__MAIN_TEXT__

Page 1

Ionawr - Ebrill | January - April

GWANWYN SPRING 2020


Dawns! Dance! Mae gan Ganolfan y Celfyddydau Aberystwyth raglen ar gyfer y Gwanwyn sydd mor ddeinamig ag erioed, ac mae rhai o’r perfformiadau mwyaf bywiog yn digwydd ym maes dawns. Mae dawns yn ein cysylltu ac yn dod â phobl, teuluoedd, clybiau, timau, llwythau a chymunedau at ei gilydd. Mae dawns yn ymwneud â byw yn y foment, gwrando ar amrywiaeth o synhwyrau a deffro teimladau. Mae’n bleser mawr gan y Ganolfan gyflwyno rhaglen ddawns eang gydol y flwyddyn gyda pherfformiadau gan rai o’r cwmnïau dawns mwyaf blaenllaw yn rhyngwladol ac yn y DU, ac hefyd mae ganddi ysgol ddawns sy’n ffynnu gyda stiwdios dawns modern a phwrpasol. (Gweler Dysgu Creadigol tud. 55) Gallwch fwynhau’r profiad o fynychu 5 perfformiad dawns gwych gyda Phas Dawns y Ganolfan am £50 yn unig (5 perfformiad gwerth £73 neu £61 consesiwn). Holwch ynglyn â dawns ac archebwch eich pas yn y swyddfa docynnau! 2

Aberystwyth Arts Centre has a Spring programme that is as dynamic as ever and some of the most exhilarating performances are in the artform of dance. Dance connects us and brings people, families, friends, clubs, teams, tribes and communities together. Dance is about being in the moment, listening to the scope of sensations and awakening all feelings. The Arts Centre is very proud to present an extensive dance programme all year round with performances from some of the leading dance companies internationally and in the UK and also has a thriving dance school with purpose built dance studios. (See Creative Learning p. 55) You can experience the powerful force of 5 dance performances with an Arts Centre dance performance pass for just £50 (5 performances worth £73 or £61 concession in total). Ask about dance and book your pass at the ticket office!

cynnwys | contents Shobana Jeyasingh Dance MATERIAL MEN REDUX 7.30pm, Nos Iau 6 Chwefror Thursday 6 February £16 (£13), t/p 16 ______________ Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru | National Dance Company Wales KIN: 7.30pm, Nos Fawrth 25 Chwefror / Tuesday 25 February, £15 (£12) t/p 18 ______________ 2Faced Dance Company EVERYTHING [BUT THE GIRL] 7.30pm, Nos Sadwrn 29 Chwefror / Saturday 29 February | £16 (£13), t/p 19 ______________ BEST OF BE FESTIVAL 7.30pm, Nos Fercher 25 Mawrth / Wednesday 25 March | £10, t/p 25 ______________ Cloud Nine UK LOST IN THE RHYTHM 7.30pm, Nos Sul 5 Ebrill Sunday 5 April | £28 (£27) Tocyn / Ticket & ‘Meet & greet’ £58, t/p. 27. (ddim yn rhan o’r pas perfformiad dawns / not part of the dance performance pass) ______________ Mark Bruce Company RETURN TO HEAVEN 7.30pm, Tuesday 28 Wednesday 29 April £16 (£13), t/p 30

Bwyta a Siopa | Eating and Shopping (4)

Cerddoriaeth | Music (32)

Siop Lyfrau | Book Shop (6)

Comedi | Comedy (42)

Siop Grefft a Dylunio | Craft and Design Shop (6)

Teulu | Family (45)

Cyfeillion Canolfan y Celfyddydau | Friends of the Arts Centre (7)

Arddangosfeydd | Exhibitions (47) Dysgu Creadigol | Creative Learning (55)

Sinema | Cinema (8)

Stiwdios Creadigol | Creative Studios (66)

Theatr, Dawns a Digwyddiadau Arbennig | Theatre, Dance and Special Events (15)

Dyddiadur | Diary (70)

Mae Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth yn adran o Brifysgol Aberystwyth ac yn rhan o Athrofa’r Celfyddydau a’r Dyniaethau. -----------------------------------------------------------------Cydnabyddir Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth gan Gyngor Celfyddydau Cymru fel Canolfan Ranbarthol y Celfyddydau. -----------------------------------------------------------------Mae Canolfan y Celfyddydau’n ddiolchgar i’r canlynol am eu cymorth ariannol: Cyngor Celfyddydau Cymru, Prifysgol Aberystwyth a Chyngor Sir Ceredigion. Mae Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth yn aelod o Greu Cymru. -----------------------------------------------------------------Lleolir Canolfan y Celfyddydau yng nghanol campws Prifysgol Aberystwyth. Rydych yn troi i mewn i’r campws oddi ar yr A487 ar y ffordd i’r gogledd o ganol tref Aberystwyth. Ceir arwyddion clir. Gellir parcio ger y Ganolfan am ddim o 5pm ymlaen gyda’r nos a thrwy’r amser ar benwythnosau.Codir tâl bychan yn ystod y dydd.

Gwybodaeth | Information (67)

Aberystwyth Arts Centre is a department of Aberystwyth University and part of the Faculty of Arts and Social Sciences. -----------------------------------------------------------------Aberystwyth Arts Centre is recognised as a Regional Arts Centre by the Arts Council of Wales. -----------------------------------------------------------------The Arts Centre gratefully thanks the following for their financial support: Arts Council Wales, Aberystwyth University and Ceredigion County Council. Aberystwyth Arts Centre is a member of Creu Cymru. -----------------------------------------------------------------The Arts Centre is situated at the heart of the campus of Aberystwyth University. The turning onto campus is from the A487 as you head North out of the main Aberystwyth town centre and is well signposted. Car parking is free from 5pm in the evenings and all weekends. During the day a small fee is charged.

Tocynnau / Tickets: 01970 62 32 32 artstaff@aber.ac.uk Canolfan y Celyddydau Aberystwyth Arts Centre, Prifysgol Aberystwyth University SY23 3DE Llun - Sad / Mon - Sat: 10am - 8pm. Sul / Sun: 1.30pm - 5.30pm 3


bwyta a siopa eating and shopping Caffis a Barrau

----------------------------

Mae gennym gyfleusterau gwych ar gyfer bwyd a diod, bob amser yn groesawgar, yn berffaith ar gyfer treulio amser gyda chyfeillion a theulu, i ymlacio ac adfywio, tra’n mwynhau’r golygfeydd dros Fae Ceredigion. Mae ein caffis yn cynnig coffi gwych a chacennau blasus, amrywiaeth o saladau, prydau poeth a byrbrydau. Os ydych am damaid sydyn neu swper ymlaciol cyn sioe, gallwn ymateb i’ch gofynion. Yn ystod y misoedd diwethaf, ‘rydym wedi bod yn gweithio’n galed i ddiweddaru ein cynigion arbennig ar fwyd a diodydd a gobeithiwn y byddwch yn manteisio ar rai o’r newidiadau hyn. Fel y Ganolfan Gelfyddydau fwyaf yng Nghymru, anelwn at gefnogi ac hyrwyddo’r gorau oll mewn cynnyrch Cymreig, felly galwch heibio i fwynhau cwrw Cymreig neu rym Caerfyrddin, cacen Ridiculously Rich neu frechdan wedi’i gwneud yn ffres gyda bara lleol o’r Pelican. AMSEROEDD AGOR Caffi, Llun - Sadwrn: 8:30am - 8pm Gweinir brecwast o 8:30am Prydau Poeth ar gael 12 - 2pm & 5pm - 7:30pm Sul: 12 - 5:30pm Bar Llun - Gwener: 12 tan hwyr Sadwrn: 5pm tan hwyr Awr Hapus Dydd Llun tan Dydd Gwener 4-6yh. Estynnir yr Awr Hapus i’r sawl sy’n cyrraedd yn gynnar ar gyfer y sioeau arbennig 6-7pm!

----------------------------

We’ve got great spaces for food and drink, always welcoming, perfect to meet up with friends or family, to relax and replenish, whilst enjoying the views over Cardigan Bay. Our cafes offer great coffee and fabulous cakes, mouth watering salads, hot meals and snacks, whether you want lunch on the go or a pre-show supper, we’ve got it covered. Over the past couple of months we have been working hard updating our food and drink offer and we hope you will begin to notice some of these changes. As the largest Arts Centre in Wales we aim to increasingly support and promote the very best in Welsh produce, so do come and enjoy a Welsh ale or Carmarthen rum, a Ridiculously Rich cake or a freshly made sandwich with local Pelican bread. OPENING TIMES Café Mon – Sat: 8:30am – 8pm Breakfast served from 8:30am Hot Food available 12 – 2pm & 5pm – 7:30pm Sunday: 12 – 5:30pm Bar Mon – Fri: 12 till late Saturday: 5pm till late Happy Hours Monday to Friday 4-6pm. Happy Hour extensions for for early arrivals at special events 6-7pm!

4

TOCYNNAU ANRHEG CANOLFAN Y CELFYDDYDAU: YR ANRHEG BERFFAITH I RYWUN SY’N MWYNHAU CELF A’R THEATR | ARTS CENTRE GIFT VOUCHERS: A PERFECT GIFT FOR AN ART OR THEATRE LOVER

Café & Bars

ar iad o 10% Gostyng Ganolfan pan y fwyd yn n dangos tocyn ‘rydych yyw ddigwyddiad am unrh olfan | 10% OFF yn y Gan the Arts Centre food in duction of any on pro e event ticket. tr rt A s Cen

Anrheg ddelfryfol ar gyfer ffrindiau a theulu a gellir eu prynu ar ein system tocynnu ar-lein, ein e-siop, neu mewn person yn y Swyddfa Docynnau, y Siop Grefft a Dylunio neu’r Siop Lyfrau. Gellir eu defnyddio yn y Swyddfa Docynnau, y ddwy siop a’r Oriel. A great gift for your friend or a loved one and can be purchased on our on-line ticketing system, our e-shop, or in person at the Box office, Craft and Design shop or Bookshop. Can be redeemed at the Box office, Craft & Design shop, Bookshop and Gallery.

5


Siop Lyfrau | Bookshop Llun–Sadwrn / Mon–Sat 10am–6pm 01970 628697 / bookshop@aber.ac.uk Llyfrau Aber Books - Prif siop lyfrau annibynnol Aberystwyth. Sêl - disgownt o 20% ar bob eitem - yn dechrau Ionawr 4ydd (ac eithrio’r eitemau hyrwyddol presennol). Yn stocio amrediad eang o deitlau, cymysgedd eclectig at ddant pawb, yn ogystal â gemau, cardiau a deunyddiau ysgrifennu. Mae’r siop lyfrau hefyd ar gael min nos i gynnal digwyddiadau megis lansio llyfrau, nosweithiau barddoniaeth, anerchiadau ac achlysuron cymdeithasol. Am ragor o fanylion cysylltwch â Hannah Poland bookshop@ aber.ac.uk. Staff a myfyrwyr y Brifysgol - disgownt o 10% ar y pris adwerthu ar bob llyfr academaidd gydol y flwyddyn. | Aber Books - Aberystwyth’s premier independent bookshop Sale - 20% off everything – starts January 4th (excludes existing promotional items). Stocking a wide range of titles, an eclectic mix for all tastes, plus games, cards and stationery. The bookshop is also available in the evening to host events such as book launches, poetry events, talks and socials. For further details please contact Hannah Poland bookshop@aber.ac.uk. University staff and students - 10% discount off the RRP on all academic books all year round.

Siop Grefft a Dylunio Craft & Design Shop

Sêl Ionawr January Sale

Llun – Sadwrn / Mon – Sat 10am – 8.15pm. Sul / Sun 12 – 5.30pm

Dewch i edrych am fargen yn ein sêl mis Ionawr gyda disgownt hyd at 50% ar bob eitem wrth i ni glirio’r silffoedd ar gyfer ein casgliad Gwanwyn newydd. Yn dechrau Ionawr 10fed | Search out the bargains in our January sale with up to 50% off as we clear the shelves ready for our new Spring collection. Starts January 10th.

Yn cynnig dewis ardderchog ar gyfer pob achlysur, os ‘rydych am sbwylio’ch hun neu’n edrych am yr anrheg arbennig honno i ffrind neu aelod o’r teulu. Gwaith gan artistiaid a chrefftwyr lleol, swfenirau o Aberystwyth yn ogystal ag amrediad gwych o lestri cyfoes, deunyddiau ysgrifennu, cardiau a gemwaith. | Offering an excellent selection for all occasions, whether you’re looking to treat yourself or for that special present for a friend or family. Work from local artists and makers, Aberystwyth souvenirs plus an excellent range of contemporary homeware, stationery, cards and jewellery. 6

CYFEILLION CANOLFAN Y CELFYDDYDAU FRIENDS OF THE ARTS CENTRE Mae Cyfeillion Canolfan y Celfyddydau yn fudiad a yrrir gan y gymuned. Ei bwrpas yw cefnogi Canolfan y Celfyddydau gydag amryw fenter gan gynnwys ymgyrchoedd codi arian a gweithgareddau hyrwyddo. Mae aelodaeth yn ddi-dal. Crewyd y mudiad gan ddymuniad ar ran y gymuned yn Aberystwyth i gydnabod Canolfan y Celfyddydau fel sefydliad o’r safon uchaf gyda dylanwad enfawr ar y gymuned leol a thu hwnt. Mae Cyfeillion Canolfan y Celfyddydau yn chwilio I gefnogi’r Ganolfan mewn unrhyw ffordd bosibl y gellir ei dychmygu. Mae’r noddwyr yn cynnwys Taron Egerton, Jacob Ifan, Gillian Clarke, John Metcalf, Shani Rhys James, Yr Athro John Andrews a Stephen West. Mae Cyfeillion Canolfan y Celfyddydau yn elusen gofrestredig. Os hoffech ddod yn Gyfaill Canolfan y Celfyddydau, ewch at artscentrefriends.co.uk. | Friends of the Arts Centre is a community driven organisation which seeks to support the Arts Centre with various initiatives including funding campaigns and promotional activity. Membership of the organisation is free. The organisation was created from a desire in the community of Aberystwyth to recognise the Arts Centre as a world-class institution with a huge impact on the local community and beyond. Friends of Aberystwyth Arts Centre seeks to support the Arts Centre in any way imaginable and feasible. Its patrons include Taron Egerton, Jacob Ifan, Gillian Clarke, John Metcalf, Shani Rhys James, David Russell Hulme, Neil Brand, Professor John Andrews and Stephen West. Friends of Aberystwyth Arts Centre is a registered charity. If you would like to become a Friend of Aberystwyth Arts Centre then please sign up at artscentrefriends.co.uk. 7


Sinema cinema Mae sinema brysur y Ganolfan yn arddangos cymysgedd o ffilmiau newydd, sinema’r byd, clasuron, 3D, sinema gyfoes a dolenni byw i weithgareddau celf blaenllaw o bedwar ban y byd! Cyhoeddir ein rhaglen yn fisol fel y gallwn gael mynediad i’r ffilmiau diweddaraf - gwelir manylion llawn ar ein gwefan, neu godwch un o’n taflenni sinema arbennig. Dangosir ffilmiau bob dydd gyda ffilmiau prynhawn rheolaidd yn cynnwys ein Sgriniadau Arian poblogaidd yn ogystal â’n Sgriniadau Rhieni a Babis rheolaidd. Mae’n bleser gennym hefyd gynnig disgrifiadau clywedol, sgriniadau ar gyfer y sawl sy’n drwm eu clyw a sgriniadau ymlaciol ar gyfer cwsmeriaid sydd ag anghenion mynediad ychwanegol. Mae ein ‘Dolenni Byw’ cyffrous i gynyrchiadau o Theatr Genedlaethol Lloegr, y Cwmni Shakespeare Brenhinol, Bale’r Bolshoi a’r Met yn Efrog Newydd yn boblogaidd iawn gyda’n cynulleidfaoedd - fe’ch cynghorir i archebu’n gynnar! The Arts Centre’s busy cinema showcases a mix of new releases, world cinema, classics, 3D, arthouse cinema and live links to leading arts events from around the world! Our programme is announced monthly so we can access the latest releases – full details are on our website, or pick up our special cinema leaflets. Screenings are daily with regular matinees including our popular Silver Screenings as well as regular Parent & Baby screenings and Relaxed screenings. We are also pleased to offer audio description, HOH screenings and relaxed screenings for customers with additional access needs. Our exciting ‘Live Links’ to productions from the National Theatre, Royal Shakespeare Company, Bolshoi Ballet and New York Met are proving to be a real hit with audiences – early booking strongly recommended!

ANDRE RIEU: 70 YEARS YOUNG 7pm, Nos Sadwrn 4 Ionawr/ Saturday 4 January 3pm, Dydd Sul 5 Ionawr/ Sunday 5 January £15 (£13) £10 plant / children Mae André Rieu yn dathlu penblwydd arbennig ac mae’n gwahodd cynulleidfaoedd sinema ledled y byd i’w barti! 70 YEARS YOUNG yw cyngerdd eithaf André Rieu yn nodweddu uchafbwyntiau cerddorol wedi eu dewis gan y maestro ei hun o’i yrfa ddisglair hyd yma. Bydd y dathliad coffaol unigryw hwn yn mynd â chi ar daith anhygoel o gwmpas y byd i leoliadau mwyaf syfrdanol cyngherddau André Rieu, yn cynnwys Schönbrunn Fienna, Neuadd Gerdd Radio City yn Efrog Newydd a safle Cyngerdd y Coroni yn Amsterdam. Recordiwyd fel pe bai’n fyw. Tua 150 munud. André Rieu is celebrating a landmark birthday and is inviting cinema audiences all over the world to his party! 70 YEARS YOUNG is André Rieu’s ultimate concert featuring musical highlights chosen by the maestro himself from his illustrious career so far. This unique commemorative celebration will take you on an unbelievable journey around the world to André Rieu’s most amazing concert locations, including Schönbrunn Vienna, Radio City Music Hall New York and the Coronation Concert in Amsterdam. Recorded as live. 150mins approx. 8

NY MET OPERA LIVE

NY MET OPERA LIVE

WOZZECK [BERG]

PORGY & BESS [GERSHWIN]

5.55pm, Dydd Sadwrn 11 Ionawr/ Saturday 11 January £20 (£18) £12 plant / children Wedi’i osod mewn amgylchedd apocalyptig cyn y Rhyfel Byd Cyntaf, Cyfarwyddwr Cerdd y Met Yannick Nézet-Séguin sydd ar y podiwm ar gyfer y digwyddiad pwysig hwn, gyda’r bariton Peter Mattei yn gwneud ei ymddangosiad cyntaf hir-ddisgwyliedig yn rôl y teitl. Y soprano Elza van den Heever yw cymar anffyddlon Wozzeck, ac mae’r cast serol hefyd yn cynnwys y tenor Christopher Ventris fel y Prif-Dabyrddwr, y bas-bariton Christian Van Horn fel y Doctor, a’r tenor Gerhard Siegel fel y Capten. Tua 120 munud. Set in an apocalyptic pre–World War I environment, Met Music Director Yannick Nézet-Séguin is on the podium for this important event, with baritone Peter Mattei making his highly anticipated role debut as the title character. Soprano Elza van den Heever is Wozzeck’s unfaithful mate, and the commanding cast also includes tenor Christopher Ventris as the Drum-Major, bass-baritone Christian Van Horn as the Doctor, and tenor Gerhard Siegel as the Captain. 120mins approx.

BOLSHOI BALLET LIVE

GISELLE [RATMANSKY/ ADAM] 3pm, Dydd Sul 26 Ionawr/ Sunday 26 January £20 (£18) £12 plant / children Mae’r bale Giselle yn cyffwrdd â themâu rhamantus pwysig a sylfaenol. Yn y cynhyrchiad newydd sbon hwn, mae’r coreograffydd clodfawr Alexei Ratmansky yn dod â phersbectif ffres i un o’r gweithiau dawns glasurol hynaf a mwyaf poblogaidd, gan roi i’r gynulleidfa y cyfle i ddarganfod y bale eiconig hwn o’r newydd. Tua 150 munud. The ballet Giselle touches upon great and universal romantic themes. In this brand new production, renowned choreographer Alexei Ratmansky brings a fresh perspective to one of the oldest and greatest works of classical dance, giving the audience an opportunity to discover this iconic ballet anew. 150mins approx.

5.55pm, Dydd Sadwrn 1 Chwefror / Saturday 1 February | (£18) £12 plant / children | (£16 Encore 1pm, 7 Chwefror / February) Mae campwaith Americanaidd modern y Gershwins yn serennu’r bas-bariton Eric Owens a’r soprano Angel Blue yn rolau’r teitl. Yn nodweddu’r ariâu poblogaidd “Summertime” ac “I Got Plenty o’ Nuttin”, mae cynhyrchiad steilus y cyfarwyddwr James Robinson yn cludo cynulleidfaoedd i Catfish Row, lleoliad sy’n ferw o gerddoriaeth, dawnsio, emosiwn a thorcalon ei drigolion. Dyma oedd gwaith llwyfan olaf George Gershwin, ac fe ystyrir Porgy & Bess fel un o operâu Americanaidd mwyaf meistrolgar yr 20fed Ganrif. Tua 220 munud. The Gershwins’ modern American masterpiece stars bass-baritone Eric Owens and soprano Angel Blue in the title roles. Featuring the muchloved arias “Summertime” and “I Got Plenty o’ Nuttin”, director James Robinson’s stylish production transports audiences to Catfish Row, a setting vibrant with the music, dancing, emotion, and heartbreak of its inhabitants. The final stage work of George Gershwin, Porgy and Bess is largely regarded as one of the greatest American operas of the 20th Century. 220mins approx. 9


Sinema cinema

sinema cinema

NY MET OPERA LIVE

KINKY BOOTS THE MUSICAL 7.30pm, Nos Fawrth 4 Chwefror / Tuesday 4 February & 5pm, 9 Chwefror / Sunday 9 February | £15 (£13) £10 plant / children Mae Kinky Boots The Musical, a ffilmwyd yn fyw yn Theatr yr Adelphi yng nghanol y West End, wedi cyrraedd y sgrîn fawr! Gyda chaneuon gan enillydd y gwobrau Grammy a Tony, yr eicon pop Cyndi Lauper, llyfr gan y dramodydd Broadway adnabyddus Harvey Fierstein (La Cage Aux Folles), a chyfarwyddo a choreograffi gan Jerry Mitchell (Legally Blonde, Hairspray). Mae’r sioe theatr gerddorol hon, na ddylid ei methu, yn dathlu stori garpiau-i-gyfoeth lawen gan fynd â chi o lawr ffatri yn Northampton i leoliadau glamoraidd ym Milan! Tua 130 munud. Kinky Boots The Musical, filmed live at the Adelphi Theatre in the heart of London’s West End, is strutting onto the big screen! With songs from Grammy and Tony award winning pop icon Cyndi Lauper, book by legendary Broadway playwright Harvey Fierstein (La Cage Aux Folles), and direction and choreography by Jerry Mitchell (Legally Blonde, Hairspray). This unmissable musical theatre event celebrates a joyous story of British grit transforming into a high-heeled hit as it takes you from the factory floor of Northampton to the glamorous catwalks of Milan! 130mins approx. 10

BOLSHOI BALLET LIVE

NY MET OPERA LIVE

SWAN LAKE [GRIGOROVICH / TCHAIKOVSKY]

AGRIPPINA [HANDEL]

3pm, Dydd Sul 23 Chwefror / Sunday 23 February £17 (£15) £10 plant / children Mae campwaith hanfodol Tchaikovsky yn dychwelyd gyda chast newydd ar gyfer y bale mwyaf poblogaidd yn y canon clasurol. Yn heriol yn dechnengol ac yn llawn emosiwn bywiog, gyda corps de ballet syfrdanol a byd-enwog yn dawnsio’n berffaith ar y cyd, mae’r stori serch enwog rhwng y Tywysog Siegfried a’r personoliaethau deuol Odette/Odile, a anwyd yn theatr y Bolshoi, yn wledd na ddylech ei methu. Tua 165 munud. Tchaikovsky’s essential masterpiece returns with a new cast for the most beloved ballet in the classical canon. Technically challenging and filled with vibrant emotion, with a stunning and world-famous corps de ballet in perfect unison, the legendary love story between Prince Siegfried and the dual personalities Odette/Odile, born at the Bolshoi Theatre, is a must-see. 165mins approx

5.55pm, Dydd Sadwrn 29 Chwefror / Saturday 29 February | £20 (£18) £12 plant / children Y mezzo-soprano Joyce DiDonato sy’n arwain fel ymerodres drahaus y teitl ym mherfformiad cyntaf erioed y Met o’r stori hon am dwyll a brad. Yn y Rhufain Hynafol, mae Agrippina yn cynllwynio dymchweliad yr Ymerawdr Claudius er mwyn sicrhau’r orsedd ar gyfer ei mab Nero, ym muddugoliaeth operatig gyntaf Handel. Harry Bicket sy’n arwain cynhyrchiad newydd eironig Syr David McVicar, sy’n rhoi i’r gomedi ddu Baróc hon ddiweddariad modern, gwleidyddol. Tua 250 munud. Mezzosoprano Joyce DiDonato leads as the imperious title empress in the Met’s firstever performance of this tale of deception and deceit. Set in Ancient Rome, Agrippina plots the downfall of Emperor Claudius to secure the throne for her son Nero, in Handel’s first operatic triumph. Harry Bicket conducts Sir David McVicar’s wry new production, which gives this Baroque black comedy a politically charged, modern updating. 250mins approx

DER FLIEGENDE HOLLANDER [WAGNER] 4.55pm, Dydd Sadwrn 14 Mawrth / Saturday 14 March (£16 Encore 1pm 20 Mawrth / March) | (£18) £12 plant / children Mae Syr Bryn Terfel yn dychwelyd i’r Met am y tro cyntaf ers 2012, fel y morwr dirgel sy’n chwilio am waredigaeth. Mewn opera a ysbrydolwyd gan chwedl y Flying Dutchman, mae Capten llong fwganllyd sydd wedi’i gondemnio i hwylio’r moroedd am byth yn cael y cyfle i achub ei hun yn sgil gwir gariad. Mae’r cyfarwyddwr François Girard, a gafodd lwyddiant ysgubol efo’i gynhyrchiad mesmereiddiol o Parsifal yn ddiweddar, yn dychwelyd i’r Met i lwyfannu campwaith cynnar iasol Wagner. Tua 165 munud. Sir Bryn Terfel returns to the Met for the first time since 2012, as the mysterious seafarer searching for salvation. Inspired by the legend of the Flying Dutchman, the Captain of a ghostly ship who has been condemned to sail the seas for eternity, is offered a chance of redemption by true love. Director François Girard, whose mesmerizing production of Parsifal recently wowed Met audiences, returns to stage Wagner’s eerie early masterwork. 165mins approx. 11


Sinema cinema

sinema cinema

BOLSHOI BALLET

ROMEO & JULIET [RATMANSKY / PROKOFIEV] 2pm, Dydd Sul 29 Mawrth / Sunday 29 March £17 (£15) £10 plant / children

GŴYL FFILMIAU CYMRU A’R BYD YN UN (WOW) WOW WALES ONE WORLD FILM FESTIVAL Dydd Gwener 20 – Dydd Iau 26 Mawrth | Friday 20 - Thursday 26 March Bob blwyddyn mae Gŵyl Ffilmiau Cymru a’r Byd yn Un yn dod â detholiad o ffilmiau hyfryd a theimladwy o bob rhan o’r byd i Ganolfan y Celfyddydau Aberystwyth. Gallwch ddisgwyl ffilmiau o Siapan, De America, Gogledd Affrica, Tibet a’r Dwyrain Canol. Dyma’ch cyfle i brofi’r ffilmiau gorau sydd gan y byd i’w cynnig, gyda straeon nad ydych yn aml yn gweld ar y sgrîn fawr. Bydd yr ŵyl yn nodweddu amrywiaeth o anerchiadau a thrafodaethau ac am yr ail flwyddyn yn olynol cyflwynir Abercon, confensiwn cynhwysol gyda gweithdai animeiddiad, stondinau a gweithgareddau ar Ddydd Sadwrn 21 Mawrth. Cyhoeddir y rhaglen lawn ym mis Chwefror 2020. | Each year WOW Film Festival brings a beautiful and thought provoking selection of films from around the globe to Aberystwyth Arts Centre. Expect cinema from Japan, South America, North Africa, Tibet, and the Middle East. This is your chance to experience the best films the world has to offer, with stories that you rarely get to see on the big screen. The festival will feature a range of talks and discussions, and for the second year hosts Abercon, an inclusive anime convention with animation workshops, stalls and cosplay on Saturday 21 March. 12

Ysbrydolwyd sgôr sinematig ryfeddol Prokofiev gan dynged drasig y cariadon ifanc, o thema dyner Juliet i Ddawns fygythiol y Marchogion. Sêr y Bolshoi Ekaterina Krysanova a Vladislav Lantratov sy’n ymgorffori’n llwyr y ddau gariad yng nghynhyrchiad syfrdanol Alexei Ratmansky yn seiliedig ar gariad ar yr olwg gyntaf. Recordiwyd fel pe bai’n fyw. Tua 185 munud. The star-crossed lovers’ tragic fate inspired Prokofiev a remarkable cinematic score, from the delicate theme of Juliet to the ominous Dance of the Knights.Bolshoi stars Ekaterina Krysanova and Vladislav Lantratov wholly embody the two eternal lovers in Alexei Ratmansky’s stunning evocation of love at first sight. Recorded as live. 185mins approx.

NY MET OPERA LIVE

TOSCA [PUCCINI] 5.55pm, Dydd Sadwrn 11 Ebrill / Saturday 11 April (£16 encore 1pm, 24th April) | (£18) £12 plant / children Y soprano byd-enwog Anna Netrebko sy’n dychwelyd i rôl y teitl fel y difa ffrwydrol yn opera boblogaidd wefreiddiol Puccini. Wedi’i lleoli yn Rhufain yn ystod rhyfeloedd Napoleon, mae’r stori drasig hon am angerdd, llofruddiaeth, chwant a serch, a osodir yn erbyn sgôr arbennig o ramantus, yn glasur sy’n parhau. Bertrand de Billy sy’n arwain cynhyrchiad atgofus Syr David McVicar, gyda’r tenor Brian Jagde fel carwr angerddol Tosca, Cavaradossi, a’r bariton Michael Volle fel y Scarpia sinistr. Tua 210 munud. Superstar soprano Anna Netrebko returns in the title role as the explosive diva in Puccini’s best-loved operatic thriller. Based in Rome during the Napoleonic wars, this tragic tale of passion, murder, lust and love, set against a famously romantic score, is an enduring classic. Bertrand de Billy conducts Sir David McVicar’s evocative production, with tenor Brian Jagde as Tosca’s impassioned lover, Cavaradossi, and baritone Michael Volle as the sinister Scarpia. 210mins approx. 13


Sinema cinema

Theatr, Dawns a Digwyddiadau Arbennig Theatre, Dance and Special Events

NY MET OPERA LIVE BOLSHOI BALLET LIVE

JEWELS [BALANCHINE/ FAURÉ, STRAVINSKY, TCHAIKOVSKY] 4pm, Dydd Sul 19 Ebrill / Sunday 19 April £17 (£15) £10 plant / children Ysbrydolwyd y triptych godidog hwn gan ymweliad Balanchine â’r gemydd enwog Van Cleef & Arpels ar Bumed Rodfa Efrog Newydd, yn dathlu dinasoedd ac ysgolion dawns Paris, Efrog Newydd a St. Petersburg, pob un â’i gem gwerthfawr ei hun: emerald, rhuddem a diamwnt. Mae’r cynhyrchiad hwn yn cynnig cyfle unigryw i fwynhau gwaith gweledol cyfareddol y coreograffydd yn cael ei berfformio gan rai o ddawnswyr mwyaf disglair y byd. Ffilmwyd fel pe bai’n fyw . Tua 165 munud. This opulent triptych was inspired by Balanchine’s visit to the famous jeweller Van Cleef & Arpels on New York’s Fifth Avenue, celebrating the cities and dance schools of Paris, New York and St. Petersburg, each bound to its own precious stone: emerald, ruby and diamond. Jewels offers a unique occasion to enjoy the genius of the choreographer’s visually captivating work performed by some of the world’s most dazzling dancers. Filmed as live. 165mins approx. 14

MARIA STUARDA (DONIZETTI) 5.55pm, Dydd Sadwrn 9 Mai / Saturday 9 May £20 (£18) £12 plant / children Wedi’i gosod ym Mhrydain yn yr unfed ganrif ar bymtheg, mae drama hanesyddol Donizetti yn dilyn Mari Frenhines yr Alban a’i chystadlu chwerw yn erbyn ei chyfnither oedd yn gyfrifol am ei charcharu , y Frenhines Elisabeth I. Dyma opera sy’n cynhyrfu gyda’i themâu dwys a’i harddangosiadau lleisiol trawiadol. Mae’r soprano Diana Damrau a’r mezzo-soprano Jamie Barton yn chwarae rolau dwy o freninesau mwyaf enwog a phenderfynol hanes, gyda Maurizio Benini yn arwain. Tua 190 munud. Set in 16th Century Britain, Donizetti’s historical drama follows Mary, Queen of Scots and her bitter rivalry with the cousin responsible for imprisoning her, Queen Elizabeth I, and thrills with intense stand-offs and impressive vocal displays. Soprano Diana Damrau and mezzo-soprano Jamie Barton square off as two of history’s most formidable monarchs, with Maurizio Benini conducting. 190mins approx.

THEATRAU RHCT RCT THEATRES

AN EVENING WITH SHANE WILLIAMS 8pm, Nos Wener 24 Ionawr | Friday 24 January £20 (£16) Bydd chwaraewr rygbi chwedlonol Cymru Shane Williams yn datgelu cyfrinachau rhyfeddol ei yrfa ddisglair wrth iddo droedio’r llwyfan ar gyfer y noson arbennig hon. Dyma gyfle gwych i gefnogwyr rygbi Cymru ddod i adnabod Shane mewn awyrgylch bersonol, wrth iddo rannu ei straeon am ei fywyd ar y cae ac oddi arno. Mae hefyd yn cynnwys sesiwn holi ac ateb, felly os oes gyda chi gwestiwn i Shane, dyma’ch cyfle chi i’w holi’n dwll! Legendary Welsh rugby player Shane Williams will share the extraordinary secrets of his illustrious career when he takes to the stage for this intimate and revealing evening. This is great evening for fans of Welsh rugby and a chance to get up close and personal with Shane, as he lifts the lid on life on and off the pitch. It also includes a Q&A session - so if you have a burning question to put to Shane, now is your chance!

ABERYSTWYTH ARTS CENTRE YOUTH THEATRE

DREAMS OF ANNE FRANK 7.30pm, Nos Wener 31 Ionawr a Nos Sadwrn 1 Chwefror | Friday 31 January & Saturday 1 February | £11 (£9) Ym 1942 gorfodwyd Anne Frank, merch Iddewig ifanc, i guddio gyda saith o bobl eraill mewn rhandy yn Amsterdam. Mae’r sioe hon yn dod â’i stori i fywyd mewn drama deimladwy ac hynod emosiynol. Yn defnyddio actorion, symudiad a chân mae Bernard Kops yn ail-ddychymgu ac yn archwilio bywyd cudd Anne Frank, byd lle y bu iddi fyw, syrthio mewn cariad a breuddwydio am ryddid. Enillodd Dreams of Anne Frank wobr Time Out ym 1993 am y cynhyrchiad gorau i blant ac mae’r ddrama wedi’i pherfformio ledled y byd. In 1942 Anne Frank, a young Jewish girl, was forced into hiding with seven others in a secret annexe in Amsterdam. Dreams of Anne Frank vividly brings her story to life in a poignant and highly charged drama. Using actors, movement and song Bernard Kops re-imagines and explores Anne Frank’s hidden world, a world in which she lived, fell in love and dreamed of freedom. Dreams of Anne Frank won the 1993 Time Out award for best children’s production and has been performed around the world. 15


Theatr, Dawns a Digwyddiadau Arbennig Theatre, Dance and Special Events

Theatr, Dawns a Digwyddiadau Arbennig Theatre, Dance and Special Events

ABERRATION

FORGOTTEN STARS CICIO’R BAR SHOBANA JEYASINGH DANCE

MATERIAL MEN REDUX 7.30pm, Nos Iau 6 Chwefror | Thursday 6 February £16 (£13) £10 ar gyfer dan | for under 25 Darn meistrolgar llawn hyd yw Material Men redux a gyflwynir gan ddau berfformiwr disglair ar thema’r alltudiaeth Indiaidd. Mae’r dulliau dawns a ddewisir gan y ddau yn gwbl wahanol: dawns glasurol Indiaidd a hip hop. Fodd bynnag, maent yn rhannu hanes sydd â’i wreiddiau’n nwfn yn realiti tywyll ymfudo trefedigol a llafur ar blanhigfa. Dyma astudiaeth ddeinamig a theimladwy o ffyrnigrwydd colled ac o greu ffyrdd newydd o berthyn, yn nodweddu sgôr gan y gyfansoddwraig glodfawr o Awstralia Elena Kats-Chernin. Material Men redux is a full length virtuoso piece for two dazzling performers of the Indian diaspora. Their chosen dance styles could not be more different: classical Indian and hip hop. However, they share a history rooted in the dark realities of colonial migration and plantation labour. It is a dynamic and moving exploration of the violence of loss and the creation of new ways of belonging and features a score by acclaimed Australian composer Elena Kats-Chernin. 16

7.45pm, Nos Wener 7 Chwefror / Friday 7 February | £10 (£8), £5 aelodau UMCA members Noson o farddoniaeth a cherddoriaeth fyw yng nghwmni un o gantorion gwerin gorau Cymru, Gwilym Bowen Rhys, a’r bardd o fri o Ben-y-bont ar Ogwr, Mari George. Llywir y noson gan ddau o feirdd amlycaf Aber, Eurig Salisbury a Hywel Griffiths. Tyrd i wrando ar gerddi gwychaf y sin farddol, i fwynhau caneuon gorau’r sin werin ... ac i gicio’r bar! Live poetry and music from one of Wales’s leading folk singers, Gwilym Bowen Rhys, and the brilliant poet from Bridgend, Mari George. Enjoy the best of Wales’s vibrant Welsh-language poetry and folk scene with hosts Eurig Salisbury and Hywel Griffiths. Come to listen, to laugh, to be inspired ... and to kick the bar!

7.45pm, Nos Sadwrn 8 Chwefror | Saturday 8 February | £10 (£8) Noson fywiog o anerchiadau a pherfformiadau i nodi Mis Hanes LGBT. Ymysg y gwesteion arbennig yw Alison Child, awdures Tell Me I’m Forgiven, bywgraffiad newydd Gwen Farrar a Norah Blaney - a fu’n byw ac yn caru efo’i gilydd wrth iddynt ennill enwogrwydd yn neuaddau cerdd y 1920au. Rhaglen lawn: www.aberration.org. uk A lively evening of talks and performances to mark LGBT History Month. Among the special guests is Alison Child, author of Tell Me I’m Forgiven, the new biography of Gwen Farrar and Norah Blaney – who lived and loved together as they rocketed to fame in the 1920s music halls. Full programme: www. aberration.org.uk

THEATR IEUENCTID / YOUTH THEATRE

THE MOON, SEA AND STARS [YN AMGUEDDFA CEREDIGION AT CEREDIGION MUSEUM] 7.30pm, Nos Fawrth 11, Nos Fercher 12 a Nos Iau 13 Chwefror / Tuesday 11, Wednesday 12 & Thursday 13 February | £11 (£9) Casgliad o straeon byrion yn cael eu hadrodd gan adroddwyr straeon ifanc lleol. Gyda chân, pypedwaith, symudiad a rhagor, bydd ein pobl ifanc leol yn mynd â chi ar daith trwy straeon gwerin, mythau trefol a chwedlau Cymreig, Gwyddelig a Phortiwgeaidd, a rhai straeon nad ydynt wedi cael eu hadrodd erioed o’r blaen! A collection of short stories told by young local storytellers. With song, puppetry, movement and more, our local young people will take you on a journey through Welsh, Irish and Portuguese folktales, urban myths and legends, and some stories that have never been told before! 17


Theatr, Dawns a Digwyddiadau Arbennig Theatre, Dance and Special Events

Theatr, Dawns a Digwyddiadau Arbennig Theatre, Dance and Special Events

2FACED DANCE COMPANY

FRÂN WEN & GALERI

LLYFR GLAS NEBO 7.30pm, Nos Lun 17 – Nos Fawrth 18 Chwefror | Monday 17 – Tuesday 18 February | £12 (£10) £8 ysgolion / schools Mae Frân Wen a Galeri yn hynod o falch i ddod â nofel ddirdynnol Manon Steffan Ros i’r llwyfan. Mae’r gyfrol wedi creu argraff syfrdanol ers ei chyhoeddi yn 2018. Wrth i’r llwch lonyddu ar ôl apocalyps niwclear, mae Rowenna a’i phlant Siôn a Dwynwen yn wynebu byd lle mae bywyd yn diflannu’n gyflym. Mae Llyfr Glas Nebo yn stori am fywyd, marwolaeth a gobaith. Mi fyddwch chi’n chwerthin. Mi fyddwch chi’n crio. Ond yn fwy na dim, mi fyddwch chi’n cwestiynu sut rydyn ni’n byw, caru a gofalu am ein byd o’n cwmpas ni heddiw. Frân Wen and Galeri are proud to bring Manon Steffan Ros’ beautifully harrowing novel to stage. The 2018 best-seller has made a spectacular impression since its publication.As the dust settles after a nuclear apocalypse, Rowenna and her children Siôn and Dwynwen are facing a world where signs of life are quickly disappearing. Llyfr Glas Nebo is an unflinching story about life, death and hope. You will laugh. You will cry. But above all, you will question how we live, love and care about the world around us. 18

CWMNI DAWNS CENEDLAETHOL CYMRU NATIONAL DANCE COMPANY WALES

KIN 7.30pm, Nos Fawrth 25 Chwefror / Tuesday 25 February | £15 (£12) Dawns sy’n ein huno ni. Mae’n uno pobl, teuluoedd, ffrindiau, clybiau, timau, llwythau a chymunedau. CDCCymru’n perfformio barddoniaeth, chwaraeon a gwleidyddiaeth ar draws tri darn dawns pwerus. Mae Rygbi: Yma / Here yn codi calon: llawn gobaith, gogoniant a chyfeillgarwch. Mae’n dathlu’r balchder a’r angerdd mae’r chwaraewyr a’r cefnogwyr rygbi yn ei brofi gyda’i gilydd. Cynnwrf egnïol yw Lunatic. Mae’n hwyl, yn berthnasol ac yn tanio. Mae’n uno cerddoriaeth a steil y 30au gyda

diwydiant pop y 90au. Cafodd ei ddangos 10 mlynedd yn ôl am y tro cyntaf, ac mae’n llawn cwestiynau ynghylch cenedligrwydd, rhyw a dosbarth. Mae Time and Time and Time yn gain. Dawnswyr yn datgelu cerdd sy’n tywynnu, ynghylch y berthynas rhwng hanes amser a barddoniaeth tynged. Dance that connects us. It brings people, families, friends, clubs, teams, tribes and communities together. NDCWales perform poetry, sport and politics across three powerful pieces of dance. Rygbi: Yma / Here is uplifting: full of hope, glory and camaraderie. It celebrates the pride and passion that rugby players and fans experience together. Lunatic is an energetic riot. It is fun, relevant and fired up. It smashes together 30’s music and style with 90’s pop-culture. First shown 10 years ago it is fuelled by questions surrounding nationality, gender and class. Time and Time and Time is elegant. Dancers reveal a shimmering poem about the relationship between the history of time and the poetry of destiny. ______________ DARGANFOD DAWNS - Perfformiad ar gyfer ysgolion, 1pm dydd Mercher 26 Chwefror DISCOVER DANCE - Performance for schools, 1pm, Wednesday 26 February

EVERYTHING [BUT THE GIRL] 7.30pm, Nos Sadwrn 29 Chwefror / Saturday 29 February | £16 (£13) £10 ar gyfer dan / for under 25 Bil triphlyg bythgofiadwy o ddawnsio emosiynol ac hynod gorfforol oddi wrth un o gwmnïau dawns gyfoes blaenaf y DU. An unforgettable triple-bill of emotionally charged, lung-busting physicality from one of the UK’s leading contemporary dance companies. ______________________ 7.0 gan / by Tamsin Fitzgerald (Cyfarwyddwraig Artistig, Coreograffydd a Sefydlydd Cwmni Dawns 2Faced / Artistic Director, Choreographer and Founder of 2Faced Dance Company) The Qualies gan / by Fleur Darkin Hollow in a World Too Full gan / by Tamsin Fitzgerald “The dancers have an easy athleticism, at home with everything from street dance acrobatics to mooching contemporary steps.” THE INDEPENDENT 19


Theatr, Dawns a Digwyddiadau Arbennig Theatre, Dance and Special Events

Theatr, Dawns a Digwyddiadau Arbennig Theatre, Dance and Special Events

THEATR IEUENCTID / YOUTH THEATRE

THE MARXIST IN HEAVEN 7.45pm, Nos Iau 5 a Nos Wener 6 Mawrth / Thursday 5 & Friday 6 March | £11 (£9) MUSIC THEATRE WALES

DENIS & KATYA 7.30pm, Nos Fawrth 3 Mawrth / Tuesday 3 March | 8pm, £16 (£13) Dau berson ifanc 15 oed mewn cariad yn byw pob moment, gan gynnwys eu holaf, ar-lein. Mae Philip Venables a Ted Huffman yn archwilio trasiedi fywyd-real Denis Muravyov a Katya Vlasova a ddarlledodd eu dyddiau olaf gwaharddedig ar gyfryngau cymdeithasol. Yn plethu gwahanol gyfryngau, ystyrir sut mae straeon yn cael eu ffurfio a’u rhannu mewn oes theorïau cydgynllwyn, newyddion ffug, a chysylltiad digidol 24/7.uk. Yn addas ar gyfer 14+ Two 15-year-olds in love who lived every moment, including their last, online. Philip Venables and Ted Huffman examine the real-life tragedy of two Russian runaways who broadcast their forbidden final days together on social media. Splicing text, video, music and theatre, Denis & Katya explores how stories are shaped and shared in our age of 24/7 digital connection. What makes you click? Age guidance 14+ 20

Perfformiadau cartref Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth ar gyfer Gŵyl Gysylltiadau Theatr Genedlaethol Lloegr. Mae The Marxist in Heaven gan Hattie Naylor yn ddrama sy’n gwneud yn union yr hyn a ddywedir ar dudalen y teitl. Yn ddoniol, chwareus, pryfoclyd, perthnasol ac yn llawn sgwrs, dadleuon, duwdodau a dawnsio disgo, mae’r alegori fywiog galonogol hon yn disgleirio ei golau sanctaidd ar faterion byd-eang ac yn gofyn y cwestiynau amlycaf - pwy ydym a beth ydym yn gwneud i ni’n hunain?.....a beth ydych chi’n defnyddio i drin eich gwallt? Aberystwyth Arts Centre’s Home performances for the National Theatre Connections Festival. The Marxist in Heaven by Hattie Naylor is a play that does exactly what its title page says it’s going to do. The eponymous protagonist ‘wakes up’ in paradise and once they get over the shock of this fundamental contradiction of everything they believe in…..they get straight back to work….and continue their lifelong struggle for equality and fairness for all….even in death. Funny, playful, provocative, pertinent and jampacked with discourse, disputes, deities and disco dancing by the bucketful, this upbeat buoyant allegory shines its holy light on globalization and asks the salient questions – who are we and what are we doing to ourselves?.....and what conditioner do you use on your hair?

THIRD ANGEL

THE DEPARTMENT OF DISTRACTIONS 7.30pm, Nos Wener 6 – Nos Sadwrn 7 Mawrth | Friday 6 - Saturday 7 March | £16 (£13) Yr Adran Wrthdyniadau: mudiad sydd mor ddirgel, ni fyddwch wedi clywed amdano. Tan rwan. Maent yn dweud mai eu tasg yw i blannu straeon yn y byd “i wneud bywyd yn fwy diddorol.” Byddai eraill yn dadlau mai eu tasg mewn gwirionedd yw i rwystro ni rhag edrych i ambell gyfeiriad. Mae cwmni Third Angel yn cyflwyno stori dditectif a theorigynllwyn ar gyfer yr unfed ganrif ar hugain sy’n gofyn: Beth nad ydych yn edrych arno? Yn addas ar gyfer 14+. Sgwrs ar ol y sioe nos Wener. The Department of Distractions: an organisation so clandestine you won’t have heard of them. Until now. They say their job is to plant stories in the world “to make life more interesting.” Others would argue that their job is as much to stop us looking in certain directions. Third Angel brings you a conspiracy-theory documentary-exposé detective story for the 21st century that asks: What aren’t you looking at? Age guidance: 14+. Post show talk Friday.

SPRING OUT

OUR VOICES, OUR LIVES 6pm, Dydd Sadwrn 7 Mawrth / Saturday 7 March £7 (£5) Dewch i ddathlu Diwrnod Menywod Rhyngwladol gyda noson fywiog ac ysbrydoledig o anerchiadau, trafodaeth a cherddoriaeth fyw. Croeso i bawb. Hefyd ceir gweithgareddau yn y prynhawn, gan gynnwys gweithdy cerddoriaeth i fenywod o’r Prosiect Roc. Dewch o hyd i’ch seren roc fewnol! Am raglen lawn gweler: www.aberration.org.uk Celebrate International Women’s Day with a sparky and inspiring evening of talks, discussion and live music. All welcome. Activities will also be on offer in the afternoon, including a music workshop for women from The Rock Project. Release your inner rock star! For a full programme, see: www.aberration.org. uk 21


Theatr, Dawns a Digwyddiadau Arbennig Theatre, Dance and Special Events

Theatr, Dawns a Digwyddiadau Arbennig Theatre, Dance and Special Events

ARTS CENTRE RIB TICKLERS

LOL VERSE 7.45pm, Nos Fercher 11 Mawrth / Wednesday 11 March | £8 (£6)

OPERA CANOLBARTH CYMRU / MID WALES OPERA

MOZART’S THE MARRIAGE OF FIGARO 7.30pm, Nos Fawrth 10 Mawrth Tuesday 10 March | £20 (£17) Ymunwch â Figaro a Susanna ar feri-go-rownd eu priodas, wrth i weision dwyllo eu meistri, y marched dwyllo’u dynion ac wrth i gariad drechu er gwaethaf pob disgwyl. Cyflwynir ymdriniaeth ffres o orchestwaith oesol Mozart gan Opera Canolbarth Cymru ar gyfer taith gwanwyn gyda thalent ifanc o Academi Llais Ryngwladol Cymru yn ymuno â pherfformwyr rhyngwladol ar y llwyfan. Add Sgwrs cyn y sioe 6.30pm. Join Figaro and Susanna on their marriage merry go round, as servants outwit masters, women outwit men and true love triumphs against the odds. MWO bring a fresh approach to Mozart’s enduring masterpiece this Spring with international performers joined on stage by young talent from the Wales International Academy of Voice. Pre show talk 6.30pm. 22

Ymunwch â Heather Williams, Nigel Humphreys, Hugh Parry a Roger Boyle ar gyfer noson o farddoniaeth ddigrif a gwirion - limrigau digywilydd, rhigymau haerllug, dychan, nonsens, penillion enllibus a gwarthus, y cyfan yn cael eu cyflwyno’n danbaid ac yn frwdfrydig! Join Heather Williams, Nigel Humphreys, Hugh Parry and Roger Boyle for an evening of side-splitting, knee-slapping, bellybursting poetry – saucy limericks, doggerel, satire, nonsense, absurd and wacky verse even bawdy, scurilous and shameless, brassy and sassy, racy and classy served steaming hot with relish.

TRUSTING UNICORNS 7.45pm, Nos Iau 12 Mawrth Thursday 12 March | £4 (yn cynnwys gwydraid o win / includes glass of wine) Darlleniad wedi’i ymarfer o ddrama gan Lucy Gough a ysbrydolwyd gan Brenda Chamberlain gyda sesiwn C&A yn dilyn a lansiad o’r bywgraffiad ‘Brenda Chamberlain - Artist ac Awdur’ gan Jill Piercy. A rehearsed reading of a play inspired by Brenda Chamberlain by Lucy Gough followed by a Q& A and book launch of biography’ Brenda Chamberlain - Artist and Writer by Jill Piercy.

NO THIRD ENTERTAINMENT LLP

BEN FOGLE: TALES FROM THE WILDERNESS 8pm, Tuesday 17 March / Nos Fawrth 17 Mawrth £26.50 Ymunwch â Ben yn y sioe galonogol a chyffrous hon, wrth iddo rannu ei straeon am y diffeithwch. Mae Ben wedi dringo Everest, nofio gyda chrocodeiliaid, achub eliffantod, osgoi môr-ladron, cael ei adael am flwyddyn ar ynys heb neb yn byw arni, cerdded i Begwn y De, croesi’r Chwarter Gwag gyda chamelod, rhwyfo ar draws Môr yr Atlantig, dilyn Ymfuniad y Wilderbeest, nofio o Alcatraz, dioddef clefyd bwyta cnawd a chwarae o gwmpas gyda ffuredau! Join Ben in this uplifting and exciting show, when he’ll be sharing his stories of the wilderness. Ben has climbed Everest, been swimming with crocodiles, saved elephants, dodged pirates, been marooned for a year on an uninhabited island, walked to the South Pole, Crossed the Empty Quarter with camels, rowed across the Atlantic Ocean, tracked the Migration of the Wilderbeest, swum from Alcatraz, had a flesh eating disease and messed around with ferrets! 23


Theatr, Dawns a Digwyddiadau Arbennig Theatre, Dance and Special Events

Theatr, Dawns a Digwyddiadau Arbennig Theatre, Dance and Special Events

UNDERMINED

FATBERG THE MUSICAL 7.45pm, Nos Iau 19 Mawrth / Thursday 19 March | £8 (£5) Yn gweithio gyda’r Dr. Justin Pachebat o Brifysgol Aberystwyth, mae Forty-Five North a V&T yn cyflwyno sioe ar y gweill Undermined: The Fatberg Musical! Rhennir darnau o’r sioe ffuglenwyddonol, gomedi, arswyd hon ochr yn ochr â phanel o artistiaid ac arbenigwyr yn trafod croestoriad celf, gwyddoniaeth a phopeth fatberg! Working with the University of Aberystwyth’s Dr. Justin Pachebat, FortyFive North and V&T present a work-in-progress show of Undermined: The Fatberg Musical! An extract of this comedy horror sci-fi show will be shared alongside a panel of artists and experts discussing the intersection of art, science and all things fatberg. 24

THEATR GENEDLAETHOL CYMRU + THEATR Y SHERMAN / SHERMAN THEATRE

TYLWYTH 7.30pm, Nos Wener 20 – Nos Sadwrn 21 Mawrth Friday 20 – Saturday 21 March | £16 (£13) Mae Aneurin wedi bod yn dianc rhag ei orffennol, ond - mewn tro annisgwyl, diolch i Grindr - mae e wedi syrthio mewn cariad. Pan mae Dan ac yntau’n penderfynu mabwysiadu, mae’r ddau ohonynt ar ben eu digon. Ond wrth addasu i fywyd fel tad, a throi cefn ar orffennol gwyllt, mae ofnau duaf Aneurin yn dychwelyd. Ddeng mlynedd ers y ddrama glodwiw ac arloesol Llwyth, mae Aneurin, Rhys, Gareth a Dada yn ôl mewn drama newydd dyner a chymhellol gan Daf James. Gan daflu golwg grafog ar gariad, teulu a chyfeillgarwch, mae Tylwyth yn cynnig sylwebaeth feiddgar a phryfoclyd ar y Gymru gyfoes. Yn addas ar gyfer 16 oed+. Yn cynnwys iaith gref, golygfeydd o natur rywiol a themâu aeddfed. Aneurin has been running away from his past, but – thanks to Grindr – he unexpectedly finds love. When he and Dan decide to adopt, it seems their world is complete. But as he adjusts to being a dad and tries to move on from his reckless past, Aneurin is forced to confront his demons. Ten years on from the trail-blazing and award-winning Llwyth, Aneurin, Rhys, Gareth and Dada are back in this witty and compelling new play by Daf James. Taking an irreverent look at love, family and friendship, Tylwyth is a provocative commentary on contemporary Welsh life. Age Guidance: 16+. Contains strong language, scenes of a sexual nature and adult themes.

BIRMINGHAM REPERTORY THEATRE

BEST OF BE FESTIVAL 7.30pm, Nos Fercher 25 Mawrth / Wednesday 25 March | £10 Croeswch Ewrop mewn un noson: 3 sioe o 3 gwlad mewn 1 noson wych. An exhilarating medley of storytelling, dance and physical theatre all in one astounding evening. Hannah De Meyer - Levitations Woman’s Move - The Sensemaker Anna Bicsok - Precedents to a Potential Future. Pob blwyddyn mae BE FESTIVAL yn pecynnu tair o’u hoff sioeau o’u gŵyl ryngwladol ac yn eu hanfon ar daith o’r DU. Bydd tri chwmni o Wlad Belg, Sbaen a Hwngari yn cyflwyno darnau o adrodd straeon, dawns a theatr gorfforol mewn tair sioe 30-munud, y cyfan mewn un noson ddifyr a bywiog. Yn addas ar gyfer 14oed+. Each year, BE FESTIVAL packages up three of their favourite shows from their international festival and sends them on a tour of the UK. Three companies from Belgium, Switzerland and Hungary will showcase snapshots of storytelling, dance, physical theatre, in three, 30-minute shows all in one exhilarating evening. Age Guidance 14+ 25


Theatr, Dawns a Digwyddiadau Arbennig Theatre, Dance and Special Events

Theatr, Dawns a Digwyddiadau Arbennig Theatre, Dance and Special Events

RUN AMOK

MICROWAVE CLOUD NINE UK

7.30pm, Nos Wener 27 Mawrth | Friday 27 March | £16 (£13) / £8 ysgolion/schools Mae drama newydd Elinor Cook (Killing Eve, Series 3) yn ystyried yn feiddgar y boen meddwl a’r doniolwch lletchwith a ddaw yn sgil pwysau academaidd a rhywiol ar fenywod ifanc yn eu harddegau wrth iddynt geisio dod o hyd i’w hunaniaeth eu hunain. Thema’r ddrama yw’r cyfeillgarwch rhwng Kelly 15 oed, sy’n ddisgybl disglair a chydwybodol, a Carly - sy’n ddigartref ac yn ennill arian trwy weithio fel putain. Mae’r ddrama yn cynnig ystyriaeth bryfoclyd a chymhellol o ‘sut mae’r hanner arall yn byw’ tra’n agor trafodaeth ehangach. Yn addas ar gyfer 15 oed+ A new play by Elinor Cook (Killing Eve, Series 3) boldly explores the anxiety and awkward hilarity of academic and sexual pressures on teenage women as they try to carve out their own identity. The play is about the friendship between 15 year old Kelly, straight A student, and Carly - who is homeless and earning money through prostitution. Microwave poses a thoughtprovoking and compelling exploration of ‘how the other half live’ whilst opening a wider discussion. Age Guidance 15+ 26

LOST IN THE RHYTHM – AN EVENING WITH STRICTLY’S AMY DOWDEN, BEN JONES AND COLIN JACKSON CWMNI PEN PRODUCTIONS

WATER WARS 8pm, Nos Iau 2 – Nos Wener 3 Ebrill / Thursday 2 – Friday 3 April | £16 (£13) Mae Water Wars yn ddrama ddwyieithog newydd gan y dramodydd caboledig o`r Rhondda Ian Rowlands. Mae hi’n ddwys, weithiau´n ddoniol, ac yn trafod diogelwch dŵr mewn dyfodol sych. Wedi’i gosod yn 2050, mae uned gudd yn cynnwys dau blismon-eco, Eben a Bill, yn paratoi i chwythu’r beipen ddŵr rhwng Cymru a Lloegr er mwyn gwarchod ecoleg Cymru. Drama ddynol yw Water Wars, yn seiliedig ar driongl cariad rhwng Eben, Bill a Sophia ac sy’n trafod newid hinsawdd, cenedlaetholdeb a iaith. Water Wars is a new bilingual play (Welsh/English) by highly-respected, award-winning Rhondda-born dramatist, Ian Rowlands. It is a comically haunting text about water security in a parched future. Set in 2050, a covert unit of two eco-policemen, Eben and Bill, sets out to blow the water line between Wales and England in order to protect the Welsh ecology. Water Wars is a human story, structured around a love triangle of Eben, Bill and Sophia that explores climate change, nationhood and language.

CASTAWAY

DRACULA

7.30pm, Nos Sul 5 Ebrill / Sunday 5 April | £28 (£27) | Tocyn / Ticket & ‘Meet & greet’ £58

7.30pm, Nos Fercher 22 - Dydd Iau 23 Ebrill | Wednesday 22 Thursday 23 April | £11 (£9)

Mae seren Strictly Come Dancing, y Gymraes Amy Dowden a’i phartner, y pencampwr Prydeinig Ben Jones, yn dod â sioe gyffrous newydd i’r llwyfan. Gyda help eu hen ffrind a seren rownd derfynol Strictly, Colin Jackson a chast o ddawnswyr cefnogol, bydd Amy a Ben yn dod â stori serch bwerus i fywyd sy’n cynnwys eich hoff ddawnsiau Lladin a Dawnsfa. Mae’r sioe hefyd yn cynnwys lleisydd byw a thrac sain syfrdanol sy’n siŵr o gael y gynulleidfa ar eu traed - mae’n amser i ymgolli yn y rhythm! Mae’r tocynnau ar gyfer y sesiwn ‘Cyfarfod a Chyfarch’ gyda’r cast yn gyfyngedig, felly archebwch yn gynnar i osgoi cael eich siomi. Star of Strictly Come Dancing, Wales’s very own Amy Dowden and her partner, British Champion Ben Jones, bring an exciting new show to the stage. With the help of their longtime friend and Strictly finalist Colin Jackson and a cast of supporting dancers, Amy and Ben bring a powerful love-story to life featuring all your favourite Latin and Ballroom styles. The show also features a live vocalist and stunning soundtrack guaranteed to get the audience moving too – it’s time to get Lost In The Rhythm! Limited edition tickets are available for Meet & Greet with the cast, so please book early to avoid disappointment.

Mae’n bleser gan Gwmni Theatr Castaway gyflwyno addasiad y bardd a’r dramodydd clodfawr Liz Lochhead o nofel glasurol Bram Stoker, ‘Dracula’. Ar ôl i Theatr y Royal Lyceum, Caeredin, ofyn iddi wneud yr addasiad, ymgollodd ei hun yn llwyr yn y llyfr. ‘Ar ôl noson heb gwsg’ dywed yn y Rhagymadrodd, ‘nid oeddwn yn gwybod lle i droi, gyda’r Renfield gwyllt yn ei wallgofdy yn bwyta pryfed ac yn chwarae Ioan Fedyddiwr i’w feistr…’ Castaway Theatre Company proudly present acclaimed poet and playwright Liz Lochhead’s adaptation of Bram Stoker’s classic novel. ‘After a sleepless night,’ she writes in the Introduction, ‘my hair was standing on end, what with the mad Renfield in his lunatic asylum eating flies and playing John the Baptist to his coming master…’ 27


Theatr, Dawns a Digwyddiadau Arbennig Theatre, Dance and Special Events

NATIONAL THEATRE CONNECTIONS FESTIVAL Dydd Iau 16 Ebrill | Thursday 16 April | £15 (£12) ‘Wind / Rush Generation(s)’ gan Mojisola Adebayo a berfformir gan Ysgol Aberconwy

Wind / Rush Generation(s) by Mojisola Adebayo performed by Ysgol Aberconwy

‘The Marxist in Heaven’ gan Hattie Naylor a berfformir gan Theatr Ieuenctid Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth

The Marxist in Heaven by Hattie Naylor performed by Aberystwyth Arts Centre Youth Theatre

‘Dungeness’ gan Chris Thompson a berfformir gan Blue Bee Productions

Dungeness by Chris Thompson performed by Blue Bee Productions

Ymunwch â ni ar gyfer noson o ddramâu newydd a ysgrifennwyd gan bobl ifanc ac a berfformir gan bobl ifanc. ‘Cysylltiadau’ yw gŵyl flynyddol Theatr Genedlaethol Lloegr o ddramâu newydd ar gyfer theatrau ieuenctid ac ysgolion. Mae’n rhoi i bobl ifanc y profiad o greu theatr broffesiynol. Mae eu profiad yn adlewyrchu profiad cwmni yn cynhyrchu drama newydd mewn unrhyw theatr yn y wlad. Maent yn creu ymgyrchoedd marchnata, setiau dylunio a gwisgoedd, yn gweithredu goleuadau a bordiau sain ac yn rheoli eu perfformiadau eu hunain ar y llwyfan.

Join us for an evening of new plays written for young people, performed by young people. Connections is the National Theatre’s annual festival of new plays for youth theatres and schools. It gives young people experience of professional theatre-making. Their experience mirrors that of a company producing a new play in any theatre in the country. They create marketing campaigns, design sets and costumes, operate lighting and soundboards, and stage-manage their performances.

THEATR CLWYD ÁINE FLANAGAN PRODUCTIONS SEIRIOL DAVIES

MILKY PEAKS 7.30pm, Nos Wener 24 – Nos Sadwrn 25 Ebrill Friday 24 – Saturday 25 April | £15 (£10) Comedi gerddorol wych, ffraeth. Mae Milky Peaks, yn Eryri, yn cael ei henwebu fel “Tref Orau Prydain”, sy’n hyfryd. Ond, mae agenda asgell dde dywyll a dichellgar i’r Wobr. Fedr tri o eneidiau coll a brenhines drag flêr achub calon y gymuned yma? Ysgrifenwyd & Cyfansoddwyd gan Seiriol Davies. Cyfarwyddwyd gan Alex Swift Dyfeisiwydd gan Seiriol Davies, Matthew Blake, Dylan Townley A fabulous, edgy musical comedy. Milky Peaks, in Snowdonia, is nominated for “Britain’s Best Town”, which is lovely. However, the Award has a dark, insidious far-right agenda. Can three lost souls and a shabby drag queen save this community’s heart? Written and composed by Seiriol Davies. Directed by Alex Swift. Devised by Seiriol Davies, Matthew Blake, Dylan Townley. 28

CICIO’R BAR 7.45pm, Nos Sadwrn 25 Ebrill / Saturday 25 April £10 (£8 & £5 aelodau UMCA members) Llywir y noson gan ddau o feirdd amlycaf Aber, Eurig Salisbury a Hywel Griffiths. Tyrd i wrando ar gerddi gwychaf y sin farddol, i fwynhau caneuon gorau’r sin werin ... ac i gicio’r bar! Enjoy the best of Wales’s vibrant Welsh-language poetry and folk scene with hosts Eurig Salisbury and Hywel Griffiths. Come to listen, to laugh, to be inspired... and to kick the bar! 29


Theatr, Dawns a Digwyddiadau Arbennig Theatre, Dance and Special Events

Photography: Nicole Guarino, Design: Filipe Alcada

Theatr, Dawns a Digwyddiadau Arbennig Theatre, Dance and Special Events

MARK BRUCE COMPANY

RETURN TO HEAVEN 7.30pm, Nos Fawrth 28 – Nos Fercher 29 Ebrill Tuesday 28 - Wednesday 29 April | £16 (£13) under 25 £10 Mae Cwmni Mark Bruce, sydd wedi ennill sawl wobr, yn cyflwyno Return to Heaven, theatr ddawns wedi’i choreograffu’n gywrain - yn reddfol, yn deimladwy a gydag elfen o hiwmor tywyll. Yn tynnu ar fytholeg yr Aifft Hynafol, mae dau fforiwr yn teithio tuag at wlad fytholegol demoniaid a duwiau. Gyda gwyddonwyr a grymoedd goruwchnaturiol yn eu herlid, daw’r daith yn un arswydus a pheryglus gan fod rhaid i’r ddau, tra’n ceisio cadw mewn cysylltiad â’i gilydd, chwarae eu rôl wrth atgyfodi duwdod hynafol. Multi award-winning Mark Bruce Company presents Return to Heaven; intricately choreographed dance theatre - visceral, poignant and laced with dark humour. Drawing on the mythology of Ancient Egypt, two explorers journey towards a mythical land of demons and gods. Hounded by scientists and supernatural forces, a perilous journey ensues as the couple, trying desperately not to lose one another must play their role in the resurrection of an ancient deity. 30

CRIW BRWD + THEATR GENEDLAETHOL CYMRU

THE WARDROBE ENSEMBLE

PRYD MAE’R HAF? [CHRISTMAS IS MILES AWAY]

THE LAST OF THE PELICAN DAUGHTERS

7.45pm, Nos Fercher 6 – Nos Iau 7 Mai | Wednesday 6 – Thursday 7 May | £12 (£10) £8 ysgolion / schools

7.30pm, Nos Wener 1 – Nos Sadwrn 2 Mai Friday 1 – Saturday 2 May | £16 (£13) Mae Joy yn awyddus i gael babi, mae ar Storm eisiau cael ei gweld, mae Sage jyst eisiau cofio ac nid yw Maya am i unrhyw un ffeindio allan ei chyfrinach. Mae presenoldeb Mam dal yn amlwg iawn yn y tŷ. Mae’r Merched Pelican yn eu cartref am y tro olaf. Cynhyrchiad ar y cyd rhwng A Wardrobe Ensemble, Complicité a Royal & Derngate, Northampton mewn cysylltiad â’r Old Vic ym Mryste a Pleasance. Joy wants a baby, Storm wants to be seen, Sage just wants to remember and Maya doesn’t want anyone to find out her secret. Mum’s presence still seeps through the ceiling and the floors. The Pelican Daughters are home for the last time. A Wardrobe Ensemble, Complicité and Royal & Derngate, Northampton co-production in association with Bristol Old Vic and Pleasance. ‘A high-spirited show, by a young company who know what they’re doing.’ ★★★★ THE INDEPENDENT

Mae Luke a Christie yn ffrindiau gorau sy’n joio gwersylla, yfed cans a siarad am Julie Bridges. Ond pan ddaw eu dyddiau ysgol i ben, a fydd Luke, Christie a Julie yn dewis llwybrau gwahanol? Wedi’i osod yng nghymoedd y de ym 1989, dyma ddrama dyner am gyfeillgarwch, gobeithion ac ofnau pobl ifanc ym mhob oes. Cynhyrchiad Criw Brwd a Theatr Genedlaethol Cymru mewn cydweithrediad â The Other Room a Theatr Soar. Gan Chloë Moss ac wedi’i throsi gan Gwawr Loader. Perfformiwyd yn Gymraeg. Canllaw oed: 14+ Yn cynnwys iaith gref a themâu aeddfed. Luke and Christie are best mates who like to go camping, drink lager and talk about Julie Bridges. But when they leave school, will Luke, Christie and Julie go their separate ways? Set in the south Wales valleys in 1989, this is a touching play about friendship and the hopes and fears of young people. A Criw Brwd and Theatr Genedlaethol Cymru production in association with The Other Room and Theatr Soar. By Chloë Moss and translated by Gwawr Loader. Performed in Welsh. Age guidance: 14+ Contains strong language and adult themes. 31


CLWB CERDDORIAETH MUSIC CLUB

Tocynnau / Tickets: £12 (£10) £3 myfyrwyr / students

Cerddoriaeth Music

MARY HOFMAN (VIOLIN) AND RICHARD ORMROD (PIANO) 3pm, Dydd Sul 29 Mawrth / Sunday 29 March

KRISTIANA IGNATJEVA (CELLO) AND KUMI MATSUO (PIANO) 8pm, Nos Iau 6 Chwefror / Thursday 6 February Mae’r sielyddes Latfiaidd ifanc Kristiana Ignatjeva wedi ennill llawer o gystadlaethau rhyngwladol ac wedi cyflwyno datganiadau ledled Ewrop, America a’r DU. Bydd ei rhaglen yn cynnwys sonatas sielo gan Beethoven (op 102 rhif 2), Brahms (op 38) a Myaskovsky (op 12), yn ogystal â Rhamant Arensky (op 56 rhif 2) ac Amrywiadau ar Thema Paganini gan Piatigorsky. The young Latvian cellist Kristiana Ignatjeva has won many international competitions and given recitals across Europe, America and the UK. Her programme will include cello sonatas by Beethoven (op 102 no 2), Brahms (op 38) and Myaskovsky (op 12), as well as Arensky’s Romance (op 56 no 2) and Piatigorsky’s Variations on a Theme of Paganini. 32

TOM MATHIAS PIANO TRIO 8pm, Nos Iau 27 Chwefror / Thursday 27 February Yn Eglwys y Drindod Sanctaidd / In Holy Trinity Church Mae’r feiolinydd lleol Tom Mathias yn dychwelyd gyda’i driawd piano i berfformio trios gan Fanny Mendelssohn, William Mathias, John Ireland a Mozart. Local violinist Tom Mathias returns with his piano trio to perform trios by Fanny Mendelssohn, William Mathias, John Ireland and Mozart.

Y cyngerdd hwn yw’r ail yn y prosiect Beethoven yng Nghymru. Bydd y prosiect yn cyflwyno’r cylch cyfan o 10 sonata feiolin gan Beethoven, yn cael eu perfformio gan Mary Hofman a Richard Ormrod, mewn tri chyngerdd dros gyfnod o dair blynedd, ynghyd â gweithiau eraill gan dri chyfansoddwr o Gymru. Cyflwynir y cyngherddau mewn nifer o leoliadau yng Nghymru, yn cynnwys Aberystwyth. Bydd y cyngerdd hwn yn cynnwys y tair sonata op 30 a gwaith newydd gan Sarah Lianne Lewis a fagwyd yn Aberystwyth. Cefnogir y prosiect Beethoven yng Nghymru gan Gyngor Celfyddydau Cymru, Tŷ Cerdd, Ymddiriedolaeth Elusennol Colwinston a’r Sefydliad PRS dros Gerddoriaeth. This concert is the second in the Beethoven in Wales project. The project will present the full cycle of 10 violin sonatas by Beethoven, performed by Mary Hofman and Richard Ormrod, in three concerts over a threeyear period, along with new works by each of three Welsh composers. The concerts will be given in a number of Welsh venues, including Aberystwyth. This concert will include the three sonatas op 30 and a new work by Aberystwyth-raised Sarah Lianne Lewis. The Beethoven in Wales project is supported by the Arts Council of Wales, Tŷ Cerdd, the Colwinston Charitable Trust and the PRS for Music Foundation.

CYNHYRCHIAD THEATR MWLDAN | A THEATR MWLDAN PRODUCTION

CATRIN FINCH AND CIMARRÓN 8pm, Nos Fercher 29 Ionawr / Wednesday 29 January £22 (£18) Yn ôl yn 2007, cyfarfu’r delynores Gymreig Catrin Finch â Cimarrón y band joropo o Golombia a chychwyn ar daith gyffrous o Gymru, cydweithrediad a ailadroddwyd yn 2009 a 2010. Mae Catrin Finch yn un o delynorion arweiniol y byd, y mae ei gyrfa wedi cynnwys perfformiadau unigol gyda cherddorfeydd blaenaf y byd. Mae Cimarrón, grwp 6 darn a enwebir am Grammy yn perfformio cerddoriaeth ddawns joropo, dyma i chi gerddoriaeth sydd â chanu angerddol, dawnsio stomp rhyfeddol a meistrolaeth offerynnol danbaid y llinynnau ac offerynnau taro. Back in 2007, Welsh harpist Catrin Finch met with Colombian joropo band Cimarrón and embarked on an exhilarating tour of Wales, a collaboration repeated in 2009 and 2010. Catrin Finch is a remarkable and fearless artist, one of the world’s leading harp players. The 6-piece Grammy-nominated Cimarrón perform joropo dance music with impetuous singing, amazing stomp dancing and fierce instrumental virtuosity of strings and percussion. A rare chance to witness a thrilling global collaboration. Delwedd / image: Catrin Finch Rhys Frampton.

HAKA ENTERTAINMENT

RHYS MEIRION Nos Sadwrn 8 Chwefror | Saturday 8 February | 8pm, £12.50 (£7.50 plant / children) Bydd y daith, sy’n dathlu ugeinfed flwyddyn Rhys fel canwr proffesiynol, eisoes wedi ymweld â Llundain, Hwlffordd, y Bala a Rhydaman cyn iddi gyrraedd Aberystwyth, a gyda sŵn llais Rhys yn atseinio o gwmpas y Neuadd Fawr a chyfeiliant ar Biano Cyngerdd Steinway y Ganolfan, mae hon yn addo i fod yn noson arbennig iawn. The tour, which celebrates Rhys’ twentieth year as a professional singer, will have already visited London, Haverfordwest, Bala and Ammanford by the time it reaches Aberystwyth, but with the sounds of Rhys’ voice echoing around the Great Hall and acocmpanied by the Arts Centre’s Steinway Grand Piano, this promises to be an incredibly special evening. 33


Cerddoriaeth Music

Cerddoriaeth Music

UNIQUE GRAVITY

CARA DILLON 7.30pm, Nos Wener 14 Chwefror | Friday 14 February | £22 (£20)

CYNGERDD YSGOLION CEREDIGION CEREDIGION SCHOOLS’ CONCERT Band Chwyth a Cherddorfa Llinynnol Hŷn Ysgolion Ceredigion. Mae cerddorion ifanc talentog Ceredigion yn arddangos eu sgiliau yn y cyngerdd y gwanwyn hwn. Tocynnau ar gael o Gerdd Ystwyth neu ar y drws. Ceredigion Schools Senior Wind band & String Orchestra. Ceredigion’s talented young musicians showcase their skills in ths spring concert. Tickets are available from Cerdd Ystwyth or on the door.

Ystyrir Cara Dillon i fod y dalent orau oll o’i genre. Mae’r gantores eithriadol hon o Iwerddon wedi bod yn difyrru cynulleidfaoedd ac yn ennill clod uchel ers dros 20 mlynedd. Yn ôl Mojo Magazine hi o bosib sy’n meddu ar “lais benywaidd hyfryta’r byd”. Bydd lluoedd o ffans yn tystio i’w pherfformiadau angerddol gyda phresenoldeb cynnes a naturiol Cara ar y llwyfan yn rhywbeth i’w sawru. Cara Dillon occupies an enviable position at the very top of her genre. This extraordinary Irish singer has been captivating audiences and achieving exceptional acclaim for over 20 years. She has (according to Mojo magazine) “Quite possibly the world’s most beautiful female voice”. Legions of fans will attest to their impassioned performances with Cara’s warm and natural stage presence something to savour.

ceredigionmusicservices.org.uk

www.caradillon.co.uk

1.45pm & 7.30pm, Dydd Llun 10 Chwefror / Monday 10 February | £7 (£4)

34

PYST

AL LEWIS: TE YN Y GRUG

AVANTI

8pm, Nos Wener 21 Chwefror | Friday 21 February | £12 (£10)

Drysau 7pm, Nos Sadwrn 29 Chwefror Doors 7pm, Saturday 29 February

Te yn y Grug yw albwm gysyniadol newydd y cerddor a’r canwr adnabyddus Al Lewis. Bydd Al yn dod â‘r caneuon yma i’r llwyfan Gwanwyn 2020. Wedi ysbrydoli gan storiau Kate Roberts, i berfformio’r albwm yn ei chyfanrwydd bydd y band a chor lleol yn ymuno ac Al ar llwyfan. Dehongliad Al o’r caneuon o sioe hynnod llwyddiannus Eisteddfod Genedlaethol 2019. ‘Te yn y Grug’ is the new concept album by Welsh singer/songwriter Al Lewis. Inspired by the iconic stories of Dr Kate Roberts, to perform the album in its entirety, Al will be joined on stage not only by his band of musicians, but also by a local choir. These performances will be Al’s interpretation of the songs from the hugely successful sold out show at the 2019 National Eisteddfod in Llanrwst.

Bydd Cân i Gymru 2020 yn cael ei ddarlledu yn fyw o Ganolfan y Celfyddydau. Elin Fflur a Trystan Ellis-Morris fydd yn cyflwyno’r gystadleuaeth, ble bydd y caneuon gorau yn cael eu perfformio yn fyw i’r genedl a brwydro am dlws Enillydd Cân i Gymru. Dewch i fod yn rhan o’r gynulleidfa a mynegi eich barn ar y cystadlu, wrth inni ddarganfod pwy fydd y nesa i hawlio eu lle yn hanes Cân i Gymru? Cân i Gymru 2020 will be broadcasted live from Aberystwyth Arts Centre. Elin Fflur and Trystan Ellis-Morris will be presenting the competition, where the best songs will be performed live to the nation as they battle it out to win the Cân i Gymru trophy. Come and be a part of the studio audience and voice your opinion as we discover will win a place in Cân i Gymru history!

CÂN I GYMRU

35


Cerddoriaeth Music

Cerddoriaeth Music

CANTORION Y BRIFYSGOL THE UNIVERSITY SINGERS

GALARGERDD VERDI REQUIEM 8pm, Nos Sadwrn 7 Mawrth Saturday 7 March | £12 (£11); Balconi / Balcony £9 (£8); Myfyrwyr / Student £3.50; Plant / Child £2

MUSIC THEATRE WALES

DENIS & KATYA 7.30pm, Nos Iau 3 Mawrth | Thursday 3 March | £16 (£13) £7.50 o dan 25 / under 25s Dau berson ifanc15 oed mewn cariad yn byw pob moment, gan gynnwys eu holaf, arlein. Mae Philip Venables a Ted Huffman yn archwilio trasiedi fywyd-real Denis Muravyov a Katya Vlasova a ddarlledodd eu dyddiau olaf gwaharddedig ar gyfryngau cymdeithasol. Yn plethu gwahanol gyfryngau, ystyrir sut mae straeon yn cael eu ffurfio a’u rhannu mewn oes theorïau cydgynllwyn, newyddion ffug, a chysylltiad digidol 24/7. Two 15-year-olds in love who lived every moment, including their last, online. Philip Venables and Ted Huffman examine the real-life tragedy of two Russian runaways who broadcast their forbidden final days together on social media. Splicing text, video, music and theatre, Denis & Katya explores how stories are shaped and shared in our age of 24/7 digital connection. What makes you click? 36

Elizabeth Donovan – soprano Olivia Ray – mezzo Anthony Flaum – tenor Sion Goronwy – bass Sinfonia Cambrensis David Russell Hulme – arweinydd / conductor Pan ysgrifennodd Giuseppe Verdi ei Alargerdd symudodd i ffwrdd oddi wrth gyfyngiadau cerddoriaeth gysegredig gonfensiynol. Yn hytrach, daeth â’i ddychymyg a’i bwerau dramatig llawn i senario o drasiedi, gwaredigaeth, a diwedd amser. Mae’r canlyniad yn syfrdanol - un o’r cryfaf o’r holl gampweithiau corawl. Côr gwych - unawdwyr rhagorol cerddorfa symffoni lawn. Ni ddylid eu methu. When Giuseppe Verdi wrote his Requiem he threw off the constraints of conventional sacred music. Instead, he brought his imagination and full dramatic powers to a scenario of tragedy, redemption, and the end of time. The result is sensational – one of the mightiest of all choral masterpieces. A superb choir – brilliant soloists – full symphony orchestra. Not to be missed.

UPROAR ENSEMBLE CERDD NEWYDD CYMRU WALES NEW MUSIC ENSEMBLE

PROFESSOR BAD TRIP 8pm, Nos Wener 13 Mawrth | Friday 13 March | £16 (£13) Mae rhaglen 2020 newydd UPROAR yn ymroddedig i gyfansoddiad electro-acwstig newydd. Ceir tri gwaith gwreiddiol newydd ochr yn ochr â thri gwaith rhynglwadol clodfawr gan gyfansoddwyr electroacwstig arloesol. Maent i gyd yn defnyddio electroneg i siapio a thrin sain offerynnau traddodiadol er mwyn creu profiadau sonig newydd. Dyma noson o waith meistrolgar a fydd yn apelio at rywun sydd â diddordeb mewn ffiniau newydd cerddoriaeth glasurol a sain electronig. UPROAR’s new 2020 programme is dedicated to new electroacoustic composition. Three new homegrown commissions sit alongside three celebrated international works by pioneering electroacoustic composers. All specialise in the use of electronics to sculpt and manipulate the sound of traditional instruments to create new sonic experiences. Performed by Uproar’s new music specialist musicians this is an evening of virtuosic work for anyone interested in the new frontiers of classical music and electronic sound.

CERDDORFA GENEDLAETHOL CYMREIG Y BBC / BBC NATIONAL ORCHESTRA OF WALES

STRING MASTERPIECES TCHAIKOVSKY AND MOZART 7.30pm, Nos Iau 19 Mawrth | Thursday 19 March | £5 - £20 Prokofiev - Sonata ar gyfer Unawd Feiolin / Sonata for Solo Violin Concertante Mozart yn Eb Fwyaf ar gyfer Feiolin a Fiola / Mozart Sinfonia Concertante in Eb Major for Violin & Viola Tchaikovsky – Serenâd ar gyfer Llinynnau / Serenade for Strings Mae arweinydd Cerddorfa Genedlaethol Cymru’r BBC Lesley Hatfield yn cyfarwyddo’r rhaglen hon o weithiau hyfryd sy’n cynnwys un o goncertos enwocaf Mozart a champwaith Tchaikovsky ar gyfer cerddorfa linynnol. BBC NOW’s leader Lesley Hatfield directs this programme of delightful works that include one of Mozart’s most celebrated concertos and Tchaikovsky’s masterpiece for string orchestra. 37


Cerddoriaeth Music

Cerddoriaeth Music

A WAY WITH MEDIA

FRANCIS ROSSI: I TALK TOO MUCH

PYST

PHILOMUSICA

GERSHWIN RHAPSODY IN BLUE 8pm, Nos Sadwrn 21 Mawrth | Saturday 21 March | £12 (£11); Balconi / Balcony £9 (£8); Myfyrwyr / Student £3.50; Plant / Child £2 Mae cerddorfa symffoni arobryn Aberystwyth yn adnabyddus am ei pherfformiadau bywiog a rhaglennu llawn dychymyg. Mae cynnig gwych Gershwin ar y steil jas symffonig a chyfres frwd a difyr Ibert yn ddwy yn unig o’r prif eitemau. Aberystwyth’s award-winning symphony orchestra is renowned for exhilarating performances and imaginative programming. Gershwin’s brilliant plunge into the symphonic jazz style and Ibert’s exuberant and entertaining suite are only two of the star items 38

GEORGIA RUTH ALBUM LAUNCH 5.45pm, Nos Sul 22 Mawrth | Sunday 22 March | £12 (£10) Ar ei thrydydd albwm, mae Georgia Ruth yn mynd i afael a’i gwreiddiau. Yn dilyn genedigaeth ei phlentyn cyntaf, symudodd y cerddor a’i theulu yn ôl i’r dre lle’i magwyd hi - Aberystwyth. Recordiwyd ‘Mai’ yn Neuadd Joseph Parry, dros gyfnod o wythnos yng Ngwanwyn 2019. Peidiwch â cholli perfformiad arbennig gan un o leisiau fwyaf unigryw Cymru. On her third album, Mai, Welsh Music Prize winner Georgia Ruth returns to her roots. Moving back to her native Aberystwyth following the birth of her first child, she recorded the album in the town’s Grade-II* listed Joseph Parry Hall, over the course of one week in Spring 2019. Don’t miss this special performance by one of Wales’ most compelling voices. “One of the British folk discoveries of the year” The Guardian

CYNGERDD YSGOLION CEREDIGION CEREDIGION SCHOOLS’ CONCERT 7pm, Nos Fercher 25 Mawrth / Wednesday 25 March | £7 (£4) Côr Canolradd Ysgolion Ceredigion ac Ensembleu Iau Gogledd Ceredigion. Mae cerddorion ifanc talentog Ceredigion yn arddangos eu sgiliau yn y cyngerdd y gwanwyn hwn. Tocynnau ar gael o Gerdd Ystwyth neu ar y drws. Ceredigion Schools Intermediate Choir and North Ceredigion Junior Ensembles. Ceredigion’s talented young musicians showcase their skills in ths spring concert. Tickets are available from Cerdd Ystwyth or on the door. ceredigionmusicservices. org.uk

8pm, Nos Sadwrn 28 Mawrth Saturday 28 March | £30 VIP £40, Super VIP £75 Bydd prif ganwr y band bydenwog Status Quo, Francis Rossi, yn rhannu cyfrinachau anhygoel ei hanner can mlynedd yn y byd roc a rôl pan mae’n cymryd at y llwyfan am noson ddifyr o sgwrs a cherddoriaeth. Gallwch ddisgwyl chwerthin, datguddiadau, straeon am rai o gewri’r byd cerddoriaeth, clipiau fideo unigryw, pytiau o donau clasurol a noson wych allan. Ymunir â Rossi ar y llwyfan gan yr ysgrifennwr a darlledwr arobryn Mick Wall, sydd wedi gwerthu dros filiwn o lyfrau. Legendary Status Quo lead singer Francis Rossi will share the extraordinary secrets of his 50-plus years in rock’n’roll when he takes to the stage for an intimate evening of chat and music. Expect laughter, revelations, tales involving some of the giants of music, exclusive video clips, snatches of classic tunes and a great night out. Rossi will be joined on stage by award-winning writer and broadcaster Mick Wall, who has sold more than 1 million books.

THE GIG CARTELL

WILKO JOHNSON STRADA MUSIC

THE TRIALS OF CATO 7.30pm, Nos Fercher 1 Ebrill / Wednesday 1 April | £15 (£12) Gyda chlod am amrywiaeth eu cerddoriaeth a’u ddylanwadau, mae perfformiadau byw The Trials of Cato yn “aml yn syfrdanu’r gynulleidfa lle bynnag maen nhw’n chwarae” (FATEA). Boed eu bod nhw’n chwarae ar y stryd, yn perfformio o flaen miliynau yng ngwyliau ar draws Ewrop, neu’n gwerthu allan eu sioeau unigol, mae’r gwynt tu ôl i The Trials of Cato. Praised for the diversity of their material and influences, The Trials of Cato live show “invariably stuns audiences wherever they play.” (FATEA) Whether plying their trade busking, performing in front of thousands at festivals across Europe, or frequently selling out their own shows, The Trials of Cato have the wind behind them.

8pm, Nos Sadwrn 11 Ebrill / Saturday 11 April | £35.75 Gyda gwestai arbennig John Otway. Yn dilyn adferiad anhygoel yn sgil diagnosis o gancr terfynol, mae Wilko Johnson, gitarydd gwreiddiol Dr Feelgood, yr actor a chwaraeodd y cymeriad Ser ilyn Payne yn Game of Thrones a’r trysor cenedlaethol amryddawn, wedi mwynhau dychweliad i’r arena fyw, gan gynnwys albwm gyda Roger Daltrey a gyrhaeddodd dop y siartiau (Going Back Home), sioe orlawn yn y Neuadd Albert Frenhinol i ddathlu ei 70fed benblwydd ac, yn fwyaf diweddar, rhyddhad Blow Your Mind, ei albwm cyntaf o ddeunydd newydd mewn degawdau. With special guest John Otway. Following a remarkable recovery from a diagnosis of terminal cancer, Wilko Johnson the original Dr Feelgood guitarist , actor (Game of Thrones character Ser ilyn Payne) and all round national treasure has enjoyed a rousing return to the live arena, including a number 1 album with Roger Daltrey (Going Back Home), a sold out show at The Royal Albert Hall to mark his 70th birthday and, most recently, the release of Blow Your Mind, his first album of new material in decades. 39


Cerddoriaeth Music

Cerddoriaeth Music

CYMDEITHAS GORAWL ABERYSTWYTH CHORAL SOCIETY & SINFONIA CAMBRENSIS ORCHARD LIVE

DREADZONE 8pm, Nos Sadwrn 18 Ebrill / Saturday 18 April | £18 Yn un o’r bandiau byw mwyaf egnïol, cyffrous a phwerus i ddod allan o’r sîn ôl-rafio, mae Dreadzone wedi bod yn rhyddhau albymau ac yn gwella ac yn perffeithio eu dull unigryw o dýb ers eu sefydlu ym 1993. Yn dal i ffynnu ar ôl 25 mlynedd yn y gêm, maent yn parhau i fod ymysg y bandiau byw gorau sy’n perfformio heddiw. One of the most energetic, exciting and powerful live bands to emerge from the postrave scene, Dreadzone have steadily been releasing albums and progressively bettering, refining and perfecting their own unique and inimitable take on dub since their inception in 1993. Still going strong after 25 years in the game they have also long been and still are, one of the best live bands around. 40

8pm, Nos Sadwrn 25 Ebrill / Saturday 25 April | £12 (£11); Balconi / Balcony £9 (£8); Myfyrwyr / Student £3.50; Plant / Child £2 Mozart – Offeren Fawr yn C leiaf / Great Mass in C minor Arweinydd / Conductor – David Russell Hulme Dyma gampwaith sy’n sefyll ochr yn ochr â’i Alargerdd fel un o weithiau mwyaf Mozart ar gyfer côr a cherddorfa. Mae unawdau sy’n cymharu gyda’r gorau yn ei operâu a chorysau urddasol yn rhoi i’r gwaith ehangder rhyfeddol ac effaith ddramatig. Mae Offeren Mozart yn C leiaf yn dangos un o’r cyfansoddwyr mwyaf erioed ar ei orau. A masterpiece that stands alongside his Requiem as one of Mozart’s most towering works for choir and orchestra. Solos to compare with the finest in his operas and choruses of majestic splendour give the work wonderful breadth and dramatic impact. Mozart’s C minor Mass reveals one of the greatest of all composers at the height of his powers.

CMP ENTERTAINMENT

RUMOURS OF FLEETWOOD MAC 8pm, Nos Fercher 29 Ebrill / Wednesday 29 April | £26.50 Rumours of Fleetwood Mac yw teyrnged gorau’r byd i Fleetwood Mac, ac maent yn dychwelyd i’r llwyfan yn 2020 gyda sioe newydd sbon yn dathlu’r gorau o Fleetwood Mac, gan gynnwys set y blues arbennig i dalu teyrnged i gyfnod chwedlonol Peter Green Fleetwood Mac. Wedi’u cymeradwyo yn bersonol gan aelod sefydlu Fleetwood Mac, Mick Fleetwood, mae Rumours of Fleetwood Mac yn deyrnged eithaf i un o fandiau mwyaf rhyfeddol roc a rôl. Rumours of Fleetwood Mac, the world’s finest tribute to Fleetwood Mac, returns to the stage in 2020 with a brand new show celebrating the very best of Fleetwood Mac, including a very special blues set paying tribute to Fleetwood Mac’s legendary Peter Green era. Personally endorsed by Fleetwood Mac founding member, Mick Fleetwood, Rumours of Fleetwood Mac is the ultimate tribute to one of rock and roll’s most remarkable groups.

TALISK 7.30pm, Nos Wener 8 Mai Friday 8 May | £14 (£12) Un o grwpiau gwerin fwyaf poblogaidd yr Alban o’r degawd diwethaf, mae brigwyr y siartiau Talisk wedi teithio’r byd a chasglu nifer o wobrau mawr am eu sain egnïol a chelfydd, gan gynnwys y Belhaven Bursary for Innovation, Band Gwerin y Flwyddyn yng Ngwobrau BBC Alba Scots Trad, a gwobr gwerin BBC Radio 2. One of Scotland’s most popular folk-based groups to emerge in the last decade, chart-toppers Talisk have toured the world stacking up several major awards for their explosively energetic yet artfully woven sound, including the Belhaven Bursary for Innovation, Folk Band of the Year at the BBC Alba Scots Trad Music Awards, and a BBC Radio 2 Folk Award. 41


COMEDI COMEDY

CLWB COMEDI COMEDY CLUB £12 (£10) Mae Little Wander, y tîm y tu ôl i Ŵyl Gomedi Machynlleth, yn dod â’u clwb comedi hynod boblogaidd i Ganolfan y Celfyddydau bob mis. Dewch i wrando ar rai o ddigrifwyr ar-eusefyll mwyaf talentog y DU yn perfformio ar lwyfan y Stiwdio Gron am brisiau gwych. Little Wander, the team behind the Machynlleth Comedy Festival, bring the much loved comedy club to Aberystwyth Arts Centre each month. Catch some of the UK’s finest stand up stars at fantastic value on stage in the Studio.

OFF THE KERB PRODUCTIONS

OFF THE KERB PRODUCTIONS

ROB BECKETT: WALLOP 8pm, Nos Sadwrn 15 Chwefror / Saturday 15 February | £23

8pm, Nos Iau 30 Ionawr Thursday 30 January ROB DEERING: “As sharp and versatile as a Swiss Army knife” THE INDEPENDENT. “Highly impressive one-man soundscape powered mainly by energy and excellent guitar skills” THE SCOTSMAN --LLOYD LANGFORD: “One of the sharpest comedic minds on the circuit.” THE GUARDIAN. “Brilliant, charming, understated” THE INDEPENDENT. “His laidback, charming approach to comedy makes him instantly likeable.” TIME OUT --ANNE EDMONDS: “Unaffected charm and sheer comic brilliance” HERALD SUN. “Still laughing the next day” MELBOURNE AGE. “Downright hysterical” AUSTRALIAN STAGE

36 42

8pm, Nos Iau 27 Chwefror Thursday 27 February RAY BADRAN: “His style definitely struck the right chord for the night, getting the entire crowd in hysterics” ARTS REVIEW AUSTRALIA. “It all adds up to a beautiful, hilarious shambles” NEW ZEALAND HERALD. --ROSIE JONES: As seen on 8 Out Of 10 Cats, The Last Leg, Silent Witness and Comedy Central’s Roast Battle. Nish Kumar and Joe Lycett tour support. “Smart, mischievous, laugh-out-loud funny” CHORTLE

--TIERNAN DOUIEB: “Very friendly but fiercely political” TIME OUT. “Opinionated yet likeable” THE GUARDIAN

8pm, Nos Iau 26 Mawrth Thursday 26 March ROBERT WHITE: “Amazing presence, clever jokes and pitch-perfect delivery. Just brilliant.” ★★★★ CHORTLE. “Robert White’s show is a jawdropping riot” THE LIST --DANNY CLIVES: “Turns life’s struggles into brilliantly understated observed gags” JOE LYCETT. “Delightful lo-fi whimsy” OPPO COMEDY --SALLY-ANNE HAYWARD: “Exceptionally funny” THE INDEPENDENT. “Clever observations and sharp punch lines” THREE WEEKS

Mae Rob Beckett yn ôl ar daith gyda sioe standyp newydd sbon. Mae’r blynyddoedd diwethaf wedi bod yn rhai prysur i’r Mouth from the South ac mae’n dod i ymweld â chi i ddweud yr hanes a gwneud i chi chwerthin. Cyflwynydd All Together Now (BBC 1) a chapten tîm ar 8 Out Of 10 Cats (Sianel 4). Yn addas ar gyfer 14oed + Rob Beckett is back on tour with a brand-new stand-up show. It’s been a busy few years for the Mouth of the South and he’s coming to see you to fill you in and make you laugh. Host of BBC One’s All Together Now and team captain on Channel 4’s 8 Out Of 10 Cats. Suitable for 14yrs +

JACK DEE: OFF THE TELLY 8pm, Nos Iau 5 Mawrth / Thursday 5 March | £23 Ymunwch â Jack Dee am noson o adloniant (heb gynnwys bwyd na diod) ar ei daith stand-yp newydd. “Yn yr amseroedd anodd ac ansicr hyn mae angen gobaith ar bobl - pelydryn o heulwen i oleuo’u diwrnod. A dyna’n union le ydw i’n dod fewn,” meddai Jack. Seren y sitcoms teledu Bad Move, Lead Balloon a Josh, mae Jack hefyd yn cyflwyno rhaglen enwog Radio 4 I’m Sorry I Haven’t a Clue. Yn addas ar gyfer 14oed + Join Jack Dee for an evening of entertainment (food and beverages not included) in his new stand-up tour. “In these difficult and uncertain times people need hope – a ray of sunshine to brighten their day. And that’s very much where I come in” says Jack. Star of TV sitcoms Bad Move, Lead Balloon and Josh, Jack also hosts the legendary Radio 4 show I’m Sorry I Haven’t A Clue. Suitable for 14yrs +

EMG MEDIA

ROB BRYDON: SONGS AND STORIES 7.30pm, Nos Sul 8 Mawrth / Sunday 8 March | £36 Ymunwch â’r digrifwr, canwr, actor, cyflwynydd a dynwaredwr - y ROB BRYDON hynod dalentog, am noson arbennig iawn o donau bywiog a chwerthin hwyliog! Ymunir ag ef gan fand byw gwych ar gyfer noson fythgofiadwy o adrodd straeon a chanu. Gallwch ddisgwyl eitemau yn amrywio o Sondheim i Rodgers a Hammerstein, o Paul Simon i Tom Waits. Peidiwch â methu’ch cyfle i fwynhau un o ddifyrwyr amryddawn gorau Prydain yn gwneud yr hyn y mae’n gwneud gorau. Join celebrated comedian, singer, actor, presenter and impressionist - the brilliantly talented ROB BRYDON, for a very special evening of toe-tapping tunes and sidesplitting laughter! He will be accompanied by a sensational live band in what promises to be an unforgettable evening of storytelling and song. Expect Sondheim to Rodgers and Hammerstein, Paul Simon to Tom Waits. Don’t miss your chance to enjoy one of Britain’s finest all-round entertainers doing what he does best. 43


COMEDI COMEDY

Teulu Family

OFF THE KERB PRODUCTIONS

RICH HALL’S HOEDOWN DELUXE 7.30pm, Nos Fawrth 17 Mawrth / Tuesday 17 March | £17 OFF THE KERB PRODUCTIONS

MARK STEEL: EVERY LITTLE THING’S GONNA BE ALRIGHT 7.30pm, Nos Wener 13 Mawrth / Friday 13 March | £15 Ychydig o flynyddoedd yn ôl, edrychai’n bur annhebyg y byddai’r DU yn pleidleisio i adael yr Undeb Ewropeaidd; ‘roedd gennym wrthblaid resymol i Lywodraeth y Torïaid; ‘roedd Donald Trump yn ffŵl nad oedd yn debygol o guro Hillary Clinton ac ‘roedd Mark yn byw’n gyfforddus fel dyn priod bodlon ei fyd yn swbwrbia. Ers hynny mae pethau wedi dirywio’n llanast llwyr! Ond peidiwch â phoeni - mae Mark o’r farn Y Bydd Popeth yn Olreit! A few years ago, it seemed unlikely that the UK would vote to leave the EU; we had a reasonable opposition to the Tory Government; Donald Trump was a buffoon who surely wasn’t going to beat Hillary Clinton and Mark was living the married suburban ideal, since then it’s all gone to absolute shit! But don’t worry as Mark thinks Every Little Thing’s Gonna Be Alright. ‘Interesting, engaging, funny’ ★★★★★ THE MIRROR 44

Mae locomotif comedi/ cerddoriaeth Rich Hall yn dal i rolio. Yn symud ac yn newid o hyd, mae cyfuniad Rich o stand-yp ffraeth bachog gyda cherddoriaeth delynegol yn un gwych fel y mae cynulleidfaoedd orlawn ledled y DU yn tystio. Yn ddoniol, yn fywiog ac yn ddig, mae gan frand unigryw Rich Hall o adloniant rywbeth at ddant pawb. Rich Hall’s comedy/ music locomotive keeps on rollin’. Ever-evolving, everchanging, Rich’s combination of keen acerbic stand-up combined with spit and sawdust alt-country lyricism is a “win-win” (GUARDIAN), as sold out crowds across the UK have attested. Gut-busting, rib-tickling, toe-tapping, and shit-kicking, Rich Hall’s Hoedown Deluxe covers the full anatomical spectrum. “Vital and incredulously angry. Hilarious.” - THE SCOTSMAN

WARDENS THEATRE COMPANY

PETER PAN 10 – 25 Ionawr / January £16 (£14.50) £14 Gwpiau 20+ / Groups of 20+ | Gyda dehongli BSL ar Ionawr 12fed, 11yb | BSL interpreted January 12th, 11am A fydd Peter Pan yn medru twyllo’i hen elyn, y Capten Hook gwarthus? Mae pantomeim herfeiddiol, cyffrous eleni ‘The Magical Adventures of Peter Pan’, yn addo i fod yr un mwyaf syfrdanol hyd yma! Gydag effeithiau hedfan syfrdanol, digonedd o chwerthin, môrforynion, hudoliaeth a dirgelwch, ymunwch â’r Wardens poblogaidd am y wledd eithaf! Ond byddwch yn ofalus - efallai bydd ‘na grocodeil yn stelcian! O ie, mi fydd …!! Wedi’i ysgrifennu a’i gyfarwyddo gan Richard Cheshire gyda’r gerddoriaeth yng ngofal Elinor Powell. Mae pantomeimiau’r Wardens yn gwerthu allan yn fuan, felly bachwch eich seddi ‘nawr! Will Peter Pan outwit his arch enemy, the dastardly Captain Hook? This year’s exciting, swashbuckling pantomime, ‘The Magical Adventures of Peter Pan’, promises to be the most spectacular yet! With amazing flying effects, barrels of laughter, mermaids, magic and mystery, join all your favourite Wardens in the ultimate pirate pantomime. But be warned – there may be a crocodile lurking! Oh, yes there will! Written and directed by Richard Cheshire with musical direction by Elinor Powell. The Wardens pantomimes have sold out in the past few years so Hook your seats now!

CYFLWYNO GAN \ PRESENTED BY THE EGG, OXFORD PLAYHOUSE, THEATR IOLO + CONDE DUQUE

MUCKERS 11am & 1pm, Dydd Gwener 21 – Dydd Sadwrn 22 Chwefror | Friday 21 – Saturday 22 February | £12 (£8) Tocyn teulu / Family ticket (£32) Mae Paloma wastad wedi bod yn hoff o chwarae’n wirion yng nghwmni Pichón. Ond un diwrnod, wrth i olau llachar rhyfeddol lanio ar Paloma, ymddengys fod cyfnod y gwisgo i fyny a’r anturiaethau gwyllt yn dod i ben.... Gydag ensemble rhyngwladol yn gefndir, sioe am ddod i dderbyn pwy ydych chi yw Muckers, gyda chaneuon gwreiddiol a thipyn bach o Sbaeneg. Ymunwch â Paloma ar siwrnai gyfareddol, hudol, a difyr dros ben. Yn addas ar gyfer 7oed+. Paloma has always mucked about with Pichón. Until one day a blinding white light lands on Paloma, and her days of dressing up and running wild seem to be over... Created with an international ensemble, Muckers is a quest for self-acceptance, with original songs and a little bit of Spanish. Join Paloma on a magnetic, captivating, and mucky journey. 45


Pablo Picasso Femme se reposant (Dwy Noethen yn Gorffwys o’r Gyfres Vollard) / Femme se reposant (Two Nudes Resting from the Vollard Suite) © Succession Picasso/DACS, London 2019’

THEATR IOLO A PONTIO

CHWARAE 11am & 1pm, Dydd Sul 15 Mawrth / Sunday 15 March | £12 (£8) Tocyn teulu / Family ticket (£32) Gan/by Elgan Rhys Bob dydd, ‘dwi’n chwarae efo Mam. Yn sydyn, mae’r gêm yn newid… Un bore, rhwng deffro a dechrau’r dydd, mae bachgen bach yn mynd â ni ar siwrne i edrych ar fydoedd chwarae boed hynny yn ei ddychymyg, ar-lein neu yn y byd ‘go iawn’ er mwyn ei helpu i ddarganfod ffordd newydd bleserus o chwarae ... Dyma wledd i’r synhwyrau gyda cherddoriaeth fyw a symudiadau syfrdanol a ddatblygwyd mewn cydweithrediad â theuluoedd yng Ngogledd Cymru. Ar gyfer 4 oed+. Perfformiwyd yn Gymraeg. Everyday, I play with Mam. Suddenly the game changes… One morning, in that time inbetween waking and the start of the day a young boy takes us on a journey to experience different worlds of play, be they imaginary, found online or in the ‘real world’, to help him discover a new found joy in playing… Chwarae is a sensory feast featuring live music, stunning moves and was developed collaboratively with families from North Wales. For ages 4+. Performed in Welsh. 46

Arddangosfeydd exhibitions

NETT UK LTD

MILKSHAKE LIVE! 12 & 3.30pm, Dydd Sul 12 Ebrill / Sunday 12 April | £16 (£14), Tocyn Teulu / Family ticket £56 ‘Dyw Mwnci Milkshake ddim yn gallu aros i roi sioe gerdd newydd syfrdanol ymlaen i chi i gyd! Ond pan mae’n colli hyder ar y llwyfan, mae ei hoff ffrindiau Milkshake yn dod i helpu, gan greu’r sioe fwyaf disglair a welsoch erioed! Yn serennu Sam Tân, Noddy, Shimmer & Shine, Digby’r Ddraig, Wissper, Nella’r Dywysoges a’r Floogals, ynghyd â dau o Gyflwynwyr Milkshake, mae’r sioe newydd sbon hon yn cynnig digonedd o chwerthin, hwyl ac ymadwaith gyda’r gynulleidfa a fydd yn cael pawb ar eu traed! Milkshake Monkey can’t wait to put on a spectacular new musical for you all! But when stage fright hits, his favourite Milkshake friends come to help, creating the most dazzling show you have ever seen! Starring Fireman Sam, Noddy, Shimmer & Shine, Digby Dragon, Wissper, Nella the Princess Knight and the Floogals, alongside two Milkshake Presenters, this brand-new show has plenty of laughter, audience interaction and great fun to get everyone up on their feet!

PUPPET STATE THEATRE COMPANY LTD

THE MAN WHO PLANTED TREES 11am & 2pm, Dydd Mercher 15 Ebrill / Wednesday 15 April | £12 (£10) Mae’r addasiad arobryn o stori glasurol Jean Giono yn cyfuno adrodd straeon aml-synhwyraidd gyda phypedwaith a chomedi. ‘Chwerthin, torcalon, rhyfel, adfywiad, awelon persawrus, ffraethineb disglair a’r pyped gorau erioed ar ffurf ci. Perffaith ar gyfer plant ac oedolion. Gwych.’ (Guardian). ‘Yn anaml iawn iawn y deuir o hyd i rywbeth sy’n apelio mor ddiymdrech at oedolion a phlant fel y mae’r sioe hudolus hon’ ★★★★★ (Scotsman). Yn addas ar gyfer oedolion a phlant 7 oed+ The multi awardwinning adaptation of Jean Giono’s classic tale combines multi-sensory storytelling with puppetry and comedy. ‘Laughs, heartbreak, war, regeneration, scented breezes, sparkling wit and the best dog puppet ever. Perfect for children and grown ups. Terrific.’ (Guardian). ‘It is very, very rare to find something that appeals as effortlessly to adults and children as this magical show’ ★★★★★ (Scotsman). Suitable for adults and children 7+

ORIEL 1 | GALLERY 1

Y Llinell Brintiedig The Printed Line 16 Tachwedd – 5 Ionawr 2020 | 16 November - 5 January 2020 Mae arddangosfa’r Llinell Brintiedig yn ystyried sut mae artistiaid wedi defnyddio amrywiaeth o dechnegau printio i gyflawni potensial y llinell brintiedig, o linell felfedaidd drwchus ‘pwynt sych’ a chroeslinellu trwm ysgythru i engrafio ysgafn ar bren a phrintiau sgrîn a lithograffau lliwgar a beiddgar. Yn ymestyn dros yr 20fed ganrif ac hyd at y dydd presennol, bydd yr arddangosfa yn cynnwys gwaith gan Lucian Freud, David Hockney, Pablo Picasso, Bridget Riley a Rachel Whiteread i enwi ond ychydig. Mae hon yn arddangosfa deithiol Cyngor y Celfyddydau.

The Printed Line exhibition considers how artists have used a variety of printmaking techniques to exploit the potential of the printed line, from the thick velvety line of drypoint and the heavy cross-hatching of etching to delicate wood engraving and boldly coloured screenprints and lithographs. Spanning the 20th century and up to the present day, the exhibition will include works by Lucian Freud, David Hockney, Pablo Picasso, Bridget Riley and Rachel Whiteread to name just a few. This is an Arts Council touring exhibition.

47


Arddangosfeydd exhibitions

ORIEL 1 | GALLERY 1

Gerald Scarfe: Llwyfan a Sgrîn Stage and Screen 12 Ionawr - 9 Mawrth | 12 January – 9 March Gerald Scarfe (g.1936) yw cartwnydd gwleidyddol mwyaf blaenllaw’r DU, yn adnabyddus am ei ddychan egr a digyfaddawd. Mae ei waith wedi ymddangos mewn print yn y Sunday Times ers 45 mlynedd; fodd bynnag rhoddir bywyd newydd i’w gymeriadau a’i fydoedd digamsyniol ar y llwyfan a’r sgrîn: Fel Pygmalion ‘rwyf bob amser am roi bywyd i’m creadigaethau - i ddod â nhw oddi ar y dudalen a rhoi iddynt gnawd a gwaed, symudiad a drama. Mae paentiadau a darluniau yn ddau ddimensiwn. I roi iddynt gryndra 3D rhai creu cerflun. I roi iddynt fywyd mae angen animeiddiad neu actor ar lwyfan.

48

English National Opera - Orpheus yn yr Isfyd – poster cyhoeddusrwydd ® Gerald Scarfe | English National Opera - Orpheus in the Underworld - publicity poster ® Gerald Scarfe

Mae’r arddangosfa hon, ar daith o’r Tŷ Darluniau, yn ystyried gwaith helaeth Scarfe ym meysydd animeiddiad a theatr a dylunio gwisgoedd. Nodweddir brasluniau rhagarweiniol, bordiau straeon, dyluniau setiau a gwisgoedd, ffotograffau, effemera, gwisgoedd, darnau set ac animeiddiad. Gerald Scarfe (b.1936) is the UK’s most prominent political cartoonist, known for his acerbic and uncompromising satire. Although his work has appeared in print in The Sunday Times for 50 years, his unmistakable style is given new life on stage and screen: Like Pygmalion I always want to bring my creations to life – to bring them off the page and give them flesh and blood, movement and drama. Paintings and drawings are two dimensional. To give them 3D rotundity one has to make a sculpture. To give them life one needs animation or an actor on stage. This touring exhibition from The House of Illustration explores Scarfe’s extensive work in animation and theatre and costume design. It features preliminary sketches, storyboards, costume and set designs, photographs, ephemera, costumes, set pieces and animation cels.

Arddangosfeydd exhibitions Anna Falcini 2019

ORIEL 1 | GALLERY 1

Anna Falcini: Rhwng y Plygiadau gwelir Gronynnau In Between the Folds are Particles 16 Mawrth - 11 Mai | 16 March – 11 May Mae corff cymhellol o waith newydd yn sôn am sgwrs barhaus rhwng yr artist cyfoes, Anna Falcini, a’r artist Gwen John (1876 -1939) o Gymru, trwy archif llythyrau a dyddiaduron drafft John yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth a ddarganfuodd yn ystod ei chyfnod preswyl yma. Mae tameidiau o fywyd John yn rhwym o fewn y deunyddiau archifol;

y pethau sy’n ei gwneud yn agored i niwed, y pethau mae hi’n teimlo’n angerddol drostynt, ei hamheuon a’i phryderon artistig. Wrth i Falcini ddechrau ymchwilio i Bapurau Gwen John yn 2014, darganfuodd fod profiadau John fel artist benywaidd yn debyg iawn i’w rhai hi, er gwaethaf cyfnod o gan mlynedd rhyngddynt. Cefnogir yr arddangosfa gan Gyngor Celfyddydau Cymru a Chronfa Eaton. A compelling body of new work tells of an ongoing conversation between contemporary artist, Anna Falcini, and the late Welsh artist, Gwen John (1876 -1939), through the archive of John’s draft letters and diaries at the National Library of Wales, Aberystwyth, discovered during Falcini’s residency here. Bound within the archival materials, are the particles of John’s life; her vulnerabilities, passions, doubts and artistic concerns. As Falcini began researching the Gwen John Papers in 2014, she discovered that John’s experiences as a female artist closely mirrored her own despite being divided by a century of time. This exhibition has been supported by the Arts Council of Wales and the Eaton Fund.

49


Luce & Harry and James Hudson

ORIEL 2 | GALLERY 2

Nifer o Leisiau, Un Genedl Many Voices, One Nation 6 Tachwedd – 6 Ionawr 6 November – 6 January Mae ‘Nifer o Leisiau, Un Genedl’ yn arddangosfa deithiol, wedi’i churadu gan David Drake, Cyfarwyddwr Ffotogallery ac Alice Randone, curadur Cynulliad Cenedlaethol Cymru. Comisiynwyd yr arddangosfa gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru ac mae’n rhan o’r rhaglen o ddigwyddiadau a gweithgareddau trwy gydol 2019 i nodi’r 20 mlynedd gyntaf o ddatganoli yng Nghymru. Mae’r arddangosfa’n defnyddio ffotograffiaeth a chyfryngau lens i archwilio gobeithion a dyheadau pobl Cymru at y dyfodol. Ei hamcan yw i gyfleu cyfoeth ac amrywiaeth ddaearyddol, ddiwylliannol a chymdeithasol Cymru a, lle bynnag y bo modd, annog y cyhoedd i gyfranogi. Cychwynodd ei thaith yn y Senedd, sef y ganolfan ddemocratiaeth a datganoli yng Nghymru, cyn iddi ymweld â gwahanol leoliadau ledled Cymru rhwng mis 50

Arddangosfeydd exhibitions

Hydref 2019 a mis Mehefin 2020. http://www. assembly.wales/cy/visiting/whats-on/Pages/ Many-Voices,-One-Nation.aspx. ‘Many Voices, One Nation’ is a touring exhibition, curated by David Drake, Director of Ffotogallery and Alice Randone, curator at the National Assembly for Wales. Commissioned by the National Assembly for Wales, ‘Many Voices, One Nation’ forms part of the programme of events and activities throughout 2019 to mark the first 20 years of devolution in Wales. The exhibition uses photography and lens-based media to explore the hopes and aspirations for the future of Wales. It aims to capture the richness and diversity of the geography, culture and society of Wales, and, wherever possible, encourage public participation. Many Voices, One Nation launched at the Senedd, the centre for democracy and devolution in Wales before touring at various locations across Wales between October 2019 and June 2020. https://www.assembly.wales/en/visiting/ whats-on/Pages/Many-Voices,-One-Nation. aspx

ORIEL 2 | GALLERY 2

Meddwl Thinking 17 Ionawr - 16 Mawrth | 17 January – 16 March Gwaith ar y cyd yw Meddwl lle mae aelodau Cerflunwaith Cymru wedi cymryd elfen gyffredin, sef bocs sgwâr, a defnyddio’r gofod mewnol i greu gwaith celf gyda’r teitl ‘Meddwl’ (sy’n chwarae efo’r dywediad ‘meddwl tu allan i’r bocs’). Mae terfynau mewnol y bocs a chyfyngiadau’r dimensiynau wedi gorfodi’r cerflunwyr i weithio mewn tiriogaeth anghyfarwydd. Wedi dweud hynny, mae’r cerfluniau unigol yn adlewyrchu hunaniaeth ddigamsyniol yr artist ac mae’r ymatebion i, a’r dehongliadau o’r gofod, yr un mor amrywiol ag ydynt yn debyg. Mae pob darn yn gwahodd myfyrdod gofalus ac, wrth gwrs, yn gofyn y cwestiwn ‘Beth oeddent yn meddwl? Thinking is a joint collaboration in which participating members of Sculpture Cymru have taken a common element, a square box, in which they have used the internal space to create a work with the title ‘Thinking’(a mild pun around the expression ‘thinking outside the box’). The confines of the box interior and the constraints of dimensions have forced the sculptors to work in unfamiliar territory. That said, the individual sculptures have the unmistakeable identity of the artist and the reaction to, and the interpretation of the spaces is as varied as it is similar. All pieces invite thoughtful contemplation and, of course, pose the question ‘What were they thinking’? 51


Arddangosfeydd exhibitions

FFENEST Y PIAZZA | PIAZZA WINDOW

ORIEL 2 | GALLERY 2

Enaid Hydro [Ysbryd DŴr] Hydro Psyche [Water Spirit] 23 Mawrth - 18 Mai 23 March- 18 May Arddangosfa gydweithrediadol oddi wrth Caddis - tri artist Cymreig, Karen Pearce, Dewi Roberts a Liz Pearce, sy’n cynnwys naratif barddol, paentiadau, cyfrwng-cymysg, ffilm a ffotograffiaeth. Afonydd y Rheidol a’r Ystwyth sydd wedi ysbrydoli’r arddangosfa hon. Mae’n ystyried ein perthynas gyda natur a sut y gall hyn fod o fudd i’n hiechyd a’n lles. Mae’r arddangosfa hefyd yn dathlu prydferthwch a grym ein hafonydd a’r bywyd y tu mewn iddynt. A collaborative exhibition from Caddis - three Welsh artists, Karen Pearce, Dewi Roberts and Liz Pearce, including poetic narrative, paintings, mixed-media, film and photography. The Rheidol and the Ystwyth Rivers have been the inspiration of this exhibition. It is an exploration of our relationship with nature and how this can benefit health and wellbeing. It is also a celebration of the beauty and power of rivers and the life within them. 52

GrŴp celf a chyfeillgarwch Haul Haul arts Ein Gorffennol Digidol: and friendship group Comisiwn Brenhinol 17 Rhagfyr – 10 Chwefror Henebion Our Digital 17 December – 10 February Past: Royal Commission Ancient Monuments ORIEL Y CAFFI | CAFÉ GALLERY

ORIEL Y CAFFI | CAFÉ GALLERY

Donald Pleasence yn 100 Donald Pleasence at 100 9 Tachwedd - 19 Ionawr 9 November – 19 January Mae 2019 yn nodi canmlwyddiant genedigaeth Donald Pleasence. O bosib yn un o’r actorion cymeriad Prydeinig mwyaf adnabyddus, ymddangosodd mewn bron 150 o ffilmiau. Mae’r arddangosfa hon ond yn crafu wyneb ei yrfa anhygoel. Trwy ddefnyddio cardiau lobi gwreiddiol, posteri sinema a phecynnau gwasg o lawer o wahanol wledydd, mae’r gwaith a arddangosir yma yn anelu at ddangos nid yn unig amrywiaeth eang ei ffilmiau, ond hefyd y ffaith bod Donald Pleasence yn enw y byddech yn ei weld mewn cynteddau sinema yn llythrennol ledled y byd. 2019 marks the centenary of the birth of Donald Pleasence. Possibly one of the most widely known British character actors, he had appeared in nearly 150 films. This exhibition merely scratches the surface of his incredible body of work. By utilising original lobby cards, cinema posters and press kits from many different countries, the work on display here aims to show not only the wide variety of films he would appear in, but also that Donald Pleasence was a name you would see in cinema foyers literally around the world.

24 Ionawr – 23 Mawrth | 24 January - 23 March Arddangosfa o ddelweddaeth drawiadol yn deillio o’r arolwg digidol dyfeisgar a gwaith dehongli Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru. O gymylau pwynt i fydoedd rhithwir, dewch i weld treftadaeth Cymru fel nad ydych wedi ei gweld erioed o’r blaen! Mae’r arddangosfa hon yn ffurfio rhan o’r gynhadledd Gorffennol Digidol 2020 a gynhelir yng Nghanolfan y Celfyddydau ar 12fed & 13eg Chwefror a ysbrydolir gan dechnolegau newydd ym meysydd treftadaeth, dehongli ac ymestyn allan. https:// rcahmw.gov.uk/about-us/digital-past-conference/. Ar gael i’r sawl sydd ag anawsterau gweledol gydag ap. rhyngweithiol. An exhibition of striking imagery derived from the innovative digital survey and interpretation work of the Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Wales. From point clouds to virtual worlds, come and see the heritage of Wales as never before! This exhibition forms part of the Digital Past 2020 conference at the Arts Centre on 12th & 13th February which is Inspired by New technologies in heritage, interpretation and outreach. https:// rcahmw.gov.uk/about-us/digital-past-conference/. Accessible for the visually impaired with interactive app.

Sefydlwyd y Grŵp Celf a Chyfeillgarwch yn wreiddiol fel grŵp celf ac iechyd peilot a noddwyd yn ystod y blynyddoedd cyntaf gan HAUL. ‘Rydym yn griw o unigolion sy’n cyfarfod unwaith yr wythnos i greu celf gyda’n gilydd. ‘Rydym yn gweithio mewn ffordd organig, ‘rydym yn ystyried syniadau, yn rhoi cynnig ar wahanol ddeunyddiau ac yn dod o hyd i ffyrdd newydd o weithio gydag hen ddeunyddiau. ‘Rydym yn cefnogi’n gilydd i wthio’r ffiniau ac i archwilio ein potensial. Mae’r arddangosfa hon yn ein dangos yn rhoi cynnig ar rywbeth newydd, yn gweithio gyda’n gilydd i greu gwaith celf, gwaith ar y gweill, yn datblygu teimlad o weithio fel hyn. The Art & Friendship Group originated as a pilot art and health group which was funded and supported for its first few years by HAUL. We are a group of individuals who meet once a week to make art together. The way we work is organic, we explore ideas, try out different materials and find new ways to work with old materials. We support each other to push ourselves out of our comfort zones to explore our potential. This exhibition shows us trying something new, working together to create an artwork, a work in progress, getting a feel for working this way. 53


Dosbarthiadau Wythnosol dysgu creadigol Creative Learning weekly classes

ORIEL SERAMEG | CERAMICS GALLERY

FFENEST Y PIAZZA | PIAZZA WINDOW

Stuart Evans: Ysgolion Ladders 15 Chwefror - 1 Mai 15 February - 1 May Bu Mecsico Newydd yn f’ysbrydoli wrth imi ddringo ysgolion pren garw i ogofeydd a fu unwaith yn gartrefi i Americanwyr Cynhenid Pueblo yn Bandalier. Bu’r ogofeydd yn cynnig llety a chartref diogel i’r bobl hynny flynyddoedd maith yn ôl. ‘Roedd dringo’r ysgol yn beryglus. ‘Roedd yn eich codi o’r tir a pheryglon llawr y dyffryn. Mae ‘na eirth duon, nadredd rhuglen ac hyd yn oed llewod yn dal i fodoli yn y dirwedd honno. Yr hyn a brofodd i fod y peth mwyaf peryglus i’r Americanwyr Cynhenid oedd pobl eraill. Mae ysgolion yn symboleiddio codiad i le gwell, dolen rhwng y ddaear a’r awyr, dringo i fyny i le ysbrydol. Climbing rough wooden ladders to caves which were once homes to Pueblo Native Americans in Bandalier, New Mexico inspired me. The caves had provided a safe, secure protection and home to those people so long ago. Climbing the ladder was precarious. It lifted you from the earth and the dangers of the valley floor. There are still black bears, rattle-snakes and even lions in that landscape. What proved to be most dangerous for the Native Americans was other people. Ladders symbolise a rise to a better place, a link between earth and the sky, a climb up to a spiritual place. 54

Rebwyt [Y Prosiect Deor] Reboot [The Incubator Project] 11 Ionawr - 15 Mawrth 11 January – 15 March Sefydlwyd Y Prosiect Deor i roi i wneuthurwyr sy’n dod i’r amlwg yng Nghymru y cyfle i astudio rhannau allweddol o Gasgliad Serameg y Brifysgol ac i greu gwaith newydd fel ymateb. Bu Ross Andrews a Hannah Walters yn ffocysu ar serameg hynod addurnedig Abertawe a Nantgarw yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Ystyriodd Elin Hughes waith gan Frances Richards (1869-1931), un o’r crochenwyr stiwdio arloesol cynharaf. Daeth Nathan Mullis o hyd i ysbrydoliaeth yn sgleiniau gweadol Reginald Wells (1877-1951). Gweler gwefan y Casgliad ac Archif Serameg neu ddyddiadur canolfan y celfyddydau am fanylion ynglyn ag anerchiadau, gweithdai a gweithgareddau gyda’r artistiaid. http:// www.ceramics-aberystwyth.com The Incubator Project was initiated to give Wales based emerging makers the opportunity to study key areas of the University Ceramic Collection and make new work in response. Ross Andrews and Hannah Walters focused on the richly decorated 19th Century Swansea and Nantgarw ceramics. Elin Hughes explored work by Frances Richards (1869-1931) one of the earliest pioneer studio potters. Nathan Mullis found inspiration in the textural glazes of Reginald Wells (1877-1951). Please see the Ceramics Collection and Archive website or the arts centre diary for details of talks, workshops and activities with the artists. http:// www.ceramicsaberystwyth.com

Credwn fod ‘na rywbeth at ddant pawb yn ein Rhaglen Ddysgu Creadigol, o fodelu mewn clai i theatr ieuenctid, o animeiddiad i ddawnsio Bollywood. Mae gennym Ysgol Ddawns, Ysgol Lwyfan a Theatr Ieuenctid sy’n ffynnu, yn ogystal â dosbarthiadau rheolaidd yn y celfyddydau gweledol ar gyfer oedolion a phlant.

We think there’s ‘something for everyone’ in our Creative learning Programme, from clay modelling to youth theatre, animation to Bollywood dance. We have a thriving Dance School, Stage School and Youth Theatre, as well as regular visual arts classes for adults and children.

Ar Ddydd Gwener 31ain Ionawr a Dydd Sadwrn 1af Chwefror bydd ein Theatr Ieuenctid yn perfformio ‘Dreams of Anne Frank’ gan Bernard Kops yn Theatr y Werin. Mae hon yn ddrama llawn dychymyg gyda cherddoriaeth sy’n datgyfrinio ac yn dyneiddio’r stori am ddewrder anhygoel Anne Frank.

On Friday 31st January and Saturday 1st February our Youth Theatre will perform ‘Dreams of Anne Frank’ by Bernard Kops in Theatr y Werin. Dreams of Anne Frank is an imaginative play with music that de-mystifies and humanizes Anne Frank’s story of tremendous bravery.

Am y bumed flwyddyn yn olynol, bydd Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth yn croesawu Gŵyl Gysylltiadau Theatr Genedlaethol Lloegr ar Ddydd Iau 16eg Ebrill. Cyflwynir perfformiadau Cartref y Ganolfan, ‘A Marxist in Heaven’ gan Hattie Naylor ar y 5ed a’r 6ed o Fawrth am 7:45pm.

For the fifth year in a row, Aberystwyth Arts Centre will play host to the National Theatre Connections Festival on Thursday 16th April. Aberystwyth Arts Centre’s Home performances of ‘A Marxist in Heaven’ by Hattie Naylor will be on the 5th and 6th of March at 7:45pm.

Edrychwn ymlaen at eich croesawu i Ganolfan y Celfyddydau Aberystwyth!

We look forward to welcoming you to Aberystwyth Arts Centre!

Mae’n bosibl yn aml i ymuno â dosbarth ar ôl iddo ddechrau, jyst cysylltwch â ni i holi. Hefyd ‘rydym yn cynnig Pris Cynnar ar gyfer y rhan fwyaf o’n dosbarthiadau! Gweler y dyddiadau y mae’r holl ddosbarthiadau yn dechrau yn y llyfryn Cyrsiau Dysgu Creadigol ac ar ein gwefan.

It’s possible to join a class after the start date, just drop us a line to enquire. Plus we offer an ‘Early Bird’ price for most of our classes! Start dates for each class can be found in the Creative Learning Courses brochure and on our website.

55


Enillwyr Gwobr Ian McKellen Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth 2019 Owain Gruffydd a Laura Baker.  Aberystwyth Arts Centre's 2019 Ian McKellen Award winners Owain Gruffydd and Laura Baker.

Dosbarthiadau Wythnosol dysgu creadigol Creative Learning weekly classes Mae’n holl ddosbarthiadau yn dilyn dyddiadau Tymor Ysgol Cyngor Sir Ceredigion ac mae’r rhan fwyaf yn rhedeg am floc o 12 wythnos bob tymor. Am ragor o wybodaeth cysylltwch â cymrydrhan@ aber.ac.uk / 01970 622888 neu gymerwch gip ar ein llyfryn Cyrsiau Dysgu Creadigol. | All of our classes follow the Ceredigion County Council School Term dates and the majority of our classes run for a block of 12 weeks each term. For further information please contact takepart@aber. ac.uk / 01970 622888 or take a look at our Creative Learning Courses brochure.

DOSBARTH | CLASS AMSER | TIME OEDRAN | AGE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DYDD LLUN | MONDAY

Gwanwyn Ysgol Ddawns Dance School Gweithdy Clytwaith a Chwiltio i Ddechreuwyr Beginners Patchwork & Quilting Workshop Animeiddiad Animation Iwcs a Hwyl Crochenwaith i Ddechreuwyr Pottery for Beginners Drymio Samba Drumming Theatr Gymuned Castaway Community Theatre

10.30am – 3.30pm 3.30pm - 9.00pm

Oedolion / Adults 50+ Pob oedran / All Ages

6.30pm – 9.30pm 6.00pm – 8.00pm 6.00pm- 7.30pm

Oed / Ages 14+ Oed / Ages 13+ Oed / Adults

6.30pm – 9.00pm 6.30pm – 8.00pm

Oedolion / Adults Oed / Ages 14+

7.00pm – 9.00pm

Oedolion / Adults

10.30am – 12.30pm 12.30pm – 3.00pm 1.00pm – 3.00pm

Oedolion / Adults 50+ Oedolion / Adults Oedolion / Adults

1.00pm – 4.00pm 3.30pm - 9.00pm 4.15pm – 6.30pm

Oedolion / Adults Pob oedran / All Ages Oed / Ages 11+

6.30pm – 9.30pm

Oed / Ages 14+

6.30pm – 9.00pm

Oedolion / Adults

7.15pm – 9.30pm

Oedolion / Adults

6.30pm - 7.30pm

Oedolion / Adults

7.30pm – 8.30pm

Oedolion / Adults

DYDD MERCHER | WEDNESDAY

DYDD MAWRTH | TUESDAY

Grŵp Celf a Chyfeillgarwch Art and Friendship Group Crochenwaith i Bawb Pottery for All Paentio Mandala Painting Mynediad agored i’r ystafell dywyll Open access to the dark room Ysgol Ddawns Dance School Theatr Ieuenctid Youth Theatre Gweithdy Clytwaith a Chwiltio Pob Lefel Patchwork & Quilting Workshop All Levels Crochenwaith - Pob Lefel Pottery – All Levels Côr Cymuned Heartsong Community Choir Dawnsio Dawnsfa a Lladin i Wellhawyr Ballroom and Latin Dance for Improvers Dawnsio Dawnsfa a Lladin i Ddechreuwyr Ballroom and Latin Dance for Beginners 56

DOSBARTH | CLASS AMSER | TIME OEDRAN | AGE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Clwb Gwnïo (Tymhorau 4 wythnos) Sewing Club (4 week Terms) 10.00am - 3.00pm Oed / Ages 14+ Symudwyr Bychain Mini Movers 1.30pm – 2.00pm Oed / Ages 2-4 Bale Babis Baby Ballet 2.00pm – 2.30pm Oed / Ages 2-4 Ysgol Ddawns Dance School 3.30pm - 9.00pm Pob Oedran / All Ages Clocsio Tap i Oedolion Adult Tap 5.00pm – 6.00pm Oedolion / Adults 16+ Iwcadwli 6.00pm -7:30pm Oedolion / Adults Bale i Oedolion Adult Ballet 6.00pm – 7.00pm Oedolion / Adults Grŵp Barddoniaeth - AM DDIM! Poetry Group – FREE! 6.30pm – 8.30pm Oedolion / Adults Dawnsio Bollywood Dancing 6.30pm – 7.30pm Oedolion / Adults DYDD IAU | THURSDAY

Arbrofi mewn Paentio ac Arlunio Experimentation in Painting and Drawing Printio Sgrîn Screen Printing Ysgol Ddawns Dance School Celfyddydau Acro Arts Ffotograffiaeth i Bobl Ifanc Photography for young people Ysgrifennu Creadigol: Datblygu’r gwaith Creative Writing: Growing the work Ffotograffiaeth Ddu a Gwyn Black & White Photography Crochenwaith - Dosbarth Uwch Pottery – Advanced Class Paentio Mynegol Expressive Painting

9.30am – 12.30pm 1.00pm – 4.00pm 3.30pm - 9.00pm 4.00pm - 8:15pm

Oedolion / Adults Oedolion / Adults Pob Oedran / All Ages Oed / Ages 3+

4.00pm – 6.00pm

Oed / Ages 10 – 16

6.30pm – 8.00pm

Oedolion / Adults

6.30pm – 8.30pm

Oedolion / Adults

6.30pm – 9.00pm 6.30pm - 8.30pm

Oedolion / Adults Oedolion / Adults 57


Dosbarthiadau Wythnosol dysgu creadigol Creative Learning weekly classes

DOSBARTH | CLASS AMSER | TIME OEDRAN | AGE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DYDD GWENER | FRIDAY

Bale i Oedolion Adult Ballet 12.30pm – 1.30pm Clwb 1-2-3 Club 1.30pm – 2.30pm Ysgol Ddawns / Dance School 4.00pm - 9.00pm Gwnïo Creadigol i Blant Creative Sewing for Kids 4.15pm – 6.15pm Gwnïo Creadigol ar Beiriant Creative Machine Sewing 6:30pm-8:30pm Dawns DDMix Dance 7.15pm - 8.15pm

Oedolion / Adults Plant bach a Babis Toddlers & babies Pob Oedran / All Ages Oed / Ages 8-13 Oed / Ages 14+ Oed / Ages 14+

DYDD SADWRN | SATURDAY

Ysgol Lwyfan Stage School Ysgol Ddawns Dance School Bywluniadu Life Drawing Modelu mewn Clai Clay Modelling Astudiaethau Braslunio (Tymhorau 4 wythnos) Sketchbook Studies (4 week Terms) Clwb Theatr Sêr Bach Little Stars Theatre Club Y Profiad Barddoniaeth (Dydd Sadwrn cynta’r mis) The Poetry Experience (1st Saturday of each month) Y Ddistyllfa Eiriau (3ydd Dydd Sadwrn y mis) The Word Distillery (3rd Saturday of each month) 58

9.00am – 4.00pm 9.00am – 3.00pm 10.00am – 12.00pm 10.00am – 12.00pm 12.30pm – 2.30pm

Oed / Ages 5-11 Pob Oedran / All Ages Oedolion / Adults Oed / Ages 9 – 15 Oed / Ages 5 – 8

1.00pm – 3.00pm

Oed / Ages 12+

1.15pm – 2.00pm

Oed / Ages 3-4

2.00pm – 5.00pm

Oedolion / Adults

2.00pm – 5.00pm

Oedolion / Adults

CWRS PAENTIO MYNEGOL GYDA RUTH KOFFER EXPRESSIVE PAINTING COURSE WITH RUTH KOFFER 6.30 - 8.30pm, Dydd Iau 9 Ionawr / Thursday 9 January £120 / £110 gostyngiad / concession (Pris Cynnar £100 Early Bird) 10 Wythnos / weeks Yn addas ar gyfer pob lefel, o ddechreuwyr sydd am roi cynnig ar rywbeth newydd i’r sawl sy’n dymuno gwella eu sgiliau paentio. Mae Ruth yn cynnig digonedd o ymarferion a syniadau i annog creadigedd ac hyder. Ceir cymysgedd cyffrous o fywyd llonydd, gwaith haniaethol a phortreadaeth i danio’r dychymyg ar y cwrs hwn. Oedolion a phlant 12 oed + Suitable for all abilities from beginners wanting to try something new to students wishing to brush up on painting skills. Ruth offers plenty of exercises and ideas to free up creativity and confidence. There will be an exciting mix of still life, abstract and portraiture in this course to inspire the imagination. Adults and aged 12 plus

ASTUDIAETHAU BRASLUNIO GYDA RUTH KOFFER SKETCHBOOK STUDIES WITH RUTH KOFFER Dydd Sadwrn 25 Ionawr (4 Wythnos) / Saturday 25 January (4 Weeks) Dydd Sadwrn 7 Mawrth (4 Wythnos) / Saturday 7 March (4 Weeks) 1 - 3pm, £12 y sesiwn / per session £48 / £45 gostyngiad / concession (Pris Cynnar £40 Early Bird) Mae diffyg amser ac arian yn aml yn amharu ar amser i ymarfer arlunio a dyma lle y gall braslunio mewn llyfr fod yn hynod defnyddiol. Bydd Ruth yn eich cefnogi i ennill hyder wrth fraslunio’n gyson, pa le bynnag yr ydych yn mynd. Byddwn yn arlunio o fywyd llonydd, gwaith haniaethol, yn orielau’r Ganolfan ac, os yw’r tywydd yn caniatau, yn y gerddi. Dosbarth hwyliog a chynhwysol llawn syniadau ac anogaeth. Croeso i bawb. Oedolion a phlant 12 oed + Time and money restraints often squeeze out any time to practice drawing which is where sketchbooking can be really useful. Ruth will support you to gain confidence in sketching out and about, wherever you go. Drawing from still life, abstract, in AAC galleries and, weather permitting, in the gardens. A fun and inclusive class full of ideas and encouragement. All abilities welcome. Adults and aged 12 plus.

59


Dosbarthiadau Wythnosol dysgu creadigol Creative Learning weekly classes GWEITHDY YSGOLION CYNRADD CRIW CELF CEREDIGION CRIW CELF CEREDIGION PRIMARY SCHOOLS WORKSHOP Hanner Tymor Chwefror Dydd Llun 17 - Dydd Iau 20 Chwefror 2020 | February half Term Monday 17 - Thursday 20 February 2020 Ar gyfer disgyblion blwyddyn 5 & 6 (10 + 11 oed) | Aimed at pupils in years 5 & 6 (age 10 + 11) 4 diwrnod o weithdai celfyddydau gweledol gydag artistiaid proffesiynol (ffotograffiaeth, crochenwaith, printio sgrîn). Ymweliad ag Amgueddfa Caerdydd yn cynnwys gweithdy. Y cyfan am £40. Mae Criw Celf Ceredigion yn brosiect ar gyfer artistiaid ifanc brwdfrydig a thalentog sy’n dymuno dysgu sgiliau newydd ac ymestyn eu gwybodaeth ym maes y celfyddydau gweledol, mewn amgylchedd cyfeillgar a chynhwysol. Gall disgyblion o Geredigion geisio am le trwy gysylltu â Rachael Taylor am ragor o fanylion ar rmt@aber. ac.uk 01970 622163 / 623232 neu drwy bennaeth eich ysgol. 4 days of visual art workshops with professional artists (i.e photography, pottery, screen printing). Visit to Cardiff Museum + workshop. All for the price of £40. Criw Celf Ceredigion is a project for keen and talented young artists, who wish to learn new skills and expand their knowledge in the visual arts, in a friendly and inclusive atmosphere. Learners from Ceredigion can apply for a place by contacting Rachael Taylor for further details on rmt@aber.ac.uk 01970 622163 / 623232 or through your school head teacher. 60

CLYWELIADAU THEATR GYMUNED ‘VANITY FAIR’ ‘VANITY FAIR’ COMMUNITY THEATRE AUDITIONS Dydd Sul 26 Ionawr | Sunday 26 January | 12pm3pm, Ystafell Ymarfer Un | Rehearsal Room One Bydd Cwmni Theatr Gymuned Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth yn cynnal clyweliadau ar gyfer rolau yn ‘Vanity Fair’, a ysgrifennwyd gan William Thackeray (1848) ac a addaswyd ar gyfer y llwyfan gan Richard Hogger a Tom O’Malley. Mae hwn yn ddarn cyffrous, gyda chast sylweddol, wedi’i osod yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg, cyn ac ar ôl Brwydr Waterloo (1815). Mae’r cymeriadau yn ceisio ffeindio eu lle mewn byd o wobrau disglair, temtasiynau, gobeithion a chystadlu. Mae’n ddychan doniol, brathog ar oferedd uchelgais dynol. Byddwn yn dod â’r stori gymhellol, ddoniol a bywiog hon i fywyd ac ‘rydym yn edrych am berfformwyr, yn oedolion a phobl ifanc 16 oed+. Cynhelir y clyweliadau ar Ddydd Sul 26ain Ionawr 2020, 12 - 3pm, yn Ystafell Ymarfer 1 yn y Ganolfan. Os nad yw’n bosibl i chwi ddod y diwrnod hwnnw ond eich bod â diddordeb, cysylltwch â takepart@ aber.ac.uk. Bydd yr ymarferion yn dechrau ar Ddydd Sul 3ydd Chwefror, ac wedyn pob Dydd Sul, gydag egwyl o 2 wythnos dros y Pasg, tan mis Mehefin. Yn nes at ddyddiad y cynhyrchiad gall fod ymarferion ychwanegol, o bosib ar ddydd Iau. Rhaid i actorion fod ar gael o Ddydd Mercher 10fed Mehefin, ar y penwythnos a min nos yn ystod yr wythnos, i ymarfer yn y Neuadd Fawr yn y cyfnod cyn y perfformiadau ar Ddydd Mercher 17eg a Dydd Iau 18fed Mehefin. Cyhoeddir amserlen lawn o’r ymarferion ar 26ain Ionawr. ‘Rydym hefyd

DIWRNOD MEWN DAWNS A DAY IN DANCE yn awyddus i wybod a yw unrhyw un sy’n dod i’r clyweliadau yn chwarae offerynnau cludadwy ar gyfer ein golygfeydd stryd. Gobeithio eich gweld chi yno! Aberystwyth Arts Centre Community Theatre Company will be auditioning for roles in ‘Vanity Fair’, written by William Thackeray (1848) and adapted for the stage by Richard Hogger and Tom O’Malley. This is an exciting piece, with a large cast, set in the early 1800s, before and after the Battle of Waterloo (1815). The characters strive for their place in a world of glittering prizes, temptations, hopes, and rivalries. It is a humorous, biting satire on the vanity of human aspirations. We will be bringing this fast moving, funny and dramatically compelling story to life and are looking for adult performers from 16 upwards. The auditions are on Sunday 26th January 2020, 12-3pm, Rehearsal Room 1, the Arts Centre. If it is impossible for you to make that precise time, but want to be involved, please contact: takepart@aber. ac.uk. Rehearsals will commence on Sunday 3rd February, running every Sunday, with a two week break at Easter, until June. Nearer the production date there may be additional rehearsals, possibly, on Thursdays. Actors need to be available from Wednesday 10th June, at the weekend and in the evenings of weekdays for work in the Great Hall in the run up to the performances on Wednesday 17th and Thursday 18th June. A full timetable of rehearsals will be issued on 26th January. We are also keen to know if any people auditioning can play portable instruments, for our street scenes. We hope you can make it!

Dydd Mawrth 18 Chwefror / Tuesday 18 February | 10am - 3pm £35 Ymunwch â Miss Gilbert ar gyfer diwrnod dwys mewn dawns. Bydd y diwrnod yn cynnwys dosbarth bale, dosbarth pointe, a repertoire dysgu. Yn addas ar gyfer Gradd 2 a throsodd. Join Miss Gilbert for an Intensive day in dance. The day will include a ballet class, pointe class, and learning repertoire. Suitable for Grade 2 upward.

DOSBARTHIADAU CROCHENWAITH PASG I BLANT 5-12 OED EASTER POTTERY CLASSES FOR CHILDREN AGES 5-12 10am - 12pm / £10 am sesiwn / for each session Dydd Llun 6 Ebrill / Monday 6 April Dydd Mawrth 7 Ebrill / Tuesday 7 April Dydd Mercher 8 Ebrill / Wednesday 8 April 61


Dosbarthiadau Wythnosol dysgu creadigol Creative Learning weekly classes DOSBARTH MEISTR ASTUDIAETHAU BRASLUNIO GYDA RUTH KOFFER SKETCHBOOK STUDIES MASTERCLASS WITH RUTH KOFFER Dydd Sadwrn 22 Chwefror / Saturday 22 February 10-4pm £45 (£40) Mae diffyg amser ac arian yn aml yn amharu ar amser i ymarfer arlunio a dyma lle y gall braslunio mewn llyfr fod yn hynod defnyddiol. Bydd Ruth yn eich cefnogi i ennill hyder wrth fraslunio’n gyson, pa le bynnag yr ydych yn mynd. Byddwn yn arlunio o fywyd llonydd, gwaith haniaethol, yn orielau’r Ganolfan a thu allan. Dosbarth hwyliog a chynhwysol llawn syniadau ac anogaeth. Croeso i bawb. Oedolion a phlant 12 oed + Time and money restraints often squeeze out any time to practice drawing which is where sketchbooking can be really useful. Ruth will support you to gain confidence in sketching out and about, wherever you go. Drawing from still life, abstract, in AAC galleries and outdoors. A fun and inclusive class full of ideas and encouragement. All abilities welcome. Adults and aged 12 plus.

62

TIRWEDD A GOLAU - TAITH ARLUNIOL TUAG AT HANIAETHIAD LANDSCAPE AND LIGHT- A PAINTERLY JOURNEY TOWARDS ABSTRACTION Dydd Sadwrn 18 a Dydd Sul 19 Ebrill / Saturday 18 and Sunday 19 April | 12 - 6pm £80 (£75) | Tiwtor / Tutor: Karen Pearce Mae’r cwrs hwn yn ystyried rôl golau a chysgod wrth baentio’r dirwedd, yn defnyddio acrylig neu baent arall sy’n seiliedig ar ddŵr. Bydd y prosiectau’n seiliedig ar arlunio, gyda thrawsnewid mewn paent tuag at led haniaethiad. Bydd rhywfaint o brofiad blaenorol yn fanteisiol, ond nid yw’n hanfodol. This course explores the role of light and shade in landscape painting, using acrylics or other water based paints. Drawing will provide the foundation for the projects, which involve a transition in paint towards semi abstraction. Some previous experience of painting is an advantage, but not essential.

GŴYL GWANWYN FESTIVAL Dydd Mercher 6 Mai / Wednesday 6 May 10am-5pm/ AM DDIM / FREE Dewch i gael eich Ysbrydoli! Diwrnod Celfyddydau a Lles AM DDIM yng Nghanolfan y Celfyddydau Aberystwyth yn agored i unrhyw un 50 oed a throsodd; bydd y pwyslais ar gael hwyl a rhoi cynnig ar rywbeth newydd. Dewch i ymuno yn un o’n gweithgareddau niferus. Noder: Bydd nifer y llefydd ar rai o’r gweithgareddau yn gyfyng, felly rhaid archebu ymlaen llaw. Am ragor o wybodaeth cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 01970 623232 neu cymryd rhan@aber.ac.uk Get Inspired and Involved! A FREE Arts and Well Being Day at Aberystwyth Arts Centre open to anyone aged 50 and over; the emphasis will be on having fun and trying something new. Come along and join in one of our many activities. Note: There will be limited places on some activities, so advanced booking is essential. For more information contact the Box Office on 01970 623232 or takepart@aber.ac.uk

Dosbarthiadau Wythnosol dysgu creadigol Creative Learning weekly classes CWRS A SIOE THEATR GERDDOROL HAKA HAKA MUSICAL THEATRE COURSE AND SHOW Dydd Mercher 27 – Dydd Gwener 29 Mai / Wednesday 27 - Friday 29 May 2020 | 10am – 4pm £80 (Pris Cynnar o £75 ar gael tan 6pm ar Ddydd Sadwrn 29 Chwefror / £75 Early bird Price available until 6pm on Saturday 29 February) | Age 6yrs-18yrs oed | 10am - 4pm £80 Mae’n bleser mawr gan Adloniant HAKA ddychwelyd i’r Ganolfan am y trydydd tro i gyflwyno eu gweithdy tridiau poblogaidd yn arwain i fyny at Noson o Theatr Gerddorol! Bydd sêr o’r byd Theatr Gerddorol yn cydweithio gydag actorion lleol talentog er mwyn rhoi i fyfyrwyr gipolwg ar beth mae’n golygu i weithio’n broffesiynol yn y diwydiant anodd ond cyffrous hwn. Bydd y myfyrwyr yn derbyn hyfforddiant proffesiynol mewn canu, dawnsio ac actio yn ogystal ag ymarfer ar gyfer gwaith ensemble yn y perfformiad terfynol. Byddant hefyd yn cael y cyfle i weithio mewn grwpiau llai gyda’r prif berfformwyr. ‘Does dim ond 40 o lefydd ar gael ar gyfer y cwrs arbennig hwn felly archebwch yn gynnar er mwyn osgoi cael eich siomi. HAKA Entertainment are delighted to return to the Arts Centre for the third time to present their popular three day workshop leading up to a Night of Musical Theatre! Stars of the Musical Theatre world will team up with budding local actors in order to provide students with a realistic insight into being a professional in this tough, but exciting industry. Students will be provided professional singing, dancing and acting training and as well as rehearsing for ensemble work in the final performance, they will also be given the opportunity to work in smaller groups with the lead performers. With only 40 spaces available on this exclusive course, please book early to avoid disappointment.

BYDDWCH YN GREADIGOL! GET CREATIVE! Mae’r Ŵyl ‘Byddwch yn Greadigol’ yn dathlu’r holl weithgaredd diwylliannol gwych sy’n digwydd yn rheolaidd mewn cymunedau lleol ac yn annog pobl i roi cynnig ar rywbeth newydd a chreadigol. Mae’r dathliad blynyddol poblogaidd hwn o greadigedd yn anelu at roi’r cyfle i bawb i gymryd rhan mewn gweithgaredd creadigol yn eu hardal leol. Bydd yr Ŵyl yn dychwelyd o Ddydd Sadwrn 9fed - Dydd Sul 17eg Mai 2020 pan fydd cannoedd o fudiadau a grwpiau cymunedol yn cynnal gweithgareddau i’ch helpu chi i roi cynnig ar fod yn greadigol - y rhan fwyaf yn rhad ac am ddim neu jyst yn gofyn am ffi bychau i gyfarfod â’r costau. Cynhaliwyd bron 1,700 o ddigwyddiadau yn ystod Gŵyl 2019 a gobeithiwn y medrwn gyrraedd hyd yn oed mwy o bobl yn 2020 i ddathlu ac hyrwyddo creadigedd mewn pob cymuned. Get Creative Festival shines a light on all the great cultural activity that takes place on a regular basis in local communities and encourages people to try their hand at something new and creative. This huge annual celebration of creativity aims to give everyone the chance to get actively involved in a creative event in their local area. The Get Creative Festival will return from Saturday 9th – Sunday 17th May 2020 when hundreds of organisations and community groups will be putting on events to help you get creative – and they’re free or have just a small fee to cover costs. We had almost 1,700 events during our 2019 festival and we’re excited about reaching even more people in 2020 to celebrate and showcase creativity in every community.

63


LAMDA Mae arholiadau perfformiad LAMDA yn defnyddio drama i ddatblygu hunan-hyder, presenoldeb corfforol a llais llefaru cryf. Bob blwyddyn mae criw o fyfyrwyr o Ganolfan y Celfyddydau yn eistedd arholiadau Actio LAMDA. Cynhelir yr arholiadau ar 30ain Mai. Os oes gennych ddiddordeb mewn rhoi enw’ch plentyn i lawr ar gyfer arholiad, cysylltwch â Laura ar 01970 622888 neu lao8@aber.ac.uk LAMDA LAMDA’s performance examinations use drama to develop self-confidence, physical presence and a strong speaking voice. Every year the Arts Centre enters a group of students into the LAMDA Acting examinations. Examinations are on the 30th May. If you are interested in entering your child for an exam, please contact Laura on 01970 622888 or lao8@aber.ac.uk DYFARNIAD CELFYDDYDOL Mae Canolfan y Celfyddydau yn Ganolfan Ddyfarniad Celfyddydol gofrestredig a gallwn gynnig i bobl ifanc gynllun hyfforddiant Dyfarniad Celfyddydol fel rhan o’u cwrs yma. Mae’r Dyfarniad Celfyddydol yn gymhwyster achrededig a gydnabyddir yn genedlaethol. Mae’n ysbrydoli pobl ifanc i ddatblygu eu talentau celfyddydol ac arweinyddiaeth: mae’n greadigol, yn werthfawr ac o fewn cyrraedd pawb. Gellir cyflawni Dyfarniad Celfyddydol ar bum lefel, pedwar cymhwyster ac un dyfarniad rhagarweiniol. Cysylltwch â Laura ar 01970 622888 neu lao8@aber.ac.uk am ragor o wybodaeth. ARTS AWARD The Arts Centre is a registered Arts Award Centre and we can offer young people an Arts Award training scheme as part of their course here. Arts Award is a nationally recognised accredited qualification. Arts Award inspires young people to grow their arts and leadership talents: it’s creative, valuable and accessible. Arts Award can be achieved at five levels, four qualifications and an introductory award. Please contact Laura on 01970 622888 or lao8@aber.ac.uk for further information. GOFOD YMARFER UK MUSIC Ymunodd Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth â chynllun Gofod Ymarfer UK Music yn 2017. Anela’r cynllun at gynorthwyo pobl ifanc ar draws y DU i ddod o hyd i’r offer a’r arbenigedd addas i’w cynorthwyo i greu cerddoriaeth. UK Music yw’r corff masnach ar gyfer y diwydiant cerddoriaeth a’r aelodau yw: AIM, BASCA, BPI, FAC, MMF, MPA, MPG, MU, PPL, PRS for Music a’r Live Music Group. Gweler rhagor 64

o wybodaeth yma: http://www.ukmusic.org. Am ragor o wybodaeth ynglyn â’r cynllun Gofod Ymarfer neu waith arall UK Music cysylltwch â oliver.morris@ukmusic.org Mae sesiynau ymarfer AM DDIM ar gael cysylltwch â cymrydrhan@aber.ac.uk am ragor o fanylion. UK MUSIC REHEARSAL SPACES Aberystwyth Arts Centre joined UK Music’s Rehearsal Space scheme in 2017. The scheme aims to assist young people across the UK access the right equipment and expertise to help them make music. UK Music is the trade body for the music industry and members are: AIM, BASCA, BPI, FAC, MMF, MPA, MPG, MU, PPL, PRS for Music and the Live Music Group. Further information can be found at: http://www.ukmusic.org/ and for more information on the Rehearsal Space scheme or UK Music’s other work please contact oliver.morris@ukmusic.org FREE rehearsal sessions are available – contact takepart@aber.ac.uk for further details. GWASANAETH CYFIAWNDER AC ATAL IEUENCTID Mae’n bleser gennym weithio mewn partneriaeth gyda grwpiau Gweithgaredd Strwythuredig Gwasanaethau Cyfiawnder ac Atal Ieuenctid Ceredigion a Chyfeillion Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth i gynnal sesiynau yn y celfyddydau gweledol, y celfyddydau perfformio a’r cyfryngau newydd, yn ogystal ag Ysgol Roc hynod lwyddiannus bob wythnos. Mae’r grwpiau’n agored i bobl ifanc 10-17 oed ac mae ‘na gyfleoedd i gofrestru fel gwirfoddolwr cymunedol i gynorthwyo gyda’r sesiynau. Cysylltwch â Jamie Jones-Mead ar 01970 633730 am ragor o wybodaeth. YOUTH JUSTICE AND PREVENTION SERVICE We are pleased to be working in partnership with Ceredigion Youth Justice and Prevention Services Structured Activity groups and the Friends of Aberystwyth Arts Centre to run sessions in visual arts, performing arts and new media, as well as a very successful Rock School each week. The groups are open to young people aged 10-17 years and there are opportunities to enrol as a community volunteer to help at the sessions. Contact Jamie Jones-Mead on 01970 633730 for further information.

ARTISTIAID MEWN YSGOLION Gweithdai Testun Gosod TGAU a Lefel A Gweithdy am ddiwrnod cyfan yn gweithio ar destunau gosod TGAU a Lefel A mewn Saesneg a Drama. Wedi eu cynllunio i gyfarfod ag anghenion eich ysgol. ARTISTS IN SCHOOLS Set Text GCSE & A Level Workshops A day long workshop working on set text GCSE and A Level drama texts for English and drama. Tailored to meet your school’s needs. RHAGLEN ADDYSG ORIEL I YSGOLION ‘Rydym yn cynnal rhaglen helaeth o weithgareddau i ysgolion gan gynnwys sesiynau Addysg Oriel ymarferol ar gyfer pob cyfnod allweddol yn gweithio gyda’n rhaglen arddangosfeydd; sesiynau Serameg ymarferol a theori mewn cysylltiad â chasgliad Serameg y Brifysgol; Dyddiau Celf lle y gall ysgolion ddod â hyd at 100 o blant i’r Ganolfan i gymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau, a sesiynau byrrach a gynllunir yn benodol ar gyfer disgyblion Cyfnod Allweddol 1 & 2. Am fanylion ynglyn â sesiynau a gweithgareddau sydd ar gael y tymor hwn, cysylltwch â Rachael Taylor ar 01970 622163 / rmt@aber.ac.uk

GALLERY EDUCATION PROGRAMME FOR SCHOOLS We run an extensive programme of activities for schools including discussion and practical Gallery Education sessions for all key stages working with our exhibition programme; practical and theory Ceramics sessions run in conjunction with the University Ceramics collection; Art Days where schools can bring up to 100 children to the Arts Centre to take part in a variety of activities and shorter sessions designed specifically for Key Stage 1 & 2 pupils. For details of sessions and activities available this term, please contact Rachael Taylor on 01970 622163 / rmt@aber. ac.uk TEITHIAU TU CEFN I’R LLWYFAN Sesiwn am ddim ar gyfer myfyrwyr astudiaethau theatr gyda staff creadigol a thechnegol y Ganolfan i egluro sut mae theatr yn gweithio ar y llwyfan a thu cefn iddo. I drefnu ymweliadau, adnoddau a gweithdai ar gyfer ysgolion, cysylltwch â cymrydrhan@aber. ac.uk BACKSTAGE TOURS A free session for theatre studies students with Arts Centre creative and technical staff to explain how theatre works both front and backstage. To arrange schools visits, resources and workshops contact takepart@aber.ac.uk 65


Stiwdios Creadigol Creative Studios

gwybodaeth Information BALCONY SEATING WHEELCHAIR SPACE DOOR

Cwmni Dramatig y Wardens

Wardens Dramatic Company

Gŵyl Gerddoriaeth Ryngwladol ac Ysgol Haf MusicFest

MusicFest International Music Festival and Summer School

Tim Walley, Dylunydd / Crefftwr

Tim Walley, Designer / Maker

Honno - Gwasg Menywod Cymru

Honno Welsh Women’s Publishers

HAUL Celfyddydau mewn Iechyd

HAUL Arts in Health

Penseiri Trioni

Trioni Architects

Angela Goodridge, artist / crefftwraig

Angela Goodridge, artist / maker

AMP Media, gwneuthurwyr ffilm

AMP Media, film makers

Cynyrchiadau Cwmni Awakennyn

Cwmni Awakennyn Productions

Clociau Tom Parry

Tom Parry Clocks

Tecstiliau Yvonne Gordon

Yvonne Gordon textiles

Os oes gennych ddiddordeb mewn rhentu un o’r Stiwdios Creadigol cysylltwch â Louise Amery ar 01970 622889 / lla@aber.ac.uk os gwelwch yn dda. | If you are interested in renting one of the Creative Studios please contact Louise Amery on 01970 622889 / lla@aber.ac.uk 66

36

37

38

39

40

41

42

35

36

37

38

39

40

41

42

35

36

37

38

39

40

41

42

35

36

37

38

39

40

41

42

35

36

37

38

39

40

41

42

35

36

37

38

39

40

41

42

36

37

38

39

40

41

42

Y

X

W V

U

E 34

34

34

34

33

33

33

33

32

32

32

32

31

31

31

30

30

29

F

34

34

34

33

33

33

32

32

32

31

31

31

31

30

30

30

30

29

29

29

29

28

28

28

28

27

27

27

26

26

25

Y

43

44

45

46

47

48

49

50

43

44

45

46

47

48

49

50

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

59

60

61

62

63

64

65

58

59

60

61

62

63

64

65

58

59

60

61

62

63

64

65

V

58

59

60

61

62

63

64

U

58

59

60

61

62

63

64

65

58

59

60

61

62

63

64

65

58

59

60

61

62

63

64

U

BALCONI CANOL | CENTRE BALCONY

U

58

X

W

65

D 69

69

69

70

70

70

71

71

71

72

72

30

73

29

29

28

28

28

27

27

27

27

26

26

26

26

26

25

25

25

25

25

25

24

24

24

24

24

24

23

23

23

23

23

23

22

22

22

22

22

22

22

21

21

21

21

21

21

21

20

20

20

20

20

20

20

19

19

19

19

19

19

19

18

18

18

18

18

18

18

17

17

17

17

17

17

17

16

16

16

16

16

16

16

15

15

15

15

15

15

14

14

14

14

14

13

13

13

13

12

12

12

12

11

11

11

11

10

10

10

10

9

9

9

8

8

7

7

6

B

T

S

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

24

1

2

3

4

5

6

23

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

R

Q P

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

73

73

74

74

74

74

74

74

74

75

75

75

75

75

75

75

76

76

76

76

76

76

76

77

77

77

77

77

77

77

78

78

78

78

78

78

78

79

79

79

79

80

80

80

80

81

81

81

81

82

82

82

82

83

83

83

83

84

84

84

84

85

85

85

85

86

86

86

86

87

87

87

87

88

88

88

88

89

89

89

89

90

90

90

90

91

91

91

91

92

92

92

92

93

93

93

93

23

24

25

26

79

79

79

22

23

24

25

26

80

80

80

21

22

23

24

25

26

81

81

81

21

22

23

24

25

26

82

82

82

83

83

83

21

22

23

24

25

26

84

84

84

21

22

23

24

25

26

85

85

85

86

86

86

87

87

87

15

88

88

88

14

14

89

89

89

13

13

13

90

90

90

12

12

12

91

91

91

11

11

11

92

92

92

10

10

10

93

93

93

9

9

9

9

94

94

94

94

94

94

94

8

8

8

8

8

95

95

95

95

95

95

95

7

7

7

7

7

96

96

96

96

96

96

96

6

6

6

6

6

6

97

97

97

97

97

97

97

5

5

5

5

5

5

5

98

98

98

98

98

98

4

4

4

4

4

4

4

99

99

99

99

99

99

99

3

3

3

3

3

3

3

100

100

100

100

100

100

100

2

2

2

2

2

2

2

101

101

101

101

101

101

101

1

1

1

1

1

1

1

102

102

102

102

102

102

102

H

7

P

26

73

22

6

20

25

73

21

5

19

24

73

21

4

18

23

72

73

26

3

17

22

72

25

2

16

21

A

72

24

1

15

26

72

23

I

14

25

71

72

22

J

13

24

70

71

21

K

12

23

69

70

71

26

L

11

22

69

70

71

25

N

10

Q

21

69

70

24

M

9

R

69

23

O

8

S

C

22

U T S

7

T

21

Y X W V

Y X W V

Artistiaid a Chwmnïau Preswyl Resident Artists and Companies

35

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

O N

M L

K J I

H

S

R

1

Q

P

1

O

1

N

1

M K

G

25

26

2 1

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

3 3

4 4

3

3 2

2

1

5 5

4

4

5 4

4

3

6 6

5

6 5

5

4

7

8

10

9

10

11

12

11

13

14

15

16

17

20

18

21

19

18

19

20 19

18

P

O

N

23

21

19

21 20

19

20

22 21

20

M

22

23 22

21 21

98

1

Q

L

18 18

R

22

22

20

17

17 17 17

19

17

16

16 16 16

18

16

15

15 15 15

17

15

14

14 14 14

16

14

13

13 13 13

15

13

12

12 12 12

14

12

11

11 11

10

13

11

10

10 10

9

12

10 9

9 9

8

11

9 8

8 8

7

9 9

8 7

7 7

6

8 8

7 6

6 6

5

7 7

6 5

3 3

2

S

2

3

2

V W X Y

SINEMA | CINEMA

1

2

V W X Y

4

2

L 1

1

24

LWYFAN | STAGE

2

2 1

J

H

23

S T U

theatr | THEATRE

I

22

U T S

3

1

21

S T U

BALCONI DWYREINIOL | EAST BALCONY

r wob dd G Enilly 2010 RIBA ----er of n in W rd Awa RIBA 0 1 0 2

neuadd fawr | great hall

AUDITORIUM SEATING

BALCONI GORLLEWINOL | WEST BALCONY

Bwriad yr unedau oedd datblygu swyddogaeth Canolfan y Celfyddydau fel man creadigol ar gyfer busnesau celf, asiantaethau datblygu’r celfyddydau, artistiad a chrefftwyr. Gwnaethpwyd y Prosiect Unedau Creadigol, sy’n werth £1 miliwn, yn bosibl yn sgil cefnogaeth gan Brifysgol Aberystwyth, Cronfa Loteri Cyngor Celfyddydau Cymru a Llywodraeth y Cynulliad. | The Creative Studios project was designed to develop Aberystwyth Arts Centre’s role as a creative hub for arts businesses, arts development agencies, artists and craft workers. The Creative Studios Project designed by Heatherwick Studio, worth £1 million, has been made possible by support from Aberystwyth University, the Arts Council of Wales Lottery Fund and the Welsh Assembly Government.

22 22

23

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

F

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

K

24

J

23 23

24

H

24 24

F

2

25

I G

F E D

G

H

H

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

G

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

15

14

1

C

C

B

13 12

A

12 11

11 10

9

10 9

8

9 8

7

8 7

6

7 6

5

6 5

4

5 4

3

4 3

2

3 2

1

2 1

A

B

F E D

SGRIN | SCREEN

LLWYFAN | STAGE

67 33


ARCHEBU TOCYNNAU Gallwn gadw tocynnau a archebir yn eich enw am bedwar diwrnod. Ar ôl hynny, cânt eu rhyddhau i’w gwerthu. Os byddwch yn archebu tocynnau ar ddiwrnod y digwyddiad/ ffilm, bydd yn rhaid i chi dalu’n llawn wrth archebu. Os byddwch wedi archebu tocynnau a heb dalu amdanynt erbyn diwrnod y digwyddiad/ffilm, cânt eu rhyddhau i’w gwerthu. AD-DALU A CHYFNEWID Os na allwch ddod iberfformiad neu ffilm yr ydych wedi archebu tocynnau ar eu cyfer, gallwch anfon eich tocynnau yn ôl hyd at ddau ddirwnod cyn y perfformiad ac fe anfonwn nodyn credyd llawn atoch. Neu gallwn newid eich tocynnau am berfformiad mwy cyfleus o’r un sioe neu ffilm. Os bydd y tocynnau i gyd wedi’u gwerthu, fe wnawn ein gorau i ailwerthu eich tocynnau i chi heb gost ychwanegol (ond ni allwn addo gwneud hyn). PRISIAU GOSTYNGOL Nodir y prisiau gostyngol mewn cromfachau trwy’r daflen hon. Mae’r pris hwn ar gael i bobl 60+ sydd wedi ymddeol yn llwyr, pobl ifanc o dan 16 oed, myfyrwyr amser llawn, pobl ddi-waith a phobl anabl. Croesewir babis i sioeau lle cynigir gostyngiad ar y pris i blant. HWYRDDYFODIAID Er mwyn tarfu cyn lleied â phosibl ar gwsmeriaid eraill a pherfformwyr, gellir gofyn i bobl sy’n cyrraedd yn hwyr aros tan y bydd yn gyfleus cyn mynd i mewn i’r awditoriwm, yn ôl barn ein staff. O dan amgylchiadau eithriadol ac yn dibynnu ar y perfformiad, efallai ni fydd yn bosibl gadael hwyrddyfodiaid i mewn o gwbl. Felly gwnewch bob ymdrech os gwelwch yn dda i gyrraedd mewn da bryd. Ni roddir ad-daliad i gwsmeriaid sy’n methu rhan o’r perfformiad neu’r perfformiad cyfan am eu bod yn hwyr.

hynt Mae celf a diwylliant i bawb. Ond os oes gennych nam neu ofyniad mynediad penodol, yn aml, gall mwynhau ymweliad i theatr neu ganolfan gelf fod yn fwy cymhleth na dim ond archebu tocynnau a dewis beth i’w wisgo. Mae 68

Hynt yn gynllun cenedlaethol sy’n gweithio gyda theatrau a chanolfannau celf ar draws Cymru i wneud pethau’n glir ac yn gyson. Mae gan rai â cherdyn Hynt hawl i gael tocyn yn rhad am ddim i gynorthwyydd personol neu ofalydd yn y Ganolfan y Celfyddydau a phob theatr a chanolfan gelf sy’n rhan o’r cynllun. Ewch i www. hynt.co.uk neu www.hynt.cym am wybodaeth ac arweiniad am y cynllun. Gallwch hefyd gael gwybod os gallwch chi neu’r person rydych yn gofalu amdano/i ymuno â’r cynllun a chwblhau ffurflen gais. CYFLEUSTERAU AR GYFER YMWELWYR ANABL Os hoffech holi am y cyfleusterau cyn dod i Ganolfan y Celfyddydau, ffoniwch 01970 623232 | artstaff@aber.ac.uk. Mae lle wedi’i gadw ger y brif fynedfa i yrwyr sy’n methu cerdded yn dda. Mae dau le yng nghefn y theatr hefyd, ar yr un gwastad â’r prif gyntedd. Gall pobl mewn cadeiriau olwyn fynd i holl awditoria a gweithdai’r Ganolfan. Mae’r prif gyntedd a’r swyddfa docynnau ar yr un gwastad â’r tu allan a gellir mynd mewn lifft i gyntedd y theatr ac ar lifft grisiau i lawr i’r lefel is. Mae croeso i gwn tywys a chwn cymorth. Gellir mynd mewn cadair olwyn i’r toiledau ar bob lefel ag eithrio’r cyntedd isaf. Ceir dolenni clywed yn y Neuadd Fawr, y Theatr a’r Sinema. Sylwch: Ni chaniateir offer ffotograffeg na fideo mewn unrhyw berfformiad. GWARCHOD DATA Mae Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth, fel rhan o Brifysgol Aberystwyth sy’n gweithredu fel rheolwr data, yn cydymffurfio â’r Ddeddf Gwarchod Data a’r Rheoliad Gwarchod Data Cyffredinol. Pan ‘rydym yn prosesu’ch archeb / pryniad, gofynnir i chi am eich enw, cyfeiriad, e-bost a rhif ffôn. Mae hyn yn hanfodol er mwyn prosesu archebion lle na ddefnyddir arian parod. . Efallai y gofynnir i chi hefyd gael eich hysbysu am ddigwyddiadau a gweithgareddau a gynhelir yng Nghanolfan y Celfyddydau Aberystwyth yn y dyfodol. ‘Rydym yn cadw gwybodaeth bersonol at bwrpasau gweinyddu, hysbysebu, marchnata a chodi arian. Yn dibynnu ar beth yr ydych wedi dweud wrthym, byddwn yn i) prosesu’ch gwybodaeth ar y sail eich bod yn ymgymryd â chytundeb pan ‘rydych yn prynu tocynnau neu gynnyrch o’r Ganolfan neu pan ‘rydych yn cyflwyno rhodd (Erthygl 6(1)(b) y Rheoliad). ii) prosesu’ch gwybodaeth ar y sail eich bod wedi rhoi caniatâd ar gyfer y prosesu hyn ac ar gyfer cyfathrebiadau cysylltiedig (Erthygl 6(1)(a) y Rheoliad) a iii) prosesu’ch gwybodaeth ar y sail ei bod er ‘lles dilys’ y Ganolfan i wneud hynny (Erthygl 6(1)(f) y Rheoliad) sef bod angen y wybodaeth ar y Ganolfan er mwyn prosesu trafodion ariannol ac eraill ac i gadw cofnod o’r rhain. Defnyddir eich gwybodaeth gan staff y Ganolfan yn unig. Defnyddir trydydd partïon yn achlysurol i ddarparu cyfleusterau neu wasanaethau i helpu prosesu data. Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Chanolfan y Celfyddydau Aberystwyth neu Swyddog Gwarchod Data’r Brifysgol ar infocompliance@aber. ac.uk

RESERVATIONS Tickets reserved in your name can be held for four days, after which point they will be released for sale. Tickets cannot be reserved on the actual day of the event/screening, but must be paid for in full at time of booking. Any tickets not paid for by the day of the event/screening will be released. REFUNDS AND EXCHANGES If for any reason you find you are unable to make a performance or screening you have booked seats for, your tickets can be returned up to two days in advance of a performance, and we will issue you with a full credit note. Alternatively we can exchange your tickets for a more suitable performance of the same show or film, or in the event of a full house we will do our best to re-sell your tickets for you at no additional charge (although this cannot be guaranteed). This does not apply to courses. CONCESSIONS Rates are shown in brackets throughout this brochure. The rate is available for: 60+ in full time retirement, under 16s, full time students, unemployed, and disabled people. Babies are welcome at events that have a child’s concession price as advertised. LATECOMERS In order to minimise disturbance to other customers and performers, latecomers may be asked to wait until a convenient moment before being allowed into an auditorium, as judged by our staff. In exceptional circumstances and depending on the performance, we may be unable to admit latecomers at all. Please therefore make every effort to attend performances in plenty of time. No refund will be given for customers who miss all or parts of a performances due to lateness.

hynt Art and culture is for everyone. But if you have an impairment or a specific access requirement, often enjoying a visit to a theatre or an arts centre can be more complicated than just booking tickets and choosing what to wear. Hynt is a national scheme that works with theatres and

arts centres across Wales to make things clear and consistent. Hynt cardholders are entitled to a ticket free of charge for a personal assistant or carer at the Arts Centre and all the theatres and arts centres participating in the scheme. Visit www.hynt.co.uk or www.hynt.cym to find a range of information and guidance about the scheme. You can also find out whether you or the person you care for are eligible to join the scheme and complete an application form. ACCESS FOR DISABLED VISITORS If you would like to check on any access issues before you visit the Arts Centre please call 01970 623232 | artstaff@aber.ac.uk. Parking is reserved next to the main entrance approach for drivers with limited mobility. Two spaces are also available at the rear of the theatre, with level access into the main foyer. Wheelchair access is possible to all auditoria and workshop spaces in the venue. Access at ground level to main foyer and box office, by lift up to the theatre foyer and by stair lift down to the lower level. Guide dogs and assistance dogs are welcome. Toilet facilities are accessible on all levels except the lower foyer. Hearing loops are installed in the Great Hall, Theatre and Cinema. Please note: No photography or video equipment is allowed in any performance.

DATA PROTECTION Aberystwyth Arts Centre, as part of Aberystwyth University which acts in the capacity of data controller, conforms to the Data Protection Act and the General Data Protection Regulation. When processing your booking / purchase we will ask you for your name, address, email and telephone number. This is essential for processing all non-cash bookings. We may also ask you if you would like to be kept informed about forthcoming events and campaigns at Aberystwyth Arts Centre. We retain personal information for administration, advertising, marketing and fundraising purposes. Depending on what you have told us, we will be i) processing your information on the grounds that you have provided consent for this processing and for associated communications (Article 6(1)(a) of GDPR) ii) processing your information on the grounds that you entering into a contract when you buy tickets or products from the Arts Centre or when you make a donation (Article 6(1)(b) of GDPR) and iii) processing your information on the grounds that it is in the ‘legitimate interests’ of the Arts Centre to do this (Article 6(1) (f) of GDPR) in that the Arts Centre requires the information in order to process financial and other transactions and keep a record of these. Your information will only be accessed and used by Arts Centre staff. Third parties are occasionally used to provide facilities or services to help process data. For further information please contact Aberystwyth Arts Centre or the University Data Protection Officer at infocompliance@aber. ac.uk

69


Dyddiadur Diary Ymwelwch â’n gwefan neu’r daflen ffilm fisol am fanylion ynglyn â’n sgriniadua ffilm dyddiol. | Check the website or monthly film leaflet for details of our daily film screenings.

S/C Sinema | Cinema NF/GH Neuadd Fawr | Great Hall T Theatr /Theatre St Stiwdio Berfformiad | Performance Studio O1/G1 Oriel 1| Gallery 1 O2/G2 Oriel 2 | Gallery 2 NT/TH – Neuadd Trinity / Trinity Hall AC/CM – Amgueddfa Ceredigion Museum

70

2 - 5

Y Llinell Brintiedig / The Printed Line O1/G1 t/p 47

2 - 6

Nifer O Leisiau, Un Genedl / Many Voices, One Nation O2/G2 t/p 50

4

Andre Rieu: 70 Years Young 7pm S/C t/p 8

5

Andre Rieu: 70 Years Young 3pm S/C t/p 8

10 – 25

Wardens Theatre Company: Peter Pan T t/p 45

11

NY MET OPERA LIVE: Wozzeck (Berg) 5.55pm S/C t/p 9

13 – 9/3

Gerald Scarfe: Llwyfan a Sgrîn / Stage and Screen O1/G1 t/p 48

17 – 16/3

Meddwl / Thinking O2/G2 t/p 51

24

Theatrau RhCT / RCT Theatres: An Evening with Shane Williams 8pm NF/GH t/p 15

26

BOLSHOI BALLET LIVE: Giselle (Ratmansky / Adam) 3pm t/p 9

29

Theatr Mwldan: Catrin Finch and Cimarrón 8pm NF/GH t/p 33

30

Clwb Comedi / Comedy Club 8pm St t/p 42

31

Theatr Ieuenctid | Youth Theatre: Dreams of Anne Frank 7.30pm T t/p 15

OC/CG Oriel y Caffi | Café Gallery TFTS: Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu, Prifysgol Aberystwyth / Department of Theatre Film & Television, Aberystwyth University

t/p Tudalen / Page

CAFFI GWYDDONIAETH SCIENCE CAFÉ 20 Ionawr | January 24 Chwefror | February 16 Mawrth | March

IONAWR | JANUARY

Fforwm i alluogi pobl i gyfarfod, cael diod a sgwrsio am y syniadau diweddaraf ym myd gwyddoniaeth. Mae’r digwyddiad rhad ac am ddim yn digwydd ym mar Canolfan y Celfyddydau o 7:30yh. Croeso i bawb! A forum for people to meet, drink and chat about the latest ideas in science. This free event takes place in the Arts Centre bar from 7:30pm. All welcome!

CHWEFROR | FEBRUARY 1

NY MET OPERA LIVE: Porgy & Bess (Gershwin) 5.55pm S/C t/p 9

1

Theatr Ieuenctid | Youth Theatre: Dreams of Anne Frank 7.30pm T t/p 15

4

Kinky Boots The Musical 7.30pm S/C t/p 10

6

Shobana Jeyasingh Dance: Material Men Redux 7.30pm T t/p 16

6

Clwb Cerddoriaeth / Music Club 8pm NF/GH t/p 32

7

Cicio’r bar 7.45pm St t/p 16

8

Aberration: Forgotton Stars 7.45pm St t/p 17

8

Haka Entertainment: Rhys Meirion 8pm NF/GH t/p 33

9

Kinky Boots The Musical 5pm S/C t/p 10

10

Cyngerdd Ysgolion Ceredigion Ceredigion Schools’ Concert 1.45pm & 7.30pm NF/GH t/p 34

11-13

Theatr Ieuenctid Youth Theatre: The Moon, Sea and Stars 7.30pm AC/CM t/p 17

14

Unique Gravity: Cara Dillon 7.30pm T t/p 34

15

Rob Beckett: Wallop 8pm NF/GH t/p 43

17-18

Frân Wen & Galeri: Llyfr Glas Nebo 7.30pm T t/p 18

21 – 22

Theatr Iolo: Muckers 11am & 1pm T t/p 45

21

Al Lewis: Te yn y Grug 8pm NF/GH t/p 35

23

BOLSHOI BALLET LIVE: Swan Lake (Grigorovich / Tchaikovsky) 3pm S/C t/p 10

25

Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru / National Dance Company Wales: KIN 7.30pm T t/p 18

26

Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru / National Dance Company Wales: Darganfod Dawns / Discover Dance 1pm T t/p 18

27

Clwb Cerddoriaeth / Music Club 8pm NT/TH t/p 32 71


Dyddiadur Diary

Dyddiadur Diary

27

Clwb Comedi / Comedy Club 8pm St t/p 42

25

NY MET OPERA LIVE: Agrippina (Handel) 5.55pm S/C t/p 11

Cyngerdd Ysgolion Ceredigion | Ceredigion Schools’ Concert 7pm NF/GH t/p 72

29

25

Avanti: Cân i Gymru 7pm NF/GH t/p 35

Best of Be Festival 7.30pm T t/p 25

29

26

29

2Faced Dance Company: EVERYTHING [But The Girl] 7.30pm T t/p 19

Clwb Comedi / Comedy Club 8pm St t/p 42

27

Run Amok Theatre Company: Microwave 7.30pm T t/p 26

28

Francis Rossi: I Talk Too Much 8pm NF/GH t/p 39

29

BOLSHOI BALLET: Romeo & Juliet (Ratmansky / Prokofiev) 2pm S/C t/p 13

29

Clwb Cerddoriaeth / Music Club 3pm NF/GH t/p 32

MAWRTH | MARCH

72

3

Music Theatre Wales: Denis & Katya 7.30pm T t/p 20, 36

5

Jack Dee: Off the Telly 8pm NF/GH t/p 43

5-6

Theatr Ieuenctid / Youth Theatre: The Marxist Heaven 7.45pm St t/p 20

6-7

Third Angel: The Department of Distractions 7.30pm T t/p 21

7 7

EBRILL | APRIL 1

Spring Out: Our Voices, Our Lives 6pm St t/p 21

Strada Music: The Trials of Cato 7.30pm T t/p 39

2-3

Cwmni Pen Productions: Water Wars 8pm NF/GH t/p 26

Cantorion y Brifysgol The University Singers: Galargerdd Verdi Requiem 8pm NF/GH t/p 36

5

8

Rob Brydon: Songs and Stories 7.30pm NF/GH t/p 43

Lost in the Rhythm – An Evening with Strictly’s Amy Dowden, Ben Jones and Colin Jackson 7.30pm NF/GH t/p 27

11

NY MET OPERA LIVE: Tosca (Puccini) 5.55pm S/C t/p 13

10

Opera Canolbarth Cymru / Mid Wales Opera: Mozart’s The Marriage of Figaro 7.30pm T t/p 22

11

The Gig Cartell: Wilko Johnson + Gwetai Arbennig John Otway 8pm NF/GH t/p 39

11

Arts Centre RIB TICKLERS LOL Verse 7.45pm St t/p 22

12

Nett UK: Milkshake Live! 12pm & 3.30pm T t/p 46

12

Trusting Unicorns 7.45pm St t/p 23

15

Puppet State Theatre Company Ltd: The Man Who Planted Trees 11am & 2pm St t/p 46

13

Mark Steel: Every Little Thing’s Gonna Be Alright 7.30pm T t/p 44

13

Uproar - Ensemble Cerdd Newydd Cymru / Wales New Music Ensemble: Professor Bad Trip 8pm NF/GH t/p 37

14

NY MET OPERA LIVE: Der Fliegende Hollander (Wagner) 4.55pm S/C t/p 11

15

Theatr Iolo a Pontio: Chwarae Gan Elgan Rhys 11am & 1pm St t/p 71

16 – 11

Mai / May Anna Falcini: Rhwng Y Plygiadau Gwelir Gronynnau / In Between The Folds Are Particles O1/G1 t/p 49

17

Rich Hall’s Hoedown Deluxe 7.30pm T t/p 44

17

Ben Fogle: Tales from the Wilderness 8pm NF/GH t/p 23

19

Cerddorddfa Genedlaethol Cymreig y BBC / BBC National Orchestra of Wales: String Masterpieces-Tchaikovsky & Mozart 7.30pm NF/GH t/p 37

19

Undermined: Fatberg the Musical 7.45pm St t/p 24

20 – 26

WOW Gŵyl Ffilmiau Cymru A’r Byd Yn Un / Wales One World Film Festival S/C t/p 12

20-21

Theatr Genedlaethol Cymru & Theatr Y Sherman Sherman Theatre: Tylwyth 7.30pm T t/p 24

21

Philomusica: Gershwin Rhapsody in Blue 8pm NF/GH t/p 72

22

PYST: Georgia Ruth 5.45pm St t/p 72

8

Twenty Two Promotions: Talisk 7.30pm T t/p 41

23 – 18

Mai / May Eaid Hydro (Ysbryd Dŵr) / Hydro Psyche (Water Spirit) O2/G2 t/p 52

9

NY MET OPERA LIVE: Maria Stuarda (Donizetti) 5.55pm S/C t/p 14

16

National Theatre Connections Festival T t/p 28

18

Orchard Live: Dreadzone 8pm NF/GH t/p 40

19

BOLSHOI BALLET LIVE: Jewels (Balanchine / Fauré, Stravinsky, Tchaikovsky) 4pm S/C t/p 14

22-23

Castaway: Dracula 7.30pm T t/p 27

24-25

Theatr Clwyd | Áine Flanagan Productions | Seiriol Davies: Milky Peaks 7.30pm T t/p 29

25

Cicio’r Bar 7.45pm St t/p 29

25

Cymdeithas Gorawl Aberystwyth Choral Society & Sinfonia Cambrensis: Mozart – Offeren Fawr yn C leiaf / Great Mass in C minor 8pm NF/GH t/p 40

28-29

Mark Bruce Company: Return to Heaven 7.30pm T t/p 30

29

CMP Entertainment: Rumours of Fleetwood Mac 8pm NF/GH t/p 41

MAI | MAY 1-2

The Wardrobe Ensemble: The Last of the Pelican Daughters 7.30pm T t/p 31

5

The Shires 8pm NF/GH t/p 75

6-7

Criw Brwd: Pryd Mae’r Haf? 7.45pm St t/p 31

73


CURVE, ROSE THEATRE KINGSTON + SIMON FRIEND ENTERTAINMENT

GIRAFFES CAN’T DANCE Dydd Gwener 19 - Dydd Sul 21 Mehefin | Friday 19 - Sunday 21 June £14.50 (£12.50)

THE HORNETTES 8pm, Nos Sadwrn 27 Mehefin Saturday 27 June | £10

RUSSELL HOWARD: RESPITE 8pm, Nos Wener 4 - Nos Sadwrn 5 Medi | Friday 4 - Saturday 5 September | £30


Pe hoffech gopi o'r llyfryn hwn mewn print mawr ffoniwch 01970 62 32 32 neu e-bostiwch artstaff@aber.ac.uk | If you would like a copy of this brochure in large print, please call 01970 62 32 32 or email artstaff@aber.ac.uk

Dylunio / Design: www.paddyomalleydesign.com Llun clawr / Cover artwork Saoirse Morgan Ffoto clawr / Cover photo: Chris Nash - Shobana Jeyasingh Dance: Material Men Redux [t/p 16]

GWASANAETH BWS Edrychwch allan am y Gwasanaeth Bws BUS SERVICE Look out for the 03 Bus Service Yn ystod y tymor yn unig / Term time only

Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth Arts Centre Prifysgol Aberystwyth University SY23 3DE Swyddfa Docynnau / Ticket Office Llun - Sad / Mon - Sat 10am-8pm Sul / Sun 1.30pm - 5.30pm

aberystwytharts @aberystwytharts @aberystwytharts

01970 62 32 32 artstaff@aber.ac.uk www.aberystwythartscentre.co.uk

Profile for Aberystwyth Arts Centre

Llyfryn Gwanwyn 2020 Spring Brochure  

Llyfryn Gwanwyn 2020 Spring Brochure  

Advertisement