Page 1


Управління культури і туризму, національностей та релігій Одеської обласної державної адміністрації Одеська обласна універсальна наукова бібліотека ім. М. Грушевського Відділ технічної і сільськогосподарської літератури

Нові надходження сільськогосподарської літератури за 2014 рік Зведений бібліографічний список

Одеса – 2015

2


НОВІ находження сільськогосподарської літературі за 2014 рік [Текст] : [щоріч. звед. бібліогр. список нових находжень з питань сіл. госп-ва за 2014 р.] / Упр. культури і туризму Одес. облдержадмін. ; Одес. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського ; від. техніч. та с.-г. літ. ; [підгот. М. В. Чайковська ; комп’ют. набір М. В. Чайковська ; верстка, худож. оформл. та редагув. О. М. Ласкевич ; відп. за вип. Т. М. Полянко]. – Одеса, 2015. – 32 с. ; 15х21. – 45 прим. : б.ц.

Видання представляє щорічний зведений бібліографічний список нових видань, що надійшли до бібліотек сільськогосподарського профілю м. Одеси

Зам. 19 від 08.04.2015 р. Тираж 45 прим.

3


Умовні позначення бібліотек-учасниць зведеного бібліотечного каталогу №1

Одеська обласна універсальна наукова бібліотека ім. М. Грушевського

№2

Наукова бібліотека дослідної станції карантину винограду і плодових культур інституту захисту рослин УААН

№3

Одеська національна ім. М. Горького

№4

Фундаментальна бібліотека Одеського державного аграрного університету

№5

Наукова бібліотека селекційно-генетичного інституту – Національного центру насіннєзнавства та сортовивчення УААН (СГІ-НАЦ НАІС)

№6

Наукова бібліотека національного наукового центру "Інститут виноградарства і виноробства ім. В.Є. Таїрова" УААН (ННЦ "ІВіВ ім. В.Є. Таїрова")

4

наукова

бібліотека


Шановні користувачі! В разі відсутності в вашій бібліотеці книг, що вас зацікавили, ви зможете їх отримати в бібліотеці-власниці по МБА. Замовляючи потрібне видання, слід вказати на звороті бланку-замовлення джерело замовлення та назву книги.

5


ЕКОНОМІКА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА Загальні питання 616-13 65.9(4УКР)32 я 43 А 25 №1

Аграрний вісник Причорномор’я [Текст] : зб. наук. пр. / М-во аграр. політики та продовольства України ; Одес. держ. аграр. ун-т ; [редкол. : В. П. Чучуй, А. М. Євдокимова, О. В. Мальцев та ін.]. – Одеса, 2004 – Вип. 67 : Технічні науки. – 2013. – 194 с.

682-13 65.9(4УКР)32 я4 3 А 25 №1

Аграрний вісник Причорномор’я [Текст ]: зб. наук. пр. / М-во аграр. політики та продовольства України ; Одес. держ. аграр. ун-т ; [редкол. : Є. І. Буряк, М. В. Богач, В. М. Ковбасенко та ін.]. – Одеса, 2004 – Вип. 68 : Ветеринарні науки. – 2013. – 351 с.

683-13 65.9(4УКР)32 я 43 А 25 №1

Аграрний вісник Причорномор’я [Текст] : зб. наук. пр. / М-во аграр. політики та продовольства України ; Одес. держ. аграр. ун-т ; [редкол. : В. П. Герасименко, Б. В. Смолянінов, В. М. Ковбасенко та ін.]. – Одеса, 2004 – Вип. 70 : Біологічні науки. – 2013. – 129 с.

65.9(4УКР)32 А26 №6

Агропромисловий комплекс України сьогодення та майбутнє [Текст] : інформ.-довід. вид. – Київ : Престиж Медіа Інформ. Вип.5. – 2014. – 180 с.

418-13 65.9(4УКР)32434-87я73 Б 24 №1

Борсукова О. А. Ресурсозбереження в агропромисловому комплексі [Текст] : конспект лекцій / О. А. Борсукова; М-во освіти і науки України; Одес. держ. екол. ун-т. – Одеса : ТЕС, 2013. – 160 с.

65.9(4УКР)32я5 В 53 №6

Вісник аграрної науки Причорномор’я [Текст] : наук. журнал / Миколаїв. МНАУ. Вип. 1. – Миколаїв, 2014. – 211 с.

65.9(4УКР)32я5 4 В 53 №6

Вісник аграрної науки Причорномор’я [Текст] : наук. журнал / Миколаїв. МНАУ. Вип. 2(78). – Миколаїв, 2014. – 211 с.

6


65.9(4УКР)32я5 В 53 №6

Вісник аграрної науки Причорномор’я [Текст] : наук. журнал / Миколаїв. МНАУ. Вип. 3(73). – Миколаїв, 2013. – 211 с.

XIII> 63620 773121 Главный филиал В 58 №3

Власов В. В. Ученые таировцы в истории института [Текст] / В. В. Власов, В. А. Шерер.– Київ : Серж, 2013. – Вып. 1 : Ученые таировцы в истории института. – 2013. – 213,[2] с. : порт.

III>93366 773665 Главный филиал Г 61 №3

Головко Л. О. Правове забезпечення Спільної Аграрної Політики в ЄС[Текст] : монографія / Л. О. Головко ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : ВЦ НУБіП, 2014. – 407 с.

773273 Главный филиал Д 30 №3

Демченко О. В. Удосконалення механізмів забезпечення суб'єктів агросфери обіговим капіталом [Текст] / О. В. Демченко, Н. А. Демченко. – Умань : Сочінський, 2014. – 195 с.

1273-12 65.9(4РОС)40 я73 Д 75 №1

Дроздов, П. А. Основы логистики в АПК [Текст] : учеб. для вузов / П. А. Дроздов. – Минск : Изд-во Гревцова, 2012. – 288 с.

65.9(4УКР)32 Н34 №6

Науково-організаційні засади розвитку аграрної науки та її управління в УРСР (1962-1969 р.р.) : зб. док. і матеріалів НААН, ННСГБ, ЦДАВО України, ЦДАГО України [Текст] / укладачі : В. А. Вергунов, О. О. Черниш В. І. Кучер та ін. – Вінниця : ТОВ «Нілан –ЛТД». Кн. 72. – Аграрна наука України в особах, документах, бібліографії. – 2014. – 1464 с.

91.9:32 Н 67 №6

Німецькі сільськогосподарські видання у фондах державної наукової сільськогосподарської бібліотеки Національної академії аграрних наук України та науково-дослідних установ і вищих навчальних закладів аграрного профілю (1822-2010) [Текст] / укладачі : В. А. Вергунов, Ф. Зассе, Н. Ф. Гриценко та ін. – Київ,2012. – 539 с.

7


499-13 65.9(4УКР)32 Р 43 №1

Ресурсний потенціал аграрної сфери: проблеми та завдання ефективного використання [Текст] : аналіт. доп. / [О. В. Собакевич, В. М. Русан, А. Д. Юрченко та ін. ; за ред. Я. А. Жаліна] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ: НІСД, 2013. – 76 с. – (Серія “Економіка”, вип. 10).

773036 Главный филиал Р51 №3

Ринок праці сільської місцевості: стан та перспективи функціонування[Текст] / І. Ф. Гнибіденко, О. М. Могильний. – К. : "ДКС центр", 2013. – 225 с.

1III> 92773 771727 Главный филиал С 36 №3

Сільське господарство України = Agriculture of Ukraine [Текст] : статистичний збірник / Держ. служба статистики України; За ред. Н. С. Власенко ; Відп. за вип. О. М. Прокопенко. – К. : Б.в. 2013. – Київ : Консультант, 2014. – 399 с.

65.9(4УКР)32 У 45 №6

Україна наукова. Національна академія аграрних наук України [Текст]. – Київ: Національні рейтинги України, 2013. – 208 с.

91.9:32 Ч 51 №6

Чеські сільськогосподарські видання у фондах державної наукової сільськогосподарської бібліотеки Національної академії аграрних наук України та науково-дослідних установ і вищих навчальних закладів аграрного профілю (1894-2012) [Текст] : наук.-доп. бібліогр. покажч. / укладачі : В. А. Вергунов, Н. Б. Щебетюк, Х. М. Піпан та ін. – Київ, 2012. – 130 с.

Земельні фонди та їх використання 762192 Главный филиал Є 72 №3

Єрмаков О. Ю. Розвиток орендних земельних відносин сільськогосподарських підприємств [Текст] / О. Ю. Єрмаков, Л. В. Богач. Київ : ПП Лисенко М. М., 2014. 223 с.

731219 Главный филиал С 34 №3

Сидор В. Д. Актуальні питання земельного законодавства і права України [Текст] / В. Д. Сидор. – Чернівці : Б.в., 2014. – 23 с.

8


III> 93513 773509 Главный филиал С 34 №3

Сидор В. Д. Реалізація прав на землю[Текст] : навч.-метод. посіб. / В. Д. Сидор ; Нац. ун-т "Одеська юридична академія" ; Відп. за вип. І. І. Каракаш. – Чернівці : Технодрук, 2014.– 103 с.

Економіка сільськогосподарських підприємств 610-13 65.9(4УКР)321 Д 44 №1

Диверсифікація діяльності та перспективи соціальноекономічного розвитку аграрних підприємств [Текст] : монографія / Л. А. Бахчиванжи, Т. Я. Тінтулова, О. Ю. Павлова, О. Ю. Славута ; М-во аграр. політики та продовольства України, Одес. держ. аграр. ун-т. – Одеса : Аспект, 2013. – 113 с.

III> 93130 772833 Главный филиал Є 72 №3

Єрмаков О. Ю. Агропродовольчий потенціал сільськогосподарських підприємств: формування та ефективність використання [Текст] : монографія / О. Ю. Єрмаков, Г. А. Харченко, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : ЦП "Компринт", 2014. – 213 с.

762464 Главный филиал Л 69 №3

Логістичні питання розвитку конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств [Текст] / Луган. нац. аграр. ун-т. – Луганськ : Ноулідж, 2013. – 171 с.

III> 90115 754708 Главный филиал М 54 №3

Мєтєлєва І. Д. Економічний механізм державної підтримки сільськогосподарських підприємств [Текст] : монографія / І. Д. Мєтєлєва, О. В. Голинська, І. В. Яцкевич, Укр. держ. унт фінансів та міжнар. торгівлі. Одес. ін-т фінансів. – Одеса : ВМВ, 2013.– 285 с.

9


Економіка рослинництва 65.9(4УКР)325.14 Б 43 №6

Белоус І. В. Стратегія розвитку виноградарства і виноробства України та передумови виходу їх продукції на світовий ринок [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. економічних наук:спец.08.00.03. «Економіка та управління національним господарством» / І.В. Белоус. – Миколаїв, 2014. – 24 с.

772597 Главный филиал М 26 №3

Маркетинг в овочівництві [Текст] / С. І. Корнієнко, Л. В. Романова, В. П. Рудь. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2014.– 287 с.

III> 93695 775041 Главный филиал М 54 №3

Методика управління продуктивністю сільськогосподарських підприємств на виробництві продукції рослинництва [Текст] / І. М. Демчак, М. Ф. Кисляченко, В. О. Завалевська, Т. М. Хоменко, В. О.Борисенко, Укр. наук. дослід. ін-т продуктивності агропромислового комплексу. – Київ : НДІ "Украгропромпродуктивність", 2014. – 107 с. – (Бібліотека спеціаліста АПК. Економічні нормативи)/

III> 92912 771909 Главный филиал Ш 71 №3

Шмаглій О. Б. Плодоовочевий комплекс України: сучасний стан та перспективи розвитку [Текст] / О. Б. Шмаглій, О. В. Коваленко ; Нац. акад. аграр. наук України. Ін-т продовольчих ресурсів. – Київ : Ін-т аграрної економіки, 2014.– 71 с.

Економіка тваринництва XII> 17596 773716 Главный филиал Т 33 №3

Тенденції розвитку галузі тваринництва та ринків м'ясомолочної продукції України за 2013 рік [Текст] / І. М. Демчак, Д. М. Микитюк, В. О. Завалевська, Т. Д. Іщенко, О. В. Варченко, М-во аграр. політики та продовольства України, Укр. наук. дослід. ін-т продуктивності агропромислового комплексу. – К. : НДІ "Украгропромпродуктивність", 2014.– 145 с.

10


ЗЕМЛЕРОБСТВО Загальні питання 1541-12 4я54 Н 34 №1

Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України [Текст] : зб. наук. пр. [редкол. : Д. О. Мельничук, М. Д. Мельничук, В. О. Дубровін та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 169, ч. 1 : Серія “Економіка, аграрний менеджмент, бізнес”/ [відп. за вип. О. В. Жемойда]. – 2012. – 269 с.

1057-12 40я73 О – 72 №1

Осадчий О. С. Основи сільського господарства [Текст] : навч. посіб. / О.С. Осадчий. – Київ. : Центр учб. л-ри, 2012. – 294 с.

Агрометеорологія. Агрокліматологія 741-13 40.2я73 Б 70 №1

Божко Л. Ю. Оцінка впливу екстремальних явищ на продуктивність сільськогосподарських культур [Текст] : підручник / Л. Ю. Божко ; М-во освіти і науки України, Одес. держ. екол. ун-т. – Одеса : Екологія, 2013. – 240 с.

611-13 40.218я73 В – 71 №1

Вольвач В. В. Агрометеорологічні вимірюванні [Текст] : підручник / О. В. Вольвач ; М-во освіти і науки України ; Одес. держ. екол. ун-т. – Одеса : ТЕС, 2013. – 198 с.

Ґрунтознавство. Агрохімія 41.4я54 А 26 №6

Агрохімія і ґрунтознавство. Охорона ґрунтів-основа сталого розвитку України [Текст] : міжвід. тем . наук. зб. Кн. 1. – Пленарні доповіді: спец. вип. до IX з’їзду Укр. товариства ґрунтознавців та агрохіміків (м. Миколаїв, 30 червня-4 липня 2014 р.). – Харків: ТОВ Смугаста типографія, 2014. – 205 с.

2342-11 40.3я73 П 16 №1

Панас Р. М. Основи ґрунтознавства [Текст] : навч. посіб. / Р.М. Панас. – Львів : Новий Світ-200, 2011. – 245 с. – (Серія "Вища освіта в Україні"). 11


736-13 40.3я73 П – 49 №1

Польовий А. М. Ґрунтознавство [Текст] : підручник / А. М. Польовий, А. І. Гуцал, О. О. Дронова ; М-во освіти і науки України ; Одес. держ. екол. ун-т. – Одеса : Екологія, 2013. – 668 с.

40.31 П 78 №6

Проблемы агрогенной трансформации почв в условиях монокультуры [Текст] : матер. симпозиума «Развитие фундаментальных исследований по проблемам агрогенной трансформации почв в условиях монокультуры» (26-30 августа 2013г.). – Краснодар : ГНУ СКЗНИИСиВ, 2013. – 117 с.

40.4я7 Ш 37 №4

Шевчук М. Й. Агрохімія [Текст] : підручник. Ч 1. Теоретичні основи формування врожаю / М. Й. Шевчук, С. І. Веремеєнко, В. І. Лопушняк. – Луцьк : Надстир’я, 2012. – 196 с.

40.4я7 Ш 37 №4

Шевчук, М. Й. Агрохімія [Текст] : підручник. Ч. 2. Добрива та їх вплив на біопродуктивність ґрунту / М. Й. Шевчук, С. І. Веремеєнко, В. І. Лопушняк. – Луцьк : Надстир’я, 2012. – 440 с.

Сільськогосподарська меліорація 40.62 В 31 №6

Вергунов В. А. Академік Є. В. Оппоков (1969-1937) та становлення й розвиток сільськогосподарської меліоративної дослідної справи в Україні (до 145-річчя від дня народження) [Текст] : наук. доп. / В. А. Вергунов. – К. : ФОП Корзун Д. Ю., 2014. – 28 с.

770411 Главный филиал Г 95 №3

Гурин, В. А. Технологія зрошування [Текст] / В. А. Гурин, М. Г. Степаненко, М. А. Степаненко. – Рівне : НУВГП, 2013. – 381 с.

12


Загальне рослинн ицтво 419-13 41.47я73 Б 76 №1

Божко Л. Ю. Біологічні основи формування кількості та якості врожаю [Текст] : конспект лекцій / Л. Ю. Божко, О. Л. Жигайло ; М-во освіти і науки України, Одес. держ. екол. ун-т. – Одеса : ТЕС, 2013. – 156 с.

771049 Главный филиал Р 24 №3

Растения. Иллюстрированная энциклопедия [Текст] / А. А. Климов. – Харьков ; Белгород : Книжный клуб "Клуб семейного досуга", 2014. – 319 с.

612-13 41.28я73 С 24 №1

Свідерська С. М. Екологічні основи землеробства та сільськогосподарська радіоекологія [Текст] : конспект лекцій / С. М. Свідерська ; М-во освіти і науки України, Одес. держ. екол. ун-т. – Одеса : ТЕС, 2013. – 216 с.

2390-11 40я73 Т 38 № 1, № 4

Технології виробництва сільськогосподарської продукції [Текст] : підручник / С. П. Танчик, М. Я. Дмитришак, В. А. Мокрієнко, В. М. Дудченко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ: Слово, 2011. – 703 с.

Селекція. Насінн ицтво 41.37 В 31 №5

Верещагін І. В. Створення вихідного матеріалу для селекції на збільшення вмісту олії в насінні конопель [Текст] / І. В. Верещагін ; Ун-т рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН України. – Харків, 2014. – 20 с.

41.31 Г 34 №6

Генетичні ресурси рослин [Текст] : наук. журнал / Ін-т рослинництва ім. В.Я. Юр'єва. – Харків : Магда LTD, 2011. – 265 c.

41.3 Г 12 №4

Гаврилюк М. М. Основи сучасного насінництва [Текст] / М. М. Гаврилюк. – Київ: ННЦІАЕ, 2004. – 256 с.

13


725-13 41.31я54 З – 41 №1,№5

Збірник наукових праць Селекційно-генетичного інституту – Національного центру насіннєзнавства та сортовивчення [Текст] / Нац. акад. аграр. наук України ; Селекц.-генет. ін-т – Нац. центр насіннєзнавства та сортовивчення ; [редкол. : В.М. Соколов (відп. ред.), М.А. Литвиненко, Л.Т. Бабаянц та ін.] – О. : СГІ-НЦНС, № 21(61). – Одеса : Астропринт, 2013. – 182 с.

41.31я54 З -41 №5

Збірник наукових праць Селекційно-генетичного інституту – Національного центру насіннєзнавства та сортовивчення [Текст] / Нац. акад.. аграр. наук України ; Селекц.-генет. ін-т – Нац. центр насіннєзнавства та сортовивчення ; [відп. ред. В. М. Соколов] – Одеса : СГІ-НЦНС, 1999 – № 22(62) – Одеса : Астропринт, 2013. – 196 с.

774616 Главный филиал І 66 №3

Інновації в сучасній селекції та генетиці сільськогосподарських культур [Текст] : тези доп. Всеукр. наук. конф. молодих вчених, м. Одеса, 28-30 жовтня 2014 р. / УААН України. Селекц.-генет. ін-т Нац. центр насіннєзнав. та сортовивч. ; Відп. ред. В. М. Соколов ; Редкол. М. А. Литвиненко, С. П. Лифенко, А. А. Лінчевський ; Відп. за вип. Ю. І. Подуст. – Одеса : Астропринт, 2014. – 108 с.

41.31р4 Й 75 №5

Йотка О. Ю. Імунологічний моніторинг стійкості вихідного селекційного матеріалу льону-довгунця до фузаріозу в умовах Північно-Східного Полісся України [Текст] : автореферат / О. Ю. Йотка ; Ін-т землеробства НААН. – Київ, 2014. – 22 с.

41.36р4 К 64 №5

Конецька Н. А. Вплив елементів технології сушіння і зберігання на якісні показники насіння ріпаку для промислового перероблення [Текст] : автореферат / Н. А. Донецька ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – 21 с.

41.36 К 29 №5

Каталог сортів Миронівської селекції озимої і ярої пшениці, озимого і ярого ячменю, озимого тритикале, проса [Текст] / Миронів. Ін-т пшениці ім. В. М. Ремесла НААН України. – Миронівна, 2013. – 83 с.

14


41.31р4 Л 47 №5

Леонова К. П. Генетично-адаптивні особливості морфологічних і господарсько-цінних ознак у гетерозисній селекції моркви [Текст] : автореферат / К. П. Леонова ; Ін-т овочівництва і баштанництва. – Харків, 2014. – 20 с.

41.31р4 П 27 №5

Пертишний О. В. Вихідний матеріал для селекції сої зерноукісного напряму використання в умовах східної частини Лісостепу України [Текст]: автореферат / О. В. Пертишний ; Інт рослинництва ім. В. Я. Юр’єва. – Харків, 2014. – 21 с.

190 14 41.31л0 С 29 № 1, № 5

Селекція та генетика бобових культур: сучасні аспекти та перспективи: між нар. наук. конф. (23-26 черв. 2014 р. Одеса, Україна. Тези Міжнародної наукової конференції “Селекція та генетика бобових культур: сучасні аспекти та перспективи 2326 червня 2014 р.” [Текст] / М-во аграр. політики та продовольства України, Нац. акад. аграр. наук України, Селекц.-генет. ін-т – Нац. центр насіннєзнав. та сортовивч. ; [редкол. : В. М. Соколов, М. А. Литвиненко, О. В. Бабаянц та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2014. – 272 с.

41.37р4 С 60 №5

Солдатенков О. В. Елементи ресурсозберігаючої технології вирощування насіння огірка у Східному Лісостепу України [Текст] : автореферат / О. В. Солдатенков ; ДААНУ. Ін-т овочівництва і баштанництва. – Харків, 2014. – 21 с.

41.31я54 Т 38 №5

Технологія виробництва сертифікованого насіння пшениці озимої [Текст] : метод. рек. / Мирон. ін-т пшениці ім. В. Н. Ремесло НААН України. – Київ, 2013. – 109 с.

41.31р4 Ш 12 №5

Шабетя О. М. Методологія формування банку генетичних ресурсів овочевих і баштанних видів рослин та його практичне використання [Текст] : автореферат / О. М. Шабетя ; Ін-т біоенерг. культур і цукрових буряків. – Київ, 2014. – 47 с.

15


Землеробство. А гротехніка 773110 Главный филиал А 26 №3

Агроекономічні і екологічні основи прогнозування та програмування рівня врожайності сільськогосподарських культур [Текст] / О. В. Харченко, В. І. Прасол, С. М. Кравченко. – Суми : Університетська книга, 2014.– 239с.

41.4я54 А 26 №6

Агрохімія і ґрунтознавство. Охорона ґрунтів-основа сталого розвитку України [Текст]:міжвід. тем.. наук. зб. Кн. 2. Грунтознвство і меліорація ґрунтів:спец. вип. до IX з’їзду Укр. товариства ґрунтознавців та агрохіміків (ЗО червня -4 липня 2014року, м. Миколаїв). – Харків : ТОВ Смугаста типографія, 2014. – 381 с.

41.4я54 А 26 №6

Агрохімія і ґрунтознавство. Охорона ґрунтів – основа сталого розвитку України [Текст] : міжвід. темат. наук. зб. Кн. 3. – Охорона ґрунтів від ерозії і техногенного забруднення, рекультивація, агрохімія, біологія ґрунтів: спец. вип. до IX з’їзду Укр. товариства ґрунтознавців та агрохіміків (м. Миколаїв, 30 червня -4 липня 2014 р.). – Харків : ТОВ Смугаста типографія, 2014. – 344 с.

731215 Главный филиал З 36 №3

Застосування бактеріальних препаратів у ресурсоощадних агротехнологіях на чорноземних ґрунтах Лівобережного Лісостепу України (рекомендації) [Текст] / М. М. Мірошниченко, О. В. Доценко, О. І. Маклюк. – Харків : Федорко М.Ю., 2013. – 23 с.

1399-12 41.40 К 93 №1

Курдюмов Н. И. Мастерство плодородия [Текст] / Н. И. Курдюмов. – Москва : РИПОЛ КЛАССИК ; Ростов-наДону : Владис, 2012. – 512 с.

41.41 Н72 №6

No-till і не тільки сучасні системи землеробства [Текст]. – Київ : Юнівест Медіа, 2009. – 160 с.

16


731192 Главный филиал О 75 №3

Особливості підготовки ґрунту і сівби озимих зернових культур та ріпаку під урожай 2015 року в зонах Лісостепу і Полісся [Текст] / ННЦ "Ін-т землеробства НААН". – Київ : Б. и., 2014. – 48 с.

41.4я54 П 27 №5

Передгірне та гірське землеробство і тваринництво [Текст] : міжвід. темат. наук. зб. ін-ту с.-г. Карпатського регіону НААН України. – Львів : Оброшено. Вип. 54, ч.I. – 2012. - 178 c. Вип. 54, ч II. – 2012. - 228 с. Вип.. 54, ч. III. – 2012. - 209 с. Вип. 55, ч. II . – 2013. - 218 с. Вип. 56, ч. I. - 2013. – 221 с.

41.28 П 82 №2

Простаков Н. И. Биоэкология [Текст] : учеб. пособие /Н. И. Простаков, В. Б. Голуб ; Воронеж. гос. ун-т. – Воронеж: Изд. дом ВГУ, 2014. – 438 с.

Спеціальне рослинн ицтво 59-14 42.194 Л 82 №1

Лушпа В. І. Вирощування медоносів : біологія, технологія вирощування та використання [Текст] / В. І. Лушпа, Я. О. Кирилко. – Київ : ТОВ “СІК Груп Україна”, 2014. – 807 с.

Зернові і зерноб обові культури 42.112 В 52 №5

Вирощування тритикале озимого в Західному регіоні України [Текст] : метод. рек. / Волинська держ. с.-г. дослідна станція УСГЗП НААН України. – Рокині, 2013. – 32 с.

42.11я26 К 29 №6

Каталог сортів та гібридів зернових, зернобобових, олійних культур Селекційно-генетичного інституту: озима м’яка пшениця, озима тверда пшениця, ярий та озимий ячмінь. кукурудза, соняшник, горох, зернове сорго [Текст]. – Одеса : НААНУ СГІ НЦ Н та С, 2013 .- 100 с.

17


42.11я26 К 29 №6

Каталог сортів та гібридів зернових, зернобобових, олійних, кормових культур Селекційно-генетичного інституту: озима м’яка пшениця, озима тверда пшениця, ярий та озимий ячмінь, кукурудза, сорго та сориз, соняшник, горох, соя, нут, люцерна, еспарцет [Текст]. – Одеса : НААНУ СГІ НЦ Н та С, 2013. – 100 с.

42.113.4р4 Л 13 №5

Лаврик І. М. Оптимізація елементів технології вирощування люпину вузьколистого та люпину білого в умовах північносхідного Лісостепу України [Текст] : автореферат / І. М. Лаврик ; Полтав. держ. аграр. ун-т. – Суми, 2014. – 21 с.

42.113.2р4 М 74 №5

Мовчан І. В. Удосконалення технології застосування гербіцидів за вирощування кукурудзи в Правобережному Лісостепу України [Текст] : автореферат / І. В. Мовчан ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – 22 с.

731214 Главный филиал Н 34 №3

Наукові основи удобрення пшениці озимої за даними ґрунтово-рослинної діагностики [Текст] / М. М. Мірошниченко, О. В. Доценко, Є. В. Панасенко. – Харків : Федорко М. Ю., 2013.– 31 с.

42.112.7р4 О 59 №5

Онуфран Л. У. Оптимізація елементів технології вирощування ячменю ярого в південному Степу України [Текст] : автореферат / Л. У. Онуфран ; Херсон. держ. аграр. ун-т. – Херсон, 2014. – 20 с.

42.112.0 Р 36 №5

Рекомендації з сівби озимих зернових культур у Хмельницькій області під урожай 2014 року [Текст] / Хмельн. держ. с.-г. станція ін-ту кормів. – Сачики, 2013. – 45 с.

42.112.1р4 Р 63 №5

Рожков А. О. Агробіологічні основи формування продуктивності пшениці твердої ярої та тритикале ярого в Лівобережному Лісостепу України [Текст] : автореф. / А. О. Рожков ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – 42 с.

772586 Главный филиал Ф 79 №3

Формування високопродуктивних фітоценозів тритикале озимого сорту ДАУ 5 в умовах Лісостепу та Полісся України [Текст] / П. В. Писаренко, В. В. Москалець, Т. З. Москалець. – Херсон : Грінь Д. С., 2014.– 58 с. 18


42.112.1р4 Х 19 №5

Хань – Бін. Морфогенез та вміст вуглеводів і різних форм азоту у ізогенних за генами YRN лініях пшениці [Текст] : автореф. / Хань-Бін; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченко. – Київ, 2014. – 18 с.

42.112.5р4 Х 73 №5

Холодченко Р. М. Продуктивність вівса голозерного залежно від технології вирощування в правобережному Лісостепу України [Текст] / Р. М. Холодченко ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – 22 с.

Клубнекорнепліди. Кормовиробництво 770117 Главный филиал К 60 №3

Колтунов В. А. Ресурсний потенціал сортименту картоплі [Текст] / В. А. Колтунов, Н. І. Войцешина, М. М. Фурдига. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2014. – 323 с.

770105 Главный филиал М 54 №3

Методики проведення досліджень у буряківництві [Текст] / М. В. Роїк, Н. Г. Гізбуллін, В. М. Сінченко. – Київ : ФОП Корзун Д. Ю., 2014.– 373 с.

42.152р4 Н 51 №5

Ненька М. М. Експресія комбінаційної здатності закріплювачів стерильності цукрових буряків залежно від генотипу та середовищ них чинників [Текст] : автореферат / М. М. Ненька ; Ін-т біоенергетичних культур і цукрових буряків. –Київ., 2014. – 20 с.

Садівництво і овочівн ицтво 763319 Главный филиал Г 82 №3

Гриби [Текст] : кишеньковий довідник. – Донецьк : Глорія, 2014.– 160 с.

19


764965 Главный филиал Е 45 №3

Екологія грибів [Текст] / Г. Л. Антоняк, З. І. КалинецьМамчур, І. О.Дудка. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2013.– 627 с.

42.35 К 65 №4

Копп, Барбара. Основи екологічного садівництва [Текст] / Б. Копп, М. Босс ; під ред. П. Грицишина, Б. Гулька ; пер. з польськ. вид. – Львів : Арал, 2010. – 56 с.

42.342я9 Л 88 №4

Лихацький В. І. Капуста цвітна [Текст] : монографія / В. І. Лихацький, В. М. Чередниченко. – Вінниця, 2010. – 167 с.

54-14 42.34 М 91 №1

Мусич В. Н. Дачные советы: наш огород / В. Н. Мусич. – Одесса : Пресс-курьер, 2014. – 61 с.

42.34р4 М 48 №5

Мельничук Т. М. Наукове обґрунтування асоціативної взаємодії у системі ризобактерії – овочева рослина [Текст] : автореферат / Т. М. Мельничук ; Уман. нац. ун-т садівництва. – Умань, 2014. – 20 с.

42.35я54 М 54 №6

Методологическое обеспечение селекции садовых культур и винограда на современном этапе [Текст] : науч. труды ГНУ СКЗНИИСиВ. Т. 1. – Краснодар : 2013. – 282 с.

42.344 У 51 №4

Улянич О. І. Салат посівний [Текст] : монографія / О. І. Улянич, В. В. Кевкало. – Умань : Уманське комун. вид.поліграф. п-во, 2011. – 183 с.

42.345 Ч 24 №4

Часник на фермерському полі та присадибній ділянці [Текст] / В. В. Снітинський, Л. П. Ліщак, Н. І. Ковальчук та ін. – Львів: Український бестселер, 2010. – 110 с.

20

[Текст]


Плодівництво. Ягідництво 42.355.3р4 Б 91 №5

Бундук Ю. М. Оптимізація біотехнологічних етапів клонального мікророзмноження форм айви довгастої (CVDONIA OBLONGA MILL) : автореф. / Ю. М. Бундук. – Київ., 2014. – 22 с.

665-09 42.355 К 56 №1

Ковтун Ю. І. Сузір’я Симиренків [Текст] / Ю. І. Ковтун. – Київ : Україна, 2009. – 384 с.

42.355.1р4 К 59 №2

Козлова Л. В. Обґрунтування режимів мікрозрошення інтенсивних насаджень яблуні в умовах Південного степу України [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступ. кандидата сільськогосподарських наук: спец. 06.01.02. «Сільськогосподарські меліорації (сільськогосподарські науки)» / Л. В. Козлова. – Київ, 2014. – 20 с.

772510 Главный филиал Н 16 №3

Нагірняк І. С. Ранні яблука [Текст] / Іван Семенович Нагірняк.– Чернівці : Букрек, 2014.– 162 с.

762672 Главный филиал М 12 №3

Магия плодов. Овощи, фрукты и ягоды, которые изменят вашу жизнь [Текст] / О. В. Завязкин. – Донецк : ПКФ "БАО", 2014.– 287 с.

42.35я54 С 56 №6

Современные методы сохранения почвенного плодородия в условиях интенсивного возделывания плодовых культур и винограда [Текст]: научн. тр. / Краснодар. ГНУ СКЗНИИСиВ. Т. 3. – 2013. – 141 с.

42.359 Х 62 №6

Хміль звичайний (Humulus lupulus L.) від клітини до рослини [Текст] : атлас з ілюстрованим описом морфології, анатомії, цитології, біології розвитку, біотехнології мікроклонального розмноження та вірусного патогенезу рослин хмелю звичайного (Humulus lupulus L.) / М. Д. Мельничук, А. Л. Бойко, І. П. Григорюк та ін. – Київ: НУБІП України, 2014. – 170 с.

21


Виноградарство 1474-12 42.36я54 В 48 №1

Виноградарство і виноробство [Текст] : міжвід. темат. наук. зб. / Нац. акад.. аграр. наук ; ННЦ “Ін-т виноградарства і виноробства ім.. В.Є. Таїрова” ; [редкол. : В. В. Власов, Н. А. Мулюкіна, К. Г. Голуб та ін.]. – Одеса., 2012. Вип. 49 / [відп. за вип. Н. А. Мулюкіна]. – 2012. – 88 с.

494-13 42.36я54 В 48 №1

Виноградарство і виноробство [Текст] : міжвід. темат. наук. зб. / Нац. акад. аграр. наук ; ННЦ “Ін-т виноградарства і виноробства ім. В.Є. Таїрова” ; [редкол. : В. В. Власов, Н. А. Мулюкіна, О. С. Запорожан та ін.]. – Одеса, 2013. Вип. 50 / [відп. за вип. Н. А. Мулюкіна]. – 2013. – 88 с.

42.36я54 В 49 №6

Виноградарство и виноделие [Текст] : сб. науч. тр. / НИВиВ «Магарач». – Т.XLIII. – Ялта, 2013. – 122 с.

42.36я9 В 49 №6

Виноградарство столовых сортов [Текст] : моногр. – Краснодар : ГНУ СКЗНИИСиВ, 2013. – 304 с.

42.36 В 75 №6

Воробьева Т. Н. Биологизация промышленного возделывания столового винограда в агроусловиях юга Кубани [Текст] : исследования и разработка биотехнологических приемов / Т. Н. Воробьева, А. А. Волкова, Ю. А. Ветер. – Краснодар: ООО «Альфа-Полиграф+», 2013. – 142 с.

42.36 В 92 №6

Выпова А. А. Экологизированная система защиты винограда от милдью и оидиума как элемент агротехники выращивания винограда [Текст] : автореф. дис. на соискание ученой степени канд. с.-х. наук: спец. 06.01.08. «Виноградарство» / А. А. Выпова. – Ялта, 2014. – 21 с.

42.36р4 Г 58 №6

Гогулінська О. І. Розробка та вдосконалення методів оцінки стійкості винограду до стрес-факторів з використанням культури in vitro [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук.: спец. 06.01.08 “Виноградарство”. – Одеса, 2014. – 20 с.

22


42.36 Д 45 №6

Дикань А. П. На пути к успешному виноградарству [Текст] / А. П. Дикань. – Симферополь : Бизенес-Информ, 2013. – 276 с.

42.36 З 48 №6

Зеленянська Н. М. Теоретичні та практичні основи окремих прийомів вирощування щеплених саджанців винограду в Україні [Текст]: наук.-метод. посібн. / Н. М. Зеленянська. – Варшава: Dimond trading tour, 2014. – 108 с.

42.36р4 І 19 №6

Іванісова О. Д. Удосконалення елементів технології захисту для сортів винограду, що уражаються антракнозом (Gloeosporium ampelophagum (pass.) sacc.) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. кандидата с.-г. наук: спец. 06.01.08. «Виноградарство» / О. Д. Іванісова. – Одеса, 2014. – 24с.

42.36 И 66 №6

Инновационные технологии и тенденции в развитии современного виноградарства и виноделия [Текст] : тезисы докладов и сообщений Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 90-летию со дня рождения проф. Г. Г. Валуйко (1-3 июля 2014 г.). – Ялта : НИВиВ «Магарач» Союз виноделов Крыма, 2014. – 318 с.

42.36р4 К 49 №6

Клименко, В. П. Наукові основи створення вихідного матеріалу і виведення нових високопродуктивних сортів винограду [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступ. доктора сільськогосподарських наук: спец. 06.01.08. «Виноградарство» / В.П. Клименко. – Ялта, 2014. – 44 с.

42.36с9 К 89 №6

Кузьмук С. Л. Агробіологічна оцінка інтродукованих столових сортів винограду в умовах Північного Причорномор’я [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук.: спец. 06.01.08 “Виноградарство” / С. Л. Кузьмук – Одеса, 2014. – 150с.

42.36 М 33 №6

Матвейкина Е. А. Совершенствование системы защитных мероприятий от листовой формы филлоксеры как элемента агротехники винограда [Текст] : автореф. дис. на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук: спец. 06.01.08. «Виноградарство» / Е. А. Матвейкина. – Ялта, 2014. – 21 с.

23


42.36 М 54 №6

Методические указания по энергетической оценке приемов и технологий в виноградарстве [Текст]  А. Д. Лянной, И. В. Шевченко, В. И. Поляков и др. ; ННЦ "ІВіВ ім. В.Є. Таїрова". – Одесса, 1994. – 37 с.

42.36 Н 34 №6

Научно-прикладные аспекты инновационного развития и модернизации виноградо-винодельческой отрасли России [Текст] / А. М. Аджиев, Е. А. Егоров, А. А. Зармаев и др. – Махачкала: РГЖТ, 2013. – 272 с.

42.36я9 Н 84 №6

Носульчак В. А. Виноград в научных трудах академика Н. И. Вавилова [Текст] : монографія / В. А. Носульчак. – Краснодар : Просвещение-Юг, 2013. – 67 с.

42.36р4 О 53 № 5, № 6

Олефір О. В. Розробка технологічних прийомів підвищення виходу і якості саджанців винограду [Текст] : автореферат / О. В. Олефір ; ННЦ "ІВіВ ім. В.Є Таїрова". – Одеса, 2014. – 20 с.

42.36р4 П 12 №6

Павелківська О. Є. Обґрунтування режимів краплинного зрошення молодих виноградників столових сортів в умовах Південного степу України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. кандидата сільськогосподарських наук: спец. 06.01.02. «Сільськогосподарські меліорації (сільськогосподарські науки)» / О.Є. Павелківська. – Київ, 2013. – 18 с.

42.36 Р 17 №6

Разработка и внедрение инновационной технологии возделывания и переработки устойчивого сорта винограда Левокумский [Текст] / Е. А. Егоров, М. И. Панкин, Т. И. Гугучкина и др. – Краснодар : Экоивест, 2013. – 296 c.

Лісівництво 43.47я7 Ю 94 №4

Юхновський В. Ю. Агролісомеліорація [Текст] : підручник / В. Ю. Юхновський, С. М. Дударець, В. М. Малюта ; за ред. В. Ю. Юхновського. – Київ : Кондор, 2012. – 372 с.

24


Захист рослин 44.1 А 64 №2

Аналіз фітосанітарного ризику регульованих шкідливих організмів, відсутніх в Україні [Текст] / Л. А. Пилипенко, Ж. Д. Кудіна, В. Я. Мар’юшкіна та ін. – Київ : Колобіг, 2012. – 56 с.

44.15я9 Б 82 № 5, №2

Борзих Б. О. Поширеність та моніторинг шкідливих карантинних організмів в Україні [Текст] : монографія / Б. О. Борзих. – Київ : Ін-т аграр. економіки, 2013. – 211 с.

44я54 З 38 № 6, № 2

Захист і карантин рослин [Текст] : міжвід. темат. наук. зб.Вип. .59. – Київ, 2013. – 415 с.

44.1я7 І 27 №4

Імунітет рослин [Текст] : підручник / М. Д. Євтушенко, М. П. Лісовий, В. К. Пантелєєв та ін. ; за ред. М. П. Лісового. – Київ : Колобіг, 2004. – 304 с.

44.15 К 48 №2

Клечковський Ю. Е. Методичні рекомендації з виявлення, діагностики та фітосанітарного контролю бактеріозу винограду (хвороби Пірсу) (Xylella fastidiosa Wells et al.), включаючи аналіз фітосанітарного ризику поширення та акліматизації в Україні [Текст] / Ю. Е. Клечковський, Л. О. Кульминська, Л. В. Саранча ; Дослідна станція карантину винограду і плодових культур ІЗР НААН – Одеса : Ельтон, 2013. – 67 с.

44.91 К 78 №4

Красиловець Ю. Г. Наукові основи фітосанітарної безпеки польових культур [Текст] / Ю. Г. Красиловець. – Харків, 2010. – 416 с.

44.1 М 54 №6

Методика проведения испытаний средств защиты виноградников от гроздевой листовертки (Lobesia botrana Den) в полевых условиях [Текст]. – Краснодар: ГНУ СКЗНИИСиВ, 2013. – 8 с.

25


44.151 М 54 №2

Методичні рекомендації з виявлення та діагностики карантинних і споріднених видів шкідників деревини родини Несправжні короїди (Bostruchdae), які виявляють у вантажах [Текст] / Ю. Е. Клечковський, В. М. Большакова, Е. В. Задорський, О. Т. Левицька ; Дослідна станція карантину винограду і плодових культур ІЗР НААН. – Одеса : Ельтон, 2013. – 48 с.

44.1 П78 №6

Прогноз фітосанітарного стану агроценозів України та рекомендації щодо захисту рослин у 2014 році [Текст] : науквиробн. вид. /С. В. Базікіна, О. В. Бахмут, О. О. Башинська та ін. – Київ, 2014. – 285 с.

44.686 Р 15 №6

Радионовская Я. Э. Особенности развития хлопковой совки на виноградниках юга Украины в современных условиях [Текст] / Я. Э. Радионовская, Н. В. Алейникова, Е. С. Галкина. – Ялта : НИВиВ «Магарач», 2014. – 35 с.

44.152.6 Р 31 №2

Ретьман С. В. Реєстраційні випробування фунгіцидів у сільському господарстві [Текст] : метод. рек. / С. В. Гетьман, М. П. Лісовий. – Київ : Колобіг, 2013. – 296 с.

44.152.6 Р 31 №2

Ретьман С. В. Реєстраційні випробування фунгіцидів у сільському господарстві [Текст] : метод. рек. / С. В. Ретьман. – Київ : Коло біг, 2014. – 352 с.

26


ТВАРИННИЦТВО. ВЕТЕРИНАРІЯ. МИСЛИВСТВО Загальні питання 762847 Главный филиал З 85 №3

Зоотехнічна наука : історія проблеми, перспективи [Текст] : матер. IV... / Поділ. держ. аграр.-техн. ун-т. – Кам'янецьПодільський : Зволейко Д. Г., 2014. – 418 с.

45я7 Е 88 №4

Етологія [Текст] : посібник / Л. О. Тарасенко, В. М. Ясько, О. П. Решетніченко та ін. – Одеса, Астропринт. – 2014. – 306 с.

45я2 С 56 №4

Современная энциклопедия животноводства [Текст] / Н. З. Быковская. – Донецк : БАО, 2006. – 384 с.

45я7 Т 38 №4

Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва [Текст] : підручник / за ред. О. Т. Бусинка. – Київ : Агроосвіта, 2014. – 493 с.

Біологія тварин 45.26 А 38 №4

Акаевский А. И. Анатомия домашних животных [Текст] / А. И. Акаевский, Ю. Ф. Юдичев, С. Б. Селезнев; под. ред. С. Б. Селезнева. – Изд. 5-е – Москва : Аквариум, 2005. – 640 с. – (Практика ветеринарного врача).

45.26 А 38 №4

Акаевский А. И. Анатомия домашних животных [Текст] / А. И. Акаевский, Ю. Ф. Юдичев, С. Б. Селезнев ; под. ред. С. Б. Селезнева. – Изд. 6-е. – Москва.: Аквариум, 2009. – 640 с. – (Практика ветеринарного врача).

45.26я7 І – 20 №4

Іванов В. О. Морфологія сільськогосподарських тварин (у схемах) [Текст] : навч. посіб. / В. О. Іванов, В. К. Костюк, В. В. Самойлюк. – Херсон : Олді-плюс, 2012. – 192 с.

27


Розведення і племінна справа 45.4 П 54 №4

Практикум з годівлі сільськогосподарських тварин [Текст] : навч. посіб. / І. І. Батуллін, А. І. Чигирин, В. В. Отченашко та ін. – Житомир : Полісся, 2013. – 442 с.

Спеціальне тваринництво 643-13 45.455.3р3 П 44 №1

Подобед Л. И. Использование кормовых ферментных комплексов широкого спектра действия в комбикормах и рационах для сельскохозяйственных животных и птиц [Текст] : метод. рек. / Л. И. Подобед. – Одесса : Печат. дом, 2013. – 48 с.

46.0я7 М 24 №4

Маньковський А. Я. Технологія продуктів забою тварин [Текст] : підручник / А. Я. Маньковський, Т. А. Антонюк. – Київ : Агроосвіта, 2014. – 336 с.

46я7 Н 84 №4

Носов Ю. М. Проектування технологічних процесів у тваринництві та птахівництві [Текст] : навч. посіб. / Ю. М. Носов. – Львів : Новий Світ-2000, 2014. – 500 с.

Скотарство 764570 Главный филиал М 15 №3

Макогон Г. Д. Домашние животные [Текст] / Г. Д. Макогон. – Харьков : Фоліо, 2013.– 10 с.

764569 Главный филиал М 15 №3

Макогон Г. Д. Свійські тварини [Текст] / Г. Д. Макогон. – Харків : Фоліо, 2013.– 10 с.

28


Свинарство 764359 Главный филиал Г 65 №3

Гончаров В. М. Організаційно-економічне забезпечення підвищення ефективності виробництва свинини [Текст] / В. М. Гончаров, Л. І. Дубравіна. – Луганськ : Прес-експрес, 2014. – 175 с.

46.5 Ф 50 №4

Фізіологія, патологія та біотехніка відтворення свиней [Текст] / М. І. Харенко, С. П. Хомин, А. Й. Краєвський та ін. ; за ред. М. І. Харенка. – Вид. 2-е. – Суми : Казацький вал, Сумська обласна друкарня, 2010. – 412 с.

Дрібне тваринництво 1444-12 46.73 Д 73 №1

Дрессировка собак [Текст] / [авт.-сост. Л. Орлова]. – Минск : Харвест, 2012. – 320 с.

Бджільництво 763359 Главный филиал Г 15 №3

Галатюк, О. Є. Хвороби бджіл [Текст] / О. Є. Галатюк. – Київ : Редакція журналу "Дім, сад, город", 2012.– 92 с.

46.91 З – 80 №4

Золотая коллекция. Пчеловодство О. В. Завязкин. – Донецк : Бао, 2012. – 224 с.

46.91я2 С 56 №4

Современный словарь-справочник пчеловода [Текст] : 6000 полезных советов пчеловодам-любителям и профессионалам. – Донецк : Бао, 2010. – 672 с.

1431-12 46.91 Я 94 №1

[Текст]

/сост.

Яцук Г. Ф. Пасіка на присадибній ділянці [Текст] / Г. Ф. Яцук, Ю. Х. Розумний, Р. П. Бомба. – 2-ге вид. – Тернопіль : Навч. книга. – Богдан, 2012. – 143 с.

29


Полювання. Рибне господарство 773742 Главный филиал А 35 №3

Азчеррыба. Организаторы рыбного хозяйства и альманах промысловых капитанов / А. Н. Якунин, И. А. Баранов, Т. И. Баранова.– Херсон : ПКФ "Стар" ЛТД, 2012.– 703 с.

771400 Главный филиал Р 91 №3

Руцкая Т. Энциклопедия охотника. Удиви друзей трофеями [Текст] / Т. Руцкая.– Донецк : Агентство Мультипресс, 2014.– 287 с.

1116-12 47.11я22 С 13 №1

Савченко И. В. Золотая книга охотника: Удиви друзей трофеями! [Текст] : [справ. изд.] / И. В. Савченко. – Ростовна-Дону : Владис, 2012. – 479 с.

762497 Главный филиал С 82 №3

Сторожев К. Ловля карпа, леща, толстолобика, белого амура. Секреты и хитрости успешной рыбалки [Текст] / К. Сторожев. – Харьков ; Белгород : Книжный клуб "Клуб семейного досуга", 2014. – 288 с.

30


ВЕТЕРИНАРІЯ Загальні питання 770369 Главный филиал В 39 №3

Ветеринарно-санітарна експертиза [Текст] / Н. М. Зажарська, Р. С. Куцак, І. А. Бібен. – Харків : ФОП Бровін О. В., 2014.– 190 с.

48я2 Д 58 №4

Довідник лікаря ветеринарної медицини [Текст] / за ред. П. І. Вербицького, П.П. Достоєвського. – Київ : Урожай, 2004. – 1280 с.

48я2 М 71 №4

Мишанин Ю. Ф. Новый справочник ветеринара на дому [Текст] / Ю. Ф. Мишанин. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2007. – 315 с.

Патологія тварин Бикхардт, К. Клиническая ветеринарная патофизиология [Текст] : Клиника мелких жвачных животных и суд. медицины и амбулаторная клиника Высшей ветеринарной школы Ганновера / К. Бикхардт. – Москва : АКВАРИУМ, 2005. – 400 с.

48.36 Б 60 №4

Ветеринарна мікробіологія і паразитологія 770378 Главный филиал К 66 №3

Коринебактерии. Роль в патологии человека и животных [Текст] / Ю. Л. Волянский, С. В. Бирюкова, О. В. Шаповалова.– Харьков : ФОП Бровин А. В., 2014. – 250 с.

48.42я7 П 18 №4

Паразитологія та інвазійні хвороби тварин [Текст] : підручник / В. Ф. Галат, А. В. Березовський, Н. М. Сорока та ін. ; за ред. В. Ф. Галата. – Полтава : Укрпромторгсервіс, 2012. – 338 с.

31


Фармакологія. Токсикологія 48.5 Д 58 №4

Довідник по застосуванню фармакологічних засобів в акушерстві, гінекології, андрології та біотехнології відтворення тварин [Текст] / за ред. М. І. Харенка, А. В. Березовського. – Київ : ДІА, 2011. – 255 с.

48.5я7 Н 20 №4

Найді О. В. Фітотерапія у тваринництві та рибництві [Текст] : навч. посіб. / О. В. Найді, А. В. Телятніков, В. Е. Знамеровський. – Одеса : WOW Factor, 2011. – 283 с.

Хвороби тварин 48.715.3 Б 82 №4

Борисович В. Б. Болезни собак. Клиническая диагностика. Внутренние незаразные болезни. Хирургические болезни. Акушерские и гинекологические болезни [Текст] : учеб. пособие и практич. рук-во / В. Б. Борисевич, Б. В. Борисевич. – Киев, 1996. – 364 с.

48.7 В 44 №4

Вилер С. Д. Неврология мелких домашних животных в вопросах и ответах [Текст] / С. Д. Вилер, В. Б. Томас ; пер. с англ. Е. Бондарева, С. Минаева. – Москва : Аквариум, 2000. – 242 с.

48.72я7 В 60 №4

Внутрішні незаразні хвороби тварин [Текст] : навч. посіб. / М. І. Цвіліховський, В. І. Береза, В. С. Січкар та ін. ; за ред. М. І. Цвіліховського. – Київ : Аграрна наука, 2014. – 614 с.

48.731 Г 15 №4

Галатюк О. Є. Організація профілактичних та оздоровчих заходів при інфекційних хворобах тварин [Текст] : метод. посіб. / О. Є. Галатюк, М. Л. Радзиховський. – Житомир : Рута, 2013. – 456 с.

32


ЗМІСТ ЕКОНОМІКА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА................................................. 6 Загальні питання............................................................................................... 6 Земельні фонди та їх використання .............................................................. 8 Економіка сільськогосподарських підприємств ......................................... 9 Економіка рослинництва ............................................................................. 10 Економіка тваринництва ............................................................................. 10 ЗЕМЛЕРОБСТВО...................................................................................................... 11 Загальні питання............................................................................................. 11 Агрометеорологія. Агрокліматологія.......................................................... 11 Ґрунтознавство. Агрохімія ............................................................................ 11 Сільськогосподарська меліорація .............................................................. 12 Загальне рослинництво ................................................................................. 13 Селекція. Насінництво ................................................................................... 13 Землеробство. Агротехніка ............................................................................ 16 Спеціальне рослинництво ............................................................................. 17 Зернові і зернобобові культури..................................................................... 17 Клубнекорнепліди. Кормовиробництво...................................................... 19 Садівництво і овочівництво .......................................................................... 19 Плодівництво. Ягідництво ............................................................................ 21 Виноградарство ............................................................................................... 22 Лісівництво ...................................................................................................... 24 Захист рослин................................................................................................... 25 ТВАРИННИЦТВО. ВЕТЕРИНАРІЯ. МИСЛИВСТВО ...................................... 27 Загальні питання............................................................................................. 27 Біологія тварин................................................................................................ 27 Розведення і племінна справа ....................................................................... 28 Спеціальне тваринництво ............................................................................. 28 Скотарство ....................................................................................................... 28 Свинарство ....................................................................................................... 29 Дрібне тваринництво ..................................................................................... 29 Бджільництво .................................................................................................. 29 Полювання. Рибне господарство.................................................................. 30 ВЕТЕРИНАРІЯ .......................................................................................................... 31 Загальні питання............................................................................................ 31 Патологія тварин ........................................................................................... 31 Ветеринарна мікробіологія і паразитологія ............................................... 31 Фармакологія. Токсикологія ........................................................................ 32 Хвороби тварин ............................................................................................... 32 ЗМІСТ .......................................................................................................................... 33

33


34

Нові надходження сільськогосподарської літературі за 2014 рік  

Нові находження сільськогосподарської літературі за 2014 рік [Текст] : [щоріч. звед. бібліогр. список нових находжень з питань сіл. госп-ва...

Нові надходження сільськогосподарської літературі за 2014 рік  

Нові находження сільськогосподарської літературі за 2014 рік [Текст] : [щоріч. звед. бібліогр. список нових находжень з питань сіл. госп-ва...

Advertisement