Page 1

Millenniumpalkinnosta . Suomen Nobel


PALKINTO Suomi on enemman kuin menestystarina [a kelpaa siksi jakamaan tulevaisuuden Millenniumpalkinnon. Nain arvioi amerikkalainen Arthur J. COllingsworth.

o oJ oJ

,.. <-

Suomen lahja maailmalle?


TEKSTI

TAPANI

RUOKANEN

Arthur Collingsworthin mielesta ensi joulukuun Helsingin EUhuippukokous voisi huipentua ensimmaisen Millennium-palkinnon juhlalliseen jakotilaisuuteen. »Ainoa ongelma on se, etta aikaa joulukuuhun on kovin vahan, Norjalla on rauhanpalkintonsa ja Ruotsilla muut nobelit. Suomella ovat hyvat mahdollisuudet perustaa arvovallaltaan ja merkitykseltaan ainakin samantasoinen palkinto, jonka jakamisesta paattaisi kansainvalinen tuomaristo. Siihen pitaisi kuulua huippunimia Euroopasta, Aasiasta ja Yhdysvalloista.» Arthur Collingsworth on pitkaaikainen Suomen ystava - parhaillaan 106:tta kertaa vierailulla. Han on toiminut mm. YKyliopistossa, Kellogg-saatiossa seka useissa muissa kansainvalisissa humanitaarisissa tehtavissa, Han asuu Kaliforniassa San Franciscossa seka Iinnassaan Skotlannissa. .Collingsworth tuntee hyvin seka Suomen asiat etta keskeiset vaikuttajat. »Vuosituhat vaihtuu. Miksi Millenniumia ei ole pohdittu filosofisesti - se avaa kokonaan uuden tason tulevaisuuteen ja voi kaynnistaa laaduitaan mullistavan kehityksen. Jonkun tulisi uskaltaa nayttaa suuntaa, organisoida ajattelijoita, tulevaisuuteen katsovia ihmisia pohtimaan, miten luodaan entista parempi maailma. Kuban ei' ole uskaltanut ottaa tallaista askelta. Miksi Suomi ja suomalaiset eivat voisi tehda sita? Suomi on neutraali maa, ette uhkaa ketaan, Asemanne on parempi kuin Sveitsilla - ei ainoastaan ita-lansi -sijainnin takia, vaan myos sosiaalisten ratkaisujenne, historianne ja kulttuurinne takia,»

Suomi luomaan visioita EU-puheenjohtajuus tarjoaisi Collingsworthin mielesta Suomelle tilaisuuden profiloitua uudestaan kansainvalisessa yhteisossa. Millennium-palkinto olisi osa tata uutta ilmetta, Taustana palkinnon uskottavuudelle ja arvostukselle olisiSuomen poikkeuksellinen kohtalo seka suomalaisten selviytymiskyky. Nyt on aika lahtea luomaan

visioita uudelle vuosituhannelle Eurooppaan ja globalisoituvaan maailmaan. »Suomalaiset eivat ehka itse osaa arvostaa omaa erityislaatuaan. Te olette kyenneet voittamaan ankarat esteet, joita maantieteellinen sijainti, historia ja ilmasto ovat teille asettaneet. Suomi on ainoa vanhan Venajan imperiumin osa, joka kykeni kehittymaan itsenaiseksi ja riippumattomaksi, hallinnoltaan, taloudeitaan, elintasoltaan ja kulttuuriltaan menestyneeksi vaItioksi. Suomi on enemman kuin menestystarina. Rehellisyys, vilpittomyys ja aitous eli oikeat arvot ovat taalla yha voimissaan.» Collingsworth luettelee .tuttujen SibeIiuksen, Paavo Nurmen ja isa ja poikaarkkitehti Saaristen lisaksi Suomen saavutukset Karjalan evakkojen asuttamisessa, sotakorvauksien maksussa, kulttuurissa, urheilussa, politiikassa ja taloudessa. Han pitaa Helsingin Ety-kokouksen paatosasiakirjaa kaanteentekevana ihmisoikeussopimuksena. Suomalaisten kyky yhdistaa kivi, puu ja lasi, luonto ja ihmisen aikaansaannokset taiteessa ja arkkitehtuurissa on hanen mielestaan ainoalaatuinen. »Te olette kyenneet rakentamaan harmonian luonnon kanssa tavalla, jossa on oppimista koko maailmalle - suuri ongelmahan on juuri tuon tasapainon puute. Menestystarinanne jatkuu: Yhdysvaltojen ja Venajan huippukokoukset, presidentti Ahtisaaren Kosovo-sovittelu, EU-puheenjohtajuus. Taalla on aina puhuttu, etta »mitahan Ruotsi tekee» tai »kuinkahan Venaja tahan suh.tautuu». Liittymisenne EU:n ja Emun jaseneksi on nyt katkaissut taman vanhan virren. Olette uskaltaneet tehda paatoksenne itsenaisesti ja muista riippumatta,»

EU kasvatti itsetuntoa Collingsworth nakee, etta EU:lla on ollut suuri merkitys suomalaiselle itsetunnolle. Han kehuu estottomasti myos paaministeri Paavo Lipposta - vanhaa tuttavaansa vuosien takaa - yhdeksi nykyajan huomattavista valtiomiehista: »Han on keskimaaraisten poliittisten

johtajien ylapuolella, koska han on kyennyt ottamaan kasiinsa johtajuuden ja tekemaan paatoksia tietamatta tarkasti niiden vaikutuksia. Tallaista vastuun kantamisen kykya taydentaa uusi tapa ajatella. Aiemmin minulla oli suuria vaikeuksia ymmartaa hanen ajatteluaan, mutta han on muuttunut, kasvanut.» Kuva Suomesta on todellisesta menestyksesta huolimatta maailmalla Collingsworthin mukaan vino: moni luulee, etta Nokia on japanilainen yritys ja Suomi pieni maatalousmaa kylmassa Pohjolassa. Han korostaa, ettei pida tuijottaa yksinomaan Nokiaan vaan moniin muihin saavutuksiin, joista merkittavimpia viime aikoina on Suomen menestys EU:n jasenena. »Suomen tehtava ensi vuosituhannella on panna alkuun uusia aloitteita. Globalisaatio on tulevien vuosien suuri teema. Tekniikan kehitys kiihtyy, uudet innovaatiot tulevat kayttoon entista nopeammin. Keksinnot olisi saatava palvelemaan yhteista hyvaa, rakentamaan siltoja yli kulttuurien rajojen, auttamaan globalisaatiota kehittymaan oikeaan suuntaan. Tekniikan kehityshan voi johtaa myos paivanvastaiseen suuntaan. Millennium-palkinto voitaisiin antaa henkilolle, projektille, instituutille, joka edistaa teknologian inhimillisia sovelluksia ja eettisia ratkaisuja.Palkinnon kohteena voisivat olla myos humaanit bioteknologian saavutukset, sovellukset ja vaikutukset.» Collingsworth tun tee suomalaisia jarjestOja ja yrityksia. Han ehdottaa, etta palkinnon jakamiseksi perustettaisiin saatio, johon tulisivat mukaan aluksi Tekes, Sitra, halukkaat suuryhtiot ja valtiovalta. Mukaan tulisi saada myos filosofian, luonnontieteiden ja kirkkojen edustajia. Palkinto pitaisi jakaa ensimmaisen kerran juuri ennen vuosituhannen jarjestysnumeron vaihtumista Euroopan johtajien huippukokouksessa. Collingsworth muistuttaa, etta on asioita, joita ei voi ostaa rahalla. .Sellaisia ovat mm. maailman alykkaimmat aivot, jotka on motivoitava arvojen uskottavuuden pohjalta, Tassa suhteessa Suomella on vahvaa nayttoa. SUOMEN

KUVALEHTI

45


· s s

t\Q'~iI\Qi\'( t\n\'(~~i:J\('(\ hQl!\~'

-rrurinnellilvl £lI5im £liM ~£12onnDIlbq

nsnills2 oniA nisnne no wtsiA«. fIOsllernouz .SVSt20rrniiJI. rebmraillobdsm i)/)/is)/ -2i'{)/'{1I sleiv sunolitorq nseolrox rrimrnevlea niJI.sl . -sis no smivsreorrniizl .iaxasrn nsigolorolei -iID£12ibd'{ nimainsmud S[ nsigoloroler ein .srairnsseo snuu '{'{:In'(2 sfila sllia ,£12a2 -iiroler :s:I£:I rnnr] runsreorcol nbleari nel'O rrenimsnssa fIaa:ld,{ rrebvvaillimidn] S[ ns)/ -eiv S)/20)/ .erassd nenislsqqooure inrua no -21210:11sv5noU101 an SU5 .rrssllersjs :l'{n sl -fIS)/ nealrruneinno nsnmolaierrlvorei'T .fIBS:l s5iiO .2'{m'{2'{)/ nenisnnelo no SIDSt srlsn no 1moJJ2fIu)/ .rvn nun] no mutfI5IDoID -,(r1 nsvsrlsv UU20 sebl .sjsrdojneernrq-Ud «.ellemouz iiqoa s] neexneri nsjs niv

sollsqssrn 0)/0)/ :l'{ruIa:lfIOs2ioi ,2'{:lh'{ist 02 -S:l15V02 fI05:1 rrsvstcexsr S[ rrsvsU'{bo'{rl -sqrrrv rrorrnblls'I .ssigolonxenrqqlnrl sllsrn nsmlissrn 20'{m BB12a[1:si niiaisriov ellir rrsfIooiliM .siaimssqsr nebicjllensjauqqiuri rrea S){i3 stlsviqoa UJJ1IIU:Iornbllsq rrhsllob -BBq norasdst fIBvS1:l5:12JJ15qi22152ifIlB:I:IB)/ «.sml5gno sllo iaistiq fIanimssla)/ nsrrro t\~dQ\i~\~'(~I/'~lt\~W~)\ i, Qu~\. Q'\1\~\Jl'I'\i~ un

sitolsq snssJ

~\~l!\Q\~'{li!\~~ ~\ -~\Jl'I'\i~llllt\~b\Q'fl. OVuS~

oi'Y

.

-svonni s] sebi snn£l«. ~ -ladoV1 .aurobde neniviir ~ SnJJHS1:1:5V rririiornbllsq i neeuls nebuu ss:I:I'{£1SIDS:I ~ -rerl nsmsr imeborn no s] ~ neeaicrniblneleirn na)/ ~ ~ .amohde BV'{11iilfI55255uIB ~ siU110bi2 rsvo fIBIijiJ5doV1 ; -fIO fIBmliSSID :lafIoM .sznsshoraid nssmo ~ .BIlJJVS nsiiin)/5:1 svsraisxrsr fIO sreimleg ~ err sne ,SS5)/'lB1 no s] B[02i rsvo tU2is)/tsJI c -ilroler rrojlsq - slliobde rreairndi nssbrler -dY .nisn O[ nblnnrrisqsr £:l2a2)/,{:lirla)/ fIS)/ simjov A .BS5)/1:St neaiemonne no ileqaier -isriq siu){loq siaisllim .sriia no Si2)/'{ID'{2'{2i BfI52)/U:lsiB .oneid no aurobdd .srilsv 12 -rrbllsq nenisllsr 20i .soneirl 12il0 .svsraiol sllo sbisi niaor i3: .nssxis niiaisrsse 0:1 -solis S22S)/ui:l nisrr S:li2 BsU'{nrr'{2 soqqlerl «.unu] nenior fIO 52 .snum .saeulusr \)\~l!\Q\i\i:J1\.l'\i~~~~1:

66qns6M ithsM

....-~....,..----.

s w

~ S

·

N

rlhowagrrilId) l:JJrl:llA«. S -SSID s] :lun5)/0)/ IDV'{rlno C •• .ololnad t'{ruIsrr ssrnli •~ iane j:l2s~bi srasr niIuu)l 5mmB225I1512u){25)/SSh5)/ " nensd nenia siis nolo] -il52)/U)/25)/2irn.611irl5)/nsigolorole'I' fIBS22fIB)/ -svnisansx rra12'{:li"I'{2islsIDOU2S22i2a)/5T S2 sreonnbllsq-rmrinnellilvl 2JJtsiA .B1252Im'{12il -islhe rro sIlBmlissM .fIafIisIDOID1:5nsvis fIO s2l:loi .sio:lfIi)/lsq sivelo BIl5rlBl ssebi S:lBtSi2 -nbllsq-rnuinrrellilvl .svsnerioruol niane Iailo -5au10uq si svS:I:I'{BnnBVB11mslio 12ili:liqrron 510 ia a2'{)l .2UUVSUO)/w '{'{1cp{2 sUoi ,no:l lH2aamli2iBno)/0)/ fIBSV,S:l2smmmsrlsl msv -u)/:lS[ sboul i2is:liq 5lionrrDIlBq .s:l2iliilOlq si D «.naIDo:lfIoulBha)/ slio SS2 ia a2 .arrni1aq sv

S:llsv'{n ss:l201uu)l« • -51JJ1S113,rro)/2U .S:lIS5bi -m2)/a)/ tal:JJU2nebuuaisv -20i .sllsjnil nssbder ron s)/)/iirr)/a:l :lsv'{t2ibn'{ S2 StI5M .2'{'{2iIIimidni s] rraivu)/ol5.u-duB)/ nuvul-OcQI Bn'{ IBVBSV1sv .omms)/-ilioa s] -inodot nenislnssre .roleq s] euuvdsv s){im .sineirn BtS20 ie ia)/12 ,s22i2)/uIlsvio seaieuu fIB){iirr)/3:1fIO ws)/:>li"I -m510 nsrnlissrn fIBmID51Sq nojlsq s){niu)/ .slluvs nebiin SBt1I3)/s1 t'{n O[ reeniov am .sniia rnnr] no einrvdsv nenivrhe n3IDou2 B:lwniM .:tBi2B rseolio :lBV'{t2ibrl'{slliern sne -islsrnoua s] sv'{d SSqB:I sllenorrr 1I0 srrrsr -ou2 niiaisnsail IDsV1 .sebi svurnur SH52 S:I:I3.ea h2'{taIt 1I0 BOO2iJI .BU'{'{V'{)/Bnnsrn .nssxurn tBv51u1 s)/:la)/ ,s:lii2 srrsrrnrqqih .sriojilerrsrisv s] S1io[i15120V1:Bsnis '{'{:I'{ol «.ss:l:lo SBHs)/w iaisriq nbfuI2il sIIIliT ~~il'l'\~i~\:Ii\'(t\~·\li'2.

itrli,q ottsA -rox fIO IDbY« • nsigolorcler nsa)/ -13r1s1 S22a2ImOut -i'{21'{V1.sreirndi 31 -rsr s] 1I00sIDSJ1lBv B2fIBfII2 nenistlsxnea i 5115IDou2 rullo fIO 2'{:lirla21ns){iin:>l31 S3)/ ~ S:I:I5 ,52 iailo enuusnum .snhsrevreenern ~ -sr nssmelevlsq mi2isUa12S[IBV siliin2l31 : -1S:I s2l:loi .sriin i:l2a2i,{:lila .srairndi sraillsv : -ismmsv .siexndnsv .suqs nerine rsveariv -'{:lfT'{2S:l2S:Isras V .S3)/lB nerairndi S)/52 Bi2 -rnnrz iaiov ombllsq 20T..:tBniillsmi:l:lBi :lBV s] nBiivs)/sIlaba iailo sllia .nisn BU:lUS:l -ailluq smlisslvl .B)/){iBq IIsis11,{BnnsnrrUU2 B11um .sjornbllsqdoer-id siaislne 5515:1 -irndi neaillsvsr s] ns2liirr)/a:l sllsmsraihdv srnnrvuxrs] iailo sllonnollsq reeqrsr na2 -ma BfIBSIDsn3n5iQ .na2)/JJo)/02luqqiurl il'{ -:turn ,s2wli£qli21 fIBbuBl nBvo21,{:l25fT5m5m amInSB20 20i ,Biuqqiurl BIlo 5mmIOV s:l «.msn sstnu)/2ia:lrl'{Itniovmv'{rl sB:lw1si

~ <

t\i'lh~\ut\il'l'\~))\\U

c

i'\~~l!\i~Qil\~\(

i1ss2stlsV S)blUl sllo iaiov sllonnblls'I« • -ns21 2'{11211am SV'{2'{q -sv ao] .srlsnnsx nssrn snusx fI3i223201qS:lnil -nrjsslnsrnlissrrr '{'{1n'{2 n5i221'{51r1'{uqqiurl nerr sllo i2iB:I:IsS2 i2)/uqo1 rrejuqqo.I .Oil15V Bsqms5211Bt sreimsxs] nonnbllsq 52:1i sqo] alia iailo s:l2ill5510 .rolnil reeisllsr sboul -hiv 5Ils5)/m21 s] sexio rreellsrrrasr SbSS2 sIlsV'{H .i2iii£Uiisq nilesjirnurnsias '(Ual oiluoi nenisllsr sllulensjs sIlssilli21 s] -im .rrssmineim nssaurn BB12SBrIniiaisriov fIBrlBlISrlSJI .5521Iu)/ rioer-id fIBB1nuU2 aid ssdsr sllia .elleeobliil BbsS2 iov ie sried «.i:laSvsl1ii"I no sllieirndi sllieisllsr

~ ~ ~ ; : • Q

e

\:I"ll\QI\Q'\l~M

2ui201dmA -iBmOIIi15 no s5bI«. s o -nnrq s:lli2iBIsmou2 .nen ~ -II3~rluq-U3: srioiaiv uur ~ ~ -sBIBOIDB nebuujsrrlo] C neiaxuuaillobrlsrn n5:12Iu:l ~ -,{q - i2)/52ImS!n,{bo,{rl rrssmsriod nisv ernrnh nssnrdu'I .oaeaillorurur :lsvSlrl51 nrrenns - s12i'{b1il5[tili s] s:l25221uBillu:l .sreonnillsd svsnihdoq i2ilO .srisnilsv srasv rsvo nsden -001JJ3: BB:lfIB ernrniov 5ID srirrr ,Sti2 2o'{m .sria nisv ii)/15 ellsrnlissrn 0210)/ s] 51Isq nidoer-id no iIDou2 .ernmvbovd 52:1inerim -ilo i2)/sVSS1JJ52 .seasmlissrn srisrn slvsrdo] -IS2i2 20'{ID niBqn5515 nssrneiv svs:t13'{21 ia -errrernl B!Im srim ,S1i2 i22liJ/15mI25 ile SiOl si2JJU nll221uti02l1S! nidim s] nssrerilsv S22i! «.n£B:I~:I'{sj s2nssqil,{ srienilsv QI N

QI

I'\~dllli\\~!\ t\i~~lQ::l\3. ~\~l!\Qi.t\~~s\\J1\.

oqqiiq ittnA -BlS irasrniqrrrsl 1I5UT« • BVB:I:I5!20nsq 12ilO .s12JJl .nidioirssvonni nll2irr21a:l -sq sranne rsvoul s2iloi .sB1nu)/2i51rl,{ ssqrner S~5:1 nieeu nsii.I sivox nerine SS:l:l'{bo'{rl -:tuuaish3vil'{ s12illssli:l02 n5:1u21,s:li5:1:1iovB:I -)/5)l.s01IIB:lOU:l BsqffTBSilOrl51 ii12i:lfI5iB1 B1 -uu 2o'{m B:li){lBqrrii2is:liov i221.B2iln5[O:lnf2 BianssIDud si s:lili)/)/,{lli n5b10i:lssvorrni n5f2 -i5tn,{ sIlo i2iov u:l:ldIBq 2u2l20l.Bi2)/uIlav02 IT H ::I J A V

u)l

1i!::I M 0 U

2

o~

Finnish Gift to the World  

Finnish Millenium Prize, Suomen Kuvalehti, July 1999, pages 44-46, by Tapani Ruokanen

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you