Page 1

DOKUMENTE PËR ARKËTIM Dokumente për Arkëtim (Documentary Collection), është një proces gjatë të cilit Eksportuesi dërgon në bankën e Importuesit dokumente që i përkasin me një dërgesë të veçantë mallrash së bashku me udhëzimet specifike për pagesë.

MËNYRAT E PAGESËS

1. D/P – Dorëzim i dokumenteve kundrejt pagesës së menjëhershme nga Importuesi. 2. D/A – Dorëzim i dokumenteve kundrejt pranimit të Importuesit për të kryer pagesën në një datë të mëvonshme.


Bankat ndërmjetësojnë përmbushjen e instruksioneve për pagesë, por nuk mbajnë përgjegjësi për kontrollin e dokumenteve të dërguara nga eksportuesit.

Dokumenta për Arkëtim - Inkaso 1. Marrëveshje

Shitësi / Eksportuesi

2. Dërgesa e mallit

Blerësi / Importuesi 6. Pranim i Dokumentave kundrej pagese

3. Dërgimi i Dokumentave për Arkëtim

8. Nnjoftohet Aplikanti k

5. Njoftim mbërritje Dokumentave per Arkëtim

7. Pagesë

Banka e Shitësit

3. Dërgim i Dokumentave për Arkëtim

Banka e bleresit

Dokumente për arkëtim, janë subjekt i Rregullave Standarte për dokumentet për arkëtim ‘’Uniform Rules for Collections’’, Publikimi nr. 552 i Dhomës Ndërkombëtare të Tregtisë, Paris. Për kushtet e punës specifike, ju lutemi të drejtoheni pranë sporteleve të bankave.

Profile for Shoqata Shqiptare Bankave

Dokumente per arketim  

Dokumente per arketim

Dokumente per arketim  

Dokumente per arketim

Profile for aabshshb
Advertisement