Page 1

FIRST & FOREMOST GUJARATI WEEKLY IN EUROPE

Let noble thoughts come to us from every side અા નો ભદ્રા: ક્રતિો યન્તુિિશ્વત: | દરેક વદશામંાથી અમનેશુભ અનેસુંદર વિચારો પ્રાપ્ત થાઅો

આ સપ્તાહેવાંચો....

• તસિીરેગુજરાત ગુજરાતઃ જ્યાંઉમેદવાર પોતેજ હારી ગયાનું જણાવી દેછે!

પેજ - ૧૧

80p

Volume 43, No. 01

સંિત ૨૦૭૦, િૈશાખ સુદ અવગયારસ તા. ૧૦-૦૫-૨૦૧૪ થી ૧૬-૦૫-૨૦૧૪

≈ ╙±¾Â³Ъ ¢Ь§ºЦ¯ ¹ЦĦЦ Âђ¸³Ц°, ˛ЦºકЦ અ³щઅ×¹ ç°½ђ

Luxury package tour from

Ahmedabad–Jamnagar–Dwarka –Porbandar–Somnath–Virpur–Gondal –Rajkot–Gandhinagar–Ahmendabad Based on double/twin sharing basis I Return indirect flights from UK I Transportation by an air conditioned car I Luxury accommodation with breakfast Tour includes Bala Hanuman Temple, Jalaram Temple, Swaminarayan Temple and many more

Fly to India

Tour price starts from: £645 per person

Mumbai £415 Ahmedabad £419 Delhi £435 Bhuj £569 Rajkot £549 Baroda £505 Amritsar £465 Goa £489

Worldwide Specials Nairobi £465 Dar Es Salam £479 Mombasa £539 Dubai £335 Jo’burg £469 Singapore £499 Kuala Lumper £505 Bangkok £449

±Ь╙³¹Ц·º³Ъ µĄЦઇªÂ, Ãђ»Ъ¬ъઅ³щÃђªъ» ¸Цªъઅ¸³щµђ³ કºђ. BOOK G We offer visa service for India, Australia and USA. G Above are starting prices and subject to availability. ONLINE

020 3475 2080 www.holidaymood.co.uk

KERALA DUBAI 2 Adults 4 Nights & 5 Days

£1400

incl. flight

Disneyland

પેજ - ૧૭

10th May to 16th May 2014

રામનામનું રાજકારણ ચૂંટણી પ્રચારમાંઅત્યાર સુધી રામનામનો ઉલ્લેખ ટાળનાર નરેન્દ્ર મોદીએ ફૈઝાબાદમાંરામનામ બોલતાંજ વિરોધ પક્ષ દોડતો થઇ ગયો છે.

ફૈઝાબાદ (ઉત્તર પ્રદેશ)ઃ લોકસભા ચૂંટણી જાહેર થઇ ત્યારથી કોંગ્રેસ સહહતનો હિરોધ પક્ષ ચાંપતી નજર રાખીને બેઠો હતો કે પ્રચારઝુંબેશ દરહિયાન ભાજપની નેતાગીરી અયોધ્યાિાં રાિિંહદર હનિાાણનો િુદ્દો ઉઠાિે છે કે નહીં. ભાજપે પણ િતદાનના સાત તબક્કા સુધી રાિનાિનો ઉલ્લેખ ટાળતાં હિપક્ષ જ નહીં, રાજકીય હિશ્લેષકો પણ િાનિા લાગ્યા હતા ‘હહન્દુિાદી પક્ષે’ લઘુિતીઓનો સાથ િેળિીને સત્તા હાંસલ કરિા િાટેરાિનાિ કોરાણે િૂક્યું છે. પરંતુ પક્ષના િડા પ્રધાન પદના ઉિેદિાર

BEST DEAL SRILANKA

ON WORLD WIDE £1100 £800 for 2 adult incl. flight TRAVEL 5 NIGHTS AND 6 DAYS INSURANCE Packages 2 Adults 5 Nights & 6 Days

• વમશન વદલ્હી પાંચ રાજ્યોમાંમુસ્લિમ મતદારો સૌથી અસરકારક

Contact: Ramnikbhai 020 8477 7105 Niaz 0208 4777101

or

EXCLUDING FLIGHTS

નરેન્દ્ર િોદીએ સોિિારે ઉત્તર પ્રદેશના ફૈઝાબાદિાં હિશાળ સભાનેસંબોધતાંબહુ કુનહે પૂિાક રાિનાિનો ઉલ્લેખ કરીનેહિરોધ પક્ષનેજ નહીં, ચૂંટણી પંચનેપણ કાિેિળગાડી દીધુંછે. િડા પ્રધાન પદના િજબૂત દાિેદાર નરેન્દ્ર િોદીએ સોિિારે એક તરફ ગાંધી પહરિારના ગઢ સિાન અિેઠીિાંચૂંટણી પ્રચારના અંહતિ હદિસે આક્રિક િલણ અપનાવ્યું હતું તો ફૈઝાબાદિાં ભગિાન રાિની હિશાળ તસિીર સાથે રેલી યોજીને હિિાદ જગાવ્યો હતો. ભગિાન રાિની જન્િભૂહિ ફૈઝાબાદ-અયોધ્યા શહેરિાં

INDIA

GOLDEN TRIANGLE TOUR £800 for 2 adult 5 NIGHTS AND 6 DAYS

EXCLUDING FLIGHTS

યોજાયેલી રેલીિાં તેિણે રાિિંહદરનો સીધો ઉલ્લેખ તો નહોતો કયોા, પરંતુ રાિનાિના જાપ અને રાિરાજ્યની િાત જરૂર કરી હતી. નરેન્દ્ર િોદીની ફૈઝાબાદ રેલી િાટે જે હિશાળ િંચ તૈયાર કરિાિાંઆવ્યો હતો તેને સૂહચત રાિિંહદરથી સજાિિાિાં આવ્યો હતો. તેના બેકગ્રાઉન્ડિાંલાગેલાંપોથટર પર ભગિાન રાિની િોટી તસિીર હતી. ચૂટં ણી પંચેતેની સાિેિાંધો ઉઠાવ્યો છે. ચૂંટણી પંચેઆ અંગે હરપોટટઅનેરેલીના િીહડયો ફૂટેજ પણ િગાવ્યાં છે. આ એક િધુ હિિાદ સાથે િોદી અને ચૂંટણી પંચ િચ્ચેનો સંઘષાઉગ્ર બન્યો છે.

GOA

£1300 for 2 adult 5 NIGHTS AND 6 DAYS INCLUDING FLIGHTS

For Packaged Tours Call Pradeep 020 8477 7119

બેકગ્રાઉન્ડિાં ભગિાન રાિની તસિીર સાથે િોદીએ રાિજન્િભૂહિિાં િસતાં લોકોને ચૂંટણીનાં િચનોનો અિલ નહીં કરનારા કોંગ્રેસ અનેઅન્ય પક્ષોને પાઠ ભણાિિા હાકલ કરી હતી. િોદીએ જણાવ્યું હતું કે રાિજન્િભૂહિ છેત્યાંલોકો 'પ્રાણ જાયે પર િચન ન જાયે'િાં િાને છે... શુંજેિણેિચનભંગ કયોાછે તેનેતિેિાફ કરી દેશો? િોદીએ ઉપસ્થથત િાનિિેદનીને આ સિાલ કયોા હતો. આ પછી િોદીએ કહ્યું હતું કે, ભગિાન રાિની ધરતી પર િારે કિળ જોઈએ છે. અનુસંધાન પાન-૩૦

TRAVEL & TOURS

714 Romford Road Manor Park, London E12 6BT

A Moresand Ltd Group of Companies

Email: sales@samtravel.co.uk

www.samtravel.com

0800 368 0303 BOOK ONLINE


2

ркмрлНрк░рк┐ркЯрки

ркИрк╕рлНрк▓рк╛ркорк╡рк╛ркжрлА тАШркЯрлНрк░рлЛркЬрки рк╣рлЛрк╕рк╕тАЩ рккрлНрк▓рлЛркЯ рк╡ркзрлБрк╢рк╣рлЗрк░рлЛркорк╛ркВрклрлЗрк▓рк╛ркпрк╛ркирлА ркЖрк╢ркВркХрк╛

ркмрк▓ркорк┐ркВркЧрк╣рк╛ркоркГ рк╣рлЗркб ркЯрлАркЪрк╕рк╛рк┐рк╛ ркпрлБркирк┐ркпрк┐рлЗ рк╕рлМрк┐ркерк┐ рк╡ркЦркд ркмркирк┐рк┐ркВркЧрк╣рк╛рк┐рк┐рлА рк╢рк╛рк│рк╛ркУрк┐рк╛ркВ ркИрккрк▓рк╛ркирк┐ркХ ркХркЯрлНркЯрк░рк╡рк╛ркжрлАркУрк┐рк╛ рккркЧрккрлЗрк╕рк╛рк░рк╛ ркЕркВркЧрлЗ ркиркЪркВркдрк╛ рк╡рлНркпрк┐ ркХрк░рлА ркЫрлЗ. ркИрккрк▓рк╛рк┐рк╡рк╛ркжрлА рк╢рк╛рк│рк╛ркУ рк┐рк╛ркЯрлЗрк┐рлЛ тАШркЯрлНрк░рлЛркЬрк┐ рк╣рлЛрк╕рк╛тАЩ рккрлНрк▓рлЛркЯ рк┐рк╛ркдрлНрк░ ркмркирк┐рк┐ркВркЧрк╣рк╛рк┐ ркЬ рк┐ркирк╣, ркпрлБркХрк┐ рлЗ рк╛ ркЕрк╕ркп рк╢рк╣рлЗрк░рлЛрк┐рк╛ркВрккркг рк┐рк╕рк░рлА ркЧркпрлЛ рк╣рлЛрк╡рк╛рк┐рлА ркиркЪркВркдрк╛ рк╡рлНркпрк┐ ркеркИ ркЫрлЗ. ркХркЯрлНркЯрк░рк╡рк╛ркжрлА ркИрккрк▓рк╛ркирк┐ркХ ркирк╢рк┐ркг рк╕рк╛ркерлЗрк╕рк░ркХрк╛рк░рлА рк╢рк╛рк│рк╛ркУрк┐рк╛ркВ ркХркмркЬрлЛ ркЬрк┐рк╛рк╡рк╡рк╛рк┐рлА ркИрккрк▓рк╛ркирк┐ркХ тАШркЯрлНрк░рлЛркЬрк┐ рк╣рлЛрк╕рк╛тАЩ ркпрлЛркЬрк┐рк╛ рк┐рлЗркбрклркбркб, рк┐рк╛рк╕ркЪрлЗрккркЯрк░ ркЕрк┐рлЗркИрккркЯ рк▓ркВркбрк┐рк┐рк╛ркВрккркг рклрлЗрк▓рк╛ркИ рк╣рлЛркп ркдрлЗрк╡рлА ркЪрлЗркдрк╡ркгрлА рк┐рлЗрк╢рк┐рк▓ ркПрк╕рлЛркирк╕ркпрлЗрк╢рк┐ ркУркл рк╣рлЗркб ркЯрлАркЪрк╕рк╛ ркжрлНрк╡рк╛рк░рк╛ ркЕрккрк╛ркИ ркЫрлЗ. рк╕ркВрккркерк╛рк┐рк╛ ркЬрк┐рк░рк▓ рк╕рлЗрк┐ркЯрлЗ рк░рлА рк░рк╕рлЗрк▓ рк╣рлЛркмрлАркП ркЬркгрк╛рк╡рлНркпрлБркВ рк╣ркдрлБркВ ркХрлЗ ркХркЯрлНркЯрк░рк╡рк╛ркжрлАркУркП ркУркЫрк╛рк┐рк╛ркВ ркУркЫрлА ркЫ рк╢рк╛рк│рк╛рк┐рлА рк▓рк╛рк┐ркиркгркХркдрк╛рк┐рлЗ ркмркжрк▓рк╡рк╛ рк╕ркШрк┐ рк┐ркпрк╛рк╕рлЛ ркХркпрк╛рк╛ ркЫрлЗ. ркЬрлЛркХрлЗ, рк╢рк╛рк│рк╛ркУрк┐рк╛ рк┐рк╛рк┐ ркдрлЗрк┐ркгрлЗ ркЖрккрлНркпрк╛ рк┐ркерлА. ркмрлАркЬрлА ркдрк░ркл, ркмркирк┐рк┐ркВркЧрк╣рк╛рк┐рк┐рк╛ рк╕рк╛ркВрк╕ркж ркЦрк╛рк▓рк▓ркж ркорк╣ркорлВркжрлЗркПрк╡рлЛ ркШркЯрккрклрлЛркЯ ркХркпрлЛрк╛ркЫрлЗркХрлЗ ркУркЫрк╛рк┐рк╛ркВркУркЫрк╛ркВрлзрлж ркирк╢рк┐ркХрлЛрк┐рлЗрк┐рлМрк┐ рк░рк╛ркЦрк╡рк╛рк┐рлА ркХркХркВрк┐ркд ркЪрлВркХрк╡рк╛ркИ ркЫрлЗ. ркУрклрккркЯрлЗркбрлЗ рк╡ркзрлБ ркдрлНрк░ркг рк╢рк╛рк│рк╛рк┐рк╛ркВ ркдрккрк╛рк╕рк┐рлА ркЬрк╛рк╣рлЗрк░рк╛ркд ркХрк░ркдрк╛ ркХрлБрк▓ рлирлз рк╢рк╛рк│рк╛ ркдрккрк╛рк╕ рк╣рлЗркарк│ ркЖрк╡рлА ркЫрлЗ, ркЬрлНркпрк╛рк░рлЗркмркирк┐рк┐ркВркЧрк╣рк╛рк┐ ркирк╕ркЯрлА ркХрк╛ркЙрк╕рлНрк╕рк╕рк▓ рлирлл рк╢рк╛рк│рк╛рк┐рк╛ркВркдрккрк╛рк╕ ркЪрк▓рк╛рк╡рлА рк░рк╣рлА ркЫрлЗ. рк┐рлЗрк╢рк┐рк▓ ркПрк╕рлЛркирк╕ркпрлЗрк╢рк┐ ркУркл

рк╣рлЗркб ркЯрлАркЪрк╕рк╛рк┐рк╛ ркЬрк┐рк░рк▓ рк╕рлЗрк┐ркЯрлЗ рк░рлАркП ркХрк╣рлНркпрлБркВ рк╣ркдрлБркВ ркХрлЗ ркХрлЗркЯрк▓рк╛ркХ ркирк╢рк┐ркХрлЛрк┐рлА ркирк┐ркпрлБркирк┐ ркдрлЗрк┐рк┐рк╛ ркХрлМрк╢рк▓рлНркпрк┐рк╛ ркмркжрк▓рлЗ ркХркЯрлНркЯрк░ рк┐рлБрк╕рлНрккрк▓рк┐ рк╣рлЛрк╡рк╛рк┐рк╛ ркХрк╛рк░ркгрлЗ ркЬ ркХрк░рк╛ркИ ркЫрлЗ. ркХркиркеркд ркпрлЛркЬрк┐рк╛ркерлА ркЕрк╕рк░ркЧрлНрк░рккркд рк╢рк╛рк│рк╛рк┐рк╛ркВ ркирк╡ркжрлНркпрк╛ркеркжрлАркУ ркЦрлБрк▓рлНрк▓рлЗркЖрк┐ ркдрлНрк░рк╛рк╕рк╡рк╛ркжрк┐рлА рк┐рк╢ркВрк╕рк╛ ркХрк░ркдрк╛ ркЬрлЛрк╡рк╛ рк┐рк│рлЗркЫрлЗркЕрк┐рлЗркЫрлЛркХрк░рк╛ркЫрлЛркХрк░рлАрк┐рлЗ ркЕрк▓ркЧ ркмрлЗрк╕рк╛ркбрк╛ркп ркЫрлЗ. ркВ ркЬрлЛркХрлЗ, рккрк╛ркХркХ рк╡рлНркпрлВ рк╢рк╛рк│рк╛ркП ркЖрк┐рлЗрккрлЛ рк┐ркХрк╛рк░ ркХрк╛ркврлНркпрк╛ ркЫрлЗ. ркмрлАркЬрлА ркдрк░ркл, ркЖ ркпрлЛркЬрк┐рк╛ ркирк╡рк╢рлЗ ркдркжрлНркжрк┐ рк┐рлМрк┐ рк░рк╣рлЗрк╡рк╛рк┐рк╛ ркЖркжрлЗрк╢ ркХрк╛рк░ркгрлЗ ркнркпркнрлАркд ркирк╢рк┐ркХрлЛ рккркг ркХрк╢рлБркВркмрлЛрк▓рк╡рк╛ ркдрлИркпрк╛рк░ рк┐ркерлА. рк╕рк╛ркВрк╕ркж ркЦрк╛ркирк▓ркж рк┐рк╣рк┐рлВркжрлЗ ркЬркгрк╛рк╡рлНркпрлБркВ рк╣ркдрлБркВ ркХрлЗ рк┐рлМрк┐ рк░рк╣рлЗрк╡рк╛рк┐рк╛ ркмркжрк▓рк╛рк┐рк╛ркВ рк░рлЛркХркб ркЖрккркдрлА рк╕рк┐ркЬрлВркдрлАркУ рккрк░ рк╕рк╣рлА ркХрк░рк╡рк╛рк┐рлА ркдрлЗрк┐рк┐рлЗрклрк░ркЬ рккркбрк╛ркИ рк╣рлЛрк╡рк╛рк┐рлБркВркУркЫрк╛рк┐рк╛ркВ ркУркЫрк╛ркВрлзрлж ркирк╢рк┐ркХрлЗркдрлЗрк┐рк┐рлЗркХрк╣рлНркпрлБркВрк╣ркдрлБ.ркВ ркШркгрк╛ркВ рк▓рлЛркХрлЛ ркдрлЛ рк╢рлИрк┐ркиркгркХ ркХрк╛рк░ркХркХркжркжрлА ркЕрк┐рлЗ рк┐рк╛ркгрк╛ркХрлАркп рк┐рлБркХрк╕рк╛рк┐рк┐рк╛ ркнркпрлЗ ркЦрк╛рк┐ркЧрлАрк┐рк╛ркВ рккркг ркмрлЛрк▓рк╡рк╛ ркдрлИркпрк╛рк░ рк┐ркерлА. рк╕рлНрккрк┐ркВркЧркХрклрк▓рлНркб рк┐рк╛ркИрк┐рк░рлА рк╢рк╛рк│рк╛рк┐рлА рккрлВрк╡рк╛ ркЙркжрк╛рк░ рк┐рлБрк╕рлНрккрк▓рк┐ рк┐рлБркЦрлНркп ркирк╢ркирк┐ркХрк╛ ркирлЛрк╢рк╛ркмрк╛ рк╣рлБрк╕рлЗркирк┐рлЗ рлирлж рк╡рк╖рк╛ ркЕркЧрк╛ркЙ рк┐рлЛркХрк░рлАрк┐рк╛ркВркерлА ркжрлВрк░ ркХрк░рк╛ркпрк╛ркВ рк╣ркдрк╛ркВ. ркдрлЗрк┐ркгрлЗркз рк┐рлЗркИрк▓ рк╕рк┐рк┐ ркХрк╣рлНркпрлБркВрк╣ркдрлБркВркХрлЗ ркЬрлЛ ркдрлЗркУ рк┐рлЗрк╕ рк╕рк┐рк┐ рк┐рлЛркВ ркЦрлЛрк▓рк╢рлЗркдрлЛ ркХрлЗркЯрк▓рк╛ркВркХ рк┐ркирк╣рк┐рк╛ркУрк┐рлЛ рккркЧрк╛рк░ рккрк░ркд ркЪрлВркХрк╡рк╡рлЛ рккркбрк╢рлЗркдрлЗрк╡рк╛ ркПркЧрлНрк░рлАрк┐рлЗрк╕ркЯ рккрк░ ркдрлЗрк┐рк┐рлА рк╕рк╣рлА рк▓рлЗрк╡рк╛ркИ рк╣ркдрлА.

Are you looking for a more rewarding career?

10th May 2014 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

ркнрк╛рк░ркдркорк╛ркВркдрк╛рк▓рлАркоркмркжрлНркз ркбрлЛркХрлНркЯрк░рлЛркирлА ркпрлБркХрлЗркорк╛ркВ ркирлЛркВркзркгрлА рк░ркж ркерк╡рк╛ркирлА ркЪрк╛рк░ ркЧркгрлА рк╢ркХрлНркпркдрк╛

рк░рлБрккрк╛ркВркЬрк┐рк╛ ркжркдрлНркдрк╛ рк▓ркВркбркиркГ ркЬрк┐рк░рк▓ рк┐рлЗркиркбркХрк▓ ркХрк╛ркЙрк╕рлНрк╕рк╕рк▓ (GMC)рк┐рлА ркЖркШрк╛ркдркЬрк┐ркХ ркЖркВркХркбрк╛ркХрлАркп рк┐рк╛ркирк╣ркдрлА ркЕрк┐рлБрк╕рк╛рк░ ркнрк╛рк░ркдрлАркп ркбрлЛркЯркЯрк░рлЛрк┐рлЗ ркпрлБркХрлЗрк┐рк╛ркВ рк┐рлЗркиркбркХрк▓ рк░ркиркЬрккркЯрк░рк┐рк╛ркВркерлА ркжрлВрк░ ркХрк░рк╛рк╡рк╛рк┐рлА рк╢ркЯркпркдрк╛ ркЪрк╛рк░ ркЧркгрлА рк╡ркзрлБрк╣рлЛркп ркЫрлЗ. ркЧркд рккрк╛ркВркЪ рк╡рк╖рк╛рк┐рк╛ркВркнрк╛рк░ркд ркЕрк┐рлЗрккрк╛ркХркХрккркдрк╛рк┐рк┐рк╛ркВркдрк╛рк▓рлАрк┐ рк┐рлЗрк│рк╡рлЗрк▓рк╛ рлзрлзрлн ркбрлЛркЯркЯрк░рк┐рлЗркпрлБркХрк┐ рлЗ рк╛ркВ ркХрк╛рк┐ ркХрк░рк╡рк╛ркерлА ркЕркЯркХрк╛рк╡рк╛ркпрк╛ рк╣ркдрк╛, ркЬрлЗрк┐рлА рк╕рк░ркЦрк╛рк┐ркгрлАркП ркЖ ркЬ рк╕рк┐ркпркЧрк╛рк│рк╛рк┐рк╛ркВрлзрлкрли ркирк┐ркиркЯрк╢ ркбрлЛркЯркЯрк░рлЛрк┐рлА рк┐рлЛркВркзркгрлА рк░ркж ркХрк░рк╛ркИ рк╣ркдрлА. ркЖрк┐рк╛ рккркирк░ркгрк╛рк┐рлЗ ркирк╡ркжрлЗрк╢рк┐рк╛ркВ ркдрк╛рк▓рлАрк┐ рк┐рлЗрк│рк╡рлЗрк▓рк╛ ркбрлЛркЯркЯрк░рлЛрк┐рлА ркнрк░ркдрлА ркЕркВркЧрлЗрк┐рк╛ ркирк┐ркпрк┐рлЛ рк╣рк│рк╡рк╛ ркХрк░рк╡рк╛ рк╕ркВркжркнркЧрлЗ ркиркЪркВркдрк╛ рк╡рлНркпрк┐ ркХрк░рк╛ркИ ркЫрлЗ. ркпрлБркХрлЗрк┐рк╛ркВ ркХрк╛ркпрк╛рк░ркд ркдрлНрк░ркг ркбрлЛркЯркЯрк░рлЛрк┐рк╛ркВркПркХ ркирк╡ркжрлЗрк╢рлА рк╣рлЛркп ркЫрлЗ. ркпрлБркХрлЗрк┐рлА рк╣рлЛрк╕рлНрккрккркЯрк▓рлЛрк┐рк╛ркВркбрлЛркЯркЯрк░рлЛрк┐рлА ркдрлАрк╡рлНрк░ ркЕркЫркдрк┐рлЛ рк╕рк╛рк┐рк┐рлЛ ркХрк░рк╡рк╛ ркнрк╛рк░ркдрк┐рк╛ркВркерлА ркУркЫрк╛рк┐рк╛ркВ ркУркЫрк╛ рллрлж ркбрлЛркЯркЯрк░рк┐рлА ркнрк░ркдрлАрк┐рк╛ ркЖрк╢ркпркерлА ркбрлЗркирк▓ркЧрлЗрк╢рк┐ ркнрк╛рк░ркд ркЬрк╡рк╛рк┐рлБркВркЫрлЗркдрлНркпрк╛рк░рлЗркЬ ркЖ ркдрк╛рк░ркгрлЛркерлА ркирк╡рк╡рк╛ркж рк╕ркЬрк╛рк╛ркпрлЛ ркЫрлЗ. рк╕рлЛрк┐рк╡рк╛рк░рлЗрк░рк╛ркдрлНрк░рлЗркЬрк╛рк╣рлЗрк░ ркеркпрлЗрк▓рк╛ркВркЖркВркХркбрк╛ркУркерлА ркЕрк╣рлА рк╡рк╕рлЗрк▓рк╛ркВрк╕рк┐рлБркжрк╛ркпрлЛрк┐рк╛ркВ ркиркЪркВркдрк╛ рк╕ркЬрк╛рк╛ркИ ркЫрлЗ. ркЧркд рккрк╛ркВркЪ рк╡рк╖рк╛рк┐рк╛ ркЖркВркХркбрк╛ ркжрк╢рк╛рк╛рк╡рлЗркЫрлЗркХрлЗркирк┐ркЯрк┐рк┐рк╛ркВркдрк╛рк▓рлАрк┐ рк┐рлЗрк│рк╡рлЗрк▓рк╛ рлзрлжрлжрлж ркбрлЛркЯркЯрк╕рк╛рк┐рк╛ркВркерлА ркПркХ ркбрлЛркЯркЯрк░рк┐рлА рк┐рлЛркВркзркгрлА рк░ркж ркХрк░рк╛ркИ ркЫрлЗ. ркЖрк┐рлА рк╕рк╛рк┐рлЗ ркнрк╛рк░ркдрк┐рк╛ркВ ркдрк╛рк▓рлАрк┐ рк┐рлЗрк│рк╡рлЗрк▓рк╛ рлирллрлж ркбрлЛркЯркЯрк╕рк╛рк┐рк╛ркВркерлА ркПркХ ркдрлЗрк┐ ркЬ рккрк╛ркХркХрккркдрк╛рк┐рк┐рк╛ркВ ркдрк╛рк▓рлАрк┐ рк┐рлЗрк│рк╡рлЗрк▓рк╛ рлйрллрлж ркбрлЛркЯркЯрк╕рк╛рк┐рк╛ркВркерлА ркПркХ ркбрлЛркЯркЯрк░рк┐рлА рк┐рлЛркВркзркгрлА рк░ркж ркеркИ ркЫрлЗ. ркпрлБркХрлЗрк┐рк╛ рк┐рлЗркиркбркХрк▓ рк░ркиркЬрккркЯрк░рк┐рк╛ркВркерлА ркжрлВрк░ ркХрк░рк╛ркпрлЗрк▓рк╛ рк╕рлМркерлА рк╡ркзрлБ ркбрлЛркЯркЯрк░ ркнрк╛рк░ркдрк┐рк╛ ркЫрлЗ ркЕрк┐рлЗ ркдрлЗ рккркЫрлА рккрк╛ркХркХрккркдрк╛рк┐, ркИркиркЬрккрлНркд ркЕрк┐рлЗ рк┐рк╛ркИркиркЬркирк░ркпрк╛рк┐рлЛ рк┐рк┐ ркЖрк╡рлЗ ркЫрлЗ. ркЬрлАркПрк┐рк╕рлАрк┐рк╛ ркЖркВркХркбрк╛ ркЕрк┐рлБрк╕рк╛рк░ ркЧркд рккрк╛ркВркЪ рк╡рк╖рк╛рк┐рк╛ркВркирк┐ркЯрк┐рк┐рк╛ркВркХрк╛ркпрк╛рк░ркд ркХрлБрк▓ рлкрллрло ркбрлЛркЯркЯрк░рк┐рлЗрк░ркиркЬрккркЯрк░рк┐рк╛ркВркерлА ркжрлВрк░ ркХрк░рк╛ркпрк╛ рк╣ркдрк╛. рлирлжрлзрлйрк┐рк╛ркВркжрлВрк░ ркХрк░рк╛ркпрлЗрк▓рк╛ ркбрлЛркЯркЯрк░рк┐рк╛ркВркерлА рлнрлл ркЯркХрк╛ ркирк╡ркжрлЗрк╢рк┐рк╛ркВркерлА ркЖрк╡ркдрк╛ рк╣ркдрк╛, ркЬрлЗрлирлжрлжрлпрк┐рк╛ рлмрлз ркЯркХрк╛ркерлА ркШркгрк╛ рк╡ркзрлБркЫрлЗ. ркирк┐ркиркЯрк╢ ркПрк╕рлЛркирк╕ркпрлЗрк╢рк┐ ркУркл рклрлАркиркЭркирк╢ркпрк╕рк╕ ркУркл ркИрк╕рлНрк╕ркбркпрк┐ ркУркирк░ркиркЬрк┐ (BAPIO) ркжрлНрк╡рк╛рк░рк╛ GMC рк╕рк╛рк┐рлЗрк╣рк╛ркИ ркХрлЛркЯркбрк┐рк╛ркВркХрк╛рк┐рлВрк┐рлА ркХрк╛ркпрк╛рк╡рк╛рк╣рлА ркХрк░рк╛ркИ рк╣ркдрлА, ркЬрлЗрк┐рк╛ркВGP ркмрк┐рк╡рк╛ ркИркЪрлНркЫркдрк╛ ркирк╡ркжрлЗрк╢рлА ркбрлЛркЯркЯрк░рлЛ рк╕рк╛рк┐рлЗркнрлЗркжркнрк╛рк╡ рк░ркЦрк╛ркдрлЛ рк╣рлЛрк╡рк╛рк┐рлА рк░ркЬрлВркЖркд ркХрк░рк╛ркИ рк╣ркдрлА. ркЬрлЛркХрлЗ, ркХрлЛркЯрлЗркб ркЖ ркжрк▓рлАрк▓ рклркЧрк╛рк╡рлА ркжрлАркзрлА рк╣ркдрлА. BAPIOркП тАШркЧрлБркЬрк░рк╛ркд рк╕рк┐рк╛ркЪрк╛рк░тАЩ ркЕрк┐рлЗтАШркПркирк╢ркпрк┐ рк╡рлЛркИрк╕тАЩрк┐рлЗ ркирк┐рк╡рлЗркжрк┐рк┐рк╛ркВ ркЬркгрк╛рк╡рлНркпрлБркВ рк╣ркдрлБ ркХрлЗ рк┐рк╡рк╛ ркЖркВркХркбрк╛ ркЬ ркжрк╢рк╛рк╛рк╡рлЗ ркЫрлЗ ркХрлЗ ркнрк╛рк░ркдрлАркп ркбрлЛркЯркЯрк░рлЛ рк╕рк╛рк┐рлЗркнрлЗркжркнрк╛рк╡ рк░ркЦрк╛ркп ркЫрлЗ. BAPIOрк┐рк╛ рк┐рк┐рлБркЦ ркбрлЛ. рк░ркорлЗрк╢ ркорк╣рлЗркдрк╛ркП ркХрк╣рлНркпрлБркВ рк╣ркдрлБркВ ркХрлЗ, ркЕрк┐рлЗ рк╡рк╖рлЛрк╛ркерлА GMC рк╕рк┐рк┐ рк░ркЬрлВркЖркд ркХрк░рлАркП ркЫрлАркП ркХрлЗ ркирк╢рккркдркнркВркЧ рк┐ркирк┐ркпрк╛рк┐рк╛ркВркирк╡ркжрлЗрк╢рлА ркбрлЛркЯркЯрк░рлЛ рк╕рк╛ркерлЗркЕркиркд рк╕ркЦркдрк╛ркИркерлА ркХрк╛рк┐ рк▓рлЗрк╡рк╛ркп ркЫрлЗ. рк▓рлЛркХрлЛрк┐рлА рк╕рк░ркЦрк╛рк┐ркгрлАркП рк┐рлЗрк┐рлЗркЬрк┐рлЗрк╕ркЯ ркдрк░рклркерлА рк╡ркзрлБрклркирк░ркпрк╛ркжрлЛ ркХрк░рк╛ркп ркЫрлЗ. GMC рк╕рк┐рк┐ рккркерк╛ркирк┐ркХ ркдркмрлАркмрлЛрк┐рлА ркУркЫрлА рклркирк░ркпрк╛ркж ркерк╛ркп ркЫрлЗ ркЕрк┐рлЗ ркдрлЗркУ рк╕рк╛ркерлЗрк╣рк│рк╡рк╛рк╢ рк░ркЦрк╛ркп ркЫрлЗ. BAPIOрк┐рк╛ ркЪрлЗрк░рк┐рлЗрк┐ рккрлНрк░рлЛрклрлЗрк╕рк░ рк░рк╛ркЬрки ркоркзрлЛркХрлЗ ркирк╡ркжрлЗрк╢рлА ркбрлЛркЯркЯрк░рлЛ рккрк░ рк╕ркдркд ркжрлЛрк╖рк╛рк░рлЛрккркг ркЕрк┐рлЗрлНркдрлЗрк┐рк┐рк╛ ркЕрккрк┐рк╛рк┐ ркЕркВркЧрлЗркиркЪркВркдрк╛ ркжрк╢рк╛рк╛рк╡рлА рк╣ркдрлА. ркдрлЗрк┐ркгрлЗ ркПркорлНрк┐рлЛрк╕ ркмрлАркЕрк╕рк╛рк┐рк╛ рк╡рк╛ркЯркпрк┐рлЗрк░ркЬрлВркХркпрлБрк╛рк╣ркдрлБркХрлЗ,тАШркЕрк┐рлЗркмрлАрк┐рк╛рк░ рккркбрлАркП ркдрлНркпрк╛рк░рлЗ ркнрк╛рк░ркдрлАркп ркбрлЛркЯркЯрк░рлЛ ркдрк░ркл ркЖрк╢рк╛ркнрк░рлА рк┐ркЬрк░ рк┐рк╛ркЦрлАркП ркЫрлАркП ркЕрк┐рлЗ рк╕рк╛ркЬрк╛

Media Advertising Sales Representative Media Advertising Sales Representative positions are available with Asian Business Publications Ltd publishers of Asian Voice and Gujarat Samachar, the leaders in ethnic media. Using a mixture of face to face, telephone and electronic contact, the position will entail selling advertising space for both Asian Voice and Gujarat Samachar, theme based specials, sponsorships for various events we conduct through out the year.

We are seeking confident assertive, energetic, and goal-oriented individual with or without previous experience in sales. Position is responsible for building effective consultative business conversations with decision makers and win business. Selected candidates will receive a competitive salary and commissions. For consideration please email resume with references. LOCATION: JOB TYPE: START DATE:

Central London Permanent Immediate

Asian Voice & Gujarat Samachar are the largest selling Asian news weeklies, now in their 42nd year with paid subscription of almost 25,000 and additional 5000 copies sold through retail outlets. Check us online www.abplgroup.com

Early bird offers for advance bookings on your flights and packages... Please call 0208 909 1752

EMIRATES NOW OFFERING 40kg TO INDIA

├Г╤Й┬║╤Т┬│╨ж тХЩ┬╛╬Р╨ж├В┬┤╨ж─ж ─║╨ж┬╛╤Й┬╗ ркП┬з├Ч┬к ркЕ┬╕╤Й ┬в╨м┬з┬║╨ж┬п╨к ┬╢╤Т┬╗╨кркП ┬ж╨кркП ┬▒╨мтХЩ┬│┬╣╨ж┬│╨ж ркХ╤ТркЗ ┬┤┬о ├з┬░┬╜╤Й ┬з┬╛╨ж ├В├з┬п╨к ркП┬║ тХЩ┬кркХ╨к┬к ┬╕╨ж┬к╤К ркЕ┬╕╨ж┬║╤Т ├В╤Ф┬┤ркХтЖХ ркХ┬║╤Т

WORLDWIDE Ahmedabad Rajkot Bhuj Mumbai Delhi

DISCOUNTED FLIGHTS & HOLIDAYS fr ┬г440* Mombasa fr ┬г550 fr ┬г575 Nairobi fr ┬г450 fr ┬г575 New York fr ┬г380 fr ┬г405* Chicago fr ┬г450 fr ┬г429 Toronto fr ┬г398

Inclusive of tax. Subject to availability. Prices are valid during off peak times. T&CтАЩs apply

www.aftatravel.co.uk

111, Kenton Road, Near Kenton Station, Harrow, HA3 0AN

%)#" " 3 0) & 3 #(%& 3 )-&/. 3 + 3 3 3 3 3

2 2 2 2 2

. #$ . +. *$#(#. * - *!&.!+ -( *"+ #1 +-'

3 3 3 3 3

2 2 2 2

*$'+' &*$ ,+-# +*$ +*$ 0 ( (0),0-

3 3 3 3

/ 2 / 2 2 2

6,TMFBEJOHTPMJDJUPST GPS/3*TFSWJDFT t0$*1*0DBSET - Preparing full application - Transferring OCI visa on to new passport - Re-issue of OCI / PIO card (if lost or stolen) - 100% money back guarantee (subject to T&C) - Avoid the Indian High Commission queues

t1"/DBSEBQQMJDBUJPOT

Send your CV with a covering letter to: Mr CB Patel Asian Business Publications Ltd Karma Yoga House 12 Hoxton Market (Off Coronet Street) London N1 6HW or email: cb.patel@abplgroup.com

2 2 2 2 2

рк╣рлЛркИркП ркдрлНркпрк╛рк░рлЗрк╢рлНрк╡рк╛рк┐ ркдрк░ркл.тАЩ BAPIO ркХрк╛ркЙрк╕рлНрк╕рк╕рк▓рк┐рк╛ рк╕ркнрлНркп ркбрлЛ. рк╣рлЗркорк╛ркжрлНрк░рлАркП ркЬркгрк╛рк╡рлНркпрлБркВ рк╣ркдрлБркВ ркХрлЗ,тАШркЖ рк┐рлБркжрлНркжрлЛ GMCрк┐рлА ркдрккрк╛рк╕ рк┐ркирк┐ркпрк╛ркУ ркдрлЗрк┐ркЬ IMGs ркЕрк┐рлЗBMEs рккрк░ рк▓ркжрк╛ркдрлА рккрлЗрк┐рк▓рлНркЯрлАркЭ рк╕рк╛рк┐рлЗ ркиркЪркВркдрк╛ ркЙркнрлА ркХрк░рлЗ ркЫрлЗ. ркпрлБркХрлЗ ркЕрк┐рлЗ ркИркпрлБрк┐рлА ркмрк╣рк╛рк░ рк┐рк╛ркеркирк┐ркХ рк┐рлЗркиркбркХрк▓ рк▓рк╛ркпркХрк╛ркд ркзрк░рк╛рк╡ркдрк╛ ркХрк╛ркиркбркбркпрк╛ркХ рк╕ркЬрлНркпрк╛рк╕рк╕ IMG ркдрк░рлАркХрлЗркУрк│ркЦрк╛ркп ркЫрлЗ ркЕрк┐рлЗ ркпрлБркХрлЗ ркЕркерк╡рк╛ ркИркпрлБрк┐рк╛ркВ рк┐рк╛ркеркирк┐ркХ рк┐рлЗркиркбркХрк▓ рк▓рк╛ркпркХрк╛ркд ркзрк░рк╛рк╡рк┐рк╛рк░рк╛рк┐рлА рк╕рк░ркЦрк╛рк┐ркгрлАркУ ркУркЫрлЛ ркорлГркдрлНркпрлБркжрк░ ркзрк░рк╛рк╡рлЗркЫрлЗ. ркпрлБркПрк╕ркПрк┐рк╛ркВркХрк░рк╛ркпрлЗрк▓рк╛ ркЕркнрлНркпрк╛рк╕рлЛ рккркг ркЬркгрк╛рк╡рлЗ ркЫрлЗ ркХрлЗ ркИрк╕ркЯрк░рк┐рлЗрк╢рк┐рк▓ рк┐рлЗркиркбркХрк▓ ркЧрлНрк░рлЗркЬрлНркпрлБркПркЯрлНрк╕ (рк┐рлБркЦрлНркпркдрлНрк╡рлЗ ркнрк╛рк░ркдрлАркп)рк┐рлБркВркирк┐ркирк┐ркХрк▓ рккркирк░ркгрк╛рк┐ рк╡ркзрлБрк╕рк╛рк░рлБркВрк╣рлЛркп ркЫрлЗ. рк╕рк╛ркВрк╕ркж ркХркХрке рк╡рк╛ркЭрлЗркЬркгрк╛рк╡рлНркпрлБркВрк╣ркдрлБркВркХрлЗ,тАШркЖрккркгрлА NHSрк┐рк╛ркВрк┐рлЗрк╕рлНркЯркЯрк╕ ркХрк░ркдрк╛ ркХрлЛркИ рккркг рк╢рлНрк░рлЗрк╖рлНрка ркЧрлБркгрк╡ркдрлНркдрк╛ ркзрк░рк╛рк╡ркдрк╛ рк╣рлЛрк╡рк╛ ркЬрлЛркИркП, ркнрк▓рлЗркдрлЗркгрлЗрк┐рк╛рк╕ркЪрлЗрккркЯрк░ ркХрлЗ рк┐рлБркВркмркИрк┐рк╛ркВ ркдрк╛рк▓рлАрк┐ рк┐рлЗрк│рк╡рлА рк╣рлЛркп. ркЖ рк▓рлЛркХрлЛрк┐рлЗ ркнрлЗркжркнрк╛рк╡рккрлВркгрк╛ ркХрк╛рк░ркгрлЛркерлА ркжрлВрк░ ркХрк░рк╡рк╛ рк┐ ркЬрлЛркИркП. ркпрлБркХрлЗрк┐рлЗ ркЖ ркбрлЛркЯркЯрк░рлЛрк┐рлА ркЬрк░рлБрк░ ркЫрлЗ ркдрлНркпрк╛рк░рлЗ ркЙркЪрлНркЪ ркзрлЛрк░ркгрлЛ ркЬрк╛рк│рк╡рк╡рк╛ рк┐рк╛ркЯрлЗGMCркП рк▓рлЛркХрлЛрк┐рлЗрккрлВрк░ркдрлЛ ркЯрлЗркХрлЛ ркЖрккрк╡рлЛ ркЬрлЛркИркП ркЕрк┐рлЗркдрлЗрк┐рк┐рлА ркЧрлЗрк░рк╡рк╛ркЬркмрлА ркХрлЗркЕрк╕ркпрк╛ркпрлА ркмрк░ркдрк░рклрлА ркерк╡рлА рк┐ ркЬрлЛркИркП.тАЩ ркмрлЗрк░рлЛркирлЗрк╕ рк╢рлНрк░рлАрк▓рк╛ рклрлНрк▓рлЗркзрк░рлЗркЯрлАрккрлНрккркгрлАрк┐рк╛ркВркЬркгрк╛рк╡рлНркпрлБркВрк╣ркдрлБркХрлЗтАШрк╣рлБркВркЖркВркХркбрк╛ркУ ркирк╡рк╢рлЗ ркЬрк╛ркгркдрлА рк┐ркерлА, рккрк░ркВркдрлБ ркнрк╛рк░ркдрлАркп ркбрлЛркЯркЯрк░рлЛрк┐рлЗ рк╡ркзрлБ рк╕ркВркЦрлНркпрк╛рк┐рк╛ркВ ркжрлВрк░ ркХрк░рк╛рк╡рк╛рк┐рлА рк╢ркЯркпркдрк╛ ркирк╡рк╢рлЗ ркЬрк╛ркгрлАрк┐рлЗ рк┐рк┐рлЗ ркЖркШрк╛ркд рк▓рк╛рк▓ркпрлЛ ркЫрлЗ. ркИркпрлБрк┐рк╛ ркШркгрк╛ркВ ркбрлЛркЯркЯрк░рлЛ рккрлЗрк╢рк╕ркЯрлНрк╕ рк╕рк╛ркерлЗркИркВрк╕рлНрк▓рк▓рк╢рк┐рк╛ркВрк╕рк╛рк░рлА рк░рлАркдрлЗрк╡рк╛ркдркЪрлАркд рккркг ркХрк░рлА рк╢ркХркдрк╛ рк┐ркерлА ркдрлНркпрк╛рк░рлЗ рк┐рк╛ркдрлНрк░ ркнрк╛рк░ркдрлАркп ркбрлЛркЯркЯрк░рлЛ рккрк░ ркзрлНркпрк╛рк┐ ркХрлЗрк╕рлНрк╕рк┐ркд ркХрк░рк╡рлБркВ ркЕрк╕ркпрк╛ркпрлА ркЬ ркЫрлЗ. рк╕рк╛ркерлЛрк╕рк╛рке ркжркжркжрлАркУ рк┐рк╛ркЯрлЗрккркг ркЕрк╕ркпрк╛ркпрккрлВркгрк╛ркЫрлЗ.тАЩ рк╕рк╛ркВрк╕ркж рккрлНрк░рлАрк▓ркд рк┐ркЯрлЗрк▓рлЗ ркХрк╣рлНркпрлБркВ рк╣ркдрлБ ркХрлЗ,тАШ NHSрк┐рлА рк╕рклрк│ркдрк╛ рккрк╢рлНркЪрк╛ркжркнрлВрк┐рлЗ ркзрлНркпрк╛рк┐рк┐рк╛ркВ рк▓рлАркзрк╛ ркирк╡рк┐рк╛, ркЙркЪрлНркЪ рк▓рк╛ркпркХрк╛ркд ркЕрк┐рлЗ рк╕рк┐рк┐ рк┐рлЗркиркбркХрк▓ рккркЯрк╛ркл рккрк░ ркЖркзрк╛ркирк░ркд ркЫрлЗ. рк┐рк┐рлЗ ркЬрк╛ркг ркЫрлЗ ркХрлЗ рк╡ркВрк╢рлАркп рк┐рлВрк│рк┐рк╛ ркШркгрк╛ рк┐рк╣рлЗрк┐ркдрлБ рк▓рлЛркХрлЛркП NHSрк┐рлЗрк┐рлЛркВркзрккрк╛ркдрлНрк░ рк┐ркжрк╛рк┐ ркХркпрлБрк┐ркВркЫрлЗ. рк╢ркЯркп ркЙркЪрлНркЪ ркЖрк░рлЛрк▓ркп ркЕрк┐рлЗрк╕рк▓рк╛рк┐ркдрлАрк┐рк╛ рк┐рк╛рккркжркВркбрлЛрк┐рлЗ ркЬрк╛рк│рк╡рк╡рк╛ ркЖрккркгрк╛ рк┐рлЗркиркбркХрк▓ рк╕рлЗркЯркЯрк░рк┐рк╛ркВ ркХрк╛рк┐ ркХрк░ркдрк╛ ркмркзрк╛ркВ ркЬ рк▓рлЛркХрлЛ рккрк░ ркдрк╛ркХркХркХркХрккркгрлЗ ркпрлЛрк▓ркп рк╕ркЦркдрк╛ркИ ркЙрккркпрлЛркЧрк┐рк╛ркВ рк▓рлЗрк╡рк╛ркп ркдрлЗ рккркг ркЖрк╡рк╢рлНркпркХ ркЫрлЗ.тАЩ рк╕рк╛ркВрк╕ркж рк▓рк╡рк░рлЗркирлНркжрлНрк░ рк╢ркорк╛рк╛ркП ркЯрлАрккрлНрккркгрлАрк┐рк╛ркВ ркЬркгрк╛рк╡рлНркпрлБркВ рк╣ркдрлБркВ ркХрлЗ,тАШрлзрлпрлмрлжрк┐рк╛ ркжрк╛ркпркХрк╛рк┐рк╛ркВ ркнрк╛рк░ркд ркЕрк┐рлЗ рккрк╛ркХркХрккркдрк╛рк┐рк┐рк╛ рк╣ркЬрк╛рк░рлЛ ркбрлЛркЯркЯрк░рлЛ ркпрлБркХрлЗрк┐рлА NHSрк┐рк╛ркВ ркХрк╛рк┐ ркХрк░рк╡рк╛рк┐рлА рк╣рк╛ркХрк▓рк┐рк╛ ркЬрк╡рк╛ркмрк┐рк╛ркВ ркЕрк╣рлАркВ ркЖрк╡рлНркпрк╛ рк╣ркдрк╛ ркЕрк┐рлЗ ркдрлНркпрк╛рк░ркерлА рк┐рлЗрк╢рк┐рк▓ рк╣рлЗрк▓рлНрке рккркХрлАрк┐ рк┐рк╛ркЯрлЗ ркХрк░рлЛркбрк░ркЬрлНркЬрлБ рк╕рк┐рк╛рк┐ ркмрк┐рлА рк░рк╣рлНркпрк╛ ркЫрлЗ. NHSрк┐рк╛ркВ ркХрк╛рк┐ ркХрк░ркдрк╛ рлйрлж,рлжрлжрлжркерлА рк╡ркзрлБркбрлЛркЯркЯрк░ ркнрк╛рк░ркд ркЕрк┐рлЗрккрк╛ркХркХрккркдрк╛рк┐рк┐рк╛ ркЫрлЗркЕрк┐рлЗ рк╡рлГркжрлНркзрлЛ, ркмрлАрк┐рк╛рк░ ркЕрк┐рлЗ ркЕрк╢рк┐рлЛрк┐рлА ркЦркбрлЗ рккркЧрлЗ рк╕рлЗрк╡рк╛ ркХрк░рлА рк░рк╣рлНркпрк╛ ркЫрлЗ. NHSрк┐рк╛ркВ ркПркирк╢ркпрк┐ ркбрлЛркЯркЯрк░рлЛ ркЕрк┐рлЗ ркХрк╕рк╕рк▓рлНркЯрк╕ркЯрлНрк╕рк┐рлБркВ рк┐ркжрк╛рк┐ ркирк╡ркирк╢рк╖рлНрка ркЫрлЗ ркЕрк┐рлЗ ркШркгрлА ркХрлЛркорлНркпрлБркирк┐ркЯрлАркЭрк┐рк╛ркВркдрлЗрк┐рлЗркЪрк▓рк╛рк╡рк╡рк╛рк┐рк╛ркВрк┐рлЗрк░ркХркмрк│ рккркг ркЫрлЗ.тАЩ тАв рк╣рлЛрк╕рлНрккрк┐ркЯрк▓рлЛркорк╛ркВрк┐ркерк╛рк░рлАркирлА ркнрк╛рк░рлЗркЕркЫркдркГркУркЧркЧрлЗркирк┐ркЭрлЗрк╢рк┐ рклрлЛрк░ ркИркХрлЛрк┐рлЛркирк┐ркХ ркХрлЛ-ркУрккрк░рлЗрк╢рк┐ ркПрк╕ркб ркбрлЗрк╡рк▓рккрк┐рлЗрк╕ркЯ (OECD)рк┐рк╛ ркЕркнрлНркпрк╛рк╕ ркЕрк┐рлБрк╕рк╛рк░ ркпрлБрк░рлЛрккрк┐рк╛ рлирлй ркжрлЗрк╢рлЛрк┐рк╛ркВрк╣рлЛрк╕рлНрккрккркЯрк▓рлЛрк┐рк╛ркВрк╡рлНркпркирк┐ркжрлАрка рккркерк╛рк░рлАрк┐рлА рк╕ркВркЦрлНркпрк╛рк┐рк╛ркВркпрлБркХрлЗркЫрлЗрк▓рлНрк▓рлЗркерлА ркмрлАркЬрк╛ рккркерк╛рк┐рлЗркЖрк╡рлЗркЫрлЗ. NHS рк╣рлЛрк╕рлНрккрккркЯрк▓рлЛрк┐рк╛ркВркжркжркжрлАркУрк┐рк╛ рк┐рк┐рк╛ркг рк╕рк╛рк┐рлЗрккркерк╛рк░рлА ркУркЫрлА рк╣рлЛрк╡рк╛ркерлА рк╕рк▓рк╛рк┐ркдрлАрк┐рлА рк┐ркпрк╛рк╛ркжрк╛рк┐рлЛ ркнркВркЧ ркерк╛ркп ркЫрлЗркЕрк┐рлЗрк╕рлБрккрк░ркмркЧрк┐рлБркВркЬрлЛркЦрк┐ рк╡ркзрлА ркЬрк╛ркп ркЫрлЗ. NHS рк┐рлЗркХркХркВркЧ рккрлЛркИрк╕ркЯ рк╕рлБркзрлА рккрк╣рлЛркВркЪрлА ркЧркИ ркЫрлЗ.

t"GmEBWJUT4VSSFOEFSPG*OEJBOQBTTQPSU t*OEJBO8JMMT1PXFSPG"UUPSOFZ t*NNJHSBUJPOBOE/BUJPOBMJUZ 502-504 Honeypot Lane Stanmore Middlesex HA7 1JR

!

"

#

tJOGP!QJOEPSJBMBXDPN

!

XXXQJOEPSJBMBXDPN


рк╣рк┐ркЯрки

10th May 2014 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

рк▓рлЗркмрк░ рккрк╛ркЯркЯрлАркирлА рк╕рк░рк╕рк╛ркИ ркШркЯрлА ркЙркдрлНркдрк░-ркжрк╣рк┐ркгркирлА рк╕рлНрккрк╖рлНркЯ ркЦрк╛ркИ

рк▓ркВркбркиркГ ркорк┐ркЯркиркорк╛ркВ рк╕рк╛ркорк╛ркирлНркп ркЪрлВркВркЯркгрлА ркпрлЛркЬрк╛рк╡рк╛ркирлЗркорк╛ркдрлНрк░ ркПркХ рк╡рк╖рк╖ркирлЛ рк╕ркоркп ркмрк╛ркХрлА рк░рк╣рлНркпрлЛ ркЫрлЗ ркдрлНркпрк╛рк░рлЗ ркбрлЗрк╡рк┐ркб ркХрлЗркорк░рки ркЕркирлЗ ркПркб ркоркоркорк┐ркмрлЗркирлНркб рк┐ркЧркнркЧ ркПркХ рк╕рк╛ркерлЗ ркЪрк╛рк┐рлА рк░рк╣рлНркпрк╛ рк╣рлЛрк╡рк╛ркирлЛ ркоркдркз ркЯрлЗрк┐рлАркЧрлНрк░рк╛рклркирк╛ ркУркорк┐ркоркиркпрки рк┐рлЛрк┐ркорк╛ркВ ркЬркгрк╛ркпрлЛ ркЫрлЗ. рк┐рлЗркмрк░ рк┐рк╛ркЯркЯрлАркирлА рк╕рк░рк╕рк╛ркИ ркПркХ ркЯркХрлЛ ркШркЯрк╡рк╛ рк╕рк╛ркерлЗ ркпрлБркХрлЗркорк╛ркВ ркЙркдрлНркдрк░ ркЕркирлЗ ркжркорк┐ркгркирлА ркЦрк╛ркИ ркЯрк┐рк╖рлНркЯ ркиркЬрк░рлЗ рк┐ркбрлА рк░рк╣рлА ркЫрлЗ.ркжркорк┐ркгркорк╛ркВ ркХркирлНркЭрк╡рк╡рлЗркоркЯрк╡ рк┐рк╛ркЯркЯрлАркП рк┐рлЗркмрк░ рк┐рк╛ркЯркЯрлА рк╕рк╛ркорлЗ рк╕рк░рк╕рк╛ркИ рк╣рк╛ркВрк╕рк┐ ркХрк░рлА ркЫрлЗ ркдрлЛ ркЙркдрлНркдрк░ркорк╛ркВ ркПркб рк╡ркорк╡рк▓ркмрлЗркирлНркбркирлА рк┐рлЗркмрк░ рк┐рк╛ркЯркЯрлАркП ркдрлЗркирлА рк╕рк░рк╕рк╛ркИ рк╡ркзрк╛рк░рлА ркЫрлЗ. ркЬрлЛркХрлЗ, рк┐рлЗркмрк░ркирлЗ ркХрлБрк┐ рлйрли ркЯркХрк╛ рк╕рк╛ркерлЗ ркЯрлЛрк░рлА рк┐рк╛ркЯркЯрлАркирлЗ ркХрлБрк┐ рлйрлз ркЯркХрк╛ ркоркд ркорк│рк╡рк╛ркерлА рк┐рлЗркмрк░ рк┐рк╛ркЯркЯрлАркирлА рк╕рк░рк╕рк╛ркИркорк╛ркВ ркПркХ ркЯркХрк╛ркирлЛ рк╕ркоркЧрлНрк░ркдркпрк╛ ркШркЯрк╛ркбрлЛ ркеркпрлЛ ркЫрлЗ. ркЖ ркоркдркжрк╛ркиркорк╛ркВ ркорк┐ркмрк░рк┐ ркбрлЗркорлЛркХрлНрк░рлЗркЯрлНрк╕ркирлЗ рлзрлл ркЯркХрк╛ ркорк│ркдрк╛ ркдрлЗркирк╛ рк╕ркоркерк╖ркиркорк╛ркВ рк┐ркг ркШркЯрк╛ркбрлЛ ркЬркгрк╛ркпрлЛ ркЫрлЗ, ркЬрлНркпрк╛рк░рлЗ ркирк╛ркИркЬрк▓ рклрк░рк╛ркЬрлЗркирк╛ ркпрлБркХрлЗ ркИркирлНркбрлАрк┐рлЗркирлНркбркирлНрк╕ рк┐рк╛ркЯркЯрлАркирлЗркЯрлЗркХрлЛ рк╡ркзрлАркирлЗ рлзрлй ркЯркХрк╛ ркеркпрлЛ ркЫрлЗ. ICMркирк╛ ркорк╡ркЭркбрко ркИркирлНркбрлЗркХрлН рк╕ рк╕рк╡рк╡рлЗркорк╛ркВ рлирлжрлжрлжркерлА рк╡ркзрлБ ркирк╛ркЧркорк░ркХрлЛркирк╛ркВркоркд ркорлЗрк│рк╡рк╛ркпрк╛ рк╣ркдрк╛. ркЕркЧрк╛ркЙ, рклрлЗрк┐рлБркЖрк░рлА ркоркорк╣ркирк╛ркорк╛ркВ рк╕рк╡рк╡рлЗ ркХрк░рк╛ркпрлЛ рк╣ркдрлЛ. ркПркб ркоркоркорк┐ркмрлЗркирлНркб рлирлжрлзрлжркорк╛ркВ рк┐рлЗркмрк░ рк┐рк╛ркЯркЯрлАркирк╛ ркирлЗркдрк╛ ркмркирлНркпрк╛ рк┐ркЫрлА ркдрлЗркоркирлА ркЖ рк╕рлМркерлА ркУркЫрлА рк╕рк░рк╕рк╛ркИ ркЫрлЗ. ркЖ

рк╕рк╡рк╡рлЗркорк╛ркВ ркирк╛ркЧркорк░ркХрлЛркирлЗ ркХркпрк╛ рк┐рк┐ркирлЗ ркХрлЗркЯрк┐рлЛ ркоркдркорк╣ркЯрк╕рлЛ ркорк│рк╢рлЗ ркдрлЗрк╡рлЛ рккрлНрк░рк╢рлНрки ркХрк░рк╛ркпрлЛ рк╣ркдрлЛ. ркЕркдрлНркпрк╛рк░рлЗрк╕рлМркерлА рк╡ркзрлБ ркзрлНркпрк╛рки рлирли ркорлЗркП ркпрлЛркЬрк╛ркирк╛рк░рлА ркпрлБрк░рлЛркорк┐ркпрки рк╕ркВрк╕ркжркирлА ркЪрлВркВркЯркгрлА рк┐рк░ ркЫрлЗ, ркЬрлЗркорк╛ркВ Ukip ркХркирлНркЭрк╡рк╡рлЗркоркЯрк╡ рк┐рк╛ркЯркЯрлАркирлЗ ркдрлНрк░рлАркЬрк╛ ркЯркерк╛ркирлЗ ркзркХрлЗрк┐рлА ркжрлЗ ркдрлЗрк╡рлА ркЬрлЛрк░ркжрк╛рк░ ркзрк╛рк░ркгрк╛ ркЫрлЗ. ркЬрлЛркХрлЗ, рлн ркорлЗ, рлирлжрлзрллркирк╛ ркоркжрк╡рк╕рлЗ рк╕рк╛ркорк╛ркирлНркп ркЪрлВркВркЯркгрлА ркпрлЛркЬрк╛рк╡рк╛ркирлА ркЫрлЗ ркдрлНркпрк╛рк░рлЗ ркдркорк╛рко рк┐рк┐рлЛркирлБркВ ркзрлНркпрк╛рки ркЖркЧрк╛ркорлА рк╕рк░ркХрк╛рк░ ркХрлЛркг рк░ркЪрк╢рлЗ ркдрлЗркирк╛ рк┐рк░ рк╣рлЛркп ркдрлЗркЯрк╡рк╛ркнрк╛ркорк╡ркХ ркЫрлЗ. рк╕рк╛ркЙрке ркУркл ркИркВрк▓рк┐рлЗркирлНркбркорк╛ркВ ркбрлЗркорк╡ркб ркХрлЗркорк░ркиркирлЗ рлйрли ркЯркХрк╛ рк╕рк╛ркерлЗ рк┐рлЗркмрк░ рк┐рк╛ркЯркЯрлА рк╕рк╛ркорлЗ ркПркХ ркЯркХрк╛ркирлА рк╕рк░рк╕рк╛ркИ ркорк│рлА рк╣ркдрлА, ркЬрлНркпрк╛рк░рлЗ ркирлЛркерк╖ ркУркл ркИркВрк▓рк┐рлЗркирлНркбркорк╛ркВркЯрлЛрк░рлА рк┐рк╛ркЯркЯрлАркирлЗркорк╡ркЬркпркирлА рк╕ркВркнрк╛рк╡ркирк╛ ркорк╛ркЯрлЗ ркорк╛ркдрлНрк░ рлирлп ркЯркХрк╛ ркЕркирлЗ рк┐рлЗркмрк░ рк┐рк╛ркЯркЯрлАркирлЗ рлйрлл ркЯркХрк╛ ркоркд ркорк│рлНркпрк╛ рк╣ркдрк╛. ркЪрлВркВркЯркгрлАркирлА ркдрлИркпрк╛рк░рлА ркмрк╛ркмркдрлЗ рк┐рлЗркмрк░ рк┐рк╛ркЯркЯрлА ркЖркЧрк│ ркЫрлЗ. ркдрлЗркгрлЗ рлзрлжрлм рк┐ркХрлНрк╖рлНркпрк╛ркВркХркХркд ркмрлЗркаркХркорк╛ркВркерлА рлзрлжрлк ркорк╛ркЯрлЗ ркЙркорлЗркжрк╡рк╛рк░ ркоркирк╢рлНркЪркЪркд ркХрк░рлА рк┐рлАркзрк╛ ркЫрлЗ, ркЬрлНркпрк╛рк░рлЗ ркЯрлЛрк░рлА рк┐рк╛ркЯркЯрлАркП рк┐ркХрлНрк╖рлНркпрк╛ркВркХркХркд ркмрлЗркаркХркорк╛ркВркерлА ркорк╛ркдрлНрк░ рлйрлй ркЯркХрк╛ ркмрлЗркаркХ ркорк╛ркЯрлЗ ркЙркорлЗркжрк╡рк╛рк░ ркоркирк╢рлНркЪркЪркд ркХркпрк╛рк╖ ркЫрлЗ.

3

ркпрлБркХрлЗркорк╛ркВрлирлжрллрлж рк╕рлБркзрлАркорк╛ркВрк╡ркВрк╢рлАркп рк▓ркШрлБркоркдрлА рк╕ркорлБркжрк╛ркпрлЛркирк╛ рк╣рк┐рк╕рлНрк╕рлЛ рлйрлй ркЯркХрк╛ркерлА рк╡ркзрлА ркЬрк╢рлЗ

рк░рлБрк┐рк╛ркВркЬркирк╛ ркжркдрлНркдрк╛ рк▓ркВркбркиркГ ркПркХ ркирк╡рк╛ рк╕рк╡рк╡рлЗркорк╛ркВркЯрк┐рк╖рлНркЯ ркХрк░рк╛ркпрлБркВркЫрлЗркХрлЗрлирлжрллрлж рк╕рлБркзрлАркорк╛ркВрк╡ркВрк╢рлАркп рк┐ркШрлБркоркдрлА ркпрлБркХрки рлЗ рлА рк╡ркЯркдрлАркирлЛ ркЖрк╢рк░рлЗркдрлНрк░рлАркЬрлЛ ркорк╣ркЯрк╕рлЛ ркмркирлА рк░рк╣рлЗрк╢.рлЗ ркирлЛркВркзрк┐рк╛ркдрлНрк░ ркмрк╛ркмркд ркП ркЫрлЗ ркХрлЗркорк┐ркЯркиркирк╛ рк░рк╛ркЬркХрлАркп рк┐рк┐рлЛркП рк╡ркВрк╢рлАркп рк┐ркШрлБркоркдрлА ркХрлЛркорлНркпрлБркоркиркЯрлАркУркирк╛ ркорк╣ркдрлНркдрлНрк╡ркирлЗ ркиркЬрк░ркЕркВркжрк╛ркЬ ркХркпрлБрлБркВрк╣рлЛрк╡рк╛ркирлБркВрк┐ркг рк╕рк╡рк╡рлЗркП ркЯрк┐рк╖рлНркЯ ркХркпрлБрлБркВркЫрлЗ. рк░рк╛ркЬркХрк╛рк░ркгрлАркУ ркЕркирлЗ ркорлАркоркбркпрк╛ ркдрлЗркоркирлЗркПркХ ркЬрлВркеркирк╛ рк┐рлЛркХрлЛ ркЧркгркдрк╛ ркЖрк╡рлНркпрк╛ ркЫрлЗ. ркЖ рк╕ркорлБркжрк╛ркпрлЛ рк╡ркЪрлНркЪрлЗ ркЯрк┐рк╖рлНркЯ ркЕркирлЗ ркЕркерк╖рк╕ркнрк░ ркдрклрк╛рк╡ркд рк╣рлЛрк╡рк╛ркерлА ркмрлАркирк╢рлНрк╡рлЗркд ркорк┐ркоркЯрк╢рк░рлЛркирк╛ ркорк╡ркорк╡ркз рк░рк╛ркЬркХрлАркп ркоркдрлЛ ркЕркирлЗркоркЪркВркдрк╛ рк┐рк░ ркзрлНркпрк╛рки ркЖрк┐рк╡рк╛ркирлА ркЬрк░рлБркорк░ркпрк╛ркд рк┐рк░ рк╕рк╡рк╡рлЗркорк╛ркВркнрк╛рк░ ркорлВркХрк╛ркпрлЛ ркЫрлЗ. ркЖркЬрлЗркпрлБркХрки рлЗ рлА рк╡ркЯркдрлАркирк╛ рлзрлк ркЯркХрк╛ ркЕркерк╡рк╛ ркЖрка ркоркоркорк┐ркпрки рк┐рлЛркХрлЛ рк╡ркВрк╢рлАркп рк┐ркШрлБркоркдрлАркирк╛ ркЫрлЗ. ркпрлБркХркорлЗ рк╛ркВрк╕рлМркерлА ркорлЛркЯрлБрк┐ркШрлБркоркдрлА ркЬрлВрке ркнрк╛рк░ркдрлАркпрлЛркирлБркВркЫрлЗ. рк╡ркЯркдрлАркирк╛ рли.рлл ркЯркХрк╛ ркПркЯрк┐рлЗ ркХрлЗ рлз,рлкрлзрли,рлпрллрло рк┐рлЛркХрлЛ ркнрк╛рк░ркдрлАркп ркЫрлЗ. ркнрк╛рк░ркдркирлА ркмрк╣рк╛рк░ рк┐рк╢рлНркЪркЪркорлА ркорк╡рк╢рлНрк╡ркорк╛ркВ ркпрлБркПрк╕ рк┐ркЫрлА ркмрлАркЬрк╛ ркХрлНрк░ркорлЗ ркнрк╛рк░ркдрлАркп рк╡ркЯркдрлАркирлЛ рк╕рлМркерлА ркорлЛркЯрлЛ ркорк╣ркЯрк╕рлЛ ркпрлБркХркорлЗ рк╛ркВрк╡рк╕рлЗркЫрлЗ. ркпрлБркХркорлЗ рк╛ркВрлпрлорлп, рлмрлирло ркмрлНрк┐рлЗркХ ркЖркорк┐ркХркирлНрк╕ ркЫрлЗркЕркирлЗркорлБркЦрлНркп ркПркХрлЗркбркорлЗркоркХ ркЕркнрлНркпрк╛рк╕рлЛ ркЕркирлЗркУркХрклрк╕ рклрлЛрк░ ркирлЗрк╢ркирк┐ ркЯркЯрлЗркЯрк╢рлНрлЗркЯркЯркХрлНрк╕ (ONS)ркирк╛ рк╡ркВрк╢рлАркп рк┐ркШрлБркоркдрлА рк╕ркорлБркжрк╛ркпрлЛркорк╛ркВ ркдрлЗркоркирлА рк╡рлГркорк┐ рк╕рлМркерлА ркЭркбрк┐рлА ркЫрлЗ. ркдрлЗркУ ркбрлЗркЯрк╛ ркЙрк┐ркпрлЛркЧркорк╛ркВрк┐рлЗрк╡рк╛ркпрк╛ ркЫрлЗ. рк╕рлБркирк╛ркХрлЗркХрк╣рлНркпрлБркВркЫрлЗркХрлЗркорк┐ркЯркиркирлЛ ркЪрк╣рлЗрк░рлЛ ркмркжрк┐рк╛ркпрлЛ ркЫрлЗ ркХрлЛркоркирк╡рлЗрк▓рлНркеркирк╛ ркжрлЗрк╢рлЛ ркЕркирлЗ ркдрлЗркирлА ркмрк╣рк╛рк░ркирк╛ ркжрлЗрк╢рлЛркорк╛ркВркерлА ркЖрк╡рлЗ ркЫрлЗ. ркпрлБркХркорлЗ рк╛ркВркЖ ркЕркирлЗ ркЖркЧрк╛ркорлА рлйрлж рк╡рк╖рк╖ рк╕рлБркзрлА ркмркжрк┐рк╛ркдрлЛ рк░рк╣рлЗрк╢.рлЗ рк╡ркВрк╢рлАркп рк┐ркШрлБркоркдрлА рк╕ркорлБркжрк╛ркпрлЛ ркЙрк┐рк░рк╛ркВркд, рлз,рлзрлирлк,рллрлзрлз рк┐рк╛ркХркХркЯркдрк╛ркирлА, рлкрлкрлн,рлирлжрлз ркмрк╛ркВркЧрк┐рк╛ркжрлЗрк╢рлА ркЕркирлЗрллрлпрлк,рлорлирлл ркорк┐ркЯркиркорк╛ркВ ркЕркирлЗ ркЦрк╛рк╕ ркХрк░рлАркирлЗ ркЖркЧрк╛ркорлА ркЪрлВркЯркВ ркгрлАркУркорк╛ркВ ркирлЛркВркзрк┐рк╛ркдрлНрк░ ркнрлВркоркоркХрк╛ ркмрлНрк┐рлЗркХ ркХрлЗрк░ркорлЗркмркпркирлНрк╕ рк╡рк╕рлЗркЫрлЗ. ркнркЬрк╡ркдрк╛ рк░рк╣рлЗрк╢.рлЗ ркЧркд ркжрк╕ркХрк╛ркорк╛ркВрк╢рлНрк╡рлЗркд рк╡ркЯркдрлА рк┐ркЧркнркЧ рк╕рк░ркЦрлА ркЬ рк░рк╣рлА ркЫрлЗ, рк┐рк░ркВркдрлБ ркоркВркЧрк│рк╡рк╛рк░рлЗрккрлНрк░ркорк╕рк┐ ркХрк░рк╛ркпрлЗрк┐рк╛ тАШA Portrait of Modern BritainтАЩркорк╛ркВркоркеркирлНркХ рк┐ркШрлБркоркдрлА рк╡ркЯркдрлА рк┐ркЧркнркЧ ркмркоркгрлА ркеркИ ркЫрлЗ, ркЬрлЗрк╡ркЯркдрлАрк╡рлГркорк┐ркирк╛ рлорлж ркЯркХрк╛ ркЬрлЗркЯрк┐рлА ркЫрлЗ ркЯрлЗркирлНркХ рк┐рлЛркорк┐рк╕рлА ркПркХрлНрк╕ркЪрлЗркирлНркЬркирлЛ ркжрк╛рк╡рлЛ ркЫрлЗркХрлЗркЖркорк┐ркХрки рк╡рк╛рк░рк╕рк╛ рк╕рк╛ркерлЗркирк╛ ркЕрк┐рк╡рк╛ркж ркЕркирлЗ рк╕ркжрлАркирлА ркоркзрлНркпрлЗ ркпрлБркХрки рлЗ рлА рк╡ркЯркдрлАркирлЛ ркдрлНрк░рлАркЬрлЛ ркорк╣ркЯрк╕рлЛ ркмркирк╡рк╛ ркдрк░ркл ркЖркЧрк│ ркорк╕рк╡рк╛ркпркирк╛ ркмрлАркиркЧрлЛрк░рк╛ркВ ркмрк╣рлБркоркдрлА рк┐рлЛркХрлЛ рк┐рлЛркдрк╛ркирлЗ ркорк╛ркдрлНрк░ тАШркорк┐ркоркЯрк╢тАЩ ркдрк░рлАркХрлЗ ркЬ рк╡ркзрк╢рлЗ. ркУрк│ркЦрк╛рк╡рлЗркЫрлЗ, ркЬрлЗрк╡рк╛ркЯркдркорк╡ркХ ркПркХркдрк╛ркирлА ркоркирк╢рк╛ркирлА ркЫрлЗ. ркЧрлЛрк░рк╛ркВ рк┐рлЛркХрлЛ ркЬ рк┐рлЛркдрк╛ркирлЗ рк┐рлЛркорк┐рк╕рлА ркПркХрлНрк╕ркЪрлЗркирлНркЬркирлЗрк╕рк╡рк╡рлЗркорк╛ркВркПрко рк┐ркг ркЬрк╛ркгрк╡рк╛ ркорк│рлНркпрлБркВрк╣ркдрлБркВркХрлЗркорлЛркЯрк╛ ркнрк╛ркЧрлЗ ркИркВрк╢рлНрк▓рк┐рк╢ ркЧркгрк╛рк╡рлЗркЫрлЗ. ркЬрлЛркХрлЗ, ркнрк╛рк░ркдрлАркпрлЛркирлА рк╕рк░ркЦрк╛ркоркгрлАркУ ркмрк╛ркВркЧрк┐рк╛ркжрлЗрк╢рлА рк┐рлЛркХрлЛ рк╡ркВрк╢рлАркп рк┐ркШрлБркоркдрлА рк╕ркорлБркжрк╛ркпрлЛ рк╡ркп ркЕркирлЗрк╕рк╛ркорк╛ркоркЬркХ рк╡ркЧрк╖ркирлЗркзрлНркпрк╛ркиркорк╛ркВрк┐рлАркзрк╛ ркорк╡ркирк╛ рк┐рлЛркдрк╛ркирлА ркУрк│ркЦ ркорк┐ркоркЯрк╢ ркдрк░рлАркХрлЗркЖрк┐рлЗркдрлЗрк╡рлА рк╡ркзрлБрк╢ркХрлНркпркдрк╛ ркЫрлЗ. рк┐рлЗркмрк░ рк┐рк╛ркЯркЯрлАркирлЗркоркЬркмрлВркдрк┐ркгрлЗрк╕ркоркерк╖рки ркХрк░рлЗркЫрлЗ. ркЬрлЛркХрлЗ, ркорк╛ркдрлНрк░ рлп ркЯркХрк╛ рк┐рк╛ркХркХркЯркдрк╛ркирлА ркЖ рк╕рк╡рк╡рлЗрк╡ркзрлБркорк╛ркВркЬркгрк╛рк╡рлЗркЫрлЗркХрлЗркорк┐ркЯркиркорк╛ркВркнрк╛рк░ркдрлАркп рк╕ркорлБркжрк╛ркп рк╕рлМркерлА ркУркЫрк╛ ркЕркирлЗ рло ркЯркХрк╛ ркмрк╛ркВркЧрк┐рк╛ркжрлЗрк╢рлАркУркирлА рк╕рк░ркЦрк╛ркоркгрлАркП рлзрлн ркЯркХрк╛ ркнрк╛рк░ркдрлАркпрлЛ ркмрлЗрк░рлЛркЬркЧрк╛рк░рлА рккрлНрк░ркорк╛ркг рк╕рк╛ркерлЗркпрлБркХрки рлЗ рлА рк╕рк╛ркЙрке ркПркорк╢ркпрки ркХрлЛркорлНркпрлБркоркиркЯрлАркУркорк╛ркВрк╕рлМркерлА ркХркирлНркЭрк╡рк╡рлЗркоркЯрк╡ рк┐рк╛ркЯркЯрлАркирлА ркдрк░рклрлЗркг ркХрк░рлЗркЫрлЗ. рк╡ркзрлБ ркПркХркдрк╛ ркзрк░рк╛рк╡рлЗ ркЫрлЗ. ркЖркирлА рк╕рк╛ркорлЗ, рк┐рк╛ркХркХркЯркдрк╛ркирлА ркЕркирлЗ ркмрк╛ркВркЧрк┐рк╛ркжрлЗрк╢рлА рк▓рлЛркбркбркбрлЛрк▓рк░ рккрлЛрккркЯрлЗркЖ ркЕркВркЧрлЗркЯрлАрккрлНрк┐ркгрлА ркХрк░ркдрк╛ ркЬркгрк╛рк╡рлНркпрлБркВрк╣ркдрлБркВркХрлЗ,тАШркИркВрк╢рлНрк▓рк┐рк╢ рк╕ркорлБркжрк╛ркпрлЛркорк╛ркВркмрлЗрк░рлЛркЬркЧрк╛рк░рлАркирлА рлн ркЯркХрк╛ рк░рк╛рк╖рлНркЯрлНрк░рлАркп рк╕рк░рлЗрк░рк╛рк╢ркерлА ркмркоркгрлА ркмрлЗрк░рлЛркЬркЧрк╛рк░рлА ркУрк│ркЦ ркЬрк╛ркоркд ркЕркерк╡рк╛ рк┐рлЛркХрлЛркирлА ркдрлНрк╡ркЪрк╛ркирк╛ рк░ркВркЧ рк┐рк░ ркЖркзрк╛ркорк░ркд ркиркерлА. ркдрлЗ ркЫрлЗ. рк┐рк╛ркХркХркЯркдрк╛ркирлА рк┐рлБрк░рлБрк╖рлЛркирк╛ ркЖрк╢рк░рлЗрлирлл ркЯркХрк╛ ркЯрлЗркХрлНрк╕рлА ркбрлНрк░рк╛ркИрк╡рк░ ркЫрлЗ, ркЬрлНркпрк╛рк░рлЗрлирлл ркЯркХрк╛ ркорлВрк▓рлНркпрлЛркирк╛ ркЬрлВрке рк┐рк░ ркЖркжрк╛ркорк░ркд ркЫрлЗ, ркЬрлЗркгрлЗркЖ ркжрлЗрк╢ркирлЗркорк╡рк╢рлНрк╡ркирк╛ рк╕рлМркерлА рк╡ркзрлБрк╕ркорк╣рк╖рлНркгрлБ ркмрк╛ркВркЧрк┐рк╛ркжрлЗрк╢рлАркУ рк░рлЗркЯркЯрлЛрк░рк╛ркВркорк╛ркВ ркХрк╛рко ркХрк░рлЗ ркЫрлЗ. ркоркЪркВркдрк╛ркЬркиркХ рк╡рк╛ркд ркП рк┐ркг ркЫрлЗ ркХрлЗ ркЯркерк│рлЛркорк╛ркВркЯркерк╛рки ркЕрк┐рк╛рк╡рлНркпрлБркВркЫрлЗ. ркорк┐ркЯрки ркорк╢рк┐ркг, ркЙркжрлНркпрлЛркЧ, ркЖркЯркерк╛, рк┐ркорк░рк╡рк╛рк░ ркЕркирлЗ ркпрлБркХркорлЗ рк╛ркВрк┐рк╛ркХркХркЯркдрк╛ркирлА ркЕркирлЗркмрк╛ркВркЧрк┐рк╛ркжрлЗрк╢рлА ркЯркдрлНрк░рлАркУркирк╛ркВркдрлНрк░рлАркЬрк╛ ркорк╣ркЯрк╕рк╛ркП ркХркжрлА ркХрк╛рко рк╕ркорлБркжрк╛ркп рккрлНрк░ркдрлНркпрлЗркжрлАркШрк╖ркХрк╛рк┐рлАрки рккрлНрк░ркоркдркмрк┐ркдрк╛ ркзрк░рк╛рк╡рлЗркЫрлЗ, ркЖрк┐ркгрлЗркЙркжрк╛рк░ ркЫрлАркП ркЕркирлЗ ркХркпрлБрлБркВ ркиркерлА. ркЕркнрлНркпрк╛рк╕ркорк╛ркВ ркП рк┐ркг ркЬрк╛ркгрк╡рк╛ ркорк│рлНркпрлБркВ ркЫрлЗ ркХрлЗ рк┐рк╛ркХркХркЯркдрк╛ркирлА ркЕркирлЗ ркХрк╛ркирлВркиркирлБркВ рк┐рк╛рк┐рки ркХрк░ркирк╛рк░рк╛ ркЫрлАркП. ркнрк╛рк░ркдрлАркпрлЛркП ркЬрлНркпрк╛рк░рлЗ ркЯркерк│рк╛ркВркдрк░ ркХрк░рк╡рк╛ ркмрк╛ркВркЧрк┐рк╛ркжрлЗрк╢рлА рк┐ркорк░рк╡рк╛рк░рлЛ ркпрлБркХркорлЗ рк╛ркВрк╕рлМркерлА ркорлЛркЯрк╛ркВркЫрлЗркЕркирлЗрк╕рк░рлЗрк░рк╛рк╢ ркЪрк╛рк░ ркХрлЗркдрлЗркерлА рк╡ркзрлБ ркоркиркгрк╖ркп ркХркпрлЛрк╖ ркдрлНркпрк╛рк░рлЗ ркЖ ркЬ ркЧрлБркгрлЛ ркЕркирлЗ ркорлВрк▓рлНркпрлЛркерлА ркЖркХрк╖рк╛рк╖ркпрк╛ рк╣ркдрк╛. ркЖркерлА, рк╕ркнрлНркп ркзрк░рк╛рк╡рлЗркЫрлЗ. ркЖ ркорлБркжрлНркжрлЛ ркорк┐ркЯркиркорк╛ркВрк╡ркВрк╢рлАркп рк┐ркШрлБркоркдрлА рк╕ркорлБркжрк╛ркпрлЛркирлА ркорк╡ркЯрклрлЛркЯркХ рлирлжрллрлжркорк╛ркВ ркорк┐ркЯрки ркнрк┐рлЗ рк╡ркзрлБ рк╡рлИркорк╡ркзрлНркпрк╕ркнрк░ рк░рк╛рк╖рлНркЯрлНрк░ ркжрлЗркЦрк╛рк╢рлЗ, рк┐рк░ркВркдрлБ ркЬрлНркпрк╛ркВ рк╕рлБркзрлА рк╡рлГркорк┐ркорк╛ркВркоркиркгрк╛рк╖ркпркХ рк┐ркорк░ркмрк│ ркЫрлЗ. ркЖрк┐ркгрлЗркорк┐ркЯркиркирк╛ ркорлВрк▓рлНркпрлЛркирлЗркЬрк╛рк│рк╡рлА рк░рк╛ркЦрлАрк╢рлБркВркдрлНркпрк╛ рк╕рлБркзрлА рк┐ркЪркЪрк╛ркжркнрлВркирлЗркзрлНркпрк╛ркиркорк╛ркВ ркЖ рк╕рк╡рк╡рлЗ ркнрк╛рк░ркдрлАркп ркорлВрк│ркирк╛ рк╕ркВрк╢рлЛркзркХрлЛ рк╡рк░рк╢рлА рк╕рлБркирк╛ркХ ркЕркирлЗ рк╕рк╛рк░ркерк╛ рк┐рлАркзрк╛ркВ ркорк╕рк╡рк╛ркп ркХрлЛркИ рк┐ркг рк╕рклрк│ркдрк╛ рккрлНрк░рк╛рккрлНркд ркХрк░рлА рк╢ркХрлЗ ркдрлЗрк╡рк╛ ркжрлЗрк╢ркорк╛ркВ рк░рк╣рлЗрк╡рк╛ рк░рк╛ркЬрлЗрк╢рлНрк╡рк░рки ркжрлНрк╡рк╛рк░рк╛ рк╕ркВрк┐рк╛ркоркжркд ркХрк░рк╛ркпрлЛ ркЫрлЗ, ркЬрлЗркорк╛ркВрк╕рлЗркирлНрк╕рк╕, ркУркорк┐ркоркиркпрки рк┐рлЛрк▓рлНрк╕, ркИркЪрлНркЫркирк╛рк░рк╛ ркорк╛ркЯрлЗркдрлЗркПркХ рккрлНрк░ркдрлАркХ ркмркирлА рк░рк╣рлЗрк╢.рлЗтАЩ

 

 

+

'!/ :/&

-

1 2"(( 23

.  ;!  &  "" < %

=7&% >

      

4*3-15643*--789 "+ 1% ' 

'

+2,

 "3 

+2

+2 

 "

+22/ 

 "

 "

 "

+,2

% !& % '   !"#

." / ' ()*$  - + - +0 - +, $%&'()*(%-, $%&'(.*(/"0, $%&'()*(+ ,

  ! "! #$

 

  

 

   


4

10th May 2014 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

ભારતીય હાઈ કસમશન ભારતીયોનેકચરો િમજિાનુંબંધ કરે સિટનની પાલાામેન્ટમાંતા. ૮ના રોજ કેરીની

લંડનમાં ભારતીય હાઈ કબમશનના કેટલાક અબધકારી અને કમષિારીઅો દ્વારા ભારતીય મૂળના બિટીશ નાગરીકો તેમજ ભારતથી નોકરી માટે તેમજ બવદ્યાભ્યાસ માટે આવેલા લોકો સાથે કરાતા તોછડાઇભયાષ વતષન સામે વષોષથી ઉગ્ર રોષ પ્રવતષે છે તે જગજાહેર છે. આવા વતષનથી ત્રાસેલા આઈટી પ્રોફેશનલ અરુણ અશોકને અોનલાઇન પીટીશન કરી આવા તુંડમીજાજી અબધકારીઅોની શાન ઠેકાણે લાવવાનું કામ કયુું છે. મંગળવાર તા. ૬ મે, ૨૦૧૪ના સાંજના ૬-૦૦ સુધીમાં કુલ ૨,૫૫૪ સહીઅો થઇ િૂકી છે. વેિસાઇટ િેન્જ.ઓઆરજી પર અરુણે 'ભારતીયોને કિરો સમજવાનું િંધ કરો' બશષષક હેઠળ પીટીશન લોંિ કરી છે. જેમાં તેણે ભારતીય હાઇકબમશન ખાતે કામ અથષે જતા લોકોને પડતી તકલીફોને વાિા આપી કહેવામાં આવ્યું છે કે, ભારતીયોને હવે કિરો સમજવાનું િંધ કરવામાં આવે. અરુણ અશોકનને પોતાનાં િે મબહનાના િાળકના જન્મની નોંધણી વખતે કડવો અનુભવ થયો હતો. વેિસાઈટ પર લખેલા િધા જ દથતાવેજો મારી પાસે હતા. લાઈનમાં િાર કલાક ઊભા રહીને રાહ

આયાત પરના પ્રસતબંધ સિશેચચાાથશે

જોયા પછી હું કાઉન્ટર પર પહોંચ્યો તો મને કહેવામાં આવ્યું કે વેિસાઈટ પર ખોટા દથતાવેજો લખ્યા હતા અને મારે જાતે જ સાિા દથતાવેજો બવશે જાણીને નોંધણી માટે આવવું એવું કહેવામાં આવ્યું હતુ.ં બિટન સ્થથત ભારતીય હાઇકબમશન ભારતના સૌથી મોટાં અને સૌથી જૂનાં બવદેશી બમશનોમાંનું એક છે. પરંતુ સેવાના નામે મીંડુ હોવાની લોકોની વષોષથી ફબરયાદ છે. એક મુલાકાત દરબમયાન ભારતીય હાઇકબમશ્નનરે અમારા પ્રબતબનબધ સમક્ષ આ અંગે તેઅો પગલા લેનાર હોવાનું જણાવ્યું હતુ.ં https://www.change.org/enGB/petitions/indian-high-commission-london-stop-treating-in dians-like-garbage

યુરોબપયન યુબનયને ભારતમાંથી કેરીની આયાત પર મૂકેલા પ્રબતિંધ બવશે બિટનની પાલાષમેન્ટમાં આવતા સપ્તાહે તા. ૮મી મે'ની સાંજે છ વાગ્યાથી િિાષ થશે. એમપી કીથ વાઝે જણાવ્યું હતું કે થપીકરે આ િિાષ માટે મંજરૂ ી આપી દીધી છે. િીજી તરફ આ પ્રબતિંધના કારણે હવે ભારતીયોને વધુ સથતા દરે સારી ગુણવત્તાની કેરીઅો ખાવા મળશે. એક અંદાજ મુજિ ૮૩ પેન્સ પ્રબત કેરીનો ભાવ

મુિ ં ઇમાં હવે ૫૦ પેન્સ થઇ જશે. અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે બિટનમાં ૧૬ બમબલયન કેરીઅો ખવાય છે. અલ્ફોન્ઝો કેરીઅો પર પહેલી મેથી અમલમાં આવેલો પ્રબતિંધ બડસેમ્િર ૨૦૧૫ સુધીનો છે. િીજી તરફ યુરોપમાં ભારતીય કેરી અને શાક-ભાજીની આયાત પર પ્રબતિંધ લગાવવા મુદ્દે ભારતે શુક્રવારે સખત વલણ અપનાવ્યું છે. વાબણજ્ય અને ઉદ્યોગ પ્રધાન આનંદ શમાષએ જણાવ્યું હતું કે જો

૧૦ િષાના છોકરાએ બળાત્કાર કયોા

નોથષ વેલ્સમાં આવેલી પ્રાથબમક શાળાના ટોયલેટમાં પોતાની સાથે ભણતી બવદ્યાથથીની પર િળાત્કાર કરનાર ૧૦ વષષના છોકરાએ િળાત્કાર પહેલા ઇન્ટરનેટ પર બિભત્સ કફલ્મ જોઇ હોવાની કિુલાત કરી હતી. ફીલ્મ જોયા િાદ તેણે છોકરી પર તેનો અખતરો કયોષ હતો તેમ જણાવ્યું હતું.

કુતરો શોધિા હેસલકોપ્ટર?

લેક બડસ્થિક્ટમાં િાલવા માટે ગયેલા લુઇસ બ્લીથ અને ગેરી લી નામના દંપત્તીનો કુતરો ખોવાઇ જતા તેને શોધવા માટે તેમણે હેલીકોપ્ટર ભાડે કરવા 'સોશ્યલ બમડીયા' ઉપર અપીલ કરી હતી. તમે નબહં માનો, પણ તેમના બમત્રો - પબરબિતોએ કુલ ૧,૦૦૦નું ભંડોળ આ માટે આપ્યું હતું. આશ્િયષની વાત એ છે કે કુતરો ખોવાયો હતો ત્યાંથી માત્ર ૩૦૦ ફીટ દૂરથી જ મળી આવ્યો હતો.

દારૂ પીિાનુંઘટતા સહંિા ઘટી

ઇંગ્લેન્ડ અને વેલ્સમાં મધરાત સુધી દારૂ પીવાના પ્રમાણ તેમજ દારૂના ભાવમાં વધારો થવાના કારણે બહંસાના િનાવમાં ઘાયલ થઇને હોસ્થપટલ જવાની ઘટનાઅોમાં ગયા વષષે ૧૨ ટકાનો ઘટાડો થયો હોવાનું એક સવષેમાં િહાર આવ્યું છે.

સિટીશ યુિાનોનેનોકરી ન મળિાનુંકારણ સશક્ષણનુંસ્તર અોછું

14 June 6 July 14

વડાપ્રધાન ડેબવડ કેમરને હટટફોડટશાયરના બરકમન્સવથષ ખાતે િાંધકામ ક્ષેત્રની કંપની 'થકાન્થકા'માં સંિોધન કરતાં જણાવ્યું હતું કે બિટીશ યુવાનોને નોકરી ન મળવાનું કારણ કોલેજ થતરે ઇંગ્લીશ અને ગબણતમાં બશક્ષણનું થતર 'િેઝીક' કરતાં પણ અોછું હોવાનું છે. ઘણા યુવાનો ખૂિજ અોછી આવડત સાથે કોલેજ છોડે છે જેના કારણે તેમની નોકરી યુરોપના અન્ય દેશોના યુવાનોને મળે છે.

Ahmedabad Mumbai Delhi Bangalore Goa

fr £75 fr £65 fr £65 fr £75 fr £75

Package Tours to Kerala-God’s own country available

Only few seats available

We Guarantee Dealership Quality Without Premium Prices

email. info@sapphireautos.co.uk web. www.sapphireautos.co.uk

Fully protected Atol bonded. Special baggage allowance 46k

APPPOINTED TRAVEL AGENT

હાઉસિંગ બજારમાં ભારેતેજી

લંડનઃ બિટનના સૌથી મોટા મકાન બિલ્ડરોમાં થથાન ધરાવતા ટેલર બવમ્પીના ઘરની કકંમતો ગયા વષષમાં ૨૨ ટકા વધી ગઈ છે. આનાથી હાઉબસંગ િજાર ભારે તેજીમાં આવ્યાની બિંતા સજાષઈ છે. ટેલર બવમ્પી બનબમષત ઘરની કકંમત ગયા વષષે આ સમયે £૨૦૪,૮૦૦ હતી જે વધીને £૨૪૮,૯૦૦ થઈ છે. લંડનના વધુ સમૃદ્ધ પરાં કેમડન અને વેથટબમન્થટરમાં મકાનોની કકંમત વધતી જ જાય છે. સમગ્ર યુકેમાં મકાનોની સરેરાશ કકંમત વધીને ૯.૧ ટકા થઈ છે, જે જાન્યુઆરીમાં ૬.૮ ટકા હતી. ઈકોનોબમક્સ કેબપટલ કન્સલ્ટન્સીની એવી ધારણા છે કે લંડનમાં આ વષષે મકાનોની કકંમત વધુ ૧૬ ટકા વધશે, જ્યારે રાષ્ટ્રવ્યાપી કકંમતો ૮ ટકા વધવાની આગાહી છે.

Special fares to INDIA on

All fares are excluding taxes

Many more destinations and airlines available.

યુરોપીયન સંઘ (ઇયુ) આ પ્રબતિંધ નબહ હટાવે તો ભારત આ મુદ્દાને બવશ્વ વ્યાપાર સંગઠન (ડિલ્યુટીઓ)માં ઉઠાવી શકે છે. જોકે તેમણે આશા વ્યક્ત કરી છે કે ભારત અને ઇયુની વચ્ચે મજિૂત આબથષક ભાગીદારીને ધ્યાનમાં રાખીને ૨૮ દેશોનો આ સમૂહ યોગ્ય બવિાર કરશે અને ઉતાવળમાં કોઇ એવી સ્થથબત નહીં ઊભી કરે જેના કારણે આપણે ડિલ્યુટીઓમાં જવું પડે.

Tel: 0208 548 8090

Email: info@travelviewuk.co.uk

Special Fares available on Jet Airways and BA We do visas to India, Dubai and China BOOK ONLINE WITH 56, Plashet Road, London E13 0RQ www.travelviewuk.co.uk Tel: 020 8548 8090 Mercedes Benz Servicing & Repairs MOT’s while you wait Full Diagnostics Genuine Parts & Lubricants

Ĭ╙¾® ÃЦ»Цઇ ¸╙Â↓¬Ъ ç´щä¹Ц»Ъçª Â╙¾↓Â, MOT ¯°Ц અ×¹ ºЪ´щºỲ¢ ¸Цªъ·ºђÂЦ´ЦĦ ³Ц¸... ÂщµЦ¹º અђªђ

Sapphire Autos Lexus House, Rosslyn Crescent, Harrow HA1 2RZ

020 8427 8779 CALL TODAY

of % 50 lership Up

to

dea rices p

f


દિટન

10th May 2014 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

કોમ્પ્યુટર ગરબડથી એરપોર્સસમાં બોબી ગ્રેવાલ કન્યાકુમારીથી ઈદમગ્રેશન દવલંબ અનેઅરાજકતા દિલ્હી સુધી પિયાત્રા કરશે

લંડનઃ કોમ્પ્યુટર વ્યવસ્થાની ગરબડના કારણે એ ર લા ઈ ન ના પે સે ન્ જ રો એ ઈ ટમ ગ્રે શ ન માં થી પસાર થવા લાંબી લાઈનોમાં ચાર કલાક જેટલો સમય ગાળવો પડ્યો હતો તે ઘટનાની તપાસ અટધકારીઓ કરી રહ્યાં છે. કોમ્પ્યુટર વ્યવસ્થાની ગરબડના પટરણામે પાસપોટટ કન્ટ્રોલના સ્ટાિે જ પેસેન્જરની ઓળખને પ્રમાટણત કરવી પડતી હતી અને દેશના સૌથી વ્યસ્ત એરપોટ્સયમાં અરાજકતા સજાયવા સાથે ભારે ટવલંબ અને ટહંસાની ઘટના પણ નોંધાઈ હતી.

અને સીક્યુટરટી જેમ્સ ટમટનસ્ટર િોકેનશાયરે આ ટવલંબ અને અરાજકતા માટે માિી માગી હતી. તેમણે કહ્યું હતું કે ‘સીક્યુટરટી અમારી પ્રાથટમકતા છે. મેં હીથ્રો એરપોટટની મુલાકાત લીધી હતી અને ટેકટનકલ સ્ટાિને તેમાંથી શીખવા જણાવ્યું હતું.’ કોમન્સની હોમ એિેસય સીલેક્ટ કટમટીના ચેરમેન અને લેબર પાટથીના સાંસદ કકથ વાઝે જણાવ્યું હતું કે કોમ્પ્યુટર વ્યવસ્થાની ટનષ્િળતા દરટમયાન સીક્યુટરટીને પણ સહન કરવુ પડ્યું હોવાની શક્યતા છે.

5

ઈટમગ્રેશન

લંડનઃ યુકક્ેથથિ ભષરિીય ઈક્ડડયષ એસોતસયેશનનષ બોબી ગ્રેવાલ ‘Save Chil- વષતષાક વૈશષખી તડનરમષંિેમણે dren International’ ચેતરટી કહ્યુંહિુંકે, ‘આ પિયષત્રષ સષથે સંથથષ મષટે ૧.૫ તમતલયન હું ભષરિની સંપણ ૂ ા િિતિણષ પષઉડડનું ભંડોળ એકત્ર કરવષ પૂરી કરીશ.’ િેમની સષથે એક કડયષકુમષરીથી તિલ્હી સુધીનું સપોટટ વષહન રહેશે અને ૪,૧૬૦ કકલોમીટરનું અંિર મેનજ ે ર, ડ્રષઈવર, ચષલિષ કષપવષનું ફીતઝઓથેરષતપથટ અને શેફ મહષઅતભયષન હષથ ધરવષનષ સષથેની ટીમ પણ રહેશ.ે િેમણે છે. ૭૯ વષાનષ ગ્રેવષલ પહેલી ૨૦૦૮મષં એતડનબરષની તડસેમ્બરથી કડયષકુમષરીથી થકોતટશ પષલષામડેટથી લંડનની પિયષત્રષનો આરંભ કરશે અને પષલષામડેટ સુધી પિયષત્રષ કરીને પષંચ મતહનષ પછી ૩૦ એતિલ, ચેતરટી મષટે £૨૫૦,૦૦૦નું ૨૦૧૫નષ તિવસે તિલ્હી ભંડોળ એકત્ર કયુુંહિુ.ં ભષરિીય હષઈ કતમશનમષં પહોંચવષની યોજનષ ધરષવેછે. ેન ૨૦૦૧થી ઈક્ડડયષ તમતનથટર ફોર કો-ઓતડટનશ એસોતસયેશનનષ ચેરમેન રહેલષ એસ.એસ. નસધુએ ભષરિીય ગ્રેવષલે અગષઉ ઉત્સવોની ઊજવણી કરિષ અને લંડનઃ ઈષષાળુ પતિ ૧૯૮૯મષં તનમાલ બોબી કડયષકુ મ ષરીથી અમૃિસર ચેતરટી મષટે ભંડોળ એકત્ર નનમમલ નિલ પર તગલ સષથે થયષં િે બીનતનવષસી િેની ૪૮ વષષીય પત્ની અગષઉ િેનો ૧૯૮૨- સુધીની પિયષત્રષ કરી હિી અને કરવષનષ ચે ત રટી મષટે £૧૦૦,૦૦૦થી ભષરિીયોનષ િયષસોની િશંસષ રોઝમેરી નિલની ૧૯૮૬નષ ગષળષમષં ગયષ વષાની ૨૦ એડડ્ર્યુકૂપર સષથેપણ વધુ ભંડોળ એકત્ર કયુું હિુ.ં કરી હિી. જુલષઈએ હત્યષ લગ્નસંબધં હિો. પાઉન્ડ મજબૂત થતાંપયયટકોનેલહેર કરવષનષ આરોપની તનમાલને શંકષ જિષ લંડનઃ ટિટનવાસીઓ માટે હતા. પોસ્ટ ઓકિસના ટ્રાવેલ સુનષવણી તિથટલ ક્રષઉન કોટટ િેણે ખષનગી ડીટેક્ટટવ્સ રોકી યુએસની મુલાકાત લેવાનો સૌથી મનીના એન્ડ્ર્યુ િાઉને જણાવ્યું હતું સમિ ચષલી રહી છે. રોઝમેરી િેની કષરમષં જાસૂસીનષ સારો સમય ચાલી રહ્યો છે. પાઉન્ડ કે,‘ યુકે પયયટકો માટે યુએસનો િેનષ પૂવા પતિ એન્ડ્ર્યુ કૂપર ઉપકરણો લગષવ્યષં હિષં. તગલે સામે ડોલરની કકંમત ઘટવાથી પ્રવાસ કરવાનો સૌથી સારો સમય પયયટકોને સારો લાભ થયો છે, છે. ગયા વષયની સરખામણીએ સષથે પણ સંબધં ધરષવિી મષનવવધનષ ગુનષની કબૂલષિ ૨૦૦૯ પછી ડોલર સામે પાઉન્ડ પાઉન્ડ ૧૦ ટકા વધુ મજબૂત બન્યો હોવષનુંજાણ્યષ પછી ૪૯ વષાનષ કરી હિી, પરંિુ હત્યષનો સૌથી મજબૂત બન્યો છે. અત્યારે છે અને ૨૦૦૯ની સરખામણીએ ૨૦ તનમાલે ધષિુનષ ડમ્બબેલથી ઈનકષર કયોા હિો. િેણે ટિટટશ પયયટકોને ૫૦૦ પાઉન્ટને ટકા મજબૂત છે. પાઉન્ડ ડોલર હુમલો કરી િેનું મષથુ ફોડી આવેશમષં આવી આ કૃત્ય કયુા વટાવતાં તેની સામે આશરે $૮૨૫ સામે પાંચ વષયની સૌથી વધુ મળે છે, જે ૨૦૧૩માં $૭૨૯ મળતા ઊંચાઈએ છે.’ નષખ્યું હિુ.ં રોઝમેરીનષ લગ્ન હોવષનુંજણષવ્યુંહિુ.ં

એફેરની શંકાએ પત્નીની હત્યા

શીખ કેલન્ે ડરમાંસૌથી પવિત્ર વિિસ િૈશાખી પિયની ઊજિણી લંડનના ટ્રફાલ્ગર સ્ક્વેરમાંકરિામાંઆિી હતી. લંડનના મેયર દ્વારા આયોવજત મફત ઊજિણી કાયયક્રમમાંહજારો લોકોએ હાજરી આપી હતી. ક્લાવસકલ અનેભાંગડા નૃત્યથી માંડી એવશયન બજારમાંખરીિી કરિાની મોજ અનેવિવિધ શાકાહારી િાનગીઓનો આસ્િાિ માણતાં લોકો ચોતરફ નજરેપડતાંહતાં. એવશયન લગ્નશૈલી અનેપંજાબી પશ્ચાિભૂમાંતસિીરો પડાિિી પણ એક વિવશષ્ઠ તક હતી. ટ્રફાલ્ગર સ્ક્વેરમાંબાળકોની પ્રવૃવિઓ, િાતાયકથન, મેંિીની કલા, બોલીિૂડના ગીતો-નૃત્યો અનેપંજાબી ઢોલની સંગત વનહાળિા મળી હતી. લંડનના મેયર બોવરસ જહોન્સનેસમગ્ર વિશ્વના શીખો માટેિૈશાખી આનંિનુંપિય હોિાનુંકહી તમામનેઅવભનંિન પાઠવ્યા હતા. તેમણેકહ્યુ હતુકેશીખ ધમયતમામ સંસ્કૃવત અનેજાવતના લોકોનેસન્માન અનેઉિારતાનો સંિશ ે શીખિેછે. ભાંગડા લેજન્ડ જસ્સી વસધુ, પંજાબી રોકસ્ટાર જગ્ગી ડી, અપના સંગીત, પીબીએન ટીમ, હીરા ગ્રુપ, િલ્ડડમ્યુવિક સ્ટાર સોવનયા પાનેસર સવહતના કળાકારો અનેજૂથોએ ગીત-સંગીત-નૃત્યની રમિટ જમાિી હતી. (તસિીર સૌજન્યઃ બેન િૂમફફલ્ડ)

• ગ્રામર સ્કૂલોમાં ગરીબ વિદ્યાથથીઓને પ્રિેશમાં પ્રાથવમકતાઃ ઈંગ્લેન્ડની અડધાથી વધુ પસંદગીની સરકારી શાળાઓમાં ગરીબ ટવદ્યાથથીઓની તરિેણ કરતી પ્રવેશનીટતઓ દાખલ કરાશે તેવી જાહેરાત ધ ગ્રામર સ્કૂલ્સ હેડ્સ એસોટસયેશન દ્વારા કરવામાં આવી છે. અડધાથી વધુ સરકારી શાળાઓમાં વંટચત વગયના ટવદ્યાથથીઓને પ્રવેશમાં પ્રાથટમકતા આપવાની નીટતથી મધ્યમ વગયના પેરન્ટ્સને તેમના સંતાનોને પ્રવેશ અપાવવા બાબતે ટચંતા સજાયઈ છે.

• વિટન સ્કાઇપ દ્વારા ભારતીય ડોક્ટરોની ભરતી કરશેઃ ટિટન ડોક્ટરની ઓછી સંખ્યા હોવાનાં સંકટને ટાળવા ભારતથી ૫૦ ડોક્ટરની ભરતી કરવા ટવચારી રહ્યું છે. સ્વાસ્થ્ય ટવભાગે જણાવ્યા મુજબ તબીબોની ભરતી માટે સ્કાઇપનાં માધ્યમથી વીટડયો દ્વારા વાતચીત કરાશે. સ્કાઇપ દ્વારા ઓનલાઈન ઇન્ટરવ્યૂના આધારે તેમની પસંદગી થશે. સ્વાસ્થ્ય ટવભાગ દ્વારા નવી ટદલ્હીમાં રોજગાર કેન્દ્ર સ્થપાયું છે અને હાલમાં ૧૫૦ ભારતીય ડોક્ટરોની અરજી પર ટવચારણા ચાલે છે.


6

લેસ્ટર-બડમિંગહામ

નકલી ડિઝાઈનર વસ્ત્રો બનાવવા બદલ ત્રણ ભારતીયનેજેલ

િેસ્ટોિાંમાશલકને £૧૦,૦૦૦નો દંડ

બશમિંગહામઃ વોિવૂડ હીથ ખાતે શડટસી શિકનની ફ્રેટિાઈઝ લેસ્ટિઃ યુકમ ે ાં આંત િિાષ્ટ્રીય ધિાવતા ટેક-અવે િેપટોિાંમાં બ્રાટડ્સના નામ પવચ્છતાના અભાવ અને હેઠળ બનાવટી ભેળસેળના કાિણે ૪૩ વષષીય શડ ઝા ઈ ન િ માશલક નશદમ હુસેનને વપત્રોનુંઉત્પાદન કુલદીપ શસંહ શિંદેિપાલ શસંહ અનેસિબશજત શસંહ £૧૦,૦૦૦નો દંડ થયો હતો. કિવા બદલ ભાિતીય શપતા ત્રણે અપિાધીએ ઓટટોબિ હુસેનને આઉટલેટ બંધ અનેપુત્રોનેલેપટિ ક્રાઉન કોટેટ ૨૦૧૦થી ઓગપટ ૨૦૧૧ સુધી જેલની સજા ફિમાવી છે. ૧૯૯૪ના ટ્રેડ માકક એટટ કિવાની ફિજ પડી હતી. તેણે કંપનીના શડિેટટિ અને મુખ્ય હેઠળના ગુના પવીકાયાષ હતા. બશમિંગહામ મેશજપટ્રેટ કોટટ અપિાધી કુલદીપ શસંહને ૨૩ આ પછી તેમની ફેટટિીનો સમક્ષ જણાવ્યુંહતુંકેતેના ફોિ પટાિ હાઈશજન િેશટંગ િદ મશહનાની જેલની સજા સાથે આગમાંનાિ થયો હતો. લેપટિ શસટી કાઉસ્ટસલ કિાયા હતા અને ગયા વષષે પાંિ વષષ સુધી કંપનીની પટાટડડ્સષ વતી ફેબ્રઆ ુ િીમાં િેપટોિાં બંધ શડિેટટિશિપ ધિાવવા સામે ટ્રેશડંગ નાઓમી થવાથી ધંધાને સહન કિવું િશતબંધ લાદ્યો છે. કુલદીપના િોસીટયુટિ શપતા શિંદિે પાલ શસંહ અને શગલશિસ્ટે કહ્યું હતું કે આ પડ્યું હતુ.ં કોટેટ હુસેનને તેણે ભાઈ સિબશજત શસંહને૧૧-૧૧ શબઝનેસ દેખાવનો જ હતો, કબૂલલ ે ાં પાંિ ગુનામાં દિએક મશહનાની જેલની સજા થઈ છે. જેની પાછળ મોટા પાયે માટે £૨,૦૦૦ના દંડ તેમ જ લેપટિ ક્રાઉન કોટટ સમક્ષ બનાવટનું ઓપિેિન િાલતું ખિષના £૧,૧૩૭ તથા £૧૨૦ િજૂઆત કિાઈ હતી કે કુલી હતુ.ં અશડડાસ, નાઈકે, હ્યુગો શવસ્ટટમ સિિાજષ િૂકવવા પક્રીન શિસ્ટટંગ શલશમટેડ દ્વાિા બોસ, લાકોપટે અને શડઝલ મોટા પાયે આ કામગીિી સશહત ૨૭ બ્રાટડ નેમ્સ ધિાવતાં આદેિ કયોષ હતો. શડટસી િલાવાતી હતી. અને લાખો ૧૦૦,૦૦૦થી વધુબનાવટી ટી- શિકનના િસોડામાં પગ ધોતાં પાઉટડની કકંમતના બનાવટી િર્સષ, હૂડેડ ટોપ્સ અનેટ્રેકસૂટ માણસનેજોઈનેઅખબાિ દ્વાિા પદાષફાિ કિાયો હતો. વપત્રો તૈયાિ કિાતાં હતાં. આ બોટોમ્સ જપ્ત કિાયાંહતાં.

HOLIDAYS LTD. BABA Experience the world of Baba Holidays

AIR HOLIDAYS - With Vegetarian Meals

6178

Far East with Hongkong 27th July, 7th September, 9th November, Far East visiting BangKok, Pattaya, Singapore & Malaysia 30th July, 10th Sept.,12th Nov Srilanka Special Ramayana Trek 16th Nov - Srilanka+Kerala 9th December China + HKG 7th June, 1st September Vietnam+Cambodia 11th October Bali+Java+Sumatra 6th November Turkey 11 June, 21st July, 1st September Cyprus 23rd July, 17th September Australia + Newzealand+Fiji Depart: 7th November. £4975 visiting MELBOURNE, CAIRNS, SYDNEY, CHRISTCHURCH, AUCKLAND, MT COOK AREA, QUEENS TOWN, FRANCE JOSEF. South Africa+Mauritious 16th November East Africa visiting Kenya+Uganda+Tanzania with Zanzibar 2nd September Japan + South Korea Depart 1 September 2014 - £3999 Grand Tour of Morroco 9 days, 26th April Portugal Tour - 11 May 2014 - 8 Days - £649 Spain by Air – 8 days – Departing on 11 Jun - £599.

COACH HOLIDAYS

Paris with Disney Land 3 days 24th May, 14th June, 12th July, 19th July, 23rd August Paris with Disney Land 4 days 22nd August Isle of Wight 21st June, 11th July, 23rd August, 12th September Switzerland 12th July, 19th July and 22nd August. Eastbourne 27th June, 29th Aug Italy 19-July Scotland 3 days - 21st June, 25th July, 23rd August, 12th September Mini Europe 9 days 19th July 2014 visiting Amsterdam, Brussels, Koblenz, heidelberg, Innsbruck, Switzerland, Paris and Oostende. Dublin 5 days 4th July, 27th August £405 Austria 7 day 2nd August £499

CRUISE

Southern Caribbean 14 days 19th November with Sai Katha from £1499 Alaska Cruise with Rocky Mountains - Depart - 4 Jun 2014 - from £2400 Amazon Cruise in Christmas: 21st December Return: 31/12/14

PICK UP ALSO POSSIBLE FROM LUTON, EDGWERE NORTH LONDON, NEWBURY PARK STATION EAST LONDON

Tel: 0116 266 2481

E-mail: info@babaholidays.com www.babaholidays.com 145 Melton Road Leicester, LE4 6QS

10th May 2014 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

યુવાન પાઈલટ પર સશસ્ત્ર હુમલા બદલ ચાર વ્યડિનેજેલ

શિઝવાન જહાંગીિ બલાલ હારુન

બહમિંગહામઃ મોઝલીના ૨૮ વષષના યુવાન ટ્રેઈની પાઈલટ ઝાહહદ ખાનના માથેગન ધરી અપહરણ અને£૨૫૦,૦૦૦ની કિંમતની રોલ્સ-રોયસ િારની ચોરી તથા બાન માગવાના સંદભભે બમમિંગહામ ક્રાઉન િોટેે તેના મમત્ર હિઝવાન જહાંગીિ સમહત ચાર વ્યમિને િુલ ૪૧ વષષની જેલની સજા િરી હતી. ઝામહદે રોલ્સ-રોયસ િાર ખરીદી તેજ મદવસેતેજહાંગીર નેિાર બતાવવા ગયો હતો. તે સ્થળેજહાંગીર સાથેઅન્ય ત્રણ વ્યમિ પણ હતી. ઝામહદ

શલયાકત હુસેન ઈમિાન અિિફ

ખાનના િહેવા મુજબ તેની આંખે પાટા બાંધી સાત િલાિ સુધી પિડી રખાયો હતો. આ પછી તેને£૧૦,૦૦૦ની રોિડ અને મોંઘી ઘમડયાળોનો સંગ્રહ આપી દેવા તેના પમરવારજનોને િહેવાની ફરજ પડાઈ હતી. બમમિંગહામ ક્રાઉન િોટેે બ્લેિમેઈલ અને ગેરિાનૂની શસ્ત્રોના ગુનામાં મરઝવાન જહાંગીર અનેબલાલ હારુનને અનુક્રમે૧૩ વષષઅને૧૨ વષષ તથા હલયાકત હુસેન અને ઈમિાન અશિફને૮-૮ વષષની જેલની સજા ફરમાવી હતી.

એશિયન પશિવાિ પિ િેસ્ટોિાંનજીક હુમલો

બશમિંગહામઃએશિયન મૂળના એકાઉટટટટ ૨૩ વષષીય પ્રીત પાનેસિ અને તેના પશિવાિ પિ હુમલો થતા તેમને ગંભીિ ઈજા થઈ હતી. હેગલી િોડ, એજબાપટન ખાતે અકબિ િેપટોિાંના કાિ પાકકિંગમાંસાત વ્યશિની ગેટગ દ્વાિા બેઝબોલ બેટ અને ટાયિના લોખંડથી હુમલો કિાયા પછી તેની આંખના ડોળાનેઈજા થઈ હતી. પાનેસિના શમત્ર જગદીપ શસિાના પગની ઢાંકણી પિ માિ વાગતા તેને પણ ક્વીન એશલઝાબેથ હોસ્પપટલમાં દાખલ કિાયો હતો. િીતના ૨૯ વષષીય મોટાભાઈ હિદીપ પાનેસિ તેમની પત્ની િેલી અને જગદીપની બહેન જસપ્રીતનેલઈ સલામત પથળે નાસી છૂટવામાં સફળ િહ્યા હતા. હિદીપે હુમલાખોિોની ઓળખ ૧૮થી ૨૫ વષષના એશિયન તિીકેઆપી હતી.


рк╡рк┐ркЯрки

10th May 2014 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

рк╕ркВрк╣рк┐рккрлНркд рк╕ркорк╛ркЪрк╛рк░

тАв ркдрлНрк░рк╛рк╕рк╡рк╛ркжркирк╛ рк╢ркХркоркВркжркирлЛ ркХрлЛркЯркЯ ркУркл ркЕрккрлАрк▓ркорк╛ркВ рк╣рк╡ркЬркпркГ ркдрлНрк░рк╛рк╕рк╡рк╛ркжрк╣рк╡рк░рлЛркзрлА ркХрлЗрк╕рлАрк╕ркорк╛ркВркЧрлБрккрлНркд рккрлВрк░рк╛рк╡рк╛ркирк╛ ркЙрккркпрлЛркЧ ркмрк╛ркмркдрлЗркорлЛрк╣ркорлНркоркж ркЕрк╣ркоркж ркорлЛрк╣ркоркжркирлЛ ркХрлЛркЯркЯркУркл ркЕрккрлАрк▓ркирлА ркХрк╛ркирлВркирлА рк▓ркбрк╛ркИркорк╛ркВрк╣рк╡ркЬркп ркеркпрлЛ ркЫрлЗ. ркорлЛрк╣ркорлНркоркж ркЧркд ркирк╡рлЗркорлНркмрк░ркорк╛ркВрк╡рлЗркЬркЯ рк▓ркВркбркиркирк╛ ркПркХрлНркЯркиркирлА ркПркХ ркорк╕рлНркЬркЬркжркорк╛ркВркерлА ркмрлБрк░ркЦрлЛ рккрк╣рлЗрк░рлАркирлЗ ркирк╛рк╕рлА ркЫрлВркЯрлНркпрк╛ рккркЫрлА рк▓рк╛рккркдрк╛ ркЫрлЗ. ркдрлЗркгрлЗ рлирлжрлжрлоркорк╛ркВ ркЕрк▓ ркХрк╛ркпркжрк╛ рк╕рк╛ркерлЗ рк╕ркВркХрк│рк╛ркпрлЗрк▓рлА ркдрлНрк░рк╛рк╕рк╡рк╛ркж ркдрк╛рк▓рлАрко ркорлЗрк│рк╡рлА рк╣рлЛрк╡рк╛ркирлБркВ ркХрк╣рлЗрк╡рк╛ркп ркЫрлЗ. ркЧрлБрккрлНркд рккрлВрк░рк╛рк╡рк╛ркирк╛ ркЖркзрк╛рк░рлЗ рк╣ркиркпркВркдрлНрк░ркгрлЛ рк▓рк╛ркжрк╡рк╛ркирк╛ рк╣рлЛрко рк╕рлЗркХрлНрк░рлЗркЯрк░рлАркирк╛ рк╣ркиркгрлЛркпркирлЗ ркПркбрк╣ркорк╣ркиркЬркЯрлНрк░рлЗрк╣ркЯрк╡ ркХрлЛркЯрлЗркЯ ркорк╛ркбркп рк░рк╛ркЦрлНркпрлЛ рк╣ркдрлЛ, ркдрлЗркирлЗркХрлЛркЯркЯркУркл ркЕрккрлАрк▓ркирк╛ ркдрлНрк░ркг ркЬркЬрлЗрклркЧрк╛рк╡рлА ркжрлАркзрлЛ рк╣ркдрлЛ. тАв рк╣рк┐ркЯркиркирлЛ ркмрк╛рк│ркорлГркдрлНркпрлБркжрк░ ркпрлБрк░рлЛрккркорк╛ркВрк╕рлМркерлА рк╡ркзрлБркГ рк░рк╛ркзркирккрлБрк░ рккрк╕рлНркЪркЪрко ркпрлБрк░рлЛрккркорк╛ркВркмрк╛рк│ркорлГркдрлНркпрлБркжрк░ркорк╛ркВрк╣рк┐ркЯркиркирлА рк╣рк╛рк▓ркд рк╕рлМркерлА ркЦрк░рк╛ркм ркЫрлЗ. ркЧркпрк╛ рк╡рк╖рк╖рлЗрккрк╛ркВркЪ рк╡рк╖рлЛркерлА ркУркЫрлА рк╡ркпркирк╛ рлй,рлорлжрлж ркмрк╛рк│ркХрлЛркирк╛ркВркорлЛркд ркеркпрк╛ркВрк╣ркдрк╛ркВ. ркмрк╛рк│ркХрлЛркирк╛ркВ ркХрк╕ркоркпркирк╛ ркорлГркдрлНркпрлБ рккрк╛ркЫрк│ рккрлНрк░рлЗркЧрлНркиркбрк╕рлА ркжрк░ркорлНркпрк╛рки ркорк╛ркдрк╛ркУ ркжрлНрк╡рк╛рк░рк╛ ркзрлВркорлНрк░рккрк╛рки- ркжрк╛рк░рлВркирк╛ркВ рк╕рлЗрк╡ркиркирлЗ ркЬрк╡рк╛ркмркжрк╛рк░ ркЧркгрк╡рк╛ркорк╛ркВ ркЖрк╡рлЗ ркЫрлЗ. рк╕рк╣ркмрлЛркпрк╛ ркЕркирлЗ рккрлЛрк▓рлЗркбркбркорк╛ркВ рккркг ркЖрк╡рлЛ ркЬ ркжрк░ ркЫрлЗ. ркХрлНрк░рлЛркПрк╣рк╢ркпрк╛, ркИркЬркЯрлЛрк╣ркиркпрк╛ ркЕркирлЗ ркЭрлЗркХ рк░рлАрккрк╕рлНрк▓рк▓ркХ ркХрк░ркдрк╛ рккркг рк╣рк┐ркЯркиркирлЛ ркжрк░ ркКркВркЪрлЛ ркЫрлЗ. ркз рк▓рк╛ркбрк╕рлЗркЯркорк╛ркВрлзрлорло ркжрлЗрк╢ркирк╛ ркбрлЗркЯрк╛ркирлА рк╕рк░ркЦрк╛ркоркгрлА ркХрк░рк╡рк╛ркорк╛ркВркЖрк╡рлА рк╣ркдрлА. ркпрлБркХрлЗркорк╛ркВ рккрк╛ркВркЪ рк╡рк╖рлЛркерлА ркУркЫрлА рк╡ркпркирк╛ рккрлНрк░рк╣ркд рлз,рлжрлжрлж ркмрк╛рк│ркХркирк╛ ркЬркбрко рк╕рк╛ркорлЗрлк.рлп ркмрк╛рк│ркХркирк╛ркВркорлЛркдркирлЛ ркжрк░ ркЫрлЗ, ркЬрлЗркирк╛ркерлА ркпрлБрк░рлЛрккркорк╛ркВрк╣рк┐ркЯрки рлирлнркорк╛ркВркХрлНрк░ркорлЗркЖрк╡рлНркпрлБркВркЫрлЗ. тАв ркбрлЛркХрлНркЯрк░ рк╕рк╛ркорлЗрклрлАркорлЗрк▓ ркЬрлЗрк╣ркиркЯрк▓ ркорлНркпрлБрк╣ркЯрк▓рлЗрк╢рки ркЖрк░рлЛрккркГ рк░рк╛ркзркирккрлБрк░ рклрлАркорлЗрк▓ ркЬрлЗрк╣ркиркЯрк▓ ркорлНркпрлБрк╣ркЯрк▓рлЗрк╢рки ркЖрк░рлЛркк рк╕ркВркжркнрк╖рлЗ рк╕ркЬрккрлЗркбркб ркХрк░рк╛ркпрлЗрк▓рк╛ рк░рк╢ркбрлЗрки ркЧрк╛ркбркЯркбрк╕ркирк╛ ркбрлЛ. ркзркирлБрк╕рк╛рки ркзркорлЛрк╕рлЗркирк╛ ркУркЯркб ркмрлЗркИрк▓рлА ркХрлЛркЯркЯркорк╛ркВ рккрлНрк░рк╛ркерк╣ркоркХ рк╕рлБркирк╛рк╡ркгрлА ркорк╛ркЯрлЗ рк╣рк╛ркЬрк░ ркеркпрк╛ рк╣ркдрк╛. ркЖ ркХрлЗрк╕ркирлА ркЯрлНрк░рк╛ркпрк▓ ркЖркЧрк╛ркорлА рлзрлй ркЬрк╛ркбркпрлБркЕркЖрк░рлАркП ркпрлЛркЬрк╛рк╢рлЗ. ркбрлЛркХрлНркЯрк░ ркзркорлЛрк╕рлЗркирк╛ркирлА рк╕рк╛ркерлЗ ркпрлБрк╡ркдрлАркирк╛ рккрк╣ркд рк╣рк╕рки ркорлЛрк╣ркоркж рк╕рк╛ркорлЗ рккркг ркпрлЛрк╣ркирк╕рлБркзрк╛рк░ркирлЗ рккрлНрк░рлЛркдрлНрк╕рк╛рк╣рки ркЖрккрк╡рк╛ркирлЛ ркЖрк░рлЛркк ркЫрлЗ. ркорк╣рк╣рк▓рк╛ркирлА рккрлНрк░рк╕рлВрк╣ркд ркирк╡рлЗркорлНркмрк░ рлирлжрлзрлиркорк╛ркВ ркеркпрк╛ркВ ркмрк╛ркж ркЖ ркУрккрк░рлЗрк╢рки ркХрк░рк╡рк╛ркорк╛ркВ ркЖрк╡рлНркпрлБркВ рк╣ркдрлБркВ. рк╣рк┐ркЯркиркорк╛ркВ рлзрлжрлорллркерлА рклрлАркорлЗрк▓ ркЬрлЗрк╣ркиркЯрк▓ ркорлНркпрлБрк╣ркЯрк▓рлЗрк╢рки ркЧрлЗрк░ркХрк╛ркирлВркирлА ркЕркирлЗркдрлЗркирк╛ рккрк╛ркВркЪркерлА рлзрлк рк╡рк╖рлЛ рк╕рлБркзрлАркирлА рк╕ркЬрк╛ркирлЗрккрк╛ркдрлНрк░ ркЫрлЗ. тАв ркПрк▓ркЯрлНрк░рк╛ркЭрлЗркирлЗркХрк╛ркП рклрк╛ркЗркЭрк░ркирлА ркУрклрк░ ркарлБркХрк░рк╛рк╡рлАркГ рк╣рк┐рк╣ркЯрк╢ рклрк╛ркорк╛рлЛркЬркпрлБрк╣ркЯркХрк▓ ркЬрк╛ркпркбркЯ ркПркЬркЯрлНрк░рк╛ркЭрлЗркиркХ рлЗ рк╛ рккрлНрк▓ркХркирк╛ ркмрлЛркбркЯркУркл рк╣ркбрк░рлЗркХрлНркЯрк╕рк╖рлЗ ркпрлБркПрк╕ ркорк╕рлНркЯркЯркирлЗрк╢ркирк▓ рклрк╛ркЗркЭрк░ркирлА ркЯрлЗркХркУрк╡рк░ ркУрклрк░ркирлЗрклркЧрк╛рк╡рлА ркжрлАркзрлА ркЫрлЗ. рклрк╛ркЗркЭрк░ ркжрлНрк╡рк╛рк░рк╛ ркорлВрк│ рк╢рлЗрк░ркжрлАрка рлкрлм.рлмрлз рккрк╛ркЙркбркбркирк╛ ркзрлЛрк░ркгрлЗ рллрло.рло рк╣ркмрк╣рк▓ркпрки рккрк╛ркЙркбркбркирлА ркЯрлЗркХ ркУрк╡рк░ ркУрклрк░ ркХрк░рк╛ркЗ рк╣ркдрлА. ркЬрлЛркХрлЗ, ркУрклрк░ рккрк╛ркЫрк│ркерлА рк╡ркзрк╛рк░рлАркирлЗрк╢рлЗрк░ркжрлАрка рллрлж рккрк╛ркЙркбркб рк▓рлЗркЦрлЗрлмрлй рк╣ркмрк╣рк▓ркпрки рккрк╛ркЙркбркб ркХрлЗрлзрлжрлм рк╣ркмрк╣рк▓ркпрки ркпрлБркПрк╕ ркбрлЛрк▓рк░ ркХрк░рк╛ркЗ рк╣ркдрлА.

рк░ркВркЬрки ркоркерк╛ркИркП ркнрк╛рк░ркдрлАркп рк╡рк┐ркжрлНркпрк╛ркеркерлАркУ ркорк╛ркЯрлЗ рккрлЛрк╕рлНркЯ-рк╕рлНркЯркбрлА рк┐ркХркХрк╡рк┐ркЭрк╛ркирлЛ ркорлБркжрлНркжрлЛ ркЙркарк╛рк╡рлНркпрлЛ

рк░рлБрккрк╛ркВркЬркирк╛ ркжркдрлНркдрк╛ рк╡рлЛркИрк╕ ркжрлНрк╡рк╛рк░рк╛ ркХрк░рк╛ркпрлЗрк▓рк╛ рккрлНрк░рк╢рлНркиркирк╛ рк▓ркВркбркиркГ рк╣рк┐ркЯркирк╕рлНркЬркеркд ркнрк╛рк░ркдрлАркп ркЙркдрлНркдрк░ркорк╛ркВ ркоркерк╛ркИркП ркУрк╣ркбркпркбрк╕ рк╣рк╛ркИ ркХрк╣ркорк╢ркирк░ рк░ркВркЬрки ркоркерк╛ркИркП рк╕ркоркХрлНрк╖ ркЬркгрк╛рк╡рлНркпрлБркВ рк╣ркдрлБркВ ркХрлЗ,тАШрк╣рк┐ркЯркиркорк╛ркВ рк╣рк╡ркжрлНркпрк╛ркеркерлАркУ ркорк╛ркЯрлЗ рккрлЛркЬркЯ-ркЬркЯркбрлА рк╡ркХркХ ркнрк╛рк░ркдрлАркп рк╣рк╡ркжрлНркпрк╛ркеркерлАркУркирлА рк╕ркВркЦрлНркпрк╛ ркШркЯркдрк╛ркВ ркоркирлЗ рккркг рк╣рк╡ркЭрк╛ ркмркВркз ркХрк░рк╡рк╛ркирлЛ рк╣ркЪркВ ркдрк╛ ркерк╛ркп ркЫрлЗ. ркорк╛рк░рк╛ ркорлБркжрлНркжрлЛ рк╣рк┐рк╣ркЯрк╢ рк╕рк░ркХрк╛рк░ ркжрлЗ рк╢ ркирк╛ ркирк╛ркЧрк╣рк░ркХрлЛ рк╕рк╛ркерлЗ рк╣рк╛рке ркзркпрлЛрлЛ ркЫрлЗ. ркорк╛ркЯрлЗ ркдркХ ркЙркШркбркдрлА ркИрк╕рлНркбркбркпрк╛ рк╣рк╛ркЙрк╕ркирк╛ рк░рк╣рлЗ ркдрлЗ ркоркирлЗ ркЧркорк╢рлЗ. ркЧрк╛ркВркзрлА рк╣рлЛрк▓ркорк╛ркВ ркПркХркдрлНрк░ ркжрк░рлЗ ркХ ркжрлЗ рк╢ ркирк╛ ркЖркЧрк╡рк╛ ркеркпрлЗрк▓рк╛ ркнрк╛рк░ркдрлАркп ркИрк╣ркоркЧрлНрк░рлЗ рк╢ рки ркХрк╛ркпркжрк╛ рк╣рк╡ркжрлНркпрк╛ркеркерлАркУ ркЕркирлЗ рк╣рлЛрк╡рк╛ркирлБ ркВ ркХрк╣рлЗ рк╡ рк╛ркп ркЫрлЗ, ркорлАрк╣ркбркпрк╛ рк╕ркоркХрлНрк╖ ркдрлЗркоркгрлЗ рккрк░ркВ ркд рлБ ркЬрлЗ рки рк╛ ркЖркзрк╛рк░рлЗ рк╣рк╡ркжрлНркпрк╛ркеркерлАркУ ркЖ ркорк╛рк╣рк╣ркдрлА ркЖрккрлА рк╣ркдрлА. ркнрк╛рк░ркдрлАркп рк╕рк╣рк╣ркд ркмрлАрки ркИркпрлБ рк╣рк╡ркжрлНркпрк╛ркеркерлАркУркирлЗ ркорк╛ркдрк╛рк╣рккркдрк╛ркирлЗ ркЫрлЛркбрлА ркЖркЯрк▓рлЗ ркжрлВрк░ ркЕркнрлНркпрк╛рк╕ рккрлВркгрлЛркХркпрк╛рлЛрккркЫрлА ркИркВркЧрлНрк▓рлЗркбркбркорк╛ркВ ркЕркнрлНркпрк╛рк╕ ркХрк░рк╡рк╛ ркЖрк╡рлНркпрк╛ рк╣рлЛркп ркдрлЗ ркмрлЗ рк╡рк╖рлЛ ркХрк╛рко ркХрк░рк╡рк╛ркирлА ркЫрлВркЯ ркЖ рк╕рлБрк╣рк╡ркзрк╛ ркдркорлЗ рккрк╛ркЫрлА ркЦрлЗркВркЪрлА рк╢ркХрлЛ ркирк╣рк╣. ркорлЗркВ ркЖ ркорлБркжрлНркжрлЛ рк╣рк┐рк╣ркЯрк╢ рк╣рк╡ркЭрк╛ рк╣рлЗркарк│ ркЕрккрк╛ркдрлА рк╣ркдрлА. ркнрк╛рк░ркдрлАркп рк╣рк╛ркИ ркХрк╣ркорк╕ркирк░ рк╕ркдрлНркдрк╛рк╡рк╛рк│рк╛ рк╕ркоркХрлНрк╖ ркЙркарк╛рк╡рлНркпрлЛ ркЫрлЗркЕркирлЗ ркоркерк╛ркИркП ркпрлБркХрлЗркирлА рлзрло ркХрлЗркЯрк▓рк╛ркХ ркЬркерк╛рк╣ркиркХ рк╕рк╛ркВрк╕ркжрлЛркП рккркг ркпрлБрк╣ркирк╡рк╣рк╕рлЛркЯрлАркУркорк╛ркВркЕркнрлНркпрк╛рк╕ ркХрк░ркдрк╛ ркЖрко ркХркпрлБрлБркВ ркЫрлЗ. ркдрлЗркирлА рк╕ркорлАркХрлНрк╖рк╛ ркнрк╛рк░ркдрлАркп рк╣рк╡ркжрлНркпрк╛ркеркерлАркУ рк╕рк╛ркерлЗркЖ ркорлБркжрлНркжрлЗ ркерк╡рк╛ркирлА ркоркирлЗ ркЖрк╢рк╛ ркЫрлЗ.рк╣рк╡ркзрк╛ркеркерлА ркХрк░рлА рк╣ркдрлА. рк╣рк╡ркЭрк╛ ркЖрккркдрлА рк╡ркЦркдрлЗ ркЬркбркдрк╛рккрлВрк╡рлЛркХ рк╡рк╛ркдркЪрлАркд рккркг рлзрлпрлорлжркирк╛ ркжрк╛ркпркХрк╛ рк╕рлБркзрлА ркдрлЛ ркирк╡рк╛ ркХрк░рк╛ркдрлА ркдрккрк╛рк╕ркерлА рк╣рк╡ркЭрк╛ркирлЛ ркЖрк╡рлЗрк▓рк╛ ркнрк╛рлйрк░ркдрлАркп рк╣рк╡ркжрлНркпрк╛ркеркерлАркУ ркорлБркжркдрк╡ркзрк╛рк░рлЛ ркорк│ркдрлЛ ркиркерлА ркдрлЗ рк╕рк╛ркерлЗ рк╣рк╛ркИ ркХрк╣ркорк╢ркирк░ркирлА ркорлБрк▓рк╛ркХрк╛ркд ркмрк╛ркмркдрлЗрккркг ркорлЗркВрккркдрлНрк░рлЛ рк▓ркЦрлНркпрк╛ркВркЫрлЗркЕркирлЗ ркЧрлЛркарк╡рк╡рк╛ркирлА ркПркХ рккрлНрк░ркгрк╛рк▓рлА рк╣ркдрлА. рк▓ркЦркдрлЛ рк░рк╣рлАрк╢.тАЩ ркбрлЗрккрлНркпрлБркЯрлА рк╣рк╛ркИ ркХрк╣ркорк╢ркирк░ ркбрлЛ. рк╣рк╡рлЗрк╣рк╛ркИ ркХрк╣ркорк╢ркирлЗркЕркбркп рк╢рк╣рлЗрк░рлЛркорк╛ркВ рк╣рк╡рк░рлЗ ркирлН ркжрк░ рккрлЛрк▓рлЗ ркнрк╛рк░ркдркорк╛ркВ рк╣рк┐рк╣ркЯрк╢ рккркг ркЖ рккрлНрк░ркгрк╛рк▓рлАркирлЗ ркирк╡рлЗрк╕рк░ркерлА ркорк╛ркЬркЯрк╕рлЛ ркбрлАркЧрлНрк░рлАркУркирлЗ ркорк╛ркбркпркдрк╛ ркЕркВркЧрлЗ рккрлНрк░рлЛркдрлНрк╕рк╛рк╣рки ркЖрккрлНркпрлБркВ ркЫрлЗ. ркнрк╛рк░ркдрлАркп ркпрлБ рк╣ ркирк╡рк╣рк╕рлЛ ркЯрлА ркЧрлНрк░рк╛ркбркЯ ркХрк╣ркорк╢рки ркЕркирлЗ рк╣рк╡ркжрлНркпрк╛ркеркерлАркУ ркорк╛ркЯрлЗ рккрлЛркЬркЯ-ркЬркЯркбрлА рк╡ркХркХ рк╕ркоркХркХрлНрк╖ рк╣рк┐рк╣ркЯрк╢ рк╕ркВркЬркерк╛ркУ рк╡ркЪрлНркЪрлЗ (PSW) рк╣рк╡ркЭрк╛ ркпрлЛркЬркирк╛ ркирк╡рлЗрк╕рк░ркерлА рк╕ркдркд ркоркВ ркдрлНрк░ркгрк╛ркирлА рк╣рк╣ркорк╛ркпркд ркХрк░рлА ркЪрк╛рк▓рлБ ркХрк░рк╛рк╡рк╡рк╛ ркЕркВркЧрлЗ рк╣рк╛ркИ рк╣ркдрлА. ркХрк╣ркорк╢ркиркирлА рккрк╣рлЗрк▓ ркЕркВркЧрлЗ ркПрк╣рк╢ркпрки

7

рк╣рк┐ркЯркиркорк╛ркВркЕркирлЗркЦрк╛рк╕ ркХрк░рлАркирлЗрк▓ркВркбркиркорк╛ркВрккрлНрк░рлЛрккркЯркЯрлАркирк╛ ркнрк╛рк╡ ркХрлВркжркХрлЗркЕркирлЗркнрлВрк╕ркХрлЗ рк╡ркзрлА рк░рк╣рлНркпрк╛ ркЫрлЗ. ркПркХ ркЦрк░рлАркжркжрк╛рк░рлЗрк╡рки рк╣рк╛ркИркб рккрк╛ркХркХркорк╛ркВрлзрлм,рлжрлжрлж рк▓ркХрлЗ. рклрлВркЯркирк╛ркВ ркПрккрк╛ркЯркЯркорлЗркирлНркЯ рккрлЗркирлНркЯрк╣рк╛ркЙрк╕ ркорк╛ркЯрлЗрлзрлкрлж рк╣ркорк╣рк▓ркпрки рккрк╛ркЙркирлНркбркерлА рк╡ркзрлБркХркХркВркоркд ркЪрлВркХрк╡рлАркирлЗрклрлНрк▓рлЗркЯ ркорк╛ркЯрлЗркирлА ркХркХркВркоркдркирк╛ ркЕркЧрк╛ркЙркирк╛ ркдркорк╛рко рк╣рк╡ркХрлНрк░ркорлЛ ркдрлЛркбрлА ркирк╛ркЦрлНркпрк╛ ркЫрлЗ. рккрлЗркирлНркЯрк╣рк╛ркЙрк╕ркирлА ркЦрк░рлАркжрлА рк░рк╣рк╢ркпрки ркЕркерк╡рк╛ ркпрлБркХрлНрк░рлЗркиркирк╛ ркирк╛ркЧрк╣рк░ркХ ркжрлНрк╡рк╛рк░рк╛ ркХрк░рк╛ркИ рк╣рлЛрк╡рк╛ркирлБркВркХрк╣рлЗрк╡рк╛ркп ркЫрлЗ. ркирк╛ркИркЯрлНрк╕рк╣рк┐ркЬ, рк╡рлЗрк▓ркЯ рк▓ркВркбрки ркЦрк╛ркдрлЗркЖрк╡рк╛ ркорк╛ркдрлНрк░ ркЪрк╛рк░ рк╣рк╡рк╣рк╢рк╖рлНркЯ рклрлНрк▓рлЗркЯ ркХрлЗрккрлЗркирлНркЯрк╣рк╛ркЙрк╕ ркмркирк╛рк╡рк╛ркпрк╛ ркЫрлЗ. ркЖ рклрлНрк▓рлЗркЯркирлА ркХркХркВркоркд ркЯрлБркВркХ рк╕ркоркпркорк╛ркВркЬ рлзрлмрлж рк╣ркорк╣рк▓ркпрки рккрк╛ркЙркирлНркбркерлА рк╡ркзрлА рлзрлнрлл рк╣ркорк╣рк▓ркпрки рккрк╛ркЙркирлНркб ркЕркерк╡рк╛ ркдрлЛ рккрлНрк░рк╣ркд рк▓ркХрлНрк╡рлЗрк░ рклрлАркЯ рлзрлж,рлжрлжрлж рккрк╛ркЙркирлНркб рккрк░ рккрк╣рлЛркВркЪрлА ркЬрк╡рк╛ркирлА рк╢ркХрлНркпркдрк╛ ркжрк╢рк╛рлЛрк╡рк╛ркп ркЫрлЗ. рк░рк╣рк╢ркпрки ркЕркирлЗркЪрк╛ркИркирлАркЭ ркзркирк╡рк╛рки рк╡рлЗрккрк╛рк░рлАркУ ркЙрккрк░рк╛ркВркд ркЖрк░ркм рк╢рлЗркЦрлЛ рккркг рккрлНрк░рлАрк╣ркоркпрко ркнрк╛рк╡рлЗрккрлНрк░рлЛрккркЯркЯрлА ркЦрк░рлАркжрлА рк▓рлЗрк╡рк╛ ркЖркЧрк│ ркЖрк╡ркдрк╛ркВрк▓ркВркбрки рк╣рк╡рк╢рлНрк╡ркирк╛ркВрккрлНрк░рлЛрккркЯркЯрлА ркорк╛ркХркХрлЗркЯркирлА ркпрк╛ркжрлАркорк╛ркВркЕркЧрлНрк░ ркХрлНрк░ркорлЗркЖрк╡рлНркпрлБркВркЫрлЗ.

тАШрк╣рлЗрккрлА рк╣рк┐рк╣ркЯрк╢ ркорлБрк╕рлНрк▓рк▓ркорлНрк╕тАЩ рк╡рлАрк╣ркбркпрлЛркирлЛ рк╣рк╡рк╡рк╛ркж

рк▓ркВркбркиркГ ркЕркирк╛ркорлА ркорлБрк╕рлНркЬрк▓рко ркХрк╛ркпрлЛркХрк░рлЛркирк╛ ркЬрлВрке тАШркУркирлЗркЬркЯ рккрлЛрк╣рк▓рк╕рлАтАЩ ркжрлНрк╡рк╛рк░рк╛ ркдрлИркпрк╛рк░ ркХрк░рк╛ркпрлЗрк▓рк╛ тАШрк╣рлЗрккрлА рк╣рк┐рк╣ркЯрк╢ ркорлБрк╕рлНркЬрк▓ркорлНрк╕тАЩ рк╡рлАрк╣ркбркпрлЛркП ркЖрк╢рк░рлЗрлз.рлл рк╣ркорк╣рк▓ркпрки ркжрк╢рлЛркХрлЛ рк╕рк╛ркерлЗ ркпрлБркЯрлНркпркм рлБ рккрк░ ркзрлВрко ркоркЪрк╛рк╡рлА рк╣рк╡рк╡рк╛ркж рк╕ркЬрлНркпрлЛрлЛ ркЫрлЗ. ркХрлЗркЯрк▓рк╛ркХ ркЬрк╛ркгрлАркдрк╛ ркорк╣рк╛ркирлБркнрк╛рк╡рлЛ рк╕рк╣рк╣ркдркирк╛ ркорлБрк╕рлНркЬрк▓ркорлЛ ркЧрлАркдркорк╛ркВ ркдрк╛рк▓ рк╣ркорк▓рк╛рк╡ркдрк╛ ркиркЬрк░рлЗ рккркбрлЗ ркЫрлЗ. ркЬрлЛркХрлЗ, ркХркЯрлНркЯрк░рк╡рк╛ркжрлА ркорлБрк╕рлНркЬрк▓ркорлЛ ркЖ рк╣рк╡ркбрлАркУ рк╕рк╛ркорлЗ рк░рлЛрк╖рлЗ ркнрк░рк╛ркпрк╛ ркЫрлЗ,

ркХрк╛рк░ркг ркХрлЗркИркЬрк▓рк╛ркоркорк╛ркВрк╕ркВркЧрлАркд ркдрлЗрко ркЬ ркЬркдрлНрк░рлА-рккрлБрк░рлБрк╖рлЛркирлЗ рк╕рк╛ркерлЗ ркжрлЗркЦрк╛рк╡рк╛ркирлБркВ рккркг рккрлНрк░рк╣ркдркмркВрк╣ркзркд рк╣рлЛрк╡рк╛ркирлА ркдрлЗркоркирлА ркжрк▓рлАрк▓ ркЫрлЗ. ркдрлЗркУ ркЖ рк╣рк╡ркбрлАркУркирлЗ тАШрк╣рк░рк╛ркотАЩ ркЧркгрк╛рк╡рлЗркЫрлЗ. ркПркХ ркЬрлВркерлЗркдрлЛ тАШрк╣рк▓рк╛рк▓тАЩ рк╣рлЛрк╡рк╛ркирлЛ ркжрк╛рк╡рлЛ ркХрк░рлА ркирк╡рлЛ рк╣рк╡ркбрлАркУ ркЬрк╛рк░рлА ркХркпрлЛрлЛркЫрлЗ, ркЬрлЗркорк╛ркВркЬркдрлНрк░рлАркУркирлЗркЬркерк╛рки ркиркерлА. тАШркУркирлЗркЬркЯ рккрлЛрк╣рк▓рк╕рлАтАЩркирк╛ рк╕ркнрлНркпрлЗ ркЬркгрк╛рк╡рлНркпрлБркВ рк╣ркдрлБркВ ркХрлЗ рк╣рк┐рк╣ркЯрк╢ ркорлБрк╕рлНркЬрк▓ркорлЛ ркжрлНрк╡рк╛рк░рк╛ ркУрк│ркЦ ркЬркерк╛рк╣рккркд ркХрк░рк╡рк╛ркирк╛ рккрлНрк░ркпрк╛рк╕ркирлЛ ркЖ ркПркХ рк╣рк╣ркЬрк╕рлЛ ркЫрлЗ.

тАв ркЬрлЗрк░рлЗркорлА ркХрлНрк▓рк╛ркХркХрк╕ркиркирлА рк╣ркХрк╛рк▓рккркЯрлНркЯрлА ркирк╣рк╣ - ркЧрлЛрк╡рлЗ ркмркЪрк╛рк╡ ркХркпрлЛрлЛркГ ркЯрлЛркк ркЧрлАркЕрк░ркирк╛ рккрлНрк░рлЗркЭркбркЯрк░ ркЬрлЗрк░рлЗркорлА ркХрлНрк▓рк╛ркХркХрк╕рки ркжрлНрк╡рк╛рк░рк╛ рк░ркВркЧркжрлНрк╡рлЗрк╖рлА ркнрк╛рк╖рк╛ркирк╛ ркЙркЪрлНркЪрк╛рк░ркгрлЛ ркмркжрк▓ ркдрлЗркирлА рк╣ркХрк╛рк▓рккркЯрлНркЯрлА ркХрк░рк╡рк╛ркорк╛ркВркирк╣рк╣ ркЖрк╡рлЗркдрлЗрко ркПркЬрлНркпрлБркХрлЗрк╢рки рк╕рлЗркХрлНрк░рлЗркЯрк░рлА ркорк╛ркИркХрк▓ ркЧрлЛрк╡рлЗркХрк╣рлНркпрлБркВркЫрлЗ. ркдрлЗркоркгрлЗркХрлНрк▓рк╛ркХркХрк╕ркиркирк╛ ркмркЪрк╛рк╡ркорк╛ркВ ркХрк╣рлНркпрлБркВрк╣ркдрлБркВркХрлЗркЖ ркмрк╛ркмркдркирлЛ рк╣рк╡рлЗркЕркВркд ркЖрк╡рк╡рлЛ ркЬрлЛркИркП. рк╡рк╖рлЛрлЛркЕркЧрк╛ркЙ ркмрк╛ркмрлАрк╕рлАркирк╛ рк╢рлЛркорк╛ркВркХрлНрк▓рк╛ркХркХрк╕ркирлЗркПркХ ркмрк╛рк│ркЧрлАркдркирк╛ ркЙркЪрлНркЪрк╛рк░ркгркорк╛ркВрк░ркВркЧркжрлНрк╡рлЗрк╖рлА ркЙркЪрлНркЪрк╛рк░ркгрлЛ ркХркпрк╛рлЛркирлЛ ркЖркХрлНрк╖рлЗркк ркеркпрлЛ рк╣ркдрлЛ. ркдрлЗркгрлЗркЧрлБрк░рлБрк╡рк╛рк░рлЗркПркХ рк╣рк╡ркбрлАркУ ркЬркЯрлЗркЯркорлЗркбркЯ ркЬрк╛рк░рлА ркХрк░рлА ркорк╛рклрлА ркорк╛ркЧрлА рк╣ркдрлА. ркмрлАркЬрлА ркдрк░ркл, рк╡ркбрк╛ рккрлНрк░ркзрк╛рки ркбрлЗрк╣рк╡ркб ркХрлЗркорк░ркирлЗрккркг ркПркЬрлНркпрлБркХрлЗрк╢рки рк╕рлЗркХрлНрк░ркЯрлЗ рк░рлАркирлЗрк╕ркоркерлЛрки ркЖрккрлНркпрлБркВрк╣ркдрлБркВ.

 %  ! '( # 

&$)% $)&' Escorted Tours

Packages to Malaysia

 " $  &  (# "

┬г2299 pp

from 17 Day tour

Optional 5 Day Tour add-on for Laos

Tour dates: 07 Oct, 11 Nov 14, 10 Feb 15 & 10 Mar 15

#  # ( #   # 

┬г2321pp

 ) (   ! # from

┬г910 pp

$!  #  & # ! 

#  from

with Yangtze River Cruise

6 Nights including flights

┬г999 pp

Tour dates: 09 Jun & 09 Sep14

┬г3375 pp

from 14 Day tour

 !  * '

$!  +

'! #  '$&( from

┬г1271pp

Optional 3 night extension to Korea Tour dates: 14 Oct 14 & 30 Mar 15

7 Nights including flights

 $)(  " &  #  ' $* &+

 %  ! !   '$&(  " $  ! 

from

┬г4880 pp

24 Day tour includes Peru, Bolivia, Argentina, & Brazil

Enter our competition to Win a cruise for two in Halong Bay

8 Nights including flights

from 16 Day tour

$#  & )!  % #

 $)&# +'  &$" (   &(

from

┬г1465pp

 $"  #  '  )' ( (  ' # $  

) & (  "  & # #   ! 

!  (' &$" $# $# ($ Dubai from ┬г328 Bangkok from ┬г474 Beijing from ┬г471 Singapore from ┬г498 Toronto from ┬г532 New York from ┬г380 Rio from ┬г524 Lima from ┬г523 Nairobi from ┬г458 Mumbai from ┬г410 Hanoi from ┬г561 Sydney from ┬г669 Geneva from ┬г119 Zurich from ┬г137 Paris from ┬г88

7 Nights including flights

Tour dates: 10 Sep 14 & 08 Apr 15

www.namaste.travel

T: 020 7725 6765 M: 07807 775 767

Contact: sales@namastetravel.co.uk

56 Baker Street, London W1U 7BU

All prices quoted are per person, based on 2 people sharing. Prices are subject to availability and may change without notice.

Namaste is a division of the


8

ркЧрлБркЬрк░рк╛ркд

10th May 2014 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

рк╕ркВркдрк┐рккрлНркд рк╕ркорк╛ркЪрк╛рк░

тАв рк░рк╛ркЬрлНркпркорк╛ркВ ркХркорлЛрк╕ркорлА рк╡рк░рк╕рк╛рк┐рк┐рлА рккрк╛ркХркирлЗ ркирлБркХрк╕рк╛ркиркГ рк╕рлМрк░рк╛рк╖рлНркЯрлНрк░ркорк╛ркВрлк ркПркдрк┐рк▓рлЗркХркорлЛрк╕ркорлА рк╡рк░рк╕рк╛ркж ркирлЛркВркзрк╛ркпрк╛ ркмрк╛ркж рк╕рлЛркорк╡рк╛рк░рлЗркоркзрлНркп ркЕркирлЗркЙркдрлНркдрк░ ркЧрлБркЬрк░рк╛рк┐ркорк╛ркВ рк╡рк╛рк┐рк╛рк╡рк░ркг рккрк▓ркЯрк╛ркпрлБркВ рк╣рк┐рлБркВ. ркЬрлНркпрк╛рк░рлЗ рк╕рлМрк░рк╛рк╖рлНркЯрлНрк░-ркжркдрк┐ркг ркЕркоркжрк╛рк╡рк╛ркж ркЕркирлЗрк┐рлЗркирлА ркЖрк╕рккрк╛рк╕ркирк╛ ркдрк╡ркерк┐рк╛рк░ркорк╛ркВрккркг ркоркВркЧрк│рк╡рк╛рк░рлЗрк╕рк╛ркВркЬрлЗ рк╡рк╛рк┐рк╛рк╡рк░ркгркорк╛ркВ ркЕркЪрк╛ркиркХ рккрк▓ркЯрк╛рк┐рк╛ рккрк╡рки рклрлВркВркХрк╛ркпрлЛ рк╣рк┐рлЛ. ркЫрлЛркЯрк╛ркЙркжрлЗрккрлБрк░ркирк╛ ркирк╕рк╡рк╛рк┐рлА, ркХрлНрк╡рк╛ркВркЯ, рк╕ркВркЦрлЗрк┐рк╛ ркоркдрк╣рк╕рк╛ркЧрк░ ркдркЬрк▓рлНрк▓рк╛ркорк╛ркВ рк╕ркВрк┐рк░рк╛ркорккрлБрк░, ркХрк┐рк╛ркгрк╛ ркиркоркоркжрк╛ ркдркЬрк▓рлНрк▓рк╛ркирк╛ рк╕рк╛ркЧркмрк╛рк░рк╛ рк╕рлЗрк▓ркм ркВ рк╛ ркдрк╡ркерк┐рк╛рк░ркорк╛ркВ рк╡рк╛рк╡рк╛ркЭрлЛрк┐рк╛ рк╕рк╛ркерлЗрк╡рк░рк╕рк╛ркж ркеркпрлЛ рк╣рк┐рлЛ. рк┐рлЛ ркХрлЗркЯрк▓рк╛ркХ ркеркерк│рлЛркП ркмрк░рклркирк╛ ркХрк░рк╛ рккрк┐ркпрк╛ркирлБркВркЬрк╛ркгрк╡рк╛ ркорк│рлНркпрлБркВркЫрлЗ. тАв ркЕркЦрк╛рк┐рлАркЬрлЗ рллрлжрлж ркХркХрк▓рлЛ рк╕рлЛркирк╛ркирлБркВ рк╡рлЗркЪрк╛ркгркГ ркЕркЦрк╛ркдрлНрк░рлАркЬ ркПркЯрк▓рлЗ ркХрлЗ ркЕрк┐ркпркдрлГрк┐рлАркпрк╛ркирк╛ рк╢рлБркн ркдркжркирлЗ рк░рк╛ркЬрлНркпркорк╛ркВ рк░рлВ.рлзрллрлж ркХрк░рлЛрк┐ркерлА рк╡ркзрк╛рк░рлЗ ркХркХркВркорк┐ркирк╛ рллрлжрлж ркХркХрк▓рлЛркЧрлНрк░рк╛рко рк╕рлЛркирк╛ркирлБркВрк╡рлЗркЪрк╛ркг ркеркпрлБркВрк╣рлЛрк╡рк╛ркирлА ркзрк╛рк░ркгрк╛ ркЫрлЗ. рли ркорлЗркП рк░рк╛ркЬрлНркпркнрк░ркорк╛ркВрлзрлж рк╣ркЬрк╛рк░ркерлА рк╡ркзрлБрк▓ркЧрлНрки рк┐рк╕ркВркЧрлЛ ркпрлЛркЬрк╛ркпрк╛ рк╣рлЛрк╡рк╛ркерлА рк╕рлЛркирк╛ркирлА ркЦрк░рлАркжрлА ркХрк░рк╡рк╛ ркорк╛ркЯрлЗ рк╢рлЛ-рк░рлВркорлЛркорк╛ ркнрлАрк┐ ркЬрк╛ркорлА рк╣рк┐рлА. рк┐рлИркпрк╛рк░ ркжрк╛ркЧрлАркирк╛ ркЕркирлЗрк╕рлЛркирк╛ркирлА рк▓ркЧрк┐рлАркУркирлБркВрк╡рлЗркЪрк╛ркг ркЕркоркжрк╛рк╡рк╛ркжркорк╛ркВрк┐ркорк╛ркгркорк╛ркВ ркЧрлБркЬрк░рк╛ркдркирк╛ рллрлкркорк╛ рк╕рлНрк┐рк╛рккркирк╛ ркдрк┐рки рккрк╣рлЗрк▓рлА ркорлЗркирк╛ рк░рлЛркЬ ркЕркорк┐рк╛рк╡рк╛рк┐ркирк╛ рк╢рлНрк░рлА рк╕рлНрк╡рк╛ркдркоркирк╛рк░рк╛ркпркг ркоркВркдрк┐рк░ (ркХрлБркоркХрлБрко) ркЦрк╛ркдрлЗ рлзрлм рклрлВркЯ рк▓ркВркмрк╛ркИ ркЕркирлЗ рлзрлм рклрлВркЯ рк╡ркзрк╛рк░рлЗ рк░рк╣рлНркпрлБркВрк╣рк┐рлБркВ. ркорк╛ркдрлНрк░ ркЕркоркжрк╛рк╡рк╛ркжркорк╛ рк╕рк╛ркВркЬркирк╛ рк╕рк╛рк┐ рк╡рк╛ркЧрлНркпрк╛ рк╕рлБркзрлАркорк╛ркВ рккрк╣рлЛрк│рк╛ркИ ркзрк░рк╛рк╡ркдрлА ркЧрлБркЬрк░рк╛ркдркирк╛ ркиркХрк╢рк╛ркирлА ркдрк╡рк╢рк╛рк│ ркдрк┐рк░ркВркЧрлА рккрлНрк░ркдркдркХрлГркдркдркирлЗ рлзрлжрлж ркХркХрк▓рлЛркЧрлНрк░рк╛ркоркерлА рк╡ркзрк╛рк░рлЗ рк╕рлЛркирк╛ркирлБ рк╡рлЗркЪрк╛ркг ркеркпрлБркВ рк╣рк┐рлБркВ. рк┐рк╛ркпркоркВрк┐ ркХркарлЛрк│рк┐рлА ркХркВркбрк╛рк░рк╡рк╛ркорк╛ркВ ркЖрк╡рлА рк╣ркдрлА. ркЬрлЗркорк╛ркВ ркХрлБрк▓ рлзрлжрлз ркХркХрк▓рлЛ ркХркарлЛрк│ркирлЛ ркорк╛ркХркХрлЗркЯркорк╛ркВрккркг рк┐рлЗркЬрлА ркЬрк╛рк╡рк╛ ркорк│рлА ркЫрлЗ. ркЙрккркпрлЛркЧ ркХрк░рк╡рк╛ркорк╛ркВ ркЖрк╡рлНркпрлЛ рк╣ркдрлЛ. тАв рк░рк┐ ркЪркВрк┐рки рк╕рк╛рк┐рлЗ ркЪрк╛рк░ ркЪрк╛ркЗркирлАркЭ рккркХркбрк╛ркпрк╛ркГ ркЕркоркжрк╛рк╡рк╛ркжркирк╛ тАв ркЕркЦрк╛ ркнркЧркдркирлА ркЬркирлНркоркдркдркдрк┐ркирлА ркЙркЬрк╡ркгрлАркГ ркЕркЦрк╛ркдрлНрк░рлАркЬрлЗркЕркЦрк╛ркнркЧркдркирлА ркЖркВрк┐рк░рк░рк╛рк╖рлНркЯрлНрк░рлАркп ркПрк░рккрлЛркЯркЯ рккрк░ркерлА рк╕рлЛркирк╛ркирлА ркжрк╛ркгркЪрлЛрк░рлА ркмрк╛ркж рк╣рк╡рлЗ ркЬркирлНркоркЬркпркВркдрк┐ ркдркиркдркоркдрлНркдрлЗркЕркоркжрк╛рк╡рк╛ркжркирк╛ ркЬрк╛ркгрлАрк┐рк╛ ркЦрк╛ркдрк┐ркпрк╛ ркдрк╡ркерк┐рк╛рк░ркорк╛ркВркЖрк╡рлЗрк▓рлА рк┐ркдрк┐ркмркВркдркзрк┐ рк░рк┐ ркЪркВркжркиркирлА ркЧрлЗрк░ркХрк╛ркпркжрлЗ рк╣рлЗрк░рк╛рклрлЗрк░рлАркорк╛ркВ ркЪрк╛ркЗркирлАркЭ ркжрлЗрк╕рк╛ркИркирлА рккрлЛрк│ ркЦрк╛рк┐рлЗркирк╛ ркЕркЦрк╛ркнркЧрк┐ркирк╛ рк┐рлЗрк▓рк╛ рккрк╛рк╕рлЗ рк┐рлЗркоркирлА ркХрк╛ркВркеркпркирлА рк┐рк╡рк╛рк╕рлАркУркирлБркВркирлЗркЯрк╡ркХркХрк╕ркдрк┐ркп ркеркпрлБркВркЫрлЗ. рк╕рлЛркорк╡рк╛рк░рлЗрк╡рк╣рлЗрк▓рлА рк╕рк╡рк╛рк░рлЗрк░рк┐ рк┐ркдрк┐ркорк╛ркирлБркВрккрлВркЬрки ркХрк░рлА ркеркерк╛ркдркиркХ рк░рк╣рлЗрк╡рк╛рк╕рлАркУркП ркЖркЗрк╕ркдрк┐рко ркдрк╡рк┐рк░ркг ркХркпрлБрлБркВ ркЪркВркжрки, ркЪркВркжркиркирк╛ рк▓рк╛ркХрк┐рк╛ркВ, рк┐рлЗрко ркЬ рк┐рлИркпрк╛рк░ ркорк╛рк│рк╛ркУркирлА рк╣рлЗрк░рклрлЗрк░рлА ркХрк░рк┐рк╛ рк╣рк┐рлБркВ. ркжрк░ рк╡рк╖рк╖рлЗ ркЖ рк░рлАрк┐рлЗ ркжрлЗрк╕рк╛ркЗркирлА рккрлЛрк│ркирк╛ рк░рк╣рлЗрк╡рк╛рк╕рлАркУ ркжрлНрк╡рк╛рк░рк╛ ркЪрк╛рк░ ркЪрк╛ркЗркирлАркЭ рк┐рк╡рк╛рк╕рлАркУркирлЗ ркХркеркЯркорлНрк╕ ркдрк╡ркнрк╛ркЧрлЗ рккркХрк┐рлА рк▓рлАркзрк╛ ркЫрлЗ. ркЕркЦрк╛ркнркЧрк┐ркирлА ркЬркирлНркоркЬркпркВрк┐рлАркирлА ркКркЬрк╡ркгрлА ркХрк░рлАркирлЗ ркЖркЗрк╕ркдрк┐ркоркирлБркВ ркдрк╡рк┐рк░ркг ркЫрлЗрк▓рлНрк▓рк╛ ркПркХ рк╕рккрлНркдрк╛рк╣ркорк╛ркВ ркмрлАркЬрлА рк╡ркЦрк┐ рк░рк┐ ркЪркВркжркиркирлА рк╣рлЗрк░рк╛рклрлЗрк░рлАркорк╛ркВ ркХрк░рк╡рк╛ркорк╛ркВркЖрк╡рлЗркЫрлЗ. ркЪрк╛ркЗркирлАркЭ рк┐рк╡рк╛рк╕рлАркУркирлЗркЭрк┐рккрлА рк▓рлАркзрк╛ рк╣рк┐рк╛.

тАв рк╕рк╛рк│ркВркЧрккрлБрк░ ркоркВркдрк┐рк░ркирлЛ рккрк╛ркЯрлЛркдрлНрк╕рк╡ ркКркЬрк╡рк╛ркпрлЛркГ рк╕рк╛рк│ркВркЧрккрлБрк░ркорк╛ркВркмрлАркПрккрлАркПрк╕ркирк╛ рк╡рк┐рк╛ ркк.рккрлВ. рк┐ркорлБркЦркерк╡рк╛ркорлАркирлЗ ркЕркзрлНркпрко ркЕрккркоркг ркХрк░рк╡рк╛ ркмрк╛рк│ркХрлЛтАУркпрлБрк╡рк╛ркирлЛ ркжрлНрк╡рк╛рк░рк╛ рк╕рк╛ркВркеркХрлГркдрк┐ркХ ркХрк╛ркпркорк┐ркоркирлБркВ ркЖркпрлЛркЬрки ркХрк░рк╛ркпрлБркВ рк╣рк┐рлБркВ. рк▓рк╛ркЦрлЛркирлА рк╕ркВркЦрлНркпрк╛ркорк╛ркВ рк╣ркдрк░ркнрк┐рлЛ рккрк╛ркЯрлЛркдрлНрк╕рк╡ рк┐рк╕ркВркЧрлЗ ркЙрккрк╕рлНркеркерк┐ рк░рк╣рлНркпрк╛ рк╣рк┐рк╛ркВ. рк╡рк╣рлЗрк▓рлА рк╕рк╡рк╛рк░рлЗ ркоркВркдркжрк░ ркЦрк╛рк┐рлЗ рк╡рлИркдркжркХ ркорк╣рк╛рккрлВркЬрк╛ ркХрк░рк╡рк╛ркорк╛ркВ ркЖрк╡рлА рк╣рк┐рлА ркЕркирлЗ ркерк╡рк╛ркдркоркирк╛рк░рк╛ркпркг ркнркЧрк╡рк╛ркиркирлА ркорлВркдрк┐ркоркирлЗрккркВркЪрк╛ркорлГрк┐ркирлБркВрк╕рлНркирк╛рки ркХрк░рк╛рк╡рлНркпрлБркВрк╣рк┐рлБркВ. тАв ркЧрлАрк░ркирлА ркХрлЗрк╕рк░ ркХрлЗрк░рлАркирлБркВ ркЖркЧркоркиркГ ркЬрлВркирк╛ркЧркв ркдркЬрк▓рлНрк▓рк╛ркирк╛ рк┐рк╛рк▓рк╛рк▓рк╛ (ркЧрлАрк░) рккркВркеркХркирлА ркдрк╡рк╢рлНрк╡ рк┐ркдрк╕ркжрлНркз ркХрлЗрк╕рк░ ркХрлЗрк░рлАркирк╛ рк╡рлЗркЪрк╛ркгркирлЛ рк┐рк╛рк▓рк╛рк▓рк╛ ркорк╛ркХркХрлЗркЯрлАркВркЧ ркпрк╛рк┐ркЯркорк╛ркВркоркВркЧрк│рк╡рк╛рк░ркерлА рк┐рк╛рк░ркВркн ркеркпрлЛ ркЫрлЗ. ркХрлЗрк╕рк░ ркХрлЗрк░рлАркирлЛ рккрк╛ркХ ркЕркирлБркХрк│ рлБ ркЖркмрлЛрк╣рк╡рк╛ркирлЗркЕркнрк╛рк╡рлЗрккрк╛ркЫрлЛрк┐рк░рлЛ ркеркпрлЛ рк╣рлЛрк╡рк╛ркерлА рккркВркеркХркорк╛ркВркЖ рк╡рк╖рк╖рлЗ рлирлз ркдркжрк╡рк╕ рк╕рлАркЭрки ркорлЛрк┐рлА рк╢рк░рлВ ркеркЗ ркЫрлЗ. ркЧрк┐ рк╡рк╖рк╖рлЗ рлзрлм ркПркдрк┐рк▓рлЗ рк┐рк╛рк▓рк╛рк▓рк╛ ркорк╛ркХркХрлЗркЯрлАркВркЧ ркпрк╛рк┐ркЯркорк╛ркВ ркХрлЗрк╕рк░ ркХрлЗрк░рлАркирлА ркЬрк╛рк╣рлЗрк░ рк╣рк░рк╛ркЬрлА рк╢рк░рлВ ркеркЗ рк╣рк┐рлА. ркпрк╛рк┐ркЯркирк╛ рк╕рлЗрк┐рлЗркЯрк░рлА рк╣рк░рк╕рлБркЦркнрк╛ркЗ ркЬрк╛рк░рк╕рк╛ркгрлАркпрк╛ркирк╛ ркЬркгрк╛рк╡рлНркпрк╛ рк┐ркорк╛ркгрлЗрк┐рк╛рк▓рк╛рк▓рк╛ ркорк╛ркХркХрлЗркЯрлАркВркЧ ркпрк╛рк┐ркЯркорк╛ркВркЧрк┐ рк╡рк╖ркорлмрлй ркдркжрк╡рк╕ ркХрлЗрк╕рк░ ркХрлЗрк░рлАркирлА рк╕рлАркЭрки ркЪрк╛рк▓рлА рк╣рк┐рлА. ркЖ ркжрк░ркдркоркпрк╛рки ркжрк╕ ркХркХрк▓рлЛркЧрлНрк░рк╛ркоркирк╛ ркХрлБрк▓ рлзрлз, рлорлл, рлжрлорлм ркХрлЗрк╕рк░ ркХрлЗрк░рлАркирк╛ ркмрлЛркХрк╕ркирлА ркЖрк╡ркХ ркеркЗ рк╣рк┐рлА ркЕркирлЗ ркЦрлЗрк┐рлВрк┐рлЛркирлЗ рк╕рк░рлЗрк░рк╛рк╢ ркПркХ ркмрлЛркХрк╕ркирлЛ рк░рлВ. рлирлкрллркирлЛ ркнрк╛рк╡ ркорк│рлНркпрлЛ рк╣рк┐рлЛ. тАв ркЭрлЗрк░рлА рк┐рк╛рк░рлВ рккрлАрк╡рк╛рк┐рлА ркмрлЗ рк╡рлНркпркдрк┐ркирк╛ ркорлЛркдркГ ркЕркоркжрк╛рк╡рк╛ркжркирк╛ рк╕рк╛ркмрк░ркорк┐рлА ркдрк╡ркерк┐рк╛рк░ркорк╛ркВ рк░рк╣рлЗрк┐рк╛ ркмрлЗ рк╕рклрк╛ркИ ркХрк╛ркоркжрк╛рк░ркирк╛ ркЭрлЗрк░рлА ркжрк╛рк░рлВ рккрлАрк╡рк╛ркерлА рк╕рлЛркорк╡рк╛рк░рлЗркорлЛрк┐ ркеркпрк╛ рк╣рк┐рк╛. ркпрлБрк╡ркХрлЛ ркжрк╛рк░рлВ рккрлАркирлЗркШрк░рлЗркЧркпрк╛ ркмрк╛ркж ркЪркХрлНркХрк░ ркЕркирлЗркЦрлЗркВркЪ рк╢рк░рлВ ркеркИ рк╣рк┐рлА. ркмрк╛ркжркорк╛ркВрк╕рк╛рк░рк╡рк╛рк░ ркжрк░ркдркоркпрк╛рки рк┐рлЗркоркирлБркВ ркорлЛрк┐ ркеркпрлБркВ рк╣рк┐рлБркВ. ркмркВркирлЗ рк╡рлНркпркдрк┐ркирк╛ ркжрк╛рк░рлВ рккрлАркзрк╛ ркмрк╛ркж ркЧркгрк┐рк░рлАркирк╛ ркХрк▓рк╛ркХрлЛркорк╛ркВ ркорлЛрк┐ ркерк┐рк╛ркВ рк▓ркарлНркарк╛ркХрк╛ркВрк┐ рк╣рлЛрк╡рк╛ркирлА ркЖрк╢ркВркХрк╛ рк╕рлЗрк╡рк╛ркИ рк░рк╣рлА ркЫрлЗ. ркЬрлЛркХрлЗ, рккрлЛрк▓рлАрк╕ ркПрклркПрк╕ркПрк▓ ркдрк░рккрлЛркЯркЯ ркЖрк╡рлЗ рк┐рлЗ ркмрк╛ркж ркЖркЧрк│ рккркЧрк▓рк╛ркВ ркнрк░рк╢рлЗрк┐рлЗрк╡рлБркВрк╕рлВркдрлНрк░рлЛ ркЬркгрк╛рк╡рлЗркЫрлЗ.

    

             

USA-NY Y/V VEGAS EGAS

ST LUCIA UCIA

Deal From

EGYPT GYPT

Deal From

Deal From

TU UNISIA NISIA

Deal From

Deal From

ORTUGAL PORTUGAL

Deal From

Deal From

ALTA MALTA

Deal From

┬г899pp

┬г869pp

MA AURITIUS URITIUS

┬г1295pp

TH HAILAND AILAND

┬г1079pp

BANGKOK ANGKOK & KRABI

┬г699pp

┬г369pp

┬г399pp

┬г399pp

For many many more more deals deals & destinations... destinations... For

AGENT REQUIRED ALL OVER UK. OPPORTUNITY TO EARN EXTRA MONEY Contact: 0783 753 5538 HEAD OFFCE WEMBLEY TEL: 020 8903 6007 020 8903 6154

┬╖╨ж┬║┬п┬╖┬║┬╕╨ж╤Ф┬╕╤Т┬╢╨жркЗ┬╗ ┬╡╤Т┬│, ┬к╨к┬╛╨к ркЕ┬│╤Й ┬╗╤Й┬┤┬к╤Т┬┤ ┬╕╤ТркХ┬╗╤Т from ┬г30*

*T & C apply

>├Ж┬╗╤Й├Ч┬м┬│╨ж ркХ╤ТркЗ ┬┤┬о ├з┬░┬╜╤Й┬░╨к ┬п┬╕╨ж╬╗ ркЕ╤Й┬║ ┬┤╨ж├ВтЖУ┬╗ ркЕ┬╕╤Й ┬┤╨кркХ ркЕ┬┤ ркХ┬║╨к┬│╤Й ┬╢╨ж┬╣ ркП┬║ ┬╖╨ж┬║┬п ┬╕╤ТркХ┬╗╨к┬┐╨м╤Ф. ┬╕╨ж─ж ┬г3-00* per Kg

WE DELIVER WITH A PEACE OF MIND FOR YOU

BRANCH OFFICE

HARROW: KENTON: SOUTHALL: LEICESTER:

020 8427 0045 0208 905 0107 0208 571 0357 0116 251 2831

CHEAP AIR TICKES for INDIA call 020 8903 6007 / 6154

( T & C apply, Retail agent for ATOL holders

UK 2 INDIA CARGO SERVICE ┬г1.50 / KG MINIMUM 20KG EACH BAG

*T & C apply

   

PICK UP SERVICE AVAILABLE, NO CUSTOMDUTY, PLEASE CALL -0208 902 1177, 07402 974 435 HOUNSLOW: 0208 814 0162 AGENTS HOUNSLOW: 0203 118 7042 BRADFORD: 01274 771 322 GREENFORD: 07968 449 301 CROYDON: 07897 482 660 HENDON: 0203 490 2120


10th May 2014 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

ધારાસભાની પેટાચૂંટણીમાંસૌથી વધુ મિદાન સોમનાથમાં

ગાંધીનગરઃ ગુજિાતમાં લોકસભા સાથે યોજાયેલી સાત રવધાનસભાની પેટાચૂંટણીમાં સૌથી વધુ સોમનાથ રવધાનસભામાં ૭૪.૮૪ ટકા મતદાન અને સૌથી ઓછું ૫૬.૦૬ ટકા મતદાન રવસાવદિ રવધાનસભામાં નોંધાયું હતું.

રવસાવદિમાં ભાજપના ઉમેદવાિ પૂવણ મુખ્ય િધાન કેશુભાઇ પટેલના પુત્ર ભરિભાઇ હતા. તેમનો મુકાબલો કોંગ્રેસના િષમદ તરબતડયા સામે હતો. જ્યાિે અબડાસા બેઠક પિ ૭૦.૧૯ ટકા મતદાન થયું છે. અહીં કોંગ્રેસના રદગ્ગજ નેતા શતિતસંિ ગોતિલ સામે કોંગ્રેસમાંથી ભાજપમાં ગયેલા છબીલ પટેલ છે. િાપિમાં ૫૬.૬૨ ટકા, રહંમતનગિમાં ૭૧.૮૭ ટકા, લાઠીમાં ૬૪.૮૬ ટકા અને માંડવી બેઠકમાં ૬૭ ટકા મતદાન નોંધાયું હતું. ૭ રવધાનસભાની પેટાચૂંટણીમાં કુલ ૧૦,૨૪,૯૨૦ મતદાિોએ મતદાન કયુું હતું, જેમાં ૫,૫૩,૯૮૧ પુરુષ-મતદાિોએ અને ૪,૭૦,૯૩૯ વત્રી-મતદાિોએ મતદાન કયુું હતું.

૨૩ બેઠકો મળવાનો ભાજપને વવશ્વાસઃ કોંગ્રેસનો છથી આઠ ઉમેદવારો જીતવાનો દાવો

િાજ્યમાં ૨૬ અમદાવાદઃ બેઠકોના પૂણણ થયેલા મતદાન પછી મુખ્ય બંને િાજકીય પક્ષોએ જીતના દાવા કયાણ છે. જેમાં ભાજપે ૨૩ બેઠકો પિ જીત થઇ િહી હોવાનો અંદાજ મુક્યો છે, જ્યાિે કોંગ્રેસને છથી આઠ સીટ મળી િહી હોવાનો રવશ્વાસ છે. લોકસભાની ચૂંટણીમાં ભાજપના વડા િધાન પદના ઉમેદવાિ નિેન્દ્ર મોદીએ ગુજિાતની તમામ ૨૬ બેઠકો જીતવાનો રનધાણિ જાહેિ કયોણ હતો. આ માટે િચાિ અરભયાનને યુદ્ધના ધોિણે સજ્જ કિીને તમામ િણનીરત અપનાવવામાં આવી હતી. ચૂંટણી પછીની સમીક્ષા બેઠકમાં િાજ્યની તમામ ૨૬ બેઠકો પૈકી ૨૩થી વધુ બેઠકો ભાજપને મળતી હોવાનું સૂત્રો જણાવે છે. અત્યાિ સુધી આત્મરવશ્વાસ સાથે તમામ ૨૬ બેઠકો જીતવાની શક્યતા હાલ તો ધુંધળી બની િહી હોય તેવું જણાઈ િહ્યું છે. નિેન્દ્ર મોદી તથા અન્ય વટાિ િચાિકોએ ગુજિાતમાં અનેક ઠેકાણે સભાઓ સંબોધી હતી. સૂત્રોના જણાર્યા મુજબ ભાજપને સાબિકાંઠા અને આણંદ બેઠક પિ જીતની આશા ખૂબ જ ઓછી છે. જ્યાિે કોંગ્રેસ સાબિકાંઠા, બનાસકાંઠા, જૂનાગઢ, અમિેલી, આણંદ, વલસાડની બેઠકો ચોક્કસ જીતશે તેવું ટોચના નેતાઓ કહે છે. જ્યાિે આ રસવાયની અન્ય આઠ બેઠકો

સંતિપ્ત સમાચાર

• નાણાં પ્રધાન નીતિન પટેલ મુખ્ય પ્રધાન બનવા િૈયારઃ ૧૬મી લોકસભાની ચૂંટણીના પરિણામ ૧૬ મેએ જાહેિ થશે. ગુજિાતમાં ચૂંટણી પૂણણ થયા બાદ ભાજપના વડાિધાનપદના ઉમેદવાિ નિેન્દ્ર મોદી પછી િાજ્યના મુખ્ય િધાનપદે કોણ? મોદી કોને જવાબદાિી સોંપીને વડાિધાન બનશે? તેવા સવાલોથી લોકોમાં ઉત્તેજના યથાવત્ છે ત્યાિે મોદી કેરબનેટમાં નંબિ-ટુ નાણાં િધાન નીરતન પટેલે ‘પક્ષ ઈછછે તક આપે તો મુખ્ય િધાનપદ માટે પોતે તૈયાિ છે’ તેવું એક ખાનગી ન્યૂઝ ચેનલને આપેલા ઈન્ટર્યુણમાં જણાર્યુ છે. તેમણે કહ્યું હતું કે, ‘બેવટમેન રવિાટ કોહલીને રિકેટટીમના કેપ્ટન બનાવો તો તે ના થોડી પાડે ? મને પણ પક્ષ પૂછશે તો હું એ જવાબદાિી સ્વવકાિવા તૈયાિ છું.’ આિએસએસથી રવદ્યાથથીકાળમાં ૧૯૭૪ના નવરનમાણણ આંદોલનથી િાજકાિણમાં આવેલા નીરતન પટેલ ૪૦ વષણથી સરિય છે. • બારડોલીમાં સૌથી વધુ મતિલાઓનું મિદાનઃ ગુજિાતમાં મતદાન વધાિવા માટે ચૂટં ણીપંચ અને રવરવધ િાજકીય પક્ષો અને વવૈસ્છછક સંગઠનો દ્વાિા થયેલા િયાસ સફળ થયા છે. ખાસ કિીને ગુજિાતમાં મરહલા મતદાિો પણ વોરટંગ કિવા નીકળી હતી જેમાં િાજ્યમાં સૌથી વધુ બાિડોલીમાં ૫,૬૭,૫૫૩ મરહલાઓ મતદાન કયુું હતુ.ં આ ઉપિાંત સાબિકાંઠા, ગાંધીનગિ, વડોદિા, છોટા ઉદેપિુ , નવસાિી અને વલસાડ બેઠકો પિ પાંચ લાખ કિતાં વધુ મરહલાઓ મતદાન કયુું હતું. ગુજિાતમાં કુલ ૨,૫૬,૮૯,૮૮૭ મતદાિોએ વોરટંગ કયુું હતુ.ં જેમાં ૧,૧૫,૦૬,૪૫૭ વત્રી મતદાિોએ વોરટંગ કયુું છે. • પોસ્ટલ બેલેટ દ્વારા ૯૬ િજાર કમમચારીઓનું મિદાનઃ ગુજિાતમાં ૨૯ એરિલ સુધીમાં પોવટલ બેલેટ દ્વાિા ૯૫૮૧૦ મતદાન થયું છે. ચૂંટણી િરિયામાં જોડાયેલા િાજ્ય સિકાિના અરધકાિીઓ-કમણચાિીઓ તેમ જ પોલીસ કમણચાિીઓ તિફથી આ મતદાન થયું છે. આ બેલેટ્સ ટપાલ દ્વાિા તથા રનસ્ચચત અનુકૂળ જગ્યાએ થયેલા મતદાન દ્વાિા ચૂંટણી પંચને િાપ્ત થયા છે. પોવટલ દ્વાિા હજી થોડું ઘણું મતદાન વધે તેવી શક્યતા છે. મતગણતિી કેન્દ્રો ખાતે ૧૬ મેએ ઈવીએમમાં પડેલા મતોની ગણતિી બાદ આ પોવટલ બેલેટની ગણતિી હાથ ઉપિ લેવાશે. છેલ્લે િાજ્યમાં ૨૦૦૯ની લોકસભાની ચૂંટણી વખતે પોવટલ બેલેટ દ્વાિા ૨૫૬૮નું મતદાન થયું હતું. જ્યાિે આ વખતે ૨૦૧૪ની લોકસભા ચૂંટણીમાં પોવટલ બેલેટ દ્વાિા ખાવસું મતદાન વધ્યું છે.

છોટા ઉદેપુિ, દાહોદ, સુિેન્દ્રનગિ, િાજકોટ, મહેસાણા, પંચમહાલ, બાિડોલી અને પાટણમાં પણ કોંગ્રેસે ખૂબ જ સારું કામ કયુું હોવાથી ત્યાં ભાજપ આસાનીથી જીતે તેવી કોઈ શક્યતા નથી. આ આઠ બેઠકો પિ ભાજપને પુિી તાકાતથી કોંગ્રેસે ટક્કિ આપી છે. આ બેઠકોમાંથી ઓછામાં ઓછી બે બેઠકો આવે તો પણ કોંગ્રેસની આઠ બેઠકો થશે તેવો કોંગ્રેસનો રિપોટટ બોલે છે. મિાનગરોમાંકોંગ્રેસેપિેલેથી જ િાર સ્વીકારી કોંગ્રેસે િાજ્યના મહાનગિો અમદાવાદ-પૂવણ, અમદાવાદપસ્ચચમ, ગાંધીનગિ, વડોદિા, જામનગિ, સુિત, અને નવસાિીમાં જીતની આશા છોડી દીધી છે. આમેય ગુજિાતનો શહેિી રવવતાિ પહેલેથી જ ભાજપનો ગઢ ગણાય છે અને દિેક ચૂંટણીમાં શહેિી રવવતાિના નાગરિકો ભાજપને ખોબલે ખોબલે મત આપતા હોવાથી મોટાભાગની શહેિી બેઠકો માટે કોંગ્રેસ બહુ આશાવાદી નથી. ગુજિાતમાં આવી ૮થી ૧૦ બેઠકો છે. જેમાં કોંગ્રેસે વધુ મહેનત કિવાને બદલે ગ્રામ્ય રવવતાિ પિ વધુ ધ્યાન કેન્દ્રીત કિવાનું મુનારસબ માન્યું હતું. જોકે, કોંગ્રેસને ભાવનગિમાં ‘આપ’ ફેક્ટિ અને િાજકોટમાં િસાકસીમાં ઓછી સિસાઇથી જીતની આશા છે.

ગુજરાત

9

ગુજરાતમાં૬૩.૩૧ ટકા વોવટંગ, ૧૯૬૭નો રેકોડડઅકબંધ

ગાંધીનગરઃ અલગ રાજ્યની સ્થાપના બાદ ગુજરાતમાં ૩૦ એધિલે લોકસભાની ૧૩મી સામાન્ય ચૂંટણી યોજાઈ. ૧૬મી લોકસભાની રચનામાં ગુજરાત અને ‘ગુજરાત મોડલ’ કેન્દ્રમાં હોવા છતાંયે ૧૯૬૭માં યોજાયેલી ચોથી લોકસભાની સામાન્ય ચૂંટણીઓ જેટલુંમતદાન થયુંનથી. મતદાન માટે ચૂંટણી પંચના અથાગ િયાસો છતાંયે ૨૦૧૪માં પણ ૧૯૬૭નો ૬૩.૭૭ ટકા મતદાનનો રેકોડડ યથાવત્ રહ્યો છે. મુખ્ય ચૂંટણી અધિકારી અનનતા કરવાલે ૧૯૬૭ના રેકોડડની નજીક પહોંચ્યાનો સંતોષ વ્યક્ત કયોો છે. તેમણે સત્તાવારપણે જણાવ્યું છે કે, ગુજરાતમાં ૨૬ બેઠક ઉપ ર ૬૩.૩૧ ટકા મતદાન થયું છે. છેલ્લે ૨૦૦૯ની લોકસભા ચૂંટણીમાં ૪૭.૬૮ ટકા મતદાન થયું હતું. તેના કરતા આ વખતે ૧૫.૬૩ ટકા વિારે મતદાન નોંિાયું છે. જોકે, ૩૦ એધિલે મોડી સાંજેચૂંટણી પંચેઅંદાધજત ૬૨ ટકા મતદાન જાહેર કયુુંહતું. વષો ૨૦૦૯ની જેમ બારડોલીમાં ૨૦૧૪માં પણ બમ્પર મતદાન થયું હતું. પાંચ વષો પહેલાં આ બેઠક ઉપર ગુજરાતમાં સૌથી વિારે બારડોલીમાં ૫૭.૮૦ ટકા નોંિાયું હતું. કોંગ્રેસના તુષાર

• ભીખુભાઈ દલસાતણયાનું નામ પણ મુખ્ય પ્રધાનપદની ચચામમાંઃ ગુજિાતના ભારવ મુખ્ય િધાન પદે અનેક નામની ર્યાપક ચચાણમાં છે. તેમાં નીતિન પટેલ, મહેસૂલ િધાન આનંદીબિેન પટેલ અને અતમિ શાિ સમાવેશ થાય છે. આ સ્વથરતમાં રદલ્હી ભાજપના વતૂણળોમાંથી ચોથું અને સવણસંમત નામ, િદેશ મહામંત્રી (સંગઠન) ભીખુભાઈ દલસાતણયાનું ઊભિી િહ્યું છે. ઉપિોિ ત્રણ નામથી કોઇ બે નેતાઓની નાિાજગીથી ગુજિાતમાં જૂથવાદ વકિે તેવી સ્વથરત છે. આ સંજોગોમાં સંઘના િચાિક અને ગુજિાત ભાજપમાં ૧૨ વષણથી મહામંત્રી (સંગઠન)ની જવાબદાિી સંભાળતા ભીખુભાઈ દલસારણયાનું નામ વધુ યોગ્ય જણાયું છે. તેમની પસંદગી થાય તો તેમાં દાવેદાિ િધાનોને પણ રવિોધ હોઈ શકે નહીં. • વારાણસીની િમામ ફ્લાઇટો િાઉસફૂલઃ અત્યાિે દેશભિમાં યોજાઈ િહેલી લોકસભાની સામાન્ય ચૂંટણીઓના અંરતમ તબક્કામાં ૧૨ મેના િોજ અનેક શહેિોની સાથે વાિાણસીમાં પણ ચૂંટણી યોજાશે. ૧૨મી મે પહેલાં મોટી સંખ્યામાં લોકોનો ધસાિો વાિાણસી તિફ થઈ િહ્યો છે જેના પગલે તમામ ફ્લાઇટો અને ટ્રેનો હાઉસફુલ થઈ ગઈ છે. સામાન્ય િીતે અમદાવાદથી વાિાણસી જવા ફ્લાઇટની જે રટકકટ ૭ હજાિ રૂરપયામાં વેચાયા બાદ હવે રટકકટો પણ મળતી બંધ થઈ ગઈ છે. વાિાણસી લોકસભા સીટ પિથી ભાજપના વડા િધાન પદના ઉમેદવાિ નિેન્દ્ર મોદી, આપના અિરવંદ કેજિીવાલ, કોંગ્રેસના અજય િાય સરહત મોટી સંખ્યામાં ઉમેદવાિો ચૂંટણી લડી િહ્યા છે. જેના પગલે ટ્રેન-ફ્લાઇટ દ્વાિા અમદાવાદ સરહત ગુજિાતમાંથી મોટી સંખ્યામાં વાિાણસી જઈ િહ્યા છે. • મતિલાઓને મિદાનમાં પ્રાથતમકિાઃ િાજ્યમાં એકતિફ ઉત્તિોત્તિ ગિમી વધતી જાય છે તે સંજોગોમાં િાજ્યના ચૂટં ણી તંત્રે લોકસભાની ચૂંટણી અન્વયે િાજ્યમાં ૩૦ એરિલે યોજાયેલા મતદાનમાં તમામ મતદાન મથકો પિ મતદાન માટે આવેલી વત્રીઓ, ખાસ કિીને સગભાણ અને બાળકોને તેડીને આવતી વત્રીઓને લાઇનમાં ગમે ત્યાં ઊભી હોય પિંતુ પહેલા મતદાન કિવા દેવાની િાજ્યર્યાપી સુચના આપી હતી. દેશના ચૂંટણી પંચે આપેલી સત્તાઓ અન્વયે િાજ્યના મુખ્ય ચૂંટણી અરધકાિી અરનતા કિવાલના માગણદશણન હેઠળ આ રદશામાં વપષ્ટ સૂચનાઓ આપવામાં આવી છે. જે અન્વયે દિેક મતદાન મથકમાં અપંગો, ૬૫ વષણથી મોટી ઉંમિની ર્યરિઓ, નાના બાળકો સાથે આવેલી મરહલાઓ અને સગભાણઓએ પહેલાં મતદાન કયુું હતું.

કઈ બેઠક પર કેટલા ટકા મિદાન થયું

કછછ ૬૧.૪૪ બનાસકાંઠા ૫૮.૨૯ પાટણ ૫૮.૩૬ મહેસાણા ૬૬.૬૩ સાબિકાંઠા ૬૭.૩૦ ગાંધીનગિ ૬૫.૧૦ અમદાવાદ-પૂવણ ૬૧.૨૬ અમદાવાદ-પસ્ચચમ ૬૨.૬૪ સુિેન્દ્રનગિ ૫૬.૭૦ િાજકોટ ૬૩.૫૯ પોિબંદિ (સૌથી ઓછું)૫૨.૩૧ જામનગિ ૫૭.૮૦ જૂનાગઢ ૬૩.૧૬ અમિેલી ૫૪.૨૧ ભાવનગિ ૫૭.૨૭ આણંદ ૬૪.૬૩ ખેડા ૫૯.૫૦ પંચમહાલ ૫૮.૮૪ દાહોદ ૬૩.૩૮ વડોદિા ૭૦.૫૭ છોટા ઉદેપુિ ૭૧.૧૫ ભરૂચ ૭૪.૫૪ બાિડોલી (સૌથી વધુ) ૭૪.૫૯ સુિત ૬૩.૭૬ નવસાિી ૬૫.૧૨ વલસાડ ૭૪.૦૯ કુલ સરેરાશ ૬૩.૩૧

ચૌિરીના પરંપરાગત મતધવસ્તાર બારડોલીમાં ૭૪.૫૯ ટકા વોધટંગ થયુંછે જ્યારે નવઠ્ઠલ રાદનિયાનું વચોસ્વ િરાવતી પોરબંદર બેઠકમાંસૌથી ઓછુંથયુંછે. આ વખતે પોરબંદરમાં ૫૩.૨૧ ટકા મત પડ્યા છે. રાજકીય િધતધનધિત્વ અને ધવકાસ, સમસ્યાઓને કારણે ગુજરાતમાં વારંવાર ચચાોસ્પદ રહેતા પોરબંદર, અમરેલીમાં સૌથી ઓછુંમતદાન થયુંછે. ગુજરાતમાં કુલ નોંિાયેલા ૪,૦૫,૭૮,૫૭૭ મતદારોમાંથી ૨,૫૬,૮૯,૮૮૭ નાગધરકોએ ૩૦ એધિલે મતાધિકારનો ઉપયોગ કયોો હતો. જ્યારે ૧ કરોડ ૪૮ લાખ ૮૦ હજાર ૬૯૦ લોકો પોતાને મળેલા મતાધિકારનો ઉપયોગ કરવાથી દૂર રહ્યા હતા. વષો ૨૦૦૯ની લોકસભા, ૨૦૧૨ની ધવિાનસભા ચૂંટણીઓની જેમ આ વખતેપણ અંબાજીથી લઈને ઉમરગામ વચ્ચેના પૂવવીય ગુજરાતમાંઅનેક સમસ્યાઓ વચ્ચે રહેતા આધદવાસી ધજલ્લા-ધવસ્તારોમાં અન્ય ક્ષેત્રો કરતા સૌથી વિારે મતદાન થયું છે, જે શહેરી ધવસ્તારોના મતદારો કરેતેવુંછે. છોટાઉદેપુર, ભરૂચ, બારડોલી, વલસાડ અને નવસારી જેવી લોકસભા બેઠકોમાં મતદાન ૭૦ ટકાથી ઊંચંુરહ્યુંછે.

• વડિાલના અજેન્દ્રપ્રસાદ સામેિાઈ કોટટમાંકન્ટેમ્પ્ટ અરજીઃ કોટટ દ્વાિા વડતાલના આચાયણ અજેન્દ્રપ્રસાદને વષણ ૨૦૦૪માં આચાયણપદેથી બિખાવત કિાયા બાદ પણ તેઓ દ્વાિા મુંબઈના ડોંબીવલી ખાતે આચાયણ તિીકે િવચન આપવામાં આવતા અજેન્દ્રિસાદ તથા તેમના દીકિા રવરુદ્ધ ગુજિાત હાઈ કોટટમાં એક કન્ટેમ્પ્ટ અિજી કિવામાં આવી છે. આ અંગે ગુજિાત હાઈ કોટટમાં સ્વામી કેશવપ્રકાશજી અને જનકભાઈ મોિનભાઈ પટેલ દ્વાિા થયેલી કન્ટેમ્પ અિજીમાં અજેન્દ્રિસાદજી, નરેન્દ્રપ્રસાદ પાંડ,ે નુગન્ે દ્રપ્રસાદ પાંડેઅને એસ.પી. સ્વામીને પક્ષકાિ બનાવી એવી િજૂઆત થઇ છે કે વષણ ૨૦૦૪માં અજેન્દ્રિસાદને આચાયણપદેથી બિખાવત કિવામાં આર્યા બાદ પણ અજેન્દ્રિસાદ તેઓને આચાયણ તિીકે ઓળખાવે છે અને રવરવધ મંરદિોમાં મૂરતણિરતષ્ઠા સરહતની રવરધ પણ કિે છે. • િુલસી પ્રજાપતિ એન્કાઉન્ટર કેસ મુંબઈ ટ્રાન્સફર કરાયોઃ સમગ્ર ગુજિાતમાં ચકચાિ મચાવનાિ િુલસી પ્રજાપતિ એન્કાઉન્ટિ કેસ છેવટે મુબ ં ઈની કોટટમાં ટ્રાન્સફિ કિવામાં આર્યો હોવાનું સત્તાવાિ સૂત્રો કહે છે. અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે તુલસી િજાપરત સોહિાબુદ્દીન એન્કાઉન્ટિ કેસનો મહત્ત્વનો સાક્ષી હતો. િાપ્ત મારહતી અનુસાિ ચકચાિી સોહિાબુદ્દીન એન્કાઉન્ટિ કેસ બાદ તુલસી િજાપરત નકલી એન્કાઉન્ટિ કેસ મુંબઈ ખસેડવાનો રનણણય થતાં અમદાવાદની સીબીઆઈની કોટટને આ કેસના તમામ પેપિ મુંબઈની કોટટને મોકલી આપ્યા છે. તા.િ૮-૧િ-િ૦૦૮ના િોજ બનાસકાંઠાના ધાવિા ગામ નજીક તુલસી િજાપરતનું એન્કાઉન્ટિ થયું હતું. તુલસી િજાપરત સોહિાબુદ્દીનકૌશિબીબીના નકલી એન્કાઉન્ટિનો આંખે દેખ્યો સાક્ષી હતો. શરૂઆતમાં તુલસી િજાપરત એન્કાઉન્ટિની તપાસ સીઆઈડી િાઈમ બ્રાન્ચ દ્વાિા થઈ હતી. જેમાં તપાસનીશ એજન્સીએ િ૦૧િમાં કેસની ચાજણશીટ સૌ િથમ દાંતાની કોટટમાં િજૂ કિી હતી. ઉલ્લેખનીય છે કે તુલસી િજાપરતએ પોતાના પિ જાનનું જોખમ હોવાના પત્ર પણ લખ્યા હતા અને પોતે તેના જેલના એક સાથીને સોહિાબુદ્દીન નકલી એન્કાઉન્ટિમાં પોતે સાક્ષી હોવાનું જણાર્યું હતું. આ પછી િજાપરતનું એન્કાઉન્ટિ થયું હતું. • અમદાવાદથી દુબઈ જિી તવતવધ ફ્લાઇટના શેડ્યુલ ખોરવાયાંઃ દુબઈ ઈન્ટિનેશનલ એિપોટટના િન-વે ખાતે સુધાિા સાથેનું નરવનીકિણ કામ ચાલી િહ્યું હોવાથી આગામી અઢી મરહના સુધી ત્યાં જઈ િહેલી અમદાવાદ સરહતની અનેક ફ્લાઈટ્સના શેડ્યુલ ખોિવાયાં છે. અમદાવાદથી દિિોજ અંદાજે ૩૦૦થી ૪૦૦ મુસાફિો દુબઈ જતાં હોય છે. દુબઈ એિપોટટના િન-વે ખાતે ૨૦ જુલાઈ સુધી સુધાિા સાથેનું નરવનીકિણ કામગીિી ચાલશે.


10

10th May 2014 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

અસમમાંજહંસાઃ જનદોોષનો ભોગ લેતુંમતબેન્કનુંરાિકારણ અસમમાંફિી એક વખત જાતીય રહંસાના દૈત્યેમાથું ઉંચક્યું છે. દેશભિમાં લોકસભા ચૂટં ણીઓ માટે મતદાન ચાલી િહ્યુંછેતેવેળા જ કોકિાઝાિ, બક્સા અને રચિાંગ રજલ્લાઓમાં આચિાયેલો નિસંહાિ ચૂટં ણીલક્ષી િાજકાિણનું પરિણામ હોય કે પછી વહીવટી તંત્રની લાપિવાહીનુંપરિણામ, અત્યાિેતો ૩૦થી વિુમાનવ રજંદગીનો ભોગ લેવાઇ ગયો છે, અનેહજાિો બેઘિ થઇ ગયા છે. અસમમાં૧૩ વષયથી કોંગ્રસ ે ી તરુણ ગોગોઇ શાસનિૂિા સંભાળે છે અને છેલ્લા છ વષયમાંિાજ્યમાંરહંસાની આ ત્રીજી મોટી ઘટના છે, જેણેઅશાંરતનો પરલતો ચાંપ્યો છે. બેવષય પૂવ,વે જુલાઇ ૨૦૧૨માં કોકિાઝાિ રજલ્લામાં પાંચ રદવસ રહંસાનું તાંડવ ચાલ્યું હતુ.ં સેંકડો મકાનો સળગીનેખાખ થઇ ગયા હતા અનેહજાિો બેઘિને શિણાથસી તિીકે આશિો લેવા ફિજ પડી હતી. ૧૦૦થી વિુ માનવ રજંદગીનો ભોગ લેનાિ અશાંરતની આ ઘટનાના ઘા હજુતો રુઝાઇ િહ્યા હતા ત્યાંફિી રહંસા ભડકી ઉઠી છે. િાજ્યમાં૨૦ વષયમાં વ્યાપક રહંસાની સાત મોટી ઘટનાઓ બનવા છતાં સમલયાના ઉકેલ માટેનક્કિ પગલાંલેવાયા નથી તે રચંતાજનક છે. બેદસકામાંઅસમમાંવસવાટ કિતા લોકોનો પ્રોફાઇલ બદલાયો છેતેનંુઆ પરિણામ છે. રહંસાગ્રલત કોકિાઝાિ, બક્સા સરહતના ક્ષેત્રોમાં બાંગ્લાદેશી મુસ્લલમોની ઘુસણખોિી વિી ગઇ હોવાથી લથારનક લોકોનેપોતાના અસ્લતત્વ પિ ખતિો જણાય છેઅનેઆ જ વાત રહંસક ઘટનાઓના મૂળમાંછે. આમ તો ૧૯૭૧ના યુદ્ધ પૂવથી વે બાંગ્લાદેશી મુસ્લલમ શિણાથસીઓ ભાિતમાં આવતા િહ્યા છે, પિંતુ િાજકીય પક્ષો આ બાંગ્લાદેશી મુસ્લલમોનેઘુસણખોિો માનવાના બદલેમતબેન્કની નજિેરનહાળતા હોવાથી સમલયા વકિી છે. કોકિાઝાિ, બક્સા વગેિેલથળોએ રહંસક ઘટનાઓ બાદ શરૂ થયેલા િાજકીય આંગળી ચીંિામણનુંમૂળ કાિણ જ આ છે. ઇરતહાસ દશાયવે છે કે કોકિાઝાિ રવલતાિ સૈકાઓથી બોડો આરદવાસીઓની માતૃભૂરમ છે. પિાપૂવથય ી વસતા બોડો આરદવાસીઓ એક સમયે અહીં વચયસ િિાવતા હતા. પિંતુ આજે સ્લથરત રવપરિત છે. એક સમયે આ પ્રદેશની ૧૦૦ ટકા વસતી આરદવાસીઓની હતી. આજેઅહીં ૬૭ ટકા વલતી રબનઆરદવાસીઓની છે, જેમાં બાંગ્લાદેશી મુસ્લલમો મુખ્ય છે. આજેલઘુમતીમાંમૂકાઇ ગયેલી લથારનક બોડો આરદવાસી પ્રજાને સતત એવી અસલામતી કોિી ખાય છે કે આ રવલતાિ ઉપિથી તેમનુંવચયસ ખતમ જશે. તેમની રચંતામાંઆ વખતે લોકસભાની ચૂટં ણીએ બળતામાંપેટ્રોલ છાંટવાનુંકામ કયુુંછે. અત્યાિ સુિી આ રબનઆરદવાસીઓ રવરવિ જૂથોમાંવહેંચાયેલા હોવાથી લોકસભાની બેઠક ૩૩ ટકા વસતી િિાવતાંબોડો ઉમેદવાિ જ જીતતો હતો.

જોકે આ વખતે ૨૧ રબનઆરદવાસી જૂથો દ્વાિા સંયકુ ત ઉમેદવાિ ઊભો િખાયો છે. મુસ્લલમોએ મોટા પ્રમાણમાં આ રબન-બોડો ઉમેદવાિની તિફેણમાં મતદાન કયુું હોવાના અહેવાલથી બોડો સમથયકોના મનમાં ડિ પેઠો કે આ બેઠક પણ તેમના હાથમાં ઝૂટં વાઇ જશેઅનેતેઓ તોફાનેચઢ્યા. બીજી તિફ, િાજકીય પક્ષો માટેઆ બાંગ્લાદેશી મુસ્લલમો િાજકીય શતિંજના મહોિાંછે. તેઓ જાણે છે કે અસમ, પસ્ચચમ બંગાળ સરહતના સિહદી િાજ્યોમાં સંસદની કેટલીક બેઠકોનું ભારવ આ બાંગ્લાદેશી ઘુસણખોિો જ નક્કી કિેછે. આથી તેઓ ઘુસણખોિોનેથાબડભાણા કિતા િહેછે. બાંગ્લાદેશી ઘુસણખોિોનેભાિતમાંસિળતાથી િેશનકાડટપણ મળી જાય છેઅનેવોટસયકાડટપણ મળી જાય છેતેનુંકાિણ જ આ છે. ભાજપના વડા પ્રિાન પદના ઉમેદવાિ નિેન્દ્ર મોદી બાંગ્લાદેશી ઘુસણખોિોને દેશમાંથી ખદેડવાની વાત કિેછેત્યાિેપસ્ચચમ બંગાળના મુખ્ય પ્રિાન મમતા બેનિજી આ લોકોનેહાથ લગાડશો તો ગંભીિ પરિણામ ભોગવવા પડશે તેવી જે ચેતવણી ઉચ્ચાિે છે તેના મૂળમાં વોટબેન્કની િાજનીરત છે. બાંગ્લાદેશી મુસ્લલમ ઘુસણખોિોની સત્તાિાિી િાજકીય પક્ષ દ્વાિા જ આળપંપાળ થતી હોવાથી મામલો વકિે છે. સમય આવ્યે િાજકાિણીઓ રહંસાની આગમાં રનદોયષ બાંગ્લાદેશી મુસ્લલમોની રજંદગી હોમીને પોતાનો િોટલો શેકી લેછે. અફસોસની વાત તો એ છેકેદેશના વડા પ્રિાન ડો. મનમોહન રસંહ સંસદમાં અસમ િાજ્યનું પ્રરતરનરિત્વ કિી િહ્યા હોવા છતાં સમલયાના રનવાિણ માટે કોઇ નક્કિ આયોજન થયું નથી. િાજ્યમાંજ્યાિેપણ રહંસાનો દાવાનળ ફાટી નીકળે છેત્યાિેરવિોિ પક્ષો મુખ્ય પ્રિાનનુંિાજીનામુંમાંગે છે અને શાસક પક્ષની નેતાગીિી આ માગણીને ફગાવી દેછે. આ વખતેપણ એવુંજ થયુંછે. િાજ્યમાં રહંસક ઘટનાઓ બદલ મુખ્ય પ્રિાન તરુણ ગોગોઇનું િાજીનામુંમાંગવામાંઆવ્યુંછે, પિંતુશાસક પક્ષ કે રવિોિ પક્ષમાંથી કોઇ એવી હાકલ નથી કિતું કે ચાલો, આપણે બિા સાથે બેસીને આ સમલયાનો કાયમી ઉકેલ લાવવા ચચાયકિીએ. કોકિાઝાિમાંફાટી નીકળેલી રહંસાના પગલેપ૦ હજાિથી વિુ મુસ્લલમો પોતાનાં ઘિબાિ છોડીને રહજિત કિી ગયા છે. ભાિત સિકાિે તેમને બાંગ્લાદેશમાં પાછા ફિવાની સગવડ કિી આપવી જોઈએ. તેને બદલે ગોગોઇ સિકાિે તેમની સહાનુભરૂત જીતવા િાહતછાવણીઓ ખોલી છે. આ છેભાિતીય િાજકાિણ! સહુ કોઇનેપોતાની ગણતિી છે. આ આરદવાદી-રબનઆરદવાસી અથડામણોનો કાયમી ઉકેલ ત્યાિેજ શક્ય છેજ્યાિેિાજકીય પક્ષો વોટબેન્કનો અંગત લવાથયછોડવા તૈયાિ થશે.

લોકશાહીની રાહમાંઇજિપ્તના નાગજરકો

નાગરિક અરિકાિોના િક્ષણ - જતન માટેલોકશાહી શાસન પ્રણાલી આવચયક જ નહીં અરનવાયય છે. રવશ્વભિમાંબનતાંપ્રસંગો આ માન્યતાનેદૃઢ બનાવે છે. જેમ કે તાજેતિમાં ઇરજપ્તમાં બનેલો ઘટનાક્રમ. ઇરજપ્તની એક અદાલતેભૂતપૂવયિાષ્ટ્રપરત મોહમ્મદ મોસસીના ૬૮૩ ટેકદે ાિોનેએકસામટી મૃત્યુદડંની સજા ફિમાવીનેરવશ્વભિમાંહલચલ મચાવી દીિી છે. આ લોકો સામેઆિોપ શુંહતો? સિકાિ-રવિોિી રહંસામાં સંડોવણી. માનવ અરિકાિોની હાંસી ઉડાવતા આ અદાલતી ચુકાદામાંનોંિનીય બાબત એ છેકેસજા ફિમાવનાિ ન્યાયાિીશે બચાવ પક્ષની દલીલ સાંભળવાની પણ દિકાિ કિી નહોતી. દસ રમરનટમાં તો તેમણેચુકાદો આપી દીિો હતો. હવે- ઇરજપ્તના કાયદા અનુસાિ - ચુકાદાને મંજિૂ ી માટે દેશના સવોયચ્ચ િારમયક ન્યાયાિીશ એટલે કે મુફતી પાસે મોકલાશે. તેમની મંજિૂ ી મળ્યેચુકાદો અમલી બનશે. થોડાક રદવસ પૂવવેઆ જ ન્યાયાિીશેઆવા જ અન્ય કેસમાં ૫૨૭ વ્યરિને ફાંસી ફિમાવી હતી. જેમાં મુફ્તીના અરભપ્રાય બાદ ૪૯૨ની સજા આજીવન કેદમાંતબદીલ થઇ હતી, જ્યાિે૩૭નેદેહાંતદંડની સજા યથાવત્ િહી હતી. આ તમામનેસુપ્રીમ કોટટમાં અપીલ કિવાનો અરિકાિ છે, પિંતુ ઇરજપ્તમાં પ્રવતયમાન િાજકીય માહોલ જોતાં તેમને ન્યાય મળવાની શક્યતા બહુ પાંખી છે. ઇરજપ્તના નાગરિકો દૃઢ ઇચ્છાશરિ છતાં

મજબૂત લોકશાહીથી વંરચત િહ્યા છેતેનુંકાિણ છે દેશમાં િાજકીય સંગઠનો અને લોકશાહીવાદી સંલથાનોનો અભાવ. ૨૦૧૧માં લોકશાહીની માગ સાથેિાષ્ટ્રવ્યાપી આંદોલન થયુ.ં વ્યાપક જનસમથયન મળ્યુ.ં કટ્ટિવાદી િારમયક સંગઠન મુસ્લલમ બ્રિિહૂડે જનજુવાળનો લાભ ઉઠાવ્યો. તેણેિાજકીય પક્ષ િચીને ચૂટં ણી લડી સત્તા મેળવી. મોહમ્મદ મોસસી લોકશાહી ઢબેચૂટં ાયેલા દેશના પ્રથમ પ્રમુખ બન્યા. પિંતુમોસસી કેતેમનો પક્ષ આ સુવણયપરિવતયનનેસંભાળી શક્યા નહીં. દેશમાંલોકતંત્રનેપ્રોત્સાહન આપવાના બદલે તેમણે કટ્ટિવાદી રવચાિો લાદવાનું શરૂ કયુ.ું ફિી મોહભંગ થયેલા લોકો િલતા પિ ઉતિી પડ્યા. આ વખતેલચકિેતકનો લાભ ઉઠાવ્યો! મુસ્લલમ બ્રિિહૂડ સિકાિ સાથે મતભેદો વિી િહ્યા હોવાથી લચકિે ‘લોકલાગણી’ના ઓઠાંતળેસિકાિનેપદભ્રષ્ટ કિીને પોતાની કઠપૂતળી જેવા અદલી મન્સૂિનેવચગાળાના પ્રમુખ બનાવી દીિા. હવેલચકિી શાસકો સત્તાપલ્ટાના રવિોિમાંરહંસક િિણાં-પ્રદશયન કિી િહેલા મુસ્લલમ બ્રિિહૂડ સમથયકો પિ જુલમ ગુજાિેછે. સિકાિ સામે અવાજ ઉઠાવનાિને મૃત્યુદડં ફિમાવાઇ િહ્યો છે. ઇરજપ્તના આમ આદમી માટેતો બકરુંકાઢતાંઊંટ પેઠું તેવો તાલ સજાયયો છે. દેશમાં હવે ૨૨થી ૨૭ મે દિરમયાન પ્રમુખ પદની ચૂટં ણી યોજાશેતેવુંજાહેિ થયું છેત્યાિેઇરજપ્તવાસીઓ ફિી એક વખત લોકશાહી શાસન માટેઆશાભિી મીટ માંડીનેબેઠા છે.

'ગુજરાત સમાચાર- એવશયન વોઇસ'ને ૪૩મા સ્થાપના વદને શુભકામના

તા. ૫મી મે ૨૦૧૪ના શુભ દિવસે 'ગુજરાત સમાચાર અને - એદશયન વોઇસ' ૪૨ વષષ સફળતાપૂવક ષ પૂરા કરી ૪૩મા વષષમાં પ્રવેશ કરે છે તે દનદમતે એબીપીએલ ગ્રુપ પદરવારને અમારી હાદિષક શુભચ્ે છા. આ બંને અખબારો હમેશા દનત નવા લોકઉપયોગી અદભયાનો દ્વારા પ્રગદતના પંથે હરણફાળ ભરી રહ્યા છે. 'ચચાષના ચોતરે' કોલમના માધ્યમથી સામાજીક અને અન્ય બાબતો અંગે વાચકોના અદભપ્રાયો દ્વારા ચચાષ જગાવી પ્રશ્નોના હલ માટે પ્રયાસ કરાય છે. 'સવાંિ'ના માધ્યમથી સાદહત્ય અને અન્ય બાબતો અંગે પોતાના વાંચકોને જાગૃત કરે છે. છેલ્લા ૨ વષષથી 'આનંિ મેળા' યોજી વાચકોને એક લથળે એકત્ર કરી ખાણી પીણી અને મનોરંજનનો અઢળક લાભ આપી આપણા લથાનીક વેપાર વ્યવસાયના દવકાસને પ્રોત્સાહન આપે છે. આગામી તા. ૭ અને ૮ જૂનના રોજ હેરો ખાતે લેઝર સેન્ટરમાં આનંિ મેળાનું આયોજન થયું છે તેમાં આ વષષે પણ 'આનંિ મેળા'ની પ્રવેશ ફીની બધીજ આવક બાળકલ્યાણનું ઉત્તમ કાયષ કરતી સંલથા 'દશશુકજ ું 'ના ઉપયોગમાં સાિર ું 'ની સામાજીક સેવા ખૂબ જ કરવામાં આવશે. 'દશશુકજ પ્રસંશાને પાત્ર છે. આ ઉપરાંત અંધશ્રધ્ધાળુઅોને છેતરનારી જાહેરાતો બંધ કરીને હજારો પાઉન્ડની ખોટ સહન કરી લવાજમમાં વષષે માત્ર ૩ પાઉંડનો વધારો કરી અનેક દવશેષાંકો વાંચકોને દવના મુલ્યે આપીને સેવા બજાવી રહ્યા છો. આ બંને અખબારો હંમશ ે ા પ્રગદત કરે તેવી પ્રભુને અમારી હાદિષક પ્રાથષના. - ભરત સચાણીયા અને પવરવાર, લંડન

‘ઉંદર વબલાડીનું સકકસ’

રાજકીય પક્ષો એક બીજા ઉપર દવના દવચારે કાિવ કીચડ ઉછાળે છે, જાણે બે દબલાડીનું માપ વાંિરો કરે. અવારનવાર તેમની ચામડાની જીભ સરકી જ જાય છે. સાંપ્રિાદયકતા અને દબન સાંપ્રિાદયકતાના નામે ખેંચાખેંચ કરે છે. બધાંને ખુરશી જોઈએ છે. વડાપ્રધાનની ખુરશી માટે મહામહેનત કરતા અનેક નામ પૈકી રાહુલ ગાંધી, મુલાયમ દસંઘ, મમતા બેનજીષ, જયલદલતા, દનદતશ કુમાર, નરેન્દ્ર મોિી, કેજરીવાલ, શરિ પવાર, માયાવતી મુખ્ય છે. એક ખુરશી માટે ૨,૭૦,૦૦૦ હજાર કરોડનું આંધણ કરાય છે. દહન્િુ, મુસ્લલમ, દિલતી, શીખ વચ્ચે ફાટફૂટ વધે છે અને અન્ય બાબતોનો હલ આવવાનો નથી અને પ્રજા વહેંચાતી રહેશ.ે ગમે તે પ્રધાન આવે, આજમગઢ કહો કે અમિાવાિ, ગોધરા, મુઝફરનગર કે દિલ્હી, બધે આમ જ ચાલવાનુ.ં પ્રજા હજુ પણ જાગૃત નદહ થાય તો પવનમાં ઉડતા તણખલાં જેવી થઈ જશે. ભારતમાં જ્યાં સુધી વેલફેર રાઈટ, દશક્ષણ સદહત સવષે ક્ષેત્રે સમાનતા નદહં આવે ત્યાં સુધી શું ફેર પડશે. કાંટો કાઢવાથી પણ િિષ તો રહે જ છે. જ્યાં સુધી િરેકનો આત્મા પદરપૂણષ શુદ્ધ નદહ થાય ત્યાં સુધી કોઈ જ સુધારો થવાનો નથી. - શરદચંદ્ર સી. રાવ, લેસ્ટર

નાગર જ્ઞાવત

તા. ૧૯-૪-૨૦૧૪ના અંકમાં 'જીવંતપંથ' કોલમના અનુસધ ં ાનમાં જણાવવાનું કે નાગર બાબતે સીબીની સદ્ભાવના તેમના શાળાના દિવસોથી ઉત્પન્ન થયેલ જણાય છે. બીજા અન્ય નાગરોએ પણ આ વાંચ્યું હશે ને રાજી થયા હશે તે સઘળા 'શાંત' નાગરો વતી આવી સદ્ભાવના સુિં ર શબ્િોમાં ભાવાંકકત કરવા બિલ આપનો આભાર. - રમેશ ઝાલા, નોબબરી

નરેન્દ્ર મોદીની વવકાસ કૂચ

ચૂટં ણીના સમયમાં મારે પાંચ વીક ગુજરાતમાં રહેવાનું થયું હતુ.ં વડોિરા, અમિાવાિ, રાજકોટ અને જામનગરની ચૂટં ણીનો રંગ જોવા મળ્યો. હદરફ પક્ષો અને ચૂટં ણી દનષ્ણાતો પણ થાપ ખાઈ જાય એટલી હિે

જીવનમાં એટલાં કડવાં પણ ન બનો કે કોઈ થૂંકી નાંખે અને એટલાં મીઠાં પણ ન બનો કે કોઈ ગળી જાય. - અજ્ઞાત

નરેન્દ્ર મોિી આગળ નીકળી ગયા છે. મોિીજી એકિમ નવા લવરૂપે િેશભરમાં ઝબકારા મારતાં આગળ વધી રહ્યા છે. પ્રચારના તેમના ઘોડાપૂરને કેમ ખાળવો તે મામલો હદરફો માટે ગંભીર દચંતાનો દવષય થઈ પડ્યો છે. નરેન્દ્રભાઈ અસાધારણ હિે તેમની કાયા સાચવીને ૬૪ વષષની વયે િરરોજ હજારો કકલોમીટરનો પ્રવાસ ખેડે છે - રેલીઓ સંબોધે છે. ભાજપના માઈક્રો મેનજ ે મેન્ટ વ્યવલથા આગળ બીજા લોકો પાંગળા પૂરવાર થયા છે. ે ની હવે ચૂટં ણીઓ પૂણત ષ ાના આરે છે ત્યારે કોંગ્રસ લાચારી િરેક જણ જોઈ શકે છે. મે વ્યદિગત રીતે કોંગ્રસ ે ના ચૂટં ણી પ્રદતક 'બે બળિની જોડી'થી 'હાથના પંજા'ના પ્રદતક સુધીની ચૂટં ણીઓ જોઈ છે. નરેન્દ્ર મોિી એટલા ઘાતક પૂરવાર થવાના છે કે હાથના પંજાની રેખાઓ ૧૬મેએ ઢળતી સંધ્યાએ ભુસ ં ાઈ જશે. - જગદીશ ગણાત્રા, વેલીંગબરો

મુજસા બુરા ન કોઈ

જો આપણે આપણા જીવનનું દનરીક્ષણ કરીએ તો માનદસક અશાંદતનું એક કારણ ‘અન્યના િોષ’ જોવા તે છે. મોટાભાગના મનુષ્યોનો લવભાવ બીજાના િોષો જોવાનો હોય છે. અન્યની ભૂલો અને ખામીઓનું સતત દનરીક્ષણ કરતાં અને રસપૂવક ષ એની દવગતો આપતાં એમનું મન સતત આ િોષોમાં જ રચ્યું પચ્યું રહે છે. શ્રીમિ ભાગવદ્ ગીતામાં કહ્યું છે ‘યદત તત્કત્સરુપતામ’ એટલે કે માણસ જેનું ધ્યાન કરે છે, દચંતન કરે છે, તેના જેવો તે બને છે. એથી એના મનની શાંદત તો ગુમાવી િે છે, પણ અન્યની શાંદતને પણ તે હદર લે છે. બીજા બધાં ખરાબ, હલકા, ભ્રષ્ટાચારી, દવશ્વાસઘાતી છે. માત્ર પોતાના જ બધાં ગુણો છે એમ મનુષ્ય માને છે. એક સંતે કહ્યું છે ને કે જ્યારે તમે બીજાના િોષો સામે આંગળી ચીંધો છો ત્યારે બાકીની ત્રણ આંગળી તમારી તરફ રહે છે. એટલે કે જે અવગુણો બીજામાં છે તેના કરતાં ત્રણ ગણા અવગુણો તમારી અંિર છે. સંત કબીરજીએ પણ કહ્યું છેઃ ‘બૂરા જો દેખન મેંચલા, બૂરા ન દદખા કોઈ, જો દદલ દેખા અપના, મુજસા બુરા ન કોઈ.’ સંત કબીર ખરાબ મનુષ્યને શોધવા નીકળ્યાં તો તેમને કોઈ ખરાબ માણસ જ ન મળ્યો પણ પોતાની અંિર જોતાં તેમને જણાયું કે મારા જેવો ખરાબ તો બીજો કોઈ નથી. - રવતલાલ ટેલર, સાઉથગેટ

સમયની બવલિારી

આજના સમયમાં રાતો-રાત પૈસાિાર થઈ જવા માટે જે રીતે નાણાંની ઉચાપત થઈ રહી છે, તેની સામે કૌભાંડ શબ્િ નાનો પડે છે. રહી વાત જેલમાં જવાની તો લોકો માને છે કે ગમે તે ભોગે પૈસા ભેગા કરી લ્યો, પૈસા હશે તો જીવનમાં લાગેલા કલંકના ડાઘ તો સમય જતાં ભૂસ ં ાઈ જશે. વાહ વાહ કરે તેવા માણસો આપણે પૈસાથી વેચાતા લઈ લેશ.ું જેલમાં જવાની કોઈને શરમ નથી. આ છે આજના સમયની દવચારધારા. એક સમય હતો કે જે જેલમાં ગયેલ વ્યદિ અને ં તેના પદરવાર સાથે લોકો તમામ પ્રકારનાં સંબધ વ્યવહાર પેઢીઓ સુધી કાપી નાખતા. અપરાધી અને તેના પદરવારની જીંિગી અંધકારમય બની જતી હતી. અત્યારનો સમય અને સમાજ જેલવાસને જરા અલગ નજરથી જુએ છે. જેલવાસની તરફિારી કરતા લોકો કહે છે કે પૂ. ગાંધી બાપુ, પં. જવાહર લાલ નહેરુ, નેલસન મંડલ ે ા, શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન આ બધાએ જેલ ભોગવી છે. (શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનનું તો જન્મ લથળ જ જેલ છે). જો આજના સમાજની આવી જ દવચારધારા જેલવાસી તરફી રહી તો ગુનગ ે ારોને ગુના કરવાનું બળ અને ઉત્તેજન મળતું રહેશ.ે - નવનીત ફટાવણયા, હેનવેલ

ગુજરાત સમાચાર અને એિશયન વોઇસને આપ કોઇ સંદેશ આપવા માગો છો? લવાજમ/વવજ્ઞાપન સંબંવિત કોઇ માવિતી જોઇએ છે? િમણાં જ ફોન ઉઠાવો અથવા ઇ-મેઇલ કરો. અમે આપને મદદ કરવા તત્પર છીએ. Karma Yoga House, 12 Hoxton Market (Off Coronet Street) London N1 6HW

Tel: 020 7749 4080/4000 Fax: 020 7749 4081

Email: gseditorial@abplgroup.com, aveditorial@abplgroup.com, www.abplgroup.com www.facebook.com/GujaratSamacharNewsweekly


10th May 2014 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

ગુજરાતઃ જ્યાંઉમેદવાર પોતેજ હારી ગયાનુંજણાવી દેછે! િસવીરેગુિરાિ

ગુજરાત કોંગ્રસ ે ના આગેવાનો સૌથી વધુ નારાજ કોના પર છે, જાણો છો? નરેન્દ્ર મોદી પર? ના. વવિમ માડમ પર. આ નામ જામનગર વજલ્લામાંકોઈ ન જાણતું હોય તેવું ના બને. જેમ પોરબંદર પંથકમાં ‘જાડેજા’ નામ એવું આ વજલ્લામાં માડમપવરવારનુ.ં રાજકીય – આવથિક – સામાવજક વચિસ ધરાવવામાંતેમની સવિયતા વષોિથી જાણીતી છે. એટલેતો, શ્રીમતી ઇન્દદરા ગાંધી ઇમજિદસીમાંહાયાિપછી ગુજરાતના િવાસે આવ્યા તો જામનગરમાં ખુલ્લી જીપમાંતેમની સાથેઘેલભ ુા માડમ પણ ઉપન્થથત હતા, તેની છવબ અખબારોમાં આવેલી. વવિમનેવીતેલી ચૂટં ણીમાંયેકોંગ્રસે ે ઊભા રાખ્યા હતા. ૨૦૦૯માં આયર વવિમભાઈ અરજણભાઈ માડમની સામે ભાજપે રમેશ દેવરાજ મુગ ં રાને ઊભા રાખ્યા હતા. પાંચ ટકા મતની સરસાઇથી

તવષ્ણુપંડ્યા

છે. છાપાંઓમાંઅગાઉ અડવાણી અનેશંકરવસંહની સીટ પર કોંગ્રસ ેભાજપે ફફન્સસંગ કયાિનો ‘આપ’ પિનો આરોપ છપાયો હતો. કેટલાકેવળી, જામનગર વજલ્લામાં અંબાણીની વરફાઇનરી હોવાની વાતનેય આમાંજોડી દીધી છે. કોના હાથમાંછેશવિ? એક વાત નક્કી થઈ ગઈ છેકે કોંગ્રસ ે નું મનોબળ ટકાવવું એ વિયંકા – રાહુલ – સોવનયા ગાંધીના હાથમાં નથી, આ તો પિનાં નેતૃત્વની કસોટી થઈ. કેટલાક નેતાઓ કહી રહ્યા છે કે કોંગ્રસ ે ે ‘સેસયુલર ફ્રદટ’ કે ‘થડડ ફ્રદટ’ને સાથે લેવો જ પડશે, નવહતર એનડીએની સરકાર થશે. કેટલાક એવુંકરવાની ના પાડેછે. વચદમ્બરમે ૨૦૧૦-૧૧નાં વષોિ કોંગ્રસ ે ની ભૂલો અને નબળાઈનાં ગણાવ્યાંછે. વસબ્બલ અનેવશંદએ ે નવું વતક્કડમ હાથમાં લીધું કે ટેવલફોન ટેવપંગના િશ્ને નરેદદ્ર મોદીની સામે તપાસ બેસાડવી.

છે કે થોડી ભેળસેળ થઈ જ જાય છે!) તેમણેકહ્યુંકેમોદીની આંખો રાિસ જેવી લાગેછે! મોદીનેહવે વધારે માનવસક કસરત કરવાની જરૂર નથી, તેમની સામેતમામની જીભ ખુલ્લી ગઈ છે. પણ તેનું નસીબ? હમણાં એક વમિ અજુન િ વસંહ રાઓલે મજાની વાત કરી. તેણે કહ્યું કે આ મોદીના ગળામાં કોઈ ફાંસલો-ગાવળયો નાખે તો તેને નેક-ટાઇમાં બદલી નાખવાની હોંવશયારી મોદી આબાદ રીતેધરાવેછે! પ્રચાર કેિાસ્તવિકતા? રાહુલ – સોવનયાજી – વસબ્બલ – અમત્યિ સેન – મુલાયમ વસંહ યાદવ – વિયંકા ગાંધી બધામાંએક સમાન અવભિાય િવતતે છે કે ગુજરાત મોડેલ તો ખાલી િચાર છે! ગુજરાતની એક મંડળી પણ તેમાંસામેલ છે. આજની ઘડીએ તો એવુંલાગેછેકે‘ગુજરાત મોડેલ’ એ કેવળ રાજકીય મુદ્દો છે. આયોજન પંચના ઉપાધ્યિ મોદટેક વસંહ અહલુવાવલયાનેતો ખબર જ નથી કેઆ વળી ‘ગુજરાત મોડેલ’ શું છે. આ વાત તેમણે જાહેરમાં થવીકારી છે. બીજી તરફ, કેટલાક પંવડતો એમ કહેછેકેઆ તો ‘િોની

ક્રાંતિવીર શ્યામજી કૃષ્ણવમાાના પ્રથમ સંપૂણાજીવનચતરત્રનુંલોકાપાણ

વવિમ માડમ જીતી ગયેલા. કાકા વિરુદ્ધ ભત્રીજી આ વખતે તેમની સામે ભિીજી પૂનમનેભાજપેખડી કરી દીધી! સુવશવિત પુનમે૨૦૧૨માં વવધાનસભા ચૂટં ણી પણ જીતી છે. મૂળ કોંગ્રસ ે માં, પણ રાબેતા મુજબ જેમ ઘણાને ફાવ્યું નહીં તે રીતે પુનમબહેન પણ ભાજપ તરફ ઢળી ગયાં. ભાજપ તેમને ફાવી ગયો. ધારાસભ્ય બદયા પછી હવે વદલ્હીની લોકસભાના બારણે દથતક દીધાં! આવું તો ઘણી જગ્યાએ બને છે, પણ આ ઉમેદવારોની વવશેષતા એ છે કે કાકા (વવિમ માડમે) ભિીજી (પુનમ માડમ)ની સામે, પવરણામ આવ્યા પહેલાં જ હાર થવીકારી લીધી છે! વવિમ માડમે જણાવ્યુંછેકેહું૨૦થી ૩૦ હજાર મતે હારવાનો છુ.ં હું આ હાર થવીકારું છુ.ં પછી ઉમેયુું છે કે બૂકીઓ મારી જીતના નામે સટ્ટો ના ખેલે તે માટે અગાઉથી જ મેં આ જાહેરાત કરી દીધી છે. કોંગ્રસ ે તો થતબ્ધ છે. દેશ આખામાંપિ ઢંઢરે ો પીટેછેકેઅમે જીતીશુ,ં મોદીના ફુગ્ગામાંથી હવા નીકળી જશે, યુપીએ-૩ની સરકાર રચાશે ત્યારે તેમનો - ચૂટં ણી જંગમાં અગાઉ સફળ થયેલો ઉમેદવાર પોતાની હારનો થવીકાર કરી દે? આમ કેમ? કેટલાક નેતાઓ કહેછેકેઆમાંફફન્સસંગ

મુબ ં ઈમાંઆયોતિિ કાયાક્રમમાંખ્યાિ કથાકાર રમેશભાઈ ઓઝા (‘ભાઈશ્રી’)ના હસ્િેજાણીિા ઈતિહાસ-સંશોધક અનેવતરષ્ઠ પત્રકાર તવષ્ણુ પંડ્યા અનેડો. આરિી પંડ્યાનાંપુસ્િક ‘ક્રાંતિની ખોિમાંઃ પંતડિ શ્યામજી કૃષ્ણવમાા’નુંલોકાપાણ થયુ.ં આ પ્રસંગેફિલ્મકાર તમતહર ભુિા, આંિરરાષ્ટ્રીય સન્માતનિ તનમાાિા તવનોદ ગણાત્રા સતહિના અગ્રણીઓએ હાિર રહી આ જીવનચતરત્રનેતબરદાવ્યુંહિુ.ં આ પ્રસંગેભાનુયથ ુ સકકલ–મુબ ં ઈના મંગલ ભાનુશાલી અનેમાંડવીના તહરજીભાઈ કારાણીનુંસન્માન કરાયુંહિુ.ં

અહમદ પટેલ વગન્નાયા છે કે મોદીએ તેમની સાથેની ‘દોથતી’ને જાહેર કેમ કરી દીધી? વવશ્વાવમિે મેનકાની સામેઆંખ મીંચીને‘આ મારુંસંતાન નથી’ એમ ઘસીનેના પાડી દીધી હતી તેજ રીતેઅહમદ મુવનએ કહ્યુંકેઅમારેકોઈ દોથતી જ નથી! હવેશંકરવસંહ વાઘેલા જો એવુંવનવેદન કરેકેઅહમદ પટેલ – મોદીની વચ્ચેગાઢ મૈિી છે, તો શુંથાય? ‘દવરયામાંડૂબાડી દો!’ પવરણામો આવે તે પહેલાંના બેતબક્કા ૧૫મી સુધીમાંપૂરા થઈ જશે. પવરણામ ૧૬મીએ આવશે. એ પહેલાં બાકીની બેઠકો જીતવા માટે જે િચાર થઈ રહ્યો છે તે આતંકવાદના િાસ જેવો જ છે. ફારુક અબદુલ્લાએ કહ્યુંકેમોદીને મત આપનારા ‘સમંદર મેં ડૂબ જાય!’ અનેહવેકહેછેકેમોદી વડા િધાન થશે તો... અબદુલ્લા પવરવારે આમેય કાશ્મીર વવશે પાફકથતાનનુંવનવમત્ત કાયમ રાખ્યું છે, એટલેએ ભૂત ફરી વાર ધૂણશે. ‘કાશ્મીર’ એ થથાવપત વહતનું એપીસેદટર છે. એકલા પાફકથતાન અને ભારત માટે જ નહીં, અલગાવવાદીઓ અને ભ્રષ્ટ રાજકારણીઓ માટેય! બીજું વવધાન સલમાન ખુરશીદનુંછે(નામ તો બરાબર છે ને? ભારતમાં હવે એટલા બધા નામો િધાનમંડળમાંબદલાતાંરહે

કેવપટાવલઝમ’ છે! જેમને નરેદદ્ર મોદી, ભાજપ અને એનડીએનું શાસન કેદદ્રમાંઆવેતેવી જરીકેય ઇચ્છા નથી એવા રાજકીય પિોને આ એક િચાર-મુદ્દો મળી ગયો છે! ‘ગુજરાત મોડેલ’ને જો િોની કેવપટાવલઝમ ગણાવવામાંઆવતું હોય તો તેની પવરભાષા સમજવી પડે. આપણું ‘ગ્લોબલાઇઝેશન’ મોટા ભાગે વવકવસત દેશોમાં ચાલતી શબ્દાવવલ પર આધાર રાખેછે. કેવપટાવલઝમ, કમ્યુવનઝમ, સોવશયાવલઝમ, સેસયુલાવરઝમ, વેલ્ફેર થટેટ અને હવે િોની કેવપટાવલઝમ! જાણે કે આપણી પાસે આપણાં અથિકારણ – સમાજજીવન અને વચંતનને સમજવા માટેની કોઈ પવરભાષા અનેસમજદારી જ ના હોય! માનવસક ગુલામીમાંથી મુિ થવું સહેલું નથી તેનું ઉત્તમ ઉદાહરણ આપણે ત્યાં વવદેશી વલણો પર આધાવરત ચચાિ છે. ભલા ભાઈ, ‘ઓસયુપાઇ વોલથટ્રીટ’ આંદોલન અમેવરકામાંથયુંતે ‘વી આર નાઇદટી’ નામે જોસેફ થટીગવલઝે ૨૦૧૧માં એક સામવયક ‘વેવનટી ફેર’માં લખેલા લેખમાંથી ઊઠાવાયેલી િેરણા હતી. પણ આજે ‘અમે નેવ’ું અને ‘તમે દસ’ એ આવથિક ફાયદાનુંશોવષત કેદદ્રીકરણ એ નવી નવાઈની વાત નથી. આ ‘ડાબેરી સૂિ’નું સહુથી ખરાબ સામ્રાજ્ય યુગોથલાવવયાના

ટાવર’નુંફરજંદ છે. તમેજ્યારેછેક અંતવરયાળ વસેલાંગામડાંઓ સુધી જાઓ અને સામાદય માણસની ન્થથવત, શવિને તપાસો તો જ સાચો અંદાજ મળે. વિક્કાની બીજી બાજુ ‘ગુજરાત મોડેલ’ને કેવળ ‘િોની કેવપટાવલઝમ’ ગણવાનો ભ્રમ પણ આ પાયા પર રચાયો છે. તેઓ જેઆંકડા આપેછેતેનાના ઉદ્યોગોનો ઓછો વવકાસ, આરોગ્ય – વશિણ – સવલતો અને સગવડોનાં સામાવજક િેિોમાં વપરાતાં ઓછા નાણાં, તંદરુ થત રોજગારીનો અભાવ, વશિણનું થતર, માનવ વવકાસ, પયાિવરણને ગરીબોની િાથવમક જરૂવરયાતોનો અભાવ... તે વવશેના છે. આ આંકડાની સામે બીજા આંકડા પણ આપી શકાય! બન્ને તરફ વવદ્વાનોની સંશોધક જમાત છે. ‘ગુજરાત મોડેલ’નેનકારનારા અથિશાથિી – સમાજશાથિીઓને વવશ્વસનીય પડકાર આપે તેવા, સામા છેડાના આંકડા અનેવનષ્કષોિ પણ છે જ. સેદટર ફોર પોવલસી વરસચિના અધ્યાપક, રાજીવ ફાઉદડેશનના પૂવિ સંશોધક અને ખ્યાત અથિ-સમાજશાથિી વવવેક દેબ્રોયનુંપુથતક છેઃ‘ગવનિદસ ફોર ગ્રોથ એદડ ડેવલપમેદટ’. સુરવજત ભલ્લા પણ તેવું જ બીજુંવવશ્વાસપાિ નામ છે. તેમણે પણ આંકડાઓ આપ્યા છેતેમુજબ તો ૧૧ ટકાએ પહોંચલ ે ો વીજ

સામ્યવાદી શાસનમાં હતું અને ઉપિમુખ વમલોનાન વજલાસે થવીકારવું પડ્યું કે વવશેષાવધકાર સાથેનો આ ‘દયૂ ક્લાસ’ બાકીની િજાનું સુખ હડપ કરી જતો હોય તેવા સામ્યવાદનો અથિશો છે? આઇિરી ટાિરના પંવડતો ગુજરાતમાં ‘િોવન કેવપટાવલઝમ’ એ પંવડતોની માની તો વવષય છેઅનેતેનેમાટેતેમણે આંકડાની ઇદદ્રજાળ િથતુત કરી છે. અથિશાથિીઓ-સમાજશાથિીઓએ બધા વનષ્કષિ‘તટથથતા’થી આપ્યા છેએવા દાવાનુંમુખ્ય કારણ પણ તેમણે દશાિવલ ે ા આંકડાઓને કેદદ્રમાંરાખીનેબતાવાયુંછે. આ આંકડાનાં બે અપલિણો છે. મોટા ભાગેતો તેમાં‘અધિસત્ય’ જ હોય છે કેમ કે જે આંકડાઓ એકવિત કરાયા હોય તેનો આધાર જ શંકાથપદ રહે છે. તમે ચાર ઝુપં ડામાં જાઓ અને ત્યાં વંવચત ન્થથવત જુઓ અને કહો કે વંવચત અવથથામાં બધા જીવે છે. પણ પાંચમા ઝુપં ડાથી શરૂ કરીનેદસમા ઝુપં ડામાં રહેનારની પાસે ટીવી, મોટરસાઇકલ હોય છે તેની ગણતરી કરવામાં આવતી નથી. આ ‘પસંદગી’ના (વસલેન્સટવ ફફગસિએદડ વસલેન્સટવ કદક્લુઝન) કારણેજેકહેવાય છેતેમાંપૂવગ્ર િ હો અવધક જ હોય. બીજુ,ં આ આંકડાઓ વવદ્વાનોના ગ્રંથાગાર અનેવગિખંડ તેમ જ પવરસંવાદોના ‘આઇવરી

આ§щ§ ¸є¢Ц¾ђ....

11

ઉપયોગ, ૧૮ હજાર ગામોમાં વવદ્યુવતકરણ, એક લાખ ફકલોમીટરના રથતા, ૬.૫ લાખ ચેક ડેમ, બે લાખ ખેત તલાવડી, િાથવમક વશિણ છોડી દેનારા ૪૦ ટકા હતા તેનું િમાણ ઘટીને બે ટકાનો ડ્રોપ આઉટ રેવશયો, ૨.૫ લાખ સખી-મંડળોની ૩૦ લાખ રોજગારી, નવ લાખ મવહલાને મફત િસૂવત સારવાર, ૨૦૦૦ ફકલોમીટર ગેસ-ગ્રીડ ધરાવતુંિથમ રાજ્ય, ૧૬ લાખ ગરીબોને આવાસની સવલત, ૧૩ હજાર કરોડ રૂવપયા સીધા વંવચતો સુધી પહોંચાડતા ગરીબ મેળા, ૬૬ ટકા દૂધ ઉત્પાદનમાં વધારો અને દેશવ્યાપી છ ટકાની સરખામણીએ ગુજરાતમાં૧૦ ટકા જીડીપી... આ પણ ‘અંક-સત્ય’ છે! સુરવજત ભલ્લાને સાંભળોઃ વશશુહત્યા કે તેનું મૃત્યુ િમાણ, વશિણ અને વવવવધ થવાથથ્ય વનદશિન, મોદીનાં ગુજરાતે ઘણું સારુંકામ કયુુંછે.’ (એવિલ ૧૯, ૨૦૧૧) તેમણે ખુલ્લી રીતે જણાવ્યું કે ‘થવતંિપણે, માઇિોહાઉસહોલ્ડ ડેટાથી થયેલા અભ્યાસો દશાિવેછેકેગુજરાતેજેસામાવજકઆવથિક વસવિ હાંસલ કરી છે તે ઉત્તમ છે, તેનો થવીકાર કરવામાં સંશોધકો અનેનીવત વનમાિતાઓએ વહચફકચાટ સેવવો જોઈએ નહીં.’ અનેએવુંતો કોઈ સયાંકહેછેકે ગુજરાત મોડેલ જ દેશભરમાં અપનાવવામાંઆવશે?

એક ¾Á↓³єЬ»¾Ц§¸....

¢Ь§ºЦ¯ Â¸Ц¥Цº £∟≡.≈√ + એ╙¿¹³ ¾ђઇ £∟≡.≈√ = ¶4щÂЦΆЦ╙Ãકђ £≈≈.√√ એક ÂЦ°щ¸ЦĦ £∩∩.√√ ¶¥¯ £∟∟.√√ એª»щકы∫√%³Ъ ¶¥¯...

'¢Ь§ºЦ¯ Â¸Ц¥Цº' ╙¾´Ь», ╙¾ΐÂ³Ъ¹ અ³щ ╙¾ç9¯ Â¸Ц¥Цºђ... અ¾³¾Ц »щ¡ђ, કђ»¸ђ અ³щ ╙¾·Ц¢ђ³ђ ¸׾¹... ╙¾╙¾² ╙¾¿щÁЦєકђ, ╙±¾Ц½Ъ ઔєєક અ³щ કы»×щ ¬º £щº ¶щ«Ц ¸µ¯ ¸щ½¾ђ...

¸ЦĦ £≈-≈√ ¾²Цºщ·ºЪ³щઆ´³Ц Âє¯Ц³ђ ¸Цªъ'એ╙¿¹³ ¾ђઇÂ' ¸є¢Ц¾ђ..

»¾Ц§¸ ¸Цªъ¹ђÆ¹ ¶ђÄÂ¸Цє કºђ ¢Ь§ºЦ¯ Â¸Ц¥Цº અ³щએ╙¿¹³ ¾ђઇ ¢Ь§ºЦ¯ Â¸Ц¥Цº એ╙¿¹³ ¾ђઇÂ

'¢Ь§ºЦ¯ Â¸Ц¥Цº' અ³щ'એ╙¿¹³ ¾ђઇÂ'³Ьє¾Á↓³Ьє»¾Ц§¸ ¸ЦĦ £∩∩ એª»щºђ§³Ц ¸ЦĦ ≥ ´щ×Â

µыº ╙¾¥Цº®Ц ´¦Ъ ¹Ьºђ´ અ³щ╙¾ΐ³Ц »¾Ц§¸³Ц ±ºђ¸Цє ¡ЦçÂђ £ªЦ¬ђ કº¾Ц¸Цє આã¹ђ ¦щ §щ³Ъ ³℮² »щ¾Ц ³İ ╙¾³є¯Ъ ¦щ. Please note the substantial reduction in subscription rates for Europe and world after reconsideration.

¯Ц. ∞-∞√-∞∩°Ъ »¾Ц§¸³Ц ³¾Ц ±º આ ¸Ь§¶ ºÃщ¿щ

G.S.

UK A.V. Both £33 £60

1 Year £27.50 £27.50 2 Years £50 £50

EUROPE G.S. A.V. Both

£75 £75 £125 £140 £140 £240

WORLD G.S. A.V. Both

£85 £160

£85 £150 £160 £280

¡Ц ³℮²њ ∩√ ╙±¾Â ´¦Ъ »¾Ц§¸³Ъ ºક¸³ЬєºЪµі¬ ¸½¿щ³╙Ãє.

¸Ãщº¶Ц³Ъ કºЪ³щઆ µђ¸↓³щકЦ´Ъ³щ¥щક કыĝы╙¬ª/¬ъ╙¶ª કЦ¬↔³Ъ ¸Ц╙Ã¯Ъ ÂЦ°щ³Ъ¥щ³Ц º³Ц¸щ¸ђક»Ъ આ´ђ

GUJARAT SAMACHAR & ASIAN VOICE

ઇ-એ╙¬¿³ ¸Цªъ ╙Ŭક કºђ Tel: 020 7749 4080 / 020 7749 4000 Fax: 020 7749 4081 www.abplgroup.com 12 Hoxton Market, (Off Coronet Street) London N1 6HW

E-mail: support@abplgroup.com NAME

ADDRESS Email:

£

Card No:

Signature

POST CODE

www.abplgroup.com TEL:

I'd like to be kept up to date by email with offers and news from ABPL

Please charge my VISA / ACCESS / MASTERCARD for

Card Expiry date

Date

Â╙¾¿щÁ ³℮²: ‘¢Ь§ºЦ¯ Â¸Ц¥Цº│ અ³щ‘અщ╙¿¹³ ¾ђઇÂ│³Ц Âѓ ĠЦÃકђ³щ§®Ц¾¾Ц³Ьєકы§щઅђ ĝы¬Ъª કЦ¬↔°Ъ ¯°Ц ç¾Ъ¥ કЦ¬↔°Ъ ¯щ¸³Ьє»¾Ц§¸ ·º¿щ, ·ºщ¦щ¯щઅђ³Ц ¶′ક çªъª¸щת¸Цє‘www.abplinternet transaction’ »¡Цઇ³щઅЦ¾¿щ. અЦ ¶Ц¶¯ ¡Ц ³℮² »щ¾Ъ. Cheque payable to Gujarat Samachar / Asian Voice »¾Ц§¸Ъ ĠЦÃકђ ¸Цªъઅ¢Ó¹³Ъ Âа¥³Ц: અЦ´ Ãђ»Ъ¬ъ¸Цє §¾Ц³Ц Ãђ અ³щ ¯щ ¸¹ ±º╙¸¹Ц³ ─¢Ь§ºЦ¯ Â¸Ц¥Цº અ³щ અщ╙¿¹³ ¾ђઇÂ┌ ¶є² કºЦ¾¾Ц Ãђ¹ કы આ´³Ь º³Ц¸Ь ¶±»Ц¹Ьє Ãђ¹ ¯ђ અ¢Цઉ°Ъ ¯щ³Ъ :® »щ╙¡¯¸Цє ª´Ц», µыÄ કы ઇ¸щ» ˛ЦºЦ ¸ђક»¾Ц ╙¾³є¯Ъ. µђ³ ´º અщ ઔєє¢ ઔєє¢щ ¾Ц¯¥Ъ¯ ³ કº¾Ц ╙¾³є¯Ъ ¦щ. અђЧµÂ ¿╙³¾Цºщ અ³щ º╙¾¾Цºщ ¶є² ºÃщ ¦щ.


12

સૌરાષ્ટ્ર

હું૨૦ હજાર મતથી ચૂંટણી હારીશઃ માડમ

જામનગરઃ સૌરાષ્ટ્રમાં કોંગ્રેસ માટે મહત્ત્વની ગણાતી જામનગર બેઠક પર કાકા-ભત્રીજી વચ્ચે સીધા ચૂંટણી જંગના પલરણામો તો હજુ તો ૧૬ મેએ જાહેર થશે પરંતુ અહીં સતત બે ટમષથી સાંસદ તરીકે ચૂંટાતા કોંગ્રેસના ઉમેદવાર વિક્રમ માડમે મતદાનના બીજા જ લદવસે પોતાની હાર સ્વીકારી િીધી છે. લવક્રમભાઇ એ ગત ૧ મેએ જામનગરમાં જાહેરમાં સ્વીકાયુષ હતું કે, ‘હું વીસ હજાર મતે હારું છું..હું હતાશામાં નથી ચાલ્યો ગયો પરંતુ જે વાસ્તલવકતા છે તે સ્વીકારું છે.’ િોકસભાની ચૂટં ણીમાં કોઇએ પલરણામ પહેિા હાર સ્વીકારી હોય તેવી આ પ્રથમ ઘટના છે. લવક્રમભાઇએ વધુમાં કહ્યું હતું કે, ‘રાજકીય સમીકરણ અને મારા ગલણત પ્રમાણે વીસ હજારથી વધુ મતે હારું છું..કોઇએ સટ્ટો રમવો નહીં વાતોથી દુર રહેવું મારી હાર

મને દેખાઇ ગઇ છે. જયારે ભાજપનું જામનગરમાં લવજય સરધસ નીકળશે ત્યારે હું મારા સ્કુટર પર મારા કાયાષિયે કામ કરતો હોઇશ.મારા કાયષકરોએ મને ખૂબ પ્રેમ આપ્યો તે બદિ તેનો આભાર માનું છે..સમાજને મારી જરુલરયાત ન હોય તેવું િાગે છે. હું તો કડવી વાસ્તલવકતા ધરાવતો માણસ છું. માટે મેં મારી હાર સ્વીકારી છે.’ માડમના આ લનવેદનથી કોંગ્રેસમાં ખળભળાટ મચ્યો છે. લવક્રમ માડમના આવા ચોકાવનારા લનવેદન અંગે ભાજપના પૂનમ માડમે જણાવ્યું હતું કે ‘મારી જીત લનશ્ચચત છે, સરસાઈ અંગે કંઈ કહી ના શકું.’ લવક્રમ માડમના આ લનવેદનથી જામનગરવાસીઓ તથા ખાસ કરીને કોંગ્રેસી કાયષકરોની નજર ૧૬મી મેએ જાહેર થનાર પલરણામ પર છે.

અщ╙¿¹³ Ãђ»Ъ¬ъ ક»¶ અЦ¹ђ7¯ ªбÂ↓

¬¥ Æ»ђºЪ (કђ¥ Ĭ¾ЦÂ): ªЭ╙»´ ¢Ц¬↔³, એת¾´↓, ç¾Ц╙¸³ЦºЦ¹® ¸є╙±º અ³щ §ь³ ±щºЦº ±¿↓³. ã¹╙Ū±Ъ« £∟∫√ (Limited Seats) º¾Ц³Ц °¿щ- ∟∫ ¸щ, - ∩ ╙±¾Â / ¶щ ºЦ╙Ħ. Ĭ¾ЦÂ¸Цє Ãђª» /ĮщકµЦçª/¬Ъ³º/ç¾Ц╙¸³ЦºЦ¹® ¸є╙±º/§ь³ ±щºЦº ±¿↓³, §ђ¾Ц»Ц¹ક ç°½ђ³Ъ ¸Ь»ЦકЦ¯³ђ Â¸Ц¾щ¿. ¬¥ Æ»ђºЪ ªЭ╙»´ ¢Ц¬↔³³Ъ ¸Ь»ЦકЦ¯¸Цє એ×ĺ× µЪ³ђ Â¸Ц¾щ¿. (╙´ક-અ´њ M1 અ³щ »є¬³ એ╙º¹Ц) આઈ» ઓµ ¾Цઈª (કђ¥ Ĭ¾ЦÂ): ¸щ ¶щ×ક Ãђ»Ъ¬ъ ç´щ╙¿¹». º¾Ц³Ц °¿щ- ¿╙³¾Цº, ∟∫ ¸щ, ∩ ╙±¾Â/¶щ ºЦ╙Ħ. ã¹╙Ū±Ъ« £∞∫≥ / ∞√ ¾Á↓°Ъ ³Ъ¥щ³Ц £∞∞≥ Ĭ¾ЦÂ¸Цє Ãђªъ» / Įщક µЦçª ÂЦ°щ ¢Ь§ºЦ¯Ъ ¬Ъ³º / આ³є±-´¹↓ª³³ђ Â¸Ц¾щ¿. (»Ьª³°Ъ ╙¾¿щÁ ╙´ક-અ´ ã¹¾ç°Ц) ´ђªЭ↔¢»: º¾Ц³Ц °¿щ- ∞≈ ¸щ,≤ ╙±¾Â / ≡ ºЦ╙Ħ. ã¹╙Ū±Ъ« £≠≥≥ Ĭ¾ЦÂ¸Цє Ãђªъ» / Įщક µЦçª / ¿ЦકЦÃЦºЪ-¸ЦєÂЦÃЦºЪ ¬Ъ³º/ આ³є±-´¹↓ª³¸Цє ╙»ç¶³ ╙Ã×±Ь ¸є╙±º અ³щ µЦ╙¯¸Ц³Ъ ¸Ь»ЦકЦ¯³ђ Â¸Ц¾щ¿. કђçªЦ ĮЦ¾ђ (ç´щ³): º¾Ц³Ц °¿щ- ∟∫ ¸щ, ≤ ╙±¾Â / ≡ ºЦ╙Ħ. ã¹╙Ū±Ъ« £≈≥≥. Ĭ¾ЦÂ¸Цє Ãђªъ» / Įщક µЦçª / ¿ЦકЦÃЦºЪ-¸ЦєÂЦÃЦºЪ ¬Ъ³º / §ђ¾Ц»Ц¹ક ç°½ђ અ³щ ╙§ĮЦ઺³Ъ ¸Ь»ЦકЦ¯³ђ Â¸Ц¾щ¿. ¾щà કЦ»Ъ¸Ц¯Ц ¸є╙±º (કђ¥ Ĭ¾ЦÂ): º¾Ц³Ц °¿щ- ¿Ьĝ¾Цº, √≠ §а³, ∩ ╙±¾Â/∟ ºЦĦЪ,ã¹╙Ū±Ъ« £∞∞√ Ĭ¾ЦÂ¸Цє ´аS કЦ»Ъ¸Ц¯Ц અ╙·Áщક/╙¿¾-╙¾æ®Ь અ╙·Áщક/કЦ╙¯↓ક ç¾Ц¸Ъ અ╙·Áщક ĨЪ çªЦº Ãђªъ» / Įщક µЦçª ÂЦ°щ ¢Ь§ºЦ¯Ъ ¬Ъ³º / ¯щ¸§ કЦ╙¬↔µ ઈ³¬ђº ¸Цકª/¶щºЪ આઈ»щ׬/કЦ╙¬↔µ Â³Ц¯³ ¸є╙±º ç´щ³ ╙¸³Ъ ĝЮ¨ ªЭÂщתЦ׬º: º¾Ц³Ц °¿щ- √≠ §Ь»Цઈ ∩ ╙±¾Â ã¹╙Ū ±Ъ« £∞≤≥°Ъ ¿λ ╙´ક-અ´њ M1 અ³щ »є¬³ એ╙º¹Ц ¸ђºЪÂЪ¹Â: º¾Ц³Ц °¿щ: ∞≠ §а³/≡ ºЦĦЪ-£≠≥≥pp(અщº ªЪકЪª અщÄçĺЦ)

ભાજપ માટેત્રણ બેઠકો પર ‘આપ’નુંવવઘ્ન?

રાજકોટઃ કહેિાય છેકેિેમ અને યુદ્ધમાં બધું જ શક્ય છે. પરંતુ લોકસભાની આ ચૂટં ણીના યુદ્ધમાં જે રીતે ગુજરાતમાં નરેન્દ્ર મોદીના નામનો માહોલ છે એ જોતાં સૌરાષ્ટ્રમાં લગભગ તમામ બેઠકો પર ભાજપનો વિજય થશે તેિી સંભાિના છે. પરંતુ એક વિશ્લેષણના આધારે અરવવંદ કેજરીવાલની આમ આિમી પાટષી (આપ) ભાિનગર, અમરેલી અને જૂનાગઢમાં ભાજપની જીત સરળ નથી. જૂનાગઢમાં અતુલ ગોવવંદભાઈ શેખિા, અમરેલીમાં નાથાલાલ સુખવિયા અને ભાિનગરમાં િો. કનુભાઈ કળસવરયા ‘આપ’ના એિા ઉમેિિાર છેતેઓ જીતેનહીં તેિી સંભાિના છે પરંતુ તેમને જે મત મળે તેનાથી ભાજપ-કોંગ્રેસના મતનું જે વિભાજન થાય અને તેની અસર ભાજપ માટે વચંતાજનક બનેતેમ છે.

પાલીતાણામાં ૬૯૦ વષષીતપનાં આરાધકોના પારણાં

પાલીતાણાઃ જૈનોના પવિિ યાિાધામ પાલીતાણા ખાતે શેિુંજ્ય તીથથમાં અખાિીજનાં વિિસે ૨૦૦થી િધુ સાધુસાધ્િીજીઓ ઉપરાંત ૬૮૯થી િધુ િષષીતપનાં તપસ્િીઓએ પારણાં કયાાં હતાં. જયતળેટી પાસે આિેલ પારણાઘરમાં યોજાયેલા સમુહ ધારણામાં અનેક શહેરવજલ્લામાંથી ભાવિકો ઉમટી પડ્યા હતા. આણંિજી કલ્યાણજી પેઢી દ્વારા સમગ્ર કાયથક્રમનુંઆયોજન કરિામાંઆવ્યુંહતું.

10th May 2014 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

કોંગ્રેસનો ખેસ પહેરી મતદાન કરનાર કુવં રજી બાવળિયા સામેગુનો નોંધાયો

જસદણઃ મતિાન કરતી િખતે કોંગ્રેસનો ખેસ રાખિા બિલ રાજકોટના કોંગી ઉમેિિાર કુંવરજી બાવવળયા સામે મોડે મોડેચૂંટણી પંચેવિંછીયા પોલીસ મથકમાં ગુનો િાખલ કરાવ્યો છે. તો બીજી તરફ મતિાન સમયે નહીં પણ મતિાન મથકની ૧૦૦ મીટરની વિજયામાં ભૂલથી ગળામાં કોંગ્રેસનો ખેસ રહી જિા બિલ રાજકીય ઈશારે ફવરયાિ કરાવ્યાનુંકુિ ં રજીભાઈએ જણાિી

પોતાનો બચાિ કયોથ હતો. ૩૦ એવિલે બાિવળયાએ વિંછીયાની કન્યા િાથવમક શાળામાં કોંગ્રેસનો ખેસ ગળામાં રાખી મતિાન કયુથ હોિાનો ભાજપના આગેિાનોએ હોબાળો મચાવ્યો હતો. જે બનાિ બાિ ચૂંટણી પંચની સૂચનાથી કન્યા શાળાના વિસાઈડીંગ ઓફફસર રાજકોટના વેકરીયાએ પરસોતમભાઈ વિંછીયા પોલીસ મથકમાંફવરયાિ આપતા પોલીસેગુનો નોંધ્યો છે.

જામનગરઃ મૂળ વેરાવળના એક વહાણમાંથી ઓસ્ટ્રેલિયન નૌકાદળે ગત સપ્તાહે અંદાજે રૂ. ૧૬૦૦ કરોડનું હેરોઇન પકડ્યું હતું. જામનગર પોિીસે કરેિી તપાસમાં જામ સિાયાના શખસે વેરાવળથી ભાડે રાખેિા વહાણમાં એક પાકકસ્તાનીએ પાકકસ્તાનના જીવણી બંદરેથી આવેિી બોટમાંથી આ હેરોઈનનો જથ્થો ભરાવ્યો હોવાનું બહાર આવ્યું હોવાનું વહાણના ટંડેિ અને ખિાસીઓએ કબુિ કયુું છે. જામસિાયાના હાજી બશીર દાઉદ કુંગડા ઉફફે રાજાએ વેરાવળના અશોક પરમાર પાસેથી િક્ષ્મીનારાયણ વહાણ એક વષષ માટે ભાડે રાખ્યું હતું, જેમાં જામનગર લજલ્િાના

જોલડયાના અને જામનગરના ૧૦ ખિાસીઓ હતા. આ વહાણ તા. ૪-૨-૨૦૧૪ના કોઈ કચ્છના તુણા બંદરથી બકરા ભરીને રવાના કરાયું હતું. આ વહાણને મોમ્બાસા નજીક ઓસ્ટ્રેલિયન નૌકાદળે અટકાવીને તિાસી િેતાં તેમાંથી ૧૦૨૩ કકિો હેરોઈન મળ્યું હતું. ઓસ્ટ્રેલિયન નૌકાદળે ટંડેિ તથા ખિાસીઓને દુબઈ તંત્રને સોંપ્યા હતા ત્યાંથી આ તમામને છોડી મૂકાયા હતા.

સલાયાના વહાણમાંરૂ. ૧૬૦૦ કરોડનું હેરોઇન પાકકસ્તાની બંદરેથી લદાયુંહતું

¸ЦĦ £∟√ એક ¢ºЪ¶³ђ 0²Ц´ђ અªકЦ¾щ¦щ

³ЦºЦ¹® Âщ¾Ц Âєç°Ц³. ઉ±щ´Ьº³Ц ╙´¯Ц¸Ã ĴЪ કю»Ц ¸Ц³¾³Ъ ±ЪકºЪ કà´³Ц ¢ђ¹»щ 0²-અ´є¢ђ³щ¸±± કº¾Ц ¯ЦºЦ Âєç°Ц³³Ъ ç°Ц´³Ц કºЪ

¥ђºЪ³ђ ·¹?

પોરબંદરમાં૪ સ્થળોએ ફરીથી મતદાનમાં ૬૪.૧૭ ટકા વોટ પડ્યા

પોરબંદરઃ ભાજપે પોરબંિર લોકસભા બેઠકના કુવતયાણા વિધાનસભા ક્ષેિના ચાર ગામના ચાર બૂથ ઉપર બોગસ મતિાનની ફવરયાિ કરી હતી. આથી ચૂંટણી પંચેત્યાંફરીથી મતિાન કરાિતા સરેરાશ ૬૪.૧૭ ટકા મતિાન થયું હતું. રાણાિાિ તાલુકાના મવહરા ગામે ૫૦૧ મતો તથા પોરબંિર તાલુકાના િેણોિર, વમતરાળા અનેએરડા ગામો ખાતે અનુક્રમે ૭૧૪, ૭૬૬ અને ૬૫૯ મતો છે. આમ કુલ ૪ ગામના ૪ બૂથો ઉપર કુલ ૨૬૪૦ મતિારો માટે ફરી મતિાન યોજાયું હતું. આ ચાર બૂથ પોરબંિર નગરપાવલકાના વિસ્તાર હેઠળ આિે છે. જ્યાં અત્યારે એનસીપીનું શાસન છે. કોંગ્રેસે આ બેઠક માટે સમજૂતી કરીને તેમનેસીટ ફાળિી છે. ભાજપે એિી ફવરયાિ કરી હતી કે, આ ચારેય બૂથ પર એનસીપીના કાયથકરોએ મોટાપાયેબૂથ કેપ્ચર કરી બોગસ મતિાન કરાવ્યુંહતું. ઉલ્લેખનીય છેકેપોરબંિર સીટ પર ભાજપના વવઠ્ઠલ રાદવિયા અને એનસીપીના કાંધલ જાિેજા િચ્ચે સીધો જંગ છે. આ સંિભભે ચૂંટણી પંચે માઇક્રો ઓબ્ઝિથરના તપાસ વરપોટટના આધારે ફેરચૂંટણી આપી હતી.

GOOD NEWS! WE ARE HERE TO PROTECT YOU

SECURITY SPECIALISTS

Manufacturers and installers of quality Steel Fabrications Domestic and Commercial. Collapsible Security Grilles, Window Fixed Bar Grilles, Wrought Iron Gates, Ornamental remote control Gates, Railings, Fire escapes Stair Cases and Steel Door.

Call for free estimate: Pravin, Ketan or Manubhai on

Tel: 020 8903 6599

Mobile: 07956 418 393

Add: 592c Atlas Road, Wembley, HA9 0JH

Fax No: 020 8900 9715

www.kpengineering.co.uk

çકђª»щ׬ (કђ¥ Ĭ¾ЦÂ): º¾Ц³Ц °¿щ- ∟≥ ઓ¢çª (¸щ ¶щ×ક Ãђ»Ъ¬ъ

ç´щ╙¿¹») ∫ ╙±¾Â/ ∩ ºЦ╙Ħ / ã¹╙Ū ±Ъ« £∟≥≥ Ĭ¾ЦÂ¸Цє Ãђª» / Įщક µЦçª/ ¿ЦકЦÃЦºЪ-¸ЦєÂЦÃЦºЪ ¬Ъ³º ¸Ь»ЦકЦ¯³Ц ç°½ђњ »щક ╙¾×¬ъº¸Ъએº / Æ»Ц¢ђ, એ╙¬³¶ºЦ, »ђ¿¸ђ×¬ ĝЮ¨/ µђª↔ ╙¾╙»¹¸ કы¶» ºЦઈ¬³ђ Â¸Ц¾щ¿ °Ц¹ ¦щ. ╙´ક-અ´њ M1 અ³щ »є¬³ એ╙º¹Ц

¸ђ¯Ъ¹Ц³Ц એક ઓ´ºщ¿³ ¸Цªъ¸ЦĦ £∟√. આ´³Ьє±Ц³ એક ╙³ºЦ¿ ઔєє²§³³Ц ¾³¸Цє આ¿Ц³ђ ±Ъ´ Ĭ¢ªЦ¾¿щ

Ġа´ ╙¬çકЦઉת ¸½Ъ ¿ક¿щ.

asian

આ§щ § ĴЪ º§³Ъ·Цઈ આ¥Ц¹↓³щ µђ³ કºђ.

Book early to avoid disappoint, Token deposit required Tel: 07931 650 337 / 020 8676 4411

Holiday Club

Leicester : 0116 266 8016 asianholidayclub@hotmail.com

Âє´ક↕њ ·Цº¯ ¾щàµыº ĺçª

55 Loughborough Road Leicester LE4 5LJ

Tel.: (0116) 266 2652 / 216 1698

Email: info@indiaaid.com WE ACCEPT CREDIT/DEBIT CARD Charity Reg No 1077821

* T & C apply. Retail agents for ATOL holders

Dubai Holidays

T & C apply

3* Hotels Fr. £399 pp 4* Hotels Fr. £449 pp 5* Hotels Fr. £499 pp

0208 952 7400

Email : sales@citimax.co.uk Website: www.citimax.co.uk

10336

Non Stop Flights + 3 Nights Acomodation on Twin Sharing Basis. Including Breakfast and All airport taxes Restricted and Limited Availibility - Quote based on 10 may 14 departure

MUMBAI : DELHI : AMRITSAR : AHMEDABAD: BHUJ :

Fr Fr Fr Fr Fr

£ 443 £ 510 £495 £ 428 £ 545

MEGA DEAL VADODARA : RAJKOT : PORBANDER : DIU : GOA :

Restricted offer & travel Period / Conditions Applies

Fr Fr Fr Fr Fr

£ £ £ £ £

443 535 545 545 455

CALL NOW

0208 952 7400


10th May 2014 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

રાજ્યના સ્થાપના વિનેબોચાસણમાં રવિશંકર મહારાજ ભૂલાયા

આણંદઃ પહેલી મેના રોજ ગુજરાતનો ટથાપના વદન હતો. પરંતુ રાજ્યની ટથાપનામાં પાયારૂપ ભૂવમકા ભજવનારા રહિશંકર મિારાજની યાદગીરી કોઈને રહી નથી. ૩૦ એવિલે મતદાન પૂણષ થયા પછી કોઈ રાજકીય પક્ષોના નેતાઓએ તેમના બોચાસણ ખાતેના સમાવિટથાને શ્રદ્ધાંજવલ આપવાની કે યાદ કરવાની તસદી પણ લીિી નહોતી. સરસવણી ગામના વતની રવવશંકર મહારાજે બૃહદ ખેડા વજલ્લાના બોરસદ અને

કાંઠાગાળા વવટતારમાં અંગ્રેજોની જોહુકમીથી ત્રાસેલી જનતાને લૂંટતા બહારવવટયાઓને તેમણે સમજાવીને આઝાદીની ચળવળમાં જોડવા માટેનું બીડું ઉપાડી લીિું હતું. રવવશંકર મહારાજે બોરસદ નજીકના બોચાસણ ગામને કમષભૂવમ બનાવી હતી અને ત્યાં વલ્લભ વવદ્યાપીઠ ઊભી કરી હતી. આજીવન તેઓ બોચાસણ ગામમાં રહ્યા હતા. મહારાજના પુત્રે પણ બોચાસણ ગામમાં જ પોતાનું જીવન વવતાવ્યું હતું.

િડોદરાઃ ૧૯૯૪માં રવાજડામાં ૧૦૦ વદવસ થયેલી વહંસાખોરીને યાદ કરતાં રવાજડા દૂતાવાસના હાઇ કવમશ્નર અનગેસ્ટ રિેમલીચીયાએ જણાવ્યું હતું કે, વવશ્વમાં કોઈ પણ ટથળે આ િકારનો નરસંહાર ન થવો જોઈએ. તેના માટે સૌએ સચેત રહેવાની જરૂર છે. વડોદરા નજીક આવેલા પારૂલ ગ્રૂપ ઓફ ઇન્જટટટ્યૂટ્સ ખાતે ગત સપ્તાહે યોજાયેલા ‘વોક ટુ રીમેમ્બર’માં હાજરી આપવા આવેલા અનનેટટે

જણાવ્યું હતું કે, કકજથાવાનડ જે કે રવાજડાની રાષ્ટ્રીય ભાષા છે. જેમાં ક્વીબુકા એલે યાદ કરવું અથષ થાય. તે મુજબ આ નરસંહારની ૨૦મી વરસીએ વવદેશી છાત્રોએ ભારતીય વવદ્યાથથીઓની સાથે રહીને ‘ક્વીબુકા ૨૦’નું આયોજન કયુું છે. આ રેલીમાં ૨૦૦થી વિુ વવદ્યાથથીઓ જોડાયા હતા. જેમાં પારૂલ ગ્રૂપ ઓફ ઇન્જટટટ્યુટના ડો. દેવાંશુ પટેલ સવહત અજય લોકો હાજર રહ્યા હતા.

વિશ્વમાંક્યાંય નરસંહાર ન થિો જોઈએ

ધમમ, સંસ્કાર, ભાષા જાળિિા ‘ગુજરાત સમાચાર’ િાંચો...

સંહિપ્ત સમાચાર

• િલસાડમાં કોંગ્રેસ-ભાજપનું ગહણત અલગઃ વલસાડ બેઠક તમામ રાજકીય પક્ષ માટે મહત્ત્વની છે. કારણ કે એવી માજયતા છે કે વલસાડમાં જે પાટથી જીતે છે તેની કેજદ્રમાં સરકાર બને છે. વલસાડમાં સાત વવિાનસભા મત વવટતારના છેલ્લા આંકડા િમાણે ૭૪.૦૯ ટકા મતદાન નોંિાયું છે, જે વવક્રમસજષક કહી શકાય. આ આંકડાથી ભાજપના સમથષકો ગેલમાં છે અને તેઓ માને છે કે વિુ મતદાન મોદીનીની લહેરના કારણે જ થયું છે. જ્યારે કોંગ્રેસના સમથષકો આ વાત સાથે સંમત નથી. કોંગ્રેસના સમથષકો જ્યાં કોંગ્રેસના િારાસભ્ય છે તેવા ચાર મતદાન વવટતારમાં થયેલા વિુ મતદાનને કારણે કોંગ્રેસનો વવજય થશે તેમ જણાવે છે. તેમના મતે આ િરમપુર કપરાડા, વાંસદા તથા ડાંગમાં થયેલા મતદાનનના આંકડાનો સરવાળો પારડી, વલસાડ તથા ઉંમરગામના ટોટલથી વિુ છે. આમ ગત ચૂંટણી કરતા આ વખતે કોંગ્રેસને મોટી લીડથી જીત મળે તેવી સંભાવના કોંગ્રેસના સમથષકો બતાવી રહ્યા છે. અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે કોંગ્રેસના કકશન પટેલ આ બેઠક પરથી વષષ ૨૦૦૪ અને ૨૦૦૯માં યોજાયેલી લોકસભાની ચૂંટણીમાં વવજેતા થયા હતા. • ચાર પેઢીએ સાથેમતદાન કયુુંઃ વડોદરાના કોયલી ગામ ખાતે ૧૦૨ વષષના નટિરભાઇ મોતીભાઇ પટેલ, પુત્ર સુરેશભાઇ (ઉ. ૭૪) અને તેમના પુત્ર યોગેશ તથા પુત્રી હિમાલી, તૃપ્તી પટેલઅહિન પટેલ અને આકાશ પટેલ સવહત ચાર પેઢીએ એક સાથે મતદાન કયુું હતું. પવરવારના મોભી નટવરભાઇ આઝાદી કાળથી મતદાન કરે છે. મૂળ ઉત્તર િદેશના રહેવાસીએ િથમવાર ત્યાં મતદાન કયુું હતું. વડોદરામાં ટથાયી થયા બાદ છેલ્લા ચાર દાયકાથી મતદાન કરે છે. • દાઉદી િિોરા સમાજના ગુરુ સુરતમાંઃ ભૂજથી સુરત જઈ રહેલાં દાઉદી સમાજના િમષગુરુની એક ઝલક મેળવવા માટે રવવવારે ભરૂચ રેલવે ટટેશન ઉપર દાઉદી સમાજના લોકોનો ભારે િસારો જોવા મળ્યો હતો. કચ્છ એક્સિેસ ટ્રેનમાં િમષગુરુ જઈ રહ્યાં હોવાની જાણ થતાં દાઉદી સમાજના લોકોએ ભરૂચ રેલવે ટટેશન ખાતે પહોંચી તેમનું ભવ્ય ટવાગત કયુું હતું. િમષગુરુ સૈયદના મૌલાના મુફદલ સાિબ (ત.િ.સ) સુરત પરત જવા માટે કચ્છ એક્સિેસમાં રવાના થયાં હતાં. વ્હોરા સમાજના લોકો ઊમટી પડ્યાં હતાં.

સુરતના વિદ્યાથથીઓએ પાણીમાંથી ઓઈલ છૂટુંપાડતુંયંત્ર બનાવ્યું

સુરતઃ વષષ ૨૦૧૧ની આઠ ઓગટટે એક ઘટના બની. અરબી સમુદ્રમાં જહાજ અથડાવવાની ઘટનામાં ૫૦૦ ટન જેટલું ઓઈલ સમુદ્રમાં ભળી જતાં કકનારાના ૩૭ કક.મી. વવટતારમાં આ ઓઈલથી મુબ ં ઈગરાઓને રોગચાળાનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. ઉપરાંત જળચર જીવો અસરગ્રટત થયા હતા. આ ઘટનાથી િેરણા લઈને સુરતી વવદ્યાથથીઓએ પાણીમાંથી ઓઈલ છૂટું પાડતું યંત્ર તૈયાર કયુું છે. જેને ‘બેલ્ટ ટકીમર’ નામ અપાયું છે. સુરતમાં રહેતા હિરેન પડેલા, દુગશ ગે

િવિણ-મધ્ય ગુજરાત

હિરડીયા, નિઘણ રાઠોડ અને નવસારીમાં રહેતા હિરેન પટેલેથઈ બેલ્ટ ટકીમરનું મોડેલ તૈયાર કયુું છે. આ ચારેય વવદ્યાથથીઓ વડોદરાની બાબરીયા ઈજટટીટ્યુટ ઓફ ટેકનોલોજીમાં અભ્યાસ કરે છે. અંવતમ વષષમાં વમકેનીકલ એન્જજવનયવરંગ કોસષમાં ભાગ તરીકે તેમણે આ મોડેલ બનાવ્યું છે. વહરેન ખડેલાએ આ અંગે જણાવ્યું કે બેલ્ટ ટકીમ કલાકમાં ૬૪ લીટર જેટલું ઓઈલ દૂર કરવા સક્ષમ છે. આ ઉપકરણનો ઉપયોગ ઔદ્યોવગક એકમોમાં થઈ શકે છે.

13

ખેડાની કન્યા શાળામાંચૂંટણી પંચ દ્વારા આદશમમતદાન મથક ઊભું કરિામાંઆવ્યુંિતું. અિીં મત આપિા આિનાર મતદારોને આિકારિા માટેલાલ જાજમ પાથરિામાંઆિી િતી. આ ઉપરાંત પાણી સહિતની સુહિધા ઊભી કરાઈ િતી. એથી મતદારોનેલગ્નમાંમિાલિા આવ્યા િોય તેિો અિેસાસ થયો િતો.

૯૬ િષષનાંવૃદ્ધાનુંમતિાન બાિ વનધન

સુરતઃ સુરતમાં ૯૬ વષષના ભીલાબેન નામનાં મતદારે ૩૦ એલિલે મતદાન કયાષ બાદ ઘરે આવીને પોતાનો જીવ છોડ્યો હતો. મત આપવા માટે જ શરીરમાંપોતાનો ‘જીવ’ અટકાવી રાખ્યો હોય તેવી એક ચોંકાવનારી ઘટના લલંબાયત લવસ્તારમાંબની હતી. બીમાર રહેતા આ વૃદ્ધાએ ચૂંટણીના આઠ લદવસ પહેલા જ તેમના પુત્રોને કહ્યું હતું કે, કંઇ

પણ થાય મારે આ લોકસભાની ચૂંટણીમાંમત આપવો છે. મારી હાલત સારી હોય કે ખરાબ, મને મત આપવા લઈ જજો. ચૂંટણીના લદને બપોરે તેમની હાલત સારી ન હોવા છતાં તેમની જીદના કારણે પલરવારજનો ઉંચકીને મતદાન મથકેલઈ ગયા હતા. જ્યાંતેમણે માનભેર પોતાનો અમૂલ્ય મત આપ્યો અને પછી ઘરે આવીને અંલતમ શ્વાસ લીધા હતા.

રાજપીપળાઃ નમષદા વજલ્લાના ડેડીયાપાડા તાલુકાના રોઝઘાટ ગામની િાથવમક શાળાના મતદાન મથકમાં ૩૦ એવિલે ૧૧૯ વષષના વયોવૃધ્િ કાથુડીયાદાદા સાથે પવરવારના ૪૯ સભ્યોએ પણ મતદાન કરવા માટે કતાર લગાવી હતી. વયોવૃધ્િ મતદાર કાથુડીયા

દાદાએ જાણે કે, જાન જોડી હોય તેવા ઉત્સવનો માહોલ હતો. વસાવા પવરવારના મોભીના વવટતારમાં ૯૨થી પણ વિુ ટત્રીપુરુષ અને બાળકો છે, તે પૈકી ૫૮ લોકો મતાવિકાર િરાવે છે. આ પવરવારનું મતદાન વવટતારના અજય લોકો માટે પણ િેરણારૂપ બજયું હતું.

મતદાન માટેપહરિારના ૪૯ લોકોની લાગી કતાર

ºђકЦ® ¸Цªъ³Ъ ╙¸àક¯ђ³ЬєÃºЦ ˛ЦºЦ ¾щ¥Ц® Commercial Property Auction Thursday 22nd May 2014 On behalf of CBRE Global Investors, Major banks, Major funds, administrators, together with LPA receivers at DTZ, GVA and Fairacre

55 lots to be offered, including: LEISURE INVESTMENT

Loughborough LE11 3EA

Birmingham B3 2ES

15 Market Place

129 Newhall Street & 106/110 Edmund Street

Let to Greggs plc until 2024 (STO) on reversionary 10 year lease. Rent £50,000.00 p.a.x

Ground & Basement let with guarantee from Greene King plc until Sept 2046 (no breaks). Rent £78,750.00 p.a.x

RESIDENTIAL INVESTMENT Birmingham

BANK INVESTMENT

Islington N7 8EE 43 Eden Grove

Manchester M14 6LE 228-230 Wilmslow Road Let to Lloyds Pharmacy Ltd until 2020 (STO) and AST on 6 bed flat above. Rent £31,300.00 p.a.x

Includes 15 residential flats. Rent £110,760.00 p.a.x

Harrow and Wealdstone HA3 5BY

612-614 Wolsey Road, St Budeaux

RETAIL INVESTMENT

23 High Street

Let to Lloyds Bank plc until 2023 (STO). Rent £27,800.00 p.a.x

Dover CT16 1EB 74-94 High Street

Retail & Residential investment let to Baleday Ltd until 2025 (no breaks). Rent £28,562.00 p.a.x

Plymouth PL5 1TE

Sunderland SR1 3BN 230 High Street Let to Yorkshire Building Society until 2023 (STO). Rent £31,650.00 p.a.x

Let to J Sainsbury plc until 2034 (no breaks). Rent £230,000.00 p.a.x

Harrow HA1 1LJ 259 Station Road Retail & Residential investment let to Baleday Ltd until 2025 (no breaks). Rent £30,847.00 p.a.x

INDUSTRIAL INVESTMENT

Greenwich SE10 9TZ

Rotherham S65 1SU

Tesco, 142-146 Trafalgar Road

Rotherham Football Centre, Eastwood Industrial Estate, Chesterton Road Let to Chesterwood Trading Ltd until 2023 (STO), approx 6,943 sq m (74,738 sq ft). Rent £56,053.50 p.a.x

Let to Tesco Stores Ltd until 2022 Rent £74,219.00 p.a.x

Tooting SW17 0SP 65 Tooting High Street Ground & basement let to Baleday Ltd until 2025 (no breaks) with 2 flats let on AST’s. Rent £76,726.00 p.a.x

John Mehtab: +44 (0)20 7034 4855

West Bromwich B70 7RD 191/193 Princess Parade, High Street Let to Heron Foods Ltd until 2025 (no breaks) and an option to extend for a further 15 years. CPI linked rental increases. Rent £65,000.00 p.a.x

SCHOOL INVESTMENT

Liverpool L15 8LW Millstead School, Wavertree Let to Liverpool City Council until July 2051 (STO). Rent £34,000.00 p.a.x

www.acuitus.co.uk


14

જીવંત પંથ

10th May 2014 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

- સી. બી. પટેલ

ક્રમાંિ - ૩૫૪

મન ચંગા તો કથરોટ મેંગંગા...

વડીલો સહિત સહુ વાચક હિત્રો, આપને આજના અતિ મહત્ત્વના પવવે સતવનય વંદન... સોમવારે, પાંચમી મેના રોજ સવારે આ કોલમ લખાઇ રહી છે. તિટનમાં આજે નેશનલ હોલીડે (બેસક હોલીડે) છે. કારણ પૂછવા માટે જરાય દૂર જવાની જરૂર નથી. આજે આપના પ્યારા અને આપ સહુના લાગણીસભર પોષણથી ફૂલીફાલીને યુવાન વયે પહોંચેલા ‘ગુજરાિ સમાચાર’ અને ‘એતશયન વોઇસ’નો ૪૩મો થથાપના તદન છે. પરિ કૃપાળુ પરિાત્િાની અસીિ કૃપા, વડીલો સહિત સહુ વાચક હિત્રોના ઉષ્િાસભર આશીવાાદ તેિ જ સાથીિંડળ, લેખકો, કહવઓ, કલાકારો, સિાજસેવકોના સિયોગથી આપના આ બન્ને સાપ્તાતહકો પૂરબહારમાં ખીલ્યા છે. અને આગામી વષોોમાં પણ સેવાયજ્ઞ િથા જ્ઞાનયજ્ઞ સિિ ચાલુ રહે, તવથિરિો રહે િેવા દૃઢ તનશ્ચય સાથે અમે તવશ્વાસ, િેમ અને અનુરાગપૂવોક આગેકદમ માંડી રહ્યા છીએ. આવું અગત્યનું ટાણું છે ત્યારે દેશમાં સોનામાં સુગંધ જેવો માહોલ છે - નેશનલ હોતલડે પણ છે અને સૂયોનારાયણ સવારથી લંડન પર હુંફાળી કૃપા વરસાવી રહ્યા છે. િારંભથી જ પાંચમી મેના રોજ (મોટા ભાગે સાંજના સમયે) મારા સાથી મંડળના દરેક સભ્યની ખુરશી પાસે જઇને (જો િેઓ ગેરહાજર હોય િો...) િેમનામાં રહેલા પરમ િત્વને બે હાથ જોડીને હું વંદન કરું છું. સાથીદારોનું અતભવાદન કરું છું અને મારી આ િકાશન યાત્રામાં સામેલ થવા બદલ અંતઃકરણપૂવાક એમનો આભાર વ્યિ કરું છું. મારા મેનેજમેસટ તસદ્ધાંિોના પાયામાં પ્રેિ, આદર, સન્િાન ઉપરાંત ધ્યેયહનષ્ઠા અને હશપતબદ્ધતા જેવા પતરબળો સદા સવોદા રહ્યા છે અને રહેશે. િતિ વષો આ શુભ પવવે હું કેટલાક િિાનુભાવોનેશક્ય િોય તો રૂબરૂિાં, અનેનિીં તો ફોન દ્વારા સવારના પિોરિાં વંદન કરીને તેિના આશીવાાદ િેળવુંછું. શરૂના વષોોમાં જ્યારે મને િકાશન, પત્રકારત્વ કે આ વ્યવસાયનો કક્કો પણ આવડિો નહોિો ત્યારે મને િેરણા, િોત્સાહન અને પા પા પગલી પાડવા માટે જ્ઞાનતસંચન કરનારા િેમ જ અનેકતવધ રીિે સહયોગ આપનારને સતવશેષ યાદ કરિો હિો. સવાશ્રી પ્રોફેસર ઇશ્વરભાઇ જે. પટેલ, ટી. પી. સૂચક, બાલિુકુંદ પરીખ, છોટાભાઇ હલંબાચીયા અને આઇ. કે. પટેલ િેમ જ કંઇ કેટલાય ઇશ્વરના બંદાઓએ મને ખૂબ શીખવ્યું, સાથ આપ્યો અને આ િગતિના પાયાને મજબૂિ બનાવ્યો. સવારે પ્રેપટનિાં વસતા છોટાભાઇ હલંબાચીયાનેફોન કરીનેઆશીવાાદ િેળવ્યા અને ત્યાંના િંહદરિાં પધારીને િારા વતી દેવીદેવતાઓનેપ્રાથાના કરવા તેિ જ િારા વતી થેન્ક યુકિેવા ખાસ હવનંતી કરી િતી. સમયના વહેણ સાથે સાથે મને સથવારો આપનારાઓની સંખ્યા સેંકડોમાં થવા જાય છે. હું િો બહુ િેક્ટટલ માણસ છું. બેસકમાંથી આપણા નાણાં મેળવવા હોય કે કોઇને નાણાં ચૂકવવા માટે આપણે ચેક લખીએ િે પહેલાં ખાિામાં નાણાં તડપોઝીટ કયાો હોય િો જ બેસક આપણો ચેક પાસ કરેને?! આજે િારા પ્રત્યે અનુકંપા ધરાવનારાઓિાંઆપ સહુ પણ આવી જાવ છો. આપ સહુને ફરી ફરી હૃદયપૂવાક વંદન કરું છું... આપ સહુનો હુંઋણી છું.

માટે જરૂરી છે આરોગ્યનું જિન. કાંતિભાઇને િમામ શાકભાજીમાં દૂધી માટે અત્યંિ મહોબ્બિ છે. કાંતિભાઇના ભોજનમાં દૂધી લગભગ અતનવાયો કહી શકાય િેવું થથાન ધરાવે છે - પછી િે શાક થવરૂપે હોય કે સૂપ થવરૂપે. કાંતિભાઇ હંમેશા દૂધીને આરોગ્ય માટે ગુણનો ખજાનો ગણાવિા રહ્યા છે િો આજે મને ય થયું કે લાવને હું પણ દૂધી-ચણાનું શાક અને રોટલાનું ભોજન આરોગું. લાગણી વ્યિ કરી અને ઘરના કામે લાગ્યા. આપ સહુ િો જાણો છો કે મારા ‘બોસ’ - મારી સવોિકારની શારીતરકમાનતસક સુખાકારીને મધ્ય નજર રાખીને - હંમેશા રસોઇ શાથત્રમાં રચ્યાપચ્યા રહે છે. ખેર, કેટલીક અગત્યની ગંભીર અને મહત્ત્વની વાિો કરિાં પહેલાં આટલી રજૂઆિને અપોષણ ગણશો. મારા િાહ્મણ તમત્રો અપોષણનો અથો સમજી ગયા હશે, પણ િે તવશે ન જાણિા લોકોને સંતિપ્તમાં જણાવું િો... ભોજનના પ્રારંભ પૂવવે ભાત-ઘીના બે-ત્રણ કોહળયા આરોગવાિાંઆવેતો િોજરીિાં બનતુંઆવરણ બહુ આરોગ્યપ્રદ નીવડતુંિોય છે િેવું િિા વૈદ્યરાજ સુશ્રુતેિેમની આરોગ્યસંતહિામાં જણાવ્યું છે. ચૂંટણી, ચટણી અને ચમચમ સાથે મનોરંજનની મોસમ ખીલી છે. િાજેિરમાં મેં ‘ગુજરાિ સમાચાર’ની આ જીવંિ પંથ કોલમમાં અને એતશયન વોઇસમાં ‘AS I SEE IT’ કોલમમાં વારંવાર ભારિ અને ત્યાંના રાજકીય માહોલ િરફ દૃતિપાિ કયોો છે. મળિા િતિસાદ િમાણે મારી રજૂઆિ પતરપકવ, સમયસરની અને સમિોલ ગણાય છે િેને મારું સદભાગ્ય ગણું છું. આજના ‘ફાઇનાક્સસયલ ટાઇમ્સ’માં મોહન કૌલનો એક પત્ર િતસદ્ધ થયો છે. િેઓ કોમનવેલ્થ તબઝનેસ કાઉક્સસલના માનવંિા અધ્યિ છે. એક સમયે િેઓ અમદાવાદ ‘આઇઆઇએમ’ના ડીન પણ હિા અને આંિરરાષ્ટ્રીય થિરે નામના ધરાવે છે. મારી ગયા સપ્તાહની વાિને િેમણે વધુ સારુ રીિે રજૂ કરી છે એમ જરૂર કહી શકાય. તિટનમાં વસંિ અને ભારિમાં ચૂંટણીની મોસમ પૂરબહારમાં ખીલ રહી છે. અત્રે આપણો સમાજ પોિપોિાની રોતજંદી જીવનશૈલીમાં પરોવાયેલો હોવા છિાં - અને સમગ્રપણે જોવા જઇએ િો તવકાસના પંથે આગળ વધિો હોવા ઉપરાંિ - કંઇ કેટલાય સત્કાયોોમાં પણ િવૃત્ત છે. િો ચાલો મારી સાથે એવા કેટલાક િસંગોની ઝલક મેળવી લઇએ.

સંગમ વિમેન્સ....

૨૯ એતિલે વડા પ્રધાનના સત્તાવાર તનવાસથથાન ૧૦ ડાઉહનંગ પિીટ ખાતે તેિના જીવનસંહગની સુશ્રી સાિન્થાએ ‘સંગિ હવિેન્સ એસોહસએશન’ના પથાપના હદને એક સતવશેષ મેળાવડો યોજ્યો હિો. લગભગ ૧૦૦ની આસપાસ તવતવધ િેત્રના મહેમાનો ઉપક્થથિ હિા. કહેવાની જરૂર ખરી કે કાયોિમમાં પુરુષો કરિાં થત્રીઓની સંખ્યા વધુ હિી? અને આ િસંગોતચત્ત પણ હિું. આ કાયોિમનો અહેવાલ િો આ કે આવિા સપ્તાહે આપના આ તિય સાપ્તાતહકોમાં િતસદ્ધ થશે જ, પરંિુ આ લેખમાં થોડીક પૂવોકથા રજૂ કરી છે, જે આપ સહુને જાણવી ગમશે. ૧૯૭૨માં સુશ્રી તારાબિેન શાંહતભાઇ કોઠારી, ઇન્દુબિેન પ્રાણલાલ શેઠ, ઉષાબિેન, આર. કે. બાગરી (હવે લેડી િથા લોડડ), જ્યોહતબિેન કાિઠ, દેવીબિેન િિેશભાઈ દૂધી-ચણાનુંશાિ અનેરોટલો પારેખ, ભારતીબિેન, તનુજાબિેન શાિ વગેરે ભારિમાં ચૂંટણી જંગ જામ્યો છે. સમગ્ર દેશમાં યુવાન બહેનોએ આ ભવ્ય સંથથાનો પાયો નાખ્યો રાજકીય િચાર ઝુંબેશ પૂરબહાર ખીલ્યો છે. િો હિો. મતહલાઓ માટે કાયોરિ, મતહલાઓની આ તિટનમાં આજકાલ સમર ખીલી છે અને બેસક માનવંિી સંથથાએ પણ ૪૨ વષો પૂણો કયાો છે. હોલીડે પણ ઉપરાઉપરી આવી રહ્યા છે. થવાભાતવક સંથથાના િારંભ કાળથી જ આપણા િકાશનો અને છે કે આપણે સહુ કોઇ ખાણીપીણીમાં વધુ વ્યતિગિ રીિે હું પણ આ સંથથા સાથે સંકળાયેલો છું િે મારી ખુશનસીબી છે. સંસાર કે સાથીઓની મનભાવન ભોજન અને પીણાં લેિાં હોઇશું. કાંહત ભટ્ટ ગુજરાિી ભાષાના કટારલેખકોમાં સમથયાઓનો કે ત્રાસનો તચત્કાર સાંભળીને કે અતિ િવૃત્ત અને વાચકોમાં અતિ લોકતિય છે. જાણીને આ સંથથા દ્વારા પાયાનું સેવાકાયો થિું જ િેમની જસમ િારીખ છે ૧૫ જુલાઇ, ૧૯૩૧. રહ્યું છે. નામના મેળવવાના મોહમાં કોઇ ખોટા કાંહતભાઇ આજે ૮૩ વષાની વયે પણ કડેધડે છે ઢંઢેરા પીટવાના નહીં, અને વાદતવવાદ પણ નહીં. કેિ કેતેિનો જીવનિંત્ર છેસતત ઉદ્યિ. અને આ સિિ સંતનષ્ઠ બહેનોની નેિાગીરી સમય

અનુસાર જવાબદારી ઉઠાવિી રહી છે, અને પૂરી િમિા-સજ્જિા- તનષ્ઠા સાથે િે તનભાવિી પણ રહી છે. અત્યારે રૂપાબિેન, હવપુલાબિેન, જ્યોહતબિેન શાિ િથા અસય બહેનોને જ્યારે હું મન-વચન-કમોથી આ સંથથા માટે સમતપોિ રહીને કાયોદિ તનહાળું છું ત્યારે મારું મથિક નમી જાય છે. પુરુષિધાન સમાજે અગાઉ પોિાનો પિપાિ છિો કરિાં ‘ચાર િળે ચોટલા તો ભાંગે કોઇના ઓટલા’ એવું કઢંગુ અને અપમાનજનક જોડકણું જોડી કાઢ્યું હિું. સંગમ જેવી બીજી સંથથાઓ કે આપણા પતરવારોમાં જે િકારે માતૃશતિ અનુદાન આપિી હોય છે િે જોિાં તવશ્વાસપૂવોક કહી શકું કે આ ઉહિ પુરુષ પ્રધાન સિાજની િલ્કી અને વરવી િાનહસિા છતી કરતી િતી. કુથલી કરવાિાં, સંપથાના િોદ્દા િડપ કરી લેવાિાંજ્યારે પુરુષો રચ્યાપચ્યા રહ્યા છે ત્યારે ગૃહિણીઓ પોતાની પ્રાથહિક જવાબદારીિાં ઘરની બિાર પણ સુંદર અનુદાન આપી રિી છે.

અમદાવાદમાં એમબીબીએસ થયા. ક્થકન થપેશ્યાતલથટ બસયા. ૧૯૭૭માં એમ.ડી. કયુું. િેઓ િબીબી વ્યવસાય થકી નાણાંની ટંકશાળ પાડવામાં લગારેય માનિા ન હોવાનું િેમની સાથેની વાિચીિ પરથી ફતલિ થિું હિું. િેમણે જામનગરમાં જ સેવાની ધૂણી ધખાવી.

૭૯ િષયના યુિાન બલિંત ગ્રેિાલ

ઇંહડયા એસોહસએશન પણ ૩૫ વષોથી કાયોરિ સંથથા છે. િેના ચેરમેન બલવંિ ગ્રેવાલ એક અનોખા ઇસસાન છે. ઉંમર છે િાત્ર ૭૯ વષા. પહેલી તડસેમ્બર ૨૦૧૪થી ૩૦ એતિલ, ૨૦૧૫ સુધી િેઓ ભારિમાં કસયાકુમારીથી અમૃિસરનો પગપાળા િવાસ કરશે. વચ્ચે ચેન્નઇ, હૈદરાબાદ, પુરી, કોલકિા, પટણા, લખનઉ, બનારસ, તદલ્હી એમ કરિાં કરિાં અમૃિસરમાં સુવણો મંતદરે પહોંચીને મથિક ટેકવશે. ૨૬૦૦ િાઇલની આ પદયાત્રાિાંકોઇ તબક્કેહુંપણ જોડાવાનો છુંકેિ કેબલવંત ગ્રેવાલ અનેતેિના હિત્રો ચેહરટી િાટે ૧૫ લાખ પાઉન્ડ (િા, દોઢ હિહલયન પાઉન્ડ) એકઠા કરવાના છે. આ પહેલાં પણ અમૃતસરથી કન્યાકુિારી વાયા અિદાવાદ ગ્રેવાલે પદયાત્રા કરી િતી. િે વેળા અમદાવાદમાં પિંગોત્સવ દરતમયાન ગુજરાિના િુખ્ય પ્રધાન નરેન્દ્ર િોદી સાથે િેમની મુલાકાિ ગોઠવવામાં હું તનતમત્ત બસયો હિો િે વાિનો મને આનંદ છે. બેઠકમાં નરેસદ્રભાઇએ અમારી સાથે એકાદ કલાક ગોષ્ઠી કરીને આ સત્કાયોને ભરપૂર િોત્સાહન આપ્યું હિું. આ બધો અહેવાલ ‘ઈક્સડયા ટુડે’માં (સીનીયર એતડટર ઉદય માહોરકર તલતખિ) િતસદ્ધ થયો હિો. િે વેળા ઇંહડયન એસોહસએશને એક લાખ પાઉન્ડ એકત્ર કરીને નોથાવીક પાકક િોસ્પપટલને આધુતનક સાધનસુતવધા તવકસાવવા માટે સુપરિ કયાો હિા.

(ડાબેથી) સી.બી. પટેલ, ડો. કિરીટભાઈ આચાયય અનેડો. મેહુલ જોશી

અમે ઘણી બધી વાિો કરી, જે અંગે સંતિપ્તમાં જણાવું િો તેિનો સેવાકાયાનો હસદ્ધાંત સીધોસાદો, સચોટ છેઃ છેવાડાના િાણસ િાટે શું કરવું જોઇએ? િેમના તપિાશ્રી િનસુખભાઇ આચાયા આજીવન તશિક હિા. વિન સાવરકુંડલા. ૮૫ વષવે થવગવે તસધાવ્યા. આ કોલમના કાયમી વાચકો િો સાવરકુંડલા સાથેના મારા સંબંધ તવશે જાણિા જ હશે. જીવનમાં મને પાયાનું તશિણ આપવામાં ભાદરણની થકૂલના મુખ્ય તશિક જી. કે. સંઘવીએ ભારે જહેમિ ઉઠાવી હિી. આ સંઘવીસાહેબ મૂળ સાવરકુંડલાના હિા. ડો. આચાયાસાિેબને જાસયુઆરી ૨૦૧૧માં અમદાવાદ ખાિે સરદાર પટેલ વલ્લભભાઇ થમારકમાં તવશ્વ ગુજરાિી સમાજ દ્વારા આયોતજિ એક કાયોિમમાં અલપઝલપ મળવાનો મોકો મળ્યો હિો. િાજેિરમાં ભારત સરકારેિેમના િશંસનીય સેવાકાયોોને તબરદાવિા પદ્મશ્રી હખતાબથી સન્િાહનત કયાો છે. િેમનું સેવાકાયો ખરેખર અનોખું છે. ૧૯૭૨ના અરસામાં સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છિાં રિહપત્ત અને કોઢથી પીડાતા દદદીઓની સંખ્યા ૪૫,૦૦૦ િતી. ડો. આચાયોસાહેબની સેવાિરમસદની મેવડિલ િોલેજ ૨૭ એતિલે કમોયોગ હાઉસમાં કેટલાક તમત્રો સાધનાના પતરણામે આજે સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છિાં મળ્યા. ચારુતર આરોગ્ય િંડળના અધ્યિા સુશ્રી રિહપત્તના િાત્ર ૯૮ દદદીઓ છે. િેમણે યોગ્ય અમૃતાબિેન પટેલ એક પત્ર પાઠવીને સંથથાના સારવાર થકી રિતપિના દદદીઓને રોગમુિ કયાો ભવ્ય આયોજનની રૂપરેખા મને મોકલી આપી હિી. છે. આ િમામ આજે તનરામય જીવન વીિાવી રહ્યા આગામી અંકોમાં િેનો પણ અહેવાલ આપ સહુને છે. જોકે દહિણ ગુજરાત અને પંચિિાલિાં વાંચવા મળશે. ત્રણેક તદવસના ટૂંકા ગાળામાં જ આ અત્યારેપણ ૮૦૦૦ દદદીઓ રિહપત્તથી પીડાઇ એક નમૂનેદાર માનવસેવા માટે શુભ શરૂઆિ થઈ રહ્યા છે. આ બધી વાિચીિ ચાલિી હિી િે દરતમયાન ચૂકી છે. ભવનવાળા શ્રી સુરેસદ્રભાઈ પટેલ આ જ િેં લેપટરિાં વસતા દીપકભાઇ જોશીને ફોન સદકાયોના અત્રે અગ્રણી સતિય ટ્રથટી છે. કરીને તવનંિી કરી કે ડોટટરસાહેબ હજુ આગામી િો મંગળવાર, છઠ્ઠી મેની સાંજે પાલાોમેસટ ૨૦-૨૨ િારીખ સુધી લેથટરમાં છે િો િેમને આ હાઉસમાં એિપી હવરેન્દ્ર શિાા આયોતજિ સત્કાયો મ ાં સહયોગ આપવા ઘટિું કરશો. સમારંભમાં ભારત પોહલયોિુિ થયુંિેની ઉજવણી સરળ વ્યતિત્વના માતલક ડો. થશે. આવા સારા કાયોના આયોજનમાં ‘ગુજરાિ આચાયા સ ાિે બ ને મળીને બહુ જ આનં દ થયો. સમાચાર’ - ‘એતશયન વોઇસ’ જોડાયેલા હોય જ, પણ મને વધુ આનંદ એ વાિનો છે કે પૂવો બેસકર સિાજ િાટેઆટલુંનિૂનેદાર કાિ કયુુંછે, છતાં એવા કરમસદના નયનભાઇ નટુભાઇ પટેલેિેમના રહતભાર પણ અિં નિીં. તેિને નમ્રતા અને સંગઠન રોટરી સંપથા દ્વારા પણ પૂરિું યોગદાન સાદગીનો સરવાળો કિીએ િો પણ િેમાં અતિશ્યોતિ નથી. હું જ્યારે પણ આવા આપ્યું છે. સમાજસેવીઓને મળું છું ત્યારે િેમની સામે બહુ માનિસેિાના મશાલચીઃ ડો. કિરીટ આચાયય વામન હોવાનું અનુભવું છું. િો સાથોસાથ િેમને શતનવારે ડો. કકરીટભાઇ આચાયા લેથટરમાં મળીને મારી બેટરી ચાજો થઇ જાય છે એમ કહું િો વસિા િેમના જમાઇ અનેવ્યવસાયેહપહડયાહિક્સ પણ ખોટું નથી. આપણા સમાજમાં ડોટટર સાહેબ ડો. િેહુલ જોષી સાથે કાયાોલયમાં પધાયાો હિા. જેવા બહુ ઓછા લોકો હશે જેઓ માનવસેવાની કકરીટભાઇના પુત્રી ડો. હરન્કુબિેન લેપટરિાંજીપી મશાલ ધારણ કરીને સમાજને માગો ચીંધી રહ્યા તરીકે ફરજ બજાવે છે. સંજોગવશાત્ િેઓ સાથે હોવા છિાં પોિાનો ઢંઢેરો પીટવાનું પસંદ કરિા આવી શટયા નહોિા. કકરીટભાઇ ૧૯૭૨માં નથી. ખરુંને? (ક્રમશઃ)


10th May 2014 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

સુરેશ મહેતાએ ચૂંટણીનેમોદી માટે ‘ડેડલાઇન’ ગણાવી

એલ્ડોરેટમાંકચ્છીની હત્યા

માંડવીઃ સૌરાષ્ટ્રના ભાજપના પીઢ નેતા અને પૂવા મુખ્ય િધાન કેશભ ુ ાઇ પટેલે પદરવતાન પાટટી છોડયા પછી હવેનરેન્દ્ર મોદી ઉપર ઓળઘોળ છે. મતદાન વખતે તેમણેમોદીનેલોકસભામાંબહુમતી મળશે એવુ સ્પષ્ટ જણાવ્યું હતુ.ં પણ, કચ્છ ભાજપના ભૂતપૂવાનેતા અને પૂવા મુખ્ય િધાન સુરશ ે મહેતાએ હજી મોદીથી નારાજ છે. તેમણે માંડવીમાં લોકસભાની ચૂટં ણીમાં મતદાન કયાા પછી જણાવ્યું હતું કે આ ચૂટં ણી મોદી માટેડેડલાઇન છે. તેમણેસ્થાદનક ન્યૂસ ચેનલ સાથેની વાતચીતમાં જણાવ્યુંહતુંકે, ‘અત્યારેબોલતા પહેલી વખત મારા હોઠ ધ્રુજે છે. પણ હવેની આ ચૂટં ણી મોદી માટે ‘ડેડલાઇન’ (વળતા પાણી) છે. આટલું કહ્યા પછી મહેતાએ વધુ બોલવાનુંટાળ્યુંહતુ.ં

કેરા (ભૂજ)ઃ મૂળ ભૂજ તાલુકાના મેઘપર ગામના વતની કાનજીભાઇ નારાણ હાલાઇની કેન્યાના એલ્ડોરેટમાં ૩૦ એદિલે સ્થાદનક શખસો દ્વારા ગોળી મારી હત્યા કરાઇ છે. આ ઘટનાથી કેન્યા, યુ.કે., ઓસ્ટ્રેદલયા, મેઘપર તેમ જ સમગ્ર પટેલ ચોવીસીના સંબંદધત વગામાં આઘાતની લાગણી િસરી છે. મૃતક દવદવધ સંસ્થાના હોદ્દેદાર, દાતા અને સેવાભાવના ધરાવતા હતા. એલ્ડોરેટમાં ૪૦ વષાથી સ્થાયી થયેલા ૬૫ વષટીય કાનજી હાલાઇ જ્યારેતેમના યાડડ ઉપર જઇ રહ્યા હતા ત્યારે તેના ઘરની નજીક કોઇ અજાણ્યા લોકોએ લૂંટના ઇરાદે બાઇક ઉપર ધસી આવી પેટના ભાગે ઉપરાઉપરી ત્રણ ગોળી ધરબી દીધી હતી. ઝૂંટવેલા દાગીના અને રોકડ સાથે હત્યારાઓ ભાગી છૂટયા

મહેસાણા ઃ દજલ્લાના દવસનગરમાં ૩૦ એદિલે મતદાન બાદ નરેન્દ્ર મોદીના બહેન વાસંતીબેને કહ્યુ હતું કે, ‘મારા ભાઇએ દેશના કામ માટે પોતાનું જીવન સમદપાત કયુા છે અને તે તેના કામમાં આગળ વધે અને દેશના વડા િધાન બનશે. આ રક્ષાબંધને દદલ્હી જઇને રાખડી બાંધીશ.’ ભાજપના વડા િધાન પદના ઉમેદવાર નરેન્દ્ર મોદીનાં એક માત્ર નાનાં બહેન વાસંતીબેન દવસનગરમાં સાદગીપૂણા રહે છે. તેમના પદત

તાજેતરમાં જ ભારતીય જીવન વીમા દનગમમાંથી દનવૃત થયા છે. ગુજરાતમાંથયેલા મતદાન સમયે વાસંતીબેન તેના પદત સાથેકાંસા એન.એ.ગ્રામ પંચાયતના મતદાન કેન્દ્ર પર મતદાન કરવા આવ્યા હતા. મતદાન બાદ તેમણેકહ્યુંહતું કે, નરેન્દ્ર મોદી મારા ભાઇ છે તેનો મને ગવા છે. આ વખતે રક્ષાબંધન પર હું તેને દદલ્હી જઇને રાખડી બાંધીશ. અત્યાર સુધી હું રાખડી બાંધવા ગાંધીનગર જતી હતી.

ભાઇ વડા પ્રધાન બનશેતેવી બહેનનેઆશા

હતા. જ્યારે કાનજીભાઇનું સ્થળ ઉપર જ મૃત્યુ થયું હતું. કાનજીભાઇના ભાગીદાર એવા રામજીભાઇ દેવજી વેકતરયા (નારાણપર)એ જણાવ્યું કે કાનજીભાઇ અેલ્ડોરેટ

સ્વાદમનારાયણ મંદદર તેમ જ રામમંદદરના િમુખ રહી ચૂક્યા હતા. અત્યારે તેઓ ટ્રસ્ટીપદે સેવારત હતા. સદગતની અંદતમયાત્રામાં લંડન-કચ્છથી અનેક લોકો જોડાયા હતા.

ગુજરાતીનુંગૌરવ જાળવતું અખબાર ‘ગુજરાત સમાચાર’

કચ્છ-ઉત્તર ગુજરાત

15

ભૂજ-મુંબઇ વચ્ચે૧૫ મેથી એર-ઇન્ડડયાની ફ્લાઇટ ભૂજઃ કચ્છમાં સતત ૪૦ વષણ સુધી સેવા આપતી ઇન્ડડયન એરલાઇડસની મુબ ં ઇની ફ્લાઇટ ભૂકંપ પછી વષણ ૨૦૦૩માં બંધ થઇ ગઇ હતી. આ અંગે ઉચ્ચસ્તરે વારંવારની રજૂઆતો પછી અનેક અટકળોનો અંત આવ્યો હોય તેમ હવે એર ઇન્ડડયા દ્વારા ૧૫ મેથી ૧૧ વષષે ફરીથી કચ્છમાં આ હવાઇ સેવા શરૂ થઇ રહી હોવાનું અખબારી અહેવાલમાં જણાવ્યું છે. સરકારી ખવમાની સુખવધાનો સંકેલો થયા પછી અગાઉ કચ્છ માટે જેટ એરવેઝ અને કકંગકફશરની સખવણસ હતી પરંતુ કકંગકફશરની ફ્લાઇટ બંધ થયા પછી એક માિ જેટ એરવેઝ ખવકલ્પ હોવાથી તેના દ્વારા મનઘડંત ભાડા લેવાતા હોવાની ફખરયાદો થઇ હતી. જ્યારે અમદાવાદથી

મસ્કતના અત્યારે એક ટ્રીપના રૂ. ૭૨૦૦ લેવાતા હોય ત્યારે ભૂજમુંબઇ વચ્ચે જેટ એરવેઝ દ્વારા પ્રવાસીઓની જરૂખરયાતનો ગેરલાભ ઉઠાવીને એક ટ્રીપનું

ભાડું ૨૨ હજાર સુધી વસૂલાતું હોવાની લાંબા સમય સુધી ફખરયાદ થઇ હતી. ખનયખમત હવાઇ મુસાફરી કરનારા કચ્છીઓ પણ આ પ્રકારની દાદાગીરીથી િાસી જતાં ખદલ્હી સુધી એર ઇન્ડડયા દ્વારા કચ્છમાં ફ્લાઇટ શરૂ કરવામાં આવે તેવી માગણીઓ થઇ હતી. જેને પગલે તાજેતરમાં ખદલ્હી

અને મુંબઇથી એરઇન્ડડયાના ઉચ્ચ અખધકારીઓની ટીમ મોજણી માટે આવી હતી જેમનો હકારાત્મક પ્રખતસાદ મળતાં ૧૫ મેથી ફ્લાઇટ શરૂ કરવાનો ખનણણય લેવાયો છે. સપ્તાહમાં પાંચ ખદવસ એટલે કે મંગળવારથી શખનવાર સુધી આ ફ્લાઇટ ઉપડશે અને રખવવાર-સોમવારે બંધ રહેશે. અત્યારે શરૂઆતના તબક્કે ભાડું ઓનલાઇન સાત હજાર બતાવવામાં આવે છે. આ ફ્લાઇટ સવારે ૬.૦૫ વાગ્યે મુબ ં ઇથી ઉપડી ૭.૧૫ વાગ્યે ભૂજ આવશે. જ્યારે પરત ભૂજથી સવારે ૭.૪૦ વાગ્યે ઉપડીને ૮.૪૫ વાગ્યે મુંબઇ પહોંચશે. આ ફ્લાઇટમાં અત્યારે ૭૦ સીટ હશે પરંતુ અખધકારીઓએ આપેલી માખહતી પ્રમાણે ત્યારપછી મોટું ખવમાન આવશે.

અખાત્રીજેકચ્છમાંલેઉઆ-કડવા પાટીદારોના સમૂહ લગ્નો યોજાયા

ભૂજઃ અખાિીજ- બીજી મેએ કચ્છમાં અનેક સ્થળોએ લેઉઆ અને કડવા પાટીદારો સમાજ દ્વારા સમૂહલગ્નોત્સવનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતુ.ં જેમાં અંદાજે ૨૮૨ નવદંપતીઓએ પ્રભુતામાં પગલાં પાડ્યા હતા. આમ કચ્છના મોટાભાગના પંથકમાં લગ્નમય માહોલ જોવા મળ્યો હતો. અખખલ ભારતીય કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાખતના દયાપર, રવાપર, નેિા, કોટડા (જ). મથલ, ખવરાણી, નખિાણા, ખવથોણ, વાંઢાય, ગઢશીશા, માંડવી અને ચકાર (કો) સખહત ૧૨ ગામોના ૨૦૭ યુગલોના લગ્ન લેવાયા હતા. • દેરોલમાં પંચકલ્યાણક પ્રતતષ્ઠા મહોત્સવ યોજાયોઃ ખેડબ્રહ્મા રાપર લેઉવા પાટીદાર સમાજ યુવક તાલુકાના દેરોલ ગામના દદગંબર જૈન સમાજના અદત િાચીન મંદદરમાં ખમિમં ડળ તેમ જ મુબ ં ઇ દ્વારા રાપરમાં લેઉવા છ દદવસીય પંચ કલ્યાણક મહોત્સવ અને દવશ્વશાંદત મહાયજ્ઞની ગત પાટીદાર કડયા છાિાલયમાં ૧૫મો સપ્તાહે પૂણાાહૂદત થઇ હતી. દેરોલ ગામમાં ૨૭ એદિલથી ૨જી મે સુધી પંચકલ્યાણ-માનસ્તંભ િદતષ્ઠા મહોત્સવ તથા દવશ્વશાંદત મહાયજ્ઞ સમૂહલગ્નોત્સવ અખાિીજના ખદને યોજાતાં યોજાયો હતો. જેમાં યુકે, યુએસએ સદહત સમગ્ર ભારતમાંથી દદગંબર તેમાં ૪૪ નવયુગલોએ પ્રભુતામાં પગલાં પાડયાં હતાં. કડયાદાન રૂપે દાતાઓ દ્વારા ૨૬ ભેટો જૈન સમાજના લોકો આવ્યા હતા.

આપવામાં આવી હતી. જેમાં કબાટ, એક ગ્રામ સોનાના ખસક્કા ખવગેરને ો સમાવેશ થાય છે. આ સમૂહલગ્નના સંપણ ૂ ણ ખચણના દાતા માતૃશ્રી બધીબેન મૂળજી હરિ કારોિા પખરવાર હસ્તે ગાંગજીભાઇ, મહાદેવભાઇ, મેઘજીભાઇ રહ્યા હતા. જ્યારે આગામી િણ વષણના પણ સમૂહલગ્નના ખચણના દાતાઓ નક્કી થઇ ગયા છે. સમૂહલગ્નમાં દુધઇથી પીપરાળા સુધીના પાટીદાર સમાજના પખરવારજનો જોડાયા હતા. ગઢશીશામાં કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજ દ્વારા આઠમો સમૂહલગ્નોત્સવ યોજાયો હતો. જેમાં ૧૭ નવદંપતીઓ મંિોચ્ચાર વચ્ચે ફેરા ફરીને ભવોભવ સાથ આપવાના વચને બંધાયા હતા. આ સમૂહલગ્નના સંપણ ૂ ણ દાતા હરિભાઇ ભાણજી ધોળુ (મુબ ં ઇ), લગ્ન મંડપના દાતા સ્કવેર વન ડેવલપસણ-મુબ ં ઇના જેઠાલાલ િતનશી છાભૈયા, િમેશ રશવદાસ પોકાિ, અરજત નાનજી િામરજયાણી અને

અિરવંદભાઇ પોકાિ રહ્યા હતા. તો પખિકાના દાતા િતનશી અિજણ પોકાિ (લુડવા) હ. રહંમતભાઇ અને અશોકભાઇ (પૂના) રહ્યા હતા. લખપત તાલુકાના મુખ્ય મથક દયાપર ખાતે લખપત તાલુકા કડવા પાટીદાર સમાજ આયોખજત ૨૪મો સમૂહલગ્નોત્સવ ધામધૂમથી યોજાયો હતો, જેમાં ૧૪ નવદંપતીઓને સોનાની ૧૦ ગ્રામ લગડી સાથે ખવખવધ ૪૫ વસ્તુઓ ભેટ તરીકે અપાઇ હતી. દેશભરમાંથી ખવખવધ પ્રાંતના સમાજના હોદ્દેદારો હાજર રહ્યા હતા. આ સમારોહમાં ૧૦ ગ્રામ સોનાની ગીની (લગડી)ના દાતા દયાિામભાઇ નથુભાઇ મૈયાત, ભોજનના મુખ્ય દાતા સ્વ. ધનબાઇ જીવિાજભાઇ ભાદાણી (મા.મઢ-વડોદરા), તબીબી સેવા આપનાર અશોકભાઇ ભોજાણી, કીરતિભાઇ સાંખલા તથા કેડદ્રીય સમાજના પદાખધકારીઓનું સડમાન થયું હતુ.ં


16

પાંચ રાજ્યોમાંમુસ્લલમ મતદારો સૌથી અસરકારક

નવી સદલ્હીઃ લોકસભાની ચૂંટણીઓ ૧૨ મેએ પૂણાથઇ રહી છે ત્યારે સંપ્રદાનયકતા નવરુદ્ધ નબનસાંપ્રદાનયકતાની ચચાાએ વધુજોર પકડ્યુંછે, આ ચચાામાં મુશ્લલમ મતો મુખ્ય મુદ્દો બનીને સામે આવ્યા છે. ભાજપના વડા પ્રધાનપદના ઉમેદવાર નરેન્દ્ર મોદીનાં નેતૃત્ત્વમાં ભગવો લહેરાિે તેવું દરેક ઓનપનનયન પોલમાં સામે આવતું હોવા હોવા છતાં તેમને ચોમેરથી ટીકાઓની સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. નરેડદ્ર મોદીના મુખ્ય પ્રધાન તરીકેના િાસનકાળમાં જ ગુજરાતમાં ૨૦૦૨માં થયેલા રમખાણોને મામલે કોંગ્રેસ પ્રમુખ સોસનયા ગાંધી, તૃણમૂલ કોંગ્રેસના પ્રમુખ મમતા બેનરજી અન બહુજન સમાજ પાટટીંનાં પ્રમુખ માયાવતીએ મોદીની આકરી ટીકા કરી હતી. આ જ મામલે નદલ્હીની જામા મશ્લજદના શાહી ઈમામ સૈયદ અહમદ બુખારીએ થોડા સમય અગાઉ કોંગ્રેસને સમથાન આપવાની જાહેરાત કરી હતી. બુખારીએ પોતાનાં નનવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે, ‘અમને કોંગ્રેસ નવરુદ્ધ ફનરયાદો છે પરંતુ તેનો અથા એમ નથી કે અમે એવા લોકોને મત આપીએ જેઓ દેિના ભાગલા પાડવા ઇચ્છે છે? ઇમામ બુખારીનું આ નનવેદન તેમની અને સોનનયા ગાંધીની મુલાકાતના ૩ નદવસ બાદ આવ્યું હતું, હવે ચચાાનો મુખ્ય મુદ્દો એ કે, મુશ્લલમ સમુદાય જેમના મતદારોની

સંખ્યા ૮૧.૪ કરોડ મતદારોમાંથી ૧૫ ટકાછે, િું તેઓ ભાજપને ટેકો આપિે? રાજલથાનઃ ૨૫ લોકસભા બેઠકોમાંથી મુશ્લલમ મતદારો નવ બેઠકોનાં પનરણામો પર અસર કરી િકે છે. કોંગ્રેસે મુશ્લલમ મતદારોનેનારાજ કરતાં ગત નવધાનસભાની ચૂંટણીમાં કોંગ્રેસના તમામ ૧૬ મુશ્લલમો ઉમેદવારો હાયાુંહતા. પસ્ચચમ બંગાળઃ રાજ્યમાં મુશ્લલમ વસતી બીજા ક્રમે આવતી હોવાને કારણે મુશ્લલમ મતો અહીં હંમેિાં મહત્ત્વપૂણા સાનબત થયા છે. ટીએમસી અહીં મુશ્લલમ સમુદાયને ટેકો આપી રહી છે અને ટીએમસીને પણ મુશ્લલમો સહકાર આપેરહ્યો છે. સબહારઃ રાજ્યમાંનવ બેઠકો પર મુશ્લલમ મતો નનણાાયક સાનબત થયા છે. માનવામાં આવે છે કે મુશ્લલમ મતો યુપીએની તરફેણમાં જઈ િકે છે, જે લથળોએ યુપીએ દ્વારા નબળો ઉમેદવાર ઉતારવામાં આવ્યો

હોઈ ત્યાં જેડીયુની તરફેણમાં મુશ્લલમો જઈ િકે છે. કેરળઃ મોદીનેવડા પ્રધાનપદના ઉમેદવાર જાહેર કરાયા બાદથી કોંગ્રેસ સમથાક યુડીએફ દ્વારા નિલતી મુશ્લલમોના મતોને એક કરવાના પ્રયાસ થયા છે. યુડીએફનેલઘુમતીના વોટ મળી િકે છે. અહીં એડટી ઇડકમ્બસીની અસર જોવા મળી િકિે નહીં. આસામઃ આસામમાં ૩૫ ટકા મતદારો મુશ્લલમો છે તેઓ ૬ બેઠકોનાંપનરણામ પર નનણાાયક ભૂનમકા ભજવિે, કોંગ્રેસ મુશ્લલમ બહુમતીવાળા નવલતારોમાંપ્રભુત્વ ધરાવતી હતી. મુશ્લલમો કોને મત આપિે તે જોવાનું રહ્યું. ઉત્તર પ્રદેશઃ યુપીએ લોકસભાની ચૂંટણી માટે સૌથી મહત્ત્વનું રાજ્ય ગણાય છે. ભાજપને રોકવા મુશ્લલમ મતો સપા, બસપા કે કોંગ્રેસને ફાળે જઈ િકે છે. યુપીને ૮૦માંથી ૩૨ સીટીને મુશ્લલમ મતદારો અસર કરે છે.

10th May 2014 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

સંસિપ્ત સમાચાર

• રામદેવનું માથુ કાપનારને રૂ. એક કરોડનું ઈનામઃ ચૂંટણીની સીઝનમાં નેતાઓ બેફામ નનવેદન કરતાંહોય છે. તેવામાંબીએસપી નેતા ભગવાન સસંહ ચૌહાણનું નામ જોડાયું છે. પંજાબનાં હોનિયારપુર લોકસભાનાં ઉમેદવાર ભગવાનનસંહેતમામ મયાાદાઓ તોડીનેયોગ ગુરુ બાબા રામદેવનું માથુ કાપી નાખનારને એક કરોડ રૂનપયાના ઈનામની જાહેરાત કરી છે. ભગવાનનસંહ રામદેવેરાહુલ ગાંધી પર કરવામાં આવેલા દનલત નવરોધી નનવેદનથી નારાજ થઈ ગયા હતા તેમણેકહ્યુંહતુંકે, ‘મારા નનવેદનમાં િું ખોટું છે. જો રામદેવ મનહલા સમુદાયનું અપમાન કરી િકેછેતો હુંઆ પ્રકારનુંનનવેદન કેમ ન આપી િકું.’ આ મામલે પંચે કાયાવાહી કરવાનાંઆદેિ આપ્યાંછે. • ચૂંટણી પંચથી નરેન્દ્ર મોદી નારાજઃ પશ્ચચમ બંગાળમાં ચૂંટણી પ્રચાર દરનમયાન ભાજપના વડા પ્રધાનપદના ઉમેદવાર નરેડદ્ર મોદીએ ચૂંટણીપંચને પડકાર ફેંકતાં જણાવ્યું હતું કે, પશ્ચચમ બંગાળ, ઉત્તર પ્રદેિ અને નબહારમાં ટોલ બૂથ પર થયેલી ધમાલ તથા નહંસાની ઘટનાઓ ડામવામાંપંચ સદંતર નનષ્ફળ રહ્યુંછે. આ મુદ્દે ચૂંટણીપંચે નનષ્પક્ષતાથી કામગીરી કરી જ નથી. ચૂંટણીપંચ આ નવલતારોમાં અને અહીંયાં ઊભા થયેલા પ્રશ્નોમાં કેમ કામગીરી કરતુંનથી? તેમનો ઈરાદો િુંછે? ચૂંટણીપંચને જો એમ લાગતુંહોય કેતેઓ જેબોલી રહ્યા છે તે અયોગ્ય હોય તો પંચ તેમની સામે વધુ એક કેસ દાખલ કરી િકેછે. મોદી સામેગુજરાતમાં યોજાયેલી ચૂંટણી દરનમયાન મત આપીને પોતાના પક્ષનાંનચહ્ન સાથેફોટો પડાવીનેજાહેર કરવા તથા તરત જ પ્રેસકોડફરડસ સંબોધવા બદલ કેસ દાખલ કરવામાંઆવ્યા હતા. • મોદીને‘રાિસ’ કહેનારા સામેFIR દાખલઃ નરેડદ્ર મોદીની નવરુદ્ધની નટપ્પણી પર ચૂંટણી પંચની ચેતવણી છતાંકેડદ્રીય લટીલ પ્રધાન અને યુપીની ગોંડા સંસદીય બેઠકના કોંગ્રેસના

ઉમેદવાર બેનીપ્રસાદ વમાાએ ફરીથી મોદી પર હુમલો કરતા તેમની સરખામણી રાક્ષસ સાથે કરી હતી. આ મુદ્દે વમાા નવરુદ્ધ એફઆઇઆર દાખલ કરવામાંઆવી છે. • મોદી સદંતર ખોટું બોલે છે: નરેડદ્ર મોદીએ દૂરદિાનને આપેલા ઇડટરવ્યૂથી નવો નવવાદ થયો છે. આ મુલાકાતમાંનરેડદ્ર મોદીએ અહેમદ પટેલ પોતાના સારા નમત્ર હોવાનું કહેતાં નવવાદ થયો છે. અહેમદ પટેલે તેના જવાબમાં મોદીની આ નટપ્પણી સાવ પાયા વગરની અનેસંપણ ૂ ાજૂઠી ગણાવી હતી. અહેમદ પટેલે કહ્યું હતું કે તેઓ અનેમોદી વચ્ચેની મુલાકાત કેબંનેવચ્ચેનમત્રતા હોવાના મોદીના દાવા હાલયાલપદ છે. ચૂંટણી ચાલી રહી છે ત્યારે આવા દાવા માત્ર ગૂંચવણ પેદા કરવાનો રાજકીય લટંટ જ છે. અહેમદભાઈએ ત્યાંસુધી કહ્યુંહતુંકેજો તેમની અનેમોદી વચ્ચેની નમત્રતા સાનબત થિેતો તેઓ રાજકીય જીવનમાંથી સંડયાસ લઈ લેિે. • મુબ ં ઈમાંમતદારોનાંનામ રદ થતા મુદ્દો હાઈ કોટટમાંઃ મુંબઈમાં અંદાજે બે લાખથી વધુ મતદારોના નામ યાદીમાંથી ગાયબ થવાની બાબતને બોમ્બે હાઈ કોટટમાં પડકારતી અરજી થઇ છે. મુખ્ય ડયાયમૂનતા મોનહત િાહના વડપણવાળી બેડચે૬ મેના રોજ બેએનજીઓએ કરેલી જનનહતની અરજી પર સુનાવણી કરવાનું નક્કી કયુુંછે. એક્િન ફોર ગુડ ગવનાડસ એડડ નેટવર્કિંગ ઈન ઈશ્ડડયા (અનિ) અને બ્રાઈટ રાઈટરે આ અરજી કરી છે. ચૂંટણી પંચની વેબસાઈટ પર દિાાવાતી મતદાર યાદીમાંથી મુંબઈના ૨,૧૦,૧૨૩ જેટલા મતદાતાઓના નામ ગાયબ છે, એમ અરજીમાંજણાવાયુંહતું. જોકે, આ ગોટાળા બદ્દલ ચૂટં ણી કનમિનર એચ.એસ. બ્રમ્હાએ મુંબઈગરાઓની માફી માગી છે. એચડીએફસી બેંકના અધ્યક્ષ દીપક પારેખ, વનરષ્ઠ વકીલ રામ જેઠમલાણી અને મુંબઈ િેર બજારના અધ્યક્ષ આનિષકુમાર ચૌહાણના જેવી મહત્ત્વની વ્યનિઓના નામ પણ આ યાદીમાંન હોવાને કારણે તેઓ પણ મતદાન કરી િક્યા નહોતા.

ઈçª »є¬³ અ³щએÂщÄ ĮΜ Â¸Ц§ અ³щ »ђÃЦ®Ц કђÜ¹Ь╙³ªЪ ઈçª »є¬³ ˛ЦºЦ આ¹ђ╙§¯

╙¿¾ ´ЬºЦ®

ĴЪ ╙¢╙º ¶Ц´Ь³Ц ¸Ь¡щ ¶Ь²¾Цº ∟∞ ¸щ°Ъ ¸є¢½¾Цº ∟≡ ¸щ, ∟√∞∫ ÂЬ²Ъ

* ¶´ђº³Ц ∩.√√°Ъ ¶´ђº³Ц ∫.√√ ÂЬ²Ъ ·§³ђ * ¶´ђº³Ц ∫.√√°Ъ ÂЦє§³Ц ≡.∩√ ÂЬ²Ъ ક°Ц * ÂЦє§³Ц ≡.∩√°Ъ ºЦ╙Ħ³Ц ≤.√√ ÂЬ²Ъ આº¯Ъ * ºЦ╙Ħ³Ц ≤.√√ ´¦Ъ ¸ÃЦĬÂЦ±³Ьє╙¾¯º®

╙³њ¿Ьàક Ĭ¾щ¿

Sunday 1st of June at 7pm Copland School, Cecil Avenue, Wembley HA9 7DU Tickets £10 / £15 / £20 with refreshments Info and Tickets call Ash / Deepa 07947 561 947, Videorama 020 8907 0116 P. R. Patel 020 8922 5466 / 07957 555 226 Bhanubhai Pandya 020 8427 3413 / 07931 708 026

Sunday 1st of June at 2pm Copland School, Cecil Avenue, Wembley HA9 7DU Tickets £10 / £15 / £20 With Refreshments. Info & Tickets Call: Ranjan Manek (MBE) 07930 335 978 / 07956 433 664, Varsha Dalia 020 8933 3255 / 07903 878 401, Chandra Sodha 020 8902 2399 / 07830 221 976, Videorama 0208 907 0116, P. R. Patel 020 8922 5466/07957 555 226 Bhanubhai Pandya 020 8427 3413/07931 708 026 Friday 30th May at 7.30 pm for 8pm Event Managed & Co-Ordinated by Vasant Bhakta (Mr B) At Shree Lohana Mahajan Hall, Hildyard Road Leicester LE4 5GG Tickets £15, £12 & £10 per head. All numbered seats (full price for all age groups) Radia’s Superstore 0116 266 9409, Vasant Bhakta (Mr B) 07860 280 655

Saturday 31st May at 8pm. Hariben Bachubhai Nagrecha Hall, 198-202 Leyton Road, London E15 1DT Tel: 020 8555 9318, Tickets £20 / £15 / £10. Call - Subhashbhai 07977 939 457, Harshad Kothari 07956 334 162 Anant Patel 07958 744 464, Rasikaben 0208 472 3754

¿Ьĝ¾Цº ¿╙³¾Цº º╙¾¾Цº Âђ¸¾Цº ¸є¢½¾Цº

∟∩¸Ъ ¸щ ∟∫¸Ъ ¸щ ∟≈¸Ъ ¸щ ∟≠¸Ъ ¸щ ∟≡¸Ъ ¸щ

¿Ь· ĬÂє¢ђ

╙³њ¿Ьàક Ĭ¾щ¿

·§³ђ ºЦ╙Ħ³Ц ≤.∩√ ´¦Ъ ¿╙Ū ¸╙Ã¸Ц ÂЦє§³Ц ≡.√√ અ³щ·§³ђ ºЦ╙Ħ³Ц ≤.∩√ ╙¿¾ ´Ц¾↓¯Ъ ╙¾¾Цà ÂЦє§³Ц ≡.√√ કЦ╙¯↓ક §×¸ ÂЦє§³Ц ≠.√√ અ³щ¢®щ¿ §×¸ ÂЦє§³Ц ≡.√√ Ã³Ь¸Ц³ §×¸ ÂЦє§³Ц ≡.√√

¶щ×ક Ãђ╙»¬ъ∟≠¸Ъ ¸щ, ∟√∞∫ ╙¾¿щÁ ¸ÃЦλĩ ╙¿¾´а2 ∞√ ¾Ц¢щ

આ ´аC¸Цє·Ц¢ »щ¾Ц £∟≈³Ьє±Ц³ આ´¿ђ. (આ ´аC ¸Цªъ╙¿¾╙»є¢ અ³щλĩ¸Ц½Ц ╙³њ¿Ьàક ´аºЪ ´Ц¬¾Ц¸Цє આ¾¿щ, §щ´аC ´¦Ъ આ´ £щº »ઈ §ઈ ¿ક¿ђ.) ç°Ц³ ¸¹Ц↓╙±¯ Ãђ¾Ц°Ъ ¾Ãщ»Ц ¯щ´Ãщ»Ц³Ц ²ђº®щ¸ЦĦ ∞√≤ ¹§¸Ц³ »щ¾Ц¿щ.

±Ц³њ ¸ÃЦ ĬÂЦ±: £∟≈∞.... ´ђ°Ъ ´а§³: £≈∞.... ╙³Ó¹ આº¯Ъ: £≈ ક°Ц³Ц ¹§¸Ц³´±, ±Ц³ ³℮²Ц¾¾Ц, ¾ђ»єªЪ¹º °¾Ц ¯щ¸§ અ×¹ ¯¸Ц¸ ¸Ц╙Ã¯Ъ ¸Цªъ³Ъ¥щ§®Ц¾щ» ã¹╙Ūઅђ³ђ Âє´ક↕કº¾Ц ╙¾³є¯Ъ.

Subhasbhai Thaker: 0797 793 9457 • Anupambhai Rawal: 0795 861 0499 Ashok Rach: 07956 450 895 • Vijay Rugani: 07930 474 949 Hasubhai : 07946 565 888 • Umi Radia: 07760 388 911

Hariben Bachubhai Nagrecha Hall 198-202 Leyton Road. London E15 1DT


17

10th May 2014 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

કોપોોરટ્ે સેકોંગ્રસે નેરૂ. ૯૬.૧ કરોડ અને ભાજપેરૂ. ૯૨.૫ કરોડનુંભંડોળ આપ્યું નવીવદલ્હીઃ લોકસભાની ચૂટં ણીઓમાં સૌથી િધુ ચચાોતો સિાલ ચૂટં ણી માટેના ભંિોળનો છે. ભાજપ અને કોંગ્રસ ે સવહત અડય રાજકીય પક્ષોના નેતાઓ પણ આ બંને મુખ્ય પાટટીઓને સિાલો પૂછી રહ્યા છે કે તમારા નેતાના પ્રચાર માટે આ ભંિોળ ક્યાંથી આિી રહ્યું છે. કોંગ્રસ ે અને ભાજપને કોપોોરટે સેકટસો તરફથી ઘણું ભંિોળ મળ્યું છે, જેમાં દેશની ટોપ કંપનીઓનો પણ સમાિેશ થાય છે. એિી દસ

કંપનીઓ છે કે જેનાં ટ્રસ્ટ દ્વારા કોંગ્રસ ે અને ભાજપને ૩ કરોિથી ૩૬ કરોિ રૂવપયા સુધીનું ફંિ આપ્યું છે. વનયમ મુજબ ૨૦,૦૦૦થી ઓછું દાન આપતાં હોય તેનાં નામ જાહેર કરિાની જરૂર નથી રહેતી, જે ફંિની વિગતો આપિામાં આિી છે તે િષો ૨૦૦૪-૦૫ અને ૨૦૧૧૧૨ની છે. જોકે, સૂત્રો જણાિે છે કે, કોપોોરટે કંપનીઓએ કોંગ્રસ ે ને રૂ. ૯૬.૧ કરોિ અને ભાજપે રૂ. ૯૨.૫ કરોિનું ભંિોળ આપ્યું છે.

• ભાજપ-કોંગ્રસ ે ની કુલ બેઠકોમાં વધારો થઈ શકેઃ લોકસભાની ચૂટં ણીમાં વિકાસનો મુદ્દો પહેલીિાર મહત્ત્િનો બની રહ્યો છે અને રાષ્ટ્રીય પક્ષો તેને સંતોષિામાં િધારે અનુકળ ૂ હોિાથી કોંગ્રસ ે અને ભાજપની કુલ બેઠકો ૨૦૦૯ની ચૂટં ણીની સરખામણીએ ૨૦૧૪માં િધશે તેમ રાજકીયશાસ્ત્રના વિશેષજ્ઞો માને છે. ઇન્ડિયન પોવલવટક્સ સાયડસ એસોવસયેશન (ઇપ્સા)ના પ્રમુખ જી. ગોપાલ રેડ્ડીએ જણાવ્યું હતું કે, ‘રાજ્યોની ચૂટં ણીમાં વિકાસનો મુદ્દો રહ્યો હોિાના કકસ્સા ઘણા છે. • કોંગ્રસ ે -ભાજપને મત એટલે દેશ અને ઇશ્વર સાથે ગદ્દારીઃ આમ આદમી પાટટીના ઉમેદિાર કુમાર વવશ્વાસનો પ્રચાર કરિા અમેઠી ગયેલા ે અરવવંદ કેજરીવાલે વિિાદાસ્પદ વનિેદન આપતા કહ્યું હતું કે કોંગ્રસ ભાજપને િોટ આપિાનો મતલબ દેશ અને ઇશ્વર સાથે ગદારી કરિા જેિો થશે. કેજરીિાલે કોંગ્રસ ે અને ભાજપ પર અમેઠીમાં પૈસા િહેંચિાનો આરોપ લગાિતા કહ્યું કે મતદારો બંને પાસેથી પૈસા જરૂર લે પણ મત વદલ્હીના લોકોની જેમ આમ આદમી પાટટીને જ આપે. બીજી તરફ ભાજપે કેજરીિાલના આ વનિેદન અંગે વિરોધ કયોો છે.

ચૂંટણીમાંવધુમતદાન એટલેસત્તાવવરોધી નહીંઃ સંશોધન

નવી દિલ્હીઃ લોકસભાની ચૂટં ણી માટે સાત તબક્કામાં ૪૩૮ બેઠક માટે મતદાન સંપન્ન થયું છે ત્યારે આ મતદાનની ટકાવારીમાં માનવામાંઆવેછેએ મુજબ કોઈ વવવિષ્ટ પેટનન જોવા મળી નથી. કેટલાંક રાજ્યોમાંઅગાઉની પેટનન પર મતદાનનું ટ્રેન્ડ જોવા મળ્યો છે. જ્યારે અન્ય રાજ્યોમાં મતદાનની ટકાવારીમાં વધઘટ જોવા મળી છે જેથી લોકમતના થવરૂપ અંગેતકકવવતકોનવહેતા થયા છે. પરંપરાગત ધારણા મુજબ મતદાનની વધુ ટકાવારી સત્તાવવરોધી પવરબળનો વનદદેિ આપે છે કે પછી મતદારો હવે મતદાનની બાબતમાં વધુ જાગૃત થયા છે? આ બેમાંથી કોઈ પણ ધારણાને સમથનન આપતા પુરાવા ઉપલબ્ધ નથી, એવું સેન્ટર ફોર થટડી ઓફ ડેવલવપંગ સોસાયટીઝ (સીએસડીએસ)ના ચૂટં ણી વનષ્ણાત સંજયકુમારે જણાવ્યું છે. મતદાનની ઊંચી ટકાવારી અંગે વાથતવવકતા કરતા વધુ અવાજ બુલદં થઈ રહ્યો છે. ૨૦૧૪માં

મતદાન સરેરાિ ૬૫ ટકાની આસપાસ સ્થથર થવાની ધારણા છે, જે અગાઉના મતદાનના ટ્રેન્ડ કરતાં આઠ ટકા વધુ છે તે વાત થવીકાયનછે, પરંતુજ્યાંમતદાનની ઊંચી ટકાવારી સામાન્યતઃ જોવા મળે છે તેવા તાવમલનાડુ અને પસ્ચચમ બંગાળ જેવા રાજ્યોમાં મતદાને વેગ પકડ્યો છે અને રાજ્યમાં મતદાન પ્રવિયાને વધુ સરળ બનાવવાની પહેલના પવરણામો જોવા મળી રહ્યા છે એવું સીએસડીએસ દ્વારા હાથ ધરાયેલા ૨૦ વષન કરતા વધુ

સમયગાળાના અભ્યાસ પરથી વનદદેિ મળી રહ્યો છે. ૧ ૯ ૯ ૮ - ૨ ૦ ૦ ૮ ના સમયગાળા દરવમયાન ૧૧૦ ચૂટં ણીઓની મતદાન પેટનનનો અભ્યાસ કરવામાં આવ્યો હતો. આ ૧૧૦માંથી ૬૬ ચૂટં ણીઓમાં સત્તાધીિ સરકાર વવરુદ્ધ જનાદેિ આવ્યો હતો, પરંતુ મતદાનની ટકાવારી માત્ર ૨૮ ચૂટં ણીમાં જ વધી હતી. જ્યારે૧૮ કેસમાંતેમાં ઘટાડો થયો હતો અને૨૦ કેસમાં મતદાન યથાવત રહ્યુંહતુ.ં જ્યારે ૧૧૦માંથી ૪૪ કેસમાં સરકાર

યથાવત્ રહી હતી અનેતેમ છતાં મતદાન ૧૪ કેસમાંવધ્યુંહતુ,ં ૧૩ કેસમાંઘટ્યુંહતુંઅને૧૭ કેસમાં યથાવત્ રહ્યું હતુ.ં આ અવભપ્રાય સાથે જવાહરલાલ નહેરુ યુવનવવસનટીના સેન્ટર ફોર લો એન્ડ ગવનનન્સના ડો. વનરજા ગોપાલ જાયલ પણ સંમત થાય છે. વદલ્હી અને રાજથથાનમાં મતદાનની ઊંચી ટકાવારી જોવા મળી હતી. જ્યાં જનાદેિ િાસક પક્ષની વવરુદ્ધ આવ્યો હતો. જ્યારે તેની સામે મધ્ય પ્રદેિ અને છત્તીસગઢમાંપણ જૂની સરકારના પક્ષમાં જનાદેિ આવ્યો હતો. લોકો હવે ખંવડત ચુકાદો આપતા નથી, પરંતુ કોઈએક યા બીજા પક્ષની તરફેણમાં વનણાનયક મતદાન કરે છે તે વથયરી પણ સવનત્ર લાગુ પડતી નથી. ઉત્તર પ્રદેિમાં ૨૦૦૭થી વનણાનયક જનાદેિનો ટ્રેન્ડ જોવા મળ્યો છે. જ્યારે રાજથથાનમાં માત્ર બે પક્ષ હોવા છતાં એક કે બીજા પક્ષની તરફેણમાંજનાદેિ આવ્યો છે.

આ³є± ¸щ»Ц 7th & 8th June 2014

Harrow Leisure Centre, Christchurch Avenue, Harrow HA3 5BD

Time: 10am to 7:30pm

Child Development

This years Anand Mela is our humble initiative to highlight the development of our children in association with Shishukunj.

Come visit our Mela and Food, Music, Dance and Shopping Property Section, Wedding Section, Raas-Garba, Tours & Travel, Beauty & Jewellery Section, Food and Drink

Honey Kalaria

I I

An event for all ages I Special program for children Enjoy your weekend with your family I Fun filled weekend

Ticket price

AK Bollywood Dance Academy

£2.50

Television Media Partner

Child under 12 years FREE

per person per day

Navin Kundra

All proceeds from ticket sales goes to Shishukunj, the chosen charity for Anand Mela.

*Subject to availability

For Sponsorship, Stall booking and Tickets please call 020 7749 4087

અ¸±Ц¾Ц± ╙±àÃЪ ·Ь§ ºЦ§કђª ¾¬ђ±ºЦ

£450 £490 £610 £610 £510

¢Ь§ºЦ¯ §¾Ц ¸Цªъ╙ªકЪª ¶Ьક કºЦ¾¾Ц³ЬєĴщΗ ç°½

Âєç°Цઅђ કы<´³Ц Â±ç¹ђ³щ╙¬çકЦઉת ¯¸ЦºЦ ¿Ãщº ÂЬ²Ъ³Ъ µĄЦઇª ã¹Ц§¶Ъ ·Ц¾ અђ¦Ц ¯º³Ъ ¸ЬÂЦµºЪ 5938

╙¾╙¾² ´щકыˬ Ãђ»Ъ¬ъªбº, Ù»Цઇª અ³щÃђªъ» ¶ЬЧકі¢, ╙¾ΐ ã¹Ц´Ъ ╙¾¨Ц Â╙¾↓ ¯щ¸§ કЦº ·Ц¬ъ»щ¾Ц ¸±± કºЪ¿Ьє

GREAT PRICES IN ALL MAJOR CITIES

CALL

TRAVLIN STYLE 0208 954 0077 www.travelinstyle.co.uk


હાસ્ય

ઓલ સિઝન એરકન્ડિશડિ જેવા દેશમાં વિતા અમારા એનઆરઆઇ ભાઈઓ, ભાભીઓ અને ભૂલકાંવ! ઇન્ડિયામાં ઉનાળાની કાળઝાળ ગરમીમાં શેકાવા છતાં તિબૂચ, િક્કરટેટી અનેબરફના ગોળા ખાઈનેમોજ કરતા હંધાય દેશીઓનાંજેશ્રીકૃષ્ણ! ‘શોલે’ નામની િુપરસહટ ફફલમ હવે તો ‘થ્રી-િી’માં આવી ગઈ. પણ ધારો કે ‘શોલે’ ગુજરાતીમાંબનાવી હોય તો?... ગુજરાતી ‘શોલે’માંશુંહોય? સ્વાભાસવક છે કે ઘોિે ચિીને ગોળીઓ વરિાવતા િાકુઓ તો હોય જ નસહ. કારણ કે હવે તો ગુજરાતીમાં નવી જાતના બહારવસટયાઓ પાક્યા છે! ‘ફાઇનાન્ડિયલ સિસમનલિ!’ તો િાંભળો ગુજરાતી ‘શોલે’ની વાતાા... ગબ્બર લયાવી દ્યો, જીવતો! ફફલમની શરૂઆત થતાં જ ‘હાથ ઊંચો કરો અનેબિમાંબેિો’ એવું સ્લોગન ચીતરેલી એક ખખિધજ એિ.ટી. બિ દૂરથી ધૂળ ઉિાિતી આવી પહોંચેછે. બિમાંથી પેિડેજરો ઉતરે એ પહેલાં તેની ચારેબાજુછકિાઓ ફરી વળેછે. છેક છેલલેઉતરેલા એક કાકાને લેવા માટેએક નોકર ખખિી ગયેલું િેકડિ હેડિ લુના લઈનેઊભો છે. કાકા એમનો ઝોલો આગળના હેડિલ પર ભરાવે છે અને ટુકટુકટુકટુક... કરતું લુના િબલ િવારી લઈનેઉપિેછે.

10th May 2014 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

કાકા ઠાકુરના ઘરે આવે છે. ઠાકુરની આંખોમાંઅંગારા છે. કહે છે, ‘કાકા, મનેબદલો જોયેછે.’

હવે‘શોલે’ ગુજરાતીમાં!

ધીરજ ઉમરાણીયા

18

કાકા કહે છે, ‘બદલો? શેરબજાર તો બંધ થઈ ગયુંહવેતો બદલો િોમવારેજ થાય!’ ‘એ બદલો નસહ!’ ઠાકુર ચીિાય છે. ‘મારેવેર વાળવુંછે. પેલા હલકટ નાલાયક ગબ્બરેમારી બૈરી, મારા દીકરા અનેમારી વહુની...’ ‘હત્યા કરી નાખી છે?’ ‘ના! એમના નામેહજુજેકોઓપરેટીવ બેડકો ચલાવતો હતો એમાંથી કરોિો રૂસપયા ચાંઉ કરી ગયો છે! મારો બેટો કહેતો હતો કે આપણનેકેતન પારેખ શેરબજારમાં િબ્બલ કરી આપશે. પણ કેતન પારેખ કહેછેકેગબ્બરેમનેએક રૂસપયો પણ નથી આપ્યો!’ ‘હં..’ કાકા સવચારમાં પડ્યા. પછી કહે, ‘તમેનવી બેડકો ખોલી નાંખોને?’

જય એન્ડ વીરુનું મલ્ટીલેવલ માકકેટટંગ ઠાકુર કહેછે, ‘કાંટાથી જ કાંટો નીકળે. ગબ્બર જેવા કૌભાંિી ગુનગ ે ારને પકિવા માટે કોઠાંકબાિીબાજ માણિો જ જોઈએ.’ ‘તો હાથકંગન કો આરિી ક્યા?’ કાકા બોલી ઊઠે છે, ‘તમે પોતેજ મહાન કોઠાં-કબાિી માસ્ટર છો!’ ‘શટ અપ!’ ઠાકુર સગન્નાય છે, ‘હજી મારી ગામમાં ઇજ્જત છે. ભલે મારા પર બાર કેિ ચાલતા હોય. પણ હું જેલમાંથી છૂટીને સબડદાિ ફરુંછુ.ં’ ‘તો તમને જોઈએ એવા કબાિીબાજો લાવવા ક્યાંથી?’ ‘જેલમાંથી!’ ઠાકુર કહે છે, ‘આપણી િાબરમતી જેલમાં જય

Finance Banking and Insurance Magazine (FBI) The only magazine of its kind within UK’s ethnic media. A must read for all British Asians FBI Release Event

In keeping with its profile the FBI magazine will be released at the House of Commons, June 2014 in the presence of distinguished guests.

આંયાંબધા ઓલરાઇટ છે! લલલત લાડ

દિુકીયાઓએ િેંકિો ભૂસતયાં રેશનકાિડ બનાવીને મોટી મોટી કંપનીઓમાં િઝનના ભાવે એ મોબાઇલો વેચી માયાાહતા!’ ‘બેટાઓ છે તો ઉસ્તાદ. પણ એમને જેલમાંથી બહાર શી રીતે કાઢવા?’ ‘ઇન્ડિયાની હજારો કરોિોના કૌભાંિીઓ જેલમાંથી છૂટીનેબહાર સબડદાિ ફરેછેતો જય-વીરુના શું સહિાબ? છોિાવો એમને!’ બસંતી છકડાવાળી વીરુ અને જય ખખિધજ એિ.ટી. બિમાંથી ઉતરે છે.

Travel & Transport

Tel: 020 7328 1178 અ¸Цºђ çªЦµ ¢Ь§ºЦ¯Ъ અ³щ╙Ãє±Ъ ·ЦÁЦ¸Цє¾Ц¯ કºЪ ¿કы¦щ. Subject to T│s & C│s

Asian Business Publication Ltd Fax: 0207 749 4081 www.abplgroup.com

Drop us a text with your name for the latest discounts on travel

0785 222 6085

Notary Public

(Gujarati Speaking)

Provides assistance with the following:

Notarisation of Company documents Affidavite for Change of Name Advice on OCI Applications OCI Affidavits Foreign Documents Prepared and Witnessed Translation of documents from Gujarati to English. 

Overseas power of Attorney Statutory Declarations Sponsorship Declarations 

$ #$! !" $ !" "# !" $ ' #" ( # ! # "" !! !" "" $# # " ' % & $% # " $ #$! !" $ !" "# !" $ $ %" $ ' ! !% ! $ !# "$! % ! $ !# $ & #

Evening & Weekend appointments available.

24 Hillbury Avenue, HARROW Middlesex HA3 8EW Brent Indian Association, 116 Ealing Road Wembley Middlesex HA0 4TH 35a Ecclesbourne Road, Thornton Heath, CR7 7BQ Tel: 020 8907 2699 Web: notarypublic-mc.co.uk Email: madiecolwill@gmail.com

Address

Call 020 7749 4085

• 4 days Scotland Highland (2nd May) All Included £325 adult & £225 child • 3 days Paris Disneyland (24th May) All Included £265 adult & £195 child • 2 Days at Isle of Wight (10th May) All Included £125 adult & £95 child

Madhu Colwill ¸²Ьકђ»¾Ъ»For Advertisement Booking

020 7231 1118

• Maa Kali Temple Day Trip - Weekly £30 • Isle of Wight visit - Weekly £35 • Bournemouth durdle door - weekly £35

VISA SERVICE FOR INDIA * CHINA * KENYA AND INDIAN OCI SERVICE

Indian Visa Service only £15* *Form filled on pc only, £20 for hand written

‘એમ? તો આ ધન્નો કોણ છે?’ ‘લો, ખબર નથી? ધન્નો નામની એક ફેમિ ઘોિી હતી! ‘શોલે’ જોયુંછેકેનસહ?’ આઇટમ સોન્ગ જય અને વીરુ ઠાકુરને ત્યાં પહોંચેછેકેતરત ઠાકુર એમનેકહે છે, ‘ચાલો, જલદી ડહાઇ ધોઈને તૈયાર થઈ જાવ. આઇટમ િોંગનો ટાઇમ થઈ ગયો છે!’ વીરુ અને જય ઝટપટ તૈયાર થઈ જાય છે. બંને જતાં જતાં સવચાર કરી રહ્યા છે કે કોણ હશે આઇટમ િાડિર? ઇશા કોપીકર, પેલી િેક્િી યાના ગુપ્તા, હોટ મન્લલકા શેરાવત કે પછી બોમ્બ જેવી સબપાશા બાિુ? પણ ત્યાંજઈનેવીરુના િોળા ચકળવકળ થવા લાગે છે, ‘યાર, આ તો કોઈ છોકરો છે! ટૂકં ા વાળ છે, ગોળમટોળ પીપિા જેવુંશરીર છે, પેડટ પહેયુું છે, શટડ પહેયુું છે અને ઉપરથી ફાલતુ જાકીટ પણ ચિાવ્યુંછે. હા, અવાજ છોકરી જેવો છે... કોણ છેઆ?’ ‘િફોળ, એ ફાલગુની પાઠક છે!’ જય શાંસતથી આગળની ખુરશી પર પગ લંબાવેછે. આઇટમ િોંગ પછી ઇડટરવલ પિે છે. એટલે ઠાકુરના હાથ શી રીતે કપાયા? ગબ્બર શી રીતે પકિાયો? અને વીરુ-બિંતીનું ચોકઠુંકેમ કરીનેગોઠવાયુ?ં ... વો િબ દેસખયે અગલે હફતે. જ્યાં લગી ઝીંકેરાખો બાપલયા, આંયાં બધા ઓલરાઇટ છે! Choose us for a hassle free coach travel !!

127 Denzil Road, Willesden, London NW10 2XB Tel: 07852 919 123 E-mail: natashatravel@hotmail.com

in association with

Look out for the 2014 Edition

અને વીરુ નામના બે અઠંગ કોઠાંબાજો છે. તમે એમનાં કારનામાં િાંભળશો તો છક થઈ જશો.’ ‘અચ્છા?’ ‘હા. મારા બેટાઓ શરૂ શરૂમાં તો એક મલટીલેવલ માકકેસટંગ કંપનીના િેલિમેનો જ હતા. પણ પોતેજ હજારો બોગિ ગ્રાહકોની ચેઇન ઊભી કરીનેકંપનીનો લાખો રૂસપયાનો માલ ચાંઉ કરી ગયા હતા! એટલુંજ નસહ, સરલાયડિના ૫૦૦ રૂસપયાના મોબાઇલની સ્કીમમાં આ અિુકીયા-

ચારેબાજુછકિાઓ ઘુમરીઓ લેવા માંિે છે. પણ દૂર ઊભેલા એક છકિામાંબેિવા માટેપિાપિી થઈ રહી છે. વીરુ ત્યાંજઈનેજુએ છેતો ખબર પિે છે કે એ છકિો ચલાવનારી બિંતી છે! વીરુ પૂછે છે, ‘આ તારા જ છકિામાંબેિવા આટલી બધી ભીિ કેમ થાય છે?’ બિંતી કહેછે, ‘એમાંએવુંછે કેનવા આવનાર દરેક પેિડેજરને હુંઆગળ મારી પિખેબેિાિુંછુ!ં મારી િીટ પર ભીિ વધતી જાય તેમ તેમ હું અહીંથી ઉઠાિીને હું બધાનેપાછળ મોકલતી જાઉં છુ!ં’ હરામગઢનું શટટલયું જય અને વીરુને હરામગઢ જવાનું છે. જય પૂછે છે, ‘આ હરામગઢ નામ શી રીતેપડ્યુ?ં ’ બિંતી કહે છે, ‘દેખનેવાલી બાત યે હૈ ફક આરામગઢ અને હરામગઢ બાજુબાજુમાંઆવેલાંછે. આરામગઢમાં બધી િરકારી ઓફફિો જ છે એટલે એનું નામ આરામગઢ પિી ગયું છે અને હરામગઢમાં બધા વી.આર.એિ. લઈને સરટાયર થયેલા બેડક કમાચારીઓ જ રહે છે! બધાએ પોતપોતાની બેડકોમાંથી જાતજાતની લોનો લઈનેટોપી કરી નાંખી છે. એક્ચ્યલ ુ ી, મારો આ છકિો પણ બીજાના નામેજ લોન પર લીધેલો છે.’ ‘અચ્છા?’ કોના નામે?’ ‘લો, છકિા પર વાંચ્યુંનસહ?... ધન્નો!’

CREATING QUALITY FOR OUR CUSTOMERS

Manufacturers of Potato Crisps & Snacks

KOLAK SNACK FOODS LTD

308-310 Elveden Road, Park Royal, London NW10 7ST (UK). T: +44 20 8965 5331 F: +44 20 8961 9313 E: sales@kolak.co.uk

W: www.kolak.co.uk

(* !*

%

-(, ,$(' (* & *" ' $ + % 1$'" "$. -+

2 ( $%

/

%% ,( 0

& $% )* .$' # % $ "& $% (& .& # ) *$ "& $% (& +$, #-* #$%% ( (!! $%% + ' $"# ( (' ('


10th May 2014 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

ભારતીય છોકરાઓની લગ્ન માટેની કફલોસોફી... ફ્લટડકરો - એટ્રેક્ટીવ છોકરી સાથે. ફ્રેસડહશપ કરો - થમાટડછોકરી સાથે. પ્રેમ કરો - હસસ્સસયર છોકરી સાથેઅને લગ્ન કરો - મમ્મીનેજેગમેતેની સાથે. • ચંપા અને ચંગુ એક વાર ખૂબ ગંભીર સવાલજવાબ કરીનેથોડીક કફલોસોકફકલ વાતો કરી રહ્યાં હતાં. ચંપા પોતાના સવાલ દ્વારા મનનુંસમાધાન કરી રહી હતી. ચંપાઃ તમનેક્યારેય હવચાર આવ્યો છેકેમાણસ લગ્ન શુંકામ કરેછે? ચંગુઃ જેથી મૃત્યુપછી તેનેથવગિમળેતો ખૂબ સારુંલાગેઅનેનરક મળેતો ઘર જેવુંલાગે. • પત્ની તેના પહત પર ગુથસેથઈ ગઈ હતી. પત્ની (છણકા સાથે)ઃ તમનેતો કંઈ જ યાદ રહેતું નથી. પહતઃ કેમ શુંથયુ? ં પત્નીઃ તમને તો એ પણ યાદ નથી કે આજે આપણી મેરજ ે એહનવસિરી છે. પહતઃ ઓહો. હું તો સાવ જ ભૂલી ગયો હતો. એક કામ કરીએ આજે આપણે બે કલાકનું મૌન રાખીએ. • મમ્મીઃ ક્યાંગયો હતો? હચસટુઃ મૂવી જોવા. મમ્મીઃ કઈ કફલ્મ? હચસટુઃ મા કી મમતા. મમ્મીઃ જા બેટા, હવેઉપર જા, બીજી એક સરસ કફલ્મ તનેજોવા મળશે. હચસટુઃ કઈ કફલ્મ? મમ્મીઃ બાપ કા કહર. • ચંગુઃ તનેખબર છેઘરમાંપહતનુંથથાન શુંહોય છે? ચંપાઃ નહીં તો... ચંગુઃ પહતનુંથથાન મગજ જેવુંહોય. એની ઈચ્છા અનેઅહનચ્છા પ્રમાણેજ બધુંથાય.

ચંપાઃ અચ્છા અને પત્નીના થથાન હવશે કોઈ હરસચિકયુુંછે? ચંગુઃ ના. ચંપાઃ પત્નીનુંથથાન ગરદન જેવુંછે. જ્યાંચાહેત્યાં માથાનેફેરવી શકે. • એક પહત હોલમાંબેઠો બેઠો જાળી ફેરવી રહ્યો હતો. પત્નીઃ આ શુંકરો છો? પહતઃ માખી મારી રહ્યો છુ.ં પત્નીઃ એકેય મરી? પહતઃ હા બેમાદા અનેત્રણ નર માખી મારી. પત્નીઃ કેવી રીતેખબર પડી. પહતઃ બેફોન પર હતી અનેત્રણ દારૂની બોટલ પર. • સુધરાઈએ એક હિજ બનાવવા માટે ટેસડર બહાર પાડ્યુ.ં ચંગુ અને મંગુ બંનએ ે ટેસડર ભયુ.ું સુધરાઈના લોકો બંનેજણનેમળ્યા. ચંગુઃ હુંતમને૩૦ લાખ રૂહપયામાંહિજ બનાવી આપીશ. સુધરાઈઃ ૩૦ લાખ શેના? ચંગુઃ ૧૦ લાખ મારા, ૧૦ લાખનો સામાન અને ૧૦ લાખ મજૂરી. પછી મંગન ુ ેબોલાવવામાંઆવ્યો. મંગુઃ હુંતમને૯૦ લાખમાંહિજ બનાવી આપીશ. સુધરાઈઃ આટલુંમોંઘુકેમ? મંગુઃ ૩૦ લાખ તમારા, ૩૦ લાખ મારા. સુધરાઈઃ અનેહિજ કોણ બનાવશે? મંગુઃ હિજ પેલા ૩૦ લાખવાળા પાસેબનાવડાવી લઈશુ.ં • હચસટુઃ પપ્પા, હુંફથટડથટાસડડડમાંપાસ થઇ જાઉં તો તમનેકેવુંલાગે? ચંગુઃ બેટા, હુંતો ખુશીથી પાગલ થઈ જાઉં. હચસટુઃ બસ પપ્પા, એ જ ડરથી હું ફેઈલ થઈ ગયો. •

ભીંજવુંદીધુંહતુ.ં એ મહેણુંમારવાનો અફસોસ આજેય છે, પણ સંતોષ એ વાતનો છેકેત્યારેબા અનાયાસ જ બોલી ગયાંહતાં, 'બેટા, હુંતારી સાથેરહેવા આવીશ થોડા હદવસ, પણ અત્યારે થોડાઘણા કામ કરવાનાં હોય છે...એ પૂરા કરી લઉં.’ ત્યારેહુંવધારેકંઇ કહી ન શક્યો અનેઆશીવાિદ લઇ ઘરની બહાર નીકળી ગયો હતો, જ્યાં મારી હિફકેસ લઇને મારો ભત્રીજો અનેભાભી રાહ જોતાંઊભા હતાં. મોટા ભાઇ અગાઉથી જ થટેશન પર મારી હટકકટ લેવા માટેપહોંચી ગયાંહતાં. ગાડીમાં બેસતી વખતેમેંએમનેકહ્યુંહતુ,ં 'મોટાભાઇ, બાને થોડા હદવસ મારા ઘરે પણ રહેવા માટે મોકલો.’ એમણેજવાબમાંએટલુંજ કહ્યુંહતુ,ં 'હુંતો મારાથી બનતો પ્રયત્ન કરીશ અનેહા, ઘરે પહોંચે એટલે મને મોબાઇલ કરી દેજ.ે બાળકોનેઅમારા તરફથી યાદ આપજે. જો...

આવ્યાંહતાં. જોકેપછી એ બંનેદાદી પાસેથી આઘા નહોતાંખસતાં. થકૂલથ ે ી આવતાંજ દાદી... જમવુંહોય તો દાદી પાસેબેસીને, સૂતાંપહેલાંદાદી પાસેથી વાતાિ સાંભળવાની અનેકોણ જાણેકેટલીય વાતો કયાુંકરતાં દાદી સાથે. ક્યારેક દાદી સાથે ફરવા જવાનું વચન લેતાં, તો ક્યારેક પોતે જ પહેલાં દાદીને લઇને

તારી ભાભીએ એમનાં માટે કંઇ મૂક્યું છે.’ આ દરહમયાન ટ્રેનની થપીડ વધી ગઇ હતી. આ હવચારોમાં ને હવચારોમાં કોણ જાણે ક્યારે ગાડડનમાંચાર આંટા મારી લીધા તેની ખબર જ ન પડી. ઊહમિએ મારી મજાક ઉડાવતાંકહ્યું, 'કેમ, મળી આવ્યાં બાને? હવચારોમાંજ મળી લીધુ? ં ’ હુંસહેજ ઝંખવાણો પડી ગયો. મારા મોંમાંથી એટલું જ વાક્ય નીકળ્યુ,ં 'ચાલ ઘરે, આજના માટેઆટલુંપૂરતુંછે.’ ઘરેઆવીનેફરી બા સાથેફોન પર વાત કરવાનો ક્રમ શરૂ થયો. ઊહમિએ પોતાની જેઠાણી સાથેતો મેંમોટા ભાઇ સાથેઘણી વાત કરી આ બાબતમાં, પણ દરેક વખતેએ જ જવાબ મળતો કે, 'અમેતો કહીએ છીએ, પણ બાની ઇચ્છા નથી લાગતી કદાચ.’ ... આખરેએ હદવસ પણ આવ્યો જ્યારેબા મારા ઘરેઆવવા માટેતૈયાર થયાં, પણ એક મહહના પૂરતાં જ. મેંઆ ખુશખબર સાથેઊહમિઅનેબાળકોનેઅનેક સૂચનાઓ આપી અનેપછી બાનેલેવા માટેઊપડયો. બીજા હદવસેબા અમારી સાથેહતાં. બાની નાનામાં નાની ઇચ્છા અનેજરૂહરયાતનુંસંપણ ૂ િધ્યાન રાખવામાં આવતુંહતુ.ં બાળકો પોતાનાંદાદીનેમળીનેખૂબ ખુશ હતાં. હા, દાદી સાથેહળવા-મળવામાંએમનેએકાદબેહદવસ અવશ્ય લાગ્યા. કેટલા મહહનાઓ પછી બા

બગીચામાંપહોંચી જતાં. અમનેપણ લાગ્યુંકેપહરવાર તો હવેસંપણ ૂ િબસયો છે. કોણ જાણેકેમ, હુંપણ જાણે નાનો બાળક હોઉં એવુંઅનુભવવા લાગ્યો હતો. દસ-બાર હદવસ માંડ પસાર થયાંહશેકેઅચાનક બાએ કહ્યું, 'બેટા, મનેટ્રેનમાંબેસાડી દે. મારેહવેઘરે જવુંછે.’ હુંથતબ્ધ બની બાની સામેજોઇ રહ્યો. બસ, એટલું જો બોલી શક્યો, 'બા, આ પણ તમારુંજ ઘર છેને.’ 'હા છેબેટા, પણ મારેકાલેજ પાછા જવુંછે.’ બાએ ફરી એની એ જ વાત કરી, ત્યારે મને અનાયાસ મનમાં શંકા જાગી કે ક્યાંક ઊહમિની કોઇ વાતથી બાની લાગણીને ઠેસ તો નથી પહોંચી ને? ઊહમિસામેનજર કરી તો એણેઆંખોના ઇશારાથી જ કંઇ જાણતી ન હોય એવો ભાવ દશાિવતાંખભા ઊંચા કયાું. એના હાવભાવ જણાવતાંહતાંકેએનેકંઇ ખબર નથી. હુંઊભો થઇનેવોશ બેહઝન પાસેઆવ્યો અનેમોં ધોઇ ઊહમિનેબૂમ પાડી, 'ટુવાલ ક્યાંમૂક્યો છે, આપ તો જરા...’ ઊહમિ જમતાં જમતાં ઊભી થઇને મારી પાસે આવી. મેંએનેપૂછપરછ કરી તો લાગ્યુંકેએવુંકંઇ નથી બસયુ.ં હવે બાને પૂછવાનું જ મને વધારે યોગ્ય લાગ્યુ.ં અનેક સવાલજવાબ થયાં. પહેલાં તો બા જવાબ

આપવાનું ટાળતાં રહ્યાં... પણ જ્યારે મેં મોટા ભાઇ અંગેમહેણાંમારવાની રીતેવાત કરવાની શરૂ કરી, ત્યારે બાએ કહ્યું, 'બેટા, મારો પ્રેમ તો તમારા બંને ભાઇઓ માટેએકસરખો જ છે, હુંપણ જાણુંછુંકેતને કોઇ વાતેખોટ નથી. ઇશ્વરકૃપાથી સારી નોકરી, રહેવા માટેસારુંમકાન, તમામ સુખસગવડ બધુંછે. તનેતો ખબર છે, તારા મોટા ભાઇની આહથિક સ્થથહત એટલી સારી નથી અનેઘણી વાર એનેકામ માટે બહારગામ ટૂર પર પણ જવું પડે છે. ક્યારેક દસ-પંદર હદવસ તો ક્યારેક મહહનો. એ જાય પછી છોકરાંએકલાંપડી જાય છેઅને મોટી છોકરી હવેદસમા ધોરણમાંઆવી છે. ગામનુંવાતાવરણ તો તુંજાણેજ છે.’ મારાથી ન રહેવાતાંમેંપૂછી જ લીધુ,ં 'બા, મોટા ભાઇનો ફોન આવ્યો હતો?’ બાએ ધ્યાનથી મારો ચહેરો જોયો. જાણેમારા ચહેરા પર કંઇ વાંચી રહ્યાંહોય, પછી જરા મોટેથી શ્વાસ છોડતાં બોલ્યા, 'ના બેટા, મને તો પહેલાંથી જ ખબર હતી. તારો મોટો ભાઇ તો આજેસવારેજ જામનગર જવા નીકળી ગયો હશે. અગાઉથી કહીને તને ઠેસ પહોંચાડવા નહોતી માગતી, નહીંતર તુંપાછો...’ બાએ હજી આટલી જ વાત કરી, ત્યાંઊહમિબોલી ઊઠી, 'બા, હજી તો આપણેસૌ માંડ એકબીજા સાથે હળ્યામળ્યા હતા. જુઓને, બાળકો પણ કેટલા ખુશ છે તમારી સાથે અને તમે પણ કેવા સારી રીતે અમારી સાથેરહો છો. અમારા તરફથી કંઇ ખામી રહી હોય કે ભૂલ થઇ હોય તો અમનેકહો, નહીંતર માની લઉં કે તમેઅમનેતમારી સેવાનુંપુણ્ય મેળવવાનો મોકો નથી આપવા ઇચ્છતાં.’ આ સાંભળીનેથોડી વાર માટેબા ચૂપ થઇ ગયાં. પછી ઊહમિના માથેહાથ ફેરવતાંબોલ્યાં, 'તારી વાત બરાબર છે, ઊહમિ. મારા માટે તો બંને દીકરા એકસમાન છે. જે રીતે હમલકતમાં બંનન ે ો ભાગ એકસરખો છે એ રીતે જો ઇશ્વરે ઇચ્છયું તો સેવાનો મોકો પણ બંનન ે ે સરખો આપીશ. તું હચંતા ન કર, જ્યારે મારા હાથ-પગ નહીં ચાલે, તો સેવા કરાવવા તારી પાસેજ આવીશ. ત્યારેતારી જેઠાણી મારુંકામ નહીં કરી શકે. એ વખતે તું મન ભરીને મારી સેવા કરજેઅનેપુણ્ય મેળવજે. પણ આજેતારા કરતાંતારી જેઠાણીનેમારી જરૂર વધારેછે. મા છુંનેબેટા... કદાચ તુંસમજી શકીશ.’ અમેબંનેહનરુત્તર બની ગયાંહતાં. ધીરજ ઉમરાણીયા

- સુશીલ સવારે પાકકમાં ફરવા ગયાં ત્યારે અચાનક જ ઊહમિએ કહ્યું, 'તમેબાનેઅહીં બોલાવી લેતાંહો તો? અહીં તેમનેદરેક રીતેસારુંરહેશ.ે હરવા-ફરવા માટે થવચ્છ પાકકછે. એમનેભાવતી રસોઇ હુંજાતેબનાવીશ. બાળકોનેપણ બા સાથેગમશેઅનેએ બહાનેએમની સેવા કરવાનો મોકો પણ મળશે.’ ‘સેવા તો હું પણ કરવા ઇચ્છું છુ,ં પણ બા કોણ જાણેકેમ આપણેત્યાંઆવવા નથી ઇચ્છતાં.’ મેંકહ્યું, તો ઊહમિએ ઊલટાનુંમનેજ મહેણુંમાયુ,ું 'ક્યારેય તમે બાનેબોલાવવા હાહદિક ઇચ્છા વ્યક્ત કરી છેખરી?’ મારા માટે આ નવી વાત નહોતી. ઊહમિએ મને અનેક વાર આગ્રહ કયોિહતો, પણ દરેક વખતેકંઇ ને કંઇ અડચણ આવતી. મારા મનમાં આજથી ત્રણ મહહના પહેલાંની એ ઘટના તાજી થઇ ગઇ, જ્યારેહું બાનેલેવા માટેઘરેગયો હતો. મેંત્યારેબાનેદરેક રીતે ખાતરી આપી હતી કેએમનેઅમદાવાદ આવીનેજરાય એકલું નહીં લાગે. એમને ત્યાં ગમશે. અહીંના સુદં ર બગીચાની વાત પણ કરી હતી અનેએ પણ પૂછયુંહતું કે, 'એ નાનકડા ગામમાંજ્યાંફરવા જવા માટેએક સારો પાકક પણ નથી, ત્યાં એમને કંટાળો નથી આવતો?’ આ સાંભળી બા સામેદીવાલ પર લટકાવેલા બાપુજીના ફોટા સામે તાકી રહ્યાં હતાં, પછી એમની આંખો સહેજ ભીંજાઇ ગઇ હતી. છતાંજાતનેસંભાળી લેતાંથવથથતાથી કહ્યુંહતુ,ં 'બેટા, આ નાનકડા ગામેજ તનેઅમદાવાદમાંરહેવા લાયક બનાવ્યો છે. એ ભૂલી ગયો? એક સમયેતુંઆ જ શેરીઓમાંલાંબી ચડ્ડી પહેરીનેદોડાદોડ કરતો હતો. એક હદવસ ગાય તારી એ જ ચડ્ડી ચાવી ગઇ હતી અને પાડોશી સીતારામના દીકરાની વહુ જેનેતુંભાભી કહે છે, તનેઘરેમૂકી ગઇ હતી. યાદ છેકેનહીં, કેપછી બોલાવુંતારી એ ભાભીનેઅને...’ બા હજી આગળ કંઇ બોલેતેપહેલાંજ મેંએમને બોલતાં અટકાવી દીધાં હતાં. જોકે ત્યારે કાયમની માફક મારા આગ્રહ પર પાણી ફેરવી નાખ્યુંહતુ.ં બીજા હદવસેપાછા આવતાંપહેલાંહુંબાનેપગેલાગ્યો, ત્યારે બાની આંખોમાંઆંસુહતાં. મેંત્યારેકહ્યુંહતુ,ં 'બા, રહેવા દો, જોઇ લીધી તમારી મમતા. તમનેતો મોટા દીકરો જ વહાલો છે. આ નાનો શહેરમાંગમેતેવી રીતે રહે, તમનેતો એની કંઇ હચંતા નથી.’ આ સાંભળીનેબા પોતાના પર કાબૂનહોતાંરાખી શક્યાં. બંને આંખોમાંથી ફરી મમતાનાં શ્રાવણભાદરવો વરસવા લાગ્યાં હતાં, જેણે મારું રોમેરોમ

હળિી ક્ષણોએ...

વિવિધા 19


સદાબહાર સ્વાસ્થ્ય

ડાયટ ડ્રિન્કસ તો કદી નહીં... દરેક પીણામાં કેલરી હોયઃ ટયુનિશિ સાયટસમાં એવું કહેવાય છે કે પાણી નસવાયિું કોઈ પણ પીણું હોય એમાં કેલરી હોય જ છે, જ્યારે પણ ‘આ તો ડાયટ નિટક છે એટલે કેલરી ફ્રી હશે’ એવું માિીિે કોઈ પણ નિટક્સ બેકાબૂ માત્રામાં પીવામાં આવે તો એ આખરે શરીરિે જ િુકસાિકારક બિે છે. આ પહેલાંિા કેટલાક અભ્યાસોમાં તો ડાયટ નિટકસિે રેગ્યુલર કાબોિિેટેડ પીણાં કરતાંય ખરાબ ગણવામાં આવ્યાં છે. એિું કારણ એ છે કે આ પીણાંિે કારણે ભૂખ ઊઘડે છે અિે એ પીધા પછી વ્યનિ રેગ્યુલર કરતાં વધુ ખાય છે. નિયનમત ધોરણે આ પીણાં પીિારી વ્યનિ રોજેરોજ ઓવરઓલ વધુ કેલરી પેટમાં િાખે છે.

વકકઆઉટ પછી ડાયટ શિન્ક નહીંઃ કેટલાક લોકો વકકઆઉટ કયાિ પછી આવાં નિટકસ પીએ છે એ તો બહુ ખરાબ છે. કસરત કરવાિા કારણે મસલ્સ તૂટે છે. ફેટ બનિુંગ કેપેનસટી વધારવી હોય તો હેવી વકકઆઉટ કયાિ પછી શરીરિે ઉજાિ અિે પોષણ આપે એવો ખોરાક કે પીણું લેવાિી જરૂર હોય છે. ડાયટનિટક એ જટક ફૂડ (કે નિટક) છે, એમાંથી કોઈ પ્રકારિું પોષણ મળતું િથી. ઊલટાિું શરીરિા સ્નાયુઓ વીક થતા જાય છે. ઘણા લોકો માિે છે કે વકકઆઉટ કયાિ પછી પણ ભૂખ લાગે ત્યારે ભૂખ્યા રહેવું. આ બાબત જેટલી ખરાબ છે એટલી જ ખરાબ છે વકકઆઉટ પછી ડાયટનિટક પીવાિી આદત, કેમ કે એિાથી કોઈ જ ટયુનિશિ મળતું િથી.

SKANDA HOLIDAYS ® EXPLORE THE WORLD

CRUISE TOURS

17 DAY PANAMA CANAL CRUISE Norweigan Cruise Line Dep :11 Oct ,16 Nov, 19 Jan , 01 Feb, 15 Apr 18 DAY

*£2899

14 DAY KENYA & TANZANIA & UGANDA SAFARI Dep: 08Apr, 25 May, 30Jun, 25 Aug, 08 Sep, 07 Oct, 03 Nov *£3299 18 DAY - GRAND SOUTH AMERICA

(BRAZIL – ARGENTINA – PERU -CHILE -BOLIVIA)

Dep: 08 Sep, 03 Oct, 10 Nov, 29 Dec, 31 Jan

*£4299

15 DAY - SOUTH EAST ASIA

(SINGAPORE – MALAYSIA –THAILAND – HONG KONG)

Dep: 05 May, 10 Jun, 03 Jul, 29 Aug, 19 Sep, 03 Oct, 07 Nov, 01 Dec, *£1949 31 Dec 18 DAY - CLASSIC INDO CHINA

(VIETNAM - CAMBODIA - MALAYSIA - LAOS)

Dep: 05 May, 02 Jun, 20 Aug, 08 Sep, 14 Oct, 18 Nov, 31 Dec

*£2399

દ્રવ્યોિો નિકાલ કરવા માટે થઈિે ફકડિીિે વધુ કામ કરવું પડે છે અિે આથી જ ડાયટ નિટક વધુ માત્રામાં લેવાય તો ફકડિીિે િુકસાિ થવાિો ખતરો સજાિય છે. સાઈકલેમટ્ે સઃ લેબોરેટરીમાં ઉંદરો પર અભ્યાસ કરતાં જાણવા મળ્યું છે કે એિાથી કેટસર થાય છે એટલે કેટલાક દેશોમાં એિા વપરાશ પર પ્રનતબંધ મૂકાયો છે. સેકરીનઃ એિાથી સલ્ફા એલજીિ થઈ શકે છે અિે એમાં કાનસિિોજેનિક પ્રોપટટી હોય છે. મતલબ કે જો તેિે ખૂબ જ મોટી માત્રામાં નિયનમત લેવામાં આવે તો એિાથી કેટસર થવાિી શક્યતાઓ વધે છે. સુક્રોઝઃ આિી સાઈડ ઇફેક્ટ તરીકે માઇગ્રેિિી સમસ્યા થતી અિે વકરતી હોવાિું િોંધાયું છે. આ કેનમકલિે કારણે વધુિે વધુ ખાવાિી ઇચ્છા થઈ શકે છે િે એટલે જ વજિ વધવાિી સંભાવિાઓ પણ વધી જાય છે. એસેસલ્ફેમ પોટેશિયમઃ અટયોિી સરખામણીએ હજી સુધી આ કેનમકલિી આડઅસરો ઓછી જોવા મળી હતી, પરંતુ તાજેતરમાં ઉંદરો પર થયેલા પ્રયોગ પછી એવું મિાય છે કે એિે કારણે કેટસરસ-િોિ કેટસરસ ટ્યુમર થવાિો ખતરો રહે છે.

વોશિંગ્ટનઃ જે બાળકો મોટા ભાગે હતાશ રહેતા હોય તેઓ વધુ મેદસ્વી હોય છે તેમ જ તેઓ વધુ પડતા નિષ્ક્રિય અિે ધુમ્રપાિિી આદત ધરાવતા થઈ જાય છે. તાજેતરમાં થયેલા એક અભ્યાસ પ્રમાણે જે બાળકોમાં હતાશા વધુ હોય છે તેમિી આવી આદતોિા કારણે તેઓ પુખ્ત વયિા થાય છે ત્યારે તેમિે હાટટ એટેકિું જોખમ વધુ રહે છે. આ િવતર અભ્યાસ યુનિવનસિટી ઓફ સાઉથ ફ્લોનરડાિા

સ્પેનઃ સ્પેનિશ ડોક્ટરોએ ‘વોટ્સએનપનટસ’ રોગિો ભોગ બિેલા દદદીિો પહેલો કેસ િોંધ્યો છે. સ્માટટફોિિું અનિવાયય અંગ ગણાતા વોટ્સએપિા વધુ પડતા ઉપયોગથી આ બીમારી આવી પડે છે. ડોક્ટરોએ ચેતવણી આપી છે ે સંબનંધત કે, જેયૂઝસયઆવા મેસજ એપ્સિો ઉપયોગ કરે છે તેઓિાં સ્વાસ્થ્યિે ગંભીર અસર પહોંચી શકેછે. મનહલા દદદીએ એક સવારે બંિેહાથમાંઅિેકાંડામાંઅનતશય દુખાવાિી ફનરયાદ કરી હતી. તપાસ બાદ માલૂમ પડયું કે, તે વોટ્સએપ પર દરરોજ સતત છ કલાકથી વધુ મેસજ ે કરતી હતી. ૩૪ વષદીય આ મનહલા દદદીિે સવારમાં ઊઠતાંિી સાથે જ અચાિક હાથમાંદુખાવો શરૂ થઈ ગયો હતો. સ્માટટફોિમાંસતત છ કલાક સુધી વોટ્સએપિો ઉપયોગ કરવાથી હાથમાં દુખાવાિી ફનરયાદ કરતી આ મનહલા દદદીિે અગાઉ કોઈ પણ જાતિી તકલીફ િહોતી. તબીબોએ આ મનહલા દદદી સાથે નવગતવાર ચચાય કયાય પછી તકલીફિું સાચું કારણ સમજાયું હતુ.ં મનહલા દદદીએ સ્માટટફોિથી વોટ્સઅપ મેસજ ે સવદીસ પર નમત્રોિે સતત છ કલાક શુભચ્ે છા સંદશ ે પાઠવ્યા હતા. હવે દદદીિે પેઈિકકલર દવા આપવાિી સાથોસાથ ફોિિો ઉપયોગ કરવા પર પ્રનતબંધ મુકાયો છે.

એસોનસએટ પ્રોફેસર જોિાથિ રોટિબગિ તથા તેમિા સાથીઓ દ્વારા હાથ ધરાયો હતો. આ અભ્યાસમાં કાનડટયોલોજીસ્ટ અિે મેટટલ હેલ્થિા પ્રોફેશિલ્સ દ્વારા હતાશા અિે હૃદયરોગ વચ્ચેિો સંબંધ શોધી કાઢવામાં આવ્યો હતો. આ સંશોધકોએ કહ્યું હતું કે નવશ્વભરમાં હ્વદયરોગિી સમસ્યા ઘટાડવા માટે બાળકોિી હતાશા દૂર થાય એવા પ્રયાસો પણ કરવા જોઈએ.

ખાસ નોંધ

‘સદાબહાર સ્વાસ્થ્ય’

પવભાગમાં અપાયેલી કોઇ પણ માપહતી કે ઉપચારનો અમલ કરતાં પૂવવે આપના શરીરની તાસીર ધ્યાનમાં રાખવા અને તબીબી પનષ્ણાંતનું માગગદશગન મેળવવુંપહતાવહ છે. -તંત્રી

23 DAY AUSTRALIA & NEW ZEALAND & BALI Dep: 25 Sep, 19 Oct, 07 Nov, 399 01 Dec, 07 Jan, 01 Mar, 05 Apr *£4

17 DAY CLASSIC CHINA TOUR Dep: 4 May, 1 Jun, 03 Jul, 29 Aug, 24 Sep , 12 Oct *£2399

15 DAY SCENIC ROCKIES & ALASKA CRUISE TOUR Dep: 24 May, 7 Jun, 21 Jun, *£2499 12 Jul, 2 Aug, 6 Sep

12 DAY BEST OF JAPAN TOUR Dep: 3 May, 2 Jun, 25 Aug, 1 Oct

*£2899

16 DAY INCREDIBLE NORTH INDIA & MYSTICAL NEPAL Dep: 29 Aug, 23 Sep, 10 Oct, *£1849 05 Nov, 03 Dec, 02 Jan, 05 Feb 15 DAY - EXOTIC SRI LANKA & MALDIVES Dep: 02 Jun, 25 Aug, 02 Oct, 9 *£189 05 Nov, 31 Dec, 02 Feb

AND MUCH MORE TAILOR MADE TO SUIT YOU Note: Vegetarian meals available in all our tours

www.skandaholidays.com

EVERY DAY DEPARTURE - PRIVATE & GROUP TOURS 0207 18 37 321 Lines Open From 7 AM TO 11 PM - 7 DAYS A WEEK 0121 28 55 247 All Price Per Person, Terms and conditions applies

contact@skandaholidays.com

‘વોટ્સએપપપટસ' સ્માટટફોનની આડપેદાશ

બાળપણમાંહતાશા પુખ્ત વયેહાટટએટેક નોતરેછે

*£1649

SCENIC SOUTH AFRICA & ZAMBIA

Dep: 06 Sep, 05 Oct, 07 Nov, 29 Nov, 31 Dec

અનશલશમટેડ નહીંઃ જ્યારથી આ પ્રકારિાં ડાયટ નિટકસ બજારમાં આવ્યાં છે ત્યારથી સ્વાસ્થ્ય પ્રત્યે સભાિ લોકો પણ અિનલનમટેડ માત્રામાં એ પીણાં લેવા લાગ્યા છે. અઠવાનડયે, મનહિે એકાદ વાર આ પ્રકારિાં પીણાં પીવાિું ઠીક છે, પરંતુ જો ભૂખ મારવા માટે તે પછી ઓછું ખાઇ શકાય તે માટે ડાયટ સોડા પીવાિી આદત ખૂબ જ ખતરિાક સાનબત થઇ શકે છે. ડાયેનટંગ દરનમયાિ શરીરમાં કેલરી ઓછી જાય એ જેટલું જરૂરી છે એટલું જ અગત્યિું છે શરીરિી વ્યવસ્થાઓ સુખરૂપ ચાલ્યા કરે. આ માટે જરૂરી પોષક તત્ત્વો ભોજિમાંથી મળે છે. ડાયેનટંગ દરનમયાિ જે લોકો નદવસમાં બેથી વધુ વાર ડાયટ નિટકસિો ઉપયોગ કરે છે તેમિું શરીર કુપોષણિે કારણે પાતળું થાય છે. આ પ્રકારિો વેઇટલોસ સરવાળે તો સ્વાસ્થ્ય માટે િુકસાિકારક જ રહે છે. ડાયટ પિન્કસમાંશુંહોય છે? એસ્પાટટમઃ બ્રેઇિિે ડેમેજ કરી શકે છે. ચેતાતંતુઓિી સંવેદિાવહિ ક્ષમતા ખોરવી િાખીિે આખા શરીરિી વ્યવસ્થાઓિે િુકસાિ થઈ શકે છે. એિે કારણે પેદા થતાં ઝેરી

CALL US FOR DISCOUNTED AIR TICKET WORLD WIDE

Enjoy fresh DOSA in your own garden Fresh Dosa.... Fresh Dosa.... Fresh Dosa....

We prepare variety of fresh Dosa at your place for your guests.

We cater for any occasion any where in the UK for Engagement, Mahendi night and any other occassion (minimum 50 people)

Fresh Dosa.... Fresh Dosa.... Fresh Dosa.... Fresh Dosa.... Fresh Dosa....

તમે એક બાબતિી િોંધ લીધી જ હશે... સ્વાસ્થ્ય પ્રત્યે સભાિ લોકો હવે સાદા કાબોિિેટેડ પીણાંઓ બદલે ડાયટ નિટકસ તરફ વળ્યા છે. એ જ સ્વાદ, એ જ ફ્લેવર અિે તેમ છતાં લગભગ િહીંવત્ જેવી કેલરી હોવાિો દાવો કરતાં આ પ્રકારિા નિટકસિું લાખો પાઉટડિું માકકેટ નવસ્તયુું છે. જો તમે પણ ડાયટ નિટકસિા રનસયા હો તો તમારા માટે પણ એ જાણી લેવું જરૂરી છે કે જે ચીજ તમે ડાયેનટંગ માટે પી રહ્યા છો એિાથી જ તમારું વજિ વધી શકે છે, એટલું જ િહીં એિાથી ટાઈપ-ટુ પ્રકારિો ડાયાનબટીસ થવાિું જોખમ પણ વધે છે. આ દાવો રજૂ કરિાર યુનિવનસિટી ઓફ ટેક્સાસિા સાયષ્ટટસ્ટોિું કહેવું છે કે આ પ્રકારિા નિટક્સમાં શુગરમાંથી મળતી કેલરીિે ટાળવા માટે આનટટફફશ્યલ સ્વીટિસિ ઉપયોગમાં લેવાય છે અિે આવા આનટટફફશ્યલ સ્વીટિસિમાં કેલરી િથી હોતી એવો દાવો થાય છે. આ દાવો કદાચ સાચો પણ હોય તો પણ એ કેનમકલ્સિે કારણે શરીરિી ચયાપચય (મેટાબોલીઝમ)િી નિયામાં ગરબડ પેદા થાય છે. આનટટફફશ્યલ સ્વીટિસિ લાંબો સમય ખાિારા લોકોમાં પેટ પાસેિી ચરબીમાં ભરાવો થવાિું પ્રમાણ વધારે હોય છે.

10th May 2014 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

Fresh Dosa.... Fresh Dosa.... Fresh Dosa.... Fresh Dosa.... Fresh Dosa....

20

¸Ã′±Ъ ³Цઇª, ¢Цઇ અ³щઅ×¹ ĬÂє¢щ અ¸³щઅђ¬↔º આ´Ъ આ´ ╙³ºЦє¯ અ³Ь·¾ђ. ¹Ь.કы. ·º³Ц ¯¸ЦºЦ કђઇ´® ¾щ×¹Ь´º આ¾Ъ³щ¸Ãщ¸Ц³ђ³Ъ ÃЦ§ºЪ¸Цє અ¸щ¢º¸Ц ¢º¸ ઢ℮ÂЦ ´ЪºÂЪએ ¦Ъએ.

Ring for more details

NATIONWIDE SERVICE

Pu r e Ve ge ta r ia n Sou t h I n di a n Res t au r an t

South Indian / Punjabi & Chinese 549 High Road Wembley, Middx HAO 2DJ

Tel: 07748 63 62 64 / 020 8902 1515

www.sarashwathy.com

Open 7 days a week


10th May 2014 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

ભારતીય મસાલાઓની વાત જ કંઈ નનરાળી છે. તમે ચાની વાત કરો કે ચટણીની, અથાણાંની વાત હોય કે દાળ-શાક... દરેક વાનગીમાં ચોક્કસ મસાલા વપરાય છે. ભારતીય વ્યંજનો તેના સ્વાદ-સોડમ માટે જગનવખ્યાત છે તેનું કારણ છે તેમાં વપરાતાં ચોક્કસ મસાલા. દરેક વાનગીને પોતાના નવનશિ રંગ, સ્વાદ અને સુગંધથી અલગ ઓળખ આપતા આ મસાલાઓ સદીઓથી દુનનયાભરમાં એટલા પ્રખ્યાત રહ્યાા છે કે એક સમયે ઇનતહાસમાં વાસ્કો દ’ ગામા જેવા ખલાસીઓ હજારો માઇલોની દનરયાઈ સફર ખેડીને ભારતમાં આ મસાલા મેળવવા આવતા હતા. આ જ કારણ છે કે હવે આપણાં મસાલાઓ માત્ર ભારતીય જ નહીં, નવદેશી વાનગીઓમાં પણ છૂટથી વપરાય છે. જોકે કેટલાક મસાલા એવા પણ છે ભારતની જ ઉપજ હોવા છતાં અને નવનશિ સ્વાદ, ઓળખ છતાં ભૂલાઇ રહ્યાં છે. આજે અહીં આવા જ ઓછા જાણીતાં કે ઓછાં વપરાતાં, પરંતુ સ્વાનદિ મસાલાઓની સોડમ રજૂ કરી છે. • કબાબચીનીઃ દેખાવમાં મરીના દાણા જેવી દેખાતી કબાબચીની ખરેખર તો ફળ છે, જે પૂણણ નવકનસત છતાં લીલા રંગની હોય ત્યારે જ એને વેલ પરથી ઉતારીને તડકામાં મૂકી દેવામાં આવે છે. સુકાઈને કાળા રંગની થઈ જતી કબાબચીની વાનગીમાં નવનશિ સુગંધ આણવા મોટા ભાગે પીસીને વઘારમાં વપરાય છે. સ્વાદમાં એ લનવંગ, કાળાં મરી, તજ અને જાયફળના કોમ્બબનેશન જેવી લાગતી હોવાથી અંગ્રેજીમાં ઓલસ્પાઇસ તરીકે પણ ઓળખાય છે. • કાળું જીરુંઃ અંગ્રેજીમાં બ્લેક ક્યુનમન તરીકે ઓળખાતું કાળું જીરું અથવા શાહી જીરુંના દાણા વધુ લાંબા, પાતળા અને કાળા રંગના હોય છે. કેટલાક લોકો એને સાદું જીરું અથવા નનજેલા સીડ્સ

આ મસાલાઓનો સ્વાદ તમેચાખ્યો છે?

સમજવાની ભૂલ પણ કરી બેસતા હોય છે, પરંતુ સાદા જી રા ની સરખામણીએ એનો સ્વાદ વધુ સ્ટ્રોન્ગ અને મીઠો હોય છે. અલબત્ત, વઘારમાં નાખતાં એનો સ્વાદ થોડો બદલાઈ જતો હોવાથી ઉપયોગમાં લેતાં પહેલાં એને થોડું શેકી નાખવું બહેતર રહે છે. • પીપલીઃ એક સમય હતો જ્યારે ભારતીય રસોડામાં કાળાં મરીના સ્થાને અંગ્રેજીમાં લોન્ગ પેપર તરીકે ઓળખાતી પીપલી વધુ વપરાશમાં લેવામાં આવતી હતી. એના સ્વાદમાં કાળાં મરી જેવી તીખાશ ઉપરાંત તજ, એલચી અને જાયફળ જેવી ઠંડક પણ છે. આ જ કારણ છે કે જ્યાં કાળાં મરીની તીખાશ તમારા કાનની બૂટ લાલ કરી દે ત્યાં પીપલીની તીખાશ તમને લાંબો સમય મોઢામાં મમળાવવાનું મન થાય તેવી હોય છે. નવનવધ ભારતીય ગરમ મસાલાઓનો એક ભાગ ગણાતી પીપલી હવે દનિણ ભારતીય દાળ અને અથાણાંમાં વધુ જોવા મળે છે. • કોકમઃ કોકમના ફળનું બહારનું પડ સૂકવીને અમસૂલ અથવા કોકમ તરીકે ઉપયોગમાં લેવાય છે. એના નવનશિ સ્વાદ અને કાળા લાલ રંગને પગલે

કોંકણવાસીઓ પોતાના ભોજનમાં એને આમલીના નવકલ્પ તરીકે વાપરે છે, જ્યારે આપણે ગુજરાતીઓ દાળમાં ખટાશ તરીકે એને મોટા પાયે ઉપયોગમાં લઈએ છીએ. મરાઠી વાનગીમાં એ એવા મસાલા તરીકે ઓળખાય છે જે સ્વાદમાં ખાટો છે. • દગડફૂલઃ કથ્થઈ અને કાળા રંગનું અનોખું નમશ્રણ ધરાવતાં દગડફૂલ અંગ્રેજીમાં સ્ટોન ફ્લાવર તરીકે ઓળખાય છે. ફૂંક મારતાં જ ઊડી જાય એવાં વજનમાં સાવ હલકાં આ ફૂલની સુગંધ એકદમ સ્ટ્રૉન્ગ હોય છે અને એનો ઉપયોગ વાનગીને એક ખાસ કાળો રંગ આપે છે. આથી જ મરાઠીઓના પ્રખ્યાત ગોડા મસાલા કે કાળા મસાલા દગડફૂલ નવના બનાવવા શક્ય નથી. આ જ રીતે આંધ્ર પ્રદેશના જાણીતા વાંગી ભાત પોડી પણ એના નવના અધૂરા છે. • આમળાંઃ આપણે ગુજરાતીઓ નશયાળાની ઋતુમાં મળતાં લીલાં આમળાં મોટા ભાગે આખાં જ ખાવા અથવા વધુમાં વધુ જૂસમાં નાખીને પીવા ટેવાયેલા છીએ. જોકે દનિણ ભારતીયો ખાસ

વાનગી

મહિલા-સૌંદયય

21

આમળાંનું અથાણું બનાવે છે, જ્યારે આંધ્ર પ્રદેશવાસીઓ એનો દાળમાં ઉપયોગ કરે છે અને ઉત્તર ભારતમાં આમળાંનો મુરબ્બો ભોજન પછી ખવાતી સ્પેશ્યાનલટી તરીકે ઓળખાય છે. • અનારદાનાઃ દાડમના સૂકવેલા દાણા અનારદાના તરીકે ઓળખાય છે, જે સ્વાદમાં દાડમ જેવા જ ખટમીઠા હોય છે. નહમાલયના દનિણ ભાગમાં ઊગતા દરુ નામના દાડમમાંથી બનતા અનારદાના ક્વોનલટીની દૃનિએ સૌથી સારા ગણાય છે. સામાન્ય રીતે દાળ અને શાકમાં વપરાતા આ દાણા મુગલાઈ નડશીશમાં પણ મોટા પાયે ઉપયોગમાં લેવાય છે. સૂકવ્યા પછી પણ દાડમનો થોડો રસ આ દાણા પર રહી જતો હોવાથી એ થોડા ચીકણા હોય છે એટલે મોટા ભાગે એને શેકીને એનો ભૂકો વાનગીઓમાં કોકમ, આમલી અને લીંબુની જેમ ખટાશ માટે ઉપયોગમાં લેવાય છે.

સામગ્રીઃ ૨૦૦ ગ્રામ પનીર • ત્રણથી પનીરનું નમશ્રણ એક નરંગ બને એ ચાર ચમચા દળેલી સાકર • અડધી રીતેઅડધી ઇંચની નથકનેસમાંપાથરો ચમચી વેનનલા એસેન્સ • આઠથી દસ અને હાથેથી દબાવી ફ્લેટ કરો. પાઇનેપલની સ્લાઇસ • સજાવટ માટે તૈયાર કરેલા સંદેશ પર પા ચમચી નપસ્તાનો ભૂકો નપસ્તાંનો ભૂકો ભભરાવો. આ રીતે રીતઃ પનીરમાં સાકર નમક્સ કરીને બધા સંદેશ તૈયાર કરી લો. સનવિંગ પ્લેટમાં કાઢીને પીરસો. અહીં જો ખૂબ મસળો. આ પછી એમાં વેનનલા કેસર-એલચીની ફ્લેવર જોઈતી હોય એસેન્સ ઉમેરીને ફરી મસળો. પાઇનેપલ સંદેશ તો વેનનલા એસેન્સને બનલે અડધી પાઇનેપલની સ્લાઇસને હથેળી વચ્ચે દબાવીને જૂસ નીતારી લો. હવે દરેક સ્લાઇસ પર ચમચી દૂધનો મસાલો ઉમેરી શકાય.


22

ભારત

આસામમાંફરી રક્તપાતઃ હિંસાચારમાં૩૨નાંમૃત્યુ

ગુવાહાટીઃ આસામમાં બોડોલેસડ ટેરિટોરિયલ એ ડ રમ રિ લ ટ્રેશ િ રડલટ્રીક્વસ હેઠળ આવતા કોકિાઝાિ અિે બકસા રિલ્લામાં એિડીએફબી સોંગરબરિતિા બોડો ત્રાસવાદીઓ દ્વાિા કિાયેલા અંધાધૂંધ ગોળીબાિ અિે આગચંપી સરહતિા રહંસાચાિમાં ૩૨િાં મૃત્યુ થયાં છે. મૃતકોમાં પાંચ મરહલા અિેચાિ બાળકોિો સમાવેશ થાય છે. આ તમામ મૃતકો બાંગ્લાદેશી મુસ્લલમો છે. િાજ્ય સિકાિેઆ િક્તપાત માટે િવાબદાિ લોકોિે શોધી કાઢવા એિઆઈએિે તપાસ સોંપવાિો રિણણય કયોણ છે. બીજી બાિુ, લોકસભાિી ચૂંટણીમાંઆસામમાં થયેલી રહંસાિે લઈિે િાિકીય પક્ષોએ એકબીજા પિ રહંસા કિાવવાિી અિે કાયદો વ્યવલથાિી રિષ્ફળતાિે ટાંકીિે એકબીજા પિ કાદવ ઉછાળવાિી પ્રવૃરિ ચાલુકિી દીધી છે. આસામિા કેટલાય

રિલ્લાઓમાં દહેશત અિે ફફડાટિો લફોટક માહોલ છે. બોડો-બહુમતી ધિાવતા ત્રણ રિલ્લામાં કિફ્યુ લાદી દેવાયો છે. બોડો ત્રાસવાદીઓએ રહંસા ભડકાવ્યા બાદ કોકિાઝાિ, બાલકા અિેરચિાંગ રિલ્લામાંતિાવપૂણણ સ્લથરત છે. હજાિો લોકો રહંસાગ્રલત રિલ્લામાંથી સલામત લથળેરહિિત કિી િહ્યાાંછે. કોંગ્રેસ િેતા કરપલ રસબ્બલે આ રહંસા માટે ભાિપ અિે િિેસદ્ર મોદીિે િવાબદાિ ગણાવ્યા છે, તો ભાિપે કોંગ્રેસ પિ વળતો હુમલો કિીિેિાજ્યિી કોંગ્રેસ સિકાિિે િવાબદાિ ગણાવી છે. ભાિપે કરપલ રસબ્બલિા આક્ષેપિે બેબુરિયાદ ગણાવ્યા છે.

DG

à{

યુએસ-ઇઝરાયલી દૂતાિાસ પર હુમલાનું આઇએસઆઇનુંષડયંત્ર

નવી દિલ્હીઃ પાફકલતાિિી ગુપ્તચિ એિસસી આઇએસઆઇિું ભાિતમાં અમેરિકી અિે ઇઝિાયલી દૂતાવાસો પિ હુમલાિું કિવાિું ષડયંત્ર હોવાિો કેસદ્રીય સુિક્ષા એિસસીઓએ િરવવાિે દાવો કયોણછે. તાિેતિમાંચેન્નઇમાં ધિપકડ કિાયેલા શ્રીલંકાિા િાગરિક શાફકિ હુસેિે પૂછપિછ દિરમયાિ એિસસીઓિે આ મારહતી આપી છે. તેિા િણાવ્યા મુિબ કોલંબોમાંપાફકલતાિી હાઇ કરમશિિા રવઝા કાઉસસેલિ આરમિ િુબિે રસદ્દીક તેિેરિદદેશ આપી િહ્યો હતો. રસદ્દીકે ચેન્નઇમાં અમેરિકી કોસલયુલેટ અિે બેંગલોિમાં ઇઝિાયલી દૂતાવાસિી િેકીિું કામ સોંપ્યું હતું. તેણે કહ્યું કે માલદીવથી અસય બે લોકોિે ચેન્નઇ મોકલવાિું આઇએસઆઇ કાવતરું કિી િહી હતી. આ બે લોકોિા પ્રવાસ દલતાવેિ અિે તેમિા િોકાવાિી વ્યવલથા કિવાિી િવાબદાિી તેિે સોંપવામાંઆવી હતી.

10th May 2014 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

સંક્ષિપ્ત સમાચાર

ં ઈથી ૧૨૦ કિમી અંતરે • રાયગઢ જિલલાના મુબ નાગોઠણે નજીિ જિસે ખીણ નજીિ બોગદામાંથી પસાર થતી વખતે ૨૦ ડબ્બાની જદવા-સાવંતવાડી પેસજે િર ટ્રેનના એન્જિન સજિતના પાંચ ડબ્બા રજવવારે સવારે ૯.૪૦ વાગ્યના સુમારે પાટા પરથી ખડી પડ્યા િતા. આ દુઘટઘ નામાં ૨૫ પ્રવાસીઓનાં મોત નીપજ્યા િતાં, જ્યારે ૧૩૨થી વધુ ઘાયલ થયા િતાં. • ટુ-જી િૌિાંડમાં ફરી એિ વાર વડા પ્રધાન ડો. મનમોિન જસંિનું નામ ઉછળ્યું છે. આ િૌિાંડના મુખ્ય આરોપી િૂતપૂવઘ ટેજલિોમ પ્રધાન એ. રાજાએ િણાવ્યું િે પપેક્ટ્રમની ફાળવણીનો જનણઘય તેમણે એિલાએ લીધો નથી. જનણઘયોમાં વડા પ્રધાનની સંમજત િતી. સીબીઆઇના ખાસ િિ ઓ.પી. સૈનીની િોટટમાં સોમવારે જનવેદન નોંધવામાં આવ્યું િતુ.ં • તાજમલનાડુના ધાજમઘિ શિેર જચદમ્બરમના રિેઠાણ જવપતારમાં દેશી બનાવટનો બોમ્બ ફાટતાં પાંચ વ્યજિને ઇજા પિોંચી િતી. ઇજાગ્રપતોમાં એિ જાણીતી યુજનવજસઘટીના િમઘચારીનો પણ સમાવેશ થતો િતો. પોલીસે ઇજાગ્રપતોને સારવાર માટે િોન્પપટલમાં દાખલ િયાઘ િતા, પરંતુ તે પૈિીના ચાર ઇજાગ્રપતો િોન્પપટલમાંથી ફરાર થઈ િતાં ઘટનાએ નવો વળાંિ લીધો િતો. • િારતે લોિસિાની ચૂટં ણીના િારણે સુરક્ષા તેમ િ અજય વ્યવપથાઓ િરવામાં અસમથઘતા દશાઘવતા આ વષષે અિમેરની ખ્વાજા મોઈનુદ્દીન િસન જચશ્તીની દરગાિના વાજષઘિ ઉસઘમાં પાકિપતાની યાત્રાળુઓને આવવાની મંિરૂ ી અંજતમ

ક્ષણોમાં પાછી લઈ લીધી છે. જવદેશ મંત્રાલયના પ્રવિતા સૈયદ અિરુદ્દીનના િણાવ્યા અનુસાર, ‘ઉસઘમાં સામેલ થવા માટે પાકિપતાનથી લગિગ ૫૦૦ યાત્રાળુઓ આવવાના િતા. રેલવે તેમ િ અજય જવિાગોએ અટારીથી અિમેર સુધી તેઓના આગમન, ઉસઘમાં રોિાણ અને પાછા ફરવાની યાત્રાની પૂણઘ તૈયારી િરી લીધી િતી. િોિે બાદમાં ખબર પડી િે લોિસિાની ચૂટં ણીના માિોલમાં પાકિપતાની યાત્રાળુઓના આટલા મોટા સમૂિ માટે વ્યાપિ તૈયારીઓ અને સુરક્ષા સંિવ નથી.’ • બીએસએફના િવાનોને િાશ્મીરમાં પાકિપતાન સાથે િોડાયેલી આંતરરાષ્ટ્રીય સરિદ પર સુરગ ં મળી આવી િતી. આ સુરગ ં સામ્િા જિલલાની પાસે મળી આવી િતી. ૪૦૦ મીટર લાંબી સુરગ ં બે વષઘ પિેલાં િુલાઈમાં મળી આવી િતી. િવે આ સુરગ ં નો વધારાનો જિપસો મળી આવ્યો છે. આ સુરગ ં સામ્િા જિલલાની ચીન્લલયારી સરિદથી ૨૩ મીટર દૂર મળી આવી છે. આ સુરગ ં મોટા અને જાડા તીક્ષ્ણ ઝાડવાંઓની સફાઈ િરતી વેળા િંગલ પ્રદેશમાંથી મળી િતી. આ પિેલાં ૨૮ િુલાઈ, ૨૦૧૨માં ૪૦૦ મીટર લાંબી સુરગ ં મળી આવી િતી. • ચૂટં ણી પંચે ૮૫૪ પેઈડ જયૂસના કિપસા શોધી િાઢ્યા છે. જવજવધ રાજ્યોમાં નોંધાયેલા િેસ પૈિી ૩૨૬ કિપસામાં પેઈડ જયૂઝની િિીિત સાચી ઠરતાં ઉમેદવારોને નોજટસ પાઠવવામાં આવી છે. આંધ્રપ્રદેશમાં પેઈડ જયૂઝના સૌથી વધુ કિપસા નોંધાયા છે અને તે પૈિી ૪૨ િેસમાં નોજટસ આપવામાં આવી છે. રાિપથાનમાં નોંધાયેલા ૮૯ િેસ પૈિી ૩૭ કિપસામાં નોજટસ આપવામાં આવી છે.

NOMINATION FORM

The prestigious Asian Achievers Awards is hosted every year by UK’s leading news weeklies Asian Voice and Gujarat Samachar to honour British Asians par excellence. If there is someone you know who has broken boundaries and deserves recognition for their unique contribution to the community and the nation then please nominate them for one of the awards listed below. Make sure that you fill in this application form and send it on or before 14th July, 2014 by post, fax or email to Mr. L George, Tel: 020 7749 4013, Fax 020 7749 4081, Email: aaa@abplgroup.com. If you are sending it by post the address is Mr. L George, ABPL Group, Karma Yoga House, 12 Hoxton Market, London N1 6HW.

Please tick the appropriate category Entrepreneur of the Year ....................................................

Uniformed and Civil Services ............................................

Awarded to an entrepreneur with a proven track record of operating a successful business enterprise.

For outstanding achievements in uniformed and civil services or contribution to the community through any of the above services.

Achievement in Media, Arts and Culture ....................

Professional of the Year ......................................................

Someone who has made a mark in media including print and broadcast media; cinema, art and culture.

Achievement in Community Service................................

Professionals in the field of medicine, law, education, banking, finance and others, who have scaled the heights of their chosen profession.

International Personality of the Year ............................

In recognition for an individuals service to community.

Awarded to those who have acclaimed popularity internationally for his/her contribution in any particular sector and is recognised for their timeless philanthropic activities.

Sports Personality of the Year............................................ Awarded for excellence in sports.

Woman of the Year ................................................................ The award will recognise and honour a woman who has made a significant mark in any chosen field.

Business Person of the Year .............................................. Awarded to a business person who is a success in every sense of the word and can demonstrate a genuine passion for social issues.

Lifetime Achievement Award ............................................ To honour those individuals, who during their lifetime, have made immense contributions in any given field. This remarkable individual can be marked as an example for the younger generation.

Application FormName of the Person you are Nominating: __________________________________________________________________________Contact Details of the Nominee (Tel & email):_______________________________________________________________________Present Occupation of the Nominee:_______________________________________________________________________________Please attach the Nominees's CV which includes the following information (Please do not exceed a limit of 1000 words) (1) Personal background (2) Most important career achievements till date.

(3) Nominee's contribution to the community and nation. (4) Future Plans, ambitions and visions. (5) Any notable obstacles in the Nominee's career that has helped him/her to reach where they are today.  

Summary- (Please include a summary in not more than 150 words why the nominee is worthy of winning the particular award in a separate sheet) Nominator’s name and contact details: ____________________________________________________________________________ Nominator’s current Occupation/Company: _________________________________________________________________________ Tel/Mobile: _________________________________ Email: __________________________________________________________

NOMINATION AND SELECTION PROCESS This is a unique event where readers nominate and an independent panel of judges comprising of eminent personalities selects the winner. Judges’ decision is final. ABPL Group will not entertain any dialogue with members of the public regarding the judging process. In order to ensure a high degree of transparency and fairness, the management and members of the staff of Asian Voice and Gujarat Samachar will play no role in the nomination or judging process. You may use an additional sheet if the space provided is insufficient. The winners will be announced at the AAA Awards ceremony on 19th September, 2014. Asian Voice, Gujarat Samachar will publish the names of the short listed candidates and winners after the event. The winners names will also appear in our e-edition www.abplgroup.com You can nominate yourself if you wish to. Nominations and entries must follow the prescribed format. All nomination forms must reach our offices on or before 14th July, 2014

ચેન્નઇમાંટ્વિન બ્લાસ્ટઃ એકનુંમોત

ચેન્નઈઃ શહેિમાં સેસટ્રલ િેલવે લટેશિ પિ ઉભેલી બેંગલોિગુવાહાટી એક્સપ્રેસમાં લોઇસટેસ્સસસટી સ્વવિ બ્લાલટ થતાંએક સોફ્ટવેિ એસ્સિરિયિ યુવતીિું મોત થયુંહતુંજ્યાિે૧૪ લોકોિે ઈજા થઈ હતી. બેંગલોિ-ગુવાહાટી એક્સપ્રેસ ટ્રેિ લટેશિે આવ્યાિી દસ રમરિટમાં િ એસ-૪ અિે એસ-૫ કોચમાંિાખવામાંઆવેલા બે બોમ્બ ફાટતાં લટેશિ પિ અફડાતફડી મચી ગઈ હતી. બ્લાલટ થયાિી ગણતિીિી રમરિટમાં િ પોલીસેએક શકમંદિેઝડપી પાડ્યો હતો અિે તેિી પૂછપિછ ચાલી િહી છે. આ ઘટિામાંએક યુવતીિું મોત થયું હતું િે પોતાિાં વતિ ગંતિુ ખાતેિઈ િહી હતી. ઘાયલ થયેલાં અસય ૧૪ લોકોમાં બે લોકોિી સ્લથરત ગંભીિ હતી.

દુકાનદારનેરૂ. ૫૦ લાખનો દંડ

ચેન્નાઈઃ એિપોટટ પિ એક દુકાિદાિે ગ્રાહક પાસેથી એિજીણ રિંક િેડબુલ કેિિા ૭૫ રૂરપયા વધુ વસૂલ્યા હતા. સ્નેકબાિિા મારલકે ૭૫ રૂરપયાિાં કેિિા ૧૫૦ રૂરપયા લીધા. દુકાિદાિિે આ લાલચ ભાિે પડી અિે હવે તેિે ૫૦ લાખ રૂરપયા િેટલો ભાિે દંડ ચૂકવવો પડશે. િેશિલ કસઝૂયુમિ રડલટ્રીક્ટ રિિેસલ કરમશિે આ દંડ ફટકાયોણ છે. ઓક્ટોબિ-૨૦૦૯માં રદલ્હી રિવાસી ડી.કે. ચોપિાએ એક જાગ્રત િાગરિક બિીિે પહેલાં રિલ્લાં લતિે ફફિયાદ કિી હતી, પણ ત્યાં કોઈ ધ્યાિ િ અપતાં િાજ્ય લતિે ફરિયાદ થઈ હતી. જ્યાંપણ આ વાતિેગંભીિતાથી લેવામાંિ આવતાંતેમણેિાષ્ટ્રીય લતિેફરિયાદ િોંધાવી હતી.


10th May 2014 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

ગુજરાતીની અમેવરકામાંફેડરલ જજ તરીકેવનયુવિ

વોહશંગ્ટનઃ અમેશરકન સંસદ દ્વારા ઇશલનોઇ રાજ્યનાં ફેડરલ જજ તરીકે ગુજરાતી મૂળના મનીષ શાિની શનમણૂક થઇ છે. આ મંજૂરી િાદ અમેશરકામાં પાંચમા સૌથી િધુ િસતીિાળાં રાજ્યમાં ફેડરલ જજ િનનાર શાહ િથમ સાઉથ એશશયન િની ગયા છે. મનીષ શાહને ૯૫-૦ મતોથી મંજૂરી મળી હતી. ઇશલનોઇના

£∞

સાંસદ માકક હિરે જણાવ્યું કે, ‘શશકાગો યુએસ એટોનટીની ઓકફસમાં મહત્ત્િનાં પદો પર રહેલા અને સરકારી િકીલ તરીકે ઘણો અનુભિ ધરાિતા શાહ ઘણા જાણકાર વ્યશિ છે.’ ડયૂ યોકકમાં જડમેલા શાહ ૨૦૦૮થી ૨૦૧૧ દરમ્યાન નાણાંકીય અપરાધ તથા શિશેષ ફશરયાદ શિભાગના સહિમુખપદે રહી ચૂક્યા છે.

¶º ·Ц¾

= £∞ = £∞ = €∞ = $∞ = એક ĠЦ¸ Âђ³Ц³ђ ·Ц¾ એક અ⅜Â Âђ³Ц³ђ ·Ц¾ એક અ⅜Â Âђ³Ц³ђ ·Ц¾ એક ઔєÂ ¥Цє±Ъ³ђ ·Ц¾

Rates

λЦ. ∞√∟.√√ € ∞.∟∞ $ ∞.≠≥ λЦ. ≤∫.∩√ λЦ. ≠√.∟≈ £ ∟∫.≥√ £ ≡≡≈.∞√ $ ∞∩∞√.√√ $ ∞≥.≠√

¾²Цઈ......

One Month Ago

λЦ.

$

λЦ. λЦ. £ £

$

$

≥≥.≈√ ∞.∟√ ∞.≠≠ ≤∩.√√ ≠√.√√ ∟≈.∟√ ≡≤∩.∞√ ∞∩√√.√√ ∞≥.≤√

1 Year Ago

λЦ.

≤∫.≠√ € ∞.∞≥ $ ∞.≈≈ λЦ. ≡∞.∞√ λЦ. ≈∫.≈√ £ ∩√.∩√ £ ≥∫∞.≥√ $ ∞∫≠√.√√ $ ∟∩.≥√

¾²Цઈ......

└ ĴЪ ¢ђ¾²↓³³Ц°ђ §¹╙¯ └

બાંગ્લાદેશમાં હિન્દુઓનાંઘરમંહદરો પર હુમલા

ઢાકાઃ પૂિતિાંગ્લાદેશના કોશમલ્લા શજલ્લાના હોમનામાંલગભગ ત્રણ હજારનાં ટોળાંએ શહડદુઓનાં ઘરો અનેએક મંશદર ઉપર હુમલો કયોત હતો. હુમલાખોરોએ ૨૦ શમશનટ સુધી લૂંટફાટ પણ કરી હતી. પોલીસે સોમિારે જણાવ્યું હતું કે આ હુમલો ૨૬ એશિલે કરિામાં આવ્યો હતો. હુમલાખોરોનો આરોપ હતો કેિે શહડદુ યુિકોએ ફેસિુક ઉપર મોિમ્મદ પયગંબરનું અપમાન કયુુંહતું. આ કેસમાં૧૭ લોકોની ધરપકડ કરિામાંઆિી છે. જેમાં િાગમારા મદરેસાના શિસ્ડસપાલનો પણ સમાિેશ થાય છે. આ ઘટનાનો મુખ્ય આરોપી સરગાના નજરૂલ ઇસ્લામ ફરાર છે. અગાઉ જણાિિામાં આવ્યું હતું કે જમાત-એ-ઇવલામી તથા અડય કટ્ટરપંથી સંગઠનોના કાયતકતાતઓએ પૂિશતનયોશજત રીતે હુમલો કયોત હતો. ઘરોમાંથી કકંમતી સામાન લૂંટી લેિામાં આવ્યો હતો.

સંહિપ્ત સમાચાર

• સ્વિડનના િગદાર રાજકારણી અને સ્વિડીશ સંસદમાં સ્વિડીશ ઇસ્ડડયા ફ્રેડડશશપ ગ્રૂપના િડાએ જણાવ્યુંછેકેહિેજ્યારેભારત પશરિતતન માટે મતદાન કરી રહ્યું છે ત્યારે ભાજપના િડા િધાનપદના ઉમેદ િાર તરીકે નરેન્દ્ર મોદીને અમે ખુલ્લા હાથે આિકારીશું. સ્વિડીશ સંસદના જેઓ સેકડડ ડેપ્યુટી વપીકર છે એિા ઉલ્ફ હોમે એક ખાસ મુલાકાતમાં જણાવ્યું હતું કે, ‘સ્વિડીશ શિઝનેસ ગૃહોએ મનેજણાવ્યુંછેકેતેઓ મોદીનેતેમની શિકાસ માટેની ક્ષમતા િદલ સત્તા પર આિે એિી આતુર તાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે. ’ સ્વિડનના ગ્રીન પાટટીના હોમે જણાવ્યું છે કે મોદી િગશતશીલ શિચારધારા ધરાિે છે.

દેશવિદેશ

23

• ગુમ થયેલાંમલેશશયા એરલાઇડસનાંશિમાન એમ.એચ. ૩૭૦ની શોધખોળમાં એક નિો િળાંક આવ્યો છે. આ શોધખોળ સંદ ભભે ૧૧ સંશદગ્ધ આતંક િાદીઓની ધરપકડ કરિામાં આિી છે. આ લોકોનો સંિંધ આતંક િાદી સંગઠન અલ-કાયદા સાથેછેએિુંકહેિાય છે. આ લોકોની ધરપકડ કુઆ લાલુમ્ પુર અને મલેશશયાની ઉત્તરીય સીમાસ્વથત કેડા રાજ્યથી કરિામાં આિી છે. • નાઇશજશરયાની રાજધાની અિુજા માં ગત સપ્તાહે ડયાડયા િસ વટેડ ડ પર થયેલા બ્લાવટમાં ૧૯ લોકો મૃત્યુ પામ્યા છે અને ૬૦ ઘાયલ થયા છે. ૧૪ એશિલેપણ અહીં બ્લાવટ થયો હતો, જેમાં ૭૦ લોકો મૃત્યુ પામ્યા હતા, જોકે હજુ સુધી કોઈ સંગ ઠને હુમલાની જિાિદારી લીધી નથી.

¾²Цઈ......

└ ĴЪ ¾à»·Ц²Ъ¿ђ §¹╙¯ └

ĴЪ ¢ђ¾²↓³³Ц°Q³Ъ ¿Ьˇ ´Ь╙Γ¸Ц¢A¹ þщ»Ъ ‘»╙»¯Ц કЮі§│ Charity- JJT 1150060

§¢±¢Ьι ĴЪ¸ú ¾à»·Ц¥Ц¹↓ĬЦ¢N´Ъ« OÃЦ²Ъ´╙¯

´а. ´Ц. ¢ђ. ∞√≤ ĴЪ ˛Цºકы¿»Ц»Q ¸ÃЦºЦ§ ĴЪ (¥є´ЦºÒ¹, અ¸ºщ»Ъ, કЦє±Ъ¾»Ъ)

Address: WASP, Repton Avenue, Sudbury, Wembley, Middx, U.K. HAO 3DW Buses: 18, 92, 182, 245 Nearest Tube Station: Sudbury Town North Wembley Shri Govardhannathji Haveli “Lalita Kunj” IN THE DIVINE PRESENCE OF,

Goswami 108 Shri Anand Bavashri (¢ђç¾Ц¸Ъ ∞√≤ ĴЪ આ³є± ¶Ц¾ЦĴЪ)

ĴЪ ¾à»·³Ц ¾ÃЦ»Ц ¾ь殾, આ´³щÂЦ±º ·¢¾ú 縺®. અÓ¹є¯ આ³є±³Ц Â¸Ц¥Цº ¦щકыĴЪ ¢ђ¾²↓³³Ц°Q þщ»Ъ- »»Ъ¯Ц કЮ§ і ¸Цє¶щ╙±¾ÂЪ¹ ĴЪ «ЦકЮºQ³Ц ¸³ђº° ¯°Ц ´а˹ ¢ђç¾Ц¸Ъ ∞√≤ ĴЪ આ³є± ¶Ц¾ЦĴЪ³Ц ¾¥³ЦP¯³Ьєઆ¹ђ§³ કº¾Ц¸Цєઆã¹Ьє¦щ. May 10 Saturday (Ekadashi): Manorath Darshan: “Kunj” 12.00-12.30 pm Pravachan “Shri Vallabh Swarup” 12.30-1.30 pm ±¿↓³-આº¯Ъ Prasad (Faral - µºЦ½) 1.30-3.00 pm Darshan-Aarti May 11 Sunday: ¸є¢»Ц (Mangala) Manorath Darshan: “Bagicha” 12.00-12.30 pm આº¯Ъ Pravachan “ Shri Vallabh Swarup” 12.30-1.30 pm ĴỲ¢Цº (Shringar) ´»³Ц Prasad 1.30 - 3.00 pm ºЦ§·ђ¢ (Rajbhog)

¸¹ Time 7.30 to 8 am 8 am 10 to 11 am 12 to 12.30 pm Pujya Je Je will be in UK from 2nd to 26th May 2014, આº¯Ъ 12.30 pm For Padhramani, Brahma-Sambandha & ઉÓ°Ц´³ (Utthapan) 4 to 4.30 pm other Information, you can contact him at 29 Park Road, Wembley HA0 4AS Ph: 020 8903 5121 ·ђ¢ (Bhog) 5 to 5.30 pm May 13 Tuesday: Nrusinh Jaynti આº¯Ъ 5.30 pm Shayan ma Panchamrut Snan 6pm ¿¹³ (Shayan) 6 to 7 pm ¯Ц. ∩√¸Ъ ¸щ¿Ьĝ¾Цº: ´а. ´Ц. ¢ђ. ∞√≤ 7 pm ĴЪ ˛Цºકы¿»Ц»Q ¸ÃЦºЦ§ ĴЪ³ђ §×¸ ╙±¾Â આº¯Ъ ¸³ђº° ³є± ¸ÃђÓ¾ (∞∟ °Ъ ∞ ºЦ§·ђ¢¸Цє)

Please note for your Donation (×¹ђÉ¦Ц¾º ) to Ac name: JJ TRUST Ac no: 03204049 Sc: 20 38 83 Swift: BARCGB22 Iban: gb26 barc 2038 8303 2040 49

Haveli: 0208 793 3254 Mukhyaji Kalpeshbhai Purohit: 07412 096 054 Babubhai Sangani: 07912 602 860 Jitubhai Patel: 07414 759 022 Rajubhai Raichura: 07930 408 369 Rajnikant Morarji Thakrar: 07903 824 675 www.sgnhaveli.com Email: info@sgnhaveli.com ³℮²њ ±ºщક ¾ь殾ђએ ¸³ђº° ╙¾¿щ¸Ц╙Ã¯Ъ ¸щ½¾¾Ц અ°¾Ц Âщ¾Ц ´²ºЦ¾¾Ц ઉ´º³Ц ³є¶º ઉ´º Âє´ક↕કº¾Ц ╙¾³є¯Ъ.

Email: courseinfo@trainingconnect.co.uk Tel: +44(0)207 099 2400

§ Life in the UK Preparation Course B1 Speaking and Listening - All Applicants after 28th October 2013 - Indefinite Leave to Remain (ILR) - British Passport / Naturalisation

§ IESOL Diploma (A1, A2, B1, B2, C1) - Spouse Visa English Test - Student Visa English Test - Work Permit English Test

0207 099 2400

Head Office: 694-712, London Road, Hounslow, TW3 1PG (SATNV TW31PX) New rules applicable from October 28th

OUR 100% COMMITMENT

YOU PAY ONLY ONCE & WE TRAIN YOU UNTIL YOU PASS for British Citizenship FREE INITIAL and Indefinite Leave ASSESSMENT to Remain (ILR)

Other Centres: Hounslow High Street, Wembley, Holloway Road, Whitechapel


વિવિધા

24 ૧

૧૦

૧૪

10th May 2014 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

૧૨ ૧૩

૧૫

૧૮ ૧૯

૨૧

૨૨ ૨૩

૨૫

૨૭

૨૦

૨૮

તા.૩-૫-૧૪નો જવાબ

૧૧ ૧૬

૨૬

અ બા ધ્ય મ

ભો

૧૭

રી

તા

વા જ

બી

નવ ધ

૨૪

ક ર

વા

અ મ

દા

દા

વા દ મા

સુ

લો ચ

વા

સૂ

હી

નં

ચા ર

ઈં

જ ત

ના

મી

આડી ચાવીઃ ૧. એક રાનશ ૩ • ૪. ગૂં ચ વાયે લું , અઘરૂં , અટપટું ૩ • ૬. ઘટ્ટ વણાટ એક જાતનું સુ ત રાઉ કાપડ ૫ • ૯. દીવાની જ્યોનત ૨ • ૧૧. વગર ૨ • ૧૨. વાહ, તમે તો .... કરી ૩ • ૧૪. ધીમું , મં દ ૩ • ૧૬. આં ખ , ચક્ષુ ૩ • ૧૮. વધુ મહે ન ત કરો તો શું લાગે ? ૨ • ૨૦. બહે ન પણી ૨ • ૨૧. નજરોનજર જોનાર ૨ • ૨૨. િાતઃકાલનો સમય ૩ • ૨૪. નદયર ૨ • ૨૭. રજવાડાં ને લગતું ૪ • ૨૮. દારૂ પીવાની મનાઈ ૪ ઊભી ચાવીઃ ૧. શં ક ર ભગવાન ૩ • ૨. સું દ ર થત્રી ૨ • ૩. તથકર ૨ • ૪. જીદ્દી, હઠીલું , અનાડી ૨ • ૫. લાનલત્ય ભરે લી સું દ ર થત્રી ૩ • ૭. િત્યે ક ૩ • ૮. ગાં ડું , દીવાનું ૩ • ૧૦. મૂ ખ વ , બે વ કૂ ફ ૩ • ૧૧. ફત્તે હ , જીત ૩ • ૧૩. પપ્પાની સસરાની દીકરીની બહે ન ૨ • ૧૪. દનરયો, સમુ દ્ર ૫ • ૧૫. ધાનમવ ક પૌરાનણક વાતાવ કથન ૨ • ૧૬. આબુ પવવતનું એક જાણીતું તળાવ ૨ • ૧૭. જાદુથી લોકોનો ભુલાવામાં નાખવાની નિયા ૫ • ૧૯. સત્ત્વ, સાર ૨ • ૨૦. .... સલામત તો પઘનડયાં બહુત ૨ • ૨૩. હવા, પવન ૨ • ૨૫. પવન, વાયુ ૨ • ૨૬. મનદરા, શરાબ ૨

સુ ડોકુ -૩૩૬

૮ ૪

૩ ૪

૩ ૭ ૪ ૯ ૧ ૫ ૨ ૮ ૬

૫ ૩

૧ ૬ ૫

સુડોકુ-૩૩૫નો જવાબ

૭ ૬ ૧

• ભારતના ટેનનસ થટાર નલએન્ડર પેસ અને તેની નલવ ઇન પાટેનર નરયા નપલ્લાઇ વચ્ચે પુત્રીને મામલે ચાલતો નવખવાદ ફેનમલી કોટેમાં પહોંચ્યો છે. પેસે ફેનમલી કોટેમાં ફનરયાદ કરી છે કે નરયા તેમની પુત્રી આયેનાને નુકસાન પહોંચાડી શકે છે અને બળજબરીથી નવદેશ જઈ શકે છે તેથી પુત્રીનો કબજો તેને સોંપવામાં આવે. • અમેનરકન સ્થિન્ટ થટાર ટાયસન ગે ડોનપંગમાં સપડાતા તેના પર એક વષવનો િનતબંધ મૂકાયો છે. િનતબંધ બાદ ટાયસને ૨૦૧૨ના લંડન ઓનલસ્પપકમાં મેળવેલો નસલ્વર મેડલ ઓનલસ્પપક સનમનતને પરત કયોવ છે. ડોનપંગ ટેથટમાં ટાયસને િનતબંનધત એનાબોનલક

૫ ૬ ૧ ૪ ૮ ૨ ૩ ૭ ૯

૯ ૮ ૨ ૭ ૬ ૩ ૧ ૫ ૪

૬ ૧ ૭ ૨ ૫ ૮ ૪ ૯ ૩

૮ ૯ ૩ ૧ ૪ ૭ ૬ ૨ ૫

સંનિપ્ત સમાચાર

૪ ૨ ૫ ૩ ૯ ૬ ૭ ૧ ૮

થટેરોઇડનું સેવન કયાવનું ખૂલ્યું હતુ.ં • નિકેટ ઓથટ્રેનલયાએ પસંદગી સનમનતમાં ફેરફાર કયાવ છે. પસંદગી સનમનતના ચેરમેન તરીકે જોન ઇન્વેરાનરટીના થથાને રોડ માશવને નનયુક્ત કરાયા છે. તો સનમનતમાં ટ્રેવોર જ્હોન્સ અને માકક વોને સામેલ કરાયા છે. ઓથટ્રેનલયાએ ટેથટ નિકેટમાં નંબર વનનો તાજ પાછો મેળવ્યો તે પછી તરત આ ફેરફાર કરાયા છે. • ટ્વેન્ટી૨૦ ફોમમેટમાં થથાન ે ર મેળવવા માટે િયાસ કરતા ચેતશ્વ પૂજારાએ કહ્યું હતું કે હું મેક્સવેલ અને નમલર જેવો આિમક બેટ્સમેન બની શકું તેમ નથી,

ઇ¸ЪĠщ¿³ ¸Цªъ╙¾¥Цºђ ¦ђ, ¯ђ ¸╙»ક »ђ ╙¾Áщ╙¾¥Цºђ

¹Ьક³ ы Ъ એક ¸ЦĦ µ¸↓§щ³Ъ અђЧµÂђ ÂΆЦÃ³Ц ÂЦ¯щ¹ ╙±¾Â ¡Ьà»Ъ ºÃщ¦щ. I I

Fixed Fees

¹Ьકы³Ъ ¾²Ьઅ³Ь·¾ ²ºЦ¾¯Ъ અ³щç°Ц╙´¯ µ¸↓ ╙¾ΐ³Ъ Ĭ°¸ »ђ µ¸↓§щ³Ьє´ђ¯Ц³Ьє∟∫ ક»Цક ¥Ц»¯ЬєªЪ¾Ъ çªъ¿³ ¦щ. ¸Ãщº¶Ц³Ъ કºЪ³щ§Ьઅђ www.maliklaw.tv

I

I I I

I

I

ઇ¸ЪĠщ¿³³Ъ ¸Ьäકы»Ъ ¦щ? Âѓ°Ъ ĴщΗ ÂЦ°щ§ C¾.. ¯¸ЦºЪ µ½¯Ц એ અ¸ЦºЪ µ½¯Ц ¦щ. ¸µ¯ કЦ³Ь³Ъ Â»Цà ¸Цªъ§Ьઅђ ±º ¿╙³¾ЦºщÂЦє§щ≠°Ъ ≡ ³аº ªЪ¾Ъ - çકЦ¹ ¥щ³» ≤∞≥ ±º º╙¾¾Цºщ¶´ђºщ∩°Ъ ∫ ¾Ъ³Â ªЪ¾Ъ - çકЦ¹ ¥щ³» ≤√≈ ±º ¿╙³¾Цºщ¶´ђºщ∫°Ъ ≈ ¾Ъ³Â ªЪ¾Ъ - çકЦ¹ ¥щ³» ≤√≈

I I I I

I

I

I

I

Immigration Nationality Human Rights Visa Extension (Tier 1, 2,4, 5 and others) Appeals to First - Tier and Upper Tribunal Appeals to the Court of Appeal and Supreme Court Judicial Reviews in the High Court Discretionary Leave outside the immigration rules

Malik Law Solicitors

Offices : Bethnal Green – Southall – Birmingham

Tel: 020 7613 5454 www.maliklaw.com

૭ ૫ ૯ ૬ ૩ ૧ ૮ ૪ ૨

૧ ૩ ૮ ૫ ૨ ૪ ૯ ૬ ૭

૨ ૪ ૬ ૮ ૭ ૯ ૫ ૩ ૧

નવ ઊભી લાઈન અને નવ આડી લાઈનના આ ચોરસ સમૂહના અમુક ખાનામાં૧થી ૯ના અંક છે અનેબાકી ખાના ખાલી છે. તમારેખાલી ખાનામાં ૧થી ૯ વચ્ચેનો એવો આંક મૂકવાનો છેકેજેઆડી કે ઊભી હરોળમાંનરપીટ ન થતો હોય. એટલુંનહીં, ૩x૩ના બોક્સમાં૧થી ૯ સુધીના આંકડા આવી જાય. આ નિઝનો ઉકેલ આવતા સપ્તાહે.

પરંતુ જેક કાનલસની જેમ શોટ્સ ફટકારી ઝડપી રન બનાવવા માગું છુ.ં ઉલ્લેખનીય છે કે કકંગ્સ ઇલેવન પંજાબ માટે ઓપનનંગમાં આવનારો પૂજારા ટેથટમાં તેનું કૌશલ્ય સાનબત કરી ચૂક્યો છે. તેણે કહ્યું હતું કે ટેથટ હોય, વન-ડે હોય કે ટી૨૦ દરેકમાં બોલને જ ફટકારવાનો હોય છે. મને ખ્યાલ છે કે સવવશ્રષ્ઠ ે િદશવન કેવી રીતે કરવું છે. • શ્રીલંકન નિકેટ બોડેના ચીફ કોચ પોલ ફારિેસે પોતાનું પદ છોડીને પોતાના દેશ ઇંગ્લેન્ડની રાષ્ટ્રીય ટીમના સહાયક કોચનું પદ થવીકારવાનો ફેંસલો કયોવ છે. શ્રીલંકા નિકેટ બોડેના સનચવ નનશાંત રણતુગ ં ાએ કહ્યું હતું કે, આ અંગે ફારિેસે ઔપચાનરક રીતે પોતાનો નનણવય કાયવકારી સનમનતને જણાવ્યો હતો. પોલ ફારિેસ પહેલાં શ્રીલંકાના સહાયક કોચ હતા અને ૨૦૧૩ના અંતથી મુખ્ય કોચ તરીકે જવાબદારી સંભાળી હતી.

આ ભાઈનુંભોજન છેધૂળ-ઢેફાંઅનેઇંટ

કણણાટકમણં રહેતો ૩૦ વષાનો પણકકરપ્પણ હુનણગુન્ડી નણમનો મણણસ દસ વષાનો હતો ત્યણરથી ધૂળ, મણટી, ઈંટો, દીવણલો અને પથરણ તોડીને ખણઈ જવણની આદત ધરણવે છે. આજે પણ તે રોજનો લગભગ ત્રણ કકલો જેટલો ઈંટ અને મણટીનો કચરો પેટમણં ઠણલવે છે. પપકણ નણમનણ રેર ઈપટંગ પડસઓડડરને કણરણે તેને રોજ મણટી-પથ્થર ખણવણનું રીતસરની ભૂખ ઉઘડે છે એમ કહો તો પણ ખોટુંનથી. પણકકરપ્પણનું કહેવું છે કે તે એકસમયે ખણવણનું ટણળી શકે છે, પણ ઈંટ-મણટી નહીં ખણવણ મળે

તેવી કલ્પનણ પણ કરી શકતો નથી. આટલણં વષોા મણટી ખણધણં પછી પણ તેનણ શરીરમણં કોઇ આડઅસર જોવણ મળતી નથી. તેની મણ છેલ્લણ વીસ વષાથી પણકકરપ્પણની ઈંટો ખણવણની આદત છોડણવવણ મથે છે. રોજ તેને મનભણવન ભોજન બનણવી આપે છે, પણ તેને કોઈ અસર નથી. તેને તો નીચે પડેલણં ધૂળઢેફણં કરતણં ચણણયેલી દીવણલો અને ઈંટો વધુ ભણવે છે. પથ્થર-

ઈંટ ચણવી શકે તેટલણ મજબૂત તેનણ દણંત છે. ઘરનણ લોકો તેને બહણરની ગંદી ચીજો ન ખણવણ બણબતેબહુ ટોકટોક કરેછેએટલે તે ઈંટ અને પથ્થર ઘરે લણવી, પણણીથી સણફ કરીને રીતસર થણળીમણંપીરસીનેજમેછે!

લંડનઃ ઇટલીમણં વસતણ પવશ્વનણ સૌથી વયોવૃદ્ધ પુરુષનું ૧૧૧ વષાની વયે પનધન થયું છે. ૧૧૨મણ જન્મપદનની ઉજવણી આડેમણત્ર ગણતરીનણ પદવસો જ બણકી હતણ ત્યણરે તેઓ આ દુપનયણને છોડી ગયણ છે. આટુડરો પલકણટણને ૨૮ ફેબ્રુઆરી, ૨૦૧૪નણ રોજ સૌથી વૃદ્ધ મણણસનું પગનેસ બુક ઓફ વલ્ડડ રેકોડડસનુંટણઇટલ એનણયત કરણયું હતું. તે વેળણ તેમની વય ૧૧૧ વષા અને ૩૦૨ પદવસ હતી. તેમનુંપનધન થયુંત્યણરે૧૧૧ વષા અને૩૫૭ પદવસનણ હતણ. તેઓ બીજી મેનણ રોજ ૧૧૨ વષા પૂરણ કરવણનણ હતણ.

પગનેસ વલ્ડડ રેકોડડસનણ એપડટર-ઇન-ચીફ ક્રેગ ગ્લેન્ડેએ જણણવ્યું હતું કે રણઇટ્સ બ્રધસસે વીજળીથી ચણલતણ પવમણનની શોધ કરી તે પહેલણં જન્મેલણં પલકણટણનણ પનધન અંગે જાણીને દુખ થયું છે. તેઓ ૧૧૧ વષાથી વધુ વયની ચણર વ્યપિઓમણંનણ એક હતણ. પલકણટણનણ પપરવણરમણં સણત બણળકો, આઠ પૌત્ર-પૌત્રીઓ અનેચણર પ્રપૌત્રીઓનો સમણવેશ થણય છે. તેમનણ પત્ની રોસણ ૧૯૮૦મણં ૭૮ વષાની વયે અવસણન પણમ્યણ હતણ. તેઓ ઇટલીનણ શહેર એન્નણમણંબીજી મે, ૧૯૦૨નણ રોજે જન્મ્યણ હતણ.

મણત્ર નવ વષાની વયે તેઓ ખણણકણમમણં જોડણઇ ગયણ હતણ અને ૧૯ વષાની વયે ઇટલીની સેનણમણં જોડણયણ હતણ. તેમની લશ્કરી સેવણ ૧૯૩૯મણંપૂરી થઈ ગઈ હતી અને એ પછી તેમણે વેપણરમણં સફળ કણરકકદદીનું પનમણાણ કયુુંહતું. હણલ જપણનમણં વસતણં પમસણઓ ઓકણવણ નણમનણ મપહલણ ૧૧૫ વષાનણ છે અને તેઓ પવશ્વનણ સૌથી વૃદ્ધ મપહલણ છે. પગનેસ બુક ઓફ વલ્ડડરેકોડડસે તેમને પવશ્વનણં સૌથી વધુ વયની જીવતી મપહલણનું પબરુદ આપ્યું છે. તેઓ પણંચમી મણચા, ૧૮૮૯મણંજન્મ્યણ હતણ.

વિશ્વના સૌથી વૃદ્ધ પુરુષનું૧૧૧ િષષેવનધન

નિટનની ટેનનસ સ્ટાર એલેના કેન્સર સામેજંગ હારી ગઇ

લંડનઃ નિટનની પૂવવ ટેનનસ ખેલાડી એલના બાલ્ટચાનું નલવર કેન્સરને કારણે ૩૦ વષવની વયે મૃત્યુ થયું છે. રનવવારે તેના મૃત્યુની જાહેરાત કરાઇ હતી. યુિેનમાં જન્મેલી ને થકોટલેન્ડમાં ઊછરેલી બાલ્ટચા બેલીના નામે જાણીતી હતી. બાલ્ટચાએ બે મનહના પહેલા જ જાહેર કયુું હતું કે તેને નલવર કેન્સર છે અને તેની સ્થથનત ગંભીર થઈ રહી છે. બાલ્ટચાના પનતએ જણાવ્યું કે, તેનાં નનધનથી પનરવારની સાથે ટેનનસજગતને પણ આઘાત લાગ્યો છે. લોન ટેનનસ ઓફ એસો.ના વડા લેઇન બેટ્સે કહ્યું કે બાલ્ટચાનાં નનધનથી નિટનનાં ટેનનસજગતને કદી ન પૂરાય તેવી ખોટી પડી છે.

BARNET ASIAN OLD PEOPLE ASSOCIATION, HENDON proudly hosts....

SANGEET SANDHYA

By Fabulous Singers & Musicians Anuradha & Kaushik (Strings) on Saturday 24th May 2014 @ 6pm till late at BMCC HALL, Algernon Road, Hendon, London NW4 3TA Dinner: 6.30pm - 7.30pm Music: 7.30pm till late ALL PROCEEDS TO BENEFIT BARNET ASIAN OLD PEOPLE ASSOCIATION

Reg. Charity No: 1010732

TICKETS £15

Inc. Veg. Dinner & Soft Drinks

FOR TICKETS PHONE

CHUNIBHAI KAKAD: 07427 572 742 BABUBHAI MISTRY: 07920 194 959 NARSHIBHAI BHOGAITA: 07984 189 780 MRS. VANITABEN PESAVARIA: 07986 408 906

• અમેનરકી કોટેે ભારતીય મૂળના તબીબ અશોકકુમાર બાબનરયા (૬૪)ને ૪૬ મનહનાની જેલ ફટકારી છે. બાબનરયા રેનડયોલોનજથટ છે. તેઓ ન્યૂ જસસીમાં ટેથટ સેન્ટર ધરાવે છે. બાબનરયા પર આક્ષેપ છે કે તેમના કેન્દ્રમાં નરફર કરવા માટે તેઓ બીજા તબીબોને લાંચ આપતાં હતા. તેમની પાસેથી રૂ. ૧૨ કરોડ પણ મળ્યા છે. પોલીસે તેની નવરુદ્ધ તપાસ કરતાં મામલો કોટેમાં પહોંચ્યો કોટેે સજા ઉપરાંત રૂ. ૧૫ લાખનો દંડ કયોવ છે. • એક અમેનરકી કોટેે શીખ સમુદાયને કહ્યુ છે કે તેઓ ભારતના વડા િધાન ડો.મનમોહનનસંહને ૧૮ જૂન સુધીમાં સમન્સ સોંપ.ે જો એમ કરતાં ચૂકશે તો કેસ રદ કરાશે. શીખ્સ ફોર જસ્થટસ(એસએફજે) નામના સંગઠને ડો. નસંહ પર આક્ષેપ કયાવ છે કે તેમણે ૧૯૯૦ના દાયકામાં પંજાબમાં બળવાખોરોને દબાવવા નાણાંકીય મદદ કરી હતી. સંગઠનના જણાવ્યા મુજબ અનભયાનમાં હજારો લોકો માયાવ ગયા હતા. • વૈજ્ઞાનનકોને ઈનજપ્તમાં ૩૫૦૦ વષવ જૂનો એક ખડક મળી આવ્યો છે. આ ખડક પર ૪૦ લાઈનનું લખાણ છે. વૈજ્ઞાનનકોના જણાવ્યા િમાણે આ ખડક પર હવામાન અંગેની માનહતી છે. એનો અથવ એ થયો કે આ ખડક પર નવશ્વનો સૌથી જૂનો હવામાન નરપોટે આલેખાયો છે. આ નરપોટેમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે વાદળોનો ગડગડાટ સમગ્ર સમુદાયના અવાજ કરતાં ઘણો વધુ સાંભળવા મળશે.

Live in House Keeper

Įђ¸»Ъ (કыת)¸Цє ºÃщ¯Ц ¬ђÄªº ±є´╙Ǽ અ³щ ∞≈ ¾Á↓³Ц ¶Ц½ક¾Ц½Ц કЮªЭѕ¶ ¸ЦªъÃЦઉ કЪ´º §ђઇએ ¦щ. ºÂђઇ, ŬЪ³Ỳ¢ અ³щ અ×¹ £ºકЦ¸¸Цє ¸±± કºЪ ¿કы ¯щ¾Ц ¶Ãщ³³Ъ §λº ¦щ. ¡Ц¾Ц - ´Ъ¾Ц ¯щ¸§ ºÃщ¾Ц ¸Цªъ અ»¢ 羯єĦ λ¸ અ´¾Ц¸Цє આ¾¿щ. ¾Ъક એ׬ અђµ અ³щ Âщ»щºЪ ³щ¢ђ¿Ъએ¶». અ³Ь·¾ અ³щ»Ц¹કЦ¯ ¸Ь§¶ અકÁ↓ક ´¢Цº.

¾²Ь╙¾¢¯ ¸ЦªъÂє´ક↕: 07894 087 783.

/ Matrimonial » ╙¾Á¹ક ¹Ьºђ´¸ЦєºÃщ¯Ц ∞≥≤∟¸Цє§×¸щ»Ц ≈' ≈"

9¥Цઇ ²ºЦ¾¯Ц, ÂЦι ક¸Ц¯Ц, આઇªЪ Ĭђµы¿³» ¢Ь§ºЦ¯Ъ ¹Ь¾ક ¸Цªъ¡Ц³±Ц³ ´╙º¾Цº³Ъ ¢Ь§ºЦ¯Ъ ╙Ã×±Ь(¹Ьકы, આ╙ĭકЦ, ઇЩ׬¹Ц) એ˹Ьકыªъ¬ ક×¹Ц §ђઇએ ¦щ. »8 ઉÓÂЬક ¹Ь¾¯Ъ³Ц ¾Ц»Ъઅђ Âє´ક↕કºщ. Tel: 07404 162 995. Email: goppe30@gmail.com


વિવિધા

10th May 2014 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

25

અઠવાડિક ભડવષ્ય આઇપીએલ-૭ઃ તામ્બેની હેવિક, મુંબઇનો પ્રથમ વિજય તા. તા.૧૦-૫-૨૦૧૪ ૧૪-૯-૨૦૧૩થીથી૧૬-૫-૨૦૧૪ ૨૦-૯-૨૦૧૩ Tel. 0091 2640 220 525

જ્યોશતષી ભરત વ્યાિ

મેષ રાશિ (અ,લ,ઇ)

તુલા રાશિ (ર,ત)

સપ્તાહ માનવસિ તાણ અનેબોજ સૂચવેછે. વધુપવરશ્રમેઅલ્પ ફળ મળવાથી બેચેની જણાશે. ધીરજ ઉપયોગી બનશે. નાણાંિીય લેવિદેવિ અંગે જાગૃત રહેશો. ધાયાસિરતાંવધુખચાસઓ ન થઈ જાય તે જોજો. િરજ િે દેવંુ િરવાનો પ્રસંગ આવશે. એિંદરે નાણાંિીય પવરન્થથવત હજી મૂંઝવણિારિ જણાશે. િૌટુંવબિ સમથયાઓનો ઉિેલ મળશે.

પ્રવતિૂળ િે વવપરીત સંજોગો છતાંય તમે માનવસિ થવથથતા ટિાવી શિશો. તમારી ધીરજ તમને ઉપયોગી બનશે. મનની લાગણી દુભાવવાના પ્રસંગે પણ અજબ સંયમ દાખવશો. ખચસના પ્રસંગો વધશે. આવથસિ જરૂવરયાત અંગે િેટલીિ ગોઠવણો િરવા સમથસબનશો. લોન-િરજ વધશે. ચોખ્ખી આવિ થતી જણાશે નવહ. અિથમાતથી સાવધ રહેવું.

મનની થવથથતા િહોળાય તેવા પ્રસંગો બનશે. વવપરીત પ્રસંગો વખતે સહનશવિ ગુમાવશો તો વધુ શોષાવું પિશે. ધીરજપૂવસિ િામ લેજો. આવથસિ સંજોગો સુધરશે અને િેટલાિ સારા લાભની તિ મળતા આવિ વધશે. મિાન-સંપવિ બાબત ખચસ અને વાદવવવાદ વધે. માનવસિ બોજો રહે. ધંધા-વેપાર ક્ષેત્રે સાનુિૂળતા જણાશે.

ટેડશન હળવું થાય. સજસનાત્મિ પ્રવૃવિઓનો વવિાસ થાય. મહેનત સાિાર થતાં આશાથપદ વાતાવરણ જોઈ શિશો. પિિારનેપહોંચી વળવાની શવિ તમે મેળવી શિશો. નાણાંિીય ન્થથવત સાનુિૂળ બનતાંિેટલાિ અટવાયેલા લાભ, ઉઘરાણી દ્વારા આવિ વધશે. અગત્યના િામિાજ માટે આવથસિ વ્યવથથા િરી શિશો.

સપ્તાહના ગ્રહયોગો િેટલીિ સાનુિૂળ અને પ્રોત્સાહિ પવરન્થથવતનુંવનમાસણ થતાંવવિાસ સૂચવે છે. માગસ આિે આવતા અંતરાયો દૂર થતાં જણાશે. મહત્ત્વની પ્રવૃવિઓથી આનંદ થશે. આવથસિ બાબતો અંગે જણાતી મુચિેલીમાંથી માગસમેળવી શિશો. નોિવરયાતો માટે સફળતા અને પ્રગવતની તિો વધે. લાભદાયિ તિ મળે.

આ સમયગાળો માનવસિ સુખ અને થવથથતાનો અનુભવ િરાવશે. બેચેની-વ્યથામાંથી મુવિ મળશે. સજસનાત્મિ િાયોસથી આનંદ પ્રાપ્ત થાય. નાણાંિીય ન્થથવત તંગ અને મૂઝ ં વણભરી રહેતી જણાશે. ધાયાસ લાભ અટિેતેમ હોવાથી આવથસિ બાબતે વધુ વ્યવન્થથત બનવા અને સમજીવવચારીને ખચસ િે રોિાણ િરવા સલાહ છે.

ગમે તેટલા પ્રવતિૂળ િે વવપરીત સંજોગો છતાંય તમે માનવસિ બળ, થવથથતા જાળવી શિશો. તમારી ધીરજ ઉપયોગી બનશે. મનની લાગણી દુભાવાના પ્રસંગે પણ સંયમ દાખવી શિશો. ખચસના પ્રસંગો વધશે. જરૂવરયાતના પ્રસંગો માટે િેટલીિ ગોઠવણો િરવા સમથસબનશો. લોન- િરજ વધશે. સંપવિ અંગેની સમથયાઓ ઉિેલાય તેવા યોગ નથી.

ગ્રહયોગ દશાસવે છે િે માનવસિ ભારણ અનેઆયોજનમાંજોઈએ તેટલી પ્રગવત ન જણાતાં અથવથથતા અને તાણ વતાસશે. ધીરજથી િામ ઉિેલાશે. તમારી નાણાંિીય બાબતો પ્રત્યે વધુ તિેદારી માંગી લેતો સમય છે. િૌટુંવબિ ખચાસઓ ઉપરાંત નવા મૂિીરોિાણના િારણે માથા પર આવથસિ બોજ વધશે. સંતોષિારિ માહોલ સજાસવામાંવવલંબ જણાશે.

માગસ આિેના વવઘ્નો માનવસિ તાણ પેદા િરશે. જોિેધીરજ ન ગુમાવવાની સલાહ છે. અશાંવત પણ અનુભવશો. નાણાંિીય દૃવિએ જોતાં આ સપ્તાહમાં આવિના પ્રમાણમાં જાવિ પણ સારી રહે તેમ હોવાથી સાચવીને ખચસ િરજો. આંધળા સાહસ િરશો તો નુિસાનનો ફટિો ખમવો પિશે. નોિરી-ધંધામાં સાનુિૂળ તિ મેળવશો.

મનોન્થથવત તંગ અને અશાંત રહેશ.ે ધીરજ રાખીનેિામ િરશો તો મનોબળ વધશે. પવરન્થથવત સાનુિૂળ અને સુખદ બનાવી શિશો. ઉતાવવળયા બનશો નવહ. વધારાની આવિ ઊભી િરવા વધુ મહેનત િરવી પિશે. નવા ખચાસનો બોજો પણ વધશે. નોિવરયાતોનેહજુિેટલાિ વવઘ્નો જણાય છે, જેદૂર થવા માટેરાહ જોવી પિે.

ઘણા અણઉિેલ્યા પ્રશ્નો ઉિેલાશે. વધારાની જવાબદારી ઉઠાવવી પિશે. નવીન તિો પણ પ્રાપ્ત થાય. જેટલી સાનુિૂળતા છે તેટલી જ નવી િામગીરીઓ પણ આવશે. નાણાંિીય પવરન્થથવત સારી આવિના અભાવે યથાવત્ રહેશે. જે િંઈ સારી આવિ થશે તે ખચાસઈ જશે. જૂની જવાબદારી હળવી થશે. મિાન-સંપવિ અંગેના પ્રશ્નોનો વનવેિો આવશે. નોિરીમાંબઢતીથી તિો વધશે.

લાગણીઓના ઘોિાપુરમાં વધુ પિતા તણાશો તો ઉચિેરાટ, વ્યથા અને માનવસિ તંગવદલી વસવાય િંઇ મળવાનુંનથી. ધીરજ અને સંયમથી વતસશો તો ઘણી સમથયા આપોઆપ ઉિેલાશે. મુચિેલીઓનેતમેિુનેહપૂવસિ પાર િરી શિશો. નાણાંિીય દૃવિએ જણાતી તિલીફોમાંથી બહાર નીિળી શિશો. ખચસને પહોંચી વળશો. વમત્રો-થવજનો મદદરૂપ થાય. સારો લાભ પણ મળે.

વૃષભ રાશિ (બ,વ,ઉ)

શમથુન રાશિ (ક,છ,ઘ)

કકકરાશિ (ડ,હ)

શિંહ રાશિ (મ,ટ)

કન્યા રાશિ (પ,ઠ,ણ)

વૃિશ્ચક રાશિ (ન,ય)

ધન રાશિ (ભ,ફ,ધ,ઢ)

મકર રાશિ (ખ,જ)

કુંભ રાશિ (ગ,િ,િ,ષ)

મીન રાશિ (દ,ચ,ઝ,થ)

અમદાવાદઃ આઇપીએલ-૭નું બીજા રાઉડિ ભારતમાંશરૂ થતાંજ દેશમાંચૂટં ણીના રંગ સાથેવિિેટનો રંગ પણ ભળ્યો છે. વીતેલા સપ્તાહની યાદગાર મેચોની યાદી તૈયાર િરીએ તો અમદાવાદમાં રમાયેલી રાજથથાન રોયલ્સ અને િોલિતા નાઇટ રાઇિસસની મેચ સૌપ્રથમ થથાન મેળવે. આ મેચમાં રાજથથાન રોયલ્સના પ્રવીણ તામ્બેએ હેવિિ ઝિપીનેમેચનુંપાસું પલ્ટી નાખ્યુંહતુ.ં અમદાવાદમાં સોમવારે રમાયેલી મેચમાંિેપ્ટન વોટસનના ઓલરાઉડિ પરફોમસડસ બાદ તામ્બેની વેધિ બોવલંગની મદદથી રાજથથાન રોયલ્સેિોલિતા નાઇટ રાઇિસસને૧૦ રનેહરાવી રોમાંચિ વવજય મેળવ્યો હતો. રાજથથાને ૧૭૦ રન િયાસ હતા, જવાબમાં િોલિતા ૧૬૦ રન જ િરી શક્યું હતુ.ં એિ સમયે િોલિતાનો વવજય વનન્ચચત જણાતો હતો. આ

તબક્કે તેણેબે રનમાં છ વવિેટો ગુમાવતાં પાસું પલટાયું હતુ.ં વોટસનેગંભીર, ઉથપ્પા નેરસૈલને આઉટ િયાસહતા. જ્યારેતામ્બેએ પાંિ,ે યુસફ ુ પઠાણ અનેિોચચેટને ત્રણ બોલમાંઆઉટ િરીનેહેવિિ ઝિપી હતી. ચેન્નઇ શવ. શદલ્હી વદલ્હીમાં સોમવારે રમાયેલી બીજી મેચમાં ચેન્નઇ સુપર કિંગ્સે વદલ્હી િેરિેવવલ્સને આઠ વવિેટે પરાજય આપ્યો હતો. ચેન્નઇના

વવજયમાં ઓપનર ન્થમથ (૭૯) અનેરૈના (૪૭)નુંમહત્ત્વનુંપ્રદાન હતુ.ં વદલ્હીએ પાંચ વવિેટે૧૭૮ રન િયાસ હતા. જવાબમાં ચેન્નઈએ બે વવિેટે૧૮૧ રન િરીનેજીત હાંસલ િરી હતી. મુબ ં ઇ શવ. પંજાબ પ્રથમ રાઉડિમાંસૌથી નબળો દેખાવ િરનાર મુબ ં ઈ ઇન્ડિયડસે ઘરઆંગણેશાનદાર દેખાવ િરતા પહેલો વવજય મેળવ્યો છે. શવનવારે રમાયેલી મેચમાંતેણેઅત્યાર સુધી

અજેય રહેલી પંજાબ કિંગ્સ ઇલેવનને પાંચ વવિેટે પરાજય આપ્યો હતો. ઉલ્લેખનીય છે િે પ્રથમ રાઉડિમાં મુબ ં ઇનો તમામ પાંચય ે મેચમાંપરાજય થયો હતો, જ્યારે પંજાબે પાંચય ે મેચ જીતીને અજેય રહ્યું હતુ.ં પંજાબ કિંગ્સ ઇલેવને પ્રથમ બેવટંગ િરતાં પાંચ વવિેટે ૧૬૮ રન િયાસ હતા જવાબમાં મુબ ં ઈ ઇંવિયડસે પાંચ વવિેટે૧૭૦ રન િરીનેમેચ જીતી લીધી હતી.

કોણ જીત્યુ ? કોણ હાયુ ં ? ું

૩૦ એશિલઃ સનરાઇઝ હૈદરાબાદ (૧૭૨/૫)એ મુંબઈ ઇન્ડિયડસ (૧૫૭/૭)ને૧૫ રનેહરાવ્યું ૦૨ મેઃ ચેન્નઈ સુપર કિંગ્સ (૧૪૮/૩)એ િોલિતા નાઇટ રાઇિસસ(૧૧૪/૯)ને૩૪ રનેહરાવ્યું ૦૩ મેઃ કિંગ્સ ઇલેવન પંજાબ (૧૬૮/૫)નેમુંબઈ ઇન્ડિયડસ (૧૭૦/૫)એ પાંચ વવિેટેહરાવ્યું ૦૩ મેઃ વદલ્હી િેરિેવવલ્સ (૧૫૨/૫)નેરાજથથાન રોયલ્સ (૧૫૬/૩)એ સાત વવિેટેહરાવ્યું ૦૪ મેઃ સનરાઇઝ હૈદરાબાદ (૧૫૫/૬)નેરોયલ ચેલેડજસસબેંગલોર (૧૫૮/૬)એ ચાર વવિેટેહરાવ્યું ૦૫ મેઃ રાજથથાન રોયલ્સ (૧૭૦/૬)એ િોલિતા નાઇટ રાઇિસસ(૧૬૦/૬)ને૧૦ રનેહરાવ્યું ૦૫ મેઃ વદલ્હી િેરિેવવલ્સ (૧૭૮/૫)નેચેન્નઈ સુપર કિંગ્સ (૧૮૧/૨)એ આઠ વવિેટેહરાવ્યું


26

ગુજરાતી કલ્ચરલ સોસાયટી બ્રાઇટન એન્ડ હોવ દ્વારા હેલ્થ ટવઝન ડેનુંઆયોજન કરાયું

ગુજરાતી કલ્ચરલ સોસાયટી િાઇટન એન્ડ િોવના િમુખ શ્રી ધીરૂભાઇ લાંબા અને તેમની કમીટી દ્વારા થિાનનક ગુજરાતી અને ભારતીય સમુદાયમાં નવનવધ આરોગ્ય નવષયક બાબતો અંગે જાગૃનત આવે અને NHS દ્વારા ભારતીયોને લક્ષમાં લઇને કેવી સેવાઅો આપવામાં આવે છે તે અંગે માનિતી આપવા 'િેલ્િ નવઝન ડે'નું સવમશ્રેષ્ઠ આયોજન કરાયું િતું. આ િસંગે યુનનવસસીટીના નવદ્યાિસીની કુ. નેટેલી આમસીટેજે પોતાના પનરવારમાં લ્યુકેમીયાની

બીમારીનો ભોગ બનેલ દદસીની તકલીફો અને એનશયન બોનમેરો થટેમસેલની તંગી અંગે માનિતી આપી િતી. યોગા નશક્ષીકા કુ. આયેશાએ યોગાના ઉપયોગ દ્વારા પોતે કઇ રીતે આિમરાઇટીસ દૂર કયોમ તેની માનિતી આપી નવનવધ બીમારીઅોમાં યોગના આસનો દ્વારા િતા ફાયદા અંગે જણાવ્યું િતું. ઇન્ડીયન વેજીટેરીયન સોસાયટી યુકેના િમુખ અને િોયડનના શ્રી નીનતનભાઇ મિેતાએ શાકાિારની જરુનરયાત અને તેના ફાયદાઅો અંગે માનિતી આપી િતી. સંથિાના

ભૂતપુવમ ટ્રથટી અને થિાનીક જીપી ડો. નમનલન્દ જાનીએ નવનવધ આરોગ્ય નવષયક તકલીફો અંગે જાળવવી જોઇતી તકેદારી અંગે માનિતી આપી િતી. આ િસંગે સીનીયર જીપી ડો. રેખાબેન શાિે ઉપસ્થિત શ્રોતાઅો સાિે િશ્નોિરી કરી જવાબો આપ્યા િતા. સંથિાના સીનીયર ટ્રથટી ડો. અમૃત શાિે સૌનું થવાગત કરી વિાઅોને પુષ્પો અપમણ કયામ િતા. થિાનનક ગાયકો િમીરભાઇ, પંકજભાઇ અને નિયેશે િાિમના રજૂઆત કરી િતી.

વૃધ્ધો માટેવ્યાજબી દરેશાકાહારી ‘ટટફીન’ સેવા

શોપીંગ કરી ભારે શોપીંગ બેગ્સ ઉંચકીને ઘરે લઇ આવી કલાકોની મિેનત કરી રસોઇ બનાવવાનું અપંગ, અશિ, અથવથિ અને નનઃસિાય વૃધ્ધો માટે િંમેશા નચંતાનો નવષય બની રિે છે. પનરવારના અન્ય સભ્યો વ્યથત િોય ત્યારે કે પછી એકલા રિેતા વૃધ્ધ સભ્યોને ઘરનું બનાવેલ થવાનદષ્ટ ભોજન મળી રિે તો કેવું? એ નવચાર સાિે વષોમ સુધી ‘કેર વકકર’ તરીકે કામ કરી ચૂકેલા યુવાન િનર રાવલે સેવાની સેવા અને વૃધ્ધ પનરવારોને મદદ કરવાના બેવડા આશય સાિે તેમને ઘરના દરવાજે જ ‘નટફીન’ પિોંચાડવા ‘િનર નિષ્ના કેટરીંગ’ની શરૂઆત કરી િતી. તેઅો િાલમાં વેથટ લંડન અને નોિમ લંડનમાં રિેતા અશિ

અને વૃધ્ધ વનડલોને ખૂબ જ વ્યાજબી દરે રોટલી, શાક, દાળ, ભાત, િેપલા, ખીચડી, કઢી જેવી રોજબરોજની નવનવધ વાનગીઓ ધરાવતું શાકાિારી ગુજરાતી ભોજન પૂરૂ પાડે છે. જરૂર મુજબના ટીફીન માટે એક નદવસ અગાઉ ફોન કરવામાં આવે તો બીજા નદવસે વનડલોને ઘરે ટીફીન પિોંચાડવામાં આવે છે. આ અનભયાનમાં રાવલ પનરવારના અન્ય સભ્યો પણ સિયોગ આપી રહ્યા છે. લંડન અને નજીકના નવથતારોના ‘કેર સેન્ટર’, સંથિાઓના સદથયો અને તેમના કાયમિમો માટે પણ જરૂર મુજબ ભોજન પૂરૂ પાડવામાં આવશે. સંપકક: િનર રાવલ: 07951 752 550.

SHANTI FUNERAL SERVICES MAKING A DIFFICULT TIME A LITTLE EASIER

184 Pinner Road, Harrow, HA1 4JP Call Hitesh Solanki / Devji Solanki

0208 427 8778 0789 273 9111

24 Hour Service

www.shantifunerals.co.uk

સમાન પગાર માટે સૌથી મોટો દાવો

વેલ્સના થવોન્ઝી સ્થિત યુનનવસસીટી અોફ વેલ્સ ટ્રીનીટી સેઇન્ટ ડેનવડમાં કામ કરતા ૨૬ પુરૂષોએ સાિી મનિલા કમમચારીઅો કરતા આશરે ૪,૦૦૦ જેટલો પગાર િનત વષોમ અોછો આપવામાં આવતો િોવાનું જણાવી સમાન પગારધોરણ માટે કાડસીફમાં ટ્રીબ્યુનલ સમક્ષ દાવો કયોમ છે. આ ૨૬ જણાએ કુલ ૭૩૬,૦૦૦નું વળતર મેળવવા અને સરખા પગાર ધોરણની માંગણી કરી છે.

10th May 2014 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

નારાયણ સેવા સંસ્થાનને'લાઇફ ટાઇમ એટચવમેન્ટ એવોડડ' એનાયત કરાયો: ઇંગ્લેન્ડના ટવટવધ શહેરોમાંકાયાક્રમો યોજાયા

અપંગતાિી પીડાતા ગરીબ અને અબાલવૃધ્ધ સૌના મફત અોપરેશન અને અન્ય સેવા કાયોમ કરતી સંથિા 'નારાયણ સેવા સંથિાન'ના ગ્લોબલ િેનસડેન્ટ શ્રી િશાંત અગ્રવાલને ગત શુિવારે તા. ૨-૫-૧૪ના રોજ િાઉસ દાતાઅોનુંસન્માન કરતા શ્રી કૈલાસ માનવ અનેઅગ્રણીઅો અોફ કોમન્સ ખાતે 'લાઇફ ટાઇમ એનચવમેન્ટ એવોડિ' એનાયત કરી સન્માન અોપરેશન કરાવવા માટે દાન એકત્રીત કરવામાં સફળ કરવામાં આવ્યું િતું. બીજી તરફ નારાયણ સેવા િયા છે અને િજુ વધુને વધુ લોકો સખાવત દ્વારા આ સંથિાનના થિાપક અને ચેરમેન શ્રી કૈલાશ માનવજી નેક કાયમમાં મદદરૂપ િઇ રહ્યા છે.' તા. ૨૬ એનિલના અને ગ્લોબલ િેનસડેન્ટ શ્રી િશાંત અગ્રવાલે નિટનના રોજ િોલી ખાતે નાિાભાઇ સીસોદીયાના લંડન, પીટરબરો, બનમિંગિામ, િોલી, થલાઉ સનિત અધ્યક્ષથિાને સ્નેિનમલન કાયમિમનું અને તા. ૨૭ નવનવધ શિેરો અને નગરોમાં નવનવધ કોન્ફરન્સ અને એનિલના રોજ લેયટન સ્થિત િરીબેન બચુભાઇ બેઠકોમાં ભાગ લઇ નિટનના દાતાઅો, સામાજીક નાગરેચા િોલ ખાતે દાતાઅોના સન્માનના કાયમિમનું અગ્રણીઅો, કાયમકરોને સંબોધન કયુિં િતુ.ં નવતેલા ૨૮ વષમ દરનમયાન સેવાભાવી િવૃનિઅો બદલ 'લાઇફ ટાઇમ એનચવમેન્ટ એવોડિ' જગતવાણી અખબાર દ્વારા શ્રી િશાંત અગ્રવાલને એનાયત કરાયો િતો. આ િસંગે એનજીમ અને ક્લાયમેટ ચેન્જ નવભાગના જુનીયર નમનનથટર બેરોનેસ સંદીપ વમામ, ફેલ્ધામ અને િેન્થટનના એમપી શ્રીમતી સીમા મલ્િોત્રા, 'જગતવાણી' અખબારના ચેરમેન મનોજ ખન્ના ઉપસ્થિત શ્રી પ્રશાંત અગ્રવાલ (જમણે)ને'લાઇફ ટાઇમ એટચવમેન્ટ એવોડડ' રહ્યા િતા. પોતાના નપતા કૈલાસ માનવજી એનાયત કરતા ડાબેથી બેરોનેસ સંદીપ વમાા, શ્રી મનોજ ખન્ના અને વતી એવોડિ થવીકારતા શ્રી િશાંત અગ્રવાલે એમપી સીમા મલ્હોત્રા જણાવ્યું િતું કે "આ સન્માનને પગલે અમને વધુને વધુ સેવા કાયોમ કરવા િેરણા મળશે અને શાનદાર આયોજન કરાયું િતું. તા. ૨૯-૪-૧૪ના અમે ગરીબ, શારીનરક રીતે અક્ષમ એવા લોકોની વધુ રોજ થલાઉ નિન્દુ મંનદર ખાતે શ્રીમતી સરલાબેન કક્કરના અધ્યક્ષ થિાને નવશેષ કાયમિમમાં તેમની લગ્ન સેવા કરી શકીશુ.ં શ્રી કૈલાસ માનવજી અને શ્રી િશાંત જયંતીની ઉજવણી કરાઇ િતી અને તા. ૧ મે, અગ્રવાલજીના સત્કાયોમની સરાિના કરવા માટે તા. ૨૦૧૪ના રોજ બનમિંગિામના ગીતા ભવન ખાતે શ્રી ૨૫-૪-૧૪ના રોજ લંડનના ગુજરાતી આયમ કુલભુષણરાય પરાશરના મુખ્ય મિેમાનપદે 'વલ્ડિ એસોનસએશન કેન્ટનના િોલ ખાતે સ્નેિ નમલન પીસ એન્ડ ગુડવીલ' કોન્ફરન્સનું આયોજન કરાયું િતુ.ં કાયમિમનું આયોજન કરાયું િતુ.ં સમારોિનો શુભારંભ પીટરબરો ખાતે જયશ્રીબેન મિેતાના અધ્યક્ષ થિાને કરતા શ્રી કૈલાસ માનવજીએ જણાવ્યું િતું કે 'અત્યાર રોક રોડ સ્થિત નિન્દુ મંનદર ખાતે સત્સંગ કાયમિમનું સુધીમાં તેઅો ૧.૯૦ નમલીયન જેટલા લોકોના આયોજન કરાયું િતુ.ં

અટિનભાઇ કપાસીનેબેન્ક ઓફ બરોડામાંજનરલ મેનેજરની પદોન્નટત

શ્રી અનિનભાઇ કપાસીને બેન્ક ઓફ બરોડાના જનરલ મેનેજર તરીકે પદોન્નનત મળી છે. ૫૮ વષમના શ્રી કપાસીએ ૧૯૭૬માં બેન્ક સાિે કારકકદસીનો આરંભ કયોમ િતો અને તેમણે સંખ્યાબંધ એવોર્સમ અને સનટિકફકેટ્સ િાંસલ કયામ છે. તેઓ બેન્કના જામનગર ક્ષેત્રના ડેપ્યુટી જનરલ મેનેજર િતા. આ િમોશન સાિે તેઓ જનરલ મેનેજરની કેડરમાં આવ્યા છે અને બેન્કની મુંબઈસ્થિત કોપોમરેટ ઓકફસમાં તેમને નનયુનિ અપાઈ છે. શ્રી અનિનભાઇ કપાસી ‘ગુજરાત સમાચાર’ અને ‘એનશયન વોઈસ’ના એડવટામઇઝીંગ મેનેજર શ્રીમતી અલકાબિેન શાિના નપતરાઈ ભાઈ છે અને જાણીતા લેખક અને નવદ્વાન ડો. નવનોદ કપાસીના ભત્રીજા છે. તેમને Incorporating Asian Funeral Services પદોન્નનત બદલ શુભેચ્છા.

Serving the Asian community

346-354 Foleshill Road, Coventry CV6 5AJ

024 7666 5676 A division of the Heart of England Co-operative Society Ltd.

Indian Funeral Directors “first & foremost”

Asian Funeral Service " "

"

#

"

$

! %

Bharat Shah, Sanjay Shah, Trupti Shukla, Ashvin Patel or Jaysen Seenauth

0208 952 5252 0777 030 6644

www.indianfuneraldirectors.co.uk


10th May 2014 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

શ્રી કચ્છ સત્સંગ સ્વામીનારાયણ મંદિર, સેન્ટ માગાષરેટ્સ ગ્રોવ, પ્લમથટેડ, SE18 7RL ખાતે શહનવાર તા. ૧૦-૫-૧૪ના રોજ સાંજે ૭ કલાકે અન્ય સમુદાય દ્વારા હહન્દુ યુવતીઅોને હનશાન બનાવીનેકરવામાંઆવતી સતામણી અંગેજાગૃહત લાવવા 'ગ્રુમીંગ ફોર એબ્યુસ એન્ડ એક્સપ્લોઇટેશન સેહમનાર'નું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આ પ્રસંગે હશખ અવેરનેસ સોસાયટી, બીબીસી ઇનસાઇડ આઉટના ભાઇ મોહન હસંઘ ખાલસા ઉપસ્થથત રહેશ.ે સંપકક: રમેશભાઇ કાનજી 07717 750 805. n આધ્યશદિ માતાજી મંદિર, ૫૫ હાઇ થટ્રીટ, કાઉલી UB8 2DZ ખાતે તા. ૧૧-૫-૧૪ના રોજ બપોરે ૩ કલાકે શ્રી બુધ્ધદેવભાઇ અને શ્રી મનુભાઇ કોટકના ભજન, આરતી અને છેલ્લે મહાપ્રસાદનો લાભ મળશે. દર મંગળવારેહનુમાન ચાહલસા અને બહેનોના ભજનનો લાભ મળશે. સંપકક: 07882 253 540. n મલાવી દશવ સત્સંગ મંડળ યુકે દ્વારા શ્રી ભુવનેશ્વરી મહોત્સવ અનેસમૂહ કથા, ગરબા અને પ્રસાદનું આયોજન રામગરીયા શીખ કોમ્યુહનટી સેન્ટર, ૨૭, નેવીલ રોડ, E7 9QN અપ્ટોન પાકક, લંડન (પ્રવેશ પ્લેશેટ રોડ પરથી) ખાતે તા. ૧૮-૭-૧૪ સવારે૧૧ કલાકેકરવામાંઆવેલ છે. સંપકક: રજનીભાઇ પટેલ 01708 448 259. n દિન્મય દમશનના ઉપક્રમે ક્રોયડન પાકક હોટેલ, ૭ અોલ્ટર રોડ, ક્રોયડન CR9 5AA ખાતે તા. ૨૮-૫-૧૪ના રોજ સાંજે ૫-૩૦થી ૭ દરહમયાન 'ડેથટીની - હુ ઇિ ઇન્ચાજષ?' હવષય પર થવામી થવરૂપાનંદજીના પ્રવચનનુંઆયોજન કરાયું છે. (સંપકક: 07748 156 533) સીટી હશખ નેટવકકના સહયોગથી 'હવન ધ માઇન્ડ, હવન ધ વલ્ડટ: હશખ હવિડમ ફોર સક્સેસ' હવષય પર થવામી થવરૂપાનંદજીના પ્રવચનનું આયોજન તા. ૨૦-૫-૧૪ મંગળવારના રોજ સાંજે૬-૩૦થી ૮૩૦ દરહમયાન સીટી અોફ લંડન ગલ્સષથકૂલ, સેન્ટ ગાઇલ્સ ટેરેસ, બાબબીકન EC2Y 8BB ખાતે કરવામાં આવ્યું છે. PwC હહન્દુ નેટવકકના ઉપક્રમે તા. ૨૧ના રોજ સાંજે ૭થી ૯ દરહમયાન n

થવામીજી 'હડથકવરીંગ યોર પરપિ' હવષેPwC, ૭ મુર લંડન રીવરસાઇડ, લંડન, SE1 2RT ખાતે પ્રવચન આપશે. તા. ૨૨ના રોજ સાંજે ૭થી ૯ દરહમયાન PwC, ૧, એમ્બાકકમેન્ટ પેલેસ, લંડન WC2N 6RH ખાતે થવામી શ્રી 'ડેર ટુ મેક હડફરન્સ' હવષેપ્રવચન આપશે. સંપકક: હદપ્તી વ્યાસ 07960 158 106. n ગુજરાત દહન્િુ સોસાયટી, સાઉથ મેડોલને, પ્રેથટન PR1 8JN ખાતેભજન ભોજન કાયષક્રમનું આયોજન કરવામાંઆવ્યુંછે. જેમાંદૈહનક આરતી, બાળકોના ભજન, બહેનોના ભજન પ્રસાદીનો લાભ મળશે. તા. ૧૫મી મેના રોજ સાલસા બોલીવુડ ડાન્સ વકકશોપ્સનું આયોજન કરાયું છે. સંપકક: 01772 253 901. n દવશ્વ દહન્િુ પદરષિ યુકે સાઉથ લંડન શાખા, થવામી હવવકેાનંદ સેન્ટર, ૧૦ થોનષટન રો, થોનષટન હીથ પોંડ ખાતે તા. ૧૫-૫-૧૪ ગુરૂવારે બપોરે ૧થી ૩-૩૦ દરહમયાન બુધ્ધ જયંહતની ઉજવણીનું આયોજન કરાયુંછે. સંપકક: 020 8665 5502. n નવનાત વણીક એસોદસએશન યુકેદ્વારા તા. ૧૮-૫-૧૪ના રોજ મહાહવર જન્મ કલ્યાણક તેમજ સૌ પ્રથમ વાર શ્રી ગૌતમ થવામીનુંપૂજન અનેતે પછી થવામી વાત્સલ્ય રાખેલ છે. સંપકક: હથમીતા દોશી 020 8573 0448. n શ્રીમાળી સોની મંડળ લંડન, પરજીયા પટ્ટણી એસોહસએશન યુકે અને શ્રી હગરનારા સોની સમાજ યુકેનુંહિવેણી સંમેલન પ્રથમ વાર રહવવાર તા. ૧૧-૫-૧૪ના રોજ બાયરન હોલ, હેરો લેિર સેન્ટર HA3 5BD ખાતે યોજાયું છે. સંપકક: હદપકભાઇ કોંઢીયા 07956 497 979. n નહેરૂ સેન્ટર, ૮ સાઉથ અોડલી થટ્રીટ, લંડન W1K 1HF ખાતેશુક્રવાર તા. ૯-૫-૧૪ સાંજે ૬-૩૦ કલાકે ભવાજન કુમારના 'નૃત્ય: અનુભવ – અ ડીવાઇન એક્સપીરીયન્સ', તા. ૧૫-૫-૧૪ સાંજે ૬-૧૫ કલાકે 'હાઇડન હેહરટેજ: ઇન્ડો હિટીશ કોલોબોરેશન ઇન હસનેમા ઇન યુકે, તા. ૨૧-૫-૧૪ સાંજે ૬-૧૫ કલાકે 'WWF ટાઇગર ટોક પ્રદશષન'નુંઆયોજન કરાયુંછે. સંપકક: 020 7491 3567

સંસ્થા સમાચાર ઘોંઘાટનો ત્રાસેલો જેલફાડુ!

જેલમાંથી ભાગવા માટે કેદીઅો ઘણાંકારણો આપતા હોય છે પણ કદી તમે સાંભળ્યું છે કે કોઇ કેદી સંગીતના ઘોંઘાટથી િાસીને જેલમાંથી ભાગ્યો હોય? લુટં કરવાના ગુના બદલ સાડા છ વષષની જેલ સજા પામનાર ૫૮ વષષનો રોબટટ થટીવન્સ ગ્લોથટરશાયરની ડી કેટેગરીની HMP લેહહલ જેલમાંથી ભાગી છૂટ્યો હતો. ગત તા. ૨૯ માચષના રોજ ડોરસેટના હિડપોટટ સ્થથત 'કોરલ' બુકમેકસષમાંજતા પકડાયેલા રોબટેટ જણાવ્યું હતું કે 'હવંગમાં સાથી કેદીઅો દ્વારા હદવસ રાત મોટા અવાજથી રેપ મ્યુહિક વગાડવામાં આવતું હોવાથી તે િાસી ગયો હતો અને સાથી યુવાન કેદીઅો દ્વારા 'ડ્રગ્સ' ખરીદવા પુશ્કળ દબાણ કરવામાં આવતું હોવાથી તેણે જેલમાંથી ભાગવાનું નક્કી કયુું હતું.” રોબટટને હજુ જેલમાં માિ ૨૦ જ હદવસ થયા હતા ત્યાં તેિાસી ગયો હતો.

એશિયન હોલીડેક્લબ અયોજીત આઇલ અોફ વાઇટ કોચ પ્રવાસ

27

લોકલાગણીને માન આપીને મે બેન્ક હોલીડે દરહમયાન ૩ હદવસના આઇલ અોફ વાઇટના કોચ પ્રવાસનું આયોજન કરેલ છે. કોચ તા. ૨૪ મે'ના રોજ રવાના થશે. હોટેલ , િેકફાથટ, વેજ નોનવેજ ડીનર સહહત માિ £૧૪૯-૦૦ વ્યહિ હદઠ. બેન્ક હોલી ડે કુટુંબ, હમિ મંડળ સહહત આઇલ અોફ વાઇટમાં ઉજવો. લીમીટેડ સીટ બાકી છે. વહેલા તે પહેલાના ધોરણે. રજનીભાઇ આચાયષને આજે જ ફોન કરો. Tel:. 020 8676 4411.

નવનાત વણીક એસોશિએિનના હોદ્દેદારો

નવનાત વણીક એસોહશએશનના વષષ ૨૦૧૪-૧૫ના હોદ્દેદારોના નામ આ મુજબ છે. પ્રમુખ: ધીરૂભાઇ ગલાણી, ઉપપ્રમુખ: સુભાષભાઇ બખાઇ, મંિી: હદપકભાઇ શાહ, સહમંિી: અહમતભાઇ લાઠીયા, ખજાનચી: જશવંતભાઇ દોશી, મદદનીશ ખજાનચી: કેતનભાઇ અદાણી, હોલ સેક્રેટરી: હસ્થમતાબેન દોશી, સદથય મંિી: નીહતનભાઇ પારેખ, કમીટી મેમ્બસષ: કકરીટ બટાવીયા, સંગીતા બાવીશા, ડેહવડ હોલ્ડન, ભરત મહેતા, હષષદ મહેતા, ઉષા શાહ, શકુંતલા શેઠ, એક્સ અોફીશીયો: ભૂપેન્દ્રભાાઇ શાહ HINDU PRIEST Ketul Joshi (Vedic International Maharaj) Hindu Religious Ceremonies

ઇલીંગ રોડ, વેમ્બલી સ્થથત એહશયન ફ્યુનરલ ડાયરેક્ટર દ્વારા તા. ૨૦-૪-૧૪ ઇથટર સન્ડેના રોજ નોથષહવક પાકકહોસ્થપટલના બાળકોના વોડટમાં 'ઇથટર એગ' વહેંચવામાં આવ્યા હતા. પ્રથતુત તસવીરમાં ફ્યુનરલ ડાયરેકટર અશ્વીનભાઇ ગલોરીયા, નસષ તેમજ ફ્યુરનલ એરેન્જસષનીતા વાજા અનેઅલ્પા પરમાર નજરેપડેછે

╙Ã×±Ь²Ц╙¸↓ક ╙¾²Ъ §щ¾Ъ કы»*, ÂÓ¹³ЦºЦ¹® ક°Ц, þ³, ¢Цઇ, ¸Цє¬¾Ц ºђ´®, ¥Цє±»ђ - ¸Цª»Ъ, ÂÓÂє¢, Â¾Ц ´Цє¥ આ³Ц, Ù¹Ь³º» ¾¢щºщ¢Ь§ºЦ¯Ъ ╙Ã×±Ъ અ³щĠщ+¸Цє.

કºЦ¾¾Ц Âє´ક↕કºђ

Contact: T: 0208 951 5596 M: 07903 735 365 Email :

Ketul_joshi@hotmail.co.uk W : www.hindupriestkjoshi.co.uk


28

શરીર અનેસુદં રતાની માવજત: કુલહબૂલ્સનેસંગ

શરીર અને સુંદરતાની માવજત દ્વારા માત્ર ભારતીય જ નનહં પણ સમગ્ર નિટીશ જન સમુદાયને ઘેલુ લગાડનાર યુરોપની િથમ નંબરની આયુવવેનદક દવા ઉત્પાદક કંપની 'કુલહબવલ્સ'ના ડાયરેક્ટર અને હેડ અોફ નરસિવ એસડ ડેવલપમેસટ અને જાણીતા ફામવસીથટ શ્રીમતી સુષ્મા ભાનોટ અને કુલ હબવલ્સના ડાયરેક્ટર, ૩ પુથતકોના લેખક અને દેશના િસ્તુત તસવીરમાંડાબેથી 'ગુજરાત સમાચાર'ના COO શ્રી એલ. જ્યોજૂ, તંત્રી શ્રી સીબી પટેલ, શ્રી રવવ ભાનોટ અનેશ્રીમતી સુષ્મા ભાનોટ ૪,૦૦૦ જેટલા બ્યુટી તેમના પુસ્તકો સાથે થેરાનપથટને તાલીમ આપનાર શ્રી રનવ ભાનોટે 'ગુજરાત સમાિાર - એનશયન ભોજન, તનાવ વગેરે કારણભૂત છે. કુલહબવલ્સ દ્વારા વધારે સઘન વાળના જથ્થા માટે માથામાં નાંખવા વોઇસ' કાયાવલયની મુલાકાત લીધી હતી. માટે થપેશ્યલ 'સીરમ' અને મસાજ કરવા નવશેષ 'ધ કુલહબવલ્સ નિટીશ બ્યુટી એવોડ્ઝવ'ના િણેતા અને કુલહબવલ્સના ડાયરેક્ટર શ્રી રનવ ભાનોટે 'હેર િકારના રોલસવનું નનમાવણ અને નવતરણ કરવામાં ટુડે..હેર ટુમોરો!', 'થલીમર ઇન વન અવર થલીમ આવે છે. રોલર થકી માથામાં મસાજ કરવાથી નવા ફોરેવર' પુથતક પોતાની પત્ની સાથે અસય એક મળી વાળ તો આવે જ છે સાથે વાળના મૂળ મજબૂત થાય કુલ ત્રણ પુથતક લખ્યા છે. શ્રીમતી સુષ્માબેન અને છે અને વાળ પાતળા થતા અટકે છે. ભાનોટ દંપનિ અત્યાર સુધીમાં કુલ ૪,૦૦૦ શ્રી રનવ ભાનોટે જણાવ્યું હતું કે આજે થથળતાનો િશ્ન ખૂબજ નવકટ બની ગયો છે અને મેં લખેલ જેટલા બ્યુટી થેરાનપથટને તાલીમ આપી િૂક્યા છે પુથતકમાં કોઇ થપેશ્યલ ડાયેટ કે પૂરક ભોજન વગર અને યુકેના લંડન સનહત અસય શહેરોના ૨૦૦ પૌરાનણક પધ્ધનતથી વજન અોછુ કરી શકાય તેવા સલુનમાં તેમની િોડક્ટ વેિાય છે. કુલહબવલ્સની નવનવધ આસાન નુથખા બતાવ્યા છે. આપણા વેબસાઇટ પરથી તેમજ નવનવધ સલુન અને ભારતીયોમાં થથુળતા અને વધુ પડતા વજનના િશ્નો થટોસવમાંથી તેમના પુથતકો, જરૂરી દવા, રોલર વગેરે ખૂબ જ સતાવી રહ્યા છે. હ્રદય રોગ અને ખનરદી શકાય છે અને અસય નવનવધ થેરાપીઝ ડાયાનબટીશની તકલીફ પણ વધી રહી છે. 'થલમીર અંગેની માનહતી મળી શકે છે. આ ઉપરાંત ઇન વન અવર' પુથતકમાં આ બધી સમથયાનો ઉકેલ કુલહબવલ્સ દ્વારા ડાયેટ શીટ્સસ અને ડાયરી મફત આપવામાં આવે છે. છે. વધુ માનહતી માટે સંપકક: HASS House, આજકાલ સૌની બીજી સમથયા વાળ ખરવાની 386 Green Lane, Ilford Essex, IG3 અને ટાલ પડવાની છે. 'હેર ટુડે.. હેર ટુમોરો!' ઇમેઇલ: પુથતકમાં વાળ ખરવાના કારણો તેમજ તેના 9JU, Tel: 020 8597 9039 આયુવવેનદક ઇલાજ અંગે માનહતી આપવામાં આવી info@coolherbals.com વેબસાઇટ: છે. વાળ ખરવા પાછળ વંશપરંપરા, પોષક તત્વો, www.coolherbals.com

10th May 2014 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

અવસર આનંદનો...

ક્રોયડનના વશવ ટ્રાવેલ્સવાળા વવજયભાઇ પટેલે પુત્રીના લગ્નમાંગુજરાતનુંગામડુઆણ્યું

રજીસ્ટ્રેશન-વરસેપ્શન, ગરબા, મહેંદી અનેલગ્નમાંજમાવટ કરી

મોસાળમાં જમણ અને મા નપરસનારી હોય તો કશું બાકી રહે! જી હા, વાત છે ક્રોયડન ન્થથત નશવ ટ્રાવેલ્સ અને નશવ ઇવેસટ્સ લી.ના નેજા હેઠળ લગ્ન અને અસય ઇવેસટ્સના આયોજનની શુભ શરૂઆત કરનાર શ્રી નવજયભાઇ પટેલ અને જયશ્રીબેન પટેલના સુપત્ર ુ ી નિ. અપેક્ષાના લગ્નની. ગાડાના મૂળ વતની શ્રીમતી નનશાબેન અને શ્રી હસમુખભાઇ િસ્તુત તસવીરમાંિથમ હરોળમાંડાબેથી સ્વાતી પટેલ, વચ. અપેક્ષા પટેલ, પટેલના સુપત્ર ુ નિ. તૃનષત સાથે વચ. તૃવિત પટેલ, વરકેશ પટેલ અનેવિયલ પટેલ તેમજ પાછળની હરોળમાં નિ. અપેક્ષાના લગ્ન રોમફડડ ન્થથત ડાબેથી વદક્ષા પટેલ, વરતેશ પટેલ, વવજયભાઇ અનેજયશ્રીબેન પટેલ, શ્રીમતી વનશાબેન અનેશ્રી હસમુખભાઇ પટેલ તેમજ નેહા પટેલ. સીટી પેવલ ે ીયન ખાતે તા. ૨૦ એનિલના રોજ યોજાયા હતા. તા. ૧૭ના રોજ ક્રોયડનની લેનફ્રેસક થકૂલના હોલમાં નવજયભાઇ અને તેમના પુત્ર નરતેશે નિ. અપેક્ષાના મહેંદી-સંગીતનો કાયવક્રમ રખાયો હતો. હોલમાં િવેશતા લગ્નમાં પાછુ વળીને જોયું ન હતું અને નાનામાં નાની લાગે જ નનહં કે આ શાળાનો હોલ છે. ગુજરાતી વાતની કાળજી લઇ તેમણે જે રીતે િસંગને નદપાવ્યો રાજથથાની ગામડુ હોલમાં ઉભુ કરાયું હતું અને લાઇવ હતો તેનાથી તમામ િસંગને માણનારા સૌ અિંનબત મ્યુઝીક, થટેજ શણગાર અને નવજયભાઇના થઇ ગયા હતા. પનરવારજનોએ ખુદ રજૂ કરેલા નૃત્યો - આઇટમો જોઇને નિ. અપેક્ષા અને નિ. તૃષીતના લગ્નના રજીથટ્રેશન નહસદી કફલ્મોના લગ્ન િસંગોની યાદ તાજી થઇ ગઇ અને રીસેપ્શનનું આયોજન ગત તા. ૧૨મી એનિલના હતી. રોજ એફીંગામ ગેટવીક ન્થથત કોપથોનવ હોટેલ ખાતે તા. ૨૦ના રોજ સીટી પેવલે ીયન ખાતે યોજાયેલા કરાયું હતુ.ં રોમન થટાઇલના મંડપ, સેક્સોફોનની ધૂન, લગ્નની તો વાત જ શું કરવી. સમગ્ર હોલને બદલી દઇ સીલીંગ રેપીંગ લાઇટીંગ સાથેનું રીસેપ્શન બોલીવુડ લગ્ન મંડપને સુદં ર રીતે સજાવી િવેશ દ્વારથી મંડપ સુધી ફીલ્મના સેટને ટક્કર મારે તેવા હતા. તા. ૧૫ એનિલના જવા માટે ખાસ 'પથ' બનાવવામાં આવ્યો હતો. રોજ ૨૭ ગામ પાટીદાર સેસટર ખાતે લાઇવ સંગીત અને નવજયભાઇ અને જયશ્રીબેને નદકરી અપેક્ષાની નવદાય ગુજરાતી ભોજન સાથેના સાથે રાસ-ગરબાના ઘરેથી આપી હતી જેમાં 'લીટલ િેમ્પ્સ' ગૃપને આમંત્ર્યા કાયવક્રમમાં જોધા અકબર ફીલ્મમાં ઐશ્વયાવ રાયનું જે હતા. ૭થી ૧૪ વષવના બાળકોના આ ગૃપે નવદાય ગીતો મંનદર હોય છે તેવુ અદ્દલ મંનદર હોલમાં બનાવાયું હતું સાથે વરવધુને નવદાય આપી હતી. અને રાધાકૃષ્ણની િનતમાની િનતમા થથાપીત કરાઇ www.shivtravel.co.uk અને હતી. બીજી તરફ રામલીલા કફલ્મના સેટની જેમ મોટા www.shivevents.co.uk ફોટો કટડસી: સમયાૂવેવડંગ ફીલ્મ્સ. નગારાથી હોલ સુશોભીત કરાયો હતો.

રક્તવપત વનમમૂલન ક્ષેત્રેમહત્વની સેવા બજાવનાર પદ્મશ્રી એવોડડવવજેતા ડો. કે. એમ. આચાયૂવિટનની મુલાકાતે

રક્તનપત નનમૂવલન અને રક્તનપતથી નપડાતા દદદીઅોના પુન:થથાપન અને રોજગારી માટે મહત્વની કામગીરી કરનાર અને તાજેતરમાં જ ભારતના રાષ્ટ્રપનત શ્રી િણવ મુકરજીના હથતે પદ્મશ્રી એવોડડ મેળવનાર ડો. કે. એમ. આિાયવ નિટનની મુલાકાતે પધાયાવ છે અને લેથટર ખાતે પોતાની નદકરી ડો. નરંકુબેન જોશીને ત્યાં તા. ૨૨મી મે, ૨૦૧૪ સુધી રોકાનાર છે. ૧૯૭૨માં જામનગર મેનડકલ કોલેજમાંથી થવરોજગાર અપાવવામાં મદદરૂપ થયા છે. ડો. એમબીબીએસ અને ૧૯૭૭માં િમવ રોગ અને આિાયવને અત્યાર સુધીમાં બે વખત મુખ્યમંત્રીના, બે કુષ્ઠરોગમાં એમડીની ડીગ્રી િથમ ક્રમાંકે મેળવનાર વખત રાજ્યપાલ દ્વારા અને અસય સંથથાઅો દ્વારા ડો. કકરીટભાઇ આિાયવએ ૧૯૭૭માં કુષ્ઠરોગીઅોની ઘણા બધા એવોડડ મળ્યા છે. ડો. આિાયવને ગાંધીવાદના ગુણો વારસામાં સારવાર શરૂ કરી ત્યારે સૌરાષ્ટ્ર કચ્છમાં રક્તનપતના દદદીઅોની સંખ્યા ૪૫,૦૦૦૦ હતી જે આજે માત્ર મળ્યા છે અને તેમના નપતા થવ. મનસુખભાઇ ૯૮ની છે અને તેમની પણ સારવાર િાલી રહી છે. આિાયવ પણ િખર ગાંધીવાદી હતા. સંપકક: ડો. ડો.આિાયવ અત્યાર સુધીમાં ૧૦૦૦ કેમ્પ દ્વારા ૪ આિાયવ 07440 560 468. લાખ િામડીના દદદીઅોને તપાસી નરેન્દ્રભાઇ મોદીના વડાિધાનપદ અનેઅરૂણ જેટલીના િૂક્યા છે. આ કેમ્પોમાં આવેલા વવજય માટેસાઉથોલના ગુરૂદ્વારામાંઅરદાસ યોજાઇ રક્તનપતના દદદીઅોની તેઅો નરેસદ્રભાઇ મોદી વડાિધાનપદે આરૂઢ થાય અને તેમના નનકટના તાકીદે સારવાર આદરતા હતા સહયોગી અને ભાજપના નેતા શ્રી અરૂણ જેટલી અમૃતસરની બેઠક અને તેમના શરીરમાં કોઇ નવકૃનત પરથી નવજેતા બને એ આશયે હંસલોના ભૂતપુવવ મેયર કાઉન્સસલર ન આવે તે માટે તાત્કાનલક તેમની દશવન ગ્રેવાલ, વેપારી પૌલ બેદી અને અોવરસીઝ ફ્રેસડ્ઝ અોફ સારવાર આરંભી દેતા હતા. બીજેપીના યુવાનેતા નનિકેત જોશી દ્વારા તા. ૨૫-૪-૧૪ના રોજ ડો. આિાયવ દ્વારા ૧,૦૦૦ સાઉથોલ ન્થથત ગુરૂદ્વારા મીરી પીરી સાહીબ ખાતે અરદાસનું આયોજન દદદીઅોને પ્લાથટીક સજવરી કરાયું હતુ.ં આ િસંગે કુ. મનજીત કૌર, સુશ્રી સીમા િતુવદવે ી, શ્રી ભજન કરાવવામાં અને ૬,૦૦૦ નસંઘ અને ધરમ નસંઘ સનહત અસય અગ્રણીઅો ઉપન્થથત રહ્યા હતા. દદદીઅોને પગમાં િાંદા ન પડે તે િથતુત તસવીરમાં ડાબેથી શ્રી નિજ મોહન ગુપ્તા MBE, કાઉન્સસલર માટે નવશેષ બુટ અપાવવામાં દશવન ગ્રેવાલ, નનિકેત જોશી, કાઉન્સસલર ગોપાલ ધીલોન અને પૌલ તેમજ ૯,૦૦૦ દદદીઅોને બેદી નજરે પડે છે.


29

10th May 2014 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

ભારત જવા ફ્િાઇટની શટકીટ જીતો

ટ્રાવેલ ઇન મટાઇલ દ્વારા યોજવામાંઆવેલ હશરફાઇ અંતગાત નીચે જણાવેલા ત્રણ આસાન િશ્નોનો ઉિર આપો અનેભારત જવા માટેની ફ્લાઇટની બેશટકીટ જીતો. સાચો જવાબ આપનાર શવજેતાની પસંદગી વહેલા તેપહેલાના ધોરણેથશે. પ્રશ્ન-૧: બ્રાઝીલના પાટનગરનુંનામ શુંછે? પ્રશ્ન-૨: હીથરોથી ભારત જવા માટેજેટ એરવેઝ દ્વારા રોજની કેટલી ફ્લાઇટ ઉડાવાય છે? પ્રશ્ન–૩: હીથરોના કયા ટમમીનલ પરથી જેટ એરવેઝની ફ્લાઇટ ઉડેછે? આપના જવાબ આજેજ પૂરા નામ સરનામા અનેસંપકકની માશહતી સાથે alka.shah@abplgroup.com પર તા. ૩૧મી મે, ૨૦૧૪ પહેલા મોકલી આપવા શવનંતી છે. (T & C Apply) ટ્રાવેલઇન મટાઇલ દ્વારા ૨૦૦૨માં હાલના ચચા રોડ, મટેનમોર ખાતે વેપારની શરૂઆત કરવામાં આવી હતી. તેમની અોકફસને મથાશનક રહેવાસીઅો ઉપરાંત અન્ય ગ્રાહકો તરફથી ખૂબજ સુંદર િશતસાદ સાંપડે છે. સતત જાહેરખબરો અને ભલામણોને પગલે ટ્રાવેલઇન મટાઇલ બશમુંગહામ, લેમટર, બ્રેડફડડ, મકોટલેન્ડ સશહત લંડનમાંશવશાળ ગ્રાહક વગાધરાવેછે. આપ ટ્રાવેલઇન મટાઇલ દ્વારા શવશ્વના કોઇ પણ મથળે જવા માટે કોઇ પણ એરલાઇન્સની શટકીટ બુક કરાવી શકો છો અનેતેઅો ખૂબજ વ્યાજબી દરેહોલીડેપેકેજ અનેહોટેલનુંબુકકંગ પણ કરી આપેછે. ટ્રાવેલઇન મટાઇલ સપ્તાહના ૬ શદવસ સોમવારથી શશનવાર દરશમયાન રોજ સવારના ૯થી ૬ સુધી ખુલ્લી રહેછે. સંપકક: 020 8954 0077

'ગુજરાત સિાચાર-Asian Voice યોશજત યુશનક 'અાનંદ િેળા'િાં અાનંદ-ઉલ્િાસ સાથેવેપાર-વ્યવસાયની ઉજળી તકનો િાભ િો

'ગુજરાત સમાચાર' અને 'Asian Voice' દ્વારા છેલ્લા બે વષાથી યોજાતા "અાનંદ મેળા"ની સૌ અાતુરતાપૂવાક રાહ જોતા હોય છે. અા લોકશિય સાપ્તાશહકોના એશશયન ખાસ કરીને ભારતીય-ગુજરાતી વાંચકોએ "અાનંદ મેળા" શવષે વારંવાર પૃચ્છા કરતાંઅા સાપ્તાશહકોએ અા વષષેહેરો લેઝર સેન્ટરમાં તા. ૭ અને ૮ જૂન (શશન અને રશવ)ના રોજ "યુશનક" (અાગવી) ઢબના ભવ્ય અાનંદ મેળાનુંઅાયોજન કયુુંછે.

યુશનક અાનંદિેળાનુંઅનેરુંઅાકષષણ

અા "અાનંદ મેળા"માંલેટમેટ શડઝાઇનની શડઝાઇનર સાડીઅો, પોશાક, ચશણયા-ચોળી, અમસલ કચ્છી બાંધણીઅો, સલવાર, કમીઝ, કૂતાા, એક એકથી ચશડયાતી શડઝાઇનર જ્વેલરીઝ, ગૃહ સજાવટની કલાત્મક ચીજવમતુઅો, હેલ્થ, બ્યુટી, મહેંદી, કેક સજાવટના મટોલ્સ તેમજ ટ્રાવેલ-ટૂરીઝમ, ફાઇનાન્સ, બેન્કીંગ અને ઇન્મયુરન્સ અંગે

માશહતી અને માગાદશાન અાપતા મટોલ્સ હશે. અને... હા... મેળામાં હરતાં ફરતાં મમતમજાના મવાદથી ભરપૂર ચટાકેદાર વાનગીઅો, અવનવાં ફરસાણ, કેન્યાના ચેવડા ઇત્યાશદની લહેજત માણી શકાશે. પાણીપુરી, સેવખમણી, સુરતી લોચો, વડાપાંઉ, દાબેલી, ભેલપુરી, સેવપુરી, પાંઉભાજી, પાપડીનો લોટ, મસાલા ચીપ્સ, ઢોંસા, ઇડલી-સાંભાર ને સેવઉસળ-સમોસા ચાટ, પીઝા-ચીલી પનીર ઇત્યાશદ વાનગીઅો ભરપેટ ખાઇ લીધા પછી મીઠામધ લાગે એવા બરફના ઠંડા ગોળા, ગુલફી નેશેરડીના તાજા રસ તેમજ ગરમાગરમ ચ્હા-કોફીની મોજ માણતાં માણતાં મટેજ પર રજૂ થતા સાંમકૃશતક કાયાિમોનેરસપૂવાક માણી શકશો. અા વષષેમટેજ પર દેશશવદેશમાંસશિય શશક્ષણ સંમથા "શશશુકુંજ" દ્વારા ઢોલ-નગારા સાથે ઝમકદાર ગુજરાતી ગરબા-રાસ અને નૃત્યો રજૂથશે. અા ઉપરાંત "હની એકેડમ ે ી ડાન્સ ગૃપ" દ્વારા બોલીવુડ ડાન્સ તેમજ અલગ

િકારના થીમ બેઝ પર કેટવોક યોજાશે જે કદાચ ભાગ્યેજ શવદેશોમાંકોઇએ જોયુંહશે. નવીન કુંન્દ્રા પણ ધમાકેદાર બોલીવુડ ગીતો રજૂકરશે. હેરો લેઝર સેન્ટરમાં મફત કાર પાકકની સગવડ છેએટલેઅાપ અાખો શદવસ મેળામાં મનભરીને હરીફરી શકો છો. અત્રે જન્મેલાં અાપણાં બાળકોમાં શશક્ષણ સાથે ભારતીય અસ્મમતા અને સંમકારનું શસંચન કરતી બાળસંમથા "શશશુકુંજ"ના લાભાથષેયોજાનાર અા મેળામાં શટકકટોનું જે કલેકશન થશે એ તમામ રકમ "શશશુકુંજ"ના બાળકોની િવૃશિ માટેભેટ અપાશે. અાનંદ મેળાની િવેશ ફી માત્ર £2.50છે અને ૧૨ વષાથી નીચેના બાળકો માટેિવેશ મફત છે. અા યુનિક અાિંદ મેળામાં અાપિા વ્યાપાર-વ્યવસાયિી ઉજ્જવળ તક ઝડપી લેવા અાજે જ કાયાાલયમાં 020 7749 4080; 07875 229 188 ઉપર અક્ષય દેસાઇિો સંપકકકરો.

Travlin style Limited, 46 Church Road, Stanmore, Middx HA7 4AH

શિક્ષીકા અનેશિશિયોનેર!

આપણા મનમાંહંમશ ે ા એક જ છાપ હોય છેકેશશક્ષક એટલે'પંતજી ુ' કેપછી 'મહેતાજી'. માંડ તેમનુંગુજરાન ચાલેતેટલો પગાર હોય અને ઘડપણ પેન્શનમાંગુજારવાનુંહોય. પણ ના હરહંમશ ે એવુંહોતુંનથી. જી હા, માગાારેટ શડક્સન નામના ૭૨ વષાના શશક્ષીકા ગયા વષષે ગુજરી ગયા બાદ તેમની સંપિી £ ૧.૧ શમશલયન જેટલી હોવાનુંઅને તેમના બેન્ક એકાઉન્ટમાંહજારો પાઉન્ડની રકમ જમા પડી રહી હોવાનું બહાર આવ્યુંછે. ગ્લામગોના નાના ટેનામેન્ટ ફ્લેટમાંરહેતા માગાારટે આ બધી રકમ ચેરીટીને આપી ગયા છે. હવે આવે છે મુદ્દાની વાત... આ બધી રકમ તેમણેમટોક માકકેટમાંશેરની સોદાબાજી કરીનેકમાઇ હતી.

Special offer:

Fly

MUMBAI fr £440

with Skylord

DUBAI fr £390

±ºщક એº»Цઇ³³Ъ ã¹Ц§¶Ъ ·Ц¾³Ъ એº ╙ªકЪª ¸Цªъઆ§щ§ Âє´ક↕કºђ. Call 020 8582 1111 www.skylordtravel.com


30

કવર સ્ટોરી

10th May 2014 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

સ્મૃવિ મારાંબહેન છે, હારીશ િો ચા વેચીશ!ઃ મોદી

અમેઠીઃ ભાજપના િડા િધાનપદના ઉમેદિાર નરેન્દ્ર મોદીએ સોમિારે કોંગ્રસ ે ના ઉપાધ્યિ રાહુલ ગાંધીના ગઢ ગણાતા અમેઠીમાં ગાંધી-નહેરુ પવરિાર પર આકરા િહારો કયાય હતા. આ બેઠક પર રાહુલ ગાંધીની સામે ભાજપે થમૃવત ઇરાનીને મેદાનમાં ઉતાયાાં છે. મોદીએ વિયંકા ગાંધી પર િહારો કરતાં કહ્યું હતું કે થમૃવત ઇરાની મારાં બહેન જેિાં છે, મેં થમૃવત ઇરાનીને અમેઠીમાં રાહુલ ગાંધીને પરેશાન કરિા માટે નહીં, પણ અમેઠીની જનતાની સમથયાઓને દૂર કરિા માટે મોકલ્યાં છે. થોડા વદિસ પહેલાં વિયંકા ગાંધીએ આશ્ચયય વ્યિ કયુાં હતું કે આ થમૃવત ઇરાની છે કોણ? વિયંકા ગાંધીના આ સિાલના જિાબમાં

મોદીએ જણાવ્યું હતું કે થમૃવત ઇરાની મારાં નાનાં બહેન છે. જોકે આ સાંભળી થમૃવત ઇરાની ભાિુક થઇ ગયાં હતાં અને થટેજ પર જ રડી પડયાં હતાં. નરેન્દ્ર મોદી હારી જશે તો શું કરશે તેને લઇને પણ અનેક અટકળો ચાલી રહી છે. આ સંદભભે મોદીએ જણાવ્યું હતું કે કોંગ્રસ ે ના નેતાઓ કહે છે કે રાહુલ હારી જશે તો તે વિપિમાં પણ બેસી શકશે,

vAùckAene nmñ ivnùtI sAE su´A vAùckAene joAvvAnuù ke ‘gujrAt smAcAr’mAù æisŒ ¸tI ÀherAtAe Àe¤ kAe¤po cIj-vStunI ŠrIwI krAe a¸vA sÈvsnAe ¦pyAeg krAe tAe te mAqe amArI kAe¤ jvAbwArI n¸I. aenI yAeGytA je-te VyiKtae pAete tpAsI te aùge ino#y levAe. Editor: CB Patel Managing Editor: Kokila Patel Tel: 020 7749 4092 Email: kokila.patel@abplgroup.com Consulting Editor: Jyotsna Shah Mobile: 07875 229 223 Email: jyotsna.shah@abplgroup.com News Editor: Kamal Rao Tel: 020 7749 4001 Email: kamal.rao@abplgroup.com Editorial Department: Dhiren Katwa, Dr Jagdish Dave Chief Financial Officer: Surendra Patel Tel: 020 7749 4093 Email: surendra.patel@abplgroup.com Chief Accountant: Akshay Desai Tel: 020 7749 4087 Email: akshay.desai@abplgroup.com Chief Operating Officer: Liji George Tel: 020 7749 4013 Email: george@abplgroup.com Business Manager: Alka Shah Tel: 020 7749 4002 Mobile: 07944 151 893 Email: alka.shah@abplgroup.com Advertising Manager: Kishor Parmar Tel: 020 7749 4095 Mobile: 07875 229 088 Email: kishor.parmar@abplgroup.com Business Development Managers: Urja Patel Tel: 020 7749 4098 Email: urja.patel@abplgroup.com Rovin John George Tel: 020 7749 4097 Email: rovin@abplgroup.com Design/Layout: Harish Dahya Tel: 020 7749 4096 Email: harish.dahya@abplgroup.com Ajay Kumar Tel: 020 7749 4005 Email: ajay.kumar@abplgroup.com Customer Service: Ragini Nayak (For Subscription press No 3) Tel: 020 7749 4080 Email: support@abplgroup.com Leicester Distributors: Europa Enterprise, Raj Surani Tel: 0116 276 1014 Media Representation - Belgium: Kishore A Shah, 35 Quinten Matsijslei, Bus 24, 2018 Antwerpen, Belgium Tel: 00323 231 6269 International Advertisement Representative: Jain Group(South India) Tel: +91 44 42041122/3/4 Fax: +91 44 25362973 Mumbai: +91 222471 4122 Email: jainmedia@eth.net Delhi: +91 44 931158 1597 Email: jain@jaingroup.net (BPO) AB Publication (India) Pvt. Ltd. 207 Shalibhadra Complex, Opp. Jain Derasar, Nr. Nehru Nagar Circle, Ambawadi, Ahmedabad Tel / Fax: +91 79 2646 5960 Bureau Chief (BPO): Nilesh Parmar (M) +919426636912 Email: nilesh.parmar@abplgroup.com Consulting Editor (BPO): Bhupatbhai Parekh, Ahmedabad, Gujarat Tel: +91 79 2630 4142 Rajpipla: Bharat Vyas Tel: 0091 2640 220525 Mumbai: Kanti Bhatt, Hemraj Shah (Jumbo Advertiser) Horizon Advertising & Marketing: 205 Shalibhadra Complex, Opp. Jain Derasar, Nr. Nehru Nagar Circle, Ambawadi, Ahmedabad Tel / Fax : +91 79 2646 5960 (M) +91 9173595960 Email: horizon.marketing@abplgroup.com General Manager (Marketing): Sanat Trivedi M: +91 9429365619 Email: sanat.trivedi@abplgroup.com Business Manager: Hardik Shah (M) +91 99250 42936 Email: hardik.shah@abplgroup.com Advertising Manager: Neeta Patel (Vadodara) M: +91 98255 11702 Email: neeta_abplgroup@yahoo.co.in Assistant Marketing Manager: Manish Shah (Vadodara) M: +91 96876 06824 Email: manish.shah@abplgroup.com Business Co-ordinator: Shrijit Rajan M: +91 98798 82312 Email: shrijit.rajan@abplgroup.com News Representatives in Various parts of India, especially in Gujarat

Gujarat Samachar Head Office Karma Yoga House, 12 Hoxton Market, (Off Coronet Street) London N1 6HW. Tel: 020 7749 4080, Fax: 020 7749 4081 www.abplgroup.com © Asian Business Publications Asian Voice switchboard: 020 7749 4000 Gujarat Samachar switchboard: 020 7749 4080 Advertising Sales: 020 7749 4085

પણ મોદી હારી જશે તો શું કરશે? હું આ નેતાઓને કહેિા માગું છું કે તમે મારી વચંતા ન કરો, મને ચા બનાિતાં આિડે છે અને ચા િેચીને પણ મારું ગુજરાન હું કરી શકીશ. ચા બનાિિા માટેનો મારો સામાન તૈયાર જ છે. ગાંધી-નહેરુ પદિવાિ પિ પ્રહાિ મોદીએ જણાવ્યું હતું કે ગાંધીનેહરુ પવરિારે ૪૦ િષયમાં અમેઠીનાં સપનાંઓને ચૂર-ચૂર કરી દીધાં, હું હેરાન છુ,ં કેમ કે જ્યાં પણ રાહુલ જાય છે ત્યાં ગુજરાત મોડેલની જ િાતો કરે છે. શું તેમણે ક્યારેય અમેઠીની જનતાના ખબરઅંતર પૂછયા છે?

મોદીએ જણાવ્યું હતું કે, દરેક વ્યવિની મહેચ્છા રામરાજ્ય બનાિિાની હોય છે, એક એિું રાજ્ય જ્યાં દરેક વ્યવિની ભલાઈ અંગે વિચારિામાં આિે. ગાંધીજી પણ રામરાજ્યનાં િખાણ કરતાં હતાં, અમારું પણ આ જ સપનું છે.

બે તબક્કા બાકી છે ત્યારે નરેન્દ્ર મોદી રામમય થઈ ગયા હતા. સોમિારે તેઓ ફૈઝાબાદમાં હતા. અયોધ્યાથી છ કકલોમીટર દૂર. મંચ પર રામમંવદરની તસિીર હતી. ૩૫ વમવનટના ભાષણાં મોદીએ રામ અને રામરાજ્યના ગુણગાન ગાયાં હતા. કોંગ્રેસની સાથેસાથે સપા-બસપાએ મોદી પર ચૂંટણી દરવમયાન ધાવમયક

મોદીએ રેલીમાં ઉપસ્થથત મેદનીને ખાતરી આપી હતી કે તેઓ ભ્રષ્ટાચાર વિરુદ્ધ લડશે, પરંતુ આ માટે તેમણે રામની ભૂવમ (ફૈઝાબાદ) પરથી કમળ (ભાજપ સાંસદ) મોકલિા માગણી કરી હતી. તેમણે ઉત્તર િદેશમાં સત્તારૂઢ પિ સમાજિાદી પાટટી (સપા) અને માયાિતી કોન્ફરન્સના ઓમર અબદુલ્લાએ બહુજન સમાજ પિ (બસપા) પર સરકારના આ વનણયયને િખોડ્યો િહારો કરતાં જણાવ્યું હતું કે હતો. તેમણે એિી લાગણી વ્યિ તેઓ લખનઉમાં દુશ્મનો છે, પણ કરી હતી કે સરકારનો કાયયકાળ હિે વદલ્હીમાં દોથત છે. યુપીમાં સૌની પૂરો થિાનો છે તેિા સમયે આ િચ્ચે કુથતી અને વદલ્હીમાં દોથતી િકારનો વનણયય લેિાનું યોગ્ય નથી. ચાલે છે. મા-દીકરાની (સોવનયાબીજી તરફ, ભાજપે પંચ રચિાની રાહુલ) સરકાર બચાિે છે. તેમણે કહ્યું હતું કે સપા, સરકારની વહલચાલનો વિરોધ બસપા અને કોંગ્રેસ બધા એક જ કરતાં કહ્યું હતું કે આ પગલું દ્વેષપૂણય છે, અને જો સરકાર આિો કોઇ છે. બહેનજી (માયાિતી) અને (મુલાયમ)ને પણ વનણયય લેશે તો તેને કાનૂની નેતાજી સીબીઆઈથી કોણ બચાિે છે? પડકાર અપાશે. તે મ ની નીવત છે તમે અમને આ ઉપરાંત ગુજરાત પોલીસે જે યુિતીની જાસૂસી કરાવ્યાનું બચાિો, અમે તમને બચાિીશું. મનાય છે તે યુિતીના વપતાએ મોદીએ જણાવ્યું હતું કે તમે ઉત્તર મંગળિારે કોટટમાં અરજી કરીને િદેશની તમામ ૮૦ બેઠકો પરથી આિું કોઇ પણ તપાસ પંચ ભાજપના ઉમેદિાર પસંદ કરો રચિાની સરકારી કાયયિાહીને અને હું તમને 'મજબૂત ભારત' આપીશ. મોદીએ જણાવ્યું હતું કે, અટકાિિાની માગણી કરી હતી. હું ઉત્તર િદેશને ગુજરાત બનાિિા માગું છું. એક એિી સરકાર કે જેનાં શાસનમાં લોકો ૧૯૮૮માં ચૂંટણીમાં ઊભા હતા. પોતાને સુરવિત અનુભિે. ત્યારેઅને પછી દરેક ચૂંટણીમાં અયોધ્યામાંિામમય મોિી તેઓ હારતા ગયા હતા. છેલ્લાં લોકસભાની ચૂંટણીના માત્ર

િતીકોના ઉપયોગનો આરોપ મૂક્યો છે. ચૂંટણી પંચે પણ રામનામના ઉલ્લેખ અને રામની વિરાટકાય તસિીરની નોંધ લઈને વરપોટટ તેમ જ ફૂટેજ માગ્યા. એક નહીં, પાંચ વખત નરેન્દ્ર મોદીએ બહુ ચતુરાઇપૂિયક રામનામનો ઉલ્લેખ કયોય હતો. તેમણે કહ્યું હતું કે સરકાર કેિી હોિી જોઈએ તે અંગે મહાત્મા ગાંધીને પૂછિામાં આિતું તો તેમનો જિાબ રહેતો હતો કે રામરાજ્ય જેિી. આ પછી તેમણે બીજી િખત કહ્યું કે દરેકની ઇચ્છા રામરાજ્યની જ હોય છે. એિું રાજ્ય કે જ્યાં દરેક ઘર અને પવરિાર ખુશહાલ હોય. આ પછી તેમણે એ િકારે રામનો ઉલ્લેખ કયોય કે રામરાજ્ય િખતે કહેિાતું હતું કે િાણ જાયે પર િચન ન જાયે. આ પછી ચોથી િખત તેમણે એિું કહ્યું કે રામની ભૂવમ ઉપરથી ખાતરી આપું છું કે હું ભ્રષ્ટાચાર સામે લડીશ. અને ભાષણના સમાપન પૂિભે તેમણે કહ્યું હતું કે હું રામની ભૂવમને કહી રહ્યો છું કે મને મજબૂત સરકાર આપે, હું મજબૂત દેશ આપીશ. રાજકીય વનષ્ણાતો માને છે કે તેમણે જે િકારે ભાષણમાં રામનામનો મુદ્દો ચચ્યોય છે તેનાથી ચૂંટણી પંચ માટે તેમની સામે કાનૂની કાયયિાહી કરિાનું મુશ્કેલ બનશે.

આ ઉપરાંત તેમણે પૂિય િડા િધાન રાજીિ ગાંધી અંગે પણ વટપ્પણી કરી હતી. મોદીએ કહ્યું હતું કે રાજીિ ગાંધી જ્યારે રાહુલ કરતા પણ નાના હતા ત્યારે કોંગ્રસ ે ના મહાસવચિ હતા. તે સમયે તેિો હૈદરાબાદ ગયા હતા, અહી તેઓ આંધ્ર િદેશના મુખ્ય િધાન પર એટલા ગુથસે થઇ ગયા અને તેમનું અપમાન કયુાં કે મુખ્ય િધાન રડિા લાગ્યા હતા. મોિી પિ જૂતુંફેંકવા પ્રયાસ નરેન્દ્ર મોદી અલ્લાહાબાદમાં એક જાહેર સભાને સંબોધી રહ્યા હતા ત્યારે અહીં તેજિતાપ વસંહ નામના એક યુિકે તેમના પર જૂતું ફેંક્યું હતુ.ં જોકે જૂતું મોદીના થટેજથી ઘણું દૂર ફેંકાયું હતુ.ં ઘટનાને પગલે વગન્નાયેલા મોદીસમથયકોએ આ યુિકને રેલી થથળેથી બહાર લઈ જઈને ઢોરમાર માયોય હતો. બાદમાં જેમતેમ પોલીસે આ યુિકને ભાજપના કાયયકરોના હાથેથી છોડાિીને પોલીસ થટેશન લઈ ગયા હતા.

અનુસંધાન પાન-૧

રામનામનું...

મવહલા જાસૂસી કાંડઃ કોંગ્રસે ની પીછેહઠ

નવી દિલ્હીઃ વિદાય લઇ રહેલી કોંગ્રસે સરકારે સાથી પિોના સખત વિરોધને પગલે ગુજરાત પોલીસ દ્વારા કરાયેલી એક યુિતીની જાસૂસી અંગે તપાસ પંચ રચિાની કાયયિાહી થથવગત કરી છે. કોંગ્રસ ે સરકાર દ્વારા પંચ રચિાની જાહેરાત તો અગાઉ જ થઇ ગઇ હતી, પરંતુ તેની અધ્યિતા સંભાળિા માટે જજનું નામ હિે નક્કી થિાનું હતુ.ં ગૃહ િધાન સુશીલ કુમાર વશંદએ ે જાહેરાત કરી હતી કે ૧૬ મેના રોજ ચૂટં ણી પવરણામો જાહેર થશે તે પહેલાં પંચની રચનાને આખરી ઓપ આિી દેિાશે. જોકે યુપીએ સરકારના જ સહયોગી પિ એનસીપીના નેતા િફુલ્લ પટેલ અને નેશનલ

ચૂંટણીઓ હારવાનો પણ વવક્રમ!

નવી દિલ્હીઃ વડા પ્રધાન પદના ઉમેદ વાર નરેન્ દ્ર મોદી વડોદરામાંથી ચૂંટ ણી લડી છે. તેમ ની સામેના પ્રતતસ્પધધીઓની યાદી પર નજર ફેર વશો તો એક અપક્ષ ઉમેદ વાર એવા છે જેઓ અગાઉ ૧૫૮ વખત ચૂંટણી હારી ચુક્ યા છે. સાઇકલના ટાયર તરપેર કરી આપતી દુકાનના માતલક કે. પદ્મરાજન્ નામના આ પ્રૌઢને જોકે આટલી બધી વખત હારી જવાનો કોઇ અફસોસ નથી અને એટલે જ ૧૫૯મી વાર તેમણેઝંપલાવ્યુંછે. પદ્મરાજન્ સૌથી પહેલાં

૨૬ વષષમાં તેઓ તવધાનસભા તથા સંસ દની ચૂંટ ણીઓમાં અટલ તબહારી વાજપેયી અને મનમોહન તસંહ જેવા મહારથીઓ સામે પણ ઊભા રહેતા અચકાયા નથી. આ ૨૬ વષષમાં તેમ ણે કુલ મળીને ૧૨ લાખ રૂતપયા તડપોતઝટ પેટેગુમાવ્યા છે. જોકે, એ નુક સાન વચ્ચે તેમ નું નામ તલમ્કા બુક ઓફ રેકોર્સષમાં લખાયું છે.

અનુસંધાન પાન-૩૨

સાત વષષના...

ધ્યાન રુપારેલ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૩માં તેના તપતા સાથે હેકાથોનમાં હાજરી આપવા ગયો ત્યારે તેણે આ રમતના લોગો સાથે ગેમ તડઝાઈન કરી હતી. તેણેરમતનેજીવંત બનાવવા માટે પોલેન્ડમાં સ્પેતશયાતલસ્ટ ગેમ ડેવલપસષ સાથે સતત કામ કયુું હતું. ધ્યાને ગેમ માટે સંપૂણષ

સાઉન્ડ રેકોડડ કરવાની સાથોસાથ મકકેન્ડાઈઝ રેન્જ પણ તૈયાર કરી છે. આ ગેમ એપ સ્ટોરમાંથી મફત ડાઉનલોડ કરી શકાય છે. જેમાં તમે લંડનની લેડર પર તવનામૂલ્યે રેસ કરી શકો છો, પરંતુ અન્ય શહેરોની રેસ માટેતમારેએપ ખરીદવી પડે છે. આ ગેમના વેચાણમાંથી થનારી આવક ચેતરટીમાં આપવામાંઆવશે.

³щ³Ъ §ђઇએ ¦щ

¶╙¸↨¢ÃЦ¸ Щç°¯ §ь³ ¸Цº¾Ц¬Ъ ¿ЬÖ² ¿ЦકЦÃЦºЪ ´╙º¾Цº³щ ¶щ ¶Ц½કђ³Ъ ÂЦºÂє·Ц½ અ³щ ºÂђઇ, ÂЦµÂµЦઇ, આ¹³—¢ ¯щ¸§ ºђ§¶ºђ§³Ц £ºકЦ¸¸Цє¸±± ¾¢щºщ¸Цªъ¶Ãщ³³Ъ §λº ¦щ. ºÃщ¾Ц ¸Цªъ અ»¢ λ¸, §¸¾Ц³Ъ ĴщΗ ã¹¾ç°Ц Â╙ï આકÁ↓ક ´¢Цº ¸½¿щ. Âє´ક↕: 07843 303 204.


31

10th May 2014 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

¹Ьક³ы Ъ ∟≈√ ªђ´ ĺъક કі´³Ъ ´ьકЪ³Ц અщક (Â׬ъªЦઇÜ ∟√∞∩)


32

10th May 2014 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

www.abplgroup.com

GUJARAT SAMACHAR

For Advertising Call 020 7749 4085

§»ЦºЦ¸ ¸³Ъ ĺЦ×µº અ³щ ´ЦÂ↓» Â╙¾↓Â

G

કђઇ ´® ¾²ЦºЦ³ђ કы¦Ь´ђ ¥Ц§↓»Ц¢¿щ³╙Ãє * T & C Apply

No Hidden – No Extra Charges - No Custome Duty* UK (local) ¯°Ц world³Ц કђઇ´® ç°½щ´ЦÂ↓» ¸ђક»¾Ц Âє´ક↕કºђ

www.jalaramuk.com

Forest Gate

Tel: 01582 421 421

After Business Hours / Bank Holidays / Sundays 07910 878 775 E-mail: info@pandrtravel.co.uk www.pandrtravel.co.uk HONEYMOON/TAILOR MADE PACKAGES:

28th Anniversary March 1986 March 2014

PLEASE CONTACT US. DO NOT BOOK ONLINE. WE HAVE SPECIAL CONTRACTS & CONTACTS WITH MOST HOTELS WORLD-WIDE. WE WILL NEGOTIATE FURTHER EXTRA DISCOUNTS, CANNOT NEGOTIATION ONLINE. ALSO WE SPECIALISE TAILOR MADE SAFARIS IN KENYA AND TANZANIA, GORRILA TRACKING IN UGANDA.

WORLDWIDE HOLIDAYS FROM 7 Nights Orlando RO £460 p.p 5 Nights Dubai, RO £425 p.p 7 Nights Mombasa, BB £380 p.p

Special Packages with FREE STOPOVER in Dubai, inc. Hotel & Transfers.

Biggest India & Dubai Sale

Ahmedabad From (p.p.) 3 Nights £595p.p.

Singapore Bangkok Hong Kong Mumbai Ahmedbad

£595 £585 £625 £410 £410

Mumbai 3 Nights

From (p.p.) £595p.p.

WORLDWIDE FLIGHTS from

New York San Francisco Los Angeles Chicago Orlando

£330 £530 £520 £495 £325

Nairobi Dar Es Salaam Johannesburg Entebbe Mombasa

£455 £465 £440 £455 £270

Toronto Halifax Vancouver Edmonton Calgary

£390 £390 £405 £575 £415

All Package/Flights are inclusive of Airport Taxes. All Offers are subject to availability & date of travel determines the price.

MAY AND JUNE DEPARTURE AHMEDABAD – DELHI – MUMBAI – GOA – SINGAPORE – BANGKOK – HONGKONG – BUSINESS CLASS TO INDIA ARE SUBJECT TO AVAILABILITY

FR £435 FR £480 FR £445 FR £475 FR £505 FR £480 FR £500 FR £1670

≈-≡ ╙±¾Â¸ЦєÃђ¸ ¬Ъ»Ъ¾ºЪ

કђઇ ´® ઇ»щÄĺЪક» અ³щ ઇ»щÄĺђ╙³Ä ¾ç¯Ь ¸ђક»Ъ ¿ક¿ђ.

G ¯¸ЦºЦ ´ЦÂ↓»³Ьє અђ³»Цઇ³ ĺъકỲ¢ કºђ...

Sudbury

Wembley

NHSની બેદરકારી મહિને સાત િષશના ધ્યાનની મોિાઈલ િજારથી વધુનો જીવ લેછે લંડનઃ હોસ્પિટલનો પટાફ કિડનીની શિાય છે. જેમ િે, દદદી િૂરતું ગેમ દ્વારા ચેહરટી સારવાર િરી શિાય તેવી પ્રવાહી િીએ તેની નસસ દ્વારા

કરોડો હિન્દુઓની શ્રદ્ધાના કેન્દ્રહિંદુસમાના યાત્રાધામ કેદારનાથ મંહદરના કપાટ રહિિારેપરોહિયેિૈહદક મંત્રોચ્ચારના ગાન અનેષોડશોપચાર પૂજન સાથેદશશનાથથે ખુલ્લા મુકાયા િતા. ગયા િષથેિાદળ ફાટ્યા િાદ હિનાશક પૂરેસજથેલી તારાજીમાં ૫૦૦૦થી િધુલોકો મોતના મુખમાંિોમાઇ ગયા િતા અનેમાલહમલ્કતનેઅિજો રૂહપયાનુંનુકસાન થયુંિતું. કેદારનાથ યાત્રા ભલેશરૂ થઈ ગઈ િોય, પરંતુકાટમાળ દૂર થયો નથી. મુખ્ય માગશિજુપણ ભાંગેલોતૂટલ ે ો છે. ગયા િષથેમંહદરના દ્વાર ખૂલ્લા મૂકાયા તેઅિસરે૧૫ િજારથી િધુશ્રદ્ધાળુિાજર િતા, પરંતુઆ િખતેરહિિારે અિીં સુરક્ષા જિાનો અનેગાઇડ સહિત માંડ ૧૨૫૦ લોકો ઉપસ્થથત િતા.

2413

G

782 Harrow Road, Sudbury, 226 Ealing Road, Wembley, 25A Oakdale Road 398 Kenton Road, Middlesex HA0 3EL Middlesex HA0 4QL Forest Gate, London E7 8JU Kenton, Middlesex HA3 9DW Ph&Fax: 0208 904 3228 Ph.&Fax: 0208 903 6233 Tel: 020 8586 2612 Ph&Fax: 0208 621 4378

Open 7 days a week 8am to 8pm.

P & R TRAVEL, LUTON

અщક Чક»ђ ´® ¸ђક»Ъ ¿કЦ¹ Kenton

G

We also offers Coach Tour to Europe with Indian Dinners, lunch, Sightseeing and Services of a Tour guide included Call Now 0208 954 0077

ચોિસાઈ રાખવામાં આવે અને ડોક્ટરો દદદીઓને અિાતી દવાઓનુંયોગ્ય નનરીક્ષણ િરેતેવી િાયાની બાબતોનુંધ્યાન રાખેતો િણ ઘણા મૃત્યુ અટિાવી શિાય તેમ છે. પટાફ દ્વારા દદદીઓનેિાણી િીવડાવવા જેવી સામાન્ય બાબતની ચોિસાઈ રખાય તો િણ વષષે ૪૨ હજાર મૃત્યુ અટિાવી શિાય તેમ હોવાનું અભ્યાસમાં જાણવા મળ્યા બાદ NHSના વોચડોગ NICEએ દદદીઓનેિાણી આિવા અંગેમાગસદનશસિા જારી િરી હતી. આના એિ વષસ િછી આ આઘાતજનિ નરિોટટઆવ્યો છે.

સમપયાઓનું સમયસર નનદાન િરવામાં નનષ્ફળ જતો હોવાથી વષષેદહાડે૧૫ હજારથી ૪૦ હજાર જેટલા દદદી મોતના મુખમાંહોમાઇ જાય છે. આ સંખ્યા MRSA જેવાં સુિરબગ્સથી થતાંમોત િરતાંિણ ઘણી વધુછે. એિ અભ્યાસ મુજબ NHS હોસ્ પ િટલોમાં મનહને ઓછામાં લંડનઃ જરૂરતમંદ લોકોને સહાયરૂપ થવાનો એકમાત્ર વવકલ્પ ઓછાં એિ હજાર દદદી નાણાં જ છે એવું નથી. જો તમે નડહાઈડ્રેશન અનેડોક્ટરો તથા નસસ ધ્યાન રૂપારેલ જેવા હોંવિયાર અને દ્વારા નબળી સંભાળના િારણેમૃત્યુ ટેક્નોલોજીના જાણકાર હો તો િામેછે. કિડનીની ગંભીર ઈજાથી મોબાઇલ ગેમ દ્વારા પણ મદદનો થતાં મૃત્યુ સાદી અને સરળ હાથ લંબાવી િકો છો. બાબતોની િાળજી થિી અટિાવી

ફિન્ટોન હાઉસ પકૂલના સાત વષષના વવદ્યાથથી ધ્યાન રુપારેલે બાળકોની ચેવરટી સંપથા ગ્રેટ ઓમષન્ડ પટ્રીટ હોસ્પપટલનેિૂલ નહીં તો િૂલની પાંખડી સમાન આવથષક મદદ કરવા માટે મોબાઈલ ગેમ એસ્લલકેિન ‘ગ્રીડી લેડર’ લોન્ચ કરી છે. આઈિોન અને આઈપેડ જેવા સાધનોમાં ઉપયોગમાં લઇ િકાતી ‘ગ્રીડી લેડર’ ગેમના વેચાણમાંથી થનારો નિો હોસ્પપટલને આપવામાં આવિે. ઉલ્લેખનીય છેકેગ્રેટ ઓમષન્ડ પટ્રીટ હોસ્પપટલને બાળકોના અસાધ્ય રોગોના સારવાર-સંિોધન અને સાધનસુવવધા ઊભા કરવા માટે વષષેદહાડે ૫૦ વમવલયન પાઉન્ડના ભંડોળની જરૂવરયાત રહેછે. ધ્યાને તૈયાર કરેલી રેવસંગ ગેમમાં લંડનથી ન્યૂ યોકક ઉપરાંત આગ્રા, હોંગ કોંગ, પેવરસ, ટોફકયો જેવા છ િહેરોમાંતમેરેસ લગાવી િકો છો. તમે પૂરપાટ ભાગીને સીડીની ટોચે પહોંચી િકો છો, પરંતુરેસ દરવમયાન આહારનુંપણ ધ્યાન રાખવાનું છે. આથી તમારે મીઠાઈ - કેન્ડીનેટાળીનેસંતવુલત આહાર લેવો પડિે. તો નાનામોટાં અવરોધોમાં ગુલાંટ ન ખાઈ જાવ તેનુંપણ ધ્યાન રાખવુંપડિે. અનુસંધાન પાન-૩૦

MONEY TRANSFER & PARCEL SERVICES Fast & Reliable Parcel Services (World Wide) LONDON - Branches

WEMBLEY Unit 7, City Plaza, 29-33, Ealing Road, HA0 4YA 0208 900 1349 HARROW

Tel: 0208 863 8623 CROYDON

1, Bridgestock Parade, Thorton Heath CR7 7HW Tel: 0208 684 5311 ILFORD

15 Goodmayes Road, Ilford IG3 9QE Tel: 0208 597 6666

Per KG*

UPTON PARK Unit 4, Venus Mall, 16, Carlton Terrace, Green Street, E7 8LH 0208 548 4223

AGENTS

69 Station Road, HA1 2TY

TOOTING

72, Upper Tooting Road, SW17 7PB Tel: 0208 767 2199 BLACKBURN/MANCHESTER Mob.: 07448 958 140

LEEDS / DEWSBURY / BRADFORD MOB: 07448 408 756 BIRMINGHAM / MIDLANDS MOB: 07946 231 833 07947 835 040

Special offer:Mobile starts from £20 Laptop starts from £40 TV starts from £80

³¾Ъ ¿Ц¡Цઅђ ¸Цªъ એ§×ª ╙³¸¾Ц³Ц ¦щ. Âє´ક↕: 07545 425 460 Email: jumboparcel@gmail.com www.jumboparcelservice.com

We offer Safaris to Kenya, Tanzania and Mombasa beach, relaxation Masai Mara Ngorongoro Crater Serengeti National Park Flamingo at Lake Nakuru Book now to see the Migration, Once in a life time trip

5938

Call now 0208 954 0077

£2.50

SPRING : DHAMAKA OFFER BY AIR

Send Parcel to INDIA

AIR & SEA PARCEL

UK³Ъ Âѓ°Ъ Âç¯Ъ ´ЦÂ↓» Â╙¾↓Â

£2.00 per Kg

¸ЦĦ

ઇЩ׬¹Ц ´ьÂЦ ¸ђક»¾Ц અ³щ¸є¢Ц¾¾Ц³Ьє·ºђÂЦ´ЦĦ ç°½ ²¸ЦકЦ અђµº Same Day અ³щNext Day delivery G ¶′ક ĺЦ×µº°Ъ ´ьÂЦ ¸ђક»Ъ ¿કЦ¿щ ·Цº¯·º¸Цє´ЦÂ↓» ¶Ц¹ એº µŪ £2/kg G

* T&C Apply.

CALL

TRAVLIN

STYLE

0208 954 0077 www.travelinstyle.co.uk *Subject to availability

GS 10th May 2014  

Gujarat Samachar weekly newspaper (Issue 1)

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you