Page 1

Ihailen Suomea ja suomalaisia Teksti: Laura Noreila, kuvat: YFU, Laura Noreila

Arthur J. collingsworth on suuri suomalaisuuden vstava. Han puhuu suomatatststa tammona ja arvostuksella. Hanen tletomaaransa Suomen historiasta, kulttuurlsta la poflltttsesta ilmastosta on nammastvttava. Hanen suomalainen vstavapnrlnsa hakee vertaistaan. - Finland is a very very special country, sanaa 60-luvulla enslmrnalsta kertaa Suomessa vieraillut Arthur J. Collingsworth, Tuolloin Youth for Understanding -jaYjestbn Yhdvsvallolssa vuoden vaihto-oppllaana vlettanelta suomalaislukiolaisia kotiin saattanut nuorimies koki koskettavan hetken lentokoneen

laskeutuessa

Helsinki-Vantaalle, Vaihto-oppilaat aloittivat spontaanisti Maamme-Iaulun laulamisen kotimaahantulonsa kunniaksi. Tasta rnleleenlaaneesta hetkesta lahtlen Arthur Collingsworth on arvostanut suo-

malaisia - lsanmaalllsla. ahkeria, rehelllslaia monet vaikeatkin historian vaihteet kokeneita sisukkaita lhrnlsla. - Mielestani on todella ihailtavaa, kuinka suomalaiset ovat selvinneet ainutlaatuisen historiansa lapi. pohtii Collingsworth luetellen ja miettien eri alkakausia. Ruotsin- ja Venajan vallan alat, sod at, paakaupunqin siirto Turusta Helsinkiin ja Porvoon valtiopaivat ovat vain muutamia hanen mainitsemiaan historiallisia vlrstanpvlvalta - Ihailen svvastl slta. etta huolimatta karusta historiastaan, sijainnistaan

vaikeista luonnonoloistaan

la

Suomi on tanaan yksi maailman

teknologisen kehitvksen edellakavUbista Eika pelkastaan tama - Suomi on suunnannavd:~a rnvos polltlikassa,

musilklssa. designissa, taloudessa,

koulutuksessa .. , Suomi on maailman ehdotonta parhaimmistoa

monella alalia, Suomalaiset pu-

helimet, paoert- ja metsateotllsuuskoneet, salraalavalineet.

hissit,

you name it, ovat arvostettuja

Ia kuuluisia tuotteita kaikkialla maallmassa. On harnmentavaa kuunnella kuusikymppisen maailman palion nahneen. nvkvlsin osan vuotta Kalifornian San Diegossa Ja toisen osan Tsekin Prahassa asuvan amerikkalaismiehen kehumlsta.

18


Onko rnltaan sellaista, mita suomalaiset eivat osaa. Mr. Collingsworth? - Finland is too modest' Suomen ja suomalaisten pitaisi olla vlpeita osaamisestaan, menestyk-

- Ehkapa suurin era kansojemme valllla on

Millenium-palkinto

jaetaan Ioka toinen vuosi

se. etta amerikkalaisetovat individualistejaja suo-

henkilblle, joka on teknologian

malaisten lahestvrnistapa asioihin on enernman

nut ihmisten elarnantaatua ia yhteiskunnallista

konsensus-voittoinen,

miettii Collingsworth,

- Amerikkalaisten pitaisi ehdottomasti tletaa

sestaan. Teidan pitaisi mielestani nayttaa muulle

kehltvsta. Taman maailman suurimman

logiapalkinnon

tekno-

arvo on miijoona euroa. Viime

maailmalle tehokkaammin taitojanne. Seon ainoita

ja

muusta maail-

kesakuussa enslrnrnalsta kertaa jaetun palkinnon

asioita10issa tellla olisi oplttavaa,

masta. Ison maan ongelma on herkasti se, etta

luovutti professor] Tim Berners-Lee'lle tasavallan

muihin ei kllnnlteta huomiota. Ei osata kielia. ei

presidentti Tarla Halonen.

200

suomalatsta

olla enemrnan kiinnostuneita

avulla paranta-

tunneta ihmisia eika kulttuuria. Suomen on pie-

- Ehka toinen alue, jonka voisin mainita on yhte-

Espoon Dipolissa 15,6,jarjestetyllajuhlaillallisel-

nena maana pakko olla kansalnvallnen, Mlelestani

la puhunut Arthur Collingsworth kiitti Suomea la

Suomen su-laserwvs on hvva seka Suomelle etta

suomalaisia esimerkillisesta toiminnasta Millenium-

in the world! Minulla on Suomessa kvrnrnenla

Euroopan Unionille. Molemmilla on palion annet-

palkinnon rnvota. Han muisteli juhlapuneessaan

erittaln hyvia vstavia. noin 200 kanssa olen jatku-

tavaa toisilleen.

kuinka Suomi on 60-luvun lopun maatalousval-

vdenpito,

Finns are not the best correspondents

vasti vhtevdessa.

kavn taalla pari kertaa vuodessa

ja usein tapaan suomalaisia vstavlanl rnuuallakln

taisesta maasta muuttunut

. Millennium Prize

kotimaaksi.

Idea mllloonan euron Millennium-palkinnosta,

Kaliforniassa, Prahassa, missa mlllolnkln. Keskustelumme aikana Collingsworth in pu-

loka jaettiin enslrnrnalsta kertaa 15, kesakuuta

heissa vilahtelee lukuisia Suomen politiikasta, ta-

www:n keksiialle prafessori TIm semers-tee'lle.

louselamasta. mediastaja tiedemaailmasta tuttula

on lahtolsln Arthur Collingsworthin

oaasta. Han 011

huipputeknologian

Muutamassa vuosikvmrnenessa

ja

kuuluisalla suomalaisella sisulla. - This is only a beginning and when we look back on this prize in 2030 we shall appreciate the vision and foresight which Finland has de-

nlrnla. Hanen monivuotisia ystaviaan ovat muun

monstrated

muassa Paavo Lipponen, Aatosja Jane Erkko, Lasse

for the future of humane technology. Thank you

with the establisment of this prize

ja Eira Lehtinen, Metropoliitta Ambrosius, Tapani

Finland for your statesmanship and enlightened

Ruokanen, Armi Kuusela puollsoineen.

leadership, sanoi Arthur Collingsworth puheensa

Miehen ensimrnalsla laheisia vstavta taalla olivat

lopuksi.

Jussi ja Sylvi Saukkonen. Sakari Alhopuron perhe Turussa Ia Pentti Kilkun perhe Porissa kuuluvat

Virallinen kunnia

edelleen Arthur Collingsworth in lahipilrlln. Nama

Arthur Collingsworth in pltkaalkalnen ja tulokselli-

kestaneet vstavvvssuhteet on

nen toiminta Suomen hvvaksl on huomioitu rnvos

vuoslkvmrnenla

solmittu YF~-vaihto-oPpilasjarjest6n mvota, Ja ta-

julkisesti. Tasavallan presidentti

nakln vuonna Arthur Collingsworth vietti kesalsen

Suomen Leijonan Ritarikunnan komentajamerkin

mvonsi hanelte

viikonlopun Turun saaristossa hvvien vstavlensa

kesakuussa 2004, Perusteluissa mainitaan Collings-

seurassa.

worthin tvo Suomen ja Yhdysvaltain vhtelstvon

kvsvmvstan:

verkostoitumisen

taidosta

edellytysten parantajana erityisesti koulutuksessa

la

Ia opiskelijavaihdossa. Collingsworthin

tarkevdesta han ei oikein vrnrnarra.

Youth for Understanding -jariestossa 1970-luvulta

- etworking is very natural and normal for me. .Jospldat ihrnlsista et edes ajattele verkostoitumisG.

se vain tulee. Se on seuraus ihmisten kanssa ustelemisesta,

vllntvmisesta.

Se on hvvln

nollista ja normaalia, Arthur Collingsworth

vuonna 1999 ottanut asian esille eri vhtevksissa,

on suuresti vaikuttanut suomalais-arnerikkalaiseen

keskustellut

opisketiiavaihtoon. hanen tvonsa YK:n yliopistossa

slita muun muassa Metropoliitta

Ambrasiuksen la Elcoteqin Antti Piipon kanssa.

1980-luvulta alkaen rnvotavatkutti

Suomen Kuvalehdessa kesakuussa 1999 julkaistu

lituksen paatokseen perustaa Wider-instituutti

artikkeli sai "tuulen hankkeen ourieislln" - palaute

Helsinkiin.

oli erlttain rahkaiseva. Arthur Collingsworth otti

Amerikkalaisuus

toiminta

- Olen erlttaln onnellinen

Suomen hal-

saamastani kun-

asian esille arvostamansa valtiomiehen, vanhan

nlamerkista. Suomi on minulle tarkea ja lahelnen

la

tuttunsa paamlnlsteri Paavo Lipposen kanssaioka

maa - it is my adopted country, hvrnvllee tarna

;;r-o=riI~bisissa palion samankaltaisuuksia. Molem-

heti vmmarsi palkinnon arvon Suomelle Ia koko

maamme todellinen vstava.

kansoissa on selvlvtvmisenia menestymisen

maailmalle. Joulukuussa 1999 Paavo Lipponen

ur Collingsworth

-=--::::a. _c, ~

nakee suomalaisissa

olemmissa on mvos paattavaisvvtta ;; --lOisuutta,

tavoitteen

saavuttamisen

mainitsi Millenium Technology Prize -hankkeen

Mie/enkiintoisia /isatieto)a Suomen va/tion vira//isis-

EU:n paaministerikokouksessa

ta kunniamerkeista /6vtYV internetista osoitteesta

rnassaan puheessa.

Tampereella pita-

wwwritarikunnat.fi

19

I admire the Finns....  
I admire the Finns....  

Interview with A.Collingsworth, Suomi-USA, March 2004, pages 18 & 19, by Laura Noreila

Advertisement