Page 1

www.upc.edu/aaupc Imatge virtual del Bosc dels Amics de la UPC

AAUPC Rendici贸 de comptes d'activitats 2010 Mem貌ria de l'Associaci贸 d'Amics de la Universitat Polit猫cnica de Catalunya


Rendició de comptes 2010 Memòria d’activitats de l’Associació d’Amics de la UPC


Tel. 93 401 63 12 a/e: associacio.amics@upc.edu http://upc.edu/aaupc Associació d’Amics de la UPC, 2011 Dibuix de la coberta: Alfred Fernández de la Reguera, arquitecte paisatgista Disseny interior, maquetació i impressió: El Tinter, SAL Dipòsit legal: B-9265-2011

La impressió d’aquest volum s’ha dut a terme a El Tinter, SAL, empresa certificada amb els sistemes de qualitat i qualitat ambiental ISO 9001, ISO 14001, EMAS i Cadena de Custodia FSC®. Per a aquesta publicació s’ha fet servir paper Biotop de 250 i 115 gr. Aquest prové d’una gestió forestal responsable, certificada amb el segell FSC®, que implica un sistema de control de la producció paperera que garanteix una gestió ambiental, econòmica i social responsable amb el lloc originari dels boscos. A més es tracta d’un paper TCF (totalment lliure de clor), durant el blanqueig no es fa servir clor ni compostos del mateix, en la producció del paper no s’afegeixen blanquejants òptics.

Motxilla ecològica de la Rendició de comptes 2010. Memòria d’activitats de l’Associació d’Amics de la UPC. Cada exemplar brut té un pes de 292 gr. Per a la producció de cada exemplar s’han generat els següents residus i consums: Residus: 0,46 kg. Consum H20: 4,55 litres. Consum elèctric: 2,96 kwh. Matèries primeres: 0,72 kg. El total d’emissions comptabilitzades en material i en el procés d’impressió per exemplars és de 1,54 kg CO2 per unitat.


Presentació

Teniu, de nou, a les vostres mans una nova rendició de comptes de l’Associació d’Amics de la UPC (AAUPC), que constitueix la memòria de les accions i els actes que s’han dut a terme al llarg de l’any 2010. Hi podreu trobar què fem, què hem fet, per què ho fem i els resultats assolits. Vull destacar que, seguint en la línia de reflexió al voltant dels temes socials clau que ens preocupen, com és el de la universitat pública, aquest any hem generat un nou document: Les universitats que desitgem, una proposta de canvis per adequar-se a les necessitats de la societat. Aquest document pretén generar i enriquir el debat públic vers aquest tema, per contribuir a la creació d’un estat d’opinió, tant entre els nostres associats i associades, com en la societat en general. D’altra banda, l’AAUPC col·labora activament amb la UPC en la creació “d’UPC Alumni”. L’objectiu és que aquesta institució quedi constituïda durant l’any 2011. Entre altres activitats en les quals hem pres part, vull destacar la VI edició de la Biennal Europea de Paisatge i la convocatòria del prestigiós Premi Europeu de Paisatge Rosa Barba, que ha posat Barcelona en el centre d’atenció del paisatgisme al món i que és un projecte pel qual l’Associació va apostar des de l’inici. Aquest premi, que patrocina l’Associació, s’ha atorgat enguany al projecte de regeneració de l’espai públic del port de Tel-Aviv (Israel) que ha elaborat Mayslits Kassif. En aquesta sisena edició del Premi s’hi han presentat uns 500 projectes, fet que el posiciona com un premi consolidat internacionalment i tot un referent en l’àmbit de l’arquitectura i el paisatgisme. D’altra banda, la internacionalització de les carreres professionals és un altre tema al qual s’ha donat prioritat des de l’Associació d’Amics, a través del servei que ofereix l’Oficina d’Orientació i Inserció Laboral. A la Universitat tenim joves ben preparats i que cada vegada ho estan més, amb un bon nivell d’idiomes. Davant d’un mercat de treball nacional afectat per la crisi, l’Associació ha fet un esforç per sensibilitzar i incentivar els joves titulats i titulades de la UPC perquè surtin al mercat de treball internacional. Dels titulats en arquitectura, col·lectiu especialment afectat per la crisi, només vull donar una dada que parla per si mateixa: el 80 % dels arquitectes es titulen a Europa, mentre que el 80 % de la feina en aquest àmbit és fora d’Europa.

5 | AAUPC


Per acabar, vull parlar-vos d’un projecte emblemàtic: el Bosc dels Amics de la UPC, que s’ha iniciat amb la voluntat de compensar el CO2 derivat de les activitats que desenvolupa l’AAUPC, com una acció més per lluitar contra el canvi climàtic. Aquest bosc es plantarà els propers mesos en el gran meandre del riu Llobregat, al municipi de Cornellà (dins el camí vell de Cornellà a Sant Boi), un lloc accessible i fàcil de mantenir. El projecte es duu a terme amb la col·laboració de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, que porta a terme un programa de restauració ambiental i paisatgística de les riberes del Llobregat. És una iniciativa emblemàtica, perquè ha estat una associació, la nostra, amb àmplia base social, la que s’implica en un procés de recuperació del paisatge. Us desitjo una bona lectura.

Francesc Boada President de l’AAUPC

6 | Memòria 10


Sumari

1. La nostra missió 2. Els nostres valors

8 8

3. L’estructura organitzativa

9

4. Quants associats tenim?

13

5. Quines sinergies establim amb les empreses associades?

15

6. Què hem fet al voltant del nostre pensament estratègic? 7. Un projecte emblemàtic el Bosc dels Amics de la UPC

21 24

8. Com és el servei d’orientació de carreres professionals que ofereix l’AAUPC? 25 9. Quines activitats d’orientació hem desenvolupat als campus de la UPC 33 10. Quines accions hem portat a terme amb entitats externes? 11. Com abordem el tema de la diversitat?

37

38

12. Com posem en valor la màxima “aprofita el networking: enxarxa’t” 13. Quins altres serveis fem arribar als associats? 14. Nous acords signats. Els acords vigents 15. Els acords vigents

45

51

53

55

16. Quin és el nostre pressupost i el grau d’acompliment?

56

7 | AAUPC


La nostra missió

1/

L’Associació d’Amics de la UPC (AAUPC) té com a missió servir de pont entre la Universitat i la societat, i potenciar i incrementar la doble direcció d’aquest vincle.

Els nostres valors

Altruisme

Trans­parència

2/

8 | Memòria 10

Lideratge

Els nostres valors

Eficàcia

Honestedat


L’estructura organitzativa Junta Directiva (composició el 31 de desembre de 2010)

3/

President

Francesc Boada Pallerés President executiu d’Abantia

Vicepresident

Manuel Ribas Piera Arquitecte i professor emèrit de la UPC

Tresorer

Secretària

Josep Maria Valeri Ferret

Teresa Bofill Gorina

Director general de Valeri Consultors Associats

Directora general de l’AAUPC

Vocals Membres nats

Joaquim Boixareu Antolín Antoni Giró Roca Rector de la UPC

President del Consell Social de la UPC

Carles Sumarroca Claverol Membre del Consell Social i vicepresident de COMSA EMTE

9 | AAUPC


Membres elegits Josefina Auladell Baulenas Marc Arqué Gutiérrez Director general de REGSA

Directora tècnica de la Càtedra UNESCO de Direcció Universitària

Miquel Barceló Garcia Catedràtic del Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics de la UPC

Carles Cabrera Massanes Director general de l’Institut Ildefons Cerdà

Ramon Carbonell Santacana Conseller delegat de COPCISA i president d’EolicCat

Enric de Bobes

Alfred Fernández de la Reguera

Ramon Garriga Saperas

Arquitecte

Director general de Ciments Molins, SA

Consultor i conseller d’ICICT, SA

Marisol Marqués Calvo Antoni Llardén Carratalà President d’Enagás

Vicerectora de Relacions Institucionals i Promoció Territorial de la UPC

Antoni Massagué Oliart

Jordi Mercader Miró

President de l’Associació de Consultors d’Estructures (ACE)

President de Miquel i Costas, vicepresident de “la Caixa”

Francesc Solà Busquets Isabel Puig Sardà Presidenta de Binôme

Benjamín Suárez Arroyo Director del Departament de Resistència de Materials i Estructures a l’Enginyeria de la UPC

10 | Memòria 10

Director general de Fira 2000

Enriqueta Vidal Domènech Adjunta a Gerència del Campus de Terrassa de la UPC


Membres convidats

Xavier Ortega Aramburu

Rosa Nonell Torres

Síndic de greuges de la UPC

Assessora tècnica de l’AAUPC

Equip tècnic de gestió Teresa Bofill Directora general Maricè Tàpies Cap de Secretaria Juli Boned Tècnic d’ocupació laboral Anna Rosell Tècnica d’ocupació laboral Àngels Serrat Tècnica d’ocupació laboral Mireia Coll Administració Lídia Martínez Suport administratiu

Equip de suport: becaris del 2009 (el 31 de desembre) Rael Garcia Estudiant d’Enginyeria Informàtica i Matemàtiques (UPC) i Física (Universitat de Barcelona) Gonzalo Alsina Estudiant del grau d’Enginyeria Informàtica

Contracte programa Les relacions entre l’AAUPC i la UPC queden regulades a través d’un contracte programa que marca els indicadors d’activitat de l’Associació i que determina el finançament de l’entitat. Enguany, la situació de crisi, que ha afectat especialment el sector de la construcció i també el sector industrial, ha continuat incidint en el dia a dia de

11 | AAUPC


l’AAUPC. Tot i així, es comença a notar una recuperació lenta del mercat, cosa que es tradueix en una millora del volum d’ofertes de treball rebudes. Però se segueix detectant una demanda elevada de serveis d’orientació i assessorament professional, tant dels nous titulats i titulades que accedeixen al mercat de treball per primera vegada, com de professionals amb experiència que necessiten suport per assolir els reptes que es plantegen en temps de crisi. Taula amb els resultats assolits l’any 2010:

Seguiment del contracte programa entre l’Associació d’Amics i la UPC (2006-2010)

Indicadors

Pes

Objectiu període 4 Any 2010

Resultat obtingut

Valoració

Valoració amb llindar

Valoració ponderada

1.1 Nombre de socis protectors

8%

275

240

89,65%

87,25%

7,0%

1.2 Nombre de socis numeraris

8%

3.996

3.926

98,24%

98,24%

7,9%

10%

47

46

97,87%

97,87%

9,8%

1.4 N  ombre de visites a empreses no associades

9%

39

51

130,41%

115,00%

10,4%

1.5 T  rameses anuals d’informació

1%

85

58

68,44%

75,00%

0,8%

2.1 N  ombre de participants en accions d’orientació i assessorament

20%

2.560

3.162

123,49%

115,00%

23,0%

2.2 N  ombre de tramitacions de demandes laborals

14%

1.001

1.100

109,85%

109,85%

15,4%

2.3 N  ombre de programes específics d’intervenció en orientació laboral

4%

7

7

100%

100,00%

4,0%

3.1 C  reació i difusió de materials de reflexió entorn als temes de la finalitat

8%

6

6

100%

100,00%

8,0%

3.2 Xarxes AAUPC

9%

1

1

100%

100,00%

9,0%

4.1 R  endició anual de comptes AAUPC

9%

1

1

100%

100,00%

9,0%

Grau d’assoliment

104,1%

1.3 N  ombre de visites a empreses associades

100%

12 | Memòria 10


Quants associats tenim?

S’ha finalitzat l’any amb 4.166 associats, 240 dels quals són empreses i/o institucions (socis protectors), i 3.926 són persones associades (socis numeraris).

4/

Flux d’associats del 2010 Socis Numeraris

519

Baixes ▼

459

Altes

Total Socis Numeraris

3.926

Socis Protectors

18

Baixes ▼

38

Altes

Total Socis Protectors

240

Gràfic comparatiu acumulat per anys del nombre de persones i empreses/ entitats associades 4.500 246

4.000

262

277

334

288

260

240

234

3.500

237 224

3.000 288

2.500 122

2.000 106

1.500 1.000 76

500 0

68 372

556

81 732

89

91

2.879

95

3.111

3.499

3.789 3.760 3.758 3.728 3.680 3.866 3.926

2.419 1.920

1.209 917 1.030

1.453

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Numeraris

Protectors

13 | AAUPC


La continuïtat de la crisi econòmica, que incideix directament en el mercat de treball, ha marcat de nou el moviment anual d’associats, ja que s’ha experimentat un creixement del nombre de socis numeraris de l’AAUPC. Les persones acabades de titular s’associen per accedir als serveis d’orientació professional, on cerquen un suport personalitzat per al procés de cerca de feina i on, a la vegada, accedeixen a les activitats d’orientació que es duen a terme al voltant d’aquest tema.

Tendència de l’any L’increment del nombre de persones associades s’ha distribuït de manera força regular al llarg de tot l’any i s’ha arribat quasi al 100 % de l’indicador preestablert. El nombre d’empreses i entitats associades ha experimentat un retrocés. Aquesta és una altra dada indicativa de la situació de crisi.

14 | Memòria 10


Quines sinergies s’estableixen amb les empreses associades?

L’Associació facilita l’aproximació de l’empresa a l’entorn universitari. Per a una empresa, associar-se significa afavorir el diàleg i el reconeixement mutu de necessitats, així com potenciar la seva imatge de marca. És també una manera de connectar amb el personal qualificat que genera la Universitat: l’estudiantat i les persones titulades i/o amb doctorat. Per a l’AAUPC, contactar amb les empreses suposa un element de valor afegit: significa incorporar les empreses de l’entorn politècnic com a agents d’orientació i col·laborar en les activitats que afavoreixen el creixement professional i la identificació dels objectius laborals.

5/

Les empreses associades disposen del servei de borsa de treball de perfils politècnics, gestionat a través de dues modalitats: • Difusió on line d’ofertes laborals: servei gratuït i disponible per a qualsevol empresa. • Recerca de candidats: servei exclusiu per a les empreses associades i que permet fer una cerca de candidats en totes les plataformes, espais, serveis i departaments de la UPC. Implica una major visibilitat de l’oferta de treball.

Durant l’any 2010 s’han visitat 97 empreses o institucions

Algunes dades rellevants S’han rebut 1.100 ofertes de treball, 399 de les quals han estat convocatòries d’ofertes a l’Administració pública. 171 han estat gestionades a través de l’AAUPC. S’han gestionat 146 ofertes de treball dirigides específicament a persones titulades que disposen d’un certificat de discapacitat.

Tendències de l’any • Es detecta un creixement lent, però regular, de les ofertes de treball. • El sector lligat a la construcció i l’arquitectura quasi no ha generat oferta de treball en tot l’any; el sector informàtic i, en un grau inferior, l’industrial concentren la major part de la creació d’ocupació.

Les empreses participen en les següents activitats d’orientació dirigides a l’estudiantat i a les persones titulades:

15 | AAUPC


Els tallers de recerca de feina i els workshops Hi participen professionals de l’enginyeria i de l’arquitectura, així com experts en temes de gestió d’empresa i de recursos humans. Aquestes activitats són una porta oberta a la participació de les empreses, perquè tenen l’oportunitat de transmetre la seva cultura d’empresa, els seus valors o les tendències de futur en l’enginyeria, la indústria, la recerca i la innovació. Com per exemple... S’han organitzat dues taules rodones sobre les sortides professionals de l’enginyeria tècnica industrial, a les escoles de Barcelona i de Terrassa (Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona [EUETIB] i Escola d’Enginyeria de Terrassa [EET]). És una activitat coorganitzada amb el Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona (CETIB).

Les presentacions d’empresa Estan orientades a oferir informació corporativa de les empreses i a parlar de les oportunitats de carrera professional que generen en les seves organitzacions.

Les visites a empreses Són un complement dels workshops i, a la vegada, una eina molt útil i dinàmica per visualitzar determinades realitats empresarials i activitats laborals, in situ. Les empreses que s’han visitat aquest any són: Abantia: s’han visitat les instal·lacions de les seves empreses participades a Miralcamp, una planta de tractament de purins i també una planta fotovoltaica, per conèixer de primera mà un exemple de gestió sostenible de residus i un altre de generació d’energia neta. Han participat en la visita 38 persones.

Visita a les empreses participades del Grup Abantia.

16 | Memòria 10

Visita a les empreses participades del Grup Abantia.


Visita a Ciments Molins.

Visita a Ciments Molins.

Ciments Molins: empresa dedicada a la producció, distribució i venda de material de construcció que ha desenvolupat un esforç important per incorporar l’eficiència energètica i mediambiental a les seves instal·lacions. Assisteixen a la visita 34 persones. Lavola: consultoria mediambiental amb seu central a Manlleu. La visita va permetre conèixer tant les activitats i els serveis que duu a terme al voltant de la sostenibilitat, com també les instal·lacions de l’empresa, ja que es tracta d’un edifici construït amb criteris de sostenibilitat. Assisteixen a la visita 15 persones. Planta Ecoparc3 instal·lacions ubicades a Sant Adrià de Besòs. Primer, es presenta la normativa europea a partir de la qual es va crear la planta, així com el funcionament de l’Ecoparc. Posteriorment, es visita la planta i la incineradora. Assisteixen a la visita 20 persones.

Visita Lavola.

Visita Ecoparc3.

Formació en habilitats i competències Les empreses tenen l’oportunitat de participar en el procés de formació dels futurs candidats i candidates, a través de tallers de desenvolupament de les competències transversals. Com per exemple... “Creativitat i innovació en equip: com fer d’un accident un procés creatiu”: workshop pràctic, impartit per Altran, que ajuda a reflexionar sobre les pròpies capacitats creatives, aplicades a la innovació en el treball i amb l’objectiu d’aconseguir una organització més eficient.

Algunes dades rellevants • Nombre d’activitats organitzades amb empreses: 27. • Nombre d’empreses participants: 66. • Algunes activitats en què han participat empreses: workshops, tallers, Xarxes and Beers, assignatures de lliure elecció... 17 | AAUPC


Quines són les nostres empreses i institucions associades?

A

C

ABANTIA ABAST GESTIÓ, SL ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, SA ABS INFORMATICA, SL ACCENTURE, SL ACIEROID, SA ADIGSA AGBAR AIDIT, SL AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS AJUNTAMENT DE SANT BOI DE LLOBREGAT AJUNTAMENT DE TERRASSA AJUNTAMENT DE VILADECANS ALTERNATIVAS TÉCNICAS FORJADOS ALSTON ALTRAN ESPAÑA APLICACIONES INTELIGENCIA ARTIFICIAL ARBORA & AUSONIA ÁREA 5 OFICINA TÉCNICA AREMSA ARKTEC ARQUITECTES CONSULTORS, SCP AG ARQUITECTURA / ENGINYERIA / URBANISME, VALERI CONSULTORS ASCEM ASISTENCIA TÉCNICA INDUSTRIAL ASM WS WEB SERVICES, SL ASSOCIACIÓ CONSULTORS D’ESTRUCTURES ASSOCIACIÓ D’ENGINYERS GEÒLEGS ASSOCIACIÓ D’ENGINYERS INDUSTRIALS DE CATALUNYA ASTRALPOOL ESPAÑA, SAU AUDI ESPAÑA - VOLKSWAGEN, SA AUTOMAT INDUSTRIAL, SL AUTORITAT PORTUÀRIA DE BARCELONA

CAATEEB CABEZAS GONGORA & MORENO CAIXA CATALUNYA CAIXA D’ENGINYERS CAMBRA DE COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE BARCELONA CARANDINI C&G CARSA CONSTRUCCIONES CARVER ADVANCED SYSTEMS CAST INFO, SA CATENSA CECOT CELSA CIMENTS MOLINS, SA CENTRO CATALÁN DE GEOTECNIA CESPA, SA CIVILSOFT, SL CLARIANT IBÉRICA SERVICIOS, SL CLIMAVA COL·LEGI D’ARQUITECTES DE CATALUNYA COL·LEGI D’ENGINYERS DE CAMINS, CANALS I PORTS COL·LEGI D’ENGINYERS DE TELECOMUNICACIONS COL·LEGI D’ENGINYERS INDUSTRIALS DE CATALUNYA COL·LEGI D’ENGINYERS TÈCNICS INDUSTRIALS DE BARCELONA COLORCENTER COM 2002, SL COMSA EMTE CONFIDE CORREDURÍA DE SEGUROS, SA CONSELL GENERAL DE CAMBRES DE CATALUNYA CONSORCI ZONA FRANCA CONSTRUCCIÓ I CONTROL FACULTATIU ASSOCIATS CONSTRUCCIONES DECO, SA CONSTRUCTORA D’ARO, SA CONSTRUSOFT, SL CONSULTORS D’ESTRUCTURES DEL MARESME COTS CALL, JOSEP MARIA COTY ASTOR, SA CRITERIA CAIXA CORP. CSC ESPAÑA CSI SPAIN CTT STRONGHOLD, SA

B

BATLLE & MASCAREÑAS BENEDITO ROVIRA, JOSEP BEST ASSOCIACIÓ BETEC CATALANA, SA BIS ARQUITECTES BITMAKERS BLÁZQUEZ-GUANTER ARQUITECTES BOMA I ASSOCIATS, SL BUSINESS SOFTWARE, SL ALEA BUXADÉ MARGARIT FERRANDO, SL

18 | Memòria 10

D

DAMA-UPC DAMM FUNDACIÓN PRIVADA


DELOITTE, SL DELPHI DIMENSION DATA ESPAÑA, SL DOMINION INSTALACIONES DOPEC, SL

E

ECA, ENTIDAD COLABORADORA DE LA ADMINISTRACIÓN EMAGISTER.COM ENCOFRADOS J. ALSINA, SA ENDESA, SA ENGIPROJECT, SL ESPAÑOLA DE MONTAJES METÁLICOS, SA ESTRUCTURAS NAVAS, SA ESTUDI P/S/P AQUITECTURA, SCP ESTUDIOS Y SOLUCIONES EN LA INGENIERÍA ,SL EUROPERFIL, SA EVERIS EXPLOTACIÓN DE ÁRIDOS CALIZOS, SA EXPLOTACIÓN DE ÁRIDOS CALIZOS, J. PERXAS

F

FERROBERICA FINFOREST IBÉRICA, SL FLOREL, SA FLUIDRA SERVICES, SAU FORBACSA FÒRUM DE L’ETSEIB FUNDACIÓ ECA BUREAU VERITAS FUNDACIÓ POLITÈCNICA DE CATALUNYA FUNDACIÓ PRIVADA CENTRE CIM FUNDACIÓ DE CAIXA MANRESA FUNDACIÓ PRIVADA INSTITUT ILDEFONS CERDÀ FUPICSA

I IBERMAPEI, SA IBERPOTASH IBERTRAC, SL ICE CONSULTANTS EUROPE IDIADA AUTOMOTIVE TECHNOLOGY INDO INTERNACIONAL, SA INDRA SISTEMAS, SA INDUS CÁLCULO, SA INFINITY COMUNICACIONES, SA INFOJOBS.NET INFORMÁTICOS ITELLIGENCE, SA INGENIERÍA ARQUITECTURA EUROPEA INTEINCO INTEMAC

J

JUNIOR EMPRESA D’INFORMÀTICA

K

KEMIT, SL KNAUF MIRET, SA KNOSOS, SL, HOMELAND SECURITY KOSTAL ELECTRICA, SA KUBIC CONSULTORÍA TÉCNICA, SL

L

L35 ARQUITECTOS, SAP LAVOLA LEACH COSP, EMMA LEAR CORPORATION HOLDING SPAIN LOGIC CONTROL SAGE

M

G9 ARQUITECTURA I GESTIÓ GARCIA FAURA GECSA GERB, SA GESOND GESTIÓ D’INFRAESTRUCTURES, SA GFT IT CONSULTING, SL GREMI D’ÀRIDS DE CATALUNYA GRUPO JG INGENIEROS, SA

MAJÓ CRUZATE, JOAN MANPOWER, SL MARKETPOOL, SL MATEU JOFRE, JOAN MEDIO AMBIENTE AQUAGEST MEDITERRÀNIA DE GEOSERVEIS, SL MERCADOMOTIKA, SL MERIT SCHOOL, SL MIER COMUNICACIONES, SA MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL, SA MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE, BV MONISTROL CHIC, RAMON MRC CATALUNYA

HEWLETT PACKARD BARCELONA HIANSA, SA HIDROLOGIA I QUALITAT DE L’AIGUA, SL HILTI ESPAÑOLA, SA HORMIPRESA HORWOOD, SL

NB35 BARCELONA NEAR TECHNOLOGIES, SL NESTLÉ ESPAÑA, SA NETMIND, SL NEXTRET, SL NTR GLOBAL AND RECEIVE, SL

G

H

N

19 | AAUPC


O OFICINA TÈCNICA DEL COAC OLIVERAS COLL I ASSOCIATS, SL OLLER PEÑA SCP AT3 OPSIA, SL

P

PARC MEDITERRANI DE LA TECNOLOGIA, SL PAYMA COTAS, SAU PBX CENTRE DE CÀLCUL, SL PEDELTA, SL PERLITA Y VERMICULITA PHILIPS IBÉRICA, SAU PL2 ENGINYERIA D’ESTRUCTURES I FONAMENTACIONS, SL PLANAS ÁLVAREZ ARQUITECTES RIUS PÖKO DESING PORTS DE LA GENERALITAT PREFABRICATS DE CATALUNYA PREFABRICATS PUJOL, SA PRICEWATERHOUSE COOPERS, SL PROCON SYSTEMS, SA PROCONOR, SA PROCTER & GAMBLE PROJECTE UNIVERSITAT EMPRESA PROSODIE IBÉRICA PRYSMIAN CABLES Y SISTEMAS, SL

R

SERVEI D’ARQUITECTURA I GESTIÓ, SLP SERVEIS PROFESSIONALS A LA CONSTRUCCIÓ SERVICIOS TECNOLÓGICOS APPLUS SGS TECNOS, SA SIKA SISTEMAS DE CIMENTACIÓN, SA SISTEMES DE REFORÇ ACTIU, SL SOCOTEC IBERIA, SA SOLDADURA SERRA, SA SOLVAY IBERICA, SL SPERIT, IT CONSULTING SERVICES, SL STATIC INGENIERÍA, SA SUMMA, SA

T

TALLERES BALLESTE E HIJOS TALLERES MANUTENCIÓN, SA TANGO 04 TEA-CEGOS, SA TÉCNICAS DE DISEÑO TÈCNICS G3, SLP TECNIFUSTA ENGINYERIA, SL TECTUM ENGINEERING, SL THYSSENKRUPP TORNILLERÍA INDUSTRIAL TRACTAMENT DE REHABILITACIÓ D’EDIFICIS T-SYSTEMS ITC IBERIA, SAU

U

RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, SAU RGA ARQUITECTES RICOH ESPAÑA ROCA JUNYENT, SL RQP ARQUITECTURA RUCKER LYPSA

UPCNET, SL

SALVAT LOGISTICA, SAU SANOFI-AVENTIS SCHNEIDER ELECTRIC SEIDOR, SA

2PE PILOTES 138-140 SARRIÀ, SL 2001 LAGAN 207 SL

S

V

VALERI CONSULTORS ASSOCIATS VASS VIDA CAIXA VIZCARRO PEDROL, JAUME

#

Diverses associacions professionals lligades a l’entorn politècnic, com ara el Cercle Fiber, l’Associació de Consultors d’Estructures, l’Associació d’Enginyers d’Organització Industrial de Catalunya (AENGOICAT) o la Cambra d’Empreses de Serveis Professionals a la Construcció (CESC) –formada inicialment per set empreses–, estan integrades a l’AAUPC per facilitar que els membres de l’Associació accedeixin als serveis que ofereixen. L’ACE i la CESC tenen la seu social a l’AAUPC.

20 | Memòria 10


Què hem fet al voltant del nostre pensament estratègic?

Publicació de l’estudi Les universitats que desitgem, una proposta de canvis per adequar-se a les necessitats de la societat

6/

En la línia de think tank que ha dut a terme l’Associació des de l’inici, la Junta Directiva va acordar a començaments d’any engegar una reflexió entorn d’un nou model econòmic i social; posteriorment, va decidir que l’estudi s’emmarqués en el concepte d’universitat pública, universal i subvencionada, amb l’objectiu d’analitzar els canvis que s’han d’incentivar per induir la transformació en la institució. S’han analitzat amb una atenció especial tres eixos estratègics: 1. Les funcions de la Universitat i l’aportació al valor del coneixement. 2. L’estructura organitzativa que és necessària i la identificació de les restriccions actuals i les propostes de canvi. 3. El rol de la Universitat en la societat del coneixement. Des de començaments d’abril es va reunir una comissió de la Junta Directiva, composta pel president, Francesc Boada, Enric de Bobes, Miquel Barceló, Benjamin Suárez, Rosa Nonell i Teresa Bofill, que van anar desenvolupant el tema en reunions periòdiques. El resultat d’aquesta feina és el document Les universitats que desitgem, una proposta de canvis per adequar-se a les necessitats de la societat, en què es plantegen idees, reflexions i recomanacions per afavorir el canvi a les universitats i que els han de permetre adaptarse a la societat del coneixement. El document de reflexió presentat vol generar i enriquir el debat públic entorn d’aquest tema, i ajudar a crear un estat d’opinió. Amb aquesta intenció, l’estudi es va enviar tant als associats com a representats polítics, d’entitats, dels mitjans de comunicació, sindicals, etc.

La 6a Biennal Europea de Paisatge, un projecte d’èxit La Biennal Europea de Paisatge va néixer amb la voluntat d’oferir cada dos anys una àmplia visió general i un debat interdisciplinari sobre el paisatgisme produït a Europa, tant des de la perspectiva de l’arquitectura del paisatge

Vista de l’Auditori (Palau de la Música catalana).

21 | AAUPC


com des d’altres camps disciplinaris vinculats a l’estudi i l’evolució del paisatge. Aquesta iniciativa, que va començar com un experiment fruit de la il·lusió i la convicció que calia un lloc per a la comunicació i l’intercanvi d’idees sobre paisatge a Europa i al nostre país, s’ha consolidat en l’àmbit europeu al llarg de l’última dècada després de cinc edicions: Refent paisatges (1999); Jardins insurgents (2001); Només amb naturalesa (2003); Paisatge: un producte / una producció (2006); Tempesta & ímpetu (2008). S’ha convertit en un esdeveniment de renom internacional, punt de trobada de paisatgistes i estudiants de paisatge, però també de professionals afins, així com en una eina de gran difusió en el món del paisatge. Enguany s’ha dedicat al tema Paisatges líquids, amb la Xina com a país convidat. La 6a Biennal Europea de Paisatge ha estat organitzada pel Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC), el Màster d’Arquitectura del Paisatge del Departament d’Urbanisme i Ordenació del Territori (DUOT) de la UPC, l’Associació d’Amics de la UPC i la Direcció General d’Arquitectura i Paisatge, del Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DPTOP) de la Generalitat de Catalunya, amb la col·laboració del Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí (Direcció General de Desenvolupament Sostenible del Medi Rural). En un àmbit més ciutadà, a la 6a Biennal Europea de Paisatge s’han presentat diverses exposicions sobre paisatge i territori, tres intervencions a l’espai públic de la ciutat, diverses conferències i llibres. Cal destacar l’exposició Liquid China, ubicada a l’edifici de la Pedrera, un recull de projectes contemporanis dels paisatges més emblemàtics de la Xina, així com l’exposició al COAC dels projectes preseleccionats per al premi (302 dels 427 presentats) i finalistes de la present edició. D’altra banda, l’exposició Projectes de les escoles de paisatge d’Europa, situada a l’ETSAB, ha adquirit unes magnituds extraordinàries pel nombre de projectes presentats, cap a 800, que corresponen a 86 escoles de 34 països.

L’exposició Projectes de les escoles de paisatge d’Europa.

L’exposició Liquid China.

22 | Memòria 10


En definitiva, l’objectiu de la Biennal Europea de Paisatge és generar un debat al voltant de l’actualitat del paisatgisme, així com acostar l’estima per l’arquitectura del paisatge al públic en general.

La regeneració de l’espai públic al port de Tel-Aviv guanya el VI Premi Europeu de Paisatge Rosa Barba El 6è Premi Europeu de Paisatge Rosa Barba, que assenyala les millors pràctiques professionals dutes a terme els últims cinc anys i que es converteix en un baròmetre d’alt interès per radiografiar les intervencions de paisatge, s’ha atorgat al projecte de regeneració de l’espai públic del port de Tel-Aviv (Israel), desenvolupat per Mayslits Kassif Architects. El premi està dotat amb 15.000 euros, que finança l’AAUPC, i és el més important del continent europeu en l’àmbit del paisatge. La mateixa obra va obtenir el reconeixement del premi de l’opinió, atorgat per la votació dels assistents a la Biennal. El projecte guanyador s’ha plantejat com una oportunitat única per construir un espai públic al nou front marítim, en una zona que en el darrer mig segle s’havia degradat considerablement. L’elecció d’aquest projecte significa una aposta decidida per una intervenció paisatgística no agressiva des d’un punt de vista arquitectònic, davant d’altres propostes anteriors per a aquesta zona del port israelià. El jurat internacional d’aquesta 6a edició del premi estava integrat per Franco Zagari, arquitecte i professor de la Facultat d’Arquitectura de la Universitat Mediterrània de Reggio Calàbria (Itàlia); Henri Bava, paisatgista i Gran Premi Nacional de Paisatge de França 2007 (França); Kristine Jensen, paisatgista i guanyadora de l’última edició del Premi de Paisatge Rosa Barba (Dinamarca); José Manuel Vidal, arquitecte i editor de Paisea (Espanya); Nigel Thorne, president de l’European Foundation for Landscape Architecture (EFLA) (Gran Bretanya), i Anna Zahonero, paisatgista i biòloga.

El projecte guanyador.

En aquesta edició també s’ha concedit el Premi Internacional de Projectes d’Escoles de Paisatge i Arquitectura. El primer premi s’ha atorgat al treball presentat per la Universitat de Pensilvània (Estats Units); també ha rebut una menció la Universitat de Rosario (Argentina) i ha rebut una referència el projecte presentat per la Universitat de la Corunya. Ha tingut lloc, també, el Concurs de Paisatgisme Santa & Cole, que ha premiat la intervenció a la vall de Sant Pere, a la Roca del Vallès.

Lliurament del premi a l’equip guanyador.

23 | AAUPC


Un projecte emblemàtic, el Bosc dels Amics de la UPC

7/

Des de l’any 2006, a partir de la voluntat de l’AAUPC de compensar el CO2 que consumeix l’Associació, la Junta Directiva va decidir desenvolupar una intervenció paisatgística anomenada Bosc dels Amics de la UPC, una acció més per lluitar contra el canvi climàtic. El projecte disposa de l’ajut i la col·laboració institucional de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, que porta a terme un programa de restauració ambiental i paisatgística de les riberes del Llobregat, per localitzar l’emplaçament més adequat. Fruit d’aquesta col·laboració, es va signar un conveni entre la Fundació Amics de la UPC, que és l’entitat que aporta el finançament per a la compra dels arbres, i l’Àrea Metropolitana, per ubicar el Bosc dels Amics de la UPC al gran meandre del Llobregat, al municipi de Cornellà (al camí vell de Cornellà a Sant Boi), un lloc accessible i fàcil de mantenir. El bosc tindrà una peça geomètrica central creada amb pollancres blancs –l’Àgora–, com a lloc de trobada, on s’ubicarà un cub amb el rètol “Bosc dels Amics de la UPC”. La Fundació finançarà la plantació de 400 arbres (un arbre d’uns 2 metres d’alçada per cada 10 associats). La resta de despeses i la conservació del bosc seran a càrrec de l’Àrea Metropolitana.

Vista aerea ubicació del bosc.

Imatge virtual del bosc.

24 | Memòria 10

Per atorgar un contingut més social al projecte, es vol implicar les escoles del voltant en les tasques de conservació del bosc. La plantació de l’arbrat és prevista per al febrer del 2011. Es va presentar el projecte del Bosc dels Amics de la UPC com una bona pràctica en la V Conferència Internacional de Barcelona sobre Educació Superior, dins l’àrea temàtica “Compartint experiències mundials i pràctiques innovadores”, aprofitant que el tema central d’enguany era L’educació superior compromesa amb la sostenibilitat: del comprendre a l’actuar. La Global University Network for Innovation (GUNI) va organitzar la conferència a la UPC.


Com és el servei d’orientació de carreres professionals que ofereix l’AAUPC?

L’orientació per al desenvolupament de la carrera professional

8/

Un dels eixos operatius de l’Associació és l’Oficina d’Orientació i Inserció Laboral (OOIL), que possibilita la vertebració amb el teixit industrial a través de les empreses associades. L’Oficina d’Orientació i Inserció Laboral posa a disposició de les persones associades tot un ventall de serveis d’assessorament i orientació professional per facilitar-los l’accés al mercat de treball en qualsevol moment de la vida professional. L’OOIL ofereix els serveis següents: Entrevistes individuals d’orientació i de suport a la recerca de feina: partint dels objectius professionals de cadascú, es marca l’estratègia de recerca de feina i es guia i tutora el procés.

Tendències de l’any La crisi econòmica que ha marcat l’any 2010 ha comportat que la demanda de suport i assessorament per cercar feina dels nous titulats i titulades hagi estat superior que els anys anteriors.

Tallers de recerca de feina (periodicitat mensual): desenvolupen les habilitats i les competències necessàries per superar els processos de selecció de personal. Els tallers que s’han desenvolupat són: • “Web 2.0 al servei de la cerca de feina”. • “Com superar amb èxit les entrevistes de treball”. • “Prepara’t a fons les proves psicotècniques”. • “Prepara’t a fons per a les dinàmiques de grup”.

Durant l’any 2010 s’han dut a terme 635 entrevistes individuals d’orientació

Tallers de desenvolupament d’habilitats i competències: potencien la comunicació, el treball en equip, la negociació, l’assertivitat o el lideratge, que són estratègies bàsiques per reforçar el perfil professional i per donar un impuls a la carrera professional.

25 | AAUPC


Alguns dels tallers de formació en habilitats han estat: • “Estimula i organitza les teves idees: utilitza els mapes mentals”. El taller ha estat impartit per Laia Garriga, enginyera industrial i emprenedora. Els mapes mentals són diagrames senzills emprats per representar idees, tasques o conceptes disposats radialment al voltant d’una paraula clau. Nova activitat.

“Estimula i organitza les teves idees: utilitza els mapes mentals”.

• Tallers de desenvolupament de les habilitats directives. Les sessions han estat impartides per Josep Maria Colomer, consultor de Global Consultors. – “Creativitat aplicada a la gestió empresarial” (2 edicions). – “Negociació i resolució de conflictes” (2 edicions). – “Tècniques de lideratge”.

“Tècniques de lideratge”.

• “Ocupació i productivitat 2.0 - versió empreses”. La sessió s’ha dirigit a les empreses associades, per introduir la cultura del web 2.0 en les organitzacions, especialment en l’àmbit de la gestió dels recursos humans. • “Les competències clau”. Sessió impartida per Porta 22, de Barcelona Activa, amb l’objectiu de difondre entre les persones que cerquen feina el concepte i el valor de les competències en els processos de selecció de personal.

26 | Memòria 10


Workshops, taules rodones i presentacions d’empreses organitzades al voltant d’un sector professional o per donar a conèixer les sortides professionals de les titulacions de la UPC. Quan el contingut de la sessió és monogràfic, s’habilita un espai web per incloure-hi informacions i preguntes, promoure l’acte i interactuar amb les persones que assistiran a l’acte. Alguns dels workshops organitzats enguany... “Ecodisseny”

Workshop a l’entorn de l’ecodisseny.

Workshop a l’entorn de l’ecodisseny.

El mes de març va tenir lloc a l’Aula Capella de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB) el workshop dedicat a l’ecodisseny, que consisteix a tenir en consideració els criteris ambientals en el disseny i el desenvolupament de tot tipus de productes i serveis. Hi van assistir 60 persones, amb la participació dels ponents següents: • Joaquim Lloveras, professor del Departament de Projectes de l’ETSEIB. • Enric Montcada, director d’àrea de l’empresa Lavola, serveis per a la sostenibilitat. • Carles Martínez, director de projectes a l’empresa Inèdit, innovació per a la sostenibilitat. • Petz Scholtus, ecocreatiu a l’empresa Pöko Design.

27 | AAUPC


“Oportunitats professionals a l’estranger” Taula rodona dedicada a fomentar la mobilitat internacional dels professionals politècnics. Hi van assistir 83 persones i hi van participar:

L’acte sobre mobilitat internacional.

• Marc Bertran, responsable de Projectes Internacionals d’Abantia. • Enric Vinyes, director de producte de Schneider i membre d’UNITECH Alumni. • Carla Muñoz, responsable de l’oficina de Cross Border de Manpower. • Ricard Bellera, responsable de Política Internacional de CCOO Catalunya. • Joan Cadefau, director de projectes de l’AGAUR - Talència.

L’acte sobre mobilitat internacional.

Visites a empreses amb grups de persones titulades i estudiantat, com a estratègia per identificar els valors d’empresa in situ (vegeu, per a més informació, l’apartat d’empreses, pàgines 12 i 13).

activitats grupals d’orientació i assessorament laboral (nombre de participants) 1.372 2005

28 | Memòria 10

1.614 2006

1.631 2007

1.866 2008

1.893 2009

2.527 2010


Enguany s’ha incrementat notòriament la participació de persones en les activitats d’orientació, tant pels esforços que ha dut a terme l’Associació per difondre àmpliament les activitats com per l’increment de la demanda d’orientació professional davant la crisi. La davallada del volum de contractacions ha afectat també el mercat de treball politècnic durant el 2010, de manera que s’ha alentit el ritme de les incorporacions a les empreses. En general, s’ha notat una major demanda de suport al desenvolupament de la carrera professional, no només de persones en situació d’atur.

Participants en activitats grupals d’orientació: 2.527 persones

L’ocupabilitat del sector de l’arquitectura: un tema preocupant Seguint la línia iniciada l’any 2009 d’intensificar les activitats d’orientació adreçades als professionals del sector, s’han anat desenvolupant al llarg de l’any les intervencions següents: Arq-10: Jornades d’Orientació Professional per a Arquitectes i Estudiants Es van organitzar de nou aquestes jornades d’orientació, fruit de la col·laboració de l’ETSAB, l’ETSAV, l’AAUPC i el COAC. L’objectiu és oferir informació sobre el mercat de treball de l’arquitectura i les sortides professionals que presenta. En un any de crisi econòmica, amb una forta repercussió en el sector de l’arquitectura, es va posar un èmfasi especial en els perfils emergents, per mostrar alternatives a les sortides professionals més clàssiques de l’arquitectura. És important destacar la taula rodona organitzada a l’ETSAB, en què es van mostrar diferents perfils de la professió a través de les comunicacions de professionals de l’arquitectura.

Taula dels ponents: perfils professionals.

D’aquesta manera, es van anar desgranant diferents sortides professionals: l’arquitecte fotògraf, l’especialitzat en la gestió de projectes internacionals, l’arquitecte a l’Administració pública, el treball en cooperació internacional, el facility manager, etc.

29 | AAUPC


Taula de clausura de les jornades Arq-10.

Una visio de la taula dels ponents.

L’AAUPC va dur a terme a l’ETSAV una presentació centrada en l’entrevista de treball. Es va insistir en la necessitat actual de ser flexibles davant el mercat de treball i obrir-se a nous sectors i activitats lligats a l’arquitectura, fins i tot en els sectors que semblen menys prestigiosos.

Altres activitats • Xerrada de Xavier Mateu, membre de la Junta de l’Associació de Consultors d’Estructures. La presentació es va centrar a plantejar el càlcul i la

Xerrada sobre el càlcul i la consultoria d’estructures.

30 | Memòria 10


consultoria d’estructures com una àrea d’ocupabilitat dels arquitectes. Va remarcar la necessitat d’especialitzar-se, sobretot amb vista al moment en què es recuperi el sector. • Amb l’Agrupació de Joves Arquitectes (AJAC), es va participar en el Simpòsium Internacional d’Arquitectura Jove: Initiating projects. L’AAUPC va participar en la taula rodona “I ara què?”, que va girar al voltant de l’ocupabilitat dels joves arquitectes. L’objectiu del simpòsium era establir una base crítica sobre la manera de fer arquitectura del col·lectiu dels joves arquitectes, així com crear sinergies en l’àmbit internacional, considerant les afirmacions fetes a l’acte: – el 80 % dels arquitectes són a Europa, i – el 80 % de les feines són a fora.

El 80 % dels arquitectes són a Europa, i el 80 % de les feines són a fora

1r Esmorzar amb les Empreses: consultories TIC Nova activitat!!! L’AAUPC ha iniciat un nou format de trobada amb les empreses associades. Són els Esmorzars amb les Empreses, reunions de quatre o cinc empreses d’un sector determinat amb l’equip de gestió de l’AAUPC, per renovar lligams, reforçar la fidelització envers l’AAUPC i aconseguir noves línies de col·laboració en activitats específiques. Aquesta primera edició es va centrar en les consultories TIC i hi van participar els responsables de reclutament de les consultores següents: Altran, Everis, Accenture, Deloitte, Pricewaterhouse.

Reunió amb les consultories TIC.

La trobada va servir per fer una valoració de l’any 2009 en matèria d’incorporació de nous titulats i titulades, així com per fer un avanç de l’any 2010 en matèria de recursos humans. Hi van participar també la sotsdirectora de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona (ETSETB) i dues persones en representació de l’Escola.

31 | AAUPC


Alguns dels resultats de l’Esmorzar amb les Empreses:

Workshop: “4 empreses, 4 destinacions. La consultoria TIC” L’activitat va permetre que l’AAUPC reunís per primera vegada i de manera simultània, quatre de les principals consultories TIC. Hi van assistir els responsables de reclutament i alguns dels consultors de les quatre empreses,

La taula rodona “4 empreses, 4 destinacions”.

Hi van assistir 52 persones.

32 | Memòria 10


Quines activitats d’orientació hem desenvolupat als campus de la UPc?

Participació en els fòrums d’empreses organitzats per l’estudiantat de la UPC

9/

Com cada any, l’Associació ha participat en els fòrums d’empreses que organitza l’estudiantat de la UPC i ha reforçat, amb la seva presència, els continguts d’orientació dels diferents fòrums. Enguany s’ha participat en els fòrums següents:

Fòrum d’Industrials (ETSEIB): • Impartició de dues xerrades sobre el procés de selecció de personal. • Atenció a l’expositor de l’AAUPC durant els tres dies del Fòrum, amb un temps diari dedicat a la correcció de currículums.

Expositor de l’AAUPC.

Futurcivil (Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Camins, Canals i Ports [ETSECCPB]) • Impartició de dues xerrades sobre el procés de selecció de personal. • Participació en l’acte oficial de presentació del Fòrum. • Atenció als visitants i correcció de currículums a l’expositor de l’AAUPC.

33 | AAUPC


Fòrum de les Tecnologies de la Informació (Facultat d’Informàtica de Barcelona [FIB]) • Impartició de dues xerrades sobre el procés de selecció de personal. • Atenció als visitants i correcció de currículums a l’expositor de l’AAUPC.

Fòrum de la FIB.

Fòrum de Vilanova (Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú [EPSEVG]) • Impartició de dues xerrades sobre el procés de selecció de personal, una de les quals es dedica al videocurrículum (nova activitat).

Fòrum de Telecomunicacions i Electrònica (ETSETB) • Impartició de tres xerrades sobre el procés de selecció de personal. • Atenció als visitants i correcció de currículums a l’expositor de l’AAUPC. • Organització de la taula rodona de cloenda del Fòrum: “Oportunitats professionals: sectors innovadors amb futur”, en què es van abordar diferents sortides professionals de l’enginyeria de telecomunicacions i a què van assistir professionals amb una àmplia trajectòria.

El nostre estand al fòrum de telecos.

34 | Memòria 10


Fruit d’un conveni de col·laboració amb el Fòrum de l’ETSEIB, es va dur a terme un taller de networking aplicat a la gestió de la carrera professional, al qual van assistir estudiants de l’ETSEIB.

L’Altre Fòrum (ETSEIB) Col·laboració amb els estudiants que organitzen aquest fòrum, que té com a objectiu mostrar alternatives professionals a les que ja presenta el tradicional Fòrum d’Industrials. L’AAUPC va cercar tres dels quatre ponents que van participar en la taula rodona “L’emprenedoria a l’enginyeria”.

Impartició d’assignatures de lliure elecció (ALE) sobre la incorporació al mercat de treball L’AAUPC imparteix l’assignatura de lliure elecció (ALE) Incorporació al Mercat de Treball als diferents campus de la UPC, per apropar els estudiants als continguts d’orientació i de suport a la recerca de feina, quan aquests encara són a les aules universitàries. S’aborden temes diversos, des de les sortides ocupacionals de l’alumnat segons els estudis fins al desenvolupament de les competències o de les habilitats orientades a la superació dels processos de selecció. Sovint, aquesta assignatura incorpora com a activitat de cloenda la presència d’una empresa, representada a través d’un dels professionals politècnics que hi treballen. Al Campus del Baix Llobregat enguany Juan José Hita, exalumne de l’Escola Politècnica Superior de Castelldefels (EPSC) i cap del Departament d’Enginyeria d’Aena, va parlar dels perfils professionals que demana el sector aeronàutic. En l’edició d’aquesta ALE al Campus de Terrassa es va disposar de la participació de la consultora Altran per abordar el tema de la mobilitat internacional. Es va convidar un dels consultors sèniors de l’empresa, Nayar Lugo, amb experiència internacional a la companyia.

Xerrades i conferències en l’entorn de la UPC L’AAUPC respon a les demandes que li fan arribar les escoles de la UPC en matèria d’assessorament i orientació per al desenvolupament de la carrera professional de l’alumnat. S’imparteixen tot un seguit de tallers, conferències i xerrades d’orientació, enfocades a facilitar la presa de decisions vocacionals i l’accés al mercat de treball. Algunes de les activitats que s’han dut a terme: • Xerrada als alumnes de primer curs de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeries Industrial i Aeronàutica de Terrassa (ETSEIAT), per motivar-

35 | AAUPC


los a participar en la vida universitària i mostrar-los el valor d’ocupabilitat que això aporta al seu currículum professional. • Participació en l’assignatura Projectes de l’Escola Politècnica Superior de Castelldefels, per preparar els alumnes per accedir al mercat de treball. • Participació en l’assignatura del Departament d’Organització d’Empreses de l’ETSETB, per informar sobre els models de reclutament i selecció que fan servir les empreses del sector politècnic. • Xerrada en l’assignatura Comunicació del Màster de Medi Ambient sobre la recerca de feina i els canals de cerca d’oportunitats laborals.

Activitats amb l’associació Joves Enginyers de Terrassa (JET) “Aprèn a treballar en equip” i “Desenvolupament de les habilitats de comunicació” són els dos tallers d’habilitats i competències que s’han impartit aquest any als membres de JET.

Altres activitats en l’entorn de la UPC S’ha dut a terme una sessió informativa als becaris i becàries de la UPC que s’encarreguen de l’atenció al públic a l’expositor de la UPC durant el Saló de l’Ensenyament, perquè puguin respondre sobre la inserció laboral i el mercat de treball de les titulacions de la UPC.

Servei de Llengües i Terminologia de la UPC: Argumenta Argumenta és una plataforma de formació virtual multimèdia gestionada pels serveis de llengües de la UPC i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) conjuntament. És un recurs formatiu que dóna resposta als reptes del multilingüisme i l’espai europeu d’educació superior (EEES), i que permet millorar les competències comunicatives en l’àmbit universitari. L’AAUPC ha impartit un curs on line sobre l’elaboració de currículums. També s’ha impartit una edició especial del taller “Ocupació i productivitat 2.0”, adreçat al personal del Servei de Llengües de la UPC, per introduir-lo en la cultura del web 2.0 en les organitzacions.

36 | Memòria 10


Quines accions hem portat a terme amb entitats externes?

Amb el Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya Arq-10: Jornades d’Orientació Professional per a Arquitectes i Estudiants

10/

L’explicació d’aquesta activitat s’ha inclòs en l’apartat “L’ocupabilitat del sector de l’arquitectura” pàgina 29. Com és habitual, l’AAUPC ha impartit al llarg de l’any, en el marc del programa formatiu de l’Escola Sert del COAC, diverses edicions dels tallers següents: • “El currículum”. • “L’entrevista de treball”.

Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona (CETIB) Les sortides professionals de l’enginyeria tècnica industrial va ser el tema de les dues taules rodones organitzada pel CETIB en col·laboració amb l’AAUPC. Es van presentar algunes de les sortides professionals de l’enginyeria tècnica industrial. Ambdues sessions van ser moderades per l’AAUPC i van tenir lloc a l’EET i a l’EUETIB.

Vista general del workshop a l’EET.

37 | AAUPC


com abordem el tema de la diversitat?

11/

La gestió de la diversitat en les organitzacions no consisteix a trencar arquetips sinó a englobar-los, entenent les diferents maneres d’actuar de cada persona. Per tant, empreses i persones han d’estar preparades per desenvolupar estratègies d’adaptació, emmarcades en uns valors d’inclusió i no de discriminació. L’AAUPC inclou en la seva visió “sensibilitzar i promoure el desenvolupament d’una cultura dels valors humans que afavoreixi la igualtat d’oportunitats en el món laboral”. És per això que l’any 2009 l’Associació va signar el Charter de la Diversitat, que, promogut per la Fundació per a la Diversitat, fomenta les polítiques d’igualtat, antidiscriminació i gestió de la diversitat. En l’acte de signatura del Charter de la Diversitat, Josep Mas Sala, vicepresident de l’AAUPC, va participar en la secció “El compromís de les entitats”, en què va explicar com aborda l’AAUPC el tema de la diversitat.

Josep Mas Sala.

A l’acte hi va assistir Sara Berbel, directora general d’Igualtat d’Oportunitats del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya; també hi va ser present Mark Jeffery, en representació de l’Oficina de la Comissió Europea a Barcelona.

38 | Memòria 10


Premi DINS a la investigació per a la inserció laboral de persones amb discapacitat o malaltia mental La Direcció General d’Igualtat d’Oportunitats en el Treball del Departament de Treball és la institució que va convocar el premi. La directora de l’AAUPC, Teresa Bofill, va formar part del jurat. La UPC va obtenir un accèssit per la investigació presentada: “L’accessibilitat de l’entorn universitari i la seva percepció per part dels estudiants amb discapacitat”.

Igualtat d’oportunitats: persones amb discapacitat i amb formació politècnica La UPC té en marxa el Programa d’Atenció a les Discapacitats, que atén les demandes de l’estudiantat i les persones amb perfil politècnic en matèria de recerca de feina: quan han de cercar pràctiques o trobar feina són derivades al servei de l’Oficina d’Orientació i Inserció Laboral. Accions d’orientació per a persones amb perfil politècnic i discapacitat durant l’any 2010: • 25 assessoraments personalitzats. • 57 consultes on line. S’ha gestionat de manera personalitzada ofertes de treball per a les entitats següents: Seeliger y Conde, Integral CAD i Grup SIFU, i les fundacions Adecco, Manpower i Prevent. • L’AAUPC ha iniciat una col·laboració amb la UPC i la Fundació Seeliger y Conde per facilitar que l’estudiantat de la UPC amb discapacitat pugui accedir a pràctiques en empreses. • L’AAUPC s’encarrega de dur a terme la primera entrevista amb les persones interessades i actua com a mediadora entre la Fundació i les escoles de la UPC per facilitar la gestió dels convenis de pràctiques. La Federació d’Associacions Catalanes de Pares i Persones Sordes (ACAPPS) va organitzar les XV Jornades de Formació en l’Educació de les Persones Sordes en Modalitat Oral. Anna Rosell, tècnica d’orientació de l’AAUPC, va participar en la taula rodona “El valor de ser emprenedor en una carrera professional. Com la crisi modifica les estratègies d’intervenció”.

Anna Rosell, durant la intervenció.

Xarxa d’Inserció Laboral per a Persones amb Discapacitat i Titulacions Tècniques de l’àmbit de les universitats catalanes La xarxa de serveis d’orientació i inserció laboral de les universitats catalanes es va constituir l’any 2008. La xarxa està integrada per l’AAUPC, com a impulsora i promotora del projecte, i pels serveis d’inserció laboral i d’atenció a la discapacitat de la UAB, la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), la Universitat Pom-

39 | AAUPC


peu Fabra (UPF), la Universitat Internacional de Catalunya (UIC), la Universitat de Girona (UdG), la Universitat de Lleida (UdL) i la Universitat Abat Oliva. L’AAUPC va organitzar una sessió formativa adreçada als membres de la Xarxa, centrada en l’orientació professional des de la perspectiva de la discapacitat. La sessió va ser impartida per la Fundació Prevent.

Sessió formativa de la Xarxa.

L’AAUPC treballa en xarxa amb la resta d’universitats catalanes i col·labora amb entitats, fundacions i empreses relacionades amb la discapacitat i la salut mental. L’objectiu del treball en xarxa és unir esforços i donar un servei de qualitat tant a les persones que busquen feina com a les empreses que volen contractar professionals.

40 | Memòria 10


Entitats de foment de l’ocupació de persones amb discapacitat i trastorn mental, amb acords signats vigents • Agrupació Catalana d’Entitats per a la Inserció Laboral de Persones amb Malaltia Mental (AMMFEINA). • Associació Catalana per a la Integració Sociolaboral dels Disminuïts (ACIS). • Federació ECOM. • Sermes CRO, centre especial d’ocupació per a persones amb discapacitat. • Fundació Privada Prevent. • Fundació Adecco. • Fundació Manpower.

Web “Universitats politècniques, discapacitat i ocupació” (UDE): www.upc.edu/ude Aquest portal, que gestiona l’AAUPC, representa un nexe d’unió entre les persones amb titulacions tècniques i discapacitat, i les empreses, les entitats i els serveis específics que tenen com a objectiu donar suport a la recerca de feina i al desenvolupament de la carrera professional de les persones que integren el col·lectiu. S’ha constatat que una part de nous usuaris han conegut el servei d’orientació per a persones amb discapacitat a partir d’aquest web. L’any 2010 el portal UDE ha rebut 27.107 visites. Aquesta dada suposa un increment del 24,12%.

Durant l’any s’han difós: 139 ofertes de feina que requereixen i/o valoren el certificat de disminució per accedir al lloc de treball.

Programa Fent Futur: “Dones politècniques pel canvi professional” S’ha iniciat la 2a edició del programa Fent Futur: “Dones politècniques pel canvi professional” durant el mes d’octubre de 2010. És un programa de formació en habilitats directives dirigit exclusivament a dones amb titulació politècnica, que aquesta edició ha estat patrocinat per les empreses Everis, Agbar, Altran, CITCEA, Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC), Schneider i SGS.

41 | AAUPC


Sessió de treball.

L’acord de patrocini permet que, a canvi d’una aportació de 1.100 € per entitat, participin en el programa tres dones amb titulació politècnica que siguin treballadores de cada empresa. El programa finalitzarà el mes de març de 2011.

Xarxa Fent Futur: sessions de seguiment Fruit de la primera edició de Fent Futur, es va crear una xarxa integrada per la major part de les participants que van assistir al programa formatiu. L’objectiu de crear la Xarxa i fomentar les trobades al llarg de l’any va ser seguir treballant determinats aspectes competencials de les dones participants, així com fomentar les trobades de la xarxa per facilitar sinergies. Cal destacar que Natàlia Crespo, que va participar en la primera edició del programa Fent Futur, i ha estat una de les guanyadores dels premis Catalunya Construcció 2010 que atorga el Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers de la Construcció de Barcelona, en la categoria de coordinació de seguretat i salut, per la coordinació de l’àrea de seguretat i salut de l’Hotel Vela de Barcelona.

2n Concurs de Fotografia Digital de l’AAUPC “Dones politècniques en acció. Radiografia d’una professió” El 2n Concurs de Fotografia Digital organitzat per l’AAUPC va rebre el suport de l’Institut Català de les Dones. Les bases del concurs es van fer públiques a principis del mes d’octubre. Els objectius eren: • Donar visibilitat al treball que desenvolupen les dones amb formació politècnica. • Trencar l’imaginari que es té respecte del treball que desenvolupen “habitualment” les dones politècniques. • Apropar les joves a les activitats professionals que desenvolupen les dones amb formació politècnica, per incentivar-les a cursar estudis tècnics.

42 | Memòria 10


Primer premi Maria del Mar Martínez, enginyera industrial, mirant la microxarxa que estan desenvolupant a l’Institut de Recerca en Energia de Catalunya, de David Lavèrnia i Ferrer.

• Sensibilitzar envers la igualtat d’oportunitats de la dona politècnica, per incentivar que l’estudiantat de la UPC, en sortir al mercat de treball, pensi en sortides professionals no estereotipades per motius de gènere. • Motivar les dones politècniques a assolir llocs de treball amb responsabilitat i a lluitar contra la segregació vertical. El jurat estava integrat per Rosa Boladeras, presidenta del Consell de les Dones del Baix Llobregat; Toni Bover, professor del Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia (CITM) de la UPC; Francesc Casamajó, del Servei de Comunicació i Promoció de la UPC; Jordi Pareto, fotògraf professional i col·laborador habitual de la UPC; Teresa Bofill, directora de l’AAUPC, i Àngels Serrat, tècnica d’ocupació de l’AAUPC. Finalment, de les 51 fotografies presentades el jurat va decidir atorgar els premis següents:

Foto del cartell.

• Primer premi: Maria del Mar Martínez, enginyera industrial, mirant la microxarxa que estan desenvolupant a l’Institut de Recerca en Energia de Catalunya. Autor: David Lavèrnia i Ferrer. • Segon premi: Construint. Autora: Rosó Barrera Call. • Tercer premi: Gegants de vent. Autor: Ricard Vila Rodríguez. El lliurament dels premis

43 | AAUPC


Segon premi Construint, de Rosó Barrera Call.

Tercer premi Gegants de vent, de Ricard Vila Rodríguez.

Les persones premiades van rebre una càmera fotogràfica, obsequi de l’empresa Ricoh. El jurat també va decidir atorgar els accèssits següents, com a reconeixement especial a les fotografies presentades:

Taller de maquetes al menjador de casa, d’Anna Ribas Juncà.

Sense títol, d’Elena Colomina Millán.

Un futur per a tots, de Roger Vallès Balsells.

De camí a la feina, de Marina Morell Pérez.

Les obres s’exposaran de manera itinerant en espais de la UPC al llarg del 2011.

44 | Memòria 10


com posem en valor la màxima “aprofita el networking: enxarxa’t”

Com els anys anteriors, l’Associació ha seguit utilitzant les xarxes socials per donar-se a conèixer i captar antics titulats i titulades de la UPC; i, a la vegada, per introduir i potenciar la cultura del desenvolupament de la carrera professional.

12/

L’activitat de l’Associació a les xarxes socials ha continuat en la línia dels anys anteriors. Així, LinkedIn es consolida com la xarxa social professional amb més sintonia amb les activitats de l’Associació. Durant el 2010 el grup de l’AAUPC en aquesta xarxa ha triplicat el nombre de membres, de manera que LinkedIn s’ha consolidat com el proveïdor principal de visites al web de l’AAUPC. Els continguts principals i les activitats més interessants de l’AAUPC s’han publicat també al LinkedIn (al grup AAUPC). S’ha començat a incrementar la participació activa dels membres del grup i s’han generat de manera espontània debats, en què han participat el personal tècnic de l’AAUPC i els mateixos usuaris. Els subgrups han establert la seva pròpia dinàmica i s’estan convertint en un punt de trobada i de networking per a persones amb inquietuds compartides. D’altra banda, la xarxa social generalista Facebook es manté com un bon lloc per difondre les activitats organitzades per l’AAUPC i ocupa el quinzè lloc que referencia més visites cap al web de l’Associació.

Linkedin Facebook TOTAL

Grup AAUPC

Contactes personals

Contactes de 2n grau

2.375

3.371

874.000

289

419

2.664

3.790

Novetats del 2010 en matèria de xarxes socials: • Creació d’un canal AAUPC a YouTube. Aquest espai sorgeix amb la voluntat de donar difusió als vídeos enregistrats durant les activitats organitzades per l’Associació, però ha permès també destacar i arxivar vídeos d’interès especial per a la comunitat AAUPC.

45 | AAUPC


• Difusió de les ofertes de treball que gestiona l’Associació a través de dos dels principals crawlers (indexadors) que operen en el mercat de treball nacional. Es van mantenir converses amb ambdues organitzacions per garantir que les ofertes de treball de l’AAUPC apareguessin en les cerques que es duen a terme en els seus llocs web.

Impacte de l’activitat a les xarxes socials Les dades estadístiques recollides sobre les visites al web de l’AAUPC aporten indicadors de l’impacte que té el treball dut a terme a les xarxes socials: quatre dels cinc primers proveïdors de visites corresponen a aquests nous mitjans. En primer lloc l’ocupa LinkedIn: les visites provinents d’aquesta xarxa han experimentat un increment del 330 %. Indeed i Trovit (cercadors d’ofertes de treball) ocupen el segon i el quart llocs. Les visites provinents de diferents eines de Google i la difusió de continguts mitjançant els canals RSS generen també una part important del trànsit.

Web de l’AAUPC Els indicadors de visites al web de l’AAUPC han estat força positius. El 2010 s’han incrementat un 13,67 %. S’han rebut 85.220 visites, que han vist 458.983 pàgines (+25,71 %). La mitjana de pàgines vistes per visita s’ha incrementat un 10 % i el temps d’estada en el web, un 21 %. Com a dada significativa, s’ha reduït la taxa de rebot (visitants que només visiten una pàgina del web) un 8,71 %.

Font: dades i gràfic extrets de Google Analytics.

Networking de l’AAUPC: 3a edició de Xarxes & Beers El mes de desembre l’Associació va organitzar la tercera edició de la trobada Xarxes & Beers, acte de networking professional entre membres de l’AAUPC i altres persones que participen en les xarxes socials en què té presència l’AAUPC. Com cada any el patrocinador de la beguda va ser la Fundació Damm L’objectiu de la sessió era facilitar un espai de trobada i intercanvi, per potenciar i mantenir els vincles entre professionals politècnics. L’acte es va estructurar en tres parts.

46 | Memòria 10


Per iniciar l’acte, es va convidar deu professionals joves però amb una certa trajectòria professional, cadascun dels quals va disposar de cinc minuts per parlar de la seva trajectòria professional, diversa i no sempre lligada de manera tradicional a les sortides típiques dels seus estudis. L’objectiu d’aquesta primera part va ser deixar palès que l’actitud vital de les persones i l’obertura mental condicionen la capacitat que tenen per trobar feina i sentirse felices a la feina. Tot seguit, es va portar a terme una activitat de speed networking, dirigida per una persona de l’AAUPC i que va donar peu que posteriorment s’iniciés el networking lliure, mentre els participants prenien una cervesa o un refresc proporcionats per la Fundació Damm, la institució patrocinadora de l’acte. En total, van participar en la trobada 62 persones. L’intercanvi d’idees i de targetes va ser constant al llarg de tot l’acte.

47 | AAUPC


Xarxa Conexiones La xarxa Conexiones, un grup d’entitats d’antics alumnes i amics de les universitats espanyoles, tant públiques com privades, té un doble objectiu: compartir experiències i coneixements, i fomentar la cultura alumni en la societat. La xarxa es va trobar de nou al mes d’abril, aquesta vegada al campus de la Ciutadella de la UPF. La jornada va ser organitzada per l’AAUPC, UPF Alumni, UIC Alumni i UOC Alumni, sota el lema La responsabilitat social dels col·lectius d’amics i antics alumnes de les universitats.

Panoràmica de la reunió.

Després d’una breu presentació a càrrec de la presidenta del Consell Social de la UPF, Núria Bassi, i del president de l’AAUPC, Francesc Boada, van tenir lloc dues ponències interessants: “Quin és el compromís social de les associacions d’amics i antics alumnes”, impartida per Juan Mezo, soci consultor de Valores & Marketing (és un dels fundadors, expresident i membre de la Junta de l’Associació Espanyola de Fundraising [AEF] i de la Junta de l’Observatori del Tercer Sector [OTS]); i “ESADE Alumni Solidari: talent per a un món més just i sostenible”, a càrrec d’Enrique López Viguria, secretari institucional d’ESADE i colíder del projecte.

El president de l’AAUPC, Francesc Boada, i la presidenta del Consell Social de la UPF, Núria Bassi.

48 | Memòria 10


L’acte es va tancar amb una ronda de ponències breus de bones pràctiques i experiències d’interès. Va consistir en petites descripcions de cinc minuts de cada projecte per explicar els aprenentatges que se’n poden extreure, així com les claus de l’èxit. Aquesta argumentació, en un temps controlat, aporta diversitat de visions i permet centrar el discurs al voltant de quatre o cinc idees, i fer èmfasi en les idees transversals, que poden replicar altres associacions. Van intervenir-hi:

Alfred Fernández de la Reguera fa la seva presentació.

“Professionals solidaris”, Miquel Coll, president de Dynamis.

“Acompanyant la solitud”, Oriol Alsina, director general d’Amics de la Gent Gran.

“Ajut a la inserció laboral”, Nacho Sequeira, Alumni UPF i director de la Fundació Èxit.

“El Bosc dels Amics de la UPC”, Alfred Fernández de la Reguera, autor del projecte i vocal de la Junta de l’AAUPC.

49 | AAUPC


“Programa One to One”, Juan Pablo Garrido, director de Braval.

“Voluntariat d’empreses al 22@”, Ramón Jerez Mesa, cap de projectes de 22@ Network.

“Com organitzar esdeveniments sostenibles”, Heloise Buckland, editora d’Educació i Sostenibilitat.

“Programa beques Alumni”, José Antonio Fernández, director executiu de l’Oficina Alumni de la Universitat de Navarra.

La jornada va finalitzar amb un dinar a la Vila Olímpica. Van assistir-hi representants de 27 entitats d’alumni, corresponents a divuit universitats. La xarxa representa més de 100.000 titulats universitaris. El grup Conexiones té una pàgina a Facebook com a eina de relació entre les diverses entitats.

50 | Memòria 10


Quins altres serveis fem arribar als associats?

• Tramesa d’informació. Estigues Informat, Informacions, Flash Informatiu.

13/

• Altres informacions i atenció a les consultes referents a la UPC. • Serveis d’orientació i suport al desenvolupament de la carrera professional a través de l’Oficina d’Orientació i Inserció Laboral. • Accés al Servei de Biblioteques de la UPC, integrat per tretze biblioteques presents en tots els campus. Els serveis que s’ofereixen als associats són: – Accés gratuït a les biblioteques i als seus recursos i serveis bibliotecaris bàsics. – Servei de préstec. http://bibliotecnica.upc.edu/Normatives/Prestec.pdf – Servei de cerca d’informació especialitzada que proporciona documentació procedent de les col·leccions de la UPC o de proveïdors externs (és un servei de pagament, segons les tarifes establertes per la UPC). – Obtenció de documents (text complet d’articles o altres tipus de documents). http://bibliotecnica.upc.edu/Normatives/SOD.pdf http://bibliotecnica.upc.edu • Accés al Servei d’Activitats Socials de la UPC, Univers. Aquest servei ofereix la possibilitat de fer esport a les instal·lacions de la UPC, de gaudir del cinema, l’esquí, el teatre o la música, i d’estalviar amb els descomptes i avantatges que ofereix. http://www.univers.upc.edu • Accés al Servei de Llengües i Terminologia (SLT) de la UPC. – Servei de traduccions i correccions. – Cooperació en la impartició de formació amb reconeixement de crèdits a l’estudiantat. Programa Argumenta. • Fundació Politècnica de Catalunya Descomptes d’un 10 % en una part dels programes de formació continuada en els àmbits de gestió i organització d’empreses, arquitectura,

51 | AAUPC


enginyeria industrial i TIC que la Fundació Politècnica de Catalunya ofereix durant el curs. http://www.fundacio.upc.edu • Merit School, programa d’idiomes amb conveni amb la UPC. Preu universitari en els cursos que ofereix. Professorat nadiu, grups reduïts i una àmplia oferta horària. http://www.meritschool.com • Projecte Universitat Empresa (PUE). Descomptes en els cursos que organitza sobre tots els àmbits de la informàtica, així com la certificació oficial de Cisco Systems. http://www.pue.es

52 | Memòria 10


nous acords signats

L’Associació d’Amics de la UPC ha signat aquest any els acords següents: • Amb la Fundació Adecco per a la integració laboral, un acord que permetrà posar en marxa accions dirigides a facilitar la intermediació laboral i la promoció de la creació de llocs de treball per a l’estudiantat i les persones titulades discapacitades de la UPC.

14/

• Amb AMMFEINA (Agrupació Catalana d’Entitats per a la Inserció Laboral de Persones amb Malaltia Mental), un acord que facilitarà assessorament a l’AAUPC a l’hora d’abordar els casos de persones amb trastorn mental que demanin el servei d’orientació i inserció laboral. • Amb Univers, Servei d’Activitats Socials –via UPC–, un acord que permet l’accés de tots els associats a les activitats socials que presta Univers. També permetrà promocionar activitats i serveis, com ara el d’orientació laboral que porta a terme l’AAUPC. Així mateix, Univers produirà els carnets de l’AAUPC. • Amb la Fundació Manpower, un acord que permetrà desenvolupar actuacions de sensibilització pel que fa a la integració i la inserció laboral de les persones amb discapacitat, així com altres projectes de formació i assessorament per promoure la contractació dins de les empreses de persones amb discapacitat, entre altres activitats d’interès.

El president F. Boada i el rector A. Giró signen l’acord amb Univers.

Signatura de l’acord amb AMMFEINA.

53 | AAUPC


• Amb l’associació Xarxa Telecos Barcelona, un acord que facilitarà la promoció i la difusió entre els seus membres de les activitats pròpies d’ambdues entitats. A més, l’AAUPC ofereix onze places anuals en els tallers de recerca de feina que organitza l’OOIL i tres places anuals en els cursos de desenvolupament d’habilitats i competències.

Signatura de l’acord amb la Xarxa de Telecos.

Signatura de l’acord amb el CETOP.

• Amb el Col·legi d’Enginyers Tècnics d’Obres Públiques de Catalunya (CETOP), de manera que l’AAUPC oferirà un màxim de tres tallers de recerca de feina l’any, que s’impartiran al CETOP. • Amb Caixa d’Enginyers, un acord que permetrà que els associats accedeixin a una àmplia varietat de productes i serveis financers en condicions especials. Destaquen els productes específics per al nostre col·lectiu: préstec postgraduat i préstec estudiant a un preu especial.

54 | Memòria 10


Els acords vigents

De l’entorn de la UPC • Fundació UPC. • Càtedra UNESCO de Gestió per a l’Ensenyament Superior de les Universitats. • Cercle Fiber (antics alumnes de la Facultat d’Informàtica de Barcelona). • Board of European Students of Technology (BEST). • Júnior Empresa d’Informàtica (JEDI). • Fòrum de l’ETSEIB. • Servei de Biblioteques i Documentació de la UPC. • Servei d’Activitats Socials de la UPC, Univers. • Servei de Llengües i Terminologia.

15/

Amb altres institucions de l’entorn professional i universitari • Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya (DPTOP), UPC, COAC i AAUPC per organitzar i desenvolupar la Biennal Europea de Paisatge. • Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya (COEIC). • Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya. • Barcelona Activa, en el marc de Porta 22. • Fundació CIM.

Amb entitats i empreses • Associació de Consultors d’Estructures. • Associació d’Enginyers en Organització Industrial de Catalunya. • Confederació Empresarial Comarcal de Terrassa (CECOT). • FETS - Finançament Ètic i Solidari. • Fundació Privada Ildefons Cerdà. • Centre de Promoció Econòmica i Serveis a les Empreses Can Calderó (Ajuntament de Viladecans). • Institut de Navegació d’Espanya (INAVE). • Fundació Agbar.

Amb entitats de foment de l’ocupació de persones amb discapacitat i trastorn mental (vegeu la pàgina 38) 55 | AAUPC


Quin és el nostre pressupost i el grau d’acompliment?

16/

ACOMPLIMENT PRESSUPOST 2010

INGRESSOS (€)

AAUPC

Quotes dels socis

105.600,00 €

TOTAL 31/12/2010 PRESSUPOST

0,00 €

105.600,00 €

102.643,60 €

Aportacions de la UPC per a l’OOIL

0,00 € 152.200,00 €

152.200,00 €

152.200,00 €

Projectes de l’OOIL

0,00 €

19.700,00 €

19.700,00 €

9.059,66 €

Compensació del Consell Social via UPC

9.000,00 €

0,00 €

9.000,00 €

9.000,00 €

Altres aportacions

150,00 €

0,00 €

150,00 €

3.061,00 €

114.750,00 € 171.900,00 €

286.650,00 €

275.965,06 €

Total d’ingressos

DESPESES (€) Personal de l’AA de la UPC Personal de l’OOIL Funcionament de l’AA de la UPC

AAUPC 43.700,00 €

OOIL

PRESSUPOST 31/12/2010

0,00 €

43.700,00 €

47.361,75 €

0,00 € 156.000,00 €

156.000,00 €

161.900,22 €

30.200,00 €

0,00 €

30.200,00 €

27.959,63 €

Despeses generals de l’OOIL

0,00 €

17.200,00 €

17.200,00 €

15.610,65 €

Serveis informàtics

6.600,00 €

0,00 €

6.600,00 €

2.852,35 €

Biennal de Paisatge

3.750,00 €

0,00 €

3.750,00 €

3.750,00 €

Fundació Amics de la UPC

8.500,00 €

0,00 €

8.500,00 €

4.750,00 €

Altres projectes

9.700,00 €

11.000,00 €

20.700,00 €

18.884,41 €

102.450,00 € 184.200,00 €

286.650,00 €

283.069,01 €

Total de despeses

56 | Memòria 10

OOIL


www.upc.edu/aaupc Imatge virtual del Bosc dels Amics de la UPC

AAUPC Rendici贸 de comptes d'activitats 2010 Mem貌ria de l'Associaci贸 d'Amics de la Universitat Polit猫cnica de Catalunya

Rendició de Comptes 2010  
Rendició de Comptes 2010  

Rendició de comptes de l'any 2010 de l'Associació d'Amics de la UPC

Advertisement