{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

d l a b voor Wi s p r o d s k jnjew j i l e d o n u a d a

13

16

e

M

de B창n

jaa

rga

ng

Nr. 1 65

janu

2 i r a

0


Tel: 06-54272376 b.g.g. 0516-471276 info@egbertdeboer.nl www.egbertdeboer.nl Een begrip op het gebied van o.a. Opel en VW onderdelen en accessoires van 1960 tot nu. In- en verkoop/bemiddeling auto's, bedrijfsauto's, nieuwe en gebruikte auto-onderdelen.


Van de redactie Redactie "de Bân” Wikje Hofman, Noormanstrjitte 18 Annie Posthumus, Weinterp 40 Klaasje v.d. Woude, Te Nijenhuiswei 10 Durk van der Veen, Merkebuorren 127 Klaas Greidanus, Bremerheide 20 Klaske de Vries, Russchenreed 48

tel: tel: tel: tel: tel: tel:

06 - 47 50 42 41 48 13 81 48 13 91 48 13 98 48 13 83 48 13 05

Een praatje bij het plaatje "Dit was 2012".

Stichting Doarpskrante de Bân. Bankrekeningnummer 369065182.

De volgende Bân verschijnt op zaterdag 2 februari. De Bân is ook te vinden op www.wijnjewoude.net Hoe en waar moet ik mijn kopij voor de Bân inleveren? Bij voorkeur als rtf bestand of als een gewoon Word document en dan in lettertype arial 11, via de e-mail deban@wijnjewoude.net. Dit kan tot zaterdag 26 januari 18.00 uur. Kopij die niet via e-mail gaat moet op donderdag 24 januari binnen zijn bij Klaasje van der Woude, te Nijenhuiswei 10. Te laat binnen gekomen kopij kunnen wij helaas niet meer plaatsen. Klachten over de bezorging kunt u melden bij Annie Posthumus tel. 481381. Voor vragen en of inlichtingen over advertenties kunt u terecht bij Klaas Greidanus greidanus@zonnet.nl. Het eerste nummer van het nieuwe jaar ligt voor u en namens de redactie van het dorpsblad voor eenieder de beste wensen voor 2013. Is dit nu een ongeluksgetal of juist het geluksgetal. Afwachten maar, aan het eind van het jaar zal het duidelijk zijn en kunnen we zien naar welke kant de balans is overgeslagen. Uiteraard zal het voor ieder persoonlijk weer anders uitpakken. Ondanks landelijk veel pessimisme en ook schot in het voornemen van het het scheppen van een voortdurende verplaatsen van de N381. Kleine voorbecrisissfeer in de grote pers lijkt het er voor reidingen zijn al zichtbaar en het plannen ons dorp op dat het getal dertien gunstig maken voor herindelen van de oude zal uitpakken. De bejaarde bejaardenwo- situatie is in volle gang. Dat geeft vertrouningen aan de Welfingstrjitte zijn afgebro- wen voor het nieuwe jaar en de Bân wil ken waarvoor in de plaats modernere daar ook graag aan bijdragen en in delen. huizen gebouwd zullen worden. Er komt Veel leesplezier. In het decembernummer stond een verkeerde datum voor het aanleveren van de kopij. Alhoewel we zoveel mogelijk ons best hebben gedaan om dit via email te melden waren er toch een paar die we niet hebben bereikt en zij hierdoor te laat waren met het aanleveren van de kopij, onze excuses daarvoor. Deze maand zal de automatische incasso van de vrijwillige bijdrage plaatsvinden. Wie de overschrijving zelf regelt, wat wij erg op prijs stellen, graag ook deze maand onder vermelding van adres en huisnummer. In februari komen wij bij de overige inwoners langs. De redactie. 1.


Dorcas depot Wijnjewoude Al 23 jaar sorteren wij voor Dorcas. Dorcas is een internationale hulporganisatie die in 18 landen in Oost-Europa en Afrika 185 projecten ondersteunt. Dorcas helpt, geïnspireerd door Mattheüs 25 de allerarmsten in de wereld, ongeacht ras, religie, geslacht of politieke overtuiging. Voor u liggen weer de laatste gegevens van Dorcas * 800 zakken gesorteerde kleding * 18 volle dozen voedsel * Giften voedselactie transportkosten * Statiegeldactie Spar * Willedei * Giften * En vele andere goederen

2012 € € € €

170,00 102,75 305,00 1.005,00

Bij Fam. Bruinsma Handartikelen op de kruiwagen, kaarten en giften bracht € 75,00 op. Samen met uw hulp kon Dorcas dit jaar weer veel goed werk doen. Hartelijk bedankt voor de steun die u het afgelopen jaar hebt gegeven. We hopen dat u ook in 2013 weer samen met ons in actie wilt komen voor de allerarmsten!!! Wat kunt u doen? Kleding, schoenen, dekens, afgedankte mobiele telefoons enz. brengen bij onderstaande adressen of uw statiegeld bon deponeren bij de Spar Wij wensen u een gezegend 2013. Met hartelijke groet, Dorcasdepot Fam. B. Karssen Opper Haudmare 11 Tel. 481758

2.

Voorraadkist Fam. A. Zoodsma Merkebuorren 41 Tel.481759


Berichten van Plaatselijk Belang.

Het bestuur wenst alle dorpsgenoten een gezond en tevreden 2013. En wij gaan ook dit jaar weer ons best doen om een positieve bijdrage te leveren aan het woon- en leefplezier in ons dorp. Daar mag u ons op aanspreken. Hoewel wat laat, toch willen we de organisatoren van de Sinterklaasintocht een groot compliment geven. Wat was het een fantastisch festijn! Dank jullie wel! Inmiddels hebben we kennisgemaakt met onze nieuwe wethouder dorpenbeleid, de heer Piet van Dijk. Hij heeft er zin in en wij zien in hem een zeer ervaren en doortastende bestuurder met een warm hart voor wat er in de dorpen leeft. We verwachten dan ook een plezierige samenwerking. Oproep aan belangstellenden voor starterswoning: Plaatselijk Belang zoekt contact met belangstellenden voor een starters koopwoning. We willen wensen en ideeĂŤn van de doelgroep inventariseren, zodat een optimaal aanbod voor hen gerealiseerd kan worden. Meld je per e-mail bij Meintsje Nust of Jan Bakker. E-mailadressen: f.nust@hotmail.com en jbakker@woonaccent.nl Bestuur Plaatselijk Belang

3.


90 jaar Euphonia!! Het nieuwe jaar is nog maar net begonnen, de laatste kerstversiering is opgeruimd en de feestdagen zijn al weer bijna vergeten. Toch willen wij vanaf deze plaats iedereen nog het allerbeste voor het nieuwe jaar wensen. Ook willen we Bakkerij Van der Molen bedanken voor de plezierige samenwerking tijdens onze oliebollenactie. Ze waren voortreffelijk! Natuurlijk willen we alle dorpsgenoten die oliebollen van ons hebben gekocht ook bedanken. Wij zijn bijzonder blij dat er weer toekomst in Euphonia zit! Negen jeugdleden spelen elke dinsdag in een echt jeugdorkest de sterren van de hemel. Ook zijn we blij dat drie leerlingen zich hebben opgegeven om 10 gratis proeflessen te volgen. Het jaar 2013 wordt een bijzonder jaar voor CMV Euphonia. Dit jaar vieren wij namelijk ons 90-jarig jubileum. Dit is voor ons zeker een gelegenheid om ons extra

4.

vaak te laten horen. Via de Bân zullen we u op de hoogte houden van onze activiteiten, zodat u niets hoeft te missen. Een datum die u al vast in u agenda kunt noteren is zaterdag 27 april 2013. Op deze avond hopen wij ons jubileumconcert te geven met medewerking van …….., ja, dat vertellen we lekker nog niet. Euphonia laat ook in 2013 weer van zich horen! CMV Euphonia


Merkebuorren

(zuidkant 3).

Het pad naast het huis van Henk en Germa v/d Wal naar de Te Nijenhuiswei toe was vroeger de toegangsweg naar een boerderijtje. Dit stond ongeveer waar nu het parkeerterrein van het sportcomplex ” Tusken de Wâllen” is. Ruim honderd jaar geleden woonden hier Johannes en Hilbert Boonstra. Daarna Pieter en Griet Tibbersma, die er naast het boerenwerk nog wat voermanwerk bij deed in de vorm van melkrijder, koetsier op de plaatselijke lijkkoets bij begrafenissen en sneeuwruimer op de openbare weg, wanneer nodig. Nadat zij verhuisden naar de eerder genoemde diaconiewoning is hun jongste dochter er gaan wonen met haar man Frans van Hes. Ook deze deed een melkrit naast het werk als melkveehouder. Tijdens de uitvoering van de ruilverkaveling in de zestiger jaren en in het kader daarvan zijn zij vertrokken naar een groter bedrijf elders. Op een groot gedeelte van het land dat bij het boerderijtje hoorde is het sportcomplex aangelegd in de zeventiger jaren. Het huis van Henk en Germa stond er al voor 1918 en is gebouwd voor Albert Ringenaldus, een mooi en groot huis. Getuige een foto uit die tijd was het een winkel, maar met wat voor handel, is mij niet bekend. In en na de oorlog woonde in een zijkamer Lytse Fedde die met een handkar de streek opging met handel in kruidenierswaren. In de vijftiger jaren kwam het huis in bezit

van Marten Duursma die er met zijn vrouw en broer Engbert is gaan wonen. Zij kwamen hier vanaf de Boerenstreek. Ook zij hadden nog een poosje verplichte inwoning van bakkersknecht Andries Bergsma met zijn vrouw. Toen was er nog een beetje woningnood. In de zestiger jaren zijn Job en Rinkje v/d Wal er komen wonen na een flinke verbouwing. Het pand ernaast werd afgebroken en daar hebben ze toen hun autobedrijf vanaf de Mounleane opnieuw opgebouwd en voortgezet. Diezelfde plek herbergt nu de Spar buurtsupermarkt maar heeft al voordat het autobedrijf werd meerdere bestemmingen gekend. Het was ooit een wagenmakerij van een familie Zijlstra met Eeuwe en Luitsen als wagenmakers. Later heeft Jacob Uithof het bedrijf

5.


c

Mounleane 14 9241 HA Wijnjewoude 0516-426885 06-12996376

Timmer & Klusbedrijf C. de Vries

timmerbedrijfcdv@hetnet.nl

Iets te vieren, reünie, vergadering Warm - koud buffet / BBQ / Koffietafel Gezellige zaal, privé terras

hotel Restaurant Jo kinne hjir net allinnich lekker ite, mar no ek lekker sliepe! Duerswâld 23 9241 GW Wijnjewoude

Tel.: (0516) 54 12 15 www.destripe.nl

Biedt allerlei mogelijkheden. Informeer vrijblijvend. Mjumsterwei 16 9243 SK Bakkeveen tel. 0516 541493

Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ

In- en verkoop occasions In- en verkoop classic cars In- en verkoop USA cars APK keuringsstation Onderhoud en reparatie; alle merken Ook voor onderhoud aan uw oldtimer / klassieker

Weinterp 26 - 9241 HD - Wijnjewoude (Frl.) Tel. +31 (0)516 - 48 12 60 – www.autobedrijfjansma.nl

FB Dopheide 8c-2 9202 PB Drachten 0512 - 54 66 35 0512 - 54 67 10

6.

Weinterp 22 a 9241 HD Wijnjewoude Tel.: 0516 - 48 16 00


overgenomen en het vak uitgeoefend totdat hij armenmeester werd. Dat zal wel een baantje met een sociale achtergrond zijn geweest in dienst van Kerk en/of Gemeente. Foppe de Haan zette toen het bedrijf voort en heeft het verplaatst naar de overkant van de straat. Het bedrijfsgedeelte werd daarna pakhuis van de firma E. Duursma en in het woongedeelte zette de familie Pool zich tot wonen. Keimpe Pool, of ook wel de Jong genoemd en al eerder beschreven via het huis van de familie v/d Meer, woonde er met zijn moeder en diens moeder. In de volksmond werden zij als de beide Beppe Marijen aangeduid. Mooie Marij werd de ene genoemd, zij was echter de oudste maar oogde veel jonger dan haar dochter. Ze droegen allebei van die witte floddermutsen zoals Harmke Meestringa uit de diaconiewoning ze maakte. Meestal stonden ze voor het raam naar buiten te kijken wanneer wij in de buurt aan het verstoppertje spelen waren. Ook hun achtertuin werd daarbij betrokken, maar dat was schijnbaar voor hen geen enkel probleem. Toen de Spar supermarkt nog garage was stond ernaast ook een huis, op de plek wat nu als parkeerruimte gebruikt wordt. In dit huis woonde ooit een Jacob van

Zanden met zijn gezin. Later was het lange tijd het huis van veldwachter van der Velde. Daarna woonde Mulder (molenaar) Bosma er. Engbert Duursma, grondlegger van de �Firma E.Duursma Duurswoude� kocht het van deze en begon er een meelhandel/fouragezaak en kruidenierwinkel in. Zijn schoonzoon Luitzen Hoekstra met zijn vrouw Geertje zetten de zaak voort. Hun zoon Roel en zijn vrouw Opke breidden de winkel flink uit nadat de fouragehandel naar de Mounleane verhuisd was. Met de verhuizing van autobedrijf v/d Wal naar Drachten en het omvormen van die gebouwen tot winkelbedrijf is ook de Klimopwinkel van Roel Hoekstra daarin opgegaan. In een betrekkelijk kort tijdsbestek van tien tot twintig jaar veranderde er heel veel in dit bedrijvige streekje Duurswoude. Op de foto hiernaast aan de rechterkant, eerst een klein deel van de oude smidse, dan de winkel en meelhandel Hoekstra, de hoogste schoorsteen was het Poolhuis, dan Ringenaldus, de diaconiewoning en het verste weg bouwbedrijf Keuning. Durk.

7.


Aan alle medewerkers van de kerstwandeling 2012. Op donderdag 20 december 2012 hebben wij een prachtige wandeling gemaakt op zoek naar het Licht. Heel veel mensen hebben geholpen er een succes van te maken. Op het schoolplein stonden brandende vuurkorven, langs de route potjes met brandende kaarsjes, vuurtonnen en lantarentjes die de reizigers de weg hebben gewezen naar de grote ster bij de kerk. Alleen het aansteken en aanhouden van die lichtjes was al een hele prestatie. Romeinse soldaten, herauten, herbergiers, herders en engelen, wijzen, tollenaars, gidsen, koning Herodes, en Jozef en Maria speelden hun rol op verschillende plekken, mooi aangekleed en in een prachtig decor. Ja, zelfs echte ezels, schapen en een lammetje hadden een aandeel in het geheel. De mooie klanken en liederen van Sola Gratia, Looft den Heer en muziekkorps Euphonia zorgden voor vrolijke rustpunten op de route.

Het Licht, de grote ster bij de kerk, wees de weg naar de stal, met Jozef en Maria en het kind in de kribbe. Daar kon de vermoeide en vooral koude reiziger zich warmen met hete chocolademelk en samenzang. Tollenaars bij de deur inden voor adoptiekind Miguel 115 euro, een mooi bedrag. De kerk was “VOL�! We willen iedereen bedanken die heeft meegewerkt aan dit kerstfeest! Team Votum Nostrum, Wijnjewoude, december 2012

8.


Volkstuinencomplex Boerestreek Dan zit je eerste tuinjaar er op, de winter is gekomen. Er staan nog enkele winterharde groenten op de tuin. Het is tijd om de balans op te maken over je eerste jaar: wat ging er goed, wat viel er tegen. We gaan plannen maken voor het komende seizoen. Een geweldig eerste jaar, veel enthousiaste mensen met een heerlijk resultaat. De moestuin in februari Zo tegen het einde van de winter kun je weer beginnen met zaaien en planten. Dit kan ook prima met de vroege gewassen in een kas of op de vensterbank. Onder andere tuinbonen, spruitkool, vroege zomerkolen, bloemkool en prei kunnen onder glas worden geteeld. Zaaibedden klaar maken Als het droog weer is, kun je alvast beginnen met het fijn harken van de grond. Breek de zware grond tot kleine, even grote kruimels en klop de grote kluiten met de bolle kant van de hark in kleinere stukken. Plannen voor komende seizoen Het is handig om nu een plattegrond te maken van de moestuin en op te schrijven

waar we welk gewas geteeld hebben. Als we gaan plannen voor een nieuw teeltseizoen, houden we rekening met wat er verleden jaar groeide (gewaswisseling of gewasrotatie). Het is beter om de moestuin in stukken te verdelen, bv een stuk voor peulvruchten, koolsoorten, wortelgewassen, komkommerachtigen (courgette, pompoen) en lookachtigen(ui, prei), en dan steeds door te schuiven zodat het meerdere jaren duurt voor een gewas weer op dezelfde plek verbouwd wordt. Aanmelden kan nog steeds. Er zijn nog enkele percelen van 20 x 2 meter beschikbaar op het volkstuinen complex aan Ald Duerswâld. Kosten: € 10,- huur per jaar en eenmalige inschrijfkosten van € 30,-. Ook interesse voor een lapje grond? Bel of mail dan met Marielle van Smeerdijk, 06-40595052 mailadres: vtcboerestreek@wijnjewoude.net U kunt dan de komende jaren naar hartelust uw eigen groenten telen en genieten van het buitenleven. Bij de ingang van het volkstuinencomplex is een publicatiebord, daar lees je meer informatie over het volkstuinencomplex Boerestreek.

Een echte optimist redeneert als volgt: ik moet wel op een bed van rozen liggen, want ik voel de doornen in mijn vlees.

9.


TAXI BV BEMIDDELING EN VERVOERSADVIES

Merkebuorren 72 9241 GH Wijnjewoude Tel.: (0516) 48 12 93 of 48 16 12 Mobiel: 06 - 51 33 95 55 (0516) 48 17 05 Fax:

Al meer dan veertig jaar verzorgen wij zittend ziekenvervoer. Daarnaast zijn wij gespecialiseerd in “W.M.O. Vervoer”. W.M.O. Is een vervoersvergoeding

De Buorren 73 - 8408 HK Lippenhuizen Telefoon: 0513 - 466379 Mobiel: 06 - 55344683 Fax: 0513 - 466385 www.lyklama.nl

Rabobank Geldautomaat en chipknipoplader aan de Merkebuorren Tel: 0512-587777

Drachten -Ureterp

voor ouderen of gehandicapten die zich moeilijk verplaatsen. Mogelijk komt u hiervoor in aanmerking! Bel dan gerust, wij verzorgen alle papieren voor u!

Klein Groningen 22 9241 HS Wijnjewoude

Tel.: (0516) 491277 F ax: (0516) 491479

Internet: www.garagedevries.nl E -mail: info@garagedevries.nl

Fysiotherapie Goren ·Fysiotherapie ·Manuele therapie ·Nek-, schouder- en arm specialisatie ·Triggerpoint therapie ·Medische fitness (alleen in Haulerwijk) 10.

Vestiging Bakkeveen: Tel: 0516 54 22 46 Weverswâl 7, 9243 JL Bakkeveen Vestiging Haulerwijk: Tel: 0516 42 27 61 Sinnehiem 1, 8433 JP Haulerwijk

www.fysiotherapiegoren.nl


Goede voornemens voor 2013? Hebt u ook goede voornemens voor 2013? Zo ja, zou dan het vrijwilligerswerk van de Zonnebloem ook wat voor u zijn? Het bestuur van de Zonnebloem afdeling Ureterp zou graag in contact komen met mensen uit de dorpen Ureterp, Frieschepalen, Siegerswoude, Bakkeveen en Wijnjewoude die vrijwilliger zouden willen worden. De Zonnebloem afdeling Ureterp is al ruim 26 jaar actief. Wat doet een vrijwilliger van de Zonnebloem: 1. Ze gaan regelmatig op bezoek en hebben een vast bezoekadres 2. Ze vragen gasten voor onze activiteiten 3. Ze helpen bij het organiseren van onze activiteiten 4. Ze gaan mee als vrijwilliger tijdens een vakantieweek 5. In het voorjaar gaan ze met elkaar zonnebloemloten verkopen om de kas te spekken 6. Ze kunnen deelnemen aan een cursus Wat organiseert onze afdeling zoal: 1. Afdeling Ureterp organiseert ieder jaar een dagboottocht voor ruim 100 gasten 2. Ieder jaar is er een gezellige middag 3. Jaarlijks wordt er een autotocht georganiseerd 4. De tweede zondag in september is het Nationale Ziekendag en dan krijgen onze bezoekadressen een bloemetje aangeboden 5. In september wandelmiddag in bos, hei of duinen 6. In november is de winkelmiddag in Drachten 7. In december naar het tuincentrum Tuindorado in Drachten 8. Onze afdeling helpt bij het aanvragen van een vakantieweek. Misschien kent u mensen die wel bezoek zouden willen ontvangen Misschien kent u mensen die in aanmerking komen voor een vakantie Het uitgangspunt van de Zonnebloem is: �Waarmee kan de Zonnebloem u van dienst zijn�. We willen voorkomen dat mensen ongewild in een isolement raken en vereenzamen. Dit komt regelmatig voor. Wie durft zich aan te melden? 1. U mag zelf bepalen wat u leuk vindt 2. U mag zelf bepalen waar u tijd voor kunt vrijmaken De Zonnebloemvrijwilligers verrichten geen huishoudelijke taken bij de mensen De Zonnebloem is er voor alle gezindten niemand uitgezonderd! Voor meer informatie kunt u bellen met: H. v.d. Velde 0512-302086 M. Doorgeest 0512-775738

11.


Excursie Tuindorado De gasten van de Zonnebloem werden op 13 december 2012 vanaf 9 uur van huis gehaald door de auto's van 28 vrijwilligers en taxi v.d.Wal die zijn busje weer beschikbaar stelde. Bij aankomst in het tuincentrum stonden er rolstoelen gereed (klaar gezet door het HMC te Burgum) voor mensen die slecht ter been zijn. Het tuincentrum was prachtig versierd in kerststijl. Veel indruk maakten de bewegende ijsberen en de Friese Elf Steden uitgebeeld in kerstsfeer, een miniatuur kerstdorp en zoveel andere winterse taferelen. Bij de koffiecorner werd even gepauzeerd en bijgepraat en de bij de ingang verstrekte bonnen, ingewisseld voor koffie en

appeltaart. Na de koffie hervatten we de rondgang door het tuincentrum en aan het eind van de ochtend werd een ieder weer thuis gebracht. Namens het bestuur van de Zonnebloem, Afd. Ureterp e.o.

Geachte redactie van de B창n In de ban van juli augustus 2012 wordt gesproken over het huis van mijn grootouders Jogchum Groen en Gerkje Rozema zoals ze dat in 1930 hebben gebouwd. In dit artikel wordt de naam van mijn grootvader echter verkeerd geschreven. Zijn juiste naam is Jogchum Groen (en niet Jochem). Omdat mijn naam dezelfde is als die van mijn grootvader ( en hij er mij altijd aan herinnerde dat onze namen werden geschreven met gchu, hecht ik er waarde aan dat zijn naam correct wordt gespeld. Jogchum Groen

12.


Activiteiten in de Witte Kerk Hemrik Zaterdag 12 januari 20 uur Duo Eaglefield country-, gospel-, folk-, easy listeningmuziek folkzanger Edze vooral Friestalige folk met eigen teksten Entree 10 euro inclusief consumptie, t/m 12 jaar 2 euro.

Zondag 20 januari 15 uur Bachconcert Ars Musica Bachkoor Beetsterzwaag en barokEnsemble Cascade Entree 10 euro inclusief consumptie, t/m 12 jaar 2 euro.

Woensdag 16 januari 20 uur Filosofisch-literair café over Achterberg Neerlandici Roel Alkema en Jon Verhave: Kan de poëzie van Achterberg worden geïnterpreteerd zonder nadere kennis van biografische gegevens? Entree 6 euro inclusief koffie of thee bij aanvang. Aanmelden noodzakelijk: filaircafe@wittekerkhemrik.nl

Zondag 27 januari 15 uur Claudia y Manito, bruisende zigeunermuziek Entree 7,50 euro inclusief consumptie, t/m 12 jaar 2 euro. Zondag 3 februari 15 uur Koor Lijn 12, gevarieerd programma door tienkoppig, eigenwijs vocaal ensemble Entree 8 euro inclusief consumptie, t/m 12 jaar 2 euro. Reserveren en meer informatie via www.wittekerkhemrik.nl

Soos Wijnjewoude De kerstmiddag is verzorgd door de damesgroep van Euphonia. Daarna hebben we genoten van een goed verzorgde broodtafel. Woensdag 16 januari komt de heer Bakker uit Urk met een diaserie over de geschiedenis van Urk. Aanvang 14.00 uur in gebouw de Driehoek. We hopen op een goede opkomst. Namens het bestuur, Joke Nust

Wanneer het zout zijn smaak verloren heeft, is peper een armzalig vervangmiddel.

13.


Damesteam ODV in compleet nieuw tenue Dankzij geweldige sponsoren heeft het damesteam van ODV een heel nieuw tenue aan kunnen schaffen. Sinds maart 2011 heeft Wijnjewoude weer een heus damesteam. Op recreatieve maar fanatieke wijze wordt er wekelijks getraind onder leiding van Jan de Vegt en Eelco Dijkstra. Onder leiding van Jildou Schaap worden er wedstrijden gespeeld in een dorpencompetitie. Omdat tijdens de wedstrijden tot op heden nog steeds in het oude tenue van de heren werd gespeeld, was het de hoogste tijd voor een eigen outfit. Woensdag 21 november is de kleding gepresenteerd en zijn de sponsors bedankt voor hun donaties. Maandag 26 november kon het team daardoor voor het eerst in het eigen tenue spelen tegen Fochteloo. Hier hebben de dames met 8-1 weten te winnen, een supermooie uitslag dus! Iedereen die het ook leuk lijkt om te gaan

voetballen is van harte welkom op woensdagavond van 19.45 - 21.00 uur om een kijkje te nemen bij de training‌.. Namens het damesteam en trainers van ODV willen we onderstaande bedrijven nogmaals heel hartelijk bedanken!!! Handelsonderneming A. Stroetinga, Autobedrijf vd Veen, Keukenmontage S. Brouwer, HM Haarmode, Michelle Hamstra Fotografie, Voetverzorging Marijke, Van Veen Binnenafbouw, Bloemen en Kadohuis Wilma, Installatiebedrijf de Boer en Veneboer Sport 2000.

Helaas ontbreken er enkele dames en sponsoren op de foto.

14.


Geef de pen door Beste Wijnjewouders, Hanneke en Frans bedankt voor de pen. Wij zijn Remmelt en Els Veenstra en wonen al bijna 35 jaar aan de Noormanstrjitte 11. Eerst kregen wij twee zonen Mark en Martijn, daarna een leuke schoondochter Elly en nog weer later, drie fantastische kleinkinderen Anna, Else en Remco. Remmelt werd geboren op de grens van Siegerswoude en Frieschepalen. Hij was de hekkensluiter van elf kinderen. Remmelt ging naar de ambachtsschool in Drachten en heeft als timmerman gewerkt. Nu is hij beheerder van het Trefpunt in Wijnjewoude. Mijn wiegje heeft in Kampen gestaan. Mooie stad aan de IJssel, al zie je dat zelf niet als je jong bent. Een stad waar van alles te beleven valt, elke maandag markt, veel winkels, een zwembad en een bioscoop. Daarna verhuisden wij naar het Friese Burgum. In onze ogen een klein dorp. Hier heb ik maar een jaar gewoond, omdat ik de opleiding voor verpleegkundige intern in Nij Smellinghe in Drachten ging volgen. Hier kwam ik ook met de Friese taal in aanraking. Zuster ik mot miege, snapte ik nog wel (later hoorde ik dat dit plat fries is). Maar om nu voor iemand een twallinghoedsje te pakken, dan wordt het wel wat moeilijker. Ongeveer zeven jaar heb ik er met veel plezier gewerkt, maar toen kwamen de kinderen. Na een jaar of zes ben ik weer gaan werken en nu werk ik al bijna 25 jaar bij Zuid Oost Zorg in Drachten in de Wiken. Veel mensen vragen ons, waarom wij bijna altijd naar Griekenland op vakantie gaan. In 1999 lag er een envelop op de tafel. Hė, leuk een brief van de Bingo. Ach zei Remmelt, in de brief staat dat je een vakantiereis naar Kreta hebt gewonnen,

maar het zal wel een reclamestunt zijn. Een reclamestunt, nee hoor hij is van de Bingo, een puzzelblad waar ik lid van ben! Dus acht dagen naar Kreta. Een scooter gehuurd en de bergen ingetrokken. We waren nog maar een kwartier onderweg, kwam er van de andere kant een oude pick-up truck, die met de wielen in de berm raakte. De bestuurder trok de wagen uit de berm, maar kwam op de andere kant van de weg en scheurde rakelings langs onze scooter. We waren wel erg geschrokken, maar ondanks alles hebben wij heel wat kilometers op de scooter door Kreta getoerd. Vanaf Kreta kun je ook veel andere eilanden bezoeken. Spannend want je weet nooit waar je komt. Zo kwamen wij een keer in Kefaloniē, laat op de avond aan! In een reisgids stond, eenvoudig appartement bij Griekse mensen. De eigenaar keek heel vreemd op, toeristen zo laat op de avond. Hij had nog wel wat vrij. Een kamer die we eerst leeg moesten halen, want het meubilair stond nog op het bed. De douche en de WC moesten we met de hele gang delen. Donker en je bent moe, dan denk je hier blijven we maar ėėn nacht en dan weg wezen. Maar als het dan weer licht is, de eigenaar je vraagt voor een kopje Griekse koffie zonder melk en veel drab op de bodem van het kopje, dan ziet alles er weer anders uit. De eigenaar praatte evenveel Engels als wij Grieks dus het gesprek ging niet zo soepel.

15.


G. Wiegersma Wijnjewoude uw stalstoffeerder 110

SCANIA

Handelsonderneming G. Wiegersma

Tel. (0516) 48 17 86 Fax (0516) 48 10 57

Tj. Harkeswei 106 a/b 9241 HM Wijnjewoude

Ina Zandberg Schoonheidssalon Voor een mooi en verzorgd uiterlijk Gentiaan 22 Wijnjewoude 0516-481208 www.inazandberg.nl

Voor al uw:

* Bloemstukken Weinterp 1 * Snijbloemen 9241 HB Wijnjewoude * Kamerplanten Tel.: 0516 - 48 06 68 * Bruidswerk * Grafwerk * Sfeermakers * Kado’s Snuisterijen * info@bloemenenkadohuiswilma.nl www.bloemenkadohuiswilma.nl

16.


In de namiddag zaten we vaak op het gezamenlijke balkon tussen de was, weer koffie te drinken met de Griekse Maria, een Afrikaan die houtenbeeldjes verkocht en een Griekse lasser die van het vaste land van Griekenland kwam. Op deze manier leer je de bevolking wel kennen.

De Grieken die wij hebben leren kennen, waren hard werkende mensen, vooral in de zomermaanden. Graag geven wij de pen door aan Franke van der Lei. Remmelt en Els Veenstra.

Dagbesteding in Jubbega Nieuw in Jubbega: dagbesteding speciaal voor mensen met een lichte beperking In Jubbega is 'It Lytshús' gestart. Mensen met een lichte beperking kunnen hier terecht voor een uitdagende dagbesteding. It Lytshús kijkt echt naar wat de persoon kan en wil en past hier de dagbesteding op aan. Zo heeft iedere jongere of volwassene een volwaardige daginvulling waarbij hij/zij trots is op zichzelf. Het gaat om mensen met bijv. ADHD, autisme, gedragsstoornissen, psychische problematiek of een verstandelijke beperking. It Lytshús biedt een alternatief voor de grote organisaties waar deze mensen nu vaak terecht komen. Veel mensen met een lichte beperking voelen zich daar niet op hun gemak omdat hier ook veel mensen met een zwaardere beperking werken. Bij It Lytshús bevinden zij zich tussen gelijkgestemden op een kleinschalige locatie die rust, veiligheid en sfeer uitstraalt.

Bijzonder aan It Lytshús is dat wij niet alleen dagbesteding op onze eigen locatie bieden, maar ook samen met onze cliënten naar bedrijven in de omgeving gaan om daar gezamenlijk werkzaamheden te verrichten. Op die manier staan ze midden in de maatschappij en geeft de dagbesteding nog meer voldoening. Naast dagbesteding kan It Lytshús ook persoonlijke ondersteuning bieden bij werk, vrijwilligerswerk, stage, opleiding, huiswerk, sport, huishouden, persoonlijke ontwikkeling en sociale contacten. Meer informatie op www.itlytshus.nl It Lytshús Janna Boersma Brinkreed 1 8411 ZD, Jubbega

Er zijn twee soorten mensen: gevers en nemers, de nemers mogen dan beter eten, de gevers slapen beter.

17.


Zorgboerderij De Twa Bûken Duerswâld 9 9241 GW Wijnjewoude

”Living & Growing” Dagbesteding Winkeltje Logeeropvang Mini-camping

0516 - 54 18 62 www.twabuken.nl

Voetverzorging Marijke Gediplomeerd pedicure Aantekening : diabetes Aantekening : reuma Ook bij u thuis Lid van Salon aan huis M.G.A. de Bruin Te Nijenhuiswei 27 9241 EA WIJNJEWOUDE Tel. mobiel: 06 29 211 470

Hendrik van der Heide 06 - 46 18 12 04 info@aforum.nl

aforum.nl

voor al uw tegelwerk: www.tegelzetbedrijfvanderveen.nl info@tegelzetbedrijfvanderveen.nl tel 06-53674098 Wijnjewoude voor een goed advies kom ik graag vrijblijvend bij u langs 18.


Volleybalvereniging DWS Beste volleyballers De standen van de eerste helft van het seizoen De jeugd 4de plaats Dames 1 10de plaats Dames 2 6de plaats Heren 1 6de plaats Heren 2 8ste plaats De standen van de CMV jeugd spelers: Maar liefst 3 teams op de derde plaats. En een team op de 8ste plaats ga mooi zo door allemaal in de 2de helft van het seizoen. De balsponsor voor de maand januari : Autobedrijf Jansma uit Wijnjewoude Hartelijk bedankt hier voor!! Wedstrijdschema: 10-1 19.15 DWS DS 1 – Dovo/Hujades DS 3 19.15 vc Buitenpost XB 1 – DWS XB 1 19.15 vc Buitenpost DS 2 – DWS DS 2 21.15 Turfst.-Drachten HS 2 – DWS HS 2 17-1 19.15 ODS XB 1 – DWS XB 1 20.15 sc Veenwoude.. DS 2 – DWS DS 2 20.15 DWS HS 2 – RSO HS 3 21.15 Trochsetters DS 1 – DWS DS 1 21.15 p.v. Philips HS 2 – DWS HS 1 24-1 19.15 DWS XB 1 – DFS JB 1 20.15 VCS HS 3 – DWS HS 2 20.15 DWS DS 2 – Wèz Handich DS 3 20.15 DWS HS 1 – De Roeken/DV..HS 2 21.15 DWS DS 1 – ODS DS 2 31-1 19.15 DWS DS 1 – Blok 87 DS 1 19.15 sv Oerterp XB 1 – DWS XB 1 20.15 JMC DS 2 – DWS DS 2 20.15 DWS HS 2 – VCS HS 2 21.15 vv Bakkeveen HS 1 – DWS HS 1

M.F.C. de Swingel De Houtmoune De Houtmoune Sportcentrum Drachten Sporthal Revalidatie Friesland Hoanserid M.F.C. de Swingel vd Bij-Hal Sportcentrum Drachten M.F.C. de Swingel Surventohal M.F.C. de Swingel De Doelstien M.F.C. de Swingel M.F.C. de Swingel De Wier De Holten M.F.C.de Swingel De Holten

De Wedstrijd van het CMV jeugd volleybal is op: 12 -1 Sporthal Revalidatie

Beetsterzwaag

Nog even dit. Voor, maar ook in het begin van het nieuwe seizoen hebben veel mensen zich in gezet. Van schoonmaak tot klusjes van bardienst en snacks, met elkaar is dat allemaal goed verlopen. Zonder zo'n inzet was dit niet mogelijk. Daarvoor willen we iedereen hartelijk bedanken !!!!!! Super. Bestuur DWS.

19.


Longa nieuws Zin in om het nieuwe jaar lekker swingend in te gaan? Binnenkort start er weer een Zumba clinic voor volwassenen. Op 9 januari is er een gratis proefles, waarna in de volgende weken een clinic volgt. De lessen zullen op woensdagavond van 20.30 tot 21.15 uur worden gegeven in de Swingel. Kosten voor de clinic bedragen € 30 ( 8 lessen). Tevens is de breakdance voor kinderen ook een groot succes en zal er in januari een vervolg komen. Vanaf vrijdag 11 januari zullen er 10 lessen worden gegeven, van 16.15 tot 17.00 uur in de Driehoek. De kosten voor de clinic bedragen € 25. Verder wordt er volop getraind op de bekende trainingsdagen. Nieuwsgierig naar wat er allemaal bij Longa te doen is en zin om eens een les uit te proberen?? Kom dan gerust langs en doe mee. Kijk voor de trainingsmomenten op de longa site, www.longawijnjewoude.nl

Activiteiten in Kirtan De feestdagen zijn voorbij en dan starten in januari weer nieuwe activiteiten in Kirtan. Op maandag 7 januari om 19.30 uur is er een open les Adem- en bewegingsYoga. Deze lessen worden gegeven door Mark v.d.Galien. Op dinsdag 8 januari om 20.00 k i r t a n uur is er een informatie avond over meditatie door Metti Straat- m e d i t a t i e s c h o o l sma. Er wordt ingegaan op hoe meditatie is te leren. Op woensdag 9 januari 9.00 uur geeft Petra Flantua een open les van YinYoga, dat is een zachte yoga vorm waarbij aandacht en bewustwording centraal staat. Tenslotte is er een open les “dans…bewustzijn in beweging...” op donderdag 17 januari om 9.15 en 20.00 uur door Joyce de Rozario. Alle avonden zijn gratis toegankelijk. Het adres van Kirtan is Tjalling Harkeswei 75, bij sluis Wijnjeterp. Meer informatie op www.kirtan.nl. Voor vragen of aanmelding is het telnr.: 0516 471688 of email: info@kirtan.nl

20.


Schaakclub Bakkeveen Schaakt van september t/m april elke woensdagavond in hotel & restaurant de Stripe te Wijnjewoude, aanvang 20.00 uur. Contactpersoon: J.Bergsma, tel 0516-481007. Voor meer info: http://members.ziggo.nl/sj.terpstra Op 10 december 2012 moest SC Bakkeveen 1 voor de derde ronde in de 1e klasse FSB aantreden in Leeuwarden tegen De Burght 1. Omdat het verschil in punten tussen de clubs maar 2 punten in het voordeel van Bakkeveen was, was dit voor De Burght dé gelegenheid om langszij te komen. Het begin was voor de Leeuwarders: Lammert Ausma was in de opstelling op bord 6 terechtgekomen, verloor met zwart tegen Oscar van der Schaaf een pion en kon dat verlies niet meer ombuigen; 0-1 voor De Burght. De voor Jorn Brouwer op bord 7 ingevallen Hos van der Mark had met wit zijn tegenstander Auke de Jong vrij snel klem gezet. Om zich te bevrijden plaatste Auke een stukoffer. Dat had niet het gewenste effect zodat Hos knap de punt binnenbracht: 1-1. Aan bord 1 hanteerde Bauke Hoogstra de witte stukken tegen De Burght's beste, William Cornelissen. Hoewel Bauke speelde voor wat hij waard was, was er tegen de aanvallen van de Leeuwarder uiteindelijk weinig kruid gewassen: 1-2. Dave Bosman had op bord 8 met zwart tegen Roelf Oving een bijzondere ontsnapping. Na

ruim een half uur spelen gaf niemand nog iets voor Dave's kansen. Dave maakte echter een stuk buit en won zijn partij uiteindelijk gemakkelijk: 2-2. Nu brak de tijd van Bakkeveen aan. Milan Heller had met zwart op bord 2 tegen Peter Brouwer al snel positioneel overwicht. Toen de De Burght-speler een stuk voor 2 pionnen offerde en stevig in de aanval ging, kreeg Milan het even moeilijk. Hij verdedigde echter secuur zijn koning tegen alle aanvallen en bleef, toen de kruitdampen waren opgetrokken, aan de goede kant van de score: 3-2. Gerrit Meppelink op bord 4 met zwart en Ben de Vries, op bord 5 met wit hadden beiden sterke tegenstanders. Beiden waren ook ongeveer tegelijkertijd klaar. Ben stond de hele wedstrijd tegen René Wolfslag al beter, won een pion en haalde de partij binnen: 4-2 voor Bakkeveen. Gerrit leverde tegen Gerard Veenstra een stuk in ruil voor een gevaarlijke vrij-pion van zichzelf in. Helemaal doorslaggevend was dit niet, doch de remise die hij hiermee behaalde was er wel één van de fraaiere soort: 4 ½ - 2 ½ . Alleen Dirk Müller op bord 3 was nu nog, met wit, bezig tegen Michiel Takkebos. Hoewel Dirk de hele partij met veel initiatief had aangevallen, leek zijn voordeel laat in het eindspel te verdampen. De De Burght-speler won een pion terug en leek de grootste zorgen achter zich gelaten te hebben. Toen zette Dirk de 'turbo' aan en rolde met 2 torens en een dame alsnog over de tegenstander heen: 5 ½ - 2 ½ voor de Opsterlanders. De volgende thuiswedstrijd van de schakers van Bakkeveen-1 in de competitie staat voor 16 januari 2013 gepland tegen WES uit Wolvega. 21.


BOUWBEDRIJF J. POSTHUMUS Weinterp 40 9241 HE Wijnjewoude Tel.: 0516 - 48 13 81 Fax: 0516 - 48 13 62

k

i

r

t

a

n

meditatieschool Tjalling Harkeswei 75 9241 HL Wijnjewoude tel./fax: 0516 - 47 16 88 e-mail: info@kirtan.nl website: www.kirtan.nl

kursussen/trainingen op het gebied van: * meditatie * yoga * massage * stresspreventie * emotioneel lichaamswerk

UITVAART VER. E.D.D.

Wijnjewoude e.o. Voor crematie en begrafenis

Uitvaartverzorging Van der Zwaag Heerenveen Tel. 0513-622 339 Inlichtingen: J. Miedema

Penningmeesteres:

G. v.d. Wier-v.d. Meulen 0516 - 48 18 80

Weversw창l 3B 9243 JL Bakkeveen Tel.: 0516 - 54 13 25

Herenweg 19 8435 WT Donkerbroek Tel.: 0516 - 49 21 28

Slotemaker de Bruineweg 2 Merkebuorren 16 9241 GG Wijnjewoude 8433 MB Haulerwijk Tel.: 0516 - 48 12 74 Tel.: 0516 - 42 12 81

dorpshuis

De Swingel Mr. Geertswei 4 Wijnjewoude Inlichtingen en reserveringen bij de beheerders: door Eric en Trientsje van der Wal Tel: 0516 - 48 07 41 of 06 - 24449516 22.

0516 - 48 13 05

Voorzitter:


Bakkeveen 2 verliest eerste competitie wedstrijd tegen WES 2 Voor het eerst doet Bakkeveen (door ledenaanwas) mee met twee teams in de competitie van de FSB. Het eerste team speelt eerste klasse het tweede team vijfde klasse. Het tweede team wordt gevormd door vier spelers in tegenstelling tot het eerste, dat uit 8 spelers bestaat. De eerste wedstrijd werd thuis gespeeld tegen het tweede team van WES uit Wolvega. Jelle Bergsma speelde tegen Rick Kompaan op bord 1. Jelle kwam sterk uit de opening in het middenspel wist hij met toch een sterk paard en loper niet door te drukken en werd de partij remise met ongelijke lopers en ieder 3 pionnen. ½-½ Hos van der Mark speelde tegen Niek Hogeling op bord 2. Een spannende partij waarbij Hos een paar pionnetjes voorkwam, helaas moest hij een loper weggeven om een vork te voorkomen op zijn torens, in het eindspel werd voor Hos de druk te groot en moest hij opgeven. ½-1½. Berend Joustra op bord 3 tegen Ed Eggink verloor al gauw een pionnetje en Berend moest na dameruil nog twee pionnen verliezen en ondanks nog wat slim opgezette valletjes die werden doorzien moest ook Berend opgeven. ½2½. Douwe Galama speelde op bord 4 tegen Bert Hassing. Ondanks een pionnetje achter had Douwe zijn beide paarden dusdanig gemanoeuvreerd dat hij de koning en de dame tegelijk kon aanvallen er was geen houden meer aan en Douwe won keurig zijn partij. Zodat de eindstand 1½-2½ voor WES werd.

SC Bakkeveen niet langs De Twee Kastelen in Friese Beker Buitenpost - Op 14 december 2012 speelde het beker-viertal van schaakclub Bakkeveen tegen De Twee Kastelen (DTK) in Buitenpost. Het werd een spannende wedstrijd waarbij de thuisclub uit Buitenpost uiteindelijk nipt met 2 ½ - 1 ½ aan het langste eind trok. Op bord 1 kon Dirk Müller met zwart geen potten breken. Tegen Leffert Nicolai kon hij een hele tijd gelijk op blijven. Met name zijn pionnen kwamen echter verkeerd te staan. Dat gaf de beslissing in het eindspel dat na een lange strijd verloren ging: 1-0 voor DTK. Op bord 4 had Dave Bosman met wit het initiatief aanvankelijk aan zijn tegenstander Bartele Bosma moet laten. Toen de stelling weer helemaal in evenwicht was ruimte bleef er geen ruimte meer over om nog succesvol in de aanval te gaan: ½ - ½ . Op bord 2 speelde Ben de Vries met de witte stukken tegen Derk Schuttel. In een leuke, afwisselende partij kon het op een gegeven moment alle kanten op gaan. Voor Ben was dat uiteindelijk niet de goede. Na een spectaculaire afrekening op het midden van het bord, waarbij een aantal stukken en pionnen eraf gingen, bleef er voor wit te weinig materiaal over om nog te kunnen overleven: De punt ging naar DTK. Op bord 3 had Gerrit Meppelink met zwart aan Aiso Lyklema a Nijeholt een taaie tegenstander. In het pionnen-eindspel zorgde Gerrit voor een tempo meer en voor de volle winst: Punt voor Bakkeveen. Met 2 ½ - 1 ½ bereikte DTK de volgende ronde van de Friese Beker. Dirk Müller

Als je denkt dat iets kleins geen verschil uitmaakt probeer dan maar eens te slapen met een mug in je kamer.

23.


Kraanwerk J.R. Bouma Voor alle grond- en water werken www.kraanwerkjrbouma.nl Weinterp 44* Wijnjewoude*Tel. 06-11292116

aannemer - en timmerbedrijf ook voor kunststofkozijnen gevelbekleding en windveren Bremerheide 20 Wijnjewoude

ijnjewoude

Tel.: 0516 - 481383

Tel.: 0516 - 471415

Tolleane 8 9241 WH Wijnjewoude

de jong auto’s & machines Roelof de Jong Opper Haudmare 32 9241 HR Wijnjewoude

website: www.dejongautosenmachines.nl

(0516) 48 10 17 zaak : 06 - 55 17 83 59 mobiel : e-mail : roelofdejong@freeler.nl

In- en verkoop alle merken auto's, machines en bedrijfsauto’s

Weinterp 44a * 9241 HE Wijnjewoude

24.

Duerswâldmer Wei 6, 9243 KA Bakkeveen Tel.: 06 - 20 35 64 90 E-mail: joswelfing@hotmail.com


Alweer de start van een nieuw cursusseizoen! We hebben zoals altijd met veel enthousiasme een breed aanbod aan cursussen opgezet. Hopelijk tot ziens in ons WAW-lokaal in de Swingel! Opgave/ informatie bij voorkeur via ons mailadres: waw-ba@wijnjewoude.net Anders bij desbetreffende contactpersoon: Lydia Huisman: 0516-481178 Ilse Huisman: 06-52291156 Fokje Meijer: 0516-481479 1 Gitaar basiscursus Start: 28 februari Kosten: €75,00 Tijd:19.30-21.00 uur Aantal lessen:6; om de week op donderdag Contact: Ilse Huisman Docent:Stephan Mooibroek 2 Spelletjes avonden Start:11 januari Kosten:€2,00 Tijd: 20.00 uur tot einde van het spel. Aantal lessen: In overleg Contact: Lydia Huisman 3 Cursus voetreflexologie Start: 30 januari Kosten: €97,50 incl. olie en infomap Tijd:19.00-21.00 uur Aantal lessen:4 Contact: Ilse Huisman Docent:Els Marijt 4 Lezing 'Ontdek de kracht van kleur' Start: 6 februari Kosten: €12,50 Tijd:19.30-21.30 uur Aantal lessen:1 Contact: Ilse Huisman Docent:Caroline Dijkstra 5 Lezing 'Doorbreek de cirkel' door Caroline Dijkstra Start: 7 maart Kosten: €12,50 Tijd:19.30-21.30 uur Aantal lessen:1 Contact: Ilse Huisman Docent:Caroline Dijkstra 6 Lentevrouwtje van vilt Start: 25 februari & 4 maart Kosten: €32,50 Tijd: 19.30-21.00 uur Aantal lessen:2 Contact: Lydia Huisman Docent:Afke de With 7 Rondleiding crematorium Start: 20 maart Kosten: € 5,00 Tijd: 18.30-20.00 Aantal lessen:1 Contact: Lydia Huisman

25.


8 Geurig gehaakt hart Start: 7 februariKosten: €2,50 incl. koffie/thee Tijd: 19.30-21.30 uur Aantal lessen:1 Contact: Lydia Huisman Docent:Anneke Heslinga 9 Workshop spiegelen met paarden Start: Eerste kwartaal 2013 Kosten: Nader te bepalen Tijd: Nader te bepalen Aantal lessen:1 Contact: Fokje Meijer 10 “Ongeveer een meter” als Paascreatie Start: 20 maart Kosten:€17,50 Tijd: 19.30-21.30 uur Aantal lessen:1 Contact: Lydia Huisman Docent:Loekie Flentge 11 Poef haken Start: 20 februari Kosten: €47,50 incl. 50 cm binnenkussen, 2 bollen zpagetti en haaknaald Tijd: 19.00-22.00 uur Aantal lessen: 1 Contact: Fokje Meijer Docent: Maria Veldman 12 Workshop kleuren en figuurvormen en styling Start: 13 februari Kosten: €27,50 Tijd: 19.00-21.30 uur Aantal lessen: 1 Contact: Fokje Meijer Docent: Metsje Huitema 13 Natuurwerkdag - Staatsbosbeheer Start: 9 maart Kosten: Gratis, incl. snert en broodjes Tijd:10.00-15.00 uur Contact: Ilse Huisman 14 Reading paragnoste Diana Zuidhof Start: 6 maart Kosten: €15,00 Tijd: 19.30-21.30 uur Contact: Fokje Meijer Gratis cursussen. Deze cursussen worden gesubsidieerd door de gemeente Opsterland en uitgevoerd door een docent van het Frieslandcollege. 1 Uitkomen met je inkomen Start: Nader te bepalen Kosten: Gratis Tijd: Nader te bepalen Aantal lessen: 6 2 Schrijven van je levensverhaal Start: 2 april Kosten: Gratis Tijd: 13.30-16.00 uur Aantal lessen: 4 3 Computercursus voor beginners Start: 25 januari Kosten: € 25,00 voor een boek. Tijd: 13.30-16.00 uur Aantal lessen: 10 26.


Prikbord Januari Actie HM Haarmode 2 personen knippen voor maar € 23,U kunt nu ook online een afspraak maken op 1kapper.nl nu ook als app voor je iPhone of Android HM Haarmode Meester Geertswei 1, Wijnjewoude 0516-850885 hmhaarmode.nl of 1kapper.nl

Goede doelen loods Lieve mensen De goede doelen loods heeft in 2012 het prachtige bedrag van € 970,- opgebracht. We hebben doelen gesteund zoals: Sviatoslav [Mark Veenstra ] Internationale kinderhulp Projecten via zending en open doors [mensen in nood] Alle kopers en brengers heel hartelijk dank. Kom vooral in 2013 eens een kijkje nemen. We wensen iedereen een gezond en gezegend nieuw jaar Fokke en Renske Hendrik en Renny

Collecteopbrengst De landelijke collecte die gehouden is van 25-11 tot 1-12 voor het Leger des Heils, heeft in Wijnjewoude € 850,31 opgebracht. Alle collectanten en U als gulle gever bedankt fam. Veenstra Bedankt… Voor de belangstelling, de gebeden en de kaarten tijdens mijn verblijf in de Marrewijk. Het was geweldig. Ook mijn kinderen bedank ik voor de bezoeken die ze om de beurt iedere dag 2x brachten. Een klein gebaar een bloem, een hand, een groet als teken van verbondenheid Zijn zulke kleine dingen die doen zo ontzettend goed. Hartelijke groet, G.Postma-Taekema Merkebuorren 32.

Te huur Oud-Hollandse Spelen Keus uit 20 stuks Tel: 0516-481335

27.


Looft den Heer In de reprise: Gastzangers gevraagd voor de Matteüs Passie Omdat het in 2010 zo'n succes was, willen we als 'Looft den Heer' in de stille week voor Pasen, opnieuw de Matteüs Passie uitvoeren. En ook nu vragen we daarbij de enthousiaste medewerking van gastzangers en -solisten, zodat deze eigentijdse passie een aantal keren kan worden uitgevoerd door een groot projectkoor van dorps- en streekgenoten. Er zijn al afspraken voor Wijnjewoude 27 maart en Haulerwijk 23 maart. Deze eigentijdse passie (dus niet Bach's Matheüs Passion), op basis van Matheüs' verhaal over het lijden en sterven van Jezus, bevat indringende teksten van dominee Piet van Midden die fraai op muziek zijn gezet door Gerard van Amstel. “In de teksten zit zoveel, namelijk: woede, verdriet, maar ook hoop en dit alles in duidelijke taal, en de muziek zelf is ontroerend mooi.” Het wordt een samenspel van zaal en koor. De zaal zingt op melodiën uit Bach's bewerking van de passie. Het koor volgt de toonzetting van van Amstel. Oud en

nieuw naast elkaar. En het klinkt als een klok! Veel mensen zijn met de verhalen van de bijbel opgevoed, maar wat zegt het ons nog? 'Woorden, woorden, zoveel woorden hebben wij van God gehoord. Woorden die wij allen hoorden, ze passeren de revue.” Wat doen ze ons nog? Het proces van voorbereiding en uitvoering wordt ongetwijfeld een bijzondere ervaring voor de deelnemers. Je zult zien dat het heel ontspannend is om samen aan zo´n project te werken. We nodigen je van harte uit om deze Passie met ons mee te zingen. De repetitieavond is 's woensdags van 19.30 tot 21.45 uur in de gereformeerde kerk in Wijnjewoude. Vanaf 23 januari ben je van harte welkom. Dus als je zin hebt, bel of mail even met onderstaande koorleden om je belangstelling te melden. We ontmoeten je graag de 23ste januari onder het motto ´hoe meer zielen …..´ De kosten voor deelname, partituur en koffie zijn 12 euro.

Een hartelijke groet namens 'Looft den Heer' Sietse Woudstra, voorzitter (0516-481868; famswoudstra@gmail.com) Wieke Haarsma, muziekcie (0512-301764; lykwols_bliid@online.nl)

28.


Nieuws van de zondagsschool Wat hadden we weer een mooi kerstfeest!!! De kinderen hebben heel goed gezongen, Jelmer vertelde het mooie kerstverhaal en Beppe Aaltje een spannend verhaal over een meisje dat gepest werd om haar naam en daardoor niet naar school wilde en stiekem wegliep, met alle gevolgen van dien… We bedanken Jikkie Teakema voor het mooie orgelspel! Wat mooi dat er elk jaar weer zoveel mensen komen en ook jongeren die vroeger op de zondagsschool hebben gezeten!! De zondagsschool begint weer op zondag 13 januari!! Kom jij ook met ons zingen, luisteren naar het bijbelverhaal en werken uit ons werkboekje??!!

De zondagsschool is elke zondagmorgen van half 10 tot half 11 in gebouw “De Driehoek”. Alle kinderen die op de lagere school zitten zijn van harte welkom!! De leiding wenst iedereen een gelukkig en gezond 2013! Aaltje, Anetta, Jan, Jelmer

29.


Oplossing puzzel Wij zijn erg ingenomen met de 42 goede inzendingen van de puzzel van het decembernummer en natuurlijk dank voor alle goede wensen die we terug kregen. Het was een gepuzzel om het klaar te krijgen maar met zoveel goede oplossingen, doet dat je goed. De oplossing van de puzzel was: de redactie van de ban wenst u allemaal hele fijne feestdagen toe. De winnaars zijn: 1. Marijke Clevering 2. Peter van der Bij 3. Leo Meerman Zij krijgen de prijzen thuis bezorgt. De redactie.

30.


Verloskundigen van praktijk De Nieuwkomer. Zoals velen al weten is de huisarts per 1 januari 2013 gestopt met het begeleiden van zwangeren, het doen van bevallingen en kraambedden. Zwangeren kunnen nu voortaan kiezen voor een verloskundige praktijk. Je bent hierin vrij om te kiezen, de zorgverzekeraar vergoedt de kosten hiervan. Wij zijn Wietske Klabbers en Andersche Tamminga, verloskundigen van praktijk De Nieuwkomer. Vijf jaar geleden zijn wij gestart in Drachten en Gorredijk en omliggende dorpen. In Gorredijk en Drachten hebben we een eigen praktijk waar jullie ook s' avonds en in het weekend terecht kunnen. Zwangerschap is een bijzondere en unieke periode in het leven. Onze visie is om een professionele, maar vooral persoonlijke begeleiding te geven tijdens de zwangerschap, bevalling en het kraambed. Niet als een nummer gezien worden, maar dat jij en je partner centraal staan. Het is een periode waarin je het vertrouwen in ons maar ook in jezelf moet krijgen om je voor te bereiden op de bevalling en het ouderschap. Tijdens de zwangerschap komen jullie ongeveer 10-12 keer bij ons. Wij zijn flexibel, komen zo nodig bij je thuis voor de intake, hebben avond en weekend spreekuur en nemen de tijd om jullie voor te lichten over de verschillende bijkomstigheden van een zwangerschap en bevalling.

Tevens worden op beide locaties meerdere echo's gemaakt. We organiseren voorlichtingsavonden over borstvoeding en de bevalling. Ook wanneer je bij de gynaecoloog onder controle bent tijdens de zwangerschap, kunnen wij de controles doen in het kraambed. Je kunt je rechtstreeks aanmelden zodra je zwanger bent en zonder verwijzing van de huisarts. Tel: 06-45510590 Wij zijn zowel Fries- als Nederlandstalig en zijn beide moeder. Van drie zonen en vier dochters. Kijk op onze site voor meer informatie. www.verloskundigendenieuwkomer.nl Wie weet tot ziens, Wietske Klabbers en Andersche Tamminga

31.


- vragen over het dorp Uw informatie- en contactpunt voor ontmoeting en advies: - activiteiten Bezoek- en postadres MFC “De Swingel” Woensdag van 10.00 tot 12.00 uur Tel. tijdens openingstijd: 06 - 12 548 683

GFH Mounleane 2-4 9241 HA Wijnjewoude Tel.: 0516 - 48 12 61 Fax: 0516 - 48 13 97

HF

- thuiszorg - woningaanpassing - kleine klusjes

Reparatiebedrijf

l

.n h f g . ww

w

- hulpmiddelen

Voor al uw reparatie werkzaamheden Moskouwei 4 aan; - tractoren - landbouwmachines 9241 WJ Wijnjewoude - tuinmachines tel.: 0516 - 48 16 93 - parkmachines b.g.g. 06 - 218 75 017

Hytex Fashion B.V. Mounleane 3a 9241 HA Wijnjewoude Tel.: 0516 - 48 13 31 Fax: 0516 - 48 17 45

TIMMERBEDRIJF EDWIN HOFSTEE Voor al uw: - nieuwbouw - verbouw Wolverlei 5 - onderhoud 9241 ER Wijnjewoude - renovatie Tel.: 06 - 23 67 77 46

adres postcode tel fax e-mail website

32.

Weinterp 60 9241 HE Wijnjewoude 0516 - 48 09 93 0516 - 48 08 85 info@boumaadmin.nl www.boumaadmin.nl

voor: grondwerk, mestverspreiden en slootmaaien


33.


Kerkdiensten Hervormde Kerk

1

10.00 uur

De Driehoek

6 13

27

9.30 uur 9.30 uur 13.45 uur 9.30 uur 13.45 uur 9.30 uur

Weinterp Duurswoude Duurswoude Weinterp Weinterp Duurswoude

Januari Ds. J. den Admirant, Hoogeveen, Nieuwjaarsdienst, koffiedrinken Dhr. T.J. Lucas, IJsselmuiden Evan. J. de Vries, Urk Dhr. M.van Heijningen, Dorkwerd Ds. A.N. van der Wind, Hollandscheveld, Voorber. HA Dhr. A. Jansen, Tiendeveen, Gez. dienst Ds. J.A.L. Duijster, Zwartsluis, Viering HA

3

9.30 uur

Weinterp

Februari Dhr. F. Verkade, Hoogeveen

20

Gereformeerde Kerk Wijnjewoude - Hemrik Januari 1 6 13 20

10.00 uur 9.30 uur 9.30 uur 9.30 uur 13.45 uur

27

9.30 uur

Ds. F. de Jong, Heerenveen, Nieuwjaarsdienst. Ds. E. J. van den Brink, Doopdienst. Ds. H. Klein Ikkink, Drachten. Ds. G. J. van Wieren, Twijzelerheide. Voorber. H.A. Dhr. A. Jansen, Tiendeveen. Gezamenlijke dienst in de Herv. Kerk Weinterp. Ds. E. J. van den Brink. Heilig Avondmaal. Februari

3

34.

9.30 uur

Ds. J. de Kok, Diever.

Woorden als glas zo breekbaar, gebroken in mijn mond Voor eeuwig onuitspreekbaar omdat ik de moed niet vond.


Dorpsagenda Januari 7 8 9 12 15 16 17 29

Kirtan 19.30 uur is er een open les Adem- en bewegingsYoga. Klaverjassen bij café van der Wey. Kirtan 9.00 uur geeft Petra Flantua een open les van YinYoga. Winter wandeltocht VVV start tussen 13.30 - 14.30 uur. Mantelzorg café. Soos met dhr Bakker uit Urk 14.00 uur in de Driehoek. Kirtan open les “dans…bewustzijn in beweging...” 9.15 en 20.00 uur. Klaverjassen bij café van der Wey.

Februari 1 Schutjassen in de ODV kantine. 2 Nederlandse Kampioenschappen indoor touwtrekken in Damwoude 19 Klaverjassen bij café van der Wey.

ORGANISEERT een winter wandeltocht ZATERDAG 12 JANUARI 2013 START VANAF 13.30 UUR TOT 14.30 UUR VANAF RESTAURANT DE STRIPE INLEG € 7,- volwassenen € 3,50 kinderen t/m 12 jaar Voor de wandeltocht kunt u kiezen uit een afstand van 5 km of 10 km. NA AFLOOP KUNT U HEERLIJK GENIETEN VAN EEN BORD SNERT. Meedoen is op eigen risico. Inlichtingen bij Mw. G. van Veen 0516-481432 35.


Medicatiebezorging Huisartsenpraktijk Wijnjewoude PatiĂŤnten van 70 jaar en ouder en patiĂŤnten die minder goed ter been zijn, kunnen de medicijnen en verbandartikelen thuis laten bezorgen. Indien u voor maandag 10.00 uur bestelt wordt het pakket op dinsdagmorgen bij u thuis bezorgd. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Uiteraard kan er in geval van verhindering/afwezigheid met ons overlegd worden. Met vriendelijke groet, Huisartsenpraktijk Wijnjewoude

Doktersdiensten Huisartsenpraktijk Wijnjewoude Mr. Geertswei 15 Wijnjewoude tel. (0516) 48 12 50. Door de week overdag tel. 48 12 50 spoedlijn (0516) 48 08 08 Na 17.00 uur en in het weekend dokterswacht Friesland tel. 0900 1127112 Na 17.00 uur en in het weekend voor zwangeren: tel.06-27513698 (verlostelefoon)

Tijden - maken van afspraken voor het spreekuur of een visite 08:00 - 10:30 uur - aanvragen van herhalingsrecepten, 09:00 - 10:30 uur - koffiepauze met aansluitend verpleegkundig spreekuur 10.30 - 11.45 uur - bellen voor uitslagen 11.45 - 12.15 uur - medicijnen afhalen 16:00 - 17:00uur - wrattenspreekuur: in overleg met assistente Herhalingsrecepten aanvragen: het liefst d.m.v. lege medicijndoosjes of op een briefje in de daarvoor bestemde brievenbus. Herhalingsrecepten kunnen ook via de site besteld worden. www.lewin.praktijkinfo.nl Herhalingsrecepten kunnen de volgende werkdag tussen 16.00 uur en 17.00 uur afgehaald worden. Wij hebben lunchpauze vanaf 12:30 - 13:30 uur. Uiteraard zijn we dan wel voor spoedgevallen bereikbaar. Heeft u spoedeisende huisartsenhulp nodig op werkdagen na 17.00 uur, 's avonds, 's nachts in de weekenden of op feestdagen bel dan het onderstaand nummer: 0900 1127112 U krijgt een ervaren doktersassistent(e) aan de lijn die u een aantal vragen zal stellen en u verder op weg helpt. Het kan zijn dat u gevraagd wordt om naar de Dokterswachtpost in Drachten te komen. Deze is gevestigd op het ziekenhuisterrein van ziekenhuis Nij Smellinge. De Dokterswachtpost bevindt zich op het terrein naast het compagnonshuis. Hier kan ook geparkeerd worden.

36.

Wat je werkelijk toebehoort kun je niet verliezen, zelfs niet als je het wegwerpt.


Adverteren achterop de B창n? Vraag naar de mogelijkheden en prijzen: drukkerij www.drukkerijpool.nl Tel.: 0516 - 48 15 97 Opper Haudmare 2 9241 WD Wynjew창ld

Profile for Frans Pool

de ban van januari 2013  

het dorpsblad van Wijnjewoude

de ban van januari 2013  

het dorpsblad van Wijnjewoude

Profile for 9241wd
Advertisement