Page 1

LETËR GARANCIA Letër Garancia është një angazhim i pakthyeshëm me shkrim, lëshuar nga një Institucioni Financiar ‘Garantuesi’, në emër të aplikantit dhe në favor të përfituesit, për të kryer pagesën deri në shumën e garantuar, kundrejt kërkesës me shkrim të përfituesit në rastin e mospërmbushjes së detyrimit objekt i kësaj garancie. Letër Garancia është e pavarur nga marrëveshja bazë e biznesit midis aplikantit dhe përfituesit. Fakti që marrëveshja bazë referohet në tekstin e Letër Garancisë për qëllim identifikimi, nuk e ndryshon natyrën e pavarur të saj. MËNYRAT E LËSHIMIT TË LETËR GARANCIVE Letër Garanci direkte – lëshohen në emër të aplikantit drejtpërdrejtë tek përfituesi Letër Garanci (e aplikueshme vetëm për Institucionet Financiare Banka) – në këtë rast banka e aplikantit paraqet një kërkesë pranë një banke korrespondente për lëshimin e një garancie në favor të përfituesit, kundrejt kundërgarancisë së lëshuar në favorin e bankës korrespondente.

Leter Garancia Direkte Leter Garancia Direkte 1. Marreveshje

Applicant /Urdheruesi

1. Marreveshje

5. Kerkese per Ekzekutim ne rast mospermbushje te 5. Kerkese per Ekzekutim detyrimit objekt te Leter ne rast mospermbushje te Garancie nga aplikimi detyrimit objekt te Leter Garancie nga aplikimi

2. Kerkese per leshim te Leter 2.Kredise Kerkese per leshim te Leter Kredise

7. Dorezim i Dokumentave k 7. Dorezim i 8. Pagese Dokumentave k Pagese per ekzekutim Issuing Bank 6.8.Kerkese

Banka B k Leshuese L hBank Issuing B k Leshuese Banka L h

Beneficiary / Perfituesi Beneficiary / Perfituesi

Applicant /Urdheruesi

3. 6. Leshim te per Leter Garancise Kerkese ekzekutim 3. Leshim te Leter Garancise

9 . Pagesa 9 . Pagesa

4. Njoftim dhe percjellje te 4.Leter Njoftim dhe Garancie percjellje te Leter Garancie

Advising Bank Banka e Njoftuese Advising Bank Banka e Njoftuese


Leter Garancia Indirekte 1. Marreveshje

Applicant /Urdheruesi

Beneficiary / Perfituesi 5. Kerkese per Ekzekutim ne rast mospermbushje te detyrimit objekt te Leter Garancie nga aplikimi

2. Kerkese per leshim te Leter Garancie indirekte

7. Nnjoftohet Aplikanti 9. Pagesa e garancise k 8. Pagese e kunder garancise

Counter-guarantor Banka Leshuese e Kunder Garancise

6. Kerkese per ekzekutim te kundergarancise 3. Leshim i Kunder-garancise

4. Leshimi i garancise dhe njoftim i saj tek Perfituesi

Issuing Bank Banka leshuese e garancise

LLOJET KRYESORE TË LETËR GARANCIVE Garanci Pagese – lëshohet për llogari të aplikantit për të garantuar pagesën e mallrave dhe shërbimeve në favor të përfituesit. Garanci për pagesë paraprake – lëshohet për llogari të aplikantit për të garantuar përdorimin e shumës së parapaguar në përputhje me kontratën. Garanci Oferte - lëshohet për llogari të aplikantit për pjesëmarrje në tender. Garanci Kontrate - lëshohet për llogari të aplikantit për të garantuar përmbushjen e detyrimeve kontraktuale. Garancitë Bankare janë subjekt i Rregullave Uniforme për Garancitë Bankare (Uniform Rules for Demand Guarantees), Publikimi Nr. 758 i i Dhomës Ndërkombëtare të Tregtisë, Paris, i cili zëvendësoi rregulloren e mëparshme URDG Nr. 458. Megjithatë URDG Nr.458 nuk përjashtohet nga përdorimi, nëse palët e përfshira bien dakort për përdorimin e saj. Kolaterali i nevojshëm dhe kostot do të vlerësohen rast pas rasti. Për më shumë informacion, ju lutemi të drejtoheni pranë sporteleve të bankave.

Profile for Shoqata Shqiptare Bankave

Leter garancia  

Leter garancia

Leter garancia  

Leter garancia

Profile for aabshshb
Advertisement