Page 1

Samochód do wygrania str. 2

Organizatorzy konkursu:

ABC

GOSTYŃ y GÓRA y KOŚCIAN y LESZNO y RAWICZ y WSCHOWA

Nr indeksu 35077X

www.gazetaabc.pl

e-mail: abc@gazetaabc.pl

Nr 97 (2045) 16.12-18.12.2008 r. wtorek-czwartek cena 1,80 zł (w tym 7% VAT)

Najbardziej obawiają się domu dziecka

W domu jest ich trzynaścioro. Nie wszyscy są rodzeństwem. Mimo że tworzą rodzinę, najchętniej wróciliby do swoich biologicznych rodziców, jacy by oni nie byli. str. 12-13

Ogłoszenia drobne przez SMS-y str. 19

Bogdan Golik niewinny

Prezes jeszcze pociągnie? Mimo swoich 82 lat Mieczysław Ptaszyński z Izbic z powodzeniem łączy funkcje sołtysa wsi oraz prezesa miejscowej OSP str. 7

Słodkie zwycięstwo

Fot. E.Baldys

Trzecie z rzędu zwycięstwo w rewanżowej rundzie rozgrywek Ford Germaz Ekstraklasy odniosły leszczyńskie koszykarki. W sobotę pokonały w Brzegu drużynę Cukierków. str. 24

Collage E.Baldys

Leszczyński poseł do Parlamentu Europejskiego otrzymał od prokuratury belgijskiej prawomocną decyzję o umorzeniu śledztwa w sprawie rzekomego gwałtu na prostytutce. O tym, jak sprawa zmieniła jego życie, mówi w specjalnym wywiadzie dla naszej gazety. str. 4


AKTUALNOŒCI Dwie studentki z Wy¿szej Szko³y Marketingu i Zarz¹dzania w Lesznie – Karolina Musielak z Leszna oraz Izabela Skrzypczak z Rawicza – otrzyma³y presti¿owe stypendium ministra nauki i szkolnictwa wy¿szego.

2

Stypendium od ministra ferencji Studenckich Kó³ Naukowych. Natomiast Karolina prowadzi na uczelni Studenckie Ko³o Naukowe Przyjació³ Unii Europejskiej. By³a tak¿e organizatork¹ jednej z konferencji. Ponadto obie maj¹ na swoim koncie udzia³ w wielu konkursach i sporo opublikowanych referatów. To w³aœnie ich treœæ by³a jednym z g³ównych kryteriów przyznania stypendium. Obie studentki zamierzaj¹ zainwestowaæ pieni¹dze w edukacjê, a plany maj¹ ju¿ skrystalizowane. – Chcia³abym kontynuowaæ studia magisterskie na kierunku marketing nowoczesny lub zarz¹dzanie przedsiêbiorstwem – zdradza Karolina Musielak. – Mam zamiar po³¹czyæ to ze studiami podyplomowymi w zakresie obrotu nieruchomoœciami. Podobne spojrzenie na Fot. J. Kuik swoj¹ przys Karolina Musielak (z lewej) i Izabela Skrzypczak w sz³oœæ ma drutowarzystwie dziekana Stanis³awa WoŸniczaka. ga studentka.

Stypendium jest niebagatelne, gdy¿ w ci¹gu 10 miesiêcy ka¿dy wyró¿niony za osi¹gniêcia w nauce student otrzyma a¿ 13.000 z³. Nie jest to pierwsze docenienie pracy tych studentek. Wczeœniej otrzyma³y one finansow¹ nagrodê z Polsko-Amerykañskiej Fundacji Wolnoœci. Droga do tak znacznych sukcesów nie jest ³atwa i trzeba wykazaæ siê sporymi osi¹gniêciami w nauce. Izabela jest przewodnicz¹c¹ Studenckiego Ko³a Naukowego. Przewodniczy³a te¿ Ogólnopolskiej Kon-

– Moim marzeniem jest znaleŸæ pracê w administracji na terenie powiatu rawickiego, dlatego studia magisterskie zamierzam podj¹æ na kierunku zarz¹dzanie w administracji. Obie panie bardzo wysoko oceniaj¹ wspó³pracê z profesorami, pod kierunkiem których pisa³y referaty: Tadeuszem Mendlem, Leszkiem Kucharem i Mart¹ KuŸmiak. Wiele zawdziêczaj¹ tak¿e doœwiadczeniu dziekana Stanis³awa WoŸniczaka, który wspiera³ je przy przygotowywaniu wniosków i materia³ów potwierdzaj¹cych osi¹gniêcia. (JAC)

Konkurs rysunkowy

Sporym zainteresowaniem cieszy³ siê konkurs plastyczny dla dzieci, og³oszony przez Leszczyñskie Stowarzyszenie Handlowców Starówka i nasz¹ redakcjê. Jego uczestnicy mieli przedstawiæ, jak wygl¹daj¹ œwiêta w ich domach. Rozwi¹zanie konkursu odbêdzie siê w pi¹tek, 19 grudnia o godz. 16 na rynku w Lesznie, gdzie trwa Jarmark Adwentowy. Je¿eli pogoda pozwoli, wszystkie prace dzieci zostan¹ wystawione. Zapraszamy wiêc autorów prac i ich rodziców! lm

B. Golik niewinny

Bogdan Golik, pose³ do Parlamentu Europejskiego, otrzyma³ od prokuratury belgijskiej prawomocn¹ decyzjê o umorzeniu œledztwa w sprawie rzekomego gwa³tu na prostytutce. Dokument dotar³ do niego w ubieg³ym tygodniu, niemal dok³adnie 3 lata po tym, jak wszystkie polskie media poinformowa³y o sprawie. Prokuratura nie znalaz³a ¿adnych dowodów pozwalaj¹cych na sformu³owanie aktu oskar¿enia. Decyzja jest prawomocna. Charakterystyczne jest, ¿e to nie s¹d uwolni³ Bogdana Golika od winy i kary, ale ju¿ sama prokuratura zdecydowa³a o

Show w Toyocarze Oznak kryzysu w leszczyñskim salonie Toyoty nie widaæ. Wprost przeciwnie, w³aœciciele – Jolanta i Jacek Miko³ajczakowie – wrêcz przyspieszaj¹. Pisaliœmy niedawno o daleko ju¿ zaawansowanej rozbudowie placówki, a w miniony pi¹tek byliœmy œwiadkami krajowej prapremiery nowego avensisa.

Centrum Handlowe Manhattan w Lesznie ju¿ dzia³a

Fot. E. Baldys

Samochód do wygrania

Producent markowej odzie¿y Click…fashion istnieje w Krakowie od 1999 roku i proponuje odzie¿ damsk¹. Kolekcje tej marki cechuje bardzo wysoka jakoœæ, s¹ to produkty dla najbardziej wymagaj¹cych klientek. Sklep w CH Manhattan charakteryzuje siê unikalnym, niepowtarzalnym wystrojem, wyró¿niaj¹cym siê poœród innych sklepów tej bran¿y. Kontakt z kompetentnym personelem pozostawia mi³e wra¿enie i zachêca do ponownej wizyty. *** CH Manhattan, dealer salonu samochodowego marki Hyundai w Lesznie – firma HDL AUTO (salon zostanie wkrótce otwarty) i gazeta „ABC” przygotowali konkurs dla klientów centrum. Do wygrania bêdzie 80 nagród, w tym g³ówna, któr¹ jest samochód Hyundai i10. Zasady konkursu s¹ proste. Wystarczy wyci¹æ kupon z naszej gazety, wype³niæ go i wrzuciæ do urny, która stoi w CH Manhattan. Kupony drukowaæ bêdziemy jeszcze przez grudzieñ. Ka¿dy mo¿e wrzuciæ dowoln¹ ich iloœæ. Konkurs przeznaczony jest tylko dla osób doros³ych. W losowaniu nagród wezm¹ udzia³ wy³¹cznie oryginalne kupony wyciête z gazety. Regulamin konkursu dostêpny jest na stronie www.gazetaabc.pl oraz u pozosta³ych organizatorów konkursu.

ostatecznym zamkniêciu postêpowania z braku jakichkolwiek przes³anek œwiadcz¹cych o pope³nieniu przestêpstwa. Wczoraj w Warszawie odby³a siê konferencja prasowa, na której europose³ poinformowa³ dziennikarzy o decyzji prokuratury i przedstawi³ swoje oœwiadczenie w tej sprawie. Trzy lata temu Bogdan Golik obieca³ naszej redakcji, ¿e po zakoñczeniu œledztwa udzieli nam obszernego wywiadu. Z tej obietnicy siê wywi¹za³, wywiad z pos³em drukujemy na str. 4. „ABC” jest jedyn¹ gazet¹, z któr¹ Bogdan Golik chce rozmawiaæ. an

s Nowa toyota avensis

Fot. autor

Imprezie nadano formê dawno w naszym mieœcie niewidzian¹. Na publiczn¹ prezentacjê (szybsz¹ nawet ni¿ w Niemczech!) zaproszono lokalnych VIP-ów, a gospodarze zadbali o pe³ne spektrum wra¿eñ dla uszu, oczu, ducha i cia³a. Prawdziwe gwiazdy tego wieczoru by³y dwie: oczywiœcie avensis oraz Electric Duo, czyli Kasia Szubert i Paula Antkowiak, utalentowane absolwentki Akademii Muzycznej w Poznaniu, które wspó³pracowa³y ju¿ z Aleksandrem Maliszewskim, Krzysztofem Krawczykiem, a nawet Goranem Bregoviciem. Wirtuozersko graj¹ na elektrycznych skrzypcach i elektrycznej harfie, najczêœciej irlandzki folk i latynoamerykañskie utwory. Lecz takiej w³aœnie otoczki topo-

PREKURSOR

Sierakowo, ul. Morelowa 1 63-900 Rawicz

L

Kurs nauki jazdy kat. B

Zajęcia praktyczne na samochody:

Renault Clio Toyota Yaris Zgłoszenia: 065 546-13-27 0 603 408 050 0 693 708 301

wy model Toyoty jest godny. Po teatralnej wrêcz celebracji wy³oni³ siê w laserowej iluminacji, z k³êbów dymu, kaskady sztucznych ogni i strumieni wody. I gdy wszyscy ju¿ skupili uwagê na sedanie, z drugiego koñca salonu po cichu wjecha³o jeszcze piêkniejsze kombi. Komu i tych atrakcji by³o ma³o, móg³ skorzystaæ z zimnego bufetu lub posmakowaæ ³akoci maczanych w wodospadzie ciep³ej czekolady. A jak wygl¹da avensis? Trzeba zobaczyæ go samemu. Nabra³ charakteru, wyrós³ i – moim zdaniem – upodobni³ siê do lexusa, zw³aszcza wewn¹trz kabiny. Gdzie tu kryzys? W podstawowej wersji bogato wyposa¿one auto, m.in. w 7 poduszek powietrznych i wszystkie systemy kontroli trakcji, z benzynowym silnikim 1,6 l o mocy 132 KM kosztuje 71.500 z³. – Ale jest to cena promocyjna i dotycz¹ca zamówieñ z³o¿onych w nieprzekraczalnym terminie do koñca lutego 2009 roku – dopowiedzia³a nam Jolanta Miko³ajczak. ZBIGNIEW KORONA

JWYSTAWA. 17 grudnia, œroda, godz. 17, Miejska Biblioteka Publiczna w Lesznie – otwarcie wystawy „W 90. rocznicê Powstania Wielkopolskiego”. Ekspozycjê mo¿na zwiedzaæ do 10 stycznia. J WYSTAWA. 18 grudnia, czwartek, godz. 18, Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych w Lesznie – otwarcie wystawy malarstwa Stanis³awa Sachy Stawiarskiego. Ekspozycja bêdzie czynna do 31 grudnia. JKIERMASZ. Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych zaprasza na œwi¹teczny kiermasz prac artystów: malarstwo, grafika, rysunek, sztuka u¿ytkowa, du¿y wybór szk³a i ceramiki, niepowtarzalna bi¿uteria artystyczna, albumy i katalogi. W sprzeda¿y tak¿e grafiki i obrazki na desce Pavla Hlavatego, znanego artysty z Czech. lm


AKTUALNOŒCI

Sporo na inwestycje

3

W czwartek Rada Gminy Krzemieniewo uchwali³a bud¿et na 2009 rok. Mimo znacznych nak³adów na inwestycje zrezygnowano z realizacji niektórych przedsiêwziêæ.

Fot. archiwum s Zespo³y prezentowa³y zaledwie 150-sekundowe uk³ady. Nie brakowa³o im dynamiki i ekspresji.

Jubileuszowo z pomponami

W sali sportowej Zespo³u Szkó³ w Œwiêciechowe ju¿ po raz dziesi¹ty odby³y siê Otwarte Mistrzostwa Powiatu Leszczyñskiego Zespo³ów Cheerleaders. Awans do Mistrzostw Polski wywalczy³a grupa Speed Fire z Miejskiego Oœrodka Kultury w Lesznie. Œwiêciechowska impreza cieszy siê nies³abn¹cym powodzeniem, czego dowodem jest przyjazd a¿ 27 zespo³ów i 20 duetów: z Wroc³awia Barlinka, O³awy, Oleœnicy, Koœciana, Rakoniewic, Bukówca Górnego, Kalisza, W³oszakowic, Osiecznej, Paw³owic, Gostynia, Œmigla, Ponieca i Leszna. Goœciem specjalnym zawodów by³ mistrz œwiata w tañcu hip-hop i disco 16-letni Micha³ Kalcowski z Bierutowic. W kategorii szkó³ podstawowych zwyciê¿y³ doskonale znany œwiêciechowskiej publicznoœci zespó³ Demsi z Rakoniewic. Drugie by³y Gwiazdeczki z Kalisza, a na trzeciej pozycji sklasyfikowano zespó³ Kids D&S z Wroc³awia. Wœród gimnazjalistek

najwy¿ej oceniono formacje: Iskierki z Rakoniewic, Dreamlike D&S z Wroc³awia i Sokolik z Bukówca Górnego. W klasie otwartej zwyciê¿y³ leszczyñski zespól Speed Fire i to on bêdzie reprezentowa³ Wielkopolskê na Mistrzostwach Polski Cheerleaders, które zorganizowane zostan¹ w czerwcu w Lesznie. Warto zaznaczyæ, ¿e wiêksz¹ czêœæ tego zespo³u stanowi¹ mieszkanki gminy Œwiêciechowa. Drugie miejsce w tej kategorii zajê³a grupa Wenus z Oleœnicy, a trzecie Pryzmat Bis I ze Œmigla. Wœród duetów m³odszych trzy pierwsze miejsca zajê³y tancerki z Kalisza, a w starszym gronie najlepiej zatañczy³y leszczynianki (I i III miejsce) oraz œwiêciechowianki (II miejsce). Znaczne zas³ugi dla rozwoju tañca z pomponami w naszym regionie ma Ma³gorzata Piasecka, która jest prezesem Stowarzyszenia Cheerleaders w województwie wielkopolskim. (JAC)

Zanim radni przyst¹pili do g³osowania nad uchwa³¹ bud¿etow¹, plan bud¿etu przedstawi³a skarbnik gminy Dorota Andrzejewska. Dla radnych by³o to tylko przypomnienie, gdy¿ z dokumentem tym dok³adnie zapoznali siê podczas wczeœniejszych posiedzeñ komisji rady. Na inwestycje w ramach wydatków maj¹tkowych planuje siê wydaæ 2.030.000 z³. Zostan¹ one przeznaczone na budowê chodnika w Bojanicach, parkingu w Garzynie, œcie¿ki rowerowej w Zbytkach, przebudowê ul. Spó³dzielczej w Krzemieniewie, przebudowê drogi w Starym Belêcinie, uzbrojenie w media strefy przemys³owej, zakup wyposa¿enia sali gimnastycznej w Nowym Belêcinie, rozbudowê Sali Wiejskiej w Mierzejewie oraz zakup kosiarki. Ponadto z wydatków bie¿¹cych sfinansowany zostanie zakup krawê¿ników dla wsi Paw³owice, remont drogi w Drobninie, remont mostu w Luboni, remont elewacji budynku w Oporówku, wymiana lamp w Karchowie, remont sali w Belêcinie i budowa boiska do siatkówki w Paw³owicach. Znaczne nak³ady poch³on¹ wieloletnie programy inwestycyjne. Na dokoñczenie budowy sali gimnastycznej w Nowym Belêcinie przeznaczono 550.000 z³, na budowê Zak³adu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani 541.000 z³ oraz 197.000 z³ na rekultywacje sk³adowisk na terenie gminy Krzemieniewo. Nadal w gminie priorytetem pozostaj¹ drogi. Wszystkie wydatki na ten cel opiewaj¹ na niebagateln¹ sumê 1.280.000 z³. Ogó³em wszystkie wydatki gminy w przysz³ym roku maj¹ wynieœæ wed³ug planu 17.950.000 z³. Radni przed g³osowaniem upominali siê o nieujête w planie rozszerzenie skali obiektów sportowych w Paw³owicach oraz o budowê parkingu przy sklepie w Garzynie. Po dys-

kusji bud¿et zosta³ uchwalony jednomyœlnie. Wiele wa¿nych dla bezpieczeñstwa mieszkañców kwestii radni podnosili w swoich interpelacjach. Radna Maria Kamyczek poprosi³a wójta o kolejn¹ interwencjê w sprawie przejazdów kolejowych na ul. Bramowej i Wielkopolskiej w Paw³owicach. Zdemontowane szlabany zast¹pi³y tam znaki „Stop”.

Fot. J. Kuik s Skarbnik gminy Krzemieniewo Dorota Andrzejewska, przedstawiaj¹c projekt bud¿etu na 2009 rok, wspar³a siê przejrzyœcie przygotowan¹ prezentacj¹ multimedialn¹.

– Potrzebne jest tam dodatkowe oznakowanie, wyczulaj¹ce kierowców na dokonanie tej zmiany – podkreœla³a radna Kamyczek. – Wiele osób przeje¿d¿aj¹cych tamtêdy na co dzieñ przyzna³o, ¿e jeŸdzi³o na pamiêæ i nie zatrzyma³o siê przed przejazdem. Radny Zbigniew Tomiñski interpelowa³ w sprawie wyrw w asfalcie przy dworcu kolejowym w Paw³owicach oraz o zrobienie porz¹dku na samym dworcu. Zdaniem radnego, nale¿y tak¿e wyrównaæ pobocza

Bud¿et przed wigili¹

W najbli¿szy poniedzia³ek o godzinie 14 w Pa³acu Sulkowskich przy placu Koœciuszki w Lesznie spotkaj¹ siê radni powiatu leszczyñskiego, by uchwaliæ bud¿et na przysz³y rok. Zarz¹d proponuje wzrost wydatków w stosunku do projektu na 2008 rok o ponad 5.000.000 z³, czyli prawie o jedn¹ czwart¹. Je¿eli radni przyjm¹ proponowany bud¿et, bêdzie on wspania³ym prezentem gwiazdkowym dla mieszkañców. Dochody powiatu maj¹ wynieœæ 25.180.000 z³, wydatki natomiast bêd¹ o 1.140.000 z³ wiêksze, co zostanie pokryte z kredytu bankowego. Trzecia czêœæ bud¿etu prze-

znaczona zostanie na zadania z zakresu oœwiaty. Uwzglêdniona zosta³a m.in. 5-procentowa podwy¿ka dla pracowników oœwiatowych. Zarz¹d Dróg Powiatowych otrzyma na realizacje swoich zadañ ponad 7.000.000 z³, z czego ponad po³owa przeznaczona zostanie na przebudowê drogi Jezierzyce Koœcielne-W³oszakowice oraz ul. Poniatowskiego i Koœciuszki w Rydzynie. Powiat zamierza zabezpieczyæ pieni¹dze m.in. na wsparcie budowy œcie¿ki rowerowej z Leszna do Osiecznej oraz na pomoc finansow¹ dla gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy sal sportowych. (JAC)

Pozostanie przez „em”

W dokumentach ogólnokrajowych Goniembice mia³y te¿ nazwê pisan¹ inaczej – Goniêbice. Ostatecznie o pisowni przez „em” zdecydowali radni gminy Lipno podczas minionej sesji. Wczeœniej odby³o siê spotkanie mieszkañców wsi, którzy jednog³oœnie opowiedzieli siê za po-

zostawieniem nazwy Goniembice. W tej sytuacji korekty bêd¹ musia³y dokonaæ instytucje ogólnokrajowe. Pozostawienie przyjêtej lokalnie pisowni jest bardzo wa¿ne dla mieszkañców wsi, gdy¿ nie musz¹ korygowaæ jej w swoich dokumentach. (JAC)

przy drodze ³¹cz¹cej Paw³owice z Kociugami. Radna Alina Wunsz apelowa³a o za³atanie wyrwy przy przystanku autobusowym na ul. Wiejskiej w Krzemieniewie. Zwróci³a uwagê na sytuacjê, kiedy omijaj¹cy j¹ rowerzysta nagle zmienia tor jazdy, co mo¿e doprowadziæ do kolizji z jad¹cym za nim samochodem. Sprawê niesprawnego oœwietlenia i s³upa utrudniaj¹cego kierowcom

Fot. J. Kuik s Mimo padaj¹cego deszczu XII Biegowi Gwiazdkowemu, organizowanemu przez Zespó³ Szkó³ Technicznych w Lesznie, towarzyszy³a gor¹ca atmosfera. W tym roku biegaczy na polanie w Karczmie Borowej ugoœci³ nadleœniczy Aleksander Œwigoñ, który od wielu lat stara siê szeroko otwieraæ drzwi do lasu przed ludŸmi czerpi¹cymi przyjemnoœæ z aktywnoœci fizycznej. W poszczególnych kategoriach uczniowskich triumfowali: Katarzyna Wojciechowska, Katarzyna Janicka, Szymon Scholc i Bogusz Jaszczak. Najszybszym nauczycielem by³ Pawe³ Barszowski, najszybszym ¿o³nierzem Damian Chrapek, a w klasyfikacji open triumfowali Agnieszka Jerzyk i Andrzej Œwiêtek. Kolejn¹ imprez¹ biegow¹ w Lesznie bêdzie Bieg Sylwestrowy, organizowany przez 69. Leszczyñski Pu³k Przeciwlotniczy. Start 30 grudnia w samo po³udnie.

manewrowanie na os. Zak¹tek w Garzynie podniós³ radny Zbigniew Ptak. Podczas czwartkowej osiemnastej w tej kadencji sesji radni przyjêli tak¿e Gminny Program Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdzia³ania Narkomanii na 2009 rok. (JAC)

¯³óbki pod ocenê

Ju¿ po raz pi¹ty leszczyñski oddzia³ Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana zaprosi³ uczniów z czterech najm³odszych klas szkó³ podstawowych oraz przedszkolaków do udzia³u w konkursie „¯³óbek w ka¿dym domu, szkole i przedszkolu”. – Konkurs ma na celu kultywowanie piêknych staropolskich tradycji bo¿onarodzeniowych – wyjaœnia Urszula Chudak, cz³onek zarz¹du leszczyñskiego Civitas Christiana. – W tym roku oko³o trzech tysiêcy makiet ¿³óbka trafi³o do osiemdziesiêciu placówek oœwiatowych regionu leszczyñskiego. Przypominamy, ¿e do 12 grudnia nale¿y gotowe szopki dostarczyæ do Szko³y Podstawowej nr 5 w Lesznie, gdzie 17 grudnia jury wy³oni laureatów. Gala podsumowuj¹ca konkurs odbêdzie siê 20 grudnia o godzinie 11 w koœciele pod wezwaniem Maksymiliana Marii Kolbe w Gronowie. Konkurs odbywa siê pod honorowym patronatem arcybiskupa Stanis³awa G¹deckiego, metropolity poznañskiego, który przyj¹³ zaproszenie na galê. (JAC)


AKTUALNOŒCI

4

Bogdan Golik niewinny Prokuratura belgijska umorzy³a œledztwo w sprawie rzekomego gwa³tu na prostytutce, jakiego mia³ siê dopuœciæ w Brukseli pose³ do Parlamentu Europejskiego Bogdan Golik. Prawomocna decyzja prokuratury trafi³a do europos³a w ubieg³ym tygodniu. Bogdan Golik podczas konferencji prasowej przekaza³ dziennikarzom oœwiadczenie, na którym poprzesta³. Wyj¹tek zrobi³ dla naszej gazety, poniewa¿ ju¿ trzy lata temu obieca³, ¿e po zakoñczeniu œledztwa w³aœnie nam udzieli wywiadu. – Niemal dok³adnie trzy lata temu rozpocz¹³ siê dramat... – Najwiêkszy w moim ¿yciu. – Na posterunek policji w Brukseli zg³osi³a siê kobieta, która fa³szywie pana oskar¿y³a? – Ca³kowicie fa³szywie. Od razu posz³a równie¿ do jednej z belgijskich gazet, udzieli³a wywiadu. Dzieñ póŸniej sprawa wybuch³a w Polsce. Pisa³y o niej niemal wszystkie gazety, mówi³y wszystkie stacje telewizyjne. Kategorycznie, jednoznacznie mnie oskar¿ono i od razu os¹dzono. Populistyczne bulwarowe gazety przeœciga³y siê w najgorszych epitetach. Pod moim domem rozstawi³y siê stacje telewizyjne, pod szko³¹ szukano moich dzieci, ¿ony. Prze¿yliœmy potworny koszmar. – Mówi³ pan dziennikarzom, ¿e jest niewinny… – Mówi³em, ale nikt nie chcia³ tego s³uchaæ, nikt mi nie wierzy³. – Pamiêtam nasz¹ ówczesn¹ rozmowê. Powiedzia³ pan: „Ju¿ nigdy w ¿yciu nie bêdê siê uœmiecha³”. – Trudno w ogóle okreœliæ, co wówczas czu³em ja i moi bliscy. Zna³em powiedzenie, ¿e „gazet¹ mo¿na cz³owieka zabiæ”, ale nie wiedzia³em, ¿e to powiedzenie jest prawdziwe. I nigdy bym nie móg³ przypuszczaæ, ¿e to powiedzonko zostanie udowodnione w³aœnie na mnie. – Co pan postanowi³? – Chcia³em jak najszybciej wyjaœniæ sytuacjê. Mia³em nadziejê na sprawne œledztwo. Myœla³em, ¿e sprawê wyjaœnimy jeszcze w czasie, gdy trwa prasowa i telewizyjna nagonka. – I co pan zrobi³? – Zawiadomi³em policjê i prokuraturê, ¿e chcê zeznawaæ. Przez wiele miesiêcy nikt mnie jednak nie wzywa³. Kiedy domaga³em siê przes³uchania, powiedziano mi, ¿e jestem europos³em i chroni mnie immunitet, czyli nie mogê byæ oskar¿ony, ale te¿ nie mogê siê broniæ. S³owem, nie mog¹ mnie przes³uchaæ. Sam zrzek³em siê immunitetu. – I co na to prokuratura? – Nic. Przez wiele kolejnych mie-

siêcy nie proszono mnie na przes³uchanie. Minê³y ca³e dwa lata. – A kobieta, która pana oskar¿y³a? Jej nie zale¿a³o na szybkim wyjaœnieniu sprawy? – W³aœnie to te¿ jest zastanawiaj¹ce. Dlaczego nie domaga³a siê kary? Jakaœ gazeta, chyba „Wprost”, napisa³a, ¿e ta kobieta jest zupe³nie niewiarygodna, by³a wielokrotnie karana. – I wreszcie po trzech latach koniec. Prokuratura umorzy³a œledztwo. – Nie znaleŸli ¿adnych dowodów œwiadcz¹cych o mojej winie. – Czy zastanawia³ siê pan nad motywami dzia³ania kobiety, która z³o¿y³a na policji zeznania przeciwko panu? – Wiele razy. Mo¿e chcia³a mnie szanta¿owaæ? Nie wiem. Przypuszczam, ¿e ona by³a tylko narzêdziem w rêkach kogoœ innego. Jest jeden motyw, który mnie zastanawia. Otó¿ trzy i pó³ roku temu jako ma³o do-

œwiadczony jeszcze pose³ zacz¹³em wyjaœniaæ pewne kwestie zwi¹zane z gazoci¹giem pó³nocnym, maj¹cym po³¹czyæ Rosjê z Europ¹ Zachodni¹. Odkry³em wówczas defraudacjê publicznych pieniêdzy. Spó³ka rosyjsko-fiñska wziê³a pieni¹dze za opracowanie ekspertyzy dotycz¹cej zagro¿eñ œrodowiska, a w ogóle jej nie wykona³a. Napisa³em artyku³ na ten temat. Tydzieñ póŸniej kobieta oskar¿y³a mnie o gwa³t. Bardzo mnie to zastanawia. Ale prawdy chyba nigdy siê nie dowiem. – Jak wygl¹da³y pana ostatnie trzy lata? – Po kilku miesi¹cach od powstania oskar¿eñ zacz¹³em powoli wracaæ do normalnego ¿ycia i pracy. Podejmowa³em wiele inicjatyw na arenie Parlamentu Europejskiego. Jestem oceniany tam jako jeden z najaktywniejszych pos³ów, kilkakrotnie by³em pos³em sprawozdawc¹, zg³osi³em kilkaset poprawek do dokumentów przyjmowanych przez

Fot. E. Baldys s Bogdan Golik – pose³ do Parlamentu Europejskiego

parlament. Pomaga³em polskim rolnikom. Pomaga³em pielêgniarkom. To dziêki moim staraniom maj¹ dziœ refundowane studia i nie zostan¹ pozbawione prawa do wykonywania zawodu na terenie UE. Zorganizowa³em pierwsz¹ w historii wystawê chiñsk¹ w Parlamencie Europejskim, zreszt¹ w ci¹gu tych lat wyspecjalizowa³em siê we wspó³pracy Unii Europejskiej z Chinami i Indiami. Jednak polskie media nie informowa³y o tych dzia³aniach. Ca³y czas by³em cz³owiekiem z piêtnem. – Jak zachowywali siê wobec pana inni pos³owie? – Pos³owie z innych krajów w ogóle nie przejmowali siê tak¹ sytuacj¹, w naszych relacjach nic siê nie zmieni³o. Tam cz³owiek traci godnoœæ dopiero wówczas, gdy go ska¿e s¹d, gdy jest winny. Polscy parlamentarzyœci zachowywali siê ró¿nie – jedni okazywali mi solidarnoœæ, inni powœci¹gliwoœæ. Nie wiem, co sobie o mnie myœleli i co mówili. – Czy bêdzie siê pan domaga³ zadoœæuczynienia od gazet, które pana trzy lata temu os¹dza³y? – Nie. Chcê ju¿ mieæ spokój z t¹ spraw¹. Dobrze by by³o, gdyby uderzyli siê w pierœ i napisali: „Przepraszamy, Bogdan Golik jest niewinny”. Ale pewnie siê nie doczekam. Wa¿ne jest dla mnie coœ innego. By mieszkañcy Leszna przeczytali ten wywiad i zaufali mi. – Dziêkujê za rozmowê. ANTONI NECZYÑSKI

Bulwersuje ciê jakaœ sprawa, z czymœ siê nie zgadzasz, widzisz coœ, czego nie powinno byæ? Napisz lub zadzwoñ do naszej redakcji. Zajmiemy siê tym.

Mech od pó³nocnej

Œladami powstañców

Zapraszamy do udzia³u w I Rajdzie Walk o Niepodleg³oœæ Polski. Trasa rozpocznie siê pod pomnikiem Powstañców Wielkopolskich na placu Koœciuszki w Lesznie. Stamt¹d po uroczystym Apelu Poleg³ych piesi wyrusz¹ dowoln¹ tras¹ do klasztoru Ojców Franciszkanów w Osiecznej. Kierunek marszu zostanie ustalony przez opiekunów 10-osobowych grup. Wszystkie trasy po³¹cz¹ wspólne punkty kontrolne: kwatera powstañcza na cmentarzu przy ul. K¹kolewskiej w Lesznie, pomnik podporuczników Andrzejewskiego i W³odarczaka w lesie pod Trzebani¹ oraz tablica upamiêtniaj¹ca bitwê pod wiatrakami w

Osiecznej. Tam wyznaczono metê rajdu. Celem przedsiêwziêcia jest nie tylko promowanie walorów turystyczno-krajoznawczych regionu, ale przede wszystkim uczczenie 90. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego, oddanie ho³du powstañcom i dok³adniejsze poznanie historii walk Grupy Leszno. – To pierwszy tego rodzaju rajd, do udzia³u w którym zapraszamy przede wszystkim mi³oœników histo-

rii – informuje chor. Alfred Góralczyk z 69. Leszczyñskiego Pu³ku Przeciwlotniczego im. gen. dyw. S. Roweckiego „Grota”, komandor rajdu. Zg³oszenia przyjmowane bêd¹ do pi¹tku, 19 grudnia, w sekretariatach Zespo³u Szkó³ Technicznych oraz II i III Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Lesznie. Impreza odbêdzie siê 10 stycznia, bez wzglêdu na pogodê. Start o godzinie 9. (kin)

Jednego z mieszkañców Leszna denerwuje nalot na pó³nocnej œcianie budynku przy ul. Grunwaldzkiej 1-9 w Lesznie. Boi siê , ¿e jest to zal¹¿ek grzyba, który wedrze siê przez mur do mieszkania. –Takiego zagro¿enia nie ma – zapewnia Stefan Ró¿anek, zarz¹dzaj¹cy wspólnot¹ mieszkaniow¹ tego budynku. – Œciany pó³nocne budynku z uwagi na brak nas³onecznienia s¹ nara¿one na pojawianie siê zal¹¿ków mchu. Elewacja posiada tynk akrylowy, który mo¿na umyæ z u¿yciem specjalnych œrodków. Decyzjê o zleceniu tego zabiegu musieliby podj¹æ na zebraniu w³aœciciele mieszkañ, ale myœlê, ¿e w budynku s¹ wa¿niejsze prace do wykonania. Zabrudzenia tynku s¹ szczególnie widoczne pod oknami, co jest nastêpstwem niewymienienia parapetów w czasie przeprowadzania docieplenia. Zaniechano tego zgodnie z decyzj¹ mieszkañców. Opr. i fot. J. KUIK


Najwa¿niejszy jest uœmiech

SPRAWY

5

– Kiedy wchodzimy na oddzia³ dzieciêcy, stajemy siê klaunami, rozœmieszaczami. Ka¿dy z nas porzuca na chwilê w³asne imiê, w³asne problemy oraz w³asny œwiat. Najwa¿niejsze, by w tym momencie wywo³aæ uœmiech na dzieciêcych twarzach. Tylko to siê liczy – mówi Anna Paszczuk z Fundacji Dr Clown w Lesznie. Dzia³aj¹cy od 24 paŸdziernika leszczyñski oddzia³ fundacji skupia kilkunastu wolontariuszy. Na liœcie chêtnych czeka jednak wiêcej osób. Ju¿ nied³ugo – gdy przejd¹ szkolenia – bêd¹ mogli w³¹czyæ siê do dzia³añ prowadzonych przez fundacjê. A te w przysz³oœci obejm¹ – oprócz dzieciêcych oddzia³ów szpitalnych – tak¿e œwietlice socjoterapeutyczne, domy dziecka i domy pomocy spo³ecznej. Z dzia³aniami pragn¹ dotrzeæ g³ównie do dzieci, które nie s¹ objête ¿adn¹ pomoc¹. Najwa¿niejszym celem jest leczenie poprzez œmiech i zabawê. – Œmiech ma terapeutyczne w³aœciwoœci, czêsto brakuje go w naszym ¿yciu – opowiada A. Paszczuk. –

by z III LO oraz dwie z ekonomika. Ca³y czas czekamy na nowe osoby, które chcia³yby w³¹czyæ siê do akcji, które prowadzimy – dodaje. Nie ka¿dy cz³onek fundacji musi posiadaæ zdolnoœci aktorskie. Nie ka¿dy nadaje siê do tego, by rozœmieszaæ dzieci. Ale ka¿dy mo¿e dzia³aæ zakulisowo – pozyskiwaæ sponsorów czy pisaæ scenariusze scenek kabaretowych. Ka¿d¹ cechê osobowoœci z powodzeniem mo¿na wykorzystaæ dzia³aj¹c w fundacji. Zgromadzenie upominków dla dzieci nie by³oby mo¿liwe, gdyby nie pomoc ofiarodawców. Nie sposób ich w tym miejscu wszystkich wymieniæ. Pomog³y sklepy z zabawkami, s³odyczami, hurtownie biuro-

Fot. E. Baldys s Wolontariusze z fundacji spotkali siê z dzieæmi z leszczyñskiego szpitala.

Szczególnie potrzebny jest w szpitalach, gdzie s¹ leczone najm³odsze dzieci. Podczas pierwszego inauguracyjnego spotkania cz³onków fundacji z dzieæmi z leszczyñskiego szpitala nie zabrak³o upominków i dobrej zabawy. Najm³odsi mogli obejrzeæ zabawne wystêpy artystyczne, bawiæ siê balonami czy obserwowaæ sztuczki cyrkowe. Podoba³o siê. Równie¿ rodzice opiekuj¹cy siê dzieæmi byli wzruszeni. Niektórzy wrêcz czekali na mo¿liwoœæ rozmowy o drêcz¹cych ich problemach. Ka¿de dziecko otrzyma³o upominek oraz czerwony nosek – znak fundacji. – Wolontariusze to g³ównie uczniowie z leszczyñskich szkó³. Znalaz³am ich dziêki szkolnym pedagogom. W tej chwili aktywnie dzia³aj¹ cztery oso-

we. W³aœciwie nie by³o miejsc, gdzie odmówiono by wsparcia. – Ze wspania³ym przyjêciem spotka³am siê ze strony pana Paw³a Pêcaka, szefa firmy Interbell w Lesznie, który zaoferowa³ nam daleko id¹c¹ pomoc – mówi A. Paszczuk. – Równie¿ ksi¹dz W³adys³aw Marzêcki, proboszcz parafii pod wezwaniem Œwiêtego Jana w Lesznie, bardzo nam pomóg³. Dziêkujemy wszystkim z ca³ego serca. Obecnie fundacja poszukuje niewielkiego pomieszczenia, w którym mog³aby przechowywaæ dary i przeprowadzaæ spotkania organizacyjne. Jeœli znalaz³yby siê osoby lub instytucje, które chcia³yby pomóc w tym przedsiêwziêciu, prosimy o kontakt z redakcj¹. (and)

Cz³onkowie fundacji to wyj¹tkowi, wszechstronni terapeuci. Poza wy¿szym wykszta³ceniem w dziedzinie psychoterapii i pedagogiki specjalnej posiadaj¹ zdolnoœci artystyczne i regularnie szkol¹ siê, poznaj¹c arkana sztuki cyrkowej. Wykorzystuj¹c swoj¹ wiedzê, wczuwaj¹ siê w potrzeby psychiczne dzieci i niweluj¹ napiêcia nerwowe spowodowane bólem, strachem i rozstaniem z najbli¿szymi. Roz³adowuj¹ depresjê, szok pooperacyjny i przywracaj¹ dzieciom wolê ¿ycia, gdy jej brak staje siê zagro¿eniem. Wprowadzaj¹ wyj¹tkow¹, sprawdzon¹ na œwiecie metodê terapii œmiechem i zabaw¹. Wiêcej informacji na temat fundacji mo¿na znaleŸæ na stronie www.drclown.pl

s Uczestnicy projektu ³¹cz¹cego pokolenia. Seniorki i m³odzie¿ z Gimnazjum nr 9 w Lesznie.

Fot. E. Baldys

Dla mnie masz stajla

Jak siê ubraæ do teatru? – £adna bluzka, ciemna spódnica, garnitur – odpowiadaj¹ seniorki. – To nie mo¿na iœæ w d¿insach? – dziwi siê m³odzie¿. Leszno jest jednym z trzech miast w Wielkopolsce, w którym realizowany jest projekt wspó³pracy m³odych ludzi z pokoleniem ich babæ i dziadków. W grupie m³odych s¹ uczniowie z Gimnazjum nr 9, w grupie starszych – panie: rencistki i emerytki. Spotykaj¹ siê dwa razy w miesi¹cu i wymieniaj¹ doœwiadczeniami. Panie opowiadaj¹, jak ¿y³o siê kiedyœ. M³odzie¿ – jak ¿yje siê dziœ. Dyskusja o ubiorze wywi¹za³a siê przy okazji wyjazdu do teatru. Dwupokoleniowa grupa pojecha³a do Poznania na spektakl baletowy „Pan Twardowski”. Wtedy w³aœnie pojawi³o siê pytanie, co na siebie w³o¿yæ. Zdania by³y bardzo podzielone. Panie by³y za elegancj¹, m³odzie¿ za luzem. Jeszcze ciekawiej by³o podczas spotkania poœwiêconego szkole. – Na przerwach gra³o siê w klasy lub wymyœla³o inne zabawy – mówi³y seniorki. – My g³ównie s³uchamy

MP4 – dopowiadali uczniowie. – A co to s¹ MP4? – pyta³a jedna z pañ. Dzieli ich kilkadziesi¹t lat, czasem pó³ wieku. Niedu¿o, ale: – To zupe³nie inne œwiaty – t³umaczy Dorota Sobczyñska, opiekunka uczniów z Gimnazjum nr 9. – Niedawno rozmawialiœmy o andrzejkach. Dla pañ to przede wszystkim lanie wosku, dla m³odych – dyskoteka. Projekt wspó³pracy miêdzypokoleniowej nosi nazwê Pamiêtnik. Wymyœli³o go Centrum Innowacji Spo³ecznej SIC z Poznania. – Urodzi³am siê w Lesznie, wiêc zale¿a³o mi, ¿eby tu zrobiæ projekt – t³umaczy Monika Zembrzycka z SIC. Poza Lesznem spotkania m³odych ze starszymi odbywaj¹ siê tak¿e w Luboniu i GnieŸnie. W Lesznie koordynatork¹ projektu jest Barbara Mroczkowska. To ona zebra³a grupê pañ uczestnicz¹cych w zajêciach.

Umawiaj¹ siê dwa razy w miesi¹cu. Ostatnio w czwartek w restauracji Stara Spi¿arnia. To spotkanie poœwiêcone by³o muzyce. Seniorki œpiewa³y: „Czerwone jab³uszko”, „Obozowe tango” i „Stokrotkê”. M³odzie¿ mia³a swój repertuar: Kiedy patrzê tak na ciebie, jesteœ fajna, aj. Dla mnie masz stajla. Kiedy ³¹czy nas noc upalna, aj. Dla mnie masz stajla. – Co to znaczy stajla – chcia³y wiedzieæ panie. – Styl. „Dla mnie masz styl…” – t³umaczyli ze spokojem gimnazjaliœci. Spotkania pokoleniowe s¹ rejestrowane na dyktafon. Ich efektem bêdzie te¿ Pamiêtnik, a ka¿dy z uczestników przygotuje do niego jedn¹ stronê. Projekt koñczy siê wraz z koñcem roku. Wszystkie dzia³ania, jakie by³y prowadzone w ramach niego, finansowane by³y z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. lm

Pensje do wy¿szej instancji

Prezydent Leszna zaskar¿y wyrok s¹du w sprawie ustalania wynagrodzenia dla pracowników niepedagogicznych miejskich szkó³. Ci ostatni zaczn¹ za to sk³adaæ pozwy o zap³acenie ich nale¿noœci za ostatnie trzy lata pracy. Ze sposobem naliczania wynagrodzeñ od lat nie zgadza³a siê Stefania Ratajczak, sekretarka w Szkole Podstawowej nr 9 i za³o¿ycielka Zwi¹zku Zawodowego Pracowników Niepedagogicznych Porozumienie, który zaskar¿y³ uchwa³ê Rady Miejskiej do Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego w Poznaniu. Przypomnijmy, ¿e – zdaniem zwi¹zku – leszczyñski Wydzia³ Edukacji tak konstruuje regulamin wynagrodzeñ, ¿e p³aca ze wszystkimi dodatkami w pierwszej kategorii zaszeregowania wynosi zaledwie 80 procent minimalnej pensji ustalonej przez Radê Ministrów i w ten sposób zani¿a siê te¿ wyp³aty w ka¿dej kolejnej kategorii.

W ubieg³ym miesi¹cu zapad³ wyrok – s¹d stwierdzi³ niewa¿noœæ uchwa³y Rady Miejskiej Leszna w tej sprawie. – Z tym rozstrzygniêciem nie koreluje jednak uzasadnienie wyroku – uwa¿a Zdzis³aw Adamczak, wiceprezydent Leszna, przytaczaj¹c zdanie uzasadnienia, w którym s¹d stwierdza, i¿ u³omnoœæ uchwa³y nie uzasadnia stwierdzenia jej niewa¿noœci w ca³oœci lub w konkretnie oznaczonej czêœci. Zdzis³aw Adamczak zwraca te¿ uwagê na stanowisko s¹du, ¿e nie ma wystarczaj¹cych argumentów, by uznaæ – jak chce zwi¹zek zawodowy – ¿e uchwa³a jest niezgodna z prawem i trzeba wyeliminowaæ j¹ z

obrotu. Dlatego prezydent Leszna chce zaskar¿yæ ten wyrok do s¹du wy¿szej instancji. – Prezydent ma do tego prawo, my jednak czujemy siê silni i na pewno ustosunkujemy siê do jego uzasadnienia – mówi Stefania Ratajczak, zaznaczaj¹c jednak, ¿e jest otwarta na pertraktacje w tej sprawie z w³adzami miasta. Tymczasem ju¿ w przysz³ym miesi¹cu za poœrednictwem ZZPN Porozumienie sprz¹taczki, woŸni i inni niepedagogiczni pracownicy szkó³ zaczn¹ sk³adaæ do s¹du indywidualne pozwy, w których domagaæ siê bêd¹ nale¿nych im – ich zdaniem – pieniêdzy za ostatnie trzy lata pracy. MIW


LUDZIE

6

Świąteczne życzenia w Chcesz złożyć życzenia świąteczne lub noworoczne bliskiej ci osobie? Chcesz w ten szczególny czas powiedzieć coś ważnego przyjacielowi, kogoś przeprosić, wyznać, co czujesz, zaprosić na spotkanie?

Zrób to za pośrednictwem naszej gazety. Tylko my gwarantujemy, że osoba, do której skierujesz swoje słowa, na pewno je przeczyta, bo otrzyma na swój telefon komórkowy specjalne powiadomienie. Jak przesłać życzenia? Wystarczy wysłać SMS pod nr 7303 o treści: ABCG., a następnie wpisać życzenia i nr telefonu komórkowego osoby, do której je kierujemy. Oto przykład: ABCG. Droga Alu wszystkiego dobrego na swieta i nowy rok dla Ciebie i rodziny. Waldek. 123456789. Na SMS-y czekamy do wtorku, 16 grudnia. Wydrukujemy je w gazecie w świątecznym wydaniu gazety, we wtorek, 23 grudnia. I uwaga: tego samego dnia osoba o podanym przez Ciebie numerze telefonu komórkowego otrzyma SMS-a informującego ją o tym, że w „ABC” czeka na nią przygotowana przez Ciebie słowna niespodzianka. I na pewno ją przeczyta! I jeszcze jedna uwaga: SMS-y nie mogą zawierać polskich znaków, a maksymalna długość jednej wiadomości wraz z 9-cyfrowym nr komórki adresata to 160 znaków. Koszt SMS-a to 3,66 zł z VAT.

Opowiada obrazami i dźwiękiem – Lubię napisać to, co wcześniej usłyszę w głowie. Jeśli to jest na tyle silne, że trwa dłużej, to potem to rysuję – mówi Łukasz Matysiak z Gostynia. Łukasz jest scenarzystą i reżyserem. Obecnie zajmuje się kolejnymi produkcjami.

– Napisałem dwa scenariusze do krótkich filmów i pracuję teraz na storybordami. Potem będę mógł stwierdzić, jaki sprzęt potrzebuję do realizacji, jakie lokalizacje będą najlepsze i tym podobne – tłumaczy. Storybordy to wcześniej narysowany według planów zdjęciowych film. To na tym etapie, najczęściej w porozumieniu z operatorem, zapadają decyzje, jak będą wyglądały kadry: czy będzie to zbliżenie na detal, czy też plan szeroki. – Bardzo interesuje mnie też to, co jest poza kadrem. Mocno zwracam uwagę na dźwięk. Staram się także dźwiękiem opowiadać w filmie. Wychodzę z takiego założenia, że postać na ekranie nie opowiada tego, co widz

Fot. E. Baldys V Łukasz Matysiak nakręcił już trzy własne filmy. Dwa z nich można było obejrzeć w Galerii MBWA w Lesznie.

ma zobaczyć. Widz ma zobaczyć to, co chcę powiedzieć przez obraz – podkreśla Ł. Matysiak. Dlatego świadomie porzuca dialog. To wspólna cecha wszystkich trzech filmów, które do tej pory nakręcił: „Kruk” (2000 r.), „Trzeba wierzyć” (2001 r.) i „Zapach czasu” (2007 r.). Dwa ostatnie można było zobaczyć w Galerii MBWA w Lesznie, gdzie odbywały się spotkania z cyklu „Oblicza kina”. „Zapach czasu” to historia niewidomej kobiety i towarzyszącego jej od dzieciństwa mężczyzny. Obserwujemy ich podczas wykonywania prostych, codziennych czynności. Ale głównym tematem filmu jest czas jako jakość magiczna. Zdjęcia były kręcone m. in. w wieży leszczyńskiego ratusza. W niej reżyser znalazł to, czego potrzebował: mechanizm zegarowy oraz wąskie, ciemne i kręte przejścia. – Nie było żadnych problemów, bo nie pracuję z jakąś wielką ekipą. Weszliśmy tam razem z operatorem, pomagał nam jeszcze jeden kolega. Rozstawialiśmy światła i kręciliśmy – relacjonuje Łukasz. Ma 35 lat. Obecnie mieszka i pracuje w Poznaniu. Jest absolwentem kulturoznawstwa oraz Wielkopolskiej Szkoły Radia, Telewizji i Filmu na kierunkach: organizacja produkcji filmowej oraz scenariopisanie. Wcześniej, jeszcze w szkole średniej, działał w teatrze Janusza Dodota przy gostyńskim domu kultury Hutnik. Potem przez wiele lat pracował jako operator w kinie. Obecnie jest montażystą filmów reklamowych. – Pewnie mógłbym też być piekarzem albo jeszcze kimś innym. Teraz oscyluję w materii ruchomych obrazków, ale nie wiem, czy będę to robił długo. Staram się w życiu robić to, na co – w cudzysłowie – mam ochotę. Jeśli mam ochotę zrobić film, to staram się go robić na podstawie własnego tekstu, który wcześniej usłyszę w głowie. Ale nie jest to najważniejsza rzecz w moim życiu – podsumowuje Ł. Matysiak. (kin)


PASJE

Prezes jeszcze poci¹gnie?

Mieczys³aw Ptaszyñski z podrawickich Izbic stra¿akiem zosta³ póŸno – maj¹c 38 lat. Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w swojej wsi prezesuje od 30 lat. Jeszcze do ubieg³ego roku by³ so³tysem. W obu funkcjach da³ siê poznaæ jako dobry gospodarz. Ci¹gle jest pe³en zapa³u, choæ ma ju¿ 82 lata. Pochodzi z Piskorni ko³o Jutrosi- bardziej jednak zapad³ mu w pamiêæ nie bardzo garn¹ siê do przejêcia na. Stra¿akiem by³ jego ojciec, któ- po¿ar magazynów „na Cepterze” w funkcji. Zastanawia siê, czy dalej kierowaæ jednostk¹, która w Izbiry zaraz po II wojnie œwiatowej za- Rawiczu. Dziœ ju¿ nie kieruje akcjami ga- cach i s¹siednich ¯ylicach liczy 24 k³ada³ Ochotnicz¹ Stra¿ Po¿arn¹ w œniczymi. Nie pozwala mu na to czynnych cz³onków i ponad 120 Paw³owie. – JeŸdzi³em z ojcem na stra¿ac- wiek. Zawsze jednak stawia siê do wspieraj¹cych. – Wszystko zale¿y od zdrowia – kie zawody, ale jako „kibic” – mówi remizy na dŸwiêk syreny. – Jeszcze nie by³o, ¿ebym nie zaznacza. – Chêci mo¿na mieæ, ale pan Mieczys³aw. – Podoba³o mi siê to. Krêci³em siê przy stra¿akach, po- przylecia³, kiedy siê pali – podkre- jak siê nie ma zdrowia, to nic z tego. Z odznaczeñ stra¿ackich ma maga³em im. Ale dopiero po jakimœ œla i dodaje, ¿e jednostce przyda³by wszystkie – od meczasie dojrza³em dali „Za zas³ugi dla do stra¿akowania. po¿arnictwa” po Po przeproZ³oty Znak Zwi¹zwadzce rodziców ku OSP i Medal do Piotrkowic zaHonorowy Boles³amieszka³ w Jutrosiwa Chomicza – najnie. Z Izbicami wy¿sze wyró¿niezwi¹za³ siê w 1964 nia w Ochotniczej roku, pocz¹tkowo Stra¿y Po¿arnej. Z jako dojezdny prapañstwowych m.in. cownik tamtejszej Krzy¿ Kawalerski Rolniczej Spó³Orderu Odrodzenia dzielni ProdukcyjPolski. nej. Któregoœ dnia – Brakuje mi tylz szefem spó³dzielko krzy¿a drewniani Bronis³awem nego, takiego, co na Lutym poszed³ na cmentarzu – ¿artustra¿ackie zebraje po swojemu. nie. Wybrano go na Wychowa³ parê protokolanta. Od pokoleñ stra¿aków. tego momentu coW rodzinie stra¿acraz bardziej angakiej tradycje konty¿owa³ siê w stranuuje syn B³a¿ej. ¿ack¹ dzia³alnoœæ. Te¿ nale¿y do jedW 1967 roku zosta³ nostki. Z kolei przewodnicz¹cym wnuczka Marika Komisji Rewizyjjest dru¿ynow¹ nej jednostki. Pe³tamtejszej 12. Harni³ tê funkcjê do cerskiej Dru¿yny 1978 roku. Po¿arniczej Watra. – W tym samym Zarazi³ ich swoj¹ roku, dok³adnie 11 pasj¹. ¯ona Teodogrudnia, wybrano zja, która zmar³a mnie na prezesa trzy lata temu, w jednostki – wspoochotniczej stra¿y mina. – I tak ju¿ nie dzia³a³a, ale zosta³o. To ju¿ jako „przyboczna” szeœæ kadencji. pana Mieczys³awa W 1977 roku te¿ mia³a swoje zajednostka dosta³a s³ugi. Pó³tora roku ¿uka. Nie mieœci³ Fot. J. Witczak temu na jej grobie siê w remizie. Wtedy to by³a s W rodzinie pana Mieczys³awa stra¿ackie tradycje kontynuuje Mari- ods³oniêto stylizozwyk³a klitka. Ra- ka, która kieruje harcersk¹ dru¿yn¹ po¿arnicz¹. Dziadek jest dumny z wany znak Zwi¹zku OSP. Takie same zem z innymi wnuczki, a wnuczka jest dumna z dziadka. wzi¹³ siê za rozbudowê stra¿ackiej siê nowszy samochód po¿arniczy. – podczas tej uroczystoœci wmurowasiedziby. Pomaga³ za³atwiaæ mate- Nasz ¿uk ma przesz³o 30 lat. Jest naj- no na grobach siedmiu najbardziej ria³y budowlane, zwozi³ ceg³y z starszy w ca³ej gminie. Nadal nam zas³u¿onych stra¿aków jednostki. – To byli druhowie, z którymi zaMiejskiej Górki. Po trzech latach s³u¿y, ale jazda nim jest trochê nieukoñczono rozbudowê. pewna. Na szczêœcie mamy kierow- czyna³em dzia³alnoœæ w stra¿y – doPamiêta swoje pierwsze akcje cê, który doskonale zna auto. W ze- daje pan Mieczys³aw. Czego ¿yczy sobie na nastêpne gaœnicze: w Mas³owie, gdzie sp³o- sz³ym roku, na 60-lecie jednostki, nê³a szopa u rolnika, w Goœcieje- obiecano nam, ¿e dostaniemy now- lata? – Zdrowia, pomyœlnoœci i dalszej wicach, gdzie z dymem posz³o szy wóz. mieszkanie w budynku po maj¹tku Do koñca obecnej kadencji pre- energii, najlepiej... atomowej – mówi ziemskim czy te¿ w ¯ylicach, gdzie zesa pozosta³y mu jeszcze dwa lata. w swoim stylu. pali³ siê budynek gospodarczy. Naj- Wypatruje nastêpców, ale m³odsi J.W.

7


OBOK PRAWA

8

W pi¹tek policja zatrzyma³a kompletnie pijanego kierowcê. Mê¿czyzna najpierw nieopodal leszczyñskiego szpitala spowodowa³ kolizjê, a potem… chcia³ uciec. W niedzielê inny kierowca potr¹ci³ w Lesznie dwie nastolatki.

Jeden uciek³, inny potr¹ci³

Do pierwszego incydentu dosz³o w pi¹tek po po³udniu na ul. Kiepury. Kierowca osobowego mercedesa chcia³ skrêciæ z niej w ul. Dekana, ale na skrzy¿owaniu poczu³ nagle silne uderzenie. Okaza³o siê, ¿e w jego auto wjecha³ peugeot 307. Mimo spowodowania kolizji kierowca peugeota nie zatrzyma³ siê, lecz ruszy³ w dalsz¹ drogê ku szpitalowi. Pokrzywdzony zadzwoni³ na policjê, wszystko opowiedzia³ stró¿om prawa i poda³ im numery rejestracyjne samochodu prowadzonego przez szalonego kierowcê. Funkcjonariusze zatrzymali go na ul. Dekana przy zjeŸdzie w Estkowskiego. 39-letni leszczynianin mia³ 2,44 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Odpowie za jazdê po pijanemu i spowodowanie kolizji. Nastêpnego dnia wieczorem w

Zaborówcu na ul. Powstañców Wielkopolskich mieszkaniec Grotnik potr¹ci³ 68-letniego rowerzystê z Leszna. Dosz³o do tego w chwili, gdy mê¿czyzna zjecha³ nagle z chodnika na jezdniê. W wyniku zderzenia dozna³ licznych obra¿eñ: wstrz¹œnienia mózgu, z³amania prawej i lewej ³opatki, ¿eber i koœci prawej nogi. W niedzielê przed godz. 11 na ul. Niepodleg³oœci w Lesznie 36-letni kierowca bmw podczas manewru wyprzedzania nauki jazdy z nieznanych przyczyn wpad³ samochodem na chodnik i wjecha³ wprost w dwie dziewczyny w wieku 15 i 14 lat. Pierwsza z nich dozna³a wstrz¹œnienia mózgu, druga uniknê³a obra¿eñ. Policja wyjaœnia okolicznoœci tych zdarzeñ. (luk)

kowy i 80 z³. Bardzo podobna kradzie¿ mia³a miejsce nastêpnego dnia oko³o godz. 4 rano w klubie przy stadionie ¿u¿lowym. Tym razem ³upem przestêpcy pad³a torebka pozostawiona na krzeœle przy stoliku przez mieszkankê Ko¿uchowa. W œrodku by³ dowód osobisty, prawo jazdy, karta bankomatowa i 2 komórki. Straty to 720 z³. (luk)

Wybra³ œmieræ

W czwartek pod ko³ami poci¹gu miêdzy Rawiczem i Korzeñskiem zgin¹³ 56-letni mieszkaniec podrawickiej wsi. Pope³ni³ samobójstwo. Do tragedii dosz³o w po³udnie w pobli¿u leœnego przejazdu kolejowego. 56-latek zosta³ przejechany przez poci¹g InterCity relacji Szczecin-Przemyœl. Poci¹g jecha³ oko³o 60 km na godzinê. Maszynista widzia³ mê¿czyznê id¹cego po torach, dawa³ mu sygna³y ostrzegawcze, ten jednak nie reagowa³. W³¹czy³ hamowanie, ale na POLICJA

997

zatrzymanie poci¹gu by³o zbyt póŸno. Mê¿czyzna zgin¹³ na miejscu. Przyczyn¹ pope³nienia przez niego samobójstwa by³ prawdopodobnie fakt, ¿e dzieñ wczeœniej dosta³ wezwanie do odbycia kary pozbawienia wolnoœci. Nie chcia³ iœæ do wiêzienia. Wybra³ œmieræ. Œledztwo wyjaœniaj¹ce okolicznoœci targniêcia siê mê¿czyzny na w³asne ¿ycie prowadzi Komisariat Policji w ¯migrodzie pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Trzebnicy. J.W.

Policja zanotowa³a

EBOSZKOWO. Nieszczelne kana³y grzewcze by³y przyczyn¹ pi¹tkowego po¿aru w domku letniskowym. W³aœciciel sam poradzi³ sobie z zagro¿eniem, zanim na miejsce przyjechali stra¿acy ochotnicy z W³oszakowic. Dla bezpieczeñstwa czêœciowo rozebrali jednak podbitkê sufitu. Wg stra¿aków straty to 300 z³. EPOPOWO WONIESKIE. W pi¹tek rano policjanci z leszczyñskiej drogówki zatrzymali do kontroli 37letniego mieszkañca gminy W³oszakowice. Kierowa³ lublinem maj¹c 1,39 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Pobrano mu krew do badañ. EWIJEWO. Tego samego dnia wieczorem na ul. Handlowej dzielnicowi zatrzymali 47-letniego rowerzy-

Prokuratura Rejonowa w Gostyniu skierowa³a do s¹du akt oskar¿enia przeciwko 48-letniemu mê¿czyŸnie, który we wrzeœniu tego roku usi³owa³ zgwa³ciæ w Krobi 16letni¹ dziewczynê.

Prokuratura zakoñczy³a trwaj¹ce 3 miesi¹ce œledztwo w sprawie napaœci na nastolatkê. Sprawc¹ okaza³

Na dyskotece

Kobiece torebki pe³ne skarbów pad³y ³upem z³odzieja, który grasowa³ na dyskotekach przy ul. Prochownia i Strzeleckiej w Lesznie. Do pierwszego zdarzenia dosz³o w sobotê pomiêdzy pó³noc¹ a 3 w nocy. Z³odziej wykorzysta³ nieuwagê bawi¹cej siê na imprezie mieszkanki Leszna i ukrad³ jej torebkê. W œrodku znajdowa³ siê dowód osobisty i rejestracyjny, telefon komór-

Akt oskar¿enia za próbê gwa³tu

stê, który jecha³ rowerem maj¹c 1,9 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. ERAWICZ. W poczekalni dworca kolejowego z torebki mieszkanki Korzeñska nieznany sprawca ukrad³ telefon komórkowy Samsung wartoœci 400 z³. ERAWICZ. Nieznany sprawca w³ama³ siê do renault mastera zaparkowanego na ul. Ryblewskiej-Cichoñskiej. Po wybiciu szyby w aucie skrad³ telefon komórkowy SonyEricsson wartoœci 200 z³. E SIERAKOWO. Nieznany sprawca porysowa³ ostrym narzêdziem w wielu miejscach karoseriê toyoty yaris zaparkowanej przed gimnazjum. W³aœciciel auta oszacowa³ straty na 1500 z³. (luk), J.W.

siê 48-letni mê¿czyzna. 2 wrzeœnia zaczepi³ dziewczynê w krobskim parku i usi³owa³ j¹ zgwa³ciæ.

Podtruci czadem

Czad z pieca kaflowego podtru³ troje domowników w Dziêczynie w gminie Poniec. Wszyscy trafili do szpitala. W nocy z soboty na niedzielê pogotowie ratunkowe zabra³o do szpitala 80-letni¹ mieszkankê Dziêczyny, która zas³ab³a w domu. Po przebadaniu okaza³o siê, ¿e kobieta zatru³a siê czadem. Do szpitala zabrano wiêc tak¿e jej mê¿a i pe³noletni¹ wnuczkê, która przebywa³a u dziadków. Mieszkanie przewietrzono i wezwano stra¿aków. Ci ustalili, ¿e tlenek wêgla wydobywa siê z pieca kaflowego. – Czad jest gazem niewyczuwalnym zmys³ami cz³owieka – wyjaœnia Micha³ Pohl, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej PSP w Gostyniu. – Jest bezwonny, bezbarwny i pozbawiony smaku. Dlatego na-

zywany jest cichym zabójc¹. Mo¿e powodowaæ œmieræ przez uduszenie. ES, fot. E. Baldys

Nieszczêœliwy wypadek?

Zw³oki 20-letniego mê¿czyzny p³ywa³y w niedzielê rano w jeziorze w Cichowie. Cia³o odnaleŸli jego rodzice. Mieszkaniec okolic Dolska przyjecha³ na imprezê do Cichowa w sobotê. Wieczorem powiedzia³ znajomym, ¿e koñczy zabawê, bo maj¹ go odebraæ rodzice. Ostatni raz by³ widziany oko³o godz. 21. Do domu jednak nie wróci³, wiêc rodzice wyruszyli w niedzielê na jego poszukiwania. Cia³o syna odnaleŸli w wodzie na wysokoœci pla¿y g³ównej w Cichowie.

– Z naszych ustaleñ wynika, ¿e w tê œmieræ nie s¹ zamieszane osoby trzecie – mówi Mateusz Marszewski, oficer prasowy KPP w Koœcianie. Na razie nie wiadomo, w jaki sposób mê¿czyzna móg³ zgin¹æ. Ostateczn¹ odpowiedŸ na to pytanie da sekcja zw³ok. Policja w obecnej chwili sk³ania siê raczej ku nieszczêœliwemu wypadkowi. (luk)

Kierowca z promilami

Pijany 18-latek spowodowa³ wypadek drogowy. Usiad³ za kierownic¹ daewoo tico po pijanemu i nie maj¹c uprawnieñ do prowadzenia samochodu. Wypadek wydarzy³ siê w nocy z soboty na niedzielê. Wraz z 18-latkiem do auta wsiedli dwaj jego koledzy. Na ³uku drogi z Borku Wielkopolskiego do Je¿ewa kierowca tico nie zapanowa³ nad pojazdem i wjecha³ do rowu. Prawdopodobnie

wpad³ w poœlizg. Kierowca i jego o rok starszy kolega z podejrzeniem wstrz¹œnienia mózgu i ranami ciêtymi trafili do szpitala. Drugi pasa¿er dozna³ ogólnych pot³uczeñ. Wszyscy s¹ mieszkañcami gminy Jaraczewo. Przyby³a na miejsce wypadku policja stwierdzi³a u kierowcy 1,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. ES

Karambol na prostej

Trzy samochody uczestniczy³y w niedzielê wieczorem w wypadku drogowym na trasie Piaski-Godurowo. Sprawc¹ karambolu by³ 32- letni mieszkaniec Leszna. Jad¹c oplem astra zjecha³ nagle na pobocze drogi, potem zarzuci³o go na przeciwleg³y pas jezdni, gdzie samochód zderzy³ siê ze stoj¹cym na poboczu volkswagenem golfem. – W obu samochodach wy³¹czy³y siê œwiat³a – wyjaœnia Sebastian

Myszkiewicz, rzecznik gostyñskiej policji. – Dlatego kierowca opla vectry, który nadjecha³ z kierunku Godurowa, nie zauwa¿y³ stoj¹cej w poprzek drogi astry i uderzy³ w jej bok. W wypadku ucierpia³ tylko kierowca astry. Ze wstrz¹œnieniem mózgu, otarciami naskórka i krwiakiem na g³owie trafi³ do szpitala. Droga zablokowana by³a przez co najmniej 2 godziny. Policja zorganizowa³a objazdy. ES

Dziewczynie uda³o siê uciec, a powiadomiona natychmiast o fakcie policja ujê³a przestêpcê. Trafi³ on do tymczasowego aresztu. – Mê¿czyŸnie zarzuca siê pope³nienie przestêpstwa z artyku³u 197 Kodeksu karnego, czyli doprowadzenie osoby pokrzywdzonej do „innej czynnoœci seksualnej” – wyjaœnia Roch Waszak, szef Prokuratury Rejonowej w Gostyniu. Zatrzymanemu mê¿czyŸnie grozi kara od jednego roku do 10 lat pozbawienia wolnoœci. W przesz³oœci by³ ju¿ notowany za podobne przestêpstwo. ES

Kostk¹ w szybê

Pijany mê¿czyzna w³ama³ siê do sklepu spo¿ywczego w Pêpowie. Ukrad³ 120 z³otych i 22 paczki papierosów. Zosta³ zatrzymany po kilku godzinach przez policjê. Pieni¹dze zd¹¿y³ ju¿ wydaæ na alkohol. W nocy 24-letni Karol S. wybi³ kostk¹ brukow¹ szybê w drzwiach jednego ze sklepów spo¿ywczych w Pêpowie. – Nie zd¹¿y³ zbyt wiele ukraœæ, bo sp³oszy³ go alarm – wyjaœnia Sebastian Myszkiewicz, rzecznik KPP w Gostyniu. – Ju¿ po kilku godzinach policjanci z Rewiru Dzielnicowych z Pêpowa i Sekcji Kryminalnej z Gostynia zatrzymali sprawcê w³amania i kradzie¿y. Mê¿czyzna przyzna³ siê do stawianych mu zarzutów. Mówi³, ¿e w³ama³ siê, bo by³ pijany. To nie pierwsza kolizja z prawem 24-latka z gminy Pêpowo. W przesz³oœci by³ ju¿ karany za podobne przestêpstwa. Za w³amanie i kradzie¿ grozi mu do 5 lat pozbawienia wolnoœci. ES

Napad

Rawicka policja szuka sprawców rozboju dokonanego w Zaborowicach ko³o Bojanowa. Ofiar¹ dwóch sprawców sta³ siê 23-letni mieszkaniec wsi. Wieczorem zosta³ zaatakowany przez nieznanych mu m³odych mê¿czyzn. Jeden z nich uderzy³ go w ty³ g³owy. Napastnicy ukradli mieszkañcowi Zaborowic telefon komórkowy Sony-Ericsson wartoœci 500 z³. Pokrzywdzony powiadomi³ policjê dopiero na drugi dzieñ. J.W.

£up za 75 gr

Dwóch z³odziei zatrzymano w weekend w rawickich sklepach. W Eko przy ul. Kmicica wpad³a 37-letnia mieszkanka miasta, która ukrad³a... zapachow¹ kostkê toaletow¹ za 75 gr. Ochrona sklepu przekaza³a kobietê policji, a funkcjonariusze ukarali sprawczyniê kradzie¿y mandatem w wysokoœci 50 z³. W Biedronce na osiedlu Westerplatte przy³apano 23-letniego mieszkañca gminy W¹sosz, któremu zachcia³o siê piwa. Schowa³ pod kurtk¹ jedn¹ puszkê napoju wartoœci 1,75 z³. Policja ukara³a mê¿czyznê 200z³otowym mandatem. J.W.


OBOK PRAWA

Nie umia³y pisaæ? Droga jak chlewik

Starszy mieszkaniec Koœciana s³ono zap³aci³ za pomoc dwom kobietom, które wpuœci³ do mieszkania. Ukrad³y mu 9500 z³. Panie o ciemnej karnacji i nietypowym jak na nasze warunki ubiorze mia³y niecodzienn¹ proœbê. Chcia³y, ¿eby 74-letni mê¿czyzna napisa³ po polsku na kartce krótki list, który chcia³y zostawiæ pod drzwiami rzekomo nieobecnej s¹siadki. Koœcianiak by³ uprzejmy i wpuœci³ je do domu. Jedna z nich zasiad³a wraz z nim za sto³em i ³aman¹ polszczyzn¹ zaczê³a mu dyktowaæ treœæ korespondencji. Druga w tym czasie zachêca³a gospodarza do... zakupu tkanin po atrakcyjnej cenie.

Podczas tego zamieszania do mieszkania mog³a wejœæ jakaœ trzecia osoba, która przyst¹pi³a do poszukiwañ co wartoœciowszych przedmiotów. Byæ mo¿e robi³a to ta nieznajoma, która wczeœniej chcia³a sprzedaæ tkaniny. 74-latek zorientowa³ siê, ¿e pad³ ofiar¹ kradzie¿y, dopiero po wyjœciu z domu obu kobiet. Straci³ w sumie 9500 z³. Funkcjonariusze z Koœciana wiedz¹ ju¿, ¿e te same z³odziejki grasowa³y te¿ w okolicznych klatkach schodowych. Jednak tam jeden z mieszkañców wyjaœni³ im grzecznie, ¿e jak chc¹ poszukiwaæ znajomej, to maj¹ zadzwoniæ na policjê. (luk)

Do niecodziennego wypadku dosz³o w pi¹tek przed godz. 5 nieopodal skrzy¿owania trasy nr 5 z drog¹ do Wielichowa. Kieruj¹cy ciê¿arówk¹ Holender wypad³ z jezdni i naczep¹ skasowa³ fotoradar. Z pojazdu trzeba by³o ewakuowaæ… œwinie. Z ustaleñ koœciañskich policjantów wynika, ¿e mê¿czyzna, zmierzaj¹cy w kierunku Leszna ze spor¹ iloœci¹ ¿ywego inwentarza w naczepie auta, na ³uku drogi przed skrzy¿owaniem rozpocz¹³ gwa³towne hamowanie. – Ca³y zestaw straci³ stabilnoœæ, a naczepa wywróci³a siê, taranuj¹c sob¹ elementy infrastruktury drogo-

Wêdzarnia posz³a z dymem

Na oko³o 300.000 z³ wyceniono straty po po¿arze w zak³adzie miêsnym w Ujazdowie pod W³oszakowicami. Ogieñ zauwa¿y³ w pi¹tek oko³o godz. 5.30 pracownik zak³adu odpowiedzialny za dozorowanie firmy. Widz¹c p³omienie wymieszane z k³êbami dymu, wezwa³ stra¿ po¿arn¹. W ci¹gu kilkunastu minut od zg³oszenia na miejscu pojawili siê stra¿acy z OSP we W³oszakowicach.

PóŸniej do³¹czy³a do nich ekipa z Jednostki Ratowniczo-Gaœniczej leszczyñskiej stra¿y po¿arnej. – Okaza³o siê, ¿e ogieñ powsta³ w wêdzarni. Prawdopodobnie zapali³ siê kapi¹cy z miêsa t³uszcz – mówi Józef Samol z KM PSP w Lesznie. W tak sprzyjaj¹cym œrodowisku p³omienie rozprzestrzeni³y siê nieprawdopodobnie szybko. Zajê³y siê ustawione w pomieszczeniu spe-

cjalistyczne urz¹dzenia, instalacja i osprzêt elektryczny, 4 kot³y warzelne, a tak¿e podsufitka i czêœæ konstrukcji dachu. Istnia³o prawdopodobieñstwo, ¿e ogieñ przejdzie na pomieszczenia produkcyjne. Na szczêœcie uda³o siê temu zapobiec. Akcja gaœnicza trwa³a 40 minut. Przyczyn¹ po¿aru móg³ byæ brak nadzoru nad procesem wêdzenia.

wej, w tym maszt na fotoradar. Auto zatrzyma³o siê dopiero za skrzy¿owaniem – mówi Mateusz Marszewski, oficer prasowy KPP w Koœcianie. Z roztrzaskanego pojazdu œwinie uwalniali stra¿acy razem z kierowc¹ ciê¿arówki. Czêœæ zwierz¹t sama wysz³a ze œrodka, innym trzeba by³o w tym pomóc. – Kwik by³ przeraŸliwy. W oczekiwaniu na zastêpczy transport wszystkie zwierzêta zapêdziliœmy na pobocze – mówi Andrzej Ziegler z KP PSP w Koœcianie. Na miejsce niecodziennej kolizji przyjecha³ powiatowy lekarz weterynarii. Kilka œwiñ nie prze¿y³o zdarzenia, inne odnios³y ró¿ne obra¿enia. Na czas usuwania skutków wypadku na drodze wprowadzono ruch wahad³owy. Nieuwa¿ny Holender zosta³ ukarany grzywn¹. (luk)

Skroili CB-Radia

9

Dwa urz¹dzenia zniknê³y w nocy ze œrody na czwartek z aut zaparkowanych na os. PrzyjaŸni w Lesznie. Straty wynosz¹ ³¹cznie 1020 z³. Pierwsza kradzie¿ mia³a miejsce na ul. Kubañskiej. Z³odziej wybi³ przedni¹ szybê w zaparkowanym tam oplu astrze i wyci¹gn¹³ warte 400 z³ CB-Radio. Takie samo urz¹dzenie, lecz za 620 z³, zniknê³o z forda escorta stoj¹cego na ul. Niemieckiej. Policja przypuszcza, ¿e obu kradzie¿y dopuœci³a siê ta sama osoba lub osoby. – Z³odzieje zapewne bêd¹ próbowali sprzedaæ ten sprzêt za atrakcyjn¹ cenê, wiêc przestrzegamy przed jego kupnem. Taki naiwny klient mo¿e bowiem odpowiadaæ za przestêpstwo paserstwa – zaznacza Piotr Rosiñski, rzecznik prasowy KMP w Lesznie. (luk)

(luk)

Zniszczy³ auto i grozi³

Robert B., 22-letni mieszkaniec Rawicza, odpowiedzia³ przed s¹dem za zniszczenie samochodu i stosowanie gróŸb karalnych. Wypadki rozegra³y siê w lipcu tego roku. Pokrzywdzonymi w sprawie by³o ma³¿eñstwo Natalia i Kamil S. Przyjechali oplem cors¹ na parking przy Kauflandzie. Kobieta zauwa¿y³a z oddali Roberta B. Sta³ przy nale¿¹cym do niej, znajduj¹cym siê naprzeciwko dworca PKS zak³adzie kosmetycznym. Majstrowa³ przy zewnêtrznej rolecie okiennej. Wygl¹da³o tak jakby chcia³ j¹ urwaæ. Kamil S. poszed³ w jego stronê, chcia³ sprawdziæ, co siê dzieje. Dosz³o do scysji. Kamil S. twierdzi³ póŸniej, ¿e Robert B. chcia³ go uderzyæ. M¹¿ w³aœcicielki zak³adu kosmetycznego zacz¹³ uciekaæ w stronê Kauflandu. Rozjuszony Robert B. pobieg³ za nim. Kamil S. kaza³ ¿onie zamkn¹æ siê w aucie na parkingu. Robert B. zacz¹³ uderzaæ piêœciami w samochód. Urwa³ boczne lusterko, spowodowa³ pêkniêcie przedniej szyby. Wyrz¹dzi³ straty na oko³o 400 z³. Natalii S. grozi³, ¿e j¹ zabije. Po chwili na parking przybiegli ojciec i kolega Roberta B., którzy byli w pijalni piwa ko³o PKS-u. Te¿ zaczêli siê awanturowaæ, obrzucaæ ma³¿eñstwo S. wyzwiskami i uderzaæ w ich samochód. Kamil S. poprosi³ w Kau-

flandzie o wezwanie policji. Funkcjonariusze zatrzymali Roberta B., jego ojca i kolegê. Wszyscy byli pijani. U Roberta B. alkomat wykaza³ ponad 2 promile alkoholu. Na komendzie wyjaœniono przyczynê incydentu. Natalia S. twierdzi³a, ¿e Robert B. ju¿ wczeœniej robi³ jej na z³oœæ, np. rozbijaj¹c butelki przed jej zak³adem czy wk³adaj¹c zapa³ki do zamka w drzwiach. Sprawca przyzna³, ¿e podnosi³ roletê okienn¹, ale nie umia³ wyt³umaczyæ swojego zachowania. Wed³ug jego wersji Kamil S. zacz¹³ mu ubli¿aæ i dlatego – sprowokowany – pobieg³ za nim na parking. T³umaczy³, ¿e w samochód uderza³ ze z³oœci i ¿e nie kontrolowa³ swojego zachowania. Pocz¹tkowo jednak nie przyznawa³ siê do gro¿enia Natalii S. Zrobi³ to dopiero póŸniej. Zadeklarowa³, ¿e zap³aci za spowodowane szkody i przeprosi ma³¿eñstwo S. Mê¿czyzna, który w tym roku ju¿ stawa³ przed s¹dem, dobrowolnie podda³ siê karze. Odpowiada³ za zniszczenie samochodu, gro¿enie pobiciem Kamilowi S. i stosowanie gróŸb karalnych wobec jego ¿ony. Zosta³ skazany na rok pozbawienia wolnoœci w zawieszeniu na 2 lata.

Nie by³o go w domu

Rawicka policja szuka sprawców w³amania do domu w Janowie ko³o Jutrosina. W³aœcicielem posesji jest mieszkaniec Wroc³awia. W Janowie nie by³ od wrzeœnia, w³amanie odkry³ dopiero w sobotê. Nie wiadomo, kiedy do niego dosz³o. Sprawcy ukrêcaj¹c k³ódkê, dostali siê do po-

mieszczenia gospodarczego, z którego wynieœli kosiarkê spalinow¹ wartoœci 350 z³. W³amali siê te¿ do domu, wywa¿aj¹c drzwi. Ukradli 2 hydrofory, 2 repliki obrazów, 2 lampy, pompê wodn¹, wiertarkê i... kule do gry w boule. W³aœciciel posesji oszacowa³ ³¹czne straty na ponad 1300 z³. J.W.

S¹d zobowi¹za³ go do naprawienia wyrz¹dzonej szkody i zas¹dzi³ 300 z³ nawi¹zki na rzecz Kamila S. Przez policjê ukarani zostali ojciec Roberta B. i jego kolega. Za zak³ócenie spokoju i porz¹dku publicznego dostali mandaty po 100 z³. J.W.

PS Imiê i inicja³ nazwiska sprawcy zmieniono

Ju¿ byli karani!

Kilka dni temu z ul. Maya w Koœcianie znikn¹³ zabezpieczony rower. Okaza³o siê, ¿e kradzie¿y dokonali dwaj 12-latkowie. W ukryciu ³upu pomaga³ im starszy kolega. Jednoœlad, którym zainteresowali siê nieletni, by³ zaparkowany przed sal¹ gimnastyczn¹. W³aœciciel za³o¿y³ na tylne ko³o specjalne zapiêcie. To jednak nie przeszkodzi³o ch³opcom podprowadziæ pojazd. Zamiast przepi³owaæ zamkniêcie chwycili zdobycz w rêce. W popo³udniowych ciemnoœciach przenieœli jednoœlad do domu 14-letniego kumpla. – Tam odby³a siê paserska narada i usuniêcie zabezpieczenia – mówi Mateusz Marszewski, oficer prasowy KPP w Koœcianie. Najstarszy nastolatek wpad³ na pomys³, ¿eby rower ukryæ w piwnicy znajomego 11-letniego ch³opca. Tam te¿ odnalaz³a go policja. Dwóch nieletnich z³odziei i dwóch paserów czeka s¹d rodzinny i nieletnich. W przesz³oœci byli karani za podobne czyny. (luk)

Fot. J. Kuik s W Paw³owicach na dwóch przejazdach kolejowych w centrum wsi szlabany zast¹piono znakami Stop. Taka sytuacja jest szczególnie niebezpieczna dla kierowców je¿d¿¹cych „na pamiêæ”. Wielu przyznaje, ¿e zmianê zauwa¿yli dopiero po kilku dniach.

Parka od w³amañ Kolejn¹ wpadkê zaliczy³ mêskodamski duet z Rawicza, dokonuj¹cy w³amañ w mieœcie. Policja zatrzyma³a 20-letniego mê¿czyznê i 18-letni¹ kobietê, którzy w³amali siê do lokalu gastronomicznego przy ul. Jana Kazimierza. Do baru dostali siê po sforsowaniu kraty zabezpieczaj¹cej i okna. Ukradli 5 paczek papierosów, 6 piw i pieni¹dze z utargu. W³aœciciel lokalu oszacowa³ straty na 364 z³. Z³odzieje dobrali siê te¿ do automatów do gier zrêcznoœciowych. Pokonuj¹c ich zabezpieczenia, skradli ponad 900 z³ w bilonie. W tym przypadku stratê ponios³a firma z Poznania, która jest w³aœcicielem automatów.

– Sprawców zatrzymaliœmy na drugi dzieñ po w³amaniu – mówi Tomasz Duszak z KPP w Rawiczu. – £upów nie odzyskaliœmy. £atwo przysz³y, ³atwo posz³y. W³amywacze papierosy wypalili, piwo wypili, pieni¹dze wydali. S¹ nam dobrze znani. W ostatnim czasie w³amali siê do sklepów przy ulicy Skrzetuskiego i na osiedlu Westerplatte. Mê¿czyzna ma na koncie równie¿ w³amanie do pomieszczeñ na terenie budowy kompleksu mieszkaniowego przy ulicy Królowej Jadwigi, sk¹d skrad³ elektronarzêdzia i materia³y budowlane nale¿¹ce do inwestora i jednego z wykonawców inwestycji. J.W.

Przepad³ tir Wystarczy³ zaledwie kwadrans, ¿eby z³odzieje w bia³y dzieñ odjechali z podkoœciañskiej stacji benzynowej ciê¿arówk¹ z naczep¹ pe³n¹ miedzi. Pojazdem kierowa³ mieszkaniec województwa pomorskiego. Jecha³ w³aœnie do jednej z hut, wiêc naczepa jego auta wype³niona by³a 20 tonami miedzianego z³omu. W Kie³czewie postanowi³ zjechaæ na parking przy ul. Poznañskiej. Auto za-

bezpieczy³ i uda³ siê do budynku pobliskiej stacji benzynowej. Odœwie¿y³ siê, coœ przek¹si³ i po oko³o kwadransie chcia³ wracaæ do auta. – Kiedy wyszed³ ze stacji, miejsce, gdzie sta³a wczeœniej jego ciê¿arówka, by³o ju¿ puste – mówi Mateusz Marszewski, oficer prasowy KPP w Koœcianie. Trwaj¹ poszukiwania auta. W sumie straty oszacowano na 300.000 z³. (luk)


ŒWIAT BAB

swiatbab@gazetaabc.pl

Pierwszym goœciem nie mo¿e byæ kobieta Beata Aszkie³owicz z Pakos³awia opowiada, jak spêdza z rodzin¹ œwiêta Bo¿ego Narodzenia. – Co roku wyje¿d¿amy z mê¿em, dzieæmi i teœciami na œwiêta do moich rodziców mieszkaj¹cych w Grabiszycach Górnych ko³o Zgorzelca. Jednym z powodów tego jest fakt, ¿e prawie zawsze jest tam œnieg. Nie wyobra¿amy sobie Bo¿ego Narodzenia bez zimowej scenerii. Atmosfera tego miejsce wci¹¿ mnie urzeka. Jest tam koœció³ek, w którym wystawiana jest ¿ywa szopka. Czasami znajduje siê przy samym o³tarzu. Po domach chodz¹ kolêdnicy – najczêœciej poprzebierane dzieci, które daj¹ wystêpy. Do rodziców na œwiêta przyje¿d¿a tak¿e mój brat ze swoj¹ ¿on¹. Mieszkaj¹ we Wroc³awiu. Wszystkie potrawy na wigilijn¹ wieczerzê rodzina przygotowuje wspólnie. Ka¿dy coœ przyrz¹dza albo przywozi ze sob¹. Pani Beata z mê¿em przygotowuj¹ rybê w galarecie, s¹ te¿ odpowiedzialni za owoce. Na wigilijnym stole znajduje siê 12 potraw, ³¹cz¹cych w sobie tradycje kulinarne ró¿nych regionów kraju, np. Lubelszczyzny czy Kielecczyzny, m.in.: barszcz z uszkami, pierogi z grzybami, makie³ki, kompot z suszonych owoców.

– Wœród potraw jest tak¿e kutia, któr¹ moja babcia nauczy³a siê przyrz¹dzaæ od s¹siadki z Ukrainy – dodaje Beata Aszkie³owicz. – Pod obrusem znajduje siê siano, natomiast pod ka¿dym talerzem moneta na szczêœcie. Bardzo wa¿nym zwyczajem w tamtych stronach jest pilno-

wanie, ¿eby pierwszym goœciem przychodz¹cym w wigilijny dzieñ do domu by³ mê¿czyzna. Ma to przynosiæ szczêœcie na ca³y rok. Kobieta wed³ug tego zwyczaju przynosi pecha. Jeœli któryœ mê¿czyzna sprawdzi siê w roli szczêœliwego goœcia, to ,,etat’’ na nastêpn¹ wigiliê ma zapewniony. W domu rodziców pani Beaty zawsze te¿ pamiêta siê o dodatko-

wym nakryciu dla niespodziewanego goœcia. Przygotowany musi byæ nie tylko talerz, ale tak¿e wolne krzes³o. Wszyscy uczestnicy wigilii ubrani s¹ na galowo. Dzieci siedz¹ z nosami przylepionymi do okna i wypatruj¹ pierwszej gwiazdy na niebie. Na pocz¹tku wieczerzy najm³odszy domownik czyta fragment Pisma Œwiêtego o Narodzeniu Pañskim. – Obdarowujemy siê prezentami. Mog¹ byæ drobne, ale dla ka¿dego. Œpiewamy kolêdy, mamy zrobione œpiewniki z nimi. O pó³nocy tradycyjnie idziemy na pasterkê. W pierwsze œwiêto jeŸdzimy do brata mojej mamy, który mieszka nieopodal. Wieczorem idziemy razem do koœcio³a œpiewaæ kolêdy. W drugi dzieñ œwi¹t wujek z rodzin¹ przyje¿d¿a z rewizyt¹. Pani Beata dodaje, ¿e w miejscowoœci jej rodziców w szczególnej atmosferze spêdza siê te¿ Nowy Rok. Tego dnia do domów przychodz¹ dzieci i m³odzie¿ z noworocznymi ¿yczeniami. Dostaj¹ za to pieni¹dze. Ponadto oryginalnym, ci¹gle praktykowanym zwyczajem jest umycie r¹k w miednicy z monet¹, co ma przynosiæ dostatek. To te¿ siê sprawdza. Tekst i fot. J. WITCZAK

Sushi na wigiliê, czemu nie

Tomasz Bednarek ma ogromny sentyment do œwi¹t Bo¿ego Narodzenia. Kojarz¹ mu siê z zapachem œwierka, cytrusów i czekolady. Jest otwarty na eksperymenty kulinarne i nie wyklucza, ¿e w tym roku na wigilijnym stole znajdzie siê sushi. – Co takiego jest w Gwiazdce, ¿e jest dla pana wyj¹tkowa? – Jestem zapachowcem i Bo¿e Narodzenie bardzo mocno kojarzy mi siê z okreœlonymi zapachami, które zapamiêta³em z dzieciñstwa. – Co najchêtniej wybiera pan ze œwi¹tecznego menu? – Oczywiœcie s³odycze (œmiech). Jestem ogromnym ³asuchem. – Á propos ryb, czy wyobra¿a pan sobie bez nich œwiêta? – Uwielbiam ryby w ka¿dej postaci. Co wiêcej, powiem nieskromnie, ¿e przyrz¹dzam wyœmienite potrawy z ryb. Moja ¿ona jest uczulona na ryby, wiêc musia³em nauczyæ siê sam je robiæ. – Co w takim razie je pañska ¿ona podczas wieczerzy? – Wszystko oprócz ryb. Jednak sama przyznaje, ¿e nie przepada za œwi¹tecznymi potrawami, bo tak naprawdê zostaje jej do jedzenia kapusta z grochem, pierogi i barszczyk. – Sma¿ony karp i ryba w galarecie s¹ u pana obowi¹zkowe? – Wrêcz przeciwnie. Powiem szczerze, ¿e nie przepadam za kar-

piem. Mam sentyment jedynie do przyrz¹dzanego przez moj¹ mamê. – Eksperymentuje pan z rybnymi przysmakami w wigiliê? – Nie mia³bym nic przeciwko, ¿eby na wigilijnym stole znalaz³o siê na przyk³ad sushi. – Bez czego nie wyobra¿a pan sobie œwi¹t? – Mam ma³e dzieci, wiêc oczywiœcie musi byæ ogromna choinka i mnóstwo prezentów. – Jakie ozdoby na niej wisz¹? – Czas choinek monochromatycznych w mojej rodzinie ju¿ min¹³. Okaza³o siê, ¿e jednokolorowe drzewka najlepiej wygl¹daj¹ w sklepie. Od paru lat ubieramy choinkê na sposób amerykañski. Moja ¿ona kupuje mnóstwo nowych bombek i robimy wielk¹, ob³adowan¹, strojn¹ i b³yszcz¹c¹ choinkê. – Co zwykle znajduje pan pod œwi¹tecznym drzewkiem? – Nigdy nie jest to jedna rzecz, bo u nas w domu ka¿dy stara siê daæ drugiej osobie jakiœ podarunek. – A jak bêdzie wygl¹da³a w tym roku pana wigilia w „Klanie”?

Fot. J. Witczak

s Karolina Kuczyñska z I Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Rawiczu zwyciê¿y³a w zorganizowanym przez Starostwo Powiatowe w Rawiczu konkursie na esej pod tytu³em „Warto odwiedziæ powiat rawicki, bo...”. Konkurs przeprowadzony z okazji 10-lecia powiatów skierowany by³ do uczniów ze szkó³ ponadgimnazjalnych. Jego celem by³o zainteresowanie m³odzie¿y histori¹ powiatu, jego zabytkami, geografi¹, piêknem przyrody oraz zachêcenie turystów do odwiedzania powiatu. Autorami siedmiu prac by³y przede wszystkim dziewczêta. Zwyciê¿czyni opisa³a najpiêkniejsze lub najbardziej interesuj¹ce zak¹tki i zabytki powiatu. Dwa nastêpne miejsca zajê³y Lidia Jaszczak i Natalia Teodorczyk z Zespo³u Szkó³ w Miejskiej Górce. Laureatki konkursu (na zdjêciu) otrzyma³y nagrody podczas uroczystoœci z okazji 10-lecia powiatu.

Polecamy

„Serce na d³oni” Historia Konstantego, biznesmena, prawdziwego oligarchy, chyba po raz pierwszy w swoim ¿yciu staj¹cego przed problemem, wobec którego wydaje siê byæ ca³kowicie bezradny. Ciê¿ka choroba serca jest jak wyrok, a uratowaæ go mo¿e jedynie niezw³oczny przeszczep. Konstanty trafia do szpitala, gdzie ma oczekiwaæ na dawcê. Przypadkiem poznaje tam m³odego mê¿czyznê, któremu zawód mi³osny i utrata pracy odebra³y wszelk¹ chêæ do ¿ycia. Potencjalny samobójca jest wiêc dawc¹ idealnym, trzeba mu tylko jak najszybciej pomóc rozstaæ siê

z tym œwiatem... Autor scenariusza i re¿yser Krzysztof Zanussi do swojej przebojowej czarnej komedii zaanga¿owa³ ca³¹ plejadê gwiazd. Wystêpuj¹ miêdzy innymi: Szymon Bobrowski, Krzysztof Kowalewski, Borys Szyc, Maciej Zakoœcielny, Stanis³awa Celiñska, Marta ¯mudaTrzebiatowska, Nina Andrycz, Agnieszka Dygant, Wojciech Mann, Doda. „Serce na d³oni” dzisiaj, we wtorek, proponuje kino Promieñ w Rawiczu. (j) Fot. Internet

Piosenka dla ciebie D¿em

Najlepsz¹ z twoich chwil

Do ko³yski

¯yj z ca³ych si³ i uœmiechaj siê do ludzi Bo nie jesteœ sam Œpij noc¹ œnij Niech z³y sen ciê nigdy wiêcej nie obudzi Teraz œpij

– Wyj¹tkowo, bo pierwszy raz spêdzê j¹ z moj¹ serialow¹ partnerk¹ Donat¹. Tak, tak... nie z Beat¹ i dzieæmi. Jednak nie mogê zdradziæ szczegó³ów, bo nie chcia³bym zepsuæ niespodzianki widzom. MA£GORZATA STEFAÑCZAK

Niech dobry Bóg zawsze ciê za rêkê trzyma Kiedy ciemny wiatr porywa spokój Siej¹c smutek i zw¹tpienie Pamiêtaj ¿e Jak na deszczu ³za Ca³y ten œwiat nie znaczy nic o nic Chwila która trwa mo¿e byæ najlepsz¹ z twoich chwil

IdŸ w³asn¹ drog¹ bo w tym ca³y sens istnienia ¯eby umieæ ¿yæ Bez znieczulenia bez niepotrzebnych niespe³nienia Myœli z³ych Jak na deszczu ³za Ca³y ten œwiat nie znaczy nic o nic Chwila która trwa mo¿e byæ najlepsz¹ z twoich chwil Najlepsz¹ z twoich chwil Jak na deszczu ³za Ca³y ten œwiat nie znaczy nic o nic Chwila która trwa mo¿e byæ najlepsz¹ z twoich chwil Najlepsz¹ z twoich chwil (j)


ŚWIAT BAB

Obiad z tradycją Tradycyjny rosół z makaronem od zawsze doprawiany był specjalną przyprawą w płynie. Wystarczyło zaledwie kilka jej kropel, aby nadać zupie ten niepowtarzalny smak, niemożliwy do uzyskania przy pomocy innych przypraw. Delikat KNORR w płynie to propozycja dla osób, które cenią sobie tradycję oraz dla tych, które pragną uzyskać wyrazisty smak i aromat potraw. Przyprawy można bowiem używać nie tylko do zup, ale także do sosów i sałatek. Specjalna receptura Delikatu KNORR w płynie została opracowana przez grupę najlepszych szefów kuchni z wielu krajów. LL

Konkurs

Oto kolejna zabawa przygotowana wspólnie przez redakcję „ABC” i markę KNORR. Nagrodą w niej jest 4-osobowy zestaw oryginalnych głębokich talerzy Villeroy&Boch (na zdjęciu) oraz Przyprawą Delikat KNORR w płynie. Aby wziąć udział w jego losowaniu, wystarczy do 19 grudnia wysłać pod nr 7238 SMS-a z odpowiedzią na pytanie, jakie dania można przyprawiać Przyprawą Delikat KNORR w płynie. Treść SMS-a powinna wyglądać następująco: ABC.KNORR2.(rodzaje dań). imię, nazwisko, miejsce zamieszkania. Koszt SMS-a to 2,44 zł z VAT. LL

swiatbab@gazetaabc.pl

Dużo większy Kangurek To największy plac zabaw pod dachem w Lesznie. Kangurek zmienił swoją siedzibę i przeniósł się z lotniska do Zaborowa. Dwa lata temu Katarzyna i Ryszard Dolatowie otworzyli centrum zabaw dla dzieci w budynku Centralnej Szkoły Szybowcowej. To był strzał w dziesiątkę. Maluchy pokochały Kangurka. Przychodziły tam nie tylko, aby korzystać z wielu urządzeń do zabawy, ale także na przyjęcia imieninowe czy urodzinowe. Lotniskowe pomieszczenia szybko okazały się za ciasne, aby działalność Kangurka mogła się rozwijać. Dolatowie postarali się więc o nowy budynek. Kupili dawną owczarnię, naprzeciw stadionu w Zaborowie. Wyremontowali ją i tam przenieśli Kangurka. – Jest niemal trzy razy większy niż poprzedni – mówi Katarzyna Dolata. Do dyspozycji dzieci jest teraz aż 600 m kw. powierzchni. Mogą korzystać m.in. z kolejki górskiej, toru przeszkód, trampoliny, dmuchanego zamku, karuzeli, samochodzików, a także toru kręglarskiego. Ponieważ właściciele bardzo chcą do zabawy włączyć też dorosłych, dla nich jest np. bilard i piłkarzyki. Rodzice będą z urządzeń korzystać za darmo. Dodatkowo w Kangurku są też małe sale, gdzie można przygotować osobne przyjęcie. Kangurek w Zaborowie zostanie otwarty 19 grudnia. W miniony piątek oglądali go radni z Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej

Rozwiązanie konkursu 4-osobowy zestaw oryginalnych płytkich talerzy Villeroy&Boch otrzymuje Maria Adamczak z Oporówka. Gratulujemy. Po odbiór nagrody zapraszamy do sekretaritu redakcji w ciągu 14 dni. LL

Przepisy sprawdzone w wieloletnich kuchennych bojach i wypróbowane na wielkiej rzeszy znajomych oraz krewnych poleca Elżbieta Szpecht – Rutecka

Barszcz wigilijny na naturalnym zakwasie Niewątpliwie barszcz wigilijny to jedna z najstarszych polskich specjalności. Pierwszy przepis na tę zupę pochodzi aż z XVI wieku. Klasyczne jego wersje to postny barszcz wigilijny oraz wielkanocny, na mięsnym wywarze. Podstawową sprawą jest przygotowanie naturalnego kwasu buraczanego, a to pewnie zapomniana przez wielu umiejętność, zatem podajemy doskonały przepis na niego. Potrzebować będziemy 1,5 kg buraków, które obieramy ze skórek i kroimy w cienkie plasterki. Układamy warstwami w szklanym słoju lub kamiennym garnku, po czym zalewamy taką ilością letniej wody, by lekko je zakrywała. Na wierzch kładziemy kromkę lub dwie razowego chleba. Obwiązujemy słoik gazą i stawiamy w najcieplejszym miejscu. Po 4-5 dniach usuwamy pianę, jaka powstanie na powierzchni, zdejmujemy chleb, odcedzamy, a czyściutki, klarowany sok zlewamy do butelek czy słoików, szczelnie zamykamy i stawiamy w chłodnym miejscu. Może tak stać aż do Wielkanocy. Na wigilijny barszcz kupujemy: włoszczyznę, jedną cebulę i kilka buraczków. Wszystkie jarzyny wrzucamy do wrzątku i gotujemy jarzynowy wywar. Pamiętać powinniśmy o zalaniu poprzedniego dnia grzybów i ugotowaniu ich w tej samej wodzie, w której się moczyły. Oba wywary solimy do smaku, przecedzamy je przez sito i zlewamy razem. Pora dodać odpowiednią ilość buraczanego zakwasu. Następnie wszystko podgrzewamy, ale uważamy, by zupa się nie zagotowała. Jeśli kolor nie jest dostatecznie jaskrawy, możemy dołożyć utartego na miazgę surowego buraczka, doprawić sokiem z cytryny i solą. Gorącą zupą zalewamy wyłożone na talerze zimne uszka z grzybami.

Leszna oraz przewodniczący rady Piotr Olejniczak. – Chcemy zachęcać prywatnych inwestorów do tworzenia podobnych miejsc rekreacyjnych dla dzieci – mówił Marek Wachowski, przewodniczący komisji. Wiosną zagospodarowany zosta-

nie także duży teren przy budynku. Już teraz jest tam wygodny parking, będzie jeszcze ogródek wiedeński, a może także kort tenisowy. W nowym Kangurku odbędzie się sylwester dla rodziców z dziećmi. Do której potrwa? – Myślę, że może do pierwszej. Jeżeli któreś z dzieci będzie zmęczone, będzie mogło się przespać – zapewnia właścicielka. lm

BARAN (21.03 -19.04) Będzie to pomyślny dla ciebie czas zbliżenia z partnerem, ciepła domowego ogniska, zakupów i przedświątecznej krzątaniny. Na szczęście w robocie nie będzie nawału pracy. Zatem spokojniutko. BYK (20.04 -20.05) Nie ma się czego obawiać, będzie nie najgorzej, a problemy, z jakimi od jakiegoś czasu się borykasz, wyraźnie zmierzają ku szczęśliwemu rozwiązaniu. Zalecam ci nadal stanowczość i zdecydowanie w działaniu. BLIŹNIĘTA (21.05 -21.06) Bez kalkulatora się nie obejdzie. Niestety, wygląda na to, że będziesz musiał dokładnie obliczyć swoje wydatki i skalkulować finansowe możliwości. Dopiero po tym bierz się za kupowanie. RAK (22.06 -22.07) Może to właśnie teraz nadchodzi najlepszy moment, by pogadać z drugą połową o tym, co wam w duszach gra? Nadchodzące święta sprzyjają takim posunięciom.

V Katarzyna i Ryszard Dolatowie, właściciele Kangurka w Zaborowie.

Rozpadło się małżeństwo mojego syna. Nie chcę tu rozpisywać się na temat tego, kto zawinił. Nie o to chodzi. Zresztą myślę, że każde z nich na swój sposób pracowało na tą klęskę. Ale to sprawa między dorosłymi, i to oni powinni starać się załatwiać własne problemy tak, by jak najmniej cierpiało na tym dziecko. Tymczasem synowa zabrała wnuka i nie pozwala nam się z nim spotykać. Dziecko było bardzo mocno z nami związane. Wszyscy mieszkaliśmy pod jednym dachem, pomagałam więc w jego wychowaniu, opiekowałam się nim, gdy jego rodzice wychodzili. Wnuk był moim światełkiem, moją iskierką. Kocham go nad życie i on mnie kocha. A teraz nie mogę go widywać. Tęsknię bardzo i wiem, że on też tęskni. Biedne, małe dziecko, któremu zawalił się świat. Nagle nie ma przy nim ojca, który czytał mu bajki przed snem, nie ma babci, która zawsze była pod ręką, gotowa biec na każde zawołanie. Nawet trudno mi wyobrazić sobie, co mój ukochany Bartuś teraz czuje. Serce pęka mi na myśl o tym, jak bardzo musi się czuć zagubiony. Rozumiem, że synowa ma żal do swojego męża, ale dlaczego zrobiła z dziecka kartę przetargową. Dlaczego uniemożliwia nam kontakty z Bartusiem? Przecież w ten sposób krzywdzi nie tylko mojego syna, któremu chce zadać ból, ale i mnie, a ja przecież niczym na to nie zasłużyłam, a nade wszystko krzywdzi swoje własne dziecko. W życiu różnie bywa. Czasem dwoje dorosłych ludzi nie potrafi dłużej razem żyć, ale przecież można ułożyć sobie poprawne stosunki, choćby po to, by oszczędzić dziecku niepotrzebnego bólu. Wystarczy odrobina dobrej woli z obu stron. Wystarczy przestać myśleć o sobie, swojej urażonej dumie, a pomyśleć o małym bezradnym człowieczku, który niczemu nie jest winien, a który kocha i mamusię, i tatusia, i babcię. Święta to czas cudów. Może stanie się cud i Bartuś odwiedzi nas w tym niezwykłym okresie. Bardzo tego pragnę. Celina

Na podrażnione gardło Coraz częściej skarżymy się na problemy z gardłem: suchość, drapanie, nadwyrężone struny głosowe, męczącą potrzebę ciągłego chrząkania. Nie jest to ból gardła – świadectwo infekcji wirusowej czy bakteryjnej – ale przykry dyskomfort, który pojawia się u wielu osób, i to przez cały rok. Ratunkiem dla podrażnionego gardła są ziołowe pastylki do ssania Cholinki™ z witaminą C. Można je dostać w aptekach i wybranych punktach sprzedaży detalicznej. To nowy suplement diety dla tych wszystkich, którzy cierpią na nawracającą suchość i drapanie w gardle

lub nadwyrężone struny głosowe. Pastylki nawilżają gardło, działają osłonowo i tonizują błonę śluzową gardła i jamy ustnej. W ich skład wchodzi 5 ziół dobranych w taki sposób, aby najskuteczniej łagodziły dolegliwości gardła: rumianek, szałwia, tymianek, prawoślaz, mięta. Zawierają też witaminę C, wspomagającą układ odpornościowy i łagodzącą objawy przeziębienia. Cholinki™ ziołowe z witaminą C dostępne są w trzech naturalnych smakach: maliny, dzikiej róży oraz miodu i cytryny. Mogą być stosowane przez dzieci już od 4. roku życia. Cena 16 szt. – około 8,50zł. LL

LEW (23.07 - 22.08) Skup się na sprawach mniejszej wagi, bo nadchodzący tydzień nie jest najlepszą porą na rozwiązywanie wielkich problemów. Będziesz miał więcej czasu na zajęcie się domem i rodziną. PANNA (23.08 -22.09) Okazuje się, że stajesz się mniej krytyczna i wymagająca. To dobry znak, by łatwiej porozumiewać się z najbliższymi, zrozumieć także ich kłopoty i działać na rzecz budowania bliższych więzi. WAGA (23.09 - 22.10) Stanowczość, konsekwencja, upór. Tylko wytrwałe dążenie do wytyczonego celu daje szansę na sukces. Nie cofaj się w pół drogi, bo zmarnujesz to, co udało ci się uzyskać. SKORPION (23.10 -21.11) Wszystko będzie się obracało wokół codziennych, zwyczajnych spraw, zatem będziesz spokojnie przygotowywał święta, kupował prezenty i cieszył się nadchodzącą Gwiazdką. STRZELEC (22.11 - 21.12) Rozmach, ambitne plany na przyszły rok. Znakomicie, byleś nie przesadził z oczekiwaniami, to i rozczarowania nie będą wielkie ani bolesne. Póki co dużo spokojniej. KOZIOROŻEC (22.12-19.01) Trzymaj rękę na pulsie, ale nie zaciskaj zbyt mocno. Wystarczy kontrolować sytuację kątem oka, bo nic szczególnego się nie dzieje i nie zdarzy w najbliższych dniach. WODNIK (20.01 -18.02) Unikaj chorych, smutnych, zmartwionych. Przebywaj jak najwięcej z młodymi, wesołymi ludźmi, to i twoje samopoczucie będzie na piątkę. Pomyśl o prezentach dla rodziny. RYBY (19.02 – 20.03) Przełom w sercowych sprawach. Będzie znacznie, znacznie lepiej, milej, cieplej. Podobnie w pracy nie widzę żadnych zagrożeń ani przykrości. Same ciepłe, jasne dni. ELŻBIETA SZPECHT-RUTECKA


12

OBEJRZYJ ARCHIWALNE NUMERY)*+ www.gazetaabc.pl

SPRAWY

Najbardzi oba Najbardziej domu dziecka W tym domu dzieci jest trzynaœcioro. Nie wszystkie s¹ rodzeñstwem, ale ludzie myœl¹, ¿e to normalna, szczêœliwa rodzina. Najlepiej jednak, gdyby siê rozstali i wrócili do swoich biologicznych rodziców. Rano do szko³y wychodzi 11 z nich. – Dzieñ wczeœniej wieczorem ustawiamy tornistry w jednym d³ugim rzêdzie i sprawdzamy, czy jest w nich wszystko to, co bêdzie potrzebne nastêpnego dnia. Rano ju¿ nie ma na to czasu – mówi pani Joanna z Leszna, mama zastêpcza. Ma 5 swoich dzieci i 8 zastêpczych. – Dwie córki radz¹ ju¿ sobie same, ale reszt¹ trzeba siê zaj¹æ – opowiada. O godzinie 6 rano wychodzi do sklepu po mleko i œwie¿e pieczywo. Jeœli któryœ uczeñ póŸniej idzie do szko³y, to rano odrabia lekcje, bo wtedy w mieszkaniu robi siê nadzwyczaj cicho. Oko³o po³udnia zaczynaj¹ siê powroty – nie wszyscy od razu s¹ w domu, wiêc wzglêdna cisza wykorzystywana jest na naukê. Popo³udnia dzieci najchêtniej spêdzaj¹ na œwie¿ym powietrzu. Zadbane, grzeczne, uœmiechniête. Uk³oni¹ siê s¹siadom na ulicy, pobawi¹ z rówieœnikami. Ludzie myœl¹, ¿e wszystkie s¹ spokrewnione. Dlatego zmieniamy imiona bohaterów artyku³u. Nie chcemy, by ktoœ wytyka³ dzieci palcem – tym bardziej ¿e sporo ju¿ w ¿yciu wycierpia³y. Ich biologiczni rodzice maj¹ ograniczone prawa rodzicielskie, bo nie potrafili zapewniæ im normalnego dzieciñstwa.

Bli¿ej rodziny

– Mimo wszystko dzieci w weekendy chc¹ do nich jeŸdziæ. Têskni¹ za mam¹ i tat¹. Bo dziecko zawsze ci¹gnie do rodziny, jaka by ona nie by³a – twierdzi pani Joanna. I w³aœnie taka jest idea rodziny zastêpczej. Dzieci maj¹ byæ w niej

umieszczane tylko na jakiœ czas, a¿ do momentu, kiedy bêd¹ mog³y wróciæ do biologicznych rodziców. – Jestem tu ju¿ ponad rok. Bardzo siê z¿y³em z pozosta³ymi dzieæmi, traktujemy siê jak rodzeñstwo. Na pewno jest lepiej ni¿ w domu dziecka. Mo¿liwoœæ trafienia tam mnie przera¿a. Poza tym bêd¹c tutaj jestem bli¿ej swojej rodziny – opowiada 15-letni Micha³ z Leszna.

targn¹æ siê na w³asne ¿ycie. Cudem mnie odratowali – przyznaje szczerze Marzena. Teraz jest szczêœliw¹ matk¹ i ma w³asne dzieci. Wie, ¿e ¿ycie w rodzinie bêdzie zawsze lepsze ni¿ w „bidulu”. – To jest swoista wiêŸ, której nic nie mo¿e zast¹piæ – twierdzi.

Mniej szczêœcia mia³a inna leszczynianka – Marzena, która trafi³a do jednego z wielkopolskich domów dziecka. Wagary, bójki, alkohol, narkotyki, kradzie¿e – to wszystko pozna³a przebywaj¹c w tamtej placówce. – Nie wytrzymywa³am napiêcia, upokorzenia i odrzucenia. Zupe³nie sobie nie radzi³am. Próbowa³am nawet

tym w przysz³ym roku rz¹d chce rozpocz¹æ program likwidacji domów dziecka. Trafiaæ tam maj¹ tylko starsze dzieci, a grupy bêd¹ coraz mniejsze. Do 2020 roku „bidule” maj¹ zupe³nie znikn¹æ z polskich miejscowoœci. Problem w tym, ¿e rodzin zastêpczych jest ci¹gle za ma³o, a nowych kandydatów brakuje.

Domy dziecka znikn¹?

Podobnie myœl¹ inni. W zwi¹zku z


awiaj¹ siê

SPRAWY

13

Nie boimy siê porównañ z konkurencj¹

Czarny melonik symbolizuj¹cy klasê i styl – taki jest znak rozpoznawczy Alior Banku, który przebojem wkracza na leszczyñski rynek. – To ciê¿ka i odpowiedzialna praca, a wynagrodzenie jest stosunkowo niskie. Poza tym nie przys³uguj¹ urlopy i zwolnienia lekarskie – stwierdza Izabela Nowakowska, dyrektor Oœrodka Adopcyjno-Opiekuñczego w Lesznie. – Rozpocz¹æ trzeba od budowania stabilnego systemu ma³ych form rodzinnych, a nie od likwidacji domów dziecka – podkreœla. W Lesznie s¹ tylko 3 zawodowe rodziny zastêpcze, kolejna jest w³aœnie tworzona. Oprócz tego funkcjonuje 5 placówek pogotowia rodzinnego, ale tam dziecko nie powinno przebywaæ

d³u¿ej ni¿ 15 miesiêcy. Dlatego niektóre dzieci ci¹gle czekaj¹ na miejsce w tymczasowej rodzinie. Nadal mieszkaj¹ w swoich domach, mimo ¿e s¹d dla ich dobra zadecydowa³ inaczej.

Ucz¹ siê ¿ycia

Maj¹ co nadrabiaæ. – Nierzadko musz¹ uczyæ siê podstawowych czynnoœci, takich jak systematyczne mycie zêbów czy sprz¹tanie po sobie. Wyra-

biam u nich miêdzy innymi nawyk p³acenia rachunków, bo z domu tego nie wynieœli. Wydaje im siê, ¿e nie trzeba pracowaæ, a pieni¹dze po prostu bierze siê z bankomatu. Twierdz¹, ¿e mo¿na ¿yæ z renty – relacjonuje pani Joanna. Dlatego cierpliwie t³umaczy im wszystkie mechanizmy i przygotowuje do samodzielnego ¿ycia. Nie narzeka. – Nie traktujê opieki nad cudzymi dzieæmi w kategoriach wyrzeczenia i poœwiêcenia. To moja praca zawodowa – mówi. Jej zdaniem, taki system sprawdza siê znacznie lepiej ni¿ domy dziecka. Ludziom brakuje jednak motywacji, by siê podj¹æ takich wyzwañ. – W domu dziecka na jedno dziecko przypada miesiêcznie oko³o 2 – 3 tysiêcy z³otych. W rodzinie zastêpczej jest to 650 z³otych, jeœli dziecko ma powy¿ej 7 lat i oko³o 1000 z³otych na m³odsze. Od 4 lat te stawki s¹ niezmienne, choæ podro¿a³ pr¹d, gaz i jedzenie. Dziwi mnie to, ¿e nie ma tu rewaloryzacji – komentuje leszczynianka. Dodaje, ¿e pieni¹dze s¹ umniejszane za ka¿dy dzieñ nieobecnoœci dziecka w domu. Jeœli wyjedzie na obóz, rodzina dostanie mniej pieniêdzy, mimo ¿e musi je na ten obóz wyposa¿yæ. Na szczêœcie pani Joanna ma przyjació³. Przynosz¹ m. in. odzie¿ i jedzenie. Znalaz³ siê te¿ ktoœ, kto podarowa³ dzieciom rowery.– Nasza radoœæ by³a ogromna – mówi¹. W rz¹dowych planach poza likwidacj¹ domów dziecka jest lepsze dofinansowanie rodzin zastêpczych. Skuteczniejsza pomoc ma te¿ byæ zapewniona rodzinom biologicznym, które nie radz¹ sobie z wychowywaniem dzieci. Bo miejsce dziecka jest w³aœnie w tej rodzinie. – Wiêkszoœæ dzieci wraca do rodzin naturalnych i to jest sukces – twierdzi I. Nowakowska. KINGA ZYDOROWICZ Fot. E. Baldys

Szacuje siê, ¿e w blisko 400 domach dziecka w ca³ej Polsce przebywa 25 tysiêcy dzieci. Liczba osób zatrudnionych w tych placówkach wynosi 11 tysiêcy, w tym pracownicy obs³ugi technicznej, sto³ówek itp. Tylko 3 procent dzieci to sieroty. Reszta to sieroty spo³eczne, czyli takie, które na opiekê zastêpcz¹ skazuj¹ nieodpowiedzialni rodzice.

W Polsce Alior Bank zaistnia³ 17 listopada. Praktycznie nie ma dnia, by gdzieœ nie powstawa³ nowy oddzia³. W Lesznie oficjalne otwarcie œwiêtowano 11 grudnia. – Ten dzieñ jest dla mnie i dla moich wspó³pracowników bardzo wa¿ny, poniewa¿ po kilku miesi¹cach przygotowañ otwieramy przed klientami drzwi do „wy¿szej kultury bankowoœci”. Jest to bank, który zosta³ od podstaw zbudowany specjalnie dla polskiego klienta – podkreœli³ Krzysztof Jagie³ka, dyrektor oddzia³u w Lesznie. Placówka jest przestronna i nowoczeœnie wyposa¿ona. Zajmuje powierzchniê przekraczaj¹c¹ 500 metrów kwadratowych. Tu¿ za wejœciem mieœci siê hol i punkt informacyjny. S¹ tu cztery stanowiska dla klientów indywidualnych, gdzie za³atwia siê najpowszechniejsze sprawy: zak³ada konta, bierze po¿yczki i karty kredytowe. Przy ka¿dym z nich zamontowany jest ekran dotykowy, na którym klient sam mo¿e wyszukiwaæ i spraw-

Fot. 3x E. Baldys ▲ Otwarcie – z prawej dyrektor oddzia³u w Lesznie Krzysztof Jagie³ka i dyrektor regionalny Piotr B¹k.

niej siê odnaleŸæ – t³umaczy dyrektor. Jeœli jednak klientem banku zostanie osoba, która nie potrafi, nie lubi

(kin)

▲ Stanowisko z ekranem dotykowym.

dzaæ interesuj¹ce go sprawy w czasie, gdy bankier na przyk³ad zak³ada dla niego konto. Co wiêcej – mo¿e zobaczyæ, ile zarabia bank oraz porównaæ jego ofertê z tymi, które proponuj¹ inne placówki. – Nie boimy siê porównañ z konkurencj¹ – stwierdza dyrektor. Wnêtrza robi¹ wra¿enie, bo ka¿de z nich zdobi¹ ogromne, czarno-bia³e fotografie wspó³czesnego Leszna. Klient czeka na za³atwienie swojej sprawy w komfortowych warunkach. Ponadto w holu mieœci siê stanowisko internetowe. – Zale¿y nam na promowaniu bankowoœci internetowej. Stawiamy na nowoczesnoœæ i ekologiê, bo w ten sposób mo¿emy zaoszczêdziæ nawet 50 procent zu¿ywanego papieru. Wiele rzeczy mo¿na sprawdziæ w Internecie, dziêki czemu nie ma potrzeby przesy³ania informacji na papierze tradycyjn¹ drog¹ pocztow¹. Bankowoœæ internetowa jest bardzo prosta i bardzo intuicyjna, dlatego nie potrzeba tu szczególnego szkolenia. Oczywiœcie jesteœmy tu po to, by pomóc klientowi w

lub nie chce korzystaæ z Internetu, to wszelkie informacje i wyci¹gi z konta bêd¹ wydawane na papierze. Na piêtrze mieszcz¹ siê trzy stanowiska dla klientów biznesowych, jedno dla klienta zamo¿nego, gabinet dyrektora oraz punkt bankowoœci elektronicznej. Wszystko po to, by obs³uga by³a sprawna i fachowa. Z pewnoœci¹ warto zainteresowaæ siê ofert¹, któr¹ proponuje Alior Bank. Nowoœci¹ w Polsce s¹ karty bankomatowe, za pomoc¹ których mo¿na bez prowizji wyp³acaæ pieni¹dze we wszystkich bankomatach w Polsce i na œwiecie. Firmy powinny zainteresowaæ siê za³o¿eniem tu konta zarabiaj¹cego. Bank proponuje równie¿ dobrze oprocentowane lokaty. Szczegó³ow¹ ofertê mo¿na poznaæ w siedzibie przy ul. Królowej Jadwigi 4. Placówka czynna jest od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach 9-17.

▲ Budynek z zewn¹trz.


14

Fot. E.Baldys V Stało się już tradycją, że w okresie poprzedzającym święta Bożego Narodzenia w leszczyńskim Kasynie Wojskowym spotykają się byli i obecni jego pracownicy. Rolę gospodyni spotkania pełniła Leokadia Gregor, kierownik restauracji, która złożyła wszystkim serdeczne życzenia i wręczyła prezenty pod choinkę. Natomiast całe towarzystwo zebrane przy wspólnym stole odśpiewało gromkie „sto lat” Violecie Góralczyk, która w tym dniu obchodziła urodziny i solenizantce Marii Klupś. W czasie biesiady wzniesiono toast za zdrowie najstarszej pracownicy Marty Cieślik i jedynego pana w tym towarzystwie Wiktora Targosza, który przez wiele lat szefował restauracyjnej kuchni.

ROZMAITOŚCI

Fot. Barbara Ławniczak V Z okazji mikołajek biblioteka szkolna w Żegrówku wzbogaciła się o przepiękne książki. Wszystko za sprawą Cathleen Ward z USA, która w ramach Fundacji Heifer Projekt International sfinansowała ich zakup. Wśród nowości znalazły się lektury, słowniki, encyklopedie, albumy oraz inne książki o łącznej wartości 2000 zł, które pomogą rozwijać zainteresowania oraz zaspokoić potrzeby edukacyjne uczniów. Pani Cathleen Ward mimo ciężkiej choroby i walki z uporczywym cierpieniem posiada ogromną wrażliwość i potrzebę pomagania innym. Darowizna, którą przekazała, miała zostać skierowana do miejscowości, w której realizowane są projekty HPI. W Żegrówku od kilku lat istnieje Stowarzyszenie Żegrowskie Dęby, którego członkowie realizują ten projekt. Uczniowie bardzo ucieszyli się z tego nieoczekiwanego prezentu. LL

Fot. E. Baldys V 51 uczniów klas 0-III z Publicznej Szkoły Podstawowej w Czarnoborsku koło Wąsosza odwiedziło w środę salę zabaw Tygrysek w Lesznie. Dziewczynki z wielką radością zjeżdżały z dmuchanego zamku, a chłopcy z zaangażowaniem grali w piłkarzyki. Opiekę nad nimi sprawowały nauczycielki: Aneta Oczek, Hanna Ćwiertniak, Elżbieta Deperas i Wioletta Maczan-Tatarczuk. W opanowaniu rozbawionego tłumu dzieci pomagały również cztery mamy. – Półtoragodzinna wizyta w Tygrysku jest prezentem mikołajkowym dla naszych uczniów. Później pojedziemy z nimi do McDonald’s i Mini-ZOO – wyjaśniły wychowawczynie. – Nam najbardziej podoba się zjeżdżalnia – powiedziały zadowolone Julka Augustyniak i Klaudia Nowak z klasy 0. – A ja wolę piłkarzyki. Dostanę takie pod choinkę – zapewniał Łukasz Dudka z klasy II. (luk)

Fot. E.Baldys V Mnóstwo atrakcji przygotowało szefostwo restauracji EDEN dla uczestników zabaw andrzejkowych. Przez dwa kolejne wieczory na parkiecie nie tylko wirowały roztańczone pary, ale również prezentowali się wojowie, demonstrując średniowieczne walki rycerskie i zespół tańca ludowego Moraczewo. Zgodnie z andrzejkową tradycją były również wróżki przepowiadające przyszłość z dłoni i wylanego wosku.

Fot. D.Borowski V Danuta i Zygmunt Włodarczakowie z Kościana odebrali Medale „Za długoletnie pożycie małżeńskie”, przyznane przez prezydenta RP. Odznaczenia wręczył im burmistrz Kościana Michał Jurga, w miejscowym USC, gdzie pobierali się pół wieku wcześniej. Pan Zygmunt jest rodowitym kościaniakiem, a pani Danuta pochodzi z Mikoszek. Mąż przez 22 lata pracował w Wojskowych Zakładach Samochodowych w Poznaniu, a potem już do emerytury był zatrudniony w RSP Pianowo. Żona pracowała w kościańskim Monopolu. Wychowali córkę i syna. Mają też troje wnucząt.

Fot. E.Baldys V We wrześniu 2009 roku leszczyński klub „Twój Styl” obchodzić będzie 15-lecie działalności. Powstał z inicjatywy Małgorzaty Halec – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej, w której ma swoją siedzibę. Tutaj odbywają się cykliczne spotkania, w których uczestniczą aktualnie 24 panie. Co pewien czas odbywają się one poza siedzibą klubu. Ostatnie spotkanie odbyło się w Galerii Has. Tam w otoczeniu obrazów, rzeźb i fotografii jej właścicielka Hanna Stachowiak przez kilkadziesiąt minut snuła barwną opowieść o prawdziwej sztuce , która coraz częściej wypełnia nasze mieszkania. Sympatycznym akcentem spotkania był minikoncert skrzypcowy w wykonaniu Malwinki , córki pani Hanny. Później przy kawie i ciastku panie zwiedzały galerię, a część z nich zrobiła sobie prezent pod choinkę, dokonując zakupu wystawionych dzieł sztuki.


OKAZJA — KUPUJ TANIO — OKAZJA MOTORYZACJA ALUFELGI 15 cali, rozstaw 4 x 100 do malowania i jedna sztuka do prostowania (Renault, Opel, VW), cena 200 zł / szt. Tel. 0-505068341. al4675 AUTOKEMPING na FORDZIE / 1985, cena 13.000 zł. Tel. 0-65 / 52705-15. al4643 CZE˛S´ CI z demontaz˙u OPEL KADETT, ASTRA, SKODA, SEAT CORDOBA, FORD, PEUGEOT, opony ro´z˙ne rozmiary, cena 10 zł. Tel. 0697911067. al4621 DWA koła stalowe 14-calowe z oponami zimowymi 185 / 65 / 14 do Forda Mondeo, Focusa, cena 110 zł. Tel. 0-663155299. al4670 DWA koła stalowe 15-calowe z oponami letnimi 195 / 65 / 15 do Opla Omegi B, Vectry C, cena 150 zł. Tel. 0663155299. al4671 DAEWOO MATIZ 800 / 1999, złoty metalik, pierwszy włas´ciciel, RO, stan bardzo dobry, welur, immobiliser. Cena 5900 zł. 0-609244944. mk8009 DAEWOO MATIZ 800 / 1999, złoty metalik, zderzaki w kolorze nadwozia, RO, welur, immobiliser, blokada skrzyni biego´w, pierwszy włas´ciciel, ksia˛z˙ka serwisowa, 44.000 km, stan iealny. 6500 zł. 0-605684003. mk8165 FELGI stalowe 13-calowe do FORDA, CITROENA, OPLA, PEUGEOTA, cena 90 zł / kpl. Tel. 0-663155299. al4669 FIAT CINQUECENTO / 1997, cena 1450 zł. Tel. 0-697935533. al4615 FIAT CINQUECENTO / 1998, czerwony, cena 2700 zł. Tel. 0-65 / 520-3506. al4664 FIAT DUCATO 2,5D / 1995 / 97, salon, biały, 6 miejsc, zadbany, stan bdb, cena 16.600 zł. Tel. 0-609850939. al4637 FORD ESCORT 1,4 / 1998, pełen wtrysk, cena 4300 zł. Tel. 0508104516. al4607 FORD ESCORT 1,6 / 1991, granatowy, centralny zamek, szyberdach, 5drzwiowy, stan dobry, cena 1800 zł. Tel. 0-723502056. al4613 FORD SCORPIO 2,5 TD / 1995 kombi, bogate wyposaz˙enie, cena 7500 zł. Tel. 0-603237520. al4635 GOLF II, lusterko lewe sterowane w kabinie - 20 zł, oraz wła˛cznik s´wiateł i inne, cena 10 zł. Tel. 0-694395086. al4638 GOLF III 1,8 / 1993 / 94 GFIT, metalik, klima, 2xpp., alufelgi, bogata wersja, stan bdb. cena 6800 zł. Tel. 0785543340. al4616 GOLF III 1,8 / 1993, czarny metalik, wzbogacona wersja - klima, centralny zamek, cena 7000 zł. Tel. 0663139433. al4648

OPEL ASTRA kombi 2,0 / 2001, klimatyzacja, 4xpp., granatowy, el. szyby i lusterka, centralny zamek, cena 16.700 zł. Tel. 0-691061463. al4676 OPEL CORSA 1,2 / 1995, sedan, 3 drzwi, 2xpp., sprowadzony, cena 4900 zł. Tel. 0-519464251. al4656 OPEL VECTRA 1,8 / 1991, sedan, czerwony, stan bdb, cena 1900 zł. Tel. 0-663535458. al4649 OPONY 13, 14, 15, 16, 17 od 40 zł. Tel. 0-661241730. al4611 OPONY zimowe 145 / 80R / 13 2 szt., cena 50 zł. Tel. 0-784650256. al4605 OPONY zimowe 185 / 60 R-15, 4 szt., cena 150 zł / kpl. Tel. 0-513901216. al4629 OPEL OMEGA 2,0 ⁄ 1994, niebieski metalik, pełna elektryka, stan bdb, po duz˙ym przegla˛dzie. Cena 4400 zł do negocjajci. Tel. 0-501938772. mk7832 RENAULT CLIO / 1994, cena 1790 zł. Tel. 0-697935533. al4614 RENAULT LAGUNA 1,9 DCI / 2000 kombi, 134 tys. / km, granatowy, abs, klimatronic, 4xairbag, 4x el. szyby i lusterka, halogeny, radio CD, stan bdb, cena 16.500 zł. Tel. 0-609822432. al4636

OPEL ASTRA II 1,7CDTI / 2003, bogate wyposaz˙enie, cena 24.000 zł. Tel. 0-784650256. al4606

MIESZKANIE bezczynszowe w Rawiczu, 48m2, cena 168.000 zł. Tel. 0609264327. al4631 Strona okazyjnych ogłoszen´ drobnych ukazuje sie˛ w kaz˙dym wydaniu ,,ABC’’. Ogłoszenia (musza˛ miec´ podana˛ cene˛) drukujemy za darmo. Przyjmujemy je we wszystkich naszych Biurach Ogłoszen´, a takz˙e telefonicznie i faxem 0-65 529-25-40, za pomoca˛ SMS-o´w (0-695584696) i przez internet (abc-marketing gazetaabc.pl). Do wiadomos´ci redakcji nalez˙y podac´ nazwisko i adres zamawiaja˛cego. Pierwszen´stwo druku maja˛ ogłoszenia nadesłane na kuponie wycie˛tym z gazety.

NOWA niemiecka maszynka do mielenia mie˛sa - 19 zł. Leszno, Pl. Metziga 8 / 3. mk8070

PIELUCHY dla dorosłych, rozm. L 1,50 zł / szt. Tel. 0-65 520-94-49. mk1473 MEBLE stylowe - 1500 zł - tel. 0-65 520-94-49. mk6134

SPRZEDAM monitor SAMSUNG SyncMaster 795DF. Cena 100 zł. 0509199066. mk8301

PIEC c.o. we˛glowy 24KW uz˙ywany cena 750 zł. Tel. 0-698218433. al4647

SPRZEDAM nowe pianino elektroniczne - 4000 zł. 0-608443882. mk8221

PIEC kominkowy nowy przenos´ny z szyba˛ z˙aroodporna˛, cena 1050 zł. Tel. 0-698218433. al4646

SPRZEDAM płyte˛ elektryczna˛ pod zabudowe˛ - 100 zł, pochłaniacz kuchenny - 50 zł, stan bdb. 0-509199066. mk8302

POJEMNIKI 1000 litro´w na paletach, cena 150 zł / szt. Tel. 0-669994644. al4665

SPRZEDAM ramy do ło´z˙ek IKEA 90 / 200. Cena 50 zł za sztuke˛. 0509199066. mk8303

PROGRAMATOR do pralki AMICA z systemem AQUA SPRAY - 50 zł. Tel. 0-505068341. al4673

KOMPUTER INTEL CELERON 2,4 GHz, 620 MB RAM, dysk twardy 74,5 GB, sformatowany, monitor, myszka, klawiatura - 300 zł. Tel. 0-697405300. al4612

ROZSIEWACZ nawozu, cena 2500 zł. Tel. 0-785469109. al4672

KREDENS, lata 30. ART-DEKO, cena 1000 zł. Tel. 0-601595035. al4633

SOFA 3-osobowa, rozkładana, kolor zielony, stan bdb, cena 350 zł. Tel. 0-607474644. al4666

´ Ł okra˛gły + 6 krzeseł - 280 zl, STO akordeon ,,Kujawiak’’ 60 basowy - 220 zł. Tel. 0-889262916. al4618

CHODZIK dziecie˛cy - 35 zł, wo´zek dziecie˛cy 3-funkcyjny - 120 zł. Tel. 0-691873795. al4610

KUCHENNA ława naroz˙nikowa ze stołem, cena 100 zł. Tel. 0-697405300. al4653

S´ RUTOWNIK bijakowy 11KW, cena 1200 zł. Tel. 0-697373778. al4645

RENAULT TWINGO 1,1 / 2000, seledynowy, 4xpp., centralny zamek + pilot, el. szyby i lusterka, szyberdach, radio, stan bdb. Cena 9900 zł. 0667098351. mk424

FOTELIK samochodowy z atestem 150 zł, ło´z˙eczko drewniane z materacem 120 zł - tel. 065 520-94-49. mk1476

LEWE skrzydło drzwi wejs´ciowych do mieszkania w bloku, kolor ciemna wis´nia, cena 150 zł. Tel. 0-667652272. al4658

TELEFON komo´rkowy LG KE 970, cena 220 zł, Motorola E 365 - 50 zł, Sony Ericsson T610 - 50 zł. Tel. 0665722577. al4628

TORBA do wo´zka 25 zł, parasolka 10 zł, budka przeciwdeszczowa 20 zł - tel. 0-65 520-94-49. mk1477

MALARSTWO z całego s´wiata, znaczki, bloczki, 4 duz˙e klasery, cena 500 zł / klaser. Tel. 0-601683556. al4622

TELEWIZOR 29 cali - 400 zł, ELITA 17 cali - 150 zł. 889262916. al4617

´ D na akumulator, cena SAMOCHO 180 zł. Tel. 0-665756275. al4624

MASZYNA do szycia - 150 zł, monitor 14 calowy kolorowy - 50 zł. Tel. 0-889262916. al4619

ROVER 418 GSD 1,8 TD / 1993, zielony, 4-drzwiowy, wspomaganie, c.z., el. szyby, el. lusterka, el. dach, CD, hak, welurowa tapicerka, blokada skrzyni biego´w, auto alarm, zarejestrowany. Cena 8500 zł. Tel. 0-501109747. am1237 SHL 1411 / 1964, cze˛s´ci zapasowe, zarejestrowany, cena 999 zł. Tel. 0887066138. al4657 SKODA OCTAVIA 1,9 TDI / 2000 110KM, granatowy metalik, alufelgi, abs, centralny zamek, wspomaganie, cena 26.000 zł. Tel. 0-667325328. al4667 SKUTER DAELIM OTELLO / 2001, poj. 125 do remontu, zarejstrowany, cena 2000 zł. Tel. 0-609119351. al4659 VW GOLF / 1995, 5 drzwi, bordo metalik, szyberdach, alufelgi, centralny zamek, sprowadzony, cena 9900 zł. Tel. 0-519464251. al4655

VW PASSAT KOMBI 1,9 TD / 1993, biały, 5000 zł. 0-667799871. mk8294

MERCEDES 170 / 2000, 1,7CDI, automat, cena 19.500 zł. Tel. 0603848186. al4650

KIOSK z lokalizacja˛, cena 13.000 zł. Tel. 0-783287376. al4678

KURTKA ze sko´ry, damska, z podpinka˛, na szczupła˛osobe˛ - cena 110 zł. Tel. 0-609333366. al1392

ROWER 3-kołowy dla inwalidy - cena 1000 zł - 0-65 520-94-49. mk1414

RENAULT CLIO 1,5 DCI / 2002, 5drzwiowy, uszkodzony. 8500 zł. 0503017042. mk8143

MAN 24-232 / 1991, ładownos´c´ 14 ton, winda, poduszki, cena 24.000 zł brutto. Tel. 0-601333422. al4668

MATA do bagaz˙nika do RENAULT MEGANE - nowa, cena 50 zł. Tel. 0-513901216. al4630

˙ , ul. Dekana - Leszno, cena GARAZ 15.500 zł. Tel. 0-506113187, 0501206285. al4661

INDYKI: indyk - 50 zł, indyczka - 40 zł. Tel. 0-785623509. al4679

PASEK klinowy do pralki AMICA, nowy, cena 25 zł. Tel. 0-505068341. al4674

DLA DZIECKA

VW LUPO 1,4 16V / 1999, zielony metalik, alufelgi, poduszka powietrzna, centralny zamek, elektryczne szyby, zarejestrowany. Cena 12.000 zł. 0792637999. mk8205

MAZDA 323F 1,5 benzyna / 1997, klimatyzacja, pełna opcja + alusy. Cena 8500 zł + opłaty. 0-601306413. mk8292

˙ - Sarnowska 2A (Netto) w RaGARAZ wiczu, cena 22.000 zł. Tel. 0661919003. al4660

˙ blaszany - cena 2000 zł. Tel. GARAZ 0-509216712. al4639

KREDENS z barkiem 140cm, szafa 80cm, stan bdb, kolor mahon´ - 200 zł, ława rozkładana mahon´ - 30 zł. Tel. 0-697405300. al4651

RENAULT ESPACE III 2,0 benzyna, 1997. Cena 11.990 zł do negocjacji. Tel. 0-698651784. al8921

LAMPA przednia lewa do OPLA MERIVA, cena 170 zł. Tel. 0-696071872. al4625

MAZDA 121 1,3 KAT. 1992, srebrny metalik, 4 drzwi, c. zamek, alarm, el. dach, alufelgi, RO, nowe opony, zarejestrowany, zadbany, stan bardzo dobry. Cena 6000 zł. Leszno, tel. 0667098351. bd4776

SPRZEDAM działke˛ budowlana˛ w De˛bnie, 4 km od Rawicza, kierunek Wrocław, 1429m2, zadrzewiona, w pobliz˙u las, woda, media przy drodze. Cena 75 zł / m2. 0-667098351. mk6793

15

´ CI NIERUCHOMOS DOM wolno stoja˛cy, stan surowy Zatorze, cena 360.000 zł. Tel. 0783287376. al4677 DZIAŁKA budowlana na Osiedlu w Krzemieniewie, 60 zł / m2, 0695948790. al3965 DZIAŁKA ogrodowa 400m2 - Kosmonauto´w, cena 10.000 zł do uzgodnienia. Tel. 0-723911016. al4654 SPRZEDAM dom z warsztatem, działka 1580m2 w tym ok. 500m2 działki budowlanej - Zaborowo, 500.000 zł. 0-691576552. mk7588 SPRZEDAM mieszkanie 63m2, umeblowana kuchnia i sypialnia. Cena 185.000 zł - os. Rejtana, parter. 0516948322. mk8235

´ ZEK 3-funkcyjny INGLESINA, WO granatowy, cena 350 zł. Tel. 0509370465. al4663

´ Z˙ NE RO BRYKIETY ze słomy, cena 370 zł / tona. Tel. 0-65 543-83-12. al4662 BUTY narciarskie biegowe rozm. 37 25 zł, łyz˙wy figuro´wki rozm. 40,5 cena 30 zł, łyz˙wy figuro´wki rozm. 23 - cena 25 zł, łyz˙wy rozm. 18 - 25 zł. Tel. 0-65 / 527-05-15. al4640 DYWAN 1,70 x 2,30 + chodnik 1,50 x 0,80m w jednym kolorze, cena 80 zł. Tel. 0-696474936. al4634

MEBLOS´ CIANKA - 390 zł. Tel. 0691873795. al4608 NOWY serdak krakowski - bogato zdobiony, cena 145 zł. Tel. 0887315273. al4644 NOWY sto´ł probierczy TW8 nieuz˙ywany elektroniczny i inne maszyny 7000 zł. Tel. 0-607937410. al4627 PARA kucy, uprza˛z˙, 2 bryczki do kucy i przyczepka do przewozu w całos´ci 14.000 zł. Tel. 0-65 / 527-05-15. al4642 PIANINO - 3700 zł. Tel. 0-65 / 52705-15. al4641

SZAFA 3-drzwiowa, głe˛boka, front połysk, cena 70 zł. Tel. 0-697405300. al4652

TOKARKA 1,5m toczenia typ CUE 40- 800 zł, 2 migamaty na chodzie opolskie - 1500 zł / szt., prasa 100 ton nacisku - 9000 zł.Tel. 0-607937410. al4626

´ WKA mała - 70 zł, wideo na WIRO duz˙e kasety - 120 zł. Tel. 0-889262916. al4620 WYPOCZYNEK bordowy - 250 zł., dywan - 2,5mx3,5m - 90 zł. Tel. 0691873795. al4609 WYPRAWIONE sko´ry z rudego lisa, cena 80 zł / szt. Tel. 0-601959035. al4632 ZNACZKI, bloczki, arkusiki, koperty, kartki pocztowe polskie i zagraniczne ,,Jan Paweł II’’ na kartach wystawowych, cena 10 zł / kartka. Tel. 0601683556. al4623


16

OGŁOSZENIA DROBNE — 1 SŁOWO: 1,30 ZŁ

˙ SPRZEDAZ SPRZEDAM lady i urza˛dzenia chłodnicze. 0-605181851. mk8307 SPRZEDAM pralke˛ automat - 150 zł. 0-603263119. mk8316 SPRZEDAM szczenie˛ta owczarka niemieckiego, 8-tygodniowe. Tel. 0-665543862. mk8207 SPRZEDAM szczenie˛ta COCKER SPANIEL. 0-601661698. mk8233

MOTORYZACYJNE

˙ SPRZEDAZ

ROVER 420 SDI. 0-607684238. mk8283 SEAT CORDOBA / 1997. 0663399962. mk8192 SEAT TOLEDO 1,8 benzyna / 1996, klimatyzacja, ABS, lakier do poprawki. 0510190878. mk8191 SKODA FELICJA kombi 1,3 ⁄ 1999 (grudzien´). Tel. 0503096106, 065 529-29-46. mk8922

ATRAKCYJNE kredyty konsolidacyjne duz˙e kwoty do 30 x docho´d, minimum formalnos´ci, kredyty goto´wkowe na os´wiadczenie do 20.000. Leszno, ul. Jagiellon´ska 16. Tel. (065) 520-05-77, 0603312674, Włoszakowice, tel. (065) 537-09-90, 0-691748195. mk8155

TRANSPORT 1,5t, Bus Long, kraj - zagranica, faktura Vat, 0502220453. mk7866

KREDYT konsolidacyjny - 1 kredyt zamiast wszystkich dotychczasowych, jedna niska rata. (065) 512-61-10, 0-609749363, 0669882570. mk7701

TYNKI maszynowe. Niskie ceny. 0-605906363. mk8256

KREDYT na dowo´d do 20.000 zł bez zas´wiadczen´ o zarobkach i zbe˛dnych formalnos´ci. (065) 51261-10, 0-609749363, 0669882570. mk7702

TRANSPORT oso´b, rzeczy i samochodo´w - tel. 609928413. bd500

ESCORT / 1994, cena 2900 zł. Tel. 0-722106930. mk8228

SPRZEDAM CITROENA AX 1,1. CENA 1200 zł. Tel. 0665921720

FAVORITKA stan bdb, mały przebieg. (065) 536-01-44. mk8300

SPRZEDAM POLONEZ ATU 1997, pierwszy włas´ciciel 664891750 lub 663751840.

FIAT BRAVO JTD / 2001, 8500 zł. 0-607204065. mk8273

TICO / 1996. 0-668169014, (065) 526-91-43. mk8119

FORD ESCORT 1,4 ⁄ 1995. 0508104516. mk8250

TOYOTA COROLLA 1,6 KAT, benzyna, gaz / 2001. Okazja! 0607199832. mk8237

AA fotografia s´lubna www.michalwisniewski.net 0-605624851. mk7781

TOYOTA YARIS 2002 / 2003 5 drzwi. 0-606301776. mk8297

BALUSTRADY, stal nierdzewna. 0-694003658 mk7209

TOYOTA YARIS / 2001, 5drzwiowy, salon, bezwypadkowy. 0-501045837. mk8289

CZYSZCZENIA: auta, dywany, kanapy. 0-501317339. mk8287

˙ YWANE cze˛s´ci karoseryjne, UZ opony. 0-661971966. mk8026

DOCIEPLENIA 510670354.

-

GWIAZDOR.

0-608735103. mk8156

FORD ESCORT 1,6 16V / 1993, zadbany. 0-667186919. mk8275 FORD ORION 1,4 / 1994. 0602736897. mk8039 FORD TRANSIT 2,5D / 1992, 9osobowy. 0-668169014, (065) 526-91-43. mk8120 GOLF IV 1999, FOCUS 2004 KOMBI 1,8 TDCI - sprowadzone. 0-510297237. mk8249 KOŁA zimowe BMW E36 w dobrym stanie SPRZEDAM, tel. 0609264327 KOŁA zimowe 13’’, rozstaw 4x100. 0-889965935. mk8314 MEGANE 1999 ⁄ 1,6 i 2000 ⁄ 1,4. 0-607563694. mk8308 NISSAN ALMERA TINO 2,2 TD / 2001, pełna opcja. 0505586312. mk8234 OKTAWIA 1,9 TDI 110 KM. 0691914712. mk8272 OPEL ASTRA 1999 1,6 gaz. 0510297237. mk8247

VW BORA 1,9 TDI 2001, klimatronik. 0-606301776. mk8299 VW PASSAT B-5 1,8 / 16V automat, granatowy kombi 1997, centralny zamek, ABS, klima, poduszka powietrzna, elektryka, 13.000 zł. 0-792637999. mk8206 VW

POLO.

0-601243736. mk8285

PRZYJMUJEMY AUTA do złomowania. Goto´wka i dokumenty od re˛ki. 0-601757165. mk6588 ZŁOMOWANIE aut. Odbio´r własnym transportem. 0723602595. mk8097

OPEL VECTRA B 1,8 benzyna / 1997. 0-509581180. mk8142 PEUGEOT 206 1,4 HDI 2005 lub zamiana na tan´szy. 0-605225583. mk8248

KUPIE˛ auta uszkodzone i powypadkowe. Dobrze zapłace˛. Tel. 0668002883. mk2711

PEUGEOT 206 1,4 HDI XI / 2005, klima, el. szyby i lusterka, ABS, halogeny, bluetooth, 0691736444. mk8282

SKUP aut powypadkowych, starych, uszkodzonych - złomowanie. Płatne goto´wka˛, transport gratis. Tel. 0-725048874. mk6532

POLO 1,0 2000. 0-609072962. mk8174

ZŁOMOWANIE pojazdo´w, bezpłatny transport autocze˛s´ci. (065) 545-73-04. 0-606982046. mk8148

POLO 1,6 1997, 4 drzwi. 0606301776. mk8298 POLO CLASSIC. 0-666730431. mk8190 RENAULT 19 / 1993, gaz. 0607103530. mk8124 RENAULT LAGUNA 1,9 DCI / 2001 KOMBI, srebrny, 6biegowy. 0-601240102, 0603178544. mk8021

LOMBARD - komis - natychmiastowe poz˙yczki pod zastaw RTV, AGD, GSM, komputero´w, złota, aut. Rawicz, ul. Piłsudskiego 29, (065) 545-40-49, 0-510913577. mk7222

USŁUGI

´ Z˙ NE RO ´ WIA˛TECZNY 0 ,,KREDYT S Z PREZENTEM’’ pytaj nas tel. ´ W0-661972000 SZYBKA GOTO KA W INTERMARCHE LESZNO, Narutowicza 143. mk7899 SYLWESTER GOK Lipno zespo´ł FAMILY BAND 250 zł / para. (065) 534-02-57. mk8312

tanio. 0mk7976

FIRMA BUDOWLANA DAWID ZEH PRZYJMIE ZLECENIA NA ´ CZENIOWE. PRACE WYKON TEL. 0721288330 KARCHER

0-697708297. mk8118

KARCHER

0-65 / 520-95-92. mk7909

KARCHER.

0-509511107. mk6616

KARCHER.

0-665195914. mk7594

KUPNO

ZŁOMOWANIE aut osobowych i cie˛z˙arowych z dopłata˛dla klienta. SKUP aut uszkodzonych wszystkich roczniko´w, transport gratis. Tel. (0-65) 536-72-76, 0696545600. ap763

OPEL CORSA C 1,7 DTI / 2002. 0-696418930. mk8309

0 607 733 976, pon.-pt. 8-18

RENAULT MEGANE 1,6 / 2004, salon, I włas´ciciel. 0-603969932. mk8200

TRANSPORT, przeprowadzki. 0695356602. mk7063 TYNKI maszynowe. 0661722707. mk7183

TYNKI, posadzki. 0-600695045. mk7345

UKŁADANIE paneli - tanio, solidnie. 0-607436873. mk7828 USŁUGI sprza˛taja˛ce + karcher. 0601421639. mk8018 USŁUGI transportowe - MERCEDES SPRINTER: 6 oso´b + 1 tona załadunku lub 1,4 tony załadunku. Przestrzen´ pasaz˙erska klimatyzowana. Długos´c´ załadunkowa 4,7 m - 15,5 m3. Tel. 0-604385663. mk1691 USŁUGI stolarskie: szafy rozsuwane, sufity podwieszane, s´cianki gipsowo-kartonowe. Tel. 0792612111. mk8822 USŁUGI transportowe, bus. 0696418930. mk8310

´ CZANIE wne˛trz: gipsoWYKAN wanie, malowanie, płytki, panele, rygipsy, podwieszane sufity. Szybko, tanio, profesjonalnie - tel. 0721758718 lub 0-608539232. bd506 VIDEOFILMOWANIE + ZDJE˛CIA. Tel. 0-609461247. mk4836

PRACA ZATRUDNIE˛ DODATKOWA.

0-723839949. mk7409

INSTALATORA wod.-kan., wysokie zarobki. 0-669414844. mk8270

NOWY SPRINTER 6-osobowy: 1-dniowe wyjazdy na narty, giełdy towarowe, zabawy itp. Tel. 0-604385663. mk1637

KUCHARZ w Restauracji w Ratuszu. Podanie o prace˛ i CV prosze˛ kierowac´ na adres: Leszno, Rynek 23. mk8129

MALOWANIE, tapetowanie, szpachlowanie, rigipsy. Malowanie Diacolorem. Tel. 0691182097. mk8921

KUCHARZA lub kucharke˛, 0603253416. mk8223

MALOWANIE, szpachlowanie, płytki, tanio-solidnie. 0889965935. mk8313 ODBIERAM zuz˙yty sprze˛t AGD. 0-509879801. mk4187 PŁYTKI solidnie, remonty. 0600540312. mk8296 POSADZKI agregatem zacierane mechanicznie. 0-511505348. mk7987 PŁOTY, ogrodzenia, bramy kute usługi stolarskie. Tel. 0782638933. mk8921 PRZEPROWADZKI, TRANSPORT. 0-509879801. mk4185 REMONTY, szpachlowanie, podwieszanie sufito´w. 0-669333603. mk7182

NOWO otwarta ubojnia Bojanowo-Gołaszyn nawia˛z˙e wspo´łprace˛ z rolnikami - rozliczenia poubojowe i na wage˛ z˙ywa˛. Kro´tkie terminy płatnos´ci do 7 dni. 0503073568, (065) 545-76-91, 0606234114. mk8066 POMOC kuchenna w Restauracji w Ratuszu. Podanie o prace˛ i CV prosze˛ kierowac´ na adres: Leszno, Rynek 23. mk8130 PUB Cegła zatrudni dziewczyne˛ na stanowisko barmanka-kelnerka. Nie jest wymagane dos´wiadczenie. Wymagana dyspozycyjnos´c´. Tel. 0-509803509, e-mail: pub.cegla wp.pl. mk2144 PRACA w małej gastronomii, kurczak z roz˙na. Gostyn´, 0696429351. mk8138 ZATRUDNIE˛ kierowce˛ C+E kraj. 0-691488247. mk8201


OGŁOSZENIA DROBNE — 1 SŁOWO: 1,30 ZŁ PRZYJME˛ do wspo´łpracy przewoz´niko´w trzody do nowo otwartej ubojni Bojanowo - Gołaszyn. 0-503073568, 0-695652111, (065) 545-76-91. mk8065 STACJA Paliw Jukoil zatrudni osoby do pracy oraz studento´w na weekendy. CV + zdje˛cie kierowac´: Leszno, Al. Konstutucji 3 Maja. mk8295 ZATRUDNIE˛ osoby fizyczne. 0696094131. mk8147 SZUKAM PRACY

˙ CZYZNA, grupa inwalidzME˛Z ka, po studiach administracyjnych szuka pracy w biurze. 0513066087. mk5131 MŁODY, uczciwy, sumienny z dobra˛ prezencja˛ podejmie prace˛. ´ rednie, bardzo dobra znajomos´c´ S komputero´w, prawo jazdy kat. B, łatwos´c´ w nawia˛zywaniu kontakto´w. Tel. 0-661989107. bd510 MŁODY, prawo jazdy kat. B,C,C+E,T, uprawnienia na wo´zek widłowy, dobra znajomos´c´ j. angielskiego. Tel. 0-609928413. bd501 MYCIE okien, sprza˛tanie, robienie zakupo´w, 0-607203940 (po 16.00). mk8226 POSPRZA˛TAM mieszkanie, biuro, inne. 0-603405786. mk8311

KUPNO ANTYKI, przedwojenne meble (podniszczone). 0-601571857 zawsze, (065) 520-12-11 wieczorem. mk8222

´ CI NIERUCHOMOS 116 / 500 Nowy dom Zatorze. ’’KD’’ 0-509660842. mk8262 138 / 550 nowy bliz´niak Gronowo ’’KD’’ 0-509660842. mk8265

´ wierczyna dom wolno 160 / 822 S stoja˛cy ’’KD’’ 0-691741437. mk8264 4 km od Bojanowa - okolice Rawicza - sprzedam domek parterowy na działce 1200m2, nowy. 0602488782, 528-81-99 Apartament. mk8184 ATRAKCYJNY dom pod lasem Da˛bcze ’’KD’’ 0-509660842. mk8263 ATRAKCYJNY dom z 2006. Gronowo ’’KD’’ 0-509660842. mk8266 2

DZIAŁKA 1300m Przybyszewo ’’KD’’ 0-516146701. mk8267 DZIAŁKA pod lasem Rydzyna ’’KD’’ 0-516146701. mk8268 JASTRZE˛BIA k / Go´ry sprzedam domek - bliz´niak. Cena 90.000 zł, działka 400m. 0-602488782, 52881-99 Apartament mk8177 JASTRZE˛BIA k / Go´ry - sprzedam domek do remontu, bliz´niak. Cena 60.000 zł. 0-602488782, 52881-99 Apartament. mk8178 JASTRZE˛BIA k / Go´ry dam 2 ha ziemi przy 40.000 zł. 0-602488782, 99 Apartament.

- sprzedrodze, 528-81mk8179

KAMIENICA centrum, ul. Słowian´ska ’’KD’’ 0-516146701. mk8260

MIESZKANIE 3-pokojowe, 54m2, IV p. - os. Rejtana, 125.000 zł. Tel. 0-601832381. mk8254

KAMIENICA w Rydzynie ’’KD’’ 0-516146701. mk8261

MIESZKANIE 57m2 w Lesznie. 0-669414844. mk8271

KRZEMIENIEWO - sprzedam domek parterowy na działce 1665m2, nowy. 0-602488782, 52881-99 Apartament. mk8185

MIESZKANIE w Rawiczu, 3-pokojowe, IVp, 63m2. 0-603850001. mk8196

KRZEMIENIEWO - sprzedam lokal uz˙ytkowy na działce 663m 2. Moz˙liwos´c´ adaptacji na mieszkanie, poddasze. 0-602488782, 52881-99 Apartament. mk8186 KUPIE˛ działki - okolice Leszna. 0-504178090. mk7268 LESZNO - Grzybowo - sprzedam domek w zabudowie szeregowej. 0-602488782, 528-81-99 Apartament. mk8180 LESZNO - Grzybowo - sprzedam działke˛ 749m2. 0-602488782, 52881-99 Apartament. mk8181 OKAZJA Da˛bcze k / Leszna sprzedam domek parterowy, działka 935m2. Moz˙e byc´ na 2 rodziny.0-602488782, 528-81-99 Apartament. mk8183

´ Ł domu - okolice Kos´ciana. 0PO 887021410. mk8291 RYDZYNA - sprzedam działki 714m2 i 835m2. 0-602488782, 52881-99 Apartament. mk8182 SPRZEDAM bliz´niak - Zatorze. Moz˙e byc´ na 2 rodziny. Moz˙liwe w rozliczeniu mieszkanie w blokach. 0-602488782, 528-81-99 Apartament mk8187 SPRZEDAM działke˛ budowlana˛ 800 m2 w Wilkowicach. Tel. 0691716626. mk8221 SPRZEDAM domy w Da˛bczu i Rydzynie. 0-504178090. mk7699 SPRZEDAM grunt rolny 20ha gm. Jutrosin, V, VI klasa. Cena 28.000 / ha (do negocjacji. (065) 547-40-10, 0-602693824, 0604194234. mk7984 SPRZEDAM teren pod działki. 0669356872. mk8290

LOKALE

SPRZEDAM mieszkanie 38,1m2 na IV pie˛trze przy ul. Prochowania lub zamienie˛ na parterowe. Tel. 0-602728770. mk8921 PILNIE 63m2 parter, 155 tys. do uzgodnienia, os. Zamenhofa. Tel. 0-693542876. mk8227 WŁASNOS´ CIOWE M4, 63m2, Os. Rejtana. 0-695617627. mk8111 DO WYNAJE˛CIA ATRAKCYJNY sklep - Staro´wka, 60m2. 0-608443882. mk8220

0mk6520

MAKI - skup macior, knuro´w (065) 529-47-36, tuczniko´w - 0mk4431 601894222.

KARCHER - tanio, szybkie terminy, 0-508104523. mk4213

KLACZ - cena 2500 zł, tel. 0-65 5185217 (wieczorem). mk7690

KARCHER - tanio. 0-603854774. mk8069

ROZSIEWACZE AMAZONY od 600 do 1500 litro´w, przetrza˛sarki, zgrabiarki. 0-607684238. mk8284

KARCHER, Leszno, Faktura VAT. 0-603249603. mk6035

SKUP

bydła.

0-605693339. mk7613

PRZEGRABIACZ 7-gwiazdowy cia˛gnikowy. Cena 700 zł do negocjacji. Tel. 0-782638933. mk8921 SPRZEDAM PRASE˛ K442, kosiarke˛ dyskowa˛, 3,10m roboczo. 0603801916. mk8245

KOMINKI, płytki, rygipsy, ocieplenia. 0-661391378. mk3120 KOPARKO-ŁADOWARKA, transport, z˙wir, ziemia. 0663139317. mk6988 MALOWANIE, szpachlowanie, sufity podwieszane, 0-661-378141. mk4038

MALOWANIE, tapetowanie, penele. 0-692877337. mk4617

DOM do wynaje˛cia w Gronowie, przy trasie, na cele mieszkalne i działalnos´c´. 0-691576552. mk8172

0-783907979 zadzwon´! Spełnie˛ Twoje marzenia!. mk7738

MIESZKANIE 2-pokojowe, umeblowane, nowe. 0-691734771. mk8240 MIESZKANIE 3-pokojowe, 54m2, IVp - os. Rejtana, 700zł czynsz + energia + gaz, kaucja 1000zł. Tel. 0-601832381. mk8253 MIESZKANIE umeblowane, 33m2, 2-pokojowe - Grunwaldzka. 0-693143283. mk8199

jadalne. 0mk7319

TOWARZYSKIE

DZIEWCZYNY.

0-603701639. mk7254

’’ELZA’’ - 24 h. Leszno, ul. Go´rowska 38, 527-00-83. Zatrudnimy panie. mk7255 NIGHT CLUB ’’STODOŁA’’, ul. Piloto´w 20.00-5.00, 0-663899072 SUPER dziewczyny. mk7739 SEKSOWNE 609522988.

panie.

0mk7737

ZDROWIE

MIESZKANIE umeblowane 54m2 - Niepodległos´ci. 0602191940. mk8209

DORADCA 601761380.

POKOJE 1- i 2-osobowe. 0691576552. mk8171

˙ leczniczy. 0-781747205. MASAZ mk7251

POKOJE. 0-502372201. POKOJE. 0-661390206.

mk8293 mk8276

NAUKA NIEMIECKI.

POTENCJA. 697454739.

HERBALIFE. 0mk8288

Leszno, 0mk7865

ODDAM DARMO

64M2 Rejtana, Ip. ’’KD’’ 0509660842. mk8258

MIESZKANIE 2-pokojowe z aneksem kuchennym, loggia, parter, po remoncie - Kos´cian, os. Konstytucji. 0-503782227. mk8197

Tel.

ZIEMNIAKI 607807572.

POSZUKUJE˛ do wynaje˛cia kawalerki w Lesznie. Tel. 0609333366. mk1263

MIESZKANIA do sprzedaz˙y - 2-, 3-pokojowe. 0-602488782, 52881-99 Apartament. mk8189

HYDRAULIK. 691626468.

˙ E. 0-602756393. mk8098 ZBOZ

38M2 Prochownia, 2-pokojowe, 129.000 zł. 0-514906914. mk8162

ATRAKCYJNE mieszkanie 80,5 m2 4-pokojowe. Leszno - Zamenhofa, 0-608559764. mk8046

CIA˛GNIK C-360 z turem. 0697785008. mk8117

ELEWACJE, malowanie, szpachlowanie, regipsy. 0-693537890. mk4209

DO wynaje˛cia: mieszkanie Ostroroga, Rejtana 3-pokojowe oraz 2pokojowe lub domek. 0602488782, 528-81-99 Apartament. mk8188

´J dziewczynie. 0POKO 515125415. mk8317

ATRAKCYJNE 49m2 Ogrody. ’’KD’’ 0-509660842. mk8259

BYCZKI w cia˛głej sprzedaz˙y. 0509954478. mk6015

MALOWANIE, szpachlowanie, tapetowanie. 0-661188165. mk6761

SPRZEDAM

77M2 Długie Stare. ’’KD’’ 0509660842. mk8257

17

0-663320400. mk8135

DWA kanapotapczany w dobrym stanie. Tel. 0-695615981. mk8194 PIESKI - kundelki. 65 / 543-67-79.

Tel. 0mk8229

´ ZADZWON DO FACHOWCA BEZPYŁOWE cyklinowanie, układanie parkieto´w, lakierowamk1032 nie. 0-601769619.

MALOWANIE, szpachlowanie, 609089401.

tapetowanie, panele, 0mk7903

MEBLE na wymiar. 0692193231, www.flies.pl mk8020

˙ anten: TV-POLSAT, MONTAZ CANAL+. 0-669913111. mk7832 MOTOCYKLE, skutery - napawa, sprzedaz˙. 0-516030050. mk6835 NAPRAWA AGD, pralki, zmywarki. 0-783608080. mk5829 NAPRAWA AGD: mikrofale, odkurzacze. 0-783608080. mk5837 NAPRAWA telewizoro´w. (065) 529-35-42, 0-606142575. mk7009

´ LNOBUDOWLANE OGO kompleksowe wykon´czenia wne˛trz. 0-693854774. mk8068 OGRODZENIA ro´z˙ne - kompleksowo. 0-506078751. mk6150 PŁOTY - balustrady. Tanio, 0696453914. mk5230 PRODUKCJA, ogrodzeniowej,

montaz˙ siatki 0-697-260-040. mk3898

SPRZA˛TANIE: dom, biuro, auto, karcher. 0-697375230. mk7779

˙ , renowacja wypoSPRZEDAZ czynko´w sko´rzanych. 0600182139. mk4229 STOLARSTWO, ogo´lnobudowlane, wykon´czeniowe. (065) 52019-50, 0-661255537. mk6279

TANIEC - fachowe i solidne lekcje indywidualne. Tel. 0503379455. mk7404

BEZPYŁOWE cyklinowanie, układanie. 0-502954307, www.elita.prv.pl. mk7067

ROLNICZE

CIESIELSTWO, dekarstwo. 0609109004. mk2702

SZAFY, kuchnie. Pomiar, wycena gratis. 0-601153378, www.perfektmeble.com mk6054

BM skup macior i knuro´w, płatne goto´wka˛. 0-603506507, (065) 54810-58. mk8081

CYKLINOWANIE, układanie parkieto´w, paneli. 0-606812325. mk4742

TELEFONY komo´rkowe, palmtopy, nawigacje - naprawa. (065)520-55-66. mk6509

DOMOFONY - montaz˙, naprawa, gwarancja. 0-607392298. mk4800

BM skup z˙ywca na ubo´j z koniecznos´ci. Tel. 0-603506507, (065) 548-10-58. mk8082

ELEKTRYK - instalacje - 0609270126, karcher 0664433970 mk5011

TELEFONY przewodowe, bezprzewodowe, telefaksy - naprawa. (065)520-55-66. mk6507

BM skup bydła i trzody, płatne goto´wka˛. Tel. 0-603506507, (065) 548-10-58. mk8080

TYNKI maszynowe, tanio, solidnie. 0-609197699. mk7107


OGŁOSZENIA

18

NOWE FIRMY

Burmistrz Miasta i Gminy Osieczna 64-113 Osieczna ul. Powstańców Wielkopolskich 6 Tel. 0-65/ 5 350 016 fax.0-65 5350 648

NOWO Pizzeria VENTO OTWARTA Mateusz Wiatr

poleca

pizza prosto z pieca

Zapraszamy od poniedziałku do czwartku w godz. 13-22 od piątku do niedzieli w godz. 13-23.30

informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Osiecznej przy ul. Powstańców Wielkopolskich 6 w dniu 16 grudnia 2008 roku zgodnie z art.35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami) został wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na własność w formie przetargu ustnego nieograniczonego stanowiący ½ niewydzielonej części zabudowanej nieruchomości oznaczonej wg ewidencji gruntów dz. nr 85/16 i 85/15, zapisanej w księgach wieczystych Sądu Rejonowego w Lesznie KW 43057, położonej w Osiecznej przy ul. Leszczyńskiej 19. as1818/k

DOWÓ

ZN 0 697 A TELEFON 4 (do 5 k 73 855 m GRATIS

)

Kaszczor, ul. Słoneczna 23

Firma

zatrudni do Zakładu w Prusicach osoby na stanowiska:

MECHANIK-SPAWACZ wymagane uprawnienia MIG elektryczne i gazowe ELEKTRYK wymagane uprawnienia SEP do 1 kV do Zakładu w Rawiczu osobę na stanowisko:

ELEKTRYK wymagane uprawnienia SEP do 1 kV

as1839/k

RATY + WYSOKIE RABATY

Leszno, ul. Dożynkowa 7 • tel./fax (0-65) 527-14-10 www.profis.new.pl

Informacja sekretariat: tel. 065 546-71-40 Podania można przesyłać na adres: rawicz@zpbkaczmarek.pl lub składać osobiście w siedzibie firmy.

Okna Drzwi Rolety dla wymagających

558 zł + VAT

272 zł + VAT 5-komorowy

143

206

143

86


OGŁOSZENIA

19

obejrzyj PORADNIK ŒWI¥TECZNY w Internecie www.gazetaabc.pl Ogłoszenia drobne przez SMS Wyślij SMS-a pod numer 79068 o treści: TC.ABC(kod rubryki, w której ma być ogłoszenie), a następnie treść ogłoszenia bez polskich znaków, pamiętając o odstępach między wyrazami. Jeśli wyślesz SMS-a do piątku do godz. 15.30, twoje ogłoszenie ukaże się w najbliższym wtorkowym wydaniu gazety „ABC”, a ogłoszenie wysłane do wtorku do godz. 15.30 ukaże się w najbliższym piątkowym wydaniu gazety „ABC” na stronach ogłoszeń drobnych. Koszt ogłoszenia wynosi 9 zł netto (10,98 zł brutto).

Ogłoszenie może zawierać do 85 znaków (jako znak uważamy spację, znak interpunkcyjny, kod rubryki). Regulamin wysyłania i publikowania ogłoszeń przez SMS dostępny na stronie internetowej www.dotpay.pl/regulaminsms.

Kody rubryk: 1 Sprzedaż 2 Motoryzacja 3 Usługi 4 Praca 5 Nieruchomości 6 Lokale 7 Nauka 8 Rolnicze 9 Kupno

Np.: TC.ABC1.Sprzedam rower gorski, tel… B I U R O

Na podstawie przepisów:

BURMISTRZ GMINY RAWICZ OGŁASZA pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości położonej w Rawiczu obręb Sarnowa przy ul. Orzeszkowej, zapisanej w księdze wieczystej Nr 29523 na rzecz Gminy Rawicz, oznaczonej w operacie ewidencyjnym jako działki gruntu 1059/2, 1066/6, 1066/7 o łącznej powierzchni 0.1315 ha.

- art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt 1, ust. 3, 4 i 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603 ze zm. ), - § 3 ust. 1, § 4, § 6 ust. 5, § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. nr 207, poz. 2108 )

( słownie: osiemdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100 ). Podana wyżej kwota podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 22%, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zmian. ), stąd też do wylicytowanej w przetargu kwoty nabycia doliczony zostanie podatek VAT. Przedmiotowa nieruchomość znajduje się na obszarze, dla którego brak jest planu miejscowego, natomiast w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rawicz położona jest w terenach zabudowy jednorodzinnej. Nieruchomość, o której wyżej mowa, objęta jest ostateczną decyzją Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 14 grudnia 2007 r. o sygn. GGPPiOŚ.7331252/07 ustalającą warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku usługowego ( handlowego ) wraz z miejscami postojowymi i infrastrukturą techniczną.

na sprzedaż prawa własności zabudowanej nieruchomości ( zabudowanej dwoma połączonymi funkcjonalnie budynkami jednokondygnacyjnymi o łącznej powierzchni użytkowej 817 m2 ) położonej w Rawiczu przy ul. Gen. Grota Roweckiego 2c, oznaczonej w operacie ewidencyjnym jako działka gruntu nr 57/16 o powierzchni 0.2076 ha, zapisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rawiczu V Wydział Ksiąg Wieczystych Nr 28408 na rzecz Gminy Rawicz. Przedmiotowa nieruchomość znajduje się na obszarze, dla którego brak jest planu miejscowego, natomiast wg studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rawicz położona jest w terenach koncentracji usług z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej.

Leszno, pl. Metziga 30 tel./fax 0-65 529-24-80

ul.Wolności 29 w Lesznie tel/fax. 065 / 52-888-99 info@eurotop.leszno.pl wczasy i wycieczki zagraniczne bilety autokarowe i lotnicze PROMOCJE na lato 2009 Rok założenia : 2000.

Powyższa nieruchomości posiada możliwość podłączenia się do urządzeń infrastruktury technicznej: sieci energetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej sanitarnej.

Księga wieczysta Nr 29523 w części dotyczącej powyższej nieruchomości nie wykazuje żadnych obciążeń oraz roszczeń na rzecz osób trzecich.

Cenę wywoławczą nieruchomości ustalono na kwotę 364.150,-zł

Nieruchomość stanowiąca przedmiot niniejszego przetargu posiada możliwość podłączenia się do następujących urządzeń infrastruktury technicznej: sieci energetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej sanitarnej, kanalizacyjnej deszczowej.

Ww. kwota nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm. ).

Ustny przetarg nieograniczony odbędzie się 27 stycznia 2009 r. o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz ( ul. J. Piłsudskiego 21, pokój nr 103, I piętro ).

TOP

ZAPRASZA DO NOWEGO ODDZIAŁU !!!

BURMISTRZ GMINY RAWICZ OGŁASZA pierwszy ustny przetarg nieograniczony

Cenę wywoławczą nieruchomości ustalono na kwotę 84.000,-zł

EUR

P O D R Ó Ż Y

( słownie: trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące sto pięćdziesiąt złotych 00/100 ).

Ustny przetarg nieograniczony odbędzie się 20 stycznia 2009 r. o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz ( ul. J. Piłsudskiego 21, pokój nr 103, I piętro ).

Warunkiem niezbędnym uczestniczenia przez osoby fizyczne i prawne w ogłoszonym przetargu jest uiszczenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości tj. w kwocie: 8.400,-zł przelewem na konto Nr 43 1500 2110 1215 1002 0897 0000 w Kredyt Bank S.A. Oddział w Rawiczu do dnia 22 stycznia 2009 r. Wyznaczony termin uiszczenia wadium określa datę, do której środki finansowe muszą wpłynąć na podany wyżej rachunek bankowy.

Warunkiem niezbędnym uczestniczenia przez osoby fizyczne i prawne w ogłoszonym przetargu jest uiszczenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości. Wadium należy wpłacić przelewem na konto Nr 43 1500 2110 1215 1002 0897 0000 tut. Urzędu w Kredyt Bank S.A. Oddział w Rawiczu do dnia 15 stycznia 2009 r. Wyznaczony termin uiszczenia wadium określa datę, do której środki finansowe muszą wpłynąć na podany wyżej rachunek bankowy.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do jego odwołania z uzasadnionej przyczyny.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do jego odwołania z uzasadnionej przyczyny.

Dodatkowych informacji odnośnie przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz ( pok. nr 117 ) lub telefonicznie pod nr 65-54654-40, 65-546-54-37.

Dodatkowych informacji odnośnie przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz ( pok. nr 117 ) lub telefonicznie pod nr 65-54654-40, 65-546-54-37.

as 1821/k

as 1822/k

Kawiarnia

KWADRAT LESZNO ul. Armii Krajowej 15

serdecznie zaprasza na

ZABAWĘ SYLWESTROWĄ cena wstępu:

140 zł/os.

kontakt: 0 665 806 909 065 526-26-28


RELAKS

20

DZIECI W FOTOGRAFII

f – Mój tatuś to najlepszy grzybiarz na świecie. Spójrzcie, ile nazbierał grzybów podczas spaceru po lesie! – mówi Kacperek Kostyszyn z Grodziska.

d – A ja jestem młodszą siostrą Kacperka, mam 7 miesięcy, a moim najlepszym towarzyszem zabaw jest słonik – dodaje Julia Kostyszyn. LL

Pochwal się swoim skarbem! Drodzy czytelnicy, przysyłajcie zdjęcia swoich dzieci, wnuków, chrześniaków i milusińskich. Zamieścimy je bezpłatnie w rubryce „Dziecko w fotografii”. Możecie przysyłać także zdjęcia grup szkolnych i przedszkolnych. Czekamy na nie pod adresem 64-100 Leszno, ul. Słowiańska 63 lub adresem e-mailowym swiatbab@gazetaabc.pl. Nie zapomnijcie o dopisku DZIECKO W FOTOGRAFII. LL

Przyprawa do mięsa mielonego nadaje się doskonale do różnego rodzaju mięs mielonych, klopsów, pieczeni rzymskiej i innych tego typu potraw. Przyprawę do mięsa mielonego tworzą następujące przyprawy i warzywa :papryka, czosnek, kolendra, cząber, majeranek, jałowiec oraz kurkuma. Więcej na stronie www.galeo.pl LL już tłumaczyłem: filatelista!

xxx

– Basiu, dlaczego chcesz rozwieść się ze Staszkiem? – pyta koleżanka. – A co z niego za mąż? W ogóle nie interesuje się ani mną, ani domem. Wyobraź sobie, że nawet nie jest ojcem naszego ostatniego dziecka!

xxx

Do Kowalskiej przychodzi z wizytą sąsiadka i zaczyna się użalać: – Co ja mam z tym moim chłopem! To pijak! Wraca w środku nocy, bije mnie, budzi dzieci, demoluje mieszkanie... – Ja też, kochana, nie mam lekko – pociesza ją gospodyni. – Wyobraź sobie, że mój stary to syfilityk! W tym momencie uchylają się drzwi pokoju i głowę wysuwa Kowalski. – Kochanie, przecież tyle razy ci

Zirytowana Nowakowa krzyczy na męża: – Ale z ciebie gamoń, słowo daję! Nic nie potrafisz załatwić! Wszystko, za co się weźmiesz, zaraz zepsujesz! Gdybyś startował w konkursie na największego gamonia na świecie, zająłbyś drugie miejsce! – Ale dlaczego drugie? – docieka Nowak. – Bo taki gamoń z ciebie!

xxx

– I co ze mną będzie, panie doktorze? – dopytuje się pacjent. – W poniedziałek opuści pan szpital. Niech pan zadzwoni do żony, żeby po pana przyjechała. – Eee, nie ma co jej głowy zawracać. – Jak to nie ma?! A kto ciało zabierze?! Zebrała (j)

Rawicz PROMIEŃ wtorek

Gostyń HUTNIK wtorek

17.00 – High School Musical 3: Ostatnia klasa – musical prod. USA 19.15 – Tajne przez poufne – komedia kryminalna prod. USA-fr.-ang.

18.00 – Serce na dłoni – komedia prod. pol. 20.00 – Kobiety – komedia/dramat prod. USA

czwartek

19.00 – DKF: Pająk – dramat psychologiczny prod. kanad. (j)

Rozwiązanie powstanie po przeniesieniu liter oznaczonych cyframi od 1 do 19 do tabelki pod diagramem krzyżówki. Prawidłowe rozwiązania z naklejonym numerem zadania można nadsyłać na kartkach pocztowych pod adresem redakcji (64-100 Leszno, ul. Słowiańska 63) lub SMS-em pod numer 7101, wpisując w treści: ABC.KRZYZOWKA NR 97.(hasło).imię, nazwisko i adres. Koszt SMS-a to 1,22 zł z VAT. Rozwiązania nadesłane w ciągu 7 dni wezmą udział w losowaniu nagrody ufundowanej przez firmę GALEO. Po odbiór nagrody zapraszamy do sekretariatu w ciągu 14 dni. SK

Rozwiązanie krzyżówki nr 93 Hasło: „DO BIGOSU I DAŃ Z KAPUSTY TYLKO PRZYPRAWA GALEO” Nagrodę wylosowała: Inga Nowak, Leszno, ul. Opalińskich 42/1

DYŻURY APTEK wtorek

LESZNO – PRZY PLANTACH, ul. Grunwaldzka 133, tel. 065 520-72-90 KOŚCIAN – PIASTOWSKA, os. Piastowskie 74, tel. 065 511-73-55 GOSTYŃ – REMEDIUM, ul. Górna 22, tel. 065 572-13-70 GÓRA – RODZINNA, ul. Kazimierza Wlk. 15a, tel. 065 544-22-38 WSCHOWA – IRIDIS, ul. Niepodległości 19, tel. 065 540-10-65

środa

LESZNO – PRZY PLANTACH, ul. Grunwaldzka 133, tel. 065 520-72-90 KOŚCIAN – POD BIAŁYM ORŁEM, Rynek 21, tel. 065 512-11-66 GOSTYŃ – ROMFARM, ul. Wł. Łokietka 2, tel. 065 572-02-89 GÓRA – RODZINNA, ul. Kazimierza Wlk. 15a, tel. 065 544-22-38 WSCHOWA – IRIDIS, ul. Niepodległości 19, tel. 065 540-10-65

czwartek

LESZNO – PRZY PLANTACH, ul. Grunwaldzka 133, tel. 065 520-72-90 KOŚCIAN – POD LIPĄ, ul. Nacławska 10/1, tel. 065 512-57-99 GOSTYŃ – ROMFARM, ul. Wł. Łokietka 2, tel. 065 572-02-89 GÓRA – RODZINNA, ul. Kazimierza Wlk. 15a, tel. 065 544-22-38 WSCHOWA – IRIDIS, ul. Niepodległości 19, tel. 065 540-10-65

całodobowo

RAWICZ – PRZY PLANTACH, ul. J. Piłsudskiego 2, tel. 0-65 545-47-89 BOJANOWO – POD KORONĄ, ul. Dworcowa 20, tel. 0-65 545-62-35

LL

TELEFONY ALARMOWE Pogotowie Ratunkowe – 999 Policja – 997 Straż Pożarna – 998 Pogotowie Gazowe – 992 Telefon alarmowy – 112 Straż Miejska w Lesznie – 986, 0-65 529-82-00 (w godz. 7-15) Centrum Informacji Medycznej TEL-MED 24h – tel. 94-94 Infolinia AIDS – 0-65 520-56-15 Miejski Zakład Komunikacji w Lesznie – 0-65 529-93-46 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lesznie – 994 (całodobowo), 0-65 529-83-32 (pon.-pt. godz. 6-21) Informacja PKP – 94-36 Informacja PKS – 0 300 200 123 (1,28 zł z VAT), dla sieci GSM *713 12 (Era, Orange, Plus GSM – 1,22 zł z VAT) Informacja Gospodarcza GLOB – tel. 94-34, tel./fax 0-65 5-270-270 Netsoft – komputery – 0-65 528-82-01 SITI TAXI – 0-65 529-24-96 OSŁONKA TAXI – 0-65 5-200-200, SMS 0-691 200 220 ABC TAXI – 0-65 526-71-70 (całodobowe) ZTP TAXI – 0-65 520-64-64, 0-65 529-40-50 RADIO TAXI HABA – Eska ® 96-25 (czynne całą dobę, u nas najtaniej) TAXI HABA BIS – 0-65 529-70-10, 1 km – 1,20 JAMAR TAXI – 0-65 526-85-66 (czynne całą dobę, co 10 kurs gratis) TEL–TAXI – 0-65 526-22-62 (co 11 kurs gratis do 5 zł) TORA TAXI – 0-65 529-20-31 (co 11 kurs do 5 zł gratis od 5 do 22) TAXI BAGAŻOWE – tel. 0-601 571 516 Usługi bagażowo–transportowe – 0-601 562 762 Pomoc drogowa – 0-65 529-71-70 Kompleksowe Usługi Pogrzebowe – tel. 0-693 372 813 (całodobowo) Zakład Usług Pogrzebowych – 0-65 520-91-00, 0-609 205 982 (całodobowo) Korty „Akwawit” – 0-65 529-90-91, Korty „Ćwicznia” – 0-607 519 543 Bezpłatna infolinia dla pacjentów w ramach NFZ – 0 800 800 805


SPORT PI£KA NO¯NA

21

LEKKOATLETYKA

To by³ udany sezon

Parada tabel

Szok Bojanowo podsumowa³ tegoroczny sezon. By³ on udany dla klubu. W Wielkopolsce zaj¹³ on trzynaste miejsce, zdobywaj¹c 18 punktów w klasyfikacji wspó³zawodnictwa sportowego dzieci i m³odzie¿y.

Kontynuujemy prezentacjê zweryfikowanych tabel rozgrywek prowadzonych przez OZPN Leszno.

Klasa B gr. II

1. Olimpia Stary Lubosz 9 24 48-8 2. Czantoria Goœcieszyn 9 19 28-28 3. B³yskawica Jaromierz 9 16 32-18 4. Sokó³-Orkan II Chob. 9 15 28-20 5. D¹b Kêb³owo 9 14 14-14 6. Sokó³ II W³osz. 9 13 12-29 7. Karpik Kopanica 9 9 16-22 8. Sporting Przemêt 9 7 17-25 9. Orze³ Belêcin 9 5 17-29 10. Sokó³ Wroniawy 9 5 11-30

Junior starszy

1. Korona Piaski 7 18 20-9 2. GKS Krzemieniewo 6 15 25-6 3. D¹broczanka Pêpowo 7 12 20-13 4. Rawia Rawicz 7 12 12-17 5. Kania Gostyñ 7 9 11-18 6. Rydzyniak Rydzyna 6 7 8-10 7. Awdaniec Pakos³aw 7 7 16-20 8. Grom Wolsztyn 7 0 3-22 Mecz zaleg³y: GKS Krzemieniewo – Rydzyniak (29.03) g. 14.

Junior m³odszy gr. I

1. Sparta M.G. 10 25 56-10 2. Pogoñ Œmigiel 10 23 29-14 3. Korona Wilkowice 10 22 27-10 4. Wielkopolanka Sz. 10 21 28-16 5. Piast Poniec 10 16 21-22 6. Szewa Gostyñ 10 16 24-26 7. Ardi Krobianka 9 9 22-32 8. Orze³ Lipno 10 7 12-45 9. Mas-Rol Sp³awie 10 7 19-33 10. PKS Racot 10 6 12-25 11. Zjednoczeni Pudliszki 9 5 14-31 Mecz zaleg³y: Ardi Krobianka Krobia – Zjednoczeni Pudliszki (28.03) g. 11.

Junior m³odszy gr. II

1. Juna-Trans St. Ob. 11 30 68-15 2. Promieñ Krzywiñ 11 24 60-22 3. AS Czempiñ 11 24 25-13 4. Orkan Chorzemin 11 21 38-17 5. Gwiazda Siedlec 11 19 40-25 6. Sokó³ Wroniawy 11 19 36-21 7. GKS W³oszakowice 11 16 27-27 8. Brenewia Wijewo 11 15 17-16 9. Sokó³-Orkan Chob. 11 8 12-40 10. Czantoria Goœ. 11 8 18-40 11. LZS G³uchowo 11 5 9-40 12. Rywal-Ewmar K.G. 11 3 13-87

Trampkarz gr. I

1. Ardi Krobianka Krobia 9 19 20-7 2. Kania Gostyñ 7 17 30-5 3. Sparta Miejska Górka 9 16 31-17 4. PKS Racot 8 16 24-7 5. Polonia 1912 Leszno 8 16 26-11 6. Korona Piaski 8 13 11-12 7. GKS Krzemieniewo 9 9 16-38 8. Rawia Rawicz 8 9 15-18 9. Piast Poniec 9 4 4-48 10. UKS Pogorzela 9 3 13-27 Mecze zaleg³e odbêd¹ siê przed rozpoczêciem rundy wiosennej 2009. Ich daty podane zostan¹ w terminie póŸniejszym, w osobnym piœmie. (ceg)

Fot. E. Baldys ▲ Ju¿ 1 kwietnia zawita w Lesznie dru¿yna mistrza Polski z Wies³awem Jagusiem w sk³adzie.

¯U¯EL

– Miniony sezon rozpoczêliœmy od startu Klaudii Bartkowiak w Halowych Mistrzostwach Polski w Spale, gdzie zajê³a dwunaste miejsce – przypomina Maciej Ratajczak, trener Szoku. – Pierwsze punkty dla klubu zdoby³a natomiast Marietta Rabura, startuj¹c w prze³ajowych mistrzostwach makroregionu w Szczecinie, gdzie by³a siódma. Trzy medale Szok zdoby³ w Mistrzostwach Wielkopolski Juniorów i Juniorów M³odszych. W Poznaniu z³oto w 8-boju wywalczy³ Mateusz

Chmieliñski, srebro w rzucie oszczepem Marta Urbanowska (rekord ¿yciowy 37,60 m), a br¹z w pchniêciu kul¹ Klaudia Bartkowiak (rekord ¿yciowy 10,52 m). Kolejny medal, w Mistrzostwach Wielkopolski M³odzików, zdoby³ dla bojanowskiego klubu Kamil Tylicki, zajmuj¹c trzecie miejsce w pchniêciu kul¹. – Naszym najwiêkszym osi¹gniêciem by³ start na Letniej Olimpiadzie M³odzie¿y w Bydgoszczy – podkreœla M. Ratajczak. – Mateusz Chmieliñski zaj¹³ na niej czwarte miejsce i

Sparingowo Miko³ajkowe granie z Toruniem KOP

Od mocnego uderzenia rozpoczn¹ przysz³oroczny sezon ¿u¿lowcy Unii Leszno. Jednym ze sparingpartnerów „Byków” bêdzie bowiem dru¿yna mistrza Polski. Leszczynianie jak zwykle rozpoczn¹ nowy sezon od spotkañ kontrolnych. – Planujemy szeœæ takich pojedynków – poinformowa³ nas S³awomir Kryjom, dyrektor sportowy Unii Leszno. Na razie znamy jednego sparingpartnera podopiecznych Czes³awa Czernickiego. Bêdzie nim dru¿yna Unibaksu Toruñ. Pierwsze spotkanie odbêdzie siê 29 marca w Toruniu, a rewan¿ 1 kwietnia w Lesznie.

W Popowie Wonieskim odby³y siê kolejne zawody w kopa. Tym razem rywalizowano w turnieju miko³ajkowym. Zwyciêzc¹ imprezy zosta³ Aleksander Lorkiewicz z Ziemnic przed

Ryszardem Staniszczakiem z K¹tów, Tadeuszem Kolbergiem z Drzeczkowa, Jackiem Kolbergiem z Osiecznej, Jerzym KaŸmierczakiem z Popowa Wonieskiego i Miros³awem Flakiem z Wojnowic. (ceg)

ustanowi³ rekord ¿yciowy w oœmioboju. Do br¹zowego medalu zabrak³o mu zaledwie dziesiêciu punktów. Klaudia Bartkowiak by³a natomiast trzynasta w pchniêciu kul¹. W Mistrzostwach Makroregionu M³odzików w Poznaniu bojanowiacy zdobyli dwa srebrne medale. Siêgnêli po nie Micha³ Wróblewski w skoku w dal i Kamil Tylicki w pchniêciu kul¹. Starty na najbardziej znacz¹cych imprezach zamkn¹³ dobry wystêp Micha³a Wróblewskiego, który zaj¹³ dwunaste miejsce w Ma³ym Memoriale J. Kusociñskiego w S³upsku (nieoficjalnych MP m³odzików). – Dziêki dobrym wynikom w sezonie Mateusz Chmieliñski zosta³ powo³any do kadry Polski, natomiast Marietta Rabura, Micha³ Wróblewski i Kamil Tylicki trafili do reprezentacji Wielkopolski – dodaje trener Szoku. – Ponadto szeœciu naszych zawodników z wynikami swoich konkurencji znajduje siê w wielkopolskiej czo³ówce. J.W.

(ceg)

SZACHY

Stali na podium

Tytu³y mistrzowskie Anny Glapy i Iwana Sokura z Wieniawy Leszno oraz tytu³ wicemistrzowski Klaudii Mrug z Korony-Rawbud Rawicz, to g³ówne zdobycze reprezentantów naszych klubów w mistrzostwach Wielkopolski w szachach szybkich, które rozegrano w Kostrzynie. Nasi medaliœci wywalczyli je w kategorii wiekowej do 10 lat. W tej samej kategorii dalsze miejsca zajêli rawiczanie: Jêdrzej Ratajczak, Dawid M³ynarz, Kamil Mrug i Kacper Pruchnik. W kategorii do 14 lat ch³opców pi¹ty by³ Adam Bruder, dziewi¹ty Bartosz Godyla, a szesnasty Mi³osz Michalski – wszyscy z Korony. W kategorii do 18 lat z rawiczan czwarte miejsce zaj¹³ Piotr Markowski, pi¹te Miko³aj Kowalczuk, a szóste Mateusz Miszczak. W kategorii dziewcz¹t do 10 lat ósme miejsce zajê³a rawiczanka Wiktoria Karkosz. W kategorii dziewcz¹t do 14 lat pi¹ta by³a Joanna Ratajczak, a siódma Kinga M³ynarz – obie z Korony. J.W.

▲ Czêœæ medalistów z naszych klubów wraz z trenerami i Piotrem S³awiñskim.

JUJITSU

Nasi z medalami

Oko³o 60 zawodniczek i zawodników z Rawicza, Pakos³awia, Jutrosina, Pêpowa, Wschowy, G³ogowa, Lubina i Lubska startowa³o w Turnieju Miko³ajkowym Dzieci i M³odzie¿y w Modern Ju-jitsu rozegranym w sali sportowej Gimnazjum w Sierakowie. Zawody zorganizowa³a Miêdzynarodowa Federacja Modern Ju-jitsu oraz Stowarzyszenie Sztuk i Sportów Walki Wojownik prowadzone przez Piotra S³awiñskiego. Podajemy miejsca naszych reprezentantów. M³odzicy, kategoria wiekowa 79 lat. Kat. wagowa do 20 kg: II m. Marcin Krzy¿oszczak – Rawicz. Kat. do 25 kg: I m. Pawe³ Apanel – Rawicz, II m. Micha³ Górski – Pêpowo, III m. Tomasz Otto i Mi³osz Ba-

chowski – Wschowa. Kat. do 28 kg: I m. Dawid Tomczak – Pêpowo, II m. Kamil Waliszewski – Pakos³aw, III m. Robert Tysiak – Pakos³aw. Kat. do 30 kg: I m. £ukasz Karolak – Pêpowo, II m. Hubert Tysiak – Pakos³aw, III m. Jakub Rzepka – Pêpowo. Kat. do 32 kg: II m. Aleksander Plewa – Pakos³aw. Kat. do 33 kg: II m. Jakub Æwik – Wschowa. Kat. do 35 kg: II m. Miko³aj Kunert – Rawicz, III m. Przemys³aw Kmiecik –

Fot. J. Witczak

Pêpowo. Kat. do 37 kg: II m. Aleksander Golembka – Rawicz. M³odzicy, kategoria wiekowa 1012 lat. Kat. wagowa do 35 kg: I m. Dawid Czerwiñski – Pêpowo. Kat. do 47 kg: I m. Patryk Tomczak – Pêpowo, III m. Adam Kunert i Grzegorz Kuleñ – Rawicz. Kadeci. Kat. do 55 kg: I m. Przemys³aw Wojtyczka – Pakos³aw, III m. Oskar Urbaniak – Rawicz. Kat. open: I m. Adam Jarus – Pakos³aw, II m. Szymon Kordek – Pêpowo, III m. Mateusz ¯aczyk – Wschowa. M³odziczki. Kat. do 30 kg: I m. Elisa Orozco – Pakos³aw. Kat. do 32 kg: I m. Anna Kachel – Wschowa. Kat. do 35 kg: II m. Julia Kwaœna – Rawicz. Kat. do 40 kg: I m. Marta Antkowiak – Pakos³aw, II m. Monika ¯yto – Rawicz. Kadetki. Kat. do 45 kg: II m. Aneta Antkowiak – Pakos³aw. Kat. do 50 kg: II m. Barbara Kunert – Rawicz, III m. Karolina Nowacka – Pakos³aw i Ma³gorzata Kuleñ – Rawicz. J.W.


SPORT

22

PI£KA RÊCZNA

Lider poleg³ w Komprachcicach Dru¿yna Arotu-Astromal zaledwie tydzieñ cieszy³a siê odzyskanym przodownictwem w II lidze. W sobotê leszczynianie przegrali w Komprachcicach z tamtejszym OSiRem i to w³aœnie ten zespó³ wyprzedzi³ ich w tabeli. OSiR – Arot-Astromal 30:28

Gospodarze potwierdzili dobr¹ dyspozycjê i pierwszoligowe aspiracje. Po zwyciêstwie nad akademikami z Zielonej Góry, pokonali tak¿e leszczynian. Pocz¹tek sobotniego spotkania nale¿a³ jednak do goœci. To oni prowadzili w 14. min 8:4. – Z³apaliœmy kilka niepotrzebnych kar i rywale zaczêli odrabiaæ straty – powiedzia³ Ryszard Kmiecik, szkoleniowiec ArotuAstromal. OSiR doprowadzi³ do remisu, a na przerwê schodzi³ z przewag¹ 3 bramek. Po zmianie stron gospodarze kontrolowali sytuacjê na boisku. W pewnym momencie odskoczyli nawet na 6 goli. Dopiero w samej koñcówce dru¿ynie z Leszna uda³o siê zniwelowaæ straty. – Zabrak³o czasu, ¿eby coœ wiêcej ugraæ. Szkoda, bo ten mecz po-

winniœmy wygraæ. Zmarnowaliœmy jednak a¿ osiem stuprocentowych sytuacji i to mia³o kluczowe znaczenie. NieŸle wychodziliœmy do kontrataków, ale nie potrafiliœmy ich wykoñczyæ. Ch³opacy mieli rzucaæ bramkarzowi gospodarzy dolne pi³ki, a nie robili tego. Tragedii jednak nie robimy. Trzeba graæ dalej, a najbli¿szy mecz ju¿ w œrodê – podsumowa³ spotkanie Ryszard Kmiecik. Arot-Astromal: Wierucki 8, £uczak i Giernas po 7, Tórz 3, Szkudelski, Becelewski i Matuszewski po 1.

ŒKPR – Têcza 38:32

Pocz¹tek meczu by³ wyrównany. Do 16. min gospodarze prowadzili tylko 9:7. Potem nast¹pi³o 10 minut, które przes¹dzi³y o losach spotkania. Tê czêœæ meczu goœcie przegrali 0:8, wiêc w 26. min na tablicy pojawi³ siê rezultat 17:7 i praktycznie by³o ju¿ po zawodach.

Zdaniem trenera, ten okres s³abej gry by³ spowodowany d³ug¹ podró¿¹. Zreszt¹ jego podopieczni przez ca³¹ pierwsz¹ po³owê grali ospale. Wiêkszoœæ bramek do przerwy gospodarze zdobyli z kontrataków, najczêœciej wypracowanych po zbyt pochopnie oddawanych rzutach przez zawodników Têczy. Na pocz¹tku drugiej po³owy utrzymywa³a siê wysoka przewaga gospodarzy, a w 41. min jeszcze wzros³a do 16 bramek (30:14). Od tego czasu goœcie poderwali siê do dobrej gry, prezentuj¹c bardzo wysok¹ skutecznoœæ rzutow¹, w czym prym wiód³ Damian Krystkowiak. Na odrobienie strat nie by³o ju¿ szans, ale goœcie zmniejszyli roz-

miary pora¿ki. – Na pewno przeciwnik by³ znacznie mocniejszy, ani¿eli w ubieg³ym roku. W zespole tym jest czterech nowych graczy i pewnie bêdzie siê on liczy³ w walce o awans. Jednak nie jest to zespó³ o tyle od nas lepszy, jak sugerowa³by wynik z pierwszej po³owy. Raczej da³o siê nam we znaki zmêczenie podró¿¹. Mecz w Koœcianie powinien byæ bardziej wyrównany, tym bardziej ¿e to oni bêd¹ po podró¿y – stwierdzi³ Aleksander Sowa, szkoleniowiec Têczy. Têcza: Krystkowiak 12, Przekwas 6, Nowak 5, Komorowski 3, Sawicki 2, Haryk 2, Graf 1, Rado³a 1. Nastêpna kolejka ligowa odbêdzie siê ju¿ w najbli¿sz¹ œrodê. ArotAstromal zmierzy siê u siebie z rezerwami Miedzi Legnica, natomiast Têcza Koœcian podejmowaæ bêdzie Spartê Oborniki. (ceg), (dab)

Pozosta³e wyniki: MiedŸ II – Olimp Sparta – Orlik Pogoñ – Krokus Zag³êbie II – Bór AZS – Szczypiorno

27:46 31:20 18:27 36:24 34:26

TABELA 1. OSiR Komprachcice 2. AROT-ASTROMAL 3. AZS Zielona Góra 4. ŒKPR Œwidnica 5. Olimp Grodków 6. Szczypiorno Kalisz 7. Zag³êbie II Lubin 8. TÊCZA KOŒCIAN 9. Sparta Oborniki 10. Krokus Bystrzyca 11. MiedŸ II Legnica 12. Orlik Brzeg 13. Pogoñ Oleœnica 14. Bór Oborniki

12 21 12 20 12 20 12 19 12 17 12 15 12 12 12 11 11 10 12 6 12 6 12 4 12 4 11 0

KRÊGLARSTWO

Wyczekane medale

W Tucholi odby³y siê w miniony weekend mistrzostwa Polski par i mikstów. A¿ piêæ medali zdobyli w nich krêglarze z naszego regionu. W sobotê rywalizowa³y pary. Wœród pañ z³oto zdoby³y Anna Chwastyniak i Joanna Kurpisz z Polonii Leszno, które uzyska³y 1119 pkt. Pierwsza z nich wykula³a 583 „oczka”, co by³o najlepszym wynikiem zawodów. Na drugim stopniu podium stanê³y klubowe kole¿anki Ani i Asi – Kinga Konopa i Joanna Neczyñska, które uzyska³y 1096 pkt. Równie dobrze radzili sobie panowie. Z³oto przypad³o polonistom Markowi Majerowi i Maciejowi Chudemu, którzy osi¹gnêli 1180 pkt. Marek zdoby³ 607 „oczek”, co tak-

¿e by³o najlepszym rezultatem mistrzostw. Tu¿ za nimi uplasowali siê reprezentanci Startu Gostyñ – Jakub Osiewicz i Piotr Galusiñski. Ich dorobek to 1144 pkt. Niedziela przynios³a zmagania mikstów. I w tej konkurencji zdobyliœmy medal, i to z³oty, po raz pierwszy w historii tych rozgrywek. Na najwy¿szym stopniu podium stanêli leszczynianie Joanna Kurpisz i Maciej Chudy, pokonuj¹c w finale Karolinê Serwiñsk¹ (Dêbinki Gdañsk) i Mateusza Grzeszczuka (Polonia). – Ciesz¹ zw³aszcza z³ote medale w parach mê¿czyzn i mikstach. Na oba musieliœmy d³ugo czekaæ – powiedzia³ Ireneusz Kaczmarek, kierownik sekcji krêglarskiej Polonii Leszno. (ceg)

Fot. J. Kuik

SPEEDROWER

SPORT SZKOLNY

Ziemniak prezesem

W niedzielê koœcianiak Wojciech Ziemniak zosta³ wybrany na prezesa Zarz¹du G³ównego Szkolnego Zwi¹zku Sportowego. Spoœród wszystkich dzia³aczy bior¹cych udzia³ w Krajowym ZjeŸdzie Delegatów, piêciu wstrzyma³o siê od g³osu, a wszyscy pozostali poparli tê kandydaturê, któr¹ zg³osi³ Zdzis³aw Urbañczyk, prezes SZS Wielkopolska. – Jest to ukoronowanie mojej dotychczasowej dzia³alnoœci w Szkolnym Zwi¹zku Sportowym. W ca³ej 55-letniej historii SZS jestem pierwszym prezesem, który zaczyna³ jako nauczyciel wuefu. Jest to wyró¿nienie dla mnie, ale te¿ du¿a odpowiedzialnoœæ i zobowi¹zanie do jeszcze bardziej wydajnej pracy. Wybór mojej osoby jest te¿ wyró¿nieniem i do-

s Z sukcesów ciesz¹ siê wspólnie zawodnicy, dzia³acze i sponsorzy Astromalu-Szawer Leszno.

cenieniem SZS powiatu koœciañskiego i Wielkopolski – powiedzia³ ,,ABC’’ Wojciech Ziemniak po wyborze. Wojciech Ziemniak od 26 lat jest prezesem SKS Jantar w Racocie, a od roku przewodnicz¹cym Powiatowego SZS w Koœcianie. Ponadto zasiada w Zarz¹dzie SZS Wielkopolska, a teraz jeszcze pe³ni funkcjê prezesa ZG SZS w Polsce. Od trzech lat jest tak¿e pos³em na Sejm. Szkolny Zwi¹zek Sportowy jest najliczniejsz¹ ogólnopolsk¹ organizacj¹ pozarz¹dow¹, dzia³aj¹c¹ wœród dzieci i m³odzie¿y szkolnej w szeroko rozumianym zakresie edukacji prozdrowotnej, wychowania fizycznego i sportu. Kadencja Zarz¹du G³ównego SZS trwa cztery lata. (dab)

Podsumowali sezon

Leszczyñski Klub Speedrowerowy Astromal-Szawer Leszno podsumowa³ kolejny, równie udany jak poprzednie, sezon. Uroczyste spotkanie zawodników, dzia³aczy, sponsorów i przyjació³ klubu odby³o siê w pi¹tek w restauracji Arkadia. Lista sukcesów jest bardzo d³uga i dorównuje ubieg³orocznej. Nie ma na niej medali mistrzostw œwiata, ale mo¿e tylko dlatego, ¿e impreza tej rangi rozgrywana jest co dwa lata. – Chyba najwa¿niejszym dla nas sukcesem jest zdobycie, trzeci raz z rzêdu, tytu³u dru¿ynowego mistrza Polski – przyznaje prezes LKS Astromal-Szawer Piotr Banasik. – Ciesz¹ tak¿e liczne sukcesy naszych m³odych zawodników. Swój wk³ad w z³oty medal mistrzostw Polski mieli: Maciej Ganczarek, Patryk Jakubczak, Marcin Szymañski, Rados³aw Handke, Tomasz Bartoszuk, Marek ¯muda,

Micha³ Zaj¹c, Patryk Kriger, Mateusz Ludwiczak, Dariusz Pilas, Krystian Górniaczyk, Radomir Dro¿d¿yñski, Kamil Naskrêt i Arkadiusz Zaj¹c. Najm³odsi z tej stawki zdobyli tak¿e z³oty medal dru¿ynowych mistrzostw kraju juniorów. M³odzi zdobyli te¿ dru¿ynowy Puchar Polski, a seniorzy w tej batalii wywalczyli srebrny medal. Punktem kulminacyjnym uroczystej gali by³o wrêczenie zawodnikom medali i pucharu mistrzów Polski. Pozosta³e trofea zape³nia³y pokaŸnych rozmiarów stó³. Podziêkowania otrzymali te¿ sponsorzy, a tak¿e przyjazne klubowi leszczyñskie media.

Gra¿yna i Piotr Banasikowie za wieloletni¹, pe³n¹ poœwiêceñ pracê dla leszczyñskiego speedrowera otrzymali specjalne podziêkowanie od Stowarzyszenia ¯ycie jest piêkne. Mówiono te¿ o planach na przysz³y rok. Zawodnicy bêd¹ musieli bardzo szybko rozpocz¹æ sezon, gdy¿ ju¿ w lutym w Australii rozgrywane bêd¹ mistrzostwa œwiata, a przypomnijmy, ¿e leszczynianie: Szymañski, Ganczarek i Handke broniæ bêd¹ trzech miejsc na podium. Dzia³acze klubu maj¹ w przysz³orocznym planie rozbudowê zaplecza socjalnego przy torze speedrowerowym. (JAC)


SPORT

23

Zawodnicy Rawickiego Klubu Karate Surem zakoñczyli tegoroczny sezon. Ostatnim jego akordem by³ turniej w Rudnej ko³o Œcinawy. KARATE

Zakoñczyli sezon

Fot. E. Baldys

▲ Leszczynianki s¹ ju¿ w 1/8 Pucharu Polski Eventim Cup.

KOSZYKÓWKA

Jedynka te¿ gra³a

W rozgrywkach Pucharu Polski Eventim Cup bierze udzia³ nie tylko dru¿yna PKM Duda Super-Pol Leszno, ale tak¿e drugi nasz przedstawiciel. To UKS Jedynka Marmorin Wschowa. W ubieg³ym tygodniu wschowianki rozegra³y pierwsze spotkanie 1/16 tych rozgrywek. Goœci³y w Kobylnicy, gdzie zmierzy³y siê z tamtejszym Hitem. Gór¹ by³a dru¿yna gospodarzy, która wygra³a 80:60.

Punkty dla Jedynki zdoby³y: Andrzejewska i Kondratowska po 14, B³aszyk i Czuk po 9, Lubak 6, Iwanowska, Cha³upka, Iwan i Fr¹ckowiak po 2. Przypomnijmy, ¿e w 1/8 Pucharu

Polski s¹ ju¿ koszykarki PKM Duda Super-Pol, które wyeliminowa³y Ineê AZS Poznañ. Nastêpnym rywalem leszczynianek bêdzie dru¿yna CCC Polkowice, z któr¹ zmierz¹ siê na prze³omie stycznia i lutego. (ceg)

Imprezê zorganizowali Polska Federacja Karate Sportowego oraz Klub Goju Ryu z Rudnej. Uczestniczyli w niej karatecy z dwóch sekcji Suremu: rawickiej i ¿migrodzkiej. Pierwsz¹ reprezentowali: Angelika Wojtyczka, Katarzyna M³ynarczyk, Patryk Szponik, Robert Domaniecki oraz Kacper Paszyñski, natomiast drug¹: Joanna Jurkowska, Damian Olejniczak i Marcel Naparty. W kategorii dziewcz¹t do rocznika 1995, trzeci¹ pozycjê wywalczy³ team. Angelika Wojtyczka zdoby³a z³oty medal w kata indywidualnym dziewcz¹t. Drugim z³otym kr¹¿kiem mo¿e poszczyciæ siê Damian Olejniczak, który wygra³ kata indywidualne ch³opców. Ten sam zawodnik zaj¹³ trzecie miejsce w kumite indywidualnym. Kolejny medal w kumite indywidualnym, tym razem srebrny, wywalczy³ Robert Domaniecki, a Patryk Szponik by³ trzeci. Równie¿ trzecia, tyle ¿e w kata indywidualnym, by³a Katarzyna M³ynarczyk. Joanna Jurkowska zdoby³a dwa medale: srebro w kata indywidualnym oraz br¹z w kumite, dziêki czemu zosta³a najbardziej wszechstronn¹ zawodniczk¹ Suremu. Kacper Paszyñski, pomimo du¿ego zaanga¿owania w walki, znalaz³ siê poza miejscem medalowym. Podobnie by³o z Marcelem Napartym.

KARATE

Miko³ajkowe walki na pi¹tkê Sala sportowa Szko³y Podstawowej nr 5 w Lesznie by³a aren¹ miko³ajkowego turnieju dla dzieci. Wziê³o w nim udzia³ ponad 100 zawodniczek i zawodników. Maluchy rywalizowa³y w 22 kategoriach, w których rozdano a¿ 108 medali. W gronie uczestników byli przedstawiciele trzech klubów z naszego regionu: Bojanowskiego Klubu Karate, Gottsu Koœcian i Satori Leszno. Ten ostatni by³ organizatorem miko³ajkowej imprezy. Z naszych reprezentantów startuj¹cych w konkurencji kata na podium stanêli: ch³opcy 2002 i m³odsi – 3. Krzysztof Szalewski i Micha³ Œwi¹tek (obaj Satori), ch³opcy 2001 – 2. Kacper Osiejewski i 3. Filip Józefczak (obaj Satori), ch³opcy 1999 – 3. Mateusz WoŸny (Bojanowski KK) i Filip Klak (Gottsu), ch³opcy 1998 – 1. Miko³aj Antkowiak (Satori) i 3. Krystian Wawrzyniak (Bojanowski KK), ch³opcy 1997 – 1. Kacper Olejniczak (Bojanowski KK) i 3. Kornel Pabisiak (Satori), ch³opcy 1996 – 1. Mateusz Wróbel (Gottsu), dziewczynki 2002 i m³odsze – 2. Maja Wawrzyniak (Bojanowski KK), 3. Weronika Kubiak i Wiktoria Szymañska (obie Satori), dziewczynki 2001 – 3. Antonina Opas i Marta Michalewicz

(Gottsu), dziewczynki 2000 – 1. Dominika Budziñska i Julia Figielek (Satori), dziewczynki 1999 – 1. Michalina Stachowiak, 2. Ewa Dykcik (obie Gottsu), dziewczynki 1998 – 2. Dominika Ludwiczak, 3. Julia Kaczmarek i Katarzyna Kowalczyk

▲ Walki by³y zaciête i emocjonuj¹ce.

(wszystkie Gottsu), dziewczynki 1997 – 2. Weronika Wróbel (Gottsu), dziewczynki 1996 – 1. Aneta Tr¹czyñska, 2. Aleksandra Dykcik i 3. Marta Flak (wszystkie Gottsu), kumite: ch³opcy 1998 i m³odsi – 1. Miko³aj Antkowiak (Satori), 2. Kry-

Fot. 2x A. Osiejewski

stian Wawrzyniak (Bojanowski KK), 3. Szymon £uczak (Satori), ch³opcy 1997-96 (+40 kg) – 1. Kornel Pabisiak, ch³opcy 1997-96 (-40 kg) – 3. Mateusz Wróbel (Gottsu), dziewczynki 1998 i m³odsze (open) – 2. Dominika Ludwiczak i 3. Katarzyna Kowaliczyk (obie Gottsu), dziewczynki 1997-96 (+40 kg) – 2. Aneta Tr¹czyñska, 3. Weronika Wróbel i

By³ to ostatni turniej RKK Surem w tym roku. Ogólnie zawodnicy klubu startowali w trzech turniejach zagranicznych, przywo¿¹c z nich 21 medali (9 z³otych, 10 srebrnych i 2 br¹zowe). Na arenie krajowej wyst¹pili w siedmiu imprezach, zdobywaj¹c 24 kr¹¿ki (2 z³ote, 4 srebrne i 18 br¹zowych). – Koñcz¹c sezon z dorobkiem czterdziestu piêciu medali, mo¿na powiedzieæ, ¿e by³ to udany rok pod wzglêdem sportowym – powiedzia³ Krzysztof Glina, szkoleniowiec RKK Surem. – Zawodnicy brali udzia³ w wielu szkoleniach, dziêki czemu znacznie podnieœli poziom swoich umiejêtnoœci. To wszystko powinno procentowaæ jeszcze lepszymi wynikami w nowym sezonie. (ceg)

¯U¯EL

Unia z Uni¹

Pod koniec ubieg³ego tygodnia tarnowskie „Jaskó³ki” poinformowa³y o swoich sparingach, a wœród dru¿yn, z którymi siê zmierz¹ wymieniana jest Unia Leszno. 15 marca oba zespo³y sprawdz¹ swoj¹ formê w Tarnowie, natomiast trzy dni póŸniej maj¹ siê zmierzyæ na torze Stadionu Alfreda Smoczyka. (ceg) Agnieszka ¯aczyk (wszystkie Gottsu), dziewczynki 1997-96 (-40 kg) – 3. Marta Flak (Gottsu). W kata dru¿ynowym ch³opców 1999 i m³odsi drugie miejsce zaj¹³ Bojanowski Klub Karate, a w kata dru¿ynowym ch³opców 1998-96 drugi by³ tak¿e Bojanowski Klub Karate, natomiast trzeci Gottsu Koœcian. W kata dru¿ynowym dziewcz¹t 1999 i m³odsze drugi by³ Satori, a w starszym roczniku na drugim i trzecim stopniu podium stanê³y trzy ekipy Gottsu Koœcian. Organizatorzy imprezy serdecznie dziêkuj¹ za wsparcie licznym sponsorom, których by³o ponad trzydziestu. (ceg)

▲ …a radoœæ na podium ogromna.

Gazeta „ABC”, 64-100 Leszno, ul. S³owiañska 63, tel. 065 529-25-40, 065 529-47-27, tel./fax 065 529-48-81. Redaguje zespó³: Edward Baldys – fotoreporter, Dariusz Cegielski – z-ca redaktora naczelnego, El¿bieta Curyk-Sierszulska, £ukasz Domaga³a, Zbigniew Korona, Jacek Kuik, Lidia Matuszewska – z-ca redaktora naczelnego, Antoni Neczyñski – redaktor naczelny, Andrzej PrzewoŸny – sekretarz redakcji, Jacek Witczak, Miros³aw Wlek³y, Kinga Zydorowicz, wspó³pracownicy: Dariusz Borowski, El¿bieta Szpecht-Rutecka. Wydawca: Leszczyñska Oficyna Wydawnicza, Sp. z o.o., 64100 Leszno, ul. S³owiañska 63. Druk: Drukarnia POLSKAPRESSE Sp. z o.o., Oddzia³ Poligrafia, 60-175 Skórzewo k. Poznania, ul. Malwowa 158, tel. 061 814-85-10. ISSN 1231-9082.


Sport KOSZYKÓWKA

W Brzegu było słodko Trzecie z rzędu zwycięstwo w rewanżowej rundzie rozgrywek Ford Germaz Ekstraklasy odniosły leszczyńskie koszykarki. W sobotę pokonały w Brzegu drużynę Cukierków 67:59, rewanżując się rywalkom za porażkę poniesioną przed własną publicznością. – Dla nas nie ma innej opcji, jak zwycięstwo. Jeżeli chcemy awansować do czołowej ósemki musimy wygrać – mówił przed spotkaniem w Brzegu Jarosław Krysiewicz, szkoleniowiec PKM Duda Super-Pol. Początek sobotniego spotkania nie zapowiadał wygranej gości. Leszczynianki grały bardzo nieskutecznie, popełniając sporo błędów. Cukierki to wykorzystały i wygrały pierwszą kwartę 16:11. – Waga tego spotkania trochę przygasiła dziewczyny. Potrzebowały czasu, aby dojść do siebie. Dlatego początek zagraliśmy szerokim składem, a trzecią i czwartą kwartę już tylko jedną piątką i to przyniosło efekt – wyznał szkoleniowiec leszczyńskiej drużyny. Gdy w drugiej ćwiartce rywalki trafiły za „3” i zwiększyły przewagę do 10 punktów, zrobiło się bardzo nieciekawie. Sygnał do ataku dała doskonale dysponowana w sobotę Ola Drzewińska. Zaliczyła dwie trójki, a przy kolejnym rzucie zza linii 6,25 m została sfalowana, wykorzystując aż trzy rzuty osobiste. Dzięki jej skutecznej grze na przerwę udało się zejść przy stanie 32:32. Początek drugiej połowy to popisowa gra leszczynianek. Najpierw punkty Drzewińskiej, a później trójka Krysiewicz i trafienie White. Amerykanka wręcz fruwała na obu tablicach zbierając niemal wszystkie piłki (w sumie 15 zbiórek). Do tego świetnie blokowała rywalki. Ciężar zdobywania kolejnych punktów wzięła na siebie „Edzia”, popisując się kilkoma udanymi akcjami. Niemal równo z syreną oznajmiającą koniec trzeciej kwarty za „3” znów trafiła Drzewińska i w tym momencie było już 52:43 dla naszych koszykarek. W ostatniej odsłonie leszczynianki kontrolowały już przebieg

spotkania i nie dały sobie wydrzeć w pełni zasłużonego i bardzo cennego zwycięstwa. – Trener solidnie nas zmotywował przed meczem. Miałyśmy wyjść na walkę. Początek nie wyglądał najlepiej, gdyż brakowało

nam przede wszystkim skuteczności. Na pewno nie grałyśmy wtedy swojej koszykówki. Rozkręciłyśmy się dopiero po przerwie, w czym wielką zasługę miała Trina White. Jej postawa bardzo nam pomogła – powiedziała Ola Drzewińska. Pod wrażeniem gry Amerykanki byli także obaj trenerzy. – To był niesamowity mecz w jej wykonaniu. Robiła pod deskami co chciała i to był kluczowy moment spotkania. Dała nam swoją grą w obronie tyle energii, że dziewczyny to chwyciły i stąd taki wynik – wyznał Jarosław Krysiewicz. – Dla nas to był także bardzo ważny mecz – mówił po spotkaniu Jarosław Zyskowski, opiekun Cukierków. – Niestety, nie udało się dzisiaj pokonać leszczynianek. White rzeczywiście była dzisiaj niesamowita. Jej znakomita gra nie pozwoliła nam na wyprowadzanie kontr i zdobywanie punktów. Co ciekawe był to kolejny przegrany mecz brzeżanek przed własną publicznością. U siebie Fot.T. Chojnacki Cukierki nie wygrały V W Brzegu znakomite spotkanie rozegrała w tym sezonie jeszcze DeTrina White. Amerykanka rządziła pod obiema ani razu. – Po pucharowych tablicami i zanotowała aż 15 zbiórek.

1 Lotos Gdynia

zwycięstwach nad Ineą byłyśmy mocno uskrzydlone. Maksymalna mobilizacja pozwoliła nam pokonać tę przeszkodę i mam nadzieję, że podobnie będzie w najbliższą sobotę w ligowym pojedynku z poznaniankami – wyznała Agnieszka Makowska. Punkty dla PKM Duda Super-Pol zdobyły: Drzewińska 20, Krysiewicz 14, Koc 13, White 8, Czarnecka 5, Shields i Krężel po 2, Durak i Siwczak 0.

15 28 178

2 KSSSE AZS Gorzów 15 28 225

DARIUSZ CEGIELSKI

3 Wisła Kraków

15 27 176

4 ROW Rybnik

15 25 50

5 CCC Polkowice

14 24 155

6 Energa Toruń

15 23 88

7 Inea AZS Poznań

14 22 22

8 DUDA SUPER-POL

15 21 -108

9 Finepharm J. Góra

14 20 -21

Wisła – Energa

78:64

Lotos – MUKS

94:69

10 Cukierki Brzeg

15 19 -129

ŁKS – KSSSE

63:68

11 MUKS Poznań

15 18 -160

Finepharm – ROW

67:74

12 PTK Pabianice

15 17 -187

Inea – PTK

69:59

13 ŁKS Łódź

15 16 -155

PA RTNERZ Y M E D I A L N I

Twój dostawca Internetu

, blachy trapezowe

od 368,80 zł netto

- dachówki PRIMA – 19,90 zł netto/m2 SYSTEM RATALNY


Samochód do wygrania

ABC

GOSTYŃ y GÓRA y KOŚCIAN y LESZNO y RAWICZ y WSCHOWA

str. 2

E I K S TYŃ

GOS

Organizatorzy konkursu:

Nr indeksu 35077X

www.gazetaabc.pl

e-mail: abc@gazetaabc.pl

Nr 97 (2045) 16.12-18.12.2008 r. wtorek-czwartek cena 1,80 zł (w tym 7% VAT)

Najbardziej obawiają się domu dziecka

W domu jest ich trzynaścioro. Nie wszyscy są rodzeństwem. Mimo że tworzą rodzinę, najchętniej wróciliby do swoich biologicznych rodziców, jacy by oni nie byli. str. 12-13

Ogłoszenia drobne przez SMS-y str. 19

Bogdan Golik niewinny

Prezes jeszcze pociągnie? Mimo swoich 82 lat Mieczysław Ptaszyński z Izbic z powodzeniem łączy funkcje sołtysa wsi oraz prezesa miejscowej OSP str. 7

Słodkie zwycięstwo

Fot. E.Baldys

Trzecie z rzędu zwycięstwo w rewanżowej rundzie rozgrywek Ford Germaz Ekstraklasy odniosły leszczyńskie koszykarki. W sobotę pokonały w Brzegu drużynę Cukierków. str. 24

Collage E.Baldys

Leszczyński poseł do Parlamentu Europejskiego otrzymał od prokuratury belgijskiej prawomocną decyzję o umorzeniu śledztwa w sprawie rzekomego gwałtu na prostytutce. O tym, jak sprawa zmieniła jego życie, mówi w specjalnym wywiadzie dla naszej gazety. str. 4


Redaguje Elżbieta Curyk - Sierszulska e-mail: abcela@wp.pl

3

AKTUALNOŚCI GOSTYŃSKIE

Wolontariusz Roku

Andrzej Czabajski został Wolontariuszem Roku 2008 Powiatu Gostyńskiego. Kapituła konkursu wybrała go spośród dziewięciorga nominowanych osób do tego tytułu.

▲ Kółko teatralne przy bibliotece szkolnej w Krobi przygotowało i przedstawiło spektakl „Gdzie jesteś Święty Mikołaju” dla przedszkolaków i uczniów krobskich placówek oświatowych. Scenariusz do niego napisała Magdalena Andrzejewska, opiekunka kółka. Ona też wyreżyserowała spektakl i przygotowała do niego oprawę muzyczną, wykorzystując utwór Vivaldiego „Zima” oraz muzykę z filmu „Marzyciel”. Wraz z Hanną Hoską przygotowała także scenografię. W spektaklu wystąpiły zespoły: taneczny i DoReMi. Kółko teatralne istnieje od września ubiegłego roku, skupia dwanaścioro uczniów, głównie klas szóstych szkoły podstawowej. W ubiegłym roku szkolnym kółko wystawiło pięć spektakli, w tym roku to już drugi. Młodzi aktorzy tuż po świętach rozpoczną przygotowania do kolejnego przedstawienia. Będzie ono tematycznie związane z obchodami 90. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Tekst i fot. ES

Sztuka dla ludzi

Konkurs przeprowadzono po raz drugi. Andrzej Czabajski tytuł otrzymał przede wszystkim za inicjatywę utworzenia oraz głównego organizatora Gostyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. – Jestem dogłębnie wzruszony tym wyróżnieniem– stwierdził laureat Andrzej Czabajski. – Idea utworzenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Gostyniu krążyła już od dawna, udało się ją zrealizować dopiero w ubiegłym roku. Ale to wyróżnienie to zasługa wielu innych osób, które ze mną współdziałają. Laureat podkreślił też, że jego życiowym mottem są słowa błogosławionego Edmunda Bojanowskiego, który mawiał: „Bądź jak ta świeca, sam się spalaj, a innym przyświecaj”. – To dobry sposób na emeryturę, aby umilać sobie życie, a przy tym robić coś dla innych – podkreślił. – Kandydatów ocenialiśmy pod kątem zaangażowania, partnerstwa, innowacyjności i skuteczności w działaniu – wyjaśnia Jagoda Naskręt, najmłodsza członkini kapituły konkursowej. – Najlepiej wypadł pan Czabajski.

▲ Nominowani do konkursu. Pierwszy z lewej Andrzej Czabajski.

Nominowani do konkursu, którzy otrzymali wyróżnienia: Grażyna Gogulska – działaczka na rzecz mieszkańców wsi Wycisłowo i XIV drużyny harcerskiej, Róża Jędrosz – nauczycielka w SP w Wycisłowie, Helena Kasperek – przewodnicząca koła PZERiI w Szelejewie, Katarzyna Konopka - Parzy – inicjatorka powstania i prezes Stowarzyszenia Tratwa w Chwałkowie, Regina Kot – nauczycielka w SP w Borku Wlkp., Sebastian Nowak – inicjator

Gostyński Ośrodek Kultury Hutnik przygotował nietypową ofertę ruchomej ekspozycji dla firm usługowych. W ten sposób chce przybliżyć mieszkańcom prace plastyczne, które znajdują się w zbiorach GOK. – Wychodzimy naprzeciw kulturalnym potrzebom mieszkańców Gostynia, ułatwiając im dostęp do dóbr sztuki – wyjaśnia Sabina Hoska – Kaczmarek, dyrektor GOK Hutnik. – Przygotowaliśmy projekt pod nazwą „Bliżej sztuki”, który adresowany jest do właścicieli i administratorów obiektów usługowych, którzy chcieliby wpłynąć na estetykę swoich wnętrz, jednocześnie wzbogacając warunki pracy i obsługi klientów. Pracownia plastyczna GOK przygotowała tematyczne zbiory obrazów, pochodzące z plenerów malarskich, które co roku odbywają się na ziemi gostyńskiej. Prace plastyków amatorów wypożyczane będą nieodpłatnie firmom i instytucjom, które zechcą

je wystawić w określonym czasie w swoich pomieszczeniach. Ośrodek umożliwia wybór kolekcji odpowiedniej do warunków, jakie panują w danym obiekcie. W małych lokalach może być wyeksponowanych zaledwie kilka, a nawet tylko jeden obraz. Pierwsza ekspozycja w ramach projektu „Bliżej sztuki” jest już czynna. Znajduje się w budynku Powszechna SKOK na gostyńskim rynku. Umieszczono tam 20 obrazów olejnych pod tytułem „Ziemia Gostyńska – krajobraz i architektura siedzib ziemiańskich”. GOK zaprasza zainteresowane firmy i instytucje do skorzystania z ES oferty.

Wybrali Kubiaka Andrzej Kubiak został wybrany na nowego wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Borku Wielkopolskiego. Zastąpił Mieczysława Kowalskiego, który zrezygnował z tej funkcji z przyczyn osobistych. Wyboru nowego wiceprzewodniczącego dokonano na ostatniej sesji. M. Kowalski nie chciał komentować ani uzasadniać swojej decyzji. – Namawialiśmy pana wiceprzewodniczącego, aby pozostał na tym stanowisku, jednak uszanowaliśmy jego decyzję, dlatego musieliśmy dokonać wyboru nowej osoby – podsumował Roman Kręciołek, przewodniczący rady. – Bardzo żałuję, że zrezygnował, miał ogromne doświadczenie samorządowe i wspierał nas w pracy. W głosowaniu tajnym 11 radnych głosowało za wyborem Andrzeja Kubiaka na stanowisko wiceprzewodniczącego, dwóch wstrzymało się od głosu, jeden był przeciw. Tekst i fot. ES

▲ M. Kowalski (z lewej) gratuluje wyboru na wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej A. Kubiakowi.

powstania i działacz Stowarzyszenia MOST w Piaskach, Agata Superczyńska – wolontariuszka Wolontariatu Marysińskiego, Jadwiga Wojciechowska – działaczka koła PZERiI w Krobi oraz klubu Złota Jesień. Ogłoszenie wyników konkursu odbyło się w sali koncertowej gostyńskiej szkoły muzycznej. Wspaniały koncert z tej okazji przygotował zespół DRUMOHOLIKS. Tekst i fot. ES Fot. ES ◄ Ponad dwieście osób – członkowie Towarzystwa Osób Niepełnosprawnych dla gmin Borek Wlkp., Kobylin, Pępowo i Pogorzela oraz ich opiekunowie uczestniczyli we mszy świętej oraz gwiazdkowym spotkaniu opłatkowym, które zorganizowano w Domu Strażaka w Pogorzeli. Każdy podopieczny otrzymał tradycyjnie świąteczną paczkę, a przebywający w Pogorzeli Holendrzy z zaprzyjaźnionej gminy Leudal przekazali olbrzymią paczkę słodyczy i 400 euro na potrzeby TON. Prezes towarzystwa Jan Rogala przedstawił przy okazji spotkania zadania, jakie wykonano w bieżącym roku i plan działań na rok przyszły. W uroczystości uczestniczyli także włodarze poszczególnych gmin oraz księża pogorzelskiej parafii.

Orlik dla Ponieca

W Poniecu uroczyście otwarto kompleks boisk sportowych, które wybudowano w ramach rządowego programu Moje Boisko – Orlik 2012. W strugach deszczu przecięto wstęgę i poświęcono obiekt. Goście oddali też kilka strzałów do bramki. Na sztucznej murawie wystąpiła Dziecięco – Młodzieżowa Orkiestra Dęta i zespół Natia. K o s z t i n we s t yc ji w y n i ó s ł 1.476.000 zł, z czego 810.000 zł pochodziło z budżetu gminy Poniec. Boiska powstały przy Szkole Podstawowej, na terenie byłych ogródków działkowych, – Prace rozpoczęto 8 sierpnia od przygotowania terenu pod inwestycję – wyjaśnia Jacek Widyński, wiceburmistrz Ponieca. – Pobu-

▲ Otwarcie boisk odbyło się w strugach deszczu.

dowaliśmy boisko wielofunkcyjne do siatkówki i koszykówki oraz boisko piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią. Oba wyposażone są w sztuczne oświetlenie, nowoczesne urządzenia sportowe oraz zaplecze socjalne. W Poniecu brakowało boisk do uprawiania sportu. Miasto nie posiada też hali sportowej. – Mam nadzieję, że uda nam się uzyskać dofi nansowanie i na

tę inwestycję – mówi Kazimierz Dużałka, burmistrz Ponieca. Boiska mają być czynne przez cały tydzień i dostępne w godzinach przedpołudniowych dla dzieci i młodzieży szkolnej, po południu dla wszystkich chętnych. W tym roku w województwie wielkopolskim powstało 41 boisk w ramach programu Orlik 2012. W przyszłym ma ich powstać sto. Tekst i fot. ES


Samochód do wygrania

ABC

GOSTYŃ y GÓRA y KOŚCIAN y LESZNO y RAWICZ y WSCHOWA

str. 2

E I K AÑS

I C ΠKO

Organizatorzy konkursu:

Nr indeksu 35077X

www.gazetaabc.pl

e-mail: abc@gazetaabc.pl

Nr 97 (2045) 16.12-18.12.2008 r. wtorek-czwartek cena 1,80 zł (w tym 7% VAT)

Najbardziej obawiają się domu dziecka

W domu jest ich trzynaścioro. Nie wszyscy są rodzeństwem. Mimo że tworzą rodzinę, najchętniej wróciliby do swoich biologicznych rodziców, jacy by oni nie byli. str. 12-13

Ogłoszenia drobne przez SMS-y str. 19

Bogdan Golik niewinny

Prezes jeszcze pociągnie? Mimo swoich 82 lat Mieczysław Ptaszyński z Izbic z powodzeniem łączy funkcje sołtysa wsi oraz prezesa miejscowej OSP str. 7

Słodkie zwycięstwo

Fot. E.Baldys

Trzecie z rzędu zwycięstwo w rewanżowej rundzie rozgrywek Ford Germaz Ekstraklasy odniosły leszczyńskie koszykarki. W sobotę pokonały w Brzegu drużynę Cukierków. str. 24

Collage E.Baldys

Leszczyński poseł do Parlamentu Europejskiego otrzymał od prokuratury belgijskiej prawomocną decyzję o umorzeniu śledztwa w sprawie rzekomego gwałtu na prostytutce. O tym, jak sprawa zmieniła jego życie, mówi w specjalnym wywiadzie dla naszej gazety. str. 4


Redaguje Dariusz Borowski e–mail: borowski@leszczyńskie.net

AKTUALNOŚCI KOŚCIAŃSKIE

3

Prezenty dla Sandry W mikołajki kościaniankę Sandrę Molecką odwiedzili uczniowie klas IIIh oraz IIh I Liceum Ogólnokształcącego w Kościanie, ich wychowawczyni Sonia Stachowiak oraz przyjaciel rodziny Jerzy Szyguła. Ubrani w mikołajkowe czapki przynieśli dziewczynce duże paczki prezentów (słodycze, owoce i inne artykuły spożywcze) oraz pieniądze. Sandra, która ma za sobą pięć

operacji na otwartym sercu, a czekają ją kolejne, wraz z rodzicami bardzo się ucieszyła z tych odwiedzin. – Oni wiedzą, jak żyć. Wiedzą, iż nie mają wpływu na długość swojego życia, ale mają wpływ na jego szerokość i głębokość – powiedziała o licealistach Sonia Stachowiak. Pochwaliła ich za postawę, chęć niesienia pomocy i zaangażowanie dla dobra drugiego człowieka. (dab)

Oporny dzierżawca Do byłej dyskoteki Gotham ,,wracają’’ urządzenia, które wcześniej zniknęły, między innymi: grzejniki, pisuary, umywalki, muszle klozetowe. Przez ponad rok miasto nie mogło odzyskać wynajmowanego obiektu, za który dzierżawca nie regulował należności. Dopiero 31 października z pomocą komornika miasto na powrót przejęło ten obiekt. – Odebraliśmy go w stanie znacznie gorszym w stosunku do tego, w jakim został przejęty w użytkowanie

Zimowy bieg Około 200 uczniów wzięło udział w V Biegu Zimowym im. Jana Kasprowicza, który rozegrano w Nietążkowie w gminie Śmigiel. W kategorii dziewcząt i chłopców szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych rywalizowano na dystansie 2600 metrów. Jako pierwszy linię mety minął Szymon Szoltz, drugi był Michał Bąkowski, a trzeci Bartosz Grocki. Rywalizację dziewcząt wygrała Milena Martula przed Katarzyną Wojciechowską i Ewą Jankowską. W drugim biegu, na dystansie 5200 metrów, uczestniczyło 50 osób. W kategorii open zwyciężył Maciej Łucyk, drugi na metę przybiegł Mateusz Klonowski, a trzecie miejsce zajął Krzysztof Tumko. Wśród pań triumfowała Agnieszka Jerzyk, która wyprzedziła Agnieszkę Janasiak i Patrycję Talar. Zmagania weteranów wygrał Grzegorz Maczyński. Za nim linię mety minęli: Janusz Stańczak i Marek Leśnicki. Na mecie czekała na uczestników gorąca grochówka. Zawody zorganizowali: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie i Uczniowski Klub Sportowy Junior Nietążkowo. (dab)

przez dzierżawcę. Brakowało zwłaszcza urządzeń centralnego ogrzewania oraz instalacji sanitarnych. W związku z tym złożyliśmy stosowne doniesienie organom ścigania. Stopniowo sprzęt ten zaczyna wracać. Nie wstrzymamy postępowania, dopóki obiekt nie zostanie przywrócony do właściwego stanu – powiedział ,,ABC’’ Michał Jurga, burmistrz Kościana i dodał: – Musieliśmy też wystąpić o przywrócenie zasilania obiektu energią elektryczną, gdyż z uwagi na nieregulowanie rachunków przez byłego dzierżawcę dopływ prądu został odcięty. Nadal nie wiadomo, jak zostanie wykorzystany ten odzyskany obiekt. Obecnie przeprowadzana jest jego ekspertyza techniczna. Dopiero po jej zakończeniu spodziewać się można propozycji zagospodarowania obiektu. (dab)

Nowy sołtys Eugeniusz Pawlak został nowym sołtysem sołectwa Betkowo. Wybory uzupełniające zarządzono po tym, jak dotychczasowy sołtys Marian Wojciechowski zrezygnował z funkcji ze względu na stan zdrowia. W zebraniu wiejskim uczestniczyło 29 ze 177 osób, uprawnionych do głosowania w sołectwie Betkowo. Zgłoszone zostały trzy kandydatury: Eugeniusza Pawlaka, Hanny Bartkowiak i Eugeniusza Bieganka. Wybrany został Eugeniusz Pawlak, który uzyskał 14 z 27 ważnych głosów. Po zakończeniu zebrania przedstawiciele władz gminy Czempiń wraz z nowo wybranym sołtysem i mieszkańcami sołectwa Betkowo udali się z wizytą do Mariana Wojciechowskiego, aby złożyć mu podziękowanie za wieloletnie, sumienne pełnienie obowiązków sołtysa. (dab)

VW minioną środę w Filii Bibliotecznej w Starym Bojanowie w gminie Śmigiel odbyło się spotkanie z bajką w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzieciom. Gościem specjalnym był burmistrz Wiktor Snela. Czytał on licznie zgromadzonym dzieciom bajki o tematyce świątecznej: „Gwiazdka w Bullerbyn” i „Dziewczynka z zapałkami”. Później dzieci zasypały gościa pytaniami i specjalnie dla niego zaśpiewały kolędy. Burmistrz zrewanżował się słodkimi podarunkami, a następnie złożył wszystkim życzenia świąteczno-noworoczne. Dzieci wzięły też udział w konkursach plastycznych. Spotkanie zorganizowała biblioteka przy współpracy Stowarzyszenia Nauczycieli i Nowatorów w Śmiglu. LL

Filmowe cegiełki W Kościańskim Ośrodku Kultury rozstrzygnięto konkurs na przygotowanie i przedstawienie materiału filmowego o tematyce związanej z konsekwencjami uzależnień. Wygrał go zespół z Gimnazjum nr 4 w Kościanie. Konkurs, adresowany do uczniów klas drugich i trzecich gimnazjów, ma na celu między innymi: zapobieganie zażywaniu środków odurzających, ostrzeganie przed kontaktami z grupami psychomanipulacyjnymi, zapobieganie negatywnym konsekwencjom komunikacji internetowej. Zadaniem było przygotowanie krótkiego materiału filmowego, w dowolnej konwencji, ukazującego konsekwencje różnego rodzaju uzależnień. Najważniejszym kryterium oceny materiałów była ich przydatność pod kątem zastosowań do dalszych działań profilaktycznych wśród młodzieży gimnazjalnej. Dla wszystkich laureatów (na zdjęciu) przygotowano talony do wykorzystania w księgarni Bronisławy Cichoszewskiej w Kościanie. Zwycięzcy otrzymali talony na kwotę 1000 zł. Drugie miejsce (talon na 700 zł) zajęła ekipa z Gimnazjum w Bronikowie, a trzecie uczniowie Gimnazjum w Starym Bojanowie (talon na 550 zł).

Ponadto komisja oceniająca przyznała dwa wyróżnienia (talony na 150 zł) dla ekip Gimnazjum w Czaczu i Gimnazjum w Starych Oborzyskach. Inspektor Andrzej Kuciak, komendant powiatowy policji w Kościanie, który wręczał nagrody laureatom, zauważył, że coraz większa jest dostępność alkoholu, używek czy tzw. dopalaczy. – Skutki ich zażywania bywają tragiczne. Ludzie przekreślają swoje kariery, wkraczają na drogę przestępczą – powiedział komendant Kuciak i dodał, że policja będzie korzystać z

opracowanych przez młodzież materiałów filmowych. Mają one być odtwarzane w recepcji Powiatowej Komendy Policji w Kościanie, jak też wykorzystywane w pracy przez policjantów. – Wygrani są wszyscy, którzy brali udział w tym konkursie. Dajecie tę dobrą cegiełkę do szeroko rozumianej profilaktyki – podsumował inspektor Kuciak. Opiekun ,,filmowców’’ z Gimnazjum nr 4 Katarzyna Taciak wymieniła nie tylko osoby, które materiał realizowały, ale wszystkie, które zaangażowały się w jego stworzenie, w tym występujące w filmie. W triumfie mieli swój udział: Katarzyna Węgierska, Zofia Kwiatkowska, Michał Jaskuła, Oliwia Tomalak, Justyna Piotrowska, Katarzyna Grzesiak, Agnieszka Budzik, Johann Bączkiewicz, Michał Ciesielski, Piotr Linke i Stanisław Łukaszewski. Tekst i fot. (dab)

Mistrzostwa par W hali sportowej w Racocie odbyły się V Mistrzostwa Gminy Kościan w Tenisie Stołowym Par Deblowych. W kategorii open zwyciężył duet: Leszek Hertmanowski i Przemysław Szczerbal z Wyskoci. Drugie miejsce zajęli: Adam i Marek Borowiakowie z Choryni, a trzecie para: Eryk Hertmanowski z Wyskoci i Bartosz Świątkowski z Kurzej Góry. Zmagania chłopców (rocznik 1993 i młodsi) wygrali: Adam Kuraszyk z Darnowa i Bartosz Kruk z Racotu. Drugie miejsce zajął debel: Bartosz Dębski i Piotr Białas z Wyskoci Małej, a trzecie Paweł Borowiak z Choryni i Ewaryst Kędzierski z Racotu. Ponadto była kategoria kobiet i dziewcząt. W tej triumfowały: Natalia Matyja z Turwi i Sybilla Hertmanowska z Wyskoci, na drugiej pozycji zostały sklasyfikowane: Marta Matyja z Turwi i Sandra Hertmanowska z Wyskoci, a na trzeciej Żaneta Witomska i Ewelina Piotrowska z Nowego Lubosza. Wszyscy finaliści otrzymali dyplomy i puchary ufundowane ze środków gminy Kościan. Zawody zorganizował Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Kościan. (dab)

Medale dla rodziców W gabinecie burmistrza miasta Kościana odbyła się uroczystość wręczenia srebrnych medali ,,Za zasługi dla obronności kraju’’. Otrzymali je Urszula i Stefan Siuda z Kościana. Aż czterech ich synów odbyło służbę wojskową. Medale wręczył komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Lesznie ppłk Andrzej Stenka. Natomiast burmistrz Michał Jurga wraz z Beatą Ścigałą, pełnomocnikiem ds. ochrony informacji niejawnych, wręczył odznaczonym prezent i złożył gratulacje. Urszuli i Stefanowi Siuda towarzyszyli synowie: Leszek, Zbigniew, Władysław i Jarosław. Leszek odbył służbę w latach 1976-78 w batalionie zaopatrzenia w Gubinie, Zbigniew służył przez dwa lata (od 1979 do 1981 r.) w marynarce wojennej w Gdyni. Władysław miał przedłużoną służbę o

przeszło trzy miesiące, z uwagi na stan wojenny. Najpierw był w batalionie inżynieryjno-budowalnym w Krotoszynie, a w ciągu tych ostatnich miesięcy pilnował wieży radiowotelewizyjnej koło Kalisza. Natomiast Jarosław początkowo był saperem w Jednostce Wojskowej w Brzegu, ale potem przeniesiono go do pracy w kuchni. I tam też – w Brzegu – później zamieszkał. Obecnie w wojsku służy jego syn. Z jego braci Zbigniew mieszka w Przemęcie, a pozostali dwaj w Kościanie. Pułkownik Stenka podkreślił, że wszyscy bracia służyli bardzo dobrze w wojsku, czyli przestrzegali dyscypliny wojskowej, nie stwarzali problemów szkoleniowych i wychowawczych. Tylko rodziców, których synowie godnie wypełniali swoje obowiązki w wojsku, minister obrony narodowej honoruje medalami. (dab)


Samochód do wygrania

ABC

GOSTYŃ y GÓRA y KOŚCIAN y LESZNO y RAWICZ y WSCHOWA

str. 2

E I K IC

RAW

Organizatorzy konkursu:

Nr indeksu 35077X

www.gazetaabc.pl

e-mail: abc@gazetaabc.pl

Nr 97 (2045) 16.12-18.12.2008 r. wtorek-czwartek cena 1,80 zł (w tym 7% VAT)

Najbardziej obawiają się domu dziecka

W domu jest ich trzynaścioro. Nie wszyscy są rodzeństwem. Mimo że tworzą rodzinę, najchętniej wróciliby do swoich biologicznych rodziców, jacy by oni nie byli. str. 12-13

Ogłoszenia drobne przez SMS-y str. 19

Bogdan Golik niewinny

Prezes jeszcze pociągnie? Mimo swoich 82 lat Mieczysław Ptaszyński z Izbic z powodzeniem łączy funkcje sołtysa wsi oraz prezesa miejscowej OSP str. 7

Słodkie zwycięstwo

Fot. E.Baldys

Trzecie z rzędu zwycięstwo w rewanżowej rundzie rozgrywek Ford Germaz Ekstraklasy odniosły leszczyńskie koszykarki. W sobotę pokonały w Brzegu drużynę Cukierków. str. 24

Collage E.Baldys

Leszczyński poseł do Parlamentu Europejskiego otrzymał od prokuratury belgijskiej prawomocną decyzję o umorzeniu śledztwa w sprawie rzekomego gwałtu na prostytutce. O tym, jak sprawa zmieniła jego życie, mówi w specjalnym wywiadzie dla naszej gazety. str. 4


Redaguje Jacek Witczak e-mail: witczak@gazetaabc.pl

AKTUALNOŒCI RAWICKIE

W pi¹tek Dom Kultury w Rawiczu i tamtejszy Miejsko-Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej organizuj¹ zbiórkê darów w ramach Ogólnopolskiej Akcji „Pomó¿ dzieciom przetrwaæ zimê”. Obie placówki po raz pierwszy w³¹czaj¹ siê do takiego przedsiêwziêcia. Akcjê od 15 lat organizuje spo³eczny komitet przy Radiu Lublin SA i tamtejszym oddziale TVP. W ca³ym kraju wspieraj¹ j¹ sztaby terenowe, do których nale¿¹ ró¿nego rodzaju organizacje i instytucje. Akcja, nad któr¹ pieczê sprawuje jej pomys³odawczyni redaktor Ewa Dados, Kawaler Orderu Uœmiechu, jest prowadzona zawsze przed œwiêtami Bo¿ego Narodzenia z myœl¹ o dzieciach z rodzin wielodzietnych, rozbitych, niepe³nych, najbiedniej-

szych oraz o podopiecznych domów dziecka i oœrodków szkolno-wychowawczych. W dobrowolnej zbiórce odzie¿y, obuwia, ksi¹¿ek, przyborów szkolnych, zabawek, ¿ywnoœci nadaj¹cej siê do d³ugotrwa³ego przechowywania, œrodków czystoœci mog¹ wzi¹æ udzia³ zarówno osoby prywatne, jak i firmy oraz organizacje spo³eczne. – Prosimy o przekazywanie takich darów do Domu Kultury – mówi W³adys³awa Czajkowska, dyrektorka OPS w Rawiczu. – Bêd¹ przyjmowane w godzinach od 8 do 20 w pracowni plastycznej imienia Zbigniewa £ukowiaka, obok g³ównego wejœcia do Domu Kultury. Rozdzielimy je wœród najbardziej potrzebuj¹cych rodzin. W ramach akcji nie ma mo¿liwoœci zbierania pieniêdzy. J.W.

Szkolne warcaby

ICzo³owe gimnazjalistki w turnieju powiatowym.

W Oœrodku Kultury w Miejskiej Górce rozegrano fina³y powiatowe w indywidualnych rozgrywkach warcabowych uczniów szkó³ podstawowych i gimnazjów. Rywalizowa³o ponad 120 zawodniczek i zawodników. W finale szkó³ podstawowych wœród dziewcz¹t zwyciê¿y³a Angelika Roszak z SP w Gostkowie przed Izabel¹ Stachowiak z SP w D³oni i Hann¹ Zyber z SP w Jutrosinie. Wœród ch³opców najlepszy by³ Kacper Pl¹skowski z SP w Miejskiej

Fot. J. Witczak

Górce, a dwa nastêpne miejsca zajêli: Bartosz Godyla z SP nr 4 w Rawiczu i Karol Bujakiewicz z SP w Sowach. W turnieju gimnazjalistek zwyciê¿y³a Agata Frankiewicz z Gimnazjum w Miejskiej Górce przed Agnieszk¹ Fr¹szczak z tej samej szko³y i Paulin¹ Adamczak z Gimnazjum w Konarach. Wœród ch³opców trzy czo³owe miejsca zajêli uczniowie z Gimnazjum w Konarach: B³a¿ej WoŸniak, Adam Matysiak i Krzysztof Kl¹ska³a. J.W.

Dzia³acze Akcji Katolickiej przy rawickiej parafii farnej zebrali pieni¹dze na pomoc lokatorom kamienicy zniszczonej po¿arem.

Wsparli pogorzelców Podczas kwest zorganizowanych po niedzielnych mszach uzbierali ponad 6000 z³. Pieni¹dze przekazali do Oœrodka Pomocy Spo³ecznej, który zajmuje siê rodzinami poszkodowanymi w wyniku po¿aru. – Ludzie chêtnie przekazywali datki, zdarza³o siê, ¿e nawet po 50 czy 100 z³otych – mówi Cecylia Bohdziewicz z Akcji Katolickiej. – Wszystkim, którzy w³¹czyli siê do akcji i okazali gest p³yn¹cy z g³êbi serca, serdecznie dziêkujemy. Na skutek po¿aru i innych zniszczeñ dach nad g³ow¹ straci³o siedem rodzin. Dwie z nich mia³y wykupione mieszkania na w³asnoœæ, wynajmowa³y je innym osobom. Pozosta³e lokale by³y komunalne. Gmina znalaz³a mieszkania zamienne czterem najemcom. Pi¹ta rodzina (z mieszkania na poddaszu, gdzie wybuch³ po¿ar) odmówi³a przyjêcia lokalu zaproponowanego przez gminê, która w tej sytuacji szuka dla niej innego zadowalaj¹cego mieszkania. Lokal zamienny otrzyma³a te¿ osoba, która wynajmowa³a jedno z mieszkañ w³asnoœciowych. W³aœciciel drugiego wykupionego mieszkania zaprzesta³ wynajmowania go dotychczasowemu lokatorowi. Osoba ta poszuka³a sobie mieszkania na w³asn¹ rêkê. Rodzinom, które straci³y mieszkania i czêœæ dobytku, gmina udzieli³a ró¿norakiej pomocy. Kilka z nich by³o zakwaterowanych w hotelu OSiR-u. Wszyscy korzystali z bezp³atnych posi³ków. Oœrodek Pomocy Spo³ecznej wyp³aci³ czterem po-

szkodowanym rodzinom 7800 z³ w formie pomocy zwi¹zanej ze zdarzeniem losowym. Pieni¹dze by³y przeznaczone na remont jednego z mieszkañ zamiennych oraz zakup wyposa¿enia lokali. Do pomocy w³¹czyli siê mieszkañcy miasta, przeka-

czu. – Sprawdzamy, czy potrzebuj¹ dalszej pomocy, a tak¿e, czy otrzymane ju¿ wsparcie wykorzystuj¹ zgodnie z przeznaczeniem. Podobnie bêdzie w przypadku pieniêdzy przekazanych przez dzia³aczy Akcji Katolickiej, które tak¿e rozdysponuje-

Fot. J. Witczak I Dzia³acze Akcji Katolickiej przy parafii farnej: Cecylia Bohdziewicz, Marian Bohdziewicz i Józef Niemczynowski podczas wizyty w Oœrodku Pomocy Spo³ecznej, gdzie na rêce W³adys³awy Czajkowskiej przekazali zebrane pieni¹dze.

zuj¹c poœciel, ko³dry, rêczniki, obrusy, meble, naczynia i inne rzeczy. Dla jednej z rodzin prywatny darczyñca zakupi³ stó³ z krzes³ami i tapczan. – Poprzez pracownika socjalnego ca³y czas monitorujemy sytuacjê rodzin z kamienicy dotkniêtej po¿arem – zapewnia W³adys³awa Czajkowska, dyrektorka OPS w Rawi-

my miêdzy poszkodowane rodziny. Gmina przygotowuje siê do generalnego remontu zniszczonej czêœci kamienicy, która nie nadaje siê do dalszego zamieszkiwania. Trzeba opracowaæ dokumentacjê, projekt i og³osiæ przetarg. To, ³¹cznie z pracami, zajmie kilka miesiêcy. Koszt remontu mo¿e wynieœæ nawet 1.500.000 z³. J.W.

Z profilaktyk¹ do wszystkich Dziesiêciolecie obchodzi Miejsko-Gminny Oœrodek Wsparcia w Rawiczu. Placówka podlega gminie, prowadzi dzia³alnoœæ profilaktyczn¹ skierowan¹ przede wszystkim do dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Oœrodek funkcjonuje w budynku po by³ej jednostce wojskowej. Pocz¹tkowo dzia³a³ jako Gminne Centrum Profilaktyki Alkoholowej. Obecn¹ nazwê nadano mu w po³oFot. J. Witczak  Z okazji stulecia konsekracji jutrosiñskiego koœcio³a pw. œw. El¿biety wydano album poœwiêcony œwi¹tyni. Autorami ksi¹¿ki s¹ dr Romuald Krzy¿osiak, nauczyciel historii w jutrosiñskim Zespole Szkó³ im. Jana Paw³a II i zarazem sekretarz Towarzystwa Mi³oœników Ziemi Jutrosiñskiej oraz Krystyna Konieczna, dyrektorka tamtejszego Oœrodka Kultury. R. Krzy¿osiak napisa³ treœæ albumu poœwiêcon¹ historii koœcio³a. K. Konieczna jest autork¹ wielu zdjêæ znajduj¹cych siê w publikacji. Wydawnictwo pt. ,,Koœció³ œw. El¿biety w Jutrosinie’’ (oboje na zdjêciu) ukaza³o siê dziêki inicjatywie tamtejszego proboszcza ksiêdza Kazimierza Bia³ka oraz wsparciu finansowemu Urzêdu Miejskiego, parafian i sponsorów. Album kosztuje 50 z³. Do nabycia jest w jutrosiñskiej parafii i tamtejszym Oœrodku Kultury.

I

Pomó¿ dzieciom

3

wie 2003 roku. W placówce dzia³a punkt konsultacyjny, w którym przyjmuj¹: psycholog do spraw uzale¿nieñ, psycholog do spraw rodziny i radca prawny. – Do tych specjalistów mog¹ zg³aszaæ siê wszystkie osoby potrzebuj¹ce, a ich pomoc jest bezp³atna – mówi Ewa Kochan, kierownik Oœrodka Wsparcia. – Opiek¹ i pomoc¹ obejmujemy tak¿e dzieci z rodzin borykaj¹cych siê z problemami uzale¿nieñ i innymi problemami spo³ecznymi. Dziesiêæ lat temu w oœrodku powsta³a pierwsza œwietlica socjoterapeutyczna. Rok póŸniej tak¹ œwietlicê uruchomiono w Sarnowie. W kolejnych latach powsta³y nastêpne. – W 2003 roku mieliœmy siedem œwietlic – dodaje E. Kochan. – Obecnie jest ich piêæ. Przez 10 lat przez wszystkie œwietlice przewinê³o siê 555 dzieci. G³ównym celem œwietlic jest nie tylko pomoc w odrabianiu zajêæ domowych czy do¿ywianie. Dzieci pracuj¹ z psychologiem, korzystaj¹ z terapii pedagogicznej i zajêæ z logoped¹. Ucz¹ siê samodzielnoœci, nabywaj¹ umiejêtnoœci chroni¹cych ich przed uzale¿nieniami. Podczas wakacji lub ferii uczestnicz¹ w obozach, pó³koloniach, zimowiskach, wycieczkach i innych imprezach wypoczynkowych. By³y m.in. w Jastrzêbiej Górze i Zakopanem, wyje¿d¿a³y do Warszawy, Trójmiasta, Gniezna, Szklarskiej Porêby, Bisku-

pina, K³odzka, Rogalina, Boszkowa, na basen do Leszna i Polkowic oraz do innych miast lub miejsc wypoczynkowych. Podczas minionych wakacji uczestniczy³y w obozie przetrwania. Oœrodek systematycznie poszerza swoj¹ dzia³alnoœæ, kieruj¹c j¹ tak¿e do dzieci spoza œwietlic terapeutycznych. Dofinansowuje programy profilaktyczne prowadzone w szko³ach oraz ró¿nych placówkach i instytucjach na terenie gminy. Ze swoj¹ pomoc¹ dociera do jak najwiêkszej liczby dzieci. Organizuje otwarte imprezy dla mieszkañców miasta, na przyk³ad zabawy karnawa³owe i andrzejkowe. Wspó³organizuje Dzieñ Dziecka, Sportowe Po¿egnanie Lata i koncerty muzyczne. Prowadzi konkursy profilaktyczne. Proponuje mieszkañcom alternatywne formy spêdzania wolnego czasu, m.in. wakacyjne warsztaty plastyczne, taneczne i fotograficzne. Sta³¹ ofert¹ oœrodka jest œcianka wspinaczkowa w Gimnazjum w Sierakowie. Placówka finansuje zakupy wyposa¿enia placów zabaw. Takie miejsca powsta³y w Rawiczu, Dêbnie Polskim, Szymanowie, Wydawach, Zawadach, Ugodzie, S³upi Kapitulnej, Za³êczu i ¯ylicach. Oœrodek wspó³pracuje z innymi instytucjami zajmuj¹cymi siê problematyk¹ spo³eczn¹: policj¹, s¹dem, Oœrodkiem Pomocy Spo³ecznej, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. J.W.

Gazeta ABC - 16 grudnia 2009  

Gazeta ABC - 16 grudnia 2009

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you