દુષ્કમણની પુવિ થઈ છે. • લગ્ન પૂવવે શારીડરક સંબંધો અનૈડતકઃ વદલ્હીની એક કોટેટ લગ્ન પહેલાં સેક્સને અનૈવતક અને કોઇ

હતો. યુ.કે.ના લશક્ષણ પ્રધાન ડેલવડ િોઝેકહ્યુંહતુંકેભારતે સોદો રદ કરતા પહેિા િાંચ આપવાના આક્ષેપોને સાલબત કરવાની તક આપવી જોઈતી હતી. ભારતના સંરક્ષણ મંત્રાિયના સૂત્રોએ કહ્યુંહતુંકે જે સોદામાં ૩૦ ટકા જેટિી રકમ આપવામાંઆવી છે, તેરૂ. ૩૬૦૦ કરોડના સોદાની રકમ ભારત ગુમાવશે નહીં. આ સોદો એડબ્િયુ-૧૦૧ બાર હેલિકોપ્ટરો પૂરા પાડવા માટે થયો હતો. જે પૈકી ત્રણની લડિીવરી થઇ ગઇ છે. મંત્રાિય એક પૈસો પણ નહીં ગુમાવે. ભારત પણ પૈસા નહીં ગુમાવે, એમ સંરક્ષણ મંત્રાિયના એક સૂત્રેકહ્યુંહતું. કંપનીએ આ સોદા માટે આંતરરાષ્ટ્રીય અને ભારતીય બેન્કોમાં આશરે રૂ. ૧૭૦૦ કરોડ જમા કરાવ્યા હતા.

ભારત

Shr i

11th January 2014 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

on Sunday 26th January 2014 at 3pm Dinner will be served at 6pm Shree Aden Depala Centre, 67a Church Lane, LONDON N2 8DR Please contact

Sponsorship and contributions are most welcome

Bhanubhai Pandya Sanjaybhai N Chauhan Himmatbhai

07931 708 026 07710 338 042 020 8346 8456 020 8346 6686

0207 099 2400

Head Office: 694-712, London Road, Hounslow, TW3 1PG (SATNV TW31PX) New rules applicable from October 28th

OUR 100% COMMITMENT

YOU PAY ONLY ONCE & WE TRAIN YOU UNTIL YOU PASS for British Citizenship FREE INITIAL and Indefinite Leave ASSESSMENT to Remain (ILR)

Other Centres: Hounslow High Street, Wembley, Holloway Road, Whitechapel


લિલિધા

24 ૧

૧૦

૧૩

૨૧

11th January 2014 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

૧૬

૧૮

૨૪

૧૪ ૧૯

૧૭

૧૫

વૈ કું ઠ ત

િ

૧૧ ૧૨

ણી

કા ય

ની

દો

િ

ગો રા

૨૦

૨૨ ૨૩

૨૫

તા.૪-૧-૧૪નો જવાબ

ણી

ધા મ

લે સ

વા મ

અ ચા ન ળ

સો મ

થી

પ્ર

શે

ઝો કું

ન લ

મા શસ લ

મૌ ન

આડી ચાવીઃ ૧. ગુજરાતના મુખ્યપ્રધાન ૫ • ૪. યાદદાથત વધારતો એક સૂકો મેવો ૩ • ૭. ઘાસતેલ, ઘાસલેટ ૪ • ૮. હચહ્ન, હસમ્બોલ ૩ • ૧૦. િવાઉજાશ માટે ભીંતમાં પાિેલું બાકું ૨ • ૧૧. પહત કે પત્નીનાં મમ્મી ૨ • ૧૩. વ્યવથથા, જાપતો, તજવીજ ૪ • ૧૫. આપોઆપ, થવયં, પોતાની મેળે૪ • ૧૬. રામ-સીતાના બેપુત્રો ૪ • ૧૯. મીઠું, લૂણ ૩ • ૨૧. શ્રીકૃષ્ણનુંએક નામ ૩ • ૨૨. પોતાનુંમાણસ, સગું, સંબંધી ૩ • ૨૪. ફૂલની પાંખિી ૨ • ૨૫. જુલમ, પીિવું તે ૩ ઊભી ચાવીઃ • ૨. બલરામના પત્ની, સત્તાવીસમું નક્ષત્ર ૩ • ૩. પાણીનો તરંગ ૨ • ૪. તાવમાં િોઠના ખૂણે ફોલ્લી થવી તે ૨ • ૫. નોકરાણી, સેહવકા ૨ • ૬. મનનું ધાયુું કરનાર, થવચ્છંદી ૩ • ૭. ફળોનો રાજા ૨ • ૮. મનાઈ, હનષેધ ૪ • ૯. વાતચીતથી થતો ઘોંઘાટ ૪ • ૧૦. એક હશકારી પક્ષી ૨ • ૧૧. એક ઝેરી જાનવર ૨ • ૧૨. સારો મેલ, સુભગ મેળવણી ૩ • ૧૪. થતુહત, ભગવાનનાં ગુણગાન ૩ • ૧૫. પ્રેમવશ, મોહિત, કફદા ૩ • ૧૭. કંકુ ૪ • ૧૮. દક્ષ, પ્રહવણ, એક્સપટટ ૩ • ૨૦. નશો, કેફ, સુથતી ૨ • ૨૧. બંધનયુિ, જેલ ૨ • ૨૩........ એ જીવન છે ૨

સુડોકુ-૩૧૯ ૮ ૫

૫ ૭ ૯ ૨ ૭ ૪ ૩ ૩

૧ ૭ ૧

૪ ૮ ૨ ૮ ૧ ૯

૩ ૮

૬ ૩

સુડોકુ-૩૧૮નો જવાબ

૮ ૨ ૪ ૧ ૭ ૯ ૫ ૬ ૩

૬ ૭ ૫ ૮ ૩ ૪ ૨ ૯ ૧

૩ ૯ ૧ ૬ ૫ ૨ ૮ ૪ ૭

૧ ૮ ૭ ૪ ૬ ૩ ૯ ૫ ૨

૪ ૩ ૯ ૨ ૮ ૫ ૭ ૧ ૬

૫ ૬ ૨ ૯ ૧ ૭ ૪ ૩ ૮

‘ગુજરાત સમાચાર’ વાંચો અને વંચાવો

³щ³Ъ §ђઇએ ¦щ

¶Ц³›ª¸Цє ºÃщ¯Ц Ĭђµы¿³» ´╙º¾Цº³щ ≡ અ³щ ∫ ¾Á↓³Ц ∟ ¶Ц½કђ³Ъ ÂЦºÂє·Ц½ અ³щ ºÂђઇ, ÂЦµÂµЦઇ ¯щ¸§ ºђ§¶ºђ§³Ц £ºકЦ¸¸Цє ¸±± ¾¢щºщ ¸Цªъ Âђ¸¾Цº°Ъ ¿Ьĝ¾Цº ±º╙¸¹Ц³ ÂЦ°щ ºÃЪ³щ કы ºΝЦЦє ¾¢º કЦ¸ કºЪ ¿કы ¯щ¾Ц ¶Ãщ³³Ъ §λº ¦щ. ºÃщ¾Ц §¸¾Ц³Ъ ĴщΗ ã¹¾ç°Ц Â╙ï આકÁ↓ક ´¢Цº ¸½¿щ. કЦ¸ D×¹ЬઆºЪ ∟√∞∫°Ъ ¿λ કº¾Ц³Ьє ºÃщ¿щ.

Âє´ક↕:07424 845 480 (અ°¾Ц ¸щÂщ§ ¸аક¾Ц ╙¾³є¯Ъ)

» ╙¾Á¹ક

¹Ьક¸ ы Цє§×¸щ»Ц અ³щ¹Ьક¸ ы Цє§ ºÃщ¯Ц ∩√ ¾Á↓³Ц ≈' ≤" 5¥Цઇ ²ºЦ¾¯Ц આઇªЪ Ġщ˹Ьએª °¹щ»Ц ´ªъ» ¹Ь¾ક ¸ЦªъÂЬ╙¿ΤЪ¯, ÂЬ¹ђÆ¹ અ³щÂЬє±º ¢Ь§ºЦ¯Ъ - ╙Ã×±Ьક×¹Ц - 6¾³ÂЦ¿°Ъ §ђઇએ ¦щ. ºÂ ²ºЦ¾³Цº ã¹╙Ūએ Âє´ક↕કº¾Ц ╙¾³є¯Ъ. Âє´ક↕: 01375 671 718 Day Time OR

01375 361 688 After 6-30 pm. Email: dineshamin@hotmail.co.uk

´ђº¶є±º¸Цє¶щÙ»щª ¾щ¥¾Ц³Ц ¦щ

´ђº¶є±º¸Цє, ¢Ц¸¸Цє ¸ђકЦ³Ъ §Æ¹Цએ , çªъ¿³ ºђ¬ ઉ´º, અº╙¾є± ³¢º ÂђÂЦ¹ªЪ, ¢Ц¹ĦЪ »щ¬Ъ¨ ªъઈ»º³Ъ ¶Ц§Ь¸Цє ¾щ» Ø»Ц׬ ¶щ¶щ¬ λ¸ En-suite ³Ц ¶щÙ»щª એક ´Ãщ»щ¸Ц½щઅ³щ ¶Ъ§ђ ¶ЪS ¸Ц½щ. ¶Ц°λ¸¸Цє ઉǼ¸ ĬકЦº³Ц §щ¢Ь¾Цº ĮЦє¬³Ц µЪªỲ¢, ઈєÆ»Ъ¿ ¾ђ» ¹Ь╙³ª ªђઇ»щª અ³щ ¿Ц¾º,¥Цº ¶Цàક³Ъ, ¸ђªЭѕ »ђ×§ ઉ´ºЦє¯ ¸Ãщ¸Ц³ђ ¸Цªъ ´щÂщ§¸Цє કђ¸³ ¶Ц°λ¸. ³¾Ъ ¬Ъ¨Цઇ³³Ъ ÂЬ╙¾²Ц ¾Ц½Ьє ³¾Ьє ºÂђ¬Эѕ. ∟∫ ક»Цક ¢º¸ ´Ц®Ъ ¸Цªъ ªъºщÂ¸Цє ¸аક» ы Ц Âђ»º ´щ³», NRI çªъ׬¬↔ Ĭ¸Ц®щ ¶³щ»Ц Ù»щª ¸ЦĦ £65000/ ´Цઉ׬ Each ¸Цє(ONO) ¡ºЪ±¾Ц³Ъ ¯ક.

Âє´ક↕: ºЦ§Ь·Цઈ √√≥∞ ≥∫∟≡ ∫∫≠ ≥∞∞

Porbander.

૭ ૧ ૮ ૫ ૪ ૬ ૩ ૨ ૯

૨ ૪ ૬ ૩ ૯ ૮ ૧ ૭ ૫

૯ ૫ ૩ ૭ ૨ ૧ ૬ ૮ ૪

નવ ઊભી લાઈન અને નવ આડી લાઈનના આ ચોરસ સમૂહના અમુક ખાનામાં ૧થી ૯ના અંક છે અને બાકી ખાના ખાલી છે. તમારે ખાલી ખાનામાં ૧થી ૯ વચ્ચેનો એવો આંક મૂકવાનો છે કે જે આડી કે ઊભી હરોળમાં તરપીટ ન થતો હોય. એટલું નહીં, ૩x૩ના બોક્સમાં ૧થી ૯ સુધીના આંકડા આવી જાય. આ તિઝનો ઉકેલ આવતા સપ્તાહે.

આ સપ્તાહનું ઉખાણું

વાચક હમત્રો, તા. ૭ િીસેમ્બર, ૨૦૧૩ના રોજથી શરૂ કરેલ 'આ સપ્તાિનું ઉખાણું' હવભાગ (પાન નં. ૨૬)નેખૂબજ સુંદર પ્રહતસાદ સાંપડ્યો છે. પીટરબરોના ૮૨ વષસના વહિલ વાચક શ્રી જેન્તીભાઇ પંડ્યાએ રજૂ કરાયેલ ઉખાણું' ગઢ ભીંજાય, ગઢના કાંગરા ભીંજાય....ચકલી છબ છબ ન્િાય, તોય મુસાફર તરથયા જાય'નો સાચો જવાબ છે'ઝાકળ'. ઝાકળ પિે તેમાં ગઢ પણ ભીંજાય અને તેના કાંગરા પણ ભીંજાય ચકલી ન્િાઇ શકે પણ તે ઝાકળ એટલી અોછી િોય કે તે માણસની તરસ બુઝાવી શકે નહિં. આ ઉખાણાનો સાચો જવાબ આપનાર વાચકોના નામ આ મુજબ છે. નામ જવાબ • પુષ્પાબેન તવઠાણી, લંડન ઝાકળના તબંદુ • છગનભાઇ ટેલર, લંડન ઝાકળ • લક્ષ્મણભાઇ અોડેદરા,લેટટર ઝાકળ વાચક હમત્રો, તમે જાણતા િોય તેવા ઉખાણા અમને જવાબ સાથે મોકલશો તો તે અત્રે પ્રહસધ્ધ કરીશું. ઉખાણૂંમોકલનાર વ્યહિએ પોતાનુંનામ, સરનામુ, ફોન નંબર, વય અને ટૂંકો પહરચય મોકલવાનો રિેશ.ે જેથી વાચક હમત્રોનેતેમનો થોિો

પહરચય આપી શકાય. વાચકોએ બે સપ્તાિમાં જવાબ મોકલવાના રિેશે જે અમે વાચક હમત્રોના નામ સાથે તેમના જવાબો અને સાચા જવાબ રજૂ કરીશું. આશા છેકેઆ હવભાગ આપ સૌ હમત્રોનેજરૂર પસંદ આવશે. આપનુંઉખાણુંઅનેજવાબ શ્રી કમલ રાવ, ન્યુઝ એહિટરને પોથટ દ્વારા, ફેક્સ 020 7749 4081 કે ઇમેઇલ kamal.rao@abplgroup.com પર મોકલવા હવનંતી.

આ સપ્તાહનું ઉખાણું

છેલ્લા ૨૦ વષોસથી લંિનમાંપહરવાર સાથેરિેતા અને૩ વષસથી હનવૃત્ત પણ પ્રવૃત્ત જીવન જીવતા અને 'ગુજરાત સમાચાર'ને પોતાના અંગ તરીકે માનતા સાહિત્યપ્રમી શ્રી પ્રમોદભાઇ મિેતા 'શબનમ' દ્વારા મોકલવામાં આવેલ આ ઉખાણાનો જવાબ રજૂ કરવા સૌ વાચકોનેહવનંતી. જવાબ તા. ૨૭-૧-૨૦૧૪ પહેલા મળી જાય તે જરૂરી છે. પૂંછડેથી પીએ છે અને મુખથી બળે છે..... જવાબ: …........................................... નામ:................................................. સરનામુ:.................... પોથટ કોિ............. ફોન નંબર:..........................................

ઓસ્ટ્રેલિયામાંલિશ્વનો સૌપ્રથમ સ્ટેન્ડિંગ કિાસરૂમ

મેલબોનનઃ બાળકોમાં પ્રવતતી રહેલી મેદસ્વવતાની સમવયા અંકુશમાં લેવા માટે શહેરની પ્રાયમરી વકૂલમાં વવશ્વના સૌપ્રથમ વટેસ્ડિંગ કલાસરૂમની પહેલ કરવામાં આવી છે. માઉડટ આલ્બટટ પ્રાયમરી વકૂલના છઠ્ઠા ધોરણના કલાસરૂમમાં ઊંચાઇ એિજવટ કરી શકાય તેવા િેવક મૂકવામાં આવ્યા છે. આ એવા િેવક છે કે જેની ઊંચાઇ ઘટાિી કે વધારીને વવદ્યાથતી ઊભા રહીને કે બેઠા-બેઠા કલાસરૂમમાં ભણી શકે છે.

બેકર આઇિીઆઇ હાટટ એડિ િાયાવબટીસ ઇસ્ડવટટયુટ સંશોધકોએ આ પ્રકારે બાળકોમાં પ્રવતતી રહેલી મેદસ્વવતા અંગે કલાસરૂમમાં જ એક પ્રયોગ હાથ ધયોો છે. કલાસરૂમમાં બે મવહના પહેલાં આવાં ખાસ િેવક ગોઠવાયાં છે. જેમાં મોટા ભાગના વવદ્યાથતીઓને કલાસરૂમમાં ઊભા રહીને ભણવાનું હોય છે. આ રીતે કલાસરૂમમાં ઊભા રહીને ભણતા વવદ્યાથતીઓ પર

ફોટોગ્રાફીના તનષ્ણાત યોનસ ફાયલે એક એવો અદભૂત કેમેરા બનાવ્યો છે, જે હવામાં ઉછાળતા જ પળવારમાં કુલ ૩૬ ફોટોગ્રાફ પડી જાય છે. ૧૦૦ કરતાં વધુ મેગાતપક્સેલ ધરાવતા આ અનોખા કેમેરાને ‘પાનોમો’ નામ આપવામાં આવ્યું છે અને એ ઉપરથી ફેંકવાથી ખેંચાતી તસવીરો જાણે તમે એરક્રાફ્ટમાંથી પડાવી હોય તેવી અસલ લાગે છે. આ કેમેરા બોલમાં ટચુકડા ૩૬ કેમેરા ગોઠવેલા હોય છે જે તમને ૩૬૦ તડગ્રી એંગલનાં તપક્ચસસ આપે છે. બોલ હવામાં ફેંકતાં જ બધા ૩૬ ફોટો તમામ ટમાટટફોનમાં ટટોર થઈ જાય છે. જાડા અને કઠણ પ્લાસ્ટટકમાંથી બનેલા ૧૧ સે.મી.ના આ ઈન્ટેતલજન્સ બોલનું ૩૦૦ ગ્રામ વજન છે અને કકંમત ૪૯૯ ડોલર છે.

Matrimonial

Shree Ganeshay Namah Seeking alliance for Gujarati, UK citizen, Divorcee Male aged 45, 6' 1" Studying Chartered Accountant & running practice at Leicester. Tall, handsome fair complex with good mix of east west values. Looking for female with similar quality. Caste no bar. Serious enquiries Contact :info@advice4accounts.co.uk

Tel: 07723 000 519.

સંશોધકોની ટીમ નજર રાખશે. તેમના આરોગ્ય, ફિટનેસ, ભણતર, વમૃવત વગેરે પર તેની શી અસર થાય છે તેની ચકાસણી થતી રહેશે. શાળામાં લાંબો સમય બેઠા રહેવાથી વવદ્યાથતીઓની મેદસ્વવતા ઘટતી નથી. પરંતુ કલાસરૂમમાં ઊભા રહીને ભણવાથી તેમના બ્લિ સર્યુોલેશનમાં સુધારો થવાની સાથે શરીરમાં ચરબીનું પ્રમાણ પણ ઘટે છે.

પત્નીએ છૂટાછેડા જોઇએ છે, કેમ કે પતતમાં ટેબલ મેનસસ નથી

દુબઈઃ કુવત ૈ માં એક મહિલાએ લગ્નના માત્ર એક જ અઠવાહિયામાંછૂટાછેિાની અરજી કરી છે. આ અરજીનુંકારણ માત્ર એટલું જ છે કે તેના પહતમાં ટેબલ મેનસસ નથી. આ મહિલાએ છૂટાછેિાની અરજીમાં જણાવ્યું છે કે તેના પહતમાં યોગ્ય ટેબલ મેનસસ નથી અને તેને બરાબર જમતા પણ ન આવિતું િોવાથી તે પહતથી અલગ થવા માગે છે. મહિલાએ અરજીમાંજણાવ્યુંછેકેપહતની નબળી ટેબલ મેનસસના કારણે જમતી વખતે ત્યાંની જે સ્થથહત િતી તે જોઈને તે અચંબામાં મુકાઈ ગઈ િતી. તેપહત સાથેઆવી સ્થથહતમાંહજંદગી હવતાવી શકેતેમ ન િોવાથી છૂટાછેિાનો હનણસય લીધો છે. ઉલ્લેખનીય છે કે કુવત ૈ માં કેટલાક અસામાન્ય કારણોસર છૂટાછેિાની અરજીઓનુંપ્રમાણ વધી રહ્યુંછે. એક કકથસામાંએક મહિલાએ વકીલનેકહ્યુંિતુંકેપહત ટૂથપેથટ વચ્ચેના ભાગમાંથી દબાવીને બિાર કાઢતો િોવાથી તેછૂટાછેિા લેવા માગેછે.

£ºકЦ¸ ¸Цªъ ¸±±³Ъ¿ ¯ЦÓકЦ╙»ક §ђઇએ ¦щ એظ (ºщ) ╙¾ç¯Цº¸ЦєºÃщ¯Ц ¾щ;ªъ╙º¹³ ¬ђÄªº ´╙º¾Цº³щ≠

અ³щ∞∟ ¾Á↓³Ц ¶щ¶Ц½કђ³Ъ ÂЦºÂє·Ц½ અ³щºÂђઈ, ÂЦµÂµЦઈ ¯щ¸§ ºђ§¶ºђ§³Ц £ºકЦ¸ ¸Цªъઅ³Ь·¾Ъ, Ĭ¸Ц╙®ક અ³щ ¿ЦકЦÃЦºЪ ¶Ãщ³³Ъ ¯ЦÓકЦ╙»ક §λº ¦щ. £ºщÂЦ°щºÃЪ³щકыºΝЦ ¾¢º અ´¬Цઉ³ કºЪ કЦ¸ કºЪ ¿કЦ¿щ. §λº ÿщ¯щ¸³щÂЦ°щ ºÃщ¾Ц-§¸¾Ц³Ъ ĴщΗ Â¢¾¬, £º §щ¾Ьє¾Ц¯Ц¾º® અ³щÂЬºΤЦ Â╙ï આકÁ↓ક ´¢Цº ¸½¿щ.

Âє´ક↕: 07712 229 161

KNG BUILDER

Speaclist at: Lofts Conversions, Extensions, Decoration, Electric-work, Plumbing, Kitchen, Bathroom, Bedroom etc. Free Quotation

Mr. K Gohil Mob.: 07885 690 154

Email: kngbuilder@hotmail.com


11th January 2014 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

અઠવાડિક ભડવષ્ય તા. તા.૧૧-૧-૨૦૧૪ ૧૪-૯-૨૦૧૩થીથી૧૭-૧-૨૦૧૪ ૨૦-૯-૨૦૧૩ Tel. 0091 2640 220 525

જ્યોનતષી ભરત વ્યાસ

મેષ રાનિ (અ,લ,ઇ)

તુલા રાનિ (ર,ત)

તમાિા મનની મુિાદો મનમાં જ િહેતી જણાય. ધીિજની કસોટી થતી જણાય અને માનરસક તણાવ વધશે. અહીં આવક કિતાં ખચષનું િમાણ વધતાં નાણાંભીડ જણાશે. નોકરિયાતને યથાવત્ લ્થથરત જણાય. સંજોગો રમશ્ર જણાશે. ધંધાકીય િીતે ધાયાષ લાભ મળવામાં રવલંબ થાય. રવિોધીના દાવપેચથી ચેતતા િહેજો.

યોજનાઓ અંગે સાનુકૂળતા સજાષતાં િગરતનો માગષ ખુડલો થશે. સાિી તકો મળશે. સફળતાના કાિણે માનરસક લ્થથરત થવથથતા અનુભવશો. દૃઢતાપૂવષક આગેકૂચ કિશો. ખચષ-વ્યયનું િમાણ વધશે. િોજીંદા ચાલુ ખચષ ઉપિાંત ખચષખિીદીઓ પિ કાબૂ િાખજો. જો નોકરિયાત હશો તો કોઈ મહત્ત્વના ફેિફાિ થતાંજણાશે.

ધાયુું ફળ ન મળતાં રનિાશા જણાય. વળી ગમેતેટલી મહેનત કયાષ પછી પણ જશની આશા ફળશે નહીં. કૌટુંરબક કે ગૃહજીવન સંબંરધત બાબતો અંગે અકાિણ રવવાદ ઊભો થાય. નાણાંભીડનો ઉકેલ મળશે. આવકવૃરિ માટેના િયત્નો ફળશે. વ્યવસારયક બાબતોમાં સાનુકૂળ તક મળશે. વેપાિધંધાના ક્ષેત્રેરવઘ્નો દૂિ થશે.

પૂવષરનધાષરિત કામમાં અનુકૂળતા વધશે. રચંતાનો બોજ ઘટે. સાનુકૂળતાના કાિણે આનંદ માણી શકશો. સજષનાત્મક કાયષ થઈ શકશે. જોકે જરૂરિયાત િમાણે આવક વધે તેવા યોગ નથી. ખચષ વધતાં નાણાંભીડ વધશે. નોકરિયાતનેઆ સમયમાં કેટલીક મુશ્કેલીઓ હોવા છતાંય કશું ખિાબ થાય તેવો ભય િાખવાની જરૂિ નથી.

નાણાંભીડમાં વધાિો થાય. વાણી પિ સંયમ િાખવો જરૂિી છે. જમીન-રમલકતના િશ્નો ઉકેલાય. રવદ્યાથધીઓ માટે િરતકૂળ ઘટનાઓ બનશે. શેિ-લોટિી કે સટ્ટામાં મૂડીિોકાણ જોખમી છે. રમત્રોની મદદથી લાભદાયી કાયષ પાિ પડે. કૌટુંરબક જવાબદાિીમાં વધાિો થાય. તરબયતમાં ગંભીિ બીમાિીના યોગ નથી. ખાવાપીવામાંસંયમ િાખવો જરૂિી છે.

સપ્તાહ દિરમયાન તરબયત સાચવજો. નબળા થવાથથ્યના કાિણે કેટલાક કામકાજ અટકતા જણાશે. જે લાભની આશા િાખો છો તે મળવામાં રવલંબ થશે. િરતથપધધી અને હરિફોના કાિણે રચંતા િહેશે. કિજ-દેવું વધશે. રવશ્વાસઘાતને કાિણે નાણાં પિત મળવામાં રવલંબ થાય. કૌટુંરબક અને આિોગ્ય સંબંરધત ખચષવધશે.

સપ્તાહમાં માનરસક તંગરદલી કે અકળામણ અનુભવશો. અકાિણ રચંતાઓથી અશાંરતનો અનુભવ થાય. નાણાંકીય જવાબદાિી વધતી જણાશે. આવક કિતાં ખચષ વધશે. નોકરિયાતને ઉત્સાહ વધે તેવી તક મળશે. ઉન્નરતનો માગષ મોકળો થશે. રવિોધીના હાથ હેઠાં પડે. વેપાિ-ધંધાના ક્ષેત્રે વાતાવિણ મૂંિવણરૂપ બનશે.

ગ્રહયોગ દશાષવે છે કે તમાિે કેટલાક પડકાિોનો સામનો કિવો પડશે. િયત્નો કેકામગીિી મુજબ યશ કે લાભ ન મળવાથી મન ઉરિગ્ન બનશે. નાણાંકીય દૃરિએ સમય એક યા બીજી િીતે રચંતાિદ જણાય છે. નોકરિયાતોને નવીન અને સાનુકૂળ પરિવતષનની તક મળી શકશે. રવકાસ આડેના અવિોધ દૂિ થતાંજોવા મળશે.

ગ્રહયોગ સાનુકળ ૂ અનેિોત્સાહક પરિલ્થથરતનુંરનમાષણ થતાંરવકાસ સૂચવેછે. માગષઆડેના અંતિાયો દૂિ થતાં જણાશે. મહત્ત્વની િવૃરિથી આનંદ થશે. આરથષક બાબતો સંબંરધત મુશ્કેલીમાંથી માગષમેળવી શકશો. નોકરિયાતો માટેસફળતા અનેિગરતની તકો વધે. લાભદાયી તક મળશે. આરથષક લાભકાિક કાયષ પાિ પડી શકેછે.

ઉત્સાહવૃરિ થાય. સમય-સંજોગો સુધિતાંસાનુકૂળતા જણાશે. આ સમયમાં કેટલાંક કામકાજોમાંથી આરથષક લાભ ઊભા થતાંજણાશે. જોકે શેિ-સટ્ટાથી કોઇ લાભ નથી. નોકરિયાતોનેઆ સમયમાં કેટલીક મુશ્કેલીઓ હોવા છતાંય કશું નુકસાન થવાનો ભય િાખવાની જરૂિ નથી. સમથયાઓને તમે ધીિજપૂવષક ઉકેલી શકશો.

કાડપરનક બાબતે રચંતા કિીને અથવથથતા અનુભવશો. મનોબળ મક્કમ િાખશો તો સાનુકૂળતા અને સફળતાનો લાભ મેળવી શકશો. રવકાસ અને િગરતની તક મળશે. રનણષય લેવામાંરવલંબ કિશો નહીં. નાણાંકીય સંજોગો ગમે તેટલા રવપિીત હોવા છતાં રહંમત હાિશો નરહ. યોગ્ય માગષ મળી જ િહેશે. કૌટુંરબક કે ગૃહજીવનને લગતા વાદરવવાદોનેકુનેહથી નીપટાવજો.

માગષઆડેના અવિોધો ધીમેધીમે દૂિ થતાં સાનુકૂળતા વધશે. દૃઢતા અને મક્કમતા કેળવજો. માનરસક થવથથતા જાળવશો તો પરિલ્થથરત સાનુકૂળ બનતી જણાશે. નાણાંકીય મૂંિવણો કોઈનેકોઈ િકાિેમનનેસતાવ્યા કિશે. નોકરિયાતોને આ સમય અજંપો વધાિનાિો જણાશે. જોકે નુકસાનનો કોઇ યોગ નથી. બદલી-બઢતીના િયત્નો આડેહજુ અવિોધ જણાશે.

વૃષભ રાનિ (બ,વ,ઉ)

નમથુન રાનિ (ક,છ,ઘ)

કકકરાનિ (ડ,હ)

નસંહ રાનિ (મ,ટ)

કન્યા રાનિ (પ,ઠ,ણ)

વૃિશ્ચક રાનિ (ન,ય)

ધન રાનિ (ભ,ફ,ધ,ઢ)

મકર રાનિ (ખ,જ)

કુંભ રાનિ (ગ,િ,સ,ષ)

મીન રાનિ (દ,ચ,ઝ,થ)

લાઇબ્રેરી ૨૩ લાખ ડોલરિી, પણ પુસ્તક એકેય િથી!

સેન એન્ટોનનયોઃ ટેક્સાસમાં૨૩ લાખ ડોલિના ખચચેલાઇબ્રેિીનુંરનમાષણ થયુંછે, પણ તેમાંએકેય પુથતક નથી કેમ કેઅમેરિકાની આ એકમાત્ર પુથતકરવહીન લાઇબ્રેિી છે - રબરબલો ટેક. રબરબલો ટેક અમેરિકાની િથમ બુકલેસ લાઇબ્રેિી છે. કોલેજ કેમ્પસ પિ તો આપણેઓલ રડરજટલ લાઇબ્રેિી જોઇ હશે, પિંતુ બેકસાિ કાઉન્ટીએ જ્યાિે રબબરલઓ ટેક ખોલવાનો રનણષય કયોષ ત્યાિે ઇરતહાસ સજ્યોષ હતો. દેશમાં આ િથમ પુથતકરવહીન જાહેિ લાઇબ્રેિી રસથટમ છે એવું અમેરિકન લાઇબ્રેિી એસોરસયેશન િાિા એકત્ર કિાયેલી મારહતી પિથી જાણવા મળ્યુંછે. સેન એન્ટોરનયો અમેરિકાનુંસાતમા નંબિનુંસૌથી મોટુંશહેિ છે, પિંતુવસતી ગણતિીના આંકડા અનુસાિ સાક્ષિતાની બાબતમાંતેનો નંબિ ૬૦મો છે. અહીંનાં લોકો આ લાઇબ્રેિીનો ભિપૂિ લાભ ઉઠાવી િહ્યાં છે. િથમ વષષમાં આ લાઇબ્રેિીના મુલાકાતીઓની સંખ્યા એક લાખથી વધી જશે. રબબરલઓ ટેક શરૂ થયાના ચાિ મરહનામાં હેડ લાઇબ્રેરિયન એશ્લે એડકહોડફના જણાવ્યા િમાણે ટ્રેરડશનલ પુથતકોવાળી લાઇબ્રેિી કિતાં આ લાઇબ્રેિી જગ્યા ઓછી િોકે છે. રબબરલઓ ટેક કફરિકલ કોપીના ભાવે જ ૧૦,૦૦૦ ટાઇટલ રડરજટલ કલેકશનની ખિીદી કિે છે, પિંતુ લાઇબ્રેિીની માળખાગત સુરવધાઓ ખચાષતાંલાખો ડોલસષકાઉન્ટી બચાવી શકેછે, કાિણ કેરિન્ટેડ બુક્સ સમાવવા જેવી રબલ્ડડંગની રડિાઇન તૈયાિ કિવી પડતી નથી. અહીં આવતા મુલાકાતીઓને રડરજટલ બુક્સ કઇ િીતે સચષ કિવી અને ટેબ્લેટ્સ કઇ િીતેચેકઆઉટ કિવા તેની તાલીમ પણ અપાય છે.

વિવિધા

25

શવિિાંિલયો ૪૪૦ કરોડ િષષજૂિાં

ન્યુ યોકકઃ અમેરિકાની અવકાશ સંથથાન ‘નાસા’ િાિા મોકલાયેલા કારસની થપેસક્રાફ્ટ િાિા એકત્ર કિવામાંઆવેલા ડેટાના અભ્યાસ પિથી સંશોધકોનેજાણવા મળ્યુંછે કે બ્રહ્માંડના સૌથી સુદં િ ગણાતા ગ્રહ શરનની આસપાસમાં આવેલાં આકષષક વલયો ૪૪૦ કિોડ વષષ જૂનાંછે. શરન ગ્રહનુંરનમાષણ થયા બાદ થોડાં વષોષમાં જ તેની આસપાસ આ વલયો િચાયાંહતાં. શરનનાં વલયોનો રનમાષણ ે ા ચચાષનો રવષય િહ્યો સમય હંમશ છે કાિણ કે કેટલાક લોકો તેને ઓછાં વષોષ પહેલાં બન્યાં હોવાનું માને છે. જ્યાિે કેટલાક લોકોના માનવા િમાણેતેનુંરનમાષણ અબજો વષષપહેલાંથયુંહતુ.ં સંશોધકોએ જણાવ્યું હતું કે ‘નાસા’ના શરનની કક્ષામાંફિતા કારસની થપેસક્રાફ્ટ િાિા મળેલા

ડેટા એ વાતનેસમથષન આપે છે કે શરનના રનમાષણ વખતે જ થયેલા ઉત્પન્ન વાયુઓના કાિણેથોડાં વષોષ બાદ તેની આસપાસ આ વલયો બન્યાંહતાં. કારસનીના ડેટા એવું દશાષવે છે કે શરનની આસપાસનો મુખ્ય વલય સૌથી જૂનો છે. તેનો રનમાષણ સમય લાખો નહીં, પિંતુકિોડો વષષપહેલાનો છે. બૌડડિમાંઆવેલી યુરનવરસષટી ઓફ કોલોિાડોના સંશોધક સાશ્ચા કેમ્પ્ફે જણાવ્યું હતું કે શરનનું મુખ્ય વલય ઘણું રવિાટ, પિંતુ એકદમ પાતળું છે. તેનો ઘેિાવો લગભગ ૨૮૦,૦૦૦ કકલોમીટિ છેપિંતુઊર્વષઊંચાઈ એટલેકેવલયની જાડાઈ માંડ ૩૩ ફૂટ છે. આ વલયોમાં મુખ્ય ઘટક તિીકે પાણી છે, પિંતુ કેટલાક નાના કદના ખડકો પણ તેમાંતિી િહ્યા છે.


26

11th January 2014 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

યુકેમાં૧૨ સનાિન મંવદરોની સ્થાપનામાંમહત્વનો ક્રોયડનમાંસ્વામી વવવેકાનંદ ૧૫૦મી જન્મ જયંવિ પ્રદશશન યોજાયું ફાળો આપનાર પૂ. રામભક્તજીની પ્રવિમાનુંસ્વામી શ્રી સવિદાનંદજીના વરદહસ્િેઅનાવરણ

યુકમે ાં આવેલા ૧૨ સનાતન મંદિરોની થથાપનામાં િાન એકત્ર કરવાથી લઇને તેની થથાપના માટે ખૂબજ મહત્વનો ફાળો આપનાર પૂ. રામભક્તજી (જન્મ: ૧૨-૧૦૧૯૨૩ – પરમધામગમન: ૧૦૧૧-૨૦૦૪) ની પ્રદતમાનું સુરત સ્થથત પૂ. શ્રી રામભિના દનવાસથથાન એવા શ્રી રામભક્ત આશ્રમ ખાતે જ્ઞાનકમમ-ભદિના દસધ્ધાંતોને આધુદનક પદરપ્રેક્ષ્યમાં સુધારવાના પ્રખર દહમાયતી એવા સમાજ સુધારક સંત પૂ. થવામી શ્રી સલિદાનંદજીના વરિહથતે અનાવરણ કરવામાં આવ્યું હતુ.ં આ પ્રસંગે તા. ૨૦-૨૧ દિસેમ્બરના રોજ યોજાયેલા બે દિવસના મહોત્સવ િરદમયાન યુકથે ી પધારેલા પ્રેથટન મંદિરના અગ્રણી શ્રી છોટાલાલ લલંબાચીયા, લેથટરના અગ્રણી શ્રી રમણભાઇ બાબબર MBE DL, સુરતના અગ્રણી શ્રી પંકજભાઇ કાપડીયા તેમજ સમગ્ર ભારતમાં વસતા પૂ. રામભિજીના દિષ્યોએ મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થથત રહીને ભજન, કકતમન અને સત્સગ ં નો લાભ લીધો હતો. પૂ. શ્રી રામભિના પ્રમુખ દિષ્ય અને યુકમે ાં છેલ્લા આઠેક વષમથી પ્રદત વષષે બે એક વાર કથાવ્યાખ્યાન અને સત્સંગ અથષે પધારતા પૂ. શ્રી ભરત ભગત અને દિષ્યો દ્વારા સમગ્ર મહોત્સવનું આયોજન કરાયું હતુ.ં પૂ.

રામભિજીની પ્રદતમાનું અનાવરણ કરતા મુખ્ય મહેમાન તરીકે ઉપસ્થથત રહેલા િંતાલીના પૂ. થવામી શ્રી સદિિાનંિજીએ સાધુ, સંત, આચાયમ, કથાકારો અને ભિોની જુિી જુિી પરંપરા અને પધ્ધદત તેમજ તેની દવિીષ્ટતાઅોની ચચામ કરી હતી. પૂ. થવામીજીએ નાિુરથત તદબયત હોવા છતાં લગભગ એક કલાક સુધી શ્રોતાઅોને પૂ. રામભિજી અને પૂ. સંત પુદનતના થમરણોમાં જકિી રાખ્યા હતા. આ ઉપરાંત અન્ય અગ્રણીઅોએ પણ પૂ. રામભિજી સાથેના પોતાના સ્નેહ થમરણોને રજૂ કયામ હતા. આ પ્રસંગે તા. ૨૦મીની રાત્રે પૂ. શ્રી રામભિજીના થમરાણાથષે સત્સંગસભાનું આયોજન કરાયું હતુ.ં જેમાં અમિાવાિના શ્રી દબંિુ ભગત તેમજ શ્રી હદરિાસ ભગત, વસોના શ્રી નાનુ ભગત તેમજ મુબ ં ઇથી શ્રી હદરિભાઇ િાથત્રી ખાસ ઉપસ્થથત રહ્યા હતા અને

Incorporating Asian Funeral Services

Serving the Asian community 346-354 Foleshill Road, Coventry CV6 5AJ

024 7666 5676 A division of the Heart of England Co-operative Society Ltd.

જ્ઞાનયુિ સંગીતમય પ્રથતુતીથી વાતાવરણ સુગદં ધત થઇ ઉઠ્યું હતુ.ં શ્રી રામભિ પદરવારના જ શ્રી જીતુભાઇએ આગવી િૈલીમાં શ્રી રામભિજીનું દિકેટની રમત દ્વારા જીવનની રમત સંગ્રામને કેવી રીતે જીતવો તે િિામવતું 'દિકેટ રમવા આવ જિ તું દિકેટ રમવા આવ' ભદિપિ ફાંકિી ફટકાબાજીની થટાઇલમાં રજૂ કયુું હતુ.ં અંતે શ્રી ભરત ભગતે 'ગુરૂ કૃપા દહ કેવલમ' ભદિ પિ રજૂ કરી અંજદલ આપી હતી. સમગ્ર કાયમિમને પૂ. શ્રી ભરત ભગતના માગમિિમન હેઠળ ૫૦ જેટલા કાયમકરોએ બે મદહનાની મહેનતને અંતે સફળ બનાવ્યો હતો.

રહસદુ થવયંસવે ક સંઘ (યુક)ે ક્રોયડનની એસવી૧૫૦ કરમટી અનેસબરંગ આર્સાદ્વારા હેરરટેજ લોટરી ફંડના સહકારથી તા. ૪-૫ જાસયુઆરીના રોજ ક્રોયડનની લેનિેસક થકૂલ ખાતે સ્વચમી વવવેકચનંદ ૧૫૦મી જસમ જયંરત અનેએસશીયસટ રસરવલાઇઝેશનનું શાનદાર પ્રદશાન અને સમાપન સમારોહનું આયોજન કરવામાં આવ્યુંહતુ.ં આ પ્રદશાનનો આશરે ૧,૦૦૦ લોકોએ લાભ લીધો હતો અને સવતે મહેમાનોનું પરંપરાગત રીતે લલાટે રતલક કરી થવામીજીના જીવન કવન રવષેની પુસ્થતકા ભેટ આપી થવાગત કરવામાં આવ્યું હતું અને તમામ મુલાકાતી મહેમાનોને થવયંસવે કોએ સાથેરહીનેપ્રદશાન અંગે તમામ મારહતી અને માગાદશાન આપ્યા હતા. આ પ્રસંગે બન્ને રદવસ દરરમયાન યોગા, આયુવદ, તે વૈરદક ગરણત અને ભારતીય શાથત્રીય નૃત્યના વકકશોપ્સનુંપણ શાનદાર આયોજન કરાયું હતું જેનો લોકોએ મોટી સંખ્યામાંલાભ લીધો હતો. તો થવામી રવવેકાનંદના જીવન પર આધારીત નાટક અને રવડીયો રજૂકરવામાંઆવ્યા હતા. બે રદવસના પ્રદશાનના સમાપન પ્રસંગે તા. ૫ રરવવારના રોજ સાંજે ૫ કલાકે સમાપન સમારોહનું આયોજન કરાયું હતું જેમાંમુખ્ય મહેમાન તરીકેબેરોનેસ ઉષા પ્રાશર ઉપસ્થથત રહ્યા હતા અનેતેમણેથવામી રવરવકાનંદજીની

Indian Funeral Directors “first & foremost”

Bharat Shah, Sanjay Shah, Trupti Shukla, Nitesh Pindoria or Jaysen Seenauth

0208 952 5252 0777 030 6644

www.indianfuneraldirectors.co.uk

SHANTI FUNERAL SERVICES MAKING A DIFFICULT TIME A LITTLE EASIER

184 Pinner Road, Harrow, HA1 4JP Call Hitesh Solanki on

0208 427 8778 0789 273 9111

24 Hour Service

www.shantifunerals.co.uk

ઉપલબ્ધી અનેતેમણેસમગ્ર ભારત રાષ્ટ્ર અનેરહસદુજન સમુદાય માટે આદરેલા જનજાગૃરત અરભયાનો અંગે ઉદાહરણો સરહત મારહતી આપી થવામીજીના રસધ્ધાંતોને ભારવ પેઢી સુધી પહોંચાડવા અપીલ કરી હતી. ક્રોયડન કાઉસ્સસલની કોમ્યુરનટીઝ અને ઇકોનોરમક ડેવલપમેસટ કમીટીના કેરબનેટ મેમ્બર અનેકાઉસ્સસલર શ્રી વવવધ મોહને સ્વચમીજીએ આદરેલી ચળવળ અંગે પ્રાસંગીક પ્રવચન કરી કાઉસ્સસલના કોમ્યુરનટી હોલ, બનાાડડ વેધરીલ હાઉસ, ૮ રમસટ વોક, ક્રોયડન CR0 1EA ખાતે તા. ૧૩ અને ૧૪ જાસયુઆરીના રોજ સવારે૧૦થી ૪ દરરમયાન યોજાયેલા થવામી

રવવેકાનંદની ૧૫૦ની જસમ જયંરત પ્રદશાનની મુલાકાત લેવા સૌને આમંત્રણ આપ્યું હતુ.ં આ પ્રદશાનની થથારનક શાળાઅોના રવદ્યાથથીઅો દ્વારા પણ મુલાકાત લેવાશે. HSSના યુવા અગ્રણી શ્રી અવમતચભ સોનીએ પણ પ્રાસંગીક પ્રવચન કયુુંહતુ.ં આ પ્રસંગે થવામીજીની રશકાગોના રવખ્યાત વિવ્યની રવડીયો કફલ્મ રજૂકરાઇ હતી અને સબરંગ આર્સાના સદથયોએ સુદં ર નૃત્યો રજૂ કયાા હતા. સમગ્ર કાયાક્રમનું આયોજન સબરંગ આર્સાના લતચબેન દેસચઇ અને રહસદુ થવયંસવે ક સંઘ ક્રોયડનના કેદચર શુક્લચના માગાદશાન હેઠળ કરવામાંઆવ્યુંહતુ.ં

મચવતર તથચ સચસરીયચનુંકૂળ તચરેતેદીકરી

'ગુજરાત સમાચાર'ના તા. ૨૩ નવેમ્બરના અંકમાં શ્રી રાજેસદ્રભાઈ જાનીનો 'દીકરી વ્હાલનો દરરયો' રવષેનો મનનીય પત્ર વાંચ્યો. પોતાના કુટબ ું ની દીકરીઓ પ્રત્યેતેમના રનખાલસ - રહંમતભયાારવચારો ધસયવાદને પાત્ર છે. આપણામાંકહેવત છેકેદીકરો એટલેકૂળદીપક (પણ દરેક નહીં) અનેદીકરી એટલેઘરદીવડી - ઘરનુંઢાંકણ. માવતર તથા સાસરીયાનું કૂળ તારેતેદીકરીની જસમતા પહેલાંજ ભ્રુણ હત્યા કરવી એ પાપ છે. માનવીય જીવને ઉત્પન્ન કરવાની આપણી કોઈ શરિ નથી તો પછી તે જીવની હત્યાનો કોઈ અરધકાર નથી. અયોગ્ય અનેઅનૈરતક સમાજ વ્યવથથાનેકારણેઆ ભ્રુણ હત્યાનું ભૂત અમુક માનવીના મગજમાંઘર કરી બેઠુંછે. ભારતમાંખાસ પંજાબ, હરરયાણા, રાજથથાન તથા ગુજરાતમાં દીકરા - કુળ પરંપરાલક્ષી રવચારધારા પ્રબળ છે. વાથતવમાંદીકરો કેદીકરીએ દંપત્તીનેપ્રભુની અદ્ભૂત ભેટ છે. મારા આટલા લાંબા વષોાના સામાજીક સેવાના કાયામાં આરિકા, ભારત તથા ઈંગ્લેસડ-યુ.કે.માં મેં ચચચાનચ ચોતરે અનુભવ્યુંછેકેદીકરાની પ્રકૃરત - અહંલક્ષી છે. સંજોગો અનેપરરસ્થથરતને આધીન દીકરાઓ વડીલો-માતા-રપતા તરફની પોતાની ફરજ કંઈક અંશે ભૂલી જાય છે. જ્યારેદીકરીની પ્રકૃરત વાત્સલ્ય - પ્રેમભાવ લક્ષી છે. એક દીકરી તરીકે, બહેન તરીકે, થત્રી તરીકે, માતા તરીકેતેઓ પોતાનુંજીવન વાત્સલ્યપૂણારવતાવેછે. કહેવત છેકેમા ઈ મા બીજા બધા વગડાના વા. - ધનજીભચઈ તન્નચ, MBE, પીનર

'અમ વવતી તૂજ વવતશે... ધીરી બચપુડીયચ...'

હૃદય પણ પલળી જાય તેવો શ્રી રાજેસદ્રભાઇનો પત્ર 'દીકરી વ્હાલનો દરરયો' વાંચીનેખરેખર ખૂબ જ આનંદ થયો, ધસયવાદ છેઆ મા-બાપને. દીકરી બેકુટબ ું નેતારેછેઅનેદીકરીનેમા-બાપ કેભાઈ પ્રત્યેજેલાગણી હોય છેતેટલી લાગણી દીકરાનેહોતી નથી. સૌનેઅનુભવ પણ હશેકે દીકરી મા-બાપની જેટલી સંભાળ લેશ,ે ફોનથી સમાચાર પૂછશે, પોતાનાથી બનતી તકલીફ લઈનેઆવ-જા કરશે. તેટલુંદીકરા કરશે? દીકરી પારકું ધન છે. તેમને પરણાવી દીધા પછી તેના ઉપર ઘણી જવાબદારીઓ હોય છેજ. છતાંપણ માતા - રપતા પરત્વેતેમની અત્યંત લાગણી હોય છે. એક માતા-રપતા ૪-૫ દીકરાનેજસમ આપીનેમોટા કરેછેપણ તેજ ૪૫ દીકરા એક માતા-રપતાનેસંભાળવા તૈયાર નથી. બાંધી મુઠ્ઠી લાખની... સમય સમયનુંકામ કરેછેઅનેએક રદવસ તો બધાનેજવાબ દેવાનો છેજ. કારણ કેતેદીકરાઓનેત્યાંપણ દીકરા-દીકરી જ જસમશે. કરણી એવી પાર ઉતરણ. કહેછેનેકે'અમ રવતી તૂજ રવતશે... ધીરી બાપુડીયા...' સમય વતતેસાવધાન. ઉજળુંએટલુંદૂધ નથી હોતુ.ં કરેગા સો ભરેગા. - પ્રભુદચસ જે. પોપટ, હંસલો

ઋણચનુબધ ં

Asian Funeral Service " "

"

#

"

$

! %

‘ચચાાના ચોતરે’ રવભાગમાં એક સજ્જને તેમની દીકરીના વખાણ કરીનેકહ્યુંકેદીકરી તો દીકરા સમી છેઅનેજ્યારેબીજા એક વડીલે બળાપો કાઢતાંજણાવ્યુંકેપસ્ચચમના સંથકારનેલીધેયુવાનો-વડીલોની સેવા કરવા માગતા નથી અનેવૃદ્ધાશ્રમમાંરહેવુંપડેછેવગેરેવગેર.ે આ કકથસાઓમાંસનાતન સત્ય છે‘ઋણાનુબધ ં ન’. ધમા, નાત-જાત રંગ, દીકરો-દીકરી વગેરન ે ા ભેદભાવ આપણે- મનુષ્ય જારતએ ઉભા કયાા છે, નવા જસમેલા બાળકનેજારત કેધમાહોતા નથી, તેતો રબલકુલ રનદોાષ છે. આપણેતેનેજુદા જુદા બીબામાંઢાળીનેઆ ભેદભાવ શીખવીએ છીએ તેઉરચત નથી, પરંતુભરવષ્યમાંઆવનાર સમથયાનુંબીજ છે. સંતશ્રી કબીરનો એક દોહો ‘કબીર ઇસ સંસાર મેંભાતભાત કેલોગ, સબસેહીલમીલ ચાલીયેનદીનાવ સંજોગ.’ જો આટલુંસમજી શકીએ તો આ દુરનયામાંથી ઘણાં અનથોા દૂર થઈ જશે અને માનરસક શાંરતનો અનુભવ શક્ય બનશે. - મુકન્ુ દ આર. સચમચણી, લેસ્ટર


11th January 2014 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

સંસ્થા સમાચાર

• પૂ. રામબાપાના સાવિધ્યમાં શ્રી જીજ્ઞાસુ સત્સંગ મંડળ દ્વારા શ્રી ૧૦૮ હનુમાન ચાલીસાનો કાયયક્ર મ અને ભોજન પ્રસાિી. તા. ૧૨-૧-૧૪ રવિિારેસિારે ૧૧થી ૫. સોશ્યલ ક્લબ હોલ, નોથયિીક પાકક હોસ્પપટલ, હેરો HA1 3UJ સંપ કક: 020 8459 5758 / 07973 550 310. • શ્રી સનાતન મંદિર, વેમથ સ્ટ્રીટ, લેસ્ટર ખાતેશ્રી નરવસંહ મહેતા ભજન મંડ ળના સહકારથી તા. ૧૨-૧-૧૪ના રોજ સિારે ૮થી સાંજે ૮ િરવમયાન તારક મંત્ર ની ૧૨ કલાકની ધૂન અને બોપોરે ૧ પછી પ્રસાિી. સંપ કક: 0116 261 0954. • ગુજ રાત દિન્િુ સોસાયટી, સાઉથ મેડોલેન, પ્રેસ્ટન, PR1 8JN ખાતે તા. ૧૨-૧-૧૪ના રોજ ભજન ભોજન કાયયક્ર મ સિારે૯-૩૦થી ૨-૦૦. બપોરે ૨-૦૦થી બહેનોના ભજન અને બપોરે ૨થી પતંગ બનાિાની કળા વિશે િકકશોપ્સનો લાભ મળશે. સંપ થા દ્વારા ફેિુઆ રી ૨૦૧૪થી ૧૮ િષયથી ઉપરના લોકો માટે હેલ્થ એન્ડ, તબલા, હામોયનીયમ, બ્લાઉઝ કલાસ, મહેંિી અને કેક ડેકોરેટીંગના િગોય અને ૬ િષયથી ઉપરના બાળકો માટે કલાવસકલ ડાન્સ, બોવલિુડ ડાન્સ અને ગુજ રાતી શાળાના િગોય શરૂ થશે. સંપકક: 01772 253 901.

દિટનની ઇન્સ્ટીટ્યુટ અોફ જૈનોલોજી દ્વારા દિટીશ પાલાયમેન્ટમાંઅદિંસા એવોડડઅપાયો

તિટનની ઇડથટીટ્યુટ અોફ જૈનોલોજી દ્વારા તિટીશ પાલાામેડટમાં CAAN ના ડો. મેલેની જોયને જીવ હત્યા સામે જાગૃતિ લાવવા અને િેના તનવારણ માટેના પ્રયત્નો બદલ અતહંસા એવોડડ અપાયો હિો. ડો. મેલેની જોયે માંસાહારીઅોમાં શાકાહારને વેગ આપવા અને પયાાવરણ ક્ષેિે જાગૃતિ આપવા મહત્વનું કાયા કયુું છે. કોડઝવવેટીવ, લેબર અને લીબ ડેમ ફ્રેડડ્ઝ અોફ ઇન્ડડયાના સંયક્ત ુ સહયોગથી યોજાયેલા આ

કાયાક્રમમાં શ્રી ગેવિન ગ્રાન્ટે 'જાગૃિ અનુકંપા અને સંવેદનશીલ ગ્રાહક' તવષે પ્રવચન આપ્યું હિું. આઇટી તડરેક્ટર ડેવલપમેડટના શ્રી કુમાર મહેતાએ આ એવોડડનું સાઇટેશન વાંચ્યું હિું અને ઇડથટીટ્યુટ અોફ જૈનોલોજીના ચેરમેન શ્રી નેમુભાઇ ચંદરયાએ અગ્રણીઅોનો આભાર વ્યક્ત કયોા હિો. િાતમલનાડુ રાજ્યના લઘુમિી તવભાગના મંિી શ્રી સુધીર લોઢાએ ઉપન્થથિ રહીને જૈન – િત્વજ્ઞાન તવષે મનનીય

વક્તવ્ય આપ્યું હિું. પ્રથિુિ િસવીરમાં જૈન અગ્રણીઅો નજરે પડે છે.

સંસ્થા સમાચાર

પ્રજાસત્તાક દિનના કાયયક્રમો

આગામી તા. ૨૬ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪ રવિિારના રોજ આિી રહેલા ભારતના પ્રજાસત્તાક વિનની ઉજિણીના કાયયક્રમોનું આયોજન લંડન સવહત સમગ્ર વિટનમાંકરિામાં આિશે. આપના મંડળ, સમાજ, સંપથા કેમંવિર દ્વારા જો ભારતના પ્રજાસત્તાક વિનની ઉજિણીના કાયયક્રમોનું આયોજન કરાયું હોય તો તેના સમાચાર ન્યુઝ એવડટર શ્રી કમલ રાિને Gujarat Samachar, Karmayoga House, 12 Hoxton Market, London N1 6HW 020 7749 4081 દ્વારા કે પછી kamal.rao@abplgroup.com પર ઇ-મેઇલ દ્વારા મોકલિા

પોપટ દ્વારા, ફેક્સ નં.

વિનંતી. જેથી વિશાળ સમુિાય તેમાંભાગ લઇ શકે.

નાગાનેપૂંઠેબાિળીયો?

શુ ભ લગ્ન શ્રીમિી જશુબન ે અને શ્રી પ્રમોદભાઇ ઠક્કરના સુપિ ુ ી તચ. મીરાના શુભ લગ્ન તચ. સન્ની સાથે િા. ૧૬-૨-૨૦૧૪ના રોજ વૈષ્ણવાચાયા પૂ. શ્રી દ્વારકેશલાલજીની ઉપન્થથિીમાં લંડન ખાિે તનરધાયાા છે. નવદંપતિને 'ગુજરાિ સમાચાર' પતરવાર િરફથી શુભકામનાઅો.

HINDU PRIEST

સાભાર સ્વીકાર

• BAPS થવામીનારાયણ અક્ષરપીઠ દ્વારા પ્રકાતશિ માતસક 'બાલપ્રકાશ' અંગ્રેજી અને ગુજરાિી, 'થવાતમનારાયણ પ્રકાશ' તહડદી અને ગુજરાિી, 'થવાતમનારાયણ બ્લીસ' િેમજ 'પ્રેમવિી'ના અંકો મળ્યા છે. • શ્રી થવાતમનારયણ મંતદર, અમદાવાદ દ્વારા પ્રકાતશિ માતસક 'શ્રી થવામીનારાયણ'ના અંગ્રેજી િેમજ ગુજરાિીના અંકો મળ્યા છે. • 'નવનાિ વતણક એસોતસએશન અોફ યુક'ે ના મુખપિ 'નવનાિ દપાણ'ના અંકો મળ્યા છે. • વસોથી િેજસભાઇ આર જોશી દ્વારા પ્રકાતશિ 'વસો માતસક પતિકા'નો અંક મળ્યો છે. • પ્રજ્ઞાચક્ષુ મતહલા સેવા કુજ ં દ્વારા પ્રકાશીિ માતસક 'વૃક્ષ પતિકા'નો અંક મળ્યો છે. • જ્ઞાન સંપ્રદાય કેળવણી ખાિુ, સારસા દ્વારા પ્રકાતશિ 'કેવલ જ્ઞાનોદય'નો અંક મળ્યો છે.

27

Ketul Joshi (Vedic International Maharaj)

જી હા, નામચીન ટ્રેન રોબરી કરનાર લુંટારા રોની તબગ્સે ટ્રેન લુંટના પોિાના સાથીદાર િુસ રેનોલ્ડ્સના તનધન વખિે બે આંગળી દશાાવી અભદ્ર ચેષ્ટા કરીને પોિાના લુંટારા સાથીદારને અંજતલ આપી હિી. પરંિુ હવે ખુદ રોની તબગ્સનું જ તનધન થિા િેના સગાસંબંધીઅોએ રોનીએ બિાવેલ આંગળીઅો જેવીજ ફૂલોની 'રીથ' િેના કોફીન પર મૂકીને શ્રધ્ધાસુમન અપાણ કયાા હિા. બોલો હવે આને 'નાગાને પૂંઠે બાવળીયો?' ન કહેવું િો શું કહેવું. િસવીર ઘણું કહી જાય છે.

Hindu Religious Cenremoneis

╙Ã×±Ь²Ц╙¸↓ક ╙¾²Ъ §щ¾Ъ કы»*, ÂÓ¹³ЦºЦ¹® ક°Ц, þ³, ¢Цઇ, ¸Цє¬¾Ц ºђ´®, ¥Цє±»ђ - ¸Цª»Ъ, ÂÓÂє¢, Â¾Ц ´Цє¥ આ³Ц, Ù¹Ь³º» ¾¢щºщ¢Ь§ºЦ¯Ъ ╙Ã×±Ъ અ³щĠщ+¸Цє.

કºЦ¾¾Ц Âє´ક↕કºђ

Contact: T: 0208 951 5596 M: 07903 735 365 Email :

Ketul_joshi@hotmail.co.uk W : www.hindupriestkjoshi.co.uk


28

11th January 2014 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

ď°¸ ´аҚ╙¯╙°� ĴÖ²Ќє§╙

In Loving Memory of

╙¿ž œЌœЌ - � ¿Ќє╙¯

ŕŤ? ³¸: ╙¿žЌš §×¸: âˆ&#x;≈-âˆ&#x;-âˆžâ‰ĽâˆŠâ‰ˆ

Date of Birth:

瞢↓žЌÂ: âˆŤ-∞-âˆ&#x;√∞∊

Date of Demise:

11 April 1923

Ä´ĐŞ અ³є¯ºЌš (œªЭક¡Ќઇ) કЌ¸щÎ?º¡Ќઇ ¡Ş

Ăƒâ•™Âş ¸ЌΝє¢ЌЭѕÄšЌєઇ Oš ÎşŃ”ŕŞ•ĐŚŃ”ŕŞˆ Âł OÂŽĐŹ.Ń”.. ³°Ъ ¸Ќ³¯Џє ¸ЌΝ ġ¹š કы ³°Ъ °¯ђ ¸³щ ╙žÎ?ĐŚĂ‚ કы આ§щ આ´³Ъ ĂƒÂšĐŚÂŻĐŞ ¸ЌºЪ આ´ЌÂ ³°Ъ. આ´³Ъ ╙¼º╙ž¹Ќš³щŕŞ?ક žà ↓´аΝ °šЏєŒ¯Ќєઆ´³Ъ ďщ¸¡ºЪ šЌ¹¸Ќєઆ§щ´Ž અĴЏ¡ºЌઇ આžщŒщ. આ´³Ъ ÂЌ°щ ╙ž¯Ќžщ ≈≈ žà ↓³Ъ Î’Ń‰ĂƒÂˇÂşĐŞ çN╙¯અђ અ³щ ÂЏ¥¹Џ:¥¸Ќє ÂЌ°щ ╙ž¯Ќžщ Pž³³Ќ šЌ¹¢Ќº ╙¹žÂђ આ´³ђ ŕŞ…ĂƒŃ‰Ă‚ĐŚĂ‚ કºЌžщ Œщ. ¯¸Ќºђ ďщ¸Ќ½, ¸ЌšЌ½Џ 瞡Ќž³ђ ž↓³Ќ Pž³¸Ќє ďકЌ¿ ´Ќ°ºЪ (અ³є¯ºЌšщ) અ³є¯³Ъ ÂşĐŚĂƒ Ъ²Ъ Œ¯Ќєઆ´³Ъ Pž³ ĂƒÂšĐŚÂŻĐŞÂłĐŞ અ³Џ¡а╙¯ ĂƒŃ”Â¸Âż щ ĐŚ ¸ЌºЌ ¸ЌªъďщºŽЌΝ´ œ³щŒщ. આ´щક¹Ъ ¹Џ:ÂĄÂłŃ‰ÂąŃ‰ÂĄĐŚÂŹÂšĐŹŃ”Âłâ•™ĂƒŃ”ÂŚŃ‰Ă ÂťĐŚ ∊∊ žà ↓³Ъ ³Ќ³Ъ žšщڝ ŏђª³Ќ કЌºŽщŕŞ?ક ´¢ ¢Џ¸Ќãšђ ÂŚÂŻĐŚŃ” ĂƒĂ‚ÂŻĐŹÂ¸ĐŹÂĄÂŹĐ­Ń•ÂşĐŚÂĄĐŞ ŕŞ?ક ´¢ ´º Pž³ ╙ž¯ЌãšЏ.Ń” ¯¸щPž³ ŕŞ?žЏєPžЪ ¢šЌ કы²а´Â½Ъ³Ъ §щ¸ ½¢Ъ અך³щ ÂЏ¢²є આ´¯Ќ ÂşÎ?ĐŚ. ¯¸Ќºђ ´ºђ´કЌºЪ, ╙³¥ЌÂ, ďщ¸Ќ½ 瞡Ќž, આ´³ђ કЎªЭœ Ń• ďщ¸, ¹Ќš ¹Џ:¥¸Ќє´Ž ĂƒĂ‚ÂŻŃ’ અ³щઆ³є¹Ъ ÂĽĂƒŃ‰ÂşŃ’, ž↓ďӚщ¹šЌ¡Ќž ŕŞ?žЌ ÂǞЏŽђ°Ъ ¡ºщєЏઆ´³ЏєPž³ ĂƒÂşĂƒŃ”Â¸Ń‰Âż ÂЏ¢²є ďщºŽЌ અ³щ¸Ќ¢↓¹¿↓³ આ´¯Џє ÂşĂƒŃ‰Âż.щ અ´³Ъ ¸³ђçN╙¯³щ ďщ¸³Ќ ´ЏÌ´ђ ¼ઢЌžЪ ġ¹š³Ъ žє¹³Ќ ÂЌ°щ ď¡Џ ¯¸ЌºЌ ´╙žČ અ³щ ´аҚЌÓ¸Ќ³щ ╙¼º ¿Ќє╙¯ આ´щŕŞ?žЪ ´ЏÌ´Ќє§╙ અ³щĴÖ²Ќє§╙ અ´↓Ž કΝєŒЏ.Ń” ŕŤ? ¿Ќє╙¯: ¿Ќє╙¯: ¿Ќє╙¯: ¸є§ЏЌœщ³ અ³є¯ºЌš ¡Ş (´MĐŞ) Gone from my sight but never from my memory. One year on and is hard to accept as the day you left me. Thoughts will always remain at the forefront of everything I do. May God rest your immortal soul in peace. Manjula Bhatt (Wife) Tel. : 07584 357 476 (M)

Jay Shri Vishvakarma

Jay Jalaram Bapa

29 December 2013

Prabhulal Laxman Gundecha

Our dearest and most precious father and Grandfather, Prabhulal Laxman Gundecha passed away peacefully on 29 December, 2013. He was educated in India during 1930’s and retuned back to Dar-es-salaam in 1941 to join the family business known as ‘B Laxman Kanji’ with his brothers and father Laxmanbapa Gundecha. Our father, was also lovingly known as ‘Zamindaar’ in Dar-es-salaam, Tanzania where he was born. A talented Furniture designer, who also designed and built yachts in Dar-es-salaam. He migrated to the UK in 1975 from Dar-es-salaam. In the UK, he worked beyond the retiring age as skilled wood machinist. He is survived by his loving wife Hiragauri Prabhulal Gundecha, three children and six grand-children. Our father and Grandfather, who was the rock and strength of our entire family, was a kind, caring and generous person. He was devoted to his family and loved being with his grandchildren. Hiragauri Prabhulal Gundecha (Wife) Shashi Vinod Khambhaita (Daughter) Late Vinodkumar V. Khambhaita (Son-in-Law) Dinesh Gundecha (Son) Jyoshna Dinesh Gundecha (Daughter-in-law) Devesh Gundecha (Son) Bhavana Devesh Gundecha (Dauther-in-law) Prasan Parekh (Grandson-in-law) Rupal Parekh (Granddaughter) Krishan Desai (Grandson-in-law) Kavita Desai (Granddaughter) Grandchildren: Rajen Khambhaita, Hiten Dinesh Gundecha, Aashish Devesh Gundecha, Priyanka Devesh Gundecha. Brothers : Late Bhimji L. Gundecha, Late Vrajlal L. Gundecha and Late Shantilal L. Gundecha & All Family. Jai Jalaram and Jai Shree Krishna

116 Blenheim Road, Harrow, Middlesex, HA2 7AA, (Tel: 020 8863 5413)

આ¡Ќº¹¿↓³ � ³¸: ╙¿žЌš

ĴЪ ºЌ²Ќ કМ̎

¸а½ ž¯³ ²¸↓§³Ќ ÂŁÂŽĐŚŃ” žà ђ↓ Ъžᝲƪ³, ђЌ, Â¨ĐŚŃ”ĐŠĂœÂśÂšĐŚÂ¸ĐŚŃ” ÂşÎ?ĐŚ œЌ¹ šЏકы આžЪ ÂЌઉ° ઇçª є³³Ќ ´щકЌ¸¸Ќє ç°ЌšЪ °šщЌє અ¸ЌºЌє ÂžĂƒĐŚÂťĂ‚Ń’ÂšĐŚŃ” ¸Ќ¯ЏĴЪ ╙ž.Ă‚Ń”. âˆ&#x;âˆšâ‰ â‰Ľ ¸Ќ¢¿º Ă‚ĐŹÂą ´а³¸ ÂŻĐŚ. âˆžâ‰Ą-∞âˆ&#x;-âˆ&#x;√∞∊ ¸є¢½žЌºщ અ¸³щ Ă‚Ń“ ¢ЌєÂœ є² єЪ ¯°Ќ ╙¸Čђ³щ ╙žЌ´ કº¯Ќє ¸аકЪ ď¡Џ¿ºŽ °šЌє Œщ. ¯щઅђ ÂĄĐ°Âś § ďщ¸Ќ½, ÂщžЌ¡ЌžЪ, Ă‚ĐŚÂĽĐŚ અ°↓¸Ќє ¸Ќ¢↓¹¿↓ક અ³щ ²¸↓╙ďš ĂƒÂŻĐŚŃ”. ¯щ¸Žщ¯щ¸³ЏєÂ¸Ġ \ž³ œЌ¸ ¸є╙¹º³Ъ ÂщžЌ¸ЌєÂ¸╙´↓¯ ŕŞ•ÂšĐŹâ†¨ĂƒÂŻĐŹ.Ń” Â¨ĐŚĐŠĂœÂśÂšĐŚÂ¸ĐŚŃ”ĂƒÂŻĐŚ ¯щ¹º╙¸šЌ³ ´Ž £ŽЌєœ²Ќє³Ќ ġ¹š¸Ќє¯щ¸³Џє[¹Џ અ³щ ¸Ќ³¡ЌžЪ 瞡Ќž°Ъ અ³ђ¥Џє ç°Ќ³ ďЌΆ કºЪ ¢šЌ Œщ. ╙³:çžЌ°↓¡Ќž³Ќ³Ъ ²а´Â½Ъ œ³Ъ ž↓Č ĂœĂƒâ€˛ŕŞ• ďºЌžЪ Œщ. કѓªЭѕ╙œક žЌÓÂàš, ĂŁÂšÂžĂƒĐŚÂş કЎ¿½¯Ќ, ¹šЌ, Ќ¢ŽЪ, ઉ¹Ќº¯Ќ અ³щ²¸↓¸Ќªъ³Ъ ઊєЪ ĴÖ²Ќ³Ќ આ´³Ќ ¢ЏŽђ³щšЌ¹ કºЪ આ§щઅ¸ЌºЌ ž›³Џєġ¹š આ´³Ќ Ă‚ĐŚâ•™:֚³ђ અ³Џ¡ž કºЌžщŒщ. આ ¹Џ:ÂĄÂą ¸šщ ͜Ν ´²ЌºЪ, ઇ¸щઇ કы ªъ╙¾ђ³ ˛ЌºЌ અ¸³щ╙¹ЌÂђ આ´³Ќº અ¸ЌºЌ ž↓¢ЌєÂєœє²Ъઅђ ¯°Ќ ╙¸Čђ³ђ અ¸щÂŻ:કºŽ´аž↓ક આ¡Ќº ¸Ќ³ЪŕŞ? ÂŚĐŞŕŞ?. ´º¸કМ´Ќ½Џ´º¸ЌÓ¸Ќ આ´³Ќ ╙¹ãš આÓ¸Ќ³щ´º¸ ¿Ќє╙¯ આ´щ ŕŞ?§ ďЌ°↓³Ќ. ŕŤ? ¿Ќє╙¯: ¿Ќє╙¯: ¿Ќє╙¯:

çž. ´а. ¢є. çž. ´ЏÌ´Ќœщ³ ¸ŽЪ¡Ќઇ ´ªъ (²¸↓§) §×¸: âˆ&#x;∊-√∊-âˆžâ‰ĽâˆŠâˆš (¸Џєœઇ âŒ? ¡Ќº¯) 瞢↓žЌÂ: âˆžâ‰Ą-∞âˆ&#x;-âˆ&#x;√∞∊ (є³ âŒ? šЏક)Ń‹

Late Mr. Navinbhai Patel Mr. Jashvantbhai Patel Mr. Kiranbhai Patel Mr. Kaushikbhai Patel Late Mrs. Ranjanbala Patel Mrs. Pravinaben N. Patel Mrs. Hemaben V. Patel

and and and and and and and

It is with great sadness that we have to announce the tragic passing of our beloved mother , Pushpaben Manibhai Patel, on Tuesday 17 December 2013. She was the beloved wife of late Manibhai Ambalal Patel of Livingstone - Zambia and also a loving mother, sister, aunt, grandmother and friend. She has left an amazing legacy and wonderful memories, which will always be treasured by all those who had the fortune to know her. Everyone who met her was made to feel like family – they were looked after and loved. Everlasting friendships were established and maintained, especially in Zambia and the UK. She maintained faith in the Lord throughout her trials and tribulations as well as her successes and fortunes in life, and she expressed her devotion particularly at Radha Krishna Temple in Balham. She was a great support, encouragement and inspiration in our lives and will be sorely missed but will always live in our hearts. May her soul find eternal peace. Om Shanti, Shanti, Shanti

Mrs. Kokilaben N. Patel (Son and Daughter-in-Law) Mrs. Sushilaben J. Patel (Son and Daughter-in-Law) Mrs. Pramilaben K. Patel (Son and Daughter-in-Law) Mrs. Malaben K. Patel (Son and Daughter-in-Law) Mr Mahendrakumar Patel (Daughter and Son-in-Law) Mr. Nileshkumar Patel (Daughter and Son-in-Law) Mr. Virendrakumar Patel (Daughter and Son-in-Law)

Meeta, Misha, Nimesh, Bhavisha, Rishu, Vimal, Sonal, Zeena, Vinesh and Khushbu (Grandchildren)

Address: Kaushik M. Patel, 116, Cheltenham Road, Peckham (Nunhead) London SE15 3AR Tel: 020 7639 0861.


સંસ્થા સમાચાર

11th January 2014 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

29

સંગત સેન્ટરમાંસંવાદ-સંવાદદતા-સુરની સુમધુર રંગત: સમાજસેવકો સી.જે.રાભેરૂ અનેજયંત દોશીનુંસન્માન

- જ્યોત્િના શાહ

શનિવાર તા.૨૧ ડીસેમ્બર ૨૦૧૩િા રોજ હેરોિા સુનવખ્યાત સંગત કોમ્યુનિટી સેન્ટર ખાતે "ગુજરાત સમાચાર - "એનશયિ વોઇસ" પ્રથતુત 'સંવાદ'િા પાંચમા કાયયક્રમમાં લોહાણા સમાજ, જલારામ જ્યોત મંનદર સનહત વનવધ સંથથાઅોિા અગ્રણી શ્રી િી. જે. રાભેરૂ અિે િવિાત વનણક એસોનસએશિ તેમજ િવજીવિ વનડલ કેન્દ્રિા અગ્રણી શ્રી જયંતભાઇ દોશીનું સન્માિ કરાયું હતું. સંવાદિા કો-અોડડીિેટર ડો. સવનોદ કપાશીએ સૌિું થવાગત કરતાં જણાવ્યું હતું કે ઠંડીિી મોસમમાં સૌિી સગવડતાિે ધયાિમાં રાખી શ્રી િી.બી.પટેલે હેરોમાં અા સંવાદિું અાયોજિ કરવા સૂચવ્યું હતું અિે એિો સહષય થવીકાર થયો છે. 'સંવાદ' અિે ડાયલોગિું સનવશેષ મહત્વ છે. સમાજમાં સૌિા મંતવ્યો જાણવા, સૌ સાથે સંવાનદતા સાધવી, કેવી રીતે મૈત્રી સજાયય, બંધુત્વ ફુલેફાલે એ સંવાદિું ફળ છે. જેમણે પોતાિી રીતે નસધ્ધધ હાંસલ કરી હોય તે 'ઘર દીવડાઅો'િું સન્માિ કરવું એ અમારો અાશય છે. કાયયક્રમિા શુભારંભે યુવાગાયક સિયેશ શાહેસુમધુર

િસ્તુત તિવીરમાંડાબેથી શ્રી કાન્તીભાઇ નાગડા, ડો. સવનોદભાઇ કપાશી, શ્રી િીજેરાભેરૂ, શ્રીમતી જ્યોત્િનાબેન શાહ અનેશ્રી િીબી પટેલ

'રીચમન્ડ પર પ્રકાશ પાડ્યો હતો. નવધયાથડીઅોિા િાગનરક મંડળ'િી થથાપિા થી સન્માિિો પ્રનતસાદ અાપતા માંડીિે ૧૯૯૮માં શ્રી જયંતભાઇ લોહાણા કોમ્યુિીટી દોશીએ પોતાિા વેથટ લંડિિા મકાિ ટ્રેકકંગિા અિુભવો, ખરીદવાિા પ્રોજેક્ટ સાહસ અિે અંગે માનહતી આપી સ મા જ સે વા િી હતી. શ્રી રાભેરુએ રૂપરેખા રજુ કરી સારા િેતા માટે હતી. િૈરોબીમાં જરૂરી ગુણો, ફરજ જન્મેલા અિે ૭૪ પ્રત્યેિી સજાગતા, વષયિી વયે યુવાિિે ત્ યા ગ ભા વ િા , શરમાવે એવી થફુતડી નશથત, ટીમ વકક, ધરાવતા જયંતભાઇ કનમટીિા સભ્યો યુવાગાયક સિયેશ શાહ દોશી વધુ વચ્ચેિા તંદુરથત અભ્યાસાથથે લંડિ સંબંધો, સંથથાિી અાવ્યા હતા. તેમણે િૈરોબીમાં એકાઉન્ટેબીલીટી, જાહેર િવિાત યુવક મંડળિા વાઇસ પ્રેનસડેન્ટ તરીકે અિે અનહં િવિાત વનણક એસોનસએશિિા મુખપત્ર 'િવિાત દપયણ' િા તંત્રી તરીકે ૨૫ વષય સુધી સેવા અાપેલ છે. પવયતોિી ઊંચાઇ અાંબવા સાથે માિવતાિા કાયય કરવા તેઅો કૈલાસ માિસરોવર, માઉન્ટ કકનલમાન્જારો, મેરા પીક વગેરે શીખરો સર કરી ચૂક્યા છે. િવજીવિ વનડલ કેન્દ્રિા સભ્યો દર ગુરૂવારે વેમ્બલીિા ૨૭ ગામ શ્રી જયંતભાઇનુંિન્માન કરતા ડાબેથી શ્રીમતી રમાબેન જયંતભાઇ દોશી, પાટીદાર સમાજિા હોલમાં મળે ડો. સવનોદ કપાશી, શ્રી જયંતભાઇ દોશી, શ્રીમતી જ્યોત્િનાબેન શાહ, શ્રી છે અિે યોગા, મેડીકલ કેમ્પ, કાન્તીભાઇ નાગડા અનેશ્રી િીબી પટેલ વાતાયલાપ, સંગીતિા કાયયક્રમો, કંઠે ગણેશ વંદિા, અો જિતાિો નવશ્વાસ, વનહવટીય ડે ટ્રીપથી માંડી લાંબા સમયિી પાલિહારા, ધૂણી રે ધખાવી મેં પારદશયકતા તેમજ સભ્યોિી ટ્રીપોિું અાયોજિ કરે છે. તો...જેવા પ્રસંગોનચત ભજિોથી જરૂનરયાત મુજબિી સુનવધા પૂરી તંત્રી અને િકાશક શ્રી સૌિા મિ હરી લીધાં. ત્યારબાદ પાડવા સનહત નવનવધ બાબતો િી.બી.પટેલે જણાવ્યું કે, અમે અાજિા સન્માિિા અનધકારી એવા શ્રી િી.જે.રાભેરૂ અિે જયંતભાઇ દોશીનો પનરચય ડો. કપાિીએ અાપ્યો અિે સન્માિ પત્રિું વાંચિ 'ગુજરાત સમાચાર'િા કન્સલ્ટીંગ એડીટર જ્યોત્િનાબેન શાહેકયુું. સન્માિિો પ્રનતસાદ અાપતા શ્રી િી.જે. રાભેરૂએ ટાન્ઝાનિયાિા િાિકડા ગામ મોરોગોરોમાં જન્મ, પ્રાથનમકમાધયનમક નશક્ષણ, વધુ અભ્યાસાથથે ૧૯૬૫માં લંડિ આગમિ, સાઉથ લંડિમાં મોરોગોરોિા ૩૦-૪૦

અા 'સંવાદ' કાયયક્રમ દ્વારા વૈનવધયિે એક સૂત્રે સાંકળવા પ્રયાસ કરીએ છીએ. સંવાદથી સંવાનદતા સધાય છે. એકબીજાિો પનરચય કેળવાય છે. સંવાદ સંથકારવાનહિીિું કામ કરે છે. અમારા માટે અા સેવા યજ્ઞ અિે જ્ઞાિ યજ્ઞ છે. વધુમાં ઉમેયુું કે, અાજે હું અમારા નદવંગત સાથી શ્રી નરેન્દ્રભાઇ પટેલિા અધ્થથિું નવસજયિ કરીિે અાવ્યો છું એટલે એમિે અંજનલરૂપે અાજિો સંવાદ "િરેન્દ્ર થમૃતી સંવાદ" તરીકે અોળખાવીશું. અા તકે શ્રી િી.બી.પટેલે જાહેર કયુું કે, "અમારી ઇચ્છા વ્યનિગત અિુભવો ગ્રંથથથ કરવાિી છે. અાપિી રોમાંચક જીવિકથા ૧,૦૦૦ શબ્દોમાં સારા, થવચ્છ અક્ષરે અિે બિે તો ટાઇપ કરીિે અંગ્રેજી અથવા ગુજરાતીમાં મોકલી અાપો.” 'સંગત'િા શ્રી કાન્તીભાઇ નાગડાએ સેન્ટરિી શરૂઅાત અિે અાજિી એમિી ઇનમગ્રેશિ, સનહતિી નવનવધ પ્રકારિી સલાહ નવશે માનહતી અાપી. અા એક જ

સંથથા છે જેિે લેવલ-૩િું લાયસન્સ મળ્યું છે જે માટે ૨,૦૦૦ પાઉન્ડ વકકલો સુધીિી ફી લે છે તે કામ તેઅો માત્ર ૨૦૦ પાઉન્ડિી િજીવી ફીમાં કરી દે છે. એમિી સેવાઅો અજોડ છે. શ્રીમતી િુધાબેન કપાશીએ

હોલ માટે 'સંગત'િા શ્રી કાન્તીભાઇ નાગડા, નવનડયો રેકોડડીંગ માટે શ્રી અશોકભાઇ શાહ તેમજ સૌ મહેમાિોિો આભાર વ્યિ કયોય હતો. ચાભજીયાિો અાથવાદ માણી કંઇક મેળવ્યાિી લાગણી સાથે સૌ નવખરાયાં હતા.

સિટીશ બોય બેન્ડ વોન્ટેડના યુવા કલાકાર સિવા કનેશ્વરને િાઉથ લંડનના સિચિ સ્થથત ચક-89 રેથટોરંટની િુલાકાત લઇ થવાસિષ્ટ ડીશીઝની િોજ િાણી હતી. સિવા કનેશ્વરનના સિતા શ્રીલંકન તાસિલ છેજ્યારે તેના િાતા આઇરીશ િૂળના છે. સિવા ખુિ બોલીવુડ ફિલ્િો

અને શાહરૂખ ખાનનો િેન છે. પ્રથતુત તિવીરિાં સિવા િાથે ચક-89ના ફ્રેન્ક ખાસલિ નજરે િડેછે.

સિટીશ બોય બેન્ડ વોન્ટેડનો સિવા કનેશ્વરન ચક-89ની મુલાકાતે


30

કવર સ્ટોરી

11th January 2014 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

હતી. અચધકારીઓએ તાપમાનનો પારો આથી પણ વધુ નીચો ઉતરશે તેવી શક્યતા દશાનવી હતી. અમેચરકાનાં મોટટાનાથી અલાબામા સુધી ઠંડીના સપાટાની સાથે ભારેથી અચત ભારે ઠંડો પવન

ટથાચનક કોટટ અને સરકારી કચેરીઓ પણ બંધ રહ્યા હતા. લોકોને ઘરોમાં જ રહેવાની ચેતવણી જારી કરાઈ છે. નેશનલ વેધર ચડપાટટમટે ટના જણાવ્યા પ્રમાણે સોમવારે સવાર સુધીમાં ચશકાગોના ઓહરે ઇટટરનેશનલ એરપોટટની આસપાસ ૧૧ ઇંચ જેટલો બરફ પડ્તાં કેટલાક પ્લેનને ખસેડવાનું પણ મુર્કેલ થઇ ગયું હતુ.ં કેનડે ામાં તો સૌથી વધુ ખરાબ ન્ટથચત છે. ઓટટાચરયો સચહત અનેક ટથળે ભારે ચહમ વષાનના પગલે તાપમાનનો પારો માઇનસ ૪૦ ચડગ્રીથી પણ નીચો ઉતરી ગયો છે. એક અહેવાલ પ્રમાણે ટયૂફાઉટડલેટડમાં સોમવારે વીજ

ફુકં ાઈ રહ્યો હોવાથી આ ચવટતારનાં લોકો ઘરની બહાર નીકળવાનું ટાળી રહ્યાં છે. અમેચરકાના મોટા ભાગના ચવટતારોમાં સોમવારે ઠંડીનું જોર વધતાં ચશકાગો, સેટટ લુઇ, ચમનેસોટામાં શાળા-કોલેજો બંધ રાખવા પડ્યા હતા. આ ઉપરાંત

પુરવઠો ખોરવાતાં હજારો પચરવારોને ભારે કફોડી હાલતનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. અમેચરકા પર મોસમે વતાનવલ ે ા કેર અંગે હવામાન ચવજ્ઞાની ડેચવડ ફફલીપે કહ્યું હતુ,ં ‘ઋતુઓના દેવતા આપણને સજા આપવા માટે બહાર નીકળી પડ્યા છે.’

અનુસંધાન પાન-૧

કુદરતનો...

ચિસમસના આરંભથી ખરાબ હવામાનના કારણે સાત વ્યચિના મૃત્યુ નીપજ્યાં છે અને ૧૭૦૦થી વધુ મકાનો અને વેપાર એકમોને પૂરથી ભારે અસર થઈ છે. લોકોને પૂર અને તીવ્ર પવનોના સપાટાથી બચવા અને સલામત ટથળે ખસી જવા માટે સૂચના અપાઈ છે. એટલાન્ટટક વાવાઝોડાંના કારણે ઇંગ્લેટડ, વેડસ, ટકોટલેટડમાં ૩૬૦ ફ્લડ એલટટ જાહેર થયા છે. જેમાં ડોરસેટમાં ચચસવેલ, પ્રેટટન બીચ અને લોઅર ટટાઉર ખાતે અચતશય જોખમ માટે ત્રણ ચેતવણી અપાઈ છે. દચરયાકાંઠના ચવટતારોમાં ઊંચા મોજાં ઊછળી

મચેલનીમાંપૂરના પાણી વચ્ચેઘોડેસવારીની મજા

ઓક્સફડટ, ઇંગ્લેટડ, વેડસ, ટકોટલેટડમાં વાહનવ્યવહાર ખોરવાયો હતો. કોનનવોલ, ડેવોન, સમરસેટ, ચવડટશાયર અને ડોરસેટમાં સંખ્યાબંધ ટ્રેનો રદ કરવામાં આવી છે. ટ્રેનો અને

મેનહટનમાંકાતતલ ઠંડીથી બચવા પ્રયાસ કરતા માતા-પુત્ર

રહ્યાં છે. ભારે વરસાદના કારણે નદીઓ પણ બે કાંઠે વહી રહી છે. ૧૯૯૧ પછી આ સૌથી ખરાબ હવામાન મનાય છે તો વેડસમાં ભરતીનું તોફાન ૧૯૯૭ પછીનું સૌથી શચિશાળી હોવાનું કહેવાય છે.

માગોન બંધ રહેવાથી લોકોને ભારે હાલાકીનો સામનો કરી રહ્યા છે. અગાઉ ચિસમસ સમયે જ પૂરનાં પાણી ફરી વળતાં હજારો પચરવારોની ઊજવણીની મજા બગડી ગઇ હતી અને ૨૫૦,૦૦૦ ઘરમાં અંધારપટ છવાયો હતો.

એનવાયટમમેટટ એજટસીએ લોકોને દચરયા અને નદી કાંઠાઓથી દૂર જવાની ચવનંતી કરી છે, કેમ કે ત્યાં રહેવાનું ચજંદગી માટે ખતરારૂપ સાચબત થઇ શકે છે. હેન્ટટંગ્સ, ઈટટ સસેક્સ ખાતે લોકોને પોચી જમીનો ધસી પડવાનું જોખમ ધ્યાનમાં રાખીને ટેકરીઓની કરાડોથી દૂર રહેવાનું જણાવાયું છે. સમરસેટ લેવડસમાં ભારે પૂરના કારણે અનેક ગામડાં સંપકકચવહોણાં બટયાં છે, માગોન અને ચબન્ડડંગ્સને નુકસાન થયું છે. યુકન ે ા સૌથી દચિણ છેડા લેટડ્સ એટડ ખાતે તો ૨૭ ફૂટ ઊંચા મોજાં ઊછળ્યાં હતા. વાવાઝોડાંના લીધે અનેક ટથળે ૪૦ ફૂટ ઊંચા દચરયાઈ મોજાં ઉછળ્યાંનાં અહેવાલ છે. અમેરિકા-કેનડે ા અમેચરકા-કેનડે ા તો બરફનાં તોફાનોમાં જાણે થીજી ગયા છે. અમેચરકા અને કેનડે ાને છેડલાં ત્રણ અઠવાચડયાથી બાનમાં લેનારું બરફનું વાવાઝોડું વધુ ચવકરાળરૂપ ધારણ કરે તેવી શક્યતાઓ છે. હવામાન ખાતાના જણાવ્યા પ્રમાણે એટટાકકચટકા તરફથી આવી રહેલા

ઠંડીમાંથીજી ગયેલી ઓટ્ટાવાની રીતડયા નહેર

તોફાની ઠંડા પવનો અમેચરકાની હાડ થીજાવી દેતી ઠંડીમાં હજી પણ વધારો કરી શકે છે. અમેચરકામાં મંગળવારે તાપમાનનો પારો માઇનસ ૨૬ ચડગ્રીએ પહોંચ્યો હતો. સોમવારે તો તાપમાનનો પારો માઈનસ ૫૫ ચડગ્રીની ઐચતહાચસક નીચી સપાટીએ ટપર્યોન હતો. છેડલાં બે દસકાંનું આ સૌથી નીચું તાપમાન હતુ.ં મહાનગર ટયૂ યોકકમાં માઇનસ ૪૦ ચડગ્રી તાપમાન નોંધાયું હતુ.ં ખરાબ હવામાન અને એરપોટટ પર જ ભારે ચહમવષાનના પગલે સોમવારે ૨૫૦૦થી વધુ ફ્લાઈટ્સ રદ કરાઇ હતી તો આગલા ચદવસે રચવવારે ૩૭૦૦થી ફ્લાઇટ રદ કરવા ફરજ પડી હતી. ચહમવષાનને કારણે રેલ અને માગન પચરવહન પણ ખોરવાઇ ગયું છે. દેશનાં ૫૦થી ચવટતારમાં ફરી વળેલા કાચતલ ઠંડીના મોજાની અસર ૧૫ કરોડથી વધુ લોકો પર પડી છે. નેશનલ વેધર સવવીસનાં જણાવ્યાં પ્રમાણે, આટલી ઠંડી આજથી ૨૦ વષન પહેલાં નોંધાઈ

ઓક્સફડડશાયરમાંકોટેજીસ બહાર ફરી વળેલા પૂર


11th January 2014 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

31


32

11th January 2014 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

www.abplgroup.com

GUJARAT SAMACHAR

For Advertising Call 020 7749 4085

ટેક્સ રિટનચભિવામાંરવલંબ બદલ લોકોના

અજબગજબના બહાના

અવનવાં બહાનાં રજૂ કરે છે. ગયા વષષે પણ હજારો વ્યતિ અને વેપાર એકમો દ્વારા આવાં કારણો રજૂ થયા હતા. રેવન્યુ અને કસ્ટ્મ્સ તવભાગ સાચા કારણો પર ધ્યાન આપે છે, પરંતુ ઢંગધડાં તવનાના કારણો કે બહાના ધ્યાને લેતો નથી. તમે માનશો નતહ, પરંતુ એક તબલ્ડરે ટેક્સ તરટનન ભરવામાં તવલંબ માટે તેની ગોલ્ડ ફિશ મરી ગયાનું બહાનું દશાનવ્યું હતું. તો એક ખેડૂતે તેની ગાય તોિાની બની ગયાનું કારણ આગળ ધયુું હતું. ત્રીજા કરદાતાએ તો ગજબ કરી નાખતાં બહાનામાં કહ્યું કે ટેલીતવઝન ન્યૂસમાં જ્વાળામુખી િાટ્યાના સમાચાર જોઇને એટલો ડરી ગયો કે ટેક્સ તરટનન ભરવાનું જ ભૂલી ગયો! અને હા, આ વષષે ટેક્સ તરટનન ભરવાની આખરી તારીખ ૩૧ જાન્યુઆરી છે અને તેમાં તવલંબ બદલ ૧૦૦ પાઉન્ડની પેનલ્ટીનો ચાંદલો થતો હોય છે. ૧૦.૯ તમતલયન લોકોએ ટેક્સ તરટનન ભરવાના થાય છે. કોઈ પતરવારની એક વ્યતિની આવક ૫૦,૦૦૦ પાઉન્ડથી વધુ હોય તેણે આ સેલ્િ-એસેસમેન્ટ િોમન ભરવું જરૂરી છે.

ગયો’ હોય તેવી વાત છે. રેવન્યુ અને કસ્ટ્મ્સ તવભાગને કરદાતાઓ તરિથી છાશવારે આવા અનુભવો થતાં રહે છે. ટેક્સ તરટનન ભરવાની મુદત ચૂકી ગયા બાદ પેનલ્ટીમાંથી છટકવા કરદાતાઓ

રેવન્યુઅનેકસ્ટ્મ્સ વવભાગેઅલગ તારવેલા ઢંગધડાંવગરનાંટોપ-૧૦ બહાનાં

• મારી પાલતુ ગોલ્ડફિશ મરી ગઈ છે. • તોિાની ગાયને કાબુમાં લેતાં નાકે દમ આવી ગયો તેમાં આ ભૂલાઇ ગયું. • જ્વાળામુખી િાટવાના સમાચારથી એવો ડરી ગયો કે કોઈ બાબતમાં ધ્યાન રહેતું નથી. • મારી પત્ની મને ટપાલ જ આપતી નથી. • મારા પતતએ ટેક્સ તરટનનની આખરી તારીખ ખોટી જણાવી હતી. • હું મારા નાટકના કાયનક્રમ સાથે આખા દેશમાં િરતો રહ્યો હતો. • પીઠના ખરાબ દદનના કારણે ઉપરના માળેથી ભરેલું તરટનન લાવી શકતો નથી. • હું આખુ વષન દતરયાઇ સિરે હોવાથી મને સમયસર ટપાલ મળતી નથી. • મારો તો ધંધો જ ચાલતો નથી. • મારા ક્લાયન્ટ્સના ટેક્સ તરટનન ભરવામાં બહુ વ્યસ્ત રહ્યો હતો તેથી મારું તરટનન ભરવાનું ચૂકી ગયો છું.

P & R TRAVEL, LUTON

2413

Tel: 01582 421 421

After Business Hours / Bank Holidays / Sundays 07910 878 775 E-mail: info@pandrtravel.co.uk www.pandrtravel.co.uk HONEYMOON/TAILOR MADE PACKAGES:

PLEASE CONTACT US. DO NOT BOOK ONLINE. WE HAVE SPECIAL CONTRACTS & CONTACTS WITH MOST HOTELS WORLD-WIDE. WE WILL NEGOTIATE FURTHER EXTRA DISCOUNTS, CANNOT NEGOTIATION ONLINE. ALSO WE SPECIALISE TAILOR MADE SAFARIS IN KENYA AND TANZANIA, GORRILA TRACKING IN UGANDA.

WORLDWIDE HOLIDAYS FROM 7 Nights Orlando RO £495 p.p 5 Nights Dubai, BB £440 p.p 7 Nights Mombasa, BB £550 p.p

Special Packages with FREE STOPOVER in Dubai, inc. Hotel & Transfers.

Ahmedabad From (p.p.) 3 Nights £550p.p.

Singapore Bangkok Hong Kong Mumbai Ahmedbad

£495 £465 £455 £415 £435

Mumbai 3 Nights

From (p.p.) £510p.p.

WORLDWIDE FLIGHTS from

New York San Francisco Los Angeles Chicago Orlando

£345 £450 £445 £430 £460

Nairobi Dar Es Salaam Johannesburg Entebbe Mombasa

£460 £495 £475 £460 £490

Toronto Halifax Vancouver Edmonton Calgary

*Subject to availability

લંડનઃ સામાન્ય રીતે લોકો ઉંમરને તશક્ષણ સાથે સરખાવતાં હોય છે, પણ કેટલાંક લોકો મોટી ઉંમરે પણ અભ્યાસને પૂરો કરે છે. જીવનના અંતતમ દસકામાંથી પસાર થઇ રહ્યા હોય છતાં ડોક્ટરની પદવી મેળવી હોય તેવો કદાચ પ્રથમ ફકસ્સો પ્રકાશમાં આવ્યો છે. લંડનના વતની એતરક વૂિે ૯૦ વષનની ઉંમરે ડોક્ટરની પદવી હાંસલ કરી છે. વૂિ ૭૪ વષનનાં હતા ત્યારે તેમણે લેન્કેસ્ટર યુતનવતસનટીમાંથી Ph.Dની પદવી મેળવી હતી. મજૂર તપતાના પુત્ર વૂિ પર ઘરની જવાબદારી વધી જતાં બાળપણમાં જ અભ્યાસ અધૂરો છોડવો પડયો હતો. ૧૭ વષનની વયે તશક્ષકની નોકરીની ઓિર આવતાં તેમણે અભ્યાસ છોડી દીધો હતો. જોકે, અભ્યાસ અધૂરો લાગતાં તેમણે તનવૃતિ સ્વીકારીને બાકી અભ્યાસ પૂરો કરવામાં લાગી ગયા. વૂિ જણાવે છે કે, ‘ડોક્ટર બનવું મારા જીવન માટે સૌથી મહત્ત્વનો અનુભવ છે જ્યારે હું શાળામાં અભ્યાસ કરતો હતો ત્યારે હું યુતનવતસનટીઓ તવશે તવચારી પણ નહોતો શકતો, કેમ કે તેના તવશે મારી કોઇ ખાસ જાણકારી નહોતી.’ ૯૦ વષનની વયે ડોક્ટર બનેલા વૂિ જણાવે છે કે તેઓ નાના હતા ત્યારે બીજું તવશ્વ યુદ્ધ ચાલી રહ્યું હતું, પતરણામે તેનાં ઘર પર પણ હુમલો થવાની શક્યતા હતી. આ સમયે તેમને જીવ બચાવવાના હેતુથી ઘર છોડી દેવા િરજ પડી હતી.

લંડનઃ વડા પ્રધાન ડેવવડ કેમરને ૨૦૧૦માં સત્તા સંભાળી તે પછી પવરવારોના દેશના સાપ્તાવિક ખચચમાં ૧૮.૪૦ પાઉડડનો ઘટાડો થયો િોવાનું ધ ઓફિસ િોર નેશનલ ટ ટેટેસ્ ટટ ક્ સ ના અભ્યાસમાં જણાવાયું છે. જોકે, સાપ્તાવિક ખચચઘટવાનું કારણ ભાવઘટાડો નથી, પરંતુ લોકોએ મનોરંજન અને રેટટોરાં જેવી ઓછી જરૂરી વટતુઓ પાછળ ખચચમાં કરેલો ઘટાડો કારણભૂત છે. પવરવારોએ ભારે કરકસરના પગલાં લઈ ૨૦૧૦ની સરખામણીએ માવસક લગભગ ૮૦ પાઉડડ ઓછાંખર્યાાંછે. ૨૦૧૨ના િેવમલી ટપેસ્ડડંગ રીપોટટ અનુસાર ઈલેસ્ક્િવસટી અને ગેસની ફકંમતોમાં વધારાથી િાઉવસંગ, ફ્યુલ અને વીજળી પાછળનો ખચચઅંશતઃ વધ્યો છે. ૨૦૧૧ અને ૨૦૧૨ના અવત ઠંડા વશયાળાએ િીવટંગ, વટત્રો અને પગરખાં પાછળનો ખચચ વધારી

દીધો િતો. ૨૦૧૦માં પવરવારનો સરેરાશ સાપ્તાવિક ખચચ૫૦૭.૪૦ પાઉડડ િતો તેની સરખામણીએ ૨૦૧૨માં આ ખચચ ઘટીને ૪૮૯ પાઉડડ થયો િતો. સંશોધકોના જણાવ્યા મુજબ િાડસપોટટ, આરોગ્ય અને વશક્ષણ, આલ્કોિોલ અને ટોબેકો, રેટટોરાં અને િોટેલ સવિતના ખચચમાં કાપ મૂક્યો િતો. ઘરવપરાશના સામાન અને સેવાના ભાવ વધવાથી તેનો ઉપયોગ લોકોએ ઘટાડ્યો િતો. ગવડમમેડટ્સ વલવવંગ કોટટસ એડડ િૂડ સવમે પર આધાવરત અભ્યાસમાં ૧૧,૦૦૦થી વધુ પવરવારનેઆવરી લેવાયાંિતાં.

! ) %# $ # " # $ #' $ *:; #.42*+4. "*9,.4 $.9=2,.: (794- (2-.

$.6- "*9,.4 ;7 !

)@ #

".9 !

9*6,1.:

( ) -(2 (26 +!7! !+(-& .!$

&"%!

" #

%$ #!) !

%!!%

0($&%12.#* !0!$% '.02.- %!2'

//%0 ..2(-& %.4 &#

%.4

7+ $ ($ &#) !

!#

.!$ $% # #

!#

# £385 £390 £415 £550 £410

INDIA

£460

fr

ડોકટર બન્યા

%.4

All Package/Flights are inclusive of Airport Taxes. All Offers are subject to availability & date of travel determines the price.

World Wide Packages Euro Star Or Coach Packages Cruise Or Safari

Ph.D

વહાલા વાચકો, રાખીએ હાથમાંહાથ, સદા અમારો સાથ....

$ !

$8.,2*4 7//.9

# $ " #

લંડનઃ સ્કૂલે ન જવા માટે કે જોબ પર મોડા પહોંચવા બદલ જાતભાતના બહાનાં આપવાનો ઇજારો તવદ્યાથથીઓ કે નોકતરયાતોનો જ થોડો છે?! ટેક્સ તરટનન ભરવાની મુદત ચૂકી જનારા પણ (નોતટસ મળ્યે) આવાં ગલ્લાંતલ્લાં કરી જાણતાં હોય છે. આમાં િરક માત્ર એટલો છે કે ઘણી વખત તો એવું બ્હાનું આગળ ધરતા હોય છે કે કોઇના પણ મોઢામાંથી શબ્દો સરી પડે કે ‘આ તો ગધેડાને તાવ આવી

ભણેશિી દાદા પરિવાિોએ કિકસિ વધાિી ૭૪મા વષષે થનારા સાપ્તારહક ખચચમાં£૧૮.૪૦નો ઘટાડો એવરક વૂફ ૯૦મા વષષે

Hotel only deals or Pickup from Delhi or Mumbai

Visa to India, Kenya, Canada

7+24. :;*9;: /975 ? *8;78 :;*9;: /975 ? %' :;*9;: /975 ?

%

884>

5*24 3<5+78*9,.4 05*24 ,75 555 )3,"./!0#%+1%04(#% #.,

CALL

TRAVLIN STYLE 0208 954 0077 GREAT PRICES IN ALL MAJOR CITIES.

www.travelinstyle.co.uk

GS 11th January 2014  

Gujarat Samachar Weekly News Paper