Page 1

EUROPA OKIEM

MŁODEGO ŻYDA


Wystawa fotografii

EUROPA OKIEM MŁODEGO ŻYDA VII Wieczór Klubowy GAP KRAKÓW 2012


Szanowni Państwo!

W

2011 roku katalog projektów realizowanych przez Agencję Artystyczną GAP wzbogacił się o nowe wydarzenie – wieczory artystyczne. Od tamtej pory studenci, absolwenci i pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie mają możliwość niezwykłego spędzenia wolnego czasu we wspólnym gronie. Ale wieczory klubowe to nie tylko integracja – to także, a może przede wszystkim, spotkanie z kulturą i sztuką, odkrywanie ich i jednoczesne poszerzanie własnych horyzontów. Tematem przewodnim VII Wieczoru Artystycznego jest kultura żydowska. Wśród punktów programu znajduje się m.in. koncert zespołu Klezmafour, bogato czerpiącego z muzyki klezmerskiej, degustacja potraw kuchni żydowskiej, a także otwarcie wystawy fotografii „Europa w obiektywie młodego Żyda”, zorganizowanej specjalnie na Wieczór Klubowy, dzięki współpracy z panią Klaudią Klimek, prezesem Fundacji Jewrnalism. Pokłosiem wernisażu jest niniejszy katalog, w którym prezentujemy te niezwykłe fotografie. Mamy nadzieję, że zaciekawi on Państwa swoją treścią i dostarczy wielu tematów do refleksji. Atrakcje VII Wieczoru Artystycznego to zaledwie mały wycinek bogatej spuścizny kultury żydowskiej, nierozerwalnie związanej z historią Krakowa i Polski. Oddając w Państwa ręce katalog zachęcamy do samodzielnego odbywania podróży w świat młodych Żydów, chcących wpływać na otaczającą ich rzeczywistość. W imieniu organizatorów, Dagmara Bednarczyk Koło Naukowe GAP


Dear Guests!

I

n 2011 GAP* Artistic Agency project list was enriched by a new event – artistic nights. Since then students, graduates and Cracow ’s University of Economics employees have an opportunity to spend their free time in common. But artistic night not only means integration – it is also, or maybe even above all, a meeting with culture and art, discovering it and expanding our horizons.

The VII GAP Artistic Night theme is Jewish culture. One of the attractions is a klezmer music band concert, performed by polish group Klezmafour, tasting Jewish cuisine, and also opening an photographic exhibition “Europe in the lens of a young Jew ” organized specially for GAP Artistic Night, thanks to Klaudia Klimek, the chairman of Jewrnalism Foundation. As a result of the cooperation we present You this catalogue, which contents these extraordinary photos. We hope it will get your attention and provide lots of topics to reflection. The VII GAP Artistic Night’s attractions are only a small sample of Jewish’s culture rich legacy, unbreakably bounded with Poland’s and Cracow ’s history. Giving You this catalogue, we encourage you to go for a journey into the world of young Jews, wanting to affect the surrounding reality. On behalf of organizers, Dagmara Bednarczyk GAP Students Scientific Group *”GAP” is an acronym of polish Gospodarka i administracja publiczna - Public trade and administration, which is one of Cracow’s University of Economics chair


Szanowni Państwo!

J ako prezeska Fundacji Jewrnalism, a także czynnie zaangażowana członkini społeczności żydowskiej w Krakowie, zauważyłam, że nad Europą wciąż ciąży historia Holokaustu i pamięć o tragicznych wydarzeniach II Wojny Światowej. Odwiedzające Polskę zagraniczne grupy żydowskie widzą w krajach Europy, a przede wszystkim

w Polsce, miejsce zagłady i pozostałości w postaci obozów i pomników. Przy poznawaniu historii Żydów na tym terenie, pomijają teraźniejszość i niezaprzeczalny fakt, że społeczności żydowskie tak w Polsce jak i w Europie mają się dobrze i podlegają ciągłemu rozwojowi i powiększeniu. Pomimo antysemickich incydentów wierzymy, że Europa jest dla nas przyjaznym miejscem i chcemy stać się jej integralną częścią. Fundacja Jewrnalism poprzez młodych, europejskich, żydowskich reporterów daje głos ich lokalnym społecznościom, wyrażanej przez kreatywną pracę, życie pełne radości i ciągły rozwój. My, młodzi ludzie poprzez amatorski tekst, film czy fotografie staramy się pokazać prawdziwe współczesne oblicze życia Żyda w Europie, a katalog

z naszymi fotografiami jest jednym z przejawów naszej codziennej pracy. Jesteśmy wdzięczni, że zostaliśmy zaproszeni do współpracy nad Wieczorem Klubowym GAP oraz wystawą fotografii “Europa w obiektywie młodego Żyda” i możemy z pomocą wielu wspaniałych osób wykonać jeden malutki krok naprzód w stronę obalania stereotypów.

Klaudia Klimek Prezes Fundacji Jewrnalism


Dear Guests!

A s president of the Jewrnalism Foundation and actively involved member of the Jewish community in Cracow, I noticed that Europe is still merged in the Holocaust history and memory of the tragic events of World War II. Poland’s foreign visitors and especially the Jewish groups see in Europe, especially in Poland, the

place of death and remains in the form of camps and memorials. When studying the history of Jews in this area, ignore the present and the undeniable fact that the Jewish community both in Poland and Europe are doing well and are constantly being improved and enlarged. Despite anti-Semitic incidents, we believe that Europe is a friendly place for us and we want to become an integral part of it. Jewrnalism Foundation is a network for young, European, Jewish reporters that give voice to local communities, expressed through the creative work, a life full of joy and constant growth. We, the youth, through amateur text, video or photos, try to show the real face of contemporary Jewish life in Europe, and the catalog of our photographs is one aspect of our daily work.

We are grateful that we were invited to cooperate in the evening, with the GAP Artistic Agency and a photographic exhibition “Europe in the lens of a young Jew” and we can with the help of many wonderful people to do one small step toward debunking stereotypes.

Klaudia Klimek Jewrnalis Foundation President


Wstęp do albumu i wystawy Żydzi odwiedzający centralną i wschodnią Europę często przyjeżdżają tu pełni uprzedzeń, mając w głowie wiele stereotypów o konkretnych regionach. Młodzi Żydów podczas wycieczek i seminariów edukacyjnych korzystają ze starych materiałów, które ukazują nieprawdziwy i negatywny obraz życia żydowskiego we współczesnej Europie. Projekt Jewrnalism jest nie tylko siecią, która łączy młodych, żydowskich dziennikarzy, obywateli Europy, ale również multimedialną informacyjno-aktywizującą platformą, która szkoli i zachęca do promowania życia i pracy swoich żydowskich społeczności. Ta wystawa jest jedną z wielu dróg poprzez które Jewrnaliści mówią o Młodych Żydach w Europie.

Introduction to album and exhibition Jews visiting central & eastern Europe frequently come there prejudiced and with a lot of stereotypes about concrete regions in their heads. Young Jews frequently depend on outdated materials going on group heritage and education tours. The materials present inaccurate and negative view of contemporary central & eastern european Jewish life. The Jewrnalism project is a network of young Jewish citizen journalists from Europe and multimedia info-activating platform, that will train them and encourage them to promote the life and work of their Jewish communities. This album is just one of the many ways that allowes Jewrnalists to talk about Young Jews in Europe.


Dana Addadi The Youth of Europe today - the future of tomorrow Młodzież w Europie dzisiaj - przyszłość jutra


Dana Addadi We love to laugh Uwielbiamy się śmiać


Dana Addadi Tradition comes in different ways Tradycja przychodzi w r贸偶nej postaci


Benjamin Zagzag Le Marais Description: Wall pictures in Paris full of Jewish life in New York. In New York there is one of the biggest Jewish diaspora in the world. This place is an example of a western city where Jews feel comfortable and accepted. For Jews in Europe, New York is an example that we aspire to. Ściana ze zdjęciami w Paryżu. Na fotografiach sceny z bujnego życia mniejszości żydowskiej w Nowym Jorku. Znajduje się tam jedna z największych żydowskich diaspor na świecie.To miejsce jest przykładem zachodniego miasta, w którym Żydzi są akceptowani i czują się komfortowo. Jako Żydzi z Europy stawiamy Nowy Jork jako wzór miasta, do którego chcemy dążyć.


Olija Andrynowska From Tel Aviv with love Z pozdrowieniami z Tel Avivu

This basket was made by women from Kuchinate - African Refugee Women’s Collective. These women are living and looking for asylum in Tel Aviv, Israel. All the baskets are eco friendly (made of T-shirt remnants collected in the factories) and the goal of the project is to empower women, mostly from Eritrea, who experienced traumatic events on their way to Israel. Kosz został wykonany przez kobiety z Kuchinate - stowarzyszenia afrykańskich kobiet na uchodźstwie. Żyją one na ulicach Tel Avivu, stolicy Izreala, szukając azylu. Wszystkie kosze są przyjazne dla środowiska, są zrobione z resztek po T-shirtach zgromadzonych w fabrykach. Celem projektu jest wzmocnienie pozycji kobiet, głównie z Erytrei, które doświadczyły traumatycznych zdarzeń na drodze do Izraela.


A hand with colorful nails of young Sudanese woman living in a shelter for women near Haifa. In Israel there are more than 45,000 refugees from Africa. They come through Sinai, where they face a lot of difficulties, including torture and danger of death. In the whole country there are only 2 shelters for women refugees. Ręka z kolorowymi paznokciami młodej kobiety z Sudanu żyjącej w schronisku dla kobiet w pobliżu Hajfy. W Izraelu żyje 45.000 kobiet na uchodźstwie. Przechodzą one przez Synaj, gdzie czyha na nich śmierć i tortury. W całym kraju istnieją tylko dwa schroniska dla kobiet uchodźców.

Olija Andrynowska Nancy


Olija Andrynowska Green Tel Aviv Zielony Tel Aviv

This photo was taken during Yom Kippur. All the cars are idle, but the city is very lively due to the pedestrians and bikes. I was riding a bike on one of the main streets when I decided to park in the middle of it. This could only happen on Yom Kippur. Zdjęcie zrobiono podczas Jom Kippur. (Jom Kippur - Dzień Pojednania – jedno z najważniejszych świąt żydowskich o charakterze pokutnym). Ruch samochodowy w mieście jest wstrzymany, ale miasto wydaje się ruchliwe, ze względu na pieszych i rowerzystów. Jechałam na rowerze jedną z głównych ulic i zdecydowałam się zatrzymać na środku drogi. Taki widok można zobaczyć tylko w ten jeden dzień.


Masha Pryven A quartet in the glasses Kwartet w okularach

The wallpaper people and the real people are coming together in this picture. The ones on the wall are forever motionless and express perpetual concentration. The participants of the conference on the forefront are concentrated but also lively and animated. Now, for the viewers all of them become a quartet of people in the glasses. (at the Paideia Alumni Conference: “Contemporary European Jewish Challenges, May 2012, Heidelberg, Germany”) Zdjęcie zrobiono na konferencji absolwentów Paideia: “Współczesne Europejskie żydowskie wyzwania” w maju 2012 roku, w niemieckim Heidelbergu. Na zdjęciu fragment fototapety przedstawiający skupionych młodych ludzi. Na pierwszym planie uczestnicy konferencji. Dla odbiorców stali się oni skoncentrowanym kwartetem w okularach.


Masha Pryven Listening to the future, speaking to the past. And acting in the present. Wsłuchując się w przyszłości, przemawiając do przeszłości. I działając w teraźniejszości.

(at the Paideia Alumni Conference: “Contemporary European Jewish Challenges, May 2012, Heidelberg, Germany) (na konferencji absolwentów Paideia: “Współczesne Europejskie Żydowskie Wyzwania, maj 2012, Heidelberg, Niemcy)


Masha Pryven The spirit of yesterday Duchy przeszłości

The sign reminds us that once there was a Jewish cemetery. Young Germans are sitting peacefully on the stones. (Heidelberg, Germany) Młodzi Niemcy w spokoju siedzący na kamieniach. Znaki przypominają nam o istnieniu w tym miejscu cmentarza żydowskiego. (Heidelberg, Niemcy)


Ian Shulman Vienna in flames Wiedeń w płomieniach


Pavel Pustelnik Finding your place Znaleźć swoje miejsce

I was returning from the AJC ACCESS that took place in Washington, DC. A week in the US makes you less sensitive towards spotting Jewish Orthodox people. I boarded a tube train at Heathrow and saw the person you are seeing now. We had been on the same flight. No Starbucks in the area but some coffee is needed. The contrast between the ‘Jewish shield’ and a claret-coloured cup was too tempting not to be captured. After all, it is all about finding your own place in time and space... Wracałem z konferencji AJC Access, która miała miejsce w Waszyngtonie. Tydzień w USA sprawia, że stajesz się obojętny na widok ortodoksyjnego Żyda. Wsiadłem do pociągu jadącego na lotnisko Heathrow i zobaczyłem człowieka, na którego teraz patrzysz. Lecieliśmy tym samym lotem. W okolicy nie było Starbucksa, ale i tak potrzeba kawy. Kontrast pomiędzy ortodoksyjnym żydowskim ubiorem, a kubkiem w kolorze bordo był zbyt kuszący, bym nie mógł tego nie uchwycić na zdjęciu. Ostatecznie trzeba znaleźć sobie swoje miejsce w czasie i przestrzeni.


Ewa Popowska No need to run, girl Nie ma potrzeby uciekać, kochana


Piotr Kwapisiewicz

Fatma Nur Zengin, Anna Makówka - Kwapisiewicz and Olga Andrynowska on seminar

Fatma Nur Zengin Fatma Nur Zengin, Anna Makówka - Kwapisiewicz i Olga Andrynowska na seminarium “Fundamentalist or Responsible Citizen?” Contribution of religious communities to formation of European citizens. Sarajewo 2011


Piotr Kwapisiewicz Member of jewish community is going on a Shabbat prayer to Remuh Synagogue Członek społeczności żydowskiej idzie na modlitwę szabatową do Synagogi Remu. Kraków 2009


Piotr Kwapisiewicz Meeting in Cafe Cheder Spotkanie w Cheder Cafe

Meeting in Cafe Cheder where for the youngest, the Book of Uri Orlevas “Babcia robi a drutach” reads well known and esteemed actor Jerzy Trela. Meeting made by Jewish Association Czulent within the project Jewish Library Remu Spotkanie w Cheder Cafe gdzie najmłodszym Książkę Uri Orleva „Babcia robi na drutach” czytał znany i ceniony aktor Jerzy Trela. Spotkanie realizowane przez Żydowskie Stowarzyszenie Czulent w ramach projektu Żydowska Biblioteka im. Remu


Batel Horovitz Turing Purim works hops made by Jewsh Association Czulent organized within the educatonal Project „Unsere Kinder” Batel Horovitz podczas purimowych warsztatów Żydowskiego Stowarzyszenia Czulent organizowanych w ramach edukacyjnego projektu “Unsere Kinder”

Piotr Kwapisiewicz Batel Horovitz


Organizatorzy: Agencja Artystyczna GAP Koło Naukowe GAP Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Fundacja Jewrnalism Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce Wystawa: Klub Muzyczny Forty Kleparz ul. Kamienna 2-4, Kraków VII Wieczór Klubowy GAP 1 czerwca 2012 r. Wydawca: Agencja Artystyczna GAP Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej ul. Rakowicka 10b/10 31-511 Kraków www.agencja.e-gap.pl Opracowanie redakcyjne: Klaudia Klimek Dagmara Bednarczyk

Projekt katalogu: Michał Burda (michalburda.pl)


PROJEKT DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO


Europa Okiem Młodego Żyda  

Katalog wydany na potrzeby VII Wieczoru Klubowego GAP poświęconego kulturze żydowskiej.

Advertisement