Page 1

ABC

GOSTYŃ y GÓRA y KOŚCIAN y LESZNO y RAWICZ y WSCHOWA

Mieszkanka Rawicza pozwała ZUS do sądu str. 10

Nr indeksu 35077X

www.gazetaabc.pl

e-mail: abc@gazetaabc.pl

Nr 4 (2052) 16.01-19.01.2009 r. piątek-poniedziałek cena 2 zł (w tym 7% VAT)

Śmiertelne porażenie prądem

58-letnia kobieta sprzątająca pomieszczenia biurowe GS-u w Poniecu została porażona prądem. Zmarła na miejscu. str. 6

Zwolnienia przez kryzys Zakłady SEWS Polska w Lesznie i Rawiczu zwalniają kolejne osoby. W sumie pracę może stracić przeszło 800 pracowników. str. 2

Rozdajemy prezenty dla babć i dziadków Mamy dla nich m.in.: ciepłą kołdrę z poduszkami i komplet pościeli, DVD, bony na kwiaty, artykuły spożywcze str. 15

Kościan chce się dzielić gazem

Kościan i okolice nie muszą się martwić przykręcaniem gazowego kurka. Mają swojego surowca pod dostatkiem. Rodzimych złóż starczyłoby dla większości Polaków. str. 12-13

Coraz trudniej żyć Teresa Karolczak z Leszna ma na miesiąc 1200 zł. Cieszy się, jak uda jej się cokolwiek zaoszczędzić. W tym roku będzie o to jeszcze trudniej. Piszemy, co już zdrożało, a co na pewno zdrożeje w tym roku. str. 11

V – Płacimy za gaz mniej niż inni – zapewnia wójt Henryk Bartoszewski.

V – Sprawą należy się zająć na najwyższym szczeblu – twierdzi poseł Wojciech Ziemniak i obiecuje sprowadzić tu wiceministra gospodarki.

Fot. 3 x E.Baldys

Mają ciasno x – kopalnie gazu w okolicach Kościana

Fot. 3 x E.Baldys

9-osobowa rodzina Frąszczaków z Bieżynia mieszka na 32 metrach kwadratowych str. 16-17

Oskarżają dyrektora

Ukarani hodowcy

Zakładowa Solidarność oskarża Zbigniewa Polowczyka, dyrektora DPS-u w Chumiętkach, o łamanie praw pracowniczych, szykanowanie, mobbing str. 8

Rolnicy z powiatu gostyńskiego nie zgłosili w terminie zmian w stadach bydła i teraz muszą zapłacić za to kary str. 14


AKTUALNOŒCI

2

Kryzys dopad³ Sêdziowskie awanse nasz¹ firmê

Prezydent RP Lech Kaczyñski podj¹³ decyzjê, by 122 sêdziów s¹dów rejonowych z ca³ego kraju awansowaæ na urz¹d sêdziego s¹du okrêgowego.

Zak³ady SEWS Polska w Lesznie i Rawiczu zwalniaj¹ kolejne osoby. W sumie pracê mo¿e straciæ przesz³o 800 pracowników. – Dowiedzieliœmy siê o tym kilka dni temu i ci¹gle jesteœmy w szoku. Staramy siê wymyœliæ jakiœ z³oty œrodek, ale obawiam siê, ¿e mo¿emy nie daæ rady. Jednym s³owem – kryzys dopad³ nasz¹ firmê – komentuje Grzegorz Krzy¿anowski, szef dzia³aj¹cego przy zak³adzie zwi¹zku zawodowego Solidarnoœæ. Pierwszy raz o zamiarze zwolnieñ w SEWS-ie poinformowaliœmy w „ABC” 18 listopada ubieg³ego roku. Wówczas pracê mia³o straciæ najwy¿ej 180 osób zatrudnionych w zak³adzie leszczyñskim. Teraz wszystko wygl¹da jednak zupe³nie inaczej. – Sytuacja na rynku samochodowym stale siê pogarsza. Kolejne firmy w Europie i na ca³ym œwiecie wstrzymuj¹ produkcjê. W zwi¹zku z tym byliœmy zmuszeni zg³osiæ zamiar kolejnych zwolnieñ grupowych do Powiatowego Urzêdu Pracy – informuje Andrzej Czarnul, dyrektor zak³adu SEWS Polska w Lesznie. Liczby s¹ zatrwa¿aj¹ce. W Lesznie do koñca maja pracê ma straciæ 250-350 osób. W zak³adzie rawickim do koñca wrzeœnia 350-450 pracowników. Takie s¹ przewidywania, ale sytuacja mo¿e siê jeszcze zmieniæ. Na lepsze albo na gorsze. – Trudno okreœliæ dok³adny plan dzia³ania na 2009 rok. Nie ma dnia, byœmy nie otrzymywali jakichœ nowych informacji, wiêc ciê¿ko przewidzieæ, co bêdzie w marcu czy kwietniu – przyznaje dyrektor Czarnul. W tej chwili oko³o 100 osób w leszczyñskim zak³adzie ju¿ otrzyma³o wypowiedzenia. Kolejnym 30 pracownikom dano mo¿liwoœæ przekwalifikowania siê. Jeœli siê nie zgodz¹, bêd¹ podlegali przepisom o

zwolnieniach grupowych. – Wiele osób ju¿ szuka pracy gdzie indziej. W zak³adzie panuje nerwowa atmosfera, ludzie w halach s¹ rozdzielani i przerzucani na inne zmiany. Wszyscy wiedz¹, ¿e mog¹ straciæ pracê, bo jesteœmy na bie¿¹co informowani o redukcjach. Nie wiadomo, kiedy to nast¹pi, ale prêdzej czy póŸniej nast¹pi. Ludzie wydaj¹ siê ju¿ z tym pogodzeni – opowiada jedna z pracownic firmy. – Musimy pomyœleæ, co dalej i zadbaæ o to, by odchodz¹cy mieli jak najwiêksze profity. Wiadomo, ¿e w okolicach Leszna i Rawicza coraz trudniej jest znaleŸæ pracê, wiêc podjêcie nowego zatrudnienia mo¿e potrwaæ d³u¿ej – podsumowuje G. Krzy¿anowski. Dodaje, ¿e kiedy dowiedzieli siê o pierwszych zwolnieniach, ustalono z dyrekcj¹, ¿e jeœli w firmie pracuje ma³¿eñstwo, to zwolniony zostanie tylko jeden z ma³¿onków. Teraz, w obliczu tak du¿ych zwolnieñ, ten warunek mo¿e nie byæ spe³niony. KINGA ZYDOROWICZ

Mianowanie na sêdziów s¹du W tej grupie znalaz³o siê a¿ 9 sêokrêgowego jest tak zwanym awandziów z naszego regionu. S¹ to: Teresa Maleszka, Justyna Ma³³ek-Na- sem poziomym. Nie zmienia ani piera³a, Zygmunt Przytulski, El¿bie- miejsca, ani charakteru pracy wyró¿ta Sujka, Piotr Szafrañski, Violetta Szurkowska i Gra¿yna Weleda z S¹du Rejonowego w Lesznie, Lilianna Maciaszek z S¹du Rejonowego w Rawiczu i Regina Wenzel z S¹du Rejonowego w Gostyniu. Uroczystoœæ wrêczenia nominacji odby³a siê we wtorek w Pa³acu Prezydenckim w Warszawie. Sêdziowie z³o¿yli uroczyste œlubowanie. Lech Kaczyñski pogratulowa³ im Fot. archiwum Kancelarii Prezydenta RP awansu, w krótkim s Prezydent Lech Kaczyñski wrêcza nominacjê na przemówieniu przypomnia³, jak wielk¹ sêdziego S¹du Okrêgowego sêdzi Violetcie Szurw³adzê maj¹ sêdzio- kowskiej z Leszna. wie i jak wa¿ne dla ¿ycia innych lu- nionych sêdziów, podnosi jednak ich dzi s¹ podejmowane przez nich wy- presti¿ w œrodowisku, jest uznaniem roki zarówno w sprawach karnych, dla ich dobrej dotychczasowej prajak i cywilnych. Przestrzega³ ich, by cy. Wi¹¿e siê równie¿ z nieznaczn¹ z tej ogromnej w³adzy korzystali w podwy¿k¹ p³acy. an sposób rozwa¿ny i umiarkowany.

Inwestuj¹ w gminie

Od wielu lat gminy okalaj¹ce Leszno, zw³aszcza Lipno, Rydzyna i Œwiêciechowa, oferuj¹ przedsiêbiorcom bardzo atrakcyjne tereny inwestycyjne. Lepsze ni¿ w samym Lesznie. Nic dziwnego, ¿e w³aœnie tam powstaj¹ nowe obiekty. Niedawno na terenie gminy Lipno przy trasie nr 5 swoje nowe siedziby otworzy³y firmy Kätler i Tora. Niedaleko przejazdu kolejowego

w Klonówcu powsta³o Europejskie Centrum Logistyki Materia³ów Budowlanych Kätler. Oferuje pianki monta¿owe i kleje fasadowe produkowane przez lidera tej bran¿y – szwajcarsk¹ firmê Kätler. Z naszego Centrum trafiaæ bêd¹ do odbiorców nie tylko w Polsce, ale te¿ na wschód – a¿ po Azjê i na po³udnie – a¿ po Rumuniê. Zakupy mog¹ robiæ równie¿ klienci indywidualni. Klonówiecki Kätler zamierza pog³êbiæ wspó³pracê z profesjonalnymi monta¿ystami drzwi i okien. Bêd¹ oni mieli okazjê uczestniczyæ w szkoleniach dotycz¹cych stosowania nowych materia³ów. Najlepsi otrzymaj¹ certyfikaty i specjalne upusty przy zakupie pianek, klejów i akcesoriów monta¿owych. Firma Tora przez minione 11 lat

funkcjonowa³a w ciasnych pomieszczeniach przy ul. Reja w Lesznie. Nowy salon powsta³ tu¿ za granicami miasta, za wiaduktem kolejowym, nieopodal trasy nr 5. Przenosz¹c siê do przestronnego salonu, firma mog³a wyeksponowaæ pe³n¹ ofertê elektronarzêdzi. W obiekcie swoje miejsce znalaz³a te¿ wypo¿yczalnia narzêdzi, a tak¿e punkt serwisowy. W³aœciciele obu firm podkreœlaj¹ doskona³¹ wspó³pracê z gminnymi urzêdnikami i wójtem Januszem Chodorowskim. Proinwestycyjna polityka gminy dzia³a jak magnes na przedsiêbiorców. Obecnie przy trasie Leszno-Poznañ swoje siedziby buduj¹ dwie kolejne firmy, które jeszcze bardziej wzmocni¹ kondycjê gospodarcz¹ gminy. (JAC)

JKONCERT. 17 stycznia, sobota, godz. 20, Dom Kultury w Rawiczu – Jazzowe Piwniczne Granie. Wyst¹pi Ray Blue Quartet. Wstêp 10 z³. JKONCERT. 18 stycznia, niedziela, godz. 16.30, koœció³ œw. Krzy¿a w Lesznie – koncert kolêd i pastora³ek w wykonaniu: Dzieciêcego Zespo³u Wokalnego A tomy, Zespo³u Wokalnego Ocenzurowano, Ko³a Œpiewaczego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Chóru Ex Gaudio Cordis. Wstêp wolny. J MUZYKA. 18 stycznia, niedziela, godz. 17, CKiS w Lesznie – wieczór z oper¹ „Tosca” Giacoma Pucciniego. Wstêp 10 z³. JKONCERT. 18 stycznia, niedziela, godz. 18, aula I LO w Koœcianie – Koncert Noworoczny. Wyst¹pi¹: uczniowie i absolwenci z koœciañskiej szko³y muzycznej, M³odzie¿owa Orkiestra Kameralna L’Autunno z Poznania. Goœciem bêdzie Marek Torzewski. Na scenie pojawi¹ siê tak¿e aktorzy Teatru 112 i wroc³awskiego teatru MIT. Wstêp wolny. JPOKAZ. 20 stycznia, wtorek, godz. 12, Galeria Sztuki Muzeum Okrêgowego w Lesznie (dawna synagoga) – pokaz filatelistyczny „Zarys historii Poczty Polskiej na znaczkach pocztowych” autorstwa filatelisty Bronis³awa Jasickiego. JKLUB KSI¥¯KI. 21 stycznia, œroda, godz. 17.30, Miejska Biblioteka Publiczna w Lesznie – spotkanie Dyskusyjnego Klubu Ksi¹¿ki poœwiêcone ksi¹¿ce Kirana Desai „Brzemiê rzeczy utraconych”. J KABARET. Marcin Daniec wyst¹pi w naszym regionie. 7 lutego o godz. 17 w Koœciañskim Oœrodku Kultury, a 8 lutego o godz. 17 i 20 w MOK w Lesznie. Bilety kosztuj¹ 35 z³. Mo¿na je kupiæ: w MOK, Informacji Turystycznej i MBWA. J WYSTAWA. Galeria Sztuki Muzeum Okrêgowego w Lesznie (dawna synagoga) – wystawa „W 90. rocznicê Powstania Wielkopolskiego. 1918-1919”. Czynna do 15 lutego. Mo¿na j¹ zwiedzaæ we wtorki w godz. 9-17, w œrody 9-14 i niedziele 10-14. JWYSTAWA. Miejska Biblioteka Publiczna w Lesznie – wystawa obrazów Marii Skrzypczak, urodzonej w Koœcianie, mieszkaj¹cej w Radomicku. lm

Fot. J. Kuik s Firma Tora sprzedaje, wypo¿ycza i naprawia elektronarzêdzia. Firma Kätler sprzedaje szwajcarskie pianki i kleje.


INFORMACJE Z LESZNA COTYGODNIOWA WKŁADKA „ABC“

16.01.2009 NR 2 (758)

DY¯URY RADNYCH

3

Radni dy¿uruj¹ w godzinach 14.3015.30 w pokoju nr 14 w Urzêdzie Miasta Leszna przy ul. Karasia 15: 16 stycznia – Zenon Kurt, 20 stycznia – Stanis³aw Miko³ajczyk, 21 stycznia – S³awomir Mocek, 22 stycznia – Micha³ Podfigurny. 19 stycznia w godzinach 16-17 w Biurze Rady Miejskiej (I piêtro, pok. 14) w Urzêdzie Miasta Leszna przy ul. Karasia 15 dy¿urowaæ bêdzie Piotr Olejniczak, przewodnicz¹cy Rady Miejskiej.

URODZENIA

Prezydent dziêkuje

Doroczne spotkanie noworoczne prezydenta Tomasza Malepszego z najbardziej aktywnymi mieszkañcami miasta mia³o jak zwykle uroczysty charakter. W Galerii Sztuki Muzeum Okrêgowego (dawnej synagodze) spotka³o siê niemal trzystu przedsiêbiorców, dyrektorów instytucji publicznych, dzia³aczy kultury i organizacji spo³ecznych. Prezydent ju¿ na pocz¹tku swojego wyst¹pienia serdecznie podziêkowa³ wszystkim za aktywn¹ pracê na rzecz miasta i jego spo³ecznoœci. – Sukcesy Leszna s¹ wynikiem pracy setek ludzi, którzy swoj¹ wiedzê, zapa³ i m¹droœæ wy-

handlowych, powsta³a pierwsza w mieœcie du¿a galeria handlowa. Pod wzglêdem gospodarczym miasto ma bardzo dobre wskaŸniki ekonomiczne, lepsze ni¿ niektóre miasta wojewódzkie. Jesteœmy na 7. miejscu wœród miast najbardziej

Fot. E. Baldys ▲ Noworoczne spotkanie w Galerii Sztuki Muzeum Okrêgowego.

korzystuj¹ w najlepszy sposób dla naszego wspólnego dobra – powiedzia³. – To dziêki wam Leszno tak dobrze siê rozwija. Przypomnia³ najwa¿niejsze dokonania minionego roku. Sukcesy odnosi³a gospodarka w mieœcie. WskaŸnik bezrobocia spad³ poni¿ej 5 procent, co jest znakomitym wynikiem w skali ca³ego kraju. Powsta³o kilkaset nowych, choæ na razie niewielkich podmiotów gospodarczych, w wielu firmach prowadzono znacz¹ce inwestycje – rozbudowywano przedsiêbiorstwa, kupowano nowe maszyny i urz¹dzenia, przyby³o kilka tysiêcy metrów kwadratowych powierzchni

atrakcyjnych dla inwestorów. Dobrze potrafimy wykorzystywaæ fundusze unijne. S³owa uznania prezydent skierowa³ do s³u¿b mundurowych, placówek opieki zdrowotnej, szkó³, przedszkoli, do naszych leszczyñskich uczelni. Wszystkie te placówki decyduj¹ o jakoœci ¿ycia w mieœcie, a ich dobra praca jest doceniana przez mieszkañców. W³adze miasta stymuluj¹ rozwój ka¿dej dziedziny. Dlatego prezydent przypomnia³, na jakich najwa¿niejszych zadaniach skupia³y siê w minionym roku s³u¿by miejskie. W prawid³owy sposób jest realizowana nasza najwiêksza komunalna inwesty-

PREZYDENT MIASTA LESZNA

informuje, i¿ w dniu 9 stycznia 2009 r. zosta³y wywieszone na tablicy og³oszeñ w

Urzêdzie Miasta Leszna, na okres 21 dni, wykazy w sprawie wydzier¿awienia nieruchomoœci stanowi¹cych: – czêœæ dz. nr 129/28, ark. m. 47, po³o¿onej w Lesznie przy ul. Matejki, z przeznaczeniem na poprawê warunków zagospodarowania nieruchomoœci s¹siedniej przy ul. Tama Kolejowa – Zarz¹dzenie Prezydenta Miasta Leszna Nr 11/2009 z dnia 8 stycznia 2009 r., – dz. nr 51/4, ark. m. 51, po³o¿onej w Lesznie przy ul. Lechickiej, z przeznaczeniem pod ogródki przydomowe – Zarz¹dzenie Prezydenta Miasta Leszna Nr 13/ 2009 z dnia 9 stycznia 2009 r., – cz. dz. nr 370, ark. m. 47, po³o¿onej w Lesznie przy ul. S³owiañskiej – Zarz¹dzenie Prezydenta Miasta Leszna Nr 12/2009 z dnia 9 stycznia 2009 r.

cja – budowa nowego zak³adu utylizacji œmieci w Trzebani. Zamykane s¹ i rekultywowane stare wysypiska œmieci w kilkunastu gminach, trwa opracowywanie projektu wykonawczego na budowê zak³adu utylizacji. Na leszczyñskich osiedlach zbudowano w ubieg³ym roku 4 km dróg. Zadbano o remonty szkó³ i przedszkoli. Zbudowano 24 mieszkania socjalne, ale ca³oœciowa polityka mieszkaniowa sprawi³a, ¿e dziêki temu a¿ 85 rodzin poprawi³o swoje warunki mieszkaniowe. Du¿e œrodki finansowe przeznaczono na obiekty sportowe: powsta³ nowy kompleks sportowy na osiedlu PrzyjaŸni, rozpoczêto budowê hali sportowej na

Zatorzu i du¿ego zespo³u boisk w Zaborowie, intensywnie modernizowano Stadion im. Alfreda Smoczyka. Dobr¹ opiekê roztacza miasto nad ludŸmi znajduj¹cymi siê w trudnej sytuacji. W³aœciwie pracuje Miejski Oœrodek Pomocy Rodzinie oraz a¿ 130 organizacji pozarz¹dowych. Tak nakreœlone ramy organizacyjne sprawiaj¹, ¿e w wielu dziedzinach mieszkañcy miasta odnosz¹ znacz¹ce sukcesy. To w³aœnie u nas odbywa³y siê w minionym roku imprezy najwy¿szej rangi w takich dziedzinach, jak: ¿u¿el, lotnictwo, hipika, koszykówka, baloniarstwo. W Lesznie odbywa³y siê znacz¹ce imprezy kulturalne: dwukrotnie wyst¹pi³ Reprezentacyjny Zespó³ Artystyczny Wojska Polskiego i znani artyœci z kraju i z zagranicy. – Twórzmy now¹, jeszcze lepsz¹ rzeczywistoœæ – zaapelowa³ do zebranych prezydent. – Stawiajmy przed sob¹ nowe wyzwania, nowe cele. Niech nasze miasto rozwija siê w dalszym ci¹gu. W czêœci artystycznej z koncertem skrzypcowym wyst¹pili Marcin Herman z ¿on¹ El¿biet¹. (a)

26.12.2008 Cezary Kowalski 28.12.2008 Maria Nowak 29.12.2008 Denis Rogalewicz Liwia W¹sik 3.01.2009 Zofia Lajsner 5.01.2009 Julia Roszak Alicja Kaczmarek 6.01.2009 Mateusz Olejniczak 8.01.2009 Zuzanna Kafarska

ZMARLI Agnieszka MALINOWSKA ur. 11.01.1915; zm. 6.01.2009 Kazimierz W£ODARCZAK ur. 25.11.1917; zm. 7.01.2009 Grzegorz KONATOWSKI ur. 21.04.1962; zm. 7.01.2009 Halina SOBIERAJSKA ur. 22.06.1954; zm. 8.01.2009 Zdzis³aw GÓRNY ur. 23.05.1956; zm. 8.01.2009 Jerzy OCHLINSKI ur. 5.08.1932; zm. 9.01.2009 Zbigniew HOJAN ur. 12.11.1942; zm. 9.01.2009 Krystyna £UCZAK ur. 5.12.1949; zm. 9.01.2009 Hanna MARSZA£EK ur. 22.11.1955; zm. 9.01.2009 Teresa JORDAN ur. 14.05.1929; zm. 10.01.2009 Jan GIERA ur. 8.02.1935; zm. 10.01.2009 Willi BOROWSKI ur. 27.08.1943; zm. 10.01.2009 Aleksander ŒWIÊTKOWIAK ur. 9.02.1949; zm. 10.01.2009 Marek NOWAK ur. 7.06.1960; zm. 10.01.2009 Jan WASZAK ur. 15.06.1925; zm. 11.01.2009 Jan NOWACKI ur. 26.01.1935; zm. 12.01.2009

IMPREZY SPORTOWE 17.01.2009 r., godz. 11, Æwicznia – Mecz koszykówki m³odzików starszych ligi wojewódzkiej: Polonia 1912 Leszno – MKS MOS Konin. 17.01.2009 r., godz. 11, Trapez – Mecz koszykówki juniorów ligi wojewódzkiej: UKS Dziesi¹tka Leszno – MKS MOS Konin. 17.01.2009 r., godz. 12, Trzynastka – Mecz pi³ki rêcznej juniorów m³odszych ligi wielkopolskiej: Arot-Astromal Leszno – Nielba W¹growiec. 17.01.2009 r., godz. 13-16, Trapez – XVII Turniej Pi³karski Seniorów o Puchar Prezydenta Miasta Leszna. 18.01.2009 r., godz. 11-16, Trapez – XVII Turniej Pi³karski Juniorów o Puchar Prezesa Klubu Polonia 1912 Leszno. 18.01.2009 r., godz. 12, Trzynastka – Mecz pi³ki rêcznej juniorów ligi wielkopolskiej: Arot-Astromal Leszno – MKS Poznañ. 18.01.2009 r., godz. 14-17, Trzynastka – Turniej pi³ki rêcznej juniorek ligi wielkopolskiej: Arot-Astromal, Polonia Kêpno, MUKS KoŸmin.


INFORMACJE Z LESZNA

4

Orlik w Gronowie?

Jest du¿a szansa na to, by jeszcze w tym roku powsta³o w Gronowie nowoczesne boisko typu Orlik. Wniosek w tej sprawie prezydent Leszna wystosowa³ ju¿ do Urzêdu Marsza³kowskiego. Rz¹dowy program budowy nowoczesnych boisk przewidywa³, ¿e w ka¿dej gminie powstanie tylko jeden taki obiekt. Samorz¹d województwa zagwarantowa³ w tym roku na ten cel tak¹ iloœæ pieniêdzy, które pozwalaj¹ zbudowaæ 100 boisk. Tymczasem okazuje siê, ¿e entuzjazm inwestycyjny w gminach nie jest wystarczaj¹co du¿y. Wiele wiejskich gmin jest zaanga¿owanych w budowê infrastruktury, g³ównie sieci kanalizacyjnych i dróg, brakuje im wiêc œrodków. Chêæ budowy boisk zg³osi³y w Wielkopolsce zaledwie 73 gminy. W tej sytuacji Zarz¹d Województwa zwróci³ siê do innych gmin, tych zasobniejszych, z propozycj¹ budowy kolejnych, ponadlimitowych obiektów. Szansê tê chce wykorzystaæ Leszno. – Mamy ju¿ w zatwierdzonych planach budowê Orlika w Zaborowie – powiedzia³ nam Zbigniew Bia³as, naczelnik Wydzia³u Kultury i Kultury Fizycznej UM Leszna. – Teraz wyst¹piliœmy o dotacje na budowê podobnych obiektów w Gronowie i przy Gimnazjum nr 4 przy ulicy Prusa. S¹ du¿e szanse, ¿e pierwsza propozycja zostanie zaakceptowana. Zespó³ boisk powstanie w Grono-

Fot. archiwum ▲ Podobny nowoczesny zespó³ boisk powstanie jeszcze w tym roku w Gronowie.

wie na wolnym terenie w pobli¿u szko³y i koœcio³a. To bardzo dobra lokalizacja. W centrum dzielnicy, a ponadto bêdzie mo¿na wykorzystaæ zaplecze socjalne szko³y, która stanie siê niejako naturalnym opiekunem obiektu. Zespó³ Orlik sk³ada siê z boiska do pi³ki no¿nej, boiska uniwersalnego do koszykówki, siatkówki, tenisa oraz z pomieszczeñ socjalnych.

60 lat biblioteki

Wczorajszym „Spotkaniem Pokoleñ” uczczono 60-lecie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie. To kontynuacja uroczystoœci jubileuszowych rozpoczêtych w 2005 roku. Miejsk¹ Bibliotekê Publiczn¹ oddano do u¿ytku 16 stycznia przed 60 laty, ale powojenne tradycje leszczyñskiego bibliotekarstwa siêgaj¹ roku 1945, kiedy to pierwsi czytelnicy zaczêli korzystaæ z biblioteki Towarzystwa Czytelni Fot. J. Kuik Ludowych, a rok póŸniej powsta³a ▲ Od ponad 30 lat Miejska Biblioteka Publiczna na swoPowiatowa Bi- j¹ siedzibê w okaza³ym budynku przy ul. Chrobrego. blioteka Publiczna w Lesznie, która 18.500 czytelników. Oprócz mieszw roku 1974 po³¹czona zosta³a orga- kañców Leszna s¹ w tej grupie taknizacyjnie z bibliotek¹ miejsk¹. Prze- ¿e studenci leszczyñskich uczelni ³omowym momentem by³ rok 1977, oraz mieszkañcy powiatu leszczyñkiedy now¹ siedzib¹ sta³ siê budynek skiego. Tylko w 2008 roku wypo¿ypo dawnym Hotelu Polskim przy ul. czyli oni ponad pó³ miliona ksi¹¿ek. Chrobrego, gdzie biblioteka mieœci Wiêkszoœæ z nich przeczytana zostasiê do dziœ. W tym samym roku na ³a wielokrotnie, gdy¿ zasób ksi¹¿ek patrona placówki wybrano wybitne- zgromadzonych w g³ównej siedzibie go leszczyñskiego poetê Stanis³awa i siedmiu leszczyñskich filiach liczy obecnie ponad 225.000 woluminów. Grochowiaka. Wielu czytelników lubi spêdzaæ Powojenne Leszno liczy³o 21.000 mieszkañców, z których tylko 300 czas w czytelni, wypo¿yczaj¹c w ci¹korzysta³o z bibliotecznych zbiorów. gu roku 70.000 czasopism i 30.000 ksi¹¿ek. Aby ksiêgozbiór nie przeDziœ, kiedy miasto trzykrotnie zwiêkszy³o liczbê mieszkañców, po stawa³ budziæ zainteresowania czyksi¹¿kê z bibliotecznej pó³ki siêga a¿ telników, musi byæ ca³y czas wzbo-

Ca³a p³yta ma sztuczn¹ nawierzchniê, jest ogrodzona i oœwietlona. Taki obiekt ma w za³o¿eniu s³u¿yæ nie tylko m³odzie¿y szkolnej, ale ca³ej miejscowej spo³ecznoœci. Ka¿da taka inwestycja jest finansowana przez rz¹d (330.000 z³), samorz¹d województwa (330.000 z³) i gminê, która musi wy³o¿yæ resztê pieniêdzy (400500.000 z³). an gacany o nowe pozycje. W minionym roku na pó³kach pojawi³o siê 10.000 nowych ksi¹¿ek. Pochodz¹ one przede wszystkim z zakupów, a w mniejszym stopniu tak¿e z darów i wymiany pomiêdzy bibliotekami. Ciê¿ar utrzymania Miejskiej Biblioteki Publicznej spoczywa na samorz¹dzie miasta Leszna. Zakupy nowych ksi¹¿ek wspieraj¹ te¿ Starostwo Powiatowe w Lesznie oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dzia³alnoœæ leszczyñskiej biblioteki nie ogranicza siê do wypo¿yczania ksi¹¿ek i czasopism. Corocznie organizuje ona konkurs Leszczyñskie Œlady w Literaturze, a co dwa lata Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Stanis³awa Grochowiaka. W Galerii za Rega³ami i Galerii Lochy urz¹dza siê w ci¹gu roku kilkanaœcie ciekawych wystaw. W klubie funkcjonuj¹cym w bibliotecznych piwnicach z czytelnikami spotykaj¹ siê nie tylko poeci i pisarze, ale równie¿ piosenkarze, muzycy, podró¿nicy oraz przedstawiciele wielu innych ciekawych dziedzin ¿ycia. Jubileusz 60-lecia rozpoczê³a w maju 2005 roku konferencja „ Biblioteki Leszna”. Wczoraj w Miejskim Oœrodku Kultury odby³o siê „Spotkanie Pokoleñ”, w którym uczestniczyli dawni i obecni pracownicy, a tak¿e pokolenia czytelników. Wœród goœci nie zabrak³o Danuty Stêpczak, która prowadzi³a leszczyñsk¹ bibliotekê a¿ przez 23 lata. Podobnym sta¿em mo¿e siê pochwaliæ równie¿ obecna dyrektor Ma³gorzata Halec. Kolejnym akordem jubileuszu bêdzie zaplanowana na maj 2009 roku druga czêœæ konferencji „Biblioteki Leszna”. (JAC)

URZ¥D MIASTA LESZNA UL. KARASIA 15, 64-100 LESZNO OG£ASZA NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZÊDNICZE: STANOWISKO DS. KOMUNIKACJI SPO£ECZNEJ

1. Wymagania niezbêdne: a) obywatelstwo polskie, b) pe³na zdolnoœæ do czynnoœci prawnych oraz korzystanie z pe³ni praw publicznych, c) brak skazania prawomocnym wyrokiem s¹du za przestêpstwo œcigane z oskar¿enia publicznego lub umyœlne przestêpstwo skarbowe, d) nieposzlakowana opinia, e) wykszta³cenie wy¿sze: socjologia / politologia / dziennikarstwo / komunikacja spo³eczna / psychologia, f) praktyczna znajomoœæ spraw zwi¹zanych z komunikacj¹ spo³eczn¹. 2. Wymagania dodatkowe: a) bardzo dobra znajomoœæ jêzyka angielskiego (w mowie i piœmie), b) samodzielnoœæ, dyspozycyjnoœæ, umiejêtnoœæ pracy pod presj¹ czasu, c) umiejêtnoœæ pracy w sytuacjach stresowych, d) bardzo dobra znajomoœæ obs³ugi komputera – MS Office, w tym Excel. 3. Zadania wykonywane na stanowisku: pracownik odpowiedzialny bêdzie za kszta³towanie prawid³owej struktury komunikacji ze spo³eczeñstwem, w tym m.in. za kontakty z mediami i koordynacjê strony internetowej. Szczegó³owy opis stanowiska pracy mo¿na pobraæ z Biuletynu Informacji Publicznej Urzêdu Miasta Leszna. 4. Wymagane dokumenty: a) wype³niony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegaj¹cej siê o zatrudnienie (do pobrania ze strony www.bip.leszno.pl – dzia³ Dokumenty i informacje – Nabór do pracy – Urz¹d Miasta w za³¹cznikach do niniejszego og³oszenia), b) list motywacyjny, c) ¿yciorys (CV), d) dokument poœwiadczaj¹cy wykszta³cenie, e) oœwiadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem s¹du za przestêpstwo œcigane z oskar¿enia publicznego lub umyœlne przestêpstwo skarbowe (do pobrania ze strony www.bip.leszno.pl), f) oœwiadczenie kandydata dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych (do pobrania ze strony www.bip.leszno.pl), g) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejêtnoœciach. Wymagane dokumenty nale¿y sk³adaæ w Referacie Kadr i Obs³ugi Prawnej Urzêdu Miasta Leszna, ul. Karasia 15 lub poczt¹ pod adresem Urzêdu z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko ds. komunikacji spo³ecznej w terminie do dnia 26 stycznia 2009 r. do godz. 17. Aplikacje, które wp³yn¹ do Urzêdu po wy¿ej okreœlonym terminie, nie bêd¹ rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru bêdzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.leszno.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzêdu – tablica w holu g³ównym na parterze budynku przy ul. Karasia 15. Dokumenty aplikacyjne niespe³niaj¹ce kryteriów wymaganych w og³oszeniu zostan¹ po zakoñczeniu rekrutacji komisyjnie zniszczone, natomiast dokumenty osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowa³y siê do dalszego etapu, bêd¹ przechowywane zgodnie z instrukcj¹ kancelaryjn¹.

Uchwa³a Nr XXVIII/330/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie stanowiska Rady Miejskiej Leszna dotycz¹cego planów Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie obni¿enia wieku dzieci objêtym obowi¹zkiem szkolnym. Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska uchwala, co nastêpuje: §1 STANOWISKO Rady Miejskiej Leszna Rada Miejska Leszna z dezaprobat¹ przyjmuje zapowiedŸ Ministerstwa Edukacji Narodowej objêcia obowi¹zkiem szkolnym dzieci od 6. roku ¿ycia w roku szkolnym 2009/2010. §2 Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia. §3 Przekazanie niniejszego stanowiska Premierowi RP, Komisji Wspólnej Rz¹du i Samorz¹du, Ministerstwu Edukacji Narodowej, parlamentarzystom okrêgu leszczyñsko-kaliskiego oraz og³oszenie go do publicznej wiadomoœci powierza siê Prezydentowi Miasta Leszna. Wiceprzewodnicz¹cy Rady Miejskiej Leszna Wojciech Rajewski


AKTUALNOŒCI

Szukamy babæ i dziadków

z najliczniejsz¹ gromadk¹ wnuków. Zg³oszenia przyjmujemy do 19 stycznia pod nr. tel. 065 529-47-27 lub pod adresem e-mailowym: abc@gazetaabc. Dla zwyciêzców mamy tort od Cukierni Krystyny Kolan z Lipna. Na str. 15 prezenty dla babæ i dziadków. lm

Atlas siê nie znalaz³, bêdzie nowy

Najpewniej jeszcze w tym roku na rynku w Lesznie stanie pomnik Atlasa. Niestety, nie uda³o siê odnaleŸæ orygina³u rzeŸby, która jeszcze w latach 50. sta³a na placu Koœciuszki. Zniknê³a w niewyjaœnionych okolicznoœciach i œlad po nim zagin¹³. Jesieni¹ na przystankach autobusowych i w innych miejscach Leszna pojawi³y siê listy goñcze za Atlasem. O jego poszukiwaniach informowa³y nawet ogólnopolskie media. Nasza redakcja patronowa³a akcji. Prezydent Leszna Tomasz Malepszy ufundowa³ 5000 z³ nagrody dla osoby, która znajdzie rzeŸbê

lub wska¿e miejsce jej przechowywania. Niestety, nic takiego siê nie sta³o. Atlasa jak nie by³o, tak nie ma. Ale do czasu. Z inicjatyw¹ ponownego ustawienia rzeŸby w Lesznie wyst¹pi³o latem dwóch radnych lewicy – Marcin B³aszkowski i Grzegorz Rusiecki. Mimo niepowodzenia akcji po-

UMTS ju¿ w ka¿dej sieci

Ju¿ wszystkie sieci komórkowe umo¿liwiaj¹ mieszkañcom Leszna po³¹czenia telefoniczne UMTS. Przed miesi¹cem technologiê szybkiego przesy³u danych uruchomi³ Play, a od dwóch tygodni ma j¹ te¿ Plus. Sieæ komórkow¹ tzw. trzeciej generacji jako pierwsze uruchomi³y w mieœcie Era i Orange. – Ca³e centrum miasta znajduje siê ju¿ w zasiêgu UMTS, a najpewniej jeszcze w pierwszym kwartale tego roku zostanie nim objête ca³e Leszno – zapewnia „ABC” Violetta Perz z leszczyñskiego salonu sieci Orange. Kroku dotrzymuje konkurencji najm³odszy na rynku Play. W grudniu minionego roku operator ustawi³ na terenie miasta sieæ nowych nadajników, pokrywaj¹c zasiêgiem UMTS ca³e Leszno. Teraz do gry wkroczy³ Plus. – U nas szybka sieæ dzia³a od 5 stycznia. Na razie w jej zasiêgu znajduje siê wiêksza czêœæ centrum Leszna, póŸniej sygna³ bêdzie dostêpny w pozosta³ych dzielnicach miasta – mówi Wojciech Stroiñski z firmy C&C Partners, autoryzowanego przedstawiciela sieci Plus. Dziêki nowej technologii komórkowej leszczynianie mog¹ korzystaæ z wideorozmów, a tak¿e z dostêpu do Internetu o du¿ej przepustowoœci za poœrednictwem w³asnego telefo-

nu komórkowego. Warunek jest jeden – komórka musi umo¿liwiaæ obs³ugê sieci UMTS. Kto ma laptopa, a nie posiada nowoczesnego telefonu, mo¿e kupiæ specjalny modem, który nastêpnie podepnie pod komputer. – Od pocz¹tku grudnia minionego roku, a wiêc odk¹d szybki Internet dzia³a w naszej sieci, podpisaliœmy umowy b¹dŸ sprzedaliœmy specjalne zestawy startowe z modemami kilkudziesiêciu u¿ytkownikom. Na razie nikt ich nam nie zwróci³, a to oznacza, ¿e sieæ dzia³a jak nale¿y – mówi pracownik sklepu Play w Lesznie. Zale¿nie od mo¿liwoœci operatora i wybranej taryfy Internet w Lesznie powinien dzia³aæ w praktyce z prêdkoœci¹ nawet do 1,8 Mbit/s, a w przysz³oœci nawet do 7,2 Mbit/s. Niestety, w niektórych miejscach zdarzaj¹ siê dziury w zasiêgu. UMTS poza Lesznem dzia³a w przypadku wiêkszoœci operatorów kiepsko albo wcale. Ale docelowo szybka sieæ komórkowa ma trafiæ równie¿ tam.

szukiwawczej obaj zapewniaj¹, ¿e pos¹g greckiego si³acza trzymaj¹cego nad g³ow¹ kulê ziemsk¹ w mieœcie stanie. Pomnik ma te¿ dodatkowo spe³niaæ rolê fontanny. – Jeszcze w styczniu og³oszony zostanie konkurs na koncepcjê pomnika – mówi Grzegorz Rusiecki. Wszyscy, którzy s¹ nim zainteresowani, bêd¹ mogli przedstawiæ w Urzêdzie Miasta Leszna, jak widz¹ przysz³y pomnik. Ju¿ wiadomo, ¿e co najmniej dwóch znanych lokalnych artystów ma pomys³, jaki Atlas powinien na rynku stan¹æ. xxx My, jako redakcja, chcielibyœmy, ¿eby to nasi czytelnicy – mieszkañcy Leszna – sami zdecydowali o wyborze rzeŸby. Dlatego, je¿eli tylko bêdzie to mo¿liwe, przedstawimy w gazecie zg³oszone przez artystów projekty. LIDIA MATUSZEWSKA

5

£ukasz Bartkowiak, wiceburmistrz Rydzyny, napisa³ ksi¹¿kê o Unii Europejskiej.

Pierwsza ksi¹¿ka wiceburmistrza Praca nosi tytu³ „Stosunki zewnêtrzne Unii Europejskiej” i jest zwi¹zana z jego prac¹ naukow¹. Ksi¹¿kê, która liczy oko³o 350 stron, mo¿na ju¿ kupiæ w kilkunastu ksiêgarniach internetowych. £ukasz Bartkowiak jest doktorem nauk o polityce Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Myœli o habilitacji i jednoczeœnie zamierza rozpocz¹æ prace nad drug¹ ksi¹¿k¹ o podobnej tematyce, poœwiêcon¹ traktatom nicejskiemu i lizboñskiemu oraz konstytucji europejskiej. W maju minie 5 lat, odk¹d Polska sta³a siê cz³onkiem Wspólnoty. – Bez w¹tpienia jesteœmy silniejsi pod wzglêdem gospodarczym i politycznym – podsumowuje ten okres autor ksi¹¿ki. –Na pewno nam siê to op³aci³o finansowo, gdy¿ obecnie znacznie wiêcej z Brukseli otrzymujemy, ni¿ do wspólnej kasy wp³acamy. Tematyce Unii Europejskiej poœwiêcone s¹ zajêcia, które £ukasz Bartkowiak prowadzi dla studentów uczelni w Poznaniu, Wroc³awiu i G³ogowie. Korzysta ze swojej wiedzy tak¿e w codziennej pracy. Urz¹d Miasta i Gminy przygotowuje wnioski o dofinansowanie inwestycji z unijnej kasy. Pozyska³ z niej ju¿ 2.400.000 z³. Na budowê kanalizacji w Rydzynie gmina otrzyma³a

Fot. J. Kuik s £ukasz Bartkowiak swoj¹ pierwsz¹ ksi¹¿kê zadedykowa³ rodzicom.

1.500.000 z³ z programu SAPARD, na modernizacjê œwietlic w K³odzie, Kaczkowie i Moraczewie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – 600.000 z³, a kolejne 300.000 z³ sp³ynê³o z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego na sprzêt komputerowy dla szkó³. Gmina ma ju¿ przygotowan¹ dokumentacjê na kolejne dwa wnioski i z³o¿y je, gdy tylko og³oszone zostan¹ konkursy. Tym razem samorz¹d bêdzie stara³ siê o fundusze na modernizacjê œwietlicy w Tarnowej³¹ce oraz budowê kanalizacji sanitarnej w K³odzie. (JAC)

Zimowy rajd m³odych

W sobotê m³odzie¿ szkolna, harcerze i ¿o³nierze leszczyñskiego pu³ku pod¹¿yli œladem walk powstañców wielkopolskich. Na mecie I Rajdu Walk o Niepodleg³oœæ Polski stanê³o ponad 80 osób.

Marsz odby³ siê w piêknej zimowej scenerii. Rozpocz¹³ siê na placu Koœciuszki, gdzie odczytano Apel Poleg³ych i zapalono znicze pod pomnikami. Nastêpnie wszyscy udali siê do kwatery powstañców na cmentarzu parafialnym przy ul. K¹kolewskiej. Po przedstawieniu krótkiej historii uczestnicy rajdu podzieleni na grupy polnymi i leœnymi duktami do-

tarli na miejsce œmierci powstañców z 6. Pu³ku Strzelców Wielkopolskich, poruczników Andrzejewskiego i W³odarczaka, zastrzelonych przez Niemców w lesie pod Trzebani¹. Po oddaniu im czci piesi przemaszerowali na polanê pod wiatrakami w Osiecznej, gdzie 10 i 11 stycznia 1919 roku rozegra³a siê bitwa powstañcza. Tam m³odzie¿ po-

zna³a szczegó³y walk. Organizatorami rajdu by³ 69. Leszczyñski Pu³k Przeciwlotniczy oraz wspó³pracuj¹ce z nim stowarzyszenia i szko³y. Na zakoñczenie zafundowano mi³¹ rozgrzewkê – pieczenie kie³basek przy ognisku. Uruchomiona zosta³a poczta polowa, a ka¿dy uczestnik rajdu otrzyma³ okolicznoœciowe karty pocztowe. (kin)

(luk)

Czy jesteœ w zasiêgu UMTS?

1. SprawdŸ, czy twój telefon jest przystosowany do obs³ugi sieci UMTS (3G). 2. Jeœli twoja komórka obs³uguje ten standard, zobacz, w jaki sposób producent telefonu sygnalizuje zasiêg UMTS (3G). Najczêœciej jest to charakterystyczna ikonka na ekranie. 3. Jeœli znaczek pojawia siê na ekranie telefonu, to jesteœ w zasiêgu UMTS (3G). Oznacza to, ¿e mo¿esz korzystaæ z nowoczesnych us³ug, w tym Internetu. Pamiêtaj jednak, ¿e dostêp do nich jest p³atny i wymaga najczêœciej wykupienia specjalnego pakietu b¹dŸ abonamentu u operatora!

s Pami¹tkowe zdjêcie na mecie rajdu w Osiecznej.

Fot. archiwum


OBOK PRAWA

6

Œmiertelne pora¿enie pr¹dem

Kobieta sprz¹taj¹ca pomieszczenia biurowe Gminnej Spó³dzielni Samopomoc Ch³opska w Poniecu zosta³a pora¿ona pr¹dem. Zmar³a na miejscu.

Do zdarzenia dosz³o w œrodê po po³udniu, gdy 58- letnia Krystyna M. porz¹dkowa³a jedno z biur. – Kobieta my³a pod³ogê miêdzy œcian¹ a znajduj¹cym siê tam transformatorem i wtedy zosta³a pora¿ona pr¹dem elektrycznym – wyjaœnia Sebastian Myszkiewicz, rzecznik prasowy KPP w Gostyniu. – Po-

nios³a œmieræ na miejscu. Sprz¹taczkê znalaz³a mieszkanka budynku, w którym zlokalizowane s¹ biura GS-u. Kiedy wraca³a wieczorem do domu, zdziwi³y j¹ pootwierane drzwi i pal¹ce siê œwiat³a w pomieszczeniach spó³dzielni. – S¹siadka znalaz³a j¹ w pozycji klêcz¹cej, a wiêc takiej, w jakiej wy-

Chc¹ odszkodowañ

Policjanci z wydzia³ów gospodarczych komend policji z Leszna i Poznania, uniewinnieni od zarzutu przyjmowania korzyœci maj¹tkowych w g³oœnej sprawie korupcyjnej, chc¹ odszkodowañ od Skarbu Pañstwa. Przypomnijmy, sprawa wybuch³a w 2006 roku. Maciej K. z Poznania i Marek M. z Leszna zostali zatrzymani pod zarzutem przyjmowania ³apówek za rzekom¹ ochronê paliwowego oszusta. Sprawê prowadzi³a Prokuratura Okrêgowa w Katowicach, lecz s¹d w Lesznie nie dopatrzy³ siê ich winy. Po apelacji od wyroku, z³o¿onej przez prokuraturê do S¹du Okrêgowego w Poznaniu, decyzja s¹du w Lesznie zosta³a utrzymana w mocy. Proces karny zakoñczy³ siê w paŸdzierniku minionego roku, wiêc wyrok uniewinniaj¹cy jest ju¿ prawomocny. Teraz nie-

s³usznie oskar¿eni policjanci bêd¹ domagaæ siê odszkodowañ na drodze cywilnej. – Uniewinnionym policjantom chodzi o zadoœæuczynienie za z³amanie kariery policyjnej, utracone zarobki, pobyt w areszcie i straty moralne, jakie ponieœli w toku postêpowania – wyjaœnia mecenas Maciej Loga, jeden z obroñców oskar¿onych. Mo¿na siê spodziewaæ, ¿e kwoty odszkodowañ bêd¹ wysokie. – Bêdziemy o nich rozmawiaæ podczas spotkania 23 stycznia – dodaje M. Loga. (luk)

Fot. E. Baldys s Daewoo matiz, opel zafira i ford fiesta zderzy³y siê w czwartek przed po³udniem na skrzy¿owaniu ul. Szybowników i Lotniczej w Lesznie. Dwie osoby z matiza trafi³y do szpitala. Do zdarzenia dosz³o najprawdopodobniej z powodu œliskiej nawierzchni. Z ustaleñ policji wynika, ¿e auta jecha³y powoli. (luk) POLICJA

997

Policja zanotowa³a

F KAWCZYN. We wtorek w nocy z ciê¿arówki ustawionej na parkingu ktoœ wypompowa³ 150 l paliwa za 500 z³. FKIE£CZEWO. W œrodê oko³o godz. 10 policja zatrzyma³a kieruj¹cego oplem 52-latka z Koœciana. Mia³ 1,3 promila alkoholu w organizmie. FRAWICZ. Z firmy przy ul. Armii Krajowej nieznany sprawca ukrad³ 2 monitory komputerowe warte 1600 z³.

FSARNÓWKA. Mieszkaniec Miejskiej Górki, kieruj¹cy peugeotem 206, straci³ panowanie nad autem, wjecha³ na chodnik i uderzy³ w ogrodzenie posesji. Zosta³ ukarany mandatem w wysokoœci 200 z³. FRAWICZ. Na stacji paliw Orlen kierowca seata altea zatankowa³ 38 l ropy wartoœci 158 z³ i odjecha³ bez p³acenia. Numery rejestracyjne auta wskazuj¹, ¿e nale¿y ono do firmy leasingowej. (luk), J.W.

ciera³a pod³ogê – dodaje rzecznik. – Zawo³a³a inne s¹siadki, od³¹czy³y wszystkie urz¹dzenia elektryczne, wezwa³y lekarza i próbowa³y ocuciæ kobietê. Przyby³y lekarz stwierdzi³ jednak zgon. Na miejsce zdarzenia przyjechali pracownicy Pañstwowej Inspekcji Pracy, ¿eby zbadaæ, czy w zak³adzie przestrzegane by³y zasady bezpieczeñstwa i higieny pracy. Policja prowadzi postêpowanie maj¹ce wyjaœniæ przyczyny i okolicznoœci tragedii. ES

Nieudany napad

Rawicka policja poszukuje sprawcy napadu na agencjê bankow¹ w Rawiczu-Sarnowie. Dosz³o do niego we wtorek oko³o godz. 9.30. Placówka mieœci siê w budynku przy ul. Kurpiñskiego. Mê¿czyzna, który do niej wszed³, by³ zamaskowany. Na g³owie mia³ czarn¹ kominiarkê. Podchodz¹c do okienka kasowego, z³apa³ 21-letni¹ pracownicê za szyjê. W rêce mia³ przedmiot przypominaj¹cy broñ. Gro¿¹c nim, za¿¹da³ wydania pieniêdzy. Kobieta broni¹c siê, nie straci³a zimnej krwi. Siêgnê³a rêk¹, ¿eby w³¹czyæ alarm. Napastnik to zauwa¿y³. Sp³oszony wyszed³ z pomieszczenia nic nie zabieraj¹c. Prawdopodobnie uciek³ w stronê g³ównej drogi (trasy krajowej nr 36). Byæ mo¿e gdzieœ w pobli¿u mia³ samochód albo czekaj¹cego w nim wspólnika. Zszokowana pracownica agencji zadzwoni³a do w³aœcicielki placówki, a ta powiadomi³a policjê. Funkcjonariusze zabrali napadniêt¹ kobietê do radiowozu i razem z ni¹ przeszukali okolicê, ale nie natrafili na sprawcê. Nieoficjalnie wiemy, ¿e stró¿e prawa wytypowali dwóch mê¿czyzn jako podejrzewanych o dokonanie rozboju, jednak zostali oni zwolnieni. Policja dysponuje rysopisem sprawcy podanym przez pracownicê placówki. Ma oko³o 20 lat, mniej wiêcej 170 cm wzrostu. Jest krêpej budowy cia³a. Ubrany by³ w ciemn¹ odzie¿. Jeœli ktoœ z mieszkañców Sarnowy lub okolic widzia³ mê¿czyznê o takim wygl¹dzie, proszony jest o pilny kontakt z KPP w Rawiczu, tel. 065 546-62-00 lub 997. J.W.

Fot. E. Baldys s Pan Bogdan musi rêcznie opró¿niaæ kontener, bo z powodu parkuj¹cego tam auta nie mo¿na do niego dojechaæ.

Nie mo¿na dojechaæ!

Bogdan D³u¿yñski, pracownik Miejskiego Zak³adu Oczyszczania, od poniedzia³ku walczy o dojazd do kontenera na œmieci ustawionego przy ulicy Sikorskiego 2 w Lesznie.

– Po niedzieli w tym kontenerze jest mnóstwo œmieci, wiêc zgodnie z grafikiem postanowi³em go opró¿niæ. Niestety, dojazd do niego zastawi³ jakiœ niesforny kierowca. Myœla³em, ¿e w koñcu pójdzie po rozum do g³owy i odjedzie stamt¹d. We wtorek auto nadal parkowa³o w tym samym miejscu. Dwukrotnie dzwoni³em w tej sprawie miêdzy innymi do Stra¿y Miejskiej. Stwierdzili, ¿e… koperta jest zasypana œniegiem, dlatego kierowca móg³ jej nie zauwa¿yæ i dlatego nie wiedzia³, ¿e w tamtym miejscu nie mo¿na stawaæ. Przez tê sytuacjê œmieci z kontenera muszê usuwaæ rêcznie, wrzucaj¹c je do kartonów, a potem dopiero do auta – t³umaczy pan Bogdan. O wyjaœnienie sprawy poprosili-

(luk)

Z³odziej telefonów

Pracownik jednej ze szkó³ w Gostyniu krad³ telefony komórkowe z kieszeni kurtek, które uczniowie zostawiaj¹ w holu przed klasami. Telefony ginê³y od pocz¹tku listopada do koñca grudnia ubieg³ego roku. – Uczniowie nie zg³aszali kradzie¿y – mówi Sebastian Myszkiewicz, rzecznik KPP w Gostyniu. Policjanci z Sekcji Kryminalnej gostyñskiej komendy sami dowiedzieli siê o sprawie. – Funkcjonariusze ustalili, ¿e telefony z kurtek uczniów krad³ jeden z pracowników szko³y, nie nauczyciel – wyjaœnia S. Myszkiewicz. – Sprzedawa³ je za kwotê od 20 do 50 z³otych, w zale¿noœci od marki telefonu, jednemu z przedsiêbiorców. Pieni¹dze przeznacza³ na zakup alkoholu.

Wpad³ w³amywacz

Policja zatrzyma³a w œrodê 18letniego mê¿czyznê, który kilka dni temu obrobi³ jedno z leszczyñskich mieszkañ. Zginê³y z niego: aparat fotograficzny, wie¿a, g³oœniki oraz komputer stacjonarny. Straty oszacowano w sumie na 1000 z³. Funkcjonariusze dziêki dok³adnej analizie œladów wpadli na trop z³odzieja. To 18-latek z Leszna, który – jak siê okaza³o – odda³ czêœæ skradzionego sprzêtu

œmy Stra¿ Miejsk¹ w Lesznie. – Sprawdzê wskazane miejsce, choæ to zarz¹dca budynku jest odpowiedzialny za jego czytelne oznakowanie. Przecie¿ te miejsca najczêœciej blokuj¹ sami mieszkañcy – twierdzi Miros³aw Fr¹tczak, komendant Stra¿y Miejskiej w Lesznie. Zarz¹dc¹ wspomnianej posesji jest Miejski Zak³ad Budynków Komunalnych. – Bardzo przepraszamy za tê sytuacjê, od razu podejmiemy interwencjê w tej sprawie. Postaramy siê dotrzeæ do w³aœciciela tego samochodu, ¿eby go stamt¹d usun¹³ – kaja siê Wojciech Sierpowski, zastêpca dyrektora leszczyñskiego MZBK.

w komis, a resztê ukry³ w z³odziejskiej dziupli. – Pomaga³ mu w tym 19-latek. Skradzione mienie uda³o siê odzyskaæ w ca³oœci – wyjaœnia Piotr Rosiñski, rzecznik prasowy KMP w Lesznie. Œledczy sprawdzaj¹, czy mê¿czyŸni przypadkiem nie maj¹ na swoim koncie innych przestêpczych akcji. (luk)

Z³odziejem okaza³ siê 47-letni Roman W. W sumie ukrad³ 5 aparatów o ³¹cznej wartoœci 1400 z³. Sprzeda³ je 38-letniemu Bogus³awowi T., mieszkañcowi Gostynia, prowadz¹cemu dzia³alnoœæ gospodarcz¹. Ten obdarowa³ nimi swoich pracowników. – Kupuj¹cy telefony doskonale wiedzia³, ¿e pochodz¹ one z kradzie¿y – twierdzi rzecznik KPP. – By³y bez dokumentów i ³adowarek, a ich cena by³a ni¿sza ni¿ przy zakupie w sklepie. Paserowi grozi kara do 2 lat pozbawienia wolnoœci, z³odziejowi do 5. Wszystkie skradzione telefony uda³o siê odzyskaæ. ES

Wylecia³ z auta

Kierowca busa podczas wyprzedzania na „pi¹tce” w Jarogniewicach zjecha³ z drogi i wpad³ do przydro¿nego lasku. Na skutek wypadku wylecia³ z auta. Mê¿czyzna prawdopodobnie porusza³ siê swoim volkswagenem busem z nadmiern¹ prêdkoœci¹. Najprawdopodobniej podczas manewru wyprzedzania wylecia³ z drogi, przelecia³ przez rów i utkn¹³ miêdzy drzewami. – ZnaleŸliœmy go poza samochodem. By³ przytomny – mówi Andrzej Ziegler z KP PSP w Koœcianie. Kierowca trafi³ do szpitala w Koœcianie. (luk)


OBOK PRAWA 36-letnia kobieta okrad³a w poniedzia³ek po po³udniu kilka sklepów w Centrum Handlowym Manhattan w Lesznie.

Z³odziejka na Manhattanie Kobieta, mieszkanka Leszna, wesz³a do sklepu z damskimi torebkami, zabra³a jedn¹ i próbowa³a wyjœæ, nie p³ac¹c za ni¹. Kradzie¿ wykry³ zainstalowany w sklepie system elektroniczny, który zacz¹³ g³oœno wyæ. – Mimo to ta pani pospiesznie wysz³a ze sklepu, a póŸniej zbieg³a po schodach na dó³. Tam torebkê za 80 z³otych wyrwa³ jej z r¹k nasz pracownik. W ujêciu kobiety pomog³a obs³uga innych sklepów – mówi „ABC” ekspedientka z okradzionej placówki handlowej. – Z tak¹ sytuacj¹ spotka³am siê po raz pierwszy. Z³odziejka zosta³a przekazana ochronie Manhattanu, a póŸniej policji. – Funkcjonariusze dokonali rewizji osobistej podejrzanej, sprawdzili równie¿, co ma w reklamówce – mówi Piotr Rosiñski, rzecznik prasowy KMP w Lesznie. ZnaleŸli tam same skarby. W siatce znajdowa³y siê: puder, woda toaletowa, kolczyki, bransoletki, a na-

To ich kolejny skok

Rawicka policja szybko ustali³a sprawców w³amania do baru Hades przy ul. Pi³sudskiego. To 18-letnia rawiczanka i jej o 2 lata starszy kumpel, którzy wczeœniej dokonali dwóch innych przestêpstw. W³amywacze dostali siê do baru poprzez wypchniêcie okna. Z kasy lokalu mieli skraœæ 4200 z³, natomiast z trzech automatów do gier zrêcznoœciowych ponad 11.000 z³ i tzw. banki-hoppery wartoœci 1500 z³. – Sprawcy przyznali siê do dokonania w³amania, ale twierdz¹, ¿e ukradli znacznie mniej pieniêdzy, ni¿ wynika ze zg³oszenia pokrzywdzonych – mówi m³odszy aspirant Beata Jarczewska, oficer prasowy KPP w Rawiczu. – Weryfikujemy ich wersjê. I tak jednak wydali wiêkszoœæ ukradzionych pieniêdzy. Odzyskaliœmy znikom¹ ich czêœæ. Poprzednio parka od w³amañ obrobi³a sklep spo¿ywczo-przemys³owy na osiedlu Westerplatte w Rawiczu, kradn¹c z niego alkohol, papierosy, dezodoranty, karty telefoniczne i ³adowarki do telefonów komórkowych o ³¹cznej wartoœci oko³o 1800 z³. Zostali zatrzymani dziêki dobremu wêchowi policyjnego psa, który doprowadzi³ do miejsca zamieszkania 18latki. Wiêkszoœæ ³upów od nich odzyskano. Jeszcze wczeœniej w³amali siê do sklepu przy ul. Skrzetuskiego, z którego wynieœli podobny towar o identycznej wartoœci. W tym przypadku jednak nie uda³o siê go odzyskaæ. J.W.

Sprostowanie

W informacji o ustaleniu sprawcy kradzie¿y dokonywanych na terenie bojanowskiej firmy zajmuj¹cej siê recyklingiem pojazdów napisa³em, ¿e jest nim pracownik tego zak³adu. Nie jest to prawd¹. Informacji tej nie udzieli³a mi policja. Za pomy³kê przepraszam. JACEK WITCZAK

wet… skradzione z Empiku p³yty CD, DVD i ksi¹¿ki. – Ta kobieta wesz³a do sklepu razem z mê¿czyzn¹. Kiedy zatrzymaliœmy go na kradzie¿y, ona wykorzysta³a okazjê i opuœci³a sklep z towarem, który sama ukrad³a. Zdarzenie zarejestrowaliœmy na monitoringu – wyjaœnia Tomasz Dêbowiak, dyrektor salonu Empik na Manhattanie. W sumie straty oszacowano prawie na 600 z³. Z³odziejka wprost z Manhattanu trafi³a do policyjnego pomieszczenia dla osób zatrzymanych. By³a pijana. Alkomat wskaza³ o niej 1,75 promila alkoholu. Kobie-

ta jest dobrze znana leszczyñskiej policji. Wczeœniej by³a karana za inne przestêpstwa. To niejedyna kradzie¿ sklepowa, do jakiej dosz³o w poniedzia³ek w Lesznie. Przed godz. 20 w markecie przy ul. Korcza ochrona przy³apa³a mê¿czyznê, który próbowa³ wynieœæ ze sklepu wiertarkowkrêtarkê za ponad 400 z³. I jego zgubi³a wyj¹ca elektroniczna bramka. Amatorka damskich bibelotów i niedosz³y majsterkowicz us³yszeli zarzuty kradzie¿y. Grozi im do 5 lat wiêzienia. (luk)

Zginê³a pod ko³ami

83-letnia kobieta zginê³a we wtorek rano na w³asnym podwórku. Staruszka wpad³a pod samochód, którym cofa³ jej wnuk. Do zdarzenia dosz³o przed godz. 8 rano na posesji przy ul. Dworcowej w Wilkowicach. M³ody mê¿czyzna poszed³ wyprowadziæ samochód z gara¿u, aby zawieŸæ swoj¹ chor¹ babciê do lekarza. Kobieta w tym czasie by³a w domu. – Z relacji mê¿czyzny wynika, ¿e kiedy cofa³ autem, uwa¿nie zerkaj¹c w lusterka, nagle w coœ uderzy³ – mówi Piotr Rosiñski, rzecznik prasowy KMP w Lesznie. Okaza³o siê, ¿e pod ko³a samochodu wpad³a 83-letnia staruszka. Nie by³o ju¿ dla niej ratunku, a lekarz, który przyjecha³ na miejsce, stwierdzi³ zgon.

– Nie wiadomo, kiedy kobieta wysz³a na podwórko ani jak dosz³o do wypadku. Mo¿liwe, ¿e zas³ab³a i przewróci³a siê na œliskiej nawierzchni, jeszcze zanim najecha³o na ni¹ auto. Byæ mo¿e zosta³a potr¹cona – dodaje P. Rosiñski. Policja prowadzi postêpowanie pod k¹tem nieumyœlnego spowodowania œmierci. Grozi za to od 3 miesiêcy do 5 lat wiêzienia. Nie ma jednak w¹tpliwoœci, ¿e wtorkowe zdarzenie to nieszczêœliwy wypadek i traumatyczne prze¿ycie dla rodziny. Byæ mo¿e postêpowanie w tej sprawie zostanie umorzone. Policja apeluje o ostro¿noœæ podczas wyje¿d¿ania z gara¿u, zw³aszcza zimow¹ por¹. Wystarcz¹ sekundy, aby przez chwilê nieuwagi doprowadziæ do tragedii. (luk)

Bulwersuje ciê jakaœ sprawa, z czymœ siê nie zgadzasz, widzisz coœ, czego nie powinno byæ? Napisz lub zadzwoñ do naszej redakcji. Zajmiemy siê tym.

Sam nie stopnia³

– To ju¿ dziesi¹ty dzieñ po opadach œniegu, a leszczyñskie ulice s¹ nadal bardzo mocno zaœnie¿one – ¿ali³ siê w rozmowie telefonicznej nasz czytelnik, 80-letni pan Stanis³aw, mieszkaniec ul. Sikorskiego w Lesznie. – Dla ludzi m³odych oblodzone i zaœnie¿one chodniki mo¿e nie stanowi¹ problemu, ale osoby w moim wieku maj¹ spory problem. Cz³owiek musi zastanawiaæ siê, gdzie i jak postawiæ stopê, aby siê nie przewróciæ. Podobny problem jak ludzie starsi maj¹ tak¿e matki z ma³ymi dzieæmi w wózku. Zastanawiam, jak to jest, ¿e niektóre ulice w Lesznie mo¿na odœnie¿yæ, a na przyk³ad ul. Sikorskiego i Wróblewskiego s¹ ca³y czas zasypane. Z pewnoœci¹ w³adze miasta czekaj¹ na ocieplenie, maj¹c nadziejê, ¿e œnieg sam stopnieje. Synoptycy snuj¹ ró¿ne prognozy, ale wiêkszoœæ z nich nie przewiduje w najbli¿szych dniach zdecydowanego ocieplenia. Fot. J. Kuik Dla pieszych to z³a wia▲ Ul. Wróblewskiego w Lesznie. Chodniki s¹ domoœæ. oblodzone, a na jezdni zalega œnieg. (JAC)

7

Nieudane zakupy w Internecie

Mieszkanka Rawicza zosta³a oszukana przy zakupie towaru na Allegro. Na pocz¹tku grudnia wylicytowa³a trzy bluzki za nieca³e 110 z³. Wp³aci³a pieni¹dze na konto podane przez oferenta. Towaru do dzisiaj nie dosta³a. Sprzedaj¹cy nie odpowiada na emaile ani telefony. Policja sprawdza, czy dane, które zamieœci³ na aukcji, by³y prawdziwe. Funkcjonariusze kolejny raz apeluj¹ o ostro¿noœæ w czasie internetowych zakupów. – Wprawdzie iloœæ oszukañczych transakcji za poœrednictwem Allegro stanowi bardzo ma³y, wrêcz œladowy procent wszystkich sprzeda¿y dokonywanych na tym serwisie aukcyjnym, jednak ostro¿noœci nigdy za wiele – mówi aspirant Tomasz Duszak z KPP w Rawiczu. – Nale¿y wystrzegaæ siê ofert, które nie zawieraj¹ pe³nych danych sprzedaj¹cego. W razie k³opotów z otrzymaniem towaru takie informacje s¹ istotne przy wyjaœnianiu sprawy. Policja radzi te¿ zachowywaæ ca³¹

korespondencjê ze sprzedawc¹, czyli wysy³ane i otrzymywane e-maile. Przed dokonaniem zakupu nale¿y sprawdziæ rzetelnoœæ oferenta. Zwracajmy uwagê na komentarze o sprzedawcy wystawiane przez innych u¿ytkowników serwisu. Cenn¹ wskazówk¹ jest tak¿e liczba zamieszczonych komentarzy. Ich analiza pozwala unikn¹æ, a przynajmniej zminimalizowaæ ryzyko oszukania przy transakcji. – W razie w¹tpliwoœci dotycz¹cych oferowanych przedmiotów nale¿y zadawaæ pytania sprzedaj¹cemu – dodaje T. Duszak. – Jeœli nie odpowiada lub odpowiedzi s¹ niejasne, lepiej zrezygnowaæ z zakupu. Je¿eli ju¿ kupiliœmy towar w Internecie, najlepiej jest decydowaæ siê na przesy³kê za pobraniem. Mo¿na te¿ umówiæ siê ze sprzedaj¹cym, który bêdzie wysy³a³ towar, aby zamówi³ us³ugê ,,sprawdzenie zawartoœci przesy³ki przez odbiorc꒒. Dziêki tej opcji, jeszcze przed zap³at¹ za przesy³kê, odbiorca ma prawo skontrolowaæ, czy wys³ano mu to, co zamawia³. J.W.


SPRAWY

8

Czarne chmury nad dyrektorem Zak³adowa Solidarnoœæ oskar¿a Zbigniewa Polowczyka, dyrektora Domu Pomocy Spo³ecznej w Chumiêtkach, o ³amanie praw pracowniczych, szykanowanie i mobbing. Zwi¹zki zawodowe domagaj¹ siê usuniêcia go ze stanowiska.

Sprawa dyrektora nie jest nowa. NSZZ Solidarnoœæ przy DPS-ie w Chumiêtkach ju¿ w paŸdzierniku ubieg³ego roku zwróci³a siê do starosty powiatu gostyñskiego o odwo³anie Zbigniewa Polowczyka z funkcji dyrektora. Wówczas zwi¹zkowcy zarzucali mu, ¿e nie jest osob¹ obiektywn¹, stosuje mobbing wœród pracowników, a przede wszystkim u¿ywa wulgaryzmów w stosunku do pracuj¹cych w placówce kobiet. – Powiedzenia w stylu: „Niech pani nie mówi, ¿e nie umie ci¹gn¹æ” czy „Kobiety trzeba tankowaæ” s¹ bardzo krêpuj¹ce i deprymuj¹ce – uwa¿aj¹ panie ze zwi¹zków zawodowych. – Na wszelkie propozycje podwy¿ek odpowiada³, ¿e „przecie¿ mo¿ecie panie sobie dorobiæ, œwiadcz¹c us³ugi seksualne dla mieszkañców”, a w drodze do kina w Pozna-

niu zaproponowa³, aby „panie wysiad³y sobie w G¹dkach i dorobi³y, a w drodze powrotnej je zabierzemy”. Konflikt pomiêdzy dyrektorem a zwi¹zkami zawodowymi trwa od ponad roku. G³ówne „zgrzyty” panuj¹ szczególnie pomiêdzy Polowczykiem a przewodnicz¹c¹ komisji zak³adowej zwi¹zku Mari¹ Wojtkowiak. – Pan dyrektor notorycznie j¹ wyœmiewa i poni¿a, uwa¿a, ¿e jest osob¹ ma³o wykszta³con¹ – twierdz¹ pracownice. O sytuacji w Domu Pomocy Spo³ecznej w Chumiêtkach poinformowa³ na konferencji prasowej szef leszczyñskiej Solidarnoœci Karol Pabisiak. – Dziwi mnie, ¿e ta sprawa zosta³a teraz nag³oœniona – przyznaje Andrzej Pospieszyñski, starosta gostyñski. – Po pismach, jakie

dotar³y do nas od cz³onków zwi¹zku w paŸdzierniku ubieg³ego roku, wszczêliœmy postêpowanie wyjaœniaj¹ce. PCPR zbada³o sprawê i okaza³o siê, ¿e czêœæ zarzutów potwierdzi³a siê. Dyrektor zosta³ wówczas dyscyplinarnie ukarany. Mia³ te¿ przeprosiæ za wulgarne s³owa, których u¿y³ w rozmowie z pracownikami. Prosi³em te panie, aby w sprawie mobbingu czy wulgarnych s³ów, jakich u¿ywa dyrektor – jeœli nie czu³y siê usatysfakcjonowane przeprosinami – posz³y do s¹du pracy czy nawet do s¹du cywilnego, który rozstrzyga w takich sprawach. Kontrola Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie potwierdzi³a, ¿e dyrektor utrudnia³ dzia³alnoœæ zwi¹zkow¹, u¿ywa³ wulgaryzmów i zwrotów o podtekœcie erotycznym, nie dba³ o w³aœciwe kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego, zle-

Fot. autor ▲ Zbigniew Polowczyk od wielu miesiêcy nie potrafi porozumieæ siê ze zwi¹zkami zawodowymi w DPS-ie w Chumiêtkach.

ca³ podw³adnym realizacje zadañ niewynikaj¹cych ze statutu jednostki i regulaminu organizacyjnego. – Za te przewinienia zosta³ ukarany – podkreœla starosta. – Sprawa mia³a siê wówczas zakoñczyæ. Nie wiem, dlaczego teraz wyp³ynê³a na nowo. Pracownicy nie skar¿yli siê od tego czasu na dyrektora. Kontrolê w DPS-ie w Chumiêtkach przeprowadzi³a te¿ w ubieg³ym roku Pañstwowa Inspekcja Pracy. Ona tak¿e potwierdzi³a pewne nieprawid³owoœci i poœwiadczy³a, ¿e w zak³adzie wystêpuj¹ dzia³ania i zachowania o charakterze mobbingowym. Zwi¹zkowcy uwa¿aj¹, ¿e od paŸdziernika sytuacja niewiele siê zmieni³a. – Jest nawet gorzej – zaznacza szef leszczyñskiej Solidarnoœci Karol Pabisiak. –Przewodnicz¹ca organizacji zosta³a ukarana naga-

n¹ za zorganizowanie spotkania zwi¹zkowców. Zbigniew Polowczyk to bardzo znana, nie tylko w Krobi, postaæ. Oprócz tego, ¿e jest dyrektorem DPS-u kilka miesiêcy temu zosta³ przewodnicz¹cym Rady Miejskiej, jest te¿ prezesem klubu pi³karskiego Krobianka Krobia. Znany jest z ogromnego temperamentu i ciê¿kiego dowcipu. Jak widaæ, w pracy na stanowisku dyrektora te cechy nie s¹ po¿¹dane, choæ przez w³adze samorz¹dowe powiatu uwa¿any jest za dobrego organizatora. Kilka lat temu NSZZ Solidarnoœæ przy DPS-ie w Chumiêtkach popiera³a wybór Zbigniewa Polowczyka na dyrektora placówki. Teraz wnioskuje o jego odwo³anie. To nie pierwszy dyrektor, którego chce siê pozbyæ. Poprzedni te¿ odszed³ na wniosek zwi¹zków zawodowych. E. CURYK-SIERSZULSKA

We wtorek w ABC

☛dodatek NA RYBY, a w nim m.in.: – op³aty za wêdkowanie, kalendarz brañ, ³owienie pod lodem, zanêty dla czytelników.


SPRAWY

9

Wracamy do tematu

Zima nie rozpieszcza pogorzelców Min¹³ trzeci miesi¹c od po¿aru domu w Kleszczewie, a jego mieszkañcy wci¹¿ nie zdo³ali go wyremontowaæ. Jedynym ciep³ym pomieszczeniem w budynku jest kuchnia. W domu mieszka 6-osobowa rodzina. Babcia z dwoma kilkuletnimi wnukami œpi w kuchni, syn – w zniszczonej izbie, córka i ziêæ – na piêtrze w zimnym pokoju. Nadal nie nadaj¹ siê do u¿ytku dwa pokoje, które najbardziej ucierpia³y w po¿arze. – Nie zd¹¿yliœmy naprawiæ szkód przed zim¹ – t³umaczy ziêæ gospodyni Jan Tycner. – Remont dachu utrudnia pêkniêta œciana. Ta z kolei nie mo¿e doczekaæ siê naprawy, bo zamówiona firma remontowa do dzisiaj siê spóŸnia. W dodatku straci³em pracê i chyba musimy jakoœ w takim stanie przeczekaæ do wiosny. Do tragedii w Kleszczewie dosz³o na pocz¹tku paŸdziernika. Czes³awa Hylak bohatersko uratowa³a wtedy z p³omieni swojego 5-letniego wnuka. Na szczêœcie nikt z rodziny nie ucierpia³. – To by³ cud bo¿y – relacjonuje 67-latka. – Zanim wyskoczy³am ze Zbysiem przez okno, poprosi³am

Marcin Kondracki, kierownik Miejsko-Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Osiecznej: – Czekamy na wizytê przedstawicieli rodziny w oœrodku. Jeœli oka¿e siê, ¿e dalsza pomoc jest potrzebna, a bêdziemy mieæ odpowiednie mo¿liwoœci finansowe, z pewnoœci¹ bêd¹ mogli na ni¹ liczyæ.

nie szuka nowego zatrudnienia. Póki co jego starszy syn du¿o czasu spêdza poza domem u rodziny. M³odszy bawi siê w jedynym nagrzanym pomieszczeniu. Tegoroczna zima z pewnoœci¹ kleszczewskich pogorzelców nie rozpieszcza.

Matkê Bosk¹ o pomoc. Zd¹¿y³am ofiarowa³, ile móg³. A jednak wci¹¿ jeszcze z pokoju syna zdj¹æ obrazek nam trudno. Z emerytury, po zap³az czêstochowsk¹ Madonn¹ i pod do- ceniu za leki, zostaje mi 200 z³otych MIW mem modli³am siê o uratowanie miesiêcznie. Sytuacjê dodatkowo domu. To ona obudzi³a mnie z g³êbokiego snu, zapewni³a miêkkie l¹- skomplikowa³a utrata pradowanie i ocali³a resztê budynku z cy przez Jana Tycnera. Mê¿czyzna, z zawodu œlup³omieni. Sp³onê³y jednak meble, okna, sarz, pracowa³ ostatnio w sprzêt AGD, ubrania i rzeczy obu firmie budowlanej i usilmalców. Wyczyn mieszkanki Kleszczewa, a tak¿e rodzinna tragedia na tyle wzruszy³y jednak okolicê, ¿e wszyscy szybko pod¹¿yli z pomoc¹. – Jesteœmy im bardzo wdziêczni – podkreœla Czes³awa Hylak. – Od okolicznych mieszkañców dostaliœmy ko³dry, odzie¿, szafki, a nawet tapczan. Urz¹d Miasta i Gminy da³ na nowe Fot. E. Baldys okna, cement, p³yty pod³ogo- s Czes³awa Hylak z wnukami: Rysiem i Zbysiem (w œrodku), którego uratowa³a z p³omieni. we. Ka¿dy Dom w Kleszczewie nie zosta³ jeszcze wyremontowany po po¿arze.

Pracownik miesi¹ca

Ju¿ od czterech lat w McDonald’s Leszno wybierany jest najlepszy pracownik miesi¹ca. Wi¹¿e siê to nie tylko z uznaniem, ale te¿ z nagrod¹ finansow¹. Laureatów typuje kadra mened¿erska. – To weryfikacja i potwierdzenie tego, ¿e dana osoba jest naprawdê wartoœciowa – uwa¿a Marian Zaj¹c, licencjobiorca McDonald’s w Lesznie.

Fot. J. Kuik s Pracownik Stycznia – Krzysztof Szarek Krzysztof Szarek z Bojanowa O sobie: – Mam 18 lat i uczê siê zaocznie w prywatnym liceum ogólnokszta³c¹cym Prymus w Lesznie. Interesujê siê sportem, g³ównie pi³k¹ no¿n¹, tenisem i koszykówk¹. Przynajmniej raz w tygodniu staram siê znaleŸæ czas na trening. Poza tym bardzo lubiê muzykê, zw³aszcza black metal. W ubieg³ym roku pojecha³em na Woodstock, je¿d¿ê te¿ na inne koncerty. Najczêœciej s¹ to wypady do Bazyla w Poznaniu.

O firmie: – W McDonald’s pracujê od czterech miesiêcy. Na pocz¹tku trzeba przede wszystkim za³apaæ tempo pracy. Mnie zabra³o to jakieœ trzy, cztery dni. Potem jest ju¿ coraz l¿ej. Od tamtego czasu sta³em ju¿ praktycznie na ka¿dym stanowisku. O wspó³pracownikach: – Najwiêkszym atutem tej firmy jest atmosfera, jak¹ wytwarzaj¹ wspó³pracownicy. Jest tutaj bardzo du¿o m³odych osób, z którymi spotykamy siê równie¿ po pracy. Wszyscy s¹ bardzo kole¿eñscy i nie ma problemu, ¿eby siê dogadaæ. O szefie: – Jest bardzo wymagaj¹cy i stara siê tutaj wszystko trzymaæ sztywno. Dziêki temu praca idzie nam szybko i sprawnie. Ka¿dy daje z siebie 100 procent swoich mo¿liwoœci. Ma przy tym poczucie humoru i potrafi z nami rozmawiaæ. Czêsto osobiœcie pomaga nam w pracy na serwisie albo w kuchni. O Krzysztofie: – Jest bardzo zaanga¿owany w pracê w kuchni i to najlepiej mu wychodzi. Po tak krótkim czasie spêdzonym w naszej firmie mo¿e ju¿ spokojnie kierowaæ prac¹ w³aœnie tam. Jest jedn¹ z osób, która najszybciej dosta³a tytu³ pracownik miesi¹ca. Musi jeszcze trochê poprawiæ tempo pracy na serwisie. Jest bardzo kole¿eñski i chêtnie s³u¿y pomoc¹ nowym, nieco zagubionym pracownikom.

Pracodawca Roku


SPRAWY

10

Rawiczanka pozwa³a ZUS do s¹du

Kilka tysiêcy zaleg³ych sk³adek Danuta Nawrocka z Rawicza-Sarnowy jest jedn¹ z tysiêcy kobiet w Polsce, od których ZUS domaga siê sp³aty sk³adek za lata 1999-2006, kiedy by³y zatrudnione na etatach, prowadzi³y w³asn¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ i przebywa³y na urlopach macierzyñskich lub wychowawczych. Rawiczanka nie zgadza siê z takimi ¿¹daniami i pozwa³a ZUS do s¹du. Pani Danuta jest nauczycielk¹. W³asn¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ za³o¿y³a w 1994 roku. W kwietniu 1999 roku urodzi³a dziecko i posz³a na urlop macierzyñski. By³a na nim do lipca 1999 roku. – W tamtym okresie p³aci³am ZUSowi tylko sk³adkê zdrowotn¹ – mówi Danuta Nawrocka. – Dowiadywa³am siê, które sk³adki powinnam p³aciæ. ZUS twierdzi³, ¿e wy³¹cznie zdrowotne. Teraz okazuje siê, ¿e powinnam by³a odprowadzaæ równie¿ pozosta³e sk³adki. Pani Danuta zlikwidowa³a dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w lipcu 2000 roku. Kilka miesiêcy póŸniej Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych przeprowadzi³ u niej kontrolê op³acania sk³adek za ca³y miniony rok. Nie wykaza³a nieprawid³owoœci.

Obecnie ZUS kieruje siê wyk³adni¹ S¹du Najwy¿szego, wed³ug której kobiety w podobnej sytuacji zawodowej co pani Danuta, by³y zobligowane do zap³acenia nie tylko sk³adki zdrowotnej, ale równie¿ wszystkich pozosta³ych œwiadczeñ. Zobowi¹za³ swoje placówki do wyznaczenia terminu sp³aty zaleg³ych sk³adek za okres od stycznia 1999 do koñca 2006 roku. – W moim przypadku ZUS nie okreœli³ terminu zap³aty nale¿noœci, ani nawet nie poda³ kwoty – wyjaœnia D. Nawrocka. Rawiczanka sama wiêc wyliczy³a, ¿e w jej przypadku podstawowa wysokoœæ sk³adek, których wed³ug ZUS-u nie op³aca³a, wynosi oko³o 2000 z³, natomiast wraz z odsetkami za ponad 9 lat – prawie 8000 z³.

sytuacji by³y znane ZUS-owi od momenW œrodê sprawê przeciw ZUStu rozpoczêcia przeowi, przed s¹dem pierwszej instanze mnie dzia³alnoœci cji, wygra³a kobieta z Zamoœcia. 20 gospodarczej – argulutego matki, od których ZUS domamentuje rawiczanka. ga siê sk³adek, organizuj¹ pikietê – ZUS wiedzia³, ¿e przed Sejmem. jestem zatrudniona w szkole, ¿e prowadzê dzia³alnoœæ, ¿e posz³am na urlop macierzyñski i ¿e op³aca³am tylko sk³adkê zdrowotn¹. Pierwsza rozprawa z powództwa pani Danuty odby³a siê przed S¹dem Okrêgowym w grudniu minionego roku. S¹d zobligowa³ ZUS do dostarczenia pe³nej dokumentacji z kontroli przeprowadzonej u rawiczanki w 2000 roku. Wyrok ma zapaœæ na drugiej Fot. autor rozprawie, która odbêdzie siê pod ko▲ Danuta Nawrocka pokazuje dokument pokontrolny ZUS-u z 2000 roku, potwierdzaj¹cy niec stycznia. prawid³owoœæ odprowadzania sk³adek w okresie, kiedy prowadzi³a dzia³alnoœæ gospodar– Mam nadziejê, cz¹ i by³a na urlopie macierzyñskim. ¿e bêdzie dla mnie W s¹dzie rawiczanka powo³uje siê korzystny – dodaje rawiczanka. – m.in. na niejednoznaczn¹ interpretacjê Wiem, ¿e niektóre kobiety p³ac¹ ZUSustawy o systemie ubezpieczeñ spo- owi, bo chc¹ mieæ œwiêty spokój. Ja ³ecznych, na dokumenty z ZUS-u wy- te¿ by³am tego bliska, ale uzna³am, dawane jej przed laty, w których za- ¿e nale¿y walczyæ o swoje racje, pok³ad twierdzi³, ¿e nie musz¹ p³aciæ niewa¿ ZUS ³amie prawo. Inne kobiewszystkich sk³adek oraz na korzystny ty powinny zrobiæ tak samo. JACEK WITCZAK dla siebie protokó³ kontroli ZUS-u. – Wszystkie dane dotycz¹ce mojej

Z ostatniej chwili:

Oswoiæ ba³wana

Bez wzglêdu na pogodê nie trac¹ aktywnoœci w³oszakowickie £aziki. Wprost przeciwnie, w sobotê, 31 stycznia, turystyczni zapaleñcy organizuj¹ zimowy rajd „Ba³wan 2009”. To pierwsza w tym roku impreza klubu funkcjonuj¹cego przy GOK we W³oszkowicach. Trasa dla pieszych d³ugoœci oko³o 10 km prowadziæ bêdzie z W³oszakowic do leœniczówki Koczury, a kolarska – przez Dominice, Papierniê i Krzy¿owiec. Na mecie organizatorzy zaoferuj¹ uczestnikom kie³baski sma¿one przy ognisku, konkursy z nagrodami: krajoznawcze, sprawnoœciowe, no i oczywiœcie lepienie tytu³owego ba³wana. Chêtni swój akces mog¹ zg³aszaæ najpóŸniej do dnia 29 stycznia – faksem 0-65 537-01-06, korespondencyjnie: MKKT-PTTK, 64-140 W³oszakowice, ul. Kurpiñskiego 29 lub telefonicznie, w godzinach wieczornych: Kazimierz Jankowiak 0-65 537-01-81. Op³ata od uczestnika wynosi 5 z³, zg³oszenia dru¿yn szkolnych musz¹ byæ potwierdzone przez dyrekcjê placówki oœwiatowej. Wspó³organizatorami imprezy s¹: Starostwo Powiatowe w Lesznie oraz Urz¹d Gminy W³oszakowice. Do zobaczenia na szlaku! KZ


SPRAWY

Coraz trudniej ¿yæ Pr¹d, gaz, ¿ywnoœæ, leki, op³aty lokalne – w odczuciu spo³ecznym podro¿a³o wszystko. A co nie zdro¿a³o, ma zdro¿eæ wkrótce. – Robiê sobie dok³adny rachunek sumienia i zapisujê w zeszycie wszystkie wydatki – informuje Teresa Karolczak, 79-letnia mieszkanka Leszna. Przegl¹daj¹c zapiski przyznaje, ¿e nic dobrego z nich nie wynika. – Jest coraz dro¿ej i coraz trudniej ¿yæ. Najbardziej niepokoj¹ j¹ op³aty za pr¹d. – Mieszkam sama i p³acê 60 z³otych co dwa miesi¹ce. Œwiat³o bardzo oszczêdzam. Telewizor w³¹czam tylko po to, by obejrzeæ wieczorne

– Dwa tygodnie temu wyda³am 130 z³otych, w ubieg³ym tygodniu 105 z³otych. Ju¿ muszê iœæ po nastêpne tabletki.

Na koniec œwiata

Czynsz i opa³ to kolejne wydatki pani Teresy. Do fryzjera nie chodzi, bo w³osy podkrêca sobie sama. Na ubrania wydaje grosze, bo – jak mówi z humorem – ubiera siê w firmowych sklepach (czytaj: w sklepach z odzie¿¹ u¿ywan¹). Tylko bieliznê kupuje now¹. – I wiem, gdzie j¹ dostaæ najtaniej. Brat mi kiedyœ powiedzia³, ¿e za g³upie 10 z³otych tobym na koniec œwiata polecia³a. A po pó³ roku sam mnie poprosi³, ¿ebym mu kupi³a tam, gdzie jest najtaniej. Jest samotna i dlatego o wszystkie wydatki musi zadbaæ sama. Jej emerytura ³¹cznie z dodatkiem pielêgnacyjnym wynosi 1200 z³. Jak uda siê od³o¿yæ 100 z³, to jest szczêœliwa. Ale ¿eby by³o to mo¿liwe, musi skrupulatnie wszystko zapisywaæ. – W marcu ma byæ rewaloryzacja emerytur. Ale co z tego… Jak tylko zaczêto mówiæ o rewaloryzacji, to jednoFot. E. Baldys czeœnie zaczêto te¿ s Teresa Karolczak ma 1200 z³ miesiêcznie. Ka¿przewidywaæ kolejne dy wydatek skrzêtnie zapisuje w zeszycie. Cieszy podwy¿ki. Wiêc jak siê, gdy uda jej siê zaoszczêdziæ 100 z³. tylko emeryt coœ wiêwiadomoœci. W dzieñ s³ucham radia cej dostanie, to zaraz mu to zabior¹ na baterie. Specjalnie kupi³am dwa – podsumowuje T. Karolczak. lata temu energooszczêdn¹ ch³odziarkê bez zamra¿alnika, ¿eby nie Jeszcze wiêcej pobiera³a du¿o pr¹du. Nie u¿ywam za jedzenie odkurzacza – sprz¹tam „kasi¹”. W ubieg³ym roku ¿ywnoœæ podPranie robiê w rêkach, bo mam go niewiele. Tylko poœciel oddajê ro¿a³a œrednio o 6 proc. Analitycy wnuczce, ¿eby mi w pralce upra³a. I przewiduj¹, ¿e tegoroczny wzrost cen co? I tak p³aciæ trzeba niemo¿liwie bêdzie oscylowa³ w granicach 2 proc. „Gazeta Wyborcza” podaje, ¿e zdrodu¿o – opowiada. ¿eje przede wszystkim cukier. Za 1 kg zap³acimy nawet o 20 proc. wiêCo niezbêdne do ¿ycia cej. Dro¿sze o oko³o 10-15 proc. bêd¹ Oszczêdza na czym tylko siê da. te¿ herbata i ry¿, czyli towary, które Pokazuje, ¿e junkers w ³azience jest Polska musi importowaæ. Z kolei tañwygaszony, a zawór gazu dobrze za- sze mo¿e byæ niebawem mleko, drób krêcony. Wodê podgrzewa w kuch- i wieprzowina. Pieczywo utrzyma siê ni. Do mycia i do picia. Kiedy raz j¹ na podobnym poziomie, bo chocia¿ zagotuje, przelewa do 2-litrowego potania³y zbo¿a, wzros³y koszty pratermosu i z niego zalewa herbatê cy i energii elektrycznej. przez ca³y dzieñ. Mimo takich praktyk rachunek za gaz za 4 ostatnie Po kieszeni da mieszkanie miesi¹ce wyniós³ blisko 80 z³. Najbardziej jednak dadz¹ siê we Na obiad serwuje sobie jedno danie: pomidorówkê albo ry¿ z jab³ka- znaki koszty utrzymania mieszkañ. mi i cynamonem, gotowanego kur- Leszczyñska Spó³dzielnia Mieszkaczaka. Na œniadanie i na kolacjê niowa rozes³a³a ju¿ nowe naliczenia chleb i przyk³adowo parówki cielê- czynszowe. Od stycznia wy¿sze stawce. S³odyczy unika. Ale nie wszyst- ki trzeba p³aciæ m.in. na fundusz remontowy, za wywóz nieczystoœci i za kiego umie sobie odmówiæ. mo¿liwoœæ korzystania z windy. Nie – Na jedzenie wydajê przesz³o dwa razy mniej ni¿ na lekarstwa – wzros³y m.in. op³aty za podgrzanie mówi i podlicza pierwsze stycznio- wody czy centralne ogrzewanie. Przeciêtna miesiêczna podwy¿ka wyniowe wydatki:

s³a od 17 do 27 z³ na mieszkanie. Z kolei Miejski Zak³ad Budynków Komunalnych zmiany wprowadzi najprawdopodobniej od 1 kwietnia. – Zak³adamy wzrost stawki czynszu o wskaŸnik inflacji, czyli o oko³o 4 procent rocznie. Cena za metr kwadratowy mieszkania wzroœnie wiêc od kilku do kilkunastu groszy – informuje Jan Szafranek, dyrektor MZBK w Lesznie. Miesi¹c póŸniej, w maju, mo¿na spodziewaæ siê podwy¿ek za dostawê wody i odbiór œcieków. Miejskie Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i Kanalizacji w Lesznie ju¿ przygotowuje nowy wniosek taryfowy, chocia¿ szczegó³y nie s¹ jeszcze znane. Ponadto – wedle zapowiedzi Urzêdu Regulacji Energetyki – wiêcej zap³acimy za pr¹d. Pocieszeniem

mo¿e byæ fakt, ¿e tañszy bêdzie gaz importowany do Polski. Czy i w jakim stopniu odbije siê to na kieszeni klientów – oka¿e siê wiosn¹.

Dro¿sze œmieci, podatki, przedszkola

Z ca³¹ pewnoœci¹ wiadomo ju¿, ¿e mieszkañcy domków jednorodzinnych w Lesznie wiêcej zap³ac¹ za wywóz œmieci. Miesiêczna stawka od osoby wzros³a w tym miesi¹cu z 6,20 z³ do 7,50 z³. – Nasze us³ugi wzrastaj¹ œrednio o 25 procent – wylicza Agnieszka Bo¿yk z Miejskiego Zak³adu Oczyszczania w Lesznie. T³umaczy, ¿e maj¹ na to wp³yw dwa czynniki: wy¿sze op³aty œrodowiskowe za sk³adowanie œmieci na wysypiskach oraz wiêksza iloœæ odpadów wytwarzanych przez mieszkañców Leszna.

Co na pewno zdro¿a³o lub zdro¿eje w tym roku?

· ¿ywnoœæ o oko³o 2 proc. (najwiêcej cukier, ry¿ i herbata), · czynsze, · woda i œcieki, · pr¹d, · wywóz œmieci, · podatki i op³aty lokalne (to zale¿y od decyzji samorz¹du), · przedszkola (np. w Lesznie), · parkingi (np. w Lesznie).

11

Trzeba wspomnieæ te¿ o podwy¿kach uchwalonych przez radnych, bo lokalne op³aty równie¿ ulegaj¹ zmianie. Podatki od nieruchomoœci s¹ od pocz¹tku stycznia wy¿sze œrednio o 4 proc. Przyk³adowo za metr kwadratowy budynku mieszkalnego trzeba odprowadziæ 0,55 z³ podatku, a nie jak do tej pory 0,53 z³. Za obiekt, w którym prowadzona jest dzia³alnoœæ gospodarcza, zap³acimy 18,01 z³ zamiast 17,29 z³. Podobnie o oko³o 4 proc. wzrós³ podatek od œrodków transportu, chocia¿ w tym przypadku stawki s¹ bardzo zró¿nicowane. Niektóre s¹ wy¿sze ni¿ w ubieg³ym roku, inne zachowa³y siê na takim samym poziomie. O kilka z³otych dro¿ej ju¿ p³acimy za pobyt dziecka w przedszkolu, natomiast od 1 kwietnia 0,40 z³ wiêcej trzeba bêdzie wydaæ na parkowanie w œcis³ym centrum Leszna, czyli w podstrefie A.

Bilety bez zmian

Na tê chwilê nic nie zapowiada podwy¿ek cen za bilety PKP i PKS, chocia¿ te uzale¿nione bêd¹ od innych czynników. – Bêdziemy obserwowaæ ceny paliw, które zazwyczaj wiosn¹ id¹ w górê. Jeœli nawet wzrosn¹, ale utrzymaj¹ siê na ubieg³orocznym poziomie z tego samego okresu, to nie wprowadzimy podwy¿ek – zapewnia Karolina Klimpel, kierownik Dzia³u Przewozów leszczyñskiego PKS. Dziêki temu nie wzrosn¹ wydatki m³odzie¿y doje¿d¿aj¹cej do szkó³. Chyba ¿e poza nauk¹ chc¹ w mieœcie imprezowaæ. W takim przypadku wiêcej pieniêdzy wydadz¹ z pewnoœci¹ na alkohol i papierosy. KINGA ZYDOROWICZ

Spaæ we w³asnym ³ó¿ku

101 lat ukoñczy³ Julian Malutkiewicz ze Stankowa. Jest najstarszym mieszkañcem gminy Gostyñ. Tryska zdrowiem i humorem. Codziennie chodzi na spacery. – Kto by pomyœla³, ¿e tyle lat prze¿yjê? – zastanawia siê Julian Malutkiewicz. Urodzi³ siê 9 stycznia 1908 roku. Choæ prze¿y³ ponad wiek, trudno nazwaæ go staruszkiem. Ma w sobie wiele energii i chêci do ¿ycia. – Nie palê papierosów – przyznaje, zastanawiaj¹c siê nad tajemnic¹ swojej d³ugowiecznoœci. – Choæ czasem, gdy ktoœ mnie poczêstuje, to z grzecznoœci „popykam”, ale szybko wyrzucam. Nie pijê te¿ alkoholu. Chyba ¿e zi¹b na dworze, to lubiê do herbaty dolaæ troszkê czegoœ mocniejszego. Chêtnie te¿ wznosi toasty, zw³aszcza na weselach. A tych w rodzinie jest sporo, bo pan Malutkiewicz wychowa³ 6 dzieci. Wydaje siê, ¿e gen d³ugowiecznoœci odziedziczy³y po ojcu – wszystkie dobiegaj¹ osiemdziesi¹tki. Pan Julian doczeka³ siê 25 wnuków i oko³o 50 prawnuków. Uwielbia siê bawiæ. Wrêcz rozkochany jest w muzyce i gdy jest okazja… nie stroni od tañca! W ubieg³ym roku, z okazji 100. urodzin, otrzyma³ w prezencie od w³adz gminy Gostyñ wie¿ê stereofoniczn¹. Sam j¹ obs³uguje. Poprosi³ rodzinê, by kupi³a mu p³yty z muzyk¹ ludow¹ i biesiadn¹. Chêtnie jej s³ucha. Julian Malutkiewicz ma swoj¹ filozofiê ¿ycia. – Trzeba spaæ we w³asnym ³ó¿ku – mówi. Codziennie spacerkiem pokonuje trasê pomiêdzy domem swoim a

wnuczki. U niej spêdza w zasadzie ca³e dnie, jednak na noc wraca do siebie. Jeszcze kilka lat temu tê kilometrow¹ odleg³oœæ przeje¿d¿a³ rowerem, ale kiedyœ wywróci³ siê i teraz chodzi pieszo. D³ugie spacery bardzo lubi, a id¹c przez wieœ lubi pogadaæ i po¿artowaæ z mieszkañcami. Wszak zna³, nawet tych najstarszych, gdy byli jeszcze dzieæmi. – Nie wiem, ile jeszcze po¿yjê – zastanawia siê jubilat. – Mo¿e z dziesiêæ lat?

W ubieg³ym roku pan Julian po raz pierwszy w ¿yciu… zachorowa³ i konieczna by³a wizyta lekarza, który wypisa³ receptê. – Gdy pojechaliœmy wykupiæ leki, aptekarka spojrza³a na PESEL i zdziwi³a siê, ¿e lekarz przepisa³ tak silne specyfiki dla… niemowlaka – opowiadaj¹ najbli¿si jubilata. PESEL pana Juliana rozpoczyna siê cyframi 08 – tak samo jak dzieci, które przysz³y na œwiat przed rokiem. E. CURYK-SIERSZULSKA

Fot. archiwum Urzêdu Miejskiego w Gostyniu s Pan Julian urodzinow¹ kaw¹ i domowymi wypiekami wnuczki czêstowa³ zastêpcê burmistrza Gostynia Leszka Dworczaka, który w imieniu w³adz samorz¹dowych i wszystkich mieszkañców ziemi gostyñskiej z³o¿y³ jubilatowi ¿yczenia kolejnych lat w zdrowiu i radoœci. W prezencie wrêczy³ mu ekologiczny koc i bukiet kwiatów.


LUDZIE I SPRAWY

12

Polska zapomniała o swoim Polscy politycy zamartwiają się odcięciem od rosyjskiego gazu, tymczasem mają go mnóstwo pod samym nosem. A właściwie pod nogami. Kościan i jego okolice są już pod tym względem samowystarczalne. Ale własnego gazu starczyłoby dla większości Polaków.

V Wójt Henryk Bartoszewski: – Mieszkańcy gminy Kościan i okolic płacą za gaz mniej niż inni Polacy.

Fot. (3x) E.Baldys V Kopalnia Kościan-Brońsko zaopatruje w gaz mieszkańców Zielonej Góry. Tylko dzięki uporowi miejscowego wójta udało się zatrzymać trochę gazu w Kościanie. – Informacja o zakręceniu kurka z gazem w Rosji przejęła mnie nie bardziej niż ewentualne doniesienie o opadach śniegu w Afryce – mówi wójt gminy Kościan Henryk Bartoszewski. Gazowego zmartwienia nie mają też okoliczni mieszkańcy. Z działającej od 7 lat największej w Polsce kopalni gazu ziemnego Kościan- Brońsko wypływa prawie 200.000 m3 gazu na godzinę. Gazowego giganta uzupełniają mniejsze kopalnie w okolicy. A po 5-letniej batalii udało się przekonać spółkę Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, by gaz stąd wysyłać nie tylko do elektrociepłowni w Zielonej Górze, ale doprowadzić go także do mieszkańców gminy. Od 2007 roku cała gmina Kościan, a także okolice Grodziska Wielkopolskiego i Stęszewa w 100 procentach korzystają z dostaw miejscowej kopalni. Poza tym – jak wyliczyli gminni urzędnicy – lokalni odbiorcy płacą za gaz o około 15 procent mniej niż Polacy w innych rejonach kraju. Gdyby nie upór wójta Bartoszewskiego, kościaniacy nadal korzystaliby z importowanego gazu, mieszkając na pokładach własnego. Miejsc w Polsce, gdzie udało się przeprowadzić taką gazową rewolucję, jest naprawdę niewiele. Rząd, by bronić bezpieczeństwa energetycznego Polski, przedstawia właśnie kolejne pomysły na zapewnienie nieprzerwanego dostępu do gazu: sprowadzanie skroplonej substancji z Kataru, ściąganie gazu przez Danię lub Niemcy z Norwegii czy rozbudowę magazynów strategicznych zapasów. Wśród wielu pomysłów brakuje tylko jednego: zwiększenia wydobycia gazu w Polsce.

Polska na gazie Dotychczas nasz kraj korzysta zaledwie w 30 procentach z własnego gazu. Prawie połowę zapotrze-

bowania pokrywamy importując go z Rosji, a 20 procent z krajów arabskich. Zdaniem specjalistów, polskie wydobycie mogłoby być jednak o wiele większe. Państwowy Instytut Geologiczny szacuje, że polskie zasoby gazu ziemnego wynoszą prawie 140 mld m3. Jednak zdaniem badaczy, złóż jeszcze nieodkrytych i niepotwierdzonych może być nawet kilkakrotnie więcej. Dlatego zachodnie firmy energetyczne przekopują polską ziemię w nadziei na odnalezienie nowych złóż gazu, a przy okazji także ropy naftowej. Brytyjczycy ryją ziemię na najbardziej gazonośnym obszarze Polski pod Gorzowem Wielkopolskim, Amerykanie pod Otwockiem i w Wielkopolsce, a w kolejce po koncesje stoją już firmy z Niemiec, a

nawet Rumunii. Wszyscy w budowę szybów są w stanie zainwestować krocie, bo twierdzą, że dzięki nowoczesnym technologiom mogą eksploatować nawet najbardziej niedostępne złoża. Podczas gdy dotychczas wiercono jedynie w permie, teraz robi się to też w karbonie, więc sięga się już średnio 5 km pod powierzchnię ziemi. Nasze Ministerstwo Środowiska wydało dotąd aż 360 koncesji na szukanie i rozpoznawanie złóż oraz 10 na wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego, z których nieco ponad połowa trafiła do zagranicznych firm.

Komu się opłaca? Opłaca się wszystkim, tylko nie… Polakom. Jeszcze 2 lata temu Ministerstwo Gospodarki zapowiadało

Leszczyńska gazownia Przez ponad 100 lat polskie miasta same wytwarzały gaz dla swoich mieszkańców, a Leszno było drugim ośrodkiem w Wielkopolsce z własną gazownią. – W granicach dzisiejszej Polski pierwsze gazownie powstały we Wrocławiu, Szczecinie i Poznaniu, wszystkie w połowie XIX wieku. W Lesznie uruchomiono ją w 1865 roku – opowiada mieszkający tu Miron Urbaniak, historyk przemysłu i techniki z Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej. Dwa miesiące później ruszyła gazownia w Rawiczu. Kolejne powstały tam, gdzie z łatwością można było przetransportować węgiel kamienny. – Węgiel prażono w specjalnych piecach, aż do wydzielenia się gazu. Magazynowano go w zbiornikach. Leszczyńska gazownia należała do prywatnego właściciela, więc miasto nie musiało samo inwestować, by zapewnić oświetlenie publiczne. Tak jak w innych ośrodkach oświetlenie miejskie przyczyniło się do spadku przestępczości – tłumaczy Miron Urbaniak. W 1899 roku miasto wykupiło gazownię, a na początku XX wieku zbudowało nowocześniejszy budynek. A już przed pierwszą wojną około 30 procent gazu mieszkańcy zużywali do gotowania. W okresie międzywojennym odkryto w Polsce (dziś tereny Ukrainy) pierwsze podziemne złoża gazu. Leszczyńską gazownię zamknięto w listopadzie 1976 roku. Ostatnia krajowa – na Dolnym Śląsku – działała aż do roku 1997. Do dziś w Śmiglu można zobaczyć taką zabytkową gazownię (MIW) z pełnym wyposażeniem. f Gazownia w Lesznie, fotografia z roku 1930.

Repr. E. Baldys

V Wojciech Ziemniak to prawdopodobnie jedyny poseł w Polsce, który w domu korzysta tylko z polskiego gazu. Obiecuje, że do Kościana przywiezie wiceministra gospodarki i pokaże mu lokalne złoża. przyśpieszenie eksploatacji krajowych złóż i przedstawiało plan, według którego polski potentat gazowy PGNiG w 2012 roku miałby wydobyć 5,5 mld m3 gazu. Tymczasem spółka uzyskuje go coraz mniej (w ubiegłym roku tylko 4,2 mld m3) tłumacząc to zalewającą szyby wodą. – Eksperci ze spółki dystrybucyjnej powiedzieli mi, że nie opłaca im się handlowanie kościańskim gazem, bo więcej zarobią na importowanym.

Podobnie zachowuje się też PGNiG, które stało się jedynie sklepem handlującym gazem, niewystarczająco inwestującym w zwiększenie wydobycia – twierdzi Henryk Bartoszewski. Najlepszym przykładem jest tu Poznań, wokół którego jest kilka kopalni gazu, a jednak PGNiG i firmy dystrybucyjne wolą go do miasta importować z zagranicy. – Polski rynek gazu jest regulowany. Nasz gaz, tak jak importowany,


LUDZIE I SPRAWY

m gazie powinien mieć cenę rynkową, a nie ma. Tylko subsydiuje się nim dostawy z importu, a wciąż jest za mało zachęt inwestycyjnych, by poszukiwać własnych złóż – twierdzi w rozmowie z „ABC” Tomasz Chmal, ekspert ds. energetyki w Instytucie Sobieskiego.

Wieloletnie zaniedbania Jednak według niektórych specjalistów, zwiększając wydobycie, można by nie tylko zapewnić Polsce bezpieczeństwo energetyczne, ale jeszcze na tym zarobić. – W Polsce jest bardzo dużo atrakcyjnych złóż, które dotąd nie były eksploatowane z powodu braku możliwości technicznych – opowiadał w ubiegłym roku „Newsweekowi” Frank Jackson z brytyjskiej spółki Aurelian Oil&Gas, która zamierza w Polsce wydobywać gaz z miejsc, w których – zdaniem specjalistów z PGNiG – było to niemożliwe. Dwa lata temu po nieudanych próbach PGNiG zaniechało dalszych poszukiwań gazu w okolicach Pogorzeli, choć bardzo możliwe, że jego złoża tam się znajdują. – Mamy kilkudziesięcioletnie zaniedbania w poszukiwaniu gazu i chyba tylko taki gazowy wstrząs jak obecny jest w stanie obudzić z letargu decydentów – uważa wójt Bartoszewski. – Najwyraźniej komuś nie opłaca się wydobywać polskiego gazu. Przecież dopiero media nagłośniły w kraju sprawę całkiem bogatych złóż – mówi kościaniak Wojciech Ziemniak, prawdopodobnie jedyny w Polsce poseł, który w rodzinnym domu w 100 procentach korzysta z polskiego gazu. – Sprawą należy zająć się na najwyższym szczeblu – zapewnia i obiecuje, że sprowadzi do Kościana wiceministra gospodarki Adama Szejnfelda. Wygląda na to, że warto, bo jakoś nikt w Warszawie nie wpadł dotychczas na pomysł, by obecnej wojnie gazowej zaradzić inwestowaniem we własne złoża. MIROSŁAW WLEKŁY

13

Józef Muryn miał 19 lat, gdy opuścił rodzinne strony. I nigdy już na ukraińską ziemię – pod Tarnopol – nie wrócił. Nawet nie chciał, bo po wojnie swoje szczęście znalazł w Zbarzewie, gdzie z Heleną przeżyli wspólnie już 60 lat. Pracowicie, uczciwie i pogodnie.

Murynów sposób na życie Był najmłodszym, dziewiątym dzieckiem lokaja, który służył na dworze dziedzica. Jak wcześniej starszego brata i siostrę, tak i jego w 1943 roku wysiedlono na roboty przymusowe do niemieckiego bauera. Młody chłopak krzywdy tam nie zaznał, trafił do Krystiana Riega koło Ulm. – Ludzki był, nie gnębił nas, sam doświadczył, co znaczy wojna. Trzech synów zabrała mu armia, jeden zginął zaraz na początku działań – wspomina 86-letni dziś mężczyzna. I choć w czasie niewoli rodzeństwo pisywało do siebie, po wyzwoleniu nagle stracili kontakt. Wiedział tylko, że nie chcieli wracać na Kresy Wschodnie. Osiadł więc na Dolnym Śląsku i przez dwa lata szukał ich po całym kraju. Imał się dorywczych zajęć, trochę handlował, sporo jeździł i dopiero w 1947 roku odnalazł swoich w Zbarzewie, gdzie siostra Joanna wyszła za mąż za Lisa. Zaraz więc do nich przyjechał i został.

Podwójne wesele Kilka tygodni później na wiejskiej potańcówce w sali u Pietrowiaka poznał Helenę, z domu Rutkiewicz. – Po wojnie ludzie cieszyli się życiem, garnęli się do siebie. Zabawy urządzano przy każdej okazji. Wystarczyło, że ktoś miał akordeon, a tańczono nawet na podwórkach. – wspomina pani Helena. Szybko znaleźli wspólny język, może dlatego, że wybranka Józefa również pochodziła z wielodzietnej rodziny, a jej ojciec Antoni też w majątku przy pałacu u Kuczyńskiego pracował. Młodzi pobrali się pod koniec grudnia 1948 roku i do dziś pamiętają, że podwójnego ślubu (za mąż wychodziła też siostra Heleny Monika, po mężu Dębska) udzielał ksiądz Tadeusz Czarniejewski. Murynowie mieli najwięcej szczęścia, bo z sześciu zawartych wtedy w zbarzewskiej parafii małżeństw nikt poza nimi nie doczekał 50-lecia związku, a im dane było obchodzić niedawno diamentową, czyli 60. rocznicę.

Zaradnością i pracą ludzie się bogacą Jak wielu innych zaczynali „od zera”. Mrówczą, cierpliwą pracą powiększali dobytek. Usamodzielnili się w 1950 roku, gdy odkupili niedużą, niespełna 5-hektarową gospodarkę. Rodzina powiększała się systematycznie, Murynowie wychowali sześcioro dzieci. – Nie było lekko – mówi pani Helena. Jej córka Bożena, obecnie Michalewicz, nie pamięta z dzieciństwa, żeby któreś z rodziców siedziało bezczynnie. Wiecznie byli zagonieni i, o dziwo, zawsze pogodni. – Oprócz pracy w polu i ogrodzie ojciec dorabiał muzykowaniem na weselach, grał na skrzypcach, hodował pszczoły. Naprawiał buty, szył nam papcie, robił zabawki z drewna. I jeszcze udzielał się społecznie, przez 16 lat był radnym we Włosza-

kowicach i przodownikiem ochrony roślin.

Potrzeba matką wynalazków Wielu miejscowych zaopatrzył także we własnoręcznie wykonane obrączki ślubne, sygnety, a nawet pierścionki zaręczynowe. Sam wyuczył się tej jubilerki, a precjoza cierpliwie, młoteczkiem na małym kowadle, wyklepywał z ...monet. Zdarzało się, że ze starych poniemieckich marek w srebrze, ale najczęściej z mosiężnych kilkuzłotówek. Czasami i dwa tygodnie mu na jedną Rep. autor sztukę zeszło. Nieobca mu była rzeźba V Tak przed 60 laty wyglądało wesele dwóch sióstr, z domu Rutkiewicz. Z i korzenioplastyka, a przez prawej strony Helena, z lewej Monika. kilka lat był „etatowym” wykonawcą dożynkowych wieńców, pucharów, a nawet stawianych na ołtarzu monstrancji. Wyklejał je z kłosów i ziaren zbóż, różnorodnych nasion, strąków, pestek i maleńkich owoców. A tworzył cacka tak urokliwe, że jeden z kielichów trafił nawet do biskupiej kolekcji dzieł sztuki.

GS wszystko kupił W kobiecy sposób dorabiała pani Helena. Niejedno palto lub garnitur przenicowała, wiele kiecek uszyła sąsiadkom, a w usztrykowanych przez nią swetrach lub beretach chodziło nieraz pół wsi. Ludzie bardziej byli praktyczni niż modni. I nikt się tego nie wstydził, bo za- V Helena i Józef Murynowie w otoczeniu córek z mężami. Od lewej storadność, a nie narzekanie ją: Ewa i Marian Woźniakowie, Bożena i Jan Michalewiczowie, Danuta i ceniono. Edward Michalakowie, synowa Urszula – wdowa po Zbigniewie, Eugenia Nic więc dziwnego, gdy i Ireneusz Cichoszewscy oraz Halina i Bogdan Łyszczakowie. gromadka dzieci Murynów przyszła do szkoły z piórmomentach, bez chwili wahania odnikami, które mama ...uszyła z maZbarzewa nie opuścili, mieszkają powiada: – Z jedności w rodzinie. Od teriału. Były równie przydatne jak z córką Bożeną, która przejęła początku trzymaliśmy się razem, nadrewniane z zasuwanym wieczkiem, ojcowiznę i z mężem Janem Miwzajem sobie pomagaliśmy i wspiechalewiczem powiększyła areał do ale lżejsze i nic nie kosztowały. raliśmy się. Nawet dziś na imieniny 25 ha. Prowadzą hodowlę bydła, Nauczycielki pokazywały je innym przychodzi do nas więcej gości niż na oddając w sezonie ponad 9000 rodzicom, stawiając za wzór do napierwsze wesele. Na diamentowym l mleka miesięcznie. I do miośladowania. było prawie 100 osób. du – jak rodzice – pretensji nie Pani Helena wypiekała w domu Seniorzy doczekali już 16 roszczą. własny chleb, w ogródku na sprzedaż wnuków i 16 prawnuków. Nigdy ZBIGNIEW KORONA dla GS-u uprawiała warzywa i owoce, a po podwórku biegała wszelka gadzina, bo potrzebne były jajka, puch na kołdry i skórki na futerko. W takim też duchu – szacunku dla pracy – wychowała swoje dzieci. – Ministrami nie zostały, ale każde ma dziś swój kawałek chleba – mówi z dumą ich matka.

Siłę czerpać z rodziny I choć oboje z mężem nieraz zaciskali pasa, ciężko pracowali, przeżyli nagłą śmierć syna i sami są po zawałach serca, nie narzekają. Wprost przeciwnie. – Nie mogę nachwalić się Boga za tak udane życie – twierdzi z przekonaniem pani Helena, która emanuje spokojem i pogodą ducha. Zapytana zaś, z czego czerpała siły w trudnych


SPRAWY

14

Hodowcy byd³a karani przez s¹dy

Rolnicy z powiatu gostyñskiego byli przes³uchiwani przez policjê, a potem s¹d zaocznie wymierzy³ im kary finansowe. A wszystko dlatego, bo nie zg³osili w terminie, ¿e ich stada byd³a powiêkszy³y siê albo zmniejszy³y. Hodowca musi poinformowaæ Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o urodzinach, kupnie, sprzeda¿y, uboju czy padniêciu zwierz¹t hodowlanych. W przypadku byd³a ma na to 7 dni, w przypadku œwiñ – 30. – Rozumiemy, ¿e mamy taki obowi¹zek – mówi Rafa³ Andrzejewski, prezes Gminnego Ko³a Zwi¹zku Hodowców i Producentów Byd³a w Piaskach. – Jednak dotychczas nie by³o ¿adnych sankcji za przekroczenie wyznaczonego terminu. Wielu rolnikom siê to zdarza³o i zdarza nadal. Przy du¿ym stadzie i nawale pracy w gospodarstwie brakuje czêsto czasu, ¿eby pojechaæ do agencji i zg³osiæ zmiany. Pracownicy biura pytali zawsze, dlaczego siê spóŸniamy, ale rozumieli nasze t³umaczenia i nie wyci¹gali ¿adnych konsekwencji.

Do czasu. Pewnego przedpo³udnia pod dom pana Rafa³a i innych hodowców podjecha³y policyjne radiowozy. – Nie wiedzia³em, o co chodzi – przyznaje R. Andrzejewski. – By³em

Rafa³ Andrzejewski musi zap³aciæ 100 z³ kary i 80 z³ kosztów postêpowania s¹dowego. Rozprawa odby³a siê bez jego udzia³u. Nie mia³ szansy wyt³umaczyæ, dlaczego spóŸni³ siê ze zg³oszeniem pad³ej krowy. wówczas w polu i ¿ona zadzwoni³a po mnie na telefon komórkowy. Dzielnicowy zapyta³, dlaczego zg³osi³em padniêcie jednej sztuki byd³a po obowi¹zuj¹cym terminie. Zgodnie z prawd¹ przyzna³em, ¿e z braku czasu. Mia³em sporo pracy w polu i

Œpiewali kolêdy

W Rawiczu odby³ siê tradycyjny Wielkopolski Przegl¹d „Œpiewamy kolêdy i pastora³ki”. Po raz pierwszy impreza trwa³a dwa dni, a to dlatego, ¿e przybywa jej uczestników, zw³aszcza zespo³ów dzieciêco-m³odzie¿owych. Doroœli wykonawcy prezentowali siê w Domu Kultury. Na scenie wyst¹pi³y chóry: z Rawicza, Sarnowy, Leszna, Krobi, Pêpowa i K¹kolewa, zespo³y folklorystyczne – Orlanie z Jutrosina i Go³aszyniacy z Go³aszyna oraz rawicka orkiestra dêta. Otrzymali pami¹tkowe statuetki i dyplomy. Zespo³y dzieciêco-m³odzie¿owe œpiewa³y w Gimnazjum w Sierakowie. Zaprezentowa³o siê 25 zespo³ów, w sumie prawie 800 wykonawców. Wiêkszoœæ z nich bierze udzia³ w programie ,,Œpiewaj¹ca Polska’’, prowadzonym przez Narodowe Centrum Kultury, a zajmuj¹cym siê popularyzowaniem szkolnych chórów.

Z regionu leszczyñskiego w ,,Œpiewaj¹cej Polsce’’ bierze udzia³ 19 zespo³ów. – Wystêpuj¹ podczas wielu imprez, dziêki temu lokalne w³adze chêtniej dofinansowuj¹ ich dzia³alnoœæ – podkreœla Jowita Augustyniak z Rawicza, koordynatorka programu. Podczas przegl¹du wrêczono nagrody i wyró¿nienia. Z³ote Pasma otrzyma³y chóry: Musicarolla z ZSO we W³oszakowicach, kameralny z I LO w Rawiczu, Rozœpiewane Sowy z SP w Sowach, Zozolki z SP w Miejskiej Górce, Fermata z Gimnazjum w Jutrosinie i Zespo³u Szkó³ w Brennie. Z³ote Pasma z wyró¿nieniem wrêczono chórom: Kameleonowi z Gimnazjum w Sierakowie i Polihymnii z Gimnazjum w Borowie. Grand Prix przegl¹du przypad³o chórowi Muza z Zespo³u Szkó³ nr 3 w Koœcianie. J.W.

Fot. J. Witczak s Na koniec przegl¹du zespo³ów dzieciêco-m³odzie¿owych wyst¹pili... ich dyrygenci. Zaœpiewali pastora³kê Seweryna Krajewskiego i Agnieszki Osieckiej pt. ,,Dwie Sowy’’.

wiele zachodu z za³atwieniem formalnoœci zwi¹zanych z utylizacj¹ padniêtej sztuki oraz uzyskaniem za ni¹ odszkodowania. Do agencji zg³osi³em ten fakt mo¿e po dwóch tygodniach. Policjant poinformowa³ rolnika, ¿e sprawa trafi do S¹du Grodzkiego w Gostyniu. – Czeka³em wiêc na wezwanie, ale siê go nie doczeka³em – wyjaœnia R. Andrzejewski. – Dosta³em natomiast powiadomienie, ¿e rozprawa odby³a siê beze mnie i mam zap³aciæ 100 z³otych kary za przekroczenie terminu plus 80 z³otych kosztów postêpowania s¹dowego. Takich spraw w powiecie gostyñskim by³o wiêcej. Wszystkie odby³y siê w podobny sposób. Policja przyje¿d¿a³a do rolników, przes³uchiwa³a ich i kierowa³a sprawy do s¹du. – Ka¿dy rolnik w obowi¹zuj¹cym terminie musi dostarczyæ do nas kartki ze zg³oszeniem, jeœli nast¹pi³o

Fot. E. Baldys s Ka¿da nowa sztuka byd³a, która pojawi siê w gospodarstwie, musi byæ odnotowana.

przemieszczenie zwierz¹t w jego gospodarstwie – t³umacz¹ Eugeniusz Sierszulski, kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Gostyniu i Romuald Nawrot, naczelnik Wydzia³u ds. Identyfikacji i Rejestracji Zwierz¹t. – Zdarza siê, ¿e rolnicy przynosz¹ je po terminie. Wtedy s¹ zazwyczaj upominani przez naszych pracowników. Jeœli jednak pomimo naszych uwag robi¹ to czêsto, wówczas stwierdzamy, ¿e z³amali ustawê i zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ nas procedur¹ kierujemy wniosek do Wydzia³u Kontroli Wewnêtrznej Oddzia³u Regionalnego ARiMR w Pozna-

niu, który decyduje lub nie o wszczêciu procedury karnej wobec danego rolnika. Nie mamy wp³ywu na sposób dalszego postêpowania. – Gdy ma siê kilkadziesi¹t sztuk byd³a, zmian w stadzie bywa wiele – twierdzi prezes piaskowskiego ko³a ZHiPB. – ¯eby nie jeŸdziæ z jedn¹ spraw¹, rolnicy czasem czekaj¹ kilka dni, bo zamierzaj¹ kupiæ lub sprzedaæ jak¹œ sztukê. St¹d opóŸnienia. Informowanie agencji o ka¿dym zdarzeniu jest bardzo uci¹¿liwe. Czasem trzeba jechaæ do Gostynia kilka razy w miesi¹cu.

ES

Chc¹ osi¹gn¹æ w ¿yciu wiêcej

Tutaj ¿o³nierze nie pracuj¹ z broni¹, tylko z literatur¹. Wolny czas poœwiêcaj¹ miêdzy innymi na naukê. Niektórzy z nich po zakoñczeniu s³u¿by zamierzaj¹ iœæ do szkó³. Biblioteka to chyba najspokojniejsze miejsce w leszczyñskiej Jednostce Wojskowej. ¯o³nierze w skupieniu œlêcz¹ nad ksi¹¿kami. W czytelni kartkuj¹ encyklopedie, s³owniki, poradniki i inne materia³y dostêpne w ksiêgozbiorze podrêcznym. – Siêgaj¹ na przyk³ad po opracowania lektur i ¿yciorysy pisarzy. Po odbyciu s³u¿by wojskowej chc¹ uczyæ siê dalej i ju¿ teraz przygotowuj¹ siê do tego. Niektórzy z nich myœl¹ nawet o studiach – przyznaje Irena Radoñ, kierownik biblioteki oœwiatowej w 69. Leszczyñskim Pu³ku Przeciwlotniczym im. gen. dyw. Stefana Roweckiego „Grota”. Wielu z nich w³aœnie w wojsku dojrzewa do decyzji o kontynuowaniu edukacji. – Jeden z ¿o³nierzy w³aœnie tu zacz¹³ siê systematycznie uczyæ. Ukoñczy³ szko³ê zawodow¹ i postanowi³ po zakoñczeniu s³u¿by pójœæ dalej. Wróci³ do nas pó³ roku póŸniej pochwaliæ siê, ¿e rozpocz¹³ naukê w technikum. Powiedzia³, ¿e na pewno ukoñczy tê szko³ê, ¿eby coœ wiêcej w ¿yciu osi¹gn¹æ – relacjonuje pani Irena. Tutaj przygotowuj¹ siê tak¿e dowódcy, którzy prowadz¹ zajêcia z kszta³cenia obywatelskiego. Obecnie zg³êbiaj¹ m.in. takie tematy, jak terroryzm i misje pokojowe. Ale biblioteka proponuje te¿ coœ dla rozrywki. – Siêgam przede wszystkim po horrory. Punkt jest dobrze zaopatrzony, wiêc jest z czego wybieraæ. Ja akurat czytam dla przyjemnoœci i zabicia czasu, ale mam kolegê, który woli zg³êbiaæ historiê – mówi sze-

Fot. E. Baldys s W wojskowej bibliotece jest ponad 23.000 ksi¹¿ek. Zbiorami opiekuje siê kierownik placówki Irena Radoñ.

regowy Piotr Olejniczak. Placówka jest œwietnie wyposa¿ona. Tylko w ubieg³ym roku przyby³o 621 ksi¹¿ek. Na pó³kach stoi ich ponad 23.000. Wiele z nich dotyczy historii i wojskowoœci, ale s¹ te¿ inne dzia³y. Najwiêkszym powodzeniem wœród ¿o³nierzy ciesz¹ siê powieœci sensacyjne, krymina³y i fantastyka naukowa. Spor¹ czêœæ zbiorów stanowi literatura dla dzieci i m³odzie¿y. Bo to nie tylko biblioteka dla ¿o³nierzy s³u¿by zasadniczej, ale te¿ dla kadry, pracowników wojska i ich rodzin. Zainteresowanie ksi¹¿k¹ w wojsku z roku na rok roœnie. – Staramy siê przyci¹gn¹æ jak najwiêcej osób. Organizujemy tu konkursy, pogadanki i lekcje biblio-

teczne. Ka¿dy m³ody rocznik ju¿ na pocz¹tku s³u¿by zaznajamia siê z tym, co biblioteka oferuje – zaznacza I. Radoñ. W ksiêgozbiorze mo¿na znaleŸæ tak¿e pozycje poszukiwane przez pisz¹cych prace magisterskie czy dyplomowe. S¹ tu nie tylko wszelkie nowoœci, ale te¿ pere³ki, które zachowa³y siê z dawniejszych czasów. – Kiedyœ byliœmy zaopatrywani przez tak zwany centralny kolporta¿ wojskowy w Warszawie. Przysy³ali czasem rzeczy, które wtedy wydawa³y siê zbêdne, a teraz s¹ poszukiwane. Jestem bardzo ostro¿na w czasie selekcji ksi¹¿ek. Wycofujê je jedynie wtedy, gdy s¹ ju¿ zdezaktualizowane lub „zaczytane” – t³umaczy pani kierownik. (kin)


KONKURS

Już niebawem 21 stycznia – Dzień Babci i 22 stycznia – Dzień Dziadka. To wyjątkowe dni w roku. Często zapominamy o szczególnej roli, jaką babcie i dziadkowie pełnią w naszym życiu. Nie zdajemy sobie sprawy, że świat dzięki nim staje się lepszy, bezpieczniejszy, a zdobywanie wiedzy o wiele prostsze. Kto kocha dzieci bardziej niż dziadkowie? Kto poświęca im czas i uwagę, czyta bajki, cierpliwie wysłuchuje opowiadań o wielkich troskach małych ludzi i osładza je łakociami? Właśnie dziadkowie! Dlatego z okazji ich święta nie zapomnijmy okazać im naszej miłości i należnego szacunku. Z okazji tego szczególnego święta przygotowaliśmy zabawę. By wziąć udział w losowaniu nagród, którymi możesz obdarować najbliższych lub sprawić prezent samemu sobie, wystarczy przysłać SMS pod numer 7238 podając w nim imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i numery nagród, które chciałbyś wygrać (maksymalnie można podać 4 numery). Treść SMS-a powinna wyglądać następująco: ABC.DLA DZIADKOW.np. MARIA KOWALSKA.LESZNO.1,3,5,6. Rozwiązanie konkursu opublikujemy za tydzień. Na SMS-y czekamy do 20 stycznia. Koszt SMS-a 2,44 zł z VAT.

W długie zimowe wieczory warto zasiąść przed telewizorem i obejrzeć ciekawy film. DVD, które dla was ufundowaliśmy, sprawi, że będziecie mogli oglądać to, na co macie ochotę – najnowsze hity, stare komedie albo bajki w towarzystwie wnucząt.

2 1 Ciepła kołdra i poduszki, a do tego komplet pościeli na chłodne zimowe noce to główna nagroda w naszej zabawie.

4

5 zestawów zawierających przyprawy Fit up! oraz książkę „Fitness w wielkim mieście” ufundował producent przypraw firma KAMIS.

Rozpocznij rok z Activią, pozbądź się uciążliwych wzdęć i zaparć! Codziennie, aż do końca lutego, 10 osób może wygrać Activię na 14 dni i przekonać się, że Actvia działa. Wystarczy wejść na stronę Activii i opisać swoje noworoczne postanowienie. Najciekawsze odpowiedzi zostaną nagrodzone! Activia to jedyny dostępny na rynku produkt zawierający unikalny szczep bakterii probiotycznych ActiRegularis®, który wywiera korzystny wpływ na pracę jelit. Mamy dla was 5 praktycznych toreb izotermalnych, które z pewnością przydadzą się podczas różnego rodzaju wycieczek i wypraw. Wewnątrz znajdziecie 14 kubeczków przepysznej Activii.

Fot. Biuro Kwiatowe Holandia Pragnąc uwrażliwić społeczeństwo i wychowywać dzieci i młodzież w szacunku dla wartości rodzinnych oraz zwrócić uwagę na ogromną rolę dziadków w życiu człowieka, Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Szkole (organizacja pożytku publicznego), Biuro Kwiatowe Holandia oraz Fundacja na rzecz Rozwoju Inicjatyw Społecznych Perspektywy ogłosili konkursy: plastyczny pod hasłem „Kwiaty dla Babci i Dziadka” dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów oraz Konkurs Florystyczny w kwartalniku „Bukiety”. Celem konkursów było kształtowanie umiejętności wyrażania pozytywnych emocji poprzez kwiaty, którymi najłatwiej można podziękować dziadkom za ich miłość. Nagrody laureatom obu konkursów zostaną wręczone podczas uroczystej gali „Kwiaty dla Babci i Dziadka” w dniu 19 stycznia 2009 roku. Patronat honorowy nad konkursem i galą objęła Hanna GronkiewiczWaltz, Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy. Rolę honorowej babci będzie pełniła Anna Seniuk, a honorowego dziadka Janusz Tylman. Dla naszych czytelników mamy 5 bonów na rośliny doniczkowe, ufundowanych przez Biuro Kwiatowe Holandia wartości 50 zł każdy.

3

5

8 7 5 zestawów – w skład których wchodzą Płyn Vanish Intelligence do prania oraz Płyn Vanish Intelligence do Białego – ufundował producent preparatów Vanish. Płyny pomogą zwalczyć wszelkie, nawet najbardziej uciążliwe plamy na ubraniach.

15

6 zestawów – w skład których wchodzą Przyprawa do Grzańca, która rozgrzeje nawet w najbardziej mroźne dni i inne przyprawy, a także miseczki snack – ufundowała firma KAMIS.

6 Produkty Lovela – Mleczko i Proszek do prania – powstały z myślą o tych, których skóra jest szczególnie wrażliwa. Dlatego zaleca się je do prania pieluszek i bielizny niemowlęcej oraz ubranek dziecięcych, a także dla alergików i osób mających problemy ze skórą. Produkty Lovela zawierają tylko specjalnie dobrane, łagodnie działające składniki. Nadają się do prania w pralkach automatycznych, wirnikowych oraz do prania ręcznego. Łatwo rozpuszczają się w ciepłej wodzie, usuwają zabrudzenia dbając o kolory i dobrze się wypłukują. Do tego mają delikatny, neutralny zapach. Cena: Mleczko Lovela (1,5 litra) – ok. 21 zł, Proszek Lovela (1,8 kg) – ok. 21 zł. Dla naszych czytelników mamy 5 zestawów, w skład których wchodzą Mleczko i Proszek do prania Lovela. Przygotowała LIDIA LEWANDOWSKA


SPRA

16

Burmistrz się przeże Najpierw mieszkali na 15 metrach kwadratowych, teraz mają niecałe 32. Dziewięcioosobowa rodzina z Bieżynia żyje w ciasnocie, w której trudno normalnie funkcjonować. – Mieszkanie spełnia rolę kawalerki, a nie domu dla wielodzietnej rodziny – mówi mama Katarzyna Frąszczak.

Ośrodek Szkolenia Zawodowego

„EDYTOR” Waldemar Hajnsz 64-100 Leszno ul. Kilińskiego 4 tel. 065 529-56-01, 0 510 237 155, 0 509 808 340

przyjmuje zapisy na kurs dla osób chcących uzyskać uprawnienia

Urzędu Dozoru Technicznego na obsługę podestów ruchomych przejezdnych (samojezdnych i wolnobieżnych) oraz żurawi samochodowych.

ADR DLA KIEROWCÓW PRZEWOŻĄCYCH TOWARY NIEBEZPIECZNE

Środek jedynego pokoju zajmuje drewniane łóżeczko, bo niecały miesiąc temu na świat przyszła córeczka Magdalena. Wokół stoją trzy rozkładane łóżka, na których dwójkami śpią pozostałe dzieci. Jest jeszcze niewielka meblościanka z ubraniami, ława i biurko. – Komputer stoi w piwnicy, bo tutaj nie ma już dla niego miejsca. Szkoda, bo dla maluchów zawsze to jakaś rozrywka. Wprawdzie nie jest to żaden dobry sprzęt z Internetem, ale były chociaż gry i programy edukacyjne na płytach – opowiada pani Katarzyna. Rzeczywiście dzieci nie mają gdzie się bawić. Między domowymi sprzętami są tylko wąskie przejścia. Trójka pociech próbuje właśnie odbijać o ścianę małą piłeczkę. Gdy tylko wstały z tapczanów, zagęszczenie wrosło do tego stopnia, że trudno wydostać

się z pokoju. Zajęty jest niemal każdy centymetr kwadratowy wolnej przed chwilą powierzchni. Obok jest tylko kuchnia (w dokumentacji figuruje jako pokój z kuchnią), w której śpią rodzice oraz malutka łazienka z prysznicem. Wanna byłaby za duża. To już całe mieszkanie rodziny Frąszczaków. Zajmują je od 2003 roku. – Wcześniej mieliśmy tylko jeden pokój z kuchnią w Gierłachowie, w sumie 15 metrów kwadratowych. Wprowadziliśmy się tam z trójką dzieci, potem urodzili się jeszcze Marek i Robert. Kiedy odwiedził nas burmistrz, tylko się przeżegnał. Obiecał nam pomóc – wspomina Katarzyna Frąszczak. Rzeczywiście, jakiś czas później przeprowadzili się do Bieżynia. – Byliśmy szczęśliwi, bo mieliśmy już do dyspozycji dwa pomieszczenia: pokój z kuchnią i pokój. Zgodnie z za-

powiedziami mieszkanie miało zostać powiększone. Urzędnik, który pokazywał nam dokumentację, tłumaczył, że w ścianie zostaną wykute drzwi do innych pomieszczeń i po remoncie będzie jeszcze dodatkowy pokój i skrytka – relacjonuje pani Katarzyna. Niestety, do rozbudowy już nie doszło. Okazało się, że za ścianą zaczęła funkcjonować apteka. W mieszkaniu jest bardzo ciasno, bo w tej chwili dzieci jest już siedmioro. Jeśli któreś z nich zachoruje, nie można go odizolować i wirusy przenoszą się na następne osoby. W takich warunkach nie ma też gdzie się schować i odpocząć. – Jak wychodzą do szkoły, to robi się cisza jak makiem zasiał. Nawet muzyki wtedy nie włączam – mówi mama. Problem jest jeszcze większy, gdy trzeba wyprawić komunię albo

Informacje można uzyskać osobiście w siedzibie Ośrodka lub telefonicznie pod nr telefonów: 065 5295601 lub kom. 510237155 lub 509808340 ISO 9001:2001

ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

Centrum Kształcenia

Rok założenia 1931

Leszno, ul. Krótka 5 tel. 0-65 520-38-29, 0-65 529-25-21 w. 22 fax 0-65 529-36-59 e-mail: info@ck-leszno.com.pl http:// www.ck-leszno.com.pl

KURSY i SZKOLENIA dające uprawnienia: X spawacza elektrycznego, gazowego w osłonie CO2 i Argonu wg PN-EN 287 X palaczy kotłów CO (wszystkie rodzaje) X drwali – operatorów pił spalinowych X kierowców wózków akumulatorowych i spalinowych X kierowców przewożących towary niebezpieczne wg umowy ADR X prawa jazdy kat. B X załadunku i rozładunku cystern X elektroenergetyczne do 1 kV i powyżej w pełnym zakresie X obsługi stacji Autogaz – LPG X wychowawców kolonii i obozów wypoczynku dla dzieci i młodzieży X pedagogiczne dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

OŚRODEK DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

doskonalące i przygotowujące do zawodów: X stosowania i dystrybucji środków ochrony roślin X komputerowe I i II stopnia X sprzedawców i obsługi kas fiskalnych X dobre praktyki sanitarne HCCP X grafiki komputerowej X bukieciarstwa (florystyki) X masażu leczniczego i kosmetycznego INFORMACJI UDZIELAJĄ I ZAPISY PRZYJMUJĄ NASZE BIURA Leszno, ul. Krótka 5, tel. 0-65 520-38-26, 0-65 529-25-21 w. 22 Gostyń, ul. Energetyka 12, tel. 0-65 572-02-39 Kościan, pl. Wolności 21, tel. 0-65 512-46-81 Rawicz, ul. Rynek 12, tel. 0-65 545-27-64

Prowadzimy nauczanie teoretyczne przedmiotów między innymi w zawodach: X kucharz małej gastronomii X sprzedawca X ślusarz X mechanik pojazdów samochodowych X elektryk X cukiernik X piekarz X stolarz

Zakład nasz oraz wykładowcy posiadają CERTYFIKATY. Przy naszym zakładzie działają Komisje Egzaminacyjne: X nadające kwalifikacje osobom zajmującym się eksploatacją i dozorem urządzeń instalacji i sieci energetycznych – powołana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w Warszawie X nadające uprawnienia dla spawaczy – powołana przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach

▲Żeby rozłożyć łóżka, trzeba przestawiać meble. ◄W Sali Balowej Zamku w Rydzynie zabrzmiała wspaniała muzyka. Koncert Noworoczny jest jednym z największych wydarzeń kulturalnych w regionie. Ze względu na dużą liczbę słuchaczy muzycy występują w pierwszą i drugą niedzielę nowego roku i za każdym razem dają po trzy koncerty. Przebojów mistrzów opery i operetki słucha w sumie ponad 1500 osób. Wykonawcami 23. Koncertu Noworocznego byli: Capella Zamku Rydzyńskiego oraz zaproszeni soliści. Dyrektor Zamku Zdzisław Moliński serdecznie dziękuje tym firmom i instytucjom, które pomogły koncert zorganizować. Sponsorami byli: Bank BPH, Urząd Miasta Leszna, Urząd Miasta i Gminy Rydzyna, Starostwo Powiatowe w Lesznie, firmy – ALBERTS, MEIBES, SALUS, WALDI i WATRA. Tekst i fot. A. NECZYŃSKI


17

AWY

gnał i obiecał pomoc

® s e r w i s

KSEROKOPIARKI KOMPUTERY PROJEKTORY DRUKARKI FAKSY MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (dowóz do klienta)

ul. Narutowicza 81 64-100 Leszno tel./fax 065 529-20-81 www.biurimex.pl

▲Wszystkie dzieci odrabiają lekcje przy jednym stole.

chrzciny. – Wtedy wynoszę wszystkie meble, żeby goście jakoś się pomieścili – opowiada pan Krzysztof, głowa rodziny. Meble trzeba przestawiać co wieczór, żeby rozłożyć łóżka. Warunki mieszkaniowe nie sprzyjają też skupieniu i nauce. – Klaudia była wzorową uczennicą, ale ostatnio opuściła się. Może to przez to. Poza tym ma już 11 lat, do-

Gostyń, ul. Poznańska 33 tel. 0-65 572-33-36

rasta i za chwilę będzie się krępowała przebywać w jednym pokoju z braćmi – przewiduje mama. Próbowali prywatnie wynająć mieszkanie, ale właściciele chcą odstępne w wysokości półrocznych opłat. – Nie stać nas na taki wydatek – stwierdzają rodzice. Dlatego w środę napisali do władz gminy kolejny wniosek o przyznanie większego mieszkania.

P.U.H. B&B Sp.j

– Dotychczas odpowiedzi były negatywne. Burmistrz twierdzi, że wszystkie mieszkania komunalne zostały już wyprzedane – informuje pani Katarzyna. I zaraz dodaje. – Są przecież puste budynki, które gmina mogłaby wyremontować i przerobić na mieszkania. To choćby blok w Krzywiniu, w którym dawniej mieściła się firma produkująca bombki. KINGA ZYDOROWICZ Fot. (2x) E. Baldys

Leszno, ul. Poznańska 27 tel. 0-65 529-92-88


PASJE

18

Z fuzj¹ za pan brat

Bernard Kêdzia z Trzebosza za myœliwsk¹ flintê chwyci³ jeszcze przed drug¹ wojn¹ œwiatow¹, gdy kierowa³ gospodarstwem rolnym w Rogo¿ewie pod Jutrosinem. Mimo swoich 93 lat do dziœ lubi zapolowaæ na grubego zwierza. – Ty pilnuj gospodarstwa, a nie z tym Migaw¹ wci¹¿ na polowania chodzisz! – s³ysza³ m³ody Bernard, gdy razem z zatrudnionym u Czartoryskich stra¿nikiem ³owieckim biega³ z broni¹ po podjutrosiñskich polach i lasach. Tymi s³owami – pó³ ¿artem, pó³ serio – czêsto upomina³ go W³adys³aw Przybylski, dyrektor zarz¹dzaj¹cy w³asnoœci¹ znamienitego rodu. Bernard Kêdzia kierowa³ wtedy gospodarstwem w Rogo¿ewie. – JeŸdziliœmy na kuropatwy, sarny i zaj¹ce. To, co uda³o nam siê ustrzeliæ, trafia³o na sto³y Czartoryskich – wyjaœnia.

Strzelba od Rosjanina

Gdy wybuch³a wojna, nie w g³owie by³y mu polowania. Wtedy polowali na niego sami Niemcy. – Na pocz¹tku wojny zosta³em oskar¿ony o udzia³ w spisku. Podobno œci¹gn¹³em niemieck¹ flagê z ratusza w Jutrosinie, co by³o nieprawd¹ – wspomina po latach. Musia³ uciekaæ. Najpierw chowa³ siê w £aszczynie, póŸniej dosta³ pracê w maj¹tku w Roszkówku

ko³o Miejskiej Górki. Stamt¹d trafi³ – na w³asne ¿yczenie – do fabryki papieru w Kostrzynie za Poznaniem. Mia³ du¿o szczêœcia. Tam równie¿ podczas wojny szefowa³ gospodarstwu rolnemu. – Do fabryki nale¿a³o wiele hektarów, ale nie mia³ nimi kto zarz¹dzaæ. Wytypowano mnie, bo mia³em wykszta³cenie rolnicze – podkreœla. Po wojnie wróci³ w rodzinne strony. Dosta³ pracê w maj¹tku w Trzeboszu, przekszta³conym póŸniej w Pañstwowe Gospodarstwo Rolne. Zaj¹³ siê te¿ swoj¹ pasj¹ – zawi¹za³ spó³kê ³owieck¹. Pierwsz¹ strzelbê dosta³ od... rosyjskiego ¿o³nierza. – Tu¿ po wojnie wojska radzieckie stacjonowa³y w Trzeboszu prawie przez dwa miesi¹ce. Jeden Rosjanin zobaczy³ wtedy zegarek na mojej rêce. Mêczy³ mnie o niego trzy dni. Powiedzia³, ¿e jeœli mu go oddam, otrzymam coœ wyj¹tkowego. Zgodzi³em siê, a on przyniós³ mi wtedy piêkn¹ fuzjê w futerale. To by³a op³acalna wymiana – œmieje siê Bernard Kêdzia.

Wszystkie odznaczenia

PóŸniej rozpocz¹³ dzia³alnoœæ w zawi¹zanym w 1951 roku w Bojanowie Kole £owieckim Lis, podlegaj¹cym Polskiemu Zwi¹zkowi £owieckiemu. Zosta³ jego skarbnikiem i funkcjê tê pe³ni do dziœ. Na emeryturê przeszed³ w latach 80. – Staram siê dzia³aæ aktywnie. Rozliczam ka¿dego myœliwego z wykonanych odstrza³ów zwierzyny, sam je¿d¿ê na polowania. Ostatnio by³em w niedzielê. Tym razem nic nie ustrzeli³em, choæ zdarza siê trafiæ lisa lub dzika – mówi B. Kêdzia i t³umaczy, ¿e z racji wieku raczej nie wchodzi ju¿ na ambony myœliwskie. Przez 58 lat dzia³alnoœci w kole zdoby³ wszystkie mo¿liwe odznaczenia ³owieckie: br¹zowe, srebrne, z³ote i najbardziej presti¿owe – z³om. Zami³owanie do myœlistwa widaæ w jego pokoju – na jednej ze œcian wisz¹ poro¿a rogaczy, a na szafkach stoj¹ ró¿ne pami¹tki. – By³ taki czas, gdy ojciec myœla³ o rezygnacji z zajmowanej funkcji. Ale zarz¹d ko³a stwierdzi³, ¿e zostanie do¿ywotnim skarbnikiem – objaœnia jego ziêæ Adam Ko³wa. (luk)

Fot. £. Domaga³a s Bernard Kêdzia przez ponad pó³ wieku jest skarbnikiem ko³a ³owieckiego.


RELAKS

19

xxx

Jasiu pisze list z ferii zimowych: „Kochana mamo i tato. Jest fajnie. Dużo leżymy i odpoczywamy. PS Co to jest epidemia?”.

xxx

Kierownik budowy tłumaczy robotnikom, jak ważne jest noszenie kasku w pracy: – Pracował u nas taki jeden chłopak, który nie nosił kasku. Kiedyś spadła mu na głowę cegłówka i umarł. Był też taki wypadek, że naszej pracownicy również spadła na głowę cegłówka, ale ponieważ miała kask, tylko się uśmiechnęła, otrzepała i poszła dalej. Nagle słychać głos: – Ja znam tę dziewczynę. Ona do dziś chodzi w kasku i uśmiecha się do wszystkich...

Handlarz używanych mebli zaczepia na bazarze blondynkę: – Kup pani szafę! – zachęca. – I co ja z nią zrobię? – Może pani powiesić w niej ubranie. – I co? Będę chodziła nago?!

xxx

Nowak dzwoni do swojego lekarza: – Halo, doktorze, niech pan natychmiast przyjeżdża! Żona ma atak wyrostka robaczkowego! – Spokojnie! Przed dwoma laty osobiście wyciąłem pańskiej małżonce wyrostek. Czy słyszał pan, żeby u kogoś wyrostek pojawił się po raz drugi? – A czy pan, panie doktorze, nie słyszał, że u człowieka może pojawić się druga żona?

Zebrała (j)

media prod. USA 20.00 – Ostatnie zlecenie – akcja/kryminał prod. USA

Leszno DKF ODLOT przy CKiS, ul. Narutowicza 69 sobota

17.30 – Nim diabeł dowie się, że nie żyjesz – kryminał/thriller/dramat prod. USA-ang.

niedziela

15.00 – Kino dla dzieci

Gostyń POD KOPUŁĄ piątek, sobota, niedziela, poniedziałek

18.00 – Dziewczyna mojego kumpla – ko-

Krobia SZAROTKA piątek, sobota

17.00, 19.00 – To nie tak jak myślisz, kotku – komedia prod. pol.

Rawicz PROMIEŃ piątek, sobota, niedziela, poniedziałek

18.00 – Just Dance – Tylko taniec! - dramat prod. USA 20.00 – Pocałunek o północy – komedia romantyczna prod. USA (j)

Rozwiązanie powstanie po przeniesieniu liter oznaczonych cyframi od 1 do 16 do tabelki pod diagramem krzyżówki. Prawidłowe rozwiązania z naklejonym numerem zadania można nadsyłać na kartkach pocztowych pod adresem redakcji (64-100 Leszno, ul. Słowiańska 63) lub SMS-em pod numer 7101, wpisując w treści: ABC.KRZYZOWKA NR 4.(hasło).imię, nazwisko i adres. Koszt SMS-a to 1,22 zł z VAT. Rozwiązania nadesłane w ciągu 7 dni wezmą udział w losowaniu nagrody pieniężnej w wysokości 50 zł. Po odbiór nagrody zapraszamy do redakcji w ciągu 14 dni. SK

Rozwiązanie krzyżówki nr 1

TELEFONY ALARMOWE

Hasło: „W NOWY ROK Z PRZYPRAWAMI GALEO” Nagrodę otrzymuje: Salomea Niedzwiedzka, Pomocno 27

DYŻURY APTEK piątek

LESZNO – REMEDIUM, ul. B.Chrobrego 22, tel. 065 520-50-20 KOŚCIAN – POD BIAŁYM ORŁEM, Rynek 21, tel. 065 512-11-66 GOSTYŃ – SŁONECZNA, ul. Powstańców Wlkp. 45, tel. 065 572-55-55 GÓRA – ASPIRYNKA, ul. Armii Krajowej 21, tel. 065 543-36-10

sobota LESZNO – LESZCZYŃSKA, ul. Leszczyńskich 43, tel. 065 520-16-48 KOŚCIAN – POD LIPĄ, ul. Nacławska 10/1, tel. 065 512-57-99 GOSTYŃ – SŁONECZNA, ul. Powstańców Wlkp. 45, tel. 065 572-55-55 GÓRA – RODZINNA, ul. Kazimierza Wielkiego 15a, tel. 065 544-22-38

niedziela LESZNO – LESZCZYŃSKA, ul. Leszczyńskich 43, tel. 065 520-16-48 KOŚCIAN – ŚW. ŁUKASZA, ul. Szkolna 54, tel. 065 512-05-27 GOSTYŃ – SŁONECZNA, ul. Powstańców Wlkp. 45, tel. 065 572-55-55 GÓRA – RODZINNA, ul. Kazimierza Wielkiego 15a, tel. 065 544-22-38

poniedziałek LESZNO – LESZCZYŃSKA, ul. Leszczyńskich 43, tel. 065 520-16-48 KOŚCIAN – POD BIAŁYM ORŁEM, Rynek 21, tel. 065 512-11-66 GOSTYŃ – SALUS, ul. Ks. Fr. Olejniczaka 7a, tel. 065 572-01-73 GÓRA – RODZINNA, ul. Kazimierza Wielkiego 15a, tel. 065 544-22-38

całodobowo RAWICZ – PRZY PLANTACH, ul. J.Piłsudskiego 2, tel. 065 545-47-89 BOJANOWO – POD KORONĄ, ul. Dworcowa 20, tel. 065 545-62-35

LL

Pogotowie Ratunkowe - 999 Policja - 997 Straż Pożarna - 998 Pogotowie Gazowe - 992 Telefon alarmowy - 112 Straż Miejska w Lesznie - 986, 0-65 529-82-00 (w godz. 7-15) Centrum Informacji Medycznej TEL-MED 24h - tel. 94-94 Infolinia AIDS - 0-65 520-56-15 Miejski Zakład Komunikacji w Lesznie - 0-65 529-93-46 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lesznie - 994 (całodobowo), 0-65 529-83-32 (pon.-pt. godz. 6-21) Informacja PKP - 94-36 Informacja PKS - 0 300 200 123 (1,28 zł z VAT), dla sieci GSM *713 12 (Era, Orange, Plus GSM - 1,22 zł z VAT) Informacja Gospodarcza GLOB - tel. 94-34, tel./fax 0-65 5-270-270 Netsoft - komputery - 0-65 528-82-01 SITI TAXI - 0-65 529-24-96 OSŁONKA TAXI - 0-65 5-200-200, SMS 691 200 220 ABC TAXI - 0-65 526-71-70 (całodobowe) ZTP TAXI - 0-65 520-64-64, 0-65 529-40-50 RADIO TAXI HABA - Eska ® 96-25 (czynne całą dobę, u nas najtaniej) TAXI HABA BIS - 0-65 529-70-10, 1 km - 1,20 JAMAR TAXI - 0-65 526-85-66 (czynne całą dobę, co 10 kurs gratis) TEL-TAXI - 0-65 526-22-62 (co 11 kurs gratis do 5 zł) TORA TAXI - 0-65 529-20-31 (co 11 kurs do 5 zł gratis od 5 do 22) TAXI BAGAŻOWE - tel. 0 601 571 516 Usługi bagażowo-transportowe - 0 601 562 762 Pomoc drogowa - 0-65 529-71-70 Kompleksowe Usługi Pogrzebowe - tel. 0-693 372 813 (całodobowo) Zakład Usług Pogrzebowych - 0-65 520-91-00, 0609 205 982 (całodobowo) Korty „Akwawit” - 0-65 529-90-91, Korty „Ćwicznia” - 0-607 519 543 Bezpłatna infolinia dla pacjentów w ramach NFZ - 0 800 800 805


ŒWIAT BAB

swiatbab@gazetaabc.pl

Nie jestem fanem Krawczyka

„Warto ¿yæ” – pierwsza istotna premiera fonograficzna w polskiej muzyce w 2009 roku – to tytu³ najnowszej p³yty Krzysztofa Krawczyka. – Czy piosenkarz tak doœwiadczony, o tak olbrzymim dorobku jeszcze prze¿ywa wydanie nowej p³yty? – Oczywiœcie. By³oby dziwne, gdybym robi³ to z marszu, obowi¹zku, dlatego ¿e trzeba. Mo¿e tylko mam wiêcej dystansu ni¿ kiedyœ, ale w ¿adnym razie nie zamienia siê on w rutynê. Chocia¿ teraz jestem w o tyle bardziej komfortowej sytuacji, ¿e mogê nagrywaæ rzeczy, których mi nikt nie narzuca, tylko takie, które sam chcê nagraæ. Tak w³aœnie jest z p³yt¹ „Warto ¿yæ”. – Ciekaw jestem, czy wymieni³by pan wszystkie swoje liczne p³yty z pamiêci? – Nie wymieni³bym! (œmiech). Z tego powodu, ¿e jest ich rzeczywiœcie strasznie du¿o, ale te¿ dlatego ¿e – powiem panu – ja wcale nie jestem fanem Krawczyka. Powa¿nie. Bo jak Krawczyk coœ nagra, to go s³ucham i zaraz stwierdzam: „O, tutaj powinien zaœpiewaæ inaczej” albo „Tutaj powinna byæ inna aran¿acja”. Potem wychodzê na przyk³ad do sklepu i ci¹gle o tym myœlê. Przyznam, ¿e to doœæ mêcz¹ca sytuacja. Dlatego Krawczyka s³ucham g³ównie wtedy, gdy jego p³ytê nastawi w domu któraœ z moich dziewczyn – a zdarzaj¹ siê takie sytuacje. – Piosenka tytu³owa „Warto ¿yæ” jest bardzo tradycyjna, takie „sto procent Krawczyka w Krawczyku”. Czy to znaczy, ¿e ca³a p³yta bêdzie powrotem do przesz³oœci? – Ta piosenka rzeczywiœcie mo¿e wskazywaæ, ¿e p³yta generalnie bêdzie tradycyjna, ale obok „Warto ¿yæ” znajd¹ siê te¿ utwory znacznie ostrzejsze, z przes³aniem. Zosta³em zaci¹gniêty – choæ wcale nie na si³ê – do studia w Olsztynie, gdzie pan Wawruk aran¿uje chóry tak przepiêknie, jak tylko to mo¿na us³yszeæ w bajkach Disneya. No i teraz bêd¹ podobne na mojej nowej p³ycie. Znajdzie siê na niej te¿ przynajmniej jeden tekst kontrowersyjny, którego

s³owa „Zuza, powiedz mi, dlaczego nie chcesz...” mog¹ spowodowaæ pewien zgrzyt obyczajowy. No i jest jeszcze improwizowany odjazd wokalny w stylu Ala Jarreau, w którym jestem zakochany, choæ nie dorastam mu do piêt. Tak wiêc „Warto ¿yæ” to nie tylko tradycja, tak jak Krawczyk to nie tylko „Parostatek”, ale i wspó³czesnoœæ.

– Sporo dzieje siê nie tylko w pañskim ¿yciu zawodowym... – To prawda. Nasz proboszcz w drug¹ niedzielê adwentu wprowadzi³ obyczaj odnawiania przysiêgi ma³¿eñskiej. Proszê sobie wyobraziæ koœció³ pe³en ma³¿eñstw, które podchodz¹ do o³tarza i powtarzaj¹ s³o-

I P L

CENTRUM DEPILACJI LASEROWEJ

wa przysiêgi, jak¹ sk³adali lata temu. Jeœli chodzi o mnie – dwadzieœcia trzy lata temu. Moja ¿ona by³a wzruszona, mia³a ³zy w oczach, ja tak samo. Nie wiem, czy coœ podobnego praktykuje siê w ca³ej Polsce, ale bardzo mi siê podoba, ¿e u nas tak. To cudowny pomys³. – Kiedy rozmawialiœmy kilka lat temu, opowiada³ pan o swojej walce z tusz¹. Widzê, ¿e tê walkê pan wygrywa... – Sprawa jest w sumie prosta, wiêc mogê powiedzieæ wszystkim tocz¹cym podobn¹ walkê – spróbujcie jeœæ wszystko cztery razy dziennie, ale o po³owê mniej ni¿ dot¹d. Je¿eli jemy miêsko, to jedzmy miêsko dalej, je¿eli ziemniaczki, to te¿ – ale zgodnie ze star¹ prawd¹ nie nale¿y ³¹czyæ wêglowodanów z bia³kiem. Ja do godziny pierwszej w ogóle nic nie jem, wystarczy mi jeden kefir, góra dwa. – Czyli walka nie by³a bardzo ciê¿ka, tak? – By³a ciê¿ka przez pierwsze pó³ roku. Zaczê³o siê doœæ powa¿nie, bo lekarz w³o¿y³ mi w stanie uœpienia do ¿o³¹dka balonik z pó³ litrem soli fizjologicznej, ¿eby zatkaæ jedn¹ trzeci¹ objêtoœci ¿o³¹dka. Jeœli potem zjad³em trochê wiêcej, czu³em siê okropnie. Czyli najpierw musia³em powalczyæ, poniewa¿ z zami³owania jestem smakoszem, a mówi¹c mniej elegancko, za to wprost – ¿ar³okiem. To znaczy kiedyœ by³em... Bardzo spodoba³a mi siê maksyma „Przestañ ¿reæ, zacznij jeœæ, przestañ chlaæ, zacznij piæ” i teraz stosujê siê do jej obu cz³onów. JAN SKARADZIÑSKI

GABINET KOSMETYCZNY

„BELISSIMA” ul. Więzienna 4 64-100 Leszno tel. 516 083 709 NOWOCZESNE I PROFESJONALNE ZABIEGI PRZY UŻYCIU IPL (LASEROTERAPIA)

- TRWAŁE USUWANIE ZBĘDNEGO OWŁOSIENIA - ZAMYKANIE NACZYNEK KRWIONOŚNYCH - FOTOODMŁADZANIE - USUWANIE PRZEBARWIEŃ - LIKWIDOWANIE RUMIENIA - LECZENIE TRĄDZIKU CENY KONKURENCYJNE

Godz. przyjęć: pn.-pt. 11-17, sob. 9-12

s XVII Fina³ Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy. Przemkn¹³ jak burza przez miasta, wsie, przez góry i doliny. Kto taki? Oczywiœcie Jurek Owsiak wraz z XVII Fina³em Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy. 11 stycznia mogliœmy spotkaæ ponad 120.000 osób kwestuj¹cych w ca³ym kraju na rzecz WOŒP. Zosta³o utworzonych 27 zagranicznych sztabów, z czego najdalsze siêga³y Arabii Saudyjskiej, Libanu, Kosowa czy Kanady. Najwiêksze i najhuczniejsze orkiestrowe granie odby³o siê na placu Defilad w Warszawie. To w³aœnie st¹d rozgrzewali ca³¹ Polskê m.in.: De Mono, Halina Fr¹ckowiak, Mieczys³aw Szczeœniak, PIN i Andrzej Lampert oraz grupa Blenders. W miêdzyczasie w siedzibach stacji telewizyjnych TVP i tvn odbywa³y siê spotkania z gwiazdami, które w³aœnie tam przynosi³y swoje przedmioty przeznaczone na licytacjê. – Znajomi nadal pytaj¹ mnie, dlaczego odda³am porsche na aukcjê. Dla mnie to wspania³e, ¿e mogê pomóc dzieciom w taki sposób – wspomina Agata Kulesza. Porsche przekazane przez aktorkê na rzecz WOŒP przekroczy³o kwotê 250.000 z³. Równie wysoko, bo za ponad 20.000 z³ zlicytowano 17. numer popularnego komunikatora gadu-gadu. Nic jednak nie przebi³o aukcji z³otego serduszka, które w tym roku osi¹gnê³o zawrotn¹ cenê 1.100.000 z³. Ze wstêpnych wyliczeñ XVII Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy wynika, ¿e uda³o siê zebraæ ponad 30.000.000 z³. Za tê kwotê zostanie zakupiony sprzêt dla szpitali do wczesnego wykrywania nowotworów u dzieci. – Pokazaliœmy, ¿e kryzys, o którym wszêdzie tr¹bi¹, jest daleko od nas – powiedzia³ Jurek Owsiak.

Polecamy

„Nim diabe³ dowie siê, ¿e nie ¿yjesz” Jak w ³atwy sposób zdobyæ wielkie pieni¹dze? Nic prostszego: napaœæ na sklep jubilerski rodziców. Ich straty pokryje ubezpieczenie. ZaprzyjaŸniony paser opchnie ³up. Wszyscy bêd¹ szczêœliwi. Ale planów idealnych nie ma, szczególnie gdy pojawia siê broñ i padaj¹ strza³y. Przekonuj¹ siê o tym dwaj bracia.

Mieli zacz¹æ normalnie ¿yæ. Jedna szybka akcja mia³a zakoñczyæ ich wszystkie k³opoty. Ale matka zostaje powa¿nie ranna i trafia do szpitala, a ojca ogarnia pragnienie zemsty. Nie wie, ¿e œciga w³asnych synów. Na film jutro, w sobotê o godz. 17.30 zaprasza kino Odlot w Lesznie. (j) Fot. Internet

Piosenka dla ciebie Paula Ignasiak Od dziœ

Znalaz³am ciebie gdzieœ na koñcu œwiata I wszystko ju¿ wiem Szuka³am ca³e dnie miesi¹ce lata I odnalaz³am ciê Ju¿ wiem ¿e od dziœ Chcê dzieliæ z tob¹ wszystkie moje sny Zasypiaæ i budziæ siê przy tobie

Do koñca swoich dni

A teraz kiedy jesteœ przy mnie blisko Nie muszê martwiæ siê Bo dziêki tobie wiem ¿e mam ju¿ wszystko W dwóch s³owach kocham ciê Ju¿ wiem ¿e od dziœ Chcê dzieliæ z tob¹ wszystkie moje sny Zasypiaæ i budziæ siê przy tobie Do koñca swoich dni (j)


ŚWIAT BAB

swiatbab@gazetaabc.pl

Zdrowe, mocne paznokcie Tylko co piąta Polka jest w stanie pochwalić się zdrowymi, mocnymi paznokciami. Czasem ich słaba kondycja może być oznaką choroby, częściej jednak jest rezultatem zaniedbań w pielęgnacji, braku witamin oraz kontaktu z detergentami. W efekcie paznokcie stają się łamliwe, cienkie i zaczynają się rozdwajać.

Ach, te błyskotki! Babcine bibeloty, stara nobliwa biżuteria, wielkie kamienie, minerały... Takie drobiazgi cieszą spojrzenie każdej kobiety. Katarzyna Skrzynecka z błyskiem w oku przyznaje, że uwielbia świecidełka. – Dla Strzelca szczęśliwym kamieniem jest turkus, jednak ja wolę białe kamienie... kryształy, diamenciki, które zawsze do wszystkiego pasują, misternie wkomponowane w nowoczesną biżuterię bursztyny – rozpływa się nad urokiem biżuterii. Czyżby ciche marzenie? Nuta romantyzmu w głosie Kasi z pewnością poruszy serce, a może nawet portfel tego jednego, jedynego mężczyzny. AKPA

Z natury paznokcie powinny być zaróżowione, błyszczące i gładkie. Tak zapewne byłoby, gdybyśmy zrezygnowały wreszcie z metalowych cążków do wycinania skórek, metalowych pilników rozwarstwiających płytkę czy też nie stosowały zmywaczy na bazie acetonu, który ją niszczy i wysusza. Bywa też, że płytka paznokciowa jest pofałdowana wskutek zbyt mocnego odsuwania skórek. Aby ukryć wady i niedoskonałości, wiele kobiet decyduje się na tipsy. Jeśli jednak chcemy się cieszyć pięknymi, naturalnymi paznokciami, trzeba o nie odpowiednio zadbać.

Odżywka doda im sił Skład odżywek stale wzbogaca się w coraz więcej cennych dla naszych paznokci substancji odbudowujących, wzmacniających, nawilżających i nadających połysk. Do najbardziej znanych: ceramidów, keratyny, wapnia, witamin A, E, B5, C, magnezu, krzemu czy olejku rycynowego dołączyły m.in.: biotyna, aloes, ekstrakt z kiwi, mirry, lotosu oraz sole mineralne. Odżywki mogą mieć postać lakierów, długo-

Nie tak miało być! Uległam propagandzie i wróciłam do kraju po dwóch latach spędzonych za granicą. Tam miałam dobrą pracę, pensję, z której mogłam odłożyć trochę grosza i perspektywy. Za to nie miałam przy sobie bliskich. Tęskniłam. Ale wiedziałam, że coś za coś. Kiedy usłyszałam nawoływania polityków, że czas wracać do Polski, obietnice, że tyle się zmieniło, że tu też można żyć godnie, ucieszyłam się. Nigdy nie planowałam stałego wyjazdu z kraju. Zawsze wiedziałam, że kiedyś wrócę do ojczyzny, czekałam tylko na sprzyjający czas. I naiwnie uwierzyłam krzykaczom, że ten czas właśnie nadszedł. Zostawiłam dobrze płatną pracę z perspektywą awansu, ustabilizowane życie i przyjechałam. Niestety, tu nic się nie zmieniło! Dla młodych ludzi nie ma tu żadnych perspektyw. Nie ma pracy, nie ma szansy na mieszkanie. Po prostu dramat! Czuję się oszukana. Po co politycy namawiają ludzi do powrotu, skoro dla nas – młodych – nie ma tu żadnych szans na normalne, godne życie? Kredyt na własne mieszkanie jest dla mnie nieosiągalny, nie ma pracy, a jeśli już znajdzie się jakiś etat, to za marne wynagrodzenie. Jak tu myśleć o zakładaniu rodziny w sytuacji, gdy jedynym realnym wyjściem jest mieszkanie w ciasnym blokowym mieszkaniu razem z rodzicami, a czasem i dziadkami? Żałuję, że wróciłam i już zastanawiam się nad powtórnym wyjazdem. Już nigdy nie uwierzę w obietnice płynące ze złotych ust polityków. Bo albo celowo przekłamują rzeczywistość, żeby poprawić sobie statystyki, albo z wysokości ministerialnego stołka nie widzą, jak jest naprawdę. A płacimy za to my, społeczeństwo. Niestety, Polska to ciągle jeszcze nie kraj dla młodych ludzi. Liliana

Przepisy sprawdzone w wieloletnich kuchennych bojach i wypróbowane na wielkiej rzeszy znajomych oraz krewnych poleca Elżbieta Szpecht – Rutecka

wieprzowe polędwiczki z pieczarkami Kupujemy 4 polędwiczki, 1/2 kg pieczarek, a do tego będziemy potrzebowali szklanki czerwonego wytrawnego wina i trochę winiaku lub innej wytrawnej wódki, ponadto 1/2 l dobrej, gęstej śmietany, 1/2 kostki masła i trochę mąki, soli, pieprzu oraz papryki. Zaczynamy od pokrojenia mięsa w dość dużą kostkę i rozgrzania piekarnika do 180o C. W brytfannie rozgrzewamy masło, na gorące wrzucamy mięso i obsmażamy ze wszystkich stron na rumiano. W innym naczyniu także rozgrzewamy kawałek tłuszczu, wrzucamy pieczarki, dosypujemy do smaku soli, pieprzu i podlewamy odrobinką wody. Dusimy do miękkości, obsypujemy je dwiema łyżkami pszennej mąki i mieszając smażymy jeszcze 2-3 minuty. Następnie dodajemy je do mięsa. Dolewamy wino, wódkę, doprawiamy do smaku przyprawami i na niewielkim ogniu dusimy kolejne 5 minut. Na koniec wstawiamy na 20 minut do piekarnika. Taką porcją powinniśmy nakarmić sześć osób. Podajemy do tego ryż na sypko lub ziemniaki i surówkę o wyrazistym smaku.

pisu, sztyftu, żelu, maski, olejku czy serum. Wielu z nich, ze względu na ładny odcień, jaki nadają płytce, można używać równocześnie jako lakieru do paznokci. Siła działania odżywek, jak w przypadku pozostałych kosmetyków, tkwi w regularnym ich stosowaniu. Zwykle oczekiwane rezultaty pojawiają się po 3-4 tygodniach systematycznej aplikacji co drugi, trzeci dzień. Po takiej kuracji paznokcie będą na pewno odporniejsze na uszkodzenia mechaniczne, błyszczące, mocne, bardziej elastyczne i nie będą się rozdwajać.

Zdrowa dieta Stosowanie nutrikosmetyków wzmacniających paznokcie to oczywiście bardzo dobry pomysł, ale trzeba pamiętać, że nasz organizm najchętniej korzysta z substancji odżywczych zawartych w codziennych posiłkach. Zła dieta natychmiast odbija się na ich wyglądzie. To, czego powinnyśmy im dostarczyć, to przede wszystkim witaminy (szcze-

gólnie A, E, H i z grupy B), nienasycone kwasy tłuszczowe, żelazo, cynk, biotyna, krzem, miedź oraz duże ilości białka, które jest budulcem komórek organizmu, także paznokci. Znajdziemy je np. w chudym mięsie. Na ich kondycję bardzo dobrze wpływają ryby, orzechy, szpinak, kiełki pszenicy, nabiał, marchew, pieczywo pełnoziarniste, suszone owoce i brokuły. Idealna terapia wzmacniająca powinna zawierać przede wszystkim duże ilości wszelkich galaretek: mięsnych, owocowych, a także cukierki żelki.

Naturalne sposoby Stare, sprawdzone recepty na mocne paznokcie zawsze zdają egzamin, a co najważniejsze – ich przygotowanie jest dziecinnie proste. Na początek wystarczy wypróbować działanie olejku rycynowego. Trzeba go trochę podgrzać, wzbogacić o kilka kropli soku z cytryny i zanurzyć w nim palce na kwadrans. Cytryna sprawdzi się również solo – przez wcieranie jej miąższu (świetne przy łamliwych paznokciach) lub jako dodatek do oliwy z oliwek – taka kąpiel powinna trwać ok. 10 minut. Do oliwy z oliwek można też dodać 3 krople witaminy A+E lub zastosować ją samodzielnie, AKPA lekko podgrzaną.

Niekonsekwentny Jacyków Znawca mody Tomasz Jacyków lubi wypowiadać się w każdej kwestii. Ostatnio porusza tematy dotyczące biżuterii, a szczególnie marek, jakie wypada, a jakich nie wypada mieć. – W pewnym momencie swojego życia jara cię to, że masz jedyny zegarek na świecie, że masz w swoim samochodzie tapicerkę z epilowanego sobola. Tworzy się historię dla siebie. Zamawiasz sobie walizki, a nie kupujesz Vitona, który jest najczęściej podrabianą marką. Najlepsze są marki dla ludzi, którzy mogą sobie sprawić przyjemność dla czystej przyjemności. Nawet taki snob jak ja nie pozwoliłby sobie na noszenie Roleksa, bo to totalna wiocha. Dziwne, bo na ręce wielkiego znawcy wypatrzyliśmy zegarek wyglądający na tanią podróbkę firmy Loncmana za niespełna 1000 złotych. AKPA

BARAN (21.03 -19.04) Skończ z rutyną. Rok dopiero się zaczął i z pewnością możesz nie tylko postanowić o zmianach, ale dokładnie je zaplanować. Słowem: Nowa praca? Nowa miłość? Inny styl życia? OK. BYK (20.04 -20.05) Nie opowiadaj wszystkim, co i jak chcesz zrobić, bo masz wielu nieuczciwych konkurentów, którzy natychmiast sprzedadzą twoje pomysły jako swoje i zostaniesz z niczym. BLIŹNIĘTA (21.05 -21.06) To, że masz huk roboty, wszyscy wiedzą, bo bez ustanku informujesz o tym otoczenie, ale zastanów się, czy od tej gadaniny przybywa ci punktów? Lepiej mniej gadać, a więcej robić. RAK (22.06 -22.07) Masz do pozałatwiania ważne sprawy, więc nie ociągaj się, nie odkładaj ich z dnia na dzień, bo cię nie ominą. Znacznie lepiej będzie wziąć się w garść i przeszkodę pokonać. LEW (23.07 - 22.08) Nowe szanse, nowe możliwości, sporo wyzwań. Bierz się z losem za bary, by z wiosną mieć powód do dumy i chwały. Może będzie nawet jakaś nagroda i pieniężna gratyfikacja? PANNA (23.08 -22.09) Ostatnio brakuje ci czasu niemal na wszystko, a to dlatego, że wbrew swoim zasadom działasz chaotycznie. To wstyd. Taki uporządkowany człowiek? Pora powrócić do dobrych nawyków! WAGA (23.09 - 22.10) Interesujące oferty walić będą drzwiami i oknami, a ty poczujesz się wręcz rozrywana. Nie daj się wziąć na lep pięknych słówek. Raczej czytaj to, co zapisane pomiędzy wierszami. SKORPION (23.10 -21.11) Niestety, twoich problemów nikt za ciebie nie załatwi. Będziesz musiał sam się z nimi zmierzyć. I nie ma co odkładać ich na potem, tylko zdecydowanie przeciąć ten gordyjski węzeł. STRZELEC (22.11 - 21.12) Jesteś niczym czarodziej. Czego się dotkniesz, układa się po twojej myśli. Pamiętaj jednak, że działasz nie tylko z myślą o dzisiaj, ale i o jutrze. Bądź rozważny i przewidujący. KOZIOROŻEC (22.12-19.01) Jesteś bardzo uparty, a to powoduje, że ludzie chwilami mają dosyć twojego jedynie słusznego zdania. Czasem trzeba umieć ustąpić, bo najważniejszy jest interes firmy, a więc pośrednio i twój. WODNIK (20.01 -18.02) Wygląda na to, że konkurencja tu i tam zaczyna cię wyprzedzać. Dzieje się tak dlatego, że zamiast dbać o dobry wizerunek zakładu dajesz posłuch ludziom, którzy nie są profesjonalistami. Przemyśl to, bo straty mogą być większe, niż myślisz. RYBY (19.02 – 20.03) Wykaż się refleksem, łap okazje w locie, bo czasem chwila opóźnienia powoduje, że bezpowrotnie odchodzą w siną dal. Poza tym nie najgorzej, choć zawsze może być lepiej. ELŻBIETA SZPECHT-RUTECKA


22

OGŁOSZENIA

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Gminie Rawicz w roku 2009. Burmistrz Gminy Rawicz ogłasza konkurs na realizację zadań publicznych określonych w Uchwale nr XXII/198/08 z dnia 22 października 2008 roku Rady Miejskiej Gminy Rawicz w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na rok 2009. §1 Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są: 1. organizacje pozarządowe - podmioty niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osób prawnych lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia z zastrzeżeniem art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z dnia 29 maja 2003r.), 2. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, 3. inne podmioty wymienione w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z dnia 29 maja 2003r.), realizujące swoją działalność na terenie Gminy Rawicz lub na rzecz jej mieszkańców, bez względu na siedzibę, zwane dalej organizacjami pozarządowymi lub organizacjami. §2 Lista zadań Konkurs dotyczy wspierania organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych w następujących dziedzinach: 1. Zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii, alkoholizmowi oraz przemocy w rodzinie, a szczególnie: ƒ zwiększanie skuteczności i dostępności terapii uzależnień i współuzależnień, ƒ wzrost skuteczności działań profilaktycznych dla młodzieży i grup ryzyka, rozwój usług terapeutycznych i socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem uzależnień, ƒ rozwój systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinach z problemem uzależnień. ƒ organizacja imprez, konkursów i warsztatów dla dzieci i młodzieży oraz rodzin o charakterze profilaktycznym wysokość środków przeznaczonych na te zadania – 8.000 zł 2. Zadania z zakresu pomocy społecznej, a szczególnie: ƒ wspieranie działań mających na celu zabezpieczenie podstawowych potrzeb osób/rodzin zagrożonych ubóstwem i znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, a w szczególności w zakresie pomocy rzeczowej i żywnościowej, ƒ wspieranie działań samopomocowych w zakresie organizowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych społecznie i wychowawczo oraz zagrożonych marginalizacją społeczną, ƒ działania na rzecz wspierania i aktywizacji osób starszych, ƒ działania na rzecz aktywizacji społeczno - zawodowej osób niepełnosprawnych, ƒ działalność samopomocowa organizowana przez osoby chore i niepełnosprawne oraz organizacja grup wsparcia dla osób chorych i niepełnosprawnych oraz ich rodzin, ƒ aktywizowanie osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych do działań samopomocowych, a także organizowanie grup wsparcia dla tych osób i ich rodzin, wysokość środków przeznaczonych na te zadania – 25.000 zł 3. Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, a szczególnie: ƒ wspieranie inicjatyw i twórczych działań stowarzyszeń, związków, organizacji społeczno – kulturalnych i innych podmiotów w dziedzinach: sztuk plastycznych, muzyki, literatury, teatru, filmu, tańca, nauk humanistycznych, ƒ wspieranie organizacji znaczących dla Rawicza wydarzeń kulturalnych, w szczególności koncertów, występów artystycznych, spektakli, konkursów, wystaw, konferencji, prelekcji, ƒ działania na rzecz kultywowania lokalnej tradycji – rawickiej, chazackiej oraz ochrony dóbr kultury. wysokość środków przeznaczonych na te zadania – 14.000 zł 4. Zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, w tym wychowania fizycznego, rekreacji ruchowej i sportu, z wyłączeniem sportu kwalifikowanego, a szczególnie: ƒ popularyzację walorów rekreacji ruchowej, ƒ szkolenie kadry instruktorów i kierowanie ich do prowadzenia zajęć rekreacyjnych, ƒ wspieranie organizacji znaczących dla Rawicza imprez sportowo – rekreacyjnych, w tym również dla osób niepełnosprawnych, ƒ wspieranie organizowania zajęć rekreacyjnych oraz realizacja zadań sportu masowego i sportu dla wszystkich, ƒ organizacja obozów szkoleniowych, w celu kształcenia kadr młodzieżowych organizatorów sportu oraz sędziów młodzieżowych, ƒ promocja kultury fizycznej i sportu w Gminie Rawicz poprzez realizację opracowań i publikacji oraz spotkań propagujących poszczególne dyscypliny sportu i zdrowotne walory aktywności ruchowej. wysokość środków przeznaczonych na te zadania – 39.200 zł 5. Zadania z zakresu krajoznawstwa oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, a szczególnie: ƒ wspieranie organizacji popularnych na terenie Gminy Rawicz rajdów pieszych oraz rowerowych dla ogółu społeczeństwa, ƒ działania na rzecz tworzenia i wytyczania szlaków turystyki pieszej i rowerowej oraz rozwoju bazy turystycznej na terenie Gminy, a także promocji wypoczynku aktywnego wysokość środków przeznaczonych na te zadania – 1.700 zł §3 Zasady przyznawania dotacji: 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w formie pisemnej pod rygorem nieważności w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 lutego 2009 r. do godz. 16.00 oferty konkursowej: ƒ zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207), ƒ w przypadku zadań z zakresu pomocy społecznej zgodnej z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego (Dz. U. z dnia 21 marca 2005 r., Nr 44, poz. 427) w siedzibie zamawiającego – Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz – Biuro Obsługi Klienta, ul. Piłsudskiego 21 (w przypadku nadesłania oferty pocztą, liczy się data jej wpływu do urzędu). Formularze ofert można odebrać w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych, w Biurze Obsługi Klienta UMG Rawicz lub pobrać w wersji elektronicznej ze strony internetowej www.rawicz.pl 2. Ofertę konkursową należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem odpowiadającym nazwie zadania określonego w § 2 (podać nr zadania) w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz. 3. W przypadku, gdy dany podmiot składa wniosek na więcej niż jedno zadanie, na każde wymagana jest odrębna oferta. 4. Do oferty należy dołączyć: a. aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczącego statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności, b. aktualny statut, o ile przepisy prawa przewidują opracowanie takiego dokumentu dla danego podmiotu, c. sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności podmiotu za trzy kwartały 2008 roku. Podpunkt c) nie dotyczy podmiotów, które rozpoczęły działalność od drugiej połowy 2008 roku. 5. Dotowane z budżetu gminy mogą być tylko zadania realizowane na terenie Gminy Rawicz lub na rzecz jej mieszkańców. 6. Oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione, albo złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 7. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. 8. Ocena formalna ofert dokonywana jest przez pracowników Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych lub przez inne jednostki wyznaczone przez Burmistrza Gminy Rawicz. 9. Ocena merytoryczna ofert spełniających wymogi formalne dokonywana jest przez komisję konkursową. 10. Kryteria, jakie muszą spełniać organizacje pozarządowe składające ofertę: - posiadanie osobowości prawnej, - działalność na terenie Gminy Rawicz, - posiadanie własnego konta bankowego, - zgodność oferty z ogłoszeniem konkursowym, - wartość merytoryczna oferty, - koszty realizacji zadania uwzględniające środki udział środków własnych, - dotychczasowe doświadczenie oferenta przy realizacji podobnych zadań. 11. Dotacje nie mogą być udzielone na: - dotowanie przedsięwzięć, które są dofinansowywane z budżetu gminy lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych - pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz refundację kosztów, - budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów, - działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, - udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym, - pokrycie kosztów utrzymania biura organizacji (chyba, że stanowią niezbędny element w realizacji projektu), - działalność polityczną i religijną. 12. Dotacja przewidziana w poszczególnych dziedzinach może być przyznana jednemu lub podzielona na większą liczbę podmiotów. 13. Podmiot dotujący nie jest związany wnioskowaną przez oferenta wysokością dotacji i może przyznać inną kwotę dotacji. 14. Oferty na realizację zadań będą rozpatrzone przez Komisję Konkursową, w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia zakończenia zbierania ofert, w siedzibie zamawiającego przy ul. Piłsudskiego 21 w Rawiczu. 15. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz Gminy Rawicz w drodze Zarządzenia, po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej. a. Decyzja Burmistrza jest ostateczna. b. Burmistrz zastrzega możliwość nie rozstrzygnięcia konkursu. 16. Skład Komisji Konkursowej oraz regulamin jej pracy ustala Burmistrz Gminy Rawicz w drodze Zarządzenia. 17. W przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana - podmiot dokona stosownej korekty kosztorysu projektu. 18. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie przed datą rozpoczęcia realizacji zadania umowy z zachowaniem formy pisemnej według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207). 19. Realizacja zadań zgłoszonych do konkursu ofert powinna zakończyć się z dniem 31.12.2009 r. 20. Podmiot dotowany, po zakończeniu realizacji zadania, zobowiązany jest do przedstawienia całościowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania zgodnego ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207) w terminie dwóch tygodni od dnia zakończenia zadania, jednak nie później niż do 31.12.2009r. 21. Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji udziela Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz, ul. Piłsudskiego 21, tel. 065/546 76 71. po37/k


23

OGŁOSZENIA/PRACA Wykaz ofert pracy za granicą AUSTRIA Operator maszyn CNC Specjalista ds. sprzedaży BELGIA 1 Monter 2 Koordynator/Tłumacz 3 Spawacz CYPR 1 Animator rozrywki 2 Technik dźwiękowiec/Scenograf CZECHY 1 Tokarz 2 Spawacz 3 Spawacz CO2 4 Operator żurawia 5 Odlewnik FINLANDIA 1 Lekarz okulista 2 Blacharz 3 Spawacz MIG 4 Spawacz rur, monter 5 Spawacz MIG 6 Inżynier spawalnictwa 7 Lekarz ogólny FRANCJA 1 Kinezyterapeuta 2 Sprzedawca 3 Recepcjonista / Recepcjonistka 4 Kucharz / Kucharka 5 Kelner / Kelnerka 6 Sprzedawca w barze szybkiej obsługi 7 Pracownik kasy biletowej 8 Barman 9 Pracownik ds. organizacji i obsługi bankietów 10 Bagażowy 11 Ankieter 12 Animator rozrywki 13 Technik do kontroli i nadzoru aparatury radiologicznej 14 Kucharz/kucharka HISZPANIA 1 Lekarz specjalista - onkolog 2 Pielęgniarka 3 Pielęgniarka 4 Pracownicy sezonowi do zbioru truskawek 5 Spawacz MIG/MAG, pracownik do obróbki metalu 6 Biotechnolog 7 Przedstawiciel biznesowy 8 Inżynier elektronik 9 Księgowy 10 Animator kultury 11 Animator czasu wolnego HOLANDIA 1 Elektryk stoczniowy 2 Hydraulik 3 Pielęgniarka/pomoc pielęgniarki 4 Główny elektryk 5 Mechanik maszyn rolniczych 6 Inżynier mechanik 7 Elektromonter szaf sterowniczych 8 Elektryk IRLANDIA 1 Kierowca/operator koparki 2 Fryzjer męski LITWA 1 Kierowca-spedytor 2 Kierowca C+E 3 Kierowca C+E 4 Krawiec _cowa MALTA 1 Składacz/pracownik drukarni 2 Informatyk - oprogramowanie sieciowe 3 Informatyk NIEMCY 1 Inżynier konstruktor 2 Inżynier 3 Inżynier mechanik 4 Projektant oprogramowania – informatyk 5 Spawacz 6 Technik dentystyczny 7 Kierownik budowy NORWEGIA 1 Inżynier elektryk 2 Inżynier hydraulik/mechanik konstrukcji centralnych 3 Inżynier mechanik/projektant 4 Inżynier 5 Service Engineer, Electrical SŁOWACJA 1 Pomoc kucharza SŁOWENIA 1 Kucharz 2 Kucharz 3 Kucharz, osoba do produkcji pizzy 4 Kelner 5 Kucharz 1 2

Wykaz ofert pracy wg zawodów zgłoszonych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lesznie - stan na dzień 14.01.2009 r. - barman - cieśla - cukiernik - dekarz - elektryk - fryzjer - kamieniarz - kasjer - sprzedawca - kelner - kierowca C (akwizytor) - kierowca C+E - krawiec - księgowy - kucharz - kucharz- kelner - kucharz – pomoc kuchenna - lakiernik samochodowy - malarz - meliorant - monter instalacji wodociągowych i ka-

nalizacyjnych - murarz - piekarz - pomocnik piekarza - pomoc kuchenna – pizzer - pracownik administracyjny - pracownik ogrodniczy - pracownik serwisu ogumienia - projektant mebli - robotnik budowlany - rzeźnik - specjalista ds. marketingu - sprzedawca - sprzedawca – doradca klienta Oferty pracy dla osób niepełnosprawnych: - dozorca - operator agregatu malarskiego - sprzątaczka

NOWO Pizzeria VENTO OTWARTA Mateusz Wiatr

poleca

pizza prosto z pieca

Zapraszamy

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnych Działek gruntu położonych w obrębie geodezyjnym Nad Stawem nr 387/2 o powierzchni 0,3300ha, 388/2 o powierzchni 0,3300ha, 389/2 o powierzchni 0,2800ha, dla których prowadzona jest Księga Wieczysta Nr 26647, wg ewidencji gruntów działki stanowią klasę gruntu VI. Nieruchomość przeznaczona jest w studium uwarunkowań i kierunku zagospodarowania przestrzennego Gminy Jutrosin jako tereny upraw polowych. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 12.000,00 zł. Przetarg odbędzie się 20.02.2009 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Jutrosinie, ul. Rynek 26 godzina 10.00. Wadium w wysokości 900,00 zł należy wpłacić w kasie Urzędu Miasta i Gminy po49/k w Jutrosinie do dnia 19.02.2008 r.

ATIS)

Kaszczor, ul. Słoneczna 23

Firma Ogólnobudowlana

ROMEX

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnych

Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin

ZN 0 697 A TELEFON 4 (do 5 k 73 855 m GR

od piątku do niedzieli w godz. 13-23.30

Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin

Działek gruntu położonych w obrębie geodezyjnym Nad Stawem nr 387/2 o powierzchni 0,3300ha, 388/2 o powierzchni 0,3300ha, 389/2 o powierzchni 0,2800ha, dla których prowadzona jest Księga Wieczysta Nr 26647, wg ewidencji gruntów działki stanowią klasę gruntu VI. Nieruchomość przeznaczona jest w studium uwarunkowań i kierunku zagospodarowania przestrzennego Gminy Jutrosin jako tereny upraw polowych. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 12.000,00 zł. Przetarg odbędzie się 20.02.2009 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Jutrosinie, ul. Rynek 26 godzina 10.00. Wadium w wysokości 900,00 zł należy wpłacić w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Jutrosinie do dnia 19.02.2008 r. po48/k

DOWÓ

od poniedziałku do czwartku w godz. 13-22

Montaż Sufitów Podwieszanych • montaż drzwi, okien, paneli • płytki, szpachlowane, malowanie • rigips, ścianki działowe

JNE ATRAKCY Y N E C

Tel. 0 669 031 718

Agnieszka Zygmanowska

sklep

internetowy

ul. Śniadeckich 1, 64-100 Leszno tel. 065 520-43-21, kom. 0 669 388 926 www.parux.pl e-mail: parux@parux.pl

POLECAMY: -ODZIEŻ DAMSKĄ -TOREBKI DAMSKIE -UPOMINKI I ARTYKUŁY DEKORACYJNE JEDYNY TAKI SKLEP W INTERNECIE OFERUJEMY ATRAKCYJNE CENY I FACHOWE DORADZTWO.

FIRMA SPRZĄTAJĄCA WYSZOMIRSKI

24 h

tel. 0 508 375 439 ul. Kilińskiego 23, 64-100 Leszno

proponuje usługi z zakresu:

SPRZĄTANIE DOMÓW SPRZĄTANIE BIUR I POWIERZCHNI MAGAZYNOWYCH

NASZYM ATUTEM JEST DOKŁADNOŚĆ ORAZ KONKURENCYJNE CENY

Zapraszamy do CH Manhattan

▲ABIL - to zawsze najmodniejsze i niepowtarzalne kolekcje torebek damskich na każdą okazję. Ciekawe wzornictwo, kolorystyka i przystępna cena. Sklep oferuje również bogaty wybór portfeli, pasków, szalików, rękawiczek itp. Długoletnie doświadczenie w handlu pozwala sprostać oczekiwaniom i wymogom nawet najbardziej wymagających klientów.

▲Sklep SNAAZE oferuje duży asortyment modnych spodni, spódnic, swetrów, bluzek oraz koszul, które wykonane są z wysokiej klasy materiałów. Klienci mają możliwość otrzymania karty stałego klienta, która umożliwia 10% zniżki przy kolejnych zakupach oraz uczestnictwo w promocjach organizowanych przez firmę.

▲Sklep IWONA w CH Manhattan poleca szeroki wybór bielizny damskiej i męskiej znanych firm, w tym bieliznę ekologiczną, zdrowotną, korygującą sylwetkę, relaksacyjną i ciążową. Sklep może zrealizować indywidualne zamówienia dla osób o nietypowych rozmiarach. Poza tym w ofercie chusty, szale, czapki, kapelusze, stroje kąpielowe oraz szeroki wybór artykułów pasmanteryjnych.


OGŁOSZENIA

RATY + WYSOKIE RABATY

Leszno, ul. Dożynkowa 7 • tel./fax (0-65) 527-14-10 www.profis.new.pl

24

Okna Drzwi Rolety dla wymagających

558 zł + VAT

272 zł + VAT 5-komorowy

143

206

143

86

Zarząd Powiatu Rawickiego ogłasza

Rawicka Spółdzielnia Mieszkaniowa

III ustny przetarg nieograniczony

zleci budowę

na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Bojanowie przy ul. Drzymały zapisanej w księdze wieczystej nr 39891 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rawiczu V Wydział Ksiąg Wieczystych na rzecz Powiatu Rawickiego, oznaczonej w operacie ewidencyjnym jako działka gruntu nr 512/2 o powierzchni 0.4022 ha, stanowiącej wg ewidencji gruntów i budynków tereny rekreacyjno-wypoczynkowe („Bz”)

domów jednorodzinnych • Przedmiotem jest budowa 14 domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej w Rawiczu przy ul. Żwirowej i Miedzińskiego. • W przetargu nie mogą brać udziału firmy prowadzące działalność deweloperską na terenie gminy Rawicz. • Wadium w kwocie 2000 PLN wpłacić należy bezpośrednio przed przetargiem w kasie RSM albo na rachunek bankowy. • Oferty prosimy składać w RSM, ul. Sucharskiego 15 (pokój 13) do dnia 10.02.2009 r. do godz. 10.30. • Otwarcie ofert nastąpi dnia 10.02.2009 r. o godz. 11. • Projekt budowlany oraz informacja u inwestora zastępczego, tj. PUIiP „INWESTOR” w Głogowie, ul. Stawna 4 F, tel. 076 834-00-87. po45/k

Przedmiotowa nieruchomość znajduje się na obszarze, dla którego brak jest planu miejscowego, natomiast wg studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bojanowo znajduje się w strukturze przekształceń i intensyfikacji rozwoju systemu osadniczego. Księga wieczysta Nr 39891 w części dotyczącej powyższej nieruchomości nie wykazuje żadnych obciążeń oraz roszczeń na rzecz osób trzecich. Cenę wywoławczą nieruchomości ustalono na kwotę 60.000,- zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)

OGŁOSZENIE BURMISTRZA BOJANOWA o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego terenów obejmujących rolniczą przestrzeń produkcyjną, lasy i inne formy zagospodarowania, położonych w obrębie wyznaczonych obszarów gminy Bojanowo wraz z lokalizacją elektrowni wiatrowych. Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz.717 z późn.zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Bojanowie uchwały nr XXVII/216/08 z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego terenów obejmujących rolniczą przestrzeń produkcyjną, lasy i inne formy zagospodarowania, położonych w obrębie wyznaczonych obszarów gminy Bojanowo wraz z lokalizacją elektrowni wiatrowych. Zainteresowani mogą składać wnioski do w/w planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bojanowie ul. Rynek 12 63-940 Bojanowo w terminie do dnia 9 lutego 2009 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Burmistrz Bojanowa Józef Zuter

MARPOL PLUS KREDYTY - konsolidacyjne Rewelacyjny kredyt - mieszkaniowe - hipoteczne - obrotowe dla firm (bez zaśw. US i ZUS) - dla rolników bez dochodów pod zastaw gospodarstwa - leasing na maszyny - samochodowe na oświadczenie Możliwy dojazd do klienta.

dla rolników! i firm

Pośrednictwo w sprzedaży maszyn rolniczych. Leszno, ul. Strzelecka 4 tel. 0 511 104 521, 0 516 128 490 e-mail: marpol.plus.leszno@wp.pl Rawicz, ul. I.Buszy 2A tel. 0 511 104 521, 0 500 103 784 www.marpolplus.com.pl

0 607 733 976, pon.-pt. 8-18

Warunkiem niezbędnym uczestniczenia przez osoby fizyczne i prawne w ogłoszonym przetargu jest uiszczenie wadium pieniężnego w wysokości 6.000,- zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100). Wadium należy wpłacić w kasie Starostwa Powiatowego w Rawiczu lub przelewem na konto tut. Starostwa Nr 25 1020 3121 00006102 0004 8124 w PKO Bank Polski S.A. Oddział w Rawiczu do dnia 23 lutego 2009 r. Wyznaczony termin uiszczenia wadium określa datę, do której środki finansowe muszą wpłynąć na podany wyżej rachunek bankowy. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Ustny przetarg nieograniczony odbędzie się 26 lutego 2009 r. o godz. 10 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Rawiczu ( ul. Rynek 17, pok. nr 18 – I piętro). Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w podanym miejscu i terminie, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Do ceny ustalonej w przetargu doliczony zostanie 22% podatek VAT. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do jego odwołania z uzasadnionej przyczyny. Dodatkowych informacji odnośnie przetargu można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Rawiczu (pok. nr 24 II piętro) lub telefonicznie pod nr 65 546 5112, 65 546 5110. Pierwszy i drugi przetarg ustny nieograniczony, które odbyły się w dniach: 27.06.2008r. i 17 października 2008r. zakończyły się wynikiem negatywnym. po47/k


25

OGŁOSZENIA

BURMISTRZ GMINY RAWICZ 63-900 Rawicz ul. Piłsudskiego 21 tel.065/546 54 00 fax. 065/546 41 67 OGŁASZA I ustny przetarg nieograniczony do oddania w dzierżawę, na czas nieokreślony, do użytkowania lokalu – świetlicy wiejskiej, położonej w Łaszczynie o powierzchni użytkowej 88,00m2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej z zakresu gastronomii. Miesięczna stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego za 1m2 została ustalona na kwotę - 0,50 zł netto + 22% podatku Vat czyli 0,61 zł brutto. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 10 % czynszu wywoławczego z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek groszy.

Leszno, ul. Ludowa, tel./fax (0-65) 529-65-67, tel. 0 600 451 344 www.kmm.pl/superdach

Przetarg odbędzie się 19 stycznia 2009r. o godzinie 10.00 w siedzibie tut. Urzędu /pokój 103 I piętro/.

OGŁOSZENIE

Wadium w wysokości 53,68 zł, co stanowi miesięczną stawkę wywoławczą czynszu dzierżawnego należy wpłacić w kasie tut. Urzędu lub na konto Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz w Kredyt Bank SA Oddział w Rawiczu nr 43 1500 2110 1215 1002 0897 0000 do dnia 19 stycznia 2009r. do godziny 10.00. Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne, które wniosą wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu. W przypadku wpłaty wadium przelewem wyznaczony termin uiszczenia wadium określa datę, do której środki finansowe muszą wpłynąć na podany wyżej rachunek bankowy. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego. Pozostałe wadia zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu. W razie uchylenia się osoby ustalonej na dzierżawcę od zawarcia umowy dzierżawy wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi. Stawka wywoławcza osiągnięta w przetargu podlega zapłacie w całości za pierwszy miesiąc trwania dzierżawy w dniu podpisania umowy dzierżawy. Osiągnięta w drodze przetargu miesięczna stawka czynszu dzierżawnego od drugiego roku trwania dzierżawy, będzie waloryzowana z dniem 1 stycznia każdego roku o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych przyjmowany przez Burmistrza Gminy Rawicz przy opracowywaniu projektu budżetu na dany rok. Bliższych informacji w sprawie przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz, Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych /pokój 107 I piętro po38/k lub telefonicznie pod nr telefonu (065) 546-76-71/.

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipno w obrębie miejscowości Gronówko, Wilkowice, Wyciążkowo.

INFORMATOR ŚLUBNY 2009 TAK iesz

Zanim pow

Już wkrótce

NOWE wydanie

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Lipno uchwały Nr XXIII/157/2008 z dnia 19 listopada 2008 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipno dla obszaru położonego w obrębie miejscowości Gronówko, Wilkowice, Wyciążkowo. Przedmiotem sporządzenia zmiany ww. planu są tereny przeznaczone w dotychczas obowiązującym planie pod zieleń parkową (09 ZP), ogrody działkowe (17 RO), zespół pałacowo-parkowy (26 M/ZP), zabudowę gospodarczą (27 B) oraz zieleń parkową (alternatywnie zabudowę rezydencjalną) (08 ZP/M), dla których podstawowym celem będzie określenie przeznaczenia oraz sposobu zagospodarowania obszaru opracowania pod funkcję zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i szeregowej oraz towarzyszącej jej nieuciążliwej działalności gospodarczej, a w części pod działalność handlową, usługową, gastronomiczno-hotelową oraz rekreacyjną, a także po zieleń parkową. Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Lipno, ul. Powstańców Wlkp. 9, 64-111 Lipno w terminie do dnia 16 lutego 2009 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Wójt Gminy Lipno (-) Janusz Chodorowski po39/k


26

OGŁOSZENIA DROBNE — 1 SŁOWO: 1,30 ZŁ

MEDYCZNE ABC... SPECJALISTA

ORTOPEDA BOLESŁAW SZUDEJKO

GOLF III / 1995, 5-drzwiowy, klimatyzacja, zarejestrowany, idealny. 0603860795. jk170 OPEL CORSA 603999604.

1,2 / 1998.

0jk150

OPEL CORSA 1,4 / 1993, 3 drzwi, czerwony. 0-502140949. mk8487

PANELE - układanie. 0-885-55-44-33. jk33

ZŁOMOWANIE pojazdo´w, bezpłatny transport autocze˛s´ci. (065) 545-7304. 0-606982046. mk8148

PRZYJME˛ zlecenia na lakierowanie: auta osobowe, bryczki, busy. Tanio sprawdz´. Stare Bojanowo, tel. 725025715

´ Z˙ NE RO LOMBARD - komis - natychmiastowe poz˙yczki pod zastaw RTV, AGD, GSM, komputero´w, złota, aut. Rawicz, ul. Piłsudskiego 29, (065) 545-40-49, 0-510913577. mk7222 OKAZJA: kredyty, karty kredytowe + dojazd do domu. 0-506154436. jk123

przyjmuje poniedziałki i środy w godz. 15-16.30

PRZEPROWADZKI, TRANSPORT. 0-509879801. jk2 STAL, wyroby hutnicze - tanio. mk8359 (065) 520-11-33. S´ LUSARSTWO: produkcja wyrobo´w ze stali czarnej oraz kolorowej. Tel. 0-669874819, po 16. jk156

OTWARTY sklep - Kawa Herbata ´ wie˛toYERBA-MATE. Leszno, S jk114 krzyska 8. bk1629

Leszno, ul. Sobieskiego (naprzeciwko stadionu)

tel. kom. 0 668 494 782

ZŁOMOWANIE aut, odbio´r własnym transportem. 0-723602595. jk127

PISANIE, składnie, wykonywanie gotowych prac magisterskich. 0698785061. jk95 OPEL KADETT 1,4i / 1991, szyberdach, centralny zamek. Tel. 0697586213. jk29

065 526-89-30

Umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia PORADNIA GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZA

OPEL VECTRA GTS 1,8 ⁄ 2004, z salonu, pierwszy włas´ciciel - tel. 0667480100. mk1413 PASSAT TDI 2002. 0-607688744. jk135

PORADNIA LOGOPEDYCZNA - ze skierowaniem PORADNIA DERMATOLOGICZNA PORADNIA CHORÓB NACZYŃ - ze skierowaniem

PEUGEOT 307 1,6HDI / 2007. 0697984244. jk183

Rejestracja tel. 065 526-89-30 w godz. 9-13

PEUGEOT 307 2,0HDI / 2004. 0601145229. jk125 POMOC w załatwieniu formalnos´ci celnych, skarbowych, tłumaczenia, rejestracja pojazdo´w. Agencja Celna Intra-Sad Leszno, ul. Dekana 4. 0506059295 www.rejestrowaniepojazdo´w.pl U nas odbierzesz tablice rejestracyjne. mk7673

Lek. med. ´ SKA KATARZYNA SZYMAN specjalista choro´b wewne˛trznych - porady z zakresu GERIATRII, - opieka i leczenie oso´b przewlekle chorych, - wizyty domowe. Rejestracja telefoniczna

RENAULT 19 / 1994 + gaz. 0667505656. jk138 RENAULT KANGOO 1,9 DTI / 2001, bogate wyposaz˙enie, zarejestrowany. 0-691349757. jk37

603173841

RENAULT CLIO 1,5DCI / 2007. 0601145229. jk124

Przyje˛cia: s´roda 8.30-14 Leszno, ul. Sobieskiego 1

SPRZEDAM PEUGEOT 309 1,2 benzyna / 1992, ALFA ROMEO 1,9 TDI / 1996. 0-697299092. jk207

as1898

ZAGE˛SZCZARKO -UBIJARKA 200 ton, stan bardzo dobry, komplet ko´ł - FORD TRANSIT. 0-603250612. jk201

MOTORYZACYJNE

˙ SPRZEDAZ

˙ SPRZEDAZ BLACHA trapezowa - uz˙ywana. 0603079208. jk173 DACHY blaszane tanio, blachodacho´wka i trapez. (065) 520-11-33. mk8354

˙ E blaszane z dowozem GARAZ i montaz˙em. (065) 520-11-33. mk8355 OKNA, drzwi, podłogi, parapety. Tanio, (065) 520-11-33. mk8356 PIECE pleszewskie miałowe - nowos´c´!!! Automatyczne kotły miałowegroszkowe. Nawia˛z˙emy kontakty handlowe. 0-627511301, 0-509506802. mk8504 PINCZERKI. 065 534-25-79. jk143 PŁOTY kute, bramy, ogrodzenia. (065) 520-11-33. mk8357 SPRZEDAM meblos´cianke˛ kolor jasny dł. 4m, szer. 2,05m. Cena 600 zł. 0-603236453 jk206 SPRZEDAM regały, lady i gabloty. Tel. (065) 520-25-83. jk197

TICO / 1996,

tanio.

0-661439478. jk147

˙ YWANE cze˛s´ci karoseryjne, opoUZ ny. 0-661971966. mk8026 VECTRA TDI. 0-691914712.

jk25

AUDI A4 1,6 / 1996. 0-721104294. jk149

VW GOLF III TDI / 1994, bogate wyposaz˙enie, przyczepka lekka. 0692464299. jk140

AUTO KOMIS 888134665.

. 0mk8360

VW GOLF III / 1994 1,4 gaz. 0722130558. jk189

AUTOKOMIS (AGROMA) SZAŁ, Leszno, Poznan´ska 1. Kredyty, leasingi. Przyjmowanie ogłoszen´ internetowych: www.autokomis-w.pl. (065) 529-35-06, 0-601853724. mk8361

VW SHARAN TDI / 2001, 28.000 zł. (065) 549-68-54, 0-515241589. jk166

’’ART’’

CITROEN SAXO 1,1 gaz / 2003. 0722130558. jk190 CLIO 1,4 / 2003. 0-605225390. jk188 CORSA

1,2 / 1996.

0-601852530. jk216

CZE˛S´ CI samochodowe uz˙ywane. 0661971966. mk8382 FIAT PUNTO 1,2 ELX 2000 / 2001, czarny, 3-drzwiowy, przebieg 69.000 km. Cena 10.500 zł. Tel. 0-609303923. jk223 FORD FIESTA 1,1 / 1993, wis´niowy metalik, tanio. 065 520-71-97. jk180 FORD

KA / 1999.

0-601852530. jk217

GOLF III TD / 1992, 5-drzwiowy, srebrny metalik. 0-603586405. jk202

VW PASSAT 2,5TDI / 2000, bogate wyposaz˙enie, 21.700 zł. Tel. 665442111. ZAFIRA DTI. 0-691914712.

jk24

KUPNO PRZYJMUJEMY AUTA do złomowania. Goto´wka i dokumenty od re˛ki. 0-601757165. jk57 ZŁOMOWANIE aut osobowych i cie˛z˙arowych z dopłata˛ dla klienta. SKUP aut uszkodzonych wszystkich roczniko´w, transport gratis. Tel. (0-65) 53672-76, 0-696545600. ap763 KUPIE˛ auta uszkodzone i powypadkowe. Dobrze zapłace˛. Tel. 0668002883. mk2711 SKUP aut powypadkowych, starych, uszkodzonych - złomowanie. Płatne goto´wka˛, transport gratis. Tel. 0725048874. mk6532

AA fotografia s´lubna www.michalwisniewski.net 0-605624851. mk7781 ARCHITEKT wne˛trz Anna Jo´rdeczka-Kopaszewska, tel. 0-692476826. jk31 CIESIELSTWO, TEL. 0-603645039

DEKARSTWO.

DREWNO opałowe kominkowe, cie˛te na wymiara, do domu klienta. Zapisy na przyszły sezon (drzewo z laso´w granicznych, wojewo´dztwo lubuskie) 0-698785061, 0-698784646. jk92

TEL.

607 160 034

kominkowe i opałowe

USŁUGI

TRANSPORT 1,5t, Bus Long, kraj zagranica, faktura Vat, 0-502220453. mk8481

GŁADZIE maszynowe, szybko, tanio. Wszelkie prace wykon´czeniowe. 0603609891. jk8

TRANSPORT bus 9 oso´b, laweta. 0-663269966. jk54

HYDRAULIK - tanio, profesjonalnie. 0-608144370. jk83

TYNKI maszynowe, szpachlowanie. 0-605906363. jk182

KARCHER. 0-693021580.

USŁUGI stolarskie: szafy rozsuwane, sufity podwieszane, s´cianki gipsowokartonowe. Tel. 0-792612111. mk8822

KOMINKI. 0-663836822.

jk204 mk8340

˙ paneli podłogowych, tapeMONTAZ towanie. 0-697887965. jk30 ˙ sufito´w podwieszanych. 0MONTAZ 785719138. jk104 NAPRAWY - ’’złota ra˛czka’’, skre˛canie mebli. 0-885-55-44-33. jk34 NOWY SPRINTER 6-osobowy: 1dniowe wyjazdy na narty, giełdy towarowe, zabawy itp. Tel. 0mk1637 604385663. ODBIERAM zuz˙yty sprze˛t AGD. 0509879801. jk3 OPIERZENIA dekarskie, parapety. mk8358 (065) 520-11-33. P.W. GRYGPOL oferuje usługi ogo´lnobudowlane, remontowe, kompleksowe wykon´czenie wne˛trz, materiały budowlane, 0-698785061, 0-698784646. jk91 P.W. GRYGPOL oferuje kompleksowe systemy ochrony odgromowej dla domo´w jednorodzinnych, dla obiekto´w uz˙ytecznos´ci publicznej, dla firm i obikto´w usługowych. 0-698785061, 0698784646. jk93 P.W. GRYGPOL oferuje spawanie stali nierdzewnej, spawanie klatek schodowych dla domo´w jednorodzinnych i obiekto´w przemysłowych, kompleksowe usługi spawalnicze. 0698785061, 0-698784646. jk94 USŁUGI KSIE˛GOWE DLA MAŁYCH FIRM. TEL. 0-501128779 POSADZKI agregatem zacierane mechanicznie. 0-511505348. jk212 PRODUCENT - ogrodzenia kute, spawane z profili (polecamy ocynkowanie ogniowe i malowanie proszkowe), siatka ocynk powlekany, kompleksowe ogrodzenia dla oso´b prywatnych i firm. 0-603070974 jk121 PRODUCENT stoło´w, krzeseł, drzwi realizuje indywidualne zamo´jk203 wienia. 0-609337575

USŁUGI transportowe - MERCEDES SPRINTER: 6 oso´b + 1 tona załadunku lub 1,4 tony załadunku. Przestrzen´ pasaz˙erska klimatyzowana. Długos´c´ załadunkowa 4,7 m 15,5 m3. Tel. 0-604385663. mk1691 UKŁADANIE 605764113.

płytek.

Tel.

0jk27

WOZBUD - tynki maszynowe wewne˛trzne i zewne˛trzne, docieplanie budynko´w. 0-507119553. mk8482

´ CZANIE wne˛trz: gipsowaWYKAN nie, malowanie, płytki, panele, rygipsy, podwieszane sufity. Szybko, tanio, profesjonalnie - tel. 0-721758718 lub 0608539232. bd506 ´ CZENIA wne˛trz, płytki, reWYKON gipsy, malowanie. 0-784223814. jk130 PRACA ZATRUDNIE˛ FIRMA odziez˙owa zatrudni wykwalifikowane szwaczki eksportowe, pomoce szwalni i prasowaczy. Gwarantujemy dobre warunki pracy, stabilne zatrudnienie. Tel. 065 545-61-12. jk82 KELNER / BARMAN w Restauracji w Ratuszu Leszno. Podanie o prace˛ i CV prosze˛ składac´ na adres: Leszno, ul. Rynek 1 tel. 0-693950995. mk8495

˙ NOS´ C´ w pracy - zarobek NIEZALEZ 43% przy sprzedaz˙y produktu - elastyczny czas pracy - dodatkowe z´ro´dło dochodu. Tel. 0-606895524. jk144 POTRZEBNY ulotkarz - Leszno. 0506059295. mk8332 PRACA na budowie przy montaz˙ach, cały kraj. Zapewniamy dojazd, nocleg. Najche˛tniej osoby z moz˙liwos´cia˛ dojazdu do Rawicza. 0-504107053. jk98 PRACA w Holandii w ogrodnictwie. Wiek do 40 lat. 0-504262976. mk8306


OGŁOSZENIA DROBNE — 1 SŁOWO: 1,30 ZŁ PRACA. 0-665795811.

jk162

PRZYJME˛ fryzjera damsko-me˛skiego. Włoszakowice, 0-515186200. jk154

ATRAKCYJNY dom z 2006r. Gronowo ’’KD’’ 0-509660842. jk78 DZIAŁKA 1300m2 ’’KD’’ 0-516146701.

Przybyszewo jk79

’’POL-LEIM-HOLZ’’ przyjmie do pracy: palacza z uprawnieniami (praca całoroczna), stolarzy, lakierniko´w, operatoro´w maszyn CNC. LESZNO, ul. Usługowa 10, plh plh.com.pl jk128

DZIAŁKA budowlana rzemies´lnicza ok. 3000m2 Leszno lub okolice. 0602494164. jk211

PRZYJME˛ osobe˛ do pracy w małej gastronomii. 0-609963000. jk111

DZIAŁKI budowlane w Da˛bczu w pobliz˙u lasu i zalewu wodnego 700m2 69zł / m2. 0-510148210. jk116

PRZYJME˛ ucznio´w w zawodzie tapicer. Leszno, (065) 526-86-12. jk171 RESTAURACJA w Ratuszu w Lesznie przyjmie kucharzy. Podanie o prace˛ i CV prosze˛ składac´ na adres Leszno, ul. Rynek 1, tel. 0-605239876. mk8496

DZIAŁKA pod lasem Rydzyna ’’KD’’ 0-516146701. jk80

´ miglu. Tel. DZIAŁKA 700 m. kw. w S 0-518573617. mk1412 GRONOWO - bliz´niak 138m2 ’’KD’’ 0-509660842. jk77

WWW.LESZCZYNIAK.PL mk7223

JARDOM nieruchomos´ci - sprzedaz˙, kupno, kredyty hipoteczne. Leszno, Bracka 10, (065) 520-74-25. mk6679

ZATRUDNIE˛ piekarza. (065) 533-0798. jk132

KAMIENICA w Rydzynie ’’KD’’ 0516146701. jk73

ZATRUDNIMY: pomoc kuchenna˛, kucharza, dietetyka, sprza˛taczke˛, stajennego, ogrodnika-pszczelarza. 0607504301. jk178

KAMIENICA w centrum ’’KD’’ 0516146701 jk72

ZLECE˛ rozbio´rke˛ 600606693.

komina.

0jk192

SZUKAM PRACY ELEKTRYK elektromechanik maszyn lat 50. Niekoniecznie w zawodzie. 0-693658879. jk152 KIEROWCA, emeryt kat. B,C,C+E, T,D, s´wiadectwo kwalifikacji, kursy przewozo´w oso´b, rzeczy. Praca tylko jako kierowca. 0-692527350. jk108 KOBIETA podejmie kaz˙da˛ prace˛. Moz˙e byc´ dorywczo. 0-506706470. jk194

˙ CZYZNA 28 lat, policealne ME˛Z BHP, prawo jazdy kat. BT, operator koparko-ładowarki, 0-665929548. jk110 MŁODA, po maturze, ze znajomos´cia˛ j.angielskiego, obowia˛zkowa, z silna˛ motywacja˛ podejmie prace˛. Tel. 0691154675. bd508 LAKIERNIK samochodowy, z praktyka˛i znajomos´cia˛ z zakresu mechaniki podejmie prace˛. Tel. 0-607942722. bd509 MŁODY, uczciwy, sumienny z dobra˛ ´ rednie, barprezencja˛podejmie prace˛. S dzo dobra znajomos´c´ komputero´w, prawo jazdy kat. B, łatwos´c´ w nawia˛zywaniu kontakto´w. Tel. 0-663383464. bd510

˙ CZYZNA lat 44 poszukuje praME˛Z cy. 0-603922687. jk26 ˙ CZYZNA lat 45, sumienny, złota ME˛Z ra˛czka, prawo jazdy BCT, wykształcenie s´rednie rolnicze. Tel. 0691159770. jk153

REJTANA 64m2, Ip. 0-692373525. jk164

DO WYNAJE˛CIA 1-OSOBOWY poko´j do wynaje˛cia. 0-691576552. jk105 3-POKOJOWE Holenderska ’’KD’’ 0-509660842. jk81

BYCZKI w cia˛głej sprzedaz˙y. 0509954478. mk6015

GABINET 609133043.

GWIAZDA i przetrza˛sacz do siana, platforma 2,5 t, pszenz˙yto - 15 t. 0692464299. jk141

kosmetyczce.

HALA 80m2. 0-693887263.

0jk185 jk131

LOKAL uz˙ytkowy, centrum Rawicza, Ip. 0-605633045. jk156 NOWE mieszkanie, 3-pokojowe, umeblowane, Ostroroga - tanio do wynaje˛cia. 0-601970340. jk148

´ J. 0-660373517. POKO

jk220

SPRZEDAM dom wolno stojacy w Wolsztynie. Tel. 606289938 SPRZEDAM działke˛ budowlana˛ 800 m2 w Wilkowicach. Tel. 0-691716626. mk8221 SPRZEDAM domy w Da˛bczu i Rydzynie. 0-504178090. mk8384 SPRZEDAM garaz˙ - os. Zamenhofa. 0-601063396. jk36 SPRZEDAM sad ogrodzony, 0,5ha 600606693.

brzoskwiniowy, Bojanowo. 0jk191

˙ domo´w w Lesznie - ul. SPRZEDAZ Grzybowa i Balonowa 108m2 / 1990 zł / m2, wysoki standard. 0-510148210, www.smigielski.net.pl jk115 S´ WIERCZYNA dom wolno stoja˛cy ’’KD’’ 0-691741437. jk76

LOKALE SPRZEDAM 3-POKOJOWE, ul. Powst. Wlkp. Leszno. 0-692373525. jk163 2

Sikorskiego 37M 509660842. 2

46M Grunwaldzka 691741437.

’’KD’’ ’’KD’’

0jk70 0jk67

WYNAJME˛ mieszkanie w bloku z moz˙liwos´cia˛ wykupu. 0-667401005. jk208 WYNAJME˛

poko´j.

0-506706470. jk193

SZUKAM mieszkania do wynaje˛cia. 0-503078019. jk146

NAUKA ANGIELSKI - nauka, tłumaczenia Leszno. Tel. 0-781030888. jk90 ANGIELSKI. 0-723408777.

jk161

KUPNO

SPRZEDAM kawalerke˛ - Ostroroga. Dzwonic´ po 19.00.: 0-695402698. jk158

TANIEC - fachowe i solidne lekcje indywidualne. Tel. 0-503379455. mk7404

SPRZEDAM mieszkanie 63m2 - Rawicz. 0-506045174. jk89

TURYSTYKA

ATRAKCYJNY dom pod lasem - Da˛bcze ’’KD’’ 0-509660842. jk75

SPRZEDAM rozrzutnik talerzowy ANABURGER 10t. 0-607344231. jk179

KOPARKO-ŁADOWARKA, transport, z˙wir, ziemia. 0-663139317. mk6988

˙ E. 0-602756393. ZBOZ

MALOWANIE, szpachlowanie, sufity podwieszane, 0-661-378-141. mk4038

jk126

ZIEMNIAKI jadalne. 0-607807572. mk7319

TOWARZYSKIE

MALOWANIE, szpachlowanie, tapetowanie. 0-661188165. mk6761

0-783907979 zadzwon´! Spełnie˛ Twoje marzenia!. mk8473

MALOWANIE, tapetowanie, penele. 0-692877337. mk4617

DZIEWCZYNY.

MALOWANIE, tapetowanie, szpachlowanie, panele, 0-609089401. mk7903

0-603701639. mk8449

NAPRAWA AGD, pralki, zmywarki. 0-783608080. mk5829

NIEMIECKI dla przedszkolako´w. 0607952230. mk8131

SPRZEDAM mieszkanie 4-pokojowe, 80m2 w bardzo dobrym stanie, cze˛s´ciowo umeblowane. Leszno - Zamenhofa. Atrakcyjna cena. 0-662382019. jk209

KARCHER, Leszno, Faktura VAT. 0-603249603. mk6035

MEDYCZNE

SZUKAM mieszkania do wynaje˛cia w Osiecznej. 0-511438164. jk145

OGŁOSZENIE prywatne - 53m2, ul. Niemiecka. 0-604917858. mk8409

ATRAKCYJNA działka przemysłowa, 3000m2, Ka˛kolewo, 0-665929548. jk109

SPRZEDAM 2 jało´wki wysoko cielne. Cena 2700 szt. (065) 549-68-54, 0515241589. jk167

MOTOCYKLE, skutery - napawa, sprzedaz˙. 0-516030050. mk6835

RENCISTA, prawo jazdy kat. B, samocho´d. Tel. 0-609176324. jk66

´ CI NIERUCHOMOS

KARCHER - tanio. 0-603854774. mk8069

SEKSOWNE panie. 0-609522988. mk8471

NAUKA jazdy - kursy, doszkalanie. ’’U Magdy’’ 0-605653957. (065) 52992-50. jk159

SPRZEDAM mieszkanie 2-pokojowe 46m2 + garaz˙ 16m2 - os. Wieniawa. Doste˛pne od zaraz. 0-607284945. jk117

HYDRAULIK. Tel. 0-691626468. mk6520

PILNIE kupie˛ kawalerke˛ na parterze. Tel. 0-602728770. mk8921

54m2. 0jk165

KUPIE˛ łubin słodki. 0-660582799. jk142

ELEKTRYK - instalacje - 0609270126, karcher - 0-664433970 mk5011

˙ anten: TV-POLSAT, CAMONTAZ NAL+. 0-669913111. mk7832

CZECHOSŁOWACKA 692373525.

ANTYKI, przedwojenne meble (podniszczone). 0-601571857 zawsze, (065) 520-12-11 wieczorem. mk8222

DOMOFONY - montaz˙, naprawa, gwarancja. 0-607392298. mk4800

NIGHT CLUB ’’STODOŁA’’, ul. Piloto´w 20.00-5.00, 0-663899072 SUPER dziewczyny. mk8472

MYCIE okien, sprza˛tanie, robienie zakupo´w. Tel. 0-663272769 po 16.00. jk65

65M2 Wieniawa ’’KD’’ 0-509660842. jk71

CYKLINOWANIE, układanie parkieto´w, paneli. 0-606812325. mk4742

POSZUKUJE˛ pilnie do wynaje˛cia mieszkanie lub domek. 0-691576552. jk106

64M2 Holenderska 509660842.

0jk68

mk7613

dekarstwo. 0mk2702

POSZUKUJE˛

MŁODY, uczciwy, dyspozycyjny z prawem jazdy kat. B i praktyka˛, dobra˛ obsługa˛ komputera i urza˛dzen´ biurowych, s´rednie + matura - szuka pracy w biurze lub jako kierowca. 0603851109. jk169

’’KD’’

CIESIELSTWO, 609109004.

SKUP bydła. 0-605693339.

’’ELZA’’ - 24 h. Leszno, ul. Go´rowska 38, 527-00-83. Zatrudnimy panie. mk8450

2

49M Ogrody. ’’KD’’ 0-509660842. jk69

PROSIE˛TA. (065) 538-82-61. jk129

SPRZEDAM przegrabiacz 7-gwiazdowy. Tel. 0-782638933. jk134

WYNAJME˛ mieszkanie w Rawiczu. 0-605633045. jk155

BEZPYŁOWE cyklinowanie, układanie parkieto´w, lakierowanie. 0601769619. jk160

BEZPYŁOWE cyklinowanie, polerowanie, podłogi. 0-609379993. mk8466

SPRZEDAM siano ze stoga - 30 zł balot, 100 baloto´w słomy 17 zł balot. Tel. 0-65 535-04-26

WYNAJME˛ lokal o pow. 50m2. 0691503020. jk168

ALARMOWE systemy, monitoring wizyjny. 0-601055351. jk58

OKNA INWENTARSKIE PCV. CENY PRODUCENTA. 0-515241917. jk55

zboz˙a: pszenz˙yto, je˛czmien´ i inne. Duz˙e ilos´ci. Tel. 0605340902. mk7833

WYNAJME˛ lokal handlowy o pow. 40m2 - s´cisłe centrum Leszna. 0609640175. jk139

´ ZADZWON DO FACHOWCA

BEZPYŁOWE cyklinowanie, układanie. 0-502954307, www.elita.prv.pl. mk7067

˙ SPRZEDAZ

WYNAJME˛ kawalerke˛ Ostroroga. Dzwonic´ po 19.00: 0-695402698. jk157

ODDAM w dobre re˛ce pieski. 0603480318. jk186

´ WECZKA ciele. (065) 545-65JAŁO 68. jk172

SKUP kro´w, byko´w, jało´wek - goto´wka, przelew. (065) 518-97-97. jk64

KUPIE˛ mała˛ działke˛ w okolicach Le´ wie˛ciechowy lub Wilkowic. Tel. szna, S 0-663790218. jk210 ’’KD’’ 0jk74

BM skup macior i knuro´w, płatne goto´wka˛. 0-603506507, (065) 548-1058. jk40 BM skup z˙ywca na ubo´j z koniecznos´ci. Tel. 0-603506507, (065) 548-1058. jk41

KUPIE˛ działki, grunty - Leszno i okolice. 0-504178090. mk8385

NOWY dom Zatorze 509660842.

27

FIZYKA. 0-603369774.

mk6364

JE˛ZYK angielski z dojazdem. Tel. 0-782622272. jk196

KARPACZ - nowo otwarty pensjonat zaprasza gos´ci do miłego wypoczynku. Wycia˛g w zasie˛gu re˛ki. Do centrum 15 minut. 0-601875550, 0-607371315. jk113

ROLNICZE BM skup bydła i trzody, płatne goto´wka˛. Tel. 0-603506507, (065) 548-10-58. jk39

REUMATOLOG z Wrocławia. 0604472791. jk219 TERAPIA EEG BIOFEEDBACK. 0608876029. jk218

ZDROWIE ALERGIE - bezbolesne testy (bez odkładania leko´w, bez nakłuwan´). Odczulanie bez leko´w. BIOSTYL Gostyn´, Rawicz, 0-602744956, 0-601744956. Czynne: poniedziałki lub pia˛tki. jk42 GRONKOWIEC ZŁOCISTY - jedyne w Polsce komputerowe, skuteczne usuwanie zakaz˙en´ dro´g moczowych i oddechowych (ro´wniez˙ u niemowla˛t). BIOSTYL Gostyn´, Rawicz 0602744956, 0-601744956. Czynne: poniedziałki lub pia˛tki. jk43 NAŁOGI: tytoniowy, alkoholowy skuteczne, komputerowe terapie (jednorazowe). BIOSTYL Gostyn´, Rawicz 0-602744956, 0-601744956. Czynne: poniedziałki lub pia˛tki. jk44 POTENCJA. Leszno, 0-697454739. mk8480

ODDAM DARMO MAŁY szczeniak, pies, be˛dzie mały, 3-miesie˛czny. 0-691553163. jk181

MEBLE na wymiar. 0-692193231, www.flies.pl mk8020

NAPRAWA AGD: mikrofale, odkurzacze. 0-783608080. mk5837 NAPRAWA telewizoro´w. (065) 52935-42, 0-606142575. mk7009

´ LNOBUDOWLANE - kompleOGO ksowe wykon´czenia wne˛trz. 0693854774. mk8068 OGRODZENIA ro´z˙ne - kompleksowo. 0-506078751. mk6150 PŁOTY - balustrady. 696453914.

Tanio, 0mk5230

PRODUKCJA siatki ogrodzeniowej, montaz˙. 0-697260040. jk195 SPRZA˛TANIE: dom, biuro, auto, karcher. 0-697375230. mk7779 STOLARSTWO, ogo´lnobudowlane, wykon´czeniowe. (065) 520-19-50, 0661255537. mk6279 SZAFY, kuchnie. Pomiar, wycena gratis. 0-601153378, www.perfektmeble.com mk6054 TELEFONY komo´rkowe, palmtopy, nawigacje - naprawa. (065)520-55-66. mk6509

ODDAM darmo gruz ceglany z załadunkiem. Tel. 0-695990375

TELEFONY przewodowe, bezprzewodowe, telefaksy - naprawa. (065)520-55-66. mk6507

ODDAM w dobre re˛ce s´liczne pieski. (065) 527-14-43. jk151

TYNKI maszynowe, tanio, solidnie. 0-609197699. mk7107


28

OKAZJA — KUPUJ TANIO — OKAZJA MOTORYZACJA

ALFA 145 / 1997, zarejestrowany, silnik w całos´ci lub na cze˛s´ci, cena 1790 zł. Tel. 0-697935533. op191 CHŁODNICE˛ ładowanego powietrza Intercooler do OPLA ASTRY II 2,0 DTI Comfort, uz˙ywany w dobrym stanie, cena 150 zł. Tel. 0-667877041. op163 CITROEN SAXO 1,4 / 1996, 75KM, niebieski metalik, el. szyby, centralny zamek, alarm, alufelgi, 2xpp., pakiet sportowy, atrakcyjny wygla˛d, cena 7200 zł. Tel. 0-607888997. al4796 CITROEN XSARA 1,9D / 2000, stan bdb, centralny zamek, el. szyby, cena 10.200 zł. Tel. 0-609841216. op183 DAEWOO MATIZ 800 / 1999, złoty metalik, pierwszy włas´ciciel, RO, stan bardzo dobry, welur, immobiliser. Cena 5900 zł. 0-609244944. mk8009 DAEWOO MATIZ 800 / 1999, złoty metalik, zderzaki w kolorze nadwozia, RO, welur, immobiliser, blokada skrzyni biego´w, pierwszy włas´ciciel, ksia˛z˙ka serwisowa, 44.000 km, stan idealny. 6500 zł. 0-605684003. mk8165 GOLF III 1994 ⁄ 1,9TDI, biały, zadbany. Cena 6800 zł. 0-501769271. jk184 MAZDA 121 1,3 KAT. 1992, srebrny metalik, 4 drzwi, centralny zamek, alarm, el. dach, aluminiowe felgi, RO, nowe opony, zarejestrowany w kraju od 2004, zadbany, stan techniczny bardzo dobry. Cena 6000 zł. Leszno, tel. 0667098351. bd4776 FIAT BRAVA 1,6 / 16V / / 1996, 96 tys. / km, złoty metalik, gaz, el. szyby, centralny zamek, cena 5600 zł. Tel. 0-692368120. op148 FIAT CINQUECENTO / 1993, cena 1450 zł. Tel. 0-697935533. op192 FIAT PUNTO / 1997, cena 4700 zł + opłaty. Tel. 0-695023494. op200 FORD ESCORT 1,4 / 1992 benzyna + gaz, 5-drzwiowy, stan bdb, cena 2500 zł. Tel. 0-517389153. op165 FORD FIESTA / 1994, zarejestrowany, cena 2800 zł. Tel. 0-695023494. op199 FORD GALAXY 2,8 / V6 / 1996, klima, abs, 7 miejsc, automat, zarejestrowany, cena 13.700 zł. Tel. 0607392085. op194 FORD KA 1,3 / 1997, wspomaganie, el. szyby, pp., cena 4700 zł + opłaty. Tel. 0-607392085. op197 FORD MONDEO kombi 2,0 / 1994, pełna elektryka, automat, centralny zamek, 1xpp., zielona perła, cena 4800 zł. Tel. 0-691206167. op186 GŁOWIACA do FIATA CINQUECENTO kompletna, cena 80 zł, alternator - 50 zł. Tel. 0-692368120. op149 GOLF II 1,6 / 1991 benzyna, wspomaganie, centralny zamek, garaz˙owany, zadbany, cena 2500 zł. Tel. 0663953400. op172 GOLF III 1,4 kombi, benzyna-gaz, wspomaganie, centralny zamek, granatowy metalik, szyberdach, zarejestrowany, cena 6500 zł. Tel. 0-691313536. op150 GOLF IV TDI, 90KM, klima, pełna elektronika, abs, 2xpp., radio CD, zarejestrowany, cena 18.500 zł. Tel. 0697663191. op196 KLAPA tylna (drzwi tylne) do OPLA ASTRY II Hatchback, cena 400 zł. Tel. 0-667877041. op160 LAMPY przednie do OPLA ASTRY II 2,0 DTI Comfort, uz˙ywane, cena 200 zł. Tel. 0-667877041. op161

OPEL ASTRA kombi 1,7 TDI isuzu / 1994, 1xpp., abs, centralny zamek, wspomaganie, cena 4400 zł. Tel. 0665195914. op201 OPEL ASTRA kombi 1,8 / 16V / 1997, klima, centralny zamek, el. szyby i lusterka, 2xpp., abs, cena 8000 zł. Tel. 0-509370455. op203 OPONY zimowe 145 / 80R / 13, 2 szt., cena 50 zł. Tel. 0-784650256. op158 PEUGEOT 206 2,0HDI ⁄ 2003, 5drzwiowy, bogate wyposaz˙enie, cena 15.500 zł. Tel. 0-601638186. mk7211 OPEL CORSA / 2003, klimatyzacja, 4 poduszki, wspomaganie, radio CD, przebieg 54.000 z ksia˛z˙ka˛ serwisowa˛. Cena 13.200 zł + opłaty. 0-601306413. jk214 RENAULT TWINGO 1,1 / 2000, seledynowy, 4xpp., centralny zamek + pilot, el. szyby i lusterka, szyberdach, radio, stan bdb. Cena 9900 zł. 0667098351. mk424 ROVER 418 GSD 1,8 TD / 1993, zielony metalik, 4-drzwiowy, wspomaganie kierownicy, centralny zamek, elektryczne szyby, elektryczne lusterka, elektryczny dach, radio CD, hak, welurowa tapicerka, blokada skrzyni biego´w, auto alarm, zadbany, zarejestrowany. Cena 8500 zł. Tel. 0-501109747. am1237 RADIO samochodowe ,,LG’’ CD + PILOT 4x50, nowe bez gwarancji, cena 180 zł. Tel. 0-667817637. op152 RENAULT LAGUNA kombi 1,8 / 1997, zarejestrowana, cena 9000 zł. Tel. 0-609655756. op166 SKODA FAVORIT kombi / 1993, morska, I włas´ciciel, cena 1600 zł. Tel. 0-664047531. op147 TOYOTA YARIS / 1999, cena 12.000 zł. Tel. 0-782649525. op195 TRAKTOREK 3-kołowy, sprawny, silnik WSK 125, cena 750 zł. Tel. 0-667817637. op154 UCHWYTY do zderzaka do OPLA ASTRY II Hatchback, cena 40 zł. Tel. 0-667877041. op171 UNO na cze˛s´ci lub w całos´ci, sprawny, cena 550 zł. Tel. 0-697935533. op193 VW PASSAT 1,8 / 1991, biały, cena 3300 zł + opłaty. Tel. 0-65 / 572-25-93. op208 VW POLO 1,0 / 1996, benzyna, czerwony, 2xairbag, alufelgi, el. dach, cena 7300 zł. Tel. 0-601868400. op202 VW TOURAN 1,9TDI / 2004, klima, elektryczne szyby, 7-osobowy, szary metalik, cena 33.000 zł + Vat. Tel. 0-607392085. op198 WENTYLATOR chłodnicy do OPLA ASTRY II 2,0 DTI Comfort, uz˙ywany w dobrym stanie, cena 200 zł. Tel. 0-667877041. op162 XSARA PICASSO / 2001, benzyna, klimatronik, abs, el. szyby, 4xpp., alufelgi, nawigacja, cena 18.300 zł. Tel. 0-697031075. op182

´ CI NIERUCHOMOS ´ migiel / Poladowo, cena 5 ha ziemi - S 50.000 zł / ha. Tel. 0-664047531. op188 ATRAKCYJNE nowe mieszkanie w Rawiczu 48m2, bezczynszowe, dobra lokalizacja, cena 168.000 zł. Tel. 0601820008. op155 130M2, stan surowy zamknie˛ty w Grono´wku. Cena 199.000 zł. 0-514906914 jk177 63M2, 3-pokojowe, Rejtana, parter. Cena 189.000 zł. 0-514906914. jk175

64M2, 3-pokojowe - Ostroroga. Cena 215.000 zł. 0-514906914. jk176 MIESZKANIE 39m2 - Leszno, 2-pokojowe. Cena 110.000 zł. 0609250866, (065) 549-02-89. mk8326 PARTEROWY dom w Wilkowicach z pie˛knym ogrodem. 0-514906914. Cena 550.000 zł. jk174

´ Z˙ NE RO BARDZO dobra poniemiecka cegła z rozbio´rki, cena od 0,40-1,00 zł / szt. Tel. 0-696587728. op179 CD - 30 zł, stacja dyskietek - 10 zł, amortyzator MX3(80% sprawny) - 60 zł. Tel. 0-601925849. op145

NOWA niemiecka maszynka do mielenia mie˛sa - 14 zł. Leszno, Pl. Metziga 8 / 3. mk8507 SPRZEDAM CB RADIO COBRA 132XLR - cena 250 zł. Tel. 0502604235. jk137

DE˛BOWA kredens / witryna, cena 1000 zł. Tel. 0-696587728. op178

SPRZEDAM jało´wke˛ wysoko cielna˛, wycielenie w marcu. Cena 2700 zł. (065) 549-62-38. jk38

DROBNE, pocie˛te, suche drewno rozpałkowe, cena 175 zł / m3. Tel. 0696587728. op176

PIESKI YORKI 8-tygodniowe, suczki - 1000 zł, pieski - 800 zł. Tel. 0667817637. op153

DOM do zamieszkania, cena 250.000 zł. Tel. 0-696587728. op173

GRZEJNIK olejowy - cena 60 zł. Tel. 0-693887263. op170

SPRZEDAM działke˛ budowlana˛ w De˛bnie, 4 km od Rawicza, kierunek Wrocław, 1429m2, zadrzewiona, w pobliz˙u las, woda, media przy drodze. Cena 75 zł / m2. 0-667098351. mk6793

KABEL elektryczny 3x1,5 100mf, cena 100 zł. Tel. 0-726122863. op144

POCIE˛TE i pora˛bane mieszane lis´ciaste drewno opałowe, cena 150 zł / m3. Tel. 0-696587728. op177

SPRZEDAM dom w Zaborowie, pow. parter 100m2+ poddasze 80m2 + garaz˙. Cena 335.000 zł. 0-601581043. jk112

SPRZEDAM kiosk z lokalizacja˛. Cena 5000 zł. 0-668140448. jk119 DOM wolnostoja˛cy, stan surowy zamknie˛ty w Lesznie, cena 259.000 zł. Tel. 0-601868400. op206 DZIAŁKA budowlana na Osiedlu w Krzemieniewie, 60 zł / m2, 0695948790. op3 Strona okazyjnych ogłoszen´ drobnych ukazuje sie˛ w kaz˙dym wydaniu ,,ABC’’. Ogłoszenia (musza˛ miec´ podana˛ cene˛) drukujemy za darmo. Przyjmujemy je we wszystkich naszych Biurach Ogłoszen´, a takz˙e telefonicznie i faxem 0-65 529-25-40, za pomoca˛ SMS-o´w (0-695584696) i przez internet (abc-marketing gazetaabc.pl). Do wiadomos´ci redakcji nalez˙y podac´ nazwisko i adres zamawiaja˛cego. Pierwszen´stwo druku maja˛ ogłoszenia nadesłane na kuponie wycie˛tym z gazety. MIESZKANIE 63m2, parter, duz˙y balkon, os. Rejtana, cena 175.000 z. Tel. 0-65 / 526-60-02. op189

DLA DZIECKA

´ ZEK dziecie˛cy 2-funkcyjny firmy WO FOKUS, cena 300 zł. Tel. 0509055250. op207 FOTELIK samochodowy z atestem 150 zł, ło´z˙eczko drewniane z materacem 120 zł - tel. 065 520-94-49. mk1476 TORBA do wo´zka 25 zł, parasolka 10 zł, budka przeciwdeszczowa 20 zł - tel. 0-65 520-94-49. mk1477

KANAPO-TAPCZAN, stan bdb, cena 300 zł. Tel. 0-694395086. op180 KONTENER budowlany - wymiary 6m x 2,4m, cena 2200 zł. Tel. 065 / 529-13-23. op181

PRALKA automat - 200 zł. Tel. 0693887263. op169 PRASE˛ - belownice˛ do makulatury, odpadow plastikowych itp., cena 5000 zł. Tel. 0-695924135. op185

ROWER 3-kołowy dla inwalidy - cena 800 zł - tel. 0-65 520-94-49. mk1414

STARY zegar ,,Gustaw Becker’’ linkowiec - z˙yłkowiec elektryczny, cena 1900 zł. Tel. 0-601868400. op204

MEBLE stylowe - 1500 zł - tel. 0-65 520-94-49. mk6134

STARY zegar wisza˛cy, cena 640 zł. Tel. 0-601868400. op205

KOPRZETRZA˛SARKA do siana DEUTZFAR, szer. robocza 6,40, szerokie koła, składana, hydrauliczna, cena 6900 zł. Tel. 0-693693760. op143

SUKNIA s´lubna biała, rozm. 38 / 40 z trenem, bolerko z koronki 3 / 4 re˛kaw, cena 270 zł. Tel. 0-660746939. op164

´ WKO-ZAMRAZ˙ ARKA, stan LODO bdb, cena 200 zł. Tel. 0-663640309. op190 MALARSTWO z całego s´wiata - znaczki i bloczki, 4 duz˙e klasery, cena 500 zł. Tel. 0-601683556. op210 MIODARKA z oprzyrza˛dowaniem, cena 250 zł. Tel. 0-65 / 572-25-93. op209 MŁODE, duz˙e, zdrowe OLEANDRY, cena 100 zł / szt. Tel. 0-696587728. op175 NOWA buda dla psa i domek dla kota, cena od 650 zł. Tel. 0-696587728. op174 PIEC kominkowy nowy, przenos´ny z szyba˛ z˙aroodporna˛, cena 1050 zł. Tel. 698218433. op159 FOTEL rehabilitacyjny, nowy. 3700 zł. 0-605670397. mk8327 KOMODA sosnowa - 290 zł, po´łka naroz˙nikowa - 70 zł. 0-887688216. jk46 KOZAKI włoskie nowe rozm. 39 - 140 zł. 0-887688216. jk47

SYPIALNIA: dwa tapczany ze skrzyniami, pods´wietlane nocne stoliki, toaletka, pufa, cena 300 zł. Tel. 0661645850. op184 SZAFA 3-drzwiowa, ława, sto´ł, 6 krzeseł - w komplecie lub oddzielnie, cena 1000 zł. Tel. 0-661312397. op168 S´ RTUTOWNIK bijakowy Cramer z filtrem przeciwpyłowym zbiornikiem, cena 1300 zł. Tel. 0-508185906. op167 TELEFON komo´rkowy SAMSUNG E590, stan bdb, (ładowarka, pudełko, słuchawki, karta pamie˛ci 1GB, wbudowany aparat 3MGP), cena 270 zł. Tel. 0-665825447. op151 ZNACZKI, bloczki, arkusiki, kasowniki, koperty, kartki pocztowe polskie i zagraniczne ,,Jan Paweł II’’ na kartach wystawowych, cena 10 zł / kartka. Tel. 0-601683556. op156 ZNACZKI, bloczki polskie czyste od 1960-1990 i znaczki kasowane od 1951-1991 - 3 duz˙e klasery, cena 8001000 zł. Tel. 0-601683556. op157


OG£OSZENIA MIASTA LESZNA

29 WYNAJÊCIE LOKALU

KONKURS OG£OSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJÊ ZADAÑ PUBLICZNYCH MIASTA LESZNA

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z póŸn. zm.) og³asza siê otwarty konkurs ofert na realizacjê zadañ publicznych w 2009 r. Konkurs jest adresowany do organizacji pozarz¹dowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 oraz art. 11 ust. 3 ustawy o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie. ZADANIA Z ZAKRESU WSPÓ£PRACY Z ZAGRANIC¥ Dzia³ania zwi¹zane z rozwijaniem kontaktów i wspó³pracy miêdzy spo³eczeñstwami Leszna i miast partnerskich: Suhl, Deurne i Montluçon i miasta Sisak: 1. Wysokoœæ œrodków na zadanie w roku 2007 – 20.000,00 PLN Wysokoœæ œrodków na zadanie w roku 2008 – 20.000,00 PLN Wysokoœæ œrodków na zadanie w roku 2009 – 30.000,00 PLN 2. Cele zadania: Rozwój kontaktów mieszkañców Leszna z miastami partnerskimi Suhl, Deurne i Montluçon i z miastem Sisak poprzez uczestnictwo we wspólnych przedsiêwziêciach celem bli¿szego poznania codziennego ¿ycia mieszkañców miast partnerskich, wymiany doœwiadczeñ i integracji obywateli. 3. Przedmiot konkursu: Organizowanie imprez, spotkañ, wymian osób i innych przedsiêwziêæ z udzia³em mieszkañców Suhl, Deurne, Montluçon i Sisaka oraz Leszna maj¹cych na celu nawi¹zanie kontaktów i wspó³pracy oraz wzajemne poznanie siê spo³eczeñstw tych miast. 4. Termin realizacji zadania: do 30 listopada 2009 r. 5. Preferowane bêd¹ propozycje uwzglêdniaj¹ce udzia³ jak najwiêkszej grupy mieszkañców Leszna i odpowiedniego miasta partnerskiego, wpisuj¹ce siê w program obchodów 25-lecia wspó³pracy z Suhl, 20-lecia z Deurne i 5-lecia z Montluçon, które œwiêtowaæ bêdziemy w czasie Dni Leszna – w maju 2009 r. w Lesznie. 6. Konkurs nie obejmuje projektów inwestycyjnych. 7. Warunkiem koniecznym dopuszczenia oferty do konkursu jest przed³o¿enie listu intencyjnego, umowy lub innej pisemnej deklaracji partnera zagranicznego. 8. Dopuszczalne jest organizowanie imprez poza granicami administracyjnymi Leszna. Zasady i warunki przyznania dotacji: 1. Podmioty uczestnicz¹ce w otwartym konkursie ofert i ubiegaj¹ce siê o dotacjê na realizacjê zadañ powinny spe³niaæ warunki ogólne: – posiadaæ osobowoœæ prawn¹ lub upowa¿nienie jednostki nadrzêdnej, posiadaj¹cej osobowoœæ prawn¹ do z³o¿enia oferty i podpisania umowy, dysponowania œrodkami finansowymi i rozliczenia, – z³o¿yæ w terminie poprawnie i w sposób czytelny wype³nion¹ ofertê, zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantuj¹c¹ wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczêdny i terminowy, – wykazaæ posiadanie: niezbêdnej wiedzy, kwalifikacji, doœwiadczeñ, kadry i odpowiedniego zaplecza lokalowego do realizacji konkretnego zadania. 2. Termin i sposób sk³adania ofert: – Kompletne oferty wraz z za³¹cznikami nale¿y sk³adaæ w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 lutego 2009 r. w Wydziale Promocji i Rozwoju. – Oferty mog¹ sk³adaæ podmioty samodzielnie lub wspólnie z innymi podmiotami. We wniosku nale¿y wskazaæ podmiot ubiegaj¹cy siê o dotacjê i odpowiedzialny za wykonanie zadania. Do oferty nale¿y do³¹czyæ wymagane za³¹czniki: – aktualny odpis z Krajowego Rejestru S¹dowego, a w przypadku podmiotów niebêd¹cych stowarzyszeniami lub fundacjami inny dokument stanowi¹cy o podstawie dzia³alnoœci danego podmiotu, – sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok dzia³alnoœci tego podmiotu, – statut organizacji, w przypadku z³o¿enia innego dokumentu ni¿ odpis z KRS, – sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok dzia³alnoœci tego podmiotu lub w przypadku nowo powsta³ego za okres jego dzia³ania. Kopia dokumentów winna byæ poœwiadczona za zgodnoœæ z orygina³em przez osoby upowa¿nione do podpisania oferty. 3. Termin, tryb i kryteria rozpatrywania ofert: – rozpatrzenie ofert nast¹pi w nieprzekraczalnym terminie 2 miesiêcy od daty z³o¿enia wniosku, – oferty spe³niaj¹ce wymogi formalne oceniane bêd¹ przez Komisjê Konkursow¹, powo³an¹ przez Prezydenta Miasta Leszna, – oferty niekompletne i nieprawid³owo wype³nione albo z³o¿one po terminie nie bêd¹ rozpatrywane, – z³o¿enie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Ocenie podlegaj¹ nastêpuj¹ce kryteria: – merytoryczna ocena projektu i jego zgodnoœæ z celami zadania, – zapotrzebowanie spo³eczne na us³ugi œwiadczone w ramach projektu, – ocena mo¿liwoœci realizacji przez podmiot, przy uwzglêdnieniu doœwiadczenia podmiotu w realizacji tego zadania, realnoœci wykonania zadania, zasobów ludzkich, bazy materialnej, – ocena kalkulacji kosztów zadania pod k¹tem ich celowoœci, oszczêdnoœci oraz efektywnoœci wykonania, – udzia³ œrodków w³asnych oraz z innych Ÿróde³ finansowania, – zgodnoœæ tematyki i zakresu wniosku z celami statutowymi wnioskodawcy, – kwota przyznanej dotacji mo¿e byæ ni¿sza od wnioskowanej. Czêœæ wk³adu w³asnego mo¿e stanowiæ tzw. wk³ad pozafinansowy (np. praca wolontariuszy).

4. Postanowienia koñcowe Dotacji nie mo¿na wykorzystywaæ na: – prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej, – realizacjê zadañ ju¿ zleconych danej jednostce przez Prezydenta Miasta Leszna. Zastrzega siê mo¿liwoœæ nierozstrzygniêcia konkursu w poszczególnych zadaniach, bez prawa do odwo³ania. Termin realizacji zadañ zg³oszonych do konkursu ofert up³ywa z dniem 30 listopada 2009 r. Podmiot dotowany po zakoñczeniu zadania zobowi¹zany jest do przedstawienia w ci¹gu 30 dni szczegó³owego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania zgodnie z umow¹ o powierzenie zadania publicznego. Oferty na zadania z zakresu wspó³pracy z zagranic¹ nale¿y sk³adaæ w Wydziale Promocji i Rozwoju, ul. Karasia 15 do dnia 27 lutego 2009 r. Informacji na temat konkursu udziela Lucyna Gbiorczyk, tel. 0-65 529-81-23, e-mail: urbaniak@leszno.pl

PRZETARGI SPRZEDA¯ NIERUCHOMOŒCI

Prezydent Miasta Leszna og³asza I przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ na w³asnoœæ nieruchomoœci gruntowej niezabudowanej po³o¿onej w Lesznie przy ul. 17 Stycznia. Przedmiotem przetargu jest nieruchomoœæ oznaczona w ewidencji gruntów jako: – dz. nr 55/17 na ark. m. 127 o powierzchni 0,3501 ha, dla której w S¹dzie Rejonowym w Lesznie – Wydziale Ksi¹g Wieczystych prowadzona jest ksiêga wieczysta KW Nr 23018. Cena wywo³awcza netto nieruchomoœci wynosi 1.266.000,00 z³. Do ceny osi¹gniêtej w przetargu doliczony bêdzie podatek VAT w wysokoœci 22%. Post¹pienie nie mniejsze ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych. Przetarg odbêdzie siê dnia 24 marca 2009 r. o godz. 10 w siedzibie Urzêdu Miasta Leszna, ul. Karasia 15 (sala konferencyjna – parter). Dla nieruchomoœci obowi¹zuj¹ ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Okrê¿nej, Al. Konstytucji 3 Maja i torów PKP w Lesznie zatwierdzonego Uchwa³¹ Nr XLI/501/2006 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 paŸdziernika 2006 r. Zgodnie z planem przedmiotowa nieruchomoœæ po³o¿ona jest na terenie oznaczonym symbolem 3U i jest przeznaczona pod tereny zabudowy us³ugowej z dopuszczeniem lokalizacji stacji paliw. Dopuszczalne obiekty towarzysz¹ce: gara¿e, budynki gospodarcze, urz¹dzenia i obiekty infrastruktury technicznej. Dopuszcza siê lokalizacjê obiektów handlowych o powierzchni sprzeda¿y powy¿ej 2000 m2. Powierzchnia zabudowy – maks. 60% powierzchni dzia³ki. Nieruchomoœæ jest niezabudowana, naro¿na o kszta³cie zbli¿onym do kwadratu, czêœciowo zadrzewiona, zakrzaczona, poroœniêta chaszczami, wymagaj¹ca oczyszczenia terenu. Usuniêcie drzew i krzewów z terenu nieruchomoœci jest mo¿liwe po uzyskaniu zezwolenia Prezydenta Miasta Leszna zgodnie z ustaw¹ o ochronie przyrody. Zakoñczenie zabudowy, za które uwa¿a siê wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniêtym, w ci¹gu 4 lat. Wadium w wysokoœci 250.000,00 z³ nale¿y wp³aciæ na konto Urzêdu Miasta nr 37 1020 3088 0000 8302 0005 7703 Bank PKO BP S.A. I O/Leszno do dnia 17 marca 2009 r. Wadium wp³acone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra³, zalicza siê na poczet ceny nabycia nieruchomoœci. Pozosta³e wadia zwraca siê niezw³ocznie po zamkniêciu przetargu, jednak nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od zamkniêcia przetargu. Uczestnicy przetargu s¹ zobowi¹zani posiadaæ: dowód to¿samoœci, dowód wp³aty wadium, numer NIP, w przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna prowadz¹ca dzia³alnoœæ gospodarcz¹ – zaœwiadczenie o rejestracji dzia³alnoœci gospodarczej. W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upowa¿niona do reprezentowania uczestnika powinna przed³o¿yæ do wgl¹du aktualny wypis z Krajowego Rejestru S¹dowego. Je¿eli uczestnik jest reprezentowany przez pe³nomocnika, konieczne jest przed³o¿enie orygina³u pe³nomocnictwa upowa¿niaj¹cego do uczestnictwa w przetargu. W przypadku, gdy nabywc¹ nieruchomoœci ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomoœci przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z póŸn. zm.), do zawarcia umowy notarialnej sprzeda¿y nieruchomoœci nabywca winien przed³o¿yæ zezwolenie, je¿eli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wy¿ej ustawy. Prezydent Miasta Leszna zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomoœci w ci¹gu 5 lat od dnia zawarcia aktu notarialnego. Cena nieruchomoœci osi¹gniêta w przetargu zwiêkszona o podatek VAT w wysokoœci 22% podlega zap³acie przed zawarciem umowy notarialnej, nie póŸniej ni¿ w dniu zawarcia umowy. Zawiadomienie o terminie zawarcia umowy sprzeda¿y nast¹pi najpóŸniej w ci¹gu 21 dni od dnia rozstrzygniêcia przetargu. W przypadku, gdy osoba ustalona jako nabywca nieruchomoœci nie stawi siê bez usprawiedliwienia w kancelarii notarialnej w oznaczonym miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu mo¿e odst¹piæ od zawarcia umowy notarialnej, a wp³acone wadium nie podlega zwrotowi. Prezydent Miasta Leszna zastrzega sobie prawo odwo³ania przetargu. Bli¿sze informacje mo¿na uzyskaæ w Wydziale Gospodarki Nieruchomoœciami, Al. Jana Paw³a II 21, pok. 106-110, tel. 0-65 529-82-11, 0-65 529-82-13. Strona internetowa – www.bip.leszno.pl

Miejski Zak³ad Budynków Komunalnych w Lesznie og³asza na dzieñ 9 lutego 2009 r. przetarg nieograniczony na wynajêcie lokalu u¿ytkowego bêd¹cego w zarz¹dzie MZBK: I przetarg: ul. B. Chrobrego 44 – lokal o powierzchni 102,30 m2, godz. przetargu – 11. Przetarg odbêdzie siê w œwietlicy Zak³adu przy ul. Dekana 10 w Lesznie. Szczegó³owe dane lokalu u¿ytkowego s¹ zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Leszna (www. bip.leszno.pl) oraz wywieszone wraz z regulaminem przetargu na tablicy og³oszeñ w siedzibie Miejskiego Zak³adu Budynków Komunalnych, ul. Dekana 10 i w Urzêdzie Miasta Leszna, ul. Karasia 15. W przetargu mog¹ braæ udzia³ osoby fizyczne i prawne, które nie maj¹ ¿adnych zobowi¹zañ w stosunku do jednostki organizuj¹cej przetarg, wp³ac¹ wadium, przed³o¿¹ zaœwiadczenia z Urzêdu Skarbowego i ZUS o niezaleganiu w podatkach i op³atach. Wadium przyjmowane bêdzie w kasie MZBK w dniu przetargu od godz. 10 do 11.

KOMUNIKATY PREZYDENT MIASTA LESZNA

informuje, i¿ od dnia 7 stycznia 2009 r. w Urzêdzie Miasta Leszna – Wydziale Gospodarki Nieruchomoœciami przez okres 30 dni mo¿na zapoznaæ siê z dokumentacj¹ oraz protoko³em w sprawie nieodp³atnego przejêcia od Skarbu Pañstwa, w trybie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. – Przepisy wprowadzaj¹ce ustawê o samorz¹dzie terytorialnym i ustawê o pracownikach samorz¹dowych (Dz.U. z 1990 r. Nr 32, poz. 191 ze zm.), nieruchomoœci zabudowanej po³o¿onej w Lesznie przy Al. Jana Paw³a II 21a, oznaczonej dzia³k¹ nr 56/5 na ark. m. 46 o powierzchni 282 m2, dla której w S¹dzie Rejonowym w Lesznie – Wydziale Ksi¹g Wieczystych prowadzona jest ksiêga wieczysta KW Nr PO1L/ 00025595/8. Osoba, której interes prawny dotyczy przedmiotu sprawy, mo¿e zg³osiæ swoje zastrze¿enia.

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z póŸniejszymi zmianami) i art. 61 § 1-4 Kodeksu postêpowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) zawiadamiam, ¿e dnia 30 grudnia 2008 r. wszczêto postêpowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegaj¹cych na: – zmianie sposobu u¿ytkowania pomieszczeñ poddasza i piwnic w budynku na sale æwiczeñ rehabilitacyjnych, – dobudowê windy dla osób niepe³nosprawnych przy budynku, – ocieplenie obiektu. Lokalizacja inwestycji: ul. Starozamkowa 14 w Lesznie. W zwi¹zku z powy¿szym informujemy strony, ¿e w Wydziale Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzêdu Miasta Leszna, Al. Jana Paw³a II 21, pok. 206 w godz. 8-14 w terminie 14 dni od dnia ukazania siê niniejszego obwieszczenia mo¿na zapoznaæ siê z wnioskiem Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upoœledzeniem Umys³owym Ko³o w Lesznie oraz zg³aszaæ swoje wnioski, ewentualne uwagi i zastrze¿enia. Prezydent Miasta Leszna Tomasz Malepszy


SPORT

30

¯U¯EL

Rosyjski Kolejarz

Dwóch rosyjskich ¿u¿lowców pozyska³ na pocz¹tku tego tygodnia drugoligowy Kolejarz Rawicz. Pierwszy z nich to Wiktor Go³ubowskij. Jest zawodnikiem Sa³awatu Sa³awat, ma 22 lata, a z „NiedŸwiadkami” zwi¹za³ siê a¿ na dwa sezony. Wiêkszoœæ czasu chce spêdziæ w Polsce, koncentruj¹c siê na

startach w naszym kraju. Drugim pozyskanym ¿u¿lowcem ze Wschodu jest Aleksiej Guzajew. To 23-letni wychowanek Turbiny Ba³akowo. Ju¿ w 2007 roku by³ on zawodnikiem Kolejarza, ale nie wyst¹pi³ w ¿adnym spotkaniu dru¿yny, gdy¿ zosta³ wypo¿yczony do GT¯ Grudzi¹dz. (ceg)

P£YWANIE

Z³ota Agnieszka

Cztery z³ote medale zdoby³a rawiczanka Agnieszka Ostrowska, reprezentantka tamtejszego Wodnika podczas Grand Prix Polski rozegranego w Kozienicach. Fot. E. Baldys

s W zmaganiach kobiet emocji i twardej walki nie brakuje.

PI£KA RÊCZNA

Czas na rewan¿e

W sobotê rusza runda rewan¿owa ¿eñskich rozgrywek o mistrzostwo II ligi. Dru¿yna Arotu-Astromal Leszno wybiera siê do Jeleniej Góry. Rywalem podopiecznych Dariusza Kamieniarza bêd¹ rezerwy graj¹cego w ekstraklasie Finepharmu. To aktualny lider tabeli, zespó³, który dozna³ do tej pory tylko jednej pora¿ki, i to w³aœnie z leszczyniankami. – U siebie wygraliœmy w pierwszej rundzie 29:24. Bardzo chcielibyœmy powtórzyæ to osi¹gniêcie. Zadanie nie bêdzie ³atwe, tym bardziej

¿e nie wiemy, jakim sk³adem dysponowaæ bêdzie zespó³ z Jeleniej Góry. Byæ mo¿e gospodynie skorzystaj¹ z kilku zawodniczek ekstraklasowej dru¿yny. Na pewno jednak podejmiemy walkê – powiedzia³ Dariusz Kamieniarz. W ramach przygotowañ do tego spotkania jego podopieczne zagra³y w œrodê sparing w Obornikach, ulegaj¹c pierwszoligowej Sparcie 24:29.

To kolejne sukcesy m³odej rawickiej p³ywaczki, która od roku z powodzeniem startuje w seniorkach, zaliczaj¹c siê do œcis³ej krajowej czo³ówki. Agnieszka zwyciê¿y³a na 50, 100 i 200 m stylem klasycznym (to jej koronne dystanse), uzyskuj¹c wyniki: 33,70; 1:11,99 i 2:32,28 oraz na 200 metrów stylem zmiennym (2:18,82). Rawiczanka uczy siê w trzeciej klasie Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych Mistrzostwa Sportowego w

Raciborzu. Kolejne medale powiêkszaj¹ce jej imponuj¹cy ju¿ sportowy dorobek zdoby³a w minionym roku na Zimowych MP rozegranych w Gorzowie Wlkp. (br¹z na 200 m stylem klasycznym) oraz na XIV Ogólnopolskiej Olimpiadzie M³odzie¿y w Bydgoszczy (traktowanej jako Letnie Mistrzostwa Polski Juniorów 17i 18-letnich), gdzie zajê³a pierwsze miejsce na 200 m stylem klasycznym oraz drugie miejsca na 50 m i 100 m tym samym stylem. J.W.

Dodajmy, ¿e Arot-Astromal plasuje siê po pierwszej rundzie na drugim miejscu w drugoligowej tabeli, ustêpuj¹c jeleniogórzankom zaledwie 2 punktami. W sobotê spotkaj¹ siê zatem dwa czo³owe zespo³y tej grupy. Pilnie nas³uchiwaæ bêdziemy wieœci ze stolicy Karkonoszy i mamy nadziejê, ¿e bêd¹ one pomyœlne dla leszczynianek. (ceg)

P£YWANIE

Popisowi leszczynianie

Reprezentanci Akwawitu-Astromal Leszno i Wodnika Rawicz startowali w Zimowych Mistrzostwach Okrêgu Wielkopolskiego 13-latków i starszych. Najwiêcej medali przywieŸli leszczynianie. Spoœród rawiczan, którzy startowali g³ównie na sprinterskich dystansach, na podium stanê³a tylko Zuzanna Lis. Podajemy najlepsze miejsca naszych reprezentantów. 50 m stylem dowolnym dziewcz¹t: I m. Agnieszka Kaczmarek, III m. Aleksandra Nowak, VI m. Zuzanna WoŸniak, X m. Jagoda Paprocka – wszystkie Akwawit. 50 m dowolnym ch³opców: IV m. Amadeusz Kempiak, VII m. Aleksander Andrzejewski, VIII m. Micha³ Galon – Akwawit, X m. Marcin Nowacki – Wodnik. 50 m grzbietowym dziewcz¹t: VIII m. Jagoda Paprocka – Akwawit, X m. Marta Sêk – Wodnik. 50 m grzbietowym ch³opców: II m. Jakub Tomczak, VI m. Tomasz Elminowski – Akwawit, VII m. Marcin Nowacki – Wodnik, VIII m. Pawe³ Tomczak – Akwawit. 100 m klasycznym dziewcz¹t: IV m. Zuzanna Lis – Wodnik. 100 m klasycznym ch³opców: VI m. Maciej Weber, VIII m. Jakub Ratajczak – Akwawit, X m. Jêdrzej

Maækowiak – Wodnik. 200 m zmiennym dziewcz¹t: II m. Aleksandra Nowak – Akwawit. 200 m zmiennym ch³opców: II m. Micha³ Galon – Akwawit. 200 m dowolnym dziewcz¹t: XIII m. Ma³gorzata Grelewicz – Akwawit, XV m. Joanna Wawrzyniak – Wodnik. 200 m dowolnym ch³opców: III m. Aleksander Andrzejewski – Akwawit. 100 m motylkowym dziewcz¹t: VII m. Stefania Norek, VIII m. Agnieszka Dyba – Akwawit. 100 m motylkowym ch³opców: I m. Adrian Wojciechowski, IV m. Tomasz Przybylak – Akwawit. 100 m grzbietowym ch³opców: III m. Jakub Tomczak, V m. Pawe³ Tomczak – Akwawit. 50 m motylkowym dziewcz¹t: V m. Zuzanna WoŸniak – Akwawit. 50 m motylkowym ch³opców: I m. Adrian Wojciechowski, III m. Tomasz Przybylak, VIII m. Micha³ Galon – Akwawit, XI m. Marcin Nowacki – Wodnik. 100 m klasycznym dziewcz¹t: VI

m. Zuzanna Lis – Wodnik. 100 m klasycznym ch³opców: VIII m. Jêdrzej Maækowiak, IX m. Jakub Ratajczak, XI m. Maciej Weber – Akwawit. 200 m grzbietowym ch³opców: IV m. Jakub Tomczak – Akwawit. 100 m dowolnym dziewcz¹t: IV m. Zuzanna WoŸniak, V m. Aleksandra Nowak – Akwawit. 100 m dowolnym ch³opców: II m. Adrian Wojciechowski, VII m. Amadeusz Kempiak, VIII m. Aleksander Andrzejewski – Akwawit. 200 m motylkowym ch³opców: III m. Tomasz Przybylak, VII m. Hubert Miko³ajczak – Akwawit. 200 m klasycznym dziewcz¹t: III m. Zuzanna Lis – Wodnik, VI m. Daria ¯êtkowska – Akwawit. 200 m klasycznym ch³opców: miejsca od VI do IX: Maciej Weber, Jakub Ratajczak, Tomasz Sowa i Filip Chor¹¿ak – Akwawit. 400 m dowolnym dziewcz¹t: IV m. Joanna Wawrzyniak – Wodnik. 400 m dowolnym ch³opców: V m. Aleksander Andrzejewski – Akwawit. J.W.

Fot. J. Witczak s Starty w Grand Prix Polski przynios³y Agnieszce Ostrowskiej kolejne medale.

PI£KA RÊCZNA

Sparingowe granie

Pracowicie spêdzili ostatnie dni szczypiorniœci ArotuAstromal Leszno i Têczy Koœcian. Oba nasze zespo³y przygotowuj¹ce siê do rewan¿owej rundy drugoligowych rozgrywek gra³y mecze kontrolne. We wtorek leszczynianie zmierzyli siê u siebie z Wolsztyniakiem Wolsztyn. Zrewan¿owali siê pierwszoligowcom za pora¿kê z ubieg³ego tygodnia. Tym razem by³o 32:29 dla podopiecznych Ryszarda Kmiecika. Bramki w prowadzonym przez niego zespole zdobyli: £uczak i Tórz po 6, Wierucki i Matuszewski po 5, Meissner 4, Kajzer 3, Nowak, Becelewski i Pawlik po 1. W œrodê formê leszczynian sprawdza³ inny pierwszoligowiec – Grunwald Poznañ. Ten wyjazdowy pojedynek zakoñczy³ siê nieznaczn¹ wygran¹ gospodarzy 35:33. Naj-

skuteczniejszymi zawodnikami Arotu-Astromal byli: Wierucki 8, Kajzer 6 i Giernas 5, a pozosta³e bramki zdobyli – Tórz 4, £uczak i Szkudelski po 3, Nowak 2, Meissner i Matuszewski po 1. Mecz kontrolny rozegrali te¿ koœcianiacy. W œrodê wieczorem podopieczni Aleksandra Sowy podejmowali u siebie Wolsztyniaka. By³ to równie¿ drugi sparing tych zespo³ów rozegrany w odstêpie kilku dni. Podobnie jak w pierwszym gór¹ okazali siê pierwszoligowcy, którzy pokonali Têczê 35:28. (ceg)


SPORT ¯U¯EL

31

LEKKOATLETYKA

Wiedz¹ ju¿ gdzie

Startowali w Cottbus Liczna grupa lekkoatletów Krokusa-Astromal Leszno startowa³a w miêdzynarodowym mityngu w Cottbus.

Przez Peterborough bêdzie wiod³a droga polskich ¿u¿lowców do fina³u Dru¿ynowego Pucharu Œwiata w Lesznie. W tym tygodniu poznaliœmy miejsce rozegrania pó³fina³u DPŒ z udzia³em bia³o-czerwonych. Odbêdzie siê on 13 lipca w Peterborough w Anglii. Oprócz naszych ¿u¿lowców wystartuj¹ w nim reprezentanci Wielkiej Brytanii, Australii i triumfator rundy kwalifikacyjnej w Terenzano (pojad¹ tam W³osi, Niemcy, Wêgrzy i S³oweñcy). Zwyciêzca turnieju w Peterborough uzyska bezpoœredni awans do fina³u w Lesznie, który odbêdzie siê 18 lipca. W zaplanowanym dwa dni wczeœniej na Stadionie im. Alfreda Smoczyka bara¿u pojad¹ drugi i trzeci zespó³ z Peterborough, a tak¿e druga i trzecia dru¿yna z pó³fina³u w Vojens, gdzie rywalizowaæ bêd¹: Dania, Szwecja, Rosja i triumfator rundy kwalifikacyjnej w Daugavpils. (ceg)

▲ Lekkoatleci Krokusa-Astromal wraz z opiekunami.

Fot. archiwum

KOP

Puchar LSM

PI£KA NO¯NA

Na pocz¹tek w hali Przygotowania do wiosennej rundy rozgrywek rozpoczêli pi³karze trzecioligowej Polonii. W najbli¿szy weekend podopieczni Jerzego Radojewskiego wezm¹ udzia³ w turnieju halowym w Lesznie. Pierwsze tegoroczne zajêcia poloniœci odbyli 5 stycznia. – Zaczêliœmy od dwutygodniowego mikrocyklu wprowadzaj¹cego. Æwiczymy w terenie i w hali. W³aœciwy okres przygotowawczy rozpoczniemy 19 stycznia – poinformowa³ nas Jerzy Radojewski. Trener przyzna³, ¿e zajêcia ruszy³y tak wczeœnie g³ównie ze wzglêdu na udzia³ dru¿yny w halowym turnieju w Lesznie (piszemy o nim w ramce). Od 24 stycznia trzecioligowcy rozpoczn¹ ju¿ gry kontrolne na otwartych boiskach. – Na pocz¹tek zmierzymy siê z Astr¹ w Krotoszynie. PóŸniej zagramy z Piastem Kobylin, Jarot¹ Jaro-

cin, Or³em Miêdzyrzecz, Bia³ym Or³em KoŸmin, Wulkanem Wroc³aw i Victori¹ Wrzeœnia. Te sparingi rozegramy na wyjeŸdzie, g³ównie na sztucznych nawierzchniach. Byæ mo¿e tu¿ przed lig¹, kiedy zima odpuœci, uda siê rozegraæ jakiœ mecz u siebie przy sztucznym oœwietleniu – doda³ leszczyñski szkoleniowiec. W dru¿ynie pojawi³o siê dwóch nowych pi³karzy. Pierwszy z nich to Micha³ Reczkiewicz z Górnika Polkowice, a drugi to Witold Szlachetka. – Obaj trenuj¹ z nami, ale zbyt wczeœnie na stwierdzenie czy zostan¹ w dru¿ynie – przyzna³ J. Radojewski.

▲ W najbli¿sz¹ sobotê leszczynianie zagraj¹ w Trapezie.

Fot. E. Baldys

– Zawody te odbywaj¹ siê zawsze w pierwszy weekend stycznia. Tym razem pojechaliœmy tam z najm³odszymi lekkoatletami. Wiêkszoœæ z nich to debiutanci – powiedzia³ Krzysztof Ptak. Szkoleniowcowi leszczyñskiego klubu towarzyszyli Lilianna Zagacka i Zygmunt Adamczak. Z grona ich podopiecznych najlepsze wyniki zanotowa³a Aleksandra Traczewska. W skoku w dal by³a druga z wynikiem 4,97 m, a w biegu na 60 metrów czwarta z rezultatem 8,35. W obu przypadkach ustanowi³a rekordy ¿yciowe. Z dobrej strony pokazali siê tak¿e: pi¹ta w pchniêciu kul¹ Karolina Stankowiak, dziewi¹ta na 60 m Alicja Wojtkowiak i siódma na 800 m Jagoda Tajchert. W roli debiutantów wyst¹pili: Bartosz Miœ, Arkadiusz Zalisz, Wojciech Wendzonka, Dawid P³aszajczak (wszyscy na 1000 m), Kornel Ko³odziej w skoku w dal, Przemek Pampel na 800 m, Joanna Podgórna w skoku w dal, Dominik Pra³at w pchniêciu kul¹ i Joanna Nawrot na 300 m. (ceg)

Trener zdradzi³ te¿, ¿e do klubu wp³ynê³o kilka ofert, ale wiêkszoœæ z nich z nierealnymi do spe³nienia przez Poloniê ¿¹daniami pi³karzy. – Do rozpoczêcia rozgrywek jest jeszcze sporo czasu (runda wiosenna startuje 21 marca – dop. D.C.), wiêc spokojnie bêdziemy siê przygl¹daæ sytuacji na rynku transferowym – doda³ szkoleniowiec Polonii. Z uzyskanych od niego informacji wynika, ¿e okres wypo¿yczenia skoñczy³ siê Arturowi Siwemu i Bogumi³owi Ceglarkowi. Obaj pi³karze chc¹ jednak pozostaæ w Lesznie. Ostateczn¹ decyzjê, co do dalszych losów tych zawodników podejm¹ ich macierzyste kluby. (ceg)

W najbli¿sz¹ sobotê o godz. 18 w klubie Kwadrat odbêdzie siê III Turniej o Puchar Leszczyñskiej Spó³dzielni Mieszkaniowej. Do wygrania s¹ atrakcyjne nagrody, m.in. karnet na mecze Unii Leszno, dvd i sprzêt agd. Organizatorzy serdecznie zapraszaj¹. Szczegó³y pod numerem telefonu: 605480556. xxx Tydzieñ póŸniej, 24 stycznia w sali wiejskiej w Karchowie rozegrany zostanie turniej o Puchar Wójta Gminy Krzemieniewo. Zawody, stanowi¹ce trzeci¹ rundê Grand Prix Powiatu Koœciañskiego, rozpoczn¹ siê o godz. 18. Wpisowe wynosi 25 z³otych. Informacje o turnieju mo¿na uzyskaæ pod numerem telefonu: 694445200. (ceg)

¯U¯EL

Pawlicki gwiazd¹?

Z d a niem Jacka Krzy¿aniaka, opiekuna kadry narodowej juniorów, Przemek Pawlicki i Maciej Janowski mog¹ byæ najwiêkszymi m³odzie¿owymi gwiazdami CenterNet Mobile Speedway Ekstraligi w tym sezonie. Toruñskie „Nowoœci” zapyta³y popularnego „Krzy¿aka”, który zespó³ – po przejœciu Chrisa Holdera i Mateusza Szczepaniaka z kategorii juniora do seniorów – bêdzie dysponowa³ w tym roku najlepsz¹ par¹ w lidze. – Uwa¿am, ¿e najsilniejszych juniorów bêd¹ mia³y ekipy z Leszna i Wroc³awia. Natomiast nie skreœla³bym gorzowian. Przynajmniej na swoim, trudnym torze, powinni zdobyæ sporo punktów – wyzna³ Jacek Krzy¿aniak. A kto zdaniem by³ego lidera Apatora Toruñ mo¿e byæ najwiêksz¹ indywidualn¹ gwiazd¹ ¿u¿lowej elity? – Maciej Janowski z Wroc³awia i Przemek Pawlicki z Leszna. S¹ jeszcze bardzo m³odzi, ale maj¹ ogromny talent. Raczej go nie zmarnuj¹, bo Pawlickiego bêdzie pilnowa³ ojciec Piotr, by³y zawodnik, a Janowskiego trener Marek Cieœlak. Na pewno te¿ sporo do powiedzenia bêdzie mia³ Grzegorz Zengota z Zielonej Góry. On w tym towarzystwie ma najwiêksze doœwiadczenie. Gwiazd¹ mo¿e zostaæ te¿ Emil Sajfutdinov, ale ja, z oczywistych wzglêdów, bardziej interesujê siê Polakami – stwierdzi³ „Krzy¿ak”. (ceg), fot. E. Baldys

A¿ dwa halowe turnieje rozegrane zostan¹ w najbli¿szy weekend w Lesznie. W sobotê w Trapezie rywalizowaæ bêd¹ seniorzy, a w niedzielê juniorzy. Na pierwszy ogieñ pójd¹ starsi pi³karze, którzy od godziny 13 powalcz¹ o puchar prezydenta miasta. Bêdzie to ju¿ siedemnasta edycja tej imprezy. Obok gospodarzy, czyli pi³karzy trzecioligowej Polonii Leszno wyst¹pi¹ jeszcze trzy inne dru¿yny: czwartoligowe ekipy Korony Piaski i Piasta Kobylin oraz PWSZ Leszno. Mecze odbywaæ siê bêd¹ systemem ka¿dy z ka¿dym. Nazajutrz w Trapezie pojawi¹ siê juniorzy starsi. Stawk¹ tego turnieju bêdzie puchar prezesa Polonii. O to trofeum rywalizowaæ bêd¹ zespo³y Górnika Polkowice, Chrobrego G³ogów, Wratislavii Wroc³aw, Rydzyniaka Rydzyna i leszczynianie. Pocz¹tek gier zaplanowano na godzinê 11. (ceg)

Gazeta „ABC”, 64-100 Leszno, ul. S³owiañska 63, tel. 065 529-25-40, 065 529-47-27, tel./fax 065 529-48-81. Redaguje zespó³: Edward Baldys – fotoreporter, Dariusz Cegielski – z-ca redaktora naczelnego, El¿bieta Curyk-Sierszulska, £ukasz Domaga³a, Zbigniew Korona, Jacek Kuik, Lidia Matuszewska – z-ca redaktora naczelnego, Antoni Neczyñski – redaktor naczelny, Andrzej PrzewoŸny – sekretarz redakcji, Jacek Witczak, Miros³aw Wlek³y, Kinga Zydorowicz, wspó³pracownicy: Dariusz Borowski, El¿bieta Szpecht-Rutecka. Wydawca: Leszczyñska Oficyna Wydawnicza, Sp. z o.o., 64100 Leszno, ul. S³owiañska 63. Druk: Drukarnia POLSKAPRESSE Sp. z o.o., Oddzia³ Poligrafia, 60-175 Skórzewo k. Poznania, ul. Malwowa 158, tel. 061 814-85-10. ISSN 1231-9082.


Sport KOSZYKÓWKA

Przetarcie przed ligą

Na tydzień przed wznowieniem rozgrywek Ford Germaz Ekstraklasy leszczyńskie koszykarki zmierzyły się u siebie z Cukierkami Brzeg. Środowy sparing zakończył się wygraną drużyny PKM Duda Super-Pol 64:54. W zespole gospodarzy zabrakło Ashley Shields, która dopiero w dniu meczu przyleciała z USA, gdzie spędziła święta i Nowy Rok. Liderka klasyfikacji najskuteczniejszych zawodniczek Polskiej Ligi Koszykówki Kobiet dopingowała jednak koleżanki z ławki rezerwowych. Zagrała natomiast DeTrina White, choć przebywała na parkiecie raptem kilka minut, gdyż po przypadkowym starciu z Olą Drzewińską musiała opuścić boisko i więcej się na nim nie pojawiła. Początek spotkania należał do rywalek, które prowadziły już 2:7. Za trzy trafiła Martyna Koc, a później kilka udanych akcji przeprowadziła Kasia Krężel i zrobiło się 10:10. Dobra gra leszczynianek pozwoliła

im wygrać pierwszą kwartę 21:12. W drugiej ćwiartce trener Jarosław Krysiewicz zaczął wprowadzać zmiany i na parkiecie pojawiły się zmienniczki. Wykorzystały to brzeżanki, zmniejszając w 18 minucie stratę do 5 punktów, a na przerwę schodziły przy stanie 29:25 dla PKM Duda Super-Pol. Po zmianie stron nasze koszykarki znów odskoczyły. W 28 minucie ich przewaga sięgała już 11 „oczek”. Wprawdzie w ostatniej odsłonie podopieczne Jarosława Zyskowskiego zbliżyły się do stanu 46:42, ale celne rzuty za trzy Dominiki Nawrotek i Żanety Durak pozwoliły zwiększyć przewagę. Ostatecznie skończyło się na 10 punktach. – Dla nas był to pierwszy mecz od dłuższego czasu – powiedział Jarosław Krysiewicz. – Myślę, że wyszło

to całkiem nieźle. Nie był to jakieś wielkie spotkanie, z wielką obroną z obu stron, ale zarówno my, jak i Cukierki, jesteśmy w mocnym treningu. Tak naprawdę dopiero od jutra odpuszczamy, aby złapać świeżość na Jelenią Górę. Spotkanie oceniam pozytywnie. Najważniejsze, że pograliśmy szerokim składem. Było kilka akcji, zwłaszcza w pierwszej kwarcie, które chcemy grać, z odrzuceniem i penetracją. Jeżeli dalej pójdzie to w tym kierunku, będzie OK. Cieszy również to, że dziewczyny wygrały z Cukierkami bez Amerykanek, bo to na pewno jeszcze bardziej je podbuduje. Zaskoczyła mnie doskonała skuteczność rzutów za trzy punkty (w sumie leszczynianki trafiły w ten sposób aż dwunastokrotnie – dop. D.C.). Po ciężkich ostatnich treningach na siłowni nie spodziewałem się tego. Niebawem przekonamy się, czy był to tylko jednorazowy wyskok, czy też jest to już efekt wykonanej pracy. Punkty dla PKM Duda Super-Pol zdobyły: Krężel 9, Siwczak, Krysiewicz, Nawrotek i Drzewińska po 8, Czarnecka i Makowska po 7, Durak 4, Koc 3 i Król 2. W sobotę dojdzie do rewanżu w Brzegu, a już w najbliższą środę leszczynianki czeka pierwszy po miesięcznej przerwie pojedynek o ligowe punkty. Nasz zespół wybiera się do Jeleniej Górze, gdzie zmierzy się w Finepharmem. Dla obu drużyn walczących o awans do fazy play-off będzie to szalenie ważne spotkanie. Mamy nadzieję, że leszczynianki wyjdą z niego Fot. E. Baldys zwycięsko.

V DeTrinie White pomagała nie tylko masażyska, ale też mały batman.

SZANSA DLA NIEPŁYWAJĄCYCH Centrum Konferencji i Rekreacji „Akwawit” ogłasza kolejny nabór na: www.akwawit.pl

I K U A N S R KU PŁYWANIA Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych.

Szczegółowych informacji udziela: Dział Marketingu i Sprzedaży, tel. 065 529-96-40

po23/k

Ruszamy już 19 stycznia

(ceg)

V W dynamicznej akcji Kamil Wójciak z UKKS-u.

Fot. E. Baldys

KOSZYKÓWKA

Ambitna Obrzanka W meczu lidera z wiceliderem Wielkopolskiej Ligi Seniorów UKKS WSH Leszno 2000 pokonał Obrę Kościan 61:51 rewanżując się za pięciopunktową porażkę z pierwszej rundy. Środowe spotkanie w hali Trapez miało bardzo wyrównany przebieg. Początek należał do gości, którzy za sprawą kilku udanych akcji Ciążkowskiego, a także „trójek” Koniecznego i Ratajczaka prowadzili w 5 minucie 7:15. Kościaniacy imponowali w pierwszej połowie rzutami za 3 punkty, skutecznie rozbijając strefę ustawioną przez gospodarzy. Po 20 minutach gry było jednak 31:27 dla UKKS WSH. Po zmianie stron 5 „oczek” z rzędu zdobył Nowaczyk i zrobiło się 36:27. Była to najwyższa przewaga podopiecznych Tomasza Grabianowskiego w tej części spotkania. Ambitnie grająca Obra nie rezygnowała jednak z walki o zwycięstwo. Najpierw dwukrotnie trafił Konieczny, a później Przygocki oraz Kabat i różnica stopniała do zaledwie 3 punktów (40:37). W ostatniej odsłonie za pięć przewinień boisko opuścił

Przygocki, najwyższy gracz kościańskiej drużyny, a później podobny los spotkał Koniecznego. – Mam praktycznie tylko pięciu ludzi do grania – przyznał po meczu Witold Ratajczak, szkoleniowiec Obry. – W końcówce zabrakło sił, a przeciwnik dysponował znacznie dłuższą ławką i rotował składem. Nie byliśmy też już tak skuteczni, jak na początku spotkania. – W momencie, gdy w Obrze skończył się strzelecki popis zaczęły nam wychodzić kontry. Udało się odskoczyć na dziesięć punktów i to ustawiło mecz. Trzeba jednak przyznać, że łatwo nie było. Po pierwsze to derby, a po drugie my cały czas budujemy zespół z myślą o barażach. Stąd pojawienie się w składzie Kuby Dryjańskiego, który musi się wkomponować w zespół – powiedział Tomasz Grabianowski, opiekun UKKS WSH. Punkty zdobyli: UKKS – Dryjański i Wójciak po 17, Nowaczyk 15, Skonieczny 6, Grabiński i Skrzypczak po 3. Obra – Ciążkowski 15, Ratajczak 10, Konieczny 9, Fikert 6, Przygocki i Kabat po 5, Oczkowski 1. (ceg)


ABC

GOSTYŃ y GÓRA y KOŚCIAN y LESZNO y RAWICZ y WSCHOWA

Mieszkanka Rawicza pozwała ZUS do sądu str. 10

E I K S STYŃ

GO

Nr indeksu 35077X

www.gazetaabc.pl

e-mail: abc@gazetaabc.pl

Nr 4 (2052) 16.01-19.01.2009 r. piątek-poniedziałek cena 2 zł (w tym 7% VAT)

Śmiertelne porażenie prądem

58-letnia kobieta sprzątająca pomieszczenia biurowe GS-u w Poniecu została porażona prądem. Zmarła na miejscu. str. 6

Zwolnienia przez kryzys Zakłady SEWS Polska w Lesznie i Rawiczu zwalniają kolejne osoby. W sumie pracę może stracić przeszło 800 pracowników. str. 2

Rozdajemy prezenty dla babć i dziadków Mamy dla nich m.in.: ciepłą kołdrę z poduszkami i komplet pościeli, DVD, bony na kwiaty, artykuły spożywcze str. 15

Kościan chce się dzielić gazem

Kościan i okolice nie muszą się martwić przykręcaniem gazowego kurka. Mają swojego surowca pod dostatkiem. Rodzimych złóż starczyłoby dla większości Polaków. str. 12-13

Coraz trudniej żyć Teresa Karolczak z Leszna ma na miesiąc 1200 zł. Cieszy się, jak uda jej się cokolwiek zaoszczędzić. W tym roku będzie o to jeszcze trudniej. Piszemy, co już zdrożało, a co na pewno zdrożeje w tym roku. str. 11

V – Płacimy za gaz mniej niż inni – zapewnia wójt Henryk Bartoszewski.

V – Sprawą należy się zająć na najwyższym szczeblu – twierdzi poseł Wojciech Ziemniak i obiecuje sprowadzić tu wiceministra gospodarki.

Fot. 3 x E.Baldys

Mają ciasno x – kopalnie gazu w okolicach Kościana

Fot. 3 x E.Baldys

9-osobowa rodzina Frąszczaków z Bieżynia mieszka na 32 metrach kwadratowych str. 16-17

Oskarżają dyrektora

Ukarani hodowcy

Zakładowa Solidarność oskarża Zbigniewa Polowczyka, dyrektora DPS-u w Chumiętkach, o łamanie praw pracowniczych, szykanowanie, mobbing str. 8

Rolnicy z powiatu gostyńskiego nie zgłosili w terminie zmian w stadach bydła i teraz muszą zapłacić za to kary str. 14


Redaguje Elżbieta Curyk-Sierszulska e-mail: abcela@poczta.wp.pl

3

AKTUALNOŚCI GOSTYŃSKIE

17 stycznia - Państwowa Szkoła Muzyczna w Gostyniu I stopnia im. J.Zeidlera godz. 18 - koncert muzyki barokowej, romantycznej i współczesnej z cyklu „Gostyńskie spotkania z kulturą”. Cena biletu 10 zł. Wykonawcami będą studenci Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu – Maria Laskowska i Maciej Kończak. Oboje

są absolwentami Szkoły Muzycznej w Gostyniu. Marysia Laskowska – mieszkanka Pudliszek studiuje na III roku w klasie skrzypiec p. Marka Ważbickiego, znakomitego instrumentalisty orkiestry Polskiego Radia „Amadeus”, prowadzonej przez Agnieszkę Duczmal. Maciej Kończak – gostyniak – jest studentem III roku w klasie gitary p. B. Marusika i pracuje jako nauczyciel w Szkole Muzycznej I i II stopnia im. R. Maciejewskiego w Lesznie. W roli akompaniatora wystąpi znany poznański pianista Piotr Niewiedział.

Zagrali w kosza

ES

W XVI Powiatowym Turnieju Noworocznym w piłce koszykowej mężczyzn, który pod hasłem: „Gram trzeźwo i żyję trzeźwo” odbył się w sali gimnastycznej ZSR w Grabonogu, uczestniczyło sześć drużyn. Najlepszą okazała się ekipa „Miko” z Pogorzeli. Mecze rozgrywano w dwóch grupach, systemem pucharowym. Tego-

▲W Kunowie oddano do użytku nowo wyremontowaną remizę strażacką. W uroczystości uczestniczyli m.in. zastępcy burmistrza Gostynia Łukasz Burkiewicz i Leszek Dworczak, przewodniczący Rady Miejskiej w Gostyniu Grzegorz Skorupski, komendant powiatowy PSP bryg. Krzysztof Łoniewski oraz członkowie Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Gostyniu. Wstęgę przecięli Łukasz Burkiewicz i Krzysztof Łoniewski oraz Zdzisław Zimny – prezes Zarządu Oddziału M-G ZOSP i Roman Danielczyk - prezes jednostki OSP Kosowo. Remizę poświęcili miejscowy proboszcz ks. Ryszard Klimaszewski oraz kapelan strażaków Archidiecezji Poznańskiej ks. prałat Konrad Kaczmarek. Remont remizy przeprowadził Zakład Remontowo-Budowlany Mariana Janickiego z Cielczy za 58.153 złote. Tekst i fot. ES

Mają nowe stroje Członkowie Dziecięco – Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Krobi otrzymali od gminy nowe wyjściowe koszule i krawaty. Na ten cel gmina wydała prawie trzy tysiące złotych. Już w najbliższą niedzielę muzycy zaprezentują się w nowych strojach, podczas Koncertu Noworocznego, który odbędzie się w sali kinowej Ośrodka Kultury w Krobi. – Każda koszula opatrzona jest herbem gminy Krobia oraz godłem

państwowym, co nie pozostaje bez znaczenia w przypadku udziału orkiestry w międzynarodowych przeglądach i festiwalach – uważa Gerard Misiaczyk, wiceburmistrz Krobi. Gmina za 2989 złotych zakupiła 48 koszul wyjściowych wraz z krawatami. Dodatkowo zakup sześciu kompletów sfinansowała Rada Rodziców orkiestry, ze składek członkowskich i innych pozyskanych przez nią środków. ES

Rekordowe inwestycje Prawie 10 milionów złotych przeznaczy gmina Krobia w tym roku na inwestycje. To niemal 30 procent wszystkich wydatków gminy. Tak dużej kwoty na inwestycje w gminie samorząd Krobi nigdy dotąd nie zakładał. Dochody budżetu na rok 2009 wynoszą 26.538.052 zł, wydatki 33.557.007 zł. Deficyt w wysokości ponad 7 mln złotych zostanie sfinansowany kredytami i emisją papierów wartościowych. – Deficyt budżetu jest dość wysoki, ale w trakcie jego realizacji powinien ulec zmniejszeniu – zauważa Gerard Misiaczyk, wiceburmistrz Krobi. – Około 1,5 mln złotych to środki zewnętrzne, które będą stanowiły refundację wydatków gminy.

W tym roku gmina zamierza kontynuować budowę kanalizacji sanitarnej, na ten cel w budżecie zarezerwowano 2 mln zł. Około 2,8 mln przeznaczono na budowę dróg gminnych, w ramach infrastruktury oświatowej zaplanowano realizację końcowego etapu budowy sali gimnastycznej w Starej Krobi, termomodernizację szkoły w Krobi oraz rozbudowę ZSOiZ w Krobi - razem ponad 1,8 mln zł. Ponad 1,1 mln zł przeznaczono na inwestycje z zakresu gospodarki odpadami. Ponad 1 mln przeznaczono na infrastrukturę sportową - boiska wielofunkcyjnego ORLIK 2012 oraz wykup gruntów pod tereny sportowo - rekreacyjne w Krobi. Powstaną też nowe place zabaw na osiedlach i przy przedszkolu w Pudliszkach. ES

rocznym zwycięzcą został ubiegłoroczny triumfator turnieju, drużyna Miko z Pogorzeli. W jej skład weszli: Piotr Kabaciński, Krystian Bielawski, Romuald Nawrocki, Łukasz Woźny, Tomasz Woźny, Łukasz Marszałek oraz kierownik zespołu Jerzy Linkiewicz. Kolejne miejsca zajęli: Spelśniaki z Leszna, Dream Team z Gostynia, Team One z Leszna, UKS Olimpijczyk z Po-

gorzeli oraz And One z Gostynia. Najlepszym zawodnikiem został Wojciech Żeleźniak z zespołu Spleśniaki. Trzy najlepsze drużyny otrzymały statuetki, koszulki, piłki i drobne upominki. Sędzią zawodów był Mariusz Wolny z Leszna, organizatorem turnieju i sędzią głównym Zbigniew Klimański, nauczyciel ZSR w Grabonogu. Tekst i fot. ES

Pieniądze z Unii na drogę Gmina Gostyń otrzyma dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na przebudowę drogi łączącej Daleszyn i Malewo z drogą wojewódzką. Wysokość dofinansowania ma wynieść do 50 procent kosztów kwalifikowanych. Na początku stycznia na oficjalnej stronie internetowej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego opublikowana została lista projektów, które znajdowały się dotąd na liście rezerwowej. Wśród zakwalifikowanych do wsparcia inwestycji znalazła się także przebudowa drogi w gminie Gostyń. – Dodatkowa pula unijnych pieniędzy pojawiła się wskutek osłabienia kursu polskiej waluty względem euro – wyjaśnia Marian Poślednik, radny sejmiku województwa wielkopolskiego. Przebudowę drogi już rozpoczęto. Prace wykona, wybrane w drodze przetargu, Przedsiębiorstwo Gembiak – Mikstacki z Krotoszyna za 3.035.276 zł. Termin zakończenia prac mija 31 sierpnia 2009 roku.

– Modernizowany będzie odcinek na długości 3,37 kilometra – tłumaczy Leszek Dworczak, wiceburmistrz Gostynia. – Dzięki przebudowie tej drogi i modernizacji drogi wojewódzkiej 434, zdecydowanie poprawi się bezpieczeństwo na skrzyżowaniu tych dróg. Dochodziło tam do wielu kolizji. Zakres modernizacji drogi wojewódzkiej obejmuje w tym miejscu budowę prawo i lewoskrętów czyli zjazdów do Malewa i Daleszyna, a także przebudowę zatoki autobusowej, budowę chodników i częściowo odwodnienia. Przy tej drodze zlokalizowane są firmy produkcyjne, ponadto na odcinku pomiędzy torami, drogą do Malewa i drogą wojewódzką, został przyjęty miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który wyznacza

nowe tereny przemysłowe i pod agroturystykę. Modernizacja drogi ułatwi dostęp potencjalnym inwestorom do tych nowych terenów. Inwestycję wesprze Przedsiębiorstwo Barbara Kaczmarek Sp. J. z Malewa kwotą prawie 30 tysięcy złotych oraz powiat gostyński, który zadeklarował dofinansować ją w wysokości 35 tysięcy zł. Wniosek o wsparcie z WRPO zadania pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 434 przez Malewo do Daleszyna „ złożony został w ramach działania 2.2. „Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego”. Wysokość dotacji unijnej wynosić będzie do 50 procent kosztów kwalifikowanych. Tekst i fot. ES

Echa Wielkiej Orkiestry W gminie Piaski podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zebrano 17.291,22 złotego. To jedna z najwyższych sum, jakie udało się zebrać w ciągu ostatnich lat. Na terenie gminy Orkiestra zagrała w Gminnym Ośrodku Kultury w Piaskach oraz Zespołach Szkół w Bodzewie i Szelejewie. W ciągu ostatnich pięciu lat mieszkańcy gminy Piaski przekazali prawie 100 tysięcy złotych na rzecz WOŚP. Najwięcej zebrano w 2004 roku – 17 696 zł i rok później 17.423,14 zł. Trzecią najwyższą kwotę zebrano w tym roku.

Tekst i fot. ES

▲ W Zespole Szkół w Szelejewie uczniowie poszczególnych klas przygotowali humorystyczne programy artystyczne. Licznie zgromadzeni widzowie mogli obejrzeć m. in. występy taneczne, muzyczne, scenki kabaretowe oraz przedstawienia teatralne.


ABC

Rozdajemy prezenty dla babć i dziadków E I K S Ñ A I C Œ O K

GOSTYŃ y GÓRA y KOŚCIAN y LESZNO y RAWICZ y WSCHOWA

Mieszkanka Rawicza pozwała ZUS do sądu str. 10

Nr indeksu 35077X

www.gazetaabc.pl

e-mail: abc@gazetaabc.pl

Nr 4 (2052) 16.01-19.01.2009 r. piątek-poniedziałek cena 2 zł (w tym 7% VAT)

Śmiertelne porażenie prądem

58-letnia kobieta sprzątająca pomieszczenia biurowe GS-u w Poniecu została porażona prądem. Zmarła na miejscu. str. 6

Zwolnienia przez kryzys Zakłady SEWS Polska w Lesznie i Rawiczu zwalniają kolejne osoby. W sumie pracę może stracić przeszło 800 pracowników. str. 2

Mamy dla nich m.in.: ciepłą kołdrę z poduszkami i komplet pościeli, DVD, bony na kwiaty, artykuły spożywcze str. 15

Kościan chce się dzielić gazem

Kościan i okolice nie muszą się martwić przykręcaniem gazowego kurka. Mają swojego surowca pod dostatkiem. Rodzimych złóż starczyłoby dla większości Polaków. str. 12-13

Coraz trudniej żyć Teresa Karolczak z Leszna ma na miesiąc 1200 zł. Cieszy się, jak uda jej się cokolwiek zaoszczędzić. W tym roku będzie o to jeszcze trudniej. Piszemy, co już zdrożało, a co na pewno zdrożeje w tym roku. str. 11

V – Płacimy za gaz mniej niż inni – zapewnia wójt Henryk Bartoszewski.

V – Sprawą należy się zająć na najwyższym szczeblu – twierdzi poseł Wojciech Ziemniak i obiecuje sprowadzić tu wiceministra gospodarki.

Fot. 3 x E.Baldys

Mają ciasno x – kopalnie gazu w okolicach Kościana

Fot. 3 x E.Baldys

9-osobowa rodzina Frąszczaków z Bieżynia mieszka na 32 metrach kwadratowych str. 16-17

Oskarżają dyrektora

Ukarani hodowcy

Zakładowa Solidarność oskarża Zbigniewa Polowczyka, dyrektora DPS-u w Chumiętkach, o łamanie praw pracowniczych, szykanowanie, mobbing str. 8

Rolnicy z powiatu gostyńskiego nie zgłosili w terminie zmian w stadach bydła i teraz muszą zapłacić za to kary str. 14


Redaguje Dariusz Borowski e-mail: borowski@leszczyńskie.net

AKTUALNOŚCI KOŚCIAŃSKIE

Zapisy na mistrzostwa Jak już informowaliśmy, w tym roku o miesiąc wcześniej, bo już 7 lutego na stoku w Zieleńcu odbędą się VII Mistrzostwa Powiatu Kościańskiego w Narciarstwie Zjazdowym i Snowboardzie. Dziś podajemy szczegóły tych zawodów, do których od 14 stycznia są już przyjmowane zapisy. Zmagania odbywać się będą na stoku przy głównym parkingu OSiR-u. Początek sportowej rywalizacji wyznaczono na godz. 10. W zawodach mogą uczestniczyć osoby zamieszkałe na stałe lub czasowo na terenie powiatu kościańskiego. Zgłoszenia dokonuje się przedkładając wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia zawodnika. Zapisy są przyjmowane w Wydziale Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Kościanie (ul Gostyńska 38), codziennie w godz. 8-15 do dnia 2 lutego. Opłata startowa wynosi 30 zł. Ucząca się młodzież (należy przedstawić legitymację) wnosi opłatę ulgową w wysokości 15 zł. Za udział w dwóch konkurencjach należy dopłacić 5 zł. Dzieci do 8. roku życia startują bezpłatnie. Zgłoszenie udziału w mistrzostwach będzie również możliwe w dniu zawodów – w biurze zawodów w godz. 8-9. Jednak wówczas wszystkie opłaty będą zwiększone o 10 zł. Organizatorami zawodów są: Starostwo Powiatowe w Kościanie, Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Kościanie oraz Uczniowski Klub Sportowy Hellada przy I Liceum Ogólnokształcącym w Kościanie.

Współorganizatorami są wszystkie gminy wchodzące w skład powiatu kościańskiego. Wszyscy uczestnicy mistrzostw otrzymają pamiątkowe plakietki. Dla najlepszych będą medale i dyplomy. Wśród zawodników zostaną rozlosowane nagrody rzeczowe. Szczegółowe informacje na temat kolejności startów, kategorii wiekowych oraz sposobów rozegrania zawodów można uzyskać w Wydziale Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Kościanie pod nr. tel. 065 512-70-67 lub 065 512-74-33 wew. 28. Patronat medialny nad mistrzostwami sprawują „Gazeta Kościańska” i Radio „Elka”. (dab)

Zaproszenie W niedzielę, 18 stycznia, w Centrum Kultury w Śmiglu odbędzie się koncert kolęd i pastorałek pt. „Anieli w niebie śpiewają” w wykonaniu młodych piosenkarzy Studia Piosenki MUZOL. Koncert przeplatany będzie fragmentami tekstów ks. Jana Twardowskiego. Początek imprezy o godz. 16. Wstęp wolny. LL

Rozważania o patriotyzmie Widowisko historyczne z okazji 90. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego zostanie zaprezentowane dzisiaj, 16 stycznia o godz. 19 na kościańskim rynku. Wystąpią w nim aktorzy Teatru 112 oraz Teatru Ognia Victris. – Zaczniemy wcześniej. Już od godziny 17 na dużym ekranie przed ratuszem będą wyświetlane zdjęcia powstańców i czytane ich biografie. Ponadto z okna ratusza rozlegną się pieśni mówiące o wolności i patrio-

tyzmie. O godzinie 19 rozpocznie się główna część widowiska plenerowego. Będzie to połączenie teatru z filmem, muzyką na żywo i teatrem ognia. Powstanie Wielkopolskie jest w tym przypadku punktem wyjścia do rozważań o naszym patriotyzmie – powiedział ,,ABC’’ Janusz Dodot, kierownik Teatru 112 i jednocześnie dyrektor Kościańskiego Ośrodka Kultury. Widowisko potrwa około godziny. (dab)

3

Uczcili pamięć powstańców Dziewięćdziesiąt lat temu ochotnicy ze Śmigielskiej Kompanii wyruszyli do Powstania Wielkopolskiego. W niedzielę, 11 stycznia, odbyły się uroczystości upamiętniające to wydarzenie. Obchody rozpoczęły się o godz. 11.30 uroczystą mszą św. w kościele pw. Najświętszej Marii Panny Wniebowziętej, którą odprawił ks. kanonik Zygmunt Bartkowiak. Później goście, wśród których znaleźli się m.in.: senator RP Małgorzata Adamczak, przedstawiciele miejscowych i powiatowych władz samorządowych, włodarze miast i gmin powiatu kościańskiego, ks. dziekan Tadeusz Fołczyński oraz żołnierska delegacja leszczyńskiej Jednostki Wojskowej z płk. Krukiem, zastępcą dowódcy pułku, przeszli na rynek, w miejsce skąd przed laty śmiglanie wyruszyli, by walczyć o niepodległość ojczyzny. Uroczystość uświetniło też dwanaście pocztów sztandarowych reprezentujących szkoły, organizacje i instytucje działające na ziemi śmigielskiej. Rys historyczny walki kompanii śmigielskich ochotników przedstawił zgromadzonym znany historyk i regionalista Jan Pawicki. Pamięć powstańców uczczono Apelem Poległych i salwą honorową w wykonaniu wojskowej asysty honorowej 69. Leszczyńskiego Pułku Przeciwlotniczego. Po dzielnych powstańcach pozostała pamięć i sztandar, który po śmierci ostatniego uczestnika tamtych wydarzeń przechowywany był w miejscowej harcówce. Z okazji przypadającej w tym roku okrągłej rocznicy wybuchu powstania sztandar odrestaurowano i przekazano Zespołowi Szkół w Starym Bojanowie, którego patronem są właśnie Powstańcy Wielkopolscy. Podczas uroczystości na śmigielskim rynku sztandar z rąk burmistrza Wiktora Sneli odebrał dyrektor Mariusz Drótkowski i przekazał go delegacji uczniowskiej. Na zakończenie delegacje złożyły kwiaty pod kamieniem upamiętniającym wymarsz do powstania. LL

Fot. 2 x Anita Kasperska V Uroczystości związane z wymarszem Śmigielskiej Kompanii do powstania rozpoczęła msza św., w której udział wzięło m.in. 12 pocztów sztandarowych.

V Dyrektor Mariusz Drótkowski przekazuje odrestaurowany sztandar śmigielskiego Koła Związku Powstańców Wielkopolskich delegacji uczniów z Zespołu Szkół w Starym Bojanowie noszącego imię Powstańców Wielkopolskich.

Bezpłatny Internet w urzędzie Śmigielski magistrat wzbogacił się o hotspot, czyli bezpłatne bezprzewodowe łącze internetowe. Pozwala ono na bezpłatne korzystanie z Internetu w każdym miejscu wewnątrz urzędu. Teraz klienci urzędu posiadający laptopy lub telefony komórkowe z

opcą dostępu do Internetu bez trudu mogą skorzystać ze skrzynki e-mail, przesłać niezbędne dokumenty czy sprawdzić bieżące przepisy prawa. Warto dodać, że Śmigiel jest pierwszą gminą powiatu kościańskiego, która wprowadziła to rozwiązanie. LL

W środę, 4 lutego, na kościańskim rynku przeprowadzone zostaną bezpłatne badania mammograficzne dla pań w wieku 50-69 lat. Badania prowadzone będą w mammobusie w godz. 8.30-13 i 14-19. Mogą z nich skorzystać panie w wieku 50-69 lat (roczniki od 1940 do 1959), które nie odbywały tego typu badań w ciągu ostatnich dwóch lat lub w roku 2008 (w ramach Programu Profilaktycznego) otrzymały wskazania do wykonania powtórnych badań po upływie 12 miesięcy. Na badania należy zgłosić się z dowodem osobistym i wynikiem (zdjęcia i opis) ostatniego badania. Badania są finansowane przez NFZ.

Zapisy na badania (wymagany PESEL) są przyjmowane od poniedziałku do piątku w godz. 8-16 pod numerami: 0 800 101 201 z telefonów stacjonarnych (połączenie bezpłatne), 61 87736-02/04 z telefonów komórkowych (połączenie płatne). Istnieje także możliwość zapisania się w dniu badania w ambulansie, o ile będą wolne miejsca. Dla osób niespełniających kryteriów badań bezpłatnych mammografia będzie wykonywana w cenie 70 zł. Badania w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi będą prowadzone przez ZZOZ Profilaktyka Diagnostyka Leczenie (ul. Starołęcka 38, 61-361 Poznań). (dab)

Najwyższy laur Zbadaj piersi Fot. D. Borowski V Natalia Stachowiak zajęła I miejsce w konkursie na prezentację multimedialną ,,Powstanie Wielkopolskie 1918/1919’’, zorganizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Kościanie. Komisja pod przewodnictwem Hanny Kaczmarek uznała, że przygotowała ona bardzo ciekawy materiał, bogato ilustrowany zdjęciami. Nagrodę za drugie miejsce wręczono Agnieszce Budzik, a za trzecie Martynie Żak. Ponadto komisja przyznała wyróżnienia Malwinie Kozłowskiej i Wojciechowi Wróblewskiemu. Laureaci odbierali nagrody i gratulacje od: burmistrza Kościana Michała Jurgi, przewodniczącej Rady Powiatu Kościańskiego Iwony Bereszyńskiej i przewodniczącego Rady Miejskiej Kościana Piotra Ruszkiewicza. Na zdjęciu uczestnicy konkursu multimedialnego z organizatorami.

Wielkim sukcesem zakończył się występ chóru Polihymnia z Gimnazjum prof. S. Kielicha w Borowie w III Kolędowym Przeglądzie Chórów Szkolnych ,,Śpiewająca Polska’’, który odbył się w Rawiczu. Otrzymał on jeden z dwóch równorzędnych najwyższych laurów – specjalne Złote Pasma z wyróżnieniem. W przeglądzie wystąpiło 26 zespołów muzycznych. Dziewczęta z Gimnazjum w Borowie pod przewodnictwem Jolanty SobolewskiejJakubiak zaprezentowały dwa utwory. Ich wykonanie bardzo spodobało się jury. Chór otrzymał 35 punktów na 40 możliwych. (dab)


ABC

GOSTYŃ y GÓRA y KOŚCIAN y LESZNO y RAWICZ y WSCHOWA

Mieszkanka Rawicza pozwała ZUS do sądu str. 10

E I K C AWI

R

Nr indeksu 35077X

www.gazetaabc.pl

e-mail: abc@gazetaabc.pl

Nr 4 (2052) 16.01-19.01.2009 r. piątek-poniedziałek cena 2 zł (w tym 7% VAT)

Śmiertelne porażenie prądem

58-letnia kobieta sprzątająca pomieszczenia biurowe GS-u w Poniecu została porażona prądem. Zmarła na miejscu. str. 6

Zwolnienia przez kryzys Zakłady SEWS Polska w Lesznie i Rawiczu zwalniają kolejne osoby. W sumie pracę może stracić przeszło 800 pracowników. str. 2

Rozdajemy prezenty dla babć i dziadków Mamy dla nich m.in.: ciepłą kołdrę z poduszkami i komplet pościeli, DVD, bony na kwiaty, artykuły spożywcze str. 15

Kościan chce się dzielić gazem

Kościan i okolice nie muszą się martwić przykręcaniem gazowego kurka. Mają swojego surowca pod dostatkiem. Rodzimych złóż starczyłoby dla większości Polaków. str. 12-13

Coraz trudniej żyć Teresa Karolczak z Leszna ma na miesiąc 1200 zł. Cieszy się, jak uda jej się cokolwiek zaoszczędzić. W tym roku będzie o to jeszcze trudniej. Piszemy, co już zdrożało, a co na pewno zdrożeje w tym roku. str. 11

V – Płacimy za gaz mniej niż inni – zapewnia wójt Henryk Bartoszewski.

V – Sprawą należy się zająć na najwyższym szczeblu – twierdzi poseł Wojciech Ziemniak i obiecuje sprowadzić tu wiceministra gospodarki.

Fot. 3 x E.Baldys

Mają ciasno x – kopalnie gazu w okolicach Kościana

Fot. 3 x E.Baldys

9-osobowa rodzina Frąszczaków z Bieżynia mieszka na 32 metrach kwadratowych str. 16-17

Oskarżają dyrektora

Ukarani hodowcy

Zakładowa Solidarność oskarża Zbigniewa Polowczyka, dyrektora DPS-u w Chumiętkach, o łamanie praw pracowniczych, szykanowanie, mobbing str. 8

Rolnicy z powiatu gostyńskiego nie zgłosili w terminie zmian w stadach bydła i teraz muszą zapłacić za to kary str. 14


Redaguje Jacek Witczak e-mail: witczak@gazetaabc.pl

AKTUALNOŒCI RAWICKIE

Dwa studniówkowe bale mieli maturzyœci z rawickiego Zespo³u Szkó³ Zawodowych. Oba w restauracji Maria w Dêbnie Polskim.

Ruszy³y studniówki

W pierwszym uczestniczy³o oko³o 90 czwartoklasistów kszta³c¹cych siê na techników ekonomistów, techników ochrony œrodowiska, techników ¿ywienia i gospodarstwa domowego oraz techników mechaników. £¹cznie z partnerami uczniów oraz zaproszonymi goœæmi bawi³o siê ponad 200 osób.

uczniom podczas balu... myœleæ o maturze. PóŸniej razem z wychowawcami klas przeci¹³ symboliczn¹ wstêgê, otwieraj¹c oficjalnie imprezê. Jej uczestnicy wznieœli toast szampanem za pomyœlnoœæ na maturze. W programie studniówki znalaz³y siê te¿ podziêkowania czwartoklasistów dla dyrekcji i wycho-

Fot. 2x J. Witczak s Uczestnicy balu wznieœli szampanem toast za pomyœlnoœæ na maturze…

Studniówkê otworzy³ polonez. Przemawiaj¹c do uczniów, Krzysztof Jarosz, dyrektor ZSZ, zastanawia³ siê, co jest najwa¿niejsze w ¿yciu. – Wa¿ne jest ciep³o, które dajemy innym i które otrzymujemy w zamian – mówi³. – Wa¿ne s¹ wasze emocje: oby tych dobrych by³o jak najwiêcej. Dyrektor podkreœli³, ¿e m³odzie¿ to tak¿e dzie³o nauczycieli, wychowawców i ¿e nie musz¹ oni siê tego dzie³a wstydziæ. – Spróbujcie w swoim ¿yciu osi¹gn¹æ szczêœcie i równowagê – doda³ K. Jarosz. – Uczcie siê, ale nie zapominajcie te¿ o zabawie. D¹¿cie do sukcesu, lecz wytrwale szukajcie uczucia i uczuciem obdarzajcie. Nie zagubcie w pêdz¹cym œwiecie najwa¿niejszych wartoœci: dobra, piêkna, prawdy. Na koniec swojego przemówienia dyrektor kategorycznie zabroni³

s …a póŸniej by³a ju¿ zabawa.

wawców, grupowe zdjêcia klas, loteria fantowa, taneczne niespodzianki przygotowane przez uczniów, którzy w tym roku szkolnym uczestniczyli w zajêciach kó³ka tanecznego oraz oko³o pó³nocy wybory spoœród uczniów królowej i króla balu, dokonane w g³osowaniu nauczycieli. Tytu³y przypad³y Jadwidze Maækowiak i Jakubowi Jankowiakowi, którzy po koronacji zatañczyli walca. Jutro, w sobotê, w drugiej studniówce ZSZ wezm¹ udzia³ pozosta³e klasy maturalne z podobn¹ liczb¹ uczniów. J.W.

Na rzecz Filipa

Klub Europejski Epsylon przy Gimnazjum w Sierakowie zorganizowa³ koncert charytatywny na rzecz Filipa Lasociñskiego, drugoklasisty z tej szko³y, który wymaga rehabilitacji po ciê¿kiej chorobie. By³a to ju¿ szósta impreza charytatywna w sierakowskim gimnazjum, po raz pierwszy natomiast zbierano pieni¹dze dla Filipa. Wœród m³odzie¿y z klubu europejskiego, która zaanga¿owa³a siê w zorganizowanie koncertu, wyró¿niæ nale¿y przede wszystkim Zofiê Klemczak, przewodnicz¹c¹ Epsylona. Dziêki jej

staraniom zagra³y wszystkie zaproszone zespo³y, ona sama te¿ poprowadzi³a imprezê. Pozostali uczniowie rozwieszali plakaty reklamuj¹ce koncert, rozprowadzali bilety, obs³ugiwali kawiarenkê. Rodzice klubowiczów przygotowali domowe wypieki. Zagrali: Arkasam, Wieszak z Szafy und Bo Bsztyk (bra³y udzia³ we wszystkich dotychczasowych imprezach charytatywnych gimnazjum) oraz 99% z Gostynia. Wyst¹pi³y zespo³y taneczne z sierakowskiego gimnazjum. Z organizacji imprezy uzyskano 500 z³. J.W.

3

Rekordowa Orkiestra

W niedzielê mieliœmy kolejne najwiêksze na œwiecie pospolite ruszenie ludzkich serc i... kieszeni z pieniêdzmi. Po raz siedemnasty zagra³a Wielka Orkiestra Œwi¹tecznej Pomocy. W Rawiczu zebrano prawie 34.000 z³. Do tego 4500 z³ dorzuci³o Gimnazjum w Pakos³awiu, które tradycyjnie dzia³a³o w ramach rawickiego sztabu Orkiestry. W ca³ym powiecie uzyskano ponad 60.000 z³. Pobity zosta³ wiêc rekord dotychczasowych edycji WOŒP na rawickim terenie! Pieni¹dze zostan¹ przeznaczone na wczesne wykrywanie nowotworów u dzieci. W przygotowaniach do fina³u nie zabrak³o chaosu wywo³anego przez Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych i Administracji, które w przejawie urzêdniczej nadgorliwoœci uzna³o, ¿e regionalne sztaby Orkiestry nie mog¹ przyjmowaæ na w³asnoœæ przedmiotów (gdy¿ nie s¹ podmiotami prawnymi), a póŸniej ich licytowaæ. Licytacje jednak by³y, bo przecie¿ to ju¿ sta³y punkt programu WOŒP. – Jak wszêdzie w kraju staraliœmy siê omin¹æ absurdalny zakaz licytowania – mówi Kacper Kwiatkowski, który kierowa³ rawickim sztabem Orkiestry. – Na scenie wypowiadaliœmy odpowiedni¹ formu³ê, informuj¹c o darczyñcach, którzy przekazali przedmioty na licytacjê, z zaznaczeniem, ¿e jesteœmy przez nich upowa¿nieni do licytacji. Licytowano wiêc trzy serduszka przekazane (nie pierwszy raz) przez Janinê Wieczorek, w³aœcicielkê sklepu jubilerskiego (dwa za kwoty po 500 z³ wylicytowa³ Pawe³ Jankowiak, trzecie za 800 z³ Robert ¯urek), z³ot¹ broszkê w kszta³cie serca, tak¿e od J. Wieczorek (1000 z³ od Gra¿yny Pertek), przelot helikopterem (300 z³ od Roberta Figurskiego z Korzeñska), p³ytkê deptakow¹ (500 z³ od zak³adu stolarskiego Paw³a Jakubowskiego z Rawicza, który bêdzie w³aœcicielem p³ytki umieszczonej na deptaku – podobnej do wylicytowanej przed rokiem przez D. Sierpowskiego i W. Pieprzyka), tort, który by³ nagrod¹ dla nabywcy p³ytki (P. Jakubowski przekaza³ go na licytacjê, któr¹ wygra³ rawicki ¿u¿lowiec Marcel Kajzer, p³ac¹c 50 z³) i fili¿ankê z olimpiady w Pekinie przekazan¹ przez Anitê W³odarczyk (120 z³ od Paw³a Sza³aty). Na loterii z kolei mo¿na by³o wygraæ m.in.: zdjêcie Jurka Owsiaka z jego autografem, gad¿ety WOŒP, minisi³owniê, przeloty helikopterem i motolotni¹. G³ówn¹ nagrod¹ by³o symboliczne sprawowanie przez jeden dzieñ stanowiska burmistrza miasta. Wygra³a j¹... uczennica z SP nr 3 w Rawiczu 11-letnia Kinga Heliñska, ale odbieraj¹c nagrodê od burmistrza Tadeusza Paw³owskiego powiedzia³a, ¿e los otrzyma³a od swojej kuzynki 12-letniej Amandy Fornalik, uczennicy z SP nr 1 w Rawiczu i ¿e to ona powinna zasiadaæ przez jeden dzieñ w gabinecie burmistrza. Ostatecznie ustalono, ¿e Kinga bêdzie ,,burmistrzem’’, natomiast Amanda ,,wiceburmistrzem’’. T. Paw³owski zapowiedzia³, ¿e obie bêd¹ rz¹dziæ miastem w najbli¿szy poniedzia³ek. W rawickim sztabie Orkiestry

dzia³a³o 200 wolontariuszy. Pieni¹dze zbierano te¿ w szko³ach i przedszkolach. Gimnazjum nr 1 w Rawiczu zebra³o oko³o 1500 z³, Gimnazjum w Sierakowie – prawie 1000 z³, Przedszkole nr 6 – 354 z³, SP nr 5 – ponad 1000 z³, SP nr 6 w Rawiczu (z dyskoteki i kwesty na ulicach) – oko³o 1900 z³, Zespó³ Szkó³ Zawodowych w Rawiczu – 761 z³, wspomniane na wstêpie Gimnazjum w Pakos³awiu – 4500 z³ z kwesty wœród tamtejszych mieszkañców. Kilka imprez odby³o siê jeszcze przed fina³em. W rawickim ZSZ rozegrano mecz siatkówki miêdzy nauczycielami i policjantami (3:2 wygrali gospodarze), zorganizowano pokaz jujitsu w wykonaniu pakos³awskiej sekcji tej sztuki walki (wœród piêciu zawodników byli uczniowie z ZSZ – Klaudia Maækowiak i Adam Spychalski), sprzedawano ciasta upieczone na zajêciach praktycznych przez uczniów T¯, zbierano pieni¹dze wœród m³odzie¿y i nauczycieli. W Domu Kultury odby³ siê wieczór z DJ’em. W niedzielê na scenie mo¿na by³o

s Zanim pieni¹dze trafi³y do banku, ich wstêpnym przeliczaniem zajmowali siê wolontariusze.

obejrzeæ przegl¹d dorobku artystycznego szkó³, wystêpy hip-hopowe, pokazy tañca towarzyskiego, koncerty zespo³ów muzycznych (gwiazd¹ wieczoru by³ SkaNaBis z Kotlina). Zorganizowano te¿ pokazy ratownictwa drogowego i medycznego oraz udzielania pierwszej pomocy. Dziêki Medycznemu Studium Zawodowemu ka¿dy, kto chcia³, móg³ bezp³atnie zmierzyæ sobie ciœnienie i poziom cukru we krwi. By³y te¿ przeja¿d¿ki motocyklem Marcela Kajzera. Wrêczono wyró¿nienia ,,Przyjacio³om Orkiestry’’ (firmom i instytucjom). Funkcjonowa³ ,,sklepik Orkiestry’’, w którym za symboliczn¹ op³atê mo¿na by³o kupiæ gor¹ce napoje i coœ do zjedzenia. Na koniec fina³u zap³onê³o Œwiate³ko do Nieba, ale zamiast fajerwerków by³ to pokaz ognia i promieni laserowych w wykonaniu grupy z Leszna. Dodatkowym punktem fina³u by³ happening ,,W zdrowym ciele zdrowy duch’’ pro-

Fot. 3x J. Witczak s Wœród wolontariuszy zbieraj¹cych pieni¹dze na ulicach Rawicza by³y Daria D¹browska z SP nr 1 i Patrycja M¹drzak z SP w Mas³owie.

muj¹cy zdrowy, aktywny styl ¿ycia. Jego uczestnicy, ubrani w koszulki przes³ane z g³ównego sztabu WOŒP, przeszli deptakiem i plantami. Zebrane pieni¹dze wstêpnie przeliczali w ratuszu wyznaczeni wolontariusze, natomiast koñcow¹ buchalteri¹ zajmowali siê tradycyjnie pracownicy rawickiego oddzia³u BZ WBK SA. Dok³adny dochód uzyskany w Rawiczu wyniós³ 33.968,57 z³ (³¹cznie z przeliczeniem obcej waluty: prawie 49 euro, 2,5 dolara, 133 korony czeskie, 5 rubli i 3 kuny chorwackie. Fina³y WOŒP zorganizowano tak¿e w innych gminach powiatu. W Miejskiej Górce w programie znalaz³y siê m.in.: licytacje, pokazy jujitsu, tañca towarzyskiego, wystêpy wokalno-taneczne dzieci i m³odzie¿y, wystêp raperów. Zebrano oko³o 11.000 z³, w tym 2000 z³ z licytacji. W Oœrodku Kultury w Jutrosinie odby³a siê dyskoteka, a wejœciówkami by³y drobne datki. Licytowano gad¿ety WOŒP (wszystkie naby³ za 500 z³ Jan Jarus z Jutrosina). Do zbiórki pieniêdzy w³¹czy³y siê szko³y, okoliczne zak³ady pracy, wsie, ko³a gospodyñ wiejskich. W sumie zebrano oko³o 4000 z³. Fina³ w Bojanowie zdominowa³y wystêpy na scenie. Licytowano kalendarz, kubek i inne gad¿ety WOŒP oraz przedmioty przekazane przez darczyñców. Zebrano oko³o 6300 z³. W gminie Pakos³aw pieni¹dze na rzecz Orkiestry zbiera³y Szko³y Podstawowe w Chojnie i Sowach oraz gimnazjum. Orkiestra zagra³a równie¿ w Kobylinie. Zorganizowano dyskotekê, koncerty muzyczne, wystêpy uczniów, pokazy aerobiku, pokaz ratownictwa medycznego, licytacje, prezentacjê Kobyliñskiej Kroniki Filmowej. Zebrano 8250 z³. J.W.

s Dodatkowym punktem fina³u by³ happening ,,W zdrowym ciele zdrowy duch’’.

Gazeta ABC 16 stycznia 2009  

Gazeta ABC 16 tycznia 2009

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you