4ο KinoFest | Πρόγραμμα Προβολών - Αθήνα

Page 1

Kino Fest in Athens

Πρόγραμμα

Προβολών

Screening-Zeitplan

25.09.2023

18.45 ΠΡΟΒΟΛΉ ΤΑΙΝΙΏΝ

Anna (18’)

Lower Ambitions (7’)

Sirens (13’)

Jeijay (8’)

The Unicorn In Snowpants suddenly Ran Off (18’)

Das Einhorn mit der schneehose rannte plötzlich los

Why Does Helen Koch Commit Serious Vehicle Theft? (22’)

Warum begeht Helen Koch schweren Kraftwagendiebstahl?

20.30 Princess (101’)

26.09.2023

18.30 Με Δύο Βαλίτσες (66’) Mit zwei Koffern

19.45 ΠΡΟΒΟΛΉ

Zuhur’s Daughters (89’)

Zuhurs Töchter

No Hard Feelings (89’)

Futur Drei

/ HOMMAGE AN LGBTI+

Δευτέρα
ΜΙΚΡΟΎ ΜΉΚΟΎΣ
KURZFILME
/
Τρίτη
ΠΑΡΟΥΣΊΑ ΣΕΝΑΡ Ί ΟΓΡΑΦΟΥ / IN ANWESENHEIT DER DREHBUCHAUTORIN
ΑΦΙΕΡΏΜΑΤΟΣ ΛΟΑΤΚΙ+

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.