Page 1

LETËR KREDIA Letër Kredia është një instrument pagese në formën e një angazhimi të pakthyeshëm të bankës lëshuese. Letër Kredia lëshohet në emër të blerësit/ importuesit (i quajtur ndryshe aplikanti), në favor të shitësit/ eksportuesit (i quajtur ndryshe përfituesi) për kryerjen e pagesës së mallrave / shërbimeve. Pagesa e Letër Kredisë do të kryhet kundrejt paraqitjes së dokumenteve sipas kushteve të përcaktuara në të. Bankat kujdesen që dokumentacioni i paraqitur në Letër Kredi të jetë në përputhje me kushtet që specifikohen në të. Ato nuk mund të jenë përgjegjëse për ndonjë mospërputhje mes mallrave/ shërbimeve dhe dokumenteve të paraqitura për Letër Kredinë.

Leter Kredia 1. Marreveshje

Applicant /Urdheruesi (Importuesi)

5. Dergesa e mallit

Beneficiary / Perfituesi (Eksportuesi) 6. Dergim i Dokumentanve

2. Kerkese per leshimte Leter Kredise

9. Dorëzim i Dokumenteve k

Issuing Bank Banka Lëshuese

10 Pagesa 10. 8. Pagese 7. Dergim i Dokumentave 3. Leshim i Leter Kredise

4. Njoftim/Konfirmim dhe percjellje te L Leter Kredise K di

Advising/Confirming Bank Banka B k Njoftuese/Konfirmuese


KONFIRMIMI I LETËR KREDISË 1. Letër Kredi e pakonfirmuar - mbart vetëm angazhimin e bankës lëshuese për pagesë. 2. Letër Kredi e konfirmuar – me kërkesë të përfituesit përveç angazhimit të bankës lëshuese për të paguar shtohet edhe angazhimi i një banke tjetër (banka konfirmuese).

MËNYRAT E PAGESËS 1. Pagesë e menjëhershme - pagesa kryhet menjëherë nga banka kundrejt paraqitjes së dokumenteve të rregullta. 2. Pagesë e vonuar (e shtyrë) – pagesa kryhet në një datë të mëvonshme sipas kushteve të vendosura në Letër Kredi.. 3. Pagesë mikse – kombinohen të dy mënyrat e mësipërme, një pjesë e pagesës është e menjëhershme kurse pjesa tjetër është pagesë e vonuar (e shtyrë). Letër Kredia është subjekt i Rregullave Standarte dhe Praktikës për Kreditë Dokumentare (UCP nr.600), botim i Dhomës Ndërkombëtare të Tregtisë, Paris, të cilat janë në fuqi nga data 1 Korrik, 2007.

Kolaterali i nevojshëm dhe kostot do të vlerësohen rast pas rasti. Për më shumë informacion ju lutemi të drejtoheni pranë sporteleve të bankave.

Profile for Shoqata Shqiptare Bankave

Leter kredia  

Leter kredia

Leter kredia  

Leter kredia

Profile for aabshshb
Advertisement