Page 1

canolfan y celfyddydau aberystwyth arts centre september - december / medi - rhagfyr 2012

tickets / tocynnau: 01970 62 32 32 www.aber.ac.uk/artscentre


Aberystwyth Arts Centre is 40! 2012/13 is our 40th anniversary - join us to celebrate four decades of wonderful theatre, music, art, film, dance, opera in one of the UK’s biggest and most vibrant arts centres!

40th ANNIVERSARY SERIES

CYFRES 40fed BENBLWYDD

Back in the autumn of 1972 when the Arts Centre opened its doors for the first time, the world was a very different place to today. Or was it? In some ways the world has moved on and changed beyond recognition - but it other areas, things are very, very familiar. How will the world be different in 40 years time, when we hope the Arts Centre will be celebrating its 80th birthday?

Yn ôl yn yr Hydref 1972 pan agorodd Canolfan y Celfyddydau ei drysau am y tro cyntaf, ‘roedd y byd yn lle gwahanol iawn i’r hyn y mae heddiw. Neu a oedd o? Mewn rhai ffyrdd mae’r byd wedi symud ymlaen ac wedi newid yn gyfangwbl - ond mewn ffyrdd eraill mae pethau yn gyfarwydd iawn, iawn. Sut y bydd y byd yn wahanol mewn 40 mlynedd, pryd y gobeithiwn y bydd y Ganolfan yn dathlu ei phenblwyd yn 80 oed?

Over the next year we’re inviting a host of leading thinkers and experts to look into the future and imagine the world in 2052. Come along and join the debate! To find out more keep an eye on our website for details.

2.

2012/13 yw 40fed benblwydd y Ganolfan - ymunwch â ni i ddathlu pedwar degawd o theatr, cerddoriaeth, celf, ffilm, dawns ac opera wych yn un o’r canolfanau celf mwyaf a phrysuraf ym Mhrydain!

TICKETS TOCYNNAU: 01970 62 32 32

Yn ystod y flwyddyn nesaf byddwn yn gwahodd llu o feddylwyr ac arbenigwyr blaenllaw i edrych i’r dyfodol a dychmygu’r byd yn 2052. Dewch i ymuno yn y drafodaeth!


C a f é S AND BARS c a f f i s A BARRAU

CONTENTS / c y n n w y s

C afé S Open Monday to S aturday 9am - 8.15pm S unday 12 noon - 5.30p m

theatre theatr

Our award winning cafés offer a selection of freshly made salads, hot meals and snacks, plus a range of coffees, speciality teas and drinks. All this is served in a café that offers stunning views across Cardigan Bay and the town of Aberystwyth. BARS Open MOn- F ri: 12 noon - lat e s at: 5pm - late The Bar is also available for private hire. Call 01970 622992 email sbh@aber.ac.uk

CAFFIS A r agor dydd Llu n t an dydd Sadwrn 9am - 8.15pm Dydd S ul canol dydd - 5.30pm Mae’n caffis poblogaidd yn cynnig dewis da o saladau, prydau poeth a byrbrydau ffres, a gwahanol fathau o goffi, te a diodydd eraill. Ac yn ogystal â’n bwyd, cewch fwynhau’r golygfeydd ysblennydd ar draws Bae Ceredigion a thref Aberystwyth o’r caffi. BARRAU A r agor L l un-gwe: 12pm tan hw y r s ad: 5pm tan hwyr Cysylltwch â Sarah ar 01970 622992 neu e-bostiwch sbh@aber.ac.uk

6

OPEN PLATFORM llwyfan agored

17

LITERATURE & s t o r y t e l l i n g LLENYDDIAETH a c a d r o d d s t r a e o n

18

DANCE & PHYSICAL THEATRE DAWNS A THEATR GORFFOROL

20

special events DIGW y d d i a d a u a r b e n n i g

22

CLASSICAL MUSIC CERDDORIAETH GLASUROL

23

COMEDY Comedi

26

diary dyddiadur

28

MUSIC CERDDORIAETH

30

FAMILY TEULU

34

cinema sinema

36

E X HIBITIONS ARDDANGOSFEYDD

38

The Box Y BLWCH

42

ARTISTS IN RESIDENC e ARTISTIAID PRESWYL

43

community arts programme Rhaglen Celfyddydau Cymunedol

44

creative units unedau creadigol

53

business community Y Gymuned Fusnes

53

information gwybodaeth

54

3.


bh t o eoaktsrheo p t h e a tLYFRAU SIOP r

10am-8pm, Mon-Sat/Llun-Sadwrn Tel: 01970 628697 Email: bookshop@aber.ac.uk

O fis Medi tan mis Rhagfyr byddwch yn dod o hyd i’r holl lyfrau sydd angen arnoch yn y siop. Dyma siop flaenllaw Aberystwyth o safbwynt yr amrediad o deitlau academaidd ac eraill, yn stocio cymysgedd eclectig at ddant pawb, yn amrywio o Hanes Hynafol i Ramant Oruwchnaturiol (am restr lawn o’n hadrannau gweler Blog y Siop Lyfrau!) Hefyd mae gennym wasanaeth archebu prydlon ar gyfer unrhyw ofynion arbennig. E-bostiwch ni ar bookshop@aber.ac.uk a byddwn yn falch iawn i’ch helpu.

Throughout September to December you will find all your reading needs satisfied in store. We are Aberystwyth’s premier bookshop when it comes to range in academic and non-academic titles, stocking an eclectic mix for all tastes, ranging from Ancient History, to Paranormal Romance with everything else in between (for a full list of sections see the Bookshop Blog)! Plus we offer a speedy ordering service for any special requests. Just email us at bookshop@aber.ac.uk and we’ll be glad to help. We always endeavour to make sure we have a range of books to complement the events of the Arts Centre, the University, and the local area. We do more than books and stock a wide range of stationery, board games, mugs, prints, bags, cards, bookmarks and gimbles. The bookshop regularly hosts book launches and poetry events. Events are FREE and all are welcome. Details of events can be found on page 18 and in our Newsletter. Pick up a copy in store or send us an email and we’ll forward you a copy. Relax and unwind at The Bookshop, bring a friend for a game of chess at our reading spot next to the shop! Join our league and make friends at our board game evenings. Students can benefit from 10% off any transactions that include an academic text (with your student card) and everyone who spends over £10 gets a £1 voucher to spend in the Theatre Bar Cafe!

4.

TICKETS TOCYNNAU: 01970 62 32 32

Ceisiwn sicrhau bob amser fod gennym ddewis o lyfrau i gydfynd â gweithgareddau’r Ganolfan, y Brifysgol a’r ardal leol. Yn ogystal â llyfrau ‘rydym yn stocio dewis eang o ddeunyddiau ysgrifennu, gemau bwrdd, mygiau, printiau, bagiau, cardiau a mân eitemau eraill. Cynhelir lansiadau llyfrau a darlleniadau barddoniaeth yn rheolaidd yn y siop lyfrau. Mae’r gweithgareddau hyn yn RHAD AC AM DDIM ac estynnir croeso i bawb. Gweler y manylion yn ein Cylchlythyr. Codwch gopi yn y siop neu anfonwch e-bost atom ac anfonwn gopi atoch. Ymlaciwch yn y Siop Lyfrau, dewch â ffrind am gêm o wyddbwyll yn ein cornel ddarllen! Ymunwch â’n cynghrair a gwnewch ffrindiau yn ein nosweithiau gemau bwrdd. Cynigir gostyngiad o 10% i fyfyrwyr ar destunau academaidd (gyda cherdyn myfyriwr) a bydd pawb sy’n gwario dros £10 yn derbyn tocyn £1 i wario yng Nghaffi Bar y Theatr!

Follow us online for the latest on events and special offers: Blog: www.artscentrebookshop.blogspot.com @thebookshop The Bookshop at Aberystwyth Arts Centre  www.aber.ac.uk/artscentre/ information/bookshop


craft & design shop siop grefftau a dylunio

10am-8pm Mon-Sat/Llun-Sadwrn Tel: 01970 622895 Email: aberartshop@aber.ac.uk

Craft and Design shop online - buy all of t h e a b ov e a n d m o r e ! Y Si o p G r e f f t a D y l u ni o a r - l e i n - p r y n w c h y r holl eitemau uchod a mwy! w w w . a b e r a r t s c e n t re s h o p . c o . u k

Fe aturing: Y n nodweddu: The Dutch Design Chair - chair, stool or coffee table? You decide! Powder Scarves - gorgeous uniquely designed scarves in fabulous colours LEGO Lunch Boxes - with classic LEGO knobs C ontemporary C eramic s Se rameg gyfoes 21 Aug - 30 Sept / 21 Awst - 30 Medi Clive Bowen Slip decorated earthenware / llestri addurniedig slip

6 Oct - 17 Nov / 6 Hydref - 17 Tachwedd Adam Frew Inky cobalt drawings on porcelain / lluniau cobalt mewn inc ar borslen 20 Nov - 12 Jan / 20 Tachwedd 12 Ionawr Sophie MacCarthy Thrown and slip-painted earthenware using stencils and wax resists combined with coloured slips. Llestri a deflir ac a baentir gyda slip yn defnyddio stensiliau a chwyr ynghyd â slipiau lliw.

2 0 W e l s h Po t t e r s A permanent showcase of Welsh ceramics featuring a selection of established and emerging makers inc. Daniel Allen, Justine Allison, Bev Bell-Hughes, Terry Bell Hughes, Lowri Davies, Joe Finch, David Frith, Margaret Frith, Christine Gittins, Jennifer Hall, Morgen Hall, Frank Hamer, Joanna Howells, Claudia Lis, Walter Keeler, Phil Rogers and Tony White. (Please call or email to check availability of individual makers work.) Arddangosfa barhaol o serameg Gymreig yn nodweddu amrywiaeth o waith gan wneuthurwyr sefydledig a newydd.

Winter Craft and Gift Fair Ffair Grefftau ac Anrhegion y Gaeaf The Arts Centre’s annual extravaganza! Over 80 stalls selling a wonderful array of crafts and gifts, many produced by local makers from Ceredigion, Carmarthenshire and Powys.

26 October - 7 January 26 Hydref – 7 Ionawr

Open from 10am to 8pm Monday to Saturday and 12 noon to 5.30pm on Sundays (closed 24 Dec – 1 Jan).

Ffair wych flynyddol y Ganolfan! Dros 80 o stondinau yn gwerthu amrediad anhygoel o grefftau ac anrhegion, llawer ohonynt wedi eu cynhyrchu gan grefftwyr lleol yng Ngheredigion, Sir Gaerfyrddin a Phowys. Ar agor o 10am tan 8pm Dydd Llun tan Dydd Sadwrn ac hanner dydd tan 5.30pm ar Ddydd Sul (ar gau 24 Rhag – 1 Ion). 5.


theatre theatr

Thurs 6 Sept Iau 6 Medi 7pm £15 (£13)

Fri 28 Sept Gwener 28 Medi 8pm £24.50

NT LI VE

Su g g s : M y L i f e Frapetsus St o r y i n w o r d s W h o s e C o a t i s and music Th i s J a c k e t

T he Curious I ncident of t he Dog in the Night- Time Mark Haddon’s celebrated novel is adapted into a stage play for the first time. Christopher, age 15, stands beside Mrs Shears’ dead dog, Wellington. It has been speared with a garden fork, it is seven minutes after midnight and Christopher is under suspicion. His detective work, forbidden by his father, takes him on a frightening journey that upturns his world. Part of National Theatre Live - the best of British theatre broadcast live to cinemas worldwide. 150mins, including intro and interval. Showing in HD in our theatre. Yn seiliedig ar nofel boblogaidd ryngwladol Mark Haddon ac wedi’i haddasu ar gyfer y llwyfan. Yn cael ei darlledu’n fyw o Theatr Genedlaethol Lloegr yn Theatr y Ganolfan.

6.

The Madness frontman takes to the stage in a hilarious, yet moving, one man tour de force. The death of Suggs’ beloved cat on his fiftieth birthday triggers a personal quest to discover what happened to the father he never knew. Stunned by what he learns Suggs is taken back to his childhood on the tough streets of 1970’s Soho and his first appearance on Top Of The Pops at the age of eighteen... With musical accompaniment and uncalled for interjection from Deano, his loyal manservantcum-pianist. Noson amrywiol a difyr o hanesion, cerddoriaeth a chomedi yng nghwmni Suggs, prif aelod y grw ˆp adnabyddus Madness. www.suggslive.com “Funny and moving Suggs has made his life story into a great night out” Independent on Sunday

TICKETS TOCYNNAU: 01970 62 32 32

Fri 28 Sept Gwener 28 Medi 7.30pm £13 (£12) CC £12.50 (£11.50)

Written by and starring Jack Llewellyn (Bred in Heaven), alongside Terri Dwyer (Hollyoaks, Loose Women) and Ieuan Rhys (Pobol y Cwm, Doctor Who). Life in the small Carmarthenshire village of Trimsaran isn’t for everyone. David and Angharad Williams love it there. So does Rhodri, their eldest son, but Ruth, Rhodri’s English wife, doesn’t fit in.  Feeling smothered and cut off, something has to give in this relationship and probably will very soon. Rugby comedy Bred in Heaven was one of Wales’ biggest hit shows of 2011. Now writer Jack Llewellyn turns his attention to the idea of ‘Hiraeth’ and tries to explain what makes small-town Wales so... well, Welsh! Mae awdur y sioe hynod boblogaidd ‘Bred in Heaven’ sef Jack Llewellyn yn troi ei sylw at fywyd mewn pentref bach yn sir Gaerfyrddin a’r syniad o ‘hiraeth’. Dyma ddarm theatr cynhesol a chynhwysfawr.


Out of Joint and Octagon Theatre Bolton present

Ou r Co u n try’s Goo d By Timberlake Wertenbaker Based on The Playmaker by Thomas Keneally

Tues 2 - Sat 6 October Mawrth 2 - Sadwrn 6 Hydref 7.30pm £15 (£14) CC 14.50 (£13.50) Groups £8 Australia, 1789. A boat full of murderers, thieves and marine officers arrive on a distant shore. There, an earnest young lieutenant, Ralph Clark, is set the task of directing a cast of convicts in the Restoration comedy ‘The Recruiting Officer’ to celebrate the King’s birthday. But with just two copies of the script, growing suspicion from his fellow officers, his leading lady facing the gallows, and his uncontrollable passion for one of the convict players, Ralph’s - and Australia’s - first theatre production is in trouble from the start. Inspired by real events, Our Country’s Good is a thrilling play about the redemptive power of theatre. WINNER Olivier Award for Play of the Year and New York Critics Circle for Best Foreign Play Dyma ddrama unigryw sy’n seiliedig ar stori wir y wladfa garcharorion gyntaf yn Awstralia yn y ddeunawfed ganrif. Y brif thema yw gwerth y theatr a grym gwaredol y celfyddydau. Drama sydd wedi ymddangos yn y West End a Broadway ac sydd wedi ennill sawl wobr. Dyma gynhyrchiad newydd sbon. Post show talk after the Tuesday performance.

“Rarely has the redemptive, transcendental power of theatre been argued with such eloquence and passion” The Independent

“Timberlake Wertenbaker’s marvellous, passionate play” The Times

Director Max Stafford-Clark Designer Tim Shortall Lighting Designer Johanna Town Sound Designer Andy Smith Casting Directors Gemma Hancock CDG & Sam Stevenson CDG

7.


theatre theatr

Sat 29 September Sadwrn 29 Medi 7.30pm £13 (£12) CC £12.50 (£11.50)

Tues 9 October Mawrth 9 Hydref 7.30pm £11 (£10) CC £10.50 (£9.50)

A Pontardawe Arts Centre and Citrus A rts production

house and Theatr Mwldan

Cwtch Cabaret Explore a daring selection of sensational performances including curious circus acts, and outrageous comedy. This season we welcome back Popcorn Club’s Chris Lynam and Kate McKenzie to lead us through an evening of exceptional entertainment which includes Strange Comedy and their strange mix of circus arts, illusion and physical comedy, the fabulous contortionist and aerial artiste Rosie Cheeks, Prima Ballerina Madame Galina and the unique talents of Jessica Arpin. Ages 16+ Only Artists subject to change www.cwtchcabaret.co.uk Ceir noson o adloniant gwych gan rai o artistiaid mwyaf talentog y byd yn cynnwys perfformwyr syrcas a digrifwyr beiddgar.

8.

Thurs 11 - Fri 12 October Iau 11 - Gwener 12 Hydref 7.45pm £8 (£7) CC £7.50 (£6.50)

Bold Productions & Aberystwyth A rts Centre

Th e A dv e n t u r e s of Alvin Krapp’s Sp u t n i k : D e e p Last Tape / Se a Ex p l o r e r Catastrophe A fusion of animation, puppetry, projections, live and recorded music, as master storyteller Tim Watts tells the tale of a search for lost love in the seemingly endless depths of the ocean.This multi award-winning one-man show is emotional, uplifting, touching and funny - a heart-warming and beautiful experience. Mewn asiad hynod ddychmygus o animeiddiad, pypedwaith, tafluniadau, cerddoriaeth fyw ac wedi ei recordio, mae Tim Watts yr adroddwr stori ddawnus yn adrodd hanes Alvin Sputnik, y fforiwr cefnforol, a’r chwiliad am ei gariad coll yn nyfnderoedd diddiwedd y moroedd. Supported by the Welsh Government and the Arts Council of Wales through the National Performing Arts Touring scheme.

TICKETS TOCYNNAU: 01970 62 32 32

A double bill of plays by Samuel Beckett directed by Richard Hogger and Stephen Wright Krapp’s Last Tape As a birthday ritual Krapp has recorded his impressions of the previous year. In a terrible moment of doubt and despair, Krapp ultimately realises that nothing will ever be different, and his masterpiece has had no effect whatsoever on the world. Catastrophe An autocratic Director and his female Assistant put the final touches to the last scene of a of dramatic presentation which consists entirely of a man standing still onstage. Cyflwynir dau ddarn cynhwysfawr o theatr glasurol gan gwmni Bold Productions y Ganolfan.


www.aber.ac.uk/artscentre

Thurs 11 October Iau 11 Hydref 7pm £15 (£13)

NT LI VE

T he L ast of th e H aussmans A new play by Stephen Beresford. Julie Walters plays Judy Haussman with Rory Kinnear and Helen McCrory as her children in this eagerly-anticipated new play: a funny, touching and sometimes savage portrait of a family that’s losing its grip. We’re also proud of our Arts Centre Youth Theatre alumni Taron Egerton who, fresh out of RADA, takes on the role of Daniel. Part of National Theatre Live - the best of British theatre broadcast live to cinemas worldwide. 3 hours, including introduction and one interval. Showing in HD in our theatre. Please note this broadcast includes strong language and drug references. Drama newydd gydag un o actoresau mwyaf hyblyg a phoblogaidd Prydain, Julie Walters, yn chware’r brif ran gydag un o gyn-aelodau Theatr Ieuenctid y Ganolfan Taron Egerton hefyd yn cymryd rhan.

Sat 13 October Sadwrn 13 Hydref 7.30pm £13 (£12) CC £12.50 (£11.50)

Tues 16 October Mawrth 16 Hydref 6.30pm & 8.30pm £11 (£10) CC £10.50 (£9.50)

Market Theatre, Johannesburg

GETINTHEBACKOFTHEVAN

And the Girls i n t h e i r Su n d a y Dr e s s e s The story of two characters who meet during a long wait in a queue to buy cheap rice. The Woman, a domestic worker, has brought her chair with her; The Lady, a retired prostitute, who considers herself a sophisticated woman of the world, has brought her lunch. Thus the two become interdependent, in a kind of female ‘Waiting for Godot’, where the act of waiting becomes far more important than its expected result. Part of the AfroVibe UK Arts festival, celebrating the best of contemporary performance from southern Africa. Stori am ddwy ddynes sy’n cyfarfod mewn ciw hir o bobl. Mae’r perfformiad hwn yn rhan ˆ yl Gelfyddydau AfroVibe oW sy’n nodweddu’r gorau mewn perfformiad cyfoes o dde Affrica.

Ex t e r n a l Jen wants to talk to you. Lucy wants more. They’ve got some stuff they found in a garage, a strict no-touch policy, and conflicting ideas about how to keep you happy. External hurls a conversation about authenticity and originality right out into the open and forces it to fight for its life, giggling, gnashing and doing its own head in. Let’s get the party started. www.getinthebackofthevan.com Post show breakfast feedback session Weds 17 October 10am Darn clyfar o theatr arbrofol lle mae aelodau’r cwmni’n ymateb i sioe lle bu’r perfformwyr yn ysgrifennu llythyrau atynt. Y gêm hon o wirionedd a chelwydd yw eu hymateb i’r perfformiad hwnnw.

9.


theatre theatr

Weds 17 October Mercher 17 Hydref 7.45pm £8 (£7)

Thurs 18 October Iau 18 Hydref 7.45pm £8 (£7)

Ben H aggarty / CrickCrack Club

Omidaze

Mr S andmann - Bringer of D reams and N ightmares Internationally renowned for his dynamic performances, Ben Haggarty slips behind the lights into the dark side of the fairground. Via freak-show and moonshine bar, ready yourself for an intense and alarming journey through the ambivalent mythology of the Sandman. Flirting with Americana; drawing on urban legend, fairytale, myth and folklore, and paying oblique homage to Heinrich Von Kleist, ETA Hoffman, Hans Andersen and Nick Cave, Ben surrenders his sanity to the magnetic pull of a ravenous moon.

Things Beginning with M How do women tell each other their stories? How do women map out their journeys through womanhood from adolescence through to old age? Where are the forums for women to share their information, secrets, facts, stories, truths, taboo subjects, wisdoms and old wives tales so that we can learn from each other? An Experimental Exploration: a collaboration between theatre, new writing, movement, visual art & comedy, presented by a company of 11 women. Gwaith ar y cyd rhwng theatr, ysgrifennu newydd, symudiad, y celfyddydau gweledol a chomedi, yn cael ei gyflwyno gan gwmni o unarddeg o ferched.

Adrodd straeon hynod bwerus -deunydd hudol ac ysbrydoledig gan berfformiwr sydd ag enw da yn rhyngwladol am ei waith deinamig ac heriol.

10 .

TICKETS TOCYNNAU: 01970 62 32 32

Fri 19 October Gwener 19 Hydref 7.30pm £13 (£12) CC £12.50 (£11.50)

The F uture Is Unwritten

F e v e r Pi t c h Adapted and directed by Paul Hodson From the first moment through the turnstiles at Highbury, Nick Hornby was hooked… This hugely successful play, adapted from the best selling book, digs deep into the mind of an obsessed football fan. Hornby’s story of his Arsenal fixation, is also a tale of family, football, class, identity and joy. Harking back to the days when football was the people’s game rather than the plaything of corporate sponsors and oligarchs, Fever Pitch is fast, funny, exhilarating theatre. Drama hynod lwyddiannus, wedi’i haddasu o’r llyfr poblogaidd, sy’n edrych i fewn i feddwl y selogyn pêl-droed sydd ag obsesiwn ynglyn â’r gêm. Dyma ddarn theatr cyflym, doniol a bywiog. www.the-future-is-unwritten.co.uk


www.aber.ac.uk/artscentre EDwARD HAll’S

presents

“Visceral, intelligent and ironclad theatre, this isn’t just shakespeare –

THIS IS ROCK AND ROll” HHHHH dailY eXpress

Ben Stammers

Tues 23 October Mawrth 23 Hydref 7.30pm £11 (£10) CC £10.50 (£9.50)

B est of BE F esti val Birmingham’s BE FESTIVAL brings together the most daring and delightful theatre from across Europe. This triple bill of festival favourites features three 30 minute shows that can inspire people of all nationalities. It’s a unique opportunity to see brand new theatre that has never toured the UK before, so BE part of it! Plus post-show discussion. www.befestival.org A Special Supper with the artists will be available during an extended interval for just £5 - an opportunity to meet the performers and discuss the works performed in an informal and friendly environment. Un noson yn cyflwyno tair sioe fyth-gofiadwy. Daw Gw ˆ yl BE Birmingham â’r theatr fwyaf mentrus a difyr o bob rhan o Ewrop a dyma gyfle unigryw i weld tri o ffefrynnau’r w ˆ yl. Peidiwch â methu noson arbennig iawn!

Thurs 25 October Iau 25 Hydref 7.45pm £8 (£7)

Sat 27 SHAKESPEARE’S October HHHHH V HHHH A POCKET-SIZED Sadwrn 27 HENRY Hydref PRODuCTION Of PROPEllER’S HIT SHOw 7.30pm £10 (£8) Groups £6

Bragod

Propeller

Bi r d s / A d a r

POCKET HENRY V

Medieval poetry and string music - the universe made audible. Bragod reveals a sound-world rich in acoustic phenomena, unlike any suggested by classical or folk music. They dance the formal binary structures of this ritual music which contrasts fixed and movable notes.

Directed by Edward Hall

‘Birds’ is a sung performance of The Seagull and The Woodland Mass, two well-known poems from the golden age of Welsh poetry, followed by Arthur’s Talk with the Eagle, a short, comic drama in verse, all from 14th century sources. The crwth accompanies the singing, with music drawn from Robert ap Huw’s manuscript of 1613. Mae ‘Adar’ yn berfformiad a genir o ‘The Seagull’ a ‘The Woodland Mass’, dwy gerdd adnabyddus o gyfnod euraidd barddoniaeth Gymreig, gydag ‘Arthur’s Talk with the Eagle’, sef drama gomig fer ar ffurf barddoniaeth, yn dilyn.

whatsonstage

HHHH the independent

HHHH

the guardian

dailY mail

“a thrilling route march through the greatest of all war plaYs – You can touch the testosterone…

“i’Ve decided neVer to miss another propeller show again… THE HEART SOARS AND TImE flIES”

BRIllIANT”

HHHH

the stage

the times

The heroic tale of England’s greatest warrior. Watch how Henry V prepares to lead England into battle against a mighty French opponent with his band of brave, loyal brothers. Sharp English weapons combine with Shakespeare’s noble words to bring our history to life in this pocket-sized show for young audiences. In a world where loyalty and courage are put to the test, will Henry V and England prevail? After their phenomenal international tour of Henry V, Propeller brings this legendary English story to the stage in a pocket, sixty minute reimagining. Pocket Henry provides an inspiring introduction not only to Shakespeare, but also to highest quality English theatre around. Grab your sword and shield and join in! Suitable for 8 to 80 years plus. Running time 1 hour, plus a 40 minute talkback. www.propeller.org.uk 11.


theatre theatr

Weds 31 Oct Thurs 1 Nov Mercher 31 Hydref Iau 1 Tachwedd 7.45pm £8 (£7)

Theatre Rue

V ery Hard T imes An obsessive writer-director has recruited two friends (a street performer and an out-ofwork actress) to help him stage an obscure melodrama which he misguidedly believes has suddenly become ‘relevant’ in today’s economic climate. Opening as a deadly serious allegory of the banking crisis, the play soon begins to creak under the weight of the laboured topical references and inappropriate narrative devices, while the director turns out to be an overbearing control freak. This all proves too much for the other company members to bear; mutiny, followed swiftly by anarchy, breaks out! Age recommendation: 11+ Dyma gomedi sy’n seiliedig ar y thema o ‘bethau’n mynd o chwith’, yn defnyddio melodrama fel sbringfwrdd i archwilio sefyllfaoedd dramatig digrif.

12 .

Thurs 1 November Iau 1 Tachwedd 7pm £15 (£13)

Sat 3 November Sadwrn 3 Tachwedd 7.30pm £9 (£8)

NT LIVE

A Night of Musical Theatre

Ti m o n Of Athens Simon Russell Beale takes the title role in Shakespeare’s fable of consumption, debt and ruin. Wealthy friend to the rich and powerful, Timon of Athens is surrounded by free-loaders and sycophants. He vastly outspends his resources but, finding his coffers empty, reassures his loyal steward that all will be well.

Choreographer - Rachel West Musical Director - Ross Doodson

When he calls upon his associates, instead of offering help, they hang him out to dry. After a final, vengeful banquet, Timon withdraws to a literal and emotional wasteland, living off roots and pouring curses on a morally bankrupt Athens.

The evening promises to delight all lovers of musical theatre with hit musical theatre songs from the most popular musicals past and present performed by the top talents of our resident theatre companies.

Part of National Theatre Live - the best of British theatre broadcast live to cinemas worldwide. 3 hours, including and interval. Showing in HD in our theatre. Chwedl anghyffredin Shakespeare gyda’r actor blaenllaw Simon Russell Beale yn chwarae’r brif ran.

TICKETS TOCYNNAU : 01970 62 32 32

Following the sell-out success of their March concert, the Arts Centre’s Stage School, Youth Theatre and Community Theatre companies join together once again for a huge community musical theatre event!

Yn dilyn llwyddiant ysgubol eu sioe ym mis Mawrth mae Ysgol Lwyfan, Theatr Ieuenctid a Theatr Gymuned y Ganolfan yn ymuno â’i gilydd unwaith eto ar gyfer cynhyrchiad theatr gerdd enfawr! Gwledd i unrhyw un sy’n mwynhau sioeau cerdd.


www.aber.ac.uk/artscentre

Tues 6 - Weds 7 November Mawrth 6 Mercher 7 Tachwedd 7.30pm £13 (£12) CC £12.50 (£11.50)

Weds 7 November Mercher 7 Tachwedd 7.45pm £8 (£7)

Sun 11 November Sul 11 Tachwedd 7pm £10

John Edgar

Robert lloyd parry

Mappa Mundi / Torch Theatre / Theatr Mwldan

Br e t o n Ta l e s After Dark

A M idsummer N ight ’s D ream

Written and performed by John Edgar

Oh W h i s t l e . . . . Tw o G h o s t St o r i e s B y M .R . James

Peter Doran directs a cast of thirteen - young lovers, warring fairies and mischievous Mechanicals - who meet in a moonlit forest in this magical adaptation of Shakespeare’s classic comedy.     Set on the home front during the Second World War, this new production tells of an old class structure weakened by the destructiveness of war. Yet despite the conflict, romance is in the air, and people live life for the moment. Free post show Q&A. Peter Doran sy’n cyfarwyddo cast arbennig o dri ar ddeg - cariadon ifanc, tylwyth teg rhyfelgar a mecanwaith direidus - sy’n cyfarfod mewn fforest olau lleuad yn yr addasiad hudol hwn o gomedi glasur Shakespeare. Supported by the Welsh Government and the Arts Council of Wales through the National Performing Arts Touring scheme.

Things used to go bump in the night all the time in nineteenth century Brittany. If you were really unlucky, you might even meet up with who - or what was doing the bumping… Writer, storyteller and performer John Edgar’s show is a collection of dark, eccentric and often bleakly funny stories of Breton life, and death, after sunset, in a land where daytime is for the living but night is the exclusive province of the dead.  John Edgar is a writer and storyteller. He has also written a number of scripts for professional and young people’s theatre companies, and has had two original playscripts produced on BBC Radio 4. Free post show Q&A. Perfformiad solo o adrodd straeon tywyll, ecsentrig ac weithiau doniol gan y perfformiwr blaenllaw John Edgar.

150 years since his birth, and well over a century after they were first published, the ghost stories of M R James retain their power to terrify and amuse. Following his successful visit here two years ago, Robert Lloyd Parry brings two more of James’ classic spine-chillers back to life. ‘Oh Whistle’ is a tale of nocturnal horror on the Suffolk coast and considered by many to be the author’s masterpiece. It is beautifully complemented here by The Ash Tree, a story of witchcraft and vengeance down the generations. Suitable for ages 13+ Yn dilyn ei ymweliad hynod lwyddiannus â’r Ganolfan dwy flynedd yn ôl, mae Robert Lloyd Parry yn rhoi bywyd newydd i ddwy o straeon ysbryd iasol M R James.

13.


theatre theatr

Tues 20 Weds 21 November Mawrth 20 Mercher 21 Tachwedd Theatre Foyer (Capacity 150)

7.30pm £11 (£10) CC £10.50 (£9.50)

Action Hero

A Western “We want to make a Western. We have a cowboy hat and some ketchup. We want the scene where our hero walks into the bar and everyone stops talking. We want the scene where the whore begs to be loved. We want to cheat at cards. We want blood and guns. Everyone will have a moustache. All the bad guys laugh. Dust blows across a deserted street. Music.” Action Hero are Bristol-based artists making live art and performance. www.actionhero.org.uk Experimental Theatre Theatr arbrofol gyda chwmni Action Hero sy’n arbenigo mewn celf a pherfformiad byw.

Thurs 22 Sat 24 November Iau 22 Sadwrn 24 Tachwedd 7.30pm £9 (£7)

Tues 4 - Weds 5 December Mawrth 4 Mercher 5 Rhagfyr 7.30pm £13 (£12) CC £12.50 (£11.50)

Aberystwyth Arts Centre Youth Theatre

Station House Opera

Ol iv e r Tw i s t By Charles Dickens Adapted By Neil Bartlett Oliver, an innocent child, is trapped in a world where his only options seem to be the workhouse, Fagin’s gang, a prison, or an early grave. From this unpromising institutional setting, however, a fairy tale emerges. In the midst of corruption and degradation, Oliver remains pure-hearted; he steers away from evil, and in proper fairy-tale fashion, he eventually receives his reward. The Arts Centre’s Youth Theatre conjures up a host of unforgettable characters in this contemporary adaptation of the Dickens’ classic to celebrate the Dickens Centenary Year. Mae Theatr Ieuenctid y Ganolfan yn cyflwyno llu o gymeriadau bythgofiadwy yn yr addasiad cyfoes hwn o’r clasur poblogaidd i ddathlu Blwyddyn Ganmlwyddiant Dickens.

14 .

TICKETS TOCYNNAU: 01970 62 32 32

Mind Out Separating mind from body and character from performer, Mind Out explores the impossible question of what it is like to be mindless. Each of the five performers is split into two. Each acts as the mind of another, giving simple instructions for action, formulating speech and expressing otherwise silent thoughts, while their own body responds to controls given by someone else. With constantly shifting relationships, minds and bodies shared between two, three or even all of the performers, it becomes increasingly difficult to discern who is in control. “This is postdramatic theatre meets Buster Keaton. Enjoy.” Time Out **** Darn o theatr unigryw sy’n ceisio gwahanu’r meddwl oddi wrth y corff a’r cymeriad oddi wrth y perfformiwr.


www.aber.ac.uk/artscentre Illustration by Teresa Jenellen Davies

Fri 14 - Sun 23 December Gwener 14 - Sul 23 Rhagfyr £13 (£12) CC £12.50 (£11.50) Family Ticket £40 Opening Night all tickets £5

Aberystwyth Arts Centre Christmas Production

T he Dreaming Be a u t y A new play with music by Richard Hull & Jak Poore Director - Richard Hull Original Compositions - Jak Poore Choreographer - Rachel West Dramaturge - Charles Way

falls into a cursed sleep for one hundred years. It incorporates original song, dance, movement and story telling in a contemporary and fresh approach and will delight audiences young and old. A Christmas treat for the whole family.

‘Tomorrow’s just a dream away...’

Wedi’i chomisiynu’n arbennig gan y Ganolfan, mae’r ddrama newydd hon gyda cherddoriaeth yn aros yn ffyddlon i’r stori wreiddiol am dywysoges hardd sy’n syrthio i gwsg dan felltith am gan mlynedd.

A long time ago, a King and Queen were blessed with the birth of a beautiful baby daughter. Her splendour was such that she was christened ‘Beauty’. However, her life was cursed by an ancient witch, whose bitterness led her to place a spell on the young princess, condemning her to eternal sleep. As she lies dreaming, the world continues to turn… Specially commissioned by Aberystwyth Arts Centre, this new play with music remains faithful to the original stories of the beautiful princess who

Friday 14 December 7.30pm Saturday 15 December 2pm & 7.30pm Sunday 16 December 2pm & 6pm Thursday 20 December 7.30pm Friday 21 December 7.30pm Saturday 22 December 10am, 2pm & 7.30pm Sunday 23 December 2pm & 6pm

15.


theatre theatr

Fri 7 December Gwener 7 Rhagfyr 7.30pm £11 (£10) CC £10.50 (£9.50)

AJTC Theatre Company

T he Tempest An exhilarating adaptation of Shakespeare’s tumultuous farewell to the stage by Guildford’s internationally acclaimed AJTC Theatre Company. AJTC - a company of two - are virtuosi in the art of pure theatre. With an enchanting mesh of mime, masking, movement & the music of voice, they conjour storms & apparitions, lay bare treasons and counterplot and finally transport you to a ‘brave new world’ of love and reconciliation. Minimal, magical and not to be missed. Free post show Q&A. Addasiad bywiog o ddrama boblogaidd Shakespeare gan gwmni Theatr AJTC sydd ag enw da’n rhyngwladol. Dim ond dau sydd yn y cwmni ac ni ddylid methu’r profiad swynol hwn.

16 .

Sat 5 - Sat 19 January Sad 5 - Sad 19 Ionawr £15 (£12) Children £10 Groups of over 20 £10

Warden’s Dramati c S ociety

Aladdin Directed by Richard Cheshire Musical Director Eleanor Powell Choreographer Carl Ryan

exotic sets, dazzling costumes and stunning effects, this year’s panto is not to be missed!

Join Aladdin on his spectacular flying carpet ride!

Performances:

Abanazar, a wicked Arabian Magician needs the help of an old Egyptian Mummy (Queen Nefertiti) to find the magic lamp that will give them infinite wealth and riches. Their journey takes them to Old Peking where we meet a colourful array of traditional pantomime characters: including the outrageously saucy washerwoman Widow Twankey and her two lovable sons Wishee - Washee and Aladdin. With a live band and a toetapp mix of songs, stunning choreography, plenty of slapstick comedy, audience participation,

TICKETS TOCYNNAU : 01970 62 32 32

Sat 5th Jan 2.30pm & 7.30pm Sun 6th Jan 1pm & 4.30pm Jan 9th 10th, 11th, 16th, 17th, 18th at 7.30pm Sat 12th Jan 11am, 2.30pm & 7.30pm Sun 13th Jan 1pm & 4.30pm Sat 19th Jan 11am, 2.30pm & 7.30pm Please note, there is a special family ticket available for the earlier performances! Panto hwyliog blynyddol y Wardens yn llawn caneuon cyfoes, comedi slapstic, setiau gwych a gwisgoedd anhygoel! Dewch yn llu!


open platform llwyfan agored A showcase for new and emerging companies and artists, performed in the studio.

Cyfle i gwmniau ac artistiaid newydd berfformio eu gwaith yn y stiwdio. love story which questions the meaning of humanity, and the importance of freedom. Developed as part of Aberystwyth Arts Centre and Sherman Cymru’s Spread the Word project for emerging writers.

Thurs 20 September Iau 20 Medi 7.45pm £6 (£4) Guff & Tosh of Absurdly Moving Theatre Company

Refuse Guff & Tosh use movement, humour, music and film to explore how, like rubbish, people and the environment are treated as disposable, where addiction to profit prevails. Defnyddir symudiad, ffilm, cerddoriaeth a thechnegau eraill i archwilio’r thema ‘sbwriel’, yn ein cymdeithas ac oddi fewn ni’n hunain.

Thurs 8 November Iau 8 Tachwedd 7.45pm £6 (£4)

Drama newydd yw hon am y cêl-ddadansoddwr, Alan Turing.

Sister From Another Mister

A Work in Lolgress This all-female comedy troupe present an eclectic, politically informed show exploring the comedy to be found within issues of race, gender, family and everything in between. Criw o ferched yn cyflwyno sioe ddigrif, eclectig sy’n archwilio agweddau doniol amrywiaeth eang o themâu.

Fri 5 October Gwener 5 Hydref 7.45pm £6 (£4) Joe Ford Company

Weds 28 Nov Mercher 28 Tachwedd 7.45pm £6 (£4) Scriptography Productions presents

three little pigs

To Kill a Machine

Do you know what life is like as a pig? Do you? No of course you don’t. I know you think it’s easy, well it ain’t! It’s a pain in the trotter to tell you the truth and this production explores why.

A new play by Catrin Fflur Huws about the wartime code-breaker Alan Turing, who’s pioneering work considered whether a machine could think. At the heart of the play is a powerful

Thurs 6 December Iau 6 Rhagfyr 7.45pm £6 (£4) Joe Ford Company

disconnection Facilitated by the Activity Project ‘Disconnection’ is such a strong term, used regularly to describe / stigmatise a variety of young people. But what does it actually mean? Based on the personal experiences of those subject to this status we have explored disconnection through a series of intensive workshops where we have shared stories, expressed emotions and worked hard to develop a small piece of theatre to highlight our journey. Darn o waith theatraidd yn seiliedig ar brofiadau personol a archwilwyd mewn cyfres o weithdai dwys.

17.


POETRY & LITERATURE L l e n d y d d i a e t h a BARDDONIAETH POETRY READINGS IN THE BOOKSHOP Regular poetry readings, book launches and literary events take place in our Bookshop check out the website for news of additional events as they are confirmed. Free

Thurs 25 October / Iau 25 Hydref 6.30pm

Bethany Pope: A R adiance A moving narrative poetry from an award-winning young writer. Barddoniaeth naratif deimladwy oddi wrth awdures ifanc sydd wedi enill sawl wobr eisoes. Thurs 1 November / Iau 1 Tachwedd 6.30pm

Herbert W illiams: White Walls Born in Aberystwyth, Herbert Williams is a highly respected poet, novelist, short story writer and dramatist. Mae Herbert Williams, a anwyd yn Aberystwyth, yn fardd, nofelydd, awdur straeon byrion a dramodydd uchel ei barch. Thurs 8 November / Iau 8 Tachwedd 6.30pm

Samantha WynneRhydderch: B anjo Celebrating the centenary of Captain Scott’s arrival at the South Pole in 1912, Banjo gives us new psychological insight into the lives of the early Antarctic pioneers.

18 .

DARLLENIADAU BARDDONIAETH YN Y SIOP LYFRAU Cynhelir darlleniadau barddoniaeth, lansiadau llyfrau a gweithgareddau llenyddol yn rheolaidd yn ein Siop Lyfrau gweler y wefan am fanylion. Am Ddim Yn dathlu canmlwyddiant ers i’r Capten Scott gyrraedd Pegwn y De ym 1912, mae Banjo yn rhoi i ni gip seicolegol newydd ar fywydau arloeswyr cynnar yr Antartig.

Weds 27 September Mercher 27 Medi 7.45pm £6 (£4) Word Distillery

Different Drums Six poets, each marching to the collective beat of working together in forging new poetry, and yet marching to their own beat. Weds 3 October Mercher 3 Hydref 7.45pm £6 (£4)

Thurs 15 November / Iau 15 Tachwedd 6.30pm

Planet Poetika

Gillian Clarke: Ice

From the team that brought you the all-conquering Planet Poetika! comes Planet Poetika II: Aural Stimulation. Don’t dare miss this great evening of poetry from four talented local poets, with melodic accompaniment from the excellent Cerdd Cegin.

“Gillian Clarke’s poems ring with lucidity and power...her work is personal and archetypal, built out of language as concrete as it is musical.” - TLS Thurs 22 November / Iau 22 Tachwedd 6.30pm

John Barnie: T he Roaring Boys John Barnie is a poet and essayist, who lives and works in Aberystwyth. Recipient of the Welsh Arts Council Prize for Literature, The Roaring Boys confirms and extends his distinguished reputation.

Don’t miss our Storytelling events, listed in the ‘Theatre’ section of this brochure. Events include performances from Ben Haggarty (page 9), Bragod (page 11) and John Edgar (page 13).

Bardd ac ysgrifwr sy’n byw ac yn gweithio yn Aberystwyth yw John Barnie. Derbyniodd Wobr Cyngor Celfyddydau Cymru am Lenyddiaeth, ac mae The Roaring Boys yn cadarnhau ac yn ychwanegu at ei enw da.

Peidiwch â methu’r manylion am Adrodd Straeon a restrir yn adran ‘Theatr’ y llyfryn hwn. Mae’r gweithgareddau yn cynnwys perfformiadau oddi wrth y Ben Haggarty (tudalen 9), Bargod (tudalen 11) a John Edgar (tudalen 13).

TICKETS TOCYNNAU : 01970 62 32 32


Ah t ber ay tr s te w y t h S t o r y t e l l i n g F e s t i v a l GW t hˆ eyal tArd r o d d S t r a e o n A b e r y s t w y t h A weekend of stories, songs and music from Wales and the Wide Wide World.

Fri 30 November - Sun 2 December Gwener 30 Tachwedd - Sul 2 Rhagfyr

© Valeriane Leblond

Dyma benwythnos o straeon, caneuon a cherddoriaeth 0 Gymru a’r Byd Mawr Eang! Festival ticket £25, day tickets available: Friday £8 (£6); Sat £12; Sun £12 (Children £6)

PERFORMANCES INCLUDE : BYDD Y PERFFORMIADAU YN CYNNWYS: SARAH RUNDLE Gawain Fri 30 Nov, 8pm A classic tale from King Arthur’s Court. Stori glasurol o Lys y Brenin Arthur. MIKYOUNG JUN PEARCE AND REBECCA WOODFORD SMITH Site/Memory Mapping Project Sat 1 Dec This sound/video piece explores memory and the body in relation to space and time. Bydd y darn sain/fideo hwn yn archwilio cof a’r corff mewn perthynas â gofod ac amser. J osian F auzou The Breach Sat 1 Dec, 6pm A wall is meant to protect, but is this enough in an age where tunnels are dug through mountains to ease communication? Pan ‘rydym wedi arfer efo math penodol o fywyd, pa mor anodd ydi o i dderbyn newid, i groesawu pethau newydd?

TUUP AND SHEEMA MUKHERJ EE The King & the Corpse Sat 1 Dec, 8pm A king is obliged to carry the corpse of a hanged man on his back, but the corpse is possessed by a storytelling vampire whose enigmatic puzzles threaten to burst the King’s head… Fersiynau byd-eang o fythau 2000 o flynyddoedd oed sy’n llawn defod a dirgelwch. A CABINET OF CURIOSITIES The Dancing Bear and the Doll Sat 1 Dec, 10pm Arthur is asleep in his cave, waiting to be awoken. Weary eyes open, bright lights dazzle him, is he asleep or awake? Dyma berfformiad sy’n cyfuno nifer o offerynnau cerddorol gydag adrodd straeon. MILLY JACKDAW & V ICTORIA ROBINSON The Nightingale Sunday 2nd De, 2pm A new, musical adaptation of this well-loved Hans Christian Anderson story. Addasiad newydd, cerddorol o’r stori boblogaidd gan Hans Christian Anderson.

THE BROTHERS STACHAMOOSE Your Man’s Puppets Sun 2 Dec, 4pm An energetic mix of physical comedy and manual dexterity. Cymysgedd bywiog o gomedi gorfforol a sgiliau pypedwaith. M i c h a e l H a r ve y Stories from the Black Mountain Sun 3 Dec, 7pm Venture into the vibrant world of Breton fairytales! Ymwelwch â byd straeon tylwyth teg Llydewig!

PLUS LOTS MORE ! A LLAWER MWY ! •M  usic from Heironymus, Mackerel Sky, Quercus Burlesque, Coppins and Musgrave, Brian Swaddling, Kate Binningsley and more. •W  orkshops, Discussions and Rose Selavy’s Surreal Story Salon, Young Storytellers with Fiona Collins, Childrens’ Stories with Louise Zlotnick Merrymakers, Yarn Storytellers. • F ilms by Clare Thornton, Lucy Watts, Matthew Cowan and more. • A Fest noz, a traditional Breton Dance to round off the festival on Sunday evening.

aberstoryfestival.wordpress.com 19.


DANCE & PHYSICAL THEATRE DAWNS A THEATR GORFFOROL

Sat 10 November Sadwrn 10 Tachwedd 7.30pm £16 (£15) Children £12

The National B allet of I reland, Ballet Ireland

T he Nutcracke r It’s Christmas and at a party in her home, young Clara receives a Nutcracker doll as a Christmas present. Unable to sleep with the excitement, Clara goes downstairs to get her Nutcracker doll and falls asleep under the Christmas tree. The stroke of midnight sounds and the magic begins! With all of the time-honoured elements in place, Clara is swept along into a world of mice and soldiers, to the snowflake scene, on to the kingdom of the sweets and the delectable Sugar Plum Fairy. This timeless Christmas classic will to enthrall all who see it. Cwmni Bale Cenedlaethol Iwerddon yn cyflwyno’r bale poblogaidd clasurol. Byddwch wrth eich bodd efo’r cynhyrchiad hyfryd hwn.

Weds 14 - Thurs 15 November Mercher 14 - Iau 15 Tachwedd 7.30pm £14 (£13)

Phoenix Dance Theatre:

Cr o s s i n g P o i nt s Internationally renowned contemporary dance company Phoenix Dance Theatre visit Aberystwyth for the first time with their latest publically acclaimed mixed programme. The bill features four contrasting dance works. Inspired by Magritte, Ana Luján Sánchez’s Catch immerses the audience in a surreal world filled with dynamic and thought provoking choreography whilst SoundClash by Kwesi Johnson sees the dancers mimic the complex and beautiful patterns created by sound waves when made visible. Crossing Points also features Henri Oguike’s unflinching, thrilling Signal, and Aletta Collins’ sassy, hilarious Maybe Yes Maybe, Maybe No Maybe. www.phoenixdancetheatre.co.uk Free post show talk after Wednesday performance Photography by Chris Nash / Crossing Points is suitable for age 8+

See Page 35 for details of Ballet Cymru’s family show! 20 .

Cwmni dawns gyfoes blaenllaw rhyngwladol yn ymweld ag Aberystwyth am y tro cyntaf. Mae’r rhaglen, sy’n cynnwys pedwar darn cyferbyniol, wedi cael derbyniad brwd eisoes.

TICKETS TOCYNNAU: 01970 62 32 32


www.aber.ac.uk/artscentre

Weds 28 November Mercher 28 Tachwedd 7.30pm £12 (£11) CC £11.50 (£10.50)

Taika Box

B eyond the B ody

Bo l s h o i Ba l l e t L i ve / B a l e ’ r Bo l s h o i ’ n f y w

The Pharaoh’s Daughter (Cesare PUGNI) Sun 25 November 2012, 3pm, 2hrs 55mins, 2 intermissions. Live

Don’t miss our very popular live links to ballet productions from the Bolshoi, beamed straight into our cinema! Tickets for each performance are £15 (£13) and early booking is recommended.

Nutcracker (Pyotr Ilyich TCHAIKOVSKY) Sun 16 December 2012, 3pm, 2hrs 5mins, 1 intermission. Recorded

Peidiwch â methu ein dolenni byw hynod boblogaidd i gynyrchiadau bale o’r Bolshoi, a ddarlledir yn uniongyrchol i sgrîn ein sinema! Pris y tocynnau yw £15 (£13) ac fe’ch cynghorir i archebu’n gynnar.

A stunning new work for five dancers, created by choreographer Tanja Råman and digital artist John Collingswood.

The Sylphides (Herman Severin LØVENSKIOLD) Sun 30 September 2012, 4pm, 2hrs, 1 intermission. Live

Using a fusion of exhilarating dance, cutting edge technology and live music, TaikaBox transports you into a fascinating world that lies just beyond the body…

Swan Lake (Pyotr Ilyich TCHAIKOVSKY) Sun 21 October 2012, 4pm, 2hrs 5mins, 1 intermission. Recorded

Beyond the Body is a coproduction with Taliesin, funded by the Arts Council of Wales and supported by Chapter, National Dance Company Wales, Cardiff Metropolitan University, the Riverfront and Run & Become

Gan ddefnyddio cyfuniad o ddawns egniol, y dechnoleg ddiweddaraf a cherddoriaeth fyw, mae cwmni dawns TaikaBox yn mynd â chi ar daith trwy sawl dimensiwn i fewn i fyd hudol sy’n bodoli jyst tu hwnt i’r corff…

Don Quixote (Ludwig MINKUS) Sun 10 February 2013, 3pm, 3hrs 2 intermissions. Recorded The Rite of Spring (Igor STRAVINSKY) Sun 31 March 2013, 4pm, TBC Romeo & Juliet (Sergei PROKOFIEV) Sun 12 May 2013, 4pm, 2hrs 25mins, 1 intermission. Live

Weds 12 December Mercher 12 Rhagfyr 7.45pm £6 (£4)

Siriol Joyner & Ce r i O w e n Jones

Run time approx. 70 mins, no interval FREE POST SHOW TALK

La Bayadere (Ludwig MINKUS) Sun 27 January 2013, 3pm, 3hrs 30mins, 2 intermissions. Live

Siriol Joyner (movement) and Ceri Owen Jones (harp) improvise together, exploring and developing a very charged dialogue regarding Welsh identity. Mae Siriol Joyner (symudiad) a Ceri Owen Jones (telyn) yn datganu ar y pryd,yn archwilio ac yn datblygu dialog llawn ystyr yn ymwneud ag hunaniaeth Gymreig.

OPEN PLATFORM LLWYFAN AGORED

21.


special events DIGW y d d i a d a u a r b e n n i g Thurs 18 October Iau 18 Hydref 7.30pm £14 (£12)

A n Ev ening wit h M a r k Be a u m o n t two books and is a prolific social network blogger.

Mark Beaumont is an adventurer, documentary maker and author. He broke the World Record for the fastest circumnavigation by bicycle, then went on to cycle from Alaska to Tierra del Fuego, also climbing the highest peaks in North and South America.  In 2011 he was part of the six-man team who rowed through the Canadian Arctic to the North Magnetic Pole. Mark recently returned from an attempt to break the World Record for rowing across the Atlantic.  He has self-filmed three BBC1 documentaries, published

Ab e r y s t w y t h S c i e n c e C a fÉ

In this special evening, Mark will be talking about each of his four major expeditions and showing film clips and photography from around the world. In particular it is a chance to share how he got started this life of adventure and also what went wrong and how he survived the recent Atlantic expedition.  Albanwr yw Mark Beaumont sy’n anturwr, yn wneuthurwr rhaglenni dogfen ac yn awdur. Yn y noson arbennig hon bydd Mark yn siarad am ei brif deithiau anturus ac yn dangos clipiau ffilm a ffotograffiaeth o bob rhan o’r byd. Yn benodol bydd yn cyfeirio at y problemau a orchfygwyd ar y teithiau a sut y bu iddo oroesi i adrodd yr hanes!

Sat 24 Sadwrn 10am Free /

November 24 Tachwedd 4pm Am ddim

Christmas Food Fair The Arts Centre’s annual food fair is full to bursting with the very best of Welsh produce, including cheese, wine, meats, fish, cider, puddings, jams, cakes, chocolate and much more! The perfect place to stock up on a few gastronomic goodies in the prechristmas run-up. Bydd y neuadd fawr yn llawn o’r cynnyrch Cymreig gorau oll gan gynnwys caws, cig, pysgod, gwin, seidr, cacennau, pwdinau, siocled, jam a llawer mwy! Y lle perffaith i stocio i fyny ar ychydig o ddanteithion blasus cyn y Nadolig.

A forum for people to meet, drink and chat about the latest ideas in science. Free, all welcome! Fforwm i bobl cyfarfod, cael diod a sgwrsio am y syniadau diweddaraf ym myd gwyddoniaeth. Rhad ac am ddim - croeso i bawb. Mon Mon Mon Mon

17 September: Noel Ellis - Mendelian genetics 22 October: Carina Fearnley - Volcanic hazards 19 November: April and Rob McMahon - Evolutionary linguistics 10 December: Hannah Dee - Video surveillance

All events take place in the Arts Centre Bar from 7.30pm.

22 .

TICKETS TOCYNNAU: 01970 62 32 32


CLASSICAL MUSIC CERDDORIAETH GLASUROL

Weds 10 October Mercher 10 Hydref 7.30pm £20

Mid Wales Opera

D on G io vanni By Wolfgang Amadeus Mozart Sung in English and Translated by Amanda Holden With the Mid Wales Opera Chamber Orchestra Conductor Nicholas Cleobury Director Martin Lloyd Evans A tragic tale of love, lust, betrayal and revenge. All human passion is exposed in the tense, claustrophobic world of Don Giovanni. The Don ducks and dives, but cannot in the end escape his fate, while all around him others fall prey to their own weakness... With music by turns dramatic, overpowering and seductive, full of well-known melodies, and given an up-to-date twist by Martin Lloyd-Evans (who directed MWO’s wonderful Falstaff in 2010), this brand new production is bound to set your heart racing... Free pre-performance talk with Nicholas Cleobury 6.30pm Opera Canolbarth Cymru gyda’r Gerddorfa Siambr yn cyflwyno fersiwn gyfoes newydd sbon o glasur Mozart.

Tues 30 October Mawrth 30 Hydref 7.30pm £14 (£13) CC £13.50 (£12.50)

Music T heatre Wales

In t h e L o c k e d Ro o m / G h o s t Pa t r o l In the Locked Room: Music Huw Watkins; Words David Harsent; Based on a short story by Thomas Hardy Ghost Patrol: Music Stuart MacRae; Words Louise Welsh These two short operas explore the capacity of the mind to shape our lives, whether through the potency of imagination or the overwhelming power of memories.

Thurs 8 November Iau 8 Tachwedd 7.30pm £12.50

British Legion

Remembrance D a y Co n c e r t A special concert featuring Shân Cothi, Sgarmes, Aberystwyth Silver Band, and the Corp of Drums of the 3rd Battalion of the Royal Welsh Guards, plus Sarah Edwards as MC. Cyngerdd arbennig yn nodweddu Shan Cothi, Sgarmes, Band Arian Aberystwyth a Chorfflu Drymiau 3ydd Fataliwn y Gwarchodlu Cymreig Brenhinol, gyda Sarah Edwards yn arwain y noson.

Pre show talk by Artistic Director Michael McCarthy one hour before the performance. Running time: Approx. 2 hours 10 minutes. Sung in English co-commission & co-production with Scottish Opera

Theatr Gerdd Cymru mewn cydweithrediad ag Opera’r Alban yn cyflwyno dwy opera fer sy’n archwilio gallu’r meddwl i lunio ein bywydau, unai trwy gryfder y dychymyg neu drwy rym aruthrol atgofion.

23.


CLASSICAL MUSIC CERDDORIAETH GLASUROL

Fri 30 November Gwener 30 Tachwedd 7.30pm £19 - £13 Family Tickets £18/£12.50 Students £6

Sat 8 December Sadwrn 8 Rhagfyr 8pm £9.50 (£8.50), £7.50 (£6.50), £3.50 Accompanied child £2.00

Sat 15 December Sadwrn 15 Rhagfyr 8pm £12 (£11), £9 (£8), £3.50 Accompanied child £2.00

BBC National O rchestra of W ales

Philomusica of Aberystwyth

Aberystwyth Choral Society

Vaughan Williams The Lark Ascending Sibelius Symphony No 1 Violin Christiana Mavron Conductor David Russell Hulme

Poulenc Gloria Vaughan Williams Fantasia on Christmas Carols Faure Pavane Canteloube Songs of the Auvergne Soprano Sally Harrison Conductor David Russell Hulme

Grace Williams Ballads Tailleferre Concertino for Harp Ravel Introduction and Allegro Vaughan Williams Symphony No5 Conductor Owain Arwel Hughes Harp Catrin Finch Owain Arwel Hughes leads BBC National Orchestra of Wales and Catrin Finch through an evening of early to mid-twentieth century music. In Vaughan Williams’s Symphony No 5 you will find tranquillity and serenity that could not be further from the brutal reality of World War II, the period in which the piece was composed. Mae Owain Arwel Hughes yn arwain Cerddorfa Genedlaethol Cymru y BBC a Catrin Finch trwy noson o gerddoriaeth o hanner cyntaf yr ugeinfed ganrif.

24 .

Philomusica is joined by the brilliant young violinist Christiana Mavron to perform Vaughan Williams’s haunting and magical masterpiece, The Lark Ascending - one of the best-loved of all works for violin and orchestra. Aberystwyth’s award-winning symphony orchestra also performs Sibelius’s powerful E minor symphony, which launched the composer as one of the great symphonists of the twentieth century. All this wonderful music - and more! Ymunir â Philomusica gan y feiolinydd ifanc disglair Christiana Mavron i berfformio campwaith swynol Vaughan Williams ‘The Lark Ascending’ un o’r darnau mwyaf poblogaidd ar gyfer feiolin a cherddorfa.

TICKETS TOCYNNAU: 01970 62 32 32

Aberystwyth’s ever-popular choral society performs two very different twentiethcentury classics. Written late in Poulenc’s life, the vibrant and unforgettable Gloria has become a firm favourite with audiences everywhere. So, too, has Vaughan William’s beautiful Carol Fantasia - one of the most popular of all Christmas choral works. Also in the programme will be some of Canteloube’s well-known Songs of The Auvergne sung by the outstanding soprano, Sally Harrison. Ymunir â Chymdeithas Gorawl Aberyswyth gan unawdwyr proffesiynol a cherddorfa lawn ar gyfer y perfformiad hwn o dan arweiniad David Russell Hulme.


CLASSICAL MUSIC CERDDORIAETH GLASUROL MUSIC CLUB 2 0 1 2 - 2 0 1 3 S e a s o n CLWB CERDD T y m o r 2 0 1 2 - 2 0 1 3 All concerts take place at the Arts Centre. Cynhelir yr holl gyngherddau yng Nghanolfan y Celfyddydau. Thursday 27 September Iau 27 Medi 8pm Hilary Suckling (piano) Bach Prelude and Fugue in F * Beethoven Sonata Op 10 No 2 * Schubert Impromptus Op 90 * Martin Suckling Three songs without words * Chopin Two Nocturnes Op 27 & Ballade in A flat Op 47 No 3 Sunday 28 October Sul 28 Hydref 3pm Sonia Grané (soprano) and Edwige Herschenroder (piano) Supported by the Oxford Lieder Young Artists Scheme. Songs by Strauss, Poulenc, Chabrier, Mompou, Halffter and Rodrigo. Sunday 11 November Sul 11 Tachwedd 3pm Williamson Clarinet Trio (clarinet, cello and piano) Works by Beethoven, Frühling, Rota and Bruch.

Mon 17 December Llun 17 Rhagfyr 7.30pm

Ceredigion S chools Concert

Sunday 10 February Sul 10 Chwefror 3pm Mavron Quartet Supported by the Welsh Arts Council

Thursday 7 March Iau 7 Mawrth 8pm Eloisa Fleur Thom (violin) plus accompanist Supported by the Countess of Munster Trust. Thursday 18 April Iau 18 Ebrill 8pm The Musicke Companye Music Club Membership is £40 (£30) which covers admission to all six recitals. Alternatively, tickets for individual recitals are £10 (£8) (free for children). Tocyn aelodaeth y Clwb Cerdd £40 (£30) sy’n cynnwys mynediad i bob cyngerdd. Neu gellir prynu tocynnau ar gyfer cyngherddau unigol am £10 (£8). Yn rhad ac am ddim i plant.

Ceredigion Schools Christmas Spectacular! Including Ceredigion County orchestra, Senior SATB /Boys Choir plus a special artrangement of ELO’s Mr Blue Sky (as performed at the Olympic Torch Ceremony!). Ysgolion Ceredigion i gynnal Cerddorfa Sir Ceredigion, Cor SATB / Bechgyn hyn a trefniad arbennig o Mr Blue Sky gan ELO.

T he New Y ork Met Opera: L i ve in HD 2012-13 Season Opera Met Efrog Newydd: T ymor 201213 yn fyw mewn HD Tickets for each performance are £18 Our live links to the New York Met Opera performances have proven to be a huge success. Early booking strongly advised. Bu ein dolenni byw i berfformiadau Opera Met Efrog Newydd yn llwyddiant ysgubol. Fe’ch cynghorir i archebu’n gynnar. Donizetti’s L’Elisir d’Amore 13 October / Hydref 5:55 pm Verdi’s Otello 27 October / Hydref 5.55pm Adès’s The Tempest 17 November / Tachwedd 5.55pm (recorded) Mozart’s La Clemenza di Tito 1 December / Rhagfyr 5.55pm Verdi’s Un Ballo in Maschera 8 December / Rhagfyr 5:55pm Verdi’s Aida 15 December / Rhagfyr 5:55pm Berlioz’s Les Troyens 5 January / Ionawr 5pm Donizetti’s Maria Stuarda 19 January / Ionawr 5:55pm Verdi’s Rigoletto 16 February / Chwefror 5:55pm Wagner’s Parsifal 2 March / Mawrth 5pm Zandonai’s Francesca da Rimini 16 March / Mawrth 4pm Handel’s Giulio Cesare 27 April / Ebrill 5pm

25.


COMEDY Comedi

Fri 12 October Gwe 12 Hydref 8pm £15

Sat 3 November Sadwrn 3 Tachwedd 8pm £20 (£18)

Sat 10 November Sadwrn 10 Tachwedd 8pm £25

Mark W atson LIV E 2012

J u l i a n Cl a r y - Po s i t i o n Vacant, Apply Within

Comedy Store Management & 4D VD proudly present

Mark Watson was a victim of identity theft. Someone successfully posed as him and took all his money. It made him think about the power of the internet, the nature of identity, the way to stop crime forever and live in a better world, and some other smaller matters. He has now finished thinking about these things and is ready to present his findings, laced with a barrage of new jokes, stories, observations and anecdotes, in his new show. May contain optional audience interaction, games, improvisation and unaggressive banter. If you’re coming, please email markwatsonspreview2012@gmail. com for a pre-show briefing! Age Guidance: Over 16s Only Estynnwn groeso cynnes yn ôl i Mark Watson yn ei sioe newydd sbon. Gallwn ddisgwyl digonedd o jôcs newydd, straeon, sylwadau ac hanesion difyr.

26 .

Julian Clary is looking for love and he’s not leaving town empty handed... Master of camp Julian Clary is scouring the land in search of love. He’s promised to leave no straight unturned. “Because I’m still considered to be quite a catch and because your town is noted for its heterosexuals on the cusp, there’s bound to be stiff competition”, says Julian. “Therefore I’ll be hosting ruthless elimination games. You can be sure of one thing. By the end of the evening, we’ll all be celebrating my new partnership.” A glass of Blue Nun may be available to those who make an effort or anyone named Jason. But please bring your own confetti. Recommended Age 16+ Mae Julian Clary yn edrych am gariad, ac mae’n benderfynol o lwyddo! Noson hwyliog yng nghwmni’r digrifwr poblogaidd.

TICKETS TOCYNNAU: 01970 62 32 32

Rhod Gilbert: The Man with the Flaming Battenberg Tattoo Multi-award winning welsh Wonder Rhod Gilbert is back on the road with a brand new live show. His stand-up rants on life’s minor irritations are legendary, but this year, he’s a more mellow fellow altogether. He’s now so laid-back he even let someone tattoo a Battenberg on him. Will the new, chilled-out Rhod get his girl and live happily ever after, or will it be microwaved baked potato for one again? Could it be the Mr Angry of comedy as you’ve never seen him before? SOLD OUT - Please contact the Box Office for any returns Recommended Age 16+ Mae’r digrifwr hynod boblogaidd o Gymru yn ôl ar y ffordd gyda sioe newydd sbon ac mae’n bleser ei groesawu i’r Ganolfan unwaith eto!


COMEDY Comedi

Fri 16 November Gwener 16 Tachwedd 8pm £13

Sat 17 November Sadwrn 17 Tachwedd 7:30pm £15

Thurs 29 November Iau 29 Tachwedd 8pm £12 (£11)

S eann Walsh & Josh W iddicombe

M i k e Do y l e

Josie Long: Romance & Adventure

Seann Walsh: Seann to be Wild Star of BBC1’s Live at the Apollo, Channel 4’s Stand Up For The Week and Dave’s Argumental. Josh Widdicombe: Further Adventures of... The star of Live at the Apollo, Stand Up for the Week and 8 Out of 10 Cats. Age guidance: over 16s only. Noson ddifyr yng nghwmni dau newydd-ddyfodiad talentog ym maes comedi.

Fri 26 October Gwener 26 Hydref 8pm £10 (£9)

The Scottish F alsetto Sock Puppet Theatre Company:

B oo Lingerie

Join us for a night of hilarious comedy with the amazing voice of Wales’ Premier Entertainer, Mike Doyle.The British Comedy award-winning comic, West End Star & BBC TV sensation delivers a night of pure musical excellence and belly aching laughter that will refresh parts you never knew you had! Don’t miss his best show ever! Ymunwch â ni am noson o hwyl a sbri yng nghwmni Prif Ddiddanwr Cymru, Mike Doyle. Ceir noson o gerddoriaeth wych a digon o chwerthin! www.mikedoyle.co.uk

A brand new Socky Horror Show starring the darlings of stage, screen and YouTube with new songs, sketches, socks and violence. And probably zombies. This new horror-themed show features their usual topical songs and satirical improvisations as well as ambitious theatrical interpretations of every genre of horror from Frankenstein and Dracula to Sherlock and the Walking Dead!

This is Josie’s sixth solo show and she’s going to try and make it the best one. Just writing the title made her super excited so that’s got to be a good thing, right? Come along, it’ll be silly and fun and Josie’s promised to try and swear less this time. Twice Best Comedy Award Nominee. Best Newcomer Award Winner. Novice Climber. Ranter. Age Guidance: Over 16s Only Newydd-ddyfodiad ifanc sydd eisoes wedi ennill sawl wobr ym maes comedi.

Dyma’r cwmni’n dychwelyd gyda sioe newydd sbon, yn seiliedig ar y thema arswyd, yn cynnwys caneuon, sgetshis, hosanau a thrais!

27.


DIARY DYDDIADUR September MEDI

Time

site Pg

6

The Curious Incident of the Dog in the Night Time NT LIVE

7pm

T

6

9

Stuck Big Wooden Horse

2pm

T

34

17

Noel Ellis: Mendelian Genetics Science Café

7.30pm

TF

22

20

Refuse Guff & Tosh

7.45pm

S

17

27

Different Drums Word Distillery

7.45pm

S

17

27

Hilary Suckling (piano) Music Club

28

Whose Coat is this Jacket? Bread in Heaven

28 29 30

Suggs: My Life Story Cwtch Cabaret The Sylphides Bolshoi Ballet

October H ydref

8pm

GH 25

7.30pm

T

6

8pm

GH

6

7.30pm

T

8

4pm

C

21

Time

site Pg

Our Country’s Good Out of Joint

7.30pm

T

7

3 4

Planet Poetika Mark Atkinson

7.45pm

S

17

5

Three Little Pigs Joe Ford Company

6

Blackhouse Club Nite

9

The Adventures of Alvin Sputnik Theatr Mwldan

2-6

Albert Lee and Hogan’s Heroes

9 10

Juan Martin

10

Don Giovanni Mid Wales Opera

Jodie Marie

The Last of the Haussmans 11 NT LIVE Krapps Last Tape/ 10-12 Catastrophe Bold Productions

8pm

GH 30

8pm

18

An Evening With Mark Beaumont

7.30pm

T

22

18

Things Beginning With M Omidaze

7.45pm

S

10

19

Fever Pitch The Future is Unwritten

7.30pm

T

10

Swan Lake Bolshoi Ballet

4pm

C

21

Carina Fearnley: Volcanic Hazards Science Café

7.30pm

TF

22

23 24 25 25

Best of BE Festival

7.30pm

T

11

Joan Armatrading

8pm

26

7.45pm

S

11

A Radiance: Bethany Pope

6.30pm

B

18

8pm

S

27

Boo Lingerie Scottish Falsetto Sock Puppet Theatre Company

27 27

Verdi’s Otello NY MET

5.55pm

C

25

Pocket Henry V Propeller

7.30pm

T

11

28

Sonia Grané (soprano) Music Club

30

In the Locked Room/Ghost Patrol Music Theatre Wales

3pm

T

23

S

12

November TACHWEDD

Time

8pm 8pm

GH 30 GH 31

7.30pm

T

23

7pm

T

9

7.45pm

S

8

13

7.30pm

T

13

Donizetti’s L’Elisir d’Amore NY MET

5.55pm

14

Grimm Tales Theatr Iolo

16

External Getinthebackofthevan

GH 25

7.30pm

30 8

GH 31

Birds / Adar Bragod

10pm-3am TF T

10

21

7.45pm

7.30pm

S

GH 31

22

31 - 1 Very Hard Times Theatre Rue

And the Girls in their Sunday Dresses Market Theatre

28 .

7.45pm

Mugenkyo Taiko Drummers

17

Mark Watson Live

GH = Great Hall

Mr Sandman Ben Haggerty

S

7.45pm

12

T = Theatre

17 18

site P g

1 1

Herbert Williams: White Walls

3

A Night of Musical Theatre Arts Centre Youth Theatre

3

Julian Clary: Position Vacant, Apply Within

8pm

4

The Snail and the Whale Tall Stories

2pm

T

34

7.30pm

T

13

C

37

6-7

Timon of Athens NT LIVE

A Midsummer Night’s Dream Mappa Mundi

6.30pm

B

18

7pm

T

12

7.30pm

T

12

GH 26

6-11

Abertoir Horror Festival

9

7

Breton Tales After Dark John Hall

7.45pm

S

13

C

25

8

Rhydderch Banjo Samantha Wynne

6.30pm

B

18

2pm

T

34

6.30pm & 8.30pm

8

7.30pm

T

9

British Legion Remembrance Concert

7.30pm

GH 26

S = Studio

C = Cinema

TICKETS TOCYNNAU: 01970 62 32 32

TB = Theatre Bar Café

GH 23

B = Bookshop


www.aber.ac.uk/artscentre 8 9

Work in Lolgress Sisters from another mister Rocky Horror Picture Show

7.45pm 8.45pm

10

Rhod Gilbert: The Man with the Flaming Battenberg Tattoo

10

The Nutcracker Ballet Ireland

11

Williamson Clarinet Trio Music Club

3pm

11

Oh, Whistle... Robert Lloyd Parry

7pm

Crossing Points

14-15 Pheonix Dance Theatre The Christians 14 15 Ice: Gillian Clarke The Bay City Rollers 16 16

Sean Walsh and Josh Widdicombe

17 17 19

8pm 7.30pm

7.30pm 8pm 6.30pm 8pm

S T

17 32

GH 26 T

20

GH 25 T T

13 20

GH 32 B

18

GH 32

8pm

T

27

Mike Doyle

7.30pm

T

27

Adès’s The Tempest NY MET

5.55pm

C

25

April & Rob McMahon: Evolutionary Linguistics Science Café

7.30pm

20-21 A Western Action Hero 7.30pm 22 The Roaring Boys: John Barnie 6.30pm Oliver Twist

22-24 Arts Centre Youth Theatre Christmas Food Fair 24 The Rat Pack 22

7.30pm

TF

22

TF

14

B

18

T

14

December Rhagfyr 1-2

Time

Aberystwyth Storytelling Festival

site Pg S

19

1

Mozart’s La Clemenza di Tito NY MET

5.55pm

C

25

4-5

Mind Out Stationhouse Opera

7.30pm

T

15

6

Disconnected Joe Ford Company

7.45pm

S

17

7 8

The Tempest AJTC

7.30pm

T

16

Philomusica of Aberystwyth

8pm

8

Verdi’s Un Ballo in Maschera NY MET

5.55pm

C

25

10

Hannah Dee: Video surveillance Science Café

6.30pm

TF

22

12 13

Siriol Joyner & Ceri Owen Jones 7.45pm

S

21

Thank you for the Music

8pm

The Dreaming Beauty

14-23 Arts Centre Christmas Show Aberystwyth Choral Society 15 15 Verdi’s Aida NY MET 16 Nutcracker Bolshoi Ballet Ceredigion Schools Concert 17

GH 24

GH 33 T

8pm

15

GH 24

5.55pm

C

25

3pm

C

21

7.30pm

GH 25

10am-4pm GH 22 8pm

GH

25

Little Red Riding Hood / Three Little Pigs Ballet Cymru

2pm

T

34

25

The Pharoah’s Daughter Bolshoi Ballet

3pm

C

21

28

Beyond the Body TaikaBox

7.30pm

T

20

28

To Kill a Machine Sgriptography

7.45pm

S

17

29

Flickering into Existence Sianed Jones

7.45pm

S

33

29

Josie Long: Romance and Adventure

8pm

GH 27

30

BBC NOW

7.30pm

GH 24

30

Aberystwyth Storytelling Festival

S

19

29.


MUSIC CERDDORIAETH

Thurs 4 October Iau 4 Hydref 8pm £18

Sat 6 October Sadwrn 6 Hydref 10pm - 3.30am 10pm - 3.30am

Tues 9 October Mawrth 9 Hydref 8pm £16 (£15)

A lbert Lee and Hogan’s H eroe s

ONE AGAIN

Juan Martin

A welcome return to Aberystwyth for Albert Lee, by common consent one of the world’s finest guitarplayers. Albert fronts his own band Hogan’s Heroes, alongside some of the best known and most respected Rock’n’Roll and Country musicians in Great Britain.

5 stages, 2 floors, One event! Uniting music, art, performance and the area’s best nights out for a one day festival spectacular! Plus live music & Special events throughout the day. 5 llwyfan, 2 lawr, Un gweithgaredd! Yn cyfuno cerddoriaeth, celf, perfformiad a thalentau gorau’r ardal ar gyfer gwyl undydd ysblennydd!

Whenever and wherever they appear on stage, the pedigree of the whole group and their rare blend of talent guarantees a magical treat of timeless and powerful music. Un o chwaraewyr gitâr gorau’r byd gyda’i fand sy’n cynnwys rhai o gerddorion Roc a Rôl a Cherddoriaeth Wlad mwyaf adnabyddus Prydain. Efo’i gilydd mae eu talent brin yn sicrhau gwledd hudol o gerddoriaeth fythol a phwerus. www.albertleeandhogansheroes.com

30 .

TICKETS TOCYNNAU: 01970 62 32 32

Juan Martin explores the roots of flamenco in Moorish and Indian gypsy music as well as some Sephardic songs culminating in contemporary flamenco. Accompanied by the oud and voice of Abdul Salam Kheir, the ney, flute and percussion of Louai Alhenawi, Paul Fawcus and Chris Karan this is a guaranteed evening of excitement and electricity. Simply breathtaking. Archwilir gwreiddiau fflamenco mewn cerddoriaeth sipsi Mwraidd ac Indiaidd a chyflwynir fflamenco cyfoes yn ogystal. Noson gyffrous ac egniol - ni ddylid ei methu!


www.aber.ac.uk/artscentre

Weds 10 October Mawrth 10 Hydref 8pm £10 (£9)

Thurs 18 October Iau 18 Hydref 8pm £18 (£14)

Weds 24 October Mercher 24 Hydref 8pm £27.50

J odie Marie

Mugenkyo Ta i k o Dr u m m e r s

Joan Armatrading

A gifted Welsh singer-songwriter with an elegant yet piercing light-blues touch. Jodie was discovered in Narberth, and has since worked with Bernard Butler and Ed Harcourt on her debut album, Mountain Echo. Cantores a chyfansoddwraig dalentog Gymreig gyda chyffyrddiad ysgafn unigryw. ‘I’ve always loved music that I can turn to if I’m feeling sad, or needing a pick-me-up, and I’m sure everyone’s the same. So I wanted to make an album that could tick on every aspect of emotion, and be as true to life as possible.’

Thundering rhythms on huge taiko drums interweave with layers of percussive soundscapes and delicate bamboo flute in a spellbinding display of precise choreography and sheer athleticism. Through years of rigorous touring as Europe’s leading taiko drum group, Mugenkyo have developed a gritty passionate style that is uniquely their own, retaining the traditional spirit of taiko yet creating a contemporary sound and a modern stage show that has captivated audiences everywhere... www.taiko.co.uk Perfformiad llawn egni a brwdfrydedd gan grw ˆp drymio taiko blaenllaw Ewrop. Mae’r grw ˆp wedi datblygu ei ddull unigryw ei hun sy’n cadw at ysbryd traddodiadol taiko tra’n creu sain cyfoes a sioe lwyfan fodern sy’n syfrdanu cynulleidfaoedd.

Plus Special Guest Chris Wood (BBC Radio 2 Folk awards Singer of the Year 2011). Three times Grammy nominated, Brit award nominee and Ivor Novella winner singer-songwriter Joan Armatrading MBE, visits Aberystwyth for the very first time as part of her 2012 UK tour. Never one to rest on her laurels, Joan remains fresh, vibrant and current; no more so than when live, on stage, where music comes to life. Joan will perform Love and Affection amongst many other firm favourites, and also showcase songs from her brand new CD. Don’t miss the chance to see one of the most truly gifted performers of our time. Cydnabyddir Joan Armatrading fel un o gantorion, cyfansoddwyr a gitaryddion gorau’r byd. Peidiwch â methu’r cyfle hwn i weld un o berfformwyr mwyaf talentog ein cyfnod - archebwch eich sedd ‘nawr ar gyfer noson i’w chofio! 31.


MUSIC CERDDORIAETH

Fri 9 November Gwener 9 Tachwedd 8.45pm £10

Weds 14 November Mercher 14 Tachwedd 8pm £16 (£15)

T he R ocky Th e Ch r i s t i a n s H orror P ictur e The Christians are back and S how Plus Live Music by ‘Doctor Caligari’s Secret’ and ‘B-Movie Vampires’ It’s just a jump to the left! Then a step to the riii-ii-ii-iight...! Join us for this fantastic HD screening of Richard O’Brien’s cult musical on our big theatre screen. We expect everyone to join in the Rocky experience: there’ll be prizes for the best dressed and of course instructions for Rocky Virgins who don’t know their Brad from their Janet. Stick around afterwards, as we’ve got two fantastic bands in the bar to play us into the night, plus special bar promotions, great music and the chance to see more leather than Burt Reynold’s dungeon… Showing as part of the Abertoir Horror Festival

The Bay City Rollers Story

touring in 2012! The outstanding, soul-influenced group had hits in the late 80s and 90s from their million selling album of the same name including Forgotten Town, Born Again, Ideal World, Hooverville... shortly followed by the number one hit album Colours which heralded the magnificent tracks Words and Father.

The music of the Bay City Rollers became the soundtrack for a generation of teenagers growing up in the mid 70’s. Massive hits such as ‘Bye Bye Baby’, ‘Shang A Lang’ and ‘Give A Little Love’ propelled the band to worldwide superstardom and their trademark Scottish tartan was to be seen everywhere across the planet.

Fast forward 25 years and the group are still headed by their unique selling point ... the smooth toned Mr Christian ... who sounds (and looks) as good as ever!

Les McKeown has come through the extreme highs and lows of life’s great road and he is here to tell us all about it. All the hits songs are there and audiences are promised a fantastic night of fun and nostalgia as they take a trip back to those innocent days of growing up to the sounds of The Bay City Rollers.

With a brand new album launch in May 2012 and the re-release of the anniversary albums early in the year 2012 looks to be a great year for their return! “One of the best voices of the decade” The Daily Mirror

Ffilm gerddorol gwlt Richard O Brien yn dangos mewn Diffiniad Uchel ar sgrîn fawr y Theatr fel rhan o w ˆ yl Arswyd Abertoir.

32 .

Fri 16 November Gwener 16 Tachwedd 8pm £19.50 (£17.50)

TICKETS TOCYNNAU : 01970 62 32 32

Noson yn dathlu cerddoriaeth a llwyddiant y grw ˆ p hynod boblogaidd o’r 70au. Yn ogystal ag hanesion a straeon am y dyddiau cyffrous a fu, cyflwynir hefyd eich hoff ganeuon a gallwn sicrhau noson wych o hwyl ac hiraeth wrth i ni ail-fyw dyddiau diniwed y cyfnod!


www.aber.ac.uk/artscentre

Thurs 22 November Iau 22 Tachwedd 8pm £20

Thurs 29 November Iau 29 Tachwedd 7.45pm £8 (£6)

Thurs 13 December Iau 13 Rhagfyr 8pm £19.50

T he R at P ack Vegas S pectacular

Si a n e d J o n e s : Flickering into Exi s t e n c e

Its fun all the way as the ‘Purveyors of Cool’ swing into town with a sensational show featuring the greatest music of the 20th century. Wonderful memories of Frank Sinatra, Dean Martin & Sammy Davis Junior in a fabulous production that continues to be successful all over the world.

A solo show that dazzles with virtuosic vocals and violin playing. Join her for a night of unforgettable songs, irresistible melodies and captivating vocals.

Thank You for the Music Christmas Party

It’s all totally live and every song is an absolute classic Come Fly With Me, Under My Skin, Mr Bojangles, Lady Is A Tramp, That’s Amore, Mack The Knife plus many more of your favourites. www.ratpack.biz Sioe llawn hwyl a chyffro yn nodweddu cerddoriaeth orau’r 20fed ganrif. Cawn atgofion gwych am enwogion y cyfnod mewn cynhyrchiad bendigedig sy’n parhau i fod yn llwyddiant ledled y byd. Mae’r cyfan yn fyw ac mae pob un gân yn glasur!

www.sianed.co.uk Ymunwch â Sianed am noson o ganeuon bythgofiadwy a melodiau hyfryd yn nodweddu’r llais a’r feiolin.

Features solid-gold ABBA hits Mamma Mia, Dancing Queen, Super Trouper, Waterloo and scores more and show stealers Bee Gees Magic - performing Staying Alive, Massachusetts, Night Fever, How Deep is Your Love and Gibb brothers’ penned million-sellers Islands in the Stream, Heartbreaker and Chain Reaction. Sequins sparkle, platforms pound, Spandex swirls - and that’s just the audience swept along by the tightly- choreographed, festive spectacular. Fabulously finetuned harmonies and outstanding musicianship combine in the most authentic live stage extravaganza ever! Plus After-Show disco in the bar! www.easytheatres.com Dau fand teyrnged yn ail-greu cerddoriaeth wych Abba a’r Bee Gees - yr holl ffefrynnau bythgofiadwy mewn un noson o gerddoriaeth ddi-baid! 33.


FAMILY TEULU

Sun 9 September Sul 9 Medi 2pm £8 (£7) CC £7.50 (£6.50)

Sun 14 October Sul 14 Hydref 2pm £8 (£7) CC £7.50 (£6.50)

Sun 4 November Sul 4 Tachwedd 2pm £8 (£7) CC £7.50 (£6.50)

Big Wooden Horse

Theatr Iolo

Tall Stories

S tuck

Grimm Tales

By Oliver Jeffers, adapted for the stage by Adam Bampton-Smith

Adapted by Carol Ann Duffy and dramatised by Tim Supple

A tale about a little boy in a very sticky situation!

The deliciously scary and thrillingly dramatic stories of the Brothers Grimm are brought to life in a imaginative new production by internationally acclaimed Theatr Iolo. Includes Hansel and Gretel and the original version of Cinderella, there are sure to be classic stories you know, and several that you may not!

It all begins when Floyd gets his kite stuck in a tree. He throws up his shoe to shift it, but that gets stuck, so he throws up his other shoe and that gets stuck too. Along with the cat, a ladder, a pot of paint, the kitchen sink, an orang-utan and a whale, amongst other things! Will Floyd ever get his kite back? Features original music and plenty of audience participation. www.bigwoodenhorse.com Suitable for Age range: 3+ Running time: 50 mins Gyda cherddoriaeth fyw a digon o gyfleoedd i’r gynulleidfa gymryd rhan, addaswyd y stori newydd sbon hon gan Oliver Jeffers yn gynhyrchiad hwyliog ar gyfer teuluoedd a phlant ifanc.

34 .

For a family audience, recommended age 6+ Rhoddir bywyd newydd i straeon dramatig anturus ac iasol y Brodyr Grimm mewn cynhyrchiad nwydd dyfeisgar gan Theatr Iolo sydd ag enw da yn rhyngwladol. Ceir yma straeon clasurol a fydd yn gyfarwydd megis ‘Hansel and Gretel’ a ‘Cinderella’, a rhai nad ydynt mor gyfarwydd. Ar gyfer teuluoedd a phlant 6+

TICKETS TOCYNNAU: 01970 62 32 32

The Snail and The Whale A tiny snail longs to see the world, so she hitches a lift on the tail of a humpback whale. But when the whale gets beached, how will the snail save him? Follow the tiny snail’s amazing journey, as seen through the eyes of an adventurous young girl and her seafaring father… Storytelling, live music and lots of laughs, in a show for everyone aged 4 and up. ‘An exquisite piece of theatre… that leaves you smiling’ The Stage Running time 45 mins Adrodd straeon, cerddoriaeth fyw a lot o chwerthin mewn sioe ar gyfer pawb dros 4 oed! Darn hyfryd o waith theatr sy’n sicr o roi gwên ar eich wyneb.


FAMILY TEULU Illustration © Quentin Blake

Illustration by Teresa Jenellen Davies

Sun 25 November Sul 25 Tachwedd 2pm £10 (£9) Children £8

Ballet C ymru

Little R ed R iding Hood / Three Little P igs Award winning company, Ballet Cymru, present an extraordinary vision. Two stories from the mind of the most popular storyteller in the world, Roald Dahl - nothing is ever quite what it seems.... With stunning costumes, breathtaking choreography and laugh-out-loud humour this production is an imaginative performance of beautiful dance for lovers of ballet and original storytelling. Gyda gwisgoedd ysblennydd, coreograffi syfrdanol ac elfen gref o hiwmor mae Ballet Cymru yn cyflwyno perfformiad lliwgar o ddawns hyfryd wedi’i uno’n grefftus gydag adrodd straeon gwreiddiol.

Fri 14 - Sun 23 December Gwener 14 - Sul 23 Rhagfyr £13 (£12) CC £12.50 (£11.50) Family Ticket £40 Opening Night all tickets £5

Aberystwyth Arts Centre C hristmas Production

Th e Dr e a m i n g B e a u t y A new play with music by Richard Hull & Jak Poore A long time ago, a King and Queen were blessed with the birth of a beautiful baby daughter. Her splendour was such that she was christened ‘Beauty’. However, her life was cursed by an ancient witch, whose bitterness led her to place a spell on the young princess, condemning her to eternal sleep. As she lies dreaming, the world continues to turn... Specially commissioned by Aberystwyth Arts Centre, this new play with music remains faithful to the original stories of the beautiful princess who falls into a cursed sleep for one hundred years. A Christmas treat for the whole family.

Wedi’i chomisiynu’n arbennig gan y Ganolfan, mae’r ddrama newydd hon gyda cherddoriaeth yn aros yn ffyddlon i’r stori wreiddiol am dywysoges hardd sy’n syrthio i gwsg dan felltith am gan mlynedd. Mae’r sioe yn cynnwys caneuon, dawns, symudiad ac adrodd straeon gwreiddiol mewn cynhyrchiad cyfoes a ffres a fydd yn apelio at bob oedran. Gwledd Nadolig i’r teulu i gyd! Friday 14 December 7.30pm Saturday 15 December 2pm & 7.30pm Sunday 16 December 2pm & 6pm Thursday 20 December 7.30pm Friday 21 December 7.30pm Saturday 22 December 10am, 2pm & 7.30pm Sunday 23 December 2pm & 6pm

35.


CINEMA & LI V E SCREENINGS SINEMA a DARLLEDIADAU BYW CINEMA

SINEMA

The Arts Centre’s busy cinema showcases a mix of new releases, world cinema, classics, and arthouse cinema. Our cinema is a Dolby Digital cinema which means we can offer High Definition screenings and an increasing selection of 3D films, plus live links to leading arts events from around the world! To find out what is on this summer call (01970) 62 32 32 or check out the website on www.aber.ac.uk/artscentre

Mae sinema brysur Canolfan y Celfyddydau’n dangos cyfuniad o ffilmiau newydd, ffilmiau tramor, clasuron a modern. Mae gennym yr offer digidol diweddaraf sy’n golygu y gallwn gynnig ffilmiau mewn Diffiniad Uchel ac hefyd amrywiaeth o ffilmiau 3D yn ogystal â darlledu digwyddiadau’n fyw o bob rhan o’r byd! I gael gwybod beth sydd ymlaen dros yr haf, ffoniwch (01970) 62 32 32 neu ewch i’r wefan www.aber.ac.uk/artscentre

Cult Film Season Tymor Ffilmiau Cwlt The second season of ‘Cult Film’ screenings, shown in conjunction with the University’s Theatre Film and TV Dept. Screenings will take place on Mondays at 8.15pm - full details will appear in the monthly cinema leaflets or on our website. Dyma ail dymor y Ffilmiau Cwlt a ddangosir mewn cydweithrediad ag Adran Theatr, Ffilm a Theledu’r Brifysgol. Dangosir y ffilmiau ar Nos Lun am 8.15pm - gweler y manylion llawn yn ein taflenni sinema misol neu ar ein gwefan. Withnail and I: 8 October Night of the Hunter: 22 October Grey Gardens: 5 November Flash Gordon: 19 November Ghostbusters: 11 February (showing in theatre) Repo Man: 25 February 2001 A Space Odyssey: 11 March (showing in theatre)

LIVE SCREENING PROGRAMME RHAGLEN DARLLEDIADAU BYW Our live links to performances around the world have proven to be a huge success. This season a new screen has been installed in our theatre, to open up the programme to an even wider audience. Live links include: Bu ein dolenni byw i berfformiadau ledled y byd yn llwyddiant ysgubol. Y tymor hwn mae gennym sgrîn newydd yn y theatr er mwyn medru cynnig y rhaglen i gynulleidfa ehangach fyth. Bydd y dolenni byw yn cynnwys:

Battle Royale: 15 April

36 .

TICKETS TOCYNNAU : 01970 62 32 32

The New York Met Opera: Live in HD 2012-13 Season Opera Met Efrog Newydd: Tymor 2012-13 yn fyw mewn HD See page 25 for details

NT LIVE 2012-2013 NT YN FYW 2012-2013 See pages 6,8 and 11 for details

Bolshoi Ballet Live Bale’r Bolshoi yn fyw See page 21 for details.


CINEMA SINEMA 6 – 11 November/Tachwedd

Abertoir Horror Festival ˆ G wyl Arswyd Abertoir Abertoir is back for a massive six days of films, talks, Q&As, theatre, music performances, bar promotions, events and anything else we can squeeze in! Alongside our usual varied selection of classic horror and new unreleased movies, with some very exciting guests making their way to Aber, there will be plenty more events and movies to be announced. Mae Abertoir yn ôl am chwe diwrnod cyfan o ffilmiau, anerchiadau, sesiynau Cwestiwn ac Ateb, theatr, perfformiadau cerddorol, hyrwyddiadau yn y bar, gweithgareddau yn nodweddu gwesteion arbennig ac unrhyw beth arall y gallwn feddwl amdano!

Amongst our very special guests this year we will be enjoying a slice of Italian horror as we welcome legendary actress Catriona MacColl to present a double bill of The House by the Cemetery and The Beyond. Other delights in store include Maneating sushi, silent film with live accompaniment, Transylvanian transvestites, comedians Nicko and Joe’s hilarious live commentary, a host of premieres, fantastic short films, and for fans of Vincent Price (our official patron saint) our beloved hero will be returning to the big screen like never before… in three dimensions! So keep checking our website www.abertoir.co.uk for more updates, as well as announcements regarding ticket sales. Passes will cost only £55 (£49 early bird discount).

Sp e c i a l ev e n t s i n c l u d e : Fri 9 November £10 The Rocky Horror Pi c t u r e Sh o w + Live Music by “Doctor Caligari’s Secret” and “B-Movie Vampires”

Sun 11 November £10 OH, WHISTLE . . . TWO GHOST STORIES BY M R J AMES Performed by Robert Lloyd Parry

Join us for a fantastic HD screening of Richard O Brien’s cult musical on our big theatre screen! Stick around afterwards, as we’ve got two fantastic bands in the bar to play us into the night.

Successful visit here two years ago with A Warning to the Curious, Robert Lloyd Parry brings two more of James’ classic spine-chillers back to life.

Tickets included in Festival Pass price or available individually.

WARNING: CONTAINS MOMENTS OF PLEASING TERROR

See page 32 for full info

See page 13 for full info

Suitable for ages 13+

37.


David Garner

E X HIBITIONS ARDDANGOSFEYDD

GALLERY 1 ORIEL 1

26 Sept - 10 November 26 Medi – 10 Tachwedd

David Garner: Future Tense David Garner is a sculptor who works with recycled materials and found objects to create works which are visually arresting, satisfyingly quirky in execution and often punningly titled. However, what has always distinguished this artist is his clear and undiminished articulation of right and wrong and his engagement with politics in his works. The artworks in Future Tense reflect a world in flux, the human cost uncounted; the works speak of labour and class in our society: both the loss of jobs as well as lives lost to repetition; and touching on the economy, housing, education and the effects of globalisation. The work does not preach nor offer a solution, but reflects the way we organise our society; despite the leavening of humour a sense of outrage or sadness is never far away. Opening of the exhibition: Friday 5 October, 7pm. Free event - all welcome.

38 .

TICKETS TOCYNNAU : 01970 62 32 32

Cerflunydd yw David Garner sy’n gweithio gyda deunyddiau sydd wedi eu hail-gylchu i greu darnau sy’n drawiadol yn weledol, yn gwbl wahanol, gyda theitlau clyfar sy’n chwarae gyda geiriau. Fodd bynnag, yr hyn sydd mwyaf nodweddiadol am yr artist hwn yw ei fynegiant clir a chadarn o’r hyn sy’n iawn ac nad yw’n iawn; ei ddatganiadau am y byd gwleidyddol yn ei waith. Mae’r darnau a arddangosir yn ‘Future Tense’ yn adlewyrchu byd sy’n newid, y gost ddynol nad yw’n cael ei chyfrif; mae’r darnau’n sôn am lafur a dosbarth yn ein cymdeithas: colli swyddi yn ogystal â bywydau a gollir yn sgil ail-weithredu; cyfeirir hefyd at yr economi, tai, addysg ac effeithiau’r sefyllfa fydeang. Nid yw’r gwaith yn pregethu neu’n cynnig atebion, ond mae’n adlewyrchu’r ffordd yr ydym yn trefnu ein cymdeithas; er gwaetha’ presenoldeb hiwmor, ‘dyw’r teimlad o ddicter neu dristwch bydd yn bell i ffwrdd. Agorir yr Arddangosfa ar Nos Wener 5 Hydref am 7pm. Yn rhad ac am ddim - Croeso i bawb.


John Stezaker, Pair V, Collage © the artist. Courtesy the Arts Council Collection

David Mach, Clad the Hayward, 1995, collage and colour pencil on paper, 80 x 111cm © the artist. Courtesy the Arts Council Collection

E X HIBITIONS ARDDANGOSFEYDD

GALLERY 1 ORIEL 1

17 November – 26 January 17 Tachwedd – 26 Ionawr

Transmitter/Receiver The Persistence of Collage This exhibition considers the use of collage in recent British art, with over 50 works drawn from the Arts Council Collection. The show traces uses of collage from the influences of the Parisian avant-garde in the early work of Ben Nicholson and Surrealists Eileen Agar and Roland Penrose, through to present day practitioners. Works range from traditional collage on paper to more experimental applications in sculpture and film, with artists including Grayson Perry, Ben Nicholson, Eduardo Paolozzi, The Hackney Flashers, Richard Hamilton, Patrick Caulfield and Chris Ofili. The exhibition title Transmitter/Receiver comes from the words of French critic Nicolas Bourriaud, ‘we are no longer either passive receivers or authoritative cultural transmitters, but potentially both simultaneously’. Exhibition Partners: Arts Council, England; Hayward Touring, Southbank Centre

Mae’r arddangosfa hon yn ystyried defnydd gludwaith mewn celf Brydeinig ddiweddar, gyda thros 50 o ddarnau o Gasgliad Cyngor y Celfyddydau. Mae’r arddangosfa yn dilyn olion dylanwad yr avant-garde Parisaidd yng ngwaith Ben Nicholson a’r Swrrealyddion Eileen Agar a Roland Penrose, hyd at ymarferwyr y cyfnod presennol. Maer gwaith yn amrywio o ludwaith traddodiadodl ar bapur i ddarnau mwy arbrofol mewn cerflunwaith a ffilm, gydag artistiaid sy’n cynnwys Grayson Perry, Ben Nicholson, Eduardo Paolozzi, The Hackney Flashers, Richard Hamilton, Patrick Caulfield a Chris Ofili. Daw teitl yr arddangosfa ‘Transmitter/Receiver’ o eiriau’r adolygydd Ffrengig Nicolas Bourriaud, ‘nid ydym bellach yn dderbynyddion goddefol neu’n drosglwyddyddion diwylliannol awdurdodol, ond mae gennym y potensial y fod y ddau ar yr un pryd.’ Partneriaid Arddangosfa: Cyngor Celfyddydau Lloegr; Hayward Touring, Canolfan y Southbank.

Artists! Are you interested in an artist-led peer-to-peer ‘crit’ group/regular social event in Aberystwyth? If so contact Eve on etr@aber.ac.uk, or call 01970 622887. Artistiaid! A oes gennych ddiddordeb mewn grw ˆp adolygu/gweithgaredd cymdeithasol o dan arweiniad artist yn Aberystwyth? Os oes cysylltwch ag Eve ar etr@aber.ac.uk, neu ffoniwch 01970 622887. 39.


www.aber.ac.uk/artscentre gallery 2 ORIEL 2 4 August – 22 September 4 Awst – 22 Medi Peter Boyadjieff: Oxygen

8th British International Mini Print exhibition A wonderful feast of printmaking in miniature. Gwledd wych o waith print ar raddfa fach.

gallery 2 ORIEL 2 29 September – 10 November 29 Medi – 10 Tachwedd

Kiss Kiss Kill Kill This exhibition, curated by Richard Rhys Davies, shows promotional posters for espionage films made on both sides of the Iron Curtain during the Cold War. Different graphic styles in the East and West provide a snapshot of European taste, national identity and politics during this period, with the kitsch of Italian cinema posters juxtaposed with the low-tech of non-commercial Czech film posters. Mae’r arddangosfa hon, dan ofal y curadur Richard Rhys Davies, yn dangos posteri’n hyrwyddo ffilmiau ysbïo a wnaethpwyd ar y ddwy ochr i’r Llen Haearn yn ystod y Rhyfel Oer. Mae gwahanol ddulliau graffeg yn y Dwyrain a’r Gorllewin yn darparu ciplun o steil, hunaniaeth genedlaethol a gwleidyddiath Ewropeaidd yn ystod y cyfnod hwn, gyda kitsch y posteri ffilm Eidalaidd yn cael eu gosod ochr yn ochr â’r posteri ffilm Siecaidd anfasnachol.

Eurospy!

Richard Rhys Davies will be giving a well illustrated talk on Saturday October 6th, 4.15-5.15pm, on ‘The European-ness of Eurospy’, 5.45pm screening of ‘Deadlier than the Male’, followed by an illustrated introduction at 7.45pm before a screening of cult film Danger Diabolik. The first talk is free, the ‘Danger Diabolik’ introduction is included with the purchase of a ticket for the film. (£8)

40 .

TICKETS TOCYNNAU: 01970 62 32 32

Eurospy!

Bydd Richard Rhys Davies yn cyflwyno anerchiad gyda darluniau ar Nos Sadwrn Hydref 6ed, 4.15-5.15pm, ar ‘The European-ness of Eurospy’, 5.45pm dangosiad y ffilm ‘Deadlier than the Male’, gyda chyflwyniad â darluniau yn dilyn am 7.45pm cyn dangosiad y ffilm gwlt Danger Diabolik. Mae’r anerchiad cyntaf yn rhad ac am ddim; cynhwysir y cyflwyniad i ‘Danger Diabolik’ ym mhris y tocyn ar gyfer y ffilm. (£8)


E X HIBITIONS ARDDANGOSFEYDD

GALLERY 2 ORIEL 2 17 November – 19 January 17 Tachwedd – 19 Ionawr

Zoe C hi lderley: P etrified in Storyland This exhibition presents a series of photographs made by Zoe Childerley in Wales in 2011 and 2012, pursuing a project begun during her artist’s residency at the Arts Centre. The images explore the relationship between Welsh mythology, cultural identity and the visual residues found the landscape. Childerley collaborated with Welsh people who took her to places of mythological significance; resulting in a series of both landscape and portrait works which reflect people’s connection to their land by means of stories - both those passed down through generations as well as new tales. Mae’r arddangosfa hon yn cyflwyno cyfres o ffotograffau a wnaethpwyd gan Zoe Childerley yng Nghymru yn 2011 a 2012, yn sgil prosiect a ddechreuwyd yn ystod ei chyfnod fel artist preswyl yng Nghanolfan y Celfyddydau. Mae’r delweddau yn archwilio’r perthynas rhwng mytholeg Gymreig, hunaniaeth ddiwylliannol a’r gweddillion gweledol a ddarganfyddir yn y dirwedd. Bu Childerley yn cydweithio gyda Chymry a aeth â hi i lefydd o arwyddocâd mytholegol; y canlyniad yw cyfres o ddarnau tirlun a phortread sy’n adlewyrchu cysylltiadau pobl â’u gwlad trwy gyfrwng straeon - y rhai a basiwyd i lawr trwy’r cenedlaethau yn ogystal â straeon newydd.

David Wilson, Treleddyd Fawr Cottage

Zoe Childerley – Nant Y Moch

CAFÉ g a l l e r y Ori e l y c aFf i

To 7 October Tan 7 Hydref

David Wilson: W ales: A Photographer’s Journey

13 October - 25 November 13 Hydref - 25 Tachwedd

IN ACTION Work by Penparcau Action Group (PAG) produced during Arts Centre participatory projects.

1 December - 6 January 1 Rhagfyr - 6 Ionawr

Made It! Works by young people taking part in the Arts Centre Reach the Heights project

41.


E X HIBITIONS ARDDANGOSFEYDD

t h e box

Y BLWCH

The box is a mini viewing room in the main Arts Centre foyer showing artists’ films.

Season / Tymor

Ystafell wylio fechan ym mhrif gyntedd y Ganolfan yw’r blwch sy’n dangos ffilmiau gan artistiaid.

9:

16 July - 13 October 2012 16 Gorffennaf - 13 Hydref 2012

Julia Winckler and Nerea Martinez de Lecea Leaving Atlantis

Depict 2011: 90 second films

James W Griffiths Splitscreen - A Love Story

Kate Street Mererid’s Duty

Julia Winckler & Nerea Martinez de Lecea ‘Leaving Atlantis’

Season / Tymor

10:

Clare Thornton: ‘A heightened sense of making’, 2011; Clare will also be showing ‘Run Away Bride’ 2007/9, during the Story Telling weekend

15 October - 26 January 15 Hydref – 26 Ionawr

Matthew Cowan // elise simard Ellie Rees // Clare Thornton // Lucy Watts This tenth season of the box includes the weekend of Aberystwyth’s Storytelling Festival. To celebrate this, the work of each of the season’s 5 artists exhibits an interest in narrative structure and the nature of story telling. During the Storytelling weekend, the box programme will also include works by Mikyoung Jun Pearce, Rose Selavy, Rebecca WoodfordSmith and a selection of animated films. 42 .

TICKETS TOCYNNAU: 01970 62 32 32

Mae tymor 10 y blwch yn cynnwys penwythnos Gw ˆ yl Adrodd Straeon Aberystwyth. I ddathlu’r achlysur hwn, mae gwaith y 5 artist yn datgan diddordeb mewn strwythur naratif a natur adrodd straeon. Yn ystod penwythnos yr Adrodd Straeon bydd rhaglen y blwch hefyd yn cynnwys gwaith gan Mikyoung Jun Pearce, Rose Selavy, Rebecca Woodford-Smith a detholiad o ffilmiau animeiddiedig.


ARTISTS IN RESIDENC e ARTISTIAID PRESWYL Artists in Residence, from the UK and abroad, have their studios in Creative Units 1,2& 3 next to the Arts Centre. Each artist spends three months in Aberystwyth developing their work; during this time they give a public talk about their practice as well as holding an Open Studio at the end of their stay. All residencies take place thanks to additional funding and we are grateful to the Esmée Fairbairn Foundation, Laura Ashley, Garfield Weston, Charles Wallace Trust, Wales Arts International, Meduse Quebec, Finnish Art Studio and Umbrella Arts Australia.

Mae Artistiaid Preswyl o’r DU a thramor yn gweithio mewn stiwdios yn Unedau Creadigol 1,2& 3 uwchben y Ganolfan. Mae pob artist yn treulio tri mis yn Aberystwyth yn datblygu ei waith; yn ystod yr amser hwn maent yn gwneud cyflwyniad cyhoeddus am eu gwaith ac yn cynnal Stiwdio Agored ar ddiwedd y cyfnod. Cynhelir y cyfnodau preswyl yn sgil ariannu ychwanegol ac ‘rydym yn ddiolchgar i Sefydliad Esmée Fairbairn, Laura Ashley, Garfield Weston, Ymddiriedolaeth Charles Wallace, Celfyddydau Rhyngwladol Cymru, Meduse Quebec, Stiwdio Gelf y Ffindir ac Umbrella Arts Awstralia.

Elise Simard Canada While completing her degree in Fine Arts in Montreal, Elise discovered film animation-an art form that has become her main practice. Her short animated films are powerfully atmospheric, mixing experimental and traditional animation technique; she experiment with low-fidelity reproduction and recording processes (such as cyanotypes and pinhole photography) as well as light, photographic filters and distortion to create her effects.

Jennifer Price Jennifer Price harnesses basic and traditional printmaking methods, then stands them on their head – the results cross boundaries of printmaking, drawing, sculpture, site-based installation, and public intervention. The work addresses our material culture and the purpose of the visual artist in a complicated age of media, as well as taking into account the role of the viewer in the interpretation of each work of art.

David Brazier & Kelda Free make site responsive works through a trans-disciplinary approach which includes video, photography, installation and constructed situations. They frequently collaborate with non arts-based participants, allowing unexpected outcomes to develop the content of the work and starting points for new artistic projects. “These artists’ projects combine an innovative use of social forms and gestures with a very focused sense of political inquiry.” (Ted Purves, Chair of MFA, California College of the Arts).

ARTIST IN RESIDENCE TALKS Jennifer Price, David Brazier & Kelda Free and Elise Simard Thursday 4 October 6pm, Free For December’s artists talks please consult the Arts Centre website - or ask to be put on the gallery e-mailing list, by sending a request to cdw@aber.ac.uk or calling 01970 621634

Performing Arts Associate Companies The following resident companies receive development support at the Arts Centre: Bold productions, Bridget Keehan, Eddie Ladd, Red Cloak, Scriptography productions, Sean Tuan John.

Writer In Residence We are pleased to announce an open call for our first writer in residence for April-June 2013. Please contact ggo@aber.ac.uk if you would like to apply. Supported by Literature Wales

43.


Take part Cymryd rhan Th u r s d ay dydd iau

Monday D y d d l l u n Animation

4.15-6.15pm

Age 8-11

Youth Theatre

4.30-6.30pm

Age 14-18

Rock ‘n’ Roll Dance

5.30-7pm

Adults (15+)

Patchwork and quilting

6-9pm

Animation for Young People 6.30-8.30pm

Adults Age 12-18

Samba Drumming (Beginners)

6.30-8pm

Adults (14+)

Yarn Storytelling (1st Mon of month)

6.30-8.30pm

Adults

Pottery

6.30-9pm

Adults

B&W Photography

6.30-8.30pm

Adults

Castaway Community Theatre

7-9pm

Adults (18+)

T uesday d y d d m a w r t h Pottery - all levels

12.30-3pm

Adults

Digilab Open Access

3.30-6.30pm

All ages

Youth Theatre (YT1)

4.30-6.30pm

Age 12-13

Salsa

5.30-7pm

Adults (15+)

Dance Till You Drop

6.30-7.30pm

Age 11-18

Pottery

6.30-9pm

Adults

Experimentation in Painting and Drawing

9.30am12.30pm

Adults

Screen Printing

1-3pm

Adults

Voice Coaching

2-7pm

All ages

Piano lessons

2-7pm

All ages

Digilab Open Access

3.30-6.30pm

All ages

Music Theory & Aural Training (Grade 5)

4.30-5pm

Age 8-18

Violin and Viola

4.30pm onwards All ages

Belly Dance (Beginners & Improvers)

6-7pm

Adults (16+)

Pottery (advanced)

6.30-9pm

Adults

Black Sheep Belly Dance

7-8pm

Adults (16+)

PIP Experimental Group

7.30-9pm

Adults

Belly Dance (Improvers & Intermediate) 8.15-9.15pm

Adults (16+)

F r i d a y dydd gwener Clwb 1-2-3

1.30-2.30pm

Age 0-5

Chinese Dance

7-8.30pm

Adults (15+)

Samba a Go Go band

8pm

Adults (14+)

Heartsong Community Choir 7.15-9.30pm

Adults

S a t u r d ay dydd sadwrn

Zumba

7.30-8.30pm

Adults (15+)

Life Drawing

10am-12.30pm

Adults

Writing for Performance

7.30-9.30pm

Adults

Stage School

9am-6pm

Age 5-11

Childrens Clay Modelling

10am-12noon

Age 9-15

Guitar (Childrens Beginners)

10.15-11.15am

Age 10-16

Guitar (Adults Intermediate)

11.30am-12.30pm Adults (16+)

Childrens Clay Modelling

12.30-1.30pm

Wednesd a y d y d d m e r c h e r Zumba

12.35-1.25pm

Adults (15+)

Only Boys Allowed

4-5pm

Age 11+

Dance Till You Drop

5-6pm

Age 7-11

Darkroom Open Access

5-8pm

Adults

Dance Till You Drop

6-7pm

Age 11-18

Flamenco (Beginners)

6-7pm

Adults (15+)

Flamenco (Improvers)

7.15-8.15pm

Adults (15+)

Adult Tap Class

7-8pm

Poetry Course

7-9pm

Age 5-8

Guitar (Childrens Intermediate) 12.45-1.45pm

Age 10-16

Clwb Haul

2-3pm

Age 5-8

Poetry Experience (1st Sat of month)

2-5pm

Adults

Adults (16+)

The Word Distillery (3rd Sat of month)

2-5pm

Adults

Adults

Clwb Haul

3.15-4.45pm

Age 8+

DAILY – Arts Centre Dance School Classes in ballet, modern and tap. Sessions run from 4-9pm Monday to Friday, and from 9am-4pm on Saturdays. Places on all weekly courses can be booked through the Box Office 01970 623232. To Check details call either 01970 622888 (Visual Arts) or 01970 628562 (Performing Arts). 44 .

TICKETS TOCYNNAU: 01970 62 32 32

Gellir archebu llefydd ar yr holl gyrsiau wythnosol yn y Swyddfa Docynnau ffoniwch 01970 623232. Am fanylion pellach ffoniwch 01970 622888 (Celfyddydau Gweledol) neu 01970 628562 (Celfyddydau Perfformio).


Weekly Classes Dosbarthiadau Wythnosol Monday Dy d d L l u n Y outh T heatre 2+3 4.30-6.30pm from 10 September Ages 14-18 years, £55 (£48 second child) for the term This term, students will be working towards a main stage production of ‘Oliver Twist’. All are welcome to join the Youth Theatre - no experience is necessary, new members are welcome! Director: Richard Hull. R ock ‘n’ Roll, ji v e a merican swing 5.30-7pm from 1 October Adults (15+) £37 (£32) 10 sessions Dance and get fit with these lively and popular dance classes taught by fellow UKA and Championship professional Gill Knight. YARN : S torytel ling Group 1st Monday of every month 6.30-8.30pm from 10 September Adults (15+) Free No matter what your level of experience you are welcome to join the circle to perform experiment or just listen!

Castaway Community Theatre 7-9pm from 1 October Adults (18+) £48 (£40) for the term Our own community theatre group, lots of fun - new members and beginners are welcome to join as the group work towards a new year production of Hi de Hi. Leader: David Blumfield. Sa m b a D r u m m i n g 6.30-8pm from 18 October Adults and young people (14+) £37 (£32) for 10 weeks Lively yet relaxing – this fun class suitable for all levels is led by Zoe Cryer. The Arts Centre is also home to the Samba a-go-go band for experienced players.

NEW! ! Pa t c h w o r k , Q u i l t i n g & A p p l iq u é Workshop 6-9pm from 24 September Adults £80 (£75 conc) + materials for 10 weeks Tutor: Melanie Hughes. This course is for stitchers of all skill levels to come along and enjoy patchwork! Black & White Photography 6.30-8.30pm from 1 October Adults £80 (£74 conc) + materials for 10 weeks Tutor: Stephen Bailey Learn how to take and develop your own black & white photographs using the Arts Centre’s darkroom facilities. Open to all levels.

Animation From 1 October Children: 8 – 11 years 4.15 – 6.15pm £68 for 10 weeks Young People: 12-18 years 6.30pm - 8.30pm £68 for 10 weeks Tutor: Mikey Ford. Want to make your own animations? This class will teach the basics of stop motion animation using a wide range of analogue and digital materials.

P o t t e r y - Be g i n n e r s a n d Intermediates Adults 6.30-9pm from 1 October £82 (£74 conc) + materials for 10 weeks Tutor: Roger Guy Young. Fun and friendly classes which cover all the main making techniques you’ll need in ceramics.

45.


Weekly Classes Dosbarthiadau Wythnosol Tu e s d a y D y d d Ma w r t h Y outh T heatre 1 4.30-6.30pm from 13 September Ages 12-13 £55 (£48 second child) for the term The younger youth theatre will work on developing acting skills and performance techniques for their theatre production in Spring 2013. All are welcome to join, no experience needed. S alsa 5.30-7pm from 2 October Adults (15+) £37 (£32) 10 sessions Dance and get fit with lively class for those who have attended Salsa classes previously and are ready to take the next step! Taught by fellow UKA and Championship professional Gill Knight. D ance T ill You Drop 6.30-7.30pm from 12 September Age 11+ £44 Lively dance classes with professional choreographer Rachel West. Fun and funky, enjoy a variety of dance styles. Suitable for beginners, or more experienced dancers. Open to all.

46 .

Zumba

Po t t e r y – A l l L ev e l s

7.30-8.30pm from 2 October Adults (15+) £33 (£29) 10 sessions

12.30-3pm from 2 October Adults Cost £82 (£74 conc) + materials for 10 weeks

Come and join the Zumba Party at the Arts Centre! Feel the Latin beat and get ready to rock the dance floor with licensed Zumba instructor Rachel West.

Tutor: John Reading. A general pottery class which is open to all but particularly suited to the elderly and people with disabilities.

He a r t s o n g C o m m u n i t y Choir

P o t t e r y - Be g i n n e r s a n d Intermediates

7.15-9.30pm from TBC Adults (18+) Pay on the door

6.30-9pm from 2 October Adults £82 (£74 conc) + materials for 10 weeks

An informal choir of local people singing a mix of world, gospel, modern and traditional music. All are welcome - even if you think you can’t sing! No need to read music.

Tutor: Roger Guy Young. Fun and friendly classes which will cover all the main making techniques you will need to progress in ceramics.

Aberystwyth Arts Centre Writing for Performance Group

OPEN ACCESS SESSIONS IN THE ARTS CENTRE DIGILAB

2nd Tuesday of every month 7.30-9.30pm

Tuesdays drop in anytime from 3.30 – 6.30pm from 11 September

A positive and supportive environment to develop writing for performance. For all levels from complete beginners to more experienced writers. New members are welcome at any time. Professional writers, directors, producers and performers are regularly invited to work with the group.

TICKETS TOCYNNAU : 01970 62 32 32

All ages - free The digilab is a suite of computers, with printers, scanners, video conferencing equipment and multi-media software. The lab is available to anyone on a free open-access basis twice a week: If you would like to visit the lab for the first time, please contact Cath Sherrell for further information on how to take part on: Email: cxs@aber.ac.uk Phone: 01970 622888.


www.aber.ac.uk/artscentre

Wednesdays D y d d Me r c h e r NEW! L unchtime Zumba 12.35-1.25pm from 3 October Adults (15+) £33 (£29) 10 sessions Come and join the Zumba Party at the Arts Centre! Feel the Latin beat and get ready to rock the dance floor with licensed Zumba instructor Rachel West. F l amenco From 3 October Beginners 6 -7pm Improvers 7.15-8.15pm Adults (15+) £33 (£29) 10 sessions Dixey Ruscelli teaches a complete Flamenco dance every term - footwork, movements, and palmas (Flamenco clapping). A friendly, energetic, and encouraging class. Please bring strong chunky heeled shoes. Suitable for beginners, male and female. NEW! O nly Boys A llowe d 4-5pm from 12 September Boys aged 11+ £44 for the term

Dance Till You Drop From 12 September 5-6pm age 7-11 6-7pm age 11+ £44 for the term Lively dance classes with professional choreographer Rachel West. Fun and funky, enjoy a variety of dance styles. Suitable for beginners, or more experienced dancers. Im p r ov e r s A d u l t T a p Class 7-8pm from 3 October Adults (15+) £33 (£29) 10 weeks

OPEN ACCESS SESSIONS IN THE DARKROOM Wednesdays – drop in anytime between 5pm – 8pm. Starts 3 Oct for 10 weeks Adults - £3 per hour Revisit the joys of B&W film in the Arts Centre’s fully equipped darkroom. Users must have experience of using a darkroom and be competent to work on their own For information contact John Cable joc@aber.ac.uk / 01970 626808

A fun and friendly class for adults with some basic knowledge of tap with Rachel West. Bring your own tap shoes! Ne w ! P o e t r y C o u r s e 7-9pm from 3 October £35 (£32) for 10 weeks For beginners to experienced writers of poetry, a series of workshops to develop your work including imaginative appraisal of the current poetry scene, what publishers and editors want, where to seek publication, e-publishing and self-publishing. Led by Nigel Humphreys, poet, member of The Welsh Academy.

Want to dance but fed up of being the only boy in the class? Then this is for you! Come and join Rachel West and learn all different styles of dance in a boy friendly environment.

47.


Weekly Classes Dosbarthiadau Wythnosol Th u r s d a y s Dy d d Ia u V oice C oaching Bookable sessions between 2-7pm Adults, children (4+) £12 per session These half hour sessions focus on Musical Theatre voice, delivery and performance. P i ano/ K eyboard i n div idual lessons Bookable sessions between 2-7pm Adults, children (7+) £12 per session

A rts C entre C lassical M usic Training These well established classes provide an excellent training for children and adults wishing to follow a formal musical education. V i olin Bookable lessons from 4.30pm from 13 Sept September Age 5-18yrs £36 10 sessions Lively and contemporary violin playing with tutor Kathy Owen. M usic Theory Bookable lessons from 4.30pm from 13 September Age 8-18yrs & Adults £45 10 sessions 48 .

Belly Dance From 4 October Beginners/Improvers 6-7pm Black Sheep Bellydance 7-8pm Improver/Intermediate 8.15-9.15pm Adults (16+) £26 (£23) 8 sessions Based on Tribal Fusion, traditional Bellydance helps to develop core strength and stability whilst toning muscles and increasing flexibility. Kajira’s BlackSheep BellyDance format - strength, balance, musicality and flexibility - all by having FUN while you learn one of the newest forms of the world’s oldest dance! P i p Exp e r i m e n t a l Performance Group / Grw ˆ p Perfformio Arbrofol 7.30pm-9pm from Oct 3 Adults (18+) Free except for guest specialist workshops. PIP is an open laboratory for theatre and performing arts practitioners, students, academics and others interested in exploring contemporary theatre practice through experimental workshops, improvisation and performance. Contact us for details.

Ex p e r i m e n t a t i o n i n Pa i n t i n g a n d Dr a w i n g 9.30am-12.30pm from 4 October Adults £85 (£77 conc) + materials for 10 weeks Tutor: Roy Marsden. This class aims to explore and practise a broad range of techniques and visual approaches. Suitable for all levels but mostly for those with some experience. Screen Printing Thursdays 1pm-3pm from 4 October Adults £69 (£60 conc) + materials for 10 weeks Tutor: Becky Knight. Learn how to print your own designs on fabric, t-shirts, tablecloths whatever takes your fancy! Open to all but particularly suited to the elderly and people with disabilities Black & White Photography 6.30pm-8.30pm from 4 Oct Adults £80 (£74 conc) + materials for 10 weeks Tutor: Stephen Bailey. Learn how to take and develop your own black & white photographs using the Arts Centre’s darkroom facilities. Open to all levels.

Pottery – Advanced 6.30-9pm from 2 October Adults £85 (£75 conc) + materials for 10 weeks (monday, Tuesday 2 classes and Thursday Tutor: Roger Guy Young. A more advanced class for people wanting to take their ceramic skills to a higher level.

TICKETS TOCYNNAU : 01970 62 32 32

OPEN ACCESS SESSIONS IN THE ARTS CENTRE DIGILAB Thursdays - drop in anytime from 3.30 - 6.30pm from 13 September - All ages - free See page 47 for details.


www.aber.ac.uk/artscentre

Fr i d a y Dydd Gwener C lwb 1-2-3 Club 1.30-2.30pm from 14 September For families and children aged 0-5 yrs, £3 a week/£25 for 10 sessions Innovative and popular bilingual creative sessions for babies, toddlers and their parents/ carers - movement, music and creative games with Rachel West. Sesiynau creadigol dwyieithog ar gyfer babanod a phlant o dan 3 oed a’i rhieni/gofalwyr - symud, cerddoriaeth a gemau creadigol. C hinese Dance 7-8.30pm from 5 October Adults (15+) £37 (£32) for 10 sessions Suitable for all levels and good for general body-training as well as creativity, this popular course is led by Su Chu Lu, an experiences dance and martial arts practitioner

saturday Dydd sadwrn T he Poetry Experience: Reading Group First Saturday of each month 2-5pm from Sept 29 Adults (18+) Free If you enjoy reading and discussing poetry you are welcome to join this informal and friendly group.

Guitar From 29 September Children’s Beginners: 10.15-11.15am, Ages 10+ Adult Intermediate: 11.30am-12.30pm, Ages 16+ Children’s Intermediate: 12.45-1.45pm, Ages 10-16 £42 (£37) for 10 sessions Electric and acoustic guitar classes covering a varied repertoire from 1950’s Rock ‘n’ Roll to the present day with tutor Mike Eades. Check online for further details. Please note: You must bring your own guitar to these classes. If playing electric guitar, please bring your own amp. An adult must remain with each child under 12. The Word Distillery: a Workshop for Local Po e t s Third Saturday of each month 2-5pm from Sept 27 Adults (18+) Free An opportunity for local poets to share and discuss their work. New poets welcome. Aberystwyth Arts C e n t r e St a g e Sc h o o l From 15 September - sessions between 9am and 6pm according to age (5-11yrs) A structured approach to drama training with separate classes in acting, voice, singing, musical theatre and stage dance. Pupils work with a professional team to a high standard of performance skills, whilst having fun and learning creatively together.

Solo Acting and Pe r f o r m i n g C l a s s e s Age 10-21 £75 for Five; £48 for Three; £18 for One lesson Work individually with Director Richard Hull to improve and advance your acting and performance skills. Ideal for students who are interested a career in the Theatre or preparing for Drama school auditions. Children’s Clay Modelling From 29 September 10am-12noon 9-15yrs £60 for 10 weeks + materials 12.30pm-1.30pm 5-8yrs £48 (Saturday) for 10 weeks + materials Tutor: Laura Hughes. From sculptures to teapots, children can try out all aspects of ceramics and feel like a professional! Li f e D r a w i n g 10am-12.30pm from 29 September Adults £90 (£80 conc) for 10 weeks or £10 per class + materials Tutors: Judy Macklin / Paul Webster. Working from the life model, this popular class is open to everyone from beginners to professionals.

49.


Regular Weekly Classes Dosbarthiadau Wythnosol Rheolaidd C lwb H aul 2pm-3pm 5-8 years & 3.15pm 4.45pm 8+ Sept 15, Sept 29, Oct 13, Nov 10, Nov 24 & Dec 8 Free arts workshops for children with learning difficulties and / or long term illness and for their siblings. Please register with Haul / Jill Piercy 07807 947 105 jill@haul-artsinhealth.org.uk Organised in collaboration with Aberystwyth Arts Centre.

Aberystwyth Arts C e n t r e D a n c e Sc h o o l

YSGOL DDAWNS CANOLFAN Y CELFYDDYDAU

Classes in tap, ballet and modern for all levels for age three years upwards. All classes take place in the Arts Centre’s purpose built dance studios and are led by highly qualified teathers. Over 500 pupils each week with successful results at all examinsation levels. Many former pupils have gone on to train at leading professional dance schools. For more information call Maris Davies on 01970 622888 or email gld@aber.ac.uk

Dosbarthiadau mewn dawnsio tap, bale a modern ar gyfer pob lefel o dair oed i fyny. Cynhelir yr holl ddosbarthiadau yn stiwdios dawns pwrpasol y Ganolfan ac fe’u harweinir gan athrawesau â’r cymwysterau uchaf. Mae dros 500 o ddisbyglion yn mynychu’r dosbarthiadau bob wythnos a cheir canlyniadau llwyddiannus ar bob lefel arholiad. Mae llawer o’n cyn-ddisgyblion wedi mynd ymlaen i hyfforddi mewn ysgolion dawns proffesiynol blaenllaw. Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Maris Davies ar 01970 622884 neu e-bostiwch gld@aber.ac.uk

Work with Schools & the Community Gweitho gydag ysgolion a’r Gymuned NATIONAL SCHOOLS FILM WEEK 2012

GALLERY EV ENTS AND TALKS

SHAKESPEARE AT YOUR SCHOOL

16 - 26 October All screenings are FREE and start at 10am. National Schools Film Week provides teachers and their students the opportunity to see a wide range of films at local cinemas entirely free-of-charge. For more information visit www.nationalschoolsfilmweek.org

Artists in Residence Talks See page 42.

Renowned Propeller theatre company return with a pared down accessible version of Henry Vth for young people – Pocket Henry V. Contact us for a free show and workshop.

50 .

Eurospy! Saturday 6 October A programme of European spy film themed events to coincide with the exhibition Kiss Kiss Kill Kill. See page 40.

TICKETS TOCYNNAU : 01970 62 32 32

See page 11 for details of the production


Work with Schools & the Community Gweitho gydag ysgolion a’r Gymuned REACH THE HEIGHTS A major Welsh Assembly Government initiative aimed at reducing the number of young people in Wales aged 11-19 years who are not in education, employment or training. The Arts Centre will be running 2 projects with Young People in conjunction with Ceredigion Council and engage Cymru. Rhaglen Cyrraedd y Nod Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth mewn partneriaeth â Chyngor Sir Ceredigion a chefnogaeth Cyngor Celfyddydau Cymru, Llywodraeth Cymru a’r Gronfa Gymdeithasol Ewropeaidd.

GALLERY EDUCATION PROGRAMME FOR SCHOOLS We run an extensive programme of activities for schools including discussion and practical Gallery Education sessions for all key stages; Art Days where schools can bring up to 100 children to the Arts Centre to take part in a variety of activities and shorter sessions designed specifically for Key Stage 1 pupils. For details contact Amanda Trubshaw on 01970 621609; email: amj@aber.ac.uk Sgwad Sgwennu Ceredigion Young Writers’ Squads The Arts Centre organises the county squad working with talented young writers with support from Literature Wales

TEACHERS NOTES NODIADAU I ATHRAWON

Schools, Colleges and Community

We have a downloadable teachers’ pack on how to use the Gallery and how to get the most out of a school visit to an exhibition available on our website. If rooms are free, schools can use our workshop spaces for follow up work while still at the Arts Centre. (Note: Schools must provide their own materials). Please contact 01970 622888, to check availability.

The Arts Centre at your school! A range of creative workshops in music, dance and drama are available to enrich your curriculum teaching. Please contact us for details.

Downloadable Resources for English and Drama This season’s resources include: Our Country’s Good www. outofjoint.co.uk/education Wuthering Heights Kindertransport CREATIV E FAMILY FUN! Arts and craft sessions for families within the impressive Ceramic Collection of the School of Art, Aberystwyth University which is based in the Arts Centre. No booking required drop in between 10am and 1pm. Voluntary charge of £1 per child (adults free). Sessions last 30-45 minutes. Suitable for families and children aged 3 and over. Sat 29th September: Crafts with recycled vintage China Sat 27th October: Make a clay animal Sat 1st December: Make a Christmas decoration For further information, please contact: Louise Chennell, loc@aber.ac.uk Tel: 01970 622192

Theatre Talks Join the company for a free Q&A session (after the show, unless otherwise stated). Out of Joint, Our Country’s Good, 2nd October Theatr Mwldan, The Adventures of Alvin Sputnik, 9th October Mid Wales Opera, Don Giovanni, 10 October, 6.30pm Getinthebackofthevan, External, 17th October, 10am Music Theatre Wales, 30 October, Pre-show 6.30 + Post-show Mappa Mundi, A Midsummer Nights Dream, 6th November John Hall, Breton Tales After Dark, 7th November Phoenix Dance Theatre, Crossing Points, 14th November Action Hero, A Western, 21st November Taikabox, Beyond the Body, 28th November AJTC, The Tempest, 7th December A r t s C e n t r e Yo u n g Critics Our new young theatre critics will be receiving training and posting reviews for this autumn’s theatre highlights on our website/ facebook pages 51.


SPECIAL COURSES & E V ENTS CYRSIAU ARBENIG A GWEITHGAREDDAU Y oung Persons Film A cademy 2012

T u t o r Me l a n i e Hu g h e s

Saturday mornings – starts ?? October 9-13 year olds £40 for 8 sessions Do you have a passion for watching films, and would like to learn more about how films work? The academy is a mix of lectures, discussion sessions and film screenings looking at various aspects of the film making process. For further information on how to take part, contact Cath Sherrell on 019970 622888, cxs@aber.ac.uk

St a i n e d Gl a s s A p p l iq u é W o r k s h o p - So o t y ’ s Se a s o n s A u t u m n /W i n t e r Sunday 23 September, 12-6pm £40 (£30 conc) & materials This workshop uses a technique that enables us to create a fabric picture that is then framed with fabric ‘leading’ to give a stained glass effect.

Di gital Photography O n e Day W orkshop: Desert I s land Pi x Saturday 3 November 10am-4pm Adults £30 (£25 concessions) per session plus the cost of any materials used Tutor: Stephen Bailey. This session will show you how to take better pictures and give you the skills to discern between a good picture and an even better one. C hance Encounters: On e d ay bilingual painting a d venture with Mary L l oyd Jones Sunday 4 November 10am-4pm Adults £55 (£42 concessions) (£50 / 40) Working with colour, movement, overlap, interval and space leading to increased fluency and confidence. Note: this course is not suitable for complete beginners.

C h r i s t m a s St o c k i n g Workshop Sunday 21 October, 12-6pm £40 (£30 conc) & materials Come and make a cute Christmas stocking with a machine appliquéd festive design. M a c h i n e Ap p l iq u é Bunting Workshop Sunday 18 November, 12-6pm £40 (£30 conc) & materials Come along and make some unique bunting with the wording of your choice which will be ideal for weddings, Christmas greetings or children’s names.

Writing for Radio Two special creative workshops with experienced visiting writers. 26 October 6-9pm, Ed Harris, £15 Ed Harris is an award-winning playwright, radio dramatist and poet. 11 November 2-5pm, Dan Rebellato, £15 Dan is Professor of Contemporary Theatre at Royal Holloway, University of London, and a playwright for the stage and radio. (dates TBC).

Honno Writing Workshops A series of inspirational creative writing workshops open to all aged 18+ 14 Oct, 2-5pm, £10 (£6) Francesca Rhydderch 4 Nov, 11-4pm £15 (£12) Hilary Sheppard and Janet Thomas: Using material from life in fiction 24 Nov, 2-5pm, £10 (£6) Liz Jones: Characterisation in drama

Note: You will need to be able to bring and use a sewing machine for all of the above workshops.

Ballet Cymru

J u a n M a r t i n Fl a m e n c o Workshop

Sunday 23 November Local intermediate level dancers are invited to a class with the company. Age 8-18 and adults. Ballet Cymru will be performing on Sunday 23rd Nov at 2pm.

Tues 9 October Exciting open session with the Juan Martin dancers for adults and young people age 15. Juan Martin performs on Oct 9th at 8pm.

N ew! Patchwork, Q uilting & Appli qué 52 . TICKETS TOCYNNAU: 01970 62 32 32 O ne D ay Workshops

Dr a w i n g a n d photographing dancers Local artists are invited to class with Taikabox dance company. Weds 28 Nov 10am-1pm. Free. Taikabox perform on 28 Nov at 7.30pm. Other workshops are available, contact us for details.


Creative Studios Stiwdio Creadigol

Winner of a Civic Trust Award 2010 and RIBA Award 2010.

Resident Artists and Companies Aberystwyth Arts Centre Artist in Residence Studios Two UK and one International artist at a time from an open submission to stay and work in Aberystwyth for a three month period. Ruth Emily Davey Shoemaker Boomerang+plc Television production company.

The Creative Studios project was designed to develop Aberystwyth Arts Centre’s role as a creative hub for arts businesses, arts development agencies, artists and craft workers. The Creative Studios Project designed by Heatherwick Studio, worth £1 million, has been made possible by support from Aberystwyth University, the Arts Council of Wales Lottery Fund and the Welsh Assembly Government.

Pixel Foundry & Culture Colony Ltd Television and video production company. Catalina Architecture Environmental architectural practice. Mary Lloyd Jones One of Wales’ most well known landscape artists.

Bwriad yr unedau oedd datblygu swyddogaeth Canolfan y Celfyddydau fel man creadigol ar gyfer busnesau celf, asiantaethau datblygu’r celfyddydau, artistiad a chrefftwyr. Gwnaethpwyd y Prosiect Unedau Creadigol, sy’n werth £1 miliwn, yn bosibl yn sgil cefnogaeth gan Brifysgol Aberystwyth, Cronfa Loteri Cyngor Celfyddydau Cymru a Llywodraeth y Cynulliad.

Honno Welsh Women’s Publishers Independent co-operative press run by women, publishing the best in Welsh women's writing. Becky Knight Textile artist Catrin Webster Landscape artist

Tim Walley Designer / Maker.

Clef-Tec Music engraving, CD/DVD/ Blue Ray production and music services. Haul-Arts in Health Voluntary arts group of artists and representatives of arts and cultural organisations and NHS staff. For information on future unit availability email jyr@aber.ac.uk

See 3d Animation / Software company.

Aberystwyth Arts Centre & the B usiness Community These companies and organisations have all supported the Arts Centre this season. Their contribution is greatly valued and their support and enthusiasm for the work of the Arts Centre is much appreciated. If you or your business would like to become involved in the Arts Centre either in terms of corporate sponsorship of a production or festival, support of our extensive education programme or involvement in a joint promotion, please contact the Arts Centre on 01970 622882.

Nanteos Mansion

Arts & Business Cymru

Birchgrove Eggs

Mid Wales Scaffolding

Cambrian Tyres

Esmée Fairbairn Foundation

Hafren Furnishers

Garfield Weston Foundation

Llety Parc Aberystwyth Park Lodge Hotel

Charles Wallace Pakistan Trust

Aberystwyth University Sports Centre

Finnish Art Studio

Joe's Ice Cream

Wales Arts International

Heathers Café

Umbrella

British Council, Quebec

Carlsberg 53.


INFORMATION GWYBODAETH AUDITORIUM SEATING

35 36 37 38 39 40 41 42

Y

43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

Y

58 59 60 61 62 63 64 65

BALCONY SEATING

35 36 37 38 39 40 41 42

X

43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

X

58 59 60 61 62 63 64 65

WHEELCHAIR SPACE

35 36 37 38 39 40 41 42

W

43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

W

58 59 60 61 62 63 64 65

DOOR

35 36 37 38 39 40 41 42

V

43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

V

58 59 60 61 62 63 64 65

U

43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

U

E Q 34 33 32

34 33 32

31 30 29

31 30 29

31 30 29

28 27 26

28 27 26

28 27 26

F

34 33 32

34 33 32

34 33 32

31 30 29

31 30 29

31 30 29

31 30 29

28 27 26

28 27 26

28 27 26

28 27 26

Y

X W

V

25 24 23 22 21 20 19

25 24 23 22 21 20 19

25 24 23 22 21 20 19

25 24 23 22 21 20 19

18 17 16 15

18 17 16 15

18 17 16 15

18 17 16 15

14 13 12 11 10

14 13 12 11 10

14 13 12 11 10

14 13 12 11 10

Y

X W

V

9 8 7 6

9 8 7 6

9 8 7 6

9 8 7 6

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

WEST BALCONY BA LC O NI GO RLLEW INO L

34 33 32

35 36 37 38 39 40 41 42

U

35 36 37 38 39 40 41 42

T

58 59 60 61 62 63 64 65

T

58 59 60 61 62 63 64 65

69 70 71

69 70 71

69 70 71

69 70 71

69 70 71

69 70 71

69 70 71

58 59 60 61 62 63 64 65

72 73

72 73

72 73

72 73

72 73

72 73

72 73

74 75 76 77

74 75 76 77

74 75 76 77

74 75 76 77

74 75 76 77

74 75 76 77

74 75 76 77

S

43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

1

2

3

4

5

6

R

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

R

21 22 23 24 25 26

1

2

3

4

5

6

Q

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Q

21 22 23 24 25 26

1

2

3

4

5

6

P

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

P

21 22 23 24 25 26

1

2

3

4

5

6

O

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

O

21 22 23 24 25 26

1

2

3

4

5

6

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

U

T

S

25 24 23 22 21 20 19

25 24 23 22 21 20 19

25 24 23 22 21 20 19

N

7

N

21 22 23 24 25 26

1

2

3

4

5

6

M

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

M

21 22 23 24 25 26

18 17 16 15

18 17 16 15

18 17 16 15

1

2

3

4

5

6

L

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

L

21 22 23 24 25 26

1

2

3

4

5

6

K

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

K

21 22 23 24 25 26

14 13 12 11 10

14 13 12 11 10

14 13 12 11 10

1

2

3

4

5

6

J

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

J

21 22 23 24 25 26

1

2

3

4

5

6

I

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

I

21 22 23 24 25 26

1

2

3

4

5

6

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

T

S

H

21 22 23 24 25 26

U

H

7

9 8 7 6

9 8 7 6

9 8 7 6

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

Reservations Tickets reserved in your name can be held for four days, after which point they will be released for sale. Tickets cannot be reserved on the actual day of the event/screening, but must be paid for in full at time of booking. Any tickets not paid for by the day of the event/screening will be released. Refunds and Exchanges If for any reason you find you are unable to make a performance or screening you have booked seats for, your tickets can be returned up to five days in advance of a performance, and we will issue you with a full credit note. Alternatively we can exchange your tickets for a more suitable performance of the same show or film, or in the event of a full house we will do our best to re-sell your tickets for you at no additional

Archebu tocynnau Gallwn gadw tocynnau a archebir yn eich enw am bedwar diwrnod. Ar ôl hynny, cânt eu rhyddhau i’w gwerthu. Os byddwch yn archebu tocynnau ar ddiwrnod y digwyddiad/ffilm, bydd yn rhaid i chi dalu’n llawn wrth archebu. Os byddwch wedi archebu tocynnau a heb dalu amdanynt erbyn diwrnod y digwyddiad/ffilm, cânt eu rhyddhau i’w gwerthu. Ad-dalu a Chyfnewid Os na allwch ddod iberfformiad neu ffilm yr ydych wedi archebu tocynnau ar eu cyfer, gallwch anfon eich tocynnau yn ôl hyd at bum niwrnod cyn y perfformiad ac fe anfonwn nodyn credyd llawn atoch. Neu gallwn newid eich tocynnau am berfformiad mwy cyfleus o’r un sioe neu ffilm. 54 .

D

U

43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

S

35 36 37 38 39 40 41 42

B

CENTRE BALCONY BALCONI CANOL

TICKETS TOCYNNAU : 01970 62 32 32

A

S

T

U

78 79 80 81

78 79 80 81

78 79 80 81

82 83 84 85 86 87 88 89

82 83 84 85 86 87 88 89

82 83 84 85 86 87 88 89

90 91 92 93

90 91 92 93

90 91 92 93

S

T

U

94 95 96 97 98 99 100 101

94 95 96 97 98 99 100 101

94 95 96 97 98 99 100 101

102

102

102

C

EAST BALCONY BA LC O NI DW YREINIO L

34 33 32

V W X Y 78 79 80 81

78 79 80 81

78 79 80 81

78 79 80 81

82 83 84 85 86 87 88 89

82 83 84 85 86 87 88 89

82 83 84 85 86 87 88 89

82 83 84 85 86 87 88 89

90 91 92 93

90 91 92 93

90 91 92 93

90 91 92 93

V W X Y 94 95 96 97 98 99 100 101

94 95 96 97 98 99 100 101

94 95 96 97 98 99 100 101

94 95 96 97 98 99 100 101

102

102

102

102

charge (although this cannot be guaranteed). This

does not apply to courses. Concessions rates are shown in brackets throughout this brochure. The rate is available for: 60+ in full time retirement, under 16s, full time students, unemployed, and disabled people. Latecomers In order to minimise disturbance to other customers and performers, latecomers may be asked to wait until a convenient moment before being allowed into an auditorium. No refund will be given for customers who miss parts of performances due to lateness. Please note - it is often not possible to admit latecomers to the studio at all once the performance is underway. Os bydd y tocynnau i gyd wedi’u gwerthu, fe wnawn ein gorau i ailwerthu eich tocynnau i chi heb gost ychwanegol (ond ni allwn addo gwneud hyn). Prisiau gostyngol Nodir y prisiau gostyngol mewn cromfachau trwy’r daflen hon. Mae’r pris hwn ar gael i bobl 60+ sydd wedi ymddeol yn llwyr, pobl ifanc o dan 16 oed, myfyrwyr amser llawn, pobl ddi-waith a phobl anabl. Hwyrddyfodiaid Er mwyn tarfu cyn lleied ag y bo modd ar gwsmeriaid eraill a pherfformwyr, gellir gofyn i bobl sy’n cyrraedd yn hwyr aros tan y bydd yn gyfleus cyn mynd i mewn i awditorium. Ni fydd pobl sy’n colli rhannau o berfformiadau am eu bod yn hwyr yn cael ad-daliad.


www.aber.ac.uk/artscentre The Arts Centre is situated at the heart of the campus of Aberystwyth University. The turning onto campus is from the A487 as you head North out of the main Aberystwyth town centre and is well signposted. Car parking is free from 5pm in the evenings and all weekends. During the day a small fee is charged. Regular bus services to campus leave from Aberystwyth. Plus the main bus routes North pass the main entrance to campus. For more details contact Arriva on 0871 2002233 or visit www.arriva.co.uk. Train services to Aberystwyth run approx every two hours. For more details call 08457 484950 or use the Railtrack website on www.railtrack.co.uk Lleolir Canolfan y Celfyddydau yng nghanol campws Prifysgol Aberystwyth. Rydych yn troi i mewn i’r campws oddi ar yr A487 ar y ffordd i’r gogledd o ganol tref Aberystwyth. Ceir arwyddion clir. Gellir parcio ger y Ganolfan am ddim o 5pm ymlaen gyda’r nos a thrwy’r amser ar benwythnosau. Codir tâl bychan yn ystod y dydd. Ceir gwasanaethau bws rheolaidd rhwng Aberystwyth a’r campws - ac mae’r prif wasanaethau bws tua’r Gogledd yn mynd heibio i brif fynedfa’r campws. Ceir rhagor o fanylion gan Arriva ar 0871 2002233 neu ewch i www.arriva.co.uk Ceir gwasanaethau trên i Aberystwyth bob rhyw ddwy awr. Os hoffech ragor o fanylion ffoniwch 08457 484950 neu ewch i wefan Railtrack ar www.railtrack.co.uk

3 R Q P

1

2

3

4

5

6

7

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

R

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Q

1 1

O

4

S 1

2 2

1

3 3

2

4 4

3

5 5

4

6 6

5

7 7

6

8 8

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

S

P

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

O

N

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

N

M

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

M

Q 1

L K

1

2

J I

1

1 2

H

1

G

1

8

8 6

2 Q

L K

J

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 8

7 5

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

7 8

7

6 4

8 8

6 7

6

5 3

7 7

5 6

5

4 2

6 6

4 5

4

3 1

5 5

3 4

3

2

4 4

2 3

2

F

3 3

7

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

H

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

G

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

I

F

LOWER AUDITORIUM SEATING UPPER AUDITORIUM SEATING WHEELCHAIR SPACE DOOR

ACCESS FOR DISABLED VISITORS If you would like to check on any access issues before you visit the Arts Centre please call 01970 622882. Parking is reserved next to the main entrance approach for drivers with limited mobility. Two spaces are also available at the rear of the theatre, with level access into the main foyer. Wheelchair access is possible to all auditoria and workshop spaces in the venue. Access at ground level to main foyer and box office, by lift up to the theatre foyer and by stair lift down to the lower level. Guide dogs and assistance dogs are welcomed. Toilet facilities are accessible on all levels except the lower foyer. Hearing loops are installed in the Great Hall, Theatre and Cinema.

CYFLEUSTERAU AR GYFER YMWELWYR ANABL Os hoffech holi am y cyfleusterau cyn dod i Ganolfan y Celfyddydau, ffoniwch 01970 622882. Mae lle wedi’i gadw ger y brif fynedfa i yrwyr sy’n methu cerdded yn dda. Mae dau le yng nghefn y theatr hefyd, ar yr un gwastad â’r prif gyntedd. Gall pobl mewn cadeiriau olwyn fynd i holl awditoria a gweithdai’r Ganolfan. Mae’r prif gyntedd a’r swyddfa docynnau ar yr un gwastad â’r tu allan a gellir mynd mewn lifft i gyntedd y theatr ac ar lifft grisiau i lawr i’r lefel is. Mae croeso i gwn tywys a chwn cymorth. Gellir mynd mewn cadair olwyn i’r toiledau ar bob lefel ag eithrio’r cyntedd isaf. Ceir dolenni clywed yn y Neuadd Fawr, y Theatr a’r Sinema.

If you would like a copy of this brochure in large print, please call 01970 622889. Pe hoffech gopi o’r llyfryn hwn mewn print mawr, ffôniwch 01970 622889. Please note: No photography or video equipment is allowed in any performance. Sylwch: Ni chaniateir offer ffotograffeg na fideo mewn unrhyw berfformiad. All tickets and discounts subject to availability. All information in this brochure was correct at time of going to press.

55.


tickets tocynnau: 01970 62 32 32

www.aber.ac.uk/artscentre t i c k e t agent asiantaeth tocynnau: t o u r i st information centre canolfan groeso aberystwyth

T : 0 1970 62 32 32 F: 01970 62 28 83 E: artstaff@aber.ac.uk Aberystwyth A rts C e n t r e c a n o l f a n y c e l f y d d y d a u aberystwyth uni v e r s i t y p r i f y s g o l a b e r y s t w y t h sy23 3de NEW BUS SERVICE ! L o o k out for the new 03 bus ser vice s t a r t ing 13 September!

GWASANAETH BWS NEWYDD! E d r y chwch allan am y gwasanaeth b w s 0 3 newydd yn dechrau ar 13 Medi!

box office swyddfa docynnau mon - sat llun - s a d 1 0 a m - 8 p m sun sul 1.30pm - 5 . 3 0 p m

Aberystwyth Arts Centre is a Department of Aberystwyth University. Mae Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth yn adran o Brifysgol Aberystwyth. Aberystwyth Arts Centre is recognised as a Regional Performing Arts Centre by the Arts Council of Wales. Cydnabyddir Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth gan Gyngor Celfyddydau Cymru fel Canolfan Ranbarthol y Celfyddydau Perfformio. The Arts Centre also gratefully thanks the following for their financial support: Ceredigion County Council and Aberystwyth Town Council. Aberystwyth Arts Centre is a member of the Mid Wales Circuit and Creu Cymru. Mae Canolfan y Celfyddydau'n ddiolchgar i'r canlynol am eu cymorth ariannol hefyd: Cyngor Sir Ceredigion a Chyngor Tref Aberystwyth. Mae Canolfan y Celfyddydau yn aelod o Gylch Canolbarth Cymru a Chreu Cymru.

Season Programme  

2012 Autumn Season Programme