Page 1

GOSTYŃ y GÓRA y KOŚCIAN y LESZNO y RAWICZ y WSCHOWA

NA RYBY

Nr indeksu 35077X

www.gazetaabc.pl

e-mail: abc@gazetaabc.pl

Nr 56 (2104) 21.07-23.07.2009 r. wtorek-czwartek cena 1,80 zł (w tym 7% VAT)

str. 5

Runął sufit

str. 8

Złoto dla zuchwałych

Fot. J.Kuik

W kamienicy przy ul. Narutowicza w Lesznie zawalił się strop. Na szczęście lokatorom budynku nic się nie stało. str. 4

Rzuciła się pod pociąg

Fot. A.Przewoźny

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na budowę drogi ekspresowej od Kaczkowa do Korzeńska. Koszt tej inwestycji to około 1,3 mld zł. str. 7

Fot. J.Witczak

Ekspresówka coraz bliżej

Pszczelarstwo nie jest zajęciem tylko dla emerytów. Udowodnił to Krzysztof Roszczak z Leszna. str. 12 -13

Fot. J.Kuik

Pszczele tajemnice Polscy żużlowcy nie zawiedli swoich kibiców. Po heroicznym boju wywalczyli złoto w finale Drużynowego Pucharu Świata w Lesznie. Tym samym jako pierwsi w historii zdobyli trofeum Ove Fundina na własność. str. 23 i 24


AKTUALNOŒCI

2

PKM DUDA podpisze porozumienie z bankami wierzycielami

Prawdopodobnie w œrodê lub czwartek przedstawiciele Zarz¹du Polskiego Koncernu Miêsnego DUDA SA podpisz¹ porozumienie uk³adowe z kilkoma bankami. W ten sposób zakoñczy siê czteromiesiêczny okres restrukturyzuj¹cy zad³u¿enie koncernu. Najwiêksza firma w regionie leszczyñskim bêdzie pracowa³a nadal. Do czasu opublikowania specjalnego komunikatu nikt z koncernu nie chce udzielaæ ¿adnych informacji. Takie zasady obowi¹zuj¹ w spó³kach notowanych na gie³dzie. Niektóre rzeczy s¹ ju¿ jednak znane, choæby nieoficjalnie. Porozumienie uk³adowe jest bardzo obszerne, liczy grubo ponad 500 stron maszynopisu. Zainteresowane banki od pocz¹tku wystêpowa³y wspólnie, co dla banków by³o korzystne, ale dla PKM bardzo niekorzystne. Taka sytuacja niwelowa³a mo¿liwoœæ indywidualnych negocjacji i wprowadzenie rywalizacji miêdzy bankami. W rezultacie w poro-

Szansa na 50 milionów

Modernizacja drogi krajowej nr 5 w granicach miasta Leszna ci¹gle ma szansê na unijn¹ dop³atê. Mimo ¿e projekt znalaz³ siê tylko na liœcie rezerwowej, najprawdopodobniej jednak pieni¹dze trafi¹ do Leszna. Ale miasto musi jeszcze raz przeliczyæ iloœæ samochodów poruszaj¹cych siê t¹ drog¹. Nieœcis³oœci w z³o¿onym wniosku wziê³y siê st¹d, ¿e droga ma w ró¿nych miejscach 2 lub 3 pasy ruchu. Za podanie dwóch ró¿nych informacji miasto straci³o punkty. Z proœb¹ o interwencjê w tej sprawie prezydent Leszna Tomasz Malepszy zwróci³ siê do pos³a Wies³awa Szczepañskiego. OdpowiedŸ, jak¹ pose³ otrzyma³ z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, jest pomyœlna. – Miasto ma jeszcze raz przeliczyæ przepustowoœæ na tej drodze. Wówczas zyska dodatkowe punkty i automatycznie znajdzie siê na liœcie podstawowej – twierdzi Wies³aw Szczepañski. Leszno jest jedynym miastem w Polsce, które dosta³o zgodê na ponowne z³o¿enie projektu. Pieni¹dze na realizacjê zadania bêd¹ pochodzi³y z rezerwy finansowej. Dofinansowanie wyniesie 69 proc., co oznacza oko³o 50 mln z³. Modernizacja starej „pi¹tki” jest tym bardziej zasadna, ¿e bêdzie to droga przepustowa w czasie mistrzostw Europy w pi³ce no¿nej w 2012 roku. Podczas spotkania z dziennikarzami pose³ przekaza³ te¿ pomyœlne wieœci dla Wschowy. Nie bêdzie likwidacji tamtejszego S¹du Rejonowego, choæ jest on jedn¹ z najmniejszych jednostek tego szczebla w kraju. Co wiêcej – obecnie trwa procedura nominacyjna na dwa stanowiska sêdziowskie. (kin)

zumieniu zapisano, ¿e koncern musi nadal wspó³pracowaæ ze wszystkimi bankami. Paradoksalnie wiêc równie¿ ten bank, który jeszcze niedawno z³o¿y³ do s¹du wniosek o upad³oœæ spó³ki, teraz zagwarantowa³ sobie dalsz¹ z ni¹ wspó³pracê. Z wczeœniejszych wypowiedzi prezesa Macieja Duda wynika, ¿e byæ mo¿e spó³ka wyemituje, specjalnie dla banków, kolejn¹ emisjê akcji, które zast¹pi¹ czêœæ wierzytelnoœci. Czego mo¿na spodziewaæ siê w spó³ce po podpisaniu porozumienia? Z pewnoœci¹ nast¹pi¹ zmiany. W ostatnich latach koncern rozrós³ siê do ponad dwudziestu samodzielnych przedsiêbiorstw i ju¿ cztery miesi¹ce temu cz³onkowie zarz¹du mówili nam, ¿e przychodzi czas na rzeteln¹

ocenê ich pracy. Na pewno nierentowne czêœci koncernu bêd¹ likwidowane lub sprzedawane. Z ostatnich zapowiedzi wynika, ¿e w najwiêkszym zak³adzie, w Gr¹bkowie ko³o Rawicza, nie przewiduje siê zwolnieñ pracowników. Mo¿e je jednak wymusiæ nie porozumienie uk³adowe, ale sytuacja na rynku ¿ywca. Tuczników po prostu brakuje i s¹ bardzo drogie. Nieoficjalne informacje o koñcz¹cych siê negocjacjach z bankami dociera³y ju¿ wczeœniej do inwestorów gie³dowych. Tym mo¿na t³umaczyæ, ¿e kurs akcji na gie³dzie systematycznie rós³ od 0,48 do 1,90 z³. Nie wiadomo, jak rynek ustali cenê akcji po oficjalnym og³oszeniu komunikatu. an

Fot. J. Kuik s Dajana Pawlicka jest dobrze zapowiadaj¹c¹ siê amazonk¹. Wybra³a jeŸdziectwo podobnie jak jej mama Wioleta. Mêska czêœæ rodziny poœwiêci³a siê ¿u¿lowi.

Konie w g³ównej roli

Piknik Konny to jedna ze sztandarowych imprez przygotowywanych corocznie przez Organizacjê Turystyczn¹ Leszno-Region. Po raz drugi zorganizowano j¹ na ranczu Smyczyna. Piknikowych goœci, podobnie jak w ubieg³ym roku, powita³a leszczyñska grupa G³adek Brothers Band. Na padoku jako pierwsze zaprezentowa³y siê amazonki z Klubu JeŸdzieckiego Jeziorki Osieczna. Podopieczne trenerki Ewy Niestrawskiej wprowadzi³y widzów w tajniki konkurencji skoków przez przeszkody, pokonuj¹c coraz to wiêksze wysokoœci. Wielkie brawa otrzyma³a Dajana Pawlicka z Leszna, demonstruj¹c na swoim kucu skoki bez siod³a i bez wêdzid³a. Nastêpnie publicznoœæ podziwia³a wspania³y pokaz uje¿d¿enia w wykonaniu Danuty WoŸniak, instruk-

torki jazdy konnej na ranczu Smyczyna. W pokazowym konkursie powo¿enia zaprezentowa³o siê 10 zawodników. JeŸdŸcy z leszczyñskiego rancza Jolka wyst¹pili z konnym kadrylem, a Zbigniew Grzeœkowiak z przyjació³mi pokazali kilka najpopularniejszych konkurencji jazdy westernowej. W atmosferê œredniowiecznych walk rycerskich wprowadzi³o widzów Bractwo Rycerskie Santa Terra z Lipna. Jak zwykle niezapowiedziana na arenê trzykrotnie wdziera³a siê pani Jadzia ze swoim koniem Zdzichem. Region leszczyñski pod wzglêdem liczebnoœci koni jest w œcis³ej krajowej czo³ówce. Tymi piêknymi zwierzêtami mo¿emy pochwaliæ siê m.in. podczas Pikniku Konnego, który chyba ju¿ na sta³e wszed³ do kalendarza kulturalnego regionu. (JAC)

Festyn w Wieleniu

Fot. J. Kuik s W pi¹tek Marcin Prais i Mateusz D³ubak uroczyœcie otworzyli swoje biuro w Lesznie przy pl. Metziga. Goœæmi byli przedstawiciele placówek finansowych wspó³pracuj¹cych z Gold Finance.

Pomog¹ zainwestowaæ

Firma Gold Finance Doradcy Finansowi zamierza zbudowaæ w Polsce sieæ 150 swoich biur. W pi¹tek przy placu Metziga w Lesznie otwarta zosta³a pierwsza placówka w regionie leszczyñskim. – Firma Gold Finance zaczyna³a swoj¹ dzia³alnoœæ od obs³ugi klientów z segmentu super VIP – informuje Mateusz D³ubak z leszczyñskiego biura firmy. – Obecnie swoj¹ pomoc oferujemy ju¿ bardzo szerokiej grupie klientów, nie tylko tym, którzy chc¹ zainwestowaæ, ale równie¿ osobom zamierzaj¹cym ustaliæ swoj¹ zdolnoœæ kredytow¹ przed wziêciem kredytu na zakup domu czy mieszkania. W naszej szerokiej ofercie proponujemy miêdzy innymi bardzo ciekaw¹ formê oszczêdzania dla

dziecka, co u³atwi mu start, kiedy przyjdzie czas na studia czy rozpoczêcie samodzielnego ¿ycia. Nazwa Gold Finance ma swoje uzasadnienie w ofercie kierowanej do bardzo majêtnych klientów. Mog¹ oni ulokowaæ swoje finansowe nadwy¿ki w kilkudziesiêciu miejscach, nawet w czystym z³ocie i diamentach. Wiele informacji, tak¿e bezp³atnych porad dotycz¹cych finansów, mo¿na uzyskaæ na stronie internetowej firmy www.goldfinance.pl. (JAC)

Mnóstwo atrakcji przygotowali organizatorzy sobotniego XV Festynu nad Jeziorem Wieleñskim. Impreza rozpocznie siê o godz. 14 i potrwa do póŸnych godzin nocnych. Na pocz¹tek rozegrany zostanie fina³ regat ¿eglarskich. O godz. 15 na pla¿y zaprezentuj¹ siê strongmani.Tym razem w pojedynku zmierz¹ siê si³acze z Polski i Wêgier. Po raz drugi do Wielenia przyjedzie te¿ Marcin Bugajewski – trialowy wicemistrz Polski i wicemistrz œwiata w skoku przez poprzeczkê rowerem, który na festynie podejmie próbê bicia rekordu. – Podczas ostatniego festynu pokaz rowerowy cieszy³ siê du¿ym zainteresowaniem, a rekord by³ bardzo blisko. Mo¿e uda siê tym razem –

przewiduje Maciej Ratajczak, dyrektor Gminnego Oœrodka Kultury w Przemêcie. O godz. 19 rozpocznie siê Motocross Show – akrobatyczny pokaz w wykonaniu mistrza Europy Przemys³awa Kaczmarczyka. GwoŸdziem programu bêdzie koncert Paw³a Kukiza z zespo³em Piersi (godz. 21), po którym widzowie obejrz¹ pokaz sztucznych ogni. Na zakoñczenie na pla¿y wyœwietlony zostanie horror – niespodzianka. Festynowi towarzyszyæ te¿ bêd¹ rozgrywki siatkówki pla¿owej, które rozpoczynaj¹ siê ju¿ 23 lipca. Szczegó³y dotycz¹ce festynu na stronach internetowych: www.przemet.pl i www.gok.przemet.pl. MIW


3

AKTUALNOŚCI „W obronie rodzinnych ogródków działkowych” – pod takim hasłem odbył się w Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie I Kongres Polskiego Związku Działkowców. Wzięło w nim udział około 2600 delegatów, w tym 20-osobowa reprezentacja naszego regionu.

Przeciwni projektowi

Fot. archiwum ▲Delegaci z powiatów leszczyńskiego i rawickiego podczas obrad w Sali Kongresowej.

– Głównym celem kongresu była obrona ustawy o rodzinnych ogródkach działkowych z 8 lipca 2005 roku oraz ocena obecnej sytuacji w ogrodnictwie działkowym i wytyczne dalszych kierunków rozwoju – poinformowała nas Krystyna Knapik-Wasielewska, kierownik Delegatury Rejonowej w Lesznie Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Poznaniu. Według działkowców złożony przez PiS projekt ustawy o ogrodach działkowych jest dla nich krzyw-

dzący, ponieważ zakłada odpłatne uwłaszczenie działkowców, likwidację rodzinnych ogródków działkowych i Polskiego Związku Działkowców oraz nacjonalizację majątku PZD wypracowanego przez kilka pokoleń jego członków. Nic dziwnego, że spośród blisko miliona polskich działkowców z prawie 5 tysięcy rodzinnych ogródków działkowych, ponad 600 tysięcy opowiedziało się za obroną ustawy.

Dni na sportowo Podczas tegorocznych Dni Osiecznej rozegrane zostaną pierwsze edycje dwóch imprez sportowych Biegu Borków i Turnieju Szachowego Juniorów im. Tassilo von Haydebranda. Obie zaplanowano na 22 sierpnia. Już w maju podczas ogólnopolskiej akcji Polska Biega przetestowano trasę Biegu Borków. Zyskała ona wysoką ocenę zawodników, choć jest niezwykle trudna i wymagająca wszechstronności. Pięciokilometrowa pętla rozpoczyna się na osieckim rynku. Wiedzie nie tylko asfaltowymi, ale również brukowymi i gruntowymi ulicami Osiecznej. Obfituje w podbiegi i zbiegi, co pochłania sporo sił rywalizujących zawodników. Uczestnicy biegu głównego pobiegną 3 rundy, za każdym razem pojawiając się na rynku, gdzie należy spodziewać się największej grupy dopingującej publiczności. Organizatorzy pomyśleli też o biegaczach, dla których 15 kilometrów to zbyt wiele i zaproponowali im start na dystansie jednej rundy. Najmłodsi, także przedszkolacy, będą mogli rywalizować na dystansie 800 metrów. Nazwa biegu nawiązuje do rodziny Borków, której Osieczna sporo zawdzięcza. To oni wybudowali piękny zamek malowniczo położony nad Jeziorem Łoniewskim. Organizatorem Biegu Borków jest Urząd Miasta i Gminy Osieczna. Głównym propagatorem tej dyscypliny wśród urzędników jest Stefan Kuśnierek, zajmujący się na co dzień sprawami budownictwa.

▲W maju trasę Biegu Borków przetestowało kilkudziesięciu zawodników.

Tego samego dnia w osieckim zamku rozgrywany będzie Turniej Szachowy Juniorów im. Tassilo von Haydebranda. Tassilo von Haydebrand und der Lasa był światowej klasy szachistą, który ostatnie lata swojego życia spędził w Osiecznej. Zmarł w 1899 roku i spoczywa na starym cmentarzu nieopodal osieckich wiatraków. Turniejowi towarzyszyć będzie wystawa pamiątek dotyczących patrona, pochodzących

ze zbiorów Biblioteki PAN w Kórniku. Towarzystwo Ziemi Osieckiej w przygotowaniu imprezy wspiera Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Osiecznej oraz Międzyszkolny Młodzieżowy Klub Szachowy Wieniawa Leszno. Regulaminy obu imprez znajdują się na stronie internetowej www. osieczna.pl. Zapisy są już przyjmowane. Tekst i fot. (JAC)

60 lat Kormorana Razem w Oświęcimiu MONIKA BIL (and)

Młodzież z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rydzynie wyjechała na wspólną wycieczkę z rówieśnikami z niemieckiej szkoły GBV w Guben. Ważnym akcentem było zwiedzenie obozu zagłady w Oświęcimiu.

Fot. archiwum ▲Polsko-niemiecka młodzież przed bramą muzeum w Oświęcimiu.

Rydzyński ośrodek współpracuje ze szkołą w Guben już ponad 10 lat. Efektem są częste wzajemne kontakty, między innymi wspólne wakacyjne wyjazdy. Tegoroczny był możliwy dzięki wsparciu fundacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży. Odbywał się pod hasłem „Ocalić od zapomnienia”, dlatego w programie było zwiedzenie wielu miejsc pamięci narodowej. Sporo czasu poświęcono na zwiedzenie Krakowa i uczestnictwo w odbywającym się tam Festiwalu Kultury Żydowskiej. Przed

zwiedzeniem muzeum Auschwitz - Birkenau młodzież miała okazję obejrzeć filmy dokumentalne na temat obozów koncentracyjnych. Czytane też były pamiętniki i opowiadania byłych więźniów. Takie przygotowanie pozwoliło w większym skupieniu obejrzeć miejsce, którego nie da się wymazać z historii obu narodów. Swoje refleksje młodzież przedstawiła we wspólnie przygotowanej prezentacji multimedialnej na temat obozu w Oświęcimiu. (JAC)

W 1949 roku w Święciechowie wybudowano boisko sportowe. Jednocześnie z inicjatywy kilku mieszkańców utworzono ludowy zespół sportowy, obecny Klub Sportowy Kormoran Święciechowa. Od samego początku prym wiodła sekcja piłki nożnej, ale aktywni sportowo mieszkańcy udzielali się także w sekcji kolarskiej, szachowej, tenisa stołowego, piłki siatkowej, piłki ręcznej oraz lekkoatletycznej. W latach 70. na boisku wybudowano szatnie, trybuny, bieżnię i zaplecze socjalne. Obecnie klub posiada mniej sekcji niż dawniej. Piłkarze grają w klasie A. Sporo sukcesów odnoszą biegacze długodystansowi. Nadal aktywni są szachiści, uczestniczący w dorocznych turniejach o mistrzostwo gminy. Sporo wygranych turniejów ma w swoim dorobku drużyna piłkarskich oldbojów. Działalność klubu wspiera wielu sponsorów. Oprócz Urzędu Gminy są to: święciechowska Spółdzielnia Agra, Gospodarstwo Rolne w Długich Starych, Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Święciechowie i wielu innych. Organizacyjnie działaczom Kormorana pomagają często panie z Koła Gospodyń Wiejskich Włościanki oraz Samorządowy Ośrodek Kultury. Po jubileuszowych meczach, w których spotkali się oldboje, piłkarze podstawowej drużyny oraz najmłodsi piłkarze, odbyło się spotkanie koleżeńskie. Złote odznaki OZPN Leszno otrzymali: Piotr Tyrała, Zenon Kulas , Zbigniew Brzezowski, Maciej Janowicz, Piotr Antoniak,

Tadeusz Grzelczak i Marek Antoniak, natomiast srebrnymi odznakami uhonorowano: Norberta Szulca, Jarosława Musielaka, Roberta Woźnego, Karola Koźmińskiego, Dawida

Nędzę, Leszka Kulasa, Mirosława Maruniewicza i Marka Tulewicza. Dla jubilatów wystąpił Zespół Pieśni i Tańca Marynia. (JAC)

Wakacyjna sesja Jeszcze w tym roku ruszy przebudowa drogi Jezierzyce Kościelne - Włoszakowice. Starostwo Powiatowe w Lesznie otrzymało na cen cel 3.650.000 złotych dofinansowania. To około 50 procent ogólnych kosztów. Kiedy radni powiatu leszczyńskiego żegnali się po ostatniej przedwakacyjnej sesji, przewodnicząca Halina Florek zapowiedziała, że prawdopodobne jest zwołanie nadzwyczajnej sesji, jeżeli powiat otrzyma długo oczekiwane dofinansowanie na przebudowę drogi. I tak się też stało. Na nadzwyczajnej sesji 13 lipca radni musieli podjąć kilka uchwał dotyczących zmian w budżecie. Umożliwią one zawarcie umów z Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu, doty-

czących przyjęcia dotacji. Pośpiech jest potrzebny, aby ta ważna nie tylko dla mieszkańców powiatu inwestycja mogła zostać rozpoczęta jeszcze w tym roku. Ponadto radni zaapelowali do kierownika Zarządu Dróg Powiatowych, aby zintensyfikować wykaszanie poboczy przy drogach, gdyż obfitość deszczu i słońca powoduje, że roślinność w tym roku rośnie bardzo szybko, a wysoka ogranicza (JAC) widoczność na zakrętach.


AKTUALNOŒCI

4

Run¹³ strop

W sobotnie popo³udnie zawali³ siê strop w zabytkowej 300-letniej kamienicy przy ul. Narutowicza w Lesznie. Na szczêœcie nikt z lokatorów nie odniós³ obra¿eñ. Zawalenie mia³o miejsce w rejonie ³azienki mieszkania na poddaszu. Miejsce to by³o prawdopodobnie wielokrotnie zalewane, co mog³o spowodowaæ przegnicie drewnianego stropu. Zdarzenie to ma znamiona katastrofy budowlanej, która uruchamia ca³¹ procedurê urzêdnicz¹. – Lokale zosta³y zaplombowane, gdy¿ nie nadaj¹ siê do zamieszkania – poinformowa³ szef leszczyñskiego nadzoru budowlanego

W³odzimierz Klimkiewicz. – W³aœciciel budynku zobowi¹zany jest do przeprowadzenia ekspertyzy technicznej kamienicy. Mieszkañcom zniszczonych lokali Urz¹d Miasta zaproponowa³ tymczasowe schronienie w internacie, jednak nie skorzystali oni z tego, gdy¿ otrzymali pomoc od rodzin. Najwa¿niejsze jednak jest, ¿e mieszkañcy zd¹¿yli w porê wyjœæ z mieszkañ i nikt nie odniós³ obra¿eñ. (JAC)

▲ Tegoroczn¹ imprezê zorganizowano na znacznie wiêkszym terenie. Na potrzeby pokazów przygotowano dwie areny. Inscenizacje bitew z wrzeœnia 1939 r., Europy Zachodniej 1944 r. i Europy Wschodniej 1944 r. ze wzglêdu na du¿¹ liczbê ludzi i sprzêtu rozegrano na du¿ej arenie. Pozosta³e, m.in. pokazy grup rekonstrukcyjnych, prezentacje sprzêtu wojskowego, pokazy artyleryjskie, odbywa³y siê na terenie przyleg³ym do pa³acu.

Wojenna przygoda w Podrzeczu

Tysi¹ce osób odwiedzi³o w miniony weekend II Zlot Grup Rekonstrukcyjnych i Historycznych Pojazdów Wojskowych Strefa Militarna 2009 w Podrzeczu. Zorganizowana z du¿ym rozmachem impreza przyci¹gnê³a t³umy zwiedzaj¹cych, dla których niezwyk³e inscenizacje bitew by³y doskona³ymi lekcjami historii. Organizatorzy zadbali nie tylko o wspania³e widowiska, ale i o zwiedzaj¹cych. Wyznaczone parkingi, obs³uga techniczna, stoiska gastronomiczne, stoiska z militariami sprawi³y, ¿e impreza dla wielu by³a wspania³ym rodzinnym piknikiem. Co prawda nocna ulewa z soboty na niedzielê pokrzy¿owa³a nieco plany organizatorów, ale atrakcji i emocji nie zabrak³o nawet ostatniego, trzeciego dnia trwania zlotu. Imprezê wspar³y lokalne samorz¹dy, m.in. powiat gostyñski oraz gminy Gostyñ i Piaski. Na otwarcie zlotu przybyli ich przedstawiciele, przyjechali tak¿e marsza³ek województwa wielkopolskiego Leszek Wojtasiak oraz przedstawiciel Departamentu Komunikacji Spo³ecznej Biura Bezpieczeñstwa Narodowego Robert Papliñski. ES

Fot. J. Kuik ▲ Wiekowa kamienica z zewn¹trz wygl¹da doœæ okazale, jednak sobotnia katastrofa pokaza³a, ¿e „zdrowie” ju¿ nie to.

Jad¹ do Mr¹gowa

W czwartek rano grupa muzyczna G³adek Brothers Band wyruszy swoim estradowym tirem na Piknik Country do Mr¹gowa. Je¿d¿¹ tam co roku, od wielu lat. Jak zwykle towarzyszyæ im bêdzie spora grupa leszczynian, g³ównie motocyklistów, którzy rozbij¹ w

sku bardzo chêtnie goszcz¹ gwiazdy muzyki country i czêsto do póŸnych godzin nocnych pozwalaj¹ „rozmawiaæ” swoim instrumentom

▲ Uczestnicy zlotu zadbali o wszystkie szczegó³y, dziêki czemu zwiedzaj¹cy czuli siê jak przeniesieni w czasie. Obozowisko ¿ywo przypomina³o czasy wojenne lub realistyczny plan filmowy. Ka¿dy móg³ niemal „dotkn¹æ” historii. Okopy, historyczne mundury, przybory do jedzenia i picia, nawet gazety, radia, lampy itp. by³y autentyczne, u¿ywane przez ¿o³nierzy podczas wojny.

Fot. J. Kuik ▲ Zespó³ G³adek Brothers Band gotowy do kolejnego podboju mr¹gowskiej publicznoœci.

Fot. 4x E. Curyk-Sierszulska ▲ W inscenizacjach uczestniczyli nie tylko ¿o³nierze, ale i cywile.

▲ Pancerne wozy sprzed 70 lat obs³ugiwali wspó³czeœni ¿o³nierze wojsk pancernych ze szko³y oficerskiej we Wroc³awiu.

Mr¹gowie swoje obozowisko. Leszczyñscy muzycy pierwszy koncert zagraj¹ ju¿ w czwartkowe popo³udnie. Wystêpowaæ bêd¹ codziennie, a¿ do niedzieli. Ich udzia³ w pikniku nie koñczy siê jednak na oficjalnych koncertach. W ich obozowi-

w tradycyjnym jam session. Wielkie zainteresowanie budzi ich ciê¿arówka, która w mgnieniu oka mo¿e przekszta³ciæ siê w estradê. Jest ona dzie³em Zbigniewa G³adka, technicznej podpory zespo³u. (JAC)


NA RYBY HOBBY

Redaguje ARTUR GROBECKI • tel. 0 605 138 648

Spinningowe mistrzostwa

Zbiornik Wonieœæ goœci³ spinningistów rywalizuj¹cych o przepustkê na mistrzostwa Polski. Walka od samego pocz¹tku by³a niesamowicie zaciêta. Ostatecznie zwyciê¿y³ Jacek Wawrzyniak z ko³a Albatros Bojanowo. Tegoroczne mistrzostwa Polski w wêdkarstwie spinningowym odbêd¹ siê w Katowicach. £owisko to obfituje w okonie, st¹d te¿ tegoroczne mistrzostwa okrêgu tak¿e odby³y siê na podobnym akwenie. Spinningiœci walczyli o prymat przez dwa dni. Okonie bra³y znakomicie. Trzeba by³o jednak znaleŸæ miejsce ich ¿erowania, a z tym nie zawsze by³o ³atwo. Garbusy bra³y na paprochy i obrotówki. Najskuteczniejsze by³o podawanie przynêty na bocznym troku. Od pocz¹tku ton rywalizacji nadawali zawodnicy z Czakuszki Leszno. Do walki o prymat w³¹czy³ siê tak¿e Jacek Wawrzyniak, któremu ju¿ pierwszego dnia uda³o siê z³owiæ szczupaka. O koñcowej klasyfikacji zadecydowa³ drugi dzieñ, kiedy to mia³o miejsce za³amanie pogody. O ryby by³o znacznie trudniej. Bezcenna okaza³a siê znajomoœæ ³owiska i aktywne poszukiwanie ryb. Podczas zawodów z³owiono tylko jednego szczupaka, który pad³ ³upem zwyciêzcy imprezy. Zawody odbywa³y siê na ,,¿ywej

▲ Najlepsi seniorzy i juniorzy otrzymali puchary z r¹k prezesa ZO PZW Leszno Mariana W³odarczaka.

rybie’’, tak wiêc wszystkie drapie¿niki wróci³y z powrotem do wody. Na wysokoœci zadania stanêli sêdziowie, którzy bez problemu docierali do ka¿dego zawodnika. Puchary najlepszym wrêczy³ prezes okrêgu Marian W³odarczak. Teraz, do koñca

roku, spinningistów czeka rywalizacja z cyklu Grand Prix Okrêgu oraz klasyfikacji Wêdkarz Roku. Najbli¿sze zawody to Puchar Klubu Czakuszka, podczas którego zawodnicy bêd¹ walczyæ o kolejne punkty.

Seniorzy:

1. Jacek Wawrzyniak – Albatros Bojanowo 2. Zbigniew Merta – Czakuszka Leszno 3. Jacek Bernacki –Czakuszka Leszno 1. Jan Andrzejewski 2. Tomasz Andrzejewski

Juniorzy:

Puchar Burmistrza

Zanêta dla czytelników

Sklep wêdkarski Ryœ w Lesznie ufundowa³ trzy opakowania zanêty dla czytelników naszego magazynu. Zanêta Traper promowana przez stoisko skutecznie wabi ryby zarówno podczas tradycyjnego ³owienia, jak i na zawodach, co œwiadczy o jej znakomitej skutecznoœci. Aby otrzymaæ promocyjne opakowanie, wystarczy udaæ siê z dzisiejszym wydaniem gazety do stoiska przy Al. Jana Paw³a II w Lesznie i zapytaæ o promocjê prowadz¹cego sklep Ryszarda Skrzypka .

Zbiornik Cegielnia w Pudliszkach by³ aren¹ XI edycji zawodów o Puchar Burmistrza Krobi. W szranki stanê³o 24 zawodników, w tym 20 seniorów i 4 juniorów. Wœród tych drugich najlepszy okaza³ siê Adrian Rupociñski, któ-

ry jako jedyny poradzi³ sobie z trudnym ³owiskiem. Seniorzy wykazali siê wiêkszym kunsztem. Puchar trafi³ w rêce Roberta Biernata (4000 g), drugi by³ Sebastian Rupociñski (3040 g), a trzeci Karol Bogusz (2840 g).

▲ Puchar Burmistrza trafi³ w rêce Roberta Biernata.

KALENDARZ BRAÑ

5

LIPIEC

1- 2- 3+ 4+ 5+ 6~ 7~ 8- 9- 10~ 11+ 12+ 13~ 14~ 15- 16- 17- 18~ 19+ 20+ 21 + 22- 23- 24~ 25~ 26+ 27+ 28~ 29+ 30+ 31~ LEGENDA: + dobre brania ~ zmienne brania - s³abe brania

Wybieraj¹c siê na urlop na po³udnie kraju warto zabraæ ze sob¹ sprzêt wêdkarski. Polskie góry poprzecinane s¹ rzekami i strumieniami, w których kryj¹ siê pstr¹gi.

Wakacje z wêdk¹

W poszukiwaniu pstr¹gów

Wêdkarski urlop kojarzy nam siê zazwyczaj z morzem. Wszyscy ci, którzy wol¹ spêdzaæ wolny czas w górach, powinni nastawiæ siê g³ównie na ³owienie pstr¹gów i lipieni. Wiêkszoœæ górskich rzek i potoków jest obwarowana przepisami pozwalaj¹cymi ³owiæ tylko na sztuczne muchy. Dotyczy to jednak górnych odcinków, ale ju¿ poni¿ej ▲ Celem górskich po³owów s¹ pstr¹gi. Ÿróde³ mo¿na z powodzeniem wêd- oczywiœcie Jezioro Soliñskie. Co do taktyki, to na wszystkich kowaæ wszystkimi metodami. Dobrym ³owiskiem jest rzeka Ka- górskich akwenach skuteczne s¹ g³êmienna w Szklarskiej Porêbie, gdzie boko nurkuj¹ce woblery oraz obropraktycznie w samym centrum mia- tówki w kolorach naturalnych, najlesta mo¿na ³owiæ zarówno na spinning, piej wzbogacone czerwonymi kropjak i na muchê. Wybieraj¹c siê do kami. £owiska górskie s¹ zarz¹dzaL¹dka Zdroju, który wbrew obiego- ne przez ró¿nych gospodarzy, co sprawym opiniom wcale nie ucierpia³ wia, ¿e przed wêdkowaniem trzeba podczas tegorocznej powodzi, warto zapoznaæ siê ze szczegó³owymi przezajrzeæ nad Bia³¹ L¹deck¹. Ci, któ- pisami obowi¹zuj¹cymi na tych worzy wybior¹ siê w Tatry maj¹ oczy- dach. Informacji na temat op³at i ³owiœcie Dunajec i jeszcze lepszy Po- wisk nale¿y szukaæ na stronach prad. Na obu rzekach znajdziemy www.pzw.org.pl. Ten, kto ma zamiar odcinki, gdzie mo¿na ³owiæ, oprócz popróbowaæ ³owienia na muchê, pospinningu i muchy, tak¿e na sp³awik winien odwiedziæ stronê www.flyfii grunt. Obie te rzeki maj¹ do dyspo- shing.pl, na której znajdzie informazycji rewiry typowo nizinne, z podob- cje o sposobach ³owienia, sprzêcie i nym jak na nizinach rybostanem. ³owiskach. Bardzo rybny jest tak¿e San, no i

Czakuszka Taaki karaœ zaprasza

Ze wzglêdu na wysoki w tym roku poziom Odry zawody spinningowe o Puchar Klubu Czakuszka Leszno nie dosz³y do skutku. Zosta³y przeniesione na 26 lipca. Tradycyjnie rywalizacja odbêdzie siê w nadodrzañskim Uszczanowie. £owisko s³ynie z pokaŸnych kleni i szczupaków, tak wiêc zapowiadaj¹ siê ciekawe zawody. W imprezie wystartuj¹ tak¿e znani polscy spinningiœci, a poniewa¿ jest ona zaliczana do cyklu Grand Prix Okrêgu PZW Leszno, nie zabraknie równie¿ czo³ówki leszczyñskiego spinningu. Zbiórka o godz. 6 przy starorzeczu w Uszczanowie. Zainteresowani proszeni s¹ o wczeœniejszy kontakt z organizatorami pod numerem telefonu 603-796-534.

Piêknego karasia z³owi³ Stanis³aw Kubiaczyk. Ryba „wziê³a” podczas zasiadki nad stawami w Paw³owicach na kanapkê z bia³ego robaka z kukurydz¹. Po zwa¿eniu okaza³o siê, ¿e karaœ wa¿y 1480g przy 42 cm d³ugoœci. Gratulujemy i zapraszamy wszystkich czytelników do wspólnej zabawy. Nadsy³ajcie zdjêcia okazów i dzielcie siê swoimi emocjami z po³owów. Zdjêcia wraz z opisem mo¿ecie dostarczyæ do redakcji z dopiskiem ,,Taaka Ryba’’. Mo¿na je tak¿e pozostawiæ w jednym ze sklepów wêdkarskich w Lesznie lub przes³aæ e-mailem na adres art.g@interia.pl


SPRAWY

6

Wysypcie nam żwir! Roman Buda od 12 lat przez 7 miesięcy w roku mieszka w Brennie. Do małego domku przy ul. Łąkowej przyjeżdża z Głogowa. – Żyłoby się tu całkiem dobrze, gdyby nie fatalna droga dojazdowa do posesji – mówi. Wtórują mu inni mieszkańcy ulicy. Jego działka znajduje się na samym końcu drogi, aż pod lasem. Żeby do niej dojechać, trzeba najpierw pokonać inną dróżkę – Sportową. A że ta jest nieutwardzona, przejeżdżające samochody podnoszą nad nią wielkie tumany kurzu. – Tę Sportową ostatnio wyrównano i jedzie się po niej dobrze. Łąkowej już nie. Ona jest rozjeżdżona od czasu, gdy ludzie zaczęli budować tu domy i gdy z tej wąskiej drogi korzystały ciężkie samochody. Czy my nie

możemy mieć godziwego dojazdu do posesji? – pyta pan Roman. Jego słowa potwierdzają inni mieszkańcy ulicy. I choć większość z nich przebywa tu tylko w sezonie wiosenno-letnim, chcieliby, żeby coś się poprawiło. – My nie chcemy asfaltu, zależy nam tylko na tym, aby na drodze wysypano żwir. Tak, żeby samochody nie haczyły o garb znajdujący się na samym jej środku – wyjaśnia R. Buda i dodaje: – Wójt Wijewa od

4 lat obiecuje nam także oświetlenie ulicy. Jakoś nie możemy się go doczekać. Zdaniem mężczyzny, mieszkańcy ul. Łąkowej są traktowani przez gminę po macoszemu. – Choć nie jesteśmy tutejszym elektoratem wyborczym, to przecież płacimy podatki i robimy zakupy w miejscowych sklepach. Jesteśmy zżyci z Brennem – twierdzi. Kiedy o ul. Łąkową zapytaliśmy włodarza gminy Wijewo Ireneusza Zająca, usłyszeliśmy, że nie będzie komentował sprawy. – Turyści zostawiają tylko bałagan, bo nie są stałymi mieszkańcami Brenna. Stawiają żądania, a nie dają niczego od siebie – mówi. – Stan lokalnych dróg jest w kompetencji sołtysów i stali mieszkańcy gminy o tym wiedzą. Równanie czy drobne naprawy nigdy nie były dla gminy problemem, chyba że ktoś chce. Spór próbuje załagodzić sołtys wsi Józef Pukacki: – W najbliższym czasie postaramy się rozwiązać problem. Wysypiemy żwir na ul. Łąkową – zapewnia. (luk)

Leszno, ul. Niepodległości (nad Freshmarketem)

Fot. Ł. Domagała VPan Roman narzeka, że drogą źle się jedzie.

63-900 Rawicz, ul. 17 Stycznia 22, tel. 790 031 367

Kręgielnia czynna: pon.-czw. w godz. 16-22 pt.-sob. do godz. 23 niedz. w godz. 12-22 Rezerwacja torów: tel. 065 520 45 74, 601 170 495


7

GOSPODARKA

Ekspresówka coraz bliżej Poznański oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad ogłosił przetarg na budowę drogi ekspresowej na liczącym 27 km odcinku od Kaczkowa do Korzeńska, czyli obwodnic Bojanowa i Rawicza. Jeśli procedura przebiegnie sprawnie, inwestycja powinna ruszyć na początku przyszłego roku. Budowa ma potrwać 20 miesięcy i kosztować według wstępnych szacunków 1,3 miliarda złotych.

▲W rawickiej gminie nowa droga krajowa nr 36 pobiegnie z Załęcza przez Żylice i Łaszczyn do Sarnówki, gdzie połączy się z obecną trasą. Choć dotychczasowa droga straci na znaczeniu, dla łatwiejszego pokonywania przejazdu kolejowego między Masłowem i Rawiczem wykonany zostanie podziemny tunel.

Ekspresówka będzie składać się z dwóch jezdni, z których każda będzie miała dwa pasy ruchu. W rawickiej gminie razem z S-5 realizowana będzie budowa nowej drogi krajowej nr 36, na odcinku długości 9 km. Ta trasa będzie miała dwie jezdnie, każda z jednym pasem ruchu. W ciągu ekspresówki wykonanych zostanie 27 obiektów inżynierskich, zarówno nad drogą, jak i nad trasą kolejową Poznań-Wrocław. Będą to wiadukty, tunele, przejścia dla pieszych i zwierząt, most nad Masłówką. W projekcie inwestycji jest też budowa czterech węzłów drogowych (w Kaczkowie, Bojanowie, Rawiczu i Korzeńsku), czterech Miejsc Obsługi Podróżnych z parkingami, toaletami, stacjami benzynowymi, lokalami gastronomicznymi (po dwa w Gołaszynie i Folwarku), ekranów akustycznych, systemu oczyszcza-

nia ścieków deszczowych i sanitarnych, odwodnienia drogi i MOP-ów, oświetlenia węzłów, dojazdów do nich, MOP-ów i dróg poprzecznych. Zamontowane zostaną urządzenia organizacji i bezpieczeństwa ruchu. Cała trasa będzie ogrodzona. Z kolei przy nowej drodze nr 36 i nad przebiegającą przy niej trasą kolejową wybudowanych zostanie 8 obiektów. Będą to także wiadukty, tunele oraz mosty nad Masłówką, Grobelką i Nową Pijawką. Ta droga też będzie miała oświetlenie. Pasy ruchu na S-5 mają mieć szerokość 3,5 m. Wybudowany zostanie też pas awaryjny szerokości 2,5 m. Do tego dojdzie szeroka na pół metra opaska wewnętrzna. W sumie daje to 10 m szerokości dwupasmowej jezdni. Między jezdniami o przeciwnym kierunku ruchu będzie pas oddzielający szerokości 11 m. Ponieważ

w przyszłości (docelowo) droga ma uzyskać parametry autostrady i posiadać na każdej jezdni w obu kierunkach jeszcze trzeci pas ruchu (także szerokości 3,5 m), pas oddzielający zapewne zostanie wykorzystany do tego celu. Przetarg na budowę S-5 powinien być rozstrzygnięty jesienią. Koszt prac wstępnie szacuje się na około miliard trzysta milionów złotych. Jako ciekawostkę można podać, że wysokość wadium, które muszą wpłacić oferenci, wynosi... 75 mln zł. GDDKiA czeka jeszcze uzyskanie decyzji lokalizacyjnej i pozwolenia na budowę. Decyzja lokalizacyjna umożliwi wypłatę odszkodowań właścicielom gruntów wykupywanych pod budowę drogi. Wartość terenów zostanie wyceniona przez biegłego rzeczoznawcę. Ponieważ grunty przejdą na własność Skarbu Państwa, odszkodowania będzie wypłacał wojewoda. Przetarg w toku, tymczasem władze Rawicza i powiatu spotkały się z przedstawicielami firmy Systra, zajmującej się szczegółowym projektowaniem modernizacji trasy kolejowej z Rawicza do Poznania. Zapowiadana od dawna i wciąż niemogąca dojść do skutku przebudowa ma przyczynić się do tego, że pociągi na tym odcinku będą jeździły z prędkością – początkowo 160 km/ godz., a docelowo nawet 200 km/godz. Modernizacja trasy kolejowej jest powiązana z budową S-5 i nowej drogi krajowej nr 36. I znów pojawił się problem....Dotyczy braku spójności projektu kolejowej inwestycji z planami budowy obu dróg. Oba przedsięwzięcia (kolejowe i drogowe) miały ze sobą współgrać. Miało być lepiej, a wyszło jak zawsze... – Źle się stało, że Polskie Linie

Kolejowe i projektanci dróg nie uzgodnili ze sobą wspólnych miejsc w projektach przebiegu tras – mówi Tadeusz Pawłowski, burmistrz Rawicza. – Gdyby wcześniej dogadali się, jeden z zaplanowanych przez drogowców wiaduktów, które mają przechodzić ponad torami, byłby zbędny. Chodzi o wiadukt, który ma znajdować się w okolicy Żylic i Izbic.

Tymczasem każda strona zadbała tylko o „swoje” i każda przedobrzyła. Teraz i temu było poświęcone spotkanie konsultacyjne. Gmina ma pomóc zgrać oba projekty. Jak znamy życie i prędkość działania drogowców i kolejarzy, zgrywanie projektów może zabrać kilka miesięcy. Tekst i fot. J.W.

- blachodachówka, różne profile, - dachówki - okna dachowe PCV i drewniane - blachy trapezowe powlekane, ocynk - systemy rynnowe, metalowe i PCV - łaty i kontrłaty

N

!!! J E NI A T AJ SYSTEM RATALNY

BRAWER


8

OBOK PRAWA

Rzuciła się pod pociąg Wyłudziła 1000 dolarów RAWICZ. W piątek wcześnie rano niedaleko przejazdu kolejowego przy ul. Świętojańskiej samobójstwo popełniła 48-letnia mieszkanka miasta. Kobieta weszła z nasypu pod koła pociągu InterCity relacji Wrocław-Warszawa.

KOŚCIAN/POZNAŃ. Policja zatrzymała 24-latkę, która w kościańskim banku na podstawie fałszywych czeków wyłudziła 1000 dolarów. Kobieta jest zameldowana w Gorzowie Wlkp., ale mieszka w Poznaniu. Jak przypuszczają policjanci, w całym procederze pełniła tylko rolę słupa. – Prawdopodobnie nawiązała przez Internet kontakt z osobami z zagranicy zajmującymi się fałszowaniem czeków. Za ich realizację miała otrzymać jakiś procent zdobytych pieniędzy – mówi Mateusz

Na pasówkę RAWICZ. Policja szuka sprawcy włamania do jednego z zakładów kamieniarskich. Wszystko wskazuje, że rabuś dostał się do budynku firmy otwierając drzwi kluczem. Policja nie stwierdziła śladów włamania na siłę. Sprawca ukradł radioodtwarzacz za 300 zł i wiertarkę za 350 zł.

Marszewski, oficer prasowy KPP w Kościanie. Na swój cel wybrała Kościan, przypuszczając, że w prowincjonalnym mieście będzie łatwiej zrealizować taką podejrzaną transakcję. Udało się. – W pewnej placówce bankowej podjęła dwa razy po 500 dolarów – dodaje M. Marszewski. Oszustwo nie od razu wyszło na jaw. Stało się to dopiero po tym, jak zrealizowane czeki wpłynęły do instytucji, która zajmuje się ich weryfikacją. – Nasi policjanci nie mieli łatwego zadania – wyjaśnia M.Marszewski. W końcu się udało. Oszustka została zatrzymana. – W sobotę na wniosek prokuratury została objęta policyjnym dozorem – podkreśla M. Marszewski. Teraz nieuczciwą 24-latką zajmuje się policja w Poznaniu. Niewykluczone, że podejrzane transakcje wykonywała także w innych miejscowościach Wielkopolski. Grozi jej do 8 lat więzienia. (luk)

J.W.

Do budynku

Punto w ogniu

SIEDMIOROGÓW PIERWSZY. Nieznani sprawcy włamali się do niezamieszkanego budynku, będącego w trakcie gruntownego remontu. Skradli z niego przedmioty wartości 8000 zł. Złodzieje przeskoczyli przez ogrodzenie okalające budynek i zerwali kłódkę w drzwiach wejściowych. Działali pod osłoną nocy z soboty na niedzielę. Z domu wynieśli pralkę automatyczną, sześć okien PCV, przygotowanych do zamontowania oraz piec gazowy. Właściciel budynku Mateusz M. ocenił straty na 8000 zł.

CHOJNO. Podczas jazdy zapalił się fiat punto kierowany przez mieszkańca tej wsi. Ogień pojawił się pod maską samochodu. Spalił się osprzęt silnika i przewody elektryczne. Uszkodzone zostały światła i przednia szyba. Właściciel 13-letniego auta oszacował straty na 3000 zł. Pożar, którego przyczyną było prawdopodobnie zwarcie instalacji elektrycznej, gasili rawiccy zawodowi strażacy oraz jednostki OSP z Chojna i Pakosławia.

ES

J.W.

w Rawiczu, przejeżdża przez stację z prędkością ponad stu kilometrów na godzinę. Nie było szans, aby zatrzymał się przed samobójczynią. Jechał jeszcze kilkaset metrów. Usłyszeliśmy huk, nie wiedzieliśmy, co się stało, a to był odgłos uderzenia elektrowozu w człowieka. Szczątki kobiety zostały rozrzucone przy przejeździe. Na torach i lokomotywie była krew, później zmywali ją strażacy. To nie pierwsze samobójstwo na torach w tej okolicy. Trzy miesiące temu pod pociąg rzucił się mężczyzna. Wcześniej też zdarzały się takie tragedie.

Tekst i fot. J.W. To w tym miejscu kobieta wskoczyła pod pociąg.

O tragedii policję powiadomiono o godzinie szóstej. Na miejscu wypadku był też prokurator i strażacy. Przez dwie godziny ruch pociągów był utrudniony. Na polecenie prokuratora przeprowadzono sekcję zwłok kobiety. Rawiczanka pozostawiła w mieszkaniu

rozegranego w sezonie 2003/2004. Miał przyjąć wtedy korzyść majątkową – poinformował Jarosław Dyko, naczelnik Wydziału V do spraw przestępczości zorganizowanej i korupcji w Prokuraturze Apelacyjnej we Wrocławiu. Stanisław Ż. złożył obszerne wyjaśnienia na ten temat. Prokuratura wypuściła go na wolność po uprzednim zastosowaniu środków zapobiegawczych. Ż. musiał zapłacić 5000 zł poręczenia majątkowego, został również objęty dozorem policji. (luk)

(luk)

Za trzecią ligę WROCŁAW/GÓRA. W Prokuraturze Apelacyjnej przesłuchano w czwartek Stanisława Ż., zamieszanego w piłkarską aferę korupcyjną. Usłyszał jeden zarzut. Do zatrzymania Ż., byłego sędziego i prezesa Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Lesznie, a obecnie obserwatora ekstraklasy i szefa komisji szkolenia Kolegium Sędziów PZPN, doszło w czwartek w górowskiej hali Arkadia, którą zarządza. Przyjechali po niego funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Później został przetransportowany do Wrocławia. – Postawiliśmy mu jeden zarzut o charakterze korupcyjnym, dotyczący meczu zespołu trzecioligowego,

DĘBNO POLSKIE/GOLINA WIELKA. Do dwóch wypadków doszło na krajowej „piątce”. Na skrzyżowaniu przy zjeździe do Dębna Polskiego 38-letni mieszkaniec tej miejscowości kierujący oplem vectrą, wykonując nieprawidłowo manewr cofania, zajechał drogę i doprowadził do zderzenia z wymijającym go 24-letnim motocyklistą z Poznania, który doznał złamania palca u ręki. W Golinie Wielkiej 26-latek z gminy Bojanowo kierujący oplem vectrą wpadł w poślizg na kałuży, zjechał na przeciwny pas ruchu i zderzył się czołowo z volkswagenem jettą prowadzonym przez 28-letniego mieszkańca gminy Rawicz. Kierowca jetty doznał złamania nogi. Z rozbitego samochodu wydostawali go strażacy. Do szpitala trafiła także żona kierowcy i ich 3-letnie dziecko. Odnieśli ogólne potłuczenia. Kierowca opla wyszedł z wypadku bez szwanku. J.W.

Ponad 3 promile! KŁODA/BUKÓWIEC GÓRNY. Ten kierowca nie powinien już jeździć po drogach. Mając ponad 3 promile alkoholu wpadł do rowu! Do zdarzenia doszło w sobotnią noc. Kompletnie zalany 33-letni mieszkaniec powiatu gostyńskiego kierował volkswagenem golfem. Jak można było przypuszczać, porządnie zaszumiało mu w głowie, nie opanował samochodu i przy zbyt dużej prędkości wylądował w przydrożnym rowie. Aż dziwne, że w tym stanie wcześniej nie zasnął za kierownicą! To nie jedyny bohater, który do ruchu drogowego włączył się po kilku głębszych. W piątek policja zatrzymała w Bukówcu Górnym dziadka na rowerze. Jechał sobie jak gdyby nigdy nic, mając w wydychanym powietrzu prawie 1,5 promila alkoholu.

Wracamy do tematu

Na kałuży

▲RAWICZ. 36-letnia mieszkanka Bojanowa kierująca renault laguną zderzyła się w niedzielę po godz. 21 z audi a4, którym kierował 26-latek z Zielonej Góry. Do zdarzenia doszło na skrzyżowaniu ul. Przyjemskiego z Wałami Jarosława Dąbrowskiego. Nie wiadomo, dlaczego kobieta nie zatrzymała się przed znakiem STOP. Uderzone audi wyleciało z jezdni i wpadło na chodnik (na zdjęciu). Nikomu nic się nie stało. Tekst i tot. (luk)

list pożegnalny skierowany do rodziny. Policja nie ujawnia jego treści. Mieszkańcy domu znajdującego się tuż przy przejeździe kolejowym są poruszeni tragedią. – Pociąg był rozpędzony – mówią. – InterCity nie zatrzymuje się

Świsnęli dzwon PAWŁOWICE. Sprzed miejscowego kościoła nieznani sprawcy ukradli stary nieużywany dzwon. Ważący około 200 kg kolos stał na specjalnym podwyższeniu przed kościołem. Trafił tam w 2003 roku, kiedy parafia zainstalowała nowy dzwon. Przez prawie 6 lat zaby-

tek nikomu nie wadził. W sobotę okazało się, że ktoś go ukradł. Nie wiadomo, o której godzinie przyjechali złodzieje i jak poradzili sobie z takim ciężkim przedmiotem. Całkiem możliwe, że świsnęli go, żeby potem sprzedać na złom. (luk)

Fot. E. Baldys ▲Wyjazd z dróżki w okolicach posesji nr 54 przy ul. Lipowej w Lesznie jest prawdziwym utrapieniem. Drzewa skutecznie uniemożliwiają sprawdzenie, czy z głównej ulicy nie nadjeżdża przypadkiem jakieś auto. W tym miejscu przydałoby się lustro uliczne. (luk)


9

OBOK PRAWA

Zbluzgał patrol Ogrodzenie KOŚCIAN. Pewien pijany jegomość znalazł sposób na szybkie wyładowanie agresji. Niestety, skończy się to dla niego prawdopodobnie więzieniem. Dwóch policjantów monitorowało kilka dni temu wieczorem okolice ul. Strzeleckiej, gdy na ich drodze stanął zalany 36-latek. Zerknął na funkcjonariuszy, a potem jak gdyby nigdy nic obrzucił ich serią najpiękniejszych wyzwisk z zakresu „łaciny podwórkowej”. Policjanci nie mogli pozostać obojętni na takie słowa, tym bardziej że znieważenie mundurowego stano-

wi złamanie prawa. Zwinęli pijaczka i przewieźli go na komendę. – W przeszłości prowadziliśmy wobec tego mężczyzny różne postępowania o przestępstwa – informuje Mateusz Marszewski, oficer prasowy KPP w Kościanie. Dlaczego to zrobił? – Nie wiadomo, nie potrafił wytłumaczyć swojego zachowania. Dopuścił się tego bez powodu – dodaje M. Marszewski. Za znieważenie funkcjonariusza publicznego grozi do roku więzienia.

(luk)

Z policyjnego notatnika

Miłosne igraszki

ze znaków GMINA NIECHLÓW. Za przywłaszczenie sobie mienia odpowie mieszkaniec jednej ze wsi, który z rzekomo znalezionych znaków drogowych zrobił sobie ogrodzenie wokół posesji. 12 kompletnych znaków drogowych wartych 1500 zł zniknęło z kilku wsi wokół Niechlowa na przełomie kwietnia i maja. Złodzieja nie udało się odnaleźć, więc w końcu górowska policja umorzyła tę sprawę. Mimo że dokumentacja trafiła na półkę i zaczęła się już kurzyć, funkcjonariusze jakoś nie mogli zapomnieć o tamtym zdarzeniu. W jednej z wiosek pod Niechlowem natrafili właśnie na ogrodzenie posesji, które

wykonane było z takich samych rur, na jakich zawiesza się znaki drogowe. – Na posesji należącej do 21-letniego mężczyzny odnaleźliśmy pięć takich elementów – mówi Janusz Konopnicki, oficer prasowy KPP w Górze. Mężczyzna wytłumaczył, że rury znalazł będąc na grzybach w lesie w okolicach Żabina. Wyglądały na nikomu już niepotrzebne, więc zabrał je ze sobą do domu i wykorzystał do budowy płotu. – W czwartek usłyszał zarzut przywłaszczenia sobie mienia. Grozi mu do 3 lat więzienia – dodaje J. Konopnicki. (luk)

Kradną ropę z tirów

Nie mogę spać, sąsiedzi zakłócają ciszę nocną! - brzmiała wiadomość, jaką policjanci z Kościana otrzymali telefonicznie od jednego z mieszkańców miasta.

▲Mężczyzna podsłuchiwał sąsiadów przy użyciu szklanki.

Było grubo po godz. 22, więc pretensje obywatela wydawały się jak najbardziej uzasadnione. Marek i Edek wskoczyli do pojazdu i wybrali się w kierunku jednego z kościańskich blokowisk. Pod budynkiem cisza jak makiem zasiał. Nic nie słychać. – Idziemy do środka. To ta klatka – rzucił Edek do Marka i wskazał mu wejście. Policjanci nacisnęli guzik domofonu, a w głośniku usłyszeli głos starszego pana. Mieli wrażenie, że mężczyzna oddycha z ulgą. Weszli na korytarz i powoli wzdłuż ściany sunęli na piętro. Nadstawiali uszu w nadziei, że już na klatce usłyszą jakąś muzykę albo przynajmniej zbyt głośne jak na tę porę rozmowy. Zapukali do drzwi około 75-letniego zgłaszającego, weszli do środka. – Gdzie panu zakłócają tę ciszę? – zapytał Marek – No właśnie tutaj – odparł starszy pan. Mundurowi obeszli mieszkanie i już lekko zirytowani wypalili: – Ale tu przecież nic nie słychać! Powie-

Podpalał kosze

dzieli to nie dlatego, żeby zbyć mężczyznę. W mieszkaniu naprawdę był spokój. Trudno było usłyszeć nawet brzęczenie muchy. Lokator oburzył się i podniesionym głosem – tym razem już precyzyjnie – wytłumaczył stróżom prawa, że sąsiedzi za ścianą oddają się miłosnym igraszkom i że przez to nie może usnąć. Ale Edek z Markiem nadal nic nie słyszeli, mimo że wytężali słuch do granic możliwości. Wtedy starszy pan położył się na łóżku, spod poduszki coś wyjął, wyskoczył na podłogę jak oparzony i pokazał policjantom szklankę. – Panowie, bez tego nic nie usłyszycie. To trzeba przyłożyć do ściany – rzekł spokojnie. Tego było już za wiele. Policjanci wyjaśnili 75-latkowi, że to nieładnie podsłuchiwać sąsiadów w intymnych sytuacjach i pouczyli go, by już więcej do nich w takiej sprawie nie dzwonił. Wszak w tym momencie ktoś mógł rzeczywiście potrzebować pomocy. Tekst i fot. (luk)

GOLINA WIELKA. Na stacji paliw włamano się do stojącego na parkingu ciężarowego MAN-a z Siedlec. Sprawcy po sforsowaniu wkładki zabezpieczającej zbiornik paliwa wypompowali z niego 600 litrów oleju napędowego wartości 2352 zł.– Do włamania doszło w nocy, kiedy kierowca ciągnika siodłowego spał – mówi mł. asp. Beata Jarczewska, oficer prasowy KPP w Rawiczu. – Nikogo podejrzanego nie zauważyli pracownicy stacji. Podejrzewamy, że sprawców musiało być przynajmniej dwóch. Takich kradzieży trudno dokonać w pojedynkę. Wypompowanie kilkuset litrów paliwa wymaga czasu, odpowiedniego sprzętu oraz pojazdu do wywiezienia łupu. Liczymy, że coś istotnego dla dochodzenia i ustalenia sprawcy wniesie nagranie z monitoringu znajdującego się na stacji. Kierowców tirów zatrzymujących się na noc na stacjach paliw prosimy o zachowanie czujności, a pracowników stacji o zwracanie uwagi na osoby kręcące się przy ciągnikach siodłowych. Wiosną tego roku w Golinie Wielkiej i Gołaszynie rawicka policja zanotowała trzy identyczne włamania. Z ciągników siodłowych pochodzących z różnych stron kraju sprawcy ukradli po kilkaset litrów ropy. W jednym przypadku udało się ustalić złodzieja, ale okazał się nim... sam kierowca tira. Mężczyzna, 55-letni mieszkaniec Mielca, zmyślił

włamanie. Twierdził, że kiedy spał w szoferce mercedesa, ukradziono mu prawie 300 litrów oleju napędowego wartości ponad 1000 zł. Policja ustaliła, że wszystko było fikcją. Nagranie z monitoringu nie wykazało, aby ktoś włamał się do zbiornika z paliwem. Było na nim natomiast widać, jak kierowca tira sprzedaje ropę kierowcy hyundaia. Ten drugi po zatrzymaniu przyznał, że kupił od kierowcy mercedesa 40 litrów oleju napędowego. Zeznał, że wcześniej usłyszał przez CBradio propozycję kupna ropy. Taką wiadomość puścił w eter kierowca tira. Mężczyźni umówili się na stacji paliw, gdzie doszło do transakcji. Resztę paliwa sprawca sprzedał na tej samej zasadzie innym kierowcom. Poza kradzieżą postawiono mu zarzuty dotyczące powiadomienia o niepopełnionym przestępstwie i złożenia fałszywych zeznań. – Propozycje sprzedaży na lewo „zaoszczędzonej” podczas jazdy ropy przez kierowców tirów pojawiają się na drogach w całym kraju – dodaje B. Jarczewska. – Taki interes kwitnie, bo olej napędowy można kupić taniej niż na stacjach paliw. J.W.

LESZNO. Szedł przez śródmieście i podpalał kosze na śmieci. Policja zatrzymała wandala, który w czwartek w nocy urządził sobie piromański maraton. Miasto było pogrążone we śnie, kiedy po spokojnej o tej porze ul. Słowiańskiej wlókł się powoli 58letni mężczyzna bez stałego miejsca zamieszkania. Spojrzał na jeden z plastikowych koszy na śmieci, z kieszeni wyciągnął zapałkę i wrzucił ją pomiędzy stertę papierków i puszek. Kosz momentalnie zajęły płomienie. Plastik zaczął strzelać i skręcać się, a ogień można było dostrzec z drugiego końca ulicy. Niemłody już wandal na tym nie poprzestał. Zapałki wrzucił też do dwóch następnych śmietników. – Zatrzymaliśmy tego mężczyznę. Nie potrafił wytłumaczyć, dlaczego to zrobił – informuje Piotr Rosiński, rzecznik prasowy KMP w Lesznie. Policja sprawdza, czy zatrzymany 58-latek jest w ogóle poczytalny. Straty wynoszą 600 zł. (luk)

Za maryśkę RAWICZ. W ręce policji wpadł drobny diler narkotyków. 21-letniego mieszkańca miasta funkcjonariusze zatrzymali w wyniku czynności operacyjnych. Znaleźli przy nim cztery „działki” marihuany o łącznej wadze 2,2 grama. Ustalili, że mężczyzna tego samego dnia sprzedał nieletniemu mieszkańcowi Rawicza jeden gram tego samego środka odurzającego. Dostał za niego 50 zł. Zatrzymany mężczyzna odpowie przed sądem zarówno za posiadanie, jak i sprzedaż narkotyku. Przystał na dobrowolne poddanie się karze. Grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności. Do tej pory nie był notowany za tego typu przestępstwa. Według policji sprawa jest rozwojowa. Stróże prawa ustalają, czy mężczyzna sprzedawał narkotyki jeszcze innym osobom. J.W.

Ukradł piwo GOLINA WIELKA. Policja zatrzymała mieszkańca Kawcza, który na stacji paliw BP ukradł czteropak piwa za około 15 zł. Mężczyzna uciekł ze sklepu, wsiadł do samochodu i odjechał. Obsługa stacji rozpoznała złodzieja. Powiadamiając policję, podała jego dane personalne. Zadanie stróżów prawa było więc proste, wystarczyło pojechać do domu sprawcy. Ale piwa funkcjonariusze już nie odzyskali. Mężczyzna stanie przed sądem, do którego skierowano wniosek o jego ukaranie. J.W.

▲Aparaty fotograficzne z osprzętem, laptopy, drukarki laserowe i jupitery o zasięgu 300 m, zwane szperaczami, otrzymali policjanci ze wszystkich rewirów dzielnicowych na terenie powiatu leszczyńskiego. – Wartość całego sprzętu wynosi 50.000 zł – mówi „ABC” Krystian Maćkowiak, wicestarosta leszczyński. Na zdjęciu: policjanci ze Święciechowy odbierają nowy sprzęt. Tekst i fot. Ł. DOMAGAŁA


ŚWIAT BAB

Ze Święciechowy do Tokio

– Przeglądając „Bravo Girl” natknęłam się na kupon konkursowy dla dziewczyn odnośnie konkursu modelek. Wysłałam. Zaproszono mnie do Warszawy. Tam wygrałam. Tak zaczyna opowiadać o swojej przygodzie z modelingiem Sylwia Brzezewska ze Święciechowy. Kiedy zapytałam, ile było takich dziewczyn, które również wysłały podobne kupony, pada odpowiedź, że około 5 tysięcy, a kiedy padło pytanie odnośnie wyłonionych laureatek, pada ciche słowo – jedną. Po zaprezentowaniu się w stroju kąpielowym, opowiedzeniu o swoich zainteresowaniach, i co ważne, wymiarach, pozowaniu do zdjęć Sylwia dowiedziała się, że jest tą, która podpisze kontrakt z warszawską agencją modelek, która organizowała konkurs i wyjazd do Nowego Jorku wraz z kontraktem z agencją tam pracującą. –Byłam wtedy mocno przestraszona, nie miałam wcześniej żadnych doświadczeń z modelingiem i w zasadzie mało kto wierzył, że może mi się udać. Na korytarzach stało mnóstwo dziewczyn, które przechwalały się, że na pewno wygrają i szczyciły się swoimi zdjęciami z poprzednich sesji. Ale najbliżej mnie stała babcia, która od samego początku wiedziała, że mi się uda – wspomina Sylwia. Niestety, z wyjazdu do Nowego Jorku nie udało jej się skorzystać ze względu na pechową wysypkę, ale na szczęście nie przeszkodziło to temu, żeby mogła wyjechać do innych krajów. Pierwszym poważniejszym wyjazdem był Seul. –Przez dwa i pół miesiąca uczestniczyłam w różnorodnych castingach, sesjach zdjęciowych, pokazach mody. Z tej racji, że byłam tam jedyną Polką, nauczyłam się dość szybko zaradności i odpowiedzialności. Miałam wtedy tylko 15 lat. Wszystko brzmi ładnie i bajecznie, kiedy nie wspomni się

o rodzinie. Jednak udało się Sylwii każdego dnia znaleźć chwilę czasu, aby skontaktować się z rodziną i chłopakiem, który wstawał o 4 rano, ze względu na zmianę strefy czasowej. To pomogło choć w małym procencie zniwelować tęsknotę za domem. –Te wielkie lotniska, wszędzie obce twarze powodowały u mnie strach, ale w duchu powtarzałam sobie, że dam radę. –Kolejnym wyjazdem było Tokio, w którym się zakochałam. Urzekła mnie kultura i krajobrazy, od których nie mogłam oderwać wzroku. Tam Sylwia pojechała z jedną Polką, z którą nawiązała przyjaźń, trwającą aż do dziś. Oprócz tego udało jej się też zwiedzić Ateny, i Londyn. – Ale nigdy nie zapomnę wyjazdu do Japonii, kiedy na lotnisku w czasie odprawy strażnicy nagle zaczęli nas popychać i zamknęli w jakimś

pokoju. Bez żadnych wyjaśnień musiałyśmy tam siedzieć we dwie przez pół godziny, po czym nas wypuścili. Do dziś nie mamy pojęcia co spowodowało taką sytuację. Wtedy byłam naprawdę przerażona. Można przypuszczać, że wszystkie sukcesy, które udało się odnieść w modelingu, to dzięki dystansowi, z którym podchodziła do tego Sylwia. – Cały czas traktowałam to jako zabawę i przygodę. Nie wiązałam z tym planów na przyszłość. Teraz postanowiłam poświęcić swój czas na skończenie studiów (Sylwia jest studentką trzeciego roku pedagogiki wczesnoszkolnej w PWSZ w Lesznie) i rodzinie. Mam wiele wspomnień i niezapomnianych wrażeń, a przede wszystkim stałam się bardziej pewna siebie, zniknęła moja nieśmiałość. Nabrałam też większej łatwości w nawiązywaniu kontaktów z ludźmi. Co potwierdza kontynuowana do dziś znajomość. Z Koreańczykiem poznanym w drodze powrotnej do Polski. Sylwia kilka słów skierowała również do dziewcząt, które chciałyby zostać modelkami: –Szczerze radzę, aby zostały sobą i nie straciły rozumu, bo ten świat modelingu też ma swoje drugie dno, które jednak już nie mieni się takimi optymistycznymi barwami. Z Sylwią Brzezewską rozmawiała MAGDALENA JAWOROWICZ

Wielkie grillowanie z ABC Ulubionym sposobem spędzania wolnego czasu przez Polaków jest grillowanie. A jako że sezon grillowy w pełni, razem z producentem przypraw firmą KAMIS przygotowaliśmy dla naszych czytelników konkurs. Można w nim wygrać wszystko, co niezbędne do zorganizowania ogrodowego party: zestawy przypraw do potraw z grilla Grill Pikantny i Grill Ziołowy w puszkach, przyprawowe nowości firmy KAMIS, Grzanki Złociste, Skrzydełka Ogniste, Szaszłyki z Grilla i Warzywa Grillowane, musztardę grillową, keczup pikantny, no i oczywiście grille. Aby wziąć udział w losowaniu jednego z 5 zestawów, wystarczy przysłać SMS-a pod numer 7238 podając w nim hasło, imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania. Treść SMS-a powinna wyglądać następująco: ABC. WIELKIE GRILLOWANIE.np. MARIA KOWALSKA.LESZNO. Na SMS-y czekamy jeszcze tylko dzisiaj. Koszt SMS-a to 2,44 zł z VAT. LL

swiatbab@gazetaabc.pl

Na naukę podobno nigdy nie jest za późno. Korzystając z pobytu w Międzyzdrojach Anna Samusionek postanowiła rozpocząć naukę gry w tenisa. Pod okiem instruktora szybko opanowała podstawowe zasady tej gry. Okazało się, że aktorka ma predyspozycje tenisowe – refleks, dobre odbicie. Instruktor chwaląc ją podkreślał, że taki talent trafia się raz na pięćdziesiąt przypadków. Postępy w grze pani Ani chwalił też przyglądający się lekcji Tomasz Stockinger. – Grę w tenisa, podobnie jak jazdę na nartach, można zacząć w każdym wieku. Tenis wymaga cierpliwości, precyzji i pokory. Mówi się o nim, że to gra tysięcy powtórzeń, dla ludzi, którzy szlifują formę przez lata, cierpliwie przełykając gorycz porażek – podkreślał aktor, który z pewnością wie, co mówi, ponieważ w tenisa gra już 11 lat. Czy pani Ani wystarczy cierpliwości i pokory, aby kontynuować zaczętą lekcję? Cenne wskazówki tak doświadczonego tenisisty jak Tomasz Stockinger na pewno by jej pomogły... AKPA

Piosenka dla ciebie Renata Przemyk

Babę zesłał Bóg Babę zesłał Bóg Raz mu wyszedł taki cud Babę zesłał Bóg Coś innego przecież mógł Żeby dobrze zrobić wam Żeby dobrze zrobić wam Babę zesłał Pan Bóg też chłopem jest Świadczy o tym jego gest

Bóg też chłopem jest Tak jak swing i blues i jazz Żeby z baby ciągle drwić Żeby z baby ciągle drwić Trzeba chłopem być Bóg ci zesłał mnie Byś miał kogoś w noc i dzień Bóg ci zesłał mnie I się z tego tylko ciesz Z woli nieba jestem tu Z woli nieba jestem tu Więc się do mnie módl Wybrała LL

Polecamy

„I ty możesz zostać bohaterem” Historia młodego fana baseballu, który wyrusza w podróż przez kraj, by odzyskać zaginiony kij gwiazdy drużyny New York Yankees – Babe Rutha. Bohater wierzy, że tylko z nim jego idol będzie w stanie doprowadzić swoją drużynę do zwycięstwa podczas decydującego meczu rozgrywek 1932 roku. Do śmierci w 2004 roku film ten reżyserował Christopher Reeve. Zabawna i wzruszająca opowieść o potędze marzeń, niezwykłej przyjaźni i o tym, że jeśli pragniesz wielkiej przygody, to i ty możesz zostać bohaterem. Na animowaną komedię całe rodziny dzisiaj, we wtorek o godz. 11 i 18 zaprasza kino Pod Kopułą w Gostyniu.

(j), fot. Internet


ŚWIAT BAB

swiatbab@gazetaabc.pl

KUCHNIA

Ciasta z owocami jagodowymi Ciasta z owocami jagodowymi z lasu i z działki smakują najlepiej latem. Soczyste i orzeźwiające maliny, jagody i porzeczki teraz mają swoje 5 minut. Warto to wykorzystać! Placek drożdżowy z jagodami Składniki na ciasto: 40 dag mąki, 4 dag drożdży, ok. 1 szklanki mleka, 15 dag cukru, 10 dag masła, 4 żółtka, sól. Na obłożenie: 0,5 kg czarnych jagód, 1 torebka cukru waniliowego, 3 łyżki tartej bułki. Na kruszonkę: 10 dag cukru, 10 dag masła, 10 dag mąki, 10 dag posiekanych orzechów. Przygotowanie: Drożdże rozetrzeć z 1 łyżką cukru i wymieszać z ciepłym mlekiem oraz 3 łyżkami mąki. Rozczyn odstawić do wyrośnięcia. Do miski przesiać mąkę ze szczyptą soli. Dodać wyrośnięty rozczyn i żółtka utarte z cukrem. Wyrobić ciasto. Wlać stopione i ostudzone masło. Ponownie wyrobić ciasto i odstawić do wyrośnięcia. Blachę wysmarować tłuszczem i oprószyć mąką. Wyrośnięte ciasto rozwałkować na

grubość ok. 2 cm i rozłożyć na blasze formując brzegi. Jagody przebrać, opłukać, osączyć, dokładnie osuszyć na papierowym ręczniku kuchennym i wymieszać z tartą bułką oraz cukrem waniliowym. Wierzch ciasta obsypać równo owocami. Wszystkie składniki kruszonki posiekać razem nożem, zagnieść ciasto i zetrzeć na tarce z dużymi otworami wprost na jagody. Placek piec ok. 45 minut w piekarniku nagrzanym do 180oC.

Jogurtowy torcik z owocami leśnymi Składniki na biszkopt piaskowy: 5 jajek, 1 szklanka cukru, 1/2 szklanki mąki pszennej, 1/2 szklanki mąki ziemniaczanej, sok i starta skórka z 1 cytryny, sól.

Kłopoty z tłustą cerą Najczęściej mają ją nastolatki, ale nie tylko bo zdarza się mieć taką i paniom w średnim, a nawet bardzo dojrzałym wieku. W okresie dojrzewania rano i wieczorem myjemy ją miękką wodą i łagodnym mydłem. Po umyciu ciepłą, spłukujemy zimną wodą. Natomiast do przecierania należy sobie przygotować specjalny płyn. Wrzucamy do słoiczka po 3 g korzeni łopianu, ziela skrzypu i liści szałwii. Zalewamy wszystko 50 g spirytusu 60-procentowego, a po zakręceniu odstawiamy na 10 dni. Po przecedzeniu jest gotowy do użycia. Można też przygotować inny specyfik. Wziąć po 10 g ziela skrzypu, liści rozmarynu oraz liści szałwii, zalewać litrem wrzątku, przykryć, odstawić na 10 minut, przecedzić. Używać do mycia twarzy. Osoby dojrzałe po umyciu się ciepłą wodą i mydłem też powinny spłukać twarz zimną wodą. Jeśli chodzi o krmy, to najlepsze dla tego rodzaju skóry są owocowe, ziołowe i nawilżające. Do tego specjalne toniki lub kosmetyczne mleczka. Naturalnie beztłuszczowe. Doskonałym zabiegiem są też parówki. Do miski wlewamy 2 litry wrzątku, wsypujemy po garści kwiatów lipy lub rumianku, nakrywamy głowę ręcznikiem i pochylamy się nad parującą wodą. Trzeba tak wytrzymać co najmniej 5 minut. Potem osuszamy twarz delikatnie ręcznikiem i przecieramy płynem ściągającym. Płyn można kupić gotowy lub przygotować samodzielnie. W tym celu bierzemy po 3 g liści mięty, rozmarynu, kwiatów rumianku i ziela macierzanki. Wsypujemy do słoika, zalewamy 60-procentowym spirytusem, odstawiamy na tydzień. Odcedzamy i używamy. (esr)

Letnia gorączka wyprzedaży Choć sezon w pełni, w sklepach już rozpoczęły się wyprzedaże letnich kolekcji. Tegoroczne kapryśne lato dotąd nas nie rozpieszczało. Na szczęście meteorolodzy przekonują, że przed nami prawdziwe upały. Warto więc zadbać o uzupełnienie wakacyjno-urlopowej garderoby. Tym bardziej że jest szansa na zrobienie tego za dużo mniejsze pieniądze. Warto więc wyruszyć na zakupowe łowy, tym barFot. Dichmann dziej że w niektórych sieciach przeceny sięgają nawet 70 proc. Takiej okazji nie może przegapić żadna kobieta. A zatem drogie panie – portfele w dłoń! LL

Na jogurtowy krem: 0,5 l jogurtu naturalnego, 0,5 l kremówki 30%, 1 torebka cukru waniliowego, 1 torebka śmietanfix, 1 torebka żelatyny na 0,5 l płynu (10 g) oraz 1 kg mieszanych owoców jagodowych, 2 galaretki cytrynowe, 4-5 łyżek płatków migdałowych, 1 słoik konfitury malinowej. Przygotowanie: Żółtka oddzielić od białek. Białka ubić z cukrem na sztywną pianę. Dodać żółtka oraz skórkę i sok cytrynowy. Następnie lekko mieszając dosypać stopniowo obie mąki przesiane ze szczyptą soli. Ciasto przełożyć do wyłożonej pergaminem dużej tortownicy ze zdejmowanym brzegiem. Piec na złoty kolor przez ok. 45 minut w piekarniku nagrzanym do 180oC. Ostudzić, przekroić na 2 placki, przełożyć konfiturami i włożyć z powrotem do tortownicy. Jogurt wymieszać z żelatyną rozpuszczoną w kilku łyżkach wrzątku. Kremówkę ubić z dodatkiem cukru waniliowego i śmietanfixu. Następnie wymieszać mikserem z jogurtem z żelatyną. Masę jogurtową wylać na biszkopt i odstawić do ostu-

dzenia. Wierzch obłożyć owocami i zalać tężejącą galaretką cytrynową. Torcik odstawić na kilka godzin do lodówki, wyjąć na talerz tuż przed podaniem. Boki obsypać uprażonymi na suchej patelni i ostudzonymi płatkami migdałowymi.

Tarta migdałowa z porzeczkami Składniki na ciasto: 30 dag mąki, 20 dag masła, 10 dag cukru, 2 żółtka, 1-2 łyżki śmietany. Nadzienie: 30 dag porzeczek (czerwonych lub czarnych), 0,4 l słodkiej śmietany 12 %, 10 dag migdałów, 10 dag cukru, 5 żółtek oraz 0,2 l śmietany 30 %, 1 torebka śmietanfixu, 2 łyżeczki cukru waniliowego, 2-3 łyżki płatków migdałowych, listki melisy. Przygotowanie: Mąkę przesiać, obłożyć pokrojonym na płatki miękkim masłem i posiekać razem nożem. Dodać cukier, żółtka oraz śmietanę. Składniki wymieszać nożem i szybko zagnieść kruche ciasto. Zawinąć je w folię spożywczą i schłodzić w lodówce przez 30 minut. Ciastem wyłożyć natłuszczoną formę na tartę, uformować brzeg wysokości ok. 5 cm. Ciasto nakłuć gęsto widelcem, przykryć pergaminem i nasypać na dno warstwę suchego grochu. Wstawić do piekarnika nagrzanego do 180oC i podpiec przez 10-12 minut na złoty kolor. Usunąć pergamin z grochem. Owoce przebrać, opłukać, osączyć i oczyścić z ogonków i listków. Śmietanę zagotować z obranymi i zmielonymi migdałami. Żółtka ubić z cukrem i cały czas ubijając zalać gorącą śmietaną z migdałami. Masę wymieszać z owocami i wyłożyć na podpieczoną tartę. Piec ją jeszcze przez 30 minut w piekarniku nagrzanym do 180oC. Ostudzić, wyjąć z formy. Schłodzoną śmietanę ubić z dodatkiem śmietanfixu i cukru waniliowego. Wierzch tarty posypać płatkami migdałowymi, udekorować bitą śmietaną i listkami melisy. AKPA

Mój syn bierze narkotyki. Zawsze myślałam, że mnie ten problem nie dotyczy. Słyszałam o młodych ludziach uzależnionych od różnych używek, znałam zagrożenia. Oglądam telewizję, czytuję gazety, wiem, że współczesny świat pełen jest pokus i niebezpieczeństw, które szczególnie przyciągają młodzież. Ale zawsze wydawało mi się, że moja rodzina jest bezpieczna. Miałam dobry kontakt z synem. Dużo rozmawialiśmy, zawsze we wszystkim go wspierałam, starałam się nie wywierać nacisków, ale kierować nim na zasadzie tłumaczenia i wskazywania za i przeciw w dokonywanych życiowych wyborach. To było takie mądre, pedagogiczne, książkowe bezstresowe wychowywanie młodego człowieka na zasadzie wsparcia. I co z tego? Mój system wychowawczy, z którego byłam taka dumna, zupełnie się nie sprawdził. Bo okazało się, że w pewnym momencie życia dla mojego syna ważniejsi okazali się koledzy i to, co mieli mu do zaoferowania. A zaoferowali narkotyki... Rodzina dawała mu miłość, spokój, poczucie bezpieczeństwa, dobre perspektywy na przyszłość, ale to dla mojego syna było zbyt mało. On szukał czegoś zupełnie innego. Kiedy odkryłam jego tajemnicę, nie mogłam w to uwierzyć. Powtarzałam sobie, że to niemożliwe. Że nie on! Nie mój Jacuś. A on, najpierw się wypierał, a potem zniknął. Podobno wyjechał w Polskę. Nie zgłosiłam jego ucieczki. Mam nadzieję, że po wakacjach wróci. Może przemyśli sobie pewne sprawy, może z dala od domu zrozumie, że go kochamy i chcemy dla niego jak najlepiej. Może przekona się, co w życiu jest naprawdę ważne. Tylko ta nadzieja trzyma mnie przy zdrowych zmysłach. Co wieczór zastanawiam się, gdzie popełniliśmy błąd w wychowaniu Jacka. Co poszło nie tak? Dlaczego nam to zrobił? Przecież tak bardzo go kochaliśmy. Agnieszka

BARAN (21.03 -19.04) Pogoda nastraja nostalgicznie, ale nie poddawaj się, ze smutną miną ci nie do twarzy. Nie żałuj sobie tego, co naprawdę sprawia ci przyjemność. Ruszaj się, spaceruj. Będzie lepiej. BYK (20.04 -20.05) Unikaj malkontentów, nie masz obowiązku poprawiać komukolwiek humoru. Dużo się ruszaj. Ani zła pogoda, ani trochę kataru nie są żadną przeszkodą. Nie szukaj wymówek. BLIŹNIĘTA (21.05 -21.06) Nie rozmawiaj nieustannie o braku pieniędzy, są milsze tematy. Po prostu zaciśnij nieco pasa, ogranicz zbędne wydatki, a od razu poczujesz, że w portfelu jest więcej, niż ci się wydawało. RAK (22.06 -22.07) Nie chcesz się rozczarować? To nie stawiaj sobie zbyt wielkich wymagań. Bądź realistą. Humor zaraz ci się poprawi, a życie nabierze kolorów. Nie wydawaj zbyt wiele, po ostatnich szaleństwach pora na oszczędność. LEW (23.07 - 22.08) Niestety, trzeba zakasać rękawy i solidnie zabrać się za pracę, zwłaszcza że nazbierało się trochę zaległej , której nikt za ciebie nie wykona. Nic na to nie poradzisz, lepiej więc brać się z losem za bary od razu. PANNA (23.08 -22.09) Zamiast uspokajających tabletek proponuję przynajmniej raz dziennie pośmiać się z czegoś, co dotąd cię denerwowało. Tak będzie i milej, i dużo zdrowiej. WAGA (23.09 - 22.10) Niebanalne, wyjątkowe przeżycia bardzo by ożywiły twoje stosunki z partnerem. Postaraj się ze wszystkich sił. Ostatnimi czasy wasze więzi mocno się rozluźniły. SKORPION (23.10 -21.11) Najwyższa pora pomyśleć o przyszłości, zwłaszcza o edukacji dzieci. Niech mają wszystko najlepsze, na co tylko cię stać. Poza tym uważaj na drodze, nie wszyscy są tak dobrymi kierowcami jak ty. STRZELEC (22.11 - 21.12) Jesteś mistrzem świata w wydawaniu pieniędzy. Spasuj trochę, bo przeholujesz i będzie kiepsko. Jeśli chcesz coś zmienić w mieszkaniu, poprzestawiaj meble. KOZIOROŻEC (22.12-19.01) Już dziś możesz zaplanować zajęcia na kilka miesięcy do przodu, ale nie podejmuj żadnych wiążących decyzji, z których potem ciężko ci będzie się wycofać. Przyjdzie na to czas. WODNIK (20.01 -18.02) Czasem trzeba zejść na ziemię, zdjąć różowe okulary, popłać rachunki, powymiatać kurze. Świat nie jest taki zły, nie masz się czego obawiać. RYBY (19.02 – 20.03) Będziesz w doskonałym nastroju, którym zarazisz otoczenie. Wszystko, czego się dotkniesz, pójdzie jak z płatka, ale nie bierz się za wszystko naraz, bo ani chybi popełnisz niewybaczalny błąd. ELŻBIETA SZPECHT-RUTECKA


12

PASJE

Einstein pozna³ s

To nieprawda, ¿e pszczelarstwo jest zajêciem dla emerytów. Udowadnia to Krzysztof Ros cz³onek Rejonowego Zwi¹zku Pszczelarzy w Lesznie. Studiuje, pomaga rodzicom w prowadzeniu interesu, interesuje siê starymi motocyklami, ale jego najwiêksz¹ pasj¹ s¹ pszczo³y. – To g³ównie im zawdziêczamy, ¿e roœliny wydaj¹ owoce. 80 procent kwiatostanów wymaga zapylania, a to w³aœnie te owady jako pierwsze niezwyk³e pracowicie zabieraj¹ siê do tego zajêcia – opowiada 23-latek.

Pszczele tajemnice

Pszczelarstwem zarazi³ go wujek. Zabiera³ nieraz do swoich uli, kaza³ przytrzymaæ ramkê albo podmuchaæ dymak¹. – Wreszcie podarowa³ mi jedn¹ rójkê. Wracam do domu i mówiê, ¿e bêdziemy mieli ule – wspomina. Rodzice nie protestowali. Pszczo³ami zajmowali siê ju¿ ich dziadkowie. Ojciec nieraz opowiada³, jak wybiera³o siê miód w Go³anicach i o rodzinnej pasiece pod Krotoszynem. Krzysztof mia³ zaledwie 17 lat, kiedy przyprowadzono go na zebranie leszczyñskiego zwi¹zku. Przez 5 lat by³ jego najm³odszym cz³onkiem. – Najpierw mnie zamurowa³o, bo nie doœæ, ¿e na sali nie by³o moich rówieœników, to wiêkszoœæ by³a ode mnie o wiele starsza – opowiada. – Przywitali mnie z nadziej¹, ¿e s¹ jednak jeszcze m³odzi ludzie chc¹cy zajmowaæ siê pszczelarstwem. A ja zacz¹³em od nich czerpaæ wiedzê  i robiê to do dziœ, bo pszczó³ tak naprawdê nie da siê poznaæ nigdy. Ci¹gle skrywaj¹ jakieœ tajemnice i w³aœnie to najbardziej w nich poci¹ga.

Pszczeli taniec

Dlatego o pszczelarstwie Krzysztof móg³by opowiadaæ godzinami. O tym, jak wielk¹ i wyczerpuj¹c¹ pracê wykonuj¹ pszczo³y na zewnêtrz i wewn¹trz ula, o trutniach, które ¿yj¹ wy³¹cznie po to, by zap³odniæ królow¹. O tym, ¿e pszczelarzy w dawnej Polsce uwa¿ano za ludzi wzorcowo uczciwych, a prawo bartne wydane przez króla Kazimierza Wielkiego zdejmowa³o z nich odpowiedzialnoœæ za wszelkie wykroczenia. O tym, ¿e to zazwyczaj ludzie niezwykle spokojni i radoœni. O tym, ¿e pszczo³y skupiaj¹ siê na zapylaniu jednego gatunku

▲ Krzysztof Roszczak swoim pszczo³om poœwiêca du¿o czasu i troski.

kwiatu i dopiero po skoñczonej pracy przenosz¹ siê na inny. Albo te¿ o tym, ¿e wracaj¹c do ula wykonuj¹ charakterystyczny taniec informuj¹cy pozosta³ych mieszkañców, gdzie znajduje siê po¿ytek. Naukowcy odkryli na przyk³ad, ¿e okrê¿ny ruch oznacza po³o¿enie kwiatów w obrêbie ula, ruch pó³ksiê¿ycowy to po¿ytek w odleg³oœci do 50 metrów, a po prostej osi – ponad tê odleg³oœæ. – W tañcu zakodowane jest te¿ aktualne po³o¿enie s³oñca, tak aby pszczo³y wiedzia³y, w którym kierunku lecieæ – dodaje m³ody pszczelarz.

Pszczele problemy

Przez 5 lat zajmowania siê psz-

czelarstwem Krzysztof dorobi³ siê 20 uli. Niestety, w tym roku dotar³o do nich zjawisko na œwiecie nazywane tajemniczym skrótem CCD (ang.Colony Collapse Disorder, czyli zjawisko masowego giniêcia pszczó³). Po raz pierwszy zaobserwowano je cztery lata temu w Stanach Zjednoczonych. Tamtejsi pszczelarze stwierdzili, ¿e z wyj¹tkiem królowej matki i m³odych robotnic wszystkie pszczo³y nagle z ula znikaj¹. Wylatywa³y i nie wraca³y, bo – jak twierdz¹ naukowcy – ich mózgi s¹ tak zaprogramowane, by w przypadku zapadniêcia na jak¹œ chorobê nie nara¿aæ na ni¹ innych. Dlatego w pobli¿u uli

Zabrano rowerz Krótki odcinek ul. Grota-Roweckiego w Lesznie biegn¹cy wzd³u¿ wiaduktu zosta³ przekwalifikowany na ulicê jednokierunkow¹. Podobnie jednokierunkowa sta³a siê ostatnia czêœæ ul. S³owiañskiej, miêdzy torami a ul. Przemys³ow¹. Spowodowa³o to du¿e niezadowolenie rowerzystów. A przecie¿ na Zatorzu rower jest podstawowym œrodkiem lokomocji. Reorganizacje ruchu wprowadzono jednoczeœnie z tworzeniem nowych miejsc parkingowych na ul. S³owiañskiej. Z pewnoœci¹ cieszy to zmotoryzowanych, ale rowerzyœci s¹ bardzo niezadowoleni. Na tê niekorzystn¹ dla zwolenników dwóch kó³ek sytuacjê nasz¹ uwagê zwróci³a Krystyna Ignyœ. Razem ze swoimi wnukami Jakubem i Aleksandrem czêsto jeŸdzi z osiedla Rejtana na Zatorze. – le siê sta³o, ¿e rowerzyœci zostali zepchniêci na margines w mieœcie posiadaj¹cym tak du¿e rowerowe tradycje – zauwa¿a pani Krystyna. – Dla wielu mieszkañców, szczególnie emerytów, ro-

Fot. J. K ▲ Kuba i Olek bardzo lubi¹ jeŸdziæ na werze, podobnie jak ich babcia. Wra j¹c z Zatorza do domu dotychczas jeŸd ulic¹ przy wiadukcie. Obecnie musz¹ wer przeprowadziæ albo pojechaæ okr n¹ drog¹.


PASJE

siê na pszczo³ach

szczak, przez lata najm³odszy

budowaæ, kupiæ samochód i jeszcze ¿aglówkê na Mazurach – œmieje siê leszczyñski pszczelarz.

Pszczeli los

Narzekaæ nie mog¹ te¿ jego pszczo³y. Wokó³ leszczyñskiego Zatorza, gdzie stoj¹ ich ule, nie brakuje rzepaku, produkcjê miodu wielokwiatowego wspieraj¹ okoliczne ogródki dzia³kowe, w pobli¿u jest te¿ d³uga aleja lipowa, a tu i ówdzie sporadycznie roœnie akacja. – Pszczo³a ma olbrzymie mo¿liwoœci dostosowywania do zmieniaj¹cych siê warunków œrodowiska – mówi Krzysztof. – I ca³e szczêœcie, bo – jak twierdzi³ Einstein –  jej

wyginiêcie oznacza³oby te¿ kres ludzkoœci. Bez pszczó³ i ich zapylania ¿ycie na ziemi sta³oby siê niemo¿liwe. Póki co, mimo CCD i innych przeciwnoœci, pszczo³y radz¹ sobie nieŸle. Powoli, ale jednak przybywa te¿ nowych pszczelarzy. Choæby w leszczyñskim zwi¹zku od niedawna jest ju¿ dwóch m³odszych od Krzysztofa cz³onków. Na pszczelego specjalistê wyrasta te¿ jego 6-letni brat. Bartek z zapa³em dmucha dymak¹, nosi ramki i chocia¿ wci¹¿ jeszcze p³acze, kiedy u¿¹dli go jakaœ z³oœnica, potem znów chêtnie garnie siê do pomocy przy ulach. (MIW)

Leszczyñskie ko³o Rejonowego Zwi¹zku Pszczelarzy liczy 32 osoby. Do niedawna by³y w nim dwie kobiety, dziœ tworz¹ go wy³¹cznie mê¿czyŸni. Ostatnio przyby³o za to kilku nowych pszczelarzy. Najm³odszy z nich 15-letni Bart³omiej Dziedzic od kilku lat z wielkim zaanga¿owaniem pomaga przy ulach swojemu dziadkowi. W ich rodzinie pszczelarstwem zajmuje siê ju¿ czwarte pokolenie. Aby zostaæ cz³onkiem zwi¹zku, wystarczy wype³niæ deklaracjê i op³acaæ sk³adki. Siedziba RZP w Lesznie znajduje siê przy ul. Sienkiewicza. Jego cz³onkowie spotykaj¹ siê w ka¿d¹ pierwsz¹ niedzielê miesi¹ca w salce hali Trapez.

Fot. J. Kuik

znajdowano tylko pojedyncze martwe pszczo³y. Pozosta³e ginê³y bez œladu. – Do dziœ tak naprawdê nie wiadomo, co jest przyczyn¹ zachorowañ. Wœród najbardziej prawdopodobnych wymienia siê coraz wiêksz¹ iloœæ œrodków chemicznych w œrodowisku albo rozbudowê sieci telefonii komórkowej – twierdzi Krzysztof Roszczak, z którego uli CCD wypêdzi³o a¿ 22 spoœród 25 pszczelich rodzin. Odbudowa hodowli poch³onê³a mnóstwo czasu i pieniêdzy. – Nie ukrywam, ¿e pszczelarstwo przynosi jakieœ dochody. Ale na pewno nie takie jak w latach 80., kiedy ze sprzeda¿y miodu mo¿na by³o siê wy-

zystom

Kuik a roacadzili ¹ rorê¿-

wer sta³ siê podstawowym œrodkiem transportu. Dla wracaj¹cych z dzia³ek ogrodowych na Zatorzu bardzo dogodna trasa wiod³a z przejazdu kolejowego ulic¹ Tama Kolejowa do Grota-Roweckiego i dalej obok szko³y numer jeden do plant, gdzie ju¿ dalej bardzo bezpiecznie mog¹ poruszaæ siê po œcie¿kach rowerowych. Z kolei inni rowerzyœci zwracali uwagê, ¿e ul. S³owiañska jest najbardziej naturaln¹ drog¹ prowadz¹c¹ z centrum na Zatorze. Teraz ca³a jest dla rowerzystów zamkniêta. Ogólnie rzecz bior¹c, rowerzyœci maj¹ w mieœcie sporo wydzielonych traktów i ca³y czas przybywa nowych odcinków. Szkoda jednak, ¿e po wprowadzeniu jednego kierunku ruchu na dwóch wa¿nych dla nich trasach nie zaproponowano rowerzystom wyraŸnej alternatywy. (JAC)

13


14

ROZMAITOŚCI

Szkoła–Jubileusz

Fot. D.Borowski V Medalami „Za długoletnie pożycie małżeńskie”, przyznanymi przez prezydenta RP, odznaczeni zostali Łucja i Józef Kaźmierczakowie z Kościana. W kościańskim Urzędzie Stanu Cywilnego wręczył je burmistrz Michał Jurga. Pani Łucja pochodzi z Nietążkowa, a pan Józef z Bronikowa. Pobrali się 2 sierpnia 1958 roku w Śmiglu. Oboje pracowali najpierw w Gminnej Spółdzielni w Starym Bojanowie. Od 1970 roku prowadzili własne gospodarstwo ogrodnicze. W roku 1990 zajęli się działalnością handlową, którą wspólnie prowadzą do dziś. Państwo Kaźmierczakowie wychowali jednego syna. Mają też dwie wnuczki. Fot. E.Curyk-Sierszulska V Absolwenci Szkoły Podstawowej w Pogorzeli, którą ukończyli w 1979 roku, spotkali się po 30 latach. Był to ich pierwszy wspólny zjazd rocznika. W sumie przyjechało ponad 60 osób z trzech klas: a, b i c. Wśród nich była siostra zakonna i ksiądz. Większość mieszka w Wielkopolsce, ale wielu nie miało okazji przez minione 30 lat się zobaczyć, było więc co wspominać i opowiadać. Na spotkanie zaproszono też byłych wychowawców i nauczycieli, którzy odczytali listy obecności poszczególnych klas. Spotkanie odbyło się w restauracji Mila w Pogorzeli. Przy biesiadnym stole i wspaniałej zabawie bawiono się do białego rana. Wszyscy zgodnie przyznali, że koniecznie muszą spotkać się znowu. Okazją ku temu będą kolejne rocznice ukończenia pogorzelskiej podstawówki.

Fot. E.Baldys V Na imprezie integracyjnej w Stadninie Koni w Jeziorkach spotkali się pracownicy Kombinatu Rolnego Wonieść. W przypałacowym parku uczestnicy pikniku wraz rodzinami mogli wykazać się sprawnością fizyczną podczas wesołych konkurencji sportowych. Były konkursy dla dzieci, dla dorosłych i dla całych rodzin. Najwięcej emocji wywołał konkurs przeciągania liny, w którym najlepszą drużyną okazała się „Koparka Manitou”. W drugiej części odbyła się rodzinna biesiada, trwająca do późnych godzin nocnych. Niezrównani na parkiecie okazali się prezesi firmy Tomasz Czwojda i Stanisław Grygier, którzy nie odpuszczali żadnego tanecznego kawałka. Fot. Dominik Rajewski f Okazuje się, że miejsce wspólnej pracy to najlepsza swatka przyszłych małżonków. Potwierdza to kolejna historia złotych małżeńskich medalistów: Aleksandry i Henryka Turbakiewiczów z Leszna. Aleksandra Ratajska poznała Henryka Turbakiewicza w Oddziale Drogowym PKP, w którym oboje pracowali. W dniu 4 lipca 1959 roku przed ołtarzem w kościele pw. św. Mikołaja złożyli przysięgę małżeńską. Wkrótce rodzinka powiększyła się o córkę Alinę, a po dwóch latach o syna Macieja. Na uroczystości jubileuszowej, która odbyła się w Kasynie Wojskowym, serdeczne życzenia ukochanym dziadkom złożyły wnuczęta: Monika, Dominik i Jakub. Dominik interesuje się fotografią i uwiecznił uczestników uroczystości na pamiątkowym zdjęciu. Wszystko wskazuje, że artystyczne spojrzenie na świat odziedziczył po dziadku, który jest cenionym leszczyńskim rysownikiem i karykaturzystą. Przez pewien okres jego rysunki zamieszczał „Tygodnik Żużlowy”. Kolejnej parze małżeńskiej, która doczekała się złotej rocznicy, składamy serdeczne gratulacje, życząc jeszcze wielu lat wspólnego małżeńskiego szczęścia. ed

Fot. E.Baldys V Daniela Scholz pracowała w internacie Technikum Gastronomicznego w Lesznie. Co pewien czas odwiedzała miejscowe zakłady mięsne, by złożyć zamówienie do szkolnej stołówki.Przyjmował je pracownik biurowy Gerard Achmański. Z biegiem czasu ta znajomość zawodowa zaczęła przeradzać się w gorące uczucie. Finał nastąpił 4 lipca 1959 roku w leszczyńskiej farze, gdzie oboje złożyli przysięgę małżeńską. Na uroczystości jubileuszowej, która odbyła się w restauracji Scarabeusz, serdeczne życzenia złotym jubilatom złożyły ukochane dzieci – Benedykta i Krystian, synowa Marzena, zięć Zygmunt, wnuczęta Joanna i Jakub , prawnuczek Kornel oraz goście, którzy przyjechali na uroczystość z Gostynia, Kościana, Leszna i Święciechowy. My również życzymy czcigodnym jubilatom Danieli i Gerardowi Achmańskim dużo zdrowia, doczekania się kolejnych prawnucząt i następnych okrągłych małżeńskich rocznic.

Fot. E.Baldys V O tym, że świat się skurczył, świadczy jubileuszowe spotkanie rodziny Koper z Leszna. Przy wspólnym stole zasiedli goście z Polski, Niemiec i z Ameryki. Pani Lucyna Pawłowska, mieszkanka Zaborowa i Zenon Koper z Leszna sakramentalne „tak” wypowiedzieli w leszczyńskiej farze 11 lipca 1959 roku. Z czasem ich małżeństwo powiększyło się o ukochanego syna Dariusza, a później o synową Lucynę i wnuczęta Morisa i Noel. Wszyscy oni wraz z gośćmi zebranymi w restauracji Olimp zaśpiewali złotym jubilatom gromkie „Sto lat”. Czcigodna jubilatka całe życie zawodowe związała ze szkolnictwem, ucząc w Szkole Podstawowej nr 2 w Lesznie. Natomiast jej małżonek zawodowo związany był z Leszczyńską fabryką Pomp i Spółdzielnią Kopernik. Życzymy im, by w takiej kondycji, jaką prezentowali na parkiecie, przetańczyli wspólnie kolejne małżeńskie lata.


15

SPRAWY Trasa koncertowa zatytułowana „Polskie Camino” zawita w tym tygodniu do Rydzyny, Leszna i Wschowy. Idea koncertów odwołuje się do pielgrzymowania do Santiago de Compostela.

Muzycznie do Santiago

▲Orkiestra Kameralna l`Autunno wystąpi w piątek w leszczyńskiej kolegiacie.

Na zachodnim krańcu Europy, w uroczym hiszpańskim mieście Santiago de Compostela, znajduje się grób świętego Jakuba Większego. Od średniowiecza pielgrzymują tam chrześcijanie z całej Europy: pieszo, konno, a ostatnio także rowerami. Szlak do tego ciekawego miasta w hiszpańskiej Galicji prowadzi też z naszego kraju i przecina ziemię leszczyńską. „Camino de Santiago” – po polsku zwany Drogą Świętego Jakuba – od lat inspirował twórców. Do Santiago podróżowali m.in. św. Franciszek i Dante, autor „Boskiej Komedii”. Na trasie nigdy nie brakowało też muzyków.Występowali szczególnie na hiszpańskim odcinku drogi do grobu świętego, a pielgrzymowanie było też źródłem ich inspiracji. Ideę muzykowania na trasie pielgrzymki postanowiono teraz przenieść do Polski. W kilkunastu miejscach na szlaku – między Gnieznem

a Jakubowem – odbędą się koncerty. Już w środę, 22 lipca, pielgrzymujący muzycy zawitają do Rydzyny, gdzie w sali balowej zamku o godz. 18 zagra smyczkowy Meccore String Quartet. W piątek, 24 lipca koncerty przeniosą się do Leszna i Wschowy (oba o godz. 19). W leszczyńskim kościele farnym pw. św. Mikołaja zagra Orkiestra Kameralna l`Autunno, a we wschowskim kościele Franciszkanów pw. św. Józefa ponownie wystąpi Meccore String Quartet. „Polskie Camino” to pomysł Stowarzyszenia Twórczego Nowa Nowa oraz Music Art Creation. Impreza debiutuje tego lata i ma mieć swoją kontynuację w latach następnych. – Będziemy wydłużać trasę, aż za kilka lat dojedziemy do samego Santiago – obiecuje Krzysztof Wawrzyniak, dyrektor artystyczny festiwalu. MIW

Książka na dziś

Miś na wojnie Niewielu zna historię szeregowego Wojtka z armii Andersa. Mało kto wie, że w polskim wojsku służył prawdziwy... niedźwiedź.

Mamy swojego Szwejka! To rzadkość w Polsce, że historia wojenna opowiedziana zostaje z przymrużeniem oka, że zamiast na martyrologii treść skupia się na uczuciach, sympatycznych opowiastkach i – przede wszystkim – nie brakuje w niej też radości. Niedźwiedź Wojtek był przyjacielem żołnierzy Andersa. Przebył z nimi szlak bojowy od Iranu aż po Włochy. Robił wiele zamieszania, sprawiał kłopoty, ale dostarczał też żołnierzom mnóstwa uciech. Wraz z nimi brał udział w bitwie o Monte Cassino, pomagał nosić skrzynie z amunicją, za co uwieczniono go na oficjalnym emblemacie 22. Kompanii Zaopatrywania Artylerii, w której służył. Nie wierzycie? Przeczytajcie opartą na faktach książkę dla dzieci „Dziadek i niedźwiadek” poznaniaka Łukasza Wierzbickiego, który przypomina historię – jak wszystko, co dotyczyło armii Andersa – w PRL–u skrzętnie pomijaną. W 1942 roku grupa polskich żołnierzy przeprawiających się przez Persję spotkała miejscowego chłopca, który za puszkę konserw zaoferował im małego syryjskiego misia. Polacy nieoczekiwanie zgodzili się na wymianę i w dalszą podróż wyruszyli ze zwierzakiem, któremu dali na imię Wojtek. Niedźwiedź w 2. Korpusie Polskim, którym dowodzi Anders, dostał swój numer ewidencyjny i przydział jedzenia. Przeszedł z żołnierzami cały szlak bojowy, brał udział w bitwach. Żywot zakończył dopiero w 1963 roku w edynburskim Zoo. W Wielkiej Brytanii ma swoje pomniki, a jego przygodami zachwyca się nawet królewska rodzina. W Polsce jego historię poznajemy dopiero teraz.

Tylko w w każdy piątek znajdziesz informacje z życia Miasta Leszna

▲Honorowy patronat nad książką objęła Irena Anders.

Pierwsza osoba, która dziś (we wtorek o godz. 12) zadzwoni do naszej redakcji (tel. 0 65 529 25 40), otrzyma książkę z autografem autora. MIROSŁAW WLEKŁY


16

OGŁOSZENIA DROBNE — 1 SŁOWO: 1,30 ZŁ

˙ SPRZEDAZ ˙ E blaszane, transport, GRAZ montaz˙ gratis - cały kraj! Producent 0-63 / 220-54-48, 065 / 614-20-83, 0-509038426, www.robstal.pl jk3374 ´ Z˙ KO pie˛trowe. 0-504509327. ŁO jk3498 LILIE wodne, ro´z˙ne kolory, tanio tel. 0-65 518-52-60. jk2110

NOWE BIURO OGŁOSZEŃ Sklep WIKTORIA Miejska Górka ul. Rzeczna 10 tel. 065 547 47 27

PSZCZOŁY - ule wielkopolskie, kompletnie wyposaz˙one, 40 szt. 0697231734. jk3400 ROTWEILER 9 miesie˛cy. 0661697431. jk3441 SPRZEDAM SZNAUCERKI MINIATURKI. TEL. 065 547-42-29 SPRZEDAM dmuchawe˛ niemiecka˛ do zboz˙a. 0-695749595. jk3511 SPRZEDAM 504217709. STARE

pianino.

meble,

0jk3495

0-509954692. jk3492

MOTORYZACYJNE

´ Z˙ NE RO KREDYT konsolidacyjny - jeden kredyt zamiast wszystkich dotychczasowych z jedna˛ niska˛ rata˛ do 100.000 zł. Centrum Kredytowe (065) 512-61-10, 0-669882570, 0609749303. jk3467 KREDYT na dowo´d do 20.000. Wystarczy os´wiadczenie o dochodach. Centrum kredytowe (065) 512-61-10, 0-669882570, 0609749303. jk3466 KREDYTY bez zbe˛dnych formalnos´ci: goto´wkowe - wiek do 79 lat, ro´wniez˙ na dowo´d, konsolidacyjne - płac´ jedna˛ rate˛ zamiast kilku. Leszno, Jagiellon´ska 16, tel. (065) 520-05-77, 0-603312674. jk3108

USŁUGI ARTYSTYCZNE 510738171.

usługi. 0jk3398

DAN-KOM KOMINKI, USŁUGI BUDOWLANE. 0-661391378. jk1635

˙ SPRZEDAZ

´DJ IMPREZY OKOLICZNOS CIOWE. 0-605077959. jk1335

BMW 3, 2,0 diesel, 1999, alufelgi 16, ful wersja. Tel. 0-665832392. jk6721

DOCIEPLANIE budynko´w. 0669333603. jk3423

GOLF / 1995, 691914712.

DOCIEPLANIE, wykon´czenia wne˛trz. 0-608462472. jk3313

klimatyzacja. 0jk3455

´ J OGRO´ D - projektowanie, TWO urza˛dzanie i konserwacja tereno´w zielonych, ogrodo´w, parko´w i zbiorniko´w wodnych, mała architektura, wycinanie drzew. Wieloletnie dos´wiadczenie. Szybko, tanio, profesjonalnie - tel. 0-721758718 lub 0-608539232. jk2300 ´ CZANIE wne˛trz: gipsoWYKAN wanie, malowanie, płytki, panele, rygipsy, podwieszane sufity. Szybko, tanio, profesjonalnie - tel. 0721758718 lub 0-608539 232. jk2301 UKŁADANIE kostki brukowej. 0784223814. jk3391 USŁUGI transportowe - MERCEDES SPRINTER: 9 oso´b + 1 tona załadunku lub 1,4 tony załadunku. Przestrzen´ pasaz˙erska klimatyzowana. Długos´c´ załadunkowa 4,7 m - 15,5 m3. Tel. 0-604385663. mk1691 USŁUGI informatyczne: naprawa i konserwacja sprze˛tu komputerowego, tworzenie stron internetowych, budowa i konfiguracja sieci lokalnej, doradztwo i pos´rednictwo przy akupie sprze˛tu, nauka obsługi komputera oraz wiele innych. Tel. 0-605823466. jk3125 UKŁADANIE kostki brukowej, granitowej, kamienia polnego. 0781822244. jk3484 USŁUGI koparko-ładowarka˛ fundamento´w - tanio. 0-784223814. jk3389

PRACA

FORD FOCUS 1,6 16V benzyna ⁄ 2000, salon Polska, klimatyzacja, el. lusterka, el. szyby, ABS, komputer pokładowy. Tel. 0662495905. jk4634

DOCIEPLANIE.

0-504509327. jk3497

ZATRUDNIE˛

HYDRAULIK.

0-661871846. jk3513

DODATKOWO popołudniami. 0601761380. jk3534

MULTIVAN T5 2004 / 2,5TDI, 175 KM, przebieg 160.000 km, full opcja, 80.000 zł. 0-604538053. jk3527

HYDRAULIK. Tel. 0-692973820 tanio! jk3508

ELEKTRYKA, kamieniarzy, pomocniko´w we Francji. 0609689828. jk3479

KARCHER 0-697708297.

jk3318

OPEL ASTRA KOMBI 1,4 / 1993, 2400 zł, biały. 0-609233016. jk3488

KARCHER. 0-607235208.

RENAULT LAGUNA / 2001, pełne wyposaz˙enie + nawigacja. 0691873273. jk3485

KOMPLEKSOWA organizacja s´lubo´w, wesel, imprez okolicznos´ciowych. 0-666280590. jk3522

SCENIC 1,9DCI / 2001. 0601852530. jk3426

NOWY SPRINTER 9-osobowy: dowo´z na lotniska, giełdy towarowe, przeprowadzki itp. Tel. 0604385663. mk1637

SPROWADZONE CLIO 1999, TWINGO 1998. 0-510297237. jk3477 T4 1,9TD / 1997, 6-osobowy. 0601852530. jk3536 VECTRA 1999 / 2000, salon Polska. 0-694966723. jk3446 KUPNO FIATA SEICENTO. 0-692877337. jk3501

0 607 733 976, pon.-pt. 8-18

ZŁOMOWANIE pojazdo´w, bezpłatny transport, autocze˛s´ci. 0606982046, 0-65 / 545-73-04. jk2968

jk3023

MUROWANIE, docieplenia, prace ogo´lnobudowlane. 0511363279. jk3402 OBSŁUGA kelnerska wesel i przyje˛c´ okolicznos´ciowych. 0600472994. jk3521 ODBIERAM zuz˙yty sprze˛t AGD. 0-509879801. jk3

MŁODY kierowca C+E, podstawowy ADR, szuka pracy. Leszno okolice. 0-665-047-812 MŁODY, pracowity, rzetelny, znajomos´c´ informatyki, prawo jazdy B, dos´wiadczenie w pracach przy zakładaniu instalacji, podejmie kaz˙da˛ prace˛ - tel. 0-727527423. bd500 PODEJME˛ prace˛ w warsztacie samochodowym (dos´wiadczenie przy naprawie tiro´w) - tel. 607942722. bd510 STUDENT informatyki (zaoczny), biegła znajomos´c´ j.angielskiego, prawo jazdy B, komunikatywny, obowia˛zkowy, z bogatym dos´wiadczeniem zawodowym podejmie prace˛ - tel. 607344234. bd507 ZAOPIEKUJE˛ sie˛ starsza˛ osoba˛ w Lesznie lub inna praca. 0605423739. jk3452

´ CI NIERUCHOMOS 01 s´migielski Domy w Da˛bczu 110m2 / 110m2 poddasze / 400m2 działka. Cena 229.000zł, rata 1190zł. Wysoki standard, www.smigielski.net.pl 0510148210. jk3178 02 s´migielski Domy, Leszno ul. Grzybowa, ul. Modelarska 110m2 / 110m2 poddasze / 450m2 działka. Cena 299.000zł, rata 1430zł. Wysoki standard, www.smigielski.net.pl 0510148210. jk3176 03 s´migielski Domy szeregowe przy Skarpie 168m2 / 270m2 działka. Cena 369.000zł, rata 1830zł. Wysoki standard. 0-510148210 www.smigielski.net.pl. jk3177

´ migiel. 0-665959538. 2 ha S jk3438 BEZCZYNSZOWE, segmenty Zatorze. 0-665959538. jk3375

LEKIERNICTWO - pracownicy (uczniowie), 0-509828233, 065 / 526-67-90 (do godz. 15.00). jk3248

˙ egro´wku na działaBUDYNEK w Z lnos´c´ lub mieszkanie. 0665959538. jk3440

PUB CEGŁA zatrudni dziewczyne˛ na stanowisko barmanka-kelnerka - tylko osoby pełnoletnie. Moz˙liwos´c´ szkolen´ oraz zakwaterowania. Umowa o prace˛. Tel. 0-509803509. jk1524

CAŁOROCZNY dom - Cichowo, nowy. 0-609564981. jk3434 DO wynaje˛cia dom 100m2 ciechowa, Ułan´ska, 800 zł cznie + opłaty (3000 zł nego). 0-603578476.

´ wie˛-S miesie˛odste˛pjk3489

POSZUKUJEMY niezalez˙nych przedstawicieli - dobre moz˙liwos´ci finansowe. Tel. 0-603512831

´ migiel. 0-665959538. DOM - S jk3439

ZATRUDNIE˛ sprzedawce˛ w branz˙y elektrycznej w Kos´cianie. 0698631452

DOM -nowy, Lipno. Tel. 0698645466. jk3401

ZATRUDNIE˛ sprzedawce˛ do sklepu w Lesznie. 0-796666786. jk3443 ZATRUDNIMY kierowco´w. Kontakt: (065) 547-70-13. jk3462

KUPIE˛ uszkodzone, powypadkowe. 0-606301776. jk2967

DOCIEPLENIA budynko´w, wykon´czenio´wka, usługi ogo´lnobudowlane - szybko, tanio, profesjonalnie - tel. 727527423. jk2999

PRZYJMUJEMY AUTA do złomowania. Goto´wka i dokumenty od re˛ki. 0-601757165. jk2312

´ LNOBUDOWLANE płytki, OGO rygipsy, szpachlowanie, malowanie. 0-784223814. jk3390

ZŁOMOWANIE aut osobowych i cie˛z˙arowych z dopłata˛ dla klienta. SKUP aut uszkodzonych wszystkich roczniko´w, transport gratis. Tel. (0-65) 536-72-76, 0696545600. ap763

POSADZKI agregatem zacierane mechanicznie. 0-511505348. jk3168 PRZEPROWADZKI, PORT. 0-509879801.

TRANSjk2

INFORMATYK szuka pracy dodatkowej lub na pełen etat, wieloletnia praktyka: administracja sieci lokalnej i bazami danych, programowanie (Delphi), grafika (Corel), tworzenie stron www. Tel. 0605823466. jk1252

KUPIE˛ auta uszkodzone i powypadkowe. Dobrze zapłace˛. Tel. 0668002883. mk2711

SZPACHLOWANIE, malowanie, układanie paneli, płytek. Wolne terminy. 0-882852777. jk3475

STUDENT informatyki poszukuje praktyk w zawodzie na okres wakacji tel.0-782394117. bd499

SZUKAM PRACY KOBIETA z wykształceniem s´rednim, kurs komputerowy, obsługa kasy fiskalnej, podejmie prace˛. 0669829606. jk3520

DOM Leszno - Gronowo, 165m2 + 85m2 piwnica. Moz˙e byc´ na dwie rodziny, 6 pokoi + salon + 2 łazienki. 0-602383250. jk3510 DOM w Wilkowicach, stan surowy zamknie˛ty. Tel. 0-665959538. jk3436 DOMY Wilkowice 116 / 435m2, 215.000 zł. 0-664421314, 0506963136. jk3220 DZIAŁKA 5300 m2, 15 zł / m2. 0691932426. jk3515 DZIAŁKA budowlana Lipno. 0609752660. jk3490 DZIAŁKI - Lasocice, Lipno, Wilkowice, Wielen´. 0-665959538. jk3437 DZIAŁKI usługowe na trasie Leszno-Lasocice. 0-609564981. jk3435


OGŁOSZENIA DROBNE — 1 SŁOWO: 1,30 ZŁ OKAZJA! Pie˛tro domu 90m2 / 500m2 Lasocice. Kosin´ski 0601769567. jk3524 SPRZEDAM budynek gospodarczy. Tel. 0-636141194. jk3512 SPRZEDAM dom - Domaradzice 78. 0-601940609. jk3413

KAWALERKA - 5 km od Leszna. 0-501146207. jk3459 KAWALERKA, 38m2 - Westerplatte. 0-601523715, (065)529-6496. jk3529 KAWALERKA, umeblowana, parter - Rejtana. 0-691617946. jk3472

SPRZEDAM domy w Da˛bczu i Rydzynie. 0-504178090. jk3234

KAWALERKA.

0-608559024. jk3494

SPRZEDAM działke˛ budowlana˛ 1013m2 - Ka˛kolewo. 0-663642580. jk3430

KAWALERKI, 609859703.

pokoje. 0jk3487

SPRZEDAM działki budowlane w Lipnie przy ul. Spo´łdzielczej. 0697740769. jk3451

LOKALE na biura, gabinety, I pie˛tro, centrum Rawicz. 0-605633045. jk3340

SPRZEDAM działke˛ budowlana˛ w Ziemnicach. 0-693867330. jk3453

MIESZKANIE 3-pokojowe, nieumeblowane Leszno. 0691576552. jk3002

SPRZEDAM 665605397.

MIESZKANIE do wynaje˛cia - Rawicz. 0-605633045. jk3341

działki.

0jk3461

POKOJE. 0-661390206.

LOKALE SPRZEDAM 3-POKOJOWE, Os. Ogrody, 125.000zł. 0-605676781. jk3531 47M2 - Parkowa, 118.000 zł. 0665959538. jk3431 54M2. 0-605699963.

jk3507

60M2 - 17 Stycznia. 0-665959538. jk3433 60M2 - Zamenhofa, parter. 0665959538. jk3376 2

2

2

jk3500

WYNAJME˛ mieszkanie 3-pokojowe w Lesznie o pow. 46m2. 0504058774. jk3454

ZAGINA˛Ł rudy duz˙y kot. Dla znalazcy nagroda! 0-697652655. jk3539

ROLNICZE

BM skup z˙ywca na ubo´j z koniecznos´ci. Tel. 0-603506507, (065) 548-10-58. jk3301

KUPIE˛ MIESZKANIE I, II pie˛tro, do 50m2 w Lesznie, 0-601941798. jk3506 DO WYNAJE˛CIA 16 Wydorowo - wynajme˛ mieszkanie. 0-500600150. jk3476 ATRAKCYJNE lokale w centrum miasta ul. Słowian´ska 55. Tel. (065) 529-40-41, wew. 149, 0-609755930 w godz. 8.0016.00. jk3532 ATRAKCYJNY lokal biurowy 70m2 do wynaje˛cia w centrum miasta. Tel. (065)529-40-41 wew. 149, 0-609755930 w godz. jk3533 8.00-16.00. II p. 2-pokojowe 38m2, umeblowane, od zaraz. Leszno. 0-605454854 jk3504

TURYSTYKA ŁAZY / k. Mielna 100 m do morza, pokoje z łazienkami i telewizorem, doste˛p do bezprzewodowego internetu, juz˙ od 40 zł - tel. 0-888101805 i 0-508271274. op1500 WE˛DKARSTWO morskie - 3-pokładowy motorowy jacht Passat VII. Jednostka wypływa w morze z portu Jastarnia. Najsmaczniejsza ta ryba, kto´ra˛ sam złowisz! Wie˛cej na www.passat7.com.pl. Kontakt: 0-509335944. jk6211

ZDROWIE POTENCJA. 697454739.

Leszno,

0jk3291

ODDAM darmo 691873273.

gruz. 0jk3486

´ ZADZWON DO FACHOWCA

SPRZEDAM mieszkanie 80,8m2 (4-pokojowe), cze˛s´ciowo umeblowane, wanna z hydromasaz˙em, na osiedlu w Pawłowicach. Tel. 0603935009. mk7821

KUPIE˛

0jk3348

TANIEC - fachowe lekcje indywidualne. 0-503379455. jk3135

BM skup macior i knuro´w, płatne goto´wka˛. 0-603506507, (065) 54810-58. jk3300

2-pokojowe, Ostroroga. 0jk3530

panie.

ODDAM darmo małego kotka tygryska. 0-505125675. jk3457

OKAZJA! 40m2, 92.000 zł. Pawłowice, Kosin´ski, 0-601769567. jk3491

SPRZEDAM 165.000 zł 605676781.

ZATRUDNIMY 517097238.

NAUKA

BM skup bydła i trzody, płatne goto´wka˛. Tel. 0-603506507, (065) 548-10-58. jk3299

SPRZEDAM zadbane 3-pokojowe mieszkanie na ul. Czechosłowackiej (53 m kw., parter) - cena 149.000 zł. Tel. 0-501480717. jk1173

’’ELZA’’ - 24 h. Leszno, ul. Go´rowska 38, 527-00-83. Zatrudnimy panie. jk3111

ODDAM DARMO

ZGUBY

60M - Zamenhofa, 47m i 60m Sułkowskieg. 0-665959538. jk3432

SPRZEDAM 2-pokojowe, III pie˛tro, na ul. Sułkowskiego. Tel. 065 534-13-83. jk21173

EKSKLUZYWNY Night Club zatrudni panie. Zakwaterowanie gratis. Moz˙liwy dowo´z. 0-798787429. jk3349

BYCZKI mie˛sne biało-czarne transport. 0-605887080. jk3232 GE˛SI z wiejskiej zagrody, ekologiczny cho´w. 0-669256780. jk3514 KOSZENIE zbo´z˙ - 220 zł. 0605887080. jk3233 ’’MAKI’’ - skup macior i knuro´w. 0-601191944, (065) 529-47-36. jk2981 PROSIE˛TA. 0-601852530. SKUP

bydła.

jk3537

0-605693339. mk7613

SPRZEDAM cielne krowy. (065) 535-03-08 jk3496 SPRZEDAM 511547805.

dobre

siano. 0jk3516

SPRZEDAM jało´wke˛ wysoko cielna˛. 0-504313310. jk3448 SPRZEDAM je˛czmien´ z dowozem 10-30 ton jednorazowo. 0880710813. jk3068 SPRZEDAM owies. (065) 534-0245. jk3517 SPRZEDAM ziemniaki jadalne, odpadowe, tanio. 0-609717520. jk3518

TOWARZYSKIE DZIEWCZYNY.

0-603701639. jk3110

17

´ RKI BURMISTRZ MIEJSKIEJ GO Urza˛d Miejski, Rynek 33 63-910 Miejska Go´rka www.miejska-gorka.pl, tel. 065-54-74-507 OGŁASZA USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DZIERZ˙ AWE˛ NIERUCHOMOSCI GRUNTOWEJ — działka nr 178, pow. 0,44.0 0ha — połoz˙enie: Miejska Go´rka, ul. Rawicka — włas´ciciel: Gmina Miejska Go´rka — działka jest zabudowana drewnianym wiatrakiem z 1772r., wpisanym do Rejestru Zabytko´w nr 1108 / A , pozostały grunt stanowi treny zielone. Działka posiada przyła˛cze energetyczne oraz dojazd droga˛ gminna˛ (działka nr 197) od jej strony południowej, — wysokos´c´ dzierz˙awy ustalono w wysokos´ci: 2000,00 zł / miesie˛cznie (słownie: dwa tysia˛ce złotych 00 / 100). Ww. kwota podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, sta˛d do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w wysokos´ci 22% — zgodnie z zapisami w Studium uwarunkowan´ i kierunko´w zagospodarowania przestrzennego gminy Miejska Go´rka , zatwierdzonym Uchwała˛ nr XXXVIII / 286 / 2001 Rady Miejskiej w Miejskiej Go´rce z dnia 28 grudnia 2001r. i jego zmiana˛ zatwierdzona˛ Uchwała˛ Nr XI / 55 / 2007 Rady Miejskiej w Miejskiej Go´rce z dnia 31paz˙dziernika 2007r. nieruchomos´c´ lez˙y na obszarze usług uz˙ytecznos´ci publicznej — termin obowia˛zywania umowy: 5 lat. Przetarg odbe˛dzie sie˛ 3 wrzes´nia 2009 r. o godzinie 10 w siedzibie tut. urzedu (poko´j nr 8 — sala narad) Bliz˙szych informacji odnos´nie przetargu moz˙na uzyskac´ w Urze˛dzie Miejskim w Miejskiej Go´rce, poko´j 11 lub telefonicznie 065547-45-07. Wadium w wysokos´ci 400 zł nalez˙y wpłacic´ na rachunek bankowy Urze˛du Miejskiego w Miejskiej Go´rce nr 92 8669 0001 0023 0319 2000 0013 do dnia 31 sierpnia 2009 r. Do przetargu moga˛ przysta˛pic´ osoby fizyczne i prawne po wpłaceniu wadium. po1063⁄k

ADAPTACJE, płytki, panele, solidnie. 0-783976935. jk1049

KARCHER, profesjonalne sprza˛tanie wne˛trz, 0-665195914. jk369

PŁOTY, bramy kute. www.grzesroki.pl 0-785210922. jk225

BEZPYŁOWE cyklinowanie, parkieciarstwo. 0-691569476. jk652

KARCHER. 0-509511107. jk305

PŁYTKI solidnie, wykon´czenia, elektryka. 0-600540312. jk1497

BEZPYŁOWE cyklinowanie, układanie, malowanie. www.parkieton.p-net.pl jk1182 BEZPYŁOWE cyklinowanie, układanie. 0-502954307, www.elta.prv.pl. mk7068 BEZPYŁOWE cyklinowanie, polerowanie, podłogi. 0-609379993. mk8467

KARCHER.

0-607323804. jk2139

PRASOWANIE - usługi. Tel. 0607734410. jk1392

MALOWANIE, szpachlowanie, sufity podwieszane, 0-661-378141. jk1082

PŁOTY kute, balustrady. Tel. 0667300420. jk1135

MALOWANIE, szpachlowanie, tapetowanie - tanio. 0-661188165. jk2220

BUDOWA domo´w. Nadzo´r gratis! 0-691349757. jk1369

MALOWANIE, tapetowanie, obro´bka okien. 0-692877337. jk1720

CIESIELSTWO - dekarstwo. 0609109004. jk1315

MALOWANIE, płytki, panele.

´DJ IMPREZY OKOLICZNOS CIOWE. 0-605077959. jk1336 ELEKTRYK, instalacje nowe, remonty. 0-609270126. jk1405 GOTUJEMY, pieczemy - wszystkie imprezy. 0-507399054. jk1843 HYDRAULIK. Tel. 0-691626468. mk6521 INSTALACJE 662234635.

elektryczne. 0jk1940

RYGIPSY - sufity - s´cianki - malowanie. 0-693537890. jk535 SIATKA ogrodzeniowa, produkcja, montaz˙, 0-604715425. jk1135 SPRZA˛TANIE: dom, biuro, auto, karcher. 0-697375230. mk7780

tapetowanie, 0-721016502. jk3265

SZUKANIE wody. Wiercenie studni. 0-603478776. jk2121

NAPRAWA AGD, pralki, zmywarki. 0-783608080. jk1400

TANIO - regipsy, malowanie, szpachlowanie. 0-722348092 jk1080

NAPRAWA AGD: mikrofale, odkurzacze. 0-783608080. jk1401 NAPRAWA (065)529-35-42,

telewizoro´w. 0-606142575. jk2110

NAPRAWA, podła˛czenia gazo´wek, pralek. Tel. 0-663523138 jk542

TELEFONY komo´rkowe, palmtopy, nawigacje - naprawa. (065)52055-66. mk6510 TELEFONY przewodowe, bezprzewodowe, telefaksy - naprawa. (065)520-55-66. mk6508 TYNKI maszynowe, gipsowe, cementowe. 0-691349757. jk1371

INSTALACJE i pomiary elektryczne. 0-607615130. jk1662

´ LNOBUDOWLANE (klinOGO kier, docieplanie, brukowanie). 0601737767. jk1313

INSTRUKTOR tan´ca - indywidualnie www.taniec-reklama.pl 0506068289. jk1448

´ LNOBUDOWLANE OGO kompleksowe wykon´czenia wne˛trz. 0-693854774. jk3334

USŁUGI - dz´wigi, podnos´niki koszowe. 0-601361422. jk1727

KARCHER - Leszno i okolice. 0724304512. jk960

OGRODY - projekty, całoroczny serwis. 0-600961512. jk1452

VIDEOFILMOWANIE + zdje˛cia 1250 zł. 0-609707019. jk2554

KARCHER - tanio. 0-603854774. jk3333

PANELE układanie, bezpyłowo, czysto. 0-885554433. jk1376

WYCINANIE drzew z kosza.0601361422. jk966

KARCHER, Leszno, VAT. 0-603249603.

PŁOTY, balustrady - tanio. 0696453914. jk939

ZDUN: piece + podkowa, 065 / 547-54-87. jk1072

Faktura mk6036

TYNKI maszynowe pod malowanie. 0-609197699. jk2120


18

OKAZJA — KUPUJ TANIO — OKAZJA

OGŁOSZENIA DROBNE Z CENĄ MOŻESZ MIEĆ ZA DARMO

Przyjmu jemy je t ylko na kupon a c h wyciętyc h z gaze ty.

W każdym wydaniu ABC ukazuje się strona bezpłatnych, okazyjnych ogłoszeń drobnych. Każde ogłoszenie musi mieć podaną cenę. Ogłoszenia dotyczą tylko sprzedaży. Można je zamieścić w działach :

RÓŻNE, MOTORYZACJA, NIERUCHOMOŚCI, DLA DZIECKA.

MOTORYZACJA

ALUFELGI z oponami 17 cali PASSAT B5 5x112, 800 zł. 0663266386. op3111 CZE˛S´ CI z demontaz˙u mechaniczne i blacharskie, Renault Clio I 1990-1997, tanio, okolice Leszna, 10 zł. 0-691838823. op3116 CZE˛S´ CI z demontaz˙u, opony, 30 zł. 0-697911067. op3114 FIAT 600 1,1 / 2008, 500km, srebrny metalik, cena 18.000 zł. Tel. 0-785684300. op3033 FIAT CINQUECENTO 700 / 1993, niebieski, cena 1700 zł. Tel. 0-665405377. op3123 FORD ESCORT 1,4 / 1993, bordowy, tylne lamy okra˛głe, 5 drzwi, cena 2000 zł. Tel. 0-609308634. op3121 FORD ESCORT 1,6 / 1991, benzyna-gaz, cena 1800 zł. Tel. 0-601224656. op3133 FORD FIESTA 1,3 / 2004, klima, 4xpp., centralny zamek, abs, CD, grafitowy metalik, 2 kpl. opon, garaz˙owany, cena 18.600 zł. Tel. 0-728867949. op3124

RENAULT TWINGO 1,1 / 2000, seledynowy, 4xpp., centralny zamek + pilot, el. szyby i lusterka, szyberdach, radio, stan bdb. Cena 9900 zł lub zamienie˛ na busa. 0-667098351. mk424 ROVER 111 1,1 / 1994, 1300 zł. 0-607256250. op3092 SEAT ALHAMBRA 1,9D / 2000, srebrny, sko´ra, klimatyzacja, cena 24.900 zł. Tel. 500600150. op3131 SEAT TOLEDO 1,8 / 1995, centralny zamek, abs, 2xairbag, szyberdach, wspomaganie, garaz˙owany, cena 3500 zł. Tel. 0782325784. op3134 SEICENTO 900 / 2002, czerwony, 8500 zł. 0-507399046. op3090 TOYOTA YARIS 1,0VVTI / 2000, 3-drzwiowy, czerwony metalik, sprowadzony z Belgi, el. szyby, c.z., wspomaganie, 2xpp., radio, regulowana kierownica, 12.200 zł + opłaty. 0516105129. op3110 VW GOLF 1,4 / 1993, gaz, niebieski metalik, alarm, radio, 5500 zł. Tel. 0-508054140. op3100

FORD FIESTA 1,1, 1900 zł. 0-65 537-21-35. op3112

´ CI NIERUCHOMOS

FORD MONDEO kombi 1,8i / 1997 gaz, klimatyzacja, elektryka, uszkodzone zderzaki i lampa, 3700 zł + opłaty. 0601706746. op3115

DZIAŁKA 0,5ha z budynkiem mieszkalnym i garaz˙em - Długie Nowe 56, cena 300.000 zł. Tel. 0-609863595. op3135

HONDA CIVIC V gen., styl JDM, 1,3 / 1995, obniz˙ona stylistyka, sportowa, 6500 zł. 0609079178. op3099 OPEL ASTRA KOMBI 1,4 / 1993, 2400 zł, biały. 0609233016. jk3488 OPEL ASTRA 1,6 / 1995 / 96, w kraju od 12 lat, wspomaganie, 2xpp., 6300 zł. 0-65 533-03-89. op3142 OPEL KADETT 1,6 / 1991 czarny, nowy akumulator, komplet opon, hak, alufelgi, cena 1000 zł. Tel. 0-783681290. op3122 PEUGEOT 307 kombi 1,6 / 16V / 2007, srebrny, klimatronik, zarejestrowany, 35.600 zł. 0-607392085. op3095

DZIAŁKA 1100m2 pod budowe˛ w Przywsiu 2 km za Rawiczem przy gło´wnej drodze w kierunku Wrocławia, 55 zł / m2. 0-698218439. op3097 DZIAŁKA budowlana 2500m2, moz˙liwy podział, Lipno, ul. Graniczna, 75zł / m2. 0502308896. op3091 SPRZEDAM działke˛ budowlana˛ w De˛bnie, 4 km od Rawicza, kierunek Wrocław, 1429m2, zadrzewiona, w pobliz˙u las, woda, media przy drodze. Cena 65 zł / m2. Tel. 0-667098351. mk6793 MIESZKANIE 38m2 - Leszno, Westerplatte, cena 124.000 zł. Tel. 0-507010597. op3128 MIESZKANIE 47m2 - Leszno, Sułkowskiego, cena 122.000 zł. Tel. 0-507010597. op3127

MIESZKANIE 54m2 - Czechosłowacka, cena 124.000 zł. Tel. 0-507010597. op3126

KRZESŁA barowe ’’HOKER’’, cena 60 zł / szt. Tel. 0889262916. op3136

´ Z˙ NE RO

KSEROKOPIARKA Ricoh FT 4015, 500 zł. 0-603357293. op3108

AKORDEON 60 basowy - cena 150 zł. Tel. 0-889262916. op3137 BLAT elektryczny MASTERCOOK - 180 zł, roz˙en elektryczny - 80 zł. Tel. 0-889262916. op3140 CZARNA meblos´cianka 200 zł. 0-691341239. op3144 GŁOS´ NIKI kolumny Reflexion 150 VAT, nowe, para, cena 290 zł. Tel. 0-500600150. op3130

MASZYNA Singer 150 zł. 0889269116. op3105 MASZYNA do szycia ’’TEXTIMA’’, stan dobry - Rydzyna, cena 200 zł. Tel. 0-721288327. op3125

˙ NIK duz˙y nierozkłaNAROZ dany, cena 180 zł. Tel. 0889262916. op3138

PŁYTA warstwowa Kinspan (obornicka), uz˙ywana, 200m2, 50 zł / m2. 0-608485783, 0608485781. op3093 ROWER go´rski me˛ski 110 zł. 0-889262916. op3104 ROWER treningowy, duz˙y wys´wietlacz, cena 350 zł. Tel. 0500600150. op3129 SOFA jednoosobowa rozkładana bez˙owa, pjemnik na ps´ciel, 150 zł. 0-698765068. op3120 STOLIK RTV czarny na ko´łkach, 30 zł. 0-698765068. op3119

NOWY elektryczny dwuwirnikowy silnik do łodzi, cena 1100 zł. 0-603645077. op3089

´ Ł mały okra˛gły, 4 krzesła, STO 110 zł. 0-889262916. op3107

FOTEL rehabilitacyjny, nowy. 2500 zł. 0-605670397. mk8327

´ Ł okra˛gły + 6 krzeseł, 250 STO zł. 0-889262916. op3102

KAMPING z zabudowa˛ pod namiot Z˙ elazno, 4200 zł. 0-65 520-15-20. op3117

NOWA niemiecka maszynka do mielenia mie˛sa - 9 zł. Leszno, Pl. Metziga 8 / 3 jk2964

SZAFA dwudrzwiowa + kominek 120 zł. 0-889629916. op3101

KOMPLET podre˛czniko´w klasa II gimnazjum nr 4 Leszno, 100 zł. 0-698765068. op3118

SPRZEDAM przekładnie˛ dwustronna˛ wraz z silnikiem. Cena 350 zł. (065) 549-62-38. mk1297

TELEWIZOR 26 cali Sharp 120 zł. 0-889262916. op3103

´ ozimy, cena 400 JE˛CZMIEN zł / tona. Tel. 0-503860376. op3141

KOMODA drewniana pod telewizor - 400 zł. Tel. 65 520-9449. op1476 KOSA spalinowa na z˙yłke˛, nowa, nieuz˙ywana, 380 zł. 0698218433. op3096 KOSIARKA spalinowa Tecumsen 48PT 48CM / 3,5HP, 430 zł. 0-665809135. op3098

SPRZEDAM suknie˛ s´lubna˛ rozm. 36, s´mietankowa biel 800 zł. 0-691679243. jk3343

TELEWIZOR Thomson 29’’ 100Hz Hight Focus, model z 2007 r., srebrny, 400 zł. 0691956768. op3109

PIANINO, cena 900 zł. Tel. 0500600150. op3132

VIDEO Sony 889262916.

PŁYTA warstwowa nowa, 3 szt, 290 / 117, 50 zł / m. 0609441829. op3094

WKŁAD gazowy 4-palnikowy ’’AMICA’’, cena 150 zł. Tel. 0889262916. op3139

100

zł. 0op3106


19

OGŁOSZENIA

Ogłoszenia drobne przez SMS Kody rubryk: 1 Sprzedaż 2 Motoryzacja 3 Usługi 4 Praca 5 Nieruchomości 6 Lokale 7 Nauka 8 Rolnicze 9 Kupno

Wyślij SMS-a pod numer 79068 o treści: TC.ABC(kod rubryki, w której ma być ogłoszenie), a następnie treść ogłoszenia bez polskich znaków, pamiętając o odstępach między wyrazami. Jeśli wyślesz SMS-a do piątku do godz. 15.30, twoje ogłoszenie ukaże się w najbliższym wtorkowym wydaniu gazety „ABC”, a ogłoszenie wysłane do wtorku do godz. 15.30 ukaże się w najbliższym piątkowym wydaniu gazety „ABC” na stronach ogłoszeń drobnych. Koszt ogłoszenia wynosi 9 zł netto (10,98 zł brutto).

Ogłoszenie może zawierać do 85 znaków (jako znak uważamy spację, znak interpunkcyjny, kod rubryki). Regulamin wysyłania i publikowania ogłoszeń przez SMS dostępny na stronie internetowej www.dotpay.pl/regulaminsms.

Np.: TC.ABC1.Sprzedam rower gorski, tel…

PROFI CREDIT MECHANIK-SPAWACZ wymagane uprawnienia MIG elektryczne i gazowe

Leszno, ul. Narutowicza 60 tel. 065 520 32 84

ELEKTRYK wymagane uprawnienia SEP do 1 kV, znajomość systemów automatyki

Informacja: sekretariat: tel. 065 546-71-40 lub 071 720 11 40 Podania można przesyłać na adres: rawicz@zpbkaczmarek.pl lub składać osobiście w siedzibie firmy.

FKS Sp. z o.o. w Bronikowie ul. Morownicka 1c, 64-030 Śmigiel

zatrudni

panią na stanowisko

po1045/k

KREDYTY BEZ BIK-u po1051/k

zatrudni do Zakładu w Prusicach osoby na stanowiska:

Przedsiębiorstwo Realizacji Budownictwa PARTNER Spółka z o. o. ul. Okrężna 10, 64-100 Leszno tel. 065 529-59-78

ZATRUDNIMY DORADCÓW!

INFORMATOR ŚLUBNY 2009

KOMPUTEROWA OBSŁUGA PROCESÓW PLANOWANIA PRODUKCJI Wymagania: - dobra znajomość języka angielskiego - biegła praca w systemie Windows (Exel, Word) - dyspozycyjność - mile widziana znajomość języka niemieckiego

pana na stanowisko

ŚLUSARZA NARZĘDZIOWEGO

BETONIARNIA PARTNER OFERUJE:

STROP TERIVA 4.01 )PŁYTY STROPOWE KANAŁOWE )PŁYTY STROPOWE FILIGRAN )NADPROŻA )GOTOWE ZBROJENIA, STRZEMIONA )KRĘGI I PRZYKRYWY )BETON TOWAROWY + POMPA )BLOCZKI M6

Oferty prosimy składać w siedzibie firmy. Kontakt telefoniczny: 065 518 80 24.

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Na podstawie art. 17 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80 poz. 717 z późn. zmianami), art. 39 ust. 1 pkt 2-6 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227) oraz zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Osieczna Nr XII/87/2007 z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Osiecznej dla działek ew: nr 1441/104, 1441/62. Zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Osieczna dla obszaru Osieczna - Stanisławówka wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko projektu ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego” w dniach od 3 sierpnia 2009 r. do 24 sierpnia 2009 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Osieczna w godzinach pracy urzędu.

U nas wybierzesz strop do własnego domu. DORADZIMY • ZAPROJEKTUJEMY • SKALKULUJEMY

Zanim powiesz TAK

otrzymasz BEZPŁATNIE w Biurze Ogłoszeń

„ABC” ul. Słowiańska 63 B I U R O

P O D R Ó Ż Y

EUR TOP Leszno, pl. Metziga 30 tel./fax 0-65 529-24-80

ZAPRASZA DO NOWEGO ODDZIAŁU !!!

ul.Wolności 29 w Lesznie tel/fax. 065 / 52-888-99 info@eurotop.leszno.pl www.eurotop.leszno.pl

Rok założenia : 2000.

Leszno, ul. Dożynkowa 7, tel./fax (0-65) 527-14-10

ł 442 z + VAT

143,5

wczasy i wycieczki zagraniczne bilety autokarowe i lotnicze PROMOCJE na lato 2009

146,5

730 zł

ł

412 z

2

47 zł

86,5

5 zł

323

zł 1941AT +V

+ VAT

143,5

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 21 sierpnia 2009 r. (piątek) w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy o godzinie 14.00. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami).Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego wyłożonym do publicznego wglądu, może wnieść uwagi w formie, o której mowa w art. 18 ust. 2-3 ustawy. Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227) każdy może złożyć uwagi i wnioski w formie, o której mowa w art. 40 ustawy. Uwagi i wnioski należy składać do Burmistrza Miasta i Gminy Osieczna z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz z oznaczeniem nieruchomości, której uwaga lub wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 września 2009 r. po1062/k

TRANSPORT HDS


RELAKS

20

DZIECKO W FOTOGRAFII

V 2-letnia Ola Kubiak z Rydzyny w maju bawiła w KołobrzEgu zażywając jodu i morskich kąpieli. Jak widać, wakacje bardzo jej się podobały. LL

Siedzi dwóch kolesiów w kinie, a przed nimi wielki łysy dres z grubym karczychem i złoty łańcuchem na szyi razem z dziewczyną. Nagle jeden z kolesiów mówi do drugiego: – Stary, założę się z tobą o 50 zeta, że nie klepniesz łysego w glacę. – No dobra, w sumie co mi szkodzi – myśli ten drugi i klepie łysego w glacę. Łysy odwraca się, a koleś zagaduje do niego: – Krzychu, to ty? A nie? To przepraszam... – Żaden Krzychu, dotknij mnie jeszcze raz, to ci zęby wybiję! Na to znowu odzywa się pierwszy koleżka: – Dobrze to rozegrałeś, ale idę z tobą o 200 zeta, że drugi raz już go nie klepniesz. – Co mi to szkodzi – myśli sobie facet i pac łysego w glacę. Łysy zjeżony odwraca się, a koleś mówi: – Krzychu, no co ty, 8 lat w podstawówce, ze 3 lata w jednej ławce przesiedzieliśmy. Krzychu, no nie pamiętasz mnie? – Nie byłem w żadnej podstawówce, klepnij mnie jeszcze raz, a zabiję!

I zaczyna się podnosić z siedzenia. Ale dziewczyna łapie go za rękaw: – Daj spokój, Józek, film jest, a ty będziesz jakiegoś cieniasa bił, chodź do pierwszego rzędu i oglądajmy... Łysy z dziewczyną przesiedli się do pierwszego rzędu. A pierwszy koleś znowu podpuszcza drugiego: – Stary, jestem pod wrażeniem. Nieźle to wymyśliłeś, ale idę o 1000 zeta, że trzeci raz go nie klepniesz. – A co mi szkodzi – myśli ten drugi. Wstaje, idzie do drugiego rzędu, siada za łysym i wali go w łeb. Łysy się odwraca, piana mu idzie z ust, a koleś do niego: – Krzysiu, to ja tam na górze jakiegoś łysego w glacę walę, a ty tu w pierwszym rzędzie siedzisz! Zebrała LL

Gostyń POD KOPUŁĄ wtorek

11.00, 18.00 – I ty możesz zostać bohaterem – animowany/komedia prod. kanad.-USA 20.00 – Piątek 13-go – horror prod. USA (j)

Rozwiązanie powstanie po przeniesieniu liter oznaczonych cyframi od 1 do 18 do tabelki pod diagramem krzyżówki. Prawidłowe rozwiązania z naklejonym numerem zadania można nadsyłać na kartkach pocztowych pod adresem redakcji (64-100 Leszno, ul. Słowiańska 63) lub SMS-em pod numer 7101, wpisując w treści: ABC.KRZYZOWKA NR 56.(hasło).imię, nazwisko i adres. Koszt SMS-a to 1,22 zł z VAT. Rozwiązania nadesłane w ciągu 7 dni wezmą udział w losowaniu nagrody ufundowanej przez firmę GALEO. Po odbiór nagrody zapraszamy do sekretariatu w ciągu 14 dni. SK

TELEFONY ALARMOWE

Pogotowie Ratunkowe – 999 Policja – 997 Straż Pożarna – 998 Pogotowie Gazowe – 992 Rozwiązanie krzyżówki nr 53 Telefon alarmowy – 112 Hasło: „PRZYJMUJEMY DROBNE OGŁOSZENIA PRZEZ SMS-Y” Straż Miejska w Lesznie – 986, 0-65 529-82-00 (w godz. 7-15) Nagrodę wylosowała: Lidia Łukaszczyk, Leszno, ul. 17 Stycznia 99 Centrum Informacji Medycznej TEL-MED 24h – tel. 94-94 Infolinia AIDS – 0-65 520-56-15 Miejski Zakład Komunikacji w Lesznie – 0-65 529-93-46 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lesznie to doskonała mieszanka przypraw nadająca ogórkom wyśmienity aromat. – 994 (całodobowo), 0-65 529-83-32 (pon.-pt. godz. 6-21) Czosnek i chrzan zapobiegają psuciu się ogórków podczas kwaszenia, gor- Informacja PKP – 94-36 czyca biała zaostrza ich smak, a estragon sprawia, że są jędrne i odpowiednio Informacja PKS - 065 529-97-37, 0703 200 123 (1,28 zł z VAT), twarde. W jej składzie jest też koper ogrodowy i liść laurowy. LL dla sieci GSM *713 12 (Era, Orange, Plus GSM - 1,22 zł z VAT) Informacja Gospodarcza GLOB – tel. 94-34, tel./fax 0-65 5-270-270 Netsoft – komputery – 0-65 528-82-01 SITI TAXI – 0-65 529-24-96 DYŻURY APTEK OSŁONKA TAXI – 0-65 5-200-200, SMS 0-691 200 220 wtorek ABC TAXI – 0-65 526-71-70 (całodobowe) LESZNO – DOM LEKÓW, ul. Cicha 12 (narożnik Narutowicza), tel. 065 520-44-80 ZTP TAXI – 0-65 520-64-64, 0-65 529-40-50 KOŚCIAN – APTEKA 2000, ul. J.Piłsudskiego 50, tel. 065 511-95-25 RADIO TAXI HABA – Eska ® 96-25 GOSTYŃ – W RYNKU, Rynek 18, tel. 065 572-02-18 (czynne całą dobę, u nas najtaniej) GÓRA – VITA, ul. Głogowska 1a, tel. 065 543-38-33 TAXI HABA BIS – 0-65 529-70-10, 1 km – 1,20 środa JAMAR TAXI – 0-65 526-85-66 LESZNO – DOM LEKÓW, ul. Cicha 12 (narożnik Narutowicza), tel. 065 520-44-80 (czynne całą dobę, co 10 kurs gratis) KOŚCIAN – APTEKA W KAUFLANDZIE, al. T.Kościuszki 9, tel. 065 512-17-55 TEL–TAXI – 0-65 526-22-62 (co 11 kurs gratis do 5 zł) GOSTYŃ – W RYNKU, Rynek 18, tel. 065 572-02-18 TORA TAXI – 0-65 529-20-31 GÓRA – VITA, ul. Głogowska 1a, tel. 065 543-38-33 (co 11 kurs do 5 zł gratis od 5 do 22) czwartek TAXI BAGAŻOWE – tel. 0-601 571 516 LESZNO – DOM LEKÓW, ul. Cicha 12 (narożnik Narutowicza), tel. 065 520-44-80 Usługi bagażowo–transportowe – 0-601 562 762 KOŚCIAN – ARNICA, os. Jagiellońskie 82c, tel. 065 511-74-50 Pomoc drogowa – 0-65 529-71-70 GOSTYŃ – W RYNKU, Rynek 18, tel. 065 572-02-18 Kompleksowe Usługi Pogrzebowe – tel. 0-693 372 813 (całodobowo) GÓRA – VITA, ul. Głogowska 1a, tel. 065 543-38-33 Zakład Usług Pogrzebowych – 0-65 520-91-00, całodobowo 0-609 205 982 (całodobowo) LESZNO – DOM LEKÓW, ul. Cicha 12 (narożnik Narutowicza), tel. 0-65 520-44-80 Korty „Akwawit” – 0-65 529-90-91, Korty „Ćwicznia” – 0-607 519 543 RAWICZ – PRZY PLANTACH, ul. J. Piłsudskiego 2, tel. 0-65 545-47-89 LL Bezpłatna infolinia dla pacjentów w ramach NFZ – 0 800 800 805

Przyprawa do kwaszenia ogórków


SPORT PI£KA PLA¯OWA

Mistrzostwa na pla¿y

Ju¿ tylko dni dziel¹ nas od Mistrzostw Wielkopolski w Pla¿owej Pi³ce No¿nej. Impreza odbêdzie siê 1-2 sierpnia w Skorzêcinie ko³o Gniezna, a jednym z jej patronów medialnych jest nasza gazeta. Skorzêcin to najwiêkszy oœrodek wypoczynkowy w Wielkopolsce i, jak zapewniaj¹ organizatorzy, jedyna tak piaszczysta pla¿a w regionie. Ka¿dego lata wypoczywa tam kilkanaœcie tysiêcy turystów, którzy chêtnie ogl¹daj¹ zmagania pla¿owych pi³karzy. W mistrzostwach, które w tym roku odbêd¹ siê ju¿ po raz dziewi¹ty, mog¹ uczestniczyæ wszyscy chêtni. Dru¿yny musz¹ siê jednak sk³adaæ z minimum piêciu zawodników lub zawodniczek – czterech w polu oraz bramkarz. Warunkiem dodatkowym jest ukoñczony 18 rok ¿ycia przez kapitana zespo³u. Wpisowe wynosi 50 z³otych od dru¿yny. Planowany jest start 20 ekip, które zostan¹ podzielone na cztery grupy. Mecze odbywaæ siê bêd¹ na boisku o wymiarach 26 x 37 me-

trów. Czas ka¿dego spotkania to 2 x 10 minut. Zawodnicy graj¹ bez obuwia. Zapisy przyjmowane s¹ poprzez stronê internetow¹ www.iplazowka.pl, telefonicznie pod numerem 888 919 373 oraz w biurze SKFiT w GnieŸnie przy ulicy RzeŸnickiej 1 od poniedzia³ku do pi¹tku. Trzy najlepsze zespo³y mistrzostw otrzymaj¹ puchary i medale. Bêd¹ te¿ nagrody indywidualne dla najlepszych: strzelca, bramkarza, zawodnika itd. Nagrod¹ specjaln¹ w kategorii indywidualnej bêdzie tygodniowy pobyt dla 2 osób w apartamencie nad Morzem Czarnym. W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy do Skorzêcina. Udzia³ dru¿yn i kibiców z naszego regionu bêdzie mile widziany. (ceg)

21

KOSZYKÓWKA

Z Gortatem

Najm³odsze koszykarki MUKS Szok Bojanowo uczestniczy³y w imprezie pn. Marcin Gortat Camp 2009 we Wroc³awiu. Przed rozpoczêciem zajêæ z zawodnikiem NBA dziewczêta mog³y sfotografowaæ siê z ¯ubrem Mieszkiem oraz obejrzeæ film promuj¹cy EuroBasket. Sam trening zawiera³ podstawowe elementy koszykarskie.

SZERMIERKA

W ³ó¿kach pos³ów – Podobnie, jak w innych miastach przyjazd Marcina Gortata do Wroc³awia wzbudzi³ ogromne zainteresowanie – mówi Maciej Ratajczak, trener Szoku Bojanowo. – Moje podopieczne by³y bardzo zadowolone z zajêæ, a co najwa¿niejsze œwietnie siê bawi³y. Ka¿da z nich otrzyma³a oficjaln¹ koszulkê Marcin Gortat Camp oraz pi³kê do koszykówki. J.W., fot. archiwum

Grupa m³odzie¿y ze Szkolnego Klubu Sportowego Jantar Racot kibicowa³a uczestnikom Mistrzostw Europy w Szermierce na Wózkach, jakie rozegrano w hotelu Marriott w Warszawie. W sk³ad grupy, obok uczniów i absolwentów Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Racocie, wesz³y dzieci z zaprzyjaŸnionych Domów Dziecka, ze Wschowy i Bodzewa. Racoccy kibice byli jedyn¹ zorganizowan¹ grup¹ na tych zawodach. Niesieni ich dopingiem polscy szermierze zdobyli a¿ 12 medali, w tym 3 z³ote. Wprawdzie g³ównym celem racockich kibiców by³o dopingowanie

sportowców, ale znaleŸli tak¿e czas na zwiedzanie stolicy. Zobaczyli miêdzy innymi: Zamek Królewski, £azienki, Ogród Saski, kolumnê Zygmunta i pomnik Syrenki Warszawskiej. Byli tak¿e w Sejmie i Senacie oraz w Centrum Olimpijskim. Warto podkreœliæ, ¿e w czasie pobytu w Warszawie ,,Jantarowcy’’ nocowali w Domu Poselskim. To ju¿ trzeci taki przypadek, kiedy pos³owie goœcinnie u¿yczyli im swoich pokoi. Dodajmy, ¿e organizatorom zawodów bardzo spodoba³ siê doping racockich kibiców i ju¿ zaprosili ich na Puchar Œwiata, który odbêdzie siê w paŸdzierniku.

(dab), fot. archiwum

Wprawdzie klub otrzymuje co roku dotacjê z bud¿etu gminy, ale warto podkreœliæ, ¿e jego funkcjonowanie w du¿ym stopniu opiera siê tak¿e na pracy spo³ecznej dzia³aczy i sympatyków, czy nawet samych zawodników. Piêtnastolecie klubu uœwietni³ mecz miêdzy „starym” i „m³odym” Piêtnastolecie istnienia obchodzi w tym roku Pavart Rawicz. Jubileusz uczci³ towarzyskimi turniejami z udzia- Pavartem, a wiêc by³ymi i obecny³em swoich obecnych i by³ych zawodników, dzia³aczy, sponsorów i sympatyków klubu. By³o to przyjacielskie mi zawodnikami. Weterani zwyciê¿yli a¿ 111:58 (Mateusz Wenzel i spotkanie osób, które tworzy³y i kontynuuj¹ historiê rawickiego i zarazem polskiego speedrowera. Jakub W³odarczyk po 18, Daniel Kubiak 15, Tomasz WalkoTa historia jest wiak i Tomasz Wojtasik po nierozerwalnie 13, Karol W³odarczyk 12, zwi¹zana z PaKrystian Wenzel 11, Konvartem. Bo polski rad Kurpisz 10). Rozegraspeedrower no te¿ turniej o puchar Da(oprócz Leszna) niela Kubiaka. Startowali w narodzi³ siê w³anim miêdzy innymi zawodœnie w Rawiczu. nicy, którzy kiedyœ wystêRawicki klub by³ powali w rawickim i leszpierwszym w kraczyñskim klubie. Triumfoju zarejestrowawa³ Mateusz Wenzel przed nym w Polskim Jakubem W³odarczykiem i To w a r z y s t w i e Jackiem Wojciechowskim Speedrowera. (kiedyœ Eurex Leszno). ObWœród jego za³ochodom jubileuszu towa¿ycieli byli: Anrzyszy³ tak¿e turniej juniodrzej W³odarczyk rów (do 18 lat) o puchar (od pocz¹tku jego prezesa Rawickiej Spó³prezes), Henryk dzielni Mieszkaniowej. Michalak, GrzeTrzy czo³owe miejsca zajêgorz Heluszka, Fot. J. Witczak li leszczynianie: Kamil NaDariusz B³oniew▲ Pokoleniowe zdjêcie by³ych i obecnych zawodników Pavartu, a tak¿e dzia³aczy i sympatyków klubu. skrêt, Patryk Jakubczak i ski, Henryk W³odarczyk, Mariusz W³odarczyk, Ro- w Rawiczu: z³oty medal Pavartu. W 2000 r. na ME w Rawiczu: z³oto krajowych i miêdzynarodowych roz- Krystian Górniaczyk. W programie grywkach zmala³y. Nie licz¹c Artu- imprezy znalaz³ siê ponadto turniej 1998 r. na ME w Anglii: z³oty me- zespo³owe (D. Kubiak). man Nowak i inne osoby. Sukcesy w krajowych rozgryw- ra Poprawskiego, Mariusza Sobika i oldbojów z udzia³em dzia³aczy, Okres od 1995 do 2000 r. to pa- dal dru¿yny juniorów z³o¿onej z rasmo indywidualnych i dru¿ynowych wiczan (Daniel Kubiak, Tomasz kach to: dru¿ynowe mistrzostwo Piotra Leœnego, zespó³ ma w sk³a- sponsorów i sympatyków Pavartu, w sukcesów Pavartu, czy te¿ jego za- Walkowiak, Jakub i Dawid W³odar- Polski w 1998 r., w tym samym roku dzie ca³kiem m³odych zawodników, którym Mariusz W³odarczyk pokowodników wystêpuj¹cych w repre- czykowie oraz Anita W³odarczyk, MP Par Klubowych seniorów (K. którzy jednak dobrze rokuj¹ na przy- na³ Rados³awa Kapa³ê i Adriana Pozentacjach narodowych. Wymieñmy obecnie najlepsza w Polsce i jedna z W³odarczyk, D. Kubiak) i juniorów sz³oœæ. Rawicki klub wystêpuje prawskiego. Najstarszym zawodninajlepszych na œwiecie m³ociarek). (J. W³odarczyk, D. W³odarczyk), obecnie w I lidze (zaplecze ekstrali- kiem tego turnieju by³ 67-letni Stanajwa¿niejsze osi¹gniêcia. W 1995 W 1999 r. na MŒ seniorów w Ra- dru¿ynowe wicemistrzostwo Polski gi), zajmuj¹c na pó³metku rozgrywek nis³aw Student, dziadek Artura Por. na MŒ w Anglii: 3. miejsce repreprawskiego. zentacji Polski opartej na zawodni- wiczu: 3. miejsce K. W³odarczyka i w latach 1995, 1996, 1997, 1999 i 4. miejsce. – Na razie nie staæ nas na awans Podczas jubileuszowej imprezy kach Pavartu. W 1996 r. na ME w z³oto dru¿ynowe (K. W³odarczyk, D. 2000, a tak¿e indywidualne MP juRawiczu: 1. miejsce w juniorach Kubiak), a tak¿e tytu³ nieoficjalnej niorów Artura Poprawskiego (2002 o klasê wy¿ej – przyznaje Andrzej klub przekaza³ pami¹tkowe nagrody Karola W³odarczyka i z³oty medal mistrzyni œwiata A. W³odarczyk. W r.) oraz kilka medali dru¿ynowych W³odarczyk, prezes Pavartu. – swoim by³ym zawodnikom oraz S¹dzê, ¿e musimy na to poczekaæ dzia³aczom, sympatykom, sponsodru¿ynowo. W 1997 r. na MŒ w 1999 r. na MŒ juniorów w Anglii: MP juniorów. Od 4-5 lat, po odejœciu z zespo³u jeszcze ze dwa lata, a¿ w rozgryw- rom i osobom, które tworzy³y histoAustralii: 3. miejsce w juniorach z³oto J. W³odarczyka i z³oto dru¿ynowe (J. W³odarczyk, D. W³odar- najbardziej doœwiadczonych zawod- kach nie okrzepn¹ i nie nabior¹ do- riê Pavartu. Tomasza Walkowiaka i br¹z zespo³owo. W 1997 r. na Klubowych ME czyk, T. Wojtasik, D. Kubiak). W ników, si³a i znaczenie Pavartu w œwiadczenia nasi m³odzi zawodnicy. J.W.

SPEEDROWER

To historia speedrowera


22

SPORT ¯U¯EL

Po co ten ca³y cyrk? Skandalem mo¿na nazwaæ to, co wydarzy³o siê w niedzielny wieczór w Zielonej Górze. Dzia³acze Falubazu, mimo próœb leszczynian, nie wyrazili zgody na prze³o¿enie ligowego meczu z Uni¹. Nie potrafili jednak przygotowaæ toru, który nie nadawa³ siê do jazdy. W zwi¹zku z tym spotkanie zosta³o odwo³ane. W sobotni wieczór, zaraz po prze³o¿eniu na niedzielê fina³u Dru¿ynowego Pucharu Œwiata w Lesznie, wydawa³o siê, ¿e ca³a ligowa kolejka zostanie odwo³ana. O dziwo tak siê jednak nie sta³o. Przesuniêto jedynie godziny rozpoczêcia niektórych spotkañ. Stanê³y one jednak pod wielkim znakiem zapytania, gdy w niedzielne po³udnie znów przesz³a nad Lesznem ulewa i pucharow¹ rywalizacjê trzeba by³o przerwaæ prawie na pó³torej godziny. W tym czasie trwa³y ju¿ rozmowy na temat prze³o¿enia ligowych pojedynków. W ten sposób uda³o siê dojœæ do porozumienia dzia³aczom W³ókniarza Czêstochowa i Atlasa Wroc³aw. Niepowodzeniem zakoñczy³y siê natomiast pertraktacje pomiêdzy przedstawicielami Unii i Falubazu. Ci drudzy nie wyrazili zgody na prze³o¿enie meczu i tym samym niemal wprost z podium leszczynianie musieli udaæ siê do Zielonej Góry. Na miejscu okaza³o siê, ¿e tor jest w katastrofalnym stanie i to mimo tego, ¿e w grodzie Bachusa pada³o znacznie mniej ni¿ w Lesznie. – To dzia³anie z premedytacj¹ – denerwowa³ siê na antenie Radia „Elka” trener Czes³aw Czernicki. – Ca³y czas otrzymywa³em informacje o stanie toru w Zielonej Górze. Ulewy tam nie by³o, a nawierzchnia wygl¹da gorzej ni¿ ta z pamiêtnego meczu w Czêstochowie. Nie

zgodzê siê na jazdê w takich warunkach i nie bêdê nara¿a³ zdrowia swoich zawodników. Bêdziemy ¿¹daæ walkowera. Rozpoczêcie meczu opóŸniono pierwotnie o pó³ godziny. – Nie do koñca by³o z góry przes¹dzone, ¿e mecz zostanie odwo³a-

Fot. E. Baldys s Na kolejne emocje ligowego klasyka przyjdzie nam poczekaæ.

ny. Gospodarze chcieli, ¿eby doszed³ do skutku, st¹d te¿ opóŸnialiœmy jego rozpoczêcie. Warunki siê nie poprawi³y, wiêc nie mo¿na by³o d³u¿ej czekaæ – t³umaczy³ swoj¹ decyzjê

¯U¯EL

Emocji nie by³o

Kolejarz Rawicz nie mia³ wiele do powiedzenia w zaleg³ym meczu z Redstarem Lublin. Gospodarze wygrali a¿ 61:31 i zainkasowali 3 punkty. Pi¹tkowy pojedynek nie przyniós³ wielu emocji. Je¿d¿¹cy zaledwie w szeœcioosobowym sk³adzie goœcie byli t³em dla dobrze usposobionych lublinian. Doœæ powiedzieæ, ¿e „NiedŸwiadkom” nie uda³o siê wygraæ zespo³owo ani jednego wyœcigu. Tylko cztery biegi zremisowali, na-

KONKURS

Koszulka dla Oskara

Koszulka i zdjêcie z autografami Marcina Gortata, a tak¿e plakat polskiego finalisty NBA wygra³ w naszym konkursie SMS-owym Oskar Rezner ze Œwiêciechowy. Gratulujemy i zapraszamy po odbiór nagrody do redakcji (ul. S³owiañska 63, od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 8-15.30). (ceg)

przed kamerami TVP Sport sêdzia Leszek Demski. Ostatecznie spotkanie odwo³ano. – To oczywiœcie s³uszna decyzja, bo warunki by³y bardzo trudne. Nie by³o szans na œciganie – komentowa³ to Jarek Hampel. - Szkoda jednak, ¿e wczeœniej nie zapad³a decy-

tomiast w pozosta³ych gór¹ byli gospodarze, w tym piêciokrotnie podwójnie. Redstar: T. Rempa³a 11 (3,2,3,3), Stichauer 4 (1,3,1), Baran 6 (1,2,3,w), J. Rempa³a 10 (3,2,3,2), Piszcz 10 (3,1,3,3), Michaluk 6 (2,1,2,1), Messing 7 (3,d,3,1), Klimek 7 (3,3,1). Kolejarz: Nowaczyk 12 (0,1,3,4,2,2), Loman 3 (2,d,0,d,1), Dziatkowiak 2 (0,1,1), Go³ubowski 7 (2,2,2,1,d), Miko³ajczak 6 (2,1,1,0,2), Pop³awski 1 (1,0,0,0,0). W innym zaleg³ym spotkaniu, które odby³o siê nazajutrz w Kroœnie, dru¿yna KSM równie wysoko pokona³a u siebie Poloniê Pi³a. Gospodarze wygrali 61:31. W niedzielê rawiczanie pauzowali natomiast o punkty walczyli pozostali drugoligowcy. Kolejarz Opole pokona³ KSM Krosno 50:39, a SC Miszkolc upora³ siê z Redstarem £ódŸ 55:37. Z powodu opadów deszczu odwo³ano pojedynek Or³a £ódŸ z Poloni¹ Pi³a. (ceg)

zja o prze³o¿eniu meczu. Bez sensu by³ ten ca³y cyrk. Podobnego zdania by³ równie¿ Krzysztof Kasprzak: – Nie wiem, dlaczego tak siê sta³o. Nie rozumiem tego. Nawet nie by³o czasu cieszyæ siê z³otym medalem. Nie wypiliœmy ³yka szampana. Od siódmej rano byliœmy na nogach, a tu jeszcze niepotrzebna jazda na z³amanie karku do Zielonej Góry. Nie wiem, po co nas tu ci¹gnêli.

PI£KA NO¯NA

Dwa gole Gruzina

Kolejne dwa mecze kontrolne maj¹ za sob¹ pi³karze trzecioligowej Polonii Leszno. W œrodê wygrali w Œremie z Wart¹, a w sobotê ulegli w KoŸmiñcu P³omykowi. Po pierwszej po³owie œrodowego pojedynku podopieczni Jerzego Radojewskiego przegrywali ju¿ 0:2. Po przerwie zagrali zdecydowanie lepiej i zdobyli a¿ trzy gole. Dwa z nich by³y autorstwa testowanego Gruzina Kelaszwilego, a jednego uzyska³ Jakubowski. Gorzej wiod³o siê leszczynianom w sobotê. Ulegli czwartoligowemu P³omykowi 0:3, graj¹c nieŸle do przerwy, natomiast s³abo po zmianie stron. Da³o o sobie znaæ zmêczenie tygodniowym obozem dochodzeniowym. Najbli¿szy sparing Polonia rozegra w œrodê w W¹soszu z Orl¹. (ceg)

Pozosta³e wyniki: W³ókniarz – Atlas Stal – Lotos Unibax – Polonia

(odwo³any) 55:35 56:34

Zdziwieni zaistnia³¹ sytuTabela acj¹ byli tak¿e zawodnicy go1. Unibax Toruñ 12 24 65 spodarzy. 2. UNIA LESZNO 11 17 76 – Dziwi³o mnie, ¿e ten mecz 3. Falubaz Z. Góra 11 16 101 mia³ siê odbyæ. Przecie¿ ch³o4. Caelum Stal Gorzów 11 14 -9 pacy jeŸdzili kilka godzin wczeœniej w finale w Lesznie, a tu 5. W³ókniarz Czêstochowa 9 11 -24 12 7 -66 jeszcze druga impreza tego sa- 6. Lotos Gdañsk 7. Polonia Bydgoszcz 11 7 -90 mego dnia – zastanawia³ siê 8. Atlas Wroc³aw 11 6 -53 Grzegorz Walasek. – Ju¿ od szesnastej wiadomo by³o, ¿e tego meczu nie odjedzie- remno – mówi³ z kolei Piotr Protamy. Dziwiê siê, ¿e pêdzi³o siê ludzi siewicz, tak¿e uczestnik fina³u DPŒ taki kawa³. I nas, i kibiców. Nada- w Lesznie. – W sobotê trzeba by³o podj¹æ decyzjê o prze³o¿eniu meczu i nie by³oby tych wszystkich nerwów i zgrzytów – powiedzia³ Krzysztof Cegielski, który mia³ komentowaæ spotkanie dla TVP Sport. T³umaczyæ próbowa³ siê natomiast Piotr ¯yto, szkoleniowiec Falubazu: – By³y dwie ulewy. Po pierwszej toromistrz próbowa³ przesuszyæ tor, ale wtedy przysz³a druga. Leszno zawsze ma do mnie pretensje, od zesz³ego roku. Ale lepiej niech siê nie wypowiadaj¹, bo mnie tu na miejscu nie by³o. Dlatego te¿ mam do siebie ¿al, ¿e pojecha³em na fina³ Dru¿ynowego Pucharu Œwiata. W chwili zamykania tego numeru gazety nie by³ jeszcze znany nowy termin meczu w Zielonej Górze. Zgodnie z regulaminem musi siê odbyæ do koñca tego tygodnia. (ceg)

SZERMIERKA

Mistrzowie bez medalu

Polskim florecistom nie uda³o siê obroniæ tytu³u mistrzów Europy. W P³owdiw, gdzie rozgrywane by³y zawody, nasza dru¿yna zajê³a szóste miejsce. Bia³o-czerwoni, walcz¹cy w sk³adzie: Rados³aw Glonek i Pawe³ Osmañski (obaj Sietom AZS-AWFiS Gdañsk), Marcin Zawada (AZSAWF Warszawa) oraz S³awomir Mocek (IKS Jamalex Leszno), rozpoczêli sobotni turniej od zwyciêstwa 45:33 nad Bia³orusinami. W æwieræfinale ulegli Brytyjczykom 42:45 i sta³o siê jasne, ¿e nie zdobê-

d¹ w Bu³garii medalu. W pojedynkach o miejsca 5.-8. podopieczni Stanis³awa Szymañskiego najpierw rozgromili Hiszpanów 45:19, a nastêpnie przegrali z Francuzami 42:45. O wyniku meczu o pi¹te miejsce decydowa³a ostatnia walka, w której Glonek uleg³ Erwanowi Le Pachoux 5:8.

s Polscy floreciœci wrócili z P³owdiw bez medalu.

(ceg)

Fot. archiwum


SPORT

23

¯U¯EL

Od zera do bohatera

Z punktu widzenia restauratorów i hotelarzy mistrzostwa powinni wygraæ Brytyjczycy. Z³otymi zegarkami i sygnetami przyci¹gali uwagê kibice uczestnicz¹cych po raz pierwszy w finale Dru¿ynowego Pucharu Œwiata rosyjskich ¿u¿lowców. Niemcy – o wiele skromniejsi – usadowili siê w przyczepach kempingowych na ty³ach stadionu. Gotowali zupki, ogl¹dali telewizjê satelitarn¹ i – z powodu braku ich reprezentacji w zawodach – trzymali kciuki za Polaków. Emocje udzieli³y siê potem w finale nawet jednemu z niemieckich dzienni-

karzy, który o¿ywiony przebojow¹ jazd¹ Jaros³awa Hampela, krzycza³ w niebog³osy: – Schnell, schnell – licz¹c, ¿e Polak us³yszy i ucieknie goni¹cym go rywalom. Kibice z Litwy i Wêgier oszczêdzali nocuj¹c w zaparkowanych wokó³ stadionu samochodach. Dopisali Duñczycy, wyj¹tkowo s³abo widoczni byli tym razem Szwedzi. Jednak najwiêcej zagranicznych kibiców przyjecha³o z Wielkiej Brytanii. Z punktu widzenia restauratorów

Fot. 4x A. PrzewoŸny ▲ Najwiêksz¹ i najbardziej barwn¹ grupê kibiców stanowili oczywiœcie Polacy. Przed meczem zadbali o wyeksponowanie narodowych barw.

i hotelarzy to ich ¿u¿lowcy powinni zostaæ mistrzami œwiata. W lokalach gastronomicznych Brytyjczycy zamawiali du¿o i p³acili spore napiwki. Po bara¿owym niepowodzeniu czêœæ z nich (indywidualnie i autokarami) odjecha³a do domu pozostawiaj¹c leszczynianom na otarcie ³ez znacznie mniej szczodrych Szwedów i nielicznych Australijczyków. Inni, jak ma³¿eñstwo Webbów, z Polski wyjecha³o po odwo³aniu sobotniego fina³u. – Nasz zespó³ odpad³, a w finale nie bêdzie te¿ Ryana Sullivana, któremu kibicujemy. Jesteœmy rozczarowani. Wracamy, bo w poniedzia³ek nasze Wolverhampton zmierzy siê z Coventry, a nie mamy w zwyczaju opuszczaæ meczów naszej ulubionej dru¿yny – mówili Yvonne i Selwyn. Ale hotele w Lesznie i okolicy i tak nie mia³y co narzekaæ. Dla wielu kibiców zabrak³o miejsc i zatrzymaæ siê musieli w Poznaniu czy Wroc³awiu. Brytyjska ekipa sprzed nosa sprz¹tnê³a Australijczykom miejsca w polecanym im przez Leigha Adamsa hotelu Wieniawa na leszczyñskim rynku. Kangury ostatecznie nocowa³y w Akwawicie, Szwedzi wybrali strzy¿ewicki hotel Ach, to tu; a Rosjanie krzemieniewskiego Dobrodzieja. Australijscy ¿u¿lowcy podczas

▲ W finale uczestniczyli tak¿e znani dziennikarze Hanna i Tomasz Lisowie.

pobytu w Lesznie szczególnie upodobali sobie zje¿d¿alnie wodne na przyhotelowej p³ywalni. Brylowa³ na nich Jason Crump, którego brawura w œlizgu wodnym niewiele ustêpowa³a tej, któr¹ prezentuje podczas œlizgu kontrolowanego na ¿u¿lowym owalu. ¯u¿lowcy pozwolili sobie te¿ na chwileczkê zapomnienia podczas pobara¿owej nocy,

Podoba³o siê w Lesznie przedstawicielom Benfield Sports International Speedway, w³aœciciela praw do organizacji Dru¿ynowego Pucharu Œwiata. W nocy brylowali na zamkniêtych imprezach, w dzieñ – w chwilach wolnych od obowi¹zków – nadrabiali braki snu. – Jesteœcie dream teamem – komplementowali organizatorów. Ci

¯U¯EL

Wszyscy jesteœmy sportowcami

Gimnastycy przed ewolucj¹, a ¿u¿lowcy przed taœm¹ startow¹ wiedz¹, ¿e decyduj¹ce znaczenie bêd¹ mia³y kolejne sekundy – mówi w rozmowie z „ABC” goœæ honorowy Dru¿ynowego Pucharu Œwiata, z³oty medalista olimpijski w gimnastyce sportowej Leszek Blanik. – Od kiedy interesuje siê pan ¿u¿lem? – Od zawsze, przecie¿ pochodzê z Rybnika. Na dobre zacz¹³em bywaæ na meczach ¿u¿lowych w 1984 roku. PóŸniej jeŸdzi³em te¿ na mecze wyjazdowe ROW-u do Œwiêtoch³owic czy Opola. Trudno by³o dostaæ od ojca zgodê, ale w koñcu odpuœci³, a ja stara³em siê nie opuœciæ ¿adnego meczu. Teraz razem kibicujemy ¿u¿lowcom, ojciec przyjecha³ te¿ ze mn¹ do Leszna. – Zawodowi sportowcy z regu³y nie maj¹ czasu kibicowaæ innym dyscyplinom. Ile meczów w Rybniku uda³o siê panu zobaczyæ w tym sezonie? – Wszystkie. Okres poolimpijski mam o wiele luŸniejszy. I ca³e szczêœcie, przynajmniej mogê œledziæ wydarzenia ¿u¿lowe na bie¿¹co. Naprawdê jestem t¹ dyscyplin¹ bardzo zafascynowany. – Ale przecie¿ ona tak bardzo ró¿ni siê od pana gimnastyki sportowej. Jest dostojna, czysta,

Fot. A. PrzewoŸny ▲ Leszek Blanik

a ¿u¿el to przecie¿ czarny i brudny sport. – Nie do koñca. Zwyciêzca biegu zawsze jest czysty. – Czy panu przed wykonaniem ewolucji towarzyszy podobne napiêcie jak ¿u¿lowcom na linii startowej?

– Nigdy nie œciga³em siê na ¿u¿lu, ale myœlê, ¿e rzeczywiœcie obie dyscypliny wywo³uj¹ podobne uczucia. Gimnastycy przed ewolucj¹, a ¿u¿lowcy przed taœm¹ startow¹ wiedz¹, ¿e decyduj¹ce znaczenie bêd¹ mia³y kolejne sekundy. PóŸniej jest ju¿ inaczej. Po wyjœciu z pierwszego wira¿u speedway przypomina bardziej wyœcigi rydwanów albo potyczki gladiatorów. Gimnastycy i ¿u¿lowcy na pierwszy rzut oka reprezentuj¹ dwa zupe³nie obce œwiaty. A jednak – jak widaæ –znajdujemy wspólny jêzyk i chyba a¿ tak bardzo siê nie ró¿nimy. W koñcu wszyscy jesteœmy sportowcami.

▲ Wœród kibiców nie zabrak³o te¿ Australijczyków.

któr¹ spêdzili w leszczyñskiej dyskotece X-Demon. Leszczyñskim kibicom niespodziankê zgotowa³a za to firma Nice – g³ówny sponsor reprezentacji Polski otwieraj¹c w czwartek sklep z gad¿etami dla ¿u¿lowych fanów przy ulicy 17 Stycznia. Na zawody przyjechali zgodnie z zapowiedzi¹ m.in olimpijczyk Leszek Blanik, szczypiornista Bartosz Jurecki oraz znani dziennikarze Hanna i Tomasz Lisowie. W ostatniej chwili swój pobyt w Lesznie odwo³aæ musia³ za to Zbigniew Boniek.

z kolei wychwalali postêpuj¹c¹ technikê. – Podczas mistrzostw dwa lata temu zu¿yæ musieliœmy pó³tora kilometra kabla, teraz wystarczy³o nam dziesiêæ razy mniej – wyliczy³ Miko³aj Zgaiñski z biura prasowego. Niedzielny wystêp Polaków chyba najtrafniej podsumowa³ portal angielskiego klubu Wolverhampton pisz¹c o wystêpie Tomasza Golloba: – From zero to hero (od zera do bohatera) w artykule pt. „Polska zwyciêzc¹ thrillera”. MIW

MIROS£AW WLEK£Y

LESZEK BLANIK – ma 32 lata, jest mistrzem olimpijskim, Europy i œwiata, pierwszym polskim gimnastykiem, którego nazwiskiem nazwano jeden z elementów gimnastycznych. W Lesznie mianowano go Ambasadorem ¯u¿la.

▲ Podczas rozgrywek kibicom towarzyszy³o wiele emocji.

Gazeta „ABC”, 64-100 Leszno, ul. S³owiañska 63, tel. 065 529-25-40, 065 529-47-27, tel./fax 065 529-48-81. Redaguje zespó³: Edward Baldys – fotoreporter, Dariusz Cegielski – z-ca redaktora naczelnego, El¿bieta Curyk-Sierszulska, £ukasz Domaga³a, Zbigniew Korona, Jacek Kuik, Lidia Matuszewska – z-ca redaktora naczelnego, Antoni Neczyñski – redaktor naczelny, Andrzej PrzewoŸny – sekretarz redakcji, Jacek Witczak, Miros³aw Wlek³y, Kinga Zydorowicz, wspó³pracownicy: Dariusz Borowski, El¿bieta Szpecht-Rutecka. Wydawca: Leszczyñska Oficyna Wydawnicza, Sp. z o.o., 64100 Leszno, ul. S³owiañska 63. Druk: Drukarnia POLSKAPRESSE Sp. z o.o., Oddzia³ Poligrafia, 60-175 Skórzewo k. Poznania, ul. Malwowa 158, tel. 061 814-85-10. ISSN 1231-9082.


ŻUŻEL

Przeszli do historii

Aż pięć godzin trwał przełożony z soboty na niedzielę finał Drużynowego Pucharu Świata w Lesznie. Kibice nie żałowali jednak czasu spędzonego na Stadionie im. Alfreda Smoczyka. Zawody miały bowiem niesamowitą dramaturgię i co najważniejsze zakończyły się sukcesem Polaków. Tym samym nasi zawodnicy przeszli do historii światowego żużla, zdobywając jako pierwsi na własność trofeum Ove Fundina. Po kostki w błocie O tym, że w sobotę ma nastąpić załamanie pogody wiadomo było już kilka dni przed zawodami. Organizatorzy pocieszali się jednak informacjami od meteorologów, które mówiły, że niekorzystny front burzowy opóźni się. Miał przyjść dopiero w nocy. Niestety, pojawił się wcześniej, niemal tuż przed samym

niczego przesądzić – twierdził Piotr Protasiewicz. – Nie ma co kryć, że interesuje nas mistrzowski tytuł. Ale żeby go zdobyć to muszą zagrać wszystkie detale. Nie może być ani jednej, choćby najmniejszej pomyłki – mówił Jarek Hampel. – Trzymajcie za nas kciuki, żeby dopisało nam szczęście. Ono jest nam bardzo potrzebne. Czasami przy

▲Nie zabrakło zaciętej ostrej walki. Losy drużyn ważyły się do samego końca.

turniejem. Około godziny 18 zaczęło lać i finałowa rozgrywka stanęła pod wielkim znakiem zapytania. – Tor był twardy i przygotowany na opady deszczu, ale nie aż taką ilość wody – przyznał Marek Cieślak, menedżer reprezentacji Polski. Jury FIM najpierw przełożyło rozpoczęcie zawodów na 20, a po kilkudziesięciu minutach podjęto decyzję o przełożeniu imprezy na nadzielę na godzinę 11.

Z weselnikami Przesunięcie zawodów o jeden dzień mocno pokrzyżowało szyki wszystkim: organizatorom, kibicom, a także zawodnikom. Niewiele brakowało, by niektórzy z członków naszej reprezentacyjnej ekipy musieli przenocować w swoich busach. Ostatecznie nadprogramowy nocleg spędzili w Rawiczu, razem z bawiącymi się tam gośćmi weselnymi. – Dobrze, że w ogóle mieliśmy się gdzie podziać – ujawnił w telewizyjnym wywiadzie Marek Cieślak. – Nie ma co jednak narzekać. Będziemy walczyć i nic nie zmieniło się w naszym podejściu do finału. Chcemy go wygrać. Chłopcy poradzą sobie na każdym torze. Słowa szkoleniowca kadry zdawali się potwierdzać jego podopieczni, choć wypowiadali się już nieco ostrożniej niż w piątek i sobotę. – Wszystkim nam marzy się złoto, ale to są zawody żużlowe. Nie można

wyrównanych zawodach łut szczęścia decyduje o sukcesie – apelował Krzysztof Kasprzak, dla którego miał to być szczególny finał. W sobotę obchodził bowiem swoje urodziny.

Bez zmian Fani „czarnego sportu” zastanawiali się, czy przed leszczyńskim finałem dojdzie do zmian w składzie reprezentacji Polski. Ich wątpliwości rozwiał jednak menedżer naszej narodowej drużyny. – Po tak udanym dla nas półfinale nie miałbym serca odsuwając kogokolwiek od drużyny – wyznał Marek Cieślak. Do decydującej rozgrywki przystąpili zatem: Krzysztof Kasprzak, Piotr Protasiewicz, Jarosław Hampel, Tomasz Gollob i Adrian Miedziński. W rezerwie, podobnie jak w Peterborough, pozostał Rune Holta. – Trener wie, co jest najlepsze dla drużyny. Tak postanowił i ja szanuję jego decyzję – mówił Norweg z polskim paszportem.

Szybcy maładcy Pierwsza seria niedzielnych startów zakończyła się dość niespodziewanym prowadzeniem Szwedów, którzy mieli na koncie 10 punktów. Drugie miejsce ex aequo zajmowały ekipy Australii i Polski – po 8, a zaledwie 4 „oczka” mieli w dorobku

Rosjanie. Wydawało się, że ci ostatni będą tylko dostarczycielami punktów. Tak było do 10. biegu, kiedy to Oleg Wołochow, sięgnął po jokera. Z tej roli znakomicie wywiązał się Emil Sajfutdinow. Jego koledzy z drużyny złapali wiatr w żagle i szybko dogonili Szwedów i Polaków. Z przodu byli natomiast Australijczycy, którzy po szesnastu gonitwach już o 5 punktów wyprzedzali żużlowców zza naszej wschodniej granicy, a o 6 Skandynawów i biało-czerwonych. Nic dziwnego, że z jokera skorzystali reprezentanci Trzech Koron. Z powodzeniem, gdyż swój wyścig wygrał Andreas Jonsson.

fantastycznie pojechał Hampel, a dopiero czwarty był Troy Batchelor. Tym samym nasi żużlowcy zrównali się w klasyfikacji z Australijczykami i o wszystkim miał decydować ostatni wyścig. Słabo spisujący się do tej pory Gollob (na pożyczonym od Kasprzaka motocyklu) wygrał start i mimo szalonej pogoni Leigha Adamsa dowiózł zwycięstwo do mety. W tym momencie 18 tysięcy

▲Polacy mogli liczyć na żywiołowy doping swoich kibiców.

nasze towarzystwo. Bardzo dziękuję Markowi Cieślakowi, bo on cały czas w nas wierzył i motywował do zwycięstwa. On jest naprawdę cudownym facetem.

Wariackie zawody

Menedżer polskiego teamu nie krył zadowolenia z osiągniętego sukcesu. – To były najbardziej zwariowane zawody w moim życiu – mówił Marek Cieślak. – To co się stało, ten szalony finisz i mobilizacja drużyny, przejdą Zawiedzeni Szwedzi na pewno do historii polskiego żużla. Cieszę się, że mogłem – Po tym biegu byliśmy pełni w tym uczestniczyć. Nie było łanadziei i wydawało się, że idzietwo i ciężkich chwili nie brakomy w dobrym kierunku. Niestety, wało. Prawdziwego mężczyznę szyki pokrzyżował nam deszcz. poznaję się jednak po tym jak Po długiej przerwie nie potrafikończy, a nie jak zaczyna. liśmy już dopasować motocykli Znacznie mniej powodów do – przyznał Andreas Jonsson. satysfakcji mieli po zawodach Kosmetyka toru po ulewie Australijczycy. trwała ponad godzinę. Dopiero – Jesteśmy załamani i wściewtedy udało się rozegrać dwukli. Złoto było bowiem bardzo dziesty pojedynek dnia. blisko i wydawało się, że już Gdy w 22. biegu zwyciężył je mamy. Niestety, zdobyli je Crump tylko nieliczni wierzyli Polacy. Gratuluję im tego, bo w pokonanie Australijczków. zasłużyli na zwycięstwo – wy„Kangury” prowadziły z 40 znał Leigh Adams. punktami na koncie. Polacy tra– Spróbujemy w następnym cili do nich 6 „oczek”, a Szwedzi roku – dodał Craig Boyce, mei Rosjanie po 8. Wtedy Marek nedżer Australii. Cieślak wprowadził jokera, ▲Od zera do bohatera – Tomasz Gollob dopiero Nieco zawiedzeni, choć wpuszczając w miejsce zawo- po ostatnim biegu miał powody do radości. w sumie szczęśliwi, byli natodzącego Protasiewicza Hampela. miast Szwedzi. kibiców oszalało ze szczęścia. Jarek pojechał dobrze, ale dał się – Na razie jest lekki zawód, ale – To był dla nas bardzo ciężki dzień jak wrócimy do domu i ochłoniemy, wyprzedzić na dystansie Antonio Lin– przyznał uradowany Tomasz Goldbaeckowi. Biało-czerwoni zmniejto pewnie powiemy sobie, że to dobry lob. – Nikt nie chciał przegrać, stąd szyli jednak stratę do podopiecznych dla nas wynik. W końcu dość szczęśtak zacięta walka do końca. Początek Craiga Boyca do 3 punktów. liwie awansowaliśmy do finału, a to zawodów nie był dla mnie udany. był naprawdę bardzo wyczerpujący Rozgrzeszony Gollob Wiedziałem jednak, że w ostatnim weekend – ocenił Andreas Jonsson. biegu nie mogę zawieść kibiców. Tym DARIUSZ CEGIELSKI Kluczowe znaczenie dla losów udanym startem rozgrzeszyłem całe Fot: A. Przewoźny finału miał bieg 19., w którym znów

Wyniki finału DPŚ: 1. Polska - 44 (Kasprzak 10, Protasiewicz 3, Hampel 18, Gollob 6, Miedziński 7) 2. Australia - 43 (Watt 5, Batchelor 4, Adams 12, Holder 10, Crump 12) 3. Szwecja - 36 (Davidsson 4, Lindgren 9, Lindbaeck 7, Jonsson 11, Ruud 5) 4. Rosja - 35 (Gafurow 7, Sajfutdinow 18, Poważny 1, Gizatulin 0, Laguta 9)

▲Deszcz towarzyszył zawodnikom podczas zawodów. Najwięcej problemu sprawiał pracownikom obsługi toru.


GOSTYŃ y GÓRA y KOŚCIAN y LESZNO y RAWICZ y WSCHOWA

IE K S TYÑ

NA RYBY

Nr indeksu 35077X

GOS

www.gazetaabc.pl

e-mail: abc@gazetaabc.pl

Nr 56 (2104) 21.07-23.07.2009 r. wtorek-czwartek cena 1,80 zł (w tym 7% VAT)

str. 5

Runął sufit

str. 8

Złoto dla zuchwałych

Fot. J.Kuik

W kamienicy przy ul. Narutowicza w Lesznie zawalił się strop. Na szczęście lokatorom budynku nic się nie stało. str. 4

Rzuciła się pod pociąg

Fot. A.Przewoźny

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na budowę drogi ekspresowej od Kaczkowa do Korzeńska. Koszt tej inwestycji to około 1,3 mld zł. str. 7

Fot. J.Witczak

Ekspresówka coraz bliżej

Pszczelarstwo nie jest zajęciem tylko dla emerytów. Udowodnił to Krzysztof Roszczak z Leszna. str. 12 -13

Fot. J.Kuik

Pszczele tajemnice Polscy żużlowcy nie zawiedli swoich kibiców. Po heroicznym boju wywalczyli złoto w finale Drużynowego Pucharu Świata w Lesznie. Tym samym jako pierwsi w historii zdobyli trofeum Ove Fundina na własność. str. 23 i 24


Redaguje Elżbieta Curyk-Sierszulska e-mail: abcela@poczta.wp.pl

3

AKTUALNOŚCI GOSTYŃSKIE

Non omnis moriar

W niedzielne popołudnie pożegnano księdza kanonika Hieronima Muczka, proboszcza pogorzelskiej parafii. Mszę żałobną odprawił ksiądz biskup Stanisław Napierała.

▲W Łęce Wielkiej w gminie Poniec przebudowywana jest gminna droga. Prace prowadzone są na 600 – metrowym odcinku. Na drodze kładziona jest nowa nawierzchnia, a na długości 121 metrów układany krawężnik. Koszt całości wynosi prawie 390.000 zł. Wykonawcą robót jest Leszczyńskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych. Ukończenie prac zaplanowano na 25 lipca.

W ostatniej drodze towarzyszyli swojemu pasterzowi parafianie, księża z Archidiecezji Kaliskiej i Poznańskiej, byli wikariusze, siostry zakonne, rodzina, delegacje wielu organizacji i stowarzyszeń z terenu gminy, księża – koledzy z seminarium. Wśród nich biskup ordynariusz kaliski Stanisław Napierała. Ksiądz kanonik został pochowany, zgodnie ze swoim życzeniem, na pogorzelskim cmentarzu, wśród swoich parafian. Posługę kapłańską w Pogorzeli pełnił przez 22 lata. – Widział siebie jako pasterz, jako tego, któremu Pan Jezus powierzył wam, drodzy parafianie – mówił nad trumną na cmentarzu ks. biskup Stanisław Napierała. –Wszystko czynił, aby na różne sposoby spotykać się z Jezusem Chrystusem,

Dotacja dla seniorów Gmina Gostyń dofinansuje powstanie drużyny seniorskiej w piłce nożnej. Burmistrz przeznaczył na ten cel 24.000 zł. Dotację na utworzenie drużyny seniorskiej otrzymał Uczniowski Klub Sportowy Kania Gostyń. – W ramach dofinansowania utworzona zostanie drużyna seniorska, prowadzone będzie szkolenie zawodników oraz ich udział w rozgrywkach – informuje Jerzy Wabiński, naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Gostyniu. Wniosek o wsparcie pozytywnie zaopiniowała Gminna Rada Sportu. O udzieleniu dotacji zdecydował burmistrz Gostynia Jerzy Woźniakowski.

Fot. archiwum ▲Stowarzyszenie Dziecko zrealizowano już pierwszy z dwóch czterodniowych biwaków w ramach projektu „Razem pokonamy wszystko”. Biwaki odbywają się w szkole przetrwania dla 50 dzieci i młodzieży z terenów wiejskich powiatu gostyńskiego. Projekt dofinansowany jest przez wojewodę wielkopolskiego w ramach konkursu „Organizacja czasu wolnego i promowanie aktywności ruchowej dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym”. Dlatego młodzież korzysta z nich bezpłatnie. Realizacja projektu zakończy się we wrześniu. Uczestnicy biwaków pod opieką wychowawców stowarzyszenia oraz instruktorów ze szkoły przetrwania w Brzedni mogą posmakować prawdziwie traperskiego życia, zmagając się z własnymi słabościami. Wszystkie zajęcia odbywają się w terenie, na torze przeszkód, w lesie, na torfowisku, na jeziorze, na bagnach. Część zajęć ma charakter rekreacyjno – sportowy, część to próby wytrzymałości, odwagi, determinacji i woli dojścia do wyznaczonego celu. Jest też czas na kąpiel w jeziorze, dla chętnych na wędkowanie, a wieczorami na odpoczynek przy ognisku. Biwaki w Brzedni to nie tylko atrakcyjny sposób na spędzenie wakacji, ale też wyrabianie u młodych ludzi umiejętności współżycia i współpracy w zespole.

GOK zaprasza Gminny Ośrodek Kultury w Piaskach zaprasza na wakacyjne zajęcia i imprezy. Dzisiaj o godz. 17 odbędzie się dyskoteka plenerowa dla dzieci, jutro o godz. 11 malowanie i rysowanie w plenerze „Drzewo”, o godz. 15 projekcja bajek dla dzieci. W czwartek zaplanowano zajęcia plastyczne z wykorzystaniem naturalnych materiałów, w piątek Turniej Szachowy dla chłopców

klas gimnazjalnych. W niedzielę o godz. 16 odbędzie się festyn dla dzieci, o godz. 19 zabawa taneczna z zespołem SUPERMAX. 28 lipca przed południem zaplanowano Rowerowy Tor Przeszkód, po południu dyskotekę plenerową dla dzieci. 29 lipca turniej ringo, po południu projekcję bajek dla dzieci. 30 lipca turniej darta dla dziewcząt, a w ostatni dzień lipca turniej darta oraz projekcję bajek dla dzieci.

▲Piotr Kubiak z Sułkowic otrzymał wyróżnienie w kategorii solistów podczas 43. Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. W Festiwalu uczestniczyło około 800 artystów z dwunastu województw. Licznie reprezentowane było województwo wielkopolskie. Nie zabrakło na nim przedstawicieli Biskupian. Jako jedyny wśród nich wyróżnienie otrzymał właśnie Piotr Kubiak. Z regionu leszczyńskiego w kategorii kapel trzecie miejsce zajęła kapela dudziarska z Rawicza, a w konkursie „Duży – Mały” nagrodę otrzymał Grzegorz Herman z uczniami z Leszna.

może niektórym wydawało się, że tej modlitwy było za wiele, ale on chciał, aby każdy mógł choć raz spotkać się na modlitwie. Zabiegał o wygląd kościoła, cmentarza i jego otoczenia. Zdziałał wiele i miał jeszcze wiele planów. Zależało mu na tym, aby święty Michał Archanioł został patronem nie tylko parafii, ale całej gminy. Dużo poczynił w tym kierunku. Mam nadzieję, że jego następca do tego powróci. Prowadziła go Maryja przez całe kapłańskie życie. Popatrzmy, tu stoi krzyż, pod nim figura Matki Maryi, a obok spocznie on. Dzisiaj jest niedziela, dzień radości, bo w niedzielę Chrystus zmartwychwstał. Pożegnalne słowo wygłosił też burmistrz Pogorzeli Piotr Curyk. Przypomniał, że w grudniu 2007 roku Rada Miejska przyznała księdzu kanonikowi tytuł Zasłużony dla Gminy Pogorzela, wspomniał też o

wielu inwestycjach, jakie wykonał, m.in. o renowacji pogorzelskiego kościoła, nowym ogrodzeniu cmentarza i wyłożeniu go kostką brukową, odrestaurowaniu probostwa. Planował wymianę ławek w kościele i posadzki. Pamiętał też o najuboższych mieszkańcach parafii, organizował pielgrzymki, wspierał działania młodzieży, był inicjatorem bezalkoholowych biesiad. – Non omnis moriar – nie umrze cały, bo zawsze będzie żył w naszych sercach – podkreślił Mieczysław Foltynowicz, przewodniczący Rady Parafialnej. Ksiądz H. Muczek w sierpniu skończyłby 72 lata. Przez ostatnie tygodnie ciężko chorował. Ostatnią mszę świętą odprawił w sobotę, 11 lipca. W niedzielę dopadł go pierwszy zawał. Drugiego nie przeżył. Zmarł w środę, 15 lipca o godz. 14.45 w gostyńskim szpitalu.

▲W Leonowie w gminie Borek Wlkp. ku końcowi zmierza remont budynku po byłej szkole, w którym ma powstać Zakład Aktywności Zawodowej. W obiekcie trwają prace wykończeniowe i porządkowe, rozpoczęły się też prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół budynku. Gmina podpisała umowę z Regionalnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Poznaniu na dofinansowanie drugiej transzy kosztów utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej w Leonowie. Dzięki temu rozpoczęto też prace związane z wyposażeniem obiektu m.in. w meble. Uruchomienie zakładu uzależnione jest od przekazania przez województwo kolejnej transzy środków. Może to nastąpić już w grudniu tego roku lub w trzecim kwartale przyszłego.


GOSTYŃ y GÓRA y KOŚCIAN y LESZNO y RAWICZ y WSCHOWA

E I K ÑS

A I C OŒ

NA RYBY

Nr indeksu 35077X

K

www.gazetaabc.pl

e-mail: abc@gazetaabc.pl

Nr 56 (2104) 21.07-23.07.2009 r. wtorek-czwartek cena 1,80 zł (w tym 7% VAT)

str. 5

Runął sufit

str. 8

Złoto dla zuchwałych

Fot. J.Kuik

W kamienicy przy ul. Narutowicza w Lesznie zawalił się strop. Na szczęście lokatorom budynku nic się nie stało. str. 4

Rzuciła się pod pociąg

Fot. A.Przewoźny

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na budowę drogi ekspresowej od Kaczkowa do Korzeńska. Koszt tej inwestycji to około 1,3 mld zł. str. 7

Fot. J.Witczak

Ekspresówka coraz bliżej

Pszczelarstwo nie jest zajęciem tylko dla emerytów. Udowodnił to Krzysztof Roszczak z Leszna. str. 12 -13

Fot. J.Kuik

Pszczele tajemnice Polscy żużlowcy nie zawiedli swoich kibiców. Po heroicznym boju wywalczyli złoto w finale Drużynowego Pucharu Świata w Lesznie. Tym samym jako pierwsi w historii zdobyli trofeum Ove Fundina na własność. str. 23 i 24


Redaguje Dariusz Borowski e-mail: borowski@leszczyńskie.net

AKTUALNOŚCI KOŚCIAŃSKIE

3

Wakacje z pomysłem

Dwadzieścioro dzieci w wieku 6-12 lat skorzystało z półkolonii zorganizowanych przez Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie w ramach projektu „Pożyteczne wakacje”. Dzięki społecznej inicjatywie wesoło spędziły czas, zdobywając przy okazji nową wiedzę z dziedziny przyrody i ekologii.

Fot. D. Borowski V Starosta Andrzej Jęcz wręcza umowy o przyznaniu dotacji.

Otworzą firmy Trzynastu bezrobotnym udzielono dotacji na otwarcie własnych firm. To druga grupa osób bez pracy, która otrzymała wsparcie w tej formie w bieżącym roku. Od roku 2004 w powiecie kościańskim przyznano już 346 takich dotacji. Starosta kościański Andrzej Jęcz wyjawił, że ponad 90 proc. z tych osób nadal prowadzi działalność. Wiele z nich ją poszerza i daje pracę innym. Tego też życzył obecnie otrzymującym wsparcie. Przed wręczeniem umów o przyznaniu dotacji Andrzej Jęcz podkreślił, że w powiecie kościańskim, liczącym 80 tysięcy mieszkańców, jest aż 10 tysięcy firm. – To nas pozytywnie wyróżnia

– stwierdził starosta Andrzej Jęcz i dodał: – Decyzja o rozpoczęciu własnej działalności gospodarczej jest wyrazem odpowiedzialności za swoje życie. Bardzo cenimy sobie taką inicjatywność i jeśli mamy możliwości, to staramy się ją wspierać. Pomoc w kwocie do 12 do 16 tysięcy złotych zostanie wykorzystana między innymi na: stolarstwo meblowe i budowlane, usługi gastronomiczne, projektowanie systemów informatycznych, wykonawstwo i sprzedaż witraży, projektowanie wnętrz, stylizację i kreację panny młodej, sprzedaż internetową drobnego sprzętu RTV i AGD, automyjnię samochodową, studio kosmetyczne, produkcję i montaż rynien. (dab)

Alfa sprzedana Ponad 5 tysięcy złotych uzyskano w przetargu za alfę romeo, którą jeździli burmistrzowie Kościana. Dziesięcioletni samochód często się psuł. Teraz na jego naprawę trzeba by wyłożyć ponad 5000 zł. Zapadła więc decyzja o wystawieniu auta na sprzedaż. Cena wywoławcza wynosiła 3900 zł.

– Ten samochód już dwa razy zawiódł mnie na trasie – stwierdził burmistrz Kościana Michał Jurga. Burmistrz na razie nie planuje zakupu nowego auta służbowego. Urząd Miejski dysponuje obecnie samochodem renault kangoo. – W czasie kryzysu trzeba oszczędzać. Nie będziemy kupować kolejnego auta – stwierdził M. Jurga. (dab)

Mniej ofert Ponad trzysta młodych osób zarejestrowało się na wakacje w Młodzieżowym Biurze Pracy, filia w Kościanie, działającym przy Środowiskowym Hufcu Pracy. Połowa z nich skorzystała z ofert pracy sezonowej. – W tym roku odczuwalny jest kryzys. Ofert pracy mamy znacznie mniej. Szczególny problem jest

z miejscami pracy dla osób niepełnoletnich. Większość ofert jest adresowana do dorosłych – mówi Bartosz Kasprzak, kierownik Młodzieżowego Biura Pracy w Kościanie. Ze 150 osób, które z ofert skorzystały, część już zakończyła pracę, część jeszcze pracuje. Obecnie MBP dysponuje sporą liczbę ofert,

Fot. D. Borowski V Na zdjęciu od lewej: Rafał Kaźmierczak, Dawid Różycki i Mateusz Kornatowski, pracujący pod okiem kierownika Michała Lisiaka w Składzie Drzewnym – Tadeusz Lisiak.

Zajęcia, których bazą był Zespół Szkół w Nietążkowie, trwały od 6 do 17 lipca. Codziennie w godz. 9-13 dzieci brały udział w zorganizowanych formach wypoczynku pod okiem doświadczonej kadry pedagogicznej oraz opiekunów ochotników. Koloniści korzystali z bogatego i urozmaiconego programu zajęć. Były zabawy i gry integracyjne, zajęcia plastyczne, których efekt można zobaczyć na wystawie zorganizowanej w Świetlicy Wiejskiej. Swoimi rysunkami przedstawiającymi Śmigiel dzieci obdarowały wiceburmistrz Śmigla Wiesławę Poleszak-Kraczewską. Podczas zajęć dominowała tematyka ekologiczno-przyrodnicza. Nie mogło być inaczej, gdyż pomysłodawcą projektu była V Uczestnicy półkolonii z opiekunkami: Teodozją Ratajczak (z lewej) i Karoliną Majorek. Jednak największą radość sprawił częstunek. Dyrekcja ZSP zaoferowała Teodozja Ratajczak, emerytowana kolonistom wyjazd na pływalnię do herbatę w stołówce oraz udostępniła nauczycielka biologii. Dzieci wzboKościana i odkryty basen w Śmiglu. pomieszczenia szkolne – aulę, świetgacały swoją wiedzę rozwiązując Na zakończenie półkolonii jej licę, salę gimnastyczną, stajnię – w kalambury, krzyżówki i zagadki przyuczestnicy spotkali się ze swoimi których dzieci bawiły się rozwijając rodnicze, uczestnicząc w pikniku myopiekunami na wspólnej zabawie w swoje umiejętności i zdolności. Otrzyśliwskim w Jezierzycach, gdzie przy aquaparku Nenufar w Kościanie. maliśmy też upominki dla dzieci: ksiąognisku i pieczonych kiełbaskach – Organizatorzy, wychowawcy i żeczki, długopisy, ołówki, notesiki, wysłuchały opowieści myśliwego. opiekunowie przy realizacji półkoloni maskotki. Wszystkim, którzy pomogli Swoje umiejętności mogły sprawdzić pracowali społecznie – podkreśla nam zorganizować półkolonie, pragpodczas biegu terenowego. KorzyTeodozja Ratajczak. – Wcielenie nę gorąco podziękować. stając ze stajni znajdujących się przy tego projektu było możliwe dzięki LL nietążkowskiej szkole dzieci uczyły łańcuszkowi ludzi dobrej woli. Rozsię jazdy i opieki nad końmi. UczestPodziękowania dla sponsorów: burpoczynając półkolonie nie mieliśmy niczyły też w warsztatach aktorskich. mistrza Gminy Śmigiel, Koła Łowieżadnych funduszy. Szukaliśmy sponckiego nr 10 Ryś w Kościanie, Foto Elf w Śmiglu, Piekarni Mariana Kurasiaka w sorów i dzięki temu udało nam się Kościanie,Piekarni Marii i Pawła Walenuzbierać 600 złotych. Pieniądze te ciaka w Kiełczewie, Hildegardy Bylebył, przeznaczyliśmy na opłacenie autoKaroliny Majorek, Agnieszki Ciesielskiej, busu i bilety na basen. Otrzymaliśmy W sobotę, 25 lipca, w Nowej Wsi Sławomira Kowalskiego, Jerzego Stachowiaka, Jolanty Gertig, Lidii Nowackiej, też kiełbaski i bułeczki na ognisko, odbędzie się drugi seans kina pod Honoraty Nowak, Anny Rogalskiej. ciasteczka, drożdżówki, lizaki na pochmurką. Tym razem widzowie obejrzą film pt. „Filantropi i gangsterzy”. Organizatorzy serdecznie zapraszają na teren przy Świetlicy Wiejskiej. Początek około godz. 21. LL Oto propozycje spędzenia wol28 lipca (wtorek) – CK, sala nego czasu dla dzieci, przygotowidowiskowa – instruktor Agnieszka dotyczących pracy sezonowej przy wane przez Centrum Kultury w Piechel: zbiorze owoców. Zbiór wiśni zacznie Śmiglu oraz filie Biblioteki Miej– nauka tańca towarzyskiego dla się lada dzień, a do zbioru jabłek skiej: dzieci w godz. 16-17.30, pracodawcy zamierzają zatrudniać 21 lipca (wtorek) – Centrum – nauka tańca towarzyskiego dla mniej więcej od 20 sierpnia. Kultury w Śmiglu: młodzieży w godz. 18.30-20. – Zachęcamy pracodawców do – zajęcia plastyczne w godz. 1229 lipca (środa) – w godz. 15.30dalszego zgłaszania nam ofert pra- 14 poprowadzi Antoni Szulc, 17 biblioteka w Nietążkowie zapracy. Służymy pomocą w znalezieniu – nauka tańca towarzyskiego dla sza na gry i zabawy ruchowe. Będzie pracowników – mówi Bartosz Ka- dzieci pod okiem Agnieszki Piechel się też można zapoznać z historią sprzak. w godz. 16-17.30 w sali widowi- mody od starożytności po czasy Z ofertami kościańskiej filii skowej, współczesne. Młodzieżowego Biura Pracy można – nauka tańca towarzyskiego dla 30 lipca (czwartek) – wyjazd do zapoznawać się na stronie internetomłodzieży w godz. 18.30-20 w sali Koczur koło Włoszakowic (wstęp i wej: www.mbp.ohp.pl – w rubryce widowiskowej (instruktor Agnieszka przejazd dla dzieci w wieku 7-15 lat miejscowość trzeba wybrać Leszno, Piechel). gratis, wyjazd o godz. 8 sprzed CK, w pod który to okręg kościańska pla22 lipca (środa) – w godz. 15.30- programie: zwiedzanie Centrum Educówka podlega. Po ewentualnym 17 biblioteka w Nietążkowie zaprakacyjnego, Ochronki dla Zwierząt, wybraniu oferty pracy trzeba zgłosić sza na zajęcia plastyczne, na których ognisko, gry i zabawy rekreacyjne. się po skierowanie do Młodzieżozadaniem będzie wykonanie pojem4 sierpnia (wtorek) – basen w wego Biura Pracy, które mieści się nika na przybory szkolne oraz na Śmiglu – wstęp dla dzieci w wieku w Kościanie w budynku przy ul. wakacyjny miszmasz, czyli kwizy, od 5 do 13 lat gratis. Dworcowej 2. zagadki i krzyżówki. 6 sierpnia (czwartek) – wyjazd Wśród tegorocznych wakacyj25 lipca (sobota) – Centrum Kul- do Kinepolis w Poznaniu – wstęp i nych ofert pracy młodzież mogła tury – ciekawe spotkanie ze strażakaprzejazd dla dzieci w wieku 7-15 lat znaleźć zatrudnienie między innymi mi oraz zwiedzanie OSP w Śmiglu gratis, wyjazd o godz. 8 sprzed CK. jako: kelnerzy, pracownicy produkcji w godz. 11-12.30 (wymarsz sprzed 7 sierpnia (piątek) – dyskoteka spożywczej, wychowawcy, sortowaCK o godz. 10.45 ). dla dzieci w wieku 7-15 lat w amcze materiałów drzewnych. 27-30 lipca (od poniedziałku do fiteatrze między strzelnicami koło Pracę zaoferowały między innymi czwartku) – CK, sala kameralna: centrum, w godz. 16-20, wstęp gratis kościańskie firmy: Skład Drzewny – bezpłatna nauka gry na instru– DJ Dawid Jaśkowiak. – Tadeusz Lisiak, Grill-Bar Krzyszmentach dętych dla dzieci i młodzieZgłoszenia na imprezy wyjaztofa Fórmanowicza, Klub Nenufar, ży w godz. od 11-12, dowe przyjmowane są w admiWytwórnia Lodów WSG oraz Wo– konkurs KARAOKE z nagro- nistracji centrum – osobiście lub Met i SPA Trading ze Śmigla. dami dla dzieci i młodzieży w godz. telefonicznie pod nr. tel. 065 518(dab) 12.30-13.30. 02-73, 065 518-08-13. LL

Zaproszenie

Co, gdzie, kiedy?


GOSTYŃ y GÓRA y KOŚCIAN y LESZNO y RAWICZ y WSCHOWA

W A R

NA RYBY

Nr indeksu 35077X

www.gazetaabc.pl

E I K IC e-mail: abc@gazetaabc.pl

Nr 56 (2104) 21.07-23.07.2009 r. wtorek-czwartek cena 1,80 zł (w tym 7% VAT)

str. 5

Runął sufit

str. 8

Złoto dla zuchwałych

Fot. J.Kuik

W kamienicy przy ul. Narutowicza w Lesznie zawalił się strop. Na szczęście lokatorom budynku nic się nie stało. str. 4

Rzuciła się pod pociąg

Fot. A.Przewoźny

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na budowę drogi ekspresowej od Kaczkowa do Korzeńska. Koszt tej inwestycji to około 1,3 mld zł. str. 7

Fot. J.Witczak

Ekspresówka coraz bliżej

Pszczelarstwo nie jest zajęciem tylko dla emerytów. Udowodnił to Krzysztof Roszczak z Leszna. str. 12 -13

Fot. J.Kuik

Pszczele tajemnice Polscy żużlowcy nie zawiedli swoich kibiców. Po heroicznym boju wywalczyli złoto w finale Drużynowego Pucharu Świata w Lesznie. Tym samym jako pierwsi w historii zdobyli trofeum Ove Fundina na własność. str. 23 i 24


Energetyka ma czas

AKTUALNOŒCI RAWICKIE

Redaguje Jacek Witczak e-mail: witczak@gazetaabc.pl

3

K³opoty Rawicza dotycz¹ce porozumienia siê z ENEA SA w sprawie zasad i kosztów bie¿¹cego utrzymania oœwietlenia ulicznego nie s¹ jedynymi, które zak³ad energetyczny sprawia gminie i jej mieszkañcom. Problem dotyczy tak¿e budowy dwóch trafostacji. Jedna ma zapewniaæ pr¹d najemcom nowych budynków komunalnych, druga – mieszkañcom ulicy Morelowej. Inwestycji nie mo¿na siê doprosiæ od ENEI. Dwa budynki komunalne, w których znajdzie siê 36 lokali dla osób maj¹cych k³opoty mieszkaniowe lub eksmitowanych, budowane s¹ przy ul. Pó³wiejskiej. Inwestycja, której koszt wyniesie ponad 2 mln z³, zbli¿a siê ku koñcowi (realizowana jest szybciej ni¿ pierwotnie planowano), tymczasem wci¹¿ nie wiadomo, kiedy energetyka wykona stacjê transformatorow¹, która ma zasilaæ w pr¹d mieszkania. – Ju¿ kilka tygodni temu zwróciliœmy siê do ENEI o przyœpieszenie procedury w tej sprawie – mówi Tadeusz Paw³owski, burmistrz Rawicza. – Proponowaliœmy, aby firma, która na jej zlecenie bêdzie wykonywa³a trafostacjê i przy³¹cza do budynków,

koniec 2007 roku wp³acili zaliczki na wykonanie przy³¹czy. – Wydaliœmy pieni¹dze, a przy³¹czy nie ma, bo brakuje trafostacji – mówi Józef Kia³ka, jeden z mieszkañców ul. Morelowej. – Pr¹d czerpiemy od s¹siadów z pobliskiej ulicy, ale ile czasu mo¿na funkcjonowaæ na takich ,,umowach’’? Z brakiem stacji transformatorowej i przy³¹czy wi¹¿e siê budowa chodników przy ul. Morelowej. Gmina zaczê³a je wykonywaæ, ale na skutek protestów mieszkañców zaprzesta³a budowy po tej stronie ulicy, gdzie maj¹ byæ przy³¹cza energetyczne. Gdyby chodnik tam powsta³, trzeba by³oby go rozbieraæ w chwili budowy przy³¹czy. – Ju¿ raz, na pocz¹tku tego roku, wstrzymaliœmy takie roboty na ulicy Morelowej – zaznacza burmistrz. – Zak³ad energetyczny w Lesznie poinformowa³ nas bowiem o zamiarach budowy linii kablowych i nowych

Fot. J. Witczak ▲ Z powodu braku trafostacji i przy³¹czy chodniki na ul. Morelowej zosta³y wybudowane na razie tylko po jednej stronie.

rozpoczê³a prace w³aœnie od przy³¹czy. Umo¿liwi³oby to firmie buduj¹cej domy komunalne (konsorcjum, w którego sk³ad wchodz¹ Przedsiêbiorstwo Budowlane Tombud w Lesznie i tamtejsza Agencja Budowlana Kaldo) wykonywanie prac zwi¹zanych z otoczeniem budynków. Niestety, decyzji energetyki w tej sprawie ci¹gle nie ma. ENEA twierdzi, ¿e budowa stacji transformatorowej i przy³¹czy bêdzie mo¿liwa dopiero pod koniec roku, tymczasem budowa domów komunalnych zakoñczy siê za kilka tygodni. Nie bêdzie mo¿na ich zasiedliæ, bo kto wprowadzi siê do mieszkañ bez pr¹du? Na pod³¹czenie energii elektrycznej czeka te¿ kilku w³aœcicieli posesji przy ul. Morelowej. Wybudowali siê ju¿ rok czy dwa lata temu. Nie mog¹ doprosiæ siê od ENEI budowy trafostacji. Sprawa jest o tyle kuriozalna, ¿e niektórzy z nich ju¿ pod

przy³¹czy na tym osiedlu. Wykonanie chodników i demontowanie ich po kilku miesi¹cach, aby u³o¿yæ kable, by³oby nonsensem. Nawet jeœli odtworzenie chodników wykona³aby ENEA, to i tak spo³ecznie by³oby to nie do zaakceptowania. Wiemy, ¿e energetyka finalizuje przygotowania do rozpoczêcia budowy przy³¹czy. Pozostaje jej jeszcze uzyskanie w Starostwie Powiatowym w Rawiczu decyzji dotycz¹cej odrolnienia dzia³ki przeznaczonej na lokalizacjê stacji transformatorowej. W tej sytuacji chodnik wybudowaliœmy tylko w miejscach, gdzie projekt energetyczny nie przewiduje uk³adania kabli. Mamy nadziejê, ¿e ENEA uwinie siê z uk³adaniem kabli i chodnik po drugiej stronie ulicy powstanie w najbli¿szych tygodniach. Na prace energetyki nie mo¿emy jednak czekaæ w nieskoñczonoœæ. J.W.

Nowi, czyli starzy

W Rawiczu wybrano nowych dyrektorów Szko³y Podstawowej nr 1, Szko³y Podstawowej nr 4 i Przedszkola nr 4. Nowych, ale starych, bo w konkursach startowali tylko dotychczasowi dyrektorzy tych placówek, odpowiedno: Jagna Dybczyñska-Grzeœkowiak, Teresa Józefiak i

Alina Klimaszewska. Prezentowa³y one koncepcje swojej pracy oraz odpowiada³y na pytania komisji konkursowej. Zosta³y wybrane na nastêpn¹, 5-letni¹ kadencjê (rozpocznie siê od wrzeœnia) i – w koñcowym etapie procedury – zaakceptowane przez burmistrza. J.W.

Fot. J. Witczak ▲ Uczestnicy drugiego turnusu obozowego z opiekunkami El¿biet¹ Jarosz i Halin¹ D¹browicz oraz pielêgniark¹ El¿biet¹ Borowiak.

Pod namiotami z Puchatkiem

W Zielonej Wsi zakoñczy³ siê drugi turnus obozu wypoczynkowego dla dzieci z Rawicza i okolic. Letni pobyt pod namiotami na boisku tamtejszej Szko³y Podstawowej, organizowany przez rawicki Oœrodek Wsparcia, co roku odbywa siê pod innym has³em. Obecnie s¹ to ,,Spotkania z Kubusiem Puchatkiem’’. Program wypoczynku zawsze dotyczy tak¿e zagadnieñ zwi¹zanych z profilaktyk¹ uzale¿nieñ. Przede wszystkim jednak to czas zabaw, gier, konkursów, wycieczek i innych atrakcji. Ka¿dy z czterech tygodniowych turnusów, które zakoñcz¹ siê 2 sierpnia, przeznaczony jest dla oko³o 25 dzieci w wieku od 9 do 12 lat. – Takie obozy organizujemy od szeœciu lat – mówi Ewa Kochan, kierownik Oœrodka Wsparcia w Rawiczu. – Za ka¿dym razem maj¹ swoj¹ tematykê, do której nawi¹zuje

czêœæ zajêæ. W poprzednich latach by³y turnusy poœwiêcone poznawaniu zwyczajów i kultury Chazów, bajek Andersena, zdrowiu i bezpieczeñstwu, ekologii. By³ te¿ obóz ,,po indiañsku’’ i ,,obóz przetrwania’’. Ka¿dy z czterech turnusów przeznaczony jest dla oko³o 25 dzieci w wieku od 9 do 12 lat. Kierownikiem akcji obozowej jest Krystyna Szyd³owska, nauczycielka w rawickim Zespole Szkó³ Specjalnych i zarazem pedagog w œwietlicy socjoterapeutycznej prowadzonej przez Oœrodek Wsparcia. – Dzieci bior¹ udzia³ w zabawach, rozgrywkach sportowych, podchodach, konkursach, których tematyka dotyczy tak¿e profilaktyki uzale¿nieñ – mówi Krystyna Szyd³owska. – Maj¹ wycieczki po okolicy, wyjazdy do parowozowni i na kryt¹ p³ywalniê w Wolsztynie oraz do Kalisza, gdzie zwiedzaj¹ gród pia-

stowski. Na ka¿dym turnusie uczestnicy przechodz¹ ,,chrzest obozowy’’. W programie wypoczynku s¹ tak¿e wizyty policjantów i stra¿aków. Pogadanki z nimi dotycz¹ unikania zagro¿eñ, bezpiecznych zachowañ itp. Na drugim turnusie rozmowy profilaktyczne z dzieæmi mieli równie¿ przedstawiciele sanepidu oraz Pañstwowej Inspekcji Pracy. Uczestników obozów odwiedzaj¹ ponadto gminni radni z komisji spo³ecznej, przywo¿¹c im s³odycze. Jednego dnia podczas ka¿dego turnusu przyje¿d¿aj¹ tak¿e rodzice dzieci, maj¹ okazjê sprawdziæ, jak wypoczywaj¹ ich pociechy. Obiady uczestnikom turnusów dowozi bar Rawicki Stó³, œniadania i kolacje przygotowywane s¹ na miejscu, w szkole. Rodzice ka¿dego dziecka p³acili za wypoczynek 95 z³. Akcja obozowa zakoñczy siê 2 sierpnia. J.W.

Nastêpne kanalizacje

W Miejskiej Górce i Karolinkach rozpoczyna siê budowa kanalizacji sanitarnej. To jedna z najwiêkszych inwestycji ostatnich lat w tamtejszej gminie. Do tej pory kanalizacje sanitarne wybudowano w Niemarzynie, Topólce i Konarach. Teraz przyszed³ czas na miasto i przylegaj¹ce do niego Karolinki. Przetarg na wykonanie prac wygra³a firma Eko-In¿ynieria w Ostrowie Wlkp. Koszt robót, które potrwaj¹ do po³owy przysz³ego roku, wyniesie oko³o 4,2 mln z³. – Kosztorys inwestorski opiewa³ na 7,2 miliona z³otych w wyniku przetargu zaoszczêdziliœmy wiêc 3 miliony – mówi Karol Skrzypczak, burmistrz Miejskiej Górki. – Najpierw kanalizowane bêd¹ Karolinki. W Miejskiej Górce sieæ wybudowana zostanie na ulicach Rawickiej i Buszy, do ulicy Konopnickiej, która ma ju¿ kanalizacjê. Problemem bêdzie wchodzenie z sieci¹ w drogê krajow¹ nr 36, która przebiega ulic¹ Rawick¹. Gmina przygotowuje przetarg na budowê kanalizacji na kolejnych ulicach w mieœcie. Ca³a inwestycja zostanie podzielona na etapy, co daje szansê udzia³u w przetargach mniejszym firmom, a tym samym pozwala wybraæ tañszych wykonawców. Koszty rozstrzygniêtego ju¿ przetargu oraz szacunkowe wydatki na kolejne etapy budowy kanaliza-

Fot. J. Witczak ▲ Œcieki z kanalizacji sanitarnych bêd¹ trafiaæ do oczyszczalni w Karolinkach. Dziêki temu poprawi siê jakoœæ wody w D¹broczni.

cji w Miejskiej Górce wynosz¹ oko³o 26 mln z³. Gmina dostanie na inwestycjê dofinansowanie w wysokoœci do 85 procent ³¹cznych kosztów z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Rzeczywista kwota uzale¿niona bêdzie od rozstrzygniêcia kolejnych przetargów. – Dofinansowanie liczone bêdzie od kwoty netto kosztów ca³ej inwestycji – dodaje K. Skrzypczak. – Nasz wniosek jest na szóstym miejscu listy podstawowej WRPO, co daje nam gwarancjê wyp³aty dotacji. W nastêpnych latach kanalizacje sanitarne budowane bêd¹ w kolejnych miejscowoœciach gminy. Œcieki bêd¹ trafia³y do oddanej w ubie-

g³ym roku do u¿ytku oczyszczalni w Karolinkach, wybudowanej kosztem 5,4 mln z³ (z po¿yczk¹ w wysokoœci 4,8 mln z³ z WFOŒ). Obiekt odbiera ju¿ œcieki z Niemarzyna. Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ma przepustowoœæ 900 metrów szeœciennych œcieków na dobê. Po wybudowaniu kolejnych kanalizacji sanitarnych bêdzie obs³ugiwa³a dwie trzecie gminy, czyli obszar zamieszkany przez 7000 osób. Œcieki z pozosta³ego terenu trafiaj¹ do oczyszczalni w Chojnie, któr¹ kilka lat temu rozbudowa³y i zmodernizowa³y wspólnie gminy Miejska Górka i Pakos³aw. J.W.

Gazeta ABC - 17 lipca 2009  

Gazeta ABC - 17 lipca 2009

Gazeta ABC - 17 lipca 2009  

Gazeta ABC - 17 lipca 2009

Advertisement