Page 1


Управління культури, національностей, релігій та охорони об’єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації Одеська обласна універсальна наукова бібліотека ім. М. Грушевського Відділ технічної та сільськогосподарської літератури

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ПОНОВЛЮВАНІ ДЖЕРЕЛА – ЖИТТЄВА НЕОБХІДНІСТЬ

Бібліографічний покажчик

Одеса – 2016

2


Матеріал, викладений у покажчику, знайомить з проблемами енергозбереження, використання нетрадиційних і поновлюваних джерел енергії, енергозберігаючими технологіями в промисловості і сільському господарстві, ЖКГ, на транспорті, в бюджетних організаціях. Покажчик призначений для студентів технічних вузів енергетичних і екологічних спеціальностей, спеціалістів енергетичних підприємств, ЖКГ, сільського господарства, транспорту, а також широкому колу читачів. Матеріал – 159 одиниць українською і російською мовами з фондів ООУНБ ім. М. Грушевського – розташований по розділах, у межах розділів – в алфавітному порядку. Довідковий апарат складається з алфавітного покажчика авторів та заголовків книг і статей та покажчика періодичних видань, що використані.

3


ВСТУП Початок XXI століття характеризується глибокими трансформаціями уявлень світової спільноти про найбільш ефективні та раціональні джерела енергетичних ресурсів. Наразі людство вже підійшло до порогу, за яким починає працювати фактор вичерпання первинних ресурсів, і в першу чергу, нафти і природного газу. Цей процес відбувається на фоні значного підвищення попиту на ці енергоносії, що призвело до зростання світових цін на нафту та газ. Енергозбереження та підвищення ефективності використання енергоресурсів стали основними завданнями енергетичної політики країн світу. Для України переваги енергозбереження набувають особливого значення у зв’язку з низкою додаткових факторів. Україна є енергодефіцитною країною, яка свої потреби в первинних енергоресурсах задовольняє за рахунок їх власного виробництва лише на 45%. Все це створює загрозу енергетичній і національній безпеці України. Фактор енергозбереження є одним із визначальних для енергетичної стратегії країни, а енергозбереження в народному господарстві України піднято на рівень державної політики. Для України єдиним виходом з технологічної кризи, що вже існує, та технологічної катастрофи, що вже наближається, є широке використання енергозбереження на промислових підприємствах, в комунальній сфері та домогосподарствах, використання промислових відходів і вторинних енергоресурсів, використання поновлюваних джерел енергії. Основою проведення енергозберігаючої політики в нашій державі є «Комплексна державна програма енергозбереження України», стратегічною метою якої є виведення України з енергетичної та економічної кризи і вихід на рівень передових країн в енергоспоживанні.

4


Офіційні документи 1.

Про електроенергетику : Закон України від 16.10.1997 р. № 575/97-ВР (редакція станом на 16.07.2015 р.) // ВВР. – 2015. – № 33. – Ст. 324.

2.

Про енергозбереження : Закон України від 01.07.1994 р. № 75/94-ВР (редакція станом на 09.04.2015 р. //ВВР. – 2015. – № 26. – Ст. 220.

3.

Про альтернативні джерела енергії : Закон України від 20.02.2003 р. № 555-IY ( редакція станом на 16.07.2015 р.) // ВВР. – 2015. – № 33. – Ст. 324.

4.

Про альтернативні види палива : Закон України від 14.01.2000 р. № 1391-XIY (редакція станом на 16.07.2015 р. // ВВР. – 2015. – № 33. – Ст. 324.

5.

Про затвердження Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2016 роки : Постанова Кабінету Міністрів України від 1 березня 2010 р. № 243 (редакція від 27.07.2016 р. № 589.) – //http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/243-2010-п.

6.

ДЕРЖАВНА цільова економічна програма енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2016 роки : затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2010 р. № 243 (із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 447 від 27.04.2011 р., № 929 від 11.11.2015 р.) – //http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/243-2010-п.

Енергозбереження – пріоритетний напрямок державної політики України 7.

65.9(4УКР)305 Л 62 Лір В. Е. Економічний механізм реалізації політики енергоефективності в Україні [Текст] : [висвітлено широке коло питань, пов’язаних з організаційно-економічними та інституційними аспектами енергозбереження та енергоефективності, державна політика забезпечення реалізації потенціалу енергозбереження та нормативноправове забезпечення політики енергоефективності] / НАН України ; Ін-т екон. та прогнозув. ; В. Е. Лір, У. Є. Письменна. – Київ : Ін-т економіки та прогнозування, 2010. – 208 с. 5


8.

Перфілова О. Є. Проблеми та перспективи відродження вітчизняної електроенергетики в контексті реалізації енергетичної стратегії України на період до 2030 року : [у статті здійснено критичний аналіз основних прогнозних показників Енергетичної стратегії України на період до 2030 року. Досліджено можливості її реалізації за наявного стану національної економіки. Розглянуто перспективи інвестування вітчизняної електроенергетики за рахунок залучення приватного капіталу та обґрунтовано роль держави в процесі реабілітації галузі] / О. Є. Перфілова // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 11. – С. 30-39.

9.

31.19 С 83 Стратегія енергозбереження в Україні [Текст]: аналіт.-довід. матеріали : у 2-х тт. / НАН України ; Ін-т газу НАН України ; Ін-т енергетики НАН України ; [редкол. : Б. С. Стогній, М. М. Кулик, В. А. Жовтянський та ін.]. – Київ : Академперіодика, 2006. – Т. 1: Загальні засади енергозбереження. – 2006. – 510 с. : іл.

10.

31.19 С 83 Стратегія енергозбереження в Україні [Текст] : аналіт.-довід. матеріали : у 2-х тт. / НАН України ; Ін-т газу НАН України ; Ін-т енергетики НАН України ; [редкол. : Б. С. Стогній, М. М. Кулик, В. А. Жовтянський та ін.]. – Київ : Академперіодика, 2006. – Т. 2 : Механізми реалізації політики енергозбереження. – 2006. – 600 с. : іл.

11.

Шулюк Є. В. Формування регуляторної політики у забезпеченні системи управління енергозбереження України : [у статті проаналізовано основи регуляторної політики та визначено напрями вдосконалення її формування в забезпеченні системи управління енергозбереженням України] / Є. В. Шулюк // Держава та регіони. – 2012. – № 3. – С. 133-136. – (Серія "Економіка та підприємництво").

12.

31.19 Е 45 Еколого-енергетичні проблеми сучасності. XII Всеукраїнська науковотехнічна конференція молодих учених та студентів, Одеса, 17-18 квіт. 2012 р. : зб. наук. пр. [Текст] : [збірник включає наукові праці учасників, що об’єднані по темам: екологія людини, харчових продуктів та техніка охорони довкілля; теплофізичні проблеми в різних галузях науки і техніки; енергетика і енергозбереження в сучасних виробництвах]. – Одеса : ОДАХ, 2012. – 101 с.

6


13.

Юдін М. Впровадження наскрізного механізму державної регуляторної політики у сфері енергозбереження : [у статті розглянуто основні принципи законодавчого забезпечення процесу енергозбереження в Україні. Визначено невідповідності законодавчого супроводу процесу енергозбереження та реального стану розвитку енергозбереження. Запропоновано принципову схему процесу енергозбереження в Україні] / М. Юдін // Економіст. – 2012. – № 6. – С. 53-54.

Енергозбереження – шлях до енергетичної безпеки 14.

Альтернатива и сущность эволюции энергетического будущего человечества : [в данной статье обсуждается эволюционный подход к энергетическому будущему человечества, предлагается сценарий использования альтернативных источников энергии] / Ю. В. Курис, Р. Г. Хейфец, В. Д. Носулько, С. Д. Хайтун // Промелектро. – 2007. – № 5. – С. 15-21.

15.

Амоша А. И. Методологические подходы к оценке энергосберегающих процессов : [в настоящее время существует большое количество различных программ и мероприятий по энергосбережению, затрагивающих все уровни жизнедеятельности – от отдельного домохозяйства до всей страны в целом. В этих условиях возникает потребность разработать методы решения практических задач, обусловленных необходимостью согласования интересов ТЭК и других отраслей экономики и их взаимной адаптации к рыночным условиям. К указанным задачам относится и задача оценки эффективности тех или иных мероприятий в сфере энергосбережения. Целью статьи является совершенствование методологии оценки эффективности энергосбережения в условиях нестабильности ценового пространства] / А. И. Амоша, Ю. П. Колбушкин // Економіка пром-сті. – 2009. – № 2. – С. 128-132 : табл.

16.

3862-06 31.19 Е 61 Бакалін Ю. І. Енергозбереження та енергетичний менеджмент [Текст] : [розглянуто елементи теорії енергозбереження, наведено приклади енерготехнологічних систем та оцінки економічної ефективності тепло- і енергозабезпечення; описано основи управління енергетикою підприємства, питання економіки та організаційно-правові основи енергоменеджменту] / Ю. І. Бакалін. – Харків : БУРУН і К, 2006. – 320 с.

7


17.

Буяк А. Сучасний стан і перспективи розвитку енергетичної галузі України : [у статті здійснено аналіз основних показників паливноенергетичного комплексу України : електроенергетики, нафтогазового комплексу, вугільної промисловості, розглянуто перспективи виведення ПЕК з кризового стану] / А. Буяк, Т. Кравченко // Економіст. – 2008. – № 6. – С. 32-37.

18.

Голубев В. К. Энергосбережение и возобновляемые источники – осознанная необходимость : [в статье рассмотрены решения проблемы сбережения энергии путем повышения эффективности ее использования, внедрения новейших технологий производства энергии на основе ископаемого сырья, использования возобновляемых источников энергии] / В. К. Голубев, М. В. Голубев // Морська освіта. – 2008. – № 1-2. – С. 617.

19.

Иванова В. В. Концепция стратегии развития энергосбережения : [целью данной статьи является поиск механизмов повышения энергоэффективности на предприятиях за счет использования внутренних резервов] / В. В. Иванова // Економіка пром-сті. – 2010. – № 4. – С. 61-66.

20.

Иванова В. В. Энергосбережение как экономический ресурс : [цель данного исследования – теоретическое обоснование эффективности энергосбережения, раскрытие сущности понятия «энергосбережение», его принципов, а также выявление основных факторов, сдерживающих внедрение энергосберегающих мероприятий] / В. В. Иванова // Економіка пром-сті. – 2009. – № 3. – С. 163-171.

21.

Козленко Л. Г. Енергетична політика ЄС в контексті забезпечення енергетичної безпеки / Л. Г. Козленко // Энергосбережение. – 2008. – № 3. – С. 2-6.

22.

797-05 65.9(4УКР)305 М 31 Масліченко С. Енергоефективність в Україні : сучасний стан і перспективи [Текст] : [відповіді на питання: "чому політика енергозбереження не реалізується в повній мірі?" та "як її слід активізувати?"] / C. Масліченко, О. Данілін. – Київ : УЦЕПА, 2005. – 32 с.

23.

Мадатов А. Экологически чистая энергетика – будущее Украины : [в статье рассматриваются вопросы получения чистой энергии, используя энергию солнца, ветра, волн и др.] / А. Мадатов // Энергосбережение. – 2009. – № 3. – С. 18-20.

8


24.

Праховник А. В. Енергозбереження – нетрадиційний погляд та інша стратегія : [у статті розглянуто скорочений варіант Концепції енергозбереження: енергозабезпечення, енергодоступність, енергоефективність, енергоприйнятність] / А. В. Праховник // Енергетика та електрифікація. – 2008. – № 4. – С. 30-32.

25.

487-08 31.29я73 С 24 Свидерская О. В. Основы энергосбережения [Текст] : [в книге дана характеристика топливно-энергетических ресурсов и энергетики в целом, показана ее роль и место в жизни и развитии государства и общества, даны представления о традиционной и нетрадиционной энергетике] / О. В. Свидерская. – Минск : ТетраСистемс, 2008. – 176 с.

26.

Сергиенко В. Что определяет стоимость электроэнергии на Украине? : [в статье рассмотрены вопросы формирования тарифов на электроэнергию, причины роста тарифов, повышение тарифов на электроэнергию для населения до марта 2017 года, производство и стоимость электроэнергии в мире] / В. Сергиенко // Электрик. – 2015. – № 11. – С. 28-31.

27.

Юдін М. А. Кластерний підхід до реалізації державних та регіональних цільових програм в енергозбереженні : [ефективним інструментом до вирішення комплексної задачі енергозбереження в областях України, як свідчить світовий досвід, є формування кластерів енергозбереження. Кластери впливають на конкурентоспроможність трьома способами: за допомогою підвищення продуктивності фірм і галузей, які входять до них; за допомогою підвищення сприйнятливості до інновацій, які забезпечують зростання виробництва; за допомогою стимулювання інноваційного менеджменту та розширення кордонів кластера. Мета статті – обґрунтувати доцільність застосування кластерного підходу до реалізації державних та регіональних цільових програм в енергозбереженні] / М. А. Юдін // Економіка пром-сті. – 2011. – № 4. – С. 26-30.

Енергозбереження у народному господарстві а) на промислових підприємствах 28.

Авдеев И. В. Повышение эффективности энергоснабжения на основе оптимизации структуры энергобаланса предприятия : [проведен анализ использования вторичных энергоресурсов предприятия (на примере кондитерской фабрики) для снижения затрат на выработку тепловой энергии и предложены беззатратные мероприятия по снижению потребления электрической энергии] / И. В. Авдеев, А. П. Заболотный, Ю. В. Даус // Электротехника и электроэнергетика. – 2009. – № 1. – С. 68-71. 9


29.

Акинча А. Ю. Энергосберегающие технологии в печестроении : [технологические процессы термообработки и нагрева воды ввиду использования устаревших технологий и оборудования в условиях европейских цен на газ являются энергозатратными. Компания ЗАО «КЕРАММАШ» является разработчиком и поставщиком термического оборудования. Изучив положительный опыт многих зарубежных фирм, компания создала собственное энергосберегающее термическое оборудование для снижения энергопотребления. Статья посвящена разработкам компании ЗАО «КЕРАММАШ», дана сравнительная таблица удельных расходов существующих печей и современных печей производства "Кераммаш"] / А. Ю. Акинча // Энергосбережение. – 2009. – № 3. – С. 17.

30.

Архангельский В. И. Регулируемый электропривод переменного тока и энергосбережение : [регулируемый электропривод является энергосиловой основой автоматизации всех производственных процессов и основным потребителем электрической энергии. Большинство регулируемых электроприводов все еще строится с применением электродвигателей постоянного тока, но уже получили развитие преобразователи частоты и соответствующие средства управления, позволяющие перейти к широкому применению регулируемых электроприводов переменного тока с использованием асинхронных и синхронных двигателей, что является исключительно выгодным как с точки зрения энергосбережения, так и благодаря повышению надежности оборудования, упрощению его обслуживания и удешевлению. В статье рассматриваются основные составляющие систем управления регулируемыми электроприводами переменного тока] / В. И. Архангельский, И. Н. Богаенко, Г. Г. Грабовский // Промелектро. – 2009. – № 3. – С. 22-31.

31.

Бей А. В. Комплексная система энергосбережения на асфальтобетонных заводах : [в статье рассматриваются энергосберегающие мероприятия на предприятиях ДП "Донецкий облавтодор"] / А. В. Бей, В. И. Озеров, В. Б. Татаринский // Энергосбережение. – 2009. – № 3. – С. 20-21.

32.

Бекларян А. Энергоэффективность в проектировании и строительстве: опыт Харькова : [в статье описан опыт харьковской компании «Экотермоинжиниринг», занимающейся проектированием в строительстве] / А. Бекларян //Энергосбережение. – 2009. – № 4. – С. 26-27.

10


33.

Білик О. С. Впровадження енергозбереження на промислових підприємствах України як засіб формування еколого-інноваційних промислових підприємств : [у статті розглянуто впровадження енергозбереження на промислових підприємствах, проаналізовано вплив стратегій енергозбереження на промислових підприємствах України] / О. С. Білик // Держава та регіони. – 2013. – № 1. – С. 96-100. – (Серія "Економіка та підприємництво").

34.

Божко В. М. Мероприятия по экономии и управление использования энергии на промышленных предприятиях : [для решения задач, связанных с рациональным использованием и экономией топливноэнергетических ресурсов (ТЭР), на предприятии разрабатываются специальные научно-технические программы, предполагающие разработку и внедрение энергосберегающих нововведений. Статья посвящена разработке целевой комплексной программы, ее основным направлениям и задачам] / В. М. Божко // Промелектро. – 2008. – № 2. – 46-51.

35.

Братковська К. О. Підвищення ефективності реалізації програм енергозбереження промислових підприємств : [у статті розглянуто відносини між промисловим підприємством та державою у напрямі підвищення енергоефективності суспільного виробництва. З цією метою запропоновано узгоджене використання окремих елементів регулювання енерговикористання та визначено оптимальну послідовність їх застосування на прикладі програми енергозбереження ВАТ "Запоріжсталь"] / К. О. Братковська // Держава та регіони. – 2012. – № 2. – С.73-79. – (Серія "Економіка та підприємництво").

36.

Бурда В. Є. Нормативно-правова підтримка реалізації механізму державного регулювання енергозбереження у промисловості : [у статті обґрунтовано необхідність та запропоновано нормативно-правову підтримку реалізації механізму державного регулювання енергозбереження у промисловості України. Виділено напрями коригування нормативно-правової бази для забезпечення ефективності реалізації механізму державного регулювання енергозбереження у промисловості] / В. Є. Бурда // Держава та регіони. – 2012. – № 5. – С.2731. – (Серія "Економіка та підприємництво").

37.

Воробйов Є. О. Енергозберігаючі технології шахтного енергокомплексу : [одним із перспективних напрямків є розробка технології утилізації метану відпрацьованого шахтного повітря в енергетичних комплексах шляхом подачі його в топки парових енергетичних котлів. Вірогідність ефективності запропонованої технології розглянуто на прикладі шахти ДП "Артемвугілля"] / Є. О. Воробйов, М. О. Ніколенко, Д. І. Кулагін, К. В. Сухар // Энергосбережение. – 2009. – № 5. – С. 19-21. 11


38.

Григор’єв С. М. Розвиток економічних методів управління ресурсота енергозбереженням у промисловому виробництві на прикладі металургійної галузі : [здійснено аналіз та економічне оцінювання використання губчатого феромолібдену замість оксидного молібденового концентрату при виплавці спеціальних сталей] / С. М. Григор’єв // Держава та регіони. – 2011. – № 6. – С. 80-82. – (Серія "Економіка та підприємництво).

39.

Дерзкий В. Г. Моделирование задач энергосбережения в энергопредающих компаніях : [в статье рассматриваются следующие вопросы: приведение к норме потерь электроэнергии; реформирование системы розничных тарифов на активную электроэнергию; реформирование платы за реактивную электроэнергию; реформирование энергорынка; повышение достоверности результатов моделирования задач энергосбережения] / В. Г. Дерзкий, В. Ф. Скиба // Енергетика та електрифікація. – 2010. – № 11. – С. 22-31.

40.

Енергозберігаючі технології шахтного енергокомплексу : [одним із перспективних напрямків є розробка технології утилізації метану, відпрацьованого шахтного повітря в енергетичних комплексах шляхом подачі його в топки парових енергетичних котлів з циркулюючим киплячим шаром замість атмосферного повітря. Надана теплова схема з когенерацією на базі парової турбіни] / Є. О. Воробйов та ін. // Энергосбережение. – 2009. – № 5. – С. 19-21.

41.

Иванова В. В. Энергосбережение как экономический ресурс : [цель данного исследования – теоретическое обоснование эффективности энергосбережения, раскрытие сущности понятия "энергосбережение", его принципов, а также выявление основных факторов, сдерживающих внедрение энергосберегающих мероприятий на промышленных предприятиях ] / В. В. Иванова // Економіка пром-сті. – 2009. – № 3. – С. 163-171.

42.

Кирпа Н. Я. Интенсификация и энергосбережение процесса сушки семян кукурузы в камерных сушилках : [в статье проведен анализ исследований по энергосбережению и интенсификации процесса сушки. Исследованы и установлены различные технико-технологические приемы, которые по-разному снижают энергопотребление и интенсифицируют процесс сушки семян кукурузы. Приведены техникоэкономические показатели различных способов сушки семян кукурузы] / Н. Я. Кирпа // Зернові продукти і комбікорми. – 2014. – № 3. – С. 10-14.

12


43.

Кітченко О. М. До питання вибору варіанта енергопостачання та енергозбереження промислового підприємства : [у статті розглядаються питання подальшого розвитку та обґрунтування послідовності етапів вибору системи формування та використання потенціалу енергозбереження залежно від обраної системи енергопостачання підприємства (централізованої, децентралізованої, комбінованої)] / О. М. Кітченко // Економіка пром-сті. – 2012. – № 1-2. – С. 270-275.

44.

Коваль А. М. Підвищення ефективності використання електроенергії шахтними стаціонарними установками : [розглянуто можливі шляхи підвищення енергетичної ефективності на шахтах та розроблена програма енергозбереження] / А. М. Коваль, В. Й. Мялковський, М. О. Чехлатий // Энергосбережение. – 2009 – № 1. – С. 14-16.

45.

Кожушко Г. М. Енергозбереження в світлотехніці : [в статті розглядаються проблеми енергоефективності в області освітлення] / Г. М. Кожушко // Энергосбережение. – 2008. – № 8. – С. 13-16.

46.

2146-05 31.29 К 60 Колесников А. И. Энергосбережение в промышленных и коммунальных предприятиях [Текст] : [рассматриваются задачи энергосбережения и энергоаудита (энергетического обследования) объектов промышленности и коммунального хозяйства: в системах электроснабжения и электропотребления, в системах водоснабжения, теплоснабжения. Приведен технико-экономический анализ энергосберегающих мероприятий] / А. И. Колесников, М. Н. Федоров, Ю. М. Варфоломеев. – М. : ИНФРА-М, 2005. – 124 с.

47.

Корженко Є. С. Підвищення ефективності використання паливноенергетичних ресурсів в газотранспортній системі : [розглянуто основні причини втрат паливного газу на КС, зниження ефективності використання паливного газу на привод ГТУ та ін.] / Є. С. Корженко, Ю. С. Ренгач // Энергосбережение. – 2008. – № 10. – С. 10-11.

48.

Корінний С. О. Сучасний стан паливно-енергетичного комплексу та можливості використання енергозбереження підприємствами : [метою статті є дослідження сучасного стану паливно-енергетичного комплексу України, виявлення сильних та слабких сторін його діяльності, визначення можливостей і загроз для його ефективного функціонування] / С. О. Корінний // Держава та регіони. – 2011. – № 6. – С. 88-92. – (Серія "Економіка та підприємництво").

13


49.

Лідер промислових інновацій: нове слово в енергозбереженні : [розглянуто нова технологія захисту зовнішньої поверхні металевих труб енергозберігаючим покриттям ТС Ceramic НВ, яка може використовуватись практично усюди: в магістральних трубопроводах, нафтовій промисловості та ін.] / МП "Електрон-сервіс" // Енергетика та ринок. – 2011. – № 2. – С.27-29.

50.

Лысенко Н. Умное энергосбережение : [энергосбережение в отелях] / Н. Лысенко // Академия гостеприимства. – 2015. – № 5. – С. 32-39.

51.

Мурко В. И. Применение экологически чистого водоугольного топлива – один из путей энергосбережения : [применение суспензионного угольного топлива является реальной возможностью замены не только "грязного" угля и малоэффективных методов его сжигания в слоевых топках, но и дефицитных жидких и газообразных видов топлива. В статье рассматриваются преимущества этого вида топлива, экономический эффект от его применения] / В. И. Мурко, В. И. Федяев // Энергосбережение. – 2009. – № 2. – С. 14-15.

52.

Пивняк Г. Г. Энергосбережение в горно-металлургическом комплексе Украины : [в статье рассматриваются основные направления экономии ресурсов и технологии использования нового ресурсосберегающего оборудования] / Г. Г. Пивняк, В. В. Кириченко // Энергосбережение. – 2008. – № 12. – С. 6-9.

53.

Пономарьов С. В. Енергозбереження на вугледобувних підприємствах шляхом зниження операційних витрат : [метою статті є визначення чинників, що впливають на ефективність використання паливноенергетичних ресурсів на вугледобувних підприємствах Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, оцінка ступеня їх впливу] / С. В. Пономарьов // Економіка пром-сті. – 2012. – № 1-2. – С. 98-102.

54.

218-10 31.280 С 34 Сибикин М. Ю. Технология энергосбережения [Текст] : [рассмотрены вопросы энергосбережения в электро- и теплоэнергетике, использование нетрадиционных и возобновляемых источников энергии, ее учета и реализации. Описаны практические способы реализации энергосберегающей политики на промышленных предприятиях, объектах жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), транспорта, сельского хозяйства и бюджетных организаций, раскрыты экономические и экологические преимущества внедрения рациональных методов использования топливно-энергетических ресурсов] / М. Ю. Сибикин, Ю. Д. Сибикин. – М. : ФОРУМ, 2010. – 352 с. 14


55.

Смирнова Ю. Энергосберегающий привод : [при выборе современного швейного оборудования все чаще стало встречаться такое понятие, как "энергосберегающий привод". В статье рассмотрены основные преимущества данного типа привода над классическим фрикционным на примере энергосберегающего привода фирмы JACK, модель JK – 51OA] / Ю. Смирнова, М. В. Козырев // Швейная пром-сть. – 2012. – № 5. – С. 12-14.

56.

Черников С. А. Нормирование на энергопредприятиях – один из путей экономии топливно-энергетичесих ресурсов : [нормирование удельных расходов топлива на энергопредприятиях Украины осуществляется с целью рационального использования и экономии топливноэнергетических ресурсов (ТЭР) и является основой для применения экономических механизмов стимулирования энергосбережения и применения экономических санкций при нерациональном использовании ТЭР. В статье рассматриваются нормативные документы по нормированию, фиксированные условия, внешние и внутренние объективные факторы для конкретного энергообъекта] / С. А. Черников, Н. В. Киржаев // Энергосбережение. – 2009. – № 1. – С. 8-10.

57.

Ширнин И. Г. Энергосбережение – главное направление развития украинской промышленности : [в статье рассматриваются основные направления снижения энергоемкости ВВП в металлургической, химической, цементной и др. отраслях промышленности, внедрение новых энергосберегающих технологий, использование нетрадиционных источников энергии] / И. Г. Ширнин, В. А. Палкин // Энергосбережение. – 2008. – № 10. – С. 2-5.

58.

1165-11 31.19я73 Э 65 Энергосберегающие технологии в промышленности [Текст] : [рассмотрены основные способы повышения эффективности использования энергоресурсов, организация проведения энергетических обследований промышленных предприятий, учет тепловой и электрической энергии, автоматизированные системы управления энергоресурсами, повышение эффективности использования энергоресурсов. Подробно анализируются возможности улучшения деятельности предприятий на основе применения автоматизированных систем управления энергоресурсами предприятий] / А. М. Афонин, Ю. Н. Царегородцев, С. А. Петрова, А. М. Петрова. – М. : ФОРУМ, 2011. – 272 с.

15


б) на транспорті 59.

Гапонюк О. Эффективность на первом месте : [в статье определены приоритеты при уменьшении энергоемкости морских зерновых терминалов (оценка энергоемкости процессов, технологий и основных образцов современной техники) на основании проведенного полномасштабного энергетического аудита ряда терминалов Одесского, Ильичевского и Николаевского морских портов] / О. Гапонюк, И. Гапонюк // Порты Украины. – 2015. – № 9. – С. 30-33.

60.

Горб С. Новые правила энергоэффективности для судов : [с 2013 года в Приложение VI Международной конвенции по предотвращению загрязнения с судов (МАРПОЛ) включены новые правила управления энергоэффективностью судна. Подробно об этом нововведении рассказывает автор статьи] / С. Горб // Порты Украины. – 2013. – № 1. – С. 34-35.

61.

Жаров К. С. До вибору типу автомобіля-тягача триланкового автопоїзда за показниками паливної економічності : [стаття присвячена опису методології оцінки ефективності паливовикористання вантажних АТЗ, які здійснюють міжрегіональні та міжнародні перевезення вантажів із визначеним шляхом застосування методів математичного моделювання таких оціночних показників, як витрата палива на експлуатаційному маршруті, що складається з ділянок з різним опором дороги] / К. С. Жаров // Автошляховик України. – 2008. – № 4. – С. 18-21.

62.

Закревський О. І. Інституційні аспекти програми енергозбереження у транспортному комплексі : [розглянуто аналіз існуючих проблем і перешкод реалізації енергозберігаючої політики на транспорті: автомобільному, залізничному, морському та річковому. Визначені системні пріоритетні завдання та напрями енергозбереження на транспорті] / О. І. Закревський // Энергосбережение. – 2008. – № 1. – С. 10-13.

63.

Инновации на страже энергоэффективности : [компания «Синжиниринг» разработала решения, позволяющие добиться 30процентного повышения производительности без замены технологического оборудования только благодаря внедрению современных технологий автоматизации. Эффект от внедрения технологий SENUMAC и LEFFOL – увеличение производительности до 30 %, снижение затрат на электроэнергию на 20-30 %/. Разработанные компанией решения дают возможность предприятиям, которые работают с сыпучими материалами, более рационально и эффективно использовать свои энергоресурсы] // Порты Украины. – 2013. – № 6. – С. 36-37. 16


64.

Корниенко В. В. Перспективы энерго- и ресурсосбережения при использовании контактных проводов с высокой прочностью и электропроводностью : [в статье выполнен системный анализ эксплуатационных показателей КС и указаны направления дальнейшей работы по повышению их надежности] / В. В. Корниенко, И. В. Доманский // Залізничний транспорт України. – 2011. – № 2. – С. 36.

65.

Корниенко В. В. Существующие и перспективные технологии электроснабжения железных дорог : [выполнен системный анализ отечественных и зарубежных электротяговых систем, обоснована и предложена концепция их развития, основанная на обеспечении ресурсои энергосбережения. Показаны перспективные технологии электроснабжения железных дорог, а также обеспечение энергосберегающих режимов их работы в обычном, тяжеловесном и высокоскоростном движении поездов] / В. В. Корниенко, Г. А. Доманская // Залізничний транспорт України. – 2008. – № 4. – С. 3-6.

66.

Корниенко В. В. Энергосберегающие технологии тягового электроснабжения в обычном, тяжеловесном и высокоскоростном движении поездов : [в статье показана динамика изменения удельного расхода электроэнергии во взаимосвязи факторов прироста грузооборота: массы поезда и размеров движения. Установлены факторы, влияющие на нагрузку высокоскоростных линий, предложена схема, определяющая нагрузку высокоскоростных линий для реализации новых методов расчета тяговых подстанций] / В. В. Корниенко, Г. А. Доманская // Залізничний транспорт України. – 2008. – № 3. – С. 3-6.

67.

Костін М. О. Зниження непродуктивних втрат електроенергії – найважливіша задача підвищення ефективності електроспоживання системами електричної тяги : [стаття ставить задачу оцінки непродуктивної втрати енергії окремо в кожній складовій системі електричної тяги в різних режимах їх роботи і розробки заходів з мінімізації цих втрат] / М. О. Костін, П. Є. Михаліченко, А. В. Петров // Залізничний транспорт України. – 2009. – № 2. – С. 43-44.

68.

Розширення паливної бази автомобільного транспорту використанням біогазу як моторного палива : [розглянуто можливість використання біогазу як моторного палива для колісних транспортних засобів та методи отримання, очистки та зберігання біогазу] / С. І. Шиманський та ін. // Автошляховик України. – 2013. – № 3. – С. 2-5.

17


69.

Федоров В. В. Глушник шуму "Поршневий плюс" з компенсатором як засіб підвищення паливної економічності автомобілів : [розглянуто вдосконалену конструкцію глушника шуму, використання якого приводить до значного покращання паливної економічності автомобіля зі збереженням акустичних властивостей останнього] / В. В. Федоров, Д. С. Іллющенко // Автошляховик України. – 2012. – № 2. – С. 20-22.

в) в сільському господарстві 70.

Еременко Н. Биоэнергетика на селе: первые успешные шаги : [опыт работы донецкой организации "Летавица" по использованию биомассы для получения энергии для нужд села и сельского хозяйства] / Н. Еременко // Энергосбережение. – 2008. – № 7. – С. 11-14.

71.

Жовнір М. Котли для спалювання соломи : [розглянуто економічні показники опалення соломою, приведено схема водогрійного котла для періодичного спалювання малих тюків соломи] / М. Жовнір, Є. Олійник, С. Чаплигін // Агросектор. – 2007. – № 6. – С. 36-37.

72.

Жовнір М. Солома обігріє села : [розглянуто ресурси соломи в Україні, наведені дані, що надлишок соломи достатній для забезпечення нею як котельним паливом всіх опалювальних котелень у сільській місцевості] / М. Жовнір, Є. Олійник, С. Чаплигін // Агросектор. – 2007. – № 5. – С. 28-30.

73.

1403-09 40.76я73 К 24 Конструкції та розрахунок енергетичних засобів в сільському господарстві [Текст] : [розглянуто конструкції енергетичних засобів, які застосовують в сільському господарстві. Приведені техніко-економічні показники застосування енергетичних засобів і надійність їх роботи, методи і технічні засоби раціонального використання електроенергії] / К. І. Шмат, Г. Ю. Диневич, В. В. Карманов та ін. – Херсон : Олді-плюс, 2009. – 236 с.

74.

Куріс Ю. В. Використання біогазу для електрифікації сільськогосподарського виробництва : [виконано математичне модулювання процесів в біогазовій установці на основі вивчення масообмінних процесів в ній і виконано розрахунок теплообмінних процесів в біогазовій установці для забезпечення оптимального режиму біохімічного процесу] / Ю. В. Куріс // Енергетика та електрифікація. – 2010. – № 11. – С. 49-52. 18


75.

Курис Ю. В. Возможности и перспективы использования альтернативных топлив в ДВС сельскохозяйственного назначения : [наиболее целесообразно использование двигателей, которые работают на получаемом при переработке биомассы газообразном топливе, производство которого возможно на базе предприятий АПК. Дана таблица характеристик отходов растениеводства] / Ю. В. Курис, Р. Г. Хейфец, С. Й. Ткаченко // Енергетика та електрифікація. – 2008. – № 4. – С. 39-42.

76.

Мазуха Н. А. Повышение экономичности электрических схем для некоторых технологических процессов в сельском хозяйстве : [в статье рассматриваются варианты экономии электрической энергии при производстве продуктов животноводства и птицеводства] / Н. А. Мазуха // Энергосбережение. – 2008. – № 1. – С. 14-15.

77.

Маслак О. Економіка процесів: сушіння зерна : [розглянуто енергозберігаючі сучасні сушарки, їхня здатність обробляти широкий асортимент зерна за високої продуктивності та низьких енерговитрат] / О. Маслак, О. Саларьов // Пропозиція. – 2016. – № 7-8. – С. 44-48.

78.

Опара М. М. Ефективність використання енергетичних ресурсів в рослинництві : [розглянуто найефективніші енергоощадні технології: впровадження у виробництво ґрунтозахисних енергозберігаючих технологічних операцій на підготовці ґрунту під озимі культури, застосування комбінованих агрегатів, використання високоефективного добрива та ін.] / М. М. Опара // Энергосбережение. – 2008. – № 5. – С. 20-22.

79.

Рекомендації Міжнародної науково-практичної конференції "Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження в АПК України" за напрямком "Стратегія розвитку технологій Smart Grid в електроенергетичній галузі України", м. Харків, 6 листоп. 2014 р. // Енергетика та електрифікація. – 2015. – № 9. – С. 22-24.

80.

Яремчук О. Альтернативні джерела енергії при відгодівлі молодняку за різних способів утримання : [встановлено, що при відгодівлі бичків української чорно-рябої молочної породи за різних способів утримання одержують альтернативні джерела енергії еквівалентні 25,89 кВт/год електроенергії від кожної голови за рахунок приросту живої маси] / О. Яремчук // Тваринництво України. – 2015. – № 8. – С. 4-7.

19


г) в житлово-комунальному господарстві 81.

Благута А. А. Автономное производство дешевой энергии – основа реформирования ЖКХ : [в статье рассматриваются преимущества переведения отопления и энергоснабжения домов на автономные источники энергии, не требующие расходов на содержание продолжительных теплотрасс и линий электропередач. Переход на такие источники энергии стал бы самым эффективным решением проблемы модернизации изношенного фонда теплокоммуникаций. Для потребителей внедрение такого технического решении означает снижение расходов на отопление – уменьшение стоимости коммунальных платежей и позволит осуществить переход на самоуправление многоквартирных жилых домов] / А. А. Благута, А. А. Благута, И. А. Благута // Житлово-комунальне госп-во України. – 2010. – № 8-10. – С. 34-36.

82.

Волик Г. Л. Енергозбереження в житлово-комунальному господарстві : [в статті звернута увага на необхідність системного, комплексного підходу при реконструкції будівель чи окремих її частин, окремих квартир, приміщень, у тому числі й під функцію або технологічний процес. Розглянуто можливі напрями поліпшення теплової ізоляції будівель] / Г. Л. Волик // Энергосбережение. – 2008. – № 7. – С. 16-18.

83.

Гайда, Гжегож. Енергозбереження в ЖКГ – від мрій до реальності : [в статті розглянуто питання фінансування та модернізації будівель, міжнародний досвід реформування ЖКГ] / Гжегож Гайда // Житловокомунальне госп-во України. – 2011. – № 2. – С. 24-25.

84.

Европейские модели ЖКХ : [проанализировано, как жилищное хозяйство работает в других странах (Германии, Эстонии)] // Міське госп-во України. – 2009. – № 4. – С. 15.

85.

Єремєєв І. С. Енергозбереження: аудит, новації, менеджмент : [розглянуто напрями та шляхи вирішення проблем енерго- та ресурсозбереження на підприємствах ЖКГ через аудит, інновації та менеджмент] / І. С. Єремєєв, П. В. Сігорський // Міське госп-во України. – 2010. – № 4. – С. 7- 9.

86.

Кириленко О. В. Наука пропонує рішення для енергозбереження : [питання енергозбереження, раціонального використання паливноенергетичних ресурсів в нашій країні сьогодні набувають особливої актуальності. Про це, що можуть запропонувати для їх вирішення вчені Інституту електродинаміки Національної академії наук України, розповів його директор, академік НАН України О. В. Кириленко] / О. В. Кириленко // Житлово-комунальне госп-во України. – 2010. – № 6. – С. 26-27. 20


87.

Коврига Т. "Все включено" (ефективне освітлення по-українськи) : [в статті розглядаються проблеми споживання електроенергії при освітленні вулиць, доріг, житлових будинків та ін. Рекомендовано використання енергоефективних ламп] / Т. Коврига // Энергосбережение. – 2008. – № 3. – С. 7-8.

88.

Колієнко А. Г. Раціональне використання палива у житловокомунальному господарстві : [розглянуто причини значних витрат палива на опалення житлових та громадських будівель та першочергові заходи з енергозбереження у ЖКГ] / А. Г. Колієнко // Энергосбережение. – 2008. – № 5. – С. 23-25.

89.

Колосюк В. П. Энергосбережение и безопасность в системах теплоснабжения коммунальных предприятий и потребителей : [рассмотрены меры повышения эффективности управления теплоэнергосбережением коммунальных потребителей на основе предложений по снижению потребления энергоресурсов объектами жилищно-коммунального сектора. Показана методика оценки стоимости ресурсов теплоснабжения коммунальных потребителей. Приведен пример определения стоимости теплоснабжения с учетом существующих на данный момент фактических цен на тепловую энергию, природный газ и электроэнергию] / В. П. Колосюк, К. И. Соляник, А. В. Колосюк // Новини енергетики. – 2015. – № 12. – С. 29-35.

90.

Лук’янчук В. Енергоресурси у житлово-комунальні сфері питання ефективного використання : [житлово-комунальне господарство споживає 25% паливно-енергетичних ресурсів і тому воно є однією з найбільш енергоємних галузей національної економіки. В статті розглянуто перевірка об’єктів житлово-комунальної сфери Державної інспекції з енергозбереження] /В. Лук’янчук // Энергосбережение. – 2008. – № 10. – С.24-25.

91.

Малюта О. В. Ресурсосбережение в сфере предоставления жилищнокоммунальных услуг : [целью данной статьи является исследование на конкретных примерах резервов экономии ресурсов, используемых для предоставления жилищно-коммунальных услуг, и разработка предложений по ресурсосбережению] / О. В. Малюта // Економіка промсті. – 2009. – № 2. – С. 176-181.

21


92.

Проекти з підвищення енергоефективності типових будівель : [мета статті: пропонується розглянути класифікацію фонду будівель України; фактори, що впливають на їх теплоспоживання, стадії процесу розвитку проекту з підвищення енергоефективності; провести оцінку потенціалу енергозбереження на прикладі фактичних даних проектів з підвищення енергоефективності двох типових дитячих садочків та показати відмінності, що можуть бути в типових будівлях] / В. І. Дешко та ін. // Енергетика та електрифікація. – 2011. – № 3. – С. 53-58.

93.

Рогачев В. С. Тепло с меньшими затратами : [в статье рассматриваются пути снижения потребления топливно-энергетических ресурсов: внедрение установок утилизации тепла дымовых газов, повышение эффективности использования топлива, установка частотного регулирования, замена низкоэффективного насосного оборудования] / В. С. Рогачев // Энергосбережение. – 2009. – № 6. – С. 6-8.

94.

Салиев Э. И. Энергосбережение – ключевое звено реформы жилищнокоммунального хозяйства : [в статье рассматриваются основные направления энергосбережения в ЖКХ: приведение законодательноправовой базы в рамки, которые позволят использовать потенциал нетрадиционных источников энергии, меры по эффективному снижению затрат на производство и оказание коммунальных услуг] / Э. И. Салиев // Энергосбережение. – 2008. – № 2. – С. 23-25.

95.

Штонда Ю. И. Использование альтернативной энергии обеспечит автономное энергоснабжение канализационных очистных сооружений : [одним из основных факторов, влияющих на качество работы канализационных очистных сооружений, является стабильная и эффективная работа систем энергоснабжения. Отсутствие электроэнергии на канализационных очистных сооружениях, более чем на два часа, приводит к гибели активного ила, и как следствие выход из работы всего комплекса биологической очистки. В статье описана система энергообеспечения, которая позволяет использовать альтернативную энергию (солнца, ветра) для эффективной и экологически надежной работы канализационных очистных сооружений] / Ю. И. Штонда, Ю. М. Звягинцев, А. Л. Зубко // Міське госп-во України. – 2012. – № 3. – С. 26-28.

22


Енергозбереження в організаціях бюджетної сфери 96.

Машинець О. Енергоефективна школа : [в статті розглянуто питання переведення шкіл та дитячих садків на опалення за допомогою альтернативних джерел енергії, описано опит київської школи, яка відмовилась від споживання природного газу і стала автономно забезпечувати себе альтернативною енергією за допомогою теплових насосів] / О. Машинець // Энергосбережение. – 2009. – № 6. – С. 23.

97.

Праховник А. В. Аналіз енергетичних показників навчального корпусу : [проаналізовано структуру теплового балансу будівлі та її зміну протягом різних місяців ОП] / А. В. Праховник, В. І. Дешко, О. М. Шевченко // Енергетика та електрифікація. – 2011. – № 4. – С. 58-67.

98.

Розен В. П. Врахування екологічної складової під час планування впровадження проектів з енергозбереження в організаціях бюджетної сфери : [розглянуто найбільш ефективні засоби зниження шкідливих викидів в атмосферу в запропонованих проектах з енергозбереження, впровадження технологічних нововведень та енергоефективних технологій] / В. П. Розен, Є А. Ячник // Енергетика та електрифікація. – 2010. – № 9. – С. 53-57.

99.

Шутов М. М. Енергозбереження в медичних закладах : [в статті розглянуто питання економії енергоресурсів в медичних та інших бюджетних закладах] / М. М. Шутов // Энергосбережение. – 2008. – № 1. – С. 6-8.

Енергозбереження в побиту 100. Амбарцумянц К. Экономное отопление : [теплые полы создают идеальный температурный режим в помещении за счет эффективного и равномерного распределения тепла. В статье описаны виды теплых полов, позволяющих существенно экономить электроэнергию] / К. Амбарцумянц // Огородник. – 2015. – № 10. – С. 45. 101. Жерновецкий Ф. Использование энергии вашего дома : [в статье рассматриваются вопросы: изоляция и выветривание дома, нагрев дома, системы вентиляции, нагрев воды, окна, освещение, бытовые приборы] / Ф. Жерновецкий // Энергосбережение. – 2008. – № 5. – С. 26-29.

23


102. Киклевич Ю. Н. Жилье: экологическая безопасность, энергоэффективность, экономика : [в статье рассматриваются вопросы экологии жилья, источники вредных выделений, опасных для человека и животных, даются рекомендации по безопасному использованию домашних приборов] / Ю. Н. Киклевич // Энергосбережение. – 2009. – № 3. – С. 34-36. 103. Кузнецов Б. Б. Энергосбережение в быту : [в статье даются советы и рекомендации, как расходовать в быту наименьшее количество электричества, тепла и воды, не испытывая при этом в них недостатка] / Б. Б. Кузнецов // Энергосбережение. – 2008. – № 8. – С. 31-32. 104. Любов А. Как экономить дома и на работе? : [в статье даются советы по экономии электроэнергии и воды в любое время года, месяца и дня, но особенно в часы наиболее напряженного режима работы электростанций: утренних и вечерних часов] / А. Любов // Энергосбережение. – 2008. – № 6. – С. 28-29. 105. Мальцев Д. Г. Счетчики – путь к экономии : [первоочередным и быстродоступным средством, направленным на введение режима энергосбережения, является учет фактических расходов количества воды, тепла и газа с помощью надежных и точных средств измерительной техники. Приборов для этих целей довольно много. В статье даются характеристики современных счетчиков тепла, воды, газа] / Д. Г. Мальцев // Энергосбережение. – 2008. – № 12. – С. 16-18. 106. Матвиевский А. А. Утепление дома. Типичные ошибки частного застройщика : [в статье рассматривается главное для любой системы утепления – выбор самого утеплителя] / А. А. Матвиевский, Т. Ю. Абызова // Энергосбережение. – 2008. – № 4. – С. 20-21. 107. Станкевич П. П. Правила користування електричною енергією для населення. Основні положення проекту нової редакції : [з 1999 року Правила не зазнали суттєвих змін, а тому є морально застарілими і не враховують всіх нюансів відносин, що виникають на даний час між сторонами. На даний час документом, за допомогою якого здійснюється державне регулювання відносин між енергопостачальниками та споживачами (населенням) є Правила, то саме шляхом викладення цих Правил у новій редакції передбачається вирішення проблемних питань, що виникають між населенням та енергопортачальниками] / П. П. Станкевич // Новини енергетики. – 2009. – № 6. – С. 29-30.

24


108. Экономим электроэнергию в быту : [статья посвящена вопросам сокращения потребления электроэнергии при использовании бытовых приборов: бытовой техники, компьютерной техники, мобильных устройств, пылесосов, электроплит, стиральных машин, кондиционеров и др.] // Энергосбережение. – 2009. – № 6. – С. 28-29. 109. Экономия электроэнергии в быту : [сегодня экономить электроэнергию помогают современные электротехнические устройства. В статье даны простые советы по использованию приборов, автоматически отключающих электрооборудование, когда оно не используется и др.] // Энергосбережение. – 2009. – № 5. – С. 32-33.

Альтернативні джерела енергії 110. Бекларян А. Енергоефективне село: приклад Вінничини : [в статті описано опит впровадження енергоефективних технологій використання альтернативних джерел енергії в селі Северинівна Жмеринського району Вінницької області та інших населених пунктів області] / А. Бекларян // Энергосбережение. – 2009. – № 5. – С. 8-9. 111. Высоцкий С. П. Производство и использование альтернативных энергоносителей в мировой практике и в Украине : [в статье рассмотрены вопросы использования биомассы для производства энергии, а также получения из нее жидкого и газообразного топлива – биогаза, биодизеля, биоэтанола в зарубежных странах и Украине] / С. П. Высоцкий // Энергосбережение. – 2008. – № 12. – С.20-24. 112. 1728-11 31.63 Г 37 Германович В. Альтернативные источники энергии: практические конструкции по использованию энергии ветра, солнца, воды, земли, биомассы [Текст] : [книга рассказывает об использовании солнечного излучения, механической энергии ветра, течения рек, приливов и отливов морей и океанов, геотермальной энергии Земли, биомассы для получения электроэнергии и тепла] / В. Германович, А. Турилин. – СПб. : Наука и техника, 2011. – 320 с. 113. Гринюк І. Сорго: ще одна сировина для біопалива : [розглянуто переваги сорго для одержання етанолу. Крім етанолу, цукрове сорго також використовується як цукровий сироп для вина, кондитерських виробів. Силос, який залишається після виробництва етанолу, багатий на мікроелементи та поживні речовини, а тому є чудовим кормом для тварин] / І. Гринюк // Агросектор. – 2007. – № 4. – С. 33. 25


114. Гусак С. Будущее городской ветроэнергетики : [в статье рассматриваются вопросы бесперебойного обеспечения растущих городов и городских жителей электрической энергией, используя альтернативные источники энергии, даны схемы ветроустановок различных типов] / С. Гусак // Наука и техника. – 2011. – № 1. – С. 4-7; 2011. – № 2. – С. 4-7. 115. Данчук Ю. Сьогодення та перспективи розвитку альтернативної енергетики в Україні : [в статті дається короткий поверхневий аналіз потенційних можливостей збільшення частки нетрадиційних видів палива та відновлюваних джерел енергії в загальному енергетичному балансі нашої держави та використання зарубіжного досвіду] / Ю. Данчук, М. Кучер // Энергосбережение. – 2008. – № 6. – С. 16-21. 116. 10 самых необычных способов получения электроэнергии : [в статье описаны необычные способы получения электроэнергии: из отходов шоколадной фабрики, за счет использования сточных вод, из энергии солнца и звезд, из воздуха, из проточной воды, от вибрации при ходьбе пешеходов, из краски и др.] / http://povny.blogspot/com // Винахідник і раціоналізатор. – 2012. – № 3. – С. 9-13. 117. 864-12 31.6 Д 69 Дорошенко А. В. Альтернативная энергетика: солнечные системы тепло-хладоснабжения : монографія [Текст] [монография посвящена современным проблемам развития солнечной энергетики, и, в первую очередь, разработке и созданию нового поколения солнечных систем теплоснабжения, охлаждения сред и кондиционирования воздуха Основной материал получен авторами в процессе собственных исследований, учитывая мировой уровень разработок последних лет] / А. В. Дорошенко, М. А. Глауберман. – Одесса: ОНУ им. Мечникова, 2012. – 447 с. 118. 3188-08 31.62 Д 41 Дудюк Д. Л. Нетрадиційна енергетика: основи теорії та задачі [Текст] : [викладено основи теорії, принципи функціонування, побудову та використання нетрадиційної енергетики: сонячної енергії, вітру, енергії води, біопалива, геотермальної енергії] / Д. Л. Дудюк, С. С. Мазепа, Я. М. Гнатишин. – Львів : Магнолія, 2006, 2008. – 188 с. 119. Запайщиков К. В. Роль і місце альтернативних джерел енергії в процесі розбудови ринку електроенергії в Україні : [розглянуто задачі та перспективи України в умовах обмеженості паливно-енергетичних ресурсів, проблеми, які заважають реалізації поставлених завдань] / К. В. Запайщиков // Енергетика та електрифікація. – 2015. – № 8. – С. 25-29. 26


120. Іванюк О. В. Солома як енергетичний ресурс : [запровадження відновлювальних джерел енергії, таких як солома, є надзвичайно актуальним. Солома вигідна як енергоносій у сільському господарстві, оскільки не має конкуренції з продуктами харчування, не потребує площ вирощування, а йде як супровідний продукт] / О. В. Іванюк // Економіка АПК. – 2012. – № 2. – С. 43-46. 121. Калініченко В. К. Техніко-економічні аспекти використання торфу в Україні : [підвищення ціни на природний газ до середнього рівня європейських цін може призвести до спаду конкурентоспроможності виробництва України, тому використання у енергетичних установках торфу, вартість якого у декілька разів менша за природний газ є економічно доцільною. В статті розглянуто паливна характеристика торфу, ресурси торфу, розподіл запасів торфу по областях України, виробничі потужності та ін.] / В. К. Калініченко // Энергосбережение. – 2008. – № 6. – С. 12-15. 122. Кесова Л. А. Пути замены газа углем в ТЭК Украины в свете новых технологий использования угольной пыли в мировой практике : [описан опыт использования угольной пыли в промышленной и коммунальной энергетике Германии и других странах Европы, дана схема использования централизованно подготовленной пыли в Японии и возможности использования угольной пыли в Украине] / Л. А. Кесова, В. В. Литовкин, П. П. Меренгер, Т. В. Шелешей // Енергетика та електрифікація. – 2015. – № 8. – С. 8-11. 123. Кириченко И. И. О возможности использования нетрадиционных источников энергии на шахтах : [в статье описаны возможности использования силы ветра в ветроустановках для проветривания подземных выработок, представлена схема ветровой установки с простейшей схемой преобразования] / И. И. Кириченко // Энергосбережение. – 2008. – № 9. – С. 24-25. 124. Кукушкин В. И. Тенденции развития энергосбережения на основе ветроэнергетики в Украине : [в статье описана история создания и развития ветроэнергетической отрасли в Украине, описан опыт использования энергии ветра в странах Европы и США] / В. И. Кукушкин, А. С. Левенко // Энергосбережение. – 2008. – № 11. – С. 16-18.

27


125. Курис Ю. В. Технологии водородного будущего как источника альтернативной энергетики : [с повышением экологической культуры и необходимостью сокращения потребления ископаемых видов топлива появляется необходимость в высокоэффективных способах преобразования и альтернативной выработки энергии. В работе предлагается система получения водорода – топлива для двигателей внутреннего сгорания, чертеж электронно-топливного аппарата] / Ю. В. Курис, Е. В. Ряснова, С. Й. Ткаченко // Енергетика та електрифікація. – 2008. – № 2. – С. 42-43. 126. Куцан Ю. Г. Вітроенергетика України в контексті світових тенденцій: сучасний стан та перспективи розвитку / Ю. Г. Куцан, В. С. Подгуренко // Енергетика та ринок. – 2012. – № 4. – С. 19-32. 127. Лежнюк П. Д. Відновлювані джерела електроенергії як засіб підвищення якості електропостачання : [мета цієї статті – показати необхідність виконання передпроектних розрахунків з використанням інтегрального показника якості електропостачання, що забезпечувало б отримання бажаного техніко-економічного ефекту від впровадження ВДЕ в розподільні електричні мережі] / П. Д. Лежнюк, В. О. Комар, Д. С. Бобчук // Енергетика та електрифікація. – 2015. – № 12. – С. 23-26. 128. Макогон Ю. В. Потенциал альтернативных и вторичных источников энергии в Украине : [Украина располагает богатыми потенциальными возможностями использования альтернативных энергетических ресурсов: солнце, ветер, торф, отходы древесины, угольные шлаки, биоотходы, биогаз, сельхозотходы и др. Статья посвящена возможности использования этих ресурсов отдельными районами и областями Украины] / Ю. В. Макогон, Д. С. Кадермеева, В. В. Кошеленко // Энергосбережение. – 2008. – № 7. – С. 6-10. 129. Мюллер А. Біоенергетика: можливості та проблеми розвитку : [в статті розглянуто питання проблема зміни клімату, надійність постачання продуктів харчування, енергетичні послуги та питання безпеки, енергетична безпека та ін.] / А. Мюллер // Новини енергетики. – 2009. – № 1. – С. 35-39. 130. 31.15 Н 65 Никульшин В. Р. Використання відновлювальних джерел енергії [Текст] : [розглянуто основні принципи використання енергії з навколишнього середовища – поновлюваної енергії. Надані теоретичні передумови технічної реалізації цієї енергії, у першу чергу сонячної та її похідних – енергії вітру, хвиль, біопалива] / В. Р. Никульшин, В. В. Височин. – Одеса : Наука і техніка, 2006. – 244 с. 28


131. Носач В. Г. Биоэнергетика будущего : [в статье рассматриваются два пути возможного развития биоэнергетики в Украине, наиболее эффективное использование энергии биомассы. Дается сравнение энергетических, экологических и экономических показателей, присущие тому или другому пути. Один – это путь, где биомасса рассматривается как сырье для производства жидкого топлива – энергоносителя для транспортных средств. Второй – это путь, где биомасса служит сырьем для производства горючего газа и древесного угля для энергоустановок (газовых и пылеугольных котлов)] / В. Г. Носач, Е. В. Скляренко // Енергетика та електрифікація. – 2008. – № 4. – С. 39-42. 132. Панічев Р. Які бувають енергетичні рослини ? : [поняття "енергетичні рослини" охоплює багато різних видів культур. Найбільш розповсюдженою сьогодні є верба і такі рослини, як топінамбур, тополя біла, осина, гірчак сахалінський, міскантус (слоняча трава) та ін. В статті розглянуто властивості кожної рослини, які можуть давати великі прирости біомаси за відносно короткий період часу] / Р. Панічев // Агросектор. – 2008. – № 3. – С. 18-19. 133. Попков М. И. Способ промышленного производства электрической энергии : [изобретение – способ промышленного производства электрической энергии без затраты сырья – отличается тем, что с целью исключения из производства сырья электрическую энергию производят преобразованием постоянного напряжения в электрические импульсы. Энергия электрического импульса неисчерпаема. В статье рассматривается пять способов производства электрической энергии без затраты сырья] / М. И. Попков // Винахідник і раціоналізатор. – 2011. – № 3-4. – С. 15-16. 134. Седых Н. А. Ветер и возобновляемая энергетика : [современные ветроэнергетические установки (ВЭУ) имеют ряд несомненных достоинств. Ветер вечен, бесплатен и имеется практически всюду. В статье описана конструкция одной из таких установок] / Н. А. Седых // Винахідник і раціоналізатор. – 2012. – № 1. – С. 7-10. 135. Сергеев А. Энергосбережение и альтернативная энергетика на Украине : [проблемы энергонезависимости Украины и развития в ней альтернативной энергетики обсуждались на бизнес форуме «SEF–2015 Энергетический Арсенал», 7-й Международный Форум Устойчивой Энергетики в Украине: «Безопасность. Эффективность. Автономность», который состоялся 14-15 октября 2015 г. в Национальном спорткомплексе «Олимпийский». В ходе дискуссии участники форума детально обсудили проблемы развития возобновляемых источников энергии и повышения энергоэффективности на Украине, а также поделились своим опытом и наметили дальнейшие перспективы] / А. Сергеев // Электрик. – 2015. – № 11. – С. 31-33. 29


136. Скорук О. П. Перспективи розвитку відновлювальної енергетики в Україні : [мета статті – дослідження природно-ресурсного потенціалу відновлювальної енергетики України, нормативно-правового забезпечення й державної підтримки для розвитку відновлювальної енергетики] / О. П. Скорук // Економіка АПК. – 2013. – № 5. – С. 63-66. 137. Согоконь А. Б. Интегральная альтернативная энергетика : [в статье рассмотрено устройство гибрид-трансформера, производящего электричество, его принцип работы. Гибрид-трансформер – это солнечно-ветровая установка, которая днем при наличии солнца работает как обычная солнечная батарея, а на ночь изменяет свою геометрию, и превращается в ветрогенератор и продолжает давать электричество при наличии етра] / А. Б. Согоконь // Винахідник і раціоналізатор. – 2015. – № 4. – С. 26-31. 138. Терновой В. В. Хвильова енергетична установка : [розглянуто конструкція хвильової енергетичної установки, яка отримала золоту медаль та спеціальний приз журналу «ВІР»] / В. В. Терновой, А. М. Андрєєв, В. В. Терновой // Винахідник і раціоналізатор. – 2012. – № 2. – С. 10-11. 139. Фучило Я. Енергетична верба – перспективне джерело екологічно чистої енергії : [Україна має великий біоенергетичний потенціал і, при повноцінному використанні малопродуктивних земель, здатна повністю його використати для створення сировинної бази альтернативної енергетики. Енергетичні плантації верби при цьому можуть і повинні зайняти одне з провідних місць.] / Я. Фучило, В. Літвін // Винахідник і раціоналізатор. – 2012. – № 4. – С. 15-17. 140. Циганенко В. О. Вітрова енергетика України в сьогоднішніх реаліях / В. О. Циганенко // Енергетика та ринок. – 2013. – № 1. – С 34-38. 141. Шишкіна І. О. Рослинні залишки – перспективна сировина для виробництва біопалива на світовому ринку альтернативних джерел енергії : [мета статті – проаналізувати ефективність використання рослинних залишків як сировини для виробництва альтернативної електроенергії. Як об’єкт досліджень розглянуто рослинні залишки, що в основному представлені відходами аграрного виробництва та біомасою рослин іншого походження] / І. О. Шишкіна // Економіка пром-сті. – 2012. – № 3-4. – С. 275-282.

30


Енергозбереження за світовими стандартами 142. Аднан, З. Амін. Перспективи розвитку поновлюваної енергетики США / Аднан З. Амін // Новини енергетики. – 2015. – № 10. – С. 13-20; 2015. – № 11. – С. 9-16; 2015. –№ 12. – С. 16-26. 143. Буцьо З. Ю Стан і перспективи розвитку малої гідроенергетики в провідних зарубіжних країнах та Україні в контексті заміщення органічного палива поновлюваними енергетичними ресурсами : [освоєння гідроресурсів річок є одним з пріоритетних напрямків розвитку поновлювальних джерел енергії у більшості країн світу. Однак, використання цього потенціалу суттєво відрізняється як в окремих країнах, так і на різних континентах. Аналіз стану розвитку малої гідроенергетики в країнах світу допоможе оцінити місце України в цьому процесі] / З. Ю. Буцьо, В. І. Мартинюк // Енергетика та електрифікація. – 2011. – № 2. – С. 3-19. 144. Возобновляемая энергетика: программа Президента Барака Обамы / по матер. портала «Energyland.info» // Энергосбережение. – 2009. – № 1. – С. 28-29. 145. Жуковская Н. Вентиляция и использование энергии солнца : [опыт Эстонии] / Н. Жуковская // Міське госп-во України. – 2011. – № 2. – С. 12-13. 146. Журбенко Н. Норвежское решение. Энергоэффективность – стиль жизни Королевства Норвегия : [в статье описан опыт Норвегии по рациональному использованию энергоресурсов и их экономии] / Н. Журбенко // Энергосбережение. – 2009. – № 1. – С. 11-13. 147. Коврига Т. Комунальна та промислова енергетика – країни СНГ обмінюються досвідом : [Міжнародний форум «Енергоефективна модернізація промислової і комунальної енергетики країн СНД», який проходив в м. Ялта, став платформою для презентації новітніх розробок та технологій, обміну свіжими ідеями та досвідом] / Т. Коврига // Энергосбережение. – 2008. – № 7. – С. 24-26. 148. Коврига Т. На шляху до стійкого суспільства? : [розглянуто опит енергоефективності Швеції та можливості його використання в Україні] / Т. Коврига // Энергосбережение. – 2008. – № 4. – С. 30-32. 149. Коврига Т. Шведський досвід енергоощадності : [розглянуто результати співпраці України і Швеції щодо реалізації ряду масштабних проектів у сфері енергоефективності в Україні] / Т. Коврига // Энергосбережение. – 2009. – № 2. – С. 29-30. 31


150. Курис Ю. В. Систематизация мирового энергетического и экологического использования биомассы : [в статье рассматриваются вопросы использования биомассы в мире и в Украине] / Ю. В. Курис, С. И. Ткаченко // Новини енергетики. – 2009. – № 1. – С. 19-26. 151. Магомедов А-Н. Мировые тенденции производства и использования моторного топлива из биомассы сельскохозяйственных культур : [в статье проанализированы современные глобальные тенденции производства биотоплива (биоэтанола и биодизеля) из сельскохозяйственных культур и его перспективная роль в балансе потребления нефтепродуктов] / А-Н. Магомедов, В. Таран // АПК: экономика, управление. – 2008. – № 4. – С. 59-63. 152. Машинец А. Финляндия: опыт ЖКХ : [Финляндию традиционно считают страной высокой культуры в отношении к энергетическим ресурсам. Об опыте ее формирования, а также о внедрении энергоэффективных технологий рассказывает Лаури Пуллола, первый секретарь посольства Финляндии в Украине] / А. Машинец // Энергосбережение. – 2009. – № 6. – С. 18-19. 153. Оптимізація роботи біогазової станції : [розглянуто досвід Польщі в використанні біомаси з сільськогосподарських побічних продуктів в сільськогосподарських біогазових установках] / Венгляжи Кароль та ін. // Ефективне тваринництво. – 2015. – № 6. – С. 28-32. 154. Поліщук В. В. Українське енергозбереження за європейськими стандартами : [в статті розглянуто основні переваги енергозберігаючих ламп перед конкурентами: довговічність, економія енергоспоживання, висока світлопередача, надійність та безпечність, екологічність та ін.] / В. В. Поліщук // Енергетика та ринок. – 2008. – № 3. – С. 32-33. 155. Производство энергии из соломы в Дании: положение, технологии и инновации / по матер. аналит. работы «Производство энергии из соломы», Дания 2011 // Новини енергетики. – 2015. – № 8. – С. 18-38; 2015. – № 9. – С. 32-37. 156. Тугов А. Н. Опыт США в области использования энергетического потенциала твердых бытовых отходов : [в статье описаны возможности выработки электрической и тепловой энергии на заводах по сжиганию твердых бытовых отходов (ТБО) с использованием современных методов, их термической переработки и одновременным решением проблемы утилизации бытового мусора] / А. Н. Тугов, Ю. В. Вихрев // Энергетик. – 2009. – № 11. – С. 25-29. 32


157. Шаповал К. Сектор біогазу : [розглянуто досвід Китаю, Данії, США та країн Євросоюзу в виробництві «зеленого» палива (біогазу). Той шлях, який пройшли вони, тепер потрібно пройти і Україні] / К. Шаповал // Энергосбережение. – 2009. – № 3. – С. 10-11. 158. Шенец А. В. "Знает каждая семья – экономия важна" : [в статье рассматривается опыт энергоэффективности, энергетической безопасности, развития альтернативной энергетики Республики Беларусь] / А. В. Шенец // Энергосбережение. – 2008. – № 7. – С. 20-23. 159. Шишкіна І. О. Альтернативні джерела енергії світового ринку: сучасний стан та перспективи : [метою даної статті є аналіз світових потреб у різних джерелах енергії та надання прогнозу використання енергії у світі за нетрадиційними джерелами] / І. О. Шишкіна // Економіка пром-сті. – 2012. – № 1-2. – С. 103-109.

33


Покажчик імен та заголовків книг і статей Абызова Т.Ю. 106 Авдеев И. В. 28 Аднан З. Амін 142 Акинча А.Ю. 29 Альтернатива и сущность эволюции 14 Амбарцумянц К. 100 Амоша А.И. 15 Андрєєв А.М. 138 Архангельский В.И. 30 Афонин А.М. 58

Григор’єв С.М. 38 Гринюк І. 113 Гусак С. 114 Данілін О. 22 Данчук Ю. 115 Даус. Ю.В. 28 Державна цільова програма енергоефективності 6 Дерзкий В.Г. 39 10 самых необычных способов получения электроэнергии 116 Дешко В.І. 92, 97 Диневич Г.Ю. 73 Доманская Г.А. 65, 66 Доманский И.В. 64 Дорошенко А.В. 117 Дудюк Д.Л. 118

Бакалін Ю.І. 16 Бей А.В. 31 Бекларян А. 32, 110 Білик О.С. 33 Благута А.А. 81 Богаенко И.Н. 30 Божко В.М. 34 Братковська К.О. 35 Бурда В.Є. 36 Буцьо З.Ю. 143 Буяк А. 17

Европейские модели ЖКХ 84 Еколого-енергетичні проблеми сучасності 12 Енергозберігаючі технології шахтного енергокомплексу 40 Еременко Н. 70

Височин В.В. 130 Вихрев Ю.В. 156 Возобновляемая энергетика 144 Волик Г.Л. 82 Воробйов Є.О. 37, 40 Высоцкий С.П. 111

Єремєєв І.С. 85 Жаров К.С. 61 Жерновецкий Ф. 101 Жовнір М. 71, 72 Жовтянський В.А. 9, 10 Жуковская Н. 145 Журбенко Н. 146

Гайда Гжегож 83 Гапонюк И. 59 Гапонюк О. 59 Германович В. 112 Глауберман М.А. 117 Гнатишин Я.М. 118 Голубев В.К. 18 Голубев М.В. 18 Горб С. 60 Грабовский Г.Г. 30

Заболотный А.П. Закревський О.І. Запайщиков К.В. Звягинцев Ю.М. Зубко А.Л. 95

34

28 62 119 95


Иванова В.В. 19, 20, 41 Инновации на страже энергоэффективности 63

Литовкин В.В. 122 Лідер промислових інновацій 49 Лір В.Е. 7 Літвін В. 139 Лук’янчук В. 90 Любов А. 104

Іванюк О.В. 120 Іллюшенко Д.С. 69 Кадерлиева Д.С. 128 Калініченко В.К. 121 Карманов В.В. 73 Кесова Л.А. 122 Киклевич Ю.Н. 102 Киржаев Н.В. 56 Кириленко О.В. 86 Кириченко В.В. 52 Кириченко И.И. 123 Кирпа Н.Я. 42 Кітченко О.М. 43 Коваль А.М. 44 Коврига Т. 87, 147, 148, 149 Кожушко Г.М. 45 Козленко Л.Г. 21 Козырев М.В. 55 Колбушкин Ю.П. 15 Колесников А.И. 46 Колінко А.Г. 88 Колосюк А.В. 89 Колосюк В.П. 89 Конструкції та розрахунок енергетичних засобів 73 Корженко Є.С. 47 Корінний С.О. 48 Корниенко В.В. 64, 65, 66 Костін М.О. 67 Кошеленко В.В. 128 Кравченко Т. 17 Кузнецов Б.Б. 103 Кукушкин В.И. 124 Кулагін Д.І. 37 Кулик М.М. 9, 10 Курис (Куріс) Ю.В. 14, 74, 75, 125, 150 Кучер М. 115 Куцан Ю.Г. 126

Магомедов А-Н. 151 Мадатов А. 23 Мазепа С.С. 118 Мазуха Н.А. 76 Макогон Ю.В. 128 Мальцев Д.Г. 105 Малюта О.В. 91 Мартинюк В.І. 143 Маслак О. 77 Масліченко С. 22 Матвиевский А.А. 106 Машинец А. (Машинець О.) 96, 152 Меренгер П.П. 122 Михаліченко П.Є. 67 Мурко В.И. 51 Мюллер А. 129 Мялковський В.Й. 44 Никульшин В.Р. 130 Ніколенко В.Д. 14 Носач В.Г. 131 Носулько В.Д. 14 Озеров В.И. 31 Олійник Є. 71, 72 Опара М.М. 78 Оптимізація роботи біогазової станції 153 Палкин В.А. 57 Панічев Р. 132 Перфілова О.Є. 8 Петров А.В. 67 Петрова А.М. 58 Петрова С.А. 58 Пивняк Г.Г. 52 Письменна У.Є. 7 Подгуренко В.С. 126 Поліщук В.В. 154

Левенко А.С. 124 Лежнюк П.Д. 127 35


Пономарьов С.В. 53 Попков М.И. 133 Праховник А.В. 24, 97 Про альтернативні види палива: Закон України 4 Про альтернативні джерела енергії: Закон України 3 Про електроенергетику: Закон України 1 Про енергозбереження: Закон України 2 Про затвердження Державної програми енергоефективності 5 Проекти з підвищення енергоефективності типових будівель 92 Производство энергии из соломы в Дании 155 Праховник А.В. 24, 97

Таран В. 151 Татаринский В.Б. 31 Терновой В.В. 138 Ткаченко С.Й. 75, 125, 150 Тугов А.Н. 156 Федоров В.В. 69 Федяев В.И. 51 Фучило Я. 139 Хайтун С.Д. 14 Хейфец Р.Г. 14, 75 Царегородцев Ю.Н. 58 Циганенко В.О. 140 Чаплигін С. 71, 72 Черников С.А. 56 Чехлатий М.О. 44

Рекомендації Міжнародної наук.практ. конференції 79 Ренгач Ю.С. 47 Рогачев В.С. 93 Розен В.П. 98 Розширення паливної бази 68 Ряснова Е.В. 125

Шаповал К. 157 Шевченко О.М. 97 Шелешей Т.В. 122 Шенец А.В. 158 Шиманський С.І. 68 Ширнин И.Г. 57 Шишкіна І О. 141, 159 Шмат К.І. 73 Штонда Ю.И. 95 Шулюк Є.В. 11 Шутов М.М. 99

Саларьов О. 77 Салиев Э.И. 94 Свидерская О.В. 25 Седых Н.А. 134 Сергеев А. 135 Сергиенко В. 26 Сибикин М.Ю. 54 Сибикин Ю.Д. 54 Скиба В.С. 39 Скляренко В.Е. 131 Скорук О.П. 136 Смирнова Ю. 55 Согоконь А.Б. 137 Станкевич П.П. 107 Стогній Б.С. 9, 10 Стратегія енергозбереження в Україні 9, 10 Сухар К.В. 37

Экономим электроэнергию в быту 108 Экономия электроэнергии в быту 109 Энергосберегающие технологии в промышленности 58 Юдін М.А. 27 Яремчук О. 80 Ячник Є.А. 98

36


Покажчик періодичних видань, що використані Журнали : Автошляховик України 61, 68, 69 Агросектор 71, 72, 114, 132 Академия гостеприимства 50 Актуальні проблеми економіки 8 АПК: экономика, управление 151

Міське господарство України 84, 85, 95, 145 Морська освіта 18 Наука и техника 114 Новини енергетики 89, 107, 129, 142, 150, 155

Винахідник і раціоналізатор 116, 133, 134, 137, 138, 139 Відомості Верховної Ради 1, 2, 3, 4

Огородник 100 Порты Украины 59, 60, 63 Промелектро 14, 30, 34 Пропозиція 77

Держава та регіони 11, 33, 35, 36, 38, 48 Економіка АПК 120, 136 Економіка промисловості 15, 19, 20, 27, 41, 43, 53, 91, 141, 159 Економіст 13, 17 Енергетика та електрифікація 24, 39, 74, 75, 79, 92, 97, 98, 119, 122, 126, 127, 131, 143 Енергетика та ринок 49, 126, 140 Ефективне тваринництво 153

Тваринництво України 80, 153 Швейная промышленность 55 Электрик 26, 135 Электротехника и электроэнергетика 28 Энергетик 26, 135, 156 Энергосбережение 21, 23, 29, 31, 32, 37, 40, 44, 45, 47, 51, 52, 57, 63, 70, 76, 77, 82, 87, 88, 90, 93, 94, 96, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 109, 110, 111, 115, 121, 123, 124, 128, 144, 146, 147, 148, 149, 152, 157, 159

Житлово-комунальне господарство України 81, 83, 86 Залізничний транспорт України 64, 65, 66, 67 Зернові продукти і комбікорми 42

37


Покажчик рекомендованих Web-сайтів 1.

Про енергозбереження : Закон України від 01.07.1994 № 74/94-13р [Електронний ресурс] // Верховна Рада України : сайт. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/74/94-вр. – Заголовок з екрану.

2.

Про енергозбереження [Електронний ресурс] // Ліга закон Законодавство : сайт. – Режим доступа http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/Z007400.html. – Заголовок

‫׀‬ : з

екрану.

3.

Аналіз сучасного стану альтернативної енергетики та рекомендації по екологізації паливно-енергетичного комплексу України [Електронний ресурс] // Промислова екологія ‫ ׀‬Технології захисту навколишнього середовища : сайт. – Режим доступу : http://www.eco.com.ua/content/analiz-suchasnogo-stanu-alternativnoienergetiki-ta-rekomendatsii-po-ekologizatsii-palivno-e. – Заголовок з екрану.

4.

Альтернативна енергетика: можливості, переваги, недоліки [Електронний ресурс] // RSGCENTER середовища : сайт. – Режим доступу : http://rsdcenter.com.ua/index.php/95-ips-tutorials/323альтернативна-енергетика-можливості,-переваги,-недоліки.html. – Заголовок з екрану.

5.

Альтернативная энергетика в России [Электронный ресурс] // Коград : блог. – Режим доступа : http://ekogradmoscow.ru/vshody/ekoenergetika/alternativnaja-energetika. – Загл. с экрана.

6.

Альтернативні Причорномор'ї

7.

джерела енергоресурсів в Українському аналітична записка [Електронний ресурс] // Національний інститут стратегічних досліджень (НІСД) середовища : сайт. – Режим доступу : http://www.niss.gov.ua/articles/232. – Заголовок з екрану. :

Будущее альтернативной энергетики США [Электронный ресурс] // Webeconomy.ru : сайт. – Режим доступа : http://www.webeconomy.ru/index.php?page=cat&newsid=2877&type=news. – Загл. с экрана.

8.

Державна підтримка енергозбереження [Електронний ресурс] // Подільська районна в місті Києві державна адміністрація. Офіційний веб-портал КМДА : сайт. – Режим доступу : http://podil.kievcity.gov.ua/content/energozberezhennya-v-budynkah.html. – Заголовок з екрану. 38


9.

Енергозбереження : [Енергозбереження та енергоефективність; Альтернативні джерела енергії; Енергозберігаючі матеріали; Енергозберігаюча фарба; Енергозберігаючі лампи; Енергозберігаючі світильники; Пінополістирол; Утеплення стін; Утеплення будинку; Багатофункціональні комплекси; Енергозберігаючий будинок; Освітлення; Електропостачання; Сонячні батареї; Вітрогенератори; Енергозберігаючі технології; Програма енергозбереження; Енергозбереження та енергоефективність; Енергозбереження в ЖКГ; Електроенергія; Відходи; Утилізація відходів; Енергозберігаючі системи опалення; Утеплення стін, як утеплити своїми руками; Як утеплити балкон; Поліуретан; Схема системи опалення; Приклади систем опалення; Сучасні системи опалення; Скорочуємо рахунки за електроенергію; Як економити електроенергію; Пристрої для економії електроенергії; Світлодіодна лампа і застосування Led освітлення] [Електронний ресурс] // ecoenergy.dilovamova.com : сайт. – Режим доступу : http://ecoenergy.dilovamova.com. – Заголовок з екрану.

10.

Досвід енергозбереження в різних країнах світу. Енергозбереження – важливе завдання по зберіганню природних ресурсів [Електронний ресурс] // Poultry Market. Птахівництво України і світу ‫ ׀‬менеджмент, аналітика, реформи, стандарти : сайт. – Режим доступу : http://market.avianua.com/?p=4042. – Заголовок з екрану.

11.

Енергозбереження в Європі [Електронний ресурс] // Науково-дослідний Центр «Прилади і Системи Енергозбереження» НТУУ «КПІ» : сайт. – Режим доступу : http://prise.kpi.ua/node/36. – Заголовок з екрану.

12.

Енергозбереження в побуті [Електронний ресурс] // Держенергоефективності України ‫ ׀‬Споживачам : сайт. – Режим доступу : http://saee.gov.ua/uk/consumers/energozberezhenya-v-pobuti. – Заголовок з екрану.

13.

Енергозбереження в сучасній Україні [Електронний ресурс] // Промислова екологія. Технології захисту навколишнього середовища : сайт. – Режим доступу : http://www.eco.com.ua/content/energozberezhennya-v-suchasnii-ukraini. – Заголовок з екрану.

14.

Енергозбереження в Україні [Електронний ресурс] // Державний комітет України з енергозбереження : сайт. – Режим доступу : http://www.necin.com.ua/energetika-ukrayini/1050-energozberezhennya-vukrayin.html. – Заголовок з екрану. 39


15.

Енергозбереження в Україні [Електронний ресурс] // Енергозбереження та енергоефективність : сайт. – Режим доступу : http://energovpu7.ucoz.ua/load/tema_1/energozberezhennja_v_ukrajini/11-10-1. – Заголовок з екрану.

16.

Енергозбереження, все по цій темі : статті [Електронний ресурс] // Теплозбереження в Україні : сайт. – Режим доступу : http://zyma.in.ua/tags/43. – Заголовок з екрану.

17.

Землюк Г.Я., Круць А.В. Проблеми енергозбереження в Україні [Електронний ресурс] // Буковинська державна фінансова Академія, Україна : сайт – Режим доступу : http://www.rusnauka.com/16_ADEN_2010/Economics/68195.doc.htm. – Заголовок з екрану.

18.

Европа бросает деньги на ветер… и солнце [Электронный ресурс] // AltEnergiya.ru. Альтернативная энергия : сайт. – Режим доступа : http://altenergiya.ru/apologiya/evropa-brosaet-dengi-na-veter-i-solnce.html. – Загл. с экрана.

19.

Комплексна державна програма енергозбереження в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://konesh.ru/programaenergozberejennya-ukrayini-spisok-prijnyatih-skor.html. – Заголовок з екрану.

20.

«Майбутнє за енергозбереженням!» (до Міжнародного дня енергозбереження) [Електронний ресурс] // StudFiles. Файловый архив студентов. : сайт. – Режим доступу : http://www.studfiles.ru/preview/5726668/. – Заголовок з екрану.

21.

Мица Н.В. Принципи державної політики енергозбереження в Україні : стаття [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/3334/1/ПРИНЦИПИ%20ДЕР ЖАВНОЇ%20ПОЛІТИКИ%20ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ%20В%20УКРАЇНІ .pdf. – Заголовок з екрану.

22.

Об энергосберегающих домах в Европе [Электронный ресурс] // Почти все об альтернативной энергетике в энергосбережении : сайт. – Режим доступа : http://www.dom-spravka.info/_alt_energo/eg_01.html. – Загл. с экрана.

23.

Ободовський Б.В. Енергозбереження в сучасній Україні : реферат [Електронний ресурс] // Ассоциация Философского Искусства : сайт. – Режим доступу : http://aphy.net/forum?task=viewtopic&id=1558. – Заголовок з екрану. 40


24.

11 листопада – Міжнародний день енергозбереження! [Електронний ресурс] // Асоціація «Енергоефективні міста України» : сайт. – Режим доступу : http://enefcities.org.ua/novyny/-11-lystopada---mijnarodnyy-denenergozberejennya/. – Заголовок з екрану.

25.

Основні принципи енергозбереження в сучасній Україні : реферат [Електронний ресурс] // Київський університет культури ‫ ׀‬Екологія : сайт. – Режим доступу : http://osvita.ua/vnz/reports/ecology/21333/. – Заголовок з екрану.

26.

Поиск реальных путей решения проблемы энергосбережения в Украине : реферат [Електронний ресурс] // STROYMART. Строительный портал : сайт. – Режим доступу : http://www.stroymart.com.ua/ru/publications/1883. – Заголовок з екрану.

27.

Політика енергозбереження в Україні, проблеми і перспективи [Електронний ресурс] // Київський Міжнародний Енергетичний Клуб : сайт. – Режим доступу : http://www.qclub.org.ua/energyissues/energosberezhenie/politika-energozberezhennya-v-ukraine-problemi-iperspektivi/. – Заголовок з екрану.

28.

Потенціал енергозбереження в Україні: де він проявляється і як його реалізувати? [Електронний ресурс] // UKRАЇНСЬКА ENERGEТИКА : сайт. – Режим доступу : http://ua-energy.org/post/37475. – Заголовок з екрану.

29.

Развитие альтернативной энергетики в Европе [Электронный ресурс] // ALTERN-ENERENERGY : сайт. – Режим доступа : http://alternenergy.com.ua/razvitie-alternativnoi-energetiki-v-evrope/. – Загл. с экрана.

30.

Сколько энергии можно сэкономить? [Электронный ресурс] // BILUX ‫׀‬ Энергосбережение : сайт. – Режим доступа : https://bilux.ua/ehnergosberezhenie/. – Загл. с экрана.

31.

Чистота і енергозбереження: В Швеції простоюють сміттєпереробні заводи – закінчилася сировина [Електронний ресурс] // Патріоти України ‫׀‬ Суспільсьтво : сайт. – Режим доступу : http://patrioty.org.ua/society/chystota-i-enerhozberezhennia-v-shvetsiiprostoiuiut-smittiepererobni-zavody--zakinchylasia-syrovyna-120957.html. – Заголовок з екрану.

41


32.

Энергосберегающие технологии [Электронный ресурс] // Энергосберегающие технологии : сайт. – Режим доступа : http://cetus.org.ua/energosberegaushie-tehnologii.html. – Загл. с экрана.

33.

Энергосбережение в Европе: Опыт и результаты [Электронный ресурс] // Энергосбережение в Украине : сайт. – Режим доступа : http://maxenergy-saving.info/index.php?pg=article/41.html. – Загл. с экрана.

34.

Энергосбережение в Европе: применение энергоэффективных распределительных трансформаторов [Электронный ресурс] // Некоммерческое партнерство инженеров : сайт. – Режим доступа : http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=2281. – Загл. с экрана.

35.

Энергосбережение в США [Электронный ресурс] // Государственная информационная система в области энергосбережения и повышению энергетической эффективности : сайт. – Режим доступа : http://gisee.ru/articles/foreign_politics/996/. – Загл. с экрана.

36.

Энергосбережение в США [Электронный ресурс] // Портал-энерго. Эффективное энергосбережение : сайт. – Режим доступа : http://portalenergo.ru/articles/details/id/242. – Загл. с экрана.

37.

Энергосбережение и экотехнологии в Украине и мире [Электронный ресурс] // Национальная Академия Строительства ‫ ׀‬Энергосбережение. : сайт. – Режим доступа : http://profidom.com.ua/novosti/energosberezhenije. – Загл. с экрана.

42


ЗМІСТ Вступ…………………………………………………….

4

Офіційні документи…………………………………...

5

Енергозбереження – пріоритетний напрямок Державної політики України………………………..

5

Енергозбереження – шлях до енергетичної безпеки

7

Енергозбереження у народному господарстві :…….

8

на промислових підприємствах…………...…… на транспорті……………………………………... в сільському господарстві……………………… в житлово-комунальному господарстві……….

8 16 18 20

Енергозбереження в організаціях бюджетної сфери

23

Енергозбереження в побиту…………………………..

23

Альтернативні джерела енергії………………………

25

Енергозбереження за світовими стандартами……...

31

Покажчик імен та заголовків книг і статей………..

34

Покажчик періодичних видань, що використані…...

37

Покажчик рекомендованих Web-сайтів……………..

38

-

43


ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ПОНОВЛЮВАНІ ДЖЕРЕЛА – ЖИТТЄВА НЕОБХІДНІСТЬ [Текст] : бібліогр. покаж. / Упр. культури, національностей, релігій та охорони об’єктів культурної спадщини Одес. облдержадмін. ; Одес. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського ; від. техн. та с.-г. літ. : [підгот. М. В. Чайковська ; комп’ют. набір М. В. Чайковська ; верстка, худож. оформ. та редагув. О. М. Ласкевич ; відп. за вип. Т. М. Полянко]. – Одеса, 2016. – 44 с. ; 15×21. – 40 прим. : б. ц.

Зам. № 45 від 09.12.2016 р. Тираж 40 прим.

44


45


46

Енергозбереження та поновлювані джерела – життєва необхідність  
Енергозбереження та поновлювані джерела – життєва необхідність  

Енергозбереження та поновлювані джерела – життєва необхідність [Текст] : бібліогр. покаж. / Упр. культури, національностей, релігій та охоро...

Advertisement