Page 1

telewizja nowej generacji n

Wiosenna promocja! Oglądaj wszystkie pakiety za 38 zł miesięcznie!

Odwiedź punkt sprzedaży telewizji nowej generacji n C.H. Nasze Leszno, ul. Narutowicza 84 C.H. Manhattan, ul. Jana Pawła II 16

Wygraj wycieczkę do Paryża!

str. 19

GOSTYŃ y GÓRA y KOŚCIAN y LESZNO y RAWICZ y WSCHOWA

PKP chcą sprzedać wieżę ciśnień w Bojanowie. Póki co trwa jej remont.

str. 4

To było rekordowe Szlifowanie Bruku! NA RYBY str. 2 i 7

Nr indeksu 35077X

www.gazetaabc.pl

e-mail: abc@gazetaabc.pl

Nr 36 (2084) 12.05-14.05.2009 r. wtorek-czwartek cena 1,80 zł (w tym 7% VAT)

Międzynarodowa matura w Koperniku II LO w Lesznie uzyskało prawa do przeprowadzenia międzynarodowej matury. W Wielkopolsce są zaledwie 4 takie szkoły. Po raz pierwszy międzynarodowy egzamin dojrzałości odbędzie się w Koperniku w 2011 roku. str. 2

Oś trzeba naoliwić

str. 15

Gollob na podium Polscy kibice mieli w sobotę powody do radości. Drugie miejsce w turnieju Grand Prix Europy w Lesznie zajął Tomasz Gollob. Nasz żużlowiec uległ tylko Jasonowi Crumpowi

str. 24

Fot. A.Przewoźny

Przechodząca przez Święciechowę oś świata wymaga nasmarowania str. 4

Więcej zdjęć na www.gazetaabc.pl pyszne kanapki

warzywa

orzeźwiająca kawa

owoce

soki i napoje

i wiele innych zawsze świeżych produktów...

Leszno ul. Niepodległości 70


AKTUALNOŒCI

2

Miêdzynarodowa matura w Koperniku

II Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Lesznie ma powody do dumy. Uzyska³o prawa do miêdzynarodowej matury. W Wielkopolsce s¹ zaledwie 4 takie szko³y, a w ca³ym kraju – 28. W pi¹tek do „dwójki” dotar³ d³ugo oczekiwany certyfikat z Biura G³ównego Organizacji Matury Miêdzynarodowej w Genewie. Dokument potwierdza uzyskanie przez szko³ê zgody na prowadzenie programu matury miêdzynarodowej – IB. Wraz z certyfikatem szko³a otrzyma³a nazwê IB World School no.004464. – Do otrzymania akredytacji przygotowywaliœmy siê blisko trzy lata – mówi Jolanta Perczak-Kobus, koordynatorka programu IB w II LO w Lesznie. Uzyskanie certyfikatu IB by³o zadaniem niezwykle trudnym. „Dwójka” wiele razy by³a weryfiko-

wana. Sprawdzano m.in. bazê lokalow¹ i kwalifikacje pedagogów. Ostatnim etapem by³a wizyta miêdzynarodowej komisji z Genewy. – Jej cz³onkowie spotkali siê z nauczycielami, uczniami i rodzicami. Rozmawiali z w³adzami miasta i przedstawicielami kuratorium – opowiada Krystyna £asowska, dyrektorka II LO w Lesznie. – Szczegó³owo zapoznawali siê z posiadanymi przez nas pomocami naukowymi oraz specjalistyczn¹ bibliotek¹ tworzon¹ na potrzeby IB. Raport z tej wizyty tak¿e by³ poddawany weryfikacji. Ostateczna, pozytywna decyzja w sprawie przyznania certyfikatu IB jest wielkim

sukcesem szko³y. – Dopiero teraz dowiedzieliœmy siê, ¿e jesteœmy najmniejszym miastem w Polsce, w którym bêdzie prowadzona miêdzynarodowa matura – dodaje K. £asowska. – Dla nas to olbrzymie wyró¿nienie, a jednoczeœnie wyzwanie. Chcemy wci¹¿ podwy¿szaæ jakoœæ kszta³cenia. Myœlê, ¿e zyskaj¹ na tym wszyscy – uczniowie, nauczyciele i ca³e miasto. Po raz pierwszy uczniowie z „dwójki” bêd¹ zdawaæ miêdzynarodow¹ maturê w maju 2011 roku. Przygotowania do tego zaczn¹ ju¿ od wrzeœnia. Egzamin IB wygl¹da zupe³nie inaczej ni¿ polska matura. (and)

Nowy pomnik Bojanowskiego

W 10. rocznicê beatyfikacji b³ogos³awionego Edmunda Bojanowskiego siostry s³u¿ebniczki Najœwiêtszej Maryi Panny ufundowa³y swojemu patronowi nowy pomnik. Stan¹³ w sobotê na Œwiêtej Górze. Do klasztoru Filipinów zjecha³o w sobotê oko³o 700 sióstr z ró¿nych stron kraju. Uczestniczy³y we mszy œwiêtej odprawionej przez arcybiskupa Stanis³awa G¹deckiego. Dziêkowa³y za beatyfikacjê Bojanowskiego i prosi³y o jego rych³¹ kanonizacjê. – Pomnik naszego za³o¿yciela Edmunda Bojanowskiego stan¹³ na Œwiêtej Górze dok³adnie 30 lat temu – z okazji 130. rocznicy powstania zgromadzenia. Z biegiem lat uleg³ jednak zniszczeniu – wyjaœni³a siostra Brygida Biedroñ, przewodnicz¹ca Federacji Sióstr S³u¿ebniczek NMP. – W zwi¹zku z przypadaj¹c¹ rocznic¹ beatyfikacji naszego patrona pragniemy, by ten sam pomnik, ale z br¹zu, patronowa³ w tym szczególnym dla zgromadzeñ s³u¿ebniczek miejscu i przypomina³ o niezwyk³ym synu wielkopolskiej ziemi. Nowicjuszki z zakonu podarowa³y Zespo³owi Szkó³ Rolniczych w Grabonogu egzemplarz Pisma Œwiêtego. W³aœnie w tej wsi, u stóp Œwiê-

Fot. E. Curyk-Sierszulska s Arcybiskup Stanis³aw G¹decki otrzyma³ ikonê b³ogos³awionego Edmunda Bojanowskiego. Wrêczyli mu j¹ u stóp pomnika: autorka dzie³a Dorota Mansfeld oraz Piotr Osiecki ze Wspólnoty Bojanowskiego w Luboniu.

togórskiej Ró¿y Duchownej, w 1814 roku urodzi³ siê Bojanowski. – By³ œwieckim aposto³em pol-

Supermarkety dino to firma o polskim kapitale posiadająca 80 placówek handlowych. Dotychczasowe sukcesy zawdzięczamy przede wszystkim naszym pracownikom. Obecnie poszukujemy kandydatów na stanowiska:

Pracownik działu mięsnego Kasjer-sprzedawca: Masłowo Wymagania: • Zaangażowanie , dyspozycyjność, • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku będzie dodatkowym atutem

skiego ludu – mówi³ w homilii arcybiskup Stanis³aw G¹decki. – Wychowywa³ siê w ziemiañskiej rodzinie polskiej o g³êbokiej religijnoœci i tradycjach patriotycznych. Sam s³abego zdrowia, stara³ siê maksymalnie wykorzystaæ swoje talenty i dary duchowe, by s³u¿yæ ochronie wartoœci religijnych, narodowych i ludzkich. Poœwiêci³ swoje ¿ycie dzieciom, chorym i ubogim. Podejmowa³ ró¿ne inicjatywy, tworz¹c miêdzy innymi czytelnie wiejskie i ochronki. Podczas uroczystoœci siostrom ze Starej Wsi przekazano kamieñ wêgielny z fundamentu Bazyliki Œwiêtogórskiej pod budowê nowego koœcio³a w ich miejscowoœci.

ES

ZM Biernacki, ul. Ostrowska 122, 63-700 Krotoszyn tel./fax 0-62 725 54 00 lub e-mail praca@marketdino.pl dopisując w temacie nazwę miasta

T³umy na Szlifowaniu

Chyba jeszcze nigdy w historii Szlifowanie Bruku nie przyci¹gnê³o na rynek w Lesznie tylu ludzi, co w tym roku. Impreza, nie tylko pod tym wzglêdem, by³a rekordowa. Jarmark Leszczyñskiej Starówki Szlifowanie Bruku odby³ siê ju¿ po raz 7. Po raz pierwszy jednak zorganizowano go w sobotê, a nie jak do tej pory w niedzielê. A to dlatego, ¿e Szlifowanie by³o w tym roku imprez¹ towarzysz¹c¹ ¿u¿lowemu Grand Prix. Na jarmark przysz³o wiêc wielu kibiców, a tak¿e ¿u¿lowców startuj¹cych w wieczornych zawodach. Po rynku spacerowa³ m.in. Duñczyk Hans Andersen. Na nudê narzekaæ nie mo¿na by³o. Na scenie, ustawionej na bruku, wyst¹pili: Orkiestra Dêta i ma¿oretki z Osiecznej, Szkolny Zespó³ Regionalny z Bukówca Górnego, Tadeusz Bia³y, która zagra³ na pile, a tak¿e Zespó³ Pieœni i Tañca Marynia, który zaprezentowa³ siê nie tylko w ludowym repertuarze, ale te¿ zatañczy³ w rytmach Dzikiego Zachodu i paryskiego kabaretu. Zainteresowaniem cieszy³a siê

JPREZENTACJA MAPY. 12 maja, wtorek, godz. 17, MBP w Lesznie – Bli¿ej dzie³a – prezentacja map Jonasa Scultetusa, wybitnego XVII-wiecznego kartografa œl¹skiego. W spotkaniu udzia³ weŸmie

m.in. gie³da staroci, frywolitki, gliniane garnki, miód prosto z pasieki, ciasto Leszczyñski Brukowiec. W mig rozesz³a siê zupa szparagowa. Talerz kosztowa³ tylko 2 z³, a dochód ze sprzeda¿y trafi³ do oœrodka dla chorych dzieci i m³odzie¿y przy ul. Starozamkowej. Dawn¹ tradycjê kultywowa³o na rynku Leszczyñskie Bractwo Rycerskie, a now¹ – Leszczyñskie Bractwo Motorowe. Podziw wzbudzili, jak zwykle, u³ani. Rekordowa by³a w tym roku liczba uczestników konkursu na naj³adniejsze przebranie z lat minionych. Wystartowa³o w nim oko³o 40 osób, g³ównie dzieci. Nagrodê g³ówn¹ ufundowa³o Leszczyñskie Stowarzyszenie Handlowców Starówka. Telewizor trafi³ w rêce Agnieszki Bryœ – przebranej we w³asnorêcznie zrobiony strój XIX-wiecznej mieszczki. Fotoreporta¿ ze Szlifowania Bruku na str. 7 oraz na www.gazetaabc.pl lm

DZIÊKUJEMY ZA WSPARCIE WSZYSTKIM SPONSOROM SZLIFOWANIA BRUKU

Organizatorzy: Patroni medialni:

Os³onin w Przemêcie

W niedzielê mieszkañcy Os³onina wypowiedzieli siê w referendum, czy chc¹ zostaæ w gminie Przemêt, czy chc¹, ¿eby ich wieœ przy³¹czono do gminy Wijewo. Przypomnijmy, ¿e dwa tygodnie temu na to samo pytanie odpowiadali mieszkañcy Kaszczoru. Zdecydowana wiêkszoœæ – 67 proc. – chcia³a pozostania przy Przemêcie. W czwartek w Os³oninie odby³o siê spotkanie mieszkañców wsi z dr Roman Wytyczak, specjalista w geografii historycznej.

Obowiązujący system premiowania pracowników naszych sklepów pozwala na uzyskiwanie wysokich wynagrodzeń. Jeśli chcesz dołączyć do dynamicznie rozwijającej się firmy, pracować w przyjaznej atmosferze, zdobywać nowe doświadczenia zapraszamy do przesłania swojego CV i listu motywacyjnego wraz z klauzulą o ochronie danych osobowych na adres :

Fot. E. Baldys s Na szczególne wyró¿nienie zas³u¿y³a grupa ze Szko³y Podstawowej nr 4 w Lesznie, która szlifowa³a bruk w strojach z dawnych lat. Otrzyma³a nagrodê specjaln¹: bilety do parku linowego Tarzan w Parku 1000-lecia w Lesznie.

JKABARET. 17 maja, niedziela, godz. 16, hala Trapez w Lesznie – Kabareton Najœmieszniejsi 2009. Wyst¹pi¹: Neo-Nówka i Paranienormalni. Bilety w cenie 40 z³ do kupienia: w Miejskim Oœrodku Kultury, hali Trapez i Informacji Turystycznej. lm

wójt Przemêtu Dorot¹ Gorzelniak. Przysz³o na nie 55 osób. Spo³ecznoœæ wsi mia³a do w³adzy samorz¹dowej pretensje g³ównie o dwie sprawy: most nad kana³em ³¹cz¹cym dwa jeziora, który – wed³ug niektórych – jest za wysoki oraz plan zagospodarowania przestrzennego, który nie wszystkim przypad³ do gustu. I te tematy dominowa³y na spotkaniu z pani¹ wójt. Do porozumienia nie dosz³o. W niedzielê w przedszkolu przy ul. Parkowej odby³o siê referendum, w którym mieszkañcy mieli siê wypowiedzieæ, czy chc¹, ¿eby Os³onin nale¿a³ do gminy Przemêt, jak obecnie, czy przeszed³ do Wijewa. W g³osowaniu wziê³o udzia³ 61,25 proc. uprawnionych. Za przejœciem do Wijewa by³y 62 osoby, czyli 35 proc. Natomiast 105 mieszkañców, czyli 59,3 proc. opowiedzia³o siê za pozostaniem w Przemêcie.

KZ


AKTUALNOŒCI

Dworek Zaremba w Wyci¹¿kowie Dworek w Wyci¹¿kowie odzyskuje swoj¹ przedwojenn¹ œwietnoœæ. To przypadkowa zbie¿noœæ, ¿e nowy w³aœciciel Miros³aw Zaremba nazywa siê tak samo jak jeden z pierwszych w³aœcicieli dworku Józef Franciszek Zaremba. Jego wspólnikami zostali niezwykle energiczni Alicja i Przemys³aw Kuœnierkowie, którzy rezygnuj¹c z ¿ycia w blokowisku, odnaleŸli w Wyci¹¿kowie swoje miejsce na ziemi. Przemys³aw jest kucharzem z zawodu i pasji. – Bywa, ¿e Przemek now¹ potrawê wymyœli w nocy. Wtedy zrywa siê z ³ó¿ka i gotuje – zdradza pani Alicja. On sam podkreœla, ¿e szczegó³y smaku tkwi¹ w u¿ytych przyprawach. Dworek Zaremba w Wyci¹¿kowie mogli podziwiaæ uczestnicy „Majówki z ABC”. Wielu zatrzymywa³o siê tam w drodze do Jeziorek, ale prawdziwego oblê¿enia miejsce to doœwiadczy³o, kiedy majówkowicze wracali z powrotem do Leszna. By³y tam ustawione dmuchane zamki dla dzieci, a ponadto serwowano grochówkê i kie³basê z grilla. Pierwszomajowy wieczór spêdzi³o tam wielu mieszkañców wsi, którzy s¹

Fot. J. Kuik s Dworek w Wyci¹¿kowie bêdzie funkcjonowa³ na zasadach gospodarstwa agroturystycznego. Na piêtrze i poddaszu powstan¹ pokoje goœcinne, a w piwnicach ma³e SPA.

œwiadkami odradzania siê zabytku od dziesiêcioleci popadaj¹cego w ruinê. W³aœciciele maj¹ jeszcze sporo do zrobienia, ale prawdopodobnie w po³owie maja uda im siê otworzyæ

Dali na klasztor

Podczas minionej sesji Rady Miejskiej w Osiecznej radni zdecydowali, ¿e gmina da 30.000 z³ na remont elewacji klasztoru Franciszkanów. Wczeœniej zakonowi uda³o siê uzyskaæ na ten cel finansowe wsparcie z funduszy unijnych. Klasztor ma byæ odnowiony do Odpustu Porcjunkuli, który w tym roku przypada w dniach od 30 lipca do 3 sierpnia.

Ponadto radni podjêli kilka uchwa³ dotycz¹cych zmian w bud¿ecie i przeniesienia od nowego roku szkolnego przedszkola z Ziemnic do Œwierczyny. Najwa¿niejszym punktem sesji by³o g³osowanie nad udzieleniem absolutorium wójtowi gminy. Stanis³aw Glapiak otrzyma³ je jednomyœlnie, co dowodzi, ¿e w minionym roku kalendarzowym dobrze gospodarowa³ finansami gminy. (JAC)

Dzieñ Powiatu

Tegoroczny Dzieñ Powiatu Leszczyñskiego odbêdzie siê 27 czerwca we W³oszakowicach. Po raz pierwszy powiat leszczyñski swoje œwiêto obchodzi³ w ubieg³ym roku w Rydzynie. Impreza przygotowana zosta³a z du¿ym rozmachem i zyska³a wysokie noty od jej uczestników. W tym roku starosta leszczyñski Krzysztof Benedykt Piwoñski i przewodnicz¹ca Rady Powiatu Lesz-

czyñskiego Halina Florek zaprosz¹ mieszkañców powiatu do W³oszakowic. Impreza odbêdzie siê na boisku nieopodal w³oszakowickiego pa³acu, a jej formu³a zostanie trochê zmieniona. Bêdzie mniej rywalizacji pomiêdzy gminami, a wiêcej koncertów znanych wykonawców. W ka¿dej z gmin powiatu leszczyñskiego podstawione zostan¹ autokary, które dowioz¹ chêtnych do wspólnej zabawy mieszkañców. (JAC)

Fot. £. Domaga³a s W œrodê nasz¹ gazetê odwiedzi³y dzieci ze Szko³y Podstawowej nr 1 w Lesznie. Uczniowie z klasy IVa pod opiek¹ wychowawczyni Teresy Hartman zwiedzili pomieszczenia redakcyjne i poznali tajniki powstawania „ABC”. Potem nasi goœcie zrobili sobie pami¹tkow¹ fotografiê z Antonim Neczyñskim, redaktorem naczelnym gazety.

ogródek, gdzie szef kuchni zamierza serwowaæ niektóre ze swoich dañ. W ostatni weekend maja do dworku przyjedzie pó³ tysi¹ca harleyowców z ca³ej Polski. Szykuje siê impreza, jakiej jeszcze nigdy w Wyci¹¿kowie nie by³o. – Chcemy, ¿eby dworek i jego otoczenie sta³y siê miejscem, gdzie ludzie bêd¹ mogli dobrze zjeœæ i wypocz¹æ w klimacie wielkopolskiej wsi, w harmonii z przyrod¹ – podkreœla Przemys³aw Kuœnierek. – Nie mo¿emy sobie pozwoliæ na to, ¿eby wszystko zrobiæ zaraz. Przywracanie œwietnoœci temu miejscu bêdzie trwa³o wiele lat. Cieszymy siê, ¿e znaleŸliœmy sprzymierzeñców wœród mieszkañców wsi. (JAC)

3

A¿ 21 ma³¿eñstw z gminy Osieczna œwiêtowa³o 50-lecie œlubu. Tradycyjnie burmistrz Stanis³aw Glapiak zaprosi³ jubilatów na wspólny obiad.

Wielkie z³ote gody Oprócz w³asnych ¿yczeñ przekaza³ im gratulacje od prezydenta RP oraz medale „Za d³ugoletnie po¿ycie ma³¿eñskie”. Spotkanie by³o okazj¹, ¿eby powspominaæ dawne lata i z optymizmem spojrzeæ w przysz³oœæ. W gronie jubilatów znaleŸli siê: Teresa i Stanis³aw Bartkowiakowie z K¹kolewa, Pelagia i Leon Basiñscy z £oniewa, Walentyna i Stefan Borowczykowie z Osiecznej. Teresa i Zygmunt Dopieralscy z Osiecznej, Aniela i Henryk Glapiakowie z K¹kolewa. Bronis³awa i Mieczys³aw Górczakowie z K¹kolewa, Kazimiera i Czes³aw Kolacja z K¹kolewa, Zofia i Stanis³aw Ko-

Mistrzowie mowy

W œrodê w Sali Balowej Zamku w Rydzynie odby³ siê II Powiatowy Konkurs Krasomówczy pod tytu³em „Gimnazjalny Mistrz Mowy Polskiej”. Piêcioosobowe jury, pracuj¹ce pod przewodnictwem Ewy Halatyn, pierwsz¹ nagrodê – ufundowan¹ przez starostê leszczyñskiego – przyzna³o Szymonowi Jakóbowi z Gimnazjum w Lipnie. Nagrodê burmistrza Rydzyny za drugie miejsce odebra³a Michalina Bela z Gimnazjum w Drobninie, a nagrodê dyrektora Gimnazjum im. Su³kowskich w Rydzynie za trzecie miejsce – Adrianna Maækowska. Klaudia Piotrowiak zosta³a nagrodzona przez Samorz¹d Uczniowski rydzyñskiego gimnazjum, a wy-

Œwiat Magdy W Miejskim Biurze Wystaw Artystycznych w Lesznie mo¿na ogl¹daæ prace leszczyñskiej artystki Magdaleny Komborskiej. – Kiedyœ du¿o czasu spêdza³am przed komputerem. Zafascynowa³y mnie proste znaki wyra¿aj¹ce ludzkie uczucia: uœmiech, z³oœæ, zdziwienie – t³umaczy. – Zaczê³am zastanawiaæ siê nad tym, ¿e tak skomplikowane uczucia ktoœ zakodowa³ w ma³ym symbolu. Dlatego postanowi³a te proste obrazy komputerowe rzuciæ na p³ótno i otoczyæ barwami. Od zawsze rysowa³a i malowa³a. To sprawia³o jej satysfakcjê. W Lesznie uczestniczy³a w warsztatach malarskich organizowanych przez MBWA oraz w kursach prowadzonych przez leszczyñskich plastyków – ma³¿eñstwo Winklów. – Mia³am szczêœcie, jeœli chodzi o wybór szko³y. Trzy razy zdawa³am na ASP w Poznaniu i dopiero za trzecim razem siê uda³o. Ale najwa¿niejsze, ¿e robiê to, co mnie pasjonuje – mówi Magda. W 2007 roku otrzyma³a dyplom na Wydziale Edukacji Artystycznej, a rok póŸniej na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Piêknych w Poznaniu. Szuka³a pracy zgodnej z wykszta³ceniem. Przyznaje, ¿e nie by³o ³atwo. Próbowa³a swoich si³ m.in. w wielu agencjach reklamowych. Od lutego prowadzi cykliczne warsztaty plastyczne dla m³odzie¿y

smalscy z K¹kolewa, Leokadia i Stanis³aw Ko³odziejowie z Frankowa, Joanna i Józef Masztalerzowie z Ziemnic, Maria i Stanis³aw Mikurdowie z K¹kolewa, Zofia i Zygmunt Nowakowscy z Trzebani, Teresa i Józef Pra³atowie z K¹kolewa, Stefania i Henryk Przybylscy z Trzebani, Krystyna i Jan Ratajczakowie z K¹tów, Teresa i Marcel Ratajczakowie z K¹kolewa, Teresa i Walenty Skorupscy ze Œwierczyny, Kazimiera i Roman Szczepaniakowie z K¹kolewa, Teresa i Jan Szymañscy ze Œwierczyny, Maria i Tadeusz Tobo³owie z K¹kolewa oraz Stanis³awa i Marian Têdzy z K¹kolewa. (JAC)

w Oœrodku Kultury i Sztuki w Pobiedziskach pod Poznaniem. – Dlaczego tak daleko od Leszna? Tak wysz³o... – opowiada z uœmiechem i dodaje, ¿e najbardziej zale¿y jej, by pobudziæ w m³odych ludziach wyobraŸniê i zachêciæ ich do dyskusji nad w³asnymi pracami. Magda ma na swoim koncie kilka sukcesów. Jest m.in. laureatk¹ II nagrody prezydenta Legnicy w 18. Konkursie Malarstwa M³odych Promocje 2008, zdoby³a wyró¿nienie na 15. Prezentacjach Leszno 2008 „Promocja M³odych”. Swoje prace prezentowa³a tak¿e w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Pisze artyku³y do pism zwi¹zanych z kultur¹. Dziennikarstwo kulturalne to jej dru-

ró¿nienie dyrektora Zamku w Rydzynie otrzyma³a Maria Lester z Gimnazjum w K¹kolewie. Dodatkow¹ korzyœci¹ dla uczestników konkursu by³ udzia³ w warsztatach g³osowych doskonal¹cych ich krasomówcze umiejêtnoœci. Dwa dni wczeœniej, tak¿e w Sali Balowej, odby³ siê fina³ IV Miêdzygimnazjalnego Konkursu Wiedzy o Powiecie i Regionie Leszczyñskim. Zwyciê¿yli uczniowie z Gimnazjum w Osiecznej: Zuzanna Klak, Angelika Skrzypek i Dominika O¿yñska. (JAC)

Spotkanie z Magdalen¹ Komborsk¹ dziœ, we wtorek o godz. 18 w Galerii MBWA przy ul. Leszczyñskich 5 w Lesznie.

ga pasja. Jej obecna wystawa w MBWA w Lesznie nosi tytu³ „emotikon/emotions” – od nazwy internetowych buziek, które swego czasu tak zainteresowa³y artystkê. – W swoich pracach stawia ona pytanie, czy obraz komputerowy znaczy to samo, co namalowany na p³ótnie – mówi Sylwia Erbert-Hoja, kurator ekspozycji. Malarstwo Magdaleny Komborskiej charakteryzuje m.in. oszczêdna paleta barw, pó³przezroczyœcie nak³adana farba i jednolite bia³e pod³o¿e. Nie da siê ukryæ, ¿e jej prace budz¹ emocje i sk³aniaj¹ do refleksji. Warto je obejrzeæ. (and) Fot. A. PrzewoŸny


SPRAWY

4

Oœ œwiata trzeba naoliwiæ Przez rynek w Œwiêciechowie przechodzi oœ œwiata. Kiedyœ by³ taki zwyczaj, ¿e burmistrz co roku kaza³ j¹ naoliwiæ. Mo¿e warto zrobiæ to i teraz, a przy okazji gminê wypromowaæ?

W miejscu, gdzie oœ ma przebiegaæ, stoi model kuli ziemskiej. Uda³o nam siê dotrzeæ do dwóch przekazów mówi¹cych o osi œwiata w Œwiêciechowie. Legenda utrwalana przez najstarszych mieszkañców g³osi, ¿e burmistrz co roku nakazywa³ oœ oliwiæ. – Ponoæ w dawnych wiekach stawiano beczkê z mas³em na rynku na kamieniu, pod którym s³yszano zgrzyt osi. S³oñce w miarê zbli¿ania siê po³udnia topi³o mas³o, które otworem w dnie beczki sp³ywa³o w ziemiê i takim to sposobem smarowa³o oœ ziemsk¹ – informuje Kazimierz Szalewski, przewodnik turystyczny z Leszna. Oprowadzaj¹c wycieczki po okolicach Leszna zawsze stara siê dotrzeæ do osi œwiata. Zwiedzaj¹cy mog¹ stan¹æ tam pod modelem kuli

ziemskiej, zakrêciæ ni¹ i zrobiæ sobie pami¹tkowe zdjêcie. Gmina powinna to jeszcze lepiej wykorzystaæ marketingowo. Pomys³ podobny jest do tego, który rewelacyjnie sprawdza siê w Greenwich Park w Londynie. Kto bêd¹c w stolicy Wielkiej Brytanii nie chce tam dotrzeæ? Wokó³ przebiegaj¹cego w Greenwich po³udnika zerowego zawsze k³êbi siê t³um turystów. – Niestety, w materia³ach Ÿród³owych nie natknê³am siê na ¿adne informacje dotycz¹ce rzekomej osi œwiata – mówi Zofia Jackowska z Urzêdu Gminy w Œwiêciechowie. Postawienie kuli ziemskiej na rynku by³o inicjatyw¹ mieszkañców, m. in. nie¿yj¹cej ju¿ Ireny Pazo³y. Ale teraz urzêdnicy rozwa¿aj¹ podchwycenie tego pomys³u i wykorzystanie go do promocji

Rolnicze targi w Go³aszynie

Z Markiem Lorychem, dyrektorem Wielkopolskiego Oœrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, rozmawia Antoni Neczyñski – W najbli¿szy weekend oœrodek organizuje najwiêksz¹ imprezê rolnicz¹ w regionie. Kogo zaprasza pan do Go³aszyna? – Wszystkich, którzy chc¹ ciekawie spêdziæ trochê czasu na œwie¿ym powietrzu. Leszczyñskie Targi Rolnicze to du¿a wystawa dla wszystkich interesuj¹cych siê wsi¹ i upraw¹ ziemi. Tak¿e dla tych najmniejszych, którzy maj¹ kwiaty na balkonach i dzia³kach. – Co zobaczymy na wystawie? – Nowoczesny sprzêt do uprawy pól, urz¹dzenia do hodowli, œrodki ochrony roœlin, nawozy, nasiona i wiele, naprawdê wiele innych rzeczy. Bêdzie mo¿na o wszystko zapytaæ fachowców, zrobiæ zakupy po promocyjnych cenach, a przede wszystkim ogl¹daæ. – Dlaczego targi odbywaj¹ siê w Go³aszynie? – Z kilku powodów. Tu jest dogodny teren na rozleg³e wystawy. Mo¿na robiæ praktyczne pokazy, jest miejsce na prezentacje nawet du¿ych maszyn. I jesteœmy u siebie, w Oœrodku Doradztwa Rolniczego. Tu¿ obok znajduje siê s³ynne Technikum Rolnicze, gdzie naukê pobiera³o tysi¹ce dzisiejszych najlepszych rolników. – Ilu zwiedzaj¹cych pan przewiduje?

Œwiêciechowy. Mo¿e podczas Dni Œwiêciechowy na rynku stan¹ maselnice, a gospodarze bêd¹ czêstowali pajdami chleba grubo posmarowanymi mas³em? Mo¿e oœ œwiata zostanie symbolicznie posmarowana przez wójta, jak – wedle legendy – czyni³ to burmistrz przed wiekami? Pod¹¿aj¹c tym œladem nadal nie znaleŸliœmy genezy wyznaczenia osi ziemi w³aœnie w Œwieciecho-

Fot. E. Baldys ▲ Na rynku stoi model kuli ziemskiej. Ufundowali go mieszkañcy w 1977 roku z okazji 700-lecia Œwiêciechowy.

Kolej zabra³a siê za remont starej wie¿y ciœnieñ w Bojanowie. W przysz³ym roku obiekt bêdzie mia³ 100 lat.

Mog³a run¹æ

Fot. E. Baldys

– Takie ciekawe wystawy przyci¹gaj¹ tysi¹ce widzów. W ubieg³ym roku, mimo z³ej pogody, odwiedzi³o nas piêæ tysiêcy ludzi. – Bêd¹ dla nich specjalne atrakcje… – Ci, którzy szukaj¹ wiedzy na przyk³ad o programach pomocowych dla rolnictwa, tu znajd¹ punkty konsultacyjne. Bêdzie wielu specjalistów udzielaj¹cych informacji z ka¿dej dziedziny. Poza tym zaplanowaliœmy bogaty program rozrywkowy: konkursy, wystêpy, muzykê. Nikt nie bêdzie siê nudzi³.

PóŸniej pojawi³y siê lokomotywy spalinowe i elektryczne, wiêc wie¿a przesta³a byæ potrzebna. Wiatr zniszczy³ dach, a wyposa¿enie rozkradli z³odzieje. Do rejestru zabytków zosta³a wpisana w 1993 roku. Jeszcze miesi¹c temu wygl¹da³a tak jakby lada

chwila mia³a run¹æ. Sta³y w³aœciwie tylko jej mury. – Szkoda mi jej by³o, wiêc jeszcze w 2006 roku napisa³em pismo do Wojewódzkiego Urzêdu Ochrony Zabytków w Poznaniu, ¿eby coœ z ni¹ zrobili – mówi Henryk Heluszka, wieloletni kolejarz i mieszkaniec kamienicy s¹siaduj¹cej z wie¿¹. W³aœcicielem obiektu jest kolej, która pocz¹tkowo t³umaczy³a siê brakiem pieniêdzy na jego renowacjê. W 2008 roku leszczyñska delegatura Wojewódzkiego Urzêdu Ochrony Zabytków wyda³a jednak decyzjê zobowi¹zuj¹c¹ PKP do zabezpieczenia obiektu. Fundusze na ten cel nagle siê znalaz³y.

Na kawiarniê

Od po³owy kwietnia wie¿a ciœnieñ piêknieje. Najpierw po³o¿ono

na niej nowy tynk, póŸniej wy³oniona w przetargu firma z Poznania zabra³a siê za zniszczony dach. Zabezpieczono otwory okienne, za³o¿ono rynny i na nowo wykonano zwieñczenie kopu³y. – Na razie robimy wy³¹cznie to, co nakaza³ konserwator zabytków. Konserwacja obiektu ma zostaæ zakoñczona w tym miesi¹cu. Myœlimy te¿ nad kapitalnym remontem wie¿y. Byæ mo¿e uda siê go rozpocz¹æ w przysz³ym roku – mówi Alina Stachowiak, zastêpca dyrektora PKP Nieruchomoœci SA Oddzia³ Gospodarowania Nieruchomoœciami w Poznaniu. Kolej zastanawia siê nad sprzeda¿¹ obiektu. – Czekamy na pomys³y ze strony potencjalnych inwestorów. W œrodku mo¿na na przyk³ad urz¹dziæ kawiarniê albo muzeum – proponuje A. Stachowiak. Z odnawianej wie¿y ciœnieñ najbardziej cieszy siê H. Heluszka. – Dobrze, ¿e odzyska swój dawny blask i to 100 lat po jej wybudowaniu – zachwyca siê.

£UKASZ DOMAGA£A

PROGRAM TARGÓW

Sobota: godz. 12 – uroczyste otwarcie godz. 12.30 – zespó³ Go³aszyniacy godz. 16-20 – kabaret Dziura, zespó³ Credo godz. 20 – koncert zespo³u Bayer Full Niedziela: godz. 9 – otwarcie drugiego dnia targów godz. 9.30-16– XI Konkurs Piosenki Dzieciêcej i M³odzie¿owej godz. 17 – koncert Andrzeja Cierniewskiego

KINGA ZYDOROWICZ

Wie¿a do kupienia? Wie¿a zosta³a wybudowana w 1910 roku i przez wiele lat s³u¿y³a lokomotywom parowym. W 1945 roku podczas wyzwolenia Bojanowa zosta³a powa¿nie uszkodzona przez Sowietów, bo jeden z ¿o³nierzy urz¹dzi³ sobie trening strzelecki. Mia³ przy sobie armatkê przeciwpancern¹ i przeje¿d¿aj¹c na platformie kolejowej przez dworzec wymierzy³ j¹ w kierunku wie¿y. Pocisk przelecia³ przez dwie œciany i uszkodzi³ stalowy zbiornik na wodê.

▲ Marek Lorych

wie. Tê wyjaœni³ nam dopiero dyrektor miejscowej szko³y. – Kiedyœ odbywa³y siê tu liczne targi i jarmarki. Dokonywano rozmaitych transakcji, miêdzy innymi sprzedawano œwinie, krowy, towary. Ka¿dy udany interes trzeba by³o opiæ. A ¿e nie brakowa³o tu karczem i restauracji, gospodarze i kupcy tak „oliwili”, ¿e wychodz¹c z lokalu krêcili siê wokó³ w³asnej osi – opowiada Jerzy Kowalczyk, dyrektor Zespo³u Szkó³ w Œwiêciechowie. By³a to ich w³asna oœ œwiata, wokó³ której siê zataczali. Historia i rozwój miejscowoœci potwierdzaj¹, ¿e handel tutaj rozwija³ siê bardzo dobrze ju¿ w œredniowieczu. Najstarszy trakt handlowy w naszym regionie, prowadz¹cy z G³ogowa do Poznania, prowadzi³ w³aœnie przez dzisiejsz¹ Œwiêciechowê. Ta zreszt¹ uzyska³a prawa miejskie prawie trzy wieki wczeœniej ni¿ Leszno, czyli w 1277 roku. – By³a to najstarsza na naszym terenie osada o charakterze miejskim. Tutaj najpewniej stanê³a te¿ jedna z pierwszych karczem w regionie – przypuszcza £ukasz Lisiecki, archeolog z Leszna. By³o wiêc co opijaæ, by³o i gdzie opijaæ. By³o te¿ gdzie wymyœlaæ historie o osi œwiata.

▲ Zabezpieczanie wie¿y ciœnieñ potrwa do koñca maja.

Fot. autor

Wie¿¹ ciœnieñ zainteresowaliœmy Roberta Dylewskiego, specjalistê z warszawskiej Ery Parowozów. To fundacja, która zajmuje siê m. in. organizowaniem przewozów zabytkowym taborem kolejowym. Specjalne poci¹gi, które czasami przeje¿d¿aj¹ przez Bojanowo, mog³yby siê zatrzymywaæ na miejscowej stacji. Dziêki temu turyœci – w tym zagraniczni – mogliby delektowaæ siê widokiem zadbanego kolejowego budynku.


EDUKACJA

ABC w

5

ZSO w Gostyniu

Do koñca roku szkolnego chcemy zajrzeæ do leszczyñskich szkó³ œrednich. Opiszemy, czym ¿yj¹ ich uczniowie, z jakimi problemami siê zmagaj¹, czym mog¹ siê pochwaliæ. W przysz³y wtorek relacja z wizyty w Zespole Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych nr 1 w Lesznie.

Europejskie spotkania

M£ODZIE¯ Z ZESPO£U SZKÓ£ OGÓLNOKSZTA£C¥CYCH W GOSTYNIU OD KILKU LAT WSPÓ£PRACUJE Z UCZNIAMI Z NIEMIEC I FRANCJI. Od 2002 roku ZSO rozwija kontakty ze szko³¹ w Turkheim w Bawarii, a od 2003 – w ramach unijnego programu Socrates Comenius – z Liceum Galileusza we Franqueville-Saint-Pierre. Podczas pobytu we Francji licealiœci mieli okazjê obejrzeæ zabytki i podziwiaæ krajobraz Normandii. Niezapomnianym prze¿yciem s¹ spotkania organizowane na zakoñczenie ka¿dego wyjazdu, gdy m³o-

dzie¿ prezentuje przygotowane wczeœniej zagadnienia. Wiele emocji wywo³a³ np. konkurs poezji romantycznej, który odby³ siê we Francji 2 lata temu. Uczniowie zaprezentowali wówczas w³asne utwory, napisane w jêzyku angielskim. – Efektem kontaktów z m³odzie¿¹ w Niemczech i we Francji jest niew¹tpliwie doskonalenie umiejêtnoœci jêzykowych i poszerzenie wiedzy na temat odwiedzanych krajów – pod-

▲ Grupa gostyñskich licealistów podczas pobytu w Pary¿u.

kreœla Barbara Cwojdziñska, wicedyrektor ZSO w Gostyniu. – Jednak szczególnie cenne jest przekonanie uczniów o tym, ¿e Wspólna Europa to nie has³o wypisywane na plakatach i w podrêcznikach, ale s¹ to wiêzi przyjaŸni, uczucia, które rodz¹ siê z rozmów i radoœci wynikaj¹cej z wspólnego poznawania œwiata. Przed licealistami kolejne europejskie spotkania. ES

Fot. archiwum

Fot. archiwum ▲ Od 9 lat gostyñskie liceum organizuje Powiatowy Konkurs Jêzykowy oraz Festiwal Piosenki Obcojêzycznej dla uczniów szkó³ z ca³ego powiatu. To nie jedyna inicjatywa szko³y maj¹ca zachêciæ m³odzie¿ do nauki jêzyków obcych. Organizowane s¹ te¿ warsztaty tematyczne, europejskie pikniki i festyny. Na zdjêciu: tegoroczni laureaci festiwalu. ES

Wœród najlepszych

Juliusz Szajek, tegoroczny maturzysta, uczeñ klasy biologicznochemicznej, jest jednym z najbardziej utytu³owanych uczniów ZSO. Jest laureatem olimpiad biologicznej i wiedzy ekologicznej. – Biologia jest moj¹ pasj¹ – mówi. Sam szuka fachowych informacji, literatury, prowadzi pracê badawcz¹. – Oczywiœcie wa¿na jest te¿ pomoc i przychylnoœæ nauczycieli – zapewnia. Ostatnio prowadzi³ pracê badawcz¹, która polega³a na sprawdzeniu, czy roœlinê wystêpuj¹c¹ na terenie Ameryki Po³udniowej uda siê wyhodowaæ w Polsce, w warunkach domowych, bez specjalistycznego sprzêtu. – Sprowadzi³em m³od¹ roœlinê z Holandii i po stworzeniu mo¿liwie optymalnych warunków przez 16 tygodni obserwowa³em. Niestety, nie uda³o siê wyhodowaæ roœlin potomnych, ale du¿ym sukcesem okaza³o siê zapewnienie wysokiej sterylnoœci w warunkach domowych – t³umaczy Juliusz. Co daj¹ sukcesy na olimpiadach? – Przede wszystkim sto procent

Fot. E. Curyk-Sierszulska ▲ Juliusz Szajek

punktów na egzaminie maturalnym z biologii, co daje przepustkê na wszystkie uczelnie wy¿sze. Oczywiœcie satysfakcjê z nagrody, ale te¿ mo¿liwoœæ poznania ludzi, którzy maj¹ podobne zainteresowania. Kim bêdzie 30-letni Juliusz Szajek? – Tego jeszcze nie wiem, ale zapewne, zgodnie z rodzinn¹ tradycj¹, stomatologiem. ES

Na scenach wielkich i ma³ych

CHLUB¥ ZSO W GOSTYNIU JEST CHÓR POD DYREKCJ¥ ANDRZEJA JANKOWSKIEGO. ZESPÓ£ LICZY OKO£O 40 OSÓB. – Co roku jest rotacja, odchodz¹ maturzyœci, przychodz¹ pierwsze klasy – wyjaœnia Andrzej Jankowski. – Praca w chórze rozwija pasje muzyczne uczniów, s³u¿y doskonaleniu umiejêtnoœci wokalnych, stwarza okazje do prze¿ycia przygody i zawi¹zania nowych przyjaŸni. Cz³onkowie zespo³u doskonal¹ swoje umiejêtnoœci muzyczne podczas corocznych warsztatów w Osiecznej. Tego typu spotkania sprzyjaj¹ wzajemnemu poznaniu, integruj¹ zespó³, co pozwala osi¹gaæ sukcesy. Zespó³ mia³ zaszczyt koncertowaæ w Ministerstwie Obrony Narodowej, gdy urz¹d ministra pe³ni³ ab-

solwent LO w Gostyniu, Piotr Ko³odziejczyk. W marcu tego roku m³odzie¿ wyst¹pi³a przed niezwyk³¹ publicznoœci¹ – w oœrodku Towarzystwa opieki nad Ociemnia³ymi w Laskach ko³o Warszawy. Wystêp okaza³ siê dla chórzystów wyj¹tkowym wydarzeniem i zupe³nie nowym doœwiadczeniem. By³y ³zy wzruszenia, ale te¿ radoœci, ¿e mo¿na œpiewem uszczêœliwiæ innych. Dziêki sponsorom chór nagra³ p³ytê, a kolejna jest w przygotowaniu. Swoimi wspania³ymi koncertami chór uœwietnia uroczystoœci szkolne, œrodowiskowe i koœcielne. ES

▲ Chórzyœci z dyrygentem Andrzejem Jankowskim i dyrektorem szko³y Piotrem Radojewskim.

Fot. archiwum


6

!

PASJE Na stronie

www.gazetaabc.pl można

oglądać zdjęcia z tegorocznej „Majówki z ABC” oraz Rajdu Zabytkowych Pojazdów, który odbył się w Lesznie i Rydzynie.

Kolorowe królestwo

Hieronim Pawłowski oraz Henryk Błażejewski z Koronowa od lat hodują papugi. Te pochodzące z egzotycznych krajów ptaki całkiem dobrze radzą sobie w stojących na zewnątrz wolierach. Nie przeszkadzają im ani niskie temperatury, ani wiatry. Hieronim Pawłowski hoduje papugi od 3 lat. Wcześniej miał gołębie pocztowe, ale podczas lotów padały ofiarą skrzydlatych drapieżników. Z papugami nie ma tego problemu. Żyją w klatkach, gadają po swojemu, rozmnażają się. – W tej chwili mam ich około 30 – mówi pan Hieronim. – Niestraszna jest im nawet zima. Wtedy jednak wolierę przykrywam folią, aby papugom nie dokuczało zimno. Żywią się prosem, ziarnami słonecznika, lubią tarte buraczki i pietruszkę. Hodowca przyznaje, że dzięki papugom nawiązał wiele ciekawych znajomości z ich miłośnikami z całej Polski. Spotykają się zazwyczaj podczas ptasich giełd. Wymieniają się uwagami, wzbogacają swoje hodowle. W wolierze Henryka Błażejewskiego mieszka ponad 60 papug. Hoduje je od blisko 20 lat. Wcześniej przyznał je pod jednym dachem z innymi zwierzętami. Ptaki robiły jednak tyle hałasu, że trzeba było je wyprowadzić na zewnątrz. Pan Henryk w swojej wolierze spędza większą część wolnego czasu. Wprowadza ulepszenia konstrukcyjne, sprząta klatki oraz dogląda swoich skrzydlatych pupilów. Szczególnie w okresie lęgowym jest bardzo zajęty. – Jajka, które znajdują się w klatkach, sprawdzam pod światłem– opowiada. – Kiedy zawartość jest ciemna, wykluje się z nich potomstwo. W przeciwnym wypadku jajka można wyrzucić. W ptasich giełdach uczestniczy regularnie. Uważa, że po wielu latach hodowli sprzedaż ptaków może przynosić dochód. Pieniądze przeznacza na … kolejne papugi. – Chodzę wśród ptaków i myślę sobie często: ten pasowałby do mojej woliery, tamten ma piękne upierzenie, warto go mieć. I tak zarobek szybko się rozchodzi – śmieje się.

▲Hieromin Pawłowski i Henryk Błażejewski w papuziej wolierze.

▲Z takich małych piskląt wyrosną niebawem takie piękne okazy.

O każdym z gatunków swoich papug może dużo opowiadać. Zna ich zwyczaje. Wie, jak zachowują się w otoczeniu innych ludzi. – Teraz w pielęgnacji papug pomaga mi syn. Dużo już umie, dobrze sobie radzi w ptasim towarzystwie – opowiada pan Henryk. – Może stanie się to jego pasją. Na pewno to ciekawsze niż siedzenie przed komputerem. (and) Fot. E. Baldys

Chłoną język od małego Nie znają jeszcze dobrze języka polskiego, a już mówią po angielsku. Dzieci z Przedszkola nr 21 w Lesznie udowodniły, że na naukę języka obcego nie jest dla nich za wcześnie. W przedszkolu odbyły się zajęcia z udziałem dzieci, które już od roku uczą się angielskiego słownictwa i gramatyki. Cała lekcja – łącznie z pytaniami, poleceniami i wyjaśnieniami – była prowadzona w języku angielskim. Mimo to dzieciaki świetnie sobie radziły – i co najważniejsze – dobrze się bawiły. – Program nauczania oparty jest na bajkach i baśniach, które dzieci dobrze znają. To miedzy innymi bajki polskie, ale także te ze światowej literatury – wyjaśnia Małgorzata Janiak, lektorka języka angielskiego. Jej zdaniem, maluchy radzą sobie rewelacyjnie. – Pamiętają słownictwo z ubiegłego roku i chętnie przychodzą na zajęcia – mówi lektorka. Lekcje prowadzi w kilku placówkach w Lesznie, a także w Krzywiniu i Gostyniu. – Najtrudniej jest nam przekonać dorosłych, że dzieci chłoną język od małego, nawet wtedy, kiedy nie mówią jeszcze po polsku. Na początku nie zawsze chcą się odzywać, ale kodują już ten język i w pewnym momencie zaczynają mówić – przyznaje M. Janiak. Metoda, którą stosuje, została

opracowana w Poznaniu przez Agnieszkę Horyzę. Oparła ją na obserwacjach podczas prowadzenia zajęć w przedszkolach w Stanach Zjednoczonych. Stały nadzór metodyczny nad rozwojem Krainy Baśni zapewnia zespół uznanych metodyków w dziedzinie nauczania języka angielskiego. Metoda jest już stosowana prawie

w całym kraju. Jej ekspansję widać także w naszym regionie. – Chętnych jest o 50 procent więcej niż w ubiegłym roku – informuje Sylwia Klabińska z Instytutu Języków Obcych Enter w Lesznie. Zajęcia odbywają się także w siedzibie instytutu przy ul. Zielonej. (kin)

Fot. E. Baldys ▲Małgorzata Janiak z grupą dzieci z Przedszkola nr 21 w Lesznie podczas lekcji języka angielskiego.


NASZA IMPREZA

Szlifowanie Bruku

w obiektywie E. Baldysa

s W tym roku w przebraniach wyst¹pi³o ponad 30 dzieci. G³ówn¹ nagrodê zdoby³a Zuzanna Nowakowska przed Pol¹ Polaszek i Nadi¹ Sobkowiak.

s Wœród doros³ych, zdaniem jury, najlepsze przebranie mia³a Agnieszka Bryœ (pierwsza z lewej) i to ona odebra³a 32-calowy telewizor LCD. Drugie miejsce zajê³a Jagoda Szczepañska, a trzecie Monika Politañska.

s Podpatrzyæ mo¿na by³o, jak dawniej robi³o siê garnki.

s Na rynek przyby³ nawet orszak Kleopatry i Cezara.

s Atrakcj¹ jarmarku by³a osada Leszczyñskiego Bractwa Rycerskiego. Rycerze zakuwali goœci festynu np. w dyby. Stoczyli tak¿e kilka g³oœnych walk ulicznych.

s Na scenie wyst¹pi³ m.in. Zespó³ Regionalny z Bukówca Górnego pod kierownictwem Zofii Dragan.

s Odby³a siê tak¿e gie³da staroci. Jednym z kolek- s Goœciom jarmarku rozdawaliœmy Gazetê „ABC”. cjonerów, którzy siê na niej wystawiali, by³ Marian Rapior z Miejskiej Górki. Opr. lm. Wiêcej zdjêæ na www.gazetaabc.pl

7


OBOK PRAWA

8

Okradli kibiców

Trzech m³odych górowian okrad³o samochody kibiców ¿u¿lowego Grand Prix w Lesznie. Szajkê z³apano. Dwóch 17-latków i jeden 18-latek krêcili siê w sobotê okolicach ul. 17 Stycznia, Prusa i Okrê¿nej. Przyjechali na goœcinne wystêpy do Leszna, bo wiedzieli, ¿e podczas takiej powa¿nej imprezy ¿u¿lowej nieŸle siê ob³owi¹. – Interesowa³y ich specjalne na-

Oszukiwa³ na aukcjach

Wpad³ 20-latek z Koœciana, który za poœrednictwem portalu aukcyjnego oszuka³ mieszkañca okolic Opola. Koœcianiak na pocz¹tku marca wystawi³ na aukcjê aparat fotograficzny, którego faktycznie wcale nie posiada³. Kiedy ¿aden z u¿ytkowników aukcji nie zaproponowa³ mu minimalnej ceny koniecznej do sfinalizowania transakcji, 20-latek postanowi³ zbyæ sprzêt na lewo. – Do u¿ytkowników aukcji wys³a³ mailowe propozycje sprzeda¿y sprzêtu po zdecydowanie ni¿szych cenach. Na aparat skusi³ siê mieszkaniec okolic Opola. Wp³aci³ koœcianiakowi 250 z³otych, ale aparatu nie zobaczy³ – mówi Mateusz Marszewski ,oficer prasowy KPP w Koœcianie. Z ustaleñ mundurowych wynika, ¿e w podobny sposób mê¿czyzna próbowa³ oszukaæ innych uczestników tej samej aukcji. Myœla³, ¿e uda mu siê unikn¹æ odpowiedzialnoœci karnej, gdy swoje konto w portalu zarejestruje na fikcyjne personalia. Za ten numer grozi mu do 8 lat wiêzienia. (luk)

Weszli do schronu

Nieznani sprawcy zniszczyli zabezpieczenia schronu przy ul. Dworcowej w Lesznie, w którym mieœci siê sklep z militariami. Do w³amania dosz³o noc¹ z pi¹tku na sobotê. Mimo ¿e do podziemnego obiektu prowadz¹ pancerne drzwi, z³odzieje i tak je sforsowali. – Ukrêcili k³ódkê, a ze œrodka wynieœli przedmioty warte oko³o trzech tysiêcy z³otych. Zniknê³y dwie wiatrówki, pistolet hukowy, kilka bagnetów i no¿y, latarki oraz odzie¿ – relacjonuje Tomek M³otek, mened¿er sklepu. Jak mówi, obiekt by³ do tej pory przygotowany wy³¹cznie na przetrzymanie eksplozji ³adunków wybuchowych. – Nie spodziewaliœmy siê z³odziei, ale po tym zdarzeniu zastosowaliœmy wyj¹tkowo solidne zabezpieczenia – zapewnia T. M³otek. Policja przypuszcza, ¿e skradzione w sklepie przedmioty przestêpcy bêd¹ próbowali up³ynniæ. – Przypominamy, ¿e kupowanie akcesoriów z nieznanego Ÿród³a jest traktowane jak paserstwo i grozi za nie odpowiedzialnoœæ karna – mówi Zbigniew Krawczyk z KMP w Lesznie. (luk)

Wracamy do tematu

k³adki maskuj¹ce œruby na obrêczach aluminiowych felg. Œci¹gnêli je z toyoty avensis, audi a3, forda focusa, renault scenic i opla zafiry. Z dachu saeta alhambry zdjêli antenê od CB-Radia – mówi Zbigniew Krawczyk z KMP w Lesznie. Trójka z³odziei mia³a szczególnego pecha. Oko³o godz. 20 zostali przyuwa¿eni przez policjantów, których zainteresowa³o ich nietypowe zachowanie. Zostali zatrzymani. – Komunikat o okradzionych samochodach zosta³ przekazany przez megafony na stadionie. Prosiliœmy w³aœcicieli tych wozów, ¿eby po zakoñczeniu ¿u¿la zg³osili siê do nas – objaœnia Z. Krawczyk. Z³apanym mieszkañcom Góry grozi do 5 lat wiêzienia. (luk)

Zwin¹³ autobus?

Autobus, który kilka dni temu przepad³ w Niemczech, odnalaz³ siê… na posesji mieszkañca wsi w gminie W¹sosz. Policja bada, w jaki sposób pojazd do niego trafi³. Informacja o zaginionym autobusie dotar³a do górowskich policjantów z Komendy G³ównej Policji, która z kolei otrzyma³a wiadomoœæ od dzia³aj¹cego w krajach Unii Europejskiej biura Sirene. Ta instytucja zajmuje siê przekazywaniem informacji o zaginionych osobach i przedmiotach. – Wskazano nam miejsce, w którym mia³ siê znajdowaæ rzekomo skradziony autobus. Informacja okaza³a siê nie do koñca precyzyjna, ale uda³o nam siê go odnaleŸæ – mówi Janusz Konopnicki, oficer prasowy KPP w Górze. Sta³ sobie jak gdyby nigdy nic w wiosce pod W¹soszem. Mia³ uszkodzon¹ stacyjkê, a 32-letni w³aœciciel posesji, na której go zaparkowano, nie mia³ do niego ¿adnych dokumentów. – Badamy tê sprawê i sprawdzamy, sk¹d ten mê¿czyzna mia³ u siebie skradziony pojazd – dodaje J. Konopnicki. Jeœli oka¿e siê, ¿e ukrad³ go, kupi³ od z³odzieja lub pomaga³ mu w ukryciu autobusu, mo¿e powêdrowaæ do wiêzienia nawet na 5 lat. (luk)

Morderca w areszcie

Ireneusz S., 48-letni mieszkaniec Rawicza, podejrzany o uduszenie 36-letniego Waldemara P. zosta³ tymczasowo aresztowany. Za zabójstwo i kradzie¿ grozi mu od 8 lat wiêzienia do do¿ywocia. Wci¹¿ nieznany jest motyw przestêpstwa. Do morderstwa dosz³o tydzieñ temu w jednym z mieszkañ bloku przy ul.Sienkiewicza w Rawiczu. Martwego Waldemara P. znalaz³ jego 67-letni wuj. Sekcja zw³ok wykaza³a, ¿e ofiara zosta³a uduszona, nieoficjalnie dowiedzieliœmy siê, ¿e kablem. Z mieszkania zginê³y kamera i telefon komórkowy, nale¿¹ce do wuja ofiary. Policja je odzyska³a. Nie wiadomo, czy to kradzie¿ by³a powodem morderstwa, czy te¿ mo¿e miêdzy mê¿czyznami dosz³o do sprzeczki. – Ireneusz S. nie przyzna³ siê do dokonania zabójstwa i kradzie¿y – mówi Beata Jarczewska, oficer prasowy KPP w Rawiczu. – Z³o¿y³ tylko sk¹pe wyjaœnienia. Zebrany materia³ dowodowy pozwoli³ na przedstawienie mê¿czyŸnie obu zarzutów i jego tymczasowe aresztowanie. Ze sk¹pych informacje od policji i prokuratury wynika, ¿e dzieñ przed tragedi¹ Waldemar P. i jego wuj pili w mieszkaniu alkohol. Kiedy siê skoñczy³, poszli do miasta dokupiæ trunki. Po drodze spotkali Ireneusza S. Wrócili z nim do mieszkania na dalszy ci¹g libacji. W trójkê pili przez ca³¹ noc. Wuj Waldemara P. zasn¹³. Kiedy siê obudzi³, jego siostrzeniec le¿a³ martwy. By³ zakrwawiony, mia³ na twarzy œlady pobicia. Ireneusza S. ju¿ nie by³o. Ireneusz S. (pseudonim ,,Gibon’’) jest znany rawickiej policji. By³ ju¿ karany, ale przestêpstwa, które pope³ni³, uleg³y zatarciu. W ostatnim czasie notowany by³ tylko za wybryki. Nie stroni³ od alkoholu. – Na trzeŸwo by³ spokojny – mówi Marek (imiê zmienione), jego znajomy. – Kiedy wypi³, coœ w niego wstêpowa³o. Znajomi mieli widzieæ Ireneusza S. kilka godzin przed zabójstwem. By³ na mieœcie z Waldemarem P. Wynika³oby z tego, ¿e obaj wyszli z mieszkania, kiedy wuj 36-latka spa³. I ¿e wrócili do bloku, nie budz¹c starszego mê¿czyzny. – By³o widaæ, ¿e ,,Gibon’’ jest pijany – Marek twierdzi, ¿e Ireneusz S. po zatrzymaniu przez policjê mia³

Chce sam siê ukaraæ Mieszkaniec Dusiny, który spowodowa³ wypadek drogowy, w którym zgin¹³ so³tys Stê¿ycy, chce dobrowolnie poddaæ siê karze. Do tragedii dosz³o 8 lutego na trasie Kunowo-Malewo w gminie Gostyñ. 25-letni Piotr L., mieszkaniec Dusiny, spowodowa³ wypadek, w wyniku którego zgin¹³ 60-letni Zbigniew D., so³tys Stê¿ycy, a dwie jego córki dozna³y powa¿nych uszkodzeñ cia³a. Renault clio, którym kierowa³ so³tys, jecha³o z Kunowa w kierunku Gostynia. W okolicy skrzy¿owania z drog¹ do Malewa w samochód so³tysa uderzy³ jad¹cy z przeciwka opel corsa, kierowany przez Piotra L. Policja ustali³a, ¿e by³ trzeŸwy, ale nie dostosowa³ prêdkoœci do warunków atmosferycznych i drogowych.

– Na tym odcinku drogi s¹ znaczne koleiny, a jezdnia by³a wówczas mokra – mówi Roch Waszak, prokurator rejonowy w Gostyniu. – Kierowca opla straci³ panowanie nad pojazdem. Tylna czêœæ samochodu wyjecha³a poza obrys drogi, pojazd wyrzuci³o na przeciwleg³y pas ruchu, gdzie zderzy³ siê z jad¹cym z naprzeciwka renault. Koleiny to problem wiêkszoœci polskich dróg. Sprawca wypadku przyzna³ siê do winy, chce dobrowolnie poddaæ siê karze. Ma zostaæ skazany na 2 lata pozbawienia wolnoœci w zawieszeniu na 5 lat, otrzymaæ zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów na 4 lata oraz zap³aciæ grzywnê w wysokoœci 1000 z³. O wysokoœci kary zdecyduje jednak s¹d. ES

we krwi 2,6 promila alkoholu. – Sami zastanawiamy siê, co póŸniej sta³o siê w mieszkaniu. Mo¿e siê pok³ócili? Chyba nie zabi³, ¿eby ukraœæ kamerê i telefon komórkowy. Znajomi Ireneusza S. twierdz¹ te¿, ¿e telefon by³ sfatygowany, a po zabójstwie ,,Gibon’’ chcia³ go wcisn¹æ jakiemuœ znajomemu, ale ten go nie przyj¹³. I ¿e kamerê wyrzuci³ w krzaki na ,,zielonym rynku’’. – PóŸniej jeszcze pi³, by³ w barze – dodaj¹. – Mia³ przy sobie klucze od mieszkania, z którego wyszed³ po zabójstwie. Podobno namawia³ kogoœ, ¿eby poszed³ z nim do bloku. Mo¿e chcia³ go wrobiæ w morderstwo? – mówi¹. Fot. J. Witczak W tym czasie policja ▲ W tym bloku dosz³o do zabójstwa. ju¿ szuka³a Ireneusza S. Zatrzyma³a go niedaleko ul. Sienkie- sz³o do zabójstwa, nie chc¹ siê wywicza. Prawdopodobnie szed³ z po- powiadaæ na temat tego, co siê stawrotem do mieszkania, w którym ³o. Mówi¹, ¿e nic nie widzieli ani nie zabi³. s³yszeli. Mieszkañcy bloku, w którym doJ.W.

Fot. E. Baldys ▲ Œwie¿o upieczony 18-letni kierowca renault prawdopodobnie nie przypuszcza³, ¿e jego wóz tak ³atwo straci przyczepnoœæ. W pi¹tek oko³o godz. 7.30 na ³uku drogi w Wojnowicach ko³a pojazdu oderwa³y siê od asfaltu i auto poszybowa³o w kierunku pobliskiego rowu. Samochód zd¹¿y³ siê jeszcze obróciæ i w koñcu zatrzyma³ siê na dachu. Mimo ¿e kierowca i pasa¿er o w³asnych si³ach wydostali siê ze œrodka, odnieœli wiele obra¿eñ. – Kierowca pot³uk³ sobie bark, a jego pasa¿er – brat bliŸniak – z³ama³ krêgos³up i dozna³ urazu g³owy. Obaj trafili do szpitala – wyjaœnia Piotr Rosiñski, rzecznik prasowy KMP w Lesznie. Kierowca otrzyma³ mandat, a jego brat nie z³o¿y³ wniosku o œciganie sprawcy wypadku. (luk)

Wy¿yli siê na autach

W nocy z pi¹tku na sobotê na terenie jednej z posesji przy ul. Willowej w Gostyniu by³y zaparkowane dwa auta. Nieustalony sprawca uszkodzi³ oba pojazdy. W oplu vectrze wybi³ cztery szyby, w tym przedni¹ i tyln¹, zerwa³ lusterka boczne, wyrwa³ te¿ tzw. grill (kratkê wlotow¹ powietrza) i po³ama³ tablice rejestracyjne. Poszkodo-

wany, mieszkaniec powiatu rawickiego, wyceni³ szkody na oko³o 1500 z³. Nieco ³agodniej wandal post¹pi³ z drugim samochodem – vw golfem. Zerwa³ w nim lusterka zewnêtrzne, powygina³ wycieraczki i wyrwa³ klamkê od drzwi. Poszkodowana w³aœcicielka golfa, mieszkanka Gostynia, wyceni³a straty na 300 z³. ES


OBOK PRAWA W tym tygodniu w Lesznie maj¹ zostaæ oddane do u¿ytku trzy nowe place zabaw. Tymczasem dwa z nich ju¿ zosta³y zniszczone. Nie zd¹¿y³y nawet doczekaæ siê odbioru technicznego.

Ktoœ bez przerwy dewastuje place zabaw w Lesznie

– Brak s³ów, by to skomentowaæ – mówi Joanna Nowacka, dyrektorka Miejskiego Zak³adu Zieleni w Lesznie. – Ludzie ci¹gle narzekaj¹, ¿e nic siê dla nich w mieœcie nie robi, a nawet nie potrafi¹ uszanowaæ tego, co jest. W minionym tygodniu montowany by³ ogródek jordanowski miêdzy blokami przy ul. Opaliñskich. Po po³udniu pracownicy zabezpieczyli sprzêty i obwi¹zali je dodatkowo plastikowymi taœmami. W nocy ktoœ tê taœmê podpali³. Na szczêœcie nie dosz³o do po¿aru, ale niektóre elementy zosta³y stopione i nadpalone. S¹ brzydkie i mog¹ stwarzaæ zagro¿enie, dlatego niezw³ocznie zosta³y naprawione. – Bezpieczeñstwo dzieci jest najwa¿niejsze, resztê siê zrobi – mówi jeden z pracowników montuj¹cych plac, trzymaj¹c w rêce nadpalon¹ linê. Zrobi siê, ale wszystkie naprawy kosztuj¹. Kosztuj¹ niema³o. W ze-

sz³ym roku na likwidacjê uszkodzeñ ³awek, p³otków, œmietników i placów zabaw wydano 30.000 z³. Zdecydowan¹ wiêkszoœæ szkód umyœlnie wyrz¹dzili wandale. – Wiele razy naprawiamy to samo. To miêdzy innymi po³amane ³awki, powyrywane sztachety z ogrodzeñ, pokradzione lub zniszczone

Fot. E. Baldys s Przy ul. Opaliñskich ktoœ podpali³ taœmy zabezpieczaj¹ce urz¹dzenia gotowe do monta¿u na placu zabaw. Nadpalone zosta³y dopiero co zamontowane karuzele.

Odda³ ca³¹ kasê

Mieszkaniec gminy Cieszków na Dolnym Œl¹sku, który przyjecha³ w leszczyñskie do swojej dziewczyny, okrad³ sklep w Osiecznej. Nie wiedzia³, ¿e wszystko zarejestrowa³ monitoring. 26-latek przyszed³ na zakupy do sklepu na rynku w œrodê. Gdy ekspedientka wysz³a na chwilê na zaplecze, coœ go podkusi³o, by zajrzeæ do kasy fiskalnej. Otworzy³ j¹ i zabra³ znajduj¹ce siê w œrodku 957 z³. – Zostaliœmy zawiadomieni o kradzie¿y i dostaliœmy materia³ z monitoringu sklepowego. Kiedy go przej-

rzeliœmy, by³o ju¿ jasne, ¿e to w³aœnie ten mê¿czyzna dopuœci³ siê przestêpstwa – mówi Piotr Rosiñski, rzecznik prasowy KMP w Lesznie. Policja w czwartek odwiedzi³a dom dziewczyny z³odziejaszka, który w koñcu sam zg³osi³ siê na komendê. – Jeszcze zanim do nas przyjecha³, odda³ w sklepie ca³¹ skradzion¹ sumê – dodaje P. Rosiñski. To i tak mu nie pomo¿e, bo kradzie¿ zawsze pozostanie kradzie¿¹. Za b³¹d, który pope³ni³, grozi mu do 5 lat wiêzienia. (luk)

tablice informacyjne – informuje J. Nowacka. Najgorzej jest w œródmieœciu. Najczêœciej dewastowane s¹ ogródki jordanowskie przy pl. Koœciuszki i ul. Grodzkiej. Po zniszczeniach widaæ, ¿e robi¹ to silne wyrostki lub osoby doros³e, które powinny dawaæ dobry przyk³ad dzieciom. Rzadko kiedy udaje siê ustaliæ sprawców. – Na placu Koœciuszki znów zosta³y powyrywane sztachety. Czekamy na nowe op³otowanie, które ju¿ zamówiliœmy – przyznaje dyrektorka MZZ. Oprócz ogródka jordanowskiego przy ul. Opaliñskich zniszczony zosta³ tak¿e nowy plac przy ul. Rac³awickiej. W tym wypadku interweniowa³ mieszkaniec. Zadzwoni³ od razu na policjê. Widzia³ bowiem, ¿e grupka ludzi usiad³a na œwie¿ych fundamentach, czym naruszyli dopiero co wkopan¹ konstrukcjê. Nie zwrócili najmniejszej uwagi na fakt, ¿e teren zosta³ ogrodzony. Pracownicy czuwaj¹cy nad placem budowy nastêpnego dnia od nowa musieli wkopywaæ urz¹dzenia, by by³y bezpieczne i stabilne. Ostatni plac zabaw czeka na odbiór przy ul. Zwyciêstwa. Miejmy nadziejê, ¿e w miêdzyczasie nie us³yszymy o kolejnych dewastacjach. Co bêdzie dalej – zale¿y od nas wszystkich. Dodajmy, ¿e koszt postawienia jednego placu zabaw to oko³o 50.000 z³. (kin)

Fot. E. Curyk-Sierszulska s Gostyñsk¹ Komendê Powiatow¹ Policji odwiedzi³y przedszkolaki z Ma³achowa, Ostrowieczna i Mszczyczyna. – Dzieci spotka³y siê z policjantami z prewencji i kryminalnymi, którzy opowiedzieli, jak umundurowany i wyposa¿ony do s³u¿by jest policjant – mówi Sebastian Myszkiewicz, rzecznik KPP w Gostyniu. – Najbardziej zainteresowane by³y policyjnym radiowozem i mo¿liwoœci¹ krótkiej przeja¿d¿ki z w³¹czonymi sygna³ami. Najwiêcej radoœci na twarzach maluchów pojawi³o siê podczas spotkania z przewodnikami psów i ich czworonogami. Przewodnicy opowiedzieli i pokazali, co nale¿y zrobiæ i jak postêpowaæ w przypadku, gdyby zosta³y zaatakowane przez psa. Kryminalni rozmawiali z dzieæmi o bezpieczeñstwie w domu i w szkole. Na zakoñczenie spotkania dzieci otrzyma³y kolorowanki z poradami sier¿anta Pyrka.

Wyciêli sosny Policja z³apa³a dwóch mê¿czyzn z okolic Góry, którzy po¿yczon¹ ciê¿arówk¹ wieŸli drewno przez miasto. Auto wype³nione po brzegi pociêtymi k³odami zauwa¿yli stra¿nicy leœni. Zaniepokoili siê, ¿e drewno mog³o zostaæ skradzione z lasu i powiadomili o tym fakcie górowskich mundurowych. – Pojazd zatrzymaliœmy na ulicy £¹kowej w Górze. Dwaj mê¿czyŸni, którzy nim jechali – 30- i 33-latek z okolic miasta – nie potrafili logicz-

9

nie wyjaœniæ, sk¹d maj¹ drewno. Dziwnym trafem posiadali jednak przy sobie pi³y spalinowe – mówi Janusz Konopnicki, oficer prasowy KPP w Górze. Policjanci przeœwietlili obu panów. Okaza³o siê, ¿e ci nie tylko skradli drewno, ale do tego w kompleksie leœnym nieopodal Rogowa Górowskiego wyciêli trzy sosny. Ich wartoœæ oszacowano na 400 z³. Za kradzie¿ drewna z lasu mo¿na trafiæ za kratki nawet na 5 lat.

(luk)

Fot. 2x E. Baldys s Uwaga! Chodnik ko³o posesji nr 60 przy ul. 1 Maja w Lesznie jest niebezpieczny! Kilka centymetrów ponad powierzchniê p³ytek wystaje tam studzienka kanalizacyjna (na zdjêciu z lewej). Boleœnie odczu³o to ju¿ kilku pieszych i rowerzystów. Nie lepiej jest ko³o posesji nr 27 przy ul. Gronowskiej. Tam na œrodku chodnika stoi… betonowa skoœna podpora s³upa energetycznego (na zdjêciu z prawej). Ju¿ kilku pieszych i rowerzystów rozbi³o sobie o ni¹ g³owê. Mieszkaj¹cy w pobli¿u pan Tadeusz oznaczy³ felerne miejsce ¿ó³t¹ farb¹. A podczas „Majówki z ABC” na groŸnym s³upie porozwiesza³ kolorowe wst¹¿ki. My apelujemy o ostro¿noœæ w tamtych miejscach! (luk)

Kradli lusterka W Lesznie dwóch 16-latków ukrad³o kilka samochodowych lusterek. Nawet nie zd¹¿yli nacieszyæ siê ³upem. Kwadrans po zakoñczeniu z³odziejskiej eskapady zatrzyma³a ich policja. Mundurowi namierzyli ch³opców dziêki anonimowej informacji telefonicznej przekazanej przez mieszkañca Leszna. Mê¿czyzna zadzwoni³ do jednostki we wtorek chwilê przed godz. 1 w nocy. – Powiedzia³, ¿e na parkingu przy ulicy Parkowej dwie osoby uszkadzaj¹ w³aœnie lusterko w osobowym fordzie – mówi Piotr Rosiñski, rzecznik prasowy KMP w Lesznie. O tym fakcie powiadomione zo-

sta³y wszystkie okoliczne patrole policji. Kwadrans póŸniej ch³opcy byli w rêkach mundurowych. – Mieli przy sobie zewnêtrzne lusterko urwane od fiata. Przyznali siê ³¹cznie do trzech kradzie¿y i zdradzili miejsce ukrycia swoich ³upów. Zgromadzili je w pomieszczeniu gospodarczym bloku, w którym mieszka³ jeden z nich – dodaje P. Rosiñski. Obaj ch³opcy w momencie zatrzymania byli pijani. Ka¿dy z nich mia³ ponad promil alkoholu w organizmie. Skradzione lusterka wróci³y do prawowitych w³aœcicieli, a obaj 16latkowie trafi¹ przed oblicze s¹du rodzinnego i nieletnich. (luk)


ŒWIAT BAB Powa¿nego zadania podjê³a siê Marlena Kowalska, bibliotekarka z Borku Wielkopolskiego. Prowadzi kronikê gminy. Powsta³y ju¿ trzy opas³e tomy. Pani Marlena rozpoczêœciæ – mówi. – Maj¹ one za³a pracê w boreckiej bizwyczaj wiêksz¹ rangê, pobliotece w 2000 roku. nadgminn¹. – Wówczas burmistrz Marlena Kowalska ma poprosi³ mnie, ¿ebym rozwykszta³cenie pedagogiczpoczê³a prowadzenie ne. Zawsze chcia³a pracogminnej kroniki – wyjawaæ z dzieæmi. œnia Marlena Kowalska. – Jestem nauczycielem – Chyba dlatego, ¿e mam bibliotekarzem, chcia³am ³adny charakter pisma, pracowaæ w szkole, ale zochoæ nigdy nie uczy³am siê sta³am przyjêta interwenkaligrafii. cyjnie do biblioteki i teraz Kronika zaczyna siê od nie wyobra¿am ju¿ sobie jesieni 1998 roku, kiedy to innej pracy – przyznaje. – w³odarzem Borku WielkoPracujê z dzieæmi, bardzo polskiego zosta³ Marian lubiê czytaæ. Ta praca daje Jañczak. mi ogromn¹ satysfakcjê. – Najtrudniejszy by³ poPani Marlena obecnie cz¹tek, bo musia³am pope³ni obowi¹zki dyrektora zbieraæ informacje sprzed boreckiej biblioteki. Dba o dwóch lat – opowiada pani jej zewnêtrzny wizerunek, Marlena. – Wówczas nie stara siê, by biblioteka têtby³o jeszcze strony interneni³a ¿yciem. towej gminy, szuka³am in– Organizujemy spotkaformacji w prasie, w Urzênia z czytelnikami, konkurdzie Miejskim, w szko³ach. sy, teatrzyki dla dzieci – wyTeraz jest ju¿ znacznie ³alicza. twiej, wszystko prowadzê A ponadto ka¿dy czytelna bie¿¹co. nik mo¿e usi¹œæ na chwilê W kronice znajduj¹ siê w czytelni i przejrzeæ barwwa¿niejsze informacje don¹, udokumentowan¹ fototycz¹ce gminy i jej mieszgrafiami i wycinkami prakañców. Sporo w niej sowymi kronikê, obrazuj¹zdjêæ i wycinków z prasy c¹ ¿ycie gminy i jej miesz(tak¿e z gazety „ABC”). kañców. Fot. autor – Sama decydujê, jakie EL¯BIETA wydarzenia w niej umie- s Marlena Kowalska prezentuje kroniki, które prowadzi. CURYK-SIERSZULSKA

Makija¿ i fryzura, które uczyni¹ ciê m³odsz¹

Mo¿emy siê odm³adzaæ kremami, liftingami, zastrzykami czy peelingami. Mo¿emy te¿ spróbowaæ ³atwiejszych sposobów. Co prawda odejmuj¹ lat tylko optycznie, ale za to bardzo skutecznie. Lekka fryzura i subtelny makija¿ potrafi¹ wiele zdzia³aæ. M³odsze spojrzenie Podstawa to ukrycie wszystkich zmarszczek wokó³ oczu (tak samo traktujemy skórê przy ustach). U¿ywamy lekkiego korektora o w³aœciwoœciach rozœwietlaj¹cych. Skóra w tym miejscu jest bardzo delikatna, dlatego kosmetyk powinien mieæ p³ynn¹ konsystencjê. Unikamy brokatowych i mocno lœni¹cych cieni do powiek, bo podkreœlaj¹ zmarszczki oraz tych o ciemnej barwie, poniewa¿ optycznie zmniejszaj¹ oczy. Zatroszcz siê o brwi Z wiekiem p³owiej¹, dlatego podkreœlamy je cieniem lub kredk¹ w odcieniach br¹zu, szaroœci, granatu. Odradzamy czerñ, tak¿e jako kreskê na oczach. Brwi staj¹ siê te¿ mniej elastyczne, wiêc uk³adamy je ¿elem lub kosmetykiem nab³yszczaj¹cym. Nie zapominamy równie¿ o regulacji w³osków. W ten sposób optycznie powiêkszymy oczy.

Make-up napinaj¹cy skórê Siêgamy po podk³ady wype³niaj¹ce lub ujêdrniaj¹co-liftinguj¹ce. Dziêki takim komponentom jak sylikon pozostawiaj¹ na twarzy g³adki film odbijaj¹cy œwiat³o. Pigment nie osadza siê w zmarszczkach, ale wyg³adza cerê, dziêki czemu staj¹ siê mniej widoczne. Wiêkszoœæ nowoczesnych podk³adów

liftinguj¹cych zawiera te¿ polimery – sk³adniki, które po aplikacji tworz¹ na skórze niewidzialn¹ siateczkê napinaj¹c¹ i podtrzymuj¹c¹ skórê. Pod taki makeup warto nak³adaæ bazê wyg³adzaj¹c¹ i przeciwzmarszczkow¹, która wype³ni za³amania. ¯ywy kolor na g³owie Wraz z up³ywem lat powinno siê delikatnie rozjaœniaæ w³osy. I wcale

nie chodzi tu o radykalne zmiany. Wystarczy odrobinê jaœniejsza farba lub po prostu jaœniejsze refleksy. Ciemne barwy, a przede wszystkim czerñ bezlitoœnie dodaj¹ nam lat. Krótkie ciêcie Najodpowiedniejsze bêd¹ fryzury krótkie, siêgaj¹ce brody, ewentualnie do ramion. Z czasem zewnêtrzne k¹ciki oczu i ust opadaj¹ i twarz nabiera smutnego wyrazu. Krótkie ciêcie optycznie je podniesie i doda twarzy odrobinê weselszy wygl¹d. W³osy mog¹ byæ wycieniowane, wtedy fryzura nabierze atrakcyjniejszego kszta³tu i lekkoœci. Maseczki liftinguj¹ce S¹ idealne, kiedy potrzebujemy szybkiego i widocznego efektu. Napinaj¹ skórê, dodaj¹ jej blasku, dziêki czemu twarz wygl¹da o wiele m³odziej. Ten kosmetyk nie zlikwiduje oczywiœcie zmarszczek, jest jednak w stanie b³yskawicznie optycznie je sp³yciæ. Maseczki liftinguj¹ce w formie kremu nak³ada siê zamiast kremu i nie zmywa, natomiast ¿elowe emulsje aplikuje siê pod krem. AKPA

Fot. J. Witczak Now¹ Poradniê Zdrowia Psychicznego otwarto w Miejskiej Górce. Placówka ma umowê z Narodowym Funduszem Zdrowia, tak wiêc za wizyty w poradni nie trzeba p³aciæ. Obok niej dzia³a tak¿e Poradnia Leczenia Uzale¿nieñ. Po pomoc do psychiatrów zg³asza siê coraz wiêcej osób. Bo dolegliwoœci, które wymagaj¹ wizyty u takiego specjalisty dotkn¹æ mog¹ ka¿dego. – Wszyscy jesteœmy nara¿eni na stres spo³eczny – mówi Magdalena Kie³kiewicz, w³aœciciel Poradni Zdrowia Psychicznego. – Jego Ÿród³em mo¿e byæ bezrobocie lub poczucie zagro¿enia utrat¹ pracy, lêk przed nieuleczalnymi chorobami, narastaj¹ca przestêpczoœæ, kryzysy gospodarcze i polityczne. Ale lekarze podkreœlaj¹, ¿e pomóc mo¿na te¿ sobie samemu. Trzeba prowadziæ zdrowy styl ¿ycia, dbaæ zarówno o kondycjê fizyczn¹, jak i psychiczn¹ oraz uczyæ siê radziæ sobie ze stresem. s

Kronikarka w bibliotece

swiatbab@gazetaabc.pl

Polecamy „Genera³ –

zamach na Gibraltarze” Gibraltar. 4 lipca 1943 roku. Godzina 23.07. Samolot Liberator AL 523 spada do morza zaledwie 16 sekund po starcie. Na pok³adzie by³ Naczelny Wódz, premier Rz¹du Polskiego na UchodŸctwie, genera³ W³adys³aw Sikorski. Œmieræ Wodza do dzisiaj jest niewyjaœnion¹ zagadk¹. Czy by³a to katastrofa? Czy Sikorski zosta³ zamordowany? Historyk i publicysta Dariusz Baliszewski przez wiele lat bada³ tê sprawê. Na kanwie jego odkryæ powsta³ film fabularny „Genera³ – za-

mach na Gibraltarze”. Wed³ug oficjalnej, g³oszonej przez lata wersji, genera³ W³adys³aw Sikorski zgin¹³ w katastrofie lotniczej, lec¹c w 1943 roku z Gibraltaru do Londynu. Film fabularny obala tê wersjê. Przedstawia dowody: fotografie, dokumenty i relacje œwiadków wydarzeñ, które mog¹ wskazywaæ na morderstwo. Film dzisiaj, we wtorek o godz. 20 proponuje kino Promieñ w Rawiczu. (j), fot. Internet

Piosenka dla ciebie Anna Wyszkoni Czy ten pan i pani

Czy ten pan i pani s¹ w sobie zakochani Czy ta pani tego pana chce Ona jest jak przeœliczny kwiat A on ma w oczach szkie³ka dwa Czy ten pan i pani s¹ w sobie zakochani Czy ta pani tego pana chce Czy ten pan i pani s¹ w sobie zakochani Czy ta pani tego pana chce Ona jest jak przepiêkny ptak A on dla niej na gitarze gra Czy ten pan i pani s¹ w sobie zako-

chani Czy ta pani tego pana chce Bóg ca³owaæ ka¿e i prowadzi przed o³tarze Lecz naprawdê nie wiesz jak tam jest Czy ten pan i pani s¹ w sobie zakochani Czy ta pani tego pana chce Bóg ca³owaæ ka¿e i prowadzi przed o³tarze Lecz naprawdê nie wiesz jak tam jest Czy ten pan i pani s¹ w sobie zakochani Czy ta pani tego pana chce Bóg ca³owaæ ka¿e i prowadzi przed o³tarze Lecz naprawdê nie wiesz jak tam jest Jak tam jest (j)


ŚWIAT BAB

swiatbab@gazetaabc.pl

By wyglądać młodziej Dobór odpowiednich barw w makijażu oraz sposób aplikacji kosmetyków kolorowych powinien podlegać metamorfozie wraz z upływem lat. Zmiany dotyczą też fryzury. Jeżeli i jedno, i drugie będzie idealnie skomponowane, będziesz wyglądała na znacznie młodszą.

Fot. Biuro Kwiatowe Holandia

Kwiaty w domu Dendrobium Zadziwiające jest w nim to, że jego jasnozielone kwiaty mają purpurowy środek w kształcie serca, przypominający wydęte wargi. Kilka dendrobium ustawionych w skupisku szybko nada wnętrzu tropikalną atmosferę. Lubi jasne stanowiska, ale nie bezpośrednie słońce. Roślinę wystarczy podlewać raz w tygodniu po lekkim przeschnięciu. LL

Klapki Wymagają pięknych, zadbanych stóp i paznokci. Na początek pedikiur, który zaczynamy od wymoczenia stóp w ciepłej wodzie z mydłem, przynajmniej przez piętnaście minut. Potem przemywamy je wodą utlenioną, a następnie obcinamy i piłujemy paznokcie. Wmasowujemy oliwkę w skórki i odsuwamy je za pomocą patyczka. Skórek nie wycinamy, bo łatwo o skaleczenie i zakażenie. Warto także kupić złuszczającą emulsję i po jej rozsmarowaniu masować stopy, dopóki martwy naskórek nie zacznie się złuszczać. Spłukujemy resztki naskórka i emulsji. Zgrubienia usuwamy pumeksem, a na koniec nakładamy krem do stóp i posypujemy je talkiem, by się nie pociły. Po takich zabiegach bez kompleksów wkładamy klapki. (esr)

Możemy się odmładzać kremami, liftingami, zastrzykami czy peelingami. Możemy też spróbować innych sposobów. Co prawda ujmują lat tylko optycznie, ale za to bardzo skutecznie. Lekka fryzura i subtelny makijaż potrafią wiele zdziałać.

które po aplikacji tworzą na skórze niewidzialną siateczkę napinającą i podtrzymującą skórę. Przy okazji udoskonala się też owal twarzy. Pod taki make-up warto nakładać bazę wygładzającą i przeciwzmarszczkową, która wypełni załamania.

Młodsze spojrzenie

Żywy kolor na głowie

Podstawa to ukrycie wszystkich zmarszczek wokół oczu i ust. Użyj lekkiego korektora o właściwościach rozświetlających. Skóra w tym miejscu jest bardzo delikatna, dlatego kosmetyk powinien mieć płynną konsystencję. Unikaj brokatowych i mocno lśniących cieni do powiek, bo podkreślają zmarszczki oraz tych o ciemnej barwie, ponieważ optycznie zmniejszają oczy. Najlepsze będą cienie półmatowe – pastele lub kolory natury.

Wraz z upływem lat powinno się delikatnie rozjaśniać włosy. I wcale

Zatroszcz się o brwi Z wiekiem płowieją, dlatego podkreśl je cieniem lub kredką w odcieniach brązu, szarości, granatu. Odradzamy czerń, także jako kreskę na oczach. Brwi stają się też mniej elastyczne, więc układaj je żelem lub kosmetykiem nabłyszczającym. Nie zapominaj o regulacji włosków. W ten sposób optycznie powiększysz oczy, a powieki będą wyglądały jak po liftingu.

Make-up napinający skórę Sięgnij po podkłady wypełniające lub ujędrniająco-liftingujące. Dzięki takim komponentom jak silikon pozostawiają na twarzy gładki film odbijający światło. Pigment nie osadza się w zmarszczkach, ale wygładza cerę, dzięki czemu stają się mniej widoczne. Większość nowoczesnych podkładów liftingujących zawiera też polimery – składniki,

Od kilku lat jestem na emeryturze. Czekałam na tę chwilę z utęsknieniem, wyobrażając sobie, ile różnych rzeczy wreszcie zrobię, na które wcześniej nie miałam czasu. Ale euforia bardzo szybko minęła. Już po kilku miesiącach nadmiar wolnego czasu zaczął mi ciążyć. Coś, co miało być błogosławieństwem, nagle stało się udręką. Nie mogłam odnaleźć się w tej nowej rzeczywistości. Każdy kolejny dzień podobny był do poprzedniego. Nie miałam na co czekać, bo wiedziałam, że nic się nie zdarzy. Moje życie straciło sens, a ja zaczęłam pogrążać się w depresji. Jestem samotna, nigdy nie prowadziłam szczególnie ożywionego życia towarzyskiego. Tak naprawdę całym moim życiem była praca w szkole. Zaczęły się problemy zdrowotne, ale najgorsze było uczucie beznadziei, które mnie nie opuszczało. Czułam się jak stary dziurawy nikomu niepotrzebny czajnik, który po latach służby wylądował na śmietniku. I powiem szczerze, że nie wiem, co by ze mną było, gdyby na mojej drodze nie pojawiła się wspaniała osoba, która uświadomiła mi, że mogę jeszcze zdziałać wiele dobrego w życiu. Że są osoby, które mnie potrzebują, którym mogę pomóc, służyć swoją wiedzą i doświadczeniem. Jednym słowem, zaangażowałam się w wolontariat. Mam swoich uczniów, którym pomagam w nauce. To dzieci z niezamożnych rodzin, które mają problemy z nauką, a ich rodziców nie stać na korepetycje. Spotykamy się kilka razy w tygodniu. Pomagam im odrabiać lekcje, tłumaczę to, czego nie rozumieją, utrwalam materiał i przygotowuję do sprawdzianów. Z niecierpliwością czekam na te spotkania. Z drżeniem serca słucham wiadomości od nich o ocenach z testów. To niesamowite i dla mnie zupełnie nowe doświadczenie. Teraz oglądam wszystko od drugiej strony – od strony dziecka i czasem jest mi tych moich podopiecznych żal. Bo teraz widzę, że uczeń w szkole nie ma lekko. Pomagam więc, jak mogę. Ale najważniejsze, że odnalazłam sens życia. Że znowu czuję się potrzebna, no i mam na co czekać – na wizyty moich uczniów. Jadwiga

noczerwonymi refleksami, mahoń, kasztan.

Krótkie cięcie Najodpowiedniejsze będą fryzury krótkie, sięgające brody, ewentualnie do ramion. Z czasem zewnętrzne kąciki oczu i kąciki ust opadają, przez co twarz nabiera smutnego wyrazu. Krótkie cięcie optycznie je podniesie i doda twarzy odrobinę weselszy wygląd. Włosy mogą być wycieniowane, wtedy fryzura nabierze atrakcyjniejszego kształtu i lekkości. Nie rezygnuj też z grzywki, np. wystrzępionej, przykrywającej czoło lub skośnej, która optycznie wyszczupli twarz. Pasma nie powinny być zbyt długie, ponieważ u dojrzałych kobiet prezentują się zwykle nienaturalnie, a dodatkowo postarzają.

Maseczki liftingujące

nie chodzi tu o radykalne zmiany. Wystarczy odrobinę jaśniejsza farba lub po prostu jaśniejsze refleksy, a na pewno będziesz wyglądała na młodszą. Ciemne barwy, a przede wszystkim czerń, bezlitośnie dodają nam lat. Przy jaśniejszych pasmach warto wypróbować odcienie złociste, przy ciemniejszych twarzowe średnie brązy, np. ozdobione ciem-

Są idealne, kiedy potrzebujemy szybkiego i widocznego efektu. Napinają skórę, dodają jej blasku, dzięki czemu twarz bardzo szybko wygląda o wiele młodziej. Ten kosmetyk nie zlikwiduje oczywiście zmarszczek, jest jednak w stanie błyskawicznie optycznie je spłycić. Maseczki liftingujące w formie kremu nakłada się zamiast kremu i nie zmywa, natomiast żelowe emulsje aplikuje się pod krem. Wielu dermatologów nie poleca jednak stosowania ich przez kobiety o cerze wrażliwej. AKPA

Podziel się swoim kulinarnym sekretem Każda prawdziwa gospodyni ma swoje kulinarne sekrety. Przepisy na wspaniałe potrawy czasami przekazywane z pokolenia na pokolenie, a czasami wypracowane w zaciszu własnej kuchni metodą prób i udoskonaleń. Chcemy, byście podzieliły się z naszymi czytelnikami tymi wspaniałymi recepturami. Przysyłajcie do nas przepisy na wybrane potrawy. Najciekawsze będziemy zamieszczać we wtorkowych wydaniach gazety, a raz w

miesiącu wybierzemy spośród nich jedno danie, którego autor lub autorka otrzyma od nas nagrodę i tytuł Gospodyni Miesiąca. W ocenie pod uwagę będą brane nie tylko walory smakowe, ale także łatwość przygotowania potrawy. Przepisy można przesyłać do redakcji: Gazeta „ABC”, ul. Słowiańska 63, 64–100 Leszno lub na adres e-mailowy: swiatbab@gazetaabc. pl koniecznie z dopiskiem KĄCIK KULINARNY. Czekamy na wasze kulinarne sekrety. LL

BARAN (21.03 -19.04) Zrób porządek w papierach, posegreguj, ułóż w konkretnym miejscu, a wizytówki zgromadź w jednym etui, z pewnością kiedyś te kontakty ci się przydadzą. Odrobina systematyczności jeszcze nikomu nie zaszkodziła. BYK (20.04 -20.05) Racjonalizm przede wszystkim, nie ufaj intuicji, a kieruj się jedynie rzetelnymi, sprawdzonymi wiadomościami. Inaczej możesz popełnić niewybaczalny błąd. BLIŹNIĘTA (21.05 -21.06) Potrafisz więcej, niż ci się wydaje. Po prostu spróbuj, wszak do odważnych świat należy. Potem co rusz możesz odkrywać w sobie nowe zdolności i zobaczysz, jakie to będzie miłe. RAK (22.06 -22.07) Przed tobą tydzień ważnych wydarzeń i podejmowania wcale niełatwych decyzji, dlatego przygotuj sobie stosowne argumenty, przeszacuj szanse, żebyś czegoś ważnego nie przegapił. LEW (23.07 - 22.08) Daj sobie luz i przestań bez ustanku mieszać się do tego, co robią inni. Niech sobie robią, co chcą. Nie we wszystkim musisz mieć rację, a poza tym nie każdemu się to podoba. PANNA (23.08 -22.09) Pracuj rzetelnie i wytrwale, a nagroda cię nie minie. Twoje wysiłki z całą pewnością zostaną zauważone przez szefa, może nawet doczekasz się pochwały, a może czegoś więcej. WAGA (23.09 - 22.10) Tydzień spokojny, by nie powiedzieć nudny, ale po burzliwym okresie taki bezruch powinien ci się nawet podobać. Będziesz miała czas na lekturę i inne miłe zajęcia. SKORPION (23.10 -21.11) Musisz się zdecydować, czy wolisz jeść, czy też pięknie wyglądać. To niełatwy wybór i wymaga poświęcenia, ale wiosna to najwyższy czas, by się zdecydować. Potem będzie płacz i zgrzytanie zębów. STRZELEC (22.11 - 21.12) Zanim wydasz o kimś sąd, dobrze się zastanów, by nie wyrządzić komuś przykrości, a nawet krzywdy. Najlepiej wyobraź sobie siebie w podobnej sytuacji, będzie ci łatwiej. KOZIOROŻEC (22.12-19.01) Trochę nagromadziło ci się zaległości, zwłaszcza w sferze domowej. Zatem poświęć czas na zrobienie porządków, powyrzucaj niepotrzebne ubrania i sprzęty. Będziesz miał miejsce na nowe. WODNIK (20.01 -18.02) Będziesz miał wielką ochotę na życie towarzyskie, spotkania, nawet z dawno niewidzianymi ludźmi, ale nie przesadź z tymi kontaktami, bo nie wszystkie warte są odnawiania. Do wszystkiego podchodź z rozsądkiem. RYBY (19.02 – 20.03) Najwyższa pora, by uwierzyć we własne siły. Możesz znacznie więcej, niż ci się wydaje. Po prostu musisz się przemóc i spróbować, inaczej na sukces nie ma co liczyć. Wykaż się kreatywnością, której przecież ci nie brak. ELŻBIETA SZPECHT-RUTECKA


LUDZIE

12

Przemierz¹ Wed³ug potrzeb i mo¿liwoœci Kryzys finansowy nie taki straszny, jak go maluj¹. Dowodem na to jest nowa placówka bankowa przy ulicy 3 Maja w Rawiczu. To Poœrednictwo Finansowe, które jest Partnerem GE Money Bank SA. Klienci placówki mog¹ liczyæ miêdzy innymi na dogodne kredyty.

W placówce mo¿na uzyskaæ kredyt gotówkowy, konsolidacyjny, hipoteczny, samochodowy, a tak¿e kartê kredytow¹. Kredyty s¹ dostêpne dla ka¿dego klienta, mog¹ siê o nie ubiegaæ zarówno osoby zatrudnione na umowê o pracê, jak i na umowê zlecenie czy wykonuj¹ce wolny zawód. Oferta placówki skierowana jest tak¿e do emerytów, rencistów, rolników, osób prowadz¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹. – Po przeanalizowaniu sytuacji finansowej klienta jesteœmy w stanie zaproponowaæ kredyt dopasowany do potrzeb i mo¿liwoœci sp³aty ka¿dej osoby – mówi Partycja Maury, specjalista ds. sprzeda¿y us³ug finansowych. – W przypadku kredytu gotówkowego mo¿na uzyskaæ maksymalnie 60 tysiêcy z³otych netto. Najkrótszy okres sp³aty rat to pó³ roku, najd³u¿szy 8 lat. Taki kredyt mo¿na otrzymaæ bez porêczycieli i zabezpieczeñ. Formalnoœci s¹ ograniczone do minimum, wystarczy dowód osobisty i zaœwiadczenie o uzyskiwanych dochodach. Pieni¹dze trafiaj¹ do klienta w ci¹gu jednego dnia. Jeszcze ³atwiej mo¿na otrzymaæ w placówce tzw. szybk¹ gotówkê, czyli kredyt na ustne oœwiadczenie. W tym przypadku bank nie wymaga ¿adnych zaœwiadczeñ o zarobkach. Dodatkow¹ korzyœci¹ dla klienta jest mo¿liwoœæ ubezpieczenia kredytu od ryzyka jego niesp³acenia, np. z powodu œmierci, trwa³ej i ca³kowitej niezdolnoœci do pracy lub czasowej niezdolnoœci do pracy. Dla osób maj¹cych ju¿ zobowi¹zania finansowe (np. w innych bankach) dobrym rozwi¹zaniem mo¿e byæ zaci¹gniêcie kredytu konsolidacyjnego. Przy jego pomocy mo¿na sp³aciæ wszystkie dotychczasowe zobowi¹zania, np. kredyt gotówkowy, samochodowy, debet na rachunku osobistym

Przyznaj¹ otwarcie: – Najwa¿niejsze, co musimy zabra Za ³apówki mo¿na za³atwiæ wszystko.

Fot. J. Witczak IPracownicy rawickiej placówki partnerskiej GE Money Bank zapewniaj¹, ¿e kredyty i inne oferty finansowe dostosowane s¹ do potrzeb i mo¿liwoœci ka¿dego klienta.

czy zad³u¿enie na karcie kredytowej. – Dziêki takiemu kredytowi klient p³aci jedn¹ ratê w miesi¹cu zamiast kilku, a do tego mo¿e otrzymaæ nawet 60 tysiêcy z³otych dodatkowej gotówki na bie¿¹ce wydatki – dodaje P. Maury. – Wysokoœæ kredytu konsolidacyjnego mo¿e wynosiæ nawet 120 tysiêcy z³otych, a sp³ata ca³ej sumy mo¿liwa jest w ci¹gu 8 lat. W placówce dostêpne s¹ praktycznie wszystkie rodzaje kredytów, dziêki którym mo¿na finansowaæ m.in. budowê lub kupno domu, zakup lub remont mieszkania. Na zabezpieczenie hipoteczne mo¿na te¿ otrzymaæ kredyt konsolidacyjny albo zamieniæ posiadany ju¿ kredyt hipoteczny na bardziej dogodny, lepiej dostosowany do mo¿liwoœci finansowych klienta. £atwo dostêpny jest te¿ kredyt samochodowy. Klient dostaje do kieszeni gotówkê, z któr¹ mo¿e ruszyæ na poszukiwanie wymarzonych czterech

kó³ek. Ka¿dy mo¿e liczyæ tak¿e na kartê kredytow¹. Za jej przyznanie nie ponosi ¿adnych op³at. Limit kredytowy wyliczany jest tak, ¿eby ograniczyæ ryzyko sytuacji, w której posiadacz karty nie bêdzie w stanie sp³aciæ dostêpnej na niej sumy. Poza tym elastycznoœæ tej oferty pozwala – w razie zmiany sytuacji finansowej posiadaczy karty – zmniejszyæ lub zwiêkszyæ dostêpny limit. J.W.

Partner GE Money Bank SA mieœci siê w Rawiczu przy ul. 3 Maja 32, tel. 065 545 50 61/62.

Jakub £uczak i Tomasz Kajdanowicz z Leszna to jedyni Polacy, którzy zdecydowali siê na start w miêdzynarodowym rajdzie Mongoll Rally. Trasa wiedzie z Londynu do U³an Bator i liczy oko³o 15.000 km. Po drodze zobacz¹ niemal wszystkie krainy Euroazji: stepy, pustyniê, wysokie góry. Z Anglii do Mongolii zamierzaj¹ dostaæ siê w 3 tygodnie. Zadanie nie bêdzie proste, bo w trasê wybieraj¹ siê 12-letni¹ toyot¹. – Nie jest to auto terenowe. To samochód typowo miejski. Jak widaæ, w warunkach piaszczystych nie radzi sobie najlepiej, a mamy do przejechania oko³o 1500 kilometrów po totalnych bezdro¿ach – mówi³ Jakub £uczak podczas testowania auta na ¿wirowni w Zaborowie. – Jaki masz teraz pomys³? – pyta, kiedy auto zakopa³o siê na brzegu jeziorka. – Poczekaj, spróbujê ciê wypchn¹æ. Pod ko³a pod³o¿ê trawiaste wycieraczki – odpowiada Tomasz Kajdanowicz. Wyczytali, ¿e pomagaj¹, gdy trzeba wyjechaæ z piachu i b³ota. Ale tym razem nie poskutkowa³o. Auto musia³o zostaæ zholowane. – Teraz mamy zwyk³e opony drogowe, nie nadaj¹ce siê na piach. Na pustyni w Mongolii za³o¿ymy zimówki. One lepiej trzymaj¹ siê piasku i nie œlizgaj¹ siê tak bardzo – informuje Tomasz. – W razie biedy poczekamy pó³

dnia, a¿ bêdzie przeje¿d¿a³ jakiœ Mongo³ i nam pomo¿e – œmieje siê Jakub. Mongolia jest 5 razy wiêksza ni¿ Polska. Poza U³an Bator w ogóle nie ma tam dróg asfaltowych. Tak napisa³a na blogu polskiej ekipy mieszkanka Mongolii. – Nasze auto absolutnie nie nadaje siê do tej wyprawy. I taka jest idea rajdu – mówi¹ leszczynianie.

S¹ wystarczaj¹co zdeterminowani

Czego siê obawiaj¹? – Przede wszystkim du¿ej liczby policji, której, niestety, trzeba bêdzie dawaæ ró¿ne ³apówki. Boimy siê, ¿e samochód mo¿e siê popsuæ, a my nie potrafimy go sami naprawiæ. Oczywiœcie weŸmiemy czêœci i pewne rzeczy zrobimy sami, ale gorzej, jak siê zepsuje coœ fundamentalnego i trzeba bêdzie szukaæ pomocy w warsztacie mechanicznym. To mo¿e byæ ciekawe z uwagi na to, ¿e nasz rosyjski jest ograniczony i mo¿emy siê nie dogadaæ w Mongolii. Im bli¿ej wyjazdu, tym bardziej bojê siê tego, co nas tam czeka. – Nie wycofacie siê? – Na pewno nie. Jesteœmy bardzo zdeterminowani, by prze¿yæ tê przygodê. Ca³e Leszno nas dopinguje. – A jeœli nie uda siê IJakub £uc dotrzeæ do mety? – Bêdziemy robili wszystko, by dojechaæ. Bêdziemy szukali mechaników i pomocy wszelakiej. Bêdziemy holowaæ auto, jak siê da. A jeœli stanie siê tak, ¿e z auta ju¿ nic nie bêdzie, to dostaniemy siê do U³an Bator bez samo-


LUDZIE

13

step, pustyniê i wysokie góry

aæ, to prezenty na ³apówki. chodu – zapewniaj¹.

Mo¿esz pomóc dzieciom w Mongolii

Przygoda to jedno, pomoc bliŸniemu to drugie. Ka¿da ekipa, która startuje w rajdzie, musi uzbieraæ przynaj-

mniej 1000 funtów na cele dobroczynne. Leszczynianie wybrali fundacjê, która pomaga budowaæ szko³y i kopaæ studnie. – Ta przygoda ma byæ nie tylko nasz¹ przygod¹. Chcemy swój trud poœwiêciæ konkretnej idei. A jest ni¹ pomoc dzieciom w Mongolii. Chcemy pokazaæ, ¿e cz³owiek ma takie same potrzeby niezale¿nie od tego, gdzie jest. Tak samo musi jeœæ, piæ i chodziæ do szko³y. Miêdzy nami nie ma ¿adnych

ró¿nic, s¹ tylko granice pañstw – komentuje T. Kajadanowicz. Uzbierali dopiero 45 funtów. Ale wierz¹, ¿e zgromadz¹ potrzebn¹ kwotê. Lista sponsorów jest ca³y czas otwarta. W zamian uczestnicy wyprawy oferuj¹ reklamê i promocjê za granic¹, np. umieszczaj¹c logo wspieraj¹cych ich firm na samochodzie. Historia rajdu Mongoll Rally rozpoczê³a siê w 2001 roku, kiedy to dwoje Anglików wybra³o siê do Mongolii

czak (z lewej) i Tomasz Kajdanowicz testuj¹ swój samochód na leszczyñskiej ¿wirowni.

maluchem! Wprawdzie fiat 126p zawiód³ i cel nie zosta³ osi¹gniêty, ale inicjatywa przerodzi³a siê w cykliczn¹ imprezê, której przybywa zwolenników. W zasz³ym roku wystartowa³o 250 samochodów. W tym zg³osi³o siê prawie 600 za³óg. W ci¹gu tych kliku lat uczestnicy zebrali ju¿ ponad 2.000.000 funtów, które trafi³y na cele charytatywne.

Zabior¹ drzewka

Mieszkañcy Leszna postawili sobie jeszcze inny cel. Po drodze chc¹ zasadziæ dêby z podleszczyñskich lasów w ka¿dym z pañstw, przez które bêd¹ przeje¿d¿aæ. Wybrali m. in. partnerskie miasto Stryj na Ukrainie i ambasadê w U³an Bator. Jak mówi¹ – pomys³ startu w rajdzie zawdziêczaj¹ Robertowi Kubicy. Jakub w ubieg³ym roku wraca³ z zawodów Formu³y 1, kiedy zobaczy³ na autostradzie w Niemczech stare samochody po dach wypakowane oponami i kanistrami benzyny. Na drzwiach widnia³ napis: Mongoll Rally. Zaraz po powrocie do domu sprawdzi³ w Internecie, co to za impreza i postanowi³ wzi¹æ w niej udzia³. Do tego samego bez problemu namówi³ szwagra. Bo Jakub i Tomasz s¹ rodzin¹. Ich ¿ony s¹ siostrami. – Jak tylko dowiedzia³em siê, co to za rajd, moja ¿ona bez wahania Fot. E. Baldys powiedzia³a: „JedŸ!” – wspomina pierwsz¹ roz-

mowê o wyprawie J. £uczak. – Moja ¿ona natomiast chcia³a pojechaæ z nami. Ale kiedy jej wyt³umaczy³em, w jakich warunkach bêdziemy podró¿owali, zrezygnowa³a – opowiada T. Kajdanowicz. K¹piel w strumieniach, spanie w namiotach, 40-stopniowy upa³ w dzieñ, 0 stopni Celsjusza w nocy – to tylko niektóre niedogodnoœci, z jakimi przyjdzie im siê zmierzyæ. Wyposa¿eni w bia³o-czerwon¹ flagê, startuj¹ 17 lipca z Leszna do Londynu. Dzieñ póŸniej wyruszaj¹ w podró¿ do Mongolii. Wyliczyli, ¿e poradz¹ sobie w 3 tygodnie. – Gdybyœmy mogli zaplanowaæ d³u¿szy urlop, pojechalibyœmy d³u¿sz¹ i jeszcze bardziej atrakcyjn¹ tras¹ – przyznaje Jakub. – Ale i tak czeka nas mnóstwo wra¿eñ. Od zawsze mieliœmy ochotê wybraæ siê w podobn¹ podró¿ – zaznacza Tomasz.

Szlakiem posadzonych dêbów

Zakup samochodu sfinansowa³a firma Den Braven z Poznania, w której pracuje Jakub. Auto serwisuje Toyota Miko³ajczak z Leszna. Mechanicy zrobili wszystko, by nie zwiod³o. Jeszcze w ubieg³ym roku Toyota mog³aby zostaæ sprzedana podczas charytatywnej aukcji na mecie rajdu. Teraz zasady siê zmieni³y i nie mo¿na tam sprzedawaæ aut starszych ni¿ 9-letnie. Leszczynianie pozbêd¹ siê wiêc wys³u¿onego samochodu na pograniczu Rosji i Mongolii, a do Polski wróc¹ samolotem. I myli siê ten, kto myœli, ¿e to koniec przygody Mongoll Rally. – Za 25 lat planujemy wyruszyæ w podobn¹ wyprawê. Chcemy – byæ mo¿e z naszymi dzieæmi – przejechaæ tras¹ posadzonych dêbów i sprawdziæ, czy ³adnie rosn¹ – podsumowuj¹. KINGA ZYDOROWICZ


14

ROZMAITOŚCI

Fot. E. Baldys Iwona i Bogdan Mańka z Leszna doczekali się srebrnych godów. Poznali się w Szkole Podstawowej w Dąbczu. To tam Bogusiowi z Dąbcza bardzo spodobała się Iwonka z Przybina. Później ona rozpoczęła naukę w I Liceum Ogólnokształcącym, a on w Technikum Samochodowym w Kaliszu. Dzieląca ich odległość nie osłabiła uczucia. Przysięgę małżeńską złożyli 28 kwietnia 1984 roku w kościele w Dąbczu. Po 25 latach spotkali się z rodziną w restauracji Skarabeusz, by wspólnie święcić jubileusz. Jako pierwsza serdeczne życzenia złożyła jubilatom ukochana córka Lidia. Gromkie „Sto lat” bohaterom wieczoru odśpiewali goście z Leszna, Rydzyny, Dąbcza i Przybina. Pani Iwona pracuje w Aptece Rodzinnej, a jej małżonek w firmie Partner. Życzymy im wszystkiego najlepszego i mocy niezapomnianych wrażeń na zbliżającym się weselu córki Lidii z Arturem.

Fot. E. Baldys Znana kościańska firma AUGUSTO była organizatorem kolejnych Targów Gastronomicznych w leszczyńskiej restauracji Gliding Hotel. 30 firm z całej Polski prezentowało swoją ofertę – od sprzętu gastronomicznego, garnków i zastawy stołowej po przetwory owocowo-warzywne i lody. Targi połączone były z II Regionalnym Konkursem Kulinarnym. Pod bacznym okiem jury, któremu przewodniczył Tomasz Szymański i przy dużym zainteresowaniu zwiedzających 9 kucharzy przygotowywało konkursowe potrawy. W tej kulinarnej rywalizacji najlepiej wypadł Łukasz Stachowiak z LOCO Ratuszowa z Leszna, drugim najlepszym kucharzem okazał się Patryk Wróblewski z restauracji Akwawit , a trzecim Przemysław Warliński, reprezentujący pizzernię Diablo z Włoszakowic. Fot. E. Baldys f Już po raz 6. Szkoła Podstawowa nr 12 w Lesznie zorganizowała Miejski Konkurs Matematyczny dla uczniów klas III leszczyńskich szkół podstawowych. Honorowy patronat nad imprezą objął prezydent miasta Leszna Tomasz Malepszy. Do rywalizacji stanęło 50 młodych matematyków. Po ocenie zadań komisja konkursowa, której przewodniczyła Beata Mrosek, ogłosiła werdykt. Bezbłędnie rozwiązała je Wiktoria Jaskólecka ze Szkoły Podstawowej nr 9 (na zdjęciu). Tuż za nią na drugim miejscu uplasowali się: Kamil Żeleźniak i Borys Michalak z SP 2, Daniel Kowalski z SP 10 i Michał Tomczyk reprezentujący SP 12. Trzecie miejsce przypadło Jakubowi Nita z SP 12. Nagrody ufundowali sponsorzy: PPHU Ruks, Związek Nauczycielstwa Polskiego, Hurtownia Odzieży WMB, państwo Jaszczak i Nita. Każdy z uczestników konkursu otrzymał pamiątkowy dyplom. Nad sprawnym przebiegiem konkursu czuwały organizatorki: Izabela Zeinab, Mirella Kubacka i Arleta Ruks.

Fot. E. Baldys Leokadia Neumann z Garzyna i Bronisław Chwaliszewski z Drobnina poznali się na weselu. Sami przysięgę małżeńską złożyli w kościele w Drobninie 27 kwietnia 1959 roku. Pół wieku później odnowili śluby w kaplicy w Garzynie. Pan Bronisław całe życie pracował w Metalplaście, natomiast jego małżonka wychowywała dzieci: Elżbietę, Romana i Marka. Z biegiem lat rodzinka powiększyła się o synowe Cecylię i Jolantę oraz zięcia Czesława. Jubileusz odbył się w zajeździe Dobrodziej w Krzemieniewie. Najgłośniej „Sto lat” ukochanym dziadkom śpiewały wnuczęta: Natalia, Monika, Marek i Piotr. Goście z Leszna, Kąkolewa, Garzyna, Drobnina, Krakowa, Starej Przysieki, Mierzejewa i Krzemieniewa bawili się do rana. My życzymy jubilatom na dalsze lata takiej energii życiowej, jaką prezentowali w dniu swojego święta.

Fot. E. Baldys Ciepła wiosna sprzyja organizowaniu spotkań towarzyskich w plenerze. Leszczyński BOMIS zaprosił na imprezę integracyjną przedstawicieli firm, z którymi współpracuje i nowych zakładów budowlanych. Zanim zaczęła się biesiada, goście mogli zapoznać się z nowymi ofertami w dziedzinie farb, tynków, deski barlineckiej oraz chemii budowlanej. Później Jarosław Tomczak , właściciel BOMIS-u, zaprosił wszystkich do biesiady, na której przy grillu i muzyce bawiono się do późnych godzin nocnych. Fot. E. Baldys f Okazuje się, że Dni Leszna to nie tylko święto miasta, ale dla niektórych początek wspólnej życiowej drogi. 8 lat temu w czasie jednej z imprez na leszczyńskim rynku spojrzeli sobie głęboko w oczy Agnieszka Nowak i Darek Urbaniak. No i tak to się zaczęło. Na wiosnę 2009 roku wyznaczyli sobie termin wypowiedzenia sakramentalnego „tak”. Stało się to 17 kwietnia w kościele św. Józefa w Lesznie. Następnie cały orszak weselny przejechał do Wilkowic , gdzie w restauracji Ramzes odbyło się wesele. Pani Agnieszka kończy studia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, a jej małżonek na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. W najbliższym czasie będą bronić swoich prac magisterskich. Życzymy im celujących ocen na egzaminie i dużo szczęścia na nowej drodze życia.


NA RYBY Redaguje ARTUR GROBECKI • tel. 0 605 138 648

Puchar „ABC” dla górowianina

KALENDARZ BRAŃ MAJ 1+ 2+ 3+ 4+ 5~ 6+ 7+ 8~ 9~ 10- 11-12~1314- 15~ 16~17~ 18- 19~ 20~ 21~ 22~ 23~ 24~ 25~ 26~ 27~ 28- 29+30~ 31+ LEGENDA: + dobre brania ~ zmienne brania - słabe brania

Zwycięstwem Mariana Szelążka z Certy Góra zakończyły się zawody spinningowe o Puchar Dziennika „ABC”. Impreza tradycyjnie odbyła się w nadodrzańskiej Chobieni i były to jednocześnie zawody otwierające sezon spinningowy w naszym regionie Największego z nich, bo ważącego 2110 g, złowił Robert Rutkowski z Czakuszki Leszno. Zawody upłynęły pod znakiem dominacji leszczynian, którzy zajęli aż trzy z sześciu czołowych miejsc. W zeszłym roku zarówno Tomasz Wydrzyński, jak i Dariusz Andrzejewski także stali na podium zawodów, jednak tym razem zamienili się miejscami. Zwycięzcy otrzymali puchary i dyplomy ufundowane przez redakcję naszej gazety, a także wędziska spinningowe, których sponsorami były sklepy: Ryś, Esox oraz Sportfan Burlaga z Leszna. ▲Zwycięska szóstka stanęła na podium dzięki umiejętności przechytrzenia odrzańskich boleni.

Do wędkarskich zmagań przystąpiło prawie sześćdziesięciu zawodników. Zgodnie z oczekiwaniami łowisko obdarzyło łowców boleniami, które jako jedyne z rzecznych drapieżnych, dobrze żerowały. Z tego też powodu najlepiej wypadli zawodnicy specjalizujący się w połowie rzecznych rap. Bolenie były aktywne przede wszystkim rano. Komu nie udało się złowić ryby do godziny dziesiątej, nie miał raczej szans na kontakt z drapieżnikami. Szczupaki w ogóle nie były aktywne, z kolei klenie, jazie i okonie były zainteresowane tarłem, a nie przynętami, choć niektórym zawodnikom udało się złowić właśnie okonie. W imprezie uczestniczył między innymi aktualny spinningowy mistrz Polski - Sebastian Mazur. Ten jednak traktował zawody treningowo

Zniżki dla czytelników

Sklep wędkarski Sportfan w Lesznie, specjalnie dla czytelników magazynu wędkarskiego „ABC”, wprowadził 10% zniżki na wybrane towary. Aby skorzystać z promocji na akcesoria wędkarskie wystarczy udać się z dzisiejszym wydaniem gazety do stoiska w CH Manhattan w Lesznie i zapytać o promocyjne zakupy prowadzącego sklep Bolesława Burlagę lub pracowników placówki.

i mimo że złowił około dziesięciu wymiarowych boleni wszystkie powędrowały z powrotem do wody. Mistrz, jak twierdzi, nie lubi ich zabierać, a chciał także dać fory innym zawodnikom. Najszybciej komplet boleni złowił Tomasz Wędrzyński. Nieco później jednak większe rapy do wagi przyniósł Marian Szelążek, co dało mu prowadzenie w imprezie. Generalnie przed czasem do wagi trafiło pięć kompletów boleni.

Klasyfikacja końcowa 1. Marian Szelążek (Certa Góra) - 8660p 2. Tomasz Wydrzyński (Czakuszka Leszno) – 8270p 3. Dariusz Andrzejewski (Czakuszka Leszno) – 8110p 4. Michał Cisowski (Lubin Miasto) – 7120p 5. Krzysztof Jurewicz (Okoń Góra) – 6620p 6. Robert Rutkowski (Czakuszka Leszno) – 2110p

Majowe przyspieszenie Rozpoczyna się długo oczekiwany okres połowu szczupaków i boleni. Nasze łowiska oblegane będą przez spragnionych kontaktu z tymi drapieżnikami wędkarzy. Łowienie drapieżników w rzece i zbiornikach zasadniczo się różni. Niektórzy twierdzą nawet, że rzeczne szczupaki to zupełnie inny gatunek niż te jeziorowe. Wiąże się to z ich zwyczajami i kryjówkami

Jezioro

Rzeka

W jeziorach szczupaki zajmują swoje rewiry najczęściej w pobliżu trzcinowisk, w których schronienie znajduje jeziorowa drobnica. Jeśli jeszcze wiemy, że okolice trzcin były zanęcane przez spławikowców możemy być pewni, że w pobliżu stoi jakiś esox. Wiosenne żerowanie szczupaków trwa praktycznie przez cały dzień. Wygłodzone po tarle ryby atakują ławice płoci z widocznym z daleka impetem, stąd też łatwo je namierzyć. Kiedy jednak oznak żerowania nie widać warto pospinningować lub podać żywca w pobliżu zatopionych drzew i zawad. Co do przynęt, tu znajdziemy dwie szkoły – pierwsza z nich mówi, że ponieważ esoxy żerują na wylęgu trzeba stosować małe przynęty np. pięciocentymetrowe kopytka, zwolennicy drogiej szkoły twierdzą, że właśnie teraz warto sięgnąć po slidery i prowokować ryby dużymi wabikami.

Tu oprócz szczupaków celem naszych wypraw będą doskonale żerujące rapy. Namierzenie ich nie powinno sprawiać problemu, ponieważ uderzenie bolenia widać i słychać. Zajmują one stanowiska na przelewach, żerując najczęściej na uklejach. Z tego też powodu najlepszymi przynętami są właśnie wabiki imitujące małe ukleje. Ponieważ rapy są rybami płochliwymi, podejście do łowiska powinno być ciche, a wabiki powinny mieć dość dużą masę, aby dało się dorzucić na żerowisko bolenia z daleka. Czasami te same stanowiska zajmują także szczupaki, dlatego zawsze powinniśmy łowić ze stalowym przyponem. Obie ryby oprócz napływów lubią także przebywać w nasadach ostróg. Szczupaki wybierają często przyostrogowy dół z wirującą wodą z którego można czasem wyjąć nawet kilka tych ryb. Przynęty dobieramy intuicyjnie – inne bowiem będą skuteczne np. na Warcie a inne na Odrze.

▲Wśród seniorów po pierwszej turze prowadzi Marcel Zachwyc

O mistrzowski tytuł Spławikowcy z koła Osieczna rywalizowali o tytuł mistrza. Pierwsza tura zakończyła się zwycięstwem Marcela Zachwyca, który wyprzedził Karola Kręca oraz prezesa koła Ryszarda Dworackiego. Wśród kadetów pierwszy był Mikołaj Kędziora przed Łukaszem Kędziorą oraz Michałem Kubiaczykiem. W mistrzo-

stwach rywalizowały także kobiety. Zwyciężyła Klaudia Kosowska, która pokonała Amandę Wojciechowską. W łowisku dominowały płocie i krąpie. O tym, jak będzie wyglądać końcowa klasyfikacja, przekonamy się po rozegraniu drugiej tury mistrzostw, która odbędzie się 17 maja nad jeziorem Łoniewskim.

Niezbędnik wędkarza (cz. 8)

REGULAMIN WĘDKARSKIEGO ŁOWISKA SPECJALNEGO„ZGLINIEC’’ W tym roku wędkarze będą mogli łowić na kilku nowych łowiskach. Jednym z nich jest łowisko specjalne w Zglińcu, którego gospodarzem jest okręg PZW Poznań. Otrzymaliśmy regulamin tego łowiska i dzisiaj prezentujemy go na łamach magazynu tym wędkarzom, którzy w najbliższym czasie chcieliby skorzystać z tej oferty 1. W zakresie połowów ryb na łowisku obowiązuje regulamin amatorskiego połowu ryb PZW. 2. Wędkowanie dozwolone jest wyłącznie w porze dziennej (1 godzinę. przed wschodem i 1 godzinę po zachodzie słońca). 3. Wędkowanie na Stawach Nr 3 i 7 odbywać się będzie w następującym okresie od 15.04.2009 do 30.09.2009 r. 4. Dopuszcza się wyłącznie wędkowanie z brzegu. 5. Zabrania się budowania jakichkolwiek rodzajów pomostów (kładek wędkarskich) oraz rozkopywania i niszczenia grobli ziemnych. 6. Zezwolenia na wędkowanie wydaje PZW Okręg w Poznaniu, Zespół Rybacko-Wędkarski PZW w Osiecznej oraz Gospodarstwo Agroturystyczne Zgliniec 3. 7. Zezwala się na wędkowanie na 2 wędki z brzegu lub spinning z brzegu. Obowiązują następujące wysokości składek na wędkowanie: 1) cały okres dla członka PZW – 50,00 zł 2) 1 dzień dla członka PZW – 15 zł 3) cały okres dla niezrzeszonych i cudzoziemców – 150 zł 4) 1 dzień dla niezrzeszonych i cudzoziemców – 50 zł. 8. Zabrania się na terenie ww. stawów palenia ognisk, niszczenia roślinności brzegowej i stawowej, wycinania krzewów i drzew oraz rozbijania namiotów, a także zakopywania i porzucania śmieci. 9. Zakazuje się parkowania pojazdów na wjazdach na stawy. 10. Po zakończeniu wędkowania miejsce wędkowania należy bezwzględnie pozostawić w należytej czystości. 11. Nieprzestrzeganie regulaminu spowoduje cofnięcie pozwolenia na wędkowanie bez odszkodowania. 12. W drastycznych przypadkach naruszania przepisów PZW i ochrony przyrody podjęte zostaną działania na drodze karnej. PZW Okręg w Poznaniu


16

OGŁOSZENIA DROBNE — 1 SŁOWO: 1,30 ZŁ

˙ SPRZEDAZ 2 ło´z˙ka mosie˛z˙ne z 1900. Leszno, Paderewskiego 6. jk2412 FIRMA BM Kobylin oferuje płyty drogowe 3m x 1m o grubos´ci 20 cm. Cena za 1m2 / 50 zł + VAT. Tel. (065) 548-1058. jk2269 LABRADORY. 0-694411198, (065) 545-65-62. jk2408 MARKOWE rzeczy uz˙ywane z Danii hurtem sprzedam, 300 kg - tel. 0727527423 (po godz. 18). mk1313 SPRZEDAM 603425828.

betoniarke˛.

0jk2375

SPRZEDAM folie z ogrzewaniem. (065) 534-05-51. jk2353 SPRZEDAM konstrukcje˛ wiaty stalowej o wymiarach 12 m szer. 20 m długos´c´, zbiorniki zboz˙owe, kosze zasypowe. 0-788936083. jk2378 WEŁNA mineralna firmy KNAUFF grubos´ci 150 i 200 - tanio. 0-607430182, 0-603055013. jk1483

˙ EŁKI weimarskie. 0-603605841. WYZ jk2235 YORKI

sprzedam.

0-502372202. jk2205

MOTORYZACYJNE

SKUP aut powypadkowych, starych, uszkodzonych - złomowanie. Płatne goto´wka˛, transport gratis. Tel. 0725048874. mk6532

USŁUGI koparko-ładowarka˛. Tel. 0693904435. jk8671

KREDYTY bez zbe˛dnych formalnos´ci: goto´wkowe - wiek do 79 lat, ro´wniez˙ na dowo´d, konsolidacyjne - płac´ jedna˛ rate˛ zamiast kilku. Leszno, Jagiellon´ska 16, tel. (065) 520-05-77, 0-603312674. jk2385

USŁUGI transportowe - MERCEDES SPRINTER: 6 oso´b + 1 tona załadunku lub 1,4 tony załadunku. Przestrzen´ pasaz˙erska klimatyzowana. Długos´c´ załadunkowa 4,7 m - 15,5 mk1691 m3. Tel. 0-604385663.

KREDYTY goto´wkowe samochodowe, w polskim banku. Minimum formalnos´ci. (065) 520-55-99, 0-602536604. jk2114

USŁUGI koparka˛. Tanio 0-784223814. jk2034

LOMBARD - komis - natychmiastowe poz˙yczki pod zastaw RTV, AGD, GSM, komputero´w, złota, aut. Rawicz, ul. Piłsudskiego 29, (065) 545-40-49, 0510913577. mk7222

USŁUGI BRUKARSTWO: układanie kostki brukowej. Szybko, fachowo i solidnie. Tel. 0-697556831

GOLF III / 1994, ciemny granat, szyberdach, 5 drzwi. Cena 4000 zł do uzgodnienia. 0-668371768. jk2391

DOCIEPLENIA tanio. 0-504509327. jk1964

Tel.

0-

FORD FOCUS 1,8TDDI ⁄ 2000. Tel. 0-693829234 OPEL ASTRA II kombi 1,7TDI ⁄ 1998, sprowadzony. Tel. 0-793367394. OPEL OMEGA B 2,0 / 1994, 7500 zł. 0-887359162. jk2316

INSTALACJE elektryczne - tanio, profesjonalnie. Tel. 0-663418484 KARCHER 0-697708297.

jk1951

KARCHER. 0-607235208.

jk2095

KARCHER. 0-697250807.

jk2181

KUCHARKA - komunie, wesela. 0660690552. jk2288

PASSAT 1999 benzyna, 0-603563776. jk2326

MALOWANIE, szpachlowanie, wykon´czenia wne˛trz. 0-507054868. jk2341

PEUGEOT 205 1,9D / 1991, 4 drzwi, 2.600 zł. 0-503988972. jk2415

MALOWANIE, szpachlowanie, regipsy, tapetowanie. 0-605403174. jk2352

POLONEZ 667645764.

0jk2210

˙ sufito´w podwieszanych. 0MONTAZ 785719138. jk2229

PRZYCZEPA kampingowa NIEWIA´ W 126. 0-691679271. jk2392 DO

MUROWANIE, docieplenia budynko´w. (065) 520-88-38. jk2395

PUNTO 1,2 gaz / 1999, 7800 zł. 0660690552. jk2287

NOWY SPRINTER 6-osobowy: dowo´z na lotniska, giełdy towarowe, przeprowadzki itp. Tel. 0-604385663. mk1637

CARO / 1993.

SPRZEDAM CITROENA C3 1,4 BENZYNA, 2002, 68.000 KM. Tel. 0-606717741 SPRZEDAM TOYOTA COROLLA 2001, benzyna+gaz. Okazja. Info: 0607199832 SEICENTO. Tel. 0-666730431. jk2337 UNO 1997, 0-609111326.

jk2327

WWW.OGLOSZENIAREGIONALNE.PL jk1593

KUPNO

TYNKI maszynowe, gotowe pod malowanie. 0-605906363. jk2397

´ Z˙ NE RO

´ CIOWE. DJ IMPREZY OKOLICZNOS 0-605077959. jk1335

1,6 ⁄ 1996,

TYNKI maszynowe, regipsy, szpachlowanie. 0-607211883. jk2245

TYNKI ozdobne wewne˛trzne www.stilomoderno.pl 0-697207371. jk2364

AUDI A3 TDI. 0-691914712. jk2188

MEGANE 667342558

TYNKI maszynowe pod malowanie. 0-605906363. jk1902

ZŁOMOWANIE pojazdo´w, bezpłatny transport autocze˛s´ci. (065) 545-73-04. 0-606982046. mk8148

DAN-KOM KOMINKI, USŁUGI BUDOWLANE. 0-661391378. jk1635

˙ SPRZEDAZ

0 607 733 976, pon.-pt. 8-18

KUPIE˛ auta uszkodzone i powypadkowe. Dobrze zapłace˛. Tel. 0668002883. mk2711

ODBIERAM zuz˙yty sprze˛t AGD. 0509879801. jk3

´ LNOBUDOWLANE: płytki, ryOGO gipsy, szpachlowanie, układanie kostki brukowej. 0-784223814. jk2032 PHU MICHEL profesjonalna budowa kominko´w, ogrzewanie salon. Leszno, Niepodległos´ci 49, 0-517273335. jk2109 PŁOTY kute, balustrady, bramy z automatyka˛, ogrodzenia. Cena od 160 zł. Tel. 0-781160474, 0-697756797. jk2387

PRZYJMUJEMY AUTA do złomowania. Goto´wka i dokumenty od re˛ki. 0-601757165. jk2312

POSADZKI agregatem zacierane mechanicznie. 0-511505348. jk2270

ZŁOMOWANIE aut odbio´r własnym transportem. 0-727559847. jk2177

PRZEPROWADZKI, TRANSPORT. 0-509879801. jk2

ZŁOMOWANIE aut osobowych i cie˛z˙arowych z dopłata˛ dla klienta. SKUP aut uszkodzonych wszystkich roczniko´w, transport gratis. Tel. (0-65) 53672-76, 0-696545600. ap763

RENOWACJA mebli. 0-603032824. jk2365 SZPACHLOWANIE, malowanie. 0783091864. jk2240

INFORMATYK (student zaoczny II roku) podejmie prace˛ w zawodzie, prawo jazdy, b.dobra praktyczna znajomos´c´ j. angielskiego, komunikatywnos´c´ - tel. 782394117. bd505 PODEJME˛ prace˛ - dos´wiadczenie w prowadzeniu sekretariatu i biura, dobra znajomos´c´ obsługi komputera (pakiet Office, Subiekt) i urza˛dzen´ biurowych, dos´wiadczenie w sprzedaz˙y hurtowej i detalicznej, prawojazdy B - tel. 0505492290. bd507 POMOC przy obsługiwaniu komuni, wesel. 0-783440219. jk2400 POMOCNIK murarza, dekarza, brukarza szuka pracy w Lesznie. 0603603119. jk2283 POSPRZA˛TAM mieszkanie, umyje˛ okna. 0-783440219. jk2399 POSPRZA˛TAM ogro´d, zasieje˛ trawe˛. 0-782801148. jk2212

´ J OGRO´ D - projektowanie, urza˛TWO dzanie i konserwacja tereno´w zielonych, ogrodo´w, parko´w i zbiorniko´w wodnych, mała architektura, wycinanie drzew. Wieloletnie dos´wiadczenie. Szybko, tanio, profesjonalnie - tel. 0721758718 lub 0-608539232. bd504

POSPRZA˛TAM, zrobie˛ zakupy, zaopiekuje˛ sie starsza˛ pania˛, w godzinach dopołudniowych, 0-669344767. jk2282

´ CZANIE wne˛trz: gipsowaWYKAN nie, malowanie, płytki, panele, rygipsy, podwieszane sufity. Szybko, tanio, profesjonalnie - tel. 0-721758718 lub 0608539232. bd506

SZUKAM pracy chałupniczej. Tel. 0519112802

VIDEOFILMOWANIE + ZDJE˛CIA. 0-609461247. jk1887 WYNAJEM samochodo´w dostawczych do 3,5 tony, cena od 150 zł / doba. Tel. 0-605739390, 0-509198666. jk2116

PRACA ZATRUDNIE˛ HERBALIFE POLSKA poszukuje oso´b do wspo´łpracy. 0-504607535. jk2333 HURTOWNIA materiało´w instalacyjnych zatrudni sprzedawce˛. 0605086728. jk2325 PUB CEGŁA zatrudni dziewczyne˛ na stanowisko barmanka-kelnerka tylko osoby pełnoletnie. Moz˙liwos´c´ szkolen´ oraz zakwaterowania. Umowa o prace˛. Tel. 0-509803509. jk1524 BOSZKOWO sezon. Zatrudnie˛ dziewczyne˛ na stanowisko barmanka-kelnerka - tylko osoby pełnoletnie. Moz˙liwos´c´ noclegu. Praca od 1.05. Tel. 0509803509. jk1672 MANAGER SUPERVISOR. Sprzedaz˙-Rekrutacja. 0-723372555. jk2056 OBSŁUGA KLIENTA W CENTRUM WELLNESS. 0-723372555. jk2054 WWW.OGLOSZENIAREGIONALNE.PL jk1594 ZATRUDNIMY kucharza, kucharke˛. Restauracja ,,Błe˛kitna’’ Bojanowo, 0607866311. jk2180

SZUKAM PRACY

˙ CZYZNA, po studiach administME˛Z racyjnych, grupa inwalidzka - szuka pracy w biurze. 0-513066087. jk2213 MŁODY, niezalez˙ny, własny samocho´d, kat. B - podejmie prace˛ w Lesznie lub okolicy. 0-603108816. jk2409

PRZYJME˛ prace˛ chałupnicza˛ opro´cz krawiectwa. Posiadam pomieszczenia. 0-603603119. jk2284

ZAOPIEKUJE˛ sie˛ samotna˛, starsza˛ osoba˛ albo dzieckiem, 0-65 / 529-1147. jk2249

KUPNO ANTYKI, przedwojenne meble (podniszczone). 0-601571857 zawsze, (065) 520-12-11 wieczorem. jk1989 KUPIE˛ stare monety. 0-604946001. jk1312

´ CI NIERUCHOMOS BOSZKOWO wies´ - sprzedam grunt budowlany przy Jeziorze Boszkowskim Wielkim - 7000m2. Bardzo atrakcyjna cena. Tel. 0-504098957. jk2379

´ wie˛ciechowie. DOM do remontu w S 0-665959538. jk2294 ´ miglu 150m2 + 2 garaz˙e. DOM w S 0-693530082. jk1936 DZIAŁKA budowlana w Ziemnicach, 0-693867330 jk2377

´ miglu, tel. DZIAŁKA 700 m.kw. w S 0-518573617. mk1412 DZIAŁKA pod budownictwo jednorodzinne, centrum Leszna, wszystkie media 1155m2, 195 zł / m2. 0-601764643. jk2232 DZIAŁKA rekreacyjna - Dominice. 0665959538. jk2296 DZIAŁKI budowlane - Lipno, Wilko´ migiel, Osieczna, Lasocice. 0wice, S 665959538. jk2295 KUPIE działke˛ w Boszkowie, 0504178090. jk2416 KUPIE˛ działki, grunty - Leszno i okolice. 0-504178090. mk8385 SEGMENT bezczynszowy 74m2 - Zatorze. 0-665959538 jk2289 SPRZEDAM dom, okolice Gostynia. 0-660435547. jk2340 DZIAŁKA w Gronowie. 0-603772616. jk2209

MŁODY, uczciwy, dyspozycyjny z prawem jazdy kat. B i praktyka˛, dobra˛ obsługa˛ komputera i urza˛dzen´ biurowych, s´rednie + matura - szuka pracy w biurze lub jako kierowca lub inne prace. 0-603851109. jk169

SPRZEDAM działke˛ budowlana˛w Wilkowicach 1000m2. 0-509598868. jk2401

PODEJME˛ prace˛ w warsztacie samochodowym (dos´wiadczenie) - tel. 0607942722. bd510

SPRZEDAM działke˛ budowlana˛w Wilkowicach. Tel. 0-691716626, 0607136076. mk8221

SPRZEDAM domy w Da˛bczu i Rydzynie. 0-504178090. mk8384


OGŁOSZENIA DROBNE — 1 SŁOWO: 1,30 ZŁ SPRZEDAM hale˛ murowana˛, wysokos´c´ 6m, stan surowy zamknie˛ty. Grunt 1,4 ha przy lesie. Gmina Poniec. Tel. 0-604789338. jk2097 SPRZEDAM tanio działke˛ usługowobudowlana˛ 1591m2 - Ka˛kolewo przy trasie Leszno-Gostyn´. 0-607284945 jk2396 WWW.OGLOSZENIAREGIONALNE.PL jk1595

LOKALE SPRZEDAM 2

56M - Przyjaz´ni. 0-665959538.

jk2293

62M2 - Rejtana. 0-665959538. jk2290 67M2 - Zamenhoffa. 0-665959538. jk2291 74M2 - Jeziorkowska. 0-665959538. jk2292 MIESZKANIE w bloku III pie˛tro 28m2. Rawicz, tel. 0-665633226. jk2330 RAWICZ - mieszkanie własnos´ciowe, 56 m2, M5, parter, os. Sucharskiego m.schmi/interia.pl 00436763761971. jk2421 SPRZEDAM mieszkanie 80,8m2 (4pokojowe) na osiedlu w Pawłowicach. Tel. 0-603935009. mk7821 SPRZEDAM zadbane 3-pokojowe mieszkanie na ul. Czechosłowackiej (53 m kw., parter) - cena 155.000 zł. Tel. 0-501480717. jk1173 SPRZEDAM lokal gastronomiczny z wyposaz˙eniem. 0-784347491. jk2386

DO WYNAJE˛CIA 1-, 2-osobowe pokoje. 0-691576552. jk898 2

100M - Tama Kolejowa, hurtownia, magazyn. 0-502210732. jk2388 2-POKOJOWE. 0-603323142.

jk2363

3-POKOJOWE do wynaje˛cia - Zamenhofa. 0-691576552. jk1154

DO wynaje˛cia lokal handlowy przy ul. Słowian´skiej, ok. 200m2, na kaz˙da˛ działalnos´c´. 0-504098957. jk2303 DO wynaje˛cia samodzielne mieszkanie Rawicz - poko´j, kuchnia, łazienka, ogrzewanie gazowe. 0-505979898. jk2372 HALA 80m2, wszelka działalnos´c´. 0693887263. jk2418 KAWALERKA w centrum Leszna do wynaje˛cia - umeblowana. (065) 526-8061. jk2279 2

LOKAL 30m , centrum Leszna, na sklep, gabinet, biuro. 0-691576552. jk831 LOKALE na biura i gabinety - centrum Rawicza. 0-605633045. jk2264 MIESZKANIE do wynaje˛cia w Rawiczu. 0-605633045. jk2263 POKOJE. 0-661390206.

jk2198

WOLNE powierzchnie uz˙ytkowe do wynaje˛cia w Rawiczu (działalnos´c´ usługowa, magazyn, sklep, biuro). jk2374 Tel. 0-691700623. WYNAJME˛ mieszkanie na os. Ostrojk2248 roga, 50m2. 0-513230614.

WYNAJME˛ mieszkanie 3-pokojowe + garaz˙, Leszno. 0-604492560. jk2304 100m2. jk2265

WYNAJME˛ pomieszczenie (065) 529-62-68.

NIGHT CLUB ’’STODOŁA’’, ul. Piloto´w 0-663899072 ZAPRASZAMY. jk2176 PAN dla pani. 0-724287589. SEKSOWNE

panie

jk2405

0-609522988. jk2175

NAUKA

ZDROWIE

NAUKA jazdy - kursy, doszkalanie. ’’U Magdy’’, 0-605653957, (065) 529-9250. jk1927

POTENCJA. Leszno, 0-697454739. jk1914

TANIEC - lekcje indywidualne. Tel. 0-503379455. jk1824

ODDAM darmo maszyne˛ do szycia szafkowa˛KOHLER. Leszno, Paderewskiego 6. jk2411

TURYSTYKA

ODDAM DARMO

´ Z˙ Y EUROTOP LeBIURO PODRO szno, Pl. Metziga 30, tel. / fax (065) 529-24-80, ul. Wolnos´ci 29, tel. / fax (065) 528-88-99 info eurotop.leszno.pl, www.eurotop.leszno.pl jk2417

ODDAM za darmo szczeniaki, 5 tygodni, czarne, Leszno. (065) 529-08-28. jk2376

ŁAZY / k. Mielna 100 m do morza, pokoje z łazienkami i telewizorem, doste˛p do bezprzewodowego internetu juz˙ od 40 zł - tel. 0-888101805 i 0508271274. op1500

ADAPTACJE, płytki, panele, solidnie. 0-783976935. jk1049

ROLNICZE BM skup bydła i trzody, płatne goto´wka˛. Tel. 0-603506507, (065) 548-10-58. jk2315 BM skup macior i knuro´w, płatne goto´wka˛. 0-603506507, (065) 548-10-58. jk2317 BM skup z˙ywca na ubo´j z koniecznos´ci. Tel. 0-603506507, (065) 548-10-58. jk2318 BYCZKI mie˛sne czarno-białe, transport. 0-605887080. jk2280 BYCZKI w cia˛głej sprzedaz˙y. 0509954478. jk1525 CIA˛GNICZKI do koszenia trawniko´w. 0-606954436. jk2414 GORCZYCA na poplon. 0-661771973. jk2369 ’’LIBERTY SF’’ prowadzi skup bydła przeznaczonego na ubo´j z koniecznos´ci. Tel. czynny cała˛ dobe˛ 0-604050831, (065) 520-21-62. Odbio´r natychmiastowy własnym transportem jk2286 ’’MAKI’’ skup macior i knuro´w. Tel. (065) 529-47-36, 0-601-19-19-44. mk8445 SAME LAMBORGINI. 0-606954436. jk2413 SKUP bydła, tuczniko´w. Korzystna cena. Goto´wka lub przelew 3 dni. 0782782087. jk2334 SKUP bydła. 0-605693339. mk7613 SPRZEDAM balotnice Krone. Tel. 0781553360 SPRZEDAM PROSIE˛TA - 6 sztuk i 6 warchlako´w. Tel. 0-667297061 SPRZEDAM byczka ok. 200 kg. 0691027607. jk2390 SPRZEDAM przyczepe˛ czeska˛ 6t, wywrotka 1989, mało uz˙ywana. 0693571722. jk2402 ZGRABIARKA 693355420.

7-gwiazdowa. 0jk2322

TOWARZYSKIE 0-783907979 dziewczyna dyskretnie. jk2174 DZIEWCZYNY. 0-603701639.

´ ZADZWON DO FACHOWCA

ALARMOWE systemy, monitoring wizyjny. 0-601055351. jk58 BEZPYŁOWE cyklinowanie, układanie parkieto´w, lakierowanie. 0jk160 601769619. BEZPYŁOWE cyklinowanie, parkieciarstwo. 0-691569476. jk652 BEZPYŁOWE cyklinowanie, układanie, malowanie. www.parkieton.pnet.pl jk1182 BEZPYŁOWE cyklinowanie, układanie. 0-502954307, www.elta.prv.pl. mk7068 BEZPYŁOWE cyklinowanie, polerowanie, podłogi. 0-609379993. mk8466 BUDOWA domo´w. Nadzo´r gratis! 0691349757. jk1369 CIESIELSTWO 609109004.

-

dekarstwo. 0jk1315

´ CIOWE. DJ IMPREZY OKOLICZNOS 0-605077959. jk1336

BURMISTRZ BOJANOWA ul. Rynek 12, 63-940 Bojanowo tel. 065 545-62-30, fax. 065 545-66-40 informuje, z˙e w siedzibie Urze˛du Miejskiego w Bojanowie przy ul. Rynek 12 w dniu 8 maja 2009 r. zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomos´ciami (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z po´z´n. zm.) zostały wywieszone na okres 21 dni naste˛puja˛ce wykazy: 1. Wykaz nieruchomos´ci przeznaczonych do sprzedaz˙y w drodze przetargu: a) Bojanowo - działka ew. 800 2. Wykaz nieruchomos´ci przeznaczonych do oddania w dzierz˙awe˛: a) Czechno´w - działki ew. nr: 182 i 183 / 1 b) Bojanowo - działka ew. nr 225 / 1 po688⁄k

BURMISTRZ GMINY RAWICZ ul. Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz tel. 065 / 546-54-00 fax 065 / 546-41-67 informuje, z˙e w siedzibie Urze˛du Miejskiego Gminy Rawicz przy ul. J. Piłsudskiego nr 21 zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomos´ciami (jednolity tekst Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z po´z´niejszymi zmianami) zostały wywieszone w dniu 6 maja 2009 r. na okres 21 dni naste˛puja˛ce wykazy: - wykaz wytypowanej do dzierz˙awy w formie publicznego przetargu ustnego na okres pie˛ciu lat do uz˙ytkowania rolniczego, nieruchomos´ci gruntowej, połoz˙onej w Sarno´wce, oznaczonej w operacie ewidencyjnym jako działki gruntu nr 629 i 630 o ła˛cznej pow. 0,28 ha, zapisanej w ksie˛dze wieczystej KW - 28680 na rzecz Gminy Rawicz. - wykaz wytypowanej do dzierz˙awy w formie publicznego przetargu ustnego na okres pie˛ciu lat do uz˙ytkowania rolniczego, nieruchomos´ci gruntowej, połoz˙onej w Słupi Kapitulnej, oznaczonej w operacie ewidencyjnym jako dzialki gruntu nr 1561 / 1 i 1562 o ła˛cznej pow. 0,3134 ha, zapisanej w ksie˛dze wieczystej KW - 13144 na rzecz Gminy Rawicz.

FIRMA F.K.S. SP. Z O.O. W BRONIKOWIE, UL. MOROWNICKA 1C POSZUKUJE ´W PRACOWNIKO NA STANOWISKA:

´ LUSARZ S NARZE˛DZIOWY ELEKTRYK AUTOMATYK TEL. 065 518-80-24

ELEKTRYK, instalacje nowe, remonty. 0-609270126. jk1405

po 633⁄k

GOTUJEMY, pieczemy - wszystkie imprezy. 0-507399054. jk1843

MEBLE na wymiar. 0-692193231, www.flies.pl mk8020

HYDRAULIK.

˙ anten: TV-POLSAT, CAMONTAZ NAL+. 0-669913111. mk7832

Tel.

0-691626468. mk6521

OPUŻYWANE NY i NOWE

FELGI STALOWE I ALUMINIOWE DO SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH Leszno, ul. Szybowników (Lotnisko) tel. 0 692 071 251

czynne 9-18 W ciągłej sprzedaży szeroki wybór opon Najniższe ceny usług: montaż + wyważanie 7,50 zł/1 koło

WARSZTAT OPONY

PRZENIESIONO

na ul. Kosmonautów (też teren lotniska) NOWY WARSZTAT

a ęciechow

DO wynaje˛cia pomieszczenie na działalnos´c´ gospodarcza˛ o pow. 100 m2 w centrum Borku Wlkp. Tel. 0791091058. jk7821

43m2. 0jk2297

i Św

DO wynaje˛cia dom letniskowy nad jeziorem wielen´skim. 0-509841145. jk2403

WYNAJME˛ mieszkanie 665959538.

17

LOTNISKO Głogów

0jk1940

NAPRAWA AGD, pralki, zmywarki. 0-783608080. jk1400

STACJA PALIW

INSTALACJE i pomiary elektryczne. 0-607615130. jk1662

NAPRAWA AGD: mikrofale, odkurzacze. 0-783608080. jk1401

RYGIPSY - sufity - s´cianki - malowanie. 0-693537890. jk535

INSTRUKTOR tan´ca - indywidualnie www.taniec-reklama.pl 0-506068289. jk1448

NAPRAWA telewizoro´w. (065)52935-42, 0-606142575. jk2110

SIATKA ogrodzeniowa, produkcja, montaz˙, 0-604715425. jk1135

NAPRAWA, podła˛czenia gazo´wek, pralek. 0-663523138 jk542

SPRZA˛TANIE: dom, biuro, auto, karcher. 0-697375230. mk7779

´ LNOBUDOWLANE (klinkier, OGO docieplanie, brukowanie). 0601737767. jk1313

SZUKANIE wody. Wiercenie studni. 0-603478776. jk2121

INSTALACJE 662234635.

elektryczne.

KARCHER - Leszno i okolice. 0724304512. jk960 KARCHER - tanio. 0-603854774. mk8069

TANIO - regipsy, malowanie, szpachlowanie. 0-722348092 jk1080

KARCHER, Leszno, Faktura VAT. 0603249603. mk6036

´ LNOBUDOWLANE - komplekOGO sowe wykon´czenia wne˛trz. 0693854774. mk8068

KARCHER, profesjonalne sprza˛tanie wne˛trz, 0-665195914. jk369

OGRODY - projekty, całoroczny serwis. 0-600961512. jk1452

KARCHER. 0-509511107.

jk305

KARCHER. 0-607323804.

jk2139

PANELE układanie, bezpyłowo, czysto. 0-885554433. jk1376

TELEFONY przewodowe, bezprzewodowe, telefaksy - naprawa. (065)52055-66. mk6507

PŁOTY, balustrady 696453914.

tanio. 0jk939

TYNKI maszynowe, gipsowe, cementowe. 0-691349757. jk1371

PŁOTY, bramy kute. www.grzesroki.pl 0-785210922. jk225

TYNKI maszynowe pod malowanie. 0-609197699. jk2120

PŁYTKI solidnie, wykon´czenia, elektryka. 0-600540312. jk1497

USŁUGI - dz´wigi, podnos´niki koszowe. 0-601361422. jk1727

PRASOWANIE - usługi. Tel. 0607734410. jk1392

WYCINANIE 601361422.

PRODUKCJA siatki ogrodzeniowej, montaz˙. 0-697260040. jk195

ZDUN: piece + podkowa, 0-65 / 54754-87. jk1072

MALOWANIE, szpachlowanie, sufity podwieszane, 0-661-378-141. jk1082 MALOWANIE, szpachlowanie, tapetowanie - tanio. 0-661188165. jk2220

jk2222

MALOWANIE, tapetowanie, obro´bka okien. 0-692877337. jk1720

’’ELZA’’ - 24 h. Leszno, ul. Go´rowska 38, 527-00-83. Zatrudnimy panie. jk2223

MALOWANIE, tapetowanie, szpachlowanie, panele, 0-609089401. mk7903

-

TELEFONY komo´rkowe, palmtopy, nawigacje - naprawa. (065)520-55-66. mk6509

drzew

z

kosza.0jk966


18

OKAZJA — KUPUJ TANIO — OKAZJA

OGŁOSZENIA DROBNE Z CENĄ MOŻESZ MIEĆ ZA DARMO

Przyjmu jemy je t ylko na kupon a c h wyciętyc h z gaze ty.

W każdym wydaniu ABC ukazuje się strona bezpłatnych, okazyjnych ogłoszeń drobnych. Każde ogłoszenie musi mieć podaną cenę. Ogłoszenia dotyczą tylko sprzedaży. Można je zamieścić w działach :

RÓŻNE, MOTORYZACJA, NIERUCHOMOŚCI, DLA DZIECKA.

MOTORYZACJA ASTRA II 1,6 benzyna gaz / 2002, ABS, alufelgi, centralny zamek, elektryczne szyby, wspomaganie, immobiliser, 2xpp., czerwony, zarejestrowany w Polsce. Cena 15.300 zł. 0-661774170. jk2338 ASTRA II 1,8 benzyna 2001 / 2002, niebieski, ABS, wspomaganie, el. szyby, 8xpp., sko´ra, szyberdach, klima. Cena 18.900. 0661774170. jk2339 AKUMULATOR do malucha - 50 zł, 0-691682507. op2133 BMW 525 TDS 1998, czarny metalik, I włas´ciciel, pełne wyposaz˙enie, auto bezwypadkowe, stan idealny, 18.500 zł, 0-664728692. op2116 CHRYSLER STRATUS cabrio 2,0 / 1997, najbogatsza wersja, 104 tys.km, 19.000 zł, 0-601820008. op2101 CINQUECENTO 700, 1995, 1600 zł, 0-65 / 526-33-72, 0-500660054. op2096 CITROEN ZX 1,4 / 1994, 3 drzwi, zarejestrowany, 2000 zł, 0695414643. op2113 CZE˛S´ CI MERCEDESA 123 - lampy przednie, tylne, kierunkowskazy, lusterka, chłodnica od 50 zł, 0663868844. op2137 CZE˛S´ CI z demontaz˙u mechaniczne i blacharskie Renault Clio 1990 1997 tanio, okolice Leszna, 10 zł, 0691838823. op2131 DAEWOO MATIZ 2000r., niebieski, el. szyby, wspomaganie, autoalarm, immobiliser, ubezpieczony, welurowa tapicerka, garaz˙owany, 80 tys.km, 6600 zł, 0-664175168. op2115 FIAT 126p 1993, stan dobry, 500 zł, 0-605956191. op2149 FIAT 126p, 1992, czerwony, 39 tys.km, garaz˙owany, pierwszy włas´ciciel, 800 zł, 0-785124803. op2105 FIAT SIENA 1,6 / 1998, benzyna + gaz, 5400 zł, 0-691039585. op1828 FORD ESCORT kombi 1,8TDI / 1995, 5000 zł, 0-782649525. op2111 FORD ORION 1,4 benzyna, 1990, szyberdach, 1400 zł, 0-65 / 526-3372, 0-500660054. op2095 KOMPLET ko´ł do TOYOTY COROLLI 14’’ + kołpaki, cena 250 zł. Tel. 0-601159244. op2053

MAGIEL do bielizny re˛czny, 50 zł, 0-663868844. op2136

REGAŁY sklepowe i lady 800 zł, szafka pod zlewozmywak + bateria 130 zł, 0-721085611. op2128

NISSAN MICRA 1,0 / 1997, 3 drzwi, airbag, radio, serwisowany, wspomaganie, 6200 zł, 0782649525. op2141

DZIAŁKA 0,5ha zabudowana, sprzedam lub zamienie˛ na poko´j z kuchnia˛ - Długie Nowe, 300.000 zł, 0-609863595. op2119

OPEL ASTRA + gaz, 1999, radio, c.z., 2xpp., 8000 zł, 0-697911067. op2143

SPRZEDAM 2,37 ha w tym 0,29 ha lasu, 5-6 klasa, 22.000 zł, 065 / 543-83-12. op2144

POLONEZ ATU 1996, 2000 zł, 065 / 534-08-47. op2100

DLA DZIECKA

KOMODA drewniana pod telewizor - 400 zł i ława drewniana 400 zł. Tel. 065 520-94-49. op1476

ROWEREK dziecie˛cy w dobrym stanie, 100 zł, 0-697911067. op2142

MEBLOS´ CIANKA swarze˛dzka stylowa - 1000 zł - tel. 0-65 520-9449. op6134

´ ZEK spacerowy marki Coneco WO + parasolka, 150 zł, 0-609261969. op2120

´ WKO-ZAMRAZ˙ ARKA, LODO wysokos´c´ 1,70 m, 1-roczna, 600 zł. 0-509879801. jk2242

SZAFA typu komandor 248cm x 215cm x 60cm, 3-drzwiowa, Leszno, 700 zł, 0-65 / 526-70-34. op2145

´ ZEK spacerowy X-LANDER, WO tro´jkołowy, stalowo-czarny, mało uz˙ywany, stan bdb, 450 zł, 0601534439. op2151

MEBLE kuchenne sosnowe 3 m długie + sto´ł - 500 zł. 0609684400 po 15.00 jk2276

˙ YWANY, wisza˛cy, elektroniczUZ ny gazowy kocioł dwufunkcyjny Beretta Cial 18-zni, 500 zł, 0504823955. op2117

RENAULT TWINGO 1,1 / 2000, seledynowy, 4xpp., centralny zamek + pilot, el. szyby i lusterka, szyberdach, radio, stan bdb. Cena 9900 zł lub zamienie˛ na busa. 0667098351. mk424 ROVER 25 1,6 / 2000, 3-drzwiowy, srebrny metalik, cena 11.000 zł. Tel. 0-605681350. op2054 SEAT IBIZA 1,4 / 1996, klimatyzacja, benzyna, 4500 zł, 0609286364. op2097 SUZUKI BOLERO kombi 1,6GLX / 2001, klima, c.z, wspomaganie, ABS, el. szyby i lusterka, klima, 2xpp., 9900 zł, 0782649525. op2140 VOLKSWAGEN GOLF II, pojemnos´c´ 1,6 ⁄ 1997, metalik, komplet alufelg. Cena 2600 zł do negocjacji. 0-661424156. jk2381 VW PASSAT 1,6 / 1998 benzyna, kombi, bordo metalik, klimatyzacja, elektryka, ABS, 4xpp., c.z., 15.700 zł, 0-506034343. op2121

´ CI NIERUCHOMOS 47M2 Niemiecka, 128.000 zł, 0514906914. op2125 2

54M Kuban´ska, 145.000 zł, 0514906914. op2126 56M2 Okrzei, I pie˛tro, 117.000 zł, 0-514906914. op2127

´ Z˙ NE RO CB radio M-790 Plus na gwarancji, 260 zł, 0-502604235 (po 16.00) op2114 DYWAN w dziecie˛ce motywy 2x3, 50 zł, 0-669276764. op2106

´ WKA pod zabudowe˛ 260 zł, GAZO piec CO z koperta˛ 1600 zł, 0721085611. op2130 HISTORIA, wiedza o Polsce, dzieje ustroju Polski, heraldyka, numizmatyka, seragistyka, 150 zł, 0601683556. op2109 KOMPUTER 800MH 256 RAM, 40MB, 180 zł, 0-691039585. op1829 KLATKA do morskiej s´winki, 15 zł, hulajnoga 15 zł, łyz˙worolki 20 zł, 0-669276764. op2108

˙ YWANE głos´niki samoNIEUZ chodowe X-PLOD 160W 17cm na gwarancji, 120 zł, 0-693295579. op2148

MASZYNA do szycia stebno´wka, przemysłowa, 600 zł, 0-669276764. op2107

NOWA niemiecka waga łazienkowa dla pan´ - 6 zł. Leszno, Pl. Metziga 8 / 3. jk1736 NOWA niemiecka maszynka do mielenia mie˛sa - 9 zł. Leszno, Pl. Metziga 8 / 3 jk1737 SONY ERICSSON - 200 zł. 0691679243. jk2277 SPRZEDAM przekładnie˛ dwustronna˛ wraz z silnikiem. Cena 350 zł. (065) 549-62-38. mk1297 ORBITREK z wys´wietlaczem spalonych kalorii, pomiarem pre˛dkos´ci itp, 100 zł, 0-661120320. op2150 PŁYTA warstwowa 150 - 3 szt., 290 / 117, 50 zł, 0-609441829. op2104 PRALKA wirnikowa w bardzo dobrym stanie, 120 zł, 0-663523138. op2098 PRZEDWOJENNA maszyna do szycia Sinder, sprawna, 350 zł, 0663868844. op2138

61,5M2 Sułkowskiego, 145.000 zł, 0-514906914. op2124 70M2, Holenderska, I pie˛tro, 200.000 zł, 0-514906914. op2123 DZIAŁKA Grono´wko - Osiedle Malinowe, pow. 924m2, wydana decyzja odnos´nie zabudowy, 58.000 zł, 0-660369800. op2132 DZIAŁAKA budowlana w Borku Wlkp. 630m2, 50 zł / m2, 0663868844. op2135 DZIAŁKA budowlana (1200m2) wszystkie media, 170 zł / m2 w Lesznie. Tel. 0-510228090, 0602774618. jk1577

KOMPLET opon zimowych Barum 135 / 80 / 13 z felgami do Fiata Uno, 200 zł, 0-888299972. op2134

SPRZEDAM działke˛ budowlana˛ w De˛bnie, 4 km od Rawicza, kierunek Wrocław, 1429m2, zadrzewiona, w pobliz˙u las, woda, media przy drodze. Cena 75 zł / m2. 0667098351. mk6793

MOTOCYKL z przyczepa˛ boczna˛ KMZK 750 zarejestrowany po reganeracji, 12.000 zł (do negocjacji), 0-691098687. op2147

SPRZEDAM mieszkanie - Os. Ogrody, 3-pokojowe, 135.000 zł. 0691576552. jk2362

na

ROWER go´rski BMX damski, wis´niowy, przerzutki, koła 26, na amortyzatorach, mało uz˙ywany, 380 zł, 0-65 / 545-61-62. op2099 SPRZEDAM płyte˛ warstwowa˛ Kinspan (obornocka), uz˙ywana˛, 600m2, 50 zł, 0-608485783, 0608485781. op2103

WYPOCZYNEK 3+2+1 rozkładany, pojemnik na pos´ciel w dobrym stanie, 600 zł, 0-785341290. op2146 ZESTAW wypoczynkowy: 2 fotele — sofa 3-osobowa, Swarze˛dz, 1000 zł, tel. 0-887526946. op2102 ZLEWOZMYWAK okra˛gły 200 zł, fotele z zielonym obiciem 50 zł, piekarnik 300 zł, 0-721085611. op2129 ZNACZKI, bloczki, malarstwo z całego s´wiata, 4 duz˙e klasery + 1 mały klaser, 400 zł / klaser, 0-601683556. op2110 ZNACZKI, bloczki kasowane od 1951-1991, 4 duz˙e klasery, 1000 zł, 0-601683556. op2118 ZNACZKI, bloczki, arkusiki, koperty, kartki pocztowe polskie i zagraniczne Jan Paweł II na kartach wystawowych, 10 zł / karta, 0601683556. op2122


19

OGŁOSZENIA

Konkurs majowy dla czytelników ABC Tysiące wrażeń, odczuć, wspomnień. To po prostu Paryż. Światowa stolica kultury, wielkie centrum rozrywki, słynne muzea sztuki, Łuk Triumfalny, wieża Eiffla – olbrzymia budowla na Polu Marsowym, katedra Notre Dame – arcydzieło sztuki gotyckiej , Pont Neuf – najstarszy z istniejących mostów na Sekwanie, Bazylika Sacre Coeur, Pałac Inwalidów. Nikogo nie musimy chyba zachęcać do wzięcia udziału w naszym konkursie i wygrania nagrody głównej – tygodniowej wycieczki do Paryża dla dwóch osób albo innych nagród rzeczowych. Należy tylko wycinać kupony i liczyć na szczęście.

- bilety na imprezy kulturalne i koncerty w całej Polsce - wynajem domów i apartamentów na całym świecie - wycieczki zagraniczne - wczasy krajowe - bilety promowe, autokarowe, lotnicze - obozy, kolonie dla dzieci i młodzieży - ubezpieczenia turystyczne, karty EURO <26 ul. Słowiańska 53, 64-100 Leszno tel. +48 (065) 529 95 65, fax +48 (065) 529 97 77, +48 600 877 346 e-mail: biuro@orebustravel.pl www.orebustravel.pl

MAJOWY KONKURS DLA CZYTELNIKÓW

KUPON KONKURSOWY NR 6

Przez najbliższy miesiąc, aż do 26 maja, w naszej gazecie będą drukowane kupony konkursowe (dziś kupon nr 6). Będzie ich w sumie 10. Każdy, kto uzbiera co najmniej 7 kuponów, weźmie udział w losowaniu nagród. Kupony trzeba wyciąć (każdy musi być z innego numeru „ABC”) i dostarczyć do naszej redakcji. Do zestawu kuponów należy dołączyć informację ze swoimi danymi: imię, nazwisko, adres. Komisja konkursowa wylosuje spośród nich zdobywców nagród. Ostatni kupon konkursowy ukaże się w wydaniu gazety 26 maja, jednak zestawy kuponów mogą państwo wysyłać do redakcji już po 15 maja, po ukazaniu się 7 kuponów. Dla tych, którym umknie jeden z numerów gazety, wydrukujemy jeszcze trzy dodatkowe kupony. Kupony należy dostarczyć do redakcji do dnia 2 czerwca. Wyniki konkursu opublikujemy 9 czerwca. Regulamin konkursu jest dostępny w siedzibie redakcji oraz na www.gazetaabc.pl ag

robot kuchenny

2-osobowa wycieczka do Paryża – Wersal – Luwr – wieża Eiffla – Montmartre i Moulin Rouge – Pola Elizejskie – katedra Notre Dame

suszarka do włosów

żelazko aparat do mierzenia ciśnienia

zestaw sztućców

czajnik


RELAKS

20

DZIECI W FOTOGRAFII

Fot. L.Lewandowska V Julia Kostyszyn 13 kwietnia skończyła roczek. Pozdrawia wszystkich ze spaceru po Grodzisku. Zdjęcie nadesłała ciocia Ilona Dutkiewicz. Z okazji urodzin składamy małej jubilatce spóźnione, ale serdeczne życzenia wszystkiego najlepszego. LL

rii:

Zajączek przychodzi do droge-

– Czy jest szampon? – Tylko jajeczny. – A to dziękuję, nie skorzystam. Chciałem się cały wykąpać.

xxx

W sądzie: – Czy oskarżony chce coś powiedzieć przed wydaniem wyroku? – Nie, Wysoki Sądzie. To, co miałem powiedzieć, oznajmił już mój adwokat. A to, czego nie chciałem – prokurator.

xxx

Egzamin na prawo jazdy. Egzaminator wskazuje mijany znak przedstawiający ograniczenie prędkości do 10 km/h i pyta: – Co to za znak? Młody kierowca nie wiedział, ale postanowił wybrnąć z sytuacji, więc mówi: – To znaczy, że mam panu dać 10 złotych. Egzaminator przyjmuje pienią-

V 9-letni Patryk od pięciu lat jeździ na własnym kucyku Jimmy. Swoimi umiejętnościami jeździeckimi popisywał się podczas zawodów w powożeniu, które odbyły się w Śmiglu. Patryk zapewnia, że nie tylko ujeżdża swojego rumaka, ale – jak przystało na prawdziwego kowboja – także pielęgnuje go i oporządza. LL

dze. – A co oznacza ten znak? – pyta podczas mijania znaku ograniczającego prędkość do 30 km/h. – Że mam panu dać 30 złotych. – Dobrze. Sytuacja powtarza się kilka razy, wreszcie egzaminator zwraca się do kursanta: – Jazda w terenie zabudowanym zaliczona, teraz jedziemy na autostradę. Zebrała LL

Rozwiązanie powstanie po przeniesieniu liter oznaczonych cyframi od 1 do 16 do tabelki pod diagramem krzyżówki. Prawidłowe rozwiązania z naklejonym numerem zadania można nadsyłać na kartkach pocztowych pod adresem redakcji (64-100 Leszno, ul. Słowiańska 63) lub SMS-em pod numer 7101, wpisując w treści: ABC.KRZYZOWKA NR 36.(hasło).imię, nazwisko i adres. Koszt SMS-a to 1,22 zł z VAT. Rozwiązania nadesłane w ciągu 7 dni wezmą udział w losowaniu nagrody ufundowanej przez firmę GALEO. Po odbiór nagrody zapraszamy do sekretariatu w ciągu 14 dni. SK

Rozwiązanie krzyżówki nr 33 Hasło: „PRZYPRAWY DO ŻURKU I BARSZCZU BIAŁEGO GALEO” Nagrodę wylosowała: Gabriela Kmieć, Leszno, ul. Zamenhofa 62/7

Przyprawa do sałatek Nawet najlepsze danie mięsne traci bez odpowiednich dodatków, np. sałatek. W ich przyrządzeniu pomoże Przyprawa do sałatek Galeo. O orzeźwiającym aromacie tej kompozycji decyduje bazylia oraz natka pietruszki. Szczypta mielonego czosnku, pieprzu czarnego i słodkiej papryki nada każdej sałatce wyrazisty smak. Cena – 1,09 zł. Więcej informacji i przepisy na www.galeo.pl LL

DYŻURY APTEK wtorek

LESZNO – VITA, Al. Krasińskiego 11, tel. 065 529-12-67 KOŚCIAN – MEDYK, ul. Wolności 27, tel. 065 511-72-17 GOSTYŃ – ŚW. ŁUKASZA, ul. Graniczna 6e, tel. 065 572-33-50 GÓRA – VITA, ul.Głogowska 1a, tel. 065 543-38-33

Gostyń POD KOPUŁĄ wtorek

18.00 – Złoty środek – komedia prod. pol

Rawicz PROMIEŃ wtorek

18.00 – Złoty środek – komedia prod. pol. 20.00 – Generał – zamach na Gibraltarze – biograficzny/historyczny prod. pol. (j)

środa

LESZNO – VITA, Al. Krasińskiego 11, tel. 065 529-12-67 KOŚCIAN – NA DEPTAKU, ul. Wrocławska 22, tel. 065 512-21-40 GOSTYŃ – ŚW. ŁUKASZA, ul. Graniczna 6e, tel. 065 572-33-50 GÓRA – VITA, ul.Głogowska 1a, tel. 065 543-38-33

czwartek

LESZNO – VITA, Al. Krasińskiego 11, tel. 065 529-12-67 KOŚCIAN – PHARMAKON, os. Jagiellońskie 51a, tel. 065 512-01-66 GOSTYŃ – ŚW. ŁUKASZA, ul. Graniczna 6e, tel. 065 572-33-50 GÓRA – VITA, ul.Głogowska 1a, tel. 065 543-38-33

całodobowo

LESZNO – DOM LEKÓW, ul. Cicha 12 (narożnik Narutowicza), tel. 0-65 520-44-80 RAWICZ – PRZY PLANTACH, ul. J. Piłsudskiego 2, tel. 0-65 545-47-89 LL

TELEFONY ALARMOWE Pogotowie Ratunkowe – 999 Policja – 997 Straż Pożarna – 998 Pogotowie Gazowe – 992 Telefon alarmowy – 112 Straż Miejska w Lesznie – 986, 0-65 529-82-00 (w godz. 7-15) Centrum Informacji Medycznej TEL-MED 24h – tel. 94-94 Infolinia AIDS – 0-65 520-56-15 Miejski Zakład Komunikacji w Lesznie – 0-65 529-93-46 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lesznie – 994 (całodobowo), 0-65 529-83-32 (pon.-pt. godz. 6-21) Informacja PKP – 94-36 Informacja PKS - 065 529-97-37, 0703 200 123 (1,28 zł z VAT), dla sieci GSM *713 12 (Era, Orange, Plus GSM - 1,22 zł z VAT) Informacja Gospodarcza GLOB – tel. 94-34, tel./fax 0-65 5-270-270 Netsoft – komputery – 0-65 528-82-01 SITI TAXI – 0-65 529-24-96 OSŁONKA TAXI – 0-65 5-200-200, SMS 0-691 200 220 ABC TAXI – 0-65 526-71-70 (całodobowe) ZTP TAXI – 0-65 520-64-64, 0-65 529-40-50 RADIO TAXI HABA – Eska ® 96-25 (czynne całą dobę, u nas najtaniej) TAXI HABA BIS – 0-65 529-70-10, 1 km – 1,20 JAMAR TAXI – 0-65 526-85-66 (czynne całą dobę, co 10 kurs gratis) TEL–TAXI – 0-65 526-22-62 (co 11 kurs gratis do 5 zł) TORA TAXI – 0-65 529-20-31 (co 11 kurs do 5 zł gratis od 5 do 22) TAXI BAGAŻOWE – tel. 0-601 571 516 Usługi bagażowo–transportowe – 0-601 562 762 Pomoc drogowa – 0-65 529-71-70 Kompleksowe Usługi Pogrzebowe – tel. 0-693 372 813 (całodobowo) Zakład Usług Pogrzebowych – 0-65 520-91-00, 0-609 205 982 (całodobowo) Korty „Akwawit” – 0-65 529-90-91, Korty „Ćwicznia” – 0-607 519 543 Bezpłatna infolinia dla pacjentów w ramach NFZ – 0 800 800 805


SPORT

21

LEKKOATLETYKA

¯yciowe wyniki Fot. E. Baldys ▲ Mamy nadziejê, ¿e leszczyñscy kickbokserzy pójd¹ w œlady Micha³a Ludwiczaka, który zdoby³ niedawno br¹z w fina³ach Ogólnopolskiej Olimpiady M³odzie¿y w boksie. Na zdjêciu z trenerami Marko Geffe Przydro¿nym i Albinem Pudlickim.

KICKBOXING

O medale w Trapezie

Oko³o 200 zawodniczek i zawodników wyst¹pi w finale mistrzostw Polski w kickboxingu juniorów w semi i light contakcie. Zawody rozgrywane bêd¹ w dniach 22-23 maja w leszczyñskiej hali Trapez. Dwudniowa rywalizacja rozpocznie siê w pi¹tek o godzinie 8.30 od walk eliminacyjnych w light contakcie. Uroczyste otwarcie imprezy nast¹pi w 14.30, a bezpoœrednio po nim ogl¹daæ bêdziemy pó³fina³y i fina³y.

W drugim dniu turnieju zawodniczki i zawodnicy rywalizowaæ bêd¹ w formule semi-contakt. – Spodziewamy siê oko³o dwustu uczestników z ca³ego kraju. Od nas wyst¹pi oœmioro reprezentantów, szeœciu ch³opaków i dwie dziewczyny. Liczymy zw³aszcza na medalow¹ zdobyæ Izy Heliñskiej, Micha³a Kêdziory, Mateusza Kowalskiego i Adriana Bielaka – powiedzia³ Albin Pudlicki, szkoleniowiec leszczyñskiego klubu. (ceg)

PI£KA RÊCZNA

Wywalczyli awans

Zespó³ MKS Têcza Koœcian wywalczy³ awans do pó³fina³ów Pucharu Polski w kategorii m³odzików. W zawodach æwieræfina³owych, jakie odby³y siê w Koœcianie, Têcza zajê³a drugie miejsce. Gospodarze musieli uznaæ jedynie wy¿szoœæ AZS-AWF Gimnazjum nr 20 Gorzów, któremu ulegli w ostatnim meczu turnieju 20:28. Jednak obydwa zespo³y przystêpuj¹c do tego meczu mia³y ju¿ awans ,,w kieszeni’’. W pozosta³ych spotkaniach Têcza pokona³a 34:15 UKS Iskrê Bydgoszcz oraz 37:20 KSPR Gwardiê Koszalin. Tak¿e gorzowski zespó³ pewnie pokona³ te dwie dru¿yny. Trzeci¹ lokatê w koœciañskim turnieju zajêli bydgoszczanie.

Wœród najlepszych graczy æwieræfina³u znalaz³ siê bramkarz Têczy Krzysztof Ratajczak. Obok niego w sk³ad zespo³u wchodz¹: Dariusz £akomy, Ernest Stefañski, Wies³aw Jêdrzejczak, Wojciech Sowa, Kajetan Skrzypczak, Dawid Chêciñski, Dawid Rzepka, Jakub Przyby³a, Tomasz Zawartowski, Eryk Œron, Adam Kaliszewski, Mateusz Tyliñski, Eryk Borowski i Grzegorz Hermann. Trenerem jest Tomasz Fr¹ckowiak, a kierownikiem dru¿yny Stanis³aw Wujec. Pó³fina³y Pucharu Polski zostan¹ rozegrane w dniach 22-24 maja w Lubinie. Koœcianiacy bêd¹ rywalizowaæ z tamtejszym Zag³êbiem oraz Nielb¹ W¹growiec i MKS Truso Elbl¹g. (dab)

Lekkoatleci Achillesa Leszno udanie zaprezentowali siê w kilku majowych mityngach. W zawodach w Poznaniu na szczególn¹ uwagê zas³u¿y³ wynik daj¹cy pierwsze miejsce w rzucie m³otem juniorek m³odszych Karolinie Górskiej. Uzyska³a ona 47.05 m. To nowy rekord ¿yciowy i trzeci rezultat w kraju w tej kategorii wiekowej. ¯yciówki poprawi³y te¿: Barbara Krystek (43,54) i Agata Gruszeczka (41,40). Bardzo dobrze spisali siê równie¿: Karolina Niemczal – trzecia w biegu na 300 m (44,08), Marcin Piotrowiak – pierwszy na 600 m (1.29,41) i Kamil Kuraszyk – pierwszy w skoku w dal (6,71 m). Ponadto rekordy ¿yciowe poprawili: Martyna Poloch, Ewa Poloch, Barbara Olejniczak, Anna Dziatkowiak, Olga Rochowiak, Anna Jazdoñczyk, Bogusz Jaszczak, Mateusz Krysztofiak, Pawe³ Grzesiñski i Patryk Dro¿d¿yñski. Na mityngu w Wolsztynie najlepiej z leszczynian spisali siê: w rzucie m³otem Karolina Górska (45,22), Agata Gruszeczka (41,80) i w oszczepie £ukasz Sztul (50,50). Z kolei w Kutnie rekord ¿yciowy na 200 m (21,91) ustanowi³ Grzegorz Zimniewicz. (ceg)

LEKKOATLETYKA

KOP

Majowe granie

Po raz szósty odby³ siê w Popowie Wonieskim 1-majowy turniej gry w kopa. Jego zwyciêzc¹ zosta³ Zbigniew Chwastyniak z Leszna, który wyprzedzi³: Wies³awa Wêglewskiego z K¹kolewa, Walentego Krajsa z Drzeczkowa, Zbigniewa Grada z Karmina, Bogdana Pawlika z Drzeczkowa i Jerzego KaŸmierczaka z Popowa Wonieskiego. (ceg)

KOSZYKÓWKA

Przyczyni³y siê do z³ota

Dwie zawodniczki Szoku Bojanowo, Kamila K¹pielska i Paulina Czerwiñska zdoby³y z kadr¹ Wielkopolski z³ote medale na Ogólnopolskiej Olimpiadzie M³odzie¿y rozegranej w Starachowicach. Zespó³ z³o¿ony z koszykarek urodzonych w 1994 roku rywalizowa³ z kadrami: dolnoœl¹sk¹, pomorsk¹, kujawsko-pomorsk¹, mazowieck¹ i podkarpack¹. Wielkopolanki wygra³y wszystkie mecze. Bojanowianki gra³y w ka¿dym pojedynku zdobywaj¹c po kilka punktów. – To pierwsze, z³ote medale dla naszego klubu z takiej imprezy – powiedzia³ Maciej Ratajczak, trener

Szoku Bojanowo. – Cieszymy siê, ¿e nasza praca z m³odymi koszykarkami zosta³a doceniona, ¿e dostrze¿ono ma³e Bojanowo na koszykarskiej mapie Wielkopolski i ¿e zaowocowa³o to powo³aniem dwóch zawodniczek do kadry województwa. W finale OOM wielkopolski zespó³ z bojanowiankami w sk³adzie pokona³ Pomorskie 75:64. J.W.

Bêdzie medal?

Udanie w wielobojowych Mistrzostwach Dolnego Œl¹ska juniorów m³odszych rozegranych we Wroc³awiu zaprezentowa³ siê Mateusz Chmieliñski z MUKS Szok Bojanowo. W 8-boju zaj¹³ drugie miejsce z wynikiem 5418 pkt. – Mistrzostwa Dolnego Œl¹ska by³y pierwszym startem Mateusza w tym sezonie – mówi Maciej Ratajczak, trener Szoku Bojanowo. – Zawody potraktowaliœmy jako sprawdzian po okresie przygotowawczym. Wynik naszego reprezentanta pokaza³, ¿e staæ go na medal Olimpiady M³odzie¿y, która odbêdzie siê w lipcu w Krakowie. W czterech konkurencjach M. Chmieliñski poprawi³ rekordy ¿yciowe, w pozosta³ych zbli¿y³ siê do ,,¿yciówek’’. J.W.

KOSZYKÓWKA

Fot. D. Borowski ▲ Zespó³ Têczy Koœcian z w³adzami miasta, dzia³aczami i rodzicami zawodników.

Fot. J. Witczak ▲ Kamila K¹pielska i Paulina Czerwiñska z trenerem Maciejem Ratajczakiem.

Stawk¹ pó³fina³

Kadetki Olimpu Rawicz zagraj¹ w ten weekend (15-17 maja) u siebie w æwieræfinale mistrzostw Polski. Zmierz¹ siê z Gorcami Nowy Targ, Pi¹tk¹ Lublin i AZS AP Siedlce. Æwieræfina³ rozegrany zostanie w sali przy ulicy Kopernika. W pi¹tek o godz. 18 podopieczne Jerzego Bawolskiego zmierz¹ siê z AZS-em, w sobotê o tej samej godzinie z Pi¹tk¹, natomiast w niedzielê o godz. 12 z Gorcami. Do pó³fina³u awansuj¹ dwa najlepsze zespo³y. J.W.

Fot. archiwum ▲ Zwyciêstwem Henryka Silawko z D³ugich Starych zakoñczy³ siê turniej gry w kopa o Puchar Nieruchomoœci, jaki odby³ siê w Paw³owicach. Druga lokata przypad³a Wojciechowi Klupszowi z Paw³owic, a trzecia Lucjanowi Dariasowi z Naratowa. Kolejne miejsca w czo³ówce zajêli: Stanis³aw Sierpowski z Pakos³awia, Stanis³aw Galon z Leszna i Henryk Konopka ze Strzelc Wielkich. Organizatorzy turnieju dziêkuj¹ za smaczny posi³ek prezesowi ZPM Majerowicz – Rados³awowi Majerowiczowi z Bia³egoka³u. (ceg)

KARATE

Najwiêksze zawody W hali sportowej Zespo³u Szkó³ nr 4 w Koœcianie odby³y siê III Zawody Karate Dzieci i M³odzie¿y o Puchar Burmistrza Miasta Koœciana. By³y to najwiêksze zmagania karateków z dotychczas rozgrywanych w Koœcianie. Wziê³o w nich udzia³ oko³o 200 m³odych sportowców z 12 klubów. Rywalizowano a¿ na czterech matach. Po raz pierwszy w Koœcianie podziwiaæ mo¿na by³o m³odzików i juniorów. Najwiêcej medali, a¿ 32, wywalczyli gospodarze – Klub Karate Gottsu Koœcian. O trzy mniej zdoby³ UKS Shodan Zduny, który jed-

nak mo¿e siê pochwaliæ wiêksz¹ iloœci¹ z³otych kr¹¿ków. Spory dorobek mia³o te¿ Satori Leszno – 14 medali. Udane wystêpy zaliczy³y równie¿ dwa pozosta³e kluby z naszego regionu. Zarówno zawodnicy Bojanowskiego Klubu Karate, jak i TKKF Têcza Gostyñ wywalczyli po osiem medali. Organizatorami zawodów byli: KK Gottsu Koœcian i Polska Federacja Karate Sportowego przy wspó³pracy Wielkopolskiego Zwi¹zku Karate. Wsparcia finansowego udzielili: burmistrz Miasta Koœciana i Starostwo Powiatowe w Koœcianie. (dab)


SPORT

22

¯U¯EL

LEKKOATLETYKA

Przegrali z deszczem Najlepsza

Fot. E. Baldys s Magdalena Gawroñska jest pierwsz¹ now¹ zawodniczk¹, która do³¹czy³a do leszczyñskiej dru¿yny.

Opady deszczu uniemo¿liwi³y rozegranie niedzielnego meczu w Gdañsku. Pojedynek Lotosu z Uni¹ Leszno odbêdzie najprawdopodobniej 17 maja. Wiêcej szczêœcia do pogody mia³y pozosta³e dru¿yny Speedway Ekstraligi. Odby³y siê bowiem spotkania we Wroc³awiu, Gorzowie Wielkopolskim i Zielonej Górze. Obok komplet wyników i aktualna tabela. (ceg)

KOSZYKÓWKA

Atlas – Unibax 44:46 Stal – W³ókniarz 39:51 Polonia – Falubaz 47:43 TABELA 1. Unibax Toruñ 4 8 28 2. W³ókniarz Czêstoch. 5 7 -4 3. Caelum Stal Gorzów 560 4. Unia Leszno 4 5 30 5. Falubaz Zielona Góra 4 4 46 6. Polonia Bydgoszcz 5 4 -42 7. Atlas Wroc³aw 5 2 -14 8. Lotos Gdañsk 4 0 -44

Gawroñska pierwsza Poszli za ciosem ¯U¯EL

Trzy lub nawet cztery nowe koszykarki pojawi¹ siê w leszczyñskim zespole w najbli¿szym sezonie. Pierwsz¹ z nich jest Magdalena Gawroñska, która gra³a ostatnio w Cukierkach Brzeg. Z dru¿yn¹ PKM Duda Super-Pol po¿egna³y siê Martyna Koc i Katarzyna Krê¿el. Obu zawodniczek nie zobaczymy ju¿ w leszczyñskim teamie. Wa¿ne kontrakty z klubem maj¹ Dominika Nawrotek i ¯aneta Durak, a tak¿e Agnieszka Budnik, która przez wiêkszoœæ minionego sezonu pauzowa³a z powodu kontuzji. W zespole zagra te¿ Edyta Krysiewicz. Najbardziej doœwiadczona leszczyñska koszykarka zdecydowa³a siê ostatecznie pomóc m³odszym kole¿ankom w walce o ligowe punkty. W zespole pozostan¹ te¿ Ola Drzewiñska i Joanna Czarnecka. Klubowym dzia³aczom bardzo zale¿a³o na zatrzymaniu obu zawodniczek. Kontrakty z nimi zosta³y parafowane wczoraj w Cetniewie, gdzie Ola przebywa³a na zgrupowaniu kadry przed czerwcowymi mistrzostwami Europy na £otwie. Dziury w sk³adzie po odejœciu Koc i Krê¿el wype³ni¹ nowe koszykarki. Dojd¹ trzy lub nawet cztery zawodniczki. – To zale¿y od tego, kiedy wzno-

wi treningi Agnieszka Budnik. Jeœli rehabilitacja siê przed³u¿y, to pozyskamy czwart¹ zawodniczkê – powiedzia³ Jaros³aw Krysiewicz. Pierwsz¹ z nowych koszykarek poznaliœmy w miniony pi¹tek. Jest ni¹ Magdalena Gawroñska. – To typowa jedynka. Jest szybka i dobrze rzuca za trzy punkty – okreœli³ nowy nabytek leszczyñskiego klubu J. Krysiewicz. Dodajmy, ¿e Gawroñska ma 168 centymetrów wzrostu, a w minionym sezonie zdobywa³a œrednio 8 punktów w meczu. Najpierw wystêpowa³a w Finepharmie Jelenia Góra, a póŸniej w Cukierkach Brzeg. W najbli¿szych dniach powinniœmy poznaæ nazwiska dwóch nastêpnych koszykarek. Jedn¹ z nich ma byæ Joanna Walich z Inei AZS Poznañ. Jest te¿ wielce prawdopodobne, ¿e w leszczyñskim zespole zobaczymy ponownie Amerykankê Ryan Coleman, która gra³a u nas w drugiej po³owie sezonu 2007/08, a o ostatnio wystêpowa³a w Finepharmie Jelenia Góra. Przygotowania do nowego sezonu rozpoczn¹ siê na dobre 3 sierpnia. Dok³adnie dwa miesi¹ce póŸniej nast¹pi inauguracja rozgrywek ekstraklasy. (ceg)

KRÊGLARSTWO

Z br¹zem

Fot. E. Baldys s T³oczno zrobi³o siê na leszczyñskim niebie. Wszystko za spraw¹ uczestników 34. Szybowcowych Mistrzostw Polski w Klasie Otwartej oraz 7. Krajowych Zawodów Szybowcowych. Obie imprezy potrwaj¹ przez ca³y najbli¿szy tydzieñ, a medalistów poznamy w niedzielê. Mamy nadziejê, ¿e bêd¹ wœród nich przedstawiciele Aeroklubu Leszczyñskiego, którzy s¹ bardzo licznie reprezentowani w obu imprezach. (ceg)

Reprezentacja Polski juniorów m³odszych, w której gra³o czterech zawodników Polonii Leszno, zdoby³a br¹zowy medal Dru¿ynowych Mistrzostw Œwiata. W Dettenheim w Niemczech, gdzie rozgrywane by³y zawody, bia³o-czerwonych wyprzedzili tylko Niemcy i Chorwaci. Sebastian Piosik zdoby³ 646 krêgli (nowy rekord Polski), Karol Karch 575, Adrian Szulc wspólnie z Jakubem Krzy¿ostaniakiem 568 i Miko³aj Konopka 592. W Lesznie odby³o siê natomiast ostatnie ligowe spotkanie, w którym Polonia gra³a ze Startem Gostyñ. Wygrali gospodarze 7:1 (3356:3245) i tym samym przypieczêtowali wicemistrzostwo Polski. S¹siadowi zza miedzy przypad³ br¹z. Polonia: Grzeszczuk 552, Chudy 552, A. Piosik 587, W³odarczyk 540, Majer 597 oraz debiutanci F. Glapiak i M. Szulc 528. Start: Katarzyñski 559, Osiewicz 551, Dutkiewicz 580, Stachowiak 524, Piotrowiak 506 i Grochowy 525. (ceg)

Trwa zwyciêska passa ¿u¿lowców drugoligowego Kolejarza Rawicz. W niedzielê „NiedŸwiadki” wygra³y trzecie spotkanie z rzêdu, pokonuj¹c u siebie imiennika z Opola 51:42. Mecz rozpocz¹³ siê od podwójnego zwyciêstwa juniorów gospodarzy. Opolanie odpowiedzieli jednak tym samym w drugiej gonitwie i by³ remis (6:6). Po trzech wyœcigach goœcie nawet nieznacznie prowadzili. Podopieczni Henryka Jaska zdo³ali jednak przej¹æ inicjatywê i ju¿ przed wyœcigami nominowanymi mieli zapewnione zwyciêstwo (prowadzili wtedy 44:37). Kolejarz: Go³ubowskij 3

(0,2,0,1), Miko³ajczak 7 (1,1,3,1,1), Dziatkowiak 9 (2,1,2,3,1), Nowaczyk 9 (3,2,2,0,2), Idziorek 5 (3,2,0), Pudel 6 (2,3,1), Alden 12 (0,3,3,3,3). (ceg)

Pozosta³e wyniki: Redstar – Polonia Krosno – SC Miszkolc Orze³ (pauzuje) TABELA 1. Orze³ £ódŸ 2. Kolejarz Rawicz 3. Redstar Lublin 4. KSM Krosno 5. SC Miszkolc 6. Polonia Pi³a 7. Kolejarz Opole

55:36 47:43 4 7 62 461 4 4 34 442 5 4 -19 5 3 -33 4 2 -47

w Katarze

Rawiczanka Anita W³odarczyk (AZS-AWF Poznañ) zwyciê¿y³a w mityngu Super Grand Prix IAAF w stolicy Kataru. Z wynikiem 73,68 m pokona³a S³owaczkê Martinê Hrasnov¹, która by³a od niej a¿ o 2 metry gorsza (71,68) i Kanadyjkê Sultanê Frizell (69,86). – Jestem zadowolona z wyniku, który da³ mi zwyciêstwo – powiedzia³a Anita W³odarczyk, która tym rezultatem uzyska³a minimum na mistrzostwa œwiata w Berlinie. – Wprawdzie jest on prawie o pó³tora metra gorszy od mojego rekordu ¿yciowego, który dwa miesi¹ce temu uzyska³am na Zimowym Pucharze Europy w Rzutach, ale ostatnio mia³am problemy z krêgos³upem. Szkoda, ¿e podczas mityngu by³y tylko cztery próby, gdy¿ poprawia³am siê z rzutu na rzut. Atmosfera na stadionie w Doha by³a znakomita. Co ciekawe, kibice dopingowali zw³aszcza m³ociarki. Dla A. W³odarczyk najwa¿niejszym startem w obecnym sezonie bêd¹ MŒ w Berlinie (15-23 sierpnia). – W³aœnie rozpoczê³am dwutygodniowy obóz treningowy w Wolsztynie – doda³a rawiczanka. – 23 maja wystartujê w mityngu w Halle, w którym weŸmie udzia³ tak¿e Betty Heidler, mistrzyni œwiata sprzed dwóch lat z Osaki. J.W.

PI£KA RÊCZNA

Zagraj¹ w bara¿ach

Szczypiorniœci Arotu-Astromal Leszno zagraj¹ w bara¿ach o awans do I ligi. Udzia³ w nich zapewnili sobie sobotnim zwyciêstwem u siebie nad OSiR-em Komprachcice. Arot-Astromal – OSiR 33:17

Oba zespo³y s¹siadowa³y ze sob¹ w drugoligowej tabeli i mia³y szanse na zajêcie co najmniej drugiego miejsca w tabeli. Sobotni mecz by³ wiêc dla nich szalenie wa¿ny. Leszczynianie nadspodziewanie ³atwo poradzili sobie z dru¿yn¹ z Komprachcic. Ju¿ do przerwy prowadzili 17:10, i to mimo absencji w sk³adzie kontuzjowanego Macieja Wieruckiego. Po przerwie by³o ju¿ nawet 25:8 dla gospodarzy. – Ch³opacy rozegrali bardzo dobre zawody. Grali poprawnie w obronie i to by³o kluczem do zwyciêstwa. Skutecznie te¿ wy³¹czyli z gry króla strzelców drugoligowych rozgrywek Bart³omieja Jasiówkê – powiedzia³ Ryszard Kmiecik. Bramki w prowadzonym przez niego zespole zdobyli: £uczak i Kajzer po 8, Giernas 5, Tórz 4, Pawlik 3, Becelewski i Szkudelski po 2, Matuszewski 1. Wygrana nad OSiR-em, na jedn¹ kolejkê przed zakoñczeniem rozgrywek, da³a leszczynianom drugie miejsce w tabeli, co jest równoznaczne z udzia³em w bara¿ach o I ligê. Najpierw – za dwa tygodnie – zagraj¹ dwumecz z W³ókniarzem Konstantynów, a póŸniej czeka ich pojedynek z dziesi¹tym zespo³em grupy B I ligi (obecnie jest nim AZS-AWF

Bia³a Podlaska).

Têcza - ŒKPR 21:25

W ostatnim wystêpie sezonu przed w³asn¹ publicznoœci¹ Têcza uleg³a ŒKPR Œwidnica 21:25 (8:12). Gospodarze mogli siê nawet pokusiæ o punkty z wy¿ej notowanym przeciwnikiem, gdyby nie ich s³aba gra w ataku – niska skutecznoœæ rzutowa, liczne straty pi³ki. Mecz, rozgrywany przy niemal¿e œwiec¹cych pustkami trybunach, zacz¹³ siê od prowadzenia gospodarzy 1:0, po trafieniu Dawida Grafa. Ten jednak wkrótce powêdrowa³ na dwuminutow¹ karê, a Têcza gra³a nieporadnie w ataku i w 10. min gospodarze przegrywali 1:5. G³ównie dziêki s³abej, a momentami wrêcz fatalnej skutecznoœci rzutowej Têczy w 24. min goœcie odskoczyli na 6 bramek, ale do przerwy koœcianiacy zmniejszyli tê ró¿nicê do 4 trafieñ. Gdy w drugiej po³owie gospodarze zaczêli graæ lepiej w ataku, to na efekty nie trzeba by³o d³ugo czekaæ. W 40. min przegrywali tylko dwoma bramkami (13:15), a w 49. min zmniejszyli przewagê goœci do 1 gola (17:18). Jednak kilka b³êdów w ataku pozwoli³o goœciom ponownie odskoczyæ i ju¿ do koñca kontrolowali oni wynik.

– Brawa dla ch³opaków za walkê. W obronie zagraliœmy poprawnie. Dobr¹ statystyk¹ te¿ mia³ bramkarz. Cieniem k³adzie siê gra ofensywna. Po niektórych rozwi¹zaniach w ataku rêce opada³y. Wyszukujemy czasem najtrudniejsze warianty. Niepotrzebnie próbujemy udziwniaæ, kombinowaæ – stwierdzi³ trener Têczy Aleksander Sowa. Têcza: Krystkowiak 11, Graf 3, Cierniewski 3, Nowak 2, Stelmasik 2. (ceg), (dab)

Pozosta³e wyniki: Olimp – MiedŸ II Orlik – Sparta Krokus – Pogoñ Bór – Zag³êbie II Szczypiorno – AZS TABELA 1. AZS Zielona Góra 2. AROT-ASTROMAL 3. OSiR Komprachcicie 4. ŒKPR Œwidnica 5. Szczypiorno Kalisz 6. Olimp Grodków 7. Sparta Oborniki 8. Zag³êbie II Lubin 9. TÊCZA KOŒCIAN 10. Krokus Bystrzyca 11. Orlik Brzeg 12. MiedŸ II Legnica 13. Pogoñ Oleœnica 14. Bór Oborniki

35:27 23:25 31:23 27:44 22:23 25 44 25 42 25 39 25 37 25 36 25 34 25 29 25 25 25 21 25 15 25 10 25 8 25 6 25 2


SPORT

23

PI£KA NO¯NA

Biednemu wiatr w oczy

To przys³owie jak ula³ pasuje do beniaminka z Krzemieniewa. GKS dozna³ kolejnej pora¿ki i nadal pozostaje przys³owiow¹ „czerwon¹ latarni¹” w tabeli grupy po³udniowej wielkopolskiej IV ligi. by remis, gdy¿ w pierwszej po³owie trochê lepsz¹ od gospodarzy, dlateGKS – Olimpia przewa¿ali jego pi³karze, a po prze- go wynik mo¿na uznaæ za sprawie0:2 rwie Korona. dliwy. Bior¹c pod uwagê sytuacje Goœcie objêli prowadzenie ju¿ w podbramkowe, Ardi mog³o siê jedPiast – Sparta 3. minucie spotkania po rzucie ro¿nak pokusiæ o remis. Sokó³ mia³ lek6:1 nym. Na 2:0 podwy¿szyli jeszcze w k¹ przewagê przez ca³y mecz. W I PI£KA NO¯NA

Punkty dla Górnika

Pi³karze Polonii Leszno nie sprostali w niedzielê Górnikowi Konin. Na swoim boisku ulegli pretendentowi do udzia³u w bara¿ach o awans do II ligi 2:3.

Leszczynianie dwukrotnie obejmowali w tym meczu prowadzenie. Pierwszego gola zdoby³ w 30. minucie Piotr Kucharzak, który popisa³ siê efektownym strza³em z rzutu wolnego. Do przerwy by³o zatem 1:0 dla gospodarzy. Górnik wyrówna³ w 55. minucie. Od 70. minuty by³o jednak 2:1 dla Polonii. Niezdecydowanie bramkarza goœci wykorzysta³ £ukasz Pujanek. Rywale odpowiedzieli niemal natychmiast. Dwie akcje lew¹ stron¹ boiska przynios³y im bramki na wagê trzech punktów. Oba gole pad³y po b³êdach defensywy gospodarzy. – Martwi to, ¿e ch³opcy w³o¿yli w mecz wiele zdrowia i zaanga¿owania, a niestety nic z tego nie ma. To jest chyba kres naszych mo¿liwoœci na ten moment. Widaæ zmêczenie gr¹ co trzy dni. Mecz by³ doœæ emocjonuj¹cy ze wzglêdu na zmiennoœæ wyniku, choæ jego poziom nie by³

III liga

Zdrój – Mieñ Goplania – Legia Polonia – Górnik Sparta – Promieñ Nowy Tomyœl – Mieszko W³oc³avia – Chemik Olimpia – Lech Unia – LKS

Tabela

4:1 1:2 2:3 1:1 1:0 1:0 2:0 3:1

1. Olimpia Grudzi¹dz 25 64 56:14 2. Goplania Inowroc³aw 25 46 48:27 3. Górnik Konin 25 44 45:33 4. Sparta Oborniki 25 43 50:23 5. Unia Swarzêdz 25 43 36:23 6. Lech Rypin 25 42 34:28 7. Promieñ Opalenica 25 39 46:30 8. POLONIA LESZNO 25 35 36:46 9. Legia Che³m¿a 25 34 38:35 10. Polonia N. Tomyœl 25 34 31:30 11. W³oc³avia W³oc. 25 30 19:32 12. Mieszko Gniezno 25 26 25:44 13. Zdrój Ciechocinek 25 26 26:49 14. Mieñ Lipno 25 25 32:39 15. Chemik Bydgoszcz 25 23 25:35 16. LKS Czarnylas 25 4 15:73

najwy¿szy. Przyznam, ¿e jestem nieco rozczarowany postaw¹ Górnika, bo spodziewa³em siê, ¿e pi³karsko bêd¹ lepiej wygl¹dali. Gdyby nie nasze frajerstwo, to wynik remisowy byliœmy w stanie utrzymaæ, bo to by³by chyba najbardziej sprawiedliwy rezultat – podsumowa³ mecz trener Polonii Jerzy Radojewski. W nastêpnej kolejce leszczynianie wybieraj¹ siê do Opalenicy na mecz z Promieniem.

(ceg), fot. E. Baldys

pierwszej po³owie, wykorzystuj¹c b³¹d beniaminka. Pi³karze GKS-u dopiero w samej koñcówce meczu stworzyli dogodn¹ okazjê do zmiany rezultatu. W sytuacji sam na sam z bramkarzem znalaz³ siê Kubiaczyk, ale nie wykorzysta³ jej. – Zespó³ z Ko³a wygra³ zas³u¿enie. By³ od nas lepszy. My borykamy siê z powa¿nymi problemami kadrowymi. Nie mam do dyspozycji ¿adnego z trzech pomocników, brakuje te¿ napastnika. Jak to mówi¹ biednemu zawsze wiatr w oczy – powiedzia³ Leszek Krzy¿ostaniak, szkoleniowiec GKS-u.

Korona – D¹broczanka 1:0

Derby regionu zakoñczy³y siê zwyciêstwem gospodarzy. Jedyny gol pad³ ju¿ w doliczonym czasie gry, po b³êdzie bramkarza D¹broczanki, który sfaulowa³ w polu karnym zawodnika Korony. – Straciliœmy bramkê przez g³upotê. Nie mam jednak pretensji do sêdziego, bo dyktuj¹c rzut karny podj¹³ s³uszn¹ decyzjê – powiedzia³ Waldemar Wojtkowiak, trener D¹broczanki. Jego zdaniem sprawiedliwy by³-

PI£KA NO¯NA

Pucharowe granie

W czwartek poznaliœmy pó³fina³owe pary Pucharu Polski na szczeblu okrêgu. Tworzê je Pogoñ Œmigiel i D¹broczanka Pêpowo oraz K³os Rokosowo i Polonia Leszno. Oba mecze decyduj¹ce o awansie do fina³u odbêd¹ siê w najbli¿sz¹ œrodê o godzinie 18. (ceg)

IV liga

GKS – Olimpia Jankowy – Go³uchów Ardi-Krobianka – Sokó³ P³omyk – Calisia Bia³y Orze³ – Victoria Piast – Sparta Centra – S³upca Korona – D¹broczanka

Tabela

0:2 1:0 0:1 0:4 2:2 6:1 0:1 1:0

1. Calisia Kalisz 26 54 44:22 2. PIAST KOBYLIN 27 48 41:20 3. Sokó³ Kleczew 27 47 45:24 4. P³omyk KoŸmieniec 26 47 43:32 5. Bia³y Orze³ 26 42 32:26 6. SKP S³upca 26 39 37:25 7. Centra Ostrów 27 37 34:39 8. LKS Go³uchów 27 36 32:21 9. ARDI-KROBIANKA 26 36 31:35 10. D¥BROCZANKA 26 35 27:33 11. Olimpia Ko³o 27 35 39:31 12. LKS Jankowy 26 35 34:44 13. Victoria Wrzeœnia 26 33 42:41 14. Zryw D¹bie 26 32 29:41 15. KORONA PIASKI 27 32 30:42 16. SPARTA M.G. 26 18 27:55 17. GKS KRZEM. 26 16 24:49

Klasa okrêgowa

Pogoñ – Mas-Rol Wielkopolanka – Kaszczor Rawia – Rydzyniak Sokó³-Orkan – Racot Czempiñ – Ruch Wis³a – Rywal-Ewmar Obra – Brenewia Orkan – Wolsztyn

Tabela

1. Obra 1912 Koœcian 2. Orkan Chorzemin 3. Wielkopolanka 4. Rawia Rawicz 5. PKS Racot 6. Pogoñ Œmigiel 7. Sokó³-Orkan 8. Helios Czempiñ 9. Ruch Bojanowo 10. Wis³a Borek 11. Sokó³ Kaszczor 12. Rydzyniak 13. Grom Wolsztyn 14. Brenewia Wijewo 15. Rywal-Ewmar 16. Mas-Rol Sp³awie

4:1 1:1 1:0 3:3 2:1 6:2 3:0 3:0

24 61 87:18 24 49 60:26 24 47 55:33 24 47 50:30 24 46 70:32 24 39 51:37 24 38 43:33 24 38 49:41 24 30 35:61 24 29 37:33 24 27 48:48 24 25 24:45 24 23 29:47 24 18 28:54 24 17 24:73 24 8 21:95

Wynik mówi wszystko. Sparta, która ju¿ pogodzi³a siê z degradacj¹, by³a tylko t³em dla gospodarzy. Tylko do przerwy stara³a siê nawi¹zaæ w miarê równorzêdn¹ walkê. Piast prowadzi³ w I po³owie zaledwie 1:0. Gola w 25. min. zdoby³ Rejek (efektownym uderzeniem pod poprzeczkê), który w tym pojedynku cztery razy wpisa³ siê na listê strzelców, zaliczaj¹c – zaznaczmy od razu – w II po³owie klasycznego hattricka. Goœcie do przerwy tylko raz zagrozili bramce Piasta. W 41. min. k¹œliwy strza³ Nawrota wybroni³ na róg Sadowski. W przerwie kobylinianie zapewne us³yszeli reprymendê od trenera. Podzia³a³o. Po zmianie stron worek z bramkami dla Piasta rozwi¹za³ siê w 63. min. Rejek poda³ do Kempiñskiego, a ten przerzuci³ pi³kê nad bramkarzem Sparty. PóŸniej ponownie golami popisywa³ siê Rejek. Zdemolowa³ Spartê w ci¹gu 6 minut. W 72. i 75. min. podaniami zrewan¿owa³ siê mu Kempiñski, który by³ sam na sam z bramkarzem. Napastnik Piasta tylko dope³ni³ formalnoœci posy³aj¹c pi³kê do pustej bramki. To by³y bliŸniacze gole. Na 5:0 Rejek podwy¿szy³ w 78. min, tym razem po centrze Kubiaka. Dzie³a zniszczenia dope³ni³ w 83. min Kendzia wykañczaj¹c sk³adn¹, trójkow¹ akcjê. Honorowego gola Sparta zdoby³a w 88. min po „g³ówce” Piotrowskiego.

Ardi – Sokó³ 0:1

Goœcie, czwarty zespó³ tabeli, pokazali dobr¹ grê. Byli dru¿yn¹

Klasa A grupa I

Awdaniec – Rokosowo Chwa³kowo – Pelikan Têcza-Osa – Orla Sarnowianka – Orze³ Lew – Jantar Pudliszki – Szewa Kormoran – Korona

Tabela

po³owie oba zespo³y mia³y po jednej, klarownej sytuacji. W dru¿ynie gospodarzy w 30. min. w poprzeczkê trafi³ Borowczyk. Piêæ minut póŸniej goœcie odpowiedzieli strza³em w s³upek. Po przerwie pi³karze Soko³a wyprowadzali groŸne kontrataki. W Ardi dwie okazje do zdobycia gola mieli Szumny i Miœ. PóŸniej gospodarze dysponuj¹cy przetrzebionym sk³adem opadli z si³. Wykorzysta³ to Sokó³, który stworzy³ sobie 2-3 sytuacje bramkowe. Zwyciêskiego gola goœcie zdobyli w 90. min. po kontrze, w której sam na sam z bramkarzem Ardi znalaz³o siê trzech zawodników. Wprawdzie Wabiñski by³ bliski obronienia strza³u, ale pi³ka po jego interwencji wpad³a do siatki. W doliczonym czasie gry w zespole gospodarzy dogodne okazje do wyrównania mieli Cebulski i Kordek. (ceg), J.W.

SZERMIERKA

W Japonii

Zwyciêstwem Rados³awa Glonka zakoñczy³y siê zawody floretowego Pucharu Œwiata w Tokio. W finale gdañszczanin pokona³ 15:14 aktualnego mistrza olimpijskiego Benjamina Kleibrinka z Niemiec. Wracaj¹cy po kontuzji na plansze leszczynianin S³awomir Mocek zaj¹³ w dalekiej Japonii 38. miejsce. W turnieju dru¿ynowym Polacy uplasowali siê na ósmej pozycji. (ceg)

grupa II

1:3 4:3 1:2 2:1 2:0 1:1 0:0

1. Orla Jutrosin 21 48 45:16 2. Awdaniec Pakos³aw 21 44 64:25 3. Korona Wilkowice 21 44 52:28 4. K³os Rokosowo 21 41 34:28 5. Szewa Gostyñ 21 39 62:35 6. Sokó³ Chwa³kowo 21 37 51:39 7. Sarnowianka 21 33 32:35 8. Lew Pogorzela 21 24 30:39 9. Pelikan Dêbno 21 23 42:43 10. Zjednoczeni Pud. 21 23 21:29 11. Jantar Strzy¿ewice 21 23 24:43 12. Orze³ Lipno 21 16 28:56 13. Kormoran Œw-wa 21 10 21:52 14. Têcza Ziemnice 21 7 34:76

G³uchowo – Czacz Rywal-Klon – Znicz Juna-Trans – Têcza GKS – Start Boguszyn – Sokó³ W³. Promieñ – Gwiazda Bucz – Orlik

Tabela

2:2 1:0 5:1 5:0 1:5 0:2 1:1

1. GKS W³oszakowice 21 46 55:28 2. Gwiazda Siedlec 21 44 39:28 3. Helios Bucz 21 43 52:24 4. Rywal-Klon 21 41 47:20 5. Znicz Obra 21 35 46:30 6. Orlik Kokorzyn 21 34 44:34 7. Grom Czacz 21 32 47:34 8. Juna-Trans Oborzyska 21 31 32:30 9. Sokó³ W³oszak. 21 27 52:46 10. D¹b Boguszyn 21 21 40:53 11. Têcza-Szerment 21 20 35:59 12. Promieñ Krzywiñ 20 19 33:50 13. LZS G³uchowo 21 15 16:38 14. Start Starkowo 20 7 34:91 (ceg)

Gazeta „ABC”, 64-100 Leszno, ul. S³owiañska 63, tel. 065 529-25-40, 065 529-47-27, tel./fax 065 529-48-81. Redaguje zespó³: Edward Baldys – fotoreporter, Dariusz Cegielski – z-ca redaktora naczelnego, El¿bieta Curyk-Sierszulska, £ukasz Domaga³a, Zbigniew Korona, Jacek Kuik, Lidia Matuszewska – z-ca redaktora naczelnego, Antoni Neczyñski – redaktor naczelny, Andrzej PrzewoŸny – sekretarz redakcji, Jacek Witczak, Miros³aw Wlek³y, Kinga Zydorowicz, wspó³pracownicy: Dariusz Borowski, El¿bieta Szpecht-Rutecka. Wydawca: Leszczyñska Oficyna Wydawnicza, Sp. z o.o., 64100 Leszno, ul. S³owiañska 63. Druk: Drukarnia POLSKAPRESSE Sp. z o.o., Oddzia³ Poligrafia, 60-175 Skórzewo k. Poznania, ul. Malwowa 158, tel. 061 814-85-10. ISSN 1231-9082.


ŻUŻEL

Świeżutki Crump, szczęśliwy Gollob Jason Crump wygrał sobotni turniej Grand Prix Europy w Lesznie. Tuż za Australijczykiem uplasował się Tomasz Gollob, któremu polscy kibice zgotowali gorącą owację. – Pokochałem ten tor, pokochałem was – odwzajemnił się fanom najlepszy polski żużlowiec, który po falstarcie w Pradze wrócił do walki o medal indywidualnych mistrzostw świata.

Defekt pomógł Gollob od początku turnieju prezentował się bardzo dobrze. W rundzie zasadniczej zgromadził 11 punktów, choć mógł ich mieć więcej. W VII biegu zanotował jednak defekt. – W Pradze też miałem kłopoty ze sprzętem, ale zbyt późno się zreflektowałem i jeszcze dwa biegi jechałem na słabnącym silniku. Teraz od razu odstawiłem uszkodzony motocykl i wziąłem inny – przyznał po zawodach Tomasz Gollob. Po dwudziestu regulaminowych wyścigach na czele stawki plasowali się rutyniarze – Jason Crump i Greg Hancock, którzy legitymowali się dorobkiem 13 punktów. O jedno „oczko” mniej miał na swoim koncie Andreas Jonsson. W czołowej ósemce, która zapewniła sobie udział w półfinałach – obok wspomnianego już Golloba – znaleźli się jeszcze: Emil Sajfutdinow, Nicki Pedersen, jeżdżący z „dziką kartą” Jarek Hampel i dość niespodziewanie Sebastian Ułamek.

Zawiedziony Adams Jeszcze większym zaskoczeniem była absencja w tej fazie rywalizacji Leigha Adamsa, uważanego za głównego pretendenta do zwycięstwa w leszczyńskich zawodach, a także lidera klasyfikacji GP Fredrika Lindgrena. Żużlowiec Unii Leszno uzbierał tylko 6 punktów, notując zaledwie jedno biegowe zwycięstwo. Szanse na awans do półfinału pogrzebał w XVII wyścigu, kiedy to został wykluczony za podcięcie Kennetha Bjerre. – Co tu ukrywać, jestem zawiedziony. Być może tor był nieco inaczej przygotowany niż na treningu, ale to mnie nie tłumaczy. Przy okazji chciałbym przeprosić Kennetha. Miałem nóż na gardle i bardzo chciałem zdobyć jak najwięcej punktów. Wpadłem w przyczepną nawierzchnię i pociągnęło mnie – uczciwie przyznał Leigh Adams.

Kontrowersyjny Nicki Leszczyńscy kibice, podobnie jak ich idol, musieli przełknąć gorzką pigułkę, ale słaby występ Adamsa zrekompensował im udany start Golloba, a także wspomnianych już Hampela i Ułamka. Obaj biało–czerwoni zakończyli udział w Grand Prix Europy na półfinale, podobnie zresztą, jak Pedersen, którego jazda wzbudzała sporo kontrowersji. Tak było w biegu XV, kiedy to Duńczyk został wykluczony za spowodowanie upadku Sajfutdinowa oraz w drugim półfinale, gdzie także „powiózł” młodziutkiego Rosjanina, choć już bez konsekwencji w postaci upadku.

– Nie potrafię zrozumieć decyzji sędziego – mówił po leszczyńskich zawodach Nicki Pedersen. – To już jednak historia i trzeba myśleć o następnym turnieju. Ja nadal zachowuję optymizm.

Pracuś Gollob Decydująca rozgrywka z udziałem Crumpa, Golloba, Jonssona i Hancocka nie przyniosła aż tak wielkich emocji. Australijczyk szybko uciekł do przodu i nie dał się wyprzedzić. Mimo przegranej nasz żużlowiec był zadowolony z osiągniętego w Lesznie wyniku. – Ja ciężko pracuję, mocno się staram, dlatego tak bardzo byłem zawiedziony po inauguracyjnych zawodach w Pradze. Po prostu nie zasłużyłem na taki wynik w stolicy Czech. Dzisiaj było już znacznie lepiej. Obiecuję, że w kolejnych startach znów dam z siebie wszystko. Jeżeli nie będzie wpadek sprzętowych, to powinno być dobrze – wyznał Gollob. Wielkiej radości z wygranej nie krył Crump, który dzięki temu został liderem klasyfikacji przejściowej Grand Prix. – Wiele zmieniłem w moim teamie tej zimy. Wszystko po to, by odzyskać energię i świeżość. Mam nadzieję, że zaczęła się dla mnie nowa era. A czy zachowam tę świeżość, to się dopiero okaże. Sezon jest przecież bardzo długi. Najważniejsze, że znów wrócił głód sukcesu.

Łysiny na trybunach Druga runda tegorocznego cyklu Grand Prix była znacznie ciekawsza od tego, co przed dwoma tygodniami oglądaliśmy w Pradze. Wprawdzie tym razem znów dominowała stara gwardia, ale oglądaliśmy kilka naprawdę fascynujących biegów i co ważne z dobrej strony pokazali się w sobotę biało–czerwoni. Martwić może nie najwyższa frekwencja na trybunach. Leszczyński turniej obejrzało niespełna 14 tysięcy widzów, a stadion w wielu miejscach świecił pustkami. Istotny wpływ na to miały wysokie ceny biletów, zresztą podobnie jak dwa tygodnie wcześniej w Pradze. Nad tym powinni się poważnie zastanowić organizatorzy zawodów. Po dwóch turniejach na czele klasyfikacji przejściowej znajduje się Crump, który ma na koncie 36 punktów. Tuż za nim plasują się: Jonsson – 27, Hancock – 26, Sajfutdinow – 26, Gollob – 24, Pedersen – 21, Lindgren – 21 i Adams – 19. DARIUSZ CEGIELSKI Fot: A. Przewoźny


telewizja nowej generacji n

Wiosenna promocja! Oglądaj wszystkie pakiety za 38 zł miesięcznie!

Odwiedź punkt sprzedaży telewizji nowej generacji n C.H. Nasze Leszno, ul. Narutowicza 84 C.H. Manhattan, ul. Jana Pawła II 16

Wygraj wycieczkę do Paryża!

str. 19

GOSTYŃ y GÓRA y KOŚCIAN y LESZNO y RAWICZ y WSCHOWA

PKP chcą sprzedać wieżę ciśnień w Bojanowie. Póki co trwa jej remont.

str. 4

E I K ÑS

Nr indeksu 35077X

Y T S GO

www.gazetaabc.pl

e-mail: abc@gazetaabc.pl

Nr 36 (2084) 12.05-14.05.2009 r. wtorek-czwartek cena 1,80 zł (w tym 7% VAT)

Międzynarodowa matura w Koperniku II LO w Lesznie uzyskało prawa do przeprowadzenia międzynarodowej matury. W Wielkopolsce są zaledwie 4 takie szkoły. Po raz pierwszy międzynarodowy egzamin dojrzałości odbędzie się w Koperniku w 2011 roku. str. 2

Oś trzeba naoliwić

To było rekordowe Szlifowanie Bruku! NA RYBY str. 2 i 7

str. 15

Gollob na podium Polscy kibice mieli w sobotę powody do radości. Drugie miejsce w turnieju Grand Prix Europy w Lesznie zajął Tomasz Gollob. Nasz żużlowiec uległ tylko Jasonowi Crumpowi

str. 24

Fot. A.Przewoźny

Przechodząca przez Święciechowę oś świata wymaga nasmarowania str. 4

Więcej zdjęć na www.gazetaabc.pl pyszne kanapki

warzywa

orzeźwiająca kawa

owoce

soki i napoje

i wiele innych zawsze świeżych produktów...

Leszno ul. Niepodległości 70


Redaguje Elżbieta Curyk-Sierszulska e-mail: abcela@poczta.wp.pl

3

AKTUALNOŚCI GOSTYŃSKIE

14 maja – sala Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Pogorzeli godz. 13 – szkolenie dla rolników z zakresu: zasad przyznawania płatności oraz wypełniania wniosków, omówienie systemu wzajemnej zgodności przedsięwzięć rolno-środowiskowych i zasad ich przyznawania, zasad przyznawania premii dla młodych rolników, zasad przyznawania dotacji w działaniu – modernizacja gospodarstw rolnych. Szkolenie poprowadzi Krzysztof Pilarski. 16 maja – teren przy Domu Pomocy Społecznej w Zimnowodzie, gmina Borek Wlkp. godz. 9 – X Wielkopolski Rajd Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Uczestnicy: dzieci i młodzież od 12 do 16 lat, członkowie Młodzieżowych i Harcerskich Drużyn Pożarniczych.

Cel: doskonalenie sprawności fizycznej, popularyzacja turystyki, poznawanie historii kraju i regionu, zabytków, pogłębianie znajomości przyrody i jej ochrony oraz wiedzy z dziedziny pożarnictwa. 16 maja – sala gimnastyczna Zespołu Szkół Rolniczych w Grabonogu godz. 10 – II Mistrzostwa Powiatu Gostyńskiego w piłce siatkowej nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych. Organizatorzy: nauczyciele i Uczniowski Klub Sportowy ZSR w Grabonogu. 17 maja – Ośrodek Kultury w Krobi godz. 16 – finał VI Powiatowego Konkursu Piosenki Przedszkolnej godz. 17.15 – występ Biskupiańskiego Zespołu Folklorystycznego z Przedszkola Samorządowego w Krobi godz. 17.45 – ogłoszenie wyników i wręczenie nagród i upominków Organizatorzy: gmina Krobia, Ośrodek Kultury, Przedszkole Samorządowe w Krobi. Wstęp wolny. ES

Lżejsze tornistry Klub gostyńskich radnych Forum Demokratyczne zaproponował, aby gmina zakupiła dla każdego ucznia pierwszych, drugich i trzecich klas szkół podstawowych komplet podręczników, który pozostawałby w szkole. Dzięki takiemu rozwiązaniu dzieci nie musiałyby nosić zbyt ciężkich tornistrów. Klub zwrócił się do burmistrza Gostynia z wnioskiem o podjęcie wspólnych prac związanych z opracowaniem programu dla szkół podstawowych gminy Gostyń pod nazwą „Dzieciom lżej”. – Według lekarzy dopuszczalny ciężar szkolnego plecaka nie powinien przekraczać 10 procent wagi dziecka – tłumaczy Grzegorz Skorupski z Forum Demokratycznego. – W wieku ośmiu lat prawidłowa waga młodego człowieka

waha się od 20 do 30 kilogramów. Tornister wraz z piórnikiem, zeszytami, podręcznikami i przyborami szkolnymi nie powinien więc ważyć więcej niż 2 - 3 kilogramy. Niestety, ciężar szkolnych plecaków często kilkakrotnie przekracza przyjęte normy. Projekt „Dzieciom lżej” zakłada zakup drugiego kompletu podręczników dla każdego ucznia klas I-II szkół podstawowych. Z tych korzystano by w szkole, drugi komplet

– własnych podręczników – dzieci miałyby w domu. Po zakończeniu roku szkolnego książki, zakupione przez gminę, mogłyby służyć kolejnemu rocznikowi dzieci. – Dzięki takiemu rozwiązaniu obciążenie szkolnych tornistrów w znacznym stopniu uległoby zmniejszeniu, co jest szczególnie ważne w przypadku obniżenia wieku szkolnego do sześciu lat – podkreśla G.Skorupski. ES

Seniorzy na Świętej Górze Po raz siódmy odbędzie się Świętogórskie Spotkanie Seniorów. Tradycyjnie przyjadą na nie seniorzy z całej Wielkopolski. Spotkanie zaplanowano na środę, 3 czerwca. Gostyński Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów prowadzi zapisy chętnych, którzy chcą wziąć udział w imprezie. Seniorzy spotkają się o godz. 10.30 we wnętrzu bazyliki księży filipinów, gdzie zostaną wprowadzeni w historię Świętej Góry. Uroczysta msza święta w ich intencji rozpocznie się o godz. 11. Jak zwykle popołudnie zdominuje koncert chórów. Dla wszystkich przewidziano też posiłek. – Emeryci, którzy wybierają się na spotkanie, mogą zaopatrzyć się w bony, które uprawniają do

otrzymania posiłku i pamiątkowej odznaki – zaznacza Andrzej Starosta, przewodniczący Oddziału Rejonowego PZERiI w Gostyniu. Dystrybucję bonów prowadzi rejonowy oddział związku. Biuro czynne jest w poniedziałki i wtorki od godz. 10 do 13 na osiedlu 700lecia 9 w Gostyniu. Mieszkańcy Gostynia, którzy zechcą przybyć na Świętą Górę, będą mogli tego dnia dojechać tam darmowym autobusem. Kursy rozpoczynać się będą przy poczcie na osiedlu Pożegowo (odjazdy o godz. 9.30 i 10.10). Przystanki zaplanowano przy Gostyńskim Ośrodku Kultury Hutnik (godz.

ES

Roboty Nad Kanią

licytacji zgłosiło 11 firm. Elektroniczna licytacja zostanie przeprowadzona w piątek, 15 maja. Potrwa dwie godziny. E-przetarg wygra ten wykonawca, który zaoferuje najniższą cenę. Sprzęt ma zostać wydzierżawiony na trzy lata, od 1 lipca 2009 do 30 czerwca 2012 r. Jak dotąd niewiele samorządów w kraju zdecydowało się na taką formę rozstrzygania zamówienia publicznego. Za pomocą licytacji elektronicznych samorządy zamawiają przeróżne dostawy, usługi i roboty, m.in. materiały biurowe, środki czystości, druk materiałów informacyjnych, budowę dróg.

Wczoraj na ulicy Nad Kanią w Gostyniu rozpoczęła się przebudowa drogi, a co za tym idzie – utrudnienia w ruchu. Roboty potrwają do lipca i będą kosztować blisko 1,8 mln złotych. Nawierzchnia jezdni i chodników zostanie zerwana do głębokości prawie 70 cm. Droga ma być dostosowana do wymogów transportu, który przejeżdża tam w kierunku cukrowni. Wraz z nową drogą i chodnikami powstaną ścieżki rowerowe. Roboty wykonywane będą na odcinku około pół kilometra – od skrzyżowania ulicy Nad Kanią z drogą do cukrowni, w kierunku Bogusławek. Ruch w tym czasie będzie się odbywał wahadłowo, stąd utrudnienia. W ubiegłym roku na ulicy Nad Kanią przebudowano odcinek długości ponad 550 m. Planowana jest przebudowa jeszcze jednego odcinka tej ulicy – w kierunku ulicy Fabrycznej.

ES

ES

Licytacja przez internet Gmina Gostyń zdecydowała się na przeprowadzenie licytacji elektronicznej przy zamówieniu usług, dostaw lub robót budowlanych. Z takiej formy skorzystało dotąd niewiele samorządów w Polsce. – Możliwość przeprowadzenia licytacji w tej formie dała nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych – wyjaśnia Robert Marcinkowski, sekretarz gminy Gostyń. – W tym trybie wyłoniona zostanie firma, która wydzierżawi dwie kserokopiarki na potrzeby naszego Urzędu Miejskiego. W wyznaczonym terminie, do wtorku 5 maja, gotowość udziału w e-

9.40 i 10.20), a także na rynku na przystanku PKS (godz. 9.50 i 10.30). Autobusy odwiozą także chętnych z powrotem do miasta. Sprzed bazyliki odjazd nastąpi około godz. 17.

◄W niedzielę w Strzelcach Wielkich odbył się integracyjny festyn rodzinny pod nazwą „Słońce w serce”. Przygotowali go przedszkolaki i nauczycielki z Przedszkola Samorządowego w Piaskach filia w Strzelcach Wielkich. Były występy artystyczne, przejażdżki konne i wiele innych atrakcji: wóz strażacki, dmuchany zamek, koło fortuny, zabawy i konkursy. Czynna była też kawiarenka z wypiekami miejscowych gospodyń, kawą i herbatą kiełbaską z grilla. Wieczór umilała muzyka, przy której można było potańczyć. Tekst i fot. ES

▲Na piętrze gostyńskiego ratusza czynna jest wystawa prac plastycznych wykonanych przez podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Gostyniu. Ekspozycja „Zwykła wystawa niezwykłych ludzi” czynna będzie do poniedziałku, 18 maja. Wstęp jest wolny. Na wernisaż przybyli do ratusza wszyscy autorzy: Monika Andrzejewska, Hanna Bogdańska, Marlena Chuda, Jerzy Kwita, Wojciech Marszałek, Daniel Nowak, Paulina Poznańska i Joanna Żelichowska. Towarzyszyli im rodzice i opiekunowie. Byli też goście, m.in. partnerzy z podobnych ośrodków w okolicy oraz przedstawiciele władz samorządowych. Już w dniu otwarcia byli chętni, aby zakupić niektóre z wystawianych prac. Będzie to możliwe po zakończeniu ekspozycji. Zwiedzający zgodnie podkreślali, że dzieła artystów z ŚDS cechuje niezwykle wesoła kolorystyka i optymizm. Wystawa czynna będzie także od 19 do 23 maja w gostyńskiej Bibliotece Publicznej. Tekst i fot. ES

Pomoc niepełnosprawnym Osoby niepełnosprawne mogą otrzymać dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zakup komputera, wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, sprzętu komputerowego, elektronicznego i oprogramowania oraz urządzeń brajlowskich i lektorskich dla osób niewidomych i niedowidzących, zakup i montaż specjalnego oprzyrządowania do samochodu oraz kursu i egzaminu prawa jazdy. Wnioski można składać do 5 czerwca do Oddziału Wielkopolskiego PFRON w Poznaniu. Dofinansowania odbywają się w ramach programu aktywizowania osób niepełnosprawnych poprzez likwidowanie barier transportowych i w komunikowaniu się w ramach pro-

gramów PFRON „Pegaz - 2003” i „Komputer dla Homera - 2003”. Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu i Stowarzyszenie Dziecko. – Niepełnosprawni oraz ich opiekunowie mogą też skorzystać z bezpłatnej pomocy w wypełnieniu wniosków – wyjaśnia Mirosław Sobkowiak, dyrektor PCPR. Pomoc taką można uzyskać w siedzibie PCPR przy ul. Nowe Wrota 7, tel. 065 5727528 oraz w Punkcie Poradnictwa Obywatelskiego Stowarzyszenia Dziecko przy ul. Parkowej 1a, tel. 725-167-236, w dni dyżurów specjalistów wspierających osoby niepełnosprawne: we wtorki od godz. 16 do 18 i w czwartki od 15 do 18. ES


telewizja nowej generacji n

Wiosenna promocja! Oglądaj wszystkie pakiety za 38 zł miesięcznie!

Odwiedź punkt sprzedaży telewizji nowej generacji n C.H. Nasze Leszno, ul. Narutowicza 84 C.H. Manhattan, ul. Jana Pawła II 16

Wygraj wycieczkę do Paryża!

str. 19

GOSTYŃ y GÓRA y KOŚCIAN y LESZNO y RAWICZ y WSCHOWA

PKP chcą sprzedać wieżę ciśnień w Bojanowie. Póki co trwa jej remont.

str. 4

E I K ÑS

A I C OŒ

Nr indeksu 35077X

K

www.gazetaabc.pl

e-mail: abc@gazetaabc.pl

Nr 36 (2084) 12.05-14.05.2009 r. wtorek-czwartek cena 1,80 zł (w tym 7% VAT)

Międzynarodowa matura w Koperniku II LO w Lesznie uzyskało prawa do przeprowadzenia międzynarodowej matury. W Wielkopolsce są zaledwie 4 takie szkoły. Po raz pierwszy międzynarodowy egzamin dojrzałości odbędzie się w Koperniku w 2011 roku. str. 2

Oś trzeba naoliwić

To było rekordowe Szlifowanie Bruku! NA RYBY str. 2 i 7

str. 15

Gollob na podium Polscy kibice mieli w sobotę powody do radości. Drugie miejsce w turnieju Grand Prix Europy w Lesznie zajął Tomasz Gollob. Nasz żużlowiec uległ tylko Jasonowi Crumpowi

str. 24

Fot. A.Przewoźny

Przechodząca przez Święciechowę oś świata wymaga nasmarowania str. 4

Więcej zdjęć na www.gazetaabc.pl pyszne kanapki

warzywa

orzeźwiająca kawa

owoce

soki i napoje

i wiele innych zawsze świeżych produktów...

Leszno ul. Niepodległości 70


Redaguje Dariusz Borowski e–mail: borowski@leszczyńskie.net

AKTUALNOŚCI KOŚCIAŃSKIE

Pasjonat historii

3

Sławomir Rządkowski, uczeń klasy III b Gimnazjum nr 1 w Kościanie został laureatem wojewódzkiego konkursu historycznego.

Medale i awanse

Z okazji Dnia Strażaka odbył się uroczysty apel, podczas którego wręczono odznaczenia, wyróżnienia i nagrody. W tym roku wyjątkowo strażacy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie zebrali się w restauracji ,,Finezja’’. Srebrnym medalem ,,Za długoletnią służbę na rzecz ochrony przeciwpożarowej’’, przyznanym przez Prezydenta RP, odznaczony został starszy ogniomistrz Franciszek Walachowski. Natomiast st. ogn. Jacek Szymanowski i mł. ogn. Konrad Lorenz otrzymali brązowe odznaki ,,Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej’’, przyznane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, a aspirant sztabowy Roman Pałka został wyróżniony dyplomem Komendanta Głównego PSP ,,za wzorową postawę i wysokie osiągnięcia w realizacji zadań służbowych’’. Medale „Za Zasługi dla Pożarnictwa” otrzymali: st. ogn, Maciej Prałat – złoty, mł. kpt. Piotr Hegyi – brązowy. Nagrodą pieniężną za wzorową postawę, bardzo dobre wyniki i ukończenie z wyróżnieniem kursu podoficerów uhonorowany został sekcyjny Sławomir Dobijata. Ponadto podczas uroczystego apelu awanse na wyższe stopnie służ-

bowe otrzymali: asp. sztab. Przemysław Ruskowiak, asp. sztab. Marcin Mądry, st. asp. Sławomir Flis, asp. Damian Glapiak, st. ogn. Bartosz Kaczmarek i mł. ogn. Violetta Kasińska. Wcześniej, bo już 2 maja, podczas wielkopolskich obchodów Dnia Strażaka, awans na stopień brygadiera otrzymał Andrzej Ziegler, zastępca komendanta powiatowego PSP w Kościanie. Natomiast Piotr Hegyi i Łukasz Jędrzejewski otrzymali awanse na pierwszy stopień oficerski młodszego kapitana, które zostaną im uroczyście wręczone w Komendzie Głównej PSP w Warszawie, w dniu 30 maja. W uroczystym apelu wzięli udział zaproszeni goście, między innymi władze samorządowe powiatu i gmin z terenu powiatu kościańskiego. Starosta Kościański Andrzej Jęcz przekazał w tym dniu dwuosiową przyczepkę do przewozu pneumatycznego namiotu ratowniczego. Tekst i fot. (dab)

- Historią pasjonuję się od dawna. Zwłaszcza okresem od pierwszej wojny światowej do dziś – mówi Sławek, który też lubi geografię. Swoją wiedzę poszerza, czytając książki oraz – w mniejszym stopniu – sięgając do internetu. - Sławek jest bardzo dobrym uczniem. Zwłaszcza interesują go przedmioty humanistyczne. Swoją wiedzą z historii zabłysnął już w czwartej klasie, kiedy na lekcji matematyki wychwycił, że w treści zadania jest błąd, w dacie dotyczącej jednego z królów – mówi dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Kościanie Małgorzata Ratajczak. Sam Sławek nawet tego zdarzenia nie zapamiętał, ale przypomniała je jedna z nauczycielek. - Sławek w czwartej klasie wiedzą z historii już przewyższał uczniów gimnazjum – mówi Agnieszka Czapla, która przygotowywała Sławka do konkursu w ramach zajęć kółka

Sesja w Śmiglu W czwartek, 14 maja odbędzie się XXXV sesja Rady Miejskiej Śmigla. Rozpocznie się o godz. 16 w sali sesyjnej w Urzędzie Miejskim. Wśród wielu spraw, nad którymi będą debatować radni znajdzą się uchwały dotyczące m.in. nawiązania partnerskiej współpracy z węgierską gminą Balatonfüzfö. Samorządowcy zadcydują też czy zaciągną pożyczkę na budowę ścieżek rowerowych w ramach zadania „Rowerem w głąb dziejów Południowej Wielkopolski: Romantyczne trasy rowerowe ziemi Kościańskiej”. LL

h ist or ycz nego – Już wówczas potrafił wymienić papieży po kolei. Nau kę zamierza kontynuować w I Liceum Ogólnokształcącym im. Oskara Kolberga w Kościanie, w klasie o profilu humanistycznym. - Wybiorę w przyszłości zawód z wiązany z historią – zaFot. D. Borowski pewnia Sławek. Sławomir Rządkowski i Agnieszka Czapla. Wojewódzki konkurs historyczny był niezwykle trudny. Na Swego czasu Sławek pisał ksią96 jego uczestników tylko czterech żeczki, które między innymi dotyzostało jego laureatami. Takiego czyły historii. Napisał np. opracoprzesiewu nie było, na żadnym inwania odnośnie tego, jakie w Polsce nym konkursie przedmiotowym. Na były podziały administracyjne od szczęście dla Sławka najwięcej było 1918 roku, jak również opracowanie pytań z okresu II wojny światowej, o podziale administracyjnym kośktóry dobrze zna, a jeszcze przed cioła rzymsko-katolickiego z tego konkursem zgłębiał informacje do samego okresu. Czas wolny lubi niego. Uzyskał 45 na 50 możliwych spędzać oddając się odpoczynkowi do zdobycia punktów. Jako nagrodę na działce. otrzymał słownik frazeologiczny. (dab)

Rekordowa zbiórka Rekordowa ilość, bo aż 5 ton różnego rodzaju sprzętów gospodarstwa domowego i RTV zgromadzono podczas zbiórki, która w kwietniu była prowadzona na terenie gminy Śmigiel. To najlepszy dowód na wzrastającą świadomość ekologiczną. Wszystkie zgromadzone urządzenia elektryczne i elektroniczne trafi ły do sortowni w Henrykowie, gdzie poddane zostana recyklingowi. Ma-

teriały nie nadające się do odzysku zostana zutylizowane. Zbiórki niebezpiecznych dla środowiska sprzętów RTV, AGD oraz innych artykułów wielkogabarytowych przeprowadzane są w gminie nieodpłatnie dwa razy w roku. Kolejna akcja przeprowadzona zostanie w drugiej połowie roku. O jej dokladnym terminie czytelników poinformujemy. LL

Zaproszenie W sobotę, 16 maja Centrum Kultury w Śmiglu zaprasza wszystkich miłośników imprez plenerowych na zabawę taneczną. Impreza odbędzie się pod wiatrakami. Początek o godz. 20. Oprawę muzyczną zapewnia zespół Debesciaki. LL

Wszystkie przyjęte Fot. D. Borowski V W gabinecie burmistrza Kościana odbyło się podsumowanie pisemnego konkursu nt. ,,Współczesne zagrożenia – jak im zapobiec?’’, adresowanego do uczniów kościańskich szkół ponadgimnazjalnych. Miał on na celu doskonalenie wiedzy i umiejętności z zakresu przysposobienia obronnego, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego. Pierwsze miejsce zajął Marcin Kaczor, który nie tylko dokonał podziału zagrożeń i scharakteryzował je, ale ponadto szeroko opisał, jak im zapobiegać. Drugie miejsce, komisja pod przewodnictwem Beaty Ścigały, pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miejskim Kościana, przyznała Weronice Wolarczak, a trzecie Marcie Grzelczyk. Ponadto wyróżniono Martę Kaczmarek i Patrycję Naskręt. Wszyscy laureaci są uczniami Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie. Cała piątka odebrała z rak burmistrza Michała Jurgi nagrody i dyplomy. Na zdjęciu: laureaci z organizatorami.

W Kościanie po raz kolejny z opieki przedszkolnej skorzystają wszystkie dzieci, zapisane przez rodziców – łącznie 790 maluchów. Aby żadnemu z dzieci nie odmówić, podobnie jak w roku ubiegłym, uruchomione zostaną oddziały zerowe w szkołach miejskich. W roku szkolnym 2009/2010 do szkolnych oddziałów dla sześciolatków uczęszczać będzie 209 dzieci - o 71 więcej aniżeli obecnie. Będzie to możliwe dzięki decyzji o uruchomieniu większej liczby oddziałów zerowych. Nieco luźniej zrobi się w przedszkolach, do których będzie uczęszczać 581 dzieci, czyli o 41 mniej, aniżeli w bieżącym roku szkolnym. (dab)

Fot. D. Borowski V ,,Twoje zdrowie jest w twoich rękach’’ – tak brzmiało hasło turnieju rodzin, zorganizowanego w Zespole Szkół nr 2 w Kościanie. I rzeczywiście zdrowiu była poświęcona cała impreza. Uczestniczyli w niej uczniowie i członkowie ich rodzin. Ratownicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kościanie zademonstrowali wszystkim pokaz udzielania pierwszej pomocy. Do aktywnego udziału w tym pokazie zapraszali dzieci, które ochoczo pobierały lekcje. Uczniowie mieli znacznie więcej okazji do wykazania się, zwłaszcza w zabawach rekreacyjnych. Sporo uciechy dostarczyły wyścigi rzędów. Wszyscy jego uczestnicy otrzymywali słodkie upominki. Przeprowadzono również konkurs na „kanapkę zdrowia”. Poszczególne zespoły wykazały się sporą fantazją. Można też było ,,łamać głowy’’ rozwiązując krzyżówki i rebusy oraz posilić się w kawiarence, zajadając placek, pijąc herbatę, kawę, czy soki. Całość urozmaicały występy muzyczne uczniów szkoły.


telewizja nowej generacji n

Wiosenna promocja! Oglądaj wszystkie pakiety za 38 zł miesięcznie!

Odwiedź punkt sprzedaży telewizji nowej generacji n C.H. Nasze Leszno, ul. Narutowicza 84 C.H. Manhattan, ul. Jana Pawła II 16

Wygraj wycieczkę do Paryża!

str. 19

GOSTYŃ y GÓRA y KOŚCIAN y LESZNO y RAWICZ y WSCHOWA

PKP chcą sprzedać wieżę ciśnień w Bojanowie. Póki co trwa jej remont.

str. 4

RAW Nr indeksu 35077X

www.gazetaabc.pl

E I K IC

str. 2 i 7

e-mail: abc@gazetaabc.pl

Nr 36 (2084) 12.05-14.05.2009 r. wtorek-czwartek cena 1,80 zł (w tym 7% VAT)

Międzynarodowa matura w Koperniku II LO w Lesznie uzyskało prawa do przeprowadzenia międzynarodowej matury. W Wielkopolsce są zaledwie 4 takie szkoły. Po raz pierwszy międzynarodowy egzamin dojrzałości odbędzie się w Koperniku w 2011 roku. str. 2

Oś trzeba naoliwić

To było rekordowe Szlifowanie Bruku! NA RYBY

str. 15

Gollob na podium Polscy kibice mieli w sobotę powody do radości. Drugie miejsce w turnieju Grand Prix Europy w Lesznie zajął Tomasz Gollob. Nasz żużlowiec uległ tylko Jasonowi Crumpowi

str. 24

Fot. A.Przewoźny

Przechodząca przez Święciechowę oś świata wymaga nasmarowania str. 4

Więcej zdjęć na www.gazetaabc.pl pyszne kanapki

warzywa

orzeźwiająca kawa

owoce

soki i napoje

i wiele innych zawsze świeżych produktów...

Leszno ul. Niepodległości 70


Redaguje Jacek Witczak e-mail: witczak@gazetaabc.pl

AKTUALNOŒCI RAWICKIE

3

Przetargi na cenzurowanym

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej Gminy Rawicz wyst¹pi³a do prezesa Urzêdu Zamówieñ Publicznych w Warszawie o zbadanie, czy niektóre z rawickich inwestycji nie zosta³y zrealizowane po ra¿¹co niskich cenach. Twierdzi, ¿e w przetargach z dwóch minionych lat widniej¹ znaczne dysproporcje miêdzy cenami zaproponowanymi przez wykonawców inwestycji i gminnymi kosztorysami.

Fot. J. Witczak IW Rawiczu trwa przebudowa ul. Szczanieckich, na oko³o 200-metrowym odcinku od ul. Ryblewskiej-Cichoñskiej do Spokojnej. Umo¿liwi przejazd z ul. Miko³ajewicza do stadionu. Utwardzenie drogi wraz z jej odwodnieniem oraz budow¹ chodników i obustronnych parkingów wykonuje firma Rawbud. Koszt prac wyniesie prawie 330.000 z³. To kolejna tego typu inwestycja w tej czêœci miasta. Jesieni¹ ubieg³ego roku wykonano przed³u¿enie ul. Ryblewskiej-Cichoñskiej na 250-metrowym odcinku od ul. Zacisze do ¯wirowej oraz œcie¿kê pieszo-rowerow¹ od ul. Zacisze do istniej¹cego wczeœniej odcinka ³¹cz¹cego ul. Pi³sudskiego ze Spokojn¹. Wtedy te¿ przebudowano oko³o 280 metrów ul. Miedziñskiego, na odcinku od ul. Ryblewskiej-Cichoñskiej do ¯wirowej.

Œpiewaæ ka¿dy mo¿e

Rawicki Dom Kultury zaprasza na Majow¹ Muzykoramê, czyli przegl¹d wokalistów, zespo³ów amatorskich i wykonawców innych form estradowych. Impreza odbêdzie siê 16 maja o godz. 14 w sali widowiskowej. Ma na celu wspieranie utalentowanych muzycznie m³odych mieszkañców miasta. Swoje umiejêtnoœci warsztatowe i artystyczne bêd¹ mogli zaprezentowaæ nie tylko wokaliœci i zespo³y wykonuj¹ce ró¿ne gatunki muzyki (rock, pop, hip-hop, covery), ale tak¿e grupy kabaretowe. – Chcemy daæ im mo¿liwoœæ sprawdzenia siê na du¿ej scenie

przed liczn¹ publicznoœci¹ – mówi Andrzej Walus, dyrektor DK w Rawiczu. – Spoœród wystêpuj¹cych wy³onimy laureatów, którzy zaprezentuj¹ siê podczas 9. Festiwalu Sztuki FORMA’2009. Impreza odbêdzie siê w naszej placówce w dniach 28-31 maja. Najlepsi wykonawcy bêd¹ mogli tak¿e wyst¹piæ na du¿ej scenie podczas tegorocznej edycji Œwiêta Rawicza w dniach 4-5 lipca. Wykonawców bêdzie oceniaæ jury, które przyzna nagrody i wyró¿nienia. Wokaliœci i zespo³y bêd¹ mieli na swoj¹ prezentacjê maksymalnie 30 minut.

Sprawa dotyczy 79 przetargów i zamówieñ publicznych, zrealizowanych w 2007 i 2008 roku. Komisja Rewizyjna zakwestionowa³a kilkanaœcie z nich. – Niektóre kosztorysy by³y znacznie wy¿sze od ofert sk³adanych przez firmy, które wygrywa³y przetargi – mówi Józef Niemczynowski, przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej. – Pod koniec ubieg³ego roku zwróciliœmy siê do przewodnicz¹cego Rady Miejskiej, ¿eby wyst¹pi³ do prezesa Urzêdu Zamówieñ Publicznych o opiniê, kiedy mamy do czynienia z ,,ra¿¹co nisk¹ cen¹’’. Szef rady nic jednak w tej sprawie nie zrobi³. W koñcu sami, jako komisja, wys³aliœmy pismo do prezesa UZP. Opozycji chodzi o okreœlenie dopuszczalnych ró¿nic miêdzy cenami kosztorysowymi i oferowanymi przez firmy, a wiêc zorientowanie siê, czy w gminnych przetargach nie mia³y miejsca przypadki wyboru ofert zawieraj¹cych ra¿¹co niskie ceny. Komisja Rewizyjna uwa¿a, ¿e takie ceny maj¹ miejsce wtedy, gdy stanowi¹ one od 35 do 60 proc. wartoœci kosztorysowej inwestycji. Zastanawia siê, czy takie ceny s¹ wiarygodne, czy nie maj¹ wp³ywu na jakoœæ inwestycji. W³adze Rawicza uwa¿aj¹, ¿e nie ma nic z³ego w tym, i¿ ceny proponowane przez firmy startuj¹ce w przetargach s¹ przewa¿nie, choæ nie zawsze, ni¿sze od wartoœci kosztorysowej inwestycji. Argumentuj¹, ¿e w koñcowym efekcie obraca siê na

korzyœæ gminy, bo w przetargach wygrywaj¹ najtañsze firmy. – Dziwiê siê, ¿e temat jest nadal wa³kowany przez Komisjê Rewizyjn¹ – mówi Tadeusz Paw³owski, burmistrz Rawicza. – Z tego, co wiem, przewodnicz¹cy komisji sam usilnie prosi³ przewodnicz¹cego

Fot. J. Witczak IJózef Niemczynowski, przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej, chce w jej imieniu wyjaœnienia, czy gmina Ÿle robi wybieraj¹c w przetargach najtañsze oferty.

Rady Miejskiej, ¿eby ju¿ nie zajmowaæ siê t¹ spraw¹. Rawickie w³adze podkreœlaj¹, ¿e przy szacowaniu kosztorysów inwestycji magistrat korzysta z cen i wskaŸników podawanych przez fa-

J.W.

Wznowione stypendia

Powiat rawicki ponownie bêdzie wyp³aca³ stypendia uczniom szkó³ ponadgimnazjalnych koñcz¹cych siê matur¹. Przeznaczone s¹ dla m³odzie¿y z ma³ych miast i terenów wiejskich. Taka pomoc by³a przekazywana ju¿ 23 lata temu. Pieni¹dze pochodzi³y z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego. Stypendia wyp³acano w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Dopiero teraz okaza³o siê, ¿e zosta³y w nim wolne fundusze. Pojawi³y siê dziêki oszczêdnoœciom i wzrostowi kursu euro. Lepiej póŸno ni¿ wcale. Stypendia przeznaczone s¹ na ten rok szkolny, a wiêc trzeba siê spieszyæ z ich wyp³at¹. Zakwalifikowani uczniowie dostan¹ od razu kwotê za ca³y rok szkolny – 2500 z³otych. Ca³a pula dla szkó³ z powiatu rawickiego wynosi

180.000 z³, wystarczy na 72 stypendia (zainteresowanie – tak jak 2-3 lata temu – na pewno bêdzie wiêksze). Trzeba tylko – zgodnie z ustaw¹ o œwiadczeniach rodzinnych – legitymowaæ siê miesiêcznym dochodem nieprzekraczaj¹cym 504 z³ netto na cz³onka rodziny lub 583 z³ w przypadku, gdy cz³onkiem rodziny jest dziecko z orzeczonym stopniem niepe³nosprawnoœci. O stypendia mog¹ ubiegaæ siê tak¿e uczniowie spoza terenu rawickiego, ale ucz¹cy siê w szko³ach prowadzonych przez powiat rawicki: I Liceum Ogólnokszta³c¹cym, Zespole Szkó³ nr 3 i Zespole Szkó³ Zawodowych w Rawiczu oraz Zespole Szkó³ Rolniczych w Bojanowie. Wnioski nale¿y sk³adaæ w Starostwie Powiatowym w Rawiczu. Stypendium nie dostanie uczeñ, który ma wiêcej ni¿ 10 nieusprawiedliwionych godzin lekcyjnych. J.W.

chowe jednostki badaj¹ce rynek budowlany. Pozwala to na prawid³owe oszacowanie wartoœci inwestycji i zabezpiecza przed zarzutami, ¿e gmina preferuje jakichœ konkretnych oferentów. Tylko w niektórych przypadkach, mo¿liwych do zbadania, samorz¹d uwzglêdnia ceny lokalne. Burmistrz zaznacza, ¿e nie ma wyk³adni „ceny ra¿¹co niskiej”. Nigdzie nie jest to jednoznacznie interpretowane. – O ra¿¹co niskiej cenie mo¿na by mówiæ tylko wtedy, gdyby wykonanie za ni¹ inwestycji okaza³o siê nierealne – argumentuje. – W naszej gminie nigdy nie by³o sytuacji, ¿eby jakieœ przedsiêwziêcie upad³o z powodu zbyt niskiej ceny w ofercie wykonawcy. Nigdy te¿ decyzja o wyborze najtañszej oferty nie zosta³a oprotestowana przez firmy, których ofert nie wybrano. Najni¿sze ceny w przetargach to po prostu ceny najlepsze dla gminy. Mamy je z marszu odrzucaæ jako podejrzane? Komisja Rewizyjna chce te¿ od UZP wyjaœnienia, czy gmina wybieraj¹c najtañsze oferty, powinna dopytywaæ firmy, dlaczego stosuj¹ takie koszty. – Takie wypytywanie nie ma sensu – uwa¿a T. Paw³owski. – Firmy mog¹ odpowiedzieæ, ¿e to nie nasza sprawa. Ich tajemnic¹ handlow¹ jest to, gdzie i za ile kupuj¹ materia³y oraz to, jak kalkuluj¹ stawki robocizny. Owszem, gdyby by³ dowód albo przynajmniej podejrzenie na stosowanie ra¿¹co niskiej ceny, mamy obowi¹zek zapytania oferenta, sk¹d wzi¹³ swoj¹ cenê. Tyle ¿e jednoznaczna wyk³adnia tego, co jest cen¹ ra¿¹co nisk¹, nie istnieje. Rawickie w³adze dodaj¹, ¿e przy wyborze ofert komisje przetargowe zawsze kieruj¹ siê rozs¹dkiem i korzyœci¹ dla gminy. Uwa¿aj¹, ¿e wybieranie najtañszych wykonawców nale¿y rozpatrywaæ w kategorii sukcesu gminy, a nie pora¿ki. – Gdybyœmy wybierali dro¿sze oferty, opozycja zarzuci³aby nam, ¿e nie dbamy o finanse gminy, ¿e trwonimy pieni¹dze podatników – zauwa¿a burmistrz. J.W.

O pó³fina³ Fot. J. Witczak INa rawickim rynku wykonano nowy wjazd na parking. Dotychczasowy, który znajdowa³ siê bli¿ej skrzy¿owania z ul. Grunwaldzk¹ i Konopnickiej, powoduj¹cy utrudnienia w ruchu, zlikwidowano. Przy wjeŸdzie w tym miejscu niejednokrotnie tworzy³y siê kolejki samochodów czekaj¹cych na wpuszczenie na parking przez osobê go obs³uguj¹c¹. Wystarczy³o, ¿e sta³o kilka aut, a wjazd na po³udniow¹ stronê rynku by³ zablokowany dla kierowców chc¹cych skrêciæ z zachodniej strony rynku lub ul. Grunwaldzkiej b¹dŸ czekaj¹cych na wyjazd z ul. Konopnickiej. ¯eby usun¹æ tê przeszkodê, nowy wjazd wykonano w miejscu znajduj¹cym siê naprzeciwko BZ-WBK. Nowy wjazd na koszt gminy wykona³a firma Ma¿ur z Sarnowy. Prace wymaga³y usuniêcia w tym miejscu wiaty przystanku autobusowego. Pasa¿erowie i tak jednak nie wsiadali z niego do autobusu, lecz przechodzili w tym celu na drug¹ stronê drogi, bo tam – ze wzglêdu na ruch jednokierunkowy – zatrzymuj¹ siê autobusy. Wiaty nie przeniesiono naprzeciwko, gdy¿ zajmowa³aby zbyt du¿o miejsca. Jeœli bêdzie taka potrzeba, gmina ustawi tam mniejsz¹ wiatê. Dotychczasowy wjazd na parking zagrodzono s³upkami umo¿liwiaj¹cymi tylko ruch pieszy.

Kadetki Olimpu Rawicz zagraj¹ w najbli¿szy weekend u siebie w æwieræfinale mistrzostw Polski. Zmierz¹ siê z Gorcami Nowy Targ, Pi¹tk¹ Lublin i AZS AP Siedlce. Æwieræfina³ rozegrany zostanie w sali przy ul. Kopernika. W pi¹tek o godz. 18 Olimp zmierzy siê z AZS AP Siedlce, w sobotê o tej samej godzinie z Pi¹tk¹ Lublin, natomiast w niedzielê o godz. 12 z Gorcami Nowy Targ. Do pó³fina³u awansuj¹ dwa najlepsze zespo³y. W poprzednim sezonie rawiczanki tak¿e gra³y w æwieræfinale, zajmuj¹c drugie miejsce. W pó³finale zajê³y czwart¹ lokatê, odpadaj¹c z koñcowej rywalizacji. J.W.

Gazeta ABC - 12 maja 2009  

Gazeta ABC - 12 maja 2009

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you