Page 1

LETËR KREDIA STAND BY Letër Kredia Standby (SBLC) është një instrument angazhimi i pakthyeshëm dhe me shkrim i bankës lëshuese, në emër të aplikantit, për të kryer pagesën deri në shumën e garantuar, në rast mospërmbushje të detyrimeve, kundrejt: a) Kërkesës me shkrim të përfituesit, dhe b) Në përputhje me kushtet e përcaktuar në të. Letër Kredia Standby është një lloj i veçantë Garancie Bankare, e cila përdoret kryesisht në tregun amerikan. Në dallim nga garancitë bankare, në një Letër Kredi Standby: Me kërkesë të përfituesit, përveç angazhimit të bankës lëshuese, në Letër Kredinë Standby mund të shtohet edhe angazhimi i një banke tjetër (banka konfirmuese) – ky është rasti i Letër Kredisë Standby të konfirmuar.


Letër Kredi Stand-By 1. Marrëveshje

Beneficiary / Përfituesi

Applicant /Urdhëruesi

5. Kërkesë për Ekzekutim në rast mospërmbushje të detyrimit objekt të Letër Kredisë Stand-By nga aplikanti

2. Kërkesë për lëshim te Letër Kredisë

7. Dorëzim i Dokumentave k

Issuing Bank Banka Lëshuese

9 . Pagesa 8. Pagesë 6. Kërkesë për ekzekutim 3. Lëshim te Letër Kredisë Stand-by

4. Njoftim / Konfirmim dhe percjellje të Letër Kredisë Stand-By

Advising Bank Banka e Njoftuese

Rregullat e aplikuara janë ‘Rregullat Standarte dhe Praktikat për Kreditë Dokumentare (UCP nr.600) dhe/ose ISP98 (Praktika Ndërkombëtare Standby ISP98), botime të Dhomës Ndërkombëtare të Tregtisë, Paris.. Kolaterali i nevojshëm dhe kostot do të vlerësohen rast pas rasti. Për më shumë informacion ju lutemi të drejtoheni pranë sporteleve të bankave

Profile for Shoqata Shqiptare Bankave

Leter kredia standby  

Leter kredia standby

Leter kredia standby  

Leter kredia standby

Profile for aabshshb
Advertisement