Page 1

DOKUMENTE PËR ARKËTIM Dokumente për Arkëtim (Documentary Collection), është një proces gjatë të cilit Eksportuesi dërgon në bankën e Importuesit dokumente që i përkasin me një dërgesë të veçantë mallrash së bashku me udhëzimet specifike për pagesë.

MËNYRAT E PAGESËS

1. D/P – Dorëzim i dokumenteve kundrejt pagesës së menjëhershme nga Importuesi. 2. D/A – Dorëzim i dokumenteve kundrejt pranimit të Importuesit për të kryer pagesën në një datë të mëvonshme.


Bankat ndërmjetësojnë përmbushjen e instruksioneve për pagesë, por nuk mbajnë përgjegjësi për kontrollin e dokumenteve të dërguara nga eksportuesit.

Dokumenta për Arkëtim - Inkaso 1. Marrëveshje

Shitësi / Eksportuesi

2. Dërgesa e mallit

Blerësi / Importuesi 6. Pranim i Dokumentave kundrej pagese

3. Dërgimi i Dokumentave për Arkëtim

8. Nnjoftohet Aplikanti k

5. Njoftim mbërritje Dokumentave per Arkëtim

7. Pagesë

Banka e Shitësit

3. Dërgim i Dokumentave për Arkëtim

Banka e bleresit

Dokumente për arkëtim, janë subjekt i Rregullave Standarte për dokumentet për arkëtim ‘’Uniform Rules for Collections’’, Publikimi nr. 552 i Dhomës Ndërkombëtare të Tregtisë, Paris. Për kushtet e punës specifike, ju lutemi të drejtoheni pranë sporteleve të bankave.

Dokumente per arketim  

Dokumente per arketim

Advertisement