Page 1

Samochód do wygrania str. 5

Organizatorzy konkursu:

ABC

GOSTYŃ y GÓRA y KOŚCIAN y LESZNO y RAWICZ y WSCHOWA

Nr indeksu 35077X

www.gazetaabc.pl

Maria Wojciechowska z Leszna już nie jeździ miejską komunikacją. Zrezygnowała, bo nie podoba jej się, jak kontrolerzy biletów traktują pasażerów. – Czepiają się praktycznie wszystkiego – mówi. Skarg na ich pracę jest coraz więcej. str. 5

dodatek dla miłośników 4 kółek

e-mail: abc@gazetaabc.pl

Nr 95 (2043) 09.12-11.12.2008 r. wtorek-czwartek cena 1,80 zł (w tym 7% VAT)

Pasażerowie się skarżą

Dziś w gazecie:

str. 6

Tłumy na jarmarku

Szanse na awans Leszczyńskie koszykarki pokonały w sobotę ŁKS Łódź i wciąż mają szanse na awans do czołowej ósemki Ford Germaz Ekstraklasy str. 24 Fot. J.Kuik

Pluszaki spod ołtarza

Kobieta prezes

Fot. D.Cegielski

Sławomir i Marzena Zającowie z Zaborówca podarowali dzieciom z przedszkola w Wijewie zabawki, które zamiast kwiatów dostali na ślubie str. 4

Lidia Buchwald jest pierwszą w historii Polonii Leszno kobietą, która została prezesem klubu str. 23

Prawdziwe oblężenie przeżywał w sobotę rynek w Lesznie. Pod ratuszem rozpoczął się pierwszy w historii miasta Jarmark Adwentowy. Jedną z wielu atrakcji był wjazd Świętego Mikołaja. Jarmark potrwa do 22 grudnia. str. 2

„Schetynówki” ominą Leszno Leszno i powiat rawicki nie dostaną pieniędzy na budowę dróg od ministra Grzegorza Schetyny. Przepadły też wnioski gmin: Krobi, Włoszakowic, Borku Wielkopolskiego, Wijewa, Jutrosina, Gostynia, Krzywinia, Bojanowa. str. 4

Siedmiu dla ojczyzny Marianna Chuda z Krobi była na przysiędze każdego syna, a ma ich siedmiu. Służbę wojskową pełnili często z dala od domu. – Jak pojechałam do najstarszego, to musiałam też do pozostałych – mówi. Odebrała medal „Za zasługi dla obronności kraju”. str. 13

Ogłoszenia drobne przez SMS-y str. 9


AKTUALNOŒCI

2

Anonimowoœæ w sieci nie istnieje Leszno odwiedzi³ Jakub Œpiewak, prezes fundacji Kidprotect.pl, jeden z najlepszych specjalistów w dziedzinie przestêpstw i nadu¿yæ internetowych. M³odzie¿ s³ucha³a go z zapartym tchem. Okazuje siê, ¿e ci¹gle brakuje nam wiedzy na temat bezpiecznego korzystania z Internetu. – Zajmujê siê sprawami bezpieczeñstwa w Internecie od 1998 roku. Wszystko zaczê³o siê od przypadku, kiedy na moj¹ pocztê elektroniczn¹ przyszed³ e-mail z ofert¹ sprzeda¿y kaset wideo z dzieciêc¹ pornografi¹. Uda³em siê z nim na policjê i od tego zaczê³a siê wspó³praca z organami œcigania. Do Leszna przyjecha³ na dwa dni. Spotka³ siê z m³odzie¿¹ z Zespo³u Szkó³ Technicznych oraz ze Szko³y Podstawowej nr 2, a tak¿e z pedagogami, ¿eby uœwiadomiæ im, jakie niebezpieczeñstwa niesie za sob¹ nieodpowiedzialne korzystanie z Internetu. – Wielu osobom wydaje siê, ¿e w sieci mo¿na byæ anonimowym. To bzdura – opowiada. – Anonimowym mo¿na byæ tak d³ugo, jak d³ugo nie pope³ni siê czynu zabronionego przez prawo. Ten, kto je ³amie, mo¿e byæ zidentyfikowany bardzo szybko. Zdaniem Jakuba Œpiewaka, Internet da³ ludziom zupe³nie nowe mo¿-

Fot. A. PrzewoŸny s Jakub Œpiewak

liwoœci komunikowania siê. W œlad za tym nie idzie jednak odpowiedzialne korzystanie z tego medium. Agresja wobec drugiego cz³owieka, która w normalnych sytuacjach mia³a charakter lokalny, teraz zaczyna nabieraæ charakteru globalnego. Nie koñczy siê wraz z wygaœniêciem

Powiatowy jubileusz Oko³o 400 osób uczestniczy³o w niedzielnej gali w Sali Balowej Zamku w Rydzynie z okazji 10-lecia powiatu leszczyñskiego. Uroczystoœæ trwa³a ponad trzy godziny. Wœród zaproszonych goœci znaleŸli siê radni powiatowi i gminni wszystkich trzech kadencji, so³tysi oraz przedstawiciele instytucji wspó³pracuj¹cych ze Starostwem Powiatowym w Lesznie. Galê prowadzili wspólnie przewodnicz¹ca Rady Powiatu Leszczyñskiego Halina Florek i starosta leszczyñski

czyñskiego” – wyró¿niono Zbigniewa Haupta, który pe³ni³ funkcjê starosty leszczyñskiego przez dwie pierwsze kadencje. Ponadto kilkadziesi¹t osób otrzyma³o medale wybite z okazji 10-lecia powiatu leszczyñskiego. Nagrodê wrêczono te¿ 10-letniemu Karolowi Skorczykowi z Paw³owic, którego uznano za ró-

Fot. J. Kuik s Starosta Krzysztof Benedykt Piwoñski podczas swojego wyst¹pienia podkreœli³, ¿e najwiêkszym sukcesem 10-lecia jest owocna wspó³praca powiatu leszczyñskiego z samorz¹dami gmin i miasta Leszna. Wyra¿aj¹c nadziejê na wspóln¹ realizacjê kolejnych przedsiêwziêæ, wrêczy³ przedstawicielom gmin jubileuszowe statuetki.

Krzysztof Benedykt Piwoñski. Dokonania powiatu minionej dekady zilustrowa³ film przygotowany przez Telewizjê Leszno. Og³oszono te¿ wiadomoœæ z ostatniej chwili. Powiat leszczyñski i gmina Rydzyna otrzymali 50-procentowe dofinansowanie przebudowy ulic Koœciuszki i Poniatowskiego w Rydzynie, co wydatnie wp³ynie na poprawê bezpieczeñstwa w mieœcie. W szczególny sposób – odznaczeniem „Zas³u¿ony dla Powiatu Lesz-

wieœnika powiatu, bo urodzi³ siê 1 stycznia 1999 roku. Uroczystoœæ sta³a siê równie¿ okazj¹ do wrêczenia szefowej restauracji Zamkowa Teresie Zawidzkiej nagrody Przedsiêbiorstwo Fair Play. W czêœci artystycznej wyst¹pili uczniowie z Pañstwowej Szko³y Muzycznej I i II Stopnia w Lesznie, a nastêpnie Jacek Wójcicki. Zaœpiewa³ m.in. kilka piosenek z repertuaru legendarnego Jana Kiepury. (JAC)

konfliktu i pozostawia po sobie œlady. –ObraŸliwe komentarze pod zdjêciami nie znikaj¹. Tkwi¹ tam czêsto przez wiele miesiêcy. Zdjêcie umieszczone jako ¿art w Internecie b³yskawicznie powielane jest przez u¿ytkowników sieci i nie da siê ju¿ go wycofaæ z obiegu – dodaje. – Kiedy przegl¹dam komentarze na popularnych portalach, dochodzê do wniosku, ¿e wiêkszoœæ u¿ytkowników In-

ternetu to idioci. Czy Internet zbli¿a ludzi? Z pewnoœci¹. Jakub Œpiewak w ten sposób pozna³ swoj¹ ¿onê. Czêsto jest jednak tak, ¿e portale spo³ecznoœciowe, jak np. nasza-klasa, daj¹ tylko z³udzenie bliskoœci z innym cz³owiekiem. – Jeœli ktoœ mówi mi, ¿e ma 200 znajomych na portalu nasza-klasa, pytam go zazwyczaj, do ilu z nich mo¿e zadzwoniæ o 2 w nocy i zwierzyæ siê ze swojego problemu. OdpowiedŸ zazwyczaj ju¿ nie pada. Szczególna odpowiedzialnoœæ za bezpieczne korzystanie z Internetu przez m³odzie¿ spoczywa na rodzicach. Nie zawsze s¹ oni jednak w stanie zdiagnozowaæ niebezpieczeñstwo, gdy¿, w przeciwieñstwie do m³odych ludzi, trudniej radz¹ sobie z nowoœciami technologicznymi. By to jednak robiæ, nie trzeba byæ komputerowcem. Wystarczy towarzyszyæ dziecku w jego wêdrówkach po Internecie. (and)

Jak chroniæ dziecko w Internecie

Niech komputer stoi we wspólnym dla domowników miejscu – mo¿esz wtedy zorientowaæ siê szybko, w jaki sposób dziecko z niego korzysta. Rozmawiaj z dzieckiem – szczególnie, gdy chce zapytaæ o coœ, co budzi jego zawstydzenie lub skrêpowanie. Naucz dziecko, ¿e osoba poznana w sieci nie musi byæ tym, za kogo siê podaje. Naucz dziecko, by nie podawa³o danych osobowych i nie opowiada³o o rodzinie. Ustal, ¿e nie wolno umawiaæ siê z osobami poznanymi w sieci bez wiedzy rodziców. Jeœli coœ budzi twoje w¹tpliwoœci, czegoœ nie wiesz – skorzystaj z pomocy specjalistów. Pomoc mo¿na tak¿e uzyskaæ poprzez stronê www.kidprotect.pl

JSPOTKANIE Z DZIENNIKARZEM. 9 grudnia, wtorek, godz. 17, Galeria Lochy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie – spotkanie z Krzysztofem Mroziewiczem, publicyst¹, dyplomat¹, komentatorem spraw miêdzynarodowych, autorem wielu publikacji. W tym roku ukaza³a siê jego ksi¹¿ka „Prawdy ostateczne Ryszarda Kapuœciñskiego”. JKONCERT. 13 grudnia, sobota, godz. 19, Dom Kultury Kolejarza w Lesznie – koncert zespo³u Farben Lehre (support: Progress i Makulatura). Bilety w przedsprzeda¿y – 15 z³, w dniu koncertu – 20 z³. Do nabycia w DKK i Motor Club, ul. B. Chrobrego. JKONCERT. 14 grudnia, niedziela, godz. 18, Dom Kultury we Wschowie – wystêp kabaretu HLYNUR z Zielonej Góry. Bilety w cenie 10 z³ do nabycia w DK. JBAL. 31 grudnia, œroda, godz. 20, Miejski Oœrodek Kultury zaprasza na Staromiejski Bal Sylwestrowy. Bilety w cenie 290 z³ od pary mo¿na kupiæ w MOK do 20 grudnia. Zagra zespó³ Medium. J WYSTAWA. Galeria Sztuki Muzeum Okrêgowego w Lesznie (dawna synagoga) – wystawa poœwiêcona 90. rocznicy Powstania Wielkopolskiego. Czynna we wtorki w godz. 9-17, œrody-pi¹tki 9-14, niedziele 10-14. (JAC), lm

Jarmark rozpoczêty

T³umy ludzi przysz³y w sobotê na leszczyñski rynek, by uczestniczyæ w otwarciu Jarmarku Adwentowego. Nie zawiedli siê, atrakcji by³o wiele. Œwiêty Miko³aj wjecha³ bryczk¹ ci¹gniêt¹ przez kucyki, wysiad³, wita³ siê z dzieæmi, potem zasiad³ na scenie na specjalnie przygotowanym tronie. Prezydent Tomasz Malepszy wrêczy³ mu list z gor¹c¹ proœb¹, by pamiêta³ o wszystkich dzieciach podczas roznoszenia gwiazdkowych prezentów. Potem by³o œpiewanie kolêd, konkursy dla dzieci, zabawy, ale tak naprawdê ludzie chodzili miêdzy kramami, bo przecie¿ to w³aœnie robi siê na jarmarku. Na rynku stanê³y drewniane budki ze œwi¹tecznymi smako³ykami i ozdobami. Mo¿na by³o kupiæ bombki, ciasto, pierniki, szopki i wiele innych rzeczy. Niemieckie miasto

partnerskie Suhl oferowa³o do sprzeda¿y strucle i... olej do czyszczenia broni. Ten olej to pic, tak siê po prostu nazywa popularny sznaps, czyli ma³a buteleczka s³odkiej wódki. Przez ca³e lata niemieccy myœliwi w ten sposób ok³amywali swoje ¿ony, bez przerwy wmawiali im, ¿e kupuj¹ olej do broni, a tymczasem ... Powodzeniem cieszy³y siê stoiska gastronomiczne z pierogami, grillowanymi rybami, barszczem, ciep³¹ czekolad¹ i oczywiœcie z grzanym winem. Ma³e i wiêksze dzieci oblega³y

weso³e miasteczko z karuzel¹, kolejk¹, autodromem i gondol¹. Wieczorem znakomity koncert da³ zespó³ Arka Noego. – Jesteœmy bardzo zadowoleni z tego, ¿e ludzie tak licznie przyszli na nasz jarmark – powiedzie³a nam Alicja Szczepiñska, naczelnik Wydzia³u Promocji i Rozwoju Urzêdu Miasta Leszna, która chodzi³a po rynku w bia³ej szacie i ze skrzyd³ami anio³a. – Nie wystraszyli siê nawet deszczowej pogody. Jarmark Adwentowy bêdzie trwa³ do 22 grudnia. an

PREKURSOR

Sierakowo, ul. Morelowa 1 63-900 Rawicz

L

Kurs nauki jazdy kat. B

Zajęcia praktyczne na samochody:

Renault Clio Toyota Yaris Zgłoszenia: 065 546-13-27 0 603 408 050 0 693 708 301

s Na leszczyñskim rynku stan¹³ nawet autodrom.

Fot. J. Kuik


AKTUALNOŒCI Od dziesiêciu lat uczniowie z Gimnazjum imienia Dezyderego Ch³apowskiego w Lipnie zbieraj¹ z³om. Za uzyskane z jego sprzeda¿y pieni¹dze szko³a kupuje sprzêt do sal lekcyjnych i pomoce naukowe.

Meble i komputery za z³om

Zbiórka organizowana jest zawsze w sobotê. Anga¿uj¹ siê w ni¹ niemal wszyscy uczniowie, nauczyciele oraz wielu rodziców. Mieszkañcy gminy o terminie akcji dowiaduj¹ siê du¿o wczeœniej. Maj¹ czas na przejrzenie obejœæ i sprawdzenie, czy znajduje siê

pu. Sta³ym odbiorc¹ z³omu jest sk³adowisko w Niet¹¿kowie. Jego w³aœciciel w szczególny sposób docenia trud m³odzie¿y, p³ac¹c zawsze wygórowan¹ stawkê za kilogram. – W pierwszych latach organizowaliœmy zbiórki wiosn¹ i jesieni¹, a

Fot. J. Kuik s Za pieni¹dze ze z³omu kupiono m.in. rzutnik multimedialny, dziêki któremu Maria Pawe³kiewicz mo¿e ciekawiej przedstawiæ swoim uczniom zagadnienia z biologii.

w nich coœ niepotrzebnego. Mog¹ przygotowaæ z³om i makulaturê. Ci¹gniki w ka¿dej wsi podstawiaj¹ rodzice uczniów, a tak¿e Gospodarstwo Rolne D³ugie Stare, które w Wilkowicach ma swoj¹ filiê. W tym roku zwieziono 6465 kg z³omu i 2 przyczepy makulatury, które niebawem trafi¹ do punktu sku-

od kilku lat ju¿ tylko raz w roku – wyjaœnia Joanna P³onka, dyrektor Gimnazjum w Lipnie. – Obecnie nie ma ju¿ tyle z³omu, co dawniej. Przed wprowadzeniem w gminie selektywnej zbiórki odpadów zbieraliœmy tak¿e szk³o, które sprzedawaliœmy hucie. Mocnym wsparciem dla szko³y

90. rocznica

uczestnicy uroczystoœci przemaszeruj¹ pod osieckie wiatraki, gdzie odbêdzie siê Apel Poleg³ych. Na placu 600-lecia zorganizowana zostanie wystawa sprzêtu wojskowego. W sali MGOK odbêdzie siê okolicznoœciowa wystawa, a tak¿e promocja ksi¹¿ki Jaros³awa Wawrzyniaka pt. „Osieczna w Powstaniu Wielkopolskim 1918/1919”.

Msza œwiêta w klasztorze Franciszkanów w pi¹tek o godz. 16 rozpocznie osieckie obchody 90. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Podczas nabo¿eñstwa uczniowie z Zespo³u Szkó³ w K¹kolewie zaprezentuj¹ czêœæ artystyczn¹. Nastêpnie

(JAC)

Fot. J. Kuik s W czwartek odby³a siê sesja Rady Miejskiej Osiecznej. Radni przyjêli m.in. kilka uchwa³ dotycz¹cych wynagradzania nauczycieli. Zdecydowali, ¿e gmina udzieli 8000 z³ dotacji na remont koœcio³a parafialnego pod wezwaniem Œwiêtej Trójcy w Osiecznej. Jednog³oœnie zgodzili siê na zaci¹gniêcie 700.000 z³ po¿yczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie drugiego etapu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w K¹kolewie.

jest Rada Rodziców. Co roku w karnawale organizuje ona bal, a pieni¹dze z loterii fantowej przeznacza na szkolne potrzeby. W przysz³ym roku rodzice bêd¹ bawiæ siê 7 lutego. Lista prezentów, jakie szko³a sprawi³a sobie za pieni¹dze pochodz¹ce ze zbiórek surowców wtórnych oraz uzyskane na balach, jest bardzo d³uga. Kupiono meble do wielu klas, nag³oœnienie, komputery, telewizor, mnóstwo ksi¹¿ek do szkolnej biblioteki, sprzêt audiowizualny. Celem na dziœ jest wyposa¿enie wszystkich sal w laptop, rzutnik multimedialny i rolety zaciemniaj¹ce. Taki zestaw maj¹ ju¿ gabinety fizyczny i biologiczno-chemiczny. Z kolei organizatorzy balu karnawa³owego bêd¹ zbierali pieni¹dze na podobne wyposa¿enie do gabinetu geograficznego. Gimnazjaliœci z Lipna organizuj¹c zbiórki z³omu, korzystaj¹ podwójnie. Udoskonalaj¹ swoj¹ szko³ê, a ponadto ucz¹ siê gospodarnoœci i robi¹ porz¹dek w gminie.

Konkurs dla dzieci Przypominamy, ¿e trwa konkurs rysunkowy dla dzieci w wieku do lat 9, organizowany przez Leszczyñskie Stowarzyszenie Handlowców Starówka. Konkurs zwi¹zany jest z Jarmarkiem Adwentowym, który zosta³ otwarty w sobotê na rynku w Lesznie i potrwa do 22 grudnia. Czynny jest codziennie od godz. 12 do wieczora.

3

To w³aœnie na jarmarku zaprezentowane zostan¹ prace dzieci. Mo¿na je wykonaæ w dowolnej technice i na kartce dowolnej wielkoœci. Wa¿ne, by tematem rysunków by³y „Œwiêta w Twoim domu”. Prace nale¿y podpisaæ na odwrocie i przynieœæ do naszej redakcji przy ul. S³owiañskiej 63 do 12 grudnia. Autorzy najlepszych otrzymaj¹ nagrody. lm

Przekroczy³a 6000 Na prze³omie roku gmina Lipno przekroczy³a liczbê 6000 mieszkañców. W ci¹gu 10 miesiêcy 2008 roku przyby³o jej kolejnych 180 osób. Tak dynamiczny przyrost wynika przede wszystkim z ogromnej popularnoœci dzia³ek budowlanych w Lipnie i Wilkowicach.

woœci zameldowanych na pobyt sta³y jest 1281, a w drugiej – 1755 osób. Ponadto wiele rodzin, które zamieszka³y w nowych domach, zameldowanych jest w nich na razie na pobyt czasowy. Najwiêksz¹ grupê osiedlaj¹cych siê na terenie gminy Lipno stanowi¹ byli mieszkañcy Leszna.

(JAC)

Strzelali rezerwiœci

Krzysztof Kasperski wygra³ turniej strzelecki, organizowany przez Klub ¯o³nierzy Rezerwy LOK w Œwiêciechowie. W dwuboju uzyska³ 165 pkt i o 2 „oczka” wyprzedzi³ Zenona Demskiego. Kolejne miejsca zajêli: Karol Bartkowiak, Jaros³aw Wyrodek, Dariusz Borowczak i Stanis³aw Jankowski. (JAC)

Fot. J. Kuik s Czêœæ ulic w Wilkowicach swoje nazwy zapo¿yczy³a od drzew.

Przed 10 laty Lipno mia³o 1006 mieszkañców, a Wilkowice 1143. Wed³ug danych na koniec paŸdziernika tego roku w pierwszej miejsco-

Stroj¹ instrumenty Osieczna przygotowuje siê do XVII Fina³u Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy. Koncert odbêdzie siê 11 stycznia w MiejskoGminnym Oœrodku Kultury. Tym razem wolontariusze bêd¹ zbieraæ datki na wczesne wykrywanie nowotworów u dzieci. Gminny sztab akcji powsta³ przy Zespole Szkó³ w Osiecznej. Wœród 30 wolontariuszy s¹ tak¿e uczniowie z Zespo³u Szkó³ w K¹kolewie. Na czele sztabu stanê³a Monika WitkowskaTriller. Obecnie tworzony jest program koncertu. Fina³ rozpocznie siê o godz.12. Wszyscy uczestnicy zbior¹ siê na rynku, sk¹d przy muzyce osieckiej orkiestry dêtej przemaszeruj¹ przez miasto do Miejsko-Gminnego Oœrodka Kultury. Koncert bêdzie odbywa³ siê w trzech dwugodzinnych blokach: dla dzieci, dla doros³ych i dla m³odzie¿y. – Dzieciom zaproponujemy najprawdopodobniej balik przebierañców – wyjaœnia Monika Witkowska-Triller. –W drugim bloku chcemy przygotowaæ przegl¹d chórów, do którego zg³osi³y siê ju¿ chóry Lutnia z Osiecznej i Wrzos z K¹kolewa. W trzecim – od godziny 16 – przewidujemy koncert zespo³u m³odzie¿owego i dyskotekê. Przez ca³y czas bêd¹ sprzedawane losy loterii fantowej,

ciasta i gor¹ce napoje. Nie zabraknie te¿ pokazu udzielania pierwszej pomocy i tradycyjnego Œwiate³ka do Nieba. W œrodê chcielibyœmy ostatecznie zamkn¹æ listê wykonawców. (JAC)

W ostatnich latach co roku przybywa³o w gminie po oko³o 100 mieszkañców. W tym roku bêdzie ich dwa razy tyle. W kolejnych latach dynamicznie bêdzie siê powiêksza³a liczba mieszkañców Gronówka, gdzie powstaj¹ trzy nowe osiedla. Ale na tym nie koniec planowania nowych miejsc pod budowê domów. Lipno ma obecnie 41 ulic, a Wilkowice a¿ 54 i co roku powstaj¹ nowe. Gmina w przysz³oœci zamierza wykonaæ tablice z planami tych miejscowoœci i umieœciæ je w centrum wsi. (JAC)

Fot. E. Baldys s W pi¹tek ma³ych pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie odwiedzi³ Œwiêty Miko³aj. Przyniós³ im paczki, w których by³y s³odycze, pluszaki i inne zabawki. Jednym z obradowanych by³ Igor Adamczak z Leszna. Ma 3,5 roku i – jak zapewnia³ – by³ bardzo grzeczny. – ¯yczê ci zdrowia i szybkiego powrotu do przedszkola – mówi³ Œwiêty Miko³aj. Paczki przygotowali dzia³acze leszczyñskiej Platformy Obywatelskiej. Ich rozdawaniem zajêli siê: radny £ukasz Borowiak oraz Miros³aw Wojtko i Zenon Janowicz. lm


SPRAWY

4

„Schetynówki” omin¹ Leszno

Leszno i powiat rawicki nie dostan¹ pieniêdzy na budowê dróg od ministra Grzegorza Schetyny. Przepad³y tak¿e wnioski oœmiu innych samorz¹dów regionu leszczyñskiego.

W pi¹tek wojewoda wielkopolski og³osi³ listê gmin i powiatów, które bêd¹ mog³y budowaæ lub modernizowaæ lokalne drogi przy wsparciu rz¹du. Pieni¹dze na inwestycje daje minister spraw wewnêtrznych i administracji Grzegorz Schetyna. Co roku ma to byæ miliard z³otych, drugie tyle maj¹ wy³o¿yæ samorz¹dy. Gminy i powiaty Wielkopolski

z³o¿y³y a¿ 213 wniosków na budowê tzw. „schetynówek”. Dofinansowanie dostanie 49 wniosków: 23 z³o¿one przez powiaty i 26 przez gminy. Pieniêdzy nie otrzyma Leszno, które stara³o siê o wsparcie dwóch inwestycji – przebudowê ul. Wilkowickiej oraz budowê ul. Sosnowej w Zaborowie. Prezydent Tomasz Malepszy t³u-

Dofinansowanie dostan¹:

– powiat gostyñski – na przebudowê drogi Poraj-Czachorowo – 760.000 z³ – powiat leszczyñski – na przebudowê ul. Koœciuszki i Poniatowskiego w Rydzynie – 2.200.000 z³ – powiat koœciañski – na przebudowê drogi z Czempinia do granic powiatu – 980.000 z³ – gmina Czempiñ – na przebudowê ul. Gruszkowej – 530.000 z³ – gmina Przemêt – na modernizacjê ul. Wolnoœci i Mleczarskiej w Mochach – 670.000 z³ – gmina Œmigiel – na przebudowê drogi z Bruszczewa do Przysieki Polskiej – 2.280.000 z³

Wnioski z³o¿y³y, ale pieniêdzy nie otrzymaj¹:

– miasto Leszno – na przebudowê ul. Wilkowickiej od torów PKP do zjazdu na Maryszewice oraz na budowê ul. Sosnowej z przyleg³ymi – powiat koœciañski – na przebudowê drogi Koœcian-Gry¿yna-Krzywiñ – powiat gostyñski – na przebudowê drogi D¹brówka-Strumiany-Borek Wielkopolski – powiat rawicki – na przebudowê dróg D³oñ-Paradów i Pakos³aw-Bia³yka³ – gminy: Krobia, W³oszakowice, Borek Wielkopolski, Wijewo, Jutrosin, Gostyñ, Krzywiñ i Bojanowo

maczy, ¿e pierwszy z wniosków przepad³ przede wszystkim dlatego, ¿e nie by³ napisany razem z gmin¹ Lipno czy Œwiêciechowa, a wiêksze szanse na uzyskanie wsparcia mia³y projekty przygotowane np. przez dwa samorz¹dy. Tak jak w powiecie leszczyñskim, który z³o¿y³ wniosek razem z Rydzyn¹ i dziêki temu dostanie ponad 2 mln z³ na przebudowê ulic w Rydzynie. – Ulicê Sosnow¹ bêdziemy budowali, ale w czêœci – mówi prezydent Malepszy. – Wilkowicka musi poczekaæ. Najwiêcej „schetynówek” powstanie w Koœciañskiem. Dofinansowanie dosta³ zarówno powiat, jak i gminy Czempiñ i Œmigiel. ¯adna „schetynówka” nie zostanie natomiast zbudowana w powiecie rawickim. Przepad³y wnioski z³o¿one przez gminy, jak równie¿ dwa powiatu. – To dla nas przykre zaskoczenie – mówi Zygmunt Wolny, wicestarosta rawicki. – Uwa¿am, ¿e nasze wnioski by³y dopracowane w szczegó³ach. Pilnowaliœmy, ¿eby nie by³o w nich uchybieñ. Bêdziemy siê odwo³ywaæ. Na odwo³ania samorz¹dy maj¹ czas do pi¹tku.

Świąteczne życzenia w Chcesz złożyć życzenia świąteczne lub noworoczne bliskiej ci osobie? Chcesz w ten szczególny czas powiedzieć coś ważnego przyjacielowi, kogoś przeprosić, wyznać co czujesz, zaprosić na spotkanie?

Zrób to za pośrednictwem naszej gazety. Tylko my gwarantujemy, że osoba, do której skierujesz swoje słowa na pewno je przeczyta, bo otrzyma na swój telefon komórkowy specjalne powiadomienie. Jak przesłać życzenia? Wystarczy wysłać SMS pod nr 7303 o treści: ABCG., a następnie wpisać życzenia i nr telefonu komórkowego osoby, do której je kierujemy. Oto przykład: ABCG. Droga Alu wszystkiego dobrego na swieta i nowy rok dla Ciebie i rodziny. Waldek. 123456789. Na SMS-y czekamy do wtorku 16 grudnia. Wydrukujemy je w gazecie w świątecznym wydaniu gazety, we wtorek 23 grudnia. I uwaga: tego samego dnia osoba o podanym przez Ciebie numerze telefonu komórkowego otrzyma SMS-a informującego ją o tym, że w „ABC” czeka na nią przygotowana przez Ciebie słowna niespodzianka. I na pewno ją przeczyta! I jeszcze jedna uwaga: SMS-y nie mogą zawierać polskich znaków, a maksymalna długość jednej wiadomości wraz z 9-cyfrowym nr komórki adresata to 160 znaków. Koszt SMS-a to 3,66 zł z VAT.

WejdŸ na www.gazetaabc.pl

lm, J.W.

Pluszaki spod o³tarza

W pi¹tek do Przedszkola Samorz¹dowego w Wijewie przyjecha³ Œwiêty Miko³aj. Przyniós³ maluchom kolorowe maskotki i zabawki podarowane przez m³od¹ parê. upominki dzieciom. Po hucznym weselu, urz¹dzonym w Sali Wiejskiej w Brennie, tak byli zajêci obowi¹zkami zawodowymi, ¿e nie mieli czasu nawet na ...podró¿ poœlubn¹. Pan S³awomir – z wykszta³cenia informatyk po Politechnice Poznañskiej – prowadzi w³asn¹ firmê transportow¹, rozwozi butle z gazem po okolicy. Pani Marzena jest absolwentk¹ Akademii Ekonomicznej we Wroc³awiu, pracuje w ksiêgowoœci bud¿etowej Urzêdu Gminy w Wijewie. Teraz oboje czekaj¹ na œnieg, ¿eby w ramach zaleg³ej podró¿y pojechaæ gdzieœ na narty. Zanim powiedzieli sobie sakramentalne „tak”, te¿ im trochê czasu zlecia³o, bo chodzili ze sob¹ a¿ 14 lat. I takiej wytrwa³oœci, cierpliwoœci i mi³oœci na dalszej drodze wspólnego ¿ycia im ¿yczymy. Kto wie, mo¿e podarowanymi przytulankami tak¿e Fot. autor ich dzieci w tym ▲ Zaskoczone maluchy z zabawkami. Po lewej wychowawczyni Bo¿ena Lech, obok przedszkolu bêd¹ siê Marzena i S³awomir Zaj¹cowie, a po prawej Dorota Wolniczak, dyrektorka przedszkola, bawiæ?

We wrzeœniu w koœciele parafialnym Œwiêtej Jadwigi w Brennie pobrali siê S³awomir Zaj¹c z Zaborówca i Marzena Zygu³a, wschowianka. Œlubu udzieli³ im spokrewniony z rodzin¹ ksi¹dz Rafa³ Szwaja, osobisty sekretarz biskupa Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. M³ody pan jest najm³odszym radnym wijewskiego samorz¹du, a jego

wybranka – gminn¹ urzêdniczk¹. Zgodnie z nowym zwyczajem poprosili weselnych goœci, ¿eby na œlub nie przynosili im kwiatów, ale pluszaki dla przedszkolaków z Wijewa. I tak siê sta³o. Nowo¿eñcy otrzymali ponad 60 misiów, lalek, klocków i zabawek, ale dopiero teraz mogli wywi¹zaæ siê z danej obietnicy. W pi¹tek przekazali

która podkreœli³a wyj¹tkowy i bardzo przydatny gest darczyñców i za naszym poœrednictwem raz jeszcze im dziêkuje.

ZBIGNIEW KORONA

Fot. E. Baldys ▲ Pó³tora tysi¹ca osób wys³ucha³o niedzielnego koncertu zespo³u Feel w leszczyñskim Trapezie. Lider grupy Piotr Kupicha czarowa³ g³osem przede wszystkim damsk¹, bardzo m³od¹ publicznoœæ. Dziewczyny szala³y szczególnie przy najwiêkszych przebojach zespo³u: „A gdy jest ju¿ ciemno” i „Jak anio³a g³os”. Zdjêcia z wystêpu mo¿na obejrzeæ w galerii na stronie www.gazetaabc.pl lm

Zakupy z Miko³ajem

Fot. J. Kuik ▲ W sobotê w supermarkecie Nomi swoje imieniny obchodzi³ Œwiêty Miko³aj. Klientów obdarowywa³ prezentami. Drobny upominek otrzyma³o kilkaset osób. Towarzysz¹ce mu Œnie¿ynki os³adza³y zakupy cukierkami.


SPRAWY

5

Ukarani pasażerowie się skarżą – Każdy, kto wsiądzie do autobusu miejskiego, czuje się jak przestępca – twierdzi Maria Wojciechowska z Leszna. Zrezygnowała z tego środka komunikacji, bo uważa, że kontrolerzy są nieludzcy i niesprawiedliwi. – Czepiają się praktycznie wszystkiego. Czy to jest jakiś wyścig o premię? – Praktykujemy różne formy zatrudniania kontrolerów – odpowiada tajemniczo Elżbieta Dworzańska, kierownik leszczyńskiego oddziału łódzkiej firmy Weksel, która sprawdza bilety w autobusach Miejskiego Zakładu Komunikacji w Lesznie . Lista zastrzeżeń jest długa. – Moja córka tyle co odebrała legitymację w sekretariacie szkoły. Spieszyła się na autobus i nie zdążyła jej podpisać. Nie mogła tego zrobić w autobusie, choć miała przy sobie drugi dokument potwierdzający tożsamość. Dostała mandat w wysokości 80,50 złotego – opowiada

M. Wojciechowska. Innym razem kobieta wiozła ze wsi woreczek siana dla królików. – Wepchnęłam go pod nogi i nikomu nie przeszkadzał. Ale panie kontrolerki już na przystanku widziały, że go mam. Po wejściu do autobusu wyszarpnęły mi go spod nóg i skrupulatnie obmierzyły. Okazało się że jest o 2 centymetry za duży i że muszę zapłacić karę – relacjonuje. I zaraz dodaje: – Dlaczego mamy czuć się wiecznie zaszczuci? Miasto dopłaca do komunikacji miejskiej z naszych podatków, istnieje ona tylko dzięki temu, że jeździmy. Ale jeśli takie sytuacje będą się nawarstwiały, to

Szkoła dla rodziców Sąd postanowił dać szansę Helenie Kubiak – młodej mamie, wobec której toczyła się sprawa o ograniczenie praw rodzicielskich. W zamian musi wziąć udział w warsztatach edukacyjnych dla rodziców. Sprawę Heleny Kubiak opisywaliśmy pod koniec września. Leszczynianka była podejrzewana o nadużywanie alkoholu i bezradność wychowawczą. Zaprzeczała tym zarzutom, ale nie zgodziła się na objęcie rodziny kuratelą. Dlatego trafiła przed sąd. Ten zdecydował, że córki Ania i Weronika zostaną pod jej opieką. Biegli – psycholog, pedagog i psychiatra – orzekli jednak, że kobieta ma tendencje do gwałtownych reakcji i nie potrafi zapanować nad dziećmi. – Najczęściej stosowanym oddziaływaniem wychowawczym jest krzyk – czytamy w opinii. Pani Helena została skierowana na Warsztaty Umiejętności Wychowawczych „Wychowanie bez porażek, czyli szkoła dla rodziców”, które odbywają się w Lesznie. – Zazwyczaj na zajęcia do nas trafiają rodzice, którzy mają jakieś trudności wychowawcze. Ale każdy rodzic każdego dnia przeżywa trudne sytuacje w kontakcie ze swoim dzieckiem – mówi Donata MajchrzakPopławska, kierownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Lesznie, w którym przeprowadzane są warsztaty. Program podzielony jest na 8 spotkań, które odbywają się raz w tygodniu. Każde spotkanie trwa około 2 godzin. – Warsztaty nie mają funkcji terapeutycznej, tylko edukacyjną. Rodzice uczą się, jak sobie radzić z dzieckiem, jak zachęcać je do współpracy, jak nagradzać, jak budować własny autorytet bez naruszania godności dziecka – wyjaśnia D. MajchrzakPopławska. Kłopoty, jakie najczęściej sygnalizują, to wagary, późne powroty do domu, niechęć do wykonywania prostych prac domowych oraz do uczenia się, okłamywanie rodziców, bunt i agresja. – Uczestnicy zajęć bardzo otwarcie mówią o trudnych dla siebie sprawach. Przyznają, że nie potrafią sobie z pewnymi rzeczami poradzić, że często nie panują nad własnymi emo-

– Nie dość, że dokonali przewinienia, to jeszcze się awanturują, nie chcą udostępniać dokumentów, podają fałszywe dane osobowe. Niejednokrotnie musimy wzywać policję lub straż miejską. Albo też przychodzą do firmy i nas opluwają. A my tylko wykonujemy swoją pracę – komentuje E. Dworzańska. Zastrzeżeń do Fot. E. Baldys firmy nie ma MZK, ▲Miesięcznie anulowanych jest od 2 do 5 proc. kar. który płaci jej 3000 zł miesięcznie. będzie nas coraz mniej. – Chociaż nie mamy takiego oboInne zdarzenie: kilka uczennic wiązku, robimy sporadyczne kontrojedzie na pogrzeb mamy swojej le, o których firma nie wie. Zbieramy koleżanki. Ponieważ na co dzień nie też informacje od kierowców– inforjeżdżą autobusami, nie mają legitymuje Jacek Domagała, zastępca macji przy sobie. Kontroler wypisuje dyrektora MZK w Lesznie. mandaty, bo mają ulgowe bilety. Przyznaje, że w ostatnim czasie Ludzie stają w obronie dziewczynek. do zakładu wpłynęło 4 czy 5 skarg, To nie przynosi skutku. ale są to incydentalne zgłoszenia. – Kontrolerzy nie mogą odstąpić – Z pewnością nie jest tak, że od podjętych w autobusie czynności. kontrolerzy uwzieli się na ludzi i za Ale w tym przypadku wszystkie nałowszelką cenę chcą wyegzekwować żone opłaty dodatkowe zostały anupieniądze. Ta firma istnieje po to, by lowane – wyjaśnia E. Dworzańska. stać na straży zapisów uchwalonych Miesięcznie anulowanych jest przez Radę Miejską. Jeśli pasażer ich od 2 do 5 proc. kar. – Bierzemy pod przestrzega, to włos mu z głowy nie uwagę charakter zdarzenia i sytuację spadnie – twierdzi J. Domagała. materialną rodziny. Wszystko możWylicza, że na blisko 19.000 na na spokojnie wyjaśnić w biurze skontrolowanych w tym roku kursów – podkreśla kierownik firmy. wystawiono niecałe 900 mandatów. Jej zdaniem, napięcie w autobu– Nie jest to bardzo dużo, biorąc pod sach wywołują sami pasażerowie. uwagę fakt, że rocznie przewozimy

Fot. E. Baldys ▲Helena Kubiak może się opiekować córkami.

cjami. Potrzebują ukierunkowania i wsparcia, którego często doświadczają od innych uczestników zajęć. Ćwiczenia są tak ułożone, że rodzice wykonują konkretne ćwiczenia oraz dzielą się swoimi doświadczeniami – tłumaczy kierownik OIK. Jest jedną z prowadzących zajęcia, więc widzi, jak wiele daje to dorosłym. – My tutaj nie dajemy gotowej recepty na sukces. Pokazujemy kroki, które trzeba potem wprowadzać w codzienne życie – podkreśla. Zainteresowanie warsztatami jest coraz większe. Korzystają z nich osoby kierowane przez rozmaite instytucje oraz te, które same szukają wsparcia i chcą doskonalić swój kontakt z dzieckiem. Coraz więcej rodziców trafia na nie z własnej woli, niektóre osoby wracają na kolejne cykle szkoleń. Zajęcia prowadzone są w grupie liczącej od 7 do 15 osób. Uczestniczą w nich zarówno rodzice kilkumiesięcznych, jak i pełnoletnich dzieci. Spotkania są otwarte. Następny cykl rozpocznie się pod koniec marca. Chętni mogą się zgłaszać w OIK, tel. 065 529-98-65. KINGA ZYDOROWICZ

Sklep ALEKSANDRA oferuje artykuły drogeryjne i kosmetyczne. Panie obsługujące klientów są ekspertkami w dziedzinie sprzedaży profesjonalnych kosmetyków najlepszych polskich i światowych marek. Raz w tygodniu Panie, które chcą miec wykonany fachowo bezpłatnie makijaż mogą zgłosic się do sklepu. ALEKSANDRA oferuje również selektywne zapachy oraz produkty pielęgnacyjne najlepszych producentów.

Kupony drukować będziemy jeszcze do końca bieżącego roku.

ponad 3 miliony osób – podkreśla. Dla porównania w Legnicy, gdzie usługi kontrolerskie świadczy ta sama firma, miesięcznie nakłada się ich około 1000. Ale sygnałów od niezadowolonych leszczynian przybywa. – Moja sąsiadka ma 83 lata i na pierwszy rzut oka widać, że dawno skończyła 65 lat i może podróżować za darmo. Ale zapomniała portmonetki z dowodem osobistym i kontroler jej nie uwierzył. Została spisana, oburzeni byli wszyscy, także kierowca i pasażerowie – opowiada mieszkanka Leszna. – Pasażer ma obowiązek okazania dokumentu uprawniającego do ulgowego lub bezpłatnego przejazdu. To nie firma Weksel ani MZK ustanowili takie prawo, tylko Rada Miejska Leszna – przekonuje E. Dworzańska. Jeśli w ciągu 7 dni od spisania podróżnego doniesie on do biura ważny dokument, wówczas opłaty dodatkowe są anulowane. Do zapłacenia pozostaje jedynie opłata manipulacyjna w wysokości 23 zł. Do swoich pracowników szefowa nie ma większych uwag. Sami kontrolerzy przyznają, że praca jest niewdzięczna, a emocje w autobusach czasem sięgają zenitu. – Pasażerowie się odgrażają: ja jestem sędzią, ja adwokatem, ja znam dyrektora MZK, ja tej sprawy tak nie zostawię– cytuje jeden z pracowników firmy Weksel. – Wtedy grzecznie odsyłam do regulaminu, który wywieszony jest w każdym autobusie – podsumowuje. KINGA ZYDOROWICZ


HOBBY

6

Grzechy po leszczyńsku Zacznijmy od pokuty. Z końcem listopada wprowadzono w życie zmodyfikowany taryfikator mandatów. W wielu przypadkach grzywny będą dużo wyższe. za:

Wersal na kółkach

Chyba już wiem, dlaczego w naszym regionie najwięcej nowych aut sprzedaje dealer Peugeota. Bo leszczynianie, poza wyrazistym stylem, kochają luksus. Sam go zasmakowałem podczas testu 308-ki w wersji sw, czyli kombi, udostępnionej przez firmę B&B z Gostynia. Zaskoczenie było tym większe, gdyż dokładnie przed rokiem opisaliśmy walory użytkowe hatchbacku 308 uhonorowanego tytułem Złotej Kierownicy tygodnika „Bild am Sonntag”. Okazuje się jednak, że pod tym samym numerem modelo-

bez problemu „ciągnie” już od 70 km/godz. To ekologiczny silnik, z filtrem FAP, w którym dopalane są cząsteczki stałe, czyli sadza. Technologiczna współpraca Peugeota z Citroënem na dobre wychodzi obu koncernom.

jednym ruchem ręki. Można też zainstalować 2 dodatkowe foteliki w trzecim rzędzie, ale z powodu ograniczonego miejsca na nogi zmieszczą się na nich tylko małe dzieci. Pojemność bagażnika jest więc bardzo zróżnicowana: od 674 litrów licząc do linii okien, gdy mamy komplet pasażerów na tylnej kanapie, aż do 2149 (!), jeśli podróżujemy tylko we dwoje z bagażami po sam dach, czyniąc z auta dostawczy furgon. Tym bardziej że pozwala na to nisko położony próg załadunkowy.

Brakuje tylko papci Zadbano o komfort w kabinie. Deska rozdzielcza jest miękko wyłożona, nie brakuje nawiewów wentylacyjnych dwustrefowej klimatyzacji, fotele są wygodne, a zegary czy-

I tak, obecnie m.in. zapłacimy

Œ przejazd na czerwonym świetle – minimum 300 zł (było od 20 do 200) Œ wyprzedzanie bez widoczności i miejsca na taki manewr – 250 zł (od 20) Œ nieuprawnione parkowanie na kopercie dla inwalidów – 500 zł Œ dodatkowa kara do mandatu za spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym (wg interpretacji policjanta) – 200 zł lub 300 zł, jeśli sprawca był pijany lub pod wpływem środków odurzających (sankcje te obejmują także pieszych) Œ jazdę w nocy bez wymaganych świateł (dotyczy motorowerzystów i motocyklistów) – 200 zł (100) Œ samowolne ingerencje w tachografie – 500 zł – i tyleż samo za skrócenie obowiązkowego czasu odpoczynku o 3 godziny (dotyczy kierowców transportu drogowego) Œ przekroczenie prędkości na terenie: zabudowanym o 5 km/godz. – 100 zł, o 10 km/godz. – 200 zł (od 50), niezabudowanym o 10 km/godz. – 200 zł (50) Œ jazdę rowerem po chodniku lub przejściu dla pieszych – 100 zł (50) O dziwo, zmniejszono wysokość mandatu dla pieszych za przechodzenie na czerwonym świetle z 250 na 100 zł. Górna granica łącznej kary pieniężnej za kilka wykroczeń naraz wynosi 1000 zł. A jakie grzechy na naszych drogach popełniamy najczęściej? O to

zapytaliśmy nadkomisarza Janusza Czarneckiego (na zdjęciu), naczelnika Sekcji Ruchu Drogowego KMP w Lesznie. – Przede wszystkim nagminnie przekraczamy dozwolone prędkości. Tylko w listopadzie bieżącego roku na terenie miasta i powiatu leszczyńskiego popełniono ponad 2000 takich wykroczeń. Ponadto w tym samym czasie odnotowaliśmy około 500 przypadków nieustąpienia pierwszeństwa pojazdowi lub pieszemu. Dość powszechna jest także nieprawidłowa zmiana pasa ruchu. A nawiązując do poruszonego przez pana tematu, szczególną uwagę zwrócimy teraz na zachowania kierowców w rejonie przejść dla pieszych, gdzie powinni zachować wzmożoną ostrożność. W rażących przypadkach będziemy zatrzymywać prawo jazdy i wnioskować do sądu lub prokuratury o zastosowanie środka karnego w postaci odebrania uprawnień do kierowania pojazdami – przestrzega nadkomisarz Janusz Czarnecki.

Przyjazna Toyota W środę obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych, ustanowiony przez ONZ. Cztery lata temu do akcji włączyła się Toyota Motor Poland, wdrażając w życie program „Mobility”, aby umożliwić poszkodowanym przez los korzystanie z auta.

wym kryją się dwa, jakże odmienne auta.

Długie nogi Po pierwsze, kombi (producent nie określa go mianem minivana) posiada o ponad 10 cm większy rozstaw osi, co ewidentnie przekłada się na komfort jazdy. Auto wręcz płynie po szosie. Tym bardziej że w podobny sposób zestrojono zawieszenie: miękko, komfortowo i bez wtórnych konsekwencji do bujania nadwozia na zakrętach czy nurkowania przy hamowaniu.

Sprawne serce Po drugie, trafiliśmy na dobrze dobrane małżeństwo: tego podwozia z silnikiem Diesla HDi 1,6 l o mocy 110 KM. Gdyby nie wpis w dowodzie rejestracyjnym, dałbym głowę, że pod maską tkwi co najmniej jednostka 2-litrowa. Mocy ten „dieselek” ma wystarczająco dużo, a przede wszystkim – rozwija ją bardzo płynnie. Od najniższych obrotów i bez zadyszki przed włączeniem się turbosprężarki. Dość powiedzieć, że maksymalny moment obrotowy 240 Nm osiągalny jest już od 1750 obr./min. Owocuje to zarówno cichą pracą, jak i oszczędnym spalaniem (5,5 l w cyklu mieszanym). Między innymi dlatego, że posiada 6. bieg, którym

Z głową w chmurach Gdy Goethe umierał, rzekł ponoć „Więcej światła”. I to hasło wzięli sobie do serca konstruktorzy 308 sw. Szklany, panoramiczny dach ma powierzchnię aż 1,26 m2. Tego nie da się opisać, ale trzeba doświadczyć. Jednym przyciskiem odsunąć elektrycznie sterowaną roletą i zobaczyć, jak po wnętrzu kabiny rozlewa się łagodne, rozproszone światło z góry i dociera nawet do zakamarków tylnej kanapy. Jak robi się jasno, przytulnie, kameralnie. W dzień takie rozwiązanie łagodzi kontrasty świetlne, wieczorem pozwala zerknąć w gwiazdy. Niby bajer, ale tak praktyczny jak zasłony w pokoju.

Rodzinny autobus Auto ma aż 4,5 m długości i możliwość wielorakiego zagospodarowania miejsca z tyłu. Zamiast jednej kanapy w drugim rzędzie są 3 samodzielne fotele. Każdy z nich można przesunąć do przodu o 9 cm, cofnąć, złożyć lub wymontować

telne. Dziwi trochę hamulec ręczny w kształcie klamki, ale po pierwszym użyciu przekonuje o praktyczności rozwiązania. Dźwignia pracuje na krótszej drodze, nie jest więc tak duża i nie zawadza stercząc w górę. Brawo za pomysł. Równie udana jest konstrukcja przednich zagłówków, które posiadają odchylaną pod kątem przednią część poduszki.

Ceny w dół Hatchback otrzymał już 5 gwiazdek w testach zderzeniowych Euro NCAP. Użytkownicy kombi też mogą czuć się bezpiecznie, bo auto, oprócz 16-calowych kół i ABS-u ze wspomaganiem, standardowo wyposażone jest w układ kontroli trakcji oraz 7 airbagów. I tylko jedno „ale” – progresywny układ kierowniczy jest, moim zdaniem, przeczulony. Na wybojach i większych nierównościach staje się mało precyzyjny, wymaga trzymania „koni w cuglach”. Rzecz równie istotna – od tygodnia w salonach Peugeota obowiązują nowe, niższe ceny. Rodzinne kombi można kupić już za 47.000 zł.

Działania TMP są kompleksowe, począwszy od konsultacji z klientem poprzez doradztwo przy wyborze auta czy też zindywidualizowanego oprzyrządowania. Pomoc obejmuje także: pełną obsługę finansową (jest możliwość uzyskania 8-letniego kredytu), prawną, formalną, np. przy wypełnianiu skomplikowanych wniosków do PFRON lub FAR, a nawet naukę jazdy. Dlaczego właśnie piszemy o inicjatywie japońskiego koncernu? Bo w ramach programu „Toyota Mobili-

ty” dostosowanie pojazdu do potrzeb niepełnosprawnego nie wpływa na cenę auta, choć ingerencje techniczno-konstrukcyjne są z reguły bardzo kosztowne. A skala problemu, także w naszym regionie, jest znaczna. – Tylko w tym roku, jeszcze przecież trwającym, z dofinansowania zakupu lub dostosowania auta poprzez PFRON skorzystało u nas prawie 30 osób – powiedziała „ABC” Jolanta Mikołajczak, współwłaścicielka leszczyńskiego i kaliskiego salonu Toyocar.


¯YCIE BEZ SCHEMATÓW

7

Urodzi³ siê w Gostyniu, œpiewa w Berlinie Marek Picz ukoñczy³ szko³ê zawodow¹ i zdoby³ zawód elektromontera. Myœla³ o weterynarii. Obci¹¿ony dziedzicznie muzyk¹ zacz¹³ uczyæ siê gry na klarnecie. Nigdy jednak nie przypuszcza³, ¿e zostanie œpiewakiem operowym. – Mój dziadek Leon Skorupka gra³ na skrzypcach, drugi – Ignacy Picz – na skrzypcach i puzonie – wspomina Marek Picz, obecnie solista Deutsche Opera w Berlinie. – Tata gra³ na tr¹bce. Nauki pobiera³ u Edmunda Skorupki, brata mamy. Nie wiem, czy jeŸdzi³ tam bardziej ze wzglêdu na naukê gry na tr¹bce, czy te¿ ze wzglêdu na moj¹ mamê, ale wygra³ sobie marsza weselnego. Szko³ê muzyczn¹ ukoñczy³ w Lesznie. Naukê kontynuowa³ w Ostrowie Wielkopolskim. W miêdzyczasie pracowa³ w ognisku muzycznym w Gostyniu, prowadzi³ orkiestrê dêt¹ w Pudliszkach, zorganizowa³ ognisko muzyczne w Siemowie. – Nie mia³em samochodu, jeŸdzi³em wszêdzie autobusami i poci¹gami – wspomina. – W weekendy zamiast chodziæ na dyskoteki z kolegami æwiczy³em grê na klarnecie. Nie mia³em zamiaru œpiewaæ. Chcia³em graæ na klarnecie.

Ksi¹¿ka na dziœ

Dziœ polecamy najnowsz¹ powieœæ Janusza Wiœniewskiego „¯ycie skrojone na miarê”. Kiedy poznajemy g³ównego bohatera ksi¹¿ki Piotra Kowalskiego, ma on 3 lata. Potem mamy ju¿ do czynienia z mê¿czyzn¹, który ma za sob¹ przygody erotyczne, mi³oœci i mêskie przyjaŸnie. Z jednych rzeczy jest dumny, innych siê wstydzi. To historia o ¿yciu w ogóle, o uczuciach, marzeniach, zawodowych ambicjach, klêskach i sukcesach. O losach bohatera wpisanych w historiê PRL-u. Ksi¹¿kê wyda³o Wydawnictwo Bliskie. Kosztuje 34,90 z³. Dla naszych czytelników mamy 2 egzemplarze. Otrzymaj¹ je osoby, które jako pierwsze zadzwoni¹ dziœ, we wtorek o godz. 14 do naszej redakcji, tel. 065 529-47-27. lm

Jego g³os odkryto w Kaliszu, gdzie studiowa³ wychowanie muzyczne. – Mieliœmy zajêcia z emisji g³osu – opowiada M. Picz. – Wydziera³em siê okropnie. Pod koniec drugiego semestru nauczyciel bardzo siê na mnie zdenerwowa³, przycisn¹³ mnie do œciany, wsadzi³ piêœæ w brzuch i kaza³ œpiewaæ. I tak otworzy³em siê na œpiew. G³os dojrzewa póŸno, naukê œpiewu mo¿na zacz¹æ jeszcze w wieku 25-26 lat. Przez pierwsze lata studiów wokalnych w Akademii Muzycznej we Wroc³awiu do œpiewu podchodzi³ z dystansem. – By³em nauczycielem muzyki, mia³em ju¿ zawód, nie wyobra¿a³em sobie siebie w operze – przyznaje. – Jednak gdy zacz¹³em poznawaæ piêkne arie, okaza³o siê, ¿e to jest to, co chcê robiæ. Z wielkim sentymentem Marek Picz wspomina swój spektakl dyplomowy. – Kierownik katedry wokalistyki obsadzi³ mnie w roli Figara – opowiada. – Rolê Zuzanny powierzy³ ko-

Fot. autor s Marek Picz z córk¹ Alicj¹. Artysta wyst¹pi³ na Festiwalu Musica Sacromontana, a p³yta z tego wydarzenia zosta³a nagrodzona statuetk¹ Fryderyka.

le¿ance, któr¹ zna³em z widzenia. Na zakoñczenie opery bohaterowie bior¹ œlub. My te¿ go wziêliœmy po kilku miesi¹cach. Droga na œwiatowe sceny operowe nie by³a ³atwa. Zarabia³ na ¿ycie, sprzedaj¹c styropian, trumny i miejsca reklamowe w ksi¹¿kach telefonicznych. Zaczyna³o mu brakowaæ czasu na œpiew. W koñcu trafi³ do chóru Opery Narodowej w Warszawie i Krakowskiej Opery Kameralnej. – Teraz mam komfortow¹ sytuacjê, mam pracê w operze berliñskiej, finansowo je-

stem niezale¿ny – przyznaje. – Robiê to, co lubiê. Mogê wybieraæ, co chcê œpiewaæ, a nie braæ wszystko, co daj¹. Nie muszê siê martwiæ, czy mnie gdzieœ zechc¹, czy nie. W repertuarze ma partie operowe, m.in.: Sarasta w „Czarodziejskim flecie” i Figara w „Weselu Figara”

Mozarta, Don Basilia w „Cyruliku sewilskim” Rossiniego, Zachariasza w „Nabucco” i króla w „Aidzie” Verdiego, Gremina w „Eugeniuszu Onieginie” Czajkowskiego. Zawsze chêtnie wraca do Gostynia, choæ z braku czasu robi to rzadko. – Gostyñ to miejsce, w którym wyros³em, wychowa³em siê i na ca³y œwiat patrzê poprzez pryzmat tego miasta – zaznacza. Jego zdaniem, w Polsce trudniej byæ artyst¹ ni¿ w innych krajach Europy. – U nas jest osiem teatrów operowych, w Niemczech czterdzieœci osiem. Zapotrzebowanie na sztukê operow¹ jest tam du¿o wiêksze ni¿ w Polsce – wyjaœnia. – Wielu Polaków œpiewa poza granicami kraju, bo tam maj¹ szansê na rozwój. W Niemczech ludzie spêdzaj¹ œwiêta, chodz¹c do opery. U nas nie ma takiego zwyczaju. Artysta przyznaje, ¿e zamierza w najbli¿szym czasie bardziej zwi¹zaæ siê z Gostyniem. Nie chce jednak zdradziæ szczegó³ów. Œpiew towarzyszy mu niemal wszêdzie. Podczas rodzinnych spotkañ zawsze wspólnie graj¹ i œpiewaj¹. W domu na co dzieñ œpiewaj¹ 8-letnia córka Alicja i ¿ona Ma³gorzata. – Córka wystêpuje ju¿ na scenie berliñskiej opery jako statystka – mówi z dum¹ artysta. E. CURYK-SIERSZULSKA


8

OBOK PRAWA

Najpierw kobieta, a później jej mÄ…Ĺź i dzieci traďŹ Ĺ‚y do szpitala na skutek zatrucia tlenkiem wÄ™gla. Gdyby nie przytomność umysĹ‚u lekarza, rodzina z Rydzyny mogĹ‚aby nie przeĹźyć.

Autem w wywrotkÄ™

Zatruli siÄ™ czadem

Groźny wypadek wydarzył się w sobotę rano na drodze Dzięczyna- Krobia. Peugeot 206 zderzył się z cięşarówką przewoşącą piasek. Stan kierowcy auta osobowego jest powaşny.

O fatalnym samopoczuciu maĹ‚Ĺźonki pogotowie powiadomiĹ‚ w sobotÄ™ wieczorem pan domu. Kiedy kobietÄ™ przewieziono do szpitala, okazaĹ‚o siÄ™, Ĺźe jej organizm zostaĹ‚ powaĹźnie zatruty tlenkiem wÄ™gla. Lekarz postanowiĹ‚ wiÄ™c w trybie pilnym Ĺ›ciÄ…gnąć z Rydzyny caĹ‚Ä… rodzinÄ™, podejrzewajÄ…c, Ĺźe być moĹźe w jej domu znajduje siÄ™ czad. Jego przewidywania byĹ‚y trafne. Podtruci tlenkiem wÄ™gla okazali siÄ™ być takĹźe pozostali domownicy. Wiadomość o podejrzeniu rozprzestrzeniania siÄ™ czadu we wskazanym mieszkaniu traďŹ Ĺ‚a do leszczyĹ„skich straĹźakĂłw. Pojechali tam razem z ekipÄ… pogotowia gazowego

Piła za 100 zł 50-letni mieszkaniec Rawicza ukradł piłę spalinową z pomieszczenia gospodarczego jednej z posesji w Rawiczu. Urządzenie wartości 800 zł oddał do lombardu, dostał za nie 100 zł. Policja odzyskała łup. Sprawcy grozi przed sądem nawet do 5 lat pozbawienia wolności. J.W.

i kominiarzem. Wcześniejsze przypuszczenia okazały się słuszne. – W pokoju dziennym występowało wysokie stęşenie tlenku węgla. Wytwarzał się on najprawdopodobniej przez niewłaściwe spalanie zawartości uşytkowanego kominka, na co mogła mieć wpływ zła wentylacja mieszkania i bardzo dobra szczelność okien – mówi Stanisław Biernaczyk z Komendy Miejskiej PSP w Lesznie. Rodzina trafiła na odtrucie do Poznania. Juş nic jej nie grozi. (luk)

o tej porze roku bywają zdradliwe, dlatego naleşy zachować szczególną ostroşność podczas jazdy. Kierowca peugeota doznał powaşnego urazu czaszkowo- mózgowego głowy oraz złamania uda

prawej nogi. Został przewieziony do szpitala w Gostyniu, skąd przetransportowano go do Leszna. Kierowca cięşarówki nie odniósł obraşeń ciała. Tekst i fot. ES

LaĹ‚ ĹźonÄ™, groziĹ‚ policjantom Pijany 27-latek traďŹ Ĺ‚ w sobotÄ™ na policyjny „doĹ‚ekâ€?. Męşczyzna biĹ‚ swojÄ… maĹ‚ĹźonkÄ™, a gdy funkcjonariusze wziÄ™li go do szpitala na badania – groziĹ‚, Ĺźe ich pozabija.

Okradli ziomka Dzielnicowi z Bojanowa ustalili sprawców kradzieşy, do której doszło w ośrodku rehabilitacji przy ul. Lipowej. Są nimi trzej mieszkańcy miasta. Okradziony został mieszkaniec Bojanowa, który na korytarzu przed wejściem do gabinetu zabiegowego zostawił kurtkę. Sprawcy skradli z niej telefon komórkowy Nokia oraz portfel, w którym męşczyzna miał dokumenty: dowód osobisty, prawo jazdy i... jeden funt angielski. Bojanowiak oszacował straty na 355 zł. – Pokrzywdzony wrócił do domu niczego nie podejrzewając – mówi

Do zdarzenia doszło około godz. 9.45. Kierowca peugeota, 21- letni mieszkaniec Leszna, wyjeşdşał z Dzięczyny w kierunku Krobi. Za łukiem drogi stracił prawdopodobnie panowanie nad samochodem i uderzył prawą stroną w nadjeşdşającą z przeciwka wywrotkę z piaskiem. – Siła uderzenia musiała być bardzo duşa, bo peugeot z prawej strony został niemalşe zmiaşdşony, a silnik z tego auta wylądował na polu – wyjaśnia Sebastian Myszkiewicz, rzecznik prasowy policji w Gostyniu. – Nawierzchnie dróg

Beata Jarczewska, oďŹ cer prasowy KPP w Rawiczu. – Dopiero po kilku godzinach zorientowaĹ‚ siÄ™, Ĺźe zostaĹ‚ okradziony. Najpierw staraĹ‚ siÄ™ ustalić sprawcĂłw na wĹ‚asnÄ… rÄ™kÄ™. Nas powiadomiĹ‚ o kradzieĹźy 2 dni później. Mimo to bojanowscy dzielnicowi zdoĹ‚ali zatrzymać zĹ‚odziei. PomĂłgĹ‚ w tym fakt, Ĺźe prĂłbowali oni sprzedać telefon komĂłrkowy. Sprawcy majÄ… od 17 do 20 lat. Wszyscy sÄ… nam znani, byli juĹź notowani za podobne przestÄ™pstwa. Skradziony telefon odzyskaliĹ›my. WyjaĹ›niamy, co zrobili z resztÄ… Ĺ‚upĂłw. J.W.

O awanturze domowej, ktĂłrÄ… w mieszkaniu przy ul. Zielonej w Lesznie wszczÄ…Ĺ‚ w nocy 27-letni leszczynianin, powiadomiĹ‚a leszczyĹ„skÄ… komendÄ™ Ĺźona oprawcy. Kiedy policjanci pojechali na miejsce, ujrzeli ubliĹźajÄ…cego i groşącego kobiecie oraz dzieciom pijanego furiata. WidzÄ…c to wszystko, podjÄ™li decyzjÄ™ o umieszczeniu męşczyzny w policyjnym pomieszczeniu dla osĂłb zatrzymanych. Zanim go zamknÄ™li, pojechali z nim do szpitala na badania. Tam lekarz orzekĹ‚, Ĺźe męşczyzna moĹźe traďŹ Ä‡ na „doĹ‚ekâ€?. – Podczas transportu i w samym szpitalu zatrzymany wyzywaĹ‚ policjantĂłw, obiecujÄ…c im, Ĺźe ich pozabija – mĂłwi Piotr RosiĹ„ski, rzecznik prasowy KMP w Lesznie. Rozzuchwalony 27-latek spokorniaĹ‚ dopiero w odosobnieniu na komendzie. Gdy z organizmu wywietrzaĹ‚y mu 2 promile alkoholu, usĹ‚yszaĹ‚ zarzut zniewaĹźenia funkcjonariuszy publicznych. Grozi mu za to do roku wiÄ™zienia. (luk)

▲Peugeot został niemal doszczętnie zniszczony.

SpĹ‚onÄ…Ĺ‚ fiat Na 7500 zĹ‚ wyceniono straty po poĹźarze ďŹ ata punto w Krzemieniewie. Do zdarzenia doszĹ‚o w sobotÄ™ po godz. 17. Pojazd ni stÄ…d, ni zowÄ…d zajęły pĹ‚omienie, trawiÄ…c komorÄ™ silnika, przednie koĹ‚a, część karoserii

(luk)

Olej z koparek W miniony weekend na wyrobiskach şwiru w okolicy Zmysłowa i Nadstawem w gminie Jutrosin pojawili się włamywacze, którzy ukradli olej napędowy z koparek. Policja podejrzewa, şe obu przestępstw dokonali ci sami sprawcy. POLICJA

997

▲Trwa remont drogi wojewódzkiej Leszno- Śrem. W pierwszej kolejności prace prowadzone są na jej najbardziej zniszczonych odcinkach. Obecnie remontowana jest obwodnica Osiecznej. Ruch regulowany jest wahadłowo. (JAC)

i pozostawione w aucie dokumenty pojazdu. Straşacy przypuszczają, şe przyczyną zdarzenia było zwarcie instalacji elektrycznej. Ogień gasili straşacy z Leszna i ochotnicy z Krzemieniewa.

Sforsowali zabezpieczenia korków wlewu paliwa. W Zmysłowie z koparki hitachi ściągnęli 350 l ropy wartości prawie 1300 zł, w Nadstawem z koparki Waryński spuścili 30 l oleju napędowego za 114 zł. J.W.

Policja zanotowała

 LESZNO. W piątek pomiędzy godz. 18.30 a 20.30 z parkingu na os. Ogrody zniknął biały peugeot boxer za 38.000 zł. Właścicielem auta był mieszkaniec Wolsztyna. RYDZYNA. W niedzielę pomiędzy godz. 17 a 21.15 w jednym z mieszkań na terenie miasta doszło do włamania. Sprawca zabrał pieniądze w złotówkach i euro, a takşe bişuterię: kolczyki, obrączki, łańcuszki i bransoletkę. Straty wynoszą 20.000 zł. DŠUŝYNA. W sobotę pomiędzy godz. 1 w nocy a 9 rano na terenie jednej z posesji nieznany sprawca ukradł 4 koła od umieszczonego na lawecie renault kangoo. Straty oszacowano na 1500 zł. KOŚCIAN. W piątek po południu n terenie jednej z posesji przy ul. Piłsudskiego nieznany sprawca wybił tylną szybę w oplu omega. Straty oszacowano na 800 zł. KOŚCIAN. Tego samego dnia ktoś włamał się do domu przy ul. Krańcowej, skąd skradł bişuterię. Straty oszacowano na kilkaset złotych. GOLINA WIELKA. Przy stacji paliw na drodze nr 5 kierujący

renault twingo 45-letni mieszkaniec Miejskiej GĂłrki najechaĹ‚ na wysepkÄ™ oddzielajÄ…cÄ… pasy ruchu i uderzyĹ‚ w znak drogowy. Ranna zostaĹ‚a 17letnia pasaĹźerka, cĂłrka kierowcy. DoznaĹ‚a zĹ‚amania koĹ›ci czoĹ‚owej i innych urazĂłw gĹ‚owy. RAWICZ. Na ul. 3 Maja 26letni mieszkaniec miasta kierujÄ…cy vw golfem nie zachowaĹ‚ bezpiecznej odlegĹ‚oĹ›ci od opla corsy, prowadzonego przez 28-letniego mieszkaĹ„ca Miejskiej GĂłrki i uderzyĹ‚ w jego tyĹ‚. ZostaĹ‚ ukarany 200-zĹ‚otowym mandatem. DĘBNO POLSKIE. Na drodze nr 5 doszĹ‚o do karambolu z udziaĹ‚em czterech samochodĂłw. ZawiniĹ‚ 30-letni mieszkaniec WrocĹ‚awia kierujÄ…cy mercedesem altego, ktĂłry uderzyĹ‚ w tyĹ‚ iveco, prowadzonego przez 40-letniego mieszkaĹ„ca Gostynia. Iveco najechaĹ‚o na tyĹ‚ bmw, kierowanego przez mieszkaĹ„ca Warszawy, a bmw uderzyĹ‚o jeszcze w tyĹ‚ opla vectry z mieszkaĹ„cem Rawicza za kierownicÄ…. Policja ukaraĹ‚a kierowcÄ™ mercedesa mandatem w wysokoĹ›ci 500 zĹ‚. (luk), J.W.


OBOK PRAWA

9

Ogłoszenia drobne przez SMS Wyślij SMS-a pod numer 79068 o treści: TC.ABC(kod rubryki, w której ma być ogłoszenie), a następnie treść ogłoszenia bez polskich znaków, pamiętając o odstępach między wyrazami. Jeśli wyślesz SMS-a do piątku do godz. 15.30, twoje ogłoszenie ukaże się w najbliższym wtorkowym wydaniu gazety „ABC”, a ogłoszenie wysłane do wtorku do godz. 15.30 ukaże się w najbliższym piątkowym wydaniu gazety „ABC” na stronach ogłoszeń drobnych. Koszt ogłoszenia wynosi 9 zł netto (10,98 zł brutto).

Ogłoszenie może zawierać do 85 znaków (jako znak uważamy spację, znak interpunkcyjny, kod rubryki). Regulamin wysyłania i publikowania ogłoszeń przez SMS dostępny na stronie internetowej www.dotpay.pl/regulaminsms.

Kody rubryk: 1 Sprzedaż 2 Motoryzacja 3 Usługi 4 Praca 5 Nieruchomości 6 Lokale 7 Nauka 8 Rolnicze 9 Kupno

Np.: TC.ABC1.Sprzedam rower gorski, tel…

Wpad³ na blokadzie

Nied³ugo cieszy³ siê skradzionym w Czerninie autem 23-letni mieszkaniec Kamiennej Góry. Zaledwie godzinê po zdarzeniu w K³odzie zatrzyma³a go policja. Fiat punto ulotni³ siê z jednej z posesji w czwartek tu¿ przed godz. 15. Na szczêœcie w³aœciciele samochodu szybko zorientowali siê, ¿e zostali okradzeni i w porê powiadomili o niej górowsk¹ policjê. Ta komunikat o skradzionym wozie rozes³a³a do oœciennych komend, które na g³ównych trasach zorganizowa³y blokady. Jad¹cy skradzionym fiatem z³odziej wpad³ w jednym z takich punk-

tów w K³odzie. – Zatrzymaliœmy go nieco ponad godzinê od zg³oszenia przestêpstwa. Mê¿czyzna wsiad³ do auta, bo w œrodku by³y kluczyki – mówi Piotr Rosiñski, rzecznik prasowy KMP w Lesznie. 23-latek okaza³ siê nie lada gagatkiem. Nie doœæ, ¿e podprowadzi³ wóz, to na dodatek nie posiada³ uprawnieñ do kierowania nim. Wysz³o równie¿ na jaw, ¿e by³ poszukiwany przez komendê w Kamiennej Górze w celu ustalenia miejsca jego aktualnego pobytu. Za kradzie¿ grozi mu do 5 lat wiêzienia. (luk)

Ukradli kurtkê Szweda

Dwaj pracownicy jednej ze stacji paliw w Rawiczu okradli 51-letniego obywatela Szwecji. Zabrali mu kurtkê z dokumentami i pieniêdzmi pozostawion¹ w toalecie stacji. Szwed przyjecha³ na stacjê samochodem z kilkoma towarzysz¹cymi mu osobami. Wychodz¹c z toalety zapomnia³ zabraæ z niej skórzan¹ kurtkê, w której mia³ paszport, prawo jazdy, 4 karty kredytowe oraz – jak twierdzi – 755 euro, 370 koron szwedzkich i 170 z³. Kurtk¹ i jej zawartoœci¹ ,,zaopiekowali si꒒ dwaj pracownicy stacji paliw: 31-letni mieszkaniec Rawicza i 20-letni mieszkaniec gminy Bojanowo. Zabrali pieni¹dze, a kurtkê z dokumentami i kartami p³atniczymi schowali na zapleczu. Szwed dopiero kilkadziesi¹t kilometrów za Rawiczem zorientowa³

siê, ¿e zostawi³ kurtkê. Wróci³ na stacjê paliw, w toalecie jej nie znalaz³. Pyta³ o ni¹, ale obs³uga placówki bezradnie rozk³ada³a rêce. Za¿¹da³ wezwania policji w celu wyjaœnienia sprawy. – Funkcjonariusze znaleŸli kurtkê ukryt¹ na zapleczu – mówi Beata Jarczewska, oficer prasowy KPP w Rawiczu. – Ustalili, kto j¹ zabra³ z toalety. Pieni¹dze odzyskaliœmy od jednego ze sprawców, mia³ je w domu. Twierdzi, ¿e odda³ ca³¹ kwotê, jednak wed³ug cudzoziemca brakowa³o niewielkich sum w euro i koronach. Wyjaœniamy, czy pieniêdzy faktycznie by³o wiêcej. Obaj pracownicy stacji paliw maj¹ przedstawione zarzuty przyw³aszczenia sobie mienia. Przed s¹dem grozi im do 3 lat wiêzienia. Poza tym zapewne strac¹ pracê. J.W.

Odjecha³ ci¹gnikiem

20-letni mieszkaniec Ko³aczkowic ko³o Miejskiej Górki ma coraz grubsz¹ kartotekê. Niedawno ukrad³ w Konarach rower treningowy za 2500 z³. Wpad³, a jednoœlad odzyskano. Nie zd¹¿y³ go sprzedaæ. Teraz przerzuci³ siê na cztery kó³ka. Fiata 126p ukrad³ z podwórza s¹siadów. W nocy pojecha³ w okolice Góry szukaæ kupca na auto. W Wiewierzy maluch siê popsu³. Z³odziej bezskutecznie szuka³ kogoœ, kto pomóg³by mu go zaci¹gn¹æ. Nie znalaz³, wiêc ukrad³ ci¹gnik, którym mia³ zamiar zaholowaæ auto. Nie uda³o mu siê, wiêc zostawi³ fiata na poboczu drogi, a ci¹gnikiem pojecha³ do domu. Na malucha zwrócili uwagê inni

kierowcy. Górowska policja ustali³a, ¿e fiat 126p zosta³ skradziony. Dowiedzia³a siê te¿ o kradzie¿y ci¹gnika. Podejrzewa³a, ¿e sprawca obu przestêpstw jest ten sam. Ustali³a go we wspó³pracy z rawickimi stró¿ami prawa, którzy wiedz¹, ¿e jak coœ ginie w gminie Miejska Górka, to przede wszystkim trzeba szukaæ 20latka z Ko³aczkowic. – Mê¿czyznê zatrzymaliœmy nastêpnego dnia w jego domu – mówi Beata Jarczewska, oficer prasowy KPP w Rawiczu. – Ci¹gnik porzuci³ w Oczkowicach. My prowadzimy sprawê kradzie¿y malucha, a górowska policja postêpowanie dotycz¹ce kradzie¿y ci¹gnika. 20-latek stanie przed s¹dem. Ma ju¿ inny wyrok w zawieszeniu. J.W.

Kilkanaœcie dni temu w wypadku na drodze miêdzy Starym Sielcem a Jutrosinem zginê³a 27-letnia mieszkanka Œl¹skowa. Kobieta by³a ofiar¹ brutalnego gwa³tu, do którego dosz³o w po³owie wrzeœnia w jednej z podjutrosiñskich wsi. Jej œmieræ nie oznacza jednak, ¿e sprawca gwa³tu uniknie s¹du.

Ofiara gwa³tu nie ¿yje Oskar¿onym o gwa³t jest 34-letni mieszkaniec Dubina. Kobieta zna³a napastnika. Przed zgwa³ceniem brutalnie j¹ pobi³ i skopa³. Ma postawiony zarzut dokonania gwa³tu ze szczególnym okrucieñstwem. Kodeks karny traktuje takie przestêpstwo jako zbrodniê. Od chwili zatrzymania mê¿czyzna przebywa w tymczasowym areszcie. Grozi mu

co najmniej 5 lat wiêzienia. – Z uwagi na kwalifikacjê karn¹ przestêpstwa i jego ciê¿ar gatunkowy proces w tej sprawie bêdzie toczy³ siê przed S¹dem Okrêgowym w Poznaniu – mówi Jan Trytko, prokurator rejonowy w Rawiczu. – Kilka dni temu skierowaliœmy do niego akt oskar¿enia. Œmieræ pokrzywdzonej i to, ¿e nie bêdzie ona wystê-

powa³a w procesie jako œwiadek, nie powoduje zaniku odpowiedzialnoœci karnej sprawcy. Postêpowanie podlega umorzeniu tylko wtedy, gdy œmieræ poniesie oskar¿ony. W tej sprawie proces bêdzie siê toczy³ w oparciu o zeznania z³o¿one w œledztwie przez ofiarê zgwa³cenia. By³y one podstaw¹ do przedstawienia mê¿czyŸnie zarzutu. J.W.

Piêædziesi¹t prac o tematyce policyjnej trafi³o na konkurs zorganizowany przez leszczyñsk¹ komendê policji dla uczniów z klas pierwszych szkó³ podstawowych. W pi¹tek nagrodzono autorów szeœciu najlepszych rysunków.

Prace dzieci w policyjnym kalendarzu Zainteresowanie og³oszonym w paŸdzierniku konkursem przesz³o najœmielsze oczekiwania jego pomys³odawców. W zmaganiach pod has³em „Policja” udzia³ wziê³o w sumie 16 szkó³ z Leszna i powiatu leszczyñskiego, które przeprowadzi³y u siebie wstêpne eliminacje. – W jury zasiedli policjanci z Zespo³u Prewencji Kryminalnej Nieletnich i Patologii KMP w Lesznie oraz Hanna Kuberkiewicz, instruktor plastyki z Miejskiego Oœrodka Kultury. Oceniliœmy ³¹cznie piêædziesi¹t prac wykonanych kredk¹. Uczniowie przedstawili w nich pozytywny wizerunek policji, a same rysunki by³y

ró¿norakie – mówi Zbigniew Krawczyk z KMP w Lesznie. Komisja konkursowa przyzna³a cztery równorzêdne miejsca. ZnaleŸli siê na nich: Dawid Kowalczyk z SP nr 12 w Lesznie za obrazek „Dziecko bezpieczne na drodze”, Bartosz Kolañczyk z SP w Œwierczynie za rysunek „Policja”, Wiktoria Zimna z SP Kaczkowo za „Poszukiwania zaginionego dziecka” i Natalia Smuda z SP nr 7 w Lesznie, która narysowa³a obrazek pt. „Samochody policyjne patroluj¹ ulice miasta”. Wyró¿nienie przyznano Maciejowi Pietraszewskiemu z SP nr 2 w Lesznie i Roksanie Lopatnyuk z SP

we W³oszakowicach. Zwyciêzcy otrzymali radioodtwarzacze CD, wyró¿nieni – dzieciêce encyklopedie. Nagrody ufundowali: Urz¹d Miasta Leszna i Starostwo Powiatowe w Lesznie. Rysunki zawis³y w gablotach na korytarzu Komendy Miejskiej Policji przy ul. 17 Stycznia. – Naj³adniejsze obrazki pos³u¿¹ nam do celów profilaktycznych. Wykorzystamy je w prewencji kryminalnej i ruchu drogowego. Trafi¹ równie¿ na limitowan¹ seriê specjalnych policyjnych kalendarzy na 2009 rok, które zostan¹ rozdane w szko³ach – zapewnia Z. Krawczyk (luk)

s Nagrodami za najlepsze rysunki by³y radioodtwarzacze CD i dzieciêce encyklopedie.

Fot. E. Baldys


ŒWIAT BAB

swiatbab@gazetaabc.pl

Czas emerytury to czas dzia³ania

Jolanta Gardyœ z Gostynia od wielu lat jest na emeryturze, ale zajêæ jej nie ubywa. W domu jest niemal goœciem. Lubi byæ aktywna i wci¹¿ szuka nowych wyzwañ do pracy. Pani Jola przed laty organizowa³a sieæ bibliotek w by³ym województwie leszczyñskim. Potem wróci³a do pracy w Gostyniu, do miejscowej biblioteki. – Utworzono tam etat pracownika kulturalno-oœwiatowego, a poniewa¿ ja swoj¹ edukacjê skierowa³am na poznawanie kultury, powierzono mi to stanowisko – opowiada Jolanta Gardyœ. – Organizowa³am spotkania z pisarzami, z ciekawymi ludŸmi, wystawy. Zdobywa³am i kompletowa³am zbiory audiowizualne, czyli ksi¹¿ki mówione, nagrywane na taœmach dla osób niewidz¹cych lub wol¹cych ich s³uchaæ, ni¿ czytaæ. Los nie pozwoli³ pani Joli zajmowaæ siê prac¹ do emerytury. Choroba zmusi³a j¹ do przejœcia na rentê. Nie podda³a siê jednak. – Poradzi³am sobie z chorob¹, zwalczy³am j¹ – mówi. – Z renty przesz³am na emeryturê. Jednak wola dzia³ania i niespokojny duch nie pozwalaj¹ mi na siedzenie w domu. Je¿eli Pan Bóg darowa³ mi jeszcze parê lat ¿ycia, postanowi³am pracowaæ dla innych. Zapisa³a siê do gostyñskiego ko³a Polskiego Zwi¹zku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Przewodnicz¹-

Fot. E. Curyk-Sierszulska s Jolanta Gardyœ zawsze jest uœmiechniêta.

cego Andrzeja Starostê zna³a jeszcze z czasów, kiedy pracowa³a. Zaczê³a mu pomagaæ w organizowaniu pracy dla ludzi bêd¹cych na emeryturze i rencie. I tak jest do dziœ. Nie potrafi te¿ rozstaæ siê z ksi¹¿kami. Od lat jest przewodnicz¹c¹ Towarzystwa Przyjació³ Biblioteki. Aktywnie w³¹czy³a siê w tworzenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Piosenka dla ciebie Edyta Górniak To nie tak jak myœlisz Teraz wiem to nie by³o to Nie jest mi ju¿ nawet ¿al Twoich zdrad nie bojê siê Teraz wiem…

Nie zobaczysz moich ³ez Mo¿esz robiæ to co chcesz To ju¿ nie dotyczy mnie Teraz jest mi l¿ej Nie chcê s³uchaæ ciê W k³amstwach gubisz siê ju¿ sam Nie myœl sobie ¿e Znowu nabraæ siê dam Dobrze wiesz By³eœ dla mnie wszystkim Przestañ mówiæ: To nie tak jak myœlisz! Ju¿ nie ³udzê siê ¿e to ma sens Nie oszukasz mnie Dobrze wiesz...

Nie myœl ¿e zrani³eœ mnie Te¿ nie zawsze by³am fair Lepiej ¿e tak skoñczy³o siê Teraz wiem…

Z ciebie wyleczy³am siê Dobrze wiem ju¿ czego chcê Myœla³am ¿e mi³oœæ boli mniej Teraz jest mi l¿ej Nie mów do mnie nic Nie chcê d³u¿ej s³uchaæ ciê W k³amstwa dalej brnij Wiêcej nie dam nabraæ siê Dobrze wiesz By³eœ dla mnie wszystkim Przestañ mówiæ: To nie tak jak myœlisz! Ju¿ nie ³udzê siê ¿e to ma sens Nie oszukasz mnie

w Gostyniu i jest jego wiern¹ s³uchaczk¹. Organizacje, do których nale¿y, umo¿liwiaj¹ jej poznawanie innych dzia³aczy z powiatu. Uczestniczy z nimi w szkoleniach dotycz¹cych wspó³pracy z organizacjami pozarz¹dowymi i dotycz¹cych pisania projektów. – Tam, gdzie mogê byæ pomocna, s³u¿ê swoj¹ rad¹ czy doœwiadczeniem – zapewnia pani Jola. – Ostatnio odkry³am w sobie pasjê fotografowania. Kiedyœ bardzo lubi³am gotowaæ i piec ciasta, mam mnóstwo ksi¹¿ek kulinarnych. Lubi³am te¿ haftowaæ, nawet zrobi³am kilka kursów w tym zakresie. Ale teraz g³ównie zajmujê siê fotografowaniem. Moimi ulubionymi tematami s¹ przede wszystkim pejza¿e i kwiaty. Mam ju¿ tysi¹ce zdjêæ w komputerowym albumie. Zawsze noszê ze sob¹ aparat fotograficzny i gdy widzê coœ piêknego, nie mogê przejœæ bez uwiecznienia tego. W ubieg³ym roku Jolanta Gardyœ otrzyma³a tytu³ Wolontariusz Roku 2007 Powiatu Gostyñskiego. Teraz zasiada w kapitule konkursu, która wybierze tegorocznych laureatów tego zaszczytnego tytu³u. – Wiele jest ciekawych miejsc, ludzi i spraw, którymi mo¿na siê zaj¹æ – twierdzi. – Czas emerytury to czas dzia³ania. ES

I P L

CENTRUM DEPILACJI LASEROWEJ

(j)

Polecamy

„Cztery noce z Ann¹” Jerzy Skolimowski przerwa³ trwaj¹ce siedemnaœcie lat milczenie. Artysta, uznany za jedn¹ z najwiêkszych osobowoœci œwiatowego kina, powróci³, opowiadaj¹c intymn¹ historiê mi³osn¹. „Cztery noce z Ann¹” to film niezwyk³y. Mi³oœæ, o której mówi Skolimowski – mistrz niuansu i intymistyki – w swoim najnowszym filmie,

GABINET KOSMETYCZNY

„BELISSIMA” ul. Więzienna 4 64-100 Leszno tel. 516 083 709 NOWOCZESNE I PROFESJONALNE ZABIEGI PRZY UŻYCIU IPL (LASEROTERAPIA)

- TRWAŁE USUWANIE ZBĘDNEGO OWŁOSIENIA - ZAMYKANIE NACZYNEK KRWIONOŚNYCH - FOTOODMŁADZANIE - USUWANIE PRZEBARWIEŃ - LIKWIDOWANIE RUMIENIA - LECZENIE TRĄDZIKU

Dobrze wiesz... Dobrze wiesz...

s Promocja ksi¹¿ki Marzanny Graff-Oszczepaliñskiej „OdnaleŸæ dobro”. Czym jest dobro? – Jak powiedzia³a Irena Santor, dobro jest wszêdzie. To ca³a masa ¿yczliwoœci i uœmiechu, który na co dzieñ jest wokó³ nas i w nas samych. Wystarczy tylko chcieæ to dostrzec – tymi s³owami przywita³a goœci Marzanna Graff-Oszczepaliñska, autorka ksi¹¿ki (na zdjêciu z prawej). Znajdziemy w niej wspomnienia znanych osób na temat ich spotkania z dobrem. Ka¿dy z rozmówców mia³ zupe³nie inn¹ wizjê dobra. Dla Marzeny Tryba³y by³y to piêkne wspomnienia z dzieciñstwa, a dla Hanny Œleszyñskiej spotkanie z kloszardem. Niektórzy potrafi¹ te¿ odnaleŸæ dobro nawet w przykrych i tragicznych rzeczach. Alek Miko³ajczak odnalaz³ dobro w opiece nad swoj¹ chor¹ ¿on¹. Na kartach ksi¹¿ki znajdziemy te¿ przemyœlenia i wspomnienia: Marii Ciunelis, Krzysztofa Kolbergera, Natalii Kukulskiej, Haliny Kunickiej, Norbiego, Krystyny Tkacz, Darii Widawskiej i Ma³gorzaty Zaj¹czkowskiej. Wyj¹tkowy charakter ksi¹¿ka zyskuje dziêki zdjêciom wykonanym przez Patrycjê Woy-Wojciechowsk¹ (na zdjêciu z lewej). – Efekty zdjêæ s¹ piêkne, bo s¹ po prostu prawdziwe. Nie korzystaliœmy z pomocy stylistów ani fryzjerów – zwierzy³a siê ich autorka. Smaku tej pozycji dodaj¹ tak¿e opisy kulis rozmów i spotkañ dotycz¹cych powstawania ksi¹¿ki. – Najlepsze jest to, ¿e po przeczytaniu ksi¹¿ki ³atwiej jest dostrzec dobro, które jest wokó³ nas i doceniæ to, co siê ma – oceni³a Marzanna. I opowiedzia³a o tym, jak dosz³o do powstania ksi¹¿ki: – Spotka³yœmy siê z Patrycj¹, kiedy ta by³a œwie¿o po porodzie. Stwierdzi³yœmy, ¿e trzeba coœ zrobiæ, ¿eby zatrzymaæ dobro. I powsta³ nasz wspólny projekt – ksi¹¿ka, któr¹ napisa³am, a Patrycja opatrzy³a swoimi zdjêciami.

CENY KONKURENCYJNE

Godz. przyjęć: pn.-pt. 11-17, sob. 9-12

jest, a mo¿e raczej sprawia wra¿enie obsesyjnej i mrocznej. Paradoksalnie zaœ okazuje siê delikatna, czysta i drogocenna. Dziêki temu, ¿e re¿yser nie ba³ siê zadaæ sobie i widzom trudnych pytañ o naturê mi³oœci, o wspó³czesny œwiat, w którym emocjonalnie ludzie s¹ od siebie coraz bardziej oddaleni, o to, gdzie le¿¹ granice „normalnych” uczuæ – film jest œmia³y, odwa¿ny i na d³ugo zapada w pamiêæ. – Zrobi³em film, jaki chcia³em. Jestem odpowiedzialny za ka¿d¹ sekundê, za ka¿dy element, który siê w nim pojawi³. To dobre, o¿ywcze uczucie. Tak chcia³em – mówi re¿yser i autor scenariusza. Na film dzisiaj, we wtorek o godz. 19 zaprasza kino Pod Kopu³¹ w Gostyniu. (j), fot. Internet


ŚWIAT BAB

swiatbab@gazetaabc.pl

Baśka, Basieńka… Konkurs

W związku z tym, że w poprzednim wydaniu nie podaliśmy numeru, pod który można wysyłać konkursowe SMS-y, wydłużamy czas trwania zabawy do 10 grudnia. Nagrodą w naszej zabawie jest 4-osobowy zestaw oryginalnych głębokich talerzy Villeroy&Boch (na zdjęciu) wraz z Przyprawą Uniwersalną Delikat KNORR skomponowaną z 11 starannie dobranych warzyw i przypraw, ufundowany przez producenta przyprawy. Aby wziąć udział w jego losowaniu, wystarczy do 10 grudnia wysłać pod nr 7238 SMSa z odpowiedzią na pytanie, z ilu warzyw i przypraw skomponowana jest Przyprawa Uniwersalna Delikat KNORR. Treść SMS-a powinna wyglądać następująco: ABC.(podać liczbę, np. 7). imię, nazwisko, miejsce zamieszkania. Koszt SMS-a to 2,44 zł z VAT. LL

Imieniny Barbary zorganizowała w czwartek Restauracja Stara Spiżarnia w Lesznie. Na imprezie bawiły się solenizantki, ich goście oraz nasza redakcja.

1. Zaproszenia dla 5 osób na zabiegi VACUSTYLER – kapsuła piękna, ufundowane przez Centrum Konferencji i Rekreacji Akwawit w Lesznie, każde wartości 49 zł.

BYK (20.04 -20.05) Dbaj o siebie, bo jak nic zaziębisz się i popsujesz sobie i rodzinie święta, a to chyba nie najlepszy pomysł. Dlatego pilnuj się, łykaj profilaktycznie witaminę C, jedz dużo cebuli i czosnku.

Z zaproszenia do zabawy skorzystały trzy panie: Barbara Sobota, Barbara Mroczkowska i Barbara Zientara. Dla jubilatek przygotowano smaczny posiłek, a wielki tort śmietankowy upiekła Cukiernia Sobota. Basie rywalizowały w konkursach wiedzy o serialach, znajo-

BLIŹNIĘTA (21.05 -21.06) Rankiem bywasz dość ospały, dlatego na dobry początek dnia i poprawę formy polecam kilka nieskomplikowanych ćwiczeń gimnastycznych. Z pewnością złapiesz wiatr w żagle. Fot. 2 x E.Baldys V Barbary: Zientara, Mroczkowska i Sobota częstowały gości smacznym tortem

mości przysłów oraz rzucie kostką do gry. Po podliczeniu punktów okazało się, że najlepszy wynik uzyskała Barbara Mroczkowska, i V upieczonym i zasponsorowanym przez Cukiernię to ona odebrała od Antoniego NeczyńSobota.

Już nie mogę doczekać się świąt. To dla mnie cudowny okres. W domu robi się znowu tłoczno, gwarno i wesoło, jak kiedyś. Bo choć moje dzieci dorosły i rozpierzchły się po całej Polsce, a nawet zagranicy, to na Boże Narodzenie zawsze wszyscy zjeżdżają do rodzinnego domu. To jedyny czas w roku, kiedy znowu jesteśmy w komplecie, a nawet w nadkomplecie, bo do dzieci dołączyli zięciowie, synowe i wnuki. Spora z nas gromadka i ciężko wszystkich pomieścić. Ale nikt nie narzeka na niewygody. Bo wszyscy cieszymy się na te coroczne spotkania, kiedy możemy pobyć ze sobą, porozmawiać, powspominać, nacieszyć się wzajemnie swoim towarzystwem. Ale święta to nie tylko biesiadowanie przy stole. Już sam okres przygotowań do wigilii jest wspaniały. Bo u nas każdy wie, co ma robić, ma swoje wyznaczone zadania. O niektórych sprawach łatwiej rozmawia się w kuchni, przy pracy. Tak jest intymniej. Kuchnia sprzyja zwierzeniom. Zresztą nie wszystkie babskie rozmowy przeznaczone są dla męskich uszu. I odwrotnie. Panowie także czasami szepczą o swoich sprawach przy typowo męskich zadaniach. Najbardziej cieszę się, że te nasze zwyczaje zaakceptowali i kultywują zięciowie i synowe. Bo to znak, że dobrze czują się w tej rodzinie. Chciałabym, aby ta tradycja pozostała także wtedy, gdy nas, rodziców, już zabraknie i mam nadzieję, że tak właśnie będzie. Bo choć spotykamy się tylko raz w roku, ta tradycja daje nam poczucie wspólnoty, przynależności do rodziny i świadomość tego, że nie jesteśmy sami. Myślę, że człowieka nie może spotkać w życiu nic gorszego niż samotność. A tę najbardziej boleśnie odczuwa się w okresie świąt. Czesława

Drodzy Czytelnicy, zachęcamy was do wzięcia udziału w naszym Konkursie Mikołajkowym. Jeszcz tylko dziś czekamy na SMS-y zgłoszeniowe pod nr 7238. Aby wziąć udział w losowaniu, wystarczy nadesłać SMS-a z numerami nagród, które chcielibyście otrzymać (można wpisać maksymalnie 3 numery). Treść SMSa powinna wyglądać następująco: ABC.MIKOLAJKI.(numery nagród, np. 2,4,7).imię, nazwisko, miejsce zamieszkania. Koszt SMS-a to 2,44 zł z VAT. Mamy dla was mnóstwo wspaniałych niespodzianek. Bawcie się z nami, bo warto. Być może właśnie do waszych drzwi zastuka nieco spóźniony Święty Mikołaj. A oto, co dla was przygotowaliśmy:

BARAN (21.03 -19.04) Znakomite samopoczucie, będziesz pełen werwy , nie zabraknie ci energii i ochoty do pokonywania rozmaitych wyzwań. Bądź wyrozumiały dla bliźnich, którzy nie są w szczytowej formie.

2. Zestawy warzywnych przysmaków OLE!: Suszone pomidory w oleju z ziołami, Cebulka marynowana srebrna, Czosnek włoski, Owoce kaparów w occie winnym, Felisos z czarnymi oliwkami w oleju oraz fondue do czekolady, doskonałe na przyjęcie, rodzinne spotkanie i każdą inną okazję – dla 10 osób. 3. Dla osób cierpiących na prob-

lemy z gardłem 3 zestawy zawierające pastylki do ssania CholinkiTM w trzech naturalnych smakach: maliny, dzikiej róży oraz miodu i cytryny, a także kubek termiczny. 4. Świąteczne zestawy KAMIS dla 10 czytelników: książka „Podróże ze smakiem”, młynki, przyprawy i gadżety. 5. Dla 5 osób gwiazdy betlejemskie ufundowane przez Stars for Europe, które przepięknie ozdobią wigilijny stół i wprowadzą nas w

skiego, redaktora naczelnego naszej gazety, tytuł „Super Baśka 2008”. Otrzymała też w nagrodę noże kuchenne, a pozostałe panie upominki przydatne do gotowania. Baśkom i gościom, którzy bawili się na imprezie, przygrywał Edy Bady. lm

Przedłużanie rzęs Długie i gęste rzęsy to marzenie każdej kobiety. Nie każdą z nas jednak natura hojnie obdarzyła, dlatego chętnie sięgamy po mascary, które podkreślają rzęsy i dodają im objętości. Niektóre panie decyduja się na trwałe przedłużenie rzęs. Zabieg nie należy do najtańszych. Cena, jaką zapłacimy za powłóczyste spojrzenie spod rzęs jak firany, to co najmniej 500 zł. Za to rezultat jest natychmiastowy i spektakularny. Tylko czy warto mu się poddawać?

Na czym to polega?

Trwałe przedłużanie rzęs polega na precyzyjnym przyklejeniu pojedynczych syntetycznych włosków kolejno do każdego naturalnego metodą jeden do jednego. Zabieg jest bezbolesny, ale mało komfortowy (trwa przynajmniej 2 godziny). Dobór barwy sztucznych rzęs zależy od indywidualnych upodobań klienta. Oprócz klasycznej, uniwersal-

świąteczny nastrój.

6. Zestawy ufundowane przez

KUCHARKA – noże, waga kuchenna i kilogramowe opakowanie przyprawy uniwersalnej – dla 4 zwycięzców.

7. Zestawy preparatów Capivit:

Capivit hydro control, Capivit sun system i Capivit piękne włosy – dla 3 osób dbających o zdrowie i piękno.

8. Zestawy produktów Lovela do prania pieluszek i ubranek niemowlęcych i dziecięcych: proszek, płyn do prania i płyn do płukania – dla 5 osób. 9. Zestawy składające się z: granatowego polarowego koca, herbat Irving oraz książki „Strusie jajo” – dla 2 czytelników. Wszystkie nagrody można obejrzeć na naszej stronie internetowej www.gazetaabc.pl LL

nej czerni do wyboru mamy róż, żółty, granat, fiolet oraz szmaragd. Zróżnicowana jest również długość syntetyku. Choć rzęsy można przedłużyć nawet o centymetr, to nie zawsze jest to możliwe. Przy doborze bierze się pod uwagę kondycję naturalnych włosków oraz ich długość. Jeśli są osłabione lub krótkie, nie można dokleić do nich superdługich sztucznych. Będą dla nich po prostu zbyt dużym obciążeniem.

Trwałość metody

Idealny efekt utrzymuje się zwykle ok. 3-4 tygodni i uzależniony jest od cyklu życia naturalnej rzęsy. Co 2-3 tygodnie można uzupełniać ubytki lub poczekać, aż wszystkie sztuczne rzęsy wypadną i robić zabieg od nowa. Przy regularnym uzupełnianiu efekt utrzymuje się nawet przez kilka miesięcy. Zabiegu nie wolno wykonywać po trwałej na rzęsach. Po jego przeprowadzeniu niewskazane jest także używanie zalotki. Syntetyczne rzęsy są wodoodporne, ale czasami sklejają się pod wpływem wody, np. pod prysznicem. W takiej sytuacji trzeba je po prostu rozczesać. Złą stroną zabiegu je na pewno to, że, niestety, osłabiają kondycję naturalnych włosków.

Prostsza alternatywa

To po prostu dobrze znane, sztuczne rzęsy przyklejane specjalnie na bale, imprezy, ale czasami również na co dzień. Można wykorzystać te w postaci pojedynczych kępek lub rzęs na pasku. Pierwsze sprawdzą się zwłaszcza wtedy, gdy zależy ci na subtelnym efekcie lub po prostu nie masz wprawy w ich aplikacji. Aby spojrzenie nabrało uwodzicielskiego uroku, wystarczy dokleić jedną lub dwie kępki w zewnętrznej części górnej powieki. Z rzęsami na pasku możemy poeksperymentować. Oprócz tradycyjnej czerni dostępne są m.in. w formie piór, ozdobione mieniącymi się cyrkoniami. Ich przyklejenie daje teatralny efekt. AKPA

RAK (22.06 -22.07) Zmienne nastroje to twoja specjalność, ale zważ na to, że najbliższe otoczenie ma chwilami naprawdę dosyć twoich humorków. Będziesz lepiej się czuł, jeżeli zapanujesz nad sobą. LEW (23.07 - 22.08) Unikaj dużych skupisk ludzkich, gdzie łatwo złapać jakąś infekcję. Zamiast wsiadać do zapchanego autobusu idź piechotą. Podłapiesz trochę zdrówka, dotlenisz się, słowem – same korzyści. PANNA (23.08 -22.09) Z pewnością nie zabraknie ci zapału i energii do pokonywania codziennych problemów. Jeżeli jednak czujesz, iż mogłoby być jeszcze lepiej, chrup surowe jarzynki. WAGA (23.09 - 22.10) Musisz o siebie dbać, bo nie jesteś w najlepszej formie. Idź do lekarza i zasięgnij porady, co robić, by samopoczucie było lepsze. Czarna kawa to nie jest lekarstwo. SKORPION (23.10 -21.11) Pamiętaj o tym, by należycie się odżywiać. Ciepłe, domowe jedzenie jest o tej porze roku szczególnie ważne. Zatem nie jedz byle czego byle gdzie, a poczujesz się znacznie lepiej. STRZELEC (22.11 - 21.12) Na złe samopoczucie nie ma jak dobre jedzonko. Byle niezbyt kaloryczne, bo nadwaga ci niepotrzebna. Zwłaszcza że przed nami dni obżarstwa. Dlatego ogranicz tłuszcze, jedz więcej warzyw i owoców. KOZIOROŻEC (22.12-19.01) Zalecam wstrzemięźliwość w jedzeniu i piciu, bo ani chybi wkrótce się okaże, że nie zmieścisz się w nowo zakupioną kreację i dopiero będzie płacz i zgrzytanie zębów. WODNIK (20.01 -18.02) Nieco gorsze samopoczucie, więc nie bierz sobie na barki nowych wyzwań, zwolnij tempo i zadbaj o to, by dostarczyć sobie odpowiedniej ilości witamin z mikroelementami. RYBY (19.02 – 20.03) Najlepiej czujesz się rankiem, zatem nie wyleguj się w łóżku, wstań wcześnie, pogimnastykuj się i wyjdź na krótki spacer. Będziesz cały dzień w znakomitej formie. ELŻBIETA SZPECHT–RUTECKA


SPRAWY/LUDZIE

12

Pod chmurk¹ jest inaczej Siedmi – Czasem puszczaj¹ nerwy, bo klienci traktuj¹ nas lekcewa¿¹co, rozwalaj¹ towar, pyskuj¹. Czy my nie zas³ugujemy na taki sam szacunek jak ekspedientka w sklepie? – ¿ali siê jedna z kobiet handluj¹cych na targowisku przy Nowym Rynku.

A w³aœnie tutaj sprzedaj¹cy staraj¹ siê maksymalnie iœæ na rêkê klientom. Dziêki nim zakupy mo¿na zrobiæ jeszcze przed rozpoczêciem pracy w biurze czy urzêdzie i na d³ugo przed otwarciem sklepów. I mo¿na siê targowaæ. – Przewa¿nie opuszcza siê cenê. Mam sta³e klientki, które s¹ przyzwyczajone do tego, ¿e dostaj¹ rabat – opowiada Teresa Grzeœkowiak. Razem z mê¿em wstaj¹ ju¿ o godzinie 5. – Potem ja rozk³adam stoisko, a ¿ona dosypia w aucie – relacjonuje Jan Grzeœkowiak. Najwczeœniej rozk³adaj¹ kramy ci, którzy stoj¹ na œrodku placu. – Inaczej bym tu nie wjecha³a autem i musia³abym nosiæ kilkadziesi¹t ciê¿kich kartonów z ulicy – zaznacza pani Ewa, która sprzedaje bieliznê, skarpety, pi¿amy itp. Narzeka, bo nie jest to ³atwa praca. A i o zarobek trudno. – W ostatni¹ œrodê zarobi³am tylko 100 z³otych. Stojê tu osiem razy w miesi¹cu, co kosztuje mnie w sumie 1000 z³otych. Rezerwacja stoiska jest bardzo droga. Handlujê jeszcze przy ulicy Holenderskiej i w Wolsztynie, ale tu jest najdro¿ej – twierdzi pani Ewa. – Ja w Wolsztynie p³acê tyle za ca³y rok, co tutaj za miesi¹c – dorzuca inny sprzedawca. Niepokoi ich coœ wiêcej – silna konkurencja. – Otwieraj¹ siê kolejne supermar-

kety i galerie handlowe. Niedawno powsta³ chiñski market i du¿y sklep odzie¿owy. Mnóstwo ludzi kupuje ubrania w lumpeksach. Do nas zagl¹da coraz mniej klientów. Na nasze oko nied³ugo ten targ przestanie istnieæ – opowiadaj¹. Zarz¹dca targowiska nie s¹dzi, by mia³o byæ tak Ÿle. – Targ na Nowym Rynku to tradycja przekazywana z dziada pradziada. Ka¿dy wie, ¿e tutaj mo¿na zrobiæ tañsze zakupy. Poza tym rotacja towarów jest tu wiêksza i szybciej wchodz¹ nowoœci. Bo to, co nie sprzeda siê w Lesznie, zostanie sprzedane w Koœcianie czy Wolsztynie, a asortyment zostanie uzupe³niony nowszym – mówi £ucja Pol, zarz¹dca targowiska. Jej zdaniem, o tej porze roku mniej jest ogrodników i producentów warzyw – st¹d z³udzenie, ¿e sprzedaj¹cych ubywa. Ale w to miejsce pojawiaj¹ siê stoiska sezonowe, aktualnie z bombkami i ozdobami œwi¹tecznymi. – Nieraz po kilka razy dziennie dowo¿¹ towar rowerami. Bo tutaj naj³atwiej dorobiæ do renty czy emerytury. Wystarczy roz³o¿yæ stó³ albo ³ó¿ko polowe i ju¿ mo¿na handlowaæ – twierdzi £. Pol. Jeœli ktoœ nie ma samochodu, towar mo¿e przechowaæ w magazynie targowym, a stó³ lub wagê wypo¿yczyæ. Wra¿enie, ¿e targ pustoszeje, warunkuje te¿ pogoda. Opady deszczu sprawiaj¹, ¿e ludzie siê chowaj¹, a ¿ycie na targowisku jakby zamiera.

Jak co roku handlowcy z Nowego Rynku zapraszaj¹ na kiermasz przedœwi¹teczny, który odbêdzie siê w niedzielê, 21 grudnia. Od wczesnego rana bêdzie mo¿na robiæ zakupy na wigilijny stó³ oraz wybieraæ prezenty dla najbli¿szych. Atmosferê uœwietni spaceruj¹cy po targowisku Miko³aj, który przygotuje s³odkie upominki dla kupuj¹cych.

Pani Marianna by³a na prz s³u¿bê wojskow¹ pe³nili w od nie mog³am nie pojechaæ do p zna³ jej z³oty medal „Za zas³

Fot. 3x E. Baldys IU Teresy Grzeœkowiak sta³e klientki mog¹ liczyæ na rabaty.

IPani Ewa narzeka, bo praca nie jest ³atwa, a o zarobek trudno.

I Jerzy Jankowski z Robczyska ka¿dego dnia wstaje o 4 rano.

Niektórzy wcale nie przyje¿d¿aj¹, bo nie chc¹ zniszczyæ towaru. A i na dobry utarg nie mog¹ liczyæ. – Zazwyczaj jednak stoj¹ uparcie w deszczu i mrozie, bo z tego ¿yj¹. ¯al na nich wtedy patrzeæ – przyznaje Roman Walkowiak, który na targowisku prowadzi ma³¹ gastronomiê. To on ratuje zziêbniêtych sprzedawców gor¹cymi daniami, kaw¹ i herbat¹. T³ok, ha³as, zmêczenie, przejmuj¹ce zimno, deszcz – w takich warunkach nietrudno wybuchn¹æ. – Czemu tak drogo? Czemu takie pogniecione, jak psu z gard³a wyci¹gniête? A czy na pewno œwie¿e? A to nie podróbka? A tutaj jest zahaczone… – sprzedaj¹cy wys³uchuj¹ mnóstwa uwag. – Klienci nie tylko narzekaj¹, ale te¿ przewracaj¹ ca³y towar, zwalaj¹ na ziemiê, brudz¹ i nic ich to nie obchodzi. A jak zwróci im siê uwagê, to jeszcze siê obra¿aj¹ i pyskuj¹. Czasem naprawdê nerwy puszczaj¹, ale staram siê tego nie okazywaæ – opowiada jedna z kobiet. Zawsze s¹ jakieœ straty. Bo jak bluzeczka spadnie, to zaraz ktoœ j¹ przydepnie i zabrudzi. To przypadkowe ubytki. Ale po targowisku krêc¹ siê te¿ z³odzieje. Kradn¹ ze sto³ów, wynosz¹ wieszaki z ubraniami. Nie jest to trudna robota, kiedy klientów obs³uguje siê z dwóch stron stoiska i jeszcze co chwila liczy siê pieni¹dze. _ Kiedyœ skradziono mi ca³y utarg – wspomina ktoœ. Mimo wszystko stoj¹ na placu ju¿ blisko 20 lat. Twierdz¹, ¿e najlepsze dla nich czasy by³y tu¿ po przemianie ustrojowej. Za zarobione wtedy pieni¹dze mo¿na by³o bez problemu wybudowaæ i urz¹dziæ dom. Teraz jest

gorzej, ale próbuj¹ sobie u³atwiæ robotê i ca³y czas walcz¹. Nie chc¹ siê poddaæ. Jerzy Jankowski z Robczyska ka¿dego dnia wstaje o 4. Z ch³odni ³aduje warzywa i owoce do busa, po czym jedzie na targ do Leszna albo Ponieca. Przeklina, ¿e pada deszcz, ¿e boli go krêgos³up i reumatyzm mu dokucza, ale jedzie. Bo przecie¿ ch³odnia musi siê zwróciæ. – Sp³aci siê za trzy lata. Ale przynajmniej straty s¹ mniejsze. Wczeœniej marnowa³a siê po³owa towaru. Teraz psuje siê tylko 30 procent – mówi. – Ciê¿ko oszacowaæ, ile towaru kupiæ, bo coraz trudniej o sta³ego klienta – dodaje. I coraz czêœciej myœli o tym, ¿eby zrezygnowaæ… KINGA ZYDOROWICZ

Marianna Chuda, mieszkanka Krobi, wychowa³a w sumie dwanaœcioro dzieci, w tym siedmiu synów. Wszyscy ods³u¿yli wojsko. Najm³odszy Darek ukoñczy³ s³u¿bê w lutym ubieg³ego roku. – Najbardziej prze¿ywa³am, gdy do wojska poszed³ najstarszy, Pawe³ – wspomina Marianna Chuda. – To by³o jego pierwsze rozstanie z domem. Trochê siê obawia³am, bo nie ma twardego charakteru. Dla wszystkich moich synów s³u¿ba w wojsku by³a pierwszym rozstaniem z domem, bo ¿aden nie przebywa³ w internacie ani nie wyje¿d¿a³ na d³u¿ej. Ka¿dy z synów pe³ni³ s³u¿bê w innej jednostce. Zawsze daleko od domu. Pawe³ s³u¿y³ w Gubinie, W³odek w Babimoœcie, Rados³aw w E³ku, Leszek w Z³ocieñcu, Andrzej w Poznaniu, Piotr w Jeleniej Górze, Darek w Choszcznie. – Ch³opcy nie mieli problemów w wojsku, bo w domu byli nauczeni sprz¹tania i odpowiedzialnoœci za m³odsze rodzeñstwo – stwierdza pani I Mari Marianna. – Nie byli mamin- burmistr synkami. A wojsko nauczy³o nie dzie ich jeszcze dyscypliny. Wszy- ludzi i w scy wrócili cali i zdrowi. Pani Marianna nie mia³a czasu, ¿eby odwiedzaæ synów w jednostkach wojskowych. Musia³a im wystarczyæ jej wizyta podczas przysiêgi. – W mundurach wygl¹dali bardzo ³adnie – przyznaje mama siedmiu synów. – Starsi przyje¿d¿ali na przepustki jeszcze w mundurach, m³odsi ju¿ nie. Widzia³am ich ubranych po wojskowemu tylko na przysiêdze. Pani Marianna nie wysy³a³a te¿ ch³opcom paczek do wojska. – Radzili sobie sami, tak byli nauczeni w domu – dodaje. Andrzej i Piotr s³u¿yli w wojsku niemal w tym samym czasie, ale w innych jednostkach. Jeden na po³udniu, drugi na pó³nocy kraju. I choæ


SPRAWY/LUDZIE

u w s³u¿bie ojczyzny

zysiêdze ka¿dego swojego syna – a ma ich siedmiu – choæ dleg³ych jednostkach w kraju. – Jeœli by³am u najstarszego, pozosta³ych – stwierdza. Minister Obrony Narodowej przy³ugi dla obronnoœci kraju”.

Najm³odsz¹ z rodzeñstwa jest 19letnia córka, jeszcze uczennica. W domu pozosta³o tak¿e trzech najm³odszych synów – kawalerów i Leszek, który mieszka u matki z ¿on¹ i dwójk¹ synów. Pani Marianna dochowa³a siê ju¿ 11 wnucz¹t, w tym 6 wnuków. Dwóch domowych wnuków pomaga wychowywaæ. Starsze dzieci pani Marianny mieszkaj¹ ze swoimi rodzinami niedaleko rodzinnego domu – zaledwie w odleg³oœci kilkunastu lub kilkudziesiêciu kilometrów. Czêsto odwiedzaj¹ matkê. Na œwiêta Bo¿ego Narodzenia i Wielkanoc zje¿d¿aj¹ do niej wszyscy. – Mamy z synow¹ co robiæ, ¿eby przygotowaæ jedzenie dla tylu osób – mówi z uœmiechem pani Marianna. – Jest nas w sumie ponad trzydzieœcioro. Bracia radz¹ sobie te¿ w sferze zawodowej. M³odsi za³o¿yli wspóln¹ firmê, najstarszy tak¿e prowadzi w³asny zak³ad, w którym zatrudnia m³odsze rodzeñstwo. – Zawsze jeden drugiemu pomaga³ – zaznacza ich mama. E. CURYK-SIERSZULSKA

Fot. autor anna Chuda oprócz z³otego medalu otrzyma³a równie¿ list gratulacyjny od rza Krobi Sebastiana Czwojdy. W³odarz gminy podkreœli³ w nim, ¿e wychowaeci jest ogromn¹ sztuk¹, lecz jeszcze wiêksz¹ jest wychowanie ich na dobrych wzorowych obywateli.

wszyscy sumiennie odbyli swoj¹ s³u¿bê, ¿adnemu wojsko nie przypad³o na tyle do gustu, ¿eby w nim pozostaæ jako ¿o³nierz zawodowy. – Mieli takie propozycje – przyznaje ich matka. – Nawet teraz komendant Wojskowej Komendy Uzupe³nieñ w Lesznie Andrzej Stenka, gdy wrêcza³ mi z³oty medal „Za zas³ugi dla obron-

noœci kraju”, wspomina³, ¿e potrzebuj¹ zawodowych ¿o³nierzy. Bracia nauczeni w domu porz¹dku, wzajemnej pomocy, szacunku nie mieli problemów ze s³u¿b¹ w wojsku. Sporo siê tam jeszcze nauczyli. – W domu nigdy nie gotowali, bo prac¹ w kuchni zajmowa³y siê raczej starsze córki – t³umaczy pani Marianna.

Medal „Za zas³ugi dla obronnoœci kraju” mo¿e nadaæ Minister Obrony Narodowej w celu okazania wysokiego uznania rodzicom, którzy wychowali wiele dzieci na wzorowych i ofiarnych ¿o³nierzy. Z³oty medal – rodzicom, których co najmniej piêcioro dzieci pe³ni³o nienagannie czynn¹ s³u¿bê wojskow¹ albo co najmniej troje dzieci odbywa³o zawodow¹ s³u¿bê wojskow¹.

13


14

ROZMAITOŚCI

Fot. E. Baldys W Sylwia Kube pochodzi ze Święciechowy, Krzysztof Liwoch ze wsi Strumienna. Poznali się w… Hiszpanii, gdzie oboje pracowali. Piękne widoki, ciepłe i słoneczne dni sprzyjały rodzącej się miłości. Po powrocie do kraju postanowili dalszą część życia spędzić razem. Uroczystą przysięgę małżeńską złożyli 22 listopada w święciechowskim kościele. Wesele i poprawiny odbyły się w Sali Wiejskiej w Niechłodzie. W przerwie między tańcami do wspólnej fotografii stanęli goście: z Kąkolewa, Smogorzewa, Święciechowy, Niechłodu, Leszna, Osowej Sieni, Nowejwsi, Piotrowic, Strumiennej, Trzebosza, Gronowa i Wińska.

Fot. E. Baldys V Prawdziwie rodzinna atmosfera panowała na spotkaniu andrzejkowym Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Wschodnich. Impreza była inauguracją obchodów 20-lecia towarzystwa, których finał będzie miał miejsce 4 lutego 2009 roku. Na biesiadzie nie było prezesa Janusza Ragankiewicza, ale wszyscy przez telefon odśpiewali mu „Sto lat” i przekazali serdeczne pozdrowienia. Rolę gospodyni pełniła Maria Lajtke, wspierana przez Jerzego Majewskiego oraz Dobrochnę i Jana Ordów. „Sto lat” zaśpiewano też solenizantom: Zdzisławom i Andrzejom. W czasie wspólnej zabawy wybrano najstarszą stażem małżeńskim parę. Specjalny utwór muzyczny wraz z życzeniami cała sala zadedykowała Irenie i Marianowi Poła, którzy niedawno obchodzili 55. rocznicę ślubu. Przy muzyce i wspólnym śpiewie bawiono się do późnych godzin nocnych. Na zakończenie wszyscy umówili się na kolejną zabawę, która odbędzie się 14 lutego.

Fot. J.Witczak V W klasztorze Franciszkanów na Goruszkach odbyło się spotkanie par z gminy Miejska Górka obchodzących w tym roku złote gody. Uroczystość przygotował USC. Mszę świętą w intencji jubilatów odprawił gwardian Roman Skowroński. Potem uczestnicy uroczystości spotkali się w refektarzu, gdzie Karol Skrzypczak, burmistrz Miejskiej Górki i Joanna Sztulpa, kierownik USC, wręczyli parom medale ,,Za długoletnie pożycie małżeńskie’’ przyznane przez prezydenta RP oraz kwiaty i pamiątkowe księgi. Jubilatów podjęto poczęstunkiem. Złote gody obchodzili: Władysława i Wacław Janowiczowie, Marianna i Władysław Małeccy oraz Józefa i Tomasz Siecla z Sobiałkowa, Kazimiera i Ignacy Juskowiakowie oraz Leokadia i Ireneusz Nogałowie z Karolinek, Genowefa i Konrad Siecla z Rzyczkowa, Józefa i Marian Spurtaczowie z Dąbrowy, Irena i Edmund Pankowie z Konar, Aleksandra i Zbigniew Radojewscy oraz Genowefa i Kazimierz Weberowie z Miejskiej Górki. Jedenastą parą jubilatów są Eugenia i Józef Błaszkowscy z Konar, którzy nie mogli uczestniczyć we wspólnej uroczystości. Przedstawiciele gminy odwiedzili ich w domu.

Fot. E. Baldys V Związek Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego Koło nr 2 w Lesznie wspólnie ze Stowarzyszeniem Rodzina Wojskowa w Lesznie organizują coroczne spotkanie par małżeńskich , które doczekały się okrągłych jubileuszy wspólnego pożycia. Tym razem do leszczyńskiego ratusza przybyli: Irena i Edward Domagałowie, którzy obchodzą w tym roku 60. rocznicę ślubu, Irena i Marian Poła, Janina i Czesław Grzelakowie oraz Jadwiga i Czesław Tadeusz Mordawscy, legitymujący się 55-letnim stażem. Wśród jubilatów byli też Andrzej i Irena Gotarscy, a także Barbara i Włodzimierz Szarszewscy, którzy przysięgę małżeńską złożyli 35 lat temu. Wszystkim serdeczne życzenia przekazał prezydent Tomasz Malepszy, do którego dołączyli ppłk Jerzy Wójcik i ppłk Włodzimierz Walczak. Wspaniała oprawa uroczystości to zasługa Anny Szymaniak, kierownik USC w Lesznie. Po toaście i poczęstunku przy wspólnym stole jubilaci wraz z rodzinami przeszli do pobliskiego Kasyna Wojskowego, gdzie odbył się okolicznościowy bal.

Fot. E. Baldys V Nietypową oprawę miały imieniny Marka Kaźmierskiego, ordynatora Oddziału Kardiologii leszczyńskiego szpitala. Na zaproszeniu skierowanym do przyjaciół była prośba o przybycie na spotkanie w stroju z lat 70. Tak też się stało. Do Kasyna Wojskowego stawiły się panie w bajecznie kolorowych sukienkach bananówach, spodniach dzwonach i butach na wysokich koturnach. Towarzyszyli im panowie w strojach dzieci kwiatów, czyli kwiecistych koszulach z koralami , czerwonych spodniach rurkach i … perukach. Wśród przebierańców był również przywódca Kuby Fidel Castro z nieodłącznym cygarem. Całe kolorowe towarzystwo odśpiewało solenizantowi „Sto lat” i złożyło serdeczne życzenia. Szczególnie ciepłe były te od dzieci – Małgorzaty i Mateusza. A później toastom i wspólnym śpiewom nie było końca. Oczywiście tańczono też przy przebojach z dawnych lat. Można tylko ubolewać, że takich przebieranych zabaw jest coraz mniej. Szkoda. Panu Markowi składamy również serdeczne życzenia i gratulujemy pomysłu.


OKAZJA — KUPUJ TANIO — OKAZJA

15

obejrzyj PORADNIK ŒWI¥TECZNY w Internecie www.gazetaabc.pl MAZDA 323 1,6 / 16V, 4 drzwi, c.z., wspomaganie, radio, Leszno, 2800 zł, zarejestrowany w Polsce, 0-601868400. al4476

VW POLO 1999, 9400 + opłaty, 0669413723. al4490

FIRMOWE rzeczy dla nastolatka, wzrost 150-160cm, 50 zł, 0-723606441. al4520

´ CI NIERUCHOMOS

CZE˛S´ CI do RENAULT SCENIC, LAGUNY, od 10 zł, 0-609171440. al4483

MERCEDES VITO 108D / 1996, 5-osobowy, całos´c´ tapicerka kratka, wspomaganie, alufelgi, 15.000 zł, 0-503555158. al4470

DOM wolnostoja˛cy, stan surowy zamknie˛ty w Lesznie, 255.000 zł, 0-605546120. al4481

KOZACZKI dziewcze˛ce firmy Deichmann, rozmiar 35, 40 zł, 0-723606441. al4521

CZE˛S´ CI z demontaz˙u Opel Kadett, Astra, Skoda, Ford, Mercedes 123, Seat Cordoba, Peugeot, 10 zł, 0-697911067. al4514

NISSAN PRIMERA 1,6 / 16V / 1995, gaz, klima, el. szyby, wspomaganie, c.z., ABS, 7000 zł, 0-697475838. al4478

CZTERY opony zimowe + zapaso´wka gratis, rozm. 185 / 70 / R13, 45 zł / szt, 0-668665512. al4496

OPEL ASTRA 1,7TD / 1995, zielony metalik, ABS, szyberdach, c.z., welurowa tapicerka, komplet zimowych opon, 6500 zł, 0-693077184. al4474

MOTORYZACJA ALFA ROMEO 146 Junior 1,4 / 16V / 1998, ABS, el. szyby, el. lusterka, el. szyberdach, c.z., 10.000 zł do negocjacji, 0-721299514. al4465

DAEWOO MATIZ 800 / 1999, złoty metalik, pierwszy włas´ciciel, RO, stan bardzo dobry, welur, immobiliser. Cena 5900 zł. 0-609244944. mk8009

OPEL ASTRA II 1,7DTI / 1999, kombi, granatowy, zarejestrowany, wspomaganie, ABS, 4xpp., immobiliser, 14.800 zł, 0668837139. al4526

FIAT DUCATO 14 max 2,5D / 1998, przebieg 20.000 km, zarejestrowany, 16.500 zł. 0-697730215 mk7886

OPEL VECTRA 1,8 / 91 sedan, czerwona, stan dobry, 1900 zł, 0-663353458. al4472

FIAT PUNTO 1,2 / 1998, 134 tys.km, zielony metalik, c.z., el. szyby, wspomaganie, ABS, 2xpp., RO, szyberdach, 6900 zł, 0-504823955. al4491

OPEL VECTRA B 1,6 / 1996, I włas´ciciel, salonowy, srebrny metalik, bezwypadkowy, stan idealny, ksia˛z˙ka serwisowa, 9200 zł, 0-513901216. al4530

FIAT STILO JTD 3-drzwiowy, 2001 r., pełne wyposaz˙enie, 17.500 zł, 0691642207. al4471

OPEL ZAFIRA 2,0 / 2002, zarejestrowany, 25.500 zł, 0-605140405. al4525

FORD GALAXY 2,8 / 16V / 96, automatik, klima, elektryka, 7 miejsc, 13.800 zł, 0607392085. al4484 FORD MONDEO kombi, 1,6 / 16V / 95 / 96, kolor błe˛kitny, 6 miesie˛cy w kraju, zarejestrowany, 5700 zł, 0-509602535. al4499 FORD TRANSIT 2,5 / 96, diesel, 9-osobowy, hak, kro´tki, niski, biały, 8900 zł, 0607392085. al4479 GOLF III 1,8 / 93-94, metalik, klima, 2xpp., alufelgi, bogata wersja, stan bdb, 6800 zł, 0-785543340. al4482 KAWASAKI GPZ 1000RX 127KM, 1987, stan bdb, pilnie sprzedam, 4600 zł, 0-65 533-84-30. al4469 KOŁA zimowe 50 zł / szt., 0-785623509. al4532 MAN 1991, 24-232, 14 ton, ładownos´c´, winda, poduszki, 21 euro palet, 24.000 zł brutto, 0-601333422. al4503 MAZDA 121 1,2 16V⁄1999, wspomaganie, 2xpp., klima, alufelgi, bezawaryjna, tania w eksploatacji - 7000 zł. Tel. 0-609333366. al8921 MAZDA 121 1,3 KAT. 1992, srebrny, 4 drzwi, c.z., alarm, el. dach, alufelgi, RO, nowe opony, zarejestrowany, stan bardzo dobry, 6000 zł. 0-667098351. bd4776

OPONY zimowe 185 / 65 / 14 z felgami stalowymi, kołpaki do Opla, 600 zł / kpl., 0-697710437. al4522 RENAULT CLIO 1,5 DCI / 2002, 5drzwiowy, uszkodzony. 8500 zł. 0503017042. mk8143 RENAULT 19 1,7 / 1994, benzyna + gaz, el. szyby, c.z., pilot, wspomaganie, 3 drzwi, zielony metalik, 3600 zł, 0-663457022. al4473 RENAULT NEVADA 2,1D / 1996, hak, el. szyby, radio, 1300 zł, 0-609785050. al4516

´ D SEAT IBIZA 1,0 / SAMOCHO 1994,benzyna, kolor czerwony, zadbany, lustrka i zderzaki w kolorze, c.z., 3800 zł, 0-605213666. al4510 SEAT CORDOBA 1997, ABS, c.z., wspomaganie, radio, alufelgi, 7000 zł, 0697911067. al4511 SKUTER YAMAHA BW’S 1997, zarejestrowany, stan idealny, 2600 zł, waz˙ne OC, 0-661896726. al4462 SPRZEDAM CITROEN SAXO 1,4 / 1996, benzyna + gaz, czerwony, 3 drzwi, wspomaganie, c.z., stan bdb, 5800 zł, 0607969219. al4501 VW T4 BUS osobowo-towarowy 1995, czerwony, zadbany, zarejestrowany, stan bdb, 11.000 zł, 0-607519470. al4502

OGŁOSZENIE

PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Wolnos´ci 30, 63-400 Ostro´w Wlkp. zamierza oddac´ w dzierz˙awe˛ utwardzony grunt pod parking samochodowy (obejmuja˛cy 51 stanowisk postojowych) oraz pas pobocza jezdni o ła˛cznej długos´ci 214m przy ul. Tama Kolejowa w Lesznie. Okres dzierz˙awy od 01.01.2009 r. do 31.12.2010 r. Oferty prosimy kierowac´ na adres naszego zakładu do dnia 15.12.2008 r. do godziny 10.00 w zaklejonej kopercie z napisem: ,,Oferta na dzierz˙awe˛ parkingu w Lesznie’’ - nie otwierac´ przed 15.12.2008 r. godz. 10.30 Otwarcie ofert nasta˛pi dnia 15.12.2008 r. o godz. 10.30 Wymagane dokumenty: 1. Aktualny odpis z włas´ciwego rejestru albo zas´wiadczenie o wpisie do ewidencji działalnos´ci gospodarczej 2. Kopia decyzji w sprawie nadania identyfikacji podatkowej. 3. Kopia zas´wiadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON Cena wywoławcza netto za jeden miesia˛c 1000 zł (jeden tysia˛c złotych). Umowa zostanie zawarta z tym oferentem, kto´ry przedstawi najwyz˙sza˛ stawke˛ miesie˛czna˛ netto za dzierz˙awe˛ parkingu. as1784 / k

DZIAŁKA budowlana na Osiedlu w Krzemieniewie, 60 zł / m2, 0-695948790. al3965

Strona okazyjnych ogłoszen´ drobnych ukazuje sie˛ w kaz˙dym wydaniu ,,ABC’’. Ogłoszenia (musza˛ miec´ podana˛ cene˛) drukujemy za darmo. Przyjmujemy je we wszystkich naszych Biurach Ogłoszen´, a takz˙e telefonicznie i faxem 0-65 529-25-40, za pomoca˛ SMS-o´w (0-695584696) i przez internet (abc-marketing gazetaabc.pl). Do wiadomos´ci redakcji nalez˙y podac´ nazwisko i adres zamawiaja˛cego. Pierwszen´stwo druku maja˛ ogłoszenia nadesłane na kuponie wycie˛tym z gazety. DZIAŁKA budowlana 4500m2 w Zaborowie, 120 zł, 0-65 527-02-58. al4466

˙ ul. Sarnowska (za Netto), Rawicz, GARAZ

22.000 zł, 0-661919003.

al4513

SPRZEDAM działke˛ budowlana˛ w De˛bnie, 4 km od Rawicza, kierunek Wrocław, 1429m2, zadrzewiona, w pobliz˙u las, woda, media przy drodze. Cena 75 zł / m2. 0667098351. mk6793

TORBA do wo´zka torba 25 zł, parasolka 10 zł, budka przeciwdeszczowa 20 zł - tel. 0-65 520-94-49. mk1477 SPRZEDAM traktorek na pedały stan bdb, 100 zł, 0-602833938. al4507 TAPCZAN młodziez˙owy rozkładany, kolor czerwony z czarnym, stan bdb, 70 zł, 0-65 529-25-81, 0-781430373. al4467

´ Z˙ NE RO AGREGAT pra˛dotwo´rczy, wojskowy, 2kW, zapalany na rozrusznik, 550 zł, 0602833938. al4509 BOJLER 80l z we˛z˙ownica˛, na pra˛d, 50 zł, 0-502257774. al4528

˙ E Narodzenie na znaczkach i kasowBOZ nikach z całego s´wiata, Droga Krzyz˙owa 2 duz˙e klasery, 900 zł / szt., 0-601683556. al4504 BUTY s´lubne białe, rozm. 37, kupione w salonie, 70 zł, 0-694286989. al4500 INDYKI 50 zł / szt., indyczki 40 zł / szt., 0-785623509. al4531 KARCHER 620 M, cis´nienie 150 BAR, sprawdzony 6m we˛z˙a, 550 zł, 0602833938. al4508 KOMPUTER Celeron 3,06Ghz, 512MB, 160GB, monitor Samsung, LCD 17, 1000 zł, 0-691409872. al4495

´ migiel / Poladowo cena 50.000 5 ha ziemi S zł / ha do uzgodnienia, 0-664047531. al4475

KOPACZKA elewatorowa do ziemniako´w, stan bdb, 2800 zł, 0-65 / 543-52-24. al4480

NOWE, ładne, mieszkanie bezczynszowe w Rawiczu, 48m2, 169.000 zł, 0601820008. al4518

ŁAWKA do c´wiczen´, 50 zł, 0-660746939. al4487

SPARZEDAM zabudowania gospodarcze do remontu i adaptacji na budynek mieszkalny, działka budowlana, 1400m2 + ziemia 0,5 ha, 20 km od Leszna, 72.000 zł, 0603098102. al4512 SPRZEDAM mieszkanie 2-pokojowe 34m2, IV pie˛tro, ul. Jagiellon´ska, do ods´wiez˙enia, 110 zł, 0-664769708. al4498

DLA DZIECKA FOTELIK samochodowy z atestem 150 zł, ło´z˙eczko drewniane z materacem 120 zł tel. 065 520-94-49. mk1476

KURTKA ze sko´ry, damska, z podpinka˛, na szczupła˛ osobe˛ - cena 110 zł. Tel. 0-609333366. al1392 MATERAC 90cm, 50 zł, zewne˛trzne drzwi lewe 90cm z zamkiem antywłamaniowym (do bloku) 100 zł, 0-660746939. al4488 MEBLE Bodzio witryna, 2 komody, stolik RTV, 700 zł, 0-663234951. al4468 NOWA, duz˙a kołdra z pierza, 70 zł, 0723606441. al4519 KLACZ robocza. Cena 2500 zł. 0-65 51852-17. mk8115

SPRZEDAM cia˛gnik Ursus - C330, stan dobry, bez kabiny, 11.000 zł, 0-663620317. al4529 NOWA niemiecka maszynka do mielenia mie˛sa - 19 zł. Leszno, Pl. Metziga 8 / 3. mk8070 OWCZARKI niemieckie długowłose, 120 zł do negocjacji, 0-721274034. mk7937 OKAZYJNIE komputer stacjonarny AMD 2.8 GF7300GT 80GB HDD 512 RAM, karta dz´wie˛kowa 5.1, mysz bezprzewodowa, DVD-RW, 560 zł, 0-661896726. al4464 ORGANY Yamaha ze stojakiem 150 zł, 0-667646002. al4527 SPRZEDAM orzechy włoskie, ok. 30kg, 1, 50 zł / kg, 0-65 / 545-71-70. al4517 SPRZEDAM pralke˛ wirnikowa˛ i wiro´wke˛, 140 zł, 0-663523138. al4494 SPRZEDAM szafe˛ 3-drzwiowa˛, sosna, drewno, stan dobry, 200 zł, 0-603775118. al4493 SPRZEDAM telewizor kolorowy Panasonic srebrny, 3-letni, 28’’, płaski kineskop, stan idealny, 600 zł do uzgodnienia, 0503163391. al4497 STARY zegar - Gustaw Becker, linkowiec - z˙yłkowiec, elektryczny, 1900 zł, 0601868400. al4485 STARY zegar stoja˛cy - secesja, 2650 zł, 0-601868400. al4486 SYPIALNIA: dwa tapczany ze skrzyniami, dwa nocne stoliki, toaletka, pufa, 350 zł, 0-661645850. al4515 S´ LICZNA suknia s´lubna, kolor ecru, złote dodatki, bogata, rozm. 36, 700 zł, 0609350077. al4477 TELEFON Nokia 6680 stan idealny, 270 zł, 0-661896726. al4463 TUNER FCE + pilot 50 zł, 0-65 526-81-56. al4492 TYGODNIKI z˙uz˙lowe 1980-1990, albumy z˙uz˙lowe, zdje˛cia z gazet z opisem od 1970 r., 200 zł, 0-607323438. al4523 WYPOCZYNEK niebiesko-z˙o´łty 3+2+1 tro´jka oraz dwo´jka rozkładane z pojemnikiem na pos´ciel, 1200 zł, 0-661129093. al4533 ZNACZKI, bloczki polskie, czyste od 1960 - 1990 i kasowane od 1951 - 1991, 4 duz˙e klasery 800 - 1000 zł / szt. 0601683556. al4505


16

OGŁOSZENIA DROBNE — 1 SŁOWO: 1,30 ZŁ

˙ SPRZEDAZ

OMEGA 2,0 / 1990, benzyna. 0602596415. mk8010

AKWARIUM komplet 250 litro´w. 0507153159. mk8133 LABRADORY. 691021494.

0-665360727, 0mk8150

MEBLE stylowe - 1500 zł - tel. 0-65 520-94-49. mk6134 PIELUCHY dla dorosłych, rozm. L 1,50 zł / szt. Tel. 0-65 520-94-49. mk1473 ROWER 3-kołowy dla inwalidy cena 1000 zł - tel. 0-65 520-94-49. mk1414 SPRZEDAM miejsce na cmentarzu. 0-660380663. mk8040 SPRZEDAM telewizor kolorowy Trilux, cena 100 zł. Tel 0-660475626 SPRZEDAM sto´ł bukowy, okra˛gły, rozkładany i 4 krzesła. 0-785302030. mk8123 YORKI. 0-514310411.

mk8047

MOTORYZACYJNE

˙ SPRZEDAZ ASTRA 1,6 gaz / 1996. 0-662154130. mk8173 AUDI A4 1,6 benzyna / 1996. 0507086648. mk8141 AUDI A4 1,6 / 1996. 0-721104294. mk8109 BMW 520. 0-514310411.

OPEL VECTRA B 1,8 benzyna / 1997. 0-509581180. mk8142 OPEL OMEGA 2,0 ⁄ 1994, niebieski metalik, pełna elektryka, stan bdb, po duz˙ym przegla˛dzie. Tel. 0501938772. mk7832 OPONY zimowe R14 185 / 60. 0507779194. mk8005 PEUGEOT 691502975.

206 / 2003 / 2004. 0mk8167

PEUGEOT 406 2,1TD / 97, bogate wyposaz˙enie, 10.800 zł, 0792294418. mk7961 POLO

CLASSIC.

0-666730431. mk8043

TRANSPORT, przeprowadzki. 0695356602. mk7063

KREDYT konsolidacyjny - 1 kredyt zamiast wszystkich dotychczasowych, jedna niska rata. (065) 512-6110, 0-609749363, 0-669882570. mk7701

TYNKI,

KREDYT na dowo´d do 20.000 zł bez zas´wiadczen´ o zarobkach i zbe˛dnych formalnos´ci. (065) 512-61-10, 0609749363, 0-669882570. mk7702

TRANSPORT oso´b, rzeczy i samochodo´w - tel. 609928413. bd500

LOMBARD - komis - natychmiastowe poz˙yczki pod zastaw RTV, AGD, GSM, komputero´w, złota, aut. Rawicz, ul. Piłsudskiego 29, (065) 545-40-49, 0-510913577. mk7222

gaz. 0mk8124

PIENIA˛DZE na s´wie˛ta bez prowizji, bez odsetek, ile wez´miesz tyle oddasz. 0-607980556. mk8139

RENAULT ESPACE III 2,0benzyna ⁄ 1997. Cena 13.000 zł. Tel. 0698651784. mk8921

´ wie˛ciePRZYJME˛ czysta˛ ziemie˛ w S chowie. 0-608426291. mk8157

RENAULT 607103530.

19 / 1993,

RENAULT LAGUNA 1,9 DCI / 2001 KOMBI, srebrny, 6-biegowy. 0-601240102, 0-603178544. mk8021

USŁUGI ATRAKCYJNA fotografia s´lubna www.michalwisniewski.net 0605624851. mk7781

RENAULT SCENIC 1,9 DCI / 2000, biały, sprowadzony. 0-663460166. mk8059 SCHARAN / 20003.

mk8048

FIAT PUNTO 2001, przebieg 60 tys. km. Tel. 0-692202340. mk8921

SEAT IBIZA 603811056.

FORD FOCUS kombi 1,8TDDI ⁄ 2001, srebny, 145 tys. km, abs, wspomaganie, el. szyby, radio CD, klimatyzacja, alarm + centralny zamek, 4xpp., alufelgi + koła zimowe, zarejestrowany, garaz˙owany. Cena 20.600 zł. Tel. 0-603301198. al4089

SKODA OKTAVIA KOMBI 1,9 TDI / 2002. 0-888643799. mk8052

FIAT PUNTO 1,2 / 2000, stan idealny. 0-661309193. mk8073

˙ YWANE cze˛s´ci karoseryjne, opoUZ ny. 0-661971966. mk8026

KARCHER

FORD ESCORT KOMBI DIESEL 1,8 / 1994. 0-603865791. mk7958

VECTRA TDI / 1997. 0-691914712. mk8004

KARCHER. 0-509511107. mk6616

FORD FIESTA 1,3 / 1996 GOLF 1,3 / 1990, pełen wtrysk. 0721502953. mk8166

KUPNO

FORD FOCUS 1,8 TDCI / 2002, 170.000 km. 0-607493968. mk8102 FORD ORION 602736897.

1,4 / 1994. 0mk8039

FORD TRANSIT 2,5D / 1992, 9-osobowy. 0-668169014, (065) 526-91-43. mk8120 GOLF III / 1992, 601852530.

zamiana. 0mk8003

GOLF PLUS 2005 lub zamiana na tan´szy. 0-605225583. mk7981 LAGUNA / 1997, 601852530.

zamiana. 0mk8002

MAZDA 121 1,2 16V⁄1999, wspomaganie, 2xpp., klima, alufelgi, bezawaryjna, tania w eksploatacji. Tel. 0609333366. MEGANE / 1997, 605252327. OKTAVIA 602282992.

1,9

salon. 0mk8168 TDI / 2002. 0mk8144

BALUSTRADY, stal nierdzewna. 0694003658 mk7209 DOCIEPLENIA 510670354.

-

tanio. 0mk7976

GWIAZDOR.

TOYOTA CARINA E 1,8 + gaz / 1995. 0-509835832. mk8075

KARCHER 0-697708297. mk8118

ZŁOMOWANIE aut osobowych i cie˛z˙arowych z dopłata˛ dla klienta. SKUP aut uszkodzonych wszystkich roczniko´w, transport gratis. Tel. (065) 536-72-76, 0-696545600. ap763 KUPIE˛ auta uszkodzone i powypadkowe. Dobrze zapłace˛. Tel. 0668002883. mk2711 SKUP aut powypadkowych, starych, uszkodzonych - złomowanie. Płatne goto´wka˛, transport gratis. Tel. 0725048874. mk6532 ZŁOMOWANIE aut. Odbio´r własnym transportem. 0-723602595. mk8097 ZŁOMOWANIE pojazdo´w, bezpłatny transport autocze˛s´ci. (065) 545-7304. 0-606982046. mk8148

´ Z˙ NE RO ´ WIA˛TECZNY Z PRE0 ,,KREDYT S ZENTEM’’ pytaj nas tel. 0´ WKA 661972000 SZYBKA GOTO W INTERMARCHE LESZNO, Narutowicza 143. mk7899

posadzki.

0-600695045. mk7345

UKŁADANIE paneli - tanio, solidnie. 0-607436873. mk7828

USŁUGI transportowe - MERCEDES SPRINTER: 6 oso´b + 1 tona załadunku lub 1,4 tony załadunku. Przestrzen´ pasaz˙erska klimatyzowana. Długos´c´ załadunkowa 4,7 m - 15,5 m3. Tel. 0-604385663. mk1691

´ J OGRO´ D - projektowanie, TWO urza˛dzanie i konserwacja tereno´w zielonych, ogrodo´w, parko´w i zbiorniko´w wodnych, mała architektura, wycinanie drzew. Wieloletnie dos´wiadczenie. Szybko, tanio, profesjonalnie tel. 0-721758718 lub 0-608539232. bd504 ´ CZANIE wne˛trz: gipsowaWYKAN nie, malowanie, płytki, panele, rygipsy, podwieszane sufity. Szybko, tanio, profesjonalnie - tel. 0-721758718 lub 0-608539232. bd506

VIDEOFILMOWANIE + ZDJE˛CIA. 0-609461247. mk4836

TICO / 1996. 0-668169014, (065) 526-91-43. mk8119

PRZYJMUJEMY AUTA do złomowania. Goto´wka i dokumenty od re˛ki. 0-601757165. mk6588

TYNKI maszynowe. 0-605906363. mk7522

USŁUGI transportowe, bus 15m3. 0607807572. mk7318

FIAT MULTIPLA 1,8 16V 1999, klima. 0-696270509. mk8024

1,4 / 1997. 0mk8086

TYNKI maszynowe. 0-661722707. mk7183

USŁUGI sprza˛taja˛ce + karcher. 0601421639. mk8018

0-693646558. mk8169

SKODA FELICJA kombi 1,3 ⁄ 1999 (grudzien´). Tel. 0-503096106, 065 529-29-46. mk8922

FORD FIESTA, 5-drzwiowy, 1,8 DIESEL 1997. 0-696270509. mk8025

0 607 733 976, pon.-pt. 8-18

OPEL CORSA 1,2 / 1998 16V. 0693488717. mk8136

ATRAKCYJNE kredyty konsolidacyjne duz˙e kwoty do 30 x docho´d, minimum formalnos´ci, kredyty goto´wkowe na os´wiadczenie do 20.000. Leszno, ul. Jagiellon´ska 16. Tel. (065) 520-05-77, 0-603312674, Włoszakowice, tel. (065) 537-09-90, 0691748195. mk8155

0-608735103. mk8156

0-65 / 520-95-92. mk7909

KARCHER. 0-665195914. mk7594 MALOWANIE, tapetowanie, szpachlowanie, rigipsy. Malowanie Diacolorem. Tel. 0-691182097. mk8022 ODBIERAM zuz˙yty sprze˛t AGD. 0509879801. mk4187 OGRODZENIA kute, bramy, balustrady, usługi spawalnicze - najtaniej. 0506157447. mk7983

PRACA ZATRUDNIE˛ DEKORATOR wne˛trz z wykształcenia lub zamiłowania. Tel. 0601544114 po 19.00. mk7742 DODATKOWA.

0-723839949. mk7409

KUCHARZ w Restauracji w Ratuszu. Podanie o prace˛ i CV prosze˛ kierowac´ na adres: Leszno, Rynek 23. mk8129 NOWO otwarta ubojnia BojanowoGołaszyn nawia˛z˙e wspo´łprace˛ z rolnikami - rozliczenia poubojowe i na wage˛ z˙ywa˛. Kro´tkie terminy płatnos´ci do 7 dni. 0-503073568, (065) 545-7691, 0-606234114. mk8066 POMOC kuchenna w Restauracji w Ratuszu. Podanie o prace˛ i CV prosze˛ kierowac´ na adres: Leszno, Rynek 23. mk8130

PŁYTKI, rigipsy itp. 0-512206964. mk8113 POSADZKI agregatem zacierane mechanicznie. 0-511505348. mk7987 PRZEPROWADZKI, PORT. 0-509879801.

TRANSmk4185

USŁUGI stolarskie: szafy rozsuwane, sufity podwieszane, s´cianki gipsowokartonowe. Tel. 0-792612111. mk8822 REMONTY, szpachlowanie, podwieszanie sufito´w. 0-669333603. mk7182 TRANSPORT 1,5t, Bus Long, kraj zagranica, faktura Vat, 0-502220453. mk7866 TRANSPORT bus 9 oso´b + laweta, wynajem. 0-663269966. mk7543

POSZUKUJE˛ przedstawiciela handlowego i operatora automato´w sprzedaja˛cych i do gier, Rawicz. 0609963000. mk8053 PRACA dla Pan´ 17 dni w miesia˛cu. Wysokie wynagrodzenie. Praca przy utrzymaniu czystos´ci. Zmiana nocna. McDonald’s Leszno. Tel. 0662142545. mk8076 PRACA w Holandii przy zbiorze pieczarek. Umowa holenderska. 0669851116. mk8100


OGŁOSZENIA DROBNE — 1 SŁOWO: 1,30 ZŁ PRACA w małej gastronomii, kurczak z roz˙na. Gostyn´, 0-696429351. mk8138 PUB Cegła zatrudni dziewczyne˛ na stanowisko barmanka-kelnerka. Nie jest wymagane dos´wiadczenie. Wymagana dyspozycyjnos´c´. Tel. 0509803509, e-mail: pub.cegla wp. pl. mk2144 PRZYJME˛ do wspo´łpracy przewoz´niko´w trzody do nowo otwartej ubojni Bojanowo - Gołaszyn. 0-503073568, 0-695652111, (065) 545-76-91. mk8065 PRZYJME˛ kobiety do zbioru pieczarek oraz me˛z˙czyzn do pracy w pieczarkarni. Zapewniamy transport z okolic Leszno, Kos´ciana, Wschowy, Włoszakowic. Tel. 0-663270740, (065)529-77-20. mk7769 ZATRUDNIE˛ malarzy, szpachlarzy, płytkarzy. Tel. 0-507142852. mk8083 ZATRUDNIE˛ osoby fizyczne. 0696094131. mk8147 ZATRUDNIE˛ pracowniko´w do uprawy i zbioru pieczarek. 0-501357725. mk8104 ZATRUDNIE˛ pracowniko´w w dekarstwie lub budownictwie. 0603944480. mk8125 ZATRUDNIE˛ sprzedawce˛ - sklep spoz˙ywczo-przemysłowy. Leszno Zaborowo. Tel. 0-509199082. mk8140

SZUKAM PRACY 24-LATEK dyspozycyjny, prawo jazdy kat. B, dobra obsługa komputera i urza˛dzen´ biurowych, wykształcenie s´rednie + matura, dos´wiadczenie szuka pracy biurowej w Lesznie. 0603851109. mk7889 KOBIETA w s´rednim wieku pilnie poszukuje pracy. 0-609829606. mk8017 MŁODY, uczciwy, sumienny z dobra˛ ´ rednie, prezencja˛ podejmie prace˛. S bardzo dobra znajomos´c´ komputero´w, prawo jazdy kat. B, łatwos´c´ w nawia˛zywaniu kontakto´w. Tel. 0661989107. bd510 MŁODY, prawo jazdy kat. B,C,C+E,T, uprawnienia na wo´zek widłowy, dobra znajomos´c´ j. angielskiego. Tel. 0-609928413. bd501

˙ CZYZNA, grupa inwalidzka, ME˛Z po studiach administracyjnych szuka pracy w biurze. 0-513066087. mk5131

´ CI NIERUCHOMOS BARCHLIN k / Przeme˛tu - sprzedam działke˛ 7300m2, woda, pra˛d. Po zakupie istnieje moz˙liwos´c´ podziału na mniejsze działki. 0-602488782, 52881-99. mk8055

˙ Y dom w centrum Leszna. 0DUZ 665959538. mk7967 DZIAŁKA 3365m2 pod zabudowe˛ ´ miglu. mieszkalno-usługowa˛ w S KRUK, 0-665959538. mk8092 DZIAŁKA 6000m2 z zabudowaniami pod działalnos´c´ - Leszno. 0609564981. mk7969 DZIAŁKA budowlana Konary. 0662928729. mk8145 DZIAŁKI 665959538.

w

KAMIENICA w centrum Leszna. 0665959538. mk7966 KUPIE˛ działke˛ budowlana˛ Rydzyna 2000. 0-505091503. mk8134 KUPIE˛ działki - okolice Leszna. 0504178090. mk7268

´ miglu, 700 SPRZEDAM działke˛ w S m kw. Tel. 0-518573617.

bd505

NOWY dom w Osiecznej do wykon´czenia. 0-665959538. mk7965 OKAZJA nowy dom wolno stoja˛cy Zatorze, 259.000 zł. 0-665959538. mk7963

30M lokal na działalnos´c´ biurowousługowa˛, Słowian´ska, 0-668335504, 0-601543400. mk7644 2

DO wynaje˛cia 3-pokojowe, nieumeblowane - Ostroroga. 0-691576552. mk8170 DOM do wynaje˛cia w Gronowie, przy trasie, na cele mieszkalne i działalnos´c´. 0-691576552. mk8172 KAWALERKI, 609859703. POKOJE 1691576552.

pokoje. 0mk7939 i

2-osobowe. 0mk8171

POKOJE. 0-661390206.

mk8006

SEGMENT bezczynszowy 84m Zatorze. 0-665959538. mk7964

WYNAJME˛ lokal - Słowian´ska, na biuro. 0-609564981. mk7971

SPRZEDAM domy w Da˛bczu i Rydzynie. 0-504178090. mk7699

WYNAJME˛ mieszkania 2-pokojowe - Leszno. 0-665959538. mk7970

SPRZEDAM grunt rolny 20ha gm. Jutrosin, V, VI klasa. Cena 28.000 / ha (do negocjacji. (065) 547-40-10, 0602693824, 0-604194234. mk7984

POSZUKUJE˛

2

SPRZEDAM nowy dom - Grotniki. 0-603952727. mk7989

LOKALE SPRZEDAM 34M2

-

Rejtana.

0-665959538. mk7975

58M2 - Niepodległos´ci. 0-665959538. mk7972

ATRAKCYJNY 35-latek, cel matrymonialny. 0-723824703. mk8056

DO WYNAJE˛CIA

˙ AWIE˛ kompletny zaWYDZIERZ kład produkcji okien drewnianych. 0503028652. mk8160

NAUCZYCIEL je˛zyka angielskiego szuka pracy. Tel. 0-667107647. mk8108

MATRYMONIALNE

KUPIE˛ mieszkanie 3-pokojowe do 55m2 w okolicach ul. Sułkowskiego, Parkowej, Włodarczaka, Grunwaldzkiej, bez pos´redniko´w. 0-609684400 po 15.00. mk8089

ROZPOCZE˛TA budowa domu wolno stoja˛cego - Osieczna, 95.000 zł. KRUK, 0-665959538. mk8084

53M2 - Grunwaldzka. 0-665959538. mk7974

ZAOPIEKUJE˛ sie˛ dzieckiem. Tel. 0693496763. mk8058

KUPIE˛

SAMODZIELNE 604477221.

˙ CZYZNA lat 44 podejmie stała˛ ME˛Z prace. 0-603922687. mk8107

ZAOPIEKUJE˛ sie˛ dzieckiem, Leszno. Tel. 503176604 mk8016

ZAMIENIE˛ 2-pokojowe mieszkanie, 38,6m2 na 3-pokojowe do 55m2 w okolicach ul. Sułkowskiego, Grunwaldzkiej, Parkowej, Włodarczaka. Bez pos´redniko´w, 0-609684400 po 15.00. mk8088

´ Ł domu w S´ wie˛ciechowie, 80.000 PO zł. 0-503028652. mk7870

˙ CZYZNA lat 32, rencista. 0ME˛Z 503092008. mk8085

ZAOPIEKUJE˛ sie˛ starsza˛, samotna˛ pania˛ w Lesznie. (065) 529-11-47. mk7992

WŁASNOS´ CIOWE M4, 63m2, Os. Rejtana. 0-695617627. mk8111

Lasocicach. 0mk7968

38M2 Prochownia, 2-pokojowe, 129.000 zł. Tel. 0-514906914. mk8162

ZAOPIEKUJE˛ sie˛ dzieckiem od 2-5 lat - Leszno. Tel. 0-505017288. mk7946

SPRZEDAM mieszkanie 3-pokojowe, 64m2, niskie koszty eksploatacji, bezpos´rednio, 2700 zł / m2 - Holenderska. 0-509808377. mk8037

63M2 Holenderska, atrakcyjne + garaz˙ za dopłata˛. Cena 170.000 zł. 0514906914. mk8163 64M2 - Ostroroga. 0-665959538. mk7973 ATRAKCYJNE mieszkanie 80,5 m2 4-pokojowe. Leszno - Zamenhofa, 0608559764. mk8046 PILNE TANIEJ 63m2 parter, Zamenhofa, do uzgodnienia, 0-693542876. mk8158 SPRZEDAM mieszkanie 38,1m2 na IV pie˛trze przy ul. Prochownia lub zamienie˛ na parterowe. Tel. 0602728770. mk8921

pokoje. 0mk7999

POSZUKUJE˛ do wynaje˛cia kawalerki w Lesznie. Tel. 0-609333366. mk1263 POSZUKUJE˛ lokalu handlowego ok. 20m2 w s´cisłym centrum Rawicza, Leszna, Gostynia, Go´ry, Krotoszyna. 0-888643799. mk8051

CIA˛GNIK C-360 697785008.

17 z

turem. 0mk8117

KLACZ - cena 2500 zł, tel. 0-65 5185217 (wieczorem). mk7690 MAKI - skup macior, knuro´w (065) 529-47-36, tuczniko´w - 0mk4431 601894222. SKUP

bydła.

0-605693339. mk7613

SŁOMA, baloty ze stodoły. 0602756393. mk8099 SPRZEDAM URSUS 4512, 1990, stan bdb. Tel. 0-663765089 SPRZEDAM byczki mie˛sne, czarnobiałe. 0-7211010120, 0-661386331. mk8045

˙ zboz˙a: pszenz˙yto, je˛czSPRZEDAZ mien´ i inne. Duz˙e ilos´ci. Tel. 0605340902. mk7833 SPRZEDAM kwote˛ mleczna˛ 39.000 litro´w. Tel. 0-665402511. mk8149 SPRZEDAM siano. 0-509151904. mk7982 W cia˛głej sprzedaz˙y kapusta biała, kiszona, ziemniaki jadalne oraz marchew i ziemniaki odpadowe. Gołaszyn, gmina Bojanowo, 0-601848354, 0-609717520. mk8093

˙ E. 0-602756393. ZBOZ

mk8098

ZIEMNIAKI jadalne. 0-607807572. mk7319

TOWARZYSKIE 0-783907979 zadzwon´! Spełnie˛ Twoje marzenia!. mk7416 DZIEWCZYNY.

0-603701639. mk7254

’’ELZA’’ - 24 h. Leszno, ul. Go´rowska 38, 527-00-83. Zatrudnimy panie. mk7255 NIGHT CLUB ’’STODOŁA’’, ul. Piloto´w 20.00-5.00, 0-663899072 SUPER dziewczyny. mk7417 SEKSOWNE panie. 0-609522988. mk7737

ZDROWIE

˙ leczniczy. 0-781747205. MASAZ mk7251

POSZUKUJE˛ lokalu do wynaje˛cia 15-30 m2 na działalnos´c´ handlowa˛ w Rawiczu, Lesznie, Go´rze, Gostyniu, Krotoszynie. 0-609963000. mk8054

POTENCJA. Leszno, 0-697454739. mk7865

NAUKA

ODDAM darmo po´łkotapczan. (065) 520-20-88. mk8015

NIEMIECKI. 0-663320400.

mk8135

TANIEC - fachowe i solidne lekcje indywidualne. Tel. 0-503379455. mk7404

ROLNICZE BM skup bydła i trzody, płatne goto´wka˛. Tel. 0-603506507, (065) 548-1058. mk8080 BM skup macior i knuro´w, płatne goto´wka˛. 0-603506507, (065) 548-1058. mk8081 BM skup z˙ywca na ubo´j z koniecznos´ci. Tel. 0-603506507, (065) 548-1058. mk8082 BYCZKI w cia˛głej sprzedaz˙y. 0509954478. mk6015 CIA˛GNIK

C-355.

0-783616754. mk8049

ODDAM DARMO

ODDAM darmo suknie˛ s´lubna˛ rozm. 38. 0-661669220. mk8090

ELEKTRYK - instalacje - 0609270126, karcher - 0-664433970 mk5011 ELEWACJE, malowanie, szpachlowanie, regipsy. 0-693537890. mk4209 HYDRAULIK. Tel. 0-691626468. mk6520 INSTRUKTOR tan´ca, 0-506068289, www.taniec-reklama.pl mk1213 KARCHER - tanio, szybkie terminy, 0-508104523. mk4213 KARCHER - tanio. 0-603854774. mk8069 KARCHER, Leszno, Faktura VAT. 0-603249603. mk6035 KOMINKI, płytki, rygipsy, ocieplenia. 0-661391378. mk3120 KOPARKO-ŁADOWARKA, transport, z˙wir, ziemia. 0-663139317. mk6988 MALOWANIE, szpachlowanie, sufity podwieszane, 0-661-378-141. mk4038 MALOWANIE, szpachlowanie, tapetowanie. 0-661188165. mk6761 MALOWANIE, tapetowanie, penele. 0-692877337. mk4617 MALOWANIE, tapetowanie, szpachlowanie, panele, 0-609089401. mk7903 MEBLE na wymiar. 0-692193231, www.flies.pl mk8020

˙ anten: TV-POLSAT, CAMONTAZ NAL+. 0-669913111. mk7832 MOTOCYKLE, skutery - napawa, sprzedaz˙. 0-516030050. mk6835 NAPRAWA AGD, pralki, zmywarki. 0-783608080. mk5829 NAPRAWA AGD: mikrofale, odkurzacze. 0-783608080. mk5837 NAPRAWA telewizoro´w. (065) 52935-42, 0-606142575. mk7009

´ LNOBUDOWLANE - komOGO pleksowe wykon´czenia wne˛trz. 0693854774. mk8068 OGRODZENIA ro´z˙ne - kompleksowo. 0-506078751. mk6150 PŁOTY - balustrady. Tanio, 0696453914. mk5230 PRODUKCJA, montaz˙ siatki ogrodzeniowej, 0-697-260-040. mk3898 SPRZA˛TANIE: dom, biuro, auto, karcher. 0-697375230. mk7779

´ ZADZWON DO FACHOWCA

˙ , renowacja wypoczynSPRZEDAZ ko´w sko´rzanych. 0-600182139. mk4229

BEZPYŁOWE cyklinowanie, układanie parkieto´w, lakierowanie. 0601769619. mk1032

STOLARSTWO, ogo´lnobudowlane, wykon´czeniowe. (065) 520-19-50, 0661255537. mk6279

BEZPYŁOWE cyklinowanie, układanie. 0-502954307, www.elita.prv.pl. mk7067

SZAFY, kuchnie. Pomiar, wycena gratis. 0-601153378, www.perfektmeble.com mk6054

CIESIELSTWO, 609109004.

TELEFONY komo´rkowe, palmtopy, nawigacje - naprawa. (065)520-55-66. mk6509

dekarstwo. 0mk2702

CYKLINOWANIE, układanie parkieto´w, paneli. 0-606812325. mk4742 DOMOFONY - montaz˙, naprawa, gwarancja. Tel. 0-607392298. mk4800

TELEFONY przewodowe, bezprzewodowe, telefaksy - naprawa. (065)520-55-66. mk6507 TYNKI maszynowe, tanio, solidnie. 0-609197699. mk7107


OGŁOSZENIA

18

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2, art.13 ust.1,2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r., nr 96, poz. 873 ze zmianami)

Firma zatrudni do Zakładu w Prusicach osoby na stanowiska:

Zarząd Powiatu Kościańskiego

MECHANIK-SPAWACZ wymagane uprawnienia MIG elektryczne i gazowe ELEKTRYK wymagane uprawnienia SEP do 1 kV

ogłasza: otwarty konkurs ofert na wykonywanie w 2009 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych będących realizacją zadań samorządu powiatowego w zakresie kultury fizycznej, turystyki, kultury, promocji i ochrony zdrowia. I. Rodzaje zadań i formy realizacji. A. W zakresie rozwoju kultury fizycznej : Zadania wykonywane poprzez realizacje przedsięwzięć o charakterze ponagminnym obejmujących: współzawodnictwo sportowe, kulturę fizyczną i rekreację ruchową, wypoczynek rekreacyjno-sportowy, 1. Zadania związane z organizacją i udziałem dzieci i młodzieży w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej - Mistrzostwach Szkół Podstawowych, Gimnazjadzie – Mistrzostwach Gimnazjów, Licealiadzie – Mistrzostwach Szkół Ponadgimnazjalnych, realizowanych zgodnie z regulaminem i terminami zawartymi w kalendarzach imprez Szkolnego Związku Sportowego „Wielkopolska” na rok szkolny 2008/2009 i 2009/2010. 2. Zadania związane z aktywnym wypoczynkiem rekreacyjno-sportowym dla dzieci i młodzieży. 3. Zadania związane z organizacją mistrzostw powiatu, imprez eliminacyjnych na terenie powiatu i udział we współzawodnictwie sportowym wynikającym z kalendarza imprez Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS na rok 2009. 4. Pozostałe zadania z zakresu sportu, kultury fizycznej i rekreacji ruchowej.

Firma ZPB Kaczmarek Sp. z o.o. zatrudni również do Zakładu w Rawiczu osobę na stanowisko:

ELEKTRYK wymagane uprawnienia SEP do 1 kV

as1730/k

Informacja sekretariat: tel. 065 546-71-40 Podania można przesyłać na adres: rawicz@zpbkaczmarek.pl lub składać osobiście w siedzibie firmy.

Forma realizacji zadań: Powierzenie lub wsparcie B. W zakresie turystyki : 1. Zadania o charakterze ponadgminnym obejmujące: a)rozwój i utrzymanie sieci szlaków turystycznych na terenie powiatu, b)organizację imprez turystycznych wiążących się z podróżą osób poza miejsce stałego pobytu, z noclegiem lub bez korzystania z noclegu, w formie wycieczek i rajdów. Forma realizacja zadania: Powierzenie lub wsparcie C. W zakresie działalności kulturalnej : 1. Zadania o charakterze ponadgminnym obejmujące: a) wsparcie i promocję twórczości, b) edukację i oświatę kulturalną, c) inne działania i inicjatywy kulturalne.

W celu wzmocnienia naszych Grup Projektowych oraz Działu Konstrukcji i Rozwoju w zakładzie w Rawiczu poszukujemy kandydatów na stanowiska:

Projektant – Stacje Gazowe, Zbiorniki Ciśnieniowe

Forma realizacja zadania: Powierzenie lub wsparcie D. W zakresie promocji i ochrony zdrowia : 1. Zadania o charakterze ponadgminnym obejmujące: a)wspomaganie działań lokalnej wspólnoty samorządowej w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej prowadzonych na terenie powiatu, b)pobudzanie działań na rzecz indywidualnej i zbiorowej odpowiedzialności za zdrowie i na rzecz ochrony zdrowia, c)realizację działań wynikających z Narodowego Programu Zdrowia oraz Narodowego Planu Zdrowotnego na lata 2007-2015.

Konstruktor – Zawory Kulowe Od kandydatów na to stanowisko oczekujemy: wyższego wykształcenia technicznego, preferowane kierunki: mechaniczny, inżynieria środowiska bardzo dobrej znajomości obsługi komputera (programy CAD, MS Office) komunikatywności, asertywności i umiejętności pracy w zespole gotowości do stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych preferowane osoby ze znajomością języka niemieckiego i/lub angielskiego dodatkowym atutem będą uprawnienia projektowe w zakresie sieci i instalacji gazowych

Forma realizacja zadania: Powierzenie lub wsparcie II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań zgodnie z projektem budżetu Powiatu Kościańskiego na 2009 rok. A. W zakresie rozwoju kultury fizycznej - 97.000 zł, z tego, w zależności od wartości kosztorysowych i zakresów rzeczowych ofert wybranych w konkursie, zostanie przeznaczone na: 1. Zadanie Nr 1 - 40.000 zł 2. Zadanie Nr 2 - 20.000 zł 3. Zadanie Nr 3 - 12.000 zł 4. Zadanie Nr 4 - 25.000 zł B. W zakresie turystyki - 5.990 zł C. W zakresie działalności kulturalnej - 12.000 zł D. W zakresie promocji i ochrony zdrowia - 14.900 zł Kwoty powyższe mogą ulec zmniejszeniu w przypadku stwierdzenia, że zadania można zrealizować mniejszym kosztem lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu w części przeznaczonej na realizację zadania z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu. III. Zasady przyznawania dotacji 1. Zlecenie zadania i udzielanie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003, nr 96, poz. 873 ze zmianami) oraz Programem współpracy Powiatu Kościańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2009. 2. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może zmniejszyć zakres rzeczowy zadania lub wycofać swoją ofertę. 3. Zarząd Powiatu może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta. 4. W przypadku rezygnacji podmiotu lub odmowy podpisania umowy przez Zarząd Powiatu z przyczyn opisanych wyżej, Zarząd może zarezerwowane środki przeznaczyć na inną, wyłonioną dodatkowo ofertę, na ogłoszenie nowego konkursu lub na realizację zadania w innym trybie przewidzianym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 5. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa pomiędzy Powiatem a oferentem. 6. Dotacja nie będzie przyznana na wydatki niezwiązane bezpośrednio z realizacją zadania. IV. Termin realizacji zadania Realizacja zadania następuje w terminie do końca roku 2009, zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie. Zadanie winno być realizowane w taki sposób, by w maksymalnym stopniu podmiotami działań byli mieszkańcy powiatu kościańskiego. V. Oferty i termin składania 1. Oferty dotyczące realizacji zadania należy składać do dnia 11.01.2009 r. do Starostwa Powiatowego w Kościanie, al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan (decyduje data wpływu). 2. Oferty należy składać na drukach zgodnych z załącznikiem nr 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. Wzór oferty będzie dostępny w Wydziale Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Kościanie, ul. Gostyńska 38, pok. 211 oraz Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.powiatkoscian.pl. 3. Oferty złożone na innych drukach niż wskazane w pkt 2, lub złożone po terminie będą rozpatrzone negatywnie. 4. Podmiotami uprawnionymi do składania oferty są organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, spółdzielnie socjalne oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane. 5. Do oferty należy załączyć: 1. wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub wypis z Rejestru Starostwa albo inny dokument potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących , 2. sprawozdanie finansowe ( bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informację dodatkową), 3. sprawozdanie merytoryczne, 6. Do oferty należy załączyć dodatkowo: 1. oświadczenie o tym, że wnioskodawca nie jest/albo że jest pozbawiony prawa do otrzymania dotacji budżetowej na skutek przepisu art. 145 ust. 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, 2. wypis ze statutu dot. zakresu prowadzonej działalności przez oferenta (cele działalności statutowej), 3. kwalifikacje osób realizujących zadania (np. trenerów, wychowawców, rehabilitantów, itp.). 7. Oferty składa się odrębnie na każde z realizowanych zadań w zamkniętych kopertach, na których należy umieścić nazwę podmiotu ubiegającego się o dotacje wraz z odpowiednią adnotacją określającą nazwę wybranego zadania: a. w przypadku zadań z zakresu rozwoju kultury fizycznej - KULTURA FIZYCZNA i nr wybranego zadania, b. w przypadku zadań z zakresu turystyki - TURYSTYKA, c. w przypadku zadań z zakresu działalności kulturalnej - KULTURA, d. w przypadku zadań z zakresu promocji i ochrony zdrowia - ZDROWIE. 8. Otwarcia ofert dokona Komisja Konkursowa, powołana przez Zarząd Powiatu, w terminie do 7 dni od dnia wskazanego w pkt.1. VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert 1. Komisja Konkursowa przedkłada Zarządowi Powiatu Kościańskiego oferty, na które proponuje udzielenie dotacji. 2. Zarząd Powiatu Kościańskiego na podstawie propozycji Komisji Konkursowej dokonuje wyboru najkorzystniejszych ofert i podpisuje z wybranymi oferentami umowę na realizacje zadań. 3. Komisja Konkursowa przy rozpatrywaniu ofert kieruje się zasadami wskazanymi w art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003, nr 96, poz. 873 ze zmianami). Komisja Konkursowa dokonuje oceny w oparciu o następujące kryteria, przyznając ocenę za każde z niżej wymienionych w skali od 0-5: 1) uregulowana sytuacja formalno-prawna podmiotu składającego ofertę, 2) kompletność oferty, 3) zgodność merytoryczna złożonej oferty z zadaniem wyszczególnionym w niniejszym ogłoszeniu, 4) zgodność merytoryczna oferty z celami statutowymi oferenta, 5) zakres rzeczowy zadania i oddziaływania, 6) objęcie zadaniem jak największej liczby osób, mieszkańców powiatu kościańskiego, 7) posiadanie przez wnioskodawcę odpowiedniego doświadczenia i ewentualnych osiągnięć w zakresie realizacji zadania o podobnym charakterze (np. posiadane rekomendacje i opinie) 8) posiadanie adekwatnych do realizacji zadania zasobów materialnych i kadrowych, 9) kalkulacja kosztów realizacji zadania adekwatna do zakresu rzeczowego zadania, 10) sposób realizacji przez oferenta dotowanych zadań w latach ubiegłych i prawidłowość ich rozliczenia. 4. Rozstrzygnięcia konkursu dokona Zarząd Powiatu Kościańskiego w ciągu miesiąca od ostatniego dnia składania ofert, a następnie poda do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej. VII. Zrealizowane przez Zarząd Powiatu Kościańskiego w latach 2008 i 2007 zadania publiczne tego samego rodzaju i związane z nimi koszty, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym. Zadanie Nr A. 1.W roku 2007 – 173.283 zł , w tym 93.623 zł przekazanych dotacji. 2.W roku 2008- 96.582 zł przekazanych dotacji. Zadanie Nr B. 1. W roku 2007 – 11.490 zł, w tym 5.990 zł, przekazanych dotacji. 2. W roku 2008 - 5.460 zł przekazanych dotacji. Zadanie Nr C. 1. W roku 2007 – 40.462 zł, w tym 18.090 zł , przekazanych dotacji. 2. W roku 2008- 11.963 zł przekazanych dotacji. Zadanie Nr D. 1. W roku 2007 – 35.633 zł, w tym 20.000 zł, przekazanych dotacji. 2. W roku 2008 -14.900 zł przekazanych dotacji.

Do zadań osób zatrudnionych na tych stanowiskach należeć będzie projektowanie stacji, instalacji i zbiorników ciśnieniowych lub konstruowanie i współpraca przy rozwoju zaworów kulowych przy wykorzystywaniu najnowszych narzędzi informatycznych. Ponadto osoba ta będzie aktywnie i twórczo uczestniczyć w projektach realizowanych przez inne działy i spółki koncernu działające na terenie Europy.

Osoby spełniające ww. wymagania oraz zainteresowane ofertą prosimy o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych ze zdjęciem w formie elektronicznej na adres e-mail: m.knychala@gazomet.pl lub pisemnej pod adresem: Dział Kadr i Płac, GAZOMET Sp. z o.o., ul. Sarnowska 2, 63-900 Rawicz. 065 545 0238. Do przesyłanej oferty prosimy dołączyć oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. O ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883)”. as1779/k

BURMISTRZ MIEJSKIEJ GÓRKI Urząd Miejski , Rynek 33 63-910 Miejska Górka Informuje , że zgodnie z art.35 ust.1 ustawy z dnia 21sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. Z 2004r. Nr 261 , poz.2603 z póżn.zm.) oraz uchwały nr XXXI/229/2001 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 30.03.2001r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Miejska Górka - w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce , Rynek 33 wywieszono na tablicy ogłoszeń

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY, •

działka nr1052/14 o powierzchni 0,1427 ha położona w Miejskiej Górce - w formie w drodze rokowań po drugim przetargu nieograniczonym.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY, •

działka nr 263 o powierzchni 0,5800 ha położona w Konarach - w formie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego.

as1780/k

as1781/k


19

OGĹ OSZENIA POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W RAWICZU

Nowe

ul. Wały J.Dąbrowskiego 2, 63-900 Rawicz

informuje, şe w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie realizuje w okresie od lipca 2008 r. do grudnia 2013 r., skierowany do mieszkańców powiatu rawickiegoprojekt pod nazwą

„MOGĘ – POTRAFIĘ – TERAZâ€? Szczegółowe informacje na temat realizacji i planowanych dziaĹ‚aĹ„ w projekcie moĹźna uzyskać w siedzibie PCPR w Rawiczu, pod numerem telefonu 065/5464333 lub poprzez e-mail: pcprrawicz@powiatrawicki.pl Informacji o projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego KapitaĹ‚ Ludzki współfinansowanych ze Ĺ›rodkĂłw Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu SpoĹ‚ecznego szukaj na stronach:

ZAPRASZAMY, NIE PRZEGAP SWOJEJ SZANSY‌ Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

as1765/k

www.efs.gov.pl, www.funduszestrukturalne.gov.pl, www.mrr.gov.pl, www.wup.poznan.pl

POGOTOWIE KRAWIECKIE „Igiełka� Leszno ul. Modrzewskiego 2, tel. 691 029 229

Firma OgĂłlnobudowlana

ROMEX Montaş Sufitów Podwieszanych • montaş drzwi, okien, paneli • płytki, szpachlowane, malowanie • rigips, ścianki działowe

JNE ATRAKCY Y CEN

Tel. 0 669 031 718

oferuje: drobne naprawy krawieckie, szycie firan, serwet, narzut itp. Podejmiemy współpracę na zasadzie podwykonawstwa przy uşyciu profesjonalnych maszyn krawieckich: obrębiarka, dwuigłówka, owerlok, stebnówka. Czynne pn-pt. godz. 9.00 – 14.00 i 16.00 – 20.00.

Ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiecznej ogłasza nabór na stanowisko Głównego Księgowego wraz z obowiązkami pracownika do spraw prowadzenia Funduszu Alimentacyjnego 1. Wymagania niezbędne określone w art.45 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, w szczególności: • Obywatelstwo polskie • Pełna zdolność do czynności prawnych i pełnia praw publicznych • Niekaralność za przestępstwa: przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karne skarbowe • Niekaralność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych karą zakazu pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o której mowa w w/w ustawie o finansach publicznych • Wykształcenie: ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyşsze zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i co najmniej 3-letnia praktyka w księgowości lub średnia, policealna lub pomaturalna szkoła zawodowa o kierunku rachunkowość i co najmniej 6-letnia praktyka w księgowości • Brak przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na wskazanym stanowisku pracy 2. Wymagania dodatkowe: • Znajomość przepisów dotyczących finansów, głównie finansów publicznych, rachunkowości, zamówień publicznych, ubezpieczeń społecznych, podatków. Znajomość zagadnień z zakresu: kodeksu pracy, ustawy o pracownikach samorządowych, zasad prowadzenia dokumentacji kadrowej. • Biegła znajomość obsługi komputera i programów finansowo-księgowego i płacowo-kadrowego, takşe Płatnika • Umiejętność prowadzenia księgowości komputerowej • Znajomość zagadnień z zakresu Fundusz Alimentacyjnego 3. Wymagania poşądane: • Umiejętność analitycznego myślenia • Umiejętność dobrej organizacji pracy • Samodzielność, komunikatywność, wysoka kultura osobista • Doświadczenie zawodowe w księgowości jednostek budşetowych 4. Główne obowiązki: • Prowadzenie rachunkowości jednostki • Wykonywanie dyspozycji środkami pienięşnymi • Kontrola zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym • Dokonywanie kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych • Dekretowanie i księgowanie dokumentów finansowych • Sporządzanie planów i sprawozdań finansowych jednostki • Opracowywanie projektu budşetu jednostki oraz przygotowanie informacji o przebiegu wykonania budşetu • Prowadzenie spraw w zakresie podatków, ubezpieczeń, wynagrodzeń • Prowadzenie spraw z zakresu Funduszu Alimentacyjnego • Prowadzenie postępowań wobec dłuşników alimentacyjnych 5. Wymagane dokumenty i oświadczenia: • Curriculum vitae ze zdjęciem • List motywacyjny • Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe kandydata • Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystania w pełni z praw publicznych • Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz o nietoczeniu się przeciwko niemu postępowaniu karnym • Oświadczenie kandydata dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji. 6. Sposób i termin składania ofert Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiecznej, ul. Powstańców Wlkp. 6 pokój nr 10 w godzinach urzędowania tj. w poniedziałki od 800 – 1600 , od wtorku do piątku od 700 – 1500. Oferty naleşy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na Głównego Księgowego + FA�, moşna je równieş przesłać pocztą. Ostateczny termin składania ofert upływa dnia 16.12.2008 r. Postępowanie konkursowe obejmuje analizę wszystkich złoşonych dokumentów oraz rozmowy z wybranymi kandydatkami. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Informacje o wynikach naboru zostanie upowszechniona na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i gminy w Osiecznej Dodatkowych informacji udziela kierownik MGOPS w Osiecznej pan Marcin Kondracki pod nr telefonu (0-65) 535-00-80. as1802/k

Firma OgĂłlnobudowlana

Lach-Bud wykona:

 remont mieszkań szpachlowanie malowanie montaş okien i drzwi

 montaş paneli podłogowych podwieszanie sufitów adaptacja poddaszy murowanie

Tel. 0 785 470 782 Na podstawie przepisów: -art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt 1, ust. 3, 4 i 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603 ze zm. ), -§ 3 ust. 1, § 4, § 6 ust. 5, § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. nr 207, poz. 2108 )

BURMISTRZ GMINY RAWICZ OGŠASZA ustny przetarg nieograniczony na sprzedaş prawa własności zabudowanej nieruchomości ( zabudowanej budynkiem jednokondygnacyjnym z poddaszem uşytkowym o łącznej powierzchni uşytkowej 127 m2 ) połoşonej w Rawiczu przy ul. Gen. Grota Roweckiego 9i, oznaczonej w operacie ewidencyjnym jako działka gruntu nr 57/15 o powierzchni 0.0680 ha, zapisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rawiczu V Wydział Ksiąg Wieczystych Nr 28408 na rzecz Gminy Rawicz. Przedmiotowa nieruchomość znajduje się na obszarze, dla którego brak jest planu miejscowego, natomiast wg studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rawicz połoşona jest w terenach koncentracji usług z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej. Powyşsza nieruchomości posiada moşliwość podłączenia się do wszystkich urządzeń infrastruktury technicznej. Cenę wywoławczą nieruchomości ustalono na kwotę 73.700,-zł ( słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset złotych 00/100 ). Ww. kwota nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm. ). Ustny przetarg nieograniczony odbędzie się 12 stycznia 2009 r. o godz. 11 w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz ( ul. J. Piłsudskiego 21, pokój nr 103, I piętro ). Warunkiem niezbędnym uczestniczenia przez osoby fizyczne i prawne w ogłoszonym przetargu jest uiszczenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości. Wadium naleşy wpłacić przelewem na konto Nr 43 1500 2110 1215 1002 0897 0000 tut. Urzędu w Kredyt Bank S.A. Oddział w Rawiczu do dnia 08 stycznia 2009 r. Wyznaczony termin uiszczenia wadium określa datę, do której środki finansowe muszą wpłynąć na podany wyşej rachunek bankowy. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do jego odwołania z uzasadnionej przyczyny. Dodatkowych informacji odnośnie przetargu moşna uzyskać w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz ( pok. nr 117 ) lub telefonicznie pod nr 65-546-54-40, 65-546-54-37. as1787


RELAKS

20

DZIECKO W FOTOGRAFII

V Antoś ma pół roku i za naszym pośrednictwem pragnie pozdrowić swoich dziadków: Longinę i Wiesława oraz Dorotę i Tomasza. Zdjęcie przysłali rodzice.

Pochwal się swoim skarbem! Drodzy czytelnicy, przysyłajcie zdjęcia swoich dzieci, wnuków, chrześniaków i milusińskich. Zamieścimy je bezpłatnie w rubryce „Dziecko w fotografii”. Możecie przysyłać także zdjęcia grup szkolnych i przedszkolnych. Czekamy na nie pod adresem 64-100 Leszno, ul. Słowiańska 63 lub adresem e-mailowym swiatbab@gazetaabc.pl. Nie zapomnijcie o dopisku DZIECKO W FOTOGRAFII. LL

Przyprawa do kurczaka to specjalnie skomponowana mieszanka przypraw, dzięki której potrawy z drobiu zyskują niezrównany smak i aromat. Przyprawa może być używana do nacierania mięsa przed pieczeniem, duszeniem, smażeniem czy grillowaniem. Jest doskonała do przyrządzania aromatycznych sosów. Więcej na stronie www.galeo.pl LL

Do szkoły zaproszono fotografa i nauczyciel namawia dzieci, by każde kupiło odbitkę grupowego zdjęcia. – Pomyślcie tylko, gdy już będziecie dorośli, popatrzycie na fotografię i powiecie: „To Ala, teraz jest prawnikiem” albo „To jest Michał, teraz jest lekarzem”. Na to cienki głosik z tyłu sali: – A to jest nauczyciel. Teraz już nie żyje.

xxx

Facet podchodzi do łowiącego właśnie wędkarza i zagaduje: – Biorą? – Nie bardzo... – Złapał pan coś? – Jednego. – I co pan z nim zrobił? – Wrzuciłem do wody. – Duży był? – Taki jak pan i też mnie wkurzał.

– Przyplątał się i nie wiem, co zrobić. – Zaprowadź go do zoo. Po paru godzinach spotykają się ponownie, a policjant nadal z pingwinem. Kolega pyta: – No i co? – Zaprowadziłem go do zoo, a teraz idziemy do kina.

xxx

Rozmawia dwóch znajomych: – Podobno szukasz żony przez biuro matrymonialne. Ile ofert już dostałeś? – Setki! – I co piszą? – Weź pan moją...

xxx

Komendant straży pożarnej zjawia się w remizie. Wolnym krokiem idzie korytarzem do swojego gabinetu. Siada za biurkiem, powoli wypija kawę, przeciąga się, ziewa, nie spiesząc się włącza megafon i mówi: – No, chłopaki, zbierać się! Jest robota! Pali się urząd skarbowy... Zabrała LL

xxx

Spotyka się dwóch koleżków: – Wiesz, nawet w czasie urlopu myślę o robocie. – A jak to się objawia? – Wczoraj byłem na grzybach, a uzbierałem dwa kosze puszek.

xxx

Idzie policjant i prowadzi pingwina za łapę. Spotyka go kolega: – Co ty robisz z tym pingwinem?

Rozwiązanie Nagrodę w konkursie „Baw się z nami” nr 18 wylosowała Martyna Czapla, Czerwona Wieś 10/2. Po odbiór kalkulatora naukowego zapraszamy do sekretariatu redakcji (Leszno, ul. Słowiańska 63) w ciągu 14 dni. LL

Krobia SZAROTKA wtorek

17.00, 19.00 – Łowcy smoków – animowany prod. fr.-niem.-luks.

Gostyń HUTNIK wtorek

17.00 – Wyprawa na Księżyc – animowany prod. belg., wyświetlany w technice 3D 19.00 – Cztery noce z Anną – dramat psychologiczny prod. pol.-fr.

Rawicz PROMIEŃ wtorek

18.00 – Garfield: Festyn humoru – animowany prod. USA 20.00 – To nie tak jak myślisz, kotku – komedia prod. pol. (j)

Rozwiązanie powstanie po przeniesieniu liter oznaczonych cyframi od 1 do 18 do tabelki pod diagramem krzyżówki. Prawidłowe rozwiązania z naklejonym numerem zadania można nadsyłać na kartkach pocztowych pod adresem redakcji (64-100 Leszno, ul. Słowiańska 63) lub SMS-em pod numer 7101, wpisując w treści: ABC.KRZYZOWKA NR 95.(hasło).imię, nazwisko i adres. Koszt SMS-a to 1,22 zł z VAT. Rozwiązania nadesłane w ciągu 7 dni wezmą udział w losowaniu nagrody ufundowanej przez firmę GALEO. Po odbiór nagrody zapraszamy do sekretariatu w ciągu 14 dni. SK

TELEFONY ALARMOWE

Pogotowie Ratunkowe – 999 Policja – 997 Straż Pożarna – 998 Pogotowie Gazowe – 992 Telefon alarmowy – 112 Rozwiązanie krzyżówki nr 91 Straż Miejska w Lesznie – 986, 0-65 529-82-00 (w godz. 7-15) Hasło: „GALEO – PEŁNIA SMAKU I AROMATU” Centrum Informacji Medycznej TEL-MED 24h – tel. 94-94 Nagrodę wylosował: Infolinia AIDS – 0-65 520-56-15 Miejski Zakład Komunikacji w Lesznie – 0-65 529-93-46 Artur Twardy, Wydawy 34 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lesznie – 994 (całodobowo), 0-65 529-83-32 (pon.-pt. godz. 6-21) Informacja PKP – 94-36 Informacja PKS – 0 300 200 123 (1,28 zł z VAT), dla sieci GSM *713 12 (Era, Orange, Plus GSM – 1,22 zł z VAT) Informacja Gospodarcza GLOB – tel. 94-34, tel./fax 0-65 5-270-270 wtorek Netsoft – komputery – 0-65 528-82-01 LESZNO – ASPIRYNKA, ul. Niepodległości 31, tel. 065 529-97-10 KOŚCIAN – APTEKA W KAUFLANDZIE, al. T.Kościuszki 9, tel. 065 512-17-55 SITI TAXI – 0-65 529-24-96 OSŁONKA TAXI – 0-65 5-200-200, SMS 0-691 200 220 GOSTYŃ – HYGIEJA, ul. Łącznikowa 1, tel. 065 572-32-99 ABC TAXI – 0-65 526-71-70 (całodobowe) GÓRA – ASPIRYNKA, ul. Armii Krajowej 21, tel. 065 543-36-10 ZTP TAXI – 0-65 520-64-64, 0-65 529-40-50 WSCHOWA – RUMIANKOWA, ul. Pocztowa 16, tel. 065 540-13-74 RADIO TAXI HABA – Eska ® 96-25 środa (czynne całą dobę, u nas najtaniej) LESZNO – ASPIRYNKA, ul. Niepodległości 31, tel. 065 529-97-10 TAXI HABA BIS – 0-65 529-70-10, 1 km – 1,20 KOŚCIAN – ARNICA, os. Jagiellońskie 82c, tel. 065 511-74-50 JAMAR TAXI – 0-65 526-85-66 GOSTYŃ – HYGIEJA, ul. Łącznikowa 1, tel. 065 572-32-99 (czynne całą dobę, co 10 kurs gratis) GÓRA – ASPIRYNKA, ul. Armii Krajowej 21, tel. 065 543-36-10 TEL–TAXI – 0-65 526-22-62 (co 11 kurs gratis do 5 zł) WSCHOWA – RUMIANKOWA, ul. Pocztowa 16, tel. 065 540-13-74 TORA TAXI – 0-65 529-20-31 czwartek (co 11 kurs do 5 zł gratis od 5 do 22) LESZNO – ASPIRYNKA, ul. Niepodległości 31, tel. 065 529-97-10 TAXI BAGAŻOWE – tel. 0-601 571 516 KOŚCIAN – ESKULAP, al. T.Kościuszki 15, tel. 065 512-77-77 Usługi bagażowo–transportowe – 0-601 562 762 GOSTYŃ – HYGIEJA, ul. Łącznikowa 1, tel. 065 572-32-99 Pomoc drogowa – 0-65 529-71-70 GÓRA – ASPIRYNKA, ul. Armii Krajowej 21, tel. 065 543-36-10 Kompleksowe Usługi Pogrzebowe – tel. 0-693 372 813 (całodobowo) WSCHOWA – RUMIANKOWA, ul. Pocztowa 16, tel. 065 540-13-74 Zakład Usług Pogrzebowych – 0-65 520-91-00, całodobowo 0-609 205 982 (całodobowo) RAWICZ – PRZY PLANTACH, ul. J. Piłsudskiego 2, tel. 0-65 545-47-89 Korty „Akwawit” – 0-65 529-90-91, Korty „Ćwicznia” – 0-607 519 543 BOJANOWO – POD KORONĄ, ul. Dworcowa 20, tel. 0-65 545-62-35 LL Bezpłatna infolinia dla pacjentów w ramach NFZ – 0 800 800 805

DYŻURY APTEK


SPORT

21

KOSZYKÓWKA

Drugie miejsce

Zawodniczki MKS Têcza-SP7 Leszno zajê³y drugie miejsce w rozgrywkach wojewódzkiej ligi mini-koszykówki rocznika 1997. Leszczynianki wyprzedzi³ tylko zespó³ MUKS-u Poznañ. W dru¿ynie prowadzonej przez Hannê Komorowsk¹ wystêpowa³y: Alicja Adamczewska, Sandra Baliñska,

Agata Goldman, Marta Grys-Cha³ubek, Karolina Janowska, Monika Jêdrzejczak, Aleksandra Karwatka, Monika Konieczna, Natalia Kulczyk, Martyna Maækowiak, Sonia Marsza³, Agata Pieczyñska, Aleksandra Sieñska i Anna Spiralska. (ceg)

Fot. archiwum ▲ Zawodnicy UKS Junior Lipno, z trenerem Mariuszem B¹kowskim (z prawej) i asystentem Krzysztofem Kubiakiem (z lewej).

JUDO

Fot. archiwum

KRÊGLARSTWO

Miko³ajkowe granie

Remigiusz Szabel zosta³ zwyciêzc¹ Turnieju Miko³ajkowego Winkhaus Cup. Uzyska³ 386 punktów i wyprzedzi³: Jakuba Majchrzaka – 385, Jerzego Szulca – 382, Piotra Sierpowskiego – 377, Romana Janiszewskiego – 376, Adama Nowaka – 374, W³adys³awa Konarkowskiego – 372 i Monikê Zalesiñsk¹ – 372. (ceg)

Raz na wozie, raz pod wozem Po sukcesach odniesionych przez reprezentantów UKS Junior Lipno w IV Rawickim Turnieju Judo Dzieci ich starsi klubowi koledzy wziêli udzia³ w Mistrzostwach Polski M³odzików i M³odziczek. Odby³y siê one w Sobótce. Niestety, tym razem szczêœcie nie dopisa³o zawodnikom Juniora.

Poziom imprezy by³ bardzo wysoki. Na matach stanê³o oko³o 300 zawodniczek i zawodników z ca³ego kraju. Nasi judocy toczyli zaciête walki, które chwilami przybiera³y dramatyczny obrót. Tak by³o w przypadku Agnieszki Dyby startuj¹cej w kat. 48 kg, która by³a najbli¿ej zdobycia medalu. Zawodniczka wygra³a i przegra³a po dwie walki. Dramatyczny przebieg mia³ jej pojedynek o br¹z z czêstochowiank¹. Jeszcze na

TAEKWONDO

PI£KA NO¯NA

Kolejny tytu³

Dwa medale

Fot. archiwum ▲ Szeœciu reprezentantów Dragona D³ugie Stare uzyska³o awans do przysz³orocznego fina³u mistrzostw Polski juniorów w taekwondo. S¹ to: Alan Lis, który zaj¹³ w œremskiej rundzie kwalifikacyjnej pierwsze miejsce oraz Ewelina Szymyœlik, Kornelia Mruk, Marta Duda, Dawid Dudziak i Kamil Gi¿yñski, którzy stawali na najni¿szym stopniu podium w swoich kategoriach wagowych. (ceg)

23 sekundy przed koñcem walki Agnieszka prowadzi³a zdecydowanie na punkty, jednak w ostatniej chwili przeciwniczce uda³o siê zastosowaæ chwyt, który zdecydowa³ o przegranej reprezentantki Juniora. Ostatecznie Agnieszka zajê³a pi¹t¹ lokatê. Z pe³nym zaanga¿owaniem walczyli tak¿e Micha³ Wiœniewski, który stoczy³ a¿ 6 walk, wygrywaj¹c cztery i Patryk Grygiel, który z trzech

walk wygra³ jedn¹. Obaj zawodnicy uplasowali siê na siódmych lokatach. – Tak bywa w sporcie – powiedzia³ trener Mariusz B¹kowski. – Czasem œwiêtujemy zwyciêstwo, a czasem musimy pogodziæ siê z pora¿k¹. Jestem zadowolony z postawy naszych zawodników na mistrzostwach w Sobótce. Wk³adali w walkê du¿o serca, ale stresowa³a ich ranga i presti¿ zawodów. No i zabrak³o odrobiny szczêœcia. Teraz bêdzie czas na to, by przeanalizowaæ b³êdy i poprawiæ je. O kolejny medal wzbogaci³a natomiast klubowy dorobek Paulina Jazdoñczyk, która startowa³a w Akademickich Mistrzostwach Wielkopolski w Poznaniu, gdzie wywalczy³a trzecie miejsce. LL

Reprezentanci Rawickiego Klubu Taekwondo startowali w Miêdzynarodowym Pucharze Polski rozegranym w Opolu. Impreza zorganizowana przez Polsk¹ Uniê Taekwondo zgromadzi³a 470 zawodników z Polski, Ukrainy, Mo³dawii i Kazachstanu. Rawicki klub reprezentowa³o 5 zawodników. W walkach ci¹g³ych seniorów kategorii wagowej powy¿ej 84 kg br¹zowy medal zdoby³ Szymon Czerniak. W pojedynkach przerywanych kadetek w kategorii do 155 cm wzrostu trzecie miejsce zajê³a Monika Fiebig. Pozostali zawodnicy rawickiego klubu prowadzonego przez Rafa³a Kononowicza: Tomasz Maciejak, Micha³ £ukowiak i Jaros³aw Handke nie zdo³ali przebiæ siê do strefy medalowej. J.W.

Zespó³ rawickiego Zak³adu Karnego wywalczy³ mistrzostwo Poznañskiego Okrêgu S³u¿b Wiêziennych w halowym turnieju pi³ki no¿nej. Rawiczanie triumfuj¹ w tych rozgrywkach od dobrych kilku lat. Turniej rozegrano w sali sportowej Gimnazjum w Sierakowie. Systemem ka¿dy z ka¿dym rywalizowa³o szeœæ dru¿yn reprezentuj¹cych tak¿e Zak³ady Karne we Wronkach, Kozieg³owach, Krzywañcu i Gêbarzewie oraz Areszt Œledczy w Œremie. Rawicki zespó³ wygra³ wszystkie mecze strzelaj¹c 18 bramek i nie trac¹c ¿adnej. Zdoby³ puchar dyrektora Okrêgowego SW. Wicemistrzostwo wywalczy³ ZK we Wronkach, który zwyciê¿y³ w trzech pojedynkach, a jeden zremisowa³. Trzecie miejsce zaj¹³ ZK w Kozieg³owach. Królem strzelców zosta³ Krzysztof Kendzia z rawickiego ZK, zdobywaj¹c 8 bramek. Najlepszym bramkarzem uznano Jaros³awa Jezierskiego

z ZK we Wronkach, a najlepszym zawodnikiem Jacka Chromiñskiego z ZK w Kozieg³owach. Zawodnicy ci otrzymali nagrody indywidualne (MP3). Funkcjonariusze ZK w Rawiczu bêd¹ stanowili trzon reprezentacji poznañskiego Okrêgu SW podczas halowych mistrzostw Polski s³u¿b penitencjarnych, które odbêd¹ siê w 2010 roku. Zespó³ rawickiego ZK wystêpowa³ w sk³adzie: Karol Wojtkowiak, Piotr Bednarski, Przemys³aw Staniszewski, Krzysztof Kendzia, Daniel Domañski, £ukasz Matuszewski, Jakub Ryznar, Rafa³ Leciejewski i £ukasz Bojdo. Wiêkszoœæ z nich to byli pi³karze Rawii Rawicz. Kilku nadal gra w ró¿nych klubach. J.W.


22

SPORT P£YWANIE

Pad³ krajowy rekord

Rekord Polski czternastolatków, ustanowiony przez Sebastiana Bernatowicza z Aqua Bydgoszcz, by³ ozdob¹ ogólnopolskich zawodów p³ywackich o Puchar Swimshop, które w pi¹tek i sobotê odby³y siê w Lesznie. Impreza rozgrywana na Œrodowiskowej P³ywalni Edukacyjnej zgromadzi³a na starcie a¿ 224 uczestników, reprezentuj¹cych 25 krajowych klubów. – Cieszy tak du¿a frekwencja. Gdyby nie zbie¿noœæ terminów z miêdzynarodowym wielomeczem w Pradze, zawodniczek i zawodników by³oby jeszcze wiêcej – powiedzia³ Ryszard Sudolski, prezes KP Astromal-Akwawit. Ci, którzy zjawili siê w Lesznie, to krajowa czo³ówka. Nic dziwnego, ¿e podczas zawodów odnotowano wiele wartoœciowych rezultatów. Ozdob¹ mityngu by³ rekordowy wyœcig na 200 m stylem dowolnym 14latków. Jego zwyciêzca – Sebastian Bernatowicz z Aqua Bydgoszcz –

uzyska³ czas 1:54.99. To nowy rekord Polski w tej kategorii wiekowej. – Na podium stawali faworyci – oceni³ zawody Marek Grelewicz, szkoleniowiec leszczyñskich p³ywaków. – Na tle tak doborowej stawki nale¿y wyró¿niæ dwoje naszych reprezentantów. Micha³ Galon by³ najlepszy w klasyfikacji generalnej rocznika 1995, natomiast Zuzanna WoŸniak uplasowa³a siê tu¿ za podium w roczniku 1994. Tak¿e pozostali spisali siê dobrze, poprawiaj¹c swoje rekordy ¿yciowe. By³a to ju¿ dziewi¹ta edycja grudniowych zawodów w Lesznie. Jej sponsorami byli: firma Swimshop, NTT System, Sporting i Matrix. Patronat medialny sprawowa³y: gazeta „ABC” i Radio „Elka”. (ceg)

Fot. J. Kuik

s Kibice w Lesznie obejrzeli bardzo ciekawe spotkanie.

PI£KA RÊCZNA

Leszno bli¿ej I ligi

W sobotnim meczu na szczycie gór¹ byli leszczyñscy szczypiorniœci. Dru¿yna Arotu-Astromal pokona³a u siebie AZS Stelmet Zielona Góra i dziêki temu zosta³a samodzielnym liderem II ligi. Arot-Astromal – AZS 32:24

Fot. 2x E. Baldys s Poziom leszczyñskich zawodów by³ jak zwykle bardzo wysoki.

s Na tle krajowej czo³ówki udanie zaprezentowali siê gospodarze.

Sobotnia potyczka w Lesznie oczekiwana by³a z wielkim zainteresowaniem. Nic jednak dziwnego, skoro na parkiecie hali Trzynastka spotka³y siê dwie najlepsze do tego momentu dru¿yny w tabeli. Pocz¹tek by³ doœæ nerwowy z obu stron. Szybciej opanowali siê gospodarze i to oni dyktowali warunki. Dobrze bronili i wyprowadzali skuteczne kontry, czym zaskoczyli zielonogórzan. Do przerwy prowadzili 16:12. Po zmianie stron rywale zaczêli odrabiaæ straty. Uœpieni prowadzeniem gospodarze oddali pola akademikom, którzy w pewnym momencie wyszli nawet na jednobramkowe prowadzenie. Finisz nale¿a³ jednak do graczy Arotu-Astromal, którzy w koñcówce wrêcz zdeklasowali AZS Stelmet. By³ to bez w¹tpienia najlepszy tegoroczny wystêp leszczyñskich szczypiornistów na „drugim froncie”. – Ch³opacy zagrali bardzo dobrze w obronie i ataku – powiedzia³ Ryszard Kmiecik, szkoleniowiec Arotu-Astromal. – Ca³emu zespo³owi nale¿¹ siê s³owa pochwa³y. Dzisiaj wszyscy, bez wyj¹tku, zaprezen-

towali wysoki poziom. By³ wprawdzie moment dekoncentracji, ale na szczêœcie chwilowy. Dru¿yna zmobilizowa³a siê i ju¿ do koñca gra³a konsekwentnie. Oby tak dalej, bo w najbli¿szy weekend czeka nas kolejny mecz o wszystko, tym razem w Komprachcicach z OSiR-em. Bramki dla Arotu-Astromal: £uczak 7, Wierucki 6, Pawlik 5, Matuszewski i Giernas po 4, Becelewski 3, Tórz 2 i Kajzer 1. (ceg)

Têcza – Olimp 39:32

Gospodarze od pocz¹tku objêli prowadzenie. Po trafieniach Przekwasa i Krystkowiaka w 2. min wygrywali 2:0. Pocz¹tek meczu by³ jednak chaotyczny w wykonaniu obu zespo³ów. Przewaga Têczy ros³a powoli, aczkolwiek do koñca pierwszej czêœci meczu osi¹gnê³a 5 goli. Po przerwie gospodarze jeszcze nieco powiêkszyli prowadzenie i potem ju¿ kontrolowali przebieg wydarzeñ. Wynik na samym koñcu spotkania, z rzutu karnego, ustali³ bramkarz Adam Noskowiak, nota bene bardzo dobrze spisuj¹cy siê w bramce. Warto podkreœliæ, ¿e Krystkowiak wyko-

SZERMIERKA

KRÊGLARSTWO

Seniorzy na podium Puchar Polski

Dwaj reprezentanci Polonii Leszno stanêli na podium mistrzostw Polski seniorów, które w miniony weekend odby³y siê w Tarnowie Podgórnym. W imprezie startowali krêglarze powy¿ej 50. roku ¿ycia. W rywali-

zacji mê¿czyzn zwyciê¿y³ Zygmunt Felenberg. Druga lokata przypad³a Maciejowi Basiœcie z Polonii £aziska, a na najni¿szym stopniu podium stan¹³ drugi z leszczyniaków – Marian Drobnik. (ceg)

We Wroc³awiu odby³ siê w niedzielê pierwszy turniej Pucharu Polski seniorów. Zwyciêzc¹ imprezy zosta³ Rados³aw Glonek z Sietomu AZS-AWFiS Gdañsk, który w finale pokona³ 15:5 Leszka Rajskiego z klubu Wroc³awianie Wroc³aw. Na 45. miejscu

ukoñczy³ rywalizacjê Jacek Kaszuba z IKS-u Leszno, a jego klubowy kolega Tomasz Nowaczyk by³ 56. W pucharowych zmaganiach w stolicy Dolnego Œl¹ska zabrak³o jeszcze S³awomira Mocka, który dopiero wznowi³ treningi po niedawnej operacji kolana. (ceg)

rzysta³ wszystkie 8 rzutów karnych, jakie wykonywa³. – Gra siê tak, jak przeciwnik pozwala, a ten w obronie pozwoli³ nam zagraæ bardzo poprawnie. Ch³opacy wysoko wychodzili w obronie, nad czym pracujemy na treningach i czego teraz widaæ efekty. Do tego dosz³a bardzo dobra postawa Adama Noskowiaka w bramce. Wreszcie mogliœmy skorzystaæ z dwóch rozgrywaj¹cych, którzy grali skutecznie. Mankamentem by³a zbyt szybka gra pod publikê, czyli wrzutki, gdy do koñca meczu by³o jeszcze trochê czasu – podsumowa³ Aleksander Sowa, trener Têczy. Bramki dla Têczy: Noskowiak 1, ¯ak – Krystkowiak 13, Przekwas 10, Nowak 6, Sawicki 4, Stelmasik 2, Rado³a 2, Haryk 1. (dab)

Pozosta³e wyniki: OSiR – MiedŸ II Szczypiorno – Zag³êbie II Bór – Pogoñ Krokus – Sparta Orlik – ŒKPR

37:24 35:31 25:26 31:34 16:31

Tabela 1. AROT-ASTROMAL 2. OSiR Komprachcice 3. AZS Zielona Góra 4. ŒKPR Œwidnica 5. Szczypiorno Kalisz 6. Olimp Grodków 7. TÊCZA KOŒCIAN 8. Zag³êbie II Lubin 9. Sparta Oborniki 10. MiedŸ II Legnica 11. Krokus Bystrzyca 12. Orlik Brzeg 13. Pogoñ Oleœnica 14. Bór Oborniki

11 20 11 19 11 18 11 17 11 15 11 15 11 11 11 10 10 8 11 6 11 5 11 4 11 4 10 0


SPORT

Pierwsza w historii klubu Rozmowa z Lidi¹ Buchwald, pierwsz¹ w historii Polonii Leszno kobiet¹, która zosta³a prezesem klubu. – W leszczyñskim œrodowisku sportowym jest pani zupe³nie now¹ osob¹. Proszê przedstawiæ siê naszym czytelnikom? – Prowadzê w³asn¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ na zasadzie agencji reklamowej. Jestem mê¿atk¹, mam dwoje dzieci, ch³opca w wieku piêtnastu lat i jedenastoletni¹ dziewczynkê. Firma mieœci siê w Lesznie, natomiast ja mieszkam w okolicach Koœciana. – Kiedy pojawi³a siê propozycja kandydowania na prezesa Polonii Leszno? – Ponad pó³ roku temu. Przez te kilka miesiêcy spotyka³am siê i wiele rozmawia³am z ludŸmi, którzy mi to zaproponowali. Kilka z tych osób znalaz³o siê zreszt¹ w nowym zarz¹dzie. Zabrak³o w nim natomiast Remigiusza Bukowskiego i bardzo nad tym ubolewam. Nie móg³ on byæ obecny osobiœcie na ubieg³otygodniowym walnym zgromadzeniu cz³onków klubu, ale przekaza³ pe³nomocnictwo panu Andrzejowi Stró¿ykowi. Niestety, zosta³o ono zakwestionowane i ostatecznie pan Bukowski nie znalaz³ siê w zarz¹dzie. Wielka szkoda, bo to w³aœnie on by³ jednym z pomys³odawców dokonania zmian. – Czy wczeœniej mia³a pani jakiœ kontakt ze sportem? – Nie, ale taki by³ w³aœnie zamys³, aby w klubie pojawi³a siê osoba nie zwi¹zana ze sportem, która ma nieco inne spojrzenie na klub i jego dzia³alnoœæ. – Sama nie uprawia³a pani nigdy ¿adnej dyscypliny sportowej? – Nie uprawiam ¿adnej dyscypliny sportowej, sport uprawiam rekreacyjnie. – Spytam wprost. Po co pani ta prezesura? Ma pani swoj¹ firmê, dom, rodzinê, uporz¹dkowane ¿ycie. Szefowanie klubowi to nie jest dzisiaj ³atwy kawa³ek chleba. To wrêcz same k³opoty, nieustanna walka o ka¿d¹ z³otówkê. – Lubiê wyzwania. Po tym, jak

zosta³a mi nakreœlona sytuacja panuj¹ca w klubie stwierdzi³am, ¿e jest du¿o do zrobienia. Tym kierujê siê tak¿e w pracy zawodowej. Wybieram te obszary, te dziedziny, w których mo¿na coœ jeszcze zdzia³aæ. Mam wra¿enie, ¿e w Polonii jest w tej materii pole do popisu. – Jak¹ ma pani wizjê swojej prezesury? – Chcia³abym byæ przede wszystkim skutecznym mened¿erem. Zarz¹d klubu to nie tylko prezes, ale przede wszystkim grupa ludzi. Bardzo liczê na ich wspó³pracê, poniewa¿ uwa¿am, ¿e si³a tkwi w zespole. Chcia³abym, aby Polonia sta³a siê jeszcze bardziej rozpoznawalna, dlatego te¿ du¿¹ wagê bêdê przyk³adaæ do promocji klubu. Ma on siê staæ bardziej œrodowiskow¹, wrêcz rodzinn¹ instytucj¹. Dlatego te¿ bêdziemy organizowaæ festyny, w których, mamy nadziejê, uczestniczyæ bêd¹ nie tylko dzieci zrzeszone w klubie, ale te¿ ich rodzice. – Polonia to jeden z nielicznych ju¿ klubów, w którym funkcjonuje a¿ piêæ sekcji. Zaraz po wyborze na stanowisko prezesa pojawi³y siê g³osy, ¿e najbli¿ej bêdzie pani do pi³karzy, gdy¿ to w³aœnie z tego œrodowiska wysz³a pani kandydatura. – Nie pewno nie bêdê forowa³a ¿adnej sekcji. Klub to przecie¿ jeden wspólny organizm i tylko w taki sposób to widzê. – Co zatem na pocz¹tek? Jakie bêd¹ pierwsze decyzje? – Do zrobienia jest wiele, wiêc pocz¹tek bêdzie zapewne intensywny. Na pierwszy ogieñ pójdzie statut klubu. Inauguracyjne posiedzenie nowego zarz¹du mamy ju¿ we wtorek. – W imieniu licznej rzeszy kibiców Polonii Leszno ¿yczê powodzenia w dzia³aniu i wielu sukcesów. – Dziêkujê. DARIUSZ CEGIELSKI

▲ Lidia Buchwald jest pierwsz¹ w historii klubu pani¹ prezes.

SZERMIERKA

Szkolne fechtowanie

Œrem goœci³ w niedzielê uczestników Mistrzostw Wielkopolski Szkó³ Podstawowych, Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych w szermierce. Zawody by³y jednoczeœnie XV Memoria³em Tadeusza Mieloszyñskiego. W klasyfikacji podstawówek trzecie miejsce zajê³a Anna Buszka z SP 2 Leszno. Monika Kreczetowska z SP 9 Leszno by³a szósta, Michalina Matuszewska z SP 12 Leszno – jedenasta, Malwina Jurga z SP 7 Leszno – dwunasta, Patrycja Bia³-

PI£KA NO¯NA

Pod koniec marca

Znamy ju¿ terminy rozpoczêcia rundy wiosennej w klasie okrêgowej i klasie A. Graj¹ce w nich zespo³y wybiegn¹ na boiska 21 i 22 marca. Oto zestawy par: Klasa okrêgowa

Pogoñ Œmigiel – Helios Czempiñ Wis³a Borek – Sokó³-Orkan Chobienice Obra 1912 Koœcian – Rawia Rawicz Orkan Chorzemin – Wielkopolanka Szelejewo Grom Wolsztyn – Mas-Rol Sp³awie Brenewia Wijewo – Sokó³ Kaszczor Rywal-Ewmar Kurza Góra – Rydzyniak Rydzyna Ruch Bojanowo – PKS Racot

Klasa A grupa I

K³os Rokosowo – Orze³ Lipno Orla Jutrosin – Jantar Strzy¿ewice Pelikan Dêbno Pl. – Szewa Gostyñ

Fot. autor

Awdaniec Pakos³aw – Korona Wilkowice Sokó³ Chwa³kowo – Kormoran Œwiêciechowa Têcza Ziemnice – Zjednoczeni Pudliszki Sarnowianka Sarnowa – Lew Pogorzela Ruch Bojanowo – PKS Racot

grupa II

Grom Czacz – Start Starkowo Têcza Tuchorza – Sokó³ W³oszakowice Gwiazda Siedlec – Znicz Obra LZS G³uchowo – Orlik Kokorzyn Rywal-Klon Mochy – Helios Bucz Juna-Trans St. Oborzyska – Promieñ Krzywiñ GKS W³oszakowice – D¹b Boguszyn Tydzieñ póŸniej zainauguruj¹ wiosnê pi³karze klasy B.

(ceg)

kowska z SP 13 – czternasta, Agnieszka Pijaczyñska z SP 7 Leszno – piêtnasta, Ewelina Kolak z SP 13 Leszno – siedemnasta, Adrianna Witkiewicz z SP 5 Leszno – osiemnasta i Michalina Bórkowska z SP 5 Leszno – dziewiêtnasta. W turnieju ch³opców trzecie miejsce zaj¹³ Maciej Miêtki z SP 9 Leszno. Jego szkolny kolega, Miko³aj Rygus by³ szósty, Piotr Niedzielski z SP 10 Leszno – ósmy, Miko³aj Wietrzykowski z SP 3 Leszno – jedenasty, Radek Rybiñski z SP 13 Leszno – trzynasty, Jêdrzej Bórkowski z SP 5 – czternasty i Jêdrzej Myszkowski z SP 3 Leszno – piêtnasty. W rywalizacji gimnazjalistek szósta by³a Aleksandra Gospodarowicz z Prywatnego Zespo³u Szkó³ Leszno. Tu¿ za ni¹ uplasowa³a siê Basia Miêtka z Gimnazjum nr 9 Leszno, a Katarzyna Kucharska z Gimnazjum nr 5 Leszno by³a dziewi¹ta. Wœród ch³opców na najni¿szym stopniu podium stan¹³ Bartosz Cegielski z Gimnazjum nr 4 Leszno, a ósmy by³ Maciej Czarnul z Gimnazjum nr 7 Leszno. Zmagania uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych wygra³ £ukasz Niedzielski. (ceg)

23 PI£KA NO¯NA

Parada tabel

Od kolegów z OZPN Leszno otrzymaliœmy komplet zweryfikowanych tabel rundy jesiennej pi³karskich rozgrywek prowadzonych przez nasz okrêg. Bêdziemy je prezentowaæ w kolejnych wydaniach „ABC”. Klasa okrêgowa 1. Obra 1912 Koœcian 15 39 51-12 2. Wielkopolanka Szel. 15 33 36-17 3. PKS Racot 15 30 45-19 4. Orkan Chorzemin 14 29 40-15 5. Helios Czempiñ 15 26 36-19 6. Sokó³-Orkan Chob. 15 26 31-24 7. Rawia Rawicz 15 25 30-20 8. Pogoñ Œmigiel 15 22 30-26 9. Ruch Bojanowo 15 21 22-37 10. Sokó³ Kaszczor 15 15 29-32 11. Wis³a Borek Wlkp. 14 15 21-22 12. Rydzyniak Rydzyna 15 13 14-28 13. Grom Wolsztyn 15 12 19-30 14. Brenewia Wijewo 15 11 11-35 15. Rywal-Ewmar K.G. 15 11 17-44 16. Mas-Rol Sp³awie 15 5 17-69 Zaleg³y mecz Wis³y Borek z Orkanem Chorzemin odbêdzie siê 15 marca. Klasa A grupa I 1. Korona Wilkowice 13 31 37-17 2. Orla Jutrosin 13 31 33-10 3. K³os Rokosowo 13 26 22-14 4. Awdaniec Pakos³aw 13 25 40-18 5. Szewa Gostyñ 13 25 43-22 6. Sarnowianka Sar. 13 21 21-18 7. Sokó³ Chwa³kowo 13 20 31-25 8. Jantar Strzy¿ewice 13 17 17-27 9. Pelikan D. Polskie 13 17 25-23 10. Lew Pogorzela 13 14 19-25 11. Zjednoczeni P. 13 11 10-20 12. Kormoran Œw. 13 8 14-33 13. Orze³ Lipno 13 5 16-44 14. Têcza Ziemnice 13 3 22-54 grupa II 1. Helios Bucz 13 32 38-12 2. GKS W³oszakowice 13 29 29-20 3. Rywal-Klon Mochy 13 27 35-11 4. Znicz Obra 13 23 38-20 5. Orlik Kokorzyn 13 23 42-23 6. Gwiazda Siedlec 13 23 17-17 7. Grom Czacz 13 19 27-22 8. Juna-Trans St. Ob. 13 17 14-23 9. D¹b Boguszyn 13 13 26-32 10. Sokó³ W³osz. 13 13 24-34 11. Têcza Tuchorza 13 13 19-32 12. Promieñ Krzywiñ 13 12 21-25 13. LZS G³uchowo 13 10 10-23 14. Start Starkowo 13 5 23-59 Klasa B grupa I 1. Rolgos Sowiny 10 27 34-8 2. LUKS Stare Boj. 10 26 32-7 3. Salus Golinka 10 23 33-19 4. Tur Turew 10 17 25-20 5. Iskra D³ugie Stare 10 16 33-21 6. B³êkitni K¹kolewo 10 11 23-26 7. Osa Osieczna 10 10 11-20 8. Grom Czeluœcin 10 9 12-24 9. Promieñ Sarbinowo 10 7 17-28 10. Piast Spytkówki 10 5 10-32 11. Grom II Czacz 10 4 11-36 Zarz¹d Kolegium Sêdziów organizuje nabór kandydatów na sêdziów pi³karskich. Informacje na ten temat mo¿na uzyskaæ w siedzibie leszczyñskiego OZPN, tel. 520-55-80. Termin zg³oszeñ up³ywa 20 stycznia. (ceg)

Gazeta „ABC”, 64-100 Leszno, ul. S³owiañska 63, tel. 065 529-25-40, 065 529-47-27, tel./fax 065 529-48-81. Redaguje zespó³: Edward Baldys – fotoreporter, Dariusz Cegielski – z-ca redaktora naczelnego, El¿bieta Curyk-Sierszulska, £ukasz Domaga³a, Zbigniew Korona, Jacek Kuik, Lidia Matuszewska – z-ca redaktora naczelnego, Antoni Neczyñski – redaktor naczelny, Andrzej PrzewoŸny – sekretarz redakcji, Jacek Witczak, Miros³aw Wlek³y, Kinga Zydorowicz, wspó³pracownicy: Dariusz Borowski, El¿bieta Szpecht-Rutecka. Wydawca: Leszczyñska Oficyna Wydawnicza, Sp. z o.o., 64100 Leszno, ul. S³owiañska 63. Druk: Drukarnia POLSKAPRESSE Sp. z o.o., Oddzia³ Poligrafia, 60-175 Skórzewo k. Poznania, ul. Malwowa 158, tel. 061 814-85-10. ISSN 1231-9082.


Sport Aż sześć polskich miast ubiega się o prawo organizacji turniejów Grand Prix po 2009 roku. Jest wśród nich Leszno.

KOSZYKÓWKA

Obrona do poprawki – Zwycięstwo cieszy, ale styl w jakim zostało osiągnięte pozostawia wiele do życzenia. Znów nieźle było w ataku, natomiast słabo w obronie – tak podsumował sobotni mecz swojej drużyny Jarosław Krysiewicz. Leszczynianki pokonały ŁKS Siemens AGD Łódź 79:67. Ostatni zespół Ford Germaz Ekstraklasy postawił w sobotni wieczór twarde warunki i przez trzy kwarty dotrzymywał kroku drużynie gospodarzy. – Z naszej strony był to dobry występ. Dopóki starczyło sił walczyliśmy. W szóstkę nie dało się jednak więcej ugrać – mówił po spotkaniu Mirosław Trześniewski, szkoleniowiec ŁKS-u. Po pierwszej kwarcie PKM Duda Super-Pol prowadziła 22:16. W drugiej ćwiartce za „3” trafiła dwukrotnie Edyta Krysiewicz i raz Ashley Shields, dzięki czemu przewaga leszczynianek urosła do 10 punktów. ŁKS nie rezygnował jednak. Za sprawą doskonale dysponowanej Edyty Koryznej rywalki odrobiły straty, prowadząc nawet przez moment 33:34. Po zmianie stron nadal trwała wyrównana walka, a przewaga go-

spodarzy nie przekraczała 6 „oczek”. Dopiero w ostatniej kwarcie, agresywniej grające leszczynianki zdołały odskoczyć łodziankom i utrzymały bezpieczną różnicę do końcowej syreny. – W ataku zdobyliśmy osiemdziesiąt punktów i to cieszy. Martwi natomiast, że straciliśmy ich stanowczo za dużo. Popełnialiśmy błędy w obronie. Edyta Koryzna wręcz ośmieszała nasze zawodniczki. Nad tym musimy solidnie popracować w

ŻUŻEL

kontekście czekającego nas w sobotę kolejnego meczu o życie w Brzegu, bo Cukierki też mają taką zawodniczkę. Cieszy to, że pograliśmy szerszym składem i dziewczyny, które wchodziły na parkiet wnosiły coś do drużyny. Wiele roboty jednak nadal przed nami – ocenił spotkanie Jarosław Krysiewicz. Punkty dla PKM Duda Super-Pol zdobyły: Krysiewicz 24, Czarnecka 13, Drzewińska i Shields po 11, Krężel i White po 8, Makowska 4, Durak, Koc i Nawrotek 0. Już jutro, w środę, w Wolsztynie (godz. 18) dojdzie do rewanżowego meczu Pucharu Polski Eventim Cup z Ineą AZS Poznań. Leszczynianki będą bronić 11-punktowej zaliczki z pierwszego spotkania. DARIUSZ CEGIELSKI

1 KSSSE AZS Gorzów 14 26 220 2 Lotos Gdynia

14 26 153

3 Wisła Kraków

14 25 162

4 CCC Polkowice

14 24 155

5 ROW Rybnik

14 23 43

MUKS – CCC

54:68

6 Energa Toruń

14 22 102

PTK – Cukierki

66:69

7 Inea AZS Poznań

13 20 12

Energa – Lotos

66:72

8 Finepharm J. Góra

13 19 -14

KSSSE – Wisła

75:70

ROW – Inea

54:64

Fot. T. Chojnacki V Dynamicznymi akcjami w końcówce meczu imponowała A. Makowska.

9 DUDA SUPER-POL 14 19 -116 10 Cukierki Brzeg

14 18 -121

11 MUKS Poznań

14 17 -135

12 PTK Pabianice

14 16 -187

13 ŁKS Łódź

14 15 -150

ŻUŻEL

Na kategorie

, blachy trapezowe

od 368,80 zł netto

- dachówki PRIMA – 19,90 zł netto/m2 SYSTEM RATALNY

Wiele wskazuje na to, że od sezonu 2010 w polskim żużlu obowiązywać będzie kategoryzacja zawodników. To efekt ubiegłotygodniowego posiedzenia prezesów klubów ekstraligowych. Ich szefowie chcą ograniczyć zarobki zawodników, nawet o 30 procent. Uważają, że rosnące wymagania finansowe żużlowców rozłożą polski speedway i doprowadzą do zawieszenia rozgrywek w 2010 roku. Prezesi chcą doprowadzić do sytuacji, w której będzie nadmiar zawodników. Chcą też wyrównać poziom poszczególnych drużyn, ale nie przez wprowadzenie KSM, a kategoryzację żużlowców. Szczegóły powinniśmy poznać w ciągu najbliższych kilku tygodni. (ceg)

Wyścig trwa Dwa lata temu działacze Unii podpisali z przedstawicielami BSI (firma zarządzająca prawami) umowę na organizację w trzech kolejnych sezonach turniejów Drużynowego Pucharu Świata i Grand Prix. W pierwszym roku jej obowiązywania w Lesznie odbyły się baraż i finał DPŚ, a w drugim – półfinał DPŚ i Grand Prix Europy. W seFot. E. Baldys zonie 2009 Stadion Smoczyka będzie V Czy w 2010 roku Leszno będzie areną Grand Prix? krajowym konkursie. Na razie jedponownie areną banak porozumienia nie ma. rażu i finału DPŚ, a także jednej z Prawa do organizacji turniejów rund Grand Prix. Na tym jednak GP są w Polsce zarezerwowane jeumowa wygasa. dynie na najbliższy sezon. Jak już – Staramy się o jej przedłużenie wspominaliśmy w 2009 roku po – poinformował nas Ireneusz Igielski, menedżer Unii Leszno, który w raz ostatni zawody przeprowadzi Unia Leszno, rok później kończy ubiegłym tygodniu uczestniczył w się umowa bydgoskiej Polonii. Oba Bydgoszczy w spotkaniu przedstaośrodki mają jednak mocnych konwicieli PZMot i miast zainteresowakurentów. Torunianie, gorzowianie nych organizacją Grand Prix. Tych i częstochowianie dysponują, bądź ostatnich było aż sześciu. Oprócz niebawem będą dysponowali, nowspomnianego Leszna także: Zielowoczesnymi, funkcjonalnymi stana Góra, Gorzów Wielkopolski, Czędionami, co przy ślimaczym tempie stochowa, Bydgoszcz oraz Toruń. modernizacji Stadionu Smoczyka Tak dużego zainteresowania jeszcze będzie ich poważnym atutem. BSI nigdy nie było. Grozi to licytacją, już niejednokrotnie udowadniała która może wywindować cenę do jednak, że najważniejsze argumenty zawrotnego poziomu, dlatego miasta liczone są w twardej walucie, a poza chcą uniknąć podbijania stawki. Wetym Anglicy nie wykluczają, że od dług wstępnej koncepcji negocjacje z sezonu 2010 w Polsce organizowane brytyjczykami z BSI mógłby prowabędą aż trzy rundy indywidualnych dzić PZMot., a potem organizatorzy (ceg) mistrzostw świata. turniejów wyłaniani byliby już w


Samochód do wygrania str. 5

ABC

GOSTYŃ y GÓRA y KOŚCIAN y LESZNO y RAWICZ y WSCHOWA

E I K S TYŃ

GOS

Organizatorzy konkursu:

Nr indeksu 35077X

www.gazetaabc.pl

Maria Wojciechowska z Leszna już nie jeździ miejską komunikacją. Zrezygnowała, bo nie podoba jej się, jak kontrolerzy biletów traktują pasażerów. – Czepiają się praktycznie wszystkiego – mówi. Skarg na ich pracę jest coraz więcej. str. 5

dodatek dla miłośników 4 kółek

e-mail: abc@gazetaabc.pl

Nr 95 (2043) 09.12-11.12.2008 r. wtorek-czwartek cena 1,80 zł (w tym 7% VAT)

Pasażerowie się skarżą

Dziś w gazecie:

str. 6

Tłumy na jarmarku

Szanse na awans Leszczyńskie koszykarki pokonały w sobotę ŁKS Łódź i wciąż mają szanse na awans do czołowej ósemki Ford Germaz Ekstraklasy str. 24 Fot. J.Kuik

Pluszaki spod ołtarza

Kobieta prezes

Fot. D.Cegielski

Sławomir i Marzena Zającowie z Zaborówca podarowali dzieciom z przedszkola w Wijewie zabawki, które zamiast kwiatów dostali na ślubie str. 4

Lidia Buchwald jest pierwszą w historii Polonii Leszno kobietą, która została prezesem klubu str. 23

Prawdziwe oblężenie przeżywał w sobotę rynek w Lesznie. Pod ratuszem rozpoczął się pierwszy w historii miasta Jarmark Adwentowy. Jedną z wielu atrakcji był wjazd Świętego Mikołaja. Jarmark potrwa do 22 grudnia. str. 2

„Schetynówki” ominą Leszno Leszno i powiat rawicki nie dostaną pieniędzy na budowę dróg od ministra Grzegorza Schetyny. Przepadły też wnioski gmin: Krobi, Włoszakowic, Borku Wielkopolskiego, Wijewa, Jutrosina, Gostynia, Krzywinia, Bojanowa. str. 4

Siedmiu dla ojczyzny Marianna Chuda z Krobi była na przysiędze każdego syna, a ma ich siedmiu. Służbę wojskową pełnili często z dala od domu. – Jak pojechałam do najstarszego, to musiałam też do pozostałych – mówi. Odebrała medal „Za zasługi dla obronności kraju”. str. 13

Ogłoszenia drobne przez SMS-y str. 9


Redaguje Elżbieta Curyk - Sierszulska e-mail: abcela@wp.pl

3

AKTUALNOŚCI GOSTYŃSKIE

Zielone planty W Krobi zakończono kolejny etap rewitalizacji miejskich plant. Dokonano nowych nasadzeń drzew i krzewów. Niestety, część z nich już skradziono. Z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej posadzone zostały 953 drzewa i krzewy ozdobne, wśród których znalazły się m.in.: tuje, magnolie, świerki serbskie, cisy, hortensje, juki koreańskie, lawenda, trzmielina. Całość inwestycji kosztowała 20.494 złote. Krobskie planty wzbogaciły się też o pięć platanów, które przekazał Wojewódzki Zarząd Dróg w Poznaniu. Gmina w obrębie nasa-

dzeń zamierza zamontować tabliczki proszące o szanowanie zieleni. – Cieszy fakt, że nasze planty stały się jeszcze bardziej zielone, chociaż martwi to, że dla niektórych osób wspólne mienie oznacza mienie niczyje – zauważa Gerard Misiaczyk, wiceburmistrz Krobi. – Zaledwie po kilku dniach od nasadzeń część sadzonek została skradziona. Miejmy nadzieję, że był to pojedynES czy incydent.

Mikołaje w Gostyniu i Krobi Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi oraz Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu otrzymały od Stowarzyszenia Dziecko honorowe tytuły „Mikołaja 2008” za przeprowadzenie akcji na rzecz najuboższych dzieci w tych gminach. Uczniowie i nauczyciele przygotowali paczki świąteczne.

Sołtysi na naradzie Podczas spotkania sołtysów z gminy Gostyń w Urzędzie Miejskim zaprezentowano im projekt budżetu gminy na 2009 rok. O planowanych inwestycjach i remontach na terenach wiejskich w przyszłym roku opowiedzieli Henryk Sadzki, naczelnik Wydziału Rozwoju i Inwestycji oraz Mariusz Konieczny, naczelnik Wydziału Mienia Gminy i Rolnictwa. W projekcie budżetu na 2009 rok znalazły się inwestycje w Brzeziu: utwardzenie placu zabaw za świetlicą, w Czachorowie: budowa drogi wraz z uzbrojeniem w strefie przemysłowej, budowa przyłącza do sieci elektroenergetycznej obiektu przepompowni ścieków, poszerzenie drogi powiatowej do wsi, w Dalabuszkach: przejęcie

gruntu pod plac zabaw od Agencji Nieruchomości Rolnych, w Daleszynie: przebudowa drogi gminnej przez Malewo, budowa chodnika wraz z odwodnieniem, w Dusinie: utwardzenie drogi za sklepem, w Goli: doposażenie placów zabaw, budowa budynku socjalnego, w Kosowie: uzupełnienie placu zabaw, położenie płytek w Świetlicy Wiejskiej, w Krajewicach: budowa dróg osiedlowych, budowa chodnika, w Tworzymirkach: położenie nawierzchni bitumicznej przy drodze gminnej, czyszczenie studzienek kanalizacji deszczowej oraz piaskownika, uzupełnienie placu zabaw, wycięcie krzewów oraz wycinka drzew przy drodze Tworzymirki – Gaj, naprawa studzienek kanalizacji sanitarnej i deszczowej, naprawa zapadlin na drodze asfaltowej

i chodnikach, w Ostrowie: położenie dywanika bitumicznego na drodze gminnej od drogi wojewódzkiej, w Siemowie: opracowanie dokumentacji technicznej i budowa drogi, w Sikorzynie: położenie dywanika asfaltowego w Sikorzynie Huby, w Starym Gostyniu: remont budynku gospodarczego przy świetlicy, doposażenie boiska sportowego, Stankowie: zakrycie rowu na plac zabaw, utwardzenie drogi z płyt w przypadku budowy ul. Górnej, w Stężycy: budowa Świetlicy Wiejskiej, w Zgółkowie: remont drogi gminnej na odcinku od przejazdu kolejowego do drogi wojewódzkiej Gostyń – Krobia, uzupełnienie oznakowań, wycięcie krzewów, budowa chodnika, na osiedlu Pożegowo: kompleksowe uzbrojenie osiedla Pożegowo II, budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kasyna Gostyńskiego oraz budowa kanalizacji deszczowej i nawierzchni jezdni w ul. ES Potworowskich.

► Stowarzyszenie Dziecko prowadzi cykl bezpłatnych zajęć na kręgielni dla młodzieży z terenów wiejskich lub korzystającej ze wsparcia świetlic środowiskowych. Projekt realizowany jest w ramach projektu „Zajęcia na kręgielni – atrakcyjną formą spędzania czasu wolnego od zajęć szkolnych”, na który stowarzyszenie uzyskało dofinansowanie wojewody wielkopolskiego. Projekt trwa 12 tygodni, w każdym z nich odbywają się dwugodzinne zajęcia. 40 młodych ludzi spotyka się po lekcjach, w czasie wolnym, na gostyńskiej kręgielni. Tekst i fot. ES

O problemach wychowawczych ▲ ZSOiZ w Krobi przygotował 50 paczek. Świąteczny projekt szkoła realizuje we współpracy ze Stowarzyszeniem Dziecko i Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krobi. Uczniowie i nauczyciele w wyniku zbiórki przygotowali wielkie paczki z łakociami, książkami, grami, puzzlami, zabawkami, odtwarzaczami MP3 itd. Podarunki zapakowano w kartony i przyozdobiono. – Mamy nadzieję, że dzięki naszym staraniom w wielu domach święta będą szczęśliwsze i radośniejsze – podkreślają uczniowie.

▲ Uczniowie i nauczyciele ZSZ w Gostyniu objęli patronatem 60 dzieci i przygotowali dla nich wielkie świąteczne paczki pod choinkę. Prezenty zostały też kolorowo zapakowane. Efekty akcji przerosły najśmielsze oczekiwania pomysłodawców. – Swoją aktywnością młodzi ludzie udowodnili, że są wrażliwi na problemy innych i że mają wielkie serca – stwierdza Mirosław Sobkowiak z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, które również wsparło akcję. Dystrybucją paczek zajmie się Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyniu, który za swój udział w działaniach otrzymał dyplom z wyrazami uznania. Trenerzy ze Stowarzyszenia Dziecko zorganizowali warsztaty w obu szkołach dla młodych wolontariuszy, zapoznające ich z podstawami wolontariatu i skutecznego działania oraz zasadami prowadzenia kampanii społecznych, a także rozwijające umiejętności komunikacyjne przydatne w pracy wolontariuszy. Warsztaty zostały zrealizowane przy wsparciu finansowym wojewody wielkopolskiego. W obu szkołach na spotkaniach podsumowujących projekt uczestnicy akcji otrzymali certyfikaty potwierdzające ich udział w „Szkole Tekst i fot. ES wolontariatu dla młodzieży”.

Anna Sowula, kierownik Bonifraterskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Piaskach – Marysinie oraz Hanna Kubiak, pedagog z tego Ośrodka, uczestniczyły w konferencji „Zagrożenia wychowawcze XXI wieku”, która odbyła się w Senacie RP w Warszawie pod patronatem Komisji Nauki, Edukacji i Sportu. Celem konferencji było zaprezentowanie najważniejszych zjawisk wpływających na pojawianie się zaburzeń emocjonalnych u dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem uzależnień od substancji chemicznych, uzależnienia od Internetu i przestępczości. – Podczas konferencji zastanawiano się, czy współczesna szkoła jeszcze wychowuje, czy jest bezpieczna, skąd się biorą młodzi przestępcy, jakie są ambicje i rozczarowania młodzieży XXI wieku – opowiada Anna Sowula. – Rozmawiano o sieroctwie związanym

z wyjazdami rodziców do pracy na Zachodzie. Okazuje się, że około 120 tysięcy dzieci w Polsce jest bez opieki dorosłych osób. Eurosieroctwo to dzieci z pieniędzmi nierealizujące obowiązku szkolnego, dzieci bez nadzoru dorosłych. W senackim spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Kancelarii Prezydenta i Kancelarii Premiera, parlamentarzyści, reprezentanci resortów edukacji, sprawiedliwości, sportu, nauki, szkolnictwa wyższego, zdrowia, spraw wewnętrznych i obrony narodowej, przedstawiciele środowisk akademickich, lokalnych organizacji,

szkół, placówek resocjalizacyjnych, mediów, a także młodzież. – Ogólny wniosek z konferencji jest taki, że młodzież jest twórcza, pełna pomysłów i ciekawa życia – dodaje A. Sowula. – Żyjemy jednak w czasach, gdy dorosłym, rodzicom brakuje czasu dla własnych dzieci. Stąd tak wiele problemów. Konferencja dała nam możliwość dostrzeżenia wszystkich zagrożeń oraz uświadomienia sobie ich skali. Rozmowy w czasie przerw były okazją do szukania odpowiedzi na trudne pytania.

► W Ośrodku Kultury w Piaskach rozegrano Mikołajkowy Turniej w Kopa Sportowego o puchar radnego powiatu gostyńskiego. Zjechało na niego 80 zawodników z powiatów: gostyńskiego, krotoszyńskiego, jarocińskiego, wschowskiego. Kop to typowo męska gra, wśród uczestników nie było żadnej kobiety. Radny Krzysztof Deutsch zorganizował turniej wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury oraz Ryszardem Woźniakiem z Godunowa, który był głównym sędzią zawodów. Trzej triumfatorzy turnieju otrzymali puchary, a dwudziestu najlepszych nagrody rzeczowe. Zwycięzcą został Bogusław Frąckowiak z Kobylina, na drugim miejscu uplasował się Ryszard Sobierajski z Pudliszek, na trzecim Hieronim Tacka z Borku Wlkp. Najstarszym zawodnikiem na

sali był 88 – letni Leon Krystkowiak z Borku Wlkp. Organizatorzy przygotowali dla uczestników szwedzki stół z pajdą chleba ze smalcem i napojami, a na zakończenie ciepły posiłek. Turniej

wpisany został już do kalendarza imprez i będzie się odbywał co roku. K. Deutsch planuje zorganizowanie w czsie tegorocznej zimy jeszcze jednego turniej w kopa o mistrzostwo gminy Piaski. Tekst i fot. ES

ES


Samochód do wygrania str. 5

ABC

GOSTYŃ y GÓRA y KOŚCIAN y LESZNO y RAWICZ y WSCHOWA

E I K AÑS

I C ΠKO

Organizatorzy konkursu:

Nr indeksu 35077X

www.gazetaabc.pl

Maria Wojciechowska z Leszna już nie jeździ miejską komunikacją. Zrezygnowała, bo nie podoba jej się, jak kontrolerzy biletów traktują pasażerów. – Czepiają się praktycznie wszystkiego – mówi. Skarg na ich pracę jest coraz więcej. str. 5

dodatek dla miłośników 4 kółek

e-mail: abc@gazetaabc.pl

Nr 95 (2043) 09.12-11.12.2008 r. wtorek-czwartek cena 1,80 zł (w tym 7% VAT)

Pasażerowie się skarżą

Dziś w gazecie:

str. 6

Tłumy na jarmarku

Szanse na awans Leszczyńskie koszykarki pokonały w sobotę ŁKS Łódź i wciąż mają szanse na awans do czołowej ósemki Ford Germaz Ekstraklasy str. 24 Fot. J.Kuik

Pluszaki spod ołtarza

Kobieta prezes

Fot. D.Cegielski

Sławomir i Marzena Zającowie z Zaborówca podarowali dzieciom z przedszkola w Wijewie zabawki, które zamiast kwiatów dostali na ślubie str. 4

Lidia Buchwald jest pierwszą w historii Polonii Leszno kobietą, która została prezesem klubu str. 23

Prawdziwe oblężenie przeżywał w sobotę rynek w Lesznie. Pod ratuszem rozpoczął się pierwszy w historii miasta Jarmark Adwentowy. Jedną z wielu atrakcji był wjazd Świętego Mikołaja. Jarmark potrwa do 22 grudnia. str. 2

„Schetynówki” ominą Leszno Leszno i powiat rawicki nie dostaną pieniędzy na budowę dróg od ministra Grzegorza Schetyny. Przepadły też wnioski gmin: Krobi, Włoszakowic, Borku Wielkopolskiego, Wijewa, Jutrosina, Gostynia, Krzywinia, Bojanowa. str. 4

Siedmiu dla ojczyzny Marianna Chuda z Krobi była na przysiędze każdego syna, a ma ich siedmiu. Służbę wojskową pełnili często z dala od domu. – Jak pojechałam do najstarszego, to musiałam też do pozostałych – mówi. Odebrała medal „Za zasługi dla obronności kraju”. str. 13

Ogłoszenia drobne przez SMS-y str. 9


Redaguje Dariusz Borowski e–mail: borowski@leszczyńskie.net

AKTUALNOŚCI KOŚCIAŃSKIE

3

Jak zmienić edukację? Zmianom w systemie edukacji była poświęcona powiatowa konferencja szkoleniowa pt. „Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna – od przedszkola do matury”, która odbyła się w Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Kościanie. Uczestniczyli w niej dyrektorzy przedszkoli i wszystkich typów szkół działających w powiecie kościańskim.

V Zwycięska drużyna No Name OKFiR prezentuje dyplom i zdobyty puchar.

Zmagania pod siatką W minioną niedzielę w Śmiglu odbył się IV Turniej Siatkówki Mężczyzn o Puchar Kierownika Ośrodka Kultury Fizycznej i Rekreacji w Śmiglu. Do współzawodnictwa stanęło osiem amatorskich drużyn, które rozegrały mecze w systemie każdy z każdym. Rozgrywki były zacięte. Ostatecznie zwyciężył team No Name OKFiR przed siatkarzami OKFiR I i zespołem Sami Swoi. Dalej uplasowali się: ZSP Nietąż-

kowo, Iskra Stare Bojanowo i Fenix Borowo. Zwycięzcy odebrali puchar z rąk Zygmunta Ratajczaka – kierownika OKFiR-u, natomiast pozostałe wymienione drużyny uhonorowano statuetkami. Sędzia zawodów Tomasz Frąckowiak wyłonił najlepszego zawodnika turnieju, którym został Tomasz Nawrot z ekipy OKFiR I. Organizatorzy dziękują drużynom za udział w turnieju, a kibicom za dopingowanie zawodników. LL

Konferencje takie odbywają się – z inicjatywy Ministerstwa Edukacji Narodowej – w całym kraju. Mają one na celu zapoznanie z planowanymi na lata 2009-2015 przez MEN zmianami w systemie edukacji oraz wypracowanie wniosków. – Mamy dziś rozmawiać o przyszłości 11.358 uczniów i 1764 przedszkolaków – powiedział Edward Strzymiński, wicestarosta kościański, podkreślając, że aby osiągnąć edukacyjny sukces, konieczna jest dobra współpraca między organami prowadzącymi szkoły, kuratorium i dyrektorami placówek. Prowadząca konferencję Joanna Ciechanowska-Barnuś, prezes Stowarzyszenia Razem dla Edukacji przybliżyła planowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na lata 2009-2015 zmiany w systemie edukacji, które mają odpowiadać zmianom zachodzącym w życiu społecznym. Druga część konferencji miała charakter warsztatowy. Uczestnicy, w trzech grupach, pracowali nad rozwiązaniem oświatowych problemów. Pierwszą grupę stanowili dyrektorzy przedszkoli i szkół podstawowych, którzy rozpatrywali m.in. kwestię dostosowania oferty przedszkoli do potrzeb lokalnej społeczności, a także szanse i zagrożenia dla upowszechnienia wychowania przedszkolnego w regionie. Zastanawiali się także, w jaki

sposób podnieść jakość organizacji pracy szkoły podstawowej w świetle proponowanych zmian podstawy programowej. Najważniejsze wnioski wypływające z dyskusji tej grupy to konieczność uregulowania problemu dowozu dzieci do przedszkoli oraz utworzenia dodatkowych form wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat, przebywających w przedszkolach do 5 godzin dziennie. W odniesieniu do szkół podstawowych dyrektorzy mieli obawy co do możliwości pozyskania wykwalifikowanej kadry do prowadzenia zajęć fakultatywnych i języków obcych.

W drugiej grupie dyrektorzy gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych zastanawiali się nad organizacją pracy swoich szkół w świetle proponowanych zmian. Wnioski wypływające z dyskusji to m.in. spostrzeżenie, że zmiany podstawy programowej wiążą się z koniecznością przeprowadzenia redukcji etatów. Nauczyciele powinni – zdaniem dyskutantów – mieć czas na przekwalifikowanie, a w zmiany programowe powinno być włączone szkolnictwo wyższe. Inny wniosek to zbyt wczesne profilowanie ucznia. Samorządowcy i pracownicy kuratorium w czasie swojego spotkania rozmawiali na temat Karty nauczyciela oraz o kwalifikacjach i możliwościach zmian zasad zatrudniania pracowników oświaty. Wnioski i postulaty wypracowane przez te grupy zostaną przekazane do Ministerstwa Edukacji Narodowej. (dab)

Fot. D. Borowski V Dyrektorzy, zanim przystąpili do zajęć warsztatowych, wysłuchali propozycji zmian w systemie edukacji

Dochodowe parkomaty

Fot. Magdalena Dymarkowska V Dzięki współpracy Polskiego Związku Chórów i Orkiestr w Lesznie i Centrum Kultury w Śmiglu przed śmigielską publicznością wystąpił Zespół Folklorystyczny Zaria z republiki Czuwaszja (Federacja Rosyjska). Sala widowiskowa CK wypełniła się po brzegi dziećmi i młodzieżą. Młodzi widzowie mogli podziwiać nie tylko piękne ludowe stroje, oryginalne pieśni i tańce w wykonaniu zespołu, ale także krótką prezentację multimedialną opowiadającą o republice i jej stolicy – Czeboksary. Występ był częścią międzynarodowego tournée grupy folklorystycznej, która koncertować będzie także we Francji, Belgii i Holandii. LL

Idą święta W Kościanie na rynku ustawiono około 9-metrowej wysokości choinkę, na której zainstalowano ponad 7000 lampek. Drzewo pochodzi z Leśnictwa Ziemin. Ponadto pracownicy Kościańskiego Ośrodka Kultury założyli efektowne iluminacje świetlne na rondach w mieście. W świątecznym stylu jest także oświetlony deptak na ul. Wrocławskiej oraz świecące elementy ozdobne zamontowane na latarniach na rynku i wzdłuż al. Kościuszki. Tekst i fot. D. BOROWSKI

W ciągu zaledwie ponad dwóch miesięcy dochód ze Strefy Płatnego Parkowania w Kościanie był o połowę wyższy, aniżeli uzyskany w ciągu blisko ośmiu pierwszych miesięcy bieżącego roku. To efekt wprowadzenia uiszczania opłat za parkowanie do parkomatów, zamiast pobierania ich przez parkingowych. Z każdych 100 zł opłat za parkowanie 39 zł jest przekazywanych na rzecz firmy Projekt&Parking, która zajmuje się obsługą Strefy Płatnego Parkowania. Pozostała kwota jest dzielona: 60 proc. dla powiatu

kościańskiego i 40 proc. dla miasta Kościana, czyli proporcjonalnie do liczby miejsc parkingowych, jakimi dysponują ci dwaj zarządcy dróg. Od początku bieżącego roku do dnia 24 sierpnia, kiedy to zakończono pobieranie opłat przez parkingowych, dochód miasta z SPP wyniósł prawie 22.800 zł. Natomiast za okres od 25 sierpnia do 31 października br. (po odjęciu kosztów obsługi) dochód sięgnął ponad 34.300 zł. Można więc stwierdzić, że dwumiesięczny dochód ze strefy z zamontowanymi parkomatami jest zbliżony do tego, jaki ze strefy obsługiwanej przez

parkingowych zostałby uzyskany w ciągu roku (!). – System pobierania opłat za parkowanie przez osoby był nieefektywny – kwituje burmistrz Kościana Michał Jurga. W Kościanie system pobierania opłat za pomocą parkomatów sprawdza się znakomicie. Samorząd miejski nie musi się już trudnić kwestią inkasowania opłat za parkowanie, gdyż obowiązek ten przejęła prywatna firma. Oczywiście pobiera ona procent od wpływów, ale znacznie większe kwoty, aniżeli dotychczas, wpływają do miejskiej kasy. (dab)

Ruszyła akcja „Zima” Z początkiem grudnia ruszyła w Kościanie coroczna akcja ,,Zima’’, prowadzona przez Straż Miejską. Jak w poprzednich latach strażnicy sami, bądź wraz z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie, kontrolują miejsca, w których najczęściej przebywają osoby bezdomne: opuszczone lokale, baraki, działki, park miejski oraz dworzec PKP i PKS. – U nas bezdomni najczęściej przebywają na dworcu PKP. Są to zarówno osoby miejscowe, jak i z innych miejscowości. W Kościanie nie ma noclegowni, ale Ośrodek Pomocy Społecznej wynajmuje mieszkanie, w

którym mogą przebywać cztery osoby. Oferta ta dotyczy tylko mieszkańców Kościana. Dla pozostałych mamy informatory odnośnie placówek dla bezdomnych na terenie województwa wielkopolskiego, które są między innymi: w Lesznie, Gostyniu, Śremie czy Poznaniu. Radzimy, aby tam się udali w celu znalezienia dachu nad głową – mówi Maciej Szymczak, komendant Straży Miejskiej w Kościanie. W przypadku zmiany aury na typowo zimową w ramach akcji będą prowadzone kontrole utrzymania porządku na chodnikach i drogach, głównie dotyczące odśnieżania chodników i dróg oraz usuwania z

nich zlodowaceń. Za uchylanie się od tego obowiązku może być nałożony mandat karny w kwocie 100 zł. W okresie świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku Straż Miejska będzie sprawdzać, jak przebiega sprzedaż i używanie materiałów pirotechnicznych. Przypadki ich sprzedaży osobom nieletnim będą zgłaszane policji jako przestępstwa, a używanie ich przez dzieci – zgłaszane rodzicom i dyrekcjom szkół. Ponadto strażnicy nadal będą prowadzić kontrole mieszkańców, nieposiadających umów na wywóz śmieci. Akcja ,,Zima’’ potrwa do 10 marca 2009 r. (dab)


Samochód do wygrania str. 5

ABC

GOSTYŃ y GÓRA y KOŚCIAN y LESZNO y RAWICZ y WSCHOWA

E I K IC

RAW

Organizatorzy konkursu:

Nr indeksu 35077X

www.gazetaabc.pl

Maria Wojciechowska z Leszna już nie jeździ miejską komunikacją. Zrezygnowała, bo nie podoba jej się, jak kontrolerzy biletów traktują pasażerów. – Czepiają się praktycznie wszystkiego – mówi. Skarg na ich pracę jest coraz więcej. str. 5

dodatek dla miłośników 4 kółek

e-mail: abc@gazetaabc.pl

Nr 95 (2043) 09.12-11.12.2008 r. wtorek-czwartek cena 1,80 zł (w tym 7% VAT)

Pasażerowie się skarżą

Dziś w gazecie:

str. 6

Tłumy na jarmarku

Szanse na awans Leszczyńskie koszykarki pokonały w sobotę ŁKS Łódź i wciąż mają szanse na awans do czołowej ósemki Ford Germaz Ekstraklasy str. 24 Fot. J.Kuik

Pluszaki spod ołtarza

Kobieta prezes

Fot. D.Cegielski

Sławomir i Marzena Zającowie z Zaborówca podarowali dzieciom z przedszkola w Wijewie zabawki, które zamiast kwiatów dostali na ślubie str. 4

Lidia Buchwald jest pierwszą w historii Polonii Leszno kobietą, która została prezesem klubu str. 23

Prawdziwe oblężenie przeżywał w sobotę rynek w Lesznie. Pod ratuszem rozpoczął się pierwszy w historii miasta Jarmark Adwentowy. Jedną z wielu atrakcji był wjazd Świętego Mikołaja. Jarmark potrwa do 22 grudnia. str. 2

„Schetynówki” ominą Leszno Leszno i powiat rawicki nie dostaną pieniędzy na budowę dróg od ministra Grzegorza Schetyny. Przepadły też wnioski gmin: Krobi, Włoszakowic, Borku Wielkopolskiego, Wijewa, Jutrosina, Gostynia, Krzywinia, Bojanowa. str. 4

Siedmiu dla ojczyzny Marianna Chuda z Krobi była na przysiędze każdego syna, a ma ich siedmiu. Służbę wojskową pełnili często z dala od domu. – Jak pojechałam do najstarszego, to musiałam też do pozostałych – mówi. Odebrała medal „Za zasługi dla obronności kraju”. str. 13

Ogłoszenia drobne przez SMS-y str. 9


Redaguje Jacek Witczak e-mail: witczak@gazetaabc.pl

3

AKTUALNOŚCI RAWICKIE

Oddali 260 litrów krwi

Koło PCK przy Zespole Szkół Rolniczych w Bojanowie zorganizowało szesnastą akcję honorowego oddawania krwi przez uczniów tej placówki i osoby spoza niej. Przeprowadzono ją przy współpracy personelu głogowskiego Oddziału Terenowego Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu.

▲ Osoby i przedstawiciele firm wyróżnionych tytułami „Zasłużony dla Powiatu Rawickiego”.

Powiatowa rocznica ▲ Organizowane w ZSR w Bojanowie akcje honorowego oddawania krwi przyczyniają się do ratowania czyjegoś zdrowia i życia.

Po przebadaniu zdrowotnym krew oddało 28 pełnoletnich osób spośród 37, które się zgłosiły. Byli wśród nich stali uczestnicy takich akcji – w tym członkowie koła PCK, ale też kilku uczniów, którzy oddali krew po raz pierwszy. W grupie honorowych dawców tradycyjnie nie zabrakło osób spoza szkoły, w tym absolwentów placówki. Uzyskano łącznie około 13 litrów bezcennego leku. – Krwi nigdy nie jest pod dostatkiem, z każdym rokiem potrzeba jej więcej – powiedział Tadeusz Oliński, opiekun szkolnego Koła PCK. – To ciągle deficytowy lek, na który nie można wypisać recepty, gdyż jest nie do kupienia. Dlatego tak ważna jest każda akcja i każdy pomysł przyczyniający się do popularyzowania krwiodawstwa. Dariusz Sikora, dyrektor ZSR w

Bojanowie, podkreślił, że postawa i zaangażowanie młodzieży spotyka się z uznaniem szkolnego środowiska oraz ekipy medycznej pobierającej krew. – Efektem wszystkich dotychczasowych akcji jest ponad 260 litrów krwi – powiedział dyrektor Sikora. – Dla uczestników takich przedsięwzięć satysfakcją – poza tym, że pomogli oczekującym na krew – i zarazem pamiątką są dyplomy od Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (wręczane na apelu szkolnym) oraz zdjęcia wykonywane podczas akcji, umieszczane na stronie internetowej Centrum. Z ramienia szkolnego Koła PCK akcję przygotowały Małgorzata Małyga z kl. IV Technikum Agrobiznesu i Marlena Małyga z kl. IV Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego. Tekst i fot. J.W.

Nowe sklepy w zbiórce W najbliższy piątek i sobotę Bank Żywności działający przy parafii farnej w Rawiczu organizuje w miejscowych sklepach przedświąteczną zbiórkę artykułów spożywczych na rzecz rodzin najuboższych, ludzi bezdomnych i znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Do akcji włączają się też nowe: Tesco przy ul. Kamińskiego i Dino w Masłowie. – Jesteśmy wdzięczni kierownictwu tych marketów, że wsparły tak szlachetny cel – mówi Kazimierz Buduj, lider rawickiego Banku Żywności. – Ich przychylność spowoduje, że zbiórka przyniesie jeszcze większy efekt. W Tesco żywność będą zbierali uczniowie Gimnazjum w Sierakowie, w Dino przedstawiciele masłowskiego klubu seniora, który wyszedł z taką inicjatywą. Ideą akcji jest zachęcenie jak największej liczby klientów sklepów do zakupienia choćby jednego opakowania artykułu spożywczego więcej niż potrzebują i podzielenia się w ten sposób z osobami wymagającymi wsparcia. Akcja zostanie przeprowadzona w godz. 8-20. Poza Tesco i Dino żywność będzie zbierana w Intermarche, Polo Marketach (na rynku i osiedlu Westerplatte), Biedronkach (na osiedlu Westerplatte i przy ul. Piłsudskiego). W tych sklepach zbiórką zajmą się wyposażeni w identyfikatory uczniowie I LO, Zespołu Szkół

nr 3, Zespołu Szkół Zawodowych i Gimnazjum nr 1, słuchacze Medycznego Studium Zawodowego oraz członkowie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży przy parafii farnej. Akcja zostanie przeprowadzona także w sklepie Lewiatan przy ul. Piłsudskiego. Tam jednak nie będzie wolontariuszy. Do podzielenia się żywnością z potrzebującymi zachęcać będą sprzedawczynie, a produkty będzie można wkładać do ustawionego w widocznym miejscu pojemnika. Organizatorzy akcji proszą zwłaszcza o przekazywanie tych produktów, które mają długi termin przydatności do spożycia, a więc mąki, cukru, makaronu, ryżu, kaszy, tłuszczów, olejów jadalnych oraz słodyczy dla dzieci. Zebrane artykuły będą wydawane w Banku Żywności w środę, 17 grudnia. Część ofiarowanych produktów Bank przechowa na dalsze potrzeby związane z wydawaniem żywności w pierwszych J.W. tygodniach nowego roku.

Zorganizowana w rawickim Domu Kultury uroczystość z okazji 10-lecia powiatów zgromadziła około 100 gości. Byli wśród nich: Wojciech Jankowiak – wicemarszałek wielkopolski, radni powiatowi dotychczasowych trzech kadencji, członkowie Zarządu Powiatu, pracownicy Starostwa Powiatowego, burmistrzowie i wójt gmin należących do powiatu, dyrektorzy szkół, przedstawiciele innych jednostek i służb podporządkowanych powiatowi, reprezentanci lokalnych środowisk, przedstawiciele sąsiednich powiatów. Z okazji 10-lecia wszyscy byli lub obecni radni powiatowi otrzymali pamiątkowe medale. Wręczono także odznaczenia i tytuły ,,Zasłużony dla Powiatu Rawickiego’’, przyznane przez Radę Powiatu. Otrzymali je: Stefania Dąbrowska – prezes Zarządu Rejonowego PCK w Rawiczu, Marek Jop – dyrektor Zakładu Karnego, Jan Solak – prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP, Kazimierz Buduj – lider Banku Żywności, Zakład Przetwórstwa Mięsnego Majerowicz z Białegokału, Zakład Przetwórstwa Mięsnego Dworeccy z Golejewa, firma Walbet z Miejskiej Górki, PKM Duda z Grąbkowa, ubojnia Salus z Golinki, ZPB Kaczmarek z Rawicza oraz wszyscy burmistrzowie i wójt gmin należących do powiatu rawickiego. Uczestnicy uroczystości obejrzeli prezentację multimedialną o historii powiatu. W części artystycznej wystąpili uczniowie I LO w Rawiczu i tamtejszego Zespołu Szkół nr 3. – W odczuciu społeczeństwa powiaty stały się ważnym i trwałym elementem podziału terytorialnego – powiedział Piotr Dubicki, przewodniczący Rady Powiatu Rawickiego. – Pozwalają łączyć i wzmacniać więzi gospodarcze, społeczne i kulturowe mieszkańców wszystkich gmin. Mimo problemów powiaty prowadzą i finansują wiele jednostek: szkoły ponadgimnazjalne, domy pomocy społecznej, zarządy dróg, urzędy pracy, szpitale, placówki opiekuńczo-wychowawcze. Uważam, że dobrze sobie z tym radzą i że w porównaniu do 10 lat wstecz sytuacja i jakość życia mieszkańców dzięki temu znacznie się polepszyła. ► W jutrosińskim Ośrodku Kultury czynna jest wystawa fotograficzna zorganizowana z okazji stulecia konsekracji tamtejszego kościoła pw. św. Elżbiety. Ekspozycja pt. ,,Nasz kościół...’’ prezentuje kilkaset zdjęć ukazujących świątynię, jej wnętrze i otoczenie. Autorem wielu fotografii jest Krystyna Konieczna, dyrektor Ośrodka Kultury. Inne pochodzą ze zbiorów parafii, zostały udostępnione przez księdza proboszcza Kazimierza Białka. Tekst i fot. J.W.

Mówiąc o zagrożeniach pojawiających się przed powiatami szef rady wymienił przede wszystkim możliwość ich likwidacji. Stwierdził, że regularnie straszy się tym samorządy powiatowe i ludzi, przekonuje wszystkich, że byłby to ważny krok dla usprawnienia finansów budżetowych oraz racjonalizacji administracji państwowej. – Często w tym kontekście mówi W pierwszej kadencji Rada Powiatu liczyła 25 radnych, w drugiej 17. W obecnej kadencji w radzie także zasiada 17 radnych. Od 1998 roku funkcję radnych pełniło lub nadal pełni 43 radnych. Pięciu z nich zasiada w radzie od 10 lat. To: Janusz Maruwka, Mieczysław Umławski, Krzysztof Synoracki, Zygmunt Wolny i Andrzej Walus. się, że nasz powiat znajduje się na ,,czarnej liście’’, tymczasem w zasadzie spełniamy założenia reformy określane jako minimum 3x5 – dodaje P. Dubicki. – Mamy 5 gmin, ponad 60 tysięcy mieszkańców i roczny budżet w wysokości 42 milionów złotych, który byłby znacznie wyższy po doliczeniu budżetów Komendy Powiatowej Policji, weterynarii i sanepidu, czyli instytucji, które pierwotnie zaliczały się do powiatowego budżetu. ,,Od zawsze’’ mamy inne, niezbędne instytucje: sąd, prokuraturę, urząd skarbowy, szpital. Zagrożeniem jest także zmniejszenie dochodów podatkowych wpływających do samorządowych budżetów. Czekamy na nową ustawę o finan-

sach, która daje nadzieję na poprawę poziomu finansowania i gwarancję stabilności finansowej powiatów. P. Dubicki uznał za dobry bilans pracy powiatu z perspektywy obecnej kadencji. Podkreślił, że usprawniono pracę starostwa, utworzono biuro obsługi interesantów, wprowadzono elektroniczny obieg dokumentów, wyremontowano drugi budynek starostwa, przeprowadzono inwestycje drogowe oraz inwestycje w domach pomocy społecznej. Nadzieje i plany powiatu na następne lata związane są przede wszystkim z komercjalizacją i przyszłością szpitala. Do innych, najważniejszych zamierzeń zaliczono kontynuację inwestycji drogowych, rozbudowę ścieżki rowerowej z Rawicza do Sarnowy, modernizację drogi krajowej nr 5 (budowę obwodnicy Rawicza i Bojanowa), budowę sali gimnastycznej w I LO w Rawiczu oraz dalszą współpracę z samorządem z Ukrainy. – Będziemy dalej zabiegać o fundusze unijne – dodał P. Dubicki. – Najważniejsze ze złożonych już wniosków dotyczą przebudowy dróg powiatowych z Pakosławia do Białegokału oraz z Jutrosina do Dubina. Swoje wnioski składali: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, I Liceum Ogólnokształcące, Urząd Pracy. W przygotowaniu jest projekt dotyczący modernizacji i adaptacji budynku znajdującego się na terenie dawnej jednostki wojskowej, należącego do powiatu. W 2009 roku zamierzamy też ubiegać się o fundusze na dalszą modernizację budynków domów pomocy społecznej. Tekst i fot. J.W.

Gazeta ABC - 9 grudnia 2008  

Gazeta ABC - 9 grudnia 2008

Gazeta ABC - 9 grudnia 2008  

Gazeta ABC - 9 grudnia 2008

Advertisement