4.GlasSpring_Hungarian_glassart_Catalogue

Page 1

4. Magyar kortárs üvegművészeti kiállítás Hungarian Contemporary Glass Art Exhibition

Hegyvári Bernadett: Kék csendélet 2.

2022. május 4-26.

Klebelsberg Kulturkúria 1028 Budapest, Templom utca 2-10.

Kiskép Galéria 1016 Budapest Krisztina körút 75/A


A GlasSpring az új gondolatok, kísérletek terepe, ahol kortárs művészeink üvegbe formált gondolataival, témaválasztásban, műfajokban, stílusokban gazdag, bravúrosan készült alkotásokkal köszöntik a tavaszt.

The GlasSpring exhibition is a field of new ideas and experiments, where our contemporary artists greet the spring with brilliantly made works, ideas formed into glass with a great choice of themes, riches in genres and styles.

A kiállítást megnyitja: Bojár Iván András művészettörténész

The exhibition is opened by: Iván András Bojár art historian

Kurátor Koós Ágnes a Kiskép Galéria vezetője

Curator Ágnes Koós the head of Kiskép Gallery

Kiállítók Participant BALOGH Eleonóra, BÁNÓ Rita, BICSÁR Vendel, BIHARI Kristóf, BORBÁS Dorka, BORKOVICS Péter, BOTOS Péter, BUDAI Zsolt János, CARCASS James, CSALA Zsuzsa, DARABOS Anita, DEÁK Zsuzsanna, DEZSŐ Renáta, DOMBI Lívia, EDŐCS Márta, FARKAS Diana, FARKAS Vajk, FORMANEK Zsuzsa, FŰRI Judit, GONZALES Gábor, GRÜNFELDER Judit, HABA Erika, HEFTER László, HEGYVÁRI Bernadett, HOMOKI Anikó, IMRE Katalin, JEGENYÉS Jusztina, KECSKÉS Krisztina, KOHUT-GÖRÖMBEI Luca, KÖBLITZ Birgit-VERECKEI Szilvia, KUNCKEL Zoltán, L.SZABÓ Erzsébet LÁSZLÓ Kyra, LENDVAI Péter Gergely, LUKÁCSI László, MEZŐ Alexandra, NÉMETH Hajnal Auróra, PATTANTYÚS Gergely, POLYÁK János, SIPOS Balázs, SMETANA Ágnes, SOLTÉSZ Melinda, SZILCZ Mariann, SZILÁGYI Csilla, TÖRÖK Sára Eszter, VARGA Gyöngyvér Amala, VICZÁN Zoltán, VIDA Zsuzsa, VIRÁG Hajnalka továbbá a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem The students of Moholy-Nagy University of Arts and üvegszakot diákjai Design CSERBA Péter, DOKTOR Melinda, LÉGRÁDI Lili, VÁLINT Ingrid, KÖTE Tamás, BARANYAY Szabolcs, KIS Regina Beatrix, RÉVÉSZ Nikolett, VARGA Levente, SZÖLLŐSI Anna

2


2022 az ENSZ által meghirdetett Üveg Nemzetközi Éve, melyhez 75 ország között hazánk is csatlakozott. A kezdeményezés célja az üveg anyagának megünneplése, mely az emberiség legősibb, legsokoldalúbb alapanyaga. Ott van mindennapi életünkben, az építészet, használati tárgyaink, a közlekedés, az elektronika, telekommunikáció, a tudomány elképzelhetetlen lenne nélküle, fenntartható jövőnk záloga is maga az üveg innovációja. Kereken hatvan éve indult el az Egyesült Államokból a Nemzetközi Stúdióüveg Mozgalom. A díszítő funkcióval bíró üvegművészet kilépett a gyári közegből, és felhasználva azok fejlett technológiáit kis műhelyekben talált teret a fizikai határokat feszegető kreativitáshoz. Az első alkotásokat nehezen fogadta be a műtárgy szakma elitje, de hamarosan világszerte bevezették az egyetemi szintű oktatást, üvegmúzeumok épültek, igényes közönség lépett színre, akik elhivatottan támogatják az üveget „kinccsé” tevőket. Nincs olyan más anyag, ami felülmúlná a benne rejlő lehetőségeket, így vált az üveg a képzőművészet egyre nagyobb jelentőségű „alapanyagává”. A hetvenes években kitárult a világ hazánk fiatal művészei előtt is, konstruktivista gondolkodást és új gesztust vittek a műfajba, ma ezek a művek féltett kincsei a legnagyobb múzeumoknak. Tökéletes technikai kivitel, műfaji sokszínűség, egyéni hangvétel jellemzi az azóta felnőtt újabb generációk alkotásait. Lassú és embert próbáló folyamat egy-egy tárgy elkészülte, melyekkel idén bőségben találkozhat a közönség a GlasSpring kiállításon.

Hungary and 75 countries have joined to the International Year of Glass proclaimed by the United Nations for 2022. The aim of the initiative is to celebrate glass as a material, which is the oldest and most versatile raw material of humankind. It is with us in our daily lives like in architecture, our everyday objects, transport, telecommunications, electronics, and science would be unimaginable without it, the innovation of glass itself is the key to our sustainable future. Sixty years ago the International Studio Glass Movement started in the United States, where glass art with decorative function has moved out of factory sites in small workshops using advanced technologies, became room for creativity that pushed physical boundaries. The first works were difficult to accept by the elite of the art professionals, but university-level education was soon introduced worldwide, glass museums were built, and a demanding audience was dedicated to supporting those who made glass a “treasure”. There is no other material that surpasses its potential, so glass has become an increasingly important “raw material” for the fine arts. In the seventies, the world opened up for the young artists of Hungary, constructivist thinking and a new gesture were brought into the genre, and today these works are the treasures of the largest museums. Perfect technical design, genre diversity and individual tone characterize the works of the newer generations. A slow and trying process is to finish a piece, what the audience will be able to meet at the GlasSpring exhibition this year.

Koós Ágnes kurátor

Ágnes Koós curator

1


BALOGH ELEONÓRA 1960 Borzaspusztai Erdei Romkápolna üveg apszisa 2022

Glass Apse of the forest ruin chapel in Borzaspuszta 2022

Kint és bent Együtt és külön, Jóban és rosszban Fényben és árnyékban Természetben és építettben Szentben és profánban Ünnepben és hétköznapban - Mindennapi „átjárásainkban”….

Passages Outside and inside Together and separately In good and in bad In light and in shadow In naturel and in constructed In holy and in profane On weekdays and on holidays - In our daily “passages” …

Tanulmányok: 1989 Magyar Iparművészeti Egyetem (MOME), üvegszak mesterdiploma

Education: 1989 Hungarian University of Arts and Design (MOME) MA in glass faculty

Elismerések: 2019 MMA Iparművészeti és tervezőművészeti tagozat különdíja Trafik Kör művészeti Társaság, Év Művésze Díj 2006 Ferenczy Noémi-díj 2004 -2007 Csoportos Europa Nostra díj 2000 Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, Megvalósítási Díj 1988 Triennálé Díj, IV. Országos Szilkátipari Triennálé 24Kecskemét

Appreciations: 2019 Special Award of the Department of Applied Arts and Design of t Hungarian Art Academy Artist of the Year Award, Trafik Circle Art Society 2006 Ferenczy Noemi Prize 2004 – 2007 Europa Nostra Group Award 2000 Ministry of National Cultural Heritage, Implementation Award 1988 Triennial Award, IV. National Silicate Industry Triennial Kecskemét

2


3


BÁNÓ RITA 1984 Elefánt 2022 Formába olvasztott csiszolt üveg 18 × 16 × 8 cm

Elephant 2022 Casting, polished glass 18×16×8 cm

Egyes megfigyelések szerint, ha egy elefántcsorda egy tagja megsérül, a többi addig „ápolja”, ormányával homokot dörzsölve a sebre, amíg el nem áll a vérzés; ha egy elefántcsorda útját mély árok keresztezi, a legnagyobb közülük beleáll az árokba, hogy a hátán át tudjon kelni a többi. Arisztotelész szerint az elefánt minden más élőlénynél bölcsebb és szellemesebb. A világ távoli tájain, ha más és más mítoszokba, hiedelmekbe ágyazva is, hasonlóan vélekednek róla. A római művészetben a halál fölötti győzelem, a magas kor, a halhatatlanság jelképe az elefánt, míg a bölcsesség és az erő szimbóluma Indiában. A sziámik valaha elefántok fülébe súgták titkaikat, ugyanis a thaiföldi (sziámi) régi hitvilág szerint az ember az elefántoktól választ, megoldást kaphat a gondjaira, kérdéseire.

According to observations if one member of a herd of elephants is injured, the others “attend” him by rubbing sand on the wound with their noses until the bleeding stops; if a herd of elephants is crossed by a deep ditch, the largest of them enters the ditch so that the others can cross over their backs. According to Aristotle, the elephant is wiser and more ingenious than any other living creature. In Roman art, the symbol of victory over death, high age, immortality is the elephant, while it is a symbol of wisdom and strength in India. In far parts of the world, people have similar views about it. The Siamese once whispered their secrets in the ears of elephants, because according to their old faith, one can get a solution to their problems and questions.

Tanulmányok: 2014 Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME) üvegtervező diploma

Studies: 1989 Hungarian University of Arts and Design (MOME) MA in glass faculty

Elismerések: 2015 Stanislav Libenský Award pályázaton beválogatott, kiállított mű

Appreciations: 2015 Stanislav Libenský Award selected work

4


5


BICSÁR VENDEL 1947 A kék tál (Lviv) Hutaüveg 2012 27× 15 cm Kék gúla 2010 préselt huta üveg 15 × 11 cm

The blue bowl (Lviv) Hot glass 2012 27×15 cm Blue Pyramid 2010 Pressed glass 15×11 cm

„Áthatolható kék, Szögletesből Centrifúgával, Gravítációt Megszemélyítve”

“Penetrating blue, From a square With centrifuge, Gravity Personalized “

Tanulmányok: 1975 Magyar Iparművészeti Főiskola (MOME) ötvös szakon diploma

Studies: 1975 Hungarian University of Applied Arts (MOME), degree in goldsmithing

6


7


BIHARI KRISTÓF 1974 Légvár 2022 Fusing 60 × 18 × 7 cm

Castle in the air 2022 Fusing 60×18×7 cm

„Munkám célja, hogy az üveg anyagában csapdába ejtsem a levegőt néhány sajátosan komponált, irányított formában, vagyis a levegő megformálása történik az üvegen belül, az üveg segítségével. Egy inverz plasztika jön létre, amelyben a zárványnak és az üvegnek egyenlő, egymástól elválaszthatatlan szerep jut, az üveg transzparenciája kiemeli ezt a megformált levegőt. A zárványok különböző elrendezése fölé-, alá-, és mellérendeltségi kapcsolatok vizuális megjelenítésére alkalmas. Ezek halmozásával viszont bonyolult rendszerek hozhatók létre, a legkülönfélébb jelentéstartalommal.”

The aim of my work is to trap air within glass in a specially composed and directed mode, i.e. the air is formed inside the glass with the help of glass. An inverse plasticity is created in which the inclusion and the glass have an equal, inseparable role. The transparency of the glass highlights this shaped air. The different arrangement of inclusions is suitable for the visual display of over, under, and subordinate relationships. By stacking them, however, complex systems can be created with a wide variety of meanings.

Tanulmányok: 1999 Magyar Iparművészeti Egyetem (MOME), üvegszakon diploma 2011 Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME) dizájn és művészeti tanár diploma

Studies: 1999 Hungarian University of Arts and Design (MOME) degree in glass design 2011 Moholy-Nagy University of Arts and Craft (MOME) degree in teacher in design- and visual art

8


9


BORBÁS DORKA 1967 Hommage á Mondrian Üvegkocka tükörgrafika aranyozással, üvegapplikációval 25 × 25 × 25 cm

Hommage to Mondrian Glass cube mirror graphics with gilding and glass application 25×25×25 cm

„A figuralitás nálam alapelem, szobrászi és grafikai értelemben, vagyis plasztikus és sík felhasználásban is. Kettősségben élek és alkotok, ahol a tradicionális ábrázolás a kortárs technológiák adta lehetőségekkel párosul. Klasszikus értékekből kiindulva, a manualitást, szobrászi munkát nagy tiszteletben tartva alkotok. Építészeti üvegmunkáimnál a folytonos és kockázatos szakmai kísérletezés az, mely maivá teszi a megbízásaimat. Exkluzív üvegdíjak, építészeti és köztéri szobor megbízások jellemzik munkásságomat.”

“Figurality is the basic element for me, both in a sculptural and graphic sense, in both plastic and plain use. I live and create in duality, where traditional representation is together with the possibilities offered by contemporary technologies. Starting from classical values, I have a great respect for manuality. In my architectural glass works, constant and risky professional experimenting makes my works up to date. Exclusive glass awards, architectural and public sculptures characterize my activity. ”

Tanulmányok: 1999 Magyar Iparművészeti Egyetem (MOME), üvegszakon diploma 2011 Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME) dizájn és művészeti tanár diploma

Studies: 1999 Hungarian University of Arts and Design (MOME) degree in glass design 2011 Moholy-Nagy University of Arts and Craft (MOME) degree in teacher in design- and visual art

Elismerések: 2021 Ferenczy Noémi-díj

Appreciations: 2021 Ferenczy Noémi Prize

10


11


BORKOVICS PÉTER DLA 1971 Négyzet és labda Fusing • 42 × 47 × 3

Square and ball Fusing • 42×47×3

„Gyerekkoromban órákig bámultam a patak vizét a kertünk alatt. Szerettem volna megfogni és hazavinni a víz tükrén szaladgáló fényeket, elvarázsolt a reflekciók végtelen változatossága. Nem sikerült se lefesteni, se lefotózni. Ma próbálom elkészíteni, mert az üveg folyadék, mellyel meg lehet állítani az időt. Az üveg átmenet az élő organizmus és a holt anyag között. Megbabonázott és függővé váltam. A geometrikus csíkos tömbjeim kívül egyszerű hasábok, belül történik a formai mozgalmasság. A középen lévő körök és négyzetek elforgatása az élő és folyton változó civilizáció és gondolkodás kavarodása.”

“As a child, I stared at the water of the creek under our garden for hours. I wanted to capture and take home the lights running in the mirror of the water, enchanted by the endless variety of reflections. It could not be painted or photographed. I’m trying to make it today because glass is a liquid that can be used to stop time. Glass is the transition between a living organism and dead material. I was mesmerized and addicted. My geometric striped blocks are simple columns outside, formal mobility takes place inside. The rotation of the circles and squares in the middle is a turmoil of living and ever-changing civilization and thinking.

Tanulmányok: 2019 Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME) DLA „Teremtő erők a természetben” 2003 Doktori Iskola és Erasmus ösztöndíj, Kompjuter Dizájn (Milánó) 1995 Magyar Iparművészeti Főiskola (MOME) üvegszak mester diploma

Studies: 2019 Moholy-Nagy University of Arts and Craft (MOME) – DLA degree in glass 2003 Doctoral School and Erasmus scholarship, computer design in Milan 1995 Hungarian University of Applied Arts (MOME) MA degree in glass art

Elismerések: 2014-2016 Annual Int. Glass Invitational Award Winners, Fort Wayne museum of Art, Michigan 2013 Int. Exh. of Glass Kanazawa, Honorable Mention Award 2008 Smithsonian Renwick Award, Michigan 2004 Ferenczy Noémi-díj

Appreciations: 2014-2016 Annual Int. Glass Invitational Award Winners, Fort Wayne museum of Art, Michigan 2013 International Exhibition of Glass, Kanazawa Japan, Honorable Mention Award 2008 Smithsonian Renwick Award, Michigan 2004 Ferenczy Noemi Prize

12


13


BOTOS PÉTER 1945 Iterativ kockák kék alappal 2021 Hideg megmunkálás 53 × 14 × 14 cm

Iterative cubes with blue base Cold technik 53×14×14 cm

„Optikai üveggel dolgozom, mert ez a legtranszparensebb anyag az üvegek közül. Munkáimra jellemző a néhány mértani elemből álló konstrukciók készítése és az abban rejlő belső játékok megmutatása. Optikai törvényszerűségek figyelembevételével tömbszerű alkotásokat hozok létre, amelyekben megjelenik a belső virtuális tér az áthatásokkal, a tükröződésekkel, a fényárnyékokkal, a színsorokkal együtt. A szobrokban egyszerre van jelen a minden magasságban, szögben megjelenő belső világ és a felületen tükröződő környezet.”

“I work with optical glass because it is the most transparent material of glass. My works are characterized by the constructions consisting of some geometric elements and the showing of the internal games inherent in them. Taking into account optical regularities, I make block creations in which the inner virtual space appears with effects, reflections, light shadows, and color sequences. The sculptures simultaneously display the inner world at all heights and angles and the environment reflected on the surface.”

Tanulmányok: ELTE szociológus szak

Studies: Eötvös Loránd University, Department of Sociology

Elismerések: 2018 Magyar Elektrográfiai Társaság MET Díj, megosztva 2015 Ferenczy Noémi-díj 2014 SOFA Chicago, selected „Sphere Cross” sculpture 2011 Iparművészeti Múzeum ékszerpályázata különdíj 2005 I. Nemzetközi Szilikátművészeti Triennálé, zsűri különdíja és közönség-díj 2005 Magyar Kézművesség Iparművészeti kategória, különdíj

Appreciations: 2018 Hungarian Electrographic Society MET Award (shared) 2015 Ferenczy Noémi Award 2014 SOFA Chicago, selected Sphere Cross sculpture 2011 Museum of Applied Arts Jewelery competition, special prize 2005 1st International Silicate Art Triennial, special jury and audience prize 2005 Hungarian Handicraft Applied Arts category, special prize

14


15


BUDAI ZSOLT JÁNOS 1982 Ms.White 2019-2022 Casting 10,6 × 13 × 36 cm

Ms.White 2019-2022 Casting 10,6×13×36 cm

„Filmes inspirálódásból indult a robot-rajongásom. Az alternatív valósággal foglalkozó sci-fi filmek világában tudnám robotjaimat elhelyezni, elképzelni. Itt vannak, de nem tudjuk honnan jöttek és miért. Egy eljövendő világ előfutárai, vagy egy letűnt kor maradványai? Elképzelek egy üvegrobot civilizációt, kik ők, mik ők, mit csinálhatnak…

“My passion for robots is inspired by films. I could place and imagine my robots in an alternative reality like the world of sci-fi movies. They are here, but we do not know where they came from from and why. Forerunners of a future world, or residuum of the past? I imagine a glass robot civilization, who they are, what they are, what they can do…

Tanulmányok: 2008 Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME), üvegtervező szak diploma 2006 Aalto Művészeti és Design Egyetem, Helsinki, Finland, Erasmus ösztöndíj

Studies: 2008 Moholy-Nagy University of Arts and Craft (MOME) degree in glass design 2006 Aalto University of Art and Design Helsinki, Finland, Erasmus Scholarship

16


17


JAMES CARCASS 1965 Split Fújt üveg

Split Blown glass

„A Split (Elszakadás), a Mitosis sorozat legújabb megvalósulása, egy olyan munka, melyből az első 2013-ban a Salgótartáni Üveggyárban tartott üvegszimpoziumon készült. A utóbbi darabok készítése során még kifejezőbb formákra és a színek öszetettem elrendezésére törekszem. Az élénk színek az elektromikroszkópok által látható képeket adják vissza. A viszonyítási pont állandó – a sejt elszakadása az új Élet kezdetének első látható bizonyítéka.

“ Split represents the latest manifestation of the Mitosis Series, a body of work which was first begun at a symposium held at the Salgotarjan glass factory in 2013. The latest group of pieces seek to explore more expressive forms and complex colour arrangements. The vivid colours echo the images created by electron microscopy. The point of reference remains constant- the splitting of a cell represents the first visual evidence of the beginning of Life.”

Tanulmányok: 2020 Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME) MA diploma 1991 Sunderland Polytechnic Glass and Ceramics BA Honours 1983-84 Leicester Polytechnique, Art design foundation

Studies: 2020 Moholy-Nagy University of Arts and Craft (MOME) MA Diploma 1991 Sunderland Polytechnic Glass and Ceramics BA Honours 1983-84 Leicester Polytechnique, Art design foundation

18


19


CSALA ZSUZSA 1972 Tengerszem tálak I.II.III 2022 Préselt samott, olvasztott üveg 29,5 × 14 × 7 / 38 × 18 × 8 / 26 × 14,5 × 6 cm

Sea Eye Platters I.II.III 2022 Pressed chamotte, molten glass 29,5×14×7 / 38×18×8 / 26×14,5×6 cm

A Tengerszem tálcsalád formáját a természet egyik csodája, a gleccserek által kivájt völgyek alján található tavak inspirálták. Az összegyűlt zöldeskék kristályvízű tavak világát idéztem meg az olvasztott kék üveg segítségével. Témája és a sorozat egyes tagjai a Föld eltűnőben lévő édesvíz készletére, a jelenünk ökológiai problémáira utalnak. Színeit természetesen a víz és a természet színei reprezentálják.

The shape of the Sea Eye, the series of platters was inspired by one of the wonders of nature, the lakes at the bottom of valleys, dug by glaciers. I invoke the world of the green-blue crystalline lakes with the help of molten blue glass. The theme and the platters refers to the Earth’s disappearing freshwater supply, our present ecological problem. Its colors are, of course, represented by the colors of water and nature

Tanulmányok: 1997 Magyar Iparművészeti Egyetem (MOME) szilikátipari tervező iparművész

Studies: 1997 Hungarian University of Applied Arts (MOME) degree in silicate design

Elismerések: 2002 Ipari Formatervező díj 2009 Magyar Termék Nagydíj

Appreciations: 2002 Industrial Design Award 2009 Hungarian Product Grand Prix

20


21


DARABOS ANITA DLA HABIL 1969 Utazó Fa, üveg, kompozit 114 × 22 × 20 cm

Traveler Wood, glass, composite 114×22×20 cm

„A tárgyaimnál a természetes és mesterséges anyagok egymás mellé rendelése, ütköztetése van megfogalmazva. Nem utánozva, nem egymást helyettesítve. Minden anyagnak más és más tulajdonságát kedvelem.”

The juxtaposition and collision of natural and artificial materials are formulated in my objects. Not imitating, not substituting each other. I like the different properties of each material.

Tanulmányok: 2016 Breuer Marcell Doktori iskola Summa cum laude 1996 Magyar Iparművészeti Főiskola (MOME) MA szilikáttervező

Studies: 2016 Breuer Marcell Doctoral School, Summa cum laude 1996 Hungarian University of Applied Arts (MOME) MA degree in silicate studies

Elismerések: Kaesz Gyula díj Gundel-Figyelő Top 200 – díj 5 alkalommal Figyelő Építészeti díj

Appreciations: Gyula Kaesz Award Gundel Monitor Top 200 - prize 5 times Observing Architecture Award

22


23


DEÁK ZSUZSANNA 1976 Üvegváza irányított buborékokkal 2022 Fusing 26 × 40 cm

Glass vase with directed bubbles Fusing 26×40 cm

„A szerencse és a véletlen csupán segítségére van a munkálkodó szellemnek, amely türelmes munkával és kitartó erőfeszítéssel készül fel rá, hogy megtegye a felfedezést.” – Pasteur szavai

“Luck and incident just help the working spirit, which makes possible the discovery with patient work and persevering effort” - Pasteur’s words

Tanulmányok: Jelenleg Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME) MA szillikát szakon 2019 Szegedi Tudományegyetem JGYPK Képi ábrázolás, építészeti síküveg szakirány diploma

Studies: Currently Moholy-Nagy University of Arts and Craft, MA sudies in silicate 2019 University of Szeged (SZTE), Architectural Glass Faculty

24


25


DEZSŐ RENÁTA 1977 Lockup vase series Fúvott üveg

Lockup vase series Blown glass

A MOME oktatójaként és a tárgyalkotó BA szak vezetőjeként lehetőségem nyílik a hagyományos ’craft’ területein belül a melegüveg megmunkálás, az üvegfúvás technológiáját formatervezőként alkotói szempontból is vizsgálni, az üveghez fűződő munkafolyamatokat személyen is megtapasztalni. A váza archetípusát átdolgozva, a szabadmegmunkálású technikából kiindulva hozok létre funkcionális nyílásokat megtartva az egyéb funkciókat, mint a víz tárolása és állóképessége a tárgynak.

As a lecturer at the Moholy-Nagy University of Arts and Craft and the head of Designer Making Apartment, I have the opportunity to examine the technology of hot glass processing and glass blowing as a designer within the fields of traditional ‘craft’, and to experience the work processes related to glass in person. By reworking the archetype of the vase, starting with the free-working technique, I create functional mouth while retaining other functions such as water storage and durability of the object.

Tanulmányok: 2003 Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME), ipari design MA diploma 2002 Duisburg-Essen Egyetem, Erasmus ösztöndíj jelenleg Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Doktori Iskola

Studies: 2003 Moholy-Nagy University of Arts (MOME), MA in Industrial Design 2002 University of Duisburg-Essen, Erasmus Scholarship currently Moholy-Nagy University of Arts Doctoral School

Szakmai elismerésekből: 2022 Gillo Dorfles Díj, X. International Design Contest Trieste Contemporanea 2019 Emerging Scholar Award from Common Ground Research Network at Fifteenth International Conference on Technology, Knowledge & Society

From professional recognitions: 2022 Gillo Dorfles Award, X. International Design Contest Trieste Contemporanea 2019 Emerging Scholar Award from the Common Ground Research Network at the Fifteenth International Conference on Technology, Knowledge & Society

26


27


DOMBI LÍVIA 1947 Erőltetett kapcsolat vegyes technika 12 × 15 × 38 cm

Enforced connection Mixed technique 12×15×38 cm

Többnyire olyan üvegek tervezésével és kivitelezésével foglalkozom, amelyek szorosan kapcsolódnak az építészethez. Ezen belül a fény az, ami számomra kifogyhatatlan ötleteket, lehetőségeket és megoldásokat kínál. Fontos az üveg, az anyag, mint a fény megtestesítője és hordozója, a maga különös tulajdonságaival és törvényeivel.

I basicly design and make glass that is closely related to architecture. Within this, light is what offers inexhaustible ideas, opportunities and solutions. For me glass is an important material, which embodies and carries the light by its special propeties and laws.

Tanulmányok: 1972 Magyar Iparművészeti Főiskola (MOME) üvegtervező diploma

Studies: 1972 Hungarian University of Applied Arts (MOME), degree in glass design

28


29


EDŐCS MÁRTA 1965 JÉG / SEJTelem sorozat Kemencében olvasztott, fehér-türkiz csiszolt, homokfújt üveg 50 × 62 × 10 cm

ICE / CELL ELEMENT series Molten in kiln, polished, sandblasted white-turquoise glass 50×62×10 cm

A Focus sorozat rohanó világunkban - ahol bombáznak minket az információk és ingereka befelé figyelésről, összpontosításról szól. A technika amelyet használok egy kísérletezés eredménye. A meglehetősen munkaigényes folyamat során - mely maga is egyfajta meditatív állapot- kemencében, több rétegben olvasztom össze a színes üvegeket, közben csiszolom, végül homokfúvom a tárgyat. Munkáimra jellemző a matt felület, az opál és transzparens mezők váltakozása és kontrasztja, illetve a különböző fényviszonyokkal alakuló más és más látvány. Célom, hogy tárgyaim életterek részeivé váljanak, hassanak a térre, harmóniát és pozitív energiát sugározzanak, esetleg elgondolkoztassák a szemlélődőt.

In our fast moving world, where information and impulses bombard us, the Focus series is about watching and focusing inward. The technique I use is the result of an experiment. During the rather labor-intensive process - which is itself a kind of meditative state - I fuse the colored glass elements in several layers in the kiln, while I grind and finally sandblast the object. My works are characterized by a matte surface, the alternation and contrast of opal and transparent fields, which have different effect depending on the light conditions. My aim is that my objects to become part of living spaces, to act on space, to radiate harmony and positive energy, and perhaps to reflect on the observer.

Tanulmányok: 1994 Üvegművészeti ösztöndíj USA Itthoni és külföldi kurzusokon képezte magát

Studies: 1994 Glass Art Scolarship USA She attended different domestic and foreign courses

Elismerés: 2017 Silver Accesoires Contest Nemzetközi 2. díj, Tokio, Japán

Appreciations: 2017 Silver Accesoires Contest International 2nd Prize, Tokio, Japan

30


31


FARKAS DIANA 1991 Hide I. II. 2019 Vegyes technika (üvegolvadék, síküvegek, fa és muszlin) 30 × 30 × 10 cm

Hide I.II. 2019 Mixed technique (molten glass, flat glass, wood, muslin) 30×30×10 cm

Az Under Series részeként megszületett képpár a leginkább rejtegető természettel rendelkező alkotások. Szemből csak furcsa ferde négyzetnek tűnnek, ugyanakkor vizsgálódva felfedezhetjük rejtett tartalmukat, mely a fényviszonyoktól függően többet vagy kevesebbet láttat magából. Reflektálva megannyi emberi minőségre.

The pair of reliefs is a part of the Under Series, which works have the most hidden nature. From the front, they just look like a strange oblique square, but when examined, we can discover their hidden content, depending on the light conditions. Reflecting on many human qualities.

Tanulmányok: 2016-2017 Vysoká Škola Umeleckoprumyslová, Prága, Csehország 2016 National College of Art and Design, Dublin, Írország 2011-2019 Moholy-Nagy Művészeti Egyetem

Studies: 2016-201 Vysoká Škola Umeleckoprumyslová, Prague, Czech Republic 2016 National College of Art and Design, Dublin, Ireland 2011-2019 Moholy-Nagy University of Art (MOME)

32


33


FARKAS VAJK 1978 R.R.Szubtraktív Hajlított, olvasztott Banas üveg 23 × 13 × 10 cm

R.R.Subtractive Bent, molten Banas glass 23×13×10 cm

„Az általam készített tárgyaknál az anyag szeretete, az azzal való párbeszéd alapjaiban határozza meg a tárgy struktúráját. Fontosnak tartom a mesterségbeli tudást: az anyag és a gyártási folyamatok ismeretét, ezt a mérnöki szemléletet ötvözöm a művészi intuícióval.”

In the case of my objects the structure of the piece is fundamentally determined by the love of the material and the dialogue with it. I consider craft knowledge to be important: knowledge of material and manufacturing processes, I combine this engineering approach with artistic intuition.

Tanulmányok: 2006 Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME) üvegtervező szak 2005 University of Art and Design UIAH, Helsinki

Studies: 2006 Moholy-Nagy University of Arts and Craft (MOME) degree in silicate and glass design 2005 University of Art and Design, Helsinki-UIAH

Elismerések: 2021 Külgazdasági és Külügyminisztérium Díja, az I. Felvidéki Szépművészeti Biennálén. 2020 Győr Megyei Jogú Város Díj, a Győr Megyei Őszi Tárlaton 2005, 2006 Győr Tehetséges Ifjúságért Alapítvány díja

Appreciations: 2021 Award of the Ministry of Foreign Affairs and Trade, at the 1st Biennial of Fine Arts in the Highlands. 2020 Győr County City Award at the Győr County Autumn Exhibition 2005, 2006 Award of the Győr Foundation for Talented Youth

34


35


FORMANEK ZSUZSA Kisérlet lebegésre I-II-III-IV 2021 rogyasztott üveg, öntött beton, fémhálók, húzalok installáció (részlet) 60 × 19 × 15 cm

Experiment to levitation I-II-III-IV 2021 fused glass, cast concrete, wire mesh, wire - installation (detail) 60×19×15 cm

Az opálos halak üveg és ipari hulladékból kiégetve, mereven lebegnek beton félhengerek peremére feszített acélsodronyok, szálak gubancában. Az ismert szimbólum roncsolt, torz testei reflektálnak a biológiai biztonság dekadens, megbomlott egyensúlyára. A halak láttatni engedik az érzelmekből táplálkozó, ösztönös, impulzív, munkamódszert, egyúttal az anyag maximálisan kihasznált tulajdonságait és a mindig tiszteletben tartott anyagszerűséget is. A kivitelezés az egyedi módon átalakított technika váratlan lehetőségeit, a médium tágan értelmezett kísérleti eredményeit mutatja meg.

Opalescent fishes burned of glass and industrial waste float rigidly in a tangle of steel wires and strands stretched on the edges of concrete half-cylinders. The shattered, distorted bodies of familiar symbols reflect a decadent, disrupted balance of biosafety. Fishes allow to see the emotional, instinctive, impulsive way of working, as well as the maximum use of the always respected materiality. The implementation shows the unexpected possibilities of the uniquely modified technique.

Tanulmányok: 1984 Magyar Iparművészeti Egyetem (MOME) kerámia szak diploma 2005 DLA – MOME /abszolutórium/

Studies: 1984 Hungarian University of Arts and Design (MOME) degree in ceramics 2005 MOME - DLA /certificate/

36


37


FŰRI JUDIT 1966 Misere Erupturi Sumus - Ki fogunk tőrni 2022 Fusing 40 × 40 × 4 cm

Misere Erupturi Sumus - We will break out Fusing 40×40×4 cm

Rogyasztott üvegből készít szobrokat, melyeket időnként az üvegfestésben használt schwarzlot technikával gazdagít. Jelenleg kisebb méretű plasztikái mélyebb mondanivalót kifejező szobrok, melyeket az üveg síkjából kilépő aranyozott vörösréz figurák tesznek még kifejezőbbé.

She makes sculptures from fused glass, which she sometimes enriches with the schwarzlot technique used in glass painting. Currently, her smaller sculptures have a deeper message, made even more expressive by the gilded copper figures emerging from the plane of the glass.

Tanulmányok: 1989 Magyar Iparművészeti Főiskola (MOME) üvegtervező szak

Studies: 1989 Hungarian University of Applied Arts (MOME)

Elismerések: 2004 Europa Nostra Top Prize, Segesvár (Románia)

Appreciations: 2004 Europa Nostra Top Prize

38


39


GONZALES GÁBOR 1950 A tenger csendes hulláma 2022 Síküvegek összeolvasztva, csiszolva, fémformában hajlítva 4 × 19 × 60 cm

The quiet wave of the sea 2022 Flat glass, fused, sanded and bent in metal form 4×19×60 cm

Fémgőzölt üveglapokból ragasztott csiszolt és anyagában színezett üveglapokból kemencében olvasztott felület csiszolt és fém formában, kemencében melegen hajlítva tiszta formákra redukált üvegplasztikákat készít. Belső térben elhelyezett funkcionális munkái mellett munkásságában hangsúlyos szerepet kap az üvegrestaurációs tevékenység.

Glued, polished, surface-melted, colored glass sheets are the basis of his sculptures which are reduced to pure forms bent on a metal form in the kiln. Further to his functional interior assignments, glass restoration activities play an important role in his work.

Elismerések: 2008 Kecskemét Nemzetközi Triennálé Elismerő Oklevél 2004 Európa Nostra fődíj Segesvár 2004 Elismerő oklevél Kulturális Minisztérium Románia Segesvár 2001 Ferenczy Noémi-díj 1986 Erfurt IV. Quadriennale Elismerő Diploma 1980 Nemzetközi Ékszerkiállítás, Elismerő Oklevél, Jablonec

Appreciations: 2008 Kecskemét International Triennial Recognition Diploma 2004 Europa Nostra Top Prize Segesvár 2004 Recognition Diploma Ministry of Culture Romania Sighisoara 2001 Ferenczy Noemi Prize 1986 Erfurt IV. Quadriennale Recognition Diploma 1980 International Jewelry Exhibition, Certificate of Recognition, Jablonec

40


41


GRÜNFELDER JUDIT Libikóka 2021 Casting 25 × 30 × 10 cm

Teeter-totter Casting 25×30×10 cm

Egy fiktív világban találja magát a szemlélődő. Egyszer lent máskor fent találjuk magunkat a sors libikókáján. Itt az egyén probálkozásai bűntetlenül maradnak. Sokan törekednek az elérhetetlennek tűnő cél felé, de fent kevesen maradnak. Van, aki vágyakozik, de nem mer, aki merne, nem tud. Vannak, akik, ha feljutnak a képzeletbeli fellegekbe, gyorsan visszavágynak a kiszámíthatóságba, a védett zónába és olyanok is akadnak, akik lubickolnak a csúcs adta lehetőségekben. A sorozat központi eleme az asztronautafigura, aki az ego megjelenítője, a játékosság, esendőség, súlytalanság köpenyébe burkolózva súlyos kérdések felvetője.

The observer finds himself in a fictional world. Once down, once high we find ourselves on the teeter-totter of our destiny. Here the individual’s attempts remain unpunished. Many strive for an unreachable goal but just a few remain above. There are those who desire, but dare not, some dare but cannot. Some of those who get into the imaginary skies, quickly retreat into predictability, the protected zone, and there are those who enjoys the given opportunities being on the top. The central element of the series is the astronaut figure, who is the display of the ego, wrapped in playfulness, fallibility and weightlessness, and raises serious questions.

Tanulmányok: 2004 Magyar Iparművészeti Egyetem (MOME) üvegtervező diploma 2003 ERASMUS ösztöndíj Polytecnico de Leria ESTGAD, Caldas de Rainha, Portugalia

Studies: 2004 Hungarian University of Applied Arts (MOME) MA degree in glass studies 2003 ERASMUS scholarship Polytecnico de Leria ESTGAD, Caldas de Rainha, Portugal

Elismerések: 2014-2017 Sziget Fesztivál, Art Of Freedom pályázat 2006 Ajka Kristály Üvegipari Kft. terméktervezési díj 2002 Nemzetközi Saint-Étienne Biennale, Franciaország Kávéház pályázat

Appreciations: 2014-2017 Sziget Festival, Art Of Freedom competition 2006 Ajka Kristály Üvegipari Kft. Product design award 2002 International Saint-Étienne Biennale, France Café competition

42


43


HEGYVÁRI BERNADETT 1975 Kék csendélet II. 2022 Fújt üveg, akril, fa 75 × 54 cm

Blue still life II. 2022 Blown glass, acrylic 75×54 cm

„A tárgyak beszélnek hozzánk az emlékeinken keresztül és elég időt hagyva erre a folyamatra az ember azt veszi észre, hogy nem tárgyakat bámul meg éppen hanem az életet szemléli.”

“Objects speak to us through our memories and leaving enough time for this process, one realizes that one is not staring at objects, but is looking at life itself.”

Tanulmányok: 1999 Magyar Iparművészeti Főiskola (MOME) szilikát tervező

Studies: 1999 Hungarian University of Applied Arts (MOME) degree in silicate design

Elismerések: 2020 A X. Kortárs Keresztény Ikonográfiai Biennálé Nagy díja. 2015 A Janus Pannonius Múzeum és a Dél Pannon Múzeumokért Egyesület Díja 2005 Jelölés a Worshipful Company of Glass Sellers Díjra London 2002 Worshipful Company of Glass Sellers Student Díja, London

Appreciations: 2020 Grand Prize of the 10th Biennial of Contemporary Christian Iconography. 2015 Award of the Janus Pannonius Museum and the Association of Southern Pannonian Museums 2005 Nomination for the Worshipful Company of Glass Sellers Prize, London 2002 Worshipful Company of Glass Sellers Student Prize, London

44


45


HABA ERIKA 1970 Spring water 2022 üvegfritt és hajlított, csiszolt síküveg formába olvasztva 30 × 21 × 3 cm

Spring water 2022 Glass frits, bent, polished, in form fused glass 30×21×3 cm

„Gyerekkorom óta közel áll hozzám a japán haiku versek világa – az elillanó pillanat, hangulat megragadása és megörökítése. Ez érhető tetten sokszor a művészi igénnyel kivitelezett, egyes esetekben költői hangulatú kézműves tárgyaikon is, amelyek mindig lenyűgöztek és inspiráltak munkám során. Erre a költőiségre és szakmai alázatra törekszem üvegtárgyaim létrehozásakor is - „üvegbe dermeszteni”, megfogni az emberi lét vagy a természet pillanatait az üvegművesség kézműves technikáinak segítségével.”

Since my childhood, the world of Japanese haiku poems has been close to me - capturing the flashing moment and mood. This can be seen many times, in some cases poetic-inspired handicrafts, which have always fascinated and inspired me in my work. I also strive for this poetry and professional humility when creating my glassware - To “freeze in glass,” to capture the moments of human existence or nature using the handicraft techniques of glassmaking.

Tanulmányok: 1995 Magyar Iparművészeti Főiskola (MOME) üveg-porcelán szak

Studies: 1995 Hungarian University of Applied Arts (MOME) degree in glass and porcellain design

46


47


HOMOKI ANIKÓ 1958 Két világ között Pate de verre 35 × 20 × 6 cm

Between two worlds Pate de verre 35×20×6 cm

„Az üveg számomra sorsszerűen és folyamatosan inspiratív anyag, Munkáim sokfélesége az eredetiségre való törekvésből ered ami mindig is foglalkoztat. Nem a funkcionális üveg készítője vagyok, de nem is emelkedek el az üvegszobrászat abszolút autonóm terrénumába, hanem megpróbálom a műfajokon belüli szélső pontokat egymáshoz közelíteni. Az üveg titkokkal teli transzparenciáit alkalmazom. Az üveg egyszerű, sokszor puritán szemléletét igyekszem megtartani. Alkotásaimat a spirituális értékek és az emóció szimultán tiszteletével hozom létre.”

Glass is my destiny and a continously inspiring material. The diversity of my work comes from the ambition of originality, that has always occupied me. I use the transparency of the glass full of secrets. I try to keep the simple, often puritanical view of glass. I create my objects with simultaneous respect for spiritual values and emotion.

Tanulmányok: 2002 Szimultán Képző- és Iparművészeti Tanoda, Szilikát szak

Studies: 2002 Szimultán School of Fine and Applied Arts, silicate cource

48


49


IMRE KATALIN 1987 Áthatolások 2022 Síküveg, ragasztás 20 × 20 × 30 cm

Penetration 2022 Flat glass 20×20×30 cm

Az áthatolás egy cselekvés, mozgás. Valamely akadályon, akadályozó tömegen, anyagon, közegen való átjutást jelent. Életünk pillanatai, eseményei hatnak ránk, formálnak minket. Nyomokat hagynak, melyek láthatók és láthatatlanok, színesek vagy áttetszőek, érezhetőek vagy észrevétlenek, de mindenképp jelen vannak bennünk. Plasztikám az áthatoló impulzusok megjelenítése, amely minden nézőpontból változatosan más és más képet mutat.

Penetration is an action, a movement. It means the passage throw an obstacle, an obstructing mass, a substance, a material. The moments and events of our lives affect us, shape us. They leave traces that are visible and invisible, colorful or translucent, perceptible or unnoticed, but they are definitely present in us. My object is the display of penetrating impulses, which show different images from different points of view.

Tanulmányok: 2010 Szegedi Tudományegyetem - JGYPK Rajz szak, Építészeti síküveg tervező szakirány

Studies: 2010 University of Szeged - JGYPK Drawing, Architectural glass design specialization

50


51


JEGENYÉS JUSZTINA 1977 Átvezető út Casting

Path to the unknown Casting

„Ahogy a rajzos útvesztőkből való kijutás, a Minotaurusz-legenda olvasása volt kedvenc gyerekkori időtötésem, ma is az útkeresés, a labirintus és az út szimbólumrendszere foglalkoztat. Olyan lépcsőzetes téri formákat jelenítek meg, melyek gondolatilag az egyéni úttal, életúttal kapcsolatosak. „Utak és átjárók” című plasztikasorozata mögött a létezésre és az elmúlásra kérdezek rá.”

Just like getting out of the drawn labyrinths, reading the legend of the Mynotaur were my favourite childhood activities, even now I am interested in searching for a way and the symbols of the labyrinth and the road. I am depicting staircase like shapes and forms that deal with the journey of the individual through life. The „Roads and Passegaways” series are asking questions like: Existence and Passing away.

Tanulmányok: 2009 Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME) MA diploma szilikátipari tervező 2013 Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME) MA fokozat dizájn- és vizuálisművészet tanár

Studies: 2009 Moholy-Nagy University of Arts and Craft (MOME), MA degree in silicate design 2013 MOME, MA teacher in design- and visual art

52


53


KECSKÉS KRISZTINA 1971 Perseverance 2022 formába olvasztott színes és színtelen fusing üveg 50 × 42 × 12 cm

Perseverance 2022 In form melted colored and transparent fusing glass 50×42×12 cm

„Plasztikáimban szeretném megragadni az időtlenséget és az aktualitást is. Az emberiséget foglalkoztató kérdésekre, mint az ideális világ mibenléte, a civilizáció mindenhatósága - mostanában egyre pesszimistább válaszok születnek. Felélünk mindent, mi marad utánunk? A rohamosan fejlődő technika által uralt világnak lesz-e esélye megmentenie magát? Az üveg tökéletességének és törékenységének kettőse jól szimbolizálja ezt a bizonytalan és sérülékeny helyzetet.”

“In my sculptures I want to capture the timelessness and at the same time the actuality. Questions that have always occupied humanity, such as the nature of the ideal world, the omnipotence of civilization, are now becoming more and more pessimistic. We are responsible for everything, what is left behind us. Will be the world dominated by rapidly evolving technology or it has a chance to save itself? The twin of the perfection and fragility of glass is a good symbol of this precarious and fragile situation.

Tanulmányok: 1993 Magyar Iparművészeti Főiskola (MOME) üvegszak 1996 Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME) MA fokozat

Studies: 1993 Hungarian University of Applied Arts (MOME) BA degree in glass design 1996 Hungarian University of Applied Arts (MOME) MA degree in glass design

Elismerések: 2010 Ferenczy Noémi-díj

Appreciations: 2010 Ferenczy Noemi Prize

54


55


KOHUT-GÖRÖMBEI LUCA 1985 Csetvei pincének készült ékszerek saját éttermi üveghulladékból újrahasznosítva ezüst foglalatban

Jewelry made for the cellar of Csetvei is recycled from its own restaurant glass waste in a silver socket

Az „Ezerjó ékszerkollekció” egyedi készítésű darabjait a móri borvidék jellegzetes szőlőfajtái ihlették. A Csetvei pincészet acéltartályokban érlelt borait citrusok és zöld alma játéka, feszes elegancia, frissesség jellemzi. A függők ezüstbe foglalt üveglencséi teljesen tisztára olvasztott borosüvegből készültek. Drágakőszerű csiszolásukat a lapok játékossága adja. A gyűrűkhöz készült repesztett jégüveg a tölgyfa hordóban erjedt rusztikus és erős karakterű borokra utal. Légli Attila kőagyag amforáiban a körte, jázmin, citrusok, édes fűszerek adják a bor harmóniáját. A hutába dobott, majd feltekert borosüveg füstszerű megjelenése egzoikus hangulatot áraszt.

The uniquely pieces of the “Ezerjó jewelery collection” were inspired by the typical grape varieties of the Mór wine region. The wines of the Csetvei winery matured in steel tanks are characterized by a play of citrus and green apples, tight elegance and freshness. The glass lenses of the pendants in silver frame were made entirely of fused wine bottle. Their gem-like polishing is given by the playfulness of the layers. The shattered ice glass for the rings refers to wines of rustic and strong character fermented in oak barrels. In Attila Légli’s stone clay amphorae, pear, jasmine, citrus and sweet spices give the wine its harmony. The smoky appearance exudes an exotic atmosphere, which is coming from the wine bottle thrown into the kiln and then rolled up.

Tanulmányok: 2008 Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME) szilikátipari tervező, kiváló diploma 2007 Erasmus ösztöndíj UIAH, Helsinki 2013 Doktori Iskola 2018, 2019 Ötvös és aranyműves szakképesítés

Studies: 2008 Moholy-Nagy University of Arts and Craft (MOME), diploma of excellent in silicate design 2007 Erasmus scholarship UIAH, Helsinki 2013 Doctoral School

Elismerések: 2018 Ifjú alkotók kiállításának különdíja 2009 Magyar Formatervezési Díj, diák kategória

Appreciations: 2018 Special prize for the exhibition of young artists 2009 Hungarian Design Award, student category

56


57


KÖBLITZ BIRGIT 1960 A víz hangja 2021 Formába összeolvasztott üveg, hajlított, vörösréz, víz 37 × 35 × 15 cm

The sound of water 2021 In form fused glass, bent, copper, water 37×35×15 cm

„Elsősorban az üveg átlátszósága érdekel, ahogy a rajta áthatoló színek életre keltik és megmutatják féktelen erejét. A legújabb alkotásaimban játékosan kombinálom a különböző technikákat, mellyel új kifejezési formákat érek el, bár az ív egy mindig visszatérő metaforaként szerepel. Ívek alatt védelem, ívek felett lebegés.

I am primarily interested in the transparency of glass, as the colors penetrate in bringing it to life and show its unbridled power. In my latest creations, I playfully combine different techniques to achieve new forms of expression, although the arc is an always recurring metaphor. Protection under arches, hovering over arches.

Tanulmányok: 1985 Halle-Burg Giebichenstein Képző- és Iparművészeti Főiskola, Építészeti üvegtervezés diploma

Studies: 1985 Halle-Burg Giebichenstein College of Fine and Applied Arts, Degree in glass design

Elismerések: 2020 Városmajori templom Sztehlo Lili üvegablak-pályázat megosztott 2.helyezés 2005 Ferenczy Noémi-díj 2005 csoportos Pro Architectura 2004 Holocaust Dokumentáció Központ csoportos Építészeti Nívódíj

Appreciations: 2020 Church of Városmajor Sztehlo Lili glass window competition shared 2nd place 2005 Ferenczy Noemi Prize 2005 group Pro Architectura 2004 Holocaust Documentation Center - Group Architecture Award

58


59


KÖBLITZ BIRGIT ÉS VERECZKEY SZILVIA Négykezes kotta 2022 Üveg, selyemszál, kókuszkóc (részlet)

Piece for four hands 2022 Glass, silk thread, coir (detail)

Együtt gondolkodás, egymásra figyelés, elfogadás, egymás munkájának megbecsülése, kölcsönös szeretet... Hogyan lehet két egymástól nagyon-nagyon különböző anyagot, az üveget és a textilt - azon belül is a finom lágy textilszálakat - egy installációban egy gondolat köré szervezni? Hogyan lehet a kemény, merev, átlátszó vagy éppen csak finoman áttetsző magában is gyönyörű üveg íveket lágy, játékos szálakkal, színekkel, anyagokkal úgy kombinálni, hogy szerves egységet alkossanak, együtt szóljanak. És jól szóljanak. Ehhez egy közös kottára, mégpedig négykezes kottára volt szükségünk, melynek egyik „összhangzata” első alkalommal most és itt, ezen a kiállításon látható.

Thinking together, paying attention to each other, accepting each other, appreciating each other’s work, mutual love ... How can two very, very different materials, glass and textile - including fine soft textile fibers - be organized around an idea in one installation? How to combine hard, rigid, transparent or just gently translucent, beautiful glass tubes with soft, playful fibers, colors, materials to form an organic whole and speak together. And speak well. To do this, we needed a common four-handed musical score. This is the first time now at this exhibition, where one of the “harmonies” can be seen.

Ferenczy Noémi-díjas üveg- és textilművész közös alkotása

A joint creation of the Ferenczy Noémi Prize-holders in glass and in textile

60


61


KUNCKEL ZOLTÁN 1975 Trópusi tojások Narancs sorozat

Tropical eggs Orange series

A „trópusi tojások” sorozata esetében a szín válik a meghatározó elemmé, a szín gazdagságát tükrözi természetes környezetben, amelyben a művész nőtt fel és amelyeket Venezuela trópusi erdőinek orchideái, broméliái és madarai inspiráltak.

The color is the defining element at the case of ‘Tropical Eggs’ series, reflecting the rich colors of the natural environment in which the artist grew up, inspired by the coloring of orchids, bromelias and birds of the tropical forests of Venezuela.

Tanulmányok: 2008 Berlini Művészeti Egyetem, „Art in Context” MA diploma 2002 Magyar Iparművészeti Egyetem (MOME) MA formatervező diploma 2001 Erasmus ösztöndíj, Elisava Escola Superior de Disseny, Barcelona 1998 Design Főiskola – Caracas

Studies: 2008 University of the Arts Berlin, Master MA „Art in Context” 2002 Magyar Iparművészeti University (MOME) degree in form design 2001 Erasmus scholarship at the Elisava Escola Superior de Disseny, Barcelona 1998 College of Design – Caracas

Elismerések: 2005 Honourable mention – Vitrum, Venezuela 2001 Francisco Narvaéz-díj, Venezuela 1998 Julia Llorens de Lander-díj, Caracas

Appreciations: 2005 Honorable mention - Vitrum, Venezuela 2001 Francisco Narvaéz Award, Venezuela 1998 Julia Llorens de Lander Prize, Caracas

62


63


L. SZABÓ ERZSÉBET 1935 Fehér vázák ezüst pöttyökkel Szabadon fújt üveg

White vases with silver dots Free-blown glass

Jellegzetes színes hutakész üvegei különféle technológiai eljárásokkal való, évtizedeken keresztüli kísérletezés eredményeképpen készülnek.

Her typically colored kiln glass pieces are the result of experimentation during decades with various technological processes

Tanulmányok: 1958 Magyar Iparművészeti Főiskola (MOME) üvegművészeti szak 1964 Prágai Iparművészeti Főiskola, üvegművészeti szak

Studies: 1958 Hungarian University of Applied Arts (MOME) degree in glass 1964 Prague College of Applied Arts, diploma in glass art

Legfontosabb elismerései: 1960 Munkácsy-díj 1985 Érdemes Művész 2005 Életmű kiállítás, Iparművészeti Múzeum, Bp.

Appreciations: 1960 Munkácsy Prize 1985 Artist of Merit Award 2005 Exhibition of oeuvre, Museum of Applied Arts, Budapest

64


65


LÁSZLÓ KYRA 1973 Résvonal Rogyasztás 65 × 95 × 3 cm

Faultline Fusing 65×95×3 cm

Munkáiban az üveg főbb jellemzőit, az átlátszóságot és az erőt vizsgálja. Különbségek és azonosságok, erő és érzelmek kettőssége jellemzi üvegképeit, ahol grafikai hatások segítik egy különleges téri vizualitás illúzióját.

In her works, she examines the main characteristics of glass, the transparency and the strength. Opposing forces are strained by the contact of different materials in her powerful glass sculptures. Duality of differences and identities, power and emotions also characterize her glass images, where graphic effects help to illuminate a special spatial visuality.

Tanulmányok: 2003 Magyar Iparművészeti Egyetem (MOME) üvegszak diploma 2002 VSUP, Művészeti Főiskola, Prága, tanulmányi ösztöndíj.

Studies: 2003 Hungarian University of Applied Arts (MOME) degree in glass 2002 VSUP Art College, Prague, study scholarship

66


67


LENDVAI PÉTER GERGELY 1977 Hippocampus II. Fújt üveg 11 × 16,5 × 29,5 cm

Hippocampus II. Blown glass with brass 11×16,5×29,5 cm

„Titkokat kreálok és nem szobrokat. Fontos az alkotás mögöttes tartalma. Varázsoljon el, vigyen egy soha nem látott dimenzióba. Engem kifejezetten a réz és az üveg kapcsolata érdekel. Minden technikai lehetőséget ennek a célnak rendelek alá. Felfedezetlen területen járok, ahol korlátlanok a lehetőségek, ösztönösen kutatom az anyag határmezsgyéit.”

“I create secrets, not sculptures. The underlying content of the creation is important. One should be enchanted by being taken to a dimension one has never seen before. I am specifically interested in the relationship between copper and glass. I subordinate all technical possibilities to this goal. I walk in an undiscovered field under unlimited possibilities, instinctively researching the boundaries of the material.”

Tanulmányok: 2002 Magyar Képzőművészeti Egyetem, képgrafika szak diploma, üvegszak hallgatója

Studies: 2002 Hungarian Fine Art University, degree in graphic design, studies in glass

Elismerések: 2015 Tér-képzetek, Rotary Club Kaposvár díja 2013 Barlang / Grotte képzőművészeti pályázat díja 2010 Yellow Pages art Award II. helyezés, Új Zéland 2007 Új Magyar Avantgard – Önkormányzati díj

Appreciations: 2015 Space Imaginations, Rotary Club Kaposvár Award 2013 Cave / Grotte Fine Art Competition Award 2010 Yellow Pages art Award II. In New Zealand 2007 New Hungarian Avantgard - Local Government Award

68


69


LUKÁCSI LÁSZLÓ 1961 Szivárvány 2022 Ragasztott, csiszolt, savazott üveg 50 cm átmérő

Rainbow 2022 Glued, polished, acid etched glass Diagonal 50 cm

“A természet a legnagyobb szobrász, ezért legfőbb inspirálóm... Az üveg pedig az egyik legcsodálatosabb anyag, melynek monoton megmunkálása kézzel hihetetlen fegyelmet igényel. A tökéletességre törekszem, miközben soha el nem érem”

“Nature is the greatest sculptor, this is why my main inspiration ... And glass is one of the most amazing materials, the monotonous workmanship by hand requires incredible discipline. I strive for perfection while never achieving it.”

Tanulmányok: 1985 Magyar Iparművészeti Főiskola (MOME) üvegszak diploma

Studies: 1985 Hungarian University of Applied Arts (MOME) degree in glass design

Elismerések: 2017 Közönség-díj Huglass 2016 Kim Harty-díj, Detroit / USA 2014 Taos Institut of Glass Art, I. díj, New Mexico / USA 2014 Coburg Glass Prize, Közönség díj / Germany 2014 Coburg Glass Prize, kiemelt díj / Germany 2010 Intrenational Exhibition of Glass Kanazawa, arany érem / Japán 2009 37th Habatat Hallery Exhibition díja / USA 2002 Ferenczy Noémi-díj 1992 International Exhibition of Glass, Kanazawa, Kyohei Fujita-díj– Japan 1990 Jugend Gestaltet díj – Munich, Germany

Appreciations: 2017 Huglass,Visitors’ Prize 2016 Kim Harty’s Award, Detroit / USA 2014 Taos Institut of Glass Art, 1st Prize, New Mexico / USA 2014 Coburg Glass Prize, Visitors Award / Germany 2014 Coburg Glass Prize, Special Award / Germany 2010 Intrenational Exhibition of Glass Kanazawa, Gold prize / Japán 2009 37th Habatat Hallery Exhibition Award / USA 2002 Ferenczy Noémi Prize 1992 International Exhibition of Glass, Kanazawa, Kyohei Fujita-Award / Japan 1990 Jugend Gestaltet Prize – Munich, Germany

70


71


MEZŐ ALEXANDRA Hármashegy 2022 Casting 32 × 17 cm

Triple hill 2022 Casting 32×17 cm

Tájképeimet gyermekkorom helyszínei, egy biztonságot nyújtò ház emlékei inspirálják. Legtöbbször a nagymamám által készített horgolt mintákat használom a munkáimhoz amely még különlegesebbé, élvezetesebbé teszi számomra ezeknek a tárgyaknak az elkészítését.

My landscapes are inspired by the sites of my childhood, the memories of a house that provides security. Most of the time, for my work I use crochet patterns made by my grandmother, which makes it even more special and enjoyable for me to make these items.

Tanulmányok: 2017 Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME), üvegtervező diploma 2018 Udemy, Művészetterápia

Studies: 2017 Moholy-Nagy University of Arts and Craft (MOME) degree in glass design 2018 Udemy, Art Therapy

72


73


NÉMETH HAJNAL AURORA 1982 Nyakék és Hajtű Aurora FolkGlamour Csupa virág ékszer kollekció: antik cseh üveg virágok új élete klasszikus Schwarzlot üveg festésű medálokkal, kézzel vésett alpakka keretben.

Aurora FolkGlamour flower jewelry collection: a new life of antique Czech glass flowers with classic Schwarzlot glass-painted pendants in hand-engraved alpaca frame.

A régi technikákat, motívum kincseket átemeli a jelenbe, úgy, hogy megtartsák szépségüket, értéküket, de hozzátegye a saját kézjegyét is. Szeretné megőrizni a múltunk értékes darabjait, a régi magyar népviseleteket, hímzés mintákat miközben Aurora FolkGlamour márkanév alatt évek óta iparművészként felhasználva az eredeti antik darabokat átformálja őket a mai világ számára is érthető, hordható, befogadható alakba. Alkotásaiban az iparművészet, a képzőművészet, a klasszikus üvegfestészet és a magyar népművészet elemei köszönnek vissza.

She transfers old techniques and motif treasures to the present, so that they retain their beauty and value, but also add her own signature. She wants to preserve the valuable pieces of our past, the old Hungarian folk costumes and embroidery patterns, while using the original antique pieces Under the Aurora FolkGlamour brand for years she transforms them into a form that can be understood, worn and accepted by today’s world. Elements of applied art, fine art, classical glass painting and Hungarian folkart return in her works.

Tanulmányok: 2007 Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME) üvegszak, diploma

Studies: 2007 Moholy-Nagy University of Arts (MOME) glass degree, diploma

Elismerések között: Négyszeres Hungaricum Díjas, a Népviselet Napja nagykövete

Among the appreciations: Four-time Hungaricum Award Winner, Ambassador of Folk Costume Day

74


75


PATTANTYÚS GERGELY 1972 Az emlékezés emléke (Memoriale poculum) 2022 Fúvott hutakész üveg 30 × 20 cm

The memory of remembrance (Memoriale poculum) 2022 Blown glass 30×20 cm

„Mi, akik üvegtervező iparművészként a formákkal, színekkel dolgozunk, és a fény jelenségeivel, amit az anyag hordoz, tör, visszaver, elnyel, vezet, bont…, a gondolatainkat üveg formákkal, képekkel fejezzük ki. Minden gondolathoz tartozik érzelem, minden érzéshez tartozik gondolat, az érzések, amiket kiváltanak tárgyaink, amilyen hatást keltenek, látványukban, használatukban, azok is a gondolataink.”

“We, as glass craftsmen, work with shapes and colors, and with the phenomena of light that the material carries, breaks, reflects, absorbs, conducts, breaks down…we express our thoughts with glass shapes and images. Every idea has an emotion, every feeling has a thought. The feelings that our objects evoke, the effect they create, in their sight, in their use, are also our thoughts.”

Tanulmányok: 1997 Magyar Iparművészeti Főiskola (MOME) üvegszak MA diploma 2004 Erasmus ösztöndíj, Dublin

Studies: 1997 Hungarian University of Applied Arts, (MOME), MA degree in glass 2004 Erasmus scholarship, Dublin

Elismerések: 2020 Ferenczy Noémi-díj

Appreciations: 2020 Ferenczy Noemi Prize

76


77


POLYÁK JÁNOS Merítkezések IV. Hutaüveg

Immersions IV. Kiln glass

Az üveganyag transzparens léte olyan gazdag élményt és vizuális világot jelenít meg, hogy tapasztalataim szerint a túlformálással a műtárgyak levetik magukról a megértést és az elsődleges üzenetet. A tudás és képesség, hogy belelátunk és képet alkothatunk az anyag belsejéről, ahogy a távolság változásai és a torzulások részesei lehetünk példátlan.

The transparent existence of glass material represents such a rich experience and visual world that, in my view, the primary message and understanding of artworks are deprived by overforming them. The knowledge and ability as we can see through and get an imige of inside of matter, as we can be part of distance changes and distortions is unprecedented.

Tanulmányok: 1992 Magyar Iparművészeti Főiskola (MOME) üveg-porcelán szak

Studies: 1992 Hungarian University of Applied Arts (MOME) glass and porcelain faculty

Elismerések: 2006 Ferenczy Noémi-díj

Appreciations: 2006 Ferenczy Noémi Prize

78


79


SMETANA ÁGNES 1961 Csónakedények - Mariana árok installáció Fúvott üveg

Boat vessels - Mariana ditch installation Blown glass

,,A világ – benne a természet – sokat segít nekem abban, hogy felismerhetővé tegye számomra a forrást. Az ember, ha szeret valakit, a közelében szeret élni és fényképet is őriz róla. Az üvegedényeim pedig ,,fényképek” a természetről.”

“The world - including nature - helps me a lot in finding the fountain recognizable to me. If a person loves someone, she likes to live nearby and also keeps a photo of him. And my glass jars are “photographs” of nature.”

Tanulmányok: 1985 Magyar Iparművészeti Főiskola (MOME) szilikát szak diploma

Studies: 1985 Hungarian University of Applied Arts (MOME), degree in silicate design

Főbb elismerések: 2022 Magyar Művészeti Akadémia szakmai díja 1996 Ferenczy Noémi-díj 1990 II. Pest Megyei Tárlat I. díj (Szentendrei Képtár) 1987 Artunion-díj

Appreciations: 2022 Professional award of the Hungarian Academy of Arts 1996 Ferenczy Noemi Prize 1990 II. 1st prize of Pest County Exhibition (Szentendre Gallery) 1987 Artunion Prize

80


81


SOLTÉSZ MELINDA 1974 Island of Opportunities 2021 Szabadon fúvott, rétegenként színezett, foncsorozott objekt 40 × 40 × 18 cm

Island of Opportunities 2021 Free hand blowing, colored in layers, silvered object 40×40×18 cm

„Az Üveg Úton járok. Az üveget használom, mint gondolataim kifejező eszközét, tárgyiasulását. Számomra az alkotói folyamat egyfajta meditáció. Munkáimban az olvadt üveg viszkozitásával, a gravitációs és centrifugális erővel és a pillanat atmoszférájával együttesen dolgozom: nem kényszerítem az üveget formába, keretek közé, hanem hagyom, hogy önmaga legyen.”

“I walk through the Glass Path. I use glass as an expressive tool and objectification of my thoughts. For me, the creative process is a form of meditation. In my work I exploit the viscosity of molten glass, the force of gravity and centrifugation, and the atmosphere of the moment: I do not force the glass into shape, into frames, but I leave it to make itself.”

Tanulmányok: 2009 Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, (MOME) MA üvegszak 2008 |Erasmus ösztöndíj, Academy of Art, Tallinn, Észtország, Helsinki, Rihiimaki, Finnország

Studies: 2009 Moholy-Nagy University of Arts and Craft (MOME) MA in glass design 2008 |Erasmus scholarship, Academy of Art, Tallin, Helsinki, Rihiimaki,

Elismerésekből: 2020 Magyar Kézműves Remek-díj, Magyar Kereskedelmi és Iparkamara

Appreciation: 2020 Hungarian Handicraft Master’s Award, Hungarian Chamber of Commerce and Industry

82


83


SZILÁGYI CSILLA 1978 Transfuse Ikrek 2019 Üveg beton 25 × 25 × 5 cm

Transfuse twins 2019 Glass beton 25×25×5 cm

A Transfuse címet viselő üvegbeton szobrok alapvetően a háromszögrács struktúra alapján szerveződő formákból épülnek fel, centrális kompozícióban. Megalkotásuk vezérgondolata a repetitív növényi formálódás, az organikus-geometrikus alakváltozás ötvözése, a növényi rostok keresztmetszete, az éltető anyagok áramlása. Az installációkban a térben megjelenő, és a teret átalakító mintázatok hatásai jelennek meg.

The glass-concrete sculptures entitled Transfuse are basically made of forms organized on the basis of a triangular lattice structure, in a central composition. The main idea of ​creating them is the repetitive plant formation, the combination of organic-geometric deformation, the cross-section of plant fibers, the flow of life-giving substances. The effects of the patterns that appear in space and transform the space are reflected in the installations.

Tanulmányok: 2006. Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME) MA üvegtervező diploma

Studies: 2006 Moholy-Nagy University of Arts and Craft (MOME) MA degree in glass

84


85


SZILCZ MARIANNA 1956 Madár 1,2,3,4 2020 Üveg, bronz, kő 20 × 15 × 10 cm

Birds 1,2,3,4 2020 Glass, bronze, stone 20×15×10 cm

Valamit akartam teremteni, hogy ne csak egy látványos üveglap legyen, amit kísérletképpen olvasztottam a kemencében. Így születtek a madarak. A bronz testrészek előbb viaszból készültek, külön öröm volt reszelni, csiszolni a kiöntött bronzot. Aztán a darabok testet öltöttek, személyiségük lett. Némelyik szomorú, némelyik vidám, némelyik hetyke, természetük szerint.

I wanted to create something to make more than just a spectacular sheet of glass that I melted experimentally in the kiln. This is how the birds were born. The bronze body parts were first made of wax, it was a special pleasure to rasp and polish the cast bronze. Then the pieces took shape, they became personalities. Some are sad, some are cheerful, some are naughty, by nature.

Tanulmányok: 1982 Magyar Iparművészeti Főiskola (MOME) üvegszak 2000 Magyar Iparművészeti Egyetem (MOME) tanárképző szak

Studies: 1982 Hungarian College of Applied Arts (MOME) glass department 2000 Hungarian University of Applied Arts (MOME) teacher training program

Elismerések: 1988 Formatervezési nívódíj 1988 IV.Országos Szilikátipari Fromatervezési Triennálé díja

Appreciations: 1988 Design Award 1988 Award of the 4th National Silicate Industry Design Triennial

86


87


TELEGDI BALÁZS 1991 Through the Scope I.II. 2020

Through the Scope I.II. 2020

„Az esetlegesség sokszor hibákhoz vezet, amiket eleinte számos üvegfújó elkövet és később próbál elkerülni. A legnagyobb hiba az üvegben a feszültség. Ennek kiküszöbölésére egy polárszűrőnek nevezett eszközt használnak, mely felfedi az amúgy rejtett anyagbeli idomtalanságokat. A Through the Scope fő jellemzője, hogy két inkompatibilis üveget használva különböző mintájú feszültséget hozok létre. Az elkészült objektumok mögé fényforrást helyezek, melyek megvilágítva a tárgyat már-már földöntúli látványt hoznak létre. A dolog szépsége azonban csak egy polárszűrő lemezen keresztül látható. Ezzel a technológia világlátásunkra gyakorolt hatását kívánom illusztrálni.”

“Contingency often leads to mistakes that many glassblowers make at first and try to avoid later. The biggest fault in the glass is the tension. To eliminate this, a device called a polarizing filter is used, which reveals the otherwise hidden material defects. The main feature of Through the Scope is that I use two incompatible glasses to create a different pattern of tension. I place a light source behind the finished objects, which illuminates the object to create an almost unearthly sight. However, the beauty of the thing is only visible through a polarizing plate. With this, I want to illustrate the impact of technology on our worldview. ”

Tanulmányok: 2017-2020 - Dán Királyi Akadémia, Dánia - üvegtervezés 2015-2016 - Jyderup Hojskole, Dánia - Üvegfúvás 2012-2016 - Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, Üvegtervezés

Studies: 2017-2020 - Royal Danish Academy, Denmark - glass design 2015-2016 - Jyderup Hojskole, Denmark - Glass Blowing 2012-2016 - Moholy-Nagy University of Arts (MOME) Glass Design

Elismerések: 2021 Stanislav Libensky-díj 1.helyezett

Appreciations: 2021 Stanislav Libensky Award 1st place

88


89


TÖRÖK SÁRA ESZTER Fény ünnepe 2022 Formába összeolvasztott üveg 35 × 35 × 35 cm

Feast of light In form molten glass 35×35×35 cm

A fény ünnepét, a hanukát és az adventet nagyon sok családban ünneplik egyszerre tradicionális gyertyatartók használatával, melyek az ünnepi asztal részei. A két ünnep nagyon gyakran esik azonos időszakba. A gyertyatartó a családi összetartozást, szeretetet és egymás kölcsönös tiszteletben tartását tükrözi. A funkciók összevonásánál ügyeltem, hogy egyik ünnephez kapcsolódó szokás se sérüljön, de egyenrangú legyen. A hanuka 8+1 gyertyája és az adventi koszorú 4 gyertyája egyidőben is tudjanak világítani, ha az ünnep úgy esik. Szociológiai szempontból újkeletű, neológ zsidó közösségekbe tartozó, vegyes házasságban élők között, másrészt zsidó származású gyakorló keresztény családokban őrzik kettős identitásukat és ünnepeiket is közösen élik meg.

The Feast of Light, Hanukkah, and Advent are celebrated in many families at the same time using traditional candlesticks that are part of the festive table. The two holidays very often fall in the same period of time. The candlestick reflects family togetherness, love and mutual respect. When merging the functions, I made sure that none of the traditions related to the holiday were violated but rather should be equal. The 8 + 1 candles of Hanukkah and the 4 candles of the Advent wreath can be lit at the same time. From a sociological point of view it is a new phenomena, that couples who live together in a mixed marriage of neo-Jewish communities or practicing Christian families and families of Jewish descent keep their identity by celebrating together.

Tanulmányok: 1999 Nyugat-Magyarországi Egyetem mérnök diploma Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME) tárgyalkotó MA

Studies: 1999 University of West Hungary degree in engineering Moholy-Nagy University of Arts (MOME) subject MA

Elismerések: 2020 Városmajori templom Sztehlo Lili üvegablak-pályázat, megosztott 2. helyezés 2017 Makó város díja Design és vendéglátás kategóriában

Appreciations: 2020 Városmajor church Sztehlo Lili glass window competition, shared 2nd place 2017 Makó City Award in the Design and Hospitality category

90


91


VARGA GYÖNGYVÉR AMALA 1985 Rise α Shine 2021 Ragasztott csiszolt, savazott üveg és print, fa 29,8 × 50 × 4 cm

Rise α Shine 2021 Laminated polished glass and print, wood 29,8×50×4 cm

„Alkotásaim hagyományos képalkotás és digitális technológia ötvözésével születnek meg. Intuitív gesztusokat, spontán érzelmi lenyomatokat és fesztelen belső utazásaim emlékképeit rögzítik. Az üveg médiumán keresztül az oldott hangulatú festmények kötött, statikus rendszerben épülnek egymásra. A transzparencia révén a belső tartalom visszahat és módosítja a külső formai szerkesztést. A réteg konstrukció során a két dimenziós síkból kilépve új tereket nyitok, de egységként szemlélve a külvilágtól elzárt, védett univerzumok. Az egymással ellentétes mechanizmusok szimbiózisai, mint jelen harmóniák, törékeny hibridek.“

My creations are born out of a combination of conventional imaging techniques and digital technology. They capture intuitive gestures, spontaneous emotional imprints and the afterimages of my leisurely inner journeys. Through the medium of glass, paintings with a relaxed atmosphere are built on one another in a fixed, static system. Transparency allows for the internal content to influence and modify the external form. Leaving the two-dimensional plane behind, I open up new spaces by creating layered structures, which, viewed as a unit, stand alone as protected universes isolated from the external world. Symbioses of opposing mechanisms, harmonies of the present, fragile hybrids.

Tanulmányok: 2014 Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME) Kerámiatervező Művész MA Diploma 2012 Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME) Üvegtervezés BA Diploma

Studies: 2014 Moholy-Nagy University of Arts and Craft (MOME) MA degree in ceramics 2012 Moholy-Nagy University of Arts and Craft (MOME) BA degree in glass design

Elismerések: 2021 Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum Díja - Győr Megyei Őszi Tárlat 2012 Stanislav Lybensky Award pályázaton kiválogatott, kiállított mű

Appreciations: 2012 Stanslav Lybensky Award Competition selected and presented work 2021 Rómer Flóris Museum of Art and History Award - Győr County Autumn Exhibition

92


93


VICZÁN ZOLTÁN 1979 Felhőben Öntött gravírozott üveg

In the cloud Casted, engraved glass

Bár az üveggel való szabad alkotás jobban vonzotta, az üvegművészetig kerülő úton jutott el. Ez az út a gravírozás volt, ami Magyarországról Ausztrián és Anglián át végül Ázsiába vezetett. Az elmúlt 10 évben dolgozott és tanított Japánban, Hong Kongban és jelenleg Kínában. Az ázsiai és európai kultúra nyomai is fellelhetők a munkáin, az üveggel való munkát folytonos kisérletezésnek, felfedezésnek tekinti.

Although he was more attracted to experimenting with glass and craftsmanship, he got on a detour to glass art. This path was engraving, which eventually led from Hungary through Austria and England to Asia. For the past 10 years he has worked and taught in Japan, Hong Kong and currently in China. Traces of Asian and European culture can also be found in his works.

Tanulmányok: 1994 Kézműipari Szakközép Iskola, Budapest 1996 Öblösüveg csiszoló bizonyítványt

Studies: 1994 Secondary School of Handicrafts, Budapest 1996 Glass grinding certificate

Legfontosabb elismerések: 2011 - Nakaya Ukichiro Snow and Ice MuseumSnow Design Competition – Honorable mention

Appreciations: 2011 - Nakaya Ukichiro Snow and Ice MuseumSnow Design Competition – Honorable mention

94


95


VIDA ZSUZSA 1944 Gyászoló tulipánlevél Szétpörgetett üveg ambre színű nehezékkel 70 × 17 × 7 cm

Mourning tulip leaf Spun glass with ambre weight 70×17×7 cm

„Számomra az üveg a maga különleges varázsával gazdag sokrétű megnyilvánulásaival mindig tartogat valami titkot. Josef Drahonovsky mondta: az üveg abszorbálja a fénysugarakat, megtöri őket, szétszórja, összegyűjti, tele van reflexszel és ragyogóan világosan fénylik, árnyékos a fényes oldalon, és fényes az árnyékos oldalon... Szeretni az üveget annyi, mint csodálni és becsülni azokat a tulajdonságokat, melyek állandó értékét adják, az anyagot teremtő lelkiismeretes, alapos munkát.”

“For me, glass, with its diverse manifestations rich in its special charm, always holds some secret that encourages the realization of newer and newer ideas. Josef Drahonovsky said: glass absorbs rays of light, breaks them, scatters them, collects, is full of reflexes and shines bright, shady on the bright side, and bright on the shady side ... Loving glass is as much as admiring and appreciating those properties, which give their constant value, the conscientious, intensive work that creates the material.”

Tanulmányok: 1969 Prágai Iparművészeti Főiskola, üvegképzőművész diploma

Studies: 1969 Prague College of Applied Arts, diploma in glass art

Elismerések: 2002 Magyar Alkotó Művészek Egyesülete, Alkotói nagydíj 2000 Ferenczy Noémi-díj 1994 Pro Vitraria díj

Appreciations: 2002 Association of Hungarian Creative Artists, Creative Grand Prix 2000 Ferenczy Noemi Prize 1994 Pro Vitraria Prize

96


97


VIRÁG HAJNALKA 1985 Candy love Síküvegből ragasztott 12,5 × 12,5 × 10 cm

Candy love 2022 Flat glass glued 12,5×12,5×10 cm

A ’70-es, ’80-as évek videójátékai a kezdetleges monitorok képhibáival rendkívül nagy hatással vannak rá. Ez a pixelvilág jelenik meg az alkotásaiban is. Az üveg a legmegfelelőbb anyag elképzeléseinek megvalósítására, mivel ebben az anyagban egyszerre képes megjelenni az optikaiés a fényjáték. Ehhez egy egyedi, rá jellemző üvegtechnikát kísérletezett ki, melynek lényege a síküvegcsíkokból való építkezés. A játékos üvegrendszerek létre jöttéhez komoly logikára és térlátásra van szüksége.

The image defects of rudimentary monitors with the defects of video games of the ’70s and’ 80s inspired her extremely. This pixel world also appears in her works. Glass is the most suitable material to realize your ideas, as optical and light play can appear in this material at the same time. To reach this she experimented a unique, characteristic glass technique, the essence of this was to build from flat glass strips. She needs a serious logic and spatial vision to create playful glass systems

Tanulmányok: 2011 Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME) Üvegtervezés diploma 2010 Danmarks Designskole, Koppenhága

Studies: Moholy-Nagy University of Arts and Craft (MOME), glass design

98


99


MOME HALLGATÓK 1880-ban megalakul az Országos Magyar Királyi tanoda, 1948-ban Magyar Iparművészeti Főiskola, főiskolai rangot kap 1965-ben elindul a Szilikátipari Tervező Tanszék 1971-től egyetemi rangra emelik, de nevében csak 2000-től Magyar Iparművészeti Egyetem 2005-ben felveszi Moholy-Nagy László nevét 2006-től Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME) néven működik. Az egyetem olyan tudatosan cselekvő emberek képzését látja el, akik a design, a technológia és a kortás művészeti stratégiák értő alkalmazása révén különböző élethelyzetek, társadalmi rendszerek újítóikénk és javítóiként képesek fellépni a 21. században. (MOME honlapjáról) 1880 National Hungarian Royal Scgool was established 1948 awarded the rank of Hungarian College of Applied Arts 1965 the Department of Silicate Industry Design was started 1971 promoted university rank 2000 Hungarian University of Applied Arts 2005 took the name of Moholy-Nagy László 2006 Operating under the name Moholy-Nagy Universtity of Arts (MOME) The university aims to flourish people who can act as innovators and reformers of different life conditions and social systems in the 21st century through the adequate use of design, technology and contemporary art strategies.

100


BARANYAY SZABOLCS, CSERBA PÉTER, DOKTOR MELINDA, KÖTE TAMÁS

KISS REGINA BEATRIX, RÉVÉSZI NIKOLETT, SZÖLLŐSI ANNA, VARGA LEVENTE

Csapatmunka Telegdi Balázs vezetésével

Teamwork with the supervision of Telegdi Balázs

Kacs

Large dot

Clasper

101


CSERBA PÉTER

DOKTOR MELINDA

CN

Drótüveg

Tárgyam a brutalista építészet formanyelvének átültetése egy plasztikába, egy találkozás modern és az archaikus között.

Az üveg mint kohézióalkotó matéria és az idegen anyag kölcsönhatását vizsgáltam. A horgolt huzalok anyagba való ültetése, és az üveg torzítása domináltak.

My object is to translate the formal language of brutalist architecture into a sculpture, an encounter between the modern and the archaic.

Wire glass I investigated the interaction of glass as a cohesive material and foreign media. The planting of crocheted wires and the distortion of glass dominated.

102


LÉGRÁDI LILI

VÁLINT INGRID

Szappantartó

Tál

Soap dish

A fenyőtoboz inspirálta tálnak a zárt és nyitott tobozok formavilága, felülete és metszete adja az üveg karakterét. Bowl The inspiration of the bowl was a pine cone, the surface and engraving of the closed and open cones gives the character of the glass the shape.

103


KÖTE TAMÁS Oktogon A polipcsápok dinamikussága mozdulata és lazúros színvilága a nem tökéletesen realisztikus ábrázolásra ellenére is visszaadja az állat jellegzetes karakterét. Despite the imperfectly realistic depiction the dynamic movement and glazed colors of the octopus tails reproduce the characteristic character of the animal.

104


105


DR. SZUREK ÁGNES 1955-2012 jogász, művészetkedvelő galériatulajdonos ELTE jogi karán doktorált. Dolgozott vállalti és banki jogtanácsosként, végül a Magyar Hitelbank jogi és személyzeti igazgatója volt.

lawyer, art-loving gallery owner She received his doctorate from the Faculty of Law of Eötvös Loránd University and worked as a corporate and banking legal advisor, and eventually was the legal and human resources director of the Hungarian Credit Bank.

ÜVEGPIRAMIS néven alapította meg Magyarország első kortárs üvegművészeti galériáját a pesti belvárosban, a Nádor utcában 2000-ben, amikor a magyar üvegművészek egy csoportja már jelentős sikereket ért el külföldön, alkotásaik bekerültek a világ számos elit múzeumába és galériájába. Eközben itthon a közgondolkodásban, de a kultúrán belül is szinte teljes ismeretlen volt az üvegre, mint képzőművészeti anyagra tekinteni, csak egy nagyon szűk kör tudott a nemzetközi stúdióüveg mozgalomról, ami teljesen átalakította a művészeti szféra véleményformálóinak hozzáállását. A galéria első kiállításaihoz meg tudta nyerni a legrangosabb képviselőit. Bohus Zoltán, Lugossy Mária, Buckó György, Horváth Márton, Vida Zsuzsa neve mellett referenciaként a Corning Museum of Glass és az International Exhibition of Glass Kanazawa jól csengett azok számára is, akik Magyarországra látogattak és vásárlóként jelentek meg a galériában, ami bátorítólag hatott a bizonytalan hazai érdeklődésre is. Rendkívül nagy figyelmet fordított arra, hogy

She founded Hungary’s first contemporary glass art gallery in Nádor Street, in the downtown Pest, under the name of ÜVEGPIRAMIS in 2000, when a group of Hungarian glass artists had already achieved significant success abroad, and their works were included in many elite museums and galleries around the world. Meanwhile, in Hungarian public opinion, but also within culture, it was almost completely unknown to look at glass as a fine art medium, only a very narrow circle knew about the International Studio Glass movement, which completely changed the attitude of opinion leaders in the art sphere. She was able to win the most prestigious representatives for the gallery’s first exhibitions. In addition to the names of Zoltán Bohus, Mária Lugossy, György Buckó, Márton Horváth, Zsuzsa Vida, the Corning Museum of Glass and the International Exhibition of Glass Kanazawa also sounded good referencies for those who visited Hungary and appeared as buyers in the gallery, which had an encouraging effect on the uncertain Hungarian interest. She has paid

106


folyamatosan teret adjon külföldi művészek és a feltörekvő új generáció részére. A számára nagyon kedves szenvedélynek egy súlyos betegség vetett végett, amiből már nem tudott felépülni. Hatalmas űrt hagyott maga után, a felhalmozott tudása elveszett, az általa kiépített professzionális kapcsolatrendszer művészi és gyűjtői szinten is 2007-ben megszakadt. A Nemzetközi Üveg Éve kapcsán rá emlékezünk.

tremendous attention to foreign artists and the emerging new generation. Her very dear passion was interrupted for a serious illness from which she could no longer recover. She left a huge space behind, her accumulated knowledge was lost, and the system of professional relationships she had built at the artistic and collector level was broken in 2007 as well. We remember her in connection with the International Year of Glass.

Kutas László alkotása

107


108


109


Fotó: Kakas Mihály, Lukácsi Liza (Lukácsi László) Balogh Eleonóra (Borzaspusztai Erdei Romkápolna) Győrfi Viktória (Négyzet és labda) Grafika: Pattantyús Márton Szerkesztés: Koós Ágnes

A tárlat ingyenesen látogatható! Klebelsberg Kulturkúria 1028 Budapest, Templom utca 2-10. 2022. május 26-ig naponta 10-18 óráig További információ www.mutermek.com ISBN 978-615-01-5246-2 ISBN 978-615-01-5248-6

Free enrty! Klebelsberg Kulturkúria 1028 Budapest, Templom utca 2-10. until 26 May 2022 Opening times everyday 10:00-18:00 for more information on www.mutermek.com letters: kiskepgaleria@gmail.com

ii. kerület önkormányzat


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.