Page 1

คู่มือ

การใช้ งาน Blog ที่ Wordpress.com

สานักเทคโนโลยีเพื่อการเรี ยนการสอน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ


คานา ปัจจุบนั Social Media เป็ นสื่อที่มีบทบาทเป็ นอย่างมาก และยังเข้ามามีบทบาทกับระบบ การศึกษาด้วย สานักเทคโนโลยีเพื่อการเรี ยนการสอน สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้จดั โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริ มการใช้ Social Media ใน กระบวนการจัดการเรี ยนการสอนขึ้น โดยปลูกฝังให้เกิดการนาเอาเทคโนโลยี Social Media มาเป็ น เครื่ องมือในการจัดการเรี ยนการสอนอย่างเป็ นรู ปธรรม ซึ่ง “Wordpress.com” ก็เป็ นหนึ่งในหลาย เครื่ องมือที่ใช้ในการยกระดับและพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรี ยนการสอนด้วย จึงได้จดั ทา “คู่มือ การใช้งาน Blog ที่ Wordpress.com” เล่มนี้ข้ ึนเพื่อใช้ประกอบการขยายผลโครงการต่อไป อย่างไรก็ตาม คู่มือเล่มนี้อาจมีขอ้ บกพร่ องต่างๆ อยูบ่ า้ ง ผูเ้ รี ยบเรี ยงพร้อมที่จะรับฟัง ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุ งแก้ไขในโอกาสต่อไป คณะผูจ้ ดั ทา 23 พฤศจิกายน 2553


สารบัญ รายการ Wordpress.com คืออะไร การสมัครเพื่อขอเข้าใช้งานบล็อก การเข้าใช้งานบล็อก การเปลี่ยนภาษา การจัดการหน้าหลัก - หน้าหลัก - ในตอนนี้ - เขียนอย่างเร็ ว - ความคิดเห็นล่าสุด - ลิงก์เข้า - Your Stuff - ฉบับร่ างล่าสุด - What’s Hot การจัดการเรื่ อง - เรื่ อง - Posts - เขียน/เพิม่ เรื่ องใหม่ - การใส่รูปภาพ - การใส่วีดีโอ - การใส่เพลง - ป้ ายกากับ - Categories - เผยแพร่ การจัดการ Categories - สร้างหมวดหมู่ใหม่ การจัดการ Link - ลิงก์

หน้ า 1 2 3 4 5 5 6 6 7 7 7 7 8 9 9 9 9 10 12 13 14 14 15 16 16 18 18


สารบัญ (ต่ อ) รายการ - เพิ่มลิงก์ใหม่ - เพิม่ ลิงก์หมวดหมู่ การจัดการหน้า - Pages - เพิ่มหน้าใหม่ การจัดการรู ปแบบบล็อก - Themes - ส่วนหัว การจัดการ Widget - Widget - Primary Widget Area - รายการ Widgets - ค้นหา - เรื่ องล่าสุด - คลังเก็บ - หมวดหมู่ - Meta - Akismet - Author Grid - Authors - Box.net file sharing - Custom Menu - Category Cloud - Flickr - Gravatar - Image - Meebo

หน้ า 18 19 20 20 20 21 21 22 23 23 23 24 24 24 24 24 25 25 25 25 26 26 26 27 28 31 32


สารบัญ (ต่ อ) รายการ -

หน้ า RSS RSS Links Tag Cloud Top Posts & Pages Twitter Vodpod Videos - วิธีการสมัครสมาชิก Vodpod คลังเก็บ ความคิดเห็นล่าสุด รายการคลิกสูงสุด ปฏิทิน ลงทะเบียนบล็อก ลิงก์ สถิติบล็อก หน้า เรื่ องล่าสุด หมวดหมู่ ข้อความ

การจัดการผูใ้ ช้ - การเพิ่มผูใ้ ช้ใหม่ - My Public Profile การจัดการ Personal Settings - ตัวเลือกส่วนตัว - Account Details การตั้งค่า - ตั้งค่าทัว่ ไป - ตั้งค่าการเขียน

32 33 33 33 34 34 35 36 37 37 37 38 38 39 39 39 40 40 41 42 43 45 45 46 47 47 47


สารบัญ (ต่ อ) รายการ - ตั้งค่าการอ่าน - ตั้งค่าสนทนา - การตั้งค่าสื่อ - ตั้งค่าส่วนตัว - E-mail Post Change - Web Hooks Wordpress.com Plug In / Add On - การนาภาพ Profile จาก Facebook มาใช้แทนภาพ Author/ผูเ้ ขียน - การนาภาพในอัลบั้มภาพจาก Facebook มาแสดงที่บล็อก - การนาสมุดเยีย่ มจาก Slide.com มาใส่ในบล็อก - การนา Chatroll มาใช้กบั บล็อก - การใช้สญ ั ญาอนุญาตกับบล็อก - การนา QR Code มาใช้กบั บล็อก

หน้ า 48 48 49 49 49 50 51 51 54 57 59 62 65


คู่มือการใช้งาน Blog ที่ Wordpress.Com

Wordpress.com คืออะไร

Wordpress.com เป็ นหนึ่งในหลาย ๆ เว็บไซด์ที่ให้บริ การ Blog ซึ่ง Blog ก็คือพื้นที่ สาหรับเขียนข้อความหรื อเรื่ องราวต่าง ๆ โดยเจ้าของ Blog สามารถเข้าไปใช้งานหรื ออัพเดทข้อมูล ข่าวสารได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะอยูท่ ี่ไหนขอเพียงสามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้เท่านั้น และผูเ้ ข้าเยีย่ ม ชมหรื อผูอ้ ่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้เท่าที่เจ้าของบล็อกอนุญาต เหตุผลที่เลือก Wordpress.com มาเป็ นหนึ่งในเครื่ องมือที่ใช้ในการยกระดับและพัฒนา บุคลากร ของโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลกากรและส่ งเสริมการใช้ Social Media ในการจัดการ เรียนรู้ เนื่องจาก Wordpress.com เป็ นเว็บไซด์ที่ให้บริ การพื้นที่สาหรับเขียน Blog ฟรี ถึง 3GB โดย ไม่มีโฆษณา สามารถใช้งานได้ง่าย เนื่องจากไม่จาเป็ นต้องใช้เทคนิคและความรู้ในการทาเว็บเยอะ มากนัก จริ ง ๆ แล้วไม่จาเป็ นต้องมีความรู้ในการเขียนเว็บเลยก็ได้ สาหรับผูท้ ี่เขียนจนเก่งแล้วก็ สามารถปรับแต่งได้ตามขีดจากัดของ Wordpress.com มีให้ จึงเหมาะสมกับผูท้ ี่ตอ้ งการเพียงพื้นที่ สาหรับการเขียน ไม่ตอ้ งการ Applications อื่น ๆ มากมาย และหากต้องการพื้นที่เพิ่มหรื อต้องการที่จะ ใช้โดเมนของตนเอง Wordpress.com ก็มีบริ การเสริ ม โดยการซื้อพื้นที่และโดเมนเพิ่มได้ดว้ ยเช่นกัน

สานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน

1


คู่มือการใช้งาน Blog ที่ Wordpress.Com

การสมัครเพือ่ ขอเข้ าใช้ งานบล็อก เข้าไปที่ WWW.WORDPRESS.COM เลือก Sign Up! จากนั้นกรอกรายละเอียดดังภาพ ข้างล่างนี้ให้ครบถ้วน ใส่ URL ของบล็อก

ใส่ชื่อผูใ้ ช้ ซึ่งต้องไม่นอ้ ยกว่า 4 ตัวอักษร

ใส่รหัสผ่าน

ใส่อีเมล์

เมื่อกรอกรายละเอียดเรี ยบร้อยแล้ว ให้กด Sign Up จากนั้น wordpress จะส่งข้อความ ไปยังอีเมล์ที่ได้กรอกไว้

สานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน

2


คู่มือการใช้งาน Blog ที่ Wordpress.Com กดที่ลิงก์ในอีเมล์เพื่อยืนยันการมีตวั ตน เพื่อตอบรับการเป็ นสมาชิก

การเข้ าใช้ งานบล็อก ไปยัง www.wordpress.com แล้วเลือก log in เพื่อเข้าใช้งานบล็อกซึ่งได้สมัครเป็ น สมาชิกเรี ยบร้อยแล้ว

ใส่ชื่อผูใ้ ช้ ใส่รหัสผ่าน

เมื่อลงชื่อเข้าใช้งานบล็อกแล้วจะปรากฏดังภาพข้างล่างนี้

สานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน

3


คู่มือการใช้งาน Blog ที่ Wordpress.Com

การเปลี่ยนภาษา เนื่องจาก Wordpress.com มีภาษาให้เลือกมากมาย จึงสามารถเปลี่ยนภาษาได้ตาม ต้องการ โดยเข้าไปที่หน้าหลัก จากนั้นเลือกเมนู Settings ---> General ---> Language เมื่อเลือกภาษา ที่ตอ้ งการได้แล้ว ก็กด Save Change ก็จะได้ภาษาที่ตอ้ งการ

เลือก Setting

เลือก General

เลือก ภาษาที่ตอ้ งการ เช่น th – ไทย

สานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน

4


คู่มือการใช้งาน Blog ที่ Wordpress.Com

การจัดการหน้ าหลัก หน้ าหลัก จะแสดงความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นกับบล็อกทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็ นข่าวสาร ฉบับร่ าง ผูท้ ี่เข้ามาชมบล็อกหรื อเนื้อหาที่มีความนิยมมากที่สุด หรื อแม้กระทัง่ การแสดงความคิดเห็น ล่าสุดที่เกิดขึ้นที่บล็อก เลือก หน้าหลัก

ในส่วนของ หน้ าหลัก จะแสดงดังภาพข้างล่างนี้

สานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน

5


คู่มือการใช้งาน Blog ที่ Wordpress.Com

ในตอนนี้ แสดงตัวเลขสถิติ ของจานวนเรื่ องที่โพสต์หน้าที่เขียน หมวดหมูต่ ่าง ๆ และ ป้ ายกากับ รวมถึง จานวนครั้งในการแสดงความคิดเห็น จานวนความคิดเห็นที่ได้รับการอนุมตั ิ จานวนข้อความที่รอดาเนินการ และจานวนสแปม

เขียนอย่ างเร็ว หากต้องการเขียนเรื่ องอย่างรวดเร็ วโดยไม่อยากเข้าไปเขียนในเขียน เรื่องใหม่ เครื่ องมือส่วนนี้ จะสามารถเขียนเรื่ องโดยใส่หวั ข้อ เนื้อเรื่ อง ป้ ายกากับ และ แนบไฟล์ภาพ วีดีโอ เพลง และสื่ออื่น ๆ ได้ดว้ ยเช่นกัน ใส่หวั ข้อเรื่ อง ใส่เนื้อเรื่ อง หากยังไม่อยากเผยแพร่ ให้ เลือกบันทึกเป็ นฉบับร่ าง

ใส่ป้ายกากับ

ใส่รูปภาพ ใส่วิดีโอ ใส่เสียง เพิ่มสื่อ Add Poll **รายละเอียดในการใช้เครื่ องมือต่าง ๆ จะอธิบายเพิ่มในการเขียนเรื่องใหม่** สานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน

6


คู่มือการใช้งาน Blog ที่ Wordpress.Com

ความคิดเห็นล่ าสุ ด เป็ นการแสดง 5 ความเห็นล่าสุด ซึ่งเจ้าของบล็อกสามารถเลือกที่ จะไม่อนุมตั ิ ตอบกลับ แก้ไข ความเห็นสแปม หรื อ Trash ความคิดเห็นต่าง ๆ ที่ถกู โพสต์ในบล็อกได้

ลิงก์ เข้ า ในส่วนนี้จะแจ้งเมื่อมีเชื่อมต่อลิงก์จากบล็อก หรื อ เว็บไซต์อื่น

Your Stuff จะแสดงลิงค์ที่เกิดขึ้นกับบล็อก ไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องที่โพสต์หรื อความ คิดเห็นต่าง ๆ

ฉบับร่ างล่ าสุ ด หากว่ามีฉบับร่ างถูกบันทึกไว้ ก็จะแสดงรายการฉบับร่ างตรงส่วนนี้

สานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน

7


คู่มือการใช้งาน Blog ที่ Wordpress.Com

What’s Hot เป็ นส่วนแสดงความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นใน Wordpress.com - ข่ าว WordPress.com จะเป็ นการแจ้งข่าวล่าสุดต่างๆ - บล็อกยอดนิยมวันนี้ WordPress.com จะแสดงรายการบล็อกที่มีผเู้ ข้าชมมากที่สุดในช่วงเวลา นั้น - ท็อปโพสต์จาก WordPress.com จะแสดงรายชื่อของผูเ้ ขียนบล็อกที่มีผเู้ ข้าชมมากที่สุด ในช่วงระยะเวลานั้น ๆ ซึ่งไม่ได้หมายความว่าบล็อกของผูเ้ ขียนนั้น ๆ จะเป็ นที่นิยม

สานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน

8


คู่มือการใช้งาน Blog ที่ Wordpress.Com

การจัดการเรื่อง เรื่อง เครื่ องมือนี้จะใช้สาหรับการเขียนและแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่ องราวต่าง ๆ ที่ เขียน เรื่ อง

Posts แสดงรายการเรื่ องต่าง ๆ ที่ถกู เขียนขึ้น ไม่ว่าจะเป็ น ฉบับร่ างหรื อเรื่ องที่ถกู เผยแพร่ แล้ว

เขียนเรื่องใหม่

เขียนเรื่ องใหม่

สานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน

9


คู่มือการใช้งาน Blog ที่ Wordpress.Com

เพิม่ เรื่องใหม่ ใส่ชื่อเรื่ อง เครื่ องมือต่าง ๆ ที่ใช้ สาหรับการเขียนเรื่ อง

ใส่เนื้อเรื่ อง

คุณสมบัติของเครื่ องมือต่าง ๆ ตัวหนา ตัวเอียง ขีดฆ่า รายชื่อที่ไม่ได้เรี ยงลาดับ รายชื่อที่เรี ยงลาดับ BlockQoute จัดชิดซ้าย จัดกึ่งกลาง จัดชิดขวา เพิม่ /แก้ไขลิงก์ ยกเลิกการทาลิงก์ เพิ่ม custom character Indent ทาซ้ า

เพิ่มป้ ายกากับอีก ตรวจคาผิด ขยายเต็มจอ แสดง/ซ่อนเครื่ องมือ จัดหน้า ขีดเส้นใต้ ขยายเต็มบรรทัด เลือกสีอกั ษร วางเป็ นตัวอักษร วางจากโปรแกรมเวิร์ด เอารู ปแบบออก Outdent ย้อนกลับ ช่วยเหลือ

สานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน

10


คู่มือการใช้งาน Blog ที่ Wordpress.Com อัพโหลด/เพิ่มสื่อต่าง ๆ

ใส่รูปภาพ

ใส่วิดีโอ

ใส่เสียง

เพิ่มสื่อ

Add Poll

- การใส่ รูปภาพ

คลิกเลือกไฟล์ภาพในเครื่ อง คอมพิวเตอร์เพื่อใส่ในเรื่ อง

ในส่วนนี้ไม่จาเป็ นต้องใส่ รายละเอียด

เลือกตาแหน่ งและขนาดของภาพ เมื่อเรี ยบร้อยแล้ว คลิกใส่เข้าใน เรื่ อง

สานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน

11


คู่มือการใช้งาน Blog ที่ Wordpress.Com - การใส่ วดิ ีโอ เนื่องจาก wordpress.com ไม่สนับสนุนให้ อัพโหลดโดยตรง จึงขอแนะนาให้ นาไฟล์วิดีโอไปฝากไว้ที่ www.youtube.com หรื อเว็บไซต์ที่รับฝากไฟล์วีดีโอ แล้วจึงนาลิงก์ มาใส่ในเรื่ องที่เขียน

กดเมนู Share ซึ่งอยูใ่ ต้วิดีโอ แล้วคัดลอกลิงก์ เพื่อนาไปวางที่เมนูวิดีโอใน Wordpress.com

เมื่อได้วีดีโอที่ตอ้ งการแล้ว ให้คดั ลอกลิงก์มาว่าที่เมนูวิดีโอ

คัดลอกลิงก์จาก youtube มาวางที่นี่

หรื อจะเขียนโค้ดก็ได้เช่นกัน คือ [youtube ที่อยูข่ องวีดีโอ (URL)] จะเขียนได้ตามนี้ [youtube http://www.youtube.com/watch?v=BELlZKpi1Zs]

สานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน

12


คู่มือการใช้งาน Blog ที่ Wordpress.Com - การใส่ เพลง จะคล้ายกับการใส่วีดีโอ คือต้องนาไฟล์ไปฝากไว้ที่เว็บไซด์อื่นก่อน จากนั้นนา ลิงค์มาใส่ที่ Wordpress.com และเนื่องจากมีขอ้ จากัดบางอย่าง จึงจาเป็ นต้องเขียนเป็ นโค้ด เท่านั้น ซึ่งจะเขียนโค้ดได้ดงั นี้ [audio ที่อยูข่ องเพลง (URL)]

ที่อยูล่ ิงก์ฝากเพลง (URL)

สานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน

13


คู่มือการใช้งาน Blog ที่ Wordpress.Com

ป้ายกากับ ใส่คาจากัดความของเรื่ องที่เขียน เพื่อให้ผอู้ ่านสามารถค้นเจอบล็อกจาก Google ได้ง่ายขึ้น ซึ่งควรจะใช้คาสั้น ๆ และใช้เครื่ องหมาย , (comma) เพื่อคัน่ ระหว่างข้อความ

Categories หมวดหมู่ต่าง ๆ เมื่อเขียนเรื่ องเรี ยบร้อยแล้ว ก็เลือกหมวดหมู่ที่ตอ้ งการ เพื่อจัดเข้ากลุ่ม หากไม่ได้เลือกหมวดหมู่ wordpress.com จะจัดเข้าหมวดหมู่ Uncatagorized โดย อัตโนมัติ ซึ่งการจัดหมวดหมู่จะอธิบายต่อไป

สานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน

14


คู่มือการใช้งาน Blog ที่ Wordpress.Com

เผยแพร่ เป็ นการจัดการเรื่ องที่เขียนว่าจะให้อยูใ่ นสถานะใด ไม่ว่าจะเป็ น ฉบับร่ าง การ ตั้งเวลาเผยแพร่ หรื อ เผยแพร่ ทนั ที - เมื่อเขียนเรื่ องแล้ว ยังไม่อยากเผยแพร่ ก็ให้บนั ทึกเป็ นฉบับร่ างไว้ก่อน แล้วค่อยกลับมา เผยแพร่ ที่หลังได้ - ถ้าหากอยากจะกาหนดเวลาในการเผยแพร่ ก็ให้เลือก การเผยแพร่ ทนั ที และกาหนดเวลาใน การที่จะเผยแพร่ เรื่ องที่เขียน เมื่อกาหนดเรื่ องแล้ว ต้องกดเผยแพร่ ไม่เช่นนั้นเรื่ องที่ถกู ตั้งเวลา ไว้ จะไม่ถกู ส่งไปที่หน้าบล็อก - ส่วนในกรณี ที่อยากจะเผยแพร่ ทนั ที ก็ให้กดเผยแพร่ ได้เลย โดยไม่ตอ้ งตั้งเวลา หรื อ บันทึก เป็ นฉบับร่ าง

สานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน

15


คู่มือการใช้งาน Blog ที่ Wordpress.Com

การจัดการ Categories สร้ างหมวดหมู่ใหม่ เป็ นเครื่ องมือที่ใช้สาหรับการจัดเรื่ องที่เขียนให้เป็ นหมวดหมู่ เช่น แบบฝึ ก ใบงาน การบ้าน เป็ นต้น ซึ่งในหมวดหมู่ใหญ่สามารถมีหมวดหมู่ยอ่ ยได้อีก เช่น หมวดหมู่ ใหญ่ คือ กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ จะมีหมวดหมู่ยอ่ ย เป็ นกลุ่มสาระต่าง ๆ เช่น ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็ นต้น และในหมวดหมู่ยอ่ ยก็สามารถมีหมวดหมู่ ย่อยได้อีกเช่น ภาษาไทย ก็จะมีหมวดหมู่ยอ่ ยเป็ น เนื้ อหาวิชา แผนการสอน แบบฝึ กหัด ใบงาน การบ้าน เป็ นต้น

ใส่ชื่อหมวดหมู่

หมวดหมู่ใหญ่ ซึ่งภายในหมู่ เพลง อาจจะมีหมวดหมู่ยอ่ ย เป็ น เพลงสากล เพลงลูกทุ่ง หรื อ เพลงเพื่อชีวิต

สานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน

16


คู่มือการใช้งาน Blog ที่ Wordpress.Com ภาพข้างล่างนี้แสดงจานวนหมวดหมู่ท้งั หมด ซึ่งจะสามารถลบหมวดหมู่ที่ไม่ตอ้ งการได้ ที่นี่ โดยเรื่ องที่ถกู บันทึกอยูใ่ นหมวดหมู่ที่ถกู ลบ จะย้ายไปอยูท่ ี่หมวดหมู่ Uncategorized หรื อ หมวดหมู่หลัก จึงไม่ตอ้ งกังวลว่าเมื่อลบหมวดหมู่แล้ว เรื่ องที่อยูใ่ นหมวดหมู่น้ นั ๆ จะหายไป รายการหมวดหมู่

สานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน

17


คู่มือการใช้งาน Blog ที่ Wordpress.Com

การจัดการ Link ลิงก์ จะแสดงรายการลิงก์ต่างๆ ที่เชื่อมต่อกับบล็อก

รายการลิงก์ท้งั หมด

เพิม่ ลิงก์ ใหม่ หากต้องการเพิม่ ลิงก์ใหม่ให้ทาตามขั้นตอนข้างล่างนี้

ใส่ชื่อเว็บลิงก์

ใส่ที่อยูเ่ ว็บ/บล็อก เพิ่มลิงก์ คาขยายความไม่จาเป็ นต้องใส่ก็ได้

สานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน

18


คู่มือการใช้งาน Blog ที่ Wordpress.Com

เพิม่ ลิงก์ หมวดหมู่

ใส่ชื่อลิงก์หมวดหมู่

เพิ่มลิงก์หมวดหมู่

สานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน

19


คู่มือการใช้งาน Blog ที่ Wordpress.Com

การจัดการหน้ า Pages แสดงรายการหน้าทั้งหมดที่จะแสดงบนบล็อก

รายการหน้าทั้งหมด

เพิม่ หน้ าใหม่ จะเหมือนกับการเขียนเรื่ องใหม่ ไม่ว่าจะเป็ นการเขียนหรื อการเผยแพร่ ใช่ชื่อหน้าใหม่

การเขียนเรื่ องในหน้าใหม่ จะ เหมือนกับการเขียนเรื่ องใหม่ ย้อนกลับไปอ่านเพิ่มเติมที่ “การเขียนเรื่ องใหม่”

สานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน

20


คู่มือการใช้งาน Blog ที่ Wordpress.Com

การจัดการรู ปแบบบล็อก จัดการ Themes

Themes จะเป็ นหน้าตาของบล็อก ซึ่งมีให้เลือกมากมาย ขึ้นอยูก่ บั ลักษณะของการใช้งาน ซึ่งในแต่ละ Themes ก็จะมีขอ้ จากัดแตกต่าง กันไป เช่น มีหวั /ไม่มีหวั มี 2 คอลัมภ์/ 3 คอลัมภ์ เป็ นต้น

การจัดการ Themes โดยปกติแล้วแต่ละ Themes จะมีขอ้ จากัดที่แตกต่างกันออกไป ซึ่ง จะอธิบายรายละเอียดไว้ในแต่ละ Themes อยูแ่ ล้ว สาหรับการจัดการ Themes นั้น สามารถเข้าไป แก้ไขได้ไม่ว่าจะเป็ นพื้นหลัง (ในกรณี ที่ Themes นั้น อนุญาตให้แก้ไข) ส่วนหัว หรื ออื่น ๆ

เข้าไปจัดการ Themes ส่วนนี้จะอธิบายว่า Theme นั้น ๆ ทาอะไรได้บา้ ง ในกรณี ที่อยากเปลี่ยน Themes ใหม่ Wordpress.com ก็จะมี Themes ให้เลือกมากมาย ซึ่งสามารถเลือกได้ตามลักษณะการใช้งานหรื อความพอใจ ตัวอย่าง Themes ที่มีให้เลือก

สานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน

21


คู่มือการใช้งาน Blog ที่ Wordpress.Com

ส่ วนหัว ในส่วนนี้จะมีเฉพาะบาง Themes ที่มีส่วนหัวเท่านั้น จึงจะ สามามารถเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งจะต้องกาหนดขนาดของภาพให้พอดี กับขนาดของส่วนหัวเดิม เช่น 940 x 198 pixels เป็ นต้น ใส่ส่วนหัว

การปรับเปลี่ยนส่วนหัวสามารถทาได้ เฉพาะ Themes ที่มีหวั เท่านั้น

เลือกภาพที่จะใช้เป็ นส่วนหัว เมื่อเลือกภาพที่จะใช้เป็ นส่วนหัวของบล็อกได้แล้ว จะมี ภาพให้ดูก่อน หากไม่พอใจ ก็สามารถแก้ไขได้อีกครั้ง

ตัวอย่างส่วนหัวของบล็อกที่เปลี่ยนแปลงเรี ยบร้อยแล้ว

สานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน

22


คู่มือการใช้งาน Blog ที่ Wordpress.Com เครื่ องมือ Widgets

การจัดการ Widget

รายการ Widgets ต่าง ๆ ตามภาพข้างล่างนี้ ไม่ว่าจะเป็ น ค้นหา ปฏิทิน สถิติ ข้อความ เป็ นต้น ซึ่ง Widgets บางตัวจะไม่ แสดงผลในบาง Themes จึงควรพิจารณาเลือกตามลักษณะการ ใช้งาน และเหมาะสมกับ Themes รายการ Widgets ต่าง ๆ เมื่อต้องการ ใช้ ก็ลากไปวางไว้ที่ Primary Widget Area ซึ่งอยูท่ างด้านขวา

Primary Widget Area จะแสดงรายการ Widget ทั้งหมดที่ใช้งานอยูใ่ นบล็อก ซึ่งสามารถเพิ่มหรื อเอาออกได้ ในกรณี ที่ตอ้ งการเอา ออกให้คลิกที่ Widget นั้น ๆ แล้วเลือก “ลบ” รายการ Widget ที่กาลังใช้อยู่

รายการ Widgets

สานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน

23


คู่มือการใช้งาน Blog ที่ Wordpress.Com

ค้นหา เป็ น Widget ที่ติดตั้งไว้เพื่อให้ผทู้ ี่เข้ามา ใส่หวั ข้อ

เยีย่ มชมบล็อกใช้คน้ หาบทความหรื อข้อมูล ภายในบล็อกได้สะดวกขึ้น

ใส่หวั ข้อ

เรื่องล่ าสุ ด เป็ น Widget ที่ติดตั้งไว้เพื่อแสดง รายการเรื่ องหรื อบทความที่ถกู โพสต์ล่าสุด ซึ่ง สามารถเลือกจานวนเรื่ องที่จะแสดงได้ เริ่ มต้น จาก 1 เรื่ อง จนถึง 15 เรื่ อง

ใส่หวั ข้อ

ใส่จานวนเรื่ อง

คลังเก็บ เป็ น Widget ที่ติดตั้งไว้เพื่อแสดง จานวนเรื่ องที่ถกู โพสต์แล้ว ซึ่งสามารถ แสดงผลเป็ น Drop down ได้ดว้ ย

เลือกการแสดงผล

ใส่หวั ข้อ

หมวดหมู่ เป็ น Widget ที่ติดตั้งไว้เพื่อแสดง รายการหมวดหมู่ท้งั หมด ซึ่งสามารถเลือกให้ แสดงผลเป็ น Drop down จานวนเรื่ อง หรื อ ลาดับขั้นได้

เลือกการแสดงผล

สานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน

24


คู่มือการใช้งาน Blog ที่ Wordpress.Com

Meta เป็ น Widget ที่ติดตั้งไว้เพื่อควบคุมการ เข้าระบบ/ออกจากระบบ, ผูค้ วบคุมเว็บ, feed

ใส่หวั ข้อ

และเวิร์ดเพรสลิงค์

Akismet เป็ น Widget ที่ติดตั้งไว้เพื่อ รายงานการกรอง spam

ใส่หวั ข้อ เลือกขนาด

Author Grid เป็ น Widget ที่ ติดตั้งไว้เพื่อแสดงรายชื่อผูเ้ ขียน ทั้งหมด อาจจะรวมถึงผูเ้ ขียนที่ไม่ เคยเขียนด้วย

ใส่หวั ข้อ

Authors เป็ น Widget ที่ติดตั้ง ไว้เพื่อแสดงรายชื่อผูเ้ ขียน

ใส่จานวนเรื่ อง

ทั้งหมด อาจจะรวมถึงผูเ้ ขียนที่ ไม่เคยเขียน และแสดงจานวน เรื่ องของผูเ้ ขียนแต่ละคนด้วย ซึ่ง กาหนดให้แสดงเรื่ องของผูเ้ ขียน แต่ละคนได้สูงสุด 10 เรื่ อง

เลือกขนาด

สานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน

25


คู่มือการใช้งาน Blog ที่ Wordpress.Com

Box.net file sharing เป็ น รับโค้ดได้ที่นี่

Widget ที่มีไว้สาหรับแชร์ ไฟล์ที่ฝากไว้ที่

คัดลอกโค้ดที่ได้มาวางที่นี่

www.Box.net โดยจะต้อง สมัครเป็ นสมาชิกของ Box.net ด้วย และเมื่อเป็ น สมาชิกแล้วจะได้รับโค้ด HTML เพื่อนามาวางที่ Widget

กาหนดขนาดของกล่องไฟล์

Custom Menu เป็ น Widget ที่ติดตั้งไว้เพื่อ สร้าง เมนู ที่ยงั ไม่มีอยูต่ อนนี้ ซึ่งจะสามารถใช้ได้ กับบาง Widget เท่านั้น

คลิกเพื่อสร้างเมนู

สานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน

26


คู่มือการใช้งาน Blog ที่ Wordpress.Com

ใส่หวั ข้อ

Category Cloud เป็ น Widget ที่มีไว้เพื่อ

กาหนดจานวน

แสดงรายการหมวดหมู่ ซึ่งสามารถแสดงได้

เรื่ องที่จะให้แสดง

สูงสุด 30 หมวดหมู่ และสามารถเลือกที่จะไม่ แสดงในบางหมวดหมู่ได้ดว้ ย ใส่เรื่ องที่ไม่ตอ้ งการให้แสดงโดยใช้ , (comma) ขั้นระหว่างเรื่ อง

ใส่หวั ข้อ

Flickr เป็ น Widget มีไว้เพื่อแสดงภาพที่อยูใ่ น www.flickr.com โดยนาเอา URL มาใส่ใน

ใส่ URL ของอัลบั้ม

Widget นี้ ซึ่งไม่จาเป็ นต้องเป็ นสมาชิกของเว็บ

กาหนดจานวนภาพที่

ไซด์ก็ได้ แต่ในกรณี ที่ตอ้ งการแสดงภาพจาก

แสดง

อัลบั้มภาพของตนเอง จาเป็ นต้องสมัครเป็ น สมาชิกก่อน จึงจะสามารถนาภาพมาแสดงที่ บล็อกได้

สานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน

เลือกขนาดภาพ

27


คู่มือการใช้งาน Blog ที่ Wordpress.Com

ใส่หวั ข้อ

Gravatar (รู ปประจาตัวที่ใช้ได้ทวั่ โลก) เป็ น Widget ที่มีไว้เพื่อแสดง ภาพส่วนตัวของผูใ้ ช้ซ่ึงภายใต้ E-mail

ใส่อีเมล์

เดียวกัน ไม่ว่าจะไปแสดงความ กาหนดขนาดของภาพ

คิดเห็นหรื อใช้บริ การที่เว็บไซด์ใด ก็ จะแสดงภาพนี้ดว้ ย

สานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน

28


คู่มือการใช้งาน Blog ที่ Wordpress.Com

เลือกภาพที่จะใช้เป็ น Gravatar / Avatar

ตัดภาพ

เมื่อตัดภาพเรี ยบร้อยแล้วคลิกที่นี่

สานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน

29


คู่มือการใช้งาน Blog ที่ Wordpress.Com

เลือกตั้งค่าการจัดอันดับของภาพ

Gravatar / Avatar ที่ถกู เปลี่ยนเรี ยบร้อยแล้ว

สานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน

30


คู่มือการใช้งาน Blog ที่ Wordpress.Com

Image เป็ น widget ที่มีไว้เพื่อลิงก์ภาพจากหน้าบล็อกซึ่งเป็ นภาพขนาดย่อไปยังภาพ ขนาดเต็ม ใส่หวั ข้อ ใส่ URL ของภาพ

กาหนดความกว้าง/ยาว ของภาพ ใส่ URL ของภาพ

ภาพด้านซ้ายจะเป็ นภาพที่อยูห่ น้าบล็อก ส่วนภาพใหญ่ดา้ นขวาเป็ นภาพขนาดเต็มซึ่ง จะแสดงเมื่อผูช้ มคลิกที่ภาพเล็ก

เมื่อคลิกที่ภาพเล็กจะปรากฏ เป็ นภาพใหญ่

สานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน

31


คู่มือการใช้งาน Blog ที่ Wordpress.Com

สมัครสมาชิก Meebo คลิกที่นี่

Meebo เป็ นกล่องสนทนา ประเภท Live Chat ตัวหนึ่งที่ช่วยให้ผเู้ ข้าชม blog สามารถพูดคุย กับเจ้าของบล็อกได้ง่ายขึ้น ซึ่งจาเป็ นต้องสมัคร สมาชิกของเว็บไซด์ Meebo ก่อน จากนั้น คัดลอกโค้ดที่ได้มาวางที่ Widget นี้ ก็จะมีกล่อง สนทนาปรากฏที่หน้าบล็อก

คัดลอกโค้ดมาวาง ที่นี่

เมื่อสมัครสมาชิกเรี ยบร้อยแล้ว เข้าไปที่นี่ เพื่อรับโค้ด

RSS เป็ น Widget ที่มีไว้เพื่อแสดงการ feed ข้อความจากเว็บไซด์ที่เราต้องการจะให้ แสดงผลที่หน้าบล็อก

ใส่ URL ที่ตอ้ งการ Feed ที่นี่ ใส่หวั ข้อ เลือกจานวนข้อความที่ตอ้ งการ Feed เลือกการแสดงผล

สานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน

32


คู่มือการใช้งาน Blog ที่ Wordpress.Com

RSS Links เป็ น Widget ที่มีไว้เพื่อแสดงลิงก์ ไปยังเว็บไซด์ที่ตอ้ งการ Feed

ใส่หวั ข้อ

เลือกหัวข้อของการแสดง Feed เลือกรู ปแบบอักษร

Tag Cloud เป็ น Widget ที่มีไว้เพื่อแสดงป้ าย

ใส่หวั ข้อ

กากับที่ใช้มากสุดในรู ปแบบของ cloud หรื อ กลุ่มแท็ก

ใส่หวั ข้อ เลือกจานวน รายการ

Top Posts & Pages เป็ น Widget ที่มีไว้เพื่อ แสดงกระทูแ้ ละหน้าบล็อกที่มีผเู้ ข้าชมมากที่สุด ภายในระยะเวลา 24-48 ชัว่ โมงที่ผา่ นไป ซึ่ง สามารถแสดงได้สูงสุดถึง 10 รายการ

สานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน

33


คู่มือการใช้งาน Blog ที่ Wordpress.Com

ใส่หวั ข้อ/ชื่อเจ้าของ Twitter ใส่ชื่อของ Twitter เลือกจานวน รายการ

Twitter เป็ น Widget ที่มีไว้เพื่อแสดง ข้อความจาก Twitter โดยใส่ชื่อ Twitter ของผูท้ ี่ เราต้องการให้แสดงที่หน้าบล็อก ซึ่งเป็ น Twitter ของใครก็ได้ ไม่จาเป็ นต้องเป็ นของ ตนเองเท่านั้น ซึ่งสามารถแสดงข้อความได้ สูงสุด 5 ข้อความ

Vodpod Videos เป็ น Widget ที่มีไว้เพื่อแสดงรายการวีดีโอโปรด ซึ่งผูท้ ี่เข้าชมบล็อก จะได้เห็นและเข้าชมวีดีโอที่เกี่ยวข้องกับบล็อกได้ง่ายขึ้น

สมัครสมาชิก Vodpod คลิกเพื่อรับ Vodpod โค้ด คัดลอกโค้ดมาวางที่นี่

สานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน

34


คู่มือการใช้งาน Blog ที่ Wordpress.Com

วิธีการสมัครสมาชิก Vodpod เข้าไปที่ www.vodpod.com จากนั้นทาตามขั้นตอนดังภาพข้างล่างนี้

ใส่ชื่อผูใ้ ช้ ใส่รหัสผ่านอย่างน้อย 5 ตัวอักษร ใส่อีเมล์

เลือกเว็บไซด์ที่ตอ้ งการให้ Vodpod ไปแสดงผล ในที่น้ ีจะเลือก Wodpress.com จากนั้น กรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ครบถ้วน

ใส่ URL ของบล็อกที่ตอ้ งการแสดงวีดีโอจาก Vodpod ใส่ชื่อผูใ้ ช้บล็อก ใส่รหัสผ่านของบล็อก

สานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน

35


คู่มือการใช้งาน Blog ที่ Wordpress.Com

ขั้นตอนนี้จะไม่ทาก็ได้

คัดลอกโค้ดนี้ไปวางที่ Widget Vodpod

คลังเก็บ เป็ น Widget ที่มีไว้เพื่อแสดงจานวน

ใส่หวั ข้อ

เรื่ องในคลังเก็บหรื อแสดงผลแบบ drop down เป็ นรายการชื่อเรื่ อง เลือกรู ปแบบการแสดงผล สานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน

36


คู่มือการใช้งาน Blog ที่ Wordpress.Com

ใส่หวั ข้อ

ความคิดเห็นล่ าสุ ด เป็ น Widget ที่มีไว้เพื่อ แสดงรายการความคิดเห็น ซึ่งสามารถแสดง รายการความคิดเห็นได้สูงสุด 5 ความคิดเห็น เลือกจานวนความคิดเห็นที่ตอ้ งการแสดงผล กาหนดขนาดและสีพ้นื ของภาพ Avatar รวมถึงสีพ้นื ของข้อความด้วย

จานวนการคลิกสู งสุ ด เป็ น Widget ที่มีไว้เพื่อ ใส่หวั ข้อ

แสดงรายการหัวข้อที่มีการคลิกมากที่สุดในช่วง ระยะเวลา 48- 72 ชัว่ โมง กาหนดความยาวของการแสดงผล เลือกจานวน URL ที่ตอ้ งการ แสดงผล

ใส่หวั ข้อ

ปฏิทิน เป็ น Widget ที่มีไว้เพื่อแสดงวันที่มีการ โพสต์

สานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน

37


คู่มือการใช้งาน Blog ที่ Wordpress.Com

ใส่หวั ข้อ

ลงทะเบียนบล็อก เป็ น Widget ที่มีไว้ให้ผเู้ ข้าชมบล็อกสมัครเป็ น

ใส่รายละเอียดเพื่ออธิบาย กรณี ผสู้ มัคร เป็ นสมาชิกของ wordpress.com

สมาชิกบล็อก เพื่อรับข่าวสาร ต่าง ๆ

ใส่รายละเอียดเพื่ออธิบาย กรณี ผูส้ มัครไม่ได้เป็ นสมาชิกของ wordpress.com

ใส่หวั ข้อ

ลิงก์ เป็ น Widget ที่มีไว้เพื่อแสดงรายการลิงก์

เลือกรู ปแบบการจัดอันดับ

โดยสามารถเลือกรู ปแบบการแสดงผลได้ตาม ความพอใจ

เลือกรู แบบการ แสดงผล

สานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน

38


คู่มือการใช้งาน Blog ที่ Wordpress.Com

ใส่หวั ข้อ ใส่คาอธิบาย

สถิตบิ ล็อก เป็ น Widget ที่มีไว้เพื่อแสดงสถิติ จานวนการเข้าชมบล็อก ซึ่งจะประมวลผลทุก ๆ 60 วินาที

ใส่หวั ข้อ

หน้ า เป็ น Widget ที่มีไว้เพื่อแสดงรายการ หน้าที่มีอยูโ่ ดยสามารถเลือกการจัดเรี ยงและ เลือกที่จะไม่แสดงผลในบางหน้าได้ดว้ ย

เลือกการจัดเรี ยง ใส่เลขหน้าที่ไม่ตอ้ งการแสดงผล

เช่นกัน

ใส่หวั ข้อ

เรื่องล่ าสุ ด เป็ น Widget ที่มีไว้เพื่อแสดงรายการ เรื่ องที่ถกู เขียนขึ้นล่าสุด ซึ่งสามารถกาหนดการ แสดงผลได้สูงสุด 15 เรื่ อง

ใส่จานวนเรื่ องที่ ต้องการแสดงผล

สานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน

39


คู่มือการใช้งาน Blog ที่ Wordpress.Com

ใส่หวั ข้อ

หมวดหมู่ เป็ น Widget ที่มีไว้เพื่อแสดง รายการหมวดหมู่ท้งั หมด ซึ่งสามารถแสดงผล เป็ น dropdown / เรื่ อง หรื อ ขั้น

เลือกการแสดงผล

ข้ อความ เป็ น Widget ที่มีไว้เพื่อเขียนข้อความ และยังรองรับ HTML ด้วย

ใส่หวั ข้อ

เขียนข้อความ หรื อคัดลอก HTML Code มาวางที่นี่

สานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน

40


คู่มือการใช้งาน Blog ที่ Wordpress.Com

การจัดการผู้ใช้

All เป็ นรายการแสดงสถานะของผูใ้ ช้ท้งั หมด ไม่ว่าจะเป็ นชื่อ อีเมล์ สถานะ และ จานวนเรื่ องที่เขียน

รายการผูใ้ ช้งานบล็อก

Add User From Community เพิ่มผูใ้ ช้งานบล็อกจากสมาชิกของ Wordpress.com

ใส่อีเมล์ กาหนดบทบาท

สานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน

41


คู่มือการใช้งาน Blog ที่ Wordpress.Com

การเพิม่ ผู้ใช้ ใหม่ Add Existing User เป็ นการเชิญบุคคลภายนอกเข้ามาเป็ นผูใ้ ช้บล็อกผ่านทางอีเมล์ และสามารถกาหนดบทบาทได้ 4 ระดับ คือ ผูค้ วบคุมเว็บ ผูเ้ ขียน ผูส้ นับสนุน และ ผูต้ รวจทาน

ใส่อีเมล์

กาหนดบทบาท

Create New User เป็ นการสร้างและเพิม่ ผูใ้ ช้ใหม่เข้าในบล็อก ใส่ชื่อผูใ้ ช้ ใส่อีเมล์

กาหนดบทบาท

สานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน

42


คู่มือการใช้งาน Blog ที่ Wordpress.Com

Invites เป็ นการส่งคาเชิญไปยังเพื่อนหรื อบุคคลที่ตอ้ งการให้เข้ามาเป็ นสมาชิกบล็อก

ใส่ชื่อ นามสกุล และ อีเมล์

ใส่ขอ้ ความเพื่อเชิญมาเป็ นสมาชิก

My Public Profile Basic Details เป็ นการบอกรายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับบล็อก เพื่อให้ผทู้ ี่เข้าชมบล็อก ได้ทราบว่าบล็อกนี้เป็ นบล็อกเกี่ยวกับอะไร เจ้าของบล็อกคือใคร

ใส่ชื่อ นามสกุล ใส่ชื่อที่ตอ้ งการให้ปรากฏสู่สาธารณะ

สานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน

43


คู่มือการใช้งาน Blog ที่ Wordpress.Com

Contacts เติมรายละเอียดข้างล่างนี้ เพื่อให้ผชู้ มสามารถติดต่อกับเจ้าของบล็อกได้

ตรงส่วนนี้ไม่จาเป็ นต้องกรอกให้ครบ

Photos อัพโหลดภาพเพื่อเป็ นภาพประจาตัวได้จานวนมาก

เพิ่มรู ปภาพประจาตัว

Links ใส่ลิงก์ที่เจ้าของบล็อกชอบที่นี่ ซึ่งจะแสดงรวมที่หน้าประวัติส่วนตัว ใส่ URL

ใส่คาอธิบายลิงก์

สานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน

44


คู่มือการใช้งาน Blog ที่ Wordpress.Com

การจัดการ Personal Settings ตัวเลือกส่ วนตัว ในส่วนนี้ให้คงไว้ ไม่ตอ้ งเปลี่ยนการตั้งค่าก็ได้

เลือกรู ปแบบภาษา

กรณี เป็ นผูใ้ ช้หลายบล็อก เลือกบล็อกหลักที่นี่

สานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน

45


คู่มือการใช้งาน Blog ที่ Wordpress.Com

Account Details เป็ นการจัดการรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีผใู้ ช้ ไม่ว่าจะเป็ นอีเมล์ URL ของเว็บไซด์ และรหัสผ่านของบล็อก ใส่อีเมล์สาหรับการแจ้งเตือน ลิงก์อตั โนมัติเมื่อมีการแสดงความ คิดเห็น แก้ไขรหัสผ่าน

สานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน

46


คู่มือการใช้งาน Blog ที่ Wordpress.Com

การตั้งค่ า ตั้งค่าทั่วไป เป็ นการตั้งค่าทัว่ ไปเกี่ยวกับบล็อก ใส่ชื่อบล็อก ใส่คาอธิบายบล็อก ใส่อีเมล์

ค่าการเขียน เป็ นการกาหนดค่าและจัดการเกี่ยวกับการเขียน กาหนดความกว้างของช่องการเขียน เพื่อให้ สะดวกในการเขียนมากขึ้น ควรตั้งค่าไว้ที่ 20 เส้น

กาหนดหมวดหมู่เรื่ องหลักและลิงก์หลัก

สานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน

47


คู่มือการใช้งาน Blog ที่ Wordpress.Com

กาลังอ่ านการตั้งค่า เป็ นการจัดการการแสดงผลของเรื่ องล่าสุดและหน้าที่คงที่ ซึ่ง สามารถกาหนดจานวนเรื่ องที่จะแสดงผลที่หน้าบล็อกได้สูงสุด 10 เรื่ อง

เลือกการแสดงผลโดย เรื่ องล่าสุดหรื อหน้าคงที่

กาหนดจานวนเรื่ อง ที่จะให้แสดงที่หน้า บล็อก

ตั้งค่าสนทนา ในส่วนนี้ให้คงไว้ ไม่จาเป็ นต้องเปลี่ยน กาหนดหมวดหมู่เรื่ องหลักและลิงก์หลัก

สานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน

48


คู่มือการใช้งาน Blog ที่ Wordpress.Com

การตั้งค่าสื่ อ เป็ นการกาหนดขนาดของภาพ ซึ่งไม่จาเป็ นต้องเปลี่ยน

ตั้งค่าส่ วนตัว เป็ นการตั้งค่าการแสดงผลของบล็อก

Email Post Changes เป็ นการตั้งค่าการแจ้งเตือนทางอีเมล์

สานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน

49


คู่มือการใช้งาน Blog ที่ Wordpress.Com

WebHooks เป็ นการแจ้งความเคลื่อนไหวของบล็อกไปยังเว็บไซด์ต่าง ๆ เช่น Facebook Twitter เป็ นต้น

แสดงรายการเว็บไซด์

เลือกรายการ hook

ใส่ URL ของเว็บไซด์ที่ตอ้ งการ hook

สานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน

50


คู่มือการใช้งาน Blog ที่ Wordpress.Com

Wordpress.com Plug In / Add On นอกจาก Widget ต่าง ๆ ที่ Wordpress มีให้แล้ว ยังสามารถนา Add On อื่น ๆ มาใช้กบั บล็อกได้อีกด้วย ซึ่งจะอธิบายเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

การนาภาพ Profile จาก Facebook มาใช้ แทนภาพ Author / ผู้เขียน หากว่าเป็ นสมาชิก Facebook อยูแ่ ล้ว และไม่อยากให้เกิดการเสียเวลาในการเปลี่ยนภาพ ของเจ้าของบล็อกบ่อย ๆ ก็สามารถใช้ภาพ Profile มาใช้แทนได้ เปลี่ยนครั้งเดียวได้ถึง 2 เว็บไซด์ ถือ ว่าคุม้ ค่าเลยทีเดียว เข้าไปที่ ข้ อมูลส่ วนตัว ---- > สร้ างเครื่องหมายข้ อมูลส่ วนตัว ซึ่งจะอยูด่ า้ นขวาล่างสุด ถ้าหากว่าหาไม่เจอ ให้เข้าไปที่ลิงก์น้ ี http://www.facebook.com/badges/profile.php สาหรับ เครื่ องหมายข้อมูลส่วนตัว ที่สามารถนามาใช้ได้กบั Wordpress.com จะมีอยูส่ องรายการคือ แถบป้ าย ข้อมูลส่วนตัว และแถบป้ ายรู ปภาพ ส่วนรายการอื่น ๆ ไม่สามารถแสดงผลที่ Wordpress.com ได้ ใน ที่น้ ีจะแนะนาวิธีนาภาพ Profile จาก Facebook ไปใช้แทน ภาพ Author ในบล็อก

เลือก แถบป้ายข้อมูลส่ วนตัว แล้วไปที่ แก้ไขแถบป้ายนี้ เพื่อแก้ไขการแสดงผล คลิกเพื่อแก้ไข

สานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน

51


คู่มือการใช้งาน Blog ที่ Wordpress.Com เลือกการแสดงผลได้ตามต้องการ แต่หากข้อมูลที่ให้ไว้ที่ Facebook เป็ นภาษาไทย การ แสดงผลจะเป็ นภาษาที่อ่านไม่ออก จึงขอแนะนาให้เลี่ยงที่จะเลือกการแสดงผลของรายการที่เป็ น ภาษาไทย หรื อในทางที่ดีที่สุดคือ เลือกเพียง รู ปภาพประจาตัว ก็พอ ส่วนการจัดวางจะให้จดั วางใน รู ปแบบใดก็เลือกได้เลย จากนั้นก็กดบันทึก

เนื่องจากมีขอ้ มูลที่เป็ นภาษาไทยการ แสดงผลจึงเป็ นภาษาที่อ่านไม่ออก

เมื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงเรี ยบร้อยแล้ว ให้คดั ลอกโค้ดที่ได้ ไปวางที่ Widget > ข้ อความ ใน Wordpress.com รู ป Profile จาก Facebook ก็จะไปแสดงผลที่หน้าบล็อกโดยอัตโนมัติ คัดลอกโค้ดที่นี่

สานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน

52


คู่มือการใช้งาน Blog ที่ Wordpress.Com ซึ่งจะปรากฏภาพ Profile ดังภาพข้างล่างนี้

ข้อความที่ไม่ตอ้ งการ

และเพื่อไม่ให้มีขอ้ ความเกะกะดังภาพข้างบน ก่อนจะนาโค้ดไปวางที่ Widget > ข้อความ ให้ลบข้อความที่เป็ นสีแดงดังภาพข้างล่างออกไปก่อน

ลบข้อความที่ไม่ตอ้ งการ

เป็ นอันจบขั้นตอนการนาภาพ Profile จาก Facebook มาใช้แทนภาพ Author ในบล็อก

การนาภาพในอัลบั้มภาพจาก Facebook มาแสดงทีห่ น้ าบล็อก สานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน

53


คู่มือการใช้งาน Blog ที่ Wordpress.Com

วิธีการนาภาพในอัลบั้มภาพจาก Facebook มาแสดงที่หน้าบล็อก จะคล้ายกับการนาภาพ Profile มาใช้ เข้าไปที่ http://www.facebook.com/badges/profile.php

เลือก แถบป้ายรูปภาพ แล้วไปที่ แก้ไขแถบป้ายนี้ เพื่อแก้ไขการแสดงผล

คลิกเพื่อแก้ไข เลือกการแสดงผลได้ตามต้องการ ทั้งการจัดวางและจานวนรู ปภาพ ซึ่งสามารถเลือก จานวนรู ปภาพที่ตอ้ งการแสดงผลได้สูงสุด 8 ภาพ ซึ่งภาพที่จะแสดงผลจะเป็ นภาพล่าสุดที่ถกู โพสต์ โดยภาพที่จากอัลบั้มภาพจาก Facebook จะแสดงผลที่บล็อกได้ก็ต่อเมื่ออัลบั้มภาพนั้นถูกตั้งค่าความ เป็ นส่วนตัวไว้ให้สามารถชมได้ทุกคน

เลือกการแสดงผล

ตัวอย่างภาพ

สาหรับการแก้ไขการตั้งค่าอัลบั้มภาพใน Facebook ให้ไปที่อลั บั้มภาพที่ตอ้ งการ แสดงผล แล้วเลือก แก้ไขข้อมูลอัลบั้ม จากนั้นเปลี่ยนการตั้งค่าความเป็ นส่วนตัว เป็ น ทุกคน สานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน

54


คู่มือการใช้งาน Blog ที่ Wordpress.Com

เปลี่ยนการตั้งค่าความเป็ นส่วนตัว

เมื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงเรี ยบร้อยแล้ว ให้คดั ลอกโค้ดที่ได้ ไปวางที่ Widget > ข้ อความ ใน Wordpress.com รู ป Profile จาก Facebook ก็จะไปแสดงผลที่หน้าบล็อกโดยอัตโนมัติ เหมือนกับภาพ Profile

คัดลอกโค้ดที่นี่

สานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน

55


คู่มือการใช้งาน Blog ที่ Wordpress.Com และเพื่อไม่ให้มีขอ้ ความเกะกะอัลบั้มภาพที่แสดง ให้ลบข้อความที่เป็ นสีแดงดังภาพ ข้างล่างนี้ออกไป ส่วนตรงชื่อจะไม่ลบก็ได้

ลบข้อความที่ไม่ตอ้ งการ

ข้างล่างนี้เป็ นตัวอย่างภาพที่แสดงผลที่หน้าบล็อก ซึ่งสามารถลิงก์ไปที่อลั บั้มเต็มใน Facebook ได้

สานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน

56


คู่มือการใช้งาน Blog ที่ Wordpress.Com

การนาสมุดเยีย่ มจาก Slide.com มาใส่ ในบล็อก เพื่อให้ผทู้ ี่เข้าชมบล็อกมีที่สาหรับลงชื่อเยีย่ ม ในที่น้ ีขอแนะนาวิธีการนาสมุดเยีย่ มจาก Slide.com มาใช้ ก่อนอื่นต้องไปสมัครสมาชิก http://slide.com ซึ่งในที่น้ ีจะไม่ขออธิบายวิธีการสมัคร เนื่องจากเชื่อว่าทุกท่านสามารถสมัครได้ดว้ ยตนเอง จากนั้นลงชื่อเข้าใช้ แล้วทาตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้ได้เลย

เลือกสร้างสมุดเยีย่ ม

เลือกสร้างสมุดเยีย่ ม จากนั้นกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนและสามารถดัดแปลงสมุด เยีย่ มให้เป็ นแบบของตนเองได้ตามใจชอบ จากนั้นกดบันทึกเพื่อรับโค้ด

กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน

สานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน

57


คู่มือการใช้งาน Blog ที่ Wordpress.Com จากนั้นเลือกเว็บไซด์ที่ตอ้ งการใช้สมุดเยีย่ มนี้ ซึ่งจะมีรายการเว็บไซด์ต่าง ๆ อยูท่ างด้าน ขวามือ ในที่น้ ีจะเลือก Wordpress.com เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกส่งไปในที่ที่ไม่ตอ้ งการ ควรคัดลอกโค้ด ไปวางจะดีกว่า ซึ่งในที่น้ ีจะไปวางที่เรื่ องใหม่ หรื อ หน้าใหม่ก็ได้

คัดลอกโค้ดนี้ไปวางที่ wordpress

เมื่อนาสมุดเยีย่ มไปใส่ในบล็อกจะได้สมุดเยีย่ มดังภาพข้างล่างนี้

สานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน

58


คู่มือการใช้งาน Blog ที่ Wordpress.Com

การนา Chatroll มาใช้ กับบล็อก เนื่องจากมีปัญหากับ Meebo ซึ่งเป็ น Widget หนึ่งของ Wordpress.com ที่มีคุณสมบัติ เป็ น Chat Box หรื อกล่องสนทนา จึงมองหา Live Chat ตัวอื่นซึ่งอาจจะไม่เหมือนกันนัก แต่ก็สามารถ นามาใช้แทนกันได้ Live Chat ที่ว่าก็คือ Chatroll วิธีการนามาใช้ก็ไม่ยาก เพียงเข้าไปที่ http://chatroll.com/signup จากนั้นทาตามขั้นตอนข้างล่างนี้ ซึ่งในที่น้ ีจะแนะนาวิธีการสมัครเข้าใช้ จาก Facebook คลิกที่นี่เพื่อขอเข้าใช้ Chatroll

จะต้องอนุญาตให้ Facebook เชื่อมต่อกับ Chatroll

คลิกที่นี่เพื่ออนุญาต

สานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน

59


คู่มือการใช้งาน Blog ที่ Wordpress.Com เลือก Create a new live event เพื่อสร้างห้องแชตใหม่

คลิกที่นี่

ใส่ชื่อห้องแชต จากนั้นกด Continue เพื่อทาขั้นตอนต่อไป

ใส่ชื่อห้องแชตที่นี่

เลือกบล็อกที่ตอ้ งการนาไปใช้ ในที่นี่จะเลือก Wordpress.com

สานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน

60


คู่มือการใช้งาน Blog ที่ Wordpress.Com จากนั้นคัดลอกโค้ดที่ได้ไปวางที่ Widget > ข้อความ ในหน้า Dashboard/หน้าหลัก ที่ Wordpress.com

คัดลอกโค้ดที่นี่

เมื่อนาไปวางที่ Wordpress.com แล้ว จะปรากฏลิงก์ไปที่หอ้ งแชตตามภาพข้างล่างนี้

สานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน

61


คู่มือการใช้งาน Blog ที่ Wordpress.Com

การใช้ สัญญาอนุญาตกับบล็อก ครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons: CC) คือองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกาไรจัดตั้ง ขึ้นขยายขอบข่ายของการใช้สื่อต่างๆ ให้กว้างขึ้นโดยไม่จากัดที่สญ ั ญาอนุญาตของสื่อนั้นๆ สัญญา อนุญาตของครี เอทีฟคอมมอนส์ จะเอื้อให้มีการใช้สื่อทั้งทางภาพ เสียง ข้อมูล โดยการแบ่งแยกสัญญา อนุญาตย่อยออกสาหรับการแจกจ่ายและการใช้ขอ้ มูล โดยการอ้างอิงถึงเจ้าของลิขสิทธิ์เดิม สัญญาอนุญาตครี เอทีฟคอมมอนส์ ช่วยให้เจ้าของลิขสิทธิ์สามารถให้สิทธิบางส่วนหรื อ ทั้งหมดแก่สาธารณะ ในขณะที่ยงั คงสงวนสิทธิอื่นๆไว้ได้ โดยการใช้สญ ั ญาอนุญาตหลายหลาก รู ปแบบ ซึ่งรวมถึง การยกให้เป็ นสาธารณสมบัติหรื อสัญญาอนุญาตแบบเปิ ดทั้งหลาย โดยมี จุดประสงค์เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดปัญหาลิขสิทธิ์ต่อการแบ่งปันสารสนเทศ รายละเอียดของแต่ละสัญญาอนุญาตนั้น ขึ้นอยูก่ บั รุ่ นของสัญญา และประกอบไปด้วย ตัวเลือกจากสี่เงื่อนไข แสดงที่มา (Attribution - by) : อนุญาตให้ผอู้ ื่นทาซ้ า แจกจ่าย หรื อแสดงและนาเสนอ ชิ้นงานดังกล่าว และสร้างงานดัดแปลงจากชิ้นงานดังกล่าว ได้เฉพาะกรณี ที่ผนู้ ้นั ได้แสดงเครดิตของ ผูเ้ ขียนหรื อผูใ้ ห้อนุญาตตามที่ระบุไว้ ไม่ใช้ เพือ่ การค้า (Noncommercial - nc) : อนุญาตให้ผอู้ ื่นทาซ้ า แจกจ่าย หรื อแสดงและ นาเสนอชิ้นงานดังกล่าว และสร้างงานดัดแปลงจากชิ้นงานดังกล่าว ได้เฉพาะกรณี ที่ไม่นาไปใช้ ในทางการค้า ไม่ดดั แปลง (No Derivative Works - nd) : อนุญาตให้ผอู้ ื่นทาซ้ า แจกจ่าย หรื อแสดง และนาเสนอชิ้นงานดังกล่าวในรู ปแบบที่ไม่ถกู ดัดแปลงเท่านั้น อนุญาตแบบเดียวกัน (Share Alike - sa) : อนุญาตให้ผอู้ ื่นแจกจ่ายงานดัดแปลง ได้ เฉพาะกรณี ที่ชิ้นงานดัดแปลงนั้นเผยแพร่ ดว้ ยสัญญาอนุญาตที่เหมือนกันทุกประการกับงานต้นฉบับ (ดู copyleft) เงื่อนไขเหล่านี้สามารถใช้ประกอบได้มากที่สุด 6 แบบ ได้แก่ แสดงที่มา (cc-by) แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า (cc-by-nc) แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดดั แปลง (cc-by-nc-nd) แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน (cc-by-nc-sa) สานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน

62


คู่มือการใช้งาน Blog ที่ Wordpress.Com แสดงที่มา-ไม่ดดั แปลง (cc-by-nd) แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน (cc-by-sa) จะเห็นได้ว่า ทุกแบบล้วนมีการแสดงที่มา (by) เสมอ ผูอ้ ื่นสามารถนาผลงานไปใช้ต่อได้โดยไม่ตอ้ งขออนุญาต เพียงแต่ตอ้ งทาตามเงื่อนไขที่ กาหนดไว้ หากจะนาไปใช้นอกเหนือจากที่กาหนด ก็จาเป็ นต้องติดต่อเพื่อขออนุญาตอีกที (ที่มา : http://th.wikipedia.org ) วิธีการติด CC ให้กบั บล็อกก็ไม่ยาก โดยเข้าไปที่ http://creativecommons.org/choose/?lang=th จากนั้นเลือกลักษณะการอนุญาตที่ตอ้ งการ

ใส่รายละเอียดเกี่ยวกับผลงานที่ตอ้ งการใช้สญ ั ญาอนุญาต

สานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน

63


คู่มือการใช้งาน Blog ที่ Wordpress.Com เลือกรู ปแบบของสัญญาอนุญาตที่ตอ้ งการให้แสดงที่บล็อก

ตัวอย่างรู ปแบบที่ เลือก

จากนั้นคัดลอกโค้ดไปวางที่ Widget > ข้อความ ก็จะปรากฏสัญญาครี เอทีฟคอมมอนส์ที่ บล็อก

ภาพข้างล่างนี้เป็ นตัวอย่าง สัญญาที่ปรากฏที่บล็อก

สานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน

64


คู่มือการใช้งาน Blog ที่ Wordpress.Com

การนา QR Code มาใช้ กับบล็อก เพื่อให้สามารถเข้าถึงบล็อกได้ง่ายขึ้น จึงแนะนาให้นา QR Code มาใช้กบั บล็อก โดยเข้า ไปที่ http://qrcode.kaywa.com/ จากนั้นกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ครบถ้วน ก็จะได้ QR Code มาติด บล็อก ซึ่งสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ QR Code เพิ่มเติมได้ที่ http://beta.i3.in.th/content/view/313

ใส่ URL ของบล็อก เลือกขนาด คัดลอกโค้ดที่นี่

โดยคัดลอกโค้ดไปวางที่ Widget > ข้อความ ก็จะได้ QR Code ติดบล็อกดังภาพข้างล่าง นี้

สานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน

65

Profile for kanidta vatantoo

wordpress  

การใช้ wordpress

wordpress  

การใช้ wordpress

Profile for 9453
Advertisement