Page 1

First & Foremost Gujarati Weekly in Europe

Direct flights to Ahmedabad

fr

£85

Other Destinations

Delhi Mumbai Nairobi Kochi

fr fr fr fr

£95 £75 £85 £85

Call us on

* * * *

0208 548 8090

Or book online at www.travelviewuk.co.uk

Vol 46 Issue 43

સંવત ૨૦૭૪, ફાગણ વદ ૯ તા. ૧૦-૩-૨૦૧૮ થી ૧૬-૩-૨૦૧૮

ALASKAN ADVENTURE Trip of a lifetime!

11 days / 10 nights 16th May 2018 VANCOUVER - ALASKA CRUISE ANCHORAGE 2 nights Vancouver 7 nights Alaskan cruise 1 night Anchorage

£24ba9sel5de osnharing pp

trip

twin/

City tour of Vancouver 7 nights cruise from Vancouver to Anchorage G Tour of Whistler resort including Shannon Falls G City tour of Anchorage G G

Economy Class

Ahmedabad Goa Dubai Toronto Dar Es Salam

£390 £400 £396 £345 £380

Dubai

Business Class

Mumbai Delhi Ahmedabad Toronto New York

7 nights £489pp

£1238 £1042 £1510 £1465 £1565

Kerala 7 nights £659pp

020 3883 8500 G These are starting prices & subject to availability

HOLIDAY&MORE retail agent for ATOL holders

9888

10th March to 16th March 2018

80p

* All fares are excluding taxes

ડાબેરીઓના ગઢમાં‘કમળ’ ખીલ્યું

નવી દિલ્હીઃ ભારતીય જનતા પક્ષે ડાબેરીઓનો ગઢ ગણાતા વિપુરા તેમજ નાગાલેન્ડ રાજ્યની ચૂંટણીઓમાં જ્વલંત વિજય સાથે પૂિોોત્તર ભારતમાં ધમાકેદાર પ્રિેશ કયોો છે. ભાજપે ૨૫ િષોથી ડાબેરીઓનો અભેદ્ય કકલ્લો બનેલા વિપુરામાં સીપીએમ સરકારને કારમો પરાજય આપ્યો

છે. પાંચ િષોપહેલાંરાજ્યમાંએક પણ બેઠક નહીં ધરાિતા ભાજપે રાજ્યની ૫૯માંથી ૪૩ બેઠકો કબ્જેકરી છે. જ્યારેસીપીએમની બેઠકોની સંખ્યા ૪૯થી ઘટીને૧૬ થઈ ગઈ છે. નાગાલેન્ડમાંપણ પક્ષેપ્રાદેવશક પક્ષ સાથે જોડાણ કરીને૬૦માંથી ૨૯ બેઠક કબ્જેકરી સરકાર રચિાનો માગોમોકળો કયોોછે.

સરકારવિરોધી જુિાળ, પ્રાદેવશક પક્ષો સાથે વ્યૂહાત્મક જોડાણ અને રાષ્ટ્રીય સ્િયંસેિક સંઘના માધ્યમથી આમ આદમી સુધી પહોંચેલા ભાજપનેપ્રથમ િખત ઉત્તરપૂિોના રાજ્યોમાંભારેસફળતા સાંપડી છેતે ઉલ્લેખનીય છે. અનુસંધાન પાન-૧૬

િેથટવિન્થટર સંકુલિાંઆિેલા હાઉસ ઓફ કોિન્સના જાજરિાન િેઇન ડાઇવનંગ રૂિિાંપહેલી િાચચેયોજાયેલા પોવલટીકલ એન્ડ પબ્લલક લાઇફ એિોડડસિારોહિાં અવિનેતા-રાજનેતા શત્રુઘ્ન વસંહાને લાઇફટાઇિ એવચિિેન્ટ એિોડડથી સન્િાનતા એબીપીએલ ગ્રૂપના પ્રકાશકતંત્રી સી. બી. પટેલ. ગુજરાત સિાચાર Asian Voiceના યજિાનપદેયોજાયેલા સિારોહિાંિવરષ્ઠ સાંસદોથી િાંડીને વબઝનેસ ગ્રૂપના િડાઓ, વિવટશ આર્ડડ ફોસસના ટોચના અિલદારો ઉપરાંત વિવિધ ક્ષેત્રના અગ્રણીઓ ઉપબ્થથત રહ્યાા હતા. વિગતિાર અહેિાલ િાંચો આિતા સપ્તાહે...


2 બ્રિટન

‘ગુજરાત સમાચાર અને એલશયન વોઇસ’ નલહં મળવા બદલ ક્ષમાયાચના

િરિંમેશ હનયમીત રીતેદર શુિવારેટપાલમાંપોતાના િાણહિય સાપ્તાહિકો ‘ગુજરાત સમાચાર અને એહશયન વોઇસ’ મેળવતા વાચક હમત્રો આ સપ્તાિે ભારે િીમવષાષના કારણે બસને સાપ્તાહિકો હનયત સમયેમેળવી શઝયા નિોતા. વેળાસર અખબારો છપાઇ ગયા િોવા છતાંયુકેભરમાંથયેલી ભારેિીમવષાષના કારણેશહનવાર સુધી રોયલ મેલ દ્વારા પોસ્ટેજ ડીલીવરી માટે અખબારો લઇ જવાયા ન િોવાથી અખબારોની રવાનગીમાં મોડું થયું િતું. અમારા લવાજમી ગ્રાિકોએ આ અંગે પૃચ્છા કરતા સંખ્યાબંધ ફોન કયાષ િતા. સવસે વાચક હમત્રોને પડેલી તકલીફ બદલ અમે હદલગીરી વ્યિ કરીએ છીએ. વાચક હમત્રો તરફથી મળેલા સિકાર બદલ અમેસૌના ઋણી છીએ. - કમલ રાવ, ન્યુઝ એડિટર

• સગભાાસાથેદુષ્કમાના આરોપીનેઆજીવન કેદઃ વેકફફલ્ડમાંગત ૫ ઓઝટોબર ૨૦૧૬ના રોજ વિેલી સવારેએક સગભાષસાથેચાકુની અણીએ દુષ્કમષગુજારવા બદલ અફઘાન નાગહરક આયષન રાહશદીને લીડ્સ િાઉન કોટેડઆજીવન કેદની સજા ફરમાવી િતી. તેએક લોરી દ્વારા યુકમે ાંગેરકાનૂની રીતેઆવ્યો િતો. રાહશદીનેપાંચ વષષઅને આઠ મહિના કસ્ટડીમાંજ વીતાવવાનો આદેશ કરાયો િતો. પરંત,ુ બાકીનુંજીવન પણ તેજેલમાંજ વીતાવેતેવી શઝયતા છે. • કાનની સલામતી માટેઈયર પ્લગ જરૂરીઃ નાઈટ ક્લબમાંમાત્ર ૧૫ હમહનટ જ રિેવાથી કાનમાંધાક પડેતેવુંબની શકે. બિેરાશ માટે કાયષરત ચેહરટી એઝશન ઓન હિયહરંગ લોસના ચીફ એન્ઝઝઝયુહટવ પોલ િેકલ ે ેચેતવણી આપી િતી કેઘોંઘાટીયા સંગીતથી બચવા માત્ર ઈયરપ્લગ જ કાનનેરક્ષણ આપી શકેછે.

@GSamacharUK

GujaratSamacharNewsweekly

10th March 2018 Gujarat Samachar

www.gujarat-samachar.com

ઓપરેશન બ્લૂસ્ટારમાં ભારતીય મૂળના નીલ બસુસ્કોટલેન્ડ લિટન પણ સંકળાયેલુંહતું? યાડડમાંઆતંકલવરોધી દળના વડા બન્યા

લંડનઃ ટિટિશ કે ટિ ને િ ઓ ફિ સ ની ખા ન ગી િા ઈ લો ને જાહેર કરવા માિે ટિડમ ઓ િ ઈ ન્ િ મ મેશ ન (FOI) અંતગગત અરજી પર ટિિનની જ્યુટડટશયલ ઓથોટરિી ટનણગય લેશે. આ િાઈલોમાં ૧૯૮૪માં થયેલા ઓપરેશન બ્લૂ સ્િારમાં ટિિનની કટથત સંડોવણી ટવશે માટહતી છે. િસ્િટ િાયર ટિબ્યૂનલ (સૂચનાનો અટિકાર)ની ત્રણ ટિવસની સુનાવણી છઠ્ઠી માચગને મંગળવારે લંડનમાં શરૂ થઈ હતી. તેમાંટિિનના ઈન્િમમેશન કટમશનરને કેટિનેિ ઓફિસ દ્વારા િાઈલોને જાહેર ન

કરવાનો ટનણગય લેવાનો અટિકાર છે કે નહીં તે મુદ્દે િલીલ થઈ હતી. અપીલ ટવશે િીલાન્સ પત્રકાર ફિલ મિલેર મારિતે કેઆરડબ્લ્યૂ દ્વારા રજૂઆત કરવામાં આવી હતી. અમૃતસરના સુવણગમંટિરમાં ભારતીય સેના દ્વારા ચલાવવામાં આવેલા અટભયાનમાંતત્કાલીન િાગાારેટ થેચરની અધ્યક્ષતાવાળી સરકારે કેવી રીતે મિિ કરી હતી તેની ફિલ ટમલેર તપાસ કરી રહ્યા છે.

મૂળ કચ્છી ચેતનાબેન હેરો કાઉન્સિલની ચૂંટણીમાંઝંપલાવશે

લંડનઃ આગામી સમયમાંદેશમાં યોજાનારી કાઉન્સસલરની ચૂંટણીમાં મૂળ કચ્છની યુવતી ઝંપલાવશે. તેની સાથે તે હિટનના રાજકારણમાં સહિય થનારી સંભવત: િથમ મહિલા િોવાનુંગૌરવ િાપ્ત કરશે. મૂળ માધાપરના ચેતનાબેન હાલાઇએ આગામી હદવસોમાં યોજાનારી િેરો (ઇસ્ટ)ની કાઉન્સસલરની ચૂંટણી માટે ઉમેદવારી નોંધાવી િતી. ગુજરાત અનેકચ્છના ૫થી ૭ જેટલા લોકો હવદેશમાંરાજકીય રીતેસહિય છે, પણ મહિલા તરીકે તેઓ સંભવતઃ િથમ િોવાનું ગૌરવ અનુભવેછે. તેમના વોડડિેઠળ આવતા ૧૦ િજારથી વધુ મતદારો કે જેમાં ભારતીય સમુદાય પણ નોંધપાત્ર સંખ્યામાં છે તેમની સેવા કરવાનું તેમણે લક્ષ્ય સેવ્યુંછે. યુકેમાંબેપેઢીથી તેમનો પહરવાર વસેછેઅનેમાત્ર ૩૦ વષષની વયે જ તેમણે રાજકારણમાંસહિય થવાનો જે િેતુ રાખ્યો છે તેમાં તેમને સફળતા મળશે જ તેવો આશાવાદ પણ ચેતનાબેનેવ્યિ કયોષિતો.

લંડનઃ સ્કોટલેસડ યાડડના ભારતીય મૂળના અહધકારી નીલ બસુની કાઉસટર ટેરહરઝમ હડપાટડમેસટના વડા તરીકે હનમણૂંક કરવામાંઆવી િતી. તેઓ આગામી ૨૧ માચસેઆ િોદ્દો સંભાળશે. હિટનના પોલીસ ફોસષમાં આ સ્થાન ખૂબ પડકારજનક િોવાનું મનાય છે. બસુ િાલ મેટ્રોપોહલટન પોલીસમાં ડેપ્યુટી આહસ. કહમશ્નર તરીકે ફરજ બજાવેછેતેમનેિવેઆતંકવાદ હવરોધી હવભાગમાં આહસસ્ટસટ કહમશ્નર ફોર સ્પેહશયાહલસ્ટ ઓપરેશસસના સ્થાને બઢતી મળશે. કાઉસટર ટેહરરઝમના વડા તરીકે િાલ માકક રોલી ફરજ બજાવે છે. ભારતીય હપતાના સંતાન નીલ બસુએ જણાવ્યુંિતું કે, તેમને હિહટશ પોલીસમાં કાઉસટર ટેરહરઝમના વડા તરીકે સ્થાન મળ્યું તે ગૌરવની વાત છે. તેમણેઉમેયુિંિતુંકેતેમાં પડકાર છેપરંતુપોતેઆ ફરજ હનષ્ઠાપૂવષક હનભાવશે. અગાઉ નીલ બસુને ૨૦૧૫માં રક્ષક અને સલામતી દળના વડા તરીકે સ્થાન મળ્યું િતું. જેમાં તેમણે રોયલ્ટી એસડ સ્પેશ્યાહલસ્ટ િોટેઝશન,

પાલાષમેસટરી એસડ હડપ્લોમેહટક િોટેઝશન, એહવએશન પોહલહસંગ જેવી મિત્ત્વની ફરજો અદા કરી િતી. ૨૦૧૬માંતેમને હસહનયર નેશનલ કોઓહડડનેટર ફોર કાઉસટર ટેરહરઝમમાં સ્થાન મળ્યું િતું. જેમાં આતંકીઓ સામે મિત્ત્વની કામગીરી અને આતંકી હુમલા ખાળવાની મિત્ત્વની જવાબદારી તેમને સોંપવામાં આવી િતી. શરુઆતની કારફકદષીમાં બસુએ હડટેન્ઝટવ સુપહરસટેસડસટના ક્ષેત્રમાં તમામ રેસકમાં ફરજ બજાવી િતી. સ્કોટલેસડ યાડડના વડા ક્રેલસડા લડકે જણાવ્યું િતું કે, બસુ તેમની જવાબદારી હનષ્ઠાપૂવષક હનભાવે છે તેમને ટીમના વડા તરીકે બઢતી મળી તે આનંદની વાત છે. તેમણે ઉમેયુિં િતું કે બસુએ િંમેશા પડકારજનક કામો સફળતાપૂવષક પાર પાડયા િતા.

બાસસેલોના આતંકી હુમલામાં બહાદુરી બદલ ભારતીયનેએવોડડ

લંડનઃ બાસસેલોનામાંગયા વષસેથયેલા આંતકી હુમલામાંગંભીર રીતેઘાયલ બાળકને બચાવવા પોતાનો જીવ જોખમમાંમૂકનારા ભારતીય મૂળના બહમિંગિામના ૪૫ વષષીય હેરી અઠવાલની આ વષષના ‘િાઇડ ઓફ બહમિંગિામ’ એવોડડ માટે પસંદગી કરવામાંઆવી િતી. િેરી અઠવાલ નોથષ-વેસ્ટ બહમિંગિામના ગ્રેટબાર હવસ્તારમાંિોજેઝટ મેનજ ે ર છે. એક વ્યહિએ બાસસેલોનોના િખ્યાત લાસ રામભેસ પયષટન સ્થળેિવાસીઓ પર વાિન ચઢાવી દીધુંત્યારે અઠવાલ પણ ત્યાંજ િતા. તેઓ તેમના હમત્રો, પહરવાર અનેબિેન કકન્ડેદેહર સાથેરજાઓ માણવા ત્યાંગયા િતા. આ હુમલામાં૧૩ લોકો માયાષગયા િતા અનેસેંકડો ઘાયલ થયા િતા. આ હવસ્તાર ખાલી કરવાના પોલીસના આદેશની અવગણના કરીનેઅઠવાલ એમ્બ્યુલસસ આવી ત્યાંસુધી સાત વષષના ગંભીર ઘાયલ જુલલયન કેટમેનનેિાથમાંલઈને ઊભા જ રહ્યા િતા. જોકે, હિહટશ અનેઓસ્ટ્રેહલયન એમ બેવડુંનાગહરકત્વ ધરાવતા જુહલયનનુંઘટના સ્થળેજ મોત થયુંિતું , પરંતુએના પહરવારે પોતાના બાળકનેબચાવવા માટેપોતાનો જીવ જોખમમાંમૂકવા બદલ અઠવાલનો આભાર માસયો િતો. અઠવાલે જણાવ્યુંિતું , ‘હું એક શીખ છુંઅને મારા ધમષમાં ઘાયલની અથવા તો જેવ્યહિ મુશ્કેલીમાંિોય તેની મદદ કરવી ફરજ મનાય છે. અમારા ધમષની આ વાતેમારા મન પર ઉંડી અસર કરી િતી. મેંવધુહવચાર કયાષવગર બાળકનેબચાવવાનો હનણષય કયોષિતો. આવા સમયેતમારી પાસેસેકડં ના સોમા ભાગ જેટલો પણ સમય િોતો નથી. પરંત,ુ મનેલાગ્યુંકેમારેકંઇક કરવુંજ પડશે. કોઇની મદદ કરવી એ તો મારા લોિીમાંછે’. આ ઘટના પછી પણ ૪૫ વષષના અઠવાલેબાળકના વાલીઓ સાથેસંપકકજાળવી રાખ્યો િતો.

Change your Existing Combi or Conventional Boiler ¾Á↓¢щºєªЪ Years Guarantee

10 One of the leading Boiler Servicing and Installing company that operates to provide efficient services to homes and organisations.

London : 0208 150 2025 Leicester : 0116 218 2680 Coventry : 0192 691 1330

5 Years Service Years Finance 5

for Parts & Labour

∞√ ≈ ¾Á↓Â╙¾↓ ≈ ¾Á↓µЦ¹³Ц×Â

´Цª↔ અ³щ»щ¶º Â╙ï

Gas certificate included

osit dep No pay o t

NOW FROM ONLY £50 PER MONTH finance for 60 months T&C apply

¢щ Â╙ª↔Чµકыª Â╙ï

±º ¸╙óщ¸ЦĦ £≈√°Ъ ¿λ ╙¬´ђ¨Ъª ¾¢º

≠√ ¸╙Ã³Ц ¸ЦªъµЦ¹³Ц× ╙³¹¸ђ અ³щ¿º¯ђ »Ц¢а


10th March 2018 Gujarat Samachar

www.gujarat-samachar.com

@GSamacharUK

GujaratSamacharNewsweekly

બિસ્ટ ફ્રોમ ધ ઇસ્ટના ઠંડાગાર આતંક િાદ બિટનમાંથાળેપડતુંજનજીવન

ડિટન 3

૧૫ દેશોમાંમાઇનસ ૨૦ ડિગ્રી ઠંિી, ૪૮નાંમોત

િંડનઃ વહમિષાાને લીધે સતત ચાર વદિસ ખોરિાયેલું જનજીિન સોમિારથી ધબકતું થયું હતું. છેસલાં પાંચ િષામાં આ િષષે સાઈબીરીયા તરફથી આિેલા ઠંડા પિનો અને ‘વબટટ ફ્રોમ ધ ઈટટ’ને લીધે ટપ્રીંગ વસઝનની શરૂઆત હાડ થીજાિી નાખે તેિી ઠંડી સાથે થઈ હતી. સાઇબીવરયાના કાવતલ ઠંડા પિનોને લીધે યુરોપના ઉત્તરથી માંડીને દવિણમાં ભૂમધ્ય સમુદ્ર સુધીના દેશોને થીજિી દીધા હતા. ઠંડા પિન સાથે ભારે વહમિષાાને લીધે યુરોપના ૧૫ દેશોમાં જનજીિન ઠપ થઈ ગયું હતું. ગયા શુક્રિારથી યુરોપમાં ફરી િળેલા કાવતલ ઠંડીનાં મોજામાં લગભગ ૪૮ લોકોનાં મોત થયાં છે. જેમાં પોલેન્ડમાં ૧૮, ચેક વરપલ્લલકમાં ૬, વલથુઆવનયામાં પાંચ, ફ્રાન્સ અને ટલોિાકકયામાં ચાર-ચાર, ઇટાલી, સવબાયા, રોમાવનયા અને ટલોિેવનયામાં બે-બે અને ટપેનમાં એક વ્યવિનું

મોત થયું હતું. જોકે, હિે તાપમાનમાં અચાનક થયેલા િધારાને લીધે થીજી ગયેલી પાઈપો ફાટી જતાં યુકેના કેટલાંક વિટતારોમાં આજે ત્રીજા વદિસે મંગળિારે આ લખાય છે ત્યાં સુધી પણ હજારો ઘરોનો પાણી પુરિઠો ઠપ રહ્યો હતો. આયલષેન્ડમાં પણ હજારો ઘરોનો પાણી પુરિઠો ખોરિાઈ ગયો હતો. દરવમયાન ગ્રેટર માન્ચેટટર, દરરોજનું૧ બિબિયન પાઉન્ડનુંનુકસાન વલંકવહમિષાા નશાયર,એવડનબરા, શ્રોપશાયર અને િંડનઃ વિટનમાં મોટાભાગના વિટતારોમાં હિામાન ડેિનમાં બરફથી ઢંકાઈ ગયેલા રટતા સફાઈની વિભાગ દ્વારા હજુ િરસાદ અને બરફિષાાની ચેતિણી કરિા માટે આમમી, RAF કમમીઓ અને મરીન્સની અપાઈ રહી છે. પરંતુ ભયાનક િાિાઝોડું હિે શમી મદદ લેિાઈ હતી. બરફ િચ્ચે અટિાયેલી ટ્રેનોમાં ગયું છે. પેસેન્જરોને આખી રાત રહેિું પડ્યું હતું. નેટિકક સાઈબીવરયાથી ફૂંકાયેલાં બરફનાં તોફાને જાણે કે રેલના જણાવ્યા મુજબ લંડન અને િેમથ િચ્ચેના વિટનને બરફમાં ડુબાડી દીધું હતું. એક અઠિાવડયા ટ્રેક પર પાંચ ટ્રેન ફસાઈ હતી. સુધી િાિાઝોડાને કારણે વિટનને દરરોજનું એક વિટનની ઠંડી આ િષષે ૨,૦૦૦ કરતા િધુ વબવલયન ડોલરનું નુકસાન પહોંચ્યું હતું. લોકોનો ભોગ લે તેિી શક્યતા છે. ઠંડા ઘરોમાં સતત એક અઠિાવડયા માટે વિટનનું અથાતંત્ર રહેતા લગભગ ૧૦૦ લોકો દરરોજ મૃત્યુ પામશે અને જનજીિન ખોરિાઈ ગયું હતું. સમગ્ર વિટનનું તેિી ચેતિણી એક ચેવરટીએ ઓકફસ ફોર ટ્રાન્સપોટેેશન ખોરિાઈ ગયા પછી િીકએન્ડમાં યુદ્ધના નેશનલ ટટેવટલ્ટટક્સ કફગસાના વિશ્લેષણમાં ધોરણે વરપેરીંગની કાયાિાહી હાથ ધરાઈ હતી. આપી હતી. વિટનમાં બે િખત રેડ એલટે જાહેર સાઉથ વિટનમાં તાપમાનનો પારો િધીને ૭ વડગ્રી કરિું પડ્યું હોય તેિી આ પ્રથમ ઘટના હતી. સેલ્સસયસ પર પહોંચ્યો હતો. નોથા વિટન હજુ હાડ પાણી પુરિઠો ઠપ થયા પછી લંડન, કેન્ટ, થીજાિી દેતી ઠંડીનો સામનો કરી રહ્યું છે. સસેક્સ અને િેસસમાં ગ્રાહકો સાથે સંપકક થતાં

કંપનીઓ તેમને પાણીની બોટલો પહોંચાડી રહી છે. સાઇબીવરયા પરથી ફૂંકાયેલા ઉત્તર ધ્રુિીય પિનોએ સમગ્ર યુરોપને કાવતલ સકંજામાં ઘેરી લીધું હતુ.ં આખા યુરોપમાં શાળા-કોલેજો બંધ કરી દેિાઈ હતી. સાઇબીવરયાથી આિેલાં આ બરફનાં તોફાનને વિટનમાં વબટટ ફ્રોમ ધ ઇટટ, હોલેન્ડમાં સાઇબીવરયન બેર, લ્ટિડનમાં ટનો કેનનનાં નામ અપાયાં હતા. બરફનાં આ તોફાનને કારણે યુરોપના મોટાભાગના દેશોમાં રેડ એલટે જારી કરાયું હતું. જ્યારે વિટનમાં સૈન્યને સાબદું કરી દેિાયું હતું. વિટનના ઇવતહાસમાં આ સૌથી િધુ તીવ્રતાનો એલટે અપાયો હતો. યુકમ ે ાં બરફમાં ફસાયેલા સેંકડો કારચાલકોને બચાિિા માટે લશ્કરની મદદ લેિી પડી હતી. માન્ચેટટર નજીકનો M62 મોટર િે બંધ કરી દેિાયો હતો. સાઉથ-િેટટ ઈંગ્લેન્ડમાં બરફિષાા માટેની રેડ િેધર િોવનિંગ જારી કરાઈ હતી પાણી પુરવઠો ઠપ સાઉથ ઈટટ િોટર દ્વારા જણાિાયું હતું કે લગભગ ૭,૦૦૦ ઘરો અને ઓકફસોનો પુરિઠો ઠપ છે. િેસસની ૧,૫૦૦ પ્રોપટમી અને લંડનના લગભગ ૫,૦૦૦ ગ્રાહકોને પાણી પહોંચતું નથી. િધુમાં, હેલ્ટટંગ્સ, ઈટટ સસેક્સ અને તેની આસપાસના વિટતારોમાં૧,૨૦૦ ઘરોને પાણી મળતું નથી. લંડન, કેન્ટ, સસેક્સ અને િેસસમાં ગ્રાહકો સાથે સંપકક થતાં કંપનીઓ પાણીની બોટલો પહોંચાડી રહી છે.

જનજીવન ખોરવાયું

સાઇબીવરયા પરથી ફૂંકાઈ રહેલા ઉત્તર ધ્રુિીય પિનોએ સમગ્ર યુરોપને કાવતલ સકંજામાં ઘેરી લીધું હતુ.ં આખા યુરોપમાં શાળા-કોલેજો બંધ કરી દેિાઈ હતી. સાઇબીવરયાથી આિેલાં આ બરફનાં તોફાનને વિટનમાં વબટટ ફ્રોમ ધ ઇટટ, હોલેન્ડમાં સાઇબીવરયન બેર, લ્ટિડનમાં ટનો કેનનનાં નામ

અપાયાં હતા. બરફનાં આ તોફાનને કારણે યુરોપના મોટાભાગના દેશોમાં રેડ એલટે જારી કરાયું હતું. જ્યારે વિટનમાં સૈન્યને સાબદું કરી દેિાયું હતું. વિટનના ઇવતહાસમાં આ સૌથી િધુ તીવ્રતાનો એલટે અપાયો હતો.

બિટનમાંટ્રાન્સપોટટેશનનેઅસર

વિટનમાં રેલસેિા ખોરિાઈ ગઈ હતી. સાઉથ વિટનમાં િરસાદ અને નોથા વિટનમાં ટનોફોલની ચેતિણી અપાઈ હતી. બરફ ઓગળી રહ્યો હોિાથી કેટલાક વિટતારોમાં પૂરની ચેતિણી અપાઈ હતી. ૩,૫૦૦ મકાનોનો િીજપુરિઠો હજુ

ખોરિાયેલો છે. કેટલાક ટથળોએ હજુ પણ બરફ િચ્ચે ટ્રેનો અટિાયેલી છે.

ગ્િાસગો એરપોટેિંધ કરાયું

ટકોટલેન્ડમાં આિેલું ગ્લાસગો એરપોટે ગુરુિારે સિારે બંધ રહ્યું હતું. એવડનબરોથી ઊપડતી મોટાભાગની ફ્લાઇટ રદ કરી દેિાઈ હતી. હાઈિે પર મોટી સંખ્યામાં િાહનો ફસાઈ ગયા હતા. ઇમરજન્સી સેિાના કમાચારીઓ િાહનચાલકોને બચાિિા ભારે સંઘષા કરી રહ્યા છે. રેલિે પવરિહન પણ ઠપ થઈ ગયું છે. યુરોપનાં વિમાનીમથકો પર સેંકડો ફ્લાઇટ રદ થતાં હજારોની સંખ્યામાં પ્રિાસીઓ ફસાયાં છે.


4 બ્રિટન

@GSamacharUK

Â╙¥³ ¢ЬΆЦ

Ĭђ´ªЪ↓ ö ╙»╙¸ªъ¬³Ц ç°Ц´ક અ³щÂЪઈઓ

EPC ºщ╙ªѕ¢, કЦ¹±Ц¸Цєએ╙Ĭ» ∟√∞≤°Ъ ÂЬ²Цºђ

¸કЦ³¸Ц╙»કђ અ³щ·Ц¬б¯ђ - આ´³Ъ Ĭђ´ªЪ↓³ЬєEPC ºщ╙ªѕ¢ F અ°¾Ц G ÿщ¯ђ એ╙Ĭ» ∟√∞≤°Ъ આ´ ¯щ·Ц¬ъઆ´Ъ ¿ક¿ђ ³ÃỲ. કђ¸╙¿↓¹» Ĭђ´ªЪ↓ ´ђª↔µђ╙»¹ђ ²ºЦ¾¯Ц ¡Ц³¢Ъ ΤщĦ³Ц ¸કЦ³¸Ц╙»કђ કыª»Цક અ´¾Ц±³Ц ЧકçÂЦ ╙Â¾Ц¹ ¯щ¸³Ъ Ĭђ´ªЪ↓³Ьє એ³b↓ ´µђ↓¸↓× Â╙ª↔Чµકыª F અ°¾Ц G ÿщ¯ђ ¯щ¸³Ъ Ĭђ´ªЪ↓³Ц ³¾Ц »Ъ¨³щ¸є§ºа Ъ આ´¾Ц ´º ¸³Цઈ ºÃщ¿.щ MEES ╙³¹¸ђ: એ³b↓એЧµ╙¹×ÂЪ ºщÆ¹Ь»¿ щ × ∟√∞≈ Ãщ«½ ¸Ъ³Ъ¸¸ એ³b↓એЧµ╙¹ת çªЦ׬ÐÂ↓(MEES) ∟√∞≠¸Цєઅ¸»¸Цєઆã¹Ц ïЦ.∞ એ╙Ĭ» ∟√∞≤°Ъ ³ђ³ ¬ђ¸щЩçªક ĬЦઈ¾щª ºщתъ¬ Ĭђ´ªЪ↓³Ц ¸Ц╙»કђ કђઈ ´® ‘¶ çªЦ׬¬↔│ Ĭђ´ªЪ↓³Ц ³¾Ц »Ъ¨³щ ¸є§ºа કº¾Ц ´º ¸³Цઈ ¦щ. ¯Ц. ∞ એ╙Ĭ» ∟√∟∩°Ъ આ §ђ¢¾Цઈ ¯¸Ц¸ ¾¯↓¸Ц³ »щªỲƳщ»Ц¢а´¬¿щ. EPC §λºЪ ³°Ъ Ó¹Цє £®Цє અ´¾Ц±ђ અ³щ ¦аª¦Цªђ³щ »Ъ²щ ¸કЦ³¸Ц╙»કђ ¶çªЦ׬¬↔Ĭђ´ªЪ↓ ·Ц¬ъઆ´¾Ц³Ь,є આ´щ»Ъ Ĭђ´ªЪ↓ ·Ц¬ъ¥Ц»Ь ºЦ¡Ъ ¿ક¿щ. ¯щ¸Цє ¦ ¸╙Ã³Ц°Ъ ઓ¦Ъ અ³щ ≥≥ ¾Á↓°Ъ ¾²Ь³Ъ »Ъ¨³ђ Â¸Ц¾щ¿ °Ц¹ ¦щ. અ×¹°Ц ¸કЦ³¸Ц╙»કы¦аª¦Цª ¸Цªъº╙§çĺъ¿³ કºЦ¾¾Ц³Ьє ºÃщ¿.щ ¸ЬŹ ¦аª¦Цªђ આ ¸Ь§¶ ¦щњ G ÂЦ¯ ¾Á↓´Ь³њ¥аક¾®Ъ ªъçªњ §λºЪ એ³b↓એЧµ╙¹×ÂЪ ´¢»Ц ¸Цªъ³ђ ¸а¬Ъ ¡¥↓ÂЦ¯ ¾Á↓³Ц ´Ь³њ¥аક¾®Ъ³Ц ¢Ц½Ц¸Цє´¬¯º કº¯Ц ઓ¦ђ ³ Ãђ¹ G °¬↔´ЦªЪ↓ ક×Âщתњ ¾Ц§¶Ъ Ĭ¹ЦÂђ કº¾Ц ¦¯Цєએ³b↓એЧµ╙¹×ÂЪ³Ц ÂЬ²ЦºЦ કº¾Ц ¸Цªъ§λºЪ એ¾Ъ °¬↔´ЦªЪ↓³Ъ Âє¸╙¯ ³ ¸½Ъ ¿કЪ Ãђ¹ G Ĭђ´ªЪ↓³Ьє ╙¬¾щà¹Ьએ¿³њ Âа¥¾Ц¹щ»Ц ´¢»Цє³щ »Ъ²щ Ĭђ´ªЪ↓³Ъ Чકє¸¯ ≈ ªકЦ અ°¾Ц ¯щ°Ъ ¾²Ь£ªЪ a¹ ¯Ц§щ¯º¸Цє§ ¸કЦ³¸Ц╙»ક ¶×¹Ц Ãђ¹ (¦ ¸╙Ã³Ц³Ъ Ãє¢Ц¸Ъ ¸Ь╙Ū) - આ ¶Ц¶¯ »щ׬»ђ¬↔ એ׬ ªъ³×ª એĪ ∞≥≈∫ ¸Ь§¶ કºЦº Âє¶є╙²¯ §¾Ц¶±ЦºЪ³щ»Ъ²щ»Ъ¨³щ¸є§ºа Ъ, અ°¾Ц »щ׬»ђ¬↔એ׬ ªъ³×ª (કђ¾щ³×ÎÂ) એĪ ∞≥≥≈ Ãщ«½ ╙³¹¯ ¸¹ કº¯Цє ¾²Ь³Ъ »Ъ¨³щ ¸є§ºа Ъ Â╙ï³Цє ¸¹Ц↓╙±¯ Âє§ђ¢ђ¸Цє§ »Ц¢а´¬ъ¦щ. ¦аª ¸щ½¾¾Ц ¸Цªъ¯Ц. ∞ એ╙Ĭ» ∟√∞≤ ´Ãщ»Ц ³℮²®Ъ કºЦ¾¾Ъ ´¬¿щ, ³ÃỲ¯º ·є¢ કº³ЦºЦ »щ׬»ђÐÂ↓³Ц ³Ц¸ aÃщº કº¾Ц¸Цє આ¾¿щ અ³щ / અ°¾Ц ³Ц®ЦєકЪ¹ ±є¬ કº¾Ц¸Цєઆ¾¿щ. આ¸ ¯ђ Ĭђ´ªЪ↓¸Цєકђઈ µыºµЦº ³ ક¹ђ↓Ãђ¹ ¯ђ EPC ±Â ¾Á↓ÂЬ²Ъ ¸Ц×¹ ¦щ. §ђકы, ·Ц¬б¯³щ³¾ЬєEPC »щ¯Ц અ³щº╙§çª¬↔કºЦ¾¯Цકђઈ અªકЦ¾Ъ ¿ક¯Ьє³°Ъ. ³¾ЬєEPC »щ׬»ђ¬↔³Ц આ¢½³Ц EPC³Ьєç°Ц³ »щ¦щ. MEES ╙³¹¸ђ³щ »Ъ²щ £®ђ µыº °ઈ ¿કы. ±ºщક Ĭђ´ªЪ↓³Ц §ђ¡¸³Ъ ¿Ä¹¯Ц અ»¢ ºЪ¯щ³ŨЪ °Ц¹. ¯¸Ц¸ Ĭђ´ªЪ↓ઓ³Ц EPC એક ÂЦ°щ╙º×¹Ь કº¾Ц°Ъ Ĭђ´ªЪ↓³ЬĠщ╙¬ѕ¢ £ªЪ ¿કы. Wembley Branch

38 Court Parade, East Lane, Wembley HA0 3HS Tel: 0208 903 1002

www.propertyhubltd.com

• કેટસરના દદથીઓનેઅપૂરતી સારવાર સુવવધાઃ કેટસરના દદષીઓને રુલટન સારવાર લેવા માટેસાત અઠવાલડયા સુધી દરરોજ બેઅથવા ત્રણ કલાકની મુસાફરી કરવી પડેતે‘થપષ્ટપણેક્રૂરતાપૂણ’ો અને‘થડટવડડટ કેર’ જેવુંલાગતુંહોવાની ચેતવણી ડોક્ટરો અનેરાજકારણીએ ઉચ્ચારી હતી. થથાલનકપણે રેલડયોથેરાપીની સારવાર ઉપલબ્ધ ન હોવાથી તે સારવાર લેવા માટેદદષીઓને૧૦૦ માઈલ સુધીની રાઉટડ ટ્રીપ મારવી પડેછે. કેટસરના લગભગ ૫૦ ટકા દદષીનેરેલડયોથેરાપીની જરૂર પડેછે. • માથાની ઈજાથી ગુનગ ે ારો વધુગુના કરવા પ્રેરાયઃ અડધા ઉપરાંત ગુનગ ે ારો ભૂતકાળમાં થયેલી માથાની ઈજાને લીધે વધુ ગુના કરતા હોવાનુંલિટનના મગજના લનષ્ણાતોનુંમાનવુંછે. યુલનવલસોટી ઓફ ઓક્સફડટ, એક્સેટર, માટચેથટર, ગ્લાસગો અનેશેફફડડ તથા સેટટર ફોર મેટટલ હેડથના લનષ્ણાતોએ કેદીઓનેમગજમાંઈજાની તપાસ માટે અનુરોધ કયોોહતો.

India

WORLDWIDE FLIGHTS

USA Canada Far East Pakistan Bangladesh Africa South Africa 

OCI and Indian Visa Service available Tel: 020 8888 5280 Tel/Fax: 020 8889 3360 Email: bg-travel@btconnect.com www.bg-travel.co.uk 9 Northbrook Road, Bounds Green, London N22 8YQ

GujaratSamacharNewsweekly

વવદ્યાથથીઓના મુદ્દે થેરેસા મેની શવિપરીક્ષણની તૈયારી

લંડનઃ ઈલમગ્રેશનના આંકડામાં લવદેશી લવદ્યાથષીઓની ગણતરી ચાલુ રાખવાનો ઈરાદો થપષ્ટ કયાોબાદ થેરેસા મેમાઈગ્રેશન મુદ્દે કેલબનેટમાં શલિ પરીિણની તૈયારી કરી રહ્યા છે. બોલરસ જહોટસન સલહતના કેટલાક લસલનયર લમલનથટરો આ ગણતરીમાંથી લવદ્યાથષીઓ દૂર કરાય તેવુંઈચ્છી રહ્યા છે. તેઓ માનેછેકેતેનાથી સરકારનેદર વષષે આવતા હજારો લોકોમાંથી નેટ માઈગ્રેશનનો આંકડો મળી રહેશે. ૨૦૧૬માં નેટ માઈગ્રેશનમાં સમાવાયેલા ૨૪૮,૦૦૦ લોકોમાંથી ૭૦,૦૦૦ લવદેશી લવદ્યાથષી હતા. • રેસ્ટોરાના શેફેગ્રાહકના મોં પર મરચુફેંક્યુઃસાઉથ વેડસમાં ટોનીપેટડી ખાતે આવેલી લિટસ ઓફ બેંગાલ રેથટોરાંના ૪૭ વષષીય માલલક અને શેફ કમરુલ ઈથલામે ચીકન કરી રબર જેવી હોવાની ફલરયાદ કરી રહેલા ગ્રાહક ડેલવડ ઈવાટસના મોં પર મરચું પાવડર ફેંકતા તેને આંખોમાં ભારે બળતરા થતા કોટટમાંકેસ કયોો હતો. મેથષીર ટાઈડફફલ ક્રાઉન કોટટનેજણાવાયું હતું કેઈવાટસ તેમના પત્ની સાથેસાંજે૭ વાગે રેથટોરાંમાંલડનર માટેગયા હતા. તેમણેચીકન કરી લવશેફલરયાદ કરતા આ ઘટના બની હતી.

10th March 2018 Gujarat Samachar

www.gujarat-samachar.com

‘કોમનવેલ્થ બીગ લંચીસ’નું બાવન દેશોમાંઆયોજન

લંડનઃ યુકેના વડાિધાન થેરેસા મેએ શરૂ કરેલી આંતરરાષ્ટ્રીય પહેલ ‘કોમનવેડથ બીગ લંચીસ’ના ભાગરૂપે એજ્યુકેશનલ ચેલરટી એડન િોજેક્ટ દ્વારા સહ ભોજનના માધ્યમથી કોમનવેડથ સંબંધોને ઉજવવા માટે લોકોને િોત્સાલહત કરવા તા.૧૨ માચોથી તા. ૨૨ એલિલ દરલમયાન ‘કોમનવેડથ બીગ લંચીસ’નુંઆયોજન કરાયુંછે. યુકે કોમનવેડથ હેડ્સ ઓફ ગવનોમેટટ લમટીંગ (ચોગમ)નું લંડન અને લવટડસરમાંઆગામી ૧૬થી ૨૦ એલિલ દરલમયાન આયોજન થઈ રહ્યું છે ત્યારે આ અલભયાન હાથ ધરાયું છે. ચોગમની બેઠકમાં કોમનવેડથ દેશોના ૫૨ વડા ભાગ લેશે. વડાિધાન થેરેસા મેએ જણાવ્યું હતું કે કોમનવેડથ વૈલવધ્યપૂણો અને વાઈિટટ નેટવકક છે અને તેની તાકાત લોકોના એકબીજા સાથેના સંબધ ં ોમાંરહેલી છે. કોમનવેડથ બીગ લંચીસથી કોમનવેડથના લોકોને ભોજન સમારોહ દરલમયાન એકબીજાને મળવાની તેમના સંબંધો,

અનુભવો અને વાતો કહેવાની તક મળશે. કોમનવેડથના સેક્રેટરી જનરલ પેવિશીયા સ્કોટલેટડે જણાવ્યું હતું કે આ આયોજન આપણને આપણા સંબંધોની લવશાળતા અને વૈલવધ્ય અને દૂરના દેશો અને સમાજોમાં વસતા આપણા સમકિની યાદ અપાવેછે. કોમનવેડથ બીગ લંચનું આયોજન કોમનવેડથ ડેએટલે કે સોમવાર તા. ૧૨ માચોથી રલવવાર ૨૨ એલિલ દરલમયાન થશે. તેમાં ઓથટ્રેલલયામાં ૨૦૧૮માં રમાયેલી કોમનવેડથ ગેપસના એથ્લેટ્સ, ભારતના કલલંગ ઈન્ટથટટ્યુટ ઓફ સોલશયલ સાયટસના ૩૦,૦૦૦ જેટલા લશિકો અને લવદ્યાથષીઓ, સાઉથ આલિકા ખાતેના લિલટશ- સાઉથ

આલિકન યુએન પેટ્રન ઓફ ઓસટસ લુઈસ પઘ, ગ્રેટ લિટનના મલહલા ઓલલન્પપયન ડેમ કેથવરન, લિલટશ રોયલ લરસચોશીપ RRS જેપસ કૂકના પેસટે જરઓ અનેક્રૂવગેરેભાગ લેશે. ‘ગુજરાત સમાચાર’ અને ‘એલશયન વોઇસ’ દ્વારા પણ ‘કોમનવેડથ બીગ લંચીસ’નું આયોજન કરવાની લવચારણા ચાલી રહી છે. જો આપણા ભારતીય ધાલમોક – સામાજીક સંગઠનો પણ ‘કોમનવેડથ બીગ લંચીસ’નું આયોજન કરવા માંગતા હો તો વેબસાઇટ www.thebiglunch.comપરથી વધુ માલહતી મળી શકશે. વધુ માલહતી માટેઆપ કમલ રાવ, ગુજરાત સમાચારનો ફોન નંબર 07875 229 211 ઉપર સંપકકકરી શકશો.

ફૂટબોલ રમવાની ના પાડી તો કેરોલ જપ્ત છૂરા ઓગાળીનેઓપન બેટ્સેઓલ્ડ ગલલટીમ બનાવી વજમના સાધનો બનાવાયા

લંડનઃ ફૂટબોલ રમવા માટે ઉંમર વધુ હોવાનું જણાવતા ૪૮ વષષીય કેરોલ બેટ્સે પોતે જ પીઢ મહહલાઓ માટે ફૂટબોલ ક્લબની સ્થાપના કરી હતી. હાલ ૫૧ વષષની બેટ્સની ક્રોલી ઓલ્ડ ગલ્સષ ટીમના તમામ ખેલાડી ૪૦થી વધુના છે. તેની ટીમ એફએ પીપલ્સ કપ ફૂટબોલમાંભાગ લઈ રહી છે. શરૂઆતમાં તેના ફક્ત ૧૦ ખેલાડી હતા. હવે તો દર સપ્તાહેટ્રેહનંગ માટેજ ૬૦-૭૦ મહહલા આવે છે. ક્રોલી ઓલ્ડ ગલ્સષટીમેપ્રથમ વખત પીપલ્સ કપમાં ભાગ લીધો હતો ત્યારે ૪૦ પ્લસ કેટેગરીમાં ફક્ત ૪ ટીમ જ ઉતરી હતી. હાલ, ૨૦૧૮ના પ્રથમ રાઉન્ડમાં૬-૬ ટીમ ભાગ લઈ રહી છે. બેટ્સે જણાવ્યું હતું કે તે

¥ђºЪ³ђ ·¹?

બાળપણથી જ ફૂટબોલ રમવા માંગતી હતી. ૭૦ના દશકમાં તેના હપતા દર અઠવાહડયે લોકલ ઓન લીગ મેચ રમતા હતા. જોકે, તે સમયે ફૂટબોલ રમવાનું આસાન ન હોવાથી તેનેફૂટબોલ રમવાની મંજુરી ન હતી. તેથી તેણે ક્રોલી ઓલ્ડ ગલ્સષક્લબ બનાવવાનો હનણષય કયોષ હતો. તેને લાગ્યું કે તેનું બાળપણનું સપનું પુરુ થઈ ગયું છે. ક્લબમાં તેના જેવી ઘણી મહહલા છે, જે અગાઉ રમવા માંગતી હતી પણ તેમને તક મળી ન હતી.

GOOD NEWS! WE ARE HERE TO PROTECT YOU

SECURITY SPECIALISTS

Manufacturers and installers of quality Steel Fabrications Domestic and Commercial. Collapsible Security Grilles, Window Fixed Bar Grilles, Wrought Iron Gates, Ornamental remote control Gates, Railings, Fire escapes Stair Cases and Steel Door.

Call for free estimate: Pravin, Ketan or Manubhai on

Tel: 020 8903 6599

Mobile: 07956 418 393

Add: 592c Atlas Road, Wembley, HA9 0JH

Fax No: 020 8900 9715

www.kpengineering.co.uk

લંડનઃ છૂરાબાજીના ગુના લવરુદ્ધ લોકોને જાગૃત કરવા અને છૂરાના સકારાત્મક ઉપયોગનો સંદેશ આપવા ‘ચેલરટી થટીલ વોલરયસો’ સંથથાએ અનોખી પહેલ કરી હતી. સંથથાએ પોલીસે જપ્ત સંથથાના સહસંથથાપક બેન કરેલા છૂરા ઓગાળીને જીમના વવટટર અને વપયા ફોટટેસે સાધનો બનાવ્યા છે. લિટનમાંછૂરાબાજીની વધતી જણાવ્યું હતું કે સૌથી વધુ છૂરા ઘટનાઓથી પોલીસ મુશ્કેલીમાં યુવાનો જ ખરીદતા હોવાથી જીમ મુકાઈ હતી. ગત વષષે પોલીસે બનાવવા માટે લંડનના ટાવર લોકો પાસેથી દરરોજ સરેરાશ હેમલેટ્સ ન્થથત લંડન પાકકની એક છૂરો જપ્ત કયોો હતો. આ પસંદગી કરવામાં આવી હતી. છૂરાને સુરલિત જગ્યાએ રાખવા તેઓ જીમમાં આવતા યુવાનોને અથવા નષ્ટ કરવા એ પણ છૂરાબાજીથી બચવાની અનેબોડી પોલીસ માટે મોડો પડકાર હતો. લબન્ડડંગ સાથે બીજાને મદદ આ જીમ બનતા તે સમથયા કરવાની તાલીમ આપેછે. ફોટટેસ કહે છે કે ઉકેલાઈ ગઈ છે. જીમમાં આવતા લોકો લોકોનેશરીર થવથથ બનાવવાની ઘટનાથથળે હાજર છૂ ર ાબાજીનો ભોગ બને લા સાથે તેઓ તેમની આજુબાજુ પીલડતનો જીવ કે વ ી રીતે બચાવી છૂરાબાજીનો ભોગ બનનાર વ્યલિની મદદ કેવી રીતે કરી શકાય તે જાણતા ન હોવાથી તે બચી શકતો નથી. શકેતેની માલહતી આપેછે. • એન્ટટબાયોવટક્સથી દૂર રાખવા વાછરડાને કોટઃ ગાયના વાછરડાઓને એન્ટટબાયોલટક્સ આપવાની જરૂર ન પડે તે માટે ખેડૂતો તેમને કોટ પહેરાવે છે. પશુઓના ડોક્ટરો અને કૃલષ લનષ્ણાતોના જણાવ્યા મુજબ બીમારી અટકાવવા વાછરડાને એન્ટટબાયોલટક્સ ઈટજેક્શન આપવાનુંખેડૂતો ટાળેછે.

Tour Package Specialist

North India, South India, Dubai, Srilanka & Maldives

Ripal Shah (UK) 07875 554 907 Web: atravels.in Email : ripkhus@yahoo.com


10th March 2018 Gujarat Samachar

www.gujarat-samachar.com

@GSamacharUK

સાઈક્લિસ્ટનેકારણેદેશમાં એક જ વષષમાં૩,૦૦૦ દુઘષટના!

લંડનઃ જોખમી રીતે વાહન હંકારવું એ ગુનો ગણાય છે. આ વાત તો બધા જાણે જ છે. પરંતુ ટિિનમાં હવે જોખમી રીતે સાઈકલ ચલાવવાનું પણ ગુનાની શ્રેણીમાં સામેલ થઈ શકે છે. જોખમી િાઈટવંગની માફક જોખમી સાઈટિંગને પણ ગુનાની શ્રેણીમાં સામેલ કરવાનો સેનિે માં પ્રટતાવ રજૂ કરાયો હતો. ચાલુ મટહને સેનિે આ પ્રટતાવ પર અંટતમ ટનણણય લેશ.ે ખરેખર તો ઈંગ્લેન્િના મુખ્ય શહેરોમાં સાઈકલ ચલાવવી એ મોિો ટ્રેન્િ છે પરંતુ સાઈટિટિ દ્વારા ખોિી લાઈનમાં ઝિપી ગટતએ કે જોખમી રીતે સાઈકલ ચલાવવાને લીધે એક વષણમાં ૩,૦૦૦થી વધુ દુઘિણ ના સજાણઈ હતી. તેમાં ૧૦૦ લોકો મૃત્યુ પામ્યા છે અને ૨૦૦૦થી વધુ ઘાયલ થયા હતા. ત્યાર પછી દેશમાં સાઈકલચાલકો માિે કિક કાયદો બનાવવાની માગણી થઈ રહી હતી. હવે સેનિે માં જે પ્રટતાવ રજૂ કરાયો

છે તેમાં જોખમી સા ઈ ટિં ગ માં મોિર વ્હીકલ એક્િ જેવી સ જા ની જોગવાઈ રખાય તેવું બને. સા ઈ ટિ ટ િ દોષી ઠેરવાય તો તેને ૧૮ મટહનાથી લઈને ૧૪ વષણ સુધીની સજાની જોગવાઈ છે. જોકે લંિનની સાઈટિટિ કોમ્યુટનિી આ પ્રટતાવનો ટવરોધ કરી રહી છે. તેનું કહેવું છે કે સાઈકલ જેવું હળવું અને ઓછી ઝિપવાળું વાહન મોિી દુઘિણ નાનું કારણ ના બની શકે કે જેને લીધે આિલી કિક સજા મળે. સેનિે ના સભ્યો સાઈટિંગના ટનયમ-કાયદા નક્કી કરવાની તરફેણમાં છે. પરંતુ આિલી કિક સજાના મામલે તેમની વચ્ચે મતભેદ છે. લેબર પાિદીના સેનિે ર ઈયાન હોસ્ટિન જાહેરમાં સાઈટિટિના સમથણનમાં આવી ગયા હતા અને તેમણે પ્રશ્ન કયોણ

હતો કે સાઈટિંગ માિે કિક કાયદો બનાવ્યા બાદ દેશના બધા માગોણ સંપણ ૂ પણ ણે સુરટિત થઈ જશે આ વાતની શું સેનિે ગેરિં ી આપે છે ? આવી રીતે ભયનું વાતાવરણ તૈયાર કરવાને બદલે સરકારે રોિનું માળખું બદલવાની જરૂર છે. ગત સપ્િેમ્બરમાં લંિનમાં થયેલો એક માગણ અકટમાત દેશમાં ભારે ચચાણમાં રહ્યો હતો. સાઈટિટિ ચાલદી એટલટિનની સાઈકલની િક્કરથી ૪૪ વષદીય વ્યટિ મૃત્યુ પામી હતી. ચાલદી પર કેસ ચાર્યો હતો અને તેને ૧૮ મટહનાની જેલ થઈ હતી. ત્યાર પછી સાઈકલની િક્કરથી પણ કોઈનું મોત થઈ શકે છે કે કેમ તે બાબત દેશમાં ચચાણનો

GujaratSamacharNewsweekly

• ઓગગેવનક ઘાસ ખાતી ગાયોનુંદૂધ વધુપૌવિકઃ સંપૂણણપણે ઓગચેટનક ઘાસ ખાતી ગાયોનું દૂધ પોષક તત્વોથી ભરપૂર અને હૃદયરોગ, િાયાબીિીસ અને અન્ય બીમારીઓના જોખમને ઘિાિતું હોવાનું અમેટરકાના સંશોધકોએ જણાવ્યું હતું. અન્ય પશુઓને અપાતા પરંપરાગત ગ્રેઈન િાયેિ કરતાં આ પશુઓના ‘ગ્રાસટમર્ક’માં ટવાટથ્યપ્રદ આહાર માિે ખૂબ જરૂરી ઘિક ઓમેગા -૩ ફેિી એટસિનું પ્રમાણ વધુ હોય છે. યુટનવટસણિી ઓફ ટમનેસોિા અને મેટરલેન્િની જહોન હોપફકન્સ યુટનવટસણિીના ટશિણટવદોના નેતૃત્વ હેઠળ કરાયેલા આ અભ્યાસને ફૂિ સાયન્સ એન્િ ન્યૂટ્રીશનમાં પ્રટસદ્ધ કરાયો હતો.

નાનપણથી જ સુંદર દેખાવા છોકરીઓનો વધુખચચ

લંડનઃ છોકરાની સરખામણીએ નાનપણથી જ એિલે કે લગભગ સાત વષણની ઉંમરથી જ છોકરીઓ સારા દેખાવા પાછળ વધુ નાણાં ખચચે છે. ૨૦૧૫ અને ૨૦૧૭ વચ્ચેના અભ્યાસમાં ઓફફસ ફોર નેશનલ ટિેટિસ્ટિક્સને જણાયું હતું કે સાતથી નવ વષણ વચ્ચેની છોકરીઓ કોટમેટિક્સ અને ગ્રૂમીંગ પાછળ છોકરાઓ કરતાં દર અઠવાટિયે ૧૦ પેન્સ વધુ વાપરતી હતી. આ રકમ તે તરૂણાવટથામાં પ્રવેશે ત્યારે વધીને ૨.૮૦ પાઉન્િ થઈ હતી. દર અઠવાટિયે એકંદરે પાટરવારીક ખચણની િેવના સવચેમાં જણાયું હતું કે સાત અને પંદરની વચ્ચેના બાળકો સરેરાશ ૧૨.૪૦ પાઉન્િ, ૧૫ની વયના ૨૫ પાઉન્િ અને સાત વષણના બાળકો ૭.૪૦ પાઉન્િ ખચચે છે. રમતો અને શોખને બદલે સોફ્િ ટિંક્સ પાછળ બાળકો વધુ રકમ ખચણતા હોવાનું અભ્યાસમાં જણાયું હતુ.ં • વવદેશમાં લગ્ન કરવાથી ઓછો ખચચઃ વેટિંગ પ્લાનરોના જણાવ્યા મુજબ યુગલો હવે ટવદેશમાં પરણવાનું વધુ પસંદ કરે છે, કારણ કે તેનાથી કોને આમંત્રણ આપવું તેની પળોજણ િાળી શકાય છે અને નાણાંની બચત થઈ શકે છે. ટ્રાવેલ સાઈિ કુઓનીએ જણાવ્યું હતું કે ટિસેમ્બર ૨૦૧૭ સુધીના વષણમાં વેચાણ ૧૪ િકા વધીને ૩.૧ ટમટલયન પાઉન્િ થયું હતુ.ં

ક્લિટન 5

૧૮૫૭ના બળવાખોર સૈવનકની ખોપરી ભારત પરત મોકલાશે

લંડનઃ ૨૦૧૪માં અનપેતિત રીતે લંડન ખાતેના ઈતતહાસતિદ કીમ એ વેગ્નરને એક ખોપરી મોકલિામાં આિી હતી. તેમણે ૧૮૫૭ના બળિા દરતમયાન તિતિશ સૈન્ય દ્વારા તોપગોળાથી એક સૈતનક આલમ બેગના ફૂરચેફૂરચા ઉડાિી દેિાયાની િાત સાથેતેને સાંકળી હતી. િેગ્નર સંપણ ૂ ણમાન સાથેની દફનતિતિ માિે તે ખોપરીને ભારત મોકલી આપિા માગેછે. ક્વીન મેરી યુતનિતસણિી ઓફ લંડન ખાતે તિતિશ ઈમ્પપતરયલ હીસ્ટ્રીના તસતનયર લેક્ચરર િેગ્નરને કેન્િના લોડડ ક્લાઈડ પબના પતરિારે આ ખોપરી આપી હતી. તેની સાથેની ૧૭૦ શબ્દોની નોંિમાં આ ખોપરી ૪૬ બેંગાલ નેતિિ ઈન્ફન્ટ્રીના હિાલદાર આલમ બેગની હોિાનુંજણાિાયુંહતું. િેગ્નરે કરેલા સંશોિનમાં આલમ બેગ બળિામાં મોતને ઘાિ ઉતારિામાં આિેલા ઘણાં અજાણ્યા સૈતનકો પૈકી એક હતો.

તેને તસયાલકોિ (હાલના પાકકસ્તાન)માં તોપ સાથે બાંિીને ઉડાિી દેિાયો હતો. તે િખતે યુતનિનું પોસ્િીંગ ત્યા હતું. યુતનિે ૯ જુલાઈ ૧૮૫૭ના રોજ બળિો કયોણ હતો. બેગ અને તેમના યુતનિે ડો. ગ્રેહામ તથા મમસ્ટર હંટર અને તેમના પત્ની તેમજ પુત્રીઓની હત્યા કરી હતી. તોપથી ઉડાિાયેલા યુતનિના મોિાભાગના સૈતનકો ઉત્તર પ્રદેશના કાનપૂરના હતા. બેગને ફાંસી અપાઈ ત્યારે ફરજ પર હાજર કેપ્િન કોસ્િેલો બેગની ખોપરીને ટ્રોફી તરીકે યુકે લઈ ગયા હતા.

• કેન્સરના દદદીઓનેઅપૂરતી સારવાર સુવવધાઃ કેન્સરના દદદીઓને રુટિન સારવાર લેવા માિે સાત અઠવાટિયા સુધી દરરોજ બે અથવા ત્રણ કલાકની મુસાફરી કરવી પિે તે ‘ટપષ્ટપણે ક્રૂરતાપૂણ’ણ અને ‘થિડ વર્િડ કેર’ જેવું લાગતું હોવાની ચેતવણી િોક્િરો અને રાજકારણીએ ઉચ્ચારી હતી. ટથાટનકપણે રેટિયોથેરાપીની સારવાર ઉપલબ્ધ ન હોવાથી દદદીને ૧૦૦ માઈલ સુધીની રાઉન્િ ટ્રીપ મારવી પિે છે. ૫૦ િકા દદદીઓને રેટિયોથેરાપીની જરૂર પિે છે.


6 વિટન

@GSamacharUK

GujaratSamacharNewsweekly

10th March 2018 Gujarat Samachar

www.gujarat-samachar.com

લેસ્ટર વવસ્ફોટમાંત્રણ આરોપીને લેસ્ટર અરેના ત્રણ વષષસુધી ૩ એવિલ સુધી વરમાન્ડ પર મોવનિંગસાઈડ અરેના તરીકેઓળખાશે

લેસ્ટરઃ ગયા અઠવાડિયે ડિંકલી રોિ પરના ડિલ્િીંગમાં થયેલા ડવસ્ફોટના મામલે સોમવારેલેસ્ટર ક્રાઉન કોટટ સમક્ષ િાજર કરાયેલા ત્રણ આરોપી શોપનો માડલક અરમ કુદદ, હોકર હસન, અને અક્રન અલીને કસ્ટિીમાં ડરમાન્િ પર મોકલી અપાયા િતા. િવે તેમને આગામી ૩જી એડિલે વીડિયો લીંક દ્વારા રજૂ કરાશે. આ ત્રણેયની ધરપકિ ગયા િુધવારે ૨૮મી ફેબ્રુઆરીએ કરવામાં આવી િતી. આ ત્રણેય પર માનવવધ અને જીવ જોખમમાં મૂકવાના ઈરાદે આગચંપીના પાંચ કાઉન્ટનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો િતો. િોડસક્યુટર સોડલડસટર ઝો લીએ કોટટને જણાવ્યું િતું કે પેટ્રોલને લીધે આ ડવસ્ફોટ થયો િોવાનું

૪૦થી વધુની વયના એક પુરુષની ધરપકિ કરી િોવાનું પોલીસે જણાવ્યું િતું. તે સાથે આ કેસમાં કુલ છ લોકોની ધરપકિ કરાઈ િતી. િાલ તે પોલીસ કસ્ટિીમાંછેઅને તેની પૂછપરછ િાથ ધરાઈ િતી. પૂરવાર થઈ ગયું છે કારણ કે ગત ૨૫ ફેબ્રુઆરીએ સાંજે આખી શોપમાંપેટ્રોલ પિેલુિતું , ડવસ્ફોટ અને ત્યારિાદ ભીષણ આરોપીઓમાં લેસ્ટરના આગની આ ઘટનામાં પાંચ િાર્ઉન્સ્ટનમાં રિેતા શોપના લોકો માયાદ ગયા િતા. જેમાં માડલક ૩૩ વષષીય કુદદ, સેન્ટ ફ્લેટમાંરિેતા શેન (૧૮) અને જિોન ટેરેસ, યારમથમાં રિેતા સીન (૧૬) તેમજ શેનની ૩૨ વષષીય િોકર િસન અનેડ્રેક ગલદફ્રેન્િ લીહ બેથ રીક (૧૮) ક્લોઝ, ઓલ્િિામના ૩૭ વષષીય અને સ્ટોરમાં પિેલી જ ટ્રાયલ અક્રન અલીનો સમાવેશ થાય શીફ્ટમાં આવેલી ૨૨ વષષીય છે. અગાઉ આ મામલામાં ૩૦ વિક્ટોરીજા જેિેલ્િા એમ ચાર વષદની આસપાસના િે પુરુષની લોકોના મૃત્યુને સમથદન અપાયું ધરપકિ કરાઈ િતી. પરંત.ુ તેમને િતું. જ્યારે શેન અને સીનની તપાસ િેઠલ છોિી મૂકાયા િતા. માતા ૪૬ વષષીય મેરી રઘુિીર, માનવવધની શંકાના જેપાંચમી મૃતક િોવાનુંમનાય આધારે ઈસ્ટ એગ્લલયાના છે, િજુલાપતા છે.

િંડનઃ નિથટોલમાં‘બીગ ઈથયુ’ અખબારનુંવેચાણ કરતા ૫૦ વષષીય રોનબન ફેનબયને કોસટેસટલેસ કાડડ મશીનની ખરીદી કયાષ પછી અખબારના વેચાણમાં ભારે વધારો નોંધાયો હતો. તેછેલ્લાંસાત વષષથી સેસટ માઈકલ્સ નહલ પર ‘બીગ ઈથયુ’ વેચેછે. ફેનબયનેજણાવ્યુંહતુંકે તેનેયુનનવનસષટી ઓફ નિથટોલની નર્કમાંરહીનેકામ કરવાનુંગમે છે. પરંત,ુ તેના સંભનવત ગ્રાહકોમાંથી ખૂબ ઓછા પાસે રોકડ રકમ હોવાને લીધે તેને કોપી વેચવામાં ખૂબ તકલીફ રહેતી હતી. ૩૦ પાઉસડનું કોસટેસટલેસ કાડડમશીન મૂસયા પછી વેચાણ ખૂબ વધી ગયુંહતું . એક જ નદવસમાં આ મશીનની કકંમત વસૂલ થઈ ગઈ હતી. ફેનબયનેજણાવ્યુંહતુંકે તેજે જગ્યાએ વેચાણ કરે છે તે તેને ગમેછે. તેનવથતાર પણ સમૃદ્ધ છે. તેના ગ્રાહકો પણ સારા છે.

િંડનઃ લીડ્સમાં રહેતી ૫૫ વષષીય જે ની સ રી ચા ડ ડસ ન ને િા સ સ પ્ લા સ ટ માં દરરોજ ૨૫ સીગારેટ પીતા હાઈ બ્લડ િેશરના દદષીની કકડની અપાતા તેણે ડોનરની સંપૂણષ તબીબી માનહતી મળે તે માટે ગાઈડલાઈસસમાં ફેરફાર થાય તેવી ઈચ્છા વ્યક્ત કરી હતી. ઓસટોબર ૨૦૧૩માંજેનીસે મૃત દદષીની કકડની થવીકારી ત્યારેતેના બેનમિ તેનેકકડની આપવા તૈયાર હતા. તેના શરીરમાં મૂકવામાં આવેલી કકડની સયારેય ૧૫ ટકાથી વધુ કાયષરત રહી શકી ન હતી અને તેને ડાયાલીસીસ પર રહેવું પડ્યું હતું. િાસસપ્લાસટના આઠ મનહનામાં જ તે કકડની કાઢી

કેશ કેકાડડ? ‘બીગ ઈસ્યુ’ ?

દદદીનેટ્રાન્સપ્િાન્ટમાંચેઈન સ્મોકરની કકડની અપાિાંિકિીફ

નાંખવી પડી હતી. નરચાડડસને જણાવ્યું હતું કે તેડોનરની નવગતો જાણતી હોત તો તેણે કકડની લેવાનો ઈસકાર કરીને બે નમિમાંથી એકની કકડની લીધી હોત. નરચાડડસનની સારવાર કરતા ડોસટરોએ આ કકડની થવીકારી તે અગાઉ બે િાસસપ્લાસટ સેસટરોએ તે લેવાની ના પાડી હતી. આ કકડની ફેઈલ જતાંહવે નરચાડડસન બીજું િાસસપ્લાસટ કરાવી શકેતેમ નથી અનેતેને ડાયાલીસીસ પર જ રહેવુંપડશે.

િંડનઃ લેથટર અરેના અને મોનનિંગસાઈડ ફામાષથયુનટકલ્સ અરેનાની િણ વષષની નેમીંગ રાઈટ્સ થપોસસરશીપ માટેસંમત થયા હોવાથી હવે તે મોનનિંગસાઈડ અરેના, લેથટર તરીકેઓળખાશે. અરેનામાં ૩,૦૦૦ લોકો બેસી શકે તેવી વ્યવથથા છે જે લેથટરમાંસૌથી મોટી છે. અરેના નેશનલ બાથકેટબોલ ક્લબ ચેક્પપયસસ લેથટર રાઈડસષનુંહોમ છે. લેથટર અરેના રમતગમત, મનોરંજન, ધાનમષક અનેકોમેડી કાયષક્રમો જેવા નવનવધ િકારના આયોજનો તેમજ નવનવધ સામાનજક િવૃનિઓ માટે જાણીતુંથથળ બની ગયુંછે. તાજેતરમાં અરેનામાં યોજાયેલા મુખ્ય કાયષક્રમોમાં કેસટરબરીના આચષનબશપની ઉપક્થથનતમાં ધાનમષક કાયષક્રમ, ગ્રેટ નિટન અને ગ્રીસ વચ્ચે FIBA વલ્ડડ કપ બાથકેટબોલ ક્વોનલફાયર મેચ, અનેક બોનલવુડ પયુનઝક કાયષક્રમો, ટેનલવાઈઝ્ડ બોક્સસંગ કાયષક્રમો, નેશનલ કરાટે ચેક્પપયનનશપ્સ તથા ઈસટરનેશનલ વ્હીલચેર રગ્બી અને બાથકેટ બોલ ઈવેસટ્સનો સમાવેશ થાય છે. અરેનાનો ઉપયોગ લેથટર કોલેજના નવદ્યાથષીઓ દ્વારા કોસષ

િુલ્િરહેમ્પટનમાં ઘરફોડ ચોરી બાદ મબહિાની હત્યા

િંડનઃ વુલ્વરહેપપટનના પેન નવથતારના મકાનમાં શકમંદ ઘરફોડ ચોરીના કકથસામાંહત્યા કરાયેલી ૩૮ વષષીય સરબર્િ કૌરનો ફોટો નડટેક્સટવઓએ જાહેર કયોષછે. ઘટનાની સવારે૯ વાગે તેના ૪૨ વષષીય િોપટષી ડેવલપર પનત ગુરિીિબસંહે ઓકફસ જવા નીકળ્યા ત્યારે છેલ્લી વખત તેનેર્નવત હાલતમાં જોઈ હોવાનુંમનાય છે. તેઓ ૧૧ વષષની પુિી અને૧૦ વષષના પુિને થકૂલથ ે ી લઈને ઘરે પાછા ફયાષ ત્યારે સરબર્ત મૃત હાલતમાં મળી હતી. મૂળ ભારતના પંજાબની કૌર પર ઘટનાથથળે હુમલો થયો હતો અને તેને મૃત જાહેર કરાઈ હતી. પોથટમોટડમ બાદ પેથોલોનજથટ્સ દ્વારા વધુ ટેથટ હાથ ધરાયા હતા. ઓકફસરોએ જણાવ્યું હતું કે ઘરમાંથી કેટલાંક ઘરેણા ચોરાયા હતા. તેઓ શહેરમાં બનેલી સંખ્યાબંધ ઘરફોડ ચોરીની ઘટના સાથે આ ઘટનાને સંબધ ં નવશેતપાસ હાથ ધરી હતી.

ડો. નીક કોટેચા

વકક અને એનરીચમેસટ માટે, લેથટરની બે યુનનવનસષટીના નવદ્યાથષીઓ દ્વારા તેમજ અસય સામાનજક િવૃનિઓ, અસડરએજ રાઈડસષના િોગ્રામના આયોજન માટેથાય છે. મોનનિંગસાઈડના ચીફ એક્સઝસયુનટવ ડો. નીક કોટેચા OBEએ જણાવ્યું હતું કે મોનનિંગસાઈડ ફામાષથયુનટકલ્સ આપણા થથાનનક સમાજના નહત માટે કાયષ કરવા િનતબદ્ધ છે અને લેથટર અરેના આપણા શહેર, કાઉસટી અને ઈથટ મીડલેસડ્સ માટેખૂબ સું દર નવી સુનવધા છે આ પાટડનરશીપ દ્વારા અમે લોકલ અનેનેશનલ કોપયુનનટી િોજેસટ માટે દર મનહને એક નદવસ માટે અરેના આપી શકીશું , જે તમામને માટે લાભકારક નીવડશે. આ થથળનો ઉપયોગ કરનારા તમામ લોકોનો અનુભવ સુધારવા માટે અને કોપયુનનટી તથા ચેનરટેબલ િવૃનિઓ માટે અરેનાના ઉપયોગને સમથષન

આપવા આ િનતબદ્ધતા વ્યક્ત કરતા અમે આનંદ સાથેરોમાંચ અનુભવીએ છીએ. લેથટર અરેના નડરેસટર અને રાઈડસષ ચેરમેન કેબિન રૂટિેજેજણાવ્યુંહતુંકેઅરેના અને તેના તમામ પાટડનસષ લેથટરશાયરની મોટી અને ગ્લોબલ કંપનીઓ પૈકીની એક મોનનિંગસાઈડ ફામાષથયુનટકલ્સ સાથે થયેલી નેમીંગ રાઈટ્સ થપોસસરશીપથી ખૂબ હષષની લાગણી અનુભવેછે. તેમણે ઉમેયુિંહતું , ‘અમે લેથટર અરેનાને રમતગમત અનેમનોરંજનની િવૃનિઓના નસશામાંઉચ્ચ વગષના અરેનામાં મૂકવા ભારેજહેમત ઉઠાવી રહ્યા છીએ. તેની સાથે જ અમે કોપયુનનટી િત્યેનુંઅમારુંધ્યાન યથાવત જાળવી રાખવા માગીએ છીએ. મોનનિંગસાઈડ ફામાષથયુનટકલ્સ સાથે કામ કરવાનુંઅમારી વ્યૂહનીનત માટે ખૂબ લાભદાયક રહેશ.ે’ આ અરેનાનું નનમાષણ લેથટર રાઈડસષ, લેથટર નસટી કાઉક્સસલ અનેલેથટર કોલેજની ભાગીદારીથી થયુંહતું . અરેના માટે આ પાટડનરો અને થપોટડ ઈંગ્લેસડ અને લેથટર એસડ લેથટરશાયર એસટરિાઈઝ પાટડનરશીપ અને કોમનશષયલ પાટડનરોએ ફંડ આપ્યુંહતું .

િગ્નમાંબેપૂિવિેબમકાને બિન્સ હેરીનુંઆમંત્રણ

િંડનઃ બિન્સ હેરીએ આગામી પછી પણ બસનેસાથેતેમનેસારા ૧૯ મેના રોજ યોજાનારા પોતાના નમિતાપૂણષ સંબંધો રહ્યા હતા. લગ્ન માટેબેપૂવષગલષફ્રસે ડનેપણ તેથી બંને પૂવષ િેનમકાઓને આમંિણ આપ્યું હતું. હેરીના બોલાવવાનો નનણષય કયોષછે. લગ્ન મેગન મકકેિ સાથેથવાના જોકે, આમંનિતોની યાદીમાં છે. તેમાટેઆમંનિત મહેમાનોની મેગનના પૂવષ પનત ટ્રેિર યાદીમાં પૂવષ ગલષફ્રેસડ ક્રેબસડા એન્જલ્સનનું નામ નથી. બોનસ અનેચેલ્સી ડેિીનુંનામ એકતરફ ચેલ્સી અને ક્રેનસડા પણ સામેલ છે. પોતાના જૂના સંબંધો સામાસય રીતેતો આવુંથાય વાગોળવાની કોનશશ કરતી તો નવવધૂ નારાજ થઈ જાય. નથી ત્યારે એસજલ્સન ટીવી પરંત,ુ મેગન મકકેલનેનિસસ હેરી શોમાં પોતાના છૂટાછેડા અંગે પર સંપૂણષ નવશ્વાસ છે. હેરીના મુક્ત મને વાતો કરતા જોવા એક પનરનચતેકહ્યુંહતુંકેનિસસ મળ્યા હતા. બે વષષના હેરી લાંબા સમય સુધી ચેલ્સી લગ્નર્વન બાદ ૨૦૧૩માં અનેક્રેનસડા સાથે રહ્યા હતા. તે મેગનના છૂટાછેડા થયા હતા. • એનર્વ કંપનીઓ માટે ‘બેક બબબિંગ’ પર એડવાઈસના જણાવ્યા મુજબ કેટલાંક ગ્રાહકોને િબિબંધઃ નવા ઓફ્જેમ નનયમો હેઠળ અચોક્કસ અગાઉ ૧૦,૦૦૦ પાઉસડથી વધુરકમના ‘બેક બીલ્સ’ મીટર નરડીંગ માટેએક વષષથી ઉપરનો સમય વીતી મળ્યા હતા. ગયો તો તેના ‘બેક બીલીંગ’ માટેએનર્ષકંપનીઓ • એપથી બાળકો પર ધ્યાન રાખી શકાશેઃ પેરસટ્સ પર િનતબંધ મૂકવામાંઆવશે. આગામી મેમનહનામાં હવેબાળકો તેમના મોબાઈલમાંશુંજુએ છેતેના પર અમલી બનનારા આ ફેરફાર હેઠળ પાછલી અસરના ધ્યાન રાખી શકશે. નવા ગૂગલ મોનનટરીંગ ગેસ અને ઈલેક્સિનસટી ગ્રાહકોના બીલની સમય એપ્લીકેશન દ્વારા પેરસટ્સ દૂર રહીને પણ તેમના મયાષદા છેલ્લા ૧૨ મનહનાની રહેશ.ે નસટીઝન બાળકોના ફોન લોક કરી શકશે.


10th March 2018 Gujarat Samachar

www.gujarat-samachar.com

ઓથોયપેખડક સજયનની જુખનયર ડોક્ટર સાથેજાતીય ગેરવતયણુક

લંડનઃ પકોટલેટડના એસ્જજન ખાતેની ડો. ાે હોસ્પપટલમાં ફરજ બજાવતા ૪૮ વષષીય ઓથોષપેવડક સજષન ડો. ખમખલટદ મહેતાએ જુવનયર મવહલા ડોટટર સાથે જાતીય ગેરવતષણુક આચરી હતી. જોકે તે અટય ડોટટરોને સાથી કમષચારaીઓને હેરાન કરતા અટકાવતા હોવાનું પાવરપોઈટટ િેકટટેશન કરીને સજા ટાળી શટયા હતા. ડો. મહેતાએ મવહલા જુવનયર ડોટટરને છાતી સરસી ચાંપી ગળું તથા ખભા પર ચુંબન કરવા તેની મેવડકલ પલાઈડ્સ જોવાના બહાને બોલાવી હતી. જુવનયર મવહલા ડોટટરની ડોટટર ડી તરીકે ઓળખ અપાઈ હતી. આ ઘટનાથી ક્ષોભ પામેલી ડો. ડીએ વસવનયર સાથી કમષચારીઓને ફવરયાદ કરી હતી. આ ઘટના ૨૬ ફેિુઆરી ૨૦૧૫ના રોજ બની હતી. તપાસ દરવમયાન એક દદષીની માતા અને NHSની મવહલા મેનેજરે ડો. મહેતાએ અયોગ્ય વતષન કયુું હોવાનો દાવો કયોષ હતો.

માટચેપટર ખાતે મેવડકલ િેસ્ટટશનસષ વિબ્યુનલ સવવષસની સુનાવણી થઈ હતી. તેમાં ડો. ડીની જાતીય સતામણી કરવા બદલ ડો. મહેતા દોષી જણાયા હતા. જોકે ડો. મહેતાએ રજૂ કરેલા એક પાવર પોઈટટ િેકટટેશનમાં તેમણે સાથી કમષચારીઓને પરેશાન ન કરવા ૭૫ ડોટટરોને સમજાવ્યા હોવાનું જાણ્યા પછી વિબ્યુનલે તેમના પર કોઈ િવતબંધ મૂટયો ન હતો. િેકટટેશનમાં તેમણે પોતાનો ફકપસો કેસ પટડી તરીકે રજૂ કયોષ હતો અને પોતાની ભૂલોમાંથી બોધપાઠ લેવા સાથી ડોટટરોને અનુરોધ કયોષ હતો.

@GSamacharUK

GujaratSamacharNewsweekly

ઈમામના આક્ષેપ બાદ જેલના પાદરીની હકાલપટ્ટી

લંડનઃ સાઉથ લંડનની વિટસટન જેલમાં ૧૯ વષષ સુધી કેદીઓને મદદરૂપ થયેલા ૪૮ વષષીય પાદરી પોલ સોંગ પર તેઓ વધુ િમાણમાં વિપતી માટયતાઓનો ઉપદેશ આપતા હોવાના આક્ષેપ સાથે પાદરીના પદેથી દૂર કરાયા હતા. ગયા વષષે ઈમામ મોહમ્મદ યુસુફ એહમદ સાથે વવવાદ બાદ એહમદને મેનેવજંગ ચેપ્લીન બનાવાયા હતા. એહમદે દાવો કયોષ હતો કે સોંગ જે આજફા કોસષ શીખવતા હતા તે વધુ પડતો ઉદ્દામવાદી હતો. સાઉથ કોવરયામાં પોલીસ ઓફફસર તરીકે રહી ચૂકેલા સોંગે જણાવ્યું હતું કે ઓગપટ ૨૦૧૭માં તેમને બળજબરીપૂવષક તેમના હોદ્દેથી દૂર કરાયા હતા. એક કેદીએ તેમની પર આક્ષેપ કયોષ હતો કે સોંગે તેને ‘આતંકવાદી’ કહ્યો હતો. સોંગ કેદી સાથે ગેરવતષણુંકના આક્ષેપોનો પણ સામનો કરી રહ્યા છે.

મેલડીમા સેવા પરિવાિ- ઇન્ટિનેશનલના ઉપક્રમેભવ્ય રિરિવસીય પાટોત્સવ

લંડનઃ ખેડાસ્થથત ભગવતી શ્રી મેલડીમા સેવા િરરવાર – ઇનટરનેશનલ દ્વારા દર વષયની જેમ આ વષષે તા. ૧૩, ૧૪ અને ૧૫ ફેબ્રઆ ુ રી દરરમયાન ભવ્ય ભગવતીશ્રી મેલડીમાના ઉપાસક પૂ. માડી લેખખત શ્રી ભગવતી ગુણગાથાનુંપૂજન કરતા કોકકલા િાટોત્સવનું ખેડા પટેલ, પૂ. માડી તથા કાશી પંખડત.નવચંડીમાંપૂ.માડીનુંશાલથી અખભવાદન કરતા પંખડત. ખાતે આયોજન બહેનો દીિ પ્રગટાવેલા કોતરેલા િરરવારના ભક્તો ખાસ િધાયાય કરવામાં આવ્યું હતું જેમાં િાંચ માટીના ગરબા માથે લઇ ગરબે હતા. અત્રે નોંધનીય છે કે િૂજ્ય લાખથી વધુ શ્રધ્ધાળુઓએ ઘૂમી હતી જેનું દ્રશ્ય અલૌકકક માડી ત્રણેક વષય અગાઉ યુ.કે. શ્રધ્ધાભેર ભાગ લીધો હતો. આવ્યા ત્યારે જમયનીમાં લાગતું હતુ.ં ભગવતીશ્રી મેલડીમાના આ પ્રસંગે િૂ. માડી લેરખત સચવાયેલા આિણા વેદિરમ ઉિાસક પૂ.માડી ( શ્રી વીર રવક્રમારદત્ય અને શ્રી ઉિરનષદ ગ્રંથો રવષે જાણકારી ભોગીલાલ પંચાલ)ના ભગવતી ગુણગાથાના દળદાર મેળવવા ગયા હતા ત્યાં વીર સાસ્નનધ્યમાં માતાજીની ગ્રંથોનું લોકાિયણ બનારસ રહનદુ રવક્રમારદત્ય રવષયક હથતપ્રતનગરયાત્રા, સાંથકૃરતક કાયયક્રમો, રવશ્વરવદ્યાલયના રવદ્વાન સારહત્ય ઉિબ્ધ થતાં તેઓશ્રી નવચંડી હવન તેમજ ૧૫મી િંરડતોના વરદ હથતે થયું હતુ.ં આ મહાગ્રંથ લખવા પ્રેરાયા ફેબ્રઆ ુ રીની રાત્રે વહેલી િરોઢ આ િાટોત્સવમાં અમેરરકા, યુ.કે., હતા. બનારસ (કાશી) સુધી ભવ્ય ગરબાનું આયોજન આરિકા, ઓથટ્રેરલયા, નયુિીલેનડ રવદ્યાિીઠના રવદ્વાનો આ ગ્રંથ કરાયું હતું જેમાં એક લાખથી વધુ તથા કેનડે ાથી શ્રી મેલડીમા સેવા જોઇ પ્રભારવત થયા હતા.

યુ.કે.માંપ્રથમવાર હર હર મહાદેવ તેમજ કૃષ્ણલીલા અનેશ્રીનાથજીની ઝાંખી નાગરેચા ચેખરટેબલ ટ્રસ્ટ દ્વારા બોખલવુડ એકો કાયયક્રમ

ભારત તેમજ વિદેશમાં ખૂબજ જાણીતા વનવધ ધોળફકયા પોટાના ખ્વાહીશ એટટરટેઇનમેટટ ગ્રુપ દ્વારા વતયયા થયેલ ાાટ યયુવકક શ ડાટ ાામ ‘હ હ મહાદે શી આરાધના’ ‘કૃણ લીલા અન 'ીીનાથનન કાંખી'ન કાષયમમોનુ શાનદા આયોજ આગામ મ અન જૂ મહના દરવમયાન લેપટરની ચેવરટી સંપથા ‘શાંવતધામ’ દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે. યુ.કે.ની ધર્મવિય જનતાએ ખૂબ જ ભક્તિભાવપૂષવક માણેલ અને વખાણવે ભગવા ીીકૃણણન નવ ઉપરન યુનક ડાટસ ાામા ‘કૃણણ લીલા’ 'ીીનાથનની કાંખી તેમજ 'હર હર મહાદેવ' સવહત ત્રણેય યયુવકકલ ડાટસ ાામામાં વનધિ ધોળફકયા અને ભારતથી તેમની સાથે આવનાર યયુવકશયન પોતાની કલાને રજૂ કરશે. સૌ િથમ વખત યુ.કે.ની ટુર ઉપર આવનાર આ કલાકારોના ત્રણેય કાષયમમોના શોનું લંડન લેપટર અને અન્ય શહેરોમાં આયોજન કરવા માટે સંપષક કરો. જુઓ જાહેરાત પાન ૯.

રિટન 7

નાગરેચા ચેરરટેબલ ટ્રથટ દ્વારા બોરલવુડ એકો લાઇવ મ્યુરિક કાયયક્રમનું શાનદાર આયોજન રરવવાર તા. ૧૦મી માચય ૨૦૧૮ના રોજ સાંજે ૬૩૦થી મોડે સુધી હરીબેન બચુભાઇ નાગરેચા હોલ, ૧૯૮-૨૦૨ લેયટન રોડ, લંડન E15 1DT ખાતે ડીનર સાથે કરવામાં આવ્યું છે. આ કાયયક્રમમાં સહજાદ, સંધ્યા અને રાજા ગીત સંગીત રજૂ કરશે તેમજ સુરનલ, કુમાર, સાગર અને રમેશ સંગીત રિરસશે. વધુ મારહતી અને રટકીટ માટે સંિકક: 0208 555 0318 અને ઉમીબેન 07760 388 911.

• NHS તરફથી GP ને કેશ ઈટસેન્ટટવઃ NHS અને GP વચ્ચે થયેલા કરાર મુજબ દદષીને હોસ્પપટલમાં સારવાર મેળવવા એડમીટ થતો અટકાવવા માટે ડોટટરોને રોકડ ઈટસેસ્ટટવ અપાતું હોવાનું તપાસમાં બહાર આવ્યું હતુ.ં હોસ્પપટલને રેફર કરવામાં આવતા દદષીઓની સંખ્યા ઘટાડવા માટેની આ યોજનાને પેશટટ્સ ાૂપ્સે વખોડી નાખી હતી.


8

અતીતથી આજ

ડો. હશર દેસાઈ

@GSamacharUK

10th March 2018 Gujarat Samachar

GujaratSamacharNewsweekly

www.gujarat-samachar.com

કચ્છથી પંજાબ લગી ઊંટણીના દૂધના ઔષધ ભણી દોટ

પંજાબની વિધાનસભાની ચૂંટણી પૂિવે ‘ઉડતા પંજાબ’ની બોલબાલા હતી. ‘ઉડતા પંજાબ’ ફિલ્મમાં પંજાબી યુિકોમાં નશાખોરીનું પ્રમાણ િધ્યાની િાત પર ભાર મૂકાયો હતો. હિે પંજાબનાં બાળકોમાં વિવિધ કારણોસર ‘ઓવટઝમ’ની બીમારી વચંતાજનક સ્થિવતએ પહોંચ્યાની ચચાા મીવડયા અને િૈઞ્જાવનકોમાં િઈ રહી છે. પંજાબના માળિા વિથતારમાં રેવડયેશન અને ભારે મેટલની આડઅસર િતાં બાળકોમાં ઓવટઝમનું પ્રમાણ વચંતાજનક રીતે િધી રહ્યાના અહેિાલો મળી રહ્યા છે. બાળકોમાંઆિી અસર િકી એમના માનવસક સંતુલનને બગાડિામાં આિી રહ્યું છે. આિાં બાળકો માટે ઊંટણીનું દૂધ અકસીર ઈલાજ તરીકે કામ કરતું હોિાનું વબકાનેર ખાતેના ઊંટ સંિધાન સંશોધન કેન્દ્રના િૈજ્ઞાવનકો તિા બાબા િરીદ સેન્ટર િોર થપેવશયલ વચલ્ડ્રનના વનષ્ણાતો જણાિેછે. િાત ઊંટણીના દૂધની નીકળે એટલે થિાભાવિક રીતે કચ્છનુંથમરણ િાય. કચ્છમાં હમણાં ઊંટણીના દૂધની માંગ અને એની આિકમાં િધારો જોિા મળતાં સામાન્ય રીતેઊંટની માિજતના ધંધામાં જે પવરિારો છે એમની

જીિનપદ્ધવતમાં પવરિતાન આવ્યાનું કચ્છની બાબતોના વનષ્ણાત કીવતા ખત્રી કહે છે. ફકતતીભાઈએ બે બાબતો ભણી અમારું ધ્યાન ખેંચ્યું. ‘કેટલાક યુિકો અન્યત્ર પટાિાળાની નોકરી કરિા જતાં હતા. હિે તેઓ ઊંટની માિજત કરિા ભણી િળ્યા છે. િળી, ભચાઉમાં ઊંટના માલધારીઓ િકી તાજેતરમાં જ ચેવરયા (મેનગ્રોવ્ઝ) બચાિિા માટે આંદોલન કરિામાંઆવ્યું.’ સાિે જ કચ્છના જાણકાર જયમલવસંહ જાડેજાએ તો નિી િાત પર પ્રકાશ િેંટયોઃ ‘કચ્છના રાજિીઓ ઊંટણીના દૂધનું ઔષધ તરીકેસેિન કરતા રહ્યા હોિાિી તંદુરથત રહ્યા અને દીઘાાયુપણ સાવબત િયા હતા.’ કચ્છના ધોરડોના સિેદ રણના હોડકોમાં ઊંટની બજાર ભરાય છે. કચ્છમાં ઊંટના દૂધમાં ઉત્પાદનોમાં તૈયાર કરી િેચાણમાં મૂકિા ભણી કેટલીક થિયંસેિી સંથિાઓ પણ સવિય બની છે. આિતા વદિસોમાં ઊંટણીના દૂધનાંઉત્પાદનો જેિાં કે આઈથિીમ અને ચોકલેટ ભણી લોકો દોટ મૂકશે. અમૂલના એમડી સોઢી સશિય ઊંટણીના દૂધના િેચાણ

કચ્છના રાજવીઓના દીઘાોયુનુંરહસ્ય કેમલ-શમલ્કનુંસેવન

માટે ગુજરાત સહકારી દૂધ ઉત્પાદક સંઘોના મહાસંઘ (િેડરેશન – અમૂલ) િકી

અત્યારે ઊંટણીનું જેટલું દૂધ ઉપલબ્ધ િાય છે એનો પાઉડર બનાિીને તેની ચોકલેટ તો

સવિશેષ સવિયતા દાખિિામાં આિી છે. િેડરેશનના મેનેવજંગ વડરેકટર આર. એસ. સોઢી અમૂલ દૂધની આઉટલેટ્સમાંજ ઊંટણીનું દૂધ ઉપલબ્ધ કરાિિાના પક્ષધર છે. અત્યારે ૩૦,૦૦૦ કરોડ રૂવપયાનો સેલ્સ ટનાઓિર ધરાિતા વમલ્ક માકકેવટંગ િેડરેશન સાિેરાજ્યની ૧૮ વજલ્લાના દૂધ સહકારી સંઘ જોડાયેલા છે. તેના ઉત્પાદનો ‘અમૂલ’ કે ‘સાગર’ના બ્રાન્ડ નેઈમિી િેચાય છે. કચ્છમાં ઊંટણીના દૂધ માટે પ્લાન્ટ નાંખિામાં િોડોક વિલંબ િઈ રહ્યાનું કહેતા સોઢી ઉમેરે છે કે

બનાિાય છે. જોકેસોઢી થિીકારે છેકેઊંટણીનુંદૂધ ઔષવધિધાક હોિાિી એ વદશામાં િેડરેશન િધુ ધ્યાન આપિા માંગે છે. અમૂલના કચ્છ પ્લાન્ટ િકી ૫૦૦ વમ.લી.ની બોટલમાં ઊંટણીનું દૂધ િેચાણ માટે મૂકિામાંઆિશે. શબકાનેરના ઊંટ સંિોધન કેન્દ્રનુંયોગદાન વબકાનેરમાં ભારત સરકારના ઊંટ સંશોધન કેન્દ્રના વનયાક ડો. એન. િી. પાટીલ તો ઊંટણીના દૂધની ઈલાજમાં અસરકારકતા સાવબત િતાં શહેરોમાં એની ઉપલબ્ધતા રહે

એ માટેપ્રયત્નશીલ છે. સાિેજ ઊંટ રાખનાર પશુપાલકોમાંપણ જાગૃવતના કાયાિમો યોજતા રહે છે. ઊંટણીનુંદૂધ માત્ર બાળકોમાં જોિા મળતા ઓવટઝ્મમાં જ નહીં, મધુમેહ (ડાયાવબટીસ) જેિા રોગોના દદતીઓ માટેપણ અકસીર સાવબત િઈ રહ્યું છે. પંજાબમાંિરીદકોટ, ભવટંડા અને અંબાલામાંવબકાનેરિી ઊંટણીનું દૂધ મંગાિીને ઓવટસ્થટક બાળકો પર વનષ્ણાતોના માગાદશાનમાંપરીક્ષણો િઈ રહ્યા છે. આિાં પરીક્ષણોને સકારાત્મક પ્રવતસાદ મળ્યો છે. િળી સાઉદી અરેવબયામાં ઊંટણીના દૂધ પર િયેલા અભ્યાસો અન્ય દેશોમાં ઓવટઝમની અસર હેઠળનાં બાળકો માટે આશીિાાદરૂપ સાવબત િઈ રહ્યા છે. શવશવધ દેિોમાંથી બાળકોની શિકકત્સા બાળકોમાં ઓવટઝમના લક્ષણો વિશેવનષ્ણાત તબીબ ડો. હષાદભાઈ િૈદ્ય જણાિે છે કે આિાંબાળકોનેઅવભવ્યવિમાં શબ્દો ખોિાઈ જતા હોય એિું અનુભિાય અને એમનાં િતાન પર એની અસર િાય છે. િડોદરાના ડો. હીના ગાલા ઓવટઝમ વિશે િધુ વિગત આપતાંકહેછેકેસામાન્ય રીતે

બાળક બેિષાનુંિાય ત્યારેએની અસર જોિા મળે છે. એ કોઈ સાિે હળેમળે નહીં પોતાના આગિા વિશ્વમાં રાચે, કોઈની સાિે આંખ વમલાિે નહીં, બીજાઓનો થપશાએનેપસંદ ના પડે, કોઈ બોલાિે તો પ્રવતભાિ આપે નહીં, બોલિાનું મોડેિી શીખે, બીજા બોલે એનું અનુસરણ કરિાની કોવશશ કરે, ટયારેક હાઇપર એસ્ટટિ હોય, શીખિા બાબત એ મુશ્કેલી અનુભિે. આિાં કેટલાંક બાળકોનાં મા-બાપ વબકાનેરના ઊંટ સંશોધન કેન્દ્રના કાયાિમોમાં ઓવટઝમના ઉપચાર માટે આિેલાં નોંધાય છે. વિદેશિી પણ આિાંબાળકોનેતેમનાંમાબાપ લઈ આિેછે. એમના પર અગાઉ ઉપચાર િયા હોિા છતાં એ સિળ રહ્યા નહીં હોિાિી ઊંટણીના દૂધના ઉપચાર પર રાખિામાં આિતાં એની સકારાત્મક અસરો જોિા મળતી હોિાનો દાિો ભારત સરકારના વબકાનેર કેન્દ્રના વનષ્ણાત િૈજ્ઞાવનકો કરે છે. જોકે હજુ માંગના પ્રમાણમાં દૂધની ઉપલબ્ધતા નહીં હોિાિી જનજાગૃવતના પ્રયોગો હાિ ધરાઈ રહ્યા છે. લોકો ઊંટ પાળિા ભણી િળી રહ્યાંછે.

બારડોલીઃ સુરત દજલ્લાના બારડોલીની પાદલકામાં તાજેતરમાં કારોબારી સદમદતની બેઠક ચેરમેન ઉિેદસંગ સેંગરના

૨૦૧૮-૧૯ના અંિાજપિના સૌથી મહત્ત્વના એજન્ડા પણ દવરોધ વગર પસાર થયા હતા. આ અંિાજપિમાં ગયા વષશના અધૂરા

મેિાનને અંિાદજત રૂ. ૧૦ કરોડના ખચગે અત્યાધુદનક પેવદે લયન બનાવવાની યોજના બજેટમાં આવરી લેવાઈ હતી. પેવદે લયનની

બારડોલી પાશલકાની બેઠકમાંશવશવધ શવકાસકાયોોનેસવાોનુમતેસંમશત અન્ય શવકાસકાયોો

• મીંઢોળા નિીના કકનારે અંિાજે રૂ. ૭૬.૧૯ લાખના ખચગે દરવર ફ્રન્ટની યોજના • દરવરફ્રન્ટમાં માટી પુરાણ માટે રૂ. ૨૦ લાખની જોગવાઈ • મીંઢોળા નિી પર લો – લેવલ સબમદસશબલ દિજ માટે રૂ. ૩.૨૯ કરોડ ફાળવણી • નગરના જુિા જુિા દવસ્તારોમાં બગીચાના દવકાસનું બજેટ રૂ. ૧.૧૪ કરોડ • અલંકાર દસનેમાથી સુરત રોડને જોડતા નહેર રોડને આર.સી.સી. રોડ બનાવવા રૂ. ૮ કરોડની જોગવાઈ • નાંિીડા દડસ્પોઝલ પ્લાન્ટની ફરતે કમ્પાઉન્ડ વોલ માટે રૂ. ૩.૪૨ કરોડ ફાળવાયા • રૂ. ૫.૧૦ કરોડના ખચગે નગરના જુિા જુિા દવસ્તારોમાં બોક્સ ડ્રેનેજ માટે • સીસીટીવી કેમેરા માટે રૂ. ૬૮.૫૦ લાખ ખચાશશે • નગરના જુિા જુિા દવસ્તારોમાં રોડ દડવાઇડર માટે રૂ. ૮૦.૧૫ લાખની ફાળવણી • પાદલકાના અદ્યતન મકાનમાં ફદનશચર માટે રૂ. ૧.૩૧ કરોડ ખચાશશે • નગરની ખાડીમાં મોટા પાઇપો નાંખવા રૂ. ૯૨ લાખનું બજેટ • આશાપુરા મંદિર પાસે બોક્સ કલવટટ બનાવવા રૂ. ૨૯ લાખ • સ્મશાનભૂદમની પાછળ નિી પર કોઝવે બનાવવા રૂ. ૩.૫૦ કરોડ • નગરના અંડરગ્રાઉંડ કેબલ વાયર તથા ગેલવેનાઈઝ પોલ માટે રૂ. ૯૦ લાખની જોગવાઈ • આ ઉપરાંત અન્ય રોડ, ગટર, પાણી અને આંગણવાડીની કામગીરી માટે બજેટમાં દવશેષ જોગવાઈ • પાદલકાના કાયોશ માટે નવી અદટટગા કાર ખરીિાશે • ઓમનગરથી ખોદડયાર નગરમાં થઈ ગાંધીરોડ સુધી રસ્તાના સમારકામને મંજૂરી

અધ્યક્ષસ્થાને મળી હતી. તેમાં એજન્ડાના દવદવધ કામોને સવાશનમુ તે મંજરૂ કરાયા હતા. વષશ

6786

કામોનો પણ સમાવેશ કરાયો હતો. વષોશથી માટી અને કચરાના ઢગલા સમાન બનેલા તલાવડી

• સુરતનો શિશિત પશરવાર સંયમ માગગેઃ નાનપુરા અઠવાગેટમાં શ્રી દિવાળીબાગ જૈન સંઘમાં પૂ. પંન્યાસિવર શ્રી પદ્મિશશનદવજયજી મ.ની દનશ્રામાં મહાવીર એપાટટમન્ે ટમાં રહેતા એક જ પદરવારના સંજયભાઇ, નીતાબેન (પત્ની), િદશશલ (પુિ) અને પૂજા (પુિી)ની િીક્ષા પૂ.આ. શ્રી મુદિવલ્લભસૂદરજી મ. પાસે અમિાવાિ સાબરમતી વૈશાખ સુિ-૧૦, ૨૫ એદિલના યોજાશે. આ ચારેય મુમક્ષ ુ ઓ ુ ની પદિકાલેખનનો કાયશક્રમ સંગીતકાર સમકકત ચાહવાળાના સંગીતના સથવારે યોજાયો હતો. જેમાં મોટી સંખ્યામાં શ્રાવક- શ્રાદવકાઓ

ચોતરફ દરંગ રોડ બનાવી પાકકિંગ સાથેની સુદવધા ઊભી કરવાનો દનણશય લેવાયો હતો.

હાજર રહ્યાં હતાં. પૂ.પં. શ્રી પદ્મિશશનજીએ જણાવ્યું કે, સંજયભાઇ ડાયમંડનો વેપાર કરતા હતા. હવે દજનશાસનના વેપારી બનીને િભુ મહાવીરનું નામ રોશન કરશે. િદશશલ બી.કોમ. કરીને સી.એ. ફાઇનલની પરીક્ષા નહીં આપીને શાંદતમાગગે ચાલશે. પૂજાબેન બી.કોમ., એમ.કોમ., અને સી.એસ. જેવી દડગ્રીઓનો ત્યાગ કરી દજનશાસનની શ્રેષ્ઠ શ્રમણીની દડગ્રી ધારણ કરશે. પૂજાને ૨૦૧૨ની સાલમાં બી.કોમ.માં સમગ્ર સુરતમાં િથમ આવવા બિલ નરેન્દ્ર મોિી દ્વારા સાઉથ ગુજરાત યુદનવદસશટીમાં ગોલ્ડ મેડલ એનાયત કરાયો હતો.


10th March 2018 Gujarat Samachar

@GSamacharUK

www.gujarat-samachar.com

GujaratSamacharNewsweekly

ગુજરાત

9

ગીર પંથકમાંદર ચાર દદવસેએક દસંહનુંમોત અમિાવાિ એર પોટટપર અફરા તફરીથી મુસાફરો પરેશાન

ગાંધીનગરઃ સૌરાષ્ટ્રમાં આવેલું ગીર અભયારણ્ય એશિયાશિક લાયનનું શનવાસસ્થાન છે. અહીં ૬૫૦ જેિલા શસંહો વસવાિ કરી રહ્યા હોવાનું વષષ ૨૦૧૭માં થયેલી છેલ્લી ગણતરીમાં નોંધાયું હતું. પરંતુ તાજેતરમાં શવધાનસભામાં વનપ્રધાન ગણપત વસાવાએ આપેલા જવાબથી ગુજરાતના ગૌરવ સમાન સાવજની ગશરમાને ઠેસ પહોંચી િકે છે. વસાવાએ કહ્યું કે, છેલ્લા બે વષષમાં ૧૮૪ શસંહનાં મોત થયાં છે. વસાવાના શનવેદનથી એ સ્પષ્ટ છે કે, ગુજરાતમાં દર ચાર

શદવસે એક શસંહ મોતને ભેિે છે. હવે જોવું એ રહે કે સરકાર શસંહોની કાળજી માિે િું પ્રયાસ કરતી હિે!? શસંહોનાં મૃત્યુઆંકથી એ દીવા જેવું સાફ છે કે સરકારની શસંહોના સંવધષનની યોજનામાં છીંડા છે. જો સરકાર શસંહ સંવધષન માિે યોગ્ય પગલાં લેતી હોત તો શસંહોનો મૃત્યુઆંક આંગણીના વેઢે ગણાય એિલો હોત. યથા રાજા તથા પ્રજા શસંહના મૃત્યુના આંકથી ચોંકવા સાથે નરી હકીકત એ પણ છે કે શસંહોનાં મૃત્યુ માિે માત્ર સરકાર જવાબદાર નથી,

૯૬ વષવના કસ્તુરબેનનેઝડપી ચાલમાંગોલ્ડ મેડલ મળ્યો

જૂનાગઢ: જૂનાગઢ દસદનયર દસટીઝન્સ મંડળ દ્વારા ચોથી માવચે સવારે ભવનાથ રોડ પર

વડીલો માટે એક કક.મી. ૭૦થી ૮૦ વષવની વય માટે બે કક.મી. તથા ૬૦થી૭૦ વવષની વયના વડીલો માટે ત્રણ કક.મી.ની ઝડપી ચાલ સ્પર્ધા યોજાઇ હતી. આ સ્પર્ધામાં ૬૪ ભાઇઓ તેમજ ૪૫ બહેનો મળીને કુલ ૧૦૯ થપધવકોએ ભાગ લીધો હતો. જેમાં ૯૦થી વધુ વયમાં ૯૬ વષવના કસ્તુરબેન કાથરોટીયા એ ગોલ્ડ મેડલ િાપ્ત કયોવ હતો. જયારે અન્ય કેટેગરીમાં િથમ ત્રણ ક્રમે આવનાર ભાઇ આવેલા પંદડત િિનિયાળ બહેનોને ગોલ્ડ, દસલ્વર તેમજ ઉપાધ્યાય પવવતારોહદ કેન્િ્રમાં બ્રોન્ઝ મેડલ તથા િમાણપત્ર દસદનયર દસટીઝન્સ માટેઝડપી અપાયા હતા. આ સમયે ચાલ થપર્ધાનુંઆયોજન કરાયું મંડળના િમુખ જે. બી. માંકડ હતું. જેમાં ૯૦થી વધુ વયના સદહતના હોદ્દેિારો ઉપગ્થથત

સંદિપ્ત સમાચાર હોળીની જ્વાળા પૂવવદિશામાંઃ અદતવૃદિ-િુષ્કાળની સંભાવના

પરંતુ પ્રજા પણ જવાબદાર છે. આપણા માિે ગવષ સમાન આ સાવજો ગીર અભ્યારણ્યમાં રહે છે. સાસણ અને ગીરની આસપાસના શવસ્તારમાં મોિેભાગે સરકારી કે ખાનગી વાહનોની હડફેિે આવી જવાથી શસંહનાં મોત થાય છે અથવા તો ખેતી બચાવવા માિે ખેડૂતોએ કરેલી વાડમાં ફસાઈ જવાથી શસંહનાં મોત થાય છે. તેથી અભયારણ્ય શવસ્તારમાં પ્રજાએ પણ શસંહને બચાવવા માિે જવાબદાર બનવું જોઈએ એ એક તારણ પણ નીકળે છે.

રાજ્યના નવદનયુક્ત ડીજીપીઃ દશવાનંિ ઝા

અમિાવાિ: ગુજરાત રાજ્યના ઇન્ચાજવડીજીપી િમોિકુમાર વય મયાવિાના કારણે ૨૮

ફેબ્રુઆરીએ દનવૃત્ત થતાંરાજ્ય સરકારેદશવાનંિ ઝાની ડીજીપી તરીકે દનમણૂક થઈ છે. દશવાનંિ ઝા ૧૯૮૩ની બેચના આઇપીએસ અદધકારી છે અન તેઓ ગુજરાત આઇબીના વડા તરીકે કાયવભાર સંભાળતા હતા. પહેલીએ દશવાનંિ ઝાએ ગુજરાત રાજ્યના ૩૭મા ડીજીપી તરીકેકાયવભાર સંભાળ્યો હતો.

ગુજરાતમાં બરાબર બે સપ્તાહ અગાઉ શરૂ કરાયેલી ઇન્ટ્રા થટેટ એર સદવવસનું ભાદવ અંધકારમય થવા લાનયું છે. વડા િધાન નરેન્દ્ર મોિી દ્વારા ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું હતું તે અમિાવાિ-િીવની તેમજ અમિાવાિ-જામનગરની ફ્લાઇટ ‘ટેદિકલ’ ખામીને કારણે અદનગ્ચચત સમય માટે બંધ કરાઇ છે. હાલ માત્ર અમિાવાિમુન્દ્રા વચ્ચેજ આ એર સદવવસ જારી છે.

તાલાળા પંથકમાં૨.૨ના ભૂકંપના આંચકાથી લોકોમાંભય

તાલાળા ગીર: તાલાળા પંથકમાંપહેલી માચવેસવારે ૨.૨નો ભૂકંપનો આંચકો આવ્યો હતો. ગાંધીનગરમાં આવેલા દસથમોલોજી સેન્ટરના જણાવ્યા મુજબ આ આંચકો તાલાળા પંથકમાં ૮૨૪ કલાકેનોંધાયો હતો. તેની તીવ્રતા ૨.૨ નોંધાઈ હોળીના પવવે ધજા ફરકાવીને તેના પવનની હતી. આ આંચકાનુંએપી સેન્ટર તાલાળા ગીરથી દિશા જોવાનો અને હોળીની જ્વાળા જોવાનો ૬ કક.મી. િૂર સાઉથ-વેથટમાં નોંધાયું હતું. આ દરવાજ પરાપૂવવથી ચાલતો આવ્યો છે. તેના પરથી આંચકો જમીનમાં માત્ર ૧૩ કક.મી. ઊંડાઈથી જ્યોદતષીઓ આગામી ચોમાસાની ઋતુનો વરતાવો ઊિભવ્યો હતો. થોડા દિવસની શાંદત બાિ ફરીથી એટલે કે ભદવષ્યવાણી કરતા હોય છે. આ વખતે ભૂકંપના આંચકા આવવાનો િારંભ થતાં લોકોમાં હોળી પરથી અનુમાન કરતા જ્યોદતષાચાયોવએ ભય ફેલાયો છે. િદિણ દિશામાંથી ઉિભવેલાં જણાવ્યું છે કે, હોળીની જ્વાળા પૂવવ તરફની આંચકાને કારણે નવી ફોલ્ટલાઈટ શરૂ થયાની હોવાથી ટયાંક અદતવૃદિ અને ટયાંક ઓછો પણ ચચાવજાગી છે. વરસાિ થવાની સંભાવના છે. તેના માટે ભડલી વાંસિા રેંજમાંવનદવભાગની વાટય ‘વાયુજો પુરવનો વાય, કોરો નેકોઇ ભીંજો થાય’ લખાયેલું છે. આ સાથે આગામી સમયમાં લાપરવાહીથી ડુંગર સળગતો રહ્યાો અસહ્ય ગરમી અને દશયાળામાં પુષ્કળ ઠંડી પડી વાંસિાઃ વાંસિા પગ્ચચમ રેંજના વાઘાબારી ગામના શકેછે. જ્વાળા વાયવ્ય દિશા તરફ જતી હોવાથી મોટાફદળયા ડુંગર ઉપર કમ્પાઉન્ડ નંબર ૪૨૯માં આંધી-તોફાનના સંયોગ છે. હોળીનો પવન વાયવ્ય ચોથી માચવેસવારેઆઠ વાનયાથી આગ લાગી હતી તથા અગ્નન દિશા તરફ જવાથી પાણીની અછતનો અને આ આગ જોતજોતામાં િસરવા લાગતાં સંકેત પણ મળી રહ્યો છે. ગ્રામજનોએ પગ્ચચમ રેંજ વનદવભાગનેજાણ કરવા બે કલાક સુધી એક પણ વનકમમી િેખાયા અમિાવાિ-િીવની ‘ઉડાન’ની છતાં નહીં. જોતજોતામાં સમગ્ર ડુંગરમાં આગ ફેલાતી ગઇ હતી. બે કલાક બાિ હરકતમાં આવેલા પાંખ કપાઈ ગઈ! અમિાવાિઃ કેન્દ્ર સરકારની મહત્ત્વકાંિી યોજના વનદવભાગની ધીમી કાયવવાહીને લઇ આગ સાંજ ‘ઉડે િેશ કા આમ નાગદરક’ (ઉડાન) હેઠળ સુધીમાંકાબૂમાંઆવી હતી.

અમિાવાિ: હાલમાં અમિાવાિના એર પોટટના રન-વેનું સમારકામ ચાલી રહ્યું છે માટે સવારે ૧૦થી સાંજે ૭ સુધી એર પોટટ પર ફ્લાઇટનું આવાગમન બંધ છે. જેનેલઇનેસાંજેસાત વાનયેથી વધુફ્લાઇટસ લેન્ડ થાય છે. હવેઆ એર ટ્રાકફક અનેવધારાના મુસાફરો માટેકોઇ જ વ્યવથથા ન કરાઇ હોવાથી મુસાફરોનેહાલાકી વેઠવી પડી રહી છે. જોકેઆ હાલાકી આગામી ૧૫મી એદિલ સુધી યથાવત રહેતેમ લાગી રહ્યુંછે. એક તરફ અમિાવાિ એરપોટટથી ઇન્ટરનેશનલ અનેડોમેથટીક કનેગ્ટટદવટી સતત

વધી રહી છે. ત્યારેજ છેલ્લા ઘણા સમયથી ખરાબ રન-વેની ફદરયાિનેલઇનેએર પોટટઓથોદરટીએ રન-વેનુંસમારકામ શરૂ કરાવ્યુંછે. જેિોઢ મદહના સુધી એટલેકે૧૫મી એદિલ સુધી ચાલશે. તેવુંએર પોટટઓથોદરટીએ જણાવ્યુંછે. સમારકામનેલઇનેસવારે૧૦થી સાંજે૭ સુધી રન-વે બંધ રહે છે. આ સમયમાં અમિાવાિ આવતી લગભગ ફલાઈટ્સના દશડ્યુઅલમાં ફેરફાર કરાયા છે અને સાંજે સાત વાનયે રન-વે કાયવરત થતાંઘણી બધી ફ્લાઇટ વારાફરથી લેન્ડ થવાથી િવાસીઓનેમુચકેલી ઊભી થાય છે.


10 તંત્રીલેખ

@GSamacharUK

પૂવવોત્તર રાજ્યવના ચૂંટણી પરરણામવઃ જય, પરાજય અને આત્મમંથનનવ અવસર

ગુજરાત અને હિમાચલ પ્રદેશના ચૂં ટણી પહરણામોના પડઘા િજુ શમ્યા નથી ત્યાં પૂવોોત્તર ભારતના િણ રાજ્યોના ચૂં ટણી પહરણામો દેશવાસીઓ સમિ આવી ગયા છે. દેશના ઇહતિાસમાંકદાચ પિેલી વખત પૂવોોત્તરના ચૂં ટણી પહરણામોની ચચાો રાષ્ટ્રીય તતરે થઇ રિી છે. આ ચૂં ટણીને રાજકીય પંહડતોમાં ચચાોનો હવષય બનાવવાનો જશ ભાજપનેજાય છેએમ કિીએ તો પણ ખોટુંનથી. કેન્દ્રમાંશાસનધૂરા સંભાળતો ભાજપ હિપુરામાં ૨૫ વષોજૂના ડાબેરી કકલ્લાનેધ્વતત કરીનેપિેલી વખત સરકાર રચશે. નાગાલેન્ડમાંભાજપેપ્રાદેહશક પિ સાથે મળીને બહુમતી મેળવી લીધી છે તો મેઘાલયમાંલોકોએ હિશંકુચુકાદો આપ્યો છે. ૬૦ સભ્યોનુંગૃિ ધરાવતા આ રાજ્યમાંકોંગ્રસ ે એકલા િાથે ૨૧ બેઠકો જીતીને સૌથી મોટા પિ તરીકે ઉભયોો છે, પણ ભાજપની ચાણક્ય ચાલે તેના િાથમાંથી સરકાર રચવાની તક છીનવી લીધી છે. આ િણેય રાજ્યોમાંથી હિપુરાના પહરણામોએ રાજકીય પંહડતોનેચોંકાવી દીધા છે. આનુંકારણ એ છેકેગત ચૂં ટણીમાંઆ રાજ્યમાંએક પણ બેઠક નિીં જીતી શકેલો ભાજપ અિીં સાથી પિો સાથે મળીને લગભગ િણ-ચતુથાાંશ બેઠકો જીતવામાં સફળ રહ્યો છે. ઉલ્લેખનીય છે કે ગત ચૂં ટણીમાં ભાજપેહિપુરાની તમામ પ૦ બેઠકો પર પોતાના ઉમેદવારો ઉભા રાખ્યા િતા. અને આ ૫૦માંથી ૪૯ ઉમેદવારનો એવો કારમો પરાજય થયો િતો કે તેમની હડપોઝીટ પણ જપ્ત થઇ િતી. બીજી તરફ, હિપુરામાં અઢી દસકાથી મુખ્ય હવરોધ પિની ભૂહમકા ભજવી રિેલી કોંગ્રસ ે સમ ખાવા પૂરતી એક બેઠક પણ જીતી શકી નથી. પાંચ વષોબાદ યોજાયેલી ચૂં ટણીમાંએવુંતેશું થયુંકે ગત ચૂં ટણીમાં કારમા પરાજનો સામનો કરનાર ભાજપે સૌથી ઇમાનદાર નેતાની છહબ ધરાવતા માહણક સરકારના અઢી દસકા જૂના શાસનનેઉથલાવી નાંખ્યું ? આખરેમાહણક સરકારે એવુંતેશુંખોટુંકામ કરી નાંખ્યુંકેમતદારોએ તેમની સરકારને ઘરભેગી કરી નાખી? હિપુરાના ચૂં ટણી પહરણામો તપષ્ટ કરેછેકેપ્રામાહણક અનેસારી છહબ ધરાવતા નેતૃત્વ થકી જ મતદારોનેઆકષષી શકાતા નથી. લોકોનુંજીવનધોરણ સુધરે, સરળ બનાવેતેવું કામ પણ કરી દેખાડવુંપડે છે. હિપુરામાં ખરાબ માગોો, વધતી બેરોજગારી, કથળેલી તવાતથ્ય સેવા, ગરીબી જેવા કારણોથી લોકો તોબા પોકારી ગયા િતા. અને આમ છતાં શાસકો તેની નીહતરીહત બદલવા તૈયાર નિોતા. પશ્ચચમ બંગાળ બાદ હિપુરામાં પણ મળેલા કારમા પરાજયે ડાબેરી પિોના અશ્તતત્વ સામેજ સવાલ ઉભા કરી દીધો છે તેવાતમાંશંકાનેતથાન નથી. આ ચૂં ટણી પહરણામો માિ ડાબેરી પિો માટેજ નિીં, કોંગ્રસ ે માટેપણ હચંતાજનક છે. ગત લોકસભા ચૂં ટણી બાદ મિારાષ્ટ્ર, િહરયાણા, જમ્મુ-કાચમીર, ઉત્તરાખંડ અને હિમાચલ પ્રદેશની ચૂં ટણીમાં પરાજયનો સામનો કરનારી કોંગ્રસ ે પૂવોોત્તર ભારતમાં પણ ખાસ કંઇ સંતોષજનક દેખાવ કરી શકી નથી. પૂવોોત્તર રાજ્યોના ચૂં ટણી પહરણામો આગામી મહિનાઓમાં કણાોટક હવધાનસભાના ચૂં ટણી જંગનેકેટલી િદેપ્રભાહવત કરશેએ સવાલ રાજકીય હવચલેષકોમાંચચાોની એરણેચઢ્યો છેત્યારે દેશના સૌથી જૂના પિ પર કણાોટકમાં સત્તા બચાવવાનો પડકાર ઝળૂં બી રહ્યો છે. જો પિનો અિીં પણ ધબડકો થયો તો આવતા વષષેયોજાનારી લોકસભા ચૂં ટણીમાંતેની દાવેદારી નબળી પડી જશે તેમાંબેમત નથી. કોંગ્રસે ેકણાોટકનો જંગ જીતવો િશે તો તેની નીહતરીહતમાં આમૂલ પહરવતોન લાવ્યા વગર છૂટકો નથી. રાજકીય પંહડતોનુંમાનવુંછેકેકોંગ્રસ ે ખુદમાં પહરવતોન લાવવામાંહનષ્ફળ રિી િોવાથી જ બીજા રાજકીય પિો માટેતેની મતબેન્કમાંગાબડુંપાડવાનું આસાન બની ગયુંછે. ઉત્તર-પૂવનો ા રાજ્યોના ચૂં ટણી પહરણામ આનુંતાજુંઉદાિરણ છે. કોંગ્રસ ે ના વહરષ્ઠ નેતાઓ પણ છાનાખૂણેકબૂલી રહ્યા છેકેચૂં ટણી દરહમયાન ભાજપ સહિતના પિો અમારા

GujaratSamacharNewsweekly

www.gujarat-samachar.com

Let noble thoughts come to us from every side

આનો ભદ્રાઃ ક્રતવો યન્તુવવશ્વતઃ | દરેક વદશામાંથી અમનેશુભ અનેસુંદર વવચારો પ્રાપ્ત થાઓ

વહમવષાયથી લોકોની મુશ્કેલી વધી

મતદારોનેજ નિીં, નારાજ તથાહનક નેતાઓનેપણ સરળતાથી પોતાના પિમાં ખેંચી ગયા િતા તેનું પહરણામ આજેઆપણી સમિ છે. આ િણેય રાજ્યના મતદાનના આંકડાઓ દશાોવેછેતેમ વીતેલા વષોોમાંકોંગ્રસ ે ની મતબેન્કને ભારે ઘસારો લાગ્યો છે. મેઘાલયમાં ૨૦૧૩માં કોંગ્રસ ે ને૩૪.૭૮ ટકા મત મળ્યા િતા, પરંતુઆ વખતેઆ આંકડો ઘટીને૨૮.૫ ટકા રહ્યો છે. બીજી તરફ, ૨૦૧૩માં ૧.૨૭ ટકા મત મેળવનારો ભાજપના મતની ટકાવારીનો આંકડો વધીને૯.૬ થયો છે. આ જ રીતે નાગાલેન્ડમાં ૨૦૧૩માં ૨૪.૮૯ ટકા મત મેળવનારી કોંગ્રસ ે નેઆ વખતે માિ ૨.૧ ટકા મત જ મળ્યા છે. જ્યારે ભાજપે ૧૫.૩ ટકા મત મેળવ્યા છે. હિપુરામાં૨૦૧૩માં કોંગ્રસ ે ને૩૬.૫૩ ટકા મત મળ્યા િતા, જેનુંપ્રમાણ આ વખતેઘટીનેમાિ ૧.૮ ટકા થઇ ગયુંછે. જ્યારે ભાજપ ૪૩ ટકા મત તાણી ગયો છે. ઉત્તર પ્રદેશ અને હબિાર ઉપરાંત દહિણ ભારતના રાજ્યોમાંવચોસ ધરાવતા પ્રાદેહશક પિો પણ કોંગ્રસ ે ની નબળાઇના જોરેજ પગદંડો જમાવી શક્યા છે તે વાતનો ભાગ્યે જ કોઇ ઇન્કાર કરી શકશે. કોંગ્રસ ે ની નેતાગીરીએ આત્મમંથન કરવુંજ રહ્યુંકેદસકાઓ સુધી પિની સાથેરિેલા મતદારો હવકલ્પ મળતાંજ અન્ય પિો તરફ કેમ ઢળી રહ્યા છે. એવા તે ક્યા કારણ છે કે કોંગ્રસ ે નો વફાદાર મતદાર પિથી અળગો થઇ રહ્યો છે? પિેતેમના નેતાઓનો અવાજ પણ સાંભળવો રહ્યો. દેશના કેટલાય રાજ્યોમાંપિના પ્રભારી તરીકે હનણાોયક જવાબાદારી સંભાળી ચૂકલે ા એક કોંગ્રસ ેી નેતા અનુભવના આધારે કિે છે કે પિની મુખ્ય સમતયા છે આમ આદમી સાથે સીધા સંપકકનો અભાવ. પિમાંનેતાઓ તો ઘણા છે, કાયોકરો ઓછા છે. જમીન પર કોંગ્રસ ે નુંઅશ્તતત્વ જ નથી. બીજી તરફ, ભાજપમાંનેતાઓની સાથોસાથ કાયોકરો પણ છે, જેઓ આમ આદમી સાથેસંપકકજાળવીનેકામ કરે છે. આ લોકો પિની હવચારધારાથી માંડીને નીહતરીહતને લોકો સુધી પિોંચાડવામાં હનણાોયક ભૂહમકા ભજવે છે. પિના જ્વલંત હવજયમાં કાયોકરોની કેડરનુંચાવીરૂપ પ્રદાનરૂપ છેતેનો ભાગ્યે જ કોઇ ઇન્કાર કરી શકશે. આ જ કારણ છેકેએક પછી એક ચૂં ટણીઓમાં િારી રિેલી કોંગ્રસ ે જ નિીં, અન્ય હબનભાજપી પિો માટે પણ આગામી લોકસભા ચૂં ટણી મોટો પડકાર બની રિેશ.ે ૨૦૧૯નો ચૂં ટણી જંગ જીતવા માટેકોંગ્રસ ે કેડાબેરી પિોએ જ નિીં અન્ય પિોએ પણ સમય સાથે કદમ હમલાવીને પહરવતોન આણવાની નવી હવચારધારા હવકસાવવી પડશે. તો બીજી તરફ, ભાજપની નેતાગીરીએ હિપુરા, નાગાલેન્ડમાંહવજયથી િરખાઇ જવાની જરૂર નથી. ગુજરાતમાંહવજય મળ્યો છે, પણ સરસાઇનેઘસારો લાગ્યો છે. મતલબ કેવડા પ્રધાનના ગૃિ-રાજ્યમાં હવરોધ પિ મજબૂત થઇ રહ્યો છે. રાજતથાન અને મધ્ય પ્રદેશની પેટા-ચૂં ટણીઓમાંમળેલો પરાજય પણ આત્મહચંતનના અવસર લઇ આવ્યો છે. ભાજપ, કોંગ્રસે કેઅન્ય પિોની નેતાગીરીએ એ ઉહિ યાદ રાખવી રિી કેજેપોષતુંતેમારતું ... જે મતદારો આજેતેમનેસત્તાના હસંિાસનેબેસાડી શકે છેએ જ તેમનેહસંિાસન પરથી ઉતારી પણ શકેછે. કોઇ પણ રાજકીય પિ ત્યારેજ દીઘોજીવી સફળતા િાંસલ કરી શકતો િોય છેજ્યારેતેસમયના સંકતે ો સમજીને અને પરાજયના કારણો જાણીને તેને અનુરૂપ પહરવતોન અપનાવેછે. િવેક્યો પિ કેટલી ઇમાનદારીથી આત્મનીહરિણ કરે છે અને તેમાં જાણવા મળેલા પરાજયના કારણોનું કેટલી પ્રામાહણિાથી હનવારણ કરે છે એ તો આગામી ચૂં ટણીના પહરણામો જ કિેશ.ે

10th March 2018 Gujarat Samachar

તાજેતરમાં હિટનમાં ભારે હિમવષાા થઈ કિેવત છે કે ‘ઉિર હિશાથી પવન ફૂંકાય તો િેશમાં હિમવષાા થાય’. તે મુજબ સાઈબીરીયાથી પવન ફૂંકાયો અને ઠેરઠેર બરફ પડ્યો. હિટનમાં અને ખાસ કરીને િેશના ઉિરના િાંતોમાં ટ્રાટસપોટટ વ્યવથથા ખોરવાઈ ગઈ. થકૂલો બંધ રિી અને લોકોને બિાર નીકળવાનું બંધ થઈ ગયું. આ સમયે ગેસ અને વીજળીના ઉત્પાિકો ભાવ વધારવાનું હવચારી રહ્યા િોય છે. પરંતુ, સરકારચેતી ગઈ છે અને ગેસ અને વીજળીના ભાવમાં કાપ મૂકવા પાલાામેટટમાં એક કાયિો તા. ૨૬ ફેિુઆરીએ પસાર કરવામાં આવ્યો િતો. આપે ‘ગુજરાત સમાચાર’ અને ‘એહશયન વોઈસ’ માં આવા ભાવવધારા સામે ઝુંબેશ ઉઠાવી િતી. આવા કટોકટીના સમયે ભાવ વધી જાય તો લોકો હશયાળાની સખત ઠંડીનો સામનો કેવી રીતે કરી શકે ? જૂના જમાનામાં લોકો લાકડા બાળીને ઠંડીનો સામનો કરતા િતા. પણ િાલમાં તે શક્ય નથી. લોકો ઠંડા ઘરમાં ધ્રૂજતા બેસી રિે અને નેશનલ િેલ્થ સહવાસ પર ભાર બની રિે. બીજા િેશોને અપાતી નાણાંકીય મિિ બંધ કરીને િેશના લોકોની સિાય કરવી જોઈએ. જેથી ‘ઘરના છોકરા ઘંટી ચાટે ‘ને ઉપાધ્યાયને આટો’ જેવી સ્થથહત ઉભી ન થાય. - વદનેશ શેઠ ઈલ્ફડડ

ખરાબ ચેવરટી વવશેકોનેફવરયાદ કરવી ?

ચેહરટી સંથથાનું સફળ સંચાલન કરવાની જવાબિારી ટ્રથટીઓની છે. તેથી કોઈ ફહરયાિ િોય તો સૌ પિેલા તો ટ્રથટીઓને જ કરવી યોગ્ય ગણાશે. િાન-ડોનેશન માગવાની પદ્ધહત અથવા ફાળો એકત્ર કરનારાઓની ગેરવતાણુંક હવશે ફહરયાિ િોય તો સખાવતી ફંડરેઈહઝંગનું હનયમન કરતા ફંડરેહઝંગ રેગ્યુલેટર સમિ ફહરયાિ કરી શકાય છે. આ રેગ્યુલેટર ફાળો એકત્ર કરવાની શ્રેષ્ઠ પદ્ધહતઓના માપિંડો હનધાાહરત કરે છે અને તે સંબંધે ફહરયાિોની તપાસ પણ િાથ ધરે છે. કોઈપણ હવજ્ઞાપન અહભયાન ગેરમાગગે િોરનારું અથવા અપમાનજનક લાગતું િોય તો તે સંજોગોમાં તમામ મીહડયા-માધ્યમો માટે યુકેની થવતંત્ર રેગ્યુલેટર ધ એડવટાાઈહઝંગ થટાટડર્સા ઓથોહરટીનો સંપકક પણ કરી શકાય છે. કોઈ પણ વ્યહિ ઈંગ્લેટડ અને વેલ્સમાં ચેહરટીઝના થવતંત્ર રેગ્યુલેટર ચેહરટી કહમશનની વેબસાઈટ પર લોગ-ઈન થઈને િત્યિપણે ચેહરટી સંબંધે પોતાની હચંતાની ફહરયાિ કરી શકે છે. ચેહરટી સંથથાઓ પોતાના િાવા અનુસાર કામ કરતી ન િોય, મોટા િમાણમાં નાણાં ગુમાવતી િોય, લોકોને નુકસાન પિોંચાડતી િોય, અંગત લાભ અથવા નફા માટે તેનો ઉપયોગ કરાતો િોય અથવા ગેરકાયિે િવૃહિઓમાં સંડોવણી િોય તે સહિતની ગંભીર હચંતા સંબંધે ચેહરટી કહમશન કામગીરી કરે છે. જો ચેહરટી સંથથા કોઈ ગેરકાયિે િવૃહિ આચરતી િોવાનું આપને લાગે તો આપ૧૦૧ ડાયલ કરી પોલીસનો પણ સંપકક કરી શકાય છે. - રાજન વમસ્િી હેરો

સૂયય, ચંદ્ર અનેસત્ય – આ િણે વધુસમય છૂપા રહેતા નથી - ગૌતમ બુદ્ધ બોવલવુડની ‘ચાંદની’ ની વવદાય

તા.૩-૩-૧૮ના અંકમાં પિેલા પાને બોહલવુડની લોકહિય અહભનેત્રી શ્રીિેવીના આકસ્થમક હનધનના સમાચાર વાંચ્યા. તેમનું મૂળ નામ શ્રી અમ્મા યેંગર અયપ્પન િતુ.ં ૧૩ ઓગથટ, ૧૮૬૩ના રોજ તહમળનાડુના શીવાકાશીમાં જટમેલા શ્રીિેવી બોહલવુડના િથમ મહિલા સુપર થટાર તરીકે ઓળખાતા િતા. ૫૪ વષાના શ્રીિેવીએ માત્ર ચાર વષાની વયે અહભનય િેત્રે પિાપાણ કયુું િતું. તેમણે િહિણ ભારતના ફફલ્મ ઉદ્યોગ તેમજ બોહલવુડમાં સંખ્યાબંધ ફફલ્મોમાં અહભનયના અજવાળા પાથયાા િતા. તેમના જવાથી ફફલ્મજગતમાં મોટી ખોટ પડી છે. િભુ તેમના આત્માને શાંહત અપગે. તે ઉપરાંત પાન નં.૩ પર િેટટને લંડન બરો ઓફ કલ્ચર જાિેર કરાઈ તે સમાચાર પણ ખૂબ ગમ્યા. વષા િરહમયાન થનારા કાયાક્રમોની ઝલક પણ વાંચી. તે ઉપરાંત, લેથટરમાં હવથફોટના સમાચાર વાંચીને ખૂબ િુઃખ થયું. પાન નં. ૫ પર ચાની તૂટેલી કીટલીના... સમાચારથી ભારે કુતુિલ થયું. પિેલી નજરે તો વાત સાચી ન લાગી. પરંતુ, પૂરી હવગત વાંચ્યા પછી ખબર પડી કે એસ્ટટક પીસના શોખીન લોકો જ આવી વથતુઓનું સાચું મૂલ્ય આંકી શકે છે. તે ઉપરાંત, પાન નં. ૨૯ પર ચૂટં ણી જીતવા ..સમાચાર ખૂબ જ રસિિ રહ્યા. ચૂંટણી જીતવા માટે જાપાનના હમત્સુતોકી હશંગેટાએ અપનાવેલો ફકહમયો ખરેખર અલગ િકારનો જ ગણી શકાય. - જગત દવેવેમ્બલી

ટપાલમાંથી તારવેલું

• ક્રોલીથી રમેશ શાહ લખે છે કે તા. ૩-૩-૧૮ના ‘ગુજરાત સમાચાર’માં પિેલા પાને બોહલવડની લોકહિય અહભનેત્રી શ્રીિેવીના આકસ્થમક હનધનના સમાચાર વાંચીને આઘાત લાગ્યો. ખરેખર બોહલવુડમાં તેમનુ િિાન મોટું િતું. • વેમ્બલીથી પુવનત ગજ્જર લખે છે કે તા.૩-૩૧૮ના અંકમાં પાન નં.૧૬ પર માતૃત્વ પામવા કચ્છી યુવતીએ કરેલા સંઘષાની વાત વાંચીને પટનાબિેન વેકરીઆ માટે ખૂબ માન થયું. કુંવારી માતા બનવું કોઈ સિેલી વાત નથી પણ તેની સાથે જ તે અશક્ય પણ નથી તે તેમણે પૂરવાર કરી બતાવ્યું. • હેરોથી સંજય પટેલ લખે છે કે ૩જી ફેિઆ ુ રીના અંકમાં પાન નં. ૧૪ પર જીવંત પંથમાં સી બી પટેલે ભારતના ભ્રષ્ટાચારીઓની તેમજ ટ્રાટસપરટસી ઈટટરનેશનલના ઈટડેક્સની કરેલી વાતથી ઘણું જાણવા મળ્યું. • ગ્લાસગોથી દેવમ દેસાઈ લખે છે કે તા.૨૪-૨૧૮ના અંકમાં પાન નં. ૧૬ અને ૧૭ પર હવશેષ અિેવાલમાં અપાયેલા િહિણ આહિકાના સમાચાર વાંચીને ત્યાંની િાલની પહરસ્થથહતની માહિતી મળી. વધુમાં, છેલ્લા પાને સુપર મોડેલ ડેફનીની વાતથી ખૂબ િેરણા મળી. • લીવરપૂલથી રવવ વિવેદી લખે છે કે તા. ૩-૩૧૮ના ગુજરાત સમચાારમાં પાન-૧૪ પર સી. બી. પટેલનું ‘જીવંત પંથ’ અને ડો. િહર િેસાઈ તથા હવષ્ણુ પંડ્યાના હવહવધ હવષયો પરના લેખ વાંચીને ઘણી હવગતો જાણવા મળી.

Editor: CB Patel Asian Business Publications Ltd Karma Yoga House, 12 Hoxton Market, (Off Coronet Street) London N1 6HW. Tel: 020 7749 4080 • Fax: 020 7749 4081 For Sales Tel: 020 7749 4085 Email: sales@abplgroup.com Email: gseditorial@abplgroup.com Website: www.abplgroup.com © Asian Business Publications Bureau Chief: Nilesh Parmar

(BPO) AB Publication (India) Pvt. Ltd. 207 Shalibhadra Complex, Opp. Jain Derasar, Nr. Nehru Nagar Circle, Ambawadi, Ahmedabad-380 015. Tel: +91 79 2646 5960

Email: gs_ahd@abplgroup.com


10th March 2018 Gujarat Samachar

www.gujarat-samachar.com

રાષ્ટ્રીય થવયંસેવક સંઘ, કણાાવતી મહાનગર દ્વારા રવવવારેવવરાટનગરમાં પથ સંચાલનનુંઆયોજન કરાયુંહતું. તેમાં૫,૩૩૬ થવયંસેવકો પૂણા ગણવેશમાંજોડાયાંહતાં. સંઘના નવા ગણવેશમાંપ્રથમ પથ સંચાલન હોવાથી લોકો તેનેવનહાળવા માટેમોટી સંખ્યામાંજોડાયા હતાં. આ પ્રસંગે રાષ્ટ્રીય થવયંસેવક સંઘના મહાપ્રાંત પ્રચારક મહેશભાઈ જીવાણી, કણાાવતી મહાનગર સંઘ ચાલક મહેશભાઈ પરીખ, ગુજરાત પ્રાંતના સહકાયાવાહક શૈલેષભાઈ પટેલ, કણાાવતી મહાનગરના કાયાવાહ તેજસભાઈ પટેલ સવહતના મહાનુભાવો ઉપસ્થથત રહ્યાાંહતાં.

૨૦૦૮માંથયેલા બ્લાથટના આરોપી તૌકીર કુરેશીનેઅમદાવાદ લવાયો

અ મ દા વા દઃ ૨૦૦૮ના ચકચારી અમદાવાદ સિસરયલ બોમ્બ બ્લાસ્ટ કેિમાં વોન્ટેડ આતંકવાદી અબ્દુલ િુભાન કુરેશી (ઉં વ ૪૭)ને સદલ્હીની સ્પેશ્યલ િેલ પોલીિેઝડપી લીધો એ પછી ક્રાઈમ બ્રાંચે ટ્રાન્િફર વોરન્ટને આધારે તેનો કબજો મેળવ્યો હતો. બ્લાસ્ટ કેિના મુખ્ય આતંકવાદીઓ િાથે કાવતરું ઘડનારા કુરેશીની પૂછપરછમાં અનેક ચોંકાવનારી

માસહતી બહાર આવશે એવું ક્રાઈમ બ્રાંચે જણાવ્યું હતું. મૂળ ઉત્તર િદેશના અનેમુંબઈના મીરાં રોડમાં રહેતા અબ્દુલ િુભાન કુરેશી ઊફફેઅબ્દુલ રહેમાન ઊફફે કાિીમ ઊફફેતૌકીર મહંમદ કુરેશીને એિઓજી ક્રાઈમની ટીમ ચાટટર પ્લેનમાં સદલ્હીથી બીજી માચચે તપાિ માટે અમદાવાદ લાવી હતી. કોટેટ તેને ૨૦ સદવિના સરમાન્ડ આપ્યા છે.

@GSamacharUK

GujaratSamacharNewsweekly

ગુજરાત 11

દાહોદમાંહોળી નજીકના દસ દદવસમાંઆશરે૫૭ મેળા

- ખુશાલી દવે દાહોદના શેઠશ્રી વગરધરલાલ િંસ્કાર કેન્દ્રના સિસદવિીય રજતજયંતી કાયયક્રમમાં ૨૫મી ફેબ્રુઆરીએ જાણીતા લેખક અને વક્તા કૃષ્ણકાંત ઉનડકટનું ‘સજંદગી તને િલામઃ હું કરું સચંતા ને તું કરાવે સચંતન’ સવષય પર વક્તવ્ય હોવાથી કૃષ્ણકાંતભાઈ અને જ્યોવતબહેન ઉનડકટની િાથે મારા પસત તુષાર દવેને અને મને દાહોદની મુલાકાત લેવાનો મોકો મળ્યો. આ કાયયક્રમમાં દાહોદમાં વિતો સિય સમિ િંસ્કૃતસવદ ગોપાલ ઉપાધ્યાય પણ હતો. તેણેકૃષ્ણકાંતભાઈનુંવક્તવ્ય પૂરુંથયા પછી વાત વાતમાં કહ્યું કે, દાહોદમાં આજે ઢોલમેળો છે તો તેમાં પણ ચોક્કિ જવું જોઈએ. અહીંના આસદવાિી િમાજના

મેળાઓ સવશેિાંભળ્યુંહતું , પણ તેમાણવા મળતો હોય તો કોણ એ તક છોડે? તેથી અમેપણ મેળામાંપહોંચ્યા. ‘ભીલ િમાજ િુધારણા મંડળ’ દ્વારા દાહોદના સિટી ગ્રાઉન્ડમાં આ ઢોલમેળો યોજાયો હતો. આજુબાજુના ૮૦ ગામની કુલ

±º ±Ц¢Ъ³Ц £ºщ¸аકЪ §ђ¡¸ ઉ«Ц¾ђ ¦ђ? ÂЬºΤЪ¯ Âщµ ╙¬´ђ¨Ъª »ђકº ·Ц¬ъºЦ¡Ъ³щ¸³°Ъ ¿Цє╙¯ અ³Ь·¾ђ

¾²ЦºЦ³Ц ¥Ц§↓¾¢º ¯¸ЦºЦ ¶ђÄ³ђ અ³╙»╙¸ªъ¬ એÄÂщÂ Â»Ц¸¯ અ³щ¨¬´Ъ Ĭ¾щ¿ ¸ЦªъĬЦઈ¾щª કЦº´Цક↕ FCA º╙§çª¬↔

૧૩૬ મંડળીઓ જુદા જુદા િકારના ઢોલ, તાંિા, નગારા િાથે અહીં પારંપસરક િંગીતની રમઝટ બોલાવતી હતી. ઢોલમેળાના આયોજક નગરવસંહ કસનાભાઈ પલાશે અમને કહ્યું કે, વષોયથી હોળી પહેલાં આ ઢોલમેળાનું આયોજન કરવામાં આવે છે. તેમાં આજુબાજુના ગામના ભીલભાઈઓ – મંડળીઓ વચ્ચે ઢોલ વગાડવાની સ્પધાય યોજાય છે. સવજેતા ઢોલી કે મંડળીનેતો ઈનામ અપાય જ છે, પરંતુ દરેક સ્પધયકને આશ્વાિન ઈનામ પણ અપાય છે. પાવી જેતપુરથી આવેલી એક મંડળીના બધા િભ્યોએ કહ્યુંકે, સ્પધાયતો અમારેમન ઠીક છે, પણ અમનેઉત્િવ જેવુંલાગેછેઅને દર વષચે અહીં આવીએ તો મોજ આવે છે. કહેવુંપડશેકે, આ ભીલ િમાજનો પહેરવેશ હવેપેન્ટ અનેશટટથયો છે, પણ િંસ્કૃસતમાં

દેખાડો ભળ્યો નથી. આ ઢોલમેળામાં ભીલ િંસ્કૃસતના િંગીતની ઝલક વતાયય. િૌ પોતાની રીતેગાય અનેઢોલ વગાડતાંજાય. પાછા િૌનેઆવકારતાંજાય. શીખવાડતાંય જાય. જે તાન અને મસ્તીમાં વગાડે કે જાતે જ સથરકવા માણિ ખેંચાય. દાહોદની રહેણી કરણી, ખાણીપીણીના ગુજરાતીપણામાં તમને મધ્ય િદેશ અને રાજસ્થાન બંનેની છાંટ વતાયઈ આવે. ઉત્િવોમાંપણ. દાહોદના સવચનભાઈ દેસાઈ ત્યાં અમારા દોરવણીકાર હતા. તેમણે જણાવ્યું કે, મધ્ય િદેશ અને રાજસ્થાનમાં હોળીના તહેવારનું ઘણું મહત્ત્વ છે. દાહોદ આ બંનેરાજ્યોની િરહદ િાથેજોડાયેલુંછે એટલે જ અહીં પણ હોળીનુંઆગવુંમહત્ત્વ છેતેદેખાઈ આવે. તેમણેકહ્યુંહતુંકે, હોળી નજીકના દિ સદવિમાં દાહોદ અને આિપાિના સવસ્તારોમાં આશરે ૫૭ જેટલા મેળાઓનુંઆયોજન થયુંહતુ.ં હોળીએ અહીં અગ્નન પર ચાલવાની પરંપરા - િથા પણ ખૂબ જ િચસલત છે. િામાન્ય રીતે અહીં ભરાતા મેળાઓમાં આસદવાિી િજાના મેળા જ મુખ્ય હોય છે.


12 સૌરાષ્ટ્ર

@GSamacharUK

GujaratSamacharNewsweekly

જાન લઈનેગયેલાંજાનૈયા બેજાન પાછા ફયાાં

જાનૈયાઓ ભરેલી ટ્રક નદીમાંખાબકતાં૩૧નાંમોત

બોટાદ: ભાવનગરના અનનડા ગામના પ્રવીણભાઇ કોળી મંગળવારે છઠ્ઠી, માચચે સવારે તેમના પુત્ર નવજયની જાન લઇને ગઢડાના ટાટમ ગામ જઇ રહ્યા હતા ત્યારે ભાવનગર નજલ્લાના જ ઉમરાળા તાલુકાના રંઘોળા ગામ નજીક સવારે સાતેક વાગ્યે ૬૫થી વધુ જાનૈયા ભરીને જતી ટ્રક રંઘોળા નદીમાં ખાબકી પડતાં ઘટનાટથળે જ ૨૩ લોકોનાં મૃત્યુ થયાં હતાં. ટ્રકના ચાલકે સ્ટટયરીંગ પરનો કાબૂ ગુમાવી દેતાં પુલની રેનલંગ તોડીને નદીના કોરા પટમાં ટ્રક ખાબકી હતી. આ અકટમાતમાં કુલ મૃત્યુઆંક ૩૧ને પાર થઈ ગયો છે. આ ઘટના નજરે જોનારાએ જણાવ્યું હતું કે, ટ્રક રંઘોળા નદીના બ્રીજ નીચે ખાબકી હતી અને ગુલાંટ ખાઈને ઊંધી થઈ ગઈ હતી. જેથી ૬પથી વધુ સંખ્યામાં જાનૈયાઓ ટ્રક નીચે દબાઈ ગયા હતા. સૂકી ભઠ્ઠ નદીના પટમાં ટ્રક ઊંધી ખાબકતાં જાનૈયામાં સામેલ વરના માતા-નપતા ઉપરાંત ભાઇ-ભાભી, બહેન અને દાદીનાં પણ મૃત્યુ થયાં હતાં. ૨૩ મૃતકોનાં અંનતમ સંટકાર છઠ્ઠીએ સાંજે થયાં હતાં વરરાજા અજાણ વરરાજા નવજય પહેલાં આ જ ટ્રકમાં બેસીને પરણવા જવાનો હતો, પરંતુ ગાડીની વ્યવટથા થતાં તે ગાડીમાં ટાટમ નીકળ્યો હતો. વરરાજાની ગાડી પુલ પરથી પસાર થઈ ગયા પછી જાનની ટ્રકને અકટમાત નડ્યો હતો. બીજી તરફ ટાટમ ગામે કોળી પનરવારની બે દીકરીઓના લગ્ન હતાં. જેમાં એક જાન બોટાદના નિયાનગરથી અને બીજી જાન અનનડાથી આવવાની હતી. નિયાનગરની જાન જાનૈયાઓ સાથે પહોંચી અને નવજયની માત્ર ગાડી જ માંડવે પહોંચી અને ત્યારે તો બન્ને વરરાજાના કન્યાપક્ષ દ્વારા પોંખણા કરાયા. એ પછી માંડવે અકટમાતના સમાચાર મળ્યાં હતાં. જોકે વરરાજા નવજયને આ સમગ્ર ઘટનાથી અજાણ રખાઈને સાદાઈથી લગ્નનવનધ આટોપી લેવાઈ હતી અને લગ્નનવનધ બાદ નવજયને જાણ કરાઈ હતી કે તેણે ટવજનો ગુમાવ્યા છે. રક્તરંરજત ચીચીયારીઓ ટ્રક નદીમાં પડતાં જ તેની નીચે દબાયેલા અને ઘાયલોની ‘બચાવો બચાવો’ની અને કણસાટની ચીચીયારીઓથી વાતાવરણ ગૂંજી ઉઠ્યું હતું. અકટમાતને પગલે આજુબાજુના લોકો ઘટનાટથળે દોડી ગયા હતા અને બચાવ કામગીરી કરીને દબાયેલાઓને બહાર કાઢવા લાગ્યા હતા. ઈજાગ્રટતોને સારવાર અથચે ઈમરજન્સી સેવા ૧૦૮ મારફતે નસહોર, ઉમરાળા, ભાવનગર દવાખાને ખસેડાયાં હતાં. જ્યાં સારવાર હેઠળ આઠનાં મોત થયાં હતાં. જોકે કેટલાક દદદીઓની હાલત પણ તબીબોએ ગંભીર દિાાવી હતી. જ્યારે કેટલાક મૃતકોની ઓળખ પણ મુશ્કેલ બની હતી. આિરે ર૯ ઈજાગ્રટતોને સારવાર માટે ભાવનગરની સર

020 8553 3969 INDIA Ahmedabad Mumbai Delhi Amritsar Goa AFRICA NAIROBI ENTEBBE

DAR ES SALAAM

LUSAKA

£135 + Tax £110 + Tax £125 + Tax £95 + Tax £155 + Tax £187 £159 £139 £199

+ + + +

Tax Tax Tax Tax

AMERICA Las Vegas Los Angeles San Francisco Orlando New York FAR EAST Bangkok Singapore Hong Kong Kualalumpur

£272 + Tax £199 + Tax £189 + Tax £199 + Tax £89 + Tax £138 + tax £149 + tax £169 + Tax £149 + Tax

DUBAI : £449 (INCLUDING DIRECT FLIGHT AND 3* PACKAGES HOTEL WITH BED AND BREAKFAST FOR 3 NIGHTS ) Tours GOA : £599 (INCLUDING FLIGHT AND 3* HOTEL WITH BED AND BREAKFAST FOR 5 NIGHTS )

Indian Visa, OCI and PIO services available

અ¸Цºђ çªЦµ ¢Ь§ºЦ¯Ъ¸Ц ¾Ц¯¥Ъ¯ કºЪ ¿કы¦щ. or Book online at www.timeporttravel.com

137 Woodlands Road, Ilford Essex IG1 1JR Time to travel book with timeport travel! All major Credit/Debit cards accepted

* Fares are subject to availability. Terms and Conditions apply.

તખ્તનસંહજી હોસ્ટપટલમાં ખસેડાયા હતા. ઈજાગ્રટતો માટે લોહીની અછત ઉભી થતાં રકતદાતાઓને તત્કાલ રકતદાન માટે બોલાવવામાં આવ્યા હતાં. સોનિયલ મીનડયા પર રકતની જરૂર હોવાના મેસેજ વાયરલ થતાં કેટલાય રકતદાતાઓ હોસ્ટપટલ પહોંચી ગયાં હતાં અને છઠ્ઠીએ સાંજ સુધીમાં આિરે ૩૬૦ લોકોએ રકતદાન કયુું હતું.

વરરાજાનેઅકસ્માતથી અજાણ રાખીનેસાદાઈથી લગ્ન થયાં

મૃતકોના પરરવારનેરૂ. ૪ લાખની સહાય મુખ્ય પ્રધાન વવજયભાઈ રૂપાણીએ મૃતક પનરવારને રૂ. ૪ લાખની સહાય અને ઘાયલોનો તમામ સારવાર ખચા સરકાર ઉપાડિે તેવી જાહેરાત કરીને જણાવ્યું છે કે સરકાર અને ભાજપ પીનડતોની પડખે છે. ભાજપના પ્રવિાએ જણાવ્યું કે, ટીવી પરના દૃશ્યો જોઈને મારું હૃદય કંપી ગયું છે. ત્યારે સમાજ કે કોઈપણ વ્યનિને આ દુઘાટનામાં કેટલો આઘાત લાગ્યો હિે એ સમજી િકાય એવું છે. હું મૃતકોને ભાજપ તરફથી હૃદયપૂવાકની શ્રદ્ધાંજનલ આપું છું. તમામ પનરવાર પ્રત્યે સંવેદના વ્યકત કરું છું. મૃતકોની યાદી • પ્રવીણભાઈ વાઘેલા - વરરાજાના નપતા • પ્રભાબેન વાઘેલા વરરાજાના માતા • જીણીબેન વાઘેલા - વરરાજાનાં દાદી • જસુબન ે - વરરાજાના બહેન • િોભાબેન વાઘેલા • સુરાભાઈ મકવાણા • કકિન વાઘેલા • નવક્રમ વાઘેલા • િાંનતભાઈ વાઘેલા • નદનેિભાઈ પરમાર • સુરેિભાઈ પરમાર ગામ • જીતેન્દ્ર પરમાર ગામ • પુનાભાઈ પરમાર ગામ • ધીરૂભાઈ પરમાર ગામ • અસ્ટમતાબેન વાઘેલા ગામ • હીરાબેન વાઘેલા • ભાવેિભાઈ ડાભી • સંજયભાઈ પરમાર • રનવભાઈ મકવાણા • હષાદભાઈ ડાભી • વસંતબેન મકવાણા • રૂપાબેન ચૌહાણ • અન્ય મૃતકોના નામ હજુ જાહેર થયા નથી.

Devdaya Charitable Trust (UK) Reg. Charity No: 1103558

±щ¾ ±¹Ц³Ъ કж´Ц³Ц કж´Ц¾є¯ ¾Ц¥ક ╙¸Ħђ, અЦ´³Ц ╙¡çÂЦ ¡¥Ъ↓³Ц °ђ¬Цક ´Цઉ׬ કђઇ §λº¯¸є± ¶Ц½ક³Ъ ╙§є±¢Ъ¸Цє અЦє¡³Ъ ºђ¿³Ъ ºщ»Ц¾¾Ц¸ЦєકЦ¸ »Ц¢щ¯ђ Âђ³Ц¸ЦєÂЬ¢є² ·½щ³щ!! ¯ђ ¥Ц»ђ... અЦ´®щÂѓ ±щ¾±¹Ц ¥щ╙ºªъ¶» ĺçª (¹Ь.કы.)એ ¢Ь§ºЦ¯·º¸Цє¶Ц½ ઔєє²Ó¾ ╙³¾Цº®³ђ ·¢Ъº° Ĭђ§щĪ ÃЦ° ²¹ђ↓¦щ એ³Ц ·Ц¢Ъ±Цº ¶³Ъ ´ЬÒ¹ ક¸Цઇએ. ¢ºЪ¶Цઇ કы´ђÁ®³Ц અ·Ц¾щઔєє²Ó¾³ђ ¨Ъºђ એ¬¸Ъ³ЪçĺъªЪ¾ કђçª. ·ђ¢ ¶³¯Ц ¶Ц½કђ³Ц H¾³¸Цє ¶±»Ц¾ »Ц¾¾Ц ¡·щ¡·Ц ╙¸»Ц¾Ъએ. ¢Ь§ºЦ¯·º³Ц ઔєє¯╙º¹Ц½ ╙¾ç¯Цºђ³Ц ¢Ц¸щ¢Ц¸³Ъ çકЮ»ђ³Ц ¶Ц½કђ³Ъ અЦє¡ђ³Ъ ¸щ╙¬ક» ¯´Ц ¸ђ¶Цઇ» અЦઇ ŬЪ³Ъકђ ˛ЦºЦ કºЦ¹Ц ¶Ц± §λº §®Ц¹ ¯ђ ¾ЦєકЦ³щº³Ъ એ³.અЦº. ±ђ¿Ъ અЦઇ Ãђç´Ъª», ¾¬ђ±ºЦ³Ъ ¾¬Э¾Ц»Ц Ãђç´Ъª» અ³щ±ЦÃђ±³Ъ અђ¸ ĺçª Ãђç´Ъª»¸Цє¶Ц½કђ³Ъ ¸щ¬Ъક» અ³щ ÂH↓ક» ÂЦº¾Цº ╙¾³Ц ¸аà¹щ³Ц¯-G¯ કыG╙¯³Ц ·щ±·Ц¾ ╙¾³Ц ´аºЪ ´¬Ц¹ ¦щ.

For more Information:

Visit our website: www.devdaya.org.uk Dr Ramnik Mehta M:07768311855 Email: devdaya@gmail.com or rm@devdaya.org.uk For Donation Bank details: Devdaya charitable trust, Lloyds Bank, Account No: 56515460 Sort Code: 30 97 13

10th March 2018 Gujarat Samachar

www.gujarat-samachar.com

સંરિપ્ત સમાચાર

• જીવતા સળગાવેલા યુવાનનો મૃતદેહ પરરવારે સ્વીકાયોોઃ આંબલિયાળા ગામનો યુવાન ભરત ગોહેિ તેની કાર િઈને વેરાવળથી તેના ઘરેજતો હતો વયારેચાર માણસોએ તેનેઆંતરીને તેના પર હુમિો કરીને તેને જીવતો સળગાવી દીધો હતો. પૈસાની િેતીદેતી સલહતના પ્રશ્ને વેરાવળના સોમનાથ રોડ પરની આલહર સમાજની વાડી પાસે૨૩મી ફેબ્રઆ ુ રીએ જીવતા સળગાવાયેિા યુવાન ભારત ઉકાભાઈ ગોહેિનું છ લદવસની સારવાર અંતે પહેિી માચચે રાજકોટની હોસ્પપટિમાં મૃવયુ થતાં તેના પલરજનોએ રોષ ઠાિવ્યો હતો કે, જ્યાં સુધી આરોપીઓ નહીં પકડાય વયાં સુધી મૃતદેહ પવીકારીશું નહીં. પલરવારે આ અંગે દલિત આગેવાન ધારાસભ્ય જીજ્ઞેશ મેવાણીનેપણ જાણ કરી હતી. દરલમયાન, આ કેસના મુખ્ય આરોપી દેવાયત જોટવાને બીજી માચચે મુંબઈ ખાનીવડે ટોિનાકા પાસેથી પોિીસેપકડી િીધો હતો. એ પછી ભરતની પવનીએ નોકરી, ઘર સલહતની સુલવધાઓ તેને પૂરી પડાશે તો જ મૃતદેહનો પવીકાર કરશેતેવી માગ તંત્ર પાસેકરતાંકિેક્ટરેશક્ય માગ પવીકારવાની ખાતરી આપતાં પલરવારે યુવાનનો મૃતદેહ પવીકાયોો હતો. પોિીસ બંદોબપત હેઠળ બીજીએ ભરતના મૃતદેહનેઆંબલિયાળા ગામેિઈ જવાયો અનેત્રીજી માચચેતેની અંલતમલવલધ કરાઈ હતી. • હજારો જૈન શ્રાવકોએ છ ગાઉની યાત્રા કરીઃ પાલિતાણામાં શૈત્રુંજયની ફાગણ સુદ-૧૩ની છ ગાઉની મહાયાત્રામાં જૈન-જૈનેતર ભાલવકજનો ૨૭મી ફેબ્રઆ ુ રીએ મોટી સંખ્યામાંજોડાયા હતા. જૈનોમાં અલત મહત્ત્વની ગણાતી ફાગણસુદ તેરસની મહાયાત્રા અને આદપુરમાં ભરાયેિા ઢેબલરયા મેળામાં મોટી સંખ્યામાં માનવ મહેરામણ ઉમટી પડ્યો હતો અનેઉવસાહ અનેશ્રદ્ધાપૂવોક શત્રુંજય તીથોની છ ગાઉની મહાયાત્રા પૂણોપણ કરી હતી. • વડવાળા ધામનાં પ્રાગટ્ય રદને ભક્તોની હેલીઃ દૂધરેજમાં અંદાજે ૪૫૦ વષો પહેિા સમરથ સદગુરુ સષ્ટપ્રજ્ઞદાસજી ફાગણસુદ ચૌદસની મધરાતેઆશ્રમમાંઆવ્યા હતા. ધુળેટીના લદવસેતેવડની નીચે સષ્ટ પ્રજ્ઞદાસજીએ રામ, કૃષ્ણ અને ભગવાન લશવજીની પથાપના કરી હતી. તે લદવસે માિધારીઓએ બાવનગજની ધજા ચડાવી ઇષ્ટદેવ વડવાળા દેવની પણ પથાપના કરી હતી. તે આજે દૂધરેજ વડવાળા ધામ તરીકેલવશ્વમાંજાણીતુંછે. તેસમયથી અવયાર સુધી વડવાળા ધામનિ પ્રાગટ્ય લદવસ મનાવવામાં આવે છે. જેમાં સમગ્ર ગુજરાતમાંથી માિધારીઓ ઊમટી પડે છે. આ વષચે ૯૦ હજારથી વધુમાિધારીઓ આા ધામમાંઆવ્યાંહતાં. • હોળીની પૂવો રાત્રે અકસ્માતમાં ચારનાં મૃત્યુઃ પોરબંદરના પોરાઈમાં ગૌશાળાની પશુઓ માટેની એમ્બ્યુિન્સ પહેિી માચચે રાત્રે પોલિટેકલનક કોિેજ નજીક પેટ્રોિ પંપની સામે લડવાઈડર સાથે અથડાતાંલડવાઈડર પાસેની રેિીંગ પાસેબેઠેિાંચાર યુવાનો કરણ હાથીયાભાઈ ઓડેદરા (૧૭), તેના લમત્રો ઋસ્વવક પ્રદ્યુમનભાઈ મકવાણા (૧૮), રાજા વેજાભાઈ ઓડેદરા (૨૧) અને લવવેક િખુભાઈ ગોઢાલણયા (૨૦)ના મૃવયુલનપજ્યા હતા. જ્યારેછ તરુણને ઈજા થઈ હતી. • અથોશાસ્ત્રના અભ્યાસુ પ્રો. આર. સી. પોપટનું અવસાનઃ ઇકોનોમી ક્ષેત્રના અભ્યાસુ અને રાજકોટ પી. ડી. એમ. કોિેજના લનવૃત્ત પ્રો. આર. સી. પોપટ (રલતિાિ છગનિાિ પોપટ) (ઉ. વ. ૮૦) નુંપહેિી માચચેઅવસાન થયુંહતું . દીઘોસમય સુધી પી. ડી. એમ. કોિેજમાંહેડ ઓફ ધ ઇકોનોલમક્સ લડપાટટમેન્ટમાંસેવા આપી ચૂક્યા છે. આ ઉપરાંત સૌરાષ્ટ્ર યુલન. માંચાર ટમોસુધી સેનેટ મેમ્બર પણ રજૂચૂક્યા છે. • જૂનાગઢના પૂવો મેયર જીતુભાઈ રહરપરાનું મૃત્યુઃ જુનાગઢ ભાજપના નેતા અનેપૂવોમેયર જીતુભાઇ લહરપરાનું૨૭મીએ સવારે અકપમાતમાંમોત નીપજતા જુનાગઢ પંથક ઘેરો શોક છવાયો હતો. પોતાના ફામો હાઉસથી આવતાં લહરપરાની કામને પરોલઢયે ટ્રકે ભેંસાણના ડેરવાણ પાસે અડફેટે િેતાં દુઘોટના સજાોઈ હતી. જેમાં જીતુભાઇનું મોત લનપજ્યું જ્યારે તેમનાં પવની ગંભીર રીતે ઘાયિ થતાં પ્રથમ જૂનાગઢ અને વયારબાદ રાજકોટ પટલિિંગ હોસ્પપટિમાં ખસેડાયા હતા. પૂવો મેયર જીતુભાઈ લહરપરાની અંલતમયાત્રા નીકળતા મુખ્ય પ્રધાન લવજય રૂપાણી, ભાજપ પ્રદેશ પ્રમુખ જીતુભાઈ વાઘાણી, સંગઠનના ભીખુભાઈ દિસાણીયા સલહત આગેવાનો, કાયોકરો, લવલવધ સમાજના અગ્રણીઓ જોડાયા હતા.

Mortgages.....Mortgages......

Major Estates Finacial Services

• Residential Mortgages • Buy to Let Mortgages • Re-Mortgages • Life Insurance

For further enquiries please call Dinesh Shonchhatra

Major Estate 77 High Street, Wealdstone Harrow, Middlesex, HA3 5DQ

020 8424 8686/ 07956 810 647


10th March 2018 Gujarat Samachar

@GSamacharUK

www.gujarat-samachar.com

GujaratSamacharNewsweekly

એનઆરઆઈઓ દ્વારા દાન કરાયેલા વસ્ત્રોનું સ્ટેટ બેંક ઓિ ઈન્ડિયા વતનમાંદવતરણ કરશે

આણંદ: શહેરના સરદાર પટેલ એજ્યુકેશન ટ્રસ્ટના કેમ્પસમાં આવેલા ચંચળબા હોલ ઓડોટોરરયમમાં તાજેતરમાં એનઆરજી, એનઆરઆઇ મીટનું આયોજન કરાયું હતું. આ કાયયક્રમમાં આશરે ૪૫૦ રવદેશવાસીઓ હાજર રહ્યાં હતાં. આ કાયયક્રમનું આયોજન એસબીઆઇ અને સરદાર પટેલ એજ્યુકેશન ટ્રસ્ટ દ્વારા થયું હતું. કાયયક્રમના અંતે સ્ટેટ બેંક ઓિ ઇન્ડડયા (એસબીઆઇ)ના ચીિ જનરલ મેનેજર દુખબંધુ રથ અને આણંદના એનઆરજી સેડટરના ચેરમેન ભીખુભાઈ પટેલે મહત્ત્વની જાહેરાત કરી હતી.

આ જાહેરાતમાં જણાવાયું હતું કે, એસબીઆઇની ૧૪૦૦ બ્રાડચમાં એનઆરઆઇ કે એનઆરજી તેમના જૂના વસ્િો એસબીઆઇની કોઇ પણ બ્રાડચમાં જમા કરાવી શકશે. પહેલી જુલાઇએ સ્ટેટ બેંક ઓિ ઇન્ડડયાનો જડમરદવસ હોવાથી પહેલી જુલાઈ, ૨૦૧૮થી રવદેશ વાસીઓ જૂના વસ્િો એસબીઆઈની શાખામાં જમા કરાવી શકશે તેવી જાહેરાત મીટમાં કરાઈ હતી. તે વસ્િો ગુજરાતનું એનઆરજી િાઉડડેશન એકરિત કરશે અને જરૂરરયાતમંદ લોકોને પહોંચાડશે. ભીખુભાઈ પટેલે જણાવ્યું હતું કે, સામાડય રીતે રવદેશમાં

લોકો વસ્િો ઝાંખા થાય એટલે િેંકી દેતા હોય છે. પહેરેલાં વસ્િોનો બીજો કોઇ ઉપયોગ થતો નથી તો આવાં વસ્િો ગુજરાતનાં ગરીબ લોકો પહેરી શકે એ માટે આ પહેલ કરવાનો રવચાર છે. આ જાહેરાત બાદ ભરતભાઈ પટેલે કહ્યું કે, અમેરરકાના ડયૂ જસસી શહેરમાં ‘કસ્ટમ ડ્રાઇગ ઇડક’ નામની િેકટરીમાં આવા વસ્િોના કલેશનનું સેડટર શરૂ કરી શકાય. જો આ વસ્િો મોકલવાનો ખચય જોઇતો હોય તે અંગે પણ િાઉડડેશન રવચારી શકે. આમ કેરીંગ એડડ શેરીગનો ઉદ્દેશ હોવાની વાત દોહરાવવામાં આવી છે.

સુરતઃ સરથાણમાં મજેસ્ટિકા હાઈટ્સમાં રહેતા રવજયભાઈ વધારસયા અને તેમની પત્ની રેખાબિેને પુત્ર વીર સાથે ૨૮મી ફેબ્રઆ ુ રીએ મજેસ્ટિકા હાઇટ્સના બારમા માળેથી કૂદીને આપઘાત કયયોહતય. પરરવારના સામૂરહક આપઘાત બાદ પયલીસને સુસાઈિ નયિ મળી છે. પયલીસના જણાવ્યા પ્રમાણેસુસાઈડ નયિમાંલખ્યુંછેકેવધેલા દેવા અનેવ્યાજના કારણેપરરવાર આ પગલુંભરવા મજબૂર છે. સુસાઈિ નયિ મળ્યા પછી સુરત પયલીસ કરમશનરેપ્રેસ કયન્ફરન્સ યયજીનેઆદેશ જારી કયયો હતય કે, તમામ પયલીસ ટિેશનમાંવ્યાજખયરય મામલે જેપણ અરજી પેંરડંગ હયય તેતાત્કારલક ફરરયાદમાં

ધૂળેટીના દદવસેતીથલ દદરયાફકનારેહજારો સહેલાણીઓ સવારથી જ ઉમટી પડ્યા હતા. બપોર સુધી સહેલાણીઓએ ધૂળેટીની મજા માણ્યા બાદ દદરયામાંભરતી આવતા દદરયાના પાણીમાંસાંજ ઢળતા સુધી નાહ્યા હતા અનેઆખો દદવસ આનંદ ઉલ્લાસ સાથેધૂળેટી પવયની ઉજવણી કરી હતી.

સંદિપ્ત સમાચાર

• આણંદમાં પણ હવે પાસપોટટ ઓફિસઃ એનઆરઆઈ હબ તરીકે પ્રખ્યાત આણંદ શહેરમાં પણ હવે પાસપોટટ ઓફિસનો પ્રારંભ થયો છે. શહેરની પોસ્ટ ઓફિસમાં નવીન પાસપોટટ સેવા કેડદ્ર શરૂ થયું છે. જેથી પાસપોટટ મેળવવા આણંદવાસીઓને અમદાવાદ કે વડોદરા સુધી ધક્કા નહીં ખાવા પડે. આ ઉપરાંત, કેડદ્ર સરકાર દ્વારા તત્કાલમાં પાસપોટટ ઈશ્યુ કરવા માટે વેરરફિકેશન સરટટફિકેટની જરૂર પડતી હતી, તે પણ નાબૂદ કરી દેવામાં આવી છે. હવે, તત્કાલમાં કોઈ પણ વેરરફિકેશન રવના જ પાસપોટટ ઈશ્યુ તબદીલ કરવામાંઆવે. જયકેપયલીસેઆ સામૂરહક કરાશે. એમ અમદાવાદ ખાતેના રરરજઓનલ આપઘાત માિેએવી પણ શંકા વ્યક્ત કરી છેકેજય પાસપોટટ ઓફિસર (આરપીઓ) નીલમ રાનીએ આ પરરવાર માથેદેવુંહયય અનેવ્યાજ વધી ગયુંહયય આ પાસપોટટ ઓફિસના પ્રારંભે જણાવ્યું હતું. ઉલ્લેખનીય છે કે રાજ્યમાં તાજેતરમાં આ છઠ્ઠી તય રવજય વઘારસયા રૂ. એક કરયડનય ફ્લેિ લેવાની પાસપોટટ ઓફિસ ખૂલી છે. સાંસદ રદલીપભાઈ રહંમત કરેનહીં. પટેલના હસ્તે આ પાસપોટટ સેવા કેડદ્ર રરરબન પયલીસેજણાવ્યુંછેકે, આ કેસમાંઝાયન ક્રેરડિ કાપીને ખુલ્લું મુકાયું હતું. સયસાયિીના ચેરમેન અનેવેપારી રવજય વઘારસયાના • કરમસદમાં૫૦ કોંગી કાયયકરોનાં રાજીનામાઃ આરથોક વ્યવહારય માિેક્રેરડિ સયસાયિીના રહસાબય કરમસદ પારલકામાં કાયયકરોના જોરે આઠ બેઠક અનેવેપારીની કયલ રડિેઇલ્સ ચેક કરતાંજાણવા મળ્યું મેળવનારા કોંગ્રેસી ધારાસભ્ય શહેરના પક્ષના કેરવજયનેકયઇ બ્લેકમેલ કરતુંહતું . તેથી વઘારસયાના હોદ્દેદારો અને કાયયકરોનો િોન ઉઠાવતાં નથી કે રમત્રય, પરરવારજનય અનેસંબધં ીઓનય સંપકકકરીને તેમને મળતા નથી એવા આરોપ સાથે કરમસદ શહેર કોંગ્રેસ પ્રમુખ સરહત ૫૦ જેટલાં પક્ષના એ અંગેપણ તપાસ હાથ ધરવામાંઆવી છે.

દેવાથી ડરેલા વેપારી પરરવારનો સામૂરિક આપઘાત

દક્ષિણ-મધ્ય ગુજરાત 13

કાયયકરોએ રજલ્લા પ્રમુખને લેરખતમાં રાજીનામાં આપ્યાં છે. પારલકાની ચૂંટણીમાં કોંગ્રેસી કાયયકરો સામે કેસ થયો હતો. જેમાં આશરે ૩૦ યુવા કાયયકરો સામે િરરયાદ થઈ હતી અને રવદ્યાનગર પોલીસે કેટલાક કાયયકરોની ધરપકડ કરી હતી. આ અંગે અડય કાયયકરોએ ધારાસભ્યને સતત િોન કયાાં પણ ધારાસભ્યએ કોલ ઉઠાવ્યા નહીં. તેથી કાયયકરોએ રાજીનામાં આપવા નક્કી કયુાં. શહેર કોંગ્રેસ પ્રમુખ ભાઇલાલ સોલંકીએ આ અંગે જણાવ્યું કે, ધારાસભ્ય પક્ષના કાયયકરોની રજૂઆત ધ્યાને લેતાં નથી તે સામાડય નાગરરકની સમસ્યા શું સાંભળશે? તેમના આ વલણને કારણે મારા સરહત નેતા જગદીશભાઇ પરમાર, મહામંિી રહતેશભાઇ પરમાર, સંગઠન પ્રધાન ધવલ પટેલ અને અડય ૫૦ જેટલા પક્ષના કાયયકરોએ અમારા રાજીનામાં કોંગ્રેસ પ્રમુખ અને ઘારાસભ્ય કાંરતભાઇ સોઢા પરમારને લખી આપ્યાં છે. • સ્વામી. ગુરુકુળના સેવકનો આપઘાતઃ વાપી સલવાવના સ્વામીનારાયણ ગુરુકુળમાં નરેશ રદનેશ ગોરહલ (ઉ.વ. ૨૨) સેવક તરીકે િરજ બજાવતા હતા. રરવવારે સાંજે ગુરુકુળના મકાનમાં રદનેશે ગળે િાંસો ખાઈને આપઘાત કરી લેતાં ડુંગરા પોલીસને ઘટના અંગે જાણ કરાઈ હતી. નરેશ પાંચ મરહના અગાઉ બરોડાથી વાપી આવી સલવાવના શ્રી સ્વામીનરાયણ સંસ્થામાં સેવક તરીકે જોડાયો હતો.


14

@GSamacharUK

જીવંત પંથ

GujaratSamacharNewsweekly

સી. િી. પટેલ

10th March 2018 Gujarat Samachar

www.gujarat-samachar.com

વાંચકોની પસંદ, સદા શિરોમાન્ય

વડીલો સહિત સહુ વાચક હિત્રો, ગયા ગુરુવારે પાલાામન્ેટના હાઉસ ઓફ કોમન્સના જાજરમાન મેઇન ડાઇનનંગ રૂમમાં‘ગુજરાત સમાચાર’ - Asian Voiceના યજમાનપદે શાનદાર પોહલટીકલ એન્ડ પબ્લલક લાઇફ એવોડડહવતરણ સિારોિ યોજાયો. સમારોહ થથળ જેટલુંભવ્ય હતુંએટલા જ દમદાર તેમાંઉપસ્થથત મહાનુભાવો હતા. ટોચના પાલાામન્ેટ સભ્યો, નિઝનેસ કોમ્પ્યુનનટીના જાણીતા ચહેરાઓ, સંરક્ષણ દળોના ઉચ્ચ અફસરો અનેનિટીશ-ભારતીય સમાજના અગ્રણીઓ. િે નદવસથી મોસમનો નમજાજ િગડ્યો હતો. ભારેથનોફોલ થયો હતો, અનેહાડ નથજાવતી ઠંડી પણ ખરી. આ ઓછુંહોય તેમ વેધર નડપાટટમન્ેટે હવામાન વધુકથળવાની આગાહી કરી નિનજરૂરી પ્રવાસ ન કરવા તાકીદ કરી હતી. અમનેસહુનેનચંતા હતી કે મહેમાનો કાયાિમમાં નનયત સમયે પહોંચી શકશેકેકેમ? પરંતુઆમંનિત મહાનુભાવોથી માંડીને મહેમાનો સહુ કોઇ ઉત્સાહભેર આવ્યા અનેતેમની ઉપસ્થથનતથી સમારોહનેદીપાવ્યો. જોકે સહુની નજરનુંકેન્દ્ર િની રહ્યા હતા લાઇફટાઇિ એહચવિેન્ટ એવોડડથી સન્િાહિત શત્રુઘ્િ હસંિા. અનભનયની દુનનયામાંથી રાજકારણની દુનનયામાં ઝૂકાવનાર શિુઘ્ન નસંહાને ફફલ્મઉદ્યોગ ક્ષેિેપ્રશંસનીય પ્રદાન િદલ આ સન્માન એનાયત થયુંહતું . વાચક હિત્રો, આ સમારોહનો નવગતવાર અહેવાલ તો આપ સહુને ગુજરાત સમાચાર - Asian Voiceમાંવાંચવા મળશેજ, પણ મારેતો આપ સહુ સમક્ષ શિુઘ્ન નસંહા અનેતેમની સાથેસંકળાયેલી કેટલીક વાતો રજૂકરવી છે. ૧૯૬૦ના દસકાના અંત ભાગમાં ફફલ્મ કારફકદદીનો પ્રારંભ કરનાર શિુઘ્ન નસંહાએ ૨૨૫થી વધુનહન્દી ફફલ્મોમાંકામ કયુુંછે. પ્રાદેનશક ભારતીય ભાષાની ફફલ્મો અલગ. આગવી અદાકારી અિે અિોખી ડાયલોગ હડલીવરી થકી નહન્દી ફફલ્મઉદ્યોગમાં મુઠ્ઠીઊંચરુે ં થથાન જમાવનાર આ અનભનેતા સમયાંતરે ભાજપમાં જોડાયા, સનિય રાજકારણમાં ઝૂકાવ્યું . અટલનિહારીની સરકારમાં પ્રધાનપદે રહ્યા. રૂપેરી પરદાની જેમ જ રાજકીય તખતેપણ તેમણેઅલગ ઓળખ ઉભી કરી છેએમ કહીએ તો તેમાંલગારેય અનતશ્યોનિ નથી. આજે તેઓ સંસદમાંનિહારની પટના સાનહિ લોકસભા િેઠકનુંપ્રનતનનનધત્વ કરી રહ્યા છે. શિુઘ્ન નસંહા ફફલ્મઉદ્યોગ અને રાજકારણની જેમ જ પોનલટીકલ એન્ડ પસ્લલક લાઇફ એવોડટસ સમારોહમાં પણ છવાઇ ગયા. હું પણ તેમના વ્યનિત્વથી ખાથસો પ્રભાનવત થયો એમ થવીકારવું જ રહ્યું. કરડાકીભયોા ચહેરો ધરાવતા અને ઘેરા અવાજે ‘ખામોશ...’ કહીને (ફફલ્મીપરદે જ થતો) ભલભલાની િોલતી િંધ કરી દેનાર આ અનભનેતા વ્યનિગત જીવનમાં િહુ જ નમ્ર, નમતભાષી અને સાલસ થવભાવના હોવાનુંમારું અંગત મંતવ્ય છે. તેમણેિહુ સહજતાથી કહ્યુંકેભૂતકાળિાંપણ તેઓ લંડિ - હિટિિી િુલાકાતે તો આવી ચૂક્યા છે, પરંતુ વેસ્ટહિન્સ્ટરિા આ ઐહતિાહસક સ્થળિી િુલાકાત લેવાિો અવસર તો આ એવોડડસિારોિ થકી જ િળ્યો છે. ૭૨ વષાના આ અનભનેતાએ કરેલા સંિોધનનો સાર કંઇક આવો હતોઃ આત્િહવશ્વાસથી પ્રહતબદ્ધતા, પ્રહતબદ્ધતાથી દૃઢહિશ્ચયતા અિે દૃઢહિશ્ચયતાથી સિપપણભાવ જન્િેછે. અનેજ્યારે તમારામાં આત્મનવિાસની સાથે પ્રનતિદ્ધતા, મક્કમતા અનેસમપાણભાવનો સમન્વય સજાાય છે ત્યારે તમારામાં એક જુથસો જન્મતો હોય છે... ગળાકાપ સ્પધાપિા આજિા આ સિયિાં તિારે તિારી જાતિેશ્રેષ્ઠતિ પુરવાર કરવી આવશ્યક છે. જો તમેતમારી જાતનેશ્રેષ્ઠતમ પુરવાર ન કરી શકો તેમ હો તો તમારે કમસે કમ અન્યોથી અલગ દેખાવાનો પ્રયત્ન તો કરવો જ રહ્યો...’ િારા િાિંવતા વાંચક હિત્રો, વ્યનિ ભલેકોઇ

પણ ક્ષેિેકાયારત હોય, દરેકનેઆ વાત લાગુપડેછે. આજના સમયમાંલક્ષ્યથી તમારી નજર હટી નથી કે થપધાામાંથી િહાર ફેંકાયા નથી. વાત તો ખરીને? શિુઘ્ન નસંહા સંસદગૃહમાંભાજપનુંપ્રનતનનનધત્વ કરેછેતેસાચું , પરંતુછેલ્લા કેટલાક મનહનાઓથી તેઓ નરેન્દ્ર મોદીની નવચારધારાનો નવરોધ કરતા નનવેદનો માટેપણ એટલા જ સમાચારોમાંચમકતા રહે છે. તાજેતરમાં તેઓ ભાજપના જ એક અન્ય વનરષ્ઠ નેતા અનેમોદી નવચારધારાના નવરોધી તરીકે જાણીતા યશવંત હસંિાએ સ્થાપેલા ‘રાષ્ટ્રીય િંચ’ સાથેજોડાયા છે. શિુઘ્ન નસંહા કેયશવંત નસંહા િન્નેમાંથી કોઇએ ભાજપ સાથે છેડો ફાડ્યો નથી, પણ તેમના આ પગલુંપક્ષનહતને નુકસાનકતાા માનવામાંઆવેછે. ‘સમાન નવચારસરણી’ ધરાવતી િેવ્યનિ એકિીજા સાથેહાથ નમલાવેત્યારેમોટા ભાગેતેમનો ઉદ્દેશ પણ સમાન હોય છેતેસમજાય

શક્યતા િિીંવત્ છે. એવોડટમાટેશિુઘ્ન નસંહાનુંનોનમનેટ કરનારા કેટલાક વાચકોએ તો મારી સાથેની રૂિરૂ વાતચીતમાં પૂછ્યુંપણ હતુંઃ ‘મોદી સરકારનવરોધી નવચારો માટે છાશવારેટીવી-અખિારોમાંચમકતા રહેતા શિુઘ્ન નસંહાનેજો વધુનોનમનેશન મળ્યા તો શુંતમેએમને એવોડટઆપશો?’ આ પ્રશ્િિો િારો િંિશ ે ા એક જ જવાબ િતો, અિેભહવષ્યિાંપણ રિેશ.ેઃ એવોડડહવજેતાિી પસંદગીિો હિણપય િારેિિીં, જજીસિી સ્વતંત્ર કહિટીએ કરવાિો છે. તેમનો નનણાય અંનતમ ગણાશે. તેઓ જે કોઇ નામ પસંદ કરશેતેમનેએવોડટઅપાશે. અખિારી વ્યવસાય, તેની નવચારધારા એક િાિત છેઅનેએવોડટની પસંદગી િીજી િાિત છે. િન્નેએકમેકથી સંપણ ૂ ાથવતંિ છે. અમારી - ગુજરાત સમાચાર અનેAsian Voiceની પરંપરા રહી છે કે એવોડડહવજેતાિી પસંદગીિાં

કેબિનેટ બિબનસ્ટર ઓફ ધ યર એવોડડથી સન્િાબનત કોમ્યુબનટીસ એન્ડ લોકલ ગવન્િમેન્ટ સેક્રેટરી સાબિદ જાબવદ સાથે પ્રકાશક-તંત્રી સી. િી. પટેલ

તેવુંછે. આથી જ ઘણા લોકોિા િતેશત્રુઘ્િિુંઆ પગલું‘પક્ષહવરોધી’ છે, પરંતુશિુઘ્નનેલોકો શુંમાને છે તેની લેશમાિ પરવા નથી. તેમની સાથેની વ્યનિગત મુલાકાતના આધારેહુંએટલુંતો અવશ્ય કહી શકુંકેશત્રુઘ્િ હસંિા એક એવુંવ્યહિત્વ છે, જે અંતરિા અવાજિેઅિુસરવાિાંિાિેછે. રાષ્ટ્રીય મંચ સાથેજોડાવાના નનણાય સામેપક્ષના એક વગગેનારાજગી વ્યિ કરી તો તેમણેખુલ્લેઆમ કહ્યું કે જો સાચુંિોલવુંએ િળવો હોય તો હું િળવાખોર છું , પરંતુઆ (રાષ્ટ્રીય) મંચ કોઇ રાજકીય સંગઠન નથી... મંચની સાથે મોટા ગજાના લોકો જોડાયેલા છે... પક્ષમાંમનેય દુઃખ મળ્યુંછે, પરંતુઆ પગલુંપક્ષ સામેિળવો નથી. િારા િાટેભાજપ પિેલો અિેઆખરી રાજકીય પક્ષ છે... મારી પાસે કદ છે, પણ પદ નથી... િધા લોકો કહી રહ્યા છેકે લોકતંિ નિળુંપડ્યુંછે... મારા માટે તો પટણાની જનતા અનેકાયાકરો જ થટાર છે...’ વાચક હિત્રો, શિુઘ્નના આ શલદો શુંદશાાવેછે? તેઓ જેમાનેછેતેજ િોલેછે. જેનવચારેછેતેનેજ વાચા આપેછે. દસકાઓથી રાજકારણમાંહોવા છતાં તેમને સંગ તેવો રંગ લાગ્યો નથી. તેઓ િીજા નેતાઓ જેવા રીઢા કેનશયાળ જેવા લુચ્ચા રાજકારણી િન્યા નથી. આ જ તો તેમની નવશેષતા છે. પોનલટીકલ એન્ડ પસ્લલક લાઇફ એવોર્સાની લાઇફટાઇમ એનચવમેન્ટ કેટગ ે રી માટે શત્રુઘ્િ હસંિાિા િાિિું િોહિિેશિ કરિાર કેટલાક વાચકોિા િિિાં આશંકા િતી કે એવોડડિી પસંદગીિો કળશ તેિિા હશરે ઢોળાશે કે િિીં? તેમની આશંકાના મૂળમાંતથ્ય એ હતુંકેગુજરાત સમાચાર અને Asian Voice - િન્ને સાપ્તાનહકો મોદી સરકારની કામગીરીનેપ્રસંગોપાત નિરદાવતા રહ્યા છે. સરકારની નવકાસલક્ષી નીનતરીનતનુંસમથાન કરતા રહ્યા છે. પ્રકાશક-તંિીને માનનીય વડા પ્રધાનશ્રી નરેન્દ્રભાઇ મોદી સાથેવ્યનિગત સંિધં ો પણ છે. આ તમામ સંજોગોને મધ્યનજર રાખતાં તેઓ એવુંિાિવા પ્રેરાયા િતા કે લાઇફટાઇિ એવોડડ િાટે શત્રુઘ્િ હસંિાિી પસંદગી થવાિી

ચુસ્તપણે તટસ્થતા, હિષ્પક્ષતાિુંપાલિ કરવું . િહુમતી વાચકોનો નનણાય કોઇ પણ સંજોગોમાં નશરોમાન્ય રહેશ.ે અમેવાંચકોને, જાહેર જનતાનેકોઇ એવોડટમાટેનોનમનેશન મોકલવા આમંિણ આપીએ છીએ તેમાંલેશમાિ દેખાડો નથી હોતો. એક થવતંિ કનમટી એવોડટનવજેતાની પસંદગી કરેછે, અનેતેનો નનણાય તમામ માટેિંધનકતાાહોય છે. નવનવધ ક્ષેિના મહાનુભાવોની િનેલી પેનલ જો શિુઘ્ન નસંહાને પસંદ કરશે તો અવશ્ય તેમને જ એવોડટ અપાશે. એવોડટ નવજેતાની પસંદગીમાં વ્યનિગત ગમાઅણગમાની પસંદગીનો સવાલ જ નથી...’ વાચક હિત્રો, આપ સહુ જાણતા જ હશો કેઆ વષગે કેનિનેટ નમનનથટર ઓફ ધ યરની કેટગ ે રીનો પોહલટીકલ એન્ડ પબ્લલક લાઇફ એવોડડથેરસ ે ા મે સરકારના કોમ્યુહિટીસ એન્ડ લોકલ ગવન્િમેન્ટ સેક્રટે રી સાહજદ જાહવદને એનાયત થયો છે. પાફકથતાની મૂળના આ સાંસદે તેિિે િળેલુંઆ બહુિાિ િાતા-હપતાિેઅપપણ કરતા કહ્યુંહતુંકેવધુ સારા ભનવષ્યના નનમાાણ માટેતેમણેથથળાંતર કરીને નિટન આવવાનુંિહુ મોટુંજોખમ ખેડ્યુંહોવાથી સાચા વીરલા તો તેઓ છે. વાચક હિત્રો, આ િધી વાતો, આપની પાસેથી જાણવા મળેલા નવચારો, અનભપ્રાયો, આશંકાઓ ટાંકવાનુંકારણ એટલુંજ છે કે અમે આપને આ ખુલ્લા મંચના માધ્યમથી જણાવવા માંગીએ છીએ કે એવોડડહવજેતાિી પસંદગીિાં િાત-જાત-ધિપ, રાજકીય િાન્યતા, રાષ્ટ્રીયતા, કોઇ કરતાં કોઇ બાબતિે ધ્યાિે લેવાતી િથી. કેટગ ે રીના નસલેક્શનમાંમાિનેમાિ વ્યનિની યોગ્યતા ધ્યાને લેવાય છે, અનેપસંદગીમાંવાચકોની િહુમતી. અિેરિી વાત િાિિીય િરેન્દ્રભાઇ િોદીિે આવુંગિશેકેિિીં? તેવો પ્રશ્ન પૂછનારની. આવો પ્રશ્ન પૂછનારનેએટલુંજ કહેવુંરહ્યુંકેિરેન્દ્ર િોદી આજકાલથી િિીં, વષોપથી પોતાિા પ્રખર ટીકાકાર સાથે પણ કાિ કરવા િાટે જાણીતા છે. તેઓ ટીકાકાર સાથે પણ સંિધં જાળવી જાણે છે. તેઓ સમજેછેકેજાહેરજીવનમાંસનિય કોઇ પણ વ્યનિ

ક્રિાંક - ૫૨૧

ટીકાનેપાિ છે, દરેક વખતેપોતાની નવચારસરણી સાથેસંમત થનારા મળી જ રહેતેવુંજરૂરી નથી. સાથે સાથે જ તેઓ આવા ‘નવરોધીઓને’ પોતાની તરફેણમાંલાવવાનો અકસીર ઉપાય પણ જાણેછે. તેઓ માનેછેકેપોતાની નવચારધારાના સફળ અમલ થકી આવા ટીકાકારોને પોતાની તરફેણમાં કરવા મુશ્કેલ નથી. વાચક હિત્રો, તમેભૂતકાળ પર નજર ફેરવશો તો જણાશે કે એક સમયના નરેન્દ્રભાઇના આકરા ટીકાકારો આજે હસતા ચહેરે તેમની સાથે મળીને કામ કરી રહ્યા છે. નરેન્દ્રભાઇની કાયાપદ્ધનતના ગુણગાન ગાતા થાકતા નથી. વાત નરેન્દ્ર મોદીના ટીકાકારોની ચાલી રહી છેતો સ્મૃહતબિેિ ઇરાિીિો કકસ્સો પણ ટાંકી જ લઉં. ટીવી પરદાના સફળ અનભનેિી થમૃનતિહેનેએક વખત નરેન્દ્ર મોદીની સરાજાહેર આકરા શલદોમાં ટીકા કરી હતી, પરંતુ આ જ થમૃનતિહેન આજે નરેન્દ્રભાઇના નેતૃત્વમાં કામ કરવામાં ગૌરવની લાગણી અનુભવે છે. તેમની કામગીરીના, પ્રનતિદ્ધતાના ગુણગાન ગાતા થાકતા નથી. થોડાક વષાપૂવગે- ૨૦૧૨-૧૩િા અરસાિાંસ્મૃહતબિેિ લંડન પ્રવાસેઆવ્યા હતા ત્યારેતેિણેએક આખો હદવસ આપણા ‘કિપયોગ િાઉસ’િાંવીતાવ્યો િતો. તેમણેઅમારા િધા સાથેમન મૂકીનેવાતો કરી હતી. તેસમયેકેન્દ્રમાંયુપીએ સરકાર જ્યારેગુજરાતમાં મુખ્ય પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની સરકાર શાસનધૂરા સંભાળતી હતી. તેમણે ઔપચાનરક વાતચીતમાં કહ્યું હતુંકે િરેન્દ્રભાઇ તેિિા હવરોધીઓિે, ટીકાકારોિેતોડી પાડવાિાંિિીં, પોતાિી સાથેજોડવાિાંિાિેછે. એક સમયેમેંતેમની આકરી ટીકા કરી હતી, મુખ્ય પ્રધાન પદેથી તેમનુંરાજીનામુંમાંગ્યુંહતું . િાદમાંમેં તેમની માફી માગી લીધી હતી. પરંતુરાત ગઇ સો બાત ગઇ. િરેન્દ્રભાઇએ કોઇ દ્વેષ રાખ્યો િથી, આથી ઉલ્ટુંતેમના થકી મને વધુ જવાિદારીભરી કામગીરી સોંપાઇ છે. હિત્રો, આપનેયાદ હશેજ કેલોકસભાની ચૂં ટણી વેળા નરેન્દ્રભાઇએ અમેઠી િેઠક પરથી ચૂં ટણી લડી રહેલા થમૃનતિહેનનો પ્રચાર કરતાં તેમને ‘નાની િહેન’ ગણાવ્યા હતા, એટલુંજ નહીં, પોતાના પ્રધાનમંડળમાંમાનભયુુંથથાન પણ આપ્યુંછે. આ િરેન્દ્ર િોદી છે, અિે આ તેિિો ટીકાકારો, હવરોધીઓ પ્રત્યેિો અહભગિ છે! વાચક હિત્રો, એક િાિત થપષ્ટ છેકેરાજકારણ હોય કેપછી સરકારી વહીવટ, િરેન્દ્ર દાિોદરદાસ િોદી ચીલાચાલુ ઢબે રગહશયુંગાડુંચલાવતા રિેવાિાંિાિતા િથી. પૂવાઆયોનજત પનરવતાન એ જ તેમની કાયાપદ્ધનતનો મુદ્રાલેખ છે. છેલ્લા િણ વષા દસ મનહનાના શાસનકાળ દરનમયાન તેમની સરકારે જેપ્રકારેભારતીય અથાતિં માંચેતનાનો સંચાર કરવા શ્રેણીિદ્ધ પગલાં લીધાં છે, કેન્દ્ર-રાજ્યોના સંિધં ોને ઘનનષ્ઠ કરવા પ્રયાસ હાથ ધયાા છે કે વૈનિક તખતે નવનવધ દેશો સાથેસંિધં ોનો મજિૂત સેતુરચ્યો છેતે દશાાવેછેકેતેઓ ૨૦૧૯ની ચૂં ટણીમાંકેવો દેખાવ કરવાની મહત્ત્વાકાંક્ષા સેવે છે. તેઓ માિ ભાજપ સરકારની રચના માટે જ્વલંત ફતેહ હાંસલ કરવા નથી માગતા, િજબૂત રાષ્ટ્રિા હિિાપણ િાટેપ્રહતબદ્ધ છે. શિુઘ્ન નસંહા ભલેમોદી-નવચારધારાના નવરોધી ગણાતા હોય, પણ તેમના શલદો નરેન્દ્ર મોદી અને તેમના નેતૃત્વ હેઠળની સરકારની નીનતરીનતનેએકદમ લાગુપડેછેઃ તિારાિાંઆત્િહવશ્વાસિી સાથેસાથે પ્રહતબદ્ધતા, િક્કિતા અિે સિપપણભાવિો સિન્વય સજાપય છે ત્યારે તિારાિાં એક જુસ્સો જન્િતો િોય છે... ગળાકાપ થપધાાના આજના આ સમયમાંતમારેતમારી જાતનેશ્રેષ્ઠતમ પુરવાર કરવી જરૂરી છે...’ અનેિરેન્દ્ર િોદી આ જ વાત પુરવાર કરી રહ્યા છે, જો આવુંન હોત તો પૂવોાત્તર ભારતના નિપુરામાં ‘કમળ’ ખીલ્યુંન હોત, ૨૫ વષા પુરાણો ‘લાલ ફકલ્લો’ ધ્વથત ન થયો હોત. (ક્રમશઃ)


10th March 2018 Gujarat Samachar

www.gujarat-samachar.com

@GSamacharUK

GujaratSamacharNewsweekly

યુકેના કચ્છી ગ્રુપે યોજેલી સાયકલથોન દ્વારા રૂ. ૯૦ લાખ એકત્રઃ અનાથ બાળકોની મદદ કરાશે

જૂનાગઢઃ લંડનમાંવસતા કચ્છી બાઇતસકલ ગ્રુપ ‘મેડ ટુડ’ે નાં૨૦ યુવાનગ તથા ૧૦ યુવતીઓ જૂનાગઢથી ભુજ સુધીની સાઇકલ મેરેથગનમાં જગડાયાં હતાં. આ મેરેથગનનગ પ્રારંભ બીજી માચથે સ્વામીનારાયણ મંતદર જૂનાગઢથી થયગ હતગ. આ યાિામાં એકઠાં થયેલા આશરેરૂ. ૯૦ લાખ જૂનાગઢના અનાથ આશ્રમમાં અનાથ બાળકગની મદદ અનેપરવતરશ

િંડલામાંપુનઃ ગેસ ગળતરથી ભય

ગાંધીધામઃ કંડલા પંથકમાં ટાંકાઓ, ઔદ્યગતગક એકમગમાં સંગ્રહ થતાં કે વપરાતાં અત્યંત જગખમી કેતમકલથી આ તવસ્તારની આજુબાજુના રહેવાસીઓના માતે કાયમી ભય તગળાયેલગ રહે છે. તેવામાં છેલ્લા એકાદ મતહનાથી કંડલામાં થઇ રહેલાં ગેસ ગળતરથી લગકગ િાતહમામ છે. બેિણ વખત અગાઉ આવુંબન્યા પછી પ્રદૂષણ તનયંિણ બગડડ તથા દીનદયાળ પગટડ ટ્રસ્ટના સત્તાવાળાઓએ પ્રદૂષણ માપક યંિગ મૂકયાં આમ છતાં ૨૮મી ફેિઆ ુ રીએ ફરી ગેસ ગળતર અનેઊહાપગહ થયા પછી તેનુંકગઇ નક્કર કારણ તંિ ન જાણી શકાતાં તપાસ ચાલુ રાખવાની તંિની તાકીદ છે.

દડમ્પલ સાસરીના ઘર બહાર દબસ્તરા સાથેરણેચડી

િડીઃ લગ્નના હકગ પુનઃસ્થાપન માટે અપાશે. આ સાઇકલ તબઝનેસમેન, એડવગકેટ, કરવા માટે કલગલની તડમ્પલ મેરેથગનનગ હેતુ જૂનાગઢના અનેક કંપનીના સીઈઓ, ચાટડડ કડીમાં સાસરીના ઘરની બહાર આશ્રમમાં રહેતી અનાથ એકાઉન્ટન્ટ તથા યુકેના તબસ્તરા પગટલા સાથે જંગે ચઢી બાળાઓને મદદરૂપ થવાનગ રાજકીય નેતાઓ પણ જગડાયા છે. મીતડયામાં આવેલા આ હતગ. હતા. આ સાયકલ મેરેથગન કકસ્સા પ્રમાણે કલગલમાં સરદાર આ મેરેથગનમાં એક લાખ સાથે સાથે યુકેના ગ્રુપે પટેલ સગસાયટીમાંરહેતી તડમ્પલ પાઉન્ડ એટલેકેઆશરેરૂ. ૯૦ જૂનાગઢમાં હગળી પણ મનાવી અશગકભાઈ પટેલના લગ્ન લાખ એકઠા કરવાનગ લક્ષ્યાંક હતી. મેરેથનનું સમાપન ચગથી જ્ઞાતતના તરવાજ પ્રમાણે કડીના હતગ. યુકેના ‘ઇનરજગય માચથેભૂજ સ્વામીનારાયણ મંતદરે થગળ રગડ પર આવેલી ફાઉન્ડેશન’ દ્વારા આ સમગ્ર થયું ત્યાં સુધીમાં એક લાખ જયરણછગડ સગસાયટીમાં રહેતા કાયષક્રમનું આયગજન કરાયું પાઉન્ડ એકિ કરવાનગ લક્ષ્યાંક અનેલંડન સ્થાયી થયેલા તિજેશ અશગકભાઈ સાથે ૮મી હતું. આ મેરેથગનમાં પણ પાર પડ્યગ હતગ. ઓક્ટગબર, ૨૦૧૧ના રગજ થયા હતા. લગ્નના બે વષષ સુધી તડમ્પલ સાસતરયામાં સુખી હતી. બે વષષના સુખી લગ્નજીવનથી તેને એક પુિ પણ થયગ છે. લખપતઃ સિરક્રીક લગ્નના બે વષષ પછી તડમ્પલનગ લખપત નજીકના પતત અનેસાસતરયા તવના કારણે નાની બાબતેતેનેઠપકગ આપતાં દસરયામાંથી ૨૫મી અને મારતા. તડમ્પલના કહેવા ફેબ્રુઆરી િુધીમાં પ્રમાણે લગ્નજીવન બગડે નહીં ચાર સદવિમાં જ એટલે તે ચૂપચાપ સહન કરતી. બીજી પાકકસ્તાની એ પછી સાસતરયાઓએ તેને માછીમારી બોટ પકડાતાં આ િરહદી દસરયાઈ પટ્ટીમાં િુરક્ષા વધુ િઘન બનાવી ઘરમાંથી કાઢી મૂકી ને તે દેવામાં આવી છે અને કોમ્બબંગ પણ તેજ કરાયું છે. ૨૫મી તપયરમાંરહેવા ગઈ, પણ કતથત રીતે હવે તે લગ્નના હક્ક ફેબ્રુઆરીએ મોડી િાંજે િીમાિુરક્ષા દળના જવાનો ફાસ્ટ એટેક પુનઃસ્થાપન માટે લડે છે. તેની બોટ િાથે સિરક્રીક બાજુ પેટ્રોસલંગમાં હતા ત્યારે મલક્રીક ફતરયાદ છેકે, કડી પગલીસ તેને (પડાણાક્રીક) પાિે ભારતની િીમામાં પાકકસ્તાની માછીમારની રક્ષણ આપવાની જગ્યાએ બોટ નજરેપડી હતી. ભારતીય જવાનોએ બોટનેપકડવા જતાંબે સાસરી પક્ષનેમદદ કરેછેઅને માછીમારો બોટ છોડીનેપાકકસ્તાની િીમા તરફ નાિી છૂટયા હતા. વહુને તબસ્તરા પગટલા સાથે જોકે પકડાયેલી બોટમાંથી કશું જ િંસદગ્ધ ન મળતાં િુરક્ષા ઘરની બહાર રાખીને ઘરને તાળાં મારીને સાસતરયાઓ એજન્િીઓએ હાશકારો અનુભવ્યો હતો. ચાલ્યા ગયા છે.

ચાર દિવસમાંબીજી પાકિસ્તાની માછીમારી બોટ ઝડપાઈ

ઉત્તર ગુજરાત 15

કચ્છ

માત્ર તમાિુસાફ િરીનેવેચાણ િરતા વેપારીઓ પર ૨૮ ટિા જીએસટી સરિારેલાગુિયોોછે. જેથી દવજાપુર, લાડોલ, િુિરવાડા, ઊંઝા, ડીસા, ધાનેરા સદહતના વેપારીઓ દ્વારા તમાિુની ખરીિી નહીં િરવાનો દનણોય લેવાયો છે. દવજાપુરના તમાિુંમાિકેટ યાડડમાંમળેલી વેપારીઓની દમદટંગમાં આ દનણોય લેવાયો છે. ઉલ્લેખનીય છેિેજીએસટીનેલઈનેતમાિુનો વેપાર ઠપ્પ થઈ જતાંલાખ્ખો લોિો બેરોજગાર થવાની સંભાવના છે.

માંડવીના બેખલાસીઓની ઇરાની જેલમાંથી મુદિ

માંડવીઃ આશરેસાડા િણ વષષ પહેલાં દુબઇથી એડન તરફ સમુદ્રની સફરેનીકળેલુંજનરલ કાગગષ ભરેલું વહાણ પ્રતતકૂળ મગસમનું ભગગ બન્યું હતું અને ઈરાનમાં જળસીમા ભંગ બદલ આ વહાણ ૧૨ ખલાસીઓ સાથે બંદી બનાવાયુંહતું. જગકે ૧૨માંથી નવ ખલાસીઓની મુતિ બાદ ઉમર સાલેમામદ થેમ, ઇિાતહમ રઝાક સપ અનેસાતજદ ઉમર સુમરાને સાડા િણ વષષથી ઇરાની કારાવાસમાં સબળવાનું કરમે લખાયું હતું. આ િણમાંથી ઈિાતહમ સપ અને સાતજદ સુમરાને છુટકારગ મળતાં તેઓ

૨૮મી ફેિુઆરીએ વતન પહોંચ્યા હતાં. વતન પહોંચેલા સાતજદેકહ્યું કે, ઈરાની જેલમાં અમને રગજ બે રગટલા અપાય. એક સવારે અને એક રાતિભગજનમાં. બપગરે ભાતની એક પ્લેટથી ચલાવી લેવાનું. શાક હગય તગ હગય! જગકે ઊંઘ લેવા પથારી ખરી. ખાણી-પીણીની સરખામણીમાં ઈરાની જેલમાં ઊંઘવા બેસવાની સગવડ પ્રમાણમાંઠીક કહી શકાય. રગજ ટેતલફગતનક સંપકક અથથે ૧૦-૧૫ તમતનટની છૂટ અપાતી હતી. જેથી અમે પતરજનગ સાથે સંપકકમાંરહી શકતાંહતાં.

કι®Ц ¸щ³ђº કыº Ãђ¸ - £º°Ъ ±аº ¶Ъ§Ьє£º

µыĮઆ Ь ºЪ³Ъ ¿λઆ¯¸Цєcarehome.co.uk³ђ »є¬³³Ц ĴщΗ ∟√ કыº ÃђÜÂ¸ЦєÂ¸Ц¾щ¿ કº¾Ц¸Цє આã¹ђ ïђ. ºÃщ¾ЦÂЪઓ અ³щ ¯щ¸³Ц ´╙º¾Цº§³ђ ¯°Ц ╙¸Ħђએ ¸ђક»щ»Ъ ·»Ц¸®ђ અ³щ ≡≈,√√√ §щª»Цє ╙ºã¹Ь³Ц આ²Цºщ આ એ¾ђ¬↔ ³ŨЪ કºЦ¹Ц ïЦ. આ ╙ºã¹Ь³Ц આ²Цºщ ±ºщક કыº Ãђ¸³щએ¾ºщ§ çકђº અ´Ц¹ђ ïђ અ³щ Âѓ°Ъ ¾²Ьºщ╙ªѕ¢ ²ºЦ¾¯Ц ∟√ કыº ÃђÜ³щએ¾ђ¬↔ એ³Ц¹¯ કºЦ¹Ц ïЦ. Ãщºђ¸Цє આ¾щ»Ьє કι®Ц ¸щ³ђº ¢Ь§ºЦ¯Ъ કыº Ãђ¸ ¦щ. ¯щ³щ‘ªђ´ ∟√ કыº ÃђÜ ઈ³ »є¬³│³Ц એક કыº Ãђ¸³Ьє Ĭ╙¯╙Η¯ ªЦઈª» અ´Ц¹Ьє Ã¯Ьє. ´╙º¾Цº³Ц ÂÛ¹ђએ ¯щ¸³Ц ¾¬Ъ»ђ³Ъ ¡ЦÂ Âє·Ц½ અ³щકЦ½e »щ¾Ц ¶±» કι®Ц ¸щ³ђº³Ъ ¡а¶ Ĭ¿єÂЦ કºЪ ïЪ. £®Цє´╙º¾Цº§³ђ ¯щ¸³Ц ΒщÃЪ§³ કι®Ц ¸щ³ђº¸Цє ºÃщ¾Ц ¢¹Ц ¯щ ´¦Ъ ¯щ¸³Ц આ³є±¸Цє, ¿ºЪº³Ц û³¥»³ અ³щ ¹Ц±¿╙Ū¸Цє ¡ЦçÂђ µыºµЦº °¹ђ Ãђ¾Ц³Ъ ¯°Ц કыª»Цક ЧકçÂЦ¸Цєએકі±ºщ¯╙¶¹¯¸ЦєÂЬ²Цºђ °¹ђ Ãђ¾Ц Â╙ï ¯щ¸³Ц¸Цє¡а¶ ÂЬ²Цºђ °¹Ц³Ъ ¾Ц¯ђ ¿щº કºЪ ïЪ. ¢Ь§ºЦ¯Ъ Â¸Ц§ ¸Цªъ કι®Ц ¸щ³ђº ¹Ьકы³Ц અ×¹ કыº ÃђÜÂ³Ъ Âº¡Ц¸®Ъ¸Цє¾²Ь´Âє±¢Ъ³щ ´ЦĦ ¶×¹Ьє¦щ. કыº Ãђ¸¸ЦєºÃщ¯Ц »ђકђ³щç¾Ц╙±Γ ¿Ьˇ ¿ЦકЦÃЦºЪ ¢Ь ¿³»  §ºЦ¯Ъ અ³щ ઈתº³щ  ·ђ§³ ´ЪºÂ¾Ц¸Цє આ¾щ ¦щ. આ´³щ ઢђક½Ц અ³щ ´ЦĦЦ ·Ц¾¯Ц Ãђ¹ અ°¾Ц ´Ъ¨Ц અ³щ ´Цç¯Ц ¡Ц¾Ц Ãђ¹ ¯ђ અ¸ЦºЦ ¿щµ આ´³щ ╙±¾Â¸Цє Ħ®   ¾¡¯ ç¾Ц╙±Γ ·ђ§³ આ´¿щ. Ãђ¸¸Цє ºÃщ¯Ц »ђકђ³щ ±ººђ§ કι®Ц ¸щ³ђº¸Цє § આ¾щ»Ц કыº Ãђ¸³Ц ¸є╙±º³Ъ ¸Ь»ЦકЦ¯³ђ »Ц· ¸½щ¦щ. ¸є╙±º¸Цєઆ¾щ»Ъ ╙±ã¹ 

 

  

 

 

 

  અ³щ ÂЬє±º ¸а╙¯↓ઓ ¸є╙±º³Ъ ÂЦ°щ કыº Ãђ¸³Ъ ¿ђ·Ц ¾²Цºщ ¦щ. ¥ьĦ ³¾ºЦ╙Ħ Ãђ¹ કы ╙±¾Ц½Ъ, §×¸ЦΓ¸Ъ, ¾ь¿Ц¡Ъ, ¸ÃЦ¾Ъ §¹є¯Ъ અ°¾Ц ¾щ»щתЦઈ³ ¬ъ Ãђ¹ ¯ђ ¯щ³Ъ એª»щ કы ±ºщક ¯Ãщ¾Цº³Ъ કыº Ãђ¸¸Цє ·ã¹ ºЪ¯щ ઉÓÂЦôа¾↓ક ઉ§¾®Ъ કº¾Ц¸Цє આ¾щ ¦щ. કι®Ц ¸щ³ђº £º°Ъ ±аº ¶Ъ§Ьє £º º¥¾Ц¸Цє µ½ °¹Ьє ¦щ અ³щ ±ºщક Ãщºђ¸Цє³¾Ц Âdˇ Â¸Ц§³ђ  ¶×¹Ц ºÃЪ¿ ╙ÃçÂђ અ³щ ³¾Ьє´╙º¾Цº (કЦº® કы ¦щ. ¯щઓ ³¾Ц ╙¸Ħђ કι®Ц ¸щ³ђº Ãђ¸¸Цєઅ¸щએક ´╙º¾Цº ¦Ъએ.) ¸щ³ђº કыº Ãђ¸³Ъ ¸Ь»ЦકЦ¯ આ´³щ કι®Ц »щ¾Ц³Ъ ઈÉ¦Ц Ãђ¹ ¯ђ 020 8861 9600 ´º આ³є± ·ž³ђ Âє´ક↕ કº¾Ц ╙¾³є¯Ъ ¦щ. ¯щ¸³щ Ãђ¸¸ЦєºÃщ¯Ц કыª»Цєક ÂÛ¹ђ³ђ ´ºЪ¥¹ અ³щકыº Ãђ¸³Ъ ¸Ь»ЦકЦ¯ કºЦ¾¾Ц¸Цє¡а¶ આ³є± આ¾¿щ.

Comfortable, well-appointed homes Karuna Manor · Christchurch Avenue · Harrow · HA3 5BD Tel: 020 8861 9600 · www.karunamanorcarehome.co.uk


16 કવર સ્ટોરી ૩૨

૬૦ ૬૦

૨૪

@GSamacharUK

૧૮

ભાજપ-૩૨ એનપીએફ-૨૪ અન્ય-૪ ૩૮ ૮ ૮

૫૯ ૬૦

૨૧

૪ ૧ ૧

કોંગ્રેસ-૨૧ અન્ય-૧૮ ૨૯

૧૮

એનપીપી-૧૮ ભાજપ-૨ ૦૮

૧૩ ૧૦

GujaratSamacharNewsweekly

મેઘાલય

૪૩

૫૯ ૬૦

૧૬

ભાજપ-૪૩ સીપીએમ-૧૬

કોંગ્રેસનુંકદ આટલુંનાનુંક્યારેય ન હતુંઃ મોદી

નવી રદલ્હીઃ પૂવોષત્તર રાજ્યો મિપુરા, નાગાલેન્ડ અને મેઘાલયના પમરણામો પછી વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી રાજધાનીમાં ભાજપ કાયાષલય પહોંચ્યા હતા. વડા પ્રધાન મોદીએ ત્યાં ભાજપના નેતાઓ અને કાયષકરોને સંબોધન કરતા કહ્યું હતું કે, ભાજપ અધ્યક્ષ અમમત શાહની આગેવાનીમાં ભાજપ સતત આગળ વધી રહ્યું છે, પરંતુ એક પક્ષ એવો છે જેના નેતાઓ હોદ્દામાં આગળ વધી રહ્યા છે, પણ પક્ષનું કદ નાનું કરી રહ્યા છે. કોંગ્રસ ે નું કદ આટલું નાનું અગાઉ ક્યારેય ન હતુ.ં વડા પ્રધાન મોદીએ કોંગ્રસ ે અધ્યક્ષ રાહુલ ગાંધીનું નામ લીધા મવના આ ટોણો માયોષ હતો. ‘ભારત માતા કી જય...’ સાથે ભાષણની શરૂઆત કરતા મોદીએ કહ્યું હતું કે, આપણને પૂવોષત્તરમાં સફળતા મળી છે, પણ હવે આપણે સતકક રહેવું પડશે. ભાજપમાં કોંગ્રસ ે કલ્ચર ઘૂસવું ના જોઇએ. કોઇ પણ ઇમારતના મનમાષણ માટે વાજતુશાજિીઓ ઇશાન મદશા - ઉત્તર-પૂવન ષ ા ખૂણાની મજબૂતાઇ પર ખાસ ભાર મૂકે છે. હવે ઇશાન ભારતનો ખૂણો પણ મજબૂત થઇ ગયો છે. દેશનો મવકાસ હવે તેજ ગમતથી થશે. કેન્દ્ર અને ભાજપ સરકારની પૂવોષત્તર રાજ્યોની નીમત પર પ્રકાશ પાડતા વડા પ્રધાન મોદીએ કહ્યું હતું કે, ભાજપે સત્તામાં આવતા જ પૂવોષત્તર રાજ્યો પર ધ્યાન આપવાનું શરૂ કરી દીધું હતુ.ં આઝાદી પછી જેટલા પ્રધાનો પૂવોષત્તર રાજ્યોમાં ગયા તેનાથી પણ વધુ નેતાઓ અમે ફિ ચાર વષષમાં ત્યાં મોકલ્યા છે. અમારા શાસનમાં ઘણી વખત દર ૧૫ મદવસે એક નેતા કે પ્રધાન પૂવોષત્તર રાજ્યમાં જતા હતા. હજુ ચાર વષષ પહેલાં પૂવોષત્તર રાજ્યો માટે મદલ્હી બહુ દૂર હતુ,ં પરંતુ હવે નથી. અમે મદલ્હીને તેમના દ્વાર પર લાવી દીધું છે. મોદીએ ચૂટં ણીઓમાં હાર-જીત મવશે કહ્યું હતું કે, જીતની જેમ હાર જવીકારવી એ પણ લોકતંિની પરંપરા છે. જે લોકો લોકતંિની દુહાઇઓ આપી રહ્યા છે તેઓ પરાજયને મદલથી જવીકારી શકતા નથી. ફિ રાજકીય મવચારધારાના કારણે ભાજપના અનેક કાયષકતાષઓની હત્યા કરી દેવાઇ છે. જોકે, લોકતંિની તાકાત છે કે ગરીબમાં ગરીબ અનુસંધાન પાન-૧

ડાબેરીઓના ગઢમાં...

ડાબેરીઓ-કોંગ્રેસના સુપડાંસાફ ૬૦ બેઠકો ધરાવતી વિપુરા વવધાનસભાની ચૂંટિીનાં શવનવારે જાહેર થયેલાં પવરિામોમાં ભાજપે ક્લીન સ્વીપ કરતાં ૩૫ બેઠકો પર વવજય હાંસલ કયોોહતો. જ્યારે તેના સહયોગી પક્ષ આઇપીએફટીને ૮ બેઠકો મળતાં યુતીએ બહુમતી માટે જરૂરી ૩૧ કરતાં વધુ એટલે કે ૪૩ બેઠકો હાંસલ કરી છે. આ સાથે વિપુરામાં માવિક સરકારનાંનેતૃત્વમાં૨૫ વષોથી ચાલી રહેલાં ડાબેરી શાસનનો અંત આવ્યો હતો. વિપુરામાં ડાબેરીઓનાંપતનની સાથેહવે સમગ્ર દેશમાં ડાબેરીઓ ફક્ત કેરળ પૂરતા મયાોવદત રહી ગયા છે. સત્તાધારી સીપીએમને ફક્ત ૧૬ બેઠકો મળી છે. જ્યારે

મતદારે મત આપીને મહંસાની મવચારધારા મવરુદ્ધ ભાજપને મત આપ્યા છે. ઈશાન ખૂણાનો ઉલ્લેખ કેમ? પૂવોષત્તર રાજ્યો ઇશાન મદશામાં હોવાથી ઇશાન રાજ્યો તરીકે પણ ઓળખાય છે. આ મુદ્દે વાત કરતા વડા પ્રધાન મોદીએ કહ્યું હતું કે, વાજતુશાજિમાં ઇમારતની રચના કરવા ઇશાન ખૂણાનું ખાસ ધ્યાન રખાય છે. જોકે, આ મવશે હું વધુ કોઇ જ્ઞાન પણ નથી ધરાવતો અને એમાં મવશ્વાસ પણ નથી કરતો, પરંતુ વાજતુશાજિીઓ તેનું ખાસ ધ્યાન રાખે છે. ટૂક ં માં પૂવોષત્તરમાં બધુ બરાબર છે તો આખી ઇમારતનો પાયો મજબૂત રહેશ.ે ખુશીની વાત છે કે, આજે ઇશાન ખૂણો ભાજપના નેતૃત્વમાં આગળ વધ્યો છે. આ ખૂણાને વાજતુશાજિીઓ પમવિ અને શમિશાળી માને છે. અઝાન અનેશહીદો માટેભાષણ અટકાવ્યું પૂવોષત્તરના િણ રાજ્યોમાં ભાજપની જીત પછી નવી મદલ્હીના ભાજપ કાયાષલયમાં અનોખી ઘટના બની હતી. મોદીએ ભાષણ શરૂ કરતાં જ નજીકની મસ્જજદમાંથી અઝાન સંભળાઈ હતી. તેમણે તરત જ કહ્યું કે, અત્યારે અઝાનનો સમય છે, બે મમમનટ થોભી જઇએ. બે મમમનટની શાંમત પછી વડા પ્રધાન મોદીએ ફરી એક વાર ભાષણ શરૂ કયુું હતુ.ં આ પહેલાં રાજજથાન અને પસ્ચચમ બંગાળમાં પણ ભાષણ વખતે અઝાન સંભળાતા તેઓ રોકાઇ ગયા હતા. ત્યાર પછી વડા પ્રધાન મોદીએ પૂવોષત્તર રાજ્યોમાં ભાજપના કાયષકરોની હત્યા મવશે મામહતી આપી હતી. ત્યારે પણ તેમણે કાયષકતાષઓની શહાદતના માનમાં થોડો સમય મૌન પાળ્યું હતુ.ં

૨૦૧૩ની ચૂંટિીમાં મુખ્ય વવપક્ષ રહેલી કોંગ્રેસનાં સૂપડાં સાફ થઇ ગયાં છે. વિપુરામાં કોંગ્રેસને સમ ખાવા પૂરતી એક પિ બેઠક પ્રાપ્ત થઈ નથી. વિપુરામાં ભાજપનો યુવા ચહેરો ગિાતા વવપ્લવકુમાર દેવ મુખ્ય પ્રધાન પદે વનલ્ચચત મનાય છે. વવપ્લવ કુમાર દેવ વિપુરા ભાજપના અધ્યક્ષ છે અને બનામવલપુર ખાતેથી ધારાસભ્ય તરીકે ચૂંટાઇ આવ્યા છે. ચૂંટિીમાં રાજ્યના પ્રભારી સુનીલ દેવધર સાથે વવપ્લવકુમાર દેવે સમગ્ર ચૂંટિીનું નેતૃત્વ કયુું હતું. વવપ્લવકુમાર બીએ સુધીનો અભ્યાસ કરી વદપહી ગયા હતા. ૧૫ વષો વદપહીમાં વજમ ઇન્સ્ટ્રક્ટર તરીકેસવિય હતા. શાહની ઉત્તર પ્રદેશ ફોર્યુષલા અધ્યક્ષ અવમત શાહે વિપુરામાંસૌથી પહેલા રાજ્યના

યુવાન નેતા વવપ્લવકુમાર દેવને પ્રદેશની કમાન સોંપી. તેઓ એક સમયે સાંસદ ગોવવંદાચાયોના અંગત મદદનીશ હતા. આ પછી સંગઠન સાથે સંકળાયેલા અને મોદીની વારાિસી સંસદીય બેઠકના પ્રભારી રહેલા સુવનલ દેવધરને વિપુરાના પ્રભારી બનાવ્યા. ત્યાર બાદ અવમત શાહે ઉત્તર પ્રદેશ ચૂંટિીની જેમ વિપુરામાં પિ બૂથ અને પેજ પ્રમુખની વ્યૂહરચનાને અસરકારક રીતે લાગુકરી. ડાબેરીઓની નબળાઈનો ઉપયોગ કયોષ વિપુરાની ચૂંટિીમાં ભાજપનું સુકાન સંભાળનાર સુનીલ દેવધર કહે છે કે ડાબેરી કેડર કોઈ મામૂલી કેડર નથી, પરંતુતેમની એક નબળાઈ છેકે સત્તામાં આવતા જ વહીવટી તંિનું રાજકારિ અને

નેશનલ પીપપસ પાટટી (એનપીપી)ના યુવા નેતા કોનરાડ સંગમાએ મંગળવારે પાટનગર વશલોંગમાંમેઘાલયના મુખ્ય પ્રધાન પદ તરીકે શપથ લીધા હતા. શપથગ્રહિ સમારોહમાં અવમત શાહ અને રાજનાથ વસંહ પિ સામેલ થયા. મેઘાલયની યુવત સરકારમાં ભાજપ, એનપીપી, યુનાઈટેડ ડેમોિેવટક પાટટી (યૂડીપી), વહલ સ્ટેટ પીપપસ ડેમોિેવટક પાટટી (એસએસપીડીપી) અનેપીપપસ ડેમોિેવટક ફ્રન્ટ (પીડીપી) સામેલ છે. એકલા હાથે ૨૧ બેઠક જીતનારી કોંગ્રેસનેઅહીં સરકાર બનાવવામાંસફળતા મળી નથી. ભાજપનેમાિ બેબેઠક જ મળી છે, પરંતુ તે કોંગ્રેસને અહીં સરકાર રચતાંઅટકાવી શકી છે. અગાઉ ભાજપના હેમંત વબશ્વા કહ્યુંહતુંકે, નવી સરકારમાંકોઈ નાયબ મુખ્ય પ્રધાન નહીં હોય. ભાજપના એક ધારાસભ્ય સરકારમાંજોડાશે.

10th March 2018 Gujarat Samachar

રિપુરા

૬૦ બેઠકો ધરાવતી વિપુરા વવધાનસભામાં ભાજપે ક્લીન સ્વીપ કરતાં ૩૫ બેઠકો પર વવજય હાંસલ કયોોહતો. જ્યારે તેના સહયોગી પક્ષ આઇપીએફટીએ ૮ બેઠકો મેળવી છે. આમ યુવતએ બહુમતી માટેજરૂરી ૩૧ કરતાં વધુએટલેકે૪૩ બેઠકો હાંસલ કરી છે. આ સાથે વિપુરામાં માવિક સરકારનાંનેતૃત્વમાં૨૫ વષોથી ચાલતાંડાબેરી શાસનનો અંત આવ્યો હતો. સત્તાધારી સીપીએમને ફક્ત ૧૬ બેઠકો મળી છે. જ્યારે ૨૦૧૩ની ચૂંટિીમાં મુખ્ય વવપક્ષ રહેલી કોંગ્રેસનાં સૂપડાં સાફ થઇ ગયાં છે. તેને સમ ખાવા પૂરતી એક પિ બેઠક મળી નથી. વિપુરામાં ભાજપનો યુવા ચહેરો વવપ્લવકુમાર દેવ મુખ્ય પ્રધાન પદની દાવેદારીમાં સૌથી આગળ છે. વવપ્લવકુમાર વિપુરા ભાજપના અધ્યક્ષ પિ છે અને બનામવલપુરથી ચૂંટાયા છે.

www.gujarat-samachar.com

નાગાલેન્ડ

નાગાલેન્ડના મુખ્ય પ્રધાન ટી.આર. ઝેવલયાંગે મંગળવારે રાજીનામું આપતાં ગવનોર પી.બી. આચાયોએ તેસ્વીકારીને તેમને વૈકલ્પપક વ્યવસ્થા થાય ત્યાંસુધી મુખ્ય પ્રધાન કાયાોલય સંભાળવા અનુરોધ કયોો હતો. આ સાથે ગવનોર આચાયોએ ભારતીય બંધારિના આવટિકલ ૧૬૪ની ક્લોઝ (૧) હેઠળ એનડીપીપી નેઇફફયુ વરઓને નાગાલેન્ડના નવા મુખ્ય પ્રધાન તરીકે વનયુક્ત કયાો છે. આચાયોએ નેઇફફયુને ૧૬ માચો સુધીમાં ફ્લોર ઓફ હાઉસમાં તેમનો બહુમત સાવબત કરવા માટે પિ જિાવ્યું છે. ઉપલેખનીય છે કે એનડીપીપી અને ભાજપે ચૂંટિીપૂવવે જ જોડાિ કયુું હતું. ભાજપ અને એનડીપીપી યુવતને ૬૦માંથી ૨૯ બેઠકો પ્રાપ્ત થઈ છે. ૨૦૧૩માં કોંગ્રેસને ૮ બેઠક મળી હતી, પરંતુઆ વખતેતેનાં સૂપડાંસાફ થઈ ગયાંછે.

િણ રાજ્યોઃ ક્યુપરરબળ ફળ્યું? ક્યુપરરબળ નડ્યું?

રિપુરાઃ ૫૦ ટકા ભાજપ ઉમેદવાર છેલ્લા પાંચ વષષમાંપક્ષના સભ્ય બન્યા છે • મિપુરામાં ભાજપના ૫૦ ટકા ઉમેદવારોએ છેલ્લા પાંચ વષષમાં પક્ષનું સભ્યપદ મેળવ્યું છે. • ભાજપના બાવન કેન્દ્રીય પ્રધાનો અને ૨૦૦થી વધુ સાંસદો-નેતાઓએ રાજ્યમાં ચૂટં ણી રેલીઓ કરી. • મોદીએ રાજ્યમાં ૪ ચૂટં ણી રેલીઓ કરી. ભાજપ અધ્યક્ષ અમમત શાહે રાજ્યમાં ૬ રાત વીતાવી હતી. • મિપુરામાં મુખ્ય પ્રધાન યોગી આમદત્યનાથે જે ૭ જગ્યાઓ પર સભાઓ સંબોધી, ૪ રોડ શો કયાષ હતા. તેમાંથી ૭ પર મવજય મળ્યો. • યોગીએ બે મદવસ પ્રચાર કયોષ તેનું મુખ્ય કારણ નાથ સંપ્રદાયની મોટી વસતી હોવાનું હતુ.ં નાગાલેન્ડ: કોંગ્રસ ે ના છેલ્લી વખત કરતાં૨૨ ટકા મત ઘટી ગયા • ભાજપ ૨૦ બેઠકો પર ચૂટં ણી લડ્યો, ૧૧ પર મવજય મેળવ્યો, આ અત્યાર સુધીનું સૌથી સારું પ્રદશષન છે. • રાજ્યના િણ વખત મુખ્ય પ્રધાન રહેલા એનડીપીપીના પ્રમુખ નેફ્યૂ મરયો પહેલા જ ઉત્તર અંગામીટુથી મબનહરીફ ચૂટં ાયા છે. તેમને ભામવ મુખ્ય પ્રધાન તરીકે પણ જોવામાં આવી રહ્યા છે. • નાગાલેન્ડમાં કોંગ્રસ ે ખાતું પણ ખોલાવી શકી નહીં. કોંગ્રસ ે ૧૮ બેઠકો પર ચૂટં ણી લડી હતી. • કોંગ્રસ ે ને રાજ્યમાં માિ ૨.૧ ટકા મત મળ્યા. છેલ્લી વખત તેને ૮ બેઠકો અને ૨૪.૮૯ ટકા મત મળ્યા હતા. • કોંગ્રસ ે ના જથામનક નેતા આ હાર માટે રાજ્યના પ્રભારી સી.પી. જોષીને જવાબદાર ઠેરવે છે. મેઘાલયઃ ભાજપનેબીફ અનેચચષના મુદ્દો નડી ગયો • મેઘાલયમાં ભાજપ ૨૦૧૩માં ૧૩ બેઠકો પર ચૂટં ણી લડ્યો હતો, અને બધી બેઠકો પર તેની મડપોઝીટ જપ્ત થઈ હતી. અહીં તેને ૨૦ વષષ બાદ ૨ બેઠકો મળી છે. • રાજ્યમાં ૧૦ વષષથી કોંગ્રસ ે ની સરકાર છે. • ૬૦ મવધાનસભા બેઠકો ધરાવતા રાજ્યમાં કોંગ્રસ ે ે ૨૧ બેઠકો જીતી છે, છતાં જપષ્ટ બહુમતીમાં ૧૦ બેઠકો ઓછી છે. • રાજ્યમાં અંદાજે ૭૫ ટકા મતદાર મિજતી છે, તેથી કોંગ્રસ ે ે ભાજપને બીફ અને ચચષના મુદ્દે સતત ઘેયોષ. ભાજપને તેનાથી ઘણું નુકસાન પણ થયુ.ં • કોંગ્રસ ે ે તેના મોવડીઓ અહેમદ પટેલ, મુકલ ુ વાસમનકને મેઘાલય મોકલ્યા હતા. જેથી તેઓ નાના પક્ષો સાથે મળીને સરકાર બનાવી શકે. જોકે તેમની મહેનત ફળી નથી. કોંગ્રસ ે મવરોધી પક્ષોને એકતાંતણે બાંધવામાં ભાજપ સફળ રહ્યો છે. રાજ્યમાં યુવા નેતા સંગમાના નેતૃત્વમાં સરકાર રચાશે, જેને ભાજપે સમથષન આપ્યું છે.

રાજકારિનું અપરાધીકરિ કરવામાંલાગી જાય છે. જેનાથી બૂથ સ્તરની કેડર પક્ષ પર વનભોર થઈ જાય છે અને સરકારની યોજનામાં લાભ ઉઠાવવા લાગે છે. આ કારિે બંગાળમાં ડાબેરી કેડર ખતમ થઈ ગઈ. અમે તેમની આ જ નબળાઇનેવનશાન બનાવી અને અમારો વવજય વનલ્ચચત કયોો. ભાજપનેફળ્યુંરવપક્ષમાં રવભાજન ભાજપના આ વવજયમાં વવરોધ પક્ષમાં વવભાજને પિ મહત્ત્વની ભૂવમકા ભજવી છે. સૌથી મહત્વનું પવરબળ ભાજપ નેતા હેમંત વબશ્વા શમાોની કોંગ્રેસના પ્રદેશ અધ્યક્ષ પ્રદ્યોત વબિમ માવિક્ય દેબવમાો સાથે ચૂંટિી દરવમયાન થયેલી મુલાકાત હતી. અહેવાલ અનુસાર વિપુરાના રાજ પવરવાર સંકળાયેલા દેબવમાોની ભાજપ સાથેડીલ થઈ ગઈ. આ

કારિે ભાજપ આવદવાસી પ્રભાવવાળી બધી જ ૨૦ બેઠકો જીતવામાંસફળ રહ્યો છે. ૫ વષષમાં૧૫ ગણા ધારાસભ્યો પૂવોોત્તર રાજ્યોની ચૂં ટિીમાં સફળતા મેળવ્યા પછી ભાજપ હાઇ કમાન્ડ ખુશખુશાલ છે. વષો ૨૦૧૩થી ૨૦૧૮ વચ્ચે પૂવોોત્તરના ૭ રાજ્યોમાં ભાજપના ધારાસભ્યોની સંખ્યામાં૧૫ ગિો વધારો થયો છે. એક સમયે પૂવોોત્તરના વિપુરા, નાગાલેન્ડ, મેઘાલય, આસામ, મવિપુર, વમઝોરમ અનેવસવિમ એમ ૭ રાજ્યોમાં ભાજપના ધારાસભ્યોની સંખ્યા ફક્ત ૯ હતી. જોકે, વષો ૨૦૧૮માં આ આંકડો વધીને ૧૪૦ થયો છે. ૨૦૧૬માં જ પૂવોોત્તરમાં ભાજપના ધારાસભ્યોનો આંકડો ૭૨ સુધી પહોંચી ગયો હતો. વિપુરાની હાલની જીત પછી

આ આંકડો ૨૦૧૮માં૧૪૦એ પહોંચી ગયો છે. ભાજપેકોંગ્રેસ અને અન્ય સ્થાવનક પક્ષોને જબરદસ્ત હંફાવીને આ સફળતા મેળવી છે. પૂવોોત્તરના સાત રાજ્યમાં ૨૦૧૩થી ૨૦૧૮ વચ્ચેકોંગ્રેસની બેઠકોમાં ૪૦ ટકાનો નોંધપાિ ઘટાડો થયો છે. એક સમયે- ૨૦૧૩માં - કોંગ્રેસ પાસે ૨૪૨ ધારાસભ્ય હતા, પરંતુ આજે એ આંકડો ઘટીને૧૫૧એ પહોંચી ગયો છે. ભાજપ પાસે પૂવોોત્તરના સાત રાજ્યમાં નહીંવત નેતાગીરી હતી, જ્યારે આજે આસામ, અરુિાચલ પ્રદેશ અને મવિપુરમાં ભાજપના મુખ્ય પ્રધાન છે. આ રીતે, વસવિમ અને નાગાલેન્ડમાં ભાજપની ગઠબંધન સરકારના મુખ્ય પ્રધાનો છે. સામે પક્ષે કોંગ્રેસના મુખ્ય પ્રધાનોની સંખ્યા પાંચથી ઘટીનેબેથઇ ગઇ છે.


10th March 2018 Gujarat Samachar

@GSamacharUK

www.gujarat-samachar.com

કવર સ્ટવરી 17

GujaratSamacharNewsweekly

પૂવવોત્તર રાજ્યવમાંભાજપનવ હવેભારતનાં૨૦ રાજ્યવમાંભાજપનું, વવજયપથ સંઘ પવરવારેકંડાયવો અને૪ રાજ્યવમાંકોંગ્રેસનુંશાસન

નિી શદલ્હીઃ પૂવોાત્તરના રાજ્યોમાં રાષ્ટ્રીય સ્વયંસવે ક સંઘ (આરએસએસ)એ તેના વનવાસી કલ્યાણ આશ્રમ સવહતના કાયાક્રમો દ્વારા સ્થાવનક આવદવાસીઓમાં પ્રભાવ વધારવાનુંકામ શરૂ કરી દીધું હતું . વનવાસી કલ્યાણ આશ્રમ દ્વારા આરોગ્ય અને વશક્ષણની સેવાઓ ચલાવાય છે. સંઘના આ પ્રયાસોના પવરણામ આસામ અનેમવણપુરની ચૂં ટણીઓમાંસ્પષ્ટ દેખાયા હતા. આસામ અને મવણપુરમાં ભાજપની સરકારો સત્તામાંઆવી હતી. આ પછી તરત વિસ્તી બહુમતી ધરાવતા મેઘાલય અને નાગાલેન્ડમાં સંઘ અને તેના સંગઠનો દ્વારા કામગીરી શરૂ કરાઈ હતી. આ બંને રાજ્યોમાં ભાજપની વગમાં સારો એવો વધારો થયો હતો. સંઘ અને ભાજપના કાયાકરોએ પાયાના સ્તરેકામગીરી આરંભી હતી. તો વડા પ્રધાન મોદી અને તેમના પ્રધાનોએ વવસ્તારોની વારંવાર મુલાકાત લઈ જનકલ્યાણની નીવતઓની જાહેરાત કરી હતી. • મેઘાલયઃ મેઘાલયમાં સંઘે ગારો, જૈનવનયા અને ખાસી આવદવાસી સમુદાયોમાં પગદંડો મજબૂત બનાવીનેચચાનો પ્રભાવ ઓછો કરવાાનો પ્રયાસ કયોા. સંઘે આવદવાસી સમુદાયોમાંથી એવી ગેરસમજ દૂર કરી કેએ તેમની પરંપરાઓ નાબૂદ કરવા માગેછે.

ભાજપની ભવ્ય સફળતાના ૪ શિલ્પી

• હેમત ં શિશ્વ િમાાઃ દસકા કરતાંવધુસમયથી કોંગ્રસ ે માં રહેલા શમાા ૨૦૧૫માં ભાજપમાં જોડાયા. મુખ્ય પ્રધાન ગોગાઈ સાથેમતભેદ બાદ ૨૦૧૫માંઆસામની ચૂં ટણીમાં ભાજપનો ચૂં ટણીવ્યૂહ ઘડવામાંતેમણેમહત્ત્વનો ભાગ ભજવ્યો. પછી શમાાનેનાગાલેન્ડ, મેઘાલય, વિપુરામાંભાજપનેવવજય અપાવવાની જવાબદારી સોંપાઈ હતી. શમાાઅન્ય પૂવાકોંગ્રસ ે ીનેભાજપમાંલાવ્યા. તેમજ કોંગ્રસ ે તથા ડાબેરીવવરોધી પક્ષો સાથેસફળ યુવત રચી. • રામ માધિઃ ભાજપના મહાસવચવ માધવ પૂવોાત્તરમાં પ્રમુખ અવમત શાહના લેફ્ટનન્ટ બનીનેગયા હતા. તેમણે નેતાઓની એવી ટીમ તૈયાર કરી જેમણેઆ ૩ રાજ્યોમાં કાપપેટ-બોમ્બબંગ કયુું . જબમુ-કાશ્મીરથી પૂવોાત્તરના રાજ્યોમાંપ્રાદેવશક પક્ષો સાથેસમજૂતીમાંમહત્ત્વની ભૂવમકા ભજવી. • શિપ્લિકુમારઃ વવપ્લવકુમાર દેવ વિપુરા ભાજપના પ્રમુખ તરીકેમહત્ત્વની ભૂવમકા ભજવી. સંઘના પૂવાપ્રચારક દેવ આજે વિપુરામાં ભાજપનો ચહેરો છે. દેવે વિપુરામાં ભાજપના ડોર ટુડોર પ્રચારની આગેવાની લીધી હતી. • સુનીલ દેિધરઃ પૂવોાત્તર ભારતમાં સંઘનો પ્રભાવ વધારવામાં દેવધરનો મહત્ત્વનો ફાળો છે. મેઘાલયમાં સંઘના પ્રસાર માટેલાંબા સમયથી કાયારત હતા. વિપુરામાં ભાજપના ડોર ટુડોર પ્રચાર પાછળ તેમનુંવદમાગ હતું . વવપ્લવકુમારને રાજકારણમાંલાવવાનુંશ્રેય દેવધરનેઅપાય છે.

ભાજપ - ૭ રાજ્ય કોંગ્રસ ે - ૧૩ રાજ્ય

નિી શદલ્હીઃ વિપુરા અનેનાગાલેન્ડમાંવવજય સાથે જ ભાજપનો વ્યાપ દેશના ૨૦ રાજ્ય સુધી પહોંચી ગયો છે. એમાંથી મોટા ભાગનાં રાજ્યમાં પક્ષે પોતાનાંજોરેસત્તા મેળવી છેતો કેટલાંક રાજ્યમાંતે અન્ય પક્ષોના સહયોગથી સત્તા સંભાળી રહ્યો છે. ૨૦૧૧ના વસતીગણતરીના આંકડા ધ્યાનમાંલઈએ તો હવે૨૦ રાજ્યની ૮૨.૦૪ કરોડ વસતી પર ભાજપ કેતેના સાથી પક્ષોની સરકાર શાસન કરેછે, એટલે ે • શિપુરાઃ અહીં ભાજપને તેના સંઘની શાખાઓની સંખ્યા ૨૫૦ને કે૬૫.૬૩ ટકા વસતી પર ભાજપનુંરાજ છે. કોંગ્રસ માિ ચાર રાજ્યમાં૯.૧૦ કરોડની વસતી પર એટલે કટ્ટર હરીફ એવા ડાબેરીઓ સામે વટાવી ગઈ છે. બાથ ભીડવાની હતી. ભાજપ માટે • નાગાલેન્ડઃ નાગાલેન્ડમાંપણ કે૭.૨૮ ટકા પર શાસન કરેછે. હવેપક્ષેકણાાટકમાં ટણીનો સામનો કરવાનો છે. પંજાબ બાદ કણાાટક મેદાન મોકળું કરવાનું કામ સંઘે આવદવાસી સમુદાયો વચ્ચે ચૂં ે શાવસત રાજ્ય છે. સંઘના કાયાકરોએ કયુું . અહીં સેવાકાયોાથકી લોકોમાંપ્રવતાતી દેશનુંબીજુંસૌથી મોટુંકોંગ્રસ ભાજપની આગેકચ ૂ અવારનવાર સંઘના કાયાકરો સંઘ અને ભાજપ વવશેની ૨૦૧૩માં યોજાયેલી વવધાનસભાની ચૂં ટણીમાં અને ડાબેરી વચ્ચે સંઘષા થતો ગેરસમજો દૂર કરી હતી. રહેતો હતો. સંઘે અહીં ડાબેરી આવદવાસી વરવાજોને યથાવત્ ભાજપને ફક્ત ૧.૫ ટકા મત મળ્યા હતા પરંતુ શાસનમાંરહેલી ખામીઓ જનતા રાખીને સંઘે તેનો પ્રચાર જારી ૨૦૧૮માંભાજપ ગઠબંધનેઅંદાવજત ૪૯.૬ ટકા મત સમક્ષ ખુલ્લી પાડી હતી. સંઘના રાખ્યો હતો. પવરણામે હાંસલ કયાાછે. ભાજપને૪૨ ટકા મત મળી રહ્યાંછે. કાયોાથી પ્રેરાઈને ઘણા લોકો નાગાલેન્ડમાંપણ ભાજપનેસાથ ભાજપની સહયોગી પાટટી પીપલ્સ ફ્રન્ટ ઓફ વિપુરાને ૮.૫ ટકા મત મળવાની સંભાવના છે. આમ બંને સંઘમાં જોડાયાં. વિપુરામાં હવે મળ્યો.

Ahmedabad Ah d b d Bhuj Amritsar Mumbai Delhi Goa Colombo New York Toronto Bangkok Singapore Kuala Lumpu ur

ભાજપ - ૨૦ રાજ્ય કોંગ્રસ ે - ૩ રાજ્ય પક્ષનેઅડધોઅડધ મતદારોનુંસમથાન મળ્યુંછે. કોંગ્રસ ે ની પીછેહઠ ભાજપના વોટશેરમાં વધારા પાછળનુંકારણ કોંગ્રસ ે માંથયેલુંવવઘટન પણ જવાબદાર છે. કોંગ્રસ ે ને ૨૦૧૩ની વવધાનસભા ચૂં ટણીમાં૩૬ ટકા મત મળ્યા હતા જે૨૦૧૮માંઘટીનેફક્ત બેટકા થઈ ગયાંછે. સ્પષ્ટ છેકેકોંગ્રસ ે ના વવખેરાયેલા મત અંકેકરવામાં ભાજપ સફળ રહ્યો છે. ભાજપેઘણા કદાવર કોંગ્રસ ેી નેતાઓનેપોતાનામાંસામેલ કયાાહતા જેણેકોંગ્રસ ે નું મનોબળ તોડી પાડવાનુંકામ કયુુંહતું . સીપીએમનો આરોપ સીપીએમના પોવલટ બ્યૂરોએ આરોપ મૂક્યો હતો કેચૂં ટણી જીતવા માટેભાજપેઅઢળક નાણાંવેયાા હતા અને અન્ય સ્િોતોનો ઉપયોગ કયોા હતો. સીપીએમ સમાજના તમામ વગા માટે કામ કરવાનું ચાલુરાખશે. સીપીએમના નેતા સીતારામ યેચરુ ીએ જણાવ્યુંહતુંકે, વિપુરાની જનતાએ ભાજપના શાસનનો જનમત આપ્યો છે. અમે ભાજપના વવભાજનવાદી એજન્ડાનો ન કેવળ વિપુરામાં, પરંતુ સમગ્ર ભારતમાંવવરોધ કરતાંરહીશું .

fr £370 3 fr £449 4 fr £373 3

Fixe Fi ed dd departures/Vegetarian p t s/Vegetarian /V g t i food/ f d/ dR Return t flights fli ght included

fr £321 3 fr £319 3 fr £412 4 fr £389 3 fr £304 3 fr £304 3 fr £333 3 fr £334 3

European E E p Experience

Sa arajevo & th he Balkans

Am merican Sojjjourn

Scan ndinavian Delight ght w/Russia g

France/Belgium F N Netherlands/Germany S Switzerland/Austria

Austria/Slovenia ustria/Slovenia Croatia/Montenegr o o Bo osnia/Herzegovinaia

Los Angeles/Las Vegas e Denmark/Norway ark/Norway San Francisco/Niagara Swede en/Finland Wa ashington DC/New York o Russia a

fr £329 3

All fares shown above are subject to availability.

Full terms are availa vailable on our webssite e. Lyca y Fly reserve vess the rig ght to withdraw this offer before the expiry date, w without notice e.


18 તસિીરેગુજરાત

@GSamacharUK

Nominate your favourite charity

GujaratSamacharNewsweekly

NOMINATIONS

OPEN NOW!

Nomination deadline

31 March 2018.

Nominate them for the Asian Voice Charity Awards 2018 by visiting our

w ww.asianvoicecharityawards.com

The Awards ceremony will be held on Friday 18th May 2018 at the Hilton, Park Lane , London

Award Categories

For Charities and Not-for Profit Institutions I Charity of the Year

This award recognises a UK-registered charity for their outstanding work and contribution to society, as well as demonstrated excellence service and achievement in its work over the last five years.

I

Start-Up of the Year

This award is similar to Charity of the Year, but specifically for charities that have been operational for three years or less.

I Outstanding PR Team

This award recognises excellence in charity PR, either in-house at a charity, or an agency undertaking a PR campaign on behalf of a charity

I Most Enterprising

This award recognises a social enterprise or the trading arm of a charity that has made a significant difference to beneficiaries through its ability to generate income to meet its social goals over the last two years.

I Social Impact Award

This award recognises an organisation for the social impact they have created and their contribution to society.

For Corporate Partnerships: I Excellence in Corporate Social Responsibility

This award recognises the best corporate partnership and corporate responsibility programmes. It honours a company which goes beyond simply CSR projects to engage in partnerships in the last two years with either UK-registered or international charities, social enterprises or unincorporated charitable projects, to demonstrate quantifiably positive impact to the community.

For Individuals: I Inspiring Individual

This award recognises an individual who has demonstrated dedication, professionalism and integrity over a sustained period of time, and who has produced an identifiably profound effect on the social sector in the UK or otherwise through their work, which could be voluntary or otherwise.

I Inspiring Young Person

This award recognises a young individual who has demonstrated dedication and integrity through their work with the social sector in the UK or otherwise over the past year.

FOR INFORMATION CONTACT : 0207 749 4085

email: rovin.george@abplgroup.com

www.gujarat-samachar.com

ભાજપના વિપુરા-વિજય સાથેનુંગુજરાત કનેકશન?

- નવષ્ણુપંડ્યા

Do you know of any UK based charities / individuals who are solving pressing social issues of our time, both in Britain and globally

10th March 2018 Gujarat Samachar

ઈશાન ભારતના રમણીય પણ વેરવવખેર િદેશ વિપુરામાં સીપીએમ સરકારનો પરાજય માિ ચૂટં ણીલિી ઘટના નથી. અગાઉ કહેવામાં આવતું (અને વિરાદરો પણ માનતા કે) ભારતીય સમાજમાં અંવતમ લડાઈ સામ્યવાદ વવરુદ્ધ સંઘની રહેવાની છે. કેરળમાં તો આ રોજેરોજના સમાચાર છે કે કાયયકતાયઓની હત્યાઓ થાય છે. વિપુરા સામ્યવાદીઓને માટે ઉત્તરઈશાન ભારતનો એકમાિ ગઢ હતો. પશ્ચચમ િંગાળમાં મમતા મુખરજીની તૃણમૂલ કોંગ્રસે ે ડાિેરી મોરચાને પરાપત કયાય પછી તેને ફરી વાર સત્તાની તક મળી નથી. એક માિ વિપુરા િાકી હતુ,ં તે પણ ગયુ.ં હવે કેરળમાં સામ્યવાદ સીવમત થઈ ગયો. વડા િધાને આ પવરણામો પછી િવતવિયા આપતાં કહ્યું કે કોંગ્રસ ે નું કદ આટલું નાનું કદાવપ થયું નથી. િે-પાંચ રાજ્યો પૂરતો તેને સત્તાનો ભોગવટો િાકી રહ્યો છે. ઈશાન ભારતમાં કોંગ્રસ ે િીજા િાદેવશક પિોની વૈશાખી પર ક્યારેક સફળ થતી હતી. પણ મેં અસમ-િવાસ દરવમયાન જોયું છે (અને તે વવશે તાજેતરનાં પુપતક ‘ઓહ, આસામ!’માં વવગતે લખ્યું પણ છે) કે કોંગ્રસ ે િત્યે ઇશાન ભારતમાં ક્યાંય, ક્યારેય હમદદદી રહી નથી. એક વાર તો પંવડત જવાહરલાલ નેહરુની ઇમ્ફાલસભામાં કાગડા ઊડતા હતા. સાથે રહેલાં શ્રીમતી ઇશ્દદરાએ તેમને સાવધાન પણ કયાય હતાં. િીજું કારણ એ પણ છે કે ૧૯૬૨નાં ચીની આિમણ વખતે ભારત સરકારે આ િજાને ભગવાન ભરોસે છોડી દીધી હતી. ચીનાઓ તેજપુર થઈને ગુવાહાટી સુધી આવી પહોંચશે એવી અફવાઓનો હાહાકાર હતો. લોકો ભાગવા માંડ્યા હતા. તેજપુરમાં તો સરકારી વહીવટી તંિે પાગલોની હોશ્પપટલના િીમારોને ય છોડી મૂક્યા હતા! અને પંવડત જવાહરલાલ નેહરુ વદલ્હીમાં િેસીને ઓલ ઇશ્દડયા રેવડયો પર કહેતા હતાઃ મારું વદલ અસમના લોકોની સાથે છે! છેક ૧૯૮૩માં વશલોંગની એક હોટેલમાં િંગાળી અને ખાસી યુવકોએ એ ઘટના યાદ કરીને મને કહ્યું હતું કે અમારે તેમનું વદલ નહોતું જોઈતું ચીનાઓની સામે લડવા માટે હવથયારો જોઈતાં હતાં!’ ઈશાન ભારત પર િીજી ‘કોંગ્રસ ે ી આપદા’ ઘૂસણખોરીને થપથપાવવાની રહી. એટલે સુધી કે તેઓ મતદારો િની િેઠા! જ્યારે ઇશ્દદરા સરકારે ચૂટં ણી થોપી ત્યારે િજાએ તેનો િવહષ્કાર કયોય અને માંડ ૧૦-૧૫ ટકા મતદાન થયું અને તેમાંથી

સામાદય સંજોગોમાં વડપોવિટ ગૂમાવવાની આવે તેટલા મતોથી ચૂટં ાયેલા ધારાસભ્યોની ‘લોકવિય’ સરકાર િની! આ ઘટનાઓ ભલે ભૂતકાળની હોય પણ તેના વાદળાં નાગવરકનાં વચત્તમાં કાયમ રહ્યાં છે. ‘અમારી વચંતા એ છે કે દેશ અમારી કેવી અને કેટલી વચંતા કરે છે!’ આ વવધાન ૧૯૮૫માં ગુવાહાટીની કોટન કોલેજમાં ‘આસુ’ના યુવકો પાસે સાંભળ્યું તેનું પમરણ થાય છે. પવરણામ એ આવ્યું કે કોંગ્રસ ે આ િદેશોથી વવમુખ અને વનમાયલ્ય િનતી ગઈ, વંશીય (એથવનક) જૂથો િિળ િદયાં. વમિો, મૈતયૈ ી, ખાસી, ગારો, ચુવતયા, અંગામી વગેરે જૂથોએ પોતાના સંગઠનો રચ્યાં અને પિો િનાવ્યા. નાગાલેદડમાં ઈસાઈ ચચચે મોટો

સુનિલ દેવધર

ભાગ ભજવ્યો. (આ ચૂટં ણીમાં પણ ચચચે ફતવો પહાર પાડ્યો કે ભાજપ જેવા વહદદુ પિને મત આપવો નહીં. પરંતુ પવયં આવદવાસી ઈસાઈઓએ જ આ વાતને પવીકારી નહીં.) વિપુરામાં િંગાળી વત્તા કેટલાંક વનવાસી જૂથોના ટેકાથી સીપીએમે વચયપવ જમાવ્યુ.ં કોંગ્રસ ે આમાં ક્યાંય વચિમાં જ ન રહી. જનસંઘભાજપને તો કોણ ઓળખે? વિપુરા ભાજપે હપતગત કયુ,ું નાગાલેદડ, મેઘાલયમાં િીજાં જૂથોનો ટેકો લઈને સરકાર િનાવી એ એકવીસમી સદીના રાજકીય ભારતનો ચમત્કાર છે. આ ચમત્કારની પાછળ રાષ્ટ્રીય પવયંસવે ક સંઘ, પૂવય જનસંઘ, ભાજપા, પવામી વવવેકાનંદ કેદદ્રના કાયયકતાયઓની મહેનત પડી છે તેનો અંદાજ ઓછો આવશે. ૧૯૮૩-૮૫માં મારા અસમ અને પૂવોયત્તર િવાસ દરવમયાન અલગાવની આંધીની વચ્ચે કામ કરતા આ િવતિદ્ધોને મેં જોયા છે. વશલોંગની મુલાકાતે ગયો ત્યારે ખિર પડી હતી કે વવવેકાનંદ કેદદ્રના કાયયકતાય પર અલગાવવાદી તત્ત્વોએ હૂમલો કયોય હતો. ચચયને એક િકારની, ડાિેરીઓને િીજા િકારની અને કોંગ્રસ ે ને િીજા િકારની વચંતા સંઘ વવશે હોય તે પવાભાવવક હતુ.ં તેમાં ચોથો ઉમેરો િાંગ્લાદેશથી આવેલા ઘૂસણખોરોના સંગઠનના સાથીદાર ‘આમસુ’નો થયો! ઈશાન ભારત સાથેનું

ગુજરાત-કનેકશન અલગ િકારનું છે. સવોયદયી આગેવાન ચુનીભાઈ વૈદ્ય અને સમાજસેવી નવનીત ઠક્કરે ત્યાં કામ કયુું હતુ.ં વવમલાતાઈ ઠકારનો દીઘય િવાસ થયો. સાવહત્યિેિે હમણા પવગયપથ કકશોર જાદવ મુકોકચંગમાં કાયમી પથાયી િદયા હતા અને ત્યાંની નાગ યુવતીને પરણેલા. અને, વિપુરા-વવજયમાં જે િણ નામો મીવડયા ચમકાવતું રહ્યું છે તેમાંના એક સુવનલ ભાગવત તો દાહોદમાં સંઘ-િચારક રહી ચૂક્યા છે. પછી નરેદદ્ર મોદી વારાણસી લોકસભા ચૂટં ણીમાં ઇન-ચાજય તરીકે લઈ ગયા અને છેલ્લા કેટલાંક વષોયથી વિપુરાનું કામ સોંપાયુ.ં ૨૦૧૨ની વવધાનસભા ચૂટં ણી વખતે સુવનલ દાહોદમાં સવિય હતા. દાહોદ વવપતારની તમામ િેઠકોમાંથી એક જ – ગરિાડા - ભાજપ પાસે હતી. ૨૦૧૨માં તેમાંથી વધીને િણ થઈ. ૨૦૧૭માં સાત સીટ ભાજપે મેળવી. સુવનલ દેવધરને વદલ્હીનું કામ સોંપાયેલ.ું પૂણકય ાલીન સંઘ-િચારકે તે પણ કયુ.ું દવિણ વદલ્હીની સાત િેઠકો પર ભાજપે વવજય મેળવ્યો. થોડો સમય અંધેરી કામ કયુું અને અવમત શાહે હીરાની પરખ કરી, વિપુરા મોકલ્યા. ત્યાં જઈને વવવવધ જૂથોનો સંપકક કયોય, તેમની ભાષા અને િોલી શીખી લીધી. વવશ્વાસ સંપાવદત કયોય. કોણ છે આ રણનીવતના ચાલક દેવધર? છાપાંઓના મથાળામાં આ નામ મેળવવું મુચકેલ છે. અંધેરીમાં અભ્યાસ અને ભવદસ કોલેજમાં એમ.એસસી. કયુ.ું તેમના વપતા વી. એન. દેવધર મરાઠી અખિાર ‘તરુણ ભારત’ના તંિી હતા. અવખલ ભારતીય તંિી સંમલે નના અવધવેશનોમાં વસમલા, િેંગલોર, મુિ ં ઈ વગેરે પથાનોએ સૌ મળતા ત્યારે સવયશ્રી દેવધર, વભશીકર, મા. ગો. વૈદ્ય, રાજાભાઈ નેન,ે િાપુરાવ લેલ,ે અગ્રવાલજી, યાદવરાવ દેશમુખ, મલપ્પા, કે. આર. મલકાણી વગેરને ો સંગ રહેતો. ભાગવત ઓછા િોલા કમયવનષ્ઠ તંિી-પિકાર હતા. સુવનલ દેવધર જૂહુમાં વવદ્યાવનવધ હાઈપકૂલમાં ભણાવતા ત્યારે વવદ્યાથદી પવરષદના પદ્મનાભ આચાયયનો પવરચય થયો (હવે તેઓ નાગાલેદડના રાજ્યપાલ છે.) રા. પવ. સંઘના સરસંઘચાલક િાળાસાહેિ દેવરસજીએ તેમને પહેલાં મેઘાલય મોકલ્યા. પછી ‘ખુલ્લી શાળા’નો કાયયિમ થયો. ઈશાન ભારતની અનેક િોલી તે જાણે છે. ‘માય હોમ ઇશ્દડયા’ તેમનો મહત્ત્વાકાંિી િયોગ છે. રામા માધવ અને હેમતં વિશ્વાસની સાથે મીવડયા એકશ્વાસે ભાગવતનોય વનદચેશ કરે છે.


10th March 2018 Gujarat Samachar

www.gujarat-samachar.com

આઇરરશ મરિલાએ રિમાચલ પ્રદેશમાં બનાવેલી આરટિસ્ટટક કોલોની જગરવખ્યાત વિમાચલ પ્રદેશમાં આિેલું અંદ્રેિા વિમાવલયન િેન્જ િચ્ચે આિેલું એક સુંદિ વિલ થટેશન છે. અંદ્રેિામાંખાસ િો લોકો અિીંની એક કોલોનીનું બાંધકામ જોિા માટે પણ આિે છે. આ જગ્યાનું બાંધકામ િેની િચનાત્મકિાનેિધાિેિખણાય છે. કાંગડા વજલ્લામાંપાલમપુિિી પિાડી િથિેિી માત્ર ૨૦ વમવનટના અંિિેઅંદ્રેિા આિેલુંછે. કળા અનેસંથકૃવિ માટેઆ થિાનનું વિશેષ મિત્ત્િ છે. આ ‘આવટિથટ કોલોની’ની થિાપના આઇવિશ મવિલા નોિા વિચર્સસે કિી િિી. િેઓ એક લેવખકા અને નાટ્યકાિ િિાં અને ૨૦મી સદીના મધ્યમાં અંદ્રેિામાં િસી ગયાં િિાં. િેઓ પંજાબ યુવનિવસયટીના વિદ્યાિથીઓને નાટ્યવશક્ષા આપિાંિિાં. ‘અંદ્રેિા પોટિી એન્ડ ક્રાફ્ટ સોસાયટી’ અંદ્રેિાના દશયનીય થિળોમાંિી એક છે િોિા સાિેિેમાંએક પ્રોડક્શન થટુવડયો પણ છે, જે ખૂબ સુંદિ પોટિીનું વનમાયણ કિી િિી છે. કિેિાય છે કે નોિાએ જાિે ફિી ફિીને અિીં િમામ િથિુઓ ભેગી કિી છે. અિીંના ટેિાકોટા મ્યુવિયમમાંપણ ઘણી િથિુઓ જોિાલાયક છે. નોિાએ થિાવનક િથિુઓ સાિે સાિે દુવનયાભિમાંિી લાિેલી કળાત્મક િથિુઓ પણ અિીં દેખાય છે.

@GSamacharUK

પુરુષો કરતાંટત્રીઓનું મનોબળ મજબૂત: સંશોધન

વિકટ પવિસ્થિવિમાંપુરુષો કિિાં મવિલાઓ િધુમજબૂિ મનોબળ સાિેકાયયપાિ પાડેછેઅનેજીિી પણ જાણે છે. કુદિિી આફિો અને િોવજંદી વજંદગીઓ પિના સંશોધન બાદનું આ િાિણ છે. દુષ્કાળ, િોગચાળો અને ગુલામીની સ્થિવિમાં મવિલાઓ પુરુષોિી િધુસાિુંજીિી જાણેછે. વિશ્વના દિેક દેશમાં પુરુષોિી મવિલાઓ િધુલાંબુંજીિન જીિે છે. જ્યાિેમૃત્યુઆક ં ઘણો ઊંચો િોય ત્યાિે િેની સત્યિા જણાઈ આિેછે. યુવન. ઓફ સધનયડેન્માકકના સંશોધકોએ કેટલીક ઐવિિાવસક ઘટનાઓનો અભ્યાસ કયોયિિો જેમાં થત્રી-પુરુષના સિેિાશ આયુષ્યમાં ૨૦િી િધુ િષયનો ઘટાડો િયો િોય. લોકોના સૌિી ઊંચા મૃત્યુદિ નોંધાયા િોય િેિી ૭ ઘટનાઓનો આમાં અભ્યાસ કિાયો િિો. જેમાં ભૂખમિો, િોગચાળો અને વિંસામાં માનિ જીિન ભાંગીને ભુક્કો િઈ ગયું િોય િેિી ઘટનાઓ સમાવિષ્ટ િિી. જેમાં િાિણ મળ્યું કે, ભયાનકમાં ભયાનક સ્થિવિમાં પુરુષો કિિાં થત્રીઓને મૃત્યુદિ ઓછો િહ્યો િિો.

બાઈક પર રસીની પેટી લઈનેરોજના ૨૦૦ બાળકોનુંરસીકરણ કરતી ગીતા વમાાની તસવીર બની ‘ડબ્લ્યુએચઓ’નુંકવરપેજ

વિશ્વ તિાતથ્ય સંગઠન (ડબ્લ્યુએચઓ)ના કેલડેડર ૨૦૧૮નુંપ્રથમ પેજ વિમાચલ પ્રદેશની ગીતા િમાાને સમવપાત કરિામાં આવ્યુંછે. કારણ કે ગીતા િમાામંડી વજલ્લાના દુગમા તથળે જઈને બાળકોને પોવલયો અને રૂબેલાની રસી આપિાનું કામ કરે છે. ગીતા કરસોગ સામુદાવયક તિાતથ્ય કેડદ્રના શંકર દેિરામાં ફરજ બજાિે છે. ગીતા જ્યાં કામ કરે છે તે મંડી વજલ્લાનો કેટલોક વિતતાર એટલો પછાત અનેવનરક્ષર છેકે ત્યાં માતા-વપતાને સમજણ જ નથી િોતી કે બાળકો માટે કેટલીક રસીઓ તેમને વજંદગીભર માટે કેટલીક બીમારીઓમાંથી મુવિ અપાિે છે. ગીતાના કારણે આ વિતતારનાં દરેક બાળકનું રસીકરણ થાય છે.

િમિલા 19

GujaratSamacharNewsweekly

કચ્છની મિત્તલ ઠક્કર ‘મિસ ઇન્ડિયા મિવ્યાંગ’

કચ્છના ગાંધીધામમાંમીઠાઈની દુકાન ધરાિતા વપતા અને ગૃવિણી માતાની મૂક-બવધર પુત્રી વમત્તલ ઠક્કર ‘વમસ ઇસ્ડડયા વદવ્યાંગ’ બની છે. વમત્તલના વપતા અવભનેતા પણ છે અને માતા ગાવયકા છે. વમત્તલની મોટી બિેનો િેતલ અને કોમલ ગુજરાતી ફફલ્મોમાં અવભનય કરે છે. અને વમત્તલનો ભાઈ એક ફફલ્મ પ્રોડક્શન કંપની સાથે જોડાયેલો છે. વમત્તલનો પવરિાર કિેછે, ‘વમત્તલ નાની િતી ત્યારે તો નોમાલ િતી, પણ તે સાતમા ધોરણમાં ભણતી િતી તે િખતે તેને તાિ આવ્યો િતો. તે િખતે ડોક્ટરે ગફલતથી કોઈ બીજા દદદીની દિા વમત્તલને આપી દીધી િતી. વમત્તલ અને તેના પવરિારે દિાની ખરાબ અસર વમત્તલને થઈ રિી િોિાનુંતબીબનેજણાવ્યુંિતુંપણ તબીબેધ્યાન ન આપતાં પવરણામ વમત્તલે ભોગિિાનું આવ્યું. તેનું સાંભળિાનુંઅનેબોલિાનુંબંધ થઈ ગયું. પવરિાર કિે છે કે, શરૂઆતમાં લાગેલા આઘાતમાંથી અમે ધીરે-ધીરે બિાર આવ્યા અને વમત્તલને સાઇન લેંગ્િેજ શીખિાિમાં ધ્યાન પરોવ્યું. તે ભણિા

વાનગી

લાગી. તે બીજા કરતાં અલગ છે. તેનામાં કંઈ ખામી છેતેિુંતેનેક્યારેય ન લાગેતેનુંઅમેખાસ ધ્યાન અમેરાખ્યું . તેની સાથેઅમેસામાડય બાળકો જેિો જ વ્યિિાર કયોા. તેને ધોરણ-૧૨ સુધી સામાડય બાળકોની શાળામાંજ ભણાિી.’ િાલમાં વમત્તલ અડય મૂક-બવધર યુિતીઓને સાઈન લેંગ્િેજની તાલીમ આપે છે. વમત્તલનો પવરિાર કિેછેકેવમત્તલ ‘વમસ ગુજરાત વદવ્યાંગ’ બની અને ‘વમસ ઇસ્ડડયા વદવ્યાંગ’ બની તેનાથી તેના આત્મવિશ્વાસમાંસતત િધારો દેખાય છે. િિે ‘વમસ િલ્ડડવદવ્યાંગ’ની તપધાામાટેતેતૈયારી કરી રિી છે.

સામગ્રીઃ ૨૫૦ ગ્રામ િલ • ૧૨૫ િેના લૂઆ બનાિીને કચોિીની ગ્રામ માિો • ૩૦૦ ગ્રામ દળેલી ખાંડ જેમ વમશ્રણને ભિો અને ચાિે • ૫૦૦ ગ્રામ મેંદો, • મોણ • ઘી બાજુિી દબાિી દો, જેિી વમશ્રણ શેકિા માટે બિાિ ન નીકળે. િિેિેનેિળિા રીતઃ િલને સાફ કિી શેકી લો. િાિેિણીનેિિા પિ બંનેબાજુિી માિો પણ ગુલાબી િિા સુધી શેકીને સાિી િીિે શેકી લો. ઉપિિી ઘી અલગ િાખો. િલ, માિો અને ખાંડ લગાિીનેસિયકિો. િમેઇચ્છો િો તલની પૂરણ પોળી આ સાિી િીિે વમક્સ કિીને જ પૂિણપોળીને ઘીમાં િળીને પૂિણપોળીમાં ભિિાનું વમશ્રણ િૈયાિ કિી લો. અિિા િો ઓિનમાં બેક કિીને પણ બનાિી મેંદામાં ઘીનું મોણ આપીને લોટ ગૂંિી લો. િિે શકો છો.

Air Holidays

આ વિતતારનાં દરેક બાળકોનુંરસીકરણ થાય એ માટે જાણે ગીતાએ ભેખ ધરી છે. તે બાઈક પર રસીકરણની પેટી લઈનેરોજ સિારેઆ વિતતારની ગલીએ-ગલીએ ફરે છે. રોજનાં ૨૦૦ બાળકોના રસીકરણનો ટાગગેટ તો ગીતાએ પૂરો કયોા જ

છે, છતાંતેણેવમશન જારી રાખ્યું છેઅનેિજી રસીકરણથી િંવચત િોય તેિા બાળકોનુંતેરસીકરણ કરે છે. ગીતાના આ કાયાને સડમાનવત કરિા માટે ડબ્લ્યુએચઓ દ્વારા તમૃવતવચિન અનેપ્રશસ્તત પત્ર પણ આપિામાં આવ્યાંછે.

 Australia, New Zealand and Fjiji - {25 days} 12/11 Japan and South Korea - {18 Days} 03/05, 03/09 China with River Cruise and Hong Kong - {18 Days} 16/05, 12/09 South Africa iwth Mauritius - {17 Days} 16/04, 17/09, 12/11 USA: Golden East and West with Niagra Falls - {18 Days} 04/05, 03/09 Far East with Hong Kong - {18 Days} 07/05, 01/08, 17/09, 12/11 East Africa safari - {18 Days} 03/09   

Coach Tours European Dhamaka - {9 Days} 05/05, 26/05, 21/07, 11/08 European Jewels - {14 Days} 21/05, 04/06 Paris & Disneyland - {3 Days} May, July, August Belgium & Hollnad - {3 Days} 05/05, 11/05, 25/08 Isle of Wight - {3 Days} May, July, August

Hindu Pilgrimage

I

We can help you with all your financial requirements Pensions

I

Investments - ISA's

   

I

Inheritance Tax Planning

Bollywood Themed Southern Caribbean Cruise

Life Insurance & Critical Illness Cover

{13 Days} - 15/11 - Premium All Inclusive Cruise - Bollywood themed performances on board

Professional Financial Advice you can trust

I I

Mortgage Brokers

Kailash Mansarovar Yatra by Helicopter - {16 Days} 02/06 Kailash Mansarovar via Lhasa - {21 Days} 19/05 Luxury Chardham Yatra - {15 Days} 16/05, 02/06, 28/06, 07/09 Amarnath Yatra with Kashmir - {9 Days} 13/07, 02/08 11 Jyotirling Yatra with Puri - {29 Days} 18/11 12 Jyotirling Yatra – {25 days} – 01/05, 09/08 (Sravaan Maas)

E-mail: info@babaholidays.com • www.babaholidays.com 145 Melton Road Leicester, LE4 6QS

Leicester Tel: 0116 266 2481 London Tel: 0208 902 3007


20 સ્વાસ્થ્ય

@GSamacharUK

જેમ શરીર માટે પોષણ જરૂરી છે તેમ આરામ પણ એટલો જ જરૂરી છે. જો શરીર તંત્રિેપૂરતો આરામ િ મળેતો તેરોગગ્રલત બિે છે. આ આરામ એટલે જ ઉપવાસ. પહેલાંિા સમયમાંલોકો ખૂબ જ વહેલા જમી લેતાં. બહુ જ જૂિા ઘરોમાં તો વીજળી પણ િ હતી, તેથી લોકો સૂયાષલત થતાં સુધીમાં તો જમી લેતાં. ત્યાર બાદ રાત્રે૯ વાગ્યેસૂઈ જતાં અિે સવારે ૪ વાગે ઊઠીિે નિત્યક્રમ શરૂ. લિાિાનદથી પરવારીિેઘરિાંિાિાં-મોટા કામ પતાવે. ચૂલો પેટાવેઅિેરસોઈ શરૂ કરેએટલે સવારે િવ તો થઈ જ જતાં. ૧૨ વાગતાં સુધીમાં તો ભોજિ પણ આરોગી લીધું હોય. તેસમયેમોટા ભાગિા લોકો ફક્ત બેવાર જ જમતાં. વચ્ચે આચરકૂચર કંઈ જ િહીં ખાવાિું. આજેબહુ ઓછા લોકો આવો ડાયેટ પ્લાિ અિુસરે છે, પણ આવી ભોજિશૈલી ધરાવતા લોકોિે તમે મળશો તો તમિે સમજાશેકેતેઓ કેટલા હેલ્ધી છે. સવારિા િાલતાિુંમહત્ત્વ ફક્ત ભારતીય ભોજિ પરંપરામાં છે તેવું િથી. બપોરે શા માટેસમયસર જમવુંઅિેરાત્રેમોડુંશા માટે િ જમવું તેિાં કારણો ચાઇિીઝ પરંપરામાં પણ જોવા મળે છે. ચાઇિીઝ ઓગષિ બોડી ક્લોકિા નવજ્ઞાિ અિુસાર, શરીરિુંદરેક અંગ આમ તો ૨૪ કલાક કામ કરેછે, પરંતુએિા નિસ્ચચત કલાકો છે જ્યારે તે વધુ સારી રીતે

શરીરતંત્ર માટેપોષણ જેટલો જ આવશ્યક છેઆરામ

કામ કરે છે. બાકીિા કેટલાક કલાકોમાં તે આરામ કરેછે. આ નસલટમ દરેક મિુષ્યમાંસરખી જ કામ કરતી હોય છે. સવારે૫થી ૭ વાગ્યા સુધીિા સમયમાં મોટું આંતરડું એકદમ કાયષરત હોય છે. તેથી આપણે આ સમયે કુદરતી હાજતે જઈએ છીએ. સવારે ૭થી ૯ આપણું જઠર એકદમ કાયષરત હોય છે, તેથી આ સમયે િાલતો કરવાથી પાચિ એકદમ યોગ્ય થાય છે અિે પૂરું પોષણ મળે છે. સવારે ૧૧થી ૧ વાગ્યા સુધી હાટટ સૌથી વધુ એિર્ષ ધરાવતું હોય છે, તેથી આ સમય લંચ માટેબેલટ છે. ચાઇિીઝ લોકો પણ માિેછેકેબપોરિા જમવામાં રાંધેલો ખોરાક ખાવો વધુ અિુકૂળ છે. એકાદ કલાકિી ઊંઘ પણ આ સમયમાં લઈ શકાય છે. બપોરે૨થી ૩માંિાિુંઆંતરડું એકદમ કાયષરત હોય છે, તેથી અગાઉ લીધેલા ખોરાકિુંસંપૂણષપાચિ આ સમયમાંથાય છે. આ જ રીતેસાંજે૫થી ૭ વાગ્યાિા સમયમાં કકડિી વધુ કાયષરત હોય છે, તેથી આ સમય નડિર માટેયોગ્ય ગણાય છે. આ એ સમય છે જ્યારે લોહીિું પનરભ્રમણ વધારવા માટે ચાલવું , મસાજ કરવો કેલટ્રેનચંગ કરવુંસારુંરહે છે. રાત્રે ૯થી ૧૧ વાગ્યા સુધી એન્ડોક્રાઇિ નસલટમ કાયષરત થતી હોવાથી આ સમયેસૂઈ જવું બેલટ ગણાય છે. શરીર જે એિર્ષ ભેગી કરવા માગતુંહોય એ સૂવાથી થઈ શકેછે.

બવશ્વમાંવષષે૧૪૦૦૦ કરોિ િોલરની એસટી એબજંગ િોિક્ટ્સ વેચાય છે

સયૂ યોકકઃ ટેટલટવઝન અને ટડટિટલ મીટડયાના િભાવથી મેટ્રો ટસટી િ નહીં નાના ટાઉનમાં પણ એજટી એટિંગ ટ્રીટમેજટ અને િોડસટ્સનો િેઝ વધી રહ્યો છે. ૩૫થી ૪૦ વષચે ઉંમરની સાથે ચહેરા પર ઉપસતી િરચલીઓ અને ડાિક સિકલ માટે લોિો િોન્જસયસ રહેવા લાગ્યા છે. એિ સવચેના તારણ મુિબ ટવટવધ િિારની એન્જટએટિંગ િોડિટ્સ અને િીમનો ઉપયોગ માિ ઉંમરલાયિ િ નહીં ૨૦થી ૩૦ વષયના યુવાનો પણ િરે છે. એટલું િ નહીં એજટી એટિંગ સારવાર માટે આયુવચેદ અને હબયલ માિકેટ પણ ટવસસી રહ્યું છે. ભારતમાં ૪૦૦ િરોડ ડોલરથી પણ વધુની એજટી-એટિંગ દવાઓ, ટ્રીટમેજટ તથા થેરપીઓનો વપરાિ થાય છે. િેમાં એજટી-લટ્રેચ, એજટી-ટરંિલ ટિમ, એજટી-એડલ્ટ થેરપી, હેર ટરલટોરેિન ટ્રીટમેજટ તેમિ િેટમિલ ટપલ્સનો સમાવેિ થાય છે. ટવશ્વમાં ૨૦૧૬થી એજટી એટિંગ માિકેટ છેલ્લા િેટલાિ વષોયથી ૭ ટિાના દરે તે વધી રહ્યું છે. ટવશ્વમાં એજટી એટિંગ માિકેટ ૧૪૦૦૦ િરોડ ડોલરનું માિકેટ છે. િે ૨૦૨૦ સુધીમાં ૨૧,૫૬૨ િરોડ ડોલર થવાની સંભાવના છે. ઉત્તર અમેટરિા અને યુરોપ તેનું એિ સમયે મોટું માિકેટ હતું િે હવે એટિયા અને પેટસકફિમાં પણ ઝડપથી િસરી રહ્યું છે. િોિે, એજટી-એટિંગ માટેની સલતી ટિમ તથા દવાઓ િરીરને નુિસાનિારિ હોય છે.

શ્રીલંકામાંબહંસા િાદ ઇમરજસસી લાગુઃ ભારતીય બિકેટ ટીમ કોલંિોમાં

કોિંબોઃ શ્રીલંકામાં ગયા વષષથી બે કોમ્યુનિટીઝ વચ્ચે વધી રહેલા તણાવિા પગલે ઇમરજન્સી જાહેર કરાઈ છે. શ્રીલંકિ બૌદ્ધ સમુદાયે મુસ્લલમ સમુદાય સામેઅન્ય લોકોિેઇલલામ ધમષમાંકન્વટટ કરવાિો આરોપ લગાવ્યો છે. છઠ્ઠી માચચે ગવમચેન્ટિા લપોક્સપસષિિા જણાવ્યા અિુસાર, સરકારેહાલ ૧૦ નદવસિી ઇમરજન્સી જાહેર કરી

10th March 2018 Gujarat Samachar

GujaratSamacharNewsweekly

કરવાિો મૂળ હેતુ નહંસા ફેલાવિાર લોકો નવરુદ્ધ કડક કાયષવાહી કરવાિો છે. આ નિણષય સોમવારે કેન્ડીિી પનરસ્લથનત નવશે જાણકારી મેળવ્યા બાદ લેવાયો છે. ઉલ્લેખિીય છે કે, ભારતીય ટીમ નિદાહાસ ટ્રોફી ટ્રાઇ સીનરઝ રમવા માટેશ્રીલંકામાં હતી. છઠ્ઠીએ સાંજે સીનરઝિી પહેલી મેચ કોલંબોિા પ્રેમદાસા લટેનડયમમાંરમાઈ હતી.

છેલ્લાંકેટલાંક વષોમથી તણાવ

• છેલ્લાં ઘણાં વષોયથી અહીંની બૌદ્ધ અને મુન્લલમ િોમ્યુટનટી વચ્ચે તણાવ ચાલી રહ્યો છે. • અહીંની બૌદ્ધ િોમ્યુટનટીએ મુન્લલમ િોમ્યુટનટી સામે આરોપ લગાવ્યો છે િે, તેઓ બળિબરીપૂવયિ લોિોને ઇલલામ ધમય અપનાવવાનું દબાણ િરે છે. આ ટસવાય બૌદ્ધ આકિકઓલોટિિલ સાઇટ્સને પણ ખાલી િરવાનો આરોપ લગાવ્યો છે. • શ્રીલંિાના લપોસસપસયનલ દયાટસરી િયસેિારાના િણાવ્યા અનુસાર, 'આ તણાવના પગલે આગામી ૧૦ ટદવસ સુધી ઇમરિજસી જાહેર િરી દેવામાં આવી છે. િેથી આગામી ટદવસોમાં િોમી રમખાણની ન્લથટત ના સજાયય. આ ઉપરાંત િે લોિો ફેસબુિના માધ્યમ દ્વારા લોિોને ગેરમાગચે દોરવાનું િામ િરી રહ્યા છે તેઓની સામે પણ તત્િાટલન પગલાં લેવામાં આવી રહ્યા છે.' • સોમવારે િેજડી ટિલ્લામાં બૌદ્ધ ધમયના એિ વ્યટિનું મોત થયા બાદ, ટોળાંએ મુન્લલમની દુિાન સળગાવી દીધી હતી. • આ ટહંસિ ઘટના બાદ સરિારે િેજડીના લથાટનિ ટવલતારોમાં િરફ્યૂ લગાવી દીધો હતો.

ભારતીય એમ્િેસીના નામેિેબિટકાિડની માબહતી માગવાનુંકૌભાંિ

વોબિંગ્ટન: અમેટરિામાં ભારતીય એમ્બેસીની ટેટલફોન લાઈનનો ઉપયોગ િરીને લોિો પાસેથી છેતરટપંડીનો કિલસો સામે આવ્યો છે. ભારતીય એમ્બેસીએ અમેટરિાની એિજસીઓને ફટરયાદ િરવાની સાથે િ તેના લતરે પણ તપાસ િરૂ િરી છે. આ અંગે ભારતીય એમ્બેસીએ એિ એડવાઈઝરી પણ જાહેર િરીને િહ્યું છે િે િેટલાિ ઠગ એમ્બેસીની ટેટલફોન લાઈન હેિ િરીને તેના નામે બનાવટી િોલ િરે છે તો સાવધાન રહેવું અને તમારી અંગત માટહતી આપવી નહીં. િૌભાંડીઓએ િોલથી એમ્બેસીના અટધિારીઓના નામે અત્યાર સુધી અનેિ લોિો પાસે પાસપોટટ અને ટવઝા અપાવવા માટે રૂટપયા માગ્યા છે.

www.gujarat-samachar.com

હેલ્થ બટપ્સ

આદુની ઉપયોબગતા

આદુ એ ટિયાળામાં ઘરઘરમાં વપરાતો મહત્ત્વનો મસાલો છે. િે દરેિ ખોરાિમાં નાંખીને ખાઈ િિાય છે. ટિયાળામાં વપરાતું તાિું આદું સૂિવીને પણ એટલું િ ઉપયોગી છે. ટિયાળા દરટમયાન આવતા રેસા વગરના આદુ ને િો ધોઈને છાંયડે સૂિવી લેવામાં આવે પછી બારેમાસ તેને વાપરી િિાય છે. િેને આપણે ‘સૂઠં ’ તરીિે ઓળખીએ છીએ અને ટિયાળા દરટમયાન ગુદં રપાિ અથવા રાબમાં ભારોભાર નાંખીને ઉપયોગમાં લઈએ છીએ. • િો અપચો, એટસટડટી, ગેસ થતાં હોય તો આદુનો ઉપયોગ ફાયદો િરી િિે છે. આદુન ં ે િિન િરીને તેનો રસ લીંબુ સાથે લેવાથી ફાયદો થાય છે. તેમાં મધ ઉમેરી િિાય છે. • આપણે ટદવસ દરટમયાન િે ખોરાિ ખાઈએ છીએ તેમાં પોષિતત્વોને િરીરમાં પચાવવા માટે આદુ ઉપયોગી છે. • વારંવાર થતી િરદીને દૂર િરવા માટે ખાસ િરીને ટિયાળામાં થતાં સાયનસને દૂર િરવા માટે આદુનો રસ ઉપયોગી છે. • ઘણી વખત અપચાને લીધે થતી ઊલટી અથવા ઊબિાને દૂર િરવા સૂિું આદુ ઉપયોગી રહે છે. • મોટી ઉંમરે થતા સાંધાના દુઃખાવા અને સોજાને દૂર િરવા આદુનો ઉપયોગ િરવો િોઈએ. આદુમાં એન્જટઈજફેલમેટરી પદાથય આવેલા છે. િે સોજા દૂર િરી િોઈપણ દદયને દૂર િરી િિે છે. • ટવમાન સફરે િતાં હો અને ઊલ્ટી િે ઊબિા આવતા હોય તો સૂઠં લેવાથી થતાં નથી. • ટિયાળામાં રોિ સવારે ખાલી પેટે આદુ, લીંબ,ુ હળદર ખાવાથી િરદી દૂર થાય છે.

બલવરનુંધ્યાન રાખો...

• ટલવર સુગરને ફેટમાં રૂપાંતર િરવાનું િામ િરે છે. વધુ ગળ્યું ખાવાથી તેના પર દબાણ થાય છે. વધારાના ફેટથી ટલવર ડેમિ ે થઇ િિે છે. • િોલ્ડ ટિંસસમાં િૃટિમ સુગર અને રંગોનો ઉપયોગ થાય છે. વધુ િોલ્ડ ટિજિથી ટલવરમાં ફેટ િમા થવા લાગે છે. • લાંબા સમય સુધી પેરાટસટામોલ િે પેનકિલર લેવાથી ટલવર ખરાબ થઇ િિે છે. • વધુ દારૂ અને ટસગારેટ પીવાથી િરીરમાં ટોન્સસજસની માિા વધી જાય છે. ટલવરમાં એિટિત થઇને તેને હાટન પહોંચાડે છે. • બગયર, સેજડટવચ, ટપઝા ખાવાથી િરીરમાં પોષણની ઊણપ થઇ જાય છે. તેના િારણે ટલવર યોગ્ય રીતે િામ િરી િિતું નથી અને ફેટ ભેગી થવા લાગે છે. • ઊંઘ પૂરી નહીં થવાથી પણ ટલવરની િાયયિમતા પર અસર થાય છે. તેનાથી પણ ટલવરમાં ફેટ ભેગા થવા લાગે છે.

ગુજરાતી ટેકનોિેટ િો. કેબવત દેસાઈ કેસયામાંબિન્સસપલ સેિેટરી બનમાયા

વિોદરાઃ િેજયાના િેટસડેજટ ઉહુરુ કેસયાટાએ તેની િેટબનેટમાં ગુિરાતી રોબોટટિ એન્જિટનયર િો. કેબવત દેસાઈનો સમાવેિ િયોય છે અને તેઓને એજ્યુિેિન ટમટનલટ્રીમાં ટિન્જસપલ સેિેટરી તરીિે ટનમણૂિ આપવામાં આવી છે. િાલે ડો. િેટવત દેસાઈએ િેજયાની સંસદમાં ટિન્જસપલ સેિેટરી તરીિે િપથ ગ્રહણ િયાય હતા. ડો. િેટવત દેસાઈનું મૂળ વતન નટડયાદ છે. િોિે, તેમનો િજમ િેજયામાં િ થયો હતો અને તેઓએ િોમ્પ્યુટર એન્જિટનયરની ટડગ્રી અને રોબોટટસ સાયજસમાં પીએચ.ડી. જાપાનમાં િયુું છે. તેઓ િેજયામાં એિ આઈટી ફમય ચલાવી રહ્યા છે અને િેજયન ગવમચેજટમાં પણ

છે. સોમવારે મેજોનરટી નસંહાલી બૌદ્ધ અિે શ્રીલંકામાં આ પહેલાં પણ ધાનમષક નહંસાિી માઇિોનરટી મુસ્લલમ સમુદાયિા લોકો વચ્ચેકેન્ડી અિેક ઘટિાઓ થઇ ગઇ છે. ઉલ્લેખિીય છે કે, નજલ્લામાંઅથડામણ થયા બાદ આ નિણષય લેવાયો દેશમાંમુસ્લલમોિી વસતી માત્ર ૧૦ ટકા છે, જ્યારે વોબિંગ્ટન: અમેટરિામાં િીજી માચયથી ટવજટર છે. શ્રીલંકા સરકારિુંકહેવુંછેકે, ઇમરજન્સી લાગુ બૌદ્ધ નસંહલાિી વસતી અંદાનજત ૭૫ ટકા છે. લટોમય િાટિતાં જયૂ િસટીથી મેસેચ્યુએટ્સ સુધીના

ભારતીય દલિત કૃષ્ણાકુમારી કોહિી પાકકસ્તાનના પ્રથમ લહંદુમલહિા સેનેટર

કરાચી: બિલાવલ ભુટ્ટો ઝરદારીના પિ પાકિલતાન પીપલ્સ પાટટીએ ૩૯ વષટીય કૃષ્ણાકુમારી કોહલીને ટટકિટ આપીને સેનેટર બનાવ્યા છે. િૃષ્ણાિુમારી સામાટિિ િાયયિર તરીિે પીપીપી સાથે િોડાયાં હતા. પાકિલતાન મીટડયાના અહેવાલો િમાણે, હાલમાં િ િૃષ્ણાિુમારીએ ટસંધ િાંતની એિ આરટિત બેઠિ પર જીત મેળવી હતી. િૃષ્ણાિુમારીનો િજમ ૧૯૭૯માં અત્યંત ગરીબ પટરવારમાં થયો હતો. તેઓ બાળપણમાં ઉમરિોટના િમીનદારની િાઇવેટ િેલમાં બંધુઆ મિૂર હતાં. િૃષ્ણાિુમારીના લગ્ન ૧૬ વષયની ઉંમરે લાલચંદ નામના વ્યટિ સાથે થયા હતા. િોિે, લગ્ન પછી પણ િૃષ્ણાિુમારીએ મક્કમતાથી અભ્યાસ ચાલુ રાખ્યો અને ૨૦૧૩માં ટસંધ યુટનવટસયટીમાંથી સોટિયોલોજીમાં માલટસય ટડગ્રી હાંસલ િરી. િોલેિનો અભ્યાસ પૂરો િરીને િૃષ્ણાિુમારી માનવાટધિાર િાયયિર તરીિે િામ િરવા પીપીપી સાથે િોડાયા હતાં.

સટિય છે. તેઓ હાયર એજ્યુિેિન િટમિનના િટમિનર, િાઈવેટ સેસટર એલાયજસના ગવનયર, ટમટનલટ્રી ઓફ હાયર એજ્યુિેિન, સાયજસ એજડ ટેિનોલોજી માટેની ટાલફ ફોસયના સભ્ય પણ રહી ચૂસયા છે. િેજયાની એજ્યુિેિન ટસલટમમાં સાયજસ એજડ ટેિનોલોજી એસટ, યુટનવટસયટી એસટ અને ટેિટનિલ વોિેિનલ એજ્યુિેિન એજડ ટ્રેઈટનંગ એસટ ઓફ પાલાયમેજટના ઘડતરમાં પણ ડો. દેસાઈની પાયાની ભૂટમિા રહી છે.

અમેબરકા પર બવસટર સ્ટોમમત્રાટકતાંછનાંમૃત્યુ

દટરયાિાંઠા ટવલતારમાં ભારે પૂરની ચેતવણી અપાઈ હતી. ટવજટર લટોમય પૂવય િાંઠા ટવલતારમાં બે બાળિ સટહત છ વ્યટિનો ભોગ લઈ ચૂસયું છે. ટવજટર લટોમયને પગલે જયૂ યોિક લટેટના િેટલાિ ટવલતારમાં એિ ફૂટ િેટલો બરફ વરલયો હતો. િીજી માચચે ૩,૦૦૦ િેટલી ફ્લાઇટ રદ થઈ હતી તો ૨,૪૦૦થી વધુ ફ્લાઇટની ઉડાનમાં ટવલંબ સજાયયો હતો. આ વાવાઝોડાને િારણે વોટિંગ્ટન આસપાસના ટવલતારની સરિારી ખાનગી ઓકફસો અને િાળાઓને બંધ રખાઈ હતી. મેસેચ્યુએટ્સ

અને રોડ દ્વીપમાં ૧૩૪ કિ.મી.ની ઝડપે વાવાઝોડું ફૂંિાયું હતું. બોલટનમાં સમુદ્ર કિનારે પાણી ભરાઈ ગયાં હતાં. ટવજટર લટોમયને િારણે ૧૭ લાખ ઘર અને િાયાયલયોમાં વીિપૂરવઠો ખોરવાયો હતો.


10th March 2018 Gujarat Samachar

www.gujarat-samachar.com

@GSamacharUK

GujaratSamacharNewsweekly

હળવેહૈયે...

બકોઃ અલ્યા ભૂરા આ બંદક ૂ લઈનેસવારના પહોરમાંક્યાંજવાની તૈયારી કરી? ભૂરોઃ સસંહનો સિકાર કરવા. બકોઃ તો જતો કેમ નથી? ભૂરોઃ દરવાજેકૂતરુંબેઠુંછે. • પત્નીઃ મારી મમ્મીની વાત માની લીધી હોત તો તારી જોડેલગ્ન જ ના કયાાહોત. પસતઃ િુંવાત કરેછે? તારી મમ્મીએ મારી સાથે લગ્ન કરવાની ના પાડી હતી? પત્નીઃ હા ભઈ હા... પસતઃ હેભગવાન, હુંઅત્યાર સુધી આ ભલી સ્ત્રીનેમનમાંનેમનમાંગાળો દેતો હતો. • અમુક જોક્સની હસરયાણવી બોલીમાંમઝા જ કંઈ ઓર છે. એક પંજાબી ગામડીયો રાતના અંધારામાં ચાલતો ચાલતો એક કુવામાંપડી ગયો. અંદરથી ‘બચાઓ.. બચાઓ...’ બૂમો પાડવા લાગ્યો. ત્યાંથી એક હસરયાણવી ગામડીયો પસાર થતો હતો. એણેપૂછ્ય,ું‘કોણ સેભાઈ?’ પંજાબી ગામડીયો પંજાબીમાં બોલ્યો ‘અસ્સી હાં...’ હસરયાણવી ગામડીયોઃ ‘ભાઈ, એક - દો હોતા તો કા’ડ દેતા. અસ્સીયોં કો કોણ કા’ડેગા? પડયા રે’ ભીતર...’ • નવા વાયરસ નીચેના નવા વાયરસોથી ચેતતા રહો... ઈસને-બોલા ઉસને-બોલા ઐસે-બોલા કૈસ-ેબોલા ક્યું -બોલા કબ-બોલા કહાં-બોલા તૂ-બોલા વો-બોલા યે-બોલા

વવવવધા 21

સબને-બોલા જુઠ-બોલા... - આ તમામ વાયરસો પેલા 'ઈ-બોલા' વાયરસ કરતાંવધારેખતરનાક છે... જનસહતમાંજારી. • એક સદવસ ચંગન ુ ા મામા તેના ઘરે આવ્યા. તેમણે તો ચંગન ુ ી પરીક્ષા લેવાનુંનક્કી કયુુંકે તેનામાંકેટલી બુદ્ધી છે. ચંગન ુ ા મામાએ કહ્યુંઃ ચંગ,ુ તુંમારા એક અઘરા સવાલનો જવાબ આપવાનુંપસંદ કરીિ કે બે સહેલા સવાલોના જવાબ આપવાનું પસંદ કરીિ? હુંતનેઇનામમાંએકસો રૂસપયા આપીિ. ચંગએ ુ કહ્યુંઃ મનેઅઘરો સવાલ પૂછો. મામાએ પૂછ્યુંઃ ચંગ,ુ મનેકહેજોઈએ પહેલા મરઘી કેપહેલાંઇંડું ? ચંગએ ુ કહ્યુંઃ પહેલા એકસો રૂસપયા આપો, પછી જવાબ આપીિ. તરત જ મામાએ તેના હાથમાંએકસો રૂસપયા મૂકી દીધા. ચંગએ ૂ સો રૂસપયાની નોટ સખસ્સામાં મૂકતાં કહ્યુંઃ પહેલાંઈંડું ... મામએ પૂછ્યુંઃ કઈ રીતે? ચંગએ ુ કહ્યુંઃ મામા, હવેતમેમનેબીજો સવાલ પૂછી રહ્યા છો, જ્યારેઆપણેતો એક જ સવાલ પૂછવાની વાત થઈ હતી. • ચંગુઅનેચંપા ટેક્સીમાંજઈ રહ્યાંહતાં. એમાં અચાનક જ ડ્રાઇવરેટેક્સી ઊભી રાખી. એમાંપાછળની સીટ પર બેઠલ ે ો ચંગુડ્રાઇવર પર સચડાઈ ગયો. ચંગઃુ આમ અચાનક જ ટેક્સી રસ્તાની વચ્ચે અટકાવવાની િી જરૂર હતી? સામેકોઈ હતુંતો નહીં. ટેક્સીવાળોઃ સાહેબ, તમારી બાજુમાં બેઠલ ે ાં મેડમેઆટલુંજોરથી તો કહ્યુંકેસ્ટોપ ઇટ. ન રોકત તો મારેતેમની વઢ ખાવાનો વારો આવત. વચ્ચે ચંપા બોલીઃ મેં સ્ટોપ ઇટ તને નહીં... મારા વરને કહ્યું હતું , તેને બોલતો અટકાવવા માટે... તુંતારેચલાવ.


22 દેશવિદેશ

પ્રેસમાંજતાં....

@GSamacharUK

GujaratSamacharNewsweekly

ભારત-વિયેતનામ િચ્ચેત્રણ કરાર

આશરે ૧૨,૬૦૦ કરોડના પીએનબી ફ્રોડ કેસમાં વસવરયસ ફ્રોડ ઇન્વેસ્ટીગેશન ઓફફસે ICIC બેંકના CEO ચંિા કોચર અને એક્સસસ બેંકના CEO દિખા િમાાને સમન્સ મોકલ્યા છે. બીજી તરફ ગીતાંજવલ ગ્રુપના વાઇસ પ્રેવસડેન્ટ (બેન્કીંગ ઓપરેશન) દવપુલ દચતદલયાનેપૂછપરછ માટેમું બઇ એરપોટટપરથી લઇ જવાયા છે. ઇન્વેસ્ટીગેશન ઓફફસની મુંબઇ વીંગેચંદા કોચર અનેવશખા શમાવનેમેહુલ ચોસસીની કંપની ગીતાંજવલનેરૂા. ૫,૦૦૦ કરોડ વધરાણ મામલેસમન્સ જારી કયાવછે. ચંદા કોચર અને વશખા શમાવને વ્યવિગત રૂપે અથવા તો વરપ્રેઝન્ટેટીવ તરીકેહાજર રહેવાનૂંકહેવામાંઆવ્યુંછે.

નવી દિલ્હી: ભારતની મુલાકાતેઆવેલા વવયેતનામના પ્રમુખ ત્રાન િાઇ કવાંગેત્રીજીએ વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોિીની મુલાકાત લીધી ત્યારે મહત્ત્વના ત્રણ કરાર પર હસ્તાક્ષર કરાયા હતા. આ દરવમયાન વડા પ્રધાન મોદીએ કહ્યુંહતુંકે, ભારત વવયેતનામ સાથેવડફેન્સ ઉત્પાદન અનેટેક્નોલોજીની ભાગીદારી કરવાની સંભાવના શોધી રહ્યુંછે. આ ક્ષેત્રમાંબંનેદેશ આગળ વધવા મક્કમ છે. ભારતના આવસયાન દેશો સાથેના સંબંધ અને એસટ ઇસ્ટ પોવલસીના ફ્રેમ વકકમાં વવયેતનામ અત્યંત મહત્ત્વનુંછે. હવેબંનેદેશ ઇન્ડો પેવસફફક રીજનમાંએકસાથે કામ કરશે, પરંતુબંનેદેશ આંતરરાષ્ટ્રીય સાવવભૌમત્વનુંસંપણ ૂ વસન્માન કરશે. ભારત સરકારે સત્તાવાર યાદીમાં જણાવ્યું હતું કે, વવયેતનામ સાથે ભારત વરન્યુએબલ એનજીવ, કૃવિ, ટેસસ્ટાઇલ અને તેલ-ગેસ સવહતના ક્ષેત્રોમાંમજબૂત સંબંધ ઇચ્છી રહ્યુંછે.

શ્રીનગર: જમ્મુ-કાચમીરના શોપિયાંમાં રપિિારે ત્રાસિાદીઓએ સૈન્યની મોબાઇલ િોટટ િર હુમલો કયોો હતો. જેના જિાબમાં ભારતીય સેનાએ ૨ આતંકીનેઠાર માયાાંહતાંઅનેકુલ ૬ લોકોનાં ઘટનામાં મોત નીિજ્યાં છે. આ ઉિરાંત િુલિામાના અિંપતિોરા પિટતારમાં ૫૦ રાષ્ટ્રીય રાઇફલ્સ અને એસઓજીના જોઇન્ટ ઓિરેશનમાં મુફ્તી િકાસનું મોત થયું છે. ૫૦ રાષ્ટ્રીય રાઇફલ્સ, એસઓજી અને સીઆરિીએફની ટુકડીએ પિટતારને કોડડન કરી ઓિરેશનને અંજામ આપ્યો હતો. જમ્મુના સંજુિાન આપમોકેમ્િ િર ગયા મપહને થયેલા હુમલાનો માટટર માઈન્ડ િકાસ િાકકટતાની હતો. સોમિારે રાત્રે ચાર નાગપરકનાંમોતની િણ િુપિ થઈ હતી. બીજી બાજુ ટથાપનકોએ સેના ટથાપનકોએ આરોિ મૂક્યો હતો કે, સેનાના ફાયપરંગમાંચાર સામાન્ય નાગપરકોનાંમોત થયાંહતાં. આ ચારેય લોકોને આતંકીઓ સાથે કોઈ લેિાદેિા નથી. છતાં તેમને મોતનેઘાટ ઉતારી દેિાયાંછે. તેમનાંમોતનેિગલેટથાપનકોએ સેના િર િથ્થરમારો કયોોહતો.

• સપા બસપાનું હમ સાથ સાથ હૈ: ઉત્તર પ્રદેશમાં એકબીજાના કટ્ટર હરીફ મનાતા સમાજિાદી િાટટી અને બહુજન સમાજિાદી િાટટી ૨૫ િષષે ભેગા થયાં છે. ચચાો છે કે િૂિોોત્તર રાજ્યમાં ભગિો લહેરાયા િછી આ બંને િક્ષોએ આ રાજકીય પનણોય લીધો છે. રાજ્યમાં ફૂલિુર અને ગોરખિુર લોકસભાની િેટાચૂંટણીમાં ભાજિને ટક્કર આિિા માટે આ બન્ને િક્ષોએ ગઠબંધન કયુાં છે તો બીજી બાજુરાજ્યસભાની ચૂંટણી માટેિણ તેઓ એક થયા છે. બહુજન સમાજિાદી િાટટી લોકસભામાં એસિીના ઉમેદિારોને સમથોન આિશે. • કાવતય-ઈન્દ્રાણીને જેલમાં સામસામે બેસાડી તપાસ: આઈએનએક્સ મીપડયા લાંચ કેસમાં િકડાયેલા કાપતો પચદમ્બરમ અનેકંિનીના કતાોહતાોઈન્દ્રાણી મુખરજીનેરપિિારેસીબીઆઈએ ભાયખલા જેલમાં સામસામે બેસાડીને લગભગ ૪ કલાક સુધી િૂછિરછ કરી હતી. હિેસીબીઆઈ કાપતોઅનેઆથોર રોડ જેલમાં રખાયેલા પિટર મુખરજીને સામસામે બેસાડીને િૂછિરછ કરશે. • મોદી ફ્રાન્સના રાષ્ટ્રપ્રમુખને બનારસ બતાિશે: િડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી ૧૨મી માચષે િાન્સના રાષ્ટ્રિપત ઇમેન્યુલ મેક્રોનને બનારસની સફરેલઈ જશે. તેઓ અટસી ઘાટથી મપણોકપણોકા સુધી િાંચ કકમી સુધી બુલેટપ્રુફ બોટમાં બેસીને જશે. આ દરપમયાન

કાશ્મીરમાં૩ આતંકી, ૪ નાગવરક ઠાર

¯¸Ц¸ ĬÂє¢ђ ¸Цªъ´аºЪ³Ъ Âщ¾Ц ¸½¿щ

આ´³Ц £º અ°¾Ц અ×¹ ç°½щ ¯¸Ц¸ ĬકЦº³Ъ ´а8, ÂدЦÃ, ÂÓ¹³ЦºЦ¹® ક°Ц, ¯щº¸Ц³Ъ ╙¾╙², ¿Цє╙¯´Ц«, ·а╙¸´а§³, ¥ђ´¬Ц ´а§³, ĠÃ¿Цє╙¯, »Æ³, ¢Ц¹ĦЪ Ã¾³, ¸Ц¯Ц9 »ђªЪ ઉÓ¾, ĴЪ¸є¯, ·§³ђ ¸Цªъઅ³Ь·¾Ъ ╙¾˛Ц³ ´а8ºЪ-¸ÃЦºЦ§³Ъ Âщ¾Цઓ ¸½¿щ. અ×¹ ¯¸Ц¸ ²Ц╙¸↓ક ´а8 ╙Ãє±Ь ¾ь╙±ક ´ˇ╙¯ Ĭ¸Ц®щ કºЪ અ´Ц¿щ. ´а8ºЪ ·Цº¯³Ц 8®Ъ¯Ц ક°ЦકЦº ¯°Ц ╙¾˛Ц³ ´є╙¬¯ ╙Ãє±Ь ²¸↓Ġ°є ђ-¿ЦçĦђ ¸Ь§¶ ´а8 કºЦ¾¿щ.

Âє´ક↕њ 07958 275 222

Highly qualified and experienced Pujari available to conduct all kind of Pujas - Vidhis at your home and other venue.

સંવિપ્ત સમાચાર

vAùckAene nmñ ivnùtI sAE su´A vAùckAene joAvvAnuù ke ‘gujrAt smAcAr’mAù æisŒ ¸tI ÀherAtAe Àe¤ kAe¤po cIj-vStunI ŠrIwI krAe a¸vA sÈvsnAe ¦pyAeg krAe tAe te mAqe amArI kAe¤ jvAbwArI n¸I. aenI yAeGytA je-te VyiKtae pAete tpAsI te aùge ino#y levAe.

10th March 2018 Gujarat Samachar

www.gujarat-samachar.com

ભારતમાંઆિેલા કાંચીપુરમ્માંપહેલી માચચેકાંચીકામ કોવિપીઠના શંકરાચાયયનેશંકરમઠ પવરસરમાંતેમના પવરિારજનો તેમજ ભાવિક સમુદાયની હાજરીમાંમહાસમાવિ અપાઈ હતી.

તેમની િચ્ચેઅનેક મુદ્દેચચાોથશે. સાંજેતેઓ ગંગા આરતીમાંિણ સામેલ થશે. બન્ને નેતાઓ શહેરમાં લગભગ છ કલાક િીતાિશે. • હૃવિકેશમાં યોગા ફેસ્ટિિલઃ હૃપષકેશમાં ઇન્ટરનેશનલ યોગા ફેસ્ટટિલ યોજાઈ રહ્યો છે. આ િખતે ૯૪ દેશોના લોકો ભાગ લેિા આવ્યા છે. િરમાથોપનકેતન આશ્રમમાં૧૫૦૦ લોકો યોગ કરી રહ્યા છે. અંપતમ પદનેયોગગુરુ બાબા રામદેિ ચાર કલાકનુંસેશન કરશે. • ચીનેદોકલામમાંચોકીઓ બાંિીઃ ભારત ચીન સરહદેઆિેલા દોકલામમાં ચીન બાંધકામ કરી રહ્યું હોિાના પરિોટડ મીપડયામાં આવ્યા હતા ત્યારે મોદી સરકારે દાિો કયોો હતો કે આિું કંઇ જ નથી થઇ રહ્યું. જોકેહિેકેન્દ્રીય સંરક્ષણ પ્રધાન પનમોલા પસતારમને લોકસભામાં આ અંગે ટિિતા કરિી િડી હતી અને જણાવ્યું હતું કે ચીન હાલ દોકલામમા અનેક પ્રકારના બાંધકામ કરી રહ્યું છે. • ફ્રાન્સના દૂતાિાસ પર આતંકી હુમલામાં ૮નાં મોત: િસ્ચચમ આપિકી દેશ બુરકીના ફાસોમાં આિેલ િાન્સના દૂતાિાસ અને લચકરના મુખ્યમથકેત્રાસિાદી હુમલો કરાતા ૮ લોકોનાંમોત થયા હતાં. આતંકિાદીઓએ િહેલા પિટફોટકો ભરેલા િાહન િડે પિટફોટ કયોો હતો અને ત્યાર બાદ ફાયપરંગ શરૂ કરી દીધું હતું. તેમાંસુરક્ષાદળના ૮ લોકોનાંિણ મોત થયા હતા અને૮૩ લોકોને ઈજા થઈ હતી. બીજી બાજુસમાચાર એજન્સી એએફિીએ કહ્યુંછે કે૨૮ લોકોના મોત થયા છે. સુરક્ષાદળોએ તમામ ૮ આતંકીઓને ઠાર માયાોહતા. િાન્સનેફરી પનશાન બનાિાતા યુરોિમાંહલચલ મચી ગઈ છે.

Required - Live In Helper & Nanny Busy Gujarati family requires a full time, live-in helper for housework, cooking and help with children in central London. Valid passport and visa for travelling with the family. Needs to work weekends and take off days during the week. Will provide own ensuite bedroom, Zee TV, internet. Permanent position, we would like someone to watch our children grow and be a part of our family. Basic English level essential for general communication within the house. Excellent pay and other benefits.

Contact: 07971 231 180

Account Oriented Work

A London based construction company is looking to recruit a full time experienced Accountant to work in their South London Office. Interested applicants should please email: sgp@sgpcontracts.com

Shree Jalaram Mandir – Greenford UK (RAMA) HINDU PRIEST (PUJARI) VACANCY

JOB DESCRIPTION: Perform temple rituals, daily aarti, puja and religious ceremonies. SKILLS REQUIRED: Candidate should be fluent in Gujarati, Hindi, Sanskrit and English. Knowledge of Preaching, Religious Discourses, Hindu Marriage Ceremony, Karma Kand, Samskara and Hindu religious scriptures (Vedas) is essential. LOCATION OF THE JOB: 2 Wadsworth Road, Perivale, UB6 7JD SALARY: Negotiable depending on qualification and experience. DATE ADVERT POSTED: 13th FEBRUARY 2018 APPLICATION CLOSING DATE: 12th MARCH 2018 TO APPLY: Send your CV by email to info@jalarammandir.co.uk ANY ENQUIRIES: Contact Mr Sailesh Poojara on 0208 578 8088 between 10:00 am and 2:00 pm Monday to Friday


10th March 2018 Gujarat Samachar

@GSamacharUK

www.gujarat-samachar.com

ફિલમ-ઇલમ 23

GujaratSamacharNewsweekly

૯૦મા ઓસ્કાર એવોર્ઝઝમાંબેસ્ટ ફિલ્મનો એવોડડ ‘ધ શેપ ઓિ વોટર’નેમળ્યો

િેસ્ટ એક્ટરઃ ગેરી ઓલ્િમેન, િેસ્ટ એક્ટ્રેસઃ ફ્રાન્સસસ મેકિોમમેસિ

હળવી િૂલ જેવી ઇમોશનલ કોમેડીઃ સોનુકેટીટુકી સ્વીટી

કાલતશક આયશન, નુસરત ભરૂચા, સનીલસંહ અલભલનત અનેિવ રંજન લડરેક્ટેડ ફફડમ ‘સોનુ કેટીટુકી સ્વીટી’ બેલમત્રોની મૈત્રી વચ્ચેની સું દર કહાની છે. રંગીિા પંજાબી કડચરનેફફડમમાંસું દર રીતેવણી િેવાયુંછે. વળી, એમ્સ્ટડેે મ જેવા લવદેશી િોકેશન પણ ફફડમમાંદેખાય છે. વાતાશરેવાતાશ સોનુ (કાલતશક આયશન) અને ટીટુ (સની લસંહ) બેબાળપણના લમત્રો છે. સોનુની મમ્મી તે તેર વષશનો હતો ત્યારેજ મૃત્યુપામી હતી એટિે એની પરવલરશ ટીટુના પલરવાર સાથે થઈ છે. બંનન ે ી દોસ્તી જબરદસ્ત પાક્કી છે. સોનુટીટુમાટે બહુ પઝેલસવ પણ છે. ટીટુ તેના બ્રેકઅપ પછી િગ્ન કરીનેસેટિ થવાનુંલવચારેછે. મેરજ ે બ્યુરો થકી તેનેસ્વીટી (નુસરત ભરૂચા) મળેછે. સોનુને સ્વીટી અલતસંસ્કારી ઘરની ડાહીડમરી અને પરફેક્ટ શાદી મટીલરયિ ગિશ હોવાનો દેખાવ કરતી િાગેછે. તેનેસ્વીટી માટેઅનેક શંકાઓ જાય છે. તેટીટુનેસમજાવવાનો િયત્ન કરેછેકે ‘યેિડકી સહી નહીં હૈ’, પણ સીધા સાદા ટીટુને સ્વીટી ખૂબ ગમતી હોય છે. વળી, બીજી બાજુટીટુ - સ્વીટીની સગાઈ પછી તરત જ સ્વીટી સોનુને

કહેછેકેતુંસાચુંસમજેછેહુંતુંજેવી ધારેછેએવી જ છું , પણ ટીટુનેતુંસમજાવી નહીં શકે. એ પછી સોનુ મનમાં ગાંઠ વાળી િે છે કે એ ટીટુને સ્વીટીથી બચાવીનેજ રહેશ.ે અંતેટીટુસ્વીટીના િગ્નના લદવસે સ્વીટી સોનુને ટોણો મારે છે કે ‘દોસ્ત ઔર િડકી મેંહંમશ ે ાંિડકી હી જીતતી હૈ’! અંતેફફડમમાંદોસ્તી જીતેછેકેિડકી એના માટેફફડમ જોવી રહી. વાસ્તબવક લાગતાંકેરક્ે ટર ‘એસકેટીકેએસ’ એટિેકે‘સોનુકેટીટુકી સ્વીટી’ એક હળવી ફૂિ પણ ઇમોશનિ કોમેડી ફફડમ છે. ફફડમમાં ટીટુના કરોડપલત દાદા ‘ઘસીટારામ’નુંપાત્ર આિોકનાથે ભજવ્યુંછે. પોતાની ‘બાબુજી’ ઇમેજથી સાવ લવપરીત ઐય્યાશ પંજાબી દાદાનુંપાત્ર આિોકનાથેબખૂબી લનભાવ્યુંછે. આ લસવાયના અન્ય પાત્રો પણ આપણી આસપાસના કોઈ લરચ મોડનશઘરનાંહોય એટિાંવાસ્તલવક િાગેછે. ફફડમમાંમોટાભાગના ગીતો પાટટીસોંગ છે. િાંબા સમય પછી હનીલસંહે આ ફફડમ માટે ‘લદિ ચોરી’ આપ્યુંછે. રોચક કોહિીનુંઅલરલજતલસંહના અવાજમાં ગવાયેિું ‘મેરા યાર’ પણ કણશલિય ઇમોશનિ સોંગ છે.

શ્રદ્ધાળુઓનેજસમબિનેશ્રદ્ધાએ િશશન જ ન આપ્યા

ત્રીજી માચષે શ્રદ્ધા કપૂરના શ્રદ્ધાળુઓ એટિે કે શ્રદ્ધાના ફેન્સ લગફ્વસ અનેબુકેસાથેશ્રદ્ધાના ઘરની બહાર રાહ જોતા હતા કે ક્યારે શ્રદ્ધા તેની ત્રીસમી વરસગાંઠે તેમને દશશન દેશ?ે પણ શ્રદ્ધાળુઓની શ્રદ્ધા ઓછી પડી. શ્રદ્ધા આખો લદવસ ઘરની બહાર જ ન નીકળી. જોકેજ્યારેતેના ચાહકોએ તેની મમ્મી લશવાંગી કપૂરને જોઈ ત્યારેતેમનેલરક્વેસ્ટ કરી કેશ્રદ્ધાનેનીચેમોકિો છતાંશ્રદ્ધા નીચેન આવી. શ્રદ્ધાએ રાત્રેએક નાઇટ-સ્પોટ પર નજીકના લમત્રો સાથેપાટટી કરી. શ્રદ્ધાએ ફેન્સ માટેસોલશયિ મીલડયામાંિગટ થઈને િખ્યુંકે‘જન્મલદવસની શુભચ્ેછા આપવા માટેતમારો ઘણો આભાર. મારા લબલ્ડડંગની નીચે આવીને તમે મને લવશ કયુાં , પણ હું બહાર નહોતી આવી શકી. અમનેએવુંિાગેછેકેઆ એવો કોઈ ઉજવણીનો િસંગ નહોતો. મનેિાગેછેકેતમેઆ સમજી શકશો.’

સની િની જોબિયા િાળકોની માતા

સની લિયોની અનેતેનો પલત ડેલનયિ તાજેતરમાંજ જોલડયા પુત્રોનાંપણ માતા લપતા બની ગયાંછે. સનીનાંપલત ડેલનયિેઆ સમાચાર તસવીર સ્વરૂપે ઇન્સ્ટાગ્રામ પર શેર કયાાં હતાં. તસવીરમાંસની અનેડેલનયિ તેની મોટી દીકરી અનેનવજાત જોલડયા બાળકો સાથેદેખાયાંહતાં. ગત વષષેજ આ દંપતીએ એક િાતુરમાંથી એક દીકરીનેદત્તક િીધી હતી. તેનુંનામ લનશા લસંહ કૌર રાખ્યુંહતું . સની ડેલનયિેસરોગસીથી મેળવેિાંઆ નવજાત પુત્રોનાંનામ અશરલસંહ વેબર અનેનોહાલસંહ વેબર રાખ્યાંછે.

અમેરિકામાં આવેલા કેરલફોરનિયાના ડોલ્બી રિએટિમાં તાજેતિમાં ૯૦મો ઓટકાિ પુિટકાિ સમાિોહ યોજાઈ ગયો. ગુલમોિડેલ ટોિોની ફફલ્મ ‘ધ શેપ ઓફ વોટિ’ને આ ઓટકાિમાં સૌિી વધુ૧૩ નોરમનેશન મળ્યાં હતાંઅને‘ધ શેપ ઓફ વોટિ’ને જ બેટટ ફફલ્મનો એવોડડમળ્યો છે. આ ફફલ્મને જ બેટટ પ્રોડસશન રડઝાઈનનો અવોડડપણ અપાયો છે. ફફલ્મ ‘ડાકકેટટ હવિ’ના હીિો ગેિી ઓલ્ડમેનનેબેટટ એસટિનો અવોડડ મળ્યો છે જ્યાિે ‘થ્રી રબલબોર્સિઆઉટસાઈડ એરબંગઃ રમસૂિી’ માટે ફ્રાન્સસસ મેકડોમમેસડને બેટટ એસટ્રેસનો એવોડડઅપાયો છે. બેટટ સપોરટિંગ એસટિનો અવોડડ સેમ િોકવેલને મળ્યો છે. આ અવોડડતેમને‘થ્રી રબલબોર્સિઆઉટસાઈડ એરબંગઃ

રમસૂિી’ માટેજ અપાયો છે. બેટટ અપાયો છે. બેટટ ફફલ્મ સપોરટિંગ એસટ્રેસનો અવોડડ એરડટીંગનો અવોડડપણ ‘ડનકકક’ને એરલસન જેનીનેમળ્યો છે. બેટટ જ મળ્યો છે. બેટટ શોટડફફલ્મ એરનમેટડે નો અવોડડ ‘રડયિ બાટકેટબોલ’ને ફાળે ગયો છે જ્યાિે બેટટ એરનમેટડે ફફલ્મનો અવોડડ ‘કોકો’ને મળ્યો છે. બેટટ રવઝ્યુઅલ ઈફેસટ્સનો અવોડડ ‘બ્લેડ િનિ’નેઆપવામાંઆવ્યો છે. બેટટ શોટડ ફફલ્મ લાઈવ એસશનનો અવોડડ ‘ધ સાયલેસટ ચાઈલ્ડ’નેમળ્યો છે. ઉલ્લેખનીય છે કે રહસદી ફફલ્મ ઇસડટટ્રીના બે મહાન કલાકાિ ટવ. શરશ કપૂિ (જસમઃ ૧૮ માચિ, ૧૯૩૮િી ૪ રડસેમ્બિ, ફોિેન લેસગ્વેજ ફફલ્મનો અવોડડ ૨૦૧૭) અનેટવ. શ્રીદેવી (૧૩ ટપેરનશ ફફલ્મ ‘અ ફેસટાન્ટટક ઓગટટ, ૧૯૬૩િી ૨૪મી ુ િી, ૨૦૧૮)ને ઓટકાિ વુમન’નેઅપાયો છે. બેટટ સાઉસડ ફેબ્રઆ એરડટીંગ અને બેટટ સાઉસડ એવોર્ઝિમાંશ્રદ્ધાંજરલ આપવામાં રમન્સસંગનો અવોડડ ‘ડનકકક’ને આવી હતી.

Travel with award winning group and tailor made specialist

20 DAY – GRAND SOUTH AMERICA (Peru, Bolivia, Chile, Argentina, Brazil) Dep: 22 Feb, 10 Mar, 05 Apr, 10 May, 02 Jun, 08 Sep, 02Oct

26 DAY SCENIC AUSTRALIA – NEW ZEALAND – FIJI TOUR *£5399 Dep: 06 Mar, 04 Apr, 28 Apr, 14Sep, 12 Oct, 31 Oct, 16 Nov

14 DAY – DISCOVER THAILAND & CAMBODIA Dep: 08 Apr, 6 May, 05 Jun, *£1899

08 Jun, 29 Jun, 08 Sep, 06 Oct

Dep: 02 Dec, 18 Jan, 16 Feb, 12 Mar, 12 Apr, 05 May, 02 Jun, 30 Jun

15 DAY – SCENIC SOUTH AFRICA TOUR Dep: 05 Mar, 02 Apr, 28 Apr, 16 May, *£2399

16 DAY – PERU , ARGENTINA & BRAZIL EXPLORER

*£3299

Dep: 2 Dec, 26 Jan, 5 Mar, 6 Apr, 4 May, 2 Jun

ફાયર અવેરનેસ માટે બિગ િી કામ કરશે

આગ િાગવાની ઘ ટ ના ઓ માં વધારાને પગિે હવે આ લવશે જાગૃલત િાવવા અલમતાભ બચ્ચન મહારાષ્ટ્ર ફાયર સલવશલસસના કેમ્પેનમાંલહસ્સો િેશે. તાજેતરમાંઆ લવશે તેમણે કેટિાક ફોટોગ્રાફ શેર કયાાં હતાં. તેમણે લ્વવટર પર પણ િખ્યું હતું કે, ‘મહારાષ્ટ્ર ફાયર સલવશસીસ સાથે આગ લવશે જાગૃલત િાવવા કામ કરી રહ્યો છું. એમાં ગાઇડિાઇન્સ ફોિો કરવી જરૂરી છે. આના ઓલડયો-લવઝ્યુઅડસ પછીથી આવશે.’

*£4899

15 DAY - EXPLORE BOTSWANA, ZAMBIA & SOUTH AFRICA

Dep: 6 Mar, 12 Apr, 5 May, 14 Jun, 2 Sep, 29 Sep, 16 Oct, 14 Nov

*£3899

12 DAY – BEST OF UGANDA

Dep: 12 Apr, 05 May, 31 May, 16 Jun, 28 Aug, 16 Sep , 06 Oct

*£2699

Dep: 06 Apr, 05 May, 20 Jun, 31 Aug, 25 Sep, 16 Oct

*£3599

15 DAY – WEST COAST AMERICA & EXOTIC HAWAII

07 DAY – CULTURAL RUSSIA Dep: 10 Apr, 05 May, 28 May, 9 20 Jun, 29 Aug, 10 Sep, 05 Oct *£139

08 Sep, 30 Sep, 18 Oct, 25 Nov

16 DAY CLASSIC INDO CHINA (VIETNAM – CAMBODIA)

*£2099

14 DAY – SCENIC ROCKIES & SPECTACULAR ALASKA CRUISE TOUR Dep: 18 May, 04 Jun, 25 Jun, *£2699 28 Aug, 10 Sep 12 DAY – SCENIC JAPAN TOUR Dep: 20 Mar, 06 Apr, 02 May, 31 May, 9 14 Jun, 30 Jun, 28 Aug, 10 Sep, *£279 02 Oct

15 DAY – CLASSIC CHINA TOUR

Dep: 19 Mar, 07 Apr, 02 May, 31 May, 18 Jun, 08 Sep, 02 Oct

*£2299

14 DAY – CLASSIC TANZANIA SAFARI

Dep: 10 Mar, 09 Apr, 25 Jun, 29 Aug, 29 Sep, 21 Oct, 10 Nov

*£2599

15 DAY – JUNGLE & BEACHES OF

16 DAY – KENYA SAFARI & EXOTIC SEYCHELLES MALAYSIA & BORNEO Dep: 10 Apr, 12 May, 31 May, Dep: 25 Feb, 16 Mar, 12 Apr, 05 Jun, 2 Jul, 28 Aug, 08 Sep, 12 Oct *£2899 05 May, 14 Jun, 2 Sep

*£2399

AND MUCH MORE TAILOR MADE TO SUIT YOU Note: Vegetarian meals available in all our tours

www.skandaholidays.com

02071837321 01212855247

contact@skandaholidays.com

EVERY DAY DEPARTURE - PRIVATE & GROUP TOURS

Lines Open From 7 AM TO 11 PM - 7 DAYS A WEEK

All Price Per Person, Terms and conditions applies CALL US FOR DISCOUNTED AIR TICKET WORLD WIDE


24 ટવટવધા

@GSamacharUK

પદરવારનેએકતાંતણેબાંધતી સમપસણ ભાવના • તુષાર જોશી •

‘ના બેટા, હવે આટલા વષોિ બાિ આ ઊંમરે ફરીથી મું બઈ મહાનગરમાંરહેવાનુંમન ના ફાવે... હું અમિાવાિમાં જ બરાબર છું .’ બંકકમભાઈએ િીકરી-જમાઈને કહ્યું. ‘તો પછીનુંઆયોજન અમે દવચારી રાખ્યુંછે, અમેમું બઈ છોડીનેઅમિાવાિમાં ટથાયી થઈશું .’ િીકરી-જમાઈએ જવાબ આપ્યો. કલા-સંટકૃદતનુંદપયર ગણાતા ગામ ભાવનગરમાં બળભદ્રભાઈ મહેતા અનેતરદલકાબહેન મહેતાના પદરવારમાં પુત્રરૂપે બંકકમભાઈનો જડમ થયો તા. ૨૪-૧૧-૧૯૪૨ના રોજ. જડમ પછી તુરત ં જ માતાદપતા સાથેટથાયી થયા મું બઈમાં. બેચલર ઓફ આર્સિવીથ ઈકોનોદમક્સ અને પછીથી પોતાની રૂદચના દવષય પસ્લલક દરલેશન એડડ એડવટાિઈઝમેડટમાંદડપ્લોમા અભ્યાસ કયોિ. ભારતીય દવદ્યા ભવનમાંથી ‘આરસી’ નામના મેગઝ ે ીનમાં પત્રકાર તરીકે કયુું , અનુભવ મળ્યો. નાગપુરથી પ્રદસદ્ધ થતા નવભારત દહડિી અખબાર માટેકામ કરવા ૧૯૬૫માંઅમિાવાિ આવ્યા. સમય જતાંલાનયુંકેપત્રકારત્વ રસનો દવષય જરૂર બની શકે, પરંતુ આ ક્ષેત્રે કારકકિદી બનાવવી નથી. િરદમયાન ટટેટ બેંક ઓફ ઈસ્ડડયામાં ભરતી થવાની જાણકારી થઈ, એપ્લાય કયુુંઅનેપસંિ પણ થયા. આમ ૧૯૬૫થી એસબીઆઇમાંજોડાયા. નોકરીમાંસેટલ થયા એટલેટવાભાદવક રીતે લનનજીવનની વાત સમય જતા આવી. મૂળ પાટણના વષાિબહેન સાથે ૧૯૭૧ના મે મદહનામાં લનનગ્રંદથથી જોડાયા. િીકરી નેહાનો જડમ થયો અનેપદરવારમાંઆનંિ આનંિ છવાઈ ગયો. ધીમે ધીમેપા-પા પગલી ભરતી અનેઘરઆખાનેપ્રસડન રાખતી િીકરીએ અમિાવાિમાંશારિા મંદિર અને એચ. એલ. કોલેજમાંઅભ્યાસ કયોિ. બાળપણથી

10th March 2018 Gujarat Samachar

GujaratSamacharNewsweekly

પદરવારમાંસંગીત-સાદહત્યનુંવાતાવરણ એનેમળ્યું હતુંએટલે નેહાને પણ ટકૂલ-કોલેજ લાઈફમાં વાંચન-નૃત્ય-ગરબા-સંગીત-વકતૃત્વ વગેરમે ાંદવશેષ રસ પડ્યો. અનેક ઈનામો અને પુરટકારો પણ મેળવ્યા. ૧૯૯૮માં એના લનન થયા દચંતન જદટલભાઈ મહેતા સાથે, જેઆઈટી કફલ્ડમાંકામ કરતો હતો. બંનેદિલ્હી સેટલ થયા. થોડા વષોિબાિ મું બઈ દશફ્ટ થયા. િીકરા સંદહતનો જડમ થયો. િરદમયાન જાડયુઆરી ૨૦૦૭માંબંકકમભાઈના પત્નીનુંઅવસાન થયું . જમાઈએ પુત્રરૂપેભાવનાત્મક વાતાવરણમાં ધાદમિક દવદધઓ પૂણિ કરી. બે-ચાર દિવસ થયાં. બંનએ ે મનની વાત આખરેબંકકમભાઈ પાસેરજૂકરી િીધી. ‘પપ્પા, અમારી ઈચ્છા છેકેહવે તમે અમિાવાિમાં એકલા ન રહો, અમને બહુ ગમશે. તમેઅમારી સાથેરહેવા મું બઈ આવી જાવ. પપ્પા, તમે તો બે િાયકા રહ્યા છો.. મું બઈ તમને અજાણ્યુંનહીં લાગે.’ ત્યારે એમની વચ્ચે લેખના આરંભેલખેલો સંવાિ થયો. િીકરી-જમાઈએ કહ્યું એ કયુું . બંનએ ે અમિાવાિમાં કામ શરૂ કયુું . િીકરાનું એડદમશન લીધું અને બંકકમભાઈના જીવનમાંમહત્ત્વનુંપ્રેમબળ પુરવાર થયા. ઘણી વાર માત્ર િીકરીઓ હોય તેવા માતા-દપતા િીકરીના લનન કરે પછી જમાઈ િીકરાની જેમ રહેતો જોવા મળેતો લોકો આનંિથી કહેછે, ‘તમે તો િીકરી આપીનેિીકરો લીધો.’ આમાંઆપવાલેવાનુંનહીં, રોદજંિા જીવનમાં એકબીજા માટે, પદરવાર માટે સમદપિત થવાનું- ભાવનાત્મક પાસું સૌથી વધુમજબૂત રીતેપ્રગટતુંહોય છે. પત્નીના મૃત્યુ પછી એકલા પડી ગયેલા દપતા માટેની િીકરીની લાગણી સમજી શકાય, પરંતુજ્યારેએમાં જમાઈ પણ શત-પ્રદતશત્ સૂર પુરાવે અને સમય આવેકારકકિદી માટેનુંગામ બિલીનેપણ પપ્પા સાથે જ રહે, એમની સંભાળ લેએ વાત જ પ્રસડનતાની છાલકોથી ભીંજવી િેનારી છે.

૧૧

૧૬ ૧૭

૧૮ ૨૫

૧૨ ૧૩

૨૨ ૨૩

www.gujarat-samachar.com

૪ ૧૦

૧૪

૧૯

૨૭

જૂ સ

હા લ

ચા લ

જા

વા

૧૫

તા પ

૨૦ ૨૧ ૨૬

૨૮

તા.૩-૩-૧૮નો જવાબ

૨૪

રી

કો

૨૯

લૂ લ વ

બા રા

રા

જી

લા મ

મં િી

દબ ચ

મા ન

કા કી

રી

લ્લો

ક્ષા ત્ર

વા

ડી

રો

આડી ચાવીઃ ૧. કયા િેશના વડા પ્રધાન દશંજો આબેછે? ૩ • ૩. બેગુજરાતી સામા મળેત્યારે સામાડય રીતેબોલાતો શલિ ૪ • ૬. માલ દવનાનું , નમાલું૪ • ૮. શહીિી,... િત્ત ૨ • ૯. િેવોનો ટવગિમાંનો રાજા ૨ • ૧૨. આરએસએસના વડા ૭ • ૧૬. નસીબ, ભાનય ૪ • ૧૮. યુદિ, કુનેહ ૨ • ૧૯. હોમ ૩ • ૨૦. પોકાર, બૂમ, હાકલ ૨ • ૨૨. નગર, પુરી ૩ • ૨૪. ભાવ, કકંમત ૨ • ૨૬. િોજખ ૩ • ૨૮. ગણપદત ૪ • ૨૯. કોઈપણ દવષય વટતુવગેરેનુંઊંડુંજ્ઞાન ૩ ઊભી ચાવીઃ ૧. ઈલમ, નજરબંધી ૨ • ૨. ભારતના વડા પ્રધાન ૫ • ૩. દમયાંબીવી .... તો ક્યા કરેગા કાજી? ૨ • ૪. િોરડું, રટસી ૨ • ૫. હાથીનો હાંકનાર માણસ ૪ • ૭. પાખંડ, ઢોંગ ૩ • ૧૦. અસ્નન ૨ • ૧૧. એક જળચર પ્રાણી ૩ • ૧૩.... મહાિેવ ૨ • ૧૪. સૌરાષ્ટ્રનું એક જાણીતુંશહેર ૫ • ૧૫. ચોમાસમાંશુંપડે? ૪ • ૧૭. દશખબંધ િેવાલય ઉપરનુંઅંડાકાર બાંધકામ ૩ • ૨૧. ચોકીિાર ૪ • ૨૩. પરેશાન ૩ • ૨૫. ચરણ ૨ • ૨૭. કદવતાનો રચદયતા ૨

સુ ડોકુ -૫૨૭ ૯

૨ ૩ ૭ ૧

૬ ૯

૧ ૨

૩ ૬

૬ ૪ ૫

૪ ૫

સુડોકુ-૫૨૬નો જવાબ ૭ ૯ ૩ ૨ ૫ ૬ ૮ ૪ ૧

૪ ૫ ૧ ૩ ૭ ૮ ૯ ૬ ૨

૨ ૮ ૬ ૯ ૧ ૪ ૩ ૫ ૭

૫ ૬ ૨ ૭ ૪ ૯ ૧ ૩ ૮

૩ ૧ ૪ ૮ ૨ ૫ ૭ ૯ ૬

૮ ૭ ૯ ૧ ૬ ૩ ૫ ૨ ૪

૬ ૪ ૮ ૫ ૯ ૭ ૨ ૧ ૩

૧ ૩ ૫ ૬ ૮ ૨ ૪ ૭ ૯

૯ ૨ ૭ ૪ ૩ ૧ ૬ ૮ ૫

નવ ઊભી લાઈન અનેનવ આડી લાઈનના આ ચોરસ સમૂહના અમુક ખાનામાં ૧થી ૯ના અંક છેઅને બાકી ખાના ખાલી છે. તમારેખાલી ખાનામાં૧થી ૯ વચ્ચેનો એવો આંક મૂકવાનો છેકેજેઆડી કે ઊભી હરોળમાંદરપીટ ન થતો હોય. એટલુંનહીં, ૩x૩ના બોક્સમાં૧થી ૯ સુધીના આંકડા આવી જાય. આ દિઝનો ઉકેલ આવતા સપ્તાહે.

શૂટટંગ વર્ડડકપમાં૧૬ વષષની મનુએ ગોર્ડ જીત્યો ગ્રેગ ચેપલનેકોચ બનાવવો સૌથી મોટી ભૂલઃ ગાંગુલી

ગુઆડાલાજરાઃ હડરયાણાની ૧૬ વષદીય મનુ ભાકરેડવમેન્સ ૧૦ મીટર એર પીથતોલ ઇવેન્ટમાં ચેસ્પપયનડશપ જીતીનેઆઇએસએસએફ વર્િડકપ શૂડટંગમાંભારતનેવધુએક ગોર્િ મેિલ અપાવ્યો છે. તેણે ફાઇનલમાં ૨૩૭.૫નો થકોર કયોવ હતો. મનુ વર્િડ કપમાં ગોર્િ જીતનાર સૌથી યુવા ભારતીય શૂટર બની ગઈ છે. આ મનુનો િથમ વર્િડકપ છે. તેણેફાઇનલમાંબેવખતની વર્િડકપ ફાઇનલ ડવજેતા મેસ્સસકોની એલેઝેન્ડ્રા જાવાલાને હરાવી હતી. મનુ શૂડટંગ પહેલાં છ અન્ય રમતોમાં પણ હાથ અજમાવી ચૂકી છે, અનેદરેકમાંતેણેજ્વલંત સફળતા મેળવી છે. ચાલુ વષવના એડિલમાં તેણે શૂડટંગમાં પદાપવણ કયાવના બે વષવ પૂરા થઈ જશે. તેઅત્યાર સુધી કરાટે, થાંગટા, થકેડટંગ, સ્થવડમંગ,

કોલકાતાઃ ગ્રેગ ચેપલની ટીમ ઇંડિયાના કોચ તરીકે ડનમણૂક કરાવવી મારી કારકકદદીની સૌથી મોટી ભૂલ હતી તેવો ખુલાસો પૂવવ કેપ્ટન સૌરવ ગાંગલુ ીએ કયોવછે. ગાંગલ ુ ીની આત્મકથા ‘સેન્ચ્યુરી ઇઝ નોટ ઇનફ’ ટૂં કમાં િડસદ્ધ થવાની છે. જેમાં તેણે અંગત જીવન અનેકારકકદદી અંગેજાણીઅજાણી વાતો રજૂકરી છે. ગ્રેગ ચેપલની કોચ તરીકે ટેડનસ તથા ટાંતા રમી ચૂકી છે. માશવલ આટડસમાં ડનમણૂક ગાંગલુ ીની કારકકદદી માટે તો તેણેનેશનલ થતરેમેિર્સ જીત્યા છે. ટાંતામાંતે ડનણાવયક બની રહી હતી કેમ કે, સતત ત્રણ વખત નેશનલ ચેસ્પપયન રહી ચૂકી છે. ચેપલ કોચ બનતા જ ગાંગલુ ીની થકેડટંગમાંપણ થટેટ મેિલ જીતી ચૂકી છે. પિતીનો દોર શરૂ થયો હતો. આ

Established in 1984, we are the First and Foremost Funeral Directors serving exclusively the asian community with due respect to individual religious and cultural beliefs.

Our Unique service is available at any hour Including Saturday and Sunday Serving all the Asian communities in London & Countrywide. International transportation available offering repatriation service to and from India. Our Impressive Mandir is available for large service gatherings and final funeral rites. Extensive washing & dressing facilities available

Contact: Anil Ruparelia

Asian Funeral Service

FREEPHONE: 0800 026 9887 અщ╙¿¹³ µ¹Ь³º» Â╙¾↓Â

209 Kenton Road, Kenton, Harrow, Middlesex HA3 0HD Tel: 020 8909 3737

અંગે ગાંગલ ુ ીએ જણાવ્યુંછે કે, 'અમે૨૦૦૨-૦૩માંઓથટ્રેડલયા િવાસે ગયા ત્યારે જે બેડટંગ કોચની મદદ લીધી હતી તેઅને ભારતીય ટીમના કોચ બનેલા ગ્રેગ ચેપલમાં ઘણું અંતર હતું . અમારા સંબધં માં કયા કારણથી ડવખવાદ પેદા થયો તે અંગે હું જાણતો નથી.’ તેણે વધુમાં કહ્યું

હતુંકે૨૦૦૭ના વર્િડકપ બાદ મેં તેની સાથેસયારેય વાત પણ કરી નથી. ચેપલ વખતે મને જે પડરસ્થથડતમાંથી પસાર થવુંપિયું તેવો કોઇને પણ સામનો કરવો પિે નહીં. એ સમયના ભારતીય ટીમના કોઇ પણ પ્લેયર પાસેથી ગ્રેગ ચેપલ અંગેસારો અડભિાય સાંભળવા નહીં મળે. સડચન તેંિુલકરનેપણ તમેસયારેય ગ્રેગ ચેપલ ડવશે સારું કહેતા નહીં સાંભળ્યો હોય. ભડવષ્યમાંતમને અનેક પુથતકો જોવા મળશેજેમાં ચેપલ અંગે મારા જેવા જ અડભિાય હશે.’

કોલકાતા નાઇટ રાઇડસસના કેપ્ટનપદેદદનેશ કાદતસક

કોલકાતાઃ આઇપીએલ-૧૧માં કોલકાતા નાઈટ રાઈડસસેદિનેશ કાદતિકનેકેપ્ટન બનાવ્યો છે, જ્યારે રોદબન ઉથપ્પાનેવાઈસ કેપ્ટનની જવાબિારી સોંપી છે. કાદતિકનેડોમેસ્ટટક દિકેટમાંતાદમલનાડુટીમની કેપ્ટનશીપનો અનુભવ છે. કોલકાતા નાઈટ રાઇડસિનેબેવખત આઈપીએલ ચેસ્પપયન બનાવનાર ગૌતમ ગંભીર આ દસઝનમાંદિલ્હી ડેરડેદવલ્સ ટીમ તરફથી રમવાનો હોવાથી દલલામી બાિ કેકઆ ે રની ટીમની કેપ્ટનદશપ કોનેસોંપાશેતેનેલઈ દવદવધ અટકળો ચાલી રહી હતી. CHANDU TAILOR

07957 250 851

BHANUBHAI PATEL

07939 232 664

JAY TAILOR DEE KERAI

Chani House, Lower Park Road, New Southgate, London. N11 1QD

07956 299 280

07437 616 151

Tel: 020 8361 6151 Fax: 020 8368 1008 Email: jt@chandutailorandson.co.uk Website: www.chandutailorandson.co.uk

Indian Funeral Directors “first & foremost”

Bharat Shah, Sanjay Shah, Trupti Shukla, Ashvin Patel or Jaysen Seenauth

0208 952 5252 0777 030 6644

www.indianfuneraldirectors.co.uk


10th March 2018 Gujarat Samachar

www.gujarat-samachar.com

દાનવીર ભગવતી રાવ

@GSamacharUK

GujaratSamacharNewsweekly

ખંભાતના ભગવતી રાવ બંદૂકો અને તમંચા ઝામ્બબયામાં પન્ના ખૂબ નીકળે છે અને ખાણ રીપેર કરવાની દુકાન ચલાવે. આનેકારણેશાખ વેચાય છે. તેમણે ઝામ્બબયામાં આરંભમાં નાની જબરી, પણ ધનની બચત નહીં. એક વષષની વય ખાણ ખરીદી. રત્નોની ખાણ ખરીદ્યા પછી થતાંપહેલાંમા મરણ પાબયાંહતાં. ત્યારેભગવતી એમાંથી કેટલાં રત્ન મળશે? કેટલું ખોદ્યા પછી રાવને ઊછેરીને મોટાં કરનાર એમનાં દાદીમા મળશે? એ ચોક્કસ ના હોય. આમાંસાહસ અને જીબાબા હતાં. જીબાબાને પાછલી વયે યાત્રા ધીરજ જોઈએ. વળી ખાણમાંથી નીકળતાં રત્નો કરવાનું મન હતું પણ આવથષક વવટંબણા વચ્ચે ચોરાઈ ન જાય તેની વ્યવપથા કરવી પડે. પૌત્ર એમનેયાત્રા ના કરાવી શક્યા. શ્યામવણમી મજૂરો કામેઆવે, ગમેત્યારેકામ છોડી પૌત્ર વખત જતાંખૂબ ધન કમાયા. આ પૌત્રે દે, ના આવે. આનેકારણેધાયુુંકામ ના થાય. વવચાયુું મારાં દાદીમાને હું એમની ઈચ્છા મુજબ ભગવતી રાવે પ્રેમથી કામદારોનાં વદલ યાત્રા ના કરાવી શક્યો, પણ અમારા સમાજમાં જીત્યાં. એમનાં બાળકો માટે શાળા શરૂ કરી. ઘણાંવૃદ્ધ દાદા-દાદી ઈચ્છા છતાંધનના અભાવે સાજે-માંદે મદદરૂપ થયા. નસીબે યારી આપી યાત્રા નહીં કરી શકતાં હોય. ભગવતી રાવે અનેખૂબ રત્નો મળ્યાં. બાજુની જમીન ખરીદીને ૨૦૦૪માંગુજરાતનાંવૃદ્ધ બ્રહ્મભટ્ટ પત્રી-પુરુષોને ખાણ મોટી કરી. વધારેકમાતા થયા. બે-એક વાર યાત્રા કરાવીને દાદીમા જીબાબાનું તપષણ કરવા એમની કાર પર જંગલમાં ગોળીબાર પણ થયો. વવચાયુું . એમણેચારધામ યાત્રા ગોઠવી. ૨૦૦ વહંમત ના હાયાું. ધંધો ચાલુ રાખ્યો અને કરતાં વધારે વ્યવિઓ આ યાત્રામાં કમાયા. જોડાઈ. ખચષ આવ્યું ૪૦ લાખ ભગવતી રાવ એકલપેટા ન રૂવપયા. આમાં જોડાનારને હતા. જેકમાયા તેઈશ્વરની કૃપાનું પ્રવાસનું ખચષ, ભોજન, ચાપવરણામ માન્યું. એમણે એ નાપતો વગેરેની પૂરી સગવડ કમાણીનો ઉપયોગ સમાજના હતી. દરેક પથળે ગાઈડની વહત માટે કયોષ. ભગવતી રાવ વ્યવપથા રાખી હતી. પોતે બ્રહ્મભટ્ટ જ્ઞાવતના હતા. ભગવતી રાવ ૨૦૧૭માં ગુજરાતમાં બ્રહ્મભટ્ટ કોમ મરણ પાબયા. મરતા અગાઉ પ્રમાણમાં આવથષક રીતે બીજી વાર આવી ચારધામ યાત્રા મુશ્કેલીમાં જીવતી કોમ. આથી કરાવવાની એમની ઈચ્છા હતી. પોતાના જ્ઞાવતબંધુઓના વશક્ષણ ૯૧ વષષના ભગવતી રાવ પોતાની માટે એમને ધંધામાં મદદરૂપ થવા હાજરીમાં બીજી વારની ચારધામ યાત્રા માટે, ગરીબ વવધવાઓને કાયમી પેન્શન ના ગોઠવી શક્યા, પણ તેમણે કરેલી વ્યવપથા આપવા માટે વાપરી. ગુજરાત સરકારે ગરીબ મુજબ એમના ટ્રપટ વતી વવધવાઓને માટે એમના જમાઈ ડો. નંદકકશોર પેન્શનની યોજના કરી તે બારોટેઆ યાત્રાનુંઆયોજન પહેલાં બ્રહ્મભટ્ટ કોમની કયુું અને બીજી યાત્રા સંખ્યાબંધ વવધવાઓને પ્રા. ચંદ્રકાંત પટેલ તાજેતરમાં ગોઠવાઈ ગઈ. તેઓ વનયવમત રીતેસીધુએમાં ૨૫૦ વૃદ્ધ બ્રહ્મભટ્ટ પત્રી-પુરુષ હતાં. ખચષ સામગ્રી, કપડાં અને હાથખચષ આપતા હતા. અગાઉ કરતાં ઘણું વધારે આવ્યું. બંને યાત્રાનું બક્ષીપંચની યોજનાના અમલ પહેલાં તે ભેગુંખચષગણીએ તો એ ખચષએક કરોડ રૂવપયા વવદ્યાથમીઓને તે ફી, પુપતકો વગેરે આપતા. નજીક પહોંચેતેમ છે. ભગવતી રાવે અમદાવાદમાં સમગ્ર ગુજરાતની આવથષક વવટંબણામાં ઊછરેલા ભગવતી બ્રહ્મભટ્ટ જ્ઞાવત માટે વાડી બનાવવા ખૂબ મોટું રાવના નસીબ આડેનું પાંદડું ખસી ગયું એ પણ દાન આપ્યું. આમાંથી ભગવતી રાવ ફાઉન્ડેશન ચમત્કાર જેવુંછે. ગુજરાતના એક વખતના મુખ્ય થયું . આ વાડીમાંમોટો સભાખંડ, રસોડું , આધુવનક પ્રધાન પવ. બાબુભાઈ પ્રત્યે ભગવતી રાવને સગવડો, રૂમો વગેરેછે. આની વાવષષક આવક જ પ્રેમભાવ, મૈત્રીભાવ. મહાગુજરાતની લડતના પચાસ લાખ રૂવપયા જેટલી થવા જાય છે. પ્રચંડ પ્રવાહમાં ૧૯૫૮માં બાબુભાઈ ચૂંટણી ભગવતી રાવે ખંભાતની જનરલ હાયાું. આ પછી બીજી વારની ચૂંટણીમાં પણ હોમ્પપટલમાં રૂ. ૨,૧૧,૧૧,૧૧૧નું મોટું દાન બાબુભાઈ હાયાું. ભગવતી રાવનેઆનો આઘાત આપ્યું. તેમનાંપહેલાંઆ હોમ્પપટલનુંઆવુંમોટું લાગ્યો. થયું ‘આ દેશમાં સારા માણસની કદર દાન કોઈએ આપ્યું ન હતું. ખંભાત તાલુકા નથી.’ સેવા કરનારને માટે ધમમીને ઘેર ધાડ જેવું કેળવણી મંડળને૨૫ લાખ રૂવપયાનુંદાન આપ્યું. થાય છે. એટલે અહીં રહેવાથી કોઈ લાભ નથી. નૈરોબીના પવાવમનારાયણ મંવદર અનેઈપકોનના આથી ભગવતી રાવે ભારત છોડ્યું. લંડન ગયા. મંવદરમાંતેમનુંમોટુંદાન છે. ખંભાતના નૃવસંહજી ત્યાંરત્નોનેઘાટ આપવાનુંઅનેપોવલશ કરવાનું મંવદર અનેગૌશાળાના વનમાષણમાંએ મુખ્ય દાતા શરૂ કયુું. આમાંથી પેવરસમાંવસતાંએક ઝવેરીનો હતા. લુણેજમાં વડુચી માતાનું મંવદર, ખંભાતમાં પવરચય થયો. એના કહેવાથી પેવરસ ગયા. તેને પરમહંસ આશ્રમ, વવશ્વકમાષ મંવદર, ખંભાતનું ત્યાંકામ કરવા લાગ્યાં. ભગવતી રાવની કોઠાસૂઝ પવાવમનારાયણ મંવદર અનેબધામાંએમનાંદાન જબરી. આમ તો ગરીબીનેકારણેતેઝાઝુંભણ્યા છે. ડભાણ, કલોલ વગેરેમાંએમનાંદાન છે. ન હતા, પણ ભણતર કરતાંએમનુંગણતર ભારે ભગવતી રાવ પહેલાં અને પછી બ્રહ્મભટ્ટ હતું. ઝવેરીને ત્યાં પેવરસમાં પન્નાનો કાચો માલ જ્ઞાવતમાંતેમના જેવો બીજો કોઈ દાતા થયો નથી. આવતો હતો તે આવિકાથી આવતો હતો. આ ફિ દાન આપીનેએ બેસી રહ્યા નથી. સંખ્યાબંધ જાણ્યા પછી એમણે વવચાયુું, ‘ઝવેરાતનો ધંધો લોકસેવકો અનેઆઝાદીના લડવૈયાઓનેતેમની કરવો હોય તો જ્યાંથી તેઆવેછેત્યાંપહોંચીને પાછલી અવપથામાંજ્યારેબીજાનો સાથ ના રહ્યો. વેપાર કરીએ અથવા ખરીદીએ તો સારું એકાકી અને આવથષક વવટંબણાઓમાં જીવતા કમાવાય.’ આ વવચારથી તે નૈરોબી ગયા. અહીં કેટલાયનેતેગુપ્ત રીતેમદદ કરતા હતા. બ્રહ્મભટ્ટ તેમણે શવન અને માણેકના રત્નો ખરીદવા અને જ્ઞાવતના કેટલાય લોકો દાનવીર ભગવતી રાવને વેચવાનું કયુું. ફાવ્યા. આ પછી જાણ્યું કે જ્ઞાવતના ભામાશા તરીકેયાદ કરીનેવબરદાવેછે.

ે ેગજ ુ રાત ે વવદશ દશ

• સ્નૂકર ટીમ વર્ડડકપમાંઅડવાણી-ચંદ્રાની જોડી ચેમ્પપયનઃ સ્ટાર ખેલાડીઓ પંકજ અડવાણી અને મનન ચંિાએ દોહામાંયોજાયેલો પ્રથમ આઇબીએસએફ સ્નૂકર ટીમ વર્ડડકપ જીતી લીધો છે. બેસ્ટ ઓફ ફાઇવ ફાઇનલમાંભારતીય જોડીએ ૦-૨થી પાછળ રહ્યા બાદ વાપસી કરતાં૩-૨થી પાકકસ્તાનનેપરાજય આપ્યો હતો. આ સાથેપંકજ અડવાણીએ કારકકદદીમાં૧૯મુંઆંતરરાષ્ટ્રીય ટાઇટલ જીત્યુંહતું . ફાઇનલમાં ભારતીય ટીમની શરૂઆત ઘણી ખરાબ રહી હતી. જોકે બાદમાં આ જોડીએ પાસું પર્ટી નાંખ્યું હતું. ટાઇટલ જીત્યા બાદ અડવાણીએ કહ્યુંકે, પાકકસ્તાનેપ્રારંભે૨-૦થી સરસાઈ મેળવી હતી, જેના કારણે પાકકસ્તાન વર્ડડકપ જીતનુંદાવેદાર હતુંઅનેઅમારા માટેતક ઘણી ઓછી હતી. જોકેઅમેડબર્સની ફ્રેમમાંજીત મેળવીનેમેચમાંપુનરાગમન કયુુંહતુંઅનેઅમારા માટેજીતના સંજોગો સજાિયા હતા.

સાપ્તાહિક ભહિષ્ય રાહિભહિષ્ય અઠિાહિક તા. ૧૦-૩-૨૦૧૮ થી ૧૬-૩-૨૦૧૮

મેષ રાવશ (અ,લ,ઇ)

વસંહ રાવશ (મ,ટ)

25

જ્યોવતષી ભરત વ્યાસ

ધન રાવશ (ભ,ફ,ધ,ઢ)

આ સમયમાંઅંગત મૂંઝવણ દૂર થતાં આશાવાદી વાતાવરણ સજાિશે. અકળામણ દૂર થાય અને મનની શાંમત મળે. છતાં આમથિક દૃમિએ સાહસ કરવા જેવો સમય નથી. નાણાંભીડના કારણે ધાયાિ કામો પણ થાય નમહ.

પુરુષાથિ યોગ્ય મદશાનો અને સફળ રહેવાની શક્યતા વધશે. મુશ્કેલીના વાતાવરણથી બહાર નીકળી શકશો. આમથિક સમસ્યાઓ ઘેરી જણાય. કોઈને કોઈ રીતે નાણાંનો બંદોબસ્ત થતાંતમારા કામ ઉકેલાશે. હાથ ધરેલા કામમાંસફળતા મળશે.

ખોટી મચંતાઓ મનને કોરી ખાશે. મચંતાઓ છોડશો તો જ માનમસક સુખ અનુભવી શકશો. લાગણી કાબુમાં રાખજો. નાણાંકીય દૃમિએ જોતાં આ સમયગાળામાં આવક કરતાં જાવક ખચિ મવશેષ રહે. ખચિ અનેમચંતા વધશે.

મનરથિક કારણ કે પ્રસંગ થકી ઉત્પાત, અજંપો વતાિશે. લાગણીઓ કે સ્વમાન ઘવાય તેવા પ્રસંગો બેચેન બનાવશે. આત્મમવશ્વાસ અને ઈશ્વર પ્રત્યેની શ્રિા વડે જ રાહત મેળવી શકશો. તમારા મવચારો અનેધ્યેયનેવળગી રહેજો.

આ સપ્તાહમાં મનોબળ જાળવી રાખવું પડશે. જો આત્મમવશ્વાસ અને મનોબળ ગુમાવી બેસશો તો ધારી સફળતા મળે નમહ. ભલે મવપમરત સંજોગો સજાિય, મચંતા કરશો નહીં. ન ધારેલા ખચિપણ થશે. વળી લેણી રકમો મળેનહીં.

મિધાઓ અનેપરેશાનીનો અંત આવતા મવધેયાત્મક માગિતરફ આગળ વધી શકશો. મહત્ત્વની તકો મળતા મવકાસ જણાશે. મનનો આનંદ માણી શકશો. ઉત્સાહવધિક પ્રસંગો બને. આ સમયમાં નાણાંકીય મૂંઝવણોનો ઉપાય મળશે.

આસપાસનું વાતાવરણ માનમસક તાણનો અનુભવ કરાવશે. ઉતાવળા મનણિયો લેતા પહેલાં સો વાર મવચાર કરજો. ધીરજ અનેસ્વસ્થતા જાળવજો. નાણાંકીય મૂંઝવણનો સારો ઉકેલ મળશે. આવકવૃમિ માટેના પ્રયત્નો સફળ થશે.

સપ્તાહ દરમમયાન કોઈને કોઈ પ્રકારના મવઘ્નો, મવલંબ અને પ્રમતકૂળતામાંથી પસાર થવું પડશે. તમારી ધીરજની કસોટી થશે. આમથિક અને ધંધાકીય પ્રશ્નોથી માનમસક તાણ વધતી જણાશે. પમરણામે સ્વાસ્થ્ય પર તેની અસર થશે.

યોજનાઓ અંગે સાનુકૂળતા કે સગવડો ઊભી થતાં પ્રગમત વધશે. સારી તકો આ સમયમાં મેળવશો. સફળતાના કારણે માનમસક ઉત્સાહ અનુભવશો. દૃઢતાપૂવિક આગળ વધી શકશો. ગૂંચવાયેલા આમથિક પ્રશ્નોનો ઉકેલ મળશે.

આ સમયમાં અગમ્ય કારણસર માનમસક વ્યથા કે બેચેનીનો અનુભવ કરવો પડે. અજંપો અને અશાંમતમાંથી છૂટવા માટે કાયિરત રહો તે જ ઉપાય છે. મહંમત ગુમાવશો નહીં. દેખાતી મુશ્કેલીને ક્ષમણક જ સમજશો. આવક વધવાના યોગ છે.

હજુ તમારા માગિ આડે કેટલાંક અવરોધો છેતેપાર કરવા તરફ મનની શમિને કેન્દ્રિત કરવી પડશે. કોઈની સાથે કારણ મવનાના મવખવાદ કેઘષિણમાંન ઉતરશો. ઉઘરાણીના કામ પાર પડશે. મૂડીરોકાણ લાભદાયી પુરવાર થશે.

અંગત મૂંઝવણો અનેકાર્પમનક મચંતાથી મન અશાંત રહેશે. મહંમત અને આત્મમવશ્વાસ રાખશો તો પ્રગમત સાધી શકશો. આરોગ્ય જાળવવું જરૂરી છે. આમથિક આયોજન પાર પડે. આમથિક જવાબદારી માટેજરૂરી જોગવાઈ થાય.

વૃષભ રાવશ (બ,વ,ઉ)

વમથુન રાવશ (ક,છ,ઘ)

કકકરાવશ (ડ,હ)

કન્યા રાવશ (પ,ઠ,ણ)

તુલા રાવશ (ર,ત)

વૃમ્ચચક રાવશ (ન,ય)

મકર રાવશ (ખ,જ)

કું ભ રાવશ (ગ,શ,સ,ષ)

મીન રાવશ (દ,ચ,ઝ,થ)

Ãщº ╙³¸єĦ®

INVITATION FOR ALL GURJAR HINDU UNION, UK & Shri Ram Mandir - Walsall

JOINTLY ORGNISING KATHA PROGRAMMES BY PP SWAMI CHINMAYANAND JI BAPU

We are pleased to extend this personal invitation to you and your family to attend

Leicester:

Ram Katha

01/04/18 - 07/04/18 3pm – 6.30pm Hindu Mandir, 34 St. Barnabas Road , Leicester, LE5 4BD

Southall:

08/04/18 – 14/04/18 3pm – 6.30pm Prajapati Community Hall, Featherstone Road, Southall, Middlesex, UB2 5QA

Derby:

16/04/18 – 22/04/18 6.00pm – 8pm Hindu Temple, Geeta Bhawan Derby 96-102 Peartree Road, Derby, DE23, 6QA

Wellingborough:

23/04/18 – 29/04/18 3pm - 6pm Hindu Temple, 133Highfield Road, Northampton, Wellingborough , NN8 1PL

Swindon:

01/05/18 – 07/05/18 5pm – 8pm Hindu Temple, 103 Darby Close, Cheney Manor Industrial Estate, Swindon, SN12 2QJ

Vishwa Kalyan Mission Trust Haridwar

CHINMAYA DHAM ASHRAM PLOT #79 Jaswinder Singh Enclave, Bhupatwala, Haridwar-(Uttrakhand) Contact #09411122612/13,08979797992/93 Visit us at #www.chinmayanandbapu.com Email: info@chinmayanandbapu.com

PP SWAMI CHINMAYANAND JI BAPU

Wolverhampton:

08/05/18 – 14/05/18 5pm – 8pm Gujrati Associate Hall, Mander Stree, Woverhampton WV3 0JZ

Nottingham:

16/05/18 – 20/05/18 5pm – 7.30pm Hindu Mandir, 215 Carlton Road, Nottingham NG3 2FX

Walsall:

21/05/18 -27/05/18 3pm - 6:30pm Shree Ram Mandir, Ford Street, Walsall West Midland WS2 9BW

Gurjar Hindu Union, UK

Apple Tree Centre, Ifield Avenue, Crawley, RH11 0AF

Contact for Mimansa Foundation Trust, UK

Nisha didi +447930271934 Mita did +447581710197

Mimansa Foundation Trust, Charity Reg. No. 1139502 114 Bulstrode Avenue, Hounslow TW3 3AG Email: mimansauk@gmail.com


26 ઈતિહાસનાંનીરક્ષીર ડો. હવર દેસાઈ

@GSamacharUK

10th March 2018 Gujarat Samachar

GujaratSamacharNewsweekly

www.gujarat-samachar.com

નકલી વિભાજન ભવિષ્યમાંફરી અખંડ ભારત સજજશે

ટિટિશ ઈન્ડિયાના ટિભાજનને ખાળી શકાયું હોત. હિે જ્યારે ઓગતિ ૧૯૪૭માંભારત અને પાકકતતાન અન્તતત્િમાં આવ્યાં અને ૧૯૭૧માં તો પાકકતતાનની પૂિવ પાંખ તૂિીને બાંગલાદેશમાં રૂપાંતટરત થઈ. ઈટતહાસના ઘિનાિમને ટમિાિિાનું અશક્ય હોય છે, છતાં જમવનીમાંથી પીએચ.િી. થઈને ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસમાં સટિય બનેલા અને પાછળથી પ્રજા સમાજિાદી પિના નેતા થયેલા િો. રામમનોહર લોટહયાએ ૧૯૬૭માં જીિનલીલા સંકેલી લીધાનાં સાત િષવ પૂિવે એક તિપ્ન ટનહાળ્યું હતું. ‘ટગલ્િી મેન ઓફ ઈન્ડિયાઝ પાિટીસન’માંએમણેનોંધ્યુંહતુંઃ ‘એક ટદિસ ફરી દેશના ટિભાટજત િુકિા એક થઈને અખંિ ભારતનુંસજવન કરશે.’ જમવનીમાંએ િોક્િરેિ કરીને તિદેશ પાછા ફયાવ પછી જમવનીને તાનાશાહ એિોલ્ફ ટહિલર મળ્યો હતો. ટિતીય ટિશ્વયુદ્ધમાં ટહિલરના પરાજયને પગલે જમવનીનું પૂિવ અને પન્ચચમમાં ટિભાજન થયું હતું. દાયકાઓ પછી બટલવન ટદિાલ તૂિી અને બેઉ જમવની એકાકાર થયાં. બેજમવનીનેએક થતાં ટનહાળિા િો. લોટહયા

જીટિત નહોતા પણ પૂિવના િાબેરી અનેપન્ચચમના જમણેરી જમવનીના નેિુંના દાયકામાં એકીકરણે ભારત અને કોટરયા માિે આશાના દીિિા જરૂર પ્રગિાવ્યા છે. ઉિર યમન અને દટિણ યમન એક થઈ શકે, ઉિર કોટરયા અને દટિણ કોટરયા િચ્ચે ઈલુ-ઈલુ ચાલુ થઈ શકે, તો ભારત, પાકકતતાન અને બાંગલાદેશ ફરીને ભારત કે ટહંદુતતાન કેમ ના થઈ શકે? વિભાજનના ગુનગ ે ાર કોણ? ટિટિશ શાસકો ઉચાળા ભરીનેલંિન ભેગા થિાના હતા ત્યારે ટિટિશ ઈંટિયાને ટછડનટભડન કરીને જિાની એમની મંછા હોિાનુંતપષ્ટ હતું. જોકે, ટિટિશ હાકેમોને ટશરે જ દોષ મઢિા જતાં બીજા ગુનેગારોનેટનદોવષ જાહેર કરિા જેિુંલેખાશે. લોિડિેિલેપ્રાંટતક તિાયિતા બિિાનું ગાજર લિકાવ્યું ત્યારથી ભારતના ટિભાજનની તૈયારી આદરી લીધાનું મનાય છે. લોિડ માઉડિબેિનને ટશરે તો ૩ જૂન ૧૯૪૭ના રોજ ભારત સંઘ, પાકકતતાન સંઘ અને દેશી રજિાિાં માિેના ટિકલ્પોની જાહેરાત જ કરિાની આિી હતી. ઈટતહાસની ઘિનાઓમાં

પ્રખર સમાજિાદી નેતા ડો. રામ મનોહર લોવહયાનુંસ્િપ્ન

‘જો અને તો’ને અિકાશ નથી, છતાંએિલુંચોક્કસ કહી શકાય કે જેમ ભારતના ટહંદુ રાજાઓના આપસી કલહે મુન્તલમ આિમણખોરોને માિે લાલ જાજમ પાથરી એિું જ કાંઈક ટિટિશ હાકેમો માિેકરી અપાયેલી મોકળાશમાં જોિા મળેછે. કોંગ્રેસના નેતા તરીકેજે મોહમ્મદ અલી ઝીણા ૧૯૦૬માં મુન્તલમ લીગની તથાપનાનેદેશ તોિિાનુંકાિતરું ગણાિતા હતા, એ જ ઝીણા મુન્તલમોના મસીહા બનીને ૧૯૪૭માં પાકકતતાન મેળિિામાં સફળ થયા. િો. લોટહયા કહે છેઃ ‘ભારત અને પાકકતતાન બેઉ બાજુના લોકો પોતેટહંદુઅનેમુન્તલમ તરીકેના ભેદ ભૂલીને કામ કરિા તૈયાર હોય, તો ટિભાજનની દીિાલો ગબિી પિિાનું અશક્ય નથી.’ સી. રાજગોપાલાચારી કે કોમ્યુટનતિો તો પાકકતતાનને મંજૂર કરિાના પિે હતા, પણ અખંિ ભારતની બૂમરાણ મચાિનારા કટ્ટર ટહંદુિાદી શટિઓ પણ પાકકતતાનની રચનાનું સમથવન કરતી હતી. ટહંદુ અને મુન્તલમ િચ્ચે અટિશ્વાસનો જેમાહોલ સજાવયો હતો એ ટિભાજન માિે જિાબદાર હતો.

ગાંધીજીનેભાગલા વિશે અંધારામાંરખાયા ‘અખંિ ભારતના પિેસૌથી િધુ અને મોિા અિાજે સૂત્રોચ્ચાર કરિાિાળા, અત્યારના જનસંઘ અને એના અગાઉના પિપાતી ટહંદુિાદની ભાિનાના અટહંદુતત્િો ટિટિશ અને મુન્તલમ લીગની ટિભાજનની કામગીરીમાં મદદ કરી રહ્યાંહતાં’ એિુંનોંધીનેિો. લોટહયા ઉમેરેછેઃ ‘એક રાષ્ટ્રની અંદર મુસલમાનોને ટહંદુઓની નજીક લાિિા બાબત તેમણે કાંઈ ના કયુું. આિી ટિભાજનકારી વૃટિએ જ ભાગલા સજ્યાવ હતા.’ તેમણે ‘ભારત ટિભાજન કે ગુનહગાર’માંનોંધ્યુંઃ ‘ભારતના મુસલમાનોના ટિરોધી હકીકતમાં પાકકતતાનના મદદગાર છે. હું ખરા અથવમાં અખંિ ભારતીય છું. મને ટિભાજન તિીકાયવ નથી.’ કોમ્યુટનતિોની મુન્તલમોમાં િેકો મેળિિાની લાલસાને જિાબદાર ગણિાની સાથે જ ગાંધીજીને અંધારામાં રાખીને સરકાર પિેલે અને પંટિત નેહરુએ ભાગલાને તિીકારી લીધાની િાત પણ લોટહયા નોંધે છે. િો. લોટહયા ૧૪ જૂન ૧૯૪૭ના રોજ ભાગલાના

In Loving Memory

પ્રતતાિ પર ટનણવય કરિા માિે મળેલી કોંગ્રેસ કારોબારીની બેઠકમાં હાજર હતા. આ બેઠકમાં એકથી િધુ િખત મહાત્મા ગાંધીએ પોતાને અંધારામાં રખાયાની િાત કહી ત્યારે સરદાર અને નેહરુએ એ િાતનેઊિાિી દીધી હતી. કોંગ્રેસના અધ્યિ રહેલા મૌલાના આઝાદ ‘ઈંટિયા ટિડસ ફ્રીિમ’માં ટિભાજનના સઘળા દોષનો િોપલો સરદાર પર નાંખિાની કોટશશ કરે છે, પણ િો. લોટહયા તો એિલે સુધી કહે છે કે એ બેઠકમાં ભાગલાનો ટિરોધ કયાવનો દાિો કરનાર મૌલાના હકીકતમાંએક ખૂણામાં ખુરશીમાં બેઠાબેઠા ટસગારેિ ફૂંક્યા કરતા હતા. એમણેટિરોધ કયોવ નહોતો. ટિરોધ કરિાનું કામ ચાર જ વ્યટિએ કયુું હતુંઃ ‘એક હું અને જયપ્રકાશ (નારાયણ) તથા ખાન અબ્દુલ ગફાર ખાન તથા ગાંધીજીએ.’ થાકેલા કોંગ્રેસીઓની સત્તાભૂખ આઝાદીની લિાઈ ખૂબ લાંબી ચાલી. કોંગ્રેસી નેતાઓ જેલમાં જિા અને છૂિિાના િમમાં સતત વ્યતત રહ્યા. ૧૯૪૭ આિતાં લગી તો તેઓની ઉંમર ઢળતી જતી હતી અને સિા મેળિિાની મહેચ્છા પણ િધતી જતી હતી. સરદાર

§¹ ĴЪ³Ц°;

ૐ ³¸њ ╙¿¾Ц¹

¾ÃЦ»Ъ ¸Ü¸Ъ, ¯³щ ¢Ь¸Ц¾Ъ ±Ъ²Ц ´¦Ъ ╙§є±¢Ъ¸Цє ´Ãщ»Ъ¾Цº ¯ЦºЦ Ĭщ¸Ц½, S±Ь ÃЦ°³Ъ µєµ ¾¢º º¬Ъ ºΝЦ ¦Ъએ. ¯¸щ ÂЦ¥Ц-¡ђªЦ³Ъ ´º¡ કºЦ¾Ъ ÂÓક¸↓³ђ ¾ЦºÂђ આعђ ¦щ. ¯¸щ╙§є±¢Ъ ÂЦ¸щÃЦ¸ ÃЦ¹Ц↓╙¾³Ц ²Ъº§, ╙Ãє¸¯, Ĭ¸Ц®Ъક¯Ц અ³щ╙³¡Ц»Â¯Ц·¹Ь↨U¾³ Uã¹Цє¦ђ. ¾ЦÓÂà¹³Ъ અ¸Ъ ¨º®Ц Â¸Ц ¸Ц¯ЬĴЪ આ´ અ¸ЦºЦ Ĭщº®Ц±Ц¹Ъ ´°±¿↓ક ¦ђ, આ´щ ¥Ỳ²щ»Ц ÂÓક¸↓, ÂЬÂєçકЦº³ђ ¾ЦºÂђ અ¸щ T½¾Ъ ºЦ¡Ъ¿Ьє. ¯¸щ કы¾Цє º ·§³ђ »¡¯Цєઅ³щ¸²Ьºકі«ъએ³Ьє¢Ц³ કº¯Цєઉ´ºЦє¯ ક°Цઓ, ·§³-Чક¯↓³ ÂЦє·½¯Цє એ ¶²Ьє ¸³щ ¶ºђ¶º ¹Ц± ¦щ. ¸Ü¸Ъ ¯¸щ ç¾Ц╙±Γ ºÂђઇ ¶³Ц¾¾Ц¸Цє, ¸Ъ«ђ આ¾કЦº ±щ¾Ц¸Цє એ¸ ¶²Ъ § ક»Ц¸Цє ¡а¶ § ╙³´а® Ã¯Цє. ¯¸щ ─ºЦ¸ ³Ц¸"³щ અ±·а¯ ક»Цકж╙¯¸Цє કі¬Ц¹Ь↨Ã¯Ьє. ´а˹ ¸Ц¯ЬĴЪ ¯¸щઅ¸ЦºЦєĭы׬, ªЪ¥º અ³щઆÓ¸╙¾ΐЦÂ Ã¯Цє. આ´³ђ આÓ¸Ц ╙³¸↓½, ╙³¡Ц»Â ïђ, ¯¸щકђઇ³Ц કЦ¹↓¸Цєઆ¬ъ આã¹Ц ¾¢º Âѓ³щ羯єĦ´®щ╙¾કÂ¾Ц ¸ђક½Ц¿ આ´¯Цє. ╙¿¾ºЦ╙Ħ³Ъ ºЦ¯щઆ´ ¬¸ι Âє·½Ц¯ЬєÃђ¾Ц³ЬєકÃщ¯Цє´® અ¸щ¸U ¿Ä¹Ц ³╙Ã. ─¸³щ±щ§ђ ¿º® ¸ÃЦ±щ¾;, ¸Цλє;¾³ µ½ °¹Ьє, ·ђ»щ³Ц° ¶ђ»Ц¾щ"-╙¿¾;એ ¯¸ЦºЪ અº; ÂЦє·½Ъ. અ¸ЦºЦ ´╙º¾Цº ´º આ¾Ъ ´¬ъ» આ ±Ь:¡± ¸¹щ λ¶λ ´²ЦºЪ, ª´Ц», ªъ╙»µђ³ કы ઇ¸щઇ» કы ªъÄçª ˛ЦºЦ ¿ђકÂє±щ¿Ц ´Ц«¾Ъ અ¸³щ κєµ અ³щ આΐЦ³ આ´³Цº ¯°Ц ÂÕ¢¯³Ц આÓ¸Ц³Ъ ¿Цє╙¯ અ°› ĬЦ°↓³Ц કº³Цº અ¸ЦºЦ ¾↓ Â¢Цє Âє¶є²Ъ ¯°Ц ╙¸Ħђ³ђ અ¸щ ઔєє¯:કº®´а¾↓ક આ·Цº ¸Ц³Ъએ ¦Ъએ. ´º¸કж´Ц½Ь·ђ»щ³Ц° અ¸ЦºЦ આ ãÃЦ»Âђ¹Ц ¸Ц¯ЬĴЪ³Ц આÓ¸Ц³щ એ¸³Ц ¥º®ђ¸Цє »ઇ ´º¸ ¿Цє╙¯ આ´щએ¾Ъ ĬЦ°↓³Ц. ૐ ¿Цє╙¯: ¿Цє╙¯: ¿Цє╙¯:

Late Pushpaben Rameshbhai Sanghani ç¾. ´Ьæ´Ц¶Ãщ³ º¸щ¿·Цઇ ÂЦє¢Ц®Ъ

DoB : 17-11-1930 (Kampala - Uganda) Demise : 15-2-2018 (London - UK)

પિેલે તો મુન્તલમ લીગ સાથે િચગાળાની સરકારના કિુ અનુભિો પછી ભાગલા તિીકારીને લીગીઓથી પીછો છોિાિિા મન બનાિી લીધું હતું. િધુ કોઈ આંદોલન કે સત્યાગ્રહ આદરિાની કોંગ્રેસી નેતાગીરીમાંશટિ રહી નહોતી એિા સંજોગોમાં ભાગલા જ એકમાત્ર ઉકેલ લાગતો હતો. કોમી રમખાણો અને રોટજંદી માથાકૂિથી છૂિકારો મેળિિા કોંગ્રેસની નેતાગીરી ભાગલા તિીકારિા માિે તૈયાર હતી. થોિી રાહ જોઈ હોત તો ભાગલા િળી શક્યા હોત એિું િો. લોટહયાનું કહેિું આજે ભલે િાજબી લાગતું હોય, એ સમયે બંનેમાંથી કોઈ પિ રાહ જોિાની તૈયારીમાંનહોતો. ભાગલા પછી પણ િો. લોટહયા કહે છે કે પાકકતતાન અનેભારતના મુન્તલમો પોતાને ગઝનિી કેઘોરી જેિા લૂંિારા કે આિમણખોરોને પોતાના પૂિવજ માની લેિાની ભૂલ કરીનેકોમી ટિભાજનને તાજું રાખિાની ભૂલ કરી છે. (વધુવવગતો માટેવાંચો Asian Voice અંક ૧૦ માચચ ૨૦૧૮ અથવા વિક કરો વેબવિંકઃ http://bit.ly/2FftV0z)

Dear Darling Mum, Losing you has been the first time we have wept without your loving and comforting arms around us. You taught us right from wrong and the importance of doing good karmas – no matter what the adversary. You faced life with courage, passion, honesty, a BIG heart and on your own terms in spite of what the universe challenged you with. You stayed true to your principles. This is the immense legacy we shall take forward in our lives. All remember your art of singing and composing bhajans and how you enjoyed listening to kathas and bhajans as they resonated with your knowledge and taste. You were an all rounder, renowned for your cooking, “avkaar", crafting, and unique “ram naam" designs. You were the biggest part of our lives, you gave us everything and more. You were our mum, friend, teacher and confidant. You were of pure soul, you gave freely to anyone who crossed your path, enriching them. God held your hand and received you as the same pure, precious, generous, loving, forgiving and elegant lady as when you came on earth. You heard the dumru on MahaShivratri, you told us but we didn't understand. “Mane dejo sharan Mahadevji, Maru jeevan safal thayu, Bhola Nath bolave “. Shivji granted your ARJI. We know you are happy mum. We LOVE and CHERISH you. We wish to convey our sincere gratitude and express our thanks to all our relatives, friends and well wishers for their support and condolences. With the grace of almighty god may her soul rest in eternal peace. Jai Shri Krishna, Namah Shivay.

Late Ramesh Girdharlal Sanghani (Husband) Late Radhaben and Late P.K. Shah (Mother & Father) Late Santokben and Late Girdharlal Tribhovandas Sanghani (Mother-in-law & Father-in-law) Bina Pushpa Ramesh Sanghani & Preeti Dholakia (Daughters) Jayesh Dholakia (Son-in-law) Krishnali (granddaughter), Sagar and Rohan (Grandsons) Gratitude from Sanghani family and Shah family.

Address 17 Windsor Crescent, Harrow, Middx. HA2 8QJ. Phone 020 8864 0400


10th March 2018 Gujarat Samachar

@GSamacharUK

www.gujarat-samachar.com

• ઈડસ્પાયરિંગ ઈન્ડિયન રિમેન (IIW) દ્વારા આંતરરાષ્ટ્રીય મનહલા નિન નનનમત્તે ‘શી ઈડપપાયસાએવોડડઝ નાઈટ’ નુંગુરુવાર તા.૮-૩૧૮ સાંજે૬થી ૮ િરનમયાન કનમટી રૂમ નં.૧૦, હાઉસ ઓફ કોમડસ, વેપટનમડપટર, લંડન SW1A 0AAખાતેઆયોજન કરાયુંછે. • આદ્યશરિ માતાજી મંરિિ, ૫૫ હાઇપટ્રીટ, કાઉલી UB8 2DZ ખાતે શનનવાર તા. ૧૦૦૩-૧૮ બપોરની આરતી બાિ હનુમાન ચાલીસા - રનવવાર તા. ૧૧-૦૩-૧૮ બપોરે૩ કલાકેભજન અનેબાિમાંઆરતી, મહાપ્રસાિનું આયોજન કરાયું છે. સંપકક: જશવંત માઇચા 07882 253 540 • શ્રી શ્રી ઠાકુિ અનુકુલચંદ્રના સત્સંગનું શનનવાર તા.૧૦-૦૩-૧૮ સાંજે ૬.૩૦ વાગે િેડટ ઈન્ડડયન એસોનસએશન નબલ્ડીંગ, ૧૧૬, ઈનલંગ રોડ, વેમ્બલી, લંડન HA0 4TH ખાતે આયોજન કરાયુંછે. સંપકક. 07868 098775 • પૂ. િામબાપાના સાનનધ્યમાં શ્રી જીજ્ઞાસુ સત્સંગ મંડળ દ્વારા શ્રી ૧૦૮ હનુમાન ચાલીસાના કાયાક્રમનુંરનવવાર તા. ૧૧-૦૩-૧૮ સવારે૧૧થી ૫ િરનમયાન સોશ્યલ ક્લબ હોલ, નોથાનવક પાકકહોન્પપટલ, હેરો HA1 3UJ ખાતે આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. ભોજનપ્રસાિીના પપોડસર નેમાબેન ફતુભાઈ મૂલચંિાણી અને સુનનતાબેન મંગલાણી (યુએસએ) છે. સંપકક: 020 8459 5758 / 07973 550 310 • ગુજિાત રિંિુ સોસાયટી, સાઉથ મેડો લેન, પ્રેપટન, PR1 8JN ખાતેના કાયાક્રમો - રનવવાર તા.૧૮-૩-૧૮ સવારે ૯.૩૦થી બપોરે ૨.૩૦ િરનમયાન ભજન ભોજન, બપોરે ૨.૩૦થી ૪ બહેનોના ભજન – રનવવાર તા. ૧૮-૩-૧૮થી રનવવાર તા.૨૫-૩-૧૮ સાંજે ૭.૩૦થી રાિે ૯ િરનમયાન શ્રી રામચનરત માનસ નવાડહ

તરુણી સાથેદુષ્કમમ બદલ ૧૧ વષમની જેલ

િલ ક્રાઉન કોટટના જજ માકક બરીએ તરુણી સાથે દુષ્કમમ બદલ ૩૩ વષષીય સોમાહલયન એિમદ અબ્દુલને ૧૧ વષમની જેલ ફરમાવી િતી. તેણે તરુણીના ગળા પર લાકડાનો ધારદાર ટૂકડો મૂકીનેકહ્યુંિતું , ‘ તું શ્વેત છે એટલે તારું કૌમાયમભંગ ન થયું િોય તેવું બની શકે નિીં.’. અબ્દુલ તરુણીને ફોસલાવીને િલ ખાતેના તેના ઘરેલઈ ગયો િતો અને બળાત્કાર ગુજાયોમ િતો. ઘટના દરહમયાન તરુણીએ પોતાને જવા દેવા ખૂબ હવનંતી કરી િતી. પરંતુ, તે માસયો ન િતો. અબ્દુલે બળાત્કાર ગુજાયામનો ઈનકાર કયોમ િતો. પરંતુ, જ્યૂરીએ તેને દોહષત જાિેર કયોમિતો.

સાઉદી મહિલાઓએ અબયા રોબ પિેરવો જરૂરી નથી

લંડનઃ ઉદારીકરણની ઝું બેશના નવા પગલા તરીકે સાઉદી મહિલાઓએ જાિેરમાં પોતાનું શરીર ઢાંકવા માટેખુલ્લા અબયા રોબ પિેરવાની જરૂર ન િોવાનું એક મૌલવીએ જણાવ્યું િતું . સમગ્ર હવશ્વમાંસાઉદી અરેહબયામાં મહિલાઓ માટે સૌથી કડક હનયમો છે. કાયદા મુજબ તેમણે આ વમત્રો પિેરવા ફરહજયાત છે. તાજેતરમાં સાઉદીમાં મહિલાઓ માટેના કેટલાક હનયમો િળવા બનાવાયા િતા.

પારાયણ. સંપકક. 01772 253 901. • મિાકાલી મંિળ દ્વારા ચૈિ નવરાનિ ગરબા ૨૦૧૮નું રનવવાર તા.૧૮-૩-૧૮થી સોમવાર તા.૨૬-૩-૧૮ સુધી સાંજે ૬.૩૦થી રાિે ૧૧.૩૦ િરનમયાન સત્તાવીસ પાટીિાર સેડટર, ધામેચા હોલ, ફોટટી એવડયુ, વેબ્બલી, મીડલસેક્સ HA9 9PE ખાતે આયોજન કરાયું છે. આઠમ રનવવાર તા.૨૫-૩-૧૮ના રોજ છે. સંપકક. પુષ્પાબહેન પટેલ020 8907 0385 • સનાતન મંરિિ, ક્રોલી, એપલ ટ્રી સેડટર, આઈફફલ્ડ એવડયુ, ક્રોલી RH11 7AF ખાતે રનવવાર તા.૧૮-૩-૧૮થી રનવવાર તા.૨૫-૩૧૮ બપોરે ૧થી સાંજે ૫ િરનમયાન પાલીતાણાવાળા મહાવીર બાપૂ દ્વારા િેવી ભાગવત પારાયણ તેમજ નલંબચ માતા પાટોત્સવનું આયોજન કરાયું છે. શુક્ર – શનન સાંજે ૭ વાગે હનરિાનભાઈ ગઢવીનો ડાયરો િરરોજ સાંજે૫ વાગેભોજન પ્રસાિીની વ્યવપથા છે. સંપકક. ચંિુભાઈ નાયી 07440 744 098

દાદાભાઈ નવરોજીની પુણ્યહતહથ

ગેરાથ થોમસ MP તથા લોડડ નબનલમોરીયા અને ઝોરોપટ્રીયન ટ્રપટ ફંડ્સ ઓફ યુરોપના સંયુક્ત ઉપક્રમે નિનટશ પાલાામેડટના ભારતીય મૂળના પ્રથમ સાંસિ ડો. િાિાભાઈ નવરોજીની પુણ્યનતનથની શતાબ્િી નનનમત્તેગુરુવાર તા. ૨૨૩-૨૦૧૮ સાંજે૪થી ૬ િરનમયાન કનમટી રૂમ નં.૪, હાઉસ ઓફ લોડ્સા, વેપટનમડપટર લંડન SW1A 0AA ખાતેકાયાક્રમનુંઆયોજન કરાયું છે. ડો. નવક્રમ નવસાના, ડો. કુસુમ વડગામા અને ડેનનયલ હડટ MA અનતનથનવશેષપિેથી વક્તવ્ય આપશે. સંપકક. 020 8866 0765

વુલ્વરિેમ્પટનના મેયર કાઉન્સસલર એહલયાસ મટ્ટુનુંહનધન

- ધીરેન કાટવા વુલ્વરિેમ્પટનના ૫૯ વષષીય મેયર કાઉસ્સસલર એહલયાસ મટ્ટુનું લાંબી બીમારી બાદ ગયા અઠવાહડયે હનધન થયું િતું. તેમણે જાિેર સેવા અને સમાજના દરેક વગમના લોકોનુંજીવન બિેતર બનાવવા માટેજીવન સમહપમત કયુુંિતું. વુલ્વરિેમ્પટન હસટી કાઉસ્સસલના વડા કાઉસ્સસલર રોજર લોરેસસે એહલયાસ મટ્ટુને લોકોના સાચા હમત્ર અને £∞

= = £∞ = €∞ = $∞ = એક ĠЦ¸ Âђ³Ц³ђ ·Ц¾ એક અ⅜Â Âђ³Ц³ђ ·Ц¾ એક અ⅜Â Âђ³Ц³ђ ·Ц¾ એક ઔєÂ ¥Цє±Ъ³ђ ·Ц¾ £∞

શિેરના હવહવધ સમાજ માટે અથાગ પરીશ્રમ કરનારા વ્યહિ ગણાવ્યા િતા. તેમના કરુણ હનધન અંગે શોક વ્યિ કરતા સંખ્યાબંધ સંદેશા હવશ્વભરમાંથી તેમના પહરવારને મળ્યા િતા. તેમના પત્ની મેયરેસ આશાબિેન મટ્ટુએ જણાવ્યુંિતુંકેહદલસોજી પાઠવતા અને અંજહલ આપતા સંખ્યાબંધ સંદેશા મળતા તેમને દુઃખની આ ઘડીમાં ખૂબ સાંત્વના મળી િતી.

¶º ·Ц¾ Rate

λЦ. ≥√.∟√ ∞.∞∟ $ ∞.∩≥ λЦ. ≤√.∫√ λЦ. ≠∫.≤≈ £ ∩√.≤√ £ ≥≈≤.√√ $ ∞∩∟≥.∩√ $ ∞≠.≠√ €

One Month Ago

λЦ.

$

λЦ. λЦ.

£ £

$

$

≤≥.≈√ ∞.∞∩ ∞.∫√ ≡≥.≈√ ≠∫.∟√ ∩√.∫√ ≥∫≈.∟√ ∞∩∩∟.≈√ ∞≠.≠√

1 Year Ago

λЦ.

≤∟.√√ ∞.∞≠ $ ∞.∟√ λЦ. ≡√.√√ λЦ. ≠≠.≠√ £ ∩∞.≡≈ £ ≥≤≡.≈√ $ ∞∟√√.≈√ $ ∞≠.≥≈ €

આ સપ્તાિના તિેવારો

(તા. ૧૦-૩-૨૦૧૮થી તા. ૧૬-૩-૨૦૧૮) તા. ૧૧-૩ - મધસમડે(યુકે) તા. ૧૨-૩ - કોમનવેલ્થ ડે તા. ૧૩-૩ - પાપમોચની એકાદશી તા. ૧૪-૩ - મીનારક કમુહૂતામપ્રારંભ તા. ૧૫-૩ - ઈસટરનેશનલ કસ્ટમર ડે

રોજનીશી 27

GujaratSamacharNewsweekly

નોટવીડ છોડનો હવવાદ મહિલાનેભારેપડ્યો

કોનમવોલના ફાલ્મથની ૭૪ વષષીય રોઝમેરી લાઈને તેના ગાડટનમાં વાવેલો જાપાનીઝ નોટવીડનો છોડ પડોશીના ગાડટન સુધી હવમતરતા તેમણે રોઝમેરી સામે કેસ કયોમ િતો. આ કેસમાં પડોશી એડમ અને એલીનોર સ્મમથ જીતી જતા રોઝમેરીનેતેમનેિજારો પાઉસડ કોમટ તરીકે ચૂકવવાની નોબત આવી છે. ટ્રુરો કાઉસટી કોટેટ રોઝમેરીને તે છોડ િટાવવાનો પણ આદેશ આપ્યો િતો. નોટવીડનો છોડ વાવવો ગેરકાયદેસર નથી પરંતુ, તેને વધુહવમતરવા દેવો ગેરકાયદેસર છે તે મુદ્દે જજે ચુકાદો આપ્યો િતો. કાયદાકીય હનષ્ણાતોએ જણાવ્યુંિતુંકેમકાનમાહલકોએ છોડને હવમતરતો અટકાવવો જોઈએ નહિંતર કેસનો સામનો કરવાની તૈયારી રાખવી જોઈએ. • હબલ્ડીંગ પરથી પડી જતા હવદ્યાથથીનુંમોત: ઉંચી હબલ્ડીંગો પર ચડવાની હવશેષ રુહચ ધરાવતા િાસેનોસ કોલેજના બીજા વષમમાંઅભ્યાસ કરતા ૧૯ વષષીય હવદ્યાથષી મેક્સ હમલાનનું કેટામાઈન લીધા પછી ઓક્સફડટ શિેરના વેમટગેટ શોપીંગ સેસટરની છત પરથી પડી જતા મૃત્યુ થયું િતું. કોરોનરના તારણ મુજબ હમલાને ખૂબ અસરકારક એનેમથેહટક લીધું િતું અને હબલ્ડીંગ પરથી અચાનક પડી જવાથી મૃત્યુથયુંિતુ.

આપણા કલાસાધકો

હિટનના સંગીતરહસકોમાંજાણીતુંનામ સોનુગજ્જર

લંડનમાં વસતા અને માત્ર ૧૪ વષમની વયે માતા-હપતાના આશીવામદ સાથેસંગીત શીખવાની શરૂઆત કરનાર સોનુગજ્જરનું નામ હિટનના સંગીત રસીકોમાં જાણીતું બની ગયું છે. હવખ્યાત ગાયક કલાકારો અહમત કુમાર, અલકા યહિક, રાિત ફતેિ અલી ખાન અને મિાન સંગીતકાર કલ્યાણજી અનંદજી અને હવજુશાિ સાથેઘણા બધા ટોચના લાઇવ પફોમમસસ આપનાર સોનુ છેલ્લા ૧૫ વષોમથી િામમની બેસડ યુકેદ્વારા યુકેમાંગીત સંગીત કાયમક્રમો રજૂ કરે છે. ૧૯૯૬થી યુકેમાં મથાયી થયેલા સોનુ ચેહરટી અને કોમ્યુહનટીની ઇવેસટ્સ, નવરાત્રીમાં રાસ ગરબા અને ગીત સંગીતના કાયમક્રમો પ્રમોટ કરે છે. બોલીવુડના જૂના ગીતોને આજના યુવાનોના હદલોમાં જીવંત રાખવા પ્રયાસ કરતા સોનુ ગજ્જર રાજ કપૂર, લક્ષ્મીકાંત પ્યારેલાલ, રફીજી, લતાજી, આશાજી, રાજેશ ખસના અનેમુકેશજી જેવા હવખ્યાત કલાકારોની 'નાઇટ્સ'ના કાયમક્રમો માટે હવખ્યાત છે. સોનુ તહમળ-બાંગ્લાદેશ બેસડ માટેપણ કામ કરેછે. સોનુનેચેરીટી કાયોમમાટેબેમટ ડ્રમર તરીકે પુરમકારો મળી ચૂક્યા છે અને િવે યુકેમાં બાળકોને શીખવવાનું શરૂ કરનાર છે. તેઓ ટૂંક સમયમાં કોસસટટ, નાટક તેમજ ટોચના ગાયક ડૉ. કમલેશ અવમથીના કાયમક્રમોને રજૂ કરનાર છે. સંપકક: 07506 169 676.

પ્રાથમના સભા

મહાત્મા ગાંધી ફાઉડડેશન (યુ.કે.) દ્વારા મહાત્મા ગાંધીજીના ૭૦મા નનવાાણ નિન પ્રસંગે પ્રાથાના સભા અને ભજન સંધ્યાના કાયાક્રમનુંઆયોજન મંગળવાર તા.૨૦મી માચા૨૦૧૮ના રોજ સાંજે ૬ થી ૧૦ િરનમયાન કડવા પાટીિાર સેડટર, કેડમોર એવડયુ, હેરો HA3 8LU ખાતે કરવામાં આવ્યું છે. શાકાહારી ભોજનનો લાભ મળશે. સંપકક: ભાનુભાઇ પંડ્યા 020 8427 3413; 07931 708 026 અને નીનતબહેન ઘીવાલા 020 8429 1608 અને ઇલાબહેન પંડ્યા 020 8428 7709.

∞∟ ˹ђ╙¯»єЪ¢ ¹ЦĦЦ 12 Jyoti Lings Yatra

£2199 pp

18th May - 11th June 2018

Kedarnath by Helicopter flight

Kailash Mansarovar £3199 pp Muktinath & Janakpur

કю»Ц ¸Ц³Âºђ¾º ¸Ь╙Ū³Ц° અ³щ§³ક´Ьº Amar nath & Char Dham

અ¸º³Ц° અ³щ¥Цº²Ц¸

23rd June - 14th July 2018

£1799 pp


28 માતૃદિન દવશેષ

@GSamacharUK

GujaratSamacharNewsweekly

10th March 2018 Gujarat Samachar

www.gujarat-samachar.com

ચાલો.... માતૃ દિનેમાતૃ વંિના માનેઅંજવલ આપતા પવવની કરી ભવોભવનુંભાથુબાંધીએ ભીતરના ઇવતહાસ પર એક નજર ભેટીને વ્હાલ કરવાનો અને તેની અમી ભરેલી નજરોને દનહાળવાનો. ફેસ બુક , વોટ્સએપ જેવા સોશ્યલ દમડીયા માટેકલાક બગાડવાને બિલેજનેતાનેરુબરૂ મળીનેકે તેમ ની સાથે બે ઘડી

ધરાવતો દવશેષાંક 'માતૃ જેના પ્રેમ ની કોઈ સીમા વંિ ના' દવશેષાંક પ્રસ્તુત કયોજ નથી, જેને કોઈ ઉપમા આપી હતો. ન શકાય અને જે પોતાના "ગુજ રાત સમાચાર અને ખોળીયામાંથી પોતાના એદશયન વોઇસ" દ્વારા મધસજ બાળકનું સજજન તેમ જ પોષણ ડે પ્રસંગે જનેતાને ગીત કરે છે તે છે જનેતા. મા ઘરનો સંગીતના માધ્યમથી વંિ ન પ્રાણ છે તો પૃથ્વી પરના કરવા ભારતના દવખ્યાત પ્રત્યેક સજજન નો ગાયક કલાકાર શ્રીમતી માયા આધાર પણ આપણી િીપક અને ગૃપના 'માતૃ મા છે. આપણી વંિ ના' કાયજક્ર મોનું આયોજન સફળતાનો આધાર ભારતીય દવદ્યાભવન લંડ ન, પણ મા જ છે ને! તો આદશયાના પ્રેઝ ન્ટ્સ ચાલો આજે માતૃ દિને (રોદહતભાઇ યુુ. પટેલ) દ્વારા માતૃ વંિ ના કરી બાર્કિંગ, શ્રી દહન્િુકોમ્યુદનટી ભવોભવનું ભાથુ સેન્ટર દ્વારા બદમિંગહામ, શ્રી બાંધીએ. રદવવાર તા. વસંત ભક્તા દ્વારા લેસ્ ટર ૧૧મી માચજના રોજ આપ અને ગુજ રાત દહન્િુ સૌને મધસજ ડે પ્રસંગે સોસાયટી દ્વારા પ્રેસ્ ટન 'ગુજ રાત સમાચાર અને ખાતે કરવામાં આવ્યું હતું. એદશયન વોઇસ' પદરવાર આ કાયજક્ર મોને માણીને તરફથી ખૂબ ખૂબ હાિદીક અને દવશેષાંકોને વાંચીને શુભકામનાઅો. સમગ્ર દિટન માતૃપ્રેમથી "ગુજરાત સમાચાર અને છલકાઇ ગયું હતું. એદશયન વોઇસ" માત્ર ફોન પર વાત કેટ લાક અદનવાયજ કારણોસર સમાચાર પત્રો જ નથી આ પણ કરીશુંતો જેસંતોષ મળશે આ વષષે અમે આ કાયજક્ર મો અખબારો આપણા ધમજ, તે અવણજનીય છે. તેમ જ દવશેષાંક પ્રદસધ્ધ કરી સંસ્ કૃદત, ભાષા, સાદહત્ય અને ગત વષષે અમે મધસજ ડે શક્યા નથી તેબિલ દિલગીરી કલાના સંવ ધજન માટે પણ પ્રસંગેએક્સક્લુસીવ ઇન્ટરવ્યુ, વ્યક્ત કરીએ છીએ. સાથેસાથે કટીબધ્ધ છે. આજે સમય દવશેષ લેખ , અહેવાલ, જ આગામી તા. ૧૭ જૂન આવ્યો છેજેણેઆપણનેજન્મ જનેતાની હ્રિયદ્રાવક વાતો રદવવારના રોજ દપતૃદિનને આપ્યો છે તે જનેતાને વંિ ન અને નોંધપાત્ર પ્રિાન કરનાર હેત પૂવ જક વધાવી લેવા અમે કરવાનો અને તેને હેત થી જનેતાઅો દવશે મનનીય લેખો આતુર છીએ. - કમલ રાવ

In Loving Memory

§¹ĴЪ કжæ®

§¹ĴЪ ઔєє¶щ

§×¸: ∟∞-≡-∞≥∫∩ (´щª»Ц±-¢Ь§ºЦ¯)

ç¾¢↓¾ЦÂ: ∞-∩-∟√∞≤ (ઇç»Ỳ¢ª³-»є¬³)

ç¾. ºђ§¶Ãщ³ કЮ¸Ь±¥єĩ ´Ьºђ╙ï Sarojben Kumudchandra Purohit

´щª»Ц±³Ц ¸а½¾¯³Ъ અ³щ કы×¹Ц-³ьºђ¶Ъ¸Цє ¾Áђ↓ ÂЬ²Ъ ºΝЦ ¶Ц± ÃЦ» ઇç»Ỳƪ³-»є¬³ Щç°¯ અ¸ЦºЦє ´º¸ ´а˹ ¸Ц¯ЬĴЪ Âºђ§¶Ãщ³ કЮ¸Ь±¥єĩ ´ºђ╙ï ¯Ц.∞»Ъ ¸Ц¥↓ ¢Ьλ¾Цºщ ç¾¢↓¾ЦÂЪ °¹Цє ¦щ. ¾ЦÓÂà¹Â·º ãÃЦ»Âђ¹Цє ¸Ц¯Ц ç³щÃЦ½ ±Ц±Ъ¸Ц અ³щ Ĭщ¸Ц½ 羧³³Ъ ╙¥º╙¾±Ц¹°Ъ અ¸ЦºЦ કЮªЭѕ¶¸Цє ક±Ъ ³ ´аºЦ¹ એ¾Ъ ¡ђª ´¬Ъ ¦щ. ¡а¶ આ³є±Ъ, ╙¸»³ÂЦº અ³щ ¾↓ ĬÓ¹щ ¸·Ц¾ ±¿Ц↓¾¯Ц Ĭщ¸Ц½ ¸Ц¯ЬĴЪ³Ъ ¹Ц± અ¸³щ Ãє¸щ¿Ц આ¾¿щ. એ¸³Ц ઉŵ ÂєçકЦºђ, ઉ¸±Ц અ³щ Ĭщ¸Ц½ ¯°Ц ´ºђ´કЦºЪ ç¾·Ц¾ ²а´Â½Ъ³Ъ §щ¸ ÂЬ¾Ц ĬÂºЦ¾Ъ Â¾↓³Ц ķ±¹¸Цє અ³ђ¡Ьє ç°Ц³ ĬЦد કºЪ ¢¹Ц ¦щ. અ¸ЦºЦ ´╙º¾Цº ´º આ¾Ъ ´¬ъ» ±Ь:¡± ¸¹щ λ¶λ ´²ЦºЪ, ª´Ц», ªъ╙»µђ³ કы ઇ¸щઇ» કы ªъÄçª ˛ЦºЦ ¿ђકÂє±щ¿Ц ´Ц«¾Ъ અ¸³щ κєµ અ³щ આΐЦ³ આ´³Цº અ¸ЦºЦ ¾↓ Â¢Цє Âє¶є²Ъ ¯°Ц ╙¸Ħђ³ђ અ¸щ ઔєє¯:કº®´а¾↓ક આ·Цº ¸Ц³Ъએ ¦Ъએ. ´º¸કж´Ц½Ь ´º¸ЦÓ¸Ц અ¸ЦºЦ ãÃЦ»Âђ¹Ц ¸Ц¯ЬĴЪ³Ц આÓ¸Ц³щ એ¸³Ц ¥º®ђ¸Цє »ઇ ¿Цΐ¯ ¿Цє╙¯ આ´щ એ¾Ъ ĬЦ°↓³Ц. ૐ ¿Цє╙¯: ¿Цє╙¯: ¿Цє╙¯:

It is with great sadness that we announce the death of our beloved mother and grandmother, Saroj Purohit. She was a loving mother who exemplified sacrifice by always putting others before herself. Her smiles and good sense of humour will be greatly missed. May she rest in peace. Bhajans on Saturday 10th March between 4 and 6pm. Flat 1, 89 Grange Road, Ealing W5 3PH Funeral Service to be held on Sunday 11th March 2018, 11am at St Marylebone Crematorium, E End Rd, East Finchley, London N2 0SE.

·§³: ±¢¯³Ц આÓ¸Ц³Ъ ¿Цє╙¯ અ°› ¿╙³¾Цº ¯Ц. ∞√ ¸Ц¥↓³Ц ºђ§ ∫.√√°Ъ ≠.√√ ±º╙¸¹Ц³ Flat 1, 89 Grange Road, Ealing W5 3PH ¡Ц¯щ ·§³-ÂÓÂє¢³Ьє આ¹ђ§³ કºЦ¹Ьє ¦щ. ઔєє╙¯¸╙ĝ¹Ц: ±¢¯³Ъ ઔєє╙¯¸╙ĝ¹Ц º╙¾¾Цº, ¯Ц.∞∞ ¸Ц¥↓³Ц ºђ§ Â¾Цºщ ∞∞. ¾Цƹщ St Marylebone Crematorium, E End Rd, East Finchley, London N2 0SE. ¡Ц¯щ કº¾Ц¸Цє આ¾¿щ.

Contact: Sunil Purohit Tel: 07711 705258

- જ્યોત્સના શાહ વાચક મિત્રો, ૧૧ િાચચના રોજ મિટનવાસીઓ િાના વાત્સલ્યપ્રેિ, િિતા અનેકદરદાનીનેઅંજમિ અપચવા ‘િધસચડે’ની ઉજવણી કરી િાનુંઋણ અદા કરવાની કોમિષ કરિે. આિ તો આ જરા અજૂગતું િાગેકેવષચિાંએક જ મદવસ િાની કદર કરી કાડડ કેભેટ ધરી યા એક મદવસ રોમજંદા કાિકાજિાંથી િુમિ આપી એટિેિા પ્રત્યેની િાગણી વ્યિ થઇ કહેવાય? િનિાં સહેજે એવો પ્રચન થાય કે િાબાળકના સચોટ મનેહ સંબધ ં ો આવા ‘ડે’ની મસિાિાં બાંધી િકાય? આપણા િામત્રો િુજબ તો સો જનિ િઇએ તો ય િાનુંઋણ ન ચૂકવાય? વષચિાં એક મદવસ ઉજવવાથી િુંવળે! ખેર! આ ‘િધસચડે’ની ઉજવણીનો પણ એક રસપ્રદ ઇમતહાસ છે. એ જાણવા જેવો છે. એનો ભાવ ઉિદા છે. અિેમરકાના વેમટ વર્ચમનયા મવમતારના ગ્રાફ્ટનિાંઅન્ના રીવ્ઝ જાવવીસ નાિની એક મત્રી રહેતી હતી, એ ૧૮૯૦િાં ફિિાડેલ્િીયા રહેવા આવી. ૧૯૦૩િાંવતનિાંએની િા ગુજરી ગઇ. એ પહેિા િા-દીકરી વચ્ચેથોડીક બોિાચાિી થઇ હતી.

મા....

અગાધ પ્રેમનો સાગર તુંમા, વ્હાલનો ઊભરાતો દવરયો તું મમતાભરી આંખોની ઊંડાઈ માપિા, દુવનયાના માપદંડ ટૂંકા પડે પેટેબાંધી પાટા કેદળણા દળી સંતાનોનેમોટા કરે, ફાટેલા સાડલાની કકંમત આંકતા, કુબેરના ભંડારો ખૂટી પડે, વિરાટ છેક્રિરૂપ જેનું, સૃવિના છેજેસજોનહાર, તારી મમતાનેપામિા ઈશ્વરનેય બાળ બની જન્મ લેિો પડે, ક્રતુવત કરેઋવિ-મુવનઓ, ગુણગાન ગાય કવિ-લેખકો, તારા વનઃક્રિાથોપ્રેમનેિણોિિા, શબ્દોકોિ આખો ઓછો પડે, તારી દીધેલ છેઆ જીંદગી, પ્રત્યેક શ્વાસ તારેનામ, તારા ક્રનેહનુંઋણ ચૂકિિા, ચોયાોસી લાખ જન્મો ઓછા પડે - કલ્પેશ પાંઢી, ‘સરળ’ િેમ્બલી ત્યારબાદ િરી સુિહે ન થયો અનેઅચાનક એની િાતાનુંમૃત્યુથયું . પોતાની િા સાથેસુિહે ન થવાનો વસવસો એને ર્વનભર પજવતો રહ્યો. ૧૯૦૮િાં િાની કબર સાિેઉભા રહી એણેસંકલ્પ કયોચકે, િારા જેવુંએ બીજાની મજંદગીિાંનમહ થવા દે! એ િાટે એણે ‘િધસચ ડે"’ ઉજવવાનો મવચાર રિતો િૂક્યો. એની ઝૂં બેિના પમરણાિે ૧૯૧૨િાં વેમટ વર્ચમનયા રાજ્ય અને ૧૯૧૪િાં અિેમરકન પ્રિુખ વુડ્રો મવલ્સનેિેિમહનાના બીજા રમવવારને‘િધસચ ડે’ તરીકેઉજવવાનુંિરિાન કયુું . આિ તો ૧૮૭૨િાં જુમિયા વોડડ નાિની કમવયત્રીએ પુરુષ સૈમનકનેમહંસક બનતો અટકાવવા િાટે િાતાને િાંમતનું પ્રતીક િાની િાતૃમદન ઉજવવાની અપીિ કરેિી, પણ આ આન્નાનો ઇમતહાસ જુદો હતો. એનો હેતુકિસેકિ એક મદવસ સંતાનો િાને‘આઇ િવ યુ’, ‘થેંક્યુ’, ‘િરગીવ િી’ જેવુંકંઇક આંખિાંઆંખ મિિાવી કહી િકેજેથી એની જેિ ર્વનભર વસવસો વેંઢારવો ન પડે! સત્તાવાર ‘િધસચડે’ જાહેર થતાં‘જ્યાંિાગણી ત્યાં િાગણી’ના ન્યાયે એનુંવેપારીકરણ પણ અિિિાં આવ્યું . િુિવાળા અને કાડડ તેિજ મગફ્ટવાળાઓને તો રોજગાર વધારવાનુંમનમિત્ત િળ્યું ! આ બાબતથી આન્ના જામવચસ ખૂબ નારાજ થઇ. િાના નાિે પોતાની ખીચડી પકાવતા એને િંજરૂ ન હતા! ૧૯૪૮િાંએનુંમૃત્યુથયુંત્યાંસુધી આ વેપારીકરણ એનેખટક્યું , પણ એ કાંઇ ન કરી િકી! પ્રાચીન કાળિાં ૨૫૦ બી.સી.થી દર વષષે િાચચ િમહનાિાંરોિન્સ પ્રજા િાતા સાયબેનેઅનેગ્રીકસ પ્રજા િાતા રાણી હીયા (દેવ-દેવીઓના િા) પ્રમત ભમિભાવ પ્રદમિચત કરવા િાતાની પૂજાનુંપવચ િનાવતા હતા. ૧૬િી સદીિાંયુકેઅનેઆયિષેન્ડિાં વસંત ઋતુિાંિાચચિમહનાના ચોથા રમવવારેવર્ચન િેરીના િાનિાંિધરીંગ સન્ડેિનાવાતો. દુમનયાના

જુદા જુદા દેિોિાં અિગ અિગ સિયે ‘િધસચ ડે’ ઉજવાય છે. કેટિાક દેિો યુએસએનેઅનુસરેછે. કેટિાક ઇન્ટરનેિનિ વુિન્સ ડે- ૮ િાચચનો મદવસ પણ ‘િધસચડે’ તરીકેઉજવેછે. મિટીિ પરંપરાિાં સત્તાવાર રીતે ૧૯૧૩િાં અિેમરકન અખબારોિાં આન્ના જામવચસના િેખો પ્રમસદ્ધ થયા એિાંથી પ્રેમરત થઇનેસ્મિથ કોન્મટન્સે ‘િધસચડે’ ઉજવવા િાટેકરેિ પ્રયાસોના પમરણાિે અહીં પણ એની ઉજવણી િાતા પ્રત્યેનો પ્રેિ, આભાર અનેકદર કરવાના ભાગરૂપેિરૂ થઇ. િા એ િા છે - ચાહે એ મિમતી હો કે અિેમરકન, મહન્દુ હો કે િુસ્મિિ, જૈન હો કે યહુદી એની કોઇ જાત નથી હોતી! એનેિા કહો કેિિ, અમ્િા કહો કેિમ્િા... િાનુંજ એ રૂપ છે. સંવદે ન જ નમહ, મવજ્ઞાન પણ કહેછેકે, િાતૃત્વ મૃત્યુનેહરાવવાનુંવરદાન છે. િા અિરત્વની ધારા છે. જન્િેએનુંમૃત્યુમનસ્ચચત છેઆ સૃમિિાં. પણ િા બાળકનેજન્િ આપીનેપોતાના ર્ન્સ, આકૃમત, પોતાનો અંિ એિાં વહેતો િૂકે છે. કમવ ન્હાનાિાિની જૂની ગુજરાતી કમવતા, ભાષા અઘરી છેપણ ખૂબ સરસ છે: બ્રહ્માંડમાંબ્રહ્માંડકમમી સજોનારી કોઇ હોય તો તેછે જનની કેજગજનની! શરીર સમપમી શરીર ઘડે, આત્મા સમપમી આત્મા સરજે... િતોમાનના તીરેઉભી ભવિષ્ય રચતી, મન્િન્તરોનેસાંકળતી માતાઓ છે સૃવિ વિકાસની સહાયક દેિીઓ, માનિગંગાની અખક્રત્રાિી એ ગંગોત્રીઓ!

રવવવારની મજા....

રવિિારની સિાર નેબજાર ફાલુદા નેઆઈસ્ક્રિમની મજા બજારમાંજઈ શાકભાજીના થેલા ઉંચકી, થોડાક પૈસા બચેલામાંથી વસંધી ફાલુદાની દુકાનમાંલઈ જઈ આઈસ્ક્રિમ ખિડાિતી મારી માિડી, પ્રેમ નેિહાલનો િરસાદ ફાલુદાની સાથે િરસાિતી કેિુંવનખાલસભયુુંએ બાળપણ હતુંકેમા તેં જન્મ મનેઆપ્યો તેંપાિન કરી, મા તુંખુલ્લામાંનહીં પણ અડધા બંધ દરિાજાના રૂમમાંબેસાડી ફાલુદાનો ઓડડર આપતી ખાતા ખાતા આઈસ્ક્રિમથી મોઢુંખરાબ થતું તુંલુછીનેહસતી અનેહસાિતી તારી લાગણીનો કોઈ પાર ન હતો મીઠી િાતો અનેવશખામણનો ઢેર હતો તારો િાત્સલ્યભયોોહાથ મારેમાથેફરતો એ તારી ઉદારતા અંતેમા પણુંહતું મા તુંખાતી ઓછુંનેમનેખિડાિતી ઘણું મા તુંહેત આપતી અનેજીિન જીિતી લાખ્ખો રૂવપયા ખરચતાંમળશેબધુંપણ મા સમાન દુવનયામાંકોઈ નહીં મળે હૃદયના દ્વાર પર કોઈ ડોરબેલ ના હોય એ તો મીઠી લાગણીના હળિા ટકોરાથી જ એ ખુલી જાય છે મા તનેહુંખુબ ચાહુંછું - વમનાક્ષી ચાંપાનેરી, ગ્લાસગો િાતૃત્વની બાયોિોર્ સાથેજ મબનિરતી પ્રેિની સાયકોિોર્ આવી જાય છે. પોતાના જ અંિરૂપી મિિુનો મપિચ િેળવવાની અનેરી ખુિારી િાતૃત્વ ધારણ કરતાંની સાથેઆવી જાય છે. એક ર્વને આકાર આપી, મવીકાર કરવાનુંવરદાન કેવળ િાને િળ્યુંછે. િાતા એ હરતીિરતી, ર્વતીજાગતી પાઠિાળા છે. િા એ ઘરનુંિીત છે, સ્મિત છે. એના ચરણોિાં મચરંતન તીથચ છે. સો મિક્ષકોની ગરજ સારતી િાતા એ આપણી સૌથી િોટી ગુરુ છે. વાચક મિત્રો, આજેિમ્િી હયાત હોય તો એને ભેટીને, એના ખોળાિાં સૂઇને િાથા પર હાથ િેરવાવી િેજો. એ નહીં હોય તો ર્વનિાં બહુ વસવસો થિે. ભૂિ કરી હોય તો િાિી િાગવાનું ભૂિતા નહીં. ‘િધસચ ડે’ નીમિત્તે જગતની તિાિ િાતાઓના ચરણોિાંકોમટ કોમટ વંદન.

Happy Mother’s day...


10th March 2018 Gujarat Samachar

www.gujarat-samachar.com

@GSamacharUK

29

GujaratSamacharNewsweekly

»є¬³°Ъ ·Цº¯: ‘¾ÂЬ²ь¾ કЮªЭܶકā│³ђ µ½ કЦ¹↓ĝ¸ ¹ђ!¹ђ

- અÃщ¾Ц»њ ╙±»Ъ´ ¥ѓ¶» µыĮЬઆºЪ ∟√∞≤¸Цє ╙¾ΐ¿Цє╙¯ અ³щ એક¯Ц ¸Цªъ Â³Ц¯³ ²¸↓·аÁ® ´.´а. ĴЪ ºЦ§ºЦ§щΐº ¢Ьιh અ³щ ╙±àÃЪ³Ц §ь³ આ¥Ц¹↓ ¬ђ. »ђકы¿ ¸Ь³Ъh³Ц Â╙Ã¹ЦºЦ ÂÃકЦº ÂЦ°щ એક ÂЬ±є º અ³щ ·ã¹Ц╙¯·ã¹ કЦ¹↓ĝ¸ ‘¾ÂЬ²ь¾ કЮªЭܶકā│³Ьє આ¹ђ§³ કº¾Ц¸Цєઆã¹ЬєÃ¯Ь.є ¯Ц. ∞≤¸Ъ µыĮઆ Ь ºЪ³Ц ºђ§ અ¸±Ц¾Ц±³Ъ ¢Ь§ºЦ¯ ¹Ь╙³¾╙Â↓ªЪ ક×¾щ׿³ એ׬ એЩĨ╙¶¿³ Âщתº ¡Ц¯щ ¹ђg¹щ»Ц આ કЦ¹↓ĝ¸¸Цє ĴЪ ºЦ§ºЦ§щΐº ¢Ьιh અ³щ ¹Ь.કы.°Ъ એ¸³Ъ ÂЦ°щ ¹Ь.કы.³Ц ¸ÃЦºЦ®Ъ³Ц Ĭ╙¯╙³╙² અ³щçકђª»щ׬ ¹Ц¬↔³Ц Ĭç¯Ь¯ ¯Â¾Ъº¸Цє ¬Ц¶щ°Ъ ¾↓ĴЪ અ§¹·Цઇ ¸Цλ, ³щÃЦ ÂЦºç¾¯, ºЦ§ºЦ§щΐº ¢Ьλ3, ³Ъ╙² ÂЦºç¾¯, ÂЦ¹¸³ અђ¾×Â, ¬ђ. »ђકы¿ ¸Ь³Ъ3, ¸щ¹º ĴЪ ·¢¾Ц³3 ¥ѓÃЦ®, ¯щ¸§ ¦щà»щ »щ¬Ъ ¸щ¹ºщ Ĭ·Ц¶щ³ ¥ѓÃЦ® ¥Ъµ ÂЬ╙Ĭתъ׬ъת ĴЪ ÂЦ¹¸³ ઓ¾×Â, Įщת કЦઉЩ×»³Ц ¸щ¹º કЦ. ·¢¾Ц³h ¥ѓÃЦ® ઉ´Щç°╙¯¸Цє Âщ×ĺ» ╙¸╙³çªº ĴЪ ╙¾§¹ ¢ђ¹щ» Â╙ï³Ц ¯¸Ц¸ કЦ¹↓ĝ¸³Ц કђ-ઓ╙¬↔³щªº અ³щ અ³щÃщºђ³Ц Âѓ Ĭ°¸ ¢Ь§ºЦ¯Ъ ·а¯´а¾↓¸щ¹º કЦ. ˛ЦºЦ ´а. ¢Ьιh³щ ╙Ãє±Ь એܶщÂщ¬º³ђ એ¾ђ¬↔ ç´ђ×º અ¸±Ц¾Ц±³Ц ĴЪ ╙¾ºЦ§·Цઈ ±щÂЦઈ ºΝЦ ¸ЬŹ¸єĦЪ ĴЪ³ђ ¿Ь·щÉ¦Ц Âє±щ¿ અ§¹ ¸Цι, Ãщºђ ઈçª³Ц એ¸.´Ъ. ¶ђ¶ Ú»щક¸щ³, એ³Ц¹¯ ક¹ђ↓ ïђ અ³щ ¯Ц. ∞∫¸Ъએ આĠЦ³Ц Ã¯Ц. ¶Ъ§щ´Ъ ¹Ь.કы.³Ц Ĭщ╙¬ъת કЮ»±Ъ´ ¿щ¡Ц¾¯ ¸Ġ ¸щ¹º ĴЪ §ь³щ´® ¢Ьιh અ³щ¾›¸ÃЦ³Ь·Ц¾ђ³Ьє ´.´а. ¢Ьιhએ એ¸³Ц ¸³³Ъ¹ અ³щĬ¿єÂ³Ъ¹ ³℮² »ઈ ╙¾¢¯¾Цº Â¸Ц¥Цº ¦ЦØ¹Ц Ã¯Ц. કЦ¹↓ĝ¸³щ µ½ ¶³Ц¾¾Ц ¡Ц ઉ´Щç°¯ ºΝЦ ç¾Ц¢¯ ક¹Ь↨ïЬ.є ¸Цº¾Цà çªЭ╙¬¹ђ, ³ђઈ¬Ц ╙±àÃЪ³Ц ¾Ūã¹¸Цє ·¢¾Ц³ આ¾Ц ¾› ¸ÃЦ³Ь·Ц¾ђ³щ ઔєє¯щ ‘¾ÂЬ²ь¾ કЮªЭѕ¶કā│³Ц ç¾Ø³iΓЦ અ³щ ïЦ. ĴЪ Âє╙±´ ¸Цº¾Цà ˛ЦºЦ ∞∫¸Ъએ ´а. ¢Ьιh અ³щ ±щ¿³Ъ Âщ¾Ц ╙³╙¸Ǽщ અ³щક ÂÓકЦ¹ђ↓ કºЦ¾щ એ¾Ц ઈתº³щ¿³» ╙¡ЦĴ¸ Ãщºђ-»є¬³ (¹Ь.કы.)³Ц આ ĬÂє¢щ ¢Ь§ºЦ¯ ºЦ˹³Ц ºЦ˹´Ц» ĴЪ Ãщºђ³Ц ·а¯´а¾↓¸щ¹º કЦ. અ§¹·Цઈ ¸Цι³Ьєએ¾ђ¬↔ આ¿Ъ¾↓¥³ ´Ц«ã¹Ц ïЦ. ·Цº¯³Ц ¾› ç°Ц´ક ²¸↓·Áа ® ºЦ§ºЦ§щΐº ¢Ьιh³щ¡а¶ ¡а¶ કђÃ»Ъ, ╙±àÃЪ³Ц §ь³Ц¥Ц¹↓¬ђ. »ђકы¿ ¸Ь³Ъh અ³щ આ´Ъ Â×¸Ц³ કº¾Ц¸Цєઆã¹ЬєÃ¯Ь.є અ³щઅ±Ц¾Ц± Â¸Ц¥Цº´Ħђ, ×¹а¨ ´щ´ºђએ આ ¯¸Ц¸ કЦ¹↓ĝ¸ђ³Ъ ¿Ь·Éщ¦Цઅђ. ઈ×±ђº³Ц ºЦ∆Ъ¹ Âє£³Ц ĴЪ ·ь¹h Ь ¸ÃЦºЦ§ અ³щ અ³щક Âє¯ђ §щ¾Ц કы±щ¾Ъ╙³╙², ±щ¾Ъ ³щÃЦ ÂЦºç¾¯ ઉ´Щç°¯ ºΝЦ Ã¯Ц. ¢Ь§ºЦ¯³Ц ¥Ъµ ╙¸╙³çªº ĴЪ ╙¾§¹·Цઈ λ´Ц®Ъએ ´® ¿Ь·Éщ¦Ц Âє±¿ щ ´Ц«¾Ъ આ ·Ц¯Ъ¢½ કЦ¹↓ĝ¸³щ¿Ь·Éщ¦Ц ´Ц«¾Ъ ïЪ. આ કЦ¹↓ĝ¸ અ¢Цઉ ¯Ц. ∞∟¸Ъ µыĮЬઆºЪ³Ц ºђ§ ¢Ь§ºЦ¯³Ц ¬ъ. ¥Ъµ ╙¸╙³çªº ĴЪ ³Ъ╙¯³·Цઈ ´ªъ»щĴЪ ºЦ§ºЦ§щΐº ¢Ьιh અ³щ¹Ь.કы.°Ъ આ¾щ»Ц ¾›¸ÃЦ³Ь·Ц¾ђ³Ьєઉæ¸Ц·щº ·ã¹ ç¾Ц¢¯ ક¹Ь↨ïЬ.є ¯Ц. ∞∩¸Ъ µыĮઆ Ь ºЪએ §ь³Ц¥Ц¹↓»ђકы¿ ¸Ь³Ъ, ╙±´ ĬЦ¢2 કº¯Ц ¸щ¹º ·¢¾Ц³3 ¥ѓÃЦ®, ¬ђ. »ђકы¿ ·Ц¢¾¯Ц¥Ц¹↓±щ¾Ъ ³щÃЦ અ³щ±щ¾Ъ ╙³╙² ÂЦºç¾¯Ъ ¸Ь³Ъ3, ¢Ь§ºЦ¯³Ц ¢¾³↓º ĴЪ કђÃ»Ъ, ºЦ§ºЦ§щΐº3, અ§¹ ÂЦ¶º¸¯Ъ આĴ¸¸Цє ºЦ§ ºЦ§щΐº3 અ³щ અ§¹ ¸Цλ³Ьє Â×¸Ц³ કº¯Ц Âє╙±´ ¸Цº¾Цà ¸Цλ ¯щ¸§ ÂЦ¹¸³ અђ¾× અ³щ ¹Ь.કы.°Ъ ´²Цºщ» ¾› ¸ÃЦ³Ь·Ц¾ђ³Ъ અ§¹ ¸Цλ

મુકેશ અંબાણીના પુત્ર આકાશની સ્કૂિની ફૉરેવર ક્રુઝ દ્વારા વાર્ષિક પાટટી સાથેચાઇનીઝ નુતન વષિની ઉજવણી સાથી શ્િોકા મહેતા બનશેતેની જીવનસાથી?

નવી દિલ્હી: દેશના ધનાઢ્ય ઉદ્યોગપતિ મુકેશ તરલાયન્સ ઇન્િથટ્રીનેકરેલા ઇમેલનો કોઈ જવાબ અંબાણીના પુત્ર આકાશ અનેતદલ્હીના હીરાના મળ્યો નથી. અંબાણી પતરવારના સૂત્રોના જણાવ્યા મુજબ વેપારી રસેલ મહેતાની પુત્રી શ્લોકાની સગાઈની ચચાા ચાલી રહી છે. જોકે, બંને પતરવારોએ આ આકાશની સગાઈ કેલગન અંગેઅંતિમ તનણાય લેવાયો નથી. સૂત્રોના જણાવ્યા િમાણે સગાઈ ૨૪મી માચચે થવાની શક્યિા છે. જોકે રોઝી િાયમન્િઝના સૂત્રો આ અંગેમૌન છે. ઉદ્યોગપતિ મુકેશ અંબાણી અનેનીિા અંબાણીનેત્રણ સંિાન છેસૌથી મોટા આકાશ અનેઇશા જોતિયા ભાઈબહેન છે. આકાશ હાલમાં તરલાયન્સ જીઓના બોિડમાં છે. શ્લોકા મહેિાએ ધીરુભાઈ અંબાણી ઇન્ટરનેશનલ થકૂલમાં ૨૦૦૯માં અભ્યાસ પૂરો અંગેહજી મૌન સેવ્યુંછે, પરંિુસૂત્રોના જણાવ્યા કરી એન્ટ્રોલોલોજીનો અભ્યાસ કરવા તિન્કટમ મુજબ ટૂંક સમયમાં સગાઈની જાહેરાિ અને યુતનવતસાટીમાં િવેશ મેળવ્યો છે. િે લંિન થકૂલ ઓફ ઇકોનોતમક્સ એન્િ પોલીતટકલ સાયન્સમાં તિસેમ્બરમાંલગ્ન થાય િેવી શક્યિા છે. આકાશ ઉદ્યોગપતિ મુકેશ અંબાણીના મોટા કાયદાની તિગ્રી પણ ધરાવેછે. િેહાલમાં‘કનેક્ટ પુત્ર છેઅનેશ્લોકા મહેિાના તપિા રસેલ મહેિા ફોર’ નામની સંથથાની સહથથાપક છે. િેતવતવધ રોઝી બ્લ્યૂ િાયમંિના માતલક છે. બંને ધીરુભાઈ એનજીઓ અન થવયંસેવકોનો સંપકક કરાવે છે. અંબાણી ઇન્ટરનેશનલ થકૂલમાં સાથે ભણેલા છે. રસેલ મહેિાની બીજી પુત્રી ન્યૂ યોકક અને પુત્ર આ મુદ્દે અંબાણી પતરવારના િવિા અને હોંગકોંગમાંથથાયી થયા છે.

પ્રસ્તુત તસવીરમાંમઢનષ સચદે(ફૉરેવર ક્રૂઝ), ગીઅો પોન્ટીસેિલ્િી (MSC ક્રુઝ) ઢવક્ટોરીઝ ટેિર (MSC), અિૈસીઆ બાટટિેટ્ટ (MSC), બેન નીઆિોન (ડેઇિી મેિ), કકશોર પરમાર (ગુજરાત સમાચાર) અનેઅજય કાવા (એક્સપીરીયન્સ એન્જીન) નજરેપડેછે.

ચાઇનીઝ કૅલેન્િર ૨૦૧૮નું વષા મુજબ િોગ યર છે. આ શાનદાર િસંગનેતસમા તચહ્નરુપ બનાવવા માટે લંિનમાં વેથટ હેમ્પથટેિ સ્થથિ તસંગાપોર ગાિડન રેથટોરન્ટમાં ફૉરેવર ક્રૂઝ દ્વારા વાતષાક પાટટીની સાથે ચાઇનીઝ ન્યૂ યર પાટટીનું આયોજન કરવામાંઆવ્યુંહિું. દર વષચે એવોિડ તવજેિા ફૉરેવર ક્રૂઝ દ્વારા નવા વષાની શરૂઆિની ઉજવણી માટે સાથીદારો અને સ્વતંત્ર ગુણવત્તા સમીક્ષાનું તમત્રો, સંચાિન કરે છે અને ઓસી સપ્લાયસાનેતનમંત્રણ આપવામાં સરકારના પ્રિાનો, લવભાગો આવે છે. આ િસંગે રોયલ અને એજન્સીઓએ કરેિા કૅરેતબયન ઇન્ટરનેશનલ, લનણિયોની સમીક્ષા કરે છે. નોવચેતજયન ક્રૂઝ લાઇન્સ, ઉપરાંત રાજ્ય સરકાર, લિન- તસલ્વરસીસ, ક્રૂઝ એન્િ સરકારી સંસ્થાઓ અનેએએટી મેરીટાઇમ, ક્યુનાિડ, સેતલતિટી લનમણૂક કરી છે. એએટી નોફોિક ટાપુ કાયદા હેઠળ ક્રૂઝ, રીજન્ટ સેવન સીઝ, ફ્રેિ કોમનવેલ્થ કાયદા હેઠળ િેવાયેિા લનણિયોની પણ સમીક્ષા ઓલ્સન, MSC ક્રૂઝ, કાતનાવલ

ભારતીય દીપક પઢિયારની ઓસ્ટ્રેઢિયન વડા પ્રધાનના કાયાાિયમાંઢનમણૂક

ઢસડનીઃ ઓસ્ટ્રેલિયામાં સ્થાયી ભારતીય દીપક પઢિયારની ઓસ્ટ્રેલિયન કેન્દ્ર સરકારે તેમના લિપાટટમેન્ટ ઓફ પ્રાઈમ લમલનસ્ટર અને કેલિનેટ હેઠળ આવતી સંસ્થા ઓસ્ટ્રેલિયન એિલમલનસ્ટ્રેલટવ ટ્રીલયુનિમાં ઓસ્ટ્રેલિયન પબ્લિક સલવિસ (એપીએસ)ના અલિકારી ટ્રીલયુનિ ઓફફસર તરીકે કરાયેિા વહીવટી લનણિયોની

કરેછે.

ક્રૂઝ, એવલોન અને તિટીશ એરવેઝના િતિતનતધઓ અને મહેમાનો ઉપસ્થથિ રહ્યા હિા. ફૉરેવર ક્રૂઝના સહ-થથાપક મતનષ સચદેએ જણાવ્યું હિું કે, "એતશયાઈ સમુદાય માટે સૌથી મોટી યુકે ક્રુઝ એજન્સી િરીકે અમે અમારા સપ્લાયરો દ્વારા અમને અપાયેલી માન્યિા અને સમથાન માટેઅમેઆ આયોજન કરી આભારની લાગણી વ્યિ કરવા માંગીએ છીએ." મનીષ સચદે અને સેમ પાટકરે ફૉરેવર કૃઝને તવશ્વસનીય, ભરોસાપાત્ર અને આ ક્ષેત્રની િશંસાપાત્ર કંપની બનાવી છે. ફિ બે વષામાં ફૉરેવર ક્રૂઝને ત્રણ પુરથકારો મળ્યા છે. ૨૦૧૬માં CLIA રાઈતઝંગ થટાર એવોિડ અને રોયલ કેરેતબયન ઇન્ટરનેશનલ ન્યૂ

કમર ઓફ ધ યર એવોિડ િેમજ ૨૦૧૭માં લેટ ટુ ક્રૂઝ રાઇતઝંગ થટાટડ એવોિડ મળ્યા હિા. જ્યારે ૨૦૧૮માં ધ વેવ એવોિડઝ માટે શ્રેષ્ઠ ક્રૂઝ ટ્રાવેલ એજન્ટ્સ િરીકે િેઅો નોમીનેટ થયા હિા. ફૉરેવર ક્રૂઝ ખૂબજ અોછા સમયમાં ગુજરાિી પતરવારમાં પોિાની અદ્ભૂિ સેવા અનેવલ્િડ ક્લાસ ક્રુઝ અને િેની અોફરો માટે જાણીિી થઇ છે. ફૉરેવર ક્રૂઝ દ્વારા મોટી ઉંમરની વ્યતિઅોનું ખાસ ધ્યાન રાખવામાં આવે છે અને ગૃપ બુકકંગ િેમજ થપેશ્યલ તિથકાઉન્ટ પણ આપવામાં આવે છે. દુતનયાના કોઇ પણ થથળે કોઇ પણ ક્રુઝ કંપનીની બેથટ અોફર માટે ફૉરેવર ક્રૂઝનો જરૂર સંપકક સાધો. વધુ માતહિી માટે જુઅો પાન નં. ૩.


30

@GSamacharUK

10th March 2018 Gujarat Samachar

GujaratSamacharNewsweekly

www.gujarat-samachar.com

®

®

For Advertising Call

020 7749 4085

એક ભાષા જેઆખી દુનિયામાંફક્ત ૩ જણા બોલેછે

રગલગીટ-બાલ્ટીસ્તાનઃ આમ તો આ ધરતી પર સેંકડો ભાષા અને હજારો બોલી છે, પણ આ બધાની વચ્ચે એક એવી ભાષા પણ છે જેને સાત અબજની વતતી ધરાવતી આ િુદનયામાં ફક્ત ત્રણ જણા બોલે છે. આથી જ આ ભાષાને હવે લુપ્ત ભાષાની યાિીમાં મૂકાઇ છે. આ ભાષા છે ‘બિેશી’, જે ઉત્તર પાકકતતાનના બકફિલા પહાડી દવતતારમાં બોલાય છે. દગલગીટબાલ્ટીતતાન પ્રાંતમાં આવેલી દબશીગ્રામ ઘાટીમાં બિેશી બોલનાર ત્રણ જ જણા છે. િુદનયાભરની ભાષાઓની નોંધ રાખનાર એથનોલોગનું કહેવું છે કે આ ભાષાને બોલનારા હવે કોઈ નથી. એટલે એને લુપ્ત ભાષાઓમાં સામેલ કરી િેવામાં આવી છે. એક પેઢી અગાઉ ગામમાં બિેશી ભાષા બોલાતી હતી, પરંતુ ધીમે ધીમે આનું ચલણ ઓછું થતું ગયું છે અને હવે ફક્ત ત્રણ લોકો સુધી જ સીદમત રહી ગઈ છે. આ ત્રણ લોકોની ઉંમર પણ લગભગ ૭૦થી ૮૦ વષપની વચ્ચે છે. લગ્નોએ ખતમ કિી ભાષા બિેશી બોલનાર કેવી રીતે ઘટયા એ વાત

અ°¾Ц ¾Цє²Ц-¾¥કЦ¾Ц½Ъ §¸Ъ³-¸કЦ³ ¾щ¥¾Ц ¸Цªъઅ¸Цºђ Âє´ક↕કºђ. Tel.: 07545 425 460

R Tr a v

ar ch h2 1986 - Marc

OUR BEST AND POPULAR HONEYMOON PACKAGE DEAL

5 NIGHTS AT ROYAL ISLAND RESORT & SPA, MALDIVES, FB FROM - - - - - - - - - - - - £990pp 7 NIGHTS AT FLAMINGO CANCUN RESORT, ALL INCLUSIVE DIRECT FLIGHT FROM - - - £725pp 5 NIGHTS AT PARK HYATT, GOA, BB FROM - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - £850pp 7 NIGHTS AT SAVOY SEYCHELLES, HB FROM - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - £1495pp 7 NIGHTS MAURITUS HALF BOARD FROM - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - £875pp 14 NIGHTS VARADERO (CUBA) BB FROM - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - £895pp 7 NIGHTS MOMBASA BB FROM - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - £495pp 7 NIGHTS TENERIFE OR PAPHOS ALL INCLUSIVE FROM - - - - - - - - - - - - - - - - - - - £325pp

per Kg*

INCLUDING GST CHARGES. UPTON PARK 38A Ferndale Road Forest Gate E7 8JX 0208 548 4223

COLOMBO 7 NIGHTS RAMAYAN RELIGIOUS TOUR + FREE STOPOVER INDIA FROM £895pp

* T&C Apply.

Special offer:Mobile starts from £40 Laptop starts from £85 TV starts from£220

Email: jumboparcel@gmail.com www.jumboparcelservice.com

Tel: 01582 421 421

E-mail: info@pandrtravel.co.uk www.pandrtravel.co.uk HONEYMOON/TAILOR MADE PACKAGES:

&

PLEASE CONTACT US. DO NOT BOOK ONLINE. WE HAVE SPECIAL CONTRACTS & CONTACTS WITH MOST HOTELS WORLD-WIDE.

Special offer: Air Parcel

WEMBLEY Unit 7, City Plaza, 29-33, Ealing Road, HA0 4YA 0208 900 1349

P & R TRAVEL, LUTON

el

2413

World Wide Fast & Reliable Parcel Services

ALL OVER INDIA £2.50

િલંધિઃ ભારતમાં અસંખ્ય મંદિરો અને ગુરુદ્વારા છે, જ્યાં શ્રદ્ધાળુઓ પોતાના આરાધ્ય િેવને દવદવધ પ્રકારના ભોગ અને પ્રસાિ અપપણ કરે છે, પરંતુ પંજાબના જલંધર દજલ્લામાં સંત બાબા દનહાલ દસંહના ગુરુદ્વારામાં ભક્તો પ્રસાિ તરીકે રમકડાના દવમાન અપપણ કરે છે. તેથી આ ગુરુદ્વારા હવાઈજહાજ ગુરદ્વારા તરીકે પણ ઓળખાય આવે છે. તથાદનક લોકોમાં એવી માન્યતા છે કે આ ગુરુદ્વારામાં પ્રસાિરૂપે રમકડાનું દવમાન અપપણ કરવાથી લોકોની દવિેશ જવાની ઇચ્છા પૂરી થાય છે. એનઆરઆઇ પ્રિેશ તરીકે મશહૂર પંજાબના િોઆબા દવતતારના લોકો અને યુવાનો આ ગુરુદ્વારામાં ભરપૂર આતથા ધરાવે છે. દવિેશ જઇને નોકરી મેળવવા ઇચ્છતા હોય અને તેમાં કોઇ દવઘ્ન આવતું હોય તેવા લોકો પણ અહીં આવીને પ્રાથપના કરે છે. દવિેશોમાં પણ આ ગુરુદ્વારાની બોલબાલા છે. િર વષષે અહીં હજારો ભક્તો આવે છે અને ગુરુદ્વારા બહારની િુકાનોમાંથી રમકડાનું દવમાન ખરીિીને ગુરુદ્વારામાં અપપણ કરે છે. આ દવમાનોની કકંમત ૧૦૦ રૂદપયાથી લઇને આશરે ૧૦૦૦ રૂદપયા સુધી હોય છે.

M

MONEY TRANSFER & PARCEL SERVICES

ભક્તો અહીં પ્રસાદ િહીં, રમકડાંિા નિમાિ ધરાિેછે!

01 6

¢Ь§ºЦ¯¸Цє§¸Ъ³-¸કЦ³³Ъ »щ-¾щ¥ ¸Цªъ

છે, જ્યાં પશ્તો ભાષા બોલાય છે. આમ લાંબો સમય તવાતમાં દવતાવ્યો હોવાના કારણે તેમને પશ્તો બોલવાની આિત પડી ગઈ છે. આમ તેઓ હવે બિેશી ભાષાના શબ્િો ભૂલવા લાગ્યા છે. એકબીજાને મોઢે સાંભળીને જ તેમને આ શબ્િો યાિ આવે છે. આમ પણ હવે આ ભાષા અહીં કોઈ શીખવા માગતું નથી અને નથી કોઈ બોલવા માગતુ.ં ભાષાઓને બચાવવાનું કામ કરનાર લોકોનું કહેવું છે કે હવે ઘણું મોડું થઈ ગયું છે. પહેલાં કોઈ પગલાં ભરવામાં આવ્યાં હોત તો યોગ્ય હતુ.ં હવે બિેશી ભાષા બચાવવી મુશ્કેલ છે.

P

મધ્ય પ્રદેશના અંતરિયાળ ગામડાંમાંિહેતી સંતોષ કુમાિીની ઉંમિ ૨૮ વષષની છે, પિંતુતેની ઊંચાઈ માત્ર ૨ ફૂટ ૮ ઈંચ છે. શાિીરિક બંધાિણ ઘડતા રિન્સમાંખામીના કાિણેઆવુંબન્યુંછે. સંતોષ કુમાિી નસષિીએ િતા બાળકોનાંકપડાં સીવીનેજીવનરનવાષહ ચલાવેછે. અન્ય યુવતીઓની માફક તેપણ મનનો મારણગિ શોધીનેઘિસંસાિ માંડવા ઇચ્છેછે, પણ આ ક્યાિેશક્ય બનશેએ તો સમય િ કહેશે.

પણ બહુ દિલચતપ છે. લગ્ન પછી આ ગામમાં બીજા ગામની મદહલાઓ આવી જે બિેશી ભાષાને બિલે મુખ્યત્વે તોરવાલી ભાષા બોલતી હતી. આથી તેમની કૂખે જન્મેલા સંતાનો પણ માતાની ભાષા શીખતાં ગયાં. આમ ધીમે ધીમે બિેશી ભાષાનું અસ્તતત્વ જ ખતમ થવા લાગ્યુ.ં આજે આ દવતતારની મુખ્ય ભાષા તોરવાલી છે. જોકે હવે એ પણ પશ્તોને કારણે ભારે કશમકશમાંથી પસાર થઈ રહી છે. બોલનાિા પણ ભૂલી િહ્યાા છેશબ્દો આ દવતતારમાં રોજગાર નથી એટલે આ લોકોની આજીદવકા પયપટકો પર જ દનભપર કરે છે. આના માટે તેમણે તવાત દજલ્લામાં જવું પડે

MUMBAI FROM RAJKOT FROM

£355 £435

BARODA FROM DELHI FROM

£445 £360

AHMEDABAD FROM BHUJ FROM

WORLDWIDE FLIGHTS FROM

£395 £475

Singapore £395 New York £335 Nairobi £375 Toronto £335 Bangkok £395 Orlando £395 Dar Es Salaam £380 Vancouver £385 Tokyo £425 Los Angeles £360 Cape Town £450 Calgary £395 All Package/Flights are inclusive of Airport Taxes. All Offers are subject to availability, change at any time without prior notice & date of travel determines the price.

Mumbai Bhuj Ahmedabad Delhi Baroda Dubai Nairobi Toronto

£355 £481 £407 £344 £525 £309 £396 £344 Dar es Salaam £445 3448

0207 318 8245 www.benztravel.co.uk


10th March 2018 Gujarat Samachar

www.gujarat-samachar.com

@GSamacharUK

GujaratSamacharNewsweekly

31


32

@GSamacharUK

GujaratSamacharNewsweekly

10th March 2018 Gujarat Samachar

www.gujarat-samachar.com

GS 10th March 2018  
GS 10th March 2018  

Gujarat Samachar Weekly Newspaper (Issue: 43)