Page 1

d l a b v s o p o r r o W d s i k jnjew j i l e d o n u a d a

16

e

M

de B창n

ja a

rga

ng

Nr. 1 69

m

0 ei 2

13


Van de redactie Redactie "de Bân” Wikje Hofman, Noormanstrjitte 18 Annie Posthumus, Weinterp 40 Klaasje v.d. Woude, Te Nijenhuiswei 10 Durk van der Veen, Merkebuorren 127 Klaas Greidanus, Bremerheide 20 Klaske de Vries, Russchenreed 48

tel: tel: tel: tel: tel: tel:

06 - 47 50 42 41 48 13 81 48 13 91 48 13 98 48 13 83 48 13 05

Een praatje bij het plaatje "... is een groot goed".

Stichting Doarpskrante de Bân. Bankrekeningnummer 369065182.

De volgende Bân verschijnt op zaterdag 1juni. De Bân is ook te vinden op www.wijnjewoude.net Hoe en waar moet ik mijn kopij voor de Bân inleveren? Bij voorkeur als rtf bestand of als een gewoon Word document en dan in lettertype arial 11, via de e-mail deban@wijnjewoude.net. Dit kan tot zaterdag 25 mei 18.00 uur. Kopij die niet via email gaat moet op donderdag 23 mei binnen zijn bij Klaasje van der Woude, te Nijenhuiswei 10. Te laat binnen gekomen kopij kunnen wij helaas niet meer plaatsen. Klachten over de bezorging kunt u melden bij Annie Posthumus tel. 481381. Voor vragen en of inlichtingen over advertenties kunt u terecht bij Klaas Greidanus greidanus@zonnet.nl.

Deze Mees is gelukkig met zijn woning. Ons land blij met een Koning en Koningin. Voor u ligt een goed gevulde Bân mat weer van alles erin. Veel leesplezier gewenst. De redactie

1.


Berichten van Plaatselijk Belang.

In de bestuursvergadering van 16 april is met tevredenheid teruggekeken op de ledenvergadering van 12 maart jl. Het was een goede vergadering met een prachtige opkomst (ruim 90) waarbij de meeste politieke partijen aanwezig waren. De teleurstelling die mevrouw Welfing uitte over het gemis aan virtuele beelden in de presentatie van de nieuwe N381, werd breed gedeeld. Ook de bestuursleden hadden dergelijke visuele indrukken verwacht. Andere opmerkingen over Wonen en Zorg in de toekomst en de inrichting van Klein Groningen worden door PB meegenomen. Voorzitter Jan Bakker loodste -voor de laatste keer- de aanwezigen vaardig door de goed gevulde agenda terwijl Lammert Bouma zijn laatste notulen schreef. Van beide heren werd, met grote erkentelijkheid voor hun enorme inzet en betrokkenheid gedurende 9 jaar, met een bloemetje afscheid genomen. De voorgedragen kandidaten Frits van der Meulen en Theo van Linde worden ter plekke als nieuwe bestuurders benoemd. Vandalisme. Wanneer dorpsgenoten schade ervaren die is aangericht door vandalen, is het verstandig dit te melden bij dorpsagent L. Westerhof. Hij is bereikbaar via 0652338115 of e-mail Lucas.Westerhof@Friesland.politie.nl

Jeugdontmoetingsplek 'Te Plak' gaat door. De gemeente heeft recent het plan voor een pannakooi, basketbalveldje, ontmoetingsplek en een jeu-de-boulbaan (voor de iets oudere jongere) goedgekeurd. Er is 16.000 euro beschikbaar gesteld voor de geplande sport en ontmoetingsruimte bij het evenemententerrein. We verwachten nog middelen van diverse fondsen en verder zal ook de eigen dorpsgemeenschap bijdragen aan de realisatie, zowel in praktische als financiÍle zin. De komende weken zullen bedrijven worden aangezocht voor de uitvoering van grondwerkzaamheden etc. Voor overige activiteiten die we prima in eigen beheer kunnen uitvoeren, vragen we de medewerking van jong en oud. In de Bân van juni kunnen we u er meer over vertellen.

Taakverdeling bestuur Na het aftreden van Jan Bakker en Lammert Bouma, zal Aldert Voolstra als voorzitter, Janny Copeland als penningmeester en Janny Janssen als notulist optreden. Grietje Rooks blijft secretaris. Verder zijn de aandachtsgebieden dit jaar als volgt over de bestuursleden verdeeld: Wonen en Zorg Wonen: Aldert Voolstra en Meintsje Nust Dorpssteunpunt: Aldert Voolstra Overleg Gemeentebedrijf: Janny Copeland en Henk vd Wal Burgerparticipatie/vrijwilligers: Grietje Rooks en Janny Janssen

2.


Verkeer en Duurzaamheid Stuurgroep N381: Hilly Renkema (voorlopig ook Jan Bakker) Oude Melkfabriek/Kl Groningen: Aldert Voolstra (voorlopig ook Jan Bakker en Durk vd Veen) Duurzaam Wijnjewoude: Aldert Voolstra en Henk vd Wal Jeugd, Onderwijs en Cultuur Overleg Scholen: Hilly Renkema en Janny Janssen (voorlopig ook Jan Bakker) Te Plak/Jeugd: Janny Copeland en Henk vd Wal Overleg WAW-Buurtacademie: Grietje Rooks Dodenherdenking: Hilly Renkema Pilot Dorpsbudget: Janny Copeland en Grietje Rooks Informatieborden: Meintsje Nust en Henk vd Wal Muziekkoepel: Meintsje Nust Communicatie Website: Grietje Rooks (voorlopig ook Lammert Bouma) Info de B창n: Janny Janssen Contactpersoon Ondernemersvereniging: Henk vd Wal Dodenherdenking Zoals jaarlijks worden bij deze herdenking kinderen van de basisscholen betrokken. De kranslegging wordt dit jaar verzorgd door Germa Elzinga en Simone Geertsma van It Twaspan. Het onderstaande gedicht van Jasmijn Seghers wordt voorgedragen door Nynke Boonstra van Votum Nostrum. Verzamelen om 19.45 uur bij de Tsjerkereed. Zie programma in de vorige B창n.

Geluidloos verzet Dromen verwoest Gevoelens verslonden Ogen niet meer open Voor altijd dicht

En geen van hen wist Wat hen zou overkomen Twijfel maar vooral hoop alles ging fout.

Stemmen gesmoord Door gemene monden Met z'n allen op weg Naar het eeuwige licht

Nu zijn we hier Bevrijd en zonder zorgen Lachend en stralend Want we zijn gered

Liefde afgepakt Geluk meegenomen Tranen geboren Wangen met zout

Onze gedachten gaan uit Naar diegenen zonder stem Naar diegenen met de kracht Van geluidloos verzet

3.


c

Mounleane 14 9241 HA Wijnjewoude 0516-426885 06-12996376

Timmer & Klusbedrijf C. de Vries

timmerbedrijfcdv@hetnet.nl

Iets te vieren, reünie, vergadering Warm - koud buffet / BBQ / Koffietafel Gezellige zaal, privé terras

hotel Restaurant Jo kinne hjir net allinnich lekker ite, mar no ek lekker sliepe! Duerswâld 23 9241 GW Wijnjewoude

Tel.: (0516) 54 12 15 www.destripe.nl

Biedt allerlei mogelijkheden. Informeer vrijblijvend. Mjumsterwei 16 9243 SK Bakkeveen tel. 0516 541493

Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ

In- en verkoop occasions In- en verkoop classic cars In- en verkoop USA cars APK keuringsstation Onderhoud en reparatie; alle merken Ook voor onderhoud aan uw oldtimer / klassieker

Weinterp 26 - 9241 HD - Wijnjewoude (Frl.) Tel. +31 (0)516 - 48 12 60 – www.autobedrijfjansma.nl

FB Dopheide 8c-2 9202 PB Drachten 0512 - 54 66 35 0512 - 54 67 10

4.

Weinterp 22 a 9241 HD Wijnjewoude Tel.: 0516 - 48 16 00


Reunie: 125 jaar openbaar onderwijs in Frieschepalen Op zaterdag 15 juni 2013 organiseert de school voor openbaar onderwijs in Frieschepalen een reünie voor oud-leerlingen, leerkrachten, vrijwilligers en medewerkers die in Frieschepalen op de openbare school hebben gezeten. Dit betreft oud-leerlingen/leerkrachten van de "winterschool" aan het Langpaed, de lagere school op "Kromhoek", openbare basisschool "de Skâns" op de Rusken en de huidige openbare Daltonschool “de Skâns" op de Kolk in Frieschepalen. Kortom ongeveer 125 jaar plaatselijke schoolgeschiedenis ! De reünie zal overdag plaatsvinden, van 10.00 tot 16.00 uur en staat open voor een ieder die zin heeft om deze dag mee te beleven. Een boeiend en afwisselend programma wordt hiertoe georganiseerd. Opgeven voor deelname kan tot 15 mei 2013 via het mailadres; reunie@obsdeskans.nl, ovv naam, adres en schoolperiode.

De reüniecommissie is samen met dhr. Dolstra druk bezig met het samenstellen van een jubileumboek. Een verzameling van ondermeer foto's, prenten en verhalen resulteren in een prachtig jubileumboek, waarin allerlei authentieke aspecten van de geschiedenis van het openbaar onderwijs in Frieschepalen boeiend worden beschreven. Het boek schetst tevens een verrassend beeld van een langere periode van de geschiedenis van Frieschepalen. Bijdragen voor dit jubileumboek zijn (nog) bijzonder welkom! Bent u, of iemand in uw omgeving in het bezit van dergelijk materiaal, dan kan het via bovengenoemd mailadres worden ingezonden. Het jubileumboek wordt tijdens de reünie digitaal gepresenteerd en kan daarna door belangstellenden besteld worden.

VVV Wijnjewoude Nieuws van VVV Wijnjewoude Het seizoen van VVV Wijnjewoude is begonnen. De eerste rommelmarkt was op 3 april. Het was toen erg koud, nog niet echt weer voor een rommelmarkt. De tweede rommelmarkt was woensdag 1 mei. De volgende rommelmarkt is woensdag 5 juni van 14.00 – 18.00 uur. Dit is op het evenemententerrein aan de Te Nijenhuisweg. Het is altijd weer een heel gezellige middag met van alles in de aanbieding. Op 12 juni is er een extra avondrommelmarkt van 17.00 – 21.00 uur. Ook willen we alvast vermelden dat het traditionele ringsteken op zaterdagavond 3 augustus is. Aanvang om 19.00 uur.

Een evenement dat u niet moet missen. Zet het alvast op de kalender. Wat u ook niet mag missen is de Avondfietsvierdaagse op 9, 10, 11 en 12 juli (dinsdag t/m vrijdag). De afstanden zitten rond de 25 km. De inschrijving en start is zoals altijd tussen 18.30 uur en 20.00 uur bij hotel-restaurant De Stripe in Wijnjewoude. Bestuur VVV Wijnjewoude 5.


Duurzaam Wijnjewoude In de vorige uitgave van de Bân hebben we u laten weten dat we in Wijnjewoude een werkgroep in het leven hebben geroepen die zich bezig gaat houden met hoe duurzaam is Wijnjewoude nu en hoe duurzaam kunnen we worden. In de werkgroep 'duurzaam Wijnjewoude' zitten Aldert Voolstra, Henk van der Wal, Jaap Laanstra, Frans Pool en Frits van der Meulen. In de eerste plaats willen we in kaart brengen hoeveel zonnepanelen er momenteel zijn in Wijnjewoude, hebt u ook zonnepanelen zou u dan het aantal door willen geven aan iemand van de werkgroep? Aan de hand van een barometer houden wij de lezers op de hoogte. Hoeveel stroom verbruikt u op jaarbasis? Dit kunt u zien op de jaarrekening van uw energiebedrijf.

Duurzaamheid is het gesprek van de dag, en door de financiële voordelen die op dit moment gelden, wordt het kiezen voor duurzaamheid steeds aantrekkelijker. Bij het kiezen voor zonnepanelen is het van belang om goed te kijken naar de kwaliteit van de materialen. Door te kiezen voor de juiste materialen, heeft u zekerheid op een hoogst rendabele investering. Verzeker uzelf ook nu al van 25 jaar energie!

Wij als werkgroep hebben een prijsindicatie laten maken : Verbruikt u 2.600 kwh per jaar, dan zou u 12 zonnepanelen nodig hebben en dat kost ongeveer € 21,- per maand * Verbruikt u 3.500 kwh per jaar, dan zou u 15 zonnepanelen nodig hebben en dat kost ongeveer € 25,- per maand * Verbruikt u 5.000 kwh per jaar, dan zou u 22 zonnepanelen nodig hebben en dat kost ongeveer € 33,-per maand * Verbruikt u 7.500 kwh per jaar, dan zou u 32 zonnepanelen nodig hebben en dat kost ongeveer € 40,- per maand * * Bij de prijsberekening is rekening gehouden met een levensduur van de zonnepanelen van 25 jaar en de omvormer 15 jaar.

6.


In de prijsberekening zijn we uitgegaan van zonnepanelen van het Noorse merk REC (dit merk bevindt zich al jaren in de top 5 van vrijwel alle testuitslagen). In combinatie met een Duitse SMA omvormer biedt deze installatie gegarandeerd een hoger rendement voor een langere tijd dan wanneer andere materialen gebruikt worden.

Garanties: 10 jaar productgarantie op de zonnepanelen, 25 jaar opbrengstgarantie op de zonnepanelen (tot minimaal 83% rendement na 25 jaar). 5 jaar garantie op de omvormer (eenvoudig uit te bereiden tot 10, 15, 20 of 25 jaar) 20 jaar garantie op de bevestigingsmaterialen.

Momenteel stimuleert de overheid duurzame systemen op twee manieren. Als eerste geldt een subsidie van 15% op materiaal en daarnaast mag sinds 1 maart 2013 het lage btw tarief van 6% gerekend worden over de montage. Er zat op 15 april 2013 nog € 20 miljoen in de subsidiepot

Alle prijzen zijn inclusief btw. In de volgende uitgave meer nieuws van de werkgroep en we hopen dat de mensen die zonnepanelen hebben dit aan ons door willen geven op: duurzaamwijnjewoude@gmail.com zodat de barometer dan al aardig gevuld is.

Samenwerking scholen April was een bijzondere levendige maand voor de gezamenlijke scholen en peuterspeelzaal. Zagen we op 15 april overal, in leeftijd en school gemixte, groepjes kinderen bezig met het opruimen van rommel in het dorp, nog geen twee weken later trokken ze weer samen op tijdens de koningsspelen. Het enthousiasme waarmee deze activiteiten gezamenlijk zijn voorbereid en uitgevoerd mist zijn uitwerking niet. De kinderen van Wijnjewoude gaan zich meer en meer verbonden voelen en ouders zijn blij met deze ontwikkeling. Het natte weer tijdens de koningsspelen, en dus alternatieve programma, had als belangrijk voordeel dat alle kinderen roulerend bij elkaar in de lokalen kwamen om samen de verschillende spelletjes te doen. Het was één groot Oranjefeest, waar het aanstaand koninklijk paar met veel plezier bij aanwezig was. Het festijn werd met lekkernijen gesponserd door Kamminga, van der Molen en de Spar. 7.


Wijnjewoude doet mee met de pilot dorpsbudgetten De pilot is een onderzoek waarin drie dorpen budget krijgen voor het jaar 2013. Het gaat om de dorpen Gorredijk, Luxwoude en Wijnjewoude. Als het experiment slaagt dan zullen de andere dorpen in Opsterland in 2014 volgen. Het gaat om een basisbedrag van € 2.500,- verhoogd met een bedrag van € 0,80 per inwoner. Voor ons dorp gaat het om een totaal bedrag van € 4.180,80. Wat betekent dit Met de dorpsbudgetten wil de gemeente de dorpen meer vrijheid geven om, naar eigen inzicht, projecten en activiteiten te ondersteunen die de leefbaarheid in het dorp versterken en de burgerparticipatie vergroten. Belangrijk is ook om met cofinanciering te werken. Met weinig regels verwacht de gemeente dat het budget door de dorpen in alle wijsheid zal worden ingezet. Wat zijn de criteria - Plaatselijk Belang is verantwoordelijk voor het budget - Het budget moet worden ingezet voor projecten en/of activiteiten die bijdragen aan de leefbaarheid binnen het dorp - De projecten of activiteiten hebben geen structureel karakter - Het budget is niet bedoeld voor reguliere kosten en is geen onderhoudsbudget - Er is draagvlak vanuit het dorp voor het project of de activiteit - Het budget is niet bedoeld om vergaderkosten van bewoners/verenigingen te financieren - De mogelijkheid bestaat om het budget te sparen

8.

Wie beoordeelt de aanvraag en op welke manier Plaatselijk Belang heeft besloten om te gaan werken met een werkgroep bestaande uit vijf personen. In deze werkgroep hebben Janny Copeland en Grietje Rooks zitting namens Plaatselijk Belang. Ondertussen wordt er druk gezocht naar de overige drie werkgroepleden. Bij het ter perse gaan van deze Bân was de samenstelling van de werkgroep nog niet volledig bekend. Deze werkgroep zal, door middel van de vastgestelde criteria, beoordelen of de aanvraag gehonoreerd wordt of dat deze (met reden) zal worden afgewezen. Er zal gebruik worden gemaakt van een, door de werkgroep ontworpen, standaard aanvraag formulier. Wat moet je doen om in aanmerking te komen voor een bijdrage Je stuurt een mailtje naar grietjerooks@planet.nl en geeft te kennen dat je vereniging/ buurt etc. graag in aanmerking wil komen voor een bijdrage uit het dorpsbudget. Vervolgens krijg je dan het (standaard) aanvraagformulier toegestuurd waarop in het kort moet worden omschreven voor welke activiteit je het geld wilt gaan besteden.


Wanneer moet de aanvraag binnen zijn De aanvraag moet uiterlijk 24 juni 2013 binnen zijn. Dit kan via de mail: grietjerooks@planet.nl of per post naar Postbus 8, 9240 AA Wijnjewoude. Mocht je vragen hebben dan kun je deze stellen via het eerder genoemde mailadres of bellen met 0516-491350.

Wij hebben erg veel zin om mee te doen met deze pilot en zien dit als een nieuwe uitdaging voor ons dorp Wijnjewoude. Wij hopen op veel aanmeldingen voor prachtige projecten en activiteiten. Namens Plaatselijk Belang Janny Copeland en Grietje Rooks

Himmeldei Maandag 15 april was het himmeldei. We liepen langs Sippie en Michiel en de spar daar was heel veel. Een blikje en snoep papiertjes. En toen zochten we bij het waldhus. In de sloot daar lag ook rommel. Toen zochten we bij de sloot daarnaast Daar lag ook rommel. En een balk !!! Ik heb hem er uit gevist. Mijn vriend Bert-jan had hem gezien.

15 april 2013 was het himmeldei het was een leuke dag. En we zijn langs de bakker ge gaan en daar lag best veel rommel. En toen lag er allemaal glas op de grond en dat hebben we allemaal opgeruimd. En toen gingen we langs de spar en daar lagen heel veel papiertjes. En toen kwamen we bij een slootje en daar hebben we een balk uit gevist. En toen kwamen we bij school aan en daar gingen we op de foto.

Van Brend Van Bert- jan

9.


De Swingel Jaarverslag de Swingel Vanaf dit jaar zullen we de jaarverslagen van De Swingel voor de zomer presenteren en publiceren. Ondertussen had u die van 2011 nog tegoed. Een lastig jaar in allerlei opzicht. Gelukkig kunnen we nu al zeggen dat 2012 er beter uitziet. Wijnjewoude, november 2012. Bij deze presenteren wij u de jaarverslagen 2011 van penningmeester en secretaris van het bestuur van het Multifunctioneel Centrum De Swingel. Samen met de begroting, ligt de volledige rekening ter inzage bij de secretaris; telefoon 0516 481307. Dit jaar is het bestuur negen maal in vergadering bijeen geweest, waarvan één maal samen met de leden van de gebruikers van de Swingel; Longa, DWS, OBS It Twaspan, CBS Votum Nostrum, de Tussenschoolse opvang, PSZ de Telle, WAW, de Speelotheek, Dorpssteunpunt en de beheerders. De leden van het bestuur in 2011 waren: Marion Bos; voorzitter, Jack Jongsma; penningmeester, Henk Janssen; contact met vrijwilligers, website etc, Regina Ridder; coördinator zaalgebruikers en ondergetekende; secretaris. Er zijn het afgelopen jaar weer diverse zaken aan de orde geweest, waarvan nu een korte opsomming volgt: Het vorige jaarverslag eindigde met de mededeling dat Nico en Geesje de Haan te kennen hadden gegeven hun werkzaamheden te willen beëindigen per 1 juni 2011. Dit betekende dat het bestuur op zoek moest gaan naar een nieuw beheerders echtpaar. Na het plaatsen van een oproep in de Bân, hebben zich enkele geïnteresseerden gemeld. Uiteindelijk resulteerde dit in het kunnen aanstellen van een nieuw beheerders echtpaar: Erik en Anja van der Veen.

10.

Op 28 mei 2011 werd er een feestelijk afscheid georganiseerd door het bestuur voor Nico en Geesje, waarbij tevens kennis gemaakt kon worden met Erik en Anja. Dit was een zeer geslaagde avond! Daarna gingen de normale zaken voor het bestuur weer door: De hal van De Swingel was nodig aan een opknapbeurt toe. Deze is grondig aangepakt en ziet er nu weer uitnodigend uit. Mede dankzij subsidie van het Oranje Fonds kon dit worden gerealiseerd. Er is ieder jaar twee maal een overleg met de gebruikers van de sportzaal. Elk jaar vindt er een keuring plaats van de materialen die in de sportzaal aanwezig zijn, dit voor een optimale veiligheid. Er zijn afspraken met de gebruikers gemaakt over hoe om te gaan met deze materialen. De samenwerking verloopt verder naar wens. Gedurende dit jaar heeft het bestuur de onderhoudscontracten en verzekeringen gecontroleerd, en waar nodig aangepast. Enkele onderhoudscontracten zijn afgesloten met plaatselijke ondernemers. De vrijwilligers zijn zeer actief betrokken bij de Swingel, zeker wat betreft onderhoud. Dit jaar werd er boven geschilderd en schoongemaakt in de sportzaal. Deze groep enthousiaste mensen is onmisbaar voor de Swingel! Tegen het einde van het jaar kwam er een vraag van fysiotherapie BAG om ruimte te mogen huren in de Swingel. Het bestuur heeft hieraan graag gehoor gegeven, dit is een mooie aanvulling op de voorzieningen in het dorp!


Dan was er nog een bestuurswisseling op komst, en moesten er twee nieuwe bestuursleden gezocht worden. Aftredend waren Marion Bos en Henk Janssen. Gelukkig hebben Arlette de Wringer en Goos Bus zich beschikbaar gesteld hen op te volgen in het komende jaar. Namens het bestuur, Alie Blaauwbroek secretaris Stichting Dorpshuis Wijnjewoude De Swingel Balans 31 december 2011

11.


k

i

r

t

a

n

meditatieschool Tjalling Harkeswei 75 9241 HL Wijnjewoude tel./fax: 0516 - 47 16 88 e-mail: info@kirtan.nl website: www.kirtan.nl

kursussen/trainingen op het gebied van: * meditatie * yoga * massage * stresspreventie * emotioneel lichaamswerk

UITVAART VER. E.D.D.

Wijnjewoude e.o. Voor crematie en begrafenis

Uitvaartverzorging Van der Zwaag Heerenveen Tel. 0513-622 339 Inlichtingen: J. Miedema

Penningmeesteres:

G. v.d. Wier-v.d. Meulen 0516 - 48 18 80

Weversw창l 3B 9243 JL Bakkeveen Tel.: 0516 - 54 13 25

Herenweg 19 8435 WT Donkerbroek Tel.: 0516 - 49 21 28

Slotemaker de Bruineweg 2 Merkebuorren 16 9241 GG Wijnjewoude 8433 MB Haulerwijk Tel.: 0516 - 48 12 74 Tel.: 0516 - 42 12 81

Mr. Geertswei 4 Wijnjewoude Inlichtingen en reserveringen bij de beheerders: door Eric en Trientsje van der Wal Tel: 0516 - 48 07 41 of 06 - 24449516 12.

0516 - 48 13 05

Voorzitter:


Opmerkingen/toelichtingen Gebouw: De erfpacht is gevestigd voor 25 jaar en eindigt 31 december 2024. In 2024 zal er overleg zijn over een eventuele verlenging van de erfpacht periode. Eigen vermogen: Het positieve resultaat van het boekjaar is ten gunste van het vermogen gebracht. Verhuur reclameborden: De facturering is een halfjaar doorgeschoven. Dit betekent dat de omzet eenmalig verdeeld wordt over het jaar 2010 en 2011. De reden van deze doorschuiving is dat de reclame nu per jaar gefactureerd wordt en niet over een seizoen van 2 jaren.

Hawwe jo ek rommel foar de rommelmerke, frou Knypstra? Dat wit ik net Durk, dat is hiel lestich! Lestich, frou Knypstra? Us mem seit altiten dat jo neat oars ha as rommel! Ut lytse Durk praatsjemakker van Durk van der Heide

13.


G. Wiegersma Wijnjewoude uw stalstoffeerder 110

SCANIA

Handelsonderneming G. Wiegersma

Tel. (0516) 48 17 86 Fax (0516) 48 10 57

Tj. Harkeswei 106 a/b 9241 HM Wijnjewoude

Ina Zandberg Schoonheidssalon Voor een mooi en verzorgd uiterlijk Gentiaan 22 Wijnjewoude 0516-481208 www.inazandberg.nl

Voor al uw:

* Bloemstukken Weinterp 1 * Snijbloemen 9241 HB Wijnjewoude * Kamerplanten Tel.: 0516 - 48 06 68 * Bruidswerk * Grafwerk * Sfeermakers * Kado’s Snuisterijen * info@bloemenenkadohuiswilma.nl www.bloemenkadohuiswilma.nl

14.


Euphonia 90 jaar Wanneer deze B창n uitkomt, zijn wij, CMV Euphonia, net 90 jaar geworden. Dit hebben wij gevierd met een jubileumconcert, waar zanger/cabaretier Rients Gratama aan meewerkte.

Suzanne den Boef

Omdat we ook in de toekomst willen blijven musiceren, willen we graag nieuwe leden werven. We hebben al 2 keer een project gehad, waarbij kinderen van de basisscholen 10 gratis proeflessen werd aangeboden. Dit om de kinderen te laten proeven aan het muziek maken. Een groepje kinderen is inmiddels doorgestroomd, zodat er een jeugdkorps kon worden gevormd. Ook dit jaar zijn er drie enthousiaste aspirant leerlingen die graag door willen gaan. Dit zijn Jesse Russchen, Suzanne den Boef en Anouk van der Heide (zie foto's). Tijdens een voorspeelavond hebben zij laten horen wat ze inmiddels kunnen. Wij zijn als jeugdcommissie natuurlijk erg blij met zoveel enthousiaste jongeren. Na de zomervakantie bieden we weer 10 gratis lessen en gaan wij bij de scholen langs om Euphonia te promoten. Heb je na het lezen van dit artikel vragen, of sta je te popelen om te beginnen, dan kun je natuurlijk altijd bellen of mailen met ondergetekenden.

Jesse Russchen

Met muzikale groet, Trea van der Wal, tel:463041, mail: k.vande.wal@hetnet.nl Hennie de Jong, tel:480787, mail:hennie.dejong@hetnet.nl

Anouk van der Heide

15.


Zorgboerderij De Twa Bûken Duerswâld 9 9241 GW Wijnjewoude

”Living & Growing” Dagbesteding Winkeltje Logeeropvang Mini-camping

0516 - 54 18 62 www.twabuken.nl

Voetverzorging Marijke Gediplomeerd pedicure Aantekening : diabetes Aantekening : reuma Ook bij u thuis Lid van Salon aan huis M.G.A. de Bruin Te Nijenhuiswei 27 9241 EA WIJNJEWOUDE Tel. mobiel: 06 29 211 470

Hendrik van der Heide 06 - 46 18 12 04 info@aforum.nl

aforum.nl

voor al uw tegelwerk: www.tegelzetbedrijfvanderveen.nl info@tegelzetbedrijfvanderveen.nl tel 06-53674098 Wijnjewoude voor een goed advies kom ik graag vrijblijvend bij u langs 16.


4 Mei Dodenherdenking Fallen yn e striid tsjin unrjocht en slavernij. Dat wij yn frede foar rjocht en frijdom weitsje Dit is de tekst op het monument op de begraafplaats te Weinterp. Hier staan we stil bij het graf van Jan Welfing, geboren op 19 mei 1920. Overleden op 14-04-1945 te Ureterp. In ons dorp is de Welfingstrjitte naar hem vernoemd. Jan is gesneuveld tijdens de bevrijdingsgevechten. Dood door misverstand. Hieronder volgt de officiële lezing zoals die bij Tresoar te Leeuwarden is vast gelegd. In Ureterp kijken Grytsje Veenstra en Maaike de Wit kort na vijven uit het slaapkamerraam. Ze ontwaren in het donker een wagen met paarden ervoor, die van de oostkant het dorp binnenkomt. Ook de BS' ers zien de wagen en fietsers die er achteraan komen. Piet Lourens roept de onbekenden toe te stoppen. Een geweersalvo is het antwoord. Het blijkt een troep van zo'n 45 bewapende Duitse soldaten te zijn. De BS ’ers schieten terug. De Duitsers gaan in dekking achter de paarden die door het vuur van de BS zijn geraakt. De (Grytsje) Veenstra's verschuilen zich zodra het schieten begint in de kelder. Iedereen is bang. Door het kelderraam kunnen ze naar buiten kijken. Ze zien niet veel, maar er wordt hevig geschoten. Er vallen doden en gewonden. Vier Duitse soldaten laten het leven, de BS leden Aalzen de Jager (45), Jan L. van der Broek (40), Jan Welfing (24) uit Hemrik en J. Visser (25) uit Drachten sneuvelen eveneens. De twintigjarige Jacobus ten Berge heeft pech, dat zijn geweer weigert als hij de Duitsers onder vuur wil nemen. Een Duitser krijgt hem te pakken en doodt hem met een nekschot. Dan ontploffen er Duitse granaten en worden er pantservuisten afgeschoten. De BS wijkt terug voor zoveel geweld. De Veenstra's in de kelder horen de Duitsers het huis bin-

nenkomen. Ze besluiten eerst zich stil te houden, maar als er van boven wordt geschreeuwd of er ook mensen zijn, antwoord vader Hoekstra: ”Ja” Foppe gaat voorop, zijn handen in de nek. De anderen volgen. Ze lopen achter elkaar naar buiten en worden op een rij tegen de muur geplaatst. De Duitsers hebben hun geweren in de aanslag. Ze beschuldigen Durk Veenstra op hen te hebben geschoten. Veenstra ontkent. Hij heeft de schijn tegen, aangezien enkele BS ’ers op zijn erf vanachter stropakken lagen te schieten. Hij wordt niet geloofd. De Duitse officier besluit de Veenstra's dood te schieten. Maar dan komt er een soldaat het erf oplopen, die zijn kameraden toeroept dat ze nieuwe paarden nodig hebben, want de Canadezen komen er aan. De man die hem net nog wilde doodschieten, stuurt Durk Veenstra er op uit om paarden te halen. Durk trekt Foppe mee, de Duitser laat hem begaan. De rest van de familie blijft achter als gijzelaar. Op de Weibuorren zien ze de chaos. Dode paarden en gesneuvelde mannen; de gewonden kermen. De Duitsers hebben de gevangen collaborateurs bij Gorter vrijgelaten. Die zoeken samen met drie Duitsers een goed heenkomen. Durk brengt zijn zoon onder bij Antje Bron en vindt na veel moeite een paard bij Durk Nijboer. Hij legt uit wat er aan de hand is

17.


en mag het paard meenemen. Als hij terugloopt naar Gorter naderen over de Mounleane zes Canadese gevechtswagens. De bevrijders zijn in de vroege zaterdagochtend aan hun opmars naar Dokkum begonnen die oostelijk Friesland deze dag de bevrijding zal brengen. De Canadezen hebben het lawaai even tevoren in Ureterp gehoord en beginnen, nog voor ze het dorp binnen rijden, te schieten. Durk Veenstra is net bij cafĂŠ Gorter aangekomen. Hij laat het paard los en vlucht het weiland in. De Canadezen schieten op hem maar zigzaggend weet hij te ontkomen. Grytsje Veenstra staat achter haar huis, met de Duitser bij zich. Hij dreigt haar dood te schieten, maar gaat er vandoor als de Canadezen verder doordringen in

het dorp. Het vuurgevecht duurt circa tien minuten. Dan geven zesentwintig Duitse soldaten en vier landwachters zich over. De drie Duitse soldaten die met de bevrijde collaborateurs naar een boerderij zijn gegaan, worden ook gevangen genomen. Korte tijd later breekt er bij het kerkhof, westelijk van het dorp, opnieuw een vuurgevecht uit. Daarbij komt een jonge Ureterper om het leven: Gerard Hempenius. De gesneuvelden worden van de weg gehaald. Dan blijkt dat niet iedereen zich even waardig heeft gedragen. Twee dagen zoekt de vriendin van de gesneuvelde BS 'er Jan Welfing naar de verlovingsring die haar aanstaande droeg. Zonder resultaat. Uit het archief van Tersoar, Annie.

Ladies night!!! Wanneer: Waar: Voor wie: Entree:

Zaterdag 8 juni van 19.00 uur tot 22.00 uur. Voetbal kantine ODV te Wijnjewoude. Alle dames die een leuke, gezellige avond willen beleven. Gratis! Voor de eerste 50 ladies is er een goodiebag!

Er is deze avond genoeg te doen, er staan verschillende stands, winkels en bedrijven! Ook zijn er verlotingen en proeverijen. Kom gezellig langs op zaterdag 8 juni!!

18.


Volleybalvereniging DWS Beste volleybal vrienden De competitie is weer afgelopen maar we gaan wel door met trainen. De dames en de jeugd trainen samen op de maandag om 20.15 uur. De heren trainen samen op dinsdag om 20.30 uur. Uitslagen competitie wedstrijden: Dames 1 9de plaats, Dames 2 7de plaats, Heren 1 4de plaats, Heren 2 8ste plaats, Jeugd 5de plaats. Succesvol volleybaljaar DWS jeugd. De wedstrijden van het CMV volleybal zijn weer afgerond. Het afgelopen seizoen hebben we elke maand op een zaterdag 3 of 4 wedstrijden gespeeld. De laatste wedstrijddag was op zaterdag 13 april in de Wier in Ureterp. Onze jeugd is verdeeld in 4 teams die ook in verschillende niveaus spelen. DWS 1 doet het midi nivo. Bij deze dames zie je echt een flinke groei in hun spel. De laatste wedstrijden gingen al veel beter en er werd zelfs zowaar gewonnen! Dit belooft veel voor het volgende jaar. DWS 2 speelt nivo 6. Ook dit nivo is al het “echte” volleybal, met alle volleybal technieken erin. En ook deze dames gingen steeds beter spelen met als sluitstuk een echte “thriller” tegen HVC Hemrik die we nipt verloren maar die super was om naar te kijken!! DWS 3 speelt nivo 4. Hierbij moet(!) er 3x gespeeld worden waarbij de 2e bal een vang gooi bal is. Deze dames hielden het

spannend tot het laatst maar wisten toch een prachtige 3e plaats te veroveren en dus een mooie beker voor in de prijzenkast. Tenslotte nog ons DWS 4 team: zij spelen nivo 3. Hierbij moet de eerste bal getoetst worden en daarna door een teamgenoot gevangen. Een super seizoen hebben zij gespeeld. Heerlijk fanatiek team die ons mooie wedstrijden liet zien. Tegen de jongens van Turfstekers Drachten verloren we dan wel altijd, maar we lieten ze alle hoeken van het veld zien, erg leuk!! Ook deze dames zagen hun inzet beloond met een 3e plek. Fantastisch!!! En ook al zijn de wedstrijden nu eerst klaar, we trainen nog lekker door. De jongste groep van half 5 tot half 6 en de ouderen daarna van half 6 tot half 7 op de donderdag. Kom gerust eens langs om mee te doen en te kijken of het misschien ook wat voor jou is! Groeten van 2 trotse trainsters, Lotte en Bertha

6 Mei recreanten mixtoernooi aanvang 19.00 uur. 27 Mei ledenvergadering 20.15 uur. Deze avond worden jullie allemaal verwacht !!! Bestuur DWS

19.


TAXI BV BEMIDDELING EN VERVOERSADVIES

Merkebuorren 72 9241 GH Wijnjewoude Tel.: (0516) 48 12 93 of 48 16 12 Mobiel: 06 - 51 33 95 55 (0516) 48 17 05 Fax:

Al meer dan veertig jaar verzorgen wij zittend ziekenvervoer. Daarnaast zijn wij gespecialiseerd in “W.M.O. Vervoer”. W.M.O. Is een vervoersvergoeding voor ouderen of gehandicapten die zich moeilijk verplaatsen. Mogelijk komt u hiervoor in aanmerking! Bel dan gerust, wij verzorgen alle papieren voor u!

Klein Groningen 22 9241 HS Wijnjewoude

Tel.: (0516) 491277 F ax: (0516) 491479

Internet: www.garagedevries.nl E -mail: info@garagedevries.nl

20.

De Buorren 73 - 8408 HK Lippenhuizen Telefoon: 0513 - 466379 Mobiel: 06 - 55344683 Fax: 0513 - 466385 www.lyklama.nl

Rabobank Geldautomaat en chipknipoplader aan de Merkebuorren Tel: 0512-587777

Drachten -Ureterp


Willedei Al zin in de tiende editie van de Willedei? Wij als bestuur wel. De muziek staat grotendeels vast, voor de kinderen komen er leuke activiteiten en er hebben zich alweer bedrijven/hobbyisten opgegeven voor de braderie. Opgeven kan natuurlijk nog steeds via info@willedei.nl. Donateursactie We horen het overal om ons heen: we moeten bezuinigen. Kosten stijgen maar inkomsten blijven gelijk of worden minder. Ook de Willedei heeft hier mee te maken. De Willedei is een vast evenement op de agenda geworden met een kwalitatief mooi programma en dat willen we graag zo houden. Om de WIlledei te laten bestaan zoals het nu is organiseren we een donateursactie. Omstreeks mei/juni komt er iemand bij je aan de deur om de donateurmachtiging te laten ondertekenen. We zijn al erg blij met een bijdrage van €3,00, meer mag natuurlijk ook. Er zijn een aantal buurtverenigingen en personen die ons helpen met het slagen van deze actie, waarvoor dank. Wil jij ook je steentje bijdragen en langs de deuren gaan? Mail dan naar info@willedei.nl of bel met 0651070901.

De Stim fan de Willedei Ter ere van de 10e editie van de Willedei is de Stim/it Talint fan de Willedei in het leven geroepen. Vier van de vijf personen die zich hiervoor hebben opgegeven gaan tijdens de Willedei op het hoofdpodium optreden. De vijfde persoon, een plaatsgenoot, gaat met zijn muzikale talenten de palingrokers ondersteunen. Muziek De podia zijn weer vol. Nieuwe muziekgroepen maar ook bekenden van voorgaande jaren zullen zich laten horen op zaterdag 7 september. Zo komen de muziekgroepen Vänner en Dûbel Twa weer. En ken je Gre Parelmoer van Popstars of shantykoor “One more Day” al? Ze treden op tijdens de Willedei, evenals troubadours Foeke van Bruggen en Onno Loonstra.

!!!! Terug van weggeweest !!!! De kinderdisco's gaan weer van start. Elke eerste vrijdag van de maand. Te beginnen vrijdag 7 juni in MFC de Swingel van 19:00 tot 20:30 uur gaan we los. Leendert Roffel zal alles uit de kast halen om er een prachtige avond van te maken met zijn licht en geluid. Leeftijden van 4 tot 13 jaar zijn welkom en uiteraard gaat Leendert na een korte pauze door met het draaien van jouw favoriete muziek! Entree is slechts € 3,- dus dat is voor nop!! Deze avond wordt mede mogelijk gemaakt door LR sound & Light. Dus haal je dansschoenen van zolder en kom naar de Swingel!

21.


Dorpsfeest 2013 Nog een paar weken en dan barst het feest weer los. Het bestuur is inmiddels druk doende met de laatste voorbereidingen. Dit brengt drukte met zich mee maar we hebben er zin in. Binnenkort verschijnt het programmaboekje weer met daarin uitgebreid aandacht voor alles wat er tijdens het feest plaats gaat vinden. In de vorige B창n heeft u al een voorproefje gehad en daarom hieronder in het kort nogmaals het programma. Woensdagavond 12 juni Donderdag 13 juni Donderdagavond 13 juni Vrijdagochtend 14 juni Vrijdagnamiddag 15 juni Vrijdagavond 16 juni Zaterdag 17 juni Zaterdagavond 17 juni

Frysk Cabaret met Klun en Knoffelhakke Sport en speldag voor de peuters en de basisscholen Buurtenspelen met spel en kennisonderdelen Oud Hollandse spelen Playbackshow voor de basisscholen Playbackshow voor alle overige inwoners Kijk- en doedag met als thema Middeleeuwen. Tevens livemuziek in de tent Feestavond m.m.v. Exposure

Hieronder vindt u een overzicht van de onderdelen waarbij opgave verplicht is. Per onderdeel geven we aan hoe en waar u zich op kan geven en wat wij van de deelnemers vragen. De buurtenspelen Donderdagavond vanaf 19.00 uur vinden de traditionele buurtenspelen plaats. Alle buurten hebben via de contactpersoon inmiddels informatie hierover ontvangen. De spelen bestaan uit 2 onderdelen. Sport en Spel en een onderdeel kennis. Teams dienen uit minimaal 6 en maximaal 8 personen te bestaan en bij ieder spelonderdeel dienen minimaal 3 vrouwen deel te nemen. Opgeven kan tot en met 10 juni. Opgave kan bij voorkeur via email: sdww@live.nl of eventueel telefonisch G. Drent 06-28842558 De Miniplaybackshow Vrijdagmiddag vanaf 17.00 uur is de playbackshow voor de basisschooljeugd. De enige regel die hier geldt is dat niet tweemaal hetzelfde nummer voorbij mag komen. Hoe eerder je je opgeeft des te groter de kans dat je je favoriete liedje kan doen. Opgeven kan tot en met 10 juni.

22.

Opgave kan bij voorkeur via email: sdww@live.nl of eventueel telefonisch T. Beenen 0516-48 1952 De Playbackshow Vrijdagavond vanaf 20.00 uur vindt de playbackshow plaats. Voor alle deelnemers geldt dat de te spelen nummers van voor 2000 dateren. Voor het overige geldt slechts dat ook hier niet tweemaal hetzelfde nummer voorbij mag komen. Alleen bij voldoende opgave kan de playbackshow doorgaan. Wacht dus niet tot het laatste moment met opgave. Opgeven kan tot en met 10 juni. Opgave kan bij voorkeur via email: sdww@live.nl of eventueel telefonisch T. Beenen 0516-48 1952


Dorpsfeest 2013 Sport- en speldag Op donderdag 13 juni organiseert de dorpsfeestcommissie i.s.m. de peuterspeelzaal en de beide basisscholen een spetterende sport- en speldag. We gaan deze dag terug in de tijd en er zullen verschillende Oud-Hollandsche spelletjes de revue passeren. 's Ochtends zijn de kinderen van de PSZ en de kinderen van groep 1 t/m 4 van beide scholen aan de beurt. De kinderen van de PSZ zullen een spelletjesparcours met behulp van ouders afleggen. Ook voor de kinderen van de groepen 1 t/m 4 is er van alles te beleven. `s Middags vanaf 13.00 uur zijn de groepen 5 t/m 8 van beide basisscholen welkom op het evenemententerrein. Zij kunnen zich dan helemaal uitleven in diverse spel- en sportactiviteiten. Verdere informatie zal via de scholen naar de kinderen toekomen. Kinderen in de basisschoolleeftijd die niet in Wijnjewoude naar school gaan, zijn natuurlijk ook van harte welkom. Geef je wel even op, zodat we je bij een groepje in kunnen delen. Voor het begeleiden van de spelletjes zijn ouders of andere vrijwilligers nodig. Lijkt het u leuk om een gezellige ochtend/middag met kinderen door te brengen? Vindt u het fijn om de leerkrachten en andere hulpouders te ondersteunen? Voelt u zich zelf nog een kind, maar durft u

er niet voor uit te komen?? Pakes, beppes, buurvrouwen, tantes en noem maar op: schroom niet, maar stuur een mailtje naar 1 van onderstaande adressen. Tijdens de sport- en speldag willen we graag met alle kinderen pannenkoeken eten. Ook hier hebben we vrijwilligers voor nodig die de pannenkoeken voor ons willen bakken en naar het feestterrein willen brengen. Ook voor deze mensen geldt: schroom niet en geef u op!! U helpt toch ook mee om kinderen van Wijnjewoude een onvergetelijke dag te bezorgen?? Vriendelijke groet werkgroep sport- en speldag: Oeds Geertsma, Kees Talsma, Geke Groenewold, Nienke Adema, Hielke Posthumus en Greethilda van der Velde: greethilda@planet.nl Ria Russchen: ria-russchen@hetnet.nl

23.


Kraanwerk J.R. Bouma Voor alle grond- en water werken www.kraanwerkjrbouma.nl Tolleane 1 Wijnjewoude Tel. 06-11292116

aannemer - en timmerbedrijf ook voor kunststofkozijnen gevelbekleding en windveren Bremerheide 20 Wijnjewoude

ijnjewoude

Tel.: 0516 - 481383

Tel.: 0516 - 471415

Tolleane 8 9241 WH Wijnjewoude

de jong auto’s & machines Roelof de Jong Opper Haudmare 32 9241 HR Wijnjewoude

website: www.dejongautosenmachines.nl

(0516) 48 10 17 zaak : 06 - 55 17 83 59 mobiel : e-mail : roelofdejong@freeler.nl

In- en verkoop alle merken auto's, machines en bedrijfsauto’s

Weinterp 44a * 9241 HE Wijnjewoude

24.

Duerswâldmer Wei 6, 9243 KA Bakkeveen Tel.: 06 - 20 35 64 90 E-mail: joswelfing@hotmail.com


Vele turnsters door naar de Friese kampioenschappen bij Longa Wederom een drukke maand, elke zaterdag stonden er Longa turnsters op de wedstrijdvloer en veelal met succes! Op zaterdag 6 april mochten de turnsters van niveau 9 en 10 afreizen naar Wolvega voor hun 2e plaatsingswedstrijd voor het FK. Eke Berga (niveau 9) en Else Talsma ( niveau 10) mochten de spits afbijten. Beide meiden hebben een beduidend betere wedstrijd geturnd als op de eerste. Ze verbeterden heel keurig hun punten totaal, Else met ruim 2 punten en Eke zelfs met bijna 5 punten! In een groot deelnemersveld leverde dit Else een 15de en Eke een 13de plaats op. De verschillen waren erg klein, een halve punt meer gescoord zorgde voor een stijging van 5 plekken. Daarna was het de beurt voor Berber Akker, Fenna Russchen en Daniëlle Stoker, allen niveau 9. Berber had een super goede vloer oefening, waarmee ze op een derde plaats belandde. Ze is uiteindelijk 9de geworden, gemiddeld werd ze knap 7de over de beide wedstrijden. Daniëlle had een hele stabiele balk oefening, helaas 1 val, maar wel de tweede plaats op dit onderdeel. Fenna is een kei in sprong, hetgeen ze ook ditmaal bewees, ze scoorde het hoogste cijfer van de groep. Ook de overige onderdelen

gingen bij beide meiden heel keurig, waardoor ze allebei een hogere eindstand behaalden dan in de eerste wedstrijd: Daniëlle werd 4de en Fenna mocht een zilveren medaille in ontvangst nemen! Gemiddeld werd Fenna ook 2de en Daniëlle 5de, beide meiden zijn door naar het Friese kampioenschap! Ook Nynke heeft zich naar het FK geturnd. Zij haalde de hoogste score op sprong en turnde ook op de andere drie onderdelen stabiel. Ze mocht een zilveren medaille in ontvangst nemen en ook gemiddeld eindigde ze op een tweede plaats! Zaterdag 12 april turnden Chantal Spoelstra, Yfke Folkersma, Lotte de Jong en Islande v/d Molen in niveau 11. Voor alle meiden was dit de eerste keer in dit niveau, dus spannend genoeg. Yfke eindigde op een vierde plaats en heeft zich hiermee geplaatst voor het FK. Lotte werd 30ste, Chantal 13de en Islande eindigde heel knap op een 5de plaats. Zaterdag 20 april kwamen Kinie Veenstra, Wia Boonstra, en Lisa Mollema in actie, in niveau 8. Alledrie hebben ze een visitekaartje afgegeven door hun manier van turnen. Ze straalden en turnden met een mooie uitstraling, hetgeen beloond werd met hoge cijfers. Op de vloer eindigden deze meiden allen in de top drie. Bij de prijsuitrijking bleek dat Kinie 4de was geworden, Wia en Lisa eindigden op een 6de plaats. Voor Lisa en Kinie is het seizoen nog niet afgelopen, want beide meiden komen nog in actie tijdens het FK. 25.


Nieuws van Vrouwen van Nu, BvPF Nu het voorjaar dan echt is begonnen stopt de afdeling Wijnjewoude – Hemrik met de avondbijeenkomsten. Maar de verschillende interessegroepen staan in de startblokken. In maart was er de gezamenlijke avond met de Christelijke Plattelandsvrouwen. Spreker deze avond was de heer Hedman Bijlsma. De hear Bijlsma is wiis mei syn foarnamme, dy't al fanôf 1400 yn de famylje foarkomt, mar no ferlern driget te gean. Bijlsma sammelt en skriuwt sels boeken oer iis en riden en makket boppedat prachtige foto's. Dit alles meielkoar soarge der foar dat de hear Bijlsma mei entûsjasme en mei kunde fan saken ús in hiele protte ferteld en sjen litten hat oer iis en riden. It wie in hiele moaie jûn. In april werd er in Ureterp een avond georganiseerd over filosofie, mede voor de afdelingen Wijnjewoude – Hemrik en Bakkeveen. Mevr. Anna Riemersma vertelde ons over de grote filosofen en wat filosofie voor ieder van ons in het dagelijkse leven betekenen kan. De tuin- en cultuurvrouwen zijn naar het Karmelklooster in Drachten geweest. Hier was een prachtige expositie van textielkunst, gemaakt door topontwerpers uit binnen- en buitenland. In mei gaat er een grote groep naar Leeuwarden. We maken daar o.l.v. een gids een interessante stadswandeling. In juni staat er een dagje naar de provincie Groningen op het programma. De kookgroep heeft deze keer niet zelf

gekookt, maar heeft zich met een heerlijke maaltijd laten verwennen. In september starten we weer op ons vaste adres: “De Twa Bûken”. Ons lid, Appie de Haan, heeft het druk gehad met de provinciale handwerkexpositie, deze keer in Wommels. Hier waren ook mooie werkstukken te bewonderen van onze quiltgroep, waarbij bovendien prijzen verdiend werden. Ook de volksdansers gaan met vakantie. Als afsluiting van het seizoen gaan deze dames een fietstocht maken om daarna gezellig met elkaar ergens te eten. De leesgroep stopt ook gedurende de zomermaanden. Zij hebben het seizoen afgesloten met het bijwonen van de toneelvoorstelling “De emigrant” met de spelers Freark Smink en Theo Smedes. Geweldig theater. De reiscommissie bruist weer van de activiteiten. Er wordt weer geregeld gefietst en voor juni is er een mooie reis gepland naar de Meyerwerf in Papenburg en een theemuseum in Leer. U ziet het, ook in de zomermaanden valt er bij Vrouwen van Nu veel te beleven. Mocht u geïnteresseerd zijn in één van onze activiteiten, neem dan gerust contact op met onze voorzitter Sippie Dijkstra, tel. 0516 – 471315. Antje v.d.Heide.

Wat kinne wy allegearre dwaan om sykten te foaren te kommen? Alle dagen in pot hunich opite, master Alle dagen in pot hunich opite, Durk? Ja master, dy hawwe wy te keap! Ut lytse Durk praatsjemakker van Durk van der Heide

26.


In de Ban van de hobby…… Tijdens de WIlledei van vorig jaar werd ik door Klaas de Boer gevraagd of ik zin had om eens langs te komen zodat hij wat over zijn hobby kon vertellen voor in de Bân. Dat leek me wel wat. Op naar Weinterp 64. De vroegere varkenshouder heeft twee rechterhanden en werkt daar ook het liefst mee. Zo knapt hij skelters op die hij te koop zet en maakt hij miniatuurgoed voor achter de skelter of tractor.

In het jaar 1976 maakte Klaas zijn eerste trapskeltertje voor zijn zoon Egbert. Fabrieksskelters waren er in die tijd nog niet. Klaas begon met een crank (verbindingsstuk van de trapas van de fiets en het pedaal) van een herenfiets, last een tandwiel op de as waar vier wielen van een kinderwagen in kwamen. Er kwam een stuur op en Egbert kon rijden. Toen Klaas met Egbert in 1986 de flaeijelfeesten in Nieuwehorne bezocht waren ze gecharmeerd van een zelfgemaakt tractortje waar een jongen op rond reed. Deze was door zijn vader gemaakt, “dat kan ik ook”, dacht Klaas toen. Zo gezegd, zo gedaan. Er werd ijzer gekocht waar het frame van gelast werd, er werd een

motortje van het brommermerk Puch ondergezet en een versnellingsbak van een lelijk eendje. De voorwielen kwamen van een steekkar en de achterwielen van een kunstmeststrooier. Dan moest er nog een benzinetank op, deze kon wel gebruikt worden van de motormaaier en een aluminium afvalplaat van de viskarrenfabriek uit Jubbega. De vaste as die er onder zit gaat met een ketting van de motor naar de versnellingsbak. Het is een echte fendt tractor met maar liefst zeven versnellingen en een achteruit. Dit komt doordat de versnellingsbak vier versnellingen heeft en het Puch blokje drie.

Klaas had vanaf dat moment de smaak te pakken en liet het niet bij dit tractortje. Hij maakte o.a. twee ladewagens, een swadhark (swielmachine) en een balenpers. “De eerste ladewagen was het moeilijkst, de maten moesten overeenkomen”, aldus Klaas. Alles moest natuurlijk wel in verhouding met elkaar staan. De swadhark is gemaakt in het model van de sprinter. De sprinter is de voorganger van de sprintmaster van Vicon Lely. Klaas heeft deze zelf in oorspronkelijke maat in zijn bezit. De balenpers is nagemaakt uit 27.


het boekje van Bart Smit. Het afvalhout gaat niet de container in maar wordt gebruikt voor het maken van bijvoorbeeld uilenborden, vogelkastjes, een kiepkar voor achter de skelter of een wipkip. En dan zijn er nog de skelters. Ze worden opgekocht van marktplaats waarna Klaas ze opknapt om weer te verkopen.

Ben je benieuwd naar zijn gemaakte kunsten? Ga dan eens bij hem langs. Zijn huis is te herkennen aan de skelters die in de tuin staan met het bordje te koop. Wie weet kom je ook in zijn hok met de oude tractors waar hij jaarlijks mee naar de flaeijelfeesten gaat. Anne-lys Herder

Concours Hippique Wijnjew창ld Hynstedei Zaterdag 22 juni a.s. is het weer zover. Vanaf 12.00 uur wordt het jaarlijkse tuigpaardenconcours gehouden aan de Merkebuorren naast nummer 92.

jew창ld Hynst Wyn ede H i C

Er worden vele rubrieken verreden. Niet alleen voor leden van Taveno, Categorie 3, maar ook voor de jeugd van 6 tot en met 12 jaar met hun pony's voor de wagen. Het belooft een enerverende middag te worden en als de weergoden meewerken, ook een stralende middag. U zult begrijpen dat een dergelijk evenement veel kosten met zich meebrengt, daarom worden tijdens het concours lootjes verkocht met vele leuke prijzen en

28.

een fiets als spectaculaire hoofdprijs! Wij hopen dat u in grote getale aanwezig zult zijn. Mocht u nog vragen hebben, aarzel niet en neem contact op met Joop Witlox 0610805561. Bestuur Hynstedei


Prikbord Bedankt Beste dorpsbewoners van Wijnjewoude /Bakkeveen en omstreken. We zijn aangenaam verrast door de grote belangstelling en de vele complimenten en hartelijke opmerkingen tijdens de opening van ons hotel. Het is voor ons een geweldige feestdag geworden. Inmiddels hebben we al vele hotelgasten uit binnen- en buitenland en zelfs uit Wijnjewoude mogen begroeten. Met een vriendelijke groet; Pieter, Ymkje, Geralda, Marcel, Siep, Laura en het personeel van Hotel Te huur Trilplaat incl Benzine

Verticuteermachine

Per dag € 35,Halve dag € 20,-

Per dag € 30,Halve dag € 17,50

Steenknipper

Per dag € 15,Halve dag € 10,Bij brengen en halen rekenen wij bezorgkosten

Bloemen & Kadohuis Wilma 0516-480668

Judoschool in de Swingel Dinsdagsmiddags van 16.15 tot 17.00 uur voor 5 t/m 7 jaar. van 17.00 tot 17.50 uur voor 8 jaar en ouder. De lessen worden gegeven door Alco Hofstee, aanmelden: info@judoschooloord.nl voor meer informatie: www.judoschooloord.nl

Mei Actie HM Haarmode Cadeau-tip voor Moederdag! een cadeaubon voor elk gewenst bedrag! U kunt bij ons ook online een afspraak maken op 1kapper.nl HM Haarmode, Mr. Geertswei 1, Wijnjewoude, 0516-850885 www.hmhaarmode.nl

Onderhoud grafmonumenten Wanneer je op de begraafplaatsen Duerswâld of Weinterp rondwandelt zie je nogal eens een grafmonument dat nodig een onderhoudsbeurt verdient (schoonmaken, letters lakken) Ondergetekende kan dit eventueel voor u verzorgen. Albert de Vries. Tel. 0516481475 of 06 - 55716006 Longa kledingactie Op 28 mei organiseert Longa een kleding actie in samenwerking met “bag2school”. Net als vorig jaar hopen we vele zakken met kleding, gordijnen, knuffels, schoenen etc. te verzamelen. U kunt de zakken op 28 mei om half twee inleveren bij de Swingel, maar als u de zakken eerder kwijt wilt dan kan dit gerust! U mag de zakken bij een van de bestuursleden van Longa brengen, Esther Russchen, Heidie Talsma, Antje Bouma, Johan Boonstra of Dute Faber, 0516481578

29.


Uw informatie- en contactpunt voor ontmoeting en advies: - vragen over het dorp Bezoek- en postadres MFC “De Swingel” Woensdag in de even weken van 10.00 tot 12.00 uur. Telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur. op nummer 06 - 12 548 683

GFH Mounleane 2-4 9241 HA Wijnjewoude Tel.: 0516 - 48 12 61 Fax: 0516 - 48 13 97

HF

- hulpmiddelen - thuiszorg - woningaanpassing - kleine klusjes

Reparatiebedrijf

l

fh.n g . ww

w

- activiteiten

Voor al uw reparatie werkzaamheden Moskouwei 4 aan; - tractoren - landbouwmachines 9241 WJ Wijnjewoude - tuinmachines tel.: 0516 - 48 16 93 - parkmachines b.g.g. 06 - 218 75 017

Hytex Fashion B.V. Mounleane 3a 9241 HA Wijnjewoude Tel.: 0516 - 48 13 31 Fax: 0516 - 48 17 45

TIMMERBEDRIJF EDWIN HOFSTEE Voor al uw: - nieuwbouw - verbouw Wolverlei 5 - onderhoud 9241 ER Wijnjewoude - renovatie Tel.: 06 - 23 67 77 46

adres postcode tel fax e-mail website

30.

Weinterp 60 9241 HE Wijnjewoude 0516 - 48 09 93 0516 - 48 08 85 info@boumaadmin.nl www.boumaadmin.nl

voor: grondwerk, mestverspreiden en slootmaaien


Op wereldreis Jeetje, wat gaat de tijd snel. In september schreef ik mijn vorige stukje voor de Bân waarin ik vertelde dat ik voor een aantal maanden naar Australië en Nieuw-Zeeland ging. Nu, zeven maanden later, ben ik alweer even thuis. In totaal ben ik vijf maanden weggeweest en ik kan terugkijken op een fantastische tijd. Ik heb een reis gemaakt die ik nooit had willen missen. Op elf september ben ik samen met vriendin Petra Jongsma in het vliegtuig richting Australië gestapt. Met een gehuurde camper reizen we twee maanden het land door. We beginnen in Sydney, gaan zuidwaarts en bij Adelaide gaat de tocht door het centrum van Australië omhoog richting Darwin. het noordelijkste punt van het land. De route heb ik met een rode lijn aangegeven op de bijgevoegde landkaart. Tijdens deze roadtour ontdekken we hoe gastvrij en groot het land is, hoe vriendelijk de inwoners zijn en hoe makkelijk het er aan toe gaat. We krijgen uitnodigingen van mensen om te komen barbecueën, mensen bieden ons overnachtingen aan en helpen ons waar nodig. We worden één met de natuur. Geen campings om te slapen, nee alle mogelijke gratis plekjes waar we de nacht kunnen verblijven. Soms met angst of het wel goed zou komen maar de twee maanden zijn zonder problemen omgevlogen. In de ruim zeven weken dat we de camper hadden hebben we maar liefst 8500 kilometer gereden. Na twee maanden gaat Petra weg, ik blijf nog een maand in Australie. Een jongen die we eerder hebben ontmoet tijdens de roadtour nodigt me uit om bij hem terug te komen in Pambula, net ten zuiden van Syndey. Ik heb ook een adres in Newcastle waar ik kan verblijven, mijn vlucht naar Nieuw-Zeeland vertrekt vanuit Brisbane, allemaal aan de oostkust, ideaal. (zie zwarte lijn.) De jongen in Pambula leert me een andere familie kennen waar ik uitgenodigd wordt voor het kerstfeest. Sinterklaas komt aan in Nederland maar ik vier kerst, een unieke ervaring. Vanuit

Pambula ben ik verder gereisd naar Newcastle. Hier staan Denis en Marlilyn voor me klaar. Ik word overal mee naartoe genomen, na een paar dagen weet ik alles over deze stad. Zij hebben vrienden in Port Macquirie wonen en één telefoontje naar Mark en Marie en mijn volgende verblijfplaats is geregeld. Ik verblijf bij hun op een watersportbedrijf met camping, waar ze eigenaar van zijn. De gehele dag door doe ik verschillende watersporten. De dag begint vaak met peddelen; staand op een board met een lange peddel zwaaiend in het water om vooruit te komen. Een geweldige tijd heb ik bij deze lieve mensen. Mijn laatste avond dat ik hier verblijf krijg ik de nieuwe brochure voor de camping te zien, met een foto van mij aan het peddelen. Een geweldig aandenken. De reis gaat verder naar de Goldcoast, Surfers Paradise. Hier woont een dochter van de familie die ik in Pambula heb ontmoet. Ook alweer heerlijke dagen waarin ik mee wordt genomen naar het strand, leuke uitgaansgelegenheden en ik geniet van alles wat er om me heen 31.


gebeurt. Dan op naar Brisbane, waar ik verblijf bij de zus van diegene uit de Goldcoast. Ook alweer genieten! De drie maanden zijn voorbij, ik moet het land uit maar heb een fantastische tijd in Australië gehad, heb kennis gemaakt met de aardige mensen, de gastvrijheid en de mooie afwisselende natuur die het land heeft. Ik ga door naar Nieuw-Zeeland. In dit land koop ik een buskaart en reis twee maanden met de organisatie Stray. Een busmaatschappij die het land door reist en een hop-off/hop-on regeling heeft. Als het me ergens bevalt verblijf ik er langer en

neem ik de volgende bus verder. De route die ik heb gedaan wordt aangegeven met de zwarte lijn. Nieuw-Zeeland is een land met een geweldige natuur. Vooral heel veel bergen en water. Aan het begin van mijn reis was ik van plan om te gaan WOOFFEN, werk tegen kost en inwoning. In Australië had ik dit niet nodig, ik leefde een maand lang bij inwoners. In NieuwZeeland heb ik gewerkt bij twee verschillende Wooff bedrijven. Het eerste bedrijf is een backpackersaccomodatie waar ik schoonmaak. Een weduwnaar stelt zijn huis beschikbaar voor backpackers. Hierdoor kreeg ik het gevoel in een grote familie te leven. Het tweede Woofbedrijf is bij de ouders van de buschauffeur van Stray. Zij hebben een bedrijf van een grootte van meerdere voetbalvelden met bos. Hier doe ik tuin- en schoonmaakwerk. Het werk wordt afgewisseld met uitstapjes naar de zee, barbecueën en leuke feesten. Ik heb vijf fantastisch maanden gehad en de meest leuke dingen gedaan. Zo heb ik met wilde dolfijnen gezwommen, een kamelentocht gedaan, familie bezocht, de mooiste wandelingen gemaakt, walvissen gespot, de prachtige great ocean road gereden, de echte outback van Australië in geweest, vliegtuigjes schoongemaakt in ruil voor een helikoptervlucht, de hoogste toren van de wereld beklommen en vooral twee hele mooie landen bezocht. Dit is maar een klein stukje van mijn geweldige reis. Al mijn verhalen zijn te lezen op annelysherder.waarbenjij.nu. Ik zal deze tijd niet weer vergeten. De glimlach komt op mijn gezicht wanneer ik er aan terug denk. Anne-lys Herder

32.


Geef de pen door Beste lezers, Na een aantal keer de pen te hebben afgewezen, moet ik er ook aan geloven. Mijn naam is Thomas van der Lei en ben geboren op 4 september 1989 in Wijnjewoude. Ik woon op de Merkebuorren 5. Mijn ouders zijn Berend en Jannie en ik heb 2 broers: Franke en Roelof Jan. De laatstgenoemde heeft een dochtertje van bijna 2 jaar, Anna Eloïse. Ik ben een duale student. Een duale student houdt in dat ik werk en tegelijkertijd een studie volg. De studie die ik volg is Small Business & Retail Management. De studie volg ik op de Stenden Hogeschool in Leeuwarden. Voordat ik met deze studie kon beginnen heb ik de MAVO en de HAVO afgerond. Het werkgedeelte volg ik bij SPITS in Oosterwolde. SPITS Oosterwolde is een

onderneming om apotheken te ondersteunen met cliëntspecifieke medicijndistributie. De werkzaamheden die ik daar verricht zijn voornamelijk het voorraadbeheer en het (gedeeltelijk) aansturen van een afdeling. Naast mijn school en studie ben ik ook een liefhebber van voetbal. Ikzelf voetbal bij v.v. ONT in Opeinde. Mijn voetbalcarrière ben ik begonnen bij v.v. ODV, waar ik 1½ seizoen geleden ben vertrokken.

‘De mooiste van het noorden’ op woensdag 15 mei 2013 wordt gehouden: e de 33 O.D.V. Bosloop Hoofdsponsor

Start om 19.30 uur bij: Sportcomplex "Tusken de Wâllen" aan de Te Nijenhuiswei in Wijnjewoude

organisatie:

v.v. O.D.V. Wijnjewoude opgericht: 3 aug. 1921

Dit heb ik gedaan om te kijken waar mijn zogeheten- voetbalplafond ligt. Naast het zelf uitoefenen van de sport ben ik ook jeugdleider van de E1 van v.v. ODV, dit doe ik samen met Johnny Hylkema. Ook zit ik sinds kort in het bestuur van de Club van 100 van v.v. ODV. Iedereen die de club een warm hart toedraagt kan hier lid van worden. Ik geef de pen door aan mijn medeleider Johnny Hylkema, die op het moment van schrijven niets van deze beslissing afweet.

categorieën : Dames en Heren

5,7 km.

Dames, Heren en Master

10 km.

Dames, Heren en Master 16,1 km.

i.s.m. S.V. Friesland

Thomas van der Lei

Inleg: € 5,00 SV Friesland leden en ODV Leden € 4,00 iedereen ontvangt een herinnering

Inlichtingen bij:

E. Linstra

tel. 0516 - 48 12 24 of 06 - 234 598 44 O. Geertsma tel. 0516 - 48 12 41 J. v.d. Schaaf tel. 0516 - 48 12 35

33.


‚Ald en nij op 'e buorkerij' Jan Heida en Froukje Nijboer trouwden op 15 mei 1941 in de Hervormde Kerk te Lippenhuizen. Het was oorlogstijd maar ze kregen toch een huwelijksreceptie in de schuur van Froukjes vader. Jan was 25 jaar, Froukje 24. Beiden kwamen van grote boerderijen in Terwispel en Lippenhuizen. 's Avonds, met het feest nog in volle gang, gingen ze samen naar hun nieuwe toekomst, een klein boerderijtje met zes hectare grond in Wijnjeterp. Het was erg verwaarloosd door de voormalige pachter. Froukjes vader was de eigenaar. De oude schuur was bijna ingezakt en was niet meer te vertrouwen. Er stonden nog vier magere koeien op stal. De mesthoop was een hoge terp van tenminste vier jaar. Een oud paard stond in de schuur geduldig wachtend op de inzak. Het meeste gereedschap was verroest of totaal gebroken 's Morgens ging Jan eraf om de vier koeien te melken, het was niet eens een halve bus! De koeien werden het land ingestuurd. 's Avonds langs de Butewei werden er zes jonge koeien geleverd van de boerderijen in Terwispel en Lippenhuizen… hun huwelijkscadeau!

Ze waren zeer tevreden met hun leven. Er kwamen drie kinderen en veel familie en vrienden woonden in de buurt. Maar toch was het bedrijf niet groot genoeg om te worden gemoderniseerd. Koeien werden nog met de hand gemolken en alle veldwerk werd gedaan met paarden.

Plattegrond van de boerderij na de uitbreiding.

Er werd dag en nacht gewerkt. Met de hulp van zijn schoonvader ging Jan alles repareren en uitbreiden. Het zou een 'Gemengd Bedrijf' worden. De oude schuur werd ingesteld voor varkens, er werden kippenhokken gebouwd en de stal werd uitgebreid met plaats voor 16 koeien. Er kwamen kuilsilo's. Bouwgrond werd gehuurd bij de Compagnonsfeart voor suikerbieten, aardappelen en tarwe. In de Mersken werd 4 hectare gehuurd voor hooi. 34.

In 1954 solliciteerde Jan op een nieuwe boerderij in de Noordoostpolder. Hij werd afgewezen…niet genoeg geleerd! In 1956 meldden Jan & Froukje zich aan voor emigratie naar Amerika en ze vertrokken in maart 1957. De bedrijfsinventaris werd verkocht voor 50,000 gulden…ze hadden geen schulden. Boerderij van Jan & Froukje, de zomer voor de emigratie naar de VS Jan & Froukje hadden nu een boerderij in Lafayette, New Jersey van 80 hectare. Er was plaats voor 85 melkkoeien, 12 pinken, en 10 kalveren. Alles kon gerund


worden door Jan, Froukje en de kinderen. Het was niet meer gemengd; alleen melkvee bedrijf. Melken was met vijf machines en duurde twee uur, twee keer per dag. De hele familie deed mee. Voor voer was er maïs en luzernehooi. Mais werd in april geplant en in september in silo's geblazen. Luzernehooi werd drie keer per zomer geoogst en zo'n 10,000 pakjes waren nodig voor de beesten in de winter. Alles moest nu met trekkers.

Koeien op weg naar de stal…Lafayette NJ… 1959

Jan Heida in het maïsveld, 1958 te Lafayette NJ. Hij had nog nooit op een trekker gezeten. “Se bin lang sa sinnich net as 'n hynder,” zei hij.

Hun Amerikaanse boerderij bloeide tot 1969. Toen kreeg Jan een beroerte. De dokter zei dat hij niet zo hard meer kon werken. Hun kinderen studeerden en gingen allemaal een andere kant op. Dus alles werd weer verkocht. Ze kochten een mooi huis in Lafayette. Jan werd koster in de grote kerk in Lafayette tot zijn tweede beroerte in 1995, en dat was z'n dood. Froukje leefde nog tot 2008. Hun oude boerderij in “Weinterp” werd in 2012 afgebroken om ruimte te maken voor N381. Jim Heida, Harrington Maine, USA.

35.


Schaakclub Bakkeveen Schaakt van september t/m april elke woensdagavond in hotel & restaurant de Stripe te Wijnjewoude, aanvang 20.00 uur. Contactpersoon: J. Bergsma, tel 0516-481007. Voor meer info: http://members.ziggo.nl/sj.terpstra Schaakclub Bakkeveen verliest zijn laatste wedstijd tegen Emanuel Lasker uit ST Anna Parochie. De gezamenlijke slotronde van de FSB (promotie- en 1 ste klasse) vond afgelopen zaterdag plaats in Heerenveen. OSG Sevenwolden fungeerde als sfeervolle locatie van dit gebeuren. Bakkeveen moest alles op alles zetten om alsnog degradatie te voorkomen. De tegenstanders uit het Bildt waren al gedegradeerd. Het werd een spectaculaire middag en de overwinning ging uiteindelijk naar Lasker die uiteindelijk met 2½ 5½ won. Het had net zo goed een fikse overwinning voor Bakkeveen kunnen worden zoals uit het volgende verslag zal blijken. Bakkeveen moest het helaas zonder teamcaptain Dirk Müller doen. Zijn vrouw overleed twee dagen eerder volkomen onverwachts, zodat zijn teamgenoten toch wel aangeslagen de wedstrijd in gingen. Milan Heller aan bord 1 was het eerst klaar tegen Reinold Postma. Na een wat vreemde opening werd er zeer snel afgeruild en materiaal gewonnen door Milan en was de voorsprong 1-0 voor Bakkeveen. Het werd 2-0 toen ook Gerrit Meppelink zijn tegenstander mat zette zijn tegenstander Ruud Stellingwerf speelde de Philidor-verdediging hierdoor kreeg wit wat meer ruimte, door wat tempo verliezen kwam wit goed te staan en met een mooie combinatie was het gedaan met de Lasker. Dave Bosman kreeg tegen Willem Postma een variant op de Indische opening te verduren. Hij kwam een pion achter maar won een 36.

kwaliteit terug. De aanval zette echter door en Dave gaf op, helaas bleek achteraf dat er toch gewoon simpelweg remise in zat. Robin Bains kwam vanaf het begin onder zware druk te staan na de 20ste zet kwam hij eindelijk een beetje onder de druk uit maar dit kostte een pion, na lang denken deed Robin een offer tegen beter weten in (hij moest wat). En realiseerde zich dat hij zijn meerdere moest erkennen tegen zijn sterke tegenstander Jacob Strikwerda. Ben de Vries speelde met wit op bord 2 tegen Nanne Toering. Vanuit de opening kwam hij iets beter te staan, maar het stond zeer complex en gedrongen. Op de zeventiende zet offerde Ben een stuk tegen 3 pionnen. Na diverse afruilen werd door Ben remise aangeboden wat graag door zijn tegenstander geaccepteerd werd, Ben stond n.l. gewoon gewonnen helaas! Lammert Ausma speelde tegen Jan Wijma. Na een wat moeizaam begin kreeg Lammert steeds meer grip op het spel en kwam gewoon goed te staan helaas kwam hij door een foute combinatie een kwaliteit achter en moest uiteindelijk opgeven. 2½-3½ Nog twee spellen bezig die er veelbelovend uitzagen voor Bakkeveen. Bauke Hoogstra kwam zwak uit de startblokken zijn tegenstander Hein Zondervan had zijn stukken beter ontwikkeld, maar na een zeer goede paardenzet waren de rollen in 1 keer omgedraaid. Bauke nam het initiatief over en won een pion en


daarna nog één. In gewonnen positie zag Bauke echter een torenaanval over het hoofd en moest helaas opgeven. Ons talent Jorn Brouwer had een zeer sterk begin tegen de hoogst gerate speler Thijs Tuinstra. De hele partij stond Jorn voor maar op het einde deed hij een paar

passieve zetten. De tegenstander had daardoor de mogelijkheid een aanval op de koning te doen die Jorn niet tegen kon houden. Kortom een zeer onfortuinlijke uitslag het had in plaats van 2½-5½ ook wel 6-2 kunnen zijn. Of dit ook degradatie betekent zal nog moeten blijken.

Schaakclub Bakkeveen sluit het seizoen af met het traditiegetrouwe snelschaakkampioenschap. Een record aantal leden (21) probeerden hun tegenstander binnen 5 minuten te verslaan. Gespeeld werd in twee poules. Alle leden moesten minimaal 10 wedstrijden spelen. Sommigen zelfs 12 als ze een zelfde aantal punten hadden gehaald. Het was zoals gewoonlijk weer een zeer intensief gebeuren, regelmatig vielen er stukken om, omdat men te snel op de klok wilde drukken. Dames werden weggegeven alsof het niets was en bij een soms gewonnen stand viel dan net de vlag en ging de winst naar de tegenstander. In poule 1 eindigde Ben de Vries als nummer 1 en Sieb Hazenberg als nummer 2. In

Jubbega & Donkerbroek

Specialist op het gebied van: - Fysiotherapie - Sportfysiotherapie - Manuele therapie, - Beweegprogramma's - Diëtetiek.

poule 2 werden Dirk Müller en Jorn Brouwer nummer 1 en 2. In de finale won Dirk Müller van Ben de Vries en Sieb Hazenberg van Jorn Brouwer. Dirk werd dus net als vorig jaar snelschaakkampioen van Bakkeveen. Het geheel werd opgefleurd door heerlijke bitterballen aangeboden door restaurant de Stripe. Tussendoor reikte schaakmeester Berend Joustra aan Salomon Bonte, Miente Steensma en Jack Zeilstra een schaakdiploma uit voor het behalen van stap 2. Na afloop werd Ben de Vries gefeliciteerd. Hij werd schaakkampioen van seizoen 2012- 2013. De laatste wedstrijd werd door Ben gewonnen van Gerrit Meppelink die op dat moment eerste stond een spectaculaire ontknoping dus. 22 juni volgt nog een gezellige barbecue samen met partners (gesponsord door de Stripe) in de Stripe. 11 september wordt het nieuwe seizoen gestart. Sieb Hazenberg

Bel vrijblijvend naar onze praktijk in Jubbega of Donkerbroek. Of kom gerust langs, wij staan u graag te woord! Behandeling aan huis is ook mogelijk.

37.


38.


Open Atelier Route Opsterland 2013 De Open Atelier Route wordt gehouden op zondag 19 en maandag 20 mei (beide pinksterdagen) en op zaterdag 25 en zondag 26 mei 2013. Aan de deelnemende kunstenaars is gevraagd een kunstwerk te maken naar aanleiding van het thema: vuur, water, lucht en aarde, de vier elementen. De werken zijn te zien op de overzichtstentoonstelling in Atelier Wijnja te Wijnjewoude, nummer 1 van de route. Het zal bijzonder interessant zijn om te zien hoe elke kunstenaar op “eigen wijze” aan de slag is gegaan met dit thema. Onder de kunstenaars bevinden zich beeldhouwers, keramisten en kunstschilders, maar ook de toegepaste kunsten in de vorm van sieraden, verhalen en viltwerk ontbreken niet in deze Open-AtelierRoute. De route loopt door een landschappelijk en cultureel bijzonder mooi gebied; weilanden, bos, heide en duinen, het stroomgebied van het Alddjip en oude veengebieden wisselen elkaar af. De routebeschrijvingen, met zowel een autoroute als een fietsroute, zijn gratis verkrijgbaar bij alle deelnemende kunstenaars. De deelnemers zijn herkenbaar aan de vlag met het KunstinOpsterland logo.

Op de website www.kunstinopsterland.nl staat alle informatie over de route en het programma. Het laatste nieuws is er te vinden en informatie over de deelnemende kunstenaars met links naar hun eigen websites. De route is ook te downloaden via de website. Startpunten: Atelier Wynja, Weinterp 50, 9241HE Wijnjewoude. Alie Popkema, Weverswâl 26, 9243 JM Bakkeveen Jacqueline Verhoef, Tolhekbuurt 25, 9245 HX Nij Beets Klaas Klazema, De Helling 3, 8401 TS Gorredijk De ateliers zijn geopend van 11.00 tot 17.00 uur. De toegang is gratis en het publiek is van harte welkom.

Volkstuinencomplex Boerenstreek Het hele jaar door verse groenten van eigen tuin! Op een zonnige dag is het heerlijk om in de tuin te werken. Het eerste jaar is er al ongelofelijk veel gedaan en was er een goede opbrengst van groenten. Dit jaar gaan we er zeker weer iets moois van maken, de voorbereidingen zijn alweer in volle gang en de tuin lijkt langzaam weer uit de winterslaap te ontwaken. De paden zijn weer opgehoogd met houtsnippers en hier en daar is er al een perceel omgespit. De eerste groenten kunnen alweer de grond in maar voor veel soorten moeten we toch nog even geduld hebben….In de vensterbank staan potjes met zaden die al kleine plantjes worden en kunnen vanaf mei zo de volle grond in. Lijkt het u ook

leuk om een perceel grond te bewerken en eigen groenten te kweken? Wij hebben nog enkele percelen beschikbaar van 20 x 2 meter op het volkstuinencomplex aan Ald Duerswâld. Kosten: € 10,- huur per jaar en éénmalige 39.


inschrijfkosten van â‚Ź 30,-. Het is ook mogelijk om een half perceel te huren! Bel of mail dan met Marrielle Smeerdijk, 06-4059052 vtcboerestreek@wijnjewoude.net

Bij de ingang van het volkstuinencomplex is een publicatiebord, daar leest u meer informatie over het volkstuinencomplex Boerenstreek.

Kerkdiensten Hervormde Kerk

5 9 12 19 20 26

2

9.30 uur

Weinterp

Mei Ds. A. Lagendijk, Onstwedde Dhr. M.van Heijningen, Dorkwerd Hemelvaartsdag Ds. J. Noordam, Drachten Dhr. M.van Heijningen, Dorkwerd Dhr. M.van Heijningen, Dorkwerd 1e Pinksterdag 2e Pinksterdag, geen dienst Ds. L.H. Voschezang, Bergambacht

9.30 uur

Duurswoude

Juni Dhr. F. Verkade, Hoogeveen

9.30 uur 9.30 uur 9.30 uur 13.45 uur 9.30 uur

Duurswoude Weinterp Weinterp Weinterp Duurswoude

Voorbereiding HA

Gereformeerde Kerk Wijnjewoude - Hemrik 5 9 12

9.30 uur 9.30 uur 9.30 uur 13.45 uur

19 20 26

9.30 uur 10.00 uur 9.30 uur

Mei Ds. E. J. van den Brink Ds. E. J. van den Brink Hemelvaartsdag Ds. E. J. van den Brink, bevestiging ambtsdragers Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd dienst in de Herv. Kerk Weinterp Ds. E. J. van den Brink 1ste Pinksterdag Tentdienst 2de Pinksterdag Ds. W. M. Schinkelshoek, Easterbierum

9.30 uur

Juni Ds. E. J. van den Brink, gezinsdienst, voorber. H.A.

2

40.


41.


Kinderen/jongeren met een beperking!! - tijdelijk verblijf - logeerhuis - dagopvang

- dagbesteding voor jongeren die buiten het werkcircuit vallen. Wij zijn op zoek naar eenvoudige werkzaamheden voor de dag besteding in de vorm van 'tafel' werkzaamheden.

Merkebuorren 90 - 9241 GH Wijnjewoude T:0516-480507 - Stichtingaetb.nl

Tel: 06-54272376 b.g.g. 0516-471276 info@egbertdeboer.nl www.egbertdeboer.nl Een begrip op het gebied van o.a. Opel en VW onderdelen en accessoires van 1960 tot nu. In- en verkoop/bemiddeling auto's, bedrijfsauto's, nieuwe en gebruikte auto-onderdelen.

42.


Dorpsagenda Mei 4 4 4 6 15 17-20 19-20 25-26 27 29

Dodenherdenking Bloemenmarkt Sloa Gratia 9.00 - 13.00 uur bij de gereformeerde kerk Boeken- en platenmarkt in het Trefpunt mixtoernooi DWS Bosloop ODV Pinksterfeest Open Atelier Route Open Atelier Route Ledenvergadering DWS Viswedstrijd voor Basisschoolleerlingen

Juni 5 8 12 12 13 13 14 15 16 17 17 22

Rommelmarkt van 14.00 tot 18.00 uur Ladies Night in de odv kantine Frysk Cabaret met Klun en Knoffelhakke Avondrommelmarkt van 17.00 tot 21.00 uur Sport en speldag voor de peuters en de basisscholen Buurtenspelen met spel en kennisonderdelen Oud Hollandse spelen Playbackshow voor de basisscholen Playbackshow voor alle overige inwoners kijk en doe dag met als thema Middeleeuwen. Tevens livemuziek in de tent Feestavond m.m.v. Exposure Hynstedei

Basisschool vissen Op woensdag 29 mei organiseert hengelsportvereniging “It Stikelbearske” Wijnjewoude e.o. haar jaarlijkse viswedstrijd voor basisschool leerlingen. De wedstrijd is voor de jeugd uit de dorpen Wijnjewoude, Hemrik en Lippenhuizen. De jeugd die in deze dorpen wonen maar naar een andere basisschool gaan mogen ook meedoen. De wedstrijd wordt gehouden in de Opsterlandse Compagnonsfeart bij Wijnjewoude op het zandpad vanaf de Trambrug. Om 18.30 uur gaan we vissen en we eindigen om 20.00 uur. Na afloop is direct de prijsuitreiking en allen die mee gevist hebben krijgen een verrassing. Leerlingen tot en met groep 4 mogen alleen onder begeleiding meevissen. Houdt onze website in de gaten voor eventuele veranderingen www.itstikelbearske.nl.

Foto's en de uitslag kunt u ook op deze site bekijken. Heeft u vragen en / of suggesties neem dan contact op met : René Seefat, secretaris h.s.v. “It Stikelbearske” Wijnjewoude e.o. Tel. : 0516 – 481271 Mail : secretaris@itstikelbearske.nl

43.


Doktersdiensten Huisartsenpraktijk Wijnjewoude-Hemrik apotheekhoudend Meester Geertswei 15 tel.nr.: 0516 – 481250 bij spoed: 0516 – 480808 Openingstijden: 07.30 – 17.00 uur (iedere werkdag) 7.30 - 8.00 uur: laboratorium (bloedbepalingen) 8.00 - 10.30 uur: spreekuur huisartsen - 10.45 - 11.15 uur: koffiepauze en patiëntenbespreking 11.15 - 12.30 uur: visites huisarts + verpleegkundig spreekuur - 12.30 - 13.00 uur: lunchpauze - 13.30 - 17.00 uur: spreekuur huisartsen - 13.30 - 15.30 uur: verpleegkundig spreekuur Spreekuur Hemrik (de Bining): - dinsdagmiddag 13.30 - 14.30 uur - donderdagmorgen 8.30 - 10.30 uur Avondspreekuur: - Maandagavond 18.00 - 21.00 uur (op afspraak) Tevens verpleegkundig spreekuur (op afspraak) Wrattenspreekuur iedere maandagmiddag en donderdagmiddag van 15.30 uur - 16.00 uur (op afspraak). Maken van afspraken, herhaalrecepten en uitslagen opvragen graag bellen tussen 8.00 - 10.30 uur en van 13.00 - 15.00 uur. Voor herhaalrecepten kunt u ook op onze website: www.lewin.praktijkinfo.nl. terecht. Ophalen van medicatie iedere dag tussen 16.00 - 17.00 uur. Oudere patiënten en patiënten die slecht ter been zijn kunnen de medicijnen en verbandmiddelen kosteloos thuis laten bezorgen. Meldt u dit a.u.b. aan onze assistente als u dit wenst. Na 17.00 uur en in het weekend wordt de spoedeisende hulp waargenomen door de Dokterswacht Friesland (0900-1127112). De Dokterswacht zit op het terrein van ziekenhuis Nij Smellinghe te Drachten.

De smaragd verliest zijn waarde niet bij gebrek aan lof. 44.


Champost een ideale bemester voor uw tuin!

Bigbag 1 m champost: Bigbag 1 m gedroogde koemest: 3

3

3

â‚Ź 20,â‚Ź 30,-

2

Met 1 m kunt u 100 m tuin bemesten. Tegen meerprijs kunnen wij de champost ook voor u verstrooien.

Voor het ophalen en bezorgen graag bellen voor een afspraak met Wilbert Baron 06 - 25 25 12 05 of met Gerrit van Smeden 06 - 15 82 20 25

mei 2013  
mei 2013  

dorpsbald voor Wijnjewoude

Advertisement